Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๕๗๕ : วันที่ ๘-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012

ตร.เหล่ซื้อกล้องซูเปอร์ไฮเทค สามารถจั บ คนขั บโทรมื อ ถื อ 3 ก.พ. 2012 ตำรวจรัฐ น.ซ.ว.และตำรวจรัฐวิตอเรีย ยอมรั บ ว่ า กำลั ง พิ จ ารณาสั่ ง ซื้อกล้องเลเซอร์เทคโนโลยี่ ล่าสุดสามารถจับภาพผูข้ บั รถ ด้วยความเร็ว, ขับรถในขณะ ใช้โทรศัพท์มือถือ หรือไม่ สวมเข็มขัดนิรภัย หรือวิ่งฝ่า ไฟแดง และบั น ทึ ก เลขทะ เบียนได้ในระยะไกลถึง 600 เมตรอย่างไม่ผิดพลาด กล้องซูเปอร์ไฮเทคดัง กล่ า วมี ชื่ อ ว่ า Concept II

“ปู”กรีด๊ ! ไร้เงานักธุรกิจฟังปาฐกถา สั่งระดมคนให้เต็มห้องก่อนขึ้นจ้อ

อ่านต่อหน้า 43

รวบเจ้าของซ่องชาวเอเชีย กักขังค้าทาสกามหญิงไทย 2 ก.พ. 2012 ตำรวจจำนวน 83 นายได้บุกค้นสถานที่ 5 แห่งเพือ่ ช่วยเหลือหญิงสาวชาวไทยจำนวน 3 คน หลังจาก ได้รับเบาะแสจากองค์การกุศล Salvation Army ว่ามีเด็ก สาวถูกบังคับขืนใจให้ทำงานขายตัว จากการสอบสวนเบือ้ งต้นพบว่าเด็กหญิงเหล่านีถ้ กู ล่อลวง เข้ามาออสเตรเลียโดยมีสัญญาว่า จะให้พวกเธอเข้ามาเรียน หนังสือ พร้อมกับทำงานที่ร้านขายปลาสวยงามและอุปกรณ์

เลี้ยงปลาในย่าน Liverpool เมื่อมาถึงเด็กสาวทั้งสามกลับถูก บังคับให้ทำงานในซ่องทันที ในการบุกทลายแหล่งค้าทาสโสเภณีครั้งนี้ ตำรวจสันติ บาลกลางได้จับกุมตัวนาย Song Chhoung Ea ชาวเขมร เชื้ อ สายจี น วั ย 42 แห่ ง ย่ า น Casula ผู้ เ ป็ น เจ้ า ของซ่ อ ง Diamonds 4 Everในย่าน Guildford ในข้อหาทำการค้า อ่านต่อหน้า 42 มนุษย์

“ยิ่งลักษณ์” ผงะเก้าอี้กว่า 400 ตัวว่างโล่ง “งานสัมมนาถอดรหัสจีดีพีปี 55” ฉุนไร้เงานัก ธุรกิจฟังปาฐกถา สั่งเกณฑ์ผู้ช่วยผู้สื่อข่าว ช่าง ภาพ พนักงานแบงก์เด็กฝึกงานนั่งเก้าอี้ให้เต็ม ก่อนขึ้นปาฐกถาในที่สุด

วันที่ 1 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิ น วั ต ร นายกรั ฐ มนตรี เ ดิ น ทางมาร่ ว มงานสั ม มนา “ถอดรหั ส จี ดี พี ปี 55” ซึ่ ง จั ดโดยสมาคมผู้ สื่ อ ข่ า ว เศรษฐกิจ ที่ห้องนภาลัยโรงแรมดุสิตธานี

โดยตามกำหนดการนายกรัฐมนตรีต้องขึ้นกล่าวเปิดงาน สัมมนาและปาฐกถาพิเศษบนเวที หัวข้อ “มุมมองเศรษฐกิจปี 55” ในเวลา 10.10 น. แต่เมือ่ ถึงเวลานายกรัฐมนตรีไม่สามารถ ขึ้นปาฐกถาได้เนื่องจากผู้เข้าร่วมงานสัมมนามีจำนวนน้อยมาก โดยส่วนใหญ่เป็นผู้สื่อข่าวสายการเมืองประจำทำเนียบ รัฐบาลที่ติดตามภารกิจประจำวันนายกรัฐมนตรีส่วนผู้สื่อข่าว สายเศรษฐกิจนั้นมีจำนวนน้อยมากเช่นเดียวกันขณะที่นักธุรกิจ ที่ควรเป็นผู้เข้าร่วมงานสัมมนาจำนวนมากที่สุดแทบไม่ปรากฏ อ่านต่อหน้า 3


ปรุงอาหารเจให้อร่อย

ให้ความอร่อย 100% โดยไม่มีเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยองทัง้ หมดไม่มเี นือ้ สัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากคอเลสเตอรอล ส่วนประกอบ อาหารไม่มีหัวหอม หัวกระเทียม ต้นกระเทียม และต้นหอม ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยอง นำเข้าจากต่างประเทศ ง่ายต่อการประกอบอาหาร ด้วยรสชาติที่สุดแสนอร่อย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 2


“ปู”กรี๊ด!ไร้เงานักธุรกิจฟังปาฐกถา สั่งระดมคนให้เต็มห้องก่อนขึ้นจ้อ ต่อจากหน้า 1

ตัวในงานผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าการปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้ ได้มีรถ OB ของ ช่อง 3 มาทำการถ่ายทอดสดด้วย

ทีมงานของนายกรัฐมนตรีและผู้จัดงาน จึงตัดสินใจแก้ปญ ั หาด้วยการเกณฑ์ผชู้ ว่ ยผูส้ อ่ื ข่าว ช่างภาพ เด็กฝึกงานภายในโรงแรมรวมไปถึง พนักงานธนาคารกรุงเทพให้เข้ามาร่วมงานเพื่อ ให้เก้าอี้ที่มีกว่า 400 ที่นั่งดูไม่โล่งจนเกินไป ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ซึ่งนั่งพักอยู่ภายใน ห้องรับรองของทางโรงแรมออกอาการฉุน และ พยายามเช็กตลอดว่าผู้เข้าร่วมงานเต็มห้องแล้ว

หรือยังโดยในเวลา 10.30 น. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ตัดสินใจขึ้นกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษใน ที่สุด ด้ า นนายกิ ต ติ รั ต น์ ณ ระนองรอง นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง การคลั ง ปฏิ เ สธที่ จ ะเข้ า ร่ ว มงานสั ม มนาของ สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ เนื่องจากมีภารกิจ ประชุม SMEs

“ศิริราช” เปิดตัว เมดิคัลฮับแห่งแรกของไทย เริ ่ ม ให้ บ ริ การ 26 เม.ย.นี้

รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณิน คณะแพทย์ ศ าสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล เปิ ด ตั ว “โรงพยาบาลศิรริ าช ปิยมหาราชการุณย์” เริม่ ให้บริการ 28 เม.ย.นี้ ทุ่ม 7 พันล้าน ผุด “เมดิคอลฮับ” แห่ง แรกของไทยเจาะกลุ่ ม ผู้ มี ก ำลั ง จ่ า ย สะดวก สบาย รวดเร็วทัดเทียม รพ.เอกชน เผย จุดต่างดูแลคนป่วย เหมือนญาติไม่คิดค่าบริการเวอร์ มุ่งเลี้ยงตัวได้แถมนำ รายได้กลับคืนพัฒนาการแพทย์และวิจัย รพ.ศิริราช วันที่ 7 ก.พ. รศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณนิ ผูอ้ ำนวย การโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ (SiPH) เปิดเผยว่า คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดตัว โรงพยาบาลแห่งใหม่ “รพ.ศิรริ าช ปิยมหาราชการุณย์” อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหนึ่ง ในโครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศใน เอเชียอาคเนย์ซึ่งจะเน้นให้บริการทางการแพทย์ที่ได้ มาตรฐานสากลให้ผปู้ ว่ ยได้รบั การบริการทีส่ ะดวกรวดเร็ว เช่นเดียวกับบริการของ รพ.เอกชน ในมาตรฐานเดียว กับโรงพยาบาลศิริราชและให้บริการค่ารักษาพยาบาล ในอัตราที่สมเหตุสมผลบนฐานกำไรไม่เกินร้อยละ 1012 ซึ่งต่ำกว่า รพ.เอกชนโดยในปีนี้จะเปิดให้บริการ อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 เม.ย.นี้ อ่านต่อหน้า 9 THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Suthep Kunathai, Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627 THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีท่ี ๒๒ ฉบับที่ ๕๗๕ ระหว่างวันที่ ๘ ถึง ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส ปัจจุบันพิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและ ฉบับเดียวในออสเตรเลีย ที่จำหน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ แต่ให้อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่ เว็บไซต์...www.thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ทุกสองสัปดาห์ ข่าวไทย ข่าว ออสเตรเลีย เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แล หลัง.....หน้า ๑๖ โดยสมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่ง เรียนภาษาไทย โดย ดร.ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙.....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉัน เรื่องราวหลากหลายโดยไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......บุญวาสนามาจากการบริจาค หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำหน่ายทั่วประเทศ ตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้น พุธ ท่านทีส่ นใจเผยแพร่ขา่ วสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชัว่ โมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail : thaioz @thaioz.com.au

นางเกศณีย์ ผลานุวงษ์ รองกงสุลใหญ่ฯ เดินทางไปเยี่ยมสถาบันวิจัย Stephen Sanig ของดร.ต่อศักดิ์ มหาวรศิลป์ และ ดร. Galina Kaseko ที่ Australian Technology Park ได้เห็นความคืบหน้าด้านการวิจัยเซลล์มะเร็งของสถาบันฯ โดยนักวิจัยไทยในออสเตรเลีย

วันเกิดคุณลัคณา ไบรอัน มี

Bun, Jeff, P’Joom, Nut, Steve, Nok and Ning

คุณวรวิทย์ ตาคำ นำทีมงาน EDEN Event จำนวน 5 ท่านไปช่วยงานอาสาสมัคร

ร่วมกราบนมัสการหลวงพ่อคูณ และหลวงพ่อทองแดง ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมโพธิกุสุมา Haymarket เหตุการณ์รอบโลก.... สภาพอากาศหนาวผิดปกติที่เกิดขึ้นทั่วยุโรปมานานกว่าสัปดาห์ ทำให้มีผู้เสียชีวิตเกิน 300 คนแล้ว ขณะที่บริการฉุกเฉินและเที่ยวบินต่างๆ หยุดชะงัก โดยคนจร จัดและคนไร้บ้านเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด หลายคนนอนเสียชีวิตตามที่พักข้างถนน และอพาร์ตเมนต์ร้างที่ไม่มีเครื่องทำความร้อน ยูเครนมีผู้เสียชีวิตมากถึง 131 คน ล้มป่วยเข้า โรงพยาบาล 1,800 คน และต้องขอความช่วยเหลือด้านที่พักและอาหารมากถึง 75,000 คน โป แลนด์มผี เู้ สียชีวติ 53 คน โรมาเนีย 34 คน อิตาลี 17 คน แอลจีเรีย 16 คน ขณะทีใ่ นฟินแลนด์ อุณหภูมิลดต่ำลงถึงลบ 40 องศาเซลเซียส แต่ประชาชนจำนวนมากก็ยังฝ่าความหนาวจัดออกไป ใช้สิทธิเลือกตั้งประธานาธิบดี..........หิมะที่ตกหนักยังทำให้ถนนลื่นและทัศนวิสัยไม่ดี ยวดยาน เกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก ขณะที่ท่าอากาศยานฮีทโธรว์ ซึ่งเป็นศูนย์กลางการบินพลุกพล่านที่สุด ในโลก ต้องยกเลิกเที่ยวบินเมื่อ 5 ก.พ.มากถึง 1,300 เที่ยว เพราะหิมะตกหนา 6 ซม. คาดว่า สภาพอากาศหนาวจัดทั่วยุโรปจะดำเนินไปจนถึงกลางสัปดาห์นี้เป็นอย่างน้อย............@ นายฮอส เซน ซาลามี รองหัวหน้ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติแห่งอิหร่านขู่ว่า อิหร่านจะโจมตีประเทศใด ก็ตาม ที่ยอมให้ศัตรูใช้เป็นฐานโจมตีอิหร่าน คำกล่าวของเจ้าหน้าที่ระดับสูงอิหร่านมีขึ้น ในขณะ ที่ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติแห่งอิหร่าน เริ่มการซ้อมรบเป็นเวลา 2 วัน เพื่อแสดงแสนยานุภาพ ทางทหาร ทัง้ นี้ อิหร่านยืนยันว่า เดินหน้าโครงการนิวเคลียร์เพือ่ สันติ โดยมีเป้าหมายเพือ่ พลเรือน ไม่ใช่ผลิตระเบิดนิวเคลียร์ ขณะที่ผู้นำโลกตะวันตกที่วิตกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน มาหลายปี กำลังวิตกมากขึ้นว่า อิสราเอลอาจจะโจมตีอิหร่านในระยะเวลาอันใกล้ ซึ่งอาจจุด ชนวนสงครามที่ขยายวงกว้าง และรบกวนเศรษฐกิจของโลก..........ประธานาธิบดีโอบามา กล่าว ว่า เขาต้องการแก้ไขปัญหาโครงการนิวเคลียร์อิหร่านด้วยสันติวิธี และก่อนจะตัดสินใจโจมตี อิหร่าน มีความเสี่ยงสำคัญหลายเรื่องจะต้องพิจารณา เนื่องจากการเพิ่มความเคลื่อนไหวทางทหาร ใดๆ ในภูมิภาคอ่าวเปอร์เชียอาจกระทบต่อราคาน้ำมัน และส่งผลกระทบสำคัญต่อสหรัฐได้.......... .. @ มิสเตอร์ เอเดอเรอร์ เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรป ประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ออก มาระบุว่า ในขณะนี้ ยอดส่งออกของยุโรปมาจีนขยายตัวมากกว่ายอดนำเข้าจากจีน แต่ไม่ได้ให้ ตัวเลขที่ชัดเจน และจีนอาจแซงหน้าสหรัฐ ขึ้นเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของอียู ในปีนี้ ขณะ ที่การค้าทั้ง 2 ฝ่าย เพิ่มขึ้นทุกปี การค้าเมื่อปีที่ผ่านมา มีมูลค่า 567,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ( ประมาณ 17.57 ล้านล้านบาท) โดยฝั่งจีน ส่งออกไปยุโรปเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.5 และฝั่งยุโรป ส่ง ออกมาจีน เพิ่มขึ้นร้อยละ 25.6.............@ รัฐมนตรีคลังยูโรโซนแจ้งกรีซว่า ไม่สามารถเดินหน้า ข้อตกลงปรับโครงสร้างหนีภ้ าคเอกชนได้ หากกรีซไม่รบั ปากว่าจะดำเนินการปฏิรปู เพือ่ ให้ได้ความ ช่วยเหลือรอบสองจากยูโรโซนและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) โดยรัฐบาลยูโร โซนตัง้ เงือ่ นไขว่า จะให้เงิน 30,000 ล้านยูโร (ราว 1.23 ล้านล้านบาท) อุดหนุนการปรับโครงสร้าง หนี้ให้กรีซและจะให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปจนถึงปี 2557 ต่อเมื่อกรีซเดินหน้าปฏิรูป หลังจากเจ้าหนี้ภาคเอกชนยอมลดมูลค่าหนี้ให้กรีซลงครึ่งหนึ่งแลกกับพันธบัตรใหม่อายุ 30 ปี อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าร้อยละ 4 เพื่อให้กรีซสามารถลดหนี้ลงจากร้อยละ 160 ของผลิตภัณฑ์มวล รวมภายในประเทศ (จีดีพี) ในขณะนี้เหลือร้อยละ 120 ของจีดีพีภายในปี 2563............@ นางฮิล ลารี คลินตัน รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ กล่าวที่ประชุมความมั่นคงในเมืองมิวนิคของเยอรมนี โดยเธอเตือนว่า มีความเสี่ยงที่จะเกิดการนองเลือดอีก และนำไปสู่สงครามกลางเมืองในซีเรีย ภายหลั ง ความพยายามของสหรัฐที่ จะให้รัสเซียสนับ สนุนมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง สหประชาชาติว่าด้วยการประณามประธานาธิบดีบาชาร์ อัล-อัสซาด ผู้นำซีเรียไม่ประสบความ สำเร็จ..........นายกีโด เวสเตอร์เวลล์ รัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนี กล่าวว่า เขาเสียใจอย่างยิ่งต่อ การตัดสินใจของรัสเซียและจีน ทีใ่ ช้สทิ ธิย์ บั ยัง้ คว่ำมติของคณะมนตรีความมัน่ คงแห่งสหประชาชาติ ที่เรียกร้องให้ประธานาธิบดีอัสซาดสละอำนาจ พร้อมกับเชื่อว่า เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาด ขณะที่นายเซอร์เก ลาฟรอฟ รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซีย กล่าวว่า มติของยูเอ็นไม่ได้ช่วยอะไรให้ ดีขึ้นเลย พร้อมกับเตือนว่า มติดังกล่าวมีความเสี่ยงที่จะทำให้ต้องเลือกข้างในสงครามกลางเมือง ของซีเรีย ด้านตูนิเซียประกาศขับไล่เอกอัครราชทูตซีเรีย และไม่ยอมรับรัฐบาลของประธานาธิบดี อัสซาด ขณะที่ ประธานคณะกรรมาธิการรัฐสภาของกลุ่มสันนิบาตอาหรับเปิดเผยว่า กลุ่มชาติ อาหรับจะขับไล่เอกอัครราชทูตซีเรีย พร้อมกับตัดความสัมพันธ์..............@ อิตาลีได้สั่งปิดสถานที่ ท่องเที่ยวสำคัญ คือ “โคลอสเซียม” ติดต่อกันเป็นวันที่สอง เนื่องจากสภาพอากาศในกรุงโรม มี THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 4


กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดเส้าหลินจากประเทศจีนในโอาสมาเยือน วัดเส้าหลินสาขาออสเตรเลีย หิมะตกหนัก ซึ่งเกิดขึ้นไม่บ่อยครั้ง ขณะที่ สำนักงานอุตุนิยมวิทยาอิตาลี ระบุว่า สถานการณ์ หิมะตกหนักยังเกิดต่อเนื่องตลอดช่วงสุดสัปดาห์น.ี้ .........@ เหตุการณ์ทั่วไทย...........พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก(ผบ.ทบ.) ให้ สัมภาษณ์สื่อเรียกร้องให้คณะนิติราษฎร์ ยุติความเคลื่อนไหวใน ความพยายามจะแก้ไขประมวล กฎหมายอาญามาตรา 112 ความผิดฐานหมิ่นพระบรม เดชานุภาพ เนื่องจากทั้งรัฐบาล และ หลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการได้บอกชัดเจนแล้วว่าไม่เกี่ยวข้อง..........หลายฝ่ายพยายามพูด ว่าทำเพือ่ สถาบัน แต่ปรากฏว่าทำให้เกิดข้อขัดแย้ง และพระองค์ทา่ นก็ไม่เคยลงมายุง่ เกีย่ ว พระองค์ ทรงพระเมตตากับคนทุกหมู่เหล่า พระองค์ไม่เคยลงมารับสั่งให้ดำเนินคดีกับใคร ฟ้องใคร แม้แต่ หลายคนท่านก็ทราบดีว่าถูกดำเนินคดีในเรื่องนี้ แต่พระราชทานอภัยโทษให้ทุกครั้งไป ตนจึงคิด ว่ามาตรา 112 เป็นประมวลกฎหมายอาญาที่ไม่ควรไปยุ่งเกี่ยว ถ้าไม่ละเมิดก็ไม่ถูกดำเนินคดีและ ใครก็แอบอ้างไม่ได้..........ใครที่เอาเรื่องนี้มาเคลื่อนไหว ผมถือว่าเจตนาไม่ดีต่อบ้านเมือง สังคมก็ ไปว่าเอาเอง..........อ้าว! ไฉนจบแบบนี้ละค่ะท่าน ก็สังคมหวังว่าทหารยุคนี้จะเด็ดขาดเข้มแข็ง ปกป้องสถาบันฯเหมือนทหารยุคก่อน ที่มีการเตือนนอกรอบเป็นการส่วนตัวไงค่ะ ทำสักทีซิค่ะ หรือท่านอยากเห็นประชาชนถืออาวุธออกมาลุยพวกสารเลวจาบจ้วงเบื้องสูงกันเองค่ะ?..........@ นายสุรพษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ให้สัมภาษณ์กรณีประเทศ ต่างๆ ที่ประกาศแจ้งเตือนภัยการก่อการร้ายในประเทศไทยว่า ขณะนี้มีประเทศที่ถอนหรือลด ระดับ 9 ประเทศ ได้แก่ จีน เยอรมนี ฝรั่งเศส อิสราเอล นอร์เวย์ สหรัฐอเมริกา บราซิล เดนมาร์ก และเนเธอร์แลนด์ ส่วนประเทศที่ยังคงประกาศเตือนภัยการก่อร้ายมีจำนวนทั้งสิ้น 13 ประเทศ ได้แก่ อังกฤษ ออสเตรเลีย ออสเตรีย ไต้หวัน กรีซ เกาหลีใต้ อิตาลี ญี่ปุ่น ไอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ สวีเดน โรมาเนีย และแคนาดา และในบ่ายวันเดียวกัน ปลัดกระทรวงจะเชิญทูตกลุ่ม อียูในประเทศไทยเข้าหารือและชี้แจงทำความเข้าใจต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงการเจรจาด้าน การค้า และกระทรวงการต่างประเทศพร้อมที่จะเชิญทูตสหรัฐอเมริกามารับทราบข้อมูลอีกครั้ง โดยมอบหมายให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ชี้แจง พร้อมระบุว่าที่มา แม้จะมีการก่อการ ร้ายที่ประเทศไทยก็ยังพบว่ามีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างต่อเนื่อง โดยที่ไม่ ได้หวาดระแวงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น..........นายคนนี้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่ โหลยโท่ยที่สุด ความสามารถทางด้านภาษาคงห่วยแตก จึงมิเคยเห็นคนๆนี้โชว์กึ๋นด้านภาษาต่าง ประเทศเลย แต่ก็อ่ะนะ รู้ตัวเองก็ยังดีกว่าฝืนโชว์เง่าขายหน้าเหมือนนายกนกแก้ว ณ ดาวอส จน โดนพิธีกรชาวสหรัฐพูดรับประทานว่า Madam Prime Minister I have to also say that you speak better English than I do. เอ๊ะ! หรือนายกนกแก้วจะเข้าใจผิดคิดว่า พิธีกรชม? เพราะ มีเสียงฮาหลังพิธีกรพูดจบเสียด้วยซิ........@ได้มีการเผยแพร่ภาพนามบัตรของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร นายกรัฐมนตรี ผ่านทางเครือข่ายสังคมและอีเมล โดยนามบัตรดังกล่าวมีข้อความเป็นภาษา อังกฤษว่า “Yingluck Chinawatra Prime Minister Of The Kingdom Of Thailand And Anusorn Amornchat” โดยมีตราสัญลักษณ์ของสำนักนายกรัฐมนตรีประทับตราอยู่ด้านบนของ นามบัตรด้วย ซึ่งมีการตั้งคำถามถึงความเหมาะสม เนื่องจากนายอนุสรณ์ อมรฉัตร คู่สมรสนอก กฎหมายของนายกรัฐมนตรี ไม่มีตำแหน่งใดๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งจัดทำโดย สำนักนายกรัฐมนตรี เพือ่ ให้นายกรัฐมนตรีและคูส่ มรสใช้แจกให้แก่แขกทีม่ าร่วมงานสโมสรสันนิบาต ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังได้มอบให้คู่สมรสใช้เมื่อ ครั้งที่ลงพื้นที่ฟื้นฟูน้ำท่วมในหลายๆ จุด ยืนยันว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นคนทำนามบัตรดัง กล่าวขึ้นมาเอง ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีก็ทราบเรื่องนี้แล้ว แต่ก็ไม่ได้พูดอะไร..........ที่ไม่พูดอะไร เพราะนายกนกแก้วก็ยังไม่รู้ว่า เป็นเรื่องไม่เหมาะสมอย่างยิ่งหน่ะซิ ดีจริงที่ยังไม่ได้พ่วงชื่อ ลูกชายเข้าไปด้วยอีกคนหนึ่งฮ่า ฮ่า ฮ่า........@ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ เดินทางมายังโรงแรมดุสิตธานี เพื่อเปิดงานสัมมนาและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “มุมมองเศรษฐกิจ ปี 55” ณ ห้องนภาลัย ตามคำเชิญของสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ที่จัดสัมมนาเรื่อง “ถอดรหัส GDPปี 55”โดยเจ้าภาพจัดงานได้วางคิวให้นายกรัฐมนตรีขึ้นกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษใน เวลา 10.10 น.แต่ปรากฏว่า เมื่อถึงเวลานายกรัฐมนตรี กลับไม่สามารถขึ้นกล่าวเปิดงานสัมมนา ได้ตามเวลาที่ตั้งไว้ เนื่องจากแขกรับเชิญที่เจ้าภาพโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจแจ้งต่อทีมงาน THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 5

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 ม.ค. 2554 นางทรงศรี ฟอแรน ผู้บริหาร/ประสานโครงการโรงเรียนภาษา ไทยวัดพุทธรังษี รัฐนิวเซาธ์เวลส์ พร้อมด้วยคณะจากโรงเรียนฯ ได้นำ ผศ.ดร.กมลพร บัณฑิต ยานนท์ และคณะครูอาสาสมัคร ภายใต้โครงการของคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เดินทางมาสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 20 เข้าเยี่ยมคารวะ นาย เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา

รองกงสุลใหญ่คุณเกศณีย์ให้การต้อนรับแขกของประเทศออสเตรเลีย คุณนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณนครนิวยอร์กเยือนซิดนีย์

สมาคมร้านอาหารไทยเลี้ยงต้อนรับ ผู้จัดการการบินไทยคนใหม่ คุณวิโรจน์ ศิริโหราชัย ที่ร้าน @Thailand Bankstown เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

หม่อมหลวงภู่ทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครซิดนีย์ เป็น ประธานในการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ร้านอาหารไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์ ที่ได้รับตราสัญญลักษณ์ THAI SELECT สำหรับร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญญลักษณ์ ในรัฐอื่นๆ สำนักงานฯ จะได้จัดส่ง ให้ทางไปรษณีย์ต่อไป


นายกรัฐมนตรีว่า จะมาร่วมงาน 400 คนนั้น ส่วนใหญ่ที่มานั่งในห้องนภาลัย ล้วนแต่เป็น ผู้สื่อข่าวสายการเมืองประจำทำเนียบรัฐบาล ที่ติดตามภารกิจของนายการัฐมนตรีในทุกๆ วัน อีก ส่วนเป็นผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ ที่รวมกันแล้วไม่ถึง 50 คน เช่นเดียวกับตัวแทนภาคธุรกิจ เอกชน หลักๆ ไม่เห็นเข้าร่วมงานแต่อย่างใด..........จากการตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม งานฝ่ายนักธุรกิจพบว่า มีเพียงตัวแทนจากธนาคารภาครัฐเท่านั้น ส่งผลให้บรรยากาศในห้อง นภาลัย ที่จัดเก้าอี้ไว้ 400 ที่นั่งบางตา ทำให้ทางทีมรักษาความปลอดภัยนายกรัฐมนตรี เจ้าหน้าที่ สำนักนายกรัฐมนตรี และผู้จัดงานพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่โรงแรม ต้องเดินเกณฑ์ขอความร่วมมือให้ ช่างภาพและผู้ช่วยสื่อมวลชนเข้าไปนั่งเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้อย่างโกลาหล เพื่อให้เห็นว่า มีแขกเข้า รับฟังการปาฐกถาของนายกรัฐมนตรีเยอะ แต่ทางช่างภาพปฏิเสธที่จะทำได้ตามที่ขอความร่วมมือ เนื่องจากต้องปฏิบัติหน้าที่ถ่ายภาพข่าว ทำให้เจ้าภาพผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรี ต้องไปเกณฑ์พนักงานของโรงแรมบางส่วน นักศึกษาฝึกงาน มานั่งเก้าอี้ที่จัดไว้ โดยเน้นให้ไปนั่ง ด้านหน้า เพื่อให้ภาพออกมาดูไม่น่าเกลียด.......นักธุรกิจเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าจะเสียเวลาไป ฟังนายกนกแก้วอ่านโพย.......... @ สังคมออสเตรเลีย........ผลสำรวจความนิยมพรรคการเมืองล่าสุด โดยสำนักนิวส์โพลออกมา ว่า พรรคเลเบอร์ได้ 30%(ลดลง 1%) พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนล 45% (เพิ่มขึ้น 1%) และ พรรคกรีนส์ 12% (ลดลง 1%) ..... เมื่อนับความนิยมหลังไพรมารี พรรคเลเบอร์ได้ 46% (เท่า เดิม) และพรรคผสมได้ 54% (เท่าเดิม)...... ส่วนผลโพลหาผู้ที่เหมาะสมเป็นนายกรัญมนตรี ปรา กฎว่านางจูเลีย กิลลาร์ดนายกรัฐมนตรีได้ 40% (ลดลง 4%)นายโทนี แอ๊บบ็อตต์ หัวหน้าพรรค ฝ่ายค้านได้ 37% (เพิ่มขึ้น 1%) ค่ะ............@ ข่าวคราวการเมืองที่เป็นไฮไลท์ก่อนที่จะมีการเปิด ประชุมสภาในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เห็นจะไม่มีข่าวใดดังเท่าเหตุการณ์ที่กลุ่มเต้นท์ แอมแบสซี่ของ ชนเผ่าอะบอริจินยกพวกเขาปิดล้อมภัตตาคารเดอะล็อบบี้ในกรุงแคนเบอร์รา.. หลังจากที่นายโทนี ฮอดจ์ ที่ปรึกษาและบุคคลที่นางกิลลาร์ดไว้ใจมากที่สุด.. แอบไปยั่วยุกลุ่มเต้นท์แอมแบสซี่ว่า นายแอ๊บบ็อตต์ได้แถลงข่าวให้ร้ายกลุ่มของพวกเขาแล้วยังยุยงให้เกิดความไม่สงบด้วยการปล่อย

คุณจรัญ พรหมปัญญา นายกสมาคมกอล์ฟไทยในซิดนีย์ให้การต้อนรับ ผู้จัดการการบินไทย คนใหม่ คุณวิโรจน์ ศิริโหราชัย (ขวาสุด) และทีมงานการบินไทย

ชาวไทยในซิดนีย์ร่วมทำบุญที่สถานปฏิบัติธรรมโพธิกุสุมา Thomas St. Haymarket

ชมรมกอล์ฟไทยในซิดนีย์จัดเลี้ยงขอบคุณสปอนเซอร์และเลี้ยงต้อนรับผจก.การบินไทยคนใหม่ ข่าวว่านายแอ๊บบอตต์ตอนนี้มาอยู่ในภัตตาคารข้าง ๆ... เลวไหมละคะท่านคนแบบนี้!.....ผลที่ตาม มาก็คือ กลุ่มผู้ประท้วงแห่เข้าไปปิดล้อมภัตตาคาร ไปเขย่ากระจกร้านจนเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยเกรงว่ากระจกร้านจะทานไม่อยู่ จึงตัดสินใจพานางกิลลาร์ด และนายแอ๊บบ็อตต์หลบหนี ออกมาอย่างหัวซุกหัวซุน..............@ เมือ่ แผนสุดชัว่ ถูกเปิดเผยออกมา ผูท้ เ่ี สียหายก็คอื นางกิลลาร์ด เจ้านายของตน..ต้องถูกลากถูลู่กูกังขึ้นรถเกราะกันกระสุน เสียฟอร์มในสายตาประชาชน ในขณะ ที่นายแอ๊บบอตต์ผู้เป็นถึงนักกีฬาไตรกีฬาวิ่งเคยเป็นสิบ ๆ กิโลฯสบาย เรื่องวิ่งหนีผู้ประท้วงจึง จิ๊บจ๊อยมากค่ะ..........@งานนี้จบลงที่นางกิลลาร์ดต้องให้ทีมงานออกมาแก้ต่างว่าเธอไม่รู้ไม่เห็น แผนชั่วช้าเช่นนี้ ในขณะที่นายฮอดจ์ ยอดที่ปรึกษาสมองจิ้งจอกต้องประกาศลาออกจากที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี เพื่อลดความกดดันให้เจ้านาย....แต่ข้อกระซิบดัง ๆ ว่าเป็นเพียงการจัดฉากค่ะ.. เพราะหลังจากนั้นยังมีผู้เพบห็นนายฮอดจ์ติดตามก้นทั่นกิลลาร์ดไปไหนต่อไหนอย่างไม่กระดาก อายทั้งคู่......งานนี้จึงให้สงสัยว่าที่ทั่นกิลลาร์ดบอกว่าไม่รู้ไม่เห็น..เป็นเรื่องจริงหรือสตอเบอรี่กัน แน่คะ............@ แต่ความการเมืองที่มันหยดติ๋ง ๆ ไม่ใช่การชิงดีชิงเด่นกันระหว่างพรรครัฐบาล กับพรรคฝ่ายค้าน แต่เป็นการเฉือดเฉือนกันระหว่างทัน่ นายกฯกิลลาร์ด กับทัน่ เควิน รัดด์รฐั มนตรีตา่ ง ประเทศ ล่าสุดนางกิลลาร์ด (ภายใต้คำแนะของนายฮอดจ์หรือเปล่าก็ไม่ทราบ) เธอเล่นโยนก้อน หินถามทาง.... ด้วยการเปิดจวนเดอะลอด์จจัดเลี้ยงบาร์บีคิว เป็นการสังสรรค์และแถลงถึงแนวทาง ของพรรคอย่างไม่เป็นทางการ ก่อนที่สมัยประชุมสภาจะเริ่มขึ้นในอีกสามวันข้างหน้า ปรากฎ ว่ามีนักการเมืองดื้อแพ่งไม่ยอมมากินแกะย่างถึง 20 คนคิดเป็นร้อยละถึง 25% เชียวค่ะ............@ ก้อนหินที่หายไปคือดัชนีชี้ให้เห็นถึงความสั่นคลอนฐานะนายกรัฐมนตรีไม่น้อยทีเดียว เพราะไอ้ พวกที่มาบางคนก็จัดอยู่ในประเภทเหยียบเรือสองแคมพร้อมที่จะขึ้นเรือลำไหนก็ได้......... ส่วนไอ้ พวกที่ไม่มานั้น แน่นอนว่ามันไม่เอาเธอแล้ว...ในจำนวนนี้แน่นอนคือนายรัดด์หัวหน้าผู้ก่อการ ดื้อแพ่ง, แล้วก็นายไซมอน ครีน, นายสตีเวน สมิต และนายมาติน เฟอร์กูสัน สามหน่อนี้มี ตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีอาวุโสในคณะรัฐมนตรีด้วย แต่มีเพียงนายเฟอร์กูสันคนเดียวที่ประกาศชัด ว่ารักทั่นรัดด์ส่วนอีกสองหน่อบอกว่าท้องเสียมากินแกะไม่ได้.............@ อย่างไรก็ตามทีมข่าว การเมืองหลายสำนักออกมาฟันธงว่าตอนนี้สูสี แต่ทั่นกิลลาร์ดยังมีภาษีดีกว่าเพราะแบ็กอัพยังดีอยู่. .... แพรว! ขอยกตัวอย่างทีมวิเคราะห์การเมืองจากค่ายเดอะเดลีเทเลกร๊าฟระบุว่า ณ ขณะนี้มีผู้ สับสนุนทั่นกิลลาร์ด 47 คน สนับสนุนทั่นรัดด์ 36 คน ในขณะที่ยังมีนักการเมืองอีก 20 คนยัง ไม่ตัดสินใจ หนึ่งในจำนวนผู้ยังไม่ปันใจให้ใครนี้ก็คือ แอ๊ด คาราบาวเมืองออสซี่ หรือนายปีเต อร์ การ์เร็ตต์ รัฐมนตรีศึกษาธิการค่ะ.................@ในขณะที่ผลโพลความเห็นของประชาชน ต้องการใครเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ระหว่างคู่กัดทั้งสองผลการสำรวจโดยสำนักเนลเซนล่าสุดพบ ว่า มีผู้สนับสนุนทั่นกิลลาร์ดเพียง 23% ในขณะที่มีผู้สนับสนุนทั่นรัดด์ถึง 72% ทีเดียวค่ะ........... .......@ แต่เชื่อหรือไม่คะว่า.. เสียงประชาชนไม่ใช่เสียงสวรรค์สำหรับพลพรรคเลเบอร์ในขณะนี้ ต่อให้เสียงออกมา 0% ต่อ 100% พวกเขาก็ไม่สนใจ......ชัยชนะของทั้งสองตอนนี้ก็คือ ใครจะ สามารถจูงใจสามส.ส.อิสระ แล้วก็ส.ส.โสเภณีอีก 1 หน่อมาอยู่ข้างตนได้ รับรองว่าพวกลิ่วล้อ จะไหลเข้ามาแนบเท้าคนนั้นค่ะ...................@ สิ่งที่น่าวิตกสำหรับชาวออสเตรเลียที่มีแนวโน้มสูง ว่าจะเผชิญในปี 2012 เป็นต้นไปก็คือ เศรษฐกิจที่ถดถอย และการตกงานที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น....... อันเนื่องมาจากผลกระทบจากเศรษฐกิจภายนอก..และค่าเงินดอลล่าร์ที่แข็งขึ้น และจากปัจจัย ภายในก็คือการแก้ไขกฎหมายแรงงาน, การผ่านกฎหมายภาษีคาร์บอน และภาษีเหมืองแร่เป็น ปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวเบรกเศรษฐกิจของชาติให้สะดุดหยุดลงอย่างชะงัด..............@ เพียงแค่ปักษ์ที่ ผ่านมามีธุรกิจหลายส่วนได้ประกาศปลดคนงานออกไป...เริ่มจากโรงงานผลิตรถยนต์โฮลเดน, ตามด้วยโรงงานเบคกิตต์ เบนซ์คิสเซอร์ ผู้ผลิตยากำจัดแมลงมอร์ทีนที่มีตัวมัสคอต “Louie The Fly” ต่อไปไม่ต้องต่อสู้เพื่อคงเจ้า Louie อีกแล้ว เพราะตอนนี้ได้ประกาศปิดโรงงานที่ทำมาครึ่ง ศตวรรษอย่างถาวร ย้ายไปผลิตในต่างประเทศเพื่อส่งกลับเข้ามาขายในออสเตรเลียเป็นที่เรียบร้อย แล้ว... บริษัทนี้ยังผลิตสินค้าที่คุ้นตาอีกหลายยี่ห้อคือ Dettol, Harpic, Aregard, Easy Off, Neurofen ฯลฯ,ยังมีธนาคารเวสต์แพกก็ประกาศแบบไม่ทันตั้งตัวปลดคนงานงวดแรก 560 คน หันไปจ้างแรงงานที่บังกาลอร์ ประเทศอินเดียแทน, ตามด้วยห้างวูเวิร์ทซึ่งเป็นเจ้าของห้างขาย เครื่องไฟฟ้าดิ๊กสมิทประกาศปิดร้านค้าทั่วประเทศงวดแรกจำนวน 100 แห่ง... ด้วยการเปลี่ยนมา THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 6


เป็นการเสนอขายออนไลน์แทน นั่นหมายถึงพนักงานตามห้างที่ถูกปิดจะต้องตกงานค่ะ.........@ ที่กล่าวมาเป็นแค่น้ำจิ้มเท่านั้นค่ะเพราะจะมีตามมาอีกเป็นกะบิ....โดยแรงงานที่มีความเสี่ยงสูงต่อ การตกงานก็คือผู้ทำงานในงานด้านคอลเซ็นเตอร์, พนักงานขาย, และงานฝ่ายบัญชี เพราะ สามารถไปจ้างแรงงานต่างประเทศทีม่ คี า่ จ้างแรงงานถูกกว่าและกฎหมายคุม้ ครองแรงงานทีย่ ดื หยุน่ มากกว่า...........@ จำได้ไหมค่ะ.. รัฐบาลกลางเคยคุยว่า กฎหมายแรงงานใหม่ถือเป็นความสำเร็จ ของคนออสเตรเลีย.. แต่แพรว!คิดว่า.. น่าจะเป็นความสำเร็จของคนอินเดีย และคนจีนมากกว่า..... ..ที่นี้คงทราบแล้วซิคะว่า ท่านจะเลือกอย่างไหน? ระหว่าง “ได้เงินเดือนขึ้น 5% แล้วได้ทำงาน ต่อ” กับ “ได้เงินเดือนเพิ่ม 10% แต่ตกงาน”..........@ ถึงเวลาแล้วสำหรับพวกเราที่อาศัยอยู่ใน ออสเตรเลียต้องช่วยกันรักษางานให้อยู่ในออสเตรเลีย...ท่านสามารถช่วยได้ค่ะเป็นต้นว่า.. หากมี ใครโทรศัพท์มาเสนอขายสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นจากบริษัทโทรศัพท์, เพย์ทีวี,อินเทอร์เน็ต, ขายท่องเที่ยว, ไฟฟ้า หรือแก๊ส ฯลฯ........ ให้โทรถามว่าพวกเขาโทรมาจากที่ไหน..หากปลายสาย บอกว่าโทรมาจากฟิลิปินส์, อินเดีย หรือจีนให้วางสายทันทีอย่าไปอุดหนุนพวกเขาค่ะ..บางบริษัท เป็นรัฐวิสาหกิจแท้ ๆ ยังทะลึ่งไปตั้งแผนกขายในต่างประเทศ ช้ำไหมล่ะคะ...........@ สังคมไทยในออสเตรเลีย..........อย่าพลาด !โอกาสพิเศษ ที่จะได้กราบและฟังธรรมจาก ครูบาอาจารย์พระมหาเถระในสายธรรมของหลวงปู่ชาถึง 2 องค์พร้อมกัน ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรม “โพธิกุสุมา” ซึ่งได้จัดมาตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 28 มกราคม และจะสิ้นสุดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ .... โดย...วันที่ 10 กุมภาพันธ์เวลา 19.00 -21.00 น. และวันที่ 12 กุมภาพันธ์ เวลา 10.00-12.00 น. นำโดยพระอาจารย์หลวงพ่อคูณ ติกฺชวีโร และพระอาจารย์ บัณฑิต เตชปญฺโญ.....โอกาสที่จะ ได้รับการสอนปฏิบัติธรรมอย่างใกล้ชิดจากครูบาอาจารย์ในสายปฏิบัติกรรมฐานจากประเทศไทยมี ไม่บ่อยนัก อย่าปล่อยให้โอกาสเช่นนี้ผ่านไป.......กรุณาสำรองที่นั่งที่ Tel: 02 9211-1188 Fax: 02 9281 1128 ....ที่อยู่ 2nd Floor, 203-209 Thomas Street. Haymarket, NSW 2000…….. E-mail: bmcentre@bodhikusuma.com........@ วันเสาร์ที่ 18 และอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์นี้ พวกเราชาวซิดนีย์จะได้มีโอกาสร่วมทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่กับคณะสงฆ์กว่า 20 รูป ที่วัดพุทธ รังษี แอนนันเดล เนื่องมาจากการประชุมใหญ่ทุก 2 ปีของคณะสงฆ์ธรรมยุกต์ ในประเทศ ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ และครูบาอาจารย์ พระผู้ใหญ่จากประเทศไทยก็มาร่วมเป็นประธาน ประชุมสงฆ์ครัง้ นีด้ ว้ ย............ @ เมือ่ วันที่ 26 มกราคม 2012 คณะกรรมการ, ครู และผูป้ กครอง โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ซิดนีย์ ออสเตรเลีย ได้จัดงานครบรอบ 20 ปีของโรงเรียน และ มอบสัมฤทธิบัตร แก่นักเรียนที่ลงเรียนภาษาไทยวัฒนธรรมไทยภาคฤดูร้อน โดยคณะคุรุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ Paddington RSL Town Hall, Sydney โดยได้รับเกียรติจากท่าน กงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ คุณพีรวิช สุวรรณประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบใบ สัมฤทธิผลแก่นักเรียน ในการนี้ คุณวรวิทย์ ตาคำ เจ้าของ/กรรมการผู้จัดการ ศูนย์แนะแนวการ ศึกษาต่อประเทศออสเตรเลีย เอเดน ได้นำทีมงาน EDEN Event จำนวน 5 ท่านไปช่วยงาน อาสาสมัคร และทางศูนย์ฯ เอเดน ยังเป็นสปอนเซอร์รางวัลที่ 2 Sony VDV Player เพื่อชิงโชค Lucky Draw และสปอนเซอร์อีก 600 เหรียญสำหรับทำหนังสือที่ระลึกในงานนี้อีกด้วย.........@ เมื่อวันที่ 29 มกราคม Thai Golf Club Association of Australia รายงานผลการดำเงินรอบปี ที่ผ่านมา มียอดรายรับจากการจัดแข่งขันกอล์ฟทั้งสิ้นเป็นเงิน 16,710 เหรียญ และหักค่าใช้จ่าย ต่างๆ จากการจัดงาน และบริจาคในกิจกรรมต่าง ๆ รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 11,584.70 เหรียญ เหลือเงินสุทธิ 5,125.30 เหรียญ.............พร้อมทั้งเลี้ยงขอบคุณสปอนเซอร์ มีสถานกงสุลใหญ่โดย คุณพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ และมาดามคุณสุภิญญาศรีภริยา........บริษัทการบินไทย ซิดนีย์ ผู้จัดการการบินไทยคนใหม่ คุณวิโรจน์ ศิริโหราชัย...........การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคพื้นออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ คุณน้ำฝน บุณยะวัฒน์ ผู้อำนวยการ และ ม.ล.ภู่ทอง ทอง ใหญ่ ผู้อำนวยการไทยเทรด ซิดนีย์.......@ เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2555 สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับ เงินบริจาคช่วยเหลือผูป้ ระสบอุทกภัยเพิม่ เติม จากบริษทั Super Smart Plan ทีไ่ ด้แจกจ่ายกระป๋อง บริจาคให้กับลูกค้าและเพื่อนๆ ของบริษัทฯ จำนวนเงินรวม 1,145.40 ดอลลาร์ออสเตรเลีย

และ 468 บาท (บวกเงินสกุลต่างชาติอื่นๆ อีกเล็กน้อย) จึงขอขอบคุณบริษัทฯ และผู้มีส่วนร่วม บริจาคมา ณ ที่นี้ โดยสถานกงสุลใหญ่ฯจะส่งเงินทั้งหมดดังกล่าวไปยังมูลนิธิราชประชานุ เคราะห์ต่อไป..........@ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ไทย-ออส นิวส์ ได้รับเชิญจากกระทรวงต่างประเทศ ออสเตรเลีย (The Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT) ไปต้อนรับแขกของ ประเทศออสเตรเลียที่ Treasury Room, the Intercontinental Hotel, Sydneyท่านคือ......คุณนร ชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจำสหประชาชาติ ณนครนิวยอร์ก เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ คิดว่าจะได้พบผู้นำชุมชนไทยท่านอื่น ๆ บ้างปรากฏว่าไม่ พบใครเลย แต่ก็ไม่เหงาโชคดีได้พบท่านรองกงสุลใหญ่.....คุณเกศนีย์ ผลานุวงษ์ เลยได้รับความ รู้มากมายเกี่ยวกับเรื่องราวของสหประชาติ............@ วันเดียวกันเสร็จจากงานนี้ไทย-ออส เลยถือ โอกาสเชิญท่านรองเกศนีย์ ไปเยี่ยมคาระวะ เจ้าอาวาสวัดเส้าหลินจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ ท่าน The Venerable Abbot Shi Yong Xin ซึ่งท่านมาเยี่ยมวัดเส้าหลินสำนักงานสาขาที่ Cabramatta Australia ได้ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ อำนวยความสะดวก..........@ วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายกสมาคมร้านอาหารไทยคุณวัฒนา วรรณเสวก และสมาชิกร้าน อาหารไทยจัดเลี้ยงต้อนรับผู้จัดการการบินไทยคนใหม่ คุณวิโรจน์ ศิริโหราชัย ที่ร้านอาหาร @ Thailand อยู่ Bankstown ของโสภณ กชอำไพ เลขที่ 24 Bankstown City Plaza Road เป็นการเปลี่ยนบรรยากาศจากการเลี้ยงในเมือง เป็นนอกเมืองบ้าง......ร้านหรูมีระดับรับลูกค้าได้ กว่า 100 ที่นั่ง ตกแต่งอย่างดี.........นัยว่าน้อง ๆ ล้านเหรียญ คนสำคัญที่ขาดไม่ได้คือคุณธิดา THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 7

รัตน์ อึ้ง (พี่เช็ง) ของเรางานหลวงไม่เคยขาดงานราษฎรไม่เคยเสียไปในหลายสถานะ...เจ้าของ ร้านอาหาร....ขายส่งอาหารสำเร็จรูป.....แต่ที่สำคัญสุดประธานกรรมการวัดพุทธรังษี แอ นนันเดล หัวเรี่ยวหัวแรงฝ่ายงานบุญ.......คุณมารินา (คุณต่น).....หมอสมชัย ทองสัมฤทธิ์.....คุณ เกศกนก รุ่งสว่าง.....คุณเกตนิกา ศักดาทร.........และคุณสมวงษ์ เวยยาวัจจมัย.....และคุณฉลาก โพธิ์ภักดิ์.........@ หลังเสร็จสิ้นโครงการภาคฤดูร้อนปีที่ 20 คุณณิชาภา (แดง) ธรรมสิรภพ ขอ ทิ้งทวนลาออกจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการผู้ปกครองโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ขอ ขอบคุณคุณณิชาภามาด้วยเป็นอย่างมากที่สละเวลามาช่วยทำงานเพื่อบุตรหลานไทย...........@ เตรียมพบกับคอนเสิร์ตที่ไม่เคยสร้างความผิดหวังเลย....จัดโดยคุณนาริน ดัฟฟ์ ร่วมกับคุณง้อ ตั้ง เจริญ แห่งอิมพีเรียล แคบบรามัตตา......คอนเสิร์ต 3 ศิลปินเป็นการท้าทายมากที่เชิญ ชวน 3 ยักษ์ใหญ่มาประชันกันบนเวทีเดียวกัน หลายๆท่านกำลังเริ่มสงสัยและโจษจันกันว่า จะเป็นไปได้ อย่างไร? ครูอ้วน มณีนุช เสมรสุต จากช่วง “ดันดารา”  ของรายการ “ตีสิบ”  ที่โด่งดังมายา วนาน  และขวัญใจของผู้ชมทีวีไทยทั่วโลก  หนึ่งในกรรมการผู้ตัดสินที่เป็นทั้ง“ครูขับร้อง” ( VOICE TRAINER)  และเจ้าของรางวัล “นักร้องสมัครเล่นยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ปี 1980 ที่ ฮ่องกง”  ซึ่งชนะมาด้วยเพลง “IF YOU GO AWAY”…เสียงใสดุจระฆังแก้ว  ทว่าทรงพลัง กว่าระฆังโบสถ์ ที่จะตรึงผู้ชมผู้ฟังไปกับภวังค์แห่งความประทับใจ  เรียกว่าทั้งสวย ทั้งซึ้งเต็มสิบ ทีเดียว...ศิริพร อำไพพงษ์  นักร้องแนวลูกทุ่งหมอลำ  เจ้าของ HIT LIST ไม่ว่าจะเป็น เพลง “โบว์รักสีดำ” “ปริญญาใจ” “คิดฮอดแต่กอดบ่ได้” ฯลฯ  ที่ติดตรึงใจผู้ฟังมาตลอดหลาย ทศวรรษแห่งแกรมมี่...แหบเสน่ห์แห่งวงการลูกทุ่งไทยที่สะท้านไปสู่วงการร็อค  เพราะแม้แต่ ตูน บอดี้สแลม ก็ยังต้องเชิญขึ้นเวทีเป็น FEATURING ของอัลบั้มของตัวเองมาแล้วในเพลง “คิด ฮอด” ของ ศิริพร เมื่อไม่นานมานี้เอง.......เอกราช สุวรรณภูมิ  นักร้องลูกทุ่งที่สร้างชื่อเสียงให้ กับตัวเองก่อนที่  หนองงูเห่า  จะกลายมาเป็นสนามบิน สุวรรณภูมิด้วยซ้ำ...!  แต่นามสกุลของ เขาคงจะไม่โด่งดังเท่าเพลง “สัญญา 5 บาท” “ ผิดเพราะรักเธอ”  “ขอแค่รู้ข่าว”...และถ้าใคร ไม่รู้จักเพลง “กระเป๋าแบนแฟนทิ้ง” อันลือลั่น  ก็คงเป็นคนที่ขึ้นเครื่องบินกลับเมืองไทย  แล้วไปลงผิดสนามบินที่ดอนเมืองแน่นอน!.....คุณง้อขอเชิญไปหาคำตอบ รับประกันความสนุก ขอให้ทุกท่านมาพิสูจน์+ร่วมเป็นสักขีพยานความมันส์ และร่วมกันทำบุญครั้งยิ่งใหญ่ของปีอีกด้วย กรุณารีบจอง บัตรด่วน รับรองไม่มีคำว่า “ผิดหวัง”...........@ พระวัชรินทร์ ปิยธมโม เชียงใหม่ แห่งวัดรำเปิง ผู้จัดตั้งหนังสือดารารุ่นแรกของวงการหนังสือ เพื่อนนักเรียนของคุณสุรศักดิ์ ดวง รัตน์ ผอ.ไทย-ออส นิวส์ สละทางโลกศึกษาธรรมะ พร้อมทั้งเรียนไปด้วยใกล้จะสำเร็จปริญญา เอก....ขออนุโมทนากับท่าน....แจ้งว่าเมื่อเมษายนปีที่แล้วได้ชวนเพื่อนๆ ไปทอดผ้าป่าที่วัดบาง แม่หม้าย สองพี่น้อง อุทิศบุญกุศลไปให้เพื่อนที่ลาโลกไปแล้ว และปีนี้ว่าจะเชิญชวนเพื่อน ๆ ที่ ยังอยู่ไปร่วมบุญกันอีก.....เพื่อน ๆ ท่านใดที่เห็นข่าวนี้บอกต่อ ๆ กันด้วยค่ะ.........ผอ.ฝากแพรว! แจ้งข่าวมาค่ะ .........@ คณะสื่อมวลชนได้รับเชิญจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เข้าร่วม ทัศนศึกษาประเทศไทย ไปกับโครงการ From Friendship to Friend Trip อันสืบเนื่องมาจาก ครบรอบ 60 ปี ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศออสเตรเลีย จึงใช้โอกาสนี้ ปลุกกระแสชาวออสเตรเลียและชาวไทยให้สนใจ การเดินทางหาประสบการณ์ใหม่ ๆในเมืองไทย ผ่านโครงการ โดยเริ่มเดินทางตั้งแต่วันที่ 22 - 29 กุมภาพันธ์...และพวกเราชาวสื่อจะนำมา ถ่ายทอดให้กบั ท่านผูอ้ า่ นต่อไป.........@ ขอต้อนรับท่านเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศออสเตรเลีย คนใหม่ ฯพณฯ มาริษ เสงี่ยมพงษ์ ที่จะเดินทางมาถึงประเทศออสเตรเลียวันที่ 20 กุมภาพันธ์นี้.. .......@


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 ท่านผู้อ่านไทย-ออสคะ หลังจากไปผจญ กับความหนาวสุดขั้วที่เกาหลีมาแล้ว ในที่สุด ดิฉันก็กลับมาออสเตรเลียเจอกับอากาศร้อนๆ เย็นๆแถมด้วยฝนตกเปียกชื้นกันทั้งวันอีกค่ะ เลยทำให้เกิดอาการไม่ค่อยจะสบายเนื้อสบาย ตัวแบบจะเป็นหวัดเป็นไข้กนั ไปเลยน่ะค่ะ ตาม ประสาคนอายุไม่นอ้ ยแล้วขาดการพักผ่อนเต็มที่ เหนื่อยมากหน่อยก็ออกอาการเสียแล้ว ท่ า นผู้ อ่ า นที่ ติ ด ตามคอลั ม น์ ดิ ฉั น กั น มา นานหลายปีก็คงจะมีวัยเพิ่มตามๆกันไปเหมือน กันดิฉันก็รบกวนให้ดูแลตัวเองกันให้มากๆนะ คะ สุขภาพสำคัญที่สุดค่ะ สำคัญกว่าเงินทอง เสียอีกเพราะหากสุขภาพไม่ดกี ค็ งจะทำมาหากิน กันลำบากล่ะค่ะ เป็นภาระทั้งกับตนเองและผู้ อื่น อยู่ในออสเตรเลียนี้หากมีบัตรสุขภาพของ Medicare ก็ยงั ดีเพราะอย่างน้อยเจ็บป่วยค่ารักษา พยาบาลก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่หากเป็นผู้ที่มาอยู่ ชัว่ ครัง้ ชัว่ คราวดิฉนั ขอแนะนำให้ทำบัตรประกัน สุขภาพของเอกชนที่มีอยู่ทั่วๆไปเอาไว้นะคะ เรื่องเจ็บเรื่องป่วยเป็นเรื่องที่ไม่เลือกเวลา ไม่ เลือกโอกาสและสถานที่ หากไม่สบายที่ออส เตรเลียขึ้นมา ในช่วงที่อยู่ที่นี่และไม่มีบัตรประ กันสุขภาพ ดิฉันเห็นหลายท่านรีบซื้อตั๋วเครื่อง บินเดินทางกลับไปรักษาที่เมืองไทยกันเลยค่ะ บอกกันว่าค่าตั๋วไปกลับยังถูกกว่ารักษาที่ออส เตรเลียนี้ค่ะ เริ่มกันด้วยเรื่องของสุขภาพแล้ว ดิฉันก็เลยจะไขปัญหาเรื่องอิมมิเกรชั่นวันนี้กัน ด้วยเรื่องของสุขภาพกันเสียเลยค่ะ เรือ่ งของการตรวจสุขภาพ ในเวลาทีส่ มัคร ขอวีซา่ (ไม่วา่ ประ เภทใดก็ตาม)เป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญ มากๆนะคะ ถึงแม้ว่าท่านที่ยื่นขอวีซ่าจะผ่าน ฉลุยมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกประการเท่าที่กฎ หมายอิมมิเกรชั่นกำหนดแต่หากท่านมีปัญหา เกีย่ วกับสุขภาพ ใบสมัครของท่านก็จะเกิดความ ล่าช้า มีปัญหาในหลายขั้นตอนตามมา จนสุด ท้ายบางท่านอาจจะประสบกับปัญหาถูกปฏิเสธ วีซ่าเพราะไม่ผ่านการตรวจสุขภาพก็ได้นะคะ เพราะประเทศออสเตรเลียให้ความสำคัญเกี่ยว กับเรื่องของสุขภาพของผู้ที่ยื่นสมัครขอวีซ่าเข้า ประเทศออสเตรเลียเป็นอย่างสูงมากค่ะ มีหลายท่านสอบถามดิฉนั ว่าทำไมประเทศ ออสเตรเลียจะต้องเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องของการ ตรวจสุขภาพกันมากมายขนาดนี้ ดิฉันก็อยาก จะแจกแจงออกเป็ น สองประการด้ ว ยกั น คื อ ประการแรก ประเทศออสเตรเลียมีความกังวล ว่าผู้ที่ได้รับวีซ่า (โดยเฉพาะอย่างยิ่งวีซ่าถาวร) แล้วมีโรคภัยไข้เจ็บที่ต้องใช้ค่ารักษาพยาบาล สูงจะเป็นภาระแก่คนออสเตรเลียเนื่องจากผู้ที่ ถื อ วี ซ่ า ถาวรสามารถได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการรั ก ษา พยาบาลผ่านทาง Medicare ซึ่งเงินค่ารักษา พยาบาลเหล่านี้ก็มาจากภาษีของประชาชนใน ออสเตรเลียนี่ล่ะค่ะ ดังนั้นโรคอะไรที่ต้องใช้ ค่ารักษาพยาบาล ค่าใช้จ่ายในการดูแลสูงก็จะ เป็นผลทำให้เกิดปัญหาวีซ่าไม่ผ่านแก่ผู้สมัคร ได้ค่ะ ประการที่สองเกี่ยวข้องกับสุขภาพโรค ภัยที่ต้องใช้การรักษาพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง ทีห่ ายากและมีจำนวนจำกัดในออสเตรเลีย ดิฉนั เขียนอย่างนี้คงอ่านแล้วเข้าใจยากเลยอยากจะ ยกตัวอย่าง เช่น ผู้ที่ป่วยเป็นโรคที่อาจจะต้อง มีการผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจ หรือเปลี่ยนไต อะไร ประมาณนีน้ ะ่ ค่ะ เพราะอวัยวะสำคัญต่างๆเหล่า นีเ้ ป็นสิง่ ทีห่ ายากมากและคนทีอ่ ยูใ่ นออสเตรเลีย

ที่มีปัญหาสุขภาพจำเป็นต้องมีการผ่าตัดและรอ อวัยวะอยู่ก็มีอยู่มากอยู่แล้ว ดังนั้น ผู้สมัครที่มี ความเสี่ยงในการที่อาจจะต้องได้รับการรักษา พยาบาลเช่ น นี้ ใ นอนาคตก็ อ าจจะไม่ ผ่ า นการ ตรวจสุขภาพได้ค่ะ สำหรับท่านที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง สมบูรณ์ดี ไม่มีปัญหาสุขภาพใดๆเรื่องของการ ตรวจสุขภาพนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องสำคัญนัก แต่ อย่างไรก็ตาม ดิฉันก็พบว่ามีหลายท่านที่ไม่ได้ เตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพให้เหมาะ สม เช่น อาจจะไม่ได้พกั ผ่อนเพียงพอก่อนตรวจ สุขภาพ หรืออาจจะตืน่ เต้นเกินไปในตอนตรวจ สุขภาพ ดังนั้น ในบางครั้ง ผลการตรวจครั้ง แรกออกมามีปัญหาทำให้แพทย์ต้องให้ไปตรวจ ซ้ำ ตรวจใหม่ หรือตรวจเพิ่มเติม ซึ่งในบาง ครั้งก็ทำให้ล่าช้าและเสียค่าใช้เพิ่มขึ้น ดิฉันจึง อยากจะเรี ย นให้ ทุ ก ท่ า นที่ ก ำลั ง จะไปตรวจ สุขภาพให้ได้เตรียมตัวให้ดกี อ่ นไปตรวจสุขภาพ กันนะคะ พยายามออกกำลังกายให้ร่างกายแข็ง แรง พั ก ผ่ อ นให้ เ พี ย งพอ และสำหรั บ ท่ า น สุภาพสตรีดิฉันขออนุญาตให้คำแนะนำว่าให้ หลีกเลีย่ งการตรวจปัสสาวะในช่วงทีม่ รี อบเดือน รวมทั้งในช่วงก่อนหรือหลังรอบเดือนด้วยค่ะ เพราะดิฉันมีประสบการณ์ลูกค้าที่เป็นผู้หญิง จำนวนไม่นอ้ ยทีต่ อ้ งตรวจโรคใหม่หรือพบแพทย์ เฉพาะทางสืบเนื่องมาจากการตรวจปัสสาวะใน ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมค่ะ สำหรับท่านที่ไม่แน่ใจว่าจะมีปัญหาเรื่อง สุขภาพหรือไม่ ดิฉนั ขอแนะนำให้ลองไปตรวจ เช็คสุขภาพร่างกายก่อนยื่นขอวีซ่า ทั้งนี้ ด้วย เหตุผลสองประการคือ เพื่อเป็นการเตรียมตัว ล่วงหน้าว่าสุขภาพของเรานั้นจะผ่านการตรวจ สุขภาพของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ และ เหตุ ผ ลที่ ส องที่ ส ำคั ญ กว่ า คื อ เพื่ อ จะได้ รู้ ว่ า สุขภาพของเราเป็นอย่างไร หากมีโรคใดๆก็จะ ได้มกี ารรักษากันเสียแต่เนิน่ ๆค่ะ จริงๆแล้วดิฉนั ก็ไม่ได้แนะนำให้ท่านที่มาปรึกษาทุกท่านตรวจ ก่อนหรอกนะคะ เพราะท่านอาจจะมองเป็นว่า เป็นการสิ้นเปลืองหลายรอบ แต่ในกรณีที่ดิฉัน จะย้ำให้ตรวจสุขภาพก่อนจะเป็นกรณีของการ ยื่นวีซ่าในลักษณะของสปอนด์เซอร์คุณพ่อคุณ แม่ค่ะ เพราะด้วยวัยโอกาสที่จะสุขภาพจะเป็น ปัญหาในตอนยื่นเรื่องจะมากกว่าการยื่นขอวีซ่า ในประเภทอื่นๆ และอีกประการหนึ่ง การยื่น ขอวีซ่าประเภทคุณพ่อคุณแม่นี้ หากผลสุขภาพ ไม่ผ่าน จะไม่สามารถยื่นขอให้พิจารณายกเว้น (waiver) ได้คะ่ ดังนัน้ ก่อนทีจ่ ะเสียเงินค่าสมัคร ซึ่งก็ค่อนข้างจะสูงพอสมควร ดิฉันมักจะให้คำ แนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่สูงวัยได้ตรวจสุขภาพ ของตนเองก่อนที่จะตัดสินใจยื่นใบสมัครค่ะ การยื่นขอวีซ่าแล้วผลสุขภาพไม่ผ่านจะ ด้วยเหตุผลประการทีห่ นึง่ (ค่าใช้จา่ ยในการรักษา พยาบาลสูง)หรือด้วยเหตุผลประการทีส่ อง(ต้อง ใช้ทรัพยากรที่หายากในการรักษา)ก็ตามในการ ยื่นขอวีซ่าบางประเภทก็จะขอผ่อนผันยกเว้น กันได้บ้างเช่นการยื่นขอวีซ่าคู่สมรสแบบต่างๆ เป็นต้น แต่การขอยกเว้นให้ผ่านนี้เป็นเรื่องที่ ไม่ง่ายเลยค่ะ เพราะจะต้องเสนอเหตุผลและ หลักฐานมากมายเพือ่ ขอให้ทางอิมมิเกรชัน่ เห็นใจ และเห็นด้วยกับเหตุผลของผูส้ มัคร ซึง่ เป็นเรือ่ งที่ ค่อนข้างจะยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำไม่ ได้นะคะ เมื่อเร็วๆนี้ ดิฉันมีลูกค้าที่ได้รับการ

ผ่อนผันจากอิมมิเกรชั่นให้ผ่านเรื่องสุขภาพไป ได้แต่กว่าจะได้ก็เรียกได้ว่าทำเรื่องกันเป็นหลาย สัปดาห์และรอการพิจารณกันเป็นหลายเดือน เลยค่ะ เหนื่อยมากค่ะ แต่ก็ดีใจที่ผลผ่านออก ไปได้อย่างดี ลูกค้ามีความสุขมาก ดิฉนั ก็พลอยมี ความสุขหายเหนื่อยไปเลยค่ะ เรื่องของสุขภาพก็คงพอแค่นี้ก่อนนะคะ ดิฉันอยากจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่ สำคัญไม่แพ้การตรวจสุขภาพเช่นกันค่ะ นั่นก็ คือ การตรวจประวัติอาชญากรรม ซึ่งทั้งสอง เรื่องนี้คือตรวจสุขภาพและตรวจประวัติฯ เป็น สองเรื่องที่หากไม่ผ่านก็ไม่ได้วีซ่านะคะ ไม่ว่า ผู้สมัครจะมีคุณสมบัติผ่านครบเรื่องอื่นทุกข้อ แต่หากไม่ผ่านเรื่องใดเรื่องหนึ่งในสองเรื่องนี้ ก็ไม่ผ่านค่ะ เรื่องของการตรวจประวัติอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ยื่นขอวีซ่าถาวร (ไม่ว่าประเภทใดๆ) เป็นเรื่องที่สำคัญมากและ ประเทศออสเตรเลียจะมีความเข้มงวดในการ ตรวจทั้งตรวจประวัติที่ประเทศออสเตรเลียเอง และที่ประเทศต่างๆที่ผู้สมัครเคยไปพำนักอาศัย อยู่ ดิฉันมีลูกค้าหลายท่านที่ใช้ชีวิตหลายช่วง (แม้จะสั้นๆ) อยู่ในหลายประเทศ ดังนั้น ก็ จำเป็นจะต้องตามเก็บตรวจประวัติอาชญากรรม ทุกประเทศที่เคยไปอยู่เลยค่ะ ปัญหาคือ บาง ประเทศก็ใช้เวลารอผลเร็วแต่บางประเทศช้า มากเป็นเดือนๆ บางประเทศต้องการเอกสาร ไม่มาก บางประเทศต้องการเอกสารละเอียด มากมาย บางประเทศมีการตรวจประวัติหลาย แบบก็ต้องเลือกให้ถูกอีกด้วย ดังนั้น ท่านที่ กำลังคิดจะยื่นหรือเตรียมยื่นขอวีซ่าโดยเฉพาะ วีซ่าถาวร กรุณาตรวจสอบว่าตนเองเคยใช้ชีวิต อยู่ที่ประเทศใดในโลกนี้บ้างนะคะ และศึกษา หาข้ อ มู ล ล่ ว งหน้ า ว่ า ประเทศเหล่ า นั้ น จะต้ อ ง สมัครขอตรวจประวัติอาชญากรรมกันอย่างไร และใช้เวลานานแค่ไหน ดิฉนั จะถามทุกท่านทีม่ าปรึกษาว่ามีประวัติ อะไรหรือไม่ จะเล็กจะน้อย จะนานแค่ไหนมา แล้ว ก็จำเป็นที่จะต้องรับรู้ค่ะ เพราะว่าในการ ยื่นใบสมัครของอิมมิเกรชั่นนั้น จะต้องกรอก ตอบคำถามที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติอาชญากรรม ค่อนข้างจะหลายข้อ หากท่านที่ต้องการปกปิด หรือว่าลืมไป (?) แล้วไม่ได้แจ้ง ปรากฏว่าทาง อิมมิเกรชัน่ รับรูก้ ารกรอกข้อมูลทีไ่ ม่ถกู ต้องหรือ คลาดเคลือ่ นต่อความเป็นจริงก็จะทำให้เกิดปัญหา แก่ใบสมัครได้นะคะ บางท่านคิดว่าเรื่องบาง เรื่องหลายสิบปีมาแล้วคงไม่มีประวัติแล้ว แต่ ความจริงผลการตรวจออกมามีบันทึกไว้ก็มีค่ะ รบกวนทบทวนเรื่องต่างๆและตอบคำถามใน ใบสมัครตามความเป็นจริงด้วยนะคะ หลายท่านอาจจะกังวลว่าเคยมีประวัตฯิ ใน อดีตจะกระทบกับใบสมัครในปัจจุบันนี้หรือไม่ ในความเป็นจริงแล้ว เจ้าหน้าที่จะพิจารณาจาก ผลการตรวจประวัติฯว่า ประวัติอาชญากรรมที่ เคยทำไว้นั้นรุนแรงแค่ไหน บทลงโทษที่ได้รับ นั้ น มากน้ อ ยเพี ย งไร มี ก ารทำซ้ ำ อี ก หรื อไม่ ประวัติปัจจุบันเป็นอย่างไร ฯลฯ ฉะนั้น ท่าน ที่อาจจะเคยพลั้งพลาดผิดไปก็ไม่ต้องกังวลกัน ให้มากนักนะคะ แต่สิ่งที่สำคัญคือ ต้องแจ้ง ข้อมูลทุกอย่างตามความเป็นจริงค่ะ แต่กแ็ น่นอน ค่ะ หากประวัติฯอยู่ในระดับรุนแรง หรือ เป็น เรื่องที่ประเทศออสเตรเลียพิจารณาว่าเป็นเรื่อง ที่ยืดหยุ่นกันไม่ได้ โอกาสที่จะผ่านการตรวจ ประวัติอาชญากรรมก็แทบจะเรียกได้ว่าเป็นไป ไม่ได้ค่ะ แต่สำหรับประวัติเล็กๆน้อย อย่างที่ ดิฉนั เคยเห็นมา เช่น แอบเล่นการพนันแล้วโดน

ตำรวจจับปรับ ขับรถประสบอุบตั เิ หตุคนบาดเจ็บ หรือ ขโมยของในร้านค้าตอนเป็นวัยรุ่น ฯลฯ อะไรพวกนี้น่ะค่ะ ทางอิมมิเกรชั่นไม่ได้มองว่า เป็ น เรื่ อ งร้ า ยแรงจนไม่ ผ่ า นการตรวจประวั ติ อาชญกรรมให้ค่ะ หากท่านที่มีปัญหาเหล่านี้มา ก่อนก็ไม่ต้องเครียดมากค่ะ ก่อนจบคอลัมน์วนั นีด้ ฉิ นั อยากจะเล่าเรือ่ ง ของลูกค้าท่านหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องหลายปีมาแล้ว ค่ะ เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทั้งประวัติอาชญากรรม และสุขภาพเลยค่ะ ลูกค้าท่านนี้อยู่ที่ประเทศ ออสเตรเลียแบบไม่ถูกต้องเป็นเวลานานหลายปี สุดท้ายมีครอบครัวกับคนออสเตรเลียและมีลูก สองคนก่อนที่จะเข้ามาพบกับดิฉันเพื่อขอรับคำ ปรึกษาแนะนำ ดิฉันสอบถามหลายๆเรื่องที่ เกีย่ วข้อง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรือ่ งของประวัติ อาชญากรรมและสุขภาพ ก็ได้รับคำตอบว่าไม่ มีปญ ั หาอะไรนอกจากอยูโ่ ดยไม่มวี ซี า่ ในออสเตร เลียมานาน อย่างไรก็ตาม ดิฉนั ได้ขอให้ไปตรวจ สุขภาพก่อนที่จะยื่นเรื่อง เนื่องจากดิฉันสังเกต ว่ า ผู้ ส มั ค รและภรรยาจะสู บ บุ ห รี่ ด้ ว ยกั น ทั้ ง คู่ ผลตรวจสุขภาพออกมาว่าผู้สมัครคือสามีนั้นมี รอยทีป่ อด (จากผล Xray) ซึง่ ผลจากการตรวจนี้ ทำให้เรือ่ งการตรวจสุขภาพล่าช้าไปปีกว่าเพราะ ต้องเข้าตรวจเช็คทุกๆสามเดือนเป็นเวลาเกือบปี ครึ่งกว่าที่จะได้ผลผ่านออกมา โชคยังดีที่ไม่ได้ เป็นโรคปอดใดๆ เป็นเพียงรอยเท่านั้นค่ะ สำ หรับภรรยานั้น หลังจากได้รับผลตรวจสุขภาพ ของสามีก็เลยเลิกสูบบุหรี่ไปเลยค่ะ ดีมากๆเลย ค่ะผลพลอยได้นี้ ดิฉันย้ำสองสามครั้งเกี่ยวกับเรื่องตรวจ ประวัติอาชญากรรม เนื่องจากว่าด้วยบุคคลิก ลักษณะบางประการ ดิฉันค่อนข้างหวั่นใจว่า อาจจะมีประวัติบ้างแม้ไม่ร้ายแรง ซึ่งผู้สมัคร และภรรยาก็ยืนยันว่าไม่มีประวัติอะไรแน่นอน และไม่เคยอยู่ประเทศใดเลย นอกจากประเทศ บ้านเกิดเมืองนอน(ไม่ใช่ประเทศไทย) และ ออสเตรเลีย ผลตรวจประวัติอาชญากรรมของ ประเทศเดิมออกมาปรากฎว่ามีประวัติเคยใช้ยา เสพติดถูกจับขึ้นศาลสองครั้ง ทะเลาะทำร้าย ร่างกายผู้อื่นหนึ่งครั้ง และหนีทัณท์บนอีกหนึ่ง ครั้ง ดิฉันเห็นประวัติแล้วเครียดพอสมควรค่ะ แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ พู ด อะไรส่ ง ผลให้ ท างอิ ม มิ เ กรชั่ น โชคดีขั้นที่สอง เนื่องจากเรื่องไม่ดีต่างๆที่เคย ทำมานั้น เป็นช่วงที่ลูกค้าคนนี้ทำเมื่อครั้งยัง เป็นวัยรุ่นอายุไม่ถึงยี่สิบจนถึงยี่สิบต้นๆ และ ประกอบกับไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆใน ออสเตรเลีย ดังนั้น ผลของการตรวจประวัติ อาชญากรรมครั้งนั้น จึงไม่มีปัญหาอะไร เจ้า หน้าทีข่ อให้มจี ดหมายจากครอบครัวหรือชุมชน รับรองว่าผู้สมัครเป็นคนดีในชุมชนประกอบ อีกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะ ก็อย่างทีด่ ฉิ นั เขียนไว้ขา้ งต้นค่ะ หากท่านผู้ ใดคิดจะยืน่ ขอวีซา่ โดยเฉพาะวีซา่ ถาวรในประเภท ต่างๆเรือ่ งสองเรือ่ งคือ เรือ่ งของการตรวจสุขภาพ และตรวจประวัติอาชญากรรม เป็นสองเรื่องที่ สำคั ญ มากและไม่ ส ามารถปกปิ ดได้ ดั ง นั้ น เมื่อกรอกใบสมัคร ขอให้กรอกตามความเป็น จริงทุกประการกันนะคะ จะลดความเสี่ยงใน การถูกจับได้และมีปัญหามากขึ้นกว่าที่มีอยู่เดิม ด้วยค่ะ ดิฉันขอจบคอลัมน์วันนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะ คะ ช่วงนี้กฎหมายอิมมิเกรชั่นเงียบมาก เดือน หน้าจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์กันอีกหรือเปล่าก็ ไม่ทราบนะคะ พบกันใหม่ในไทย-ออสฉบับ หน้าเช่นเคยนะคะ สวัสดีค่ะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 8


“ศิริราช” เปิดตัว

เมดิคัลฮับแห่งแรกของไทย เริ่มให้ บ ริ ก าร 26 เม.ย.นี้ ต่อจากหน้า 3 “ความจำเป็นในการเปิดโรงพยาบาลแห่ง ใหม่ขึ้นเนื่องมาจากแนวคิดของรัฐบาลในการ ออกนอกระบบ ตั้งแต่ปี 2546 ส่งผลให้เริ่มได้ รับงบประมาณที่ลดลงทุกปี ขณะที่ รพ.ศิริราช จะขาดทุนในการรักษาพยาบาลอยู่แล้วโดยใน

ค่ารักษา 100 บาท รพ.ศิริราช จะขาดทุนประ มาณ 10 บาทต่อราย ดังนัน้ โรงพยาบาลต้องหา รายได้เพิ่มขึ้นโดยยึดหลักต้องเป็นโรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐานสากล สามารถรักษาบุคลากร ทางการแพทย์ไม่ให้ไหลออกไป รพ.เอกชนอื่น

อาคารโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์

โดย .........พี่เม้าท์ AVSS

ของดี(ไม่)ต้อง

มีราคาแพง

สมัยที่พี่เม้าท์มาที่ออสเตรเลียใหม่ๆ ถึง ใคร ๆ เคยเตือนที่เม้าท์ว่าให้ระวังเรื่องการใช้ เงินการช๊อปปิ้งโดยเฉพาะของมียี่ห้อที่หาซื้อได้ ง่ายเนื่องจากเรามาอยู่ที่นี้ ทำงานหาเงินได้เอง ง่ายและไวเพราะเงินออกทุกอาทิตย์ ทุกสอง อาทิตย์ซึ่งพอเราจะใช้จ่ายอะไรก็ตามมักจะไม่ เสียดายเพราะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเงินก็ออกล่ะ ไม่ ต้องคิดอะไรมาก พี่เม้าท์ก็ไม่ค่อยจะฟัง จะใช้ อะไรไม่เคยคิดหรอกค่ะตอนนั้นน่ะ อยากได้ก็ ซื้อ ซื้อ แล้วก็ใช้ อย่าได้แคร์เรื่องราคา อย่ามา นัง่ เสียใจหรือเสียดายภายหลัง อย่าดูปา้ ยลดราคา ถ้าตอนเราซื้อมาจ่ายเต็ม ให้คิดซ่ะว่าเราได้ใช้ รุ่นนี้ก่อนใครนะจ๊ะ จงภูมิใจไว้ว่าเราไม่ได้ซื้อ ตอนลดราคา ประมาณว่าปลอบใจตัวเองหลัง ช๊อปจนกระเป๋าแฟบ จนเวลาผ่านไปของแบรนด์เนมต่างๆที่พี่ เม้ า ท์ ก็ พ อจะมี บ้ า งนั้ น ถู กโยนไปเก็ บไว้ บ นตู้

เสื้อผ้า รองเท้าใส่กล่องจนฝุ่นจับเพราะเอาเข้า จริงๆก็ใส่อยู่แค่สองสามคู่ พอจะเอาคู่สวยมา ใส่กล็ ำบากเพราะต้องเดินไปโน่นไปนี่ อีกอย่าง จากบ้านมาทำงานแค่สิบนาที จะให้เสียเวลา แต่งตัวเป็นชั่วโมงก็ใช้เรื่อง กระเป๋ามียี่ห้อก็ไม่ กล้าใช้ ใส่ของมากทรงก็เสีย พอไม่ได้ใช้ก็ตก รุ่นอีกจึงได้แต่เก็บไว้อย่างนั้น กลายเป็นแอน ทีคคอลเลคชั่นไว้ดูเล่น กระทั่งพี่เม้าท์ได้อ่านหนังสือเล่มนึงซึ่ง ถือเป็นหนังสือที่เปลี่ยนความคิดพี่เม้าท์อย่าง สิ้นเชิง คอลัมภ์ในหนังสือเล่มนั้นเค้าไปสัม ภาษณ์ดารา คนดัง นักธุรกิจหรือผู้ที่มีเรื่องราว ที่น่าสนใจ โดยคำถามส่วนใหญ่ก็เกี่ยวกับเรื่อง การใช้ชีวิตในแต่ละวัน แนวความคิดและมุม มองที่น่าสนใจ พี่เม้าท์ติดใจสัมภาษณ์สาวสวย คนนึง เธอเป็นคนมีฐานะหรือเรียกได้ว่าร่ำรวย เลยล่ะค่ะ ที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัว เอง หลังจากจบชั้นประถมก็ไปเรียนต่อมัธยม ที่เมืองนอกจนจบปริญญาตรี เธอปฏิเสธคำว่า “ไฮโซ” ที่ใครพยายามผลักดันคำนี้ให้เธอ เธอ กล่าวว่า เธอเป็นเพียงคนธรรมดา ใช้ของมีราคา แต่สมเหตุสมผล เธอได้เล่าย้อนไปถึงสมัยที่ เธอเรียนอยู่เมืองนอก เธอใช้ชีวิตหรูหราฟู่ฟ่า ตามประสาเด็กที่พ่อแม่มีฐานะร่ำรวยไปเรียน เมืองนอกตั้งแต่เด็ก เดือนแต่ละเดือนมีการส่ง ให้ใช้ไม่ต่ำกว่าห้าหมื่น (สมัยก่อนโน่นนั้นก็ ถือว่าเยอะอยู่น่ะค่ะ) ไม่รวมกับค่าบ้านแต่ละ วีคที่ต้องจ่ายให้โฮมสเตย์ซึ่งเดือนนึงเกือบสาม หมื่น (เยอะน่ะค่ะเนี่ยจะว่าไป) แต่ละเดือนที่ ต้องส่งเสียเธอก็เกือบแสน จะกระทั่งเธอจบ มัธยมและเข้ามหาวิทยาลัยพ่อแม่กย็ งั ส่งเสียเลีย้ งดู

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 9

และสามารถเลี้ ย งตั ว เองได้ โ ดยจะนำรายได้ ทั้ ง หมดกลั บ คื น สู่ ค ณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าช พยาบาลในการพัฒนาทัง้ ทางด้านการแพทย์และ การวิจัย” รศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่าว รศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่าวด้วยว่า รพ.ศิรริ าช ปิยมหาราชการุณย์ ใช้งบลงทุนจำนวน 7,000 ล้าน แบ่งเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ 2,000 ล้านบาทถือเป็นเมดิคัลฮับแห่งแรกของประเทศ ไทยเป็นศูนย์รกั ษาโรคครบวงจร เช่น ศูนย์อายุร กรรม ศูนย์ศลั ยกรรม ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์มะเร็ง ศูนย์รงั สีรกั ษา ศูนย์รงั สีวนิ จิ ฉัย ศูนย์โรคระบบ ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์ไตเทียม ฯลฯ เน้นให้บริการผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่รักษา ยากมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ ทั้ง อุปกรณ์เครือ่ งมือทางการแพทย์ เช่นเครือ่ งตรวจ วินจิ ฉัยโรคด้วยคลืน่ แม่เหล็กไฟฟ้า (เอ็มอาร์ไอ) เครื่องฉายรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็งและใช้ระบบ สารสนเทศสนับสนุนการดำเนินงานทั้งระบบ การจัดการโรงพยาบาล อาทิ ระบบข้อมูลผูป้ ว่ ย ระบบการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วย ระบบเชื่อมโยง ด้ า นการบริ ก ารต่ า งๆ และระบบการจั ด ซื้ อ บัญชีการเงิน เป็นต้น เพื่อรองรับการแพทย์ใน อนาคตอีก 10 ปี ข้างหน้า รศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่าวอีกว่า อย่างไร ก็ตามการให้บริการของ รพ.ศิรริ าช ปิยมหาราช การุณย์จะไม่กระทบกับให้บริการของ รพ.ศิริ ราชโดยกลุ่มเป้าหมายของโรงพยาบาล เน้นคน ไทยที่กำลังสามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้แต่ ก็ไม่ปดิ กัน้ คนต่างชาติทจ่ี ะมารักษาซึง่ ในอนาคต คณะกรรมการบริหาร รพ. ซึ่งเป็นคณะแพทย์ ศาสตร์ศิริราช

อาจมีการแบ่งสัดส่วนผู้ป่วยต่างชาติที่เข้า มารักษาชัดเจนขึ้นเช่น ต่างชาติร้อยละ 20 คน ไทยร้อยละ 80 “ส่วนอัตราค่าบริการที่บอกว่าสมเหตุสม ผลนั้นเนื่องจากโรงพยาบาลไม่ได้มุ่งหวังกำไร หากเปรียบเทียบกับอัตราค่าบริการของรพ.รัฐ จะต้องแพงกว่าแน่นอน แต่ถ้าเป็นรพ.เอกชน อาจจะถูกกว่า เช่น ค่าบริการรพ.เอกชน 100 บาท แต่ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ คิด 70-80 บาทแต่ไม่ได้หมายความว่า บริการทุก อย่างจะถูกกว่าเอกชนอาจเท่ากันหรือแพงกว่าก็ เป็นได้ แต่ที่แตกต่าง คือเรามีบริการบางอย่าง ที่ รพ.เอกชนไม่มี”ผอ. รพ.ศิริราชปิยมหาราช การุณย์ กล่าว รศ.นพ.ประดิษฐ์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ ตั้ง เป้าให้รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ สามารถ เลีย้ งต้นเองได้ในปีท่ี 3 เบือ้ งต้นจะเปิดเฟสแรก แค่ร้อยละ 30 และเปิดเฟสที่ 2 เพิ่มเป็นร้อย ละ 50 และเป็นเหมือนดีพาร์ทเมนท์สโตร์ของ การบริการทางการแพทย์พร้อมทั้งได้รับความ ศรัทธาจากประชาชน ทั้งนี้ รพ.ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ มี ประมาณ 300 เตียง อาคารมีความสูง 14 ชั้น ภายในอาคารมีหอ้ งบริการผูป้ ว่ ยนอก 177 ห้อง ห้องผ่าตัด 17ห้อง ห้องพักผู้ป่วย 284 ห้อง หอผู้ป่วยวิกฤติ 61 ห้องมีพื้นที่จอดรถมากว่า 1,000 คั น ส่ ว นบุ ค ลากรนั้ น คาดว่ า จะใช้ พยาบาล 256 คน ส่วนแพทย์ จะเป็นแพทย์ ประจำในเฟสแรก 14 คน และแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญ ในคณะแพทยศาสตร์ รพ.ศิริราชในลักษณะ การทำงานนอกเวลา

เช่นเดิม แต่รายจ่ายแต่ละเดือนเริ่มเยอะขึ้นๆ เพราะเธอเริ่มรู้จักคำว่าแบรนด์เนม เริ่มรู้จักใช้ เงินอย่างขาดสติ กระเป๋ารองเท้า เครือ่ งสำอางค์ ทุกยี่ห้อ ดีไม่ดีไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าถ้าหยิบออก มาใช้คนจะมองว่าดูดีมีระดับแน่ๆ เธออยากได้ อะไรก็ตอ้ งได้ โทรไปอ้อนพ่อว่ามีคา่ ใช้จา่ ยเรือ่ ง เรียนหรืออยากจะได้นู่นนี่ วันต่อมาพ่อก็โอน มาให้อย่างสบายๆ แต่พอเธอเข้าปีที่สองในรั้วมหาวิทยาลัย เป็นช่วงที่เปลี่ยนชีวิตเธอไปเลย เนื่องจากธุรกิจ ที่บ้านมีปัญหาด้านการเงินที่ไม่เพียงพอจ่ายพนัก งานจนต้องมีการคัดพนักงานบางส่วนออกเพราะ ถ้าไม่ทำเช่นนั้นธุรกิจก็อยู่ไม่ได้ เธอผู้นี้แม้จะ อยู่เมืองนอกแต่ก็รับรู้ได้ว่าช่วงเวลานั้นที่บ้านมี ปัญหาใหญ่ ทำให้ไม่สามารถส่งเงินให้เธอได้ ใช้อย่างมือเติบเหมือนแต่ก่อน เพราะต้องนำมา เป็นค่าที่พักอาศัยแต่ละเดือนของเธอที่อยู่ที่นี้ และไหนก็ค่าเทอมจนกว่าจะเรียนจบอีก ตอน นี้เธอเล่าว่าตอนนั้นเธอเครียดมากด้วยความที่ ไม่รู้จะทำอย่างไร แต่จะให้กลับเมืองไทยก็ไม่ อยากเพราะยังติดเพื่อนและชีวิตมหาวิทยาลัยที่ นี้ก็กำลังสนุก เธอจึงมองหาช่องทางที่จะช่วย เหลือตัวเองอย่างน้อยก็เป็นค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆจิปาถะที่ นอกเหนือจากค่าเช่าบ้าน เธอเริ่มหางานพาร์ท ไทม์ทำที่ร้านอาหารฝรั่ง ในช่วงเสาร์อาทิตย์ โบกมือลาของแพงๆที่เคยใช้ กระเป๋ารองเท้า แพงๆที่ปรกติใช้แล้วก็ไม่ใช้อีกเพราะกลัวซ้ำก็ นำกลับมาใช้อีก เครื่องสำอางค์ก็ใช้เท่าที่มี ไม่ ต้องแต่งหน้าอะไรมากมาย จากที่เคยขอเงินพ่อ แม่ที่นอกเหนือจากค่าบ้านก็เอาเฉพาะที่จำเป็น เท่านั้น เธอเปลี่ยนวิถีชีวิตตัวเองได้ประมาณ เกือบหนึ่งปีจนวันหนึ่งที่มาดูยอดเงินที่เธอเก็บ

ไว้หลังจากที่ทำงานพาร์ทไทม์และลดค่าใช่จ่าย แต่ละเดือนลง เป็นที่น่าภูมิใจว่าเธอมีเงินเก็บ แบบไม่คาดคิด เธอมองเงินก้อนนัน้ ก่อนตัดสินใจ ว่าจะเอาไปใช้อะไรเพราะเธอห่างหายจากวงการ แบรนด์ เ นมไปนาน ไปถอยกระเป๋ าใบใหม่ หรือไปทำสวยซื้อเครื่องสำอางค์ดี แต่จู่ๆเธอก็ เปลี่ยนความคิดกระทันหัน ส่งเงินครึ่งนึงไป ให้ที่บ้าน และอีกครึ่งนึงเธอบอกว่าเธอเก็บไว้ เพราะพอจะใช้จริงๆเธอมีความเสียดายเห็นคุณค่า ของเงินที่ใช้หยาดเหงื่อแรงงานแลกมาน่ะค่ะ หลังจากนั้นเธอก็ค้นพบว่าของธรรมดาที่ เธอใช้อยู่นั้นก็ใช้ได้ดี มีคุณภาพพอกัน แม้จะ เก่าหรือเสื่อมสภาพไปบ้างก็ยังไม่รู้สึกเสียดาย เท่าไหร่ แถมเธอยังรักในของราคาถูกแบบนั้น อีกด้วยเพราะทุกอย่างได้มาจากเงินของเธอที่ ทำงานเอง แม้ ปั จ จุ บั น นี้ เ ธอจะเรี ย นจบแล้ ว กลับมาดูแลธุรกิจของที่บ้านจนฟื้นตัวอีกครั้ง ในวงการธุรกิจ เธอก็เป็นผู้หญิงทำงานเก่งคน นึง แต่เธอก็ไม่ยอมรับคำว่า “ไฮโซ” อยู่ดี เพราะทุกวันนี้เธอก็ยังใช้ของราคา199 หรือถ้า เธอจะมีของแพงๆหรูๆสักชิ้น นั้นหมายถึงเธอ ต้องให้เป็นรางวัลชีวิตจริงๆ เธอไม่แคร์ว่าใคร จะมองว่าเธอสร้างภาพ เพราะคนรอบข้างรู้อยู่ แล้วว่าเธอเป็นอย่างไร พี่เม้าท์อ่านแล้ว โอ้ววว โห่..... ต้องนำ ไปปฎิบัติใช้ส่ะแล้ววว แม้กระทั่งเธอเป็นคน ร่ำรวยขนาดนี้ ยังตัดนิสยั ใช้ของแพงได้ สำหรับ ตัวพี่เม้าท์ผู้ที่มีรสนิยมคล้ายๆกับ “ไฮโซ” แต่ “low income” คงต้องคิดใหม่ซ่ะแล้วล่ะค่ะ... ฉบับนี้พี่เม้าท์ลาไปนอนคิด นั่งคิด ก่อน เจอ กันฉบับหน้านะคะ


เพราะพระราชาไม่ทอดทิ้งประชาชน

ประชาชนจึงปกป้องพระราชา “…วันที่ 19 สิงหาคม 2489 วันนี้ถึงวัน ทีเ่ ราจะต้องจากไปแล้ว พอถึงเวลาก็ลงจากพระ ที่นั่งพร้อมกับแม่ ลาเจ้านายฝ่ายใน ณ พระ ที่นั่งชั้นล่างนั้นแล้ว ก็ไปยังวัดพระแก้วเพื่อ นมัสการลาพระแก้วมรกตและพระภิกษุสงฆ์ ลาเจ้านายฝ่ายหน้า ลาข้าราชการทั้งไทยและ ฝรั่งแล้วก็ไปขึ้นรถยนต์ พอรถแล่นออกไปได้ไม่ถึง 200 เมตรมี ผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้ เราคนละใบราชองครักษ์ไม่แน่ใจว่าจะมีอะไร อยู่ในนั้น บางทีจะเป็นลูกระเบิด เมื่อมาเปิดดู ภายหลังปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่ที่อร่อยมาก ตามถนนผูค้ นช่างมากมายเสียจริงๆทีถ่ นน ราชดำเนินกลาง ราษฎรเข้ามาใกล้จนชิดรถที่ เรานั่งกลัวเหลือเกินว่าล้อรถของเราจะไปทับ แข้งทับขาใครเข้าบ้าง รถแล่นฝ่าฝูงคนไปได้ อย่างช้าที่สุด ถึงวัดเบญจมบพิตร รถแล่นเร็วขึน้ ได้บา้ ง ตามทางที่ผ่านมาได้ยินเสียงใครคนหนึ่งร้องขึ้น มาดังๆว่า “อย่าทิ้งประชาชน” อยากจะร้องบอกเขาลงไปว่า ถ้าประชาชน ไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าจะทิ้ง ประชาชนได้ อย่างไร แต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้ว…” พระราชนิพนธ์บันทึกประจำวันบางส่วน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระหว่างวัน เสด็จฯจากสยามสู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดระยะเวลา 65 ปีแห่งการครองราชย์ ในหลวงของเรา ทรงครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม โดย แท้จริง

ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อบำบัด ทุกข์บำรุงสุขของพสกนิกร ทรงมีพระราชดำริ พระราชดำรัส ชี้แนะแนวทาง ทำให้ดูเป็นตัว อย่างในปัญหาต่างๆที่เป็นความเดือดร้อนของ แผ่นดินแม้ในยามที่ทรงประชวร ก็ยังทรงงาน เพื่อประชาชนของพระองค์ ตลอดระยะเวลา 65 ปี แห่งการครอง ราชย์ในหลวงของเราไม่เคยทอดทิ้งประชาชน เมือ่ มีผคู้ ดิ ร้ายต่อสถาบันประชาชนจึงไม่ทอดทิง้ พระองค์เช่นกัน กระแสสังคมทีต่ อ่ ต้านการเคลือ่ นไหวของ กลุม่ นิตริ าษฎร์ ซึง่ มีจดุ มุง่ หมายทีต่ อ้ งการเปลีย่ น แปลงสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ นับ วันยิ่งเชี่ยวกราก รุนแรงขึ้น ทั้งการรวมตัวของ ประชาชนในนามกลุ่มต่าง การวิพากษ์วิจารณ์ กลุ่มนิติราษฎร์ อย่างรุนแรง และกว้างขวางใน โลกไซเบอร์ บทความ คอลัมน์ ในหนังสือพิมพ์ เกื อ บทุ ก ฉบั บ เป็ นไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น คื อ คัดค้าน ตำหนิ ตักเตือนพฤติกรรมของกลุมนิ ติราษฎร์ ที่บัดนี้เปลือยตัวเอง ให้สังคมได้เห็น ธาตุแท้ของตัวเองแล้ว ความรุนแรง เชีย่ วกรากของกระแสต่อต้าน กลุ่มนิติราษฎร์ ทำให้แม้แต่พรรคเพื่อไทย ซึ่ง ใครๆก็รู้ว่ามีอุดมการณ์เดียวกับกลุ่มนิติราษฎร์ เพราะต่างเป็นกลไกของระบอบทักษิณ เพียง แต่ใช้ยทุ ธวิธที แ่ี ตกต่างกัน ต้องประกาศตัดหาง ปล่อยวัด กลุ่มนิติราษฎร์ อย่างไม่ไยดี มิตร ร่วมรบ สหายร่วมอุดมการณ์ กระทั่ง นักคิดนักเขียนที่เป็นที่ยอมรับ กันอย่าง เสกสรรค์ ประเสริฐกุล ที่ร่วมลงชื่อ เป็น 1 ใน “ ครก. 112” ยังต้องถอย และ

โดย ASTVผู้จัดการออนไลน

ประกาศถอนตัวอย่างมีสติว่า ไม่รู้ไม่เห็นกับ ความคิด จุดยืนของ กลุ่มนิติราษฎร์กระนั้นยัง ถูกโจมตีอย่างรุนแรง ในโลกไซเบอร์ จนแทบ จะหมดสภาพ “ของบนหิ้ง ที่แตะต้องไม่ได้” ไปเลย ถ้าใช้ภาษาของฝ่ายซ้าย สายลัทธิเหมา สมัยก่อน ต้องบอกว่า กลุม่ นิตริ าษฎร์ เป็นพวก วีรชนเอกชน ทีไ่ ร้เดียงสา และสุม่ เสีย่ งจนทำให้ เสียงานใหญ่ เมื่อ 35 ปีที่แล้ว ผู้นำขบวนการ นักศึกษาหลายๆคน ก็เป็นแบบนี้ จนตกเป็น เหยื่อ การแทรกแซง ครอบงำของพรรคคอม มิวนิสต์แห่งประเทศไทยและนำมิตรสหายเดิน เข้าสู่ทุ่งสังหารในมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ใน เหตุการณ์ลอ้ มปราบอย่างเหีย้ มโหดของฝ่ายขวา เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2516 วันนี้ ผู้นำเหล่านั้นบางคนเป็นกองเชียร์ อยู่ข้างหลังเชียร์ให้เด็กรุ่นหลัง ก้าวตามรอยที่ พลาดพลั้งของตนเอง อัตตา ความไร้เดียงสา ทำให้กลุ่มนิติราษฎร์ อดไม่ได้ที่จะเปิดเผยถึง เป้าหมายในใจของตนเอง สังคมรับรู้ จากที่ เคยหลบๆซ่อนๆ ชูประเด็น การคืนอำนาจให้ ทักษิณ โดยการลบล้างผลการยึดอำนาจ 19 กันยายน 2549 มาสู่การแก้ไขกฎหมาย อาญา มาตรา 112 สุดท้ายด้วยอหังการ์ของเด็กน้อยก็ เปลือยตัวเองจนล่อนจ้อนว่า ต้องการเปลี่ยน แปลงสถานะของสถาบันพระมหากษัตริย์ถึง กับห้าม กษัตริย์ ตรัสกับประชาชนบังคับให้ กษัตริยส์ าบานตน สุม่ เสีย่ งจนเสียงานใหญ่อย่าง นี้ทักษิณไม่เอาไว้หรอก

ถูกต้องแล้ว ที่กลุ่มนิติราษฎร์ วิจารณ์ว่า กระแสต่อต้านพวกเขาไม่ได้ยืนอยู่บนเหตุผล ทางวิชาการ เพราะคนไทยส่วนใหญ่ ไม่ใช่นัก วิชาการ ไม่ถนัดในการพูดคุย เสวนา เถียงกัน ไปเถียงกันมาเพื่อหาทาง ตัดตีนให้เข้ากับเกือก ที่ตัวเองอยากใส่ให้ได้ กระแสต่อต้านกลุ่มนิติราษฎร์ เป็นกระ แสที่เกิดขึ้นมาจากจิตสำนึกของคนไทยที่มอง เห็นภยันตรายที่กำลังคุกคามสถาบันพระมหา กษัตริย์ จิตสำนึกนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างงมงาย ลุ่มหลงในลัทธิเทวราชา แต่บ่มเพาะขึ้น จาก การได้ยิน ได้เห็น ได้รู้ ว่า ในหลวงของเราทำ อะไร จิตสำนึกนี้ ทำให้คนไทยลุกขึ้นมาปก ป้องในหลวงของเรา อย่างที่กลุ่มนิติราษฎร์ก็ คาดไม่ถึง บทบาทของสถาบันพระมหากษัตริย์ของ ไทยเป็นอย่างไร ไม่ใช่เรื่องซับซ้อน ที่ต้องรอ ให้พวกนักเรียนนอก มาบอก และชี้แนะว่า บทบาททีค่ วรจะเป็น คืออะไร คนไทยรูว้ า่ ธรรม ย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรม สถาบันพระมหา กษัตริย์ ถูกกำกับด้วยธรรมะ 10 ประการของ พระราชา สถาบันพระมหากษัตริย์ ดำรงอยู่ได้ เพราะคุณงามความดีของตัวเองเท่านั้นจนเป็นที่ เคารพรัก ศรัทธาของประชาชนยามที่มีผู้มา ล่วงเกิน คุกคามพระมหากษัตริย์ ประชาชนจึง ลุกขึ้นมาปกป้องพระราชาของพวกเขา

“ใครล้มเจ้า...เจอกู” บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ โดย ASTVผู้จัดการรายวัน โลกไซเบอร์ร้อนระอุทันที่อดีตพระเอก กล้ามโต ‘บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์’ ประกาศกร้าว ด่าทอพวกที่ตัดต่อรูปภาพ และโพสต์ข้อความ หมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างรุนแรงนอก

จากสิ่ ง ที่ เ ขาโพสต์ ขึ้ น มาบน facebook/Bin ท่านเอามาตัดต่อ ผมด่าพวกมันเป็นสัตว์นรก พระองค์ท่านโดนด่าโดยไม่มีใครมาปกป้องพระ Banloerit จะทำให้เขาถูกวิจารณ์ต่างๆ นานา ผมพูดอย่างนี้จริงๆ ผมทนไม่ได้ ผมถือว่าผม องค์ท่าน ผมทนไม่ได้ คนบางกลุ่ ม ถึ ง ขั้ น รวมตั ว กั น แบนหนั ง เป็นประชาชนคนหนึ่ง จะมานั่งเฉยๆ โดยเห็น มีคนมาพูดว่าเสื้อแดงเอารูปพระองค์ท่าน ‘ปัญญา เรณู ภาค 2’ แต่ก็ยังมีคนกลุ่มใหญ่ที่ เห็นว่าเขาเป็นฮีโร่ กล้าพูด กล้าทำ ซึ่งเขาบอก กับ M-Lite ว่าตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยกลัวอะไร เลยนอกเสียจาก “กลัวคนไทยไม่รักกัน ไม่ สามัคคีกัน” ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ “ไอ้พวกสัตว์นรกชอบทำความแตกแยก คนไทยด้วยกัน...ฯลฯ” ถ้อยคำรุนแรงบนโลก ไซเบอร์ ด่ า ทอกลุ่ ม คนที่ ตั ด ต่ อ รู ป ภาพ และ โพสต์ ข้ อ ความหมิ่ น สถาบั น พระมหากษั ต ริ ย์ เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ถูกพูดถึงและมีการโต้ตอบ กันอย่างรุนแรงในสังคมออนไลน์ “ผมเปิด facebook มาประมาณ 3-4 ปี แล้วเป็นคนอัปเดตข่าวเองทั้งหมด แต่มาวัน หนึ่งผมมาเปิดดู มีพวกที่โพสต์ภาพพระองค์ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 10


ลง ผมว่ามันไม่ใช่ ผมก็เลยต้องออกมา ให้รู้ว่า คนไทยหลายๆ สียงั รักในหลวง ยังเทิดทูนพระ องค์อยู่ คนที่มันมีแค่กลุ่มน้อย มีไม่ถึงกี่พันคน หรอกที่มันคิดอย่างนี้ ผมไปช่วยน้ำท่วม ทัง้ เสือ้ แดง เสือ้ เหลือง ทั้งหมด บ้านเสื้อแดงหลายบ้าน ผมไปอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ปทุมธานี แถบพื้นที่ที่พี่น้อง คนเสื้อแดงเยอะ แต่ทุกบ้านก็ยังมีรูปในหลวง มีรูปพระราชินี ยังเทิดทูนพระมหากษัตริย์ ใคร ที่มาเชียร์ให้เทิดทูนพระมหากษัตริย์ก็ไปโจมตี เขาไปด่าเขาเสียๆ หาย พวกนีม้ นั พวกสัตว์นรก มาเกิด ตั้งแต่สมัยตอนที่มีสีนู่น สีนี่แล้วผมไม่ เคยไปยุ่งนะ ผมไม่เคยไปพรรคการเมืองไหน นะไม่เคยเกี่ยวข้อง ผมเป็นกลางอยู่แล้วแต่ใคร อย่ามาแตะต้องพระองค์ท่าน พระองค์ท่านไม่ ได้เกี่ยวกับสีไหนอยู่แล้ว” แบนหนังผม “ปัญญาอ่อน” “ผมว่าโลก ออนไลน์มันก็เป็นดาบสองคม ซึ่งถ้าทำในสิ่งที่ ดีมันก็ดี ทำในสิ่งที่ไม่ดีมันก็กระจายกันออก ไป เพราะฉะนั้นมันอยู่ที่จิตวิญญานของคนว่า คุณจะทำอะไรกับตรงนี้เท่านั้นเองคุณสามารถ ใช้ประโยชน์ได้มากมายคุณอาจจะโดนถล่มทลาย ได้เหมือนกันถ้าทำในสิ่งที่ไม่ดี ทุกวันนี้ผมก็ โดน เรื่ อ งโดนแบนหนัง ผมมองว่าตลกเอา สมองส่วนไหนคิดจะมาแบนหนังผม คุณเป็น ใครจะมาแบนหนังผม พีน่ อ้ งคนอีสานรูว้ า่ ปัญญา เรณูเป็นหนังของอีสานเป็นหนังทีเ่ ชิดชูคนอีสาน เลยแหละ เด็กๆ พูดอีสานหมด แล้วบอกผม ไปดูถูกคนอีสาน...ดูถูกตรงไหน? พีน่ อ้ งเสือ้ แดงในอีสานก็มสี ว่ นหนึง่ ไม่ใช่ เสื้อแดงก็มีอีกส่วนหนึ่ง แต่พี่น้องชาวอีสาน หลายๆ หมู่บ้านที่ผมไปสัมผัสมาก็ยังเทิดทูน พระมหากษัตริย์อยู่ ถ้าจะบอกว่าทำหนังปัญญา เรณูออกมา แล้วมาดูถูกคนอีสาน มีคำพูดตรงไหนสักคำ ของผมไหมว่าพูดถึงคนเสื้อแดง...ไม่มีเลย ผม พู ด ถึ ง แค่ ไ อ้ ค นที่ ม าทำลายสถาบั น พระมหา กษัตริย์ว่าสัตว์นรก ผมไม่ได้บอกว่าพี่น้องเสื้อ แดง พีน่ อ้ งเสือ้ แดงนีผ่ มเคารพทุกคน ไปทีบ่ า้ น ผมเห็นมีรูปในหลวง ผมรู้ว่านี่เป็นเสื้อแดงที่รัก ในหลวงผมไม่ได้ตง้ั ตัวเป็นศัตรูกบั ใคร แต่อย่าง ที่บอกไง อย่ามาแตะต้องพระองค์ท่าน จริงๆเรื่องศิลปะกับเรื่องการเมืองมันไม่ เกี่ยวข้องกันเลย คุณต้องคิดดีๆ ไอ้พวกที่คิด อย่างเนี้ย เขาเรียกสมองขี้เลื่อย ไม่มีสมองคิด เราออกมาปกป้องสถาบันเมื่อไหร่ ไอ้คนที่มัน ด่ามันวิ่งพล่าน มารุมด่าผม ตามเว็บไซต์ ตาม อะไรต่างๆ ผมไม่กลัวหรอก คนชั่วๆ ด่าผม ผมรู้สึกว่าเหมือนให้พร ถ้าคนดีด่าผม ผมต้อง คิดว่า เขาดีแล้วมาด่าเรา แสดงว่าเราต้องไม่ ดีแล้วล่ะ แต่ไอ้พวกชั่วๆ ด่า มึงด่าไปเลย มี ปัญญาด่าไปเลย จะขุดคุ้ยเรื่องไหนก็ขุดคุ้ยมา เลย ผมไม่กลัวอยู่แล้ว ผมเจออย่างนี้ผมยิ่งหนัก ถ้าผมโพสต์ไป แล้ว ใครมาอะไรผม ผมจะเอามันหนัก แต่ผม โพสต์ไปแล้ว ไม่มีใครมายุ่ง นั่นโอเค แสดง ว่าไม่มีใครมายุ่ง ผมจะว่าแรงๆ มันก็ไม่มีใคร มายุ่งแล้ว แต่ก็ได้ยินว่าเอาไปโพสต์ตามเว็บ พวกของเขา ก็ตามสบาย แต่อย่ามายุ่งในแฟน เพจผม มันต้องให้มารยาทกันหน่อยทางสังคม

ถ้าคุณคิดว่าไม่เคยล้มเจ้า คุณก็อย่ามายุ่งกับผม สิ คุณมายุ่งกับผมทำไมผมว่าแต่พวกที่มันจะ ทำสิ่งที่ไม่ดีกับประเทศชาติเท่านั้นเอง ผมไม่เคยกลัว เขาบอกเหมือนอ๊อฟ (พงษ์ พัฒน์ วชิรบรรจง) เหมือนตั้ว (ศรัณยู วงษ์ กระจ่าง) ผมก็ต้องโดนเหมือนกัน ผมบอกเลย ผมไม่กลัว ผมเป็นคนๆ หนึ่งที่จะคอยขัดขวาง ไอ้พวกที่มันจะทำชั่ว เราเป็นคนของประชาชน เรารักสถาบันพระมหากษัตริย์ เรารักทุกสิ่งทุก อย่างที่เป็นของไทย เพราะฉะนั้นใครที่จะมา ทำให้มันแตกแยกจะแบ่งอย่างนู้นอย่างนี้ ไม่ ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นอันตรายกับเราขนาดไหนถ้า จะตายก็ขอให้มีอนุสรณ์ เก็บไว้ในความทรงจำ ของพี่น้องประชาชนคนไทย นี่คือผู้ที่เสียสละ ให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยผู้ที่ยอมเสียสละ ตัวเอง เพื่อสิ่งที่ถูกต้อง สำหรับหนังปัญญา เรณู 2 ที่กำลังเข้า ฉายนี้ ผมก็อยากจะได้กำลังใจ สิง่ ทีด่ ๆี ทีพ่ น่ี อ้ ง ประชาชนมอบให้ผม เพราะผมเองก็มอบสิ่ง ดีๆ ให้พี่น้องมาแล้ว ก็อยากได้กำลังใจกลับมา บ้าง” สื่ อ ความรั ก ความสามั ค คี จ ากในหนั ง สำหรับหนังปัญญา เรณู ภาค 2 เรียกว่าเป็น เวอร์ชั่น 2 ถึงจะถูกเพราะใครที่ยังไม่เคยดูภาค แรกมาก่อน ก็ดูภาคนี้ได้รู้เรื่องหนังของเขายัง คงมีกลิน่ อายความน่ารักของคนอีสาน มีเรือ่ งราว ที่ทั้งสนุก ตลก เศร้า ครบรสเช่นเดิม “ความเป็นหนังของปัญญา เรณู ยังเหมือน เดิม มีตุ๊กกี้กับหม่ำ มาสร้างสีสัน ยังคงความ สนุ ก ยั ง มี ก ลิ่ น อายความน่ า รั ก ของวั ฒ นธรรม อีสาน คนที่ดูปัญญา เรณูภาคแรกที่ชอบแล้ว มาดูภาคสองจะยิ่งชอบมากกว่า” ถ้าใครที่เคยดูปัญญา เรณูภาคแรกมาก่อน จะพบว่าหนังของเขา ถ่ายทอดความน่ารัก มี กลิ่นอายของความรัก หวนคิดถึงความทรงจำ สมัยเด็กๆ ซึ่งเป็นอีกมุมหนึ่งของความทรงจำ ในอดีตที่พระเอกคนนี้ตั้งใจนำความประทับใจ มาใส่ไว้ในหนัง “บททั้งหมดเป็นจินตนาการของเราผสม ผสานกับเรื่องจริงในชีวิต เราเก็บเกี่ยวประสบ การณ์ต่างในชีวิต ตั้งแต่สมัยเราเป็นเด็ก ความ ทรงจำสมัยเราเรียนกับเด็กอีสานที่เป็นเพื่อนเรา มีเหตุการณ์ประทับใจ มีเหตุการณ์ที่น่า จดจำคนดูหนังผมแล้วอาจจะคิดถึงความทรงจำ วัยเด็กไม่ว่าจะเป็นคนอีสาน หรือคนกรุงเทพฯ ชีวิตวัยเด็กต้องเคยผ่านประสบการณ์พวกนี้มา แน่ๆ” หลังจากเคยลองผิดลองถูกคลุกคลีอยู่ใน วงการภาพยนตร์มานาน สุดท้ายเขาพบว่าหนัง แนวปัญญา เรณู เรือ่ งราวเกีย่ วกับเด็ก เรือ่ งราว เกี่ยวกับชีวิต เป็นแนวที่เขาถนัด และอยากทำ มากที่สุด “ผมเคยทำหนังตลกจ๋ามาแล้ว เรื่องเดอะ โกร๋น มันรู้สึกว่าไม่ถูกใจเรา มันเป็นหนังตลก จริง คนดูอาจจะชอบ แต่กลุ่มของเด็ก กลุ่ม ครอบครัว มันดูได้ไม่สนิทใจ หนังตลกมันต้องมี คำหยาบคายถ้าตลกแล้วไม่หยาบ มันก็ดทู ะแม่งๆ มันจะพูดเพราะก็คงไม่ได้ ก็เลยคิดว่าเรา ถนัดหนังอย่างนี้มากกว่า หนังเด็กๆ อยากสื่อ เรื่องความรัก ความสามัคคี สื่อถึงความตั้งใจ ของคนๆ หนึ่ง ถ้าเราตั้งใจจริงๆ แล้ว ความ ตั้งใจนั้นจะไม่เปลี่ยนแปลงไม่ว่าอะไรจะเกิด

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 11

ขึน้ อย่างความรักของปัญญากับเรณู เรณูมคี วาม รักให้ปัญญาอย่างล้นหลามไม่ว่าปัญญาจะทำ ขัดใจอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลง กับความคิดของเขา เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิด ขึ้นแล้วทำให้เขามีความสุข ในภาคอีสานจะ เห็นว่า คนภาคอีสานจะมีความสามัคคี มีความ ซือ่ สัตย์มสี ง่ิ ทีด่ ๆี ซึง่ ในหนังก็จะสือ่ เรือ่ งราวเหล่า นี้ออกมา” “ทำงาน” ไม่มีคำว่าเหนื่อย

ทำงานเพื่อให้เสร็จไปวันๆ มันทำง่ายแต่ ทำเสร็จแล้วคุณภาพดี และมีฟีดแบ็กกลับมาดี มันทำยากเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาเรียกว่า ชินกับความเหนื่อย เพราะเจอทุกวัน วันไหน ไม่เหนื่อยนอนไม่หลับ” “หลักในการทำงานของผม คือต้องใช้ สมอง ใช้ส่วนทุกส่วนของทุกคนที่ทำงานร่วม กับเรา เอาใจเขามาใส่ใจเราด้วย ทำงานอย่าง เป็นระบบ เป็นทีม ใครมีความคิดเห็นอะไร เสนอแนะมาได้เราเอามาไตร่ตรอง อย่างผมเขียน บทผมให้ทุกคนดูเลยว่า เป็นอย่างไรบางคนมี ข้อโต้แย้งเราก็มาดู เราก็ยอมรับทำอย่างนี้การ ทำงานก็จะไม่มีอุปสรรคเราอย่าไปดันทุรังเวลา มีคนมาเตือน” พอถามว่าเวลาทำงานเป็นคนมีอีโก้ไหม เขารีบตอบ “ผมเป็นคนไม่มีอีโก้เลย เป็นคน ติดดินสบาย ๆ อะไรก็ได้ แต่บางครั้งก็มีจุดๆ หนึ่งที่มาอย่าแตะต้องกันผมเป็นคนที่อยู่ไหนก็ อยู่ได้ กินอะไรก็กินได้พูดอะไรก็รับได้หมด ประมาณนี้” เห็นความจริงช่วงวิกฤตน้ำท่วม “น้ำท่วมที่ ผ่านมา ทำให้เห็นอะไรหลายๆอย่าง เห็นทั้ง ความสามัคคี เห็นทั้งความแตกแยก เห็นความ มีน้ำใจซึ่งน้ำท่วมครั้งนี้มันทำให้เห็นเลยว่าคนดี ก็มี คนดีก็คือดีจริงๆ คนที่ไม่ดีก็ยังไม่ดีอยู่ถ้า น้ำมันท่วมแป๊บๆ เราคงไม่เห็นอะไร แต่นี่มัน อย่างที่หลายคนเห็นว่าผู้ชายคนนี้ทำงาน ท่วมมาเป็นเดือนๆ ทุกอย่างมันออกมาหมด หนักมาตลอดทำหน้าที่อาสาสมัครฯ ออกไป คนต้องการอะไร คนอยากจะได้อะไร อยากจะ ช่วยเหลือคนถึงตี 2-3 กว่าจะได้กลับบ้านจึง ช่วยเหลือใครความเห็นแก่ตัว การเอาตัวรอด อดถามไม่ได้วา่ เขามีชว่ งเวลาทีเ่ หนือ่ ย หรือรูส้ กึ มันมีไงความไม่สามัคคีกัน ท้อบ้างหรือเปล่า ซึ่งคำตอบของเขายิ่งทำให้ ผมรู้สึกว่า ทำไมไม่รักกันทำไมต้องมา เห็ น ถึ ง ความเป็ น คนสู้ ชี วิ ตในเรื่ อ งของความ แบ่งกัน เกิดวิกฤตขนาดนีท้ ำไมต้องมาแบ่งแยก อดทนและทำทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย่ า งอย่ า งเต็ ม ความ แบ่งอะไรกัน การทำงานของเราก็ลำบาก เรา สามารถ บอกเราส่วนกลาง ไม่ใช่ว่าจะต้องมาฝ่ายใดฝ่าย “เวลาเหนื่อย เวลาท้อ มันแทบไม่ค่อยมี หนึ่งทุกคนเสมอเท่ากันหมด ใครคือประชาชน จริงๆ แต่ถามว่าเหนื่อยไหม เหนื่อย แต่พอเรา ของประเทศไทย เราไปช่วยเหลือเท่าเทียมกัน ทำตรงนั้นเสร็จแล้ว มันก็หายเหนื่อย พอเรา หมดสิ่งเดียวที่มูลนิธิฯ มีอยู่คือพระองค์ท่านคือ พักผ่อนมันก็หายเราก็ย้อนกลับมาดูบุคคลที่เรา สุดยอดของพวกเราทุกคน เพราะฉะนั้นวิกฤต ชื่นชอบ ชื่นชม เทิดทูนบูชาสิ่งที่ผ่านมาเขาทำ น้ำท่วมผมถึงไม่เข้าใจว่าทำไมเราไม่เห็นความ อะไรมาเยอะแยะมากมายไม่เห็นเขาจะเหนื่อย สามัคคีกันทำไมไม่ช่วยเหลือกัน ทำไมต้องมา ทำไมเราทำแค่นี้เราบ่นเหนื่อย แตกแยกกันทำไม” ผมทำงานตัง้ แต่เช้า กลับบ้านตี 2-3 กลับ เหตุการณ์ช่วงน้ำท่วมที่ถูกพูดถึง และ มานอน ตื่นเช้าก็สามารถไปทำงานได้อีกไม่ใช่ วิจารณ์มากที่สุด คือเรื่องการทำงานของศปภ. เหนือ่ ยไป 3-4 วัน แล้วมาทำใหม่ เวลาเหนือ่ ย ซึ่งก็มีพระเอกตัวจริงคนนี้นี่แหละที่กล้าออกมา มันแป๊บเดียว ส่วนเรื่องท้อ ผมไม่เคยท้อ ผม พูดความจริงอย่างตรงไปตรงมากับสือ่ ฯว่าอะไร เป็นคนทำอะไรแล้วตั้งใจต้องทำให้เสร็จ และ ผิดถูกก็ว่ากันไปตามความจริง สำเร็จ อ่านต่อหน้า 20


นายกฯ นกแก้วที่ “ดาวอส” Ar….Ur…....ขายขี้หน้าทั้งโลก

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ASTVผู้จัดการสุดสัปดาห์ วันนี้หลายคน ที่เข้าไปแอพพลิเคชั่น(APPLICAION)SimSimi .com หรือทีเ่ รียกกันอย่างติดปากว่าซิมซิมิ โดย ถามว่า ยิ่งลักษณ์ ชินวัตรคือใคร คำตอบที่ออกมาอาจจะถูกอกถูกใจใคร หลายคน(แต่เสียดแทงปู-ยิ่งลักษณ์ชนิดแทงข้าง หลังทะลุถึงหัวใจ) เลยทีเดียว อาทิ....โง่ ทำงานแทนทักษิณ เป็นต้น กระนั้นก็ดี ถามว่า คำจำกัดความที่ Sim Simi มีให้แก่นายกรัฐมนตรีไทยผู้ได้ฉายาว่า นายกฯนกแก้ ว ก็ ไ ม่ น่ า จะผิ ด เพี้ ย นไปจากข้ อ เท็จจริงเท่าใดนัก ดังจะเห็นได้จากก่อนหน้าที่ ตัวเธอพูดภาษาไทยผิดพลาดจนสร้างความหัวร่อ งอหายแต่อับอายไปทั้งประเทศ ทั้งจากกรณี เรือดันน้ำเป็นเรือดำน้ำ หญ้าแพรกเป็นหญ้า แฝก เป็นต้น นีไ่ ม่นบั รวมถึง “ความหนูไม่ร”ู้ อีกหลาย เรื่อง เช่น การนำอีเอ็มบอลไปใส่ในบาตรพระ ในช่วงมหาอุทกภัย และอีกสารพัดสารพัน ทั้งนี้ปฏิกิริยาที่ผู้คนในสังคมมีต่อภูมิปัญ ญาและรอยหยักในสมองของเธอที่เห็นชัดที่สุด ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 1 ก.พ.2555 ในงานสัมมนาถอดรหัสจีดีพีปี 55 ซึ่งจัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ณ ห้องนภาลัยโรง แรมดุสิตธานี ที่ปรากฏว่าการปาฐกถาพิเศษ ของเธอมีผู้เข้าร่วมรับฟังน้อยมากจนต้องมีการ เกณฑ์คนเข้าไปนัง่ เพือ่ ให้ไม่นา่ เกลียดและอับอาย ขายขี้หน้าจนเกินไป โถ....ใครช่างทำกับคุณปูได้ที่เลือกหัวข้อ “มุมมองเศรษฐกิจปี 55” ให้ตัวเธอขึ้นไปอ่าน เพราะขนาดเรื่องง่ายๆ ยังพูดผิดๆ ถูกๆ แล้ว เรื่องใหญ่ๆ ขนาดนี้ตัวเธอจะมีองค์ความรู้ถึง ขนาดให้คนไปรับฟังเชียวหรือ แต่เหตุการณ์ที่เด็ดที่สุดและส่งผลทำให้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้มีดีกรีปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเคน ทักกีสเตท สหรัฐอเมริกา กลายเป็นตัวตลกบน เวทีระดับโลก สร้างความอับอายขายขี้หน้าให้ กับคนไทยทัง้ ประเทศก็คอื การทีเ่ ธอตอบคำถาม ผู้จัดรายการเสวนาในเวทีประชุมผู้นำระดับโลก World Economic Forum (WEF) ครั้งที่ 42ที่ เมืองดาวอส สมาพันธรัฐสวิสด้วยการใช้ภาษา อังกฤษระดับ YES NO OK เฉกเช่นเดียวกับ เป็ดเหลิม

“Of course that male and female...on the balance of the the....ah male and female.. ur..must be compliment together and ambitious is more..is...important, but the qualification and the capab the capable ar for this job is..is even more important... that ar that s will be..not...ar that s that s we cannot be ar separate between from male and female.....so that is will be equalize so ur....we have to give the chance ar from.....both male and female in politics ...ar especially in Thailand for female will be the symbolic of nonviolent. So i saw that if we have the proportion of male and female mix together....First on the personality so we can fulfill on the thing that the man didn’t cover, but ar of course that male cannot do better than....female cannot do better than male in some area, so that’s ur mean ar the compliment and nonviolent will help ur especially in Thailand....ur Mister Mutu will say that ar in the roc reconciliation, so I use that feminine to come up with other people and move Thailand forward for reconciliation at a peaceful for my country. Thank you.” และก็เป็นไปอย่างที่คาด เนื่องจากทันที ที่นายกฯ นกแก้ว พูดจบ พิธีกรชายก็สัพยอก อย่างไม่ไว้หน้าราชอาณาจักรไทยว่า.... Madam Prime Minister I have to also say that you speak better English than I do. การตอบคำถามของนายกฯยิ่ ง ลั ก ษณ์ ที่ สร้างความปวดร้าวใจที่ว่านั้น แปลเป็นไทยคำ ต่อคำได้ว่า.... “แน่นอนว่าชายและหญิง …เกีย่ วกับความ สมดุลของ ...อ้า ชายและหญิง ..เอ้อ..จะต้อง หนุนเสริมกัน และความทะเยอทะยานก็มีมาก กว่า .. ก็ ..มีความสำคัญ แต่คุณสมบัติและ คุณสม .. คุณสมบัติ..เอ้อ..สำหรับงานนี้ก็ ..ก็ ยิ่งมีความสำคัญมากขึ้นอีก...นั่น เอ้อ นั่น จะ ทำให้..ไม่..เอ้อ นั่นทำให้เราไม่สามารถที่จะ เอ้อแบ่งแยกระหว่างจากชายและหญิง.....เพื่อที่ จะได้มีความเท่าเทียมกัน

ดังนัน้ เอ้อ...เราจะต้องให้โอกาส เอ้อจาก.. ..ทั้งชายและหญิงในทางการเมือง … เอ้อโดย เฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย เนื่องจากผู้หญิง จะเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการไม่ ใ ช้ ค วามรุ น แรง ดังนัน้ ดิฉนั จึงเห็นว่าถ้าเรามีสดั ส่วนของชายและ หญิงผสมเข้าด้วยกัน…. ก่อนอืน่ เลยเกีย่ วกับเรือ่ ง บุคลิกภาพเพื่อให้เราสามารถเติมเต็มสิ่งต่างๆที่ ผู้ชายไม่ได้เข้าไปทำ แต่ เอ้อ แน่นอนว่า ชาย ไม่ ส ามารถทำสิ่ ง ต่ า งๆ ได้ ดี ก ว่ า ….หญิ ง ไม่ สามารถทำได้ดีกว่าชายในบางด้าน ดังนั้นนั่น จึง เอ้อหมายถึงการหนุนเสริมและการไม่ใช้ ความรุนแรงจะเป็นตัวช่วย เอ้อ โดยเฉพาะอย่าง ยิ่งในประเทศไทย ….เอ้อ มิสเตอร์ ตูตู จะพูด ถึง เอ้อ ในเรื่องการประ ปรองดอง ดังนั้น ดิฉันใช้ความเป็นผู้หญิงดังกล่าวเพื่อค้นหาผู้คน อื่นๆและผลักดันประเทศไทยไปข้างหน้าสู่การ ปรองดอง ณ ที่สงบสันติสำหรับประเทศของ

ดิฉัน ขอบคุณ” พระเจ้าช่วยกล้วยทอดเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่า ใครก็ตามที่ทั้งอ่าน ทั้งฟังและทั้งแปลทีละคำที ละบรรทัด พร้อมทั้งย้อนกลับไปทบทวนหลาย ต่ อ หลายรอบก็ ค งงงและสั บ สนเป็ น กำลั ง ว่ า นายกฯ ยิ่งลักษณ์กำลังพูดอะไร ทำไมถึงได้ ตะกุกตะกักแถมมีทง้ั อ้า ทัง้ เอ้อมากมายถึงขนาด นั้น จนหลายคนชักไม่แน่ว่า ไอ้ที่เธอได้ดีกรี พ่วงท้ายมาจากเมืองนอกนั้นเป็นเพราะ “จ่าย ครบจบแน่” หรือไม่ ส่วนใครที่ต้องการฟังเสียงของเธอชัดๆ เน้ น ๆ สามารถคลิ กไปฟั งได้ ที่ h ttp://www. antithaksin.com/VDO/Poo_speech1.mp3 แต่ ขอเตือนว่าเตรียมเข็มเอาไว้เย็บหน้าที่จะแตกใน ฐานะประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ภายใต้การ บริ ห ารงานของนางสาวยิ่ ง ลั ก ษณ์ ชิ น วั ต ร ล่วงหน้าเอาไว้ด้วย....

ทึ่ง!ปลาคาร์ฟวัดร่องขุ่น

กินนมสดจากมือ“อ.เฉลิมชัย”

เชียงราย - นักท่องเที่ยวทึ่ง “ปลาคาร์ฟ วัดร่องขุ่น” กินนมสดจากขวดนมทารกที่ “อ. เฉลิมชัย” นำมาป้อนให้ทกุ เช้ากลายเป็นอีกหนึง่ มหัศจรรย์ที่วัดร่องขุ่น ผู้ที่พบเห็นต่างแปลกใจ กันถ้วนหน้า รายงานข่าวจาก จ.เชียงราย แจ้งว่าช่วง เช้าตรู่ของแต่ละวัน ที่วัดร่องขุ่น ซึ่งตั้งอยู่ติด ถนนพหลโยธิน บ้านร่องขุน่ ม.1 ต.ป่าอ้อดอน

ชัย อ.เมืองเชียงราย ซึง่ ถือเป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ ว ที่สำคัญของเชียงรายและประเทศไทย มีนัก ท่องเที่ยวเดินทางไปเยือนเพื่อชื่นชมความสวย งามของวัด และบูชาพระพุทธศาสนาอย่างคึกคัก ต่ อ เนื่ อ งนั้ น อาจารย์ เ ฉลิ ม ชั ย โฆษิ ต พิ พั ฒ น์ ศิลปินชาวเชียงราย ซึ่งได้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ดา้ นจิตรกรรม ผูร้ งั สรรค์วดั แห่งนี้ จะถือขวดนมทารกที่บรรจุอยู่เต็มขวดมุ่งหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 12


“เต้น”เอ๋อตอบปมร้อนสัมพันธ์ ปตท.ไล่“ไปตรวจสอบเอาเอง”

ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

ไปที่บ่อเลี้ยงปลาคาร์ฟ หลากหลายสีสัน เช่น แดง ขาว ส้ม เหลือง ฯลฯ ด้านหน้าพระ อุโบสถแล้วก็เคาะขอบบ่อ จากนั้ น ไม่ น านนั ก ก็ จ ะมี ฝู ง ปลาคาร์ ฟ จำนวนมากว่ายมาจากทั่วทุกที่ภายในบ่อตรงไป หาอาจารย์เฉลิมชัยเพื่อเตรียมดูดนมจากขวดนม ที่อาจารย์ถือไปด้วย เมื่ออาจารย์เฉลิมชัยหย่อนขวดนมลงไป ฝูงปลาต่างพากันดูดจุกดูดเสียงดังจ๊วบจ๊าบเหมือน เด็กทารกนักท่องเที่ยวที่ไปพบเห็นในช่วงเช้า ต่างพากันแปลกใจ แต่ก็ชื่นชมและสนใจอย่าง มาก อย่างไรก็ตามทางวัดได้หา้ มไม่ให้คนทัว่ ไป ให้อาหารและเข้าไปเล่นน้ำภายในบ่อซึ่งมีปลา อยูเ่ นือ่ งจากเกรงจะกระทบกับปลาและเกิดความ

ไม่เป็นระเบียบขึ้นโดยมีการติดป้ายเตือนเอาไว้ ด้วย อาจารย์เฉลิมชัย กล่าวว่าไม่เคยสอนหรือ ฝึกให้ปลามากินอาหารด้วยขวดนมแบบนี้ แต่ เมื่อให้เป็นประจำทุกวันๆ ปลาก็คุ้นเคยและรู้ กันว่าหากเดินถือขวดนมไปแบบนีแ้ ล้วเคาะเสียง แบบนีก้ จ็ ะพากันแหวกว่ายไปดืม่ นมโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ปัจจุบันนอกจากพระอุโบสถด้านหน้าวัด ร่องขุ่นซึ่งเป็นโทนสีขาวสวยงามเช่นเดิมแล้วยัง มีการพัฒนาการอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ มากมาย เช่น ทางเดิน ลานจอดรถกว้างขวาง ด้านหลัง ห้องน้ำ ที่นั่ง พิพิธภัณฑ์ ฯลฯทำให้ ผู้คนที่ไปเยือนเชียงรายมักแวะไปชื่นชมวัดร่อง ขุ่นเป็นจำนวนมาก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 13

ผู้สื่อข่าวรายงานความเคลื่อนไหวปมร้อน สืบเนื่องจากกรณี บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ของนายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กวาดพีอาร์ ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ใน 4 โครงการเป็นเงินกว่า 30 ล้านบาท นอกจากนี้ยังมีงานผูกขาดจ่ออยู่ในมืออีก 14 โครงการนั้ น สำนั ก ข่ า วอิ ศ รา (www. isranews.org) ซึ่งได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ ของสองบริษัทนี้ตั้งแต่แรกได้พยายามติดต่อนัด สัมภาษณ์ นายนัฐวุฒิ ผ่านทางโทรศัพท์เพื่อให้ ชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมาแต่ไม่สามารถติดต่อได้ อย่างไรก็ดี วันที่ 2 ก.พ.นักข่าวได้ไป ดักรอพบอีกครั้ง หลังทราบว่านายณัฐวุฒิ จะ เดินทางเข้ามาทีห่ อ้ งทำงานส่วนตัวทีช่ น้ั 2 ของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่พบว่าคิวนัด หมายของนายณัฐวุฒิแน่นเอียดตั้งแต่ช่วงเช้าจึง ดักรอสัมภาษณ์ก่อนที่นายนัฐวุฒิ จะเดินทาง ไปยังสภาผูแ้ ทนราษฎร เพือ่ เข้าร่วมการประชุม สภาฯ ตามกำหนด เมื่อเริ่มยิงคำถามว่า รัฐมนตรีเป็นผู้ก่อตั้ง บริษัท ไทย คอนซัลแตนท์ แอนด์ พับบลิค รีเลชั่น จำกัด ใช่หรือไม่ นายณัฐวุฒิ หยุดคิด นิดหนึ่ง ก่อนจะตอบสั้นๆ ว่า “ใช่ครับ” เมื่อสอบถามเหตุผลในการก่อตั้งบริษัทฯ แห่งนี้ นายณัฐวุฒิ ตอบสวนทันควันว่า “ก็ ทำงานนะซิ” เมื่อถามย้ำว่าเป็นการทำงานเกี่ยวกับด้าน มวลชนใช่หรือไม่ นายณัฐวุฒิ ตอบว่า “อืม..” ก่อนจะตอบอีกว่าครับ…และถามย้อนกลับมาว่า “สงสัยอะไรล่ะ”

เมื่อถามว่า ทำไมในช่วงกุมภาพันธ์ ปี 2551 ต้องโอนหุ้นไปให้พี่ชายตัวเอง นายณัฐ วุฒิตอบเสียงดังว่า “ก็ไม่ได้ทำแล้ว” เมื่อถามว่าเป็นการเตรียมตัวที่จะเข้ารับ ตำแหน่งรองโฆษก รัฐบาล นายสมัคร สุนทร เวช ใช่หรือไม่? นายณัฐวุฒิ ไม่ตอบคำถาม แต่ย้อนบอก มาว่า “นี่..ให้เขาทำงานของเขาเถอะ อย่าไปยุ่ง กับเขา เขาก็ทำมาหากินของเขาสุจริตอยู่แล้ว เอาการเมืองมาไว้ที่ผมคนเดียวเถอะ” เมื่อถามต่อว่า แต่มีการตั้งข้อสังเกตว่าตัว พี่ชายอาจจะเป็นนอมินีของรัฐมนตรีที่ตั้งขึ้นมา เพื่อที่ถือหุ้นบริษัทแห่งนี้อยู่รัฐมนตรีมองเรื่องนี้ อย่างไร ? นายณัฐวุฒิ ตอบสั้นๆว่า “ตลก”ก่อนจะ รีบเดินขึ้นไปนั่งในรถตู้โฟล์ค สวาเกนสีบรอน์ เงิน รถยนต์ประจำตำแหน่ง ที่ติดเครื่องจอด รออยูท่ บ่ี ริเวณบันไดทางเข้ากระทรวงเกษตรฯอยู่ แล้ว เมื่อถามย้ำว่ารัฐมนตรีมองเรื่องนี้เป็นเรื่อง ตลกหรือ นายณัฐวุฒิ อมยิ้ม ไม่ตอบคำถาม อะไรก่อนที่ประตูรถยนต์ประจำตำแหน่ง ของ นายณัฐวุฒิ จะปิดลงนักข่าวได้ยงิ คำถามปิดท้าย การสัมภาษณ์ครั้งนี้ ว่าการที่บริษัทได้รับงาน ของบริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) จำนวนมาก เป็นเพราะอะไร นายณัฐวุฒติ อบคำถามด้วยเสียง หงุดหงิดว่า“ก็ไปตรวจสอบเอาเองซิ” เมือ่ ถามย้ำว่า เหตุผลทีไ่ ด้รบั งานเป็นเพราะ ตัวรัฐมนตรีหรือความสามารถของบริษัทแห่งนี้ นายณัฐวุฒิ ยังกล่าวย้ำคำตอบเดิม ด้วยน้ำเสียง จริงจัง ว่า “ไปตรวจสอบเอาเอง” จากนัน้ ประตู รถยนต์ก็ปิดลงและเคลื่อนที่ออกจากกระทรวง เกษตรฯ มุ่งหน้าสู่สภาผู้แทนราษฎรทันที

3 ผู้ต้องหาสวมรอย ป.ป.ส.อุ้มรีดไถพ่อค้า สารภาพทำมาแล้ว 3 ครั้งแก๊งมีทหารร่วม

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 3 ก.พ.55) ที่ ห้องวิเคราะห์ ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต. อนุรกั ษ์ แตงเกษม ผบก.ภ.จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ต.อ.วุฒิพงศ์ เพ็ชรกำเนิด รอง ผบก.ฯ พ.ต. อ.นครพัฒน์ พรหมพันธุ์ รอง ผบก.ฯ พ.ต.อ. ศารทูล ประดิษฐ์ ผกก.สภ.บางปะอิน พ.ต.ท. อำนวยพันธ์ นิลน้อย สว.สส.สภ.บางปะอิน ร่วมกันนำตัวผู้ต้องหาจำนวน 3 ราย คือ นาย คะนึง หรือฉายาผู้กอง (อ๊อฟ) มีหอม อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 212/133 หมู่ 6 ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี นายนิเวศน์ หรือ (เต้) สุ ระวิทย์ อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 4 หมู่ 1 ซ.

ศิลาทอง ต.ช่องแค อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ และ จ.ส.ต.ไชยยา หรือ (เต้ย) มูลสุวรรณ อายุ 32 ปี เป็นทหารทำงานสัสดี เขตบางเขน อยู่บ้านเลขที่ 85/19 หมู่บ้านเอื้ออาทร ต.บาง เซาะ อ.เมือง จ.ปทุมธานี ในข้อหาร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีหรือใช้ อาวุธปืนโดยใช้ยานพาหนะหนีเพื่อกระทำผิด หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นการจับกุม พร้อมของกลางอาวุธปืนจำนวน 4 กระบอก พร้อมเครือ่ งกระสุนปืนอีกจำนวนหนึง่ กุญแจมือ 1 ชุด มาแถลงข่าว โดยมีนายนพดล อ่อนบุตร นายพรเทพ บุปผาวรรณ อ่านต่อหน้า 14


ส.ส.ใต้อัดรัฐเยียวยา 4 ศพน้อย กว่าเสื้อแดง“สุกำพล”ผิดจ่ายเพิ่ม “ส.ส.ใต้” เดือดแทนชาวบ้าน อัดรัฐบาล จ่าค่าเยียวยา 4 ศพน้อยกว่าเสื้อแดง ทั้งที่สวม ชุดขาวไปทำละหมาดเฉ่ง“ยุทธศักดิ์”ปากเปราะ ทำประชาชนเสียความรูส้ กึ ขอรายละ10 ล.ด้าน “สุกำพล”อ้างลูกผู้ชายยอมจ่ายเพิ่มเท่าเสื้อแดง หากผลสอบทหารผิดจริง นายอิสมาแอล เบญอิบรอฮีม ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาธิปตั ย์ตง้ั กระทูถ้ ามสดนายกรัฐมนตรี เรือ่ งสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้ ว่ า อยากจะสอบถามถึ ง กรณี ที่ มี ก ารยิ ง ชาวบ้านเสียชีวิต 4 ศพที่ จ.ปัตตานีอยากรู้ว่า นายกรัฐมนตรีรหู้ รือไม่วา่ เหตุการณ์เกิดขึน้ ทีไ่ หน หมู่บ้านอะไร อำเภออะไร ซึ่งหากรู้แล้วจะทำ อย่างไร พล.อ.อ.สุกำพล สุวรรณทัต รมว.กลาโหม ชี้แจงแทนนายกฯ ว่า เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้าน น้ำดำหมู่ 3 อ.หนองจิก จ.ปัตตานีสรุปคือฐาน ของทหารพรานถูกโจมตีก่อน แต่ไม่มีใครได้ รับบาดเจ็บ เขาก็ตอ้ งทำตามแผนคือทำการบล็อก รถตนไม่พดู ว่าใครผิดใครถูก เจ้าหน้าทีแ่ ละชาว บ้ า นก็ สู ญ เสี ยไปมาก ทั้ ง นี้ รั ฐ บาลไม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจ นายกฯก็ไม่ได้นิ่งเฉยโทร.หาตน โทร. หา ผบ.ทบ. “เราลูกผูช้ ายถ้าผลการสอบสวนสรุปออก มาว่าเราผิด เราก็ยอมรับผิด เพราะไม่อยากให้ เกิดเหตุการแบบนี้เป็นการสูญเสียที่ไม่ดี ผม เป็นลูกผูช้ ายพอทีจ่ ะยอมรับเรือ่ งนีถ้ า้ มันผิดส่วน การเยี ย วยาก็ ไ ด้ เ ยี ย วยาไปแล้ ว ซึ่ ง วั น พรุ่ ง นี้ (3 ก.พ.)จะมีการประชุมร่วมกันของหน่วยงาน ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและศอ.บต.ซึ่ ง เราจะต้ อ งเพิ่ ม การ เยียวยาเข้าไปอีก เช่นเพิ่มเป็นคนละ 5 แสน จากเดิมที่ให้คนละ 1 แสนบาท” พล.อ.อ.สุกำ พลกล่าว นายอิสมาแอลกล่าวว่า พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา รองนายกรัฐมนตรี มีการให้สมั ภาษณ์

3 ผู้ต้องหาสวมรอย ป.ป.ส.อุ้มรีดไถพ่อค้า สารภาพทำมาแล้ว 3 ครั้งแก๊งมีทหารร่วม ต่อจากหน้า 13 ผูเ้ สียหายทีถ่ กู อุม้ มาชีต้ วั และ ยืนยันว่าเป็นคนร้ายวันที่เกิดเหตุ วันที่ 31 มกราคม 2555 ที่บ้าน เลขที่ 633/27หมู่ 2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา พล.ต.ต.อนุรักษ์ แตงเกษม ผบก.ภ.จว.พระนครศรีอยุธยาฝาก ผ่านสื่อแจ้งมายังผู้เสียหายรายใด สงสัยว่าผูต้ อ้ งหาทัง้ 3 คน ก่อเหตุ ไว้ ใ ห้ ม าดู ตั วได้ ที่ ก องบั ง คั บ การ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธ ยาได้ในวันเวลาราชการ ส่วนพฤติกรรมของ ผู้ต้องหาจากการรับสารภาพ ทำให้ทราบว่าแก๊ง กลุ่มนี้ได้มีการซัดทอดกันระหว่างการสอบสวน ได้โยนให้นายคนึง มีหอม หรือ ฉายาผู้กอง อ๊อป เป็นหัวหน้าแก๊ง ส่วนผูก้ องอ๊อฟ รับสารภาพว่าทุกคนร่วม กันคิดร่วมกันทำ เคยก่อเหตุมาแล้ว 3 ครั้ง แต่ยงั ไม่ยอมบอกว่าเป็นพืน้ ทีใ่ ด พฤติกรรมของ ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนมีความคุ้นเคยกับตำรวจบาง คนเคยเป็นสายให้กับตำรวจมาก่อน จึงรู้และ ทราบลักษณะการทำงานของตำรวจ จึงได้เลียน แบบสร้างบุคลิกและแต่งตัวคล้ายกับตำรวจนอก เครื่ อ งแบบและยั ง แขวนบั ต รเป็ น ซองของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำให้ผู้ตกเป็นเหยื่อ และชาวบ้านคิดว่าเป็นตำรวจจริง ซึ่งรายนี้ก่อ เหตุโดยอ้างว่าเป็นตำรวจปปส.ส่วนกลาง โดย

เลือกเหยื่อที่ธุรกิจปล่อยเงินกู้ การจับกุมครัง้ นี้ เจ้าหน้าทีต่ ำรวจสืบทราบ มาจากพฤติกรรมของคนร้ายรายหนึ่งมีความคุ้น เคยกับเหยื่อมาก่อน จึงทราบความเคลื่อนไหว ของเหยื่อเป็นอย่างดีจึงเข้าก่อเหตุ เป็นชนวน ทำให้ตำรวจเริ่มแกะรอยและคนร้ายยังได้เข้าไป กดเงิ น ตู้ เ อที เ อ็ ม หลายครั้ ง ดู ภ าพจากกล้ อ ง วงจรปิด ทำให้แน่ชัดว่าเป็นคนร้าย จึงขอศาลออกหมายจับหลังไปกบดานอยุ่ ทีค่ อนโดมีเนียม จ.นนทบุรี ได้พร้อมของกลาง ซึ่งผู้เสียหายทั้งสองคนได้ชี้ตัวว่า เป็นคนร้ายที่ ก่อเหตุอุ้มไปรีดทั้งหมด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้ง ข้อหาหนักร่วมกันปล้นทรัพย์โดยมีหรือใช้อาวุธ ปืนโดยใช้ยานพาหนีเพื่อกระทำผิดหรือการพา ทรัพย์นั้นไปหรือให้พ้นการจับ กุม นำตัวไป ดำเนินคดีต่อไป

ว่าชาวบ้านได้ไปละหมาดจริง แต่ทำไมมีปืน ในรถมากมายและถ้าเป็นคนบริสุทธิ์จริง ทำไม หนีได้จากในรถจะให้ชาวบ้านไม่หนีได้อย่างไร เสียง ปืนเป็นร้อยๆ นัด การออกมาพูดเช่นนี้ชาวบ้านได้ยินอย่าง นี้ เ สี ย ความรู้ สึ ก มากเวลาจะพู ด อะไรต้ อ งดู เหตุการณ์ทำอย่างนี้แล้วเราจะไปพัฒนาในพื้นที่ ได้อย่างไร ดังนัน้ อยากถามว่าในเหตุการณ์ความ ไม่สงบในวันนี้ผู้บริสุทธิ์ที่เสียชีวิตไป 4 ราย จะเยียวยาอย่างไร ควรจะให้การเยียวยาสัก 10 ล้านบาทถ้าเทียบกับกลุ่ม นปช.ที่ใส่เสื้อแดง ตายไปได้ 7 ล้านบาท แต่ชาวบ้านทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่ใส่เสื้อขาวกำลังจะเดินทางไปทำพิธีทาง ศาสนา พล.อ.อ.สุกำพลกล่าวว่ารัฐบาลจะจ่ายให้ รายละ 5 แสนบาท แต่ถ้าการสอบสวนออก มาแล้ ว ว่ า ทางทหารเป็ น ผู้ ผิ ด และเข้ า ข่ า ยต้ อ ง เยียวยา เราจะพิจารณากันต่อไป ซึ่งยืนยันว่า ข้อเสนอนีท้ างรัฐบาลไม่ขดั ข้องไม่มปี ญ ั หาอะไร อาจจะเพิ่มให้เท่ากับหลักเกณฑ์ที่จ่ายให้กับคน เสื้อแดง 7 ล้านบาทเช่นกัน ทีโ่ รงพยาบาลปัตตานี ยังคงมีญาติๆ และ ประชาชนจากพื้นที่ อ.หนองจิก และใกล้เคียง จำนวนมากเดินทางมาเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุ เจ้ า หน้ า ที่ ท หารพรานยิ ง ชาวบ้ า นเสี ย ชี วิ ต 4 ศพ และบาดเจ็บ 4 คนซึ่งยังคงพักรักษาตัวอยู่ ที่โรงพยาบาลอีก 3 ราย โดยทั้งหมดอาการดีขึ้นมาก คือ นายมะ

แอ ดอเลาะ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 38 ม.1 ต.ปูโล๊ะปูโย อ.หนองจิก จ.ปัตตานีถูกยิงที่ขา ซ้ายหักกระดูกแตก หมอได้ผา่ ตัดดามเหล็กและมี บาดแผลถูกยิงที่เท้าขวาอีก 1 นัด อาการโดย รวมดีขึ้นมาก ทานอาหารและสามารถพูดคุย ได้ดีหมออนุญาตให้ออกจากห้องศัลยกรรมอุบัติ เหตุเพื่อพักฟื้นที่ห้องไอซียูโดยมีลูกๆ เฝ้าดูแล อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ ยังมี นายซอบรี บือราเฮง อายุ 19 ปี ซึ่งเป็นหลานชายของ นายมะแอ ดอเลาะซึ่งเป็นนักศึกษาปีที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี พักรักษาอยู่ห้องไอ ซี ยู โ ดยยั ง ต้ อ งใช้ เ ครื่ อ งออกซิ เ จนช่ ว ยในการ หายใจหมอต้องเฝ้าอาการอย่างใกล้ชิด เพราะ เคยมีอาการช๊อคมาแล้วเนื่องจากคนไข้เสียเลือด มากก่อนที่จะมาถึงโรงพยาบาล โดย นายซอบรีถูกยิงเข้าที่หน้าท้องทะลุ กระเพาะ และขาหักทั้ง 2 ข้าง ซึ่งหมอได้มี การผ่าเย็บแผลกระเพาะเรียบร้อยแล้วส่วนขาทั้ง 2 ข้างต้องมีการปลูกเนื้อเยื่อกระดูกเนื่องจาก กระดูกแตกจากแรงอัดของกระสุนปืนสงคราม และยังมี ด.ช.มะรูดิง แวกะจิ อายุ 15 ปีนักเรียนชั้น ม.4 โรงเรียนแสงประทีปวิทยา มูลนิธิอาการพ้นขีดอันตรายแล้ว โดยถูกยิงที่ แขนขวาหักยังพักรักษาอยู่ห้องศัลยกรรมอุบัติ เหตุ นายมะแอ ดอเลาะ หรือ “ปะจู” ชื่อที่ คนในหมู่บ้านเรียกขานกัน ผู้เฒ่าวัย 76 ปีได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 14


เสี่ยร้านทองเมืองชลพร้อมลูกชายมือเผา แบงก์แจงสื่อเผยน้อยใจพ่อรักลูกไม่เท่ากัน วันที่ 6 ก.พ. ทีก่ องบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี พล.ต.ท.ดร.ปัญญา มาเม่น ผู้ บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 พร้อม พล.ต.ต. จำนงค์ รัตนกุล ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ชลบุรี นำ นายวรพันธ์ หรือ เบิร์ด โรจน์สัตต รัตน์ อายุ 30 ปี พร้อมบิดา คือ นายวรพงศ์ หรือเสี่ยหยู่ โรจน์สัตตรัตน์ เสี่ยเจ้าของร้าน ขายทองรูปพรรณ ห้างทองรุ่งเจริญ ตั้งอยู่ที่ 191/12 ม.1 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี พร้อมหลักฐานเงินสดเป็นธนบัตรใบละ 1,000 บาท จำนวน 1 ล้านบาท ที่ถูกเผาและทิ้งไว้ ในถังขยะหน้าร้านทรัพย์มงคล ม.3 เขตเทศบาล คลองกิ่ว กรรไกร 1 ด้าม ไม้ขีดไฟ 1 กลัก และสายรัดธนบัตรของธนาคารกสิกรไทย มา แสดงให้ดู โดยมีเจ้า หน้าที่ของธนาคารแห่ง ประเทศไทยมาร่วมแถลงข่าวด้วย นายวรพงศ์ หรือ เสี่ยหยู่ ให้การว่า เงิน ที่ถูกตัดและเผาจำนวน 1 ล้านบาทเป็นฝีมือ ของลูกชาย คือ นายวรพันธ์ หรือ เบิร์ด โดย ใช้ไฟเผาบ้าง กรรไกรตัดบ้าง และฉีกบ้าง ก่อน นำชิ้นส่วนใส่ถุงกระดาษเททิ้งถังขยะเทศบาล ห่างบ้านพักเพียง 30 เมตร สาเหตุเพราะลูกชาย เกิดความเครียด น้อยใจ และไม่พอใจที่เข้าใจ ผิดหาว่าพ่อ รักลูก 3 คนไม่เท่ากัน ทั้งนี้ได้ เปิดร้านทองขายทองรูปพรรณให้พี่ชายและพี่ สะใภ้ของนายเบิร์ดที่เมืองพัทยา อีก 1 ร้าน แล้วตลอด 2 ปี ก็ชว่ ยส่งเงินไปช่วยร้านลูกชาย เป็นประจำ ครัง้ ละ 1-2 แสนบาทเพราะลูกชาย คนโตบอกว่าที่ร้านขายไม่ค่อยดี ด้าน นายเบิร์ด เลยเกิดความไม่พอใจนำ เงินยักยอกจากการช่วยขายทองที่ร้าน ต.คลอง กิ่ วไว้ เ ป็ น เวลา 2-3 ปี ครั้ ง ละ 1-2 หมื่ น จนกระทั่งได้ 1 ล้านบาท มาทำลาย ต่อมาเห็นข่าวทางอินเทอร์เน็ตว่าตำรวจ จะหาคนกระทำผิดที่ทำลายธนบัตรโดยหาลาย นิ้วมือที่ปรากฏอยู่ที่ธนบัตร มาดำเนินคดีนาย เบิร์ด จึงเกิดความกลัว จึงได้นำเรื่องมาบอก ก่อนแจ้งให้ พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล ผูบ้ งั คับการ

ตำรวจตำรวจภูธรจ.ชลบุรี ที่สนิทสนมกันให้ รับทราบก่อนจะมีพิธีแถลงข่าวดังกล่าวเกิดขึ้น พล.ต.ท.ปัญญา มาเม่น ผบช.ภ.2 กล่าว ว่ า จากเหตุ ก ารณ์ นี้ ถื อ ว่ าไม่ มี ก ารดำเนิ น คดี เนื่ อ งจากผู้ ที่ ท ำลายธนบั ต รใช้ เ งิ น ของตั ว เอง หรือของคนในครอบครัวตนเอง ซึ่งกฎหมาย ถือว่าเป็นความผิดที่ยอมความกันได้โดยเรื่องนี้ พ่อไม่เอาผิดลูกก็ไม่มีการดำเนินคดีแต่อย่างใด ด้าน พล.ต.ต.จำนงค์ รัตนกุล ผบก.ภ. จว.ชลบุรี กล่าวเสริมว่า ส่วนในเรื่องของการ ทำลายธนบัตรที่มีรูปพระมหากษัตริย์นั้น เมื่อ พิจารณาเจตนาก็ไ ม่พบว่าไม่มีเจตนาจะหมิ่น หรือจงใจทำลายรูปพระมหากษัตริย์ แต่เนื่องมากจากโกรธแค้นพ่อของตนเอง ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่ผิดต่อพ่อของเขา แต่ไม่ได้ ดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์แต่อย่างใด ขณะที่ นายเบิร์ด กล่าวว่า รู้สึกผิดและ วู่วามที่ลงมือทำแบบนี้ เพราะเกิดจากโกรธและ ความโมโหพ่อ เพราะเข้าใจว่าพ่อรักลูกไม่เท่า กันและกลัวว่าเงินของที่บ้านจะหมดไปเพราะ เศรษฐกิจร้านทองที่ตนดูแลก็เริ่มแย่ลงจนต้องกู้ เงินธนาคารมาจุนเจือ และต้องแบ่งไปให้ร้าน ทองของพี่ชายอีกจึงลงมือดังกล่าวจึงอยากฝาก ไปยังคนอืน่ ทำอะไรก็ให้คดิ ให้ดๆี และอย่าใจร้อน วู่วามเหมือนตนเลย

เล่าเหตุการณ์ในคืนเกิดเหตุว่าหลังจากละหมาด อีซาที่มัสยิดเสร็จ เวลาประมาณ 20.30 น.เขา กั บ หลานชายและเพื่ อ นบ้ า นรวม 9 คนนั่ ง รถยนต์กระบะเพื่อที่จะไปละหมาดเนื่องในพิธี ศพคนตายที่บ้านทุ่งโพธิ์ต.ลิปะสาโง ในเวลา 21.00 น. โดยมี นายยา ดือราแมคอเต็บมัสยิด เป็นคนขับ ส่วนปะจูนั่งในแค็บ ด้านคนขับรถ คู่กับเพื่อนบ้านอีก 1 คนและมีผู้นั่งเบาะหน้า อีก 1 คน ส่วนคนอื่นๆ อีก 5 คน นั่งท้าย กระบะ ในระหว่างทางเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุขณะ ที่รถกำลังขึ้นเนินมุ่งสู่ถนนทางหลวงสาย 418 มีทหาร จำนวน 4-5 คนโดยหนึ่งในนั้นได้ ตะโกนบอกให้หยุดรถชาวบ้านจึงหยุดรถ นาย สาหะ สาแมที่นั่งเบาะหน้าได้ตะโกนบอกเจ้า หน้าทีว่ า่ พวกเราเป็นคนดี เราเป็นคนในหมูบ่ า้ น นี้เรากำลังจะไปละหมาดคนตายที่บ้านทุ่งโพธิ์ ภายหลังจากนั้นได้เพียง 2-3 นาทีได้ยิน เสียงปืนดังขึ้นโดยกระหน่ำยิงเข้ามาที่รถทาง

ด้านซ้ายมือกระสุนถูกคนทีน่ ง่ั เบาะหน้าบาดเจ็บ สาหัสรวมทั้งคนที่นั่งในแค็ปด้านซ้ายมือได้เสีย ชีวิตล้มทับปะจู “ปะจูถกู ยิงเข้าทีข่ าขวาและทีเ่ ท้าเลือดไหล ไม่หยุดเจ็บมาก ลุกไม่ได้ รูส้ กึ ตัวตลอดพยายาม เอาหัวซุกใต้เบาะ อยูน่ ง่ิ แกล้งตายนานเป็นชัว่ โมง ตอนนั้นคิดว่าถ้าไม่แกล้งตายไม่รอดแน่คนอื่น ตายหมดแล้วได้ยินเสียงโห่ร้องของเจ้าหน้าที่ ตะโกน ว่ามันตายหมดแล้วยัง ยิงให้ตายให้หมด จนเสียงเงียบสักพัก หลังจากนั้นได้ยินเสียงรถ วิ่งเข้ามาชนหน้ารถคันที่เกิดเหตุถึง 2 ครั้ง” ปะจู เล่ า ต่ อ ว่ า ตอนนั้ น ปวดขามากๆ เพราะขาหัก เลือดของคนที่ตายทับตัวปะจูก็ ไหลหยดแต่ ก็ ไ ม่ ก ล้ า ร้ อ งขอความช่ ว ยเหลื อ เพราะกลัวว่าทหารจะมายิงซ้ำ ทนเจ็บอยู่เป็น ชั่ วโมงจนกระทั่ งได้ ยิ น เสี ย งคนเปิ ด ประตู ร ถ ปะจูลืมตาดูที่ขาเห็นเป็นรองเท้าสีขาว ไม่ใช่ ทหารแน่จึงส่งเสียงร้องขอความช่วยเหลือจาก นั้นมีคนมาช่วยยกออกจากรถส่งโรงพยาบาล

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือในการทำคดีใช้อาวุธปล้นที่ Huntingdale ในวันที่ 29 ตุลาคม 2011 เมื่อประมาณเวลา 21.30 น. ของวันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2011 ชายคนหนึ่ง ได้เข้ามาภายในร้านมิลค์บาร์ทถ่ี นน Huntingdale Rd. ในย่าน Huntingdale ชายดังกล่าวได้ชักปืนขึ้นมาขู่เอาเงินจากเครื่องคิดเงิน ในขณะที่เขาเอาปืน จ้องไปที่ศีรษะเจ้าของมิลค์บาร์เขาได้จัดการหยิบเงินจากเครื่องคิดเงิน ขณะก่อเหตุชายคนร้ายสวมกางเกงหรือกางเกงวอร์มยี่ห้อ Adidas สีเข้ม สวมเสื้อสีขาวมีฮูดติดมีข้อความหรือโลโก้ยี่ห้อคาดเต็มหน้าอก เขายังสวม หน้ากากชนิดแพทย์ใช้ผ่าตัดปิดปากและจมูก หลังจากออกจากร้านชายคนร้ายได้วิ่งหลบหนีไปตามถนน Clifford St. ตำรวจได้เผยแพร่ภาพของชายผู้ต้องสงสัยเผื่อมีผู้ใดสามารถให้เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers. com.au (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA 5989)

ปะจู บอกต่อว่า เขารูส้ กึ ผิดหวังกับทหาร มากไม่เคยคิดว่าแก่ขนาดนี้แล้วจะถูกทหารยิง เพราะก่อนหน้านี้ เขาเองรูส้ กึ ดีและพูดคุยทักทาย กับเจ้าหน้าที่ทหารชุดต่างๆที่เข้ามาในหมู่บ้าน เป็นประจำ เคยให้น้ำดื่ม เคยช่วยถางป่า เพื่อ เป็นทางเดินให้พอมาเจอแบบนี้รู้สึกโกรธมาก อยากขอให้ถอนเจ้าหน้าทีท่ หารออกจากหมูบ่ า้ น ด้าน นางกอไลมะห์ ดอเลาะ ลูกสาวของ นายมะแอดอเลาะ กล่าวว่า รู้สึกเสียใจเศร้าใจ กับเหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ทำให้หลายครอบครัวต้อง สูญเสียพ่อ ไม่คดิ ว่าเรือ่ งแบบนีจ้ ะเกิดทีห่ มูบ่ า้ น ของตนเอง เพราะหมู่บ้านที่เราอยู่เป็นหมู่บ้าน ที่สงบไม่มีเหตุร้าย ซ้ำพอมาเกิดเหตุเป็นฝีมือของเจ้าหน้าที่ เสียเองอย่างนีป้ ระชาชนจะปลอดภัยอย่างไรไหน บอกว่าเจ้าหน้าที่จะต้องดูแลความปลอดภัยให้ กับประชาชนตนยังโชคดีที่พ่อรอดมาได้ ต้อง ขอบคุณพระเจ้า สงสารพ่อมาก คนอายุขนาด นี้แล้วต้องมาทุกข์ทรมานเจ็บปวดบาดแผลแต่ พ่อมีกำลังใจดี เข้มแข็งมาก ท่านรู้สึกตัวตลอด

ส่ ว นเรื่ อ งการช่ ว ยเหลื อ รั ฐ จะต้ อ ง รับผิดชอบกับสิ่งที่ทำไม่ใช่มาบอกว่าพวกเรา เป็นโจร ใส่ร้ายชาวบ้าน คนแก่อายุมากแล้วจะ ไปถือปืนได้อย่างไร ขอให้รัฐช่วยเหลือครอบ ครัวที่เขาเสียชีวิต บางคนมีลูกมากถึง 10 คน เมียและลูกๆ เขาจะอยู่อย่างไร รัฐจะต้องช่วย เหลือเยียวยามากกว่ากรณีทั่วไป นางกอไลมะ กล่าวถึงกรณีที่ทางแม่ทัพ ภาคที่ 4 ได้เรียกตัวแทนชาวบ้านไปพูดคุยทำ ความเข้าใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนั้นว่า ตนขอ ตำหนิว่าไม่รู้เจรจากับใคร เพราะในวันทีม่ กี ารพูดคุยคนในครอบครัว ของตนไม่มีใครรู้เรื่อง มารู้เมื่อตอนเป็นข่าว และคนที่ไปร่วมไม่ใช่ตัวแทนของครอบครัวผู้ บาดเจ็บหรือเสียชีวติ โดยตรง ดังนัน้ การเรียกร้อง ความเสียหายจึงยังไม่ได้มีการพูดคุยที่ชัดเจนถึง แม้รัฐบอกว่าจะมีการเยียวยา ทั้งนี้ครอบครัว ของตนจะติดตามดูการทำงานของคณะกรรมการ อิสระหากไม่มีอะไรคืบหน้าจะได้ดำเนินการ เรียกร้องความเป็นธรรมต่อไป


แล้ วในอารั ม ภบทของบทความนี้ ว่ า สั ง คมมี รากฐานและโครงสร้างส่วนบนต่างกัน สังคม ไทยซึ่งเป็นสังคมที่มีรากฐานที่มีความสัมพันธ์ กับสถาบันพระมหากษัตริย์ ย่อมมีโครงสร้าง ส่วนบนทางอุดมการณ์และอื่นๆ ไปในทางที่ ยอมรับสถาบันพระมหากษัตริย์ และย่อมเป็นที่ โดดเด่นอยู่เสมอว่า ประชาชนไทยเคารพและ เทิดทูนพระมหากษัตริย์ ในสมัยรัชกาลที่ ๕ สยามได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างมาก ทั้งทางด้าน เศรษฐกิจและสังคม ทรงดำเนินวิเทโศบายใน โดย............สมชาย เม่นแย้ม การตอบโต้กับลัทธิล่าอาณานิคมตะวันตกด้วย นโยบายการปรับตัวด้วยการทรงส่งพระโอรส สังคมทุกสังคมมีโครงสร้างส่วนบน ไปศึกษาวิทยาการในตะวันตก เช่น ฝรั่งเศส (superstructure) แตกต่างกัน เพราะมี อังกฤษและเยอรมนี และทรงดำเนินนโยบาย ราก ฐาน (base) ที่แตกต่างกัน รากฐาน ไผ่ลู่ลม จนสยามรอดพ้นจากการรุกรานของ ทีว่ า่ ครอบคลุมไปถึง สภาพเงือ่ นไขทางการ ตะวันตก และแลกเปลี่ยนเอาดินแดนคืนจาก ลัทธิล่าอาณานิคมฝรั่งเศส ผลิต สภาพการดำรงชีวิตประจำวัน สิ่ง ฝรั่งหลายคนบอกว่าไม่เข้าใจว่าทำไมคน เหล่านี้ล้วนก่อตัวเป็นโครงสร้างส่วนบนใน ไทยจึงเคารพรักพระมหากษัตริย์ เป็นธรรมดา ที่สุด เช่น ระบบอุดมการณ์ ขนบธรรม อยู่เองที่ฝรั่งย่อมไม่เข้าใจ ดังที่ คาร์ล มาร์กซ เนียมประเพณี ระบบกฎหมาย ภาษาฯลฯ เคยเขียนไว้ว่า คนที่อยู่บนพื้นดินย่อมมองต่าง จากคนที่อยู่บนหอคอย แต่เป็นที่น่าเสียใจว่า มีฝรั่งที่เป็นอาจารย์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลกรวมทั้งในออสเตร เลี ย ด้ ว ย ที่ ร่ ว มลงชื่ อ ในบั ญ ชี ๒๒๔ ชื่ อ เรียกร้องการสนับสนุนให้คณะนิติราษฎร์ อัน ประกอบด้วย ๗ อาจารย์ในธรรมศาสตร์เพื่อ แก้ ไ ข/ยกเลิ ก การลงโทษกรณี ห มิ่ น พระบรม เดชานุภาพตาม มาตรา ๑๑๒ ในประมวลกฎ หมายอาญา บุคคลเหล่านั้นก็คือบุคคลที่มาร์กซ กล่าวถึงนั่นเอง บุคคลเหล่านั้นก็คือ คนที่ชอบ ตั ด ตี น คนอื่ นให้ เ ข้ า กั บ เกื อ กของตนเองจนดู ประหนึง่ เป็นคุณสมบัตขิ องนักวิชาการตะวันตก เมื่อมองไปยังตะวันออก คุณสุลักษณ์ ศิวรักษ์ เคยเขียนไว้ในวาร สังคมไทยผ่านขั้นตอนการพัฒนาจากสัง มหากษั ต ริ ย์ จึ ง ทรงมี ส ภาพเป็ น “เทวราชา” สารศิลปวัฒนธรรมว่า การจะเข้าใจสังคมฝรั่ง คมบุพกาลมากว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว หลังจาก แต่อย่างไรก็ตามสภาพ “ธรรมราชา” ก็มีผสม ต้องเข้าใจวัฒนธรรมละติน การจะเข้าใจสังคม นั้น เมื่อ ประมาณหนึ่ง พั น ปี ม าแล้ ว สั ง คมไทย ผสานไปด้วยเช่นกัน นอกจากทรงเป็นทั้งนัก ไทยต้องเข้าใจพุทธศาสนา เราสามารถนำคำ (นครรัฐสุโขทัย) มีลักษณะของสังคมศักดินาที่ บริหารในยามสงบ พระมหากษัตริย์ไทยยังทรง กล่าวนี้มาอธิบายการยอมรับสถาบันพระมหา มีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขหรือระบอบ เป็นนักรบในยามสงคราม ไพร่ฟ้าประชาชนจึง กษัตริยข์ องไทยได้อย่างชัดเจน พระตถาคตทรง สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ขณะเดียวกันก็ปรากฎ ยอมรับในบทบาทของพระมหากษัตริย์ในทุก สอนไว้ว่าในโลกนี้มีบุคคลที่หายากอยู่ ๒ ประ นครรัฐอยุธยาขึ้นเหลื่อมสอดรอรับการหักพัง ด้าน จึงมีชื่อเรียกพระมหากษัตริย์อีกชื่อหนึ่งว่า เภท คือ บุพการีและกตัญญูกตเวที บุพการีใน ของนครรัฐสุโขทัย นครรัฐอยุธยามีทั้งความ “พระเจ้าอยู่หัว” ซึ่งหดสั้นมาจาก “พระเจ้าอยู่ ที่นี้หมายถึงชนรุ่นก่อนที่น่านับถือ ด้วยเหตุนี้ เป็นระบอบศักดินาและระบอบทาสไปพร้อม เหนือหัว” หรือ “พระเจ้าแผ่นดิน” คนไทยจึ ง เรี ย กบุ ค คลอื่ นที่เขานับถือด้วยการ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ สภาพแห่ง “เทว เรียกชื่อเหมือนญาติ เช่น ลุง ป้า น้า อา ถ้า กัน และระบอบทาสตกทอดมาถึงสมัยรัชกาล ที่ ๕ ความเป็นทาสเป็นองค์ประกอบที่สอด ราชา” ค่อยๆ ลดลงเมื่ออิทธิพลตะวันตกเข้า นับถือมากๆ ก็เรียกว่า พ่อ แม่ เช่น พ่อแม่ แทรกอยูใ่ นระบอบศักดินาหรือระบอบสมบูรณา ในสยาม ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่ารัชกาลที่ ๔ ของเพื่อนสนิทก็เปรียบเหมือนพ่อแม่ของเรา นี่ ได้ทรงผนวชอยู่เป็นเวลานานถึง ๒๗ พรรษา คือที่มาของการนับญาติ ญาสิทธิราชย์ จนสิ้นรัชกาลที่ ๕ โดยรวมแล้วนับแต่นครรัฐสุโขทัยเป็นต้น พระองค์ต้องทรงปรับตัวในการดำรงชีวิตของ ในสังคมไทย มาจนถึงปี ๒๔๗๕ ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยน สมณเพศที่ต้องทรงปฏิบัติพระองค์เหมือนกับ พระบาทสมเด็ จ แปลงการปกครอง จากระบอบสมบูรณาญา ภิกษุรูปอื่นๆ เยี่ยงสามัญชน เช่น ต้องทำความ พระเจ้ า อยู่ หั ว ภู มิ พ ล สิทธิราชย์ (absolute monarchy) เป็นระบอบ เคารพภิกษุที่พรรษาแก่กว่าอย่างมิพักต้องสงสัย อดุลยเดช หรือที่คนไทย ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประ จึงทำให้พระองค์ทรงลดความเป็นเทวราชาลง เรี ย กพระนามพระองค์ มุข (constitutional monarchy) การปกครอง อีกทั้งพระองค์ทรงติดต่อกับชาวต่างชาติ ทรง ท่านสัน้ ๆ ว่า “ในหลวง” การบริ ห ารนครรั ฐ เป็ น กิ จ การของพระมหา พระอักษรภาษาอังกฤษ ความรูว้ ทิ ยาการก้าวหน้า (มาจาก นายหลวง) เป็น กษัตริย์ ในสมัยนครรัฐสุโขทัยมีลกั ษณะ “บิดา ของตะวันตก เช่น ดาราศาสตร์ ภูมศิ าสตร์และ พระมหากษัตริย์ ที่ทรง ปกครองบุตร” มากกว่าอย่างอืน่ ในสมัยนครรัฐ การแพทย์ ประกอบกับพระมหากษัตริย์ทรง ลดพระองค์ลงหาประชา อยุ ธ ยาศาสนาพราหมณ์ ที่ เ ข้ า สู่ อ ยุ ธ ยาได้ เ ป็ น ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น ทำให้ภาพแห่ง ชน ทรงเสด็ จ พระราช อุดมการณ์ในการทำให้พระมหากษัตริยท์ รงเป็น เทวราชาค่อยๆ ลดลง ดำเนินไปยังดินแดนทุร คนต่างชาติอาจจะฉงนฉงายว่าทำไมคน กั น ดารในทุ ก ภาคส่ ว น “สมมุตเิ ทพ” โดยเฉพาะการ “อวตาร” (avatar) มาจากพระนารายณ์ในศาสนาพราหมณ์ พระ ไทยจึงเคารพและรักพระมหากษัตริย์ ดังทีก่ ล่าว

ทำไมคนไทยจึงเคารพ สถาบันพระมหากษัตริย์

ของประเทศ จนมีโครงการพระราชดำริมากถึง เกือบ ๔,๐๐๐ โครงการ การที่ทรงเยี่ยมประ ชาชนอย่างใกล้ชดิ อาจจะเป็นปัจจัยหนึง่ ทีส่ ภาพ ของเทวราชาแทบจะไม่หลงเหลือ แต่สิ่งหนึ่งที่ ปรากฎให้ประชาชนของพระองค์ได้เห็นอย่าง ชั ด เจน คื อ “ธรรมราชา” ที่ ป ระกอบด้ ว ย “ทศพิธราชธรรม” หรือธรรมแห่งพระราชา ๑๐ ประการที่พระองค์ทรงได้แบบอย่างมาจาก พุทธศาสนา (รายละเอียดและที่มาของทศพิธ ราชธรรมปรากฎในชาดก ชือ่ “มหาหังสชาดก” ดู พระไตรปิฎกเล่มที่ ๒๘ ข้อ ๑๙๙-๒๔๘ หรือhttp://www.84000.org/tipitaka/pitaka_item/ sutta_name.php?name) ได้แก่การมีทาน การครองศีล การบริจาค ความชือ่ ตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความ ไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทนและ ความเที่ยงธรรม ทศพิธราชธรรมนี้เป็นแนว ปฏิ บั ติ ที่ พ ระองค์ ท รงปฏิ บั ติ ม าตลอดการ ครองราชย์ของพระองค์ ในหลวงองค์ปัจจุบันได้รับการยอมรับนับ ถือจากประชาชน มิใช่เพียงธรรมราชาเท่านั้น หากยังเป็น “ญาติราชา” ของประชาชนของ พระองค์ ประชาชนให้การยอมรับในหลวงว่า เป็ น “พ่ อ ของแผ่ น ดิ น ” วั น เฉลิ ม พระชนม พรรษา ที่ ๕ ธันวาคม จึงเป็น “วันพ่อแห่ง ชาติ” คำว่า “พ่อ” มีความหมายมากในสังคม ไทย ใครก็ตามที่ได้รับการขนานนามว่า “พ่อ” ย่อมเป็นบุคคลที่เป็นบุพการีที่น่านับถือยิ่ง พ่อ และแม่ในสังคมไทยมีความหมายสูงยิ่ง เราได้ พบพระเราอาจจะกราบไหว้หรือไม่ก็ได้ แต่เรา พบพ่อแม่ของเราเราย่อมมีความยินดีที่จะกราบ ไหว้ แม้ ก ระทั่ ง การขึ้ น ต้ น จดหมายยั งใช้ ว่ า “กราบเท้าคุณพ่อ (หรือคุณแม่) ที่เคารพอย่าง สูง” เพราะฉะนั้นมิพักต้องสงสัยเลยว่า การที่ คนไทยเรียกในหลวงองค์ปจั จุบนั ว่า “พ่อ” ย่อม สะท้อนความรู้สึกต่อพระองค์อย่างชัดเจน มิเช่นนัน้ จะมีกลุม่ พลังต่างๆ ตามจังหวัด ต่า งๆ มากมายจะจัด ตั้ง ตนเองขึ้นมาบอกว่า “นิติราษฎร์หยุดกระทำการละเมิดต่อพระองค์ ก่อนจะสายเกินไป” ได้อย่างไร นี่ ย่ อ มชั ด เจนแล้ ว ว่ า ทำไมคนไทยจึ ง เคารพสถาบั น พระมหากษั ต ริ ย ์ และเคารพ ในหลวงประดุจพ่อของตน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 16


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 17


I T haiozonline.com เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

Msn & Hotmail.com ผู้เขียนไม่ได้เข้าไปเล่น Hotmail มานาน มาก 2 ปีได้แล้ว พักหลังเล่นแต่ gmail มา เล่นอีกทีก็ถึงได้รู้ว่า ชื่ออีเมล์เราหายไปแล้ว 1 ชื่อ ปกติจะใช้ของ hotmail 2 ชื่อ softmart@ hotmail.com กับ softmarts@hotmail.com ตอนนี้เหลือแค่ softmart@hotmail.com ยังก็ ไม่ทราบ ไม่ได้เล่นนานเลยเค้าตัดทิง้ เมล์เราหรือ เปล่า??? เราลองทดลองเข้า msn ก็ไม่ได้ เข้า ได้ชื่อเดียวทั้งอีเมล์ และ msn คือ softmart@ hotmail.com

MSN

-ทดลองใช้งาน Msn โดยใช้ softmart @hotmail.com -เวลาเข้า login MSN หน้าจอถามว่า “A new version is available. You must install the newer Version in order to continue. Would you like to do this now? ผู้เขียนตอบ Yes กด OK -หน้าจอขึ้น Downloading the lasting version of Windows Live Messenger รอ ครับ รอจนเสร็จ, ใช้เวลาครับ -ตอนนีห้ น้าจอภาพขึน้ Service agreement กด Accept -หน้าจอขึ้นว่า Choose the programs you want to install มีให้เลือกหัวข้อ คือ mail, photo gallery, toolbar, writer, familysafety, Microsoft office outlook, Microsoft live ผู้ เขียนเลือกหมดทุกข้อเลยครับ -คลิกด้านล่างขวามือตรงปุม่ install, คลิก continue หน้าจอขึ้นว่า We are installing your programs, รอครับ -หน้าจอขึน้ Welcome to Windows Live กด close ที่ด้านล่างขวามือครับ ผู้เขียนทดลอง login msn เข้าไปใหม่ ครับ เพื่อดูว่าหลัง download program แล้วมี อะไรเปลีย่ นไปบ้างในการใช้งาน เราเริม่ ตัง้ แต่ ด้านบนสุดเลยนะครับ -มีกรอบรูป แล้วก็มีสถานะให้เราเลือกว่า Available, Busy, Away… -ด้านล่างกรอบรูป เขียนว่า share a quick message ทดลองคลิก ดูที่ปุ่มด้านข้าง มี 2 คำ สั่งให้เลือก คือ -show what I’m listening to -get help with this ผู้เขียนคลิกปุ่มนี้ มีหน้าจอภาพขึน้ มาว่า Messenger Help Center มีหัวข้อให้เลือกด้านบนดังนี้ คือ Home, Hotmail, SkyDrive, Messenger, Essentials, Help Center หลังจากนั้นถ้าต้องการรู้รายละ เอียดหัวข้อไหน ก็คลิกไปอ่านที่หัวข้อนั้น -ถัดลงมา มีกรอบ เพื่อให้ใส่คำพูดลงไป เพื่อสอบถามเรื่องคนหรือสอบถามเรื่องทั่วไป

(search box) คล้ายๆกับ google.com -ด้านบน ของกรอบที่ให้ search จะมี รูปจดหมาย ลองเอาเม้าท์ไปแตะ จะมีคำพูด โชว์ว่า “open your e-mail inbox” ทดลอง คลิกเลยครับ ปรากฏว่า ไปที่ e-mail ของผู้ เขียนครับ ง่ายครับอยู่ที่ msn ก็คลิกปุ่มเดียว สามารถไปเช็คอีเมล์เราได้เลย -ด้านขวามือของกรอบค้นหา มีรูปภาพ ทั้งหมด 3 รูป -รูปแรก ลองไปแตะที่รูปขึ้นว่า Add a contact or group -รูปสอง Change contact list layout -รูปที่สาม ทดลองแตะดู มีรายละเอียด เขียนว่า show menu (file, contact, action, tools,help…) -ด้านล่างกรอบค้นหา จะมีรายการ ราย ชื่ออีเมล์ที่เรา add เข้าไปเพื่อพูดคุยผ่าน Msn -ที่ด้านล่างกรอบสี่เหลี่ยมที่มีรายชื่ออีเมล์ ต่างๆ จะมีคำว่า What’s new -ด้านล่าง What’s new มีการโชว์ ราย ชื่อเพื่อนของเรา ที่เรา add รายชื่อไว้ที่ Msn -บรรทัดสุดท้ายของกรอบการพูดคุยกัน โดยการใช้ Msn จะมีรูปภาพอยู่ทั้งหมด 5 รูป -ผู้เขียนแตะ รูปที่ 1 มีคำอธิบายว่า Go to Today ทดลองคลิกครับ เจอหน้าจอใหม่ เขียนว่า Today ที่มุมบนด้านซ้าย และมีราย ละเอี ย ดหั ว ข้ อ ที่ ด้ า นบนจอภาพ คื อ today, hotmail, news, Weather, celebs, sports, more …. -รูปที่ 2 เป็นรูปคนสองคน เวลาแตะเขียน ว่า “What’s new with your network” คลิก ที่รูปนี้ จะมีกรอบเล็กๆเขียนว่า windows live messenger ..clicking icon on a tab automa tically signs You into the website gor that tab using your windows live ID?, …ให้เลือก ว่า ok หรือ cancel …. ผู้เขียนคลิก ok หน้า จอขึ้นอีกจอภาพ Messenger Social …มีราย ละเอียดว่า connect your service …..ให้เลือก social network …Myspace กับ Linkedin …. ..ในที่นี้ก็คือการเชื่อมไปยัง social network ตามปกติ เราก็ทำตามขั้นตอน ตามที่หน้าจอ กำหนดครับ -รูปที่ 3 รูปคล้ายเน็คไทน์ (สีแดง) ลอง ไปแตะทีร่ ปู เขียนว่า Find a new job on Msn careers today ทดลองคลิก หน้าจอใหม่เขียน ว่า MSN Careers ….มีชอ่ งให้เรากรอกหางาน ให้เราใส่ keywords…. ใส่ location …แล้วก็ให้ เลือกกลุ่มของงานที่ต้องการจะสอบถาม…แล้วก็ คลิก Find Jobs… -รูปที่ 4 เป็นรูปหัวใจ (Msn Dating& Personals) ทดลองคลิกดู ไปที่หน้าจอใหม่ เขียนว่า Match.com มีช่องให้กรอกว่าเราเป็น ผูช้ ายหรือหญิง ต้องการหาคู่ ทีไ่ หน แล้วก็คลิก

view photo อันนีก้ เ็ ป็นอีกธุรกิจของ Microsoft ครับเป็นเว็บหาคู่ มีการเก็บค่าธรรมเนียมใน การเข้าไปใช้งาน เหมือนกับเว็บเมืองไทยที่ชื่อ ว่า naddate.com ครับท่านผู้อ่านก็ลองคลิกดู เอาเองนะครับว่า “ใครลอกของใคร “ -รูปที่ 5 เป็นรูปตัว N ลองแตะดู เขียน ว่า Netflix 7.99/mo. No late fees .Try us for free.คลิ ก ครั บ หน้ า จอขึ้ น Free NETFLIXtrial-Click here ….ทดลองคลิกครับ ….หน้ า จอใหม่ เ ขี ย นว่ า …watch unlimited movies & TV episodes over the internet for one low monthly price

Hotmail.com

จากบทความในตอนต้น ได้บอกกับท่าน ผูอ้ า่ นไปแล้วว่า มีอเี มล์หนึง่ ทีเ่ ราเคยใช้ hotmail แล้วไม่สามารถ login เข้าไปเล่นได้ เมื่อเรา เข้าไปลองเช็คอีเมล์นี้อีกรอบคือ softmarts@ hotmail.com เข้าไม่ได้ครับ ระบบแจ้งว่า บัญชี ถูกบล็อก ให้ใส่เบอร์โทรศัพท์มอื ถือ หลังจาก นั้น จะมีโค๊ดส่งไปที่มือถือ ผู้เขียนทดลองใส่ เบอร์มือถือเมืองไทย ที่ทำโรมมิ่งไว้สองรอบก็ ไม่มีรหัสส่งมาจากhotmail ก็เลยทดลองใส่มือ ถือของออสเตรเลีย คราวนี้มีรหัสจาก window live ส่งมาครับWorld Wide System น่าดูครับ นี่คือระบบทำงานทั่วโลกไร้พรมแดนจริง ๆ หลังจากนั้นผู้เขียนก็เอารหัสที่ได้จากมือ ถือไปบันทึก แล้วก็คลิกดำเนินการต่อ หน้าจอ ขึ้นเราเซ็ทรหัสผ่านใหม่ของ hotmail หลังจาก นั้นหน้าจอภาพก็ขึ้นว่า มีสิ่งใดเพิ่มเติมที่คุณยัง ไม่ได้บอกเราหรือไม่ ??? สอบถามอีเมล์สำรอง แล้ ว ระบบก็ ใ ห้ login เข้ าไปใหม่ โดยใช้ password ตัวใหม่เข้าไปได้แล้วครับ ….ดีใจ เพราะว่าข้อมูลคนรู้จัก ฐานรายชื่ออีเมล์เก่าๆ อยู่ที่อีเมล์ชื่อนี้เกือบทั้งหมด…. ผมได้อีเมล์กลับมาแล้วครับ ตอนแรกคิด ว่าหมดหวังไปแล้ว เพราะไม่ได้ใช้ hotmail มาเกือบ 2 ปี ถึงเวลานี้เรามาลองเข้าไปที่อีเมล์ กันเลยนะครับ หน้าแรกเปลีย่ นไปมากครับไม่ใช่วา่ login แล้วจะไปที่อีเมล์เราเลย ที่ด้านบนสุดเลย จะ มีหัวข้อ Hotmail, Messenger, SkyDrive, MSN บรรทัดที่สองจะมีช่องให้เรากรอกข้อ ความ เขียนว่า share something new, หัวข้อ ถั ด ลงมาไล่ เ รี ย งจากบนลงล่ า งนะครั บ ก็ จ ะมี Hotmail highlights มีข้อย่อยด้านล่างหัวข้อนี้ go to inbox, sent email, calendar, contacts, option From contacts Social updates Flagged Upcoming events Messenger social ด้านล่างของหัวข้อนี้ เขียนว่า connect your services ..see what your friends are up to on other services and share more with your friends on window live. Click a service below to get start มีหวั ข้อให้เลือก คือ Facebook, Myspace, LinkedIn และทีด่ า้ นล่างถัดไปก็จะเป็นการโพส ข้อความต่างๆ ของเพื่อนเราที่เรามีอีเมล์เค้าเก็บ อยู่ (อันนี้ก็ social network หละครับ) ผูเ้ ขียนคิดว่า เราเริม่ ว่ากันตามแต่ละหัวข้อ ของด้านบนสุดของจอภาพกันเลยนะครับ

Hotmail ทดลองไปคลิก มีหัวข้อย่อย โชว์ inbox, calendar, contacts, sent mail หน้าจอภาพก็จะโชว์การใช้งานอีเมล์ตามปกติ ครับ Messenger ทดลองคลิก ก็จะเป็นชื่อ เพื่อนๆ ที่อยู่ใน Msn ของเรา คนที่ออนไลน์ ก็จะเป็นสีเขียว สามารถคลิก แล้วก็คุยกับคนที่ ออนไลน์อยูไ่ ด้เลย ผูเ้ ขียนลองคุยดูแล้ว สะดวก ดีครับ เช็คเมล์ไปคุยกันไป ทำงานสองอย่าง ในเวลาเดียวกัน ไม่ต้องออกไปที่โปรแกรม Msn อยู่ในเมล์ก็คุยกับคนอื่นได้ด้วย SkyDrive คลิกหัวข้อนี้ จะมีหัวข้อโชว์ คือ document, photos, recent docs, shared, groups, photos of you, word document, excel, power point, one note หัวข้อนี้ผู้เขียน รู้แล้วก็เคยทดลองใช้มาก่อนแล้วครับ หมายถึง ทีเ่ ก็บข้อมูลออนไลน์ท่ี hotmail ให้เราเก็บข้อมูล ได้ฟรีไม่ต้องพก Thumb drive ไม่ต้องมีที่เก็บ ข้อมูล ทุกอย่างเก็บออนไลน์ แค่เข้าอินเตอร์เน็ต ได้ ก็ทำงานเลยการใช้งานก็ไม่ยากครับ ท่านผู้ อ่านทดลองเล่นดูครับ -MSN คลิกที่หัวข้อนี้ จะมีหัวข้อย่อย home,autos, games,money, movies, music, news, sports, weather คลิกที่ Home หน้าจอ จะสอบถามว่าจะเข้าไปทีเ่ ว็บท้องถิน่ local msn หรือเข้าไปที่เว็บ msn.com อันนี้ก็เหมือนกับ ว่า เป็นพอร์ทอลเว็บไซต์ มีเรื่องหลากหลายให้ เราเข้าไปดู เข้าไปเล่น เหมือนเว็บ sanook.com ของเมืองไทยนั่นแหละครับ Windows Live Photo Gallery อันนี้เป็นของแถมเพิ่มมาอีกหนึ่งหัวข้อ จากชื่อของบทความนี้ครับ ที่หน้าจอภาพของ เครื่องผู้เขียน (Desktop) ได้ไปเจอ icon หนึ่ง ที่เขียนว่า Windows Live Photo Gallery ผู้ เขียนก็เลยลองคลิกที่ icon นี้ หน้าจอโชว์ให้ คลิก Launch Windows Live Photo Gallery รอซักพักครับ มีภาพขึ้นโชว์มาทั้งหมด แล้วที่ ด้านซ้ายมือ โปรแกรมมีการทำเป็นสารบัญภาพ ในเครือ่ งของเรา (คล้ายกับ Picasa ของgoogle) มีการจัดการรูปภาพของเราในแต่ละช่วงเวลา แต่ละปี แต่ละเดือน ดีมากครับ ทำให้เรารู้ว่า รูปของเราที่มีเป็นรูปช่วงไหน ปีไหน เดือน ไหนอย่ า งไร เก็ บ มาฝากเผื่ อ ท่ า นผู้ อ่ า นได้ ประโยชน์ในการใช้งานบ้างไม่มากก็น้อย ก็ หวังว่าท่านผู้อ่านที่ไม่ได้เล่นอีเมล์ hotmail มา นานหรือทิ้งไปแล้ว ได้ทราบถึงวิธีการกู้กลับ คืนมาใช้งาน แล้วก็ได้ update ข้อมูลเกี่ยวกับ new version ของทั้ง Msn แล้วก็ Hotmail กันนะครับ

หมายเหตุ : ถ้าท่านผูอ้ า่ นใช้ smart phone หรือ tablet ต่างๆ สามารถเข้าไป download program การใช้งาน Msn มาไว้ทเ่ี ครือ่ งของท่านได้ ทัง้ App store แล้วก็ Android market ทั้งนี้ก็จะทำให้ ท่านออนไลน์ใช้งานได้อย่างง่ายๆ ติดต่อ ทั้งเพื่อน, ครอบครัว และที่ทำงานได้ สะดวก เพราะออนไลน์ตลอดเวลา ไม่ พลาดการติดต่อครับ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 18


ไฟเย็น

คุมราคา ข้าวแกง ขำกลิ้ง!! เกาะกระแส โดย...ก้อนกรวด

00 จะเป็นเพราะสร้างภาพจนมั่วไม่ดูต้นสายปลายเหตุกับข่าว กระทรวงพาณิชย์ในยุคของ รมว.คนใหม่ บุญทรง เตริยาภิรมย์ มาถึงก็ฟิตจัดประกาศจะคุมราคาสินค้า คุมค่าครองชีพ ล่าสุด เห็นขึงขังสั่งให้รองอธิบดีกรมการค้าภายในออกมาบอกว่าจะ คุมราคาข้าวแกง อาหารจานด่วนประเภทข้าวผัดกระเพราะหมู ไก่ ไข่พะโล้ราดข้าว จานละไม่เกิน 25 บาทข่าวว่าดีเดย์วันที่ 25 ก.พ.เป็นต้นไป ก็ไม่รู้ว่านั่งฝันจนเพ้อหรือเปล่า หรือว่าทั้ง ปีทั้งชาติไม่เคยกินข้าวราดแกงข้างถนนหรือเปล่าไม่อาจทราบ บุญทรง เตริยาภิรมย์ ได้ เพราะเวลานี้ขั้นต่ำอย่างน้อยต้องจานละ 30 บาท ซึ่งก็ ต้องควานหากันแทบจะทั่วเมืองไทยถึงจะเจอสักเจ้าหนึ่ง 00 ไม่รู้เลยหรือว่าเวลานี้ รัฐบาล “ปูนิ่ม” นี่มันเป็น “ยุคข้าว ยากหมากแพง”เต็มขั้นสาเหตุนอกเหนือจากฝีมือการบริหารที่ ห่วยแตกปล่อยให้ราคาน้ำมันขึ้นไปอย่างเสรี ส่อไปทางอุ้มผู้ ถือหุ้นปตท.มากกว่าอุ้มชาวบ้าน เวลานี้ดีเซลพุ่งขึ้นไปลิตรละ 31.13 บาทเข้าไปแล้ว ส่วนเบนซิน ก๊าซขึ้นไปเท่าไหร่แล้วขี้ เกียจจำ ขณะเดียวกันด้วยนโยบายประชานิยมที่ประกาศเอาไว้ ทำให้ราคาสินค้าปรับขึ้นไปรอรับกันล่วงหน้าแล้ว โดยเฉพาะ ผลจากโครงการจำนำข้าวที่นอกจากไม่เห็นประโยชน์ตกถึงมือ ชาวนาได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตรงไหน ตรงกันข้ามกลับทำให้ ราคาข้าวถุงต้องขึ้นราคาแพงหูฉี่ อ้อนี่ก็เป็นต้นทุนหลักของ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ข้าวผัดกะเพราด้วยนะวุ้ย 00 แต่ก็ดีเหมือนกันมาตรการที่เกิดขึ้นมันก็สะท้อนให้เห็นว่า ตอนที่ นายกฯนกแก้ว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยหาเสียงเอาไว้ว่า จะ “กระชากค่าครองชีพ” ลงมามันก็เป็นแค่ราคาคุยในความ เป็นจริงข้าวของแพงระยับจึงต้องสร้างภาพกันจนวุ่นวาย จน กระทั่งต้องสร้างภาพกันวุ่นวายอย่างที่เห็นนี่แหละ แต่หากมอง อีกด้านหนึ่งมันก็ดีเหมือนกัน อยากจะเห็นปฏิกิริยาของบรรดา พ่อค้าแม่ค้าในตลาดว่าคิดอย่างไรกับ ราคาควบคุมข้าวราดกระ เพราไก่-หมูจานละ 25 บาทยินดีจะสนองนโยบายรัฐบาลหรือ ไม่ ก็ไหนๆหลงรักกันไปแล้วนี่ แม้แต่ขี้ก็หอมไม่ใช่เหรอ !! พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ ดามาพงศ์ 00 นับวันยิ่งสร้างกระแสอารมณ์โกรธให้กับสังคมเพิ่มมากขึ้น เรือ่ ยๆทำให้เกิดอาการหนุนเนือ่ งออกมารุมด่า แก๊ง “นิตเิ นรคุณ” ที่พวก “ล้มเจ้า” เจตนาดันหลังพวกเด็กๆที่อยากโชว์สร้าง ปมเด่นอย่าง วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ออกมายืนข้างหน้า สังคม ไทยก็เป็นแบบนี้แหละบางครั้งเก็บความไม่พอใจเอาไว้ข้างใน แต่ขอให้มีใครสักคนที่กล้าชูธงคัดค้าน กล้าแสดงออกกล้าชน จากนั้นก็จะมีคนไหลตามกันมาอย่างที่เห็นตอนนี้ซึ่งถือว่า “จุด ติด” ขณะเดียวกันกลุ่มนิติเนรคุณกลุ่มนี้หากยังฝืนความรู้สึก ชาวบ้านเคลื่อนไหวไม่เลิกมันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกัน 00 ในทีส่ ดุ ทำท่าต้องเจอกันในทางแคบเลีย่ งกันไม่ได้แล้วสำหรับ เรื่อง “บ่อน”ในเมืองกรุงกับบทบาทของ ชูวิทย์ กมลวิศิษฏ์ ที่ล่าสุดผลการสรุปจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบทุกนาย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ประสานเสียงแบบไม่แคร์สายตาชาวบ้านว่า “ไม่มีบ่อน” ในพื้นที่แม้สักแห่งเดียว และที่เอามาแฉนั้นก็เป็นแค่ข้อมูลเก่าก็แหงอยู่แล้ว ก็ลองบอกว่ามีซีเก้าอี้ ผบ.ตร.ของ พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ ดามาพงศ์ จะร้อนแค่ไหนดีไม่ดีมาด้วยบ่อนก็อาจจะต้องไปด้วย บ่อนก็ได้ งานนี้ก็ต้องวานให้ “เฮียชู” อย่าหยุด อย่าหุบปากเป็นอันขาดมีของดีในมือก็ปล่อยของ ออกมาให้หมด ไม่งั้นจะโดนข้อหา “ฮั้ว-รับงาน” อีกนะจะบอกให้ THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 19


“ใครล้มเจ้า...เจอกู” บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ “บ้ า นเมื อ งเรานะถ้ า จะกลั ว อะไรที่ เ ป็ น ความจริงแล้วออกมาพูด มันไม่ใช่แล้วล่ะ คุณ อย่ามาปิดบังสังคม อะไรที่เป็นความจริงแล้ว คุ ณ ผิ ด พลาด คุ ณ ต้ อ งออกมายอมรั บ ความ ผิดพลาด แล้วคุณแก้ตัวใหม่ ไม่ใช่ว่าคุณผิด พลาดแล้วมาบอกอย่างนั่นอย่างนี้ ปกปิดความ ผิดของคุณไม่ใช่ ผมออกมาพูดเนี่ย ผมไม่ได้เกลียดใครในพรรคการเมืองหรือ รัฐบาลใครทั้งนั้น ผมมาในฐานะประชาชนคน หนึ่ ง ผมมาในฐานะผมเป็ น อาสาจากมู ล นิ ธิ ฯ แต่สิ่งของที่ผมเห็นอยู่มันมากมาย มีทั้งน้ำ มี ห้องน้ำ ผมถามว่าคุณจะเก็บไว้ทำไม มันเป็น ของบริจาคมา ควรจะแจกจ่ายให้ประชาชน ถึง ผมเอาไปผมก็จะบอกว่านี่คือของจากศปภ. มา แจก ไม่ใช่เอามาเป็นชือ่ ของบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ มันไม่ใช่ ผมไม่ทำอย่างนัน้ หรอกผมถึงกล้าออก มาพูดว่า สิ่งที่คุณทำมันไม่ถูก ผมขอแล้ว แล้ว คุณก็รับปากว่าจะให้ แต่คุณไม่รับสายคุณไม่ อะไรกับผมเลย อย่างนี้คุณทำถูก เหรอ แล้ว พอทุกอย่างพังหมดแล้วคุณจะให้ผมไปเอา แต่ ผมก็ต้องไปเอา เพราะว่ามันมีความสำคัญ” พระเอกทั้งในจอ-นอกจอ สิ่งที่เขาตั้งใจทำเพื่อสังคมโดยไม่หวังผล ตอบแทนมาโดยตลอดนี่เอง ทำให้เขาถูกเรียก

ว่าพระเอกตัวจริง เป็นพระเอกทัง้ ในจอและนอก จอบ้างก็ยกให้เขาเป็นฮีโร่ เป็นไอดอล เป็น แบบอย่างในการดำเนินชีวิต แต่สิ่งหนึ่งที่ติด อยู่ในใจจนไม่อาจยอมรับคำเยินยอเหล่านั้นได้ คือเรื่องที่เคยติดการพนันฟุตบอล จนเขาต้อง ออกมายอมรับความจริงกับสังคมว่าเคยทำผิด และอยากออกมาเตือนว่าอย่าทำผิดพลาดแบบ เขาอีก “ทุกคนมาสรรเสริญเยินยอว่าเราคือพระ เอกตัวจริง เราคือพระเอกนอกจอ แต่เวลาคน อื่นมาเรียกเรารู้สึกว่าไม่ใช่แล้ว ไม่ชอบ เพราะ มี สิ่ ง หนึ่ ง ที่ มั น ติ ด อยู่ ใ นใจ และผมก็ อ อกมา รับผิดชอบ ออกมาบอกให้สังคมรู้ว่าผมทำผิด เพราะว่าถ้าไม่พดู ไม่บอก มันเป็นอะไรทีอ่ ดึ อัด ผมก็เลยต้องออกมารับความจริง เรื่องการพนัน ฟุตบอล ผมเคยเล่นอยู่ประมาณ 17 ปีเป็นสิ่งที่ ไม่น่าทำเลย” บทบาทที่เห็นคือเขาเป็นผู้กำกับหนังและ เป็นเจ้าหน้าที่อาสาฯ ของมูลนิธิร่วมกตัญญูโล โก้ของเขาคือช่วยเหลือคน ซึ่งงาน 2 อย่างนี้ คือสิ่งที่เขารัก และอยากทำไปตลอด “งานผู้ กำกับฯเราทำเพราะเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็เลยทำ เราอยู่วงการบันเทิงมากว่า 30 ปี เราก็อยากใช้ ประสบการณ์ที่ผ่านมาทำงานตรงนี้เป็นรายได้ ของตั ว เราเป็ น สิ่ ง การั น ตี ว่ า เราไม่ ทิ้ ง วงการฯ เพราะเรารู้ว่าวงการฯ นี้คือผู้ที่มีพระคุณกับเรา

ถ้าไม่มีวงการฯนี้ชื่อบิณฑ์ บรรลือฤทธิ์ คงไม่ ได้เกิด ส่วนงานมูลนิธิฯ มันเป็นสิ่งที่เรารัก เรา ทำโดยไม่ได้หวังอะไรตอบแทน ไม่มีหวังว่าจะ ได้บุญ ไม่หวังจะได้โล่ เพียงแค่หวังว่าตัวเองมี ความสุขที่ได้ทำมันคือสิ่งที่เราหาคำตอบมาทั้ง ชีวติ ว่าถ้าเราไม่เล่นหนังแล้วเราอยากจะทำอะไร ตอนเด็กเวลาผูใ้ หญ่ถามว่าโตขึน้ อยากเป็น อะไรผมไม่เคยให้คำตอบกับตัวเองได้เลยว่าอยาก

เป็นอะไร ตำรวจ ทหาร นายธนาคาร สจ๊วต หรืออะไร ไม่เคยรู้คำตอบเลย พอมาเล่นหนัง เราบอกตัวเองว่าสิ่งนี้หรือเปล่าที่เราอยากทำ... ไม่ใช่ เพราะวันหนึ่งเราไม่มีหนังเล่นแล้วเราก็ ไม่ได้ทำอะไร นอนอยู่บ้านเฉยๆ จนวันหนึ่ง ได้ออกมาเก็บศพ ออกมาช่วยเหลือคน นั่นคือ คำตอบในชีวิตว่าสิ่งนี้แหละที่เราต้องการมาทั้ง ชีวิตแต่เราหาคำตอบไม่เจอว่ามันคืออะไร อ่านต่อหน้า 31

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 20


“ยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก” และงานกาชาด ประจำปี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนกำหนดจัดงาน ยอยศยิง่ ฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด ในวันที่ ๑๐-๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนคร ศรีอยุธยา โดยเลื่อนจากเดือนธันวาคมของทุกปี เนื่องจากประสบอุทกภัย ที่ผ่านมา นางสาวธนวัน กาสี ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า การ จัดงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยามรดกโลก และงานกาชาด มีกิจกรรมที่น่าสนใจอย่างยิ่ง คือ การแสดง แสง เสียง ในชือ่ ชุด “ยอยศยิง่ ฟ้า นานาชาติประกาศก้อง แผ่นดินทองศรีอยุธยา” โดยมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุธยา บัตรเข้าชมราคา ๒๐๐ บาท และ ๕๐๐ บาท นอกจากนั้น ยังมี -กิจกรรมการถ่ายภาพโบราณเป็นภาพหนังใหญ่ ซึ่งเป็นศิลปะที่เกิดขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา -ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและการจัดแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโบราณ -สัมผัสบรรยากาศตลาดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาและตลาดน้ำ พร้อมเลือกชิมอาหารคาว-หวาน เลิศรสมากมาย -การสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย เช่น การสานปลาตะเพียน เป็นต้น -การแสดงดนตรีไทยและดนตรีนานาชาติ -กิจกรรมงานกาชาด การจำหน่ายของที่ระลึก และอื่นๆ อีกมากมาย ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านเข้าร่วมงานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา มรดกโลก และงานกาชาด ทั้งนี้ยังเป็นการแสดงถึงความพร้อมและสร้างความมั่นใจให้กับ นักท่องเที่ยวว่าจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวให้กลับมาเที่ยว ดังเดิมแล้วหลังประสบอุทกภัย สนใจติดต่อสอบถามเพิม่ เติมได้ท่ี การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรี อยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๒๔ ๖๐๗๖-๗ หรือที่ทำการปกครองจังหวัด (เสมียนตราจังหวัด) ศาลา กลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร.๐ ๓๕๓๓ ๖๕๖๓ หรือ www.เที่ยวภาคกลาง.com : Tat Ayutthaya Tourism Authority of Thailand

Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 21


ผลงานจากความร่วมมือกันของชุมชนไทยในซิดนีย์

ปณิธานที่มุ่งมั่นให้เด็กเชื้อสายไทยผู้เติบโตในเขตนครหลวงซิดนีย์ ได้เรียนรู้ภาษาไทย และวัฒนธรรมไทย ได้ก่อรูปร่างขึ้นเมื่อยี่สิบปีก่อนโน้น จากจุดเล็กๆภายในห้องสมุดวัด พุทธรังษี สแตนมอร์ พัฒนาออกเป็นโครงการข้ามประเทศ โดยคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เอื้ออำนวยบุคลากรอาสาสมัครมาดำเนินการสอนโครงการภาคฤดูร้อน ปัจจุบันโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี นครซิดนีย์ คือสัมฤทธิผลอันน่าภาคภูมิใจยิ่ง แห่งความร่วมมือกันสร้างสรรค์ ในบรรดาผู้ปกครอง ครูและนักเรียน คณะกรรมการผู้ ปกครองทำหน้าที่บริหารกิจการโรงเรียนทั้งภาคฤดูร้อนและภาควันอาทิตย์ โดยได้รับความ อุปการะจากคณะสงฆ์วัดพุทธรังษี สแตนมอร์ อานันเดล และ วัดลูเมียห์ ได้รับความ สนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งนครซิดนีย์ สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงแคนเบอร์ รา และกระทรวงการต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรภาครัฐและภาคเอกชน บริษัทการบิน ไทย (มหาชน) จำกัดสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศูนย์พาณิชยกรรม สำนักงานส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนสมาคมชมรมและธุรกิจหลากหลายของชุมชนไทย กว่าจะเป็นโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีดังปัจจุบัน เราได้เดินทางมาไกล มีเกียรติประวัติ อันน่าภาคภูมิใจ ศิษย์เก่าของโรงเรียนนอกจากพบความสำเร็จตามคัลลองของชีวิตแล้ว ยังมี สมบัติล้ำค่าติดตัว ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย แม้จะเติบโตอยู่ในต่างแดน ขอขอบคุณใน ความร่วมมือร่วมใจกันของทุกฝ่ายที่มีส่วนให้โครงการโรงเรียนภาคฤดูร้อน ปีที่ 20 ประสพ ความสำเร็จอย่างน่าชื่นใจ โรงเรียนภาษาไทยวัดทุทธรังษีมีผลงานตามเจตนารมณ์ สอนเยาวชนไทยให้สำนึกใน ความเป็นไทยมีภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นเอกลักษณ์และจะก้าวควบคู่ไปกับชุมชนไทยใน นครซิดนียท์ น่ี า่ ยินดียง่ิ คือ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีมสี าขาเปิดสอนแล้วที่ วอลลองกอง ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ปกครอง โดยมีคุณธิดารัตน์ ทองแดงเป็นประธาน ติดต่อมือ ถือ 0414 858 747 อีเมล์ thidarat@uow.edu.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 22


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเรา......ฟรี! จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำเรื่อง ขอวีซ่าให้ (จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

ถนนราชดำเนินกลาง

สำนักงานออสเตรเลีย

สำนักงานกรุงเทพ

130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

251/14 ราชดำเนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ 10200

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 23

โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@thaioz.com.au


การติดตั้ง ง่ายมากใช้สายเคเบิ้ลลากจากบรอดแบนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) เสียบด้านหลังกล่อง เครือ่ งรับส่งสัญญาณ และต่อสายจากเครื่องส่ง สัญญาณเสียบเข้าทีวี (สายไฟมาพร้อมกล่อง สัญญาณ) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถชมทีวีไทยได้ทุกช่อง หมายเหตุ บรอดแบรนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) ปัจจุบัน Optus แพลนเดือนละ 70 เหรียญ ใช้ได้ 500 กิกกะไบท์ ปัจจุบันบรอดแบรนด์ มีหลายยี่ห้อถูก ๆ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 24


โรมั น และโบสถ์ บ าโรกทั่ ว เมืองหลวงทั้งนี้มีรายงานว่าบาง ย่านมีหิมะตกลงมาหนามากกว่า 5 เซนติเมตร และโบราณสถาน อย่างโคลอส เซียมต้องงดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมจากความกังวล ว่ า อาจก่ อ ความเสี ย หายทาง โครงสร้าง อุณภูมิในแคว้นพีดมอนต์ ในแถบเทือกเขาแอลป์ทางเหนือ ของอิ ต าลี ลดต่ ำ ลงถึ ง -30 องศาเซลเซี ย สขณะที่ ท างการ ประเทศแนะให้ผู้ขับขี่หลีกเลี่ยง เอเอฟพี - อุณหภูมิในยุโรปลดลงทำ การสัญจรในแคว้นต่างๆทางภาค สถิติต่ำสุดรอบใหม่ขณะที่สภาพอากาศอันเลว กลางของประเทศสืบเนื่องจาก ร้ายนีท้ ำยอดผูเ้ สียชีวติ รวมพุง่ ขึน้ กว่า 220 ชีวติ หิมะตกหนักและปัญหาเกี่ยวกับ และเหล่านักพยากรณ์อากาศเตือนว่าอากาศจะ การจราจร สาหัสยิ่งขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ตามการเดินรถ เมื่อคืนวันพฤหัสบดี(2)ทางตะวันตกเฉียง ไฟสามารถกลับมาแล่นให้บริการ ใต้ของสาธารณรัฐเช็ก อุณหภูมิดิ่งลงไปแตะ ได้ ต ามปกติ เ กื อ บทั่ ว ประเทศ -38.1 องศาเซลเซียสและแม้แต่ที่กรุงโรมก็ยังมี ยกเว้นรอบเมืองโบโลญญาและ หิมะโปรยปรายแบบที่ไม่ค่อยเห็นบ่อยครั้งนัก เส้นทางการเดินรถท้องถิ่นใกล้ สำนักข่าวเอเอฟพีระบุว่าในช่วง 7 วันที่ ๆกรุงโรม หลังจากก่อนหน้านี้ ผ่านมานับตั้งแต่สภาพอากาศอันเลวร้ายปกคลุม หลายวั น ที่ ผ่ า นมาต้ อ งเลื่ อ น ยุโรปมีผู้เสียชีวิตรวมแล้วทั้งสิ้น 222 คน โดย เดินรถซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนส่งผลก เฉพาะที่ยูเครนซึ่งเพียงแค่ค่ำคืนเดียวกระทรวง ระทบต่อผู้โดยสารหลายพันคน ฉุกเฉินปรับเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตจาก 63 เป็น ทั้ ง นี้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต แล้ ว 3 101 ศพ ในจำนวนนั้น 64 รายหนาวตายบน รายจากสภาพอากาศที่ เ ลวร้าย ท้องถนน อิตาลี เล่นงานอิตาลีในช่วงหลายวันที่ นอกจากนี้ชาวบ้านเกือบ 1,600 รายต้อง รวมแล้ว 16 คนโดยส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน ผ่านมา ในจำนวนนั้นรวมไปถึงชายเร่ร่อนราย เข้ารักษาโรคน้ำแข็งกัดและภาวะอุณหภูมริ า่ งกาย ทีน่ อนหนาวตายข้างทางหรือไม่กเ็ สียชีวติ ภายใน หนึ่ง ซึ่งถูกพบนอนแข็งตายใจกลางเมืองมิลาน ต่ำตามสถานพยาบาลต่างๆ ขณะเดียวกันประ บ้านที่ไม่มีเครื่องทำความร้อน เมื่อวันพฤหัสบดี(2) ชาชนอีกหลายหมื่นคนต้องพากันหลบหนีลม จนถึงวันศุกร์(3) โรงเรียนมากกว่า 1,000 เอสโตเนียและฝรั่งเศสต่างแถลงพบเหยื่อ หนาวไปหาความอบอุ่นและอาหารร้อนๆทาน แห่งในบัลแกเรีย ยังต้องปิดการเรียนการสอน อากาศหนาวรายแรกของประเทศ โดยในเอส ตามศูนย์พักพิงชั่วคราว 2,000 แห่งทั่วประเทศ เป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน หลังมีหิมะตกลงมาอีก โตเนียพบชายคนหนึ่งนอนหนาวตายบนถนน อุ ณ หภู มิ ที่ เ ลวร้ า ยคร่ า ชี วิ ต ชาวบ้ า นโป ระลอกและลมกระ โชกแรงในภาคตะวันออก ในเมืองทาลลินน์ ส่วนที่ฝรั่งเศส ชายวัย 82 แลนด์เพิ่มอีก 8 รายในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่าน เฉียงเหนือของประเทศ ปีเสียชีวิตจากภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำในหมู่ มาส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น 37 ศพ ส่วนที่โรมาเนีย ชาติเพื่อน บ้าน พบผู้ บ้านเลมแบร์กทางเหนือของประเทศ หลังเตร็ด นับตั้งแต่ประเทศแห่งนี้ผจญกับสภาพอากาศ เสียชีวิตเพิ่มอีก 2 ราย ยอดรวมของผู้ที่หนาว เตร่ออกจากบ้านในชุดนอน อันสาหัสเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน ทั้งนี้มีราย งาน ตายอยู่ที่ 24 ศพ ทีมกู้ภัยในเซอร์เบีย ฟันฝ่ากองหิมะนำ ว่ าในบางพื้ น ที่ อุ ณ ภู มิ ล ดต่ ำ แตะ -35 องศา โรงเรียนหลายร้อยแห่งยังคงต้องปิดต่อ อาหารเสบียงและเครือ่ งบรรเทาทุกข์ไปช่วยเหลือ เซลเซียสเลยทีเดียว ไปขณะที่นักพยากรณ์อากาศเตือนว่าในช่วงสุด ผูป้ ระสบภัยตามหมูบ่ า้ นต่างๆในแถบภูเขา พืน้ ที่ บางส่วนของแม่น้ำดานูบ กลายเป็นน้ำ สัปดาห์นี้ะมีหิมะตกลงมาอย่างหนักซ้ำเติมอีก ซึง่ ประชาชนหลายพันคนติดอยูท่ า่ มกลางสภาพ แข็งจนเรือแล่นผ่านไม่ได้ขณะเดียวกันก็พบผู้ ที่กรุงโรม เพิ่งมีหิมะตกลงมาเป็นวันที่ 2 อากาศไม่เอื้ออำนวย เสียชีวิตอีก 6 รายตามพื้นที่ต่างๆทั่วประ เทศ ในรอบ 15 วันเมื่อวันพฤหัสบดี(2) โดยเกล็ด ส่ ว นชาวอั ง กฤษก็ ตื่ น ตั ว รั บ มื อ กั บ หิ ม ะ ทั้งนี้นับตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาพบผู้เสียชีวิต น้ำแข็งขาวโพลนปกคลุมต้นไม้ซากโบราณสถาน เช่นกันหลังจากเมือ่ คืนวันพฤหัสบดี(2) อุณหภูมิ

อุณหภูมิยุโรปดิ่งเป็นสถิติ ยอดเสียชีวิตพุ่ง 222 ศพ

สเปน

ในบัลแกเรีย

เยอรมนี ในเมืองเชสแฮม ทางตะวันออกเฉียงใต้ของ ประเทศ ดำดิ่งลงไปแตะ -11 องศาเซลเซียส ด้วยเจ้าหน้าที่เตือนว่าสภาพอากาศที่แปร ปรวนฉับพลันนี้อาจส่งผลกระทบต่อประชาชน ที่ไม่ระวังตัวหลังจากที่ผ่านมาอุณหภูมิของฤดู หนาวปีนี้อุ่นกว่าปกติ ในฝรัง่ เศสด้วยสภาพอากาศทีห่ นาวเหน็บ ทำให้ประชาชนต้องพึ่งระบบทำความร้อนมาก ขึ้นดังนั้นจึงคาดหมายว่าในปีนี้ตัวเลขการใช้ ไฟฟ้าน่าจะทุบสถิติสูงสุดที่ทำไว้เมื่อปี 2010 ขณะที่เจ้าหน้าที่ต้องร้องขอผู้บริโภคใน บางแคว้นให้งดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างน้อย 4 ชั่วโมงต่อวัน เพื่อป้องกันปัญหาไฟดับ อนึ่งอากาศอันวิกฤตที่กำลังเล่นงานยุโรป ในเวลานี้ยังคร่าชีวิตผู้คนในประเทศแถบบอล ติ ก อย่ า งลิ ทั ว เนี ย และออสเตรี ย หรื อ แม้ แ ต่ กรีซด้วยเช่นกัน

เหตุนองเลือดสนามบอลอียิปต์ลุกลามเป็นจลาจลในหลายเมืองทั่วประเทศ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 25

เอเอฟพี - มีแฟนบอลเสียชีวิตอย่างน้อย 73 รายและบาดเจ็บอีกไม่ต่ำกว่า 1,000 คน เมื่อวันพุธ (1) ในเหตุจลาจลระหว่างแฟนบอล หลังจบเกมการแข่งขันที่เมืองพอร์ทซาอิด อี กหนึ่ งเหตุความรุนแรงที่เกี่ยวข้องกับ ระบบรักษาความปลอดภัยอันย่ำแย่ ขณะที่ฝ่าย การเมืองกล่าวโทษว่าเป็นฝีมอื ของฝ่ายสนับสนุน อดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค “ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุความไม่สงบหลัง จบเกมระหว่างสโมสรอัล-อาลี กับสโมสรอัลมาสรี อยูท่ ่ี 73 ศพ” เฮลมี อัล-อีฟนี รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุ

เจ้าหน้าที่ความมั่นคงรายหนึ่งเปิดเผยว่า เหตุจลาจลปะทุขน้ึ แทบจะทันทีหลังจากผูต้ ดั สิน เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันในเกมที่ อัลมาสรี เอาชนะไป 3-0 โดยแฟนบอลของอัลมาสรีเป็นฝ่ายที่บุกลงไปในสนามและเริ่มขว้าง ปาก้อนหินขวดน้ำและพลุไฟเข้าใส่กองเชียร์ ของอัล-อาลี สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐรายงานว่าจอมพล โมฮัมเหม็ด ฮุสเซน ตันตาวี ประธานสภาทหาร สูงสุดของอียปิ ต์ซง่ึ เข้ายึดอำนาจหลังจากมวลชน ลุกฮือโค่นล้มอดีตประธานาธิบดีฮอสนี มูบารัค อ่านต่อหน้า 26 ในเดือนกุมภาพันธ์


เหตุนองเลือดสนามบอลอียิปต์ลุกลามเป็นจลาจลในหลายเมืองทั่วประเทศ ต่อจากหน้า 25

ได้ส่งเครื่องบินทหารมายังพอร์ทอาซิด เพื่อลำเลียงนักเตะและผู้ได้รับบาดเจ็บออกจาก สนาม กลุ่ม”ภราดรภาพมุสลิม”กลุ่มการเมือง ใหญ่ที่สุดของอียิปต์ กล่าวหาผู้สนับสนุนอดีต ประธานาธิบดีมูบารัค ยุยงเหตุรุนแรงในเกม ฟุตบอลครั้งนี้ “เหตุการณ์ในพอร์ตอาซิด คือ แผนการและสารจากพวกเศษเดนของระบอบ เดิม”ส.ส.อัสซัม อัล-อีเรียน ระบุในถ้อยแถลง ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของพรรคฟรีดอม แอนด์ จัสติซ ปาร์ตี ตัวแทนการเมืองจากกลุ่มมุสลิม ภารดรภาพ เจ้าหน้าที่แพทย์บอกว่าเหยื่อบางรายถูก แทงจนเสียชีวิตและยอดผู้เสียชีวิตอาจสูงกว่านี้ เนื่องจากเวลานี้รถฉุกเฉินกำลังลำเลียงผู้ได้รับ บาดเจ็บออกจากสนามเพื่อนำส่งโรงพยาบาล รายงานข่าวระบุว่าร้านค้าต่างๆในเมือง พอร์ท ซาอิดซึ่งตั้งอยู่บริเวณปากคลองสุเอซ ต้องปิดประตูหน้าต่างเพื่อความปลอดภัย ขณะ ที่ประชาชนบางส่วนนำรถยนต์ส่วนตัวขับพาผู้ ได้รับบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลต่างๆที่อยู่รอบ เมือง ซาอัด อัล-คาตัตนี โฆษกรัฐสภาเปิดเผย ว่าทางสมัชชาประชาชนจะเปิดประชุมวาระฉุก เฉินในวันพฤหัสบดี(2)เพื่อหารือถึงเหตุรุนแรง ดั ง กล่ า ว ส่ ว นทาง อับเดล เมกิด มาห์มูด อัยการสูงสุดมีคำสั่งสืบสวนเหตุจลาจลในทันที

สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐเผยแพร่ภาพข่าว ความสับสนในสนามฟุตบอลโดยแฟนบอลต่าง วิ่งกรูไปทั่วทุกทิศทุกทาง ขณะเดียวกันภาพนัก ฟุตบอลที่ได้รับบาดเจ็บมีเลือดท่วมตัวก็ถูกแพร่ ไปทั่วอินเตอร์เน็ต พร้อมกันนั้นยังมีรายงานว่า มีเสียงปืนดังขึ้นบนถนนสายหลักที่มุ่งหน้าจาก พอร์ท ซาอิดไปยังกรุงไคโรด้วย ทั้งนี้ที่ตัวเมืองหลวงเอง ก็เกิดเหตุไฟดับ ณ สนามไคโร สเตเดียมในช่วงครึ่งแรกของ เกมระหว่างสโมสรซามาเลคกับอิสไมลี จนทำให้ ต้องตัด สิ นใจยกเลิ ก การแข่ ง ขั น ของคู่ นี้ แ ม้ ว่ า เจ้าหน้าที่หน่วยฉุกเฉินจะสามารถควบคุมเพลิง ไว้ได้แล้วก็ตาม ผู้ ชุ ม นุ ม ชาวอี ยิ ป ต์ ป ะทะกั บ ตำรวจเป็ น วันที่สองเมื่อวันศุกร์(3) การประท้วงต่อต้าน คณะปกครองทหารอันเดือดดาลที่จุดชนวนมา จากความโกรธแค้นเกี่ยวกับโศกนาฏกรรมจาก ความรุ น แรงในสนามฟุ ต บอลที่ ค ร่ า ชี วิ ต กอง เชียร์ไป 74 ศพ เหล่าผูป้ ระท้วงพากันเดินขบวนจากมัสยิด หลายแห่งทั่วกรุงไคโรมุ่งหน้าไปยังรัฐสภาเพื่อ เรียกร้องคณะปกครองทหารลงจากอำนาจใน ทันที หลังจากเมื่อค่ำคืนวันพฤหัสบดี(2)ได้มี การชุมนุมตามเมืองต่างๆทัว่ อียปิ ต์และเกิดปะทะ กับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวนมากและเสียชีวิต 2 ราย

สเปนแอร์ประกาศล้มละลาย

ยกเลิกเที่ยวบินผู้โดยสารคว้าง เอเอฟพี - ผู้โดยสารจำ นวนมากต้องติดค้างอยู่ที่สนาม บิ น หลายแห่ งในแดนกระทิ ง ดุ หลังสายการบินสเปนแอร์ประ กาศล้มละลายกะทันหันพร้อม กับยกเลิกเทีย่ วบินทัง้ หมดในเวลา อันสั้น สเปนแอร์แถลงในเย็นวัน ศุกร์ (27) ตามเวลาท้องถิ่นว่า เนือ่ งจากบริษทั มองไม่เห็นความ สามารถทางการเงินในอีกหลาย เดือนทีจ่ ะมาถึง จึงตัดสินใจหยุด การดำเนิ น งานตามมาตรการ เตือนและวิธีการเพื่อความปลอด ภัย เทีย่ วบินสุดท้ายตามตาราง ลงจอดในคืนวันศุกร์ (27)ปล่อย ให้สายการบินคู่แข่งอย่าง ไอบี เรีย วูเอลลิง และอีซีเจ็ต แบ่ง จำนวนผูโ้ ดยสารทีถ่ กู ลอยแพติด ค้างอยู่ที่สนามบินกันไป สื่อแดนกระทิงดุรายงาน ว่า ผู้โดยสารอย่างน้อย 22,000 คนได้รับผลกระทบในการเดิน ทางช่วงสุดสัปดาห์นี้ แต่โฆษก ของสเปนแอร์ ร ะบุ ว่ า ยั งไม่ ส า มารถยืนยันตัวเลขดังกล่าวได้ใน ทันที

ในกรุงไคโรตำรวจปราบ จลาจลที่ ต รึ ง กำลั ง อยู่ ด้ า นนอก อาคารกระทรวงมหาดไทยยิงแก๊ส น้ ำ ตาเข้ าใส่ ผู้ ชุ ม นุ ม ขณะที่ ผู้ ประท้ ว งก็ ต อบโต้ ด้ ว ยหิ น และ ของแข็ง หลังจากหนึ่งคืนก่อน หน้านี้การเผชิญหน้าของทั้งสอง ฝ่ายส่งผลให้มีผู้ได้บาดเจ็บนับ พันคน ขณะที่ ส ำนั ก ข่ า วแห่ ง รั ฐ รายงานว่ามีทหารหนึง่ นายได้รบั บาดเจ็บสาหัสจากการปะทะครัง้ นี้ก่อนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล ในเวลาต่อมา ส่ ว นเมื อ งสุ เ อซ จุ ด ที่ ผู้ ชุมนุม 2รายเสียชีวิตเมื่อค่ำวัน พฤหัสบดี(2)ตำรวจยิงปืนขึ้นฟ้า และแก๊ ส น้ ำ ตาเพื่ อ สลายการ ชุมนุมทัง้ นีท้ า่ มกลางท่อนไม้และ ก้อนหินที่ปลิวว่อน รถฉุกเฉินได้เคลื่อนย้ายผู้ ได้รับบาดเจ็บออกจากจตุรัสอัลอาร์บาอีนบริเวณใจกลางเมืองที่ อยู่ ฝั่ ง ตรงข้ า มคลองสุ เ อซกั บ เมืองพอร์ท ซาอิด เมืองที่เกิด เหตุแฟนบอลตีกันตาย 74 ศพ ในวั น พุ ธ (1)ก่ อ นลุ ก ลามเป็ น จลาจลในหลายเมือง ผู้โดยสารราว 200 คนที่ต่างตกตะลึงกับ การประกาศอย่างกะทันหันนี้ ได้ไปเข้าแถวกัน ตามหน้าเคาน์เตอร์ของสเปนแอร์ ที่สนามบิน บาเซโลนา ในเวลาเย็นหลังการประกาศไม่นาน ด้านเออีเอ็นเอหน่วยงานบริหารสนามบิน ในสเปนเผยในเช้าวันที่ 28 ว่าสถานการณ์ที่ สนามิบนบาราคัส ในกรุงมาดริด และเอลปรัต ในเมืองบาเซโลนา ซึ่งมีการจัดสรรห้องรับรอง พิเศษให้แก่ลูกค้าของสเปนแอร์ยังเป็นปกติ “ผู้โดยสารไปที่โซนเหล่านี้ และบริษัท อื่นๆก็พาพวกเขาไปขึ้นเครื่อง” โฆษกเออีเอ็น เอเผยโดยว่าเฉพาะในวันนี้มีการยกเลิกเที่ยวบิน

ของสเปนแอร์ที่สนามบินในมาดริด 55 เที่ยว และบาร์เซโลนา 54 เที่ยว นอกจากนี้ก็ยังมีอีก หลายเทีย่ วบินทีเ่ มืองปาลมา เดอ มายอร์กาและ กรัง คานาเรีย บริษัทของสายการบินแห่งนี้แถลงในวัน ศุกร์ว่า “ฝ่ายบริหารของสเปนแอร์รู้สึกเสียใจ ต่อเหตุการณ์นี้และขอโทษทุกๆ คนที่ได้รับผล กระทบจากสถานการณ์นี้ด้วย” สเปนแอร์ ที่ก่อตั้งในปี 186 พยายาม ดิ้นรนให้ธุรกิจรอดด้วยการร่วมทุนกับกาตาร์ แอร์เวยส์ ซึ่งก็ล้มเหลว

นักล่าสมบัติมะกันอ้างพบซากเรือจม ขน“ทองคำขาว” มูลค่า $3 พันล้าน เอเอฟพี/ บริษทั ล่าสมบัตสิ ญ ั ชาติอเมริกนั เผยพบซากเรื อ กลไฟอั ง กฤษยุ ค สงครามโลก ครั้งที่ 2 ซึ่งจมลงก้นมหาสมุทรพร้อมกับแร่ แพลตินัมหรือ “ทองคำขาว” มูลค่าถึง 3 พัน ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ (ราว 93,000 ล้านบาท) หนังสือพิมพ์ บอสตัน โกลบรายงานวันที่1 บริษัท ซับ ซี รีเสิร์ช ในรัฐเมนของสห รัฐฯ พบซากเรือ เอสเอส พอร์ต นิโคลสัน จมอยู่ ใ ต้ พื้ น สมุ ท รห่ า งจากชายฝั่ ง แหลมค็ อ ด เมืองโพรวินซ์ทาวน์ รัฐแมสซาชูเซตส์ ออก ไปประมาณ 50 กิโลเมตร พอร์ต นิโคลสัน ถูกเรือดำน้ำ ยู โบ๊ต ของเยอรมนี โ จมตี ด้ ว ยตอร์ ปิ โ ดจนอั บ ปาง ระหว่างออกเดินทางจากเมืองฮาลิแฟกซ์ของ แคนาดาเพื่อมายังนครนิวยอร์กในปี 1942 ส่ง ผลให้ลูกเรือเสียชีวิต 4 ราย และอีก 87 คน รอดชีวิตมาได้

ทีมงาน ซับ ซี รีเสิร์ชค้นพบขุมทรัพย์ ใต้ทะเลนี้ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ปี 2008 โดย อาศัยอุปกรณ์ควบคุมระยะไกลที่เชื่อมติดกับ เรือ ซีฮันเตอร์ สินค้าในเรือดังกล่าวซึ่งมีมูลค่าราว 53 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯ ในปี 1942 เป็ น ค่ า ตอบแทนที่สหภาพโซเวียตมอบแก่สหรัฐฯภาย ใต้ ข้ อ ตกลงเช่ า -ยื ม ยุ ทโธปกรณ์ ( Lend-Lease Program) ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ซับ ซี รีเสิรช์ ระบุวา่ พบกล่องอย่างน้อย 30 กล่องกระจัดกระจายอยู่รอบๆซากเรือ ซึ่ง พวกเขาเชื่อว่าน่าจะบรรจุแพลตินัมแท่งเอาไว้ “นอกจากนี้ ยังเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะมีทองคำ หนักถึง 10ตันจมอยูท่ น่ี น่ั และอาจมีเพชรสำหรับ ใช้ในอุตสาหกรรมอยู่ด้วย” เกร็ก บรูกส์ หุ้น ส่วนของซับซี ให้สัมภาษณ์กับ บอสตันโกลบ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

หมอมีและหมอชิต ไม่เกี่ยวกับหิดและฝี สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ... เมื่อไม่กี่ วันมานี้ ผมได้เล่นเกมส์ตามล่าหาภาพปกนิตย สารสารคดีจากอินเทอร์เน็ต สามารถได้ภาพ ปกงาม ๆ ขนาด ๑๐๐๐ ขึ้นไป ตั้งแต่ฉบับที่ ๑ ถึงฉับที่ ๓๓๓ อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่น ถือเป็นความสะใจที่พิชิตเกมนี้สำเร็จ นิตยสารสารคดีเป็นนิตยสารที่ผมเคยเป็น สมาชิกเมื่อครั้งอยู่ที่ประเทศไทย ผมรู้สึกสุขใจ ที่ได้เห็นเพื่อนเก่า ยังคงเสนอผลงานดี ๆ ออก มาอย่างต่อเนื่อง ฉบับต่อไปหรือฉบับที่ ๓๓๔ ประจำเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ ก็ จ ะเป็ น ฉบั บ ขึ้ น ปี ที่ ๒๘ ของนิตยสารสารคดีพอดีครับ ในระหว่างทีท่ อ่ งอินเทอร์เน็ตหาปกนิตยา สารสารคดีผมได้ไปเจอข้อมูลหนึ่งของมูลนิธิ เล็ก-ประไพ วิริยพันธุ์ เข้าโดยบังเอิญคือ เรื่อง ราวของ “หมอมี หมอชิต หมอเหล็ง” บุคคล ทั้งสามก็คือ นายชิต นภาศัพท์หรือหมอชิต ผู้ ให้กำเนิดยานัตถุ์หมอชิต นายบุญมี เกษมสุ วรรณ์ หรือหมอมี ผู้ให้กำเนิดยานัตถ์ุหมอมี และร.อ.ขุนทวยหาญพิทักษ์ (เหล็ง ศรีจันทร์) หรือหมอเหล็ง หัวหน้าคณะกบฎร.ศ. ๑๓๐ ข้อความหนึ่งกล่าวว่า “หมอชิตผู้นี้คือ ที่มาของชื่อ สถานีขนส่งหมอชิต” จึงทำให้ผม นึกถึงบทความในตอนชื่อ “หมอชิต” มาจาก Dr.Cheek ใช่ไหม?” ลงในคอลัมน์ตามใจฉัน ฉบับที่ ๕๕๙ เดือนมิถุนายน ๒๕๕๔ (ค.ศ. ๒๐๑๑) หมอชี ค ก็ คื อ นายแพทย์ มิ ช ชั น นารี ช าว อเมริกนั ทีไ่ ด้รบั มอบหมายให้ไปเผยแพร่ศาสนา และรักษาโรคที่เชียงใหม่ แต่เขามีพฤติกรรม

เป็นนักเลงรัก ชอบรับซื้อเด็กสาว ๆ มาอยู่กิน เป็นนางบำเรอของเขาจำนวนมากมายหลายสิบ คน จนเป็นที่ร่ำลือของชาวบ้าน แม้แต่ลูกเด็ก เล็กแดงก็รบั รูเ้ รือ่ งราวของเขาในฐานะ “หมอชิต พิ จิ ต นารี ” จากบทเพลงพื้ น เมื อ งบรรยายถึ ง วีรกรรมเชิงสังวาสของเขากับนายหลุยส์ ลิโอ โนเวนส์บุตรชายของแหม่มแอนนาที่มีต่อหญิง สาวพืน้ เมือง จนชาวบ้านร้องกันอย่างแพร่หลาย ด้วยเนื้อหาขึ้นต้นว่า “ป้อเลี้ยงหมอชีค กับมีส สะหลวย เอาสาวนอนตวยสองคืนสิบห้า.....” บทเพลงนี้นายดับเบิลยู.เอส. บริสโตว์แปลเป็น ภาษาอังกฤษว่า “Doctor Chitt and Missa Louis sleeping with two girls, two nights for fifteen rupees....” ในตอนหนึ่ ง ผมกล่ า วไว้ ว่ า “ชื่ อ สถานี หมอชิตมาจากชื่อของเขาหรือไม่ ที่มาของชื่อนี้ ยังเป็นปริศนามาถึงทุกวันนี้” ดังนั้นชื่อสถานี หมอชิต อาจจะมาจากชือ่ หมอชิต เจ้าของยานัตถุ์ ชื่อดังจากกรุงเทพฯท่านนี้ก็ได้ และดูมีเหตุผล พอที่จะเบียดความเชื่อที่ว่า หมอชิตมาจากชื่อ ของหมอชีคนายแพทย์คนดังของภาคเหนือลง ได้ครับ @@@@ เมื่อผมทราบข้อมูลนี้ ก็จำเป็นที่จะต้อง แก้ไขหรือให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมในสิง่ ทีอ่ าจผิดพลาด ไป ผมจึงตั้งใจที่จะเขียนเรื่องของ หมอมีกับ หมอชิต สองหมอขายยาแผนโบราณเจ้าของ เวชภัณฑ์ “ยานัตถุ์” ที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในยุค ๕๐ ปีย้อนหลังลงไป ส่วนคนรุ่นใหม่

โฆษณายานัดหมอมี ในปี ๒๔๗๘

โฆษณายานัตถฺุ์หมอมี

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 27

ยานัตถุ์หมอมีที่วางจำหน่ายในปีต่าง ๆ ในยุค ๒๐ ปียอ้ นขึน้ มาคงแทบจะไม่รจู้ กั ยานัตถุ์ กันแล้ว ทัง้ ทีย่ านัตถุท์ ง้ั สองยีห่ อ้ ยังคงมีจำหน่าย อยู่ในปัจจุบัน ในการเขียนบทความนี้ ผมได้หาข้อมูล จากอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ได้มากนัก จึงต้องหัน มาพึง่ หนังสือจากห้องสมุด ผมปล่อยเวลาค้นหา ข้อมูลอย่างสบาย ไม่กดดันใด ๆ เพราะตั้งใจ ไว้ว่า ถ้าหาข้อมูลไม่ได้ก็จะเอาลอกข้อมูลของ มูลนิธเิ ล็ก-ประไพ วิรยิ พันธุ์ และจากของมูลนิธิ หมอมีนี้แหละครับ ผมใช้เวลาหาข้อมูลทั้งวันทั้งคืน ถ้าหิวก็ ไปหาอะไรกิน ถ้าง่วงนอนก็งบี สักพัก แต่สมอง มันตืน่ ไม่งว่ งและไม่หวิ ถือเป็นการลดน้ำหนัก ไปในตัวครับ ปกติผมพอจะจำเนื้อเรื่องที่เคยอ่านผ่าน ตาได้ว่า มาจากเล่มใดบ้าง แต่ “ยานัตถ์ุ” ผม จำไม่ได้ว่ามีใครเขียนถึงเรื่องนี้ ส่วนหัสนิยาย พลนิกรกิมหงวนที่ผมอ่านจนขึ้นใจ ได้เอ่ยถึง ยานัตถุไ์ ว้อย่างน้อย ๓ ตอนคือตอน “ผีหลอก”, “โจรในแบกแดด” และ “อรัญเทวี” สองตอน แรกเป็นเหตุการณ์ในปี ๒๔๘๔ (ค.ศ. ๑๙๔๑) ตอนสุดท้ายเป็นเหตุการณ์ในปี ๒๔๙๑ (ค.ศ. ๑๙๔๘) ครับ หั ส นิ ย ายสามเกลอยั ง เอ่ ย ถึ ง น้ ำ ยาอุ ทั ย ผลิตภัณฑ์ในเครือหมอมีอีกหลายตอน เช่นใน ตอน “ท้ามฤตยู” และตอน “วัยดึก” ซึ่งทั้ง สองเป็นเหตุการณ์ในปี ๒๕๐๖ (ค.ศ. ๑๙๖๓) เป็นการล้อเลียนชื่อสินค้าเช่นน้ำยาอุทัยลูกสาว หมอมี ด้วยการใช้ชื่อน้ำยาอุทัยลูกชายหมอมา หรื อ น้ ำ ยาอุ ทั ย ลู ก เขยหมอมา อย่ า งยาสี ฟั น คอลเกตก็ ล้ อ เลี ย นเป็ น ยาสี ฟั น คลองปานามา เป็นต้น ในตอน “โจรในแบกแดด” ตอนหนึ่ง กล่าวว่า “...กิมหงวนฉุนกึกเหมือนนัดยานัตถุ์ ทีเดียวทัง้ ขวด” และในตอน “อรัญเทวี” กล่าว ว่า “คุณหญิงวาดหยิบหมากและพลู จีบใส่ปาก เคีย้ วอย่างเอร็ดอร่อย หยิบขวดยานัตถุเ์ ทใส่ฝา่ มือ เอากล้องนากบรรจุยานัตถุ์ แล้วยกขึ้นเป่าพรวด สมองใสสบายหัว” จากข้อ ความทั้ งสองนี้ทำให้เห็นภาพว่า ยานัตถุ์เขานัดกันอย่างไร สรรพคุณของยามัน ซาบซ่านเพียงใด และถ้าเป็นคนร่วมสมัยจะทราบ ทันทีว่า ยานัตถุ์ที่คุณหญิงวาดใช้ยี่ห้ออะไร.. ผมขอเฉลยว่า ยี่ห้อหมอชิตครับ @@@@

โฆษณายานัตถุ์หมอมี เมื่อนึกถึงยานัตถุ์ในชีวิตจริงสมัยเป็นเด็ก บ้านริมคลองบางกรวย พอผมจำความได้ก็เห็น แม่นัดยานัตถุ์แล้ว แม่กินหมากกินพลูด้วย แต่ พอผมอายุสิบกว่า ๆ แม่ก็เลิกกินหมากแล้ว ส่วนยานัตถุ์แม่ยังนัดอยู่พักใหญ่ ก่อนที่จะเลิก ไปในที่สุด ยานัตถุ์ที่แม่ใช้คือ ยานัตถฺุ์หมอมี ญาติ ผูใ้ หญ่ในรัว้ บ้านเดียวกันต่างก็ใช้แต่ยานัตถุห์ มอมี กันทั้งนั้น ผมจึงรู้จักแต่ยานัตถุ์หมอมี โดยไม่รู้ จักยานัตถุ์หมอชิตแต่อย่างใด ในยุคนั้นมีคำที่พูดแบบลิ้นพันติดปากใน กรุงเทพฯว่า “ยานัตถุห์ มอมีแก้ฝแี ก้หดิ ยานัตถุ์ หมอชิตแก้หิดแก้ฝี” แต่บางกรวยซึ่งถือว่าเป็น บ้านนอก ผมไม่เคยได้ยินข้อความนี้ จึงไม่มี โอกาสได้ทราบว่ามียานัตถุ์หมอชิตกับเขาด้วย ยานัตถุ์ที่แม่ใช้เป็นขวดขนาดเล็กรุ่นฝา จุกพลาสติกสีแดง คือรุน่ ทีใ่ ช้ระหว่างปี ๒๔๓๔ ถึง ๒๕๓๒ (ค.ศ. ๑๘๙๑-๑๙๘๙) ผมมีภาพ จากพิพิธภัณฑ์หมอมีมาให้ดูด้วยครับ ขวดยานัตถฺุ์มีขนาดเล็ก บางครั้งผมจะเอา ฝาจุกพลาสติกแบน ๆ มาใช้เล่นหมากฮอสแทน ฝาเบียร์ (ฝาน้ำอัดลม) เมื่อเปิดฝาจุกออก จะมี จุกไม้ก๊อกอัดปากขวดอีกชั้นหนึ่ง ต้องใช้ที่เปิด ขวดน้ำอัดลมแบบมีไขเกลียวเจาะดึงเอาจุกออก มาก่อน จึงจะถึงตัวเนือ้ ยานัตถุซ์ ง่ึ เป็นผงละเอียด สีน้ำตาล จากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์หมอมีกล่าวถึง สมุนไพรตำรับหลวงทีใ่ ช้ทำยานัตถุป์ ระกอบด้วย ยาฉุน, พิมเสน, โกฐสอ, โกฐหัวบัว, โกฐเชียง และปูนแดง อ่านต่อหน้า 36


วิถีแห่งความผาสุก วิถีแห่งความผาสุก

พอแต่งงานออกไปก็มีคนติเตียนเจ้า เพราะเค้า หวังดีจึงได้ติเตียน เจ้าจึงควรมีจิตที่ยินดีและ อาจารย์ได้โดดพ้นจากไตรภูมิด้วยเหตุสุด ขอบคุณ ความผาสุกก็อยู่ใกล้ตัวเจ้าและครอบ วิสัยจึงจำเป็นต้องคอยชี้แนะตักเตือนชาวโลก ครัวเจ้า ความผาสุกจะหาได้จากที่ไหน? อยู่เสมอเพราะชาวโลกยังทำผิดกันมากมาย อา เริ่มที่จิตใจ บุญวาสนาจะตอบสนองก็ไม่ จารย์อยากให้เจ้าทั้งหลายสลัดความยุ่งเหยิงที่ เกิดขึ้นกับชีวิตประจำวัน ขอให้ทุกคนร่วมกัน พ้นจิต เมื่อแปรเปลี่ยนจิตใจให้ดีได้ โหงวเฮ้งก็ ศึกษา วิถีแห่งความผาสุขนั้นคืออะไร? ศิษย์ เปลี่ ย นไป นี่ คื อ บุ ญ วาสนามิ ต้ อ งไปหาจาก ทั้งหลายบ้างก็เป็นญาติธรรมเก่า บ้างก็เป็นญาติ ภายนอกทำไม? คนถึงนิยมให้หมอดูดวง ไม่วา่ จะเป็นการ ธรรมใหม่ ไม่ว่าจะเป็นญาติธรรมเก่าใหม่ก็ดี เมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นมนุษย์ชีวิตต้องมีเป้าหมายทุก คำนวณหรือโหราศาสตร์ ฮวงซุ้ย เพราะชาว คนหวังจะมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างผาสุข และ โลกไม่เข้าใจ ยังสงสัยและคิดว่าอาศัยสิง่ ภายนอก ผ่านพ้นแต่ละช่วงวัยอย่างสวยงาม บัดนีไ้ ด้กราบ มาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่มีแรงกรรม แรงกรรมคืออะไร? เพราะชาวโลกยังมี ขอรับวิธีธรรมไหว้พระ เชื่อว่าจิตใต้สำนักของ ทุกคนกำลังวิงวอนขอให้ตนอยู่เย็นเป็นสุขขอ จิตแบ่งแยก ตั้งแต่เกิดจนตาย ความคิดการกระ บุญวาสนาขอให้ครอบครัวมีสขุ เวไนยทัง้ หลาย ทำผิดศีล ไม่สอดคล้องกับหลักของฟ้า จึงกลาย ยังไม่รู้แจ้งจึงไม่ขอให้ตนหลุดพ้น น้อยคนนัก เป็นแรงกรรม เจ้าจะเปลีย่ นแปลงชะตาชีวติ แต่ไม่บำเพ็ญ ที่รู้จักของการกราบขอรับวิถีธรรมเพื่อได้รู้จิต เดิมแท้ แต่จิตใต้สำนึกยังปรารถนาให้ตนมีชีวิต ไม่ขอร้อ งตนให้ เ ป็ น คนดี ไม่ ป รั บ ปรุ ง จิ ตใจ ความเป็นอยู่อย่างผาสุขความผาสุขที่แท้จริงเริ่ม อาศัยวิธีการภายนอกมาเปลี่ยนแปลงดวงชะตา ต้นที่ครอบครัว ผู้ที่แต่งงานมีครอบครัวแล้ว ย่อมเป็นไปไม่ได้ การเปลีย่ นดวงชะตาไม่เหมือน สามี-ภรรยารักใคร่เข้าใจกัน คือรากฐานแห่ง การเปลี่ยนชื่อ แค่ลบชื่อเก่าออกแล้วเอาปากกา ความผาสุก ผู้ที่ยังไม่แต่งงานอยู่กับพ่อ-แม่ ก็ เขียนชื่อใหม่ให้ถูกต้องก็ใช้ได้ พระพุทธะอยู่ที่ไหน? จิตภายในต้องมี ต้ อ งสร้ า งสรรค์ ค รอบครั วให้ ส มานฉั น ท์ พ รั่ ง พระพุทธะถ้าจิตใต้สำนึกไม่มพี ระพุทธะ ทีบ่ า้ น พร้อม ด้วยความสุข จึงเป็นบุญวาสนา จะสร้างสรรค์ครอบครัวให้ผาสุก มิใช่ขอ ของเจ้ามีรูปบูชาพระพุทธรูปองค์ใหญ่เล็กแค่ จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องอาศัยคนที่เข้าใจหลัก ไหนก็ไม่มีประโยชน์อาจารย์รู้สึกขบขัน ที่บาง เหตุและผล รู้ให้อภัยด้วยความเห็นอกเห็นใจ คนนำรูปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่บ้าง เล็ก กัน เข้าใจสัจจธรรมในชีวิตขอร้องตน อบรม บ้างไปเบิกพระเนตรปลุกเสกแล้วจึงนำกลับไป บูชาทีบ่ า้ น เข้าใจว่าทำอย่างนีพ้ ระพุทธะจะศักดิ์ ตน บังคับตน นี่คือหลักวิธีสร้างสรรตน สิทธิ์หากใจเจ้าไม่มีพระพุทธะ รูปบูชาที่ศักดิ์ สิทธิ์ตั้งอยู่ที่บ้านก็ไม่มีประโยชน์ อะไรคือความผาสุก อาจารย์สงั เวชเจ้าทัง้ หลายทีร่ แู้ ต่จะหาพระ ความสุ ข คื อ จิ ต ที่ ยิ น ดี แ ละขอบพระคุ ณ พุทธะจากภายนอก ขอร้องเถอะอย่าไปติดยึด โดยปกติต้องฝึกจิตให้มีความยินดีคนที่อยู่ด้วย กับสิง่ ทีม่ รี ปู ลักษณ์ภายนอกเลย อย่าแก้ไขเปลีย่ น กันเป็นครอบครัวคือผู้ที่มีบุญสัมพันธ์ร่วมกัน แปลงฮวงซุย้ หรือดูดวงเพียงแต่เจ้าสามารถบำเพ็ญ เช่นภรรยามีลูกยังต้องออกไปทำงานนอกบ้าน จิตให้สงบสะอาดได้ สิ่งเลวร้ายภายนอกย่อม ถ้าไม่มีย่าคอยเลี้ยงหลาน เจ้าก็ต้องหาสาวใช้มา ทำอะไรเจ้าไม่ได้ ถ้าเจ้าไปดูดวงหมอดูทำนาย เลี้ยงลูกแทน ย่าอาจจะขี้บ่นจุกจิกเจ้าก็ต้องขอบ ว่าเจ้าจะเคราะห์ร้าย จะเจอการจี้ปล้นเจอภยัน คุณ เพราะมีแม่สามีคอยเลี้ยงลูกให้เจ้าออกไป ตรายแล้วเจ้าจะทำอย่างไร ? ทำงาน จึงไม่ต้องกังวลเรื่องลูก ผู้ที่เป็นแม่สามี ภายในจิตใจถ้ามิได้แก้ไขความเคยชินที่ ก็ต้องขอบคุณลูกสะใภ้ที่ช่วยดูแลครอบครัวให้ ไม่ดี ได้แต่หาวิธีกำจัดภัยจากภายนอกย่อมไม่ ลูกชาย แท้ที่จริงธรรมะอยู่คู่กับชีวิตประจำวันไม่ ได้ การกำจัดภัยเริ่มต้นที่จิตภายใน ระหว่าง ต้องคิดถึงธรรมะยาวไกล หรือหาความลี้ลับ สามีภรรยาพอเจอหน้ากันในใจมีแต่ความแค้น ปกติเจ้าดูแลครอบครัวให้อบอุน่ เจ้าบำเพ็ญธรรม เคือง ลูกสะใภ้กับแม่สามีเจอหน้าก็เป็นอริต่อ ย่อมมีความสุข คนที่ผูกพันธ์กับชีวิตเจ้าจริง ๆ กัน ภัยนี้จะกำจัดได้อย่างไร? ก่ อ นอื่ น จะต้ อ งขอร้ อ งตนเปลี่ ย นแปลง คือคนในครอบครัว อาจารย์อยากให้เจ้าเริ่มต้น บำเพ็ญทีค่ รอบครัว ศิษย์ทแ่ี ต่งงานแล้วต้องใส่ใจ ตนให้ได้ ภัยก็หมดไปเอง ไม่ต้องเสียเงินครั้ง กับโอวาทนี้ หากยังไม่แต่งงานให้ถือว่าโอวาท ละ 500 หรือ 1,000 บาทจ้างคนมาช่วยกำจัด นี้เป็นหลักสูตรวิเศษ สักวันคงได้ใช้เป็นประ ภัย เจ้าจะต้องฝึกจิตให้มีความอดทนเพื่อคน โยชน์ เจ้าควรใช้จิตที่ยินดีมาจับมือกับสิ่งแวด อื่นด่าว่าเจ้า เจ้าต้องคิดว่าเป็นการล้างกรรมให้ ล้อมรอบด้าน มีจิตขอบคุณทุก ๆ คน ที่เคย เจ้า ถ้าเจ้าไม่ทำเช่นนี้ พอได้ยินคนอื่นด่ามาเจ้า ช่ ว ยเหลื อ แม้ แ ต่ ผู้ ที่ ค อยขั ด เกลา เจ้ า ยั ง ต้ อ ง ก็ ด่ า ตอบจะเป็ น เรื่ อ งวิ ว าทกั นใหญ่ โ ต หมั่ น ขอบคุณ ถึงนิสัยเจ้าจะอ่อนช้อยอยู่ที่บ้านเป็น ขอบคุณผู้อื่นและมีจิตยินดีเสมอ แก้ ว ตาดวงใจของพ่ อ -แม่ ไ ม่ มี ใ ครกล้ า ว่ า เจ้ า

วิถีแห่งความผาสุก •อะไรคือความผาสุก •กำจัดปากชั่วร้ายไม่เปรียบเทียบกับใคร •รู้รับผิดชอบในหน้าที่ตน •แม้กับคนที่มีทรรศนะไม่ตรงกัน ยังต้องให้อภัย •อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่น •ต้องยอมรับชะตากรรม •ไม่ผูกกรรมสัมพันธ์กับใคร •อย่าปรารถนาสิ่งใดมากจนเกินควร และสำคัญตนผิด •คิดแต่สิ่งที่ดี •รู้จักแก้นิสัยที่ไม่ดี กำจัดปากชั่วร้ายไม่เปรียบเทียบกับใคร สุขในครอบครัว ดังนั้นจึงต้องระวังความคิด

เจ้าทัง้ หลายหวังให้สามีหรือภรรยาตนประ สบผลสำเร็จในชีวิตอย่างสูง จึงเอาความสำเร็จ ของผู้อื่นมาเปรียบเทียบกับสามีหรือภรรยาตน บางครั้งก็กดขี่สามีหรือภรรยาตนเอง อยากมี ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ อ ย่ า งศิ ล ปะและสู ง ส่ ง อยาก มีหน้ามีตากับการหาเลี้ยงชีพ ลูกผู้หญิงอย่าเอา สามีตนไปเปรียบกับผู้อื่น สามีเจ้าอาจจะเป็น ช่างปูน สามีเพื่อนเป็นกรรมการนิติบัญญัติมี ความเหลื่อมล้ำต่างกัน แต่การดำรงชีวิตอยู่ก็ เหมือนกันกินก็แค่นน้ั เพียงแต่ฐานะและชือ่ เสียง ต่างกันเท่านั้นเมื่อเจ้าคิดเปรียบเทียบกับผู้อื่นจิต ภายในจึงไม่สงบ ถ้ามีปัญญาและใช้เหตุผลจิตจะราบเรียบ เวไนยทั้งหลายต่างมีอารมณ์ จิตจะยินดีก็ขึ้นอยู่ กับอารมณ์ การทะเลาะเบาะแว้งเป็นประจำ เพราะไม่รจู้ กั ระงับอารมณ์ขม่ ความรูส้ กึ ภรรยา ทะเลาะกับสามีเพราะสายรัก สามีทะเลาะกับ ภรรยาเพราะสายสวาท ภรรยาต้องรู้จักชมเชย สามีว่าเป็นยอดชาย เพราะสามีได้หยิบยื่นความ สุขและครอบครัวที่อุดมพร้อมให้เจ้าส่วนผู้ชาย ต้องรู้จักขอบคุณภรรยา ที่เป็นแม่ศรีเรือนของ ครอบครัว และอบรมสั่งสอนลูกแทนเจ้า ต่าง ฝ่ายรู้จักขอบคุณซึ่งกันและกัน อย่าเที่ยวเปรียบ เทียบกับชาวบ้านคนอื่นขับรถเบ๊นซ์ เป็นเรื่อง ของเค้า เจ้ามีรถเก่า ๆ คันนี้ก็น่าจะพอใจ เมื่อ ไม่เปรียบเทียบกับผู้อื่นการดำรงชีวิตก็จะผาสุก

รู้รับผิดชอบในหน้าที่ตน

ผู้เป็นสามีต้องรู้หน้าที่อย่าให้สิ่งแวดล้อม มาล่อลวงจิตใจเจ้า สังคมนอกบ้านล้วนมาทด สอบจิตใจเจ้ามาทำลายความสุขในครอบครัว เจ้าทั้งสองออกนอกบ้านไปทำงาน ภรรยาสาว สวยไปทำงานที่บริษัท บางครั้งจิตก็ออกนอกลู่ เหมือนกัน สามีหล่อดูซอ่ื ๆ สาว ๆ ก็โทรศัพท์ มาหาที่บ้านบ่อย สิ่งเหล่านี้จะมาทำลายความ

เจ้าทั้งสองอุตส่าห์สร้างครอบครัวให้เป็นวิมาน มิใช่งา่ ยดายเจ้าจะต้องรักษาความรักความอบอุน่ ของครอบครัวให้ดีอย่าให้สิ่งแวดล้อมนอกบ้าน มาล่อลวงจิตใจเจ้าทั้งสอง ยุคสมัยนี้หนุ่มสาวมี อิสระเสรีมาก อาจารย์ขอบอกเจ้าว่าผู้ชายที่เข้า มาบำเพ็ญธรรมจะไม่เป็นคนเลว ถึงจะมีสาวมา ติดพันโทรมาหาบ่อย เค้าก็ไม่นอกใจเจ้า ตัว เจ้าเองต้องระวังความคิด อย่ามองสามีในแง่ ร้าย อีกทั้งจิตไม่หวั่นไหวถ้าจิตใจเจ้าหวั่นไหว ฝ่ายโน้นก็จะโทรมารบกวนบ่อย ๆ ผู้บำเพ็ญ ธรรมจึงต้องรูส้ ำนึกในหน้าทีต่ นรูว้ า่ ตนแต่งงานมี ครอบครัวแล้ว ควรปฏิบัติตนอย่างไร ? ผู้หญิงที่ชอบโทรศัพท์ตื้อผู้ชายที่มีครอบ ครัวแล้วช่างโง่จริง ๆ การแย่งของผู้อื่นทำลาย ครอบครัวเค้า อาจจะได้สิ่งหนึ่งมา แต่ก็ต้อง สูญเสียบุญวาสนาของตนไปเช่นกัน ลูกผูช้ ายจะสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่น และผาสุขมิใช่ง่ายดาย แม้ภรรยาเจ้าจะมีหน้า ตาธรรมดาแต่เธอก็ให้กำเนิดลูกและดูแลครอบ ครัว ดังนั้นเจ้าจึงควรทำหน้าที่ตนให้ดี ส่วน ลูกผู้หญิงต้องทำหน้าที่ภรรยาให้ดี สามีออกไป ทำงานนอกบ้านเหนื่อยสายตัวแทบขาดเมื่อเค้า กลับมาบ้านพูดจาเซ้าซี้กวนใจเจ้าก็ต้องอดทน และให้อภัย ผู้หญิงบางคนชอบดื้อดึงกับสามี จะเอาอย่างโน้นอย่างนี้ ชอบเปรียบเทียบกับ ชาวบ้าน พูดจาก้าวร้าวไม่รู้จักให้เกียรติสามี บางคนชาตินี้อยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย เพราะอะไร? เพราะชาติก่อนดูถูกเหยียดหยาม สามี ทำให้ยามแก่ตัวลงไม่มีเพื่อนร่วมทุกข์ร่วม สุข เมื่อเป็นสามี-ภรรยากันจึงควรรักใคร่ให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ต่างฝ่ายต่างทำหน้าที่ตน ให้ดีครอบครัวก็จะเป็นสุข

แม้กับคนที่มีทรรศนะไม่ตรงกัน ยังต้องให้อภัย

ความคิดเห็นของผู้อื่นแม้ไม่ตรงกับเจ้า ก็

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 28


อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่น จงแก้ไขตนเอง เสียก่อนเพราะทุกคนมีความนึกคิดที่แตกต่าง กัน ผู้อื่นทำอะไรไม่ถูกใจเจ้า เจ้าก็โกรธถ้าเป็น อย่างนีเ้ จ้าจะไม่พบมงคลชีวติ จิตก็ไม่สงบ ความ ผาสุข จึงห่างไกลจากเจ้ากับเพื่อนร่วมงานก็ เหมือนกัน เมื่อมีความคิดไม่เหมือนกันจะต้อง ปรับตัวเข้าหากันและปรึกษากัน แสดงความ คิดเห็นอย่างเปิดเผยและถูกต้อง เพื่อให้ผู้อื่น เข้าใจอีกทัง้ ยอมรับ ทีส่ ำคัญอย่าถือความคิดเห็น ตนเป็นใหญ่ใช้ความคิดตนมาแก้ปัญหาต่าง ๆ ชาวโลกทั้งหลายชอบถือความคิดเห็นตนเป็น ใหญ่ ทำให้ได้รับความปวดร้าว เจ้าอยากให้อา จารย์ดลจิตใจเจ้าให้สงบ จิตใจเจ้าอยู่ที่ไหน? เอามาให้อาจารย์ดู หน่อย เจ้าเอาออกมาไม่ได้ใช่ไหม? แล้วจิต กลัดกลุ้มล่ะเอาออกมาให้อาจารย์ดูหน่อยว่าเป็น อย่างไร? ทุกสิ่งเกิดจากความคิด เจ้าจงคิดว่า ไม่กลุ้มคือไม่กลุ้ม เพียงแต่เจ้ารู้จักปล่อยวาง และให้อภัยแม้คนที่มีทรรศนะไม่ตรงกับเจ้า

อย่าพยายามเปลี่ยนแปลงผู้อื่น

สามี-ภรรยาเมื่อทะเลาะวิวาทกัน เจ้าจะ ต้องคิดว่า “ฉันไม่หวังเปลี่ยนคุณ แต่ฉันจะให้ เกียรติคณ ุ ” ถ้าเป็นอย่างนีท้ กุ สิง่ ก็โอเค ทีส่ ำคัญ อย่าทะเลาะเพราะไม่เข้าใจกัน สักวันจะเสียใจ อย่าให้อารมณ์โกรธเพียงชั่วครู่มาทำลายความ สุข เพียงเจ้ามีขันติและคิดว่าพรุ่งนี้จะต้องดีกว่า วันนี้แน่นอน ภายในหนึ่งปีมีคู่สมรสไม่รู้กี่หมื่นคู่ ทะ เลาะตบตีกันเพราะเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ถึงขั้น รุนแรงเพราะอะไร? เพราะเจ้าอยากแก้ไขเปลี่ยนเค้าให้ได้ ทุก คนย่อมมีทรรศนะของตนเอง เมื่อไม่ลงรอยกัน ก็ไม่พดู ไม่จากลายเป็นความเย็นชา การนิง่ เงียบ เป็ น การประท้ ว งในเมื่ อ เป็ น อย่ า งนี้ เจ้ า ก็ ไ ม่ สามารถปลอบโยนตนเองได้ เจ้าจึงควรฝึกตน ให้อดกลั้นข่มจิตตนอย่าให้ถึงขั้นแตกหัก แล้ว มาร้องเพลงรักฉันหน่อยได้ไหม? ความไม่เข้าใจ กันวันนี้จะส่งผลให้เสียใจในวันข้างหน้า

ต้องยอมรับชะตากรรม

อะไร? คือการยอมรับชะตากรรมเช่นลูก รักตายจากตนเอง เกิดมาขี้เหร่ ตัวเตี้ย โง่เขลา เบาปัญญา เมื่อลูกรักตายจากเจ้าก็ร้องไห้ 3 วัน 3 คืน ลูกก็ไม่ฟื้นคืนมา ยังโทษเทวดาฟ้า ดิน ลูกจะคืนมาไหม? เจ้าต้องเข้าใจนี่คือแรง กรรมที่มิอาจเปลี่ยนแปลง เจ้าอย่าได้โทษนั่น โทษนี่ เจ้าต้องยอมรับความจริงที่เป็นอยู่ จง ตัดใจเสียเพราะไหน ๆ ลูกก็ตายไปแล้วอย่าง น้อยเจ้าไม่ต้องคอยห่วงใยลูก วันข้างหน้าไม่ ต้องมานั่งเลี้ยงหลานให้ลูกอีกเมื่อลูกตายอาจไป เกิดใหม่ และมีชีวิตความเป็นอยู่ดีกว่านี้ก็ได้ ชาตินี้เกิดมาขี้เหร่ตัวเตี้ยเจ้าต้องคิดว่าถึง ตัวเตี้ยแต่น่ารัก ลูกผู้หญิงบางคนหน้าตาขี้เหร่ ตาตี่ยังมีเสน่ห์ทำไมจะต้องไปทำตาสองชั้นและ ดึงหน้าทำศัลยกรรมตกแต่ง ควรยอมรับสิ่งที่ ธรรมชาติสร้างมาอย่าไปสนใจสังขารภายนอก มากเกินควร คนเราจะอาศัยอวัยวะแห่งความ รู้สึกเช่น ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ มาพิจารณา เหตุการณ์ตา่ ง ๆ เช่นเห็นคนกินดีอยูด่ กี ว็ า่ วาสนา

ดีลูกสาวแต่งออกไปมีอันจะกิน ก็ว่าวาสนาดี สิง่ เหล่านีไ้ ม่แน่นอนบางคูม่ เี งินมากมากแต่กลับ ทะเลาะกันทุกวัน คนรวยหย่าร้างกันมากที่สุด และที่ว่าแต่งกับคนรวยวาสนาดีจึงไม่จริง บาง คนตอนนี้ยังไม่แต่ง สักวันมีคู่ก็ต้องดูใจกันว่า นิสัยเข้ากันได้ไหม? สามารถต่อสู้เคียงบ่าเคียง ไหล่กันหรือเปล่า? หากคู่หมายของเจ้ายังมิได้ รับธรรมะ เจ้าจะต้องนำพาเข้ามารับธรรม หาก คนหนึง่ บำเพ็ญธรรมกินเจ แต่อกี คนไม่กนิ ปัญหา จะตามมาแล้วเจ้าจะกลุ้มใจ ในยุคสมัยนี้ผู้บำเพ็ญจะต้องค้นหาความ ผาสุขที่แท้จริงให้กับตน อาจารย์บอกได้เลยว่า ทุกบ้านคือดินแดนพระศรีอาริย์ ถ้าทุกคนใน ครอบครัวมีจิตใจสงบบริสุทธิ์ก็สามารถสร้าง ครอบครัวให้ดีได้ หากคนในครอบครัวร่วม บำเพ็ญธรรมด้วยจะดีวิเศษสุด อาจารย์มิเคย ขอร้องให้เจ้าทั้งหลายครองตัวเป็นโสด มนุษย์ มีสายใยความผูกพันมากมาย เจ้าจึงมิอาจผ่าน ด่านนีไ้ ปได้ เมือ่ ยังไม่สำเร็จธรรมประจักษ์มรรค ผล ทุกคนจึงต้องชดใช้กรรมที่เกี่ยวพันธ์กันมา ทุกสิ่งขอให้ไปตามบุญหรือกรรมสัมพันธ์ อยู่ อย่างยอมรับความเป็นจริงตอนนี้จะต้องเตรียม ใจให้พร้อมสักวัน ถ้าแต่งงานก็สามารถนำพา คนในครอบครัวร่วมบำเพ็ญด้วย บำเพ็ญูธรรม อยู่กับครัวเรือน จะต้องฉุดช่วยคนในครอบครัว ถ้าทำไม่ได้อย่างน้อยเจ้าจะต้องบำเพ็ญหลักมนุษย ธรรมให้พร้อมก็บรรลุธรรมได้ เพราะธรรมะ อยู่กับครัวเรือน พระพุทธะก็อยู่ในครัวเรือน การบำเพ็ญมิใช่ทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างปัดความรับ ผิดชอบ หากเจ้าอุทิศเสียสละอย่างใหญ่หลวงกุศล บุญที่ได้รับก็มากมาย ขณะนี้มีเตี่ยนฉวนซือยืน อยูต่ รงหน้าเจ้าก็ทำความเคารพด้วยท่าทีนอบน้อม ที่เจ้าโค้งคำนับด้วยความนอบน้อม เพราะเจ้า ได้เห็นเตี่ยนฉวนซือทุ่มเทเสียสละเพื่องานธรรม หากเจ้าเห็นญาติธรรมเจ้าก็มิได้โค้งคำนับด้วย ท่าทีที่นอบน้อมแบบนี้ อย่างดีก็แค่ทักทายหรือ ยกมือไหว้เท่านั้นเอง ขอให้ทุกคนสงบเสงี่ยม ทำจิ ตให้ ส บายและกำหนดชี วิ ต ตนให้ ดี ไม่ แสวงหาความผูกพันธ์กับใครเป็นพิเศษ ขณะ เดียวกันก็ไม่ตัดเยื่อใยสายสัมพันธ์ที่มีอยู่

“ความอยาก ความรู้สึก ความจริง” นานมาแล้วผมได้เขียนเรื่องสั้นในหัวข้อ “หิวไม่สร่าง” ต่อมาเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์เป็น ใบปลิวแจกจ่ายให้คนทั่วไปได้อ่าน แต่ต่อมามีผู้หวังดีเขียนจดหมายในทำนองท้วงติงว่า หัวข้อ ที่ผมเขียนกับเนื้อหาไม่ตรงกัน เนื่องจากผมได้พูดถึงมนุษย์เรามีความหิว มีความต้องการที่ไม่ มีวันหยุด ผู้ที่เขียนจดหมายถึงผมแนะนำว่าควรใช้คำว่า “อยากไม่หยุด มากกว่าหิวไม่สร่าง” เพราะความหิวเป็นธรรมชาติที่สิ่งมีชีวิตต้องมี ทุกคนต้องหิวอาหารเพื่อไปหาอาหารมาบริโภค มาบำรุงร่างกายให้แข็งแรงและดำรงชีวิตอยู่ได้ แต่ความอยากเป็นตัณหา เป็นความอยากได้ ใคร่มีที่เราเรียกว่า ความใคร่ของตา ความใคร่ของเนื้อหนัง และความทะเยอทะยานในลาภยศ ความอยากลักษณะนี้บำบัดยาก ถึงได้แล้วก็อยากได้เพิ่ม มักไม่มีความรู้สึกอิ่มเหมือนหิวอาหาร ที่เมื่อบริโภคแล้วอิ่มได้และยอมหยุด ผมเห็นด้วยกับข้อแนะนำดังกล่าว ความอยากเกี่ยวข้องกับความรู้สึกที่ไร้เหตุผล โลกยุคนี้การโฆษณาชวนเชื่อมีบทบาท สำคัญมาก การโฆษณาเป็นการปลุกต่อมความอยากเรียกน้ำย่อย โฆษณาสร้างภาพมายา พยา ยามบอกคุณว่า คุณจะมีค่าในสังคม ดูเท่ห์ เป็นที่หมายปอง สะดวกสบาย ฯลฯ ถ้าคุณได้เป็น เจ้าของสินค้าที่โฆษณา ทำให้ความอยากเกิดขึ้นและความรู้สึกทางอารมณ์จะผลักดันให้ไปหา มาสนองความอยาก ฉะนั้นความสามารถควบคุมความอยากและอารมณ์ความรู้สึกจึงเป็นเรื่อง สำคัญ ความอยากได้ อารมณ์อยากมี ห้ามไม่ให้เกิดคงยากแต่เราควบคุมให้อยู่ในกรอบที่ควร จะเป็นได้ ความจริงเป็นหลักและรากฐานสำคัญที่จะช่วยควบคุมความอยากและอารมณ์ได้ ความ จริงในที่นี้หมายถึงการเข้าถึงสัจธรรมเกี่ยวกับชีวิต ความจริงจะช่วยเราแยกแยะได้ว่า สิ่งต่างๆ ที่กวักมือเรียกให้เราไปซื้อหานั้นเป็นความจำเป็นจริงๆ หรือเปล่า สถานภาพทางเศรษฐกิจหรือ รายได้ของเราพร้อมแล้วหรือยัง และที่สำคัญคือถึงแม้จะมีฐานะทางการเงิน แต่ถึงเวลาที่ควร จะมีหรือไม่ ขณะนี้รัฐบาลกำลังส่งเสริมให้คนที่ไม่เคยมีรถเป็นของตนเองได้มีโอกาสที่จะมีรถ โดยการช่วยลดหย่อนภาษีให้ เท่าที่ผมทราบถ้าคุณมีเงินเดือนประมาณ 20,000 บาทต่อเดือน คุณจะต้องชักเงินประมาณ 30% ของเงินเดือนไปผ่อนรถที่จะเก่าไปเรื่อยๆ เป็นไปได้ไหมที่จะ นำเงินดังกล่าวไปผ่อนที่อยู่อาศัยซึ่งยิ่งนานยิ่งเพิ่มค่า ขอให้ใช้สติและขับเคลื่อนความจริงแทนอารมณ์และความอยากเถิด

ไม่ผูกกรรมสัมพันธ์กับใคร

อาจารย์เคยเตือนอยูเ่ สมอว่าผูบ้ ำเพ็ญธรรม จะต้องกลมกลืน และเข้ากับทุกคนได้ให้มคี วาม คิดเห็นที่สอดคล้องกัน สมัครสมาน อย่าทำให้ ผู้อื่นเดือดร้อนและทุกข์เพราะเจ้า เมื่อเห็นผู้อื่น สิ้นหวังเจ้าต้องใช้วาจาที่สุภาพอ่อนโยนห่วงใย คอยให้กำลังใจ หากคนอื่นผิดหวังเรื่องคู่ครอง เจ้าก็มิควรพูดถึงครอบครัวเจ้าว่าอบอุ่นและเป็น วิมานแค่ไหน? ต่อให้ครอบครัวเจ้าจะอบอุ่นลูกเจ้าจะเก่ง กาจน่ารักแค่ไหนก็ไม่ต้องโฆษณาให้ใครรู้คน อื่นจะได้ไม่หมั่นไส้ ทุกคนควรผูกบุญสัมพันธ์ กับผู้คนทั้งหลาย อีกทั้งไม่ทำลายความสุขใน ครอบครัวผู้อื่น เมื่อเห็นคนไม่สมประกอบ เจ้า อย่าพูดอวดตัวว่าเท้าฉันแข็งแรงฉันวิ่งได้เร็วเท่า นั้นเท่านี้ หรืออาทิตย์ก่อนฉันไปปีนเขาที่ไหน มาสนุกจัง นี่เป็นการทำลายจิตใจผู้อื่น ผู้อื่นประสบผลสำเร็จเจ้าจะต้องยินดีและ ชมเชยชาวโลกมักมีจิตคิดอกุศล มีคนบอกว่า

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 29

คนนี้ประสบผลสำเร็จในการค้าได้เงินมากมาย แต่ ว่ า ..........หรื อ ผู้ ห ญิ ง คนนี้ เ ก่ ง จั ง แต่ ว่ า ...... เปลี่ยนผู้ชายทุกวันหรือผู้ชายคนนี้หล่อจังแต่ว่า. .....เจ้าชู้ยักษ์จิตคิดไม่ดีเวลาพูดจึงต้องเติมคำว่า “แต่ว่า” คนอืน่ จะเปลีย่ นผูช้ ายกีค่ น จะเจ้าชูอ้ ย่างไร เป็นเรื่องส่วนตัวอย่าได้มีจิตคิดอกุศลไม่ว่ากับ ใครก็แล้วแต่ จะต้องมีจิตที่ปรารถนาดีกับผู้คน พยามยามชื่นชมผู้อื่นถ้าเสแสร้งแกล้งชื่นชมก็ อย่าทำ เมื่อผู้อื่นผิดหวังในชีวิตจนคิดฆ่าตัวตาย เจ้าช่วยเค้าพูดจาให้กำลังใจเค้า ๆ ก็จะขอบใจ เจ้า ช่วยชีวิตคนหนึ่ง จะมีอนิสงค์มากมายบาง คนพ่ า ยรั ก คิ ด ฆ่ า ตั ว ตาย เป็ น เรื่ อ งที่ น่ า กลั ว จริง ๆ ผู้บำเพ็ญจึงควรฝึกจิตให้เข้มแข็ง มอง อะไรต้องชัดเจนแน่นอนและรูซ้ ง้ึ ถึงอนิจจังความ ไม่เที่ยง

อย่าปรารถนาสิ่งใดมากจนเกินควร และสำคัญตนผิด

เจ้าอาจมีความสามารถผู้อื่นก็มีเหมือนกัน แม่สามีกบั ลูกสะใภ้ทำไมถึงเข้ากันไม่ได้ เพราะ เธอเข้าใจว่าลูกสะใภ้จะมาแย่งลูกชายไป ก่อน หน้านัน้ ลูกชายเธอยังไม่แต่งงานจะอยูเ่ ป็นเพือ่ น เธอ หลังจากแต่งงานแล้วก็ห่างเหินเธอไป ทั้ง สองฝ่ายปรารถนาจะยึดครองแม่สามีก็อยากยึด ครองลูกชายไว้ เจ้าก็อยากยึดครองตัวสามี อย่า ให้บุคคลที่สามเกิดความรู้สึกอึดอัด ต้องเข้าใจ ความรู้สึกของผู้อื่นบ้าง คิดแทนผู้อื่นอย่าคลอ เคล้าคลอเคลียจู๋จี๋ต่อหน้าแม่สามี ผูช้ ายบางคนชอบให้ภรรยาอยูใ่ กล้ชดิ ตลอด เวลาแม้แต่เวลาดูทวี ี ถ้าภรรยาไม่นง่ั ดูเป็นเพือ่ นก็ ไม่พอใจส่วนภรรยาก็เหมือนกันพอสามีออก นอกบ้านไปคิดมากคิดไปต่าง ๆ นานาคิดว่า ไม่ รู้ ส ามี แ อบเลี้ ย งหญิ ง อื่ น ไว้ น อกบ้ า นหรื อ เปล่า?

อ่านต่อฉบับหน้า


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ใครกันแน่โทรมา.... จาก Telstra (จริงหรือ?) เขียนโดย....... ฐิรญา มีเมศกุล เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ นทุกท่านเรือ่ งทีด่ ฉิ นั กำลัง จะเล่าต่อไปนี้ ดิฉันอยากจะให้ทุกท่านเก็บไว้ เป็นอุทาหรณ์ และบทเรียนเพื่อที่ท่านจะได้ไม่ ต้องตกเป็นเหยือ่ ของมิชาชีพ ทีค่ อยจ้องเอาเปรียบ คนที่รู้ไม่เท่าทันเล่ห์เหลี่ยมโจร ดิฉันอยู่ที่ออสเตรเลียมาก็ประมาณ 8 ปี มีโอกาสได้ไปเรียนภาษาอังกฤษจากหลาย ๆ สถาบันเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาให้ดีขึ้น เพราะอยู่ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเรา ก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ดังนั้นดิฉันก็มีความ มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษพอสมควร เอาเป็น ว่าอ่านออก เขียนได้ สื่อสาร โต้เถียงกับคน อื่นพอได้ ในฐานะที่ดิฉันเองก็เป็นคนไทยที่ กำลังฝึกใช้ภาษาอังกฤษ คนหนึ่ง ดิฉันสังเกต ว่าคนไทยหลายท่าน ทีส่ นทนาเป็นภาษาอังกฤษ กับผู้อื่น ถึงแม้จะฟังไม่เข้าใจ ก็จะชอบตอบว่า Yes ไว้ก่อน ตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะ เพราะ การตอบ Yes ทั้งที่เราไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้น นั้น สามารถทำให้เราเสียทั้งทรัพย์สิน เงินทอง และบุตรหลานของท่านได้ เพียงเพราะคำว่า Yes คำเดียว ก่อนจะเข้าเรื่องดิฉันขออนุญาต เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของคนที่ตอบ Yes แล้วถึงกับต้องเสียลูกให้กับรัฐบาลไปทั้งๆที่ตัว เองไม่ได้ทำอะไรผิด เหตุการณ์อย่างย่อมีอยู่ว่า นางกอไก่มีลูกสาววัย 6ขวบ อยู่ในความดูแล ของตนและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลเข้ามาสอด ส่องดูแลให้ความช่วยเหลือ แต่ดเู หมือนมาจับผิด ซะมากกว่า เพราะทางโรงเรียนแจ้งไปว่านาง กอไก่ดูแลลูกได้ไม่ดีตามมาตรฐานของรัฐบาล ของออสเตรเลีย และแล้ววันหนึ่งก็มีเจ้าหน้าที่ จากรัฐบาลโทรศัพท์มาหานางสาวกอไก่ ซึ่ง นางสาวกอไก่ก็ฟังไม่เข้าแต่ก็มีแต่ตอบ Yes แล้ว Yes อีก ทั้งๆที่ก็ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่พูดว่า อะไร พอตกบ่ายเจ้าหน้าที่ก็มารับเอาลูกสาววัย 6 ขวบของนางกอไก่ไป ตอนนีน้ างกอไก่กต็ อ้ ง ไปขึ้นศาลให้วุ่ยวายไปหมด เห็นมั๊ยค่ะ ผลที่ ตามมากับคำว่า Yes ในกรณีนถ้ี า้ นางกอไก่แจ้ง เจ้าหน้าที่ไปว่าตนเองไม่เข้าใจสิ่งที่เจ้าหน้าที่ พูด ให้เจ้าหน้าที่ช่วยหาล่ามไทยมาพูดด้วยหรือ ส่ ง เป็ น จดหมายมาแล้ วจะให้คนช่วยอ่านเพื่อ ความเข้าใจที่ถูกต้องชีวิตของนางกอไก่ก็คงจะ ไม่ลำบากแบบนี้ อีกกรณีหนึ่งซึ่งดิฉันเชื่อว่าหลายๆท่าน โดยเฉพาะท่านที่มีโทรศัพท์บ้าน อาจจะเคยเจอ ประสบการณ์มคี นโทรมาขายสินค้าทีบ่ า้ น หรือ โทรมาบอกว่ามีเงือ่ นไขพิเศษ มีโปรโมชัน่ พิเศษ ค่าโทรราคาประหยัด คราวนี้ก็มาเข้าเรื่องตอบ Yes อีกนั่นแหละค่ะ อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์จริง พี่สุดหล่อเป็นเจ้าของกิจการและมีโทรศัทพ์ติด ร้านอยู่หนึ่งหมายเลขซึ่งมีสัญญาอยู่กับ Telstra

บริษทั ยักษ์ใหญ่ไว้ใจได้ อยูม่ าวันหนึง่ มีคนโทร มาแจ้งว่ามีข้อเสนอพิเศษสามารถช่วยลดบิลค่า โทรศัพท์ได้ พี่สุดหล่อฟังก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเขา พูดถึงอะไรแต่ก็พอจับใจความได้คร่าวๆ แต่ใน ระหว่างที่สนทนานั้น พี่สุดหล่อก็ได้แต่ตอบว่า Yes yes และ yes อีกทั้งยังถูกหลอกถามชื่อ นามสกุลไปอีกต่างหาก พอผ่านมาไม่นาน โดน บิลเรียกเก็บค่าโทรศัทพ์จากบริษัทที่ไม่รู้จักชื่อ มาก่อนแถมค่าโทรศัพท์แพงขึน้ อีกเท่าตัว คราวนี้ พี่สุดหล่อของเราก็เริ่มงง ว่าเกิดอะไรขึ้นจากที่ เคยเป็นลูกค้าของ Telstra อยูด่ ๆี ตอนนีม้ าลูกค้า ของบริษัทอะไรก็ไม่รู้ คราวนี้จะแก้ปัญหาก็ไม่ ใช่เรื่องง่าย ไหนจะต้องไปติดต่อไปยกเลิกซึ่งก็ ถูกปฎิเสธ ทางบริษัทขี้โกงมีการบันทึกเสียง ของพี่สุดหล่อที่ตอบ Yes และ yes กับทุก คำถาม พี่สุดหล่อก็เลยต้องทำไปติดต่อขอรับ คำปรึกษาจากนักกฎหมาย เขียนคำร้องเรียน สารพัดกว่าจะหลุดจากบริษัทขี้โกงนี้ออกมาได้ ซึ่งก็ใช้เวลา หลายเดือนแถมกินยาแก้ปวดหัว ไปหลายกำมือทีเดียว เห็นมั๊ยค่ะคำว่า Yes คำ เดียวแท้ๆ แต่ต่อไปนี้ทั้งพี่สุดหล่อ และนางกอ ไก่ขอสัญญาว่าจะไม่ตอบ yes กับสิง่ ทีไ่ ม่เข้าใจ อีกต่อไปแล้ว ไม่ว่าใครจะมาฟุด ฟิด ฟอ ไฟ ใส่แล้วไม่เข้าใจ สองคนนี้จะตอบไปทันทีว่า I don’t understand ซึ่งไม่ใช่เรื่องน่าอายค่ะ ลอง ไปพูดภาษาไทยใส่ต่างชาติสิค่ะ ดิฉันรับรองว่า เขาจะตอบกลับทันทีว่า I don’t understand ฟังเรื่องพี่สุดหล่อแล้วดิฉันก็ยังงงๆ ว่า กลวิธีของบริษัทขี้โกงนี้เป็นแบบไหน จนกระ ทั่งดิฉันมาเจอกับตัวเอง ในขณะที่ทำงานอยู่ที่ สำนักงาน ก็มีสุภาพบุรุษท่านหนึ่งโทรมาด้วย น้ำเสียงที่นา่ เชื่อถือ พูดจาดีแถมแนะนำตัวอย่าง เป็นทางการ บทสนทนาแปลเป็นภาษาไทยก็มี ประมาณนี้ค่ะ เควิน: ผมชื่อเควิน โทรมาจาก (แล้วก็ รัวชื่อบริษัท).. Telstar ผมมีเงื่อนไขพิเศษจะ มาเสนอให้ กั บ คุ ณ ซึ่ ง เป็ น ลู ก ค้ า ของ Telstar โปรโมชั่นพิเศษนี้จะช่วยลดค่าโทรศัพท์ให้กับ คุณถึงครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว ดิฉัน: คุณโทรมาจาก Telstra เหรอค่ะ เควิน: มีเสียงสัญญาณแทรก แล้วตาม ด้วยคำพูดรัวๆ อีกรอบ แล้วลงท้ายด้วย....ใช่ ครับ(แบบไม่เต็มปากเต็มคำ) **แต่ดิฉันไม่แน่ใจ พร้อมฟังไม่เข้าใจ จึงถามย้ำไปอีกว่า** ดิฉัน : คุณทำงานให้กับ Telstra ใช่มั๊ย ค่ะ เควิ น : มี เ สี ย งแทรกอี ก รอบเหมื อ น สัญญาณโทรศัพท์ขาดหาย แล้วก็มีคำพูดรัวๆ และลงท้ายว่า....ใช่ครับ(แบบไม่เต็มปากเต็มคำ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ชั้นเรียนภาษาอังกฤษ English for Employment สำหรับผู้อยู่ถาวร (a permanent Australian resident) เรียนที่ TAFE North Sydney College, St Leonards เปิดเรียน 8 กุมภาพันธ์-13 เมษายน 2012 เวลา 9.30น. ถึง 15.00น. ทุกวันพุธ,วันพฤหัสบดีและวัน ศุกร์ สนใจติดต่อ Jade Farrant 02 9942 0558 หลักสูตร Skillmax- Jobseekers Course สำหรับผู้อยู่ถาวร(a permanent

Australian resident) เรียนที่ TAFE Meadowbank College, See Street Meadowbank เปิดเรียน 6 มีนาคม -6 เมษายน 2012 เวลา 9.30น. ถึง 15.00น. ทุกวันอังคาร,วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ สนใจติดต่อ Jade Farrant 02 9942 0558

สวัสดิภาพสมาคมมีบริการ แปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และอัง กฤษเป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่น อิมมิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขต พื้นที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำนักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำการในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนใน ชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อ ได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการ ช่วยเหลือผู้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และวันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd ให้บริการช่วยเหลือผูท้ ย่ี า้ นเข้ามาตัง้ ถิน่ ฐานใหม่ในออสเตรเลีย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำนักงานสวัสดิภาพสมาคม Thai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทน ของทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมาก ค่ะ อีกรอบ พร้อมยิงคำถามทันทีวา่ ) คุณเป็นลูกค้า ของ Telstra ใช่มั๊ยครับ ดิฉัน: ถ้าคุณโทรมาจาก Telstra คุณ ไม่รู้เหรอค่ะว่าดิฉันเป็นลูกค้าของคุณรึเปล่า เควิน: อ้อ.... ใช่สคิ รับ คุณเป็นลูกค้าของ Telstra แน่นอน ดิฉัน : คุณเควินค่ะ ขอบพระคุณนะคะ ที่โทรมาพร้อมข้อเสนอดีๆ แต่ดิฉันพอใจกับ โปรโมชัน่ ทีด่ ฉิ นั ใช้อยู่ และถ้าหากดิฉนั ต้องการ จะเปลี่ยนแปลงอะไรเดี๋ยวดิฉันจะติดต่อไปที่ Telstra เองค่ะ ขอบคุณค่ะ แล้วดิฉันก็วางสาย ทันที ข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งที่ต้องแจ้งคือดิฉัน ไม่เป็นลูกค้าของ Telstra ค่ะ และแน่นอนว่า

เควินไม่ได้โทรมาจาก Telstra อีกต่างหาก แต่ นั่นทำให้ดิฉันเข้าใจชัดเจนขึ้นว่า คุณสุดหล่อ ถู ก หลอกได้ อ ย่ า งไร ต่ อไปนี้ คุ ณ ผู้ อ่ า นต้ อ ง พยายามหลีกเหลี่ยงมิชชาชีพประเภทนี้นะคะ ถ้าไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ ให้บอกเขาไปเลยค่ะว่า I can’t speak English หรือจะพูดอะไรก็ได้ยกเว้น Yes เหตุการณ์แบบ นี้ เ กิ ด ขึ้ น บ่ อ ยมากนะคะ ซึ่ ง มิ ช ฉาชี พ กลุ่ ม นี้ หมายตากลุม่ คนทีไ่ ม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา หลัก อย่างคนไทยเรานีแ่ หละค่ะ คุณผูอ้ า่ นช่วย กระจายข่าวให้เพื่อนๆ หรือคนใกล้ชิดทราบ ด้วยนะคะ เรือ่ งแบบนีร้ ไู้ ว้ใช่วา่ ใส่บา่ แบกหาม แถมช่วยป้องกันการเสียทรัพย์สินเงินทอง และ เวลาอันมีค่าของเราอีกต่างหาก

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 30


รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง Y ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Y Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ Jan 2012 ซื้อ

30 31 01 02 03

30.69 30.68 Feb 30.60 30.50 30.53

ขาย

31.34 31.33 31.25 31.15 31.18

A$ ซื้อ ขาย

32.29 32.33 32.29 32.52 32.38

้นไทย ออสเตรเลีย ตลาดหุ Jan 2012 Thai All Ord 30 1,074.71 4,334.40 31 1,083.97 4,325.70 01 Feb 1,086.36 4,291.00 02 1,091.67 4,333.20 03 1,098.95 4,320.10

33.47 33.51 33.47 33.71 33.57

ซื้อ

1.11 1.11 1.10 1.11 1.12

U$

ขาย

1.02 1.02 1.02 1.03 1.03

ซื้อ

36.99 36.99 36.84 37.16 37.07

อเมริกา D.Jone

ทองคำแท่ง B S

12,653.72 12,632.91 12,716.46 12,705.41 12,862.30

25300 25400 25450 25450 25600

25400 25500 25550 25550 25700

บาท

ขาย 30.63 30.63 30.49 30.76 30.69

ทองรูปพรรณ B S 24938 25029 25075 25075 25226

25800 25900 25950 25950 26100

“ใครล้มเจ้า...เจอกู” บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์

ถึ ง แม้ ผ มจะไม่ ไ ด้ เ ป็ น พระเอกหนั ง เลย ผมก็ทำผมทำสิ่งพวกนี้มาตั้งแต่เด็กๆ มันเป็น อะไรที่ถูกพ่อแม่ปลูกฝังมาตั้งแต่เด็ก สอนให้ เป็นคนดีของสังคม ผมกล้าพูดได้เลยว่าในชีวิต 50 ปีที่ผ่านมา ผมไม่เคยทำอะไรให้ใครเดือด ร้อนผมไม่เคยทำอะไรให้รกแผ่นดินผมไม่เคย ทำอะไรให้คนต้องมาสาปแช่ง หรือว่าต้องมา ด่าลับหลังผม” ภาพที่เห็นพระเอกนอกจอคนนี้คือเป็น เขาฮีโร่ออกมาช่วยเหลือชาวบ้านแบบไม่เกรง กลัวภยันตรายใดๆไม่ว่าจะเป็นจับงู จับจระเข้ หรือแม้กระทั่งเข้าไปชาร์ตถึงตัวคนร้าย “ผมไม่เคยกลัวอะไรเลยแม้แต่อย่างเดียว การที่เราออกมาจับงู จับจระเข้ จับสัตว์ต่างๆ มันเป็นงานของมูลนิธิฯ ซึ่งชาวบ้านทุกข์และ ขอความช่วยมาทางมูลนิธิฯแล้วเราเป็นอาสา สมัครคนหนึ่ง เราจะนิ่งอยู่เฉยทำไมแม้แต่สุนัข ติดอยู่ในท่อ แมวติดอยู่ในกันสาดเราสามารถ เข้าไปช่วยเหลือได้หมดเพราะเรารู้ว่าหนึ่งชีวิต เขาก็รักชีวิตเขาเหมือนกัน เพราะฉะนั้น แม้แต่ กระรอก กระแตตัวหนึ่งเราก็ไป ขอให้ไกลแค่ ไหนแล้วไม่มีใครไปช่วยเราก็ต้องไป ผมไม่ กลัวอะไรเลยแม้แต่ผสี าง แต่กลัวอย่างเดียวกลัว ว่าคนไทยไม่รักกัน กลัวที่สุด” ชีวิตคือความไม่ประมาท ในฐานะเป็นผู้ ที่เห็นความตายมาเยอะ เขาจึงอยากเตือนให้ ระมัดระวังในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะ ความประมาท เพราะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ คนเสียชีวิตมานักต่อนัก “ชีวิตคนเรา มันเกิด ความเป็นความตายได้ทุกวินาที เพราะฉะนั้น การทีเ่ ราจะใช้ชวี ติ ต้องระมัดระวังอย่าประมาท กับชีวิตของเรา วันนี้เจอกัน พรุ่งนี้อ้าว! ตาย แล้วเหรอ มันเกิดขึ้นได้ตลอดทุกคนรักชีวิต

แต่ไม่ได้คิดว่าสิ่งที่คุณทำมันเป็นการบั่นทอน ชีวิตของตัวเองอย่างคุณสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า แล้ว ขับรถคุณประมาทไปทำโน่นทำนี่โดยที่ไม่เซฟ ตัวเองมันทำให้ชีวิตมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้น การดำเนินชีวติ ต้องไม่ประมาท การใช้ชวี ติ ของ ผมจะไม่ประมาท และผมรู้สึกว่าทุกครั้งที่ไป ไหนก็แล้วแต่ทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์ให้แก่ สังคมมากที่สุดทำอย่างไรจะไม่เอาเปรียบสังคม เลยเราเป็นผู้ให้ดีกว่าเป็นผู้รับ สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด คื อ เราต้ อ งมี คุ ณ ธรรมมี จ ริ ย ธรรม มีธรรมประจำใจ คุณต้องสวดมนต์บ้าง ต้องเมตตา กรุณา ปราณีให้แก่ทุกสิ่งทุกอย่าง ทีอ่ ยูบ่ นโลกนีด้ ว้ ยกันจิตใจทีด่ มี นั จะตามมารูส้ กึ ว่าสิ่งที่เราทำไปมันน่าภาคภูมิใจแค่ไหนเทียบ กับสิ่งที่เราทำไปแล้วมันรู้สึกอับอายไม่น่าทำ อีกเลย มันจะมีความแตกต่างกันมาก” ข่ า วโดยที ม ข่ า ว M-Lite/ASTV สุ ด สัปดาห์ ภาพโดย พงศ์ศักดิ์ ขวัญเนตร

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 31

ปีชวด งานและเงินอาจจะสะดุดไปบ้าง แต่จะ เป็นแค่เพียงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น หลังจากนี้ ไป ความเป็นไปในชีวิตจะดีขึ้นทุกๆด้าน ขอ เพียงให้คุณอย่าคิดมาก ไม่ว่าจะทำอะไร ก็ขอ ให้ใช้สติ อย่าใช้อารมณ์ ส่วนความรัก ทัง้ คน โสดและคนที่ มี คู่ ค รองแล้ ว ชี วิ ต รั ก เคยเป็ น อย่างไร ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ปีฉลู ดวงในช่วงนี้ ไม่ว่าจะทำอะไร จะพบกับ การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น จะมีผู้อุปถัมภ์ที่อาวุโส กว่า จะให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้าน ส่วน ความรัก คนโสด ความรักคืบหน้าไปในทางที่ ดีขน้ึ แต่สำหรับคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว จะทะเลาะ กั น ด้ ว ยเรื่ อ งที่ ไ ม่ ค วรจะเป็นเรื่อง แล้วยังจะ เกี่ยวข้องกับคนอื่นทั้งนั้น อยู่นิ่งๆบ้างเถอะ ปีขาล ช่ ว งนี้ อ าจติ ด ๆขั ด ๆบ้ า งในด้ า นเงิ น ๆ ทอง ๆ แต่อีกไม่นานปัญหาหนักอกก็จะค่อยๆ หมดไป ในด้านการงาน คุณจะพบกับความ เหนื่อยใจ แต่ในเวลาเดียวกัน ก็จะพบกับความ สำเร็จ ส่วนความรัก คนโสดต้องระวังมือทีส่ าม ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว จะระหองระแหงกัน บ้างตามประสาลิ้นกับฟัน ปีเถาะ ดวงชะตาโดยทั่วๆไปยังไม่ดี ดังนั้นจะ ทำอะไรก็ไม่ควรใจร้อน ขอให้อดทนรอจังหวะ เวลาที่เหมาะสมไปก่อน การงานและการเงินก็ ยังไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ในด้าน ความรั ก ทั้ ง คนโสดและคนที่ มี คู่ ค รองแล้ ว ต้องคิดก่อนจะพูดอะไรออกมาให้คนฟังเสียความ รู้สึกดีที่เคยมีจะหายไป ปีมะโรง ช่ ว งนี้ ด วงเริ่ ม จะมี พ ลั ง ที่ ไ ม่ ค่ อ ยดี นั ก จึงส่งผลให้ทำอะไรไม่คล่อง พบแต่อุปสรรค ทัง้ ปัญหาเล็กใหญ่กร็ มุ เร้าเข้ามา คุณจะต้องแก้ไข ด้ ว ยความรอบคอบ ใช้ ส ติ มองปมให้ อ อก แก้ ใ ห้ ถู ก จุ ด แล้ ว จะดี ขึ้ น ในด้ า นความรั ก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว อาจจะมีปญ ั หา ที่ไม่เข้าใจกันบ้างตามประสาชีวิตรัก ปีมะเส็ง ดวงชะตาจะมี ปั ญ หาจุ ก จิ ก มากมายจน ทำให้คุณรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่าย โดยเฉพาะ ปัญหาทางด้านการเงิน ส่วนความรัก คนโสด ยังเหมือนเดิม ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง ส่วนคน ที่ มี คู่ ค รองแล้ ว ปั ญ หารั ก ทำให้ ห นั ก อกพอ สมควร ต้องระวังคำพูดไว้ให้มาก ที่ไม่ควรพูด ก็หุบปากเสียเถอะ

ปีมะเมีย ช่วงนี้ทำอะไรก็ยังคงไปได้เรื่อยๆ และก็ ยังดีที่ดวงชะตาไม่มีเกณฑ์สูญเสีย ถ้าคิดจะเริ่ม ต้นทำอะไร ก็ทำได้เลยถ้าวางแผนให้รอบคอบ แล้ว การงานและการเงินก็เหมือนกัน ไปได้ เรื่อยๆ ในด้านของความรัก ทั้งคนโสดและคน ที่มีคู่ครองแล้ว จะมีปัญหากันด้วยเรื่องเล็กๆ น้อย ๆ มองข้ามไปบ้างเถอะ ปีมะแม ดวงในด้านเงินๆทองๆของคุณยังไม่ราบรืน่ นัก คุณจะมีปัญหาติดๆขัดๆไปอย่างนี้อีกระยะ หนึ่ ง ในด้ า นความรั ก คุ ณ ที่ มี คู่ ค รองแล้ ว ความรักความสัมพันธ์ของคุณก็ไปกันได้ด้วยดี ส่ ว นคนที่ ยั งไม่ มี คู่ ค รอง และยั งไม่ มี ค นรั ก ตามดวงคุ ณ ได้ พ บคู่ แ ท้ ช นิ ด ที่ ไ ม่ ไ ด้ ค าดฝั น และคนๆนี้ก็เป็นเนื้อคู่ของคุณด้วย ปีวอก ถ้าจะทำอะไร ก็อย่าเอาอารมณ์เป็นเครือ่ ง ตัดสินใจ เพราะจะทำให้คุณเกิดความเสียหาย ได้ ในด้านของความรัก ต้องระวังคำพูดให้มากๆ เพราะมันจะเป็นสาเหตุให้คุณและคู่ครองหรือ คนรัก เกิดปัญหาต่อกัน เพราะถ้าพูดดี คน ฟังก็มคี วามสุข แต่ถา้ ตรงกันข้าม ปัญหาร้ายๆ ก็จะเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดคิด ปีระกา ดวงชะตาของคุณยังไม่พ้นเกณฑ์สูญเสีย ดั ง นั้ น จะทำอะไรก็ ต้ อ งระวั ง ตั ว เองให้ ม ากๆ อย่าคิดไว ทำไว พยายามคิดไว แต่ทำช้าๆด้วย ความรอบคอบจะเป็นผลดีมากกว่า ในด้านของ ความรั ก ต้ อ งระวั ง ปั ญ หาจากบุ ค คลที่ ส าม จะทำเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องให้คุณต้องมีปัญหากับ คนรักหรือคู่ครองโดยไม่คาดคิด ปีจอ ให้ระวังปัญหาจากสุขภาพไว้ดว้ ย เพราะ ดวงของคุณมีพลังของความเจ็บป่วยครอบคลุม อยู่ คุณอาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพ การงาน และการเงินก็มีผลที่ไม่ค่อยจะดีเหมือนกัน ใน ด้านของความรัก ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รอง แล้ว อาจจะมีปัญหาต่อกัน ดังนั้น ทำอะไรให้ คิดถึงคนรักหรือคู่ครองด้วย ปีกุน ช่วงนี้ทำอะไรก็รุ่งโรจน์ ตามดวงชะตา ของคุณ จะดีวนั ดีคนื การงานและการเงินราบรืน่ ซึ่งเป็นผลจากกรรมดีที่เคยสร้างไว้ส่งผล ถึงแม้ เป็นช่วงทีด่ ขี องชีวติ ก็ไม่ควรใช้ชวี ติ ด้วยความ ประมาท หมัน่ ดูแลสุขภาพให้ดๆี ในด้านความ รัก ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ชีวิตรัก สดใสไปตามดวง


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/581

1030/577

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำสี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำหรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

(02) 9283 0396 Email: denning@tpg.com.au 1971/578

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

รับตกแต่งต่อเติม

ร้านอาหาร นวดแผนโบราณ รับทาสี ปูกระเบือ้ ง Timber floors รับทำห้องน้ำทั้งใหม่และเก่า เรายังมีวสั ดุกระเบือ้ งและ Timber floors ไว้บริการ ที่ 323 Cabramatta Road, Cabramatta Ph: 0432 619 161, 9725 7889

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

126/575

2005/575

MARN 0318630

3183/600

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำหน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำหรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

• • • •

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำหน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

06 Months (13 copies) A$ 30.00* 12 Months (26 copies) A$ 57.00* 24 Months (52 copies) A$ 108.00*

Name : ______________________________________ Address  : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name ................................................. Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

• • • •

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗

“Let us help you reach your full potencial”

บริการให้คำปรึกษา เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ปรับเงินกู้ใหม่

Migration Agents Registration No.(MARN)

Specialists in: Business Loan Small business loan Mortgage brokers Property Management

บริการรวดเร็ว ทันใจ เลือกใช้เรา 1/35 Belmore St., Burwood NSW

P.O.Box 1268 PARRAMATTA NSW 2124 www.afp88.com

2933/583

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

Pไม่มีการตามทวงหนี้

Pง่ายสะดวกและรวดเร็ว Pไม่มีค่าสมัคร

3160/585

2826/577

Migration Agent No.MARN 1173515

3101/577

114/585

มีชุดวิวาห์ ชุดรำไทย ให้เช่า และขาย พร้อมอุปกรณ์แต่งตัว สนใจติดต่อ

Sengdeuane (Nguyet Do)

ติTel:ด(02) ต่อ9724 เป็0245, นสมาชิ ก 9726 6696

จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW) ทนายความ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519

Mob: 0402 265 693

Address: Level 5, 131 York Street, Sydney NSW 2000 Telephone: (02) 8094 9064 Mobile: 0402 265 693 Email: thaiozsolicitor@yahoo.com

0402 379 901

9787 3948

11/575

7/575

Fax: 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

ด้ ไ ย ท ไ เรามที นายความพูด

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES

2593/577

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

แสงเดือน ทนายความ

ให้คำปรึกษาพินยั กรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปัน ทรัพย์สนิ คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซา่ ทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซือ้ ขาย เช่า บ้าน ทีด่ นิ ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ City Office

50/587

6/585

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำเร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นัก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

“ทนายความพูดภาษาไทย และภาษาลาวได้”

ndo.libertylawyers@gmail.com

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

MB: (612) 0409 395 435

Migration Agent Service

0407 493 868

ชำนาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำหรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

9790827

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

Unsecured Loans Available

1640/575

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถึ ง บ้ า น

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

Mobile: 0433 467 229 Pอัตราอนุมัติสูงถึง 90% T: 02 9588 7878 Pอนุมัติเงินภายใน 24ช.ม. F: 02 9475 1237 E: info@afp88.com Pไม่ต้องค้ำประกัน Pได้รับเงินภายใน 15 วัน

คุณ สุมานี 0402 946 988 Tel: 9618 6757

Srun Mobile Mechanic

Mark Sutherland เป็น Migration Agent มากกว่า 15 ปี เชีย่ ว ชาญด้านวีซา่ สำหรับ นายจ้าง ลูกจ้าง แต่งงาน คู่หมั้น นักเรียน นักธุรกิจ Mob: 0404 264 471 Mark เป็นอดีตที่ปรึกษาของ KPMG สำหรับบริษัทขนาดใหญ่ Mark เป็นอาจารย์สอน Migration Agent ที่มหาวิทยาลัย Australian National. Mark เชี่ยวชาญคดีขั้น Migration Review tribunal, Federal Court, Visa ถูกยกเลิก ปัญหาใหญ่เล็กกับ Immigration ปรึกษา Mark, MARA No. 9601025 2954/586

รับทำบัญชีและภาษี * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำใบ (ทองใบ) มาลัยคำ"

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส ได้ฟรีบนอินเทอร์เน็ต

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และได้ฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ษ ก ึ ร ป

ี ร าฟ

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. ประกันชีวิต Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันรายได้ (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 33


1341/577

3167/575

ต้องการขาย ร้านอาหารไทย 45-60 ที่นั่ง อุปกรณ์พร้อม ค่าเช่าถูก (ไม่เสียค่าน้ำ, ค่า Council CIP) ขายราคาถูก มีของมากมายแถมให้ สนใจติดต่อ 0414 547 211, 9749 1403

2714/568

2225/578

ต้องการให้เช่า

ร้านอาหารไทย take away

ในเขต Illawarra สนใจติดต่อสอบถามได้ ที่ 0449 289 099 (สำหรับผู้ที่สนใจจริงๆ)

3170/575

2411/585

Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour

ติดต่อเป็นสมาชิก

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำสีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำนาญ สุ (Su)

Fax: 9727 8627 e-mail: thaioz@thaioz.com.au

ต้องการขายร้านอาหารไทย ร้านติดชายหาดย่าน Umina Beach Central Coast ใกล้แหล่ง Shopping ที่อยู่อาศัย และคาราแวนพาร์ค ร้านสวยและใหญ่มี 80 ที่นั่งด้านใน 40 ที่นั่งสวนหลังร้าน รายได้ดีมาก ก่อตั้งมา 3 ปีแล้ว ลูกค้าประจำเยอะ และลูกค้านักท่องเที่ยวตลอดปี อุปกรณ์พร้อม เริ่มกิจการได้ทันที ราคา $70,000 ติดต่อ

0416 205 364 0420 441862 3179/575

3172/576

Asian Restaurant For Sale

Restaurant nearly Newcastle Center area Suitable for Thai or other Asian cuisine Only restaurant in the suburb 45 people seating (BYO) Established Take-Away customer base with ease of parking • Low rent and other overheads. Good weekly turnover Phone 0450 928 838 for further details • • • • •

(English or Cantonese only After 2pm)

ขายร้านอาหารไทย/เทคอเวย์ ย่านท่องเที่ยว ทำเลดีมาก

ที่ Noosaville, Sunshine Coast เหมาะสำหรับครอบครัวทำธุรกิจด้วยกัน ขายดีมากตลอดปี ร้านตกแต่งสวย มีที่พักหรูอยู่ในรีสอร์ท ขายถูกมาก ต่อรองกันได้ เจ้าของมีธุรกิจมาก ดูแลไม่ทั่วถึงสนใจติดต่อ

0427 165 700

Thai Handyman

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ทำรั้ว ซ่อมห้องน้ำ ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์ 0430 996 044, 0406 497 221 3169/578

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0425 370 218

โฆษณาติ ดต่อ Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

www.thaioz.com.au ขายร้านอาหารไทย ด่วน!

ย่าน Sans Souci/Ramsgate * seat main desk 27 ที่นั่ง * Cushion 6 ที่นั่ง * Function 40 ที่นั่ง * อุปกรณ์ใหม่ ครบครัน พร้อมดำเนิน กิจการได้ทันที * มีwebsite พร้อม * ทำเลงาม บรรยากาศดี มีลูกค้าประจำ * Eat In / Take away / Home Delivery For Sale $89,000 ติดต่อ 0422 815 085

3184/575

3177/575

2929/583

3180/575

RESTAURANT LOCATION

Shop 1/31 Old Bar Road, Old Bar NSW 2430

• • • • • • • • •

Located in the coastal village of Old Bar Beach is this great opportunity at a realistic weekly rent. The owners are prepared to offer great conditions to the right applicant and this would be an ideal location for a Thai Restaurant or Noodle Bar.

133.6sqm floor space Previously traded as a well known local restaurant Cool room and grease trap are available Male, Female and Disabled toilets Alfresco area and parking Approximately 300m to the beach First 3 months rent free $300/week plus GST and require a 3 month bond 5 Year lease preferred with options available

Contact LJ Hooker Old Bar Beach on 02 6553 7133 for more information.

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

รับสมัคร

Chef ทำอาหารไทย ทีม่ ปี ระสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ทำงานย่าน Bass Hill full time 1 ตำแหน่ง part time 1 ตำแหน่ง ติดต่อ Ken 9723 5005, Anna 9831 5902 3175/575

3131/575 con

รับสมัคร

Chef 1 ตำแหน่ง คิทเช่นแฮนด์ 2 ตำแหน่ง มีที่พักให้ ห่างจากซิดนีย์ 4 ชั่วโมง สนใจติดต่อ

0400 408 768

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส แถมฟรี! บนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

โรงงานรับสมัคร Food Factory (ไก่)

รับสมัครพนักงานขาย 2 ตำแหน่ง รักงานด้านการขาย-ขายตรงถึงลูกค้า พูดภาษาอังกฤษได้ดี มีwork permit สินค้าขายง่าย รายได้ดี สวัสดิการดี สนใจติดต่อ Lucy 0414 333 838 3185/576

รับสมัคร

ต้องการ คิทเช่นแฮนด์ 1 ตำแหน่ง Cook 1 ตำแหน่ง ที่มีประสบการณ์ จ่ายดีมากทำงาน ที่ Olympic Park & Blacktown Shopping Centre ติดต่อ James 0411 716 547 3162/575

20/579

2070/586

3155/576

Office Worker โรงงานผลิตอาหารย่าน Smithfield Sydney รับพนักงาน 2 ตำแหน่ง ทำงานใน office พูดภาษาอังกฤษได้ เสริฟลูกค้าเก่ง ขายสินค้าได้ ต้องมี work permit งานไม่หนักมาก สนใจติดต่อ Calvin on 0411 456 168

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

โรงเรียนสอนทำกาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 03 9329 6550 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne

3150/576

รับสมัคร

2534/583

รับสมัครผู้ช่วยในครัว ทำงานต่างจังหวัด ติดต่อ 0434 510 491

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ และฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au 3178/575

เพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจ

หนุ่มโสดวัย 26 ชอบท่องเที่ยว ชอบเล่นเรือ ขี่ม้า เที่ยวฟาร์มในช่วง Y วันหยุดสุดสัปดาห์ Y Ryan ต้องการเพื่อนสาวชาวไทย ที่จะใช้ชีวิตคู่ด้วยกัน สนใจติดต่อ Ryan ที่เบอร์ 1800 261 848

Ryan

www.ccaustralasia.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 34


3125/584

0467 873 664

สุภาพสตรีทำงานด้านบริการ ที่ Melbourne รายได้ดี ทำงานที่สตูดิโอ และนอกสถานที่ สามารถเลือกได้ มีที่พักพร้อม ปลอดภัย อุปกรณ์ฟรี เจ้าของใจดี

เดินจาก Central เพียง 15 นาที ต้องการสุภาพสตรีทำงานนวด sensual massage (No Sex) มีเทรนให้ ต้องตรงเวลาและมีความรับผิดชอบ ช่วงเวลาทำงาน 9.30am-4.30pm หรือ 4.30pm-11.30pm ทุกวัน จ่ายรายวัน $70.00+split เริ่มงานทันที ติดต่อ Rob 0411 322 911

รับสมัครสุภาพสตรีจำนวนมากทำงาน ทำงาน 30 นาที $80, 45 นาที $100 60 นาที $130 เจ้านายเป็นกันเอง ที่พักสะดวกสบาย รายได้สัปดาละ $5,000 สนใจติดต่อ

สถานบริการ Sydney

รับสมัครพนักงาน สุภาพสตรีทำงานด้านบริการ ย่าน Smithfield รายได้ดี $1,000/day สูงถึง $10,000/week สนใจติดต่อ 0401 785 878 หรือ 0406 360 300 1/72-80 Percival Rd. Smithfield

ใกล้ Manly ลูกค้าฝรั่งทั้งนั้น จ่ายดีมาก ทิปดีมาก เจ้านายสุภาพสตรีใจดี ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีวัย 20-40 มีที่พักฟรี! อาหารฟรี! รวมทั้ง wireless internet ติดต่อ Annie 0422 491 806, (02) 9989 8010 พูดภาษาอังกฤษ

รับสมัครสุภาพสตรี

สุภาพสตรี สาวสวย ทำงานด้านบริการ รายได้ดี อยู่ฝั่ง WA ที่ KALGOORLIE ที่พักฟรี! สนใจติดต่อ คุณแหวน 0435 799 609

ี ร ฟ า ษ

PLEASURE PLANET MELBOURNE< VICTORIA

43 LIPTON DRIVE< THOMASTOWN

• • • • •

สิง่ อำนวยความสะดวกดีทสี่ ดุ ในเมลเบิรน์ สถานที่สอาด สดใสและทันสมัย บรรยากาศเป็นกันเอง การจัดการให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยินดีต้อนรับสุภาพสตรีทุกท่าน ติดต่อ 0431 229 986

ติTel:ด(02) ต่อ9724 เป็0245, นสมาชิ ก 9726 6696

รับสมัครสุภาพสตรี AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน Tel:(02) 9633 4316

Financial Planer and Authorised Representative

ประกันชีวิต ประกันรายได้ ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

3132/575

Fax: 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

3138/575

ึก Worker Compensation ปร

1601/579

0401 003 446, 6228 1033 • ผู้บริหารใหม่ 3173/576

Mob. 0412 530 503

สาวสวยทำงานสตูดิโอเปิดใหม่ ย่าน Sydenham ใกล้สถานี 5 นาที มีที่พัก อาหารฟรี ร้านเปิดถูกต้อง สะอาด ปลอดภัย มีกล้องวงจรปิด ทั้งด้านหน้าและหลัง เจ้าของคนไทย กันเองกับทุกคน ติดต่อ 0428 377 766

3119/577

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P.

(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 35

3042/591

55/587

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำงานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำเลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ

0449 665 394

3166/576

3043/577

3163/575

Full time massage stuff

Superannuation

รับสมัคร

สุภาพสตรีทำงานที่ Kalgoorie เพิร์ธ รายได้ดี ทำแบ่งหรือเช่าก็ได้ ติดต่อ ซินดี้ 0401 767 585

Canberra MIMI CLUB

Busy massage centre อยู่ในเมือง

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้Public องการ Liability

สุภาพสตรี 18-35 ทำงานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำเงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำงานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

(No private number) SMS ok

3171/580

รับสมัครสุภาพสตรี

รับสมัคร

3174/576

รับสมัครสุภาพสตรี

CANBERRA สาวสวย มีเสน่ห์ พูดภาษาอังกฤษได้ อายุ 18-30 สำหรับลูกค้ามีระดับ รายได้ดีมาก มีโบนัสให้สำหรับผลงานดี สถานที่ปลอดภัย High security ที่พักฟรี จ่ายค่าเดินทางให้ ติดต่อที่ email: gfeact@westnet.com.au หรือโทรศัพท์ 0412 628 545

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำงานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำงานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

2786/575

SYDNEY VIP JJJJJ

=

รับสมัครนวดแผนไทย สถานนวดแผนไทยมีระดับมีหลายสาขา Health Fund Rebate เดินทางสะดวก ต้องการสุภาพสตรีทำงานนวด สนใจติดต่อ 0413 890 833

เราต้องการคุณเดี๋ยวนี้

1473/585

=

3087/577

AT CITY สุภาพสตรีทำงานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

2931/583

=

รับสมัครสุภาพสตรีสาวสวย ทำงานนวด ย่าน North Shore ใกล้สถานีรถไฟ และรถบัส ติดต่อ 0401 955 396

1898/583

=

North Shore Massage

1938/577

=

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำงาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำงาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323

0416 182 642

(02)9540 9611

=

85/599

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำงานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำงาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำงานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

2838/578

รับสมัคร

รับสมัคร CARINGBAH

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำงานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/577

80/585


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ขวดยานัตถุ์ใช้หมดแล้วมีขนาดเล็กนำไป ใช้ประโยชน์อื่นได้น้อยมาก ในหัสนิยายพล นิ กรกิมหงวนตอน “ผีหลอก” อาจารย์ทองเตรียม ขวดยานัตถุเ์ ปล่า ๆ ไว้หลายใบสำหรับใส่นำ้ มัน พราย เอามาหลอกขายแก๊งสี่สหาย ส่วนผมจะ เก็บขวดยานัตถุ์เปล่า รวมกับขวดเหล้า และ ขวดอื่น ๆ เพื่อเอาไปขายเจ็กขายขวด แกจะ พายเรือส่งเสียงลั่นคลองว่า “มีขวดมาขาย ๆ” อย่างนีท้ ้งั ปีท้งั ชาติ แม้แกจะรับซื้อของเก่าอย่าง อืน่ เช่น หนังสือเก่า และเศษโลหะ แต่แกก็รอ้ ง แค่ “มีขวดมาขาย ๆ” ตอนนั้นเจ็กขายขวด (ทำไมไม่เรียกเจ็กซื้อขวดก็ไม่ทราบ) รับซื้อ ขวดในราคากิโลกรัมละ ๑ บาท เงินที่ได้ก็เอา ไปซื้อขนมกินกัน สมัยเมื่อสามสิบปีย้อนหลังมนุษย์โลกยัง ใช้ทรัพย์ยากรธรรมชาติอย่างประหยัด ขวดที่ เจ็กซือ้ ไปส่วนใหญ่จะถูกแยกส่งกลับไปโรงงาน เดิมเพื่อบรรจุขายต่อ ในยุคนั้นขวดแก้วหลาย อย่างเช่น ขวดน้ำอัดลมทุกยีห่ อ้ และขวดน้ำปลา บางเจ้าคนขายจะเรียกเก็บค่ามัดจำขวด คือใช้ หมดแล้วต้องเอาขวดมาแลกเงินคืนหรือมาเปลีย่ น ขวดใหม่ไป @@@@ ถึ ง ตอนนี้ ผ มขออนุ ญ าตเล่ า ถึ ง ประวั ติ คร่าว ๆ ของ หมอมีและหมอชิตกันพอสังเขป โดยขอเริ่มที่หมอมีผู้อาวุโสกว่าก่อน หมอมี นามจริงว่า นายบุญมี เกษมสุวรรณ ท่านผู้นี้ เรียนรู้เวชภัณฑ์ยาต่างประเทศจากนายแพทย์ โทมัส เฮย์เวิร์ด เฮย์ ผู้เป็นอาจารย์แพทย์แผน ใหม่คนแรกของโรงเรียนแพทยาลัยศิริราชพยา บาล นายบุญมี เกษมสุวรรณ เมื่อครั้งที่รัชกาลที่ ๕ ทรงจัดตั้งโอสถ ศาลาขึ้นในปี ๒๔๓๔ (ค.ศ.๑๘๙๑) หมอมี ผู้ มีความรูท้ างด้านยา และสารเคมี ทางการแพทย์ จึงเข้ารับราชการเป็นผู้ปรุงยาในกองโอสถศาลา ซึ่งมีอยู่ ๒ แห่ง แห่งแรกรัฐบาลซื้อกิจการมา จากหมอมิชชันนารี จำหน่ายเฉพาะยาฝรั่งและ

แห่งที่สองจำหน่ายเฉพาะยาไทย พร้อมกับทำ หน้าที่เป็นคลังยาของราชการอีกด้วย กิจการโอสถศาลาดำเนินไปได้ด้วยดีจน สามารถขยายสาขาไปตามหัวเมืองต่าง ๆ อย่าง รวดเร็ว ด้วยการขายยาให้แก่ราษฎรในราคาถูก จวบจนกระทั่งปี ๒๔๔๑ (ค.ศ. ๑๘๙๘) หมอ มีได้ลาออกจากราชการ หันมาประกอบอาชีพ ส่วนตัวด้วยการจดทะเบียนจัดตัง้ “ห้างหุน้ ส่วน จำกั ด ขายยาบุ ญ มี ” หรื อ “ห้ า งขายยาบุ ญ มี ดิสเปนซารี” ที่ถนนกรุงเกษม ตรงข้ามสถานี รถไฟหัวลำโพง เปิดร้านขายยา ตำราแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แล้วยังขายเครื่องทำน้ำ โซดา, น้ำมะเน็ต, น้ำมันหอม และสีทำน้ำหวาน ต่าง ๆ รวมถึงหนังสือเรียนและอุปกรณ์การ เรียน เพราะที่ทำการค้าอยู่ใกล้โรงเรียนสาย ปัญญานั่นเอง ต่อมาห้างได้ย้ายมาตั้งที่สามแยกต้นประดู่ ทำการค้ า จนเป็ น ที่ รู้ จั ก แพร่ ห ลายชาวบ้ า นจึ ง นิยมเรียกสามแยกนี้ว่า “สามแยกหมอมี” ซึ่ง สามแยกนี้ ปั จ จุ บั น มี ชื่ อ อย่ า งเป็ น ทางการว่ า “แยกหมอมี” (Mo Mi Intersection) แต่กาล เวลาผ่านไปชาวบ้านเปลี่ยนมานิยมเรียกสั้น ๆ ว่า “สามแยก” ปัจจุบันกลายเป็นห้าแยกจุดตัด ของถนน ถนนเจริญกรุง, ถนนพระรามที่ ๔, ถนนทรงสวัสดิ์ และถนนมิตรพันธ์ ในใจกลาง ของย่านเยาวราชนั่นเอง อาคารที่ตั้งห้างหมอ มียังคงอยู่ถึงปัจจุบัน แต่ห้างหมอมีมิได้เช่าอยู่ แล้ว หมอมีทำธุรกิจผลิตยาและปรุงยาแผนโบ ราณได้แก่ยานัตถุ์หมอมี, ยาอุทัยหมอมี, ยาตรี นิสงิ เหหมอมี, ยาธาตุนำ้ แดงหมอมี, ยาไส้เดือน (ยาถ่ายพยาธิ), ยากวาดแสงหมึก (ยาแก้ร้อน ใน) พร้อมกับนำเข้าสารเคมีทางการแพทย์และ ยารักษาโรคจากต่างประเทศ เช่นยาซิเน็ท (ยา ดมแก้หวัดคัดจมูก), ยารีเบล (ยาหนองใน), เมกทริซ (ยาช่วยย่อย), บุ๊กแล็กซ์ (ยาถ่ายที่ทำ รูปร่างและรสชาติเหมือนช็อกโกแล็ต), ไลซอล ดิสอินแฟคแต็นท์ (น้ำยาฆ่าเชื้อโรคหลังจาก ทำความสะอาดสำหรับพื้นผนังสิ่งก่อสร้างโดย เฉพาะโรงพยาบาล) ปัจจุบนั กิจการห้างหมอมี ดำเนินอยูภ่ าย ใต้ชอ่ื บริษทั หมอมีจำกัด ตัง้ อยูท่ ถ่ี นนพระราม ๑ เขตปทุมวัน ผลิตภัณฑ์หมอมีทย่ี งั มีจำหน่าย ถึงปัจจุบันก็คือ ยานัตถุ์หมอมี, น้ำยาอุทัยหมอ มี และยาตรีนิสิงเห โดยมีผลิตภัณฑ์รุ่นหลัง ตามมาคือยาปัถวี เป็นยาใช้ทาภายนอกบรรเทา อาการปวดเมือ่ ยตามร่างกายและการระคายเคือง จากแมลงกัดต่อยครับ @@@@ บุคคลต่อมาคือ “หมอชิต” มีนามจริงว่า นายชิต นภาศัพท์ เป็นคนพื้นเพบางพระ จัง หวัดชลบุรี เข้ามาทำงานเป็นเสมียนอยู่ที่ห้าง เต๊กเฮงหยู(โอสถสภา) แล้วย้ายมาทำงานให้กับ ห้างขายยาเพ็ญภาค (ตราพญานาค)

นายชิต นภาศัพท์ เมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ลาออกมา เปิดห้างขายยาของตนเอง ด้วยการเริ่มต้นเปิด ร้านที่หน้าวัดมหรรณพาราม ใช้ตรามังกรเป็น เครื่องหมายการค้า ต่อมาย้ายไปอยู่ที่เสาชิงช้า ก่อนที่จะมาเปิดร้านที่ปากคลองตลาดชาวบ้าน รู้จักกันในนาม “ร้านขายยาตรามังกร” ช่วงนีเ้ องทีห่ มอชิตได้ปรุงยานัตถุไ์ ด้สำเร็จ โดยอาศัยตำรายาของบรรพบุรษุ กิจการได้เจริญ ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จากร้านขายยาก็กลาย เป็นห้างขายยาตรามังกร เมื่อกิจการก้าวหน้าจึง ได้จัดตั้งโรงงานปรุงยาขึ้นที่บ้านถนนเพชรบุรี และปัจจุบนั ได้เปลีย่ นมาดำเนินในรูปแบบบริษทั ยานัตถุ์หมอชิตแทน หมอชิตเป็นบุคคลที่ขยันขันแข็ง มีความ คิดก้าวหน้าทางการค้า ตลอดชีพท่านได้ทำงาน เพื่อสาธารณประโยชน์ไว้มากมาย ทั้งยังเป็น กรรมการพ่อค้าไทย และเมื่อทางการพระราช ทานตัง้ ยศให้กบั พ่อค้าไทย หมอชิตได้รบั แต่งตัง้ เป็นชั้นเอกทางพานิชกรรม ท่านได้ถึงแก่กรรม ในปี ๒๔๙๖ (ค.ศ. ๑๙๕๔) เมื่ออายุ ๕๘ ปี @@@@ ส่ ว นพื้ น ที่ ที่ เ รี ย กว่ า หมอชิ ตในปั จ จุ บั น กล่าวกันว่าเป็นชื่อที่ถูกเรียกกันมาตั้งแต่สมัย ปลายรัชกาลที่ ๖ มีข้อมูลสนับสนุนว่าชื่อ สถานีหมอชิตมาจากชื่อของหมอชิต นภาศัพท์ อันเนือ่ งมาจากพืน้ ทีแ่ ห่งนีแ้ ต่เดิมเป็นพืน้ ทีร่ กร้าง ว่างเปล่า ต่อมามีการปรับพื้นที่นี้ทำตลาดนัด กันที่นี่จนกลายเป็นตลาดใหญ่โต สันนิษฐาน ว่าหมอชิตคือบุคคลคนแรกที่มาเปิดตลาดขาย สินค้าหรือไม่ก็ไปเปิดร้านใหญ่โตจนเป็นจุด สังเกต ผู้คนที่พบเห็นจึงเรียกว่าตลาดหมอชิต ต่อมากลายเป็นสถานีขนส่งสายเหนือ ก่อนที่ จะขยับขยายไปเป็นสถานีหมอชิตในบัจจุบัน บางข้อมูลก็อา้ งว่า ทีด่ นิ ทีเ่ ป็นสถานีขนส่ง หมอชิตเดิม เป็นของหมอชิตเอง โดยเคยเป็น ตลาดขายผลไม้มาก่อนชาวสวนที่เอาผลไม้มา ขายจึงเรียกชื่อว่าตลาดหมอชิตตามชื่อเจ้าของ ที่ดิน....... เมือ่ มาถึงจุด ๆ นี้ ผมขออนุญาตลงความ เห็นว่า ถ้าที่ดินผืนดังกล่าวเป็นของหมอชิต นภาศั พ ท์ จ ริ ง สามารถสั น นิ ษ ฐานได้ เ ลยว่ า ชื่อสถานีหมอชิตมาจากหมอชิต นภาศัพท์ แต่ ถ้าที่ดินพื้นดังกล่าวไม่ใช่ของท่าน ที่มาของชื่อ สถานี ห มอชิ ต ..จะยั ง คงเป็ น ปริ ศ นาต่ อไป.... พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

โฆษณายานัตถุ์หมอชิต สมัยอยู่ปากคลองตลาด

ปฏิทินยานัตถุ์หมอชิตในปี ๒๔๙๙

ปฏิทินนัตถุ์หมอชิตปี ๒๕๐๒

ปฏิทินยานัตถุ์หมอชิตปี ๒๕๐๓

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 36


รถเก่าต้องใช้น้ำมันพรีเมียม

หลังนซว.บังคับใช้ ET10 22 ม.ค. 2012 รถยนต์ ใ นรั ฐ น.ซ.ว. ประมาณ 750,000 คันจะต้องจ่ายเงินซื้อน้ำมัน เชื้อเพลิงแพงขึ้นอีกอย่างน้อย 150 เหรียญต่อปี เมื่อรัฐบาลสั่งเลิกใช้น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว แบบธรรมดาในวันที่ 1 กรกรฎาคม รัฐน.ซ.ว.จะเป็นเพียงรัฐเดียวในออสเตร เลียที่จะสั่งห้ามใช้น้ำมันไร้สารตะกั่วธรรมดา โดยให้ เ ปลี่ ย นไปใช้ น้ ำ มั น เบ็ น ซิ น ผสมเอทา นอล10% แต่ผลการศึกษาพบว่า มีรถยนต์จำ นวน 25% ในรัฐน.ซ.ว.จะไม่สามารถใช้น้ำมัน เอทานอลได้ ทำให้พวกเขาไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากใช้น้ำมันพรีเมียมแทน กฎหมายฉบับนี้ได้ผ่านสภาในปี 2007

โดยรัฐบาลพรรคเลเบอร์ จากการให้การสนับ สนุนจากพรรคลิเบอรัล และพรรคเนชั่นแนล ด้วยเหตุผลที่ว่า น้ำมันเอทานอลส่งผลกระทบ ต่อมลพิษทางธรรมชาติ น้อยกว่าน้ำมันไร้สาร ตะกั่ว หากรัฐบาลสามารถทำได้ตามแผน ก็จะ เป็นรัฐบาลเพียงรัฐเดียวที่สามารถทำได้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตาม ผลของกฎหมายจะส่งผลกระ ทบต่อประชาชนผู้ขับรถเกือบ 100,000 คนที่ ใช้รถยนต์รุ่นก่อนปี 1986 ซึ่งส่วนใหญ่อาศัย อยู่ในพื้นที่ชนบท นอกจากนั้ น ผู้ ใ ช้ ร ถมอเตอร์ ไ ซค์ เ กื อ บ ทั้งหมด และผู้ใช้รถยนต์รุ่นยอดนิยมอย่างเช่น

เจ้าของปั๊มน้ำมัน APW ในย่าน Wentworthville ที่ครั้งหนึ่งต่อต้านน้ำมัน E10 ต่อไปจะถูกห้ามขายน้ำมันไร้สารตะกั่ว ฟอร์ด เลเซอร์ และรถมาสด้าหลายรุ่นที่ผลิต ก่อนปี 2005 เป็นรถที่ไม่สามารถเติมน้ำมัน เอทานอลได้ รถพวกนีจ้ ะต้องเปลีย่ นมาเติมน้ำมัน พรีเมียมซึ่งมีราคาสูงกว่าแทน ทางด้านสมาคมผู้เป็นเจ้าของเรือแห่งรัฐ น.ซ.ว. (BOA-NSW)กล่าวว่า เรือทั้งหมดก็ไม่ สามารถเติมน้ำมันเอทอนอลได้ เนือ่ งจากน้ำมัน ดังกล่าวซึมซับความชืน้ สูง ออกซิเจนจะทำความ เสียหายให้กับตัวเครื่องยนต์ และเสี่ยงต่อการ สั น ดาปเกิ ด ประกายไฟ โดยเฉพาะเรื อ ที่ มี เครื่องยนต์เก่า อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้ โดยปกตินำ้ มันพรีเมีย่ มมีราคาสูงกว่าน้ำมัน ไร้สารตะกั่วในระหว่าง 10 ถึง 15 เซนต์ต่อ

ลิตร ทำให้ผขู้ บั รถยนต์โดยเฉลีย่ จะต้องจ่ายค่าน้ำ มันเพิม่ ขึน้ ปีละ 150 ถึง 220 เหรียญ สำหรับผู้ เติมน้ำมัน 60 ลิตรต่อสัปดาห์ จะต้องจ่ายค่าน้ำ มันเพิ่มขึ้นปีละ 300 ถึง 450 เหรียญ ผลการศึกษาโดยมหาวิทยาลัยควีนสแลนด์ และสภายานยนต์แห่งรัฐวิกตอเรีย (VACC)ซึ่ง ได้รับ มอบหมายให้ทำการศึกษาเพื่อการเตรียม ตัวสำหรับอุตสาหกรรมน้ำมันเอทานอล ด้วย การใช้ข้อมูลจากปี 2009 พบว่าในรัฐน.ซ.ว.มี รถยนต์จำนวน3 ล้านคันหรือเพียง 75% ของ รถยนต์ทั้งหมด ที่สามารถเติมน้ำมันเอทาน อลได้

ราคารถใหม่ไม่ขึ้นใน 25 ปี ในขณะมูลค่าบ้านขึ้น 266% 23 ม.ค. 2012 CommSec ได้ออกรายงาน การศึกษาถึงความสามารถในการซื้อของประ ชาชน พบว่าราคารถยนต์ไม่มกี ารเปลีย่ นแปลง ใด ๆ มานับตั้งแต่เดือนกันยายน 1988 หรือ เกือบ 25 ปีที่ผ่านมา จากผลการศึกษาพบว่าผู้ทำงานในระดับ รายได้เฉลี่ยในปัจจุบัน จะต้องทำงานเป็นเวลา 30 สัปดาห์เพื่อซื้อรถ Holden Commodore หรือรถ Ford Falcon รุ่นใหม่ได้ 1 คัน เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อทศวรรษที่ผ่านมา ผู้มีรายได้โดยเฉลี่ยจะต้องทำงานเป็นเวลา 32 สัปดาห์ จึงจะสามารถซื้อรถชนิดเดียวกันได้ 1 คัน ไม่เพียงแต่รถราคาปานกลางและรถครอบ ครัวเท่านั้น รถมีระดับอย่าง BMW320i และ รถ Porsche Boxster ก็มรี าคาต่ำลงในเชิงความ

สามารถในการซื้อ สำหรับผู้ใฝ่ฝันอย่างเป็น เจ้าของรถระดับหรู นาย Craig James ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ย เศรษฐกิจของ CommSec กล่าวว่า การที่อัตรา เงินดอลลาร์แข็งขึ้นได้มีส่วนทำให้ราคารถยนต์ ถูกลง แต่การที่ภาษีศุลกากรนำเข้ารถยนต์ถูก ลง, การปรับปรุงเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น และการ แข่งขันระหว่างผูผ้ ลิตรถยนต์มากขึน้ ก็เป็นปัจจัย สำคัญที่มีส่วนทำให้รถยนต์มีราคาต่ำลง นอกจากรถยนต์แล้ว สินค้าเครื่องเสียง, ทีวี, วีดีโอ และคอมพิวเตอร์ก็เป็นสินค้าที่ประ ชาชนมีความสามารถในการซือ้ เพิม่ ขึน้ คือมีราคา ลดลงถึง -90% หรือราคาถูกลงเกือบครึ่งหนึ่ง เมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ย ส่ ว นสิ น ค้ า ที่ มี ร าคาสู ง ขึ้ น มากที่ สุ ด เมื่ อ เทียบกับรายได้เฉลีย่ ก็คอื บุหรี่ เพิม่ ขึน้ ถึง 619%

เซียนฟันธงผู้พิพากษาโอเชน

เกษียณก่อนผลไต่สวนออกมา 24 ม.ค. 2012 ผู้อยู่ในวงการกฎหมาย เชื่ อ ว่ า การสอบสวนการปฏิ บั ติ หน้ า ที่ ข องผู้ พิ พากษา Pat O’Shane แห่งศาลแขวงรัฐน.ซ.ว. จะไม่แล้วเสร็จจนกระทั่งเธอเกษียณอายุงานใน วั ย 72 ปี อั น เป็ น อายุ ง านสู ง สุ ด สำหรั บ ผู้ พิพากษา ปัจจุบันผู้พิพากษา O’Shane มีอายุ 70

ปี 7 เดือน เธอจะมีอายุ 72 ปีในเดือนมิถนุ ายน ปี 2013 ได้ถูกคณะกรรมการตุลาการแห่งรัฐ น.ซ.ว.สอบสวน หลังจากถูกกล่าวหาถึงการ พิจารณาคดีอย่างไม่เหมาะสมเป็นอย่างน้อยถึง 6 คดี เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคมที่ผ่านมา ผู้ พิ พ ากษา O’Shane ได้ สั่ ง ยกฟ้ อ งคดี น าย

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 37

รถ Porsche Boxster ที่มีราคาถูกลง ในช่วงเกือบ 25 ปีที่ผ่านมาอันเนื่องมาจาก รัฐบาลขึ้นค่าภาษีสรรพสามิตรบุหรี่ เพื่อหวัง ให้ประชาชนลดการสูบบุหรี่ลง สำหรับสินค้าที่มีราคาสูงขึ้นจนความสา มารถในการซื้อของประชาชนลดน้อยลงเพื่อ การเป็นเจ้าของก็คือ ที่อยู่อาศัย ด้วยราคาบ้าน มัธยฐานได้เพิ่มขึ้นสูงถึง 266% ซึ่งสูงกว่าราย

ได้เฉลี่ยต่อสัปดาห์ที่เพิ่มขึ้นในอัตรา 171% สำหรับสินค้าอื่นๆที่มีการขึ้นราคาสูงกว่า ค่าแรงเฉลีย่ เพิม่ ขึน้ โดยถือเดือนกันยายน 1988 เป็นฐานอาทิเช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 122%, ขนมปัง 157%, เนือ้ แกะ 194%, น้ำมันเชือ้ เพลิง 187% และค่าไฟฟ้า 204%

Christopher Martin แพทย์ผชู้ ว่ ยประจำรถหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ถูกนาย Kasian Wililo ทำร้าย ร่างกาย อย่างชนิดมีขอ้ กังขา จนทบวงตำรวจ ได้ขอให้สำนักงานอัยการสูงสุดทำเรื่องอุทธรณ์ โดยเหตุผลของ “ความผิดพลาดพื้นฐานทาง ตุลาการ” ในวันนี้นาย Barry O’Farrell นายกรัฐ มนตรีรัฐน.ซ.ว.ออกมายืนยันว่า เขาได้ขอให้ คณะกรรมการตุลาการตัง้ คณะกรรมการตุลาการ ขึ้ น มาทำการสอบสวนผู้ พิ พ ากษา O’Shane เนือ่ งจากมีความกังวลในคดี หลังจากรับทราบ มาว่าผู้พิพากษา O’Shane ได้ปฏิเสธพยานจาก ฝ่ายโจทก์โดยเฉพาะพนักงานขับรถขึ้นให้การ ในชั้นศาล

เจ้าหน้าทีต่ ลุ าการอาวุโสรายหนึง่ ให้ความ เห็ น ถึ ง การพิ จ ารณาคดี ล่ า สุ ด ว่ า ผู้ พิ พ ากษา O’Shane ไม่ ไ ด้ ใ ห้ เ หตุ ผ ลเพี ย งพอต่ อ การ ตัดสินใจในคดี และปฎิเสธกระบวนวิธกี ารพิจาร ณาคดีอย่างเหมาะสม ด้วยการปฏิเสธพยานฝ่าย โจทก์ขึ้นให้การ นอกจากนั้นผู้พิพากษา O’Shane ยังได้ เบีย่ งเบนการพิจารณาความ ด้วยการตัง้ คำถาม ถึงแรงจูงใจในเชิงเลือกที่รักมักที่ชังทางเชื้อชาติ และสีผิว ซึ่งไม่มีหลักฐานว่าได้เกิดขึ้นในเหตุ การณ์แต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตุลาการรายเดิมยังกล่าวว่า ผู้ พิพากษา O’Shane เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นไม้ เบื่อไม้เมากับตำรวจ อ่านต่อหน้า 38


เซียนฟันธงผู้พิพากษาโอเชน

เกษียณก่อนผลไต่สวนออกมา ต่อจากหน้า 37

ที่ผ่านมาคณะศาลแขวงได้พยายาม เลือก คดีทไ่ี ม่มตี ำรวจถูกทำร้ายร่างกายให้เธอพิจารณา คดี และในคดีที่ผ่านมาก็ได้มอบหมายงานที่ไม่ เกีย่ วข้องกับตำรวจ โดยผูเ้ สียหายเป็นผูช้ ว่ ยแพทย์ ประจำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ แต่ก็ไม่วายเกิด การร้องเรียนขึ้นจนได้ ในขณะที่นาย Creg Smith ร.มต.สำ นักงานอัยการรัฐบาลน.ซ.ว.กล่าวว่า รัฐบาล ตัดสินใจขอให้คณะกรรมการตุลาการสอบสวน การปฏิบัติหน้าที่ของผู้พิพากษา O’Shane อัน เนื่องมาจากความกังวลของสาธารณชนต่อการ พิจารณาคดีของเธอมาเป็นระยะเวลานาน ผู้พิพากษา O’Shane ซึ่งเป็นผู้พิพากษา เชื้อสายอะบอริจินคนแรกของออสเตรเลีย และ ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ต่อต้านการรังเกียจ เชื้อชาติและเพศ แต่การตัดสินคดีในหลายคดี โดยเฉพาะที่มีตำรวจเข้ามาเกี่ยวข้อง มักจบลง

ด้วยข้อกังขา รวมถึงการตัดสินคดีข่มขืนที่มี นาย Geoff Clark อดีตประธานคณะกรรมการ ชาวอะบอริจินและชาวเกาะทอร์เรส สเตรต เป็นจำเลยได้กลายเป็นที่ขัดแย้งในสังคม อย่างไรก็ตามกลุ่มผู้สนับสนุนผู้พิพากษา O’Shane กล่าวว่า คดีความเก่าที่มีปัญหา ได้ ถูกอุทธรณ์และพิจารณาใหม่ตามกระบวนการ ของระบบยุติธรรมไปเรียบร้อยแล้ว อีกทั้งผู้ พิพากษา O’Shane ก็ เ คยถู ก คณะกรรมการ ตุ ล าการสอบสวนโดยไม่ ร ะบุ ค วามผิ ดใด ๆ ส่วนคดีที่เกิดขึ้นใหม่ก็เป็นเพียง กระแสที่กำลัง เกิด และจะเงียบหายไปในที่สุด การสอบสวนของคณะกรรมการตุลาการ หากพบผู้ถูกสอบสวนปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสม คณะกรรมการตุลาการจะรายงานเสนอแนะต่อ รัฐสภาเพื่อพิจารณาปลดออกจากหน้าที่ ในปีที่ผ่านมาคณะกรรมการตุลาการได้

ผู้พิพากษา Pat O’Shane เสนอรัฐสภาปลดผู้พิพากษา 2 คนออกจาก อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตุลาการได้ ตำแหน่งหน้าที่คือผู้พิพากษา Brian Maloney ใช้เวลาสอบสวนผูพ้ พิ ากษา Maloney เป็นเวลา และผู้พิพากษาหญิง Jennifer Betts หลังจาก 24 เดือน และใช้เวลาสอบสวนผูพ้ พิ ากษา Betts พบว่าทัง้ สองป่วยทางจิตจนบางครัง้ แสดงอารมณ์ เป็ น เวลา 21 เดื อ นจึ ง ส่ ง รายงานต่ อ รั ฐ สภา รุนแรงในระหว่างปฎิบตั หิ น้าที่ ซึง่ คณะตุลาการ เป็นที่เชื่อว่าการสอบสวนผู้พิพากษา O’Shane เห็นว่าอาการป่วยของผู้พิพากษาทั้งสอง มีผล จะใช้เวลาใกล้เคียงกันนั่นหมายความว่า ผล กระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าที่ แต่รฐั สภาให้ความ การสอบสวนจะออกมาหลังจากที่เธอเกษียณ เห็นใจผูพ้ พิ ากษาทัง้ สอง ยังคงอนุญาตให้ปฏิบตั ิ อายุงานไปแล้ว หน้าที่ต่อไป

หนุ่มไต้หวันซ่าเล่นเลเซอร์ ยิงคอปเตอร์เจอจับขึ้นศาล 24 ม.ค. 2012 นาย Yu Wei Chang ชาวไต้หวันวัย 27 ปีผู้ถือวีชาทำงาน-ท่องเที่ยว อาจจะต้องได้รบั บทเรียนราคาแพง จากการเล่น พิเรนด้วยการยิงแสงเลเซอร์ใส่เฮลิคอปเตอร์ ลาดตระเวนของตำรวจในช่วงวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งความผิดนี้อาจมีโทษถึงจับ คุก, ปรับและเนรเทศออกนอกประเทศ ในวันนี้นาย Chang ได้ยอมรับสารภาพ ผิดต่อศาลท้องถิ่น North Sydney ในสองข้อ กล่ า วหาคื อ บ่ อ นทำลายความปลอยภั ย ของ พาหนะทางอากาศและครอบครองอาวุธเลเซอร์ ในที่สาธารณะ

กันในออสเตรเลีย ทนายของนาย Chang กล่าวว่า จำเลย มิได้คิดมุ่งร้ายหรือหวังทำอันตรายต่อเฮลิคอป เตอร์ แต่ทำไปด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการ โดย ไม่ทราบผลเสียหายจากสิ่งที่กระทำลงไป แต่ศาลรับทราบว่า แสงเลเซอร์ดังกล่าว เขาถูกตำรวจเข้าจับกุมขณะอยู่ที่สวนสา ธารณะ Bradfield Park ในย่าน Milsons Point ได้ทำความยุ่งยากให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจลาด เพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนการแสดงพลุฉลองเข้าสู่ปี ตระเวนทางอากาศ ซึ่งมีภาระกิจสำคัญในการ ใหม่ในตอนเทีย่ งคืน พร้อมกับอุปกรณ์ยงิ เลเซอร์ รักษาความปลอดภัยและป้องกันการก่อการร้าย หลังจากยอมรับสารภาพผิด ผู้พิพากษา พลังแรงสูงอยู่ในกระเป๋ากางเกงของเขา ในคดีนี้ทนายฝ่ายจำเลยขอความเห็นใจ หญิง Ellen Skinner ได้กำหนดให้นาย Chang ต่อศาลว่า นาย Chang ซึ่งเดินทางเข้ามาโดย จะต้องมาเข้ารับฟังคำตัดสินโทษในเดือนหน้า อาศัยวีซ่าทำงาน-ท่องเที่ยวไม่รู้มาก่อนว่าการ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุดถึง 2 ปี แต่ผู้พิพากษา กระทำดั ง กล่ า วเป็ น ความผิ ด กฎหมายอาญา Skinner กล่าวว่า โทษจำสูงสุดอาจจะเป็นทาง นาย Yu Wei Chang ขณะอยู่ภายนอกศาล จำเลยยอมรับว่าเป็นเจ้าของอุปกรณ์ยิงเลเซอร์ เลือกที่มีโอกาสไม่มากนักสำหรับจำเลย ซึ่งเขาใช้ มั นในขณะทำงานเป็ น มั ค คุ เ ทศก์ ใ น ปัจจุบันนาย Chang ทำงานอยู่ที่ฟาร์ม ศาลเพือ่ ฟังคำตัดสินโทษในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ไต้หวัน และหวังทีจ่ ะใช้มนั หากได้งานคล้ายคลึง ในรัฐวิกตอเรีย เขามีกำหนดจะเดินทางมาขึ้น ที่จะถึงนี้

แม่หนูน้อยถูกพ่อโยนสะพาน ฟ้องทางหลวงเรียกค่าเสียหาย 25 ม.ค. 2012 มารดาของด.ญ. Darcey Freeman เด็กน้อยซึง่ ถูกบิดาจอมขีห้ งึ จับตัวโยน จากสะพาน West Gate ในเมลเบิร์นจนเสีย ชีวติ ขณะนีผ้ เู้ ป็นมารดาได้ยน่ื ฟ้องการทางหลวง แห่งรัฐวิกตอเรีย โดยอ้างว่าหากการทางหลวง ติดตั้งกำแพงกั้นคนกระโดดข้ามบนสะพานจะ สามารถช่วยชีวิตบุตรของเธอได้ ทั้งนี้นาง Peta Barnes มารดาของด.ญ. Darcey กล่าวว่า เธอได้เขียนหนังสือแนะนำ ให้การทางหลวงรัฐวิกตอเรียหรือ VicRoads ทำการติดตั้งฉากกั้นคนกระโดดสะพานฆ่าตัว ตายทีส่ ะพาน West Gate แต่ได้รบั การเมินเฉย จากการทางหลวง ในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2009 ด.ญ. Darcey วัย 4 ขวบได้ถูกนาย Arthur Phillip บิดาของ เธอจับตัวโยนจากสะพานลงสู่พื้นน้ำเบื้องล่าง ด้วยความสูง 50 เมตร ได้รับบาดเจ็บสาหัส

เธอได้ เ สี ย ชี วิ ต ที่ โ รงพยาบาลในเวลาต่ อ มา ส่วนนาย Phillip ผูบ้ ดิ าถูกศาลตัดสินจำคุกเป็น เวลาอย่างน้อย 32 ปีกอ่ นทีเ่ ขาจะมีสทิ ธิทำเรือ่ ง ขอพิจารณาอุทธรณ์ปล่อยตัว นาง Barnes ได้ใช้ชว่ งเวลาอีก 3 วันก่อน จะถึงวันครบรอบ 3 ปีของวันเสียชีวติ ของบุตร สาว เตรียมยืน่ ฟ้องต่อศาลฎีการัฐวิกตอเรียเรียก ร้องค่าเสียหายจาก VicRoads จากความประมาท เลินเล่อจนทำให้คนอื่นถึงแก่ความตายและเรียก ค่าทำขวัญจากผลกระทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ ที่บุตรสาวเสียชีวิต #อย่ า งไรก็ ต ามรายละเอี ย ดของการ ฟ้องร้องได้ถกู ใช้สทิ ธิไม่เปิดเผย หลังจากทนาย ของเธอได้ยน่ื เรือ่ งต่อศาล ส่วนจำนวนค่าเสียหาย ตามระบบศาลได้วางเพดานเงินค่าเสียหายจาก การบาดเจ็บส่วนบุคคล แต่เชือ่ ว่าหากเธอชนะ คดีจะได้รับค่าเสียหายเป็นจำนวนหลายแสน

เหรียญ นาง Barnes กล่าวว่า หลังจากบุตรสาว เสียชีวิต เธอได้รับความกดดันทางด้านจิตใจ นับแต่นน้ั มา และยังต้องเลีย้ งดูบตุ รชายทีเ่ หลือ อยู่อีก 2 คนตามลำพัง ซึ่งบุตรชายทั้งสองเป็น ผู้เห็นเหตุการณ์ขณะบิดาจับน้องสาวของพวก เขาโยนลงจากสะพาน อย่างไรก็ตาม จากการสอบสวนการตาย โดยผิดปกติในปี 2004 พบว่าในปีดังกล่าวมีผู้ ใช้สะพาน West Gate กระทำการฆ่าตัวตาย จำนวน 8 ราย รายงานยังได้เสนอแนะให้ติด ตั้งฉากป้องกันคนกระโดดสะพาน เพื่อป้องกัน เหตุร้ายในอนาคต ในขณะเดียวกันรัฐบาลวิก ตอเรียก็ยอมรับข้อคัดค้านจาก VicRoads ว่า จำนวนงบประมาณค่าติดตั้งฉากกั้นคนกระโดด สะพานมีมลู ค่าถึง 10 ล้านเหรียญ ถือว่าสูงเกิน ไปที่ VicRoads จะแบกภาระได้ และหากติด ตั้งที่สะพาน West Gate ก็อาจจะต้องไปติดตั้ง ที่สะพานอื่น ๆ หรือสถานที่ต่าง ๆ เพราะไม่ สามารถหยุดความตั้งใจของผู้ต้องการฆ่าตัวตาย ได้

ด.ญ. Darcey Freeman และบิดา

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 38


ผู้ประท้วงก่อเหตุรุนแรง นายกฯหนีหัวซุกหัวซุน 26 ม.ค. 2012 ได้เกิดเหตุวุ่นวายในวัน ชาติออสเตรเลีย เมื่อกลุ่ม Tent Embassy ของ ชนเผ่าอะบอริจินในกรุงแคนเบอร์รา ซึ่งกำลัง จัดงานฉลองครบรอบ 40 ปี อยู่ในบริเวณ ใกล้เคียงกับภัตตาคาร The Lobby ซึ่งใช้เป็น ทีจ่ ดั งานพิธมี อบรางวัลแก่บคุ คลช่วยเหลือสถาน การณ์ฉุกเฉิน โดยมีนักการเมืองชั้นผู้ใหญ่เข้า ร่วมงาน รวมถึงนาง Julia Gillard นายกรัฐ มนตรีและนาย Tony Abbott ผู้นำพรรคฝ่าย ค้าน ร่วมรับประทานอาหารกลางวันอยู่ด้วย แต่แล้วจู่ ๆ กลุ่ม Tent Embassy ได้ยก พวกเข้าปิดล้อมภัตตาคาร Lobby หลังจากมี การปล่อยข่าวว่า ในตอนสายของวันเกิดเหตุ นาย Abbott ได้กล่าวโจมพวกเขา ในเวลาเดียว กั น กลุ่ ม Occupy ซึ่ ง เข้ า ยึ ด พื้ น ที่ ใ นบริ เ วณ ใกล้เคียง ถือเป็นโอกาสเหมาะเข้าร่วมประท้วง ด้วย กลุ่มผู้ประท้วงประมาณ 200 คนได้ปิด ล้อมภัตาคารแสดงความไม่พอใจต่อการที่นาย Abbott กล่าวปราศรัยโจมตีกลุม่ Tent Embassy ว่า “หลังจาก 40 ปีผา่ นไป ถึงเวลาแล้วทีเ่ ต้นท์ ของกลุ่ ม อะบอริ จิ นั ล เตนท์ แ อมแบสซาเดอร์ ควรรื้อถอนออกไป” “เราพวกรู้สึกว่าสถาน การณ์มันเสื่อมถอยลง และพวกคุณก็อยู่ที่นี่มา นานเกินไป” หลังจากกลุม่ ผูป้ ระท้วงปิดล้อมอยูป่ ระมาณ ครึง่ ชัว่ โมง สถานการณ์สอ่ ถึงความไม่ปลอดภัย ทำให้ทีมงานรักษาความปลอดภัยและตำรวจ สันติบาลกลางตัดสินใจอพยพนายกรัฐมนตรี, ผู้นำพรรคฝ่ายค้านออกจากพื้นที่ ด้วยการออก ทางประตูด้านข้างในเวลา 14.30 น. เหตุเกิดชุลมุนขึ้นเมื่อผู้ประทวงพยายาม ผ่านด่านตำรวจปราบจลาจลเข้าไปถึงตัวนายก รัฐมนตรีซึ่งออกจากภัตตาคาร ไปขึ้นรถยนต์ Holden Commodore จัดไว้เป็นคนแรก ใน ขณะที่มีนาย Abbott เดินตามมาติด ๆ แรง ปะทะจากกลุม่ ฝ่ายค้าน ทำให้บอดีก้ าร์ดประจำ ตัวนาง Gillard ต้องเข้าช่วยพยุงเธอ ในขณะ วิง่ สะดุดเท้าตนเองเกือบล้มลง และช่วยประคอง เธอมาขึ้นรถอย่างปลอดภัย โดยนาง Gillard สูญเสียเพียงรองเท้าสีน้ำเงินข้างขวา ซึ่งหลุด ออกจากเท้าในระหว่างหลบหนีผู้ประท้วง จากเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้นาง Gillard และนาย Abbott ซึ่งไม่เคยเดินทางไปไหนด้วย กัน ต้องเข้าไปอยู่ในรถคันเดียวกันเป็นครั้งแรก รถดั ง กล่ า วเป็ น รถเสริ ม เกราะและติ ด กระจก ป้องกันกระสุน, ใช้ยาง “รันแฟลต” เป็นยาง รถที่สามารถวิ่งต่อไปได้อีกระยะทางหนึ่งหาก เกิดยางแตก และเป็นรถกำลังแรงที่สามารถพา ตัวรถน้ำหนัก 2 ตันแล่นไปได้ด้วยความเร็วสูง หลังจากถึง The Lodge อันเป็นจวนทีพ่ กั นายกรัฐมนตรี นาง Gillard ได้ให้สัมภาษณ์ ชมเชยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจ ว่า ทำงานได้ดเี ยีย่ ม ในขณะทีโ่ ฆษกของตำรวจ สันติบาลกลางกล่าวว่า ตำรวจได้ทำหน้าทีอ่ ย่างดี ที่สุดแล้ว แต่จะไม่มีการจับกุมผู้ก่อเหตุวุ่นวาย ครั้งนี้ ในขณะที่นาย Abbott ได้ออกมาปฏิเสธ คำพูดทีถ่ กู เผยแพร่ออกไป และขอให้ผสู้ อ่ื ข่าว จากทุกสำนักเอาบันทึกเทปออกมาตรวจสอบดู

จะพบว่าไม่มีคำพูดดังกล่าวจากปากของเขาแต่ อย่างใด ในเวลาต่อมาสำนักงานข่าวหลายแห่งได้ เผยแพร่คำพูดของนาย Abbott ทีพ่ าดพิงถึงกลุม่ Tent Embassy อย่างคำต่อคำดังนี้ “ข้าพเจ้า เข้าใจว่าทำไม Tent Embassy ถึงได้ก่อตั้งขึ้น มาเป็นเวลานานหลายปี ข้าพเจ้าคิดว่าหลายสิ่ง หลายอย่างได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนับ จากนัน้ มา เราได้มกี ารกล่าวขออภัยทีเ่ ป็นประวัติ ศาสตร์เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยครั้งหนึ่งจาก ความสำเร็จอันแท้จริงจากนาย Kevin Rudd ในฐานะนายกรัฐมนตรี เราได้มีการเสนอ (กฎ หมาย) ซึ่งปัจจุบันได้บรรจุข้อความยกย่องคน พื้นเมืองในรัฐธรรมนูญ ข้าพเจ้าเห็นว่าชนชาว พื้นเมืองแห่งออสเตรเลียควรภาคภูมิใจต่อการ ให้เกียรตินี้จากชาวออสเตรเลีย ข้าพเจ้าคิดว่า หลายอย่างได้เปลี่ยนไป และเห็นว่าถึงเวลาที่ จะมีการขยับขยายจากเดิม” คำปราศรัยดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลา 10.45 น. ที่ภายนอกโอเปราเฮาส์ หรือประมาณ 3 ชั่วโมงก่อนที่กลุ่ม Tent Embassy จะบุกเข้า ล้อมภัตตาคาร อย่างไรก็ตามในวันที่ 27 มกราคม ผู้อยู่ เบื้ อ งหลั ง และเป็ น ผู้ จุ ด ชนวนให้ ก ลุ่ ม Tent Embassy ลุกฮือขึ้นปิดล้อมภัตตาคารได้ถูกเปิด เผยออกมาเมือ่ นาย Ray Hadlley นักจัดรายการ Morning Show ของสถานีวทิ ยุ 2GB เปิดประ เด็นในเวลา 9.10 น.ว่า ก่อนเกิดเหตุมีผู้เห็น เจ้าหน้าที่จากสำนักงานนาง Gillard จำนวน หนึ่งไปป้วนเปี้ยนอยู่ที่พิธีฉลองของกลุ่ม Tent Embassy ด้วยการยุยงว่านาย Abbott ได้กล่าว โจมตีพวกเขาและแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้ผู้นำ พรรคฝ่ายค้านได้มาอยู่ในภัตตาคารข้าง ๆ นี้ ต่อมาบุคคลที่เป็นตัวการก่อความวุ่นวาย จึงถูกเปิดเผยคือนาย Tony Hodges ที่ปรึกษา ประจำตัวนาง Gillard ผู้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่นา ยกรัฐมนตรีไว้ใจมากทีส่ ดุ เขาคิดแผนทีจ่ ะสร้าง ความอับอายให้กับนาย Abbott ด้วยการนำ เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานของนาง Gillard นาย Tony Hodges ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เข้าไปพูดคุยกับสมาชิกระดับอาวุโสของ Tent Embassy หลายคนประมาณ 20 นาที ส่วนตัวนาย Hodges ได้เป็นผู้ให้ข้อมูลกับนาง Babara Shaw อดีตผูส้ มัครส.ส.จากพรรคกรีนส์ และเป็นสมาชิกระดับดำเนินการของกลุ่ม Tent

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 39

นาง Julia Gillard กำลังถูกบอดี้การ์ดฉุดลากขณะนาย Tony Abbott วิ่งตามมาติด ๆ Embassy พร้อมกับให้เบาะแสว่า ขณะนี้ผู้นำ พรรคฝ่ายค้านได้มาอยู่ที่ภัตตาคาร The Lobby ก่อนที่นาง Shaw เป็นผู้ประกาศให้ผู้ประท้วง เคลื่อนพลเข้าไปเขย่าฝากระจกภัตตาคารด้วย ความโกรธแค้น ในเวลา 11.00 น. โฆษกของบาล ออก มาประกาศว่านาง Gillard ไม่มีส่วนรู้เห็นกับ การกระทำดังกล่าวและในตอนบ่ายของวันนี้ (27 มกราคม) นาย Hodges ได้ประกาศลาออก

จากตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี จากนั้น ในเวลา 17.46 น. นาง Gillard จึงออกมา แถลงข่าวว่า ได้ปลดเจ้าหน้าที่ออกไปหนึ่งคน การจลาจลที่เกิดขึ้นครั้งนี้แม้จะไม่มีผู้ได้ รับบาดเจ็บ แต่ได้ถือเป็นเหตุการณ์สร้างความ อับอายให้กบั ออสเตรเลีย นับจากเกิดเหตุการณ์ จลาจลที่ Cronulla เมื่อ 7 ปีที่ผ่านมา โดย เหตุการณ์ครั้งล่าสุดได้ถูกสื่อเสนอข่าวไปทั่ว โลก

ตำรวจน.ซ.ว.สั่งแบน เจ้าหน้าที่สักตามร่างกาย

ตำรวจน.ซ.ว.กับรอยสักที่ต่อไปอาจจะต้องใส่เครื่องแบบแขนยาวปิด 27 ม.ค. 2012 ตำรวจรัฐน.ซ.ว.จะถูกสั่ง ให้ปกปิดรอยสักตามร่างกายในขณะปฏิบตั หิ น้าที่ และการรับตำรวจใหม่ นับจากปีนี้เป็นต้นไป จะไม่รับตำรวจที่มีลายสักปรากฎให้เห็นเด่นชัด ตามแขน, ขา, คอและใบหน้า ภายใต้ ร่ า งนโยบายใหม่ ที่ เ สนอต่ อ นาย Andrew Scipione อธิบดีตำรวจรัฐน.ซ.ว.เพื่อ รอการอนุมตั ขิ น้ั สุดท้าย ได้เสนอแนะห้ามตำรวจ เปิดเผยรอยสักของตน และจะไม่รบั ตำรวจสมัคร ใหม่ที่มีรอยสักเปิดเผยให้เห็นขณะสวมใส่เสื้อ แขนสั้นและการเกงขาสั้น นอกจากนั้นตำรวจน.ซ.ว.ยังพิจารณาถึง การแก้ปัญหาของตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในปัจ จุบันที่มีรอยสักเต็มแขน หรือบนส่วนอื่น ๆ ของร่างกายด้วยการเสนอทางออกไว้หลายทางใน การแก้ปญ ั หา ตัง้ แต่การให้ตำรวจนายนัน้ สวม ชุดเครื่องแบบแขนยาว กางเกงขายาวในขณะ ปฏิบัติหน้าที่ไปจนถึงการให้ไปลบรอยสักออก นาย Michael Corboy ผูช้ ว่ ยอธิบดีตำรวจ หนึง่ ผูร้ า่ งนโยบายและเป็นหัวหน้ากองบังคับการ การศึกษาและฝึกอบรม ของทบวงตำรวจรัฐ น.ซ.ว.กล่าวว่า เขาเชื่อว่ารอยสักที่ปรากฎให้ เห็นโดยเฉพาะทีเ่ หนือกว่าต้นคอขึน้ ไปไม่เหมาะ

กับการเป็นภาพลักษณ์ของตำรวจน.ซ.ว. เขากล่าวว่า สิ่งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องความ เป็นมืออาชีพ แต่เป็นเรื่องของความเหมาะสม ทางวินยั ถึงการเปิดเผยภาพลักษณ์ในทีส่ าธารณะ เขาเชื่อว่าประชาชนคงไม่ปลื้มนักเมื่อพบตำรวจ ที่มาเคาะประตูหน้าบ้านของพวกเขามีรอยสัก เต็มไปทั้งตัว นาย Corboy กล่าวว่า โดยความเห็น ส่วนตัวของเขาแล้วใครก็ตามทีม่ รี อยสักทีใ่ บหน้า หรือที่คอ ไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เข้ารับ ราชการเป็นตำรวจ นาย Paul Carey ผูช้ ว่ ยอธิบดีตำรวจและผู้ บังคับการมาตรฐานวิชาชีพตำรวจได้ออกมา สนับสนุนการเปลีย่ นแปลงระเบียบการรับตำรวจ ใหม่วา่ ทีผ่ า่ นมาเขาได้รบั การร้องเรียนถึงตำรวจ ที่มีร่างกายเต็มไปด้วยรอยสัก โดยมี 2 รายที่ ออกมาในเชิงน่าเกลียด นอกจากนัน้ ตำรวจรัฐน.ซ.ว.ยังได้เพ่งเล็ง ไปถึงประเภทโดยเฉพาะของการสักเช่นการสัก แสดงสัญลักษณ์ของชนเผ่า, เชื้อชาติ, ลัทธิ, ความเชือ่ , ประเพณี และยังมีรอยสักทีเ่ ป็นภาษา ต่างประเทศทีอ่ าจจะไม่ทราบความหมายอีกด้วย


ในปัจจุบนั นักโทษผูน้ ม้ี ชี อ่ื ใหม่วา่ Michael Striker และถูกปล่อยตัวออกมาสูส่ งั คมเรียบร้อย แล้ว แม้ว่าเขายังเป็นที่ต้องการของตำรวจรัฐ ควีนสแลนด์ ในคดีฉ้อฉลโดยหมายจับยังคงอยู่ ภายใต้ชื่อเดิมของเขา เขากล่าวว่าปัญหามันอยูท่ ่ี การขอเปลีย่ น ชื่อยังรักษาประเพณีดั้งเดิม ด้วยการยอมให้ผู้ ขอเปลี่ยนชื่อรับรองความซื่อสัตย์ของตนเอง ซึ่งในปัญจุบันสิ่งเหล่านี้กลายเป็นเรื่องตลกสิ้น ดี และไม่ควรที่จะอนุญาตให้ใช้อีกต่อไป ในปัจจุบันเอกสารการเปลี่ยนชื่อ หรือ deed poll ถือเป็นเอกสารที่ปัจเจกบุคคลแสดง เจตนารมณ์ทจ่ี ะกระทำเป็นเอกสารทีไ่ ม่ใช่สญ ั ญา หรือข้อผูกพันกับบุคคลสองคนขึ้นไป เพราะ เกีย่ วข้องเพียงบุคคลคนเดียว และเป็นการแสดง เจตนารมณ์แทนที่จะเป็นการให้สัญญา ภายใต้ร่างกฎหมายที่เสนอโดยนาย Greg Smith ร.มต.สำนักงานอัยการกำหนดให้นกั โทษ ในเรือนจำและผูต้ ดิ ทัณฑ์บนจะต้องได้รบั อนุญาต นาย Austin Allan Hughes จากหน่วยงานที่ดูแลก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อได้ นาย Austin Allan Hughes วัย 38 ปี ตัวอย่างนักโทษทีข่ อเปลีย่ นชือ่ สำเร็จขณะ ถูกคุมขังเช่น นาย Michael Sorrell ผูก้ ระทำ ถู ก จั บ เมื่ อ ต้ น เดื อ นนี้ เ ขามี ชื่ อใหม่ ว่ า Blain ผิ ด คดี ฆ่ า คนตายด้ ว ยการใช้ มี ด ปาดคอเหยื่ อ Lopez Smith ถูกเปิดเผยหลังจากที่เขาละเมิด แสดงให้เห็นถึงวิธีการเปลี่ยนชื่อที่แสนง่ายดาย กฎทัณฑ์ บนด้วยการไปอาศัยอยู่กับสตรีแม่ลูก โดยเขาส่งอีเมล์ไปที่สำนักงานทะเบียน BDM สองคนหนึ่งทางชายฝั่งตอนกลาง-เหนือของ การเปลี่ยนชื่อของเขาถูกค้นพบ ขอให้ส่งแบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อมาให้ เขาจัด รัฐน.ซ.ว. การกรอกแบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อใหม่ พร้อม หลังจากน้องสาวของหญิงคนนั้นเกิดสงสัยใน กับแจ้งให้หักค่าธรรมเนียม 154 เหรียญจาก อดีตของเขา นาย Hughes ได้รับการปล่อยตัวอย่างมี บัญชีธนาคารของเขา ทัณฑ์บนหลังจากจำคุกมาเป็นเวลา 18 ปีจาก การทุบตีด.ช. John บุตรชายของนาง GunnBritt Ashfield แฟนสาวเสียชีวิต ประวัติของ เขาได้ ถู ก บั น ทึ กไว้ ใ นสำนั ก ทะเบี ย นป้ อ งกั น เด็กรัฐน.ซ.ว. (NSW-CPR) ส่วนนาง Ashfield วัย 43 ปีซง่ึ เป็นจำเลย ร่วม เธอถูกจำคุกเป็นเวลา 19 ปีในข้อหาสังหาร บุตรชายเธอได้เปลี่ยนชื่อเช่นกัน หลังจากได้

พบนักโทษคดีอุกฉกรรจ์ เปลี่ยนชื่อขณะอยู่ในคุก 28 ม.ค. 2012 กรมราชทัณฑ์แห่งรัฐ น.ซ.ว.ได้ออกมายอมรับว่า มีนกั โทษคดีรา้ ยแรง บางคน รวมถึงนักโทษคดีฆ่าคนตายได้เปลี่ยน ชือ่ นามสกุลของตนเองขณะอยูใ่ นคุก เพือ่ ปิดบัง ภูมิหลังตัวเอง และยอมรับว่าไม่มีอำนาจที่จะ หยุดยั้งนักโทษและผู้ที่อยู่ในระหว่างทัณฑ์บน ทำการเปลี่ ย นชื่ อ ตามเอกสารเปลี่ ย นชื่ อ และ นามสกุล ตลอดเวลาหลายปีได้มีความพยายามทาง การเมือง เพื่อปิดช่องโหว่ที่อันตรายนี้ เพื่อไม่ ให้ผู้ต้องคดีอาญาปิดบังอดีตของตนเองด้วยการ เปลีย่ นชือ่ ใหม่ แต่ในปัจจุบนั นักโทษคดีรา้ ยแรง อย่ า งคดี ฆ่ า คนตาย ยั ง สามารถเปลี่ ยนชื่อได้ เพียงแค่กรอกแบบฟอร์ม และโกหกว่าไม่เคย กระทำผิดทางอาญามาก่อนเท่านั้น จะมีแต่เพียงผู้กระทำผิดคดีมีเพศสัมพันธ์ กับผูเ้ ยาว์เท่านัน้ ทีถ่ กู จับได้โดยสำนักงานทะเบียน เกิด ตายและสมรส (BDM)ด้วยการตรวจเช็ค ผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลอัตโนมัติของตำรวจ นาย Howard Brown แห่ ง สมาคม ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม (VCAL)กล่าวว่า เขาแทบไม่เชื่อว่า สิ่งนี้ยังคงเกิดขึ้น แม้หลาย หน่วยงานจะพยายามหาทางปิดช่องโหว่ทาง กฎหมายแล้วก็ตาม

รับการปล่อยตัวอย่างมีทัณฑ์บนเมื่อปีที่ผ่านมา ภายใต้ชื่อใหม่ว่านาง Anjelic Karstrom ในปี 2007 ได้มีการแก้กฎหมายมาแล้ว ครั้งหนึ่ง โดยกำหนดให้ผู้มีความผิดทางเพศ ที่ ถู ก ขึ้ น ท ะ เ บี ย นไ ว้ กั บ ส ำ นั ก ท ะ เ บี ย น NSW-CPR จะต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี ตำรวจรัฐน.ซ.ว.ก่อนที่จะเปลี่ยนชื่อได้ นักโทษดังที่เปลี่ยนชื่อของตนเองอีกคน หนึ่งคือนาง Noel Crompton ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และเป็นฆาตกรยิงนาง Lyn Saunders นัก ท่องเที่ยวแบบโบกมือขอโดยสารรถยนต์วัย 28 ปี เสียชีวิตที่เมือง Gol Gol รัฐน.ซ.ว.ในปี 1987 นาง Crompton ถูกศาลตัดสินจำคุกตลอด ชีวิต ในระหว่างอยู่ที่เรือนจำหญิง Mulawa Correctional Centre ในปี 1999 เธอได้ทำการ ทำการบำบัดโฮร์โมนเพศ และได้ผ่าตัดแปลง เพศขณะจองจำในปี 2003 ในระหว่างอยูใ่ นเรือนจำหญิงนาง Cromp ton ได้มีเพศสัมพันธ์กับนักโทษหญิงหลายคน ก่อนที่จะถูกย้ายมาจองจำในเรือนจำชาย ต่อมา เธอได้เปลี่ยนชื่อใหม่มาใช่้ชื่อนาย Maddison Hall

นซว.ให้สิทธิพิเศษชาวเกย์ ประกันตัวหากก่อคดีอาญา

31 ม.ค. 2012 รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.เตรียม ร่างกฎหมายใหม่ให้สิทธิพิเศษแก่ชาวเกย์, เลส เบี้ยน ในการได้รับประกันตัวง่ายกว่ากฎหมาย ปัจจุบันโดยผู้ได้รับสิทธินี้รวมถึงผู้ถูกกล่าวหา ที่ “เปราะบาง” ทางสังคมเป็นต้นว่าบุคคลที่ เคยผ่าตัดแปลงเพศ, เยาวชน, คนชรา และผู้มี ภมูหิ ลังจากเชือ้ ชาติตา่ ง ๆ สามารถยืน่ ขอประกัน ได้ภายใต้กฎหมายการประกันตัวใหม่ที่เสนอ โดยนาย Greg Smith ร.มต.สำนักงานอัยการ ของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว. ร่ า งแก้ ไ ขกฎหมายดั ง กล่ า วยั ง ความไม่ พอใจให้กบั ตำรวจซึง่ ต้องการขัดขวางกระประกัน ตัวในคดีร้ายแรงเช่น ฆาตกรรม, การใช้อาวุธ ปล้น, คดีการใช้อาวุธปืน, คดีทางเพศ และ ลักลอบนำเข้ายาเสพติด การเปลีย่ นแปลงกฎหมายครัง้ นีม้ ไิ ด้อธิบาย ชัดเจนถึงผู้ต้องหาที่มีภูมิหลังเป็นกลุ่มเชื้อชาติ ถูกจัดชั้นเปราะบางต่อสังคมอย่างไร แต่เป็นที่ เชื่อว่า อาจหมายถึงผู้กระทำผิดที่มีช่องว่างทาง ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ การแก้ไขกฎหมายครั้งนี้ถือเป็นอีกมาตร การหนึ่งของนาย Smith ในการลดจำนวน ประชากรนักโทษที่อยู่ในสภาพหนาแน่ในปัจจุ บัน แม้ว่าตำรวจจะมีความกังวลว่า การให้ประ กันตัวออกมาจะเป็นการเปิดโอกาสให้อาชญากร กลับมาก่อความไม่สงบในชุมชน เป็นที่เข้าใจว่าร่างกฎหมายดังกล่าวยังได้ ถอดถอนในเรื่องความจำเป็นของผู้พิพากษาใน การพิจารณาถึง “ความปลอดภัยของชุมชน” หากให้ประกันตัวตามพรบ.การกระกันตัวออก ไปด้วย ทางด้านโฆษกของนาย Smith ได้ออก มายอมรับว่ารัฐมนตรีสำนักงานอัยการกำลังพิจาร

นาย Maddison Hall

O’Farrell กลับคำ ยกเลิกสั่งแบนน้ำมันไร้สาร นาย Greg Smith ณาร่างกฎหมายดังกล่าวจริง แต่กล่าวว่าร่าง กฎหมายดังกล่าวยังจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง อีกหลายจุดจนกว่าจะถึงขั้นสุดท้าย ในขณะที่นาย Scott Waber ประธาน สมาคมตำรวจแห่งรัฐน.ซ.ว. (NSW-PA)ได้ออก มาเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดเผยรายละเอียดของ ร่างกฎหมาย และเรียกร้องให้ปฏิเสธร่างกฎหมาย ดังกล่าว เขากล่าวว่ากฎหมายการให้ประกันตัวที่ เข้มงวดได้ช่วยให้การทำงานของตำรวจง่ายขึ้น อย่ า งมากและยั ง ช่ ว ยลดอั ต ราการก่ อ อาชญา กรรมในชุมชนอีกด้วย การแก้กฎหมายเพื่อลด ความเข้มงวดของการให้การประกันตัว เป็น ส่วนหนึง่ ทีน่ าย Smith มอบหมายให้คณะกรรม การปฎิรปู กฎหมาย (LRC) ทำการทบทวนโดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อ การแก้ ปั ญ หาความหนาแน่ น ของนักโทษในเรือนจำ

นาย Barry O’Farrell และนาย Andrew Stoner 30ม.ค.2012 นาย Barry O’Farrell นายก รัฐมนตรีรัฐน.ซ.ว.ได้ยกเลิกคำสั่งนโยบายใช้ น้ำมันเอทานอล 10% พร้อมกับยกเลิกการห้าม ใช้นำ้ มันไร้สารตะกัว่ ในวันที่ 1 กรกฎาคมออก ไปเรียบร้อยแล้ว คณะรัฐมนตรีของรัฐบาลน.ซ.ว.ได้ตัดสิน ในวันนี้ด้วยการยกเลิกนโยบายยุติการใช้น้ำมัน ไร้สารตะกัว่ เป็นเวลาหนึง่ สัปดาห์หลังจากข้อมูล

การประชุมครม.รั่วไหลออกสู่สาธารณชนว่า นาย Chris Hartcher ร.มต.พลังงานรัฐน.ซ.ว. ได้ประสบความล้มเหลวในความพยายามยกเลิก การใช้น้ำมันไร้สารในวันที่ 1 กรกฎาคม นอก จากนั้นนาย O’Farrell ยังได้เดินหน้าโครงการ ไปโดยไม่สนใจคำเตือนจากกระทรวงพลังงาน, คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าและคุม้ ครอง ผู้บริโภค (ACCC), สำนักงานอัยการ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 40


เพลิงไหม้บ้านจดทะเบียนมรดก ของนักการเมืองแบบมีปริศนา 31 ม.ค. 2012 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้าน ที่ได้ชื่อว่าเป็นบ้านทรงเฟเดอเรชั่นที่เก่าแก่ที่สุด แห่งหนึง่ ในซิดนียแ์ ละถูกขึน้ ทะเบียนเป็นมรดก ของชาติอีกด้วย บ้านหลังดังกล่าวมีเจ้าของเป็น นักการเมืองท้องถิ่น และสาเหตุของเพลิงไหม้ ยังเป็นปริศนาอยู่ บ้ า นที่ เ กิ ด เพลิ ง ไหม้ มี ชื่ อ ว่ า Camden Lodge ตั้งอยู่ที่ถนน Burlington Rd. ในย่าน Homebush ซึ่งเป็นสถานที่หนึ่งที่ถูกถ่ายรูปไป ทำโปสการ์ด ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยงั เป็น ปริศนา ขณะนี้ตำรวจได้เข้าทำการสอบสวนหา สาเหตุแล้ว หลังจากเกิดเพลิงไหม้หน่วยดับเพลิงได้ ถูกเรียกมาที่เกิดเหตุก่อนเวลาเที่ยงคืนของช่วง ต่อวันจันทร์และวันอังคารที่ 31 มกราคมเล็ก น้อย เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถดับไฟไว้ ได้ ก่อนที่หลังคาบ้านจะยุบพังลงมา บ้านหลังดังกล่าวมีนาย Ronney Oueik เทศมนตรีเทศบาล Auburn และนาง Faten Oueik ภรรยาเป็นเจ้าของ เป็นบ้านมีพื้นที่บ้าน มีขนาดสามแปลงติดต่อกัน ด้วยการซื้อมาในปี 2009 ในราคา 2.5 ล้านเหรียญ จากครอบครัว AJ Bush ผูป้ ระกอบกิจการขายเนือ้ สัตว์มาตัง้ แต่ กลางศตวรรษที่ 1900s

นาย Oueik นอกจากจะเป็นเทศมนตรี แล้วเขายังเป็นนักธุรกิจพัฒนาที่ดิน เขาเคยยื่น เรื่องต่อเทศบาล Strathfield ในปลายปี 2010 เพื่อขอรื้อถอนบ้านหลังดังกล่าว โดยอ้างว่าตัว บ้านอยูใ่ นสภาพทรุดโทรม เสีย่ งต่อความปลอด ภัย และการซ่อมแซมต้องเสียเงินจำนวนมาก ในขณะเดียวกันเขาได้ยื่นขอสร้างบ้านหลังใหม่ ภายในพื้นที่เดิม พร้อมสระว่ายน้ำ, บาร์คาบา น่า และสนามเทนนิส แต่เทศบาล Strathfield ปฏิเสธคำขอของ เขา โดยกล่าวว่าสภาพบ้านหลังดังกล่าวยังอยู่ ในสภาพดี หากมีความจำเป็น ต้องซ่อมแซม เพื่อรักษาความเป็นมรดก, เกียรติภูมิของชาติ ของสังคมและประวัติศาสตร์ของบ้าน สามารถ ทำได้ด้วยการใช้เงินในการซ่อมแซมไม่มาก รายงานยังกล่าวว่า เจ้าของบ้านคนใหม่ ไม่มีความกระตือรือร้นที่จะดูแลรักษาบ้าน ไม่ ให้เสื่อมถอย ต้นไม้ไม่ได้รับการดูแล ตัวบ้าน มิได้รับการบำรุงนับจากการเปลี่ยนเจ้าของ หลังจากซือ้ แล้วนาย Oueik ได้ปล่อยบ้าน Camden Lodge ให้ว่างเปล่า โดยตัวเขาและ ครอบครั ว อาศั ย อยู่ ที่ บ้ า นอี ก หลั ง หนึ่ งในย่ า น Strathfield เช่นกัน

สั่งนายจ้างจ่ายเงินแทนบริษัท ค่าไล่ออกลูกจ้างไม่เป็นธรรม 1 ก.พ. 2012 เจ้าพนักงานรับเรื่องร้อง เรียนความไม่เป็นธรรมทางการจ้างงาน หรือ FWO (Fair Work Ombudsman) แห่งรัฐบาล กลางได้ตดิ ต่อไทย-ออสนิวส์ ฝากเสนอข่าวเตือน ถึง ความพยามหลีกเลี่ยงภาระหนี้สินจากสภาพ การจ้างงาน ว่าเจ้าของบริษทั จะไม่สามารถหลบ หนีภาระหนี้เหล่านี้ได้ แม้จะแก้ปัญหาด้วยการ ปิดบริษัททิ้งก็ตาม ในคดี ตั ว อย่ า งเจ้ า ของกิ จ การรั บ พิ ม พ์ ผู้ซึ่งเลือกที่รักมักที่ชังต่อลูกจ้างหญิงคนหนึ่ง เพราะเหตุเธอตั้งครรภ์ และทำการปิดบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าเสียหาย ในวันนี้ผู้เป็น เจ้าของถูกศาลสหพันธ์กลาง ตัดสินมีความผิด

ตามกฎหมายสภาพการทำงาน (Workplace Laws) จำเลยในคดีนี้คือนาย Ding Guo Wang สามีและนาง Xiao Yu Zhang ภรรยาถูกศาล สั่งให้ชำระค่าเสียหายเป็นเงินคนละ 11,880 เหรียญ จากการกระทำผิดการจ้างงานต่อนาง Jiongqui Ye อดี ต ผู้ ช่ ว ยเสมี ย นของบริ ษั ท หลังจากเธอตั้งครรภ์ในปี 2009 ในคดีนี้ผู้พิพากษา Dennis Cowdroy พบว่านาย Wang และนาง Zhang เจตนา หลีกเลี่ยงการจ่ายเงินค่าเสียหายก้อนโตด้วยการ ทำให้บริษทั รับจ้างพิมพ์ของเขาในนาม Wongtas Pty Ltd ล้มละลาย ในขณะทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ากสำนัก

และความเห็นจากรายงานการศึกษาอิสระอีก 2 องค์กร การยกเลิกโครงการเอทานอล 10% ทด แทนน้ำมันไรสารตะกั่วถือเป็นการตัดสินใจยก เลิกโครงการใหญ่ของรัฐบาลนาย O’Farrell เป็ นโครงการที่ ส องหลั ง จากที่ เ ขาสั่ ง ยกเลิ ก โครงการลดอัตราการซื้อคืนพลังงานไฟฟ้าจาก โครงการติดตั้งแผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ตาม หลังคาบ้านจากอัตรา 60 เซนต์ต่อกิโลวัตต์/ ชั่วโมง ลงเหลือ 40 เซนต์ต่อกิโลวัตต์/ชั่วโมง เมื่อปีที่ผ่านมา ในคืนวันนี้ (30 มกราคม) นาย O’Farrell ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า เขาจะยังคงแผนการณ์ เอทานอล 6% ไว้ในอนาคต โดยจะสอบถาม ไปยังคณะกรรมการทางการค้าและกฎระเบียบ

หรื อ IPART เพื่ อ ทำการศึ ก ษาว่ า จะมี เ อทา นอลเพียงพอสำหรับบริษัทน้ำมันที่จะทำให้ได้ ตามเป้าหรือไม่ การตั ด สิ นใจยกเลิ ก ครั้ ง นี้ จ ะทำให้ ผู้ ใ ช้ รถยนต์เกือบ 800,000 คัน ที่ไม่สามารถใช้ น้ำมันเอทานอล 10% รอดพ้นจากการต้องเติม น้ำมันพรีเมียร์ซง่ึ มีราคาสูงขึน้ 15 เซนต์ตอ่ ลิตร แหล่งข่าวกล่าวว่า นาย O’Farrell ได้รว่ ม ปรึกษากับนาย Andrew Stoner หัวหน้าพรรค เนชัน่ แนลและรองนายกรัฐมนตรีรฐั น.ซ.ว.ก่อนที่ ทั้ ง สองจะเข้ า ร่ ว มประชุ ม คณะรั ฐ มนตรี แ ละ ยกเลิกนโนบายดังกล่าว ซึ่งนาย Stoner เป็น ตั ว ตั้ ง ตั ว ตี ใ ห้ ใ ช้ นโนบายใช้ น้ ำ มั น เอทานอล 10% เป็นหนึ่งในโครงการลดโลกร้อน

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 41

บ้าน Camden Lodge ในยุครุ่งเรือง

บ้าน Camden Lodge หลังจากถูกไฟไหม้ แรงงานของรัฐบาลกลางเข้าทำการสอบสวนใน ปี 2010 หนึ่ ง เดื อ นหลั ง จากที่ บ ริ ษั ท Wongtas ปิดตัวเอง สองสามีภรรยาได้จัดตั้งบริษัทรับ พิมพ์ขน้ึ ใหม่โดยใช้ชอ่ื Wangtas Pty Ltd และ เพือ่ หลีกเลีย่ งการติดตามเชือ่ มต่อ ผูม้ ชี อ่ื เจ้าของ บริษัทใหม่ ได้ถ่ายโอนกิจการไปให้บุคคลที่มี นามว่า Hong Zhang เข้ารับดำเนินกิจการรับ จัดพิมพ์ในนามบริษัท Goldshining Print อยู่ ในสถานที่เดิมที่ Riverwood นอกจากนั้นนาง Ye จะได้รับเงิน 2,207 เหรียญเป็นการเพิ่มเติมจากเงินค่าจ้างที่ไม่ได้รับ อีก 6,000 เหรียญ ตามที่ศาลสั่งให้สองสามี ภรรยาเป็นผู้จ่าย คดีของนาง Ye สามารถเรียกได้วา่ เป็น คดีเลือกที่รักมักที่ชังต่อหญิงตั้งครรภ์จากสภาพ การทำงานคดีแรกภายใต้กฎหมายการจ้างงาน (the Fair Work Act) ซึ่งผู้พิพากษา Cowdroy พบว่านาย Wang และนาง Zhang กระทำผิด กฎหมายบนพื้นฐานของเพศและการตั้งครรภ์ และเป็นการละเมิดกฎหมายว่าด้วยหน้าที่ของ นายจ้างต่อลูกจ้างอย่างร้ายแรง ในคดีนี้เมื่อนาง Ye ในวัย 30 เศษ ผู้อพยพมาจากประเทศ จีน เมื่อ 7 ปีก่อนแจ้งต่อนายจ้าง ว่า เธอได้ตั้งครรภ์และจำเป็นที่ จะต้องลาเพือ่ คลอดบุตรในปี 2009 เธอได้ รั บ การบอกกล่ า วจาก นายจ้างว่า หากเธอหยุดงานแล้ว อาจจะไม่ ส ามารถกลั บ เข้ า มา ทำงานใหม่ได้ ห ลั ง จ า ก ก า ร รั บ รั ก ษ า ทางการแพทย์ที่ยุ่ง เหยิงจนเป็น เหตุให้นาง Ye แท้งบุตรทำให้

เธอต้องนอนป่วยรักษาตัวอยู่ 1 สัปดาห์ ใน เดือนสิงหาคมปี 2009 ในช่วงดังกล่าวเธอได้ ขอลาป่วยจากนายจ้าง เมือ่ เธอกลับเข้ามาทำงาน นายจ้างได้ยา้ ย ให้นาง Ye ไปทำงานใช้แรงงาน ที่จะต้องยืน ทำงานตลอดเวลา ในสภาพอากาศที่บางวันสูง กว่าอุณหภูมใิ นสำนักงานถึง 20 องศาเซลเซียส, เธอไม่ได้ทำงานติดต่อลูกค้า และใช้ภาษาอังกฤษ ตามความสามารถของเธอ และบางครั้งต้องถูก สั่งให้ทำงานล่วงเวลาโดยไม่เต็มใจ เมื่อนาง Ye ร้องเรียนไปยังคณะกรรม การ FWO ในเดือนธันวาคม 2009 นายจ้าง ได้ตอบโต้ด้วยการไล่เธอออกจากงาน โดยเธอ ได้รับจดหมาย พร้อมเพย์สลิปค่าจ้างสองฉบับ เป็นเงินค่าแรงจ่ายชดเชยจากการทีเ่ ธอขอลาออก จากงาน ทั้งที่นาง Ye ไม่ได้ลาออกจากงานแต่ อย่างใด คดีดังกล่าวถือป็นคดีตัวอย่าง ที่แสดงให้ เห็นว่า แม้ความรับผิดชอบทางนิติบุคคลถูก สะดุดหยุดลง แต่อดีตผูบ้ ริหารบริษทั และกรรม การบริษัทอาจจะจะไม่สามารถหลบหนีความ ผูกพันในมูลหนี้ดังกล่าวได้


รวบเจ้าของซ่องชาวเอเชีย กักขังค้าทาสกามหญิงไทย รองเท้านารี

สวัสดีค่ะ..ฉบับนี้ดิฉันขอตามใจท่านผู้อ่าน.. นำภาพการ์ตูนล้อเรียนการเมืองของคุณวอร์ เรน บรอวน์ มาให้ศึกษากันอีก ภาพแรกเป็นเหตุการณ์วันชาติออสซี่ที่ 26 มกราคมที่ผ่านมา เป็นภาพนาง “จูเลีย กิลลาร์ด” นายกรัฐมนตรีเดินก้าวเท้าขวา โดยปราศจากรองเท้าข้างนั้น มีตำรวจหนึ่งนายเดินตาม เธอมองดูร้องเท้าพร้อมกับพูดว่า “ไม่ช่าย..ไม่ใช่อันนั้น..ไม่ใช่...ไม่ ช่าย” เบื้ อ งหลั ง ของภาพนี้คือเหตุการณ์ที่ท่านนายกฯทำรองเท้ า หลุ ดในระหว่ า งวิ่ ง หนี ก ลุ่ ม “เตนท์-แอมแบสซี่” ที่ก่อหวอดประท้วงในกรุงแคนเบอร์ราจนเป็นข่าวหน้าหนึ่ง.. โดยเธอจะ ทราบมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่าไม่มีใครทราบได้ว่า..ไอ้ตัวการที่ทำให้กลุ่มผู้ประท้วงลุกฮือขึ้นมา ก็คือที่ปรึกษาคนสนิทของทั่นนายกฯเอง.......ฮิ...ฮิ

กางเกงแดงแรงฤทธิ์

ภาพที่สองเป็นเหตุการณ์วันที่ 2 กุมภาพันธ์ ภาพนี้คอการเมืองมองแล้วทราบทันทีว่าคือ ทั่น “โนนี แอ๊บบ็อตต์” ผู้นำพรรคฝ่ายค้าน ผู้มีเทรดมาร์คคือกกน.สีแดงที่สวมใส่เมื่อครั้งลง แข่งขันไตรกีฬา ด้านซ้ายมีรูปภาพสามารถเดาได้ว่าคือท่าน “อับราฮัม ลินคอล์น” อดีต ประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐ มีบรรยาใต้ภาพไว้ว่า “เมื่อความจริงเผยออกมา-คำปราศรัยของท่านอะบี้ ลินคอล์นไม่ใช่ สิ่งเดียวที่โทนียืมมาใช้” มูลเหตุอันนี้เกิดขึ้นเมื่อมีผู้จับได้ว่า ประโยคเด็ดหลายประโยคของทั่นแอ๊บบ็อตต์ ทั่นผู้นำ ฝ่ายค้านแอบขอยืมมาจากอดีตผู้นำสหรัฐหลายคนนั้นเอง... ส่วนที่ยืมไอเดียนุ่งกกน.ดิฉันไม่ ทราบค่ะ... เพราะเท่าที่ทราบมีแต่จ่าดับ จับเปาะ ในเรื่อง “7 ประจัญบาน” เท่านั้นที่ชอบใส่ ชุดชั้นในสีแดงค่ะ...ฮิ..ฮิ

ไม่กล้าตบ

ภาพนี้มาจากเหตุการณ์วันที่ 3 กุมภาพันธ์ เป็นภาพทั่นนายกฯ “จูเลีย กิลลาร์ด” รับบท เป็นผู้ใหญ่ กับทั่น “เควิน รัดด์” อดีตนายกฯรับบทเป็นเด็กจอมแก่น ทั่นนายกฯมีบทพูดว่า “ฉันต้องไม่ตบหน้าเขา ๆ ๆ ๆ” และมีคำบรรยายใต้ภาพว่า “เควินต้องขอบคุณผู้เชี่ยวชาญโรคของเด็ก สำหรับ....” เบื้องหลังของเรื่องนี้มาจากข่าวใหญ่หน้าหนึ่ง เมื่อกลุุ่มกุมารแพทย์ออกมาเรียกร้อง ขอให้ ออกกฎหมายการลงโทษเด็กของผู้ปกครองด้วยการใช้ฝ่ามือตบหรือตีบุตรหลาน เป็นความผิด ทางอาญา จึงถูกคุณวอร์เรนนำมาใช้กับเหตุการณ์กวนเมือง ที่ทั่นอดีตนายกฯชอบออกมายั่ว อารมณ์ทั่นนายกฯอย่างต่อเนื่อง แม้ทั่นนายกฯอยากจะสำเร็จโทษเขาให้พ้นหูพ้นตาไปจากครม. แต่ก็ทำไม่ได้ ด้วยเหตุผลเดียวกับ คนที่อยากตบแต่ตบไม่ได้ไงละค่ะ.........ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

ตำรวจขณะบุกบ้านที่ถนน Fairview Rd. ในย่าน Cabramatta 2 ก.พ. 2012 ตำรวจจำนวน 83 นายได้ บุกค้นสถานที่ 5 แห่งเพื่อช่วยเหลือหญิงสาว ชาวไทยจำนวน 3 คน หลังจากได้รับเบาะแส จากองค์การกุศล Salvation Army ว่ามีเด็กสาว ถูกบังคับขืนใจให้ทำงานขายตัว จากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเด็กหญิง เหล่านี้ถูกล่อลวงเข้ามาออสเตรเลียโดยมีสัญญา ว่า จะให้พวกเธอเข้ามาเรียนหนังสือ พร้อมกับ ทำงานที่ร้านขายปลาสวยงามและอุปกรณ์เลี้ยง ปลาในย่าน Liverpool เมื่อมาถึงเด็กสาวทั้ง สามกลับถูกบังคับให้ทำงานในซ่องทันที ในการบุกทลายแหล่งค้าทาสโสเภณีครั้ง นี้ ตำรวจสันติบาลกลางได้จับกุมตัวนาย Song Chhoung Ea ชาวเขมรเชื้อสายจีนวัย 42 แห่ง ย่าน Casula ผู้เป็นเจ้าของซ่อง Diamonds 4 Everในย่าน Guildford ในข้อหาทำการค้ามนุษย์ เป็นที่เชื่อว่าเด็กสาวชาวไทยทั้งสามคนมี อายุตำ่ กว่า 18 ปี ถูกล่อลวงให้เดินทางเข้าออส เตรเลียโดยวีซ่านักเรียน แต่เมื่อเดินทางมาถึง สนามบิ น ทั้ ง สามคนถู ก ยึ ด หนั ง สื อ เดิ น ทาง และถูกนำตัวมาที่ซ่อง ขู่บังคับให้ทำงานขาย เรือนร่างทันที เว็บไซต์ของซ่องโสเภณีแห่งนี้ได้โฆษณา ว่า มีสินค้าระดับ “สุภาพสตรีในฝัน” และ มีชอ่ื เสียงเลิศเลอถึงความหรูหราและบริการระดับ 5 ดาว แต่นาย Glyn Lewis จากหน่วยปฎิบัติ การต่อต้านการค้ามนุษย์แห่งชาติของตำรวจสันติ บาลกลางกล่าวว่า แท้จริงแล้วซ่องแห่งนี้ “น่า ขยะแขยงมาก” เด็กทั้งสามถูกบังคับให้อยู่ใน สภาพเลวร้าย พวกเธอถูกจำกัดเสรีภาพ และ พวกเธออาจจะถูกบังคับให้ทำในสิ่งต่าง ๆ ที่ ไม่เต็มใจอีกด้วย ดร.Jennifer Burn ผูอ้ ำนวยการการต่อต้าน การค้าทาสในออสเตรเลีย และอาจารย์มหาวิท ยาลัย ซิดนียเ์ ทคโนโลยีกล่าวว่า ลูกค้าทีไ่ ปเทีย่ ว ซ่อง หรือโสเภณีผู้ร่วมงานได้เป็นผู้ให้ข้อมูล กับ Salvation Army ซึ่งมีหน่วยงานรับจัดเซฟ เฮาส์เพื่อช่วยเหลือเหยื่อจากการถูกลักลอบนำ เข้าประเทศ แต่ข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งกล่าวว่า เด็กสาว ทั้งสามเป็นผู้เข้าไปขอความช่วยเหลือจากร้าน ขายของราคาถูกของ Salvation Army เอง จากนั้นผู้จัดการร้านจึงติดต่อประสานงานกับ ตำรวจให้มาสอบปากคำเด็กสาวทั้งสาม ก่อน นำไปสูก่ ารตัดสินใจบุกตรวจค้นซ่อง Diamonds 4 Ever และตรวจค้นบ้านและซ่องโสเภณีอีก

4 แห่ งในย่ า น Cabramatta, Casula และ Canley Heights ในคืนวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ เพื่อนบ้านผู้เห็นเหตุการณ์ขณะที่ตำรวจ บุกเข้าค้นที่บ้านอิฐสองชั้นที่ถนน Fairview Rd. ในย่าน Cabramatta กล่าวว่า ตำรวจได้ พังประตูหน้าบ้านเข้าไป จากนั้นอีก 5 นาที ต่อมา ตำรวจจึงนำชาวเอเชียสองคนออกมา นาย Ea ผู้เป็นเจ้าของซ่อง ถูกจับกุม พร้อมถูกตัง้ ข้อหาหลายกระทงทีร่ วมถึงทำธุรกิจ การค้าทาสโสเภณี, จัดหาบุคคลเข้ามาในประเทศ เพื่อการทำงานอย่างไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขวีซ่า หากศาลตัดสินมีความผิด เขาจะเผชิญกับโทษจำ คุกสูงสุดถึง 25 ปี อย่างไรก็ตามนาย Ea สามารถได้รับการ ประกันตัวออกมา โดยเขามีกำหนดมาขึ้นศาล ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ดร.Burn กล่าวว่านับตั้งแต่ปี 2003 เป็น ต้นมา ตำรวจได้ทำการสอบสวนการลักลอบ ค้ามนุษย์จำนวน 324 คดี ที่เกี่ยวข้องกับเหยื่อ 207 คน และครัง้ นีถ้ อื เป็นการทลายแห่งค้าทาส กามจากความร่วมมือให้เบาะแสครั้งใหญ่ เธอกล่าวว่า ในจำนวนเหยื่อหญิงสาวค้า ทาสกามทั้งสิ้น 148 คนที่ได้รับการช่วยเหลือ ตามโครงการช่วยเหลือเหยือ่ 119 คนในจำนวน นี้ถูกพบในรัฐน.ซ.ว. เป็นที่เข้าใจว่า เด็กสาวทั้งสามจะได้รับ วีซ่าคุ้มครองให้อยู่ในออสเตรเลีย ในระหว่างที่ มีการสอบสวนคดี หรือหลังจากคดีสิ้นสุดแล้ว โดยทั้ ง สามถู ก ส่ งไปให้ อ ยู่ ใ นความดู แ ลของ สภากาชาดออสเตรเลีย ทางด้านนาย John Perry ส.ข.ของเทศ บาล Holroyd City กล่าวว่า ซ่อง Diamonds 4 Ever ซึ่งได้รับอนุญาตให้เปิดดำเนินการได้ 6 เดือน หากพบว่ามีความผิดตามข้อกล่าวหา จริง ก็จะถูกสั่งปิดทันที การค้าทาสโสเภณีในออสเตรเลีย เหยื่อ ทาสโสเภณีส่วนใหญ่เป็นหญิงสาวจากเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้, จีนและเกาหลีใต้ ทำให้ตำ รวจสันติบาลกลางเกาหลีใต้ประสานงานกับตำ รวจสันติบาลกลางออสเตรเลีย เพื่อหวังปราบ ปรามวงจรค้าทาสกามของแก๊งมาเฟียเกาหลีใน ออสเตรเลีย ซึง่ ทางการเกาหลีประเมินว่ามีหญิง ชาวเกาหลี ห ากิ น เป็ นโสเภณี ใ นออสเตรเลี ย ประมาณ 1,000 คนหลายคนทำงานอย่างไม่ ถูกต้องและบางคนถูกบังคับให้ขายตัวเยี่ยงทาส

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 42


จำคุกนักขู่จิ้มเข็มเอดส์

ขู่ข่มขืนลูกสาว 3 ปีครึ่ง 3 ก.พ. 2012 ชายผู้ทำการข่มขู่เพื่อกรร โชกทรั พ ย์ ด้ ว ยการอ้ า งจะใช้ เ ข็ ม ฉี ด ยาติ ด เชื้ อ เอชไอวีแทงบุตรของเหยื่อ หรือลักพาบุตรสาว ที่พวกเขารักไปข่มขืน ถ้าหากไม่ยอมจ่ายเงิน ตามจำนวนที่ต้องการ ในวันนี้ศาลได้สั่งจำคุกผู้ กระทำผิดรายนี้เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน จำเลยในคดีนี้คือนาย Cris Anonuevo ผู้ อพยพจากพิลิปปินส์วัย 43 ปี ถูกศาลตัดสิน ต่อหน้าเหยื่อหลายคนที่มาร่วมรับฟังคำตัดสินที่ ศาลท้องถิ่นกลางในวันนี้ (3 กุมภาพันธ์) ในคดีนี้เขายอมรับสารภาพผิดจำนวน 20 คดีทเ่ี กีย่ วข้องกับการขูก่ รรโชกทรัพย์เหยือ่ จำนวน 14 ครอบครัว ในระหว่างเดือนเมษายน 2010 ถึ ง เดื อ นกรกฎาคม 2011 ก่ อ นถู ก จั บ ตั วได้ เหยือ่ หลายรายส่วนใหญ่อยูใ่ นย่าน ซิดนียต์ ะวัน ตก ซึ่ง หลายครอบครั ว เป็ น เพื่อ นของเขาเอง (ตามที่ ไ ทย-ออสนิ ว ส์ เ คยเสนอข่ า วไปแล้ ว และข่าวบางสำนักอ้างว่าเขายอมรับสารภาพผิด 19 คดี จากการขู่กรรโชกทรัพย์จำนวน 16 ครอบครัว) นาย Anonuevo พ่ อ ลู ก สองจากย่ า น Quakers Hill ได้เลือกหาเหยือ่ จากสมุดโทรศัพท์ ที่ดูชื่อคล้ายกับชาวฟิลิปินส์ หรือบุคคลที่เขา รู้จักว่ามีฐานะจากนั้นจึงส่งจดหมายข่มขู่เอาเงิน ในจำนวนระหว่าง 6,000 เหรียญถึง 105,000 เหรียญ พร้อมข่มขู่ไม่ให้แจ้งตำรวจ และหาก ไม่ยอมจ่ายเงิน ผลที่ตามมาจะเกิดกับลูก ๆ ของพวกเขา หรือทรัพย์สินของพวกเขา อย่างไรก็ตาม เขาประสบความสำเร็จใน การข่มขูเ่ พียงรายเดียว เมือ่ มารดาของครอบครัว หนึ่งในย่าน Rouse Hill ยอมจ่ายเงินตามคำขู่ 50,000 เหรียญ ในเดือนเมษายนปี 2010

3 ก.พ. 2012 ตำรวจรัฐน.ซ.ว.และตำรวจ รัฐวิตอเรีย ยอมรับว่ากำลังพิจารณาสั่งซื้อกล้อง เลเซอร์เทคโนโลยี่ล่าสุดสามารถจับภาพผู้ขับรถ ด้วยความเร็ว, ขับรถในขณะใช้โทรศัพท์มือถือ หรื อไม่ ส วมเข็ ม ขั ด นิ ร ภั ย หรื อ วิ่ ง ฝ่ าไฟแดง และบันทึกเลขทะเบียนได้ในระยะไกลถึง 600 เมตรอย่างไม่ผิดพลาด กล้ อ งซู เ ปอร์ ไ ฮเทคดั ง กล่ า วมี ชื่ อ ว่ า Concept II ปัจจุบันมีราคาเครื่องละประมาณ 20,000 เหรียญ จะถูกนำมาติดตั้งข้างถนนใน ระบบสามทิศทางสามารถบันทึกภาพวีดีโอดีวีดี ผู้กระทำผิดแยกจากกันได้ถึง 4,000 ราย กล้องดังกล่าวถูกออกแบบและผลิตขึ้น นายCris Anonuevo และภรรยาขณะมาขึ้นศาล โดยบริษัท Tele-Traffic ในสหราชอาณาจักร สำหรับมูลเหตุในการขู่กรรโชกทรัพย์มา มีสมรรถภาพในการตั้งจับภาพรถยนต์ที่วิ่งใน จากนาย Anonuevo มีหนี้สินล้นพ้นตัว ไม่ ความเร็วต่าง ๆ ในขณะรถอยู่ไกลถึงครึ่งกิโล สามารถผ่อนชำระเงินกู้ค่าซื้อบ้าน และหนี้บัตร เมตร โดยภาพที่บันทึกได้มีความคมชัด ซึ่ง เครดิต จึงทำให้เขาตัดสินใจก่อคดี ซึ่งทนาย สามารถนำมาเป็นหลักฐานในการจับกุมและ ความของจำเลยได้ ใ ช้ เ หตุ ดั ง กล่ า วขอให้ ศ าล ปรับผู้กระทำผิดได้ ขณะนี้ได้มีการนำกล้อง Concept II มา เห็นใจและลงโทษจำเลยในสถานเบา แต่ผพู้ พิ ากษา John Favretto เห็นว่าจำเลย ได้เอาความเปราะบางของเด็กมาเป็นเครื่องต่อ รอง ทำให้ผปู้ กครองอยูใ่ นความรูส้ กึ วิตกกังวล และหวาดกลัวอันตรายทีจ่ ะมีตอ่ บุตร ทำให้ศาล ไม่สามารถลงโทษสถานเบาได้ แม้จำเลยมิได้ มีเจตนาทำร้ายตามคำข่มขู่จริงก็ตาม ผู้พิพากษา John Favretto ได้ตัดสินจำ คุกนาย Anonuevo เป็นเวลา 3 ปี 6 เดือน และให้สทิ ธิขอปล่อยตัวอย่างมีทณ ั ฑ์บนหลังจาก เขาจำคุกไปแล้ว 2 ปี 6 เดือน หรือเขาจะถูก จำคุกไปจนกว่าจะถึงเดือนสิงหาคม 2014

เตือนน้ำท่วมควีนสแลนด์ เริ่มขยายลงสู่รัฐน.ซ.ว.แล้ว 4 ก.พ. 2012 สภาพฝนตกหนักติดต่อ กันมาตั้งแต่วันที่ 23 มกราคมในรัฐควีนแลนด์ และรัฐน.ซ.ว. ได้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ หลายส่วนของรัฐทัง้ สอง โดยเฉพาะทางตะวันตก ของรัฐควีนสแลนด์ ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ทผ่ี า่ นมานาง Anna

ตร.เหล่ซื้อกล้องซูเปอร์ไฮเทค สามารถจับ คนขับโทรมือ ถือ

Bligh นายกรัฐมนตรีรฐั ควีนสแลนด์ได้ประกาศ ให้เมือง Mitchell เป็นพื้นที่เขตภัยพิบัติจากน้ำ ท่วม หลังจากน้ำในแม่น้ำ Maranoa เอ่อขึ้นสูง ขึน้ ถึงกว่า 9 เมตร และในวันนี้ (4 กุมภาพันธ์) ได้ประกาศให้พื้นที่รอบแม่น้ำ Maranoa อย่าง เช่นเมือง St George, Charleville, Roma เป็น

น้ำท่วมในพื้นที่ริมแม่น้ำ Mehi ในรัฐน.ซ.ว.จนต้องใช้เรือแทนรถ

THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 43

พื้นที่ภัยพิบัติ และบริเวณใกล้เคียงเป็นพื้นที่ ระวังภัยเตรียมพร้อมอพยพ หรือตัดสินใจอพยพ ด้วยตนเองแต่เนิ่น ๆ ในขณะที่สำนักงานอุตุนิยมวิทยาเตือนว่า น้ำท่วมที่รัฐควีนสแลนด์ซึ่งไหลเคลื่อนลงใต้สู่ รัฐน.ซ.ว.ได้เข้าท่วมทางทิศเหนือของรัฐน.ซ.ว. โดยขณะนี้ได้อพยพประชาชนจำนวน 16,500 คนสู่พื้นที่ปลอดภัย โฆษกของสำนักงานอุตนุ ยิ มวิทยารายงาน ว่า น้ำท่วมทำให้เมือง Moree ถูกตัดขาดออก จากเมืองอื่น ๆ ทางการต้องลำเลียงอาหาร, น้ำ ดื่มและสิ่งจำเป็นในการยังชีพไปช่วยเหลือประ ชาชนโดยทางอากาศ พร้อมกับเตือนให้ชาวเมือง Walgett เตรียมพร้อมต่อการถูกน้ำท่วมภายใน สัปดาห์นี้ ด้วยระดับน้ำคาดว่าจะขึ้นสูงถึง 13 เมตร จากข้ อ มู ล ของ Weatherzone ระบุว่า เมืองที่จะตกเป็นเหยื่อของน้ำท่วมรายต่อไปคือ Bourke, Wilcannia, New Angledool, Goodooga, Weilmoringle และ Kenebree สภาพฝนตกหนัก ทำให้นำ้ ในแม่นำ้ Mehi ขึ้นในระดับสูงที่สุดนับจากปี 1976 คือขึ้นถึง ระดับ 10.69 เมตรในวันนี้ เนื่องจากผู้อ่านข่าวไทย-ออสนิวส์มีบาง ท่านอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกล หรือมีญาติอยู่

ใช้โดยตำรวจพื้นที่ Dorset ทางตะวันตกเฉียง ใต้ของอังกฤษในสัปดาห์น้ี ผูก้ ระทำผิดรายแรกที่ ถูกบันทึกเป็นภาพชายคนหนึง่ กำลังเป่าหีบเพลง ปากโดยใช้มือทั้งสองจับหีบเพลง ในขณะขับ รถในระยะ 400 เมตรได้อย่างชัดเจน โฆษกของตำรวจ Dorset ซึง่ สัง่ ซือ้ กล้อง Concept II สองเครื่องในราคา 25,000 ปอนด์ ได้กล่าวแสดงความพอใจต่อการใช้กล้องดังกล่าว และเชื่อว่าจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการ ตรวจจับผู้ฝ่าฝืนกฎจราจร เป็นทีเ่ ชือ่ ว่า ตำรวจรัฐน.ซ.ว. และตำรวจ รัฐวิกตอเรีย จะพิจารณานำกล้อง Concept II มาใช้ในอนาคตอันใกล้ ในปัจจุบันตำรวจทางหลวงรัฐน.ซ.ว.ได้ ใช้กล้องบึนทึกภาพประสิทธิภาพสูงติดตั้งกับ รถลาดตระเวนจำนวน 30 คัน ออกตรวจจับ ผู้ ขั บ รถเร็ ว ตามทางด่ ว นสายสำคั ญ 6 สาย อย่างได้ผล สามารถจับกุมผูก้ ระทำผิดกฎจราจร รวมถึงคนขับรถที่กินอาหารเช้า หรืออ่านหนัง สือพิมพ์ในขณะรถติดสัญญาณจราจรได้

กล้องซูเปอร์ไฮเทค Concept II ในพืน้ ทีอ่ ทุ กภัย สามารถติดต่อหน่วยงานฉุกเฉิน เพื่อสอบถามข้อมูลพื้นที่ได้รับผลกระทบต่อภัย น้ำท่วมดังนี้ -ศู น ย์ ข้ อ มู ล และสอบถามสาธารณะ หมายเลข 1800 227 228 -NSW State Emergency Service หมาย เลข 132 500 หรือ www.ses.nsw.gov.au -Disaster Welfare Assistance Line หมายเลข 1800 018 444 -ข้อมูลการเดินรถไฟสายภูมิภาค www .131500.com.au หรือ www.countrylink.info -Emergency NSW at www.emergency .nsw.gov.au -ข้อมูลการปิดถนน www.rta.nsw.gov. au หรือ สอบถามเทศบาลท้องถิ่น -ข้อมูลด้านสาธารณสุขเฉพาะช่วงน้ำท่วม และช่ ว งการฟื้ น ฟู ห ลั ง น้ ำ ท่ ว ม http://www. emergency.health.nsw.gov.au/floods/index.asp -Queensland SES หมายเลข 132 500 -Queensland Disaster Recovery Hotline หมายเลข 1800 173 349 -Queensland สอบถามข้อมูลเพื่อนและ ญาติ หมายเลข 1300 993 191 -Queensland ข้อมูลน้ำท่วม http://www. qld.gov.au/emergency


THAI-OZ NEWS : Vol. 22 Issue 575 : February 8-21, 2012 Page 44

ThaiOZ Issue 575  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you