Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕๖๖ : วันที่ ๒๑ ก.ย.-๔ ต.ค. ๒๕๕๔ :Vol. 21 Issue 566 : Sep 21,- Oct 4, 2011

“ในหลวง”ตรัสชม สร้างเขื่อนขุนด่าน

“สมเจตน์” ชี้ “นิติราษฎร์” เสร็จเร็วมีประโยชน์จริงๆ

มุ่งล้างผิด“แม้ว”เตือนกลียุคแน่่ ASTVผู้จัดการออนไลน์ 20 กันยายนรายงาน พล.อ.สมเจตน์ บุญถนอม ส.ว.สรรหา และอดีตหัวหน้าสำนักงานเลขาณุการคณะ มนตรีความมัน่ คงแห่งชาติ (คมช.) ให้สมั ภาษณ์ทางโทรศัพท์ในรายการ “สภาท่าพระอาทิตย์” ออกอากาศทางเอเอสทีวีเมื่อเช้าวันที่ 20 ก.ย. กรณีกลุม่ คนทีเ่ รียกตัวเองว่า “คณะนิตริ าษฎร์” ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้องให้ลบล้างผลพวงจากการรัฐประหารและให้ทุกอย่างกลับไป เหมือนช่วงก่อน 19 กันยายน 2549 ว่า เมื่อได้อ่านแถลงการณ์ดัง กล่าวแล้วสรุปได้อย่างเดียวว่าเป็นไปเพื่อลบล้างคำพิพากษาต่างๆที่เกิด ขึ้นกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ ที่อยู่ระหว่างหลบหนีคดี เท่านั้น อ่านต่อหน้า 9

“ในหลวง” ตรัสชมสร้างเขื่อนขุนด่านปราการชล ใกล้ กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าแหวกแนว สร้างสำเร็จ ขึ้นได้โดยเร็วมีประโยชน์จริงๆ เป็นโครงการที่น่าสนใจสร้าง ด้วยเทคนิคสมัยใหม่ ถือเป็นประโยชน์กับภาคกลางและได้รับ อ่านต่อหน้า 2 ความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี

แก๊งวัยรุ่นซ่า ใช้ ป ื น สตั น ออกปล้นเหยื่อ ตามท้ อ งถนน

อ่านต่อหน้า 41

งานน่าสนใจ รั บ สมั ค รทู ต ประชาชน แห่งออสเตรเลีย หน้า 9 WSI Thailand is seeking Centre Sales Director for their Bangkok centers. Earn up to USD 100000. p.33

ด่วน!โอกาสดีสำหรับผู้รักความก้าวหน้า ต้องการเป็นเจ้าของร้านอาหารไทย ติดชายทะเล หน้า 33

ปลุกผี “อำมาตย์”จ้องล้ม กลบเรื่องฉาว-ปูล้มเหลว !? อ่านต่อหน้า 12

INCOME OPPORTUNITY TO BE THE VERY FIRST PIONEER IN THAILAND

p34


“ในหลวง”ตรัสชมสร้างเขื่อน ขุนด่านเสร็จเร็วมีประโยชน์จริงๆ ASTVผู้จัดการออนไลน์ รายงานเวลา 17.47 น. วันที่ 19 ก.ย. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ฯ เสด็จออก ณ ห้องประชุมสมเด็จ พระเจ้าพีน่ างเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวฒ ั นา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิม พระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทาน พระบรมราชวโรกาสให้ นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะข้าราชการกรมชลประทาน เฝ้าทูล ละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงาน ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่ง น้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน 5 โครง การ และรับพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็น แนวทางการเชิญเสด็จพระราชดำเนินไปทรง เปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนือ่ งมาจากพระ ราชดำริดังกล่าว นับตัง้ แต่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้พระราชพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนิน งานพัฒนาแหล่งน้ำ ทั้ง 5 โครงการนั้นกรม ชลประทานได้เร่งรัดดำเนินการก่อสร้างและ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งประชา ชนในพืน้ ทีท่ ำให้ปจั จุบนั โครงการต่างๆสามารถ นำประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยมีรายละเอียดการดำเนินงานแต่ละโครงการ ดังนี้ 1. โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล จ. นครนายกได้เริ่มการก่อสร้างเมื่อปี 2542 แล้ว เสร็จปี 2548 มีความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถบรรเทาน้ำท่วมโดยในช่วง 2 เดือนที่ ผ่านมา วันที่ 19 กรกฎาคม - 19 กันยายน 2554 สามารถชะลอน้ำได้ถึง 37 ล้านลูกบาศก์ เมตรอีกทั้งสามารถส่งน้ำให้พื้นที่ชลประทาน รวม 185,000 ไร่ในฤดูฝน ส่งน้ำให้พน้ื ทีท่ ำการ เกษตรได้เต็มที่ ในฤดูแล้งสามารถส่งน้ำให้กับ พื้นที่ทำการเกษตรได้ 60,000-70,000 ไร่ผล ผลิตข้าวมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากเดิม โดยข้าวนาปี เดิมได้ผลผลิตเฉลี่ย 48 ถังต่อไร่ เพิ่มขึ้นเป็น 64 ถังต่อไร่ และข้าวนาปรัง เดิมได้ผลผลิต เฉลีย่ 53 ถังต่อไร่เพิม่ ขึน้ เป็น 72 ถังต่อไร่และ กรมชลประทานได้ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทยในการพั ฒ นาโครงการผลิ ต ไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็กบริเวณท้ายเขื่อนขุนด่าน ปราการชลซึ่งสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ 10 เมกะวัตต์ จำนวน 28 ล้านหน่วยต่อปี 2.โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครศรีธรรมราช

จ.พัทลุง จ.สงขลาได้ก่อสร้างประตูระบายน้ำ อุทกวิภาชประสิทธิ ตั้งแต่ปี 2539 แล้วเสร็จ ในปี 2542 ทำให้การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำ ปากพนัง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สามารถ ป้องกันการรุกของน้ำเค็มเป็นแหล่งน้ำจืดไว้ใช้ เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตรกรรมและ รักษาสิ่งแวดล้อมได้เต็มพื้นที่ 3. โครงการพัฒนาลุ่มน้ำก่ำอันเนื่องมา จากพระราชดำริ จ.สกลนคร จ.นครพนม เริ่ม ก่อสร้างประตูระบายน้ำปิดกัน้ ลำน้ำก่ำและลำน้ำ

สาขา เมื่อปี 2538 และแล้วเสร็จครบจำนวน 7 แห่งในปี 2552 ทำให้สามารถเก็บกักน้ำใน ลำน้ำก่ำเหนือประตูระบายน้ำรวมประมาณ 53 ล้านลูกบาศก์เมตร ซึง่ ปริมาณน้ำทีเ่ ก็บกักจำนวน นี้สามารถนำไปใช้ในการชลประทาน ในพื้นที่ สองฝั่งของลำน้ำได้ โดยการก่อสร้างสถานีสูบ น้ำจากลำน้ำก่ำไปยังคลองชลประทานเข้าสูพ่ น้ื ที่ ชลประทานทัง้ สองฝัง่ ลำน้ำ 165,000 ไร่ปจั จุบนั ได้ดำเนินการก่อสร้างระบบส่งน้ำเป็นพื้นที่ชล ประทานรวมทัง้ สิน้ 41,700 ไร่ ซึง่ จะแล้วเสร็จ

ปรุงอาหารเจให้อร่อย

ให้ความอร่อย 100% โดยไม่มีเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยองทัง้ หมดไม่มเี นือ้ สัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากคอเลสเตอรอล ส่วนประกอบ อาหารไม่มีหัวหอม หัวกระเทียม ต้นกระเทียม และต้นหอม ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยอง นำเข้าจากต่างประเทศ ง่ายต่อการประกอบอาหาร ด้วยรสชาติที่สุดแสนอร่อย

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Suthep Kunathai, Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Thai’d Together Assosiation : Mithree Almond Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 2


ภาคกลางนี้ ส ร้ า งยากเพราะว่าหาที่ยาก และ สถานที่ ที่ ส ร้ า งเป็ น ที่ จ ำกั ด แต่ นี่ นั บ ว่ า เป็ น โครงการที่น่าดู แล้วก็โครงการที่มีประโยชน์ อย่างมากสำหรับหลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัด พระนคร ซึง่ ต้องการโครงการชลประทานอย่างนี้ ที่โครงการชลประทานในภาคกลาง ใกล้กรุง เทพฯ ฝ่ายชลประทานน่าจะอธิบายกับประชาชน ได้ว่าเป็นโครงการที่ทำยากและเป็นโครงการที่ สำเร็จขึ้นได้โดยนับว่าเร็วจึงเป็นโครงการที่น่า

สนใจ ชาวบ้านในเขตโครงการนั้นย่อมทราบดี ความสำคัญของโครงการนี้ เพราะว่าครัง้ แรกทีไ่ ปเขตนัน้ ได้คยุ กับชาว บ้ า น ชาวบ้ า นเขายิ น ดี ม าก เขาสนั บ สนุ น โครงการนี้อย่างยิ่ง ซึ่งตามปกติโครงการแบบ นี้จะมีการคัดค้านมากเพราะว่าจะต้องมีปัญหา เรื่องที่ดิน มีปัญหาเรื่องที่ของชาวบ้าน แต่นี้ไม่ มีปัญหา เขาเห็นด้วยและเขาอยู่ในท้องที่นั้น เขาเห็นว่ามีความจำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะทำโครงการ และโครงการมีประโยชน์จริงๆ”

เขมรมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “นช.แม้ว-นพดล”ผู้สร้างคุณประโยชน์

วันที่ 19 ก.ย. ผู้สื่อข่าว รายงานว่าสถานีโทรทัศน์แห่ง ชาติกมั พูชา (TVK) รายงานข่าว เมื่อช่วงค่ำ ระบุว่าในการสัมนา ประเด็นเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ สมาพั น ธ์ ป ระชาธิ ป ไตยนิ ย ม กลางเอเชีย-แปซิฟกิ ในกรุงพนม เปญ ซึ่ง มี พ.ต.ท.ทั ก ษิณ ชิน วัตร เป็นวิทยากรบรรยายนั้น พบผู้ร่วมเวทีผู้ซึ่งลงนาม ในจอยต์ คอมมูนิเก สนับสนุน กัมพูชาในการขึ้นทะเบียนปรา สาทพระวิหารเป็นมรดกโลกเมือ่ พ.ศ.2551 อย่ า งนายนพดล ปัทมะ และนายสุรเกียรติ์ เสถียร ไทยอดี ต รั ฐ มนตรี ว่ า การกระ ทรวงการต่างประเทศผู้ลงนาม ในบันทึกความเข้าใจฯ 2544ว่า ด้วยการแบ่งปันผลประโยชน์จาก แหล่งปิโตรเลียมในอ่าวไทย สำหรับช่วงเสวนาพ.ต.ท. ทักษิณกล่าวตอนหนึ่งว่า อยาก ให้กลุ่มประเทศในอาเซียนร่วม กันคิดหารือเพื่อร่วมผนึกกำลัง ในการสร้างความแข็งแกร่งทาง เศรษฐกิจเพือ่ แข่งขันกับประเทศ อื่นๆในท่ามกลางเศรษฐกิจโลก ที่มีความผันผวนทั้งโดยการจัด ระเบี ย บทางกระบวนการกฎ หมายให้เป็นมาตรฐานสากลมี ความโปร่งใสเพื่อให้เกิดความ เชื่อมั่นแก่นักลงทุน ต่อจากหน้า 12

เขื่อนขุนด่านปราการชลซึ่งสร้างด้วยเทคนิคสมัยใหม่ เป็นประโยชน์กับภาคกลาง ในปี 2559ทำให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จาก การทำเกษตรทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง 4.โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จ. พิษณุโลกเริ่มก่อสร้างตัวเขื่อนเมื่อปี 2548 แล้ว เสร็จในปี 2552 สามารถบรรเทาน้ำท่วม โดย ในช่วง 2 เดือนทีผ่ า่ นมา วันที่ 119 กรกฎาคม ถึง 19 กันยายน 2554 สามารถชะลอน้ำได้ถึง 565 ล้านลูกบาศก์เมตรอีกทั้งสามารถส่งน้ำได้ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 23,826 ไร่ จาก ระบบส่งน้ำทั้งหมดของโครงการที่วางแผนไว้ 155,166 ไร่และเมื่อดำเนินการก่อสร้างระบบ ชลประทานได้แล้วตามแผนงานที่วางไว้ จะ สามารถส่งน้ำได้ครอบคลุมพื้นที่ชลประทาน 439,161 ไร่รวมทัง้ สามารถบรรเทาการเกิดอุทก ภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแควน้อยตอนล่างและส่งผล ถึงการบรรเทาการเกิดอุทกภัยในลุม่ น้ำเจ้าพระยา บางส่วน 5.โครงการพัฒนาลุม่ น้ำลำพะยังไปยังตอน บนอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำริ จ.กาฬสินธุ์ ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2542 ความจุ 4 ล้าน ลูกบาศก์เมตรสามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่ทำการ เกษตรในพื้นที่ชลประทานได้ 4,600 ไร่ และ เมือ่ ปี 2546-2552 ได้ดำเนินการก่อสร้างอุโมงค์ ผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยไผ่ อ.ดงหลวง จ. มุกดาหาร มายังพื้นที่โครงการลำพะยังตอน

โดยอุ โ มงค์ มี ค วามยาวประมาณ 710 เมตร สามารถผันน้ำมาเติมลงสระเก็บน้ำประจำไร่นา ทีจ่ ะกระจายในพืน้ ทีร่ บั ประโยชน์ของอ่างเก็บน้ำ ลำพะยังตอนบนสามารถช่วยเหลือราษฎรให้ ทำการเกษตรในพื้นที่ชลประทานได้เพิ่มเติมอีก 12,000 ไร่ ทั้งนี้ กรมชลประทานได้จัดตั้งองค์กร รองรับในการบริหารและจัดการน้ำให้เกิดผล สัมฤทธิ์ ตามที่ได้พระราชทานพระราชดำริไว้ โดยมี ก ารนำเทคโนโลยี แ ละกระบวนการมี ส่วนร่วมของราษฎรมาใช้ในการบริหาร และ จัดการน้ำอย่างต่อเนื่อง ในการนีไ้ ด้มพี ระราชดำริเกีย่ วกับโครงการ เขื่ อ นขุ น ด่ า นปราการชลซึ่ ง สร้ า งด้ ว ยเทคนิ ค สมัยใหม่ เป็นประโยชน์กับภาคกลางและได้ รับความร่วมมือจากประชาชน “โครงการขุนด่านเป็นโครงการทีน่ า่ สนใจ ถือว่าเป็นเขือ่ นทีม่ คี วามก้าวหน้าสร้างขึน้ มาด้วย เทคนิคสมัยใหม่ ใหม่ที่สุดที่มีอยู่ในเมือง นับ ว่าเป็นโครงการใหญ่ที่เป็นประโยชน์กับการชล ประทานในภาคกลาง ซึ่งไม่เคยมีใหญ่โตขนาด นี้ ใกล้กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าแหวกแนว เราเลยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นประโยชน์ ต่ อ ประชาชนทั น ที เ ลย ซึ่ ง ตามปกติ ข องการ

ทักษิณ ชินวัตร

นพดล ปัทมะ

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย

ตัวแทนสถาบันการเงินมากกว่า 16 สถาบัน "มาที่เดียวได้ทุกแบงก์" บริก ารฟรี !!!! จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ ออสซี่ฯ ดีตรงไหน? l l l

v

บ้าน

v

อาคารพาณิชย์

v

ธุรกิจ

v

คุณบี....วิเคราะห์ตามทันโลกการเงินและสินเชื่อบ้าน หน้า 43

มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ ซื้อบ้านใหม่ หรือ มีบ้านอยู่แล้วอยากเพิ่มวงเงินหรือต้องการเปลี่ยนสถาบันการเงิน ประสบการณ์เกือบ 10 ปี เป็นประกัน

Shop 34, Stockland Mall, Olive Street, Baulkham Hills

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัท แฟรนไชซ์ อันดับหนึ่ง ในออสเตรเลีย Shop 591 George Street, Sydney NSW 2000 (เฉพาะนัดล่วงหน้า) THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 3

Tel: 02 8852 8100

ติ๊ก

0418 628 543

บี

0433 722 833

Aussie Baulkham Hills


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ 21 เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียวใน ออสเตรเลีย ที่จำหน่ายทุกรัฐทุก Fortnight แต่ให้อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์...www. thaioz.com.au......ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ ข่าวไทย ข่าวออสเตรเลีย รายสัปดาห์ เป็นศูนย์ รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย....อ่าน ข่าวไทย หน้า ๑-๓, ๙-๑๙ ข่าวอิมมิเกรชั่น หน้า ๘ ข่าวซุบซิบ ๔-๗ แลหลัง.....หน้า ๑๖ โดย สมชาย แม่นแย้ม.......เปิดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ หน้า ๑๘......ฝรั่งเรียนภาษาไทย โดย ดร .ทรงศรี ฟอแรน หน้า ๑๙ .....ข่าวต่างประเทศหน้า ๒๕-๒๖ ตามใจฉันเรื่องราวหลากหลายโดย ไม้ซีกขีด หน้า ๒๗.......อนุตตรธรรม หน้า ๒๘-๒๙ สวัสดิภาพสมาคม เพื่อคนไทย.......หน้า ๓๐ ดวงดาว และการเงิน หน้า ๓๑ โฆษณาย่อย หน้า ๓๒-๓๕ ข่าวออสเตรเลีย หน้า ๓๖ – ๔๓ ......หาซื้อไทย-ออส นิวส์....วางจำหน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า ฉบับที่ ๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๒๐ กันยายน ถึง ๔ ตุลาคม ๒๕๕๔ ท่านที่สนใจเผยแพร่ข่าวสาร หรือลง ประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail: thaioz@thaioz.com.au เหตุการณ์รอบโลก.........สถานีวิทยุแห่งชาติจีนรายงานว่า แผ่นดินไหว 6.9 ริกเตอร์ ได้ สร้างแรงสั่นสะเทอนไปถึงทิเบต ซึ่งทำให้บ้านเรือนในเขตยาตง ซึ่งอยู่ห่างไกลพังถล่มและกระแส ไฟฟ้าถูกตัดขาด รวมทั้งเกิดอาฟเตอร์ช็อก 4 ครั้ง โดยสามารถวัดแรงสั่นสะเทือนอาฟเตอร์ช็อก ครั้งรุนแรงที่สุดได้ 4.8 ริกเตอร์ ล่าสุด มีรายงานว่า มีผู้เสียชีวิตจำนวน 24 คน ในอินเดีย และ อีกอย่างน้อย 5 คน ที่ เนปาล จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.9 ริกเตอร์ โดยมีศูนย์กลาง แผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองกังต็อก เมืองเอกของรัฐสิกขิม ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือเพียง 60 กิโลเมตร และมีความลึกเพียง 19.7 กิโลเมตร .............@ เครื่องบินรบ สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ของสหรัฐประสบเหตุตกอีกลำ ขณะบินโชว์ในงานแอร์โชว์ที่รัฐเวสต์ เวอร์จิเนีย ซึ่งเป็น อุบัติเหตุครั้งที่สองในรอบ 24 ชั่วโมง หลังเพิ่งเกิดเหตุ เครื่องบินยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 ตกใน งานแอร์โชว์ที่รัฐเนวาดา มีผู้เสียชีวิต 9 คน และผู้บาดเจ็บเกือบ 60 คน..........อุบัติเหตุครั้งล่าสุด เกิดขึ้นโดยเครื่องบิน ที-28 สูญเสียการควบคุมระหว่างการบินโชว์ผาดแผลงของเครื่องบิน 6 ลำ และประสบเหตุตกบนรันเวย์ใกล้กับโรงเก็บเครื่องบินที่ฐานทัพของหน่วยเวสต์ เวอร์จิเนีย แอร์ แนชันแนล การ์ด ในเมืองมาร์ตินสเบิร์ก จนเกิดไฟลุกท่วม ทำให้นักบิน ชื่อ แจ็ก แมนแกน ซึ่งเป็นอดีตนักบินขับไล่ของกองทัพอากาศเสียชีวิต แต่ไม่มี ผู้ชมได้รับบาดเจ็บ เพราะจุดที่ตกอยู่ ห่างจากจุดที่ผู้ชมหลายพันคนเฝ้าดูอยู่ บางคนถึงกับร้องไห้และกอดกันเพื่อปลอบขวัญกันและกัน.. .......สำหรับเหตุการณ์นเ้ี กิดขึน้ หลังจากเครือ่ งบิน พี 51 มัสแต็ง เครือ่ งบินขับไล่จากยุคสงครามโลก ครั้งที่ 2 ประสบอุบัติเหตุตกใส่ฝูงชนในงานงานแอร์โชว์ยอดนิยมประจำปี ที่เมืองเรโน รัฐเนวา ดา ทำให้นักบินและผู้ชมอีก 8 คน เสียชีวิต รวมทั้งมีผู้บาดเจ็บอีกเกือบ 60 คน โดยในจำนวนนี้ 8 คน อาการเข้าขั้นวิกฤติและอีก 9 คน อาการสาหัส............@ สำนักงานสำรวจสำมะโน ประชากรของสหรัฐรายงานว่า คนยากจนของสหรัฐในปีที่แล้วเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่จำนวน 46.2 ล้าน คน คิดเป็นร้อยละ 15.1 ของประชากรชาวอเมริกันทั้งประเทศ ซึ่งถือว่ามากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2536 สูงกว่าปีก่อนซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 14.3 และมากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติในปี 2502 รัฐบาลสหรัฐให้คำจำกัดความถึงผู้ที่มีฐานะยากจนในประเทศว่า มีรายได้ต่อปีน้อยกว่า 22,314 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 669,000 บาท) ต่อครอบครัว 1 ครอบครัวที่มีสมาชิก 4 คน และมีรายได้ ต่อหัวน้อยกว่า 11,139 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 334,000 บาท) ..........@ ตัวเลขของทางการปากีสถาน ระบุว่า น้ำท่วมคร่าชีวิตผู้คนไปเกือบ 300 คนแล้ว มีคนเดือดร้อน 5.8 ล้านคนตั้งแต่ฤดูมรสุม เริ่มขึ้นเมื่อเดือนก่อน ผู้ประสบภัยต้องกินนอนกลางแจ้งตามเนินเขาและบนทางหลวง แต่ยังถือว่า น้อยเมื่อเทียบกับ ปีก่อนที่มีผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมมากถึง 21 ล้านคน และได้รับความช่วยเหลือ ประชาคมโลกเกือบ 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (เกือบ 30,000 ล้านบาท)..........ปีนี้ ปากีสถานได้ ขอความช่วยเหลือ จากสหประชาชาติอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ บรรเทาทุกข์คนหนึ่งเผยว่า ขนาดของ ภัยพิบัติ รุนแรงเกินว่าทางการจะรับมือ ได้เองตามลำพัง บางหมู่บ้านจมน้ำทั้งหมด แต่ชาวบ้าน ยังคงอยู่เฝ้าทรัพย์สิน จากพวกฉวยโอกาส ขณะที่อาหารการกินเริ่ม ร่อยหรอ โครงการอาหาร แห่งสหประชาชาติ คาดว่า จะจัดส่งอาหารให้ผู้ประสบภัยได้ราว 500,000 คน ภายในสิ้นเดือนนี้ จากนั้นจะเพิ่มเป็น 2.2 ล้านคน ในเดือนหน้า ขณะที่องค์การอนามัยโลกระบุว่า ปัญหาขาดแคลน น้ำดื่มสะอาดกำลังทำให้โรคท้องร่วงเฉียบพลันระบาด..........@

เหตุการณ์ทั่วไทย............ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 เวลา 17.30 น. พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ ห้องประชุม สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรม หลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช พระราชทานพ ระบรมราชวโรกาสให้นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม ด้วยคณะข้าราชการกรมชลประทานเฝ้าฯ กราบบังคมทูลรายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา แหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริและรับพระราชทานพระราชดำริเพื่อเป็นแนวทางการเชิญ

ประปรีชาญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดธัมมธโร และคณะ แวะเยี่ยมสำนักงานหนังสือพิมพ์ไทย-ออส เสด็จฯไปทรงเปิดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริดังกล่าว..........ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเกี่ยวกับโครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่ง สร้างด้วยเทคนิคสมัยใหม่ เป็นประโยชน์กับภาคกลาง และได้รับความร่วมมือจากประชาชน “โครงการขุนด่าน เป็นโครงการที่น่าสนใจถือว่าเป็นเขื่อนที่มีความก้าวหน้า สร้างขึ้นมาด้วย เทคนิคสมัยใหม่ ใหม่ทส่ี ดุ ทีม่ อี ยูใ่ นเมือง นับว่าเป็นโครงการใหญ่ทเ่ี ป็นประโยชน์กบั การชลประทาน ในภาคกลาง ซึ่งไม่เคยมีใหญ่โตขนาดนี้ ใกล้กรุงเทพฯ ถือว่าเป็นโครงการที่เรียกว่าแหวกแนว เราเลยสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทันทีเลย ซึ่งตามปกติ ภาคกลางนี้ สร้างยาก เพราะว่าหาที่ยาก และสถานที่ที่สร้างเป็นที่จำกัด แต่นี่นับว่าเป็นโครงการที่น่าดู แล้วก็ โครงการที่มีประโยชน์อย่างมากสำหรับหลายจังหวัด รวมทั้งจังหวัดพระนคร ซึ่งต้องการโครงการ ชลประทานอย่างนี้ ที่โครงการชลประทานในภาคกลาง ใกล้กรุงเทพฯ ฝ่ายชลประทานน่าจะ อธิบายกับประชาชนได้ว่าเป็นโครงการที่ทำยาก และเป็นโครงการที่สำเร็จขึ้นได้โดยนับว่าเร็ว จึง เป็นโครงการที่น่าสนใจ ชาวบ้านในเขตโครงการนั้นย่อมทราบดี ความสำคัญของโครงการนี้ เพราะว่า ครั้งแรกที่ไปเขตนั้นได้คุยกับชาวบ้าน ชาวบ้านเขายินดีมาก เขาสนับสนุนโครงการนี้ อย่างยิ่ง ซึ่งตามปกติโครงการแบบนี้จะมีการคัดค้านมาก เพราะว่าจะต้องมีปัญหาเรื่องที่ดิน มี ปัญหาเรื่องที่ของชาวบ้าน แต่นี้ไม่มีปัญหา เขาเห็นด้วย และเขาอยู่ในท้องที่นั้นเขาเห็นว่ามีความ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำโครงการ และโครงการมีประโยชน์จริงๆ”..........ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรแก่ปวงชนชาวไทยเทอญ ............ @ นายเจษฎา กตเวทิน รอง อธิบดีกรมสารนิเทศ รักษาการโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงการดูแลคนไทยจาก เหตุการณ์แผ่นดินไหว ขนาด 6.6 ริกเตอร์ เวลา 04.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ที่เกาะฮอนชู ของ ญี่ปุ่น เมื่อ 17 ก.ย. ที่ผ่านมา ว่า แรงสั่นสะเทือนไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย และไม่มีผู้บาดเจ็บ หรือเสียชีวิต โดยสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียว ได้แจ้งว่า บริเวณดังกล่าวมีคนไทย 16 คน แต่จากการตรวจสอบพบว่า ทุกคนปลอดภัยดี........... @ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ปฏิเสธทีจ่ ะตอบคำถามสือ่ เกีย่ วกับกรณีท่ี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ออกมาเปิดเผยว่า ตนเองได้โทรศัพท์ไปหาพร้อมบ่นทำงานเหนื่อย นอกจากนี้นางสาวยิ่งลักษณ์ ยังนิ่งเฉยกรณีถูกสื่อซักถามถึงความชัดเจนต่อข่าวไทยถอนทหารออกจากพื้นที่ทับซ้อนบริเวณรอบ ปราสาทพระวิหาร โดยกล่าวพียงสั้นๆว่า “ไม่ทราบค่ะ”........ @ จากกรณีที่มีกลุ่มบุคคลอ้างตัว เป็นสื่อมวลชน โดยแขวนบัตรสื่อมวลชน ที่ออกโดยกรมประชาสัมพันธ์ เข้ามายังบริเวณรัฐสภา และมีพฤติกรรมรีดไถเงิน โดยการนำรูปถ่ายของ ส.ส.ที่ถ่ายไว้ตามงานต่างๆ มาเรียกรับผล ประโยชน์เป็นเงินครั้งละประมาณ 500 – 1,000 บาทต่อครั้ง จนสร้างความเอือมระอาให้กับ ส. ส.เป็นจำนวนมาก และไม่กล้าไปนั่งรับประทานอาหาร ส่งผลกระทบต่อรายได้ของแม่ค้าภายใน สโมสรรัฐสภานัน้ ........... @ นายฉัตรป้อง ฉัตรภูติ รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์สนับสนุนการอำนวยการและการบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) กล่าวว่า ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน 26 จังหวัด ได้แก่ สุโขทัย พิจิตร พิษณุโลก นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี อุบลราชธานี ยโสธร เลย ขอนแก่น มหาสารคาม ศรีสะเกษ ฉะเชิงเทรา นครนายก ตาก สระแก้ว และปราจีนบุรี รวม 165 อำเภอ 1,095 ตำบล 6,915 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 408,783 ครัวเรือน 1,412,357 คน ผู้ เสียชีวิต 112 ราย สูญหาย 2 ราย......รายงานข่าวจากกรมทางหลวงชนบท (ทช.) เปิดเผยถึงผล สรุปความเสียหายจากอุทกภัย พายุนกเตน ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฏาคม2554 ถึงวันที่ 19กันยายน 2554 โดยมีพื้นที่ประสบภัยทั่วประเทศทั้งหมด53จังหวัด แบ่งเป็นภาคใต้4จังหวัด ภาคกลาง16 จังหวัด ภาคอีสาน17จังหวัด ภาคเหนือ16จังหวัด เส้นทางที่ได้รับผลกระทบ 460 เส้นทาง  โดย เป็นเส้นทางที่ผ่านได้ 386 เส้นทางผ่านไม่ได้74สายทาง คาดความเสียหาย 3,524ล้านบาท......@ สังคมออสเตรเลีย..........ผลสำรวจความนิยมพรรคการเมืองล่าสุดโดยสำนักนิวส์โพล ซึ่ง ทำการสำรวจในวันที่ 16 ถึง 18 กันยายน พรรคเลเบอร์ได้ 26% (ลดลง 1%) พรรคผสมลิ เบอรัล-เนชั่นแนลได้ 48% (ลดลง 2%) และพรรคกรีนส์ได้ 13% (เพิ่มขึ้น 1%).....ผลการนับ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 4


คุณลักขณา-สตีฟ เยี่ยมคารวะ ออท.ดร.ชัยยงค์ และ คุณฐิตินาถ สัจจิพานน์ ที่ประเทศเกาหลี คะแนนหลังพรีเฟอเรนซ์ พรรคเลเบอร์ได้ 42% (เพิ่มขึ้น 1%) พรรคผสมลิเบอรัล-เนชั่นแนล 58% (ลดลง1%) ค่ะ..........@ เมือ่ ถามถึงผูเ้ หมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีได้ 35% (เพิ่มขึ้น 1%) นายโทนี แอ๊บบ็อตหัวหน้าพรรคฝ่ายค้านได้ 40% (ลด ลง 3%)เรียกได้ว่าคะแนนนิยมของฝ่ายรัฐบาลและนางกิลลาร์ดตีตื้นขึ้นมาเล็กน้อย... แต่โดยรวม แล้วรัฐบาลและนายกรัฐมนตรียังเป็นรองพรรคฝ่ายค้านอยู่หลายขุมเชียวค่ะ............@ ในปักษ์ที่ ผ่านมารัฐบาลกลางยังคงประสบกับปัญหานโยบายผู้ลี้ภัยเข้าเมืองผิดกฎหมาย หลังจากถูกศาลสูง ตัดสินรัฐมนตรีการเข้าเมืองไม่มคี วามชอบธรรมทางกฎหมายในการส่งผูข้ อลีภ้ ยั ไปกักขังในมาเลเซีย...... .งานนี้รัฐบาลนางจูเลีย กิลลาร์ดแก้ลำด้วยการเดินหน้าขอแก้กฎหมายการเข้าเมืองมันเสียเลย เพื่อ จะสามารถส่งเรือมนุษย์ไปอยู่มาเลเซียได้............@ แต่เสียงสนับสนุนไม่พอเพราะส.ส.บางคนไม่ เล่นด้วย จำต้องขอเสียงสนับสนุนจากพรรคฝ่ายค้าน.. ซึ่งนายโทนี แอ๊บบ็อตออกมาพูดอย่างชัด ถ้อยชัดคำว่า จะไม่สนับสนุนนโยบายใด ๆ ที่ขัดต่อกฎบัญญัตผู้ลี้ภัยของสหประชาชาติในปี 1951... หรือคำตอบง่าย ๆ ก็คือ ถ้าเปลี่ยนมาใช้นโยบายแปซิฟิกโซลูชั่นของพรรคผสมก็จะ สนับสนุน.......งานนี้ปัญหาผู้ลี้ภัยอาจแก้ง่ายนิดเดียวถ้าตัดคำว่าศักดิ์ศรีและทิฐิออกไปค่ะ..........@ กรณีส.ส.เคร็จ ทอมสันไข่ในหินของพรรคเลเบอร์ใช้เงินของสหภาพพนักงานสาธารณสุขไป หาความสำราญส่วนตัว รวมถึงไปท่องเที่ยวในต่างประเทศและทัวร์ซ่องช็อคการี...รัฐบาลกลาง หายใจโล่งอกได้เปาะหนึ่ง เมื่อตำรวจรัฐน.ซ.ว.ปฏิเสธทำคดี เนื่องจากไม่พบหลักฐานการกระ ทำผิดกหมาย เพราะสหภาพได้ออกบัตรเครดิตภายใต้ชื่อของส.ส.ทอมสันซึ่งเขาจะไปทำอะไรก็ เรื่องของเขาค่ะ.............@แต่รัฐบาลหายใจไปได้ไม่เท่าไร ฝ่ายสหภาพสาธารณสุขก็ไม่อ่อนข้อ ออกมาบอกว่ายังมีเรื่องเล่นงานส.ส.ทอมสันอีกเยอะ ล่าสุดอ้างมีหลักฐานกล่าวหาส.ส.ทอมสัน และพวกรับเงินค่าคอมมิสชั่นอย่างลับ ๆ จากกลุ่มบริษัทที่ขายสินค้าให้กับสหภาพ..........แต่การ เปิดเผยครั้งนี้คนที่โดนเต็ม ๆ กลับเป็นนายไมเคิล วิลเลียมประธานสหภาพสาธารณสุขและรอง ประธานใหญ่พรรคเลเบอร์ บุคคลระดับพาวเวอร์โบกเกอร์ของพรรค เพราะนอกจากพัวพันการ คอรัปชั้นแล้ว ยังมีหลักฐานว่าเขาได้ใช้อำนาจหน้าที่ยกอาคารมูลค่า 800,000 เหรียญของสหภาพ สาธารณสุขให้บุตรชายใช้ตั้งสำนักงานประกอบธุรกิจส่วนตัว............@ การเปิดเผยครั้งนี้ทำให้ นายวิลเลียม ถูกฆ่าตัดตอนออกมาประกาศลาออกจากรองประธานพรรคเลเบอร์ทันที ส่วนส.ส. ทอมสันยังคงอย่างหนาตราช้างไม่หวั่นไหวต่อใด ๆ....งานนี้ถือเป็นการลองใจตำรวจอีกครั้งว่า จะยอมทำคดีหรือไม่เพราะคอรัปชั่นต่อหน้าที่เป็นคดีอาญาแหง ๆ ค่ะ...........@ แหล่งข่าววงการ ภายในพรรคเลเบอร์กล่าวว่า อันที่จริงนายทอมสันไม่ได้เป็นคนอย่างหนาตราช้างอย่างที่สังคม ประนามแต่เขาเป็นคนหน้าบ๊างบาง และคิดจะลาออกตั้งแต่โดดเแฉเรื่องช็อคการีแล้ว... แต่ถูก ขอร้องให้ทำเพื่อความเป็นรัฐบาลของพรรค จึงต้องจำใจอยู่ ทุกวันนี้สภาพจิตใจย่ำแย่ทรุดโทรม มากค่ะ กับตำแหน่งผู้ชี้เป็นชี้ตายรัฐบาลนางจูเลีย กิลลาร์ด.............@ ในขณะที่ศรัทธาในตัว นางกิลลาร์ดนายกรัฐมนตรียังคงดิ่ง สำนักโพลเนลเซนเนชั่นแนลได้ทำการสำรวจถึงบุคคลที่ เหมาะสมจะเป็นหัวหน้าพรรคเลเบอร์ ณ วันนี้..ผลโพลออกมาชี้ไปที่นายเควิน รัดด์ 44%, ตาม ด้วยนางจูเลีย กิลลาร์ด 19%, นายสตีเวน สมิท 10%, นายไซมอน ครีน 8%, นายเคร็จ คอม เบต 5% และนายบิล ซอตเทนลูกรักของจี.จี. 4%... แต่ต่อให้นายรัดด์ได้คะแนนนิยมสูงถึง 90%. .แพรว! เชื่อว่าก็คงไม่มีการกบฏพรรคเกิดขึ้น ตราบใดที่นายบ็อบ บราวน์หัวหน้าพรรคกรีนส์ ยังคงยืนกรานว่าจะสนับสนุนนางกิลลาร์ดเป็นนายกฯแต่ผู้เดียวอย่างไม่เปลี่ยนแปลง...... และก็คง เหมือนกับที่หลายคนคิดคือไม่ไว้ใจนายรัดด์ที่จะนำพรรคเลเบอร์ไปได้ตลอดรอดฝั่ง หากเขาได้ กลั บ เข้ า มาเป็ น หั ว หน้ า พรรคอี ก ครั้ ง หนึ่ ง แม้ จ ะมี ผู้ ส นั บ สนุ น เขาออกมากล่ า วผ่ า นหน้ า หนึ่ ง หนังสือพิมพ์เดอะเทเลกร๊าฟว่า Kevin is a changed man and ready to lead แต่หลายคนยัง หวั่นว่าเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลง........... @ แต่สำหรับนางกิลลาร์ดใช่ว่าเธอจะสามารถ ลอยนวลอยู่ได้ภายใต้ความเกรงใจพรรคกรีนส์และส.ส.อิสระชุดสามเกลอหัวแข็ง...เมื่อกลุ่มนักการ เมืองพาวเวอร์โบรกเกอร์ทส่ี นับสนุนเธอเป็นนายกประกาศพร้อมจะสำเร็จโทษเธอ หากไม่สามารถ แสดงผลงานการบริหารประเทศภายในคริสต์มาสที่จะถึง แม้ว่าพรรคเลเบอร์จะต้องเป็นพรรคฝ่าย ค้านก็ยอมค่ะ............@ หันมาที่สังคมระดับรัฐ...มาดูที่รัฐน.ซ.ว.ของนายแบร์รี โอฟาร์เรลเมื่อแรก เป็นรัฐบาลดูเขาอหังการกับคะแนนเลือกตั้งที่ท้วมท้น ถึงกับรับอาสาดูแลงานด้านซิดนีย์ตะวันตก THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 5

พระบัญชา แสวงบุญราศรี สูงประมาณ 165 ซ.ม. รูปร่างผอม ตาสีน้ำตาล ที่กลายเป็นบุคคลหายสาบสูญ ที่เมลเบิร์น

สมรสสมรัก คุณวิริยา ตุลาพงษ์ (อ้วน) กับ คุณ John Neilson

กมลรัตน์ งามจริยางกูร ผู้ช่วย บก.นิตยสาร Melb กับมือกีตาร์คาราบาว ที่เมลเบิร์น


ตารางเมตรละ $999 (30,000 บาท) โดยแจ้งความประสงค์ให้คณะสงฆ์ทราบ หรือจะโอนเงินเข้า บัญชีของวัดโดยตรงตามรายละเอียดที่ให้ไว้ด้านล่างนี้ ขออนุโมทนากุศลจิตของท่านทั้งหลายที่จะ ช่วยกันจรรโลงพระพุทธศาสนาเพื่อนำพุทธธรรมไปสู่มวลมนุษย์ให้ได้รับรสแห่งพระธรรม และ ประคองชีวิตอยู่อย่างมีความสุข และเข้าถึงความสงบสุขคือพระนิพพาน ขอเจริญพร ... ชื่อบัญชี :The Melbourne Thai Buddhist Temple Inc. ชื่อธนาคาร :National Australia Bank Limited, 330 Collins Street, Melbourne, Victoria, 3000 Australia เลขบัญชี: 11-771-8091 สาขา  083-004  SWIFT CODE:  NATAAU3303M.............@ คนไทยในเมลเบิร์นบางคนอาจจะรู้จัก เอม วิเชียรเจริญ ในฐานะสามีของ ศศี วิเชียรเจริญ เจ้าของร้านอาหารไทยชือ่ Rose of Thailand ที่ ตั้งอยู่หน้าสถานีรถไฟ Syndal ใกล้สถานีปลายทาง Glen Waverley และเป็นคู่เขยของ ดร.เดชา ศรีรัตน์ แต่ตำแหน่งหน้าที่การงานจริง ๆ ของ เอม วิเชียรเจริญ คือเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพลังงานชีวภาพ จำกัด หัวหน้าโครงการโรงงานผลิต BIODIESEL ESTER ใน ประเทศไทย เมื่อช่วงเดือนสิงหาคม 2554 คุณเอมไปพักรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพ ฯ ระหว่างรอการ ทำ“บอลลูน”ทางเส้นโลหิตเส้นที่ 4 ต้องรีบบินกลับเมลเบิร์นด่วน เพื่อเป็นเจ้าภาพจัดงานศพ ลูกชาย มโนธรรม (ตั๋ม) วิเชียรเจริญ ที่อำลาจากโลกนี้ไปเมื่อวันที่ 29 ส.ค.54 ด้วยวัยเพียง 31 ปี โดยมีพิธีฌาปนกิจเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ก.ย.54 ณ สุสาน Springvale Botanical Cemetery ... เท่ากับว่าชุมชนไทยในเมลเบิร์นต้องสูญเสียสมาชิกที่เป็นคนดีมีฝีมือไป 1 คน เพราะ “ตั๋ม”มีความตั้งใจที่จะสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคมไทย เช่น เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิ มโนธรรม วิเชียรเจริญ เมื่อปี 2550 เพื่อสนับสนุนการศึกษาพระพุทธศาสนาที่วัดบวรวรมหาวิหาร เป็นผู้ ประดิษฐ์เครื่องบินชนิดที่ไม่ต้องมีนักบินควบคุมบังคับเพื่อใช้สำรวจตรวจสอบการตัดไม้ทำลายป่า อย่างผิดกฎหมายในประเทศไทย (โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก) ตั๋มทำธุรกิจให้ บริการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ โดยซื้อแฟรนไช้ส์ Gim’s Computer และบริจาคคอมพิวเตอร์มือ สองที่ตั๋มซ่อมและปรับปรุงเองให้แก่ผู้สูงอายุในออสเตรเลีย และวางแผนจะทำเช่นเดียวกันสำหรับ เอม วิเชียรเจริญ นำศพลูกชาย มโนธรรม จาก John Allison’s Monkhouse สู่สุสาน Springvale นักเรียนด้อยโอกาสในประเทศไทย และก่อนจากโลกนี้ไป “ตั๋ม”มีแผนการวิจัยและผลิตอวัยวะ เทียมแบบประหยัดสำหรับคนพิการ ... ผู้ใดสนใจและต้องการสานต่อโครงการเพื่อสังคมดังกล่าว สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ manotum.donations@yahoo.com .........@ คนไทยในรัฐ วิกตอเรียหายสาบสูญไปอีกคนแล้ว ...รายล่าสุดเป็นนักบวช ชื่อพระบัญชา แสวงบุญราศรี ตำรวจกล่าวว่าพระบัญชาหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 15 ก.ย.54 ขณะไปเข้าชั้นเรียนภาษาอังกฤษ โดย ออกจากบ้านพักที่ Mill Park ตั้งแต่เวลา 7.00 น.เพื่อไปยังสถาบันสอนภาษาที่ William Street

จอย พรพรรณประภา ผจก.ฝ่ายขายของ บ.แทงโกล่า ได้รับเชิญเป็นกรรมการตัดสิน การประกวดอาหาร Royal Hobart Fine Food Awards 2011 ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยหนาแน่ของผู้มีรายได้ต่ำ และเป็นพลเมืองส่วนใหญ่ของซิดนีย์... แต่เอาเข้าจริง งานกับไม่เดินหน้าเท่าที่ควร กฎหมายต่าง ๆ ไม่ถูกเสนอผ่านสภา แต่กลับถูกสั่งให้กลับไป ทบทวนแล้วทบทวนอีก...อุปสรรคสำคัญของนายกฯ โอฟาร์เรลก็คือไม่มีเงินในการบริหาร....งาน นี้แพรว!เชื่อขนมกินได้ว่า ความนิยมรัฐบาลพรรคผสมจะถดถอยลงเรื่อย ๆ ค่ะ...........@ รายนี้ ถือเป็นรายแรกของส.ส.ในรัฐบาลน.ซ.ว.ที่ประกาศลาออกจากการเป็นส.ส.ไปแล้วคือนายสตีฟ แคนสเดลส.ส.พรรคเนชั่นแนล เขตเลือกตั้งแคลเรนซ์หลังจากถูกเปิดเผยว่า เขาให้ความเท็จต่อ ตำรวจเพื่อหลีกเลี่ยนค่าปรับขับรถฝ่าไฟแดงในปี 2005 ถือว่าเป็นส.ส.หน้าบางที่ถูกข้อกล่าวหา แล้วลาออกทันที... การเลือกตั้งซ่อมน่าจะมีขึ้นในเร็ว ๆ นี้ และเป็นที่คาดว่าพรรคเนชั่นแนลอาจ จะได้เลือกตั้งซ่อมกลับเข้ามาอีก แต่ตัวตัดสินอยู่ที่ผู้ได้รับเลือกตั้งใหม่จะได้รับคะแนนเสียงห่าง จากคะแนนพรีเฟอเรนซ์ที่เคยได้ 81.4% เท่าไร.... มันจะเป็นเครื่องฟ้องอารมณ์ของประชาชน... และถ้าจับพลัดจับผลูนางเจเน็ต คาวานอจห์ ผู้สมัครจากพรรคกรีนส์ที่กำลังมาแรง ประกอบกับ พรรคเลเบอร์สั่งพลพรรคไปช่วยหาเสียงเต็มที่.. หากชนะได้เป็นส.ส.ขึ้นมาก็เรียกได้ว่าเป็นดราม่า ครั้งยิ่งใหญ่ทางการเมืองรัฐน.ซ.ว.ทีเดียวค่ะ..........@ ก่อนจากไปสังคมอื่นแพรว!ขอเตือนถึง สวัสดิภาพบนศีรษะในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เพราะเจ้ากางเขนดง-แม็กไพนก์ที่เป็นมิตรกับมนุษย์ในฤดู อื่นแต่ฤดูนี้จะเป็นนกโหดตามสัญชาตญาณปกป้องลูกน้อย.. มันจะบินโฉบลงเบิร์ดศีรษะมนุษย์ ที่มาเข้าใกล้รังลูกน้อยของมันดังนั้น โปรดระวังไว้บ้างก็ไม่เสียหายอะไรค่ะ...............@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย......... พระครูสังฆรักษ์บุญสม คัมภีรปัญโญ เจ้าอาวาส วัดไทย นครเมลเบิร์น มีลิขิตมาว่า ... เราท่านทั้งหลาย ทำบุญสร้างโบสถ์สร้างกุฏิวิหารกันมาตั้งแต่เล็ก จนโต โอกาสที่จะได้ทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดในต่างประเทศนั้นมีไม่บ่อยนัก ขณะนี้วัดไทยนครเม ลเบิร์นได้ตกลงซื้อบ้านพร้อมที่ดินเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อการเผยแพร่พระพุทธศาสนา และชุมชน เมื่อได้บ้านพร้อมที่ดินนี้แล้ววัดไทยนครเมลเบิร์นก็จะมีพื้นที่รวมเป็น 1 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา ขอเชิญชวนทุกท่านได้มีส่วนร่วมทำบุญซื้อที่ดินถวายวัดในต่างประเทศครั้งนี้ ร่วม บริจาคตามกำลังศรัทธา หรือจะบริจาคเป็นตารางฟุต/ตารางเมตร ตารางฟุตละ $99 (3,000 บาท)

ไว้อาลัยแด่ นางฐิตินาถ สัจจิพานนท์ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 6


ในตัวเมืองเมลเบิร์น ตำรวจกล่าวว่าพระบัญชาควรจะกลับถึงที่พักตั้งแต่เวลา 17.00 น.ของวันที่ 15 ก.ย.54 แต่จนป่านนี้ยังไม่มีใครพบเห็น พระบัญชาสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เพียงเล็กน้อย เท่านั้นและยังไม่คุ้นเคยกับตัวเมืองเมลเบิร์น หลังจากเดินทางจากประเทศไทยมาถึงออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.54 ตำรวจกล่าวว่า พระบัญชา สูงประมาณ 165 ซ.ม. รูปร่างผอม ตาสีน้ำตาล หัวโล้น ล่าสุดที่พบเห็นพระบัญชาห่มจีวรสีเหลืองและใส่รองเท้าแตะ ... ก่อนหน้านี้คนไทยที่หาย สาบสูญไปจากเมลเบิร์นชื่อ สิริยากร หรือ “น้องปราง” อายุ 13 ปี หายตัวไปตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย .54 ขณะเดินทางไปโรงเรียน แต่ครูประจำชั้นบอกว่า “น้องปราง”ไม่ได้เข้าชั้นเรียนในวันนั้น มี ผู้พบเห็นครั้งสุดท้ายเวลาบ่ายของวันเดียวกันขณะที่ “น้องปราง”เดินอยู่บนถนน Chandler Road, Boronia มุ่งหน้าไปยังถนน Dorset Road จนป่านนี้ยังไม่มีใครรู้เบาะแส..........@ “คุณไก่” คัมภีร์ รัตนโชติพานิช ตัวแทนบางกอกแอร์ ฯ ในเมลเบิร์น ประกาศโถมตัวอย่างเต็มที่ ช่วยจัด งาน“ลูกทุ่งดินเนอร์ไนท์มหากุศล” วันจันทร์ที่ 26 ก.ย.54 เริ่มตั้งแต่ 17.00 น. ที่ Springvale Town Hall, 397-405 Springvale Road, Springvale บัตรราคา $39.00  (รวมอาหาร ไม่รวม เครื่องดื่ม)  เพื่อนำรายได้(กำไร)ไปสมทบทุนสร้างซุ้มประตูทางเข้าและรั้วด้านหน้าของวัดธรรมรัง ษี ... กิจกรรมภายในงานมีมากมายหลายอย่าง รวมทั้งศิลปินรับเชิญ ดำ ฟอร์เอฟเวอร์ การ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง สอยดาว เกมส์สนุก และการจับฉลากตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมลเบิร์นกรุงเทพ ฯ บริจาคโดย “คุณเต้ย” อธิวัฒน์ กฤษณัมพก ผจก.ทั่วไปประจำออสเตรเลียตอนใต้ บริษัท การบินไทย ฯ (สำนักงานเมลเบิร์น) คุณไก่กล่าวว่าบัตรผ่านประตูขายดี แต่ยังพอมีเหลือ สามารถซื้อหาได้ตามร้านวีดิโอไทยและร้านอาหารไทยในย่าน Springvale............. @ สังคมไทยในออสเตรเลีย.......ผ้าป่ามหากุศล 84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน 9999 กอง วิ่งฉิว ขึ้นหลักพันแล้ว ชาวไทยในออสเตรเลียต่างร่วมด้วยช่วยกัน บอกต่อ ๆ กันไป แพรว! ขอ อนุโมทนาด้วยค่ะ ค่อย ๆ ก้าวไปเรือ่ ย ๆ ....ผ้าป่ามหากุศลครัง้ นีถ้ อื ว่าพวกเราชาวไทยในออสเตรเลีย นั้นโชคดี ได้มีโอกาสสร้างบุญนี้ เป็นบุญแห่งการรวมพลัง ......เขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ พระอุโบสถ และพระมหาธาตุเจดีย์....เป็นแบบพระราชทาน และเมื่อสร้างเสร็จก็นับว่าเป็นพุทธะ สถานทีย่ ง่ิ ใหญ่ของคนไทยทีร่ ว่ มกันสร้าง เป็นสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิห์ นึง่ เดียวในออสเตรเลีย งบประมาณ การก่อสร้างถึง 180 ล้านบาท เดิมทีมีผู้ใจบุญที่เมืองไทยจองกันไว้ที่จะสร้างเองทั้งหมด แต่ไม่ สำเร็จจึงเหลือให้พวกเราชาวไทยในออสเตรเลีย ช่วยกันสานต่อ ระดมต่อยอดสร้างบุญกัน...... แพรว! ได้เห็นผู้ใจบุญจำนวนมากต่างสร้างบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับ นับว่าเป็นความคิดที่ดี .

เรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ บำเพ็ญกุศลสิริอายุวัฒนะ 60 ปี ท่านพระอาจารย์ยันตระ อมโร (อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าสุญญตาราม บันดานูน และเป็นผู้ก่อตั้งวัดป่าสุญญตาราม บันดานูน) ณ. วัดป่าสุญญตาราม บันดานูน 225 Teudts Rd, Bundanoon, NSW 2578 โทร. 02 48844262 ในวันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2554 ศกนี้ ดังมีรายการต่อไปนี้ เวลา 10.00 น. คณะศิษยานุศิษย์ พร้อมกันที่วัดป่าบันดานูน 11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์รับประทานอาหารพร้อมกัน 12.30 น. ปฎิบัติธรรมนั่งสมาธิภาวนาถวายเพื่อเป็นอาจาริยะบูชา เนื่อง ในโอกาสที่ท่านพระอาจารย์ยันตระ อมโร ครบรอบคล้ายวันเกิด 60 ปี 13.00 น. คณะศิษยานุศิษย์ พร้อมกันที่ศาลาสวดมนต์ เพื่อรับฟังเสียงของท่านพระ อาจารย์ยันตระโดยตรงจากอเมริกา รับพรอันเป็นสิริมงคล และคติธรรม 14.30 น. พระสงฆ์อนุโมทนา เป็นอันเสร็จพิธี กราบขอบพระคุณทุกท่านที่มาร่วมงานแสดงมุทิตาสักการะ คณะศิษยานุศิษย์วัดสุญญตาราม ป่าบันดานูน หมายเหตุ รายการจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงเวลา เนื่องจาก Daylight saving จะเริ่มขึ้นในอาทิตย์ของต้นเดือนตุลาคม จึงขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย We would like to invite all disciples of Phra Ajahn Yantra Amaro to join us at Wat Pa Sunnataram Bundanoon 225 Teudts Rd, Bundanoon, NSW 2578 Tel. 02 48844262 on the 15th October 2011, to celebrate Phra Ajahn Yantra Amaro’s 60th Birthday (He was the first abbot of Wat Pa Sunnataram Bundanoon). The 15th of October coincides with his actual birthday in USA (which is the 14th as they are 16 hours behind us) Programme 10.00 am Arrive at Sunnataram Forest Monastery 11.00 am Offering foods to Sangha 12.30 am Meditation session in gratitude to Phra Ajahn Yantra on the occasion of his 60th birthday anniversary. 01.00 pm Gathering at the chanting hall to listen live of Phra Ajahn Yantra Amaro’s voice via Skype direct from USA and receive blessing from him 2.30 pm Sangha give blessing

Hope we can all come together in gratitude to the founder of this beautiful Monastery on this special day. Note* times have been changed as the daylight saving start early in October this year. THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 7

......ขออนุโมทนาค่ะ.........เพื่อความสะดวกในการสร้างบุญ ขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ที่วัดพุทธ รังษี แอนนันเดล.......หรือที่ในเมือง.....ร้านรังผึ้ง หรือจะให้สะดวกมากกว่านั้นก็โทรศัพท์มาแจ้ง ชื่อและจำนวนกองผ้าป่า ที่ไทย-ออสก็ได้.....สำหรับเรื่องเงินก็ให้ส่งเข้าบัญชีวัดไปได้เลย.......@วัน เสาร์ที่ 24 กันยายน มีงานบรรจุอัฐิโยมพ่อพระอาจารย์มานะ ที่วัดป่าสุญญตาราม บันดานูนเริ่ม งาน 10 โมงเช้าเป็นต้นไป พระสงฆ์รับบิณฑบาตร ถวายอาหารเพล และร่วมรับประทานอาหาร กลางวัน ......@วันเดียวกันที่วัดธัมมธโรมีคณะชาวจีน จากชมรมและสมาคมชาวจีน-อินโดจีน-ไช น่า ย่านซิดนีย์ตะวันตก (แคบบรามัตตา) กว่า 130 คนมาร่วมกันทำบุญสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิม พระเกียรติ พระอุโบสถ และพระมหาธาตุเจดีย์.........พร้อมร่วมรับประทานอาหารกลางวันที่วัด.... ..... @ วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน ตั้งแต่เวลา 9.00 น.- 16.00 น. ที่วัดป่าพุทธรังษีลูเมียร์ แคม เบลทาวน์ ......สมาคมชาวปักษ์ใต้แห่งออสเตรเลีย ขอเรียนเชิญทุกท่านไปร่วมสืบสานประเพณี ชาวปักษ์ใต้ วันสารทเดือนสิบ ร่วมทำบุญตักบาตร ขบวนแห่หมรับ ซุ้มอาหารปักษ์ใต้ พิธีส่ง ตายาย ชิงเปรต รำมโนรา และการแสดงประเพณีต่าง ๆ ของชาวปักษ์ใต้ ........@ วันจันทร์ที่ 26 กันยายน ณ State Theatre… โน้ส อุดม แต้พานิช พร้อมที่จะกลับมาทำให้แฟนๆ ชาว ออสเตรเลียฮากันอีกครั้งแล้ว!! กับ “เดี่ยว 9.5 Live in Sydney” โดย โน้ส อุดม และพบกับ 2 แขกรับเชิญพิเศษ เสียงดี… เจ้าพ่อและเจ้าแม่อูคูเลเล่...และสำหรับในปีนี้จะแสดงแค่เพียงรอบเดียว เท่านั้น ณ นครซิดนีย์ .......... @ ด.ญ.ณรดา ชาตะสิงห์ (แอร์) ม.2 โรงเรียนสาธิตจุฬา ผลการ เรียน ป.6 : O-Net วิชาภาษาอังกฤษ ผลสอบได้เต็ม 100 ม.1 : สอบ Pre-Test โรงเรียนสาธิต ปทุมวันฯ ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ที่ 1 : การแข่งขันภาษาอังกฤษชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี ประจำปี 2553 ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ที่ 1 ม.2 : โครงการทดสอบความรู้ บริษัท เสริม ปัญญา จำกัด ผลสอบวิชาภาษาอังกฤษได้ที่ 1 ของกรุงเทพฯ ได้รับประกาศเกียรติคุณชมเชยจาก โรงเรียนสาธิตจุฬาฯในฐานะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน สร้างความปลาบปลื้มให้กับคุณพ่อ กรกฏ และคุณแม่พราภินันท์ ชาตะสิงห์  เป็นของขวัญให้กับคุณกรกฏ ชาตะสิงห์ ผู้จัดการ ทั่วไป บริษัท การบินไทย จำกัดมหาชนประจำประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกำลังจะไปประจำที่กรุง นิวเดลี ประเทศอินเดียวันที่ 16 ตุลาคม 2554 นี้.......@ การบินไทยรับรางวัลพัฒนาองค์กรดี เด่น ในงานประกาศผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี รางวัล ดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่บริษัทฯ สามารถพลิกกลับมามีกำไรกว่า 15,000 ล้านบาท ในปี 2553 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งหมดนี้ เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของฝ่ายบริหารและพนักงานทุกคน รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา และการปรับสถานะ ขององค์กรให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริหารด้านสถานะการเงิน เพื่อให้สามารถตอบ สนองต่อพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้ง มีผลประกอบการด้านการ เงินและด้านอื่นๆ ที่ดี อีกทั้งยังมีการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถจัดการแก้ไข ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ได้ดี.........@ นอกจากนี้การบินไทย ได้รับการจัดอันดับให้เป็นสายการ บินยอดเยี่ยมอันดับ 2 ของโลกและเอเซียแปซิฟิก ผลจากการประกาศรางวัล Business Traveller Asia-Pacific Awards 2011 ที่จัดขึ้น ณ โรงแรมคอนราด ฮ่องกง นอกจากนี้ การบินไทยยังได้ รับรางวัลอื่นๆ ได้แก่ รางวัลอันดับ 2 ที่มีรายการสะสมไมล์ยอดเยี่ยม (Royal Orchid Plus) อันดับ 3 ที่ให้บริการชั้นธุรกิจยอดเยี่ยม และชั้นประหยัดยอดเยี่ยม อันดับ 3 ที่ให้บริการห้อง รับรองพิเศษยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ทั้งนี้ การบินไทยจะมุ่งมั่นในการดำเนินงานเพื่อ สร้างความพึงพอใจให้กับผู้โดยสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาอันดับสายการบินยอดเยี่ยมที่ผู้โดยสาร ทั่วโลกโหวตให้ด้วยความไว้วางใจ.........@ เตรียมต้อนรับสายการบินใหม่ของการบินไทย เปิดตัว ไทยสไมล์ สายการบินราคาประหยัด พร้อมให้บริการเที่ยวบินแรก ในเดือนกรกฎาคม 2555 ไทยสไมล์ สายการบินที่มุ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ Light Premium เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่ลูกค้า โดยจะมีภาพลักษณ์ของความทันสมัย เน้นความรวดเร็วของการให้บริการ ด้วยราคาและการ บริการที่เหมาะสมกับเส้นทางบิน โดยลูกค้าจะยังคงได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น บริการ อาหารเครื่องดื่ม การเลือกที่นั่ง น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ รวมทั้งการสะสมไมล์ เช่นเดียวกับทุก เที่ยวบินของการบินไทย และในกลุ่ม Star Alliance สำหรับปีแรกนั้น ไทยสไมล์จะเปิดให้ บริการเส้นทางในประเทศประมาณ 5 เส้นทาง คือ อุบลราชธานี อุดรธานี ขอนแก่น เชียงราย และสุราษฎร์ธานี ซึ่งการเดินทางจะออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยจะใช้เครื่องบินใหม่ที่จะนำ เข้าในเดือนมิถุนายน 2555 รวม 11 ลำ คือ แอร์บัส เอ-320 ความจุ 174 ที่นั่ง หลังจากนั้นในปี ที่ 2 จะเริม่ เปิดให้บริการออกไปยังประเทศเพือ่ นบ้าน คือ ประเทศในกลุม่ อาเซียน เอเชียตะวันออก เฉียงใต้ อินเดีย และจีน โดยอัตราค่าบริการจะต่ำกว่าการบินไทย แต่สูงกว่าสายการบินต้นทุนต่ำ. ........@ สำหรับท่านที่ชื่นชอบรายการโทรทัศน์เมืองไทย....ชมสด ๆ พร้อมประเทศไทยทุกช่อง เช่นการแข่งขันชกมวย (มวยตู้สมัยโบราณ) ภาพยนต์ ละคร และรายการอื่น ๆ มากมาย...... ปัจจุบันไม่ต้องติดตั้งจานดาวเทียมให้ยุ่งยากแล้ว......หากบ้านท่านใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บร อดแบนด์) ซึ่งจริงแล้วแทบทุกบ้านใช้กันอยู่แล้ว......อย่าติดตั้งให้เสียเปล่าแค่ใช้อินเทอร์เน็ต ท่านสามารถซื้อกล่องรับสัญญาณโทรทัศน์จากไทยได้ในซิดนีย์ เสียบเข้ากับบรอดแบนน์ แล้วต่อ เข้ากับทีวีรุ่นเก่า....ก็จะได้ชมรายการทีวีสด ๆ จากไทยทันที........ @ หนังสือพิมพ์ไทย-ออส และ ชาวไทยในซิดนีย์ ขอแสดงความเสียใจในการจากไป ของนางฐิตินาถ สัจจิพานนท์ ภริยาของ เอกอัครราชทูต ดร.ชัยยงค์ สัจจิพานนท์ สอท. ณ กรุงโซล (อดีตกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์) ถึงแก่กรรม เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 19 ก.ย. 2554 ที่โรงพยาบาลในกรุงโซล จะนำศพมาประกอบ พิธีทางศาสนาที่กรุงเทพฯ โดยจะเดินทางมาถึง กทม. ในวันพฤหัสฯ ที่ 22 ก.ย. หรือศุกร์ที่ 23 ก.ย. 2554 กำหนดการ ..... วันศุกร์ที่ 23 – 28 ก.ย. 2554 ประกอบพิธีที่โบสถ์เซนต์หลุยส์ ถ. สาทรใต้ สาทร กทม. เช้าวันพฤหัสที่ 29 ก.ย. 2554 ฝังศพที่ศานติคาม สุสานมิสซังโรมันคาทอลิก ..........@


การยื่นขอวีซ่าทั้งสองแบบนี้จะเป็นการยื่นขอพี คำแนะนำของดิฉัน) ยื่นขอวีซ่าไปอยู่ที่แอดิเลด อาร์ แ บบนายจ้ า งเป็ น สปอนด์ เ ซอร์ ทั้ ง คู่ แต่ กัน หลายคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก สำหรับ ENS นั้นนายจ้างส่วนใหญ่จะไม่ได้อยู่ บางคนเป็นเจ้าของธุรกิจนำเข้าสินค้า บางคน โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com ประกอบธุรกิจทำร้านอาหาร บางคนทำงานกับ ในเขต Regional Area ค่ะ Migration Agent Registration Number 9687565 ที่กระทรวงอิมมิเกรชั่นกำหนดกฎหมาย บริษัทใหญ่ ฯลฯ บุคคลเหล่านี้ได้มีส่วนชักนำ ให้ RSMS มีความยืดหยุ่นกว่า ENS ก็ด้วย ให้ญาติพี่น้อง เพื่อน เข้าไปอยู่ในแอดิเลดเช่น เมื่ออาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้เดินทางไปเพิร์ธ ดิ ฉั น จะเขี ย นข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม แต่ เ ฉพาะ วัตถุประสงค์ที่มีอย่างชัดเจนว่า ต้องการสนอง กัน คนๆหนึ่งที่โยกย้ายไปอยู่ในที่ใหม่ทำให้มี เพื่อช่วยกันจัดสำนักงาน ที่เพิ่งโยกย้ายเข้าไป สำหรับวีซ่าซับคลาสที่เกี่ยวกับ RSMS ในวัน นโยบายทีป่ ระสงค์ให้มกี ารขยายจำนวนพลเมือง บุคคลอย่างน้อยหนึ่งหรือสองคนโยกย้ายตาม ปักหลักในที่ใหม่ให้เรียบร้อย หลังจากที่ใช้ที่ นี้นะคะ เพราะด้วยเหตุว่ามีหลายๆท่านเข้ามา ขยายความเติ บโตไปยั ง ท้ อ งถิ่ น ที มี ก ารเจริ ญ เข้าไปด้วย ก็เท่ากับเพิ่มจำนวนประชากรสอง ทำงานชั่วคราวมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้ว พบปรึกษากับดิฉันเกี่ยวกับการยื่นขอวีซ่าถาวร เติบโตช้า หรือมีจำนวนผู้คนอยู่ในท้องถิ่นนั้น หรือสามคนแล้วล่ะค่ะ ดังนั้น ก่อนอื่นเลยก็อยากจะขออนุญาตหนัง ประเภท RSMS และแจ้งว่าค่อนข้างสับสน น้อย เพิ ร์ ธ ก็ เ ช่ น กั น เมื่ อ หลายๆปี ก่ อ นโน้ น สือพิมพ์ไทย-ออส ประกาศแจ้งที่อยู่ใหม่อย่าง เพราะว่ามีหลายแหล่งหลายข้อมูลเหลือเกินจน ซึ่งดิฉันก็เห็นด้วยนะคะว่าสมเหตุสมผล ใครๆก็บอกว่าเป็นเมืองที่เงียบเหงาไม่มีผู้คน เป็นทางการที่เพิร์ธสำหรับท่านผู้อ่านคอลัมน์นี้ งงไปหมด และคิ ด ว่ า เป็ นโปรแกรมที่ เ รี ย กได้ ว่ า เวิ ร์ ค ค่ ะ เลย วันเสาร์อาทิตย์จะนอนเล่นบนถนนกลาง ที่อยู่กันที่รัฐออสเตรเลียตะวันตกกันด้วยนะคะ สรุปว่า RSMS คืออะไรกันแน่ และจริง ดิฉันไม่ใช่นักวิเคราะห์เศรษฐกิจหรือนักวิจัย เมืองเพิร์ธก็ยังได้ เพราะไม่มีรถเลย แต่เพิร์ธ สำนักงาน AVSS ที่เพิร์ธตั้งอยู่ที่ยูนิต 2 หรือไม่ที่ว่าหากยื่นแบบ RSMS แล้วจะไม่ต้อง อะไรเลยนะคะ อาศัยสังเกตจากหลายๆเมือง ในวันนีไ้ ม่ใช่อย่างทีก่ ล่าวมาแล้วนะคะ บ้านเมือง ซึ่งเป็นห้องสำนักงานอยู่ที่ตึกเลขที่ 39 หัวมุม สอบภาษาอังกฤษ ไม่ตอ้ งมีประสบการณ์ทำงาน หลายๆรัฐ ทีโ่ ปรแกรมของอิมมิเกรชัน่ ช่วยกระ ผู้คนเติบโตอย่างต่อเนื่องและคงจะเติบโตต่อไป ถนน Monger ตัดกับถนน Money ที่ North ยืน่ ปุบ๊ สองสามวันก็ได้วซี า่ ปับ๊ ฯลฯ ซึง่ ทีถ่ ามๆ ตุน้ คนให้ไปตัง้ รกรากพำนักกันในรัฐหรือท้องถิน่ อีกนานค่ะ เพราะยังมีโอกาสช่องว่างแห่งการ bridge นะคะ อยู่ติดกับวัดเวียดนามที่บนถนน และบอกเล่าให้ดิฉันรับทราบว่าได้รับฟังกันมา ที่เคยเงียบเหงา ไม่เติบโต คนโยกย้ายออกกัน ขยายความเจริญกันอีกมาก ดิฉนั ไปเพิรธ์ มาคราว นี้เลยค่ะ หากเป็นคนไทยที่นิยมไปซื้อของกิน นั้นก็เป็นเรื่องที่เป็นความจริงอยู่แต่ไม่ทั้งหมด ไปทำมาหากินกันในทีท่ ม่ี คี วามต้องการแรงงาน นีเ้ จอะกับช่วงรถติดเช้าเย็นคล้ายๆกับซิดนียแ์ ล้ว ของใช้ของไทยกันแถวนอร์ธบริจด์ ก็คงจะรู้จัก เนื่องจากว่าแม้ว่า การยื่นขอพีอาร์หรือ มากกว่ากัน อย่างยกตัวอย่างเช่น เมืองแอดิเลด ล่ะค่ะ แม้ว่าจะยังไม่มากมายเท่า กันดีนะคะ เพราะส่วนใหญ่กม็ กั จะขับรถวนเวียน วีซ่าถาวรในแบบ RSMS นี้จะมีความยืดหยุ่น ซึ่งดิฉันได้มีโอกาสไปบ่อยและไปๆมาๆหลาย หาที่จอดรถกันอยู่แถบถนนนี้เนื่องจากมีที่จอด ในเรื่องของภาษาอังกฤษ เรื่องประสบการณ์ ปี แ ล้ ว จากเมื่ อ ห้ า หกปี ที่ แ ล้ ว จนถึ ง ปั จ จุ บั น ก่อนจบคอลัมน์วนั นี้ ดิฉนั ขอเปรียบเทียบ รถริมถนนค่อนข้างมากค่ะ แต่ดิฉันไปครั้งนี้ที่ ทำงาน และระยะเวลาในการรอเรื่องจะเร็วกว่า แอดเลดมีความเปลีย่ นแปลงมากมายค่ะ ซึง่ ดิฉนั การยื่นขอวีซ่าแบบ RSMS กับแบบ ENS ซึ่ง จอดรถข้างถนนฟรีหายไปหมดแล้วค่ะ มีตู้มิ การยื่นขอในประเภทอื่นๆหลายประเภท แต่ก็ เชือ่ ว่าส่วนหนึง่ ก็มาจากโปรแกรมของอิมมิเกรชัน่ ทั้งสองประเภทนี้หลักเกณท์ทั่วไปคล้ายๆกัน เตอร์ เ ก็ บ เงิ น มาติ ด ตั้ ง กั น เป็ น ระยะๆเลยค่ ะ ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านที่ยื่นขอวีซ่าเข้าไป นี้ล่ะค่ะ ดิฉันเชื่อเช่นนี้จากประสบการณ์ที่มี ค่ะ แต่ดิฉันเปรียบเทียบดูว่า RSMS มีความ ท่าทางเทศบาลเมืองเพิร์ธคงจะคิดกันเรียบร้อย แล้วจะได้อย่างที่พูดมานี้ทั้งหมดหรือไม่ได้ ขึ้น จำกัดของตนเองที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมของ ยืดหยุ่นกว่าอย่างไร แล้วว่าควรจะหารายได้เพิ่มจากการจอดรถแถบ อยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ในแต่เรื่องใน ความสำเร็จของลูกค้าหลายคนที่โยกย้าย(ตาม นอร์ธบริจด์ ซึ่งในปัจจุบัน(ที่ดิฉันรับทราบจาก แต่ละเคสไปค่ะ RSMS ENS คนท้ อ งถิ่ น ) มี ก ารปรั บ ปรุ ง พั ฒ นากั น อย่ า ง สิ่งที่สำคัญที่สุดที่การยื่นขอวีซ่าประเภท อาชีพที่ยื่นขอไม่จำกัด อาชีพที่ยื่นขอต้องอยู่ในลิสต์อาชีพ ENS เท่านั้น รวดเร็ว ตึกใหม่ๆทั้งที่เป็นสำนักงานและที่อยู่ RSMS จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น คือ อายุไม่เกิน 45 แต่พิจารณายืดหยุ่นได้มาก อายุไม่เกิน 45 พิจารณายืดหยุ่นได้บ้าง อาศั ย ขึ้ น กั น ทั้ ง ที่ เ สร็ จ แล้ ว และกำลั ง ก่ อ สร้ า ง การได้รับการรับรองจากหน่วยงานที่เรียกกันว่า ภาษาอังกฤษ IELTS 4.5 เฉลี่ย (ยืดหยุ่นได้มาก) ภาษาอังกฤษIELTS 5 ทุกหมวด(ยืดหยุ่นได้บ้าง) และแถบนี้เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางหนึ่งของชุม Regional Certified Body – RCB หรือไม่ค่ะ เงินเดือนตามสมควรตามมาตรฐานของออสเตรเลีย เงินเดือนต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนด($49330 ต่อปี) ชนเอเซียเลยค่ะ เพราะ RCB ซึง่ จะเป็นองค์กรใดนัน้ กระทรวง คุณวุฒิผู้สมัครอย่างน้อย Diploma (ยืดหยุ่นได้) คุณวุฒิของผู้สมัครจะต้องมีการทำประเมิน Skills คนไทยเราก็มธี รุ กิจกันทัง้ ร้านอาหาร ร้าน อิมมิเกรชัน่ ได้มกี ำหนดเอาไว้ในลิสต์ของ RCB Assessment และมีประสบการณ์ทำงาน หรือ ขายโกรเซอรี่ต่างๆจากเมืองไทย ดีวีดี หนังสือ แล้วค่ะ RCB เหล่านี้คือองค์กรที่อยู่ในท้องถิ่น ทำงานกับนายจ้างที่ยื่นขอด้วยวีซ่าทำงานมาก่อน พิมพ์ ฯลฯ ก็อยูก่ นั แถบแถวนอร์ธบริจด์น้ี ดิฉนั ของเขตนั้น ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรัฐบาลของ เจอะเจอคนไทย นักเรียนไทย ก็ทน่ี ล่ี ะ่ ค่ะ ดิฉนั รัฐนั้นๆค่ะ รายละเอียดตรวจสอบที่www.immi วันนี้ดิฉันคงจะเขียนเรื่องของ RSMS ไว้แค่นี้นะคะ จะนำเอาข้อมูลอื่นๆที่น่าสนใจไปต่อใน ไปคราวนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ ไปฝากท้องไว้ที่ร้าน .gov.au ได้ค่ะ ฉบับหน้านะคะสวัสดีค่ะ ไทยร้านโปรด S&T Thai Cafe บนถนน RCB เหล่านีจ้ ะเป็นผูท้ พ่ี จิ ารณาว่านายจ้าง William เสียสองมื้อเลยค่ะ ที่จะขอเป็นสปอนด์เซอร์ยื่นเรื่องให้แก่ลูกจ้าง ดิฉันไปเพิร์ธช่วงตรงกับที่ทางกระทรวง นั้น สมควรที่จะรับรองให้หรือไม่ โดยดูจาก อิมมิเกรชั่นประกาศให้รัฐออสเตรเลียตะวันตก เรื่องต่างๆดังนี้นะคะ ทั้งรัฐซึ่งก็รวมทั้งในตัวเมืองเพิร์ธให้อยู่ในเขตที่ นายจ้างนั้นมีธุรกิจประกอบกิจการจริงๆ เรียกว่า Regional พอดีเลยค่ะ ซึ่งดิฉันได้เคย อยู่ในเขตท้องถิ่นนั้นจริงหรือไม่ เกริ่นๆเอาไว้ในคอลัมน์นี้มาแล้วตั้งแต่ยังไม่ได้ นายจ้างมีความต้องการอย่างแท้จริงหรือ ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการ ประกาศออก ไม่ในการสปอนด์เซอร์คนมาทำงาน มาบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 กันยายน 2011 ที่ นายจ้ า งมี ค วามสามารถที่ จ ะว่ า จ้ า งผู้ ที่ ผ่านมามีรายละเอียดที่ดิฉันจะนำมาสรุปคร่าวๆ สปอนด์เซอร์มาให้ทำงานอยู่กับตัวเองได้อย่าง ดังนี้นะคะ น้อยเป็นเวลาสองปีหรือไม่ จากการประกาศให้เพิร์ธรวมอยู่ในเขต ตำแหน่งงานที่นายจ้างเสนอขอนั้นเป็น Regional Area นีท้ ำให้ผทู้ พ่ี ำนักอาศัยอยูท่ เ่ี พิรธ์ ตำแหน่งที่ทำที่ในเขตท้องถิ่นนั้นหรือไม่ AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer อาจจะสามารถยื่นขอวีซ่าได้เพิ่มขึ้น คือ ทั้ง นายจ้างเสนอบุคคลทีต่ อ้ งการสปอนด์เซอร์ AFS Licensed No. 232706 Public Liability สปอนด์เซอร์โดยนายจ้าง (Regional Sponsored นั้นที่มีคุณสมบัติการศึกษาอย่างน้อยในระดับ SIMON ZHANG Worker Compensation Migration Scheme – RSMS) สปอนด์เซอร์ Diploma หรือไม่ Financial Planer and Authorised Representative ด้วยรัฐหรือสปอนด์เซอร์โดยญาติใกล้ชดิ (Family ซึ่งถ้าหากทาง RCB มีความสงสัยหรือ Superannuation Tel:(02) 9633 4316 Sponsored – Regional GSM)ในวีซา่ ซับคลาส พิจารณาแล้วไม่สนับสนุน ก็จะไม่เซ็นต์รับรอง Mob. 0412 530 503 ดังนี้ ใบสมัครให้นายจ้างก็จะทำให้นายจ้างไม่สามารถ สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี. -RSMS – Subclass 119 และ Subclass 857 ยืน่ เรือ่ งขอเป็นสปอนด์เซอร์ในประเภท RSMS Surasak Doung-Rutana J.P. -Skilled Regional Sponsored (Provision) นี้ได้ค่ะ ดังนั้น ขั้นแรกเลยองค์กรที่สำคัญที่สุด ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 Subclass 475 สำหรับการยื่นขอวีซ่าถาวรแบบ RSMS นี้คือ ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 -Skilled Regional Sponsored (Provision) RCB ค่ะ Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) Subclass 487 อย่างไรก็ตามการยื่นขอประเภท RSMS ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au -Skilled Regional Sponsored (Permanent) นี้ ก็ จ ะยื ด หยุ่ น มากกว่ า การยื่ น ขอแบบ ENS Subclass 887 (Employer Nomination Scheme) มากนะคะ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 8

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

ี ร ฟ ษา

ปรึก

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน


โดย......... พี่เม้าท์ AVSS

บอกกล่าว

กันหน่อยจ้า “เด็กสมัยนี้น่ะ ทำไมเป็นแบบนี้กัน จะ ไม่ทำ จะอะไรก็ไม่บอกป้า ... ทำกับป้าแบบนี้ อีกล่ะ ไม่แคร์ป้ากันเลย เฮ่อออ...”เสียงบ่นจาก เจ้าของร้านอาหารที่พี่เม้าท์รู้จักท่านนึงค่ะ วัน นี้พี่เม้าท์ ขอเม้าท์ไกลกันหน่อยเพราะเรื่องราว ในวันนี้มาจากรัฐอื่น คุณป้าเจ้าของร้านอาหาร ท่านนี้ด้วยความบังเอิญเป็นเจ้านายเพื่อนพี่เม้าท์ เอามาเม้าท์ให้เด็กๆที่ร้านฟังกัน พี่เม้าท์จึงขอ เล่าเพื่อเตือนใจน้องๆ เรื่องนี้น่ะเกิดขึ้นเมื่อสองอาทิตย์ก่อน....... ..ที่ ร้ า นอาหารไทยในรั ฐ หนี่ งได้ รั บ พนั ก งาน เสริฟสาวสวยมาใหม่ กำลังเรียนภาษาอยู่เพื่อ จะต่อปริญญาโท โปรไฟล์ดจี บตรีทม่ี หาวิทยาลัย ชื่อดัง น้องหนูมาทำงานวันแรกด้วยมาดของ สาวมั่ น ใส่ ส้ น สู ง นุ่ ง สั้ น ส่ ะ ต้ า ยยยตายยย เจ้าของร้านและทุกชีวิตในร้านเห็นแล้วตะลึงตึง ตึงทำไม Sexy ขนาดนี้ (ทำเสริฟ์น่ะ ม่ะได้มา เดินแบบ แง่ววว) แต่ ก็ ไ ม่ ไ ด้ ว่ า อะไรคุ ณ ป้ า แค่ บ อกให้ ไ ป เปลี่ยนรองเท้าเท่านั้นเพราะดูแล้วอาจอยู่ไม่ถึง ร้ า นปิ ด กลั ว หกล้ ม หกลุกไปส่ะก่อน จบการ เทรนงานวันแรกคุณป้าเจ้าของร้านจึงได้ตกั เตือน เรื่องการแต่งกายว่าต้องเสื้อดำ รองเท้าผ้าใบน่ะ จ๊ะหนูจ๋า หรือจะเป็นรองเท้าคัทชูก็ได้ไม่ว่ากัน สาวน้อยพยักหน้า ค่ะ ค่ะ ค่ะ วันถัดมาน้องเค้าจัดเต็มเอาใจเจ้าของร้าน สุดฤทธิ์ เสื้อดำ รองเท้าคัทชู แต่...... เสื้อคุณ เธอผ่าลึกมากกกกค่ะ(เพื่อนพี่เม้าท์ลากเสียงยาว วววมาก ประมาณว่าลึกสุดขั้วหัวใจกันทีเดียว) ก้มเอาของทีหมดสมาธิทำงานกันทั้งนอกครัว ในครัว พี่เม้าท์คิดภาพตามที่เพื่อนพี่เม้าท์เล่าให้ ฟัง... ป้าเจ้าของร้านก็รอจนเลิกงานแล้วก็มา กระซิบข้าง ๆ หู “หนูเอ๋ยยย ป้าว่าเสื้อหนูมัน ลึกไปน่ะ พรุ่งนี้ป้าขอที่มิดชิดกว่านี้หน่อยน่ะ” สาวน้อยพยักหน้า ค่ะ ค่ะ แต่ก็ยังพลาดในวัน ต่อมา เครื่องแต่งกายรองเท้าทุกอย่างโอเคเป๊ะ แต่...ร้านเปิดห้าโมงน้องเข้ามาทำงานก่อนห้า โมงแค่ห้านาที เหตุผลน่ารักม๊ากกก “ก็หนูไป เรียนอ่ะค่ะ และก็กลับไปเปลี่ยนชุดที่บ้านด้วย เลยมาช้าก็ให้แต่งตัวสุภาพ หนูไม่อยากใส่ชุด ทำงานไปเรียนอ่ะค่ะTT” (เหตุผลเยอะชนะ เลิศ)

งานนี้ คุ ณ ป้ า เจ้ า ของร้ า นไปไม่ ถู ก ทาง แต่ ก็ ไ ด้ แ นะนำน้ อ งคนสวยไปว่ า สามารถเอา เสื้อผ้ามาทิ้งไว้ที่ร้านก็ได้ ไม่เป็นอะไร แต่ถ้า มาสายขนาดนี้ ก็ไม่ไหวเพราะคนอืน่ เค้าจะมอง ไม่ดีเอาได้ การเตือนของคุณป้าครั้งนี้ไม่เหมือนกับ ครัง้ ก่อนทีเ่ วลาบอกอะไรไปค่ะ ค่ะ ยิม้ รับเข้าใจ ทุกอย่าง น้องเค้าหน้าตาเริ่มเปลี่ยนไปคล้ายๆ จะแอบไม่พอใจ ตอบเสียงห้วนๆค่ะ จะมาให้ เร็วกว่านี้ค่ะ... วันนั้นทั้งวันทำงานไม่พูดไม่จา กับใคร เลิกงานปุ๊ปเดินกลับบ้านไม่เอ่ยคำลา วั น ต่ อ มาไม่ ม าทำงาน ไม่ มี ก ารโทรแจ้ ง ทาง เจ้าของร้านหรือใครๆให้ทราบล่วงหน้า ยิ่งไป กว่านั้นคืนที่ไม่มานั้นดั้นดันเป็นคืนวันศุกร์ยุ่ง กระจัดกระจายเอาส่ะทั้งพนักงานทั้งออเดอร์ อาหารรวนไปหมด.....ป้าเจ้าของร้านก็สงสัยว่า พูดเยอะหรือขี้บ่นไปรึเปล่า จึงมาปรึกษาเพื่อน พี่ เ ม้ า ท์ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ งในพนั ก งานของคุ ณ ป้ า ว่ า เดี๋ยวนี้เด็กไทยเป็นอะไรกันไปหมด ไม่ใช่คุณ น้องคนสวยคนเดียว แต่คนอื่นๆก็เป็น รวมไป ถึงเจ้าของร้านท่านอืน่ ๆก็โดนประมาณนีเ้ หมือน กัน ป้าละกลุ้ม T T จริงๆ จากที่พี่เม้าท์ฟังเนี่ยน่ะค่ะพี่เม้าท์ก็ไม่รู้ไม่ เห็นอะไรหรอกค่ะ ความจริงเป็นอย่างไรพีเ่ ม้าท์ก็ ไม่ทราบ แต่ในมุมมองของพี่เม้าท์ก็เห็นว่าการ ที่เราเป็นพนักงานไม่ว่าจะที่ไหน ทำงานอะไร ก็ตามความรับผิดชอบ ความอดทน และกฎ ระเบียบต้องมาไล่เรีย่ กัน คนทีไ่ ม่มปี ระสบการณ์ แล้วต้องมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆความผิดพลาดมัก เกิ ด ขึ้ นได้ เ สมอ จะตั้ งใจหรื อไม่ ตั้ งใจก็ ต าม เมื่อมีการบอกกล่าวตักเตือนจากผู้ใหญ่หรือผู้ที่ เป็นเจ้านาย เราก็ควรจะรับฟังและปรับปรุงเพราะ เราไม่ใช่คนแรกและคนเดียวบนโลกที่พบเจอ เรื่องแบบนี้หรอกนะคะ การเริ่มต้นไม่มีอะไร สวยงามและเรียบง่ายเสมอไปหรอกน่ะค่ะ อุป สรรคต่างๆจะผลักดันให้เราประสบการณ์สำเร็จ ในอนาคตอ่ะค่ะ สำหรับเรื่องของพฤติกรรมแบบน้องคน สวยเนี่ยนะไม่น่ารักจริงๆพี่เม้าท์ขอบอกไว้ตรง นี้ ไม่พอใจไม่อยากทำงานก็ควรต้องแจ้งต้อง บอกเจ้าของงานเค้าให้รับรู้รับทราบกันล่วงหน้า นะคะ พี่เม้าท์ทราบว่าเหตุกาณ์แบบนี้เกิดขึ้น กับผูเ้ ป็นเจ้าของธุรกิจอยูบ่ อ่ ยครัง้ โดยเฉพาะร้าน อาหาร พีเ่ ม้าท์เข้าใจและมองในมุมของทัง้ เจ้านาย และลูกน้อง(เพราะพีเ่ ม้าท์ก้อเป็นลูกน้องเหมือน กัน)ก็ไม่ได้เข้าข้างโอนเอียงไปทางไหน แต่ถ้า เราไม่พอใจหรือไม่แฮปปีท้ จ่ี ะร่วมงาน การโทร บอกหรืออย่างน้อยส่งเป็นข้อความแจ้งเจ้าของ ร้านสักนิดก็ยังดี ทางร้านจะได้เตรียมตัวหรือ หาพนักงานคนอืน่ มาเสริม ไม่ควรขาดการติดต่อ และไม่แจ้งล่วงหน้าน่ะจ๊ะ พี่เม้าท์ขอให้น้องๆ แฟนคอลัมภ์พเ่ี ม้าท์สๆู้ ขยันอดทน และมีความ รับผิดชอบแต่การงานและการเรียนด้วยน่ะค่ะ ทำตัวไม่น่ารัก พี่เม้าท์ไม่รักน่ะ จะบอกให้ อิ อิ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 9

“สมเจตน์” ชี้ “นิติราษฎร์” มุ่งล้างผิด“แม้ว”เตือนกลียุคแน่่

ต่อจากหน้า 1 พล.อ.สมเจตน์กล่าวว่าถ้าย้อนไปถึงการ ยึดอำนาจเมื่อวันที่ 19 ก.ย.นั้นการกระทำของ คณะปฏิรปู การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข(คปค.) เกิดขึ้นเพราะการบริหารงานของพ.ต.ท.ทักษิณ นั่นเอง แต่คณะปฏิรูปฯก็ไม่ได้ใช้อำนาจยึด ทรัพย์ของ พ.ต.ท.ทักษิณโดยตรงจึงได้ตั้งคตส. (คณะกรรมการตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่รัฐ) ขึ้นมาเพื่อให้ดำเนิน การนำคดีเข้าสูก่ ระบวนการยุตธิ รรมและให้ความ เป็นธรรมต่อ พ.ต.ท.ทักษิณด้วย ผลสุดท้ายคำพิพากษาของศาลออกมาแล้ว ให้ พ .ต.ท.ทั ก ษิ ณ มี ค วามผิ ดในคดี ที่ ดิ น รั ช ดา ทั้ ง หมดมั น เป็ น ผลจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม แม้จะเริ่มต้นมาจากคณะปฏิวัติแต่คณะปฏิวัติก็ ไม่ได้ใช้อำนาจโดยตรง เพราะฉะนั้นเมื่อคณะ

นิตริ าษฎร์ออกการเรียกร้องให้ลม้ ล้างการปฏิวตั ิ 19 ก.ย. จึงเป็นการลบล้างความผิดให้ พ.ต.ท. ทักษิณมองเจตนารมณ์เป็นอย่างอื่นไม่ได้ ซึ่ง เท่ากับเป็นการทำลายนิติรัฐด้วย อดีตหัวหน้าสำนักงานเลขาฯ คมช.กล่าว ต่อว่าถ้าหากมีการเดินหน้าตามคำแถลงของคณะ นิตริ าษฎร์จะเกิดกลียคุ ขึน้ อย่างแน่นอนซึง่ ไม่ใช่ การรัฐประหารเมื่อก่อนถ้ามีการบริหารประเทศ ผิดพลาดมันเป็นเรื่องของความชอบกับไม่ชอบ ของประชาชนแต่สมัยพ.ต.ท.ทักษิณเป็นเรื่อง ของความรักกับความเกลียด หากทำตามคำแถลง ของคณะนิติราษฎร์คนที่รักทักษิณก็จะพอใจ แต่คนทีเ่ กลียดทักษิณก็จะไม่พอใจ แล้วคนสอง กลุ่มนี้จะออกมาปะทะกันเข้า อะไรจะเกิดขึ้น กับประเทศจึงคิดว่าน่าจะทำให้เกิดกลียุคขึ้นอีก ครั้งในแผ่นดินไทย อ่านต่อหน้า 12


“ถวิ ล ” พลี ช ี พ ลากรั ฐ บาล ติดลบเพิ่มลุอำนาจ-รังแกขรก.!!

ผ่าประเด็นร้อน .......โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์

แม้ว่า จะไม่ไ ด้เหนือความคาดหมายกับ การที่ ถวิล เปลี่ยนศรี จะต้องออกมาแถลง ตอบโต้หลังจากคณะรัฐมนตรีภายใต้การนำของ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เห็นชอบให้ โยกย้ายให้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความ มัน่ คงแห่งชาติ(สมช.)ไปดำรงตำแหน่งทีป่ รึกษา นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำเมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมา โดยให้มีผลทันที แต่นึกไม่ถึงว่าการแถลงของเขาในวันรุ่ง ขึ้น(วันที่ 7 กันยายน) กลับส่งผลสะเทือนต่อ ภาพลักษณ์และความรู้สึกของของประชาชนใน ทางลบได้มากขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อเป็นการสะสม “ภาพยี้” ให้เกิดขึ้นเรื่อยๆ หลายคนคงคาดไม่ถึงว่า อดีตเลขาธิการ สภาความมั่นคงแห่งชาติคนนี้ที่ปกติจะพูดน้อย และไม่ค่อยตอบคำถามของสื่อในรายละเอียด ตามแบบฉบับของคนที่ทำงานด้านการข่าวเกี่ยว ข้องกับความมั่นคงของชาติ แต่กลายเป็นว่าเมื่อถึงจังหวะสำคัญเขาก็ รู้จักเลือก “ประเด็น” มาตอบโต้เพื่อเอาคืนฝ่าย ตรงข้ามได้อย่างสาสมไม่ยอมให้ถูกขยี้ให้จมดิน อยู่ฝ่ายเดียว และที่สำคัญในระยะยาวยังมีโอกาสพลิก กลับมาได้เปรียบก็มีไม่น้อย แต่เอาเป็นว่านาที นี้หลังจากฟังคำแถลงชี้แจงเปิดใจ รวมไปถึง การตั้งข้อสงสัยของ ถวิล เปลี่ยนศรี ได้ส่งผล สะเทือนต่อภาพลักษณ์ของรัฐบาลภายใต้การ นำของ ยิ่งลักษณ์ ได้พอสมควร เพราะเป็นการชี้ให้สังคมได้เห็นถึง “สาเหตุที่แท้จริง” ต่อการโยกย้ายเขาพ้นจากตำแหน่งดังกล่าว แม้ว่าในคำแถลงของ ถวิล จะไม่ได้ระบุชื่อตัว บุคคล แต่ความหมายก็เป็นที่รู้กันว่าได้ส่งผล กระทบในภาพลบก็ต้องหนีไม่พ้น บุคคลเหล่านี้ไล่ไปตั้งแต่ นายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร รองนายกรัฐมนตรี เฉลิม อยู่บำรุง ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.เพรียวพันธุ์ ดามาพงศ์ รองผูบ้ ญ ั ชาการ ตำรวจแห่งชาติ พี่เมีย ทักษิณ ชินวัตร และ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิศ์ รี ผูบ้ ญ ั ชาการตำรวจ แห่งชาติ หากจับประเด็นหลักๆที่ ถวิล ได้นำมา เน้นเพื่อให้สังคมได้รับรู้ก็คือ การโยกย้ายเขา พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่ง ชาติคราวนี้เป็นเพราะฝ่ายการเมืองต้องการให้ “บางคน” ได้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ตำรวจแห่งชาติคนใหม่ ขณะเดียวกันก็เพียงแค่ ต้องการหาตำแหน่งใหม่ให้กบั ผูบ้ ญ ั ชาการตำรวจ แห่งชาติคนปัจจุบนั มานัง่ ในตำแหน่งเลขาธิการ สภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ เพื่ อให้ ส มศั ก ดิ์ ศ รี แล้วย้ายตัวเองไปที่อื่น โดยที่ไม่มีความผิด รับรองว่างานนีโ้ ดนเข้าไปเต็มๆก็คอื รัฐบาล ทั้งชุด เพราะความหมายก็รู้อยู่แล้วว่า เพียงเพื่อ

ต้องการผลักดัน “เครือญาติ” คือพล.ต.อ.เพรียว พันธุ์ ขึ้นมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เพียงคนเดียว แต่ทำให้คนอื่นพลอยได้รับความ เดือดร้อนไปด้วย ขณะเดียวกันคนที่ได้ทำลาย ศักดิ์ศรีของตัวเองภายในช่วงเวลาข้ามคืนกลับ กลายเป็น พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ทีส่ ยบยอมหลังจาก “สมใจ” กับตำแหน่ง เลขาธิการสภาความมัน่ คงแห่งชาติทฝ่ี า่ ยการเมือง ได้หยิบยืน่ ให้เพือ่ แลกเปลีย่ นกับการลุกจากเก้าอีผ้ ู้ บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เปิดทางให้ พล.ต.อ. เพรียวพันธุ์ นั่งแทน สำหรับฝ่ายการเมืองทีถ่ กู ระบุวา่ ลุแก่อำนาจ เหยียดหยามข้าราชการ แม้จะไม่ชดั เจนว่าหมาย ถึงใครบ้างแต่รบั รองว่าหนึง่ ในนัน้ ย่อมต้องหมาย ถึงรองนายกรัฐมนตรี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ที่ ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์กดดันให้ถวิล ทำหนังสือขอย้ายตัวเองไปนั่งที่อื่น โดยอ้างว่ามาเพราะการเมืองเมื่อเปลี่ยน ขั้วอำนาจใหม่ก็ต้องไปตามวิถีทาง พร้อมกันนี้ ยังเคยกล่าวหาว่า ที่ผ่านมาเคยเป็นเลขานุการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ในช่วงกระชับพื้นที่ระหว่างการ ชุมนุมก่อจลาจลของคนเสื้อแดงเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 รวมไปถึงคำให้สัมภาษณ์ที่ ระบุว่าไม่ใว้วางใจหากให้นั่งร่วมประชุมคณะ รัฐมนตรี อย่างไรก็ดีคนที่โดนเข้าไปเต็มๆและเชื่อ ว่าเป็นครั้งแรกๆที่ต้องเจอบรรยากาศแบบนี้ก็ คือนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ เพราะในคำแถลง ของ ถวิล ได้ระบุทำนองว่า เธอ“ไร้ภาวะผู้นำ” ไม่ออกมาปกป้องลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาโดย ตรง ทั้งที่ไม่ได้มีความผิดและที่ผ่านมานายก รัฐมนตรีเคยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่า ถวิลไม่มี ความผิด ดังนั้นเมื่อไม่มีความผิด ไม่บกพร่อง แล้วไปโยกย้ายทำไม ลักษณะที่ออกมาจึงเป็น แบบถูกรังแกไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ถวิล ยังเคลียร์ตัวเองในเรื่อง ที่ถูกกล่าวหาว่ารับใช้พรรคประชาธิปัตย์ว่าไม่ เป็นความจริง เพราะเขารับใช้รฐั บาล ทุกรัฐบาล ตามวิถีทางของข้าราชการประจำที่เป็นกลไก อำนาจรัฐ และย้ำว่าเขาเป็น “มืออาชีพ”ที่เติบโตมา ในหน่วยงานด้านความมั่นคงมานานกว่า 30 ปี ย่อมถนัดในเรือ่ งงานดังกล่าวและตัง้ ใจจะทำงานที่ นี่จนกว่าจะเกษียณอายุราชการตามกำหนด การประกาศร้องเรียนขอความเป็นธรรม จากคณะกรรมการพิทกั ษ์คณ ุ ธรรมของข้าราชการ พลเรือน (ก.พ.ค.) เป็นอันดับแรกก่อนทีจ่ ะฟ้อง ศาลปกครองตามขั้นตอนต่อไป เชื่อว่าจะได้ใจ จากหลายฝ่าย รวมไปถึงข้าราชประจำจำนวน หนึ่งที่กำลังจะตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันใน

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อีกไม่นานข้างหน้า จากการ “ล้างบาง” เมือ่ ขัว้ อำนาจเปลีย่ น ดังนั้นการออกมาแถลงของ ถวิล เปลี่ยนศรี ในลักษณะ “พลีชีพ” แต่ขณะเดียวกันก่อนที่จะล้มลงไปก็ได้ ใช้อาวุธทิ่มแทงเข้าตรงจุดสำคัญ ให้สังคมได้ เห็นว่า ฝ่ายการเมืองจะข่มเหงอย่างไรก็ทำ

ถวิล เปลี่ยนศรี เพียงแค่ตอ้ งการให้พรรคพวก ญาติพน่ี อ้ ง ของตัวเองได้ก้าวขึ้นอยู่ตำแหน่งตามเป้าหมาย เท่านั้น โดยไม่สนใจว่าคนอื่นเขาจะเจ็บปวด รวดร้าวเพียงใดก็ไม่ต้องไปสนใจ และแม้ว่ายัง ไม่อาจถึงขัน้ สร้างแรงสัน่ สะเทือนแบบหนักหนา สาหัสกับรัฐบาล แต่รับรองว่าในมุมของสังคม เริ่มหันมาจับตาเขม้นมองแบบแปลกแน่นอน!!

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 10


Bench Marks ของร้านอาหาร และใบเสร็จที่ต้องเก็บ เมือ่ ฉบับทีแ่ ล้วเรย่าเขียนถึงเรือ่ งของระบบ ใหม่ที่ ATO นำมาใช้เพื่อป้องกันเจ้าของธุรกิจ หลีกเลี่ยงภาษี และเพื่อผลักดันให้ผู้ที่หลีกเลี่ยง ภาษีมาก่อนนั้น ทำการแจกแจงรายได้ที่แท้จริง ที่ผ่านมา และให้ชำระภาษีย้อนหลัง ยิ่งไปกว่า นัน้ ตอนนีท้ าง ATO ได้มกี ฎใหม่เกีย่ วกับ Bench Marks ออกมาให้กับทุกทุกธุรกิจ ทุกทุกสาขา อาชีพว่า รายได้ที่ทางรัฐคาดหวังไว้นั้นคือเท่า ไหร่ และแต่ละธุรกิจนั้นทางรัฐก็คาดหวังไว้ไม่ เหมือนกัน ฉบับนี้เรย่าเอาตัวอย่างของระบบ Bench Marks มาให้ดคู ร่าวๆนะคะ จริงๆแล้วหากลูกค้า มีนักบัญชีของตนเองอยู่แล้ว ทางนักบัญชีนั้น สมควรจะต้องนำข้อมูลนี้ให้ลูกค้าดู และข้อมูล นี้ เ ป็ น กฎใหม่ เ พิ่ ง จะออกมาได้ ไ ม่ น าน เพื่ อ ป้องกันไม่ให้ลูกค้าหรือเจ้าของธุรกิจนั้น เลี่ยง ภาษีเกินควรจนกระทั่งโดนตรวจสอบ ถึงแม้ บางครัง้ ทุกท่านอาจจะคิดว่าช่างมัน ฉันไม่อยาก อ่าน ฉันไม่อยากดู เพราะฉันมีนักบัญชีที่ทำ ทุกอย่างให้หมดแล้ว นักบัญชีก็ต้องจัดการทำ ทุกอย่างซิโดยให้ฉันไม่ถูกตรวจสอบ หากท่าน ใดที่คิดแบบนี้ เรย่าขอบอกเลยว่าท่านคิดผิด ธุรกิจของท่านเอง ท่านก็จะเป็นผูท้ ท่ี ราบดีทส่ี ดุ ว่าท่านอยากหลบเลี่ยงภาษี หรืออยากจ่ายภาษี หากท่านอยากหลบภาษีแล้วนักบัญชีขอร้องให้

Bussiness

ท่านเสียภาษี ท่านอาจจะโทษว่านักบัญชีคนนี้ ไม่เก่งเลย ไม่มีประสบการณ์ ถ้านักบัญชีเก่ง จริงต้องหลบให้ซิ ต้องให้จ่ายภาษีน้อยๆ แต่ หากเราช่วยให้คุณเสียภาษีน้อยๆและวันนึงหาก เจ้ า ของธุ ร กิ จ ท่ า นนั้ น โดนตรวจสอบขึ้ น มา ตรง นี้ใครผิดคะ คุณก็ต้องว่านักบัญชีผิดอีก ฉะนั้นนักบัญชีที่ดีควรช่วยให้ลูกค้าเสียภาษีแต่ เสียไม่มากอย่างถูกกฎหมาย หากนักบัญชีท่าน ใดตามใจลูกค้า อาจดูเป็นผลดีในระยะแรกนะ คะ แต่พอลูกค้าโดนตรวจ ลูกค้าก็ต้องมาโทษ ผู้ที่ทำบัญชีให้อยู่ดีทั้งที่ผู้ที่ทำบัญชีคนนั้นไม่ได้ มีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ที่ลูกค้าท่าน นัน้ ได้จากการหลบเลีย่ งภาษีเลย เรย่าอยากบอก เจ้าของธุรกิจทุกท่านว่า ให้ดู Bench marks ตัวนี้เถอะนะคะ และพยายามทำตามกฎนิดนึง อันนี้ขออลุ่มอล่วยให้กับธุรกิจที่เพิ่งเปิดนะคะ แต่ไม่ขออลุ่มอล่วยให้กับธุรกิจที่เปิดนานแล้ว นะคะ ให้ดูตามเปอร์เซนต์ของรายรับนะคะ รายรับต่ำ $75000-$500000 ค่าผักผลไม้ หมูเนือ้ ทีน่ ำมาทำอาหาร 32%-40% ค่าพนักงาน 11%-21% ค่าเช่าร้าน 12%-20% รายรับปานกลาง $500000 -$2000000 ค่าผักผลไม้ หมูเนือ้ ทีน่ ำมาทำอาหาร 33%-41% ค่าพนักงาน 20%-28% ค่าเช่าร้าน 7%-13% รายรับสูง $2000000 ค่าผักผลไม้ หมู เนื้อที่นำมาทำอาหาร 30%-38% ค่าพนักงาน 24%-30% ค่าเช่าร้าน 6%-10% ทางทีมงานก็เข้าใจเสมอว่าลูกค้าทุกท่าน หากได้เงินภาษีคืนเยอะก็จะมีความสุข ก็เป็น

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 11

เรือ่ งธรรมดานะคะ ทุกคนก็ทำงานกันมาเหนือ่ ย ยาก ไม่อยากมีใครที่ไม่อยากได้เงินคืนหรอก จริงไหมคะ แต่ถ้าหากว่าเราเคลมค่าใช้จ่ายมาก เกินไป ถามว่ า แล้ ว ทาง ATO (Australian Taxation Office) จะดูใบเสร็จไหม แล้วหากดู แล้วเราไม่มีจะได้ไหม คำถามเหล่านี้มีมาอยู่ เสมอเสมอนะคะ แล้วเวลาตอบเราก็จะต้องบอก เสมอตามที่ ATO สอนมาว่า ใช่ค่ะ ต้องมีค่ะ เป๊ะ เป๊ะ ทั้งที่เราก็เข้าใจว่าใครหล่ะจะไปเก็บ ใบเสร็จได้หมดทุกอย่างจริงไหมคะ เอาเป็นว่า หากเราไม่เคลมค่าใช้จ่ายเกินหน้าเกินตาไปนัก ทางสรรพากรก็คงจะไม่คดิ เอาโทษเอาเป็นเอาตาย กับเราหรอกค่ะ แต่ถ้าเคลมกันมากมายจนผิด สังเกต ทาง ATO เค้าก็จะมีตวั โปรแกรมกำหนด ตั้งดักจับเอาไว้ว่าหากใครเคลมค่าใช้จ่ายตรงนี้ ตรงนั้นเกินที่ตั้งไว้ก็จะลงมาตรวจดูกันเลยว่า อืม มีใบเสร็จรึเปล่าหนอ ใบเสร็จแบบไหนที่ทาง ATO อยากให้เก็บ ใบเสร็จที่จะต้องใช้เก็บเป็นหลักฐานนั้น ต้องมีขอ้ มูลครบในแบบทีท่ าง ATO ได้กำหนด ไว้ ซึ่งถามว่าต้องเป็นภาษีอะไรก็ต้องขอบอก ว่าต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะ นอกเสียจากว่า ใบเสร็จนั้นจะมาจากประเทศอื่นที่ไม่ใช้ภาษา อังกฤษ ใบเสร็จก็สามารถเป็นภาษาของประเทศ นั้นได้ ส่วนประกอบของใบเสร็จต้องมีดังนี้นะ คะ ชือ่ ของบริษทั ทีเ่ ราไปซือ้ ของ เป็นชือ่ ร้าน ก็ได้นะคะ ราคาสินค้า รายละเอียดของสินค้า วันที่ที่ชำระเงิน และวันที่ออกใบเสร็จ ที่สำคัญที่สุดนะคะเอกสารหรือใบเสร็จ

ทั้งหมดเหล่านี้ถ้าเรามีก็อย่าทำหายนะคะ ให้ เก็ บไว้ ใ ห้ ดี แ ละต้ องเก็บไว้ จ นถึ ง 5 ปี น ะคะ นับตัง้ แต่วนั ทีเ่ ราทำภาษีรเี ทอร์นค่ะเพราะ ATO สามารถเรียกตรวจได้ทุกเมื่อ และหากมีการ เรียกตรวจเมื่อใด ก็จะต้องมีให้ทางATO ดูนะ คะ หากไม่มีก็จะถือว่าผิดค่ะ ถึงแม้ว่ากฎนี้จะดูเข้มงวดไปนิดนึงนั้นแต่ ก็ ไ ม่ ใ ช่ ว่ า จะไม่ มี อ ลุ่ ม อล่ ว ยซะที เ ดี ย วนะคะ เพราะมีหลายท่านถามมาว่าหากทำใบเสร็จหาย จริงๆหล่ะจะทำอย่างไรไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้ว ด้วยทางATO เค้าก็บอกว่าเอาหลักฐานการจ่าย มาให้ดูก็ได้ค่ะ อาจจะเป็นBank Statement ก็ได้นะคะ ใช้ได้เหมือนกันค่ะ เรย่าหวังว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ กับคนไทยทุกท่านนะคะ เรย่าอยากให้ทุกท่าน ได้อ่าน เพราะความรู้เหล่านี้ไม่ได้มีในหนังสือ เรียนแต่มีประโยชน์มาก เรย่าก็อยากให้ทุกท่าน ได้ทำธุรกิจอย่างปลอดภัยนะคะ สำหรับวันนี้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยก็คงจะมี เท่านี้นะคะ ระวังไว้ก่อนดีกว่าต้องมาแก้ไขกัน ทีหลังใช้ไหมคะ เพราะถ้าเรามีปัญหากับ ATO ต่อไปเค้าก็จับเราไปแบบนี้ 6-10ปีเลยนะคะ กันไว้กอ่ นดีกว่าค่ะ หากท่านผูอ้ า่ นใดมีขอ้ สงสัยก็ เขียนถามกันมาได้นะคะที่ info@supersmartplans. comหรือเข้าไปที่ Facebook.com/supersmartplans เพื่อถามตอบเรื่องบัญชีภาษีฟรี สำหรับวันนี้ขอ ลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ .....เรย่า Super Smart Plans Financial & Accoun ting, Level 4 Suite 888, 311 Castlereagh Street, Tel: City 02-80931683-85, Norwest Business Park 02-9672 6279


ปลุกผี “อำมาตย์”จ้องล้ม กลบเรื่องฉาว-ปูล้มเหลว!? ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์ ผ่าประเด็นร้อน. .......เป็นเพราะต้องเจอศึกหนักอย่างไม่คาดหมาย ตั้งแต่เริ่มต้น โดยเฉพาะจากภัยธรรมชาติน้ำ ท่วม ทีป่ นี ป้ี ริมาณน้ำมีจำนวนมหาศาลมากทีส่ ดุ ในรอบหลายปี มิหนำซ้ำยังท่วมหนัก ท่วมนาน แบบยืดเยื้อ เพราะนอกเหนือจากต้องแก้ปัญหา เฉพาะหน้าที่ชาวบ้านต้องจมแช่น้ำอยู่นานนับ เดือนแล้ว ในอนาคตหลังจากนี้ก็ต้องฟื้นฟูเยียว ยาหลังน้ำลดซึง่ ก็ตอ้ งใช้งบประมาณจำนวนมหา ศาลตามมา ภัยธรรมชาติดังกล่าวที่เกิดขึ้นเป็นเวลา นานและหนักหน่วงแบบนี้ มันก็กลายเป็น “ภาค บังคับ” ที่จะต้องแก้ปัญหาบรรเทาความเดือด ร้อนให้ลุล่วงไปให้ได้ ซึ่งก็ต้องใช้กึ๋นแบบของ จริงเข้าเผชิญเหตุ เพราะบางครัง้ จะใช้ “ตัวช่วย” ก็คงทำได้ไม่เต็มที่ และที่สำคัญพื้นที่ประสบ ภัยดังกล่าวส่วนใหญ่ยังเป็นพื้นที่ฐานเสียงหลัก ของพรรคเพื่อไทยในภาคเหนือ ภาคอีสานและ ภาคกลาง ดังนั้นต้องบริหารจัดการให้การแก้ปัญหา ความเดือดร้อนจนเกิดความพอใจมากที่สุด ซึ่ง มันก็เป็นเรื่องที่ยากเอาการเพราะรู้กันอยู่แล้วว่า มีพื้นที่ประสบภัยในวงกว้าง การช่วยเหลือให้ ทั่วถึงจึงลำบากมิหนำซ้ำเสียงวิจารณ์จากขี้ปาก คนนี่มันเอาใจยากเสียด้วย ขณะเดียวกันเมื่อหันมาพิจารณากันด้วย

ความเป็นจริง กว่าหนึ่งเดือนที่ ยิ่งลักษณ์ ชิน วัตร ขึน้ มาเป็นนายกรัฐมนตรี แม้วา่ ยังเป็นช่วง เวลาอันสั้นยังไม่อาจพิสูจน์อะไรให้เห็นเด่นชัด แต่อย่างน้อยก็ตอ้ งพอเห็นแววทีส่ ง่ สัญญาณออก มาให้เห็นบ้าง ซึ่งหลายคนบ่นออกมาว่า “น่า ผิดหวัง” เพราะผลที่ออกมามันไม่ได้แตกต่างจาก รัฐบาลชุดก่อน หรืออาจจะเลวร้ายกว่าด้วยซ้ำ ไป เพราะเมือ่ พิจารณาจากคำพูดการรับรูเ้ รือ่ งราว ถูกมองว่า “กลวง” ไม่มแี ก่นสาร ซึง่ ผลสะท้อน ความรู้สึกจากผลสำรวจที่ออกมาในช่วงนี้ต่าง ออกมาตรงกันราวกับว่า“หนึ่งเดือน”ที่บริหาร ประเทศยาวนานเหมือนกับผ่านมา “หนึ่งปี” ไม่มีผิด นอกจากนี้สิ่งที่ชี้ให้เห็นว่าประสิทธิภาพ นั้ น เป็ น ของจริ ง แค่ ไ หนเริ่ ม พิ สู จ น์ อ อกมาให้ เห็นจากหลายนโยบายที่ โม้ เ อาไว้ ม ากมายใน ช่วงหาเสียงแต่เอาเข้าจริงกลับทำไม่ได้ หรือทำ แล้วจะเกิดปัญหาตามมาในอนาคตเช่นเรือ่ งค่าแรง ขั้นต่ำ เงินเดือนปริญญาตรี 15,000 บาท การ ลดราคาน้ำมัน เป็นต้นซึ่งก็มีเสียงวิจารณ์รับรู้ กันไปแล้ว ล่าสุดกำลังเข็ญโครงการลดภาษีรถยนต์ คันแรกแม้ว่าจะเรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อยแต่ก็ ถูกตำหนิว่าได้ไม่คุ้มเสียเป็นการส่งเสริมการใช้ พลังงานสิ้นเปลือง ก่อมลพิษ ทั้งที่ตามปกติ

รถยนต์ก็ขายดีอยู่แล้วมีคนไปแย่งกันจองกันจน แน่นขนัดอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องส่งเสริมโดยการ ใช้มาตรการทางภาษีไปจูงใจเลย มิหนำซ้ำยังมีเรื่องของการโยกย้ายข้าราช การแบบเล่นพวก แม้ว่ากรณีนี้อาจจะไม่ต่าง จากรัฐบาลก่อนแต่มันก็สร้างภาพลบให้เกิดขึ้น รวมไปถึงความกระตือรือร้นในเรื่องการช่วย เหลือ “คนในครอบครัว” ที่สำคัญก็คือแทนที่จะระดมสรรพกำลัง ไปช่วยเหลือความเดือดร้อนของชาวบ้านอย่าง เร่งด่วนแต่ที่ไหนได้ภาพที่ออกมากลับพยายาม ทำทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือพี่ชายคือทักษิณ ชิน วัตร ให้พ้นผิดออกไปในทาง“เห็นแก่ตัว”ชัดๆ ขณะเดียวกันการเดินทางไปเยือนประเทศ ในกลุ่มอาเซียนเริ่มต้นที่บรูไน ซึ่งก่อนหน้านี้ อ้างว่าเป็นการเรียงตามลำดับตัวอักษร แต่ตาม ข่าวล่าสุดทีอ่ า้ งคำพูดของ ทักษิณ เองว่า มีผนู้ ำ สองประเทศที่มีบุญคุณช่วยเหลือในยามยากจน นับถือเป็นพี่น้อง โดย “พี่ใหญ่” ก็คือสุลต่าน บรูไน ตัวเองเป็นคนกลาง ส่วนฮุนเซนก็เป็น “น้องเล็ก” ดังนั้นถ้าให้สรุปก็ต้องบอกว่าสาเหตุที่นา ยกฯยิ่ ง ลั ก ษณ์ ไ ปเยื อ นบรู ไ นนั้ น ที่ แ ท้ ก็ ไ ปใน ฐานะตัวแทนพี่ชายที่ไปเยี่ยมตอบแทนในฐานะ ที่เคยเกื้อหนุนมาอย่างนั้นใช่หรือไม่ เป็นวาระ แล้วก็ได้” พล.อ.สมเจตน์กล่าว พล.อ.สมเจตน์กล่าวต่อว่า ตอนนี้เป็นสิ่ง ส่วนตัว อย่างนั้นหรือ ส่วนการเยือนกัมพูชาก็ไม่ได้แตกต่างกัน ทีเ่ ราต้องช่วยกัน เป็นปัญหาทีห่ นักหน่วงเพราะ ขณะนี้เหมือนการปฏิวัติรูปแบบหนึ่งโดยการ นอกจากถูกจับจ้องในเรื่องผลประโยชน์ในเรื่อง ใช้มวลชนจากต่างจังหวัด โดยใช้ประชานิยม พลังงานในอ่าวไทยแล้ว ยังเป็นการเสริมศักย เข้ามาดำเนินการ ซึ่งในช่วงปี 2 ปีนี้ ไม่รู้ว่า ภาพความเป็นผู้นำให้กับ ทักษิณ ที่เป็นพี่ชาย ประเทศชาติจะดำเนินไปอย่างไรเพราะนโยบาย ของนายกรัฐมนตรี เป็นลักษณะของการเดินทาง รั ฐ บาลที่ อ อกมามี แ ต่ ก ารใช้ จ่ า ยเงิ น ขณะที่ ไปเยือนเสมือนไปเยี่ยมญาติ ต่างตอบแทนอัน มาตราการลดภาษีนั้นก็ดำเนินไปเป็นการตรง เนื่องจาก ฮุนเซนมีความสนิทชิดเชื้อนั่นเอง จากผลงานดังกล่าว ทุกอย่างมันประจักษ์ กันข้ามผลสุดท้ายก็ต้องไปกู้มา คาดว่าใน 2 ปี นี้ ป ระเทศน่ า จะเข้ า สู่ วิ ก ฤติ ท างการเงิ น และ แจ้งเห็นจริง ล้วนแล้วแต่มีภาพติดลบเป็นราย เศรษฐกิจอีกครั้ง กรณี ที่ พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ อ้ า งว่ า ตนเองถู ก กระทำและต้องเอาคืนนั้นพล.อ.สมเจตน์กล่าว ว่า นั่นเป็นความคิดส่วนตัวของ พ.ต.ท.ทักษิณ แต่คนอื่นๆ ไม่มีใครเป็นแบบนี้ จะเห็นว่าผู้ที่ ขึน้ มาบริหารประเทศในอดีตไม่วา่ จะเป็นจอมพล นอกจากนีแ้ ล้วประเทศต่างๆควรสร้างงาน ป.พิบลู สงคราม จอมพลถนอม จอมพลประภาส พล.อ.ชาติชาย ผูน้ ำประเทศเหล่านัน้ แม้กระทัง่ ใหม่ๆและเน้นการเติบโตตลาดในประเทศควบ นายปรีดี พนมยงค์ ล้วนแต่เสียสละเพือ่ ประเทศ ขนานไปกับนโยบายส่งออกทัง้ นี้ พ.ต.ท.ทักษิณ ชาติ แต่พ.ต.ท.ทักษิณดำเนินการเพื่อส่วนตัว ยังได้กล่าวติดตลกด้วยว่าในโลกมีประชาชนที่ เร่รอ่ นและไม่อยูท่ บ่ี า้ นเมืองของตัวเองประมาณ ทั้งสิ้นโดยเอาประเทศชติดเป็นตัวประกัน 13% ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในนั้น

“สมเจตน์” ชี้ “นิติราษฎร์” มุ่งล้างผิด“แม้ว”เตือนกลียุคแน่่ ต่อจากหน้า 9

พล.อ.สมเจตน์ ก ล่ า วต่ อ ว่ า ในการยึ ด อำนาจวันที่ 19 ก.ย.นั้น ความผิดพลาดของ คมช.อยู่ที่การไม่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรม และนิสัยของ พ.ต.ท.ทักษิณได้อย่างถูกต้อง ตอนแรกคิดว่า พ.ต.ท.ทักษิณจะเป็นผู้เสียสละ เพื่อประเทศชาติ เมื่อทำผิดพลาดแล้วมีกลุ่มเห็นว่าทำไม่ ถูกต้องก็ควรจะหยุดพฤติกรรมต่างๆ แล้วคณะ ปฏิรูปฯ ก็เข้ามาแค่ระยะสั้นๆ โดยไม่ประสงค์ จะได้อำนาจไว้ในมือ ยืนยันได้อย่างชัดเจนว่า หลังการยึดอำนาจวันที่ 19 ก.ย.แล้ว วันที่ 1 ต.ค.49 ก็มีรัฐ ธรรมนูญชั่วคราวขึ้นมาเพื่อให้มี รัฐบาลใหม่มาบริหารประเทศ (และแปลงสภาพ คปค.เป็ น คมช.)จะเห็นว่าเรามีอำนาจเต็มๆ แค่ 12 วัน แต่เราก็ไม่ได้ใช้อำนาจนี้ไปในทาง ที่ไม่ชอบธรรม “สถานการณ์ทเ่ี ป็นอยูป่ จั จุบนั เป็นเพราะ เราวิเคราะห์พฤติกรรมของพ.ต.ท.ทักษิณผิดพลาด เราวิเคราะห์ว่าอาจจะเป็นแค่ไข้หวัดธรรมดาแต่ สุดท้ายแล้วมันเป็นโรคที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง ทำให้ เกิดปัญหาของประเทศชาติปัจจุบัน แต่ก็อยาก จะชีใ้ ห้เห็นว่า ถ้าขณะนัน้ เราไม่เริม่ ต้นวิเคราะห์ ปัญหาป่านนี้ประเทศชาติอาจจะหลือแต่กระดูก

วัน และทีส่ ำคัญเวลานีร้ าคาข้าวของค่าครองชีพ ไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่นอ้ ย ตรงกันข้ามกับถีบตัว ขึ้นมาสูงลิ่วแม้ต้องยอมรับความจริงว่าส่วนหนึ่ง มาจากเรื่องปัญหาน้ำท่วมทำให้เสียหายแต่หาก ยังเป็นแบบนี้อีกนานมันก็ทำให้เสียงเชียร์ที่เคย ดังมันก็ต้องลดลงอย่างแน่นอน เมื่อแนวโน้มออกมาแบบผิดคาดไม่เป็น ไปตามคาดหมาย เสียงวิจารณ์ในทางลบดังมาก กว่าเสียงชื่นชม มันก็ช่วยไม่ได้ที่จะต้องหาทาง แก้เกมใหม่ โดยเฉพาะต้องทำให้บรรดา “ราก หญ้าสีแดง”ทั้งหลายให้ออกแรงหนุนกันต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องสร้างความฝัน ในทำนองว่า “ตัวจริง” กำลังจะกลับเข้ามาเพือ่ สร้างความสุขให้เกิดขึ้น ซึ่งจะเป็นใครไปไม่ ได้นอกเหนือจาก “เทวดาทักษิณ” เท่านั้น ดังนั้นอย่าได้แปลกใจที่ล่าสุดมีเสียงส่ง สัญญาณของทักษิณจากกัมพูชาให้ได้ยินอีกครั้ง ว่าอีกไม่นานจะกลับมา “กินส้มตำ” กับพี่น้อง คนไทยซึ่งอีกด้านหนึ่งมันก็เข้าใจได้ว่าเป็นการ ขอร้องให้อดทนรออีกนิดเดียว อย่าเพิง่ เปลีย่ นใจ เป็นอื่นไปเสียก่อน ขณะเดียวกันก็เริ่มมีการโหมประโคมข่าว “อำมาตย์” จ้องโค่นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ภายใน สิน้ ปีนห้ี รือ 6 เดือนข้างหน้าพร้อมกับเรียกร้อง กันรวมพลังกันต่อต้าน มุกแบบนี้หากพิจารณาอย่างรู้ทันก็ย่อม มองออกว่าเป็นความพยายามเบีย่ งเบนความสนใจ เป็นการ “ปลุกผีอำมาตย์” ขึ้นมาหลอกหลอน เพื่อกลบเกลื่อนความล้มเหลวและความเลวของ ตัวเอง เพราะประเมินแล้วว่าอาการของรัฐบาล ปู ยิง่ ลักษณ์ทต่ี ง้ั ใจ “โคลนนิง่ ” มันเริม่ ซวนเซ เร็วเกินคาด เร็วกว่าตารางเวลาที่กำหนดเอาไว้ ก่อนหน้านี้ และช่วงเวลาสิ้นปีหรือ 6 เดือน หากสถานการณ์ยังป้อแป้แบบนี้รับรองว่าจบ ไม่สวยแน่นอน !!

เขมรมอบเหรียญเชิดชูเกียรติ “นช.แม้ว-นพดล”ผู้สร้างคุณประโยชน์

ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่วิมานสันติภาพ พ.ต.ท.ทักษิณ และนายนพดล ได้ขน้ึ รับเหรียญ อิสริยยศ โดยมีสมเด็จฯ ฮุนเซน นายกรัฐมนตรี กัมพูชาเป็นประธานในพิธี ทัง้ นีเ้ หรียญดังกล่าว เป็นเหรียญทีท่ าง CAPDI มอบให้บคุ คลทีส่ ร้าง คุณประโยชน์ด้านต่างๆให้กับองค์กร CAPDI

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 12


“คาร์บอมบ์โก-ลก”ชี้ชัด

รัฐไร้น้ำยา-ไม่เห็นค่า ปชช.

ศูนย์ขา่ วหาดใหญ่ ระเบิดทัง้ “คาร์บอมบ์” และ “จยย.บอมบ์” 3 จุดในเวลาไล่เลี่ยกันที่ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาสซึ่งทำให้ มีผู้เสียชีวิต 3 ราย บาดเจ็บกว่า 70 ชีวิต เป็นเหตุการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในพื้นที่จัง หวัดชายแดนภาคใต้เป็นการยืนยันข้อเท็จจริง ต่อสังคมและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่มี น.ส.ยิ่ง ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีให้รับรู้ว่า... 1.สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้ ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของขบวนการแบ่งแยก ดินแดน หรือขบวนการบีอาร์เอ็น โดย “แนว ร่วม” ของขบวนการยังสามารถกำหนดเป้าใน การโจมตีและการก่อวินาศกรรมในทุกพืน้ ทีต่ ามที่ ต้องการ เพราะก่อนหน้านี้เพียง 1 วันแนวร่วม ขบวนการแบ่งแยกดินแดน ได้นำระเบิดไปก่อ วินาศกรรมสภ.ปะลุกาสาเมาะ จนพังทลาย มี การโจมตีฐานทหารที่ อ.เจาะไอร้อง มีการก ราดยิงชาวบ้านในร้านน้ำชาที่ อ.ระแงะ ซึ่ง ทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ในขณะทีใ่ น จ.ปัตตานี มีการโจมตีทหาร พรานที่ อ.กระพ้อ จนเสียชีวิต 5 ศพ และยึด อาวุธปืนไป 6 กระบอกส่วนที่ จ.ยะลา แนว ร่วมบุกเข้าไปยิงตำรวจ และอส.ในมัสยิดกลาง เมืองยะลาเสียชีวิต 2 ศพท่ามกลางสายตาของ ผู้ ค นนั บ ร้ อ ยทั้ ง หมดเกิ ด ขึ้ น ติ ด กั น ภายใน 3 วันทำให้มีผู้เสียชีวิต 13 ราย บาดเจ็บ 70 คน 2.เป็นการบอกให้รู้ว่าปฏิบัติการด้านป้อง กันชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ชายแดนใต้ภายใต้การควบคุมทาง“ยุทธการ” ของ “กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า” ยังไม่สามารถ ทำได้จริง ไม่วา่ จะเป็นการรักษาความสงบความ ปลอดภัยในเขตเมืองหรือนอกเขตเมือง 3.เป็นการบอกให้รู้ว่า นอกจากกอ.รมน.

ภาค 4 ส่วนหน้า จะล้มเหลวในการควบคุม ทางยุทธการแล้ว กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และหน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่ “การข่าว” ใน พืน้ ทีท่ กุ หน่วย ตัง้ แต่ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง สันติบาลข่าวกรองสำนักนายกฯ และอื่นๆ อีก มากมายยังคงล้มเหลวในงานการข่าวเพราะไม่มี แม้แต่หน่วยงานเดียวที่ระแคะระคายและแจ้ง เตือนว่าแนวร่วมจะก่อวินาศกรรมในเขตเทศบาล เมืองสุไหงโก-ลก โดย ข้อเท็จจริง “ยุทธวิธ”ี หรือ “ปฏิบตั ิ การ” ของแนวร่วมขบวนการแบ่งแยกดินแดน นับตั้งแต่เกิดความรุนแรงครั้งใหม่เมื่อปี 2547 เป็นต้นมา ยังใช้วิธีการเดิมๆ เกือบทั้งสิ้นเช่น เกาะตามหลังเจ้าหน้าที่รัฐที่นำกำลังออกลาด ตระเวนเพื่อรอโอกาสโจมตี การขุ ด หลุ ม วางระเบิ ด บนถนนเพื่ อ ก่ อ วินาศกรรมรถยนต์ของเจ้าหน้าที่นำระเบิดไป ซุ ก ซ่ อ นในสถานที่ ซึ่ ง เป็ น เป้ า หมายเพื่ อ ก่ อ วินาศกรรม ยิงชาวบ้าน หรือสร้างสถานการณ์ ต่างๆ เพื่อรอเจ้าหน้าที่เข้าไปพิสูจน์ทราบและ วางกับระเบิดดักสังหาร ขับรถ จยย.ประกบยิง หรือพรางตัวเป็นชาวบ้าน เพื่อสังหารเจ้าหน้าที่ ในชุมชนและตามศาสนสถาน และสุดท้ายคือ ประกอบระเบิดเป็น “คาร์ บอมบ์” หรือ “จยย.บอมบ์”เพือ่ ก่อวินาศกรรม ในจุดทีเ่ ป็นย่านเศรษฐกิจของท้องถิน่ และสถานที่ ซึ่ ง เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ข องรั ฐ ไทย ยุ ท ธวิ ธี ห รื อ ปฏิบัติการของ “ขบวนการบีอาร์เอ็น” มีอยู่แค่ นี้เอง หากสังเกตให้ดี ระเบิดที่ใช้เป็นระบบ “โลว์เทคโนโลยี หรือ โลว์เทค” คือ ล้าหลัง และเป็นแบบเดิมๆอย่างใส่ในถังดับเพลิง บรรจุ ในถั ง ก๊ า ซ หรื อ กล่ อ งเหล็ ก จุ ด ชนวนด้ ว ย โทรศัพท์มือถือ รีโมต นาฬิกาและสุดท้ายเป็น

ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า สำหรับงานเลี้ยง ต้อนรับ พ.ต.ท.ทักษิณทีโ่ รงแรมพนมเปญ เมือ่ ค่ำคืนวันที่ 17 ก.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งมีสมเด็จฯ ฮุน เซน เป็นประธานนั้น ผู้นำกัมพูชากล่าวในช่วง เปิดงานว่า การจัดงานนี้มีวัตถุประสงค์ให้ พ.ต.ท. ทักษิณได้พบคนเสื้อแดง โดยยินดีให้กัมพูชามี สถานะเป็นพื้นที่ในการพบปะระหว่าง พ.ต.ท. ทักษิณกับคนไทยในช่วงทีย่ งั ไม่สามารถเดินทาง

กลับประเทศได้และยืนยันว่าจะปกป้องพ.ต.ท. ทักษิณในฐานะพี่ชายให้ดีที่สุด ขณะที่ พ.ต.ท.ทักษิณกล่าวว่าดีใจที่คน เสื้อแดงมาต้อนรับกันเยอะและอบอุ่นตนรู้สึก ว่ากัมพูชาเหมือนบ้านทีต่ อ้ นรับอย่างดีในอาเซียน มีพี่น้อง 3 คนที่รักกัน คนแรกคือสุลต่านบรู ไน ตน และสมเด็จฯ ฮุนเซนเพราะตลอดเวลา ที่ถูกรังแก ทั้ง 2 ประเทศก็ให้ที่พำนักเหมือน เพื่อนยามยาก

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 13

ระเบิดแบบเหยียบเช่นเดียวกับเมือ่ ครัง้ ทีเ่ จ้าหน้าที่ ทำสงครามกั บโจรจี น คอมมิ ว นิ ส ต์ ม ลายาใน ชายแดนใต้เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เพียงแต่วิธีการจุด ระเบิดอาจจะซับซ้อนมากขึน้ เช่นในระเบิดแต่ละ ลูกอาจจะมีการใช้การจุดระเบิด 2-3 ชนิดเพื่อ หวังผลให้ระเบิดทำงานให้ได้เท่านั้น การทำระเบิดและการวางระเบิดของแนว ร่ ว มยั ง ไม่ มี อ ะไรที่ ทั น สมั ย ดั ง นั้ น ระเบิ ด ที่ แนวร่วมใช้จึงไม่มีอานุภาพร้ายแรงเหมือนกับที่ กลุ่มก่อการร้ายสากลใช้ในประเทศต่างๆ คำถามทีค่ า้ งคาใจคนในพืน้ ทีซ่ ง่ึ กอ.รมน. ภาค 4 ส่วนหน้าต้องตอบคือ ปฏิบัติการเดิมๆ ซ้ำๆ ของแนวร่วมในพื้นที่ทำไมหน่วยรบของ กองทัพในพื้นที่จึงไม่สามารถป้องกันได้ เพราะ ความสูญเสียส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นคือ การเข้าไป พิสจู น์ทราบและถูกกับดักระเบิดซ้ำของเจ้าหน้าที่ ยังปรากฏเป็นข่าวทุกวัน เจ้าหน้าที่ “ประมาท” หรือการ “ประเมิน สถานการณ์ไม่เป็น” ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ทั้งที่มีนายทหารเสนาธิการอยู่เป็น จำนวนมาก เสนาธิการทหารเหล่านัน้ มีขดี ความ สามารถน้อยกว่าเสนาธิการของขบวนการบีอาร์ เอ็นหรืออย่างไร จึงไม่สามารถทำอะไรที่ได้ เปรียบต่อยุทธวิธีสงครามกองโจรในพื้นที่ การ รบในพื้นที่ กำลังของกองทัพจึงเพลี่ยงพล้ำต่อ แนวร่วมแบบ “ยะย่ายพ่ายจะแจ” มาโดยตลอด ทั้งที่ทุกอย่างของหน่วยงานรัฐเหนือกว่าไม่ว่า จะเป็นกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์และโดยเฉพาะ เรื่องของงบประมาณ หรื อ อาจจะเป็ น เหมื อ นที่ มีเ สี ยงโจษจั น คือเจ้าหน้าทีร่ ฐั ไม่มคี วามคิดทีจ่ ะเอาชนะ เพราะ รบด้วย “หน้าที”่ แต่ไม่ได้รบด้วยความ “ตัง้ ใจ” และ“จริงใจ”หรือรัฐมีนายทหารระดับ “นักรบ” ที่เป็นเพียง“นักประชาสัมพันธ์” ไม่ก็ “นัก โฆษณาชวนเชื่ อ ” อี ก ทั้ ง เป็ น “นั ก รบเพา เวอร์พอยท์” ที่อยู่ในห้องปรับอากาศมากกว่า ไปสูดกลิ่นอายและดูสถานการณ์ของสงคราม ประชาชนที่แท้จริงในพื้นที่ ถ้านับความสูญเสียของกำลังพลในพื้นที่ การสู้รบจะพบว่า ผู้ที่สูญเสียมากที่สุดของกอง ทัพจะเป็น “พลทหาร” หรือ “ไอ้เณร” หรือ “ทหารเกณฑ์”รองลงมาคือ“ทหารพราน” และ “อาสาสมัคร” เมื่ อ กำลั ง ที่ ใ ช้ ม ากที่ สุ ด ในสนาม คื อ “ทหารเกณฑ์” ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่เกิด การเพลี่ ย งพล้ ำในแต่ ล ะครั้ ง เป็ น เพราะทหาร

เกณฑ์เหล่านั้นฝึกยุทธวิธีแค่ 3 เดือน ความ เชีย่ วชาญในการรบจึงไม่มเี ท่ากับ “ทหารอาชีพ” เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือทหารเกณฑ์ส่วนใหญ่ คิดเพียงอย่างเดียวว่า เมือ่ ไหร่จะปลดประจำการ พวกเขามาทำหน้าทีร่ บั ใช้ชาติตามที่ “กฎหมาย” บังคับเท่านั้น เขาไม่ได้สมัครใจที่จะมา “พลี ชีพ” เพือ่ “มาตุภมู ”ิ และเขาได้รบั ค่าตอบแทน ในการ “ขาย” ชีวิตเพียงน้อยนิดเท่านั้น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปฏิเสธไม่ได้ว่าระบบ การทำงานของภาครัฐในการคุมเข้มเรื่องความ ปลอดภัยยังไร้ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกับ “ทหารพราน” และ “อาสา สมัคร” ที่ส่วนหนึ่งมาทำหน้าที่เพราะไม่มีงาน ทำและส่วนหนึง่ มาเพราะต้องการ “เครือ่ งแบบ” และ “อาวุธ” เป็นเกราะป้องกันตนเองจาก “ศัตรู” ทหารพรานในชายแดนใต้จึงมีขีดความ สามารถที่มีไม่เหมือนกับทหารพรานจาก “ปัก ธงชัย” ในอดีต ความสามารถทางยุทธวิธีจึง ต่างกันอย่างสิ้นเชิง ในกรณีนี้มีผู้ตั้งข้อสงสัยว่า กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าต้องการใช้กำลังที่ไม่ใช่ “ประจำ การ” เหล่านี้ไป“ตายแทน” เพื่อป้องกันความ สูญเสียของกำลังหลักหรือไม่ และสุดท้ายงาน “การข่าว” คือสิ่งที่ กอ .รมน.ภาค 4ส่ ว นหน้ า ต้ อ งปรั บ ปรุ ง เพราะ งานการข่าวคือ “หัวใจ” ของการสู้รบ ถ้า งานการข่าวล้มเหลวย่อมหมายถึงความพ่ายแพ้ ในทุกสถานการณ์ ทีผ่ า่ นมาการข่าวของทุกหน่วยงานเป็นการ ทำงานแบบ “คาดการณ์” ในขณะที่นักการ ข่าวจำนวนไม่นอ้ ยทำการข่าวแบบ“จินตนาการ” ข่าวที่ได้จากการ “เกาะติด” ความเคลื่อนไหว ของฝ่ายตรงข้าม และการเข้าถึง “แหล่งข่าว”ที่ รู้ความเคลื่อนไหว รู้ความลับของฝ่ายตรงข้าม ยังทำไม่ได้ หลายครั้งที่เจ้าหน้าที่ประสบความสำเร็จ ในการ “ปิดล้อม” และ “จับตาย” มาจากการ ใช้เงิน “ซือ้ ” คนของฝ่ายตรงข้ามซึง่ ซือ้ ได้เพียง ครั้งเดียวก็หมดความหมายในทันที สาเหตุของความล้มเหลวของงานการข่าว เกิดจาก “เงินไม่ถึง” และ “มือไม่ถึง” เพราะ เงินในการทำการข่าวจำนวนมากไม่ถึงมือของ “นักการข่าว”แต่ไปอยู่ในมือของกลุ่มคนเพียง ไม่กี่คนที่เสวยสุขกับเงินที่เป็น “งบลับ” และ “งบการข่าว”


ตร.โคราชบุกทลายฮาเร็ม

“ขวัญชัย”โผล่ลาวกินข้าวกับ“ปู” จัดมั่วเซ็กซ์ขายผ่านออนไลน์ มีคิวกินข้าวกับ“แม้ว”เขมรรุ่งขึ้น

ชาวต่างชาติจัดมั่วเซ็กซ์ขายผ่านออนไลน์พบกำลังมั่วสุมเซ็กซ์ถ่ายทอดสดผ่านอินเตอร์เน็ต ไปทั่วโลกในบ้านเช่าหมู่บ้านมงคลชัยนิเวศน์ ม.1 ต.หัวทะเลอ.เมือง จ.นครราชสีมา วันที่ 16 ก.ย. เมื่อเวลา 07.00น.พ.ต.อ. ผดุงเกียรติ ศิริพรวิวัฒน์ ผู้กำกับการ(ผกก.) สภ.เมืองนครราชสีมา พร้อมด้วย พ.ต.ท.ภูมิ ทองโพธิ์ สารวัตรสืบสวนสอบสวนและเจ้า หน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวน สภ.เมืองนครราช สีมาได้นำกำลังบุกเข้าตรวจค้นภายในบ้านเลข ที่ 442/22 หมู่บ้านมงคลชัยนิเวศน์ ม.1 ต.หัว ทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมาหลังสืบทราบว่า บ้านหลังดังกล่าวมีชาวต่างชาติมาเช่าบ้านเพื่อ ลักลอบเปิดสตูดิโอฉายภาพหญิงสาวเต้นลามก โชว์อนาจารและมีสิ่งผิดกฎหมายอยู่ภายในบ้าน ขณะเจ้าหน้าทีต่ ำรวจบุกเข้าตรวจค้นภายใน บ้านหลังดังกล่าวซึ่งเป็นบ้านชั้นเดียวบนเนื้อที่ กว่า 100 ตารางวา บริเวณห้องกลางบ้านพบ ชายชาวต่างชาติ จำนวน 2 คนกำลังนั่งดูหญิง สาวชาวไทย และสาวประเภทสอง ซึ่งเป็นนัก ศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 คน กำลังเต้นยั่วยวนโชว์เปลือยหน้าอกผ่านกล้อง เว็บแคม และเจ้าหน้าทีอ่ กี ส่วนหนึง่ ได้เข้าตรวจ ค้นห้องพักภายในบ้านหลังดังกล่าว ซึ่งมีอยู่ ทั้งหมด 8 ห้อง พบชายชาวต่างชาติกำลังมี เพศสัมพันธ์กบั หญิงสาววัยรุน่ ชาวไทย เจ้าหน้าที่ จึงควบคุมตัวทั้งหมดมาสอบสวน จากการตรวจสอบเอกสารของชายชาว ต่างชาติทั้งหมด 3 คน ทราบชื่อต่อมาคือ Mr. Ina Radall Davies อายุ 42 ปี ชาวสหราช

อาณาจักรเวลส์ รับเป็นผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าว, Mr.Keith Alan Goofyer อายุ 44 ปี ชาว อังกฤษ และ Mr.Mark Normam Sawtell อายุ 44 ปี ชาวอังกฤษ และจากการตรวจ ปัสสาวะหญิงสาวและสาวประเภทสองชาวไทย ทั้งหมด 5 คน ทราบชื่อ คือนายกิตติศักดิ์ แซ่ ตัง หรือเฮเลน อายุ 22 ปีและนายอิสรา รัก วิ เ ศษ หรื อ นาเดี ย อายุ 22 ปี ช าวจั ง หวั ด นครราชสีมา เป็นสาวประเภทสอง ทั้ง 2 คน มี ปั ส สาวะเป็ น สี ม่ ว งซึ่ ง ทั้ ง สองคนให้ ก ารรั บ สารภาพว่าเสพยาไอซ์มาจากกรุงเทพฯ ส่ ว นหญิ ง สาวชาวไทยอี ก 4 คน คื อ น.ส.ยมลพร ขจรศักดิ,์ น.ส.อรวรรณ มะลิซอ้ น, น.ส.สุจิตรา ทรวงดอน, น.ส.ชลธิดา สุวรรณัง ไม่พบสารเสพติด แต่ได้ร่วมโชว์สยิว โดยมี น.ส.พรกนก โลนะลุ แม่บ้านเป็นคนควบคุม กล้องวิดีโอเพื่อถ่ายทำและเจ้าหน้าที่ยังได้ตรวจ ยึดอุปกรณ์ภายในสตูดิโอทั้งหมดเช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์, กล้องเว็บแคม, มิกเซอร์, เครื่อง เสียง, อุปกรณ์ไฟสปอตไลต์, บัญชีรายชือ่ ลูกค้า และเอกสารต่างๆจำนวนมากพร้อมควบคุมตัว ทั้งหมดไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สภ.เมืองนครราช สีมา พ.ต.อ.ผดุงเกียรติ ศิริพรวิวัฒน์ผู้กำกับ การ สภ.เมืองนครราชสีมา กล่าวว่า หลังจาก รัฐบาลได้มีนโยบายให้ดำเนินการปราบปราม

“ขวัญชัย” คุยฟุ้งร่วมโต๊ะกินข้าว “ปู” ที่ลาวแย้มเตรียมบินไปเขมรพรุ่งนี้หลังต่อสาย ตรง “แม้ว”ชวนกินข้าวเที่ยงที่ทำเนียบฯเขมร เผยมีส.ส.-ส.ว. แห่เข้ากัมพูชาเพียบ วันที่ 16 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่านาย ขวัญชัย ไพรพนา ประธานชมรมคนรักอุดรให้ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากประเทศลาว ว่ากำลัง ร่วมรับประทานอาหารอยู่กับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ที่รัฐบาลลาวจัดเลี้ยง โดยจะนอนค้ า งอยู่ ใ นกำแพงนครเวี ย ง จันทน์ 1 คืนและในวันที่ 17 กันยายน จะ เดินทางไปยังกรุงพนมเปญโดยเครือ่ งบินโดยสาร และจะไปถึงที่นั่นในเวลา 12.30 น. “ผมโทรศัพท์คุยกับท่าน พ.ต.ท.ทักษิณ

ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ทราบว่าท่านเดิน ทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวถึงกรุงพนมเปญตั้งแต่ ช่วงบ่ายวันนี้ โดยเข้าพักที่ท่านนายกฯฮุน เซน จัดไว้ให้ โดยผมเรียนท่านอดีตนายกฯทักษิณ ว่าจะไปถึงที่กรุงพนมเปญในเวลาเที่ยงกว่าๆ ซึ่งท่านก็บอกว่าดีแล้วพรุ่งนี้จะได้ทานอาหาร กลางวันด้วยกันที่ทำเนียบรัฐบาลกัมพูชา โดย ท่านนายกฯฮุน เซนจะเลี้ยงต้อนรับท่านอดีต นายกฯทักษิณจากนัน้ คงจะได้พดู คุยกับท่านและ ผมจะค้างที่กัมพูชา 1 คืน และจะบินเข้ากทม. มาร่วมชุมนุมกับ นปช.ในวันที่ 19 กันยายน” นายขวัญชัยกล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า มีข่าวจากรัฐสภา ระบุว่า อ่านต่อหน้า 19

สิ่งเสพติดรวมถึงแหล่งอบายมุขให้หมดไปจาก ประเทศไทยได้สั่งการไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจทุก นายให้ออกสืบสวนหาข่าว จนกระทั่งได้รับ รายงานว่ามีชาวต่างชาติมาเช่าบ้านในเขตเทศบาล ตำบลหัวทะเลซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบแอบเปิด เป็ น สตู ดิ โ อขนาดเล็ กใช้สำหรับ การฉายภาพ ลามกผ่านทางเว็บไซต์ หลังได้รับแจ้งจึงได้บุกเข้าตรวจค้นก็พบ ชายต่างชาติและหญิงสาววัยรุ่นชาวไทย รวม ถึงสาวประเภทสองโดยมีหญิงสาวบางส่วนอยู่ ในอาการเมาสุราและบางคนรับสารภาพว่าได้ เสพสารเสพติดกำลังเต้นยั่วยวนโดยเปลือยอก โชว์ผ่านกล้องเว็บแคมที่กำลังมีการถ่ายทอดสด ผ่านอินเตอร์เน็ต จากการสอบสวนทราบว่า Mr.Ina Radall Davies อายุ 42 ปี ชาวเวลส์รับเป็นผู้เช่าบ้าน หลั ง ดั ง กล่ า ว โดยมาขอเช่าในราคาเดือนละ 20,000 บาทเช่าอยู่มาได้กว่า 2 ปีแล้ว ซึ่ง Mr. Ina จะว่าจ้างหญิงสาววัยรุ่นและสาวประเภท สองที่ทำศัลยกรรมแปลงเพศแล้วมาเต้นยั่วยวน โดยจะให้คา่ จ้างวันละ1,500 บาทต่อคน มีหญิง สาวและสาวประเภทสองมาคอยสับเปลี่ยนเต้น ยั่วยวนเกือบ 20 คนในแต่ละวันเพื่อถ่ายทอด สดให้หนุม่ กลัดมันซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวต่างชาติ แถบทวีปยุโรปดูสดผ่านอินเตอร์เน็ต จากนั้ น หากหนุ่ ม กลั ด มั น คนใดเกิ ด มี

อารมณ์ทางเพศก็จะโทรศัพท์ข้ามประเทศมา พูดคุยกับหญิงสาวที่ตัวเองถูกใจโดย Mr.Inaจะ ได้เงินจากการค่าโทรศัพท์ข้ามประเทศนาทีละ 75 บาทซึ่งแต่ละวันจะมีชาวต่างชาติโทรศัพท์ ข้ามประเทศมาพูดคุยรวมกันนานหลายพันนาที หรือบางวันก็กว่า 1 หมื่นนาที ซึ่ง Mr.Ina มี รายได้เฉพาะจากค่าโทรศัพท์มากกว่าวันละ 1 แสนบาท นอกจากนี้ Mr.Ina ยังชักชวนเพื่อนชาว ต่างชาติที่สนใจมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดย จัดกรุ๊ปเซ็กซ์ทัวร์โดยให้เพื่อนชาวต่างชาติมา พั ก ที่ บ้ า นและติ ด ต่ อ หญิ ง สาวชาวไทยให้ ม า ค้าประเวณีที่บ้านในลักษณะสวิงกิ้ง(เซ็กซ์หมู่) ด้วย ด้าน Mr.Ina ผู้ต้องหา ยังให้การปฏิเสธ โดยอ้างว่าที่ตนทำอยู่นี้เป็นการฉายภาพหญิง สาวเต้นเท่านัน้ โดยจะออนไลน์ผา่ นอินเตอร์เน็ต ไปยังสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นในเมืองหนึ่งของ ประเทศอังกฤษและคิดว่าไม่น่าจะกระทำผิด กฎหมายอะไร ส่วนหญิงสาวชาวไทยที่มาโชว์ การเต้นก็ไม่ได้มีการข่มขู่หรือบังคับแต่อย่างใด ทั้งหมดเต็มใจที่จะทำและจ่ายค่าจ้างให้ทุกครั้ง เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา “เผยแพร่สื่อลามก อนาจารและเสพสารเสพติด” ส่วนข้อหาอื่นยัง อยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 14


ย้อนรอยคดีมหากาพย์โกงภาษีชินฯ

ศาลชั้นต้น-อุทธรณ์ มองต่างมุม

“หญิงอ้อ-บรรณพจน์” รอดคุก ASTVผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ - 24 สิงหาคม 2554.....คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชรพร้อม ด้วยนายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ นายพานทอง แท้ ชินวัตร นางสาวพินทองทา ชินวัตร นาง สาวแพรทองธาร ชินวัตร พร้อมด้วยนางกาญจ นาภา หงษ์เหิน เลขานุการส่วนตัว ได้เดินทาง มายังศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก เพื่อฟังคำพิ พาก ษาชัน้ อุทธรณ์ในคดีประวัตศิ าสตร์ทม่ี คี วาม สำคัญยิ่งคดีหนึ่งของพวกเขานั่นคือคดีเลี่ยงภาษี หุ้นบริษัทชินคอร์ปอเรชั่นจำกัด (มหาชน)หรือ ชินคอร์ป” ทัง้ นี้ แต่ละคนแต่งตัวมาด้วยเสือ้ ผ้าเครือ่ ง ประดับ ถนิมพิมพาภรณ์ที่ “เพริศแพร้ว”สม กั บ ที่ เ ป็ น ชาติ ต ระกู ล อั ง สู ง ส่ ง ตระกู ล หนึ่ งใน แผ่นดินไทย เสื้ อ ผ้ า หน้ า ผม เป๊ ะ ทุ ก กระเบี ย ดนิ้ ว ราวกับออกมาห้องเสื้อชั้นนำของโลก จนหลาย คนไม่เชื่อว่า นี่เป็นครอบครัวของนายใหญ่และ นายหญิ ง ที่ ค นเสื้ อ แดงเคารพบู ชาราวกั บ เป็ น เทพเจ้า เพราะเป็นภาพลักษณ์ที่ต่างกันอย่างสิ้น เชิ ง กั บ คนเสื้ อ แดงที่ มี แ ต่ ช นชั้ น รากหญ้ า ของ ประเทศไทย แต่นั่นดูเหมือนจะไม่สำคัญเท่าใดนัก ถ้า หากเทียบกับผลคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ทย่ี กฟ้อง คุณหญิงพจมานและนางกาญจนาภา และให้รอ ลงอาญาโทษจำคุก นายบรรณพจน์ พี่ชายบุญ ธรรมคุณหญิงพจมาน ซึ่งสร้างความฮือฮาไป ทั้งวงการนักกฎหมายและยังส่งผลกระทบลาม ไปถึงแวดวงการเมืองอย่างปฏิเสธไม่ได้ เพราะ จำเลยคนสำคัญในคดีนี้เป็นถึง “พี่สะใภ้นายก รัฐมนตรี” “ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” และยังเป็น อดีตภริยา “นายกตัวจริง” พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตร เหตุทค่ี ำพิพากษาถูกนำมาวิเคราะห์ วิพากษ์ และวิจารณ์ในวงกว้าง คือความแตกต่างกันแบบ สิ้นเชิงในเรื่องการใช้ดุลยพินิจของศาลอุทธรณ์ กับศาลชัน้ ต้นจนทำให้ผลของคำพิพากษาตีลงั กา กลับไปคนละทาง แน่นอนว่างานนีต้ อ้ งมีทง้ั คนที่ ถูกใจและไม่เห็นด้วย แต่กระนั้นคำพิพากษา ศาลถือเป็นกติกาตามกฎหมายทุกฝ่ายต้องยอมรับ **กำเนิดมหากาพย์คดีโกงภาษี สำหรับคดีเลี่ยงภาษีหุ้นชินคอร์ป เกิดขึ้น

ตั้งแต่ปี 2540 แต่มายื่นฟ้องศาลหลังการยึด อำนาจ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตรในปี 2549 โดย คณะรัฐประหาร (คมช.) แต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบการกระทำผิดทีก่ อ่ ให้การความเสียหาย แก่รฐั (คตส.) รวบรวมหลักฐานก่อนส่งให้อยั การ สูงสุด ยื่นฟ้อง นายบรรณพจน์ ดามาพงศ์ ที่ 1 คุณหญิงพจมาน ชินวัตร ที่ 2 นางกาญจนา ภา หงษ์เหิน ที่ 3 ข้อหา ร่วมกันหลีกเลีย่ งการ เสียภาษีอากรโดยความเท็จ โดยฉ้อโกง โดย อุบาย และร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จตอบ คำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ โดยจงใจหลีกเลีย่ ง การเสียภาษีอากรตามประมวลรัษฎากรมาตรา 37 (1) (2) และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และ 91 ตามฟ้องโจทก์สรุปว่า เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2540 จำเลยทั้งสามได้บังอาจร่วมกันหลีกเลี่ยง การเสียภาษีอากร โดยใช้อุบายว่าจำเลยที่ 2 ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ชินวัตร คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด (มหาชน) หรือ บริษัทชิน คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สั่ง ขายหุ้นบริษัทดังกล่าว ของจำเลยที่ 2 ซึ่งมีชื่อ ของ น.ส.ดวงตา วงศ์ภักดี หรือนางดวงตา เป็นผู้มีชื่อทางทะเบียนถือการครอบครองแทน รวมมูลค่าหุ้น 738,00,000 บาท ให้กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นญาติของจำเลยที่ 2 โดยจำเลยทั้งสาม ร่วมกันแสดงเจตนาลวงว่าได้มีการซื้อขายหลัก ทรั พ ย์ ผ่ า นตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ซึ่งได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมูลค่าหลักทรัพย์ ที่ได้จากการขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ มา รวมคำนวณเป็นเงินได้พึงประเมิน เพื่อ ประเมินเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความจริงแล้วจำเลยที่ 2 ไม่ได้ขายหุ้น จำนวนดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 1 แต่เป็นการโอน หุ้นให้กับจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นญาติของจำเลยที่ 2 เป็นการอำพรางการให้ซึ่งจำเลยที่ 1 ผู้รับการ ให้จะต้องนำมูลค่าหลักทรัพย์ประมาณ 738,000, 000 บาทมาคำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้พงึ ประเมิน ประจำปี 2540 เป็นเงินจำนวน 273,060,000 บาท ต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประจำปี 2540 โดยมิได้นำค่าหุ้นดังกล่าว มารวมคำนวณเป็น

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความร่วมมือจากสาธารณชนในการทำคดี บุกรุกและลักทรัพย์ที่ย่าน Huntingdale ในวันที่ 28 สิงหาคม 2011 ประมาณเวลา 12.55 น.ของวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2011 ชายคนหนึ่งได้ บุกรุกเข้าไปภายในร้าน Tasman Meats ถนน North Rd. ย่าน Huntingdale ทันทีที่เข้าไปภายในร้าน ชายคนร้ายได้พังประตูเข้าไปในห้องสำนักงาน และขโมยเงินสดไปได้จำนวนมาก เป็นที่เชื่อว่าชายดังกล่าวได้ใช้รถยนต์ฟอร์ดสเตชั่นแวกอนรุ่นปี 2004 สีฟ้า อ่อนขับหนีหายไป ชายคนร้ายมีรปู พรรณเป็นชาวคอเคเชียน อายุระหว่าง 25 ถึง 35 ปีสงู ประมาณ 165 ถึง 175 ซม.ขณะก่อเหตุสวมเสื้อสปอร์ตคลับพาร์กาสีน้ำเงิน/ดำและ แดงสวมคลุมเสื้อตัวในซึ่งมีฮูดสีเทา สวมกางเกงสีเข้มและร้องเท้าผ้าใบสีขาว ยี่ห้อ Adidas ตำรวจได้เผยแพร่ภาพคนร้าย และรถยนต์ที่ใช้ ขับหนี เผื่อมีผู้เคนพบเห็นหรือรู้จัก สามารถให้ เบาะแสได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au ( กรุณาอ้างถึงคดีที่ CA 5853)

เงินได้เพื่อเสียภาษี การกระทำของจำเลยทั้งสามดังกล่าวเป็น การร่วมกันกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกง โดยอุบายหรือวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันเป็น เหตุให้รัฐเสียหายขาดรายได้ ต่อมาวันที่ 18 พ.ค.2544 ถึงวันที่ 30 ส.ค.2544 จำเลยที่ 1 และ 2 โดยรู้อยู่แล้ว จงใจได้บังอาจร่วมกันแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้ถ้อยคำเท็จ ตอบคำถามด้วยถ้อยคำอันเป็น เท็จ เพือ่ หลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากรต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบภาษีอากร ซึ่งเป็นเจ้าพนักงาน โดย จำเลยที่ 1 ให้ถ้อยคำและตอบคำถามว่า การ ซื้อหุ้นเมื่อวันที่ 7 พ.ย.2540 เป็นกรณีจำเลยที่ 2 ยกหุ้นให้โดยโอนหุ้นให้บุคคลอื่นถือแทนใน ตลาดหลักทรัพย์และจำเลยที่ 2 เป็นผู้จ่ายเงิน ซื้อ และให้ถ้อยคำเพิ่มเติมว่าเป็นพี่บุญธรรม ของจำเลยที่ 2 ได้ช่วยเหลือกิจการของจำเลยที่ 2 จนมีความเจริญก้าวหน้า จำเลยที่ 2 ได้มอบ ของขวัญให้แก่ครอบครัวและบุตรชายของจำเลย ที่ 1 เป็นหุ้นจำนวน 4.5 ล้านหุ้นดังกล่าวโดย

ไม่มีค่าตอบแทนจึงเข้าใจโดยสุจริตว่าเป็นการ ให้โดยเสน่หา ตามธรรมเนียมประเพณีและ ธรรมจรรยาของสังคมไทยได้รับการยกเว้นตาม มาตรา 42(10) แห่งประมวลรัษฎากร ส่วนจำเลยที่ 2 ให้ถ้อยคำตอบถ้อยคำมี สาระสำคัญว่าตนตั้งใจที่จะมอบหุ้นให้จำเลยที่ 1 จำนวนหนึ่งในวันแต่งงานแต่มอบให้ไม่ทัน เนื่องจาก พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เตรียมเข้า ทำงานในทางการเมือง เมื่อจัดการเรื่องบริหาร งานเสร็จสิ้นจึงได้ยกหุ้นจำนวน 4.5 ล้านหุ้น เป็นของขวัญให้แก่ครอบครัวและบุตรชายของ จำเลยที่ 1โดยหุ้นที่โอนให้เป็นของจำเลยที่ 2 ซึ่งนางดวงตา วงศ์ภักดี เป็นผู้ถือหุ้นแทนและ อยู่ในพอร์ตที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ อยู่แล้วจำเลยทั้งสองรู้อยู่แล้วว่า ข้อความที่ให้ ถ้อยคำ ตอบถ้อยคำน้ำเป็นเท็จ เป็นเพียงข้ออ้าง ให้พนักงานสรรพากรเชือ่ ว่าการโอนหุน้ ดังกล่าว เป็นเงินที่ได้จากการอุปการะโดยหน้าที่ธรรม จรรยาหรือจากการให้โดยเสน่หาเนื่องในพิธี หรือตามโอกาสแห่งขนบธรรมเนียมประเพณี อ่านต่อหน้า 16


ย้อนรอยคดีมหากาพย์โกงภาษีชินฯ

ศาลชั้นต้น-อุทธรณ์ มองต่างมุม เล่าสู่กันฟังช่วงเข้าพรรษาตอนที่ ๖

ปัญญาในทัศนะของพุทธศาสนา

โดย........สมชาย เม่นแย้ม

เมื่อกล่าวถึงคำว่า “ปัญญา” โดยทั่วๆ ไป ย่อมหมายถึง ความสามารถในการคิดหาเหตุ ผลอย่างลึกซึ้ง ส่วน “ปัญญา” ในทัศนะของพุทธศาสนาเป็นผลพ่วงมาจากการพัฒนาจิตให้มีศีล และสมาธิจนถึงระดับหนึ่งจึงก้าวเข้าสู่ “ปัญญา” พูดง่ายๆ “ปัญญา” ในพุทธศาสนาต้องมีศีล และสมาธิเป็นรากฐาน แล้วปัญญามีลักษณะอย่างไร ปัญญา คือ ความรู้ทั่ว ปรีชาหยั่งรู้เหตุผล ความรู้เข้าใจชัดเจน

ความรู้เข้าใจหยั่งแยกได้ในเหตุผล ดีชั่ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นต้น และรู้ที่จะ จัดแจง จัดสรร จัดการ ความรอบรู้ในกองสังขาร มองเห็นตามความเป็นจริง (พจนานุกรมพุทธ ศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ดู www.84000.org) “ปัญญา”ในพุทธศาสนาแสดงตัวออกมา ๒ ลักษณะ คือ ปัญญาทางโลกิยธรรม และ ปัญญาทางโลกุตรธรรม ปัญญาทางโลกิยธรรมประกอบด้วย “สุตมยปัญญา” ปัญญาที่เกิดจากการ ศึกษาและ “จินตมยปัญญา” ปัญญาที่เกิดจากการคิดคำนึง ส่วนปัญญาทางโลกุตรธรรม คือ “ภาวนามยปัญญา” ปัญญาที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติ (ที.ปา. ๑๑/๒๒๘/๒๓๑ ) ภาวนามย ปัญญา มีลักษณะของการ “เจริญจิตจนได้ปัญญา” การเจริญจิตในที่นี้หมายถึง สมถะภาวนาและ วิปัสสนาภาวนา นั่นเป็นพุทธศาสนาในระดับสูงของผู้ที่พัฒนาจิตจนเข้าขั้นแล้ว สำหรับในระดับปฏิบัติการ เราจะมองว่าปัญญาเป็นผลพ่วงของศีลและสมาธิ ดังได้กล่าวใน บทความชิ้นที่แล้วว่า ในขั้นสมาธิ คือ จิตจะมีสมาธิได้ต้องมีวิริยะหรือความเพียร ถ้าเพียรอย่าง หลักการอาจจะเพียรมากหรือน้อยไปจากความจริงก็จะไม่สามารถสร้างจิตให้เป็นสมาธิได้ สติจึง ถูกนำมาคุมวิริยะให้เดินไปตามความเป็นจริง เมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วตามหลักจิตในที่นี้คือ วิญญาณ (การคิด ความคิด) พร้อมที่จะคิด ผล ของการคิดหรือความคิดนั้น คือ “ปัญญา” พระพรหมคุณาภรณ์เน้นว่า “ปัญญา” เกิดขึ้นเพราะ จิตที่มีสมาธิมี “สติ” คุม ถ้าไม่มีสติ ปัญญาจะไม่เกิดขึ้น ท่านยกตัวอย่างว่า สมมุติว่าเรานั่ง รถยนต์ผ่านป้ายที่มีตัวหนังสือโตๆ เราใช้สติกำหนดนิดหน่อยก็อ่านได้ แต่ถ้าตัวหนังสือเล็กๆ สติ จะต้องทำงานมากขึ้นจึงจะอ่านได้รู้และเข้าใจ นั่นคือ ปัญญา พระพรหมคุณาภรณ์ยังอธิบายต่อว่า สติทำหน้าที่จับอารมณ์ (อารมณ์ในที่นี้หมายถึง การ รับรู้)ให้ปัญญาตรวจสอบ สติเป็นตัวส่งงานให้ปัญญา จับเรื่องนั้นๆ ให้ปัญญาดู ปัญญาเปรียบ เหมือนตาที่ใช้ดู สติจึงต้องจับตัวที่จะดูให้ปัญญาพิจารณา ถ้าสิ่งนั้นมาถึงแล้ว สติไม่จับไว้ ปัญ ญาก็จะไม่ได้ดู สติเหมือนกับนายประตู คอยดูว่าคนนี้เข้าได้ คนนั้นเข้าไม่ได้ อย่างนี้แล้ว สติต้อง มีข้อมูลเก่าไว้ตรวจตราว่าคนชนิดไหนเข้าได้ เข้าไม่ได้ สติใช้ข้อมูลเก่า (ในสัญญา) มาตรวจสอบ นี่คืองานของสติ สติทำหน้าที่จับอารมณ์ให้ปัญญาตรวจสอบ พอมีเรื่องราวซับซ้อน ปัญญาจะทำ หน้าที่วิเคราะห์ ด้วยเหตุนี้ บางครั้งสติทำหน้าที่คล้าย “รู้” มักนิยมเรียกว่า “สติรู้” สภาพรู้ของสติเกิด เพราะปัญญาในอดีตได้ทำงานไว้แล้ว ตรงนี้เรามักเรียกกันว่า “สติสัมปชัญญะ” สัมปชัญญะ หมายถึง ปัญญาเฉพาะหน้า คือมีการบันทึกข้อมูลไว้ใช้งานในปัญญาแล้ว เช่น การขับรถยนต์ เมื่อคนขับรถยนต์คันหน้าแตะห้ามล้อ เราจะแตะห้ามล้อโดยอัตโนมัติ เป็นต้น นี่เป็นเพราะปัญญา ในอดีตทำงานไว้แล้ว สติจึงแสดงออกในรูปสัมปชัญญะ (ปัญญาปัจจุบันทันด่วน) นั่นคือ สติจะ ดึงการพิจารณาเก่ามาใช้ แต่ถ้าเกิดปัญหาใหม่ สติจะดึงการพิจารณาเก่ามาใช้ผสมกับการแก้ปัญหาแบบใหม่ ตรงนี้จะ เกิดสิ่งที่เราเรียกว่า “สติปัญญา” เช่น เมื่อมีรถยนต์ชนกันขั้นแรกเราต้องชลอรถให้ช้าลงหรือแม้ กระทั่งหยุด แล้วคิดหาเหตุผลว่าจะไปทางไหนดี ในที่นี้สติมาทำงานด้วยใช้ทั้งความรู้เดิมและ ความรู้ใหม่ ผลที่ได้คือปัญญา พระพรหมคุณาภรณ์ยังเน้นต่ออีกว่า ในเรื่องที่สติส่งเรื่องให้ปัญญาทำงานนั้น ในสภาพ ความจริงของมนุษย์ไม่ใช่ว่า ทุกเรื่องที่สติส่งให้ปัญญาทำ แล้วปัญญาจะทำงานอย่างเท่าทียมกัน ปัญญาจะเลือกทำงานอย่างดีกับเรื่องที่สนใจ ด้วยเหตุนี้ “ศรัทธา” หรือ “สัทธา” จึงเข้ามาเป็นตัว ประสาน เช่น ผู้เขียนอยากจะรู้ว่าหลักการโดยรวมและหัวใจของพุทธศาสนาคืออะไรด้วยตนเอง แหล่งที่ดีที่สุดในการศึกษา คือ พระไตรปิฎก ๔๕ เล่ม หรือพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม รวมทั้งเอกสารสำคัญของครูอาจารย์ เช่น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิต ชิโนรส พระธรรมโกศาจารย์ (เงื่อม อินทปญฺโญ) หรือพุทธทาสภิกขุ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภ ทฺโท) พระพรหมมังคลาจารย์(ปั่น ปญฺญานนฺโท) พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ฯลฯ ถ้าไม่มีศรัทธาในคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จะยอมทุ่มเวลาอ่านเอกสารเหล่านั้น ได้อย่างไร จะเห็นได้ว่าศรัทธาเป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลัง ศรัทธาแล้วก็จะต้องอ่านอย่างมีสติ ถ้า ไม่มีสติก็คงอ่านไปเรื่อยๆ เหมือนอ่านนิยาย ศรัทธาจึงเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดปัญญา สติช่วยให้ ศรัทธาไม่เดินหลงทาง พระไตรปิฎกของเถรวาท (แปลว่าคำสอนของอาจารย์ผู้อาวุโส) บันทึก หลังของการเสด็จสวรรคตของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงกว่า ๔๐๐ ปี แน่นอนที่มีบันทึกบางชิ้นน่า จะขัดกับหลักการของพุทธศาสนา ตรงนี้สติจะต้องคุมศรัทธา มิเช่นนั้นจะกลายเป็น “ศรัทธา ตาบอด” อย่างที่เราเห็นกันอยู่ดาษดื่นในสังคมไทย เมื่อกล่าวสรุปในเรื่องของ ศีล สมาธิและปัญญานี้ “อินทรีย์ ๕” หรือธรรมที่เป็นใหญ่ใน กิจของตน ๕ ประการ คือ ศรัทธา วิรยิ ะ สติ สมาธิ และปัญญา เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลือ่ น นำไปสู่ “ปัญญา” ในที่สุด

“หญิงอ้อ-บรรณพจน์” รอดคุก ต่อจากหน้า 15

ซึ่ งได้ รั บ การยกเว้ นไม่ ต้ องนำมารวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ความจริ ง แล้ ว เป็ น การให้เพื่อตอบแทน จำเลยที่ 1 ทำงานให้กับครอบครัวจำเลยที่ 2 แต่ทำอุบายอำพรางว่าเป็นการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์ดังกล่าว การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นการเพื่อ จะหลี ก เลี่ ย งภาษี อ ากรตามลั ก ษณะ 2 แห่ ง ประมวลรัษฎากร โดยความเท็จโดยอุบายของ จำเลยทั้งสองเป็นเหตุให้รัฐเสียหายต้องขาดราย ได้อนั ควรได้เป็นเงินภาษีอากรจำนวน 273,060, 000 บาท และเงินเพิ่มจำนวน 273,060,000 บาท รวม 545,120,000 บาทคณะกรรมการ ตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่รัฐได้ตรวจสอบมูลคดีแล้ว จึงมีมติแต่งตั้ง คณะกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงแทน และได้ แจ้งข้อกล่าวหาให้จำเลยทั้งสามทราบโดยชอบ แล้วจำเลยทั้งสามให้การปฏิเสธ

**ศาลชั้นต้นพิพากษาจำเลยผิดร้ายแรง**

คดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 51โดยศาลมีความเห็นในประเด็นปัญหา ที่ว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันกระทำโดยความเท็จ โดยฉ้อโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใด ทำนองเดียวกันหลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากร หรือ ไม่ เ ห็ น ว่ า ตามข้ อ เท็ จ จริ ง ที่ ฟั ง เป็ น ยุ ติ ข้ า งต้ น จำเลยที่ 2 เจตนาจะยกหุน้ จำเลยที่ 2 ในบริษทั ชินวัตร คอมพิวเตอร์ฯ จำนวน 4,500,000 หุ้น มูลค่า 738,000,000 บาท ตามฟ้องให้แก่ จำเลยที่ 1 แต่ได้ทำเป็นการซื้อขายในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยจำเลยที่ 2 เป็นผู้ ชำระราคาค่าหุ้นทั้งหมดแทนจำเลยที่ 1 และ ในที่สุดเงินค่าหุ้นจำนวนนั้นก็กลับไปเข้าบัญชี ของจำเลยที่ 2 โดยมีจำเลยที่ 3 เป็นผู้ดำเนิน การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แทนจำเลยที่ 1 ที่ 2 เห็นได้ชัดแจ้งว่าพฤติการณ์การซื้อขายหุ้น ตามฟ้องระหว่างจำเลยที่ 1 กับจำเลยที่ 2 ดัง กล่าว มิได้ซอ้ื ขายกันจริงแต่เป็นการกระทำโดย ลวงเพื่ออำพรางการให้ตามเจตนาที่แท้จริงจึง เป็นการกระทำโดยความเท็จ ส่วนประเด็นปัญหาที่ว่าการกระทำโดย ความเท็จนัน้ เป็นการหลีกเลีย่ งการเสียภาษีอากร หรือไม่เห็นว่าการซื้อขายหุ้นตามฟ้องระหว่าง จำเลยที่ 1 และที่ 2 ทีเ่ ป็นการกระทำโดยความ เท็จดังวินิจฉัยได้กระทำในตลาดหลักทรัพย์จึงมี ผลทำให้จำเลยที่ 2 ผู้ขายได้รับยกเว้นไม่ต้อง นำมู ล หุ้ น ที่ ไ ด้ รั บไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษี เงินได้ประจำปีภาษี 2540 ตามข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติ ส่วนมูลค่า หุ้นจำนวน 738,000,000 บาท ที่จำเลยที่ 1ได้ รับยกให้จากจำเลยที่ 2 นั้นโจทก์และจำเลยทั้ง สามนำสืบรับว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามประ มวลรัษฎากรเพียงแต่โต้แย้งกันว่าเป็นเงินได้พึง ประเมินประเภทที่ได้รับยกเว้น ไม่ต้องนำไป

รวมคำนวณเพือ่ เสียภาษีเงินได้ โดยโจทก์นำสืบ ว่า มูลค่าหุ้นที่จำเลยที่ 1 ได้รับจากการให้ เป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (2) และ มิ ไ ด้ เ ป็ น เงิ นได้ ป ระเภทหนึ่ ง ประเภทใดตาม มาตรา 42 แห่งประมวลรัษฎากรที่จะได้รับ ยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ จำเลยที่ 1 จึงต้องนำมูลค่าหุ้นจำนวนที่ได้รับ ไปรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ประจำปีภาษี 2540 และด้วยเหตุนี้ จำเลยทั้งสามจึงได้อำพรางการให้ที่เป็น เจตนาที่แท้จริงของจำเลยที่ 2 ด้วยการทำเป็น ซื้อขายอันเป็นความเท็จแทนเป็นอุบายเพื่อจะ ไม่มีภาระภาษีจากการซื้อและขาย ทั้งไม่ต้อง นำมูลค่าหุ้นที่ได้รับจากการให้ไปรวมคำนวณ เพื่อเสียภาษีเงินได้ดังกล่าวอีกด้วยจึงเป็นการ ร่วมกันหลีกเลี่ยงภาษีอากรอีกทั้งยังเห็นว่าคำ ให้การที่ จำเลยที่ 1 และ 2 ให้ไว้ต่อเจ้าพนัก งานว่าการซื้อขายหุ้นระหว่างกันเป็นการให้ที่ เป็นการอุปการะโดยหน้าที่ธรรมจรรยา หรือ ให้โดยเสน่หาเป็นการยกข้อที่ไม่เป็นความจริง มาอ้างเพื่อให้เข้าข้อยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีอากร ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีกำลังตรวจสอบ เป็นเหตุให้กรมสรรพากรหลงเชื่อไม่เรียกเก็บ ภาษีอากร พยาน หลักฐานโจทก์ในปัญหานี้ มั่นคง พยานหลักฐานจำเลยทั้งสามไม่สามารถ หักล้างได้ เช่นเดียวกันข้อเท็จจริงฟังได้โดย ปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 1 และที่ 2 โดย รู้อยู่แล้วหรือโดยจงใจแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ หรือให้ถ้อยคำเท็จ หรือตอบคำถามด้วยถ้อยคำ เท็จ หรือนำพยานหลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อ หลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรตามฟ้องนอกจากนี้ ศาลยังระบุไว้ท้ายคำพิพากษาว่า “จำเลยทั้งสามเป็นผู้มีฐานะทางเศรษฐกิจ และสังคมสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะกระทำผิด ฐานให้ถอ้ ยคำอันเป็นเท็จเพือ่ หลีกเลีย่ งภาษีอากร จำเลยที่ 2 เป็นกริยาผู้ดำรงตำแหน่งทางการ เมืองระดับผู้บริหารประเทศ จำเลยทั้งสามจึง นอกจากมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตนเยี่ยงพลเมืองดี ทั่วๆไปแล้ว ยังควรดำรงตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี สมฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยแต่จำเลย ทั้งสามกลับร่วมกันกระทำการหลีกเลี่ยงการเสีย ภาษีอากรอันเป็นการกระทำทีฝ่ า่ ฝืนต่อกฎหมาย ไม่เป็นธรรมต่อสังคมและระบบภาษี” ทั้งๆ ที่จำนวนภาษีอากรที่จำเลยที่ 1 จะ ต้องชำระตามกฎหมายและจำเลยที่ 2 จะเป็นผู้ ชำระแทนในที่ สุ ด นั้ น เที ย บไม่ ไ ด้ กั บ จำนวน ทรัพย์สินที่จำเลยที่ 2 และครอบครัวมีอยู่ใน ขณะนั้น การที่จำเลยที่ 1 จะชำระภาษีอากร ไปตามกฎหมายเช่นพลเมืองดีทุกคนจึงมิได้มี ผลกระทำต่อฐานะของจำเลยที่ 2 แต่อย่างใด การกระทำความผิดของจำเลยทั้งสามจึงร้ายแรง พิพากษาว่า จำเลยทัง้ สาม มีความผิดตาม

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 16


ประมวลรัษฎากร มาตรา 37(2) ประกอบ ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 83 และจำเลย ที่ 1 และที่ 2 มีความผิดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37(1)ประกอบประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 38การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 2 เป็น ความผิดหลายกรรมต่างกันให้เรียงกระทง ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ฐานร่วมกันโดยความเท็จ โดยฉ้อโกง หรืออุบาย หรือโดยวิธีการอื่นใดทำนองเดียวกันหลีกเลี่ยง การเสียภาษีอากรจำคุกจำเลยทั้งสามคนละ 2 ปี ฐ านโดยรู้ อ ยู่ แ ล้ ว หรื อโดยจงใจร่ ว มกั น แจ้ ง ข้อความอันเป็นเท็จ หรือให้ถอ้ ยคำเท็จหรือตอบ คำถามด้วยถ้อยคำอันเป็นเท็จ หรือนำพยาน หลักฐานเท็จมาแสดงเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียภาษี อากร จำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 1 ปี รวมจำคุกจำเลยที่ 1 และที่ 2 คนละ 3 ปี

**รอดคุกคดีพลิกชั้นอุทธรณ์**

โอนหุ้นให้พี่ชายเรื่องปกติธรรมดา หญิง อ้อ-บรรณพจน์ไม่ได้ให้การเท็จ หลังจบยกแรกผู้สันทัดกรณีพากันชี้ชัดว่า คดีนี้ “ไม่มีพลิกแน่” เพราะศาลลงโทษจำเลย เต็มอัตรา แถมเนือ้ หาในคำพิพากษาแทบไม่เปิด ช่องให้จำเลยต่อสูใ้ นชัน้ อุทธรณ์ แต่คำว่า “ความ แน่นอนคือความไม่แน่นอน” ก็ยังคงเป็นสัจ ธรรมที่อยู่คู่กับโลกอย่างไม่มีการเปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ดี เมื่อจับสัญญาณจากคำให้สัม ภาษณ์ของนายเมธา ธรรมวิหารทนายความจำเลย ที่ว่า “เราไม่อาจคาดเดาผลคำพิพากษาได้เพราะ จะกลายเป็ น การชี้ น ำเนื่ อ งจากการพิ พ ากษา เป็นการใช้ดุลพินิจของศาล แต่การอุทธรณ์เรา ก็มั่นใจว่าได้ต่อสู้ทุกประเด็นเต็มที่แล้ว โดยขอ ให้ ศ าลอุ ท ธรณ์ พิ พ ากษายกฟ้ อ ง ขณะที่ ก าร อุทธรณ์คดีนอกจากจะขอให้ศาลยกฟ้องแล้ว ก็ ขอให้ศาลพิจารณาการลงโทษสถานเบาด้วยซึ่ง ถือเป็นกระบวนการปกติทั่วไปที่จำเลยคดีอาญา จะดำเนินการยื่นอุทธรณ์อย่าง ไรก็ดีขอให้รอ ฟังผลคำพิพากษาในวันพรุ่งนี้ก่อนดีกว่า” ยิ่งทำให้หลายคนที่ติดตามคดีนี้มั่นใจว่า จำเลยมี สิ ท ธิ ร อดคุ ก จากข้ อ ต่ อ สู้ ที่ ข อให้ ศ าล พิจารณาลงโทษในสถานเบา 24 ส.ค.54 ที่ผ่านมา ศาลอาญาออกนั่ง บัลลังก์อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ยกฟ้องคุณ หญิงพจมานและนางกาญจนาภา จำเลยที่ 2 และ3 ในคดี ส่วนนายบรรณพจน์ แม้ศาลจะ เห็นว่ากระทำผิดฐานเลี่ยงภาษี แต่โทษจำคุก2 ปี ศาลก็ปราณีให้รอลงอาญาโดยข้อวินิจฉัยใน คำพิพากษาของศาลอุทธรณ์มีการใช้ดุลยพินิจที่ แตกต่างออกไปจากศาลชั้นต้นจนทำให้คดีกลับ ตาลปัตรอยู่ชัดสองเพียงประเด็นด้วยกันคือ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 17

ประเด็นแรก ศาลอุทธรณ์มีความเห็นต่อ ข้อวินิจฉัยที่ว่า คุณหญิงพจมาน และนางกาญ จนาภาจำเลยที่ 2-3 ร่วมกระทำผิดกับนายบรรณ พจน์จำเลยที่ 1 ฐานหลบเลี่ยงภาษีด้วยหรือไม่ ศาลเห็นว่าเมื่อจำเลยที่ 2 ประสงค์ที่จะยกหุ้น ให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นพี่ชายบุญธรรมและเคยมี บุญคุณเคยอุปการะช่วยเหลืองานกันมา ซึง่ จำเลย ที่ 2 มีฐานะร่ำรวย มั่นคง มีทรัพย์สินกว่า 2 หมื่นล้านบาทที่มีฐานะเศรษฐกิจดีกว่าจำเลยที่ 1 มากโดยมูลค่านายหน้าและค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม นัน้ มีมลู ค่าเพียง 3 ล้านบาทเศษจึงเป็นเรือ่ งปกติ ธรรมดาที่พี่น้องจะปฏิบัติต่อกันไม่ใช่เป็นข้อ พิรุธสงสัย ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังและเป็นที่ยุติ ว่าจำเลยที่ 2 ต้องการให้หุ้นกับจำเลยที่ 1 แต่ ทำเป็นการซือ้ ขายในตลาดหลักทรัพย์ โดยจำเลย ที่ 2 สั่งจ่ายเช็คชำระค่าซื้อขายหุ้นเองจึงเป็น เรื่องปกติธรรมดา และจำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ ขายไม่มีภาระในการชำระภาษีเงินได้ที่เกิดจาก การขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพราะเป็นเงิน ได้พึงประเมินที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมา รวมคำนวณเสียภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 42 (17) ส่ ว นที่ ศ าลชั้ น ต้ น วิ นิ จ ฉั ย ว่ า เหตุ ที่ มี ก าร ซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เพื่ออำพรางการ ให้เพราะจำเลยที่ 2 จะต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษี เงินได้ซึ่งเป็นจำนวนมากนั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ ไม่ได้ปรากฏในสำนวน อีกทั้งเป็นเหตุการณ์ ในอนาคตจึงไม่อาจนำมาเป็นข้อสันนิฐานเพื่อ ให้รบั ฟังเป็นผลร้ายให้กบั จำเลยที่ 2 ได้ เพราะ ในขณะนั้นจำเลยที่ 1 ยังไม่ต้องยื่นแบบแสดง รายการเสียภาษีเงินได้ประจำปี 2540 แต่จำเลย ที่ 1 จะต้องยืน่ แบบภายในเดือนมี.ค.2541 และ เมื่อรับฟังได้ด้วยว่า ขณะที่จำเลยที่ 2 สั่งจ่าย เช็คชำระค่าหุน้ และค่านายหน้าให้กบั บริษทั หลัก ทรั พ ย์ นั้ น ก็ มี เ งิ น สดอยู่ ใ นบั ญ ชี อ ย่ า งเพี ย งพอ หากจำเลยที่ 2มีเจตนาต้องการช่วยจำเลยที่ 1 หลีกเลี่ยงภาษีจำเลยที่ 2 ก็เพียงแต่โอนเงินที่จะ ต้องชำระค่าหุ้นให้จำเลยที่ 1 ผ่านบัญชีเงินฝาก แล้วให้จำเลยที่ 1 เป็นผูส้ ง่ั ซือ้ หุน้ ดังกล่าว จำเลย ที่ 1 ก็ไม่ตอ้ งเสียภาษีเงินได้ซง่ึ เป็นวิธที ง่ี า่ ยและ สะดวก ไม่มีขั้นตอนยุ่งยากมากกว่าการใช้วิธี การซื้อขายเพื่ออำพรางที่มีวิธีการสลับซับซ้อน และยังอาจมีผลไปถึงการยื่นแบบแสดงภาษีเงิน ได้ของจำเลยที่ 2 อีกด้วย ขณะทีจ่ ากทางนำสืบของโจทก์กไ็ ม่ปรากฏ ว่าในขณะหรือหลังจากจำเลยที่ 1 ยืน่ แบบแสดง เสียภาษีแล้ว จำเลยที่ 2-3 ได้กระทำการใดๆ ส่อให้เห็นว่ามีเจตนาร่วมกับจำเลยที่ 1ช่วยเหลือ ปกปิดพยานหลักฐานของโจทก์จงึ ยังไม่มนี ำ้ หนัก เพียงพอและยังเป็นที่สงสัยตามสมควรว่าจำเลย ที่ 2-3 ร่วมกระทำผิดกับจำเลยที่ 1 ด้วยหรือ ไม่จึงต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับ จำเลยที่ 2-3 ประเด็นที่สอง คือประเด็นวินิจฉัยว่านาย บรรณพจน์ และคุณหญิงพจมาน จำเลยที่ 1-2 ในคดีมีความผิด ฐานร่วมกันแจ้งข้อความเท็จฯ เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 (1) หรือไม่ ศาลอุทธรณ์เห็นว่าการให้ถอ้ ยคำ กับเจ้าพนักงานที่จะเป็นการให้การเท็จหรือไม่ นั้นก็จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงด้วยว่าถ้อยคำที่ ให้นั้นไม่ได้มีอยู่จริงหรือไม่เคยมีอยู่ โดยผู้ให้ ถ้อยคำนั้นเสกสรรปั้นแต่งขึ้นเองเมื่อข้อเท็จจริง

คดีนี้จากทางนำสืบของจำเลยที่ 1-2 ปรากฏว่า จำเลยที่ 1 เป็นพี่ชายบุญธรรมของจำเลยที่ 2 จริง และได้อยู่อาศัยในครอบครัวเดียวกันมา ตั้งแต่เด็กโดยช่วยเหลือทั้งเรื่องครอบครัวและ ธุรกิจการค้ามาโดยตลอดต่อมาจำเลยที่ 1 ได้ แต่งงานกับน.ส.บุษบา จริงจึงเป็นการให้ถอ้ ยคำที่ มีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นและมีอยู่จริง ไม่ใช่เป็นการ ปั้นแต่งสิ่งที่ไม่เคยมีอยู่ จึงไม่อาจรับฟังได้ว่า เป็นความเท็จ เพียงแต่มีน้ำหนักเชื่อถือได้น้อย เท่านัน้ เมือ่ โจทก์ไม่มพี ยานหลักฐานอืน่ มานำสืบ ยืนยันให้เห็นชัดเจนว่า ถ้อยคำที่จำเลยที่ 1-2 ให้กบั เจ้าพนักงานประเมินนัน้ เป็นความเท็จอย่าง ชัดเจนโดยปั้นแต่งข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ การ กระทำของจำเลยที่ 1-2 จึงไม่เป็นความผิดตาม ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 (1) อุทธรณ์ ของจำเลยประเด็นนี้ฟังขึ้น

**ยกฟ้อง-บริจาคเงินไทยคมบรรเทาโทษ**

ส่วนที่สมควรลงโทษจำเลยที่ 1 สถาน เบาในความผิดฐานหลีกเลี่ยงภาษีตามประมวล รัษฎากรมาตรา 37 (2) หรือไม่เห็นว่ากฎหมาย ระวางโทษจำคุก 3 เดือน ถึง 7 ปี และปรับ ตั้งแต่ 2,000-200,000 บาท ที่ศาลชั้นต้นให้จำ คุกจำเลยที่ 1 เป็นเวลา 2 ปีนน้ั เหมาะสมแล้วแต่ ที่ศาลชั้นต้นไม่รอการลงโทษนั้น ศาลอุทธรณ์ เห็นว่า ประมวลรัษฎากรเป็นกฎหมายทีม่ เี จตนา เพื่อให้การจัดเก็บภาษีของเจ้าหน้าที่สรรพกร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งหวังให้รัฐได้ รับการชำระหนี้ ซึง่ ความรับผิดทางอาญาทีป่ ระ มวลรัษฎากรบัญญัติไว้ จึงเป็นเพียงมาตรการ เสริมการจัดเก็บภาษีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เท่านั้น อีกทั้งจำเลยที่ 1 เป็นเพียงนักธุรกิจ ไม่ใช่ผู้มีอำนาจหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง โดยเมื่อถูกตรวจสอบเรื่องการรับโอนหุ้นก็ยอม รับว่าได้มาจากจำเลยที่ 2 ซึง่ ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เคยต้องโทษจำคุกมาก่อน หรือมีชื่อเสียงเป็น ผู้ อิ ท ธิ พ ล ผู้ ป ระกอบอาชี พในทางไม่ สุ จ ริ ต โดยจำเลยที่ 1 เคยรับราชการมาก่อนและสร้าง คุณงามความดีให้กับสังคมด้วยการบริจาคเงิน จำนวนมากให้กับมูลนิธิไทยคม เพื่อส่งเสริม การศึกษาให้กับผู้ที่ด้อยโอกาส ศาลอุทธรณ์ จึงพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลย ที่ 1 มีความผิดตามประมวลรัษฎากร มาตรา 37 (2) ให้จำคุกเป็นเวลา 2 ปี โดยโทษจำคุก ให้รอลงอาญา 1 ปี แต่เพือ่ ให้จำเลยที่ 1หลาบจำ จึงเห็นควรให้ลงโทษปรับด้วย โดยปรับเป็น เงิน1 แสนบาท ส่วนจำเลยที่ 2 - 3 พิพากษา ยกฟ้อง ผลคำพิพากษาทีอ่ อกมาแม้จะถือว่าไม่เกิน กว่าความคาดหมาย หลายคนไม่แปลกใจที่ศาล ให้รอการลงโทษนายบรรณพจน์ แต่ที่ยังคาใจ คือเหตุใด?!? เมื่อศาลเห็นว่านายบรรณพจน์กระทำผิด จริงฐานจงใจหลีกเลี่ยงภาษีจากการโอนหุ้นชิน คอร์ปแต่กลับไม่เห็นเจตนาการกระทำผิดของ คุณหญิงพจมาน อย่างไรก็ดีคดีนี้ยังเหลือชั้นศาลฎีกาให้สู้ กันเป็นยกสุดท้าย เมือ่ คดีพลิกกลับในชัน้ อุทธรณ์ ได้ไม่แปลกอะไรทีผ่ ลคดีจะพลิกกลับไปอีกแบบ ในชั้นศาลฎีกา


I T haiozonline.com เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

Winning Business Online Program

อันเนื่องมาจากฉบับที่แล้ว ที่พูดถึงเรื่อง www.becaustralia.org.au แล้วก่อนจบบทความ ว่าในหัวข้อ SERVICES ของเว็บไซต์นี้มีหัวข้อที่น่าสนใจคือ หัวข้อ winning business online program คลิกเลยครับ หน้าจอภาพ จะโชว์ หน้าจอ You Tube ที่ด้านบน ประกอบไปด้วย 10 Module ที่จะให้เราเรียนรู้ 01: ARE YOU READY FOR E-BUSINESS? 02: E-BUSINESS IN PLAIN ENGLISH 03: DEVELOPING YOUR E-BUSINESS PLAN 04: YOUR GUIDE TO FREE ONLINE RESOURCES AND RESEARCH 05: HOW TO BUILD YOUR WEBSITE 06: KEEPING CUSTOMERS COMING BACK AND SPENDING MORE 07: PROMOTE YOURSELF TO WORLD MARKETS 08: SELLING ONLINE MADE EASY 09: LATEST TIPS, TRICKS AND NEW TECHNOLOGY 10: MAKING THE MOST FROM E-BUSINESS น่าสนใจมัย๊ ครับท่านผูอ้ า่ นสำหรับ 10 หัวข้อในข้างต้น เรียกว่า เป็นหลักสูตร E-BUSINESS ของธุรกิจ SMEs เลยก็ว่าได้ ปกติต้องเสียเงินลงทะเบียนเรียนนะครับ แต่นี่ ฟรีครับ เราจะเรียก ว่า เป็นการเรียนออนไลน์ หรือ e-learning เอาเป็ น ว่ า ตอนนี้ เ ราไปที่ เ ว็ บไซต์์ นี้ โดยตรงเลยดี ก ว่ า คื อไปที่ เ ว็ บไซต์ h ttp://www. winningbusinessonline.com.au ครับหน้าจอด้านบนของเว็บไซต์ เขียนบอกว่า FREE small business courses, “making the internet work for your business” เว็บไซต์นี้ จะมีหัวข้อต่างๆโชว์ ดังนี้คือ -Home -About -Short Courses เค้าบอกว่ามี 5 courses ทั้งหมดมี 10 หัวข้อ 1-What is e-business? -Are you ready for E-business -E business in plain English 2-Developing an e-business -Developing your E-business plan -A guide to free online resources &research 3.Designing a website -Website Design -Keeping customers coming back & spending more 4.Promoting your business online -Promote your business to World Markets -Selling online Made Easy 5.E-business and new technology -Latest Technologies -Making the Most from E-business -News -Contact 5 courses , 10 หัวข้อ ข้างต้น ก็คือ 10 module ที่เรากล่าวถึงตอนต้นนั่นเอง HOME ตอนนี้รบกวนผู้อ่านไปคลิกที่ปุ่ม HOME ทางด้านซ้ายมือบน จะมีหน้าจอโชว์ ให้เราเข้าถึง การเรียนรู้ผ่านเว็บไซต์นี้แบบง่ายๆ ที่ด้านบนเขียนว่า Start an online business ด้านซ้ายมือเขียน ว่า FREE short courses ง่ายครับ เราสามารถเลือกหัวข้อที่ด้านซ้ายมือ ของจอภาพ แล้วกล่อง ข้อความทางด้านขวามือ ก็จะมีรายละเอียดเปลี่ยนไปตามหัวข้อที่ท่านเลือกทางด้านซ้ายมือ สมมติว่าท่านเลือก What is e –business ? กล่องทางด้านขวามือ มีข้อความรายละเอียด

ของคอร์สนี้ แล้วก็มีปุ่มให้ get started เราลองคลิกปุ่มนี้ครับ จะขึ้นหน้าจอใหม่ครับ มีราย ละเอียดของหัวข้อนี้เต็มเมนูว่า มี 2 หัวข้อย่อยคือ Are you ready for E-business, E business in Plain English หน้าจอมีรายละเอียดอธิบายทั้ง 2 หัวข้อ มีปุ่มให้คลิก Start Module แต่ละ โมดูล ผู้เขียนทดลองเลือก Are you ready for E-business คลิกหน้าจอขึ้น 5 หัวข้อ หรือ 5 วีดีโอของ You Tube ประกอบด้วย -Intro video -Case Study -Fact sheets -Expert tips -E- business Plan ผู้เขียนทดลองคลิก Expert tips ครับหน้าจอภาพ You Tube ทำงานครับ จะมีการอธิบาย ว่า ในวีดีโอ จะพูดถึงอะไร ในที่นี้เค้าบอกว่า จะพูดเรื่องโดเมนเนมครับ ไปคลิกให้วีดีโอ เล่น ครับ มาทั้งเสียงและภาพประกอบการพูดครับ ทำให้เราเข้าใจเรื่องราวต่างๆได้ง่ายและเข้าใจ หมดหัวข้อนี้ ถ้ายังอยากฟังหัวข้อใหม่ก็ไปคลิกเลือก You Tube ตามที่เราต้องการ ผู้เขียนคิดว่า เป็นระบบการเรียนออนไลน์ที่ง่ายมากครับ ไม่ต้องเดินทางไปห้องเรียน จะดูซ้ำในเรื่องเดียวกัน ซักกี่ครั้งก็ได้ ถ้าเราไม่เข้าใจ ไม่เสียค่าน้ำมัน ไม่มีความเสี่ยงในการเดินทาง MEMBER นี่คือการเรียนผ่านอินเตอร์เน็ตที่ใครก็ได้ที่สนใจเข้ามาเว็บไซต์นี้ แล้วก็ศึกษาหาความรู้ใน เรื่อง E-business for SMEs แต่ถ้าเราต้องการที่จะ Register เป็นสมาชิกของเว็บไซต์นี้ ก็ให้ไปที่ ปุ่ม Register NOW ที่ปุ่มขวามือบนของเว็บไซต์ คลิกครับ หน้าจอภาพจะขึ้นหน้าจอให้บันทึก รายละเอียดสมาชิก ที่สำคัญจะต้องมี ABN,Australian Business Number หลังจากกรอกข้อมูลครบถ้วนกระบวนการ เราลองเข้าไปดูระบบหลังร้านของสมาชิก ว่ามี อะไรบ้างครับ ครับหน้าจอภาพขึ้น Welcome เราตามปกติ และมีเมนูให้เลือก -Find your local BEC -My progress ความคืบหน้าในการเข้าไปเรียนออนไลน์ ของแต่ละหัวข้อ -My user notes สามารถบันทึกโน๊ตของหัวข้อต่างๆได้ -Discussion Forum เป็นการสอบถามกลุ่มการเรียนโมดูลต่างๆ ถึงปัญหาที่เราพบ แลกเปลี่ยนความคิดกันกับกลุ่มที่เรียนออนไลน์ในแต่ละโมดูล -Edit my profile -log out เอาละครับ ผู้เขียนคิดว่า ได้อธิบายมาพอสังเขป ที่คิดว่าผู้อ่านจะพอเข้าใจ และสามารถ เข้าไปศึกษา และเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้ว ไม่น่าจะยากเกินไปกว่า ความต้องการที่จะเรียนรู้ของ ท่าน ลองสละเวลาของท่านซักเล็กน้อยต่อวัน เพื่อประสบการณ์ใหม่ในการเรียนรู้ออนไลน์ ผ่าน เน็ตที่เรียกว่า E-Learning สำหรับ E-Business for SMEs แล้วเจอกันใหม่ฉบับหน้าครับ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 18


“ขวัญชัย”โผล่ลาวกินข้าวกับ“ปู” มีคิวกินข้าวกับ“แม้ว”เขมรรุ่งขึ้น ต่อจากหน้า 14

เมื่ อ กลางสั ป ดาห์ ไ ด้ มี ก ารประชุ ม คณะ กรรมการบริหารหน่วยประจำชาติไทยในสมัชชา รัฐสภาอาเซียน มีนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธาน รัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธาน เพื่อเตรียมความ พร้อมที่จะเดินทางไปประชุมสมัชชารัฐสภาอา เซียน(เอไอพีเอ) ที่โรงแรมโซฟิเทล กรุงพนม เปญ ประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่ 19-24 ก.ย. นี้เพื่อพิจารณารับรองประเทศพม่าและประเทศ เล็กๆติดรัสเซียเข้าสู่สมาคมอาเซียนและยังจะมี การหารือถึงหัวข้อประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจ และสังคมด้วย โดยที่สร้างความแปลกใจให้ที่ ประชุม คือการเดินทางไปครั้งนี้มี 2 คณะ โดยคณะใหญ่มี จำนวน 35 คน ประกอบด้วย ส.ส.-ส.ว.ที่เป็นคณะกรรมการ 13 คน คณะ ทำงานประธานรัฐสภา และผู้ติดตามหนึ่งในผู้ ติดตามมีรายชื่อของนายอดิศร เพียงเกษแกน นำนปช. ร่วมเดินทางด้วย โดยมีประธานรัฐสภา เป็นหัวหน้าคณะ จะขึ้นเครื่องของการบินไทย เวลา 18.00 น. ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ไปกรุง พนมเปญวันที่ 18 ก.ย.นี้ นอกจากนี้ยังมีคณะเล็กที่ตามเอกสารการ ประชุมแจ้งว่าเป็นรายนามผู้แทนคณะรัฐสภา ไทย 15 คน ประกอบด้วยส.ส.พรรคเพื่อไทย 10 คนและมีเจ้าหน้าที่ติดตาม 5 คน โดยมี นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองประธานสภาผู้แทน ราษฎร และส.ส.พะเยา พรรคเพื่อไทย เป็น หัวหน้าคณะ ที่เดินทางไปวันที่ 16 ก.ย.นี้และ เดินทางกลับวันที่ 19 ก.ย. ผู้เข้าร่วมประชุมบางคนจึงตั้งข้อสังเกตว่า คณะที่รองประธานสภาเป็นหัวหน้าคณะที่เดิน ทางไปครั้งนี้เป็นการใช้งบประมาณรัฐสภาเพื่อ เรื่องส่วนตัวหรือไม่ เพราะส.ส.ที่ร่วมเดินทาง ไปกับคณะนี้ล้วนเป็นส.ส.พรรคเพื่อไทย และ ไม่มีส.ส.ที่เป็นกรรมการสมัชชารัฐสภาอาเซียน อีกทั้งตรงกับที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีต นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาในช่วงดังกล่าว

พอดี สำหรับรายชื่อส.ส.พรรคเพื่อไทยที่ร่วม คณะของรองประธานสภาประกอบด้วย น.ส. อรุณี ชำนาญยา ส.ส.พะเยา น.ส.พรพิมล ธรรม สาร ส.ส.ปทุมธานี น.ส.ละออง ติยะไพรัช ส.ส.เชียงราย นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน นายพีระเพชร ศิริกุล ส.ส.กาฬสินธุ์ นายสม ชัย อัศวชัยโสภณ ส.ส.ฉะเชิงเทรา นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายนิยม วิวรร ธนดิฐกุล ส.ส.แพร่ นายทองดี มนิสสาร ส.ส. อุดรธานี นางระพิพรรณ พงษ์เรืองรอง ส.ส. บัญชีรายชื่อ นายทองดี มนิสสาร สส.อุดรธานี พรรค เพื่อไทยกล่าวว่า การเดินทางไปกัมพูชาครั้งนี้ เป็นงานราชการของทางรัฐสภา ส่วนจะได้พบ กับพ.ต.ท.ทักษิณหรือนั้นก็ต้องดูจังหวะโอกาส หากมี โ อกาสได้ พ บหารื อ กั น แลกเปลี่ ย นการ ทำงานในรัฐบาลก็คิดว่าไม่ใช่เรื่องผิดอะไร แต่ ตนก็ไม่สามารถยืนยันว่าจะได้พบ เพราะใน กำหนดการไม่มชี ว่ งเวลาทีไ่ ด้พบท่านอดีตนายกฯ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธาน รัฐสภา ให้สัมภาษณ์ว่า คณะจะเดินทางในช่วง วันที่ 18 ก.ย.นี้ มีส.ส.ทุกพรรค และส.ว. พร้อมเจ้าหน้าที่ประมาณ 30 คน เมื่อถามว่ามี คณะของรองประธานสภา เดินทางไปกัมพูชา ล่วงหน้า นายสมศักดิ์ กล่าวว่าทีแรกชวนรอง ประธานสภาไปด้วยและมาทราบทีหลังว่าจัด คณะไปอีกชุด อย่างไรก็ตามขอยืนยันว่าไปทำ หน้าที่สมาชิกรัฐสภาไม่มีอะไรแอบแฝง นายนิรมิต สุจารี ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคเพือ่ ไทย ในฐานะกรรมการบริหารหน่วยประจำ ชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียนที่จะเดินทาง ร่วมกับคณะชุดใหญ่ทป่ี ระธานรัฐสภาเป็นหัวหน้า คณะ กล่าวว่ากำหนดการประชุมสมัชชารัฐสภา อาเซียนจะมีขึ้นที่กรุงพนมเปญ ระหว่างวันที่ 19-24 ก.ย.นี้ มีเนื้อหาที่จะพูดถึงเรื่องการเมือง อ่านต่อหน้า 31 เศรษฐกิจ

นายขวัญชัย ไพรพนา (คนสุพรรณบุรี ชาวเดิมบางนางบวช) ประธานชมรมคนรักอุดร THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 19


มีสองสไตล์ดีกว่าหนึ่ง

ประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงโดยปกติจะมีมูลค่า อัตราแลกเปลี่ยนสูงตามไปด้วย ในด้านการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ ปัจจัยหลัก ในการผลักดันมูลค่าขึน้ อยูก่ บั อุปสงค์และอุปทาน ของสินค้าเป็นรายชนิดเป็นต้นว่าเมื่อความต้อง การของน้ำมันเพิ่มขึ้น ในช่วงที่เศรษฐกิจปรับ ตัวดีขึ้น ราคาน้ำมันโดยปกติก็จะเพิ่มสูงขึ้น

เอาสองอย่างมาทำงานด้วยกัน

แม้ว่านักลุงทุนและนักวิเคราะห์หลายคน จะรับเอาเพียงแค่ 1 ใน 2 ของกลยุทธทางการ ค้านี้มาใช้ แต่เรามีความเชื่อในทั้งสองวิธีและ คิดว่าสามารถนำมันมาผสมผสานกันได้อย่าง สมบูรณ์ โดยเหตุนี้, ในทุกครั้งที่นักค้าบางคนมอง ทัศนมิติของปัจจัยทางเทคนิค หาที่จะการซื้อ, ถือครอง หรือขายตราสารการ การวิเคราะห์เชิงเทคนิคจะคำนึงถึงประ ลงทุน พวกเขาอาจจะใช้ทั้งปัจจัยพื้นฐานและ วัติศาสตร์ของราคา, ปริมาณและเครื่องมือแห่ง ปัจจัยทางเทคนิคในการตัด สินใจ พวกคุณทั้งหลายอาจจะแปลกใจว่าทำไม การเคลื่อนไหวของจำนวนของสัญญาที่มีการ เปิดสถานะค้างอยู่ (open interest) และความ นั ก วิ เ คราะห์ แ ละนั ก ลงทุ น ยั ง คงทำผิ ด พลาด พยายามที่จะคาดการณ์การเคลื่อนไหวของหุ้น เมื่อพวกเขามีกลยุทธที่ดีเลิศ 2 อย่างในการช่วย ในอนาคตด้วยการใช้เครื่องชี้วัด (Indicators) การเทรดของพวกเขา ความเป็นจริงแล้วทั้งสอง ต่าง ๆ สไตล์การวิเคราะห์แบบนี้จะไม่คำนึง กลยุทธก็มีจุดอ่อนของมัน จากทัศนมิติของปัจจัยพื้นฐาน, ถือเป็น ถึงเครื่องมือแห่งมูลค่าของหุ้น หรือหลักทรัพย์ ความยากอย่ างยิ่งที่จะคำนวณมูลค่าเนื้อแท้ของ (Intrinsic Value) อย่างสิ้นเชิง แต่จะมุ่งไปที่ อุ ป สงค์ แ ละอุ ป ทานของหุ้ นโดยไม่ ค ำนึ ง ถึ ง ตราสารการลงทุนด้วยการวิ เคราะห์ตัวอย่าง เดียว กันซ้ำๆกันความคิดนี้ยังละเลยผลกระทบ ความเป็นบริษัท (company) ทฤษฎีต่าง ๆ ที่ได้พัฒนาในอดีตแนะให้ ทางด้านจิตวิทยาของการเคลื่อน ทัศนมิติของปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานพยายามที่จะ เห็นว่าราคาเป็นการสุม (ramdom) และเป็นไป ไหวของราคาหุ้น หันมาดูที่การวิเคราะห์เชิง พิจารณาถึง เนื้อแท้, หรือ “ความจริง”, ของ ไม่ได้ที่จะทำกำไรจากการศึกษาการเคลื่อนไหว มูลแห่งเครือ่ งมือทางการเงินเช่นอัตราแลกเปลีย่ น ของราคา อย่างไรก็ตาม นักวิเคระห์เชิงเทคนิค เทคนิค ปัจจัยทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ต่อการ เปลี่ ย นแปลงอั ต ราแลกเปลี่ ย น ไม่เห็นด้วย เงินตรา และการค้าสินค้าโภคภัณฑ์ พวกเขาเชื่อว่าเราสามารถใช้การเคลื่อน เงินตราและสินค้าโภคภัณฑ์ก็คือ ทันทีที่เราจับเครื่องมือในการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐาน เราจะมองไปถึงการซื้อ, การถือ ไหวเฉลี่ย, การวิเคราะห์จุดหมุน, ใช้เส้นโค้ง ข่าวเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาด ไว้หรือขายออกไป เหล่านี้ขึ้นอยู่กับว่า เรา พาราโบลิก และตัวชี้วัด MACD ในการศึกษา การณ์ได้! นักค้าที่ปฏิเสธที่จะให้ เห็นว่ามันมีค่าต่ำกว่าความเป็นจริง หรือสูงกว่า การเคลื่อนไหวของราคา เครื่องมือนี้ถูกใช้ใน ความสนใจกับข่าวสารจะเผชิญ แผ่นชาร์ต ที่จัดสร้างโดยพื้นฐานของราคาตรา กับความหาย นะ, ในขณะที่ข่าว ความเป็นจริง ในด้านการอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา สารทางการเงินในอดีต ซึ่งแผ่นชาร์ตนี้ต่างจาก ออกมารั ฐ บาลจะเข้ า แทรกแซง ปัจจัยหลักในการผลักดันมูลค่าขึ้นอยู่กับความ แผนภูมิแบบแท่ง, กร๊าฟแท่งเทียน, แผนภูมิ ซึ่งมักจะทำให้การวิเคราะห์เชิง เทคนิคหมดความสำคัญไป แตกต่ า งของอั ต ราดอกเบี้ ยในแต่ ล ะประเทศ เส้น และอื่น ๆ สิ่งหนึ่งที่มีการถกเถียงกันเป็นเวลานาน ในตลาดกลางการเงินก็คือประโยชน์จากการ วิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน (Fundamental Analysis) และการวิเคราะห์เชิงเทคนิค(Technical analysis) แท้จริงแล้วการถกเถียงนีม้ นั ช่างเป็นความ คิดทีแ่ ปลกแยก ทีห่ ลายคนในหนึง่ สถาบันความ คิดปฏิเสธที่จะเชื่อข้อเสนอความคิดเหตุของคน อื่น เป็นต้นว่า นักวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐาน หลายคนเชื่อว่าการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเป็นเพียง “ลายเส้นบนแผ่นชาร์ตแสดงข้อมูล” ในขณะที่ นักวิเคราะห์เชิงเทคนิคอ้างว่า “ข้อมูลทั้งหมด อยู่ที่ราคา” และนักวิเคราะห์เชิงปัจจัยพื้นฐาน สูญเสียเวลาของพวกเขาไปกับการทำตัวเก่งใน เรื่องการตลาดไปเสียทุกเรื่อง ดังนั้นสิ่งแรก เราจะต้องมองไปที่อะไร คือการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาน และอะไรคือการ วิเคราะห์ทางเทคนิค แล้วเราจะใช้มันอย่างไร

แล้วจะใช้เมื่อไร

ในหลายกรณี นักค้าจะทำการค้าสินค้า โภคภัณฑ์ และอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดย อาศัยการวิเคราะห์ปจั จัยพืน้ ฐาในกรณีทต่ี อ้ งการ ซื้อ, ถือ หรือขาย และจะใช้การวิเคราะห์เชิง เทคนิคเพือ่ พิจารณาเวลาทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ในการ เข้าหรือออกจากการค้า นอกเหนือไปจากนี้ การวิเคาะห์ทั้งสอง วิธีสามารถใช้เป็นตัว “กลั่นกรอง” ในกรณีนี้, แม้ว่าอัตราแลกเปลี่ยนจะดูดีในรูปของทัศนมิติ ทางปัจจัยพื้นฐาน แต่เราอาจจะต้องคอยเฝ้าดู อย่างระมัดระวัง ถ้าแผ่นชาร์ดแสดงแนวโน้ม ทิ้งหัวดิ่งลง ในขณะที่ทั้งการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน และการวิเคราะห์เชิงเทคนิค ต่างไม่สามารถ รับประกันถึงชัยชนะต่อการค้าตราสารแต่ ทั้ง สองสามารถมีส่วนเพิ่มสัดส่วนของความสำเร็จ ในตลาดตราสารที่เราสามารถนำมาใช้ได้ สนใจโลกของการค้าทองคำ, น้ำมัน และ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำไมไม่ลงทะเบียน ทำเวิร์คช็อปฟรีกับ ForexCT? สอบถามราย ละเอียดเพิม่ เติมได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.forexct.com. au หรือโทรหมายเลข 1800 367 392

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 20


การติดตั้ง ง่ายมากใช้สายเคเบิ้ลลากจากบรอดแบนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) เสียบด้านหลัง กล่องเครื่องรับส่งสัญญาณ และต่อสายจากเครื่องส่ง สัญญาณเสียบเข้าทีวี (สายไฟมาพร้อมกล่องสัญญาณ) เพียงเท่านี้คุณก็สามารถชมทีวีไทยได้ทุกช่อง หมายเหตุ บรอดแบรนด์ (อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง) ปัจจุบัน Optus แพลนเดือนละ 70 เหรียญใช้ได้ 500 กิกกะไบท์ ปัจจุบันบรอดแบรนด์ มี หลายยี่ห้อถูก ๆ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 21


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล ๘๔ พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน ๙๙๙๙ กองๆ ละ ๘๔ ดอลล่าร์ รายนามเจ้าภาพ จองผ้าป่ามหากุศล ๙๙๙๙

ล่าสุด ณ วันที่ 7 กันยายน 2011 คุณกิ่งทอง ริชเตอร์ 2 คุณนาริน ดัฟ 1 คุณพัทยา คุณดำเกิง นาคราช 1 คุณบุญยัง สวนทองและครอบครัว 1 คุณอัมพร ไฮด์ 1 คุณฐาปนีย์ ส่งสกุล 1 คุณอารีรัตน์ รุ่งพรอนันต์ 1 คุณพงศกร รักพงษ์ไทย 1 คุณบุญเจือ รุ่งพรอนันต์ 1 คุณลัดดา มาเพชร 1 คุณวัฒนาพร สธูปและครอบครัว 1 1 คุณCHHIV & KIM TAN คุณปริญญา-คุณอารี THAISPICY 1 คุณWEENA & STEVEN THOMSON 1 คุณอัจฉรีย์ วิไลสารน์ &ครอบครัว 1 คุณแก้วคูณเฮือน วงศ์สุวรรณ &ครอบครัว 1 คุณสิรี บุญทอง 1 คุณสมหมาย สายหยุด &ครอบครัว 1 คุณสุมาลี สุรพงศานุรักษ์ 1 KHUN CHAKRIT YARNPRASITKUL 1 KHUN SUNUN YARNPRASITKUL 1 KHUN LEO YARNPRASITKUL 1 KHUN LEONA YARNPRASITKUL 1 ร้านบ้านเรือนไทย - คุณศรีวิกรณ์ สมองค์ 1 ร้านพรพรหม - PRON PROHM THAI RESTAURANT 1 คุณเฉิดฉาย สุวรรณกูฎ 5 คุณสราวุธ สุวรรณกูฎ, คุณรัชดา แย้มเหมือน, คุณณิชา พินทิลิบ 1 คุณณรงค์กร สุวรรณกูฎ 1 คุณพรเพชร สุวรรณกูฎ 1 คุณขนิษฐา สมควร 1 คุณธารารัตน์ สอนเรือง &ครอบครัว 2 คุณจันดี BOZZI และครอบครัว 1 คุณสุดาพร สมชัย+คุณจิราวัฒน์ บรรดิษฐ์ 1 1 คุณจันทร์แรม CLARK คุณมะลิทอง สิมมาหลวง 1 1 คุณสุพิน SOMERVILLE JAMES WILLIAM RAFFAN 1

KHUN SUPEN SUWANWONGSE RAFFAN 1 SUPATTRA RAFFAN A FAMILY 1 SURAYNIV + NISUN SUWANWONGSE 1 TIM RAFFAN & FAMILY 1 SUPAPON RAFFAN & FAMILY 1 DR.ทรงศรี ฟอแรน & FAMILY 2

คุณสมชาย-ศุทธสิริ เม่นแย้ม &ครอบครัว1 คุณสุนิสา ตรีทศเดช 1 KHUN NAVARATH MANIRATH 1

คุณจิราทิพย์ เพ็ชรชื่น คุณชลียา กิจสำเร็จ คุณนนลณีย์ พันธ์มณี คุณนภาพร+คุณเอกภพ-กุณย์ชานนท์ คุณศรุกา + คุณวัลยา สารพุทธ คุณจิราพร ยุเหล็ก คุณสมจิตร งามอภิสิทธิ์ คุณบ๊วย และครอบครัว

1 1 1 1 1 1 1 6 KHUN LAVONG NATION FAMILY 1 คุณทรงสมร ตั้งศิลสกาย &ครอบครัว 1 คุณชัยฤทธิ์ ดอนขำ 1 คุณพ่อพรม-คุณแม่น้อย Delaunay 1 คุณธัญญา ฟิ้นน์ 1 MR.COLIN - MANEERAT SPINKS 1 คุณพ่อโทน-คุณแม่เนอ ศรีนวลส้ม 1 คุณพ่อชัน-คุณแม่กุหลาบ ปัทมานนท์ และครอบครัว 2 คุณสุจิรา แช้นท์ 1 คุณวัลลี อโนทัย บำรุงถิ่น 1 คุณไสว จันทร์อยู่จริง &ครอบครัว 1 คุณพ่อทิม+คุณวิบูลย์ ศรีอาทิ 1 คุณพิศมัย อำพล family 1 คุณชันยรมณ์ Dallen family 1 คุณพ่อจำนงค์-อารี แจ่มทุกข์แจ้ง 1 เงินไทย จากวัดStanmore 1 ลูกศิษย์วัดStanmore 19 คุณวิภาภรณ์ นุชประภา &ครอบครัว 24 คุณอนุช ชลชีพ 2 คุณสุกมล รักเกียรติ & ครอบครัว 1 คุณฐาปนี, คุณโอบนิธิ, คุณโชคนิธิ สีดำ 1 คุณนงลักษณ์ เทพศิริ 1 คุณจำรัส นนทพันธ์ 1 คุณบัวทิพย์ Roberts 1 รวม/กอง 1-7 กันยายน 133 รวม/จำนวนเงินเหรียญ 11,172 คุณวรลักษณ์ ยิ้มเยื้อน ทำบุญ 20 รวม/จำนวนเงินเหรียญ 1-7 กันยายน 11,192 ยอดรวม 31 สิงหาคม 42,109 รวมทั้งสิ้น 53,301 รวมผ้าป่าทั้งสิ้น 133+501 = 634 กอง หมายเหตุ กรุ ณ าตรวจรายสอบชื่ อ และนามสกุ ล ของท่าน หากขาดตกบกพร่อง หรือผิดพลาด. ......ควรแก้ไขให้ถกู ต้อง....เพราะจะนำทอดถวาย เพื่อบรรจุ ณ พระธาตุเจดีย์ เพื่อเป็นศิริมงคล ตลอดกาลนาน

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 22


รายนามเจ้าภาพ จองผ้าป่ามหากุศล ๙๙๙๙ ณ วันที่ 21 กันยายน 2011

คุณยุพดี ทรอง คุณบรรจบ - คุณลัดดาวัลย์ 1 คุณมาริสา เหลืองวันทาและ ครอบครัวลูกน้อย เหลืองวันทา 1 คุณธัญญา แววภักดี และคุณพิชิตชัย พ้นเดช 1 คุณฮี และคุณสุวรรณี เหล่ากิตติชัย และครอบครัว 1 คุณท้อป พวยเจริญและครอบครัว 1 MR.ALVIN & PARAT and SARINA SHAM คุณนันทิกา เจริญรัตน์ 1 คุณจุฑาทิพย์ แดงดงพร้อมครอบครัว คุณเล็กและครอบครัว ประสิทธิมนต์ 1 คุณราตรี ช่างเขียนและครอบครัว 1 คุณสิรินาถ ระวิพานิช 1 คุณบรรณสิทธิ์ อ่ำเที่ยงตรง และครอบครัว 1 คุณนันทวัน รัตนประทุม 1 คุณเกรียงศักดิ์ รัตนประทุม 2 คุณธนพงศ์ รัตนประทุม 1 YOK THAI RESTAURANT คุณสินีนาฎ - คุณสุจิตรา ถกลเกียรติธวัช, คุณสมชาย - คุณลัดดา ถกลเกียรติธวัช 1 คุณผาด พยัคฆวรรณและครอบครัว 1 คุณศุภรัตน์ นันทภูมิและครอบครัว คุณธัญจิราห์ กองช่าง คุณรชฎ ขำบุญและครอบครัว 1 คุณนพดล ฐาปนเกรียงไชย 1 คุณว่องไว โกวิทจินดาชัย 2 ครอบครัวตรีรัตน์ 1 ครอบครัวงามอภิสิทธิ์ & ทองศรีเงิน 1 คุณรัตนะ เลิศสาครศิริ & คุณฤทธิชัย ชนะทะเล 1 พระพีระศักด์ องค์สกุลทอง & คุณแม่สุดสวาท องค์สกุลทอง 1 คุณณัฐชนน สุขรัตน์, คุณธงชาติ เกลียวประเสริญ, คุณดวงกมล สุขรัตน์และครอบครัว 1 คุณชนิตา สุขรัตน์และครอบครัว 1 คุณอรทัย ซุนเฟื่องและครอบครัว คุณศรัณยา เอี่ยมสมบัติ ฿ คุณเอกพิชส์ พรประยุทธ คุณเสริมศรี ศิวปฐมชัย 1 คุณกมลทิพย์ ไชยชมพล 1 COZY THAI RESTAURANT โดยคุณนุสรา สินธุ์วรวัฒน์ & ครอบครัวเดชวนิชยนุบัติ 2 คุณชุลีพร ธีระพจน์ &คุณมาริษา โบนุชชิ&ครอบครัวแป๊ะ พรรณวรรณ &ครอบครัวธีระพจน์ 2 คุณสุดสาคร ติยะบุตรและครอบครัว 1 ครอบครัวพุทธคุณสกุลพร & ครอบครัวศิริโยธา 1 คุณกีรณา วรรณไชย & ครอบครัววรรณไชย 1 คุณธรรมสรณ์ เบ็ญชัยพรและ ครอบครัว &คุณปิยะนุช

100.00 สุวรรณปรีชาและครอบครัว 1 คุณดาวเรือง สุขรมย์ คุณจารุภา จวรรณตูมและครอบครัว 1 คุณอมรา ครอบครัวใจสุทธิ, รัตนสร้อย, Leeson, คุณดวงชีวัน รัตนวรรณและครอบครัว คุณกานต์ชนิต เพิ่มลอย 1 SABAI THAI MASSAGE & SPA PTY, LTD. 1 MALEE THAI MASSAGE 1 85.00 คุณดลพร แซ่บู๊ Bee DVD คุณพรพรรณ ครอบครัวพ่วงลาภ และเพื่อน 1 85.00 คุณสามิตร และMr.Paul Chivers 1 คุณปรียาภรณ์ ไชยมงคล 1 คุณภัทราภรณ์ ค้าธัญเจริญและครอบครัว คุณพ่อ ค้าธัญเจริญ, ครอบครัวประเทืองธนา 1 คุณพรรณี รักสัตย์ คุณวชราฑิณี บุญเกษมพิศาล คุณสุภิญญา สุริโยภาสกร คุณแดง สุริโยภาสกร 1 คุณดวงพร สุริโยภาสกร 1 850.00 MS.NINA FAITH คุณสุวัสสา สุริโยภาสกร 1 คุณพจน์ สุริโยภาสกร 1 คุณจุไรรัตน์ สุริโยภาสกร 1 คุณวันกี แซ่วุ่ย 1 20.00 คุณภากร รัตนประทุม 1 10.00 คุณปาริชาด พากะยะ 1 คุณกมลวรรณ กิจสุทธินันท์ 1 คุณภัสรา บุญรัตนกิจ คุณอาทิตย์ ครุฑระเบียบ & คุณเบญจพร วิชิตพงษ์ และครอบครัว 1 KHUN SUTCHADA HEATON & FAMILY MR.STEPHEN ROBERTSHERIN ครอบครัวคุณนภาศาสตร์ ชาแสน ครอบครัวราชนิกูล & ถวายสัตย์ ครอบครัวตั้งจิตเกษมโรจน์ ครอบครัวเบญจวิไลกุล & พรหมเนาว์ 1 คุณการะเกด อุ้ยประเสริฐ & คุณวราภรณ์ ทองหุ้ม 1 คุณนริศ สามพายวรกิจ และครอบครัว 1 85.00 คุณปรีย์มา - คุณปัญจพล จารุจินดา 1 คุณชนะ ชัยชนะฉิมพลี และครอบครัว 1 85.00 คุณอารีย์ จุลสุนทรี คุณวีรญาดา เปรมปราศัย 1 คุณสุริยัน พลากลาง คุณตรีภพ สิงห์บุปผา และครอบครัว คุณปิยะนันท์ ศุภรจิตพร, AUDIE HILDER และครอบครัว 1 คุณวริษฐา ริชแมน & MR.JOHN ROBERT คุณวราภรณ์ ใครว่อง & คุณรุ่งทิวา ทิพย์สูบ คุณวศินี เที่ยงศรี 1 คุณอรชร อลิส พีรอส MS.NAMFON PANTARAT คุณมลฤดี เพชรวิทูร และครอบครัว ร้านสุขใจ 1 คุณธัญญนรี กฤษฎ์เมธาภาคย์ คุณราตรี ชะฎา และครอบครัว คุณสมปอง แคโล 1

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 23

คุณพรวิมล มาศปกรณ์ และครอบครัว 10.00 99.00 คุณอภิชาติ จันทรมณี และครอบครัว 10.00 คุณพิมพ์มาดา - คุณพาขวัญ วีระพันธ์เจริญ 10.00 85.00 ขออุทิศให้คุณพ่ออรุณ บุตรศาสตร์ 85.00 คุณทวี ค้าขึ้นและครอบครัว 10.00 85.00 คุณPORNSIRI JANROON และครอบครัว 10.00 คุณสุวรรณา ,WAYNE, JUSTIN, NATHAN, HOORE 20.00 คุณลัดดา อนันภาว - คุณนทลำฟ้า อนันธทวา และครอบครัว 100.00 110.00 คุณกนกอร ครูกุล 100.00 คุณธัญวัลย์ โรจน์ปิติสุนทร 5.00 คุณพีรเดช ครรชิตานนท์ และครอบครัว 25.50 คุณวารี สุวภาพสกุล 20.00 คุณสุชาณุ บัวผัน 100.00 คุณสุพิชฌาย์ ศิริสุนทร 100.00 85.00 คุณพัชราภา เหมือนน้อย และครอบครัว 1 85.00 คุณโชคชัย ชูศรีรักย์ และครอบครัว 1 85.00 คุณชวมัฐ ภูริปัญญวานิช และครอบครัว 50.00 คุณสิโรรัตน์ เลิศล้ำ 10.00 คุณนุชกมล เลิศล้ำ 10.00 130.00 คุณสุภารัก วงศ์สุวรรณ 10.00 คุณสุกัญญา จูมแก้ว 10.00 คุณอภิชา กลพานิช, คุณศรัญญา หลักคงคา 100.00 TWO SEATS THAI 10.00 คุณศักดิ์ดา ภูมิศรี 10.00 พระขันติ พาโล และครอบครัว องค์สกุลทอง & ครอบครัวTRIPATHI 1 คุณสิริพันธ์ นนทสูติ 85.00 5.00 คุณนลิณี โกวิทจินดาชัย 1 คุณเจมี โกวิทจินดาชัย 1 คุณสุพรรณิการ์ ชาสมบัติ และครอบครัว 59.00 85.00 ร้านรังผึ้ง 3,000.00 85.00 85.00 คุณผุสดี มณิสุต 1 50.00 ศจ. ดร. ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1 85.00 คุณณัฐ มณิสุต 1 คุณรนล ศรีไสว คุณกัญญารัตน์ นามเปรมปรี 1 คุณพิศุทธ์, คุณสุธาทิพย์ ศรีไสว, Asok Jalagam 1 คุณสุมาลี สุรพงศ์นุรักษ์ 1 Somyos Sae Siew 1 Namoi Sae Siew 1 85.00 Jame Chai Sae Siew 1 นายเม่งเกียง แซ่ยง และนางทองอยู่ พงษ์ภัทรา 1 50.00 นาย Bounam Vongmany Lucky 10.00 Thai Groceries 5 Mr Wachirawit Sanphraisan 1 คุณนฤทัย ใจแก้วและครอบครัว 1 85.00 คุณวริศรา เจียรพสุอนันต์ 1 85.00 ครอบครัว เจียรพสุอนันต์ 1 คุณพรทิพย์ คุณฐรกานดา 50.00 คุณศักดิ์พิเชษฐ แสงรุ่ง และคุณตง โสดารักษ์ 1 200.00 คุณกนกรัตน์ นาคสุก 10.00 20.00 คุณมัลลิกา อยู่สถิตย์ 5.00 คุณดวงเดือน เศรษฐยุกานนท์ 20.00 20.00 คุณมะลิ-คุณรอนเบิร์ก และครอบครัว 1 10.00 รวม 90 7,088.50


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเราฟรี! จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำเรื่อง ขอวีซ่าให้ (จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

ถนนราชดำเนินกลาง

สำนักงานออสเตรเลีย

สำนักงานกรุงเทพ

130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

251/14 ราชดำเนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ 10200 โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 24


“โอบามา”แถลงแผนสร้างงานครั้งใหญ่

หวังฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา เอเอฟพี - ประธานาธิบดีบารัค โอบามา แห่งสหรัฐฯแถลงต่อสภาคองเกรส เมื่อวันที่(8) เรียกร้องให้บรรดาส.ส.สังกัดพรรครีพับลิกัน เลิกเล่น “เกมการเมือง”และสนับสนุนแผนจ้าง งานครั้งใหญ่ มูลค่า 447,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 13 ล้านล้านบาท) เพือ่ กระตุน้ เศรษฐ กิจที่ชะงักงัน และปลอบขวัญชาวสหรัฐฯ “ช่วงนี้เป็นห้วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับ ประเทศแต่เราเป็นคนอเมริกัน เราแข็งแกร่ง กว่ายุคสมัยที่เห็น และเรายิ่งใหญ่กว่าการเมือง ที่เป็นกันอยู่” บารัค โอบามา กล่าวเรียกร้อง ความปรองดองทางการเมืองในการแถลงต่อสภา คองเกรสที่ แ บ่ ง เป็ น สองฝั ก สองฝ่ า ย คื น วั น พฤหัสบดีตามเวลาท้องถิ่น สื่อมวลชนมองว่าประธานาธิบาดีสหรัฐฯ กำลังพยายามกอบกู้ความเชื่อมั่นคืนจากประชา ชนด้วยแผนการหักลดภาษีต่างๆ นานาและการ

ลงทุนสร้างงานครั้งใหญ่ที่ตั้งเป้าแก้ปัญหาอัตรา ว่างงาน 9.1 เปอร์เซนต์ซึ่งเป็นภัยต่อการลง สมัครประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ในปี 2012 บารัค โอบามา ประกาศมัน่ ว่า “พระราช บัญญัติสร้างงาน” (American Jobs Act)ของ เขาจะช่วยให้ประชาชนกลับมามีงานทำและนำ เงินเข้าสู่กระเป๋าประชาชนโดยตรง “แผนการนีจ้ ะช่วยกระตุน้ เศรษฐกิจทีช่ ะงัก งัน ...คุณสมควรอนุมัติแผนสร้างงานทันที” ความขัดแย้งภายในการเมืองภายในสหรัฐฯ สะท้อนออกมาจากปฏิกริยาระหว่างโอบามา แถลง โดยสมาชิกรัฐสภาฝ่ายเดโมแครตต่าง แสดงท่าทีชน่ื ชมเอาใจช่วยแต่ฝา่ ยรีพบั ลิกนั กลับ นั่งนิ่งเป็นเสาหินตลอดงาน ซึ่งโอบามาได้เรียก ร้องการขึ้นภาษีคนร่ำรวย นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตือน ว่าหากแผนจ้างงานครัง้ นีถ้ กู คัดค้าน เขาจะถือว่ารี พับลิกันมัวแต่พะวงกับเกมการเมืองและปรารถ นาให้เขากระเด็นออกจากทำเนียบขาว ยิ่งกว่า หน้าทีข่ องผูร้ กั ชาติทจ่ี ำเป็นต้องกูว้ กิ ฤตเศรษฐกิจ โดยเร่งด่วน โอบามายังตอกกลับการวิพากษ์วิจารณ์ จากรี พั บ ลิ กั น เกี่ ย วกั บ แผนการของรั ฐ บาลที่ ต้องการขึ้นภาษีคนร่ำรวยสหรัฐฯและหาทาง ปิดช่องว่างกฎหมายภาษีอากรต่อบริษัทต่างๆ ทั้งนี้ แผนสร้างงานมูลค่า 447,000 ล้าน ดอลลาร์ประกอบด้วย งบประมาณ 175,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 5 ล้านล้านบาท) เพื่อ ช่วยในการลดภาษีหักจากค่าจ้างของแรงงานลง กึ่งหนึ่งในปี 2012 เหลือ 3.1 เปอร์เซนต์

โอบามายังเสนอให้ลดภาษีภาคธุรกิจอีก 98 เปอร์เซนต์ที่ต้องเสียภาษีเกินกว่า 5 ล้าน ดอลลาร์ (ประมาณ 150,000 ล้านบาท) ลงอีก ครึ่งหนึ่งเพื่อจูงใจให้มีการจ้างงานเพิ่มขึ้น ผูน้ ำสหรัฐฯ ยังมีแผนการลงทุนการพัฒนา ทางหลวง, รางรถไฟและสนามบิ น มู ล ค่ า 50,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.5 ล้านล้าน บาท)ซึ่งทางการเชื่อว่าจะทำให้คนงานก่อสร้าง อีกหลายหมื่นคนกลับสู่การทำงาน โอบามายังเสนองบประมาณ 35,000 ล้าน ดอลลาร์ (ประมาณ 1 ล้านล้านบาท) เพื่อ

ป้องกันการปลดครู 280,000 ตำแหน่งและช่วย ให้ตำรวจ พนักงานดับเพลิงได้ทำงานต่อไป โครงการอืน่ ๆ ประกอบด้วย แผนพัฒนา โรงเรียนของรัฐบาล 35,000 แห่ง มูลค่า 30,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 900,000 ล้านบาท), แผนลดหย่อนภาษี “วีรบุรษุ คืนถิน่ ” เพือ่ กระตุน้ ให้มีการจ้างงานทหารผ่านศึกจากอิรักและอัฟ กานิสถานและแผนปฏิรูปการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ สำหรับคนว่างงานมูลค่าอีก 49,000 ล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.4 ล้านบาท)

คำพิพากษาทางกฎหมายที่ไม่ค่อยเกิดขึ้น บ่อยครัง้ นักนีม้ ขี น้ึ หลังจากฝ่ายภรรยาซึง่ ยืน่ ฟ้อง หย่าเมื่อ 2 ปีก่อนกล่าวโทษว่าความขาดตก บกพร่องในเรื่องบนเตียงของสามีคือต้นตอที่ ทำให้ทั้งคู่ต้องเลิกรากัน ต่อมาศาลในเมืองนีซ ทางใต้ของฝรั่งเศส อนุญาตให้ทั้งสองฝ่ายหย่าขาดกันและตัดสินว่า ผู้เป็นสามีต้องเป็นผู้รับผิดชอบเหตุหย่าร้างครั้ง นี้เพียงฝ่ายเดียว แต่ฝ่ายภรรยาไม่หยุดแค่นั้น ฝ่ายอดีตสามีอ้างถึงความเหนื่อยล้าและ เธอยื่นฟ้องแพ่งเรียกค่าเสียหายอีก 10,000 ยูโร ปัญหาทางสุขภาพทำให้ขาดตกบกพร่องในเรือ่ ง (4.2 แสนบาท) สำหรับความขาดตกบกพร่อง ดังกล่าว เรื่องบนเตียงตลอด 21 ปีของชีวิตแต่งงาน แต่ศาลวินิจฉัยว่า“ความสัมพันธ์ทางเพศ

ระหว่างสามีและภรรยาคือการแสดงความรัก สเน่หาซึ่งกันและกัน ดังนั้นคำกล่าวอ้างนี้จึง ตกไป”

ศาลฝรั่งเศสสั่งสามีจ่ายเงินชดเชย เมียเก่าข้อหา’ไม่ยอมทำการบ้าน’ เทเลกราฟ - ศาลฝรั่งเศสพิพากษาให้ชาย คนหนึ่งจ่ายเงินชดเชยแก่ภรรยาจำนวน 10,000 ยูโร (ประมาณ 4.2 แสนบาท) หลังขาดตก บกพร่องเรื่องบนเตียงเมื่อครั้งที่ทั้งสองยังไม่ได้ หย่าขาดจากกัน ชายวัย 51 ปีรายนีถ้ กู ปรับภายใต้กฎหมาย แพ่งมาตรา 215 ของฝรั่งเศสซึ่งกำหนดสถานะ ของคู่สมรสว่าต้องตกลงแบ่งปันสุขและทุกข์ ของชีวิตแต่งงานร่วมกัน ขณะที่ศาลวินิจฉัยว่าข้อกฎหมายนี้แสดง นัยว่าความสัมพันธ์ทางเพศก็เป็นส่วนหนึ่งของ ชีวิตสมรสด้วย

ประธานาธิบดีจอร์จ ดัลเบิลยู บุช ยืนเคียงข้าง กันในบริเวณสถานที่ประกอบพิธีหลักในนคร นิวยอร์ก ณ กราวนด์ซีโร่ สถานที่ซึ่งครั้งหนึ่ง เคยมีตึกแฝดระฟ้าตั้งอยู่คู่กัน หลังจากนัน้ โอบามาเดินทางโดยเครือ่ งบิน ร่วมรำลึกเหตุวินาศกรรม 9/11 ครบวาระ 10 ต่ อไปยั ง รั ฐ เพนซิ ล เวเนี ย เพื่ อ วางพวงมาลา ปีช่วงเวลาที่ประสานคนทั้งประเทศรวมกันเป็น บริเวณทีเ่ ทีย่ วบิน 93 สายการบินยูไนเต็ด แอร์ หนึ่ง ประธานาธิบดีบารัค โอบามา และอดีต ไลน์ส ตกในเมืองแชงค์สวิลล์ก่อนเดินทางต่อ ไปร่วมพิธีที่อาคารกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ

ชาวสหรัฐฯ พร้อมใจกันร่วมรำลึก เหตุวินาศกรรม 911 ครบวาระ 10 ปี เอเอฟพี - น้ำตาแห่งความอาลัยหลั่งริน เสียงระฆังดังกังวานทั่วบริเวณกราวนด์ซีโร่ ใน วันอาทิตย์(11) ขณะที่ชาวสหรัฐฯ พร้อมใจกัน

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 25

หรือเพนตากอน ซึ่งตั้งอยู่นอกกรุงวอชิงตัน เมืองหลวงสหรัฐฯ ณ บริเวณกราวนด์ซีโร่ ญาติของผูเ้ สียชีวติ 2,977 รายร่วมเป็นสักขีพยาน ในอนุสรณ์สถาน 9/11 แห่งใหม่ซึ่งมีการสลัก ชื่อของผู้เสียชีวิตไว้รายรอบ ขณะทีผ่ ลการประกาศเตือนเรือ่ งการก่อการ ร้ายที่อาจเกิดขึ้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดล้อมย่าน โลเวอร์แมนฮัตตันอย่างเข้มงวดหลังจากโอบา มาเรียกร้องให้มีการระวังภัยเข้มข้น อ่านต่อหน้า 26


ชาวสหรัฐฯ พร้อมใจกันร่วมรำลึก เหตุวินาศกรรม 911 ครบวาระ 10 ปี ต่อจากหน้า 25

พิธใี หญ่ในนิวยอร์กเริม่ ต้นด้วยการบรรเลง เพลงไว้อาลัยจากปีส่ ก๊อต และการร้องเพลงชาติ สหรัฐฯ ก่อนการลั่นระฆังให้สัญญาณสงบนิ่ง ทั้งหมด 6 ช่วงตรงตามเวลาที่เครื่องบินพุ่งชน เป้าหมายและอาคารแฝดถล่มลงมาเหมือนเช่น กับทุกๆ ปี ญาติและครอบครัวจะสลับกันขึ้น อ่านรายนามของผู้เสียชีวิต “จากห้วงลึกของจิต วิญญาณ” สตรีผู้หนึ่งกล่าวอาลัยรักสามีด้วยน้ำเสียง สั่นครือ “เราจะคิดถึงคุณตลอดไป” วันอาทิตย์ที่ผ่านมาบริเวณที่เคยเป็นซาก ปรักหักพังมานานหลายปีกลับคืนสู่ความเจริญ หูเจริญตาอีกครั้งโดย ปัจจุบัน บริเวณดังกล่าว เป็นที่ตั้งของอาคาร “เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ 1” ที่สร้างเสร็จไปแล้วกว่า 75 เปอร์เซนต์ อีกทั้ง มี สั ญ ญาณความคื บ หน้ า ของการบู ร ณะอื่ น ๆ

อาทิ การเปิดอนุสรณ์สถาน 9/11 ซึ่งประดับ ด้วยน้ำพุและมีรายนามผู้เสียชีวิตจารึกอยู่โดย รอบ บารัค และมิเชล โอบามาได้วางพวงมาลา สีขาวบริเวณที่ห่างจากจุดเครื่องโบอิ้ง 757 พุ่ง ชนเพนตากอนเพียงไม่กี่ก้าวก่อนจะเข้าพูดคุย ปลอบขวัญครอบครัวของผู้เสียชีวิต โดยกลุ่ม ญาติๆ ซึ่งมีทั้งหมดประมาณ 100 คนกำลังเฝ้า รอเพื่อขอถ่ายรูปและพูดคุยกับผู้นำประเทศโอ บามาก็ใช้เวลาสนทนากับผู้ร่วมพิธีนานกว่า 30 นาที ก่อนหน้าพิธีรำลึกครบรอบ 10 ปี 11 กันยายนชาวสหรัฐฯ เพิ่งได้รับของขวัญสำคัญ เมื่ อ เดื อ นพฤษภาคมเมื่ อ หน่ ว ยซี ล ส์ อ เมริ กั น สามารถสังหารอุซามะห์ บิน ลาดิน ผู้ก่อตั้ง อัลกอิดะห์ ได้สำเร็จหลังตามล่าตัวมานานเกือบ ทศวรรษ

นักลงทุนคาดทองคำปีนี้

ทะลุ $2,000 แม้ราคาเริ่มลง

เอเอฟพี - ราคาทองคำปีนี้อยู่บนเส้นทาง ทะลุ 2,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกใน ประวัติศาสตร์ นักลงทุนหันมาถือสินทรัพย์ทม่ี คี วามเสีย่ ง ต่ำท่ามกลางความโกลาหลทางเศรษฐกิจ บริษทั ที่ ปรึกษาการลงทุน GFMS ระบุเมือ่ วันพฤหัสบดี (15) แม้ราคาทองคำในวันพฤหัสบดี(15) ซือ้ ขาย กันราวๆ 1,810 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ลดลงอย่าง มากจากระดับสูงสุดตลอดกาล 1,921.15 ต่อ ออนซ์ที่ทำเอาไว้เมื่อวันที่ 6 กันยายน อย่ า งไรก็ ต ามนั ก วิ เคราะห์คาดหมายว่า ท่ามกลางความยุ่งเหยิงของเศรษฐกิจโลกราคา

ทองคำจะกลับมาพุ่งทะยานไปข้างหน้าอีกครั้ง “แม้เป็นครัง้ แรกทีร่ าคาทองคำอยูใ่ นภาวะ อ่อนตัวลงแต่ราคาทองคำก็น่าจะก้าวผ่านระดับ 2,000 ดอลลาร์ได้ภายในสิ้นปี” GFMS ระบุ ในรายงาน Gold Survey 2011 ของบริษัท ไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ราคาทองคำสูงขึ้น เรื่อยๆเนื่องจากนักลงทุนควานหาสินทรัพย์ที่มี ความปลอดภัยท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ชะลอ ตัวลงภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งขึ้นและวิกฤตหนี้ยูโร โซนนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมจากสถานการณ์ ความไม่สงบในตะวันออกกลางด้วย

ทีมสำรวจป่าจับ “อนาคอนดายักษ์”

น้ำหนักกว่า100กิโลกรัม!!

เดอะซัน- ทีมนักชีววิทยาสหราชอาณาจักร สามารถจับอนาคอนดาขนาดมหึมาระหว่างสำ รวจป่าดิบชื้นแห่งหนึ่งในประเทศกายอานาโดย งู ยั ก ษ์ ตั ว นี้ ย าวถึ ง 18 ฟุตและมีน้ำหนักกว่า 100 กิโลกรัม นีลล์ แมคแคนน์ นักชีววิทยาวัย 29 ปี จากคาร์ดิฟฟ์เข้าตะครุบอนาคอนดายักษ์ตัวนี้ ด้วยความช่วยเหลือจากเพื่อนๆหลังเห็นมันอยู่ บนตลิ่งของแม่น้ำรีวา ประเทศกายอานา ทั้งนี้ นีลล์เป็นนักผจญภัยตัวยงที่เคยแล่น เรือในแอตแลนติกและเดินทางข้ามผืนน้ำแข็ง ของกรีนแลนด์มาแล้วและเขามีความปรารถนา จับสัตว์แปลกๆประหลาดๆทีส่ ร้างความตกตะลึง แก่ผู้คนและฝันมาตลอดว่าสักวันหนึ่งจะจับงู ยักษ์ขนาดนี้ได้ “ผมฝันมาตลอดว่าจะได้เห็นอนาคอนดา

บารัค และมิเชล โอบามาวางพวงมาลาบริเวณเครื่องบินตกในเมืองแชงค์สวิลล์รัฐเพนซิลเวเนีย ซึ่งมีผู้เสียชีวิต 40 ราย

ตัวเป็นๆและพอได้มาทำงานที่นี่ผมก็รู้ทันทีว่า ฝันของผมมีโอกาสเป็นจริงแล้ว” เขากล่าว“ผม พยายามกดหัวของมันลงกับพื้นแต่มันก็ไม่ละ ความพยายามที่ จ ะหั น หั ว มาฉกผม ผมต้ อ ง ปลุกปล้ำกับมันนานทีเดียว” “มันมีกำลังมากพอที่จะปล้ำผมลงให้ได้ ด้วยความแข็งแรงที่น่าทึ่งของมัน มันกระเพื่อม ตัวจนทำให้พวกเราทีจ่ บั ตัวมันไว้ถงึ กับเซทีเดียว” เขากล่าว อนาคอนด้ายักษ์ตัวนี้ มีน้ำหนักประมาณ 100 กิโลกรัมยาว 18ฟุต ความยาวรอบตัวถึง 27 นิ้ว ขณะที่อนาคอนด้าเป็นงูที่มีความแข็ง แรงที่สุดในโลกมันสามารถมีน้ำหนักสูงสุดถึง 250 กิโลกรัมเป็นผู้ล่าที่น่าสะพรึงกลัว เพราะ มันสามารถกินมนุษย์หรือเสือจากัวร์ มาเป็น เหยื่อได้อย่างง่ายดาย

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

เรื่องลึกลับในออสเตรเลีย...ตอน ๑๕

ผีโพลเตอร์ไกสท์ที่เมืองไกร่า

สวัสดีครับ...ท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพผมได้เลือก เขียนเรื่องนี้อย่างกระทันหัน เพื่อชดแทนเรื่อง ที่ผมตั้งใจเขียนแล้วเกิดเขียนไม่สำเร็จ เรื่องนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับความลึกลับที่เกิดขึ้นในบ้าน หลังหนึ่งในเมืองไกร่า (Guyra)ทางเหนือของ รัฐนิวเซาท์เวลส์ เมืองไกร่าอยู่ห่างจากซิดนีย์ ๕๔๗ กิโล เมตร ตั้งอยู่ระหว่างเมืองอาร์มิเดล และเมือง เกรนอิ น เนสทางเหนื อ ของรั ฐ นิ ว เซาท์ เ วลส์ เป็ น พื้ น ที่ ร าบสู ง อั น เกิ ด จากการผลั ก ดั น ของ ภูเขาไฟ เป็นหนึ่งในเมืองที่อยู่สูงที่สุดในออส เตรเลียคือทีร่ ะดับ ๔,๓๓๐ ฟุต (๑,๓๓๐ เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล เมืองนีท้ ข่ี น้ึ ชือ่ ว่ามีอากาศ หนาวจัดมากในฤดูหนาว ชื่อของเมือง “ไกร่า” มาจากภาษาอะบอ ริจินแปลว่า “นกค็อกกาตูสีขาว” อันเป็นสัญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งในปั จ จุ บั น ไกร่ า เป็ น เมื อ ง เกษตรกรรมเลี้ยงแกะ เลี้ยงวัว ปลูกมันเทศ และมะเขือเทศ ประชากรของเมืองนีม้ ปี ระมาณ ๑,๘๐๐ คน กีฬาโปรดของชาวเมืองก็คือกีฬา โปโลบนหลังม้า รักบี้และคริกเก็ต ปัจจุบันถือ เป็นเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง โดยมีที่พักแบบ คาราวานปาร์คที่อยู่สูงที่สุดในออสเตรเลียอีก ด้วยครับ แต่ไกร่าในปี ๑๙๒๑ (พ.ศ. ๒๔๖๔) ได้กลายเป็นข่าวที่กระจายไปทั่วประเทศ ถึง เหตุการณ์ประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้านแบบคอต เตจหลังหนึง่ อยูห่ า่ งจากใจกลางเมืองไปประมาณ ๑ กิโลเมตร จากเหตุการณ์ที่ถูกสื่อมวลชน รายงานข่าวว่าผู้อยู่อาศัยถูกรบกวนด้วย “โพล เตอร์ไกสท์” วิญญาณหลอนที่พยายามติดต่อ กับคนในบ้านหลังดังกล่าว เป็นช่วงเวลานาน ถึง ๖ สัปดาห์ และเป็นทีร่ บั รูข้ องชาวบ้านทัว่ ไป เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในตอนเช้าของต้น เดือนเมษายนเมือ่ นายบิล โบเวนหัวหน้าคนงาน ของเทศบาลไกร่า ได้เข้าแจ้งความกับจ่าริดจ์ที่ สถานีตำรวจท้องถิ่นว่า ในระหว่างกลางคืนได้ มีใครบางคนเอาไม้หมอนรถไฟขนาดใหญ่มา พิงไว้ที่มุขหน้าต่างหน้าบ้าน และมีผู้แอบมา แกะพัตตี้อุดรอบขอบกระจกหน้าต่าง เมือ่ ได้รบั แจ้งความจ่าริดจ์จงึ ส่งพลตระเวน สองนายไปยั ง บ้ า นที่ เ กิ ด เหตุ หนึ่ งในนั้ น คื อ พลฯรอย สเตนเนตต์ได้เล่าถึงเหตุการณ์ดงั กล่าว ในอีก ๕๐ ปีต่อมาว่า วันนั้นเขาและเพื่อน ตำรวจได้ไปตรวจสอบที่บ้านของนายโบเวน และช่วยกันแบกหมอนรถไฟซึ่งหนักมากออก ไปทิ้งห่างจากตัวบ้านประมาณ ๕๐ หลา แต่ เนือ่ งจากเป็นช่วงคาบเกีย่ วของวัน “โกหกเดือน

บ้านที่ครอบครัวโบเวนอาศัยอยู่ในเมืองไกร่า

นกค็อกกาตูสัญลักษณ์ของเมืองไกร่า เมษายน” หรือ April Fool’s Day ตำรวจจึง คิดว่าอาจจะมีใครเล่นแผลง ๆ กับนายโบเวน หรือนายโบเวนเองคิดเล่นตลกเอากับตำรวจเข้า แล้ว แต่เรื่องชักจะไม่ตลกเมื่อนายโบเวนกลับ เข้ามาที่สถานีตำรวจในวันรุ่งขึ้น แจ้งความว่า หมอนรถไฟได้ ก ลั บ มาพิ ง ที่ มุ ข หน้ า ต่ า งอี ก และรอยแกะพัตตี้ก็มากยิ่งขึ้น นายสเตนเนตต์ เล่าว่าตอนนั้นจ่าริดจ์คิดว่านายโบเวนคิดกุเรื่อง เพื่อมาล่ อเล่ นกับ ตำรวจ จึงสั่งให้พลฯสเตน เนตต์ แ ละเพื่ อ นตำรวจมาที่ บ้ า นหลั ง นั้ น อี ก และกระซิบบอกว่าให้กลับมาเฝ้าดูในตอนกลาง คืนอีก โดยเชือ่ แน่วา่ จะสามารถจับคนสร้างเรือ่ ง ได้อย่างคาหนังคาเขา พลฯสเตนเนตต์และเพื่อนตำรวจได้กลับ มาที่บ้านหลังนั้นอีกเมื่อหลังพระอาทิตย์ตกดิน โดยแอบซุ่มอยู่ที่ใต้พุ่มไม้พุ่มหนึ่งเพื่อหวังจะ จับผิดนายโบเวน เพี ย งแค่ ไ ม่ ถึ ง หนึ่ ง ชั่ วโมง ความเงียบทำให้เขาได้ยินเสียงสับไกปืนไรเฟิล ๐.๒๒ และได้ ยิ น เสี ย งปื น ดั ง ขึ้ น หนึ่ ง นั ด พลฯตำรวจทั้งสองจึงวิ่งกรูเข้าตรงไปยังเสียง ปืน กลับไม่พบใคร จากนั้นจึงเข้าไปภายใน บ้านพบนายโบเวน ภรรยา และลูกอีกสามคน ของเขานั่งกอดกันภายในห้องครัว ในสภาพ สั่นกลัวอย่างเห็นได้ชัด ในวันรุ่งขึ้นตำรวจและประชาชนเกือบ ทั้ ง เมื อ งต้ อ งรั บ ทราบข่ า วไม่ สู้ ดี อี ก คดี ห นึ่ ง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 27

ป้ายเมืองไกร่า บอกว่าอยู่เหนือระดับน้ำทะเล ๔,๓๓๐ ฟุต เมื่อนางดอแรนหญิงชราเชื้อสายไอริชวัย 87 ปี หายไปจากบ้าน มีผเู้ ห็นเธอครัง้ สุดท้ายถือมันเทศ ข้างละหัวเดินอยู่แถวคอกม้าแล้วไม่กลับมาบ้าน ในเย็นวันนั้น ชาวเมืองได้ช่วยกันออกตามหา ตลอดทั้งวันและยุติเมืองถึงเวลาค่ำ แต่ก็ไม่พบ ร่องรอยของหญิงชราอีกเลย พลฯตำรวจทั้งสองได้กลับมาที่บ้านของ นายโบเวนอีกครั้งในค่ำวันต่อมา แต่คราวนี้ทั้ง สองเข้าไปอยู่ภายในบ้าน เพียงไม่นานทั้งสอง ก็พบเหตุการณ์ขนหัวลุกเมื่อได้ยินเสียงเสียงทุบ ผนังบ้านทีบ่ ริเวณมุขหน้าต่างและผนังห้องนอน ห้องหนึ่ง พลฯสเตนเนตต์เล่าว่าตอนนั้นเสียงมันดัง มาจากภายนอกบ้าน แต่เมือ่ เขาและเพือ่ นตำรวจ วิ่งออกไปดูนอกบ้านกลับไม่พบอะไร แต่กลับ ได้ยินเสียงนั้นดังมาจากภายในบ้านแทน เสียงประหลาดนีย้ งั คงดังติดต่อกันอีกสอง วันจากนั้นก้อนหินขนาดรัศมี ๓ ถึง ๘ เซนติ เมตรก็ร่วงหล่นมายังหลังคาสังกระสีลูกฟูกบาง ครั้งก็หล่นมาทีละลูกบางครั้งก็เป็นห่าฝน ถึ ง ตอนนี้ ผู้ ค นในเมื อ งไกร่ า และเมื อ ง ใกล้เคียงได้รับทราบเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้น กับบ้านของนายโบเวน ชาวบ้านได้แห่กันมาดู เหตุการณ์ประหลาดในแต่ละคืน ในขณะที่จ่า ริดจ์ได้ประกาศหาอาสาสมัครมาได้ ๘๐ คน เพื่อทำหน้าที่เฝ้าอยู่ภายในห้องนอนทั้งสี่ห้อง และคอยคุมเหตุการณ์อยู่ภายนอกบ้าน ในขณะ ทีม่ ชี าวเมืองอีกประมาณ ๒๐๐ คนยืนเฝ้าสังเกต เหตุการณ์อยู่รอบนอกบ้าน แต่เหตุการณ์เสียง ทุบข้างฝาบ้านและก้อนหินร่วงใส่เข้าบ้าน ก็ได้ ปรากฎขึ้นต่อหน้าต่อตาชาวเมืองโดยไม่ทราบ

สาเหตุ มิหนำซ้ำสิ่งลึกลับยังสาดก้อนหินถูก กระจกหน้าต่างแตกไปหลายบาน โดยไม่มีใคร เห็นตัวผู้กระทำ ภายในสุดสัปดาห์นั่นเองเหตุการณ์ประ หลาดทีบ่ า้ นนายโบเวนได้ถกู หนังสือพิมพ์เสนอ ข่าวไปทัว่ ประเทศ ส่งผลให้ผคู้ นต่างแห่กนั มายัง เมืองไกร่า จนถนนติดขัดไปด้วยยานพาหนะ มีผู้โดยสารซื้อตั๋วรถไฟจากซิดนีย์และบริสเบน มีจุดหมายปลายทางที่สถานีรถไฟไกร่าจำนวน มาก นักข่าวและช่างภาพจากนครหลวงถูกส่ง มาทำงานกันทั่วหน้า ในช่วงนี้นายมัวร์สุภาพบุรุษชาวอังกฤษผู้ สนใจในเหตุการณ์ประหลาด ผูเ้ ป็นเพือ่ นสนิท ของเซ่อร์ อาร์เธอร์ โคนัน ดอยล์ นักเขียน เรื่องสั้น นวนิยายประวัติศาสตร์ และแพทย์ คนสำคัญของสกอตแลนด์ ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง จากผลงานเขียนนิยายรหัสคดีชุด “เชอร์ล็อก โฮล์มส์” ขณะนั้นเขาเดินทางมาค้ามะพร้าวที่ ซามัว และได้พักอยู่ในออสเตรเลียพอดี ได้ แสดงความสนใจและติดต่อที่จะเป็นผู้สืบหา ความลึกลับของเหตุการณ์นี้ เขาได้รับอนุญาต ให้เข้าไปสืบสวนภายในบ้านของนายโบเวน นายมัวร์ได้นำทีมงานจำนวน ๕ คนมา ที่บ้าน เจรจาขอเปิดหลังคาเพื่อทีมงานของเขา จะได้แอบขึน้ ไปซ่อนใต้หลังคา ซึง่ สามารถมอง เห็นคนภายนอกที่เอาก้อนหินมาปาได้ พร้อม ติ ด ตั้ ง ระบบดั ก จั บ ผู้ บุ ก รุ ก เข้ า มาในบ้ า นด้ ว ย เครื่องมือที่อ้างว่าทันสมัยที่สุดของยุคนั้น นายมัวร์และผู้ช่วย ๕ คนได้ประสบกับ เหตุ ก ารณ์ ก้ อ นหิ น ขนาดลู ก วอล์ นั ท ตกลงมา พวกเขาไม่สามารถอธิบายด้วยซ้ำว่า มันถูกขว้าง อ่านต่อหน้า 36

สถานีรถไฟไกร่า ถูกปิดในปี ๑๙๘๙ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยว


บุญวาสนามาจากการบริจาค ผลบุญในเทวโลก นอกเหนือไปจากพระอริยเจ้าแล้วชาวบ้าน อย่างเราๆ มีสิทธิไปสวรรค์ได้หรือไม่? พุทธพจน์: “... ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลก นี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เว้นจากการลัก ทรัพย์ เว้นจากการประพฤติผิดในกาม เว้นจาก การพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ไม่มีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิตไม่ปองร้าย ... ฯลฯ มีความเห็นชอบ บุคคลนั้นย่อมให้ข้าว น้ำ ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ทีพ่ กั และเครือ่ งประทีปแก่สมณพราหมณ์ บุคคล นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ เทวดา เขาย่อมได้เบญจกามคุณอันเป็นทิพย์ใน เทวโลกนั้น ดูกรพราหมณ์ ด้วยเหตุที่บุคคลเป็นผู้เว้น ขาดจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ ... มีความเห็นชอบ ผู้นั้นเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ พวกเทวดาด้วยกรรมนั้น” ... ท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐี ผูท้ พ่ี ระพุทธ องค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นบุคคลที่เลิศในการให้ ทานเมื่อสิ้นอายุขัยจบชีวิตลง ด้วยบุญกุศลที่ ท่านได้สั่งสมไว้มากมาย อำนวยผลให้ท่านไป บั ง เกิ ด เป็ น เทพบุ ต รในวิ ม านสวรรค์ ชั้ น ดุ สิ ต ด้วยบุญบารมีได้บันดาลให้เสวยสุขในเทวพิภพ เสมื อ นหนึ่ ง หลั บแล้วตื่นขึ้นได้ประสบ ทิพยสมบัติอันโอฬาร อนาถบิณฑิกเทพบุตรมี ความเบิกบานได้ดับขันธ์มาจากเรือนเศรษฐีที่ นครสาวัตถี ด้วยบุญบารมีคือ บุญทาน บุญศีล บุญภาวนา นับเป็นบุญที่ได้สั่งสมมามากมาย เหลือประมาณ อนาถบิณฑิกเทพบุตรมีความ ชื่นบานเป็นอย่างยิ่งเห็นจริงตามพระพุทธดำรัส ที่ทรงตรัสประทานไว้ว่า “ผู้มีบุญที่กระทำไว้ ย่อมสบายใจทั้งโลก นี้และโลกหน้า สบายใจว่าบุญกุศลที่เราได้กระ ทำไว้แล้วเมือ่ จิตดับสูญเสียชีวติ ไปสูภ่ พใหม่ยอ่ ม สุขใจในสุคติสถานฯ” ผลแห่งการถวายน้ำ

เมือ่ ครัง้ สมัยพุทธกาล ขณะทีพ่ ระกัจฉาย นะเดินทางไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระพุทธ องค์ ระหว่างทางก็ได้พบกับสาวใช้ของเศรษฐี นางหนึ่ง นางนั่งร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่ริมแม่ น้ำด้วยความปริวิตกเป็นอย่างมาก พระกัจฉายนะจึงได้เข้าไปถามความทุกข์ ร้อนใจ เหตุใดจึงได้มานั่งร้องไห้อยู่เช่นนี้ เป็น เนื่องมาจากสาเหตุใด นางจึงเอ่ยปากพูดด้วย ความช้ำใจว่า “หลบไป! บอกท่านแล้วจะมีประโยชน์ อะไร!” พระกัจฉายนะจึงกล่าวว่า “อาตมาเป็น สาวกของพระพุทธองค์สามารถทีจ่ ะแก้ไขปัญหา ของเธอได้” สาวใช้เมือ่ ได้ฟงั คำพูดทีเ่ ปีย่ มไปด้วยเมตตา แล้ว จึงเริ่มสบายใจขึ้น และได้เล่าสาเหตุความ เป็นมาให้ฟังว่า “ฉันเป็นคนยากจนค่นแค้น ตลอดชีวิต ต้องตรากตรำลำบากเพราะฉะนั้น ฉันจึงไม่คิด จะมีชีวิตอยู่” พระกัจฉายนะจึงกล่าวต่อนางว่า “เธอ อย่าได้โศรกเศร้าเลยคนจนใช่ว่าจะต้องลำบาก และโชคร้าย คนรวยก็เช่นกัน มีโลภ ละโมบ โทสะและความกังวล เป็นคนขอเพียงมีความ สงบสุข ยากจนแล้วทำไมต้องโศรกเศร้าล่ะ?” สาวใช้ “ท่านเป็นบรรพชิต ย่อมปล่อย วางในอารมณ์โลก ไม่เหมือนฉันที่เป็นข้าทาส ตลอดชีวิต การกินก็ขาดแคลน ไม่มีเสรีภาพ ถูกเจ้านายตีเอาบ่อยๆ อยู่ก็ไม่มีดี ตายก็ไม่ได้ ทำไมฉันจะไม่คิดตาย” พระกัจฉายนะ “หากเป็นเช่นนี้ เธอทำไม ไม่เอาความยากจนบอกขายแก่อาตมาล่ะ! เธอ ต้องรูว้ า่ ความยากดีมจี นนัน้ มันมีเหตุปจั จัย ชาติน้ี ยากจน เป็นเพราะชาติก่อนไม่ได้บริจาคทาน อันเป็นเหตุแห่งความมั่งมี ปัจจุบันจึงได้มีผล เช่นนี้” เมื่อสาวใช้ได้ฟังดังนั้น จึงเกิดรู้ตื่นเข้าใจ ในเหตุปัจจัยของความยากจนทันที จึงคิดที่จะ ให้ทานเพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า นางจึงกล่าว

ว่า “ขอบคุณพระคุณเจ้าทีท่ ำให้ฉนั เข้าใจในเหตุ ปัจจัย แต่ฉันก็ไม่มีเงิน สิ่งของก็ไม่มี แม้แต่ คนโทใส่นำ้ นีก้ เ็ ป็นของเจ้านาย แล้วฉันจะบริจาค ได้อย่างไร” พระกัจฉายนะ จึงชี้แนะความกระจ่างใน การให้ทานแก่สาวใช้เพิ่มอีกว่า “การบริจาคไม่ ต้องใช้เงิน เมือ่ เห็นผูอ้ น่ื บริจาคก็อนุโมทนาสาธุ มีใจปิติยินดีก็ใช้ได้ ตอนนี้ขอให้เธอบริจาคน้ำ สักหนึ่งขันแก่อาตมาเพื่อเป็นการเริ่มบริจาคทาน และเพื่อความสบายใจของเธอ” เมื่อสาวใช้ได้กระจ่างถึงความหมายการ บริจาคทานแล้ว นางได้นำไปปฏิบตั ิ และมีความ ยินดีในการบริจาค เนื่องจากบุญกุศลที่เกิดขึ้น จากการบริจาคน้ำ ต่อมาหลังจากนางตายไป ก็ได้ไปเกิดยังสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ... “เพราะกรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วนั้น ดิฉัน จึงได้ไปสวรรค์ชั้นดาวดึงส์วิมาน ที่บุญกรรม สร้างให้แก่ดฉิ นั อยูส่ วยงามในสวรรค์ชน้ั ดาวดึงส์ นั้นถูกนิรมิตขึ้นเพราะการบริจาคน้ำในครั้งนั้น ดิฉันประเสริฐกว่าพวกนางอัปสรตั้งพัน ดิฉัน ครอบงำนางอัปสรเหล่านั้นทั้งหมดด้วยฐานะ 10 ประการฯ ดิฉนั ท่องเทีย่ วอยูแ่ ต่ในสองภพ คือเทวดา และมนุษย์ ไม่รู้จัก ทุคติเลย บนยอดเขา ยอด ไม้ ในอากาศหรือพื้นดินก็ตาม ดิฉันต้องการ น้ำเมื่อใด ดิฉันย่อมได้โดยเร็วพลันเมื่อนั้น ทิศ ที่ไม่มีฝนมีอยู่ก็เพราะดิฉันเร่าร้อนกระหายน้ำ แล้ว มหาเมฆรู้ความดำริของดิฉันย่อมยังฝนให้ ตกลง ในบางครัง้ เมือ่ ดิฉนั ถูกหมูญ ่ าตินำเอาออก ไป มหาเมฆได้ยงั ฝนให้ตกลงคราวทีด่ ฉิ นั ปรารถ นาฝน ในสรีระของดิฉันไม่มีความเร่าร้อนหรือ ความกระวนกระวายเลย และละอองธุลีก็ไม่มี ในกายของดิฉัน นี้ เ ป็ น ผลแห่ ง การให้ น้ ำ เป็ น ทาน ด้ ว ย ประการฉะนี้แล ...ฯ”

ผลบุญในโลกเดรัจฉาน

ในบรรดาสัตว์ทง้ั หลายทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภท เดียวกัน แต่ทำไมปัจจัยความเป็นอยูจ่ งึ แตกต่าง กัน? พุทธพจน์: “... ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลก นี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ... ฯลฯ มีความเห็นผิด แต่ บุคคลนั้นยอมให้ข้าว น้ำ ผ้า ยาน มาลา ของ หอมเครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พัก และเครื่อง ประทีปแก่สมณพราหมณ์ บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็น สหายของช้าง ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของ มัา ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของโค ย่อมเข้าถึง ความเป็นสหายของสุนัข ... ฯลฯ เขาย่อมได้ ข้าว น้ำ มาลาและเครือ่ งอลังการต่างๆ ในกำเนิด นั้นๆ ดูกรพราหมณ์ ด้วยเหตุที่บุคคลเป็นผู้ฆ่า สัตว์ ... ฯลฯ มีความเห็นผิด ผู้นั้น เมื่อตายไป ย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของช้าง ม้า โค สุนขั ด้วยกรรมนั้น และด้วยเหตุที่ผู้นั้นเป็นผู้ให้ข้าว น้ำ ยาน มาลา ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พักและเครื่องประทีปแก่สมณพราหมณ์ผู้นั้น ย่อมได้ขา้ ว น้ำ มาลา ของหอม เครือ่ งอลังการ ต่างๆ ในกำเนิดเดรัจฉานด้วยกรรมนั้นฯ”

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 28


ผลบุญในเปรตภูมิ

ครั้งนั้นแล ชาณุสโสณีพราหมณ์เข้าไป เฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วได้ ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่า

     “... ท่านโคดมผู้เจริญ พวกข้าพเจ้าได้ นามว่าเป็นพราหมณ์ย่อมให้ทาน ย่อมทำความ เชือ่ ว่าทานนีต้ อ้ งสำเร็จแก่ญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับ ไปแล้ว ขอญาติสาโลหิตผู้ล่วงลับไปแล้วจง บริโภคทานนี้

    ท่านโคดมผู้เจริญ ทานนั้นย่อมสำเร็จแก่ ญาติสาโลหิตผูล้ ว่ งลับไปแล้ว หรือญาติสาโลหิต ผู้ล่วงลับไปแล้วเหล่านั้นย่อมได้บริโภคทานนั้น หรือ ?”

พุทธพจน์:

     “... ดูกรพราหมณ์ บุคคลบางคนในโลก นี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ประพฤติผิดในกาม พูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคำหยาบ พูดเพ้อเจ้อ มีความอยากได้ของผู้อื่น มีจิตปองร้าย มีความ เห็นผิด บุคคลนัน้ เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึงเปรตวิสยั เขาย่อมเลีย้ งอัตภาพอยูใ่ นเปรตวิสยั นัน้ ด้วยอาหาร ของสัตว์ผู้เกิดในเปรตวิสัย หรือ ว่ามิตรสหาย หรือญาติสาโลหิตของเขา ย่อมเพิ่มให้ด้วยปัตติ ทานมัย(บุญทีเ่ กิดขึน้ แก่เปรตด้วยการอุทศิ ) จาก มนุษย์โลกนี้ เขาเลี้ยงอัตภาพอยู่ในเปรตวิสัย นั้น ย่อมตั้งอยู่ในเปรตวิสัยนั้นด้วยผลบุญที่เกิด ขึ้นแก่เปรตด้วยการอุทิศนั้น” ผลแห่งการอุทิศ

ในอดีตกาลนับย้อนหลังไป 92 กัปแต่

ภัทรกัปนี้มีนครหนึ่งชื่อ กาสี พระราชาทรง พระนามว่า ชัยเสน พระราชเทวีพระนามว่า สิริมา พระโพธิสัตว์นามว่า ผุสสะ ได้บังเกิด ในพระครรภ์ของพระนางและต่อมาได้ตรัสรู้ พระสัมมาสัมโพธิญาณโดยลำดับ พระเจ้าชัยเสนเกิดความคิดเห็นแก่ตัวขึ้น มาว่า บุตรของเราเป็นพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า เป็นของเรา พระธรรมเป็นของเรา และพระสงฆ์ ก็เป็นของเรา เมื่อคิดเห็นดังนี้ ก็ทรงอุปัฏฐาก ด้วยพระองค์เองทุกวัน ไม่ทรงยอมให้คนอื่น ร่วมด้วย

มีพี่น้องสามคน ผู้ต่างมารดากันเป็นพระ กนิษฐภาดาของพระพุทธเจ้า พากันคิดว่าอัน ธรรมดาว่าไว้ พระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมอุบัติ เพื่อประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งมวล มิใช่เพื่อประ โยชน์เฉพาะบุคคลผู้เดียวและพระบิดาของพวก เราก็ไม่ยอมให้โอกาสแก่ชนเหล่าอื่นเลย “ทำอย่างไรหนอ พวกเราจะพึงได้อปุ ฏั ฐาก พระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์บ้าง?” พี่น้องทั้งสามพระองค์นั้นได้มีความคิด อย่างนี้ว่า เอาเถิด! พวกเราจะทำอุบายสักอย่าง หนึง่ ให้ได้ จึงไปสร้างสถานการณ์ชายแดนประ หนึ่งว่าเกิดการปั่นป่วน พระราชาทรงสดับว่า ชายแดนเกิดความปั่นป่วน จึงได้ส่งพระโอรส ทั้งสามพระองค์ไปปราบ ครั้นพี่น้องทั้งสามไปปราบสงบแล้วจึง กลับมา พระราชาทรงพอพระทัยโปรดประทาน พรว่า “พวกลูกๆ ปรารถนาสิ่งใด ก็จงถือเอา สิ่งนั้นเถิด!” “ข้าพเจ้าองค์ปรารถนาจะอุปัฏฐากพระ พุทธเจ้า!”พี่น้องทั้งสามพระองค์กราบทูลพระ ราชาตรัสว่า “ขอให้เว้นการอุปฏั ฐากพระพุทธเจ้า เสีย พวกเธอจงเลือกเอาอย่างอื่นเถิด !” “พวกข้าพระพุทธเจ้า ไม่ต้องการอย่าง อื่นพระเจ้าข้า!” พระราชบุตรทั้งสามกราบทูล ยืนยัน พระราชาตรัสว่า “ถ้าอย่างนั้นพวกเธอจง กำหนดเวลามาเถิด!” พวกพระราชบุตรทูลขอ อุปัฏฐาก 7 ปี พระราชาก็ไม่ทรงอนุญาต จึง ได้ต่อรองลงมา 6 ปี 5 ปี 3 ปี 2 ปี 7 เดือน

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 29

“หว่าน-เกี่ยวเก็บ”

เกษตรกรเข้าใจกฎแห่งการหว่านและเก็บเกี่ยวดีกว่าคนทั่วโลกทั่วไป ทั้งนี้เพราะพวกเขาใช้ ชีวิตอยู่กับมันตลอดเวลา ไม่มีเกษตรกรคนใดที่คอยหวังผลโดยไม่ลงทุนปลูกและดูแลอย่างดีเสีย ก่อน พวกเขาไม่เพียงแต่ได้เกี่ยวเก็บผลที่ตนเองได้ปลูก แต่เขาจะเก็บผลได้มากกว่าที่หว่านลงไป กฎแห่งการเกี่ยวเก็บไม่ได้จำกัดอยู่กับเกษตรกรเท่านั้น แต่เป็นหลักการที่ใช้ได้กับการ ดำเนินชีวิตในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ระหว่าง พนักงาน รวมทั้งการปฏิบัติต่อตนเอง ความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนหรือกับใคร จะเกิด ขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีการเริ่มต้นของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อน เช่น การยิ้ม การแนะนำตนเอง แสดง ความเป็นมิตรในรูปแบบต่างๆ การแสดงออกดังกล่าวก็เท่ากับการหว่านเมล็ดที่ดีแห่งมิตรภาพ และยิ่งได้หว่านความรู้สึกดีๆ ต่อกัน เช่น ความเป็นเพื่อนแท้ ความรักแท้ ความเอื้ออาทรต่อกัน ด้วยใจจริง ในเวลาอันควรผู้หว่านก็จะได้เก็บผลที่ตนหว่านด้วย ชีวิตหลายคนเป็นคนเห็นแก่ตัว กลัวเสียผลประโยชน์แห่งตน มีใจโลภอยากได้จากผู้อื่น เท่านั้น ผลที่ตามมาเขาเป็นคนขาดเพื่อน ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเช่นกัน ถ้า การหว่านความรู้สึกดีๆ ลงในธนาคารแห่งจิตใจไม่มีหรือมีน้อย ความสัมพันธ์ในครอบครัวนั้นจะ เปราะบาง นิสัยการแสวงหาผลประโยชน์เข้าหาตนเอง ความเห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ฝ่ายเดียวทำให้ ผู้นั้นขาดความสุขและไร้มิตร พระธรรมสุภาษิตมีข้อความสอนและเตือนสติทุกคนอย่างน่าสนใจ ดังนี้ “บางคนยิ่งให้อย่างใจกว้างกลับยิ่งมีเพิ่มมากขึ้น ส่วนบางคนยิ่งตระหนี่ถี่เหนียวกลับยิ่ง ขาดแคลน คนใจกว้างเจริญรุ่งเรือง ผู้นำความชุ่มชื่นไปสู่คนอื่นจะได้รับความชุ่มชื่น..... ส่วนคน ชอบธรรมจะรุ่งเรืองเหมือนต้นไม้ที่เจริญงอกงาม..... ถ้าคนชอบธรรมยังได้รับผลการกระทำใน โลกนี้ คนอธรรมและคนบาปจะยิ่งกว่านั้นเท่าใด” สุภาษิต 11:24-31 กฎแห่งการหว่านและเกี่ยวเก็บเป็นกฎแห่งชีวิตที่ดำรงอยู่ชั่วนิรันดร์ ไม่ว่าผู้นั้นจะนับถือ ศาสนาหรือไม่นับถือศาสนา ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้นมนุษย์ทุกรูปทุกนามจะต้องระมัดระวัง การปฏิบัติตน จงมีความตั้งใจ มีความมุ่งมั่นที่จะหว่านแต่สิ่งดีๆ กับใจตนเองและต่อกันและกัน การหว่านคุณงามความดีอาจไม่เห็นผลทันใจ แต่เมื่อเมล็ดนั้นงอกและเติบโตจะอยู่ยั่งยืน เขาจะได้ เก็บกินผลนั้นยาวนาน ตรงกันข้ามกับผู้ที่หว่านความเห็นแก่ตัว ความอธรรม เขาจะเก็บเกี่ยว และไม่ใช่เขาเท่านั้น ลูกหลานของเขาก็จะต้องร่วมชะตากรรมเก็บกินผลนั้นด้วย โปรดระลึกเสมอ ถ้าไม่หว่านอะไรเลย ก็อย่าหวังที่จะเก็บเกี่ยว หว่านเล็กน้อยจะเก็บเกี่ยวผลเพียงเล็กน้อย ถ้าหว่านความไม่ดี จะเก็บเกี่ยวผลไม่ดี ถ้าหว่านความมีน้ำใจ รอยยิ้ม มิตรภาพ ความ เอื้ออาทร ถ้อยคำให้กำลังใจ ท่าทีที่ดี ฯลฯ พระเจ้าจะประทานพรอย่างบริบูรณ์

6 เดือน 5 เดือน 4 เดือน จนกระทั่งลดลงมา เหลือ 3 เดือน จึงทรงอนุญาต พระราชบุตรทัง้ สามพากันไปเฝ้าพระพุทธ เจ้ากราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์ ปรารถนาจะอุปัฏฐากพระผู้มีพระภาคเจ้าตลอด 3 เดือน “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระผู้มีพระ ภาคเจ้าจงทรงรับการอยูจ่ ำพรรษาตลอด 3 เดือน นี้แก่ข้าพระองค์เถิด” พระพุทธเจ้าทรงรับด้วยอาการดุษณีภาพ (นิ่ง) พวกราชบุตรเหล่านัน้ จึงส่งลิขติ ไปถึงนาย เสมียนในชนบทของตนว่า พวกเราจะอุปัฏฐาก พระพุทธเจ้าตลอด 3 เดือนนี้ ขอท่านจงจัดแจง สัมภาระต่างๆ สำหรับการอุปฏั ฐากพระผูม้ พี ระ

ภาคเจ้า มีวิหารเป็นต้น นายเสมียนเหล่านั้น จัดแจงทุกอย่างแล้วได้มีลิขิตตอบไป ฝ่ายพระราชบุตรทัง้ สามนัน้ ต่างนุง่ ผ้ากาสา ยะ พร้อมทัง้ บุรษุ 1,000 คน ผูร้ ว่ มทำการขวน ขวายได้พากันอุปฏฐากพระพุทธเจ้าและภิกษุ สงฆ์โดยความเคารพ ฝ่ายบุตรคฤหบดีคนหนึ่ง ผู้เป็นห้องเครื่องของพระราชบุตรทั้ง 3 พร้อม ด้วยภริยาเป็นผูม้ คี วามศรัทธาเลือ่ มใสเขาได้ถวาย ทานวัตรแก่ภิกษุสงฆ์ มีพระพุทธเจ้าทรงเป็น ประธานโดยเคารพ ฝ่ายเสมียนในชนบทพากัน เข้าไปพร้อมกับชาวชนบทประมาณ 11,000 คน ได้ให้ทานโดยเคารพอย่างยิ่ง ในคนเหล่านั้น ชาวชนบทบางพวกได้ เกิดขัดใจกันขึ้นเหล่านั้นจึงได้พากันทำอันตราย แก่ทานพากันกินไทยธรรม(เครือ่ งให้ทาน) ด้วย ตนเองและเอาไฟเผาโรงครัว อ่านต่อฉบับหน้า


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม

สำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกและได้รับจดหมายข่าวจากสวัสดิภาพสมาคมฉบับล่าสุด หลายท่าน อาจจะแปลกใจว่าโบร์ชัวร์ความรุนแรงที่แนบไปด้วย มีความเป็นมาอย่างไร ทำไมเราถึงส่งไปให้ จนท.ต้องขออภัยอย่างสูงที่ตกหล่นเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับความเป็นมาของโบร์ชัวร์ในจดหมายข่าว จึงขออนุญาตแจ้งให้ทราบมา ณ โอกาสนี้ค่ะ จากที่ได้เคยพูดถึงโครงการรณรงค์ต่อต้านความ รุนแรงในครอบครัวซึ่งเราได้มีการจัดตั้งกลุ่มศึกษาขึ้นเพื่อระดมความสมองในการคิดและออกแบบ โปสเตอร์และแผ่นพับภาษาไทยเพื่อรณรงค์เรื่องความรุนแรงในครอบครัว ตอนนี้โปสเตอร์และ แผ่ น พั บ ก็ ส ำเร็ จ สมบู ร ณ์ เ รี ย บร้ อ ยและสวยงามมาก ได้ ถู ก จั ด ส่ งไปยั ง หน่ ว ยงานต่ า งๆทั่ ว รั ฐ นิวเซ้าเวลส์ ทั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาสาสมัครกลุ่มศึกษาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ตั้งแต่ต้นจน โดย........... สินีนาฏ ขานทะราชา จบโครงการ เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงอิมมิเกรชั่น สำหรับท่านสมาชิกทีส่ นใจอยากจะได้โปสเตอร์ขนาด A2 ไปช่วยประชาสัมพันธ์ ก็สามารถ ติดต่อขอรับได้ที่สมาคม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะ สวัสดีคะ่ ท่านผูอ้ า่ นทุกท่าน ช่วงนีอ้ ากาศ เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรที่มีระยะเวลา 104 อาทิตย์ เริ่มจะอุ่นแล้ว แต่ก็ยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะ ขึ้นไป ว่างงานหรือทำงานแบบไม่เต็มเวลา ค่ะ ยังไงก็ระวังสุขภาพกันไว้บ้าง คนรอบข้าง พร้อมทีจ่ ะเข้าร่วมและปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข ดิฉันไม่สบายกันเยอะมาก บางท่านถึงกับต้อง ของ Employment Pathway Plan มีคุณสมบัติ เข้าโรงพยาบาลก็เพราะไข้หวัดเนี้ยะแหล่ะค่ะ ด้านรายได้และทรัพย์สินตามที่กำหนดไว้ นอกจากเรื่องสุขภาพของคนรอบข้างแล้ว สำหรับเยาวชน นักเรียน นักศึกษาทีก่ ำลัง หลายท่านก็ยังมีปัญหาในเรื่องของค่าใช้จ่ายใน หางานทำYouth Allowance (YA)ก็เป็นเงิน ชีวติ ประจำวัน อย่างทีท่ ราบกันว่าขณะนีเ้ ศรษฐ ช่วย เหลือสำหรับท่าน โดยมีเงื่อนไขดังต่อไป กิจรัดตัวเหลือเกิน หากท่านใดที่อยู่ในสภาวะ นี้ ตกงาน ก็ ถื อ ว่ า ตกอยู่ ใ นสถานการณ์ ที่ ย่ ำ แย่ นักเรียน นักศึกษา และผู้ฝึกงานที่มีอายุ ฉบับนี้ขออนุญาตให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขสำ ระหว่าง 16-24 ปี หรือนักเรียนทีม่ ที ำงานแบบ หรับผู้ที่กำลังมองหางานทำและต้องการขอรับ ไม่เต็มเวลา อายุระหว่าง 21-24 ปี เงินช่วยเหลือจากเซ็นเตอร์ลิงค์ เนื่องจากว่ามี นักเรียนหรือผู้ที่ฝึกอบรมอายุ 25 ขึ้นไป สมาชิกหลายท่านโทรเข้ามาขอทราบข้อมูล ซึ่ง จะได้รับสิทธินี้ทันทีที่อายุครบ 25 โดยที่ท่าน เราเองก็ ส่ ง ต่ อไปยั ง หน่ ว ยงานเซ็ น เตอร์ ลิ ง ค์ ยังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเดิม หรือฝึกงานในที่ เพือ่ ให้ได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจนในแต่ละกรณีไป ข้อมูล เดิม ถือวีซ่าอยู่อาศัยถาวรหรือซิติเซ็น เป็นผู้ ทีน่ ำมาเสนอนีไ้ ด้นำมาจาก เว็บไซต์ของเซ็นเตอร์ อยู่อาศัยถาวรที่มีระยะเวลา 104 อาทิตย์ขึ้นไป สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคมเพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนในชั้น ลิงค์ ด้วยเนื้อที่จำกัดดิฉันจึงได้สรุปใจความ ผู้ที่พึ่งพาตนเองได้อย่างอิสระ ที่มีอายุ เรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือนหากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สำคัญและนำมาถ่ายทอดให้กับท่านได้ดังต่อไป 15 ปีขึ้นไปและออกจากโรงเรียนในรัฐหรือ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ นี้ค่ะ ปริมณฑลของท่าน ที่ได้ผ่านการทดสอบหรือ FREE Tax Help ตอนนี้สมาคมได้เปิดให้บริการยื่นขอคืนภาษีสำหรับผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน ได้รับการยกเว้นในการทดสอบ $50,000 ต่อปีและไม่ได้ใช้ ABN (รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่ดสมาคมโดยตรง)ซึ่งเปิดให้ มองหางานทำหรือ?Newstart Allowance ขอย้ ำ นะค่ ะ หากท่ า นใดมี ข้ อ สงสั ย และ บริการฟรีค่ะ โดยเจ้าหน้าที่อาสาสมัครซึ่งผ่านการรับรองและอบรมจากสำนักงานภาษีออสเตรเลีย (NSA)เป็นเงินช่วยเหลือสำหรับท่านที่กำลังหา ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเซ็นเตอร์ (ATO)สำหรับผู้ที่สนใจขอใช้บริการจำเป็นจะต้องโทรศัพท์เพื่อนัดหมายวันและเวลาเข้าใช้บริการ งานหรือต้องการเข้าร่วมในหลักสูตรฝึกอบรม ลิงค์ใกล้บ้านท่านโดยตรงเพื่อสอบถามรายละ ที่หมายเลข 9264 3166 และบริการนี้เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงประมาณเดือนตุลาคม 2011 ค่ะ ที่ได้รับการอนุมัติ หรือกิจกรรมอื่นๆที่อาจช่วย เอียดและสิทธิของท่าน หรือท่านสามารถโทร สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษ เพิ่มโอกาสในการหางานทำของท่าน ไปสอบถามได้ที่เบอร์ 13 2490 หากไม่มั่นใจ เป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ในภาษากรุณาโทร 131202 หรือท่านสามารถ ชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่นและ เงื่อนไขสำหรับผู้ที่มีสิทธิขอรับบริการนี้ เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.centrelink.gov.au หน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ ขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขตพื้นที่ อายุ 21 ปี หรือมากกว่านี้ และอายุไม่ อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำนักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อโดยที่ไม่ ถึงวัยเกษียณ ถือวีซ่าอยู่อาศัยถาวรหรือซิติเซ็น ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำการในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่ เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำ อยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการช่วยเหลือผู้ย้าย เข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ใน สำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และวันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd ให้บริการช่วยเหลือผู้ที่ย้านเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือFax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำนักงานสวัสดิภาพสมาคม Thai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของ ทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ

เงินช่วยเหลือ

สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานทำ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 30


รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง Y ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Y Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ ซื้อ Sep 2011

12 13 14 15 16

ขาย

A$ ซื้อ ขาย

29.71 30.36 30.69 29.78 30.43 30.53 29.78 30.43 30.60 29.85 30.50 30.34 29.95 30.60 30.64 ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย Sep 2011 Thai All Ord 12 1,040.83 4,125.10 13 1,031.67 4,158.40 14 1,022.96 4,090.40 15 1,036.21 4,153.20 16 1,033.34 4,229.90

U$

ซื้อ

31.79 31.62 31.69 31.43 31.73

1.08 1.07 1.07 1.07 1.07

ขาย

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

อเมริกา D.Jone

ทองคำแท่ง B S

11,061.62 11,105.85 11,246.73 11,433.18 11,509.09

26300 25950 26200 26000 25600

26400 26050 26300 26100 25700

บาท ซื้อ

35.14 34.91 34.84 35.05 35.05

ขาย

29.22 29.03 28.97 29.09 29.09

ทองรูปพรรณ B S 25924 25575 25817 25620 25226

26800 26450 26700 26500 26100

“ขวัญชัย”โผล่ลาวกินข้าวกับ“ปู” มีคิวกินข้าวกับ“แม้ว”เขมรรุ่งขึ้น ต่อจากหน้า 19

และสังคมพร้อมพิจารณารับรอง 2ประเทศเข้า ร่ ว มประชาคมอาเซี ย นส่ ว นคณะเล็ ก ที่ มี ร อง ประธานสภา เป็นหัวหน้าคณะจะเดินทางไปล่ วงหน้า มีส.ส.ติดตามไปประมาณ 10 คน เมื่อถามว่าการเดินทางครั้งจะถูกกล่าวหา ว่าไปพบพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายก รัฐมนตรี นายนิรมิต กล่าวว่า อย่าไปเหมารวม แบบนั้ น คณะที่ เ ดิ น ทางไปเป็ น ตั ว แทนของ รัฐสภา แต่พ.ต.ท.ทักษิณไปทีก่ มั พูชาก็เป็นเรือ่ ง ของท่านหากมองว่าส.ส.พรรคเพื่อไทยแห่ไป ต้อนรับจะเสียหายมาก น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพือ่ ไทยในฐานะทีร่ ว่ มเดินทางไปกับคณะ

ของรองประธานสภา ให้สมั ภาษณ์วา่ การเดินทาง ร่วมกับคณะของรองประธานสภาไม่ใช่เป็นเรือ่ ง ของพรรคเพื่อไทย แต่ไปดูงานรัฐสภาของกัม พู ช า เป็ น คนละคณะกั บ ชุ ด ของนายสมศั ก ดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานสภา เมื่อถามว่าคณะที่เดินทางเป็นส.ส.พรรค เพื่อไทยทั้งหมด ถูกตั้งขอสังเกตว่าใช้งบประ มาณของสภาไปในงานส่วนตัว เพราะตรงกับ ช่วงทีพ่ .ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯเดินทาง มากัมพูชา น.ส.พรพิมล กล่าวว่า น.ส.อรุณี ชำนาญยา ส.ส.พะเยา มาชวนให้ไปด้วยจึงไม่ ทราบเลยว่ามีเฉพาะส.ส.พรรคเพื่อไทยและไม่ ทราบว่ามีใครร่วมคณะไปบ้าง

นายขวัญชัย ไพรพนา (คนดังจากเมืองสุพรรณบุรี) ประธานชมรมคนรักอุดร THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 31

ปีชวด ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้เริ่มจะดีขึ้นกว่า ที่ผ่านมา แต่ปัญหาที่มีอยู่ก็จะยังคงอยู่กับคุณ แต่ก็จะลดลงไปมากกว่าเดิมช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณ เริ่มจะมีความสบายใจขึ้นมาบ้าง ส่วนความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มีครอบครัวแล้ว เคยเป็น อย่างไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ถ้าความสัมพันธ์ไม่ ดีอาจมีปัญหาใหญ่ตามมาก็ได้ ปีฉลู ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ อาจมีปัญหา จุกจิกเกิดขึ้นบ้างตามกระแส เพราะช่วงนี้ข้าว ยากหมากแพง คนไม่ค่อยจะมีเงิน จึงส่งผลให้ คนส่วนใหญ่มีปัญหาเรื่องเงินพอๆกัน ในด้าน ของความรัก คนที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีการกระ ทบกระทั่งกันบ้าง ส่วนคนโสดที่มีคนรักที่เพิ่ง คบกันใหม่ๆ ราบรื่นดี ปีขาล คุณอาจจะมีปัญหาบ้างในช่วงนี้ แต่ก็ยัง โชคดีที่สามารถแก้ไขปัญหาให้ผ่านพ้นไปได้ ส่วนการงานและการเงินก็พอจะประคองไปได้ แต่อีกไม่นานทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆดีขึ้นตาม ลำดับ ในด้านความรัก คนโสด อาจรู้สึกลังเล ใจบ้าง ทัง้ นีก้ ข็ น้ึ อยูก่ บั คนสองคน คนทีม่ คี คู่ รอง แล้ว ความสัมพันธ์ยังคงเรื่อยๆ ปีเถาะ ดวงอาจมีการเปลีย่ นแปลงในด้านการงาน หรือโยกย้ายที่อยู่อาศัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลงครั้ง นี้จะเป็นผลดีต่อตัวของคุณเอง ส่วนความรัก คนที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีปากเสียงกันด้วยเรื่อง ไม่เป็นเรือ่ ง ซึง่ เป็นปัญหามาจากบุตรหรือบริวาร ส่วนคนโสด ความรักความสัมพันธ์คืบหน้าไป ในทางที่ดีเลยทีเดียว ปีมะโรง ช่วงนี้คุณอาจมีความไม่สบายใจเกี่ยวกับ การงานบ้างเพราะคนรอบๆข้างของคุณคอยแต่ จะแทงข้างหลัง ทางออกที่ดีที่สุดคือ พยายาม อย่าไปสนใจคนพวกนี้ให้มากนัก ทำนิ่งเฉยไว้ แล้วพวกนี้จะแพ้ภัยตัวเอง ในด้านความรัก คน โสดจะได้พบรักที่ถูกใจ ส่วนคนมีคู่ครอง เคย เป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ปีมะเส็ง ในช่วงนี้ ดวงในการใช้จา่ ยของคุณสูงมาก คุณจะต้องดูแลและควบคุม ระมัดระวังตัวเลข รายจ่ายให้ดีๆ อย่าฟุ่มเฟือย ไม่เช่นนั้นคุณอาจ จะต้องเดือดร้อน ส่วนความรัก ทั้งคนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว ไม่ค่อยดีพอๆกัน จะมีเรื่อง ทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักหรือคู่ครองบ่อยมาก เพราะต่างฝ่ายต่างแรงใส่กัน

ปีมะเมีย ในช่วงนี้ดวงของคุณจะมีปัญหาให้ต้อง เหนื่อยใจ ปัญหาก็มาจากคนรอบข้างนั่นแหละ คุณจะต้องคิดทบทวนให้ดีๆถึงผลได้ผลเสียที่ จะตามมา ในด้านของความรัก คนทีย่ งั เป็นโสด อาจพบกับความว้าวุ่นใจบ้าง เพราะใจของคุณ เองไม่มั่นคง ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรัก ความสัมพันธ์ยังคงไปได้เรื่อยๆ ปีมะแม ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ถือว่าดีในระดับ หนึ่ง การงานและการเงินที่เคยติดขัดก็เริ่มจะ ไปได้ด้วยดีกว่าที่ผ่านมา ส่วนความรักในราย ของคนโสด อาจมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ค่อยจะ ดี นั ก แต่ ไ ม่ ว่ า อะไรจะเกิ ด ขึ้ น คุ ณ ก็ อ ย่ าได้ หวั่นไหว ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว อาจจมีการ กระทบกระทั่งกันเพราะคนอื่นเป็นเหตุ ปีวอก ดวงของคุ ณในช่ ว งนี้ ไ ม่ ค่ อ ยจะดี นั ก ทั้ ง การงานและการเงินทำอะไรก็จะควรต้องมีสติ อย่าวู่วาม คิดให้รอบคอบ ไม่เช่นนั้น คุณจะ พบกับความสูญเสียส่วนการงานก็อย่าเพิง่ เปลีย่ น แปลงหรือโยกย้าย เพราะจะไม่เกิดผลดีต่อตัว ของคุณเลย ในด้านความรักไม่คอ่ ยจะดีนกั ทัง้ คน โสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ปีระกา ดวงในช่วงนี้ท ำอะไรก็เริ่มจะติดๆขัดๆ คุณยังไม่ควรริเริ่มทำอะไรที่ใหม่ๆ ไม่เช่นนั้น จะเกิดความสูญเสีย ในด้านการเงินก็เช่นกัน อย่าให้ใครยืมเงินเป็นอันขาด เพราะเงินออกไป แล้วจะไม่ได้คืน และคนที่ยืมไปก็จะกลายเป็น ศัตรู ส่วนความรัก ไปได้เรื่อยๆทั้งคนโสดและ คนที่มีคู่ครองแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร ปีจอ สุขภาพร่างกายของคุณในช่วงนีจ้ ะไม่คอ่ ยดี นักเพราะมีพลังของความเจ็บป่วยอยูใ่ นดวงชะตา จึงส่งผลให้คุณทำอะไรก็รู้สึกเหนื่อย เรี่ยวแรง ก็ไม่คอ่ ยจะมี ช่วงนีค้ ณ ุ ควรเขียนชือ่ และนามสกุล พร้อมวันเดือนปีเกิดใส่บนเล่มเทียน หรือถ้าวัน เดื อ นปี เ กิ ด ไม่ แ น่ น อนก็ ใ ห้ เ ขี ย นแต่ ชื่ อ และ นามสกุล ปัญหาด้านสุขภาพก็จะค่อยๆดีขึ้น ปีกุน ดวงในช่วงนี้คุณอาจมีปัญหาหลายๆเรื่อง จนทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยหน่ายใจไปบ้าง แต่อีก ไม่นาน ทุกสิ่งทุกอย่างก็จะค่อยๆลงตัว และดี ขึ้นๆ ควรหมั่นทำความดี สวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิวิปัสสนาบ้าง ในด้านความรักก็ไม่ต่าง ไปจากที่ผ่านมา ความรักเคยเป็นเช่นไรก็ยังคง เป็นเช่นนั้น ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/568

1030/577

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำหน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำหรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำสี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำหรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/567

2005/569

MARN 0318630

(02) 9283 0396 2945/568

Email: denning@tpg.com.au 1971/578

• • • •

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำหน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการฟรี!!

Lic.156098c ABN 66 761 345 317

โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!! 130 Seville St. Fairfield NSW 2165

•มีประกัน •ก๊าซธรรมชาติ/ก๊าซหุงต้ม •ติดตั้งใหม่ •แก้ไขดัดแปลง •ปรับปรุงใหม่ •ขอมิเตอร์เพิ่ม •ขายพร้อมติดตั้งของใหม่ในบ้านหรือร้านค้า •ซ่อมทั้งของเก่าและของใหม่

ติดต่อ

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

Paul: 0417 229 385

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au

20/566

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗

บริการให้คำปรึกษา • • • •

Migration Agents Registration No.(MARN)

เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ปรับเงินกู้ใหม่

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

บริการรวดเร็ว ทันใจ เลือกใช้เรา

คุณ สุมานี 0402 946 988 Tel: 9618 6757

ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำเร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นัก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

1/35 Belmore St., Burwood NSW

2933/570

โฆษณาติดต่อ

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: (02) 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au

3046/566

รับสมัคร

2826/577

Chef ที่มีประสบการณ์ &​ ขยัน ร้านอาหารไทยนอก Syd 45 นาที มีที่พักให้ ติดต่อ 0434 937 652

รับทำบัญชีและภาษี * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำใบ (ทองใบ) มาลัยคำ" 6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที ่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582 7/565

11/565

ด้ ไ ย เรามที นายความพูดไท

THAI-OZ SOLICITOR & MIGRATION SERVICES จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์

ทนายความ ปริญญาตรี & โท ธุรกิจ ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS, NSW) Mob: 0402 265 693

ให้คำปรึกษาพินัยกรรม แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซื้อ ขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ City Office Address: Level 5, 131 York Street, Sydney NSW 2000 Telephone: (02) 8094 9064 Mobile: 0402 265 693 Email: thaiozsolicitor@yahoo.com 2593/567

9790827

2954/573

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถึ ง บ้ า น

ชำนาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำหรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

50/574

6/572

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

3045/566

114/573

ต้องการขายด่วน !

ร้านอาหารไทยห่างจาก City 45 นาที เป็นร้าน 2 ชั้น มีห้องนอนต่างหาก ลูกค้าดี ทำเลดี ติด Shopping Centre ขายไม่แพงแค่ $38,000 สนใจติดต่อ Dear 0401 315 470

9787 3948

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

ด่วน!โอกาสดีสำหรับผู้รักความก้าวหน้า ต้องการเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยติดชายทะเล

ร้านอาหารไทย ติดชายทะเล และรีสอร์ท ทำเลดี ต้องการพ่อครัว และผู้ช่วยในครัว ที่มีความสามารถและไฟแรง มีความมุ่งมั่นอยากเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยขนาดเล็ก โดยไม่ต้องลงทุน หากคุณ ขยัน ซื่อสัตย์ มาทำงานกับเรา เงื่อนไขดี จ่ายดี มีซุปเปอร์ให้ พร้อมที่พัก โชว์ผลงานให้เราเห็น จะพิจารณาหลัง 3 เดือน เจ้าของใจดีพร้อมที่จะเปิดหลายสาขา และทำสำเร็จมาแล้ว สนใจติดต่อคุณหนู 0450 730 789, 0420 733 133 3040/566

3041/566

Seeking Centre Sales Director Wall Street Institute is the premier provider of English Instruction worldwide. WSI Thailand is seeking Centre Sales Director for their Bangkok centers. Earn up to USD 100000. Centre Directors lead and manage a team to achieve and exceed sales and operational goals. Applicants must have Sales experience. Bachelor degree preferred. Be fluent in Thai and English and have strong leadership and communication skills.

Send resume to

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 33

susanpadghamoconnor@gmail.com or call Susan OConnor on 0407749319


1341/577

2852/566 con

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยใกล้ TOP RYDE ร้านใหม่ 100 ที่นั่งขึ้นไป สนใจติดต่อ 0433 295 666, 0431 271 350

2714/568

2225/566

ขายร้านอาหารไทยด่วน!

เปิดมานาน ลูกค้าประจำแยะ ย่าน North Strathfield ข้างบนพักได้ 2 ห้องนอน สนใจ Tel: 02 9743 6382

3026/566

ห้องว่างให้เช่า

3031/566

3028/566

MOTORBIKE FOR FREE HONDA 1988 GL1500 MOTORBIKE FOR FREE... If Interested CONTACT harwht@gmail.com

ขายร้านไทย Gold Coast 80 ที่นั่ง อยู่แหล่งท่องเที่ยว ย่านคนมีเงิน มีลูกค้าประจํา local และ tourism ตลอดทั้งปี ร้านตกแต่งสวย สัญญายาว เปิดบริการมา 15 ปีทํา breakfast/lunch/dinnerได้ ร้านกิจการดี และมี take away ดีมาก ขายเพราะอยากกลับเมืองไทย walk in/walk out Training+สูตรอาหาร+เบอร์เก่า+ชื่อร้าน+stock มีcontact กับ holiday apartment ย่านนั้น สนใจติดต่อ 0433 881 966 ราคาไม่แพง คุยได้ สามารถดําเนินงานได้ทันที

3032/567

License Restaurant ให้เช่า

ย่าน Central Coast Long Jetty มี 40 ที่นั่ง ทำเลดี ธุรกิจดีมาก สัญญายาว ค่าเช่าถูก ติดต่อ 02 433 335 48

0410 433 548

3004/567

Tel: 02 9267 6003 Fax: 02 9267 6005 www.lewislaw.com.au Suite 1506, Level 15, World Tower, 87-89 Liverpool Street, Sydney

มีปัญหาด้านกฎหมายติดต่อเราด่วน บริการด้านกฎหมาย ทุกประเภท รวมทั้งกฎหมายอิมมิเกรชั่น, กฎหมายครอบครัว (แต่งงาน, หย่า, ดีแฟกโต้) ซื้อขายธุรกิจ/ บ้าน/ ร้านอาหาร รับยื่นเรื่องเคลมประกันทุกชนิด และรับอุทธรณ์คดีในศาล Gareth Lewis. LLB (UNSW) : MARN: 0319248 MIA 2193 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านการว่าความ สู้คดี

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทนายความ ให้คำปรึกษาทางโทรศ์พท์และอีเมลฟรี !!! 38/555

2070/573

Su Haircare Salon ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental Cut, Perm, Colour Suite 105-106/441-449 Elizabeth St ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด

ร้านโทรศัพท์มือถืออยู่ในเมืองย่าน Thai Town ร้านยุ่งมาก ธุรกิจดีมาก ไม่มีคนช่วยดูแล เลยต้องขาย สนใจติดต่อ 0423 222 800 บ้านเดี่ยว 4 ห้องนอนใกล้สถานีรถไฟ Ashfield รถเมล์หน้าบ้าน ห่างในเมือง 10-20 นาที ค่าเช่า $100-$120 ติดต่อ 0423 222 800

3020/566

ขายด่วน!

Lewis Law Solicitors

ทำสีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำนาญ สุ (Su)

ต่อเติมสร้างบ้านใหม่

เขียนแบบ ออกแบบบ้าน ยื่นเรื่องเทศบาล ต่อเติมบ้าน สร้างบ้านใหม่ หรือตกแต่ง ประสบการณ์กว่า 15 ปี ราคากันเอง ติดต่อวิโรจน์ 0413 042 192 3000/566

3044/566

ขายร้านอาหารไทยนอกเมือง 100-120ที่นั่งเปิดมา 10ปีจะกลับไทยสนใจติดต่อ 0408 447 624

ต้องการขาย ร้านอาหารไทย

ย่าน Brisbane South 50 ที่นั่ง เปิดมานาน ลูกค้าประจำแยะ อยู่ใกล้ Shopping Centre ที่จอดรถสะดวก เจ้าของต้องการพักผ่อน สนใจติดต่อ 0422 541 269

07 3802 8389

3014/566

3030/566

Shop for Sale

Corner Position, Cheap rent, long lease in the Parramatta area, Ideal for any type of business. Selling due to fall of partnership for details call Adam 0401 8281 80 shop only 3 years old. ร้านต้องการขาย ทำเลดีอยู่หัวมุม สัญญายาว ค่าเช่าถูก อยู่ใน Parramatta จะทำธุรกิจอะไรก็ได้ เจ้าของต้องการขายเนื่องจากมีปัญหาหุ้นส่วน ร้านใหม่แค่ 3 ปี call Adam 0401 8281 80

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133 2929/573

2411/572

Thai Handyman

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์

0430 996 044, 0404 703 614

ต้องการ ผู้ช่วยChef, คิทเช่นแฮนด์ ที่มีประสบการณ์ จ่ายดีมากทำงานที่ Olympic Park & Blacktown Shopping Centre

ติดต่อ James 0411 716 547 Eddie 0425 556 689

รับสมัคร

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

โรงเรียนสอนทำกาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au

รับสมัคร

3035/566

Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

3023/567

Chef หรือ มือผัด ที่มีประสบการณ์ ต้องมีวีซ่าถูกต้อง ทำงานย่าน Canley Heights ใกล้ Cabramatta รายได้ดี ถ้าไม่มีที่พักก็จะจัดให้ ติดต่อ ทัศนีย์ 0419 331 020

เรียน RSA/RCG/Bar/Cocktails/Food Safety Course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 03 9329 6550 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne

2052/568

รับนวดถึงบ้าน

2534/570

นวดแผนโบราณตำหรับวัดโพธิ์ *ปวดเอว ปวดหลัง*คลายเส้นแก้ปวดเมื่อย* พิเศษ...พอกหน้า ขัดหน้า *ติดต่อคุณปุณิกา 0433 758 989 (เค)

รับสมัคร

พนักงานเสิร์ฟร้านอาหารไทย ใน Melbourne (Lilydale) พูดภาษาอังกฤษได้ สนใจติดต่อ 3033/566

0403 259918 รับสมัครด่วน

3024/568

ผู้ช่วยเชฟ / Kitchenhand ทำงานย่าน St.Marys full time ติดต่อ 0410 566 598 Shop 9673 1999

2965/568

INCOME OPPORTUNITY TO BE THE VERY FIRST PIONEER IN THAILAND Experienced, Successful Network Marketer is looking for business partner to launch Thai Market as a Ground Floor Opportunity. This World-class Fast Growing International Company achieved $3.7 BILLION sales in 6 years and debt free. This company has just opened In Malaysia and Thailand. Health beverage and weight losing product, no stocking required. WE ARE LOOKING FOR 3 PEOPLE TO WORK WITH PERSONALLY Must be Ambitious, Hard working, Honest & Teachable. We are only looking for people who are genuinely and seriously seeking opportunity and desire to change life.

Free Sample will be provided, Modern Office in City To arrange a meeting, contact: Zan 0414 767 419 (English)

รับบริการ ด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้า และพัสดุภัณฑ์ ระหว่างประเทศ บริการครบวงจร ทุกขนาด หีบห่อ เล็ก ใหญ่จัดให้ได้หมด เรามีเครือข่ายทั่วโลก ด้วยประสบการณ์นานกว่า 15 ปี เป็นประกัน (AQIS Accredited) • Air/Sea freight • Customs and AQIS Clearance • Transport “door to door” Services • Packing and Repacking Services • Warehousing • Household moving, Personal Effects • เรามีวัสดุ และ บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายให้ทั้งปลีกและส่ง เช่น Moving boxes, Wine boxes, Wooden tea chest boxes และ packaging supplies สนใจติดต่อปรึกษาได้ที่ คุณดำรงค์ 0430 080 864 หรือที่ Matthew Arthur 0416 663 696 Office Suite 2 level 2, 1753 Botany Rd. Banksmeadow NSW 2019 Ph: 02 9355 3834 Fax 02 9355 3858 THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 34


Sengdeuane (Nguyet Do)

0407 493 868 Liberty Lawyers

LIBERTY PLAZA Level 1, Suite 28/256 Chapel Road South Bankstown NSW 2200 (P.O. Box 734- Bankstown NSW 1885) Ph: 9796 1788 Fax: 9796 1789

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำงาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำงาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323

รับสมัคร รับสมัครหมอนวด มีประสบการณ์ ในการนวดรักษา ประกันรายได้ $80 ต่อวัน ทำงานย่าน Newtown ติดต่อ 0411 285 117

รับสมัคร พนักงานนวดไทย นวดน้ำมัน รายได้ดี จ่ายทุกวัน มีเงินประกัน ติดต่อ 0421 482802 0404 065933

รับสมัคร

พนักงานนวดที่ Brisbane Very busy massage shop in Brisbane city Experienced female massage staffs 20-30 year old Immediate start Exotic relaxation massage $300 a day Free house in Brisbane Contact 0404 445 682

2838/578

2926/570

ASIAN SHOP

3037/566

3043/566

(MELBOURNE)

ธุรกิจที่นี่ดีมาก เจ้านายใจดี ยินดีต้อนรับเพื่อนสาวอายุ 19+

ติดต่อ Mob: 0426 060 021

3037/569

3040/571

Massage Centre รับสมัคร

Massage Centre ที่ Melbourne ย่าน Moorabbin & Footcray รับสมัครสุภาพสตรี 18-30 ปี ทำงานร้านนวดธุรกิจดีมาก มีรายได้ $1,000 - $2,000/week มีการเทรนให้อย่างเต็มที่ มีที่พัก และอาหารพร้อม สนใจติดต่อ

สว็อบเป็นองค์กรทีช่ ว่ ยเหลือคนทำงานบริการ ทางเพศ เราให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ ทางเพศและการทำงานที่ปลอดภัย บริการฟรี และปกปิดความลับ แจกถุงยาง & เจลฟรี โทร: (02) 9206 - 2166 โทรฟรี: 1800 - 622902 เว็บไซต์: www.swop.org.au อีเมลล์: infoswop@acon.org.au

0413 708 150

2953/567

สถานบริการในเมลเบิร์น

จันทร์-ศุกร์ 11.30am-กลางคืนดึก เสาร์/อาทิตย์ 1pm-กลางคืนดึก ค่าบริการกลางวัน ลูกค้า $120/30 นาที $175/45 นาที $230/60 นาที รายได้ $75/30 $110/45 $140/60 ค่าบริการกลางคืน ลูกค้า $130/30 นาที $190/45 นาที $250/60 นาที รายได้ $80/30 $115/45 $150/60 ยินดีต้อนรับสุภาพสตรี (จัดหาที่พักให้) 43 Lipton Drive, Thomastown VIC PCA4572B ติดต่อ 0419886581 1601/566

2922/566

รับสมัคร

ธุรกิจเปิดใหม่ย่าน DEE WHY ต้องการสุภาพสตรีทำงานสถานบริการ สถานที่สะอาด ปลอดภัย ทำเลดี ลูกค้าดี มีที่พักให้ เจ้าของเป็นกันเอง เดินทางสะดวกสายเดียวจาก Central สนใจติดต่อ 2931/570

รับสมัคร

2982/574

2985/566

รับสมัครสุภาพสตรี • • • • • •

สาวสวยทำงานด้านบริการ

โบนัสให้ทุกวัน Full Time/ Past Time สถานที่ทำงานสอาด และปลอดภัย มีที่พักฟรี ใกล้สถานีรถไฟ เจ้านายเป็นกันเอง ติดต่อ ซันนี่ 0406 089 312

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 35

0449 665 394

1473/572

สุภาพสตรี 18-35 ทำงานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำเงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำงานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

รับสมัคร

สุภาพสตรีทำงานที่ Kalgooria เพิร์ธ รายได้ดี ติดต่อ ซินดี้ 0401 767 585

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส ฟรีบนอินเทอร์เน็ต

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำงานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำงานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360

2786/575

SYDNEY VIP

3029/566

3047/566

JJJJJ

เราต้องการคุณเดี๋ยวนี้ สุภาพสตรีทำงานด้านบริการ ที่ Melbourne รายได้ดี ทำงานที่สตูดิโอ และนอกสถานที่ สามารถเลือกได้ มีที่พักพร้อม ปลอดภัย อุปกรณ์ฟรี เจ้าของใจดี

0438 240 558

(No private number) SMS ok

รับสมัครด่วน

พนักงานบริการหญิง ไม่จำกัดอายุ และรูปร่าง ขอเพียงมี work permit ทำงานที่ Canberra (ห่างจากซิดนีย์ 3 ชั่วโมง) สถานที่ทำงานสะอาด & ปลอดภัย มีที่พักพร้อมอาหาร ติดต่อหรือฝากข้อความที่ 0423 256 812

2921/566 3003/566 สุภาพสตรีทำงานด้านบริการ อายุ 18-35 ทำงานที่โรงแรมต่างรัฐ KINGSFORD BODYTONE สถานที่ปลอดภัยรายได้ดี รับสมัครหมอนวด $3,500-$5,000/W แน่นอน สนใจติดต่อ แอน 0406 773 727 สุภาพสตรีรูปร่างดีมีเสน่ห์ หรือ Nathan 0413 035 906 พูดภาษาอังกฤษได้ดี

FORE SALE

สถานบริการ Fully License In Canberra • ตกแต่งสวยพร้อม Furniture และ อุปกรณ์ สามารถดำเนินกิจการได้ทันที • มีระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิด • มีตู้ ATM ภายในร้าน • มีลูกค้าประจำจำนวนมากสามารถ คืนทุนได้ภายในปีแรก • สัญญายาว ค่าเช่าถูก ติดต่อ 0423 663 661

รับสมัคร

จ่ายดีมาก ชั่วโมงละ $65 (No Sex) ธุรกิจดีมาก มีลูกค้าแยะและนิสัยดี ลูกค้าสุภาพไม่เอาแต่ใจ 20 นาทีโดยบัสจาก City รถบัสมากมายจอดหน้าร้าน ติดต่อ(02) 96634373

=

แสงเดือน ทนายความ

AT CITY สุภาพสตรีทำงานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

55/574

3042/591

=

ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

2691/567

1898/570

0416 182 642

=

1938/577

Mob. 0402 878 928

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำงานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

(02)9540 9611

รับสมัคร

=

85/573

1640/575

ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ Over $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำงาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำงานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

ASIAN STAR

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

รับสมัคร CARINGBAH

=

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำงานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/571

80/572


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

มาจากภายนอกและภายในบ้าน เมื่อทีมผู้เชี่ยว ชาญจากต่างประเทศประสบความล้มเหลว คราว นี้ก็ถึงเวลาของนักกำจัดผีภายในประเทศ เขาผู้นี้มีนามว่านายเบน เดวีย์จากเมืองอู ราล์ลา ผู้อ้างว่าเป็นผู้ศึกษาทางด้านวิญญาณ และลัทธิศาสนาได้ให้สมั ภาษณ์ตอ่ ผูส้ อ่ื ข่าวของ หนังสือพิมพ์ซันเดย์ไทม์ว่า เขาได้รับคำสั่งให้ มาทดสอบกับเหตุการณ์นี้ หลังจากเข้ามาสำรวจภายในบ้านได้ไม่ นาน นายเดวีย์ได้สรุปว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เป็นผลจากวิญญาณของเด็กหญิงที่ชื่อ “เมย์” ซึ่งเป็นบุตรสาวของนางโบเวนที่เกิดจากสามี คนก่อน น้องเมย์คนนีไ้ ด้เสียชีวติ เมือ่ สามเดือน ก่อนหน้านี้ และเธอได้พยายามติดต่อกับ “มิน นี่” น้องสาวต่างบิดาวัย ๑๒ ปีของเธอผู้ซึ่ง นอนอยู่ ใ นห้ อ งนอนที่ มี เ สี ย งทุ บ ข้ า งฝาห้ อ ง เหตุที่เธอทำเช่นนั้นก็เพราะมินนี่ปฏิเสธที่จะใช้ เธอเป็นสื่อกลางในการติดต่อกับคนในครอบ ครัว ข้ออ้างดังกล่าวได้ทำให้มินนี่กลายเป็นที่ จับตามองของเจ้าหน้าที่และเป็นที่สนใจของ ชาวเมือง สำหรั บ มิ น นี่ ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ซั น เดย์ ไ ทม์ บรรยายว่า เธอเป็นเด็กหญิงร่างผอมสูง ไว้ผม ตรงยาวสีเข้ม เป็นเด็กหญิงธรรมดาที่เชื่องซึม ไม่กระฉับกระเฉง ดูมีสติปัญญาจะต่ำกว่าอายุ เธอ ยามพูดคุยเธออจะมีหน้าเฉยเมยไม่ยิ้มแย้ม มีนัยตาซอกแซก มองสำรวจไปรอบ ๆ ห้อง อย่างตื่น ๆ แทนที่จะสบตาคู่สนทนา เพื่อการพิสูจน์ตามข้ออ้าง หมอผีเดวีย์ได้ พามินนี่ มารดาของเธอ และพนักงานโรงสี หนึง่ คน (ทีถ่ กู เลือกมาจากอาสาสมัคร) เข้าไป ในห้องนอนของเด็กหญิง เขาบอกมินนี่ว่าเมื่อ เสียงทุบข้างฝาเกิดขึน้ ให้มนิ นีถ่ ามว่าเป็น “เมย์” ใช่หรือไม่ในขณะทีส่ มาชิกทีเ่ หลือของครอบครัว และตำรวจคลานอย่างเงียบ ๆ มาคอยสังเกตดู ที่หน้าประตูห้อง เมื่อเสียงทุบดังขึ้น มินนี่ได้เอ่ยถามอย่าง กระอึกกระอ่วนใจ ทันใดนั้นเธอได้คุกเข่าลง เอามือแตะกลางหน้าผากลากผ่านมายังหน้าอก ซ้ายและขวา แล้วยกมือทัง้ สองข้างในท่าขอความ อ้อนวอน เด็กหญิงในอาการหวาดกลัวได้คลาน เข้ามาหามารดาซึ่งนั่งอยู่บนเตียง เธอนอนลง เอาศีรษะหนุนตักมารดา เธอกล่ า วว่ า มั น เป็ น วิ ญ ญาณของเมย์ ซึ่งพูดกับเธอว่า “ฝากมาบอกแม่ด้วยว่า ฉันมี ความสุขกับสถานที่ที่ฉันอยู่ การสวดอ้อนอวน ของเธอเมื่อฉันป่วยทำให้ฉันได้มาอยู่ในที่ที่ฉัน อยู่และมีความสุข บอกแม่ว่าไม่ต้องเป็นห่วง ฉันจะเฝ้าดูและคุ้มครองทุก ๆ คน” @@@@ หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นผู้ที่เห็นเหตุ การณ์กับตาต่างเชื่อในสิ่งที่ออกจากปากของมิน นี่ผู้น่าสงสาร ส่วนบุคคลที่อยู่ภายนอกบ้านกึ่ง

เชือ่ และกึง่ ไม่เชือ่ แต่ผทู้ ไ่ี ม่อยูใ่ นเหตุการณ์กลับ มองว่ามินนีเ่ ป็นผูส้ ร้างเรือ่ งขึน้ ทัง้ หมดเพือ่ หลอก ชาวบ้าน แพทย์ประจำเมืองคนหนึ่งได้ทำการฉาบ ฝาผนังห้องนอนของมินนี่ด้วยผงชะเอม เพื่อ ตรวจจับร่องรอยของการต่อสู้ และเจาะรูฝาผนัง ห้องนอนของเธอ เพื่อลอบสังเกตพฤติกรรม ของเด็กหญิง กลุม่ ผูเ้ ชือ่ ในเรือ่ งสิง่ เร้นลับเชือ่ ว่าเป็นการ กระทำของวิญญาณของเมย์ ข่าววิญญาณโพล เตอร์ไกสท์ของเมย์และข่าววิญญาณของนางโด แรนหญิงชราผู้หายสาบสูญ ได้ทำให้ชาวบ้าน ที่เชื่อเรื่องผี เกิดความหวาดผวาและวิตกจริต ไปตาม ๆ กัน ผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์หลายคนเกิดความ กลัวถึงกับเอาปืนขึ้นลำพร้อมยิงไว้ใกล้มือยาม ต้ อ งหลั บ นอน จนเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ ปื น ลั่ น เด็ ก หญิงคนหนึง่ ได้รบั บาดเจ็บทีศ่ รี ษะ และมีผรู้ อด อันตรายจากการถูกกระสุนปืนลั่นอย่างหวุด ๆ จำนวนไม่น้อย ในเวลาดังกล่าวเป็นช่วงของการสำรวจ สำมะโนประชากร ผูเ้ ก็บใบสำรวจฯพบเจ้าของ บ้านพร้อมอาวุธในมือออกมาเปิดประตูในทุก ครั้งที่เธอเคาะประตูบ้าน บางคนถึงกับเอาปืน จ้องผู้มาเยือนก่อนที่จะรับรู้ว่าเป็นใคร ในเหตุการณ์หนึ่งเด็กชายคนหนึ่งเข้ามา พบมารดาของเธอ นำปืนที่ซ่อนไว้ใต้หมอน ขึ้นมายิงศีรษะของตนเอง มีเสียงร่ำลือกันว่า ผู้ เป็นมารดาทำการฆ่าตัวตายเพราะเกิดความกลัว วิญญาณร้าย บางคนก็บอกว่าเป็นผีของแม่เฒ่า โดแรนมาหลอกหลอนเธอ ช่างไม้ได้ถกู ว่าจ้างให้มาซ่อมหน้าต่างบ้าน ของนายโบเวนใหม่ แต่แล้วในวันหนึง่ สมาชิก ของครอบครัวโบเวนได้ออกไปขุดมันเทศในไร่ ในตอนเช้า พอตอนเย็นกลับมาพบว่าหน้าต่าง ทุกบานถูกรื้อลงมากองกับพื้นดินอีกครั้ง ในช่วงนี้จ่าริดจ์และลูกน้องทั้งสองของ เขา ได้รับความกดดันจนสติแทบแตก จึงถูกผู้ บังคับบัญชาย้ายไปทำหน้าที่อื่นชั่วคราว ใน ขณะที่รัฐบาลนิวเซาท์เวลซึ่งประสงค์จะสยบ เหตุการณ์ดังกล่าวลงได้ส่งทีมตำรวจนักสืบจาก ซิดนีย์นำโดยนักสืบฮาร์ดีผู้กระตือรือร้นที่จะ ทำงานนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่แทน นั ก สื บ ฮาร์ ดี เ ป็ น ตำรวจมื อ ดี มี ป ระวั ติ ปราบคดีดังมาอย่างโชกโชน เขาจะไม่ยอมให้ เด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆมาหลอกเขาง่าย ๆ นักสืบ ฮาร์ดีเป็นคนดุดันไม่สุภาพเป็นกันเองอย่างนาย ตำรวจท้องถิ่น เมื่อเขาทำการสอบปากคำมินนี่ จึงเป็นไปด้วยความเด็ดขาด และสามารถทำให้ มินนี่รับสารภาพว่า เธอเป็นคนทุบข้างฝาบ้าน และปาก้อนหิน คำสารภาพนีท้ ำให้นกั สืบฮาร์ดี สามารถปิดคดี และรายงานต่ออธิบดีตำรวจว่า เป็นการสร้างเรื่องของเด็กหญิงตัวเล็ก ๆ คน หนึง่ เท่านัน้ เมือ่ ข่าวแพร่กระจายออกไป ความ เชื่อเรื่องวิญญาณร้ายจึงถูกลบเลือนไป

บ้ า นของนายโบเวนอยู่อย่างสงบสุขไม่ มีเสียงทุบ หรือก้อนหินลอยมาตกอยู่ประมาณ หนึ่งเดือน นักสืบฮาร์ดีผู้กลายเป็นฮีโร่ต่อการพิชิต คดีนี้ได้จับรถไฟกลับสู่ซิดนีย์อย่างมีความสุข ในขณะทีม่ นิ นีเ่ ด็กน้อยถูกชาวบ้านและประชาชน ทั่วประเทศมองว่าเป็นแกะดำของสังคม ในคืนต่อมาหลังจากที่นักสืบฮาร์ดีกลับ ไป เหตุการณ์เสียงทุบข้างฝาบ้านและก้อนหิน หล่นใส่บ้านก็เกิดขึ้นอีก คราวนี้ครอบครัวโบ เวนไม่สามารถทนได้อกี ต่อไป พวกเขาจึงจัดการ จัดกระเป๋าส่งมินนี่ไปอยู่กับยาย(หรือย่า) ใน เมืองเกลนอินเนสซึ่งอยู่ห่างออกไป ๖๐ กิโล เมตร ทั้งนี้เพื่อความสงบสุขของพวกเขา และ ป้องกันมินนี่จากการถูกประณามด่าทอจากชาว บ้าน มินนีไ่ ด้มาอาศัยอยูก่ บั ยายทีบ่ า้ นถนนเชิรช์ ซึ่งบอกให้ทราบว่าเป็นถนนที่ตั้งของโบสถ์ใน เมือง แม้ว่าบ้านของนายโบเวนที่เมืองไกร่าจะ พบกับความสงสุข อย่างไรก็ตามหลังเวลาผ่าน พ้นไป ๑๐ วัน ที่บ้านของยายที่เกลนอินเนส ได้เกิดเหตุมีเสียงทุบฝาบ้าน มีก้อนหินขว้าง เข้าใส่บา้ นจนกระจกหน้าต่างแตกกระจายเครือ่ ง ประดับและรูปภาพตกลงมาได้รับความเสียหาย ซ้ำร้ายกว่านั้นตัวบ้านมีอาการสั่นหวั่นไหว ใน ขณะที่ฝรั่งมุงคนหนึ่ง ที่เข้าไปยืนดูอย่างใกล้ ชิด อ้างว่าเขาถูกพลังประหลาดเหวี่ยวตัวเขาซึ่ง หนัก ๒๐๐ ปอนด์ลอยไปกระแทกข้างฝาบ้าน ตำรวจถูกเรียกมาระงับเหตุการณ์ และ ชาวบ้ า นแห่ กั น มาล้ อ มดู ร อบบ้ า นที่ เ กิ ด เหตุ วันรุ่งขึ้นผู้เป็นยายจึงโทรเลขให้นายโบเวนมา รับเอาตัวมินนี่กลับไปโดยด่วน มินนี่จึงต้องจัด กระเป๋ากลับบ้านที่เมืองไกร่าอีกครั้งหนึ่ง เมื่อกลับมายังบ้านที่ไกร่าครอบครัวโบ เวนต่างอยู่ไม่เป็นสุข พอตกค่ำทุกคนต้องนั่ง หวาดระแวงว่า เสียงทุบผนังบ้าน ก้อนหินซัด เข้าบ้านจะกลับมาอีกเมื่อไร หนึ่งคืนผ่านไป สัปดาห์ผ่านไป หลายเดือนผ่านไป เหตุการณ์

ประหลาดก็ไม่เกิดขึ้น สมาชิกครอบครัวโบเวน จึงเริ่มหายใจอย่างโล่งอก ความสงบสุขจึงตาม มา พร้อมกับเหตุการณ์เหล่านี้ได้ถูกลืมเลือน ไปตามเวลา ปัจจุบันบ้านที่ครอบครัวโบเวนเคยอาศัย ยั ง คงอยู่ ใ นสภาพดี จากการบำรุ ง รั ก ษาของ เจ้าของในรุ่นต่อ ๆ มา แต่เจ้าของบ้านคนปัจุ บันมิได้สนใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น เดียวกับชาวเมืองไกร่า กาลเวลาผ่านพ้นไปเกือบ ๑๐๐ ปี พวกเขาอาจจะแสดงความแปลกใจ หากมีใครไปถามถึงเรื่องเหตุการณ์ประหลาดที่ เกิดขึ้นที่บ้านของนายโบเวน เพราะพวกเขาลืม เหตุการณ์นี้ไปแล้ว แม้แต่ข้อมูลการประชาสัม พันธ์การท่องเที่ยวของเมือง ก็มิได้บรรจุเรื่องนี้ ไว้เป็นจุดขาย เหมือนกับในหลาย ๆ เมืองที่ ผมเคยเอ่ยถึงมาแล้ว จะมีแต่ถูกบันทึกไว้ตาม หน้าหนังสือพิมพ์ในอดีตเท่านั้น @@@@ ผมเชือ่ ว่าท่านผูอ้ า่ นจำนวนไม่นอ้ ยคงอยาก จะทราบเรื่องราวต่อไปของมินนี่ที่ถึงวันนี้ ยัง ไม่มีข้อสรุปชัดเจนว่า เธอเป็นมินนี่จอมหลอก ลวง หรือมินนี่ผู้น่าสงสาร แล้วหลังจากวันนั้น เกิดอะไรขึ้นกับเธอ มีข้อมูลอีกแหล่งหนึ่งกล่าวว่า เธอเติบโต ขึน้ มาเยีย่ งหญิงสาวสามัญทัว่ ไป เธอได้แต่งงาน เปลี่ยนนามสกุลมาเป็นมิสซิส “อิงค์” ใช้ชีวิต ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ ใ นเมื อ งอาร์ มิ เ ดล ต่ อ มาในราว ประมาณปี ๑๙๘๘ หรือปี ๑๙๘๙ (พ.ศ. ๒๕๓๑ ถึง ๒๕๓๒) หรือในขณะอายุประมาณ ๗๙ ปี เธอได้ถูกรถชนเสียชีวิตที่บริเวณนอก เมืองอาร์มเิ ดล ถือเป็นการจบชีวติ ของมินนีแ่ ห่ง เมืองไกร่าตลอดกาล เรื่องราวของผีโพลเตอร์ไกสท์ที่เมืองไก ร่าในปี ๑๙๒๑ ได้ถกู นำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ เงียบภายใต้ชอ่ื เรือ่ ง The Guyra Ghost Mystery ในปีเดียวกัน... พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

รูปปั้นแกะและมันเทศสินค้าสำคัญของเมืองไกร่า

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 36


แบงก์ชาติไม่แน่ใจเศรษฐกิจ ประกาศคงดอกเบี้ยเท่าเดิม

มะเร็งแบนภาพการ์ตูน

บนกล่อง-ซองใส่ขนมเด็ก

Paddle Pop 5 ก.ย. 2011 สภามะเร็งแห่งรัฐน.ซ.ว. ได้ เ สนอให้ รั ฐ สภาออกกฎหมายห้ า มนำภาพ นักกีฬา และตัวการ์ตูน อย่างเช่นการ์ตูนลิงใน กล่องขนมของ Coco Pops และภาพการ์ตูน สิงโตบนกล่องไอศคริม Paddle Pop ยุตินำ ภาพดังกล่าวมาเป็นกลยุทธในการเดินตลาดสินค้า ที่ไม่ก่อประโยชน์ในด้านโภชนาการ สภามะเร็งได้รบั การสนับสนุนจากองค์กร Obesity Policy Coalition และ The Parents’ Jury ในการเคลื่อนไหวต่อต้านสินค้าที่มีสวน ผสมน้ำตาล, ไขมัน และเกลือในระดับสูงต่อ การใช้นกั กีฬา, นักร้อง และการ์ตนู เป็นกลยุทธ ในการล่อเด็กให้ซื้อสินค้า นาง Kathy Chapman แห่งสภามะเร็ง กล่าวว่ากฎหมายควบคุมในการทำการตลาดสิน ค้าสำหรับเด็ก มีความจำเป็นต้องได้รบั การแก้ไข โดยด่วน เธอกล่าวว่า ขณะนีม้ คี วามจำเป็นทีจ่ ะต้อง

ตัดเอาภาพเหล่านี้ออกไป แม้ว่าการ์ตูนบางตัว ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางการค้าของสินค้าไป แล้วก็ตาม ผลการวิจยั โดยสภามะเร็งร่วมกับ Preven tion Research Collaboration ของมหาวิทยา ลัยซิดนีย์ พบว่าสินค้าอาหารที่ใช้ภาพการ์ตูน เป็ น กลยุ ท ธในการชั ก ชวนให้ เ ด็ ก ซื้ อ สิ น ค้ า 74% เป็นสินค้าทีไ่ ม่ผา่ นการตรวจสอบทางมาตร ฐานอาหารสำหรับเด็ก ในจำนวนสิ น ค้ า ที่ ถู ก ทดสอบไอศครี ม Bubble O’Bill ซึง่ เป็นสินค้าทีเ่ ด็กจำนวน 25% กล่าวถึงมีไขมันอิ่มตัว 65 กรัมต่อหนึ่งเสิร์ฟ, Kellogg’s Froot Loops ขนมข้าวโพดดัดแปลงมี น้ำ ตาลเกื อ บสามช้ อ นชาต่ อ 30 กรั ม เสิ ร์ ฟ , Coco Pops มีประมาณน้ำตาล 1 ใน 3 และ มีโซเดียม 30 กรัมเสิร์ฟ นาง Jane Martin จาก Obesity Policy Coalition ประเมินว่า เด็กออสเตรเลีย 1 ใน 4 มีความอ้วนหรืออ้วนผิดปกติ จึงมีความจำเป็น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารควบคุ ม ในการอนุ ญ าตใช้ ภ าพ ลักษณะบุคคลหรือสัตว์, ตัวการ์ตูน,ดารา, นัก กีฬา, นักร้องและคนในวงการบันเทิงในผลิต ภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐานด้านโภชนาการ เธอกล่าวว่า เด็กเล็กโดยปกติมีความอ่อน ไหวต่อสิ่งเร้าใจ โดยเฉพาะตัวการ์ตูนที่พวก เขาคุ้นเคย จึงไม่แปลกใจอะไรหากมีการใช้ตัว การ์ตนู อย่าง Sponge Bob Square Pants และ Bart Simpsonในการทำโฆษณาซึง่ เด็ก ๆ คุน้ เคย กับตัวการ์ตูนเหล่านี้ นาง Martin กล่าวว่า การออกแบบซอง และกล่องบรรจุสินค้าคืออาวุธสำคัญในการส่ง เสริมการขายเธอได้กล่าวยกย่องอาหารซีเรียล Weet-Bix ที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องต่อการเพิ่มไฟ เบอร์และลดปริมาณเกลือลง เธอกล่าวว่านาย Ky Hurst นักกีฬาว่ายน้ำ และไตรกีฬาซึ่งเป็นตัวโปรโมทให้สินค้าอาหาร

6 ก.ย. 2011 ธนาคารกลางออสเตรเลีย ได้ประกาศคงอัตราดอกเบีย้ มาตรฐานไว้ท่ี 4.75% ในวันนี้ โดยให้เหตุผลถึงสถานการณ์ของโลก ที่ยังผันผวน ประกอบกับความหวั่นเกรงต่อ สภาพเงินเฟ้อ และตัวเลขการว่างงานภายใน ประเทศ เป็นปัจจัยขัดแย้งที่ทำให้ธนาคารกลาง ตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้อีกเดือนหนึ่ง ในช่วงหนึง่ เดือนทีผ่ า่ นมาได้เกิดเหตุการณ์ ผันผวนก็คือตัวเลขการว่างงานได้ถีบตัวสูงขึ้น กว่าที่คิด, การอ่อนตัวลงของการใช้จ่ายเงินของ ประชาชน, อัตราการเพิ่มของเครติดลดลงใน ช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา โดยเทียบกับมาตร ฐานในอดีต แม้จะมีหลักฐานถึงการแสดงความ ต้ อ งการกู้ เ พิ่ ม ขึ้ นไปพร้ อ มกั บ อั ต ราการแลก เปลี่ยนเงินตราที่สูงขึ้น แต่เมื่อรวมปัจจัยต่าง ๆ ธนาคารกลางเห็นว่าสภาพการเงินยังคงบีบรัด มากกว่าปกติ นาย Paul Bloxham ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอัตรา แลกเปลี่ยนแห่งธนาคาร HSBC และเป็นอดีต เจ้าหน้าที่ของธนาคารกลางผู้ซึ่งทำนายว่าธนา คารกลางจะขึน้ อันตราดอกเบีย้ ภายเดือนธันวาคม

ที่จะถึงนี้ ได้เขียนจดหมายแนะนำลูกค้าของ เขาว่า ขณะนีเ้ ขาเชือ่ ว่าธนาคารกลางจะคงอัตรา ดอกเบี้ยไว้เช่นเดิมตลอดทั้งปี ทางด้านนายWayne Swan ร.มว.การคลัง ได้ออกมากล่าวต้อนรับการคงอัตราดอกเบีย้ ครัง้ นี้ พร้อมกับกล่าวว่าผลของมันเป็นการถ่วงดุลกัน ระหว่างเศรษฐกิจของโลกที่ถดถอยกับพื้นฐาน ทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ยังแข็งแกร่ง ในขณะทีผ่ อู้ ยูใ่ นตลาดการเงินได้ตดั สินใจ เดินกลยุทธในเรื่องดอกเบี้ยตามความเชื่อของ ตน ในวันนี้ธนาคาร Commonwealth ได้ประ กาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อซื้อบ้านประเภท อัตราดอกเบี้ยคงที่ลงอีกเป็นครั้งที่สองในรอบ 2 สัปดาห์ โดยการกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่ระยะ 1 ปี จะลดลงอีก 0.11% มาอยูท่ ่ี 6.48% และระยะ เวลา 3 ปีลดลงอีก 0.16% มาอยู่ที่ 6.43% เงือ่ นไขดังกล่าวจะเสนอเฉพาะลูกค้าใหม่เท่านัน้ ในขณะที่ลูกค้าปัจจุบัน ธนาคารได้เสนออัตรา ดอกเบี้ยที่ 6.59%หากลูกค้าต้องการเปลี่ยนจาก การกู้อัตราดอกเบี้ยผันแปรมาเป็นอัตราคงที่

คนร้ายจับบุตรสาวยึดตึก ขู่มีระเบิดในเป้สะพายหลัง

6 ก.ย. 2011 ได้เกิดเหตุชาย หัวรุนแรงใช้บตุ รสาววัย 12 ปีเป็น ตัวประกันกักขังตัวเองภายในอา คารโดยอ้างว่ามีระเบิดติดตัว ได้ สร้างความวุ่นวายให้กับผู้ที่ทำงาน ภายในตึกและอาคารใกล้เคียง ตำ รวจต้ อ งใช้ เ วลาเจรจาเกื อ บ 11 ชัว่ โมง ก่อนทีจ่ ะตัดสินใจใช้กำลัง บุกเข้าไประงับเหตุ ทั้งนี้ในเวลาประมาณ 9.00 คนร้ายขณะถูกจับกุม น.นาย A (นามสมมุ ติ ) นั ก เรียกร้องสิทธิเพื่อชาวอะบอริจินในอดีตพร้อม บุตรสาวขึ้นไปยังชั้นสองของอาคาร บุตรสาว ได้เข้าไปในอาคารสภาทนายความ นาง Betty Hor เจ้าหน้าที่ต้อนรับกล่าว Albert Phillips Chambers ที่ถนนGeorge St. ว่า ในขณะนั้นเขามีเป้สีดำขนาดกลางสะพาย ในเขตธุ ร กิ จ กลางใจเมื อ งของ Parramatta อยู่ที่หลังของเขาด้วย และได้พูดซ้ำแล้วซ้ำอีก เพื่อถามหานักกฎหมายชื่อ Brian Hancock ให้โทรศัพท์ติดต่อนาย Brian Hancock ให้เขา เมื่อเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตอบว่าไม่ ต่อมาเขาได้ขึ้นไปในห้องของสมาชิกเน มี ชื่ อ นั ก กฎหมายดั ง กล่ า วทำงานในอาคารนี้ ติบัณฑิต ผู้อยู่ภายนอกอาคารสามารถมองผ่าน นาย A ได้แสดงอาการฉุนเฉียว ขว้างหนังสือ หน้าต่างเห็นเขาถอดเสือ้ แล้วเอาวิกผมผูพ้ พิ ากษา เล่มหนึ่งลงบนโต๊ะประชาสัมพันธ์ แล้วจูงมือ มาใส่ ก่อนใช้ขวดใบหนึ่งทุบกระจกหน้าต่าง จนเป็นรูกว้างพอที่จะเอาเครื่องโทรศัพท์แลนด์ ซีเรียล Nutri-Grain โดยให้ข้อมูลอย่างผิด ๆ ไลน์ขนาดมาตรฐานรอดออกมาได้ ชายดังกล่าว ว่าเป็นอาหารมีคุณค่าต่อสุขภาพด้วยคำว่า “a ขู่ว่ามีระเบิดร้ายแรงพร้อมที่จะระเบิดได้ทุกเมื่อ หลังจากได้รับแจ้งเหตุ ตำรวจได้ทำการ healthy halo” แท้ที่จริงเป็นอาหารมีน้ำตาลสูง และมีคุณค่าอาหารต่ำกว่ามาตรฐานอาหารออส ปิดล้อมอาคาร พร้อมอพยพพนักงานจากอาคาร Albert Phillips และอาคารใกล้เคียง พร้อม เตรเลีย นาง Corrina Langelaan แห่ง Parents’ ทำการเจรจากกับนาย A ตำรวจรับทราบมาว่านาย A วัย 52 ปี Jury กล่าวว่าการปฏิรูปกล่องบรรจุสินค้าด้วย คุณภาพทางการโภชนาการโดยปราศจากภาพ เป็นชาวเมือง Orange ทางภูมภิ าคตะวันตกกลาง สินค้า Coco Pops การ์ตนู จะเป็นอีกก้าวหนึง่ ในการต่อกรกับสินค้า ของรัฐน.ซ.ว. เคยมีบทบาทสำคัญในการเรียกร้อง อ่านต่อหน้า 38 THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 37 ไม่มีคุณค่าทางอาหาร


เผยภาพวินาทีเจ้าพ่อวิลเลี่ยม ถูกนักโทษสังหารคาห้องขัง 7 ก.ย. 2011 ภาพถ่ายจากกล้อง CCTV ในวิ น าที ที่ นั กโทษชาย Carl Williams อดีตเจ้าพ่อเมลเบิรน์ ถูกนักโทษ ชาย Matthew Charles Johnson สัง หารด้วยท่อนโลหะรองจักรยานถีบออก กำลังกายภายในเรือนจำ ที่เคยเสนอต่อ ศาลในระหว่างพิจารณาคดีได้ถูกเปิดต่อ สาธารณชนในวันนี้

ภาพดังกล่าวเป็นส่วนหนึง่ ของภาพเคลือ่ น ไหวที่ถูกถ่ายได้จากกล้องทีวีวงจรปิดภายใน แดนกั ก กั น Acacia Unit 1 ของเรื อ นจำ Barwon Prison ในเมืองเมลเบิร์น ภาพดังกล่าวชี้ให้เห็นนช. Johnson วัย 39 ปีถอื ท่อนโลหะยืนอยูข่ า้ งหลังนช. Williams ซึง่ นัง่ อยูบ่ นเก้าอีเ้ อาศอกเท้าโต๊ะอ่านหนังสือพิมพ์ ในเวลา 12.48 น.ของวันที่ 19 เมษายนปีที่ ผ่านมา การสังหารเกิดขึน้ ในห้องอเนกประสงค์ ของแดนกักขังทีม่ นี ช. Williams, นช. Johnson และนช. Tommy Ivanovic อยู่รวมกันสามคน ภาพบันทึกนี้ได้ถูกนำมาแสดงให้คณะลูก ขุนศาลฏีการัฐวิกตอเรียชมในระหว่างพิจารณา คดีนช. Johnson เป็นจำเลย ภาพเคลื่อนไหว ได้ แ สดงภาพเขาใช้ ท่ อ นโลหะตี ที่ ศี ร ษะนช. Williams หนึ่งที จนตัวรูดลงมากองกับที่พื้น เขาได้กระหน่ำตีซ้ำไปอีก 7 ที จากนั้นนช. Johnson ได้ใช้ผ้าขนหนูมา คลุมศรีษะที่นองเลือดของเขา ก่อนออกไปจาก ห้อง เมือ่ เขากลับมา เขาได้ลากร่างอันไร้วญ ิ ญาณ เข้าไปในห้องขังของนช. Williams (คือห้องที่ เปิดประตูด้านซ้ายมือของภาพ) เขาปิดประตู

ห้องขัง แล้วเอาผ้าขนหนูกลับมาคลุมกองเลือด ที่จุดเดิม ปกติเรือนจำจะมีเจ้าหน้าที่ดูความเคลื่อน ไหวภายในห้องขังผ่านจอทีวีตลอด 24 ชั่วโมง แต่ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าทีเ่ กิดมีเหตุไม่ได้อยูห่ น้า จอภาพ ทำให้กว่าเจ้าหน้าที่จะรู้ว่ามีเหตุฆ่ากัน ตายเวลาได้ผ่านพ้นไปแล้ว 30 นาที ในระหว่างการพิจารณาคดีสองวันที่ผ่าน มานาย George Williams บิ ด าของนช. Williams ให้การว่าบุตรชายของเขาได้ชว่ ยตำรวจ ในการทำคดี เพื่อหวังที่จะแลกเปลี่ยนผลประ โยชน์ต่าง ๆ รวมถึงเงินรางวัล 1 ล้านเหรียญ ศาลได้รับฟังว่านช. Johnson ได้ทราบ เรื่องข้อ ตกลงดั ง กล่ า วรวมถึ ง นช. Williams เสนอเงือ่ นไขให้รฐั บาลออกค่าใช้จา่ ยในการศึกษา ของบุตรสาวในโรงเรียนเอกชนจนจบชั้นปีที่ 12 และจ่ายเงินค่าภาษีจำนวน 750,000 เหรียญ ให้กับบิดาของเขา ในคดีนี้นช. Johnson ปฏิเสธข้อกล่าวหา ในคดีเจตนาฆ่าทีมกฎหมายของเขาอ้างว่า จำ เลยทำไปเพื่อป้องกันตัว เนื่องจากเขาได้รับการ บอกกล่าวว่า นช. Williams มีแผนที่จะฆ่าเขา ด้วยการใช้ไม้บิลเลียดหุ้มถุงเท้าตีหัวเขา ทำให้ เขาต้องตัดสินใจลงมือฆ่าก่อน สำหรับการพิจารณาคดีนี้เป็นที่คาดกันว่า จะใช้เวลา 4 สัปดาห์ ก่อนที่คณะลูกขุนจะลง ความเห็น คณะลูกขุนชุดนี้ประกอบด้วยหญิง 8 คนและชาย 7 คน โดยมีคณะลูกขุนเกินจำ นวน 3 คน ทั้งนี้เพื่อป้องกันกรณีที่มีลูกขุนจำ นวนหนึ่งมีเหตุไม่สามารถปฏิบัติงานก็ยังมีองค์ คณะลูกขุนครบจำนวนตามกฎหมายกำหนด

นช.Matthew Johnson ขณะกำลังสังหารนช. Carl Williams ในภาพบนขวา

แม่ใช้ขวานจามบุตรสาว ก่อนโดดน้ำฆ่าตัวตายตาม

7 ก.ย. 2011 ได้เกิดเหตุโศกนาฎกรรม สะเทือนขวัญประชาชน เมื่อผู้เป็นบิดากลับเข้า บ้านในตอนเช้าพบบุตรสาววัย 14 ปี นอนเสีย ชีวิตในสภาพบาดแผลเหวอะหวะ ในเวลาเดียว กับที่มีผู้เห็นภรรยาของเขากระโดดจากสะพาน สูงเพื่อฆ่าตัวตาย เหตุฆาตกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นภายในบ้าน ย่าน Paddington ถิน่ คนมีอนั จะกินทางตะวันตก ตอนในของนครบริ ส เบน เมื่ อ นาย Peter Thomson วัย 54 ปีผู้เป็นบิดากลับจากการตี เทนนิสเข้ามาบ้านในเวลา 7.00 น. พบด.ญ. Sidonie Thomson วัย 14 ปี นักเรียนชั้นปีที่ 10 ของโรงเรียน Somerville House นอน เสียชีวิต ในขณะที่ภรรยาและบุตรชายวัย 12 ขวบของเขาหายไป สภาพศพของด.ญ.Sidonie หรือที่เพื่อน ๆ เรียกว่า Sid มีบาดแผลฉกรรจ์คล้ายถูกจาม ด้วยขวาน ในขณะทีเ่ พือ่ นบ้านรายงานว่า ได้ยนิ เสียงกรีดร้องมาจากบ้านของครอบครัวThomson ในเวลาประมาณ 6.30 น. ในเวลาประมาณ 6.45 น.ทีบ่ ริเวณสะพาน Story Bridge ได้เกิดเหตุการจราจรติดขัดหลัง จากมีผู้แจ้งเหตุว่า มีสตรีรายหนึ่งฆ่าตัวตายด้วย การโดดน้ำลงไปจากสะพานต่อมาทราบว่า คือ นาง Kim Patterson มารดาของด.ญ. Sidonie ในขณะที่บุตรชายของเธอนั่งอยู่ภายในรถ ผู้ เ ห็ น เหตุ ก ารณ์ ใ กล้ ชิ ด ซึ่ ง เป็ น คนงาน ต่อจากหน้า 37 ก่อสร้าง 4 คนกล่าวว่า รถคันดังกล่าวแล่นมา สิทธิเพื่อชาวอะบอริจินทศวรรษที่ 1980s และ ที่โรงพยาบาล พบว่าเธอไม่ได้รับบาดเจ็บใด ๆ จอดที่สะพาน คล้ายกับรถเสียเจ้าของรถได้เปิด นาย Denis Clifford รองอธิบดีตำรวจ ไฟกระพริบแล้วเปิดประตูออกมา จากนั้นเธอ 1990s และเป็นผู้หนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดการก่อ รัฐน.ซ.ว.กล่ า วว่ า คดี นี้ เ ป็ น คดี ที่ ส ร้ า งความ เดินไปที่ราวสะพานแล้วกระโดดลงจากสะพาน จลาจลทางเชื้อชาติในปี 1987 ในเวลา 14.30 น. ของวันจันทร์ที่ 5 ตึงเครียดและมีความเสี่ยง ต่อการต้องตัดสินใจ ทันที ในขณะที่ภายในรถมีเด็กชายวัย 12 ปีนั่ง กันยายนนาย A ได้พาบุตรสาวไปที่รัฐสภารัฐ สั่งการให้ตำรวจบุกเข้าไปภายในห้อง ซึ่งเขา อยู่ที่เบาะหลังในสภาพเหมือนถูกสะกดจิต หนึ่งในสี่ของผู้เห็นเหตุการณ์ได้พยายาม น.ซ.ว.ทีถ่ นน Macquarie St. เขาได้พบกับนาย ได้ตัดสินใจสั่งดำเนินการหลังจากได้ปรึกษากับ Jeremy Bucking ส.ว.พรรคกรีนส์เพื่อขอพูด ทีมตำรวจเจรจา, ตำรวจฝ่ายกลยุทธ, ฝ่ายเชี่ยว เขาไปพูดคุยกับเด็กวัย 12 ขวบในขณะที่อีก 3 เกี่ยวกับเรื่องของตัวบทกฎหมาย แต่หลังจาก ชาญระเบิ ด และที ม หั ว หน้ า หน่ ว ยปฏิ บั ติ ก าร คนวิ่งไปดูตรงจุดที่นาง Patterson โดดลงไป ขณะเดียวกันตำรวจได้ถกู เรียกไปทีบ่ า้ นเกิด พูดกันได้ 5 นาทีส.ว. Bucking สังเกตพบว่า เพราะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กหญิง เจ้าหน้าที่ และตัวคนร้ายเอง และรู้สึกโล่งอก เหตุที่ถนน Carrington St. หลังเวลา 7.00 น. เขาพูดไม่รู้เรื่องจึงปฏิเสธรับช่วยเหลือเขา เล็กน้อยจากนั้นทีมตำรวจพิสูจน์หลักฐานได้ใช้ จากนั้นนาย A ได้พยายามที่จะเข้าพบ เมื่อไม่พบระเบิดตามคำขู่ เวลาในการตรวจสอบรอบบ้านตลอดทั้งวัน นาย Greg Smith ร.มต.สำนักงานอัยการ แต่ นาย A ได้ ถู ก นำตั วไปสอบปากคำที่ สารวัตรนักสืบ Tony Duncan ได้ออก ได้ถกู เจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอดภัย จับตัวออก สำนักงานตำรวจ Parramatta ก่อนถูกตัง้ ข้อหา มาให้สัมภาษณ์ว่าการสอบสวนเบื้องตนเชื่อว่า 7 กระทงทีร่ วมถึงให้ขอ้ มูลไม่จริงต่อสาธารณชน เหตุ การณ์ทั้งสองมีความเกี่ยวเนื่องกัน แต่ มาจากอาคารรัฐสภา ตำรวจได้พยายามเจรจาโดยสันติแต่ไม่ ถึงอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์, กักขังและหน่วย ตำรวจยังไม่สามารถยืนยันออกมาอย่างแน่ชัด สำเร็จจนกระทัง่ ในเวลา 18.00 น. จึงตัดสินใจ เหนีย่ วบุคคลเพือ่ ผลประโยชน์, อยูภ่ ายในอาคาร ได้ในขณะนี้ ใช้อุปกรณ์พังประตูเข้าไปจับกุมนาย A เขาได้ เพื่อประสงค์ในการก่ออาชญากรรม, ทำร้าย นาง Florence Kearney อาจารย์ใหญ่ของ รั บ บาดเจ็ บ เล็ ก น้ อ ยจากกระจกบาดขณะทุ บ ร่างกายทั่วไป และทำลายทรัพย์สิน โรงเรียน Somerville House ทางตอนใต้ของ หน้าต่าง ส่วนบุตรสาวถูกนำตัวไปตรวจสุขภาพ

คนร้ายจับบุตรสาวยึดตึก ขู่มีระเบิดในเป้สะพายหลัง

น.ส. Sidonie Thomson บริ ส เบนกล่ า วว่ า ข่ า วการเสี ย ชี วิ ต ของด.ญ. Sidonie ได้นำมาซึ่งความเศร้าสลดของเพื่อน นักเรียน จนเพื่อนนักเรียนบางคนถึงกับควบ คุมความโศรกเศร้าไม่ได้ ทำให้โรงเรียนต้อง ตัดสินใจยกเลิกการสอนของนักเรียนชั้นปีที่ 10 ในวันนี้ทั้งวัน เธอกล่าวว่าด.ญ.Sidonie เป็นนักเรียนเรียน ดี และมีเพื่อนฝูงมากมาย เธอมีความไฝ่ฝันที่ จะเป็นแพทย์ศัลยกรรมระบบประสาท และมี ความสามารถในการเล่นดนตรีอย่างยอดเยี่ยม สำหรับนาง Patterson เป็นชาวอังกฤษ ได้พบรักกับนาย Thomson ในขณะที่เขาเป็น นักท่องเทีย่ วแบ๊กแพ็กเกอร์ ทัง้ สองได้แต่งงาน กันและอยูอ่ าศัยในกรุงลอนดอนมาตลอด ก่อน ที่จะตัดสินใจอพยพมาอยู่บริสเบนเมื่อ 5 ปีที่ ผ่านมา นาง Elly Van Acker ผู้ซึ่งเป็นครูของ ด.ญ.Sidonie มาตัง้ แต่ชน้ั ประถมหนึง่ และความ น่ารักของเด็กได้เป็นจุดเชื่อมไปสู่การเป็นเพื่อน สนิทกับนาง Patterson ได้ให้สัมภาษณ์จาก กรุงลอนดอนว่า เธอแทบไม่เชื่อเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้น หลายคนคงคิดว่านาง Patterson คือ ปีศาจร้าย แต่สำหรับเธอซึ่งใกล้ชิดมาตลอด 10 ปี เห็นว่านาง Patterson เป็นผู้หญิงที่รัก และเทิดทูลลูก เธออุทิศตนให้กับบุตรทั้งสอง มาโดยตลอด

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 38


แพลงกิ้งลงเน็ตซวยสองต่อ ตกงานแถมถูกปรับ 1,500 8 ก.ย. 2011 พนั ก งานสองคนผู้ เ ล่ น “แพลงกิ้ง” ในสถานที่ทำงาน และถ่ายภาพไป ลงในอิ น เทอร์ เ น็ ตได้ ถู ก ศาลสั่ ง ปรั บในวั น นี้ โดยเชือ่ ว่าเป็นคดีแรกของโลกทีม่ กี ารการฟ้องร้อง ความผิดเล่นแพลงกิ้งในสถานที่ทำงาน ผู้ ถู ก ปรั บ ทำแพลงกิ้ ง คื อ นาย Stewart John Kift วัย 49 ปีและนาย Cameron John Denbesten วัย 28 ปีถ่ายภาพของพวกเขาใน ขณะเอาตัวพาดระหว่างแท่งเหล็กช้อนสิ่งของ ของรถยก พวกเขาได้ถ่ายภาพดังกล่าวลงในเฟสบุ๊ค เพื่อให้เพื่อน ๆ เห็นผลงานแผลง ๆ ของเขา และต่อมาทัง้ สองถูกปลดออกจากงาน หลังจาก ผู้ตรวจสอบของ Work Safe Victoria พบว่า ทัง้ สองฝ่าฝืนกฎในเรือ่ งของความปลอดภัยขณะ ทำงาน

เท่านัน้ ยังไม่พอ Work Safe ยังได้ยน่ื ฟ้อง นาย Kift แห่งย่าน Bayswater ในนครเมลเบิรน์ และนาย Denbesten แห่งย่าน Seville ขึ้นสู่ ศาลในวันนี้ โดยผู้พิพากษาตัดสินปรับทั้งสอง เป็นเงินคนละ 1,500 เหรียญ ผู้พิพากษา Max Cashmore กล่าวว่า ผู้ กระทำผิดควรจะรู้ว่าการลงภาพในเฟสบุ๊ค จะ เป็ นโอกาสที่ ดี ที่ น ายจ้ า งของพวกเขาได้ รั บ รู้ และนำไปสู่การปลดออกจากงาน นาย Patrick McQuillen ทนายความฝ่าย โจทก์กล่าวว่า ขณะเกิดเหตุทั้งสองทำงานใน โรงงาน Ebara Pumps Australia ในย่าน Bayswater ในนครเมลเบิรน์ ได้อวดรูปภาพของ พวกเขาทำแพลงกิ้งในระดับ สูงจำนวนหลาย ภาพ บางภาพสูงถึง 4 เมตรเหนือพื้นคอนกรีต เขากล่าวว่าในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีคน

นาย Cameron Denbesten ขณะแสดงแพลงกิ้ง งานในรัฐวิกตอเรียได้รบั บาดเจ็บจากการตกจากที่ สูง 7,000 คนก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษา และฟื้นฟูทั้งสิ้น 200 ล้านเหรียญ พนักงานทัง้ สองยอมรับสารภาพผิด และ รับว่าเป็นการกระทำที่โง่เขลา ไม่ปกป้องตัว เองและผูอ้ น่ื จากความปลอดภัยในสถานทีท่ ำงาน ผู้พิพากษา Cashmore เห็นว่าอดีตพนัก งานทัง้ สองไม่มปี ระวัตเิ สือ่ มเสียมาก่อน จึงเห็น สมควรได้รบั การยกเว้นโทษบันทึกประวัตบิ คุ คล ทัง้ สอง แต่ไม่สามารถหลบเลีย่ งโทษปรับคนละ

1,500 เหรียญได้ ในช่วงเดือนเดียวกับทีน่ าย Kift และนาย Denbesten เล่นแพลงกิ้ง ชายหนุ่มคนหนึ่งได้ เล่นแพลงกิ้งบนราวระเบียงชั้น 7 ของอพาร์ท เมนท์ในนครบริสเบน แล้วเกิดพลาดตกลงมา เสียชีวิต ข่าวดังกล่าวทำให้บริษัทหลายแห่งเอา จริงเอาจังกับพฤติกรรมแพลงกิ้งถึงขึ้นไล่ออก สถานเดียว ในขณะที่สหภาพแรงงานทุกแห่งก็ สนับสนุนมาตรการของฝ่ายนายจ้าง

พ่อ-ตำรวจรุมด่าผู้พิพากษา ขาดสัมผัสจริงคดียิงตำรวจ

9 ก.ย. 2011 นาย Geoff Wolsey บิดา ของจ่าตำรวจ Adam Wolsey ซึ่งถูกจำเลยยิงที่ มื อ ซ้ า ยในขณะเข้ า จั บ กุ ม ได้ อ อกมาตำหนิ ผู้ พิพากษา หลังจากตัดสินยกฟ้องคดี เนื่องจาก ศาลเห็นว่าจำเลยทำไปเพื่อการป้องกันตัว ถูกผู้ เป็นบิดาและเพื่อนตำรวจวิภาควิจารณ์ว่าผู้พิพาก ษารายนี้ขาดสัมผัสแห่งโลกของความเป็นจริง ในคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อตำรวจได้รับคำสั่งจาก ผูบ้ งั คับบัญชาให้ไปจับกุมนาย BB (นามสมมุติ ซึ่งเพิ่งได้รับการคุ้มครองชื่อหลังจากถูกยกฟ้อง คดี) หนุ่มเชื้อสายตะวันออกกลางวัย 35 ปี ซึ่งมีของผิดกฎหมายอยู่ภายในเป้สะพายหลัง แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดอะไรมากนัก ในวันดังกล่าวจ่า Wolsey พร้อมด้วยจ่า Batesและพลฯตำรวจอาวุโสหญิง Weston และ พลฯตำรวจอาวุโสหญิง Behringer ได้ขับรถ ผ่านถนน Wilson Rd. พบนาย BB กำลังเดิน มาตามถนน เขาจึงขับรถตามก่อนที่จะหยุดรถ จ่า Bates และจ่า Wolsey ได้เข้าไปเจรจา กับนาย BB แต่เขาแสดงท่าทีขัดขืนทันทีด้วย การหมุนตัวหลบไป พร้อมกับชักปืนพกบราว นิง่ ออกมาจากกระเป๋ากางเกง ยิงไปทีก่ ลุม่ ตำรวจ จำนวน 3 นัด ถูกที่มือของจ่า Wolsey ก่อนที่ จ่า Bates จะชักปืนยิงนาย BB ถูกที่บริเวณคอ การพิจารณาคดีเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ผู้พิพากษา Leonie Flannery แห่ง ศาลแขวงซิดนียซ์ ง่ึ ทำหน้าทีพ่ จิ ารณาคดีโดยลำพัง ได้สั่งยกฟ้องนาย BB จากข้อหาพยายามฆ่า, ใช้อาวุธร้ายแรงเพื่อมุ่งหมายให้ผู้อื่นได้รับบาด เจ็บ และใช้อาวุธปืนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุม โดยให้สาเหตุว่านาย BB ทำไปเพื่อป้องกันตัว เอง ผู้พิพากษา Flannery กล่าวว่า ศาลยังไม่ พอใจกับข้ออ้างของอัยการที่ว่า จำเลยชักปืน ขึ้นมายิงตำรวจเพื่อต้องการหลบหนีการจับกุม

และเป็ น การวางแผนเตรี ย มพร้ อ มมาก่ อ นแต่ การพกอาวุธเป็นเพราะจำเลย มีความกังวลต่อ ความปลอดภัยของตัวเอง เนื่องจากเป็นช่วงที่ สังคมมีความรู้สึกต่อต้านชาวมุสลิม และเขา อาจจะถูกคุกคามโดยตำรวจจึงพกปืนเตรียมพร้อม ไว้ อย่างไรก็ตามผู้พิพากษาได้ตัดสินลงโทษ ในคดีทร่ี นุ แรงน้อยลงมา คือยิงปืนในทีส่ าธารณะ และใช้อาวุธปืนโดยไม่ได้รบั อนุญาตซึง่ จะมีการ กำหนดโทษในวันที่ 23 กันยายนที่จะถึงนี้ นาย Geoff Wolsey กล่าวว่า ในปัจจุบนั จ่า Wolsey บุตรชายของเขายังได้รับผลกระ ทบทางจิตใจจากเหตุการณ์ครั้งนั้น และเขาไม่ สามารถยอมรับคำตัดสินไม่เอาผิดต่อบุคคลที่ เจตนายิงเขา ผลในครั้งนั้นทำให้ตำรวจทั้งสี่ได้ลาออก จากตำรวจทั น ที เนื่ อ งจากในขณะจั บ กุ ม ผู้ บังคับบัญชามิได้บอกว่าเป็นการจับกุมผู้ต้องหา คดีก่อการร้าย เพียงแต่ได้รับคำสั่งให้จับกุมชาย ซึ่งมีเป้สะพายหลังบรรจุหลักฐานในการกระทำ ผิด ทำให้ระดับการป้องกันตัวของพวกเขาลด ลงมาเท่ากับการจับกุมผู้ต้องหาทั่วไป ทางด้านตำรวจรัฐน.ซ.ว.ได้แสดงความ ไม่พอใจ ต่อการตัดสินของผูพ้ พิ ากษา Flannery และได้ ยื่ น เรื่ อ งขอให้ อั ย การทำการอุ ท ธรณ์ แต่การอุทธรณ์ได้ถูกปฏิเสธเมื่อเดือนที่ผ่านมา อันเนื่องจากกฎหมาย ไม่สามารถโต้แย้งบน พื้นฐานของข้อมูลที่เสนอขึ้นพิจารณาในชั้นศาล (finding of fact) แต่จะอุทธรณ์ได้บนพื้นทาง ของความผิดพลาดทางกฎหมายเท่านั้น ในวันที่ 13 กันยายน จำเลยในคดีนี้ได้ รับการเปิดเผยชื่อจริงอีกครั้งคือนาย Bradley Umar Sariff Baladiam หรือที่รู้จักในนาม Omar ได้ยอมรับว่าเขาสนับสนุนการก่อการ ร้าย และต้องการที่จะก่อวินาศกรรมในซิดนีย์

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 39

สองตำรวจหญิงขณะจับกุมนาย BB หลังจากได้รับแรงบันดาลใจจากการก่อการร้าย ที่กรุงลอนดอนในปี 2005 อย่างไรก็ตามคำสารภาพของเขาเกิดขึ้น หลังจากจำนนด้วยหลักฐาน ด้วยการครอบครอง เอกสารวางแผนการก่อการร้าย อาวุธปืนบรรจุ กระสุนปืนเต็มโหลดสองกระบอก กระสุนปืน

ไรเฟิล 900 นัด, แบตเตอรี่น้ำกรดขนาด 5 ลิตร, กรดไฮโดริก 5 ลิตร และโทรศัพท์ Nokia ในวันนี้ผู้พิพากษา Anthony Whealy แห่งศาลฎีการัฐน.ซ.ว.ได้ตัดสินโทษนาย BB เป็นเวลา 18 ปีกับอีก 8 เดือน

ว่างงานสิงหาคมพุ่งอีก 2% ส่อเค้าคนตกงานจะเพิ่มอีก 10 ก.ย. 2011 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้เปิดถึงตัวเลขการว่างงานประจำเดือนสิงหาคม ได้เพิ่มขึ้นเป็น 5.3% จากเดือนกรกฎาคมที่อยู่ ที่ 5.1% เมือ่ จำนวนการจ้างงานได้ลดลง 9,700 คนมาอยู่ที่ 11.433 ล้านคน ถือเป็นเดือนทีส่ องติดต่อกันทีก่ ารจ้างงาน ลดลงหลังจากการจ้างงานลดลงในเดือนกรก ฎาคม 4,100 คน ในเดือนสิงหาคมจำนวนแรงงานทำงาน เต็มเวลาได้ลดลง 12,600 คนมาอยู่ที่ 8.03 ล้านคน ในขณะที่จำนวนแรงงานไม่เต็มเวลา ได้เพิ่มขึ้น 2,900 คนมาอยู่ที่ 3.4 ล้านคน ซึ่งสภาพความเป็นจริงได้สวนทางกับที่ คาดการณ์ไว้ว่า อัตราการว่างงานจะตีกลับมา อยู่ในระดับไม่เกิน 5.1% อันเนื่องมาจากมีการ

จ้างงานเพิ่มขึ้น 11,000 คนในเดือนสิงหาคม เมื่อแยกตามรัฐการว่างงานในรัฐควีนส แลนด์ได้พุ่งกระฉูดจาก 5.7% ในเดือนที่แล้ว มาที่ 6.2% ในเดือนสิงหาคมในรัฐเวสเทิร์น ออสเตรเลียซึง่ เป็นรัฐทีม่ เี ศรษฐกิจดีทส่ี ดุ อัตรา การว่างงานได้เพิ่มขึ้นจาก 4.0% ในเดือนกรก ฎาคมมาอยู่ที่ 4.4% ในรัฐน.ซ.ว.การว่างงานเพิ่มจาก 5.3% มาอยู่ที่ 5.4% ในขณะที่รัฐวิกตอเรียอัตราการ ว่างงานยังคงอยู่ที่ 5.1% อย่างไม่เปลี่ยนแปลง ในรัฐแทสมาเนียอัตราการว่างงานได้เพิ่ม จาก 5.1% มาเป็นที่ 5.2%ในรัฐเซาท์ออสเตรเลีย เป็นรัฐเดียวที่อัตราการวางงานได้ลดจาก 5.2% มาอยู่ที่ 5.1%

อ่านต่อหน้า 40


ว่างงานสิงหาคมพุ่งอีก 2% ส่อเค้าคนตกงานจะเพิ่มอีก

ต่อจากหน้า 39

ผลของรายงานตัวเลขการว่างงาน ทำให้ อัตราเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย, มูลค่าหุน้ ในตลาด หลักทรัพย์ และพันธบัตรรัฐบาลตกลง และ ปั จ จั ย การเพิ่ ม ขึ้ น ของการว่า งงาน ทำให้นัก เศรษฐกิจจำนวนหนึ่งเชื่อว่า ธนาคารกลางอาจ จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยลงมา 0.75% ภายใน เดือนธันวาคมนี้ ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาบริษัทขนาด ใหญ่อย่าง BlueScope Steel, Qantas Airways ธนาคาร WestPac และบริษัทผลิตกระป๋อง SPC Ardmonaได้ประกาศทีจ่ ะปลดคนงานออก นาย Glenn Stevens ผู้ว่าการธนาคาร กลางได้ชี้ให้เห็นว่าจะรักษาระดับอัตราดอกเบี้ย มาตรฐานไว้ที่ 4.75% ท่ามกลางปัญหาใน ตลาดการเงินของโลก ในขณะที่สี่วันก่อนหน้า นี้ธนาคารกลางได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยไว้ โดยให้เหตุผลถึงความเปราะบางในตลาดการ เงินของโลก นาย Brian Redican นักเศรษฐศาสตร์ อาวุโสของ Macquarie Group ออกมากล่าว ว่าเมื่อไรก็ตามที่อัตราว่างงานขึ้นไปที่ 5.5% ซึ่งขณะนี้ก็เข้าใกล้มาแล้ว ตัวเลขนี้เป็นเครื่อง ยืนยันให้เห็นถึงการถดถอยทางเศรษฐกิจ และ เป็นตัวกดดันให้เกิดการลดอัตราดอกเบี้ย นาย Shane Oliver ผู้อำนวยการฝ่าย เศรษฐกิจของ AMP Capital กล่าวว่า ยอด คนว่างงานได้มาสู่จุดต่ำสุดที่ 4.9% ในเดือน เมษายน และเพียง 4 เดือนได้เพิม่ ขึน้ อย่างพลิก ความคาดหมายของทุกฝ่ายที่ 5.3% ในเดือน สิงหาคม เขาเชื่อว่าภายในเดือนธันวาคมยอด

คนว่างงานจะเพิม่ ขึน้ เป็น 5.5% และด้วยสภาพ ปัจจัยในปัจจุบัน เขาคาดว่าอัตราการว่างงาน จะทะลุผ่านจุด 6.0% ในช่วงต้นปีหน้า นาง Helen Kevans นักเศรษฐศาสตร์ แห่งค่าย JPMorgan Chase ได้ให้ความเห็น ต่อBloomberg ว่าออสเตรเลียอาจจะประสบ กับการว่างงานที่ร้ายแรงที่สุดในอีกไม่กี่เดือน ข้างหน้า หลังจากที่รายงานการว่างงานเดือนสิงหา คมออกมา ค่าเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียได้ลดลง จาก 1.064 เหรียญสหรัฐมาอยูท่ ่ี 1.0584 เหรียญ สหรัฐในเวลา 12.52 น., พันธบัตรชนิดเวลา 2 ปี ล ดลง 1.3 จุ ด พื้ น ฐานมาอยู่ ที่ 3.63% และราคาหุ้นชั้นดี S&P/ASX 200 index ลด ลง 0.3% มาอยู่ที่ 4,169.80 จุด

อุตสาหกรรมผลิตรถยนต์เป็นอีกอุตสาหกรรม หนึ่งที่เสี่ยงต่อการปลดคนงาน

KFC ยอมถอนโฆษณาไก่ อ้างมาจากไก่เลี้ยงอย่างเสรี 12 ก.ย. 2011 KFC ยักษ์ใหญ่ในวงการ อาหารเร่งด่วนในออสเตรเลียได้ประกาศที่จะ ยุติการโฆษณาว่าไก่ที่ขายในร้านเครือ KFC เป็นไก่ที่เลี้ยงให้สามารถเดินเหินได้อย่างอิสระ

หรือ “roam free” หลังจากคณะกรรมการ แข่งขันทางการค้าและคุ้มครองผู้บริโภคแห่ง ออสเตรเลีย หรือ ACCC ยื่นฟ้องต่อศาลกล่าว หาว่า KFC สื่อความหมายที่ไม่เป็นความจริง

ตร.หาคนร้ายชนแล้วหนี ทิ้งเหยื่อนอนรอความตาย

11 ก.ย. 2011 ตำรวจต้อง การความช่วยเหลือในการทำคดี ชนแล้วหนี หลังจากคนร้ายขับ รถชนนาย Trac Nhien Nhan วัย 58 ปี แล้วหนีไป ปล่อยให้ นาย Nhan นอนจมกองเลือดอยู่ กลางถนน เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น ในวันเสาร์ท่ี 10 กันยายนทีผ่ า่ น มา เมื่อนาย Nhan ทำหน้าที่ส่ง เครื่องทำกับข้าวให้กับแม่ยายใน ตัวอย่างรถยนต์สีและรุ่นเดียวกับที่คนร้ายใช้ วัยชรา ขณะที่เขาจอดรถที่ขอบ ถนน Graham St. ในย่าน Auburn เขาได้ลง เพื่อมาปลอบใจมารดา จากรถแล้วมาเปิดประตูด้านหลังเพื่อหยิบของที่ หลังจากเกิดเหตุตำรวจได้ส่งกำลังในการ จับจ่ายมา ได้ถกู รถยนต์โตโยต้า แคมรีชนอย่าง ตามหารถผู้ต้องสงสัยทั่วบริเวณย่าน Auburn จั ง จนตั ว กระเด็ นไปหลายเมตรก่ อ นตกลงมา สารวัตรนักสืบ Phill Brooks จากหน่วยสืบสวน กลางถนน รถชนพื้ น ที่ น ครหลวง (MCIU) ได้ อ อกมา ผู้เห็นเหตุการณ์ ซึ่งเข้าไปช่วยปฐมพยา แถลงข่าวขอความช่วยเหลือจากสาธารณชนใน บาลผู้บาดเจ็บให้การกับตำรวจว่า รถยนต์ที่ชน การให้เบาะแสคนร้าย โดยกล่าวว่าคนร้ายทั้ง มีผู้อยู่ภายในรถ 3 คนพวกเขาได้หยุดรถ แล้ว สามใช้รถยนต์โตโยต้า แคมรีสเี ขียวหรือสีนำ้ เงิน ชายที่นั่งเบาะหลังเงยหน้าขึ้นมาดูคนเจ็บก่อน รุ่ น ปี 1993 หรื อ 1994 ที่ น่ า จะมี ร อยบุ บ ตัดสินใจเหยียบคันเร่งหลบหนีไปโดยจำได้เพียง ด้านหน้าทางด้านซ้าย, กระจกข้างซ้ายอาจจะ ว่า คนร้ายใช้รถโตโยต้า แคมรีสเี ขียวหรือน้ำเงิน หลุด และทะเบียนรถน่าจะเริ่มด้วยอักษร WBJ รุ่นปี 1993 หรือ 1994 สารวัตร Brooks กล่าวว่า รถคันที่ชน นาย Yun Hwang Yeh น้องเขยของนาย ได้ รั บ ความเสี ย หายที่ บ ริ เ วณด้ า นหน้ า ด้ า น Nhan กล่าวว่า ครอบครัวของเขาต้องการรู้ตัว ผู้โดยสารถ้าไม่ถูกเผาทำลายหลักฐาน รถคันนี้ คนใจดำอำมหิต ที่ทำกับผู้ชายใจโอบอ้อมอารี อาจจะไปอยู่ที่อู่ซ่อมรถ, สุสานรถยนต์ หรือ และเอื้ออาทรกับคนในครอบครัวอย่างเช่นนาย แม้แต่ซุ้มขายรถมือสอง Nhan ได้ลงคอ ตำรวจจึงขอให้สาธารณชน หากพบรถที่ เขากล่าวว่านาง Van Quynh Diep ภรรยา มีรถลักษณะดังกล่าวจอดอยู่ภายในบ้าน หรือ ของนาย Nhan ซึง่ อยูก่ นิ กันมา 35 ปีหวั ใจแทบ รถดั ง กล่ า วได้ ห ายไปจากบ้ า น หรื อ ผู้ ที่ เ ห็ น แตกสลาย ทีท่ ราบข่าวสามีถกู รถชนทีง้ ให้นอน เหตุการณ์แต่ยังไม่ได้ให้การกับตำรวจสามารถ รอความตายอย่างทนทุกข์ทรมาน ในขณะที่ ติ ด ต่ อ ให้ เ บาะแสได้ ที่ Crime Stoppers บุตรสาววัย 32 ปีของทั้งสองกำลังอยู่ในต่าง หมายเลข 1800 333 000 ประเทศ และได้จบั เครือ่ งบินกลับมาซิดนียท์ นั ที ต่อผู้บริโภค ACCC อ้างว่า การเลีย้ งไก่ภายในโรงปลูก สร้างขนาดใหญ่ (barn-raised) ไม่ใช่เป็นการ เลี้ย งให้ ไ ก่ ไ ปไหนมาไหนเดิ นได้ อ ย่ า งอิ ส ระ (free to roam) และได้ยน่ื ฟ้องบริษทั Baiada Poultry และบริษัท Bartter Enterprises ซึ่ง ผลิตไก่ภายใต้ยี่ห้อ Steggles ต่อศาลสหพันธ์ กลาง

บริษัท Steggles เป็นผู้จำหน่ายไก่เนื้อ รายใหญ่ให้กบั KFC อ้างในเว็บไซต์วา่ ไก่ของ ตนไม่ ไ ด้ ถู ก กั ก ขั งไว้ ใ นกรงและมี อิ ส ระที่ จ ะ เดิ น เหิ น ภายในโรงมี ห ลั ง คาขนาดใหญ่ แ ต่ ACCC ตรวจพบว่าปริมาณการเลี้ยงไก่อย่าง หนาแน่นภายในโรงเลี้ยงไม่สามารถทำให้ไก่ เคลื่อนไหวได้ตามที่อ้าง แม้ว่าคดียังไม่ถึงที่สิ้นสุดแต่โฆษกของ

แบบ roam free การเลี้ยงไก่แบบ free range

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 40


รวบแก๊งฉ้อฉลบัตรเครดิต

หลังถูกผู้ร่วมฉ้อโกงเปิดเผย 13 ก.ย. 2011 ศาลรัฐน.ซ.ว.ได้ ทำการตัดสินคดีฉอ้ ฉลบัตรเครดิตรายใหญ่ ทีย่ ากต่อการติดตามจับกุมของมือกฎหมาย แต่คดีนี้สามารถจับตัวการได้ หลังจากผู้ ร่วมกระบวนการยอมเปิดเผยกับเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองก่อนที่จะถูกเนรเทศ ถึง งานที่พวกเขาทำ จนเป็นเหตุให้ตำรวจตั้ง หน่วยปฏิบัติการพิเศษแกะรอยอย่างช้า ๆ จนสามารถสาวถึงตัวผู้บงการได้

กลางพบว่าแก๊งนี้มีหัวหน้าคือชาวซิดนีย์ผู้มีนาม ว่า Andrew W. Hancock ตำรวจได้จัดตั้งหน่วยปฏิบัติการ Avarice ซึ่ ง ร่ ว มปฏิ บั ติ ก ารโดยตำรวจสั น ติ บ าลกลาง, ตำรวจรัฐน.ซ.ว.,เจ้าหน้าที่กระทรวงตรวจคน เข้าเมืองและเจ้าหน้าที่จากการทางหลวงและ จราจร (RTA)ติดตามความเคลื่อนไหวของแก๊ง นีเ้ ป็นเวลา 6 เดือน สามารถเปิดโปงขบวนการ ฉ้อฉลที่หลอกลวงเงินจากร้านค้าไปได้หลาย สิบล้านเหรียญ นาย Ben McQuillan ผู้บังคับการตำรวจ เรือ่ งราวของกระบวนการฉ้อฉลบัตรเครดิต และปลอมแปลงข้อมูลส่วนบุคคลของแก๊งอาช สืบสวนของตำรวจสันติบาลกลางกล่าวว่า แก๊ง ญากรรมชุดนี้ จะยังคงเป็นความลับต่อไป หาก อาชญากรชุดนี้ทำงานกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน กลุ่มผู้ร่วมก่อการชาวจีนและมาเลเซียจำนวน มีการจัดโครงสร้างอย่างเป็นชั้น ๆ โดยแต่ละ หลายคนที่ถูกเนรเทศไม่เปิดเผยเรื่องที่พวกเขา ชั้นจะไม่ทราบว่าใครบัญชาการอยู่เหนือตน นาย Hancock วัย 54 ปีผู้บงการใหญ่ รั บ จ้ า งใช้ บั ต รเครดิ ต ปลอมในการซื้ อ สิ น ค้ า แบรนด์เนมในซิดนีย,์ เมลเบิรน์ และโกลด์โคสต์ ได้เก็บข้อมูลทุกอย่างไว้เป็นความลับเขาเป็นผู้ ในระหว่างการสอบปากคำก่อนการเนรเทศ ติดต่อซื้อหมายเลขบัตรเครดิตมาจากเอเชียและ ออกนอกประเทศ ผู้ถูกเนรเทศเล่าว่าพวกเขา สเปนจากนั้นจึงนำข้อมูลแจ้งให้กับผู้ผลิต เมื่อ ถูกใช้เป็นผู้จับจ่ายซื้อของ โดยกลุ่มอาชญากร บัตรเครดิตถูกผลิตออกมา อีกฝ่ายหนึง่ จะทำการ ซึ่งต่อมาตำรวจรัฐน.ซ.ว.และตำรวจสันติบาล ผลิตใบอนุญาตขับรถยนตร์ของรัฐน.ซ.ว. จาก

นาย Andrew W. Hancock KFC ซึ่งมีสาขา 600 แห่งทั่วประเทศได้ออก มายืนยันว่า จะถอนคำโฆษณาว่า “roam free ” ออกไป ก่อนหน้านี้เว็บไซต์ของ KFC อ้างว่าไก่ ที่จำหน่ายภายในร้านเป็นไก่ที่เลี้ยงด้วยการให้ เดินอย่างเสรีในสิ่งแวดล้อมที่สะอาด ภายใน โรงเลี้ยงติดแอร์คอนดิชั่น ถูกเลี้ยงด้วยอาหาร จากพืชผักสดและน้ำสะอาด แต่คำจำกัดความอย่าง roam free, barn laid, free range หรือแม้แต่ farm range ได้ ก่อให้เกิดความคิดแตกแยกในกลุ่มคุ้มครองผู้ บริโภค, กลุ่มสวัสดิการสัตว์ และกลุ่มผู้ผลิต เนื้อไก่ จากการไต่สวนการกำหนดประเภทสัตว์ เลีย้ งเพือ่ การพาณิชย์ นำโดยนาย Neal Blewett อดีตร.มว.สาธารณสุขได้แนะนำให้อุตสหกรรม ปศุสัตว์กำหนดมาตรฐานในชื่อเทอมการเลี้ยง ไก่เช่น เลี้ยงอย่างเสรีตามที่แจ้ง(free range), เลี้ยงในโรงอาคารปิด (barn laid) และเลี้ยงใน กรงขัง (battery caged)เป็นต้น

แต่นาง Ingrid Just โฆษกของ Choice องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภคออกมากล่าวถึง ความจำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ารกำหนดมาตรฐาน อย่างเป็นกฎหมายคุ้มครอง เพราะขณะนี้ยังไม่ มีมาตรฐานออสเตรเลียนำมาใช้ ผู้บริโภคยังคง ต้องซื้อเนื้อไก่และไข่ไก่ในราคาสูงโดยคิดว่า พวกเขาได้ซื้อไก่ free range และเมื่อเร็ว ๆ นี้ Choice ก็ได้รับการ ร้องเรียนว่า มีไก่จากฟาร์มใช้ชอ่ื ว่า farm range (ไก่เลี้ยงในฟาร์ม ซึ่งยังไม่มีคำจำกัดความอย่าง เป็นทางการ) แทรกตัวไปขายในตลาดไก่ free range โดยลูกค้าไม่รู้ตัว นาง Meg Parkinson ประธานสมาคม Free Range Egg and Poultry Australia ซึ่ง มีสมาชิกทั่วประเทศ 180 แห่ง กล่าวว่าการใช้ เทอม roam free ก่อให้เกิดความสับสน และ ไม่เป็นธรรมต่อพวกตนทีเ่ ลีย้ งไก่อย่างปราศจาก การทรมานใด ๆ แต่การเลีย้ งแบบ roam free เกษตรกรบางรายเลี้ยงไก่ให้อยู่อัดแน่นภายใน โรงนาจนไก่แทบขยับตัวไม่ได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 41

นั้นจึงจ่ายบัตรทั้งสองให้กับผู้รับทำหน้าที่ซื้อ ของ หรือ Shopper ด้วยการใช้บัตรเครดิตและ ใช้ใบขับขี่ เป็นหลักฐานแสดงบุคคลได้ครบ 100 จุดตามที่กฎหมายกำหนด ก่อนถูกจับแก๊งของนาย Hancock ได้ใช้ บัตรในการซือ้ สินค้ามียห่ี อ้ มาแล้วมากกว่า 3,000 ฉบับ ส่วนนาย Hancock ทำตัวเองเยี่ยงคนโล โซทั่วไปเขาตื่นนอนในเวลา 7.00 น. ไปอาบ น้ำทีส่ ระว่ายน้ำของท้องถิน่ จากนัน้ จึงกลับบ้าน ที่ย่าน Homebush แล้วเริ่มทำงาน นาย McQuillan กล่าวว่า ความลับของ นาย Hancock ถูกเปิดเผยออกมาเนื่องจากชาว ต่างชาติไม่มีอะไรต้องภักดีต่อองค์กรของเขา พวกเขาเพียงถูกว่าจ้างให้ทำงาน ได้เงินค่าจ้าง เพียง 11% ของสินค้าที่ซื้อมาเท่านั้น ในคดีนี้ตำรวจสามารถรวบตัวการสำคัญ 8 คน ศาลได้ตัดสินจำเลยทั้ง 8 มีความผิด และตัดสินลงโทษในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยนาย Hancock ถูกตัดสินจำคุก 8 ปี 10 เดือน

นาง Mary Mai Cheng Che วัย 30 ปีจำเลย ที่สองผู้เป็นบุตรสาวของนาย Hancock ผู้ทำ หน้าที่เหมือนเลขานุการส่วนตัวถูกตัดสินจำคุก 1 ปี 6 เดือน นาย Kha Weng Foon วัย 37 ปีผู้รับ ทำบัตรเครดิตและบัตรเมดิแคร์ปลอมถูกตัดสิน จำคุก 4 ปี 3 เดือน, นาย Henley Han วัย 56 ปีผรู้ บั ปลอมแปลงใบขับขีถ่ กู จำคุก 11 เดือน, นาย Sock Meng Kee วัย 31 ปีผดู้ แู ลการช็อป ปิ้งในซิดนีย์ติดคุก 2 ปี 6 เดือน, นาย Yong Feng “Ken” Yun วัย 51 ปี ซูเปอร์ไวเซอร์ ในการซื้อสินค้าในซิดนีย์ติดคุก 3 ปี, นาย Bing “Stanley” Yooh วัย 25 ปีผู้ดูแลการ ช็อปปิ้งในเมลเบิร์นถูกจำคุก 3 ปี, นาย Man Hon “Raymond” Ma วัย 38 ปี ซูเปอร์ไว เซอร์ในการซื้อสินค้าในเมลเบิร์นถูกจำคุก 2 ปี และนาย Quoc Du Hua ผู้รับหน้าที่ขาย สินค้าถูกตัดสินจำคุก 3 ปี

แก๊งวัยรุ่นซ่าใช้ปืนสตัน ออกปล้นเหยื่อตามท้องถนน 15 ก.ย. 2011 แก๊งวัยรุน่ ใช้ปนื สตันเป็นอาวุธกำลังก่อความคุกคาม ตามท้องถนนหลวงในซิดนียห์ ลังจาก พระอาทิตย์ตกดิน ด้วยการจีช้ งิ ทรัพย์ ไปจนถึงปล้นแท็กซี่ ขณะนี้ตำรวจได้จัดตั้งหน่วย Strike Force Muller เพื่อสะสางคดีนี้ หลังจาก มีการปล้น 7 ครั้งในช่วง 2 วันที่ผ่านมา โดยทั้ง 7 ครั้งเชื่อว่ามีความเกี่ยวพันกัน โดยผู้กระทำผิดเป็นกลุ่มวัยรุ่นชาย ผู้ซึ่ง ข่มขู่เหยื่อด้วยปืนสตันชนิดพกพาสีดำมี ลักษณะสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากระเป๋าใส่เงิน

นาย Luke Freudenstein รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิบดีตำรวจกล่าวว่า ปืนสตันที่วัยรุ่นใช้ มีอันตรายจากกระแฟไฟระดับสูง ซึ่งตำรวจมี ความกังวลมาก ในวันนี้วัยรุ่นอายุ 14 ปีถูกจับได้ในย่าน Ultimo ด้วยข้อหา 3 ข้อหาในการใช้อาวุธ ร้ายแรงทำการปล้น และครอบครองอาวุธปืน โดยไม่ได้รับอนุญาต เขามีกำหนดมาขึ้นศาล ในวันพรุ่งนี้ (16 กันยายน) ในขณะที่ชายวัย 17 ปีซง่ึ ถูกจับในเวลาเดียวกัน แต่ถกู ปล่อยตัว ออกมาภายใต้เงื่อนไขว่าเขาจะต้องมาให้ปากคำ เพิ่มเติม

ปืนสตันที่วัยรุ่นใช้ปล้น

นาย Freudenstein กล่าวว่า ขณะนีต้ ำรวจ นักสืบยังต้องการทีจ่ ะสอบปากคำวัยรุน่ อีกอย่าง น้อย 4 คน วัยรุ่นกลุ่มนี้เชื่อว่าได้ปฏิบัติการครั้งแรก ด้วยการปล้นชายคนวัย 30 ปีที่ทำงานที่ร้านค้า ในย่าน Chippendale เขาถูกวัยรุ่นสองคนเข้าขู่ เอาเงินสด และถูกปล่อยกระแสไฟเข้าที่มือข้าง หนึ่งของเขา กลุ่มวัยรุ่นยังทำร้ายหญิงคนหนึ่ง จนต้องถูกนำส่งโรงพยาบาลจากอาการเป็นแผลมี รอยไหม้ทไ่ี หล่ของเธอหลังจากถูกปืนสตันช็อต เป็นทีเ่ ชือ่ ว่ากลุม่ วัยรุน่ กลุม่ เดียวกันได้ยา้ ย ไปปฏิบัติการในย่าน Rozelle บุกเข้าไปทำร้าย พนักงานขับรถแท็กซี่ด้วยการยิงปืนสตันที่คอ ของเขา จากนั้นจึงทำการยึดกุญแจรถ ขโมย รถขับเล่น เจ้าหน้าที่ยังพบวัยรุ่นกลุ่มดังกล่าว ขับรถ BMW ทีช่ งิ มาจากเจ้าของขับเล่นไปตาม ถนน และยังจี้แท็กซี่อีกคันหนึ่งที่ย่าน Wolli Creek วั ย รุ่ น คนหนึ่ งได้ เ อาปื น สตั น จ่ อไปที่ ใบหน้ า พนั ก งานขั บ แท็ ก ซี่ ใ ห้ เ ขาลงจากรถ แล้วนำมาขับเล่นเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะ จอดรถทิ้ง หญิงสาววัย 19 ปีอา้ งว่าเธอถูกกลุม่ วัยรุน่ ใช้ปืนสตันทำการปล้นชิงกระเป๋าของเธอไป สองใบพร้อมเงินสดและบัตรเครดิต หลังจากที่ เธอถูกวัยรุ่น 3 คนวิ่งไล่ที่ย่าน Ashfield ตำรวจยังสอบสวนเหตุการณ์วัยรุ่นใช้ปืน สตันก่ออาชญากรรมอีก 3 เหตุการณ์ที่เชื่อว่า อาจจะเกี่ยวข้องกับแก๊งวัยรุ่นแก๊ง นี้ ด้วยการใช้ปืนสตันปล้นสอง ครั้งที่บริเวณ Hyde Park และ อีกหนึ่งครั้งในย่าน Earlwood นอกจากนั้ น หญิ ง สาววั ย 31 ปียังถูกกลุ่มวัยรุ่นใช้ปืนสตัน เ ข้ า ป ล้ น ใ น ข ณ ะ เ ดิ น อ ยู่ ที่ Parramatta ทางตะวั น ตกของ ซิดนีย์อีกด้วย


อิมฯเล่นบทแกร่งลั่นส่ง อาชญากรกลับบ้านเกิด โดรีน เดอะนินจา

16 ก.ย. 2011 รัฐบาลกลางเตรียมหา มาตรการเด็ดขาดที่จะเนรเทศอาชญากรที่เกิด ในต่างประเทศจำนวน 270 คนกลับบ้านเกิด เมืองนอน ในจำนวนนี้รวมถึงผู้กระทำผิดฐาน ฆ่าคนตาย และผู้มีเพศสัมพันธ์กับเด็ก นาย Chris Bowen ร.มว.การเข้าเมือง ผู้ ซึ่งเปิดเผยว่าโดยส่วนตัวเขาได้สั่งยกเลิกวีซ่าผู้ กระทำผิดอาญาร้ายแรง 17 คน เพือ่ เป็นเครือ่ ง

ค้ำประกันว่า ชุมชนจะได้รับการป้องกันจาก อาชญากรเหล่านี้ เขากล่าวว่านี่คือการก่ออาชญากรรมร้าย แรงโดยคนที่ไม่ได้ถือสัญชาติออสเตรเลีย และ นีค่ อื การใช้อำนาจอย่างสุขมุ เพือ่ ปกป้องสังคม ชาวออสเตรเลียจากการถูกคุกคาม สำหรับผู้กระทำผิด 270 คนส่วนใหญ่ เป็นผู้อยู่อาศัยอย่างถาวรระยะยาวในออสเตร

สวัสดีคะภาพนี้เป็นภาพของคุณยาย โดรีนวัย 87 ปีแห่งย่านคิงส์วูด เธอตัดสินใจสมัคร เข้าเรียนศิลปะการป้องกันตัวโดโจแบบญีป่ นุ่ โบราณเมือ่ 16 เดือนก่อน จุดประสงค์กเ็ พือ่ ป้องกัน ตนเอง เพราะหมู่นี้มีข่าวชายฉกรรจ์อกสามศอกแต่ใจหมาชอบปล้นชิงทรัพย์และทำร้ายคนแก่อยู่ เนือง ๆ คุณยายโดรีนจึงฝึกศิลปะการป้องกันตัวได้อย่างทะมัดทะแมงจนได้สายเขียวมาคาด แล้ว คุณยายยังคงฝึกซ้อมต่อไปเพื่อหวังจะได้ถึงสายดำ ถึงคราวนี้โจรชั้นเลวอกสามศอกคนใด เกิด เผลอไปปล้นคุณยายโดรีน เดอะนินจาละก้อ มีสิทธิน่วมไปทั้งตัวค่ะ.....ฮิ...ฮิ

รัดด์ เดอะทัวร์รีสต์

ภาพนี้เอางานเขียนการ์ตูนล้อเลียนการเมืองของคุณวอร์เรน บราวน์มาให้ศึกษากันอีก เป็นภาพอยู่ในหนังสือพิมพ์เดอะเดลี่เทเลกร๊าฟฉบับวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมาค่ะ เป็นภาพนาย เควิน รัดด์อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ปัจจุบันถูกลดตำแหน่งมาเหลือแค่รัฐมนตรีกระทรวงต่าง ประเทศ กำลังผิวปากถือกระเป๋าเดินทางอย่างสบายอารมณ์ ที่กระเป๋ามีชื่อจุดหมายปลายทางที่เธอไปเที่ยว...เอ๊ย...ไปเชื่อมสัมพันธ์มาเช่นปารีส, ลอน ดอน, เบอริลิน, ยูไนเต็ดสเตทส์, แจแปน, สวิตเซอร์แลนด์, เซี่ยงไฮ, ฮังการี, ปากีสถาน ฯลฯ แต่ ที่ เ ป็ น ข่ า วก็ เ พราะทั่ น รั ฐ มนตรี รั ด ด์ ถู ก สื่ อ มวลชนแซวว่ า ในช่ ว ง ๙ เดื อ นที่ ผ่ า น มาทั่นรัดด์ออนทัวร์ไปต่างประเทศ 14 ครั้งใน 41 ประเทศ ผลาญเงินภาษีของประชาชนไป 1,093,227 เหรียญกับอีก 49 เซนต์ กลายเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศที่เดินทางไปกระชับมิตรกับ เพื่อนบ้านมากที่สุดในโลก แซงหน้าทั่นฮิลลารี คลินตันรัฐมตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกัน ชนิดขาดลอยเลยค่ะ แต่การไปเที่ยวเมืองนอกของทั่นรัดด์มีคนหนึ่งที่แอบพอใจก็คือฯพณฯจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรี เพราะเขาอยู่ในประเทศครั้งใดต้องทำให้ทั่นนายกฯปวดหัวจี๊ดทุกครั้งไป ทั่น นายกฯจึงไม่บ่นอะไรต่อการถลุงเงินหลวง เพื่อแลกกับคำว่า to keep Rudd happy and she will have peace of mind yeah......ฮิ..ฮิ

ฟันนี่ ไซจน์

ที่นี้มาดูป้ายตลก ๆ กันสักสองป้าย “มิสเชล เคลเลต” แห่งย่านฮามิลตัน เทอร์เรซ กล่าวว่า ขณะขับรถผ่านโรงเรียนแห่งหนึ่ง เธอเห็นป้ายอิเล็คทอร์นิกโฆษณาไว้ว่า “รับสมัคร นักเรียนชั้นอนุบาลปี 2012 -ประสบการณ์ไม่จำเป็น” ดีนะค่ะที่ไม่เอาประสบการณ์ ถ้าเอาละ ก็ยุ่งตายห่าเลยค่ะ..........ฮิ...ฮิ อีกป้ายหนึ่ง “หลุยส์ โฮลาแฮน” แห่งบริสเบนผ่านมาพบติดไว้ที่หน้าโบสถ์ว่า “อย่าให้ ความกังวลฆ่าคุณ - โปรดให้โบสถ์ช่วย”............เอ้า! ใครอยากตายโปรดไปพึ่งโบสถ์นี้ได้เลยค่ะ ............ฮิ...ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

นาย Chris Bowen

เชื่อมั่นผู้บริโภคกระเตื้อง

หลังแนวโน้มดอกเบี้ยลดลง 14ก.ย.2011 สถาบัน Westpac Melbourne Institute ได้เปิดเผยตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่น ของผู้ บ ริ โ ภคในเดื อ นกั น ยายนเพิ่ ม ขึ้ น 8% หลังจากลดลง 12% ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามด้วยความเชื่อมั่น 96.9 จุด ในปัจจุบนั ยังถือว่าอยูใ่ นระดับต่ำกว่าดุลระหว่าง การมองโลกในแง่ดีและการมองโลกในแง่ร้าย แต่ถือเป็นการตีกลับขึ้นมาครั้งแรกหลังจากเกิด เหตุการณ์วิกฤติการณ์ทางการเงิน การสำรวจครั้งนี้กระทำขึ้นหลังจากที่ธนา คารกลางประกาศคงอัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน นาย Bill Evans ผูอ้ ำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจของ Westpac กล่าวว่า นับจากต้นเดือนพฤษภาคม ธนาคารกลางได้ข่ทู ่จี ะขึ้นอัตราดอกเบี้ยมาตลอด แต่ในเดือนสิงหาคมหลังจากรายงานทางเศรษฐ กิจออกมารวมถึงปัญหาทางการเงิน ในสหรัฐ และยุโรป และการชะลอตัวในตลาดซื้อขาย บ้านธนาคารกลางก็ไม่พดู ถึงการขึน้ อัตราดอกเบีย้ อีกเลย นอกจากนี้ข่าวการตัดสินใจของธนาคาร พาณิชย์ต่าง ๆ ในการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อซื้อบ้านประเภทอัตราดอกเบี้ยคงที่ ทำให้ ประชาชนรู้สึกผ่อนคลายในเรื่องภาระผ่อนส่ง เงินกู้เพิ่มขึ้น ผูส้ นับสนุนพรรคผสมเนชัน่ แนล-ลิเบอรัล

เป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น 15% นับจาก ระดับในช่วงที่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก ในขณะ ที่ผู้สนับสนุนพรรคเลเบอร์มีความเชื่อมั่นเพิ่ม ขึ้น 6% นาย Wayne Swan ร.มว.การคลังได้ออก มาให้ความเห็นว่า ความเชื่อมั่นกระเตื้องขึ้น สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น, การลงทุนเพิ่มขึ้น, การบริโภคแข็งแกร่งขึ้น, การว่างงานอยู่ในระดับต่ำ และเศรษฐกิจของ ออสเตรเลียยังคงมีความสดใสกว่าในประเทศที่ พัฒนาแล้ว สัดส่วนของผูบ้ ริโภคทีเ่ ชือ่ ว่าเงินฝากระยะ ยาวในธนาคารมีความปลอดภัยต่อการออมทรัพย์ ได้เพิ่มขึ้นถึงจุดสูงสุดนับจากเศรษฐกิจประสบ ปัญหาในปี 1975 นาย Savanth Sebastian นักเศรษฐศาสตร์ แห่ง CommSec กล่าวว่า ผูบ้ ริโภคยังคงมีคำถาม อยู่ว่า วิกฤติการณ์ทางการเงินได้ยุติแล้วจริง หรือ? แต่การลดอัตราดอกเบี้ยได้เป็นตัวปลุก ให้เกิดมีผปู้ ระสงค์จะซือ้ บ้าน ข้อมูลจากเว็บไซต์ ของธนาคาร Commonwealth ได้ระบุว่าผู้ที่ สนใจจะซือ้ บ้านกลับมาอีกครัง้ หนึง่ เพือ่ คำนวณ เปรียบเทียบระหว่างภาระหนี้เงินกู้และความ สามารถในการชำระหนี้

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 42


เลียได้รับการประทับตราวีซ่าว่า “ไม่อนุญาต ให้กลับเข้าประเทศอีกตลอดกาล” ภายใต้กฎหมายการเข้าเมือง รัฐมนตรีการ เข้าเมืองมีอำนาจในการสอดแทรกและปฏิเสธ หรือยกเลิกวีซ่าบนพื้นฐานของพฤติกรรมหรือ สันดานของบุคคล ทันทีที่วีซ่าถูกยกเลิก บุคคลนั้นจะหมด ความเป็นผู้ถือสัญชาติและต้องถูกขับออกจาก ออสเตรเลียโดยทันที ผู้ที่ถูกเนรเทศส่วนใหญ่เป็นผู้ถือกำเนิด ในอังกฤษ ทำให้รฐั บาลสหราชอาณาจักรแสดง ความไม่พอใจ เนื่องจากรัฐบาลต้องใช้เงินกว่า 100,000 เหรียญในการคอยติดตามความเคลื่อน ไหวและจัดหาที่พักอาศัยต่อผู้ถูกเนรเทศ 1 คน ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานาย Clifford Tucker ผู้ถือกำเนิดในอังกฤษแต่อาศัยอยู่ใน

ออสเตรเลียเป็นเวลา 40 ปี ได้พ่ายแพ้ต่อการ ขออำนาจศาลระงับการเนรเทศ เนื่องจากฝ่าย รัฐบาลได้อาศัยข้อกฎหมายพืน้ ฐานของพฤติกรรม ที่เขาทำอย่างไรก็ตามกฎหมายฉบับนี้ยังคงเป็น ที่ถกเถียง โดยเฉพาะจากคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNHRC) เห็น ว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงนานาชาติ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ เมือ่ ผูถ้ กู เนรเทศเป็นบุคคลทีม่ ญ ี าติพน่ี อ้ ง และมีความเคยชินกับการอาศัยอยูใ่ นออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามผู้กระทำผิดอาญาที่มีบุตรมี โอกาสสูงที่จะได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในออส เตรเลียต่อไปเนื่องจากรัฐมนตรีพิจารณาถึงผล ประโยชน์ของเด็กเป็นสำคัญ และพิจารณาถึง ผลกระทบต่อการทีเ่ ด็กจะต้องถูกออกจากประเทศ ไปด้วย

สั่งจำคุกชายบุกรุกถางป่า ทำไร่กัญชาเป็นเวลา 5 ปี

เริ่มปี 2012 ลูกค้าซื้อบ้าน

หลังแรกต้องจ่ายค่า Stamp Duty สำหรับนโยบายสนับสนุนผู้ซื้อบ้าน หลังแรกเพือ่ อยูอ่ าศัย (First Home Owner Grant: FHOG) ล่าสุดได้มกี ารปรับลดเงิน สนับสนุนผู้ซื้อบ้านหลังแรกไปแล้ว โดย การตัดเงินโบ นัสเหลือไว้เพียง $7,000 เหรียญออสเตร เลียเท่านั้น ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์โดย รวมของกลุ่มผู้ซื้อบ้านหลังแรกในช่วงที่ ผ่านมาไม่คกึ คักสักเท่าไหร่ แต่ชว่ งนีล้ กู ค้า กลุ่มซื้อบ้านหลังแรกกลับมาคึกคักอีกครั้ง ก่อนที่นโยบายสนับสนุนผู้ซื้อบ้านหลังแรกเพื่ออยู่อาศัยจะปรับลดสิทธิพิเศษในการ ช่วยเหลืออีกครั้งในต้นปี 2012 นี้ค่ะ

นโยบาย FHOG ของ NSW ณ ปัจจุบัน

ทบทวนกันอีกครั้งนะคะกับนโยบายสนับสนุนผู้ซื้อบ้านหลังแรกเพื่ออยู่อาศัย ณ ปัจจุ บัน นอกจากจะได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลที่จะช่วยจ่ายให้ $7,000 ต่อหลัง ต่อครัวเรือนแล้ว ผู้ซื้อบ้านในราคาไม่เกิน $500,000 จะได้รับการยกเว้นค่าภาษีบ้าน และที่ดิน หรือค่า Stamp Duty และลดหย่อนค่า Stamp Duty ให้สำหรับราคาบ้าน ตั้งแต่ $500,001 ถึง $600,000 ส่วนราคาบ้านตั้งแต่ $600,000 ขึ้นไปก็ต้องเสียค่าภาษี ในอัตราปกติ ซี่งโดยฉลี่ยแล้วจะอยู่ที่ประมาณ 4% ของราคาบ้านค่ะ ไร่ปลูกกัญชาของนาย Kiousis

17 ก.ย. 2011 ศาลท้องถิ่นกลาง Downing ได้ตัดสินโทษจำคุกชายวัย 58 ปีจากการกระทำผิดที่ไม่ธรรมด้วยการใช้ พืน้ ทีว่ นอุทยานแห่งชาติ Southern High lands State Forest ทำไร่ปลูกกัญชาอย่าง เป็นล่ำเป็นสันด้วยโทษจำคุก 5 ปี

ตำรวจพบว่าเขาได้สร้างฐานที่ปลูกกัญชา จำนวน 538 ฐาน ทุกฐานต่อมาได้ปลูกกัญชา ตำรวจทราบว่ามีการลักลอบปลูกกัญชา ในป่าใหญ่จากการแจ้งเบาะแสของพลเมืองดี แต่ปญ ั หาแรกทีเ่ ผชิญก็คอื ต้องหาทีต่ ง้ั ของสถานที่ ปลูกกัญชาก่อน ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากลำบาก แต่ หลังจากที่ตำรวจเดินเท้าเข้าไปในป่าทึบในที่สุด ผู้อยู่เบื้องหลังการปลูกกัญชารายนี้คือนาย ก็พบนาย Kiousis กำลังเตรียมทีจ่ ะปลูกกัญชา Dimitrios “Jim” Kiousis เขาถูกจับในขณะ รุ่นต่อไป เมื่อตำรวจถามว่า เขากำลังทำอะไรนาย กำลังจะเริ่มต้นใช้เมล็ดกัญชาหลายพันเมล็ดทำ การเพาะปลูก พร้อมกับสร้างเขื่อน ติดตั้งท่อ Kiousis ตอบเพียงว่า “กำลังทำงาน” ก่อนที่ ตำรวจจะทำการจับกุม พร้อมยึดของกลางเป็น ส่งน้ำลำเลียงมาสู่ไร่กัญชาของเขา นาย Kiousis แห่งย่าน Penshurst ซึ่ง เมล็ดกัญชาเตรียมปลูก 8,000 เมล็ด, กระถาง ก่อนหน้านี้ได้ปลูกกัญชาจำนวน 2.7 ตันได้ เพาะเมล็ดและถาดเพาะเมล็ดกว่า 1,000 อัน กลายเป็นจำเลยอีกครั้งในข้อหาทำการปลูกและ ปืนไรเฟิลขนาด .22 คาลิเบอร์ห่อด้วยเสื้อยึด ของ Star City หนึ่งกระบอก จำหน่ายกัญชา ตำรวจยั ง ตามไปตรวจค้ น บ้ า นของนาย เขาได้ใช้เวลา 1 ปีในการถากถางพื้นที่ ลงทุนปลูกกระท่อมขนาด 2 ห้องนอนและ 1 Kiousis ที่ Penshurst พบใบเสร็จค่าอุปกรณ์ที่ ห้องครัวไว้ในป่า Meryla State Forest ใกล้ ถูกนำไปปลูกสร้างในป่าบัญชีสง่ิ ของและอุปกรณ์ Moss Vale ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวนอุทยาน ที่ต้องซื้อเขียนด้วยลายมือ และหนังสือแนะนำ การติดตั้งอุปกรณ์ แห่งชาติ ตำรวจยังเจอใบเสร็จค่ากระถางและถาด ตำรวจที่ทำการจับกุมแจ้งต่อศาลว่า เขา ได้ปรับพืน้ ทีข่ นาด 7,500 ตารางเมตรในบริเวณ ชนิดที่พบในป่า นามบัตรของห้างขายอุปกรณ์ ใกล้กบั Gunrock Creek Fire Trail เพือ่ ทำการ ปัม้ น้ำในย่าน Wetherill Park. จากการสอบถาม ปลูกกัญชา ได้สร้างเขื่อนขนาดย่อม 4 เขื่อน ไปยังธุรกิจแห่งนัน้ ได้รบั คำยืนยันว่านาย Kiousis ทำการต่ อ ท่ อ จากเขื่ อ นยาว 3.5 กิ โ ลเมตร เป็นผู้ซื้อสินค้าดังกล่าว ในวันนีผ้ พู้ พิ ากษาได้สง่ั จำคุกนาย Kiousis ลำเลียงน้ำจากลำธาร Gunrock Creek มารด ต้นกัญชาและขึงตาข่ายขนาดใหญ่ เพือ่ ป้องกัน เป็นเวลา 5 ปีโดยมีสิทธิทำเรื่องขอปล่อยตัว หลังจากจำคุกไปแล้ว 2 ปี 6 เดือน การตรวจพบจากเครื่องบิน THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 43

สิ่งที่จะเปลี่ยนไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2012 นี้

รัฐบาล NSW ประกาศออกมาว่าจะไม่มีการยกเว้นค่า Stamp Duty ให้สำหรับผู้ ทีซ่ อ้ื บ้านเก่าหลังแรกเพือ่ อยูอ่ าศัยแล้ว โดยเริม่ ใช้ตง้ั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2012 เป็นต้นไป ยกเว้นผู้ที่ซื้อบ้านใหม่ที่ยังคงได้รับการยกเว้นค่า Stamp Duty ค่ะ ส่วนเงินช่วยเหลือ จากรัฐบาล $7,000 นั้น จะยังคงอยู่นะคะ [ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http:// www.osr.nsw.gov.au/benefits/first_home/faqs/new_home/]

ซื้อบ้านหลังแรกปีหน้าต้องใช้เงินเพิ่มอีกเท่าตัว

คำนวณออกมาให้เห็นกันชัดๆ นะคะ สมมติวา่ คุณต้องการซือ้ บ้านราคา $500,000 ก่อนอื่นเรามาคำนวณหาค่าใช้จ่ายทั้งหมดกันก่อน โดยเริ่มจากกรณีที่จะซื้อบ้านหลัง แรกภายในปีนี้ คือราคาบ้าน $500,000 + ค่าทนาย $2,000 + ค่าใบสมัคร $600 = ค่าใช้จ่ายทั้งหมด $502,600 ส่วนค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้านหลังแรกของปีหน้าเป็นต้นไป นั้น จะบวกค่า Stamp Duty เพิ่มขึ้นอีก ซึ่งราคาบ้าน $500,000 จะเท่ากับค่า Stamp duty $18,281 ดังนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็คือ $520,881 สมมุติต่อไปอีกว่าหากคุณขอเงินกู้ได้ 95% ของราคาบ้านซึ่งก็คือ $475,000 และ ได้เงินช่วยเหลือจากการซื้อบ้านหลังแรกจากรัฐบาลอีก $7,000 ซึ่งหมายความว่า ในปี นี้คุณจะใช้เงินในการซื้อบ้านราคา $500,000 ประมาณ $20,600 เท่านั้น แต่ถ้าหากคุณ จะซื้อบ้านในราคาเดียวกันนี้แต่เป็นปีหน้าคุณต้องใช้เงินถึง $38,881 เลยทีเดียว ดังนั้น ใครที่จดๆจ้องๆ จะซื้อบ้านหลังแรกอยู่ ให้รีบเดินเรื่องสินเชื่อ ขออนุมัติเบื้องต้น หรือ pre-approval ได้แล้วนะคะ เพราะเหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือนเท่านั้น หมายเหตุ บทความนี้เป็นการเขียนจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และบทสรุปจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ณ วันทีเ่ ขียน อย่างไรก็ตาม หากผูอ้ า่ นจะใช้ขอ้ มูลข้างต้นในการตัดสินใจควรตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ เนือ่ งจาก สถาบันการเงิน และ รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลา


THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 566 : Sep 21, -Oct 4, 2011 Page 44

ThaiOZ Issue 566  

Thai Newspaper

Advertisement