Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๗๖ : วันที่ ๒๒ ก.พ.-๖ มี.ค. ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22,- Mar. 6, 2012

ศาลรธน.โฉมใหม่! ให้สื่อถ่ายทอดสด

อ่านต่อหน้า 2

ท้าพิสูจน์ว.5โฟร์ซีซั่นส์ รือผลประโยชน์ทับซ้อน? เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ นายกล้านรงค์ จันทิก กรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กล่าวถึงกรณี น.ส.ยิ่งลักษณ์ นายกรัฐมนตรี ไปทำ�ภารกิจ “ว.5” ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ โดยมีการพบปะนักธุกิจด้าน อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งอาจเข้าข่ายเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนว่า ขณะนี้ยังไม่สามารถตอบได้ว่าผิดหรือไม่ผิดเพราะข้อ เท็จจริงในวันดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติโดยที่ตอนนี้ต่างคนต่าง ยังพูดกันอยู่ ซึ่งไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมีการหารือกันเรื่องอะไร ดังนั้นจึงต้องรอข้อยุติจากเรื่อง นี้เสียก่อน

น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์

นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

แหล่งข่าวจาก ป.ป.ช.ระบุว่าตอนนี้ยังไม่มี ใครยืนยันว่าเรื่องที่เขาไปหารือกันในวันนั้นเป็น เรื่องเศรษฐกิจทั่วไปหรือเรื่องที่ดินกันแน่ ซึ่งหากจะไปเจาะจงว่าผิดหรือไม่ผิดยังยาก อยู่ เพราะไม่มีหลักฐานแต่เรื่องนี้สำ�คัญที่เนื้อหา การพูดคุยมากกว่าหากจะพูดน่าจะพูดในเรื่องของ ความเหมาะสมซึ่งหากจะเข้าเรื่องกฎหมายได้ต้อง รอความชัดเจนจากเนื้อหาการพูดก่อน นายจาตุรันต์ บุญเบ็ญจรัตน์ ผู้ช่วยผู้ประ สานงานกลุ่มการเมืองสีเขียว(กลุ่มกรีน)กล่าวถึง กรณีที่กลุ่มกรีนเดินทางไปร้องให้ผู้ตรวจการแผ่น ดินตรวจสอบจริยธรรมนายกรัฐมนตรีว่า ตาม รัฐธรรมนูญมาตรา 279 ได้ให้อำ�นาจผู้ตรวจการ แผ่ น ดิ นในการตรวจสอบจริ ย ธรรมของผู้ ดำ � รง

ตำ�แหน่งทางการเมืองและข้าราชการประจำ� และสามารถดำ�เนินการถอดถอนบุคคลดัง กล่าวได้ทนั ทีหากพบว่ากระทำ�ผิดต่อจริยธรรมจริง ฉะนัน้ ผูต้ รวจการแผ่นดินต้องไม่ใช่เสือกระ ดาษ หรือมีอำ�นาจแต่ไม่กล้าใช้อำ�นาจ ซึ่งถ้าเป็น เช่นนั้น องค์กรอิสระอย่างผู้ตรวจการแผ่นดินก็ ไม่จ�ำ เป็นต้องมีให้เปลืองงบประมาณหรือภาษีของ ประชาชนอีกต่อไป นายสุริยะใส กตะศิลา ผู้ประสานงานกลุ่ม กรีน กล่าวว่า รัฐบาลพยายามลากคนอื่นเข้ามาอยู่ ในเหตุการณ์ด้วย เช่น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และ รมว.การคลัง นักธุรกิจจากบริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) อ่านต่อหน้า 12


ศาลรธน.โฉมใหม่! ให้สื่อถ่ายทอดสด ประธานศาลรัฐธรรมนูญ เผยเปิดให้สอื่ ฟัง ผู้ร้องและผู้ถูกร้องตีความพ.ร.ก.กู้ 2 ฉบับ วัน พุธที่ 15 กุมภาพันธ์ ให้ทีวีถ่ายสดได้เต็มที่ ต่อ ไปนี้ไม่มีปิดบังแล้ว วันที่ 13 ก.พ. ที่สำ�นักงานศาลรัฐธรรม นูญ นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ ประธานศาลรัฐ ธรรมนูญเปิดเผยว่า ในวันที่ 15 ก.พ.เวลา 09.00 น.ทีศ่ าลรัฐธรรมนูญได้เชิญผูร้ อ้ งและผูถ้ กู ร้องมา ชีแ้ จงกรณีทศี่ าลรัฐธรรมนูญรับตีความพ.ร.ก.เงิน กู้ 2 ฉบับไว้พิจารณาว่าขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 หรือไม่นั้น ในวันดังกล่าวศาลจะเปิดให้สอื่ มวลชนเข้า รับฟังได้ และหากทีวีช่องใดต้องการที่จะถ่าย ทอดสดหรือออกอากาศระหว่างศาลให้คู่กรณี ชี้แจงก็สามารถทำ�ได้ซึ่งก็อยากให้ทุกคนตั้งใจ ฟังให้ดีว่าแต่ละฝ่ายมีเหตุผลอย่างไร เพราะศาล

เองมีข้อสงสัยที่จะต้องซักถามในหลายประเด็น “ต่อจากนีไ้ ปศาลจะไม่ปดิ บังการให้ชแี้ จง แบบสมัยก่อนที่เรียกเข้าห้องชี้แจงก็จบกันจะ ไม่มี ครัง้ นีไ้ ม่จะเปิดให้ชแี้ จงกันสดๆ และขอให้ ฟังคำ�ชีแ้ จงให้ดผี ลเป็นอย่างไร” นายวสันต์กล่าว วันที่ 15 ก.พ.ศาลรัฐธรรมนูญคึกคักหลัง เปิดให้รับฟังคำ�ชี้แจงวินิจฉัย พ.ร.ก.กู้เงิน 2 ฉบับขัดต่อ รธน. ม.184 วรรคหนึ่งและสอง หรือไม่ฝ่ายรัฐบาลส่ง “กิตติรัตน์” แจงอ้างคำ� เดิมป้องภัยพิบัติ-ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ “กรณ์ ” มั่ นใจ พ.ร.ก.กู้ เ งิ น ไม่ ช อบ ตาม รธน.ชี้รัฐบาลไม่มีปัญหารับภาระดอกเบี้ย หนี้แต่เลือกรวบรัด-เลี่ยงการตรวจสอบ ด้าน “คำ�นูณ”ชีค้ วามรับผิดชอบของรัฐบาลขอให้เป็น ไปทีละขั้นตอน “รสนา” ฉะนักการเมืองหาความรับผิด

ชอบได้ยากยกกรณีแปรรูป กฟผ. ถามถ้าไม่ ให้กิตติรัตน์ลาออก นายกฯ จะลาออกเองหรือ ไม่ล่าสุดศาลรับฟังคำ�ชี้แจงเสร็จแล้ว นัดฟังคำ� วินิจฉัย 22 ก.พ.นี้ วันที่ 15 ก.พ. เมื่อเวลา 09.00 น.คณะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ที่มีนายวสันต์ สร้อย พิสุทธิ์ เป็นประธานได้ออกนั่งบัลลังก์รับฟังคำ� ชี้แจงจากผู้ที่เกี่ยวข้องในคำ�ร้องที่ประธานสภา ผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา ส่งความ เห็นของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิก วุฒิสภาที่ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐ ธรรมนูญ มาตรา 185 กรณีพระราชกำ�หนดให้อำ�นาจกระทรวง การคลังกู้เงินเพื่อการวางระบบบริหารจัดการ น้ำ�และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 มูลค่า 3.5 แสนล้านบาท และพระราชกำ�หนดปรับปรุง การบริหารหนี้เงินกู้ ที่กระทรวงการคลังกู้เพื่อ ช่วยเหลือกองทุนเพือ่ การฟืน้ ฟูและพัฒนาระบบ สถาบันเงิน พ.ศ. 2555 มูลค่า 1.14 ล้านล้าน บาทเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 184 วรรค หนึ่งและวรรคสองหรือไม่ ทั้งนี้การรับฟังคำ�ชี้แจงของคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ได้รับความสนใจทั้งจาก สื่อมวลชนและฝ่ายการเมืองเนื่องจากถือเป็น ครั้งแรกที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เปิดให้รับฟังคำ�

ชีแ้ จงในกรณีทมี่ กี ารยืน่ คำ�ร้องขอให้วนิ จิ ฉัยพระ ราชกำ�หนด โดยนอกเหนือจากนายกรณ์ จาติก วณิช ส.ส.บัญชีรายชือ่ พรรคประชาธิปตั ย์, นาย คำ�นูณ สิทธิสมาน ส.ว.สรรหา ในฐานะผู้ร้อง, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ตัวแทนนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้อง จะเข้าชี้แจงแล้ว ยังมีนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และผู้นำ�ฝ่ายค้านใน รัฐสภาและ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อีกจำ�นวน หนึ่ง รวมทั้งนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง, นายอำ�พนกิตติอำ�พน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี, นายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการ กฤษฎีกา, น.ส.รสนา โตสิตระกูล ส.ว.กทม. และนายเจตน์ ศิรธรานนท์ ส.ว.สรรหา เข้ารับ ฟังการพิจารณาอย่างคึกคัก อย่างไรก็ตาม ก่อนการเข้าชีแ้ จง นายกรณ์ ให้สมั ภาษณ์วา่ ตนก็จะชีแ้ จงไปตามประเด็นทีม่ ี ความสำ�คัญในการพิจารณาซึ่งมั่นใจตั้งแต่แรก ว่าการตรา พ.ร.ก.กู้เงินทั้งสองฉบับนั้นไม่ชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญ และยังไม่มีความจำ�เป็นจะ ต้องใช้พ.ร.ก.เพื่อกู้เงินที่ยังมีปัญหาในหลายจุด โดยในส่วนของ พ.ร.ก.ปรับปรุงการบริหารหนี้ เงินกู้ฯชัดเจนว่าผลของการโอนหนี้ไม่ได้มีนัย สำ�คัญต่อเศรษฐกิจในลักษณะเร่งด่วนจำ�เป็นที่ หลีกเลี่ยงไม่ได้

ปรุงอาหารเจให้อร่อย

ให้ความอร่อย 100% โดยไม่มีเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำ�ยองทัง้ หมดไม่มเี นือ้ สัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากคอเลสเตอรอล ส่วนประกอบ อาหารไม่มีหัวหอม หัวกระเทียม ต้นกระเทียม และต้นหอม ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำ�ยอง นำ�เข้าจากต่างประเทศ ง่ายต่อการประกอบอาหาร ด้วยรสชาติที่สุดแสนอร่อย

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Suthep Kunathai, Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 2


นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์ เนื่องจากขณะนี้รัฐบาลไม่ได้มีปัญหาใน การรั บ ภาระดอกเบี้ ย ของหนี้ ก ารฟื้ น ฟู เ พราะ รัฐบาลเป็นผู้จัดสรรงบประมาณ และได้เผื่อไว้ ในปีงบประมาณ 2555 อยูแ่ ล้ว ซึง่ สามารถจะรับ ดอกเบีย้ ได้อย่างน้อยทีส่ ดุ คือถึงสิน้ ปีงบประมาณ จึงไม่มีความจำ�เป็นต้องตรากฎหมายนี้ในรูป แบบพ.ร.ก. นอกจากนี้ ที่ ผ่ า นมานายกิ ต ติ รั ต น์ ยั งได้ ออกมาสรุ ป ว่ า จะจั ด เก็ บ ค่ า ธรรมเนี ย มจาก ธนาคารของรัฐ แต่กลับไม่คิดพิจารณานำ�ค่า ธรรมเนียมดังกล่าวไปสมทบกองทุนค่าธรรม เนี ย มของธนาคารพาณิ ช ย์ เ พื่ อ ชำ � ระหนี้ ซึ่ ง เป็นการสะท้อนว่ารัฐบาลไม่มีความจริงใจและ ไม่ได้คดิ จะลดภาระหนีส้ ว่ นนีเ้ ป็นภาระเร่งด่วน

อย่างที่กล่าวอ้างและมีผลในทางลบมากมาย ตนจะชี้แจงต่อศาลว่าควรมีการพิจารณา กลั่ น กรองในชั้ น ของสภาตามขั้ น ตอนฝ่ า ย นิติบัญญัติปกติ ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็พูดว่าหาก ไม่สามารถออกพระราชกำ�หนดได้ก็ไม่เป็นไร เพราะยังสามารถวินฉิ ยั ออกเป็นพระราชบัญญัติ แทนได้ นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ส ะท้ อ นว่ า สามารถออกเป็ น พระราชบัญญัติได้ไม่เป็นปัญหา แต่รัฐบาล ต้องการทีจ่ ะรวบรัดและหลีกเลีย่ งการตรวจสอบ จึงเลือกพระราชกำ�หนดที่เป็นอำ�นาจของฝ่าย บริหารเท่านั้น ส่วนพ.ร.ก.ให้อำ�นาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำ�นั้น ยังมี คำ�ถามว่าเร่งด่วนจริงหรือไม่ และอาจเป็นการ เพิ่มภาระให้แก่ประเทศ ส่วนนายกิตติรัตน์ให้สัมภาษณ์ว่าจะทำ� หน้าที่ชี้แจงเหตุผลต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างดี ที่สุดถึงความจำ�เป็นของรัฐบาลในการประกอบ การพิจารณาการยื่น พ.ร.ก.ดังกล่าว ตามรัฐ ธรรมนูญมาตรา 184 แห่งรัฐธรรมนูญ โดยเหตุผลเนื่องจากการป้องปัดภัยพิบัติ สาธารณะและความมั่ น คงทางเศรษฐกิ จ ของ ประเทศ โดยนายกิตติรัตน์ปฏิเสธที่จะตอบ คำ�ถามเกี่ยวกับความรับผิดชอบในกรณีที่ศาล รัฐธรรมนูญวินจิ ฉัยให้พ.ร.ก.ทัง้ สองฉบับตกไป ด้านนายคำ�นูณให้สัมภาษณ์ว่าจะชี้แจง ให้เห็นว่าพ.ร.ก.โอนหนี้กองทุนฟื้นฟูไม่มีเหตุ ฉุกเฉินที่เป็นความจำ�เป็นเร่งด่วนอันมิอาจจะ ละเว้นได้โดยจะมีเหตุผลประกอบ 4-5 ประการ

ขายด่วน $60,000

ร้านอาหารไทย ทำ�เลดี Bayside Area ที่ Brisbane ตกแต่งสวย มีห้องน้ำ�ในตัวแยก ชาย-หญิง ขายราคาถูก มีลูกค้าประจำ� มีที่นั่งทั้งด้านนอกและด้านใน สนใจติดต่อคุณดาว

0411 410 444

อ่านต่อหน้า 12

ร่วมงานอาหารเจ ที่ Parramatta Town Hall

วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2012 เวลา 10am-3pm เข้างานฟรี มีอาหาร เครื่องดื่มขนมต่าง ๆ จำ�หน่าย เงินรายได้ทั้งสิ้นเข้าบำ�รุงสถานปฏิบัติธรรม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 3


พระปรีชาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และพระอรรถกิจโกศล วัดพระราม9 กาญจนาภิเษก งานประชุมสงฆ์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนย์ ได้เข้ากราบนมัสการ สมเด็จเจ้าประคุณและพระเถรานุเถระจากวัดต่าง ๆ ในโอกาสประชุมคณะสงฆ์ที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล

หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๗๖ ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทย ฉบับแรกและฉบับเดียวในออสเตรเลีย ที่จำ�หน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์...www.thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าว ออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แล หลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่ง เรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรือ่ ง ราวหลากหลายโดยไม้ซกี ขีด หน้า ๒๗.......บุญวาสนามาจากการบริจาค หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพ สมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำ�หน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดโี อ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ ท่านทีส่ นใจ เผยแพร่ข่าวสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz@thaioz.com.au เหตุการณ์รอบโลก..............สำ�นักข่าวรอยเตอร์รายงาน เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ว่า คณะ ทำ�งานเฉพาะกิจเพื่อดำ�เนินมาตรการทางการเงินเกี่ยว กับการฟอกเงิน (Financial Action Task Force on Money Laundering- FATF) ขึ้นบัญชีดำ�ไทย, ปากีสถาน, อินโดนีเซีย, กานา และ แทนซาเนียในรายชื่อประเทศที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการสกัดการฟอก เงิน..........นายริค แมคโดเนล เลขาธิการ FATF กล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่า FATF พบว่าประเทศ ทั้ง 5 ไม่ได้ปฏิบัติตามคำ�แนะนำ�เรื่องการปราบปรามการฟอกเงิน และการให้ทุนสนับสนุน การก่อการร้าย ทั้งนี้ FATF ไม่ได้ปลดรายชื่อประเทศใดออกจากบัญชีดำ�เดิม (blacklist) แต่ มีการปลดฮอนดูรัส และปารากวัยออกจากบัญชีเทา (grey-list) หรือรายชื่อ ประเทศที่ไม่ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานสากล ถึ ง แม้ เ คยแสดงความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม มาตรฐานดั ง กล่ า ว ......ทั้งนี้ มี 17 ประเทศที่มีชื่อติดอยู่ใน blacklist ของ FATF ในขณะนี้ โดยนอกจาก 5 ประเทศ ใหม่แล้ว ประเทศทีเ่ หลือประกอบด้วย โบลิเวีย, คิวบา, เอธิโอเปีย, อิหร่าน, เคนยา, พม่า, ไนจีเรีย, เกาหลีเหนือ, เซา โตเม แอนด์ ปรินซิเป, ศรีลังกา, ซีเรีย และตุรกี.......ส่วน 22 ประเทศที่มีชื่อ ติดอยู่ใน grey-list ประกอบด้วย แอลจีเรีย, แองโกลา, แอนติกวา แอนด์ บาร์บูดา, อาร์เจนตินา, บังกลาเทศ, บรูไน, กัมพูชา, เอกวาดอร์, เคอร์กซี สถาน, มองโกเลีย, โมร็อกโก, นามิเบีย, นิการากัว, ฟิลปิ ปินส์, ซูดาน, ทาจิกสิ ถาน, ตรินแิ ดด แอนด์ โตเบโก, เตอร์กเมนิสถาน, เวเนซุเอลา, เวียดนาม, เยเมน และซิมบับเว...........@ สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติลงมติด้วยคะแนนเสียง 137 ต่อ 12 เสียง สนับสนุนข้อมติที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ยุติการปราบปรามกลุ่มผู้ ประท้วงอย่างรุนแรงในทันที แต่จีน รัสเซีย และอิหร่านอยู่ในกลุ่มประเทศที่คัดค้านข้อมติดังกล่าว ที่อียิปต์และชาติอาหรับอื่นๆ ร่วมกันผลักดันเพื่อประณามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในซีเรีย ขณะ ที่ 17 ประเทศสมาชิกงดออกเสียง การลงมติฉบับนี้มีขึ้นหลังจากรัสเซีย และจีน ร่วมกันใช้สิทธิ ยับยัง้ ข้อมติท�ำ นองเดียวกันนีใ้ นทีป่ ระชุมคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ ขณะทีก่ อ่ นการ ลงมติ นายบัน คี-มูน เลขาธิการยูเอ็น เรียกร้องให้ทางการซีเรีย ยุติการเข่นฆ่าพลเรือน และกล่าว ว่า การก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ อาจเกิดขึ้นในประเทศแห่งนี้................@ คณะกรรมาธิการ การธนาคาร วุฒิสภาสหรัฐ จะขอให้เครือข่าย “สวิฟท์” (SWIFT) ซึ่งเป็นระบบเคลียร์ริ่งเฮ้าส์ของ ธนาคารทั่วโลก ตัดธนาคารเอกชนของอิหร่านออกจากระบบของสวิฟท์ และในระยะยาวจะขอให้ สวิทฟ์ตัดธนาคารกลางของอิหร่านออกจากระบบด้วย..........สวิฟท์ซึ่งมีฐานอยู่ที่กรุงบรัสเซลส์ของ

เบลเยี่ยม เป็นระบบจัดการธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศ อย่างเช่นการโอนเงิน ระหว่างธนาคาร ต่างๆ ทั่วโลก ถ้าหากธนาคารของอิหร่านถูกตัดออกจากระบบของสวิฟท์ จะทำ�ให้รัฐบาลอิหร่าน ส่งออกน้ำ�มันได้อย่างยากลำ�บาก เพราะขาดระบบธนาคารช่วยสนับสนุน และจะกระทบกระเทือน กับรายได้ของอิหร่าน ที่พึ่งพาการส่งออกน้ำ�มันเป็นแหล่งรายได้หลัก..........พร้อมกันนี้ สหรัฐยัง ประกาศลงโทษทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพิ่มเติม โดยคราวนี้เป็นการลงโทษกระทรวงข่าวกรองและ ความมัน่ คงของอิหร่าน ซึง่ สหรัฐกล่าวหาว่า สนับสนุนการละเมิดสิทธิมนุษยชนในอิหร่านและซีเรีย และสนับสนุนการก่อการร้าย ผลจากการประกาศมาตรการคว่ำ�บาตรครั้งนี้ จะทำ�ให้ทรัพย์สินของ กระทรวงข่าวกรองอิหร่านที่อยู่ในสหรัฐหรืออยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐจะต้องถูกยึดและเจ้า หน้าที่ของกระทรวงจะถูกห้ามเดินทางเข้าสหรัฐ............@ สื่อฮ่องกงพร้อมใจกันตีข่าวอื้อฉาวห้อง ชุดใต้ดินสุดหรูราววังราชาของเฮนรี่ ถัง ผู้สมัครรับการเลือกตั้งตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุดแห่งเขต ปกครองพิเศษฮ่องกงทีจ่ ะมีขนึ้ ในเดือนมี.ค.นี้ และอดีตหัวหน้าคณะรัฐมนตรีแห่งเขตปกครองพิเศษ ฮ่องกง..........โดยสือ่ ฮ่องกงหมิงเป้า เผยภาพแบบแปลนซึง่ จัดทำ�เมือ่ ปี 2550 แสดงแบบอาคารเลขที่ 7 ของ เฮนรี่ ถัง บนถนนเย่ว์ เขตเกาลูน ในฮ่องกง ในแบบแปลนนี้มีห้องใต้ดินลับ ซึ่งก่อนหน้าเฮ นรี่ ถัง พูดถึงห้องลับใต้ดินนี้ เป็นเขตก่อสร้างของคนงาน มีอาณาบริเวณ 2250 ตารางฟุต แต่ที่แท้ มันคือห้องชุดขนาดใหญ่ตกแต่งอย่างหรูเลิศอลังการ มีเส้นทางลับเชือ่ มไปสูห่ อ้ งใต้ดนิ ทีป่ ดิ บังซ่อน เร้นสายตาบุคคลภายนอกอย่างแนบเนียน.......ฮ่อง กงมีกฏหมายควบคุมการก่อสร้างอาคาร โดยบ้าน ของเฮนรี่ ถัง ได้ใช้พื้นที่เต็มสัดส่วนพื้นที่อาคารที่กำ�หนดแล้ว ไม่สามารถต่อเติมห้องใต้ดินได้ แต่ ห้องชุดใต้ดินมีพื้นที่ถึง 2,250 ตารางฟุต หากใช้อัตราล่าสุดของราคาซื้อขายย่านถนนเย่ว์ในเขตเกา ลูนชุดคือ 30,000 หยวนต่อตารางฟุตในการคำ�นวณ ก็เท่ากับมีการดัดแปลงอาคารนอกแบบแปลน โดยสร้างห้องใต้ดินมูลค่า 70 ล้านหยวน การสร้างห้องใต้ดินซึ่งเกินสัดส่วนพื้นที่อาคารโดยไม่มี การจ่ายค่าชดเชย ก็เท่ากับเป็นการตบตาสำ�นักงานสิ่งก่อสร้าง อาจมีความผิดละเมิดกฏและหลอก ลวง..........@ เมื่อวันที่ 29 มกราคม ที่ผ่านมา เกิดเหตุการณ์สุดหวาดเสียวขึ้น เมื่อ นายไค คุณพ่อ ชาวจีน จุดประทัดใกล้ๆ กับท่อน้ำ�ทิ้งให้ลูกๆ 2 คนดู ในมณฑลหูหนาน แต่ทันใดนั้น ท่อได้เกิด ระเบิดขึ้นอย่างรุนแรง จนทำ�ให้นายไค กระเด็นไปไกล ส่วนฝาท่อกระเด็นขึ้นสู่ท้องฟ้า สูงเท่าตึก 4 ชั้น นายไค ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากไฟลวกที่หน้า แต่โชคดีที่ลูกทั้ง 2 คน ไม่ได้รับบาดเจ็บมาก นัก โดยการระเบิดครัง้ นีม้ สี าเหตุมาจากก๊าซติดไฟทีส่ ะสมอยูใ่ นท่อ ซึง่ เกิดจากการหมักหมมของสิง่ ปฏิกูล โดยที่ภายในท่อไม่มีอ๊อกซิเจนอยู่เลย..............@ เหตุการณ์ทั่วไทย.......... พล.ต.ท วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการตำ�รวจนครบาล (ผบช.น.) เปิด เผยความคืบหน้าคดีระเบิด 3 จุด ว่า ได้สั่งการให้ทุกโรงพักเพิ่มมาตรการดูแลชาวต่างชาติ โดย เฉพาะกลุม่ คนทีม่ าจากตะวันออกกลาง พร้อมให้ไปสำ�รวจ ข้อมูล อพาร์ทเม้นต์และบ้านเช่าทุกแห่ง ว่า มีชาวต่างชาติเข้าพักอาศัยหรือไม่ หากพบเห็นพักอยู่จำ�นวนมาก จะมีการตรวจค้นทั้งตัวบุคคล และยานพาหนะ ถ้ามีเหตุอนั ควรสงสัยจะขอหมายเข้าตรวจค้นบ้านพักด้วย ส่วนพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งเฝ้าระวัง พิเศษ คือ ย่านซอยนานา คลองตันและถนนข้าวสาร เนือ่ งจาก มีชาวต่างชาติอยูจ่ �ำ นวนมาก..........รีบ กวดขันเอาจริงเอาจังเถอะ ก่อนที่ธุรกิจการท่องเที่ยวจะย่อยยับ ประชาชนตาดำ�ๆอย่างเราๆท่านๆ ที่ดูข่าว บอกตรงๆว่า ยิ่งฟังพล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ ดามาพงศ์ ให้สัมภาษณ์ทีไร เสียวสันหลังทุก ครั้ง น้ำ�หนักของเหตุผลที่อ้างอิงก็ไม่มี ดูเรื่อยๆเปื่อยๆขอไปทีซะงั้น..........ไม่แปลกใจเลยว่า ทำ�ไม จึงเพิง่ จะได้เป็นผูว้ า่ การตำ�รวจแห่งชาติ ก็เพราะทำ�งานแบบนีไ้ งค่ะ.............@ หลังจากทีม่ กี ารตัง้ ข้อ สงสัยการเดินทางไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ โดยขอว.5 (ภารกิจลับ) ของน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายก รัฐมนตรี ระหว่างการประชุมสภาผูแ้ ทนราษฎร พร้อมกับมีการเรียกร้องให้นายกฯชีแ้ จงว่าไปพบกับ ใคร และมีเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรือไม่ จนล่าสุดการตัง้ กระทูถ้ ามสดเรือ่ งนีข้ องฝ่ายค้าน จนมี การตอบโต้ระหว่างพรรคเพื่อไทยและประชาธิปัตย์ จนต้องสั่งปิดประชุมสภาก่อนเวลา .......ล่าสุด นายเศรษฐา ทวีสนิ ผูบ้ ริหารแสนสิรกิ รุป๊ ซึง่ ตกเป็นข่าวถูกระบุวา่ อาจเป็นบุคคลทีเ่ ข้าพบกับนายกฯ ที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ได้ให้สัมภาษณ์ในระหว่างเปิดงานๆหนึ่งว่า โดยยอมรับว่า ได้พบนายกฯ ที่ โรงแรม โฟร์ซีซั่นส์จริง แต่เป็นการเข้าพบกันหลายคน เป็น กลุ่ม 6-7 คน ซึ่งได้มีการพูดคุยกัน ในหลายเรื่องหลายประเด็น ทั้งเรื่องสถานการณ์ บ้านเมือง เรื่องเศรษฐกิจ ดอกเบี้ย การเงิน ถือ เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันมากกว่า “ผมอยากให้ทุกฝ่ายให้เกียรติท่านนายกฯ โดยเฉพาะ เป็นสุภาพสตรีด้วย และเป็นนายกฯของประเทศไทย ส่วนเรื่อง ดังกล่าวก็เป็นไปตามที่ท่านนายก THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 4


ชาวไทยในซิดนีย์ร่วมบุญถวายอาหารคณะพระสงฆ์ที่มาร่วมประชุมที่วัดพุทธรังษีแอนนันเดล

รัฐมนตรีเคยให้ข่าวไปแล้ว”..........นายกรัฐมนตรี จะพบปะกับใคร ในระหว่างเวลาราชการ ทำ�ไม ไม่ใช้ทำ�เนียบรัฐบาล ห้องหับมีออกมากมาย และทำ�ไมใช้รหัส ว.5 เรื่องส่วนตัว โอ๊ย! ยิ่งพูด หลายปากก็ยิ่งไม่งาม ทำ�ให้คนสงสัยไปทั่วประเทศ เพื่อความกระจ่างและทำ�ให้นายกฯหญิงได้ เรียกเกียรติและศักดิ์ศรีคืนมา ขอแนะนำ�ให้นำ�กล้องวงจรปิดออกมาเปิดเผยเลยดีกว่า จะได้รู้ด้วย ว่า 6-7 คนที่อ้างถึงนั้น มีใครบ้าง ............@ หลายจังหวัดทางภาคเหนือต้องเผชิญกับสถานการณ์ หมอกควันจากไฟป่าและชาวบ้านเผาป่า จนทำ�ให้ทัศนวิสัยในการเดินทางทั้งทางอากาศและพื้น ดิน เป็นไปอย่างยากลำ�บาก โดยเฉพาะช่วงเช้าที่มองไม่ค่อยเห็นเส้นทาง โดยกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม เปิดเผยถึงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ ภาคเหนือเมื่อวันที่ 17 ก.พ. ว่า พบปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าระหว่าง 83.4- 235.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลางถึงมีผลกระทบต่อสุขภาพ ปริมาณฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเกือบทุก สถานี โดยเฉพาะจ.ลำ�ปางที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงสุด ที่จุดวัดศาลหลักเมืองลำ�ปาง มีค่าฝุ่นละอองอยู่ ที่ 253.3 ไมโครกรัม/ลบ.ม. สูงสุดในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ..........ส่วนอากาศในกรุงเทพมหานครในแต่ละ วัน ร้อนตับแลบ ทั้งๆที่แดดร่มบ้าง เปรี้ยงบ้าง สลับไปมา แต่ไร้ลมพัด บางแห่งมีเสียงฟ้า คำ�ราม แต่ไร้ฝน มีแต่ความร้อนระอุ ฝนนึกจะตกก็ตก หน้าหนาวที่ผ่านมาก็ไม่หนาวอย่าง ที่กรมอุตุพยากรณ์ แต่กลับมีฝนตก ดีนะที่น้ำ�ฝนยังไม่ร้อน คนโบราณบอกว่า ฝนฟ้าเยี่ยงนี้ เรียกว่า เกิดอาเพท เหตุเพราะผู้บริหารบ้านเมืองไร้คุณธรรม ขาดศีลธรรม ...............@ นายสุชา ติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กล่าวถึงกรณีมีการคัดค้านนโยบายให้ โรงเรียนดังในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) รับนักเรียนที่ผู้ปกครอง บริจาคเงินให้โรงเรียนว่า ผู้ปกครองที่เขาอยากให้เด็กเรียนด้วยเครื่องไม้เครื่องมือที่มากขึ้น เขาก็ไป บริจาค อยากจะฝากสื่อมวลชนว่า อย่าเรียกเงินบริจาคว่าเป็นเงินแป๊ะเจี๊ยะ ทำ�ให้ผู้อำ�นวยการที่เขา อยากจะดูแลลูกหลานของเรา เขาก็ไม่อยากทำ� “คือเขาทำ�ความดีแต่ไปมองเขาในแง่ร้าย เขาได้เงิน เดือน 4-5 หมื่นบาทอยู่แล้วเขานอนอยู่ที่บ้านก็ได้ เขาไม่ต้องคิดว่าจะปรับปรุงโรงเรียน ไม่ต้องซื้อ คอมพิวเตอร์ก็ได้ แต่เราไปรวมกันว่า ถ้าใครเอาเงินไปให้โรงเรียน ก็เรียกแป๊ะเจี๊ยะหมดเลย แล้ว ใครอยากจะทำ�ความดี ส่วนคนทีอ่ ยากบริจาคก็ไม่อยากจะบริจาค”..........ฟังสิง่ ทีน่ ายสุชาติ พูด ก็ไม่ ต่างไปจากที่ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง เคยพูดในสภาฯว่า พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ไม่ได้ทำ�ผิดกฎหมาย เพียงแต่ทำ�ในสิ่งที่กฎหมายห้าม.....สรุปคือ คนพวกนี้ “แถ”ได้เสมอ ถนัดและเก่งในการพูดให้ดำ� เป็นขาว พูดขาวให้เป็นดำ�.............@ สังคมออสเตรเลีย........ ......ผลสำ�รวจความนิยมล่าสุดโดยสำ�นักนิวส์โพลออกมา... พรรค เลเบอร์ได้ 32% (เพิ่มขึ้น 2%), พรรคผสมลิเบอรัล-เนชัลแนลได้ 46% (เพิ่ม 1%) และพรรคกรี นส์ 11% (ลดลง 1%) และอื่น ๆ 11% (ลดลง 2%)........... หลังนับคะแนนพรีเฟอเรนซ์แล้วพรรค เลเบอร์ได้ 45% (ลดลง 1%) ในขณะที่พรรคผสมได้ 55% (เพิ่ม 1%).............@ ส่วนผู้ที่เหมาะ สมเป็นนายกรัฐมนตรี นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีได้ 37% (ลดลง 3%) ส่วนนายโทนี แอ๊บบอตต์ได้ 40% (เพิ่มขึ้น 3%) จะเห็นว่าประชาชนต้องการนายแอ๊บบ็อตต์เป็นผู้นำ�ประเทศ กลับมาอีกครัง้ หนึ่ง ส่วนสาเหตุก็น่ามาจากประชาชนเริ่มเบื่อหน่ายทีมงานฝ่ายนายกรัฐมนตรีระยะ หลังหนักไปทางเล่นวิชามารกับผู้นำ�พรรคฝ่ายค้าน และกับนายเควิน รัดด์ คู่อริร่วมพรรค..อย่างน่า เกลียดเกินไปค่ะ...........@ ในขณะที่ผลสำ�รวจความพอใจผลงานของนางกิลลาร์ดในฐานะนายก รัฐมนตรีออกมาที่ 32% (ลดลง 1%) และพอใจการทำ�งานของนายแอ๊บบ็อตต์ในฐานะผู้นำ�พรรค ฝ่ายค้านถึง 36% (เพิ่มขึ้น 5%) เชียวค่ะ..........@ สงครามช่วงชิงความเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ ระหว่างทั่นกิลลาร์ดและทั่นรัดด์ ถึงตอนนี้ดุเดือดจนความร้อนแรงพุ่งใกล้ 100 องศา.. ต่างฝ่าย ต่างงัดเอาวิชามารของตนมาเล่นงานซึ่งกันและกันอย่างถึงพริกถึงขิง......... เริ่มปักษ์นี้โดยทั่นรัดด์ ส่งนักการเมืองลึกลับ “the faceless man” แอบเจรจาความเมืองกับนายโทนี วินเซอร์และนายร็ อบ โอคชอตต์สองส.ส.อิสระเขตเลือกตัง้ นิวอิงแลนด์และเขตฯลินของรัฐน.ซ.ว. และอาจรวมถึงนา ยล็อบ แคตเตอร์ส.ส.อิสระเขตฯเคนเนดีรัฐควีนสแลนด์ สามส.ส.อิสระผู้ทำ�ให้ทั่นกิลลาร์ดเป็น นายกรัฐมนตรี ให้เปลี่ยนใจหันมาสนับสนุนทั่นรัดด์แทน แต่แผนแตกเพราะถูกนายวินเซอร์และ นายโอคชอตต์เอามาแฉ ด้วยเห็นว่าเชิดทัน่ กิลลาร์ดน่าจะง่ายกว่าเชิดคนบ้าน้�ำ ลายอย่างทัน่ รัดด์เป็นนา ยกฯ.......@ งานนีห้ าตัวกันให้ยงุ่ ว่านักการเมืองลึกลับทีบ่ งั อาจรับเจรจาความเมืองคนนัน้ เป็นใคร... ผู้ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 5

ภาพเก็บตกงานกาล่าดินเนอร์ฯ 5 ธันวา 2554 ที่นครเมลเบิร์น

นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ผู้แทนการค้าไทย เยือนออสเตรเลียระหว่างการเยือนซิดนีย์ ได้พบกับ นาย Andrew Stoner รองมุขมนตรีและ รมว.การค้ารัฐนิวเซาท์เวลส์

ชาวไทยในซิดนีย์หลังร่วมบุญก็ร่วมกันรับประทานอาหาร ที่วัดพุทธรังษีแอนนันเดล

คุณภาพตะวัน สุวรรณกูฏ (พี่ช้าง) ศิลปินไทยในซิดนีย์ กำ�ลังจัดแสดงผลงานที่ซิดนีย์


ทีต่ กดวงซวยเมียจะตกพุม่ ม้ายก็คอื นายบูช ฮอว์กเกอร์ นักแคมเปญระดับมันสมองของฝ่ายรัฐบาลผู้ ที่ระยะนี้สติสตังชักเพี้ยนไปกล่าวชมทั่นรัดด์ว่าเป็น “first class prime minister” เลยถูกใส่ความ ว่าเป็นไอ้มนุษย์ลึกลับ.. เจอเข้าอย่างนี้นายฮอว์กเกอร์ถึงออกมาปฏิเสธเป็นพัลวันว่า เขาไม่ใช่ชาย ลึกลับและยังคงสนับสนุนทั่นกิลลาร์ดเหมือนเมื่อครั้งเลือกตั้งปี 2010 ค่ะ..............@ ความร้อน แรงในช่วงผลโพลของประชาชนออกมาทั่นกิลลาร์ดยังเป็นรองทั่นรัดด์แบบถูกทิ้งห่าง 23% ต่อ 77% ในขณะการคุมลิ่วล้อแม้จะเหนือกว่าแต่ก็เริ่มเจอส.ส.และส.ว.แอบแปรพรรคไปรักทั่นรัดด์ มากขึ้น....... สงครามทำ�ลายความเชื่อถือระหว่างกันถูกนำ�มาสาวใส้ให้กากิน...........@ ประเด็นเด็ด อันหนึ่งก็คือเรื่องที่ทั่นกิลลาร์ดร่วมอยู่ในกระบวนการแย่งเกาอี้นายกฯมาจากทั่นรัดด์ตั้งแต่เริ่มแรก ไม่ใช่เป็นเหตุการณ์ราชรถมาเกย และมีการเตรียมคำ�กล่าวปราศรัยชัยชนะเป็นเวลาสองสัปดาห์ก่อ นทีท่ นั่ รัดด์จะถูกสำ�เร็จโทษออกจากการเป็นนายกฯในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2010............. เมือ่ โดนจัด หนักอย่างนี้..ทั่นกิลลาร์ดได้ปฏิเสธข้อกล่าวหานี้ในรายการ “โฟร์ คอนเนอร์” ชนิดไม่เนียนนัก จนเป็นปัจจัยสำ�คัญให้ความนิยมในตัวทั่นกิลลาร์ดลดลงมาเหลือ 37% จนถูกทั่นแอ๊บบ็อตต์แซง ขึ้นหน้าเป็น 40% อย่างเจ็บปวดรวดร้าว.............@ และเพื่อเป็นการคุมฝ่ายตรงข้ามมิให้ก่อกำ�เริบ เธอจึงประกาศ riot act หรือกฎเหล็กห้ามคิดก่อความวุ่นวายด้วยการสั่งห้ามรัฐมนตรีในครม.ทุก คนพูดคุยความเมืองกับบรรณาธิการหนังสือพิมพ์และทีวีก่อนได้รับอนุญาตจากเธอ...จุดมุ่งหมาย ของแท๊กติกอันนี้แม้แต่เด็กอมมือก็รู้ว่าแม่นางต้องการจะกันใครไม่ให้เที่ยวไปปล่อยข่าวดิสเครดิต เธอค่ะ.................@ หลังจากทั่นกิลลาร์ดถูกต่อว่า ว่าเป็นสตอเบอรีในเรื่องปลด (เทียม) นายโทนี ฮอดจ์ ที่ปรึกษาและคนสนิทจากกรณีใช้แผนชั่วหวังดิสเครดิตทั่นแอ๊บบ็อตต์ในวันชาติออสเตรเลีย จนเกิดจลาจลวุ่นวายไปหมด..... แต่ทั่นนายกฯยังใช้บริการเขาเป็นที่ปรึกษาต่อไปโดยไม่รู้ร้อนรู้ หนาว...... หลังจากอ่านตำ�ราสามก๊กเที่ยวที่สามสิบแล้ว.. ทั่นกิลลาร์ดจำ�ต้องส่งที่ปรึกษาฮอดจ์ไป กินตำ�แหน่งหัวเมืองชั่วคราวเพื่อให้ข้อครหาหมดไป.. ล่าสุดมีข่าวออกมาว่าตอนนี้ที่ปรึกษาฮอดจ์ เก็บกระเป๋าไปลอนดอนเรียบร้อยแล้ว มีเสียงซุบซิบนินทาว่าเขาจะไปกินตำ�แหน่งใหญ่ทางการเมือง ที่นั่นค่ะ..............@ เมื่อรู้ตัวว่าระยะนี้มีส.ส.และส.ว.บางคนคิดแตกแถว ทั่นกิลลาร์ดจึงประชุม ขุนพลที่สวามิภักดิ์ร่วมครม.ออกเดินสายล็อบบี้บรรดานักการเมืองเจ้าของมุ้งต่าง ๆ ให้สนับสนุน ทั่นนายกฯเป็นผู้นำ�ต่อ และโจมตีทันรัดด์อย่างสาดเสียเทเสีย.. ขุนพลที่โชว์ผลงานเอาใจทั่นนายกฯ อย่างเด่นชัดก็คือนางนิโคลารอกซ์สันร.มว.สำ�นักงานอัยการ, นายบิล ชอร์ตเทนร.มว.แรงงานและ ช่วยการคลัง และนายเครก อีเมอสันร.มว.การค้า.................@ แต่ไอ้มือดีคนนี้ซิ.. อาจเล่นแรงไป หน่อย ด้วยการเอาคลิปทั่นรัดด์ไปเผยแพร่ในยูทูบ ชนิดประจานทั่วโลก โดยไม่นึกถึงความเสีย หายของชาติโดยส่วนรวม ใครก็ตามที่ทำ�ใช้นี้แม้ได้ผล แต่ต้องถือว่าชั่วช้าสามานย์นัก เพราะ มีสิทธิ์กระทบความสัมพันธ์ระหว่างชาติได้.... เป็นภาพขณะทั่นรัดด์เป็นนายกรัฐมนตรี ทำ�หน้า บูดเบี้ยวและแสดงกิริยาฉุนเฉียวทุบโต๊ะ และใช้ภาษา F พูดถึงสถานทูตจีนและล่ามแปลชาวจีน.... มือเผยคลิปดังกล่าวนี้จะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากคนในพรรคเลเบอร์.... งานนี้ทั่นกิลลาร์ดผู้ต้อง สงสัยบงการอันดับหนึ่งรีบออกมาปฏิเสธทันทีว่า “เดี๊ยนไม่รู้เรื่อง”....แล้วจะเป็นใครหว่าที่ไม่ชอบ ทั่นรัดด์รองจากเธอ???...........@ หรืออาจจะเป็นบุคคลที่สามที่ต้องการเล่นงานทั้งทั่นรัดด์และทั่ นกิลลาร์ด แบบยิงปืนนัดเดียวถูกนักการเมืองตายสองคน... เพราะผลของมันทำ�ให้เกิด warfare ระหว่างบิ๊กทั้งสองชนิดแตกยับไปด้วยกันทั้งครู่... ไปพร้อมกับมีกระแสใต้น้ำ�ไม่เอาทั้งเฮียรัดด์และ เจ๊จู...... และสถานการณ์จำ�ต้องหาทั่น “อยู่” เข้ามาแทนที่... แต่ใครล่ะคะคือทั่น “อยู่” อีกไม่ นานเกินรอตัวจริงจะปรากฎค่ะ......มีคนบอกใบ้ว่าทั่นอยู่ผู้นี้มีลิ่วล้อมาก แต่ที่ใช้ง่ายไปสะดวกคือ ส.ส. R ค่ะ..................@ หันมาดูเรื่องปากเรื่องท้องกันบ้างในด้านการจ้างงาน เริ่มมีอาการน่า เป็นห่วง เพราะยังมีบริษัทประกาศปลดคนงานหรือทะยอยปิดตัวเองอย่างต่อเนื่อง...ในปักษ์ที่ผ่าน มา เริ่มจากธนาคาร ANZ ออกมาประกาศเพิ่มดอกเบี้ยเงินกู้ แต่ยังไม่เพียงพอต่อต้นทุนการเงิน

นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมประชุมจัดงานกับสมาคมร้านอาหารไทย และผู้จะออกร้านในงาน Thailand Grand Festival ซึ่งจะจัดขึ้น วันที่ 10-11 มี.ค. 2555

นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมประชุมเตรียมงานกับสมาคมร้านอาหาร ไทยและผู้จะออกร้านในงาน Thailand Grand Festival ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค. 2555 ที่เพิม่ ขึ้น จำ�ต้องลดแรงงานงวดแรกอีก 1,000 ตำ�แหน่งเพื่อไปจ้างแรงงานที่มีตน้ ทุนถูกกว่าในต่าง ประเทศแทน...........วันเดียวกันสายการบินแห่งชาติแควนตัสประกาศจำ�เป็นต้องตัดลดพนักงานลง 500 คน เพื่อลดต้นทุนและเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้, บริษัทน้ำ�มันคาลเท็กซ์ประกาศปลด คนงานออก 800 ตำ�แหน่ง, บริษัทกูดแมน-ฟิลเดอร์ผู้ผลิตขนมปังและสเปรดหน้าต่าง ๆ ลดคน งานออกไป 300 คน, บริษัทบอนด์ประกาศลดพนักงาน 106 คน........... @ บริษัทผลิตที่นอนสลีป ซิตี้..พนักงานคงจะไม่มีโอกาสนอนหลับฝันดีอีก เมื่อบริษัทประกาศชำ�ระบัญชีเพื่อปิดบริษัท ส่ง ผลให้พนักงาน 450 คนต้องตกงานทันที........ บริษัทเคล แอนด์ริจบี้บริษัทก่อสร้างซึ่งก่อตั้งมาเมื่อ 102 ปีที่แล้ว มีผลงานก่อสร้างอาคารและสาธาณูปโภคสำ�คัญของประเทศมากมาย ได้ประกาศ พักโครงการที่ทำ�ทั้งหมด ส่งผลกระทบต่่อธุรกิจขนาดเล็กและกลางตามมาอีกกว่า 50 บริษัท มี คนงานเสี่ยงต่อการตกงานจำ�นวน 500 คนค่ะ..............@ เงื่อนไขอันหนึ่งที่ทำ�ให้มีการยุบหน่วย งานหรือปิดบริษัทในประเทศ แล้วไปเปิดดำ�เนินงานในต่างประเทศแทน ก็คือเรื่องของค่าแรง และกฎหมายแรงงาน.... ผลการจัดอันดับค่าครองชีพ ตามเมืองสำ�คัญทั่วโลก 131 เมืองที่เพิ่งออก มาสด ๆ ร้อน ๆ... ซิดนีย์และเมลเบิร์นมีค่าครองชีพสูงที่สุดในอันดับที่ 7 และ 8 ของโลก ใน ขณะทีเ่ มืองทีบ่ ริษทั ในออสเตรเลียนิยมย้ายหน่วยงานไปตัง้ อย่างนิวเดลี และมุมไบ มีคา่ ครองชีพใน อันดับที่ 128 และ130 ของโลกค่ะ..............@ สังคมระดับรัฐตอนนี้ที่น่าจับตามองถึงความเป็นไป ได้ที่จะเกิดศึกเลือกตั้งในรัฐควีนสแลนด์ระเบิดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม โดยมีข่าวนางแอนนา ไบลท์ นายกรัฐมนตรีรัฐควีนสแลนด์จะเข้าพบผู้สำ�เร็จราชการเพื่ออนุมัติการยุสภาจัดให้มีการเลือก ตั้งใหม่ค่อนข้างสูง....... ขณะเขียนอยู่นี้เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้น... แต่ผู้สันทัดกรณี 10 ใน 10 คน ฟันธงว่านางไบลท์ตอ้ งตัดสินใจทำ� เพือ่ ไม่ให้เสียหายไปมากกว่านี้ หากปล่อยไว้เนิน่ นาน..จะบาน บรรลัย เพราะอาจส่งผลให้ที่นั่งส.ส. (รัฐนี้ไม่มีส.ว.) ของพรรคจำ�นวน 51 คนอาจรอดมาได้ไม่ ถึง 20 คนถ้าปล่อยให้รฐั สภาอยูค่ รบเทอม.............@ ส่วนผูท้ จี่ ะล่มจมไปกับพรรคเลเบอร์กค็ อื พรรค แคตเตอร์-ออสเตรเลียนพรรคใหม่ของนายล็อบ แคตเตอร์..ส.ส.อิสระของรัฐสภากลางหนึ่งในสาม ส.ส.อิสระที่เป็นผู้สนับสนุนนางจูเลีย กิลลาร์ดเป็นนายกรัฐมนตรี.. เขาเคยฝันหวานว่าจะเดินตาม รอยตีนคุณนายพอลีน แฮนสันเมื่อสมัยนำ�พรรควันเนชั่นคว้าคะแนนนิยม 23% พาลิ่วล้อเข้าเป็น ส.ส.ของรัฐได้ถึง 11 คน..... แต่ส.ส.แคตเตอร์หลงตัวเองมากไป ผลโพลล่าสุดพรรค KAP ของ เขาคว้าคะแนนนิยมมาได้เพียง 4.8% ................@ ผลโพลขณะนี้บ่งชี้ว่านายแคมเบล นิวแมน หัวหน้าพรรคลิเบอรัลเนชั่นผู้นำ�พรรคฝ่ายค้านมีคะแนนนำ�นางไบลท์แบบไม่เห็นฝุ่น โดยผลการ สำ�รวจของสำ�นักแกแล็กซี่โพลหลังพรีเฟอเรนซ์ออกมาพรรคลิเบอรัลเนชั่นแนลได้ 60% ในขณะที่ พรรคเลเบอร์ของนางไบลท์ได้ 40% ค่ะ....................@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย..........ขณะนี้ทางวัดไทยนครเมลเบิร์นกำ�ลังยื่นเรื่องขออนุญาตจด ทะเบียนวัดไทยนครเมลเบิรน์ ให้เป็นสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรมทางศาสนาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ของรัฐวิกตอเรีย หากดำ�เนินการสำ�เร็จทางวัดก็จะสามารถก่อสร้างโบสถ์วิหารและศาลากาลเปรียญ เพือ่ ประโยชน์ตอ่ สาธุชนชุมชนไทยในเมลเบิรน์ ซึง่ ตอนนีก้ ารดำ�เนินการก็ผา่ นไปเกือบจะด้วยดี แต่ ติดทีก่ ารสำ�รวจการจัดระเบียบการจราจร โดยเฉพาะเรือ่ งของทีจ่ อดรถว่าจะเพียงพอต่อญาติโยมทีม่ า ทำ�บุญหรือไม่ โดยเฉพาะในวันอาทิตย์ทมี่ ผี เู้ ดินทางไปทำ�บุญทีว่ ดั มากมาย ทำ�ให้บา้ นเรือนข้างๆมักจะ ไม่พอใจกับญาติโยมทีน่ �ำ รถไปจอดทิง้ ไว้หน้าบ้านตลอดทัง้ ซอย และมีเรือ่ งร้องเรียนไปทีส่ �ำ นักงาน เขตบ่อย พระอาจารย์บุญสม เจ้าอาวาสวัดไทยนครเมลเบิร์น จึงได้แก้ปัญหาด้วยการหาที่จอดรถ ใกล้วัด เพื่อความสะดวกแก่ผู้เดินทางทุกท่านที่เดินมาทำ�บุญให้นำ�ไปจอด (เฉพาะวันอาทิตย์) ที่ ถนน Kenmare เพราะทางสำ�นักงานเขตได้สง่ เจ้าหน้าทีม่ าตรวจตราดูเป็นประจำ�เพือ่ นำ�ไปประกอบ การพิจารณาใบสมัคร หากตรวจสอบแล้วพบว่าการจอดรถไม่ถูกระเบียบเป็นการสร้างความเดือด ร้อนให้กับบ้านใกล้เรือนเคียง วัดไทยนครเมลเบิร์นที่อยู่คู่กับชาวไทยในรัฐวิคตอเรียมานานหลาย สิบปีอาจจะต้องถูกปิดลง ก็ขอให้ทุกคนได้โปรดให้ความร่วมมือโดยพร้อมเพรียงกัน.........@ ขอ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานบุญของวัดไทยสำ�หรับวันมาฆบูชา (วันที่ 7 มีนาคม) วัดป่าพุทธโพธิ วัน (East Warburton) จะมีการนั่งสมาธิปฏิบัติตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงหัวค่ำ� ในวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม สำ�หรับวัดไทยนครเมลเบิร์น (Box Hill) และวัดธรรมรังษี (Springvale) จะมีพิธีเวียนเทียน ใน วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำ�บุญในวันดังกล่าว...........@ ยอด รายได้ทั้งหมด (รายได้จากการจำ�หน่ายบัตร การประมูล การขายบัตรชิงโชค และเงินรับบริจาค) THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 6


หลังหักค่าใช้จ่าย จากการจัดงานกาล่าดินเนอร์เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครบ 84 พรรษา ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม ปีที่แล้ว รวมแล้วทั้งหมดประมาณ 46,000 ดอล ล่าร์ ทางคณะกรรมการผู้จัดงาน มี ดร.ไซมอน วอลเลซ กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ รัฐวิคตอเรีย เป็น ประธาน ได้มีมติเห็นชอบให้นำ�เงินจำ�นวนดังกล่าวไปมอบบริจาคเป็นกองทุนก่อสร้างโรงเรียนที่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งร้ายแรงปี 2554 เพราะหลายๆโรงเรียนในต่างจังหวัดถูกน้ำ�ท่วม ขังนานนับเดือน จนโต๊ะ เก้าอี้ ข้าวของเครื่องใช้ เครื่องเล่นกีฬา ปลั๊กไฟ ระบบน้ำ�ประปา ได้รับ ความเสียหายจนใช้งานไม่ได้ จำ�เป็นทีจ่ ะต้องได้รบั การบูรณะฟืน้ ฟูอย่างเร่งด่วน............@ หลังจาก การจัดงานกาล่าดินเนอร์ฯเสร็จสิ้นไปตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้ว ดร.ไซมอน วอลเลซ ก็พยายามจะจัด เลีย้ งมือ้ เย็นเป็นการขอบคุณคณะกรรมการทุกคนทีม่ าช่วยจัดงานจนงานสำ�เร็จลุลว่ งไปด้วยดี แต่จน แล้วจนรอดก็ยังไม่ได้เลี้ยงสักที เพราะเป็นช่วงวันหยุดยาว แต่ละคนก็ไปเที่ยวพักผ่อนต่างประเทศ กันบ้าง กลับประเทศไทยบ้าง มาคราวนี้ ดร.ไซมอน ตั้งใจจะกำ�หนดให้เป็นวันเสาร์ที่ 1 มีนาคม แต่ก็ต้องยกเลิกและหาวันที่ทุกคนว่างตรงกันอีกครั้งนึง เพราะคุณกมลรัตน์ งามจริยางกูร ผู้ช่วย บรรณาธิการนิตยสารเมลบ์ ทีเ่ พิง่ เดินทางกลับมาจากเมืองไทยเมือ่ ต้นปี กำ�ลังจะเดินทางไปเมืองไทย อีกครัง้ พร้อมกับ คุณณรงค์ศกั ดิ์ จันมีศรี (ทีเ่ พิง่ เดินทางกลับมาจากเมืองไทยได้ไม่ถงึ สัปดาห์เช่นกัน) และเพื่อนๆนักข่าวจากประเทศออสเตรเลีย ในโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ซิดนีย์ และจะขออยู่ต่ออีกสักสองวัน ก่อนที่กลับมาช่วยงานเทศกาลส่งเสริมอาหารและวัฒนธรรมไทยที่ กำ�ลังจะจัดให้มีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคมนี้..........@ มาอัพเดทกันต่อกับการเตรียมการจัดงาน เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 9 ที่นครเมลเบิร์น ทางคณะกรรมการผู้จัดงานฯ ดร.ไซ มอน วอลเลซ, คุณโรเบิร์ต เทย์เลอร์, คุณเลสลี มาร์โม, คุณลูอิส แมคเคคนี่, คุณพรเทพ บงกช พิสุทธิ์, คุณแทน ปัญฑุรอัมพร และคุณกมลรัตน์ งามจริยางกูร ก็กำ�ลังเร่งสรุปรายละเอียดกิจกรรม ต่างๆที่จะมีขึ้นในวันงาน โดยที่สามารถคอนเฟิร์มได้แล้วก็คือ คณะนาฏศิลป์จากกรมศิลปากร ที่ ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตไทย กรุงแคนเบอร์ร่า และ คณะบางกอกโปงลาง ที่ได้รับการ สนับสนุนจากสำ�นักงานกรุงเทพมหานคร ให้มาขึ้นแสดงที่เวทีใหญ่กลางเฟดเดอร์เรชั่น แสควร์ แต่ที่กำ�ลังสรุปกันอยู่คือ ของรางวัลจากการจับรางวัลหางตั๋ว ที่กำ�ลังลุ้นอยู่ว่า รางวัลที่หนึ่ง จะเป็น ตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-เมลเบิร์น 2 ที่นั่ง พร้อมแพคเกจทัวร์สมนาคุณจากการบินไทยและ บางกอกแอร์เวยส์หรือไม่ เพราะคุณเต้ย อธิวัฒน์ กฤษณัมพก ผู้จัดการทั่วไป บ.การบินไทย (เมล เบิร์น) เพิ่งจะเดินทางกลับมาจากการประชุมที่เมืองไทย ยังไม่มีเวลาพิจารณางบประมาณบริษัท จึง ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มกับคณะกรรมการจัดงาน ส่วนคุณไก่ คัมภีร์ รัตนโชติ ผู้จัดการตัวแทนฝ่าย ขาย บ.บางกอกแอร์เวยส์ (เมลเบิร์น) ก็กำ�ลังรอคำ�ตอบจากบริษัททัวร์ที่ติดต่อไปอยู่..........@ ต้อง ถือว่างานเทศกาลและอาหารไทย เป็นงานที่คนไทยที่เมลเบิร์นทุกคนมีส่วนและเป็นเจ้าภาพร่วม กันจัดอย่างแท้จริง เพราะจากที่เอ่ยปากขอความร่วมมือ ประกาศหาผู้มีความสามารถพิเศษในด้าน ต่างๆเกีย่ วกับศิลปะและวัฒนธรรมไทยออกไป ก็มผี สู้ นใจโทรติดต่อเข้ามาหลายต่อหลายคน แสดง ความต้องการอยากที่จะช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงาน ทั้งโดยบุคคล และจากคณะกรรมการวัด ไทยนครเมลเบิร์น และโรงเรียนสอนภาษาไทยนครเมลเบิร์น ไม่ว่าจะเป็นการจัดดอกไม้ จัดพาน พุ่ม ทำ�กระทง ร้อยมาลัย สาธิตการทำ�ลูกชุบ เล่นดนตรีไทย ขิม ระนาด พิณ ซออู้ การวาดภาพ จิตรกรรมไทย รำ�ไทย และสาธิตทำ�อาหารไทยชาววัง อย่างเช่น ข้าวแช่ เป็นต้น รวมถึงอาสาสมัคร หลายๆคนทีข่ อโอกาสเข้ามาร่วมช่วยเตรียมงาน คณะกรรมการผูจ้ ดั งานจึงฝากคำ�ขอบคุณถึงทุกๆคน มา ณ ที่นี้.........@ วันเกิดของคุณจอย พรพรรณประภา ผู้จัดการฝ่ายขาย บ.แทงโกล่า ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ครบรอบอายุ 46 ปีพอดิบพอดี เจ้านาย (คุณร๊อบ เฟรเซอร์) และเพื่อนๆที่แทงโกล่า จึงได้เตรียมเค้กวันเกิดมาเซอร์ไพรส์ถึงที่ออฟฟิศ ต้องขอบอกว่า อายุเป็นเพียงตัวเลขจริงๆ เพราะ ความสวยบวกความสามารถของคุณจอย นั้นมีแต่เพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงเลย ถึงขนาดมีบริษัทซัพพลาย เออร์หลายๆต่อหลายเจ้าโทรมาจีบให้ไปทำ�งานด้วย..........@ สังคมไทยในออสเตรเลีย.......... แพรวขอแสดงความยินดีกับศูนย์การศึกษา AVSS ของคุณ ศรรพร เขียนสมจิตร คอลัมนิสต์ของไทย-ออสนิวส์ เกี่ยวกับ “อิมมิเกรชั่น” ที่ได้รับแต่งตั้งจาก มหาวิทยาลัย นิวเซาท์เวลส์ ให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ โดย Mr. Matt Henderson ผู้บริหารระดับสูงของ UNSW Global มาเยี่ยมเยียนศูนย์แนะแนวการศึกษา AVSS เป็นการยืนยัน.......วงการเจ้าของสถาบันการศึกษาในออสเตรเลียเริ่มมีมาตรฐานขึ้น ไม่งก เหมือนก่อน ทีแ่ ต่งตัง้ เอเยนต์กนั เป็นดอกเห็ด.....ปล่อยให้เอเยนต์ฟาดฟันกันเอง ลดแลกแจกแถม ยัง ไงก็ถือว่าก็ยงั ดีที่สถาบันยังคิดได้........... @ ไทย-ออส เคยแต่ได้รับการร้องเรียนจากนักเรียนว่าไม่ ได้รบั ความเป็นธรรมจากค่าแรงในการทำ�งาน.....มาวันนีก้ ลับกันเจอคำ�ร้องเรียนจากร้านอาหาร แจ้ง เตือนเพือ่ นร้านอาหารด้วยกันจะรับนักเรียนทำ�งาน โดยเฉพาะมาในสถานะนักเรียนแต่มสี ามีฝรัง่ ....... (ฟังแล้วงง ๆ ๆ นักเรียนมีสามีชาวออสเตรเลียน) เจ้าของร้านที่เตือนแจ้งว่า “ไทยช่วยไทย” ถึง จะไม่เป็นงาน ก็ให้มาฝึกงานจ่ายเหมา 60 เหรียญ ทำ�งานเย็นถึงสี่ทุ่ม.......ต่างก็มีถ้อยทีถ้อยอาศัย ด้วยกัน...ช่วยกันไปทุกเรื่องแบบไทย ไทย ทำ�งานได้ราวสองเดือน ......วันดีคืนไม่ดี...สามีของเด็ก นักเรียนก็มาโวยวายหาว่าทางร้านจ่ายค่าแรงไม่ถูกต้อง ไม่เป็นตามข้อกำ�หนดของรัฐบาล จะต้อง ชดใช้ จ่ายเงินชดเชยให้อีกหมื่นเหรียญ สร้างความอกสั่นขวัญหายให้กับเจ้าของร้าน.......แพรว! ใน ฐานะอยู่กับไทย-ออส มา 22 ปี คิดว่าการใช้ชีวิตทำ�มาหากินในออสเตรเลีย ถ้าทำ�อะไรตรงไปตรง มา จะมีชีวิตอย่างสุขสบาย......อย่างเช่นร้านอาหารไทย ถ้าเราจะรับเด็กเข้ามาฝึกงานก็บันทึกไว้ให้ เป็นเรือ่ งเป็นราว มีขอ้ กำ�หนดอะไร ปัญหาก็จะไม่เกิด.......... @ นอกจากนีร้ า้ นอาหารไทยมักจะโดน กันบ่อยคือเจอลูกค้าหัวหมอ.... เข้ามารับประทานอาหารแล้ว แกล้งว่ารับประทานแล้วท้องเสียบ้าง เศษไม้สะเต๊ะเสียบคอบ้าง หรือหาเรือ่ งต่าง ๆ นานา พวกเราร้านอาหารไทย ทำ�มาค้าขาย ก็ไม่อยาก มีเรื่อง ชอบประนีประนอม หยวน ๆ ไปเรื่อย พวกนี้ก็จะได้ใจและทำ�ไปเรื่อย .......อยากจะเรียน ให้เจ้าของร้านอาหารทราบว่า.....ร้านอาหารของท่านมีกฎหมายคุม้ ครองอยูแ่ ล้ว แม้แต่เหรียญเดียวก็ ไม่ต้องจ่าย เพราะทุกร้านต้องมีประกัน “Public liability” การที่ท่านยินยอมพวกมิจฉาชีพพวก THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 7

นี้ กลับเป็นความผิดของท่านเพราะ กฎหมายของ “พลับบลิคไลอะบีลิตี้” จะไม่คุ้มครองท่าน....... วิธีการปฏิบัติ โต้ตอบลูกค้าประเภทนี้พูดกับเขาดี ๆว่า “ยูกินยูจ่าย ส่วนที่ยูคิดว่าผิด ยูไปดำ�เนิน การเอาตามที่ยูต้องการ (ฉันจะบันทึกเรื่องราวทั้งหมดนี้ไว้ให้ประกันเขาจัดการเอง) ขอโทษด้วย ฉันไม่มีสิทธิ์ตัดสินผิดหรือถูก เป็นเรื่องของประกัน และขอบคุณที่มาอุดหนุน”.......... @ เรื่อง ในฉบับประดับความรู้ หน้า 8 ความรู้เรื่องอิมมิเกรชั่นจากคุณศรรพร เขียนสมจิตร......และความ รู้เรื่องธุรกิจหน้า 11 ......คุณเรย่า เขียนเรื่องการเก็บเอกสาร.......ความรู้ดี ๆ จากผู้เชี่ยวชาญเหล่า นี้อ่านแล้วบอกต่อ ๆ กันด้วย .....พวกเราคนไทยที่นี่ ขยันทำ�มาหากิน พยายามทำ�งานเก็บเงินกัน เก็บออมเก็บเล็กผสมน้อย ได้เงินมากแต่ทำ�ไม่ถูกก็มีปัญหา.......คุณสุรศักดิ์เล่าว่ามีเพื่อนรักกันมาก เก็บออมเงินได้เป็นแสนเหรียญ ใช้วิธีเก็บแบบโบราณ เก็บเงินใส่ตู้เซฟไว้ และตู้เซฟก็ยึดไว้กับคาน บ้านอย่างแข็งแรง แต่สดุ ท้ายโจรก็มาตัดคานบ้านยกเซฟไปพร้อมทัง้ เงินสดหนึง่ แสนเหรียญ.......บท เรียนที่แสนแพงน่าจะจบลงแค่นั้น ....แต่ไม่จบ เก็บเงินใหม่ได้แค่ไม่กี่หมื่นเหรียญ คราวนี้ใช้ซุก ในตู้เสื้อผ้า.......ผลที่สุดโดนโจรกระจอกดันมาค้นตู้เสื้อผ้ากระจัดกระจายไปหมด เอาเงินก้อนนี้ไป อีก.......เฮ้อ ! เวรกรรม.....เวรกรรม........@ ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลในงานโรงเรียนวัดพุทธ รังษี (BTCL School Sydney / Buddharangsee Thai Community Language School Raffle ใน งานวันสัมฤทธิบัตร โครงการซัมเมอร์ ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ พฤหัสบดีที่ 26 มกราคม ที่ผ่านมา มีผู้ ที่ได้รับรางวัลดังนี้........รางวัลที่ 1 หมายเลข 1072 คุณเสรี - ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ซิดนีย์-กรุงเทพ จากบริษัทการบินไทย (มหาชน) จำ�กัด 1 ที่นั่ง พร้อมที่พักโรงแรมใบหยกสกาย 2 คืน พร้อม อาหารเช้า.........รางวัลที่ 2 หมายเลข 1329 คุณ Pinkamon Sriprom - Digital Frame จากคชา อาร์ท ..........รางวัลที่ 3 คุณจ๋า (ได้มารับของรางวัลในงานแล้ว) - Sony DVD Player จาก EDEN Education......รางวัลพิเศษ หมายเลข 0639 คุณเมนี่ - ห้องพักเดอะสยามเฮอริเทจ 2 คืนพร้อมอาหาร เช้า มูลค่า 15,000 บาท จาก ผศ. ดร. กมลพร (อจ. นิเทศก์) รางวัลอื่นๆ อีกมากมายโดยได้รับการ สนับสนุนจากหลายหน่วยงาน เช่น ททท, BOI, Thai Trade เป็นต้น.........ทางโรงเรียนได้ตดิ ต่อไป ตามหมายเลขโทรศัพท์ทแี่ จ้งไว้แล้ว และจะขอแจ้งหมายเลขบัตรทีถ่ กู รางวัลทัง้ หมด สำ�หรับผูโ้ ชคดี ได้แก่ หมายเลข 0341, 0450, 1448, 1476, 1079, 1109, 0710, 0988, 0512, 1467, 1262, 2252, 1083, 1453, 2242, 0714, 0757, 1271, 2298, 0918, 0518 และ 0413 สามารถติดต่อมาทาง คุณนิต้า 0414 508 386 และคุณนาง 0439 745 158 ตามหมายเลขที่แจ้งไว้ค่ะ...........@ คุณภาพ ตะวัน สุวรรณกูฏ (พี่ช้าง) ศิลปินไทยในซิดนีย์ กำ�ลังจัดแสดงผลงาน ที่ Edge of Elsewhere continues at Campbelltown Arts Centre until Tuesday 13 March. Campbelltown Arts Centre is opening Monday – Sunday from 10am to 4pm. ........ @ เนื่องด้วยขณะนี้โรงเรียนภาษา ไทยวัดพุทธรังษี ได้มีการเปลี่ยนตัวผู้เป็นประธานคณะกรรมการผู้ปกครอง โดยนางศริณยา พุทธิ สมบัติ ผู้มีตำ�แหน่งเป็นเหรัญญิกของโรงเรียน จะทำ�หน้าที่เป็นผู้รักษาการประธานคณะกรรมการ ผู้ปกครอง จนถึงการประชุมใหญ่ประจำ�ปีซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในเดือนกรกฎาคม ศกนี้.....ในกรณีที่ ท่านต้องการติดต่อกับผู้รักษาการประธานคณะกรรมการผู้ปกครอง โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี หมายเลขโทรศัพท์ 9889 1552 ; 0439 745 158 อีเมล์ sputtisombut@hotmail.com อนึ่งที่อยู่ ติดต่อทางไปรษณีย์ของโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี คือ P.O. Box 722 Milsons Point NSW 1565........ดร. ทรงศรี ฟอแรน ผู้บริหาร/ประสานงาน ผู้ประกาศ.......@ ทางสำ�นักงานภาษีหรือ กรมสรรพากรของออสเตรเลีย ต้องการอาสาสมัครจำ�นวนมากที่มีความเชี่ยวชาญทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ เพือ่ ช่วยเหลือชุมชนไทยในการกรอกแบบฟอร์มยืน่ ภาษีรายได้ประจำ�ปี หากท่านสนใจ ร่วมโครงการ กรุณาส่งรายละเอียดของท่านมาที่MEI_TaxHelp@ato.gov.au ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เว็บไซต์ของกรมสรรพากรค่ะ ………..@ เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2555 นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ร่วมประชุมเตรียมงานกับสมาคมร้านอาหารไทยและผูจ้ ะออกร้านในงาน Thailand Grand Festival ซึง่ จะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค. 2555 ณ Tumbalong Park, Darling Harbour งานนี้ทุกฝ่ายร่วมมือร่วมใจ เชื่อว่างานคงสำ�เร็จลุล่วงด้วยดีเช่นเคย.........@ ระหว่างวัน ที่ 14-18 ก.พ. นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ ผู้แทนการค้าไทย เยือนออสเตรเลีย ในระหว่างการ เยือนซิดนีย์ได้พบกับ นาย Andrew Stoner รองมุขมนตรีและ รมว.การค้ารัฐนิวเซาท์เวลส์ และ ผู้แทนบริษัทเอธานอลยักษ์ใหญ่ของนิวเซาท์เวลส์ จากนั้นได้เดินทางไปพบ รมว.อุตสาหกรรมที่ แคนเบอร์รา และพบภาคเอกชนที่เมลเบิร์น ....... @.ในโฆษณาย่อยฉบับนี้ มีร้านอาหารไทย ใน เมือง ขายทั้งอาหารไทย และ พิซซ่า ขนาด 50 ที่นั่ง เปิดมาเป็น 10 ปี แล้วมีลูกค้าประจำ�เยอะ ใครมีฝีมือทำ�อาหารรีบติดต่อเช่าร้าน…..ถ้าขยันหน่อยไม่นานก็คงรวยได้......เจ้าของเองเขาเหนื่อย แล้วอยากพักผ่อน.........@ ท่านที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรเข้าชมคอนเสิร์ต 3 ศิลปิน ครูอ้วน มณีนุช เส มรสุต....ศิริพร อำ�ไพพงศ์.......และเอกราช สุวรรณภูมิ ต้องรีบซื้อบัตรแต่บัดนี้ เพราะชั้นล่างเต็ม แล้วเหลือแต่ชนั้ บน.....งานนีม้ อี าหารรสแซ่บจำ�หน่ายเช่นเคยทีใ่ นงาน มีลาบ ข้าวเหนียว ส้มตำ�....ที่ สำ�คัญสุดท่านไปงานนี้ได้บุญ สนุก และอิ่มอร่อย......เพราะงานนี้นำ�เงินไปสร้างโบสถ์วัดไทยพุทธ ารามที่บริสเบน ....งานนี้ M150 ร่วมบุญมาแล้ว 2,000 เหรียญ และคุณสุนีย์ แห่งห้าง BKK ได้มอบ M150 ให้จำ�หน่ายในงาน 20 ลัง เงินที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมดร่วมสมทบทุน ......สรุปงาน นี้ คุณนาริน ดัฟฟ์ และคุณง้อ ตั้งเจริญ แห่งอิมพีเรียล ตั้งเป้าทำ�บุญไว้แล้ว 20,000 เหรียญไม่ ขาด....มีแต่เกินค่ะ......ขออนุโมทนาค่ะ คิดดีท�ำ ดี บุญกุศลหนุนส่ง.....ให้สขุ ภาพดี ทำ�มาค้าขายเจริญ รุ่งเรืองค่ะ........@ ก่อนจากกันวันนี้.....สำ�หรับท่านที่ชอบรับประทานอาหารเจอร่อย ๆ เดือนหน้า ค่ะ วันที่ 18 มีนาคม วัน International Vegetarian Food Fair......จัดที่ Parramatta Town Hall เช่นเดิมค่ะ รับประทานอาหารเจหนึ่งวัน ก็เท่ากับได้ทำ�บุญหนึ่งวัน และเงินที่ท่านซื้ออาหารก็จำ�นำ� ไปบำ�รุงสถานธรรม เรียกว่าได้บุญสองต่อทีเดียวค่ะ..........@


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 ดิ ฉั น เขี ย นคอลั ม น์ นี้ ล่ ว งหน้ า เร็ ว กว่ า ปกติ เ พราะด้ ว ยเหตุ ผ ลสองประการคื อ ทาง หนั ง สื อ พิ ม พ์ ไ ทยออสจะปิ ด เล่ ม เร็ ว กว่ า ปกติ และอีกประการหนึ่งคือ ดิฉันจะต้องชีพจรลง เท้าเดินทางอีกแล้ว คราวนีไ้ ด้พกั แค่สองสัปดาห์ ก็มีเหตุให้ต้องเดินทางไปเมลเบิร์นเพื่อจัดการ เรื่องงานด่วนของลูกค้าสองสามท่านที่มีปัญหา เรื่องวีซ่าน่ะค่ะ ก็เพราะต้องเขียนล่วงหน้า ดังนั้น เลยไม่ สามารถจะอัพเดทข่าวคราวของกระทรวงอิมมิ เกรชั่นในระหว่างสองสามอาทิตย์ข้างหน้านี้ได้ แต่ดิฉันก็ไม่คาดว่าจะมีข่าวด่วนข่าวใหญ่อะไร หรอกค่ะ เพราะโดยปกติแล้วหากมีกค็ งเป็นช่วง เดือนมีนาคมหรือเมษายนค่ะ วันนีด้ ฉิ นั เลยจะนำ� เอาเรือ่ งราวของน้องคนหนึง่ ทีม่ ปี ญ ั หาเดือดเนือ้ ร้อนใจมากๆมาเล่าเป็นเรือ่ งตัวอย่างเพือ่ ให้นอ้ งๆ นักเรียนได้ระมัดระวังกันเอาไว้ค่ะ เรื่องนี้เป็นเรื่องของน้องเมตตา(นามสม มติ)ซึ่งเป็นนักเรียนที่มาเรียนที่ซิดนีย์มาตั้งแต่ปี 2010 น้องเมตตาลงทะเบียนเรียนเองไม่ได้ใช้ บริการผ่านเอเยนซี่ใดๆเพราะว่าเป็นน้องที่ค่อน ข้างจะมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองสูงมาก หาข้อมูล คอร์สเรียนต่างๆด้วยตนเองและตัดสินใจลงเรียน ในหลักสูตรดิปโพลมาในสาขาฮอทฮิทในช่วง หลายปีทผี่ า่ นมาคือ สาขา Commercial Cookery น้องเมตตาสมัครเรียนเอง ยืน่ ขอวีซา่ เอง และได้ วีซ่าเป็นที่เรียบร้อยเข้ามาเรียนในสถาบันหนึ่ง ในซิดนีย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่น้องเมตตาเชื่อว่ามี มาตรฐานสูงและคุณภาพของการเรียนการสอน ดีในระดับหนึ่ง ซึ่งก็เป็นความจริงค่ะ สถาบัน นี้(ซึ่งดิฉันขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อ) เป็นสถาบันที่ มีชอื่ เสียงสำ�หรับมาตรฐานการเรียนการสอน แต่ จะด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม น้องเมตตาเรียน ไปได้หนึ่งปี สถาบันนี้ก็ปิดตัวลงน้องเมตตาจึง ต้องโยกย้ายสถาบันไปเรียนอีกแห่งหนึ่ง โดย นอกจากเป็นสถาบันใหม่แล้วน้องเมตตายังได้ เปลีย่ นสาขาวิชาทีเ่ รียนอีกด้วยโดยคราวนีเ้ ปลีย่ น ไปเรียนสถาบันและหลักสูตรที่สอนทางด้าน สาขา Hairdressing ซึ่งน้องเมตตาคิดว่าน่าจะ เรียนได้ดีกว่าเรียนทำ�อาหารที่ตอนแรกคิดว่าจะ เรียนได้ ไม่ยากนัก แต่ก็ไม่ใช่อย่างที่คิด เพราะ ต้องใช้ทั้งแรงกายและแรงใจในการเรียน น้อง เมตตาเองก็อยากเปลี่ยนวิชาเรียนอยู่แล้ว เมื่อ สถาบันปิดตัวน้องเมตตาจึงได้ถือโอกาสเปลี่ยน คอร์สเรียนด้วยเลย คาดว่าเรียนทำ�ผมคงง่ายและ ไม่หนักเท่าเรียนทำ�อาหาร อย่างไรก็ตาม หลังจากที่น้องเมตตาเรียน ทำ � ผมได้ ห นึ่ ง เทอมก็ พ บว่ า ไม่ มี ทั ก ษะ ไม่ มี พรสวรรค์ในด้านการทำ�ผมนี้เลย ถึงทนเรียน ต่อไปจนจบก็คงไม่สามารถเอาดีในด้านนี้ได้ น้องเมตตาจึงเข้าไปคุยกับทางสถาบันที่เรียนขอ เปลี่ยนวิชาเรียนเป็นทางด้าน Beauty Therapy แทน เพื่อว่าเมื่อจบแล้วจะได้กลับไปทำ�ธุรกิจ ด้านนีต้ อ่ ไป น้องเมตตาได้รบั คำ�แนะนำ�จากทาง สถาบันว่าหากจะเปลี่ยนวิชาเรียนไม่มีปัญหาแต่ จะต้องเลื่อนคอร์สออกไปเนื่องจากว่าเป็นช่วง กลางเทอมดังนั้น วิชาเรียนที่น้องเมตตาอยาก เรียนนั้นยังไม่เปิด ดังนั้น ทางสถาบันจะจัดการ ให้เมื่อคอร์สเปิดแล้วให้มาเรียน น้องเมตตารับ ข้อแนะนำ�จากทางสถาบันจึงไม่ได้ลงทะเบียน เรียนต่อในเทอมต่อไปในด้านทำ�ผม รอที่จะ

เรียนในด้านเสริมสวยความงามกันต่อไป ปัญหาใหญ่เกิดขึน้ คือ เมือ่ น้องเมตตาหยุด อยู่กับบ้านเพื่อรอหลักสูตรใหม่เปิดอยู่ประมาณ สามเดือน จูๆ่ น้องเมตตาก็ได้รบั จดหมายจากอิม มิเกรชัน่ ว่าจะยกเลิกวีซา่ นักเรียนของน้องเมตตา เนื่องจากน้องเมตตาไม่ได้ไปเรียนในสถาบัน ทางสถาบันได้ยกเลิก COE (สำ�หรับท่านที่อาจ จะไม่ทราบ COE คือ เอกสารการยืนยันว่า นักเรียนเรียนอยูใ่ นสถาบันการศึกษาซึง่ จะอยูใ่ น ระบบของอิมมิเกรชั่น) ไปแล้ว ดังนั้น ทางอิม มิเกรชั่นให้น้องเมตตาเข้าไปสัมภาษณ์เพื่อจะดู ว่าจะยกเลิกวีซ่าหรือไม่ เมื่อน้องเมตตาได้รับ จดหมายจากอิมมิเกรชั่นก็เครียดมาก ทั้งตกใจ และสับสน เข้าไปพบกับสถาบันถามไถ่ว่าเกิด อะไรขึ้น ไหนบอกว่าจะทำ�เรื่องเปลี่ยนคอร์ส ให้เรียบร้อย แล้วทำ�ไมเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น เจ้าหน้าที่สถาบัน(คนละคนกับที่คุยครั้งแรก) บอกว่าไม่มีข้อมูลใดๆว่าน้องเมตตาขอเปลี่ยน หลักสูตร และเมื่อไม่ไปเรียน ทางสถาบันก็ ต้องยกเลิกและแจ้งทางอิมมิเกรชั่น น้องเมตตา พยายามคุยเท่าไรก็ไม่เป็นผล สรุปว่าให้ไปคุย เอาเองกับทางเจ้าหน้าที่ ทางสถาบันไม่รับรู้ อะไรทั้งสิ้น น้ อ งเมตตาหมดหวั ง จากทางโรงเรี ย น ตัดสินใจ รีบเข้าหาเจ้าหน้าที่ไปสัมภาษณ์เล่า เรื่องราวต่างๆให้ทางเจ้าหน้าที่ฟังโดยละเอียด ถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น น้องเมตตายืนยันว่า ได้แจ้งขอเปลีย่ นคอร์สกับทางสถาบันแล้ว และ ทางสถาบันก็ได้รับปากว่าจะเปลี่ยนคอร์สให้ เรียบร้อย ไม่ต้องกังวล เมื่อคอร์สใหม่เปิดก็ให้ มาลงทะเบียนเรียนได้ ทำ�ให้น้องเมตตาใจเย็น รอเรียนโดยไม่กังวลอะไร แล้วนี่ยังไง ทำ�ไม ถึงได้จดหมายจากอิมมิเกรชั่นว่าจะยกเลิกวีซ่า น้ อ งเมตตาผู้ น่ า สงสารเล่ า ไปร้ อ งไห้ ไ ป(ด้ ว ย ความเจ็บใจโมโหสถาบัน) เจ้าหน้าทีอ่ มิ มิเกรชัน่ ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วก็บอกน้องเมตตาว่าจะ พิจารณาเรื่องว่าจะยกเลิกหรือไม่ จะใช้เวลา พิจารณาประมาณสี่สัปดาห์ ให้น้องเมตตากลับ มารับผลการพิจารณาในวันที่… หลังจากน้องเมตตาพบกับเจ้าหน้าที่อิมมิ เกรชั่นแล้ว ความมั่นใจที่มีอยู่เกินร้อยลดเหลือ เป็นศูนย์ รีบสอบถามเพื่อนฝูงว่าจะทำ�ยังไงดี เพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนของน้องเมตตาเลย พามาคุยกับดิฉัน น้องเมตตาเข้ามาเล่าเรื่องให้ ดิฉันฟังไปร้องไห้ไป ดิฉันฟังเรื่องทั้งหมดแล้ว ก็บอกน้องเมตตาว่าเรือ่ งนีน้ ะ่ ไม่หนักหนาสาหัส นัก ยังพอมองเห็นแสงสว่างทางรอดเล็กๆรออยู่ เนื่องจากฟังๆดูแล้วประมาณว่าเจ้าหน้าที่อิมมิ เกรชั่นก็ค่อนข้างจะเห็นใจน้องเมตตาอยู่ เพราะ ว่าเหตุที่เกิดขึ้นนี้จะว่าไปก็ไม่ใช่เกิดจากความ ตัง้ ใจไปไม่เรียนจนทำ�ให้มกี ารยกเลิก COE ของ สถาบัน แต่อาจจะเกิดจากความบกพร่องของ ทางสถาบันที่ไม่ได้ทำ�การยกเลิกคอร์สเปลี่ยน คอร์สให้น้องเมตตาตามที่ขอไว้ ซึ่งแม้ว่าน้อง เมตตาจะไม่มีหลักฐานยืนยันประการใด แต่ น้องเมตตาก็เอาความจริงเข้าไปสู้ และเรื่องราว ต่างๆที่น้องเมตตาบรรยายให้เจ้าหน้าที่ฟังก็มี เหตุผล สอดคล้องกัน ดิฉนั ก็บอกให้นอ้ งเมตตา ใจเย็นๆ ลองไปที่สถาบันเดิมขอลงทะเบียน เรียนใหม่ ขอให้ออก COE ในหลักสูตรใหม่ แต่ น้ อ งเมตตาบอกว่ า ไม่ เ อาแล้ ว เข็ ด แล้ ว กั บ

สถาบันนี้ ขอเปลี่ยนไปเรียนที่อื่น เพราะน้อง เมตตาแค่ขอเรียนอีกเพียง 6 เดือนเท่านั้น ก็จะ กลับบ้านแล้ว สุดท้ายน้องเมตตาก็ลงเรียนใน หลักสูตร 6 เดือนด้านความงามที่สถาบันอีก แห่งหนึ่ง หลังจากเรียนไปได้สองสัปดาห์ น้อง เมตตาก็ได้รับผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ไม่ ยกเลิกวีซ่า อนุญาตให้น้องเมตตาเรียนได้จนจบ หลักสูตรตามต้องการค่ะ แฮปปี้เอ็นดิ้งหลังจาก ที่น้องเมตตาเสียน้ำ�ตากินไม่ได้นอนไม่หลับมา เป็นเดือนค่ะ ซึ่งเรื่องนี้ดิฉันนำ�มาเล่าเพื่อเป็นตัวอย่าง เพือ่ เตือนใจสำ�หรับน้องๆนักเรียนในหลายๆเรือ่ ง ด้วยกันเลยนะคะ เรื่ อ งแรกคื อ เรื่ อ งของการตั ด สิ น ใจจะ เปลี่ยนแปลงใดๆที่เกี่ยวกับการเรียน ไม่ว่าจะ เป็นการเปลี่ยนหลักสูตร เปลี่ยนวิชา เปลี่ยน สถาบั น จะต้ อ งตรวจสอบให้ ชั ด เจนว่ า การ เปลี่ ย นแปลงนั้ น มี ก ารดำ � เนิ น การอย่ า งครบ ถ้วนทุกขั้นตอน มีหลักฐานเป็นเอกสารชัดเจน อย่าเชื่อแค่เพียงว่าทางเจ้าหน้าที่สถาบันจะเป็น สถาบั น เดิ ม ที่ เ ราขอลาออกหรือ เปลี่ยนคอร์ส หรือจะเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันใหม่ที่รับเราเข้าไป เรียน บอกด้วยปากว่าจะทำ�ให้เรียบร้อยทุกอย่าง ขอให้ยืนยันที่จะได้ทุกอย่างเป็นหลักฐานถือเอา ไว้เพื่อความสบายใจ เรื่องที่สอง ก็คือ อย่ามีความเชื่อมั่นหรือ มั่นใจจนเกินไป เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆใน เรื่องที่เกี่ยวกับการเรียน จะต้องตรวจสอบเสมอ ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อวีซ่านักเรียน สอบถาม จากสำ�นักงานอิมมิเกรชั่น เช็คจากเว็บไซต์ของ กระทรวงอิมมิเกรชัน่ หรือปรึกษากับ Migration Agent ที่มีใบอนุญาตสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ เรื่องวีซ่าทุกประเภทได้ตามกฎหมาย เพื่อความ ปลอดภัย มั่นใจและสบายใจค่ะ เรื่องที่สาม เมื่อมีปัญหาเหตุการณ์ใดๆที่ เกี่ยวกับวีซ่า อย่าใจเย็นนิ่งนอนใจ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในกรณีที่ได้รับจดหมายจากอิมมิเกรชั่น จะต้องรีบติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อแสดงความ จริงใจ บริสุทธิ์ใจแต่ทางเจ้าหน้าที่ว่าเราไม่ได้ ตั้งใจ หรือไม่ได้ทำ�ผิดตามที่มีเหตุการณ์ที่เกิด ขึ้นจริงๆ อย่ามัวแต่กลัวไม่กล้าเข้าไปติดต่อกับ เจ้าหน้าที่ แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะไปพบกับ เจ้าหน้าที่ก็ควรจะได้มีการหาข้อมูล ตรวจสอบ ปัญหาที่เกิดขึ้นให้ละเอียดเพียงพอที่จะเข้าไป พูดคุยสัมภาษณ์กบั เจ้าหน้าทีไ่ ด้ อย่างน้องเมตตา นี้ แม้ว่าจะมีความกดดันสูงมากเพียงไรก็ได้รีบ

ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น และไปพบ เจ้าหน้าที่อย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นสิ่งที่แสดงให้เจ้า หน้าทีเ่ ห็นว่ามีความจริงใจและน่าเห็นใจจริงๆค่ะ เรื่องสุดท้าย อย่ามีความเครียด ความ กังวล กดดันตนเองจนเกินไปเมือ่ มีปญ ั หากับอิม มิเกรชั่น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องจะถูกยกเลิกวีซ่า(ซึ่ง เป็นเรือ่ งทีแ่ รงทีส่ ดุ )หรือจะเป็นเรือ่ งทีถ่ กู ปฏิเสธ วีซ่า(จะด้วยเหตุผลใดก็ตาม) ขอให้มีสติ หา ข้อมูลคำ�แนะนำ�จากผู้รู้หรือผู้ที่มีประสบการณ์ มาก่ อ น แล้ ว ค่ อ ยๆพิ จ ารณาหาทางออกทาง แก้ไข ปัญหาทุกอย่างมีทางออกทั้งสิ้นค่ะ จะ เป็นการถูกยกเลิกวีซ่าหรือปฏิเสธวีซ่าก็ตามก็ยัง มีทางออก ทางเลือกเช่นกันค่ะ คิดให้ดี คิดให้ รอบคอบ แล้วตัดสินใจเลือกทางแก้ปญ ั หา ทุกๆ อย่างก็จะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะ น้ อ งเมตตานี้ ไ ม่ ใ ช่ เ ป็ น คนแรกและคง ไม่ใช่คนสุดท้ายที่มีปัญหาเรื่องจะถูกยกเลิกวีซ่า แล้วเจ้าหน้าที่ให้ความเมตตา(เหมือนชื่อน้องที่ ดิฉันสมมติขึ้น) ไม่ยกเลิกวีซ่า ให้โอกาสที่จะ ได้เรียนต่อไปในออสเตรเลียหรอกนะคะ ด้วย กฎหมายและนโยบายปัจจุบันของกระทรวงอิม มิเกรชั่น เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องจะมีความ ยืดหยุ่น เห็นใจกับนักเรียน เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น มากกว่าในอดีตค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เจ้าหน้าที่จะ ดูแต่ละเรื่องแต่ละกรณีไปนะคะ ไม่ใช่ว่าน้อง นักเรียนไม่ไปโรงเรียน(ขี้เกียจหรือทำ�งานมาก จนเหนื่อย)จนเปอร์เซ็นต์เข้าเรียนต่ำ�กว่ากำ�หนด หรือสอบตกเกือบหมดทุกวิชาโดยไม่มีเหตุผล อันสมควร อย่างนี้ เจ้าหน้าที่คงจะเห็นใจไม่ ไหว ไม่สามารถยืดหยุ่นไม่ยกเลิกวีซ่ากันหรอก นะคะ เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นที่พิจารณาเรื่องที่จะ ยกเลิกวีซา่ หรือไม่ยกเลิกนี้ จะมีความชำ�นาญใน การสัมภาษณ์ในการพิจารณาเรื่องกันอย่างมาก ดังนั้น หากน้องๆที่คิดว่าจะสามารถทำ�ให้เจ้า หน้าที่เห็นใจได้นั้น หากไม่มีเหตุผลและหรือ หลักฐานทีน่ า่ เชือ่ ถือได้ ดิฉนั ก็คดิ ว่าจะยากอยูค่ ะ่ ฉะนั้น ดิฉันก็หวังว่าน้องๆทุกคนคงจะปฏิบัติ ตนรักษาเงื่อนไขของวีซ่านักเรียนกันเอาไว้ให้ เคร่งครัด ไม่ให้มปี ญ ั หาได้รบั จดหมายจะยกเลิก วีซา่ จากอิมมิเกรชัน่ กัน การแก้ปญ ั หาน่ะมีนะคะ แต่จะดีกว่านะคะหากไม่ให้มีปัญหาที่จะต้องแก้ พบกันใหม่ในไทย-ออสฉบับหน้าเช่นเคย นะคะ สวัสดีทุกท่านค่ะ

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 8


รัฐบาลออสเตรเลียประชาสัมพันธ์การต่อต้าน

การสูบบุหรี่ในชุมชนไทยผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรม รัฐบาลออสเตรเลียดำ�เนินความพยายาม ต่อไปในการเข้าถึงผู้สูบบุหรี่ชาวออสเตรเลียซึ่ง เป็นผูท้ มี่ พี นื้ ฐานครอบครัวทีไ่ ม่พดู ภาษาอังกฤษ และในการประชาสัมพันธ์ถงึ ประโยชน์ของการ เลิกสูบบุหรีผ่ า่ นการมีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทางวัฒนธรรม ทั้งนี้จะมีข้อมูลจัดไว้ให้ในงานกิจกรรม อันเกี่ยวกับวิธีที่ผู้สูบบุรี่สามารถรับความช่วย เหลือเพิ่มเติมในการเลิกสูบบุหรี่ กระทรวงฯ ได้เข้าร่วมและสนับสนุนเทศกาลวัฒนธรรมที่ สำ�คัญๆ แล้วดังนี้ กิจกรรมวันตรุษจีน (Chinese New Year) (ซิดนีย์ เมลเบิร์น แอดิเลด บริสเบน) และ เทศกาลไหว้พระจันทร์ (Moon Festival) ใน รัฐนิวเซาท์เวลส์ กิจกรรมของชาวเกาหลี เช่น เทศกาล อาหารคัมซี (Campsie Food Festival) ในรัฐ นิวเซาท์เวลส์ กิจกรรมของชาวสเปน เช่น เทศกาลการ เต้นละตินแห่งเมลเบิร์น (Melbourne Latin Festival) ในรัฐวิกตอเรีย เทศกาลภาพยนตร์ ลา มิราดา (La Mirada Film Festival) ในวิกตอเรีย เทศกาลภาพยนตร์ ส เปนแห่ ง ชาติ (Spanish Film Festival National) เทศกาลวัฒนธรรม ละตินแบบชิลี (Chilean Latin Festival) ใน รัฐวิกตอเรีย

โดย .........พี่เม้าท์ AVSS

YouTube นั้น สำ�คัญไฉน พี่เม้าท์จำ�ได้ว่าพี่เม้าท์เคยได้หยิบเอาเรื่อง ราวเกี่ยวกับการถ่ายคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิป หลุดดารา คลิปหลุดของคนดัง หรือคลิปที่ ไม่น่าเผยแพร่สู่สาธารณะชนเพราะมีภาพและ ข้อความที่ไม่ควรเอาเป็นเยี่ยงย่างอัพโหลดลง YouTube และเคยเม้าท์ถึง Socialcam ที่สาวๆ สมัยนี้ว่างปุ๊ปถ่ายปั๊ปแล้วก็โหลดลงโปรแกรม ที่ชื่อว่า Socialcam ที่สมัยนี้ใครไม่มีเรียกว่าเชย สุดๆ สาระไม่คอ่ ยจะมีเท่าไหร่ แต่คนส่วนใหญ่ ก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะกลุ่มวัยทีน กด like เป็นร้อยเป็นพันซึ่งพี่เม้าท์ก็เข้าไปดูน่ะ แต่ไม่ เห็นจะมีอะไรที่น่าจะ like กันซักเท่าไหร่เลย มี แค่นอ้ งสาวๆแต่ละคนเค้าน่าร๊ากกกถ่ายคลิปเล่น กัน พี่เม้าท์ก็เผลอใจกด likeไปให้บ้างในบางที พี่เม้าท์เองน่ะคิดว่าการนั่งดูคลิปต่างๆใน

กิจกรรมของชาวอาหรับ เช่น เทศกาล ภาพยนตร์อาหรับแห่งชาติ (Arab Film Festival National) เทศกาลจันด์ราทอิด (Chand Raat Eid Festival) ในรัฐนิวเซาท์เวลส์ เทศกาลฮา ลดอนสตรีท (Haldon Street Festival) ในรัฐ นิวเซาท์เวลส์ กิจกรรมของชาวเกาะแปซิฟกิ เช่นเทศกาล กีฬาโฮซานนา (Hosanna Sports Festival) ใน รัฐนิวเซาท์เวลส์ กิจกรรมเพื่อความเป็นหนึ่ง เดี ย วของชาวแปซิ ฟิ ก (Pacific Unity)ใน รัฐควีนส์แลนด์ การแข่งขันชิงถ้วยรักบี้แห่ง ภูมิภาคแปซิฟิกตอนใต้ (South Pacific Rugby Cup) ในรัฐวิกตอเรีย วันฟิจิ (Fiji Day) ในรัฐ นิวเซาท์เวลส์ เทศกาลนานาชาติทาวน์วลิ ส์ (Townsville Multicultural Festival) ในรัฐควีนส์แลนด์ จะมี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ ป ระโยชน์ ข อง การเลิกสูบบุหรี่อย่างต่อเนื่องในงานวัฒนธรรม ชุมชนต่างๆ มากขึ้นในเดือนต่อๆ ไป กิจกรรมตามแคมเปญเป็นส่วนหนึ่งของ ความมุ่งหมายของรัฐบาลออสเตรเลียในการลด อัตราการสูบบุหรีต่ อ่ วันในผูใ้ หญ่ชาวออสเตรเลีย ให้เหลือร้อยละ 10 ภายในปี 2018 นอกจากนีร้ ฐั บาลยังสนับสนุนการใช้นโย บายอื่นๆ ในการควบคุมยาสูบรวมถึงการบรรจุ ในหีบห่อที่ไม่มีข้อความหรือรูปภาพใดๆ พิมพ์ ยูทบู นัน้ ถือเป็นการเสียเวลา โดยเฉพาะเสียเวลา นอนที่พี่เม้าท์ like ที่ซู๊ดพี่เม้าท์เอาเวลามานอน สบายใจเฉิบๆดีกว่า ยูทูบภาพไม่ชัด ชอบค้าง โหลดช้า หากอยากดูหนังดูละครดูรายการซื้อ หนังแผ่นร้านไทยมาดูดีกว่า แต่ก็ดั้นดันมีเรื่อง ที่ทำ�ให้พี่เม้าท์เปลี่ยนใจเปลี่ยนความคิดเรื่อง YouTube จนได้ เรื่องมีอยู่ว่าวันนึงพี่เม้าท์เกิด ความหงุดหงิดใจเพราะจู่ๆมองกระจกแล้วรู้สึก เบือ่ หน้าป้าๆของตัวเองเหลือเกิน๊ นน เลยมีความ คิดอยากจะเปลี่ยนหน้าป้าๆ หน้าโล้นที่ไม่เคย ผ่านการแต่งหน้าหรือเครื่องสำ�อางค์มาลองใส่ สีควิ้ นิด เปลือกตาหน่อย แต่จะแต่งหน้าอย่างไร เนีย่ สิ เลยลองพยายามเรียนรูด้ ว้ ยตัวเอง ผลออก มาก็เป็นไปอย่างที่คิด พังค่ะพี่น้อง !! เขียนคิ้ว หนาเตอะ สีตาก็ไม่เข้ากันกับคิ้ว เขียนอายไลน์ เนอร์กไ็ ม่คอ่ ยเป็น อยากให้บางแต่พอวาดไปวาด มาเล่นเอาส่ะหนาไปครึ่งเปลือกตา สีปากก็ไม่รู้ จะเอาสีไหนที่เหมาะกับผิวซันแทนแบบพี่เม้าท์ จนกระทั่งหมดทาง งานนี้ต้องมีตัวช่วยส่ะแล้วว พี่เม้าท์ลอง หันไปมองคนรอบข้างใครหนอใครจะมีเวลา มาสอนพี่เม้าท์แต่งหน้า จะให้ไปเสียเงินเข้า คอร์สเรียนก็ใช่เรื่องเพราะก็ไม่ได้จำ�เป็นขนาด นั้น ไม่ได้จะไปเป็นดาราสักหน่อย จึงลองโทร ไปปรึกษาเพื่อนสาวว่าถ้าจะเริ่มแต่งหน้าเบื้อง ต้นหรือควรจะใช้เครื่องสำ�อางค์อะไรดี พอจะ ช่วยแนะนำ�ให้ได้มั้ย เพื่อนพี่เม้าท์จึงให้พี่เม้าท์ ลองไปหาดูคลิปยูทูบของอดีตนักร้องสาวท่าน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 9

อยู่ การเพิ่มภาษีสรรพสามิต และการแจกแผ่น นิโคตินอย่างต่อเนื่องโดยได้รับเงินสนับสนุน จากรัฐบาล มีการจัดทำ�ข้อมูลด้านสุขภาพไปแล้ว 29 ภาษา ขณะนี้ชุมชนไทยสามารถเข้าถึงข้อมูลทุก ประการทีเ่ กีย่ วกับประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่ เป็นภาษาไทย สำ�หรับข้อมูลที่ได้รับการแปล แล้ว ดูที่ www.quitnow.gov.au เมื่อต้องการเลิกสูบบุหรี่ ผู้สูบควรปรึกษา แพทย์หรือเภสัชกร หรือโทรสายด่วนเพื่อการ เลิกสูบบุหรี่ (Quitline) ที่ 13 7848

ภายใน 12 สั ป ดาห์ ปอดจะมี ค วาม สามารถในการฟอกตัวเองกลับคืนมา ภายใน 12 เดือน ความเสี่ยงต่อโรคหัวใจ จะลดลงครึ่งหนึ่ง ภายใน 1 ปี ผู้สูบบุหรี่ที่สูบวันละ 1 ซอง จะประหยัดเงินได้มากกว่า 4,000 เหรียญ ภายใน 5 ปี ความเสีย่ งต่อโรคหลอดเลือด สมองจะลดลงอย่างมาก

ข้อมูลเพิ่มเติมสำ�หรับสื่อ สาระสำ�คัญหลักๆ ของแคมเปญนั้นรวม ถึงประโยชน์ที่ได้ทันทีและในระยะยาวซึ่งจะ เกิดเมื่อท่านเลิกสูบบุหรี่ เช่น ภายใน 8 ชั่วโมง คาร์บอนมอนนอกไซด์ส่วนเกินจะถูกขับออก จากเลือด ภายใน 5 วัน นิโคตินส่วนใหญ่จะถูกขับ ออกจากร่างกาย ภายใน 1 สัปดาห์ ความสามารถในการ รับรสและการได้กลิ่นจะดีขึ้น ภายใน 3 เดือน การทำ�งานของปอดจะ เริ่มดีขึ้น หนึ่ง ที่มียูทูบชาแนลเป็นของตัวเอง ปัจจุบันนี้ เธอถือเป็นกูรอู นั ดับต้นๆของประเทศไทย มีการ สอนแต่งหน้าในแบบต่างๆ มีการเลือกใช้เครือ่ ง สำ�อางค์และผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิว พี่เม้าท์ดูแล้วมี กำ�ลังใจขึ้นมาเลยเพราะตอนเธอหน้าเปลือยนั้น พี่เม้าท์ไม่ได้คิดไปเองน่ะแต่ตัวเธอดูไม่ต่างจาก พี่เม้าท์เท่าไหร่หรอก เชอะ !! หน้าตาก็มีรอย สิว ขอบตาก็ออกจะคล้ำ�ๆ เหมือนพักผ่อนไม่ เพียงพอ เธอเริม่ สอนตัง้ แต่ขนั้ แรกการเลือกรอง พื้นให้เข้ากับผิวหน้าตัวเองยันขั้นสุดท้ายการลง สีปาก เชื่อไหมค่ะว่าพี่เม้าท์ใช้เวลาเกือบทั้งวัน หยุดนั่งเรียนรู้การแต่งหน้าผ่านยูทูบจนกระทั่ง ตอนนี้ พี่เม้าท์ระบายสีหน้าตัวเองเป็นแล้วคร่า าาาา ไม่ตอ้ งคอยโทรถามคนอืน่ ให้เสียเวลา ไอ๊ ย่ะ แม้จะยังไม่คอ่ ยดีเท่าไหร่ ก็พอจะจับแนวทาง ได้คร่าวๆ หลังจากที่พี่เม้าท์นั่งเรียนรู้การแต่งหน้า จากทางยูทูบ พี่เม้าท์ค้นพบอีกว่ายังมีอีกหลายๆ คลิปดีๆที่มีประโยชน์ เช่น คลิปที่โด่งดังในยู ทูบ เป็นคลิปรายการกระเทยพาเทีย่ วชือ่ ว่า “เทย เที่ยวไทย” เป็นคลิปที่มีสามสาว(เทียม)พาไป เที่ยวตามสถานที่ต่างๆในประเทศไทยพร้อมมุก สดและความฮาจากสามพิธีกรที่มีให้ได้หัวเราะ ตั้งแต่ต้นจนจบรายการ พี่เม้าท์กลายเป็นแฟน คลับรายการไปเรียบร้อยแล้ว รายการนี้พี่เม้าท์ ยินดีนำ�เสนอสำ�หรับคนที่อยู่เมืองนอกเมืองนา ดูแล้วคิดถึงประเทศไทย ดูแล้วทำ�ให้ภูมิใจว่า ประเทศไทยเราก็มีอะไรดีดีน่าเที่ยวอีกเยอะแยะ ถ้ามีเรื่องเครียดจากงานหรือจากปัญหารอบตัว

ลองเปิดดูรายการนี้ดูน่ะค่ะ ช่วยได้เยอะเรียกว่า เอาฮารับปีตลก 2555 ค่ะ หรือจะเป็นคลิปฝรั่ง ที่พูดภาษาไทยชัดจน เอาซ่ะคนไทยจริงๆยัง อาย เด็กๆหรือใครที่มาอยู่เมืองนอกได้ไม่นาน แต่ พูก ทาย ม่ะ ชัด ต้องลองดูคลิปฝรั่งคนนี้ น่ะค่ะ เพราะเค้าพูดเลยว่า ผมไม่กระแดะ ผม พูดภาษาไทยชัดมากครับ นอกจากนีเ้ ค้ายังมีสอน เทคนิคภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆในแต่ละคลิปซึง่ ได้ให้ประโยชน์ด้วย พี่เม้าท์ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์ ที่ผ่านมานั่งดูยูทูบแบบเลือกประเภทที่ดูแล้วมี สาระและมีประโยชน์ ให้ความรู้ในเรื่องที่เรา กำ�ลังสนใจ จนลืมหนังช่องสาม ห้า เจ็ด เก้า ไป เลยยย จะว่าไปยูทบู ก็ดเี หมือนกันน่ะเนีย่ ยย 555 พี่เม้าท์ขออภัย YouTube ไว้นะที่นี่ด้วย ที่เคยบ่นว่าเรื่องของคลิปต่างๆในยูทูบว่าไร้สา ระ เป็นคลิปที่ไม่น่าสนใจ มีแต่ความเสื่อมเสีย ตอนนี้พี่เม้าท์กลับใจแล้วคร่า พี่เม้าท์ก็ได้เห็น อะไรดีดีมีสาระและได้ความรู้จากการเลือกดู ส่วนดีดีของยูทูบ พี่เม้าท์ว่ายูทูบก็เปรียบเหมือน เหรียญทีม่ สี องด้าน มีทงั้ ด้านดีและไม่ดี อยูท่ เี่ รา จะเลือกคลิ๊กอันไหนเพราะ YouTube เป็นของ ทุกคนบนโลกใบนี้ เพียงแค่สมัครเป็นสมาชิกยู ทูบก็อัพโหลดคลิปต่างๆได้แล้ว ของต่างๆบน โลกใบนี้ปนไปด้วยสิ่งที่ดีและไม่ดีอยู่ที่เราจะ เลือกเสพสื่อกันน่ะจ๊ะ เลือกกันให้ดีก็มีสาระมี ประโยชน์ ฉบับนี้พี่เม้าท์ลาไปก่อน แล้วเม้าท์ กันใหม่ฉบับหน้าจ้าา


สังคมไทยสมยอมให้มีรัฐบาลเถื่อน ย้อนความหลังอันอัปยศตัง้ แต่ศาลรัฐธรรม นูญ “หักดิบ” คดีซุกหุ้นทักษิณ ยังผลให้ให้ ระบบการเมืองและอำ�นาจรัฐตกอยู่ใต้อำ�นาจ เถื่อนตลอดมา ไม่ว่าของใครพรรคก็เถื่อนเกือบทุกพรรค ต่างได้อำ�นาจมาผิดครรลองกฎหมายที่ใช้บังคับ อยู่และผิดหลักรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย สักแต่อ้างเลือกตั้ง หาได้ทำ�ให้เกิดความ ชอบธรรมหรือเป็นประชาธิปไตยไม่ ความเถื่อนในยุครัฐบาลนอมินีของสมัคร และสมชายมีอย่างไร ในรัฐบาลยิง่ ลักษณ์มอี ย่างนัน้ ซ้�ำ ยังมากขึน้ สมัครกับสมชายไม่ยอมออกกฎหมายแม้ แต่ฉบับเดียว และรัฐบาลกลับคุมสภาไว้ใต้องุ้ ตีน ซึง่ ก็เท่ากับทำ�ลายอำ�นาจอธิปไตยทางนิตบิ ญ ั ญัติ ทีพ่ ระมหากษัตริยม์ อบให้สภาใช้ เพือ่ นำ�ไปออก กฎหมายและควบคุมการบริหารของรัฐบาล เพราะกกต.ตาบอดจึงไม่มีผู้ใดตักเตือน และลงโทษตามกฎหมายแถมยังมีความผิดอื่นๆ อีกมาก หากกกต.ทำ � หน้ า ที่ ก็ อ ยู่ จ นเลื อ กตั้ ง สื บ อำ� นาจไม่ได้ แม้รัฐบาลอภิสิทธิ์ก็จะไม่เกิด รัฐบาลยิง่ ลักษณ์กจ็ ะไม่ถกู ข่มขืนมาเกิดให้ช�ำ เรา ประเทศไทยด้วยการออกพระราชกำ�หนดทัง้ ๆ ที่ สภายังเปิดประชุมอยู่และกฎหมายซึ่งล้วนแล้ว แต่ผดิ หลักนิตธิ รรม เพราะมุง่ แต่จะฟอกผิดและ ทำ�ประโยชน์ให้พวกพ้องเป็นส่วนใหญ่ การเลือกตั้งกรกฎาคมยิ่งสารพัดผิด “ทัก ษิณคิดเพือ่ ไทยทำ�” โฆษณาหลอกลวงซือ้ แหลก แจกแถมทุกอย่าง แม้คนต่างด้าวคือธนาคารโลก เห็นป้ายโฆษณาถึงกับช็อก บอกสัญญาอย่างนี้ ได้อย่างไร ยิ่งเป็นรัฐบาลแล้วขืนทำ�ประเทศชาติล้ม ละลายแน่ นี่ไม่นับการเอาโจร คนขี้คุก และ พวกเผาบ้านเผาเมืองติดคดีคาราคาซังมาสมัคร ดีหน่อยที่ไม่เอามาตั้งเป็น รมช.ยุติธรรม ไม่มี ยุคใดทีจ่ ะเหมือนกับของอดีตนายกฯทักษิณและ รัฐบาลซากเดนทั้ง 3 ในปี 2551 ผมได้บรรยายความเถื่อนไว้ 10 ประการดังนี้ 1. รั ฐ บาลนายสมั ค รและรั ฐ บาลนาย สมชายเป็นรัฐบาลเถือ่ น เพราะจัดตัง้ และดำ�เนิน การผิดกฎหมาย 2. พรรคพลังประชาชนและเพื่อไทยเป็น พรรคเถื่อนผิดกฎหมาย เพราะลอกคราบมาจาก พรรคไทยรักไทย 3. ศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งพิจารณาคดีมา ตั้ง แต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2548 ก่อน คมช. เกิด (19 ก.ย. 49) ตัดสินยุบพรรคไทยรักไทย เพราะ “พฤติการณ์ของพรรคไทยรักไทยดัง กล่าวแสดงให้เห็นว่า พรรคไม่อาจดำ�รงความ เป็นพรรคการเมืองที่จะสร้างสรรค์และจรรโลง ความชอบธรรมทางการเมื อ งแก่ ร ะบอบการ ปกครองของประเทศโดยรวมได้อีกต่อไป” 4. ศาลยืนยันพยานหลักฐานว่าการกระทำ� ของพรรคไทยรักไทย “เป็นภัยต่อความมั่นคง

ของรัฐ ขัดต่อกฎหมาย ขัดต่อความสงบเรียบ ร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน” 5. ศาลยังได้ตัดสิทธิทางการเมืองของ กรรมการบริหารพรรคจำ�นวน 111 คนเป็น เวลา 5 ปี การตัดสิทธินี้ รวมทั้งการจัดตั้งเป็น สมาชิกและดำ�เนินการในพรรคการเมืองทั้งตรง และอ้อม เพื่อป้องกันมิให้ “การบังคับเพื่อให้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย (ย่อม) ตก เป็นอันไร้ผล” 6. ตั้ ง แต่ ผู้ นำ � พรรคไทยรั ก ไทยได้ ไ ป ซื้อหัวของพรรคพลังประชาชนมาดำ�เนินการ ปรากฏจากเทปหาเสียงของทักษิณ การหาเสียง และการควบคุมชี้นำ�การดำ�เนินการของพรรค พลังประชาชนโดยอดีตกรรมการบริหารพรรค ไทยรักไทยเป็นไปโดยฝ่าฝืนคำ�สัง่ ของศาลอย่าง โจ่งแจ้งตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้ 7. ยิ่งเมื่อมีคำ�วินิจฉัยของอนุกรรมการ กกต.ว่าพรรคพลังประชาชนคือพรรคต่างหน้า หรือนอมินีของพรรคไทยรักไทย แต่ไม่มีบท บัญญัติใดๆ ให้ลงโทษพรรคนอมินีได้การกระ ทำ�ของอดีตผู้บริหารก็ยิ่งโจ่งแจ้งขึ้น ถึงขนาด ให้อดีตกรรมการบริหารเข้าไปคุมกิจการของ พรรคแบ่งสรรตำ�แหน่งรัฐมนตรี และรับคำ�สั่ง ทักษิณมาดำ�เนินการอย่างเปิดเผย โดยหาคำ�นึง ถึ ง คำ � สั่ ง ศาลที่ ยั ง มี ผ ลอยู่ และหลั ก กฎหมาย ตัวการ-ตัวแทนที่มีอยู่ว่า การใดที่ตัวการต้อง ห้ามว่ากระทำ�มิได้ตวั แทนก็ยอ่ มกระทำ�มิได้เช่น กัน เรื่องนี้ต้องถือว่ากกต.เป็นผู้สมคบเต็มประตู 8. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2549 พรรค พลังประชาชนมีสมาชิกอยู่เพียง 7,840 คนมี กรรมการบริหาร 37 คน และสาขาพรรคเพียง 4 แห่ง เวลาจากวันที่ 19 ตุลาคม-23 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งนั้นนับได้ 64 วัน น่าสงสัย ว่าสมาชิกดั้งเดิมของพรรค 7,840 คนนี้ได้ลง สมัครรับเลือกตั้งกี่คน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ใหม่มาจากไหน จำ�นวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นทำ�ได้อย่างไรเพ ราะพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมืองบัญญัติว่าการสมัครเป็นสมาชิกต้อง กระทำ�ด้วยตนเอง ณ ที่ทำ�การพรรคและมีขั้น ตอนตามกฎหมาย การเพิ่มจำ�นวนสมาชิกอย่าง รวดเร็วและการสรรหาตัวผูส้ มัครตามบทบัญญัติ แห่งกฎหมายย่อมจะเป็นไปได้ดว้ ยยาก นอกจาก การแต่งบัญชีและโยกย้ายสมาชิกมาจากทะเบียน เดิมของพรรคไทยรักไทย โดยนายทะเบียนคน เดียวกันคือนายสมาน เลิศวงศ์รัฐ การกระทำ� เช่นว่านี้เสี่ยงต่อการปลอมแปลงเอกสารและผิด กฎหมาย 9. นอกจากนั้ น การจั ด ตั้ ง และแต่ ง ตั้ ง สมาชิกของพรรคประชาราช มัชฌิมาฯ เพื่อ แผ่นดิน และรวมใจไทย-ชาติพัฒนา ก็เป็นไป ในทำ�นองเดียวกันทั้งสิ้น ตัวอย่างเช่น จำ�นวน สมาชิก กรรมการบริหารและจำ�นวนสาขาของ พรรคต่างๆ มีดังนี้ มัชฌิมาฯ 20-8-0 เพื่อ แผ่นดิน 18-18-0 รวมใจไทย 29-13-0 ใน บรรดาพรรคร่วมรัฐบาล แม้แต่พรรคชาติไทย ในเดือนพฤศจิกายน ยั ง มี ข้ อ มู ล พรรคที่ ต้ อ งนำ � ไปแก้ ไ ขถึ ง 893,976 รายสมาชิกซ้ำ�ซ้อนกับพรรคอื่นถึง 227,136 ราย จึ ง แทบสรุ ป ได้ ว่ า พรรคเหล่ า นี้ คื อ แก๊ ง

โดย ...........ปราโมทย์ นาครทรรพ เลือกตั้งซึ่งยังมิได้ทำ�ตามขั้นตอนของกฎหมาย ทั้ ง สิ้ น มิ ห นำ � ซ้ำ � ผู้ ที่ เ ข้ า มาเป็ น หั ว หน้ า และ กรรมการบริหารพรรคต่างๆ นอกจากพรรคชาติ ไทยได้แก่ เสนาะ เทียนทอง สุวิทย์ คุณกิตติ พลเอกเชษฐา ฐานะจาโร ล้วนแล้วแต่เคยเป็น กรรมการบริหารของพรรคไทยรักไทยทั้งสิ้น น่ า จะตกอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของมาตรา 97 พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค การเมือง พ.ศ. 2550 ตอนหนึ่งมีความว่า “ผู้ซึ่งเคยดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริหาร ของพรรคการเมืองที่ถูกยุบไป จะจดแจ้งตั้ง พรรคการเมืองขึน้ ใหม่หรือเป็นกรรมการบริหาร พรรคการเมืองหรือมีสว่ นร่วมในการจดแจ้งการ จัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีกมิได้” 10. กรณีของนายยงยุทธ ติยะไพรัช ซึ่ง ต้องกล่าวหาและถูกเร่งให้รับตำ�แหน่งประธาน สภาเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้ง นายกรัฐมนตรี มีพิรุธทำ�ให้ต้องวิเคราะห์การ กระทำ�หรืองดเว้นการกระทำ�ของกกต.หลาย ประการ นอกจากจะเร่งแล้ว เมื่อนายยงยุทธซึ่ง เป็นหัวหน้าทีมผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคพลัง ประชาชนได้ใบแดงแล้ว ทำ�ไมนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ และนาย สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ซึ่งอยู่เบอร์เดียวกันและ ได้ประโยชน์จากคะแนนซือ้ เสียงของนายยงยุทธ ด้วยจึงลอยนวลอยู่ได้ ความรู้ แ ละความสามารถในการใช้ ก ฎ หมายทั่ ว ไปและกฎหมายเลื อ กตั้ ง ของกกต. สมควรได้รับการตรวจสอบอย่างจริงจัง นั่นก็เป็นเรื่องของสมัคร สมชาย แต่เรื่อง ของยิ่งลักษณ์ซึ่งโจ่งแจ้งและพิสดารกว่ายังมีอีก เมืองไทยจึงตกอยู่ภายใต้การโกงกินอย่าง มหาศาลมโหฬารของนั ก การเมื อ ง เกิ ด การ

“ทำ�ลายกฎหมาย” “ทำ�ลายความยุติธรรม” จาก ทุกกระทรวง ทบวง กรม ทุกจังหวัด ทุกพื้นที่ อย่างไม่มียางอาย บรรดาคนที่หลับตามองไม่เห็น ไม่เว้น แม้แต่พลเอก ผู้บัญชาการทหาร ซี 11 ปลัด กระทรวง ศาสตราจารย์ อาจารย์รัฐศาสตร์ ปราชญ์กฎหมาย ปริญญาโท-เอก รวมทั้งกรรม การการเลือกตั้ง (กกต.) ซึง่ ผูเ้ ขียนขอเรียกว่าพวก “ครึง่ แรก” และ พวก “ครึ่งหลัง” ที่เป็นชาวนา ภารโรง ผู้ขาย แรงงาน โสเภณี จบชั้น ป. 4 หรือไม่รู้หนังสือ เลย ล้วนแต่มีข้ออ้างและคำ�ตอบเดียวกันหมด คือ รัฐบาลเป็นรัฐบาลที่ชอบธรรมตาม กฎหมายมีทมี่ าทีไ่ ปจากการเลือกตัง้ อย่างถูกต้อง ผมไม่โทษพวกครึ่งหลัง แต่ขออนุญาตครับ ถุย ถุย ถุย เฉพาะพวก ครึ่งแรกและเป็นกลาง และ ถุย ถุย ถุย ถุยเป็น พิเศษสำ�หรับห้าปีรบั พวกทีอ่ ยูใ่ นรัว้ มหาวิทยาลัย ผมถุยมาห้าปี ชะรอยจะมีคนเริ่มได้ยิน อย่างน้อยการเปิดเวทีของกลุ่มสยามประชาภิ วัฒน์ที่ธรรมศาสตร์เมื่อ 6 กุมภาพันธ์นี้ ก็ ยืนยันแล้วว่า เมืองไทยตกอยูใ่ นเงือ้ มมือทุนนิยม เผด็จการผูกขาดอำ�นาจด้วยเงิน และเพื่อหาเงิน และอำ�นาจให้พวกพ้องมากยิ่งขึ้น คำ�ถามคือ หนูตัวไหนจะเอากระพรวนไปผูกคอแมว หรือหมาตัวไหนจะเลิกกินขี้โดยสมัครใจ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 10


เป็นนายจ้างต้องเก็บเอกสารอะไรของลูกจ้างบ้างคะ

Bussiness วันนี้เรย่าจะขอเขียนให้ความรู้กับผู้เป็น เจ้าของธุรกิจนิดนึงเพื่อให้ทุกท่านได้ทำ�ธุรกิจ อย่างถูกต้องตามหลักกฎหมายของประเทศออส เตรเลีย เพราะทุกท่านก็คงจะทราบดีว่าประเทศ ออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการเปลี่ยน กฎหมายอยู่ตลอดเวลามากที่สุด บางครั้งก็มาก จนตามกันไม่ทัน เพราะเดี๋ยวๆก็เปลี่ยนอีกแล้ว วันนีจ้ ะเอาอย่างนี้ อีกวันนึงก็มาเป็นอีกแบบหนึง่ เรียกว่าใครที่สามารถทำ�ธุรกิจในออสเตรเลียได้ เนี่ย ต้องมีความสามารถไม่น้อยเลยทีเดียว ตอนนีข้ า่ วล่ามาแรงของทาง ATO ก็คงจะ หนีไม่พน้ ของเรือ่ งการเปลีย่ นระบบคอมพิวเตอร์ ใหม่ให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ ทีจ่ ะจับผิดผูห้ ลีก เลีย่ งภาษีหรือเคลมภาษีโดยไม่มเี อกสารทีถ่ กู ต้อง และเนื่องจากเพราะ ATO พยายามจะเปลี่ยน ระบบใหม่นแี่ หล่ะค่ะ ทำ�ให้กระบวนการจ่ายเงิน ภาษีคนื ของปีทแี่ ล้วกับเงินภาษี GST ทีน่ กั ธุรกิจ ทีม่ สี ทิ ธิจ์ ะได้คนื นัน้ ล่าช้ามากมาก ช้าถึงขนาดที่ ว่าบางคนต้องควรจะได้คนื ตัง้ แต่ปที แี่ ล้วแล้วแต่ จนบัดนี้ก็ยังไม่ได้คืนกันเลย ทำ�ให้หลายหลาย คนรอแล้วรอเล่าแล้วอาจจะบ่นนักบัญชีทดี่ แู ลอยู่ ได้ว่าเอ ทำ�ไมมันล่าช้าจัง ฝ่ายบัญชีทำ�งานล่าช้า รึเปล่า อันนี้ขอแก้ตัวให้นักบัญชีทุกท่านนิดนึง ว่า ทางรัฐป็นฝ่ายล่าช้าค่ะ เพราะการพยายามที่ จะเปลี่ยนระบบใหม่ของเค้า ระบบใหม่ที่ว่านี้เนี่ยค่อนข้างน่ากลัวนิด นึงนะคะ เพราะว่า การเคลมภาษีคืนของปีนี้

จะไม่เหมือนปีที่แล้วในด้านของเรื่องหลักฐาน ครั้งนี้ ATO จะค่อนข้างบังคับเลยว่า ทางนัก บัญชีที่ทำ�ภาษีให้กับลูกค้านั้นจะต้องดูใบเสร็จ ทั้งหมด หากทางลูกค้าไม่มีใบเสร็จนั้นแต่เคลม ภาษีคืนมากมาย ทางฝ่าย ATO ก็จะเรียกเงิน จากลูกค้าคืนและปรับนักบัญชีด้วย และปีต่อ ต่อไปเราก็จะโดนจับตามอง ส่วนที่ว่า ATO มี การปรับปรุงคอมพิวเตอร์และระบบให้ดขี นึ้ นัน้ ก็ จะเป็นในส่วนของด้านประวัตขิ อ้ มูลส่วนตัวของ ทุกทุกคนที่เคยทำ�อะไรไว้กับทาง Centre Link, Immigration ทางธนาคาร อย่างเช่นว่าซือ้ รถใหม่ รึเปล่า ซื้อบ้านกี่หลังแล้ว มีหนี้อยู่เท่าไหร่ และ ถ้าธุรกิจใดใดแจ้งว่าขาดทุนต่อเนื่องนานนาน ทาง ATO ก็จะดูแล้วว่าหากขาดทุนนานขนาด นี้และจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อของต่างๆมากมาย หรือมีชีวิตอยู่ได้อย่างไร คร่าวคร่าวกันไปแล้วเกี่ยวกับข่าวล่ามา แรงจาก ATO คราวนี้มาเข้าเรื่องทั่วไปบ้างนะ คะ เรย่าตั้งใจจะเขียนเรื่อง การเก็บเอกสารของ พนักงานทัง้ หมดว่าหน้าทีข่ องนายจ้างนัน้ จะต้อง เก็บเอกสารอะไรของพนักงานตัวเองไว้บ้าง ตามหลักของรัฐ NSW แล้วทาง นายจ้าง ต้องให้ Pay Slip กับพนักงานเสมอรวมถึงเก็บ หลักฐานที่เกี่ยวกับ วันเวลาที่เข้าทำ�งาน ค่า จ้าง และการหยุดพักร้อนหรือเจ็บป่วยต่างๆของ พนักงาน สำ�หรับบันทึกทั่วๆไปก็จะมี • ชื่อ ของนายจ้าง และ Australian Business Number ของนายจ้าง • ชื่อของพนักงาน • สัญญาระหว่างลูกจ้างและนายจ้าง • สถานะของลูกจ้าง ว่าเป็นพนักงานที่ได้รับ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 11

บรรจุแล้ว หรือทำ�ชั่วคราว และเป็น Full Time หรือ Part Time • ถ้าเป็นพนักงานฝึกงาน ก็ต้องมีวันที่ให้เรียบ ร้อยว่าฝึกเมื่อไหร่ เริ่มเมื่อไหร่และสิ้นสุด เมื่อไหร่ • บันทึกวันแรกทีพ่ นักงานคนนัน้ เข้าเริม่ ทำ�งาน หากพนักงานคนนั้นออกแล้ว ให้บันทึกวัน สิ้นสุดของการทำ�งานไว้ด้วย ชั่วโมงการทำ�งาน • ต้องบันทึก ชั่วโมงการทำ�งานของแต่ละ อาทิตย์ และแต่ละวัน ตรงนี้ก็ให้ดูตามเรท ของทาง OIR (Office of Industrial Relation) • บันทึกเวลาที่เริ่มทำ�งานและเวลาเลิกงานของ ทุกทุกวัน หากเรทของ OIR มีเรื่องของ การ จ่ายนอกเวลาด้วย นายจ้างก็ต้องบันทึกชั่วโมง ที่ได้ทำ�การจ่ายนอกเวลานั้น • ค่าจ้างแต่ละชั่วโมงที่จ่ายพนักงาน • รายได้ก่อนหักภาษีและหลังจากหักภาษี เรื่องของการหยุดการลา • วันหยุดต่างๆที่พนักงานขอลา • บันทึกเรื่องของการจ่ายหรือไม่จ่าย ในขณะลา เพราะพนักงานแต่ละคนไม่เหมือน กันในเรือ่ งของการได้รบั สิทธิในการหยุดการลา ขึ้นอยู่กับสถานภาพการทำ�งาน และชั่วโมงการ ทำ�งานที่ผ่านมา • สิทธิวันหยุดที่ได้รับแต่ไม่ได้ใช้ การเก็บเอกสาร • จะเก็บเป็นไฟล์ในคอมหรือกระดาษก็ได้ค่ะ ระยะเวลา • อย่างต่ำ� 6 ปีค่ะ หากได้ขายธุรกิจไปแล้วจะเก็บบันทึกนี้อย่างไร

• เจ้าของเก่าก็ยังคงต้องเก็บบันทึกนี้อยู่ • ส่วนเจ้าของใหม่นั้น จะเก็บบันทึกเฉพาะลูก น้องที่ย้ายมาทำ�กับเจ้าของใหม่ เรย่าก็อยากให้ทุกท่านถ้าเป็นไปได้ก็พยา ยามทำ�ตามกฎนิดนึง เพราะช่วงนี้ทางรัฐค่อน ข้างเข้มงวด เรย่าคิดว่าเรย่าโชคดีที่มีโอกาสได้ เขียนคอลัมม์ให้คนไทยได้อ่านกัน เพราะบาง ครั้งการจะนั่งอธิบายให้ลูกค้าแต่ละท่านฟังที ละครั้งอาจจะไม่สามารถทำ�ได้ เนื่องจากนัก บัญชีทุกท่านก็คงมีงานรัดตัวอยู่ไม่น้อย ความ รู้บางอย่างเจ้าของธุรกิจก็ต้องมีความขยันรู้จัก ขวนขวายหาความรู้ในการทำ�ธุรกิจนั้น แต่ถ้า ทุกท่านขยันอ่านคอลัมม์ที่เรย่าเขียนนี้ เรย่าว่า แต่ละท่านก็จะสามารถได้รับความรู้มากขึ้น ซึ่ง ก็จะเป็นผลดีกบั การดำ�เนินธุรกิจของท่านเอง เร ย่าอยากเห็นผูท้ �ำ ธุรกิจทุกคนประสบความสำ�เร็จ ในการทำ�งานโดยที่ไม่ต้องสะดุดกับเรื่องบาง อย่างที่เราอาจจะไม่ได้ตั้งใจให้เกิดขึ้น กฎหมาย ที่นี่ก็เป็นภาษาอังกฤษ ตัวเรย่าก็ต้องขยันอ่าน และทำ�ความเข้าใจกับเรื่องใหม่ๆทุกวันซึ่งก็ไม่ ได้กินเวลาน้อย หากเรย่าเขียนคอลัมม์ออกไป และทุกท่านได้อ่าน ก็จะเป็นประโยชน์แก่ตัว ท่านเอง สุดท้ายนี้ก็ของให้ทุก ท่านโชคดีค่ะ หากท่านผู้อ่านใดมีข้อสงสัยก็เขียนถามกันมา ได้นะคะที่ info@supersmartplans.com หรือ เข้าไปที่ Facebook.com/supersmartplans เพื่อ ถามตอบเรื่องบัญชีภาษีฟรี สำ�หรับวันนี้ขอลา ไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ ...เรย่า Super Smart Plans Financial & Accounting, Level 4 Suite 888, 311 Castlereagh Street, Tel: City 02-80931683-85, Norwest Business Park 02-9672 6279


ศาลรธน.โฉมใหม่! ให้สื่อถ่ายทอดสด ต่อจากหน้า 3

เมื่อถามว่าจะถามหาความรับผิดชอบจาก รัฐบาลหรือไม่หาก พ.ร.ก.ทั้งสองฉบับต้องตก ไปนายคำ�นูณกล่าวว่าขอให้เป็นไปทีละขั้นตอน ก่อน ขณะที่ น.ส.รสนา หนึ่งในกลุ่มส.ว.ที่ยื่น ศาลรัฐธรรมนูญในกรณี พ.ร.ก.ดังกล่าว พูดถึง ความรับผิดชอบของรัฐบาลหากศาลรัฐธรรมนูญ วินจิ ฉัยให้พ.ร.ก.ทัง้ สองฉบับตกไปว่า เมืองไทย มีมาตรฐานจริยธรรมค่อนข้างต่ำ� จึงหานักการ เมืองรับผิดชอบได้ยาก อย่างกรณีของการแปรรูปการไฟฟ้าฝ่าย ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ก็ไม่เห็นมีใคร ออกมารับผิดชอบแม้จะมีประมวลจริยธรรมตาม รัฐธรรมนูญก็ไม่มผี ลบังคับ“ส่วนตัวเห็นว่าเรือ่ ง

นี้หากศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่า พ.ร.ก.ตกไป ก็ควร ต้องรับผิดชอบด้วยการลาออก แต่ วั น ก่ อ นได้ ยิ น นายกรั ฐ มนตรี ใ ห้ สั ม ภาษณ์แล้วว่านายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนา ยกฯ และรมว.คลังไม่ตอ้ งลาออก แล้วถามว่านา ยกฯจะลาออกหรือเปล่า” นางรสนากล่าว และ ว่า เรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องทางการเมือง ไม่มี ข้อกฎหมายบอกว่านักการเมืองต้องรับผิดชอบ อะไรมันเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องบีบ ถ้าสังคม เฉยๆก็ทำ�อะไรไม่ได้ ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในการออก นั่งบัลลังก์รับฟังคำ�ชี้แจงนั้น นายกิตติรัตน์ได้ ยื่ น เอกสารรายการใช้ เ งิ น ลงทุ น แก้ ปั ญ หาน้ำ � ตามพ.ร.ก.3.5 แสนล้านบาทให้ศาลเมื่อเช้าก่อน

ท้าพิสูจน์ว.5โฟร์ซีซั่นส์ รือผลประโยชน์ทับซ้อน?

ต่อจากหน้า 1 รวมถึงบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จำ�กัด (มหาชน) ของตระกูลชินวัตรมาด้วยนั้น ไม่ได้ต่างจากการนำ�คนเหล่านี้มาเป็น “หนัง หน้าไฟ”เพื่อให้รัฐบาลสามารถบริหารประเทศ ต่อไปได้

นายเศรษฐา ทวีสิน ผู้บริหารแสนสิริกรุ๊ป ทั้งนี้ มติชนออนไลน์รายงานว่าแหล่ง ข่าวจากวงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ชั้น 7โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. ซึ่งนายเศรษฐา ทวีสิน ผู้ บริหารแสนสิริกรุ๊ปออกมายอมรับว่ามีการพบ กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร จริง แต่เป็นการ พบปะกันเป็นกลุ่มไม่ใช่ 2 ต่อ 2 นั้นเป็นเรื่อง จริง เพราะการพบปะกันครั้งนั้นมีการนัดหมาย

ล่วงหน้ากับกลุม่ นักธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รายใหญ่ ซึ่งนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธาน และกรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำ�กัด (มหาชน) เป็นอีก 1 คนที่รับทราบนัด หมายและร่วมคณะด้วย รวมถึงบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำ�กัด (มหาชน) ของ ตระกูลชินวัตร ก็รับทราบด้วยเช่นกัน แต่จะ ส่งตัวแทนร่วมหารือหรือไม่ ไม่ทราบ น.ส.ยิ่งลักษณ์เคยเป็นกรรมการผู้อำ�นวย การ บริษัท เอสซี แอสเสทฯ ก่อนลาออกมา ลงสมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทย กระทั่งได้ดำ�รง ตำ�แหน่งนายกรัฐมนตรี นอกจากนี้ ยังมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และ รมว.การคลัง ร่วมพบปะหา รือด้วยโดยหนึ่งในหัวข้อที่มีการพูดคุยกันคือ เรื่องราคาประเมินที่ดินใหม่ในปี 2555 ที่จะ ประกาศราคาออกมาประมาณต้นเดือนกรกฎาคม นี้ รวมถึงแผนผังเมืองใหม่ด้วย อย่างไรก็ตาม ผูส้ อื่ ข่าวไทยโพสต์รายงาน ว่า นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และ รมว.การคลั ง ได้ เ ดิ น ทางไปที่ โ รงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ในวันที่ 8 ก.พ.จริง แต่ไปปฏิบัติภารกิจ ในฐานะองค์ ป าฐกของงานเสวนา “ก้ า วต่ อ ไป...ของ SME ไทย ปี 2555” ณ ห้องบอล รูม ซึ่งมีสมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำ � นั ก งานส่ ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) และธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นผู้ร่วมจัด แหล่งข่าวกล่าวว่า วันนั้นนายกิตติรัตน์ เดินทางไปก่อนเวลาประมาณ 13.00 น.เจ้า หน้าที่ฝ่ายประสานงานของแบงก์ไทยพาณิชย์ ได้เชิญรองกิตติรัตน์ขึ้นไปยังห้องรับรองที่เช่า และจัดเตรียมไว้ แต่นายกิตติรัตน์ปฏิเสธ โดย แจ้งว่าจะขอรอนายวิชิต สุรพงษ์ชัย ประธาน

นายกรณ์ จาติกวณิช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกฯ และรมว.คลัง

พิจารณา และหลังจากทีน่ ายกิตติรตั น์กล่าวชีแ้ จง แล้ว ศาลได้ซักถามในหลายประเด็นโดยเฉพาะ ความเร่งด่วนในการออก พ.ร.ก.ทั้งสองฉบับ รวมทัง้ เงือ่ นเวลาในการออก พ.ร.ก.และ พ.ร.บ. หลังจบการซักถามแล้ว เมื่อเวลา 11.45 น.ที่ผ่านมา นายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญกล่าวว่า ศาลมีความเห็นรับคำ�ชีแ้ จง เพิ่มตามร้อง โดยนัดฟังคำ�วินิจฉัยอีกครั้งในวัน ที่ 22 ก.พ. 2555 เวลา 14.00 น. สำ�หรับรายละเอียดเพิ่มเติม “ASTV ผู้ จัดการออนไลน์” จะนำ�เสนอให้ทราบในลำ�ดับ ถัดไป

แบงก์ไทยพาณิชย์ อยู่บริเวณชั้นเดียวกับห้อง บอลรูมนั่นเอง “ระหว่างรอ ท่านรัฐมนตรีก็ได้พบและ ทักทายกับนายเศรษฐา ทวีสินด้วย แต่หลังจาก นั้น เมื่อ ดร.วิชิตเดินทางมาถึง ท่านรัฐมนตรี ก็เดินไปกับ ดร.วิชิต โดยอยู่ด้วยกันจนกระทั่ง ถึ งเวลาที่ ท่ า นรั ฐ มนตรี ต้ อ งขึ้ นกล่ า วปาฐกถา ในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของ SME เพื่อพัฒนา เศรษฐกิจไทย” ประมาณเวลา 13.40-14.10 น. หลังจากพูดจบท่านรัฐมนตรีกเ็ ดินทางออก จากโรงแรมทันที โดยแจ้งว่ามีภารกิจมากมาย ต้องไปประชุมกับสำ�นักงบประมาณ” แหล่งข่าวผู้อยู่ในเหตุการณ์ กล่าวผู้สื่อ ข่าวรายงานว่า กรณีที่ดินเจ้าปัญหากองทุนเพื่อ การฟื้นฟูสถาบันการเงิน ย่านรัชดาฯ ที่มีการ ประมูลเมื่อปี 2546 ซึ่งคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ภรรยาพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีใน ขณะนัน้ ชนะการประมูลในราคา 772 ล้านบาท นั้นพบว่า เดือนพฤศจิกายน 2546 ถูกนำ�ออก ประมูลขาย โดยตั้งราคาขั้นต่ำ� 870 ล้านบาท มี ผู้ ส นใจเข้ า ร่ ว มประมู ล 3 รายคื อ บ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์, บ.ทองหล่อเรสซิเด้นท์ และ บ.แสนสิริ แต่ถงึ เวลายืน่ ซอง ทัง้ 3 รายไม่ เสนอราคาทำ�ให้คณ ุ หญิงพจมานชนะการประมูล โดยไม่มีคู่แข่ง มีการตอบโต้กรณี น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เรียกร้องให้ทกุ ฝ่ายให้เกียรติสทิ ธิ สตรี หลังจากถูกโจมตีกรณีใช้เวลาราชการไป โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กระทั่งนายเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) ออกมายอมรับว่าไปพบกันจริงแต่พบ เป็นกลุ่ม 6-7 คน โดย น.ส.มัลลิกา บุญมีตระกูล รองโฆษก พรรคประชาธิปัตย์ ตอบโต้ว่าขอเรียกร้องสิทธิ สตรีและเกียรติของผูห้ ญิงไทยคืนมาจาก น.ส.ยิง่ ลักษณ์ อย่าบิดเบือนประเด็นและเอาผู้หญิงทั้ง ประเทศเราเป็นเกราะกำ�บังต่อการตรวจสอบ โปรดยอมรับความจริงเพือ่ ชดเชยบาป สิง่ ที่น.ส.ยิ่งลักษณ์กำ�ลังละเมิดสิทธิของสตรีอื่นๆ เพราะสตรีทงั้ หลายทีไ่ ม่ได้ไปทำ�อะไรลับๆ ล่อๆ

กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ และอยากให้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ หยุดพฤติกรรมของลิว่ ล้อทัง้ หลายทีพ่ ยายามเบีย่ ง เบนประเด็น โยนความน่าสงสัยที่ผู้นำ�ตัวเองไป กระทำ�แล้วให้ผู้หญิงคนอื่นต้องรับผิดชอบ ถ้า ทนการตรวจสอบไม่ได้ก็โปรดออกไปเสียจาก การเมือง หรือลาออกจากตำ�แหน่งไปเลย เธอกล่าวว่านายกฯ เปิดเผยได้ไหมว่าไป เจรจาธุระอะไร ประชาชนได้อะไร ยืนยันได้ ไหมว่าจะไม่มีเรื่องเลวๆซ้ำ�เหมือนกับโครงการ ตัดถนนผ่านหมู่บ้านจัดสรรโดยใช้ภาษีประชา ชนสร้าง ยืนยันได้ไหมไม่มกี ารขอโครงการจาก งบพิเศษช่วยน้ำ�ท่วม ใช้เงินกู้ช่วยหมู่บ้านบาง แห่งป้องกันไม่ให้น้ำ�ท่วมในปีนี้ น.ส.มัลลิกากล่าวอีกว่า เพือ่ ความโปร่งใส นายกรัฐมนตรีโปรดให้ความร่วมมือการตรวจ สอบหลังจากนี้ เพราะในชั้นกรรมาธิการใน สภาผู้ แ ทนฯ ทั้ ง กรรมาธิ ก ารที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นโยบายเศรษฐกิจและวันนีจ้ ะเพิม่ กรรมาธิการที่ เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและกรรมาธิการสตรีด้วย จะร่างหนังสือยื่นให้กรรมาธิการ ใช้สิทธิตรวจ สอบแทนไปเลยทุกอย่างจะได้กระจ่างเพราะ กรรมาธิการจะได้ใช้ พ.ร.บ.คำ�สัง่ เรียกเอกชนขอ ดูเทปวงจรปิด จะได้พิสูจน์กันไปว่าใครร่วมวง จะได้เชิญร.ต.อ.เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง ไปพร้อมกับเทป วงจรปิดนั้นด้วย นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษก พรรคประชาธิปตั ย์ กล่าวว่า เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งใหญ่ มาก ไม่อยากให้นายกฯ ถูกตั้งคำ�ถามเหมือนที่ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ เคยถูกตั้ง คำ�ถามเรือ่ งการลดค่าเงินบาท ทีม่ กี ารทำ�กำ�ไรให้ กับนักธุรกิจจำ�นวนมหาศาล เช่นเดียวกัน หากนายเศรษฐาพู ด ว่ า มี ก ารหารื อ เรื่ อ ง เศรษฐกิจนโยบายการเงิน เรื่องดอกเบี้ย ก็เป็น เรือ่ งใหญ่เช่นกัน เท่ากับว่านายกฯ ไม่เข้าประชุม สภา แต่เอาเวลาไปทำ�ธุรกิจส่วนตัวหารือกับคน กลุ่มย่อย พูดเรื่องสำ�คัญของประเทศ ถือเป็น ความเสียหายอย่างยิ่ง “ขอท้า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกฯ ให้เอาภาพในกล้องวงจรปิดทีโ่ รงแรมโฟร์ซซี นั่ ส์ มาเปิดจะได้ไม่ตอ้ งเอาความเป็นเพศหญิงมาเป็น

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 12


“เอกยุทธ”นัดสื่อแถลงอ้างถูกชก

หลังเห็น“ปู”ออกจากโฟร์ซีซันส์

วันที่ 9 ก.พ. นายเอกยุทธ อัญชันบุตร นักธุรกิจการเงินและอสังหาริมทรัพย์และเจ้าของ เว็บไซต์ไทยอินไซเดอร์ โพสต์ข้อความลงใน แฟนเพจเฟซบุ้ก เอกยุทธ อัญชันบุตร กล่าวว่าเวลา 16.00 น.วันนี้ตนจะเปิด แถลงข่าวเรื่องถูกทำ�ร้ายร่างกายที่บริเวณร้าน กาแฟโรงแรมโฟร์ซีซีนส์ กรุงเทพฯ ถนนราช ดำ�ริหลังจากเมือ่ วานนีไ้ ด้เจอ น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชิน วัตรนายกรัฐมนตรีเดินออกจากโรงแรมดังกล่าว ไม่นานตนก็ถูกทำ�ร้าย “คนทำ�บุกเข้าประชิดตัวขณะนั่งดื่มกาแฟ

กับผู้ใ หญ่ ท่ า นหนึ่ ง แต่ ผ มรู้ ตั วก็ เ ลยต่ อสู้ กั น และรปภ.เข้าชาร์จ คนทำ�ก็เลยวิ่งหนีออกหลัง โรงแรมทีเ่ ป็นซอยเล็กไล่ตามไม่ทนั ท่าทางเป็น คนในเครื่องแบบและพกอาวุธ และผมไม่แจ้ง ความครับไม่รู้โชคดีของคนทำ�หรือโชคดีของ ผมทีย่ งั ไม่ได้ใช้อาวุธกันเถือ่ นจริง เล่นแรงอย่าง นี้อย่าหวังเลยว่าจะจบแบบทางใครทางมัน”นาย เอกยุทธ กล่าวในเฟซบุ้ก นายเอกยุทธ ยังโพสต์ข้อความอีกว่าหาก วันนี้เขายิงตนได้ก็อาจมีข่าวว่าตนค้ายาและมียา เสพติดพร้อมทั้งฝากบอกไปยัง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่

เกราะป้องกันให้กับตัวเองอีก เพราะมีคนร่ำ�ลือ มากว่าหมู่บ้านจัดสรรใหญ่ๆ ทางตะวันออกขอ งกทม.ไม่โดนน้ำ�ท่วมแม้แต่หมู่บ้านเดียว การหารือกับนายเศรษฐาก็ท�ำ ก่อน การไป ทัวร์นกขมิ้นในการกำ�หนดพื้นที่ฟลัดเวย์ พื้นที่ แก้มลิงและอ่างเก็บน้ำ� ซึ่งหากผมได้เข้าไปฟัง น.ส.ยิ่งลักษณ์พูดวันนั้น ผมก็สามารถทำ�กำ�ไร ให้กับบริษัทของผมได้อย่างมหาศาล” นายชวนนท์ยืนยันว่า จะเดินหน้าตรวจ สอบเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง และขอเรียกร้องให้ ผู้เข้าร่วมประชุมที่โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ออกมา เปิดเผยตัวและออกมาพูดถึงรายละเอียดที่มีการ ประชุมกันไม่เช่นนั้นเรื่องนี้จะเป็นอีกประเด็น หนึ่งที่จะมีการนำ�สู่การถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพราะเป็นเรื่องใหญ่และมีพฤติกรรมไม่น่าไว้ วางใจ ด้านนายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษกพรรค เพื่อไทย แถลงว่า ทีมกฎหมายของพรรคได้ดู เทปรายการที่ดำ�เนินรายการโดยนายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต โฆษกพรรคประชาธิปัตย์, นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช และนายศิริโชค โสภา ส.ส.สงขลา แล้วเห็นว่า ทั้ง 3 คนไร้จิตสำ�นึก เอาเรื่องส่วนตัวมาให้ร้าย ผูอ้ นื่ อย่างไร้เหตุผล ไม่ให้เกียรติกบั ผูน้ �ำ ประเทศ เล่นเกมการเมืองน้�ำ เน่า ไม่เห็นจะเป็นประโยชน์ กับประชาชน แทนทีจ่ ะไปตรวจสอบการทำ�งาน ของรัฐบาล ทั้งนี้ การกระทำ�ของทั้ง 3 คนนั้น น่าจะเข้าข่ายหมิน่ ประมาทโดยการโฆษณา ตาม ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 326 และ 328ดัง นั้ น จะมอบหลั ก ฐานและเอกสารรวมถึ ง คลิ ป ทั้งหมดให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อดำ�เนินการฟ้อง ร้องให้เป็นคดีตัวอย่างในสัปดาห์หน้า “กรณีที่นายชวนนท์กล่าวหานายกฯว่าน่า จะมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่กรณีเดินทาง ไปพบนักธุรกิจและภาคเอกชนที่โรงแรมโฟร์ ซีซั่นส์นั้นน่าจะเป็นการใส่ร้าย เพราะการเดิน ทางไปของนายกฯ ไม่มีเรื่องของผลประโยชน์ ทับซ้อนใดๆ” นายพร้อมพงศ์กล่าว

นายอนุสรณ์ เอีย่ มสะอาด รองโฆษกประ จำ�สำ�นักนายกรัฐมนตรี ตั้งข้อสังเกต กรณีทีม โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เตรียมยื่นเรื่องต่อ คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้ตรวจ สอบทรัพย์สิน หนี้สิน ของผู้บริหารแสนสิริ ย้อนหลังไป 7 เดือนว่า ความจริงแสนสิริเป็น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งเขา พร้อมที่จะถูกตรวจสอบอยู่แล้ว เพราะปกติก็ ต้องเปิดเผย โปร่งใส แต่การไปพูดอะไรทีส่ ง่ ผล ต่อตลาด มันอันตราย ทางการเมืองเรือ่ งแค่นอี้ าจ ถือว่าจิ๊บจ๊อย เป็นโจรก็แค่ลักเล็กขโมยน้อยแต่ ถ้าเรื่องในตลาดหลักทรัพย์ คุณอาจจะกลายเป็น อาชญากรทางเศรษฐกิจเลยก็ได้ “ขอเรียกร้อง ให้พรรคประชาธิปัตย์รีบดำ�เนินการเลย อย่าช้า ตกลงพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคฝ่าย ค้านหรือฝ่ายแค้นเพราะชอบกวนน้�ำ ให้ขนุ่ ตลอด เวลาตั้งแต่วาทกรรม ‘เอาอยู่’ พื้นที่รับน้ำ�ที่ พยายามดึงลงต่ำ� แล้วไม่สำ�เร็จ เที่ยวนี้มาใหม่ เอาเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมาทำ�ลายความน่า เชื่อถือของนายกฯ” นายอนุสรณ์กล่าว ขณะที่นายประชา ประสพดี ส.ส.สมุทร ปราการ พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขอท้าทายพรรค ประชาธิปัตย์ให้ไปพิสูจน์ถึงสถานที่จริงพร้อม กับตน และเชิญสือ่ มวลชนตลอดจนองค์กรสตรี ทั้งหลายไปสังเกตการณ์ให้เห็นว่าที่ชั้น 7 นั้น เป็นอย่างไร เพราะทราบว่ามันไม่ใช่ห้องพัก ห้องนอน แต่เป็นห้องประชุมจัดเลี้ยงแขกวีไอ พีถา้ ทุกอย่างไม่เป็นไปตามทีพ่ รรคประชาธิปตั ย์ กล่าวหาจะยอมเอาดอกไม้ธปู เทียนมาขอขมานา ยกฯหรือไม่ “วันนีพ้ รรคประชาธิปตั ย์ยงั คงพยายามจับ แพะชนแกะปั่นกระแสดิสเครดิตอย่างต่อเนื่อง การที่นายกฯ ไปพบนักธุรกิจ หรือไปปรึกษา หารือกับใครก็เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งไม่มีอะไร เสียหายหรือเป็นเพราะพรรคประชาธิปตั ย์เห็นว่า นายกฯ กำ�ลังทำ�งานไปได้ด้วยดีจึงออกมาสร้าง ประเด็นบิดเบือน ถ้าคิดได้แค่นกี้ ไ็ ปนุง่ กระโปรง ดีกว่า” นายประชากล่าว.

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 13

สภาพใบหน้านายเอกยุทธ อัญชันบุตร หลังถูกชกต่อยเข้าที่ใบหน้า บำ�รุงรองนายกรัฐมนตรี ว่าจะอยู่กันแบบสงบ สุขนายกฯก็ไม่สมควรเป็นนายกฯ หรือว่าเปิดศึกเถือ่ นๆ กันให้ฉบิ หายไปทัง้ รัฐบาล เพราะทีผ่ า่ นมาประชาชนให้โอกาสมาแล้ว หากเปิดชื่อคนที่อยูใ่ นเหตุการณ์และขณะ 6 เดือนท่ามกลางบรรยากาศอึมครึม ที่นายกฯ นายกรัฐมนตรีอยู่แล้วจะหนาวกันหมด เพราะ เอาคนเผาบ้านเผาเมืองมาเป็นรัฐมนตรี เอาคน เป็นคนใกล้ตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต ไม่โปร่งใสมาร่วมรัฐบาล แม้ตนไม่เห็นด้วยแต่ นายกรัฐมนตรี และผู้ต้องหาหนีคดีอาญาแผ่น การแต่งตั้งก็เป็นตามกระบวนการของกฎหมาย ดินทั้งนั้น “ผบ.ตร. กับ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รอง ซึ่ ง บาดแผลที่ ไ ด้ ไ ม่ ไ ด้ ทำ � ให้ จิ ต ใจตน นายกฯ ที่รู้ทุกเรื่องนั้น ช่วยบอกผมทีว่าใคร ย่อท้อและเกรงกลัวมีแต่ความทรงจำ�ว่าครัง้ หนึ่ง เป็นคนทำ�ร้าย ประเทศไทยมีพวกชั่วมามีอำ�นาจและบ้านเมือง แต่เบื้องต้นก็พอรู้ ใส่กางเกงยีนส์และ ไร้คนยำ�เกรงกฎหมายก็ต้องอยู่และสู้กันด้วยวิธี พยายามชักอาวุธทำ�ร้าย โดยสันนิษฐานไว้ก่อน เดียวกัน น่าจะเป็นบุคคลนอกเครื่องแบบ ที่เคยเห็นหน้า ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในเฟซบุ๊กส่วนตัวของ กันดีว่าทำ�งานให้กับ พ.ต.ท.ทักษิณ นายเอกยุทธได้โพสต์ภาพทีถ่ า่ ยด้วยโทรศัพท์มอื ยิ่งเกิดกับผมภายใน 10 นาที หลังจากนา ถือเป็นภาพใบหน้าของนายเอกยุทธมีรอยฟกช้ำ� ยกฯออกไป ทั้งที่ไม่เคยมีเหตุบาดหมางกับใคร ที่แก้ม จมูกและเปลือกตาด้านขวา นอกจากพ.ต.ท.ทักษิณ อย่างไรก็ตาม ยืนยันว่า เวลา 16.00 น. นายเอกยุทธ์ อัญชันบุตร ไม่แจ้งความ แต่หากรัฐบาลยืนยันว่าจะติดตาม เปิดแถลงข่าวภายหลังระบุถูกทำ�ร้ายร่างกายที่ เรื่องดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และให้เวลารัฐบาล ร้านกาแฟ โรงแรมโฟร์ซซี นั่ หลังพบกับน.ส.ยิง่ 1 วันในการชี้แจง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า หลังจากเกิด หากยังไม่ชี้แจงผมจะเริ่มเปิดเผยเรื่องที่ ปัญหาเมื่อวันที่ 8 ก.พ. ที่ผ่านมา หลังเจอนา เกิดขึ้นรายวันและหากมีความคิดเห็นตรงข้าม ยกฯ ในเวลาประมาณ 14.00 น. และกลับออก รัฐบาลและถูกทำ�ร้าย บ้านเมืองนี้ก็อยู่ยาก ทั้งนี้ มาในเวลาประมาณ 16.00 น.ซึ่งไม่ทราบว่ามา สิ่งที่อยากให้ดำ�เนินการคือหาตัวผู้กระทำ�ผิดมา ด้วยสาเหตุอะไรหรือเป็นการส่วนตัว ลงโทษ” นายเอกยุทธ์ กล่าว ทั้งนี้จากที่ตรวจสอบตารางการทำ�งานนา นายเอกยุทธ์ กล่าวว่าสำ�หรับอาการบาด ยกฯเมื่อวานนี้พบว่าเวลาดังกล่าวถูกแจ้งว่าเป็น เจ็บนัน้ มีอาการช้�ำ ในและเลือดไหลอยู่ การรักษา ภารกิจส่วนตัว ความปลอดภัยคงใช้ชีวิตปกติ เพราะเชื่อว่าเขา นายเอกยุทธ์ กล่าวต่อว่าหลังจากนายกฯ รอจังหวะจ้องจะทำ�ร้ายผมอยู่แล้ว ส่วนเรื่อง ออกไปไม่ถึง 10 นาทีตนก็ถูกทำ�ร้ายร่างกาย การตรวจสอบกล้องวงจรปิดนั้น โรงแรมคงให้ ถึงขั้นหมายปองเอาชีวิต ซึ่งตนได้ปัดป้อง และ ความร่วมมือและปล่อยให้เป็นเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ คนร้ายกำ�ลังจะชักอาวุธปืน แต่รปภ.ส่วนตัวได้ ดำ�เนินการจะดีกว่า มาป้องกันเหตุได้ทันท่วงที ทั้งนี้ยืนยันว่าคนที่ วันเดียวกันที่กองบิน 6 เมื่อเวลา15.50 ทำ�ร้ายเป็นคนรู้จักและใกล้ชิดกับพ.ต.ท.ทักษิณ น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเดิน ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทางถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน 6 ดอนเมือง ดังนั้นอยากถามไปยังนายกฯว่าเหตุเกิด เพื่ อ เดิ น ทางไปร่ ว มงานศิ ษ ย์ เ ก่ า ที่ โ รงเรี ย น การลักษณะนี้จะมีการดำ�เนินการอย่างไร ยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงเรียน “เวลานายกฯไปไหน หากเกิดเหตุลกั ษณะ ที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เข้าศึกษาในโรงเรียนยุพราช นี้ถือว่านายกฯแย่มาก และผมในฐานะที่เป็น วิทยาลัยในช่วงมัธยมศึกษาตอนปลาย ก่อนไป ประชาชนคนหนึ่ง การวิจารณ์รัฐบาลในความ เรียนต่อระดับปริญญาตรี ที่คณะรัฐศาสตร์และ ไม่ชอบมาพากล เพื่อส่วนร่วม และผมยืนยันว่า รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ไม่มธี รุ กิจใดกับนายกฯ และพ.ต.ท.ทักษิณ วันนี้ ผู้ สื่ อ ข่ า วถามถึ ง กรณี ที่ นายเอกยุ ท ธ ผมอยากฝากถามว่านายกฯมีสว่ นเกีย่ วข้อง อั ญ ชั น บุ ต ร นั ก ธุ ร กิ จ และเจ้ า ของเว็ บไซต์ ด้ ว ยหรื อไม่ แ ละบาดแผลที่ ไ ด้ รั บ ก็ ถื อ ว่ า เล็ ก ไทยอินไซเดอร์ที่ออกมาระบุถูกทำ�ร้ายหลังเจอ น้อยหรืออาจเป็นเพราะมานั่งผิดที่ ผิดเวลาหรือ นายกรัฐมนตรีที่โรงแรมโฟร์ซีซันส์ เมื่อวาน มาเห็นสิ่งที่ไม่สมควรเห็นหรือไม่”นายเอกยุทธ์ นี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เพียงแค่หันมายิ้ม แต่ไม่ได้ กล่าว ตอบคำ�ถามแต่อย่างใด เมื่อถามย้ำ�ว่า รู้จัก นาย นายเอกยุทธ์ กล่าวด้วยว่า สถานที่ดีๆมี เอกยุทธ หรือไม่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ไม่ตอบคำ�ถาม มากมายซึ่งนายกฯจะสามารถเปิดห้องอาหาร พร้อมทั้งเดินเข้าห้องพักรับรองทันที ทีไ่ หนก็ได้และหากประชาชนอยูใ่ นความไม่สงบ


“เหลิม”เย้ย “เอกยุทธ” ไม่มีราคา

“คนหมั่นไส้-จัดฉาก” ชกหน้า

“เฉลิม” รับใบสั่งหอบหลักฐานภาพจาก กล้องวงจรปิดโฟรซีซั่นส์ แจง เหตุ “เอกยุทธ” ถูกชกหน้ายืนยันไม่ใช่ รปภ.นายกฯ พร้อมตั้ง ข้อสังเกต 4 ข้อ “คนหมั่นไส้-สร้างสถานการณ์” ท้าแจ้ง ความไม่ใช่ใช้จินตนาการเพราะไม่มีราคาพอที่ รัฐบาลจะส่งคนไปทำ�ร้าย วันที1่ 0 ก.พ. ทีท่ �ำ เนียบรัฐบาลร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี แถลงถึงเหตุการณ์ ที่ นายเอกยุทธ อัญชันบุตร ถูกทำ�ร้ายที่โรง แรมโฟร์ซีซั่นส์ เมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ผ่านมาโดย ได้นำ�เอกสารซึ่งเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของ โรงแรมจำ�นวน 4 แผ่นมาแจกจ่ายกับสื่อด้วย คื อ 1.เป็ น แผนผั ง บริ เ วณล็ อ บบี้ ลาน ปาริชาติ และถนนโดยรอบของโรงแรม แผ่นที่ 2-3 เป็นภาพลำ�ดับเหตุการณ์ตงั้ แต่ 15.33-16.20 น.ซึ่งเป็นภาพบันทึกเหตุการณ์คนร้ายเข้ามาใน บริเวณโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ และเวลาที่คนร้าย ออกจากโรงแรม ส่วนแผ่นที่ 4.เป็นภาพคนร้าย รวมถึงบันทึกพฤติการณ์โดยย่อของนายเอกยุทธ อีกหนึ่งแผ่น ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า นายกรัฐมนตรีได้ มอบหมายให้ตนไปหาข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จึง ได้เรียกตำ�รวจและผูท้ เี่ กีย่ วข้องมาสอบถาม ก็ได้ ข้อเท็จจริงพอสมควร ซึ่งคดีนี้ถึงแม้ นายเอก ยุทธ ไม่ร้องให้ดำ�เนินคดี แต่ตำ�รวจจะสืบสวน สอบสวนหาผู้ ก ระทำ � ผิ ดให้ ไ ด้ เ พราะเป็ น คดี อาญาแผ่นดินไม่ใช่คดีที่สามารถยอมความได้ รองนายกฯ กล่าวชี้แจงต่อว่า ภาพเหตุ การณ์ น ายเอกยุ ท ธ ได้ เ ข้ าไปที่ โ รงแรมโฟร์ ซีซั่นส์ เวลาประมาณ 14.00 น.และไปนั่งที่ บริเวณลานปาริชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่โรงแรมจัด ไว้ให้นั่งพักสูบบุหรี่ ซึ่ งในเวลานั้ น คนร้ า ยเป็ น ชายได้ เ ข้ า มา บริเวณโรงแรมและไปพบกับชายใส่ชุดซาฟารี ซึ่งทั้งสองเดินไปดูนายเอกยุทธ ที่ลานปาริชาติ และในเวลา 16.20 น.นายเอกยุทธ ถูกทำ�ร้าย จากนั้นบอดี้การ์ดของ นายเอกยุทธ จำ� นวน 3 คน ได้วิ่งไล่ตามคนร้ายออกไปซึ่งตน ตั้งข้อสังเกตว่าคนร้ายคนเดียวแต่การ์ดของนาย เอกยุทธ 3 คนแต่ทำ�ไมจึงจับคนร้ายไม่ได้ มัน น่าแปลกใจ

ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวต่อว่า เท่าที่ตนทราบ นายกรัฐมนตรีเดินทางไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ประมาณเวลา 14.00 น.ซึ่งได้ขึ้นไปชั้น 7 ของโรงแรมซึ่งเป็นห้องประชุมขนาดเล็กและ ออกจากโรงแรมเวลาประมาณ 15.30 น.ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ไปโรงแรมพร้อมกับทีมรักษา ความปลอดภัย ที่ส่วนมากเป็นตำ�รวจหญิง 90 เปอร์เซ็นต์เป็นตำ�รวจชาย 2-3 คน ซึ่ งในนั้ น มี ตำ � รวจที่ ดู แ ลมาตั้ ง แต่ ส มั ย พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี และ การที่นายเอกยุทธ ระบุว่าถูกบอดี้การด์นายก รัฐมนตรีท�ำ ร้ายและบอกว่าคนทีท่ �ำ ร้ายใส่กางเกง ยีนส์นั้นตนว่ามีความขัดแย้งกันอยู่ เพราะการ์ด นายกรัฐมนตรีไม่ได้ใส่กางเกงยีนส์ “ถ้า นายเอกยุทธ กรุณาไปแจ้งความ ตำ�รวจก็จะสืบสวนได้งา่ ยขึน้ ซึง่ นายเอกยุทธน่า จะจำ�รูปพรรณสัณฐานคนร้ายได้ และเป็นการ ง่ายทีต่ �ำ รวจจะได้สบื สวนสอบสวน และหาภาพ สเก็ต ตามหลักของตำ�รวจ ถ้าจะกล่าวหากันลอยๆ ว่า รัฐบาลไม่ชอบ นายเอกยุทธ ตนว่าไม่มี นายเอกยุทธไม่มีอะไร เลยทีร่ ฐั บาลต้องไม่ชอบ และไม่มรี าคาเพียงพอที่ รัฐบาลต้องไปทำ�ร้าย เพราะรัฐบาลก็ชนะการ เลือกตั้ง นายเอกยุทธ อาจจะอยู่ในห้วงสำ�นึก เก่า ๆ และจินตนาการไปเอง นายเอกยุทธอย่า ไปพูดจาสองแง่ สองง่ามและอย่าไปทำ�เรือ่ งนีใ้ ห้ เป็นเรื่องการเมืองมันไม่ใช่ ถ้ารัฐบาลจะคิดร้าย กับนายเอกยุทธ มันไม่มีเหตุผล” ร.ต.อ.เฉลิม กล่าว ร.ต.อ.เฉลิ ม กล่ า วว่ า ตนวิ เ คราะห์ เ หตุ การณ์ที่เกิดได้ข้อสรุปว่า 1.หากเป็นเรื่องการเมือง ตนว่ามันมีเหตุ ผลน้อยไป เพราะนายเอกยุทธ ไม่ได้มาก่อ ความรำ�คาญให้รฐั บาลชุดนี้ และรัฐบาลก็มองว่า นายเอกยุทธ ไม่มีศักยภาพที่จะทำ�อะไรรัฐบาล การเมืองที่จะมาชกต่อยกันได้ มันต้องนั่งโต๊ะ เดียวกันแล้วเถียงกัน ชอบพรรคนั้น ไม่ชอบ พรรคนี้ ชกต่อยกันได้ 2.เป็นเรือ่ งเขม่นหมัน่ ไส้ได้ เพราะบางคน เวลาไปที่ไหนวางมาดเยอะและก่อให้เกิดความ ไม่พอใจกับคนที่มาเที่ยว 3.เรื่องจีบผู้หญิงคนเดียวกัน และ

4.เป็นการสร้างสถานการณ์ ผู้สื่อข่าวถามว่าภาพในกล้องวีดีโอได้บัน ทึกภาพขณะที่นายเอกยุทธโดนทำ�ร้ายหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่าเห็นแต่ตอนทีค่ นร้ายวิง่ ออก ไปแล้ว ถามต่อว่า ในภาพมีคนที่คล้ายคลึงกับ รปภ.นายกฯ บ้างหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ภาพไม่ชัด ไม่มี หรอกทำ�แล้วได้อะไร ส่วนที่นายเอกยุทธ อ้าง ว่า เป็นอดีต รปภ.พ.ต.ท.ทักษิณ นั้น ก็ให้ ไปแจ้ ง ความจั บ เลยแต่ ถ้ า เป็ น อย่ า งนั้ น ตนว่ า พ.ต.ท.ทักษิณ โกรธข้ามหลายปีเกินไป เมื่อถามว่า กังวลหรือไม่ที่ นายเอกยุทธ ไม่ไปแจ้งตำ�รวจแต่จะแฉทางทวิตเตอร์ เกีย่ วกับ ข้อมูลเรื่องนี้ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า คุณเอกยุทธ อย่าช้า รีบทำ�ซะ คุณจะไปแฉอะไรเพราะคุณ ถูกทำ�ร้ายแล้วลังเลที่จะแจ้งความตรงนี้มีความ ผิดปกติ ตนก็รู้จักนายเอกยุทธ หากพูดไปแล้ว นายเอกยุทธ จะมาเกลียดตนก็แล้วแต่เพราะตน ต้องทำ�หน้าทีใ่ ห้ถงึ ทีส่ ดุ ซึง่ มันไม่มปี ระเด็นเรือ่ ง การเมืองบางครั้งคนเราไปเที่ยวที่ไหนถ้ากร่าง มากคนเขาก็เกลียด เมื่อถามว่า นายเอกยุทธ อ้างว่า เขามี ข้อมูลว่านายกรัฐมนตรีเข้าไปในโรงแรมแล้ว มีผู้ชายอีกคนเข้าไปด้วย ตรงนี้เป็นสาเหตุที่จะ ทำ�ให้ รปภ.ทำ�ร้ายหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่าแล้วใครจะรู้ว่านาย เอกยุทธรูซ้ งึ่ หากนายเอกยุทธ นำ�เรือ่ งขึน้ เฟซบุก๊ และทำ�ให้นายกรัฐมนตรีเสียหาย นายกรัฐมนตรี ก็จะฟ้อง เมือ่ ถามว่า ได้ถามนายกฯหรือไม่วา่ ไปกับ ใคร ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ก็ทมี งานนัน่ แหละ ซึง่ ชัน้ 7เป็นห้องประชุมนายกฯก็ไปประชุมทัง้ นีต้ น ไม่ได้ขอกล้องดูบริเวณชัน้ 7 เพราะไม่ใช่หน้าที่ ของตน แต่หน้าทีค่ อื ต้องหาคนร้ายทีท่ �ำ ร้ายนาย เอกยุทธ เมื่อถามต่อว่า นายเอกยุ ท ธ จะสร้ า งสถานการณ์ เ พื่ อ อะไร ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า ตนยังไม่ได้บอก ตนยืนยันว่าชั้น 7 เป็นห้องประชุมและมีคนใน ห้องประชุมอยู่ 7-9 คนและข้างล่างเป็นการ ประชุมของธนาคารไทยพาณิชย์ ซึ่งตนพูดไม่ ได้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่ และตนไม่รู้ว่าชั้น 7 เขาประชุมเรือ่ งอะไรต้องให้นายกรัฐมนตรีชแี้ จง ทัง้ นีต้ นได้พดู คุยกับรปภ.คนดังกล่าว แล้วซึง่ เขา ก็ไปพบปะเป็นการส่วนตัว เมื่อถามว่า จากกรณีนี้รองนายกฯ และ นายกรัฐมนตรี พร้อมที่ให้สังคมตรวจสอบหรือ ไม่ร.ต.อ.เฉลิม กล่าวว่า เชิญเลย ฝากบอกนาย เอกยุทธถ้ามีอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมให้ เปิดเผยออกมาเลย ไม่ต้องมาเกรงใจคุณจะกลับ ไปทำ�ตัวเหมือน 19 ก.ย.49 ส่วนจะทำ�อย่างไร ก็รู้แก่ใจตัวเองดี ขณะนี้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย เขาทำ�งานกันอยู่นายกฯแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ตน แก้ปัญหายาเสพติดประชาชนพึงพอใจ คุณอย่า มาทำ�อย่างนี้คุณต้องไปแจ้งความ หากไม่สังคม ก็จะมองว่าคุณทำ�อะไร ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเอกสารที่ระบุว่าเป็น ภาพคนร้ายนั้นเป็นภาพคนแต่ไม่มีความชัดเจน และเห็นใบหน้าของคนร้ายไม่ชัดเจน ว่าบุคคล ดังกล่าวเกี่ยวข้องกับรปภ.ของนายกรัฐมนตรี หรือไม่ เมื่อเวลาประมาณ 19.00 น.วันที่ 10ก.พ. นายเอกยุ ท ธ อั ญ ชั น บุ ต รได้ โ พสต์ ข้ อ ความ

ในเว็ บ ไซต์ ไ ทยอิ น ไซด์ เ ดอร์ แ ละในหน้ า เฟ ซบุ๊ก ส่วนตัว “Akeyuth Anchanbutr” เป็น แถลงการณ์ถงึ รัฐบาลกรณีทเี่ ขาถูกทำ�ร้ายร่างกาย ทีโ่ รงแรมโฟร์ซซี นั ส์ พร้อมกับได้โพสต์ภาพคน ร้ายทีไ่ ด้จากกล้องวงจรปิดของโรงแรมประกอบ แถลงการณ์ด้วย โดยเนื้อหาของแถลงการณ์ มีดังนี้ “แถลงการณ์ฉบับที่ 1 ถึงรัฐบาลตามทีผ่ ม ได้แถลงข่าวเมื่อวันที่ 9 ก.พ.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับ เหตุการณ์ทถี่ กู ลอบทำ�ร้ายณ โรงแรงดังกลางกรุง และให้เวลา 1 วันเพื่อให้รัฐบาลออกมาให้ “คำ� ตอบ”ซึ่งปรากฏว่ามีทั้งคนในรัฐบาลและคนใน พรรคเพื่อไทยออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งที่ “น่าฟัง” และ“ไม่น่าฟัง” ประเด็นที่ 1 ผมอยากให้ตัดเรื่องไร้สาระ ของนายอุนสรณ์ เอีย่ มสะอาด รองโฆษกประจำ� สำ�นักนายกรัฐมนตรี และนายพร้อมพงศ์ นพ ฤทธิ์ โฆษกพรรคเพื่อไทยที่ออกมาให้สัมภาษณ์ แบบไม่รู้จริง ไร้ฐานข้อมูลแต่ต้องการดังเพื่อ เกาะกระแสและทำ�ให้มีชื่อตามหน้าสื่อเท่านั้น ประเด็นที่ 2 กรณี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี ทีก่ �ำ กับดูแลสำ�นักงานตำ�รวจ แห่ ง ชาติ อ อกมาแถลงข่ า วอย่ า งเป็ น ทางการ พร้อมกับโชว์ภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดของ โรงแรมทัง้ ยังไล่เรียงเหตุการณ์เสมือนหนึง่ อยูใ่ น เหตุการณ์ดว้ ยตัวเองแต่กถ็ อื ว่าทำ�หน้าทีไ่ ด้สมกับ ตำ�แหน่งที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี อย่างไรก็ตาม ผมขอโต้แย้งข้อมูลในหลาย ส่วนที่ ร.ต.อ.เฉลิมนำ�เสนอในลักษณะทีพ่ ยายาม เบีย่ งเบนประเด็น และบิดเบือนความจริง เพราะ ในการแถลงข่าวที่สามารถดูได้จากเว็บไซต์ไทย อินไซเดอร์ http://thaiinsider.info/news2012b/ column/interviews/16658-2012-02-10-05-5205ซึ่งมีการถอดถ้อยความครบทุกถ้อยคำ� แต่ ร.ต.อ.เฉลิมไม่ได้อา่ นคำ�แถลงให้ชดั เจน กลับปะ ติดปะต่อเรื่อง ซึ่งท้ายสุดจะทำ�ให้ ร.ต.อ.เฉลิม เสี ย หายเองทั้ ง ยั ง เสี ย ศั ก ดิ์ ศ รี ภู มิ ปั ญ ญาระดั บ “ด็อกเตอร์”โดยเฉพาะการวิเคราะห์ถึงสาเหตุ ออกมาเป็น 4 ประเด็นซึ่งผิดเพี้ยนไปจากความ เป็นจริง 1.กรณีที่ระบุว่า เป็นเรื่องการเมืองนั้นผม ยื น ยั น ว่ าไม่ เ คยพู ด หรื อให้ ร้ า ยนายกรั ฐ มนตรี และทีมรักษาความปลอดภัยของนายกฯ ว่าคือผู้ สั่งหรือผู้ทำ�ร้ายผมแต่ผมให้ข้อมูลชัดเจนว่า ผู้ที่ ทำ�ร้ายผมคือบุคคลที่รู้จักกับคนติดตามที่ทำ�งาน ให้กับคนใกล้ชิดของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร แต่ผมถามนายกฯ เพียงว่าทำ�ไมถึงเกิดเหตุกับ ผมหลังจากทีน่ ายกฯออกไปจากโรงแรมดังกล่าว เพียง 10 นาทีอนั เป็นการถามหาความรับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัยของประชาชนผู้เสียภาษี 2.จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดและ นำ�มาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนของร.ต.อ.เฉลิม ซึ่ง มี ก ารแจกแจงรายละเอี ย ดถึ ง การเคลื่ อ นไหว ของ “คนร้ า ย” ไว้ อ ย่ า งชั ด เจนพร้ อ มกั บ มี การนำ � ภาพมาแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง “รู ป พรรณ สัณฐาน”ของ“คนร้ายรายนี้” ด้วยว่าเป็นชาย รูปร่างสูงสันทัด สูงประมาณ 175 ซม.สวม กางเกงเข้ารูปสีเข้มและเสือ้ เชิต้ แขนยาวสีมว่ งไว้ ผมรองทรงสั้น ฯลฯ ซึ่งถือว่าสาธารณะได้เห็น เป็นครั้งแรกก็อยากให้ร.ต.อ.เฉลิม ในฐานะที่ ดูแลตำ�รวจและแสดงภูมิความรู้ที่ “รู้ทุกเรื่องมา โดยตลอด”

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 14


Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือจากสาธารณชนในการ ทำ�คดีใช้อาวุธปล้นที่ Ardeer ในวันที่ 3 สิงหาคม 2011 ในเวลาประมาณ 2.00 น.ของวันพุธที่ 3 สิงหาคม 2011 ชายคน หนึง่ ได้เข้าไปภายในร้านมินมิ าร์ทของปัม๊ น้�ำ มัน Shell ทีถ่ นน The Avenue ย่าน Ardeer นครเมลเบิร์น ชายรายดังกล่าวมาทีเ่ คาน์เตอร์เพือ่ เจรจาขอซือ้ บุหรี่ ในเวลาเดียวกัน พนักงานขายได้ขอดูบัตรแสดงบุคคล เพื่อพิสูจน์อายุ แทนที่จะแสดงบัตรเขากับชักปืนขึ้นมา และขู่ให้พนักงานส่งบุหรี่ ให้กับเขา

ก็ ค วรสั่ ง การให้ ตำ � รวจจั บ กุ ม ตั ว คนร้ า ย รายนี้มาดำ�เนินคดีเพื่อจะได้พิสูจน์ว่า “ผมจัด ฉาก” ตามที่มีความพยายามกล่าวหาหรือไม่ เพราะร.ต.อ.เฉลิมระบุเองว่า แม้ว่าผมจะไม่แจ้ง ความตำ�รวจก็สามารถสืบสวนหาคนทำ�ผิดมา ลงโทษได้เพราะเป็นคดีอาญา ไม่สามารถยอม ความกันได้ ทั้งนี้ผมก็อยากฝากรูปให้ร.ต.อ.เฉลิมได้ ตรวจสอบและจัดการหา “คนร้ายรายนี้” มา ลงโทษให้ได้ เพราะ “ภาพถ่าย” ที่ผมมีเป็น หลักฐานนั้นสามารถเห็นทั้งด้านหน้าและด้าน หลังของคนร้ายที่คงไม่ยากสำ�หรับผู้รอบรู้อย่าง ร.ต.อ.เฉลิม 3.กรณีที่ระบุว่าเป็นการเขม่นหมั่นไส้จาก คนทีม่ าเทีย่ ว หรือมีการแย่งจีบผูห้ ญิงคนเดียวกัน นั้นอยากเรียนว่า ทั้งผมและ ร.ต.อ.เฉลิมก็มีวุฒิ ภาวะมากพอ และได้พบปะพูดคุยกันทั้งทางลับ และทางแจ้งคงไม่มใี ครเสียสติหรือด้อยปัญญาที่ จะทำ�เรื่องบัดสีต่อสาธารณะ และถ้ามีจริงเรื่อง แบบนี้คงเกิดขึ้นกับผมมานานแล้วเพราะนิสัย ส่วนตัวผมสังคมรับรูด้ วี า่ เป็นพวกสุขนิยม ไม่ใช่ เป็นนักการเมือง ไม่ใช่บุคคลสาธารณะไม่เคย ปิดบัง ไม่ได้มีพฤติกรรมหลบๆ ซ่อนๆที่ชอบ นัดพบใครในที่ลับตา จึ ง เป็ น เรื่ อ งไม่ ถู ก ต้ อ งที่ ร .ต.อ.เฉลิ ม นำ � ภาพถ่ายส่วนตัวของผมมาเผยแพร่ต่อสาธารณะ ซึ่งแม้จะเป็นการละเมิดสิทธิ แต่ผมก็ไม่ถือสา ในการทำ�งานที่ฉาบฉวย เพราะถ้าเป็นการนำ� ภาพขณะผมถูกทำ�ร้ายมาเผยแพร่ ย่อมจะเป็นการ ดี และเป็นการพิสูจน์ภูมิปัญญาของร.ต.อ.เฉลิม ได้เป็นอย่างดี หากร.ต.อ.เฉลิมสามารถเข้าไปดูภาพจาก กล้องวงจรปิดในโรงแรมได้ ก็ควรนำ�ภาพจาก กล้องวงจรปิดในชัน้ 7 ทีร่ .ต.อ.เฉลิมเป็นผูก้ ล่าว เองว่า นายกฯเดินขึ้นไปห้องประชุมเล็กชั้น 7 เพื่อจะได้ตอบสังคมให้เคลียร์ว่า นายกฯ ไป ทำ�อะไรเพราะนายกฯ เองกลับให้สัมภาษณ์สื่อ ในภายหลังว่า “ไม่ได้ไปประชุม แต่จะไปเจอกับใคร ก็ได้ที่สำ�คัญไปในสถานที่เปิดเผย ไม่ได้เสีย หาย”ก็ยิ่งทำ�ให้สังคมสับสนหนักยิ่งขึ้น เพราะ ร.ต.อ.เฉลิมพูดอย่าง แต่นายกฯ พูดอีกอย่างแต่ สรุปแล้ว ทัง้ ร.ต.อ.เฉลิมและนายกฯควรตอบให้ สังคมหายข้อสงสัย หรือนำ�ภาพถ่ายทีป่ รากฏใน ชั้น 7 มาเปิดเผยต่อสาธารณะเลยดีกว่า ว่าไป พบกับใคร

โดยเฉพาะเวลานี้ในโลกสังคมออนไลน์มี การตั้งข้อสังเกตไปไกลแล้วว่า หลังนายกฯเดิน ทางกลับ มีผู้พบเห็นนายเศรษฐา ทวีสิน นัก ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ชื่อดัง ปรากฏกาย ในเวลาไล่เลี่ยกันซึ่งทำ�ให้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ ตามมามากมาย จึงเป็นเรื่องที่นายกฯต้องชี้แจงต่อสาธาร ณะให้คลายความสงสัย ว่ามีผลประโยชน์ทับ ซ้อ นใดแอบแฝงหรื อไม่ เพราะนายกฯ คื อ “บุคคลสาธารณะ” ขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งคือ “นัก ธุรกิจชื่อดัง” อยากย้ำ � อี ก ครั้ ง ว่ า ประเด็ น ที่ ผ มตั้ ง ข้ อ สงสัยคือ เหตุลอบทำ�ร้ายที่เกิดขึ้นกับผมซึ่งมุ่ง หวังจะเอาให้ถึงแก่ชีวิตนั้น เกิดขึ้นภายหลังจาก ที่นายกฯเดินทางออกจากโรงแรมดังกล่าวไป ประมาณ10 นาที ก็เกิดเหตุกับผม ทำ�ให้ผม ในฐานะประชาชนผู้เสียภาษี ต้องการทราบว่า “ใคร”คือคนที่ทำ�ร้ายผม มีสาเหตุอะไร และ “ใคร” คือผู้สั่งการ สำ�หรับกรณีที่นายกฯ ไปทำ�ภารกิจลับ ว. 5 ทัง้ ทีเ่ ป็นช่วงเวลาราชการ ซึง่ จะไปพบใครนัก ธุรกิจคนใด ก็เป็นเรื่องที่นายกฯ ต้องชี้แจงให้ สังคมหายสงสัย ส่วนจะกล้าตอบ หรือไม่กล้า ตอบ ก็เป็นเรื่องที่นายกฯ ควรใช้วิจารณญาณของตนเอง เพราะมี ข่าวว่า “ใครบางคน” พยายามวิ่งเต้นซื้อที่ดิน ทำ�ฟลัดเวย์และต้องการเปลีย่ นตัวดีดกี ารบินไทย สำ�หรับผม ถือเป็นการทำ�หน้าทีใ่ นฐานะประชา ชนธรรมดาที่คงต้องหาทางปกป้องตัวเองและ ต่อสู้เพื่อความถูกต้องต่อไป วันที่ 12 ก.พ. นายเอกยุทธ อัญชันบุตร กล่าวว่าตนยังคงยืนยันว่าการที่จะให้ตนไปแจ้ง ความตำ � รวจไม่ ไ ด้ เ กิ ด ประโยชน์ อ ะไร และ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรีได้ เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดหมดแล้ว ซึ่งเป็นชุด เดียวกับที่ตนมี ด้านเจ้าหน้ารัฐเองก็ทราบชัดอยูแ่ ล้วแต่ไม่ ดำ�เนินการทำ�ไมต้องรอให้ไปร้องทุกข์ และตน ก็จะเดินในเกณฑ์ของตนที่มีอยู่ เพราะตอนนี้ ตนทราบหมดแล้วว่าใครที่อยู่เบื้องหลังและรู้ว่า คนที่ใส่ชุดซาฟารีเป็นคนของใคร เฉลิมจะไม่ ฉลาดพอเลยหรอว่าคนนั้นลิ้งค์ไปถึงใคร และ เหตุการณ์ในครัง้ นัน้ ตนเชือ่ ว่ามากกว่าต่อยเพราะ ชายดั ง กล่ า วก็ ถึ ง ขั้ น จะชั ก ปื น ขึ้ น มายิ ง ตนแต่ บังเอิญเขาล้มไปก่อนและมีคนวิง่ เข้ามาช่วยพอดี ทำ�ให้คนร้ายวิ่งหนีไปและยืนยันว่าวันนั้นตน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 15

ชายรายดังกล่าวเป็นชาวคอเคเชียน อายุประมาณ 20 ปี เจาะและ ใส่ตมุ้ หูทรี่ มิ ฝีปาก ขณะก่อเหตุสวมหมวกบีนี่ สวมเสือ้ แจ๊กเก็ตสีดำ� เอาฮูดคลุมศีรษะ ด้านในสวมเสื้อยืดคอกลมสีขาว มีข้อความเขียน ที่หน้าอกแต่อ่านไม่ชัด นุ่งกางเกงยีนสีน้ำ�เงิน รองเท้าสีดำ�สลับขาว สวมแว่นตาสีดำ� และสวมสร้อยคอ ตำ�รวจได้เผยแพร่ภาพชายคนร้ายขณะก่อเหตุ และภาพสเก็ตใบหน้า เผื่อมีผู้ใดรู้จักหรือเคยพบเห็นสามารถให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers. com.au (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA 5866)

ไม่มีบอร์ดี้การ์ด และชาย3คนนั้นเป็นพนักงาน รักษาความปลอดภัยของโรงแรม รัฐบาลเลอะเทอะไปกันใหญ่แล้วอย่างไร ก็ตามจนถึงขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีการประสาน มาแต่อย่างใดและถ้ามีควมจำ�เป็นตนก็จะไปลง บันทึกประจำ�วันไว้ก่อน ผู้ สื่ อ ข่ า วถามว่ า หลั ง จากนี้ จ ะมี ก ารเพิ่ ม การรักษาความปลอดภัยให้ตนเองหรือไม่นาย เอกยุทธ กล่าวว่า ตนไม่ใช่นักเลงแต่ตนอาจ ต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย เพราะอยู่ต่าง ประเทศไม่เคยโดนทำ�ร้าย ซึ่งตอนนี้มีคนจะ ส่งชุดทหารหน่วยรบพิเศษมาดูแลรักษาความ ปลอดภัยให้กับตน ซักต่อว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์มีคนโทร

ศัพท์มาข่มขู่หรือไม่ นักธุรกิจด้านการเงินกล่าว ว่าสำ�หรับตนไม่มีแต่คนรอบข้างได้รับโทรศัพท์ แปลกๆ ถามอีกว่าถ้าถึงสุดท้ายแล้วจะบุกไปยัง ทำ�เนียบรัฐบาลเพื่อขอคำ�ตอบหรือไม่ นายเอกยุทธ กล่าวว่าทุกวันนี้เขาแถลง ข่าวอยู่ฝ่ายเดียวอยู่แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าตนกับ เฉลิมมาเจอกันต่อหน้าสื่อมวลชนเลยดีกว่าพูด กันคนละครั้ง แหล่งข่าวใกล้ชิดนายเอกยุทธ เปิดเผยว่า นายเอกยุทธเตรียมประสาน พญ.คุณหญิง พร ทิพย์โรจนสุนันท์ ผอ.สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ตรวจบาดแผลจากการถูกทำ�ร้ายเพื่อใช้ เป็นหลักฐานหากมีการฟ้องร้อง

อ่านต่อหน้า 31


ประชาชนห่วย

รัฐบาลมันก็ห่วย การจัดระเบียบการเปิดปิดภาคเรียน ของไทย เรื่องไร้สาระที่รอวันแก้ไข โดย............สมชาย เม่นแย้ม เป็นที่น่าสังเกตว่าการเปิดปิดภาคเรียนในแต่ละประเทศ ไม่ว่าประเทศภูมิอากาศหนาวหรือ ประเทศภูมิอากาศร้อน ต่างปิดภาคเรียนในช่วงฤดูร้อนกันทั้งนั้น เนื่องจากการเรียนต้องใช้สมาธิ สูง อีกทั้งผู้เรียนในวัยเด็กจะมีสมาธิสั้นกว่าผู้เรียนในวัยโตหรือผู้ใหญ่ การเรียนในช่วงฤดูร้อนจึง ไม่นิยมกระทำ�กันโดยเฉพาะในระดับโรงเรียน ประเทศไทยเรากำ�หนดวันสุดท้ายของการเรียนตามด้วยการสอบโดยทั่วๆ ไปมักจะอยู่ใน ช่วงเดือนมีนาคม ปลายเดือนมีนาคมแจ้งผลการสอบ พอเดือนเมษายนโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ก็จะปิดภาคเรียน (เว้นแต่มหาวิทยาลัยบางแห่งเปิดภาคฤดูรอ้ น) และจะเปิดเรียนกันประมาณกลาง เดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายน ซึ่งฤดูร้อนได้ผ่านพ้นไปแล้ว ทางทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) โดยนายประสาท สืบค้า ประธานทีป่ ระชุม อธิการบดี เปิดเผยภายหลังการประชุมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า มติที่ประชุม ทปอ.ได้มีความเห็นพ้องร่วมกันที่จะเลื่อนการเปิดภาคเรียนของมหาวิทยาลัยทั้ง หมดทั่วประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี ๒๕๕๘ โดยจะกำ�หนด ให้เลื่อนไปเปิดและปิดภาคเรียนแรกในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม จากเดิมช่วงเดือนมิถุนายนตุลาคม ส่วนเปิดและปิดภาคเรียนสองก็ให้เลือ่ นไปช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม จากเดิมช่วงเดือน พฤศจิกายน-มีนาคม เพือ่ ให้เวลาเปิดและปิดภาคเรียนของประเทศไทยตรงกับประเทศสมาชิกทัง้ ๙ ประเทศ และตรงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป เพือ่ จะได้แลกเปลีย่ นทางการศึกษาต่อไป เพียงแค่ดูที่เหตุผลของ ทปอ. ก็รู้สึกว่าเหตุผลนั้น “ขาดเหตุผล” อย่างยิ่ง เรากำ�หนดการ เปิด-ปิดภาคเรียนเพือ่ สอดคล้องกับภูมอิ ากาศในบ้านเมืองเราเป็นหลัก ส่วนการเคลือ่ นย้ายการเรียน ต่อในประเทศต่างๆ เป็นเรื่องรองที่ต้องปรับตัวเอาเอง เพราะเป็นคนส่วนน้อย ความจริงแล้วการปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนของเราให้ตรงกับอาเซียนเป็นสิ่งที่ดี แต่เราควร กำ�หนดให้ตรงกับภูมิอากาศในย่านนี้มิใช่ไปกำ�หนดให้ตรงกับอเมริกาเหนือและยุโรป ยิ่งกว่านั้น นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กล่าวว่า ตนจะต้องหารือกับ นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธาน ทปอ. ว่าจะเลื่อนให้เหมือนกับประเทศอะไร เพราะเท่าที่ทราบจากการเดินทางประชุมร่วมกับประเทศ สมาชิกในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ- พบว่าทุกประเทศมีระยะเวลาการเปิดปิดภาค เรียนที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง และยังไม่มีประเทศใดเปลี่ยนแปลงเวลาการปิดและเปิดภาคเรียน มี เพียงประเทศเดียวที่เปลี่ยนคือประเทศมาเลเซีย แต่มาเลเซียก็ไม่ได้ปรับให้เหมือนกับกลุ่มอาเซียน แต่ปรับให้เหมือนประเทศทางแถบยุโรป อเมริกา เพื่อความเป็นสากล ดังนั้นตนคงต้องหารือราย ละเอียดดังกล่าวกับประธาน ทปอ.ให้ชัดเจน อันทีจ่ ริงแล้ว ถ้ามหาวิทยาลัยจะเปลีย่ นเวลาเปิด-ปิดภาคเรียนก็ไม่นา่ จะมีปญ ั หาอะไร ถ้าไม่ กระทบไปถึงการศึกษาระดับโรงเรียน แต่ในความเป็นจริงมันต้องปรับทัง้ โครงสร้างระบบการศึกษา ทั้งประเทศ ในมหาวิทยาลัยห้องเรียนเกือบทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศ นักศึกษาก็คงไม่มีปัญหา อะไร ส่วนนักเรียนคงจะวุน่ วายกันพอสมควรทีต่ อ้ งนัง่ เรียนในฤดูรอ้ นทีอ่ ากาศแสนจะร้อนอบอ้าว เพราะโรงเรียนส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรงเรียนรัฐบาลไม่มีเครื่องปรับอากาศ โดยเฉพาะทางตะวัน ตก เช่น จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดต่างๆ ในภาคอีสาน ที่อุณหภูมิบางครั้งขึ้นสูงถึงกว่า ๔๐ องศาเซลเซียสในเดือนเมษายน อุณภูมิสูงเช่นนั้นคงไม่พิศมัยน่าเรียนเท่าใดนัก ผมเคยนั่งรถยนต์ ไปจังหวัดบุรรี มั ย์ในเดือนเมษายน ท่านผูอ้ า่ นลองจินตนาการดูวา่ มันร้อนเพียงใด เมือ่ เราตกลงกัน ว่าควรจะปิดหน้าต่างรถยนต์ (เพราะเครื่องปรับอากาศเสีย) เพราะปิดแล้วเย็นกว่าเปิดรับลมร้อน การเปิดปิดภาคเรียนที่ไม่ตรงกันไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องการโยกย้ายที่เรียน ที่ออสเตรเลียเปิด ภาคเรียนเดือนมกุมภาพันธ์ (สำ�หรับโรงเรียน) และเดือนมีนาคม (สำ�หรับมหาวิทยาลัย) ก็มีการ แลกเปลี่ยนอาจารย์และนักศึกษากับประเทสต่างๆ หลายประเทศทั้งในเอเชีย อเมริกาเหนือและ ยุโรป ลูกสาวเล่าให้ฟังบ่อยๆ ว่า มีอาจารย์มาสอนจากเยอรมนีบ้าง แคนาดาบ้าง ลองถามเขาดู ว่าอาจารย์บ่นเรื่องการเปิดปิดภาคเรียนของออสเตรเลียที่ไม่ตรงกับเยอรมนีและแคนาดาบ้างไหม เขาว่าไม่เคยได้ยินการบ่นเรื่องนี้ทั้งจากอาจารย์ออสเตรเลียหรืออาจารย์ที่มาจากที่อื่นเลย แสดงว่า มีแนวโน้มว่าน่าจะไม่มีปัญหา เพราะอาจารย์ฝรั่งก็เหมือนกับอาจารย์ไทย เวลาคับข้องใจอะไรมัก จะเล่าให้ลูกศิษย์ฟัง เพราะจะเป็นการแพร่ข่าวสารได้อย่างดี คนเรานัน้ จะทำ�อะไรต้องดูสภาพความเป็นจริงทัง้ ทางกายภาพและจิตภาพ การศึกษาเอาอย่าง ประสบการณ์ของบุคคลอื่นประเทศอื่นเป็นสิ่งที่พึงกระทำ�อย่างแน่นอน การศึกษาเรียนรู้และแลก เปลี่ยนซึ่งกันและกัน เป็นสิ่งต้องกระทำ�อย่างแน่นอน แต่การฝืนธรรมชาติโดยจะเปิด-ปิดภาค เรียนให้ตรงกับประเทศอืน่ ทีอ่ ยูค่ นละสภาพภูมอิ ากาศกับเรา เพียงเพือ่ ให้สะดวกในการแลกเปลีย่ น อาจารย์และนักศึกษาซึง่ เป็นคนส่วนน้อยนัน้ มันเป็นการลดคุณค่าทางปัญญาของผูร้ เิ ริม่ ความคิดนี้ อย่างแน่นอน สำ�หรับตัวเขาเองก็เข้าทำ�นอง “ตัดตีนให้เข้ากับเกือก” สำ�หรับนักเรียนก็จะกลายเป็น “ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า” ทั้งๆ ที่วันเปิด-ปิดภาคเรียนของเด็กๆ ก็เหมาะสมอยู่แล้ว นี่กระมังที่ชาวบ้านเขาชอบกระแนะกระแหนกันว่า อาจารย์มหาวิทยาลัยเป็นนักวิชาการบน หอคอยงาช้างที่มองอะไรจะเห็นต่างจากชาวบ้าน พูดออกไปแต่ละครั้งคนเขาก็โห่เอา

โดย........... ปราโมทย์ นาครทรรพ “People deserve the government (they get) ประชาชนเป็นอย่างไร ก็สมควรได้รฐั บาล อย่างนั้น” ไม่แน่ว่าเป็นคำ�ของ Ayn Rand หรือ ประธานาธิบดี Jefferson ของสหรัฐอเมริกา “Toute nation a le gouvernement qu’elle merite. Every country has the government it deserves แต่ละประเทศก็สมควรได้รัฐบาลที่ สมควรได้” Josephe de Maistre 1753-1821 นักเขียน-นักการทูตฝรั่งเศส ท่านผู้อ่านที่เคารพ เมื่อคืนวันที่ 19 นี้ ผมไปดูละครเรื่องสี่แผ่นดิน นอกจากจะชื่นชม อัจฉริยะของถกลเกียรติและคณะ ก็บังเกิดความ ปลื้มปีติตื้นตันใจขึ้นพร้อมๆ กับความปริวิตก ห่วงใย คนรุ่นหลังที่นั่งดูอยู่ด้วยกัน หรือโดย เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ไม่มีโอกาสดูหรือมีโอกาสก็ ไม่อยากดู เขาจะมีความรู้สึกผิดแผกแตกต่างไป จากผมเพียงใดก็ไม่ทราบได้ กาลเวลาย่ อ มเป็ น ปั จ จั ย สำ � คั ญ อั น หนึ่ ง แม้แต่เรื่องธรรมดาๆ เราก็ยังมีช่องว่างระหว่าง วัย แต่นี่มิใช่เรื่องธรรมดา หากเป็นเรื่องของ ความเป็นอยู่ผันแปรของบ้านเมือง ความเป็นคนไทยและความสถิตสถาพร ของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งมีเงื่อนไข องค์ประกอบและปัจจัยใหม่ทยอยกันเกิดขึ้นมา ใหม่อีกมากมายเป็นตัวแปรคู่ไปกับกาลเวลา ตัวแปรสำ�คัญอีกอย่างหนึ่งคือความรู้และ การศึกษาที่มีอยู่ในสังคม ความรู้ แ ละการศึ ก ษานี้ ห ากเกิ ด ขึ้ น เป็ น อย่างดีและมิถูกทำ�ลายเสียในโรงเรียน โอกาสที่ จะงอกงามตอนอยู่ข้างนอกก็น่าจะดีขึ้น แต่ในยุคปัจจุบนั นีก้ ลับต้องบอกว่าเห็นแต่ ความเสื่อม ทั้งในและนอกสถาบันศึกษา จนน่า เป็นห่วงว่าพ่อแม่แก่ชราป่านนี้ อาจจะนอนตาย ตาไม่หลับ บนรถทั้งขาไปและขากลับจากโรงละคร คุณหมอประจำ�ตัวอายุอ่อนกว่าลูก บ่นพึมพัม ไปตลอดทางว่า “รัฐบาลมันทำ�เหี้ยๆ อย่างนี้ ได้ยังไง” แล้วเธอก็บรรยายความเหี้ยอย่างที่ 2-3-4-5-6-7 เรื่อยไปไม่รู้จักจบตามทัศนะและ อุปาทานของเธอ แล้วเธอก็ตั้งคำ�ถามทิ้งท้ายไว้ว่า “แล้ ว คนไทยทั้ ง ประเทศมั น ยอมกั นได้ อย่างไร ทั้งคนมีการศึกษาไม่มีการศึกษามัน ยอมสยบสงบเงียบกันหมดเหมือนถูกสะกดจิต ได้ยังไง” ผมก็เลยตอบหมอไปเหมือนดุๆ ว่าก็แล้ว พวกหมอยังเงียบเป็นเป่าสากไปหมดได้ยังไง เหลือแต่หมอตุลย์คนเดียวจะทำ�อะไรได้ หมอต้องคุมกองทัพหมอจึงจะมีพลัง นี่ หมอพากันหงอทั้งอาชีพ แล้วหมอจะมาบ่น อะไรอีกล่ะ ฝรั่ ง เขามี สุ ภ าษิ ต ว่ า ถ้ า ประชาชนเป็ น อย่างไร (ก็จะได้) รัฐบาลก็จะเป็นอย่างนั้น นี่คือที่มาของบทความนี้ แซงคิวมาร์กซ์ เลนิน และเหมาขึ้นมาดื้อๆ ขอโทษท่านผู้อ่าน ที่ต้องคอยด้วย

คำ�พูดทีผ่ มยกมาอ้างเป็นชือ่ หัวข้อบทความ รวมทั้งแปลไปแล้วนั้น เกิดขึ้นมากว่าศตวรรษ แล้ว เหตุไฉนจึงยังมีการยกเอาขึ้นมาอ้างบ่อยๆ ในประเทศตะวันตก ส่วนประเทศไทยของเรานั้นมีอัตราการ อ่านหนังสือเฉลี่ยตามคำ�โกหกของยูเนสโกแค่ คนละ 8 บรรทัดตลอดปีเท่านั้น คงจะไม่มี โอกาสได้อ่านได้ฟังหรือทำ�ความเข้าใจมากนัก เพราะฉะนัน้ ผมจึงใคร่ขออธิบายประกอบ เพิ่มเติมวิธีง่ายๆด้วยการแปลเชิงอรรถที่เป็นไป ได้ออกมาให้ได้มากที่สุดดังนี้คือ คำ�แปลที่ 1. ขนมผสมน้ำ�ยา 2. ประชาชนเป็นอย่างไรก็ได้รัฐบาลอย่างนั้น 3. รัฐบาลมันห่วย ก็เพราะประชาชนมันห่วย 4. ประชาชนมันห่วย รัฐบาลมันก็ห่วย 5. ประชาชนมันโง่ รัฐบาลมันก็โง่ 6. ประชาชนเหี้ย รัฐบาลมันก็เหี้ย 7. ประชาชนโกง รัฐบาลมันก็โกง 8. ประชาชนโลภ รัฐบาลมันก็โลภ 9. ประชาชนมันขายตัว รัฐบาลมันก็ขายตัว 10. ประชาชนมันขายชาติ รัฐบาลมันก็ขาย ชาติ 11. ประชาชนมันมั่ว รัฐบาลมันก็มั่ว 12. ประชาชนมันทำ�ยังไงก็ได้ รัฐบาลมันก็ ทำ�ยังไงก็ได้ (กูจะไปเกรงใจพวกมึงหาพระแสง อะไร) 13. ประชาชนมักง่าย รัฐบาลมันก็มักง่าย 14. ประชาชนมันบูชาเงินรัฐบาลมันก็บชู าเงิน 15. ประชาชนมันชอบให้หลอกรัฐบาลมันก็ ชอบหลอกให้ 16. ประชาชนไม่เอาไหน รัฐบาลมันก็ไม่ เอาไหน 17. ประชาชนมันคด รัฐบาลมันก็คด 18. ประชาชนเบี้ยว รัฐบาลมันก็เบี้ยว 19. ประชาชนเงียบ รัฐบาลมันก็ได้ใจ 20. ประชาชนยิ่งเงียบ รัฐบาลมันก็ยิ่งได้ใจ 21. ประชาชนควาย รัฐบาลก็ควาย 22. ประชาชนจัญไร รัฐบาลมันก็จัญไร ฯลฯ ผมไม่ แ น่ ใ จว่ า ท่ า นผู้ อ่ า น อ่ า นแล้ ว จะ มี ค วามรู้ สึ ก เครี ย ดหรื อโกรธเดื อ ดดาลขึ้ น มา หรือไม่ผมเองพยายามเฉยๆ และนึกเสียว่านั่น เป็นการแปลจากเรื่องการเมืองของฝรั่งมาเป็น ภาษาไทยเท่านั้นไม่ใช่เรื่องโคตรพ่อโคตรแม่ อะไรของเรา ถึงขนาดนั้นก็เถอะ มันอดเซ็งไม่ ได้พ่อแม่พี่น้องเอ๋ย วิธแี ก้เคล็ดของผมทีไ่ ด้ผลชะงัดก็คอื เอาคำ� แปลภาษาไทยของผมไปให้ google แปลกลับ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นแหละเจ้าประคุณ อา จารย์แอ๊ตเอ๋ย (นัยนา นาควัชระ เชียงใหม่ ผู้ ชำ�นาญการแปลฟรีประจำ�ผม) หัวเราะเสียจน เกือบหายเป็นหวัด แต่ช้าก่อน อย่ามัวแต่มักง่ายรักสนุกแบบไทย จน กระทั่ ง ลื ม คิ ด ว่ า นี่ มั น หมายความว่ า อย่ า งไร มาตรฐานการศึกษาของประเทศไทย โดยเฉพาะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 16


ต้องรออีก 100 ปี

โดย ...........ชัยอนันต์ สมุทวณิช

ในปลายรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เริ่มมีกระแสวิจารณ์การ ปกครองมากขึ้นก่อนหน้านั้นคือประมาณ พ.ศ. 2427 ก็เคยมีคณะเจ้านายและข้าราชการเสนอให้ มี “คอนสติติวชั่น” มาในสมัยหลังๆ เทียนวรรณออกหนังสือ มาวิจารณ์การปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการ ตำ�หนิศาลยุติธรรมและเจ้าหน้าที่มากกว่า จะมี การพูดถึงระบอบบ้างก็เพียงแต่เสนอว่าควรมี “ปาลิเมนต์” ให้ราษฎรตัง้ ตัวแทนมาแสดงความ เดือดร้อนความคับข้องใจได้ พอถึงสมัยรัชกาลที่ 6 กระแสการต่อต้าน ระบอบสมบูรณาญา สิทธิราชย์รนุ แรงขึน้ ถึงขัน้ มีการคบคิดกบฏ ดังที่รู้จักกันในนาม “กบฏ หมอเหล็ง” หรือกบฏ ร.ศ.130 แสดงว่าระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นไม่เคยปลอดจากการ วิพากษ์วิจารณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่ได้รับ การศึกษาจากต่างประเทศ ดังนัน้ เมือ่ เสด็จฯกลับ จึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ที่สำ�คัญก็คือ พระมหากษัตริย์ทรงมีความใกล้ชิดกับขุนนาง มากขึ้นกว่าแต่ก่อน ในแง่ที่ว่าทรงโปรดการ เล่นละคร และการจัดงานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น งานราตรีสโมสรหรืองานแสดงภาพวาดและเก็บ เงินบำ�รุงการกุศล ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นพระ มหากษัตริย์จะเป็นที่เกรงขาม ความสัมพันธ์ ระหว่ า งพระมหากษั ต ริ ย์ กั บ ขุ น นางเป็ น แบบ ทางการ พอถึงสมัยรัชกาลที่ 6 ขุนนางมีโอกาสรับ ใช้ใกล้ชิดและร่วมงานต่างๆ มากขึ้น นอกจาก นี้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ยัง ทรงมีพระราชดำ�ริทเี่ ป็นเสรีนยิ มหลายอย่าง เช่น การส่งเสริมสถานภาพของสตรี การให้มี ภรรยาคนเดียว(ทีละคน) การให้มีหนังสือพิมพ์ การเรียนการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยมัน ทุเรศเสียเต็มประดาใช่ไหมกระทรวงศึกษาฯ แม้แต่เงินค่าจ้างอันมหาศาลของ google ก็ยัง ช่วยอะไรมิได้ คำ�แปลเป็นภาษาอังกฤษฝีมือ google ดัง ต่อไปนี้ It’s bad government. Because of its poor. รัฐบาลมันห่วย ก็เพราะประชาชนมันห่วย “People deserve the government (they get)”. I do not know who Ayn; Rand, or U.S. President Jefferson. “Toute nation a le gouvernement qu’elle merite. Every country has the government it deserves”. Josephe de Maistre 1753-1821. Writer - a French diplomat. A translation. 1. Food is the solution.ขนมผสมน้ำ�ยา 2. People do. The government then. ประชาชนเป็นอย่างไร ก็ได้รัฐบาลอย่างนั้น

และการวิพากษ์วิจารณ์กิจการบ้านเมืองได้ โดย ทรงโต้ตอบด้วย อย่างเช่นกรณีบทความ “โคลนติดล้อ” และ “ล้อติดโคลน” เป็นต้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักดีว่า การเปลี่ยนแปลงนำ�สิ่งใหม่ๆ มาเป็นเรือ่ งยากสำ�หรับเมืองไทย จึงทรงพระราช นิพนธ์ทั้งบทความ และบทละครหลายบทใน การสอนคน รวมทัง้ การสร้างเมืองจำ�ลอง “ดุสติ ธานี” และทรงให้มีการปกครอง การเลือกตั้งผู้ บริหารด้วย เท่ากับเป็นการ “เรียนผ่านการเล่น” แต่ทกี่ อ่ ให้เกิดความไม่พอใจอย่างมากก็คอื ทรงสถาปนาเสือป่าขึ้น มูลเหตุสำ�คัญก็คือทรง เห็นว่าการป้องกันประเทศควรเป็นเรื่องของคน ไทยทุกคน ดังนั้นจึงให้ข้าราชการได้คุ้นเคยกับ การป้องกันประเทศเป็นที่มาของการรักษาดิน แดน ในระดับเด็กก็มกี ารจัดตัง้ ลูกเสือขึน้ การมี เสือป่าทำ�ให้ทหารไม่พอใจและเป็นเหตุหนึง่ ทีก่ อ่ ให้เกิดความพยายามที่จะก่อการกบฏขึ้น ในสมัยนี้ ขุนนางได้ทั้งยศ ตำ�แหน่งและ ได้รบั พระราชทานบ้านและทีด่ นิ จำ�นวนมากพูด เป็นภาษาชาวบ้านก็คือ ทรงใจดี ความใกล้ชิดนี้เองที่นำ�ไปสู่การลดลงใน ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ บบดั้ ง เดิ ม ขององค์ พ ระมหา กษัตริย์ สถาบันจึงเริ่มคลอนแคลน นอกจาก นั้นยังมีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่อีกหลายพระองค์ซึ่งมี อำ�นาจ พวกทหารและขุนนางจึงเริ่มแบ่งออก เป็นฝักเป็นฝ่าย แม้แต่ระหว่างเจ้านายเองก็มกี าร แตกแยก เมือ่ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัว ทรงขึ้นครองราชย์ จึงทรงตั้งอภิรัฐมนตรี สภาขึ้น มีเจ้านายชั้นผู้ใหญ่หลายพระองค์เป็น อภิรัฐมนตรีสภา เพื่อสร้างความเป็นปึกแผ่น ขึ้นใหม่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเป็นเพราะมีการ “เปิดเสรี” ทางการเมืองค่อนข้างมาก การที่มี ผู้สำ�เร็จการศึกษาจากต่างประเทศมากขึ้นทำ�ให้

แวดวงปัญญาชนขยายตัวมากกว่าในอดีต ในสมัยรัชกาลที่ 6 มี ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ สำ � คั ญ ในกิ จ การ มหาดไทย คือการโอนการตั้งข้าหลวงให้มาขึ้น อยู่กับกระทรวงมุรธาธร แทนที่จะให้กระทรวง มหาดไทยดูแล ดังนั้นความคิดที่จะให้ผู้ว่าราช การจังหวัดมาสังกัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี จึง ไม่ใช่เรื่องใหม่ นอกจากนั้นยังมีการตั้งมณฑล อีกหลายมณฑล จะเห็นได้ว่าเมืองไทยเป็นสังคมที่เปิดมา นานแล้วระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ จึงมิใช่ ระบอบที่มีอำ�นาจล้นพ้นเด็ดขาดแต่อย่างใด ดัง จะเห็นได้ว่าพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ หัวได้ทรงพยายามที่จะกระชับการบริหารบ้าน เมืองหลายครั้ง แม้แต่การดำ�ริที่จะให้มีนายก รัฐมนตรี เป็นต้น การเกิดเหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 ขึ้น ก็เป็นผลพวงของ “การเปิดเสรี” นี้เอง ส่วน

วิกฤตเศรษฐกิจโลกเป็นเพียงตัวเร่ง แต่การนำ� ระบอบประชาธิปไตยมาใช้โดยมีผู้แทนราษฎร เป็นปัญหา เพราะในสังคมตะวันตกนั้น มีการ ก่อตั้งกลุ่มต่างๆ และพรรคการเมืองที่คอยคาน อำ�นาจกัน ของเราไม่มกี องทัพจึงเป็นกลุม่ อำ�นาจ ที่แข็งแกร่งที่สุด เราต้องผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มามากมาย จนสังคมไทยมีการพัฒนาเกิดกลุ่มประชาชน มากขึ้นดังนั้นระบอบประชาธิปไตยจึงเพิ่งจะ เริ่มและยิ่งนานวันเข้าก็ยิ่งมีความขัดแย้ง เพราะ มีความพยายามของนักการเมืองทีจ่ ะยึดอำ�นาจรัฐ ในสังคมตะวันตก ประชาธิ ป ไตยจะเป็ นไปได้ เ มื่ อ รั ฐ เป็ น กลางคอยเป็นกรรมการดูแลการแข่งขันระหว่าง ผลประโยชน์ต่างๆ คงต้องรออีกนานกว่าเราจะ ลงตัว เวลาอีก 100 ปีที่ไม่นานเลย ที่เราจะหวัง ให้เกิดประชาธิปไตยที่แท้จริง

3. The government is bad. Because of its poor. รัฐบาลมันห่วย ก็เพราะประชาชนมันห่วย

11. The people I know. Government, it would. ประชาชนมันมั่ว รัฐบาลมันก็มั่ว

17. People, it’s the government’s crook. ประชาชนมันคด รัฐบาลมันก็คด

4. ‘s Really bad. It’s bad government. ประชาชนมันห่วย รัฐบาลมันก็ห่วย

12. People do not have it. The government is also optional.

18. ‘s Wrong. The government is wrong. ประชาชนเบี้ยว รัฐบาลมันก็เบี้ยว

5. The public is stupid. The government is stupid. ประชาชนมันโง่ รัฐบาลมันก็โง่

(I feel I will find my sword.) ประชาชนมันทำ�ยังไงก็ได้ รัฐบาลมันก็ทำ�ยังไง ก็ได้ (กูจะไปเกรงใจพวกมึงหาพระแสงอะไร)

19. ‘s Quiet, it was his government. ประชาชนเงียบ รัฐบาลมันก็ได้ใจ

6. The government damn it damn it. ประชาชนเหี้ย รัฐบาลมันก็เหี้ย 7. People cheating the government, it is cheating.ประชาชนโกง รัฐบาลมันก็โกง

13. The people to proceed. The government was negligent. ประชาชนมักง่าย รัฐบาลมัน ก็มักง่าย

8. The government is greedy, greedy. ประชาชนโลภ รัฐบาลมันก็โลภ

14. The people’s worship of money. The government is offering money.ประชาชนมัน บูชาเงินรัฐบาลมันก็บูชาเงิน

9. ‘s Not a prostitute. The government is selling itself. ประชาชนมันขายตัว รัฐบาลมันก็ขายตัว

15. People like to pretend. It’s like the placebo For. ประชาชนมันชอบให้หลอก รัฐบาลมันก็ชอบหลอกให้

10. ‘s Not treason. The government is treason. ประชาชนมันขายชาติ รัฐบาลมันก็ ขายชาติ

16. People do not take it. It is not my government. ประชาชนไม่เอาไหน รัฐบาลมันก็ไม่เอาไหน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 17

20. ‘s Very quiet. It is the mind. ประชาชนยิ่งเงียบ รัฐบาลมันก็ยิ่งได้ใจ 21. The government’s buffalo buffalo. ประชาชนควาย รัฐบาลก็ควาย 22. The animal’s state animal.ประชาชนจัญไร รัฐบาลมันก็จัญไร And so on. ฯลฯ โอย ขอบคุณครับๆๆ google สำ�หรับมุกเด็ดประจำ�เดือนมกราคม!


IThaiozonline.com

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

ระบบบัญชีร้านอาหาร ผูเ้ ขียนไปกินกาแฟร้านฝรัง่ ทีร่ จู้ กั ระหว่าง รอกาแฟ ก็เอาเอกสารบัญชีออกมาดู ออกมาเช็ค ยอดอะไรบางอย่าง ท่าทางคงจะเคร่งขรึมมัง้ จน เจ้าของร้านเค้าถามว่า ทำ�อะไร เราก็บอกว่า ดู เรื่องบัญชีอยู่ เค้าก็พูดแซวเรากลับมาว่า “too much paper” เท่านั้นแหละครับ ทำ�ให้ฉุกคิด เลยหละครับ ว่ามันบ้าเอกสารตามที่เค้าแซวเรา หรือเปล่า ก็เลยเป็นที่มาของการคิด จะเซ็ทระ บบทัง้ หมดเอาเข้าคอมพิวเตอร์ทงั้ หมด จึงเป็น ที่มาของบทความนี้หละครับท่านผู้อ่าน ……ราย ละเอียดของบทความนี้ก็จะแบ่งออกเป็นสอง ส่วน คือการทำ�งานบัญชีส�ำ หรับร้านอาหารด้วย มือ และการทำ�งานโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพือ่ เปรียบเทียบให้ผู้อ่านได้เห็นภาพความแตกต่าง ของการทำ�งานทั้งสองระบบ ได้อย่างชัดเจน โดยจะเริ่มจากการทำ�งานด้วย Manual ก่อน แล้วต่อด้วยการทำ�งานด้วยระบบ Computer system…… การทำ�งานด้วยมือ (Manual) ผูเ้ ขียนต้องใช้เวลาหลังเลิกงานร้านอาหาร ประมาณ 1-2 ชัว่ โมงในการทำ�บัญชีทกุ วัน เพือ่ ทำ�อะไรหรือครับ ????? -ลงบัญชีรายได้ประจำ�วัน จากการขาย เงินสด และขายเครดิตผ่านเครื่อง EFPOS การ ลงรายการรั บ เงิ น สด ก็ จ ะแยกไปลงที่ ส มุ ด ควบคุมเงินสดในมือส่วนขายเครดิตก็จะไปลง รับเงินที่สมุดควบคุมเงินในธนาคาร -บันทึกค่าใช้จ่ายประจำ�วัน ที่จ่ายเงินสด ลงที่สมุดบัญชีควบคุมเงินสดในมือและใช้เด บิทการ์ดซื้อ(หมายถึงซื้อของแล้วตัดเงินผ่าน บัญชีธนาคาร) ก็จะบันทึกลงในสมุดควบคุม เงินในธนาคาร -บันทึกบิลซื้อของจากเจ้าหนี้ ที่เอาของ มาส่งระหว่างวัน บันทึกว่าเป็นใคร ยอดเงิน กำ�หนดจ่ายเมื่อไหร่ อันนี้ลงไว้ในสมุดควบคุมเจ้าหนี้การ ค้า และถ้ามีการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ ก็จะ update ในสมุดเจ้าหนีว้ า่ จ่ายแล้ว และก็ตอ้ งไปบันทึกตัด ยอดเงินออกจากบัญชีธนาคาร ทีส่ มุดควบคุมเงิน ในธนาคารอีกรอบ -เสร็จแล้วก็สรุปยอดขายประจำ�วัน ยอด รวม แยกเป็นเงินสด เครดิตเขียนใบปะหน้า, นับ เงิน แล้วก็เก็บเอกสารประจำ�วันเอาไว้ให้ Book keeper ไปลงบัญชีให้กับร้าน ซึ่ง Book keeper จะมาเก็บเอกสารทุก 2 อาทิตย์

ทุกวันจันทร์

-จะต้องทำ�จ่ายเจ้าหนี้ผ่านบัญชีธนาคาร จ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหนี้ โดยการ จ่ายเช็ค หรือจ่ายผ่าน BPAY เสร็จแล้วก็ขีดฆ่า รายการนั้นออกเขียนว่าจ่ายแล้ว กำ�กับวันที่ลง ไปด้วย เพื่อที่เอาไว้เป็นหลักฐานการจ่าย หาก มีปญ ั หาภายหลังสามารถกลับมาดูรายละเอียดได้ -จ่ายเสร็จก็ต้องเอารายละเอียดการจ่ายไป กรอกลงที่สมุดคุมบัญชีธนาคาร เพื่อ update ยอดคงเหลือของเงินที่มีในบัญชีธนาคารจริงๆ ว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่ -แล้วก็ต้องนำ�บิลเจ้าหนี้ที่เราทำ�จ่ายออก มาจากแฟ้ม เก็บเอกสารส่งให้ Book keeper

(ตอนที่ 1)

เพื่อไปลงบัญชีให้กับร้าน รายรับ/รายจ่าย แยก เป็นวันต่อวัน นี่เป็นการรูทีน ที่ต้องทำ�ทุกวันตอนปิด ร้าน และทุกวันจันทร์ เพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้า หนี้การค้า กรณีศึกษา ของการทำ�งานด้วยมือ -ถ้ามีบิลส่งมา แล้วแจ้งว่าเรายังไม่จ่ายบิล บางใบ นีก่ ย็ งุ่ เลย จะหาบิลนัน้ ทีไ่ หน เพือ่ ยืนยัน ว่า จ่ายเงินแล้ว หรือยังไม่จา่ ย วิธกี ารหนึง่ คือไป ดูรายละเอียด Transaction ในบัญชีของธนาคาร ทีเ่ ราทำ�จ่ายเจ้าหนีร้ ายต่างๆ เช็คดูวา่ เรามีการจ่าย หรือยัง ใช้เวลาครับ เพราะมีรายการเยอะเหลือ เกินทั้งจ่ายเงินสด จ่ายเช็ค ผ่านบัญชีธนาคาร -กรณีทตี่ อ้ งดูวา่ บิลของเจ้าหนีร้ ายไหน ที่ ถึงกำ�หนด จะต้องไปดูทสี่ มุดควบคุมเจ้าหนีก้ าร ค้า แล้วก็ไล่หาว่ารายไหน ถึงกำ�หนดตามที่เรา บันทึกเอาไว้ไล่หาทุกรายการ ทีจ่ ดหละครับ ใช้ เวลา น่าเบื่อครับ การทำ�งานด้วยระบบคอมพิวเตอร์(Computer) ผู้ เ ขี ย นคิ ด ว่ า 2 ระบบแรกที่ มี ค วาม จำ�เป็นที่ต้องนำ�มาใช้ในการดำ�เนินการ กิจการ ร้านอาหารคือ ระบบเจ้าหนี้การค้า และระบบ ควบคุมรายรับและค่าใช้จ่าย โดยมีรายละเอียด การทำ�งาน ดังต่อไปนี้ ระบบแรก คือระบบเจ้าหนีก้ ารค้าของร้าน อาหาร วิธีการทำ�ก็คือ -เตรียมข้อมูล รายละเอียดเจ้าหนี้การค้า ของร้านทุกราย -ตั้งรหัสประจำ�ตัว เจ้าหนี้การค้า แต่ละ ราย ทำ�การบันทึก รหัสเจ้าหนี้ รายละเอียดเจ้า หนี้ บันทึกลงไปในระบบ คอมพิวเตอร์ อ๋อ อย่าลืมเรื่องที่สำ�คัญ ต้องมีการกำ�หนด credit term หรือระยะเวลาเครดิตด้วยว่า เจ้าหนี้แต่ละ รายให้เวลาเรากี่วัน ในการที่จะชำ�ระหนี้บิล แต่ละใบ เมือ่ เราบันทึกบิลแต่ละใบลงไประบบ จะคำ�นวณอัตโนมัติให้เราเลย ว่าบิลแต่ละใบถึง กำ�หนดวันไหน ไม่ต้องเสียเวลามานั่งคำ�นวณ เองเหมือนทำ�งานมือ -เรียก รหัสเจ้าหนี้การเค้าแต่ละราย มา ทำ�การบันทึกบิล ที่เราเป็นหนี้เค้า บันทึกบิล ทุกใบที่เรายังไม่ได้จ่ายของเจ้าหนี้การค้าแต่ละ ราย ลงระบบเจ้าหนี้การค้า -ทำ�การบันทึกข้อมูลการจ่ายชำ�ระเงินให้ เจ้าหนีแ้ ต่ละราย จนข้อมูลเป็นปัจจุบนั คือข้อมูล หนีส้ นิ เป็นปัจจุบนั พูดง่ายๆก็คอื บันทึกยอดหนี้ และการชำ�ระหนี้ ให้เป็นไปตามความเป็นจริง จนข้อมูลเป็นปัจจุบัน -หลังจากนี้ ถ้าหากมีการชำ�ระเงินให้เจ้า หนีร้ ายไหนบิลใบไหน ก็จะต้องมาบันทึกข้อมูล ลงทีร่ ะบบเจ้าหนีก้ ารค้า ในระบบคอมพิวเตอร์นี้ ทุกครัง้ เพือ่ ปรับปรุงยอดให้เป็นยอดหนีส้ นิ คง เหลือ ให้ update ตลอดเวลา -และถ้าแต่ละวันมีบลิ เจ้าหนี้ แต่ละรายเข้า มา เราก็จะต้องทำ�การบันทึกลงระบบเจ้าหนี้วัน ต่อวัน เพื่อให้ update ยอดหนี้ที่เราค้างชำ�ระ

ข้อดีของการทำ�ระบบเจ้าหนี้ ด้วย คอมพิวเตอร์

ปกติถ้าทำ�งานด้วยมือ ลงสมุดทั้งหมด 2

เล่ม จะมีสมุดควบคุมเจ้าหนีก้ ารค้า 1 เล่ม และ สมุดควบคุมเงินในธนาคารอีก 1 เล่ม วิธกี ารทำ�งานด้วยมือ คือ เมือ่ มีเอกสารบิล ของเจ้าหนีเ้ ข้ามา ผูเ้ ขียนก็จะนำ�บิลมาบันทึกลง สมุดเจ้าหนีก้ ารค้า การบันทึกลงสมุดก็จะมีการ ลงรายละเอียด -เลขที่บิล -วันที่บิล -รายละเอียดบิล -จำ�นวนเงิน -วันที่ครบกำ�หนดชำ�ระ หลังจากนัน้ ในแต่ละวันก็ตอ้ งมาดูทสี่ มุด คุมเจ้าหนี้ ว่า บิลใบไหนครบกำ�หนดต้องจ่าย เสร็จแล้วก็ทำ�จ่ายเงิน พร้อมทั้งทำ�เครื่องหมาย ว่าจ่ายแล้วในสมุดควบคุมเจ้าหนี้ แล้วก็ต้องเอา รายการทีจ่ า่ ยเงิน ไปลงตัดยอดเงินออกจากบัญชี ธนาคาร ทีส่ มุดควบคุมเงินในธนาคาร เพือ่ ให้รู้ว่าเรามีเงินจริงๆอยู่ในธนาคารเท่าไหร่กัน แน่ เพราะถ้าไม่ทำ� ไม่รู้ว่ามีเงินเท่าไหร่ ก็จะ ทำ�ให้เรามีปัญหาในการจ่ายเงิน เช็คอาจจะเด้ง เอาง่ายๆครับ ถ้าเราใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ คุมเจ้า หนี้ ไม่ต้องมีสมุดทั้งสองเล่มครับ (Paperless) ให้ด�ำ เนินการตามรายละเอียดทีอ่ ธิบายไว้ขา้ งต้น แล้ว ระบบจะสามารถแจ้งเราได้เลยว่า บิลใบ ไหนถึงกำ�หนดชำ�ระบ้าง เข้าไปสอบถามที่หน้า จอภาพ ได้เลย ว่าวันนี้ครบกำ�หนดจะต้องจ่าย ใครบ้าง (เค้าเรียกว่ารายงานเจ้าหนีท้ คี่ รบกำ�หนด ชำ�ระประจำ�งวด) เมือ่ ชำ�ระแล้วก็บนั ทึกรับชำ�ระ ที่ระบบ หลังจากนั้น ระบบก็จะสรุปยอดคง เหลือของเจ้าหนี้การค้าแต่ละรายให้อัตโนมัติ การ์ดของเจ้าหนี้การค้าก็มีมาให้เลย เวลาเรามี ปัญหา ก็สามารถเรียกการ์ดเจ้าหนี้ มาพูดคุยได้ ว่า เราจ่าย บิลไหน วันไหน เป็นการยืนยันการ จ่ายเงินได้ดีกว่า รวดเร็วกว่าการทำ�งานด้วยมือ มากโขครับผม

เมือ่ ทำ�การบันทึกจ่ายเจ้าหนีเ้ สร็จแล้ว ระบบก็จะวิง่ ไปทีร่ ะบบ รายจ่ายประจำ�วัน ให้ด้วย ถ้าเป็นงานมือ ก็ต้องบันทึกทั้งสมุด

ควบคุมเจ้าหนีก้ ารค้า บอกว่าจ่ายบิลใบนัน้ ๆแล้ว และสมุดควบคุมเงินในธนาคาร บอกว่ามีการ จ่ายเงินหักจากบัญชีไปแล้ว เท่านั้น เท่านี้ ก็จะ ต้องลงบันทึก อยู่อย่างนั้นแหละครับ น่าเบื่อ ซ้ำ�ซ้อน ลงกันทุกอาทิตย์ ทุกวันที่มีการจ่ายเงิน ให้เจ้าหนี้การค้า ระบบที่สอง คือ ระบบควบคุมรายรับ และรายจ่าย ขั้นแรกเลย เราต้องกำ�หนดบัญชี ก่อนว่า เรามาสมุดรับ-จ่ายกีบ่ ญ ั ชี จากข้อมูลการ ทำ�งานมือตอนต้น เรามีรับ-จ่าย อยู่ 2 บัญชี คื อ บั ญ ชี รั บ -จ่ า ยเงิ น สดที่ เ รามี ส มุ ด ควบคุ ม เงินสด และบัญชีรับ-จ่าย เงินในธนาคาร ที่ มีสมุดควบคุมเงินในธนาคาร สรุปว่าในทีน่ เี้ รามี บัญชีอยู่ 2 บัญชี ก็ต้องบอกระบบไปว่า บัญชี ที่ 1 เป็นบัญชีคุมเงินสดในมือ ก็เหมือนกับเป็น สมุดคุมเงินสดในมือ และบัญชีที่ 2 กำ�หนด ในระบบว่าเป็นการควบคุมเงินสดในธนาคาร ซึ่ ง ก็ แ ทนการทำ � สมุ ด ควบคุ ม เงิ นในธนาคาร ของการทำ�งานด้วยมือนั่นเอง ขั้นต่อมาก็จะ ต้องเตรียมข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับรายได้ และ ค่าใช้จ่าย เพื่อนำ�รายการเหล่านั้นมาตั้งรหัสใน คอมพิวเตอร์ อาทิเช่น รายรับ -รหัส 100 รับเงินเครดิตประจำ�วัน -รหัส 101 รับเงินสดจากการขายประจำ�วัน รายจ่าย -รหัส 100 จ่ายค่าแรง -รหัส101 จ่าย supplier 1 -รหัส102 จ่าย supplier 2 -รหัส103 จ่าย supplier 3 -รหัส104 ค่าน้ำ� -รหัส105 ค่าไฟ -รหัส106 ค่าแก็ส

-รหัส107 ค่าขยะ ฯ เมื่อ มีรายรับ หรือ บิล รายจ่ายเข้ามาใน แต่ละวัน เราก็จะบันทึก รับเงิน หรือ บันทึก การจ่ายเงิน ตามรายละเอียดในแต่ละบิล ลงใน ระบบคอมพิวเตอร์ รายละเอียดก็คอื ให้เลือกก่อนว่าเป็นบัญชี ประเภทไหน 1=เงินสดในมือ หรือ 2=เงินใน ธนาคาร หลังจากนัน้ ก็เลือกว่า เป็นรายรับ หรือ เป็นรายจ่ายต่อมาก็เลือกวันทีเ่ ลือกรหัส ตามทีเ่ รา กำ�หนดเอาไว้ บันทึกรายละเอียด แล้วก็จำ�นวน เงินลงไปทำ�การบันทึกแค่นคี้ รับในแต่ละวัน ไม่ ต้องมีการลงสมุดใดๆทัง้ สิน้ หลังจากนัน้ ระบบ ก็จะทำ�การสรุป รายรับ-จ่าย แยกประเภทให้เรา ได้เลยตามบัญชีที่ 1 (เงินสดในมือ) หรือบัญชี ที่ 2(เงินในธนาคาร) ให้เราอัตโนมัติ และเรา สามารถเรียกดูรายงานทางคอมพิวเตอร์แยกตาม บัญชีที่ 1 หรือ 2 ได้ทันที ข้อดีของการทำ�ระบบรายรับ-จ่าย ด้วยคอมพิวเตอร์ เราสามารถเช็คเงินสดที่มีในมือบัญชีที่ 1 ได้ตลอดเวลาว่ามีเงินเหลือเท่าไหร่??? ตรวจ สอบยอดเงิ น ได้ ทั น ที ห ลั ง จากบั น ทึ ก ข้ อ มู ล update แล้วก็นับเงินจริงว่ามีตรงกับในระบบ คอมพิวเตอร์หรือไม่ ง่าย รวดเร็วครับอีกรายงาน ที่สำ�คัญคือเราสามารถเปรียบเทียบรายงานเงิน คงเหลือในบัญชีที่ 2 หรือเงินในธนาคารกับ statement ของธนาคารได้เลยว่ายันกัน ตรง กัน หรือเปล่า??? แล้วก็รู้ได้เลยว่าเงินจริงๆใน ธนาคารเรามีเท่าไหร่ เรียกดูได้จากรายงานเงิน คงเหลือในบัญชีที่ 2 ทำ�ให้การจ่ายเช็คให้กบั เจ้า หนี้ง่ายขึ้น เพราะรู้สถานะที่แท้จริงทางการเงิน เพราะถ้าเราดูยอดเงินในธนาคารบางทีเงินยังไม่ update ไม่เป็นจริงเพราะบางครั้ง เช็คที่จ่ายไป ยังไม่ตัด หรือเงินที่ไปซื้อของตามที่ต่างๆก็ยัง ไม่เข้ามาตัดในบัญชี ใช้เวลา วัน หรือสองวัน บ้าง นี่เป็นเรื่องที่สำ�คัญครับว่า จริงๆเรามีเงิน ในกิจการเท่าไหร่ ทั้งเงินสดในมือ และเงินใน ธนาคาร ทำ�ให้การบริหารกิจการง่ายขึ้นสะดวก มากขึ้ น เป็ น จริ ง มากขึ้ น และที่ สำ � คั ญ ระบบ ยังสามารถสรุปผลประกอบการว่า กำ�ไรหรือ ขาดทุนได้ทุกเวลา ที่เราต้องการจะดู เพื่อการ บริหารงานที่มีประสิทธิภาพ แล้วยังไงต่อครับสรุปว่า หลังจากเซ็ทระ บบเสร็ จ แล้ ว วั น ๆผู้ เ ขี ย นก็ ไ ด้ แ ต่ ล งรายการ เคลื่อนไหว ในแต่ละวันบันทึกรายการรับ ราย การจ่ายประจำ�วัน บันทึกบิลซือ้ ประจำ�วันบันทึก การชำ�ระเงินประจำ�วัน ไม่มีแล้วครับสมุดคุม แต่ละเรื่อง เรื่องละเล่ม มากมาย ลงซ้ำ� ลงซ้อน ที่สำ�คัญเลยก็ต้องสอบถามหนี้สินครบกำ�หนด ประจำ�วันจากระบบว่าบิลไหน ของเจ้าหนี้ราย ไหนครบกำ�หนดแล้ว แค่คลิกสอบถามข้อมูลก็ พรั่งพรู ออกมาแล้วครับ แล้วก็จ่ายเงินเจ้าหนี้ ตรงตามกำ�หนด แต่ที่สำ�คัญจริงๆคือรายงาน กำ�ไร ขาดทุนครับ มีเงินเหลือเท่าไหร่ หลัง จากดำ�เนินกิจการไปแล้ว ต่อเดือน ไม่ใช่ทำ�ไป ก็จ่ายคนอื่นหมด ทั้งสรรพากร เจ้าหนี้ แล้วก็ พนักงาน เหมือนในบางครั้งผู้เขียนมีคำ�ถามกับ ตัวเองว่า “จะทำ�ไปทำ�ไมวะไม่มีเงินเหลือเลย” แต่ถ้าเรามีระบบ เราก็จะรู้ว่าเงินไม่เหลือ มันหายไปทางไหนมาก ทางไหนต้องลดรายจ่าย หรือยอดขายมันลดลงหรือเปล่า การวิเคราะห์ กิจการก็ง่ายขึ้น แล้วก็ได้ลบคำ�สบประมาทของ คุณฝรั่งทีท่ ักผู้เขียนด้วยว่า “too much paper” มันสะใจตรงหนี้หละครับ ก็ต้องขอขอบคุณ คร๊าบ ทีท่ �ำ ให้ผเู้ ขียนมีแรงบันดาลใจได้ทงั้ ระบบ คอมพิวเตอร์ ได้ทงั้ บทความมาให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้ อ่านอีกหนึ่งบทความ….

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 18


ไฟเย็น

ปูมีพิรุธที่

โฟส์ซีซัน!! เกาะกระแส โดย...ก้อนกรวด

00 รับรองว่าถ้าบรรดากุนซือของ ทักษิณ ชินวัตร ที่เป็นแบ็ กอัพ รัฐบาลและ นายกฯนกแก้ว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ด้วยการ หาเรื่องอื่นมากลบเกลื่อนประเภท “สร้างข่าวเพื่อกลบข่าว” ได้ อย่างน่าสนใจกว่าแล้วรับรองว่าเรื่อง “ชั้น 7” ที่โรงแรมโฟส์ซี ซันเมื่อสัปดาห์ก่อนจะต้องกลายเป็นขี้ปากของพวก “ขาเมาท์” กันไปอีกพักใหญ่แน่นอนขณะเดียวกันข่าวดังกล่าวจะกลายเป็น ภาพลบของ นายกฯยิ่งลักษณ์ มากขึ้นเรื่อยๆ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นพดล ปัทมะ

จตุพร พรหมพันธุ์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

00 อาจเป็นเพราะ“หวังดีแต่ประสงค์รา้ ย”โดยไม่ตงั้ ใจของบรรดา “ขุนพลอยพยัก” ทั้งในพรรคเพื่อไทยหลายคนและคนที่อ้างว่า ใกล้ชิดทักษิณ อย่าง นพดล ปัทมะ ที่เสนอหน้าออกมาแก้ต่าง ให้แทน แต่กลายเป็นว่ายิ่งแก้ตัวมันก็ยิ่งเลยเถิด ยิ่งพูดยิ่งเสียหาย เพราะ คนทีพ่ ดู นัน้ มันไม่ใช่นายกฯยิง่ ลักษณ์ จึงไม่รเู้ รือ่ งจริง กลายเป็น เผยพิรุธออกมาเพิ่ม ทำ�ให้ชาวบ้านเขามาปะติดปะต่อเดากันไป เรื่อยเปื่อย อย่างคำ�พูดของ นพดล ที่ย้ำ�ว่านายกฯไม่มีเรื่องผล ประโยชน์ทับซ้อนและเรื่อง “ชู้สาว” โดยเฉพาะอย่างหลังมันก็ ทำ�ให้สะดุดขึ้นมาทันทีพร้อมกับตั้งคำ�ถามแบบสงสัยขึ้นมาโดย พลันว่า “เอ๊ะหรือว่ามีเรือ่ งแบบนัน้ ด้วย”เพราะตอนแรกไม่มใี คร พูดเรื่องนี้ออกมาตรงๆ 00 ถ้ายึดโยงปะติดปะต่อจากคำ�พูดของพวกบรรดาทีมโฆษก พรรค โฆษกรัฐบาลที่อ้างว่านายกฯไป “ถกลับ”กับ “นักธุรกิจ” เรื่อง นโยบายสำ�คัญแล้วโยงมาที่คำ�พูดของ นพดล ที่ปฏิเสธว่าหาก เป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเรื่องชู้สาวทำ�ไมต้องไปใช้ บริการโรงแรมหรู เพราะมีกล้องวงจรปิดเป็นตาสัปรดมันก็ ไม่ใช่เครื่องยืนยันเสมอไปเพราะถ้าไปที่อื่นมองอีกมุมหนึ่งมัน ก็ยิ่งเป็นพิรุธ แถมคนเป็นนายกฯเป็นผูน้ �ำ จะให้ไป “ว.5”ในสถานที“่ แบบนัน้ ” ในทีอ่ นื่ ได้อย่างไรแต่ถงึ อย่างไรเรือ่ งนีเ้ จ้าตัวคือนายกฯยิง่ ลักษณ์ นั่นแหละนี่จะพูดให้เคลียร์ดีกว่าเพราะรู้เรื่องดีที่สุด 00 วันพรุ่งนี้(15 ก.พ.)ข่าวว่าคนเสื้อแดงมีนัดกันว่าจะเลือก “หัวโจก”คนใหม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวเอาประเภทให้เป็น“ตัว จริง” ไม่ต้องรักษาการอย่างที่ปัจจุบัน ธิดา ถาวรเศรษฐ์ นั่งอยู่ แต่กอ่ นถึงวันนัน้ คนทีม่ ชี อื่ เป็น แคดิเดตอย่าง จตุพร พรหมพันธุ์ ก็ออกตัวเสียก่อนว่าน่าจะให้ “เจ๊ดา” นั่นแหละเป็นต่อ พูดแบบ นีม้ นั ก็เป็นได้หลายแนว ทัง้ ในเรือ่ งเสียงต้านหลายคนไม่เอาด้วย กลัวเสียหน้า ถ้าภาพออกมาไม่สวยเพราะรูก้ นั อยูว่ า่ ข้างในนัน้ ฟัด กันนัวที่เห็นๆก็มี ขวัญชัย ไพรพนา(สาราคำ�) คนหนึ่งแหละที่ ด่าเละทุกทีทมี่ โี อกาสหรือว่ายังทำ�ใจไม่ได้กบั ภาพปรองดองทีท่ �ำ เนียบฯเมื่อวันก่อนหือ !! 00 เวลานี้ถ้าพิจารณาจากสถานการณ์ที่เป็นอยู่ก็ต้องบอกว่า ชายแดนใต้น่าเป็นห่วงขึ้นทุกขณะเพราะดูเหมือนว่าเหตุร้ายได้ ยกระดับขึ้นมาอีกขั้นเป็นการก่อเหตุเพิ่มดีกรีรุนแรงเข้ามาใน เมืองเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเป็นหลักวันก่อนคาร์บอมบ์ที่สำ�นักงาน สาธารณสุขจังหวัดปัตตานีตายเจ็บมากมาย แต่จากรายงานข่าว พบว่าเป็นการลงมือของคนร้ายที่อุกอาจ แต่เอาเป็นว่าให้กำ�ลัง ใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย โดยเฉพาะกองทัพบก หวังว่า ผบ.ทบ. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องปรับกลยุทธ์กนั อีกรอบ อย่าลืม “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” พูดจริงและต้องทำ�จริงด้วย !!

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 19


สำ�นึกบุญคุณคนไทยตั้งปณิธาน

จะทำ�คุณประโยชน์ให้แก่สังคม ทุนเล่าเรียนหลวง เหมือนแสงสว่างช่วย ให้ผมได้เรียนระดับสูง ได้ดิบได้ดีมีตำ�แหน่ง หน้าที่การงานดี ผมสำ�นึกบุญคุณคนไทยเสมอ มา จึงตั้งปณิธานไว้ว่าวันไหนมีโอกาสทำ�คุณ ประโยชน์ให้แก่สงั คมจะทำ�ทันทีโดยไม่อดิ เอือ้ น แม้แต่นาทีเดีย ดร.ทวีศกั ดิ์ บันลือสินธุ์ ทีป่ รึกษา ด้านควบคุมธุรกิจ โรงกลั่นน้ำ�มันเอสโซ่ เผย ความรู้สึก จนวั น หนึ่ ง ทางบริ ษั ท มี โ ครงการอาสา สมัครครูสอนภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียนโรง เรียนวัดแหลมฉบัง ซึ่งอยู่ใกล้ๆ โรงกลั่น ผม ทราบข่าว รีบไปลงชื่อเป็นครูอาสา แล้วถอด หมวกผู้บริหาร มาสวมบทบาทพ่อพิมพ์ จับ ชอล์กสอนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละครัง้ จากวัน นั้นถึงปัจจุบัน ผมสอนภาษาอังกฤษให้นักเรียน มากว่า 10 ปี ตอนนั้ นโรงเรี ย นมี ปั ญ หาขาดครู ส อน ภาษาอังกฤษ คือครูที่มีอยู่ไม่เพียงพอ ผมและ เพื่อนๆรับหน้าที่เป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ โดยผลัด เปลี่ยนหมุนเวียนกันไปสอนนักเรียน โดยให้ ครูที่โรงเรียนสอนตามหลักสูตรของกระทรวง ศึกษาธิการ ส่วนครูอาสาอย่างพวกเราจะเน้นภาษา อังกฤษในชีวิตประจำ�วัน โดยใช้คำ�ศัพท์ง่ายๆ เรียนผ่านสิง่ ใกล้ตวั ของจริง สถานการณ์จำ�ลอง

โดย...สุกัญญา แสงงาม เกม ละคร ร้องเพลง วารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ และอื่นๆ พูดง่ายๆ เน้นให้เด็กฝึกพูด ฝึกออกเสียง เพราะเด็กไทยส่วนใหญ่เรียนภาษาอังกฤษหลาย ปีแล้วสื่อสารไม่ได้ เพราะเด็กอาย กลัวออก สำ�เนียงผิด พูดผิด เลยไม่กล้าพูด ซึ่งภาษาอังกฤษยิ่งพูดบ่อยใช้บ่อยยิ่งเก่ง ผมเคยเปรียบเทียบให้นักเรียนฟังว่า เรียนภาษา อั ง กฤษเหมื อ นเด็ ก ที่ เ ริ่ ม พู ด ภาษาไทยนั่ น ล่ ะ จะพูดตามทีละคำ� สองคำ� สะสมคำ�ไปเรื่อยๆ ซึมซับทีละเล็กละน้อย นานวันเข้าก็สามารถ สื่อสารตอบโต้ได้อัตโนมัติ “แรกๆ ที่ไปสอน ต้องสร้างความสนิท สนมกั บ นั ก เรี ย นเหมื อ นว่ า เป็ น พี่ เ ป็ น น้ อ ง ครอบครัวเดียวกัน ละลายพฤติกรรมนักเรียน ให้กล้าแสดงออก กล้าพูดหากเรียนภาษาอังกฤษ แล้วไม่พดู เราก็ไม่รวู้ า่ เด็กเข้าใจสิง่ ทีเ่ รียนรึเปล่า จะย้ำ�เสมอว่า พูดมาเถอะ ถึงสำ�เนียงจะเป็นภาษาอังกฤษ แบบไทยๆไม่ถูกต้องตามต้นตำ�รับ ก็เหมือน ฝรั่งพูดภาษาไทยท้ายที่สุดเป้าหมาย สื่อสารกัน เข้าใจ” ดร.ทวีศักดิ์ บอก ดร.ทวีศักดิ์ เล่าให้ฟังว่าเนื้อหาที่สอนจะ ไปเติมเต็มกับหลักสูตรของกระทรวง คือก่อน เปิดภาคเรียนเหล่าครูอาสา จะมานั่งคุยกับครู ผู้สอนว่า ตลอดเทอมนี้ นักเรียนจะเรียนเรื่อง

6รร.เก่งคว้ารางวัลประกวด เล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษ

แชมป์ Asia Books’ Readers’ Theatre Season 3สองสมัยซ้อน จากโรงเรียนโยธินบูรณะ ผ่านการเล่านิทาน 8 เรื่อง ประกอบด้วย เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่คน ทั่วโลกนิยมใช้ในการติดต่อสื่อสาร และได้เข้า 1.เรื่อง What the Lady Bird Heard มามีบทบาทกับการดำ�เนินชีวิตของคนไทยและ 2.เรื่องThe Great Dog Bottom Swap เปรียบเสมือนเป็นภาษาที่ 2 รองจากภาษาไทย 3.เรือ่ ง Captain Flinn and the Pirate Dinosaurs ดังนัน้ ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิง่ ทีเ่ ด็กไทยต้องเรียน 4.An Extraordinary Egg รู้เพื่อนำ�ไปปรับใช้กับการดำ�เนินชีวิตและการ 5.เรื่อง The Talent Show 6.เรื่อง Tyrannosaurus Drip ทำ�งานทั้งปัจจุบันและในอนาคต จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้บริษัท เอเชีย 7.เรื่อง The Shark in the Dark บุค๊ ’ส จำ�กัด ร่วมกับกรุงเทพมหานครและผูใ้ หญ่ 8.เรื่อง Princess Smartypants โดยน้ องๆสามารถเลื อกนิ ท านที่ เ หมาะ ใจดีอีกหลายหน่วยงาน จัดโครงการประกวด เล่านิทานภาษาอังกฤษ Asia Books’ Readers’ กับทีมของตนเอง 1 เรื่อง โดยน้องๆสามารถ Theatre Season 3 ขึ้นเพื่อเป็นเวทีให้น้องๆ แสดงออกทางสีหน้า ท่าทางอารมณ์ ความรู้สึก ที่มีอายุตั้งแต่ 9-16 ปีได้แสดงความสามารถ น้ำ�เสียงที่เข้ากับบทบาทของตัวที่แสดงและเป็น ธรรมชาติ และที่สำ�คัญต้องออกเสียงให้ถูกต้อง ทางการแสดง และการใช้ภาษาอังกฤษ

อะไรบ้างพวกเราจะกลับมาทำ�การบ้านว่าจะสอด แทรกเนื้อหาอะไรบ้าง เขียนเป็นแผนแล้วนำ�ไป เสนอครูผู้สอน ยกตัวอย่าง สัญชาติจะทำ�ไกด์ไลน์ว่าทั่ว โลกมีสัญชาติอะไรบ้าง เขียนศัพท์ ออกเสียงที่ ถูกต้อง ผมจำ�ได้ว่าช่วงนั้นเพิ่งกลับมาจากประ เทศเนเธอแลนด์ ได้ซื้อรองเท้าไม้ พร้อมของ ที่ระลึกมาจำ�นวนหนึ่ง ก็นำ�รองเท้าไม้ มาใช้ เป็นสื่อการเรียนการสอนโดยให้นักเรียนเดาว่า รองเท้าคู่นี้ ผลิตที่ประเทศอะไร เด็กคนไหน ตอบถูกผมมอบของที่ระลึกเป็นรางวัล “สไตล์ ก ารเรี ย นการสอนจะไม่ เ น้ นให้ ท่องจำ�แต่จะฝึกให้เด็กพูด ปลูกฝังนิสัยให้รู้จัก ค้นคว้า ฝึกให้คิด ช่วยกันแสดงความคิด เรียน แล้วสนุกสนานไม่รู้สึกเครียด

ซึ่ ง พฤติ ก รรมเหล่ า นี้ เ ป็ น การฝึ กให้ เ ด็ ก กล้าแสดงทีละเล็กทีละน้อยโดยที่เด็กไม่รู้ตัว ที่ สำ�คัญกระตุ้นให้เด็กชอบภาษา เด็กเจอฝรั่งจะ กล้าพูดตอบโต้ โดยไม่รู้สึกประหม่าหรือหวาด กลัวซึ่งโชคดีที่ชลบุรีมีชาวต่างชาติมาพักอาศัย อยู่จำ�นวนมาก เด็กมีโอกาสฝึกภาษากับเจ้าของ ภาษา” ดร.ทวีศักดิ์ แสดงความเห็นว่า ขอแค่เด็กไม่ต่อต้าน ภาษา มองว่าภาษาเป็นยาขม เหมือนวิชาคณิต ศาสตร์ วิ ท ยาศาสตร์ ก็ พ อแล้ ว นอกจากนี้ พยายามบอกเด็กๆ ว่าเก่งภาษาจะช่วยให้เด็ก ได้ทำ�งานในตำ�แหน่งที่ดีกว่าคนที่สื่อสารไม่ได้ วันนี้ผมรู้สึก ภูมิใจที่ช่วยให้เ ด็ก แม้จะ เป็นกลุ่มเล็กๆไม่กี่คนให้สามารถสื่อสารภาษา อังกฤษในชีวิตประจำ�วันได้

สามารถเชื่อมคำ�ให้ถูกวิธี ฟังแล้วเข้าใจง่ายและ ใส่ความคิดสร้างสรรค์ของน้องๆเข้าไปได้อย่าง เต็มที่ โดยผลงานของทีมทีช่ นะเลิศ จะถูกจัดทำ� เป็น CD เพื่อมอบให้กับห้องสมุดของโรงเรียน น้องๆที่พิการทางสายตาต่อไป ซึ่งจากการเปิดรับสมัครและคัดเลือกทีม ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ 25 ทีมสุดท้าย จาก 100 ทีม ตั้งแต่เดือนกันยายน 2554 ที่ผ่านมา ล่าสุดก็ได้ทีมที่ชนะเลิศ 5 ทีม ใน 5 Divisio nที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดเล่า นิทานภาษาอังกฤษครั้งนี้ไปครองซึ่ง 5 ทีม ที่ ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจประจำ� Season 3 ประกอบด้วย ทีม Blue Diamond จาก รร.จันทราศิริ วิทยา ทีน่ �ำ เอานิทานเรือ่ ง “What the Lady Bird Heard” มาเล่าให้เพื่อนๆและคณะกรรมการฟัง อย่างสนุกสนาน พร้อมกับสำ�เนียงลีลา และ ท่าทางที่ชนะใจกรรมการ ทำ�ให้ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ใน Division 1 ประเภทโรงเรียนที่ มีการเรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระดับอายุ 9-12 ปี หลังจากทราบผลการตัดสิน แล้ ว ที ม Blue Diamond ต่ า งพู ด เป็ น เสี ย ง เดียวกันว่า “ดีใจมากๆค่ะกับรางวัลทีไ่ ด้เพราะว่าพวก หนูเตรียมตัวกันมาตั้งแต่เทอมที่ 1 และตั้งใจฝึก ซ้อมกันอย่างมาก ซึง่ การเข้าประกวดครัง้ นีน้ อกจากจะทำ�ให้ ได้ ฝึ ก ฝนภาษาอั ง กฤษแล้ ว ยั ง ทำ �ให้ เ กิ ด ความ สามัคคีในกลุ่มด้วยค่ะ ” ส่วน Division 2 ประเภทโรงเรียนทีม่ กี าร เรียนการสอนภาษาไทยและภาษาอังกฤษระดับ อายุ 13-16 ปี ทีมแชมป์เก่า The Best of Yothin จาก รร.โยธินบูรณะ คว้ารางวัลชนะเลิศไปครอง จากการเล่านิทานเรื่อง “The Talent Show” ด้วยลีลาและน้�ำ เสียงทีต่ นื่ เต้น เร้าใจตัง้ แต่ เริ่มต้นจนจบเรื่อง โดยน้องบอกว่า “รางวัลที่

ได้ถือว่าคุ้มค่ามากกับการเตรียมตัวและฝึกซ้อม อย่างหนัก ซึ่งอยากขอบคุณอาจารย์ รวมถึง หน่วยงานที่จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทำ�ให้พวกเรา ได้มโี อกาสฝึกฝนและใช้ภาษาอังกฤษมากยิง่ ขึน้ ซึ่งพวกเราอยากจะบอกเพื่อนๆว่า การพูดภาษา อังกฤษไม่ใช่เรือ่ งอยาก แต่อยูท่ พี่ วกเราถ้าฝึกฝน เป็นประจำ�เราก็จะเคยชินกับมัน” สำ�หรับ Division 3 ประเภทโรงเรียน สอน 2 ภาษา โรงเรียนนานาชาติ และ สถาบัน สอนภาษา อายุระหว่าง 9-12 ปี ทีม The Patana Woofs 2 สาวจาก รร.บางกอกพัฒนา คว้ารางวัลไปครองจากการเล่านิทานเรื่อง The Great Dog Bottom Swap ส่วน Division 4 ทีม International Jumbo Association จา กรร.นานาชาติเวลส์ล โชว์ลีลาการเล่านิทาน เรื่อง The Talent Show ได้ชนะใจกรรมการ จนคว้ารางวัลประเภทโรงเรียนที่สอน 2 ภาษา โรงเรียนนานาชาติ และสถาบันสอนภาษาระดับ อายุ 13-16 ปี Division 5 ประเภทโรงเรียนที่ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในสังกัดกรุงเทพมหานคร รางวัลตกเป็นของ ทีม Soi Thong Show จา กรร.วัดสร้อยทอง ที่นำ�เรื่อง What the Lady Bird Heard มาเล่ าให้ กั บ เพื่ อ นๆและคณะ กรรมการได้ฟัง โดยเด็กๆบอกว่า “ที่เลือกเล่านิทานเรื่องนี้เพราะเป็นเรื่องที่ มีสัตว์หลายชนิด ได้มีคติสอนใจหลายเรื่อง ทั้ง ในเรื่องการทำ�ดี การไม่ขโมยของของคนอื่น ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ถือเป็นอีกจุดเริ่มต้นที่ดี ของการฝึกฝนการพูด และการอ่านภาษาอังกฤษ ของพวกหนูและพวกหนูดีใจมากค่ะที่ได้รางวัล ในครั้งนี้และอยากจะเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังกลัว และไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษโดยอยากให้ลองเริม่ ฝึกฝนจากท่องคำ�ศัพท์ หรือ หาหนังสือภาษา อังกฤษง่ายๆมาลองอ่าน และฝึกฝนไปเรือ่ ยๆเรา ก็จะคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษไปเอง”

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 20


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเรา......ฟรี! จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำ�เรื่อง ขอวีซ่าให้ (จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

สำ�นักงานออสเตรเลีย 130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 21

ถนนราชดำ�เนินกลาง

สำ�นักงานกรุงเทพ 251/14 ราชดำ�เนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพ 10200 โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@thaioz.com.au


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 22


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 23


การติดตั้ง ง่ายมากใช้สายเคเบิ้ลลากจากบรอดแบนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) เสียบด้านหลังกล่อง เครือ่ งรับส่งสัญญาณ และต่อสายจากเครื่องส่ง สัญญาณเสียบเข้าทีวี (สายไฟมาพร้อมกล่อง สัญญาณ) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถชมทีวีไทยได้ทุกช่อง หมายเหตุ บรอดแบรนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) ปัจจุบัน Optus แพลนเดือนละ 70 เหรียญ ใช้ได้ 500 กิกกะไบท์ ปัจจุบันบรอดแบรนด์ มีหลายยี่ห้อถูก ๆ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 24


“วิทนีย์ ฮุสตัน”

นักร้องเสียงจากสวรรค์

แม้ชีวิตช่วงหลังของ “วิทนีย์ ฮุสตัน” จะเต็มไปด้วยปัญหา และข่าวด้านลบซึ่งทำ�ลาย ภาพพจน์ชื่อเสียงของเธอโดยตรง แต่มันก็ไม่ สามารถบิดเบือนหรือเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาอัน ยิง่ ใหญ่กอ่ นหน้านัน้ ของนักร้องหญิงผูไ้ ด้รบั การ ยกย่องว่าเปี่ยมไปด้วย “พรสวรรค์” มากที่สุด คนหนึ่งของวงการเพลงสหรัฐฯคนนี้ไปได้เลย วิทนีย์ อลิซซาเบ็ธ ฮุสตัน เติบโตขึ้นมา ในครอบชนชั้นกลางของ นิวเวิร์ค นิวเจอร์ซี เป็นลูกคนที่ 3 และคนเล็กของครอบครัวที่มี พ่อเป็นคนทำ�งานในกองทัพ ส่วนแม่ ซิสซี่ ฮุส ตัน เป็นนักร้องเพลงแนวกอสเปล นอกจากนั้น ยังเป็นญาติของ ดีออน และ ดี ดี วอร์วิค ที่ สำ�คัญเธอยังถือว่าเป็นลูกทูนหัวของราชินเี พลงริ ทึมแอนด์บลูส์ อรีธา แฟรงกิน ด้วย หลังย้ายมาอยู่ในเขต อีสต์ ออร์เรนจ์ ใน นิวเจอร์ซี วิทนีย์ ฮุสตัน จึงได้ก้าวเข้าสู่วงการ เพลงตามรอยของมารดา ด้วยการเริ่มต้นร้อง เพลงกับคณะประสานเสียงรุ่นเล็กของ โบสถ์ นิวโฮปแบ๊บติสต์ที่ นิวเวิร์ค ซึ่งยังทำ�ให้เธอได้ เรียนทั้งเปียโนและขึ้นแสดงเดี่ยวเป็นครั้งแรก ในตอนวัยรุ่น ฮุสตัน เข้าศึกษาต่อที่โรง เรียนคาธอลิก เมาต์ เซนต์ โดมินิค ซึ่งยังทำ�ให้ เธอได้พบกับ โรบิน ครอวฟอร์ด ซึง่ เจ้าตัวเรียก ว่าเป็น “พี่สาวที่ตัวเองไม่เคยมี” ในเวลาเดียวกันยังฝึกฝนการร้องเพลงไป เรื่อย ๆ ด้วยคำ�แนะนำ�ของมารดา และอิทธิพล จากญาติอย่าง แฟรงกิน, วอร์วิค นอกจากนั้น เธอยังเริ่มทำ�ความรู้จักกับงานของศิลปินอย่าง ชากา คาน, เกลดิส ไนท์ และโรเบอร์ตา แฟลค ที่ถือว่าส่งผลต่อการร้องเพลง และศิลปินของวิ ทนีย์ ไปอีกนาน ฮุสตัน ใช้เวลาในช่วงวัยรุ่นกับการทัวร์ คอนเสิร์ตในไนต์คลับ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสถาน ที่ซึ่งแม่ของเธอเคยมาแสดงบางครั้งแม่ลูกก็ร้อง เพลงด้วยกัน จนในปี 1977 ขณะที่มีอายุ 14 ปีเธอจึงได้เข้าเป็นนักร้องแบ็คอัพของ ไมเคิลซี เกอร์ แบนด์ จนได้รบั ข้อเสนอให้เซ็นสัญญากับ บริษัทแผ่นเสียง แต่ผู้เป็นแม่ปฏิเสธเพราะอยาก จะให้ลูกสาวเรียนหนังสือให้จบเสียก่อน ในปี 1978 ขณะมีอายุได้ 15 ปี ฮุส ตันได้ร่วมร้องประสานให้กับซิงเกิลฮิต I’m EveryWoman ของ ชากา ข่าน รวมถึงเป็น นักร้องแบ็คอัพของ ลู รอวล์ส และ เจอไมน์ แจ็คสัน นอกจากนั้ น ด้ ว ยรู ป โฉมที่ ส วยงามกั บ ภาพลักษณ์ติดดินอย่างที่ชาวสหรัฐฯ เรียกกัน ว่า “สาวข้างบ้าน” ยังทำ�ให้เธอได้งานนางแบบ หลังมีคนเห็นภาพถ่ายของ ฮุสตัน ระหว่าง ขึ้นแสดงที่ คาร์เนกี ฮอลล์ กับมารดา จนเธอ

ได้ เ ป็ น สาวผิ ว ดำ � คนแรกที่ ไ ด้ ขึ้ น ปกนิ ต ยสาร วัยรุ่น Seventeen และติดตามมาด้วยการไป ปรากฏโฉมในนิตยสารดังไม่วา่ จะเป็น Glamour, Cosmopolitan, Young Miss รวมถึงงานโฆษณา ให้กับสินค้าดัง ๆ มากมาย หลังจากได้รับข้อเสนอสัญญาจากบริษัท เพลงมากมายทั้งจาก Elektra Records, เจอร์รี กริฟฟิธ และ ไมเคิล ซีเกอร์ ในทีส่ ดุ เมือ่ ปี 1983 ฮุสตันตัดสินใจเซ็นสัญญากับ Arista Recordsซึง่ ตัวแทนของบริษทั คนหนึง่ เห็นการแสดงของเธอ ที่ไนต์คลับและประทับใจมาก จนพยายามโน้ม น้าวให้ไคฟ เดวิส เซ็นสัญญากับเธอเพื่อออก อัลบั้มทั่วโลก ในปลายปีนั้นเองเธอจึงได้ออก แสดงในโทรทัศน์เป็นครั้งแรกกับรายการ The Merv Griffin Show ฮุสตัน เซ็นสัญญากับ Arista ในปี 1983 แต่ก็ไม่ได้ออกผลงานเพลงมาทันที เพราะต้น สังกัดต้องการแน่ใจว่าอัลบัม้ แรกของเธอจะต้อง ลงตัวมากที่สุด โปรดิวเซอร์บางคนต้องบอกปัดโปรเจ็คนี้ ไปก็เพราะไม่สามารถทุ่มเททำ�งานให้กับอัลบั้ม อย่างที่ทาง Arista ต้องการได้ จนในปี 1984 ซิงเกิล Hold Me ที่ฮุส ตันร้องคู่กับ เท็ดดี้ เพนเดอร์กราสส ก็ออกวาง จำ�หน่ายและประสบความสำ�เร็จโดยทันที ในเดือน ก.พ. 1985 อัลบั้มแรกที่มีชื่อว่า Whitney Houston ของเธอก็ออกวางจำ�หน่าย จากการโปรดิวซ์ร่วมกันของ ไมเคิล มาสเซอร์, คาชิฟ, เจอร์ไมน์ แจ็คสัน และ นาราดา ไมเคิล วอลเดน ที่นิตยสาร Rolling Stone เรียกว่าเป็น “ศิลปินที่มีเสียงน่าตื่นเต้นที่สุดในรอบหลายปี” ขณะที่ The New York Times บอกว่า เป็นงานเพลงที่ “น่าประทับใจ กับดนตรีแนว อนุรักษ์นิยมที่มีไว้สำ�หรับศิลปนที่มีพรสวรรค์ เท่านั้น” ในตอนแรกงานเพลงชุดนี้กลับไม่ค่อยจะ ประสบความสำ�เร็จในต่างประเทศนักแต่ส�ำ หรับ ที่บ้านเกิดสหรัฐอเมริกา ถือว่าตรงกันข้ามโดย สิ้นเชิง ขึ้นถึงอันดับ 3 ของ US Billboard Hot 100 เป็นอันดับ 1 ของชาร์ต Hot R&B ฮุส ตัน เองได้ทัวร์คอนเสิร์ตมากมาย แท้แต่ MTV ที่ในยุค 80s มักจะถูกวิจารณ์ว่าไม่ค่อยเหลียว แลศิลปินผิวสี ก็ยังเปิดมิวสิควีดีโอเพลง How Will I Knowอยูบ่ อ่ ยครัง้ จนความสำ�เร็จทัง้ หมด ผลักดันให้งานเพลงชุดนีไ้ ด้รบั ความสนใจในต่าง ประเทศขึ้นมา สุดท้ายยอดขายอัลบั้ม Whitney Houston จึงไปแตะถึงระดับ 25 ล้านแผ่น ด้ ว ยความคาดหวั ง อย่ า งสู งในปี 1987 ฮุสตัน ออกอัลบั้มชุดที่ 2 Whitney ที่ไ ด้ โปรดิ ว เซอร์ ที ม เดิ ม รวมถึ ง เจลลี บี น เบนิ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 25

เตซ มาร่วมทำ�งานเบื้องหลัง แม้ นั ก วิ จ ารณ์ จ ะมองว่ าไม่ มี อ ะไร ใหม่ แต่ก็ยังประสบความสำ�เร็จ มากมายเหมือนเดิม เป็นผู้หญิง คนแรกที่สามารถพาอัลบั้มเพลง ขึ้นอันดับ 1 ได้ตั้งแต่สัปดาห์ แรกมีเพลงฮิตมากมายถึงขั้นขึ้น อันดับ 1 ของ US Hot 100 ได้ 7 เพลงติดต่อกัน ทำ�ลายสถิตทิ ี่ The Beatles และ The Bee Gees ทำ� ไว้ได้สำ�เร็จส่วนยอดขายอัลบั้มก็ มากถึง 20 ล้านแผ่น ด้ ว ยความสำ � เร็ จ อย่ า งสู ง ของอัลบั้ม 2 ชุดแรกหลายฝ่าย เริ่มสงสัยว่า ฮุสตันจะสามารถ สานต่อความยิ่งใหญ่ต่อไปได้อีก หรือไม่ ภายหลังวงการเพลงใน ช่วงนั้นตกอยู่ภายใต้ความโด่งดัง ของไมเคิล แจ็คสัน ไปจนหมด ฝ่ า ยนั ก วิ จ ารณ์ ก็ เ ชื่ อ ว่ า ฮุ ส ตั น เริ่มจะส่อให้เห็นถึงแววของการ “หมดไฟ” แล้วในตอนนั้น กับ การแสดงส่วนใหญ่ที่ดู “ขาดจิต วิญญาณ” อัลบัม้ ชุดที่ 3 ของ ฮุส ตัน ออกจำ�หน่ายในเดือน พ.ย. 1990 ได้ โปรดิ วเซอร์ ดังไม่ว่า จะเป็น แอล. เอ. รีด, เบบี้เฟซ, ลูเธอร์ แวนดรอส และ สตีวี วอนเดอร์ มาร่วมงานมีเพลงฮิต อยู่หลายเพลง แต่จะทำ�ยอดขาย ตกลงไปบ้างแต่ก็ยังมากถึง 12 ล้านแผ่น ในช่วงยุค 1980s ฮุสตันมี ข่าวกุก๊ กิก๊ กับหนุม่ ๆ คนดังหลาย คน ไม่ว่าจะเป็นนักอเมริกันฟุต บอล แรนเดล คันนิงแฮม หรือ เอ็ดดี เมอร์ฟี แต่ตัวจริงของเธอ คื อ ศิ ล ปิ น อาร์ แ อนด์ บี บ็ อ บบี้ บราวน์ ที่พบกันในปี 1989 ที่ งาน Soul Train Music Awards หลังจากนั้น 3 ปีทั้งสองจึงแต่ง งานกันและปีต่อมาก็ได้ลูกสาว คนแรกที่เป็นทายาทคนเดียวของ เธอกับบราวน์ เรือ่ งงาน ฮุสตันยังคงสร้าง ชื่อต่อไปเรื่อย ๆ ความสำ�เร็จใน วงการเพลงทำ �ให้ ห ลายวงการ ภาพยนตร์ตามจีบเธอกันหัวกระ ไดไม่แห้งมีข้อเสนอการทำ�งาน ร่วมกับทั้ง โรเบิร์ต เดอ เนโร,ค วินซี โจนส์ จนไปถึง ส ไปค์ ลี แต่ฮุสตันก็ไม่ได้ตอบ ตกลงสุดท้ายหนังเรือ่ งแรกคือเธอ กลายเป็น The Bodyguard งานแนวรั กโรแมนติกใน ปี 1992 ที่แสดงคู่กับ เควินคอส เนอร์ ซึ่งเธอรับบทบาทที่ใกล้ เคียงกับตัวเอง เป็นศิลปินสาวที่ชื่อว่า เรเชล มาร์รอนที่ถูกภัยแฟนโรคจิตคุกคาม จนต้อง ว่าจ้างบอดี้การ์ดส่วนตัวซึ่งตอนแรกทั้งสองไม่ ค่อยลงรอยกันนักก่อนจะแปรเปลี่ยนเป็นความ สัมพันธ์อันลึกซึ้ง The Bodyguard ประสบความสำ�เร็จใน ทุกด้านตัวหนังทำ�เงินไป410 ล้านเหรียญฯ ทั่ว โลกอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่า The Bodyguard จะไม่ค่อยเป็นที่ชื่นชอบของเหล่านักวิจารณ์นัก

The Washington Post บอกว่า ฮุสตัน “ไม่ได้ ทำ�อะไรเลยนอกจากแสดงเป็นตัวเอง” นอกจากนั้นการประชาสัมพันธ์ของหนัง ยังถูกวิจารณ์ว่าใบปิดพยายามปกปิดความเป็น คนผิวสีของเธอซึ่ง ฮุสตัน ตอบโต้ในประเด็น นี้ว่าไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอน “ทุกคนรู้ว่า วิทนีย์ ฮุสตัน คือใคร ฉันเป็นคนผิวดำ� ปกปิด กันไม่ได้หรอก”


ปธน.อิหร่านเผยเตรียมประกาศ ความสำ�เร็จนิวเคลียร์ครั้งใหญ่ เอเจนซี - ประธานาธิบดีมาห์มดุ อะห์มาดิ เนจัดเผยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ ว่าอิหร่าน เตรี ย มจะประกาศความสำ � เร็ จ ที่ ยิ่ งใหญ่ ม าก เกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ ในอีกไม่ช้าสถานี โทรทัศน์ทางการเตหะรานรายงาน ผู้นำ�อิหร่านกล่าวสุนทรพจน์ เนื่องในโอ กาสครบรอบ 33 ปีการปฏิวัติประเทศอิสลาม แห่งนีโ้ ดยมีประชาชนหลายหมืน่ คนร่วมกันเดิน ขบวนทั่วประเทศตามที่ทางการจัด เพื่อเฉลิม ฉลองในโอกาสดังกล่าว

ผู้ชุมนุมต่างถือธงชาติอิหร่านและรูปภาพ ของอะยาตอลเลาะห์ อาลี คอเมนีผนู้ �ำ สูงสุดของ ประเทศ พร้อมกับตะโกนว่า “อิสราเอลจงตาย” และ “อเมริกาจงตาย” “ในอีกไม่กี่วันนี้โลกจะประจักษ์ถึงความ สำ�เร็จที่สำ�คัญ และยิ่งใหญ่มากๆ ของอิหร่าน” อะห์ ม าดิ เ นจั ด กล่ า วต่ อ หน้ า ฝู ง ชนที่ จ ตุ รั ส อาซอดี (ซึ่ ง หมายถึ ง อิ ส รภาพ) ในกรุ ง เตหะรานอันเป็นสุนทรพจน์ที่ถ่ายทอดสดผ่าน ทางโทรทัศน์ด้วย

ประธานาธิบดีมาห์มุด อะห์มาดิเนจัดของอิหร่าน อย่างไรก็ตาม เขาไม่ได้ให้รายละเอียด อืน่ ๆ เพิม่ เติมเลยความตึงเครียดในหมูช่ าติตะวัน ตกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านเริ่ม รุ น แรงขึ้ นในช่ ว งหลายสั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมาโดย สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปวางมาตรการคว่ำ� บาตรเพิ่มเติมเพื่อบีบบังคับให้อิหร่านยอมกลับ

เข้าโต๊ะเจรจาปลดอาวุธนิวเคลียร์ ก่อนเตหะราน จะเสริมสมรรถภาพยูเรเนียมได้มากพอทีจ่ ะผลิต ระเบิดปรมาณู ขณะที่อิหร่านก็ยืนกรานมาโดยตลอดว่า โครงการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมของตนนั้นมี เป้าหมายเพื่อสันติภาพเท่านั้น

ไฟไหม้เรือนจำ�ฮอนดูรัส

ย่างสดนักโทษกว่า 350 ศพ

เรือนจำ�แห่งนี้ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงเตกูซิกัลปาไปทางเหนือราว 90 กิโลเมตร และมีนักโทษภายใต้การควบคุมทั้งหมด 850 คน เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เรือนจำ�ในเมืองโคมายากัวทางตอนกลางของฮอนดูรัส ตอนดึกคืนวันอังคาร ที่14 และลุกลามไปทั่วคุกที่มีนักโทษถูกขังอย่างแออัดแห่งนี้ เอเอฟพี - เกิดไฟไหม้เรือนจำ�แห่งหนึ่ง ในฮอนดูรัสคร่าชีวิตนักโทษไปกว่า 350 ราย และบาดเจ็บอีกหลายสิบคนขณะที่เจ้าหน้าที่เร่ง สืบสวนหาสาเหตุ “เราอยู่ระหว่างเก็บกู้ศพ” ดานิโล โอเรล ลานาผู้ อำ � นวยการเรื อ นจำ � พู ด ถึ ง เหตุ ไ ฟไหม้ เรือนจำ�ที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบหลายปี ขณะที่คุกแต่ละแห่งของฮอนดูรัสอยู่ในสภาพ แออัดยัดเยียด “สถานการณ์เลวร้ายมาก ผู้เสียชีวิตทั้ง หมดสำ�ลักควัน” พร้อมยืนยันว่าเหตุเพลิงไหม้ ครั้งนี้ไม่ได้มีต้นตอมาจากการก่อจลาจล ด้าน ปอมเปโย โบนิลลา รัฐมนตรีความ มั่นคงฮอนดูรัสยืนยันยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่ 350 ศพและบาดเจ็บกว่า 50 คน ในนั้นมีทั้งแผลไฟไหม้และบาดเจ็บอื่นๆ ทัง้ นีเ้ หล่านักโทษทีไ่ ด้รบั บาดเจ็บเหล่านัน้ ได้ถกู นำ�ตัวส่งโรงพยาบาลต่างๆภายในเมืองโคมายากัว “ตัวเลขนั้นเป็นข้อมูลที่เราได้รับแจ้งจาก

หน่วยพยาบาลและเจ้าหน้าที่ทางกฎหมาย” โบ นิลลากล่าวอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่ายอดผู้เสีย ชีวิตและบาดเจ็บอาจพุ่งสูงกว่านี้ เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่เรือนจำ�ในเมืองโค มายากัวทางตอนกลางของฮอนดูรัส พระเพลิง เริม่ ต้นตอนดึกคืนวันอังคาร(14) และลุกลามไป ทั่วคุกที่มีนักโทษถูกขังอย่างแออัดแห่งนี้ ส่วน ภาพนี้เป็นเหตุวุ่นวายที่เกิดขึ้นหลังจากญาติๆ พยายามบุกเข้าไปในเรือนจำ� ผู้ อำ � นวยการเรื อ นจำ � สั น นิ ษ ฐานว่ า ไฟ น่ า จะลุ กไหม้ เ วลาประมาณ 22.50 น.ของ วันอังคาร(14) ตามเวลาท้องถิ่น(ตรงกับเมือง ไทย11.50 น.วันพุธ) พร้อมเผยเจ้าหน้าทีส่ บื สวน กำ�ลังตรวจสอบว่ามันมีสาเหตุมาจากฝีมือของ นักโทษคนใดคนหนึ่งหรือไฟฟ้าลัดวงจร” ผู้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ เ ล่ า ว่ า นั กโทษบางส่ ว น พยายามหนีเปลวเพลิงด้วยการกระโดดลงจาก ดาดฟ้าของเรือนจำ�ขณะเดียวกันก็มีรายงานข่าว ว่าผู้ต้องขังบางส่วนอาศัยสถานการณ์ที่วุ่นวาย

หลบหนีออกจากเรือนจำ� ทั้ ง นี้ ใ นเวลาต่ อ มามี ร ายงานว่ า ญาติ ๆ ที่ คลุ้มคลั่งของเหล่านักโทษหลายร้อยคนได้เกิด ปะทะกับตำ�รวจก่อนบุกเข้าไปในเรือนจำ�เพื่อ หวังทราบข่าวคราวชะตากรรมของบุคคลอัน เป็นที่รัก ผู้ สื่ อ ข่ า วเอเอฟพี ร ายงานว่ า เห็ น ผู้ ช ายผู้ หญิงและเด็ก อดทนรอไม่ไหวปาหินและวิ่ง เข้าไปยังประตูเรือนจำ�จนตำ�รวจต้องล่าถอยไป หลังจากรวมตัวกันอยู่นอกเรือนจำ�มานานหลาย ชั่วโมงหลังจากเกิดไฟไหม้

สถานคุมขังต่างๆในละตินอเมริกามีชื่อ เสียงด้านลบเกี่ยวกับ ความแออัดยัดเยียดโดย เฉพาะชาติในอเมริกากลางอย่างฮอนดูรัสที่เกาะ กุมไปแก๊งต่างๆและขบวนการค้ายาเสพติด ทัง้ นี้ ฮอนดูรสั มีเรือนจำ�ทัง้ หมด 24 แห่ง ซึง่ สามารถรองรับนักโทษราว 8,000 คนแต่เวลา นี้มีจำ�นวนผู้ต้องขังมากถึง 13,000 คน โศกนาฏกรรมทำ � นองนี้ เ คยเกิ ด ขึ้ นใน ฮอนดูรัสมาแล้วในเดือนพฤษภาคม 2004 โดย คราวนั้นมีนักโทษเสียชีวิตราว 100 คนจากเหตุ ไฟไหม้เรือนจำ�ในเมืองซาน เปโดร ซูลา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

เรื่องลึกลับในออสเตรเลีย...ตอน ๑๖

“โรงแรมผีทรี่ ฐั วิกตอเรีย”

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรัก..ตามใจ ฉันฉบับนีผ้ มขอนำ�เรือ่ งสิง่ เร้นลับในออสเตรเลีย มาเสนอเป็นตอนที่ ๑๖ ถึงเรื่องของชุมนุมผีที่ โรงแรมแห่งหนึ่งในรัฐวิกตอเรีย ที่แปลกกว่า เรื่องผีตอนอื่น ๆ ก็คือ บรรดาผีเหล่านี้ยังคง แสดงอิทธิฤทธิเขย่าขวัญแขกที่มาเยื่อนอย่างต่อ เนื่องจนถึงปัจจุบัน จนมีเว็บไซต์เขียนถึงว่า ผีประจำ�โรงแรม @ผีนักขุดทองชาวจีนยังคงสถิตที่โรงม้า ที่ซึ่งเขาถูกจับแขวนคอ@ @ผีนายแพทริก รีแกนกลาสีเรือชาวไอริช ปรากฏกายอยู่รอบโรงแรม, มีผู้พบเห็นวิ่งลง บันไดซ้ำ�เหตุการณ์ที่เขาถูกคนร้ายปล้นและฆ่า เพื่อชกชิงทอง@ @ผี เ ด็ ก หญิ ง ผู้ ซึ่ ง ถู ก บิ ด าโยนร่ า งของ เธอทิ้งบ่อน้ำ� เพราะเหตุเธอปัญญาอ่อน เป็น วิญญาณที่มีผู้พบเห็นมากที่สุดในโรงแรม เธอ มักถูกพบร้องไห้อยู่ในห้องน้ำ� และปรากฎตัว ให้เห็นอยู่ชั้นบนของโรงแรม@ @อากาศภายในโรงแรมอยู่ ๆ ก็เย็นเฉียบ อย่างฉับพลัน@ @เสียงคนเดินในตอนกลางดึก, เสียงแก้ว แตก และรูปภาพลอยได้@ @หัวแก๊สบนเตาในห้องครัว ๒ หัวติด ขึ้นเองได้ในตอนเช้า@ ผมอ่ า นหั ว ข้ อ แล้ว ชวนให้อ ยากติด ตาม เรื่องราว อีกทั้งได้รับการกล่าวขานว่า “เป็น สถานที่ที่มีผีสิงสถิตมากที่สุดในรัฐวิกตอเรีย” ดังนั้นคอเรื่องผีจึงไม่ควรพลาดครับ

@@@@

รถเทียมม้าของบริษัทคอบบ์แอนด์โคในตรา ไปษณียากรณ์ปี ๑๙๕๕ จากภาพวาดของลิโอ เนล ลินเซย์ในปี ๑๙๒๔

โรงแรมแห่งนี้เมื่อแรกตั้งมีชื่อว่า “โรง แรมโคชแอนด์ฮอร์ส” ต่อมาเปลี่ยนมาใช้ชื่อว่า “โรงแรมคลากฟิลด์” ตั้งอยู่ใกล้เมืองซันบิวรี ห่างจากนครเมลเบิรน์ ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ ๓๒ กิโลเมตร เริ่มทำ�การก่อสร้างในปี ๑๘๕๗ (พ.ศ. ๒๔๐๐) ด้วยหินแผ่นใหญ่ที่เรียกว่าบลูสโตน ถือเป็นโรงแรมที่เก่าแก่ที่สุดของรัฐ เมื่อแรก เปิดกิจการถูกใช้เป็นจุดที่พักผ่อนและหาความ สำ�ราญในผั บ บาร์ สำ� หรั บ รถโดยสารเที ยมม้ า ของบริษทั คอบบ์แอนด์โค ซึง่ เป็นบริษทั ขนส่ง โดยรถเทียมม้าบริการกระจายทั่วออสเตรเลีย เปิดบริการสายแรกในปี ๑๘๕๔ (พ.ศ. ๒๓๙๗) ระหว่ า งเส้ น ทางเมลเบิ ร์ นไปเมื อ งเบนดิ งโก อันเป็นเส้นทางไปสูเ่ หมืองทองคำ�ในยุคตืน่ ทอง จึงมีคนหัวใสเปิดโรงแรมโคชแอนด์ฮอร์ส (โรงแรมรถม้ากับม้า) เพื่อเป็นจุดเปลี่ยนม้าและ พักรถเข้ามาดื่มเหล้าในผับและพักผ่อนค้างคืน สำ�หรับนักเดินทาง วิญญาณตนแรกที่ปรากฎในตำ�นานผีแห่ง โรงแรมคลากฟิลด์ก็คือ นายแพทริก รีแกน กลาสีหนุ่มชาวไอริช ผู้ซึ่งละหน้าที่ทหารเรือ มาเผชิญโชคสู่เหมืองทองคำ�ที่อยู่ลึกเข้าไปใน แผ่ น ดิ น เขาประสบความสำ � เร็ จได้ ท องมา จำ�นวนหนึ่ง ในระหว่างพักค้างคืนอยู่ที่โรงแรม คลากฟิลด์เพื่อเดินทางกลับเมลเบิร์นในวันรุ่ง ขึ้น เขาได้เกิดปะทะกับโจรผู้ร้ายที่ พยายามชิง ทองจากเขา ซึ่งข้อมูลบางแหล่งอ้างว่า พวกที่ คอยดักปล้นทองกลุม่ นีก้ ค็ อื กลุม่ นายตำ�รวจทีไ่ ม่ ซื่อสัตย์นั่นเอง การยิงปะทะกันได้เกิดขึ้นแบบหลายคน รุมหนึ่ง กลาสีหนุ่มจึงสู้ไม่ไหว เขาถูกยิง เสียชีวิตในขณะพยายามวิ่งหนีลงบันไดโรงแรม จากนั้นกลุ่มโจรจึงค้นเอาทองของเขาแล้วหลบ

หนีไป ผีกลาสีรีแกนได้ปรากฎให้ผู้คนพบเห็น วนเวีนนอยู่รอบโรงแรม โดยเฉพาะปรากฎภาพ ขณะเขาวิ่งลงบันได หญิงร่างทรงคนหนึ่งจากเมืองพีโนล่าใน รัฐเซาท์ออสเตรเลียซึ่งเดินทางมาที่โรงแรมโคช แอนฮอร์สในช่วงต้นทศวรรษที่ ๑๙๘๐ อ้างว่า เธอได้เห็นภาพการยิงกันระหว่างนายรีแกนกับ กลุม่ คนร้ายปรากฎขึน้ อย่างเดียวกับทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ ร้อยกว่าปีที่ผ่านมา ผีรายต่อมาเป็นผีนักหาทองชาวจีน ผู้ซึ่ง เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ในเหตุการณ์หนึ่ง เขา ถูกพบเป็นศพถูกจับแขวนคออยู่ภายในโรงพัก ม้า หลังเสียชีวิตวิญญาณของเขายังคงสิงสถิต อยู่บริเวณโรงแรมแห่งนี้ เป็นผีอีกตนหนึ่งที่มี ผู้พบเห็นอย่างสม่ำ�เสมอ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 27

โรงแรมคลากฟิลด์ในปัจจุบัน และผู้เสียชีวิตรายต่อมา ที่กลายเป็นดาวผี ของโรงแรมคือเด็กหญิงวัยประมาณ ๘ ถึง ๑๒ ปี บ้างก็ว่าเธอเป็นบุตรสาวของเจ้าของโรงแรม บ้างก็ไม่ได้ระบุอะไรทำ�ให้เดาเอาว่าเป็นแขก ที่มาพัก แต่ที่ระบุตรงกันก็คือเธอเป็นเด็กที่มี พัฒนาทางสมองบางส่วนล่าช้าหรือเด็กออทิสติก มี เ รื่ อ งเล่ า วว่ า ในคื น วั น หนึ่ ง บิ ดาและ มารดาของเธอทะเลาะกันจนถึงขั้นผู้เป็นบิดาใช้ กำ�ลังทำ�ร้ายมารดา เสียงทะเเลาะกันปลุกให้ เด็กหญิงตื่นขึ้น มาเห็นมารดาถูกทำ�ร้าย เธอจึง พยายามเข้าช่วยมารดา อารมณ์โมโหทำ�ให้ผเู้ ป็น บิดาทำ�ร้ายบุตรสาวจนเสียชีวิตอย่างไม่ตั้งใจ ผูเ้ ป็นบิดากลัวความผิด จึงเอาศพของบุตร สาวไปโยนทิง้ ในบ่อน้�ำ หลังโรงแรม ส่วนผูเ้ ป็น มารดาหลบหนีไปแจ้งความแก่ทางการ ตำ � รวจได้ ม าจั บ กุ ม ผู้ เ ป็ น บิ ด า เขาถู ก ลงโทษ และเสียชีวติ ไม่นานหลังจากนัน้ ส่วน ศพของเด็กหญิง ไม่มีการพบแต่อย่างไร เป็น

ที่เชื่อว่าศพของเธอถูกดินกลบฝังอยู่ใต้บ่อน้ำ� นั้นนั่นเอง นับจากนั้นมาวิญญาณของเด็กหญิงได้สิง สถิตอยู่ที่โรงแรม กลายเป็นผีที่มีผู้พบเห็นมาก ที่สุด โดยพบเธออยู่ในชุดผ้าแพรสีเรียบหรือใน ชุดผ้าแทฟฟิทะ ร้องไห้อยู่ในห้องน้ำ� หรือไม่ ก็เดินเคาะประตูห้องชั้นบน นอกจากนั้นยังมี ผู้พบเห็นผีบิดาของเธอ ปรากฎร่างให้เห็นเขา พร้อมบุตรสาว ภายในห้องนอนที่เธอเสียชีวิต เห็ น วิ ญ ญาณเขาที่ ห น้ า ห้ อ งน้ำ � หญิ ง , ที่ ห้ อ ง อาหาร และที่บริเวณบ่อน้ำ�หลังโรงแรม นอกจากนั้นยังมีผู้เห็นวิญญาณของหญิง ชรา บ้างก็ว่าเธอถูกฆ่าเสียชีวิตภายในห้องนอน ห้องหนึง่ บางก็วา่ เธอถูกผีผลักตกบันไดจากชัน้ บนลงมาชั้นล่างจนคอหัก

@@@@ อ่านต่อหน้า 36

โรงพักม้าของโรงแรมโคชแอนด์ฮอร์สเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปีก่อน

โรงพักม้าที่ปรับแต่งใหม่ในปัจจุบัน


วิถีแห่งความผาสุก อย่าปรารถนาสิ่งใดมากจนเกินควรและสำ�คัญตนผิด เจ้าอาจมีความสามารถผู้อนื่ ก็มีเหมือนกัน แม่สามีกับลูกสะใภ้ทำ�ไมถึงเข้ากันไม่ได้ เพราะ เธอเข้าใจว่าลูกสะใภ้จะมาแย่งลูกชายไป ก่อน หน้านัน้ ลูกชายเธอยังไม่แต่งงานจะอยูเ่ ป็นเพือ่ น เธอ หลังจากแต่งงานแล้วก็ห่างเหินเธอไป ทั้ง สองฝ่ายปรารถนาจะยึดครอง แม่สามีกอ็ ยากยึด ครองลูกชายไว้ เจ้าก็อยากยึดครองตัวสามี อย่า ให้บุคคลที่สามเกิดความรู้สึกอึดอัด ต้องเข้าใจ ความรู้สึกของผู้อื่นบ้าง คิดแทนผู้อื่นอย่าคลอ เคล้าคลอเคลีย จู๋จี๋ต่อหน้าแม่สามี ผู้ ช ายบางคนชอบให้ ภ รรยาอยู่ ใ กล้ ชิ ด ตลอดเวลาแม้แต่เวลาดูทวี ี ถ้าภรรยาไม่นงั่ ดูเป็น เพื่อนก็ไม่พอใจส่วนภรรยาก็เหมือนกันพอสามี ออกนอกบ้านไป คิดมากคิดไปต่าง ๆ นานา คิดว่าไม่รสู้ ามีแอบเลีย้ งหญิงอืน่ ไว้นอกบ้านหรือ เปล่า ? ถ้าไม่ตดั จิตช่างคิดรอยร้าวจะตามมา บาง คนคิดถึงอดีตของสามีที่ทำ�ตัวเจ้าชู้กับสาว ๆทุก คนต่างมีอดีตทั้งสิ้น ขอให้ปัจจุบันเค้าเป็นคนดี ของเจ้าก็พอแล้ว อย่าไปรื้อฟื้นถึงอดีต อย่าให้ อดีตมาทำ�ลายความสุขในปัจจุบนั เจ้าเป็นคนตือ้ ให้เค้าเล่าอดีตให้ฟงั พอฟังจบสีหน้าและอารมณ์ เจ้าก็เปลีย่ นไป ในเมือ่ อยากจะฟังเจ้าต้องมีจติ ใจ กว้างขวาง ยอมรับและให้อภัย ถ้ายอมรับไม่ได้ ก็อย่าไปรับรู้หรือถามถึงอดีตเลย อย่าเป็นคนช่างคิดช่างระแวง เพื่อน ๆ กำ�ลังพูดคุยกัน เจ้าก็ระแวงว่าไม่รู้กำ�ลังนินทา เราอยู่หรือเปล่า ? ชาวโลกมักระแวงผู้อื่นและ คิดมาก ถ้าไม่ตัดจิตช่างระแวงมิตรภาพที่ดีจะ ขาดลง ปกติตอ้ งฝึกจิตให้สงบมีสติและเยือกเย็น สำ�หรับผู้ชายควรมีจิตพร้อมให้อภัยกว้างขวาง และหนักแน่น อดีตภรรยาเจ้ามีอาชีพที่สังคม รังเกียจ เมือ่ เจ้าเลือกเธอเป็นคูช่ วี ติ ก็อย่าไปคิดถึง อดีตของเธอ ในเมือ่ เธอได้ปรับปรุงแก้ไขตนและ เป็นภรรยาที่ดีของเจ้า ๆ น่าจะพอใจ

คิดแต่สิ่งที่ดี เจ้าจะต้องคิดว่าสิ่งที่ผูกพันกับชีวิตเจ้าสด สวยน่าพิสมัย จะต้องรื่นเริงบันเทิงใจอยู่เนือง นิตย์ ชำ�ระล้างจิตให้สะอาด เมื่อเบิกบานใจไม่ ว่าจะกินดีอยูด่ หี รือไม่กต็ าม จิตก็สขุ สำ�ราญเสมอ ทุกคนมีกายเนือ้ ทีเ่ ป็นของปลอมจิตญาณที่ อาศัยอยู่ในกายเนื้อจึงรับรู้อยากได้อยากมี การบำ�เพ็ญธรรมที่สำ�คัญคือยกระดับจิต ให้สูงขึ้น มีตัวรู้และตื่นตลอดเวลา ผู้ที่รู้แจ้ง จริงจิตไม่ส่าย ไม่ทะเยอทะยานอยากได้ อยาก มี อยากเป็นปกติไม่ฝกึ ฝนจิตจิตจะฟุง้ ซ่าน และ จะข่มจิตให้สงบจึงเป็นเรื่องยาก ในวิ ช าฟิ สิ ก ส์ ได้ บ อกว่ า สิ่ ง ที่ ไ หวคื อ เคลื่อนตัว สิ่งที่นิ่งคือสงบ วิชาปรัชญาเคยว่าไว้ ทฤษฎีมีถือวัตถุเป็นสำ�คัญ และทฤษฎีที่ถือจิต เป็นสำ�คัญ จิตและวัตถุต้องกลมกลืนเป็นหนึ่ง ไม่มีจิตนิยมและวัตถุนิยม การบำ�เพ็ญธรรมจะ ต้องอยูเ่ หนือหลักทฤษฎี เป็นภาวะสำ�นึกทางจิต และปัญญาควบคู่กัน จิตสำ�นึกต้องบังคับความ

รู้สึกทางใจอารมณ์เหล่าเวไนยแปรปรวนง่าย ความรู้สึกที่เกิดขึ้นทางจิตต้องมีหลักเหตุและ ผล เป็นสภาวะที่ว่างปัญญาญาณจึงจะสมบูรณ์ ทุกคนทีบ่ �ำ เพ็ญธรรมเพือ่ เปลีย่ นแปลงตน ให้ดีขึ้น จิตที่คดงอบิดให้ตรงเมื่อคิดไม่ดีจิตจึง ไม่ตรง ทุกคนปรารถนาได้พบความสุขสดชื่น ความสุขนั้นขึ้นอยู่กับจิต ใช่สิ่งแวดล้อมหรือ เงินตรา เมือ่ จิตป่วยความผาสุขก็หา่ งไกลจากตัว เจ้า และเจ้าจะประคองจิตให้เข้มแข็งและเป็นสุข ได้อย่างไร ? วิถีแห่งความผาสุขต้องสร้างจากตนเอง มิใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานให้หรือผู้อื่นหยิบยื่น ให้ ทุกคนจึงควรฝึกฝนตนให้มีความขยันหมั่น เพียร ความสุขมิใช่เกิดขึน้ กับคนรวยหรือผูม้ กี าร ศึกษาสูง การบรรลุธรรมก็เช่นเดียวกัน ทุกคนมี โอกาสเท่าเทียมกัน สมัยก่อนท่านเยวี๋ยนหุยบำ�เพ็ญธรรม กิน อยู่เรียบง่ายอาศัยอยู่ในตรอกแคบ ๆ ท่านยังมี ความสุขกับวิถกี ารบำ�เพ็ญธรรม ท่านขงจือ้ จาริก ไปทั่วเพื่อสั่งสอนคุณธรรมท่านประสบกับสิ่ง แวดล้อมที่เลวร้ายผู้คนกดขี่ท่านยังสุขใจ เฉียน เหยินของพวกเจ้าก็เหมือนกันเดินทางไปทัว่ หล้า เพือ่ แพร่ธรรมได้รบั ความทุกข์เข็ญลำ�บากเจอการ ทดสอบต่าง ๆ เฉียนเหยินยังทนได้ จึงบรรลุ ธรรมเป็นพระโพธิสตั ว์ ทุกสิง่ อยูท่ จี่ ติ ๆ จึงเป็น นายเมื่อรู้ชีวิตควรกำ�หนดชีวิตได้ ทุกคนปรารถนาจะมีความสุขและเลิศกว่า ผู้อื่นเวไนยทั้งหลายต่างเสาะหาความสุขใส่ตัว ปัญหาอยู่ที่ว่าจะหาพบไหม ? เพราะความสุข ที่แท้จริงมิใช่หาได้อย่างง่ายดาย บางคนตลอด ชีวิตยังหาไม่เจอ ทุกคนอยากมีสขุ ภาพทีแ่ ข็งแรง แต่ไม่เคย ใส่ใจว่าจิตป่วยหรือเปล่า ? จิตของเจ้าป่วยหนัก เจ้าไม่เคยรักษา ถ้าเป็นเช่นนี้เจ้าจะไม่พบความ สุขที่แท้จริง การบำ�เพ็ญธรรมต้องละทิ้งปล่อย วางไม่ยดึ ติด ความทุกข์ทเี่ กาะกินหัวใจต้องอาศัย การบำ�เพ็ญจึงจะทำ�ให้เบาบางลงได้ความทุกข์ และความสุขจะใช้เคมีวิทยามาจำ�แนก เจ้าก็ยัง ไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ มีเพียงการบำ�เพ็ญจิตเท่านั้นจึงรู้ว่าทุกข์ และสุขเป็นอย่างไร ? และจะแก้ไขยังไง ? ไม่ ว่าใครก็ตาม เมื่อกราบขอรับวิถีธรรมนานมา แล้วก็จริง ถ้าไม่แก้ไขนิสัยความเคยชินที่ไม่ดีก็ ไม่สามารถรู้แจ้งได้ ศิษย์ทั้งหลายถามอาจารย์บ่อยครั้งว่าเมื่อ ไหร่ ? โลกจึงจะสันติสุข ถ้าทุกคนบรรลุธรรม เป็นพระพุทธะ โลกนี้จึงสันติสุข ตราบใดที่ไม่ บรรลุธรรมวุ่นวายแก่งแย่งอยู่อย่างนี้ ทุกแห่งหนยังมีการนินทาโลกนีจ้ ะสันติสขุ ได้อย่างไร ? แม้แต่จติ ใจเจ้ายังไม่เป็นสุขเลย จิต เป็นดินแดนพระพุทธะได้ขณะเดียวกันก็เป็นดิน แดนนรกได้ เมือ่ จิตป่วยด้วยความกลัดกลุม้ กิเลส ครอบงำ� ฟุง้ ซ่าน ไม่เบิกบานนีแ่ หละนรกทางใจ ถ้าเจ้าเบิกบานใจ ผู้ปล่อยวาง ให้อภัยสวรรค์ก็ อยู่ในอกเจ้า

รู้จักแก้นิสัยที่ไม่ดี ความสับสนวุ่นวายที่เกิดขึ้น เพราะนิสัย ความเคยชินที่ไม่ดีนี่เอง ครอบครัวไม่ผาสุก สาเหตุ ก็ ม าจากนิ สั ย เจ้ า อวิ ช ชาตั วไม่ รู้ นี้ จ ะ ทำ�ลายทุกสิ่ง อาจารย์จะบอกเคล็ดลับให้ ทุก เช้าหลังจากตื่นนอนลองส่องกระจกดู บอกกับ ตนเองว่าวันนี้จะเป็นพระอาจารย์หรือพระโพธิ สัตว์กวนอิม วันนี้จะไม่โมโหถึงแม้ลูกจะเอาผล การเรียนมาให้ดปู รากฏว่าคะแนนไม่ดเี จ้าก็เฉยๆ ลูกจะรูส้ กึ แปลกใจและถามว่า“ทำ�ไมวันนีพ้ อ่ ไม่ โมโหแม่กไ็ ม่ด”ุ เจ้าก็ตอบว่า“ วันนีพ้ อ่ เป็นพระ อาจารย์ ส่วนแม่เป็นพระโพธิสตั ว์กวนอิม” เมือ่ ไม่โมโหความตึงเครียดในขณะนั้นก็ผ่านไปจิต สับสนวุ่นวายจึงไม่เกิด เมือ่ สามีเมากลับมา เจ้าไม่โกรธอีกทัง้ ดูแล ปรนนิบตั ริ อให้เค้าสร่างเมาจึงตักเตือน บางครัง้ เจ้าเคยต่อว่าสามีที่ชอบทำ�ตัวเจ้าชู้นอกบ้าน เจ้า ก็ตอ้ งสำ�รวจตัวเองว่าทุกวันแต่งตัวเรียบร้อยดูนา่ รักหรือไม่ ? การบ้านการเรือนขาดตกบกพร่อง หรื อเปล่ า ? ต้ องพิ จารณาและปรับ ปรุง ตน ครอบครัวจึงสมานฉันท์ส่วนผู้ชายถ้าภรรยาอยู่ ในวงไพ่ทุกวัน ไม่ใส่ใจการบ้านการเรือน เจ้า ก็ต้องใจเย็น ๆ ให้โอกาสภรรยากลับตัวกลับใจ เห็นหน้าบางคนแล้วขัดนัยน์ตาหมั่นไส้ เจ้าก็ไม่โมโหการบังคับจิตใจมิให้โมโห ไม่ใช่ เรื่องง่าย ๆ เจ้าจะต้องอดทนสัก 5 วัน หรือ 7 วัน ทนจนทนไม่ไหวเจ้าก็มาขออนุญาตอาจารย์ บอกว่าทนไม่ไหวแล้วจากนั้นเจ้าก็อาละวาด ก่อนนัน้ เคยอาละวาดทุกวันก็เหลือสัปดาห์ ครั้งจากสัปดาห์ครั้งก็เหลือ 10 วันครั้งค่อย ๆ ข่ ม จิ ต บั ง คั บ ตนเองอย่ าโกรธเคื อ งหรื อโมโห วิธีนี้เป็นการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตนได้ดี เวลา เจ้าโมโหลูกของเจ้าน่าสงสารที่สุด ลูกได้เห็น อารมณ์ของเจ้า ลูกก็วางตัวไม่ถกู สังคมปัจจุบนั ปัญหาที่เกิดขึ้นกับวัยรุ่นเริ่มจากครอบครัว ถ้า ครอบครั ว เป็ น ปึ ก แผ่ น มี ค วามอบอุ่ น สุ ข ภาพ จิตใจของเด็กวัยรุ่นก็ดีด้วย อาจารย์ขอเตือนว่า อย่ารักใคร่โปรดปรานลูกของเจ้ามากเกินไป เมือ่ ลูกยังเล็กอยู่ควรอบรมสั่งสอนให้ดี อย่าตามใจ ลูกจนเสียเด็กคนสมัยนี้มีลูกหนึ่งหรือสองคนก็ รักใคร่เหลือเกินเหมือนแก้วตาดวงใจ พอลูกโต ขึ้นก็ควบคุมลูกไม่ได้ จึงมาร้องไห้โอดครวญ ตัวเจ้าเองดืม่ เหล้าสูบบุหรีแ่ ล้วมาห้ามลูกอย่าเล่น เครื่องยนต์ไฟฟ้านะ ลูกย่อมไม่เชื่อฟัง ดังนั้น ความประพฤติของพ่อ-แม่สำ�คัญมากยามลูกยัง เล็กเจ้าควรปลูกฝังให้ลูกฟังธรรมะ อบรมให้ลูก มีความประพฤติดี อย่าหลงรักลูกมากจนเกินไป อย่าให้เหตุนอกบ้าน หรือบุคคลอื่นมา ทำ�ลายครอบครัวเจ้า ภรรยามิได้ผิดต่อสามีและ สามีกม็ ไิ ด้ผดิ ต่อภรรยา จึงควรถนอมน้�ำ ใจกัน สู้ อุตส่าห์สร้างเนื้อสร้างตัวมาด้วยกันเป็นคู่ทุกข์คู่ สุข อย่าให้บุคคลที่สามมาทำ�ลาย ครอบครัวจะ เป็นปึกแผ่นมั่นคงสามี-ภรรยาจะต้องให้เกียรติ ซึ่งกันและกันอีกทั้งรู้ใจกันอย่างลึกชึ้ง ผู้หญิง

อยากให้สามีเชือ่ ฟัง เจ้าก็ตอ้ งทำ�ตัวดี ๆอย่าคบชู้ อย่าแย่งของผู้อื่นและอย่าทำ�ลายครอบครัวใคร มิฉะนั้นกรรมจะตามสนอง ผู้ชายเมื่อแต่งงาน มีภรรยาแล้วต้องรู้จักให้เกียรติภรรยา เพราะ เธอดูแลจัดการครอบครัวให้ เจ้าอย่าเห็นภรรยา เป็นผู้หญิงที่หมดความสาวความสวยแล้ว เจ้า ก็ไม่ต่างกับภรรยา เจ้าก็แก่แล้วเหมือนกัน แก่ แล้วไม่ทำ�ตัวดี ๆ ไม่รู้จักอับอายขายหน้า ทิ้ง ภรรยาตนแล้วไปคว้าผู้หญิงอื่นมาเลี้ยงดูไว้ ทำ� อย่างนี้ถูกต้องไหม ? หวังว่าทุกคนจะสร้างสรรค์ครอบครัวตน ให้ดีภรรยาต้องยกความเป็นหนึ่งให้สามี เค้าอยู่ นอกบ้านทำ�งานหาเงินด้วยความลำ�บาก อย่าหา เรือ่ งทะเลาะกับเค้าอย่างไม่มเี หตุผล อย่าฉุนเฉียว เจ้าต้องคอยช่วยสามีดูแลครอบครัวให้ดี อย่า ถือว่าหน้าตาสะสวยคบเพื่อนชายมากมายเห็น เป็นของเล่น เมือ่ มีปญ ั หาเกิดขึน้ จะแก้ไขลำ�บาก ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในครอบครัวเริ่มจากเรื่อง เล็กน้อยสุดท้ายก็บานปลาย สามี-ภรรยาไม่รู้จัก ปรับความเข้าใจกัน ทะเลาะเบาะแว้งลูกจึงน่า สงสารสามี-ภรรยาจะต้องยกย่องซึ่งกันและกัน มิใช่ต่างคิดแต่จะเอาชนะกัน อย่าห่างจากกัน จงรักใคร่สนิทชิดเชื้อกัน สามีต้องรู้จักพูดจาให้ กำ�ลังใจภรรยาเพราะเธอเป็นคูท่ กุ ข์คสู่ ขุ เธอฝาก ชีวติ ไว้กบั เจ้า หวังให้สามีรกั และเอาใจใส่บา้ นจึง เป็นวิมาน ส่วนผู้ชายอย่าคิดว่าเป็นลูกผู้ชายคือ ช้างเท้าหน้า และถือหลักนิยมตน ถ้าเป็นอย่าง นี้ครอบครัวจะแตกร้าว ผู้ที่เป็นพ่อ-แม่ของลูก เรื่องคู่ครองลูก ควรให้ลูกเลือกและตัดสินใจเอง อย่าได้แสดง ข้อคิดเห็นหรือยุ่งเกี่ยวมากเกินควร เมื่อลูกยัง เล็กควรสอนให้ลูกรู้ว่าสิ่งไหนควรไม่ควร โต ขึ้นจึงไม่ทำ�ผิด ผู้หญิงเมื่อคิดจะดุด่าสามีควรฝึกควบคุม อารมณ์ตนเอง อย่าเป็นหญิงปากร้ายต้องพูดจา เพราะ ๆ และให้กำ�ลังใจสามี ถ้าสามีไม่กลับ บ้านเจ้าจงรอเค้า วันนี้ไม่กลับพรุ่งนี้กลับมาเข้า ก็อย่าตัดพ้อ จะต้องนิ่งเฉยไว้อีกทั้งเตรียมน้ำ�ให้ อาบ เตรียมกับข้าวให้ทาน ถามไถ่ห่วงใย ถ้า วันแรกวันทีส่ องไม่กลับเจ้าก็รอคอยถ้าวันทีส่ าม แล้วไม่กลับ เจ้าต้องยอมรับชะตากรรมสิง่ สำ�คัญ อย่าคิดสั้นฆ่าตัวตาย วัยรุ่นหนุ่มสาวเมื่อคิดจะฉุดช่วยผู้อื่นต้อง มีจิตเมตตากรุณา จิตอย่าได้มีความรักใคร่สนิท ชิดชอบปนอยู่ การจะชอบพอใครต้องมีขอบเขต ขณะเดียวกันก็อย่าแข็งกระด้างหรือไร้น้ำ�ใจ ถ้า จะเลือกคู่ครองต้องดูว่าคนที่เจ้าพอใจอยู่มีคู่แล้ว หรือยัง ถ้ามีเจ้าจงตัดใจเยาวชนสมัยนี้ถึงแม้จะ รักชอบใครได้ตามเสรี แต่เมื่อเจ้าปฏิบัติบำ�เพ็ญ ธรรม ต้องรักนวลสงวนตัว เมื่อจะเลือกคู่ครอง ต้องให้พ่อ-แม่รับรู้ และแต่งงานตามประเพณี จึงได้ชื่อว่าเป็นสามี-ภรรยากัน พวกเจ้าทั้งหลาย ถึงแม้ปฏิบัติงานธรรม ก็อย่ากลับบ้านดึก เพราะสังคมปัจจุบันคนชั่ว ร้ายมีมาก อย่าให้พอ่ -แม่ทกุ ข์รอ้ นเป็นห่วงกังวล

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 28


ใจ เจ้าออกปฏิบัติงานธรรมก็อย่าทำ�ให้คนใน ครอบครัวไม่พอใจ เพราะเจ้าเอาเวลาทั้งหมด ให้กับสถานธรรม ส่วนทางบ้านกลับไม่มีเวลา ให้ อีกทั้งไม่มีเวลาอยู่เป็นเพื่อนรับใช้พ่อ-แม่ ถึงเจ้าจะเอาเวลาทั้งหมดทุ่มเทให้กับงานธรรม แต่ยังขาดตกบกพร่องต่อหน้าที่ ๆ ควรปฏิบัติ กับพ่อ-แม่ และครอบครัว ธรรมะนำ�ไปใช้กบั ครอบครัวได้เมือ่ ครอบ ครัวเจ้าไม่พูนสุข ไม่กลมกลืน เจ้าจะต้องคิด ทบทวนพิจารณาให้ดี อย่ายกเหตุผลที่ประเสริฐ พาตัวเองห่างไกลจากครอบครัว ก่อนจะไปส่ง เสริมผู้คนจะต้องดูแลส่งเสริมครอบครัวตนให้ ดีเสียก่อน วิ ถี แ ห่ ง ความผาสุ ข ที่ อ าจารย์ ไ ด้ ก ล่ า ว

มา ถ้าศิษย์เข้าใจจงพิจารณาแก้ไขปรับปรุงตน สร้างสรรทางที่ผาสุขจริง ๆ จงลงคะแนนความ ประพฤติตนทุกวันอย่างยุติธรรม จะต้องลงแรง ปฏิบัติจริงหมั่นคราดไถ หากเจ้าบำ�เพ็ญปฏิบัติ ธรรม มีสามีอุปการะหรือภรรยาสนับสนุนสามี การบำ�เพ็ญธรรมของเจ้าจึงไม่มอี ปุ สรรคกีดขวาง เมื่อพิชิตตน ปรับปรุงตน จะพบความผาสุก อย่างแท้จริง พระอาจารย์ตรัสว่า “บ้านคือรากฐาน” ถ้า ไม่ดูแลจัดการให้ดี ปัญหาครอบครัวจะตามมา ครอบครัวมีปัญหาเพราะผู้ที่เป็นพ่อ-แม่ของลูก มิได้ทำ�หน้าที่ตนให้ดี ต่างฝ่ายคิดเอาชนะและ เห็นแก่ตัว ไม่มีความอดกลั้น ไม่ควบคุมตน ปล่อยตนกำ�เริบ ความทุกข์และปัญหาจึงตามมา

รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำ�เนิด รู้แจ้งรากฐาน กลับคืนต้นกำ�เนิด สารบัญ 1. จะบำ�เพ็ญขัดเกลาพุทธจิตญาณเดิมได้อย่างไร ? 2. อัศจรรย์คาถาจินตัน 3. อธิบายความหมายของฟ้าผืนเล็ก กับ ผ้าผืนใหญ่ 4. บทถาม-ตอบระหว่างลูกศิษย์กับท่านเป่ยไห่เหล่าเหยิน 5. บทสนทนาระหว่างพระฌานาจารย์ไฮว่ยั่งกับท่านหม่าจูเต้าอี 6. บทสนทนาระหว่างท่านฮุ่ยเหนิงกับท่านฮุ่ยหมิง 7. บทสนทนาระหว่างพระศาสดาขงจื่อกับท่านเอวี๋ยนหุย 8. คัมภีร์อี้จิงกับอนุตตรธรรม 9. ฉักลักษณ์ 12 ฉักลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบำ�เพ็ญปฏิบัติ 10. บ่อเกิดของความผิดบาปที่เล็กน้อย กับ ความผิดบาปที่ยิ่งใหญ่ 11. ความหมายของกลอนคู่ อวี้หลู่เซาเลี่ยนเอี๋ยนเหนียนเอี้ยว เจิ้งเต้าสิงซิวอี้โซ่วตัน จะบำ�เพ็ญขัดเกลาพุทธจิตญาณเดิมได้อย่างไร? (พระโอวาทพระอาจารย์จี้กง) ทุกคนได้บ�ำ เพ็ญขัดเกลาพุทธจิตญาณเดิม กันหรือไม่ ? พุทธจิตญาณเดิมจะบำ�เพ็ญหล่อเลี้ยงกัน ได้อย่างไร ? ใช่หรือไม่ว่าจะต้องทำ�การศึกษา (ใช่) จะสอนพวกเธอให้ดีหรือไม่ ? (ดี) พวกเธอจะต้องนั่งให้ดีเสียก่อน สูดลม หายใจลงไปถึงระดับเซี่ยตันเถียน แล้วเซี่ยตัน เถียนนั้นอยู่ที่บริเวณใด ? ใช่หรือไม่ว่าอยู่ที่ระดับใต้สะดือ? สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ให้ไปถึงระดับ เซี่ยตันเถียน จนกระทั่งพลังธาตุสมบูรณ์ ไม่ สามารถที่จะสูดลมหายใจเข้าไปได้อีกแล้ว จึง หยุดสักครู่หลังจากนั้นจึงขับเคลื่อนพลังธาตุ จากระดับเซีย่ ตันเถียนขึน้ สูข่ า้ งบนจากทางด้าน หลัง แล้วจึงให้ออกทางรูจมูก จะต้องนัง่ ให้หลัง ตั้งตรงไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ควรนั่งพิง พนักเก้าอี้ นัง่ ขัดสมาธิกม้ ตัวไปทางด้านหน้าเล็ก น้อย ไม่ควรใช้ทรวงอกในการหายใจ ระหว่างการใช้ช่องท้องในการหายใจกับ การใช้ทรวงอกในการหายใจ อย่างไหนจะดี กว่ากัน ? ใช่หรือไม่วา่ การใช้ชอ่ งท้องในการหายใจ นั้นดีกว่า (ใช่) ช่วงเวลาที่ทำ�การฝึกฝนนั้น จะต้องให้พลังธาตุลงไปสู่ระดับเซี่ยตันเถียน โดยตรง จนกระทัง่ พลังธาตุเต็มเปีย่ มแล้วจึงหยุด

สักครู่ แล้วค่อย ๆ หายใจออกมา เช่นนี้ควรจะ ทำ�เร็ว ๆ หรือช้า ๆ ? (ช้า ๆ) การทำ�อย่างช้า ๆ จะทำ�ให้มีชีวิตที่ยืนยาว ขึ้นได้พวกเธอต้องการหรือไม่ที่เมื่อยิ่งบำ�เพ็ญ ฝึกฝนแล้วผูอ้ นื่ ได้เห็นถึงความเป็นหนุม่ เป็นสาว ของเรา ที่สอนไปเช่นนี้จะทำ�กันได้หรือไม่ ? จะทำ�การฝึกฝนกันทุกวันหรือไม่ ? (ทำ�) หลังจากรับประทานอาหารแล้ว 1 ชัว่ โมง ถ้ามีเวลาว่างก็ควรที่จะนั่งสมาธิ หลังจากนั่ง สมาธิแล้วภายในครึ่งชั่วโมง ไม่ควรที่จะรับ ประทานอะไรและไม่ควรที่จะอาบน้ำ�เนื่องจาก เมื่อนั่งสมาธิแล้วจะมีเหงื่อออกทั่วร่างกาย เมื่อถึงขณะนี้แล้วรูขุมขนทั้งหมดจะเป็น อย่างไร ? (เปิด) ดังนั้น ถ้าหากอาบน้ำ�หลังจากที่นั่งสมาธิ แล้ว ก็จะทำ�ให้เป็นไข้หวัดได้ ซึง่ ไข้หวัดชนิดนี้ เมือ่ เป็นแล้วไม่สามารถรักษาได้ เข้าใจหรือไม่ ? ถ้าหากว่าบำ�เพ็ญฝู กึ ฝนไปได้ระยะยาวโดย ไม่ขาดตอน ก็จะไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลาย เมื่ อ พลั ง ธาตุ เ ต็ ม สมบู รณ์ ทั่ ว ทั้ งร่ า งกาย แล้ว จะสามารถรักษาโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายได้ หรือไม่? (ได้) เข้าใจหรือยัง ? (เข้าใจ) ในช่วงเวลาทีน่ งั่ สมาธิจะคิดฟุง้ ซ่านสับสน ได้หรือไม่ ? (ไม่ได้) เพราะถ้าคิดฟุง้ ซ่านสับสนแล้วจะเป็นเช่น ไร ? (ธาตุไฟเข้าแทรกมารผจญ) คนในสมัยก่อนก็เคยเป็นเช่นนี้กัน เนื่อง จากไม่ได้รบั หนึง่ จุดชีจ้ ากพระวิสทุ ธิอาจารย์ ไม่

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 29

“วิกฤติศาสนา”

ขณะนี้ สั ง คมทั่ วโลกกำ � ลั ง เผชิ ญ กั บ วิ ก ฤติ ห ลายเรื่ อ ง เช่ น ประเทศแถบยุ โ รปและ สหรัฐอเมริกากำ�ลังเผชิญกับวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างหนัก หลายประเทศแถบตะวันออกกลางกำ�ลัง เผชิญวิกฤติทางการเมือง และขณะนี้ประเทศต่างๆ แถบเอเชียกำ�ลังสู้กับวิกฤติทางธรรมชาติอัน เกิดจากฝนตกหนัก น้ำ�หลาก น้ำ�ล้น บ้านเรือนถูกน้ำ�ท่วม พืชผลไร่นาเสียหายอย่างหนัก หลาย ชีวิตต้องสังเวยให้กับภัยธรรมชาติดังกล่าว อีกทั้งภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงคือ แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้น เร็วๆ นี้หลายแห่งทั้งในแถบเอเชียตะวันตกและอาฟริกา นำ�ความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ ประเมินค่าไม่ได้ โลกเราไม่เพียงแต่เผชิญวิกฤติทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและธรรมชาติ แต่วิกฤติอีก ประการหนึง่ ทีน่ �ำ ความเสียหายไม่แพ้หรือน้อยกว่าวิกฤติทไี่ ด้กล่าวถึงมาแล้วคือ “วิกฤติทางศาสนา” ขณะนีม้ จี �ำ นวนผูค้ นทีไ่ ม่ยอมนับถือศาสนาใดๆ เพิม่ พูนอย่างรวดเร็ว เพราะอะไร จากข่าวในหน้า หนังสือพิมพ์และสื่อต่างๆ เราพบว่ามีผู้นำ�ทางศาสนามีพฤติกรรมประหลาดๆ มีความประพฤติที่ ไม่น่านับถือ ทำ�ผิดศีลธรรม อีกทั้งมีคำ�สอนและพิธีกรรมที่ขัดกับศีลธรรมอันดี ศาสนามีคุณประโยชน์สูงส่ง เพื่อควบคุมพฤติกรรมและยกระดับความคิดและพฤติกรรม มนุษย์ให้สูงกว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย แต่มนุษย์หันหลังให้กับคำ�สอน คำ�เตือนสติและคติธรรม จิตใจกลับมุ่งแสวงหาบำ�รุงบำ�เรอกิเลสตัณหาทางกายภาพโดยขาดจิตสำ�นึก ไม่นำ�พาว่าสิ่งเหล่า นั้นที่ได้มาจะถูกหรือผิด ศาสนากลายเป็นเครือ่ งมือของมนุษย์เพียงเพือ่ เป็นเครือ่ งประดับให้ดดู วี า่ ตนเป็นคนมีศาสนา ไม่ใช่คนป่าเถือ่ น ศาสนากลายเป็นแหล่งแสวงหาผลกำ�ไร เป็นช่องทางแสวงหาเกียรติ อำ�นาจหรือ ผลประโยชน์ แท้จริงแล้วในตัวของศาสนาเองไม่ได้เสื่อมในคุณค่า แต่มนุษย์ที่นับถือศาสนาเป็น เพียงพิธี นับถือแต่ปาก นับถือแค่เปลือกนอกแต่ยังไม่ถึงแก่นแท้ ติดอยู่กับพิธีกรรมแต่แก่นของ ธรรมไม่สนใจ คนเหล่านี้แหละทำ�ให้เกิดวิกฤติทางศาสนา ถ้าทุกคนมีความตัง้ ใจศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ของศาสนา สังคมจะมีความสุข ความสงบ เรา จะเคารพสิทธิกันและกัน หัวใจแต่ละดวงจะมีความสงบชุ่มชื่น พี่น้องผู้อ่านที่รัก ผู้คนจะพูดดีพูดร้ายต่อศาสนาที่ตนนับถือก็ขึ้นอยู่กับศาสนิกของศาสนา นั้นๆ สำ�หรับคริสเตียนผู้ที่อ้างว่าพรระคริสต์อยู่เหนือศาสนา แต่ถ้าพฤติกรรมนำ�เอาพระคริสต์ มาเป็นเครื่องมือ เป็นผู้รับใช้คอยแก้ปัญหาที่ตนทำ�ขึ้นเท่านั้น แต่ไม่ใส่ใจว่าพระธรรมคำ�สอน ของพระองค์คืออะไร พระบัญชาของพระองค์สำ�คัญอย่างไร พระคริสต์คงไม่มีคุณค่ามากเท่าใด

ไดัรบั รูห้ นทางทีแ่ ท้จริงไม่ได้เข้าใจวัตถุประสงค์ ทีแ่ ท้จริง ถ้าหากคิดฟุง้ ซ่านสับสนแล้ว เมือ่ ใดที่ จะสำ�เร็จธรรมได้ เมือ่ ใดทีจ่ ะได้รบั ธรรมะได้ ใช่ หรือไม่ว่าการบำ�เพ็ญนั้นจะต้องก้าวไปทีละก้าว การบำ�เพ็ญจิตญาณภายในจะต้องบำ�เพ็ญตลอด เวลา จะต้องยืนหยัดกระทำ�อย่างจริงจัง จิตใจ จะต้องไร้ซึ่งตัณหาอุปาทานและไม่ถูกโลกียภา วะมอมเมา จึงจะได้รับความแยบยลอัศจรรย์ ที่แท้จริงได้ ในเพศหญิงนัน้ ขณะทีม่ ปี ระจำ�เดือนหรือ ขณะทีต่ งั้ ครรภ์อยูไ่ ม่ควรทีจ่ ะนัง่ สมาธิ เพราะจะ ทำ�ให้พลังธาตุสับสนได้ เข้าใจหรือไม่ (เข้าใจ) พวกเธอทั้งหลายมีชีวิตที่ดีกันหรือไม่ ? มีโชควาสนากันหรือไม่ ? มีธรรมะที่แท้จริงกันหรือไม่ ? ได้รับธรรมะที่แท้จริงกันหรือไม่ ? บำ�เพ็ญกันอย่างแท้จริงกันหรือไม่ ?

ยืนหยัดมั่นคงอย่างแท้จริงกันหรือไม่ ? มีคุณสมบัติที่แท้จริงกันหรือไม่ ? มีการสร้างสรรค์ที่แท้จริงกันหรือไม่ ? อริยภาพภายในและศักดานุภาพภายนอก ทั้ง 2 ประการนี้จะต้องบำ�เพ็ญควบคู่กันไป จิตใจจะต้องมีความเสมอภาคและใฝ่กุศลอย่าง แท้จริง จริยพิธีเป็นสิ่งที่จะต้องรักษาอย่างเคร่ง ครัด จะต้องรักษาอะไรกันอีก ? จิตใจจะต้องรักษาความแท้จริง จะต้อง รักษาความมั่นคงศรัทธา และต้องมีหลักธรรม จะต้องรักษาธรรม ไม่ปฏิบัติอย่างเลื่อนลอย ธรรมะที่แท้จริงนั้นมีความล้ำ�ค่าอย่างมาก แต่ พวกเธอก็ยงั สามารถทีจ่ ะบำ�เพ็ญกันได้ สามารถ ทีจ่ ะกระจ่างแจ้งกันได้สามารถทีจ่ ะปฏิบตั กิ นั ได้ ความล้ำ�ค่าจึงจะบังเกิด หากว่าได้รับธรรมะแต่ ไม่ บำ � เพ็ ญไม่ ป ฏิ บั ติ ก็ ไ ม่ ก่ อให้ เ กิ ด ประโยชน์ ใด ๆ ทั้งสิ้น อ่านต่อฉบับหน้า


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

โบนัสต้อนรับสมาชิกใหม่... ในปีมังกรทอง โดย...........สินีนาฏ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคมด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงอิมมิเกรชั่น

สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ปีมังกรทอง ใครๆก็ ว่ า เป็ น ปี ที่ ดี ที่ สุดสำ�หรับการคลอดลูก ตามความเชื่อของชาวจีนปีนี้ถือเป็นปีมงคล สง สัยปีนี้จะมีจำ�นวนประชากรเพิ่มให้กับโลกของ เราอีกมากพอดู เพราะคนไทยเราเองก็มีความ เชื่อในเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน สำ�หรับผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในประเทศออสเตรเลีย หลายท่านคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าทางรัฐบาล จะมีโบนัสจ่ายให้กับเด็กที่เกิดใหม่ เป็นจังหวะ ที่ดีที่ทางสวัสดิภาพสมาคมได้รับเอกสารเกี่ยว กับแนวทางการจ่ายเงินสำ�หรับผู้มีสิทธิ์ได้รับ เงินของทางรัฐบาล ซึ่งได้รวมถึงเบบี้โบนัสนี้ ด้วย จึงอยากจะขออนุญาตแจ้งให้ทุกท่านที่มี สิทธิ์ทราบคร่าวๆดังต่อไปนี้ค่ะ เงื่อนไขในเบื้องต้นสำ�หรับผู้มีสิทธิ์ได้รับ เบบี้โบนัส ท่านจะต้องเป็นผูม้ วี ซี า่ อยูอ่ าศัยถาวร หรือ เป็นซิติเซ่น หากถือวีซา่ ชัว่ คราวจะต้องมี ประเภทของ วีซ่าดังต่อไปนี้ 070, 309, 310, 447, 451, 695, 785, 786, 787, 820, 826 (หากนอกเหนือจาก นี้ควรเช็คกับทางเซ็นเตอร์ลิงค์โดยตรง) ท่านที่คลอดบุตรเอง (รวมถึงการคลอด ทารกที่ตายแล้วในครรภ์) หรือ ได้รับเลี้ยงเด็ก เป็นบุตรบุญธรรม ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือ Family Tax Benefit สำ�หรับเด็ก ท่านจะต้องแจ้งเกิดเด็กอย่างเป็นทางการ กับหน่วยงานราชการ กรณีนไี้ ม่รวมถึงการคลอด เด็กทารกทีต่ ายแล้วในครรถ์ การรับเลีย้ งเด็กเป็น บุตรบุญธรรม และ กรณีทคี่ ลอดลูกนอกประเทศ ออสเตรเลีย สำ�หรับเด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2511 ผู้ที่มีสิทธิ์จะต้องเป็นผู้ดูแลหลัก (Primary care) ของเด็ก ผูท้ เี่ ป็นผูด้ แู ลหลักจะต้องเป็นผูด้ แู ลเด็ก ไม่น้อยกว่า 26 อาทิตย์ จะต้องทำ�การยื่นขอรับสิทธิ์ภายใน 52 อาทิตย์ หลังจากเด็กได้เกิดมาแล้ว หรือกรณี รับเลี้ยงเด็กเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องยื่นขอรับ สิทธิ์ภายใน 52 อาทิตย์หลังจากเด็กเข้ามาอยู่ ในความดูแล

อัตราการจ่ายและวิธีการจ่าย หลังจาก 1 กรกฏาคม 2011 ท่านจะมีสทิ ธิ์ ได้รับเงินจำ�นวน 5,437 เหรียญ/คน จะแบ่งจ่าย เป็น 13 งวด ในงวดแรก 879.77 เหรียญ และ อีก 12 งวด 379.77 เหรียญ สำ�หรับผู้ที่คลอดก่อนวันที่ 1 กรกฏาคม 2011 จะได้รับเงินตามอัตราของปี 2010-2011 นั้นคือ 5,294 เหรียญ เงินจะจ่ายผ่านทางบัญชีธนาคาร ท่านสามารถขอใช้สิทธิ์ได้สามเดือนก่อน การคลอดลูก หรือสามเดือนก่อนการรับเด็กเข้า มาอยู่ในความดูแล นีก้ เ็ ป็นข้อมูลคร่าวๆ ซึง่ หวังว่าหลายท่าน คงจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะค่ะ แต่ก็ขอ ย้ำ�กับทุกท่านอีกครั้งค่ะว่า ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่ ได้รับจากทางหน่วยงานใด หรือแม้แต่ท่านได้ รับข้อมูลจากบุคคลรอบข้าง อาจเป็นเพียงแค่ บางส่วนของข้อมูลทั้งหมดเท่านั้น ดิฉันแนะ นำ �ให้ ป รึ ก ษาเซ็ น เตอร์ ลิ ง ค์ โ ดยตรงจะดี ที่ สุ ด เพราะกรณีของเราอาจแตกต่างจากคนที่เคยใช้ บริการมาแล้วก็ได้ อีกทั้งเซ็นเตอร์ลิงค์ก็มีข้อ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ข้อมูลอัพเดทที่สุดก็ คงไม่พ้นข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรงหรอกนะ ค่ะ หากท่านมีปัญหาเรื่องภาษาก็ไม่ต้องกังวล เพราะจะมีล่ามให้บริการกับเรา หากเป็นทาง โทรศัพท์ ให้โทรเบอร์ 131202 เพื่อขอพูด กับเซ็นเตอร์ลิงค์เป็นภาษาไทย รวมถึงหากท่าน ต้องการนัดหมายล่วงหน้าหรือขอล่ามในวันที่ จะต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่ก็สามารถใช้เบอร์นี้ได้ เช่นกันค่ะ สุดท้ายนี้ไม่ว่าท่านที่กำ�ลังจะมีเจ้าตัวน้อย มาลืมตาดูโลกในเร็ววันทันปีมังกร หรือท่าน ที่วางแผนไว้ว่าจะต้องมีให้ทันภายในปีนี้ (อย่า หักโหมนะค่ะ) ก็ขอให้มคี วามสุขสมหวัง มีพลัง เลีย้ งดูลกู ของท่านให้เติบโตเป็นเด็กทีด่ มี คี ณ ุ ภาพ และขอให้มคี วามสุขกันในครอบครัวให้มากๆนะ ค่ะ....โชคดีค่ะ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ฟรี! สนทนาภาษาอังกฤษ สำ�หรับท่านที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษ และพบเพื่อนใหม่ๆ ขอเชิญเข้าร่วมกลุ่ม “มุมภาษาอังกฤษ” (English Corner) ได้ที่ Rockdale City Library, 448 Princes Highway, Rockdale เวลา 6 โมงเย็นถึง 7.45 น. สนใจติดต่อได้ที่ CALD Service Specialist เบอร์ 9562 1824 ฟรี! ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น สำ�หรับผู้อยู่ถาวร (a permanent Australian resident) เรียนที่ Kogarah Community Service, 90 Railway Parade Kogarah เริ่มวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 10.00 น – 12.00 น. ทุกวันพฤหัสบดี สนใจสมัครด่วนได้ที่ 9587 6622 ชัน้ เรียนภาษาอังกฤษ English for Employment สำ�หรับผูอ้ ยูถ่ าวร (a permanent Australian resident) เรียนที่ TAFE North Sydney College, St Leonards เปิดเรียน 2 พฤษภาคม -1 มิถุนายน 2012 เวลา 9.30 น- 3.00 น. ทุกวัน พุธ พฤหัสบดีและวันศุกร์ สนใจติดต่อ Jade Farrant 02 9942 0558 หลักสูตร Skillmax- Jobseekers Course สำ�หรับผู้อยู่ถาวร (a permanent Australian resident) เรียนที่ TAFE Meadowbank College, See Street Meadowbank เปิดเรียน 6 มีนาคม -6 เมษายน 2012 เวลา 9.30 น- 3.00 น. ทุกวัน อังคาร พฤหัสบดีและวันศุกร์ สนใจติดต่อ Jade Farrant 02 9942 0558 ฟรี! สำ�หรับคุณแม่ที่มีลูกเล็ก สวัสดิภาพสมาคมได้รับเกียรติจาก St John, NSW มา เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (First Aid for mother who care of babies and young children) งานนี้จะจัดขึ้นที่ St George MRC, 552 Princes Hwy, Rockdale ในวันที่ 16 เมษายน 2012 เวลา 10.30 น. – 1.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณา ติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 ฟรี! สำ�หรับพ่อแม่ผปู้ กครองทีต่ อ้ งการจะพัฒนาทักษะในการเลีย้ งดูบตุ รหลาน ขอเชิญเข้า ร่วมสัมมนาในหัวข้อ “The Power of Positive Parenting (Triple P)” เราได้รับเกียรติจาก วิทยากรผู้เชี่ยวชาญและนักจิตวิทยามาให้ความรู้กับท่าน งานนี้จะจัดขึ้นที่ St George MRC, 552 Princes Hwy, Rockdale ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2012 เวลา 10.30 น. – 1.00 น. สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อลงชื่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคม 92643166 สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทัง้ จากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูตบิ ตั ร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลีย่ น ชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่น และหน่วยราชการอืน่ ๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนือ่ งจากข้อจำ�กัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขตพืน้ ทีอ่ นื่ ๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มใี ครอยูท่ สี่ �ำ นักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อโดยที่ ไม่ได้นดั หมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำ�การในเวลานัน้ หรือไม่ เพือ่ จะไม่ เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนใน ชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ� อยู่ในสำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการช่วยเหลือผู้ ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำ�ปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ�อยู่ใน สำ�นักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และวันอังคารทีแ่ คบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd ให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ย้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@ thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบทีส่ �ำ นักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของ ทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำ�ดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

Feb 2012 ซื้อ

13 14 15 16 17

ขาย

30.46 30.39 30.50 30.45 30.43

ตลาดหุ้นไทย

31.11 31.04 31.15 31.10 31.08

U$ ซื้อ

32.36 32.33 32.34 32.39 32.52

ขาย

33.54 33.51 33.52 33.57 33.71

A$ ซื้อ ขาย

1.11 1.12 1.11 1.11 1.12

1.03 1.04 1.03 1.03 1.04

ออสเตรเลีย อเมริกา ทองคำ�แท่ง All Ord D.Jone B

Feb 2012 Thai

13 1,117.40 14 1,106.41 15 1,126.48 16 1,120.25 17 1,129.93

4,359.40 4,318.90 4,327.40 4,257.20 4,273.30

12,874.04 12,858.82 12,780.95 12,904.08 12,950.10

25150 25050 25100 25050 25200

ปีชวด ดวงในช่วงนี้ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ราบรื่นดี ถ้าคิดสิ่งดีๆใดๆไว้เมื่อลงมือกระทำ�แล้ว จะพบ U$ กับความสำ�เร็จในทางที่ดี ในด้านของความรัก ซื้อ ขาย ความสัมพันธ์กับเพศตรงข้าม คนโสดอาจจะ 36.90 30.59 36.98 30.66 มีปัญหาในเรื่องการพูดจาจนทำ�ให้ขุ่นเคืองกัน 36.86 30.56 ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักยังคงรักกัน 36.88 30.57 37.17 30.82 แน่นแฟ้นเหมือนเดิม

ทองรูปพรรณ S B 25250 25150 25200 25150 25300

24787 24680 24741 24680 24832

S 25650 25550 25600 25550 25700

“เอกยุทธ” ชี้พบ “หมอพรทิพย์” เพราะแพทย์ 2 รพ.กลัว!ไม่กล้าออกใบรับรองแพทย์ วันที่ 13 ก.พ. เมื่อเวลา 14.00 น.นาย เอกยุทธ อัญชันบุตร เดินทางเข้าพบ พญ.คุณ หญิ ง พรทิ พ ย์ โรจนสุ นั น ท์ ผอ.สถาบั น นิติวทิ ยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมเพื่อให้ตรวจ บาดแผลที่ถูกทำ�ร้ายร่างกายเมื่อวันที่ 8 ก.พ.ที่ ผ่านมา นายเอกยุทธ เปิดเผยว่าเนือ่ งจากก่อนหน้า นี้ตนไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล 2 แห่งแล้ว แต่แพทย์ทที่ �ำ การรักษาและแพทย์นติ เิ วชไม่กล้า ออกใบรับรองแพทย์ให้เขาบอกว่ากลัว แต่ก็ไม่ ทราบว่ากลัวอะไร ขณะที่ทางรัฐบาล รวมทั้ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำ�รุงรองนายกรัฐมนตรี ได้ออกมาท้าให้ตน ไปแจ้งความเพื่อยืนยันความจริงดังนั้น การมา ตรวจร่างกายกับทางคุณหมอพรทิพย์ ที่สถาบัน นิติวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อ ถือจากสังคมน่าจะเป็นทางออกที่ดีทั้งกับตนเอง และรัฐบาล อย่างไรก็ตามไม่ได้จะนำ�หลักฐานใบรับ รองแพทย์เพื่อไปเอาผิดใคร แต่ต้องเก็บไว้เป็น หลั ก ฐานเผื่ อ มี ปั ญหาประเด็น ข้อ กฎหมายใน อนาคตซึ่งต้องขอขอบคุณหมอพรทิพย์ผอ.สถา บันนิติวิทยาศาสตร์ ที่ช่วยดำ�เนินการให้ นายเอกยุทธ กล่าวว่า เชื่อว่าสาเหตุที่ ถูกทำ�ร้ายมีใบสั่งทางการเมืองแน่นอน และ ร.ต.อ.เฉลิม ก็รวู้ า่ คนทีท่ �ำ ร้ายตนเป็นใครเพราะ หลังเกิดเรื่อง ร.ต.อ.เฉลิมก็ออกมาพูดเองว่ามี คนชี้เป้า แต่สุดท้ายแล้วหาก ร.ต.อ.เฉลิม จะ ไม่ดำ�เนินการอะไรทั้งที่ได้เห็นภาพเหตุการณ์ ทั้งหมดในกล้อง CCTV แล้วก็ไม่เป็นไร จะได้ รู้ว่าบ้านนี้เมืองนี้ความปลอดภัยในชีวิตพี่น้อง ประชาชน ผู้เสียภาษีไม่มี หรือ ใครที่ไม่เห็น ด้วยกับฝ่ายการเมืองก็จะต้องระวังตัว อาจจะไม่

ได้รับความปลอดภัยในชีวิตเช่นเดียวกับตนเอง และเห็นว่าการเข้าไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ชั้น ผู้น้อยก็ไม่อาจดำ�เนินการอะไรได้มากนักเพราะ ระดับรองนายกฯ เห็นภาพแล้วยังไม่ยอมสัง่ การ หรือไม่ดำ�เนินการ เกรงว่า หลังจากนี้ อาจเกิด การตัดตอน อย่างไรก็ตามกรณีของตนจะเป็น อุทาหรณ์ให้กับประชาชน “ความจริงบาดแผลไม่ถึงกับมากมายแต่ เกี่ยวพันกับความปลอดภัยของประชาชนผู้เสีย ภาษีซึ่งนายกรัฐมนตรีออกจากโรงแรม ผมคิด มันไม่ถูกต้อง ถ้าดำ�เนินการไปตามกฎหมาย คนกระทำ�ผิดออกมายอมรับเรื่องก็จบ แต่ถ้าไม่ ยอมรับ หรือไม่ยอมออกมา เชือ่ ว่ามีการตัดตอน แน่นอนเพราะน่าจะมีคนใหญ่คนโตที่เกี่ยวพัน กับการเมืองบงการแน่นอน”นายเอกยุทธกล่าว ด้าน พญ.คุณหญิงพรทิพย์ กล่าวว่าสา เหตุที่นายเอกยุทธ มาให้สถาบันนิตินิติวิทยา ศาสตร์ตรวจบาดแผลเนือ่ งจากก่อนหน้านีไ้ ด้ไป ตรวจที่โรงพยาบาล 2 แห่งแต่แพทย์ไม่อำ�นวย ความสะดวกออกใบรับรองแพทย์ อย่างไรก็ตามวันนี้เป็นการตรวจบาดแผล หลังจากเกิดเหตุการณ์เป็นวันที่ 4 แล้ว จึงเป็น เพียงทำ�การบันทึกว่ายังคงมีร่องรอยบาดแผล จริงแต่ไม่ใช่การออกใบรับรองแพทย์ย้อนหลัง เนื่องจากการออกใบรับรองแพทย์ซึ่งวินิจฉัยว่า ต้องได้รบั การรักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใดนัน้ ต้องให้แพทย์ทตี่ รวจอาการคนแรกซึง่ ก็คอื แพทย์ เฉพาะทางรักษาตาที่นายเอกยุทธ ได้ไปทำ�การ ตรวจในวันทีถ่ กู ทำ�ร้ายร่างกายเป็นคนออกใบรับ รองแพทย์ให้ ซึง่ หวังว่าเมือ่ ปรากฏข่าวแล้วทางผู้ บริหารโรงพยาบาลจะเข้ามาดูแลและดำ�เนินการ ให้แพทย์คนดังกล่าวออกใบรับรองแพทย์ให้กบั นายเอกยุทธ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 31

ปีมะเมีย ดวงในช่วงนี้ การงานยังคงไปได้เรื่อยๆ เคยเป็นอย่างไรก็ยงั คงเป็นเช่นนัน้ ส่วนการเงิน ก็มีการใช้จ่ายมากพอสมควร แต่รายได้ก็เข้ามา มากเช่นกัน ในด้านของความรัก คนโสดที่มี จิตใจไม่มั่นคง จะทำ�ให้คุณและคนรักมีปัญหา กัน ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความสัมพันธ์ดี ขึ้นกว่าเดิม ปัญหาเริ่มหมดไป

ปีฉลู ดวงในช่ ว งนี้ ไ ม่ ว่ า จะทำ � อะไรก็ จ ะเกิ ด ความล่าช้าไปบ้าง แต่ก็ยังมีโอกาสและไม่เกิด ความเสียหาย เพียงแต่ตอ้ งรอบ้างเท่านัน้ ด้าน การเงินมีรายจ่ายมากพอสมควรรออยู่ และยัง โชคดีที่ตัวเลขไม่เกินรายรับที่จะเข้ามา ในด้าน ความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัวแล้ว ความรักยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีมะแม ในช่วงนี้ดวงของคุณไม่มีอะไรโดดเด่น ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็ยังคงไปได้เรื่อยๆ ทั้งการงาน และการเงินก็ไม่ใช่ปญ ั หาใหญ่ แต่คณ ุ ต้องระวัง ปัญหาด้านสุขภาพแทน หมั่นดูแลตัวเองเป็น ประจำ� ออกกำ�ลังกายบ่อยๆ หาทางพักผ่อน หย่อนใจ อย่าคร่ำ�เคร่งกับหน้าที่การงานจนเกิน ไป ระวังความเครียดจะนำ�โรคร้ายมาให้

ปีขาล ดางชะตาของคุณอาจมีการเปลี่ยนแปลง แบบขึ้ น ๆลงๆบ้ า ง ช่ ว งนี้ คุ ณ ควรหมั่ น ดู แ ล สุขภาพจิตของคุณไว้ให้ดี ทำ�ใจให้สงบบ้างอย่า ฟุง้ ซ่าน หาทางเรียนรูว้ ธิ ที �ำ สมาธิ ไหว้พระสวด มนต์ดว้ ย ทางด้านความรัก ทัง้ คนโสดและคน ที่มีคู่ครองแล้ว มีปัญหาจุกจิกมากมาย ระวัง จะต้องทะเลาะกันด้วย

ปีวอก ดวงของคุณมีพลังของความสูญเสียครอบ คลุมดวงชะตาอยู่ จึงส่งผลให้คณ ุ ไม่คอ่ ยสบายใจ ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็เกิดปัญหาไปเสียทุกด้าน ขอ ให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำ�ใจให้สงบ ทำ� สมาธิให้จิตไม่ฟุ้งซ่าน มองเหตุแห่งปัญหาให้ ออก ค่อยๆแก้ไข แล้วจะดีขนึ้ เป็นลำ�ดับ ความ รักก็ต้องระวังปากเสียงไว้ด้วย

ปีเถาะ ดวงชะตาในช่วงนี้ เรื่องเงินๆทองๆจะ สร้างปัญหาให้มากพอสมควร ระยะนี้ไม่ว่าจะ ทำ�อะไรก็ไม่คอ่ ยราบรืน่ ต้องรูจ้ กั อดทนและอด กลัน้ บ้าง ตัง้ สติให้ดี มองปัญหาให้ออก จึงจะ แก้ไขได้ตรงจุด แต่ถ้าฟุ้งซ่านโวยวาย ปัญหา จะหนักกว่าเดิม ในด้านความรัก ทัง้ คนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว ยังคงไปได้เรื่อยๆ

ปีระกา ตามดวงชะตาของคุณยังไม่ค่อยจะดีนัก โดยเฉพาะปัญหาด้านการเงิน ระวังจะเดือดร้อน ไม่วา่ จะประหยัดอย่างไร ค่าใช้จา่ ยก็เกิดขึน้ เป็น เงาตามตัว ทางที่ดีคือ ระมัดระวังจ่ายแต่ในสิ่ง ทีค่ วรจ่าย ในด้านของความรัก ทัง้ คนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ ไม่ ค่อยราบรื่นนัก

ปีมะโรง ดวงในช่วงนี้ หน้าที่การงานที่กำ�ลังทำ� อยู่ ยังคงไปได้เรื่อยๆ เคยเป็นอย่างไรก็ยังคง เป็นเช่นนั้น ส่วนการเงินจะมีเกณฑ์การใช้จ่าย มากมาย แต่โชคดีที่ตัวเลขของรายรับและราย จ่ายมีพอๆกัน คุณจึงไม่เดือดร้อนนัก ในด้าน ความรัก คนโสด ยังคงไปได้เรื่อยๆ แต่คนที่ มีคู่ครองแล้ว ต้องตามง้อจนอ่อนใจ

ปีจอ ไม่ว่าจะทำ�อะไรก็อาจจะสะดุดไปบ้างแต่ ก็จะเป็นเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และ เมื่อผ่านช่วงนี้ไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็ จะค่อยๆดีขึ้น ชีวิตคนเราไม่พ้นกรรม ถ้าอยาก ให้พบแต่สิ่งดีๆ ก็ต้องทำ�แต่ความดี ในด้าน ความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว อาจ มีปัญหาระหองระแหงกัน

ปีมะเส็ง คุณจะต้องระวังคำ�พูดของตัวเองให้มากๆ เพราะคำ�พูดบางคำ� อาจนำ�ปัญหามาให้คุณโดย ไม่รตู้ วั ขอให้คดิ ก่อนพูด ในเรือ่ งหน้าทีก่ ารงาน และการเงิน ก็ไม่ค่อยราบรื่น ยังมีปัญหาบ้าง ในด้านความรัก คนโสด ความรักมีความสุข ดี แต่คนที่มีคู่ครองแล้ว อย่ายุ่งกับคนอื่นให้ มากนัก ถ้าไม่อยากจะทะเลาะกัน

ปีกุน ปัญหาทีเ่ คยมีเริม่ จะคลีค่ ลายไปในทางทีด่ ี ขึน้ ราบรืน่ ขึน้ เป็นลำ�ดับ ดวงชะตาจะโดดเด่น ทางด้านการงานและการเงิน ส่วนความรัก คน โสดก็อย่าจับปลาหลายมือ ระวังจะหลุดไปทั้ง สองมือ ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีปัญหา กัน ระหองระแหงกันบ้างตามประสาลิน้ กับฟัน หัดทำ�เป็นคนหูหนวกตาบอดเสียบ้าง


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำ�ลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/581

1030/577

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำ�หน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำ�หรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำ�สี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำ�หรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/577

2005/581

MARN 0318630

(02) 9283 0396 Email: denning@tpg.com.au 1971/578

1640/588

3183/600

Handy Man ช่างใบ/รับตกแต่งต่อเติม ร้านอาหาร ร้านนวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบื้อง Timber floors รับทำ�ห้องน้ำ�ทั้งใหม่และเก่า

Migration Agent Service

เรายังมีวัสดุกระเบื้องห้องน้ำ�และ Timber floors ไว้บริการที่ 323 Cabramatta Rd, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้”

รับสมัคร

Migration Agent No.MARN 1173515

ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน ทนายความ

Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868

ndo.libertylawyers@gmail.com

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

3194/576

ต้องการขายร้านอาหารไทย

60ทีน่ งั่ ไม่ไกลจาก Manly เปิดมาแล้วกว่า10ปี เหมาะสำ�หรับคนรุ่นใหม่ไฟแรง ลูกค้าประจำ� เยอะ มีLicence ขายแอลกอฮอล์ เข้าทำ�ได้ทนั ที offer มากกว่า 120,000 ติดต่อ 0433 179654, 0403 566853. (เจ้าของมีลูกเล็กไม่มีเวลา)

• • • •

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ�, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำ�หน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

พนักงานเสริฟ 2 ตำ�แหน่ง ออนเทร 1 ตำ�แหน่ง ทำ�งานย่าน Chatswood ติดต่อ

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

(02)9412 4262, 0412 035 977 3193/576

3192/577

ขายร้านอาหารไทย

ย่าน Merrylands 36-40 ที่นั่งมีลูกค้าประจำ� เปิดมากว่า 10 ปีใกล้ station ค่าเช่าถูก ติดต่อ 0401 692 614, 0413 550 427

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 3195/576

รับสมัครแม่บ้านและดูแลเด็ก เด็กหญิง 10 เดือนและ 3 ขวบ ต้องมีอายุ 35 ปีขึ้นไป มีที่พักส่วนตัวให้ อยู่แถว pennant hill 4-6 วันต่ออาทิตย์ ติดต่อ 0433 179 654, 9446 1492

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

“Let us help you reach your full potencial”

บริการให้คำ�ปรึกษา • • • •

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗

เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ปรับเงินกู้ใหม่

บริการรวดเร็ว ทันใจ เลือกใช้เรา

คุณ สุมานี 0402 946 988 Tel: 9618 6757 1/35 Belmore St., Burwood NSW

2933/583

Pไม่มีการตามทวงหนี้

Pง่ายสะดวกและรวดเร็ว Pไม่มีค่าสมัคร

Unsecured Loans Available 3160/585

2826/577

ให้คำ�ปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำ�เร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นัก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

50/587

6/585

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

3101/577

114/585

มีชุดวิวาห์ ชุดรำ�ไทย ให้เช่า และขาย พร้อมอุปกรณ์แต่งตัว

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์

ฟรีร้านอาหาร !!!

Panania Chinese restaurant พร้อมอุปกรณ์ ในร้านอาหารคุณภาพดี จะขาย Property เหมาะสำ�หรับ Investment Immigration ติดต่อ Kristine 0430 375 522 (พูดอังกฤษ)

3195/576

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ได้ ย ท ไ ู ด เรามที นายความพ

Mark Sutherland เป็น Migration Agent มากกว่า 15 ปี เชี่ยว ชาญด้านวีซา่ สำ�หรับ นายจ้าง ลูกจ้าง แต่ งงาน คู่หมั้น Mob: 0402 265 693 นักเรียน นักธุรกิจ Mob: 0404 264 471 ให้คำ�ปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปัน Mark เป็นอดีตที่ปรึกษาของ ทรัพย์สนิ คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซา่ ทุกประเภท KPMG สำ�หรับบริษัทขนาดใหญ่ Mark เป็นอาจารย์สอน Migration ฟ้อง ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน Agent ที่มหาวิทยาลัย Australian ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ National. Mark เชี่ยวชาญคดีขั้น City Office Migration Review tribunal, Address: Level 5, 131 York Street, Sydney NSW 2000 Federal Court, Visa ถูกยกเลิก Telephone: (02) 8094 9064 Mobile: 0402 265 693 ปัญหาใหญ่เล็กกับ Immigration Email: thaiozsolicitor@yahoo.com ปรึกษา Mark, MARA No. 9601025 ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW) ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519

2593/577

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

MB: (612) 0409 395 435

7/575

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

ชำ�นาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำ�หรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

9790827

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

130 Seville St. Fairfield NSW 2165 Email : thaioz@thaioz.com.au

เปิดบริการที่

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถ ึ ง บ้ า น

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

Mobile: 0433 467 229 Pอัตราอนุมัติสูงถึง 90% T: 02 9588 7878 Pอนุมัติเงินภายใน 24ช.ม. F: 02 9475 1237 Pไม่ต้องค้ำ�ประกัน E: info@afp88.com Pได้รับเงินภายใน 15 วัน

โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!!

Migration Agents Registration No.(MARN)

Specialists in: Business Loan Small business loan Mortgage brokers Property Management

P.O.Box 1268 PARRAMATTA NSW 2124 www.afp88.com

Srun Mobile Mechanic

สนใจติดต่อ

0402 379 901

9787 3948

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

2954/586

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ษ ก ึ ร ป

ี ร าฟ

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. ประกันชีวิต Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care)Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 33


3181/576

1341/577

ร้านอาหารไทยและ Pizza ให้เช่า ย่าน Annandale เปิดมา 10 ปีแล้ว มีลูกค้าประจำ� เข้าทำ�ได้เลย ค่าเช่าคุยกันได้ ติดต่อ มือถือ 0403 097 573

2714/568

2225/578

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยย่าน Oxford Street มี 50 ที่นั่ง ค่าเช่าถูก สัญญายาว W/In-W/Out ขาย $45,000 สนใจติดต่อ 0496 579 110

3186/576

Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour

ร้านอาหารไทยเปิดมา 20 ปีแล้วเจ้าของเดิม ย่านคนรวย North Shore 70 ที่นั่งตกแต่งใหม่ สัญญายาว ค่าเช่าไม่แพง ขาย $88,000 ต่อรองได้ call 0404 988 388 3187/576

ขายร้านอาหารไทย

อยู่ในเขตท่องเที่ยว มี 150 ที่นั่ง ข้างนอกริมถนนนั่งได้อีก 20 ที่นั่ง เปิดมา 15 ปี ลูกค้าประจำ�และ Home Delivery เยอะ มี 3 Coolroom ขายในราคา $150,000 คุยกันได้ถ้าสนใจจริง 0413 386 724 (คุณวิศิษฐ์) ระหว่างเวลา 10am-4pm)

ต้องการขายธุรกิจ

ร้านอาหารไทยใน Macarthur Square Shopping Centre Food Court ต้องการจะขาย ราคา $60,000 ต่อรองได้ ติดต่อ จอย Mob: 0425 242 230 หรือ แคท Mob: 0412 810 559 3172/576

3183/576

Asian Restaurant For Sale • Restaurant nearly Newcastle Center area • Suitable for Thai or other Asian cuisine • Only restaurant in the suburb • 45 people seating (BYO) • Established Take-Away customer base with ease of parking • Low rent and other overheads. Good weekly turnover Phone 0450 928 838 for further details (English or Cantonese only After 2pm)

3185/576

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำ�สีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำ�นาญ สุ (Su)

3188/576

BONDI BEACH

20/579

2070/586

ร้านอาหารต้องการขาย

Thai Handyman

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำ�รั้ว ซ่อมห้องน้ำ� ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044, 0406 497 221 3169/578

2929/583

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำ�ด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0425 370 218 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

รับสมัคร

รับสมัครผู้ช่วยในครัว ทำ�งานต่างจังหวัด ติดต่อ 0434 510 491 3189/576

3150/576

ต้องการขายร้านนวดที่ Adelaide

ทำ�เลทอง / มีลูกค้าประจำ�เยอะ อุปกรณ์พร้อม สามารถเริ่มกิจการได้ทันที ขาย $45,000 รับประกันเงินคืน ภายใน 6 เดือน รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ Sue 0435 780 283 มีรายได้เข้ามาทุกอาทิตย์ ไม่จำ�เป็นต้องนวดเอง

FOR SALE

Utility 1,500 Kgs. Payload. 2004 KIA K2700 II table top. 2.7 litre 4cyl. Diesel. 5 Speed manual. Only 9,800 Kms. Regs. BL50SA Expires 28-6-12. Aircon, Power Steer Power windows, Central Locking, Engine Immobilizer, Sunvisor, Radio & CD Player. Seats 3. Tray 3,130 m.m. L.X 1,650 m.m. W.X 380 m.m. high drop sides. Excellent condition, Never pranged. Auburn (Sydney) (02) 9647 1272 Please speak in English $10,250

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133 3131/576 con

2411/585

รับสมัคร

Chef 1 ตำ�แหน่ง คิทเช่นแฮนด์ 2 ตำ�แหน่ง มีที่พักให้ ห่างจากซิดนีย์ 4 ชั่วโมง สนใจติดต่อ

0400 408 768

โรงงานรับสมัคร Food Factory (ไก่)

รับสมัครพนักงานขาย 2 ตำ�แหน่ง รักงานด้านการขาย-ขายตรงถึงลูกค้า พูดภาษาอังกฤษได้ดี มีwork permit สินค้าขายง่าย รายได้ดี สวัสดิการดี สนใจติดต่อ Lucy 0414 333 838 3162/576

3155/576

รับสมัคร

ต้องการ คิทเช่นแฮนด์ 1 ตำ�แหน่ง Cook 1 ตำ�แหน่ง ที่มีประสบการณ์ จ่ายดีมากทำ�งาน ที่ Olympic Park & Blacktown Shopping Centre ติดต่อ James 0411 716 547 3191/576

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

โรงเรียนสอนทำ�กาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne03 9329 6550 2534/583

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต

Thai Handyman รับเหมาต่อเติมบ้านและร้านอาหาร ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ปูพื้นไม้ plasterboard ซีเมนต์ ซ่อมแซม ราคากันเอง ฟรีโค๊ด มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0425 242 230, 0425 242 231 3190/576

รับสมัครพนักงานนวดแผนไทยจำ�นวนมาก!!! บริษัทเราเป็นบริษัทบริการนวดแผนไทยให้บริการในซิดนีย์และวูลองกอง ต้องการรับสมัคร พนักงานนวดแผนไทยจำ�นวนมาก โดยบริการของเราจะเป็นการออกไปให้บริการที่บ้าน ของลูกค้า คุณสมบัติ: * สัญชาติไทย เพศใดก็ได้ พักอาศัยอยู่ที่ซิดนีย์หรือวูลองกอง มีวีซ่าถูกต้องตามกฎหมาย * มีประสบการณ์ในการนวดแผนไทยและสปาอย่างน้อย 2-3 ปี หากมีใบประกาศจะพิจารณาเป็นพิเศษ * ต้องมีบุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดี แนะนำ�เก่ง และพูดภาษาอังกฤษได้ ต้องมีทักษะการนวดที่ดี (เราจะทำ�การทดสอบเมื่อคุณมาสัมภาษณ์) * มีบุคลิกที่สามารถช่วยในการขยายกิจการได้ * สามารถทำ�งานเดี่ยวและทำ�งานเป็นทีมได้ ทำ�งานกับเรา! สวัสดิการดี สามารถเลือกเวลาการทำ�งานได้และมี Staff Package ที่ดีให้ เราจัดหาอุปกรณ์และเครื่องมือที่จำ�เป็นในการทำ�งานที่คุณต้องการ ค่าจ้าง: สามารถต่อรองได้ สามารถรับเป็นคอมมิชชั่นหรือเป็นค่าจ้างต่อสัปดาห์ได้ ติดต่อ: สนใจกรุณาส่ง Resume มาที่คุณเบญจวรรณ พุทไธสง (Office Manager) ที่ benj@edgesoftware.com.au หรือโทร 02 8005 8099 เราจะเริ่มทำ�การสัมภาษณ์ภายในสัปดาห์หน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 34


รับสมัครนวดแผนไทย สถานนวดแผนไทยมีระดับมีหลายสาขา Health Fund Rebate เดินทางสะดวก ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานนวด สนใจติดต่อ 0413 890 833

3125/584

เราต้องการคุณเดี๋ยวนี้

0467 873 664

สุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ ที่ Melbourne รายได้ดี ทำ�งานที่สตูดิโอ และนอกสถานที่ สามารถเลือกได้ มีที่พักพร้อม ปลอดภัย อุปกรณ์ฟรี เจ้าของใจดี (No private number) SMS ok

3171/580

รับสมัครสุภาพสตรี Busy massage centre อยู่ในเมือง

เดินจาก Central เพียง 15 นาที ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานนวด sensual massage (No Sex) มีเทรนให้ ต้องตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ ช่วงเวลาทำ�งาน 9.30am-4.30pm หรือ 4.30pm-11.30pm ทุกวัน จ่ายรายวัน $70.00+split เริ่มงานทันที ติดต่อ Rob 0411 322 911

3043/577

Canberra MIMI CLUB

รับสมัครสุภาพสตรีจำ�นวนมากทำ�งาน ทำ�งาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

0401 003 446, 6228 1033

3180/577

ร้านนวดรับสมัคร

ใกล้ Manly ลูกค้าฝรั่งทั้งนั้น จ่ายดีมาก ทิปดีมาก รับสมัครสุภาพสตรีวัย 18-40 ทำ�งานเฉพาะกลางวัน หรือกลางคืน หรือเต็มเวลา อาทิตย์ละ $3,000 ขึ้น เจ้านายเป็นผู้หญิงใจดี คอยช่วยเหลือ ทุกเรื่อง ติดต่อ 0422 491 806, 0404 793 175

3173/576

รับสมัครสุภาพสตรี สุภาพสตรี สาวสวย ทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี อยู่ฝั่ง WA ที่ KALGOORLIE ที่พักฟรี! สนใจติดต่อ คุณแหวน 0435 799 609

3179/579

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

1473/585

รับสมัคร

สุภาพสตรี 18-35 ทำ�งานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำ�เงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำ�งานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

3166/576

รับสมัคร

สุภาพสตรีทำ�งานที่ Kalgoorie เพิร์ธ รายได้ดี ทำ�แบ่งหรือเช่าก็ได้ ติดต่อ ซินดี้ 0401 767 585 PLEASURE PLANET MELBOURNE< VICTORIA

• • • • • •

43 LIPTON DRIVE< THOMASTOWN

ผู้บริหารใหม่ สิง่ อำ�นวยความสะดวกดีทส่ี ดุ ในเมลเบิรน์ สถานที่สอาด สดใสและทันสมัย บรรยากาศเป็นกันเอง การจัดการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ติดต่อ 0431 229 986

3177/601

1601/579

NEWCASTLE 758 / Gi Gi’s

เปิดแล้ว เจ้าของใหม่ ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ที่เคยทำ�งานประจำ� หรือสมัครเข้ามาทำ�ใหม่ ติดต่อ 0402 878 928 ADELAIDE รับสมัครพนักงานนวด ทำ�งานที่ใจกลางเมือง Adelaide รายได้ $3,000-$4,000 p/w มีที่พักพร้อมอาหาร ติดต่อคุณโรส

0488 79 50 60

ี ร ฟ า ปรึกษ

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สาวสวยทำ�งานสตูดิโอเปิดใหม่ ย่าน Sydenham ใกล้สถานี 5 นาที มีที่พัก อาหารฟรี ร้านเปิดถูกต้อง สะอาด ปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด ทั้งด้านหน้าและหลัง เจ้าของคนไทย กันเองกับทุกคน ติดต่อ 0428 377 766

3119/577

ประกันชีวิต ประกันรายได้ ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

3178/577

รับสมัครสุภาพสตรี AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P.

(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 35

3042/591

3174/576

รับสมัครสุภาพสตรี

CANBERRA สาวสวย มีเสน่ห์ พูดภาษาอังกฤษได้ อายุ 18-30 สำ�หรับลูกค้ามีระดับ รายได้ดีมาก มีโบนัสให้สำ�หรับผลงานดี สถานที่ปลอดภัย High security ที่พักฟรี จ่ายค่าเดินทางให้ ติดต่อที่ email: gfeact@westnet.com.au หรือโทรศัพท์ 0412 628 545

55/587

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำ�งานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำ�เลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ 3132/588

0449 665 394

**Sydney**

รับสมัครสุภาพสตรีทำ�งานด้านบริการ รายได้ดี $5,000-$10,000 p/w ต้องจองล่วงหน้า 1 week ก่อนทำ�งาน มีที่พักให้ ที่ 1/72-80 Percival Rd. Smithfield ติดต่อ 0401 785 878, 0406 360 300

SYDNEY VIP JJJJJ

=

3087/577

AT CITY สุภาพสตรีทำ�งานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2931/583

=

รับสมัครสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานนวด ย่าน North Shore ใกล้สถานีรถไฟ และรถบัส ติดต่อ 0401 955 396

1898/583

=

North Shore Massage

1938/577

=

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำ�งาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำ�งาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323

0416 182 642

(02)9540 9611

=

85/599

2838/578

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำ�งานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำ�งาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำ�งานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

=

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำ�งานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/577

80/585


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ในปี ๑๙๘๓ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ดเิ อจผูอ้ ยากลองของคนหนึง่ ได้ไป ใช้เวลากลางคืนตามลำ�พังที่โรงม้าหรือเดอะสเต เบิลซึง่ เป็นอาคารด้านหลังของโรงแรม เพือ่ หวัง จะจับผีเอามาเป็นหัวข้อเขียนลงหนังสือพิมพ์ คืนนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่ในตอนเช้า ของวันรุ่งขึ้นเขาเดินผ่านบ่อน้ำ� เขาอ้างว่าปั๊มน้ำ� เก่าทีอ่ ยูเ่ หนือบ่อน้�ำ ยังใช้การได้ดี สามารถปัม๊ น้�ำ ใสสะอาดขึน้ มาให้เห็น ทัง้ ทีบ่ อ่ ดังกล่าวแห้งมา หลายสิบปีแล้ว และตัวปั๊มมีสนิมเกรอะกรังจน ไม่สามารถขยับเยื้อนได้ นายโดนัลด์และนางจูดิธ บัสเนอร์ผู้เป็น เจ้าของโรงแรมในช่วงระหว่างปี ๑๙๗๙ ถึง ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๗) เป็นอีกคู่ หนึ่งที่ได้พบปรากฎการณ์ประหลาดในระหว่าง ดำ�เนินกิจการโรงแรมหลังนี้ เมือ่ เขาขายโรงแรม ในเดือนมีนาคมปี ๑๙๘๔ (พ.ศ. ๒๔๒๗) เขา ได้เตือนว่าที่เจ้าของรายใหม่ถึงประสบการณ์ ประหลาดที่ทำ�ให้พวกเขาต้องตกใจตื่นขึ้นกลาง ดึกด้วยเสียงคนเดิน, เสียงเคาะประตู, เสียงแก้ว หลังเคาเตอร์บาร์ตกแตก, ภาพเขียนในห้องที่มี การฆาตรกรรมลอยขึ้นบนอากาศได้ นายแฟรงค์และนางชารอน เนลสัน เจ้า ของรายใหม่ผู้ไม่เชื่อเรื่องผีสางมาประสบเหตุ การณ์ประหลาดในคืนทีส่ าม เมือ่ พวกเขาถูกปลุก ให้ตนื่ ด้วยเสียงประหลาดในตอนตี ๓ นายเนล สันจึงลุกจากเตียงลงไปดูข้างล่างว่าเกิดอะไรขึ้น แต่เมือ่ เดินลงบันไดมาได้ครึง่ ทาง เขาถึงกับขน หัวลุก เมือ่ มีลมเย็นเฉียบปะทะตัวเขาสวนขึน้ มา ข้างบน ทันใดนั้นเขาก็ถูกแรงที่มองไม่เห็นผลัก จากด้านหลัง ตกบันไดลงมาจนกระดูกข้อเท้าหัก เป็นสามส่วน ต้องเข้าเฝือกนานถึง ๗ เดือน วันหนึ่งในขณะที่เขานอนพักผ่อนอยู่โดย ขาและเท้าข้างหนึง่ ใส่เฝือก นายเนลสันต้องร้อง ออกมาด้วยความเจ็บปวด เมือ่ มีแรงทีม่ องไม่เห็น บิดข้อเท้าที่หักของเขาภายในเฝือก เรื่องราวที่ เกิดขึ้นนี้ถูกนำ�มาขึ้นหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ เดอะเฮเริล์ดในฉบับวันที่ ๒๑ มีนาคม ๑๙๘๔ ญาติ ส าวของนายเนลสั น ซึ่ ง นอนอยู่ ใ น ห้องที่มีการฆาตกรรมกล่าวว่า ในตอนเที่ยงคืน ของคืนหนึง่ ภายในห้องนอนเกิดมีอากาศเปลีย่ น เป็นเย็นยะเยือกอย่างปัจจุบันเทันด่วน ทันใด นั้นเองเหมือนมีร่างของคนตัวเย็นเฉียบกดทับ อยู่บนตัวเธอ พนักงานของโรงแรมอ้างว่าเคยเห็นร่างคน จาง ๆ ของมนุษย์ปรากฎให้เห็นภายในห้องที่มี การฆาตกรรม ในขณะทีน่ ายเอียน รอส พ่อครัว ของโรงแรมเล่าว่า ในคืนวันหนึ่งเขาได้ยินเสียง ทุบที่ประตูห้องนอนที่มีการฆาตกรรม เขาจึง ขึน้ ไปดูวา่ เกิดอะไรขึน้ เมือ่ ไปถึงพบประตูหอ้ ง เปิดกว้างออก ภายในห้องเห็นเป็นแสงสว่าง วิ่ง ข้ามห้องไปยังเตาผิง แล้วแสงนั้นก็วิ่งกลับมา เขาตกใจกลัวมากจนยืนแข็งทื่อไม่สามารถขยับ ตัวหรือพูดออกมาได้ นายนิก ทันทาลิส พ่อครัวซึง่ เข้ามาทำ�งาน แทนนายรอสที่ขอลาออกไปกล่าวกับ ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ดิเอจว่า เขารู้สึกเหมือนมีใครเดิน

ตามเขาไปทุกแห่งตลอดเวลา และในตอนเช้า วันหนึง่ เขาพบว่าห้องครัวทีเ่ ขาทำ�งานเต็มไปด้วย ไอหมอกขึ้นหนามาก และขณะนอนบนเตียง ก็เหมือนมีอะไรหนัก ๆ มากดตัวเขาจนขยับตัว ไม่ได้แทบทุกคืน ในทีส่ ดุ เขาจึงตัดสินใจไปนอน อยู่ในรถของเขาอยู่หลายคืน ครั้ ง หนึ่ งในขณะที่ น ายเนลสั น กำ � ลั ง ทำ � ความสะอาดกระจกหน้าต่างจากภายนอก เขา มองเห็นใบหน้าคน แรกทีเดียวคิดว่าเป็นเงา สะท้อนใบหน้าของตนเอง แต่ใบหน้านั้นกลับ ไม่ใช่ใบหน้าของเขา นายเนลสันพยายามที่จะ เปิดหน้าต่าง แต่หน้าต่างกลับไม่ขยับ พอขยับ ได้ จึงพบว่าไม่มีใครอยู่ภายในห้อง แต่พอปิด หน้าต่างอย่างเดิม ใบหน้านั้นได้หายไป (เรื่อง ราวของนายเนลสันและพ่อครัวของเขา ท่านผู้ อ่านยังสามารถหาดูได้จากภาพบันทึกวีดีโอของ ดร.มอรีซ์ มาร์ช แห่งมหาวิทยาลัยนิวอิงแลนด์ ในยูทูบครับ) เรื่องราวของผีที่โรงแรมได้เผยแพร่ออก ไปโดยหนังสือพิมพ์ ทำ�ให้โรงแรมกลายเป็น ที่สนใจของกลุ่มผู้สื่อข่าว, ร่างทรง, คนสื่อ วิญญาณ, นักดูผสี มัครเล่น และบุคคลในศาสนา ต่างแสดงความจำ�นงค์มาขอตัง้ แคมป์จบั ผีภายใน และรอบโรงแรม หนึ่งในจำ�นวนที่ขอเข้ามาพิสูจน์เรื่องผี ก็คือสาธุคุณโทนี รัสเซลได้ติดต่อขออนุญาตอยู่ ค้างคืนที่โรงแรมกับ บุตรชายวัย ๒๑ ปีพร้อม ช่างบันทึกเสียงและช่างถ่ายภาพในคืนวันที่ ๒ เมษายน ๑๙๘๔ ซึ่งท่านได้เล่าว่าทีมงานต้อง เผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดตลอดทั้งคืน แต่ ก็สามารถถ่ายภาพปรากฎการณ์แปลก ๆ และยัง ได้บันทึกเทปคล้ายเสียงของเด็กหญิงได้อีกด้วย ความเหนื่อยหน่ายและความหวาดกลัว ทำ�ให้นายและนางเนลสันตัดสินใจขายโรงแรม ในปลายปี ๑๙๘๕ (พ.ศ. ๒๕๒๘) เจ้าของราย ใหม่คอื นายสตีฟ และนางเดโบราห์ ดัดลียเ์ ข้าทำ� กิจการโรงแรมได้ไม่นาน ก็ประสบความยุง่ ยาก ต่าง ๆ นานา รวมถึงเงินทุนในการบูรณะซ่อง แซมตัวอาคารและอุปกรณ์ จึงจำ�ต้องขายโรงแรม ในระยะเวลาอันสั้น เจ้าของรายใหม่คอื นายเอียน แมคอินทอช ได้เข้าซื้อกิจการ แล้วว่าจ้างให้สองสามีภรรยา เป็นผู้ดำ�เนินกิจการโรงแรมต่อไปพร้อมกับการ บูรณะโรงแรมและตัวอาคารโรงม้าให้กลับมา อยู่ในสภาพเหมือนยุครุ่งเรืองในอดีต พร้อม ตกแต่งภายในเพิ่มเติมด้วยวอลเปเปอร์, ผ้าม่าน และเฟอร์นเิ จอร์แอนติกให้เข้ากับยุคสมัยในอดีต จนเป็นที่พอใจ ของเจ้าของและแขกเยือน แต่ สมาชิกผีประจำ�โรงแรมเล่า.... พวกเขาพอใจ หรือไม่? ในปี ๑๙๙๑ (พ.ศ. ๒๕๓๔) มีข้อมูลระบุ ว่าภรรยาผู้จัดการ ได้ปฏิเสธที่จะขึ้นไปชั้น บนของโรงแรมในเวลากลางคืน เพราะเธอกลัว ผีที่ยึดพื้นที่อยู่ข้างบน แต่คนที่ถูกผีคุกคามก็ คือบุตรสาววัย ๔ ขวบของเธอเด็กหญิงมักจะ ตื่นขึ้นมากลางดึกทุกคืนและร้องไห้ด้วยกิริยา

ตื่นกลัวอย่างแท้จริง พร้อมกับพูด ว่า “หนูนอนไม่หลับถ้ามีเจ้านั้น อยู่ที่มุมนั้น” แต่ผู้เป็นพ่อและ แม่ต่างมองไม่เห็นสิ่งที่บุตรสาว หวาดกลัว หรือในกลางดึกของคืนวัน หนึง่ เพือ่ นของทัง้ สองนอนพักอยู่ ในห้องถัดมาร้องเอะอะโวยว่า เมือ่ พวกเขาเข้าไปภายในห้อง เพือ่ น คนนั้นบอกว่ามีใครกำ�ลังนั่งทับที่ หน้าอกของเขา แต่ทั้งสองก็มอง ไม่เห็นเช่นเดิม เจ้าของโรงแรมคลากฟิลด์ ในช่ ว งระหว่ า งปี ๒๐๐๖ ถึ ง ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๔๙ ถึง ๒๕๕๑) คือ นายพอล และนางมิชเชลล์ เล ลีย์ ได้ให้สัมภาษณ์กับวีคลีย์ไทม์ ในเดือนตุลาคมปี ๒๐๐๘ (พ.ศ. ป้ายโรงแรมคลากฟิลด์หลังการบูรณะครั้งใหญ่ ๒๕๕๑) ว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ เชื่อเรื่องผี แต่ตอนนี้เชื่อสนิท เริ่มจากในขณะ โดยย่อดังนี้ ที่เขารับประทานอาหารค่ำ�อยู่กับภรรยาภายใน เธอผู้นี้ได้ใช้ช่วงวันหยุดคริสต์มาสเดิน ห้องอาหาร เขาเห็นบัตรใบหนึ่งเคลื่อนที่รอบ ทางมาท่องเที่ยวที่เมลเบิร์น และแวะพักที่โรง โต๊ะอาหารได้เอง ต่อมามีประสบการณ์สัมผัส แรมคลากฟิลด์ ในขณะที่เธอและเพื่อนหญิงอีก อากาศเดีย๋ วร้อน เดีย๋ วอากาศเย็นจัดอย่างฉับพลัน ๓ คนนั่งรับประทานอาหาร เธอได้ยินเสียงเด็ก และก่อนหน้านี้สองสามีภรรยาเคยให้สัมภาษณ์ ผู้หญิงกรีดร้อง ต่อมาได้ความว่าเด็กหญิงคน กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นว่า โทรศัพท์มือถือ ๒ นั้น นั่งเบาอยู่บนโถส้วม แล้วเห็นใบหน้าคน เครือ่ งของพวกเขา ซึง่ แยกใช้คนละเครือ่ งอยู่ ดี พุ่งผ่านประตูส้วมเข้าหาเธอ จึงส่งเสียงกรีดวิ่ง ๆ มีน้ำ�อยู่ภายในเครื่อง ทั้ง ๆ ที่ทั้งสองไม่ได้ หนีออกจากห้องน้ำ� มายังห้องโถงของโรงแรม เข้าใกล้น้ำ�เลย ในสภาพกางเกงยังค้างอยู่ที่เข่าของเธอ แรกที นายเลลีย์กล่าวว่าเขาเองไม่เคยเห็นผี แต่ เดียว “เจนี๒๙” เห็นเป็นภาพที่น่าขบขัน แต่ มีแขกของโรงแรมทีอ่ อกมาจากห้องน้�ำ ต่างกรรม ในขณะที่เธอวิ่งออกมา ประตูตู้เก็บอุปกรณ์ ต่างเวลากัน ออกมาบอกเหมือนกันว่า พวกเขา ทำ�ความสะอาดทีอ่ ยูใ่ ต้บนั ได ซึง่ อยูไ่ ม่ไกลจาก ว่าเห็นเด็กผู้หญิงอยู่ในห้องน้ำ� เด็กน้อย ได้เปิดออกอย่างรุนแรง จนเด็กน้อย และจากรายงานการสอบสวนเรือ่ งผีทโี่ รง เอามือปิดประตูตู้ดังปัง แรมคลากฟิลด์โดย Ghost Reseach Interna เจ้าของโรงแรมซึ่งอยู่ในเหตุการณ์กล่าว -tional ซึ่งใช้อุปกรณ์ทันสมัยกว่าสิบชนิดใน ว่า ตู้ดังกล่าวได้รับการปิดล็อคเป็นอย่างดี ใน การตรวจจับ สามารถจับภาพ พลังงานเหนือ ขณะนั้น “เจนี๒๙” ยืนอยู่ข้างบันได ซึ่งอยู่ติด ธรรมชาติภายในโรงแรมได้หลายภาพ องค์กรนี้ กับประตูทางออกไปหลังโรงแรมสูจ่ ดุ ทีต่ งั้ บ่อน้�ำ ทำ�รายงานออกมาในเดือนมิถนุ ายน ๒๐๐๗ (หา เก่า ซึง่ เจ้าของโรงแรมได้ไขกุญแจประตู ตาม อ่านได้จากอินเทอร์เน็ต) บทสรุปของรายงาน คำ�ขอของเธอ ที่ต้องการออกไปถ่ายภาพด้าน ระบุว่า “มีความเป็นไปได้ที่ยังมีพลังงานลึกลับ หลังโรงแรม สถิตอยู่” และเสนอแนะให้ทำ�การศึกษาต่อไป จากนั้นอีก ๓ นาทีต่อมาเธอตรวจดูภาพ ที่ถ่ายมาได้ ปรากฎติดภาพเป็นลักษณะคล้าย @@@@ วิญญาณวงกลมสีเทา หรือทีฝ่ รัง่ เรียกว่า Orb อยู่ บั น ทึ ก เหตุ ก ารณ์ ป ระหลาดที่ โ รงแรม ในภาพด้วย ทำ�ให้เธอกลับไปถ่ายอีกหลายภาพ เมื่อเธอกลับเข้ามา กลุ่มคนที่อยู่ในเหตุ คลากฟิลด์ยงั มีอกี มาก แม้ในปัจจุบนั ก็ยงั มีผอู้ า้ ง ว่าได้ประสบเหตุการณ์ ประหลาดทีโ่ รงแรมแห่ง การณ์ยังคงพูดคุยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทัน นี้ ผมขอยกตัวอย่างมาเล่าสูก่ นั ฟังหนึง่ ราย คือผู้ ใดนั้ น ประตู อ อกสู่ ด้ า นหลั งโรงแรมก็ เ ริ่ ม สั่ น ทีใ่ ช้นามว่า “Geni29” เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต ลูกบิดประตูหมุนไปมาอย่างรุนแรงหญิงคนหนึง่

ดวงกลมสีเทาปริศนาถูกถ่ายภาพไว้ได้ที่หลังโรงแรม

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 36


กัปตันฟ้องการบินเวอร์จิน

ไม่ให้ iPad จนหลังเจ็บ 5 ก.พ. 2012 กัปตันสายการบินแบบ ประหยัด Virgin Airlines ฟ้องเรียกค่าเสียหาย นายจ้างกว่า 1 ล้านเหรียญเป็นค่าเสียรายได้และ ค่ารักษาพยาบาล จากการที่เขาต้องถืออุปกรณ์ แผนที่ ที่ ป ระกอบข้ อ มู ล ของลั ก ษณะอากาศ (flight chart) แทนที่จะจัดระบบประมวลข้อมูล ลงใน iPad อย่างทีส่ ายการบินอืน่ ๆ เขาทำ�กัน ผู้ยื่นฟ้องรายนี้คือนาย David Linton Kloster วัย 57 ปีอดีตกัปตันสายการบิน Virgin อ้ า งว่ า เขาได้ รั บ บาดเจ็ บ ที่ ห ลั ง จากการยก กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ flight chart และเอกสาร

คู่มือหนัก 18 กิโลกรัมในวันที่ 29 ธันวาคม 2009 หลังจากวันนั้นมาอาการปวดหลังของเขา ก็กำ�เริบอย่างรุนแรง ตามเอกสารที่ ยื่ น เสนอต่ อ ศาลฏี ก ารั ฐ ควีนสแลนด์ นาย Kloster อ้างว่าอาการบาด เจ็บของเขาจะไม่เกิดขึ้นหาก Virgin Australia บรรจุข้อมูลลงใน iPad ให้ใช้แทนที่จะให้แบก อุปกรณ์ที่มีน้ำ�หนักมากขึ้นเครื่องเอง ผลของการแบกของหนักทำ�ให้นายKloster ได้รับบาดเจ็บที่หลังตอนล่าง และเป็นอุปสรรค์ ต่อหน้าทีก่ ารเป็นนักบินทีห่ นึง่ ของเขา จึงทำ�การ

พบศพแช่ตู้เย็นเกี่ยวข้องกับ มอเตอร์ไซค์พุ่งชนรถบรรทุก 6 ก.พ. 2012 ได้เกิดเหตุการณ์ที่น่าจะ เกีย่ วข้องกันอย่างคาดไม่ถงึ เริม่ ต้นจากอุบตั เิ หตุ รถชนกันที่ทางด่วน Great Western Highway เมื่อวันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ซึ่งถือ เป็นจุดเริ่มต้นต่อการสาวไปถึงคดีฆาตกรรมอีก คดีหนึ่ง เหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อนาย D (นามสมมุติ) วัย 52 ปีขี่มอร์เตอร์ไซค์ด้วยความเร็วสูง ข้าม ช่องแบ่งกึ่งกลางถนนพุ่งเข้าชนรถบรรทุกเซมิ-

เทรเลอร์ที่วิ่งสวนมาเข้าอย่างจัง ที่จุดเกิดเหตุใน ตำ�บล Glanmire ใกล้เมือง Bathurst จนเพลิง ลุกไหม้ทั้งสองคัน ลักษณะอุบัติเหตุเบื้องต้นตำ�รวจสันนิษ ฐานว่า มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นการฆ่าตัวตาย แต่ต้องรอผลการชันสูตรศพ ว่าขณะเกิดเหตุ ผู้ขับมอเตอร์ไซค์มีระดับแอลกอฮอล์หรือสาร เสพติดหรือไม่ และผู้เสียชีวิตซึ่งในขณะนั้นยัง ไม่ทราบว่าเป็นใคร

ซึง่ เป็นคนสือ่ วิญญาณได้เดินไปทีป่ ระตู ในขณะ ทีเ่ ธอแตะลูกบิด ประตูกเ็ ริม่ สัน่ อย่างแรงอีกครัง้ ทำ�ให้เธอถึงกับผงะถอยหลัง “เจนี๒๙” ได้เริม่ ถ่ายภาพเงาดำ�ที่เคลื่อนไหวไปตามห้อง

(โปรดดูภาพสามารถมองเห็นได้จากเงาดำ� ทีผ่ า้ ม่าน) เมือ่ คนสือ่ วิญญาณเปิดประตูออก ไม่ ปรากฎว่ามีใครอยูภ่ ายนอก และเธอรูส้ กึ เหมือน มีเงาสีดำ�เคลื่อนผ่านประตูนั้นออกไปในขณะ ประตูถูกเปิดออก นอกจากนั้น “เจนี๒๙” ยัง เห็นเหตุการณ์ผา้ ม่านปลิวขึน้ เองทัง้ ที่ไม่มีหน้าต่างหรือประตูเปิดออก เพื่อนหญิงคนหนึ่งของเธอประสบ เหตุการณ์ เห็นใบหน้ามนุษย์ทะลุ ผ่านกระจกหน้าต่างพุ่งเข้าหาเธอ ซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นภายใน ๘ นาทีเท่านั้น เหล่านีค้ อื เรือ่ งราวของชุมนุม ผีที่โรงแรมโคชแอนด์ฮอร์สในอดีต หรือโรงแรมคลากฟิลด์ในปัจจุบนั ... เรื่องนี้จริงเท็จประการใด ขอให้ผู้ อ่านใช้วิจารณญาณ พิจารณากัน เองครับ ส่วนท่านทีอ่ ยากไปพิสจู น์ ด้วยตนเอง สามารถสั่งจองที่พัก ได้ เพราะกิจการโรงแรมผีแห่งนี้ ยัง คงเปิด บริการรับนักท่องเที่ย ว ตลอดทุกฤดูกาล....พบกันใหม่ฉบับ หน้าครับ สตรีที่เป็นคนสื่อวิญญาณกับประตูที่สั่น และภาพเงาสีดำ�ที่เคลื่อนที่ได้ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 37

ฟ้องเรียกค่าเสียหายประกอบด้วยค่าสูญเสียราย ได้ 817,546 เหรียญ, ค่าใช้จ่ายในการรักษา พยาบาล 112,182 เหรียญ, ค่าความเสียหาย พิเศษ 76,080 เหรียญ และค่าเสียหายทั่วไป 65,000 เหรียญ ในจำ�นวนค่าเสียหายพิเศษรวมถึงต้นทุน ในการตัดหญ้า, ล้างรถยนต์, งานดูแลบ้าน, งาน ดูแลต้นไม้ ซึ่งเขาไม่สามารถทำ�ได้มานับจากที่ เขาได้รับบาดเจ็บ นาย Kloster ได้เข้าทำ�การผ่าตัดในเดือน มิถุนายน 2010 เพื่อรักษาอาการเจ็บหลัง หลัง จากอาการบาดเจ็บทำ�ให้เขามีอาการภาวะซึม เศร้ารุนแรง จากความเจ็บปวดจนนอนไม่หลับ

ทางด้าน Virgin Australia ขณะนี้ยัง ไม่ได้กล่าวแก้ต่างอย่างเป็นทางการ แม้จะได้ รับการบอกกล่าวถึงเรื่องการฟ้องมาเป็นเวลา หนึ่งเดือนแล้ว โดยนาง Emma Copeman ผู้ จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์กล่าวเพียงว่า ขณะ นีก้ �ำ ลังรอหมายแจ้งและสำ�นวนข้อกล่าวหาอย่าง เป็นทางการ อย่างไรก็ตาม มีผู้ออกมาให้ความเห็นถึง ช่วงต่อของเวลา เนือ่ งจากเหตุการณ์ดงั กล่าวเกิด ขึ้นในปลายปี 2009 แต่ iPad ยังไม่มีจำ�หน่าย ในออสเตรเลีย จนกระทั่งอีก 4 เดือนต่อมาคือ เดือนเมษายน 2010

ในตอนบ่ายของวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ เมื่อทราบว่าผู้เสียชีวิตคือใคร เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ สองนายจึงไปยังที่พักของนาง Denise Suplina วัย 48 ปีซึ่งนาย D ผู้เสียชีวิตร่วมอาศัยอยู่เป็น บ้านแบบทาวน์เฮาส์ที่ถนน View St. ย่าน Chatswood สารวัตรนักสืบ Peter Yeomans นาย ตำ�รวจเจ้าของคดีกล่าวว่า เมื่อตำ�รวจในเครื่อง แบบไปเคาะประตูทาวน์เฮาส์ของนาง Suplina ซึง่ เธออยูอ่ าศัยมาเป็นเวลา 15 ปี ไม่มเี สียงตอบ รับ เพือ่ นบ้านใกล้เคียงก็บอกว่าไม่ได้เห็นเธอซึง่ มักชอบออกมาเดินเล่นนอกบ้านเป็นประจำ�มา สองวัน ทำ�ให้ต�ำ รวจมีความกังวลต่อสวัสดิภาพ ของเธอ จึงตัดสินใจพังประตู้เข้าไป ภายในทาวน์เฮาส์ ตำ�รวจพบรอยเลือด เปรอะตามพื้นห้อง จึงเข้าตรวจค้นภายในบ้าน จนทั่ว และพบศพของนาง Suplina ถูกแช่อยู่ ภายในตูเ้ ย็น ในสภาพทีส่ ารวัตร Yeomans อ้าง ว่าตำ�รวจทั้งสองนายถึงกับต้องถูกส่งไปให้คำ� ปรึกษาสภาพทางจิตจากนักจิตวิทยา นาง Suplina ผู้ เ สี ย ชี วิ ต ทำ � งานเป็ น พยาบาลผดุ ง ครรภ์ ที่ โ รงพยาบาล Mater Hospital ในย่าน Crows Nest มาเป็นเวลา เกือบ 20 ปี อย่างไรก็ตามศพที่พบยังไม่ได้ รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่า เป็นศพของ เธอหรือไม่ เนือ่ งจากศพอยูใ่ นสภาพเลวร้ายมาก

การตรวจสภาพภายในบ้านยังพบแท่งโล หะสีด�ำ ซึง่ อาจถูกใช้เป็นอาวุธในการสังหาร ถูก ทิ้งอยู่บนเตียงนอนของผู้ตาย ขณะนี้ตำ�รวจจาก Bathurst และจาก Chatswood ได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ Strike Force Findon เพื่อทำ�การสอบสวนทั้งสองคดี โดยเหตุการณ์ฆาตกรรมและฆ่าตัวตายเป็นแรง จูงใจอันหนึ่งที่ตำ�รวจสันนิษฐาน สารวัตร Yeomans กล่าวว่า ทั้งนาย D และนาง Suplina ไม่มีประวัติด่างพร้อยมาก่อน แต่อย่างใด โดยผู้ตายทั้งสองเพิ่งอยู่ในขั้นตอน ของการแยกทางกันเดิน และปกติเพื่อนบ้านจะ เห็นนาง Suplina ออกกำ�ลังการด้วยการเดินไป ตามถนนและสวนสาธารณะในทุก ๆ เช้าตรู่ นาง Suplina ไม่มีบุตร เธอได้อยู่อาศัย กับบิดามารดาและพี่สาว(หรือน้องสาว) อีกคน หนึ่งมาตลอดชีวิต ก่อนที่จะมาซื้อทาวน์เฮาส์ แยกอยู่ตามลำ�พังในปี 1999 เพือ่ นร่วมงานทีโ่ รงพยาบาล Mater กล่าว ว่าผู้ตายเป็นคนเงียบไม่ชอบสุงสิงกับใคร และ ชอบรับทำ�งานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และ ตอนกลางคืน ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ผลการชันสูตร ศพจากห้องแล็บที่ Glebe ยืนยันว่าผู้เสียชีวิต คือนาง Suplina

เจ้าหน้าที่ฉุกเฉินปฏิบัติหน้าที่ณจุดมอเตอร์ไซค์ชนรถบรรทุก


แบงก์ชาติคงดอกเบี้ยเป็นเหตุ คนตกงานเพิ ่ ม -ดอลลาร์พุ่ง 7 ก.พ. 2012 ผู้สันทัดกรณีทางการเงิน หลายคนที่ออกมาทำ�นายว่า ธนาคารกลางแห่ง ออสเตรเลียจะต้องลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อโอบอุ้ม เศรษฐกิจของประเทศและผ่อนคลายภาวะความ ตึงตัวทางด้านการเงินของประชาชน แต่ในวัน นี้ (7 กุมภาพันธ์) พวกเขาต้องเสียหน้า เมื่อ ธนาคารกลางได้ออกมาประกาศคงอัตราดอกเบีย้ ไว้ไม่เปลี่ยนแปลง ผลกระทบทีต่ ามมาจากการไม่ลดดอกเบีย้ ทำ�ให้เกิดการคาดว่า ค่าเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย จะถีบตัวสูงขึ้นกว่า 1 เซนต์มาที่ 108.12 เซนต์ สหรัฐ หลังจากค่าเงินอยูร่ ะดับต่�ำ กว่า 108 เซนต์ มานับตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา นาย Wayne Swan ร.มว.การคลังออก มากล่าวว่า การที่ธนาคารกลางไม่ขึ้นดอกเบี้ย ถือเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าเศรษฐกิจของชาติ ยังอยู่ในเกณฑ์ดี และสามารถรักษาระดับของ เงินเฟ้อได้ดีอีกด้วย ในขณะที่กลุ่มอุสาหกรรมการผลิต ซึ่ง ประสบปัญหาจากการแข็งตัวของค่าเงินดอล ล่าร์ ได้ออกมาแสดงความผิดหวัง และเตือนว่า

พวกเขาประสบความยุ่งยากในภาวะเช่นนี้ ทางด้านนาย Paul Howes เลขาธิการ แห่งชาติของสหภาพแรงงานใหญ่ออสเตรเลีย (AWU)กล่าวว่าการไม่ลดอัตราดอกเบี้ยจะส่ง ผลกระทบต่อการตกงานมากขึ้น เพราะว่ามัน ไม่เพียงไม่ได้ช่วยผ่อนคลายภาระการเงินของ ครัวเรือน แต่มนั ยังเพิม่ แรงกดดันค่าเงินดอลลาร์ อีกด้วย ส่วนฝ่ายนักการค้าในตลาดทุนและตลาด เงินกล่าวว่า ถ้าการตัดสินใจของธนาคารครั้ง นี้มาจากผลของข่าวดีจากการเจรจาหนี้สินของ ประเทศกรีซ จะทำ�ให้โอกาสค่าเงินดอลล่าร์ ทะยานขึ้นทำ�ลายสถิติ 110.81 เซนต์ในเดือน กรกฎาคม 2011 ค่อนข้างสูง เป็นทีก่ ล่าวกันว่าการตัดสินใจของธนาคาร กลางจะช่ ว ยรั ฐ บาลในการต่ อ กรกั บ ธนาคาร พาณิชย์ขนาดใหญ่ทั้งสี่ ที่ก่อนหน้านี้ออกมา กล่าวว่าพวกเขาไม่สามารถลดดอกเบี้ยเต็มจำ� นวน หากธนาคารกลางลดดอกเบีย้ ลงอีก 0.25% หรือทำ�ให้ดอกเบีย้ มาตรฐานลดลงมาอยูท่ ี่ 4.0% อย่างไรก็ตาม ผลของการไม่ลดอัตราดอก

ตำ�รวจแยกเด็กจากคู่เกย์

หลังพบประวัตินิยมตุ๋ยเด็ก 8 ก.พ. 2012 ตำ�รวจสันติบาลกลางสหรัฐ หรือ FBI ได้จัดการแยกเด็กชายวัย 6 ขวบ ออกจากบิดาคู่เกย์ชาวออสเตรเลียในระหว่างอยู่ ในลอสแอลเจลีส ในขณะที่ตำ�รวจสหรัฐและ ตำ�รวจรัฐควีนสแลนด์ทำ�การสอบสวนข้อกล่าว หาที่ว่า คู่เกย์ทั้งสองเป็นสมาชิกของเครือข่ายผู้ นิยมการมีเพศสัมพันธ์กับเด็ก เด็ ก ชายรายดั ง กล่ า วถู ก ทางการสหรั ฐ แยกออกจากบิดาชาวเกย์ของเขามาตั้งแต่เดือน ตุลาคมปีที่แล้ว เพียงหนึ่งวันหลังจากหน่วย ปฏิบัติการ Task Froce Argos ของตำ�รวจ ควีนสแลนด์บุกเข้าตรวจค้นบ้านของคู่เกย์ใน เมือง Cairns ทางเหนือของรัฐควีนสแลนด์ จากรายงานของกระทรวงบริการเด็กและ ครอบครัวในนครลอสแอลเจลิสกล่าวว่า FBI ยังได้สอบสวนถึง กรณีที่หนึ่งในคู่เกย์ได้มีเพศ สัมพันธ์กับบุตรของตนเอง ทั้งสองยังถูกต้อง สงสัยว่าได้จดั ทำ�และเผยแพร่ภาพลามกอานาจาร ที่มีต่อเด็กรายดังกล่าว และยังมีเด็กในปกครอง ไว้เพื่อสนองความสุขของพวกตน ในจำ�นวนหลักฐานที่มอบให้กระทรวง บริการเด็กและครอบครัวสหรัฐ รวมถึงวีดีโอ บันทึกภาพผูป้ กครองคูเ่ กย์ปล่อยให้เด็กนัง่ ดูหนัง เอ็กซ์ระหว่างชายกับชาย และการพูดคุยกันแต่ เรื่องใต้สะดือ รวมถึงภาพบันทึกของพวกเขาอยู่ ในลักษณะกึ่งเปลือย อย่างไรก็ตามคูเ่ กย์ทงั้ สองปฏิเสธข้อกล่าว หา และอ้างว่าทั้งสองเป็นเหยื่อของพวกต่อต้าน กลุ่มคนรักร่วมเพศและการเป็นผู้ปกครองเด็ก

ของกลุ่มคู่รักชาวเกย์ หนึ่งในสองคู่เกย์ได้เด็กมาจากหญิงชาว รั ส เซี ย คนหนึ่ งในการตั้ ง ครรภ์ แ ละคลอดใน ปี 2005 หลังจากทางการออสเตรเลียปฏิเสธวีซา่ ให้ กับเด็ก ทั้งสองได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศ และประสบความสำ�เร็จใจการขอเป็นผู้เลี้ยงดู เด็กในสหรัฐอเมริกา จากนั้นจึงย้ายกลับมาอยู่ ออสเตรเลียเมือ่ ผูเ้ ป็นบิดาได้สญ ั ชาติออสเตรเลีย คู่เกย์ทั้งสองอ้างว่า พวกเขาต้องเข้าไป สู่ความยุ่งยากโดยไม่รู้ตัว เมื่อไปสุงสิงกับชาย สามคนในสหรัฐ, นิวซีแลนด์ และเยอรมันนี ซึ่งเขามารูภ้ ายหลังว่าทั้งสามคนเป็นผู้นิยมมีเพศ สัมพันธ์กบั เด็ก, เป็นผูส้ ะสม, ผูผ้ ลิตและเผยแพร่ ภาพลามกอนาจารเด็กเล็ก ตัวการสำ�คัญในจำ�นวนสามคนก็คือนาย Edward de Sear นักกฎหมายวัย 64 ปีผู้ เป็ น เพื่ อ นกั บ พ่ อ ของเด็ ก เขาถู ก จั บในเมื อ ง นิ ว เจอร์ ซี ส หรั ฐ อเมริ ก าเมื่ อ ปี ที่ ผ่ า นมา ใน ข้อหาผลิตและเผยแพร่ภาพลามกอนาจารเด็ก ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และชายคนที่สองเป็นชาว นิวซีแลนด์ FBI อ้างว่าคู่เกย์รายนี้ได้พาเด็กไปเยี่ยม พวกเขาที่นิวซีแลนด์ในเดือนตุลาคม 2010 ที่ ซึ่ ง พวกเขาถ่ า ยวี ดี โ อภาพเปลื อ ยของเด็ ก ชาย โดยทีค่ เู่ กย์ชาวออสเตรเลียอ้างว่าไม่รกู้ ารกระทำ� ดังกล่าวมาก่อน บุคคลที่สามเป็นชาวเยอรมันนีที่คู่เกย์ชาว ออสเตรเลียรู้จักเขาโดยผ่านชายชาวนิวซีแลนด์

เบี้ ย มี โ อกาสสู ง ที่ จ ะถู ก ตอบโต้ จากธนาคารพาณิชย์ด้วย การขึ้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แทน โดย ธนาคาร ANZ เป็นธนาคารแรก ที่ออกมาตอบโต้ด้วยการประกาศ จั ด ตั้ ง คณะกรรมการในวั น ศุ ก ร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์เพื่อพิจารณา ปรับดอกเบี้ยอย่างเป็นอิสระจาก ธนาคารกลาง นักวิเคราะห์การเงินเชื่อว่า โอกาสที่ธนาคาร ANZ ขึ้นอัตรา ดอกเบีย้ มีสงู มาก เนือ่ งจากธนาคารแห่งนีใ้ ช้เงิน ทุนจากต่างประเทศถึง 20% ต้นทุนเงินของ ธนาคารสูงขึ้นกว่าเดือนธันวาคม ทำ�ให้นัก วิเคราะห์ส่วนใหญ่เชื่อว่าธนาคาร ANZ น่าจะ ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกประมาณ 0.10% ในขณะทีน่ ายJohn Symond บิก๊ บอสแห่ง Aussie Home Loans ทำ�นายว่าธนาคาร ANZ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้อีกประมาณ 0.05% เพื่อให้ได้เงินชดเชยในราว 80% ของต้นทุน เงินที่เพิ่มขึ้น และถ้าธนาคาร ANZ ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ธนาคารอื่น ๆ ก็คงขึ้นอัตราดอกเบี้ยตาม ด้วย การจั ด ระบบของการคิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ ป็ น อิสระจากธนาคารกลางเช่นกัน ก่อนหน้านี้ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ธนาคาร

ซึ่ ง พวกเขาพาเด็ กไปพบชายชาวเยอรมั น นี ที่ นิ ว ซี แ ลนด์ และเป็ น อี ก ผู้ ห นึ่ ง ที่ บั น ทึ ก ภาพ เปลือยของเด็ก เขาถูกตำ�รวจเยอรมันบุกเข้าตรวจ ค้นและจับกุมในเดือนสิงหาคมปีที่ผ่านมา ผูป้ กครองชาวเกย์ชาวออสเตรเลียกล่าวว่า นาย Sear, ชาวนิวซีแลนด์และชาวเยอรมันเป็น เพียง 3 ใน 20 เพื่อนชาวไม้ป่าเดียวกันที่พวก เขาคบหาสมาคมด้วย โดยไม่รมู้ าก่อนว่าพวกเขา เป็นพวกนิยมการมีเพศสัมพันธ์กบั เด็ก และไม่รู้ ว่าพวกเขาได้ทำ�อะไรกับลูกของทั้งสอง อย่างไรก็ตามชายทั้งสองพร้อมบุตรชาย และเพื่ อ นชายชาวออสเตรเลี ย อี ก คนหนึ่ ง ซึ่ ง อาศัยร่วมบ้านที่เมือง Cairns ได้เดินทาง ไป สหรัฐในเดือนตุลาคม 2011 ซึง่ ชายชาวออสเตร เลียคนนี้ทำ�งานใกล้ชิดกับเด็ก ซึ่งตำ�รวจหน่วย Task Froce Argos มิได้ตอบรับหรือปฏิเสธว่า

นาย Glenn Stevens NAB ได้ออกมาแถลงที่จะเสนออัตราดอกเบี้ย เงินกู้ที่ต่ำ�ที่สุดในจำ�นวนธนาคารพาณิชย์ขนาด ใหญ่ด้วยกัน ส่วนเหตุผลทีน่ าย Glenn Stevens ผูว้ า่ การ ธนาคารกลางตั ด สิ นใจไม่ ล ดอั ต ราดอกเบี้ ย ก็ เนื่องจาก ธนาคารกลางเชื่อว่า สภาพเศรษฐกิจ และตลาดการเงินของโลกอยู่ในสภาพดีขึ้นกว่า ในเดื อ นธั น วาคมที่ ผ่ า นมา ซึ่ ง เป็ น เดื อ น ที่ ธนาคารกลางประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ก่อนหน้านี้ มีการสอบถามผู้สันทัดกรณี ทางด้านการเงินชั้นนำ�ของประเทศ 27 คนใน จำ�นวนนี้ 24 คนเชื่อว่า ธนาคารกลางจะต้อง ขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันนี้ (7 กุมภาพันธ์) อย่าง แน่นอน

เขาเป็นส่วนหนึ่งที่จะถูกสอบสวนหรือไม่ ในขณะที่ชายชาวออสเตรเลียผู้เป็นเพื่อน ของผู้ปกครองชาวเกย์ขบั รถมาตามลำ�พังกับเด็ก ชายมาตามทางด่วนในลอสแอลเจลิส ตำ�รวจ ได้เรียกให้เขาจอดรถข้างทาง เพียงไม่ถึง 24 ชั่วโมงหลังจากตำ�รวจ ควีนส์แลนด์ให้ข้อมูล การตรวจค้นที่บ้านในเมือง Cairns เข้าสู่ระบบ คอมพิวเตอร์ตำ�รวจ FBI จึงเป็นผลให้เด็กชาย คนนั้ น ถู ก แยกตั ว ออกจากผู้ ป กครองชาวเกย์ มาอยู่ในการดูแลของกระทรวงบริการเด็กและ ครอบครัวนับจากนั้นมาจนถึงปัจจุบัน คดีของเด็กชายจะถูกนำ�ขึน้ สูศ่ าลลอสแอล เจลีสครั้งต่อไปในสัปดาห์หน้าเพื่อการพิจารณา ว่า ศาลจะแยกเด็กออกจากคูค่ รองชาวเกย์ทงั้ สอง เป็นการถาวรหรือไม่

KFC กับ พิซซ่า-ฮัทพึ่งศาล

หวังยังคงจ่ายค่าจ้างอัตราต่ำ� 9 ก.พ. 2012 Pizza Hut และ KFC ได้ พึ่งกระบวนการยุติธรรมเพื่อหวังที่จะยังคงจ่าย ค่าจ้างแรงงานในอัตราทีต่ �่ำ กว่า อัตราทีก่ �ำ หนด ตามการกำ�หนดค่าแรงงานในอุตสหกรรมอาหาร เร่งด่วน หรือ FFIA ในปีหน้า ทั้งนี้ภัตตาคาร Pizza Hut ซึ่งมีสาขา 219 แห่งและภัตตาคาร KFC ซึ่งมีสาขา 369 แห่งทั่วออสเตรเลีย ซึ่งจ้างแรงงานไม่เต็มเวลา (Part-time) เป็นส่วนใหญ่ ยังคงหวังที่จะจ่าย ค่าแรงพนักงานในกะกลางคืน, วันหยุด และ วันหยุดสุดสัปดาห์ในอัตราที่ต่ำ�กว่าที่กำ�หนด โดย FFIA

แรงงานส่วนใหญ่ของ Pizza Hut และ KFC เป็นนักเรียนมัธยมปลายหรือนักศึกษา มหาวิทยาลัย โดย 80% ของแรงงานเหล่านี้ เป็นผู้มีอายุต่ำ�กว่า 19 ปี อยู่ในข่ายได้รับอัตรา การจ้างงานเยาวชน ที่มีอัตราค่าจ้างในกลุ่มที่ต่ำ� ที่สุดของประเทศ บริษทั Yum Restaurant ซึง่ เป็นบริษทั แม่ ของ KFC และ Pizza Hut ได้พงึ่ ระบบศาลเพือ่ ให้แน่ใจว่า เมื่อถึงเวลาทำ�ข้อตกลงการจ้างใหม่ พวกเขายั ง สามารถจ่ า ยอั ต ราการจ้ า งแรงงาน ทำ�งานกะกลางคืนและวันหยุด ต่�ำ ว่าของ FFIA โดยข้อตกลงการจ้างในปัจจุบนั ของบริษทั

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 38


จำ�คุกนักบัญชีขโมยเงิน 45 ล้าน เอามาช็อปปิ้งแสดงความร่ำ�รวย 10 ก.พ. 2012 นาง Rajina Subramaniam อดี ต นั ก บั ญ ชี บ ริ ษั ท หลั ก ทรั พ ย์ แ ละจั ด การ กองทุน ING ได้ถูกศาลตัดสินจำ�คุกเป็นเวลา 15 ปีในวันนี้ (10 กุมภาพันธ์) จากความผิด ฐานฉ้อโกงเงินบริษัทจำ�นวน 45.3 ล้านเหรียญ ในระหว่างที่เธอทำ�งานในช่วง 5 ปีสุดท้าย ซึ่ง ถือเป็นคดีฉ้อโกงรายบุคคลที่ใหญ่ที่สุดรายหนึ่ง ของออสเตรเลีย ในการตั ด สิ น คดี ใ นวั น นี้ ผู้ พิ พ ากษา Michael Finance ผู้พิพากษาศาลแขวงแห่งรัฐ น.ซ.ว.ได้กล่าวถึงการกระทำ�ของนาง Subramaniam แห่งย่าน Castle Hill ว่าเป็น “คดีอาช ญากรรมที่ร้ายแรง” นาง Subramaniam มีพฤติกรรมต้องการ สนองความต้องการของตนเอง ด้วยการขโมย เงิ น บริ ษั ท มาซื้ อ ของแบรนด์ เ นมในช่ ว งเวลา พั ก กลางวั น คราวละนั บ หมื่ น ถึ ง แสนเหรี ย ญ โดยเธอจะมีความสุข เมื่อมีผู้คนรอบกายมอง ว่าเธอเป็นคนรวยและเป็นคนมีใจโอบอ้อมอารี แต่พอตกเย็นเธอกลับสู่ความเป็นตัวจริงของเธอ ด้วยการใช้ชีวิตอย่างปกติกับครอบครัว โดยที่ สามีไม่รู้พฤติกรรมอีกด้านหนึ่งของภรรยา นอกจากนั้นในช่วงเวลากลางวันเธอเป็น สาวแต่งตัวมีระดับเดินช็อปปิง้ และในช่วงเวลา

งานเธอยังแอบมีเพสสัมพันธ์กับเหล่าบรรดาผู้ บริหารของ ING อีกด้วย นาง Subramaniam วัย 42 ปีไม่เคยเอา เงินที่ขโมยมาปลดปล่อยหนี้เงินกู้ซื้อบ้านของ ครอบครัวที่ Castle Hill หรือชำ�ระหนี้สินอื่น ๆ ของครอบครัว เธอซื้อสินค้าราคาแพงโดย ไม่ได้ใช้เอง แต่เอาไปแจกจ่ายให้เพือ่ นพนักงาน เพื่อแลกเปลี่ยนกับคำ�ชื่นชมว่า เธอเป็นคนมีใจ โอบอ้อมอารี นอกจากนั้นเธอยังให้เงินแก่นาง Doris Souter พนักงานขายของร้าน Paspaley Pearls เป็นเงิน 1.3 ล้านเหรียญ และให้นาย Enrique Peralta พนักงานขายของร้าน Christian Dior เป็ น เงิ น 240,000 เหรี ย ญ ซึ่ ง ทั้ ง สองเป็ น พนักงานขายที่คอยให้บริการเธอในขณะเป็น ลูกค้าเท่านั้น เธอได้ใช้เงินทีย่ กั ยอกมาซือ้ สินค้าแบรนด์ เนมกว่า 600 ชนิดที่รวมถึงสินค้าเครื่องประดับ ของ Tag Heuer, Tiffany & Co and Bulgari และ 200 Chanel ซื้อน้ำ�หอม, เครื่องแต่ง หน้า และเสื้อผ้าจาก Chanel, Hugo Boss และ Armani ซื้อแชมเปญ Moet & Chandon Dom Perignon ขวดละ 600 เหรียญแจกเพื่อน ๆ เธอได้ยอมรับของขวัญเป็นการเดินทาง

นักโทษติดคุกไทยจะกลับมา ติดคุกในรัฐนซว.ในเร็ว ๆ นี้ 11 ก.พ. 2012 นาย Martin Garnett หรือ นาย Mitchell Blake พ่อค้ายาเสพติดซึ่งถูกจับ ในประเทศไทยและถูกศาลตัดสินจำ�คุกตลอด ชีวิต ขณะนี้เขากำ�ลังจะได้รับการส่งตัวในฐานะ นักโทษข้ามแดนมาติดคุกในเวลาทีเ่ หลือในเรือน จำ�รัฐน.ซ.ว.อันเป็นไปตามสนธิสัญญาการส่ง ผู้ร้ายข้ามแดน นาย Garnett ปัจจุบันวัย 45 ปีผู้ใช้ชีวิต ในช่วงวัยหนุ่มของเขาอยู่ในเรือนจำ�บางขวางที่ จังหวัดนนทบุรี และเรือนจำ�กลางคลองเปรม แขวงลาดยาว กรุงเทพฯ มาได้ 17 ปี และ ขณะนี้ถูกส่งไปจำ�คุกในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกเป็นเวลา 4 กับอีก 9 เดือน จากความผิดใน

คดีส่งเฮโรอินไปจำ�หน่ายที่ประเทศสหรัฐโดย ผ่านทางไปรษณีย์ เป็นที่คาดว่า เขามีกำ�หนดที่จะถูกส่งมา จำ�คุกในรัฐน.ซ.ว.ในอีกไม่เกินหนึ่งปี หลังจาก ผู้พิพากษาศาลแขวงในเมือง South Bend รัฐ อินเดียนา สหรัฐยอมรับว่า นาย Garnett สำ�นึก ผิดและมีความเสียใจต่อการกระทำ�ผิดทีท่ �ำ ลงไป และตั้งใจกลับตัวเป็นคนดีหลังจากที่เขาเปลี่ยน มานับถือศาสนาอิสลาม นาย Garnett ผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยประสบ ความสำ�เร็จในธุรกิจขายรถยนต์ระดับหรูในซิด นีย์ ถูกจับที่สนามบินดอนเมืองในปี 1993 ด้วยการนำ�เฮโรอินหนัก 4.7 กิโลกรัมพันรอบ

ทั้งสองจะจบสิ้นลงในเดือนกันยายนและเดือน ธันวาคมปีนี้บริษัท Yum ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ

ศาลสหพันธ์กลาง โดยมีผู้พิพากษาเต็มบังลังก์ ค้านคำ�ตัดสินของผู้พิพากษาเต็มบังลังก์ของศาล

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 39

ไปท่องเที่ยวเมือง Broome และ Darwin ด้วย เครื่องบินบริการส่วนตัวจาก Paspaley Pearls เพื่อเป็นการตอบแทนในฐานะที่เธอเป็นลูกค้า รายใหญ่ นาง Subramaniam ยังได้ใช้เงินจำ�นวน 18 ล้านเหรียญในการซื้ออพาร์ตเมนท์ 8 แห่ง ที่ Bondi, Kirribilli และในใจกลางเมืองซิดนีย์ จากสำ�นวนการสอบสวนของตำ�รวจกล่าว ว่า นาง Subramaniam ได้ทำ�งานกับ ING Australia Holdings เป็นเวลา 20 ปีโดยตำ�แหน่ง สุดท้ายเป็นพนักงานบัญชีอาวุโส เริ่มทำ�การ ฉ้อฉลปีแรกด้วยการยักยอกเงิน 21 ครั้ง รวม เป็นเงินทั้งสิ้นเพียง 72,000 เหรียญ เมื่อไม่มี ใครจับได้เธอก็ยิ่งขโมยเงินหนักมือขึ้น ติดต่อ กันเป็นเวลา 5 ปีก่อนที่จะถูกจับได้ วิธีการฉ้อฉลของเธอ กระทำ�ด้วยการใช้ ชื่อและเอกสารแสดงตัวบุคคลปลอม และรหัส ผ่านในการโอนเงินจากบัญชีของ ING เข้าสู่ บัญชีของเธอ นาง Subramaniam อ้างว่าเหตุทเี่ ธอขโมย เงินหลายสิบล้านเหรียญส่วนหนึ่งเกิดจากความ ไม่พอใจต่อบริษทั ING และผูบ้ ริหารทีเ่ ธอมีเพศ สัมพันธ์ด้วย และเธอต้องการแก้แค้นสถาบัน การเงินแห่งนี้ ในคดีนผี้ พู้ พิ ากษา Finance ได้ลดโทษจำ� คุกนาง Subramaniam ลง 30% เนือ่ งจากจำ�เลย ให้ความร่วมมือในการทำ�คดีตอ่ ทางการ และเธอ ยังได้ใช้เงินส่วนตัวและของสามีในการชดใช้เงิน คืนให้กับ ING ตัวของเขา ซึ่งถ้าเขาทำ�สำ�เร็จเขา ก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีคนหนึง่ แต่โชคร้ายทีเ่ ขาถูกจับได้เสียก่อน ในขณะถูกจับกุมเขามีอายุ 26 ปี ถูกศาลไทยตัดสินจำ�คุก ตลอดชีวิต และต่อมาโทษจำ� คุกของเขาได้ลดลงเหลือ 40 ปี และได้รับการส่งผู้ร้ายข้ามแดน ไปสหรัฐอเมริกาในปี 2011 เพื่อ ดำ�เนินคดีความผิดข้อหาค้ายาเสพ ติด และถูกขังอยู่ที่เรือนจำ�ใน เมือง South Bend นับแต่นั้นมา ในระหว่ า งอยู่ ใ นเรื อ นจำ � บางขวางเขาได้เป็นข่าวดัง ถึง การทำ�กิจกรรมเหลือเชื่อต่าง ๆ ภายในห้องขังรวมถึงการทำ�ธุรกิจ ค้าเฮโรอินระหว่างชาติในเรือนจำ� บางขวาง อ่านต่อหน้า 40

นาง Rajina Subramaniam ในการติดตามเรียกเงินคือของบริษทั ING สามารถเรียกเงินคืนได้ 16 ล้านเหรียญ จากการ ติดตามเอาเครื่องอัญญมณี และอพาร์ตเมนท์ 8 แห่งนำ�ไปขาย โดยสรุปแล้วบริษัทได้รับความ เสียหายจากการฉ้อฉลครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณ 30 ล้านเหรียญ

นาย Martin Garnett ขณะอยู่ที่คุกบางขวาง

แรงงานออสเตรเลีย (FWA) ในเดือนมีนาคม ปี 2011 เพื่อพยายามที่กำ�หนดอัตราข้องตกลง แรงงานขั้นต่ำ�ของตนเอง ภายใต้ข้อกำ�หนดของ FFIA จะให้ความ ยืดหยุ่นน้อยกว่า เงื่อนไขการจ้างงานของ Pizza Hut ที่ให้กับพนักงานในเรื่องของเวลาเริ่มเข้า งานและเลิกงาน ข้อกำ�หนดของ FFIA ยังทำ�ให้เจ้าของร้าน อาหารเร่งด่วนมีความยากมากขึ้นในการเปลี่ยน ตารางเวลาทำ�งาน และการจ้างค่าล่วงเวลาทีพ่ วก เขายากจะหลีกเลี่ยงได้ FFIA ยังกำ�หนดให้การทำ�งานแต่ละกะจะ ต้องไม่ต่ำ�กว่า 3 ชั่วโมง และมีอัตราค่าจ้างที่สูง กว่า ในปัจจุบันค่าจ้างระดับกลางของพนักงาน Pizza Hut ทำ�งานในเวลากลางวันตกเฉลี่ย ชัว่ โมงละ 16.61 เหรียญ ในขณะทีอ่ ตั ราค่าจ้าง

ของ FFIA สำ�หรับพนักงานตามร้านอาหารเร่ง ด่วนตกชั่วโมงละ 17.03 เหรียญ ส่วนค่าแรงทำ�งานในวันอาทิตย์ FFIA กำ�หนดไว้ที่ชั่วโมงละ 24.71 เหรียญ แต่ภายใต้ ข้อตกลงการจ้างที่ Pizza Hut จะยังได้รับสิทธิ ถึงสิ้นปีคือที่ 16.61 เหรียญต่อชั่วโมง Pizza Hut และ KFC กล่าวว่า พวกเขา จะประสบปัญหาในการดำ�เนินกิจการหากจะต้อง จ่ายค่าแรงตามอัตราของ FFIA และผู้รับแฟรน ไชส์ที่ไม่สามารถรับภาระได้อาจจะต้องปิดตัว เอง หรือไม่ก็ต้องลดพนักงานลง ในขณะที่สหภาพแรงงานออกมากล่าวว่า กลุ่มร้านอาหารในเครือลูกโซ่ขนาดใหญ่ ไม่ ควรได้สิทธิพิเศษ เหนือกว่ากิจการร้านอาหาร เร่งด่วนทั่วไป


พบบ้านที่ยังมีสนามหญ้า จะมีราคาเพิ่มอีก 8 หมื่น

ๆ ยังคงเป็นสิง่ สำ�คัญสำ�หรับคนในยุคค.ศ. 2012 เขากล่าวต่อไปว่า สำ�หรับผู้ต้องการขาย บ้าน การสละเวลาในการทำ�สนามหญ้าและ สวนรอบบ้านให้ดูสวยงาม และหมั่นตัดหญ้า อย่างสม่ำ�เสมอ มันจะทำ�ให้มูลค่าของบ้านสูง ขึ้นอย่างไม่รู้ตัว นาย Matthew Holmes ผู้จัดการทั่วไป ของบริษัท Turf Australia กล่าวว่า ไม่เพียง แต่บ้านที่มีสนามหญ้าเท่านั้นที่เป็นที่นิยมของ ชาวออสเตรเลีย พวกเขายังพอใจทีจ่ ะเห็นสถาน

ที่ประกอบการค้า, โรงแรม หรือแม้แต่รัฐสภา มีสนามหญ้า เพราะมันให้ความรู้สึกถึงความ สดชืน่ แจ่มใส และบ้านทีห่ ลังคาปรับเป็นสนาม หญ้าหรือเป็นสวนไม้ประดับ จะให้ความรู้สึก ถึงอุณหภูมิลดลงในฤดูร้อน เขากล่าวว่า ผูค้ นเริม่ ปลูกต้นไม้บนดาดฟ้า และหลังคา มันไม่เพียงจะช่วยให้สิ่งแวดล้อม ดีขึ้น แต่มันยังช่วยลดอุณหภูมิของอาคารและ บ้านเรือนอีกด้วย

เดอะบิ๊กโฟร์เรียงหน้าขึ้นดบ. ประกาศอิสระจากแบ๊งก์ชาติ บ้านทีม่ สี นามหญ้ากำ�ลังเป็นทีน่ ยิ ม 12 ก.พ. 2012 ผลการศึกษาล่าสุดพบว่าผู้ ต้องการซือ้ บ้านยินดีทจี่ ะจ่ายเงินเพิม่ อีกถึง 19% หากพบว่า บ้านหลังดังกล่าวมีพนื้ ทีท่ เี่ ป็นสนาม หญ้า แทนทีจ่ ะเป็นลานคอนกรีต, หรือลานปูอฐิ หรือพื้นกระเบื้อง หรือหญ้าสังเคราะห์ จากการสำ�รวจพบว่า 73% ของผู้ต้องการ ซื้อบ้าน ต้องการบ้านที่มีสนามหญ้า เพื่อเป็น สถานที่ปลอดภัยสำ�หรับให้บุตรหลานของพวก เขาเล่นอยู่ภายในขอบเขตของบ้าน, ในขณะที่ 33% ต้องการสนามหญ้าเพื่อใช้เป็นที่พักผ่อน หย่อนใจและเพิ่มความสวยงามของตัวบ้าน จากการศึ ก ษาพบว่ า ครอบครั ว ชาวรั ฐ น.ซ.ว.พอใจที่จะจ่ายเงินเพิ่มอีก 83,600 เหรียญ สำ�หรับบ้านราคา 440,000 เหรียญ หากมีสนาม หญ้า ในขณะที่ครอบครัวชาวรัฐวิกตอเรียยินดี จ่ายเงินเพิ่ม 79,800 เหรียญ สำ�หรับบ้านรา คา 420,000 เหรียญ และชาวรัฐควีนสแลนด์ ยินดีจ่ายอีก 48,600 เหรียญสำ�หรับบ้านราคา 405,000 เหรียญ

นาง Jody Rigby อดีตคนสวนของรายการ Backyard Blitz กล่าวว่า สนามหญ้าคือผู้ชนะ เหนือลานคอนกรีต, สนามหญ้าสังเคราะห์, พืน้ เดกกิ้ง และพืน้ ปูแผ่นอิฐสวยงาม เพราะมันเป็น วิถีชีวิตของชาวออสเตรเลียที่เด็ก ๆ เกิดมาก็มีที่ วิ่งเล่นในสนามหลังบ้าน และการมีสนามหญ้า ก็ไม่เป็นภาระทีย่ งุ่ ยากเกินไปสำ�หรับเจ้าของบ้าน ที่จะดูแลสนามและสวนหลังบ้านของพวกเขา ให้สวยงาม แต่มันกับเป็นงานอดิเรกหรือการ นันทนาการที่ดีสำ�หรับเจ้าของบ้านอีกด้วย นาย Janusz Hooker ผู้อำ�นวยการบริหาร ของกลุ่มเอเยนซี่ LJ Hooker และเป็นหลานปู่ ของเซอร์ Leslie Hooker ผู้บุกเบิกธุรกิจเอเยน ซี่ อสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลียกล่าวว่า สนาม หลังบ้านได้เข้ามาเป็นปัจจัยด้านงบประมาณการ ซื้อบ้านของชาวออสเตรเลีย ในปัจจุบนั ชาวออสเตรเลียได้เปลีย่ นความ คิดในเรือ่ งของสนามหลังบ้านแต่บา้ นทาวน์เฮาส์ และบ้านเดีย่ ว ทีม่ สี นามหญ้าตามย่านชุมชนต่าง

นักโทษติดคุกไทยจะกลับมา ติดคุกในรัฐนซว.ในเร็ว ๆ นี้

ต่อจากหน้า 39

ซึ่งเป็นเหตุให้เขาถูกศาลสหรัฐดำ�เนินคดี ในคดีที่ 2:02-CR-00034-(01)-RM, United States District court Northern District of Indianna, Hammond Division และยังทำ� ธุรกิจปล่อยเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยสูงภายในเรือนจำ� โดยทำ�ธุรกิจร่วมกับเจ้าหน้าที่ของเรือนจำ�กลาง คลองเปรม นาย Garnett ได้กล่าวถึงเจ้าหน้าทีค่ วบคุม ของเรือนจำ�ในประเทศไทยว่า เป็นพวกขี้โกง ไม่มีสติปัญญา ผู้ซึ่งไม่แคร์ต่อชีวิต ไม่แคร์ กฎหมายบ้านเมืองหรือกฎระเบียบ ผู้ซึ่งจัดการ กับ (นักโทษ) ทุกคนได้ตามอำ�เภอใจ อย่างไรก็ตามด้วยสติปญ ั าของนาย Garnett ทำ�ให้เขาสามารถเข้ากับผูค้ มุ เหล่านีไ้ ด้เป็นอย่างดี ต่อมาในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ได้มีรายงาน ข่ า วความคื บ หน้ า ของคดี ก ารค้ า ยาเสพติ ดใน ขณะอยู่เรือนจำ�บางขวางว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่าน

มาผู้ต้องหาสัญชาติไทยสองคนคือนายไพสิทธิ์ เบญจฤทธิ์ (Paisit Bencharit) อดีตนักโทษ เรือนจำ�บางขวาง และน.ส.สุวาณี ศรีประสาร (Suwanee Sriprasarn) ซึง่ เป็นแฟนสาวของนาย Garnett ได้ควบคุมตัวไปถึงสนามบินนานาชาติ ในรัฐอินเดียนา เพื่อดำ�เนินคดีลักลอบนำ�เข้าเฮ โรอินเข้าสหรัฐในปี 2005 หลังการจับกุมชาย คนหนึ่งพร้อมของกลางได้ในชิคาโก จากการสอบสวนของ FBI พบว่า นาย Garnett และน.ส.สุวณีได้ให้สินบนเจ้าหน้าที่ เรือนจำ�เพื่อการลักลอบเอาโทรศัพท์มือถือไป ให้กับนาย Garnett ในเรือนจำ� ก่อนที่จะจัด ตั้งเครือข่ายทำ�การค้าเฮโรอินข้ามโลกโดยผ่าน ระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งก่อนหน้านี้นาย Garnett ได้ยอมรับสารภาพผิด และได้ให้การซักทอดไป ยังผู้ต้องหาทั้งสอง

13 ก.พ. 3012 ธนาคารขนาด ใหญ่ทงั้ สีข่ องออสเตรเลียได้แสดงให้ เห็นถึงความเป็นอิสระจากธนาคาร กลางอีกครั้งหนึ่งเมื่อธนาคาร NAB และธนาคาร Commonwealth ประ กาศขึ้ น อั ต ราดอกเบี้ ย เงิ น กู้ ใ นวั น นี้ (13 กุมภาพันธ์) ตามธนาคาร ANZ และธนาคาร Westpac ซึง่ ประกาศขึน้ ดอกเบี้ยไปก่อนล่วงหน้า

ทั้งนี้ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ ธนาคารANZ ได้ประกาศขึ้นอัตราดอก

เบี้ยเงินกู้เพื่อบ้านชนิดอัตราดอกเบี้ยผัน แปรอีก 0.06% หรือเพิ่มจาก 7.30% เป็น 7.36% ในขณะที่ธนาคาร Westpac ประกาศเพิม่ อัตราดอกเบีย้ 0.10% คือจาก 7.36% มาเป็น 7.46%

ในวันนี้ธนาคาร Commonwealth ออก มาประกาศก่ อ นด้ ว ยการเพิ่ ม อั ต ราดอกเบี้ ย 0.10% หรือเพิ่มจาก 7.31% เป็น 7.41% จาก นั้นธนา คารNAB เป็นสมาชิกรายสุดท้าย ของกลุ่ม “เดอะบิ๊กโฟว์” ประกาศขึ้นอัตรา ดอกเบี้ย 0.09% หรือเพิ่มจาก 7.22% เป็น 7.31% การขึน้ อัตราดอกเบีย้ ได้ท�ำ ให้ฝา่ ยรัฐบาล ออกมาแสดงความไม่พอใจ และสนับสนุน ให้ประชาชนตอบโต้ด้วยการโยกย้ายเงินกู้ไป หาแหล่งเงินกูท้ ถี่ กู กว่า ตามแนวนโยบายของ นาย Wayne Swan ร.มว.การคลัง นาย Swan กล่าวว่า รัฐบาลขอบอกให้ ชาวออสเตรเลียพิจารณาการตัดสินใจ ในการ หาธนาคารที่เสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า แต่มีบุคคลหนึ่งที่ยังยืนยันว่าเขาจะไม่ โยกย้ายเงินกูข้ องเขาออกไปจากธนาคาร ANZ ก็คือนาย Bill Shorten ร.มว.บริการทางการ เงินและ ร.มช.การคลัง ซึง่ ยอมรับเป็นการส่วน ตัวว่า เป็นเรื่องไม่ง่ายนักต่อการย้ายธนาคาร ผู้ให้กู้ ในขณะที่นาย Damain Smith ผู้อำ�นวย การบริหารของ Rate City ซึ่งเป็นเว็บไซต์ แสดงการเปรียบเทียบและวิเคราะห์ทางการ

นาย Bill Shorten

เงินเชื่อว่า ธนาคารขนาดเล็กและสถาบันอื่น ๆ มีแนวโน้มว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยตาม แต่ ประชาชนก็มีสิทธิเลือกผู้ให้กู้ เพราะแต่ละ สถาบันการเงินเสนออัตราดอกเบีย้ และเงือ่ นไข ต่าง ๆ ไม่เหมือนกัน ทางด้านนาย Shane Oliver ผูอ้ �ำ นวยการ ฝ่ายเศรษฐกิจของ AMP กล่าวว่า ประชาชนน่า จะรู้สึกตะขิดตะขวงใจต่อการเปลี่ยนธนาคาร และการขึ้นดอกเบี้ยครั้งนี้ก็ไม่มากนัก นาย Ros McEwan ผู้ อำ � นวยการ ฝ่ า ยบริ ก ารลู ก ค้ า เงิ น กู้ ร ายย่ อ ยของธนาคาร Commonwealth กล่าวว่า การขึ้นดอกเบี้ย ครั้งนี้ธนาคารได้คำ�นึงถึงต้นทุนทุกชนิดที่เกิด ขึ้น ไม่ได้ขึ้นลงหรือคงที่ตามอัตราดอกเบี้ย มาตรฐานของธนาคารกลาง ก่อนหน้านี้นักวิเคราะห์การเงินของฝ่าย ธนาคารพาณิชย์ลงความเห็นว่า หากธนาคาร กลางลดอั ต ราดอกเบี้ ยในการประชุ ม คณะ กรรม การธนาคารกลางในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ในอัตรา 0.25% ธนาคารพาณิชย์จะลงอัตรา ดอกเบี้ยเพียงแค่ระดับ 0.10% เท่านั้น แต่ถ้า หากธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน ไว้ ธนาคารพาณิชย์ก็จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.10% อันเนือ่ งมาจากต้นทุนการเงินทีเ่ พิม่ ขึน้ ในวันนี้เช่นกันธนาคารขนาดเล็กอย่าง ธนาคาร Bendigo และธนาคาร Adelaide ก็ได้ประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยตาม แต่ยังมิได้ ประกาศตัวเลขออกมาแต่อย่างใด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 40


สนามบินที่สองของซิดนีย์ล้มอีก รัฐบาลรัฐเห็นต่างรัฐบาลกลาง

นาย Anthony Albanese ที่สนามบินซิดนีย์ 14 ก.พ. 2012 โครงการสร้างสนามบิน ทางตะวันตกของซิดนีย์โดยให้เลือกระหว่างที่ ที่สองที่ยืดเยื้อมานับสองทศวรรษ ถึงวันนี้ Badgerys Creek หรือ ในพื้นที่ Nepean ยัง มีแนวโน้มว่าจะยืดเยื้อต่อไป เมื่อผลรายงาน นอกจากนั้ น รายงานยั งได้ เ สนอให้ เ พิ่ ม ของคณะกรรมการที่ แต่งตั้งโดยรัฐบาลกลาง ความถี่การขึ้นลงของเครื่องบินโดยสารจากปัจ ยังคงยืนยันที่จะให้สร้างสนามบินแห่่งที่สอง จุบัน 80 ลำ�ต่อชั่วโมง เป็น 85 ลำ�ต่อชั่วโมง

พร้อมกับเสนอให้ยกเลิกเคอร์ฟิวขึ้นลงเครื่อง บินหลัง 23.00 น.ถึง 6.00 น.ของสนามบิน ซิดนีย์ออกไป แต่นาย Barry O’Farrell นายกรัฐมนตรี รัฐน.ซ.ว.ได้ออกมาต่อต้านการใช้พนื้ ทีร่ องรับน้�ำ ทางซิดนียต์ ะวันตกเป็นสนามบินแห่งใหม่ และ เห็นว่าพืน้ ทีว่ างเปล่าบริเวณแคนเบอร์ราเป็นทาง เลือกที่ดีกว่า นาย O’Farrell ได้แนะนำ�ให้รัฐบาลกลาง ใช้ วิ ธี ก ารอย่ า งที่ ป ระสบความสำ � เร็ จในต่ า ง ประเทศด้วยการสร้างสนามบินแล้วมีการเชื่อม ต่อกับนครใหญ่โดยระบบรถไฟความเร็วสูง เขากล่าวว่า การสร้างสนามบินภายใน ซิดนีย์จะต้องมีการถกเถียงที่ยืดยาวต่อไปอย่าง หาข้อยุติไม่ได้ เพราะชาวซิดนีย์ไม่ต้องการให้ พื้นที่ของเขาถูกเจือปนไปด้วยเสียงดังรบกวน ของเครื่องบินอีกต่อไป ทางด้านนาย Anthony Albanese ร.มว. การขนส่ ง ของรั ฐ บาลกลางซึ่ ง เป็ น ส.ส.พื้ น ที่ Grayndler ครอบคุมพื้นที่สนามบินและพื้นที่ ซิดนียต์ ะวันตกตอนใน เขาจำ�เป็นจะต้องรักษา ฐานเสียงของตน ได้ออกมาประกาศไม่เห็นด้วย ต่อการยกเลิกเคอร์ฟิวเวลาขึ้นลงของเครื่องบิน และการเพิ่มความถี่ของการขึ้นลงเครื่องบิน แต่ ยอมรับว่าสนามบินแห่งที่สองมีความจำ�เป็นเร่ง

ด่วน เนื่องจากสนามบินที่ซิดนีย์ ทำ�งานเกิด ขีดความสามารถมานานแล้ว ซึง่ ขณะนีม้ กี ารเสนอแนะให้สายการบินที่ บินบริการภายในท้องถิ่นเปลี่ยนไปใช้สนามบิน ของกองทัพอากาศที่ Richmond หรือสนามบิน Bankstown จนกว่าสนามบินแห่งทีส่ องถูกสร้าง ขึ้นมาและเปิดใช้บริการได้ อย่างไรก็ตามนาย Andrew Jeffries ผู้ จัดการทัว่ ไปของสภาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว ออกมาให้ความเห็นว่า หากเลือกสร้างสนาม บินที่แคนเบอร์ร่าก็เท่ากับเป็นการทำ� ลายการ ท่องเที่ยว เพราะเมืองหลวงของประเทศไม่มี แหล่งท่องเที่ยวใด ๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวจาก ต่างประเทศ ในขณะเดียวกันก็เห็นว่าสายการบินท้อง ถิ่นจะต้องสูญเสียลูกค้า หากถูกบังคับให้ออก จากสนามบินซิดนีย์ เพือ่ เปิดทางให้เครือ่ งบินจัม โบ้ขนาดใหญ่ขึ้นลงมากขึ้น ทางด้ า นโฆษกหญิ ง ของสายการบิ น Virgin Airways ได้ออกมาต่อต้านแนวความ คิดที่จะให้สายการบินท้องถิ่นออกไปจากสนาม บินซิดนีย์ แต่ก็บอกว่ายินดีจะทำ�งานร่วมกับ หน่วยงานของทางการ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

พบคนขับรถบรรทุกมรณะ

ถูกยึดใบขับขี่มาแล้ว 5 ครั้ง 15 ก.พ. 2012 คนขับบรรทุกซึ่งวิ่งข้าม เกาะแบ่งถนนพุ่งเข้าชนรถยนต์ที่วิ่งสวนมาจน ทำ�ให้มีผู้เสียชีวิตทันทีสามคน และได้เป็นข่าว ใหญ่ ติ ด ต่ อ กั น หลายวั นในช่ ว งปั ก ษ์ ที่ ผ่ า นมา (ไทย-ออสนิวส์ไม่ได้เสนอข่าว) ในวันนี้ ผลการ สอบสวนถูกเปิดเผยมาว่า พนักงานขับรถรายนี้ เคยถูกจับขับรถด้วยความเร็วสูงมาแล้ว 10 ครัง้ , ถูกยกเลิกใบขับขี่ 5 ครั้ง และเคยถูกจับขับรถ ในสภาพมึนเมาและหรือภายใต้อิทธิพลของยา เสพติดอีก 7 ครั้ง คนขับรายนี้คือนาย Vincent Samuel George วัย 33 ปี ในวันนี้ (15 กุมภาพันธ์) เขา ถูกศาลท้องถิ่น Camden ปรับเป็นจำ�นวน 900 เหรียญ หลังจากยอมรับสารภาพผิดต่อการกระ ทำ�ผิดกฎจราจรในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2011 ในวันดังกล่าวเขาถูกตำ�รวจจับพร้อมตั้ง ข้อหาขับรถบรรทุกพ่วงแบบ B-double เข้าไป ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้รถใหญ่แล่นผ่าน และไม่ได้ท�ำ การจดบันทึกในสมุดล็อกบุค๊ เพือ่ การบันทึกเวลาเริ่มออกรถและการหยุดรถพัก

ซึง่ เป็นข้อบังคับตามกฎหมายของผูข้ บั รถบรรทุก และรถโดยสารทุกคนต้องปฏิบัติ ส่ ว นอุ บั ติ เ หตุ ค รั้ ง ล่ า สุ ด เกิ ด ขึ้ นในวั น ที่ 24 มกราคม 2012 ที่ผ่านมานาย George แห่ง ย่าน Picnic Point ได้ขับรถบรรทุกเซมิ-เทรเลอ ร์พุ่งเข้าชนรถยนต์ซึ่งมีนาย Calvyn Logan วัย 59 ปี เป็นผู้ขับ โดยมีนาย Donald และนาง Patricia Logan ทั้งสองอายุ 81 ปี บิดามารดา ของเขาเป็นผู้โดยสาร ขณะเกิดเหตุครอบครัว Logan กำ�ลังขับ รถมุ่งสู่ Campbelltown หลังจากไปเยี่ยมหลาน ทวดและหลานปู่ ที่ ค ลอดก่ อ นกำ � หนดในกรุ ง แคนเบอร์รา มาเผชิญเหตุการณ์นาย George ขั บ รถข้ า มเกาะแบ่ ง ถนนที่ ทำ � เป็ น เนิ น หญ้ า และเครื่องกีดขวางตรงคอสะพาน Menangle Bridge ของทางด่วน Hume Highway ไปสู่ ช่องทางการจรา จรฝั่งตรงข้ามพุ่งเข้าชนรถของ ครอบครัว Logan ที่วิ่งสวนมาพอดีเข้าอย่างจัง ทัง้ สามถูกอัดอยูภ่ ายในรถฟอร์ด Mondeo และเสี ย ชี วิ ต ทั น ที ตำ � รวจกล่ า วว่ า ผลการ

จุดที่เกิดอุบัติเหตุ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 41

นาย Vincent Samuel George หลังออกจากศาล ตรวจสอบร่างกายของนาย George มีระดับ แต่อย่างไรก็ตาม นาย Howard George แอลกอฮอล์เป็นบวก ผูเ้ ป็นบิดาซึง่ มาให้ก�ำ ลังใจบุตรชายทีศ่ าลกล่าวว่า ส่วนทางด้านบริษัท Lennons Transport บุตรชายของเขาได้ลาออกจากบริษัท Lennons นายจ้างของนาย George และมีโอกาสสูงที่ Transport เรียบร้อยแล้ว จะต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ดงั กล่าว ได้เก็บ ขณะนี้ ตำ � รวจยั ง ไม่ ไ ด้ ตั้ ง ข้ อ หานาย ตัวเงียบไม่ยอมออกมาเปิดเผยว่าทำ�ไมถึงจ้างนาย George จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันที่ 24 George ทัง้ ทีเ่ ขามีประวัตถิ งึ ขัน้ ถูกยึดใบอนุญาต มกราคมเนือ่ งจากยังรอผลตรวจสอบสารเสพติด ขับรถถึง 5 ครั้งนับตั้งแต่ปี 1996 จากกระแสเลือดของเขาอย่างเป็นทางการ

ATO ขู่เตรียมแผนกวาดล้าง นักบัญชี-เอเยนต์ภาษีเจ้าเล่ห์ 16 ก.พ. 2012 ผู้ประกอบการค้าและ วิชาชีพจำ�นวนหลายหมื่นรายทั่วประเทศ อาจ จะต้องถูกตรวจสอบเพือ่ เก็บภาษียอ้ นหลัง หลัง จากสำ � นั ก งานภาษี แ ห่ ง ออสเตรเลี ย (ATO) ประ กาศโครงการปราบปรามนักบัญชีและเอ เยนต์ภาษีทไี่ ม่ซอื่ สัตย์ ด้วยการช่วยลูกค้ากระทำ� “กิจกรรมเศรษฐกิจเงินสด” หรือ cash economy ด้วยการโยกย้ายถ่ายเทเงินสด เพื่อซ่อนรายรับ รายจ่าย ในการหลีกเลี่ยงการเสียภาษี ตามเอกสารอย่างเป็นทางการของสำ�นัก งานภาษีได้จัดทำ�รายชื่อเอเยนต์ภาษีที่เข้าข่าย “ความเสี่ยงสูง”จำ�นวน 1,000 ราย ที่ถูกสงสัย

ว่าได้กระทำ�การฉ้อฉลการยื่นขอเงินคืนภาษีให้ กับลูกค้า เอเยนต์ทอี่ ยูใ่ นขาย “ความเสีย่ งสูง” เหล่า นีจ้ ะถูกสำ�นักงานภาษีเรียกตรวจสอบตัง้ แต่เดือน หน้าเป็นต้นไป โดยลูกค้าของพวกเขา ส่วนใหญ่ เป็นผู้ประกอบการ ที่มีสัดส่วนของการดำ�เนิน กิจการรับและจ่ายโดยเงินสดในระดับสูง ลูกค้าเหล่านี้ประกอบด้วยผู้อยู่ในธุรกิจ เช่น ร้านอาหาร, ร้านเทคอะเวย์, ผู้ประกอบ วิชาชีพเทรดแมนอย่างเช่น ช่างประปา, ช่างก่อ อิฐ และช่างไฟฟ้าเป็นต้น, และผู้อยู่ในธุรกิจ รับจ้างตัดหญ้า, ช่างซ่อมรถยนต์, อ่านต่อหน้า 42


ATO ขู่เตรียมแผนกวาดล้าง นักบัญชี-เอเยนต์ภาษีเจ้าเล่ห์ ต่อจากหน้า 41

เจ.อาร์

สวัสดีค่ะ..ภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นวัวพันธุ์เท็กซัส-ลองฮอร์นอายุ 7 ขวบ มีชื่อว่า “เจ.อาร์” อาศัยอยู่ในทุ่งรัฐควีนสแลนด์ ที่ดิฉันเอามาให้ดูไม่มีอะไรมากค่ะ แค่มันน่ารักดี และวัวตัวนี้ เพิ่งถูกกินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด ขึ้นป้ายเป็นวัวที่มีเขายาวที่สุดในโลกด้วยความยาว 2.77 เมตร แหม..ดูแล้วดิฉันไม่ได้นึกถึงนาย “เจ.อาร์. อีวิง” ในหนังทีวีซีรี่ดังคับโลก “ดัลลาส” แต่ทำ�ให้คิดถึงเจ้า “บุญเลิศ ณ บางระจัน” จังเลย....ฮิ..ฮิ

รถห่วย ๆ

ภาพนี้มาจากการ์ตูนล้อเลียนการเมืองของคุณวอร์เรน บราวน์เอามาให้ศึกษากันค่ะ เป็น ภาพรถยนต์จอดตายสนิท ดูหน้ารถจะทราบว่าเป็นยี่ห้อ “ออดี้” เครื่องยนต์เป็นเมืองซิดนีย์ที่ ถูกเผาผลาญ ด้านหลังเจ้าออดี้มีรถอีกมากมายติดหลังมาเป็นกระบวน และมีข้อความเขียนไว้ ว่า “เทคนิคที่งี่เง่าของเยอรมัน” ภาพนี้ เ ป็ น การระบายความแค้ น ของเหตุ ก ารณ์ ที่ เ กิ ด ขึ้ นในตอนเช้ า ตรู่ ข องวั น ที่ 15 กุมภาพันธ์ เมื่อรถออดี้ A8L คันใหม่เอี่ยมมูลค่า 200,000 เหรียญ ใช้พลังงานไฟฟ้าล้วน ๆ เกิดดับเอาดื้อ ๆ ลากก็ไม่ไปเข็นก็ไม่ได้ จอดปิดขวางเส้นการจราจรตั้งแต่ 7.00 น.ไปถึงเวลา 11.00 น. จึงจะสามารถเคลื่อนรถห่วย ๆ นี้ออกไปได้ ส่งผลให้รถติดทั่วนครซิดนีย์รวมกันเป็น ความยาว15 กิโลเมตร สร้างความเสียหายหลายสิบล้านเหรียญค่ะ จุดเกิดเหตุอยู่ที่อิสเทิร์นดิสทรีบิวเตอร์ใกล้ถนนบูร์ค คุณวอร์เรนแกคงเป็นเหยื่อรถติดครัง้ นี้ด้วย จึงเขียนระบายความแค้นออกมาชนิดที่ภาษาสมัยใหม่เรียกว่า “จัดหนัก” ค่ะ.....ฮิ..ฮิ

ไปไหนดี?

ภาพต่อมายังเป็นการ์ตนู ล้อเลียนการเมืองของคุณวอร์เรน บราวน์ในหนังสือพิมพ์เดอะ เท เลกร๊าฟ ฉบับวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2012 เป็นภาพเรือมนุษย์ก�ำ ลังฝ่าคลืน่ ลมในทะเล มีคนหนึง่ ถามว่า “เราจะตรงไปไหนดี?” มีผู้ตอบว่า “ไปฮาร์วี นอร์แมน หรือแฟนแทสติก เฟอร์นิเจอร์ อันไหนถึงก่อนไปก็ไปที่นั่นแหละโว้ย” เรือ่ งนีเ้ ป็นการเหน็บนโนยบายใหม่ของรัฐบาลทัน่ จูเลีย กิลลาร์ดทีว่ า่ .. ถ้าจับเรือมนุษย์หลบ หนีเข้าประเทศได้ ก็จะลงโทษด้วยการออกค่าเช่าบ้านให้อยู่อาทิตย์ละเกือบ 500 เหรียญ ออก เงินซื้อสิ่งอำ�นวยสะดวกตั้งแต่เฟอร์นิเจอร์, ตู้เย็น, ทีวี, ฮีตเตอร์, คอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต,โร เรอร์ เบรด, เกมส์คอนโซล, ไอพอด และอื่น ๆ อีกมากมาย พร้อมค่ารักษาพยาบาลค่าหมอ ฟันฟรี ค่าเล่าเรียนฟรี ใครหางานทำ�ไม่ได้แถมเงินให้ใช้จ่ายอีกเป็นปึก ออสเตรเลียจึงเป็นสวรรค์ของชาวเรือมนุษย์แท้ ๆ คนออสซีโ่ ดยกำ�เนิดกลายเป็นประชาชน ชั้นสองไปเสียฉิบ (disappear).......ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

ช่างปะผุและซ่อมตัวถังรถยนต์, ร้านขายเบเกอรี่ และร้านขายขนมปังเป็นต้น แต่ผู้เชี่ยวชาญทางภาษีกล่าวว่า ตัวการ ที่แท้จริงก็คือผู้ประกอบกิจการ ที่ยอมจ่ายเงิน เพิ่มให้กันนักบัญชีของพวกเขาในการทำ�งาน อย่างไม่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ สำ�นักงานภาษีจะเข้าทำ�การตรวจสอบที่ รวมถึงการปิดบังการแจ้งรายรับ, การหักรายจ่าย ทีเ่ กินความเป็นจริง และการยืน่ เอกสารกิจกรรม ทางธุรกิจ (Business Activity Statement)ที่ไม่ เป็นจริง นาย Chris Seage อดีตเจ้าหน้าที่ตรวจ สอบอาวุ โ สของสำ � นั ก งานภาษี ก ล่ า วว่ าโครง การตรวจสอบทั่วประเทศครั้งนี้ไม่เคยเกิดขึ้น มาก่อน สำ�นักงานภาษีได้พบเอเยนต์ภาษีที่เข้า ข่ายมีความเสี่ยงสูงอยู่ในมือแล้ว และเขาเชื่อว่า สำ�นักงานภาษีมีข้อมูลของเอเยนต์ภาษีแต่ละคน

อยู่ในมือ และโครงการนี้จะกลายเป็นโครงการ ถาวร ต่อการกวาดล้างการฉ้อโกงภาษีครัง้ ใหญ่ นาย Seage ซึ่งปัจจุบันทำ�งานเป็นที่ปรึก ษาด้านภาษีกล่าวว่า ผู้อยู่ในวิชาชีพเทรดแมน คือกลุ่มที่มีโอกาสสูงในการหลบเลี่ยงภาษีจาก การรับเงินสด ที่จะเป็นเป้าหมายถูกจับตาจาก เจ้าหน้าที่ของสำ�นักงานภาษี เขากล่าวว่า ในอดีตที่ผ่านมา สำ�นักงาน ภาษีถือธรรมเนียมปฏิบัติในการใช้ไม้นวมต่อ ผู้ดำ�เนินธุรกิจ ด้วยการพึ่งพาเอเยนต์ภาษีเป็นผู้ กลั่นกรองตรวจสอบ หรือเป็นตัวจักรในระบบ งานกลั่นกรองความถูกต้อง แต่ในอนาคตสำ�นักงานภาษีจะใช้ไม้แข็ง หลั ง จากพบว่ า เอเยนต์ ภ าษี และผู้ ป ระกอบ กิจการในปัจจุบันขาดความซื่อสัตย์และไว้ใจได้ อย่างในอดีต

โวยรัฐบาลซื้อเฟอร์นิเจอร์ให้ เรือมนุษย์ครัวละหมื่นเหรียญ 17 ก.พ. 2012 รัฐบาลกลางแก้ปญ ั หาผูข้ อ ลี้ภัยเข้าเมืองผิดกฎหมายที่หลั่งไหลเข้าประเทศ จนศูนย์กกั กันไม่สามารถรับได้ ด้วยการอนุญาต ให้ครอบครัวผู้อพยพที่ถูกประเมินมีความเสี่ยง ต่ำ� ออกมาอยู่อาศัยปะปนในชุมชน ไปพร้อม กับการเพิ่มความโกรธแค้นให้แก่แรงงานระดับ กลางของประเทศ เมื่อทราบว่ารัฐบาลกลางได้ จ่ายเงินซื้อเฟอร์นิเจอร์และเครื่องอำ�นวยความ สะดวกให้กับเรือมนุษย์เหล่านี้สูงถึง 10,000 เหรียญต่อครอบครัว ในขณะทีแ่ รงงานชาวออส เตรเลียจะต้องถูกตัดเงินค่าช่วยเหลือการประกัน สุขภาพเอกชน และต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายพื้น ฐานที่สูงขึ้นจากผลกระทบของภาษีคาร์บอน ในปีนี้ บัญชีสงิ่ อำ�นวยความสะดวกทีร่ ฐั บาลกลาง จะซื้อให้แก่ผู้ขอลี้ภัยแต่ละครอบครัวมีจำ�นวน 60 รายการเช่น ตูเ้ ย็น, เครือ่ งซักผ้า, ไมโครเวฟ, ทีวีดิจิตัล, เครื่องเล่นดีวีดี, โทรศัพท์แลนด์ ไลน์, โทรศัพท์มือถือ, Ipod, เครื่องรับวิทยุ, คอมพิวเตอร์, เครื่องหุงข้าว, เครื่องปิ้งขนมปัง,

กาน้ำ�ร้อนไฟฟ้า, เครื่องครัวและถ้วยชาม, เตา อบ, เครือ่ งดูดฝุน่ , ฮีตเตอร์, พัดลม, เตียงนอน, ชุดรับแขก, ชุดโต๊ะรับประทานอาหาร ฯลฯ ใน ระหว่างราคา 7,000 ถึง 10,000 เหรียญแล้วแต่ ขนาดของครอบครัว อย่างไรก็ตามจำ�นวนค่าใช้จ่ายที่รัฐบาล จะซื้อให้ ถูกประเมินจากราคาอุปกรณ์ต่ำ�สุดที่ เสนอขายภายในห้างขายสินค้าทั่วไปเช่น Good Guys, Big W, Ikea, Woolworths และ Dick Smith เป็นต้น โฆษกของกระทรวงการเข้าเมืองได้ออก มากล่าวว่า แพคเก็จอุปกรณ์และของใช้ทรี่ ฐั บาล เสนอให้เป็นสิ่งจำ�เป็นในการดำ�รงค์ชีวิต ใน โลกปัจจุบัน ไม่ใช่ของฟุ่มเฟือยใด ๆ และเป็น รายการของใช้สูงสุดที่รัฐบาลจะช่วยเหลือพวก เขาโดยไม่เกินไปกว่านี้ โดยบางรายการอาจไม่ต้องให้ หากผู้ขอ ลี้ภัยไม่ร้องขอเช่น คอมพิวเตอร์และการติด ตั้งอินเทอร์เน็ต, รถจักรยาน, Ipod,จักรเย็บผ้า, โทรศัพท์มือถือ, เกมส์คอนโซล, พรม และผ้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 42


คดีตำ�รวจชกผู้ต้องหา ผับ-บาร์รับเฉพาะสุภาพชน CCTV เข้าข้างตำ�รวจ แบนคนมีรอยสักเข้ารับบริการ 18 ก.พ. 2012 ภาพเหตุการณ์พลตำ�รวจ ลาดตระเวน Thomas Murdoch บุตรชายของ ผู้ช่วยอธิบดีตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.รัวหมัดเข้าใส่ชาย ผู้ต้องหา 5 หมัดซ้อนในระหว่างการจับกุม แฟนคริกเก็ตที่ไม่ยอมออกจากสนาม SCG ซึ่ง ถูกบันทึกภาพจากโทรศัพท์มือถือของพยานผู้ พบเห็นเหตุการณ์ ก่อนนำ�ไปเสนอให้กับสื่อ มวลชน นำ�ไปสู่การเผยแพร่ภาพทางโทรทัศน์ และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ จนก่อกระแสไม่พอใจ ตำ�รวจในหมู่ประชาชน ผลการสอบสวนในวันนี้ โดยจากหลักฐาน ชิ้นสำ�คัญคือกล้อง CCTV ภายในสนาม SCG ซึ่งถ่ายตรงจากอีกมุมหนึ่ง กลับออกมาสนับ สนุนการปฏิบัติหน้าที่ของตำ�รวจ ทั้งนี้กล้องบันทึกภาพจากโทรศัพท์มือถือ ที่ถูกถ่ายในวันที่ 18 มกราคม ได้จับภาพพลฯ Murdoch เดินเข้าไปชกแฟนคริกเก็ตในขณะที่ มียามรักษาความปลอดภัยอีกช่วยกันจับชายราย ดังกล่าว แต่กล้อง CCTV ที่จับอีกมุมหนึ่งกลาย เป็นหนังคนละเรื่อง และขัดกับคำ�ให้การของ นาย Matthew Giles แฟนคริกเก็ตวัย 38 ปี ที่ อ้ า งว่ า เขาถู ก ตำ � รวจและยามรั ก ษาการในที่ เกิดเหตุพยายามพลิกคดีให้เขากลายเป็นฝ่ายผิด เนื่องจากตำ�รวจที่ทำ�ร้ายเขาเป็นบุตรของผู้ที่มี

อิทธิพลในทบวงตำ�รวจ ภาพถ่ายที่จับได้ด้วยกล้อง CCTV บันทึก เหตุการณ์คืนวันศึกคริกเก็ต “the Big Bash Clash” ระหว่างทีม Sydney Sixers และทีม Perth Scorchers แสดงให้เห็นว่านาย Giles ใช้กำ�ลังขัดขืนการจับกุมในระดับรุนแรง เขา ถ่มน้ำ�ลายใส่ตำ�รวจ และเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัย รวมถึงการเหวี่ยงหมัดเข้าใส่ในขณะ ที่เจ้าหน้าที่พยายามควบคุมตัว กล้องได้จับภาพนาย Giles พยายามจับ ราวกั้นช่องแบ่งที่นั่ง ก่อนที่เขาพยายามแย่งปืน พกจากเข็มขัดปืนของพลฯ Murdoch การยื้อ แย่งค่อนข้างแรง เขาสามารถจับด้ามปืนและ พยายามจะกระชากปืนออกจากซอง ซึ่งตำ�รวจ ถือว่าสถานการณ์อยู่ในขั้น “คับขัน” ต่อความ ปลอดภัยของพลฯ Murdoch รวมถึงตำ�รวจและ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในที่เกิดเหตุ ในช่วงวินาทีนนั้ พลฯ Murdoch ได้ชกนาย Giles เป็นจำ�นวน 5 หมัดจึงทำ�ให้เขาละมือจาก กระบอกปืน ในวันนี้นาย Giles ยังคงยืนยันว่า เขาจะ ต่อสูต้ อ่ ข้อกล่าวหาของตำ�รวจต่อไป เมือ่ เรือ่ งขึน้ ถึงศาลในเดือนเมษายน ซึง่ เขายังมีพยาน 3 คน ที่ยังจะยืนหยัดเคียงข้างเขา โดยหนึ่งในจำ�นวน นี้เป็นผู้มีชื่อเสียงทางสังคม

ภาพถ่ายพลฯ Thomas Murdoch จากโทรศัพท์มือถือ ห่มไฟฟ้า โฆษกรายเดิมกล่าวต่อไปว่า ผู้ขอลี้ภัย ไม่ใช่นักโทษ พวกเขายังไม่มีงานทำ� รัฐบาล

จึงมีหน้าที่ดูแลเพื่อให้แน่ใจว่า พวกเขาจะต้อง อยู่อาศัยภายใต้หลังคาที่มีสิ่งจำ�เป็นขั้นพื้นฐาน ต่อการดำ�รงชีวิต

กลุ่มผู้อพยพขณะมาถึงเกาะ Christmas

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 43

ผับ Australia Hotel and Brewery ที่ Rouse Hills และชายที่อ้างว่าเขาจะต้อง สวมเสื้อแขนยาวคลุมรอยสักจึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปใช้บริการได้ 18 ก.พ. 2012 สโมสร, ผับ, บาร์ และ ภัตตาคารจำ�นวนหนึ่งในซิดนีย์ได้เริ่มติดป้ายไม่ ต้อนรับบุคคลมีรอยสักตามร่างกายทีป่ รากฎเห็น เด่นชัดเข้ามาภายในพื้นที่บริการของตน เนื่อง จากเห็นว่าไม่สุภาพและเป็นมลพิษทางสายตา ต่อแขกคนอื่น ๆ หลังจากที่ตำ�รวจรัฐน.ซ.ว.ประกาศไม่รับ คนมีรอยสักตามร่างกายปรากฎเห็นชัดเข้ารับ ราชการแล้ว ในทุกวันนีก้ จิ การประเภทต้อนรับ ขับสู้ได้เริ่มปฎิเสธลูกค้ามีรอยสักเต็มตัวเข้ามา ภายในพื้นที่อย่างเช่น นาย Andrew Stanway เจ้าของร้านอาหาร Mrs Sippy ที่ Double Bay ย่านคนมีอันจะกิน ทางตะวัน ออกของซิดนีย์ ปิดป้ายไว้ที่หน้าประตูร้านว่า “ศิลปะบนเรือนร่างทุกชนิดจะต้องถูกปิดคลุม และไม่ให้เห็นด้วยสายตา” นโยบายของร้าน เพื่อต้องการกำ�จัดลูกค้า ประเภท กากเดนสังคม (riff-raff)ออกไป และ ต้องการให้บรรยากาศภายในภัตตาคารของเขา เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ที่ต้องการ อยู่ในกลุ่มที่ดูเป็นสุภาพชน นาย Stanway กล่าวว่าร้านของเขายินดี ต้อนรับบุคคลที่สักพองาม แต่ถ้าเต็มแขน เต็ม หน้า ชนิดไล่แขก ก็จำ�เป็นต้องห้ามเข้า หรือ ถ้าบุคคลเหล่านี้มีความจำ�เป็นต้องเข้ามาในร้าน ก็ตอ้ งเคารพสถานทีด่ ว้ ยการสวมเสือ้ ผ้าคลุมรอย สักอย่างมิดชิด

ที่ ผั บ (hotel) ในย่ า น Rouse Hills ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซิดนีย์ อย่างเช่น Australia Hotel and Brewery ติดป้ายที่หน้าที่ ทำ�การธุรกิจว่า “ห้ามผู้มีรอยสักอย่างเห็นได้ชัด เข้า” ในคืนวันพฤหัสฯ, วันศุกร์ และวันเสาร์ และยังคงห้ามผู้แต่งกายแสดงสังกัดแก๊งต่าง ๆ เข้ามาภายในสถานที่ ทั้งนี้เพื่อหวังลดเหตุการณ์ ทะเลาะวิวาทจากบุคคลเหล่านี้ นาย Marcello Colosimo ผู้จัดการทั่วไป ของผับกล่าวว่า การสั่งห้ามบุคคลมีรอยสักได้ ถูกนำ�มาใช้กบั พนักงานของผับและลูกค้าเช่นกัน เพือ่ เป็นมาตรการเพิม่ ความปลอดภัยให้กบั ธุรกิจ ของตนและลูกค้าที่มาใช้บริการ ผับ Coogee Bay Hotel ซึ่งใช้นโยบาย ดังกล่าวติดที่ป้ายประตูทางเข้ามาตั้งแต่ปีที่แล้ว ว่า “ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีรอยสักเข้า” แต่ต่อ มาได้ถอนออกไป หลังจากถูกต่อต้านจากลูกค้า เนื่องจากย่าน Coogee มีวัยรุ่นและสมาชิกแก๊ง ไบกี้ที่ร่ำ�รวยอาศัยอยู่มาก ทางด้านนาย Paul Nicolaou นายกสมาคม ผูป้ ระกอบกิจการโรงแรม (ผับ) แห่งออสเตรเลีย หรือ AHA กล่าวว่า ผู้มีใบอนุญาตประกอบ กิจการผับและโรงแรมมีสิทธิตามกฎหมาย ที่ จะปฏิเสธใครก็ได้เข้ามาใช้บริการ ตราบใดที่ ไม่ฝ่าฝืนกฎหมายเลือกที่รักมักที่ชัง และการ ห้ามผู้มีรอยสักเข้าใช้บริการก็ไม่ถือว่าผิดตาม กฎหมายดังกล่าว

ภายใต้แผนการ สภากาชาดออสเตรเลีย จะเป็นผูเ้ ข้ามารับหน้าทีใ่ นการจัดหาอุปกรณ์พนื้ ฐานจำ�นวน 50 รายการและอุปกรณ์ที่สามารถ ขอได้อีก 10 รายการ โดยการใช้วิธีเลือกผู้รับ จั ด หาสิ่ ง ของเพี ย งรายเดี ย วหรื อ สองรายเพื่ อ เป็นการลดค่าใช้จ่าย ขณะนีร้ ฐั บาลกลางได้เช่าบ้านสำ�หรับเป็น ที่อยู่อาศัยของครอบครัวผู้ลี้ภัยเรียบร้อยแล้ว 97 หลังในรัฐน.ซ.ว., 115 หลังในรัฐควีนสแลนด์, 118 หลังในรัฐวิกตอเรีย, 65 หลังในรัฐแทสมา เนีย, 63 หลังในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย และ 62 หลังในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย บ้านที่รัฐบาลเช่าให้ผู้อพยพอยู่อาศัยในรัฐ น.ซ.ว.ส่วนใหญ่อยู่ในย่าน Ashfield, Auburn, Bankstown, Blacktown, Cabramatta, Dural และ North Curl Curl ด้วยอัตราค่าเช่าเฉลี่ย 416 เหรียญต่อสัปดาห์

ในด้านสวัสดิการรัฐบาลได้จัดรักษาพยา บาลฟรีแก่ผู้ขอลี้ภัย, ตรวจสุขภาพและรักษา โรคฟันฟรี, ค่ายารักษาโรคฟรี และการศึกษาฟรี พร้อมค่าใช้จ่าย 433.25 เหรียญต่อสองสัปดาห์ สำ�หรับผู้ที่ยังหางานทำ�ไม่ได้ ทางด้ า นวิ ก ฤติ ก ารณ์ ผู้ ลี้ ภั ย หลั ง จาก รัฐบาลกลางยกเลิกนโยบายแปซิฟิกโซลูชั่นของ รัฐบาลนาย John Howard เป็นต้นมา บรรดา เรื อ มนุ ษ ย์ ยั ง คงหลั่ งไหลเข้ า มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยในช่ ว งหนึ่ ง สั ป ดาห์ ที่ ผ่ า นมามี เ รื อ มนุ ษ ย์ ทยอยเข้ามาถึง 6 ลำ� เริม่ จากวันเสาร์ที่ 11 กุมภา พันเข้ามา 119 คน, วันอังคารที่ 14 เข้ามา 121 คน, วันพุธที่ 15 เข้ามาพร้อมกัน 2 ลำ�รวม 69 คน, วันพฤหัสฯที่ 16 เข้ามา 63 คน และวัน เสาร์นี้ที่ 17 เข้ามาอีก 71 คน


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 576 : Feb. 22- Mar. 6, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 576  

Thai Newspaper

Advertisement