Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕๕๙ : วันที่ ๑๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ : Vol. 21 Issue 559 : June 15 - 14, 2011

เลือกเพื่อสถาบัน

‘ผบ.ทบ.’ปลุกล้มก๊วนคนชั่ว ล๊อตโต้แจ้งผู้ถูกแจ๊กพอต $10 ล้านไม่มาขอขึ้นเงิน

อ่านต่อหน้า 40

“มาร์ ค ”รั บ คะแนนนิ ย มตามหลั ง เพื่ อไทย แต่ มั่ นใจ ประชาธิปตั ย์กวาด 200 ทีน่ ง่ั ลัน่ ต่ำกว่า 170 ลาออกจากหัวหน้า พรรคทันที “ยิ่งลักษณ์”ลุยหาเสียงสามจังหวัดชายแดนใต้ โวยกระ ดับเขตปกครองพิเศษ “ประยุทธ์” ฮึ่ม! สถานการณ์ประเทศไม่ปกติเพราะมี คนกลุม่ หนึง่ เชือ่ มโยงกับอีกกลุม่ อยูต่ า่ งประเทศวางแผนทำลาย สถาบันให้เสียหาย แนะประชาชนเลือกตัง้ อย่างมีสติเพือ่ ความ ปลอดภัยของบ้านเมืองและสถาบัน ด้านตำรวจเฝ้าระวัง 203 อ่านต่อหน้า 2 เขตอันตราย!


เลือกเพื่อสถาบัน

‘ผบ.ทบ.’ปลุกล้มก๊วนคนชั่ว ต่อจากหน้า 1

มีความชัดเจนจากนายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิ ปัตย์ถึงบทบาททางการเมืองของตัวเองหลังการ เลือกตั้งผ่านการให้สัมภาษณ์พิเศษสำนักข่าว รอยเตอร์ ในการให้สัมภาษณ์เมื่อวันอังคาร นาย อภิสิทธิ์กล่าวว่าการเลือกตั้งครั้งนี้พรรคประชา ธิ ปัตย์กบั พรรคเพือ่ ไทยซึง่ นำโดย น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร มีการแข่งขันกันอย่างสูสี “เรามีคะแนน นิยมตามหลังเล็กน้อย” อย่างไรก็ดียังมีความ เป็นไปได้ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้ที่นั่งใน

สภาผู้แทนราษฎร 200 จาก 500 ที่นั่ง “แต่ หากพรรคประชาธิปัตย์ได้สมาชิกสภาต่ำกว่า 170 คน ซึ่งเคยได้เมื่อปี 2550 ผมจะลาออก จากตำแหน่งหัวหน้าพรรค” นายอภิสิทธิ์กล่าว เมื่อถามว่า มีความเสี่ยงอย่างไรบ้างหาก พรรคฝ่ายค้านชนะการเลือกตั้งในวันที่ 3 กรก ฎาคม นายอภิสิทธิ์ตอบว่า “หลักนิติรัฐจะถูก ทำลาย ทำให้เกิดความไร้เสถียรภาพซึง่ จะทำให้ สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจ” ขณะเดียวกัน หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง น.ส.ยิง่ ลักษณ์คแู่ ข่งว่า “ยิง่ ลักษณ์เป็น

หน้าใหม่ ใครๆ จึงตืน่ เต้น สือ่ มวลชนก็ให้ความ สนใจคนหน้าใหม่เธอต้องเรียนรู้เรื่องการเมือง การปกครอง เพราะเธอไม่มีประสบการณ์ ซึ่ง เรื่องนี้เป็นเรื่องค่อนข้างยาก และยังมีคำถาม ด้วยว่า เธอจะเป็นตัวของตัวเองหรือไม่” ถาม ถึงกรณีหมู่บ้านชนบทนับร้อยแห่งได้จัดตั้งเป็น “หมูบ่ า้ นเสือ้ แดง” นายอภิสทิ ธิต์ อบว่า “ทำไม พยายามทำให้บ้านเมืองแตกแยกยิ่งขึ้นไปอีก” ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอภิสิทธิ์ได้ตอบ รับคำเชิญจากมูลนิธอิ งค์กรกลางเพือ่ ประชาธิไตย (พีเน็ต) เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ของหัวหน้าพรรค

การเมืองต่างๆ จำนวน 6 พรรคทีค่ าดว่าจะเป็น ตัวแปรสำคัญในการจัดตั้งรัฐบาลในวันที่ 23 มิ.ย.นี้แล้ว และได้ตอบรับคำเชิญให้ไปประชัน วิสัยทัศน์ของว่าที่แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีระ หว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์ใน วันที่ 24 มิ.ย.ด้วย แต่พรรคเพื่อไทยยังไม่ตอบ รับ โดยพีเน็ตให้โอกาสตอบรับวันสุดท้ายถึง วันที่ 17 มิ.ย.เท่านั้น นายอภิ สิ ท ธิ์ ก ล่ า วถึ ง กรณี ที่ น ายชุ ม พล ศิลปอาชาหัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาไม่เข้า ร่วมประชุม ครม. ทำให้ยังไม่มีการปรับความ

ปรุงอาหารเจให้อร่อย

ให้ความอร่อย 100% โดยไม่มีเนื้อสัตว์

ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยองทัง้ หมดไม่มเี นือ้ สัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากคอเลสเตอรอล ส่วนประกอบ อาหารไม่มีหัวหอม หัวกระเทียม ต้นกระเทียม และต้นหอม ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยอง นำเข้าจากต่างประเทศ ง่ายต่อการประกอบอาหาร ด้วยรสชาติที่สุดแสนอร่อย

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Suthep Kunathai, Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Thai’d Together Assosiation : Mithree Almond Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011

Page 2


เข้ าใจกั น ว่ า ไม่ ไ ด้ มี อะไรติดใจกันอยู่แล้ว และไม่คดิ ว่าจะเป็นการประท้วงเนือ่ งจากก่อน หน้านี้ได้รับทราบว่านายชุมพลติดภารกิจ จึง ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แต่ว่าตนไม่ เห็นชื่อของท่านลาก็เท่านั้นเอง อย่างไรก็ตาม ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะนายบรรหาร ศิลป อาชา ประธานทีป่ รึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทย พัฒนาให้สัมภาษณ์ชัดเจนว่าไม่มีปัญหาอะไร แล้ว นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐ มน ตรี แ ละเลขาธิ ก ารพรรคประชาธิ ปั ต ย์ กล่าวถึงกรณีโดนปาไข่ว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมี คนเชียร์บ้าง-ไม่เชียร์บ้างเป็นธรรมดา ตนได้บอกเจ้าหน้าที่ให้จับกุมดำเนินคดี และทราบว่าเป็นชาวชัยภูมิ และก่อนที่จะปา ไข่ก็มีการถ่ายคลิปไว้และหารือกับคนที่อยู่ ใกล้ๆ ตรงนัน้ ก่อนดำเนินการ ตนคิดว่าคงจะมี การวางแผนไว้ ซึ่งเป็นวิธีการที่คนเสื้อแดง และพรรคเพือ่ ไทยทำซึง่ ไม่ใช่วธิ กี ารทีน่ กั ประ ชาธิปไตยทำกัน เลขาธิการพรรคประชาธิปตั ย์ กล่าวถึงกรณี น.ส.ยิง่ ลักษณ์ หาเสียงในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ประชาชนใน พื้นที่คงไม่ลืมว่าช่วงที่พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ทำร้ายคนในพืน้ ทีอ่ ย่าง ไรบ้าง ฉะนั้นตนเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยจะไม่ ได้รับคะแนนสนับสนุนจากประชาชนในจัง หวัดชายแดนภาคใต้ ด้าน น.ส.ยิง่ ลักษณ์ พร้อมแกนนำพรรค เพือ่ ไทย อาทิ นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ โฆษก พรรคเพื่อไทย, พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก, นายณั ฐ วุ ฒิ ใสยเกื้ อ และ ร.ต.อ.นิ ติ ภู มิ นวรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ได้ เดินทางด้วยเที่ยวบินเหมาลำของสายการบิน โอเรียนท์ไทย ไปยัง จ.นราธิวาส เพือ่ หาเสียง เลือกตั้ง น.ส.ยิ่งลักษณ์กล่าวว่า การลงพื้นที่ใน ครั้ ง นี้ เ พื่ อ ต้ อ งการพบปะประชาชนเพื่ อให้ กำลังใจและนำเสนอนโยบายของพรรคเพื่อ ไทยที่จะแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน 3 จัง หวัดชายแดนภาคใต้ โดยต้องการให้เป็นพืน้ ที่ เขตปกครองพิเศษอย่างเช่นกรุงเทพฯ และ พัทยา และให้มีโครงการสานความสัมพันธ์ ระหว่างไทยกับประเทศซาอุดีอาระเบียเพื่อ เพิ่มโควตาให้ชาวไทยมุสลิมได้เดินทางไป

ประกอบพิธีฮัจญ์โดยไม่ต้องเสียค่ามัดจำและ ส่งเสริมอาหารอิสลาม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการลงพื้นที่หา เสียงดังกล่าว น.ส.ยิ่งลักษณ์ได้นำผ้าคลุมผม หรือภาษายาวีที่เรียกกันว่าฮิญาบ ซึ่งเป็นผ้าสี แดงสดใสทีภ่ รรยาของผูส้ มัคร ส.ส.นราธิวาส พรรคเพื่อไทย นำมามอบให้ โดยได้พบปะ ทักทายกับทั้งชาวไทยพุทธและมุสลิมอย่าง เป็นกันเอง จากนั้น น.ส.ยิ่งลักษณ์และคณะ ได้เดินทางไปหาเสียงที่ อ.เมืองฯ จ.ยะลา โดยมีประชาชนจำนวนหนึ่งให้การต้อนรับ อย่างคึกคัก พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรค มาตุภูมิ กล่าวระหว่างลงพื้นที่หาเสียงในกรุง เทพฯ ว่าพรรคมาตุภูมิจะได้มากหรือน้อยขึ้น อยู่กับประชาชน ถ้าได้มากเราก็มีอำนาจต่อ รองสูงส่วนการหารือกับแกนนำพรรคการเมือง ต่างๆ ในการจัดตั้งรัฐบาลนั้นก็มีการพูดคุย กันอยูแ่ ล้วในระดับหนึง่ ซึง่ พูดคุยกับทุกพรรค ไม่จำกัดแต่พรรคขนาดกลางและขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่า รัฐบาลชุดใหม่รูปร่างหน้าตาจะเป็นอย่างไร เมื่อถามว่า การเมืองจะต้องได้รับการ ยอมรับจากกองทัพหรือไม่ พล.อ.สนธิกล่าว ว่า “ทหารไม่มีสิทธิ์ในเรื่องพวกนี้ ทหารมี หน้าทีส่ ร้างความเข้มแข็งให้กองทัพ ดูแลภาร กิจของตนเองที่มีอยู่ ทั้งการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายในก็ทำหน้าที่ของ ตัวเองไป อย่าไปออกความเห็นทางการเมือง ไม่ใช่หน้าที่ของกองทัพ แต่รัฐบาลและการ เมืองเองต้องดูวา่ ปัญหาของบ้านเมืองเกิดอะไร บ้างควรคุยกับกองทัพเรื่องอะไรเราต้องแชร์ ข้อมูลกันเพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ ประเทศชาติ บ้านเมือง วันเดียวกันนั้น หลังการประชุมคณะ รัฐมนตรี (ครม.) นายสุเทพได้เดินทางเข้า พบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ ั ชาการ ทหารบก (ผบ.ทบ.) ทีก่ องทัพบกใช้เวลาหารือ ประมาณ 40 นาที โดยการเข้ามาพบของนาย สุเทพครั้งนี้ แจ้งรหัสวิทยุสื่อสาร (ว.) ว่า เป็นวีไอพี ทบ.1 เข้าพบไม่ได้ใช้รหัส ว. ว่า เป็น สร.2 ซึ่งหมายถึงรองนายกรัฐมนตรี เหมือนปกติ จากนัน้ พล.อ.ประยุทธ์ได้อดั เทป รายการสัมภาษณ์พิเศษชี้แจงบทบาทของกอง

ทัพต่อสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อนำออกอากาศ ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 และช่อง 7 โดยออกอากาศเมื่ อ เย็ น วั น อั ง คารที่ ผ่ า นมา พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ตอนหนึ่งย้ำว่า “เราจะสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบ ประชาธิปไตยอย่างเต็มทีพ่ ยายามให้ประเทศผ่าน พ้นห้วงเวลาที่ไม่สงบสุขไปได้” พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า 2 ปีทผ่ี า่ นมา ในฐานะเราเป็นเจ้าหน้าที่ เราเสียใจที่มีประชาชนผู้บริสุทธิ์และเจ้าหน้าที่ เสียชีวิต ไม่ควรจะเกิดแม้แต่คนเดียว ซึ่งไม่ควร จะเกิดขึ้นได้อีกแล้ว ต้องว่ากันไปตามกฎหมาย ว่าใครผิดหรือถูก ถ้าโยนกันไปกันมาไม่ได้

การแก้ปัญหาชาติบ้านเมืองด้วยการออก มาเลือกตัง้ เป็นสิง่ สำคัญและต้องเลือกคนดีเข้าไป ผบ.ทบ.กล่าวด้วยว่า วันนี้ไม่ปกติที่ทหารต้อง ออกมาเคลื่อนไหวบ้าง ไม่ใช่ว่าทหารจะผูกขาด จงรักภักดี สถาบันทรงมีคณ ุ ประโยชน์ตอ่ แผ่นดิน ประเทศไทยเป็นประเทศทุ กวันนี้เพราะ สถาบันพระมหากษัตริย์ พระองค์ไม่เคยลงไป เกี่ยวข้องอะไรที่ไม่ใช่พระราชกิจของพระองค์ “แต่มคี นบางกลุม่ ไม่ปกติ โดยเฉพาะในช่วงเลือก ตั้งที่มีการกระทำผิดกฎหมายมากขึ้นโดยกลุ่มคน กลุ่ ม หนึ่ ง ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ กลุ่ ม คนที่ อ ยู่ ต่ า งประเทศ เช่น นายใจ อึ๊งภากรณ์ อ่านต่อหน้า 12

ตัวแทนสถาบันการเงินมากกว่า 16 สถาบัน "มาที่เดียวได้ทุกแบงก์" บริก ารฟรี !!!! จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ ออสซี่ฯ ดีตรงไหน? l l l

v

บ้าน

v

อาคารพาณิชย์

v

ธุรกิจ

คุณบี....วิเคราะห์ตามทันโลกการเงินและสินเชื่อบ้าน หน้า 43

มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ ซื้อบ้านใหม่ หรือ มีบ้านอยู่แล้วอยากเพิ่มวงเงินหรือต้องการเปลี่ยนสถาบันการเงิน ประสบการณ์เกือบ 10 ปี เป็นประกัน

Shop 34, Stockland Mall, Olive Street, Baulkham Hills

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัท แฟรนไชซ์ อันดับหนึ่ง ในออสเตรเลีย Shop 591 George Street, Sydney NSW 2000 (เฉพาะนัดล่วงหน้า) THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011

v

Tel: 02 8852 8100

ติ๊ก

0418 628 543

บี

0433 722 833

Aussie Baulkham Hills

Page 3


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ 21 เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียวใน ออสเตรเลีย ที่จำหน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีที่เว็บไซต์...www.thaioz.com.au.......อ่าน ข่าวด่วนรายวันทางเว็บไซต์ ข้อมูลการศึกษาในออสเตรเลียและประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกใน Education... และใช้ชีวิตอย่างไรในออสเตรเลีย ....ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ ข่าวไทย และข่าวออสเตรเลีย รายสัปดาห์ เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านไทย-ออส นิวส์.......ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารทันเหตุการณ์ ทั้งข่าวไทยและ ข่าวออสเตรเลีย เราเป็นหนึ่งผู้บันทึกประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งจะหาอ่านได้ในหอสมุดแห่งชาติออส เตรเลีย และหอสมุดแห่งชาติประเทศไทย..........วางจำหน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า ฉบับนี้ขึ้นปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๕-๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๔ ท่านทีส่ นใจเผยแพร่ ข่าวสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail: thaioz@thaioz.com.au.........@ เหตุการณ์ทั่วโลก......โครงการสำรวจดัชนีหลักนิติรัฐทั่วโลก เผยผลการจัดอันดับประจำปี โดยประเมินประเทศต่าง ๆ ด้วยปัจจัยสำคัญหลายด้าน เช่น ความน่าเชื่อถือของรัฐบาล การได้ รับความยุติธรรม การคุ้มครองสิทธิ การป้องกันอาชญากรรมและการคอร์รัปชัน ยุโรปตะวันตก เป็นภูมิภาคที่ได้คะแนนมากที่สุดโดยอยู่ในอันดับสูงๆในเกือบทุกหัวข้อ โดยสวีเดนและนอร์เวย์ ได้คะแนนมากที่สุดในโลก.........ทวีปเอเชีย นิวซีแลนด์ได้คะแนนมากที่สุด ตามด้วยญี่ปุ่น ส่วน ประเทศที่ได้คะแนนต่ำที่สุด คือ กัมพูชาและปากีสถาน ส่วนจีนนั้นมีความก้าวหน้าในแง่คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือของสถาบันกฎหมาย แต่จีนต้องมีความคืบหน้าในประเด็น ความเป็นอิสระของระบบตุลาการ นอกจากนั้นปัจจัยชี้สิทธิพื้นฐานของจีนก็ค่อนข้างอ่อนแอ เช่น สิทธิแรงงาน เสรีภาพในการชุมนุม และเสรีภาพในการแสดงออก..........อินเดียมีการคุ้มครองการ แสดงออกอย่างมาก มีระบบตุลาการที่อิสระ รัฐบาลเปิดกว้าง และมีการตรวจสอบถ่วงดุล แต่ผล งานที่ไม่น่าพอใจของหน่วยงานราชการก่อให้เกิดผลกระทบแง่ลบต่อหลักนิติรัฐ..........สหรัฐได้ คะแนนสูงในหลายด้าน โดยเฉพาะการตรวจสอบ-ถ่วงดุล การคุ้มครองเสรีภาพพลเรือน และ ระบบยุติธรรมที่เป็นอิสระ แต่มีช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยในการเข้าถึงความยุติธรรม และ

สถานเอกอัครราชทูตฯได้จัดการสอนทำอาหารไทย และการแกะสลักผักและผลไม้ให้แก่แม่บ้านทูตนานาชาติ

อาจารย์จินตนา ซานดิแลนด์ อาจารย์สอนภาษาไทยชาวต่างชาติที่วัดธัมมธโรโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายมาตั้งแต่ปี 2010

คุณอรวรรณ เตชะอุบล นำคณะพ่อค้าซิดนีย์เยี่ยมคารวะเจ้าสำนักวัดเส้าหลิน (อ่านรายละเอียดหน้า 28)

ความรู้สึกที่ว่าชนกลุ่มน้อยหรือชาวต่างชาติได้รับการปฏิบัติไม่เท่าเทียมกันจากตำรวจและศาล....... ............. @ รัสเซียตกลงยกเลิกการห้ามนำเข้าผักและผลไม้สดจากสหภาพยุโรป หรืออียู แต่อียู จะต้องรับประกันความปลอดภัยของผักผลไม้สดที่ส่งออกไปยังรัสเซีย การสั่งห้ามนำเข้าผักผลไม้ จาก อียูของรัสเซีย ได้ซ้ำเติมสถานการณ์วิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไลในยุโรป ให้หนัก ยิ่งขึ้น เนื่องจากรัสเซียเป็นตลาดนำเข้าผักสดจากอียูที่ใหญ่ที่สุด..........เยอรมนีเพิ่งสรุปผลการตาม ล่าหาต้นตอ การแพร่ระบาดของเชื้ออีโคไลสายพันธุ์ใหม่ ที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเป็นอันตรายถึงชีวิต ว่า มาจากถั่วงอกที่ปลูกในเยอรมนีเอง โดยมาจากฟาร์มปลูกผักปลอดสารพิษเล็กๆ แห่งหนึ่งในเขต โลวเวอร์ แซ็กโซนี่ เยอรมนีจึงสั่งยกเลิกการห้ามรับประทานแตงกวา มะเขือเทศและผักกาด แต่ ยังคงห้ามรับประทานถั่วงอก..........ก่อนหน้าที่เยอรมนีจะทำความจริงให้ปรากฏ เกษตรกรผู้ปลูก แตงกวาจากสเปนต้องตกเป็นเหยื่อความเข้าใจผิดว่า เชื้ออีโคไลมาจากแตงกวาของสเปน อย่าง ไร ก็ตาม เยอรมนีระบุว่า วิกฤติเชื้ออีโคไลครั้งนี้ยังไม่จบ และจะพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอีก.... ......ยอดผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นอีกเป็น 33 คน และมีผู้ติดเชื้ออีกราว 3,000 คน ใน 14 ประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ติดเชื้อในเยอรมนีประเทศเดียว 2,808 ราย อีโคไลสายพันธุ์ใหม่ที่พบใน ยุโรปครั้งนี้ มีความรุนแรงที่อาจทำให้ผู้ติดเชื้อถึงแก่ชีวิตได้ ไตและระบบประสาทจะถูกทำลาย อีโคไลเป็นเชื้อที่พบได้ทั่วไปในผักและผลไม้ ปกติแล้วทำให้มีอาการอาหารเป็นพิษ แต่ไม่เป็น อันตรายถึงแก่ชีวิต.................... @นางคริสทีน ลาการ์ด รัฐมนตรีคลังฝรั่งเศส กล่าวที่นครเจ ดดาห์ ประเทศซาอุดีอาระเบียว่า เธอรู้สึกมั่นใจอย่างมาก หลังจากการพบหารือกับสมเด็จพระ ราชาธิบดีอับดุลลาห์ และนายอิบราฮิม อัสซาฟ รมว.คลังของซาอุดีอาระเบีย ได้ผลเป็นที่น่า พอใจ มั่นใจว่าจะได้รับตำแหน่งกรรมการผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) แน่นอน .............@ นายทาร์วัต อาราฟัต ไฮดาร์ กล่าวว่า เขาเป็นอดีตทหารเกณฑ์ของซีเรียที่ เปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ดีเอชเอในตุรกีว่า เขาได้ตัดสินใจหนีทัพ ภายหลังถูกสั่งให้ยิงกลุ่มผู้ ประท้วง และได้เห็นเพื่อนร่วมชาติถูกฆ่าตาย และเมื่อ 2 เดือนก่อน กองทัพถูกกองกำลังติด อาวุธข่มขู่ อย่างไรก็ตาม คำสั่งให้ฆ่าประชาชนไม่ได้มาจากรัฐบาลซีเรีย แต่มาจากอิหร่านและ กลุ่มเฮซบอลเลาะห์ หากทหารคนใดไม่ปฏิบัติตาม ก็จะถูกฆ่าตาย ขณะเดียวกัน นายเมทิน โครา บาตีร์ โฆษกสำนักข้าหลวงใหญ่เพื่อผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือยูเอ็นเอชซีอาร์ เปิดเผยว่า ขณะ นี้มีชาวซีเรียเกือบ 5,000 คนอพยพลี้ภัยเข้ามาอยู่ในตุรกี และคาดว่า จะมีชาวซีเรียอพยพเข้ามา มากกว่านี้ เนื่องจากว่า กองทัพซีเรียปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงในเมืองใกล้พรมแดนที่ติดกับตุรกี ทำให้เกิดการปะทะอย่างดุเดือด..............@ กองทัพเรือเวียดนามได้ฝึกซ้อมยิงกระสุนจริงในพื้นที่ รอบเกาะฮอง ออง ห่างจากจังหวัดกังนัม ทางตอนกลางของประเทศ 40 กิโลเมตร โดยไม่มีการ เปิดเผยจำนวนเรือที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมในครั้งนี้ เวียดนามอ้างว่าเป็นการซ้อมรบประจำปีตามปกติ และกองทัพเรือเวียดนามยืนยันว่า ไม่มีการยิงขีปนาวุธ.......ขณะที่นักวิเคราะห์ให้ความเห็นว่าการ ฝึกซ้อมรบด้วยกระสุนจริงของเวียดนามจะเพิ่มอุณหภูมิความตึงเครียดระหว่างจีน-เวียดนามที่มีข้อ พิพาทในการอ้างสิทธิ์เหนือหมู่เกาะสแปรทลี่ย์ที่อุดมไปด้วยน้ำมัน.............. @ “ทรัพเบิล”สุนัข พันธุ์มอลทีสเพศเมีย ที่เคยเป็นข่าวฮือฮา รับมรดกก้อนโต 12 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หลังจาก เจ้าของคือนางลีโอนา เฮล์มสเลย์ มหาเศรษฐีธุรกิจโรงแรมและอสังหาริมทรัพย์ได้เสียชีวิตลง กะทันหันและมอบมรดกก้อนนั้นให้เป็นค่าเลี้ยงดู “ทรัพเบิล” ..........ต่อมาเมื่อ 13 ธ.ค.53 เจ้า ทรัพเบิล ได้ตายไป ทิ้งปมขัดแย้งทางกฎหมายในเรื่องทรัพย์มรดกก้อนมหาศาล ซึ่งจะนำมาสู่การ ฟ้องร้องเพื่อแบ่งทรัพย์สินแก่บรรดาทายาททั้งหลายของลีโอนาร์ ที่ยังคงมีชีวิตอยู.่ ..............@ เหตุการณ์ทั่วไทย.........นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรคชาติไทยพัฒนาเปิดเผยว่า เมื่อ 2 ปีก่อนที่มีการจัดตั้งรัฐบาล ที่มีพรรคประชาธิปัตย์เป็นแกนนำนั้น เพราะมีอำนาจพิเศษบีบบังคับ อยู่เบื้องหลัง..........อาการ “สาวไส้ให้กากิน” เยี่ยงนี้กำลังบ่งบอกว่า พรรคชาติไทยพัฒนา กับ พรรคประชาธิปัตย์ กำลังปีนเกลียวหรือผลประโยชน์เริ่มไม่ลงตัวหรือเปล่า หรือตีกันเพื่อให้ศัตรู ทางการเมืองตายใจไปก่อน สุดท้ายไม่ว่าพรรคใดจะได้จัดตั้งรัฐบาล พรรคชาติไทยพัฒนาก็ สามารถใส่สเก็ตแล่นไปซบอกอยู่แล้ว ไม่นิยมการเป็นฝ่ายค้านเพราะ “อดอยากปากแห้ง”............. @ พ.อ.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกระแสข่าวการโจมตีจากพรรคการเมือง เรื่องการจัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร ว่า กองทัพบกได้ชี้แจงให้สังคมได้รับทราบตลอด ว่าทุก THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011

Page 4


ดร.เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี นำคณะนักลงทุนรัฐต่างๆในออสเตรเลียเข้าเยี่ยมคารวะนายกษิต ภิรมย์ รมว.กต.

พรรคการเมือง และประชาชน จับตาดูกองทัพอยู่ ฉะนั้นการปฏิบัติของกำลังพลทุกนายตั้งแต่ทหารคน สุดท้ายจนกระทั่งถึงผู้บัญชาการทหารบก จะต้อง คำนึงถึงการวางตัวที่เหมาะสม ใครจะมาหารือ หรือ พรรคการเมื อ งจะมาหารื อ ก่ อ นการเลื อ กตั้ ง หรื อ เลือกตั้งไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จัดตั้งรัฐบาล กองทัพบก จะต้องพิจารณาอย่างดีที่สุด ซึ่งภาพรวมยังไม่มีความ เหมาะสม เพราะว่าในอดีตมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมา ดังนั้นกองทัพบกจึงเอาคำวิพากษ์วิจารณ์ของท่านเป็น ตัวตั้ง และพยายามทำให้ดีที่สุดโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับ การเมือง และวางตัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ เกิ ด ขึ้ น ...........@กลุ่ ม พั น ธมิ ต รประชาชนเพื่ อ ประชาธิปไตย(พธม.)จังหวัดราชบุรีจำนวนหนึ่ง นำ โดยนายทศพล แก้วทิมา แกนนำพันธมิตรราชบุรี ได้ร่วมกันถือป้าย WE VOTE NO รวมทั้งป้าย ข้อความอย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา ออกรณรงค์เชิญชวน ให้ประชาชนโหวตโนในเวลาเข้าคูหาด้วยการกาช่อง ไม่ลงคะแนน เพือ่ ป้องกันนักการเมืองไม่ดมี าปกครอง ประเทศ โดยได้จัดให้มีการเดินรณรงค์ไปตามถนน เขตเทศบาลเมืองราชบุรี ซึ่งถือเป็นการรณรงค์ตาม ยุทธศาสต์ดาวกระจาย ทั้งนี้มีผู้ขับขี่รถสัญจรไปมา ให้ความสนใจส่งผลให้การจราจรในเขตเทศบาลติดขัด เป็นระยะทางยาว ขณะทีผ่ ทู้ ส่ี ญ ั จรผ่านบางคนได้แสดง สัญลักษณ์ทำมือเป็นรูปกากบาทเพื่อสื่อถึงการโหวต โนด้วยเช่นกัน พร้อมกันนี้นายทศพล แก้วทิมา ยัง ได้ขน้ึ รถปราศรัยชักชวนประชาชนชาวราชบุรใี ห้ออก มาใช้สทิ ธิเ์ ลือกตัง้ โดยกาในช่องประสงค์ไม่ลงคะแนน เพื่อที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองในการไม่เลือกนักการเมือง คนใดเข้ามาในสภา................@ มีรายงานจาก ศูนย์ ข้อมูล&ข่าวสืบสวนฯผ่านเว็บไซด์ http://www.tcijthai. com/ ตรวจสอบขุมข่าย ธุรกิจของพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯและครอบครัว มีทั้งหมด 26 บริษัท โดยมีรายได้กว่า 3 หมื่น 4 พันล้านบาท...... ....คุณหญิงพจมาน ยังมีเงินลงทุนอื่นประมาณ 588.5 ล้านบาท ขณะที่นายบรรณพจน์ถือหุ้น 2 บริษัท รวมมูลค่า ทุนจดทะเบียน 8,150 ล้านบาท ส่วน นายพานทองแท้ บุตรชายปัจจุบันมีธุรกิจส่วนตัว 6 บริษัท รวมทุนจดทะเบียน 765 ล้านบาท เบ็ดเสร็จ พ.ต.ท.ทักษิณ และครอบครัว มีทรัพย์สินตามมูลค่า ตามทุนจดทะเบียน ประมาณ 34,620.5 ล้านบาทไม่ รวมเงินฝาก ที่ดินส่วนตัว และ ขุมทรัพย์ ในต่าง ประเทศ..........ธุ ร กิ จ ของ พ.ต.ท.ทั ก ษิ ณ และ ครอบครัว ที่สร้างรายได้มากที่สุด บ.เอส ซี แอส เสท คอร์ปเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำไรสุทธิ 733.9 ล้าน บ.โรงพยาบาลพระรามเก้า จำกัด กำไรสุทธิ 144.7 ล้าน บ.อัพคันทรี่ แลนด์ จำกัด กำไรสุทธิ 63.9 ล้าน บ.เอส ซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด กำไร

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011

Page 5

คุณวรวิทย์ ตาคำ นำทีมงานแนะแนวการศึกษาเอเดน เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ คุณพีรวิช สุวรรณประเทศ


สุทธิ 8.8 ล้านบาท บ.โอ เอ ไอ แมนเนจเม้นท์ จำกัด กำไรสุทธิ 7.5 ล้านบาท..............@ ประสบความสำเร็จแล้วสำหรับปฏิบัติการกู้เรือบรรทุกน้ำตาลทรายหนักกว่า 2,400 กิโลกรัม ล่ม กลางแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ภูเขาทอง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเจ้าหน้าได้ใช้ความพยายามในการกู้เรือเป็นวันที่ 2 ซึ่ง ใช้เวลารวมนานกว่า 16 ชั่วโมงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองทัพเรือ กรมเจ้าท่า กอง สรรพาวุธทหารบก เพื่อวางแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย และค่าชดเชยกระชังปลาที่ได้รับความเสียหายจากเรือบรรทุกน้ำตาลล่มในแม่น้ำเจ้าพระยา โดย คาดว่าจะจ่ายค่าชดเชยให้ได้ทั้งหมด ............@ ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจคะแนนนิยมของคนกรุงเทพฯ ในช่วงโค้งที่ 2 ของการเลือกตั้ง 54 จำนวน 3,323 คน ปรากฏว่า ในสส.ระบบเขต คนกรุงเทพฯ ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครของพรรคพท.ร้อยละ 33.8 (เพิ่มขึ้นจากผลการสำรวจครั้งก่อน เมื่อวันที่ 20 - 22 พ.ค. ร้อยละ 7.5) จะเลือกผู้สมัคร ของพรรคปชป.ร้อยละ 17.6 (เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.4)และจะเลือกผู้สมัครของพรรครักษ์สันติ ร้อย ละ 1.3 (เท่ากับผลสำรวจครั้งก่อน)..........อย่างไรก็ตามมีถึงร้อยละ 46.4 ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะ เลือกผู้สมัครของพรรคใด โดยเกณฑ์ที่คนกรุงเทพฯ ใช้ในการเลือก ส.ส. ระบบแบ่งเขตคือ เลือกจากคุณสมบัติและผลงานในอดีตของผู้สมัคร (ร้อยละ 49.4) รองลงมาคือ เลือกจากนโยบาย ที่ใช้หาเสียง (ร้อยละ 31.6) และเลือกจากพรรคการเมืองที่สังกัด (ร้อยละ 19.0) .............@ สังคมไทยในวิกตอเรีย.......ฤดูสกีในรัฐวิกตอเรียเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในช่วงหยุดสุด สัปดาห์ 3 วันติดต่อกัน 11 – 13 มิ.ย.54 (Queen’s Birthday) ลานสกีต่าง ๆ มีหิมะตกปกคลุม มากกว่าปีก่อน ๆ คนไทยในเมลเบิร์นจึงถือโอกาสหยุดพักผ่อนด้วยการไปเล่นหิมะเล่นสกีบนยอด เขาสูง ๆ และที่ถือปฏิบัติกันมาจนเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งคือบรรดาเจ้าของร้านอาหารไทยทั้ง หลายในเมลเบิร์นมักจะพาลูกจ้างพนักงานไปเที่ยวหิมะเป็นการผ่อนคลายหลังจากตรากตรำทำงาน

ทีม TACC ร่วมปรึกษากันที่จะเชิญผู้บริหารเก่งๆมาร่วมงานสมาคม

ตัวแทนชุมชนและสื่อไทยในเมลเบิร์นที่เข้าร่วมฟังคำชี้แจงจาก จนท.ของสถานทูต ฯ เกี่ยวกับการใช้สิทธิ เลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

“ยินดีกับ สลิน จันทร์วิจิตรกุล เชฟใหญ่ร้าน Thai Spice 2 หนึ่งในหลายร้านของวัลลภ เตชะสกุล รับพีอาร์ อย่างราบรื่นรวดเร็วเกินความคาดหมายด้วยการฝีมือและการดูแลทุกขั้นตอนของ ศรรพร เขียนสมจิตร  ผอ. AVSS เจ้าของคอลัมน์ไขปัญหาอิมมิเกรชั่น”

หนัก.........@ ชาวไทยในเมลเบิรน์ มีโอกาสใช้สทิ ธิเลือกตัง้ โดยตรงได้เป็นครัง้ แรก เมือ่ อัครราชทูต ปสันน์ เทพรักษ์ นำทีมงานจากกรุงแคนเบอร์รา มาควบคุมดูแลการลงคะแนนเลือกตั้งที่วัดไทย นครเมลเบิร์น เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.54 และในวันเดียวกันนั้น เลขานุการเอก อรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ ก็เปิดให้บริการกงสุลสัญจรพร้อมกันไปด้วยหลังจากไปเปิดบริการที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ในเม ลเบิร์นก่อนหน้านั้นแล้ว 2 วัน คือวันที่ 16 และ 17 มิ.ย.54.............@ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่าย การศึกษา ธนิดา เตชะโชควิวัฒน์ แจ้งข่าวมาจากกรุงแคนเบอร์ราว่าสำนักงาน ก.พ. ได้จัดสรร ทุนรัฐบาลให้ข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Network) จากส่วนราชการต่าง ๆ ไปฝึกอบรม ใน 4 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น สหพันธ์ สารณรัฐเยอรมนี และอังกฤษ สำหรับประเทศ ออสเตรเลียได้เข้าอบรม ณ มหาวิทยาลัยเมลเบิร์น ระหว่างวันที่ 30 พ.ค.54 ถึงวันที่ 10 มิ.ย.54 และสำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ จัดประชุม นร.ทุนรัฐบาล ทุนอื่นๆ รวมทั้งทุนส่วนตัว และ ข้าราชการลาศึกษา ในรัฐวิกตอเรีย ณ ห้อง 22 อาคาร 108 มหาวิทยาลัย RMIT เมื่อวันเสาร์ที่ 11 มิ.ย.54 ตั้งแต่เวลา 15.00-17.00 น............@ ที่มหาวิทยาลัย RMIT ที่ตั้งอยู่กลางเมืองเม ลเบิร์น นั้น มีอาจารย์เป็นคนไทยอยู่คนหนึ่ง ชื่อ ดร.ณัฐวุฒิ พิมพา จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ทางวิชาการสำหรับนักเรียนไทยโดยเฉพาะตอนต้นเดือนสิงหาคม 54 ... สนใจเข้าร่วมการประชุม ติดต่อได้ตั้งแต่บัดนี้ที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน ฯ โทร. (02) 6281 1371.............@ ครอบครัว ที่ประกอบด้วย ยงยศ ครองพาณิชย์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.ฯ ภรรยา อรุณี ครอง พาณิชย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น ฯ ลูกชาย ศุพณัฐ ครองพาณิชย์ และลูกสาว ณิชมน ครองพาณิชย์ กลับมาเยือนเมลเบิร์นเป็นครั้งที่ 2 ในช่วงเวลา 2 เดือน ครั้ง นี้เพื่อส่งตัวลูกชายเข้าเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นและกวดวิชาก่อนการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีในปีการศึกษาหน้า ทีม่ หาวิทยาลัยโมนาช วิทยาเขตเคลตัน .............@ กงสุล(กิตติมศักดิ)์ อภิรัตน์ อจลบุญ แห่งรัฐทัสเมเนีย นำคณะกรรมการ Wrest Point Royal Hobart Fine Food Awards กลับจากการไปเยี่ยมชมโรงงานและร่วมงานนิทรรศการอาหาร ThaiFex 2011 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ถึงนครโฮบาร์ตโดยสวัสดิภาพ แต่ไม่วายที่จะโอดครวญเกี่ยวกับสภาพอากาศที่ ผิดแผกแตกต่างกันอย่างลิบลับ คืออุณหภูมิเกือบ 40 องศา ขณะที่อยู่ในกรุงเทพ ฯ แล้ววันรุ่งขึ้น กลับถึงโฮบาร์ตต้องเผชิญกับความหนาวเย็นขนาด 1 องศา...........@ คนไทยในเมลเบิร์นที่ได้ใบ อนุญาตให้ประกอบอาชีพเป็น Financial Broker อย่างถูกต้องตามกฎหมาย อำนวยพร (นิด) หิรัญยะพรรณ์ อดีตเหรัญญิกของสมาคมไทยแห่งรัฐวิกตอเรีย ขอแจ้งเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ ติดต่อ เป็น ที่ทำงาน (03) 9078 0738 มือถือ 0423 676 955 แฟ็กซ์ (03) 9078 0738 อีเมล์ ahiru16@gmail.com ...........@ หมดความอดทนกับความล้มเหลวของกรรมวิธีการผลิตเด็กหลอด แก้วในออสเตรเลีย (โดยภาครัฐ) อรยา อิศรเสนา ณ อยุธยา เจ้าของร้าน “ไทย ไทย” ในเม ลเบิร์น ตัดสินใจจะไป“ทำกิฟท์”ที่เมืองไทยภายในเร็ววันนี้ ร้อนถึง วิสรรค์ ยุทธยศ ผู้เป็นสามี ที่จะต้องติดตามไปด้วย (เพราะของแบบนี้ทำคนเดียวได้ไง ?) ...........@ ตอนต้นเดือน มิ.ย.54 ทอม เวสบุรี ขับรถจากเมลเบิร์นไปเมืองโวลลองกองในรัฐนิวเซ้าท์เวลส์ รวมระยะทางกว่า 1200 ก.ม.เพื่อพาลูกสาว แคทเธอรีน – พรยุพา เวสบุรี (พร้อมด้วยลูกชายวัยรุ่น 2 คน) ไปร่วมการ แข่งขันเทนนิสแบบมืออาชีพ แต่ปรากฎว่าสภาพอากาศเลวร้ายมากทำให้การแข่งขันต้องถูกยกเลิก ครอบครัวที่ประกอบด้วย พ่อ 1 ลูก 3 (แม่ยังไม่กลับจากเมืองไทยเพราะติดธุระการจำหน่ายไวน์ ) จึงกลับมาตั้งหลักใหม่ในเมลเบิร์นแล้วเริ่มการฝึกซ้อมสำหรับแข่งขันรายการต่อไปซึ่งอาจจะต้อง ไปใช้กรุงเทพ ฯ เป็นฐานชั่วคราวสำหรับ “น้องแคท”จะได้ออกไปล่าเงินรางวัลในประเทศต่าง ๆ ทั้งในเอเชียและยุโรป...........@ สังคมไทยในออสเตรเลีย.........สถานกงสุลใหญ่ขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งของ ไทยในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน ที่ Metro Hotel Sydney Central (ไทยทาวน์) เวลา 10.00-22.00 น. และวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน ที่วัดพุทธรังษี แอนนันเดล เวลา 09.30- 15.30 น.........@ สำหรับท่านที่มีโอกาสผ่านไปทาง Parramatta กรุณาแวะไปที่ Community Centre, Parramatta Town Hall ช่วงเวลา 10am-3pm มีงานนิทรรศกาลอาหารเจ ซึ่งสถานธรรมกวงซู่ Guilford ได้ จัดขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญอาหารเจ นานาชาติ รวมทั้งน้ำพริกเจรสเลิศ ซึ่งจะหารับประทานที่ไหนไม่ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011

Page 6


ได้ ไปอุดหนุนอาหารเจ อิ่ม อร่อย และได้บุญกุศล........@ เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2554 การบินไทยได้เปิดตัวบัตรรอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ( ROP) บัตรสมาชิกระดับสูงสุดที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อนักเดินทางที่ให้ ความไว้วางใจ และเลือกเดินทางกับการบินไทยมาโดยตลอด ซึ่งสมาชิกบัตร รอยัล ออร์คดิ พลัส แพลทินมั จะมาจากการเรียนเชิญ โดยพิจารณาจากสมาชิก รอยัล ออร์คิด พลัส ที่เดินทางในชั้นโดยสารธุรกิจ ชั้นหนึ่งในเส้นทางระหว่าง ประเทศของการบินไทยมากที่สุด หรือเป็นสมาชิกบัตรทองติดต่อกันเป็นเวลา นาน และสมาชิกที่ได้รับเชิญจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการบินไทย อาทิเช่น........สิทธิ์ในการอัพเกรดชั้นโดยสารเที่ยวบินไป-กลับของการบินไทย เพิ่มเติม เมื่อสะสมไมล์ได้ตามกำหนด........สิทธิ์ในการให้บริการทางโทรศัพท์ เป็นลำดับแรกเมื่อติดต่อกับ THAI Contact Center.......สิทธิ์ในการได้รับการ ยืนยันที่นั่งชั้นประหยัด 48 ชั่วโมงก่อนการเดินทางสำหรับเที่ยวบินที่ที่นั่งเต็ม... .....สิทธิ์ในการเช็คอิน ที่เคาน์เตอร์พิเศษ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ........สิทธิ์ใน การใช้หอ้ งรับรองรอยัล เฟิรส์ ท คลาส เลานจ์ ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ........สิทธิ์ในผ่านช่องพิเศษที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ..........สิทธิ์ในการเพิ่มน้ำหนักกระเป๋า..........สิทธิ์ไมล์สะสมไม่มีวัน หมดอายุ ตลอดสถานภาพบัตรแพลทินัม.......ที่สำคัญจำนวนสมาชิกแพลทินัม ในประเทศออสเตรเลียมีจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่อื่นๆ และท่าน สามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม ได้ที่ เว็บไซต์ www.thaiairways.com/rop.........@ การบินไทยเปิดบริการ THAI m Service.......การบินไทย เสนอการบริการเว็บบนโทรศัพท์มือถือ เพื่อเพิ่มความ สะดวกสบาย และความรวดเร็วในการให้บริการแก่ผโู้ ดยสาร ผูใ้ ช้บริการสามารถ เข้าถึงข้อมูลของการบินไทยได้มากยิ่งขึ้น ในด้านการจองบัตรโดยสาร ราย ละเอียดเกี่ยวกับเที่ยวบิน ตารางการบิน การสำรองที่นั่ง การเช็คอิน การขนส่ง สินค้า ทัวร์เอื้องหลวง รายการสะสมไมล์ ฯลฯ ได้ด้วยเพียงปลายนิ้วสัมผัส ผ่านทางโทรศัพท์มอื ถือและอินเตอร์เน็ต........ ท่านสามารถใช้บริการผ่านโปรแกรม บราวเซอร์ของโทรศัพท์มือถือรุ่นต่างๆ ทั้ง iPhone, Android, BlackBerry, Symbian, Windows Mobile เพียงพิมพ์ http://m.thaiairways.com..........สำหรับ iPhone, iPad ท่านสามารถโหลดโปรแกรมได้ ฟรี!! เพียงค้นหาแอพพลิเคชั่น THAI m Service จาก App Store....... นอกจากนี้ ยังมีเกมส์สำหรับ iPhone, iPad, iPod Touch โดยผู้เล่นจะทำหน้าที่เป็นกัปตัน บังคับเครื่องบินไปลงจอด ยังจุดบินต่างๆ ที่การบินไทยให้บริการ ได้อย่างสนุกสนาน ท่านสามารถโหลด โปรแกรมได้ ฟรี!! เพียงค้นหาแอพพลิเคชั่น Little Captain จาก App Store การบินไทย เชื่อมั่นว่า บริการระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจสายการบิน จะ สร้างความสะดวกสบาย ให้กับผู้โดยสารและลูกค้า ทำให้เข้าถึงข้อมูลและใช้บริการต่างๆ ของ การบินไทยได้ง่ายขึ้น ‘เพียงแค่ปลายนิ้วสัมผัส’ รวมทั้งยังเป็นช่องทางที่จะใช้สื่อสารและนำเสนอ การบริการใหม่ๆ ให้กับลูกค้าได้อีกทางหนึ่ง............@ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ได้จดั การสาธิตทำอาหารไทย (ต้มยำกุง้ และขนมเบือ้ ง) ให้แก่คสู่ มรสของสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาออสเตรเลีย โดยมีผู้เข้าร่วม 25 คน กิจกรรมนี้เป็นการดำเนินยุทธศาสตร์เชิง รุกในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในกรอบของ การทูตสาธารณะ และยังเป็นการเชื่อมความ สัมพันธ์ระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯกับฝ่าย นิติบัญญัติของออสเตรเลีย..........นอกจากนี้ยังมี กิจกรรมจัดการสอนทำอาหารไทยเดือนละ 1 ครัง้ ให้แก่สมาชิกสมาคมสตรีนานาชาติ ซึง่ ประกอบด้วย คู่สมรสของเจ้าหน้าที่การทูต และสาธารณชนออสเตรเลีย ที่มีบทบาทในด้านการต่างประเทศ โดยมีแม่ครัวของสถานเอกอัครราชทูตฯ และร้านอาหารไทยในกรุงแคนเบอร์ราหมุนเวียนกันมา เป็นผู้แสดงการสาธิต ได้แก่ ร้านเลมอนกราส สาธิตในเดือนมีนาคม และ ร้านเส้นใหญ่สาธิตใน เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา.........@ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้จัดการสอนทำอาหารไทย และ การแกะสลักผักและผลไม้ ให้แก่คนไทยและผู้ที่สนใจโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โดยมีคนไทยในกรุง แคนเบอร์รา รวมทั้ง แม่ครัวของสถานเอกอัครราชทูตฯ ผลัดเปลี่ยนกันมาสอน นอกจากนี้ ยังมี การสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติโดยอาจารย์จินตนา ซานดิแลนด์ จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ ออสเตรเลีย ที่วัดธัมมธโร ทุกวันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน ซึ่งการสอนภาษาไทยนี้ได้ดำเนิน การมาตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี2553 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาหารไทยและเผยแพร่วัฒนธรรมไทย ...... ....@ คอยพบกับคอนเสิร์ตบัตรเชิญ-คนบ้านเดียวกัน......จัดโดยเจ๊ง้อเจ้าเก่า.......ซึ่งสร้างความ บันเทิงในการจัด สุดยอดคอนเสิร์ต ต้อม เรนโบว์ & รายการตีสิบโชว์โดยคุณวิสทวัส เพิ่งผ่าน พ้นไปไม่นาน......ครั้งนี้เจ๊ง๊อ แห่งอิมพีเรียลและคุณนาริน ดัฟฟ์ ได้นำ 3 สุดยอดศิลปิน-นักร้อง แกรมมี่ โกลด์ มามอบความบันเทิงให้ชาวซิดนีย์ ชาวเมล เบิร์น และชาวบริสเบนในรายการ คอนเสิร์ตบัตรเชิญ-คนบ้านเดียวกัน มี ไผ่ พงศธร นักร้องลูกทุ่งคลื่นลูกใหม่เบอร์หนึ่งของแกรม มี่ โกลด์ คนล่าสุด ที่โด่งดังสุดขีดในปัจจุบัน เพลงฮิตมากมาย อาทิ ยืมหน้ามาเข้าฝัน สุดท้าย คืออ้ายเจ็บ บังเอิญมีหัวใจ สาวกันตรึม อยากมีเธอเป็นแฟน คนบ้านเดียวกัน ฯลฯ ดาราคนที่ สอง เอิร์น เดอะ สตาร์ หรือ สุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ ซูบารุจูเนียร์ อวอร์ด ซึ่งเป็นรายการ ใหญ่ของสยามกลการ ได้เข้ารอบ 7 คนสุดท้าย ปี 2537 คว้ารางวัลนักร้องยุวชนดีเด่นแห่ง ประเทศไทย (ประเภทเพลงไทยสากล) KPN Music Academy จากเพลง ทะเลคน ปี 2542 ชนะเลิศรายการประกวดเพลง พระบรมราโชวาท, ชนะเลิศการอ่านทำนองเสนาะระดับประเทศ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011

Page 7

เพลงฮิต อย่าทำอย่างนี้กับคนที่เธอไม่รัก ไม่ถึงกับใช่แต่.. คำขอจากว่าที่คนถูกทิ้ง และ คนที่เธอ คิดถึง....เอิร์น เดอะสตาร์ เป็นนักร้องที่ร้องเพลงลูกทุ่งได้มีเสน่ห์ที่สุดแล้วครับ ทั้งเพลงช้า เสียง ก็ออดอ้อน เพลงเร็วก็ดูสนุก เรียกได้ว่าครบเครื่องสุดๆ รัชนก ศรีโลพันธุ์ ศิลปินลูกทุ่งหญิง แนวหน้าดีกรี นักร้องถ้วยพระราชทาน ศิษย์เอก ครูสลา คุณวุฒิ ที่โด่งดังจากงานเพลง “เขียน ฝันไว้ ข้างฝา” ปิดท้ายด้วย รัชนก ศรีโลพันธุ์ นักร้องลูกทุง่ หญิงชาวใต้ครับ เธอเคยคว้าตำแหน่ง ชนะเลิศ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยาม บรมราชกุมารี ปี 2546 มาแล้ว แฟนเพลงชาวซิดนีย์เตรียมพบกับ คอนเสิร์ตบัตรเชิญ-คนบ้าน เดียวกัน คืนวันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคมนี้ที่ Bonnyrigg Sports Club 610 - 618 Elizabeth Drive Bonnyrigg NSW 2177 เริ่มตั้งแต่ 6 โมงเย็น ถึง 5 ทุ่ม รีบจับจองเป็นเจ้าของบัตรด่วนนะครับ ราคาบัตรถูกเหลือเชื่อเพียง $45 และ $ 55 ที่นั่งใกล้ชิดศิลปิน บัตรมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ เจ๊ง๊อ Asian Imperial 9726 6889, 04 2494 2065 ร้าน Alice’s Thai 04 1387 6824 ร้านพรทิพย์ 9211 2208 และ Mc 0411 198 222 และสำหรับแฟนเพลงชาวเมลเบิรน์ เตรียมพบกับ คอนเสิรต์ บัตรเชิญ-คนบ้านเดียวกัน Live in Melbourne คืนวันศุกร์ที่ 29 July ได้ที่ Greater Dandenong City of Opportunity ส่วนที่บริสเบนวันที่ 31 กรกฎาคม เวลาบ่ายโมงถึง 6 โมงเย็น....ราย ละเอียดติดต่อคุณแอน 0413 214 297........@ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 29/5/2011 เป็นวันระลึกถึง St. Augustine และเฉลิมฉลองครบรอบ 400 ปี ของ The Authorise Version of the Bible ทาง กลุ่มคริสเตียนไทย ในคริสตจักร St. Luke’s, Enmore, 11 Stanmore Rd, Sydney Australia นำโดยคุณ วรวิทย์ ตาคำ ผู้นำกลุ่ม ฯ และศิษยาภิบาลไทย มารุต ไมตรี พร้อมสมาชิกกลุ่ม คริสเตียนไทยใน คจ.เซ็นลุคน์ ได้จัดเตรียมอาหารไทย และ BBQ เพื่อถวายพระเจ้า และร่วมกัน รับประทานอาหารกับสมาชิกของโบสถ์อีกประมาณ 50 ท่าน บรรยากาศเป็นไปด้วยความรัก ความอบอุ่นและเอร็ดอร่อยด้วยอาหารไทยมากมายหลายชนิด เช่น ผัดกะหล่ำใส่หมูพร้อมข้าวสวย แหนมเนือง ปีกไก่พะโล้ ไก่ย่าง BBQ หมู เนื้อ ไก่ อาหารว่างเช่น ถุงทอง ปอเปี๊ยะทอด กะ หรี่ฟัพ และผลไม้ต่างๆ มากมาย...........@


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 ในเวลานี้ดิฉันคิดว่าไม่มีข่าวอิมมิเกรชั่น ไหนที่อยู่ในความสนใจของผู้คนในออสเตรเลีย มากไปกว่าข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของผู้ ทีพ่ ยายามอพยพมาขออยูท่ อ่ี อสเตรเลียทีเ่ ดินทาง ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเสี่ยงชีวิตเพื่อให้มาถึงออส เตรเลียกันซึ่งโดยมาทางเรือกัน ซึ่งบรรดาผู้ที่ อพยพเดินทางเสีย่ งภัยต่างๆกันเหล่านีท้ างรัฐบาล ออสเตรเลียให้ความสำคัญและสนใจในระดับ สูงเพราะเป็นข่าวที่อาจจะเป็นผลบวกหรือลบ ต่อคะแนนความนิยมของรัฐบาลได้ เมื่อเร็วๆนี้ ก็มีข่าวที่ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่าง กว้ า งขวางเมื่ อ นายกรั ฐมนตรีจูเลีย กิลลาร์ด ประกาศเรื่องความร่วมมือกับประเทศมาเลเซีย ให้มกี ารพิจารณานำผูอ้ พยพประเภทนีไ้ ปพิจารณา กันที่นั่น แถมมีข่าวเล็กๆที่ว่าประเทศไทยเราก็ อยากจะเสนอตัวเข้ามาเป็นศูนย์พจิ ารณาผูอ้ พยพ ทางเรือเหล่านี้ด้วยเช่นกันแต่ก็เป็นข่าวอยู่แค่วัน สองวันก็เงียบไปค่ะไม่มีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติม แต่สำหรับชุมชนคนไทยที่อยู่ในออสเตร เลียนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักเรียนไทยและผู้ ที่มีญาติพี่น้องที่อยากจะสปอนด์เซอร์จากเมือง ไทยมาออสเตรเลีย เรือ่ งทีอ่ ยูใ่ นความสนใจมาก ที่สุดที่เกี่ยวกับอิมมิเกรชั่นก็ไม่น่าจะมีเรื่องไหน มากไปกว่าเรื่องของการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย นโยบายในด้านการยื่นขอวีซ่าถาวรหรือพีอาร์ ประเภททักษะอาชีพ (Skilled Migration)ใน วันที่ 1 กรกฎาคม 2011 ที่จะมาถึงเร็วๆนี้ซึ่ง เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของโปรแกรม Skilled Migration ของกระทรวงอิมมิเกรชั่น อีกครั้งหนึ่งเลยทีเดียวค่ะ หลังจากที่ได้มีการ เปลีย่ นโน่น เพิม่ นีป่ รับ อะไรต่อมิอะไรมาตลอด ระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมานี้ สำหรับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่จะเริ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ดิฉันได้เคย นำมาเขียนสรุปย่อๆเอาไว้เมื่อหลายเดือนที่แล้ว ในคอลัมน์นี้เมื่อกระทรวงอิมมิเกรชั่นได้เริ่มมี การประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ให้รับทราบกัน อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ สำคัญมากและส่งผลกระทบกับผูค้ นเป็นจำนวน มากมายและมีเรื่องที่ดิฉันคิดว่าจำเป็นที่จะต้อง นำมาเขียนให้ละเอียดเพื่อให้มีความเข้าใจกันให้ ชัดเจน ดังนั้น ดิฉันอาจจะไม่สามารถจบเรื่อง นี้ภายในคอลัมน์เดียวครั้งนี้ได้ค่ะ ดิฉันคงจะ ต้องนำเสนอต่อท่านผูอ้ า่ นในไทย-ออสสองฉบับ ด้วยกันค่ะ สำหรับตอนแรกในฉบับนีด้ ฉิ นั ขอเริม่ ด้วย เรื่องของอาชีพที่อยู่ในลิสต์รายชื่ออาชีพที่เรียก ว่า Skilled Occupation List (SOL) กันก่อน เลยค่ะ ลิสต์รายชื่ออาชีพที่อยู่ใน SOL นี้คือราย ชือ่ ของอาชีพทีส่ ามารถยืน่ ขอวีซา่ ประเภททักษะ อาชีพ (ที่ยื่นด้วยตนเองหรือไม่มีสปอนด์เซอร์) ลิสต์นม้ี อี าชีพหลากหลายมากมายหลายร้อยอาชีพ และกระทรวงอิมมิเกรชั่นได้มีการปรับตัดบ้าง เพิ่มบ้างจนสุดท้ายเหลืออยู่ 183 อาชีพในลิสต์ จนกระทั่งวันนี้ค่ะ อย่างไรก็ตาม กระทรวง อิมมิเกรชั่นก็มีการประกาศตัดบางอาชีพออก และเพิ่มบางอาชีพเข้าไปและจะเริ่มใช้ลิสต์ใหม่

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ค่ะ ซึ่งอาชีพที่เพิ่ม ขึ้นจากลิสต์ SOL เดิมมีด้วยกันทั้งหมด 13 อาชีพด้วยกัน คืออาชีพดังต่อไปนี้ Medical Physicist, Environmental Health Officer, Occupational Health and Safety Adviser, Hospital Pharmacists, Retail Pharmacists, Barrister, Solicitor, Fitter (General), Fitter and Turner, Fetter-Welder, Metal Machinist (First Class), Boat Builder and Repairer, Shipwright เมื่ อ มี เ พิ่ ม ก็ มี ก ารตั ด บางอาชี พ ออกจาก ลิสต์ SOL คือ Optometrist, Orthoptist, Panel Beater, Vehicle Painter ดังนัน้ ลิสต์ SOL อาชีพทีจ่ ะยืน่ ขอสมัคร ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ก็จะมีอาชีพทั้งสิ้น 192 อาชีพค่ะ ดิฉนั คงจะไม่นำเอาอาชีพทัง้ หมด มาลงในคอลัมน์ในวันนีน้ ะคะ เพราะท่านทีส่ นใจ ก็คงจะรับทราบอยูแ่ ล้วแต่หากท่านใดสนใจตรวจ สอบอาชีพได้จากเว็บไซต์ของกระทรวงอิมมิ เกรชั่น www.immi.gov.au อย่างไรก็ตามลิสต์รายชื่ออาชีพที่อัพเดท ใช้ในเดือนหน้า (กรกฎาคม 2011) นี้ก็ยังมีข้อ ยกเว้นให้กบั ผูส้ มัครบางคนทีย่ น่ื ขอวีซา่ Subclass 485 (Skilled Graduate) ก่อนหรือในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2010 และทางกระทรวงอิมมิเกรชัน่ ยังไม่ได้ตัดสินเรื่องและผู้ที่ถือวีซ่า Subclass 485 ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2010 ยังสามารถ ยื่นขอพีอาร์ประเภททักษะอาชีพนี้ได้จากลิสต์ เดิ ม ค่ ะ และสำหรั บ น้ อ งๆนั ก เรี ย นที่ ถื อ วี ซ่ า นักเรียนในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2010 ก็ยัง สามารถที่จะยื่นขอวีซ่า Subclass 485 โดยใช้ ลิสต์อาชีพเดิมได้อยู่ค่ะ โดยที่การอนุญาตให้ ยื่นขอได้ทั้งสองกลุ่มนี้แค่ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2012 เท่านั้นนะคะ ดังนั้น น้องๆนักเรียนคน ใดที่เข้ า ข่ า ยดั ง กล่ า วต้ อ งรี บ เร่ ง ทำตั ว เองให้ มี คุณสมบัติให้ครบถ้วนที่ยื่นขอด้วยนะคะ จะแค่ มีคุณสมบัติเรื่องอาชีพอยู่ในลิสต์อย่างเดียวไม่ พอค่ะ จะต้องดูว่ามีคุณสมบัติข้ออื่นๆครบด้วย หรือเปล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับน้องๆนัก เรียนไทยเราที่มีปัญหากันส่วนใหญ่คือมีผลการ สอบภาษาอังกฤษได้ถึงเกณท์ที่กำหนดกันค่ะ ตอนนี้คงต้องเร่งรีบเรียนเตรียมตัวสอบกันให้ ผ่านกันให้ทุกคนเลยนะคะ เวลางวดเข้าทุกที แล้วค่ะ หลายๆท่ า นอาจจะยั งไม่ คุ้ น เคยกั บ วี ซ่ า ถาวรหรื อ พี อ าร์ ป ระเภททั ก ษะอาชี พ มาก่ อ น ดิฉนั จึงอยากจะขอเรียนเพิม่ เติมเกีย่ วกับการแบ่ง ประเภทย่อยออกไปอีกของวีซ่าถาวรประเภทนี้ ดังนี้ คือ Subclass 475 Skilled – Regional Sponsored Subclass 487 Skilled Regional Sponsored Subclass 175 Skilled Independent Subclass 176 Skilled Sponsored Subclass 885 Skilled Independent Subclass 886 Skilled Sponsored สำหรั บ รายละเอี ย ดของวี ซ่ า แต่ ล ะ

Subclass หากท่ า นผู้ อ่ า นสนใจดิ ฉั น คงต้ อ ง รบกวนให้อ่านในเว็บไซต์์ของกระทรวงอิมมิ เกรชั่นหรือสอบถามดิฉันโดยตรงได้ค่ะ เพราะ หากเอามาเขียนในคอลัมน์นี้ก็จะยิ่งทำให้เกิด ความสับสนกันมากขึ้นค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ดิฉันอยากจะเรียนว่า แม้ว่าท่านตรวจสอบแล้วว่าอาชีพของท่านอยู่ ในลิสต์ SOL ใหม่นี้ และอยากจะยื่นขอวีซ่า Subclass หนึ่งในหกประเภทข้างบนนี้ แต่ก็ไม่ ได้หมายความว่าท่านจะสามารถยื่นขอได้เลย ทันทีนะคะ เพราะท่านจะต้องมีคุณสมบัติเบื้อง ต้นให้ครบตามที่กฎหมายอิมมิเกรชั่นกำหนด ด้วยค่ะ คุณสมบัตเิ บือ้ งต้นทีผ่ สู้ นใจยืน่ ขอวีซา่ ถาวร หรือพีอาร์ประเภททักษะอาชีพทั้งที่มีสปอนด์ เซอร์และไม่มีสปอนด์เซอร์จะต้องมีที่จะเริ่มใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2011 เป็นต้นไปนี้ก็ คล้ายๆกับของเดิมแต่มกี ารเปลีย่ นแปลงบ้างดังนี้ ค่ะ อายุ - ผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 50 ปี ในวันยื่นสมัคร ซึ่งคุณสมบัติข้อนี้ดูเหมือนว่า จะดี ก ว่ า เดิ ม ซึ่ ง กำหนดอายุ ผู้ ส มั ค รไว้ ไ ม่ เ กิ น 45 ปี แต่อย่างไรก็ตามดิฉันขอเรียนว่าถึงแม้ว่า ผู้สมัครที่อายุเกิน 45 ปีสามารถยื่นได้จนถึง อายุ 49 ปีแต่ในการพิจารณาให้คะแนนเรื่อง ของอายุผสู้ มัครทีอ่ ายุเกิน 45 จะได้คะแนนเป็น ศูนย์สำหรับคะแนนด้านอายุค่ะ ภาษาอังกฤษ – ในเรื่องของคุณสมบัติ เบื้องต้นที่เกี่ยวกับความสามารถในการใช้ภาษา อังกฤษของผู้สมัครยังจะต้องมีความสามารถใน การใช้ภาษาอังกฤษอย่างต่ำในระดับ Competent English ซึ่งก็คือต้องสอบ IELTS ได้คะแนน เฉลี่ยอย่างน้อย 6 และได้ผลการสอบทุกหมวด ฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างน้อยในระดับ 6 ทุก หมวดด้วยคะ ซึ่งหากใครได้ผลภาษาในระดับ นี้ ก็ อ าจจะยื่ น สมั ค รได้ แต่ ค ะแนนในระดั บ Competent English นี้ ไ ม่ มี ค ะแนนให้ ค่ ะ คะแนนภาษาจะเป็นศูนย์คะ่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั การยกเว้น ไม่ตอ้ งสอบภาษาอังกฤษเพือ่ พิสจู น์วา่ มีคณ ุ สมบัติ ในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับ Competent English จะได้แก่เฉพาะผู้ที่ถือสัญชาติและมีพา สปอร์ตของประเทศสหราชอาณาจักร แคนาดา นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกาหรือสาธารณรัฐไอร์ แลนด์เท่านั้นค่ะ

อาชีพ – อย่างที่ดิฉันได้เขียนไว้ข้างต้น แล้วค่ะ ผูส้ มัครทุกท่านจะต้องมีอาชีพทีย่ น่ื เสนอ สมัครเป็นอาชีพที่อยู่ใน SOL และมีผลการ ประเมินทักษะอาชีพเพื่อยื่นประกอบการสมัคร ประสบการณ์ทำงาน – ผู้สมัครจะต้องมี หลักฐานการทำงานในอาชีพที่ยื่นสมัครหรือ หลักฐานการจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษา ในออสเตรเลีย คุณ สมบัติเบื้ องต้นที่ ผู้ สมัครทุ กท่ า นจะ ต้องมีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหากมีคุณสมบัติ ครบตามที่เขียนไว้แล้วจะยื่นขอวีซ่าแล้วจะได้ นะคะ เพราะสิ่งที่สำคัญก็คือ ใบสมัครทุกใบ จะต้องได้รับการประเมินให้คะแนนที่เรียกกัน ว่า Point Test นั่นล่ะค่ะ ซึ่งตามกฎหมาย ปัจจุบันวันที่เขียนคอลัมน์นี้คะแนนที่ผู้สมัคร จะต้องได้รับรวมแล้วจะต้องได้อย่างน้อย 120 คะแนน (สำหรับผู้ที่ยื่นขอโดยตนเองไม่มีส ปอนด์เซอร์) ถึงจะได้วีซ่าถาวรหรือพีอาร์ประ เภททักษะอาชีพนี้ อย่างไรก็ตามระบบของการ ให้คะแนนแบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทำให้มีผู้ที่ ยื่นขอ มีคะแนนผ่านและสมควรได้รับวีซ่าแต่ ต้องรอคิววีซ่าอยู่เป็นจำนวนมากเป็นหมื่นเป็น แสนคนเลยค่ะ ซึ่งการที่มีผู้มีคุณสมบัติและมี คะแนนครบตามที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวน มากเช่นนี้ทำให้เกิดปัญหาต่างๆแก่โปรแกรม การรับผู้ที่ต้องการโยกย้ายมาตั้งถิ่นฐานในออส เตรเลีย (Migration Program) อย่างมากมาย จนกระทั่งกระทรวงอิมมิเกรชั่นต้องคิดหามาตร การแก้ไขได้ระบบ Point Test ใหม่ที่จะเริ่ม ใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2011 นี่ล่ะค่ะ โดย กระทรวงอิมมิเกรชั่นประกาศว่าใน Point Test ระบบใหม่นี้ประเทศออสเตรเลียสามารถเลือก “the best and brightest skilled migrant” ดิฉนั ขอคัดคำภาษาอังกฤษทีก่ ระทรวงอิมมิเกรชัน่ ใช้มาให้อา่ นกันในทีนเ้ี ลยนะคะ ซึง่ ก็หมายความ ว่าจะคัดเอาเฉพาะผู้ที่ดีที่สุดเท่านั้นที่จะสามารถ เข้ามาอยูใ่ นประเทศออสเตรเลียได้ในโปรแกรม ทักษะอาชีพ (Skilled Migration) ได้ค่ะ เรื่องและรายละเอียดของการกำหนดหา คนที่ ดี ที่ สุ ด ของอิ ม มิ เ กรชั่ นในระบบ Point Test ใหม่จะเป็นอย่างไร ดิฉันจะนำมาเขียนใน ไทย-ออสฉบับต่อไปนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดี ค่ะ

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011

Page 8


ขาว(ไม่)ได้ดั่งใจแถม ได้ของแถมมาพรึ้บ !!

โดย.......... พี่เม้าท์ AVSS สะ วะ หวัด ดะ ดี ค่ะ นอ น้อง.... บรือ้ ออ หนาว มากอ่ะค่ะน้องๆ ลมแรงมากกกพี่เม้าท์ใส่เสื้อสามสี่ชั้นยัง เอาไม่อยู่ พี่เม้าท์เห็นบางคนใส่เสื้อโค้ทดูอุ่นแต่ท่อนล่าง ขาสั้นมาเลย เห็นแล้วหนาวแทนค่ะ ไม่รู้ทนเดินผ่านลม ผ่านความหนาวมาได้ยังไง และช่วงนี้ทั้งที่บ้านที่ทำงาน ไม่สบายนอนไอค๊อกแค๊กกันทั้งคืน นี้พี่เม้าท์ก็ไม่รู้ไปติด ไข้หวัดมาจากที่ไหนน่ะเนี่ย น้องๆก็ดูแลสุขภาพกันด้วย น่ะค่ะ เป็นอะไรขึ้นมาจะแย่น่ะค่ะ พี่เม้าท์เคยแอบกระซิบถามสาวๆว่าแต่งแบบนี้ไม่ หนาวเหรอไง แต่ละคนคำตอบไม่ต่างกันว่าก็หนาวอ่ะค่ะ พี่แต่ไม่อยากใส่ขายาววว หนูอยากโชว์ขาขาวๆอ่ะค่ะพี่ พี่ เม้าท์อิจฉาล่ะสิ ว่าแต่หน้าพี่เม้าท์เป็นอะไรค่ะ (อ้ายยย ตายตายล่ะ ทำไมกล้าพูดกับพี่เม้าท์แบบนี้เนี่ยยยย !!)... ว้ายยย พูดจาแทงใจดำ ทำไมจะไม่อยากขาวล่ะ ก็เพราะ อยากขาวนี้แหละหน้าเลยเป็นแบบนี้ เลือดพ่อพี่แรงกว่า แม่พี่เม้าท์นิ เลยได้ดำมาเต็มๆ จริงแล้วไอ้อาการอยากขาว เนี่ยพี่เม้าท์ฝังใจมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว พี่เม้าท์ขอเป็นตัวแทน สาวๆหลายๆคนที่มีความเชื่อว่าขาวแล้วจะสวย ขาวแล้ว ทำได้ทุกอย่าง ขาวแล้วจะมีอำนาจ หึหึ... ว่าแล้วก็เอามา เม้าท์ส่ะเลย เมื่อไม่นานที่ผ่านมาพี่เม้าท์นอนดูรายการทีวีแล้วดัน ไปเห็นดาราสาวกลุ่มนึง เรียกได้ว่ากลุ่มเลยค่ะเพราะมี สมาชิกกันหลายคนมาก แต่ละคนผิวเหมือนกันเป๊ะ ขาว มากกก ขาวเกิ๊นสร้างความอิจฉาตาร้อนให้พี่เม้าท์มากๆ มองดูแล้วหันมองดูตัวเห็นถึงความแตกต่างตรงกันข้ามสุด ฤทธิ์ แต่ก็ได้แค่ทำใจยอมรับความจริงกับสีผิวที่พ่อพี่เม้าท์ ให้มา แต่พระเจ้าก็ดันกลั่นแกล้งพี่เม้าท์ด้วยการตอกย้ำ จะทำอะไร ไปไหนก็ได้ยินแต่คนพูดเรื่องไวตามินหรือ ครีมผิวขาว น้องๆคงเคยเห็นตามเว็บไซต์ต่างๆที่โฆษณา ชวนเชื่อว่าขาวใสในเจ็ดวันสิบวัน ขาวใสอย่างดาราเกาหลี พริตตี้ญี่ปุ่น อยากขาวเราจัดให้ ดำแค่ไหนเราทำให้ขาวได้ ..... รู้ก็รู้ว่าเป็นโฆษณาชวนเชื่อ แต่พี่เม้าท์ก็เชื่อ (เอากับพี่ เม้าท์สิ) ก่อนหน้านี้เห็นโฆษณาพวกนี้ก็ได้แต่ปล่อยให้ ผ่านตาไป แต่วันนั้นไม่รู้เป็นอะไร สงกะสัยพี่เม้าท์คงเก็บ กดมานานเลยคลิกเข้าไปอ่านแบบไม่รู้ตัว มีทั้ง ครีมผิวขาว ไวตามินทาน อาหารเสริมต่างๆ เครื่องดื่มจากผลไม้ แต่ที่มาแรงทุกเจ้าต้องมา ขายและโฆษณามาเป็นอันดับหนึ่งเลยคือ กลู ต้าไธโอน เท่าที่อ่านๆแล้วไอ้กลูต้าไธโอนเนี่ย เห็นคนเค้าโปรโมทกันจังว่าขาวจริงแต่ก็ยังไม่ ปักใจเชื่อสักเท่าไหร่จนกระทั่งพี่เม้าท์โทรไป หาเพื่ อ นพี่ เ ม้ า ท์ ที่ เ มลเบิ ร์ น เพราะเธอเป็ น ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นไวตามิ น เนื่ อ งจากมี คุ ณ แม่ เ ป็ น พยาบาลและด้วยบุคลิกส่วนตัวของเพือ่ นพีเ่ ม้าท์ แล้วรู้อะไรรู้จริง รู้หมดยิ่งกว่าอับดุล (เรื่องบาง เรื่องอับดุลไม่รู้แต่เธอรู้) พี่เม้าท์แค่ถามว่ารู้จัก กลูต้าไธโอนไหม กินดีรึเปล่า?? ..... Ohhh คุณเพื่อนใส่มาเป็นชุดบรา บรา บราาาา...พี่ เม้าท์ฟังทันมั้งไม่ทันมั้งเพราะ (แ -่ ง)ไม่เปิด โอกาสให้พี่เม้าท์ได้พูดแทรกเลยและคุณเพื่อน ก็แทรกวิชาการมาเพียบ แต่ก็จับใจความได้ว่า

การลาคลอดโดยได้รับ ค่าแรง (Paid Parental Leave): เรื่องที่นายจ้าง จำเป็นต้องทราบ วันที่ 1 มกราคม 2011 เป็นวันที่ เริ่มนำแผนการการลาคลอดโดยได้รับ ค่าแรงแห่งชาติฉบับแรกของออสเตรเลีย ออกใช้ นีเ่ ป็นสิทธิใหม่สำหรับบิดามารดา ที่ทำงานโดยรัฐบาลให้เงินอุดหนุน การขอลาหยุดงานหลังคลอดบุตรเป็นเรื่อง สามัญเรื่องหนึ่งของชีวติ การทำงาน การลา คลอดโดยได้รับค่าแรงจะช่วยทำให้นายจ้าง สามารถรักษาลูกจ้างที่มีความเชี่ยวชาญไว้ ได้และยังช่วยให้ผเู้ ป็นบิดามารดาได้ใช้เวลา อยู่กับบุตรที่เพิ่งคลอด การลาคลอดโดยได้รับค่าแรงคืออะไร? ลูกจ้างทีม่ สี ทิ ธิและเป็นบิดามารดาของทารก ที่คลอดหรือที่ได้รับการรับรองเป็นบุตร บุญธรรมเมื่อหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2011 อาจได้รบั เงินอุดหนุนจากรัฐบาลเป็น เวลา 18 สัปดาห์ในอัตราค่าแรงต่ำสุดแห่ง ชาติซึ่งปัจจุบันคือสัปดาห์ละ 570 เหรียญ ก่อนหักภาษี เพื่อช่วยเขาเลี้ยงดูบุตรที่เพิ่ง คลอด บิดามารดาทีร่ บั เด็กเป็นบุตรบุญธรรม ได้รับสิทธินี้ด้วยเช่นเดียวกัน ข้าพเจ้าจะต้องทำอะไรบ้าง? นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2011 เป็นต้น ไปท่านจะต้องจ่ายค่าแรงระหว่างการลา คลอดให้แก่ลูกจ้างที่ทำงานมานาน บุคคล เหล่านี้คือลูกจ้างที่ได้ทำงานอยู่กับท่านมา อย่างน้อย 12 เดือนก่อนถึงวันที่คาดว่าจะ ครบกำหนดคลอดหรือวันที่ที่รบั บุตรบุญ ธรรม

สำนักงานการช่วยเหลือครอบครัว(Family Assistance Office) จะติดต่อมาที่ท่าน เพื่อเริ่มขั้นตอนการปฏิบตั ินี้ บทบาทของท่านในแผนการนี้จะเริ่มขึ้นเร็ว กว่านีก้ ไ็ ด้ ถ้าท่านและลูกจ้างของท่านตกลง กันได้ หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิม่ เติม โปรดติดต่อสำนักงานการช่วยเหลือครอบ ครัว ข้าพเจ้าจะจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างของข้าพเจ้า อย่างไร? สำนักงานการช่วยเหลือครอบครัวจะออก เงินทุนล่วงหน้าให้ท่านเพื่อท่านจะได้จ่าย ให้กบั ลูกจ้างของท่าน ท่านจะได้รบั เงินทุนนี้ สามงวดหรือทุกสองสัปดาห์ ท่านไม่ต้อง เปลี่ยนวงจรการรับเงินค่าแรงตามปกติของ ลูกจ้าง เปิดบัญชีธนาคารใหม่ หรือรายงาน ให้สำนักงานการช่วยเหลือครอบครัวทราบ แต่อย่างใด ท่านเพียงแต่จ่ายค่าแรงระหว่าง การลาคลอดแก่ลูกจ้างของท่านและหักภาษี ตามปกติ อนึ่ง ท่านไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินซุเปอร์แอน นิวเอชั่นต่อค่าแรงระหว่างการลาคลอด และไม่มีการเพิ่มภาระภาษีค่าจ้างของท่าน หรือเบี้ยประกันค่าชดเชยคนงาน

แล้วสิทธิตา่ งๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบันล่ะ? แผนการการลาคลอดโดยได้รับค่าแรงของ รัฐบาลจะช่วยนายจ้างส่งเสริมบรรยากาศที่ เป็นมิตรแบบครอบครัวในที่ทำงานซึ่ง นายจ้างหลายรายได้จัดให้อยู่แล้ว เงินค่า แรงระหว่างการลาคลอดจัดเพิ่มเติมให้กับ แผนการการลาคลอดโดยได้รับค่าแรงที่ นายจ้างเป็นผู้จ่ายที่กำลังใช้อยู่ในขณะนี้ ส่วนสิทธิการลาคลอดต่ำสุด 12 เดือนโดย ไม่ได้รับเงินค่าแรงที่ใช้อยู่ในปัจจุบันกับ ลูกจ้างทีท่ ำงานมานานไม่เปลีย่ นแปลง บิดา มารดาที่มีสิทธิสามารถได้รับเงินค่าแรง ระหว่างการลาคลอดในเวลาเดียวกัน ก่อน หรือหลังการลาคลอดที่ได้รับค่าแรงที่ นายจ้างเป็นผู้ให้หรือสิทธิพึงได้อื่นๆ ลูกจ้างควรทำอย่างไร? ลูกจ้างสามารถยื่นคำร้องได้ ถึงสามเดือน ก่อนถึงกำหนดวันคลอดบุ ตรหรือวันรับเด็ก เป็นบุตรบุญธรรมถ้าลูกจ้างของท่าน ต้องการความช่วยเหลือ โปรดแนะนำให้ เขาไปที่เว็บไซต์ หรือโทรศัพท์ด้วยหมาย เลขข้างใต้นี้ ควรสนับสนุนให้ลูกจ้างยื่น คำร้องเสียแต่เนิ่นๆ

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลาคลอดโดยได้รับค่าแรง โปรดไปที่เว็บไซต์หรือโทรศัพท์ ตามหมายเลขที่เหมาะสมที่แจ้งไว้ข้างใต้นี้

ได้รับมอบอำนาจจากรัฐบาลออสเตรเลีย แค็ปปิตัล ฮิลล์ แคนเบอร์รา

กลูต้าไธโอนเป็นอาหารเสริมที่พวกดาราทานๆ กันนั่นแหละ ขาวจริง เร็วจริง ใสจริงซ่ะยิ่ง กว่าจริง เรืองแสงเลยทีเดียวแหละเพราะมันจะ ไปยับยั้งการเจริญเติบโตของสีผิว แต่ผลที่ตาม มาคือผิวเหีย่ วเป็นผลแอปเปิล้ เน่า สูก้ นิ ไวตามินที่ บำรุงผิวธรรมดาดีกว่า มันไม่อันตรายเท่าและ ไม่ทำลายตับมากเท่ากลูต้าไธโอน พี่เม้าท์ได้ฟังดังนั้นก็ยังไม่ได้คิดว่ามันจะ อันตรายตรงไหน ก็แค่เหี่ยวเอง เดี๋ยวกินคอล ลาเจนเอาก็ได้ แต่การหาข้อมูลที่ดีไม่ควรมา จากแหล่งเดียว Google มีไว้ทำไม Google เป็นตัวช่วยสุดท้ายและตัวช่วยเดียวที่ทำให้หา อะไรก็เจอ อยากรู้อะไรก็ได้รู้ (แต่จะจริงหรือ ไม่จริง จะเชื่อได้หรือไม่ได้อันนี้อยู่ที่ดุลยพินิจ และแหล่งของข้อมูลประกอบอีกทีน่ะค่ะ) อ่าน แล้วก็เจอแต่รวี วิ ว่าดีจริงขาวจริง ไม่ยอมหาข้อมูล เกี่ยวกับผลข้างเคียงของยา งานนี้ตัดสินใจแบบ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011

Page 9

ไม่ต้องใช้ตัวช่วยโทรกริ้งกร้างไปเมืองไทยสาย ตรงหาเพื่อนสนิทสั่งซื้อแบบชนิดที่ว่ากินแล้ว ขาวไปเป็นปี ยี่ห้อฉันไม่สนเอาที่มีส่วนผสม ของกลูต้าไธโอนเป็นพอซื้อปุ๊ปส่งตรงแบบสาม วันถึงมาให้พี่เม้าท์ทันที ใจจดใจจอนับวันรอ เอาฟร่ะ งานนี้จะได้สวยสมใจ กินมาได้ไม่ถึง สามวันหน้าบวมปากแห้งวิงเวียนศรีษะ ชักเริ่ม เอ๊ะใจแต่คิดว่าคงไม่ใช่หรอกอาจจะเป็นเพราะ สาเหตุอื่นยังคงทานอาหารเสริมผิวขาวต่อไป จนเข้าวันที่ห้า เริ่มไม่ได้การ อาการวิงเวียนไม่ หายไป ผื่นขึ้นหน้าเป็นเม็ดเล็ก ว้ายยยย เกิด อะไรขึ้นกับหน้าฉันเนี่ยยย พี่เม้าท์โทรกลับไป หาเพื่อนที่เมลเบิร์นเพื่อปรึกษาปรากฏว่าเป็น อาการแพ้เพราะตัวยาที่เราได้รับเข้าไปเพราะยา ตัวนี้ส่งผลโดยตรงกับตับทำให้เกิดผลข้างเคียง ซึง่ เพือ่ นพีเ่ ม้าท์บอกว่า ถ้าคิดจะกินอาหารเสริม ต่างๆต้องกินน้ำเยอะๆ ตายละหว่า !! พี่เม้าท์

สั่ งไปตั้ ง เยอะกิ นได้ เ กื อ บปี ดั น มาแพ้ ส่ ะ งั้ น อยากจะร้องไห้ให้โลกแตก แง้ๆๆๆๆๆ นีแ่ หละ น่ะผลของความใจร้อนอยากจะสวยอยากจะขาว เสียตังค์เยอะไม่พอดันต้องมารักษาหน้าอีก เข็ด ไปเลยค่ะงานนี้ T____T พี่เม้าท์เลยอยากจะฝากถึงเพื่อนๆพี่ๆน้อง ๆทุกคนว่าอยากทำอะไรทีเ่ กีย่ วกับร่างกายสุขภาพ ของเรา ควรปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเพือ่ ข้อมูลที่ ถูกต้องค่ะ อย่าตัดสินใจอะไรเพียงเพราะเราได้ รับข้อมูลแต่ขอ้ ดีของมัน ของทุกอย่างมันมีสอง ด้านทั้งดีและไม่ดีโดยเฉพาะสิ่งที่เข้าไปอยู่ใน ร่างกายของเรา ถ้าเกิดอะไรขึ้นมามากกว่านี้ อาจจะสายเกินไปที่จะแก้ไข ร่างกายเราไม่มี อะไหล่เปลีย่ นน่ะจ๊ะ (เกิดอะไรขึน้ มาแล้วพีเ่ ม้าท์ ถึงคิดได้น่ะเนี่ย) ฉบับนี้ลาไปก่อนน่ะค่ะ บ้าย ยบายยย


ฟ้ากับแดงปรองดองกันแล้ว? โดย.......... สุรวิชช์ วีรวรรณ ภายหลังจากที่ สนธิ ลิ้มทองกุล แกนนำ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยออก มาระบุ นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ แกนนำกลุ่มคน หลากสี และนายแก้วสรร อติโพธิ ออกมา ดำเนินการเรือ่ งให้มกี ารตรวจสอบน.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อ ไทย ในคดีซุกหุ้นของ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ผู้ต้องหาก่อการร้าย เพราะเป็นคนของพรรค ประชาธิปัตย์

คุณสนธิไปถามต่อคุณอภิสิทธิ์และสุเทพ แต่นี่ก็เป็นปัญหาด้อยคุณภาพของสื่อมวล ชนบ้านเรา คือ ชอบเอาคำพูดของอีกคนไป ถามอีกคนไม่ทำการบ้านไปมากกว่านั้น และเมื่ อ อภิ สิ ท ธิ์ แ ละสุ เ ทพพู ด แบบนั้ น สื่อมวลชนก็ควรจะถามกลับว่า จะไปกล่าวหา คุณสนธิได้อย่างไร ในเมื่อห้วงเวลาที่ออกมา เช่นนี้มีเหตุควรจะสงสัยอย่างนั้นจริง หรือบอก ว่า ทุกวันนีเ้ วทีพนั ธมิตรฯ ก็พดู จาปราศรัยโจมตี ทั้ ง พรรคเพื่ อไทยและพรรค ประชาธิปตั ย์ และเชิญชวนให้ ประชาชนไม่ออกไปเลือกทั้ง สองพรรค แต่ให้กาช่องไม่ลง คะแนนแทน แคมเปญรณรงค์โหวต โนล่าสุดของพรรคเพื่อฟ้าดิน และพั น ธมิ ต รฯ ที่ อ อกมาก็ บอกว่า “เลือกลำบาก...เพราะ ฉลาดทัง้ คู”่ แล้วมีรปู ควายใส่ สูทสีแดงกับสูทสีฟ้าอยู่คู่กัน ไม่เห็นจะมีเหตุผลอะไรเลยที่ ปรากฏว่าคนของพรรคประชาธิปัตย์เต้น จะบอกว่า การรณรงค์โหวตโนครั้งนี้เป็นการ กันทั้งพรรค ออกมาปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับ ช่วยพรรคเพื่อไทย ทั้งหมอตุลย์และนายแก้วสรร ผมคิดว่า อาจจะ จริงก็ได้แต่การออกมาเคลื่อนไหวของทั้งสอง คนนีจ้ ะทำให้คนเขาคิดเป็นอย่างอืน่ ไปได้อย่างไร อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ ออกมาตัง้ คำถามแบบ อุปมาอุปไมยว่า “ถ้าคิดแบบนี้ เดี๋ยวคนก็ถาม คุณสนธิ บ้างว่า กลับไปอยู่กับคุณทักษิณ แล้ว หรือเปล่า ถึงมาพยายามให้คนทีไ่ ม่เอาคุณทักษิณ แล้วโหวตโน ถ้าเกิดถามก็วุ่นวายไปกันใหญ่ อย่าไปจินตนาการมากไปเลยครับ” สุเทพ เทือกสุบรรณ บอกว่า “ผมไม่อยาก ทะเลาะกับคุณสนธิ ผมไม่ชี้แจงอะไรกับคุณ สนธิ คุณสนธิก็ด่าผมฟรีๆ มาตลอด แต่ผมไม่ อยากจะทะเลาะด้วย แต่ว่าวันหนึ่งคุณสนธิจะต้องตอบกับประ ชาชนว่า เมื่อก่อนชวนคนมาต่อต้าน พ.ต.ท. ทักษิณ ต่อต้านระบอบทักษิณ แต่วนั นีม้ าพูดจา เข้าข้างคุณยิ่งลักษณ์ แล้วมีอะไรหรือเปล่า คุณ สนธิต้องไปตอบคำถามประชาชนเอาเอง” ผมคิดว่าทั้งอภิสิทธิ์ และสุเทพ มีสิทธิ โกรธคุณสนธิที่ออกมาตั้งคำถามแบบแทงใจดำ พรรคประชาธิปัตย์แบบนี้ แต่ขณะเดียวกันผมคิดว่า ห้วงเวลาการ ออกมาของหมอตุลย์หรือแก้วสรรนั้น ก็ทำให้ อย่างไรก็ตาม ผมเชื่อเลยว่าถ้าถูกสื่อมวล สาธารณชนทั่วไป คุณสนธิ หรือผมก็มีสิทธิ ชนถามเรื่องห้วงเวลา ทั้งหมอตุลย์และแก้วสรร จะตัง้ คำถามว่าการเคลือ่ นไหวของหมอตุลย์และ ต้องยืนยันว่า ออกมาทำเพื่อความถูกต้อง แก้วสรรเพื่อก่อประโยชน์ให้กับพรรคประชา แต่สังคมเขาก็มีสิทธิถามนี่ครับว่า ทำไม ธิปัตย์ใช่หรือไม่ ทั้งสองคนออกมาช่วงนี้ และเพิ่งมานึกถึงความ พรรคประชาธิปัตย์ปฏิเสธซิครับว่าไม่ได้ ถูกต้องในห้วงนี้ ประโยชน์จากเรื่องนี้ คุณยิ่งลักษณ์และทักษิณควรถูกรัฐบาลนี้ ที่สำคัญใครไม่คิดว่า จัดการไปตั้งนานแล้ว ในเมื่อทั้งสองคนมีความ การออกมาของหมอตุลย์และแก้วสรรเพือ่ ผิด นั่นต่างหากที่เป็นปัญหาที่สื่อมวลชนบ้าน ช่วยประชาธิปัตย์ก็บ้าแล้ว เราควรถาม เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นมานานแล้ว ควรจะ ผมและพันธมิตรฯ อยากให้รฐั บาลจัดการ จัดการกับคุณยิ่งลักษณ์ตั้งนานแล้ว ไม่ใช่เพิ่ง กับคุณยิ่งลักษณ์และขบวนการภายใต้ระบอบ มาทำ ผมจึงแปลกใจอยู่บ้างที่สื่อมวลชนไม่ตั้ง ทักษิณตั้งนานแล้ว เพียงแต่ผมประหลาดใจว่า คำถามเรื่องนี้ด้วยตัวเอง นอกจากเอาคำพูดของ

ทำไมก่อนหน้านี้ไม่ทำ แต่มาทำตอนนี้ ช่วย ตอบคำถามนี้ให้ผมด้วย ไม่เพียงแต่เรื่องคุณยิ่งลักษณ์เท่านั้นที่รัฐ บาลไม่ใช้กลไกอำนาจรัฐเข้าไปจัดการตามทำ นองคลองธรรมเรือ่ งถอดยศของทักษิณ รัฐบาลนี้ ก็ไม่เคยทำ ดั ง นั้ น ผมจึ ง มี เ หตุ ค วรแก่ ก ารสงสั ยได้ เหมือนกันใช่ไหมว่า รัฐบาลและทักษิณนัน้ รูเ้ ห็น เป็นใจกันหรือไม่ หรือแอบจับมือเป็นพวกกัน แล้ว แบบที่คุณอภิสิทธิ์ตั้งคำถามแบบอุปมา อุปไมยกลับมายังคุณสนธิ คุณอภิสิทธิ์ตอบผม หน่อยซิครับ รัฐบาลไม่เพียงแต่ไม่ดำเนินการถอดยศ ทักษิณเท่านั้น ขบวนการลิ่วล้อของทักษิณที่ทำ ร้ายประชาชนในเหตุการณ์ 7 ตุลารัฐบาลก็ไม่ ดำเนินการอย่างไรเลย ผมคิดว่า ตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์กำลังหวั่นไหว กับกระแสโหวตโนมากจึงพยายามทำทุกอย่าง เพื่อดิสเครดิตกระแสนี้ วันก่อนก็ส่ง กนกรัตน์ วงศ์สกุล ออกมาตั้งคำถามทำนองเดียวกันนี้ ซึ่ ง ผมไม่ มั่ นใจว่ า กนกพู ดในฐานะสื่ อ มวลชนหรือหัวคะแนนพรรคประชาธิปัตย์ แต่ อย่างไรเสียก็สะท้อนอาการพล่านทุรนทุรายจาก การรณรงค์โหวตโนของพันธมิตรฯ ของเหล่า พ่อยกแม่ยกและสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ได้ เป็นอย่างดี ผมไม่จำเป็นต้องตอบคำถามนี้เอง เพราะ คุณ Peter Anti-Abhisit ได้ตอบคำถามนี้ดีอยู่ แล้วว่า ตลอดทีผ่ า่ นมา 2 ปี พรรคประชาธิปตั ย์ มีอำนาจบริหารบ้านเมือง ได้ใช้อำนาจที่มีอยู่ ทำให้ประชาชนตืน่ รูถ้ งึ ความหายนะของระบอบ ทักษิณไหมครับ? 1. เสื้อแดงเผาบ้านเผาเมืองครั้งแรกเสร็จ รั ฐ บาลแทนที่ จ ะเร่ ง ปิ ด วิ ท ยุ ชุ ม ชนที่ จ าบจ้ ว ง สถาบัน ปลุกระดมให้ข้อมูลผิดๆ บิดเบือน รัฐบาลกลับไม่ทำ ดันมาจัดงาน 6 วัน 63 ล้านความเห็น ให้นายกฯ ได้สร้างภาพออกทีวี ให้ทหารอย่างพลเอกร่มเกล้า ต้องเดินทางมาชี้ แจงกับพวกส.ส.เพื่อไทย โดยลำพัง จนมีการ หมายหัวไว้จากคนในระบอบทักษิณอันเป็นเหตุ ให้มีการสังหารพลเอกร่มเกล้าในคืนวันที่ 10 เม.ย. 2553 2. เสือ้ แดงเผาบ้านเผาเมืองรอบทีส่ องเสร็จ นายกฯ อภิสิทธิ์ส่งเลขาฯ นายกฯ ไปประกัน ตัวนายวีระ มุสิกพงศ์ ออกจากคุก โดยอ้างว่า นายวีระ รักสงบ แต่ก่อนหน้านายวีระเป็นประ ธานแกนนำเสื้ อ แดงตั้ ง แต่ ก ารชุ ม นุ ม ที่ ส นาม หลวงมาถึงปะทะกับทหารที่สี่แยกคอกวัว ฆ่า ทหารและส่งแกนนำคนอื่นไปนอนตากอากาศ

ที่ชะอำ 1 เดือนก่อนส่งตัวเข้าคุก 3. รัฐบาลประชาธิปัตย์ ออกมติคณะรัฐ มนตรี ใ ห้ ป ระกั น ตั ว แกนนำเสื้ อ แดง ส่ ง รอง นายกฯสนั่ นไปขึ้ น ศาลรั บ ประกั น ด้ ว ยตั ว เอง และให้ตำรวจระดับสูง ไปให้การในชั้นศาลว่า ไม่พบอาวุธในที่ชุมนุมคนเสื้อแดงแล้วที่ยิงถล่ม ทหาร กับคนสีลม นี่ฝีมือใครครับ 4. รัฐบาลถูกองคมนตรีกำธน ตำหนิว่า ไม่ปกป้องสถาบันกษัตริย์ และรัฐบาลนี้เองที่ เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินต้องทรงออกทีวี ขอความเป็น ธรรมแก่ในหลวง 5. รัฐบาลประชาธิปตั ย์ ไม่ถอดยศนักโทษ ทักษิณและส่งรองนายกฯสนั่นไปนอร์เวย์ เจร จาปรองดองกับทักษิณ 6. รัฐบาลประชาธิปตั ย์ ปล่อยให้รองประ ธานสภาฯอภิวันท์ ทำหน้าที่ต่อจนยุบสภาทั้งๆ ที่นายอภิวันท์ ปราศรัยหลายเวทีของคนเสื้อ แดง หมิ่นเหม่ต่อสถาบัน รัฐบาลมีเสียงเกินใน สภา สามารถถอดถอนออกจากตำแหน่งได้แต่ ไม่ทำ เพราะอะไร 7. แกนนำเสือ้ แดงอย่าง นายก่อแก้ว พิกลุ ทองขึ้ น เวที ประกาศปลดรู ป ที่ มี ทุ ก บ้ า นลง นายกรัฐมนตรียังให้คนไปรับรองออกจากคุก ตกลงจะให้ผมโหวตให้พรรคประชาธิปัตย์หรือ ครับจึงจะได้ชื่อว่า ต่อต้านทักษิณ คุณ Peter Anti-Abhisit ถามด้วยว่า เหตุ ทั้ง 7 ข้อ ใครกันแน่ ที่ยืนข้างระบอบทักษิณ ครับคุณอภิสิทธิ์ช่วยตอบคำถามนี้หน่อยซิครับ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี อ่านต่อหน้า 16

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 10


เหล่านั้น แต่เมื่อถึงสิ้นปีที่ต้องเรียกเงินภาษีคืน นั้น เจ้าของร้านก็เอา Tax File Number นั้น ไปเรียกเงินคืนให้กบั ตัวเอง โดยใช้ขอ้ มูลส่วนตัว ของนักเรียนคนนั้นใช้ในการเรียกเงินคืน เป็น ที่น่าเศร้าที่นักเรียนเหล่านั้นท้ายสุดไม่มีสิทธิ์ที่ จะเรี ย กเงิ น ที่ ตั ว เองสมควรจะได้ ใ นปี นั้ น คื น ทั้งๆที่ตัวนักเรียนเองอาจจะไปทำงานร้านอื่น อีกและได้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมาย แต่ เพราะว่าในช่วงสิ้นปีฤดูภาษีนั้นเจ้าของร้านที่ นำเอา Tax File Number ไปใช้ อ ย่ า งผิ ด เรื่องนี้ท่านผู้อ่านทุกท่านคงจะทราบกันดี กฎหมายนั้นได้ติดต่อ Tax เอเย่นต์ที่รู้จักกัน ว่า การทำงานในประเทศออสเตรเลียนั้น ประ และเอาเงินภาษีสิ้นปีที่นักเรียนเป็นผู้สมควรจะ ชาชนทุกคนจะต้องมีหมายเลขเสียภาษีประจำ ได้นั้นคืนให้กับตัวเองและเข้าแบงค์ของตัวเอง ตัว หรือที่ภาษาอังกฤษ เราเรียกว่า Tax File หลายๆครั้งที่เรย่าได้รับการติดต่อจากนักเรียน Number และคงไม่มีผู้ใดไม่รู้จัก Tax File ให้เอาเงินภาษีคืนให้ แต่เมื่อเราติดต่อกับทาง Number นี้ เพราะทุกคนที่ทำงานนั้นจะต้องมี ATO แล้วพบว่ามีคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวนักเรียนเอง แต่ที่เรื่องสำคัญที่เรย่าจะพูดถึงนั่นก็คือ ในเมื่อ ได้เอาเงินไปแล้ว ทางเราก็ตอ้ งช่วยนักเรียนเหล่า ทุกคนรู้จักแล้วว่า Tax File Number นั่นคือะ นั้นในการเดินเรื่องเรียก Identity ของตนเอง ไร แล้วมีใครทราบกันบ้างคะว่า เราจะดูแล คืนมา และทำการเปลี่ยนเลขหมายประจำตัวผู้ Tax File Number นี้ ได้อย่างไร และเพือ่ ความ เสียภาษี ของนักเรียนคนนัน้ สรุปแล้วกว่าเรือ่ ง ปลอดภัยของตัวเราเองนะคะ ใครสามารถที่จะ ทุกอย่างจะเรียบร้อย กว่านักเรียนจะได้เงินตัว ขอดู Tax File Number ของเราได้ และใครที่ เองคืน กว่าอะไร อะไร จะเข้าที่ ก็ใช้เวลานาน ไม่มีสิทธิ์ขอดู Tax File Number ของเรา อยู่ เสียเวลา เสียขวัญ เพราะนอกจากเราจะ ท่านผูอ้ า่ นคงจะเคยได้ยนิ เรือ่ งราวของเด็ก แก้ไขแล้ว ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเหตุ ไทยหลายต่อหลายคนทีท่ ำงานให้กบั ร้านอาหาร การณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นอีกในอนาคตมั้ย ทำให้ ไทยแล้วโดนเอา Tax File Number นั้นไปใช้ กลุ้มใจไปตามตามกัน ในขณะที่ตัวนักเรียนเองบ้างครั้งก็เลิกทำงานที่ ครัง้ นีเ้ รย่าจะขอพูดถึงเรือ่ งของ Tax File นั่ น แล้ ว แต่ เ จ้ า ของร้ า นก็ ยั งใช้ Tax File Number นี้เล็กน้อย เพื่อให้เป็นความรู้และเป็น Number นัน้ อยูเ่ พือ่ ผลประโยชน์ทางบัญชี เพือ่ ประโยชน์ แ ก่ ผู้ อ่ า นทุ ก ๆท่ า นและนั ก เรี ย นที่ การลดหย่อนภาษี โดยทำเหมือนว่าตัวเองมี ทำงานอยู่ทุกคน เกี่ยวการดูแลเลขหมายของ พนักงานทำงานมากมายและจ่ายภาษีให้พนักงาน ตัวเอง และ Privacy

Bussiness

TFN นั้นสำคัญไฉน

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 11

วิธที เ่ี ราจะดูแล Tax File Number ของเราให้ปลอดภัย

พอเราเริ่มทำงานหรือเปลี่ยนงาน เราก็ต้องให้ TFN กับนายจ้างนะคะ สำหรับเปิดบัญชีธนาคารค่ะ อย่านำใส่กระเป๋าถือหรือกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่ให้ TFN โดยภาษีเยอะแน่แน่ค่ะ ติดตัวไปไหนต่อไหน เมือ่ กำลังจะรับเงินจาก Educcation Loan ไม่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือนะคะ Programm นะคะ ตรงนี้อาจจะไม่ใช่ ฉีกเอกสารที่เราไม่ใช้แล้วที่มีเบอร์ของ สำหรับเด็กนักเรียนไทยนะคะ เราอยู่ ใช้สำหรับ Superannuation Funds แน่ใจว่าคอมพิวเตอร์ของตัวเองนั้นมี ทำธุรกิจในประเทศออสเตรเลียก็ต้องใช้ โปรแกรมต้านไวรัสที่อัพเดทอยู่ นะคะ ให้ Tax File Number ของเราให้กับผู้ที่ เมื่อเริ่มก่อตั้งมูลนิธิค่ะ เราไว้ใจเท่านั้นนะคะ ทุกท่านอาจจะสงสัยว่า เอ ถ้าเราจะต้อง ใครเอ่ยที่ขอดู Tax File Number มี Tax File Number แล้วในชีวิตประจำวัน ของเราได้ จริงๆเราก็ต้องใช้ Tax File Number นี้ตลอด Australian Taxation Ofiice เวลาแล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรคะว่า จะมีมีผู้ Australian Government Agencies ไม่ ห วั ง ดี เ อาหมายเลขเราไปใช้ ใ นทางที่ ผิ ด Superannuation Funds เรย่าคงบอกไม่ได้ว่าจะห้ามคนเหล่านั้นได้อย่าง นายจ้าง ไร แต่หากเราสงสัยว่ามีใครใช้เบอร์ของเรา มหาวิทยาลัย Child Support Agencies ขอให้เราแจ้ง the Privacy Commissioner ตำรวจ ทันทีคะ่ หากเราทำเบอร์ของเราหายและต้องการ Tax Agents เปลี่ยนเบอร์ใหม่ เราก็แจ้งได้เช่นกันนะคะ ทนายและนักกฎหมาย นักบัญชี สุ ด ท้ า ยนี้ เ รย่ า อยากให้ ทุ ก คนเก็ บ Tax ธนาคาร File Number ของตัวเองให้ดีนะคะ อย่าให้ ใครเอาไปใช้ง่ายๆหล่ะค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ มาดูสิคะว่าทำไมเราถึงต้องมี Tax จากเรย่า Super Smart plans Financial & File Number และ TFN นัน้ สำคัญไฉน Accounting. The city office is relocated to Level 4, Suite 888, 311 Castlereagh ทุกคนต้องส่งภาษีสิ้นปีนะคะ Street, Sydney. ตอนที่เราโทรหา ATO เราก็ต้องใช้ค่ะ สาขาสองที่ Norwest Business Park เมื่อติดต่อกับทาง Cental Link เพื่อขอ (check from the Ad). 02-80931683-85, การจ่ายเงิน 0430518910 เมื่อต้องเคลม Family Tax benefit email : info@supersmartplans.com.


เลือกเพื่อสถาบัน

ผู้สมัครบัญชีรายชื่อ พรรคเพื อ ่ ไทย ‘ผบ.ทบ.’ปลุกล้มก๊วนคนชั่ว ต่อจากหน้า 3

และนายจักรภพ เพ็ญแข ทีพ่ ยายามทำให้ สถาบันเสียหาย เกี่ยวพันยึดโยงกับคนอีกหลาย กลุ่มซึ่งเรายอมไม่ได้” เขากล่าวถึงประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ด้วยว่า ก็มีคนจะล้มเลิก คิดว่าไม่ใช่เรื่อง ถ้าท่านไม่ไปยุ่งหรือละเมิดว่ากล่าวสถาบันท่าน จะถูกดำเนินคดีหรือไม่ ที่ผ่านมาพระองค์ท่าน ทรงประสงค์ไม่ให้ดำเนินคดี แต่สิ่งที่ทรงพระ เมตตากลับทำให้คนเหล่านี้ได้ใจว่ายังไงก็ไม่ โดนซึง่ คนดีสว่ นใหญ่ไม่ยอม และพอเจ้าหน้าที่ ทำงานกลับต่อต้านมาตรา 112 ฝากคำถามนี้ ให้สังคมไปคิด “สุดท้ายขอให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าช่วย ไปเลือกตั้ง ทราบว่ามียอดผู้มีสิทธิ์ 30-40 ล้าน ออกมาเลือกตั้งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหากท่าน ปล่อยให้การเลือกตั้งเป็นเหมือนเดิมๆ เราก็ได้ อะไรแบบเดิมๆ ตลอด อยากฝากให้ทุกคน เลือกตั้งใช้สติ มีเหตุผล รู้จักคิดว่าทำอย่างไร บ้านเมืองสถาบันจึงจะปลอดภัย ทำอย่างไรคน ดีจึงจะได้มาบริหารชาติบ้านเมืองประชาชนอย่า

ให้คนเขาดูถูกว่าท่านชักจูงง่าย โดยไม่ได้ดูว่า คนนั้นดีหรือไม่มีคุณธรรมหรือไม่ เขาทำผิด กฎหมายหรือไม่” พล.อ.ประยุทธ์กล่าว ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สโมสรกรมทหาร ราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์ (ร.1 รอ.) ถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งเคยถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่า เป็นที่จัดตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร ได้เปิดโอกาส ให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งเขตดินแดง-พญาไท จาก 5 พรรคการเมืองในเขตดินแดง-พญาไท ที่จะ หาเสียงในค่ายทหาร ได้นำเสนอนโยบายต่อ กำลังพลและครอบครัว ทัง้ นี้ 5 พรรคการเมือง ประกอบด้วย ประชาธิปัตย์, เพื่อไทย, พรรค ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน, ความหวังใหม่ และ เพื่อฟ้าดิน พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ที่ปรึกษา สบ 10เผยถึงความพร้อมในการรับมือความไม่ สงบในช่วงเลือกตั้งว่า พบว่าทุกจังหวัดเริ่มมี การแข่งขันทางการเมืองที่สูงขึ้น โดยมีเขตที่ ต้องเฝ้าระวัง 375 เขต มีเขตทีต่ อ้ งเฝ้าระวังพิเศษ จำนวน 203 เขต.

1.นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2. นายยง ยุทธ วิชัยดิษฐ 3. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง 4. นายเสนาะ เทียนทอง 5. พล.ต.อ.ประชา พรหม นอก 6. นายมิง่ ขวัญ แสงสุวรรณ์ 7. นายปลอด ประสพ สุรัสวดี 8. นายจตุพร พรหมพันธุ์ 9. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 10. นายสุชาติ ธาดาธำรง เวช 11. พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 12. นายจารุ พงศ์ เรืองสุวรรณ 13. นายบัญฑูรย์ สุภคั วณิช 14. พ.อ.อภิวนั ท์ วิรยิ ะชัย 15. นายสันติ พร้อม พัฒน์ 16. พล.ต.อ.วิรุฬห์ ฟื้นแสน 17. พล.ต. ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ 18. นายวิรฬุ เตชะไพบูลย์ 19. นายเหวง โตจิราการ 20. นายสุรพงษ์ โต วิจักษณ์ชัยกุล 21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 22. นายวัฒนา เมืองสุข 23. พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิ ประภา 24. นายนิติภูมิ นวรัตน์ 25. น.ส.ภูว นิดา คุณผลิน 26. นายสุนัย จุลพงศธร 27. นางรพิพรรณ พงศ์เรืองรอง 28. นายคณวัฒน์ วศินสังวร 29. นายอัสนี เชิดชัย 30. น.ส.สุณยี ์ เหลืองวิจิตร 31. พ.ต.อณันย์ วัชโรทัย 32.

นายวิรัช รัตนเศรษฐ 33. นายพรศักดิ์ เจริญ ประเสริฐ 34. นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 35. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 36. นางวราภรณ์ ตั้ง ภากรณ์ 37. น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ 38. น.ส. ดวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 39. นายสมมพล เกยุรา พันธุ์ 40. นายพงศกร อรรณนพพร 41. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 42. น.ส. ขัตติยา สวัสดิผล 43. นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 44. น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ 45. นายเกียรติ ชัย ติรณศักดิกุล 46. นายวิภูแถลง พัฒนาภูมิ ไท 47. นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ 48. นายพายัพ ปั้นเกตุ 49. นางรังสิมา เจริญศิริ 50. รศ.เชิด ชัย ตันติรินทร์ 51. นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 52. นายธนิ ก มาศรี พิ ทั ก ษ์ 53. นายพิ ชิ ต ชื่นบาน 54. นายก่อแก้ว พิกุลทอง 55. นาย นิยม วรปัญญา 56. น.ส.จารุพรรณ กุลดิลก 57. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 58. นายเวียง วรเชษฐ์ 59. นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 60. นายวิเชียร ขาวขำ 61. นายประวัฒน์ อุตตะโมต 62. นาย

96.นายสำเร็จ ภูนิคม 97.นางสาวจันทรพร ขันโมลี 98.นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 99.นาง เตือนใจ นุอุปละ 100.นายจารุพงศ์ สมอารย พงศ์ 101.นายภราดร กลางบุรัมย์102. นายสุ ทัศน์ พรหมรัตน์ 103.นายประสงค์ สภาสัย 104.นายภณวั ช ร์ นั น ท์ ไกรมาตย์ 105.นาย พลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย 106.นายปราโมทย์ คริษฐ์ ธรรมคุณากร 107.นายมงคลลัตถ์ พุ กะนัดด์ 108.นายธวัช มนูธรรมธร 109.นาย กษิ เ ดช กุ ล จิ ต ติ พ ร 110.นายขภัช นิมมาน

เหมินท์ 111.นพ.วัชระ สนธิชัย 112.นายรัฐ ไกร เอกเพชร 113.นายเอกมล อนันตกูล 114 .นายวิศิษฐ์ ประทุมสุวรรณ 115.พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ116.นายชุบ ชัยฤทธิชัย 117.นายมาร์ โค เจริญใจ118.นายครูนิตย์ ปิงเมือง 119. พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน 120.ดร.จักรพันธ์ พร นิมิตร 121.น.ส.ปานระพี แก้วภราดัย122.นาง จันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย 123.นายฐิติพงศ์ ภูมิ โยธา124.นางนิภา พริง้ ศุลกะ 125.นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ

ผู้สมัครบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค ประชาธิปัตย์ 2. นายชวน หลีกภัย ประธาน สภาที่ปรึกษาพรรค 3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศษิ ฏ์ 6.นายกรณ์ จาติกวนิช 7. คุณหญิง กัลยา โสภณพาณิช 8.นายอภิรกั ษ์ โกษะโยธิน 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 10.นายชำนิ ศักดิ เศรษ 11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 12.นายอิสระ สมชัย 13.นายเจริญ คันธวงศ์ 14.นายอลงกรณ์ พลบุตร 15. นายอาคม เอ่งฉ้วน 16.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 17.นายสุทัศ เงินหมื่น 18. องอาจ คล้ามไพบูรณ์ 19 นายพีระพันธุ์ สาลี รัฐวิภาค 20. นายวิฑูรย์ นามบุตร 21. นายถวิล ไพรสณฑ์ 22. นางศิรวิ รรณ ปราศจากศัตรู 23. พ.อ.วินยั สมพงษ์ 24. นาย สุวโรช พะลัง 25. ดร. ผุสดี ตามไท 26. นาย ปัญญวัฒน์ บุญมี 27. นายสามารถ ราชพล สิทธิ์ 28. นพ. บุรณัชย์ สมุทรักษ์ 29. นาย ภุชงค์ รุ่งโรจน์ 30. นายนิพนธ์ บุญญามณี 31. นาง อานิก อัมระนันทน์ 32 . นายโกวิทย์ ธารณา 33. นายอัศวิน วิภูศิริ 34. นายธรรม วิชญ์ โพธิพิพิธ 35. นายเกียรติ สิทธิอมร 36. นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 37. นายกนก วงษ์ ตระหง่าน 38. พล.อ. พิชาญเมธ ม่วงมณี 39. นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 40. นายประกอบ จิร กิติ 41. นายพีระยศ ราฮิมมูลา 42. นายก ษิต ภิรมย์ 43.นายวีระชัย วีระเมธีกุล . 44. นางรัชฎาพร แก้วสนิท 45. นายวัชระ เพชร ทอง 46. นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ 47. นาย อิศรา สุนทรวัฒน์ 48. นายสัมพันธ์ ทองสมัคร

49. นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์ สุต 50. นาย ไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์ 51 ดร . มณทิพย์ ศรี รัตนา 52. น . ส . เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 53. นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ 54. ดร . ธิติ มหาบุญวราชัย 55. นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 56. นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 57. นายยุพ นาน า 58. นายสะพรั่ง สุขเวชวรกิจ 59. นายสัญชัย อินทรสูต 60. นพ . บรรพต ต้นธีรวงศ์ 61. นาย บุณย์ธีร์ พานิชประไพ 62. ผศ . ดร . สืบแสง พรหมบุญ 63. ว่าที่ ร.ต . โมฮามัดยาสรี ยูซง 64. นายอภิชยั เตชะอุบล 65. ดร . วีระชัย ถาวรทนต์ 66. นายอภินันท์ ช่วยบำรุง 67. นายประกอบ สังข์โต 68. นาย เกรียงยศ สุดลาภา 69. นายสุริยะ ศึกษากิจ 70. พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน 71.นายชีว เวช เวชชาชีวะ 72.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 73.ดร.ธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ 74.นายพรพล เอกอรรถพร 75.นายฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ 76. นายสุรตั น์ เมฆะวรากุล 77.นายคำรณ ณ ลำพู 78.นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 79.นายจีรพงศ์ พวงทอง 80.นายราเมศ รัตนะเชวง 81.นางรักษ์ฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่าว 82. นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ 83.พันเอกเฟื่องวิชช์ อนิรุทธเทวา 84.นายภูเบศ จันทนิมิ 85.นาย แสนคม อนามพงษ์ 86.นายสุธรรม นทีทอง 87.นายสรวิศ ขุนจันทร์ 88.นายภูมิสรรค์ เสนี วงศ์ ณ อยุธยาฃ 89.นายพิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา 90.นายสุธี กรกมลพฤกษ์ 91.นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย 92.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณ เกษม 93.พล.ร.ท.เชรษฐ์ โกมลฐิติ 94.นาย ประจักษ์ชยั ณ สงขลา 95.นายสกล เขมะพรรค

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 12


ดนุพร ปุณณกันต์ 63. นายยุรนันท์ ภมรมนตรี 64. นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันท์ 65. นาาย กิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 66. นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ 67. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 68. นายธวั ช ชั ย สุ ท ธิ บ งกช 69. นายทวี ศั ก ดิ์ อนรรฆพันธ์ 70. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ 71 . นางมาลินี อินฉัตร 72. นายชินวัฒน์ หาบุญ พาด 73 . นายเอกธนัช อินทร์รอด 74 . นาย ถิรชัย วุฒิธรรม 75. นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 76. นายอับดุลเร๊าะมาน อับดุลสมัด 77. นาย ชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ 78. นายกมล บันไดเพชร 79. นางฉวีวรรณ คลังแสง 80. นายโสภณ เพชรสว่าง 81. นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ 82. นายสถีร พร นาคสุข 83. นายประแสง มงคลศิริ 84. นายสฤษฎ์ อึง้ อภินนั ท์ 85. นายพฤฒิชยั วิรยิ ะ โรจน์ 86. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล 87. นายสุรชัย เบ้าจรรยา 88. นางรัตนาภรณ์

สมบูรณ์ 89. นายธนาธร โล่ห์สุนทร 90. พล .ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง 91. พล.ต.ต.ไพฑูรย์ เชิด มณี 92. นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ 93.นาย ประสพ บุษราคัม 94. นางปานทิพย์ คน สมบูรณ์ 95. นายปิยะ อังกินันท์ 96.นางปทิ ดา ตันติรัตนานนท์ 97. นายประเกียรติ นา สิมมา 98. นายยุทธพงษ์ แสงศรี 99. นายวิบลู ย์ แช่มชื่น 100. ร.ต.ท.เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ 101. นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์ 102. นายสมบัติ เมทะนี 103. นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์ วิมล 104. นายถนอม สมผล 105. นายธนก ฤต ชะเอมน้อย 106. นายพินจิ จันทร์สมบูรณ์ 107. นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 108. นายวิ มรุ่งวัฒนจินดา 109. นายสุเทพ ลายทอง 110 . พล.ต.ต.เกษม รัตนสุนทร 111. นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 112. นายบัวสอน ประชามอญ 113. นายวัลลภ สุปริยศิลป์ 114. นายเรวัต สิรินุกุล 115. นายพิทยา พุกกะมาน 116.

“แก้วสรร” “หมอตุลย์” ข้องใจ “ก.ล.ต.” บุกกางป้ายหน้าตึก

นางพรรณี แสงสันต์ 117. นายกล่ำคาน ปาทาน 122. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล 123. พล.อ.อ. 118. นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 119. นาย สุเมธ โพธิ์มณี 124. นายพิชัย นริพทะพันธุ์ เหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ 120. นายเรืองยุทธ์ 125. นางนลินี ทวีสิน ประสาทสวัสดิศ์ ริ ิ 121. นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น อันเป็นเท็จต่อเจ้าหน้าที่ (มาตรา 302) และ สมคบกันออกหนังสือชี้ชวนแจ้งโครงสร้างผู้ ถือหุ้นอันเป็นเท็จ (มาตรา 278)” ด้าน นายแพทย์ ตุลย์ สิทธิสมวงศ์แกน นำเครือข่ายกลุม่ เสือ้ หลากสี กล่าวว่าจะเดินหน้า ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ในวันที่ 21 มิถนุ ายน 2554 นีเ้ นือ่ งจาก เห็นว่า การตรวจสอบของ ก.ล.ต.เป็นการทำ หน้าที่เพียงผิวเผินทำให้สาธารณชนไม่ได้รับ

ชินวัตร ผู้สมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อหมาย เลข 1 ของพรรคเพื่อไทย (พท.) ในคดีซุกหุ้น ชินคอร์ปและคดีแจ้งโครสร้างการถือหุ้นเอสซี แอสเสท โดยป้ า ยผ้ า ระบุ ว่ า “ทั ก ษิ ณ และพี่ น้ อ ง ต้องคดีซุกหุ้น 2 คดี คือคดีซุกหุ้น SC ศาล ตัดสินเฉพาะคดีหุ้น SHIN อย่าเอาคดีซุกหุ้น SC เข้ามายุ่งเกี่ยว, ความผิดตามกฎหมายตลาด หลักทรัพย์ของคดีซุกหุ้น SHIN คือ สมคบ กันหลอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการซื้อขายหุ้น วันที่ 9 มิ.ย. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก อันเป็นเท็จ มิใช่การซื้อขายโดยไม่ได้รายงาน (มาตรา 248) และความผิดแท้จริงที่ คนท. ศาลออกนั่งบัลลังก์อ่านคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ต้องการจะกล่าวโทษ คือ สมคบกันให้ถ้อยคำ กรณีที่ นายสุรชัย ด่านวัฒนานุสรณ์ หรือ แซ่ ด่านอายุ 60 ปี แกนนำกลุ่มแดงสยามจำเลยคดี ดูหมิ่นเบื้องสูงได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลชั้นต้นที่ นายสุรชัย ได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์เป็น พันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 2 ล้านบาท แต่ศาล ชั้นต้นไม่อนุญาตปล่อยชั่วคราว โดยศาลอุทธรณ์ตรวจสำ นวนประชุมปรึกษาหารือกันแล้ว เห็นว่าความผิดตามฟ้องมีอัตรา โทษสูงประกอบพฤติการณ์แห่ง คดี เ ป็ น การกระทำที่ น ำมาซึ่ ง ความเสือ่ มเสียสูส่ ถาบันพระมหา กษัตริย์อันเป็นที่เคารพสักการะ ของประ ชาชนผู้จงรักภักดีอีก ทั้งมีลักษณะการกระทำเป็นกระ บวนการมี เ ครื อ ข่ า ยกว้ า งขวาง ทั้งการ กระทำของจำเลยที่ผ่าน THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 13 มามี ก ารกล่ า วพาดพิ ง ถึ ง บุ ค คล

ASTV ผู้จัดการออนไลน : บุรุษหน้าม้า รุกฆาต! “แก้วสรร” โผล่สำนักงาน ก.ล.ต. ข้องใจแถลงการณ์ “ยิ่งลักษณ์”พร้อมกางป้ายจี้ ใจดำ สมคบกันหลอกตลาดหลักทรัพย์ด้วยการ ซื้อขายหุ้นอันเป็นเท็จ “หมอตุลย์” ลั่นส่งฟ้อง “ดีเอสไอ” 21 มิ.ย.นี้ มีรายงานข่าวว่า นายแก้วสรร อติโพธิ แกนนำเครือข่ายพลเมืองคัดค้านนิรโทษกรรม คอรัปชั่นทักษิณ (คนท.) เดินทางมาที่ยังสำนัก งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด หลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ เพื่อขอคำชี้แจงจากผู้บริหารก.ล.ต.กรณีที่ ออกแถลงการณ์เมื่อวานนี้เกี่ยวกับน.ส.ยิ่งลักษณ์

ทราบความจริง โดยยืนยันว่าการกระทำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผิดตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ มาตรา 246 กรณีไม่รายงานการถือหุ้น เมื่อ ก้าวข้าม 5% และมาตรา 247 ไม่ดำเนินการ ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เมื่อถือหุ้นเกิน 25% “ความผิดของ นางสาวยิง่ ลักษณ์นอกจาก จะไม่เหมาะสมกับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้ว การให้การเท็จยังมีความผิดอาญาด้วย โดยมี โทษจำคุกตั้งแต่ 5-7 ปี”

ศาลอุทธรณ์ยกคำร้องขอประกัน “สุรชัย แซ่ด่าน”ต้องนอนคุกต่อ และสถาบันต่าง ๆ ด้วยถ้อยคำรุนแรง มีลกั ษณะ ก่ อ ไปในทางที่ จ ะทำให้ เ กิ ด ความวุ่ น วายใน บ้านเมืองได้จึงมีเหตุอันควรเชื่อว่า หากปล่อย ชั่วคราวจำเลยจะไปก่อเหตุอันตรายประการอื่น ในชั้นนี้จึงยังไม่มีเหตุปล่อยชั่วคราวคำสั่ง ศาลชั้นต้นนั้นชอบแล้ว ยกคำร้อง


“สุวัตร”ซัด กกต.ไม่เป็นมวย

ถนัดนั่งรอคดี รุกไม่เป็น

นายสุวัตร อภัยภักดิ ์

ASTVผู้จัดการออนไลน์ : ทนายพธม. แนะก่อนชาติพัง ตั้งกกต.ครั้งหน้าต้องเอาภาค ปชช.เข้าไปแจมด้วยอย่าเอาแต่ผพู้ พิ ากษา-อัยการ ที่เคยชินแต่นั่งรอคดีจนติดเป็นนิสัย รุกไม่เป็น ยังทะลึ่งไปทำสิ่งที่ไม่ควรทำ แย้มหาก กกต.ยอมคนได้คะแนนสูงสุด แต่แพ้โหวตโน เจอฟ้องไม่เคารพเจตนารมณ์ ปชช.ส่วนใหญ่แน่ วันที่ 10 มิ.ย. 2554 บนเวทีปราศรัยการ ชุมนุมของพันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย ที่บริเวณสะพานมัฆวานรังสรรค์ นายสุวัตร อภัยภักดิ์ ทนายความพันธมิตรประชาชนเพื่อ ประชาธิปไตย กล่าวว่าหลังจากมีขา่ วคณะกรรม การการเลือกตั้ง(กกต.) สั่งปลดป้ายรณรงค์อย่า ปล่อยสัตว์เข้าสภา ร.ต.แซมดิน เลิศบุศย์ เลขาธิการพรรค เพื่อฟ้าดิน ได้ไปขอมติที่ กกต. เพื่อเป็นหลัก ฐานว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรจะได้ดำเนินการ ฟ้องต่อศาลถูก ด้าน กกต.บอกว่าจนถึงบัดนี้ยัง ไม่มีเรื่องของพรรคเพื่อฟ้าดินเข้าสู่ที่ประชุมเลย เมื่อเป็นอย่างนี้ ตนก็เลยถามว่าแล้วที่มี มติ 4ต่อ1 เกี่ยวกับเรื่องอะไร ปรากฎว่าเป็น มติปลดป้ายใหญ่ด้านหลังเวทีการชุมนุมของเรา ป้ายนี้ไม่ใช่ป้ายของพรรคเพื่อฟ้าดิน เป็นป้าย ของภาคเอกชน ใช้สทิ ธ์ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ ช่วยเรียกร้องให้คนออกมาลงคะแนนแต่กาช่อง ไม่เลือกใคร ก็อยากถาม กกต.ว่าทีก่ กต.รณรงค์ ให้คนไปเลือกตัง้ ทัง้ หมด ได้ผลสูป้ า้ ยอย่าปล่อย สัตว์ของภาคประชาชนได้หรือไม่ ขึ้นคัทเอาท์ วันเดียวเป็นข่าวไปทัว่ โลก ก็ยงั มาบอกป้ายของ เราไม่ชอบด้วยกฎหมายจะเก็บไห้ได้ นายสุวัตร กล่าวอีกว่า กกต.ทำงานเชิง รับตลอดเพราะเคยชินกับที่ทำงานในกระทรวง ยุติธรรมเป็นผู้พิพากษา อัยการ เคยนั่งอยู่เฉยๆ รอให้ประชาชนมาร้องเรียนแล้วค่อยพิจารณา อยากฟ้องก็มาฟ้องไม่วง่ิ ไปหาคดีคนเหล่านี้ ใช้ชีวิตอย่างนี้มาครึ่งชีวิต วันนี้มาทำหน้าที่อยู่ ในกกต.ตนถึงได้บอกว่าใช้คนไม่ถกู หน้าที่ ปกติ คนที่เป็นกกต. ต้องทำงานเชิงรุก บุกไปดูจงั หวัดไหนมีการซือ้ ขายเสียงไม่ใช่ มาดูแต่ป้ายโหวตโนอย่างเดียว ป้ายของพรรค เพื่อไทย ที่เขียนข้อความ “ทักษิณคิดยิ่งลักษณ์ ทำ” ต้องถามว่าคนที่ถูกเว้นวรรคทางการเมือง เป็นคนวางนโยบายพรรคได้หรือป้ายหาเสียงจะ ผิดหรือไม่ อยู่ที่เนื้อหาไม่ได้อยู่ที่รูปภาพ กกต. นอกจากจะไม่ทำงานเชิงรุกแล้ว

เชิงรับก็ทำไม่เป็น สิ่งที่ควรทำไม่ทำ ทะลึ่งไป ทำสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่รู้เลยหรือ ว่าเลือกตั้งครั้ง นี้เขาซื้อเสียงกันทั่วบ้านทั่วเมืองแล้ว หรือท่าน จะรอแต่รายงานจากกกต.จังหวัด แล้วรู้หรือไม่ เดี๋ยวนี้เขาซื้อกกต.จังหวัดกันแล้ว แล้วจะมา บอกว่ามีคนส่วนกลางแค่ 5 คน กกต.จังหวัด รายงานมาอย่างไรก็ต้องเชื่อ ถ้อยคำสำนวนก็ เปลี่ยนไม่ได้ ตรงนี้ไม่ใช่ข้ออ้างเพราะเป็นงาน ของศาลไม่ใช่ของ กกต.ถึงขั้นนี้แล้วตนอยาก ขอเสนอความเห็นว่าก่อนที่ชาติจะพังควรปรับ โครงสร้างคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นการ ด่วน ตั้งคณะกกต.ต้องไม่ใช่เอาแต่ผู้พิพากษา หรืออัยการมานั่ง ต้องเอาภาคประชาชนที่รัก ชาติ หรือ ตำรวจ ทนายเข้าไปร่วมด้วย นายสุวัตร กล่าวว่า อำนาจอธิปไตยเป็น ของปวงชนชาวไทยเลือกคนไหนมากที่สุดคน นัน้ ได้รบั เลือก แต่หากในเขตนัน้ คนทีไ่ ด้คะแนน สูงสุดแพ้โหวตโน แสดงว่าคนส่วนใหญไม่ยอม รับต้องเอาคนใหม่มาให้เลือกจนกว่าคนที่ถูก เลือกจะชนะเสียงโหวต ถึงจะเรียกได้ว่าเป็น ตัวแทนของปวงชนชาวไทย ตรงนี้มีกฎหมาย เลือกตัง้ รองรับในมาตรา 82 ระบุให้นบั จำนวน บัตรเลือกตั้ง แล้วประกาศคะแนนสำหรับคนที่ กาในช่องไม่เลือกใครด้วย ตามมาตรานีท้ ำให้เราสามารถเปรียบเทียบ ได้ ว่าคนเลือกหรือไม่เลือกผู้สมัครเท่าไร และ มาตรา89 ระบุ “ให้ส.ส.ที่ได้คะแนนมากที่สุด ได้รับสิทธิเป็น ส.ส.” หากวิเคราะห์ต่อไป ได้คะแนนมากที่สุด แต่แพ้โฟวตโน แปลว่าคนไม่เอามากกว่า โดย หลักประชาธิปไตย หากเคารพเจตนารมณ์ของ ประชาชนจริง ต้อ งจัดให้มีการเลื อกตั้งใหม่ จนกว่า จะได้คนที่ มีค ะแนนมากกว่ าโหวตโน หากทำไม่ได้ก็กลับไปใช้มาตรา7 ให้เป็นไป ตามพระราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวฯ ว่าจะทำอย่างไร “พี่น้องไม่ต้องคิดอะไรแล้วออกมาโหวต โนให้มากๆ เมื่อคะแนนโหวตโนได้มากกว่า ส.ส.ที่ลงสมัครได้คะแนนเสียงเป็นที่ 1 แล้ว ตนจะดูวา่ กกต.จะตัดสินอย่างไรถ้าตัดสินยอมรับ คนทีไ่ ด้ท1่ี ตนจะไปฟ้องต่อศาลว่ากกต.ไม่เคารพ เจตนารมณ์ของประชาชน โหวตโนครั้งนี้สำคัญมาก นอกจากกัน คนชั่วแล้วยังได้คนดีเข้าสภา ปฎิรูปประเทศ โดยภาคประชาชนแบบไม่ต้องเสียเลือดเนื้อ”

จับ 3 สายลับเขมร

“กงสุลเขมร”ดอดเยี่ยมผู้ต้องหา ศรีสะเกษ - “สุวิทย์” รุดตรวจสอบการ จับกุม 3 สายลับเขมร-เวียดนาม-ไทยมุสลิมลัก ลอบสำรวจพิกัดโจรกรรมข้อมูลฐานที่ตั้งทหาร ไทยตามแนวชายแดน ทีบ่ า้ นภูมซิ รอล อ.กันทร ลักษ์ ศรีสะเกษ กำชับตร.ดำเนินคดีตามกม. เต็มที่ ชี้หลักฐานแผนที่ทหารพร้อมจดหมาย เลขพิกดั 10หลักมัดแน่นเป็นสปายลอบหาข้อมูล ความมัน่ คงไทยชัดเจน ส่วนกงสุลเขมรสระแก้ว ดอดเยี่ยม 3 ผู้ต้องหาด้านตร.นำ 3 ผู้ต้องหา ฝากขังกับศาลแล้ว วันที9่ มิ.ย.ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานความคืบหน้า กรณีที่ พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผกก.สภ. กันทรลักษ์ และ พ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อ. กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ และคณะนายทหาร สั ง กั ด กองกำลั ง สุ รนารี ได้ร่วมกันจับกุม 3 สายลับกัมพูชา-เวียดนาม ซึง่ ลักลอบเข้ามาสำรวจ พิกัดโจรกรรมข้อมูลฐานตั้งทางทหารตามแนว ชายแดนไทย-กัมพูชาทีบ่ า้ นภูมซิ รอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึง่ ตำรวจได้ตง้ั ข้อหา ดำเนินคดีทั้ง 3 คนร่วมกันกระทำการใด ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งความลับสำหรับความปลอดภัย ของประเทศ เสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย เป็นผู้ขับขี่เสพยา เสพติดให้โทษ(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย ตามข่าว ที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น ที่สภ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ นายแมน วันนากงสุลใหญ่กมั พูชา ประจำจังหวัดสระแก้ว และ นายวันชัย เพชรมาก เลขานุการกงสุล ใหญ่กัมพูชาได้มาเยี่ยม 3 ผู้ต้องหาที่ถูกจับกุม คือ นายสุชาติ มูฮำหมัด อายุ 32 ปี สัญชาติ ไทย เชื้อชาติไทย ศาสนาอิสลาม, นายอึ้ง กิม ไทย อายุ 43 ปี สัญชาติกมั พูชาเชือ้ ชาติกมั พูชา ศาสนาพุทธ และนายเหวียง เติ้งยัง อายุ 37 ปี สัญชาติเวียดนาม เชื้อสายเวียดนาม ศาสนา พุทธ ซึ่ง พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผกก. สภ.กันทรลักษ์ ได้อนุญาตให้เยี่ยมได้ และใช้ เวลาในการเยีย่ มผูต้ อ้ งหาประมาณ 10 นาทีคณะ ของกงสุลใหญ่กัมพูชาจึงได้เดินทางกลับ นายวันชัย เพชรมาก เลขากงสุลใหญ่ กัมพูชากล่าวว่า การมาเยี่ยมในครั้งนี้ เป็นการ ทำตามระเบียบของกงสุลใหญ่ กัมพูชาเมือ่ ทราบ

ข่าวว่า ชาวกัมพูชาถูกจับกุมก็ต้องมาเยี่ยมดูแล และหาทางช่วยเหลือตามแนวทางของกฎหมาย แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินคดีต้องเป็น ไปตามกฎหมายของประเทศไทย ตามพยาน หลักฐานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอยู่แล้ว ต่อมาเวลา 15.20 น. วันเดียวกันนี้นายสุ วิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มและคณะได้ เดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์มายังบริเวณสนามหน้า สภ.กันทรลักษ์ จากนั้น ได้เข้าไปประชุมร่วม กับนายเพิม่ ศักดิ์ ฉวีรกั ษ์ นายอำเภอกันทรลักษ์ พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผกก.สภ. กันทรลักษ์ และพ.อ.ธนศักดิ์ มิตรภานนท์ผบ. หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทร ลักษ์จ.ศรีสะเกษ เพื่อรับทราบข้อมูลต่างๆที่เกิด ขึ้นอย่างละเอียด จากนัน้ นายสุวทิ ย์ และคณะ ได้นำผูต้ อ้ ง หาทั้ง 3 คนไปสอบสวนเพิ่มเติมที่ห้องประชุม สภ.กันทรลักษ์ ทั้งนี้ พ.ต.อ.สมพจน์ ขอมปรางค์ ผกก. สภ.กั น ทรลั ก ษ์ ไ ด้ ส รุ ป รายงานการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนให้รัฐมนตีว่าการกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ทราบว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 คน ได้ทำการสอดแนมฐานที่ ตัง้ ทางทหารไทยตามแนวชายแดนไทย - กัมพูชา ที่บ้านภูมิซรอล ต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์จ.ศรี สะเกษ ตลอดจนสำรวจหลุมบังเกอร์ของชาว บ้านที่ทางราชการทหารได้จัดทำไว้ให้ชาวบ้าน ได้ใช้เพื่อหลบภัยสงคราม ซึ่งจากการตรวจค้น ผู้ ต้ อ งหาทั้ ง 3 คนพบแผนที่ ท างทหารของ ประเทศกัมพูชา และแผนที่ประเทศไทยและ พบหลักฐานการจดข้อความพิกัด หมายเลข 10 หลักและเครื่องมือสื่อสารเป็นโทรศัพท์มือถือ จำนวน 4 เครื่อง นอกจากนี้ จ ากการตรวจปั ส สาวะของ ผูต้ อ้ งหาทัง้ 3 คนผลจากการตรวจสอบพบสาร เสพติดประเภทแอมเฟตามีนเจือปนในปัสสาวะ ของนายสุชาติ และ นายอึ้งซึ่งยอมรับสารภาพ ว่าได้เสพยาบ้ามาก่อนจริงจึงได้ตง้ั ข้อหาว่า ร่วม กันกระทำการใด ๆเพื่อให้ได้มาซึ่งความลับ สำหรับความปลอดภัยของประเทศเสพยาเสพ ติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 14


เป็นผู้ขับขี่เสพยาเสพติดให้โทษ(ยาบ้า)โดยผิด กฎหมาย ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระ ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าว ว่าตนได้มาตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการ จับกุม 3 ผู้ต้องหาที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับ เข้ามาหาข้อมูลทางด้านความมั่นคงของไทยซึ่ง ได้กำชับให้ ตำรวจและทหารรวมทั้งเจ้าหน้าที่ เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ได้รว่ มกันป้องกันปราบปราม การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าซึ่งเมื่อ 2 วันที่ผ่าน มา เจ้ า หน้ า ที่ เ ขตรั ก ษาพั น ธุ์ สั ต ว์ พ นมดงรั ก สามารถจับกุมชาวกัมพูชาจำนวน 2 คนที่แอบ ลักลอบเข้ามาตัดไม้พะยูงในเขตแดนของประเทศ ไทย และเมื่อวันที่ 7 มิ.ย.ตำรวจและทหารได้ จับกุม 3 ผู้ต้องหาที่ต้องสงสัยว่าเป็นสายลับ ของกัมพูชาและเวียดนามเข้ามาหาข้อมูลที่ตั้ง ทางทหารในเขตแดนไทยทีบ่ า้ นภูมซิ รอลดังกล่าว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ข้อมูลตัวเลข 10 หลักนั้นเป็นข้อมูลตัวเลขที่ประชาชนทั่วไปไม่ ใช้แต่อย่างใด แต่วา่ เป็นการแสดงพิกดั ทางทหาร ที่ชัดเจนและแผนที่ที่มีอยู่ในตัวของผู้ต้องหาก็ เป็นแผนที่ทางการทหารอยู่แล้วซึ่งตนได้กำชับ

ให้เจ้าหน้าที่ ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาทั้ง 3 รายตามกฎหมายอย่างเต็มที่ต่อไป นายสุวิทย์ กล่าวต่อว่า เหตุการณ์ที่เกิด ขึน้ นีไ้ ม่อยากให้กระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่าง ไทย-กัมพูชา ดังนั้น จึงได้ไห้เจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้งฝ่ายความมั่นคงทุกส่วนได้ร่วมกันตรวจ สอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดซึ่งการจับกุมครั้งนี้ เจ้าหน้ า ที่ ข องไทย กระทำการตามกฎหมาย ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั พยานหลักฐานต่างๆ และหลักฐาน ทีท่ างตำรวจและทหารยึดมาได้นน้ั เป็นการชัดเจน แล้วว่าผู้ต้องหาทั้ง 3 คนเข้ามาในเขตพื้นที่ บริเวณดังกล่าวเพื่อเหตุใด อีกทั้งแผนที่ทั้ง 2 ฉบับนัน้ เป็นแผนทีท่ างการทหารทีค่ นปกติทว่ั ไป ไม่ใช้กันอยู่แล้วและขณะนี้รัฐบาลกัมพูชายังไม่ ได้ติดต่อเข้ามาเพื่อให้การช่วยเหลือ3 ผู้ต้องหา แต่อย่างใด ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานด้วยว่า ต่อมาพ.ต.ท.ประ ยุทธ ทับทิมไสย์ รอง ผกก.(สส.)สภ.กันทร ลักษ์และ พ.ต.ต.สังวร วันทะวี พงส. (สบ.2) ได้นำตั ว ผู้ ต้ อ งหาทั้ ง 3 คนไปฝากขั ง ที่ ศ าล จังหวัดกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์จ.ศรีสะเกษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

จับ “แก๊ง 8 เซียน”

ลักทรัพย์-ทุบกระจกรถ

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรีย ขอความร่วมมือสาธารณชนในการทำคดี หลอกลวงต้มตุ๋นเพื่อครอบครองทรัพย์สินที่ย่าน South Yarra ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 ในวันพฤหัสฯที่ 17 กุมภาพันธ์ 2011 ชายคนหนึ่งและผู้หญิงอีกคนหนึ่ง ได้ใช้บัตรเครดิตที่ขโมยมาทำการซื้อสินค้าในร้านสองแห่งที่ถนน Chapel St. ย่าน South Yarra ทั้งสองพยายามจะซื้อเครื่องประดับอัญญมณีที่ร้านที่ถนน Toorak Rd. ย่าน South Yarra แต่ไม่เป็นผลสำเร็จเนื่องจากเจ้าของร้านเริ่มแสดง ความสงสัย ชายผูต้ อ้ งสงสัยเป็นชาวคอเคเชียน อายุประมาณ 28 ถึง 32 ปี สูงประมาณ 167 ซม. รูปร่างปานกลางและไว้ผมสั้นขณะก่อเหตุเขาสวมหมวกสีขาว กางเกงคล้ายกางเกงฟุตบอลอย่างหลวมสีดำ เสื้อยืดแขนสามส่วนสีดำ มี ตัวหนังสือสีขาวสวมรองเท้าซ้อมวิ่งสีดำ หญิงผู้ต้องสงสัยเป็นชาวคอเคเซียน อายุประมาณ 20 ถึง 23 ปี สูง 162 ซม. รูปร่างปานกลาง ไว้ผมสีบลอนด์ยาวตรงขณะเกิดเหตุเธอสวมกางเกงขา สามส่วนสีเขียว เสื้อสายเดี่ยวตัวยาวสีเขียวสวมรองเท้าซ้อมวิ่งสีขาว และ สะพายกระเป๋าสีชมพู ผู้ใดรู้จักหรือเคยพบเห็นสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ crimestoppers โทร หมายเลข 1800 333 000 หรือที่เว็บไซต์ www.crimestoppers.com.au (กรุณาอ้างถึงคดีที่ CA 5467)

พระรามเก้า ซอย 26 เมื่อรถดังกล่าวขับออก จากซอยเจ้าหน้าที่แจ้งให้หยุดแต่กลับพุ่งชนรถ สายตรวจทำให้ ร.ต.ท.พิชัย บาดเจ็บที่ศีรษะ ก่อนมาจับกุมได้ทราบชื่อผู้ขับขี่ นายฐาปกรณ์ และมี นายชาญพจน์ นั่งมาด้วย ตรวจค้ นในรถยนต์ พ บกระเป๋ า ถื อ แบบ ผูห้ ญิงตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าของถูกลักไปและ นครบาลแถลงโชว์รวบแก๊ง “8 เซียน”ก่อเหตุลักทรัพย์-ทุบกระจกรถ แจ้งความไว้ทส่ี น.วังทองหลาง ต่อมาจึงประสาน ฝ่ า ยสื บ สวน สน.มั ก กะสั น ขยายผลพบว่ า วันที่ 14 มิ.ย. เมื่อเวลา 11.00น.ที่กอง เอก แซ่ลี้ อายุ 40 ปี ซึ่งเป็นผู้รับซื้อของที่ได้ ผู้ต้องหามีพฤติกรรมกระทำความผิดเป็นขบวน บัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.)พล.ต.อ.วิเชียร มาจากการกระทำผิดพร้อมของกลาง 19 รายการ การมีการแบ่งหน้าที่กระทำการต่อเนื่องหลาย พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ. ประกอบด้ ว ย โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ 11 เครื่ อ ง พื้นที่ในเขต บก.น.1, 2, 4 และ 5 และเรียก ตร.) พล.ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบช.น. พล. นาฬิกา 7 เรือน กระเป๋าสตางค์ 7 ใบอุปกรณ์ ตนเองว่า “แก๊ง 8 เซียน” ซึง่ มีผรู้ ว่ มขบวนการ ต.ต.วิชัย สังข์ประไพ ผู้บังคับการตำรวจนคร เก็บข้อมูล (ทรัมไดฟ์) 11 เครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งหมด 8 คน บาล 1 (ผบก.น.1 ) พ.ต.อ.เอกรักษ์ ลิม้ สังกาศ โน๊ตบุ๊ก และ ไอแพด รวม 2 เครื่องกระสุน ต่อมาเจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่ห้องพักของ ผกก.สน.มักกะสัน พ.ต.ท.ไชยา กลางทัพ สวป. ปืนขนาด.38 จำนวน 45 นัดกระเป๋าสะพาย นายฐาปกรณ์ที่หอพักมโนรัตน์ อพาร์ทเมนท์ พ.ต.ท.ชูพงศ์ ยอดพราหมณ์ สว.สส.พร้อมกำลัง แบบผู้หญิง 16 ใบอุปกรณ์เสพยาจำนวนหนึ่ง ซอยนวมินทร์ 109 แขวง-เขตลาดพร้าว กทม. แถลงข่าวจับกุม นายฐาปกรณ์ หรือ เต้ กุล รถยนต์รถจักรยานยนต์และอื่นๆ พบของกลางหลายรายการ ต่อมาตรวจค้นห้อง ชฏาธร อายุ 22 ปี อยู่บ้านเลขที่ 81/91หมู่ 5 พล.ต.อ.วิ เ ชี ย ร กล่ า วว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ฝ่ า ย พัก นายชาญพจน์ที่หอพักลิฟวิ่งเพลส ห้องพัก แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. นายชาญพจน์ ป้องกันปราบปรามได้ตั้งจุดตรวจอาชญากรรม เลขที่ 204/3 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กทม. หรือ มิน้ ภูมี อายุ 31 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 21ซอย ที่แยกประดิษฐมนูธรรม พบรถเก๋งนิสสัน เซฟิ พบนางสาววิลาสินหี รือ ลูกหว้า เบ้าทอง ภรรยา โพธิ์แก้ว 3 แยก 12 แขวงคลองจั่น เขตบาง โร่ สีเทา ทะเบียน ฉก 599 กรุงเทพมหานคร ของนายชาญพจน์กำลังเสพยาเสพติดอยูจ่ งึ จับกุม กะปิกทม.นายแดนชัย หรือ โต้ง ราศีนิล อายุ ขับขี่มาท่าทางมีพิรุธและเมื่อเห็นจุดตรวจได้ขับ พร้อมของกลางอีกหลายรายการ 30 ปีอยูบ่ า้ นเลขที่ 46 หมู่ 8 ต.พุเตย อ.วิเชียร รถหลบหนี ทางร.ต.ท.พิชยั รักษาคม รองสวป. จากนัน้ ขยายผลจับกุม นายแดนชัยผูล้ งมือ บุรี จ.เพชรบูรณ์ และจับกุม นายสมพร หรือ สน.มั ก กะสั น ขั บ รถติ ด ตามไปถึ ง ปากซอย ตระเวนทุบกระจกรถ แล้วนำไปขายให้นายสม ั ซือ้ ทรัพย์สนิ จากการกระทำความ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 15 พรซึง่ เป็นผูร้ บ

ผิดโดยนัดพบกันที่อาบอบนวดเมรี เพื่อตีราคา ทรัพย์สนิ ก่อนที่ นายสมพร จะโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารเป็นงวดๆ ต่อมาไปตรวจค้นห้องพักที่ ภู ไพศาล แมนชั่ น ซอยมิ ส ที น แขวง-เขตสะพานสู ง กทม.และบ้านเช่าไม่มีเลขที่ ซอยพัฒนาการ 13แขวง-เขตสวนหลวง กทม.พบของกลางอีก จำนวนหนึ่งเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินบางส่วน พบว่าถูกลักไปจากการทุบกระจกรถในพื้นที่ สน.ห้วยขวาง จึงนำส่ง สน.ห้วยขวาง ดำเนินคดี พล.ต.ต.วิชัย กล่าวว่า แก๊ง 8 เซียนมี ผู้ต้องหาทั้งหมด 8 คน ขณะนี้จับกุมได้แล้ว 3 คนหลบหนี 5 คน ก่อเหตุโดยใช้ไขควงปาก แบนทุบกระจกรถ ก่อเหตุมาไม่ต่ำกว่า 40-50 ครั้งนอกจากนี้พบว่าแก๊งดังกล่าวยังพัวพันกับ ขบวนการค้ายาเสพติดด้วยโดยจะให้ฝา่ ยสืบสวน สน.มักกะสันขยายผลจับผูร้ ว่ มขบวนการทัง้ หมด ต่อไป เบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหามียาสพติดให้ โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้าและยาไอซ์), ต่อสู้ ขัดขวางเจ้าพนักงานทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีต่ ามกฎหมาย, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครอง โดยผิดกฎหมาย,ร่วมกันลักทรัพย์หรือรับของโจร จากนั้ น มี ผู้ เ สี ย หาย ขอตรวจสอบและ ยืนยันทรัพย์สิน


ปมคดีพระวิหาร ศาลโลก

มรดกเลือด ชี้ชะตาประชาธิปัตย์

พระกับสิทธิทางการเมือง โดย.........สมชาย เม่นแย้ม ในช่วง ๒-๓ สัปดาห์ที่ ผ่านมา มีขา่ วเรือ่ งพระเรียกร้อง สิทธิเลือกตัง้ มีทง้ั คนทีเ่ ห็นด้วย และไม่ เ ห็ น ด้ ว ย และก็ มี ก าร หยิ บ กฎหมายมาอ้ า งว่า มีข้อ บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว ว่ า ห้ า มพระยุ่ ง เกี่ยวกับการเมืองแน่นอนครับ พระก็ ค งสวนกลั บ ไปว่ า กฎ หมายใครก็เขียนได้ ใครมีอำ นาจคนนัน้ ก็เขียนกฎหมาย พระ ไม่มีอำนาจเลยเขียนไม่ได้ ผมเห็นด้วยที่พระจะตอบ โต้อย่างนัน้ แต่ผมก็ไม่เห็นด้วย ที่จะอ้างเอากฎหมายมาสะกัด กั้นพระในเรื่องดังกล่าว เพราะ เรื่องนี้ มีความละเอียดอ่อนที่ กฎหมายอาจจะเข้าไม่ถึง บางพวกก็อา้ งว่าพระเป็นประชาชน ทำไมจึงจะไร้สทิ ธิทางการเมือง พระไม่ใช่ประชาชนนะ ครับ ประชาชนมีเมียได้ แต่พระมีเมียไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระจึงไม่ใช่ประชาชนแหงๆ แล้วพระเป็นอะไร คำตอบ พระก็คือพระนั่นเอง พระมีบทบาทอะไรในสังคม พระอยู่ในฐานะผู้สืบทอดพระพุทธศาสนา และมีบทบาท ในฐานะผู้เผยแพร่พุทธศาสนาต่อประชาชน แสดงว่าพระมีฐานะทางสังคม (ค่านิยม) สูงกว่า ประ ชาชน เมื่อประชาชนพบพระ ประชาชนจะแสดงความเคารพด้วยการไหว้หรือกราบ เพราะฉะนั้น พระต้องไม่ธรรมดาแน่ๆ ถึงมีวลีเปรียบเทียบว่า “อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อ” พระเครื่องนะครับ ไม่ใช่พระคน พระกับครูมีความคล้ายกันอยู่อย่างหนึ่ง คือ ความเป็นกลาง ครูเมื่อปฎิบัติต่อนักเรียน ต้องมีความเป็นกลางไม่เอนเอียง ถึงรูปหล่อพ่อรวยก็ไม่สน เช่น สมมุติว่านักเรียนเกิดมีการลง คะแนนเสียงกันว่าจะกระทำกิจการหนึ่งใดดี สมมุติว่าคะแนนเท่ากัน นักเรียนจึงเสนอให้ครู ช่วยตัดสินใจออกเสียงให้ฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นการชี้ขาด ครูที่มีหลักคิดว่า ตนเป็นผู้ที่นักเรียน ให้การยอมรับ ครูต้องเอาจิตใจของนักเรียนทั้งหมดมาไว้ในกำมือ ครูคนนั้นต้องเป็นกลาง ครู จะออกเสียงไม่ได้ มิเช่นนัน้ ครูจะได้นกั เรียนเพียงกลุม่ เดียว พระก็เช่นกัน คิดว่าพรรคการเมืองนี้ ถูกใจ แล้วก็เลือกพรรคนั้น การเลือกพรรคการเมืองหนึ่งใดเป็นภาวะที่จิตไม่บริสุทธิ์ พระมี ทางเลือกทางเดียวเท่านั้น คือ ทางที่เป็นกุศลและเป็นทางที่ปราศจากอธรรม แต่พรรคการเมือง ใดเป็นธรรมกับอธรรมนั้นบอกยาก บางคนอาจจะบอกว่า โอ๊ย พระคิดอย่างนั้นก็ไม่มีใครรู้หรอกไม่ผิดหรอก ผมจะยกข้อ บันทึกในพระไตรปิฎกมาประกอบการพิจารณา มีอยู่ที่หนึ่ง ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสสอน ว่า ห้ามพระดื่มสุราและเมรัย ผู้ใดดื่มจะมีความผิดขึ้นอาบัติปาจิตตีย์ แม้กระทั่งน้ำนั้นไม่ใช่ เหล้าหรือเมรัย แต่ถ้าภิกษุคิดว่าน้ำนั้นเป็นสุราหรือเมรัย แล้วดื่มเสีย ก็ต้องอาบัติเช่นกัน จิต เป็นเรื่องใหญ่ในพุทธศาสนา แค่คิดบิดๆ ก็ผิดแล้ว หรือไม่ก็อาจจะเป็นไปได้ว่า พระเกิด “อิน” กับพรรคการเมืองหนึ่งใด แล้วเทศนาเชียร์ ขึน้ มาก็จะมีปญ ั หาตามมานับไม่ถว้ น เช่น พระทีเ่ ชียร์พรรคเพือ่ ไทย ขณะเทศนาสอนประชาชนก็ พูดแต่ด้านบวกของพรรคเพื่อไทย หรือพระที่เชียร์พรรคประชาธิปัตย์ ก็จะพูดแต่ด้านบวกของ พรรคประชาธิปัตย์ เช่นนี้แล้ว พระย่อมได้รับความเคารพจากประชาชนเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น ผลของการเอนเอียงดังว่านั้น ไม่เพียงแต่จะทำให้ประชาชนเสื่อมศรัทธาพระ เพราะพระ เอนเอียงไปฝ่ายตรงข้ามกับตน แต่ประชาชนจะมองพระด้วยสายตาใหม่ ที่ไม่เคารพพระเท่าที่ ควรจะเป็น เพราะอะไรหรือครับ เพราะประชาชนเชื่อว่า พระต้องมุ่งธรรมหนีอธรรมอย่างไรล่ะครับ แสดงว่าพรรคที่พระ ไม่ชอบเป็นพรรคอธรรมนั่นเอง เป็นพระลำบากนะครับ มีอาหารอร่อยอยู่ตรงหน้า จะฉันให้เต็มที่ก็ไม่ได้ อาหารไม่ อร่อยจะละเลยก็ไม่ได้ ชอบพรรคโน้น ไม่ชอบพรรคนี้ จะเลือกก็ไม่ได้ ถ้าเลือกมันไม่บริสทุ ธิ์ สิง่ ที่พระทำได้แล้วไม่มีใครว่าท่าน คือ ช่วยโฆษณาให้ประชาชนไปเลือกตั้ง และอย่าขายเสียง แค่นี้ก็น่าจะพอสำหรับพระแล้ว

ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์ -ปม คดีปราสาทพระวิหารทีก่ ำลังงวดเข้า มาหลังการไต่สวนของศาลโลกตาม คำขอคุ้มครองชั่วคราวของกัมพูชา ซึ่ ง ขอให้ ไ ทยถอนทหารออกจาก บริเวณปราสาทพระวิหาร รวมทั้ง การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก ที่ ยั ง ลู ก ผี ลู ก คนว่ า จะเลื่ อ นการ พิจารณาแผนบริหารจัดการตามข้อ เสนอของไทยหรือไม่เป็นปมเงื่อน สำคัญต่อคะแนนเสียงเลือกตั้งของ พรรคประชาธิปัตย์ซึ่งเสี่ยงถูกตราหน้าว่าทำให้ ไทยเสียดินแดนรอบสองหรือไม่ ภายหลังการไต่สวนคดีของศาลยุติธรรม ระหว่ า งประเทศในคำขอมาตรการคุ้ ม ครอง ชั่วคราวของกัมพูชาอันเกี่ยวเนื่องมาจากคดีขอ ให้ ตี ค วามคำพิ พ ากษาคดี ป ราสาทพระวิ ห าร ระหว่างวันที่ 30 - 31 ก.ค. 2554 ที่ผ่านมา เสร็จสิ้นลง ประธานศาลโลกได้ ข อให้ ฝ่ า ยไทยและ กัมพูชาจัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมภายในวันที่ 7 มิ.ย. 2554 จากนั้ น ศาลจะส่ ง คำชี้ แ จงของแต่ ล ะ ประเทศให้อีกฝ่ายหนึ่งทำข้อมูลแย้งและส่งคืน ศาลภายในวันที่ 14 มิ.ย. 2554 หลังจากนั้น คาดว่าประมาณ 3 สัปดาห์ศาลโลกจะมีคำตัดสิน ว่าจะรับหรือไม่รับคำขอให้มีมาตรการคุ้มครอง ชั่วคราวที่กัมพูชาขอให้ศาลมีคำสั่งให้ไทยถอน ทหารออกจากบริเวณปราสาทพระวิหารทันที และไม่มีเงื่อนไข หากไล่เลียงเวลาแล้วประมาณการว่าศาล โลกอาจจะมีคำตัดสินรับหรือไม่รบั คำขอคุม้ ครอง ชั่วคราวฯประมาณปลายเดือนมิ.ย. หรือต้นก.ค. ซึ่งเป็นช่วงที่ใกล้เคียงกับกำหนดการเลือกตั้ง ทั่วไปที่จะมีขึ้นในวันที่ 3 ก.ค. 2554 กรณีนี้จะเป็นประเด็นสำคัญที่พรรคประ ชาธิปัตย์ลุ้นระทึกว่าคำตัดสินของศาลจะออก มาในทิศทางใดซึ่งขณะนี้ไม่มีใครคาดคะเนได้มี แต่ต้องรอการวินิจฉัยจากศาลโลกเท่านั้น แม้ว่า ตั ว แทนทั้ ง ฝ่ า ยไทยและกัมพูชาต่างเชื่อมั่นว่า เอกสารหลักฐานต่างๆที่ฝ่ายตนเสนอต่อศาลนั้น จะสามารถโน้มน้าวศาลให้เห็นพ้องด้วย ฝ่ายกัมพูชาซึง่ เป็นผูย้ น่ื คำตีความและคำขอ คุ้มครองชั่วคราวกล่าวอ้างว่า คำตัดสินของศาล โลกเมือ่ ปี 2505 ตัดสินให้ตวั ปราสาทพระวิหาร เป็ น ของกั ม พู ช าไปแล้ ว ตามแผนที่ 1 ต่ อ 200,000 ทีก่ มั พูชายึดถือ ซึง่ รวมถึงบริเวณพืน้ ที่ 4.6 ตร.กม. ด้วย ขณะที่ฝ่ายไทย โต้แย้งว่าคำ ตัดสินของศาลโลกครั้งนั้นตัดสินเฉพาะตัวปรา สาทไม่ ไ ด้ ตั ด สิ น เรื่ อ งเส้ น เขตแดนและไทยก็ ปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลโลกครบถ้วนแล้ว มีการขีดเส้นรอบอาณาบริเวณตัวปราสาทให้ แล้วและกัมพูชาก็ยอมรับโดยมิได้ทักท้วงใดๆ จนกระทั่งเมื่อปี 2550 กัมพูชาเอาปราสาทพระ วิหารไปขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่เพียงฝ่ายเดียว จึงอยากได้พื้นที่ 4.6 ตร.กม.รวมเข้าไปด้วยเพื่อ ให้แผนบริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระ วิหารมีความสมบูรณ์

ในมุมมองของกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ซึ่งชุมนุมเคลื่อนไหวในประ เด็นปราสาทพระวิหาร มองว่าการต่อสู้ทางคดี ของรัฐบาลไทยแม้จะไปในทิศทางที่กลุ่มพันธ มิตรฯ เสนออยู่บ้าง เช่นการยืนยันคำตัดสิน ของศาลโลกเฉพาะตัวปราสาทพระวิหารไม่เกีย่ ว กับเส้นเขตแดน แต่ ป ระเด็ น สำคั ญ ที่ สุ ด คื อ การปฏิ เ สธ อำนาจศาลโลกรัฐบาลไทยกลับไม่ทำ เพราะ การที่ฝ่ายไทยขอให้ศาลวินิจฉัยอำนาจของศาล เท่ากับเป็นการยอมรับอำนาจศาลโลกว่าศาลมี สิทธิ์วินิจฉัยว่าศาลมีอำนาจหรือไม่ หากศาล วินจิ ฉัยว่าศาลมีอำนาจ เท่ากับไทยตกอยูใ่ นภาวะ สุ่มเสี่ยงและขึ้นอยู่กับว่าศาลโลกจะมีคำตัดสิน คำขอของกัมพูชาออกมาเช่นใดทั้งประเด็นขอ คุ้มครองชั่วคราว และการตีความคำพิพากษา เมื่อปี 2505 ไม่เพียงแค่การไม่ประกาศไม่ยอมรับอำนาจ ศาลโลกเท่านั้นการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยถอน ตัวออกจากคณะกรรมการมรดกโลกก็ได้รับการ เพิกเฉยเช่นกัน กลุม่ พันธมิตรฯ เห็นว่า รัฐบาล ไทยเดินเกมตามก้นกัมพูชามาตั้งแต่ต้นจนถึง บัดนี้และมีความสุ่มเสี่ยงที่ไทยจะแพ้ในเวทีโลก ซึง่ หากเป็นเช่นนัน้ ไทยไม่เพียงแต่ตอ้ งถอนทหาร ออกจากพืน้ ที่ 4.6 ตร.กม.เท่านัน้ แต่พน้ื ทีต่ ลอด เส้นเขตแดนตลอดแนวทั้งทางบกและทางทะเล ซึ่งมีทรัพยากรปิโตรเลียมมหาศาลก็จะสูญเสีย ไปด้วยเช่นกัน กล่าวสำหรับกรณีการขึน้ ทะเบียนปราสาท พระวิหารเป็นมรดกโลกนั้นเรื่องนี้เป็นที่ชัดแจ้ง ว่ากัมพูชาไม่ได้มีความจริงใจมาตั้งแต่ต้น ดัง ถ้อยแถลงของคณะผู้แทนรัฐบาลไทยชี้แจงต่อ ศาลโลกว่า “ก่อนหน้านี้ เมื่อปี 2546 รัฐบาล ทั้งสองฝ่ายเคยตกลงจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ระดับรัฐมนตรีเพือ่ พัฒนาพืน้ ทีป่ ราสาทพระวิหาร ร่วมกันซึ่งได้มีการหารือกันเกี่ยวกับความเป็น ไปได้ในการขอขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหาร ร่วมกันแต่เมื่อปี 2547 กัมพูชากลับไปยื่นเรื่อง ขอขึน้ ทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก แต่ฝ่ายเดียวโดยไม่ได้แจ้งให้ไทยทราบ อีกทั้ง ได้ออกพระราชกฤษฎีกาเมื่อปี 2549 กำหนด ขอบเขตของปราสาท ซึ่งล้ำเข้ามาในดินแดน ไทย “ขณะที่ในพื้นที่ ฝ่ายกัมพูชาก็ได้รุกล้ำ เข้ามาโดยการสร้างถนน วัด และชุมชนซึ่ง นอกจากจะละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่ง ดินแดนของไทยแล้ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 16


กกต.จะให้โจร 500 เข้าสภาหรือ? โดย.........โสภณ องค์การณ์

คณะกรรมการการเลือกตัง้ หาเหตุกอ่ เรือ่ ง ใหม่ให้เป็นประเด็นถกเถียง ในยามที่ความน่า เชือ่ ถือและศรัทธาของประชาชนในองค์กรอิสระ แห่งนี้แทบไม่เหลือแม้กาก คงเป็นเพราะกินข้าวมื้อเที่ยงอิ่ม จิ้มฟัน แล้วไม่มีอะไรทำวันพุธมั้ง กกต.จึงซุ่มถกเรื่อง ป้ายหาเสียง เมื่อเมื่อยปากได้ที่แล้ว ก็ให้ 1

ใน 5 ออกมาจีบปากจีบคอ แถ-ลง มติ 4-1 อยากให้ กทม. เก็บป้าย “อย่าปล่อยสัตว์เข้า สภา” โหวตโนของพรรคเพื่อฟ้าดิน ช่วงแถลงให้ผู้สื่อข่าวฟัง ไม่มีหน้าหญิง หรือหน้าชาย แอ่นอกโชว์วา่ ตัวเองเป็น 1 เสียง แหกมติเสียงส่วนใหญ่! เป็น 1 เสียงแหกหน้า กกต. ว่าเป็นมติไม่เป็นเอกฉันท์

ยังละเมิดบันทึกความเข้าใจฯ ปี 2543 ด้วยไทยได้พยายามเจรจาแก้ไขปัญหาเหล่านี้ หลายครัง้ แต่ไม่ประสบผลและไทยก็ได้ประท้วง การกระทำดังกล่าวของกัมพูชามาโดยตลอด “ปราสาทพระวิหารได้รบั การขึน้ ทะเบียน เป็นมรดกโลกเมื่อปี 2551 ซึ่งจำกัดเฉพาะตัว ปราสาทและกัมพูชามีพันธกรณีที่จะต้องเสนอ แผนบริหารจัดการให้คณะกรรมการมรดกโลก เห็นชอบ อย่างไรก็ดี ตลอดกว่า 2 ปีที่ผ่านมา กัมพูชายังไม่ประสบความสำเร็จในการผลักดัน เรือ่ งนี้ เพราะไทยไม่สามารถยอมรับแผนบริหาร จัดการที่กระทบสิทธิเหนือดินแดนของไทยได้ และโดยที่ดินแดนไทยส่วนที่กัมพูชาอ้างสิทธิ เป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการขึ้นทะเบียน ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกให้สำเร็จและ สมบูรณ์ซึ่งทั้งสองประเทศก็ทราบดี และนั่น คือเหตุผลที่ไทยได้เสนอให้มีการขึ้นทะเบียน ร่วมหลายครั้งแต่กัมพูชาปฏิเสธมาโดยตลอด” เมื่อกัมพูชาไม่บรรลุเป้าประสงค์ในการ ขึน้ ทะเบียนมรดกโลกปราสาทพระวิหารซึง่ หมาย รวมถึงแผนบริหารจัดการโดยรอบให้สมบูรณ์ ได้จึงสร้างความขัดแย้งสร้างสถานการณ์เกิด เหตุปะทะกันในพื้นที่ แล้วกัมพูชาก็นำเรื่องขึ้น สู่ศาลโลกขอคุ้มครองชั่วคราวเพื่อให้ไทยถอน ทหารออกบริเวณทีจ่ ำเป็นสำหรับกัมพูชาในการ เสนอแผนบริหารจัดการให้ทันการพิจารณาของ คณะกรรมการมรดกโลกในปลายเดือนมิถนุ ายน

2554 นี้ ประเด็นเรือ่ งมรดกโลกนัน้ แรกทีเดียวพรรค ประชาธิ ปั ต ย์ มี ค วามเชื่ อ มั่ น ว่ า จะมี “ข่ า วดี ” ในการประชุมนอกรอบแบบทวิภาคีระหว่างไทยกัมพูชา ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ค. ทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสโดยฝ่ายไทยเสนอให้เลื่อนการ พิจารณาแผนดังกล่าวออกไปก่อนเนื่องจากแผน ดังกล่าวไม่มคี วามสมบูรณ์และทีส่ ำคัญคือมีพน้ื ที่ บางส่วนรุกล้ำเขตแดนไทย แต่ข้อเสนอของฝ่ายไทยไม่บรรลุผลแผน บริหารจัดการพื้นที่รอบปราสาทพระวิหาร ยัง บรรจุอยูใ่ นวาระลำดับที่ 62 ในการประชุมใหญ่ คณะกรรมการมรดกโลก ระหว่างวันที่ 19-29 มิถุนายนนี้ ที่ประเทศฝรั่งเศสและขึ้นอยู่กับว่า คณะกรรมการมรดกโลกจะพิจารณาเช่นใด ถึงเวลานี้ ก่อนที่ศาลโลกจะมีคำวินิจฉัย ในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า รัฐบาลไทยจึงยังพอ มีเวลาทีจ่ ะรีบตัดสินใจยืน่ คำประกาศไม่รบั อำนาจ ศาลโลกเพื่อชิงออกจากเกมที่กัมพูชาวางเอาไว้ แทนการถลำลึกเข้าสู่กับดักของกัมพูชาซึ่งผูก โยงผลคดีทศ่ี าลโลกต่อเนือ่ งมาถึงการขึน้ ทะเบียน ปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก เว้นเสียแต่ว่า พรรคประชาธิปัตย์ต้องการเลือกที่จะยืนอยู่บน จุดเสี่ยงที่ทำให้ประเทศไทยเสียดินแดนซ้ำรอย ประวัตศิ าสตร์อกี ครัง้ หากเป็นเช่นนัน้ ก็คาดหมาย ได้เลยว่าเลือกตั้งคราวนี้ประชาธิปัตย์อาจไปไม่ ถึงฝัน

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 17

ฟ้องให้เห็นความแตกต่างด้านความคิด มุมมองกฎหมายใน 5 กกต! สร้างปัญหาต่อ เนือ่ งให้พวกกูรู กูรู้ และสูร่ เู้ ถียงกันเพือ่ ลดความ ร้อนวิชา! พรรคเพื่อฟ้าดิน เจ้าของป้ายจะไปร้อง ศาลปกครองให้ระงับการเก็บป้าย ถ้ารู้มติกกต. อย่างเป็นทางการ ฟังเหตุผลการแถ-ลงของ กกต.ชาวบ้าน รูส้ กึ ทะแม่งๆ สงสัยว่ามีวาระแฝงเร้น หรือกกต. ร้อนตา ร้อนปาก ร้อนท้องแทนใคร! ยุค “เสี่ยหมัก” ยังมีชีวิต มักใช่สำนวน แนวเหน็บเจ็บๆ “มีใครเจ็บป่วยจะเป็นจะตาย ญาติใคร เสียเรอะ?” ฮ่า! กกต. แถ-ลงว่า ป้าย “โหวตโน”อย่า ปล่อยสัตว์เข้าสภา ไม่ใช่ป้ายหาเสียง! พิลึก จริง! กกต. น่าจะมีความฉลาดตกค้างบ้างว่า ประชาชนมีสิทธิ์รณรงค์ทางการเมืองเหมือน ป้ายผลาญเงิน “โปรดเลือกคนดีเข้าสภา”เพราะ ทุกครั้งได้แต่คนเลวเข้าสภา จากส.ส.เลว เลือกใหม่ก็ได้เลวกว่าเดิม ถึงขั้นเปรียบเทียบให้เห็นว่า “เลวมาก เลวน้อย” แม้แต่ “เสี่ยมาร์ค โพเดียมเลี่ยมทอง” ยังยอมรับสภาพ ตากหน้าออดอ้อนให้ ชาวบ้าน “ออกมาเลื อ กคนเลวน้อยที่ สุดยังดีกว่า โหวตโนให้คะแนนเสียเปล่า”

เห็นหรือยังแสดงว่าพวกที่เสนอหน้ามา ให้เลือกนั้น “ไม่มีคนดี” และไม่ได้ยินผู้สมัคร ส.ส. คนไหนทักท้วง โวยวายว่าคำพูด “เสี่ย มาร์ค” นั้น “ไม่เป็นจริง” ถ้าไม่เลวจริงตามที่ “เสี่ยมาร์ค” อ้าง คงมีบางกลุ่มออกอาการปวดแสบ ปวด ร้อนในท้อง ถึงขั้นจะเป็นจะตายแล้ว! มติของ กกต. คล้ายกับว่า “อยากปล่อยสัตว์เข้าสภา” ชาวบ้านสงสัยว่าผู้สมัคร ส.ส. คุณ “ดำ นุย้ ” ถือสิทธิอ์ ะไรโชว์ภาพอุม้ หมีแพนด้าหาเสียง มีเจตนาเช่นใด! จะเอาหมีแพนด้าเข้าสภาหรือ? ได้หมีแพนด้า สัตว์สงวนหายากมาจาก ไหน? ใช้ความเป็น ผอ. องค์การสวนสัตว์หา ประโยชน์จากหลินปิงใช่มั้ย! เอาเถอะ เมื่อกกต. ลงมติไม่เอกฉันท์เรื่องป้าย “โหวตโน” “อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา” ต้องมีเหตุผล น่าเชื่อถือ ฟังได้ ยกแม่น้ำทั้งห้ามาแถ-ลงให้ชาวบ้านเข้าใจ มากกว่านี้! สัตว์ 5 ตัวนั้น มี 4 ตัวเป็นสัตว์โลกผู้ น่ารักกว่านักการเมืองเขี้ยวโง้ง เกล็ดแตกลาย งาแน่ๆ กกต. ได้ฉายาโก้ว่าเป็น “5 เสือ”ช่วง หลังถูกล้อเลียนว่าเป็น “5 เสือกระดาษ”ไร้ เขี้ยว บ้อท่า ทำงานไม่คุ้มค่าเงินภาษีของประชาชน! อ่านต่อหน้า 19


I T haiozonline.com เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

CHROME - WEB BROWSER

ท่านผู้อ่านเคยมีอาการเบื่อกับการใช้งาน คอมพิวเตอร์บ้างมั๊ยครับ??? -เปิดเครื่องมาแล้วช้ามากกว่าจะทำงานได้ กว่าจะอ่านโน่น อ่านนี่ปาเข้าไป 5 นาที -หรือ เคยเบื่อในการคลิกเข้าอินเตอร์เน็ต แต่ละเว็บไซต์ เข้าช้า รอนาน ยิ่งถ้าเป็นเครื่อง รุ่นเก่า spec เก่า ๆ ที่ไม่ค่อยเร็วด้วยแล้ว ยิ่ง ไปกันใหญ่ เข้าเว็บไซต์์เพื่ออ่านข่าวกว่าจะขึ้น มาได้แต่ละหน้า เรียกว่าไปชงกาแฟ แล้วกลับ มานั่งที่หน้าจอยังทัน นี่คือปัญหาที่ผู้เขียนพบ โดยเฉพาะการเปิดอินเตอร์เน็ตแล้วช้า น่าเบื่อ มาก เพราะกิจกรรมหลักประจำวันของผู้เขียน คือ การติดตามข่าวสารเมืองไทย ของเราผ่าน เน็ต แล้วจะแก้ปัญหาการเปิดอินเตอร์เน็ตช้า อย่างไร ??? -ซื้อเครื่องใหม่ ที่เร็วๆ นี่ก็เป็นการแก้ ปัญหาที่ตรงจุด แต่ใช้เงินมาแก้ปัญหา ต้นทุน แพงเกินไปครับ -การแก้ปัญหาแบบไม่ใช้เงินก็คือ การหา โปรแกรมที่ใช้เปิดอินเตอร์เน็ตตัวใหม่ ที่ไม่ใช่ ของwindow มาใช้งาน โดยปกติแล้ว ถ้าผูเ้ ขียน ใช้ operating system ของเครื่องเป็น window จะมี Internet Exploer (web browser) ที่เป็น รูปตัว e มาให้ที่หน้าจอ Desktop ของท่านผู้ อ่านเวลาจะเข้าอินเตอร์เน็ตเราจะคลิกที่นี่ มี Web Browser ของค่ายไหนบ้างที่ใช้ แทน Internet Exploer ได้ ??? มีของหลายค่าย ทั้ง Firefox, Safari, Google Chrome แต่ตัวที่ผู้เขียนจะแนะนำ ในวันนี้ คือ Google Chrome เข้าใจว่า CHROME เพิ่งเปิดตัวมาประ มาณปีหนึง่ ได้ ผูเ้ ขียนเคยโหลดมาใช้งานครัง้ หนึง่ แล้วตอนเปิดตัวครั้งแรก แต่ก็หยุดใช้งานไป เพราะคิ ด ว่ า คุ้ น เคยกั บ Internet Exploer มากกว่า ไม่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆ แต่มาพัก หลังนี่ เริ่มเบื่อในการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตที่ช้า มาก ก็เลยต้องกลับไปใช้ Chrome จริงจังอีก ซักรอบ แล้วก็ไม่ผิดหวังครับ อะไรที่ เ ป็ น ความแตกต่ า งระหว่ า งใช้ Exploer กับ Chrome ??? -แน่นอน ความเร็ว เร็วขึ้นอย่างเห็นได้ ชัด เพราะว่าผู้เขียนมีเครื่องรุ่นเก่า ที่เรียกว่า บางคนไม่ใช้งานแล้ว เป็นเครื่องแลปท็อปที่ ซื้อมาเกิน 5 ปีแล้ว หลังจากโหลด Chrome

การอ่านข่าวผ่านเน็ตทำได้ดีขึ้น พออ่านได้ ดี กว่าเดิมที่ต้องรอแล้ว รออีก จนไม่อยากอ่าน -การใช้งานที่เปลี่ยนไปชัดเจน เวลาใช้ Exploer เวลาเปิดเว็บไซต์์ใหม่ จะโชว์ชื่อเว็บที่ ด้านล่างของจอภาพ เพิ่ม ชื่อเว็บไปเรื่อยๆ แต่ Chrome ชื่อเว็บไซต์์ที่เราเปิดใช้งานจะโชว์ที่ ด้านบนจอภาพ เป็นเหมือนรูปแฟ้มกระดาษ เรียงซ้อนกันไปเรื่อยๆ -ความสะดวกในการใช้งาน เวลาปิดเครือ่ ง ไปแล้ว และเปิดเครื่องใหม่ เพื่อกลับมาใช้งาน อีกครั้ง Chrome จะโชว์เว็บไซต์ที่เราใช้งาน บ่อยๆให้เลยที่หน้าแรก เราสามารถคลิกไปที่ รูปเว็บไซต์ทเ่ี ราเข้าบ่อย ทำให้เราเข้าถึงเว็บไซต์ นั้นได้ทันที ไม่ต้องไปใส่ชื่อเว็บไซต์ใหม่แล้ว ก็เคาะ enter ในช่อง address -Chrome จะบอกว่ามเว็บไซต์์ที่เพิ่งปิด ไปกี่เว็บไซต์ ที่ด้านล่างมุมซ้ายมือ ของหน้า แรกตอนที่เรากลับมาใช้ใหม่หลังปิดเครื่องไป แล้ว ถ้าเราคลิกตรง หัวข้อเว็บไซต์ที่เพิ่งปิดไป หน้าจอก็จะโชวเว็บไซต์์ทั้งหมดที่ก่อนหน้านี้ เคยใช้งานได้เลยนีก่ ก็ รณีทก่ี อ่ นปิดเครือ่ งเราอาจ ทำงานค้างเอาไว้เปิดเครื่องมาอีกทีก็แค่คลิกปุ่ม เดียว เว็บที่เคยใช้ก็ออกมาแล้ว -ในขณะที่ท่านใช้ Chrome กรณีที่ท่าน ใช้งานเว็บไซต์อ์ ยู่ ด้านบนจอภาพจะมีการสอบ ถามเลยว่า ท่านจะแปลเว็บไซต์ที่ท่านใช้งาน อยู่เป็นภาษาของท่านมั๊ย??? ในที่นี้ก็คือ ภาษา ไทย เช่น ผู้เขียนเข้าไปใช้งาน net bank ของ Commonwealth อยู่ ทดลองคลิกปุ่มให้แปล เป็นภาษาไทย ครับก็ใช้ได้อ่านพอเข้าใจครับ สะดวกมากครับ นี่คือการแก้ปัญหาการสื่อสาร ของโลกปัจจุบนั โดย Google อะไรทีเ่ ป็นบริการ ของ Google ไม่ต้องกลัวเลยครับว่าจะไม่ได้ ใช้งานบน Chrome เค้าจะพยายามนำเสนอมา ให้ท่านผู้อ่านได้ลองใช้งานอย่างแน่นอน -เร็ว สะดวก เวลาท่านต้องการที่จะเข้า เว็บไซต์ใหม่ ท่านผู้อ่านก็คลิกเครื่องหมาย + ที่ด้านบนของจอภาพ ด้านขวามือสุดของหน้า จอภาพก็ จ ะโชว์ กล่ อ งให้ เ ราพิ ม พ์ address ใหม่ ที่เราต้องการจะไป แค่เราพิมพ์อักษรตัว เดียว ชื่อเว็บไซต์์เต็มๆก็โชว์ขึ้นมาให้เราแล้ว รวดเร็วมาก เช่น ผูเ้ ขียนพิมพ์แค่ตวั m ทีก่ ล่อง address ก็จะโชว์ชื่อเว็บไซต์์ที่เราเคยเข้าไปขึ้น มาชื่อเว็บเต็มๆเลยครับ ในกรณีนี้ผู้เขียนเคยเข้า เว็บไซต์ หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ ผู้เขียนคีย์คำว่า m ตัวเดียวเท่านั้น จะมีชื่อเว็บ manager.co.th ขึ้นมาให้อัตโนมัติทันทีไม่ต้องเสียเวลาพิมพ์เลย ครับ หลังจากนั้นก็เคาะ enter ก็เข้าถึงเว็บได้ เลย -ที่ด้านบนขวามือของ Chrome จะมีรูป คล้ายๆเครื่องมือที่ใช้ขันน๊อตเวลาเอาเม้าท์ไปชี้ จะมีคำอธิบายว่า ปรับแต่งและควบคุม Google Chrome ผูเ้ ขียนลองคลิกรูปนี้ จะมีเมนูยอ่ ยโชว์

ขึ้นมา อาทิเช่น หัวข้อประวัติการเข้าชม, การ ติดตั้ง Chrome เป็นหน้าแรก, การจัดการบุ๊ค มาร์ค คือการเซฟเว็บที่เข้าบ่อยๆหรือเว็บที่น่า สนใจเอาไว้ วันหลังเรียกมาใช้งานได้ง่ายๆไม่ ต้องจำชือ่ เว็บไซต์เ์ หล่านัน้ สามารถตัง้ เป็นหมวด หมู่ได้ (หัวข้อนี้ของ Chrome ก็คงคล้ายกับ หัวข้อ Tools ที่เป็นหัวข้อ ที่อยู่อยู่ด้านบน จอภาพ เวลาเราใช้งาน Internet Explore ) -เมื่อเราเข้าไปตอนติดตั้งครั้งแรก ที่หน้า http://www.google.com/chrome/intl/th/landing _chrome.html?hl=th จะเห็นหัวข้อด้านล่าง ซ้ายมือของจอภาพ เขียนว่า ส่วนขยายจาก Chrome และที่ด้านล่างขวามือ มีหัวข้อเขียน ว่า ธีมสำหรับ Chrome เรามาทำความเข้าใจ กับหัวข้อด้านซ้ายมือก่อนว่าคืออะไร คลิกส่วน ขยายจาก Chrome จะมี เ มนู โ ชว์ ขึ้ น มาว่ า Chrome web store ด้านล่างมีคำว่า ส่วนขยาย มีชื่อเว็บให้เลือก ผู้เขียนลองเลือก Tarad.com คลิก จะโชว์หน้าเว็บ อธิบายว่า “เราสามารถ ติดตั้ง Tarad.com ได้บน Chrome Browser โดยสามารถ ค้นหาสินค้า, ดูอนั ดับสินค้าทีข่ ายดี ของ TARAD.com, แสดงสินค้าที่อยู่ใกล้คุณ ณ.ขณะนั้น, เลือกตั้งหมวดหมู่สินค้าที่คุณชอบ และแจ้งเตือนและแสดงข้อความ Twitter ของ @tarad ซึ่งจะทำให้คุณไม่พลาดสินค้าดีๆ จาก TARAD.com อีกต่อไป ลองซะ” ครับก็ลอง ซะเลย ผู้เขียนคลิกคำว่า ติดตั้งซักพักก็จะมีรูป เว็บ TARAD.com ไปโชว์ทด่ี า้ นบนบนสุดของ จอภาพทดลองคลิกดู เราก็สามารถเข้าเว็บไซต์ TARAD.com ได้ทันทียังมีเว็บไซต์ Sanook. com อีกเว็บหนึ่งครับที่ผู้อ่านสามารถ ติดตั้งไว้ ที่ด้านบนจอภาพได้ ผู้เขียนลองอ่านไปเรื่อยๆ ที่หน้า Chrome web store ก็เข้าใจได้ว่า มัน ก็คล้ายกับ Android Market ของมือถือที่ใช้

แอนดรอย หรือ App Store บนมือถือ Iphone นั่นเอง -หัวข้อที่อยู่ด้านขวามือ ที่หน้าแรกของ จอภาพตอนที่เราจะติดตั้ง Chrome คลิกธีม (Theme)สำหรับChrome ในทีน่ ก้ี ห็ มายถึง back ground หรือพืน้ ด้านหลังของ Google Chrome หน้าจอจะโชว์ 2 หัวข้อ ให้เราเลือกว่า ธีมโดย ศิลปิน หรือ ธีมโดย Google เมื่อเราเลือก รูปภาพใด รูปภาพหนึ่งแล้ว ก็ต้องรอซักพัก เพือ่ ดาวน์โหลด รูปภาพนัน้ ไปเป็นพืน้ ด้านหลัง ของ Chrome (อันนี้ใน Internet Exploer ไม่ มีให้ใช้ครับ) น่าสนใจครับ ทำให้ไม่น่าเบื่อใน การใช้งาน เปลี่ยนภาพไปได้เรื่อยๆครับ สุดท้ายคือ แล้วเราจะติดตั้งอย่างไร ??? ไปที่ www.google.com/chrome แล้วก็ ทำตามขั้นตอนที่เค้าอธิบายเอาไว้ครับ ไม่ยาก ใช้เวลาไม่นาน ท่านก็จะได้ใช้เครื่องมือฟรีอีก ตัว ที่ทำให้ท่านไม่หงุดหงิด ง่าย รวดเร็วใน การท่องอินเตอร์เน็ต โชคดีนะครับ เจอกันใหม่ ฉบับหน้า หมายเหตุ: ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปที่ http://www. google.com/chrome/intl/th/landing_chrome. html?hl=th หรือ www.google.com/chrome เพื่ออ่านรายละเอียดของ chrome เป็นภาษา ไทยได้ด้วยตัวเอง เพื่อความเข้าใจเพิ่มเติมครับ และกรณีที่ผู้อ่านจะยกเลิกการติดตั้ง ให้ ไปที่ http://www.google.com/support/chrome/ ที่ด้านล่างขวามือของจอภาพ มีหัวข้อ การแก้ ปัญหา บรรทัดล่างสุด มีหัวข้อถอนการติดตั้ง Google Chrome ครับ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 18


กกต.จะให้โจร 500 เข้าสภาหรือ? ต่อจากหน้า 17 ล้มเหลวในการจับกุม สกัดกัน้ นักการเมือง ชั่วร้ายทุ่มเงินซื้อเสียง ติดสินบนเจ้าหน้าที่เข้า สภาโกงบ้านกินเมือง ข้อกล่าวหาร้ายแรงคือคำร่ำลือว่ามีพวก กกต. ในระดับต่างๆ สร้างรายได้พิเศษด้วยการ เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ แทนการใช้สายตาสอด ส่ายสืบเสาะหาตัวพวกซื้อเสียง! ความโหล่ยโท่ยอย่างน่าอนาถเท่ากับส่ง เสริมเปิดทางคนชั่วให้เข้าสภา กกต. แถ-ลงว่าป้าย “โหวตโน” ไม่มี เบอร์ ชื่อพรรค! พรรคเพื่อฟ้าดินก็เร่งอุดช่อง โหว่ มีเบอร์ ชื่อพรรค ตามความต้องการ! จากนั้นรอดูว่า กกต. จะเล่นไม้ไหนอีก ประเด็นคาใจของชาวบ้านพวกอยากมีสว่ น ร่วม ขอเสือกทุกเรือ่ ง คือป้ายหาเสียงมีขอ้ ความ “ทักษิณคิด เพื่อไทยทำ” หรือ “ทักษิณคิดยิ่ง ลักษณ์ทำ” ว่ากกต. เพิกเฉย ปล่อยไว้ได้อย่างไร น่าจะมีปัญหากับกฎหมายมากกว่าป้ายสัตว์ 5 ตัวด้วยซ้ำ กกต. แกล้งโง่ หรือเจตนาลืมแล้วว่า “ทักษิณ” ไม่ได้ถือสัญชาติไทย เป็นชาว

มอนเตเนโกร หนีโทษจำคุก 2 ปี มีหมายจับ ในคดีก่อการร้าย และคดีอาญาอื่นๆ! เท่ากับว่า กกต. ยอมให้อาชญากร “คิด วางแนวนโยบาย” แทนพรรคเพื่อเหลี่ยม พวกกูรโู้ วยวายซ้ำซากว่ากฎหมายเลือกตัง้ ได้ ห้ า มคนต่ า งชาติ เ ข้ า มามี ส่ ว นสนั บ สนุ น กิ จ กรรมการเมืองไม่ใช่เรอะ หรือยังอ้างด้านๆ ว่า ไม่มีหลักฐานยืนยันว่า “เหลี่ยม” เป็นชาวมอน เตเนโกร เมือ่ เจ้าตัวไม่อยูใ่ นประเทศไทยให้ตรวจ สอบ บ้านเมืองเราเสื่อมทรุดเพราะการเมืองมี แต่พวกกังฉิน ผลัดกันเข้ามาโกงกิน กอบโกย ผลประโยชน์ งาบหัวคิวหนัก ภาคธุรกิจเอกชนโวยว่าอัตราเงินสินบน ไต้โต๊ะถูกยกระดับจาก 30 เปอร์เซ็นต์ในยุค เหลี่ยมผยอง มาเป็น 50 เปอร์เซ็นต์! ที่ น่ า ประหลาดพิ ส ดารสุ ด ๆ คื อ ไม่ มี นักการเมืองหน้าไหนในซีกรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ออกมาปฏิเสธ แม้แต่แอะเดียว! โดยปกติ ถ้า ใครโดนกล่าวหาว่าขี้โกง ต้องเดือดเป็นฟืนเป็น ไฟ ขู่จะฟ้อง! แต่เรื่องนี้ปิดปากเงียบแสดงว่า ต้องมีส่วนร่วมและส่วนแบ่งแน่ๆ! เห็นหรือยัง! โดนกล่าวหาว่าเลว ก็ไม่ปฏิเสธ ไม่เดือดร้อน ถูกประจานว่า งาบหัวคิวคำโตถึง 50 เปอร์เซ็นต์เกินมาตรฐาน โลก ก็ยังไม่รู้สึกว่าต้องอายเสียชื่อเสียง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 19

กกต. ไม่ ป ลื้ ม ป้ า ย “โหวตโน อย่าปล่อยสัตว์เข้า สภา” แต่ปล่อยให้ทุรชนนัก เลื อ กตั้ ง ซื้ อ เสี ย ง ขึ้ น ป้ า ย ตระเวณโกหกพกลม หลอก ชาวบ้าน ทุ่มเงินหาทางเข้า สภาฯ เอาเสียงไปขายแลก เงิ น ถอนทุ น บวกกำไรจน บ้านเมืองจะล่มจม! กกต.ไม่ ต้องรับผิดชอบอะไร บ้านเมืองมีเรื่องโหล่ย โท่ย ไร้สาระมากเกินแล้ว ไหนๆชาวบ้ า นไม่ ศ รั ท ธา เชื่อถือ กกต.มีแต่ปญ ั หาฉาวโฉ่ ซ้ำซากทัง้ 5คนน่าจะพิจารณา ล้างบาป สร้างคุณแผ่นดิน สกัดโจร 500 ไม่ให้เข้าสภา ด้วยการลาออกยกชุด ไม่ตอ้ ง มีเลือกตั้ง! ดีมั้ยนิ! อิอิอิ!!!


เศรฐกิจเติบโตคือกุญแจสู่ FX trading ตลาดการค้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่าง ประเทศ (FX trading) อาจจะดูสับสนสำหรับ ผู้ที่ยังใหม่ต่อโลกการค้าที่น่าตื่นเต้น แต่วิถีทาง ของการดำเนินตลาดประเภทนี้แท้จริงแล้วไม่ ยุ่งยากซับซ่้อนอย่างที่คิด ในการทำการค้า.. ประเทศที่ดำเนินไป ด้วยดีในเทอมของเศรษฐกิจจะเห็นค่าเงินของ ตนอยูส่ ถานะดี ในทางกลับกันประเทศทีม่ เี ศรษฐ กิจไม่ดีก็จะพบกับค่าเงินของตนตกลง ในปีนี้ เราได้เห็นค่าเงินดอลล่าร์ออสเตร เลียแข็งแรงดี มันเคลือ่ นตัวผ่านค่าเงินดอลล่าร์ สหรัฐอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เนื่องจากเศรษฐกิจ ของออสเตรเลียเป็นหนึ่งในประเทศที่แสดงผล งานทางเศรษฐกิจที่ดีที่สุดในโลก ในทำนองเดียวกัน, ดอลล่าร์สหรัฐประสบ ความติดขัด เนือ่ งจากอัตราการว่างงานของประ เทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้กำลัง เข้าใกล้ 10% และการเติบโตก็เป็นไปอย่าง เฉื่อยชา ในปีนี้ ผลกระทบของเศรษฐกิจภายใน ประเทศ ได้ถูกครอบงำในสองสถานและทั้ง สองเป็นผลมาจากวิกฤติการณ์การเงินของโลก ที่ยังคงส่งผลต่อตลาดการค้า การกลับคืนมาค่าเงินออสซี่ ค่าเงินดอลลาร์ออสเตรเลียเป็นเรื่องใหญ่ ในปีนี้ การเพิม่ ค่าอย่างรวดเร็วของเงินเอ-ดอลล่าร์

ได้กลายเป็นที่สนใจของนักค้าเงินตรา หลังจาก มันได้ผ่านอัตรา 1 ดอลล่าสหรัฐในเดือนพฤศ จิกายนเป็นครั้งแรกนับจากมีการลอยตัวในปี 1983 เงินดอลล่าร์ออสเตรเลียได้กลายเป็นเงิน ที่มีผลงานดีเยี่ยมมาตลอดในช่วงไม่กี่เดือนที่ ผ่านมา มันก้าวกระโดดจาก 0.80 ดอลลาร์สหรัฐ ในเดื อ นมิ ถุ น ายนมาอยู่ ที่ ร ะดั บ สู ง กว่ า 1.00 ดอลล่าร์สหรัฐในขณะนี้ หรือได้เพิม่ ขึน้ มากกว่า 25% ภายในเวลาที่น้อยกว่า 6 เดือน เศรษฐกิจออสเตรเลียที่แข็งแกร่ง และ ความต้ อ งการสิ น ค้ า ออสเตรเลี ยในระดั บ สู ง ได้มีส่วนช่วยให้ค่าเงินดอลล่าร์ออสเตรเลียสูง ขึ้นในปี 2010 เงินสหรัฐประสบปัญหา เงินดอลล่าร์สหรัฐได้ตกลงมาอย่างต่อเนือ่ ง ในช่วงปี 2010 อันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจของ สหรัฐอ่อนแอ การชะลอตัวของเศรษฐกิจของ สหรัฐ ส่งผลให้ธนาคารกลางสหรัฐ กดอัตรา ดอกเบี้ยไว้ให้ต่ำที่สุดเพื่อปั๊มเงินเข้ามาในระบบ เศรษฐกิจของสหรัฐให้มากที่สุด ด้วยเหตุที่รัฐบาลสหรัฐแสดงความกังวล ต่อเศรษฐกิจของตนอย่างเห็นได้ชัด ทำให้นัก ลงทุนหนีห่างจากเงินดอลล่าร์สหรัฐ และการที่สหรัฐใช้นโยบายโครงการผ่อน คลายเชิงปริมาณ (QE)ด้วยการพิมพ์เงินเพิม่ เพือ่ ช่วยการเติบโต ได้มีส่วนทำให้เงินตราสหรัฐ ลดมูลค่าลง

จะดูอย่างไร โดยปกติอัตราแลกเปลี่ยนจะขึ้นและลง นั้นขึ้นอยู่กับผลของเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ นักค้าเงินทีเ่ ฝ้ามองค่าเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย เปรียบเทียบกับค่าเงินดอลล่าร์สหรัฐ (AUD/ USD)มาตลอดทั้งปี จะเห็นค่าเงินเอ-ดอลล่าร์ พุ่งสูงขึ้นในขณะที่เศรษฐกิจของเรายังคงแสดง ผลงานอย่างดีเยี่ยม ผูค้ า้ เงินอาจพิจารณาว่าในเวลานัน้ เป็นเวลา ที่เหมาะสมในการซื้อเงินดอลล่าร์ออสเตรเลีย ต่อดอลล่าร์สหรัฐ เป็นต้นว่า ซือ้ ด้วยการลงทุน ขนาด 5,000 เหรียญกับโบรกเกอร์ค้าอัตรา แลกเปลี่ยน ผลกำไรของมาร์จินหมายถึงนักค้า เงินสามารถทำได้ถึง 50,000 ดอลล่าร์-โพซิชั่น ดังนั้นถ้านักค้าเงินซื้อ 50,000 ดอลล่าร์โพซิชั่นต่อการลงทุน AUD/USD ในช่วงต้น เดือนกรกฎาคมที่ราคา 85 เซนต์สหรัฐ พอถึง เดือนกันยายนค่าเงิน AUD/USD ได้เขยิบขึ้น เป็น 95 เซนต์สหรัฐ ผูค้ า้ เงินก็สามารถทำกำไร ได้ 5,000 เหรียญ ตามตัวเลขการค้าข้างล่างนี้

ก.ค. ซื้อ AUD50,000 @0.8500 ขาย USD 42,000 ก.ย. ขาย AUD50,000 @0.9500 ซื้อ USD 47,500 กำไร USD 5,000

เขาเอาเงินไปฝากประจำไว้ที่ธนาคาร จึงเป็นเรือ่ งสำคัญที่นกั ค้าเงินจะต้องคำนึง ว่า การค้าอัตราแลกเปลี่ยนเเงินตราระหว่าง ประเทศสามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาล แต่ ก็มีเรื่องของความเสี่ยงเข้ามาเกี่ยวข้องในการค้า ประเภทนี้ ทีผ่ ลู้ งทุนจะต้องคำนึง หากตัดสินใจที่ จะลงทุนในการค้าอัตราแลกเปลี่ยน เเงินตรา นักค้าเงินที่มีวิสัยทัศน์ในความแตกต่าง ของเศรษฐกิจของ 2 ประเทศสามารถทีจ่ ะทำการ ค้าได้โดยใช้หลักการนี้ เป็นต้นว่าถ้าเห็นว่า เศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวเร็วกว่าเศรษฐกิจของ ยุโรป ท่านก็สามารถขายเงินตรายูโรต่อเงินตรา สหรัฐ (EUR/USD) ด้วยการค้าอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราระหว่าง ประเทศ คุณก็จะอยู่ในโลกแห่งโอกาสอย่าง แท้จริง เพียงแค่ใช้นิ้วกดปุ่มเท่านั้น หากคุณสนใจโลกอันน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับ การค้าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา ทำไมไม่ลงทะ เบียนเข้าเวิรค์ ช็อปโดยไม่คดิ มูลค่ากับ ForexCT โปรดติดต่อ Andrew Law ผู้จัดการทั่วไป ที่หมายเลข 0435 873 163 หรือ 02 8065 0756 ณ บัดนี้ ณ บัดนี้

ตามที่เห็นนี้ จะพบว่ามีการเพิ่มขึ้นของ ค่าอย่างยิ่งยวดของเงินเอ-ดอลล่าร์ที่นักค้าเงิน ถืออยู่ในช่วง 2 เดือนและในกรณีที่นักลงทุน สามารถเพิม่ เงินทุนของตัวเองเป็น 2 เท่าภายใน ช่วง 2 เดือน ถือเป็นผลตอบแทนที่สูงมากเมื่อ เปรียบเทียบกับผลตอบแทน 5% ต่อปีหากว่า

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 20


999.- บาท ราคาเดียว เที่ยว 3 ซู +1 สวนฯ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ ผนึกกำลัง พันธมิตร สวนสัตว์เชียงใหม่, เชียงใหม่ ซู อควาเรียม, เชียงใหม่ไนท์ซาฟา รี และอุทยานหลวงราชพฤกษ์ จัดทำ Package ท่องเที่ยวราคาสบายกระเป๋า “999.- บาท ราคาเดียวเที่ยว 3 ซู+1 สวนฯ” 1 วัน 1 คืน พร้อมที่พัก รวมอาหาร 3 มื้อ/ 1 ท่าน ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 นี้เท่านั้น “999.- บาท ราคาเดียวเที่ยว 3 ซู + 1 สวนฯ”เป็นรายการ นำเที่ยวแบบ 1 วัน 1 คืน โดยราคานี้รวมที่พัก 1 คืน อาหาร 3 มื้อ และรถตู้ปรับอากาศนำเที่ยวตลอดเส้นทางแอ่วเชียงใหม่ซึ่งจะนำ ท่านเดินทางไปไหว้สา กราบสักการะพระธาตุดอยสุเทพ ทักทาย ครอบครัวหมีแพนด้า และน้องหลินปิง เพลิดเพลินไปกับการท่อง โลกใต้น้ำในอุโมงค์ทางเลื่อนอัตโนมัติที่ยาวที่สุดในโลกที่เชียงใหม่ ซู อควาเรียม พร้อมตื่นเต้นเร้าใจ กับการชมสัตว์ป่ายามค่ำคืน ที่ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และตระการตากับสวนนานาชาติ และต้นไม้ ดอกไม้นานาพันธุ์ ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ (สถานที่จัดงาน มหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2549)

นายเฉลิมศักดิ์ สุรนันท์ ผูอ้ ำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ททท. ได้จัดเตรียมช่องทางการเสนอขาย และการประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขาย “999.- บาท ราคาเดียวเที่ยว 3 ซู+1 สวนฯ” เริ่ม จำหน่ายภายในงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย 2554 ระหว่างวันที่ 8-12 มิถุนายน 2554 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์การแสดงสินค้า และการจัดประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี (คูหา E13-16) ซึ่งเริ่มเดินทางได้ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน จนถึง 30 กันยายน 2554 นี้เท่านั้น และได้กล่าวเพิ่มเติมว่า รายการส่งเสริมการขาย “999.- บาท ราคาเดียวเที่ยว 3 ซู+1 สวนฯ” นี้ นอกจากจะใช้กลยุทธ์ด้านราคาดึงดูด และกระตุ้นให้คน ไทยเดินทางมาท่องเทีย่ วจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงนอกฤดูกาล ท่องเที่ยวแล้ว และยังเป็นโอกาสในการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติทก่ี ำหนด

จัดขึ้นอีกครั้งระหว่างวันที่ 9 พฤศจิกายน 2554 – 15 กุมภาพันธ์ 2555 (จำนวน 99 วัน) รวมถึง เปิดโอกาสให้ครอบครัวได้เดินทางมาท่องเที่ยวยัง จังหวัดเชียงใหม่ในราคาสบายกระเป๋ารับหน้าฝนนี้ อีกด้วย ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ททท. สำนักงานเชียงใหม่ เปิดให้บริการทุก วันระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607 หรื อ สอบถามที่ ศู น ย์ บ ริ ก ารข้ อ มู ล ข่ า วสาร ททท. TAT Call Center โทร. 1672 เบอร์เดียว เที่ยวทั่วไทย ได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. หรือติดต่อขอซือ้ แพ็กเกจได้ท่ี ฝ่ายการตลาดเชียงใหม่ ซูอควาเรียม คุณจุฑารัตน์ คำแปง (คุณเอ๊กซ์) โทรศัพท์ 0 5389 3111 มือถือ 08 6188 2881, 08 1980 8892, 08 7304 8507 ฝ่ายการตลาด เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 08 9633 1320, 0 5399 9088 E-mail: x_mining@hotmail.com

Tourism Authority of Thailand

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 21

Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au


THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 22


Melbourne 29/07/2011 6pm-23pm

Greater Dannenong City of Opportunity 397-405 Springvale Rd., Springvale VIC 3171 Contact Somphon : 0414 707 757

Brisbane

31/07/2011 1pm-6pm

Wat Thai Buddharam

1 Paradise Road Forestdale QLD 4118 Tel: 07 3806 8900

คุณแอน 0413 214 297 THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 23


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเราฟรี! จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำเรื่อง ขอวีซ่าให้ (จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

ถนนราชดำเนินกลาง

สำนักงานออสเตรเลีย

สำนักงานกรุงเทพ

130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

251/14 ราชดำเนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ 10200

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 24


จีนเตรียมผลิต

“น้ำนมคนจากวัว” ไครสต์เชิร์ชแผ่นดินไหว

อาคารได้รับความเสียหาย เอเอฟพี - เกิดเหตุแผ่นดิน ไหวหลายระลอกซึ่งมีแรงสั่นสะ เทื อ นถึ ง ระดั บ 6.0 ถล่ ม เมื อ ง ไครสต์เชิรช์ ของนิวซีแลนด์เช้าวัน ที่ (13) ทำให้อาคารหลังหนึ่งพัง ถล่มลงมาและไฟฟ้าดับครอบคลุม บ้านเรือน 54,000 หลังพร้อมทั้ง ต้องเร่งอพยพผู้คนในทันที กรมสำรวจทางธรณี วิ ท ยา ของสหรัฐฯ เผยว่าแผ่นดินไหว ล่าสุดในนิวซีแลนด์ครั้งนี้อยู่ที่ความลึก 9 กิ โลเมตรห่างจากเมืองใหญ่อันดับสองของประ เทศไปประมาณ 14 กิโลเมตร แผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังอาฟเตอร์ ช็อกหลายระลอกซึ่งเป็นสาเหตุให้ตึกรามบ้าน ช่องในเมืองดังกล่าวได้รับความเสียหายขณะที่ กำลั ง อยู่ ใ นระหว่ า งบู ร ณะซ่ อ มแซมจากแผ่ น ดินไหวรุนแรง 6.3 เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่าน มา เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าอาคารหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองไครสต์เชิร์ชพังถล่มลงมาแต่ โชคดีที่ไม่ผู้ใดติดอยู่ข้างในเนื่องจากพื้นที่ส่วน ใหญ่ในเมืองยังถูกปิดไม่ให้เข้าหลังแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ซึ่งทำให้เกือบทั้งเมือง พังพินาศ

ส่วนอาฟเตอร์ช็อกระดับ 6.0ในครั้งนี้ ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องอพยพผู้คนในพื้นที่เรดโซน ใจกลางเมืองที่ได้รับความเสียหายขณะที่ก้อน หินตกลงมาปิดสะพานหลายแห่งรวมถึงต้อง ปิดทำการสถานีตำรวจ 1 สถานีด้วย เจ้าหน้าที่ขอให้ชาวเมืองคอยตรวจสอบ เพื่อนบ้านอยู่แต่ภายในอาคาร และหลีกเลี่ยง การเดินทางหากไม่จำเป็นแต่ประชาชนต่างพยา ยามหาทางกลั บ บ้ า นไปหาครอบครั ว จนท้ อ ง ถนนติดขัด แรงสั่นสะเทือนหลายระลอกในวัน นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงมีผู้บาดเจ็บกว่า 40 คนแล้ ว ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่ บ าดเจ็ บ เล็ ก น้ อ ยจาก ข้าวของที่หล่นใส่และมีรายงานว่า พบรถตกลง ในรอยแยกจำนวน 2 คันด้วย

ชาวภารตะร่วม“เทศกาลกลืน

ปลาช่อนเป็น”รักษาโรคหอบหืด เทเลกราฟ/เอเอฟพี - ผู้ป่วยโรคหอบหืด นั บ แสนคนจากทั่ ว อิ น เดี ย เดิ น ทางไปยั ง เมื อ ง ไฮเดอราบัดเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2011 เพื่อ เข้าแถวอันยาวเหยียดท่ามกลางสภาพอากาศที่ ร้อนอบอ้าวรอรับการป้อนปลาที่ต้องกลืนลงคอ ทั้งเป็นหวังรักษาอาการเกี่ยวกับระบบทางเดิน หายใจ การรักษาสุดพิสดารนี้จัดขึ้นโดยสมาชิก

ตระกูลกูด (Goud family) ในเมืองไฮเดอรา บัด รัฐอานธรประเทศ และได้รับความนิยม จากชาวอินเดียจำนวนมหาศาลแม้มีเสียงครหา ว่า “ไม่เป็นวิทยาศาสตร์” ขณะเดียวกันกลุ่ม รณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนต่างๆกำลังตรวจสอบ ข้อกล่าวหาที่ระบุว่า มีการละเมิดสิทธิเด็กโดย บังคับให้กลืนปลาทัง้ เป็นๆ เทศกาลมัจฉาบำบัดนี้ จัดขึน้ ณ เมืองไฮเดอราบัดเป็นประจำทุกปีตาม

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 25

ASTVผู้จัดการ ฝรั่งอึ้งนัก วิทยาศาสตร์จีนทดลองดัดแปลง ทางพันธุกรรมวัวให้ผลิตน้ำนม คนได้มุ่งเป้าวางขายตามซูเปอร์ มาร์เก็ตในอีก 2-3 ปีข้างหน้า เตื อ นระวั ง ผลข้ า งเคี ย งด้ า นคน ทดลองแย้งต้องช่วยคนอดอยาก อีก 1.5 พันล้านทั่วโลกก่อน จากกรณีเดือนมีนาคมทีผ่ า่ น มาสำนั ก ข่ า วซิ น หั ว รายงานว่ า นักวิทยาศาสตร์จีนกำลังทดลอง เลี้ยงโคนมที่ได้รับการดัดแปลง ทางพันธุกรรมด้วยการนำยีนที่มี ส่วนในการผลิตนมของมนุษย์ฝัง ลงไปในเอ็มบริโอของโคและนำ ไปปลูกถ่ายลงในโคเพื่อให้โคนม สามารถผลิตน้ำนมที่มีคุณสมบัติ เหมือนน้ำนมของมนุษย์ได้ โดยศาสตราจารย์หลี่ หนิง ผู้อำนวยการห้องทดลองนักวิทยา ศ.หลี่ หนิง นักไบโอเทคชาวจีนผู้ริเริ่มทำการทดลอง ศาสตร์ แ ห่ ง สถาบั น วิ ศ วกรรม ผลิตน้ำนมคนจากวัวดัดแปลงทางพันธุกรรม ศาสตร์แห่งจีนและผู้อำนวยการ ห้ อ งทดลองสำคั ญ แห่ ง รั ฐ สำหรั บ เทคโนโลยี ช่วยเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันอีกด้วย ชีวภาพด้านการเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตร เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถาม ศ.หลี่ ซึ่งไม่เพียง แห่งจีนระบุว่างานวิจัยทดลองในสาขานี้ของจีน ทดลองเลีย้ งโคนมทีส่ ามารถผลิตน้ำนมของมนุษย์ กำลั ง คื บ หน้ าไปด้ ว ยดี โดยขณะนี้ นั ก วิ ท ยา แต่ยังทดลองเลี้ยงโคดัดแปลงทางพันธุกรรมที่ ศาสตร์จีนประสบความสำเร็จในการให้กำเนิด สามารถต้านโรควัวบ้า และโคเนื้อที่ให้เนื้อที่มี ฝูงโคนมจำนวนกว่า 200 ตัว ซึ่งสามารถให้ คุณค่าทางโภชนาการสูงว่า มีความจำเป็นขนาด น้ำนมซึ่งมีลักษณะเดียวกับน้ำนมของมนุษย์ ไหนที่ต้องทำการทดลองดังกล่าว เนื่องจากมีผู้ ล่าสุดสำนักข่าวสกายนิวส์ของประเทศ แย้งว่าผลกระทบและผลข้างเคียงจากการดัดแปลง อังกฤษได้สง่ ผูส้ อ่ื ข่าวไปยังกรุงปักกิง่ เพือ่ รายงาน ทางพันธุกรรมยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด ถึงความคืบหน้าของการทดลองดังกล่าวและลง “ปัจจุบันในจำนวนประชากรโลก 6.9 ไปดูถึงขั้นตอนการผลิตโดยสกายนิวส์ระบุว่า พันล้านคนมีอยู่ 1.5 พันล้านคนที่ยังประสบ ปัจจุบันฝูงโคนมดังกล่าวมีจำนวนราว 300 ตัว กับภาวะอดอยากอยู่ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของเรา แล้วโดยน้ำนมที่ผลิตออกมาเข้มข้นกว่าและมี ที่จะต้องหาอะไรมาเลี้ยงปากท้องของพวกเขา รสชาติหวานกว่าน้ำนมโคปกติ นอกจากนี้ยัง ให้ได้ก่อนที่จะคิดไปถึงเรื่องอุดมคติหรือความ เป็นน้ำนมที่มีคุณสมบัติในการต้านแบคทีเรีย ถูกผิด” ศ.หลี่ตอบคำถามของผู้สื่อข่าวอังกฤษ มงคลฤกษ์ของปฏิทนิ ฮินดูซง่ึ ตรงกับช่วงต้นเดือน มิถุนายน จุดเริ่มต้นของฤดูมรสุม ทัง้ นีผ้ ปู้ ว่ ยโรคหอบหืดหรือผูม้ อี าการเกีย่ ว กับระบบทางเดินหายใจหลายแสนคนเข้าแถว รอรับการป้อนปลาช่อน (murrel) ตัวเป็นๆยัด ไส้สมุนไพรสูตรลับจากมือสมาชิกตระกูลกูด กว่า 200 คน ทางตระกูลกูดไม่ยอมเปิดเผยส่วนผสม

ของสมุนไพรแต่อธิบายไว้ว่า ลูกปลาช่อนที่ดิ้น เร่าๆจะช่วยทำความสะอาดหลอดอาหารไปจนถึง กระเพาะและบำบัดอาการหอบหืดที่ชาวอินเดีย จำนวนหลายล้านคนเป็นอยู่ พวกเขาอ้างว่าได้ รับตำรับยาขนานพิสดารมาจากนักบุญชาวฮินดู คนหนึง่ เมือ่ 170 ปีทแ่ี ล้วโดยนักบุญท่านนีก้ ำชับ กำชาไว้ว่าหากพยายามเรียกรับเงินทองจากการ รักษาตัวยาจะไม่ออกฤทธิ์ อนึ่ง หลังจากกลืน ปลาแล้วผูป้ ว่ ยต้องควบคุมอาหารอย่าง เคร่งครัดเป็นเวลา 45 วันและต้อง รับการรักษาติดต่อกัน 3 ปี “นี่เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ ตระกูลกูดมานาน 166 ปีที่จะรักษา โรคโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย” บาธิณี ฮา รินัธ กูด หัวหน้าตระกูลคนปัจจุบัน กล่าว นอกจากนีเ้ ทศกาลยังได้รบั การ สนับสนุนจากภาครัฐโดยทางการอิน เดียได้จัดรถขบวนไฟบริการส่งผู้ป่วย ไปยังเมืองไฮเดอราบัดเป็นกรณีพิเศษ


หญิง

“คุณต้องการอาหารอะไรไหมคะ” “ผมหิวข้าว ค...รา...บ” “ฮือ.... อือ.... คุณโทนี่ จะทานอะไรหรือ.. .. คะ...คะ... ขา....” จากบทประพันธ์ของคนไทยในออสเตรเลีย ใช้นามปากกาว่า....ข้าวนอกทุ่ง “แหมส้ม ผมขอเป็นลาบนะครับ..... และ ต่อจากฉบับที่แล้ว ก็ส้มตำ..... ข้าวเหนียว แซ่บๆ นะครับ” “ได้เลยยะ พ่อฝรั่ง.... ข้างรั้ว.....” เขาสองคนทานปลาอิ่ม เขาก็หายไปกลับ คุณคมมากอดไหล่ดิฉันแล้วพูดขึ้น “นี่ “คุณส้มพูดอะไรกระผม....ไม่.เข้าใจ....” ่เคยเห็นคุณเรียนมันอยู่ สวยมากนะ มาพร้อมกับไม้ มาทำเป็นซุ้มสองซุ้ม เขาให้เรา ใช่ไหมที “ก็.... ปะ...เปล่า แล้วนี่คุณโทนี่ได้ข่าว เข้าไปนอนในซุ้มนั้นมีใบไม้จนเหมือนเสื่อไม้ วรรณ ดูซะ ดูให้เต็มตา...... เพราะผมยังไม่รู้ สด เขานอนไปอีกไม่ไกล......เหมือนว่าคุมเรา คุณวรรณบ้างไหม” เลยว่า เราจะไปที่ไหน” “ผมว่าจะมาถามคุณส้มว่าได้ข่าวคมสัน ไม่ให้หนี “วรรณคุณนอนเถิดนะ ไม่รู้ว่าเขาจะพา และวรรณบ้างไหม” “โอ้ยยังเลยนี.่ ....โทนีว่ า่ .... วรรณยังมีชวี ติ เราไปบุกน้ำขึ้นเขาที่ไหนอีก” “สวยมากเลยคะ คุณคม” อยู่ไหม” “แล้วคุณไม่นอนหรือคะ” ดวงตะวันที่เริ่มขึ้นมากระทบภูเขา มัน “คุณส้มคิดมากเหมือน... กันกับ.... ผม “ผมจะดูลู่ทางข้างนอกว่าเป็นยังไงบ้าง สวยมาก และบอกถึงความสว่างคล้ายสีดินแดง เราอาจจะหนีเขาตอนเช้ามืด นอนพักเอาแรง เลย” ปะปนตะวันที่ค่อยๆ จ้าขึ้นทีละน้อย “นีร่ อก่อนนะ เดีย๋ วส้มมาไปสัง่ ของก่อน” นะ คุณหญิง” “วรรณได้เห็นมันแล้วคะ” “บ่เป็น....ไร.... ครา....บ....” “เรียก วรรณ เหมือนเดิมเถิดคะ วรรณ “จำวันนี้ไว้นะวรรณ........ไม่รู้ว่าถ้าคุณ ส้มยิ้มออก เพราะฝรั่งพูดไทย ลากเสียง ได้กลับบ้านไปอยู่ในวัง คุณหญิงย่าคุณจะอนุ ขอบคุณ คุณคมมากที่ตามวรรณพบ” “ไม่เป็นไรน่าไปนอนนะ...... เดี๋ยวผมจะ ยาว ญาตให้ผมได้เห็นคุณอีกหรือเปล่า” “นี่รัตนะ ลาบ...... ส้มตำ..... ข้าวเหนียว “บ้าคุณ..... พูดอะไรคุณหญิงย่าท่านใจดี” กลับมา คุณนอนให้หลับ” น้ำเสียงเขาอ่อนนุ่มเหมือนชายในดวงใจ ของโทนี่นะ ส้มไปเสริฟอีกโต๊ะก่อนนะ เออนี่ เรากำลังคุยกันและเพลิดเพลินกับสายตา .... น้าก้องขอน้ำปลาพริกป่นให้โทนี่ด้วย ส้ม ที่มุ่งไปข้างหน้า สองชายค่อนข้างวัยกลางคนก็ ของเรา เขาคือชายในความฝัน คุณคมขา..... เคยเห็นเขาชอบทาน” มาคว้ามือเหมือนพูดว่า.....ไป.....ไปกันเถิด แต่ วรรณรักคุณคะ ส้มสั่งเสร็จเดินไป take order โต๊ะอื่นๆ เขาเดินท่ามกลางความมืดออกไป จริง เป็นภาษาเขา เราสองคนได้แต่ดูมารยาทแล้วก็ น้าก้องและรัตนาก็ทำตามที่ส้มเขียนใบ order รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหน เขาพาดิฉันและคุณคม อย่างที่เขาว่า นอนพักเถิดนะคุณหญิงหลงป่า ผมคมสันเดินสำรวจดูลทู่ างข้างนอก และ มา ส้มมัวยุ่งกับโต๊ะอื่นๆ อาหารของโทนี่เสร็จ กลับมาตามทางเดิมนี่ เอะ...... เขาเล่นอะไรกับ คิดในใจว่าเราต้องพาวรรณหนีเช้ามืดนี้ เพราะ รัตนาเลยเดินมาเสริฟให้ เรา เขาหยุดพัก...... ใกล้ลำธารแห่งหนึ่ง “ขอบใจรัตนา คุณช่วย ขอ.... ขอบใจ เขาเอาหอกไม้ติดมาด้วย เขาบอกให้เรา ไม่รู้ว่าสองหนุ่มเผ่า Aborigins จะพาเราไป น้าก้องด้วยนะ” สองคนนัง่ ลงชายอีกคนหาฟืนมาก่อแบบสมัยเก่า ที่ไหน และพาไปไกลขนาดไหน ผมมองดู “คะ คะ เดี๋ยวเสร็จงาน น้าก้องกับรัตจะ โดยนั่งสีไม้จนเป็นไฟขึ้นมา ส่วนชายอีกคนไป ดวงดาวในคืนนี้มันสว่างแทบจะนับดวงได้เลย มาคุยด้วยนะคะ” เก็บใบอะไรนะแล้วเขาก็ขยี้โยนลงไปในลำธาร เดินมาที่ซุ้มเห็นคุณหญิงในหัวใจผมหลับ ผม “ครับ” แห่งนัน้ ดิฉนั และคุณคมลุกยืนขึน้ ดู เขาทำอะไร เอามือลูบผมเธออย่างเบาๆ นอนหลับฝันดีนะ ป้าทิพลุงแดงมัวยุ่งกับการทำกาแฟและ ของเขา และแล้วเขาก็เอาติดมือไปขยี้ในน้ำที่ ที่รัก ผมขอพรพระเบื้องบนและเจ้าป่าเจ้าเขา ล้างแก้ว แสนจะสงบของลำธารนั้น หลังจากชายคนที่ ส่วนป้อป วา นัฐพงศ์...... ออกไปข้าง ก่อไฟจนลุกแดงขึ้น เขาก็มาชี้บุยชี้โบ้ และสิ่ง ให้ คุ้ ม ครองเราสองคนให้ อ อกจากป่ า นี้ อ ย่ า ง นอก ที่เราไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ปลามันลอยน้ำขึ้นมา ปลอดภัย ผมของีบสักนิดเพื่อเอาแรง...... ป้ า ทิ พไปบ้ า นของพี่ ช าลี แ ละป้ า สายใจ หันมาทางด้านคุณหญิงใหญ่ คุณหญิงย่า บางตัวดิ้นชักอยู่ในน้ำ คนนั้นเอากิ่งไม้ข้างๆ จึงเก็บข่าวที่เป็นความลับมา แต่ห้ามบอกใคร ตลิ่ ง มาเสี ย บปลาร้ อ ยเป็ น พวง และส่ ง เสี ย ง หมอธีรยุทร ท่านทูตและภรรยา ไปหาพระที่ ต่อใคร ป้าทิพและลุงแดงจึงเงียบผิดปกติ แถม ตะโกนเหมือนถามว่า ไฟติดแล้วหรือยัง ภาษา วัดไทยเพื่อสะเดาะเคราะห์ และอุทิศส่วนกุศล วรรณยังหายไปหลายวัน ร้านปิดเร็วกว่าปกติ เขานี่ฟังยากมาก แต่ใบหน้าเขายิ้ม ฟันขาวอยู่ ให้เจ้ากรรมนายเวร ส้ม รัตนา น้าก้อง โทนี่ ออกไปนั่งหลัง ส้ม..... รัตนา..... น้าก้องทำครัวไปพูด ตลอดเวลา ร้านคุยกัน เรื่องวรรณและคมสัน.... ส่วนลุง เขาเดินขึ้นตลิ่งมาพร้อมพวงปลา เขาสอง กันไป รัตนาเอ่ยขึ้น “นี่..... ส้ม คุณวรรณก็ แดง ป้าทิพก็นั่งทานชาและคุยกัน คนสนทนากันและย่างปลากันอย่างมีความสุข หายไป.... แล้วคุณคมผูต้ ามก็หายไป รัตนากลัว “นี่แม่ทิพ หนูวลัยท้องกี่เดือนแล้ว” เมื่อเขาเห็นว่าสุกแล้วเขาจึงเรียกให้เราสองคน ข่าวร้าย” “เห็นพี่สายใจว่าได้สัก 4 เดือนแล้วนะ” “แหม..... นี่นางรัตแกก็พูดซีว่า..... เดี๋ยว มา และส่งปลาให้คนละตัวใหญ่พอประมาณ “แล้วนี่นายทอมมี่ เขายอมรับเป็นพ่อเด็ก สองคนเขาก็กลับมา” น้าก้องพูดต่อขึ้นบ้าง คมสันแกะเปลือกและส่งให้ดิฉัน “นี่รัตนาส้มว่านะ ถ้าเขาสองคนไม่กลับ ในท้องงั้นซี่แม่ทิพ” “นี่..... วรรณทานซะ เดี๋ยวจะเป็นลมเสีย “แหม..... ก็นายนี่นะ..... แอบชอบหนู มา ใครจะช่วยส้มทำอาหาร ฮือ..... ฮือ.....ส้ม ก่อนเข้าวังนะ” เขาหยอกเย้าดิฉัน วลัยพรมานานแล้ว” “บ้า...... คุณนี่..... แหม...... แต่ก็หอมดี คงหนีไปไหน หรือไม่ก็ขอกลับเมืองไทย ไป “เออ ก็ดีที่เห็นลูกพี่สายใจมีความสุข” ตั้งหลักก่อน” นะ” ดิฉันอ้าปากรับอย่างว่าง่าย “นี.่ .... แม่ทพิ นึกถึงลูกป้อปเรา เมือ่ ไหร่ “แหม..... นี่ส้ม แต่ถ้าเขาสองคนกลับมา “เอ้า......ทานให้อม่ิ นะ เราจะต้องเดินทาง เขาจะแต่งงานมีหลานให้เราอุ้มนะแม่” กลั บ อี ก หลายวั น วรรณว่ า เขาสองคนดู แ ล้ ว แล้วทางคุณหญิงจะรับคุณคมเป็นเขยไหมเนี่ย” “นีพ่ อ่ ....ฉันขอให้เขาเหมือนผูช้ ายทัง้ หลาย “แหม..... รัตนา ถ้าเข้าป่ากันไปตั้งหลาย เหมือนเป็นมิตรกับเรา” เถอะ” “ผมว่าเราน่าจะหนีกลับ วรรณจำทางได้ คืนหลายวัน ส้มว่านะท่านคุณหญิงคงปลงตก “แม่ทิพน่า...... คิดมากไปหรือเปล่า เขา เรื่องยศถาบรรดาศักดิ์” ไหม” “ข้าก็วา่ ยังงัน้ แหละส้ม เขาอุตส่าห์ไปตาม เป็นถึงทนายใหญ่ เดี๋ยวนี้นะแม่ ผู้คนในนคร “วรรณกลัวจระเข้คะ” Sydney น่าจะรู้จักลูกป๊อบมากมาย เขาคงไม่ หาก็แสดงว่าเขารักจริง” “แหม....นี่จระเข้มาข้างหลังคุณด้วย” “โอ้ย..... แขกเข้าแล้ว ส้มเบื่อๆๆๆๆๆ” ทำให้เราเสียหน้า น่าแม่ทิพ.....” “จริงหรือ...... วรรณกลัว...... ว้าย...... “ขอให้เป็นอย่างที่เราคิดเถอะ ว่าแต่นาย “เอะ.....นัน่ โทนี เขามานัง่ ในร้าน ส้มออก ตาย..... ไหนคะ” นัฐพงศ์น่า พ่อว่าเขาเป็น.... เป็น........” ดิฉันมองรอบๆ ไม่เห็นมีจึงเอากำปั้นทุบ ไปเสริฟเองนะยะ เธอสองคน cook กันนะ” เสียงประตูที่เปิดและเขา 3 คนเป็นใคร “แล้วถามข่าวบ้านคุณหญิงด้วยล่ะว่าไป เขาเข้าให้ ไปไม่ได้นอกจาก ป้อป วา และนัฐพงศ์ ถึงไหนแล้ว” “คุณล้อเล่น บ้า.... บ้า..... บ้า.......” “สวัสดีคะ คุณป้า คุณลุง” ส้มเดินออกจากครัวเดินมายังโต๊ะของโท “แหมคุ ณ หญิ ง หมอใหญ่ ใ นวั ง ของผม “คุณแม่ยังไม่นอนอีกหรือครับ” นี่ สวัสดีคะ คุณโทนี่ ขวัญอ่อน งั้นมา ผมขอกอดหน่อย” “สวัสดี ค...รา...บ ส้ม.....” THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue “บ้าคุณขี้ตู่ วรรณนะ......”

คุณ

ล้างจาน

“ก็ว่าจะเข้านอนอยู่พอดี” นัฐพงศ์ไม่กล้าสบตาป้าทิพและลุงแดง เดินเลี่ยงขึ้นข้างบน “ไปเทีย่ วไหนกันมาหรือหนู” ป้าทิพถาม ขึ้น “วาไปทานข้าวข้างนอกกับพี่นัฐคะ คุณ ป้า” “แล้วที่ office ยุ่งไหมลูก” ลุงแดงเอ่ย ถามต่อ “ไม่หรอกครับ คุณพ่อ” ป๊อปพูดพลางหันนั่งลงที่เก้าอี้ใกล้แม่ทิพ “ที่ร้านขายดีไหมครับ คุณพ่อ” “ก็เงียบๆ หน่อย” “วาขอตัวก่อนนะคะ” วาเดินขึ้นก่อนเพราะอยากจะคุยกับพี่ชาย เรื่อง ต้าและนก กับเงินที่สองคนขู่จะเอาเงินที่ เหลืออยู่ “คุณพ่อและคุณแม่ได้ข่าววรรณบ้างไหม ครับ” “นั่นนะซีลูก แม่ยังปรึกษาพ่อยู่ว่าจะทำ ยังไงกัน” เขาสามคน พ่อ แม่ ลูก คุยกันและนั่ง ดื่มชาร้อนๆ หันมาทางด้านวรรณและคมสัน....... ผม รีบตื่นแต่เช้ามืด และปลุกวรรณให้ลุกขึ้นมา เราสองคนแอบหนีออกจากซุ้มและวิ่งหนี ลัด เลาะมาแสงตะวันเริ่มสอดลงมาทางต้นไม้ป่า เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง คุณคมจูงมือวิ่ง เราสอง คนวิ่งกันอย่างไม่คิดถึงชีวิต ดิฉันรู้สึกเจ็บที่ข้อ เท้า เพราะสะดุดกิ่งไม้ที่ขวางทาง คุณคมพา ดิฉันมานั่งที่โคนต้นไม้ใกล้ริมบึงใหญ่ แล้วเขา ก็เอายาทีต่ ดิ มาในเป้มาทาและนวดให้ดฉิ นั ดิฉนั รู้สึกดีขึ้น “ไปวรรณเรารีบเดินทางกันเถอะนะ เร็ว. ..... เร็ว..... มา...... ตรงนั้นเราต้องข้ามมันไป ข้างขอบบึงใหญ่” “วรรณกลัวจระเข้คะ” “น่า...... เดินมา.... และเบียงนิดหน่อย มา.... ม๊ะ... เร็วหน่อย” “คะ.... คะ...” ดิฉันรีบเดินตามคุณคม คุณคม ให้ดิฉันเอาเท้าเหยียบบ่า และขึ้นไปอีก โดดหินที่สูงกว่าบึง ดิฉันขึ้นไปได้แล้ว “คุณคม นั่นจระเข้คะ..... คุณขึ้นมาเถิด.. .. เร้ว.... เร็ว..... เข้า จระเข้หลายตัว นั่นตัว หนึ่งกำลังวิ่งมาจากไหน คุณคมระวัง” เขาเหยียบหินผิดพลาด ตกไปใกล้บึง “คุณคม......” ดิฉันพยายามเอาไม้มาส่ง ให้เขา “คุณคม......” ดิฉันตะโกน “คุณคมจระเข้ จระเข้ คะ” จระเข้ ตั ว หนึ่ ง เกื อ บปลี่ เ ข้ า มาฉกขาเขา ดิฉันทำอะไรไม่ถูก และแล้วหอกที่พุ่งมาจาก ไหน จระเข้.... หนีกันลงน้ำไป ผมคมสันแทบจะหมดแรงอยูแ่ ล้ว กระผม มือไม้ออ่ น ผมรอดจากความตายอย่างหวุดหวิด ผู้ที่มาช่วยก็คือ...... สองชายชาวเผ่านั่นเอง........ นี่เขาตามมาช่วยเราหรือ...... หลังจากเขาพาเรา ทั้งสองขึ้นมา...... คนหนึ่งเดินหน้าพร้อมหอก ไม้ อีกคนหนึ่งเดินตามหลัง เขาสองคนคุมเรา ไม่ให้หนี ตอนค่ำเขาก็ดูแลเรื่องอาหารและซุ้ม ที่นอน เกือบอาทิตย์แล้วเราบุกป่ากันมา เขา สองคนหยุดพูดตอบกันประมาณกลางวัน ใน ขณะที่เขาต้มน้ำและเก็บใบไม้ป่ามาใส่แทนชา.. .. นี่คงเป็นชาป่าแน่นอน อ่านต่อฉบับหน้า

559 : June 15-28, 2011 Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

ชื่อ “หมอชิต” เขาว่ามาจาก ชื่อ Dr.Cheek สวัสดีครับท่านผูอ้ า่ นทีเ่ คารพรัก ผมเคย เล่าให้ฝรั่งหัวใจไทยจำนวนหลายสิบคนฟัง ถึง เรื่องชื่อของสถานีขนส่งสายเหนือ (Northern Bus Terminal) ชาวบ้านเรียกว่า “สถานีขนส่ง หมอ ชิต” หรือ “Mo Chit bus terminal” และสถานีรถไฟฟ้า “หมอชิต” หรือ “BTS Mo Chit sation” ว่าชื่อนี้มาจากชื่อนายแพทย์ มิ ช ชั น นารี ช าวอเมริ กั น คนหนึ่ ง ที่ ไ ปเผยแพร่ ศาสนาและรักษาคนไข้ที่เชียงใหม่ พฤติกรรม เพลย์บอยของแพทย์นักสอนศาสนาผู้นี้ เป็นที่ ร่ำลือของชาวบ้านจนรู้จักกันทั่ว แม้แต่ลูกเด็ก เล็กแดงยังรับรู้ในฐานะ หมอชิตพิชิตนารี ที่ผมเอ่ยอ้างเช่นนั้นก็เพราะเคยอ่านเรื่อง ราวของนักสอนศาสนามากกามรมณ์ผู้นี้มาพอ สมควรแต่ก็ไม่มีหลักฐานอย่างแน่ชัดว่า ชื่อ สถานีหมอชิตมาจากชื่อของเขาหรือไม่ ที่มา ของชื่อนี้ยังคงเป็นปริศนามาถึงทุกวันนี้ ฉบับ นี้ ผ มจึ ง ขออนุ ญ าตนำเรื่ อ งราวของหมอสอน ศาสนารายนี้มาเล่าสู่กันฟังครับ @@@@ บุ ค คลที่ เ ป็ น ตั ว เอกของเรื่ อ งนี้ ก็ คื อ นาย แพทย์มาริออง อลองโซ ชีค หรือ Dr. Marion Alonzo Cheek ถ้าพิจารณาจากชือ่ ตัวก็จะทราบ ว่าเป็นชื่อในภาษาฝรั่งเศส ส่วนชื่อกลางเป็น ภาษาสเปน น่าจะบอกได้ว่าบรรพบุรุษของเขา มีเชื้อสายอะไร นายแพทย์ผู้นี้ถือกำเนิดในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๓๙๖ (คศ. ๑๘๕๓) ทีเ่ มือง โอแรง หรือออเรนซ์ (แล้วแต่สำเนียงคนอ่าน) ในรัฐนอร์ทคาโรไลนา สหรัฐอเมริกา ตามประวัติเล่าขานกันว่า เด็กหนุ่มชาว สหรัฐผู้นี้ มีรูปร่างสูงสง่าร่างกายแข็งแรง และ ที่สำคัญคือมีหน้าตาดี จนเป็นที่สะดุดตาเมื่อ แรกเห็นของเพศตรงข้าม เขาสำเร็จปริญญาแพทย์ศาสตร์จากมหา วิทยาลัยนอร์ทคาโรไลนา ด้วยวัยเพียง ๒๑ ปี

หลุมฝังศพของนพ.มาริออง ชีค

หลังจากสำเร็จการศึกษา นายแพทย์และนักสอน ศาสนานิกายเพรสไบทีเรียนผูน้ ไ้ี ด้รบั มอบหมาย ให้เดินทางมาทำงานในสยามประเทศทันที ในสมัยนั้นมีหมอสอนศาสนาที่สำเร็จวิชา การแพทย์จริง ๆ เพียงไม่กี่คน คนหนึ่งเช่น นพ. แดน บีช แบรดลีย์ (Dan Beach Bradley) หรือที่คนไทยรู้จักในนาม “หมอปลัดเล” ผู้สำ เร็จการแพทย์จาก มหาวิทยาลัยนิวยอร์ก เข้า มาเมืองไทยตั้งแต่ปี ๒๓๗๘ (ค.ศ. ๑๘๓๕) ท่านเป็นหนึ่งในพระสหายคู่ปุจฉาและวิสัชนา สารพัดเรื่องของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยูห่ วั และเป็นบุคคลแรกทีท่ ำการผ่าตัดคนใน ประเทศสยาม เป็นผู้นำการปลูกฝีป้องกันไข้ ทรพิษในสยามเป็นคนแรก เป็นผู้บุกเบิกการ พิมพ์ในสยาม และก่อตัง้ หนังสือพิมพ์ภาษาไทย เป็นรายแรกของสยาม และเป็นผูเ้ ปิดโอสถศาลา หรือคลีนิคแพทย์เป็นรายแรกของสยาม โอสถ ศาลาของท่านเปิดขึน้ เพือ่ ทำการรักษาคนไข้และ เป็นที่สอนศาสนาไปในตัว หมอชีคเมื่อเข้ามาเมืองไทยครั้งแรก ผม ไม่มีเวลาพอที่ จะเช็คว่ า เขาได้พักอาศั ยอยู่กั บ ครอบครัวของหมอแบรดลีย์จากนิกายเพรสไบ ที เ รี ย นเช่ น กั น หรื อ ไม่ เหมื อ นอย่ า งที่ ห มอ แบรดลีย์เข้ามาใหม่ ๆ ท่านและอิมีลีภรรยาก็ พักอยู่กับครอบครัวศาสนาจารย์สตีเฟน จอห์น สันมาก่อน แต่ที่แน่ ๆ ก็คือหมอชีคซึ่งมีคนรัก หรือ คู่หมั้นสาวที่ติดตามมาด้วยหรือกำลังจะติดตาม มา แต่ความใกล้ชดิ ทำให้หมอชีคไปหว่านเสน่ห์ เอากับน.ส.ซาราห์ แบรดลีย์บุตรสาวของหมอ แบรดลีย์ สาวรุ่นพี่ซึ่งมีอายุมากกว่าเขา ๓ ปี ทัง้ สองเข้าพิธสี มรสกันในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๔๑๘ (ค.ศ. ๑๘๗๕) หลังจากนั้นอีก ๑ ปี หมอชีคจึงได้รับ มอบหมายให้ไปเผยแพร่ศาสนาและรักษาคนไข้ท่ี นครเชียงใหม่ ซึ่งมีนายแพทย์แมคกิลวารี เขย ใหญ่ของนพ.แบรดลีย์เป็นเจ้าคณะ @@@@ หมอชีคเป็นชายหนุ่มรูปงาม นิสัยร่าเริง แจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสนใจเรียนรู้ วัฒนธรรมของชาวเมือง จึงสามารถจูงใจชาว บ้านได้ จากบันทึกการปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ขณะ นัน้ ยังระบุเชียงใหม่อยูใ่ นภารกิจการปฎิบตั หิ น้าที่ ในดินแดนลาวว่า หมอชีคสามารถตรวจและ รักษาคนไข้ได้ปีละ ๑๓,๐๐๐ คน หรือวันละ ๓๖ คนทีเดียวแถมยังมีเวลาออกไปเข้าป่าล่า สัตว์ ยิงเสือ ยิงแรด ยิงเก้ง ยิงกวางซึ่งมีชุกชุม มากในสมัยนั้น การล่ า สั ต ว์ ป่ า ทำให้ ห มอชี ค ได้ รั บ รู้ ว่ า ทางเหนื อ ของสยามมี ป่ าไม้ สั ก อุ ด มสมบู ร ณ์

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 27

ในช่วงนั้น บริษัทของอังกฤษได้เข้าไปทำตัด ไม้สักในพม่าเรียบร้อยแล้ว แต่ในสยามยังไม่มี การตัดไม้สักอย่างจริงจัง แต่การขนไม้สักจาก ทางเหนือของสยาม ล่องมาตามแม่น้ำครั้งแรก เกิดขึ้นในปี ๒๔๑๕ (ค.ศ. ๑๘๗๒) โดยนาย เอ็ช.เอ็น. แอนเดอร์สนั กัปตันเรือชาวเดนมาร์ค เขานำไม้ขึ้นเรือสินค้าไปขายที่เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษจนได้กำไรอย่างงดงาม เป็นที่ ฮือฮาไปทั่วยุโรป เพราะก่อนหน้านั้น ไม้สัก ถูกตัดไปขายแต่ในประเทศแถบเอเชียซึง่ ได้ราคา ไม่สูงเท่าใด กัปตันแอนเดอร์สันผู้นี้ต่อมาได้ซื้อกิจการ โรงแรมโอเรียนเต็ล เพื่อทำการบูรณะให้กลับ มาเป็นโรงแรมที่สง่างามเหมือนเดิม ความแตกตืน่ ไม้สกั จากสยามในลิเวอร์พลู ขยายไปทั่วยุโรปอย่างรวดเร็ว ทำให้บริษัทของ อังกฤษคือบริษทั สยามฟอเรสต์ (ตัง้ ขึน้ โดยบริษทั ที่ทำไม้ในอินเดีย), บริษัทบอมเบย์เบอร์มาห์ และบริษัทบอร์เนียวแย่งกันติดต่อรัฐบาลสยาม เพื่อขอสัมปทานตัดไม้สักในดินแดนของสยาม (ภายใต้สนธิสัญญาเชียงใหม่ คศ. ๑๘๗๔ ลง วันที่ ๑ มกราคม ๑๘๗๔ ทีค่ ลั กัตตา อังกฤษ ยอมรับว่าเชียงใหม่,ลำปางและลำพูนเป็นของ สยาม ช่วงนั้นเป็นช่วงที่อังกฤษแผ่อิทธิพลเข้า มาในพม่า ก่อนที่จะยึดเป็นเมืองขึ้นในปี ค.ศ. ๑๘๘๖) บริษัทบอร์เนียวผู้ได้สัมปทานตัดไม้สัก จากรัฐบาลสยามได้แต่งตัง้ ให้หมอชีคเป็นตัวแทน ของบริษัทประจำเชียงใหม่ทำหน้าที่ควบคุมการ ตัดไม้และลากจูงไม้สักลงแม่น้ำปิงล่องลงใต้ ในเวลาเดียวกันได้แต่งตั้งนายหลุยส์ ลิโอ โนเวนส์ เ ป็ น ตั ว แทนของบริ ษั ท ควบคุ ม พื้ น ที่ จากปากน้ำโพไปจรดระแหง (ตาก) ทำหน้าที่ รวบรวมไม้ซุงที่หมอชีคล่องน้ำมาและหาซื้อไม้ สักเพิ่มเติม นายหลุยส์ผนู้ เ้ี ป็นบุตรชายของแหม่มแอน นา ลิโอโนเวนส์พระอาจารย์ถวายการสอนหนัง สือให้กับพระโอรสและพระธิดาในพระบาทสม เด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวมถึงเจ้าฟ้าชาย จุฬาลงกรณ์ด้วย นายหลุยส์เคยใช้ชวี ติ วัยเด็กอยูใ่ นราชสำนัก สยามก่อนย้ายตามมารดากลับไปอังกฤษเมือ่ เติบ ใหญ่จึงเดินทางมาแสวงโชคในออสเตรเลียเป็น เวลา ๔ ปี แต่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงเดินทาง กลับมายังสยาม ในช่วงที่เจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์ ขึน้ ครองราชเป็นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ แล้ว พระองค์ทราบข่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับพระสหายเก่าเข้า

ปกหนังสือ Louis and the King of Siam โดยดับเบิลยู. เอส. บริสโตว์

ปกหนังสือ Fanny and the Regent of Siam โดยอาร์. เจ. มินนีย ์ รับราชการ นายหลุยส์ผู้นี้ได้สมรสกับน.ส.แคโรไลน์ นอกซ์บตุ รของนาย โทมัส ยอร์ช น็อกซ์กงสุล อังกฤษหนึ่งในผู้มีอิทธิพลในสยาม น.ส.แคโร ไลน์มีพี่สาวชื่อแฟนนี่ ภรรยาของพระปรีชากล การ (สำอาง อมาตยกุล) เรือ่ งราวโศกนาฎกรรม ของทั้งสองถูกนำมาเขียนเป็นหนังสือในชื่อว่า “Fanny and the Regent of Siam” โดย อาร์. เจ.มินนีย์ ซึ่งได้รับการวิจารณ์ว่าเป็น ภาคต่อ ของ “The King and I” เหตุการณ์ที่เกิดกับ พระปรีชากลการ ผู้ได้ชื่อว่าเป็นวิศวกรคนแรก ของสยาม ทำให้ฝรัง่ ทีม่ ชี อ่ื นายจอห์น ไดร์สเดล วิศวกรหนุ่มจากสก็อตแลนด์เพื่อนร่วมงานของ อ่านต่อหน้า 36

หมอแบรดลีย์ และอิมิลีภรรยาจากภาพยนตร์ “ทวิภพ” ซึ่งผู้สร้างหาผู้แสดงที่เหมือนตัวจริงมาก


ถามตอบวิถีอนุตตรธรรม การทานเจมีประโยชน์ตอ่ การบำเพ็ญ โครงสร้างฟันของวัวและแพะซึ่งจัดเป็นสัตว์ที่ บริโภคพืชผักเป็นอาหารส่วนแมวและสุนัขนั้น ธรรมอย่างไร ?

ประโยชน์ของการทานเจมีมากมายเหลือ คณานับแต่จะกล่าวอย่างง่าย ๆ อาทิ 1.การทานเจทำให้ไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บ มาคุกคาม และทำให้มีอายุยืนยาวด้วยเหตุที่ มนุ ษ ย์ เ ป็ น สั ต ว์ ที่ บ ริ โ ภคพื ช พั น ธุ์ ธั ญ ญาหาร ร่างกายจึงเหมาะสำหรับทานเจ สังเกตได้จาก โครงสร้างฟันของมนุษย์ที่มีลักษณะราบเรียบ จั ด เรี ย งอย่ า งมี ร ะเบี ย บเหมื อ นกั บ ลั ก ษณะ

มีฟันที่แหลมคม จัดเป็นสัตว์ที่บริโภคเนื้อสัตว์ เป็นอาหาร ฉะนั้นเมื่อพิจารณาตามความเหมาะสม ของสภาพร่างกาย ประกอบกับโครงสร้างของ ฟันมนุษย์แล้ว ก็รู้ได้ว่ามนุษย์ควรรับประทาน อาหารประเภทใด เฉกเช่นเดียวกับการเลือกใช้น้ำมันรถยนต์ ทัว่ ๆ ไปทีต่ อ้ งใช้ให้เหมาะกับสภาพของรถยนต์ ที่กำหนดไว้ หากรถยนต์ชนิดนี้ กำหนดให้ใช้ น้ำมันซุปเปอร์กค็ วรเติมน้ำมันซุปเปอร์ รถยนต์ ชนิดนั้น กำหนดให้ ใ ช้ น้ ำ มั น ดี เ ซลก็ ค ววรเติ ม

น้ำมันดีเซล การใช้น้ำมันให้ถูกต้องและเหมาะ สมตามสภาพของรถ จะทำให้ยดื อายุการใช้งาน ของรถยนต์ออกไปอีก สรุปแล้วการใช้ชนิดน้ำมันให้ถูกต้องตาม สภาพของรถยนต์ มีอิทธิพลต่ออายุการใช้งาน ของรถยนต์ฉันใด การบริโภคประเภทอาหาร ให้ถูกต้องก็มีอิทธิพลต่ออายุขัยของชีวิตมนุษย์ ฉันนั้น 2.การทานเจทำให้ไม่ก่อเหตุต้นผลกรรม จากการทำลายชีวิตสัตว์ โลกมนุษย์ คือโลกที่ ประกอบด้วยเบญจธาตุ (ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุ ไฟ ธาตุทอง ธาตุไม้) ที่อยู่ภายใต้วัฏจักรแห่ง การตอบสนองของเหตุต้นผลกรรม ปลูกเหตุ ใดไว้ วัฏจักรของเบญจธาตุก็ผลักดันให้ได้รับ ในผลนั้นหรือที่เรียกว่าผลแห่งกรรม ซึ่งเป็น กฎแห่งจักรวาล

3.สามารถเสริมสร้างไอแห่งสภาวะหยัง เพราะกายธาตุของสัตว์เดรัจฉานมีสภาวะอิน เมื่อกินเข้าไปก็จะเป็นการสั่งสมไอที่เป็นสภาวะ อินในร่างกายมนุษย์ แต่ทว่า อนุตตรภูมซิ ง่ึ เป็นวิสทุ ธิภมู ิ (แดน บริสุทธิ์) ที่มีแต่ไอของสภาวะหยัง มนุษย์ที่มี จิตญาณห่อหุ้มไปด้วยสภาวะอินจึงเข้าสู่แดน อนุตตรภูมิไม่ได้ 4.ช่วยเสริมสร้างสติปัญญาในการทำงาน การกินเนือ้ สัตว์ทม่ี สี ภาวะอิน จะทำให้มอี ปุ นิสยั รุนแรง และมีอารมณ์ฉุนเฉียวเร่าร้อน ส่วนอา หารเจทีม่ สี ภาวะหยังจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพ ที่อ่อนโยน มีสัมมาคารวะและรู้จักอ่อนน้อม ถ่อมตน

วัดเส้าหลินในออสเตรเลีย Shaolin Temple Foundation (Australia) Ltd

วัดเส้าหลิน เป็นวัดทางพระพุทธศาสนานิกายมหายานที่มีความเก่าแก่อายุมากกว่า 1,500 ปีตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกของเทือกเขาซงซาน หนึ่งในจำนวนห้ายอดเขาอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของชาวจีน เป็นเทือกเขาที่มีชื่อ เสียงมากที่สุดทั้งในด้านของประวัติศาสตร์และในแวดวงยุทธภพ ประกอบด้วยยอดเขาน้อยใหญ่จำนวน 72 ยอด แบ่งเป็นสองกลุ่มคือในกลุ่มของเขาไท่ซื่อ จำนวน 36ยอด และกลุ่มของเขาเส้าซื่อ จำนวน 36 ยอด ในอำเภอ เติงเฟิง เมืองเจิ้งโจว มณฑลเหอหนาน ประเทศจีน อยู่กึ่งกลางระหว่างเมืองเจิ้งโจวและเมืองลั่วหยาง บริเวณรอบ ๆ วัดเส้าหลินเป็นพื้นที่โล่งกว้าง ใช้สำหรับฝึกวิทยายุทธของหลวงจีน รายล้อมด้วยป่าเจดีย์หรือถ่าหลิน ซึ่งเป็น สุสานของอดีตเจ้าอาวาสและหลวงจีน ซึ่งมีมาตั้งแต่ในยุคสมัยของราชวงศ์ถัง วัดเส้าหลินมีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในประเทศจีนและ ในต่างประเทศ ได้รับการกล่าวขานในเรื่องของกระบวนท่า วิทยายุทธ เพลงหมัดมวย พลังลมปราณและกังฟูเส้าหลิน เป็น อย่างมาก เป็นแหล่งวิชาการต่อสู้และศิลปะการป้องกันตัวที่ ยิ่งใหญ่ที่สุดของจีน ปรากฏชื่อในนิยายกำลังภายในหลายต่อ หลายเรื่อง ซึ่งล้วนแต่กล่าวถึงวิชาเพลงหมัดมวย พลังลมปราณ และกังฟูเส้าหลินอยู่เสมอ โดยเฉพาะนิยายกำลังภายในของ กิมย้งเช่น มังกรหยก จอมใจจอมยุทธ์จิ้งจอกภูเขาหิมะ เป็นต้น ปัจจุบันมีหลวงจีนที่บวชเพื่อศึกษาธรรมะและกังฟูจำนวน 180 รูป มีหลวงจีน ซือ หย่งซิน ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั และวัดเส้าหลินเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติ ศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศจีน ที่องค์กรยูเนสโกพิจารณาให้ เป็นมรดกโลกเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2553 วัดเส้าหลิน มีปรมาจารย์ตั๊กม้อดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาส องค์แรก ทำให้ชื่อเสียงของวัดเส้าหลิน อยู่ในฐานะเป็นต้น กำเนิดของศาสนาพุทธนิกายเซนในประเทศจีน ท่านสร้างความ เลื่อมใสศรัทธาแก่ชาวจีนเป็นอันมาก โดยเฉพาะการพัฒนา วิทยายุทธเส้าหลินให้ลึกล้ำขึ้นกว่าเดิม ถ่ายทอดธรรมะและวิชา กังฟูให้แก่หลวงจีนได้ฝึกฝนเพื่อออกกำลังกายและฝึกสมาธิ เนื่องจากเห็นว่าหลวงจีนส่วนใหญ่มีสุขภาพร่างกายอ่อนแอ ไม่ สามารถนั่งสมาธิวิปัสสนาและเจริญกรรมฐานอย่างเคร่งครัด จึงหัดให้หลวงจีนเริ่มฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่งควบคู่กับการ ปฏิบัติธรรม ต่อมาเจ้าอาวาสองค์ปจั จุบนั เห็นว่าควรถ่ายทอดวิชาความรู้ การฝึกฝนร่างกายให้แข็งแกร่ง ควบคู่กับการปฏิบัติธรรม น่า จะเป็นประโยชน์กับชุมชนทุกชนชาติในประเทศต่าง ๆ ได้มี โอกาสร่ำเรียนฝึกฝนวิธีการรักษาร่างกายให้แข็งแรงสุขภาพ

เข้ ม แข็ ง และพรั่ ง พร้ อ มด้ ว ยจิ ต ที่ ดี ง าม ประกอบกั บ ปั จ จุ บั น ผูค้ นล้วนเจ็บไข้ได้ปว่ ยกันเป็นจำนวนมาก ได้กนิ ยาสะสมเข้าไป ในร่างกายมากมาย และมากขึน้ จนถึงขัน้ เป็นอันตรายต่อร่างกาย สมควรที่จะต้องกำจัดพิษเหล่านี้ให้ออกจากร่างกายให้หมดสิ้น ดังนั้น เจ้าอาวาสวัดเส้าหลินองค์ปัจจุบันจึงได้ขยายสาขาวัดเส้า หลินสู่ออสเตรเลีย โดยนำคณะสงฆ์และแพทย์ที่มีความรู้ความ สามารถสูงมาให้การช่วยเหลือผู้คนโดยมิได้คิดเงินทอง มุ่งการ ช่วยเหลือเป็นหลัก ด้วยการสอนธรรมมะ วิธีการปฏิบัตินั่งวิ ปัสนาเพื่อสร้างบุญกุศล และวิธีการปรับพื้นฐานร่างกายให้แข็ง แรงเพื่อต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บ และอีกทั้งวิธีการกำจัดพิษร้ายใน ร่างกาย และสุดท้ายคือการช่วยเหลือ ทำการตรวจ และรักษา โรคภัยไข้เจ็บให้ โดยแพทย์ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นผู้ชำนาญ การของทางวัดเส้าหลินโดยไม่คิดเงินค่ารักษาแต่ประการใด ให้ การช่วยเหลือกับคนทุกชนชาติ ทุกศาสนา ท่านพูดภาษาจีน และมีผู้ช่วยพูดภาษาอังกฤษได้

สถานที่ตั้งสำนักงาน

Shaolin Temple Foundation (Australia) ltd. 32 Broomfield Street, Cabramatta NSW Australia โดย Ven. Shi Yan Jing Mob: 0405 611 401 มีสถานที่จอดรถสะดวก ฉบับต่อไปนำเสนอเกี่ยวกับ คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็นของ พระโพธิธรรม (ปรมาจารย์ตั๊กม้อ) เพื่อฝึกฝนร่างกายให้แข็ง แรง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 28


ในอาณาจักรธรรม หากมีผทู้ ม่ี ใี จออก ชาวโลกต่างลือกันว่า ในสมัยที่องค์ ห่างวิถีธรรมแล้วยังยุยงให้ญาติธรรมแยก พุทธะเดินดินบำเพ็ญปฏิบัติธรรมนั้น มี ตัวจากอาณาจักรธรรม หรือหลอกล่อให้ การดืม่ สุรา และฉันเนื้อสุนัข อยากทราบ ญาติธรรมไปยังลัทธินอกรีตนอกทาง เช่น ว่ามีความเป็นจริงหรือไม่ ? นี้เบื้องบนจะพิจารณาโทษอย่างไร ?

พยายามหาวิธีช่วยเหลือให้ถึงที่สุด ส่วน พวกที่ไม่สามารถช่วยกลับมาได้ “ก็จนปัญญา” เขาเหล่านั้นจะต้องแบกรับผลกรรมด้วยตนเอง ในอนาคต แม้แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อาจช่วยได้ สำหรับผู้ที่ยุยงให้ญาติธรรมแยกตัวจาก อาณาจักรธรรม หรือหลอกล่อให้ญาติธรรมเข้า สู่ลัทธินอกรีตนอกทางนั้น ผลกรรมที่จะได้รับ นัน้ ไม่อาจประมาณได้ แม้นต้องตกลงสูเ่ ดรัจฉาน ภูมใิ นอนาคตก็ยากจะชดใช้ผลกรรมทีก่ อ่ ได้หมด

การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมในโลกโลกีย์นั้น มักมีคำครหานินทามากมาย อนึ่ง เพื่อเป็นการ เยาะเย้ยและถากถางผู้บำเพ็ญธรรมที่ไม่รักษา ระเบียบวินัยในกาลนั้น จึงได้แกล้งทำจริตดื่ม สุราและฉันเนื้อ แต่หากมาพินิจพิจารณาให้ดีก็จะรู้ว่า การ ดื่มสุราและฉันเนื้อ จะสำเร็จธรรมได้อย่างไร แม้กระนั้นข่าวลือในโลกมนุษย์ก็ยังมีอยู่ทั่วไป

ผู้ บ ำเพ็ ญ ธรรมควรเริ่ ม ต้ น บำเพ็ ญ อย่างไร ?

วิธีที่ดีที่สุดในการฉุดช่วยคนมารับ ผู้บำเพ็ญธรรมควรเริ่มต้นจากการเข้าใจ วิถีธรรมคือวิธีใด ? “จิตใจ” ของตนเองก่อน ต้องหมัน่ พินจิ พิจารณา

วิธีที่ดีที่สุดในการฉุดช่วยคน คือ การฉุด ช่วยตนเองเพราะเหตุที่โลกียชนมีความเฉลียว ฉลาด หากนำพาให้มารับวิถธี รรมโดยอาศัยเพียง ฝีปากหรือโดยอาศัยคววามผูกพันส่วนตัว ซึ่ง วิธีทั้งหลายนี้เป็นธรรมวิถีที่ไม่ได้จัดอยู่ในยาน (พาหนะที่ขนสัตว์ข้ามทะเลทุกข์) ระดับสูง ในที่ สุ ด เขาเหล่ า นั้ น ก็ จ ะย้ อ นกลั บ มา พิจารณาและประเมินคุณค่าของวิถีธรรม โดย จะสังเกตจากความประพฤติและการปฏิบัติตน ของผู้ที่จะมาฉุดช่วยเขา ฉะนั้น การบำเพ็ญตัว เราให้ดีก่อนจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการฉุดช่วยคน มารับวิถีธรรม

เหตุใด วิถีอนุตตรธรรมจึงลงโปรด สู่โลกมนุษย์ ?

วิถีอนุตตรธรรมลงโปรดสู่โลกมนุษย์ก็ เพื่อปลดเปลื้องภัยพิบัติ กอบกู้จิตใจมนุษย์ที่ เสื่อมทราม ผลักดันให้โลกเอกภาพแห่งสันติ สุขอุบัติขึ้นในเร็ววัน แปรเปลี่ยนโลกโลกีย์ให้ เป็ นแดนสุขาวดีและให้วิมานเกิดขึ้นบนแดน ดิน

เหตุใดวิถีอนุตตรธรรมกับภัยพิบัติ จึงลงมาพร้อมกัน ?

วิถีอนุตตรธรรมลงโปรดเพื่อฉุดช่วยคนดี และให้มนุษย์ได้ประจักษ์แจ้งในโฉมหน้าเดิม แท้แห่งตน ส่วนภัยพิบัติลงมาเพื่อตักเตือนคน ชั่วและให้มนุษย์ไม่กล้าทำในสิ่งที่ชั่วร้าย

การทานเจทำให้สำเร็จธรรมได้หรือ ไม่ ?

ว่าจิตใจของตนมีสภาพเป็นอย่างไร เช่น หากมี ข้อบกพร่องต้องรีบแก้ไข และขจัดส่วนไม่ดีให้ หมดไปหากมีขอ้ ดีกค็ วรดำรงรักษาไว้เช่นนีเ้ รียก ว่า “ย้อนมองส่องตน” การบำเพ็ญปฎิบัติธรรมในเพศของบรรพ ชิตที่ไม่ครองเรือน จะเหมาะกว่าการบำเพ็ญปฎิ บัติธรรมแบบผู้ออกบำเพ็ญและปฎิบัติธรรมใน เพศบรรพชิต เพื่อมุ่งในการหลุดพ้นจากการ เกิดตายของมวลเวไนยทั่วหล้า หากไม่บรรลุ มรรคผลเป็นพระอริยเจ้า อย่างน้อยก็เป็นถึง ปราชญ์เมธีจึงเป็นเรื่องที่น่ายินดิยิ่ง แต่ทว่าการออกบำเพ็ญ และปฎิบัติธรรม ในเพศของบรรพชิตเพียงเพื่อต้องการแสวงหา ความวิเวก และการหลุดพ้นเฉพาะตนก็ไม่ต่าง อะไรกับเวไนยนั่นเอง แม้จะออกบวชก็ไม่มี ประโยชน์อะไร ลองพิจารณาถึงความเกี่ยวพันด้านเหตุต้น ผลกรรมที่ว่าเมื่อได้ฉันอาหารที่ได้รับจากโยม อุปัฏฐากแล้วจะตอบแทนโยมอุปัฏฐากอย่างไร เล่า โยมอุปัฏฐากถวายอาหารอุปการะเรา เมื่อ เราสำเร็จธรรมแล้วโยมอุปัฏฐากจะไปที่ไหน เล่าเช่นนี้ยุติธรรมหรือไม่ทุกคนลองมาวิเคราะห์ ตัดสินด้วยเหตุและผลเถิด ด้ ว ยเหตุ นี้ ห ากมี ผู้ ที่ ส ามารถบำเพ็ ญ ปฏิ บัตธิ รรมเพือ่ การหลุดพ้นของมวลเวไนยทัว่ หล้า แล้ว ไม่ว่าเขาผู้นั้นจะอยุ่ในเพศของบรรพชิต หรือเพศฆราวาสต่างก็ดีทั้งนั้น เพราะการออกบวชที่แท้จริง คือการบุก เบิกธรรมการเผยแพร่ธรรมและการฉุดช่วยมวล เวไนยให้ ห ลุ ด พ้ น จากทะเลทุ ก ข์ ก ลั บ คื น สู่ ฝั่ ง นิพพานต่างหาก ส่วนการออกบวชเพื่อตบตาผู้ อื่นนั้น เป็นการฉวยโอกาสเพื่อความสุขสบาย แห่งตน

“บำเพ็ญตน” ทันทีที่เราเกิดมาไม่ว่าชาติใดภาษาใด ก็ต้องเผชิญหน้ากับความตายทันทีเช่นกัน ชีวิตระ หว่างการเกิดกับความตายของแต่ละคนจะแตกต่างกัน บางคนก็มีชีวิตอยู่นานนับร้อยปี แต่บาง คนทันทีที่เกิดก็ตาย บางคนตายตั้งแต่ยังไม่ทันเกิด บางคนเกิดมาดูโลกเพียงระยะสั้นๆ เหตุที่ คนต้องจากไปบางคนตายธรรมชาติคือ ตายตามอายุขัย บางคนผิดธรรมชาติ เช่น เสียชีวิต เนื่องจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย บางคนทำลายชีวิตตนเอง บางคนเสียชีวิตก่อนเวลาอันควรเพราะ โรคภัยไข้เจ็บ แต่อย่างไรก็ดีบทสรุปคือ ทุกคนต้องตายช่วงใดช่วงหนึ่งของเวลา จริงอยู่คนเราอาจเลือกเกิดไม่ได้ แต่เมื่อเราเกิดมาแล้วเราเลือกวิถีชีวิตของตนเองได้ จริง อยู่แต่ละคนไม่มีความแน่นอนว่าจะมีอายุยาวนานเท่าใด แต่ทุกคนมีเวลาที่จะใช้แต่ละวันเท่ากัน คือ วันละ 24 ชั่วโมง ฉะนั้นแต่ละนาทีของชีวิตมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเราจะต้องทำ แต่ละนาทีที่ผ่านไปให้ชีวิตมีความสุข ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจ ความอิ่มใจให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะอำลาโลกไป แต่ถ้าแต่ละคนมีเพียงความคิดที่จะกอบโกยความสุขเข้าหาตนจนลืมไป ว่าคนอื่นๆ ก็มีความรู้สึกอย่างเดียวกัน เราก็จะแย่งกัน ด้วยเหตุผลนี้หลายคนสร้างความสุขบน ความทุกข์ของผู้อื่น สร้างเสียงหัวเราะบนเสียงร้องไห้ของบางคน สร้างความดีใจบนความ เสียใจของผู้อื่น มีเรื่องเล่าให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจคนเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมอยากฝากไว้เป็นข้อคิดมีอยู่ว่าเศรษฐี คนหนึ่งจัดงานเลี้ยงใหญ่ ที่โต๊ะมีอาหารโอชารส เขาเชิญคนมีหน้ามีตามาร่วมในงานนี้ เมื่อถึง เวลารับประทานอาหารเจ้าของบ้านก็เชิญให้แขกรับประทาน แต่แขกที่นั่งอยู่ที่นั้นนั่งมองหน้า กัน เพราะช้อนส้อมยาวมากไม่อาจจะตักอาหารได้ ในทีส่ ดุ ไม่มใี ครได้ลม้ิ รสอาหารนัน้ เจ้าของบ้าน จึงเชิญคนยากจนไม่เป็นที่ยอมรับของสังคมผู้ดีมากนัก เมื่อพวกเขามานั่งร่วมโต๊ะอาหารเขาพบ อย่างเดียวกัน พวกเขาไม่ต้องการพลาดโอกาสอาหารอร่อยบนโต๊ะ พวกเขาจึงหาวิธีซึ่งในที่สุด พวกเขาพบวิธีคือ ให้แต่ละคนเอาช้อนส้อมที่อยู่ตรงหน้าตักอาหารฝ่ายตรงกันข้ามให้พวกเขา กิน อีกฝากหนึ่งตรงกันข้ามก็ทำอย่างเดียวกัน เขาป้อนอาหารให้กันและกันจนอาหารหมด ผู้ที่ คิดถึงตนเองฝ่ายเดียวก็จะอดอย่างนี้แหละ คนเราอยู่ได้ไม่นาน คนเรามีเวลา 24 ชั่วโมงแต่ละวันเท่ากัน เราจะมีชีวิตเพื่อตนเองจน ลืมคนรอบข้างอย่างนั้นหรือ สังคมเราจะอยู่ได้ถ้าเรามีใจเอื้ออาทรต่อกัน เฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มี กำลังมากกว่าก็ช่วยเหลือผู้ที่มีกำลังน้อยกว่า บางคนที่คิดว่าตัวเองมีน้อยขอให้มองดูคนที่มีน้อย กว่าเราหรือไม่มีเลย ถึงแม้ว่าเราจะเป็นคนจนแต่ถ้ามีน้ำใจ ความจนจะไม่เป็นอุปสรรคแม้แต่ น้อย ฉะนั้นถึงแม้ว่าตัวเราจะยุ่งกับเรื่องต่างๆ มากมาย ขอให้เรามีเวลาบ้างในการบำเพ็ญตนให้ เป็นประโยชน์ต่อคนอื่น เพื่อเราจะไม่ได้ชื่อว่าเป็นคนประเภทความชั่วไม่มีแต่ความดีไม่ปรากฎ เฉพาะอย่างยิ่งขณะนี้พี่น้องชาวใต้กำลังเผชิญวิกฤติหนักเกี่ยวกับน้ำหลากท่วมบ้านเรือน มีความ สูญเสียเกิดขึ้นอย่างมากมาย นี่คือโอกาสที่จะให้เราร่วมกันบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์แก่คนทั้งปวง เฉพาะอย่างยิ่งผู้ ด้อยโอกาส ผู้เสียโอกาส ผู้สูญเสียทั้งหลาย

การบำเพ็ญและปฎิบัติธรรมในเพศ อาศัยโยมอุปัฏฐากในการดำรงชีวิต การทานเจ ไม่ทำให้สำเร็จธรรม การทาน ของฆราวาสมีประโยชน์อย่างไร?

เจเป็นเพียงพื้นฐานของผู้บำเพ็ญธรรม เป็นการ ไม่สร้างหนีเ้ วรเพิม่ ขึน้ อีก เพราะฉะนัน้ นอกจาก ประโยชน์นน้ั มีมากมาย (เพียงแต่จะลำบาก ต้องทานเจแล้ว ยังจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตน กว่าเพศบรรพชิตเล็กน้อยเท่านั้น) อาทิ อย่างจริงจัง ช่วยผลักดันงานธรรมโดยไม่ยึดติด 1.สามารถบำเพ็ญปฎิบัติธรรม และยังอยู่ ในบุญกุศล เมื่อกระทำสิ่งใดไว้ก็ย่อมได้รับสิ่ง ดูแลครอบครัวได้ นั้นตอบแทนในที่สุด 2.สามารถบำเพ็ญปฎิบัติธรรมและไม่ต้อง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 29

3.สามารถบำเพ็ญปฏิบัติธรรมและอุทิศ เสียสละตน เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษย์ได้ 4.สามารถบำเพ็ญปฎิบัติธรรมและไม่ผิด ต่อหลักมนุษยธรรม ซึ่งมีความกตัญญูกตเวที เป็นพื้นฐาน ทั้งยังมีโอกาสช่วยส่งเสริมสมาชิก ในครอบครัว บำเพ็ญปฎิบัติธรรมได้อีก 5.สามารถบำเพ็ญปฎิบัติธรรม และช่วย พัฒนาประเทศชาติโดยการชำระภาษีอากร และ

แสดงความจงรักภักดีโดยการรับใช้ชาติบา้ นเมือง ได้อีก อนึ่งเราทุกคนต้องทราบดีว่า ธรรมะไม่ ได้อยู่ ณ ดินแดนแสนไกล แต่ธรรมะอยู่ที่การ ปฎิบตั ติ อ่ ผูอ้ น่ื ธรรมะอยูใ่ นตำแหน่งหน้าทีก่ าร งาน ธรรมะอยู่ที่ตัวเรา ธรรมะอยู่ในครอบครัว ของเราธรรมะอยู่ในสังคมระหว่างผู้คน และ ธรรมะอยูท่ ป่ี ระเทศชาติบา้ นเมือง ฉะนัน้ ทุกแห่ง ทุกหนจึงมีธรรมะดำรงอยู่

อ่านต่อหน้า 31


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ดูดีดี....ชีวีมีสุข

เขียนโดย....ฐิรญา มีเมศกุล เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม สวัสดีคะ่ คุณผูอ้ า่ น ตอนนีห้ น้าหนาวของ จริงก็เข้ามาเยือนแล้วนะคะ โดยเฉพาะคนขี้ หนาวอย่ า งดิ ฉั น รู้ สึ ก ถึ ง ผลกระทบของความ เหน็บหนาวเป็นอย่างมาก สิง่ หนึง่ ทีไ่ ด้ยนิ เพือ่ น สาวชอบบ่นในช่วงหน้าหนาวก็คือน้ำหนักขึ้น เพราะกิ น เยอะขึ้ น และไม่ ค่ อ ยได้ อ อกไปทำ กิจกรรมกลางแจ้งเพราะต้านทานความหนาว เย็นไม่ไหว ดิฉันก็เห็นด้วยค่ะเพราะหน้าหนาว ค่ำเร็ว บางวันเดินออกจากสำนักงานประมาณ 5โมงกว่ า เห็ น ฟ้ า มื ด ตกใจนึ ก กว่ า ดู เ วลาผิ ด แถมรูส้ กึ ถึงลมหนาวทีม่ ากระทบใบหน้าก็ทำให้ คิดถึงผ้าห่มอุ่นๆที่บ้านขึ้นมาทันที ฉะนั้นก็รีบ ตรงดิ่งกลับบ้านแล้วก็ทำอาหารอร่อย ๆ กิน กินเสร็จก็ดูทีวีอยู่ใต้ผ้าห่มอันอบอุ่น พอนั่งดู ที วี ซั ก พั ก ก็ หิ ว แล้ ว ก็ ต้ อ งลุ กไปหาขนมกิ น พอกินอิ่มร่างกายอบอุ่นก็ทำให้เราเคลิ้มหลับ สบายแถมนอนตื่นก็สายอีกต่างหาก ฉะนั้นเจ้า อาหารที่เรากินเข้าไปนั้นก็เข้าไปสะสมอยู่ตาม หน้าท้อง ต้นขา สะโพก และในจุดอื่นๆที่เรา ไม่ต้องการ จริงมั๊ยค่ะ แต่ดิฉันอยากจะแนะนำให้ทุกๆท่านลอง ท้าทายความหนาวดูค่ะ ลองหันมาทำกิจกรรม กลางแจ้งหรือออกกำลังกายเพือ่ จะได้ทานความ หนาวได้ อีกอย่างนั่งดูทีวีอยู่กับบ้านก็ส่งผล เสียแก่สุขภาพด้วยนะคะ โดยเฉพาะสำหรับ เด็กๆ ดิฉันอ่านเจองานวิจัยที่ทำการศึกษาและ สังเกตพฤติกรรมของเด็ก 111 คน อายุตั้งแต่ 3 ถึง 8 ปี โดยกลุ่มแรกได้ดูทีวีเกินวันละครึ่ง ชัว่ โมง และกลุม่ ทีส่ องให้ดทู วี ไี ม่เกินวันละครึง่ ชั่วโมง ซึ่งพบว่าเด็กกลุ่มที่ดูทีวีเกินกว่าวันละ ครึ่งชั่วโมงมีสภาวะความดันเลือดสูงถึงระดับ 5-7 ซึง่ สูงกว่าเด็กๆทีด่ ทู วี นี อ้ ยไม่เกินครึง่ ชัว่ โมง นอกจากนัน้ เวลาทีเ่ ด็กนัง่ ดูทวี เี ด็กก็ยงั มีแนวโน้ม ที่จะกินของจุกจิกไม่มีประโยชน์เวลานั่งดูทีวี ซึง่ เป็นการสร้างนิสยั การกินทีไ่ ม่ถกู ต้องอีกด้วย ค่ะ และที่สำคัญการดูทีวีมากเกินไปอาจทำให้ เด็กมีปัญหาในเรื่องของความประพฤติ ผลการ เรียนที่ไม่ดี เป็นเบาหวาน และระดับความ สามารถทางด้านความคิดสร้างสรรค์ลดน้อยลง ฟังผลเสียจากการดูทีวีแบบนี้คุณพ่อคุณแม่เองก็ ควรลดเวลาการนั่งหน้าทีวีด้วยนะคะ ที่นี้ลอง มาดู เ กร็ ด เล็ ก ๆน้ อ ยที่ อ าจจะช่ว ยให้คุ ณ จำกั ด เวลาในการดูทีวีของเด็กๆได้ค่ะ

1 กำหนดรายการที่ เ ด็ ก ๆสามารถดู ไ ด้ โดยอนุญาตให้เด็กดูเฉพาะรายการโปรดของ เค้าเท่านัน้ ไม่ใช่กดเปลีย่ นช่องไปเรือ่ ยๆ จำกัด ให้ดูรายการที่มีความยาว 1 ชั่วโมง หรืออาจ จะเป็น 2 รายการแต่รายการละครึ่งชั่วโมงก็ได้ ค่ะ 2 การบ้านต้องมาอันดับ 1 คุณต้องให้ เด็กทำการบ้านให้เสร็จก่อนที่จะเปิดโอกาสให้ เค้าดูทวี ี ซึง่ วิธนี จ้ี ะทำให้การได้ดทู วี เี ป็นเหมือน กันได้รางวัล จากการที่เค้าทำงานสำเร็จและ เด็ก ๆ ก็จะเห็นคุณค่าและเลือกดูสิ่งที่อยากดู จริงๆ 3 จำกัดจำนวนทีวีในบ้าน ควรจะมีทีวี เพียง 1 เครื่องในบ้านและควรจะเอาไว้ที่ห้อง นั่งเล่นนั่นจะช่วยให้คุณสามารถควบคุมเวลาดู ทีวีของเด็กๆได้ 4 ตั้งนโยบายไม่มีทีวี คือไม่ควรให้เด็กมี ทีวีในห้องของตนเอง บางครัง้ การปล่อยให้เด็ก ได้ลิ้มรสชาติความเบื่อจากการไม่มีอะไรทำอาจ จะช่วยให้เค้าได้ค้นพบงานอดิเรกที่เค้าชอบหรือ เค้าอาจจะหยิบหนังสือมาอ่านแทน 5 ตารางเวลาสำหรับครอบครัว แทนที่ จะใช้เวลาไปกับการดูทีวี ลองพาเด็กๆทำกิจ กรรมอื่นๆ เช่น ไปเดินเล่นตามสวนสาธารณะ ซึ่งมีอยู่ทุกหนแห่งในซิดนีย์ ทำขนมร่วมกัน อาจจะเป็นคัพเค้กที่เด็กๆชอบ หรือ เล่นเกมที่ ช่วยพัฒนาสมองและความคิด 6 เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก ถ้าหากว่า คุณนั่งอยู่หน้าจอทีวีตลอดเวลาหลังกลับจากที่ ทำงานเด็กใช้พฤติกรรมนัน้ เป็นแบบอย่าง ฉะนัน้ พยายามจำกัดเวลาของตัวคุณเองในการดูทีวี ด้วยค่ะ(เพื่อสุขภาพของตัวคุณเอง) คุณจะได้ เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเด็ก 7 ห้ามรับประทานอาหารหน้าทีวี เพราะ การนั่งรับประทานข้าวด้วยกันที่โต๊ะอาหารเป็น การเปิดโอกาสให้คุณได้พูดคุยกับเด็กๆเกี่ยวกับ

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม กิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงและคุณแม่ ควบคู่กับกิจกรรมเกมส์การ แข่งขันสำหรับคุณแม่และเด็ก อาทิเช่น การแข่งขันหนูน้อยป้อนขนมคุณแม่ หนูน้อยจับคู่ยืน บนแผ่นกระดาษ การแข่งขันหนูน้อยไหว้สวย การประกวดเต้นระบำตามจังหวะเพลง กิจกรรม นี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน 2554 ณ St Peters Townhall 39 Unwinds Bridge Road Sydenham ข้างสถานีรถไฟ Sydenham ตั้งแต่เวลา 10-13น. สวัสดิภาพสมาคมขอเรียน เชิญคุณผู้หญิงและคุณแม่ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรีในครั้งนี้ได้ที่ หมายเลข 02 9264 3166 สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทัง้ จากไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็น ไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยน ชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่นอิมมิเกรชั่น และหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขต พื้นที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำนักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำการในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน

สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนในชั้น เรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อได้ที่ สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการ ช่วยเหลือผู้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (DV Intervention Project Worker, Funded by NSW Department of Premier and Cabinet) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และ วันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd บริการให้คำปรึกษาและ ทำการวิ จั ย เรื่ อ งความรุ นแรงในครอบครัวของชุมชนไทย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@ thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบทีส่ ำนักงานสวัสดิภาพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทนของ ทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมากค่ะ สิง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับเค้าทีโ่ รงเรียน หรือสิง่ ทีเ่ ค้าสนใจ หรืออยากจะเล่าให้คุณฟัง เป็นการสร้างความ สัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวอย่างหนึ่งด้วยค่ะ (ต้ อ งขอขอบคุ ณ แหล่ ง ข้ อ มู ล www. byparents-forparents.com เว็บไซต์นี้มีข้อมูลที่ ดีและมีประโยชน์เกีย่ วกับการดูแลบุตรลองเข้าไป อ่านดูนะคะ) จากที่ดิฉันสาธยายมาซะยาวเหยียดเรื่อง ความหนาวเย็นกับข้อเสียของการดูทีวีก็เพราะ ดิฉันเป็นห่วงสุขภาพของทุกๆคนค่ะเพราะหน้า หนาวเนี้ยคนเจ็บป่วยกันเยอะ อันนี้จากประ

สบการณ์ตรงตอนที่ดิฉันทำงานที่โรงพยาบาล ในช่วงหน้าหนาวคนไข้จะเยอะมากเป็นพิเศษ จนโรงพยาบาลซึ่งปกติก็เต็มอยู่แล้วทำให้ยิ่งมี คนไข้ล้นหลามเสริมเตียงจนแทบจะไม่มีที่ให้ หมอและพยาบาลทำงานกันเลยทีเดียว และ สาเหตุที่พูดถึงเรื่องทีวีเนื่องจากดิฉันสังเกตเห็น ว่าทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้เวลาอยู่หน้าทีวีมากเกิน ความจำเป็นและนั่นก็ส่งผลถึงสุขภาพของเรา ด้วยนะคะ ดังนั้นหน้าหนาวนี้นอกจากจะใช้วิธี หนาวเนื้อห่มเนื้อจึงหายหนาวแล้ว ก็อย่าลืม ออกกำลังกายกันบ้างนะคะจะได้มรี า่ งกายทีแ่ ข็ง แรงและไม่มีไขมันส่วนเกินสะสม

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 30


รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง Y ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Y Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

ปีชวด ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ยังคงไปได้ เรื่ อ ยๆ เคยเป็ น อย่ า งไรก็ ยั ง คงเป็ น เช่ น นั้ น U$ A$ U$ บาท การงานและการเงินพอไปได้ รายรับและรายจ่าย ซื้อ ขาย ซื้อ June 2011 ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ยังคงเท่าเดิม ความรักก็มีทั้งดีและไม่ดีในราย 06 29.87 30.52 31.88 33.30 1.11 1.03 36.28 29.90 07 29.92 30.57 31.89 33.30 1.11 1.03 36.27 29.90 ของคนโสด มีปญ ั หากันบ้าง ส่วนคนทีม่ คี คู่ รอง 08 29.92 30.57 31.74 33.15 1.10 1.02 35.90 29.59 แล้ว จะมีปากเสียงกันบ้าง ตามประสาลิ้นกับ 09 30.03 30.68 31.79 33.21 1.09 1.02 35.87 29.57 ฟันซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตคู่ 10 30.00 30.65 31.69 33.10 1.10 1.03 36.13 29.79 ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ปีฉลู June 2011 Thai All Ord D.Jone B S B S ในช่วงนีด้ วงชะตาของคุณอาจมีการเปลีย่ น 06 1,046.16 4,648.70 12,089.96 22050 22150 21724 22550 แปลงไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีนัก งานที่คิดว่า 07 1,034.75 4,641.10 12,070.81 22100 22200 21785 22600 ทำแล้วจะพบกับความสำเร็จแน่ๆ ก็ควรต้อง 08 1,014.58 4,608.70 12,048.94 22000 22100 21679 22500 09 1,016.85 4,621.70 12,124.36 22100 22200 21785 22600 ระวังอย่างยิง่ อย่าประมาท วางแผนให้รอบคอบ 10 1,020.37 4,634.90 11,951.91 22000 22100 21679 22500 มิฉะนั้นจะผิดหวัง ในเรื่องความรัก คนโสดที่ ยังไม่มีคนรักจะพบคนที่ถูกใจและเขาคนนั้นก็มี ใจให้คุณด้วย ส่วนคนที่มีคู่ ก็เหมือนเดิม ปีขาล การบริ ก รรมพระสู ต รมี ประโยชน์ การบริกรรมพระสูตร ดวงของคุณจะดีขน้ึ เรือ่ ยๆเรือ่ งใดทีไ่ ม่คอ่ ย หรือไม่ ? ดี ก็เริ่มจะหมดปัญหาไป ชีวิตในขณะนี้ไม่มี หากผู้ บ ำเพ็ ญ ธรรมไม่ ชั ด เจนต่ อ บั ญ ชี อะไรน่าเป็นห่วง ขอเพียงแต่ให้มีสติอยู่เสมอ การบริกรรมพระสูตรมีประโยชน์ท่มี ีขอบ ทรัพย์สินในอาณาจักรธรรม ไม่ทราบว่าผลจะ ไม่ว่าจะทำอะไร ขยันดูลมหายใจบ่อยๆ เพื่อ เขตจำกัด (การบริกรรมพระสูตรสามารถทำให้ เป็นอย่างไร? เรียกสติคืนมา ในด้านความรัก คนโสดที่มีคน กายใจสงบได้ก็จริง แต่ก็ยังจัดอยู่ในยานระดับ รั ก อาจมี แ ง่ ง อนกั น บ้ า ง ส่ ว นคนที่ มี คู่ แ ล้ ว ทรัพย์สินในอาณาจักรธรรม เป็นทรัพย์ ต่ำเท่านั้น) ระวังคำพูดจะทำให้ผิดใจกันโดยไม่คาดคิด ผูท้ บ่ี ริกรรมพระสูตรย่อมดำรงตนเป็นพุทธ สมบัติของเบื้องบน อย่างคำกล่าวที่ว่า “เงิน ศาสนิกชน ผู้ดำรงตนอยู่ในพุทธศาสนาย่อมไม่ หนึ่งแดงของเบื้องบนยิ่งใหญ่กว่าเขาพระสุเมรุ” ปีเถาะ ก่อกรรมทำเข็ญ ในเมือ่ เขามีความศรัทธาจริงใจ ผลกรรมที่จะได้รับจึงสามารถสันนิษฐานได้ว่า ดวงของคุณในช่วงนี้ ต้องระวังปัญหาด้าน รู้จักสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และสวดภาวนา เป็นอย่างไร สุขภาพให้มากๆ คุณจะเจ็บป่วยเพราะพักผ่อน พระสูตร นอกจากทำให้จิตใจมีความสงบสุข ไม่เพียงพอ ขอให้ดูแลตัวเองบ้าง ต่อให้มีเงิน หากผูบ้ ำเพ็ญธรรมทีม่ หี น้าทีด่ แู ลทรัพย์สนิ แล้ว ยังทำให้รู้จักสร้างบุญสร้างกุศลอีก มากมาย แต่สุขภาพย่ำแย่ คุณจะทุกข์ทั้งกาย ฉะนัน้ การบริกรรมพระสูตรจึงมีประโยชน์ ในอาณาจั ก รธรรมไม่ ป ระหยั ดในการใช้ จ่ า ย และใจเชียวแหละ การงานและการเงินมีปัญหา ต่อวิถกี ารบำเพ็ญธรรมขัน้ พืน้ ฐานเท่านัน้ แต่ทว่า และใช้จ่ายอย่างสุร่ยสุร่ายนั้นบาปหรือไม่? บ้างแต่กส็ ามารถแก้ไขให้ผา่ นไปได้ดว้ ยดี ส่วน วิธีการบำเพ็ญที่จัดอยู่ในยานระดับสูงนั้น ไม่ ความรักไม่ค่อยดีนัก ระวังจะทะเลาะกัน องค์กรต่างๆในโลกมนุษย์ หรือผู้ที่รับใช้ อาศัยการบริกรรมพระสูตร เพราะการบริกรรม พระสูตรนัน้ ไม่เทียบเท่าการเทศนาพระสูตรและ บ้านเมือง หากไม่ประหยัดในการใช้จ่าย หรือ ปีมะโรง การเทศนาพระสูตรก็ไม่เทียบเท่าการปฎิบตั ติ าม ใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายยังมีความผิดเลยยิ่ง เป็น ทำอะไรในช่วงนี้ก็รู้สึกไม่ราบรื่นเลย ใน หลักธรรมคำสอนในพระสูตรจึงควรเอาเวลาที่ ทรัพย์สินของเบื้องบนหากใช้จ่ายอย่างสุร่ยสุ ดวงชะตามีพลังของการสูญเสียเข้ามาครอบคลุม ใช้บริกรรมพระสูตรมาศึกษาพระสูตรให้กระจ่าง ร่ายย่อมบาปแน่นอน อยู่ ก ารงานและการเงิ น ก็ ไ ม่ ค่ อ ยจะดี เ ช่ น กั น และในที่สุดสามารถเป็นตัวแทนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ต้องทุกข์ใจ ทำใจให้สงบดีกว่าตั้งสติให้มั่น ในธรรมกาลยุคขาวนี้วิถีอนุตตรธรรมได้ เทศนาหลักธรรมในพระสูตรได้ ค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละเปลาะ ในด้านความรัก นอกจากเป็นการบำเพ็ญตนแล้วยังสามารถ ลงโปรดสู่โลกมนุษย์อย่างกว้างขวาง เป็นวิถี ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักเคย กล่อมเกลาผู้อื่นได้อีก เพราะผู้ที่ประสงค์จะ ธรรมที่ถ่ายทอดจริงตามพงศาธรรม แต่ทำไม เป็นอย่างไร ก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ประกาศสัจธรรมจำต้องประพฤติตนให้เป็นแบบ คนส่วนใหญ่กลับไม่เชื่อ เป็นเพราะสาเหตุใด? อย่างทีป่ ฎิบตั ติ ามหลักธรรมในพระสูตร จึงกล่าว ปีมะเส็ง จิตใจของมนุษย์ในปัจจุบนั ไม่ดงี ามเหมือน ว่า “การเทศนาธรรมไม่เทียบเท่าการประพฤติ ให้ระวังปัญหาในเรื่องเงินๆทองๆมากๆ ผู้คนในอดีต ฉะนั้นผู้ที่มีความศรัทธาอย่างเต็ม ปฎบัติตามหลักธรรมในพระสูตร” เพราะคุณจะเดือดร้อนด้วยปัญหานี้แหละ อย่า สรุปแล้ว แม้การบริกรรมพระสูตรจะมี เปี่ยมในวิถีอนุตตรธรรมจึงเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่มี ให้ใครยืมเงินโดยเด็ดขาด เพราะตามดวงชะตา ประโยชน์แต่ไม่ใช่การบำเพ็ญในยานระดับสูง รากบุญทีล่ กึ และแน่น ไม่เช่นนัน้ ก็ยากทีจ่ ะบังเกิด แล้ว ถ้าให้กห็ มายถึง สูญเสียไปเลย ส่วนความ ยานระดับสูงแห่งพุทธมรรคา คือ การสำนึก ความเชื่อมั่นได้ ด้วยเหตุที่วิถีอนุตตรธรรมไม่ รักคนโสดที่ยังไม่มีคนรัก จะพบรักกับคนต่าง ปฎิ บั ติ ที่ เ คี ย งคู่ กั บ หลั ก ธรรมของฟ้ า เบื้ อ งบน สอนให้ยึดติดในรูปลักษณ์ภายนอก วัยส่วนคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ ฉะนั้นการบำเพ็ญในยานระดับสูงจึงไม่อาศัย ยังคงไปได้เรื่อยๆ ไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นตกใจ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 31

ถามตอบวิถีอนุตตรธรรม

ปีมะเมีย ในช่วงนี้ ดวงชะตาของคุณมีพลังที่ดีเข้า มา จึ ง ส่ ง ผลให้ ท ำอะไรก็ พ บแต่ ค วามสำเร็ จ ปัญหาต่างๆที่เคยมีก็ค่อยๆหมดไป ยามชีวิต รุง่ โรจน์กอ็ ย่าเหลิง ครองสติให้อยู่ อย่าหลงใหล ได้ปลื้มจนเกินไป ในด้านความรัก ทั้งคนโสด และไม่โสด ความรักความสัมพันธ์ไปได้ด้วยดี ต่างเอื้ออาทรต่อกัน ชีวิตรักราบรื่น ปีมะแม ปัญหาต่างๆจะค่อยๆเข้ามา และอาจจะมี มากขึน้ เรือ่ ยๆ คุณจะปวดศีรษะทัง้ เรือ่ งการงาน และบริวารที่ชอบสร้างปัญหามาให้ การเงินยัง พอไปได้ แม้รายจ่ายยังคงสูงลิ่ว ในด้านความ รัก คนโสดก็ไปได้เรื่อยๆ ส่วนที่มีคู่ครองแล้ว ความรั ก ความสั ม พั น ธ์ ไ ม่ มี ปั ญ หา เคยเป็ น อย่างไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ปีวอก ดวงของคุณยังไม่ดเี ท่าไรนัก ถ้าจะทำอะไร ก็อย่าประมาท เพราะพลังของการสูญเสียยังไม่ เคลือ่ นออกจากดวง ยังคงมีหลงเหลืออยูอ่ กี ประ มาณ 40 เปอร์เซ็นต์ เพราะฉะนัน้ คุณจะต้อง ระวังและคิดทบทวนก่อนจะทำอะไร ในด้าน ความรัก ต้องระวังมือที่สามให้มากๆ เขาทำที เหมือนหวังดี แต่ปากกับใจไม่ตรงกัน ปีระกา ดวงในช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีนักคุณจะมีปัญ หาทั้งการงานและการเงิน จะทำอะไรก็ควรคิด ให้ดีๆ ใช้ความรอบคอบให้มากๆ แล้วจะไม่ เกิดความสูญเสีย ขอให้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ในด้านความรักบางรายอาจถึงขั้นเลิกรักกันโดย ไม่คดิ ไม่ฝนั มีอะไรก็ควรเปิดใจคุยกัน อย่าเก็บ สะสมความไม่พอใจไปเรื่อยๆ ปีจอ ในช่วงนี้คุณอาจจะเป็นคนที่หงุดหงิดง่าย อารมณ์เสียบ่อยๆแต่พาลไปเพ่งโทษว่า เป็นความ ผิดของคนรอบข้าง ทางที่ดี คุณควรหันกลับ มาดูตัวเองดีกว่าทำใจให้สงบอย่าเพ่งโทษผู้อื่น แก้ปัญหาที่ตัวเราง่ายกว่าจ้องไปแก้ปัญหาที่ผู้ อื่นแน่ๆในด้านความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มี คู่ครองแล้ว ความรักยังคงเหมือนเดิม ปีกุน ดวงของคุณในช่วงนี้รุ่งโรจน์จริงๆ การ เงินดีมาก เป็นช่วงของ “น้ำขึน้ ให้รบี ตัก” หยิบ จับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองช่วงทีช่ วี ติ พบแต่ความ สำเร็จก็ไม่ควรหลงระเริง พึงสังวรไว้วา่ ชีวติ จะดีหรือไม่ ล้วนขึ้นอยู่กับการกระทำของเรา ทั้งสิ้น ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มี คู่ครองแล้ว ความรักไปด้วยกันได้ดี


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/568

1030/564

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำสี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำหรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/559

2005/563

MARN 0318630

(02) 9283 0396

• • • •

1971/568

Email: denning@tpg.com.au 11/557

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำหน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำหรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

1971/565

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำหน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการ $5

Lic.156098c ABN 66 761 345 317

โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!! 130 Seville St. Fairfield NSW 2165

•มีประกัน •ก๊าซธรรมชาติ/ก๊าซหุงต้ม •ติดตั้งใหม่ •แก้ไขดัดแปลง •ปรับปรุงใหม่ •ขอมิเตอร์เพิ่ม •ขายพร้อมติดตั้งของใหม่ในบ้านหรือร้านค้า •ซ่อมทั้งของเก่าและของใหม่

ติดต่อ Paul: 0417 229 385 P.O.Box 693, Kingswood 2747

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au

20/566

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

โอกาสดีที่จะมีรายได้งาม

เป็นเจ้าของธุรกิจของตนเอง (Full /Time Part) เป็นเจ้าแรก ๆ ในประเทศไทย

บริษัทที่เจริญเติบโตรวดเร็วระดับโลกของสหรัฐอเมริกา เป็นผู้นำ ทางด้านอุตสาหกรรมในต่างประเทศ กำลังจะไปเปิดตลาดในประเทศ ไทยในปลายปี 2011 เรากำลังมองหาผู้ร่วมธุรกิจที่เป็นคนไทย เรามีทีมงานมืออาชีพที่จะช่วยคุณสร้างธุรกิจ หากคุณมีความตั้งใจ อย่างแท้จริงและมีคุณสมบัติพร้อมที่จะเป็นผู้นำ คุณก็คือหนึ่งใน บุคคลสำคัญที่เราจะร่วมงานด้วย บริษัทนี้ได้ประสบความสำเร็จมียอดขายสูงถึงห้าพันล้าน เหรียญทั่วโลกในรอบ 6 ปีไม่เคยมีบริษัทเน็ตเวิร์คไหน ประสบความสำเร็จ นับเป็นประวัติศาสตร์เลยทีเดียว สินค้านี้ทำตลาดง่ายๆ เป็นเครื่องดื่มสุขภาพซึ่งพิสูจน์ได้ทาง วิทยาศาสตร์และเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างไม่น่าเชื่อ แก่ผู้บริโภคนับล้าน เดี๋ยวนี้สร้างรายได้เกือบ 200 ล้านดอลล่าร์ ให้กับผู้บุกเบิก 100 คนแรกด้วยรายได้ต่อปีถึงเลข 6 หลักและรายได้หลาย พันดอลลาร์ต่อปี กับผู้ร่วมงาน Part – Time ขณะนี้ กำลังเปิดตัวทั่วโลก และต่อไปคือ ประเทศไทย การลงทุนไม่ถึง $800 คุณจะมีโอกาสสร้างรายได้กว่า $1,000 ต่อ สัปดาห์ในปีแรก มีรายได้กว่า $200,000 ต่อปี ซึ่งคุณจะทำได้หาก ทำตามสูตรสำเร็จของเรา และทำอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 3 ปี ถ้าคุณเปิดใจ มีความตั้งใจ และปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะประสบ ความสำเร็จและมีความสุขกับเวลาที่เหลือในชีวิต โปรดติดต่อเราที่ จะช่วยคุณสร้างรายได้ กับงานที่น่าตื่นเต้นในวันนี้

• • • •

เตรียมตัวให้พร้อมที่จะคุยกัน ติดต่อ : Zan 0414 767 419 (อังกฤษ) เจอร์รี่ 0430 372 764 (ไทย)

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 32


เราคือ One Stop Shop เราบริการ ตั้งแต่งานเขียนแบบพร้อมยื่นคำร้อง กับอำเภอ(ยื่น DA & CC)รับประสานงาน กับ Consultant รับดู, ออกแบบและ ก่อสร้างตามฮวงจุ้ย จนถึงงานรับเหมา ก่อสร้าง-บ้านพักอาศัย, อพาทเมนท์, สำนักงาน, ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้าน คาเฟ่, ร้านนวดแผนโบราณ, ร้านตัดเย็บ ฯลฯ เรารับออกแบบและติดตั้งป้ายโฆษณา, Light Box, Banner, A-Frame, โลโก้, นีออนดัด, ตัดสติกเกอร์, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายติดรถ เรารับทำและติดตั้ง aluminium shop

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗ Migration Agents Registration No.(MARN)

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำเร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นัก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

front, office partition, Bi-fold doors / windows Sliding door / windows

จากโรงงานโดยตรง โดยผู้เชี่ยวชาญงานกว่า 20 ปี

“ประสบการณ์และคุณภาพเป็นประกัน”

“มาปรึกษาเราก่อน ท่านจะเสี่ยงทำไม ถ้าอยากสบายใจก็ต้องให้ Builder อย่างเราทำ”

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถึ ง บ้ า น

ชำนาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำหรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

50/561

6/559

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ

ติดต่อ DIT: 0421-120-307

email: modernspace@iinet.net.au

1282/565

ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Builder Lic:134003C

2826/577

2933/570

MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

รับทำบัญชีและภาษี * ร้านอาหาร ร้านค้า ธุรกิจทุกประเภท * ภาษีส่วนบุคคล * บริการเงินกู้ซื้อบ้าน ติดต่อ "คำใบ (ทองใบ) มาลัยคำ" 6-7/14 Spencer St, Fairfield 2165 Tel:(02)9724 2524 Fax:(02)9724 9669

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้Public องการ Liability

Worker Compensation Superannuation

บริการให้คำปรึกษา • • • •

เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ปรับเงินกู้ใหม่

บริการรวดเร็ว ทันใจ เลือกใช้เรา

คุณ สุมานี 0402 946 988 Tel: 9618 6757 1/35 Belmore St., Burwood NSW

ติดต่อเป็นสมาชิก

(02) 9724 0245, Tel: 9726 6696

ี ร ฟ า ปรึกษ

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน ประกันชีวิต ประกันรายได้ ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P.

(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888

2593/562

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 33

114/560

7/559

ทันตแพทย์สมชัย ทองสัมฤทธิ์ เปิดบริการที่

89 Merrylands NSW 2160 (ติดสถานีรถไฟ Merrylands) Tel: (02) 9637-3582 2609/559

9787 3948

ติดต่อโฆษณา

(02) 9724 0245, Tel: 9726 6696


2852/559 con

1341/564

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยใกล้ TOP RYDE ร้านใหม่ 100 ที่นั่งขึ้นไป สนใจติดต่อ 0433 295 666, 0431 271 350

2714/568

2225/560

ขายธุรกิจร้านอาหาร/เทคอเวย์

ย่าน St Leonards/Crows Nest ธุรกิจ/ที่อยู่ ตกแต่งอย่างดีทั้งในครัวและร้าน 60 ที่นั่งด้านใน และ15 ที่นั่งด้านนอก ง่ายต่อการบริหาร เหมาะสำหรับครอบครัว ขาย $85,000 call 0404 988388 Philip

2954/559

! องการขายที่ดิน นต้

ด่ว ขายที่ดินเชียงใหม่ 74 ตรว.

ที่ดินสวย อยู่หมู่บ้านพิมุกข์ 2 ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ 15 นาที สนใจติดต่อ

Am 0423 665 128 0433 288 068

ขายร้านอาหารไทย

ร้านอยู่ที่ Forrester Beach (Central Coast) อยู่ใกล้ Beach และ Resort ร้านไทย Takeaway และ Dinner 25 ที่นั่ง มี Cool Room+DA พร้อมเข้า ทำได้เลย ค่าเช่าถูก มีลูกค้าประจำ เจ้าของต้องการกลับไทย สนใจติดต่อ Mob: 0411 358 334

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทย ทำเลดี มีลูกค้าประจำ เยอะ 50 ที่นั่ง มีห้อง Function Room มีที่จอดรถ 2 คัน เจ้าของต้องการพัก ห้องแอร์ มี Coolroom & Freezer รวมทั้ง Stock และอุปกรณ์ ค่าเช่าถูกมาก Walk In/ Walk Out สัญญา 7 ปี Call:Paul

2942/559

ขายส่งอุปกรณ์นวด

เตียงนวด (ทำด้วยไม้) Towel Machines Hot Stones, Ear Candles และอุปกรณ์นวด อื่น ๆ ที่สวยงามมากมาย กรุณาติดต่อ 02-9790 6288 หรือ 0425 370 218 2940/562

2534/557

โรงเรียนสอนทำกาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ

Booking online ลดพิเศษ www.coffeeschool.com.au เรียน RSA/RCG/Bar/Food Safety course มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 03 9329 6550 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne

2953/559

2949/560

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ และฟรี บนเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยขายราคาถูก เมืองท่องเที่ยวย่าน Gold Coast นั่งได้ทั้งในและนอกร้าน รวมกว่า 70 ที่นั่ง ทำเลดี มีออฟฟิศเยอะ เพียง $50,000 (walk in-walk out) สนใจติดต่อ 0450 182 342 หรือ 0412 008 380

Gareth Lewis. LLB (UNSW) : MARN: 0319248 MIA 2193 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านการว่าความ สู้คดี

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทนายความ ให้คำปรึกษาทางโทรศ์พท์และอีเมลฟรี !!!

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำสีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำนาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

2929/563

2411/559

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์

0430 996 044, 0404 703 614

รับนวดถึงบ้าน

นวดแผนโบราณตำหรับวัดโพธิ์ *ปวดเอว ปวดหลัง*คลายเส้นแก้ปวดเมื่อย* พิเศษ...พอกหน้า ขัดหน้า *ติดต่อคุณปุณิกา 0433 758 989 (เค)

รับสมัคร

แม่บ้านและดูแลเด็ก Bondi, Sydney

ทำงานอย่างน้อย 40 ช.ม./สัปดาห์ ทำความสอาด ซักผ้า รีดผ้า ทำอาหาร ดูแลเด็ก และ ความเรียบร้อยภายในบ้าน ต้องมีประสบการณ์ และผู้รับรอง ชั่วโมงละ $15 กรุณา email ประวัติ มาที่ caputol@primusonline.com.au หรือโทรมาที่ 0419 239 053

รับสมัคร

2950/559

Cook ชายหรือหญิงทำงานที่ Sunshine Coast เรามีบ้านพักใน Resort ให้เป็น ที่พัก พร้อมอาหาร จ่ายดีมาก พร้อม เงื่อนไขดี ธุรกิจดี หากตั้งใจจริง ทำดี มีอนาคตมีโอกาสเป็นเจ้าของธุรกิจเอง สนใจติดต่อ 0450 730789,

0420 733133

thaioz@thaioz.com.au 2947/559

รับสมัคร

แม่บ้านอยู่ประจำ พร้อมกินอยู่ สนใจติดต่อ 0426 247 880

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

Thai Handyman

2948/559

38/555

2052/568

ร้าน New Chicken ที่ Lane Cove •ต้องการพนักงานคิทเช่นแฮนด์ •พนักงานเสิร์ฟและทำอาหาร •ต้องการสามีภรรยาเป็นทีมเพื่อ บริหารChicken shop ที่ Lane Cove พูดภาษาอังกฤษไม่เก่งไม่เป็นไร สนใจติดต่อ Jeff 0412 284 600 2934/559

2946/559

รับสมัคร

Chef 1 ตำแหน่ง Kitchen Hand 2 ตำแหน่ง ร้านอาหารอยู่ต่างจังหวัด ที่พักฟรี ติดต่อ 0401 352 316

email:

0458 462 381

2935/559

มีปัญหาด้านกฎหมายติดต่อเราด่วน บริการด้านกฎหมาย ทุกประเภท รวมทั้งกฎหมายอิมมิเกรชั่น, กฎหมายครอบครัว (แต่งงาน, หย่า, ดีแฟกโต้) ซื้อขายธุรกิจ/ บ้าน/ ร้านอาหาร รับยื่นเรื่องเคลมประกันทุกชนิด และรับอุทธรณ์คดีในศาล

Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour

(only $40,000 negotiate)

ต้องการคนแชร์ห้อง $220/w มีเตียงคู่ให้ ใกล้สถานีรถไฟ ติดต่อ 0421 574 860

Tel: 02 9267 6003 Fax: 02 9267 6005 www.lewislaw.com.au Suite 1506, Level 15, World Tower, 87-89 Liverpool Street, Sydney

2070/560

URGENT SALE

Great opportunity - surrounding with customers from government agencies over 5000 people in the area. Restaurant of 80-100 seats in Canberra South Sale Contact 0430 794 669

2951/560

2952/560

Lewis Law Solicitors

รับบริการ ด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้า และพัสดุภัณฑ์ ระหว่างประเทศ บริการครบวงจร ทุกขนาด หีบห่อ เล็ก ใหญ่จัดให้ได้หมด เรามีเครือข่ายทั่วโลก ด้วยประสบการณ์นานกว่า 15 ปี เป็นประกัน (AQIS Accredited) • Air/Sea freight • Customs and AQIS Clearance • Transport “door to door” Services • Packing and Repacking Services • Warehousing • Household moving, Personal Effects • เรามีวัสดุ และ บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายให้ทั้งปลีกและส่ง เช่น Moving boxes, Wine boxes, Wooden tea chest boxes และ packaging supplies สนใจติดต่อปรึกษาได้ที่ คุณดำรงค์ 0430 080 864 หรือที่ Matthew Arthur 0416 663 696 Office Suite 2 level 2, 1753 Botany Rd. Banksmeadow NSW 2019 Ph: 02 9355 3834 Fax 02 9355 3858


Phu Nguyen

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 0412 452 395

แสงเดือน

ทนายความ 0407 493 868

Cabramatta office

ทีมงานนักกฎหมายของเราประกอบ ด้วยทนายที่เชี่ยวชาญกฎหมายพิเศษ Mr Peter Linegar เชี่ยวชาญกฎหมาย อาญามากว่า 20 ปี Lina Tjoeng

Oriental Plaza Suite 11, Building2, Hughes St. and Railway Parade, Cabramatta NSW 2166 opposite Cabramatta Station

World Square office กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ทนายความและ ไมเกรชั่นเอเย่นต์ 0419 405 011

Suite 31, Level 2, 650 George Street, Sydney NSW

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำงาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำงาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323 2926/570

2838/565

ASIAN SHOP

(MELBOURNE)

ธุรกิจที่นี่ดีมาก เจ้านายใจดี ยินดีต้อนรับเพื่อนสาวอายุ 19+

ติดต่อ Mob: 0426 060 021

ติดต่อโฆษณาฟรี! ตัดโฆษณาฟรี!!!ส่งกลับพร้อมข้อความ 130 Seville St. Fairfield NSW 2165

สถานบริการในเมลเบิร์น

จันทร์-ศุกร์ 11.30am-กลางคืนดึก เสาร์/อาทิตย์ 1pm-กลางคืนดึก ค่าบริการกลางวัน ลูกค้า $120/30 นาที $175/45 นาที $230/60 นาที รายได้ $75/30 $110/45 $140/60 ค่าบริการกลางคืน ลูกค้า $130/30 นาที $190/45 นาที $250/60 นาที รายได้ $80/30 $115/45 $150/60 ยินดีต้อนรับสุภาพสตรี (จัดหาที่พักให้) 43 Lipton Drive, Thomastown VIC PCA4572B ติดต่อ 0419886581 1601/566

1540/565

CLUB 18 MULTICHOICE

สถานบริการรับอนุญาตรัฐต่าง ๆ Brisbane Melbourne Sydney Canberra รายได้ดมี าก Tip ดี ลูกค้าชาวต่างประเทศ และลูกค้าออสซี่ ผู้บริหารดีมาก ดูแลผู้ ร่วมงานอย่างดี มีที่พัก อาหาร รับ-ส่ง อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อำนวยความ สะดวก รับประกันรายได้ $3000/Wขึ้น กรุณาติดต่อเพื่อจองสถานที่

0403 5000 19

AT CITY สุภาพสตรีทำงานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

รับสมัคร

พนักงานบริการหญิง ทำงานที่ Melbourne มีทั้งที่ร้านและนอกสถานที่ให้เลือก มีพี่พักพร้อม ปลอดภัย อุปกรณ์ทำงานฟรี 0433 240 558 พูดอังกฤษ (no private number)

2880/559

2877/560

รับสมัคร

Personal service work / Private Good income, Open 24 Hr. Accommodation povided, Good boss. Contact 0450 213 149

2921/560

รับสมัครด่วน

พนักงานบริการหญิง ไม่จำกัดอายุ และรูปร่าง ขอเพียงมี work permit ทำงานที่ Canberra (ห่างจากซิดนีย์ 3 ชั่วโมง) สถานที่ทำงานสะอาด & ปลอดภัย มีที่พักพร้อมอาหาร ติดต่อหรือฝากข้อความที่ 0423 256 812

2691/567

66/559 con

รับสมัคร

Butterfly Girl Canberra ต้องการด่วน พนักงานนวดและบริการ รายได้ดีมาก ลูกค้าชั้นสูง สถานที่ระดับ V.I.P. สะอาด ห้องแอร์+Spa ทุกห้อง อาหารและที่พักฟรี ติดต่อทราย

0401 989 888, 0449 299 942 1473/559

1705/561

รับสดทุกวัน

2922/560

* นวดไม่เป็นสอนให้ * จ่ายอัตราสูงสุด * หัวหน้างานหญิงไทยผู้ดูแล * ความปลอดภัยสูงมีการควบคุมด้วย * กล้องวงจรปิดรอบบริเวณเพื่อความ * เป็นส่วนตัวของคุณ * ภาษาอังกฤษต้องรู้พอพูดได้ * มีทีวีไทย เก้าอี้นวดไฟฟ้า * ห้องติดแอร์ให้คุณสะดวกสบาย * ให้บริการส่งถึงโรงแรม * เลือกวันทำงานที่คุณสะดวก * อาหารและเครื่องดื่มเตรียมพร้อม * 2 นาทีเดินจากสถานีเซ็นทรัล * รายได้ 1 ชม. $120, ครึ่งชม. $80 เริ่มงานได้ทันทีมาทำธุรกิจร่วมกันที่ซิดนีย์ จ่ายทุกวัน ติดต่อ Cyndy 0412 666 906 หรือTony 0414 700 220

ต้องการรีเซฟชั่นหญิง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 35

สุภาพสตรีทำงานนวด ย่าน Dee Why รักในงานด้านบริการส่วนตัว รับประกันรายได้ มีลูกค้าประจำ รายได้ดี ติดต่อ 0420 943 616

2850/565

2786/562

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำงานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำงานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 936 688, (02) 9833-0360 โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส ฟรีบนอินเทอร์เน็ต

SYDNEY VIP

319/561

JJJJJ

ติดต่อโฆษณา FORE SALE

รับสมัคร

Busy Asian Legal Brothel ต้องการสุภาพสตรีสาวสวยทำงาน ด้านบริการที่ Hornsby อยู่ห่าง city40 นาที ลูกค้านิสัยดี มีที่พักและอาหารพร้อม รายได้ $2,000-3,000 p/w เจ้าของใหม่ ติดต่อ 9987 2833 0404 214 169 (พูดอังกฤษ) 0405 571 868 (พูดไทย)

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627

สถานบริการ Fully License In Canberra • ตกแต่งสวยพร้อม Furniture และ อุปกรณ์ สามารถดำเนินกิจการได้ทันที • มีระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิด • มีตู้ ATM ภายในร้าน • มีลูกค้าประจำจำนวนมากสามารถ คืนทุนได้ภายในปีแรก • สัญญายาว ค่าเช่าถูก ติดต่อ 0423 663 661

55/561

CANBERRA

=

ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation กฎหมายอิมมิเกรชั่น ขอวีซ่าทุกชนิดแม้การอุทธรณ์ MRT/RRT/ART พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

1898/570

0416 182 642

รับพนักงานไม่จำกัดอายุทำงานร้าน Private กินอยู่พร้อม สามารถอยู่ยาวได้จะพิจารณา เป็นพิเศษ ติดต่อ เจนนี่ 0432 593 549 2931/570

รับสมัคร

2943/560

สุภาพสตรี 18-35 ทำงานด้านบริการ ธุรกิจดีมาก ทำเงินง่าย เปิด 24ชม.7วัน เวลาทำงานตกลงกันได้ ใกล้สถานี Central ติดต่อ 02 9690 1925, 0406 794 236 666 Elizabeth St., Waterloo Sydney

สมัครเป็นสมาชิก หนังสือพิมพ์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au 2925/563

รับสมัคร

สุภาพสตรีทำงานนวด และบริการ รายได้ดี ลูกค้านิสัยดี อยู่ใกล้สถานีรถไฟ Tuggerah ทางไป Newcastle มีที่พักพร้อม ติดต่อคุณรัตนา 0401 409 322

=

1938/564

Ph. 0422 023 351

=

(02)9540 9611

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำงานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

85/573

รับสมัคร

=

1640/566

ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ Over $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำงาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำงานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

ASIAN STAR

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

รับสมัคร CARINGBAH

=

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำงานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/559

80/559


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

พระปรีชากลการ ในโครงการสร้างทาง รถไฟ เกิดสติแตก กลัวต้องอาญาโดนลงดาบ แบบเพือ่ นรัก ถึงกับลงเรือเผ่นหนีมาออสเตรเลีย แล้วกลายเป็นผูบ้ กุ เบิกวงการอุตสาหกรรมน้ำตาล ของออสเตรเลียในที่สุด อาจจะเรียกได้ว่า บริษัทบอเนียวเลือกคน ที่เหมาะสมในตอนนั้น คือนายหลุยส์ผู้มีความ ใกล้ชิดกับรัชกาลที่ ๕ และยังเป็นลูกเขยกงสุล อังกฤษชาวต่างชาติที่มีอิทธิสูงที่สุดในสยามใน ขณะนั้น ในขณะที่หมอชีคเป็นผู้กว้างขวางใน พื้นที่และมีความสามารถสูง แต่บริษัทบอเนียว ก็ใช่ว่าจะเลือกคนถูกไปหมดเสียทีเดียวครับ เมื่อหมอชีคมีเงินทองและมีอำนาจในการ ใช้จา่ ยเงินของบริษทั สูง เขาก็เริม่ ใช้เงินเพือ่ บำเรอ ความสุขและสร้างบารมีให้กับตัวเอง ในสมัย รัชกาลที่ ๕ สยามยังมีการปกครองโดยเจ้าเมือง ตามนครต่าง ๆ ทัง้ เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ และ น่านเป็นต้น เจ้าแต่ละเมืองนิยมมีนักมวยและ สาวงามฟ้อนรำประดับบารมีประจำวังของตน บางครั้งก็มีการแข่งฟ้อนรำ หรือประลองมวย กันระหว่างกลุ่มเจ้านายชั้นสูง หมอชี ค และนายหลุ ย ส์ ผู้ เ ป็ น ที่ นั บ หน้ า ถือตาของคนภาคเหนือ ก็มีคณะมวยและสาว งามฟ้องรำประดับบารมีเฉกเช่นพวกเจ้านคร เข้าร่วมประชันเหมือนกัน แล้วยังมีการเล่นพนัน ขันต่อซึ่งกันและกัน ทั้งนี้เพื่อเป็นกุศโลบายใน การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับเจ้าเมืองต่าง ๆ โดยบริษทั บอร์เนียวออกค่าใช้จา่ ยในส่วนนีอ้ ย่าง ไม่อั้น ถือเป็นค่าเอ็นเตอร์เทนของบริษัท หมอชี ค และนายหลุยส์ถือว่าเป็นนักรัก ตัวยง แต่นายหลุยส์ดูจะด้อยกว่าทั้งเรื่องคารม, ความหล่อ, ความรู้ และเงินตรา ทำให้หมอชีค มีเด็กสาว ๆไว้ในครอบครองจำนวนมาก ถึง กับมีฮาเร็มส่วนตัวสร้างอยูข่ า้ งวัดมหาวัน ด้วย การซื้อลูกสาวชาวบ้านมาบำเรอความสุข นายดับเบิลยู. เอส. บริสโตว์นกั ธรรมชาติ วิทยา, นักชีววิทยา และผู้แต่งหนังสือ “The True Story of The King and I” และ “Louis and the King of Siam” บันทึกไว้ว่า เด็กสาวในฮาเร็มของหมอชีคมีกว่า ๒๐ คน ตัวอย่างชื่อเด็กสาวที่ยกมาคือ อ้อน ลวง นัน ม้อย ตุ้ย เจียน หวน คุ้ม ส่วนใหญ่ได้มาโดย มีพ่อแม่เด็กสาวนำมาขายขาดโดยแลกกับควาย ๒ หรือ ๓ ตัว ส่วนนางบำเรอคนสำคัญมีชอ่ื ว่า “โนจา” เป็นสาวงามทีเ่ จ้าชาวเหนือคนหนึง่ ให้เป็นรางวัล ตอบแทนจากการรักษาโรคให้มหาเทวีของเจ้า หลวงรายนี้ โนจาจึงกลายเป็นคนโปรดของหมอ ชีคแต่ด้วยเหตุที่ที่มาของเธอแตกต่างจากเด็ก สาวอื่น ๆทำให้โนจาวางตัวเหนือนางบำเรอทุก คนและแสดงความหึงหวงอย่างออกหน้าจนก่อ ปัญหามากมาย ในที่สุดหมอชีคจำต้องส่งคืน เจ้าหลวงพร้อมมอบเงินให้ไปสองหมื่นรูปี @@@@ ความมักมากในกามรมณ์ของหมอสอน

ศาสนาผู้ นี้ กั บ นายหลุ ย ส์ เ ป็ น ที่ รั บ ทราบกั น ดี ถึงขนาดถูกนำมาแต่งเป็นเพลงล้อเลียนกันอย่าง แพร่หลายถึงพฤติกรรมร่วมเพศแบบวิตถารของ ทั้งสอง หมอชีคนิยมที่จะเรียกนางบำเรอของเขา มาร่วมเพศครั้งละสองคน ด้วยการร่วมเพศกับ คนแรกก่อนแล้วให้อกี คนหนึง่ นัง่ ดูหลังจากสำเร็จ ความใคร่กับคนที่หนึ่งแล้ว ก็จะเรียกเด็กสาว คนทีส่ องมาร่วมเสพสมแบบสองต่อหนึง่ ความ สนุกนี้จะทำติดต่อกันสองคืนหนึ่งวัน หลังจาก เสร็จสิ้นภาระกิจแล้ว หมอชีคก็จะให้รางวัลเด็ก สาวมากน้อยตามที่ตนพอใจ บทเพลงหนึ่งซึ่งไม่รับรองว่าเป็นต้นฉบับ ดั้งเดิมหรือไม่ แต่งโดยนายแพ่ง วณีสร บุตร ชายพระยาเทพแต่งเป็นภาษาคำเมืองมีเนื้อร้อง ดังนี้ “ป้อเลี้ยงหมอชีคกับมีสสะหลวย เอาสาวนอนตวยสองคืนสิบห้า อิหลวยเข้านอนอิออนนอนถ้า ว่าปอแล้วกาแล้วพ่อเลี้ยง ป้อเลี้ยงหมอชีคกับมิสสะหลวย เอาสาวนอนตวยสองคืนสิบห้า อี่คำ ขอเงิน อี่หวนขอผ้า อี่โนขอจ๊าง ว่าปอแล้วกาพ่อเลี้ยง……” นายดั บ เบิ ล ยู . เอส. บริ สโตว์ ไ ด้ แ ปล เนื้อเพลงพื้นเมืองฉบับเดิมเป็นภาษาอังกฤษไว้ ดังนี้ “Doctor Chitt and Missa Louis Sleeping with two girls Two nights for fifteen Rupees Miss Luane is on the bed Miss Onn sit waiting Hurry Up and finish, Doctor Doctor Chitt and Miss Louis Sleeping with two girls Two nights for fifteen rupees Miss Kum asked for silver Miss Huan asked for cloth Miss Noja asked for elephant Hurry Up and finish, Doctor” ทางด้านซาราห์ภรรยาของหมอชีคคงจะ ช้ำใจในพฤติกรรมของสามีไม่น้อย แต่คงต้อง จำใจแบ่งปันสามีให้คนอื่นร่วมกันใช้อยู่หลายปี เพราะเธอมีบุตรกับหมอชีคบางตำราว่า ๑๐คน แต่จากบันทึกของซาร์ราห์ วันดี ชีค พีนิสตัน บุ ต รสาวคนเล็ ก บอกว่ า มี ลูก ด้ ว ยกั น ๖ คน (รวมถึงที่เสียชีวิตขณะคลอด ๑ คน) จนกระทัง่ ในราวปี ๒๔๓๔ ถึง ๒๔๓๕ (ค.ศ.๑๘๙๑-๙๒) เมือ่ บุตรชายคนโตของทัง้ สอง ได้รับอุบัติเหตุถูกลูกกระสุนปืนลั่นใส่แถวดอย สุเทพฯ จนบาดเจ็บสาหัส และเป็นช่วงทีห่ มอ ชี ค กำลั ง มี ปั ญ หาด้ า นหนี้ สิ น กั บ รั ฐ บาลสยาม ซาราห์จึงตัดสินใจพาลูก ๆ และขนเงินจำนวน หนึ่งกลับสหรัฐ โดยสามีแอบส่งเงินตามหลัง ไปให้อีก ๓๕,๐๐๐ บาท @@@@ บริษัทบอร์เนียวได้เพ่งเล็งพฤติกรรมใช้ เงินอย่างสุรยุ่ สุรา่ ยของหมอชีก เมือ่ ตรวจบัญชีก็

เนื้อเพลง “หมอชิตกับมิตซ่าหลุยส์” ในภาษาลานนา จากหนังสือของคุณจิรนันท์ พิตรปรีชา พบว่าหมอชีคได้เอาเงินของบริษัทไปใช้ในเรื่อง ส่วนตัวถึง ๒๕๓,๓๕๓ บาท เงินจำนวนนี้ เมือ่ ร้อยปีเศษถือว่ามหาศาลคิดเป็นมูลค่าปัจจุบนั ก็ นับร้อยล้าน ทำให้บริษัทบอร์เนียวบีบหมอชีคให้ทำ สัญญาใหม่โดยบริษทั จะจ่ายเงินให้ปลี ะ ๒,๐๐๐ ปอนด์และหมอชีคจะต้องหาเงิน ๒๕๓,๓๕๓ บาทคืนบริษัท ทางบริษัทก็จะไม่ดำเนินคดี หมอชีคเคยมีเงินใช้อย่างไม่อั้นเมื่อถูกบีบ จนเหลือรายรับเท่านี้ จึงจำเป็นต้องหาทางออก และเขาประสบความสำเร็จในการเจรจากับรัฐ บาลสยาม ในการขอสัมปทานตัดไม้สกั ด้วย เงือ่ นไขแบ่งกำไรให้รฐั บาลสยาม ๑ ส่วน และ หมอชีครับส่วนกำไร ๒ ส่วน แต่รัฐบาลต้อง ให้ยมื เงินเพือ่ การลงทุนอีกจำนวน ๘ แสนบาท ถึงตอนนี้หมอซีคกับนายหลุยส์ได้กลาย เป็นคู่แข่งทางการค้ากัน เมื่อหมอชีคมีเงินอุด หนุนจากรัฐบาลสยาม เขาก็เริ่มใช้เงินอย่างมือ เติบอีกครั้ง ทั้งในด้านการลงทุนในกิจการอย่าง เกินตัวและใช้จ่ายส่วนตัวจนกิจการมีรายจ่าย มากกว่ารายรับไม่มีเงินส่งแม้กระทั่งดอกเบี้ย เงินกู้จ่ายให้รัฐบาล ถึงตอนนีร้ ฐั บาลสยาม ได้รบั บทเรียนเดียว กับทีบ่ ริษทั บอร์เนียวได้รบั จึงทำการเร่งรัดหนีส้ นิ ให้หมอชีคชำระดอกเบี้ยเงินกู้ หมอชีคดิ้นรน ด้วยการเจรากับนายหลุยส์เพื่อนเก่าด้วยการขอ ให้ชว่ ยซือ้ ไม้สกั ๙,๐๐๐ ท่อน หมอชีคยังเจรจา กับบริษัทบอมเบย์ เบอร์มาห์ เทรดดิ้ง คอเปอ เรชั่ น ช่ ว ยจ่ า ยดอกเบี้ ยให้ รั ฐ บาลสยามพร้ อ ม ขอยืมเงินลงทุนอีก ๔ แสนบาท แต่ ท างฝ่ า ยรั ฐ บาลสยามเห็นว่า หมอชีค กำลังชักศึกเข้าบ้าน เพราะบริษทั นีเ้ ป็นต้นเหตุท่ี ทำให้องั กฤษยึดพม่าเป็นเมืองขึน้ จึงไม่รบั การ ชำระดอกเบี้ยจากบริษัทบอมเบย์ฯ หมอชีคจึง บากหน้ากลับมาทีบ่ ริษทั บอเนียว เพือ่ เจรจาขาย

สินค้าล่วงหน้า คือเสนอขายไม้ซุงสองหมื่นต้น ในราคา ๔ แสนบาทโดยสัญญาว่าจะทยอยตัด มาให้ได้ตามเวลาที่กำหนด แต่บริษัทบอเนียว ปฏิเสธข้อเสนอนี้ รัฐบาลไทยจึงแต่งตั้งทนายเดินเรื่องยึด ทรัพย์สนิ ทำการยึดทรัพย์รวมถึงช้าง ๗๖ เชือก และไม้ซงุ ทีต่ ดั ไว้แล้วจำนวนสองหมืน่ กว่าท่อน หมอชีคได้ทำการต่อสู้โดยตั้งทนายชาวอังกฤษ เข้าต่อสู้ ด้วยการเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐบาล สยาม ๑๙๐,๕๓๖ บาท เขายอมรับว่าเป็นหนี้ รัฐบาลสยามจำนวน ๖๑๓,๑๑๒ บาทจริง แต่ การที่รัฐบาลสยามยึดทรัพย์ทำให้ธุรกิจของเขา ได้รับความเสียหาย ๘๐๓,๖๔๘ บาท ดังนั้น รัฐบาลสยามจะต้องชดใช้ค่าเสียหายส่วนต่างนี้ การฟ้องร้องเกิดขึ้นในปี ๒๔๓๓ (ค.ศ. ๑๘๙๐) โดยมีเซอร์นิโคลัส ฮันเนนกงสุลใหญ่ อั ง กฤษประจำเขตแดนจี น และญี่ ปุ่ น เป็ น ผู้ พิ พากษา แล้วคนผิวขาวย่อมมีใจลำเอียงเข้าข้าง คนผิดขาวด้วยกัน ผลการตัดสินออกมาในปี ๒๔๔๑ (ค.ศ. ๑๘๙๘) ว่าหมอชีคไม่มีความ ผิดต่อการไม่ชดใช้หนีส้ นิ เงินกู้ แต่รฐั บาลสยามมี ความผิดต่อการเข้ายึดทรัพย์ของหมอชีคโดย พลการจนเป็นเหตุให้หมอชีคประสบความเสีย หายทางธุรกิจ เซ่อนิโคลัสตัดสินให้หมอชีคไม่ต้องใช้ หนี้เงินกู้ ๘ แสนบาทและดอกเบี้ยที่เคยตกลง กันไว้ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ในขณะที่รัฐบาลไทย ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่หมอชีคจำนวน ๗๐๖, ๗๒๑ บาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าสามเท่าจากมูลค่า ฟ้อง ๑๙๐,๕๓๖ บาท รวมเบ็ดเสร็จแล้ว รัฐบาล สยามต้องเสียเงินให้กบั หมอชีคไปกว่า ๑ ล้าน ๕ แสนบาทกับป่าไม้สักถูกทำลายไปนับแสน ต้น โดยไม่ได้อะไรเลย แต่เงินจำนวนนี้หมอชีคไม่มีโอกาสนำไป บำเรอความสุ ข ส่ ว นตั ว ในเดื อ นมิ ถุ น ายน

ภาพวาดลายเส้นภรรยามิชชันนารีกำลังสอนหนังสือให้กับเด็กชาวสยามโดยมีล่ามแปลยืนอยู่ข้าง ๆ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 36


รัฐไฟเขียวนำเข้าแรงงานตช.

ทำงานในศูนย์กักกันผู้ขอลี้ภัย

ผู้โดยสารรถไฟซิดนีย์ได้เฮ ค่าโดยสารจะลดลงอีก 9% 29 พ.ค. 2011 ผู้โดยสารรถ ไฟในซิดนีย์จะพบกับค่าโดยสารลด จากอัตราปัจจุบันลงมาอีก ในวันที่ 1 กรกดฎาคมทีจ่ ะถึงเป็นต้นไป หลัง จากการรถไฟซิดนีย์หรือ RailCorp ออกมาเปิดเผยว่าค่าโดยสารรถไฟจะ ลดลงอีก 9% แต่เฉพาะสำหรับตั๋ว รายเดื อ น, รายไตรมาสและรายปี เท่านั้น

30 พ.ค. 2011 บริษัทผู้ดูแลค่ายกักกันผู้ ขอลี้ ภั ย และผู้ เ ข้ า เมื อ งอย่ า งผิ ด กฎหมายอ้ า ง แรงงานในประเทศขาดแคลน จำต้องใช้แรงงาน จากต่างประเทศ ทั้งนี้บริษัท Serco จากประเทศอังกฤษ ซึ่งได้รับสัมปทานดำเนินกิจการศูนย์กักกันผู้ ขอลี้ภัยทั่วประเทศออสเตรเลียได้ออกมายืนยัน ว่า ได้นำแรงงานต่างชาติเข้ามางวดแรกจำนวน 58 คน ส่ ว นใหญ่ ม าจากสหราชอาณาจั ก ร ภายใต้สัญญาการจ้างทั่วไปเช่นเดียวกับการจาก แรงงานในประเทศ อันเนื่องมาจากไม่สามารถ หาแรงงานในประเทศได้ โฆษกหญิงของนายChris Bowen ร.มว. การเข้าเมืองได้ออกมาปกป้องการถูกโจมตีต่อ การใช้แรงงานต่างชาติว่าการนำเข้าแรงงานของ บริษัท Serco เป็นไปภายใต้ระเบียบการนำเข้า แรงงาน เหมือนกับบริษัทอื่น ๆ ในประเทศ ออสเตรเลียที่รับแรงงานต่างชาติเข้าทำงาน เธอกล่าวว่าศูนย์กักกันทั่วประเทศได้พยา ยามจ้างแรงงานภายในประเทศให้มากที่สุดเท่า ที่จะทำได้ เป็นต้นว่า ศูนย์กักกัน Pontville ในแทสมาเนียมีแผนจ้างแรงงานท้องถิ่นเพิ่มอีก 100 ตำแหน่ง ขณะนี้ได้รับแรงงานในประเทศ จำนวน 50 คนเข้าทำการฝึกอบรมแล้ว รัฐบาลกล่าวว่า แรงงานทีน่ ำเข้าส่วนใหญ่ เป็นพนักงานในตำแหน่งบริหารและที่ปรึกษา ซึ่งถูกว่าจ้างเข้ามาภายใต้วีซ่า 457 โดยบริษัท Serco จะต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราทีไ่ ม่ตำ่ กว่าอัตรา ที่ Serco จ้างแรงงานชาวออสเตรเลียในตำแหน่ง เดียวกัน ทางด้านโฆษกหญิงของ Serco กล่าวว่า แรงงานที่ บ ริษั ท นำเข้า จากต่างชาติส่วนใหญ่ เป็นพนักงานประจำของบริษัทในประเทศอื่น ๆ หมุนเวียนเข้ามาทำงานในออสเตรเลียประมาณ

เดือนในแต่ละเดือน หรือ 204 เหรียญต่อปี นาง Gladys Berejiklian ร.มต.การขนส่ง ของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า อัตราค่าโดยสาร ทีล่ ดลง เป็นหนึง่ ในนโยบายผ่อนคลายแรงกดดัน ทางด้านค่าครองชีพของชาวซิดนีย์ ที่มีค่าครอง ชีพสูงที่สุดในประเทศ การลดค่าโดยสารรถไฟจะนำไปใช้กับตั๋ว รถไฟ MyTrain ในระยะ 1 เดือนไปจนถึง 1 ปี ที่จะรวมถึ ง ตั๋ ว รวมหรื อ ตั๋ ว MyMulti ที่ ครอบคลุมทั้งรถไฟ, รถประจำทาง และเรือ เฟอร์รี่ นาย Barry O’Farrell นายกรัฐมนตรีรัฐ โฆษกของ RailCorp แจ้งว่ารัฐบาลรัฐ น.ซ.ว.จะให้งบอุดหนุนเพิม่ เติม 20 ล้านเหรียญ น.ซ.ว.กล่าวว่า การลดอัตราค่าโดยสารจะช่วย ซึ่งการรถไฟจะนำมาใช้ในการจูงใจ ให้ผู้ใช้ตั๋ว นำเงินคืนสูก่ ระเป๋าของประชาชน และเขาดีใจ รายสัปดาห์ เปลีย่ นมาซือ้ ตัว๋ เดือน, ตัว๋ รายสาม มากที่สามารถเข้ามาอยู่ในฐานะผู้ทำนโยบายนี้ ให้ประสบผลสำเร็จ เดือน หรือตั๋วรายปีเพิ่มขึ้น และสิง่ ทีเ่ ขาดีใจเพิม่ ขึน้ ไปอีกก็คอื สามารถ ด้วยนโยบายนี้จะทำให้ผู้โดยสารซื้อตั๋ว รายเดือนจาก Kiama, Gosford และSpringwood ลดค่าโดยสารรถไฟได้มากกว่า ที่ให้สัญญาไว้ เดินทางเข้ามาทำงานในซิดนีย์จะประหยัดเงิน ในช่วงหาเสียงเลือกตั้ง คือจะลดค่าโดยสาร ลง 108 เหรียญต่อปีแต่นับจากวันที่ 1 กรก ค่าโดยสารปีละ 240 เหรียญ ผู้ โ ดยสารจาก Chatswood, Eping, ฎาคมนี้ เ ป็ น ต้ นไป โดยจะสามารถลดได้ ถึ ง Parramatta, Blacktown, Liverpool, Sutherland, 240 เหรียญสำหรับผู้โดยสารระยะยาวที่สุด ในปัจจุบัน มีผู้โดยสารซื้อตั๋วรายสัปดาห์ Wollongong และ Nora จะประหยัดเงินจำ นวนนับร้อยเหรียญเช่นกันเป็นต้นว่าผู้โดยสาร ประมาณ 180,000 คน ในขณะทีม่ ผี ซู้ อ้ื ตัว๋ เดือน, จาก Campbelltown มายังสถานี Wynyard จะ ตั๋วรายไตรมาส และรายปีประมาณ 23,000 ประหยัดเงิน 17 เหรียญในการซื้อตั๋วรถไฟราย คนเท่านั้น แต่ด้วยนโยบายใหม่จะทำให้มีประ ชาชนหันมาซือ้ ตัว๋ ระยะยาวเพิม่ ขึ้น นาง Berejiklian กล่าว ว่า นโยบายใหม่ย่อมหมายถึง ค่าโดยสารที่ถูกลง, คิวรอซื้อ ตั๋วรถไฟสั้นลง โดยเฉพาะใน ตอนเช้าของวันจันทร์ และ เป็นการให้รางวัลแก่ผู้เดินทาง กับระบบขนส่งสาธารณะเป็น 30 พ.ค. 2011 อดีตนักโทษคดีฆาตกรรม ประจำทุกวัน ผูซ้ ง่ึ ถูกถอนสิทธิการอยูอ่ าศัยถาวรในออสเตรเลีย แต่ต้องถูกส่งเข้าสถานกักกันผู้เข้าเมืองผิดกฎ นาง Gladys Berejiklian หมาย เนื่องจากรัฐบาลเกรงว่าหากเนรเทศเขา กลับประเทศจีนเขาอาจถูกดำเนินคดีซ้ำและอาจ ๒๔๓๘ (ค.ศ.๑๘๙๕) หรือก่อนการตัดสิน ๖ ที่ซาราห์และลูก ๆ ย้ายไปอยู่ และที่สุสาน ถูกโทษประหารชีวิต ตามที่ไทย-ออสนิวส์เคย ปี หมอชีคได้ล้มป่วยลงจนเพื่อนสนิทที่เป็นทั้ง โปรเทสแตนต์ในกรุงเทพฯ ถือเป็นการปิดฉาก เสนอข่าวนี้มาอย่างต่อเนื่อง ทนายความและผูจ้ ดั การมรดกในเวลาต่อมาและ ชีวิตของนายแพทย์นักสอนศาสนา ที่ครั้งหนึ่ง บัดนี้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนได้สั่ง แพทย์ผู้ทำการรักษา ตัดสินใจส่งเขากลับไป เคยเป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ ของชาวเชียงใหม่และสังคม สหรัฐ เมื่อเรือออกจากปากอ่าวไทยถึงเกาะสี ชัน้ สูงของชาวภาคเนือ แต่หมอชีค หรือหมอชิต ให้รัฐบาลกลางขออภัยและจ่ายค่าเสียหายแก่ ชังเขาก็เสียชีวิตลง วันนั้นเป็นวันที่ ๔ กรกฎา จะถูกนำมาเรียกชื่อสถานีขนส่งสายเหนือหรือ เขาเป็นเงิน 500,000 เหรียญ จากการกักขัง คม ๒๔๓๘ (ค.ศ. ๑๘๙๕ บางตำราว่าเป็น ไม่ ขณะนี้มีแต่การกล่าวอ้างว่าใช่ และยังไม่มี หน่วงเหนี่ยวบุคคลที่พ้นโทษแล้ว อดีตนักโทษชาวจีนผู้นี้ปัจจุบันได้รับการ วันที่ ๒๓ มิถุนายน) ผู้ใดหาหลักฐานมาลบล้างครับ........ ปกป้องชือ่ ตามกฎหมาย สามารถเปิดเผยได้เพียง หลุ ม ฝั ง ศพของหมอชี ค มี ข้ อ มู ล อ้ า งว่ า ในนาม NK ได้ ถู ก จั บ ส่ ง เข้ า สถานกั ก กั น มีทง้ั ทีค่ าโรไลน่าบ้านเกิด ทีแ่ คลิฟอร์เนียสถานที่ Villawood ทันทีหลังจากเขาถูกปล่อยตัวออก

นาย Chris Bowen 6 เดือนเพื่อจุดประสงค์ในการให้บริ การใน ออสเตรเลียให้ดีที่สุด และในอนาคตพนักงาน ของ Serco Australia ก็อาจจะได้รบั การเดินทาง ไปทำงานในต่างประเทศเช่นกัน ผู้เชี่ยวชาญด้านการเข้าเมืองได้ประเมิน ว่า Serco Australia จะสามารถทำเงินจากรัฐ บาลกลางได้ถงึ 1 พันล้านเหรียญ ภายใต้สญ ั ญา ปัจจุบัน ในปี 2009 Serco ได้ทำสัญญารับดูแล ศูนย์กักกันผู้ลี้ภัยเป็นเงิน 370 ล้านเหรียญใน เวลา 5 ปี แต่ขณะนีจ้ ำนวนผูล้ ภ้ี ยั ในสถานกักกัน ได้เพิ่มขึ้นกว่าที่คาดคิดไว้หลายเท่าตัว มาอยู่ ตามศูนย์กักกันทั่วประเทศ 24 แห่งแล้วกว่า 6,700 คน หรือเกินกว่าขีดความสามารถที่ศูนย์ กักกันในประเทศจะรับได้แล้ว 900 คนทำให้ เงินค่าจ้างตามสัญญาสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวไป ด้วย

สิทธิมนุษยชนให้รัฐบาลจ่าย

อดีตนักโทษจีนไร้ที่อยู่ 5 แสน

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 37

จากเรือนจำในปี 2006 รัฐบาลไม่สามารถส่ง เขากลับไปยังประเทศจีนได้ เนือ่ งจากกระทรวง การเข้าเมืองเชื่อว่าจะเป็นการ “เสี่ยงอย่างแท้ จริง” หากส่งเขากลับประเทศบ้านเกิดนาย NK จะถูกดำเนินคดีฐานฆ่าคนตายอีก และหากศาล จีนตัดสินว่ามีความผิด เขาก็จะได้รับโทษประ หารชีวิต นาย NK เดินทางจากประเทศจีนเข้ามา ในออสเตรเลียในปี 1989 โดยวีซ่านักเรียน ซึ่งตรงกับช่วงเหตุการณ์นองเลือดที่จตุรัสเทียน อันเหมิน ทำให้รัฐบาลออสเตรเลียในขณะนั้น อนุญาตให้นักศึกษาจีนกว่า 40,000 คนในออส เตรเลียยืน่ ขอวีซา่ อยูถ่ าวรได้หากพวกเขาต้องการ อีกสามปีต่อมานาย NK ถูกศาลตัดสินมี ความผิด อ่านต่อหน้า 38


สิทธิมนุษยชนให้รัฐบาลจ่าย

อดีตนักโทษจีนไร้ที่อยู่ 5 แสน ต่อจากหน้า 37

ในข้อหาฆ่าคนตาย 2 ราย ใน เดือนตุลาคม 1992 ถูกตัดสิน ลงโทษจำคุก 20 ปี และได้รับ การปล่อยตัวอย่างมีทณ ั ฑ์บนหลัง จากเขาจำคุกไปได้ 15 ปี ในระ หว่างถูกจำคุกเขารับวีซ่าชั่วคราว (Bridging Visa) ประเภท E (วีซ่านักโทษต่างชาติในระหว่าง ถูกคุมขัง) และวีซ่านี้ได้หมดลง ทันทีเมืองเขาได้รับการปล่อยตัว ออกจากเรือนจำในวันที่ 9 ตุลาคม 2006 นาง Catherine Branson ประธานคณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนกล่าวว่าสำนักงานพิจาร ณาทัณฑ์บนแห่งรัฐน.ซ.ว.(NSW-SPA)ได้พิจาร ณาปล่อยตัวนาย NK เพราะเห็นว่า การปล่อยตัว เขาจะไม่เป็นภัยต่อชุมชน แต่รัฐมนตรีการเข้า เมืองทุกคนในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาปฏิเสธที่จะ ปล่อยตัวเขาสู่ชุมชน นาย NK ถูกปฏิเสธการ ออกวีซ่าคุ้มครอง อันเนื่องมาจากเขามีประวัติ อาชญากรรมขั้นร้ายแรง นาง Branson กล่าวหารัฐบาลว่า ทำการ กักกันนาย NK โดยพลการ ต่อมาในปี 2007 นาย NK ได้แต่งงานกับอดีตผูถ้ กู กักกันในศูนย์ กักกัน Villawood ผูซ้ ง่ึ ตาบอด และจำเป็นต้อง ได้รับการดูแลจากนาย NK ตลอด 24 ชั่วโมง การกระทำของรัฐบาลถือว่าขัดต่อหลักมนุษย ธรรม แต่รัฐบาลปฏิเสธที่จะจ่ายเงินค่าเสียหาย และขออภัยตามคำชีข้ าดของคณะกรรมการสิทธิ

ค่าครองชีพซิดนีย์สูงกว่า นครอื่นในทุกระดับรายได้

2 มิ.ย. 2011 ค่าครองชีพของชาวซิดนีย์ ในทุกระดับรายได้ สูงกว่าทุกเมือง โดยเฉพาะ ครอบครัวผู้มีรายได้เกินกว่า 150,000 เหรียญ ต่อปี มีค่าใช้จ่ายสูงกว่านครอื่น ๆ ถึง 7,500 เหรียญ ผลการศึกษาครั้งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นว่า นโยบายภาษีครอบครัวของรัฐบาลนาง Julia Gillard มีการเลือกที่รักมักที่ชังต่อครอบครัวที่ มีรายได้เกิน 150,000 เหรียญ ผลของรายงานโดยศูนย์การจำลองแบบ นาง Catherine Branson สังคมและเศรษฐกิจแห่งชาติ (NATSEM) แห่ง มนุษยชนโดยอ้างว่า รัฐบาลกักขังนาย NK มหาวิทยาลัยแคนเบอร์รายืนยันว่า นโยบายของ โดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการ รัฐบาลกลางในการตัดสินใจตัดเงินช่วยเหลือ โฆษกของนาย Chris Bowen ร.มว.การ ครอบครัวที่รายได้เกินกว่า 150,000 เหรียญ เข้าเมืองกล่าวว่า ตลอดเวลาที่ผ่านมากระทรวง เข้าข่ายเลือกทีร่ กั มักทีช่ งั ต่อครอบครัวชาวซิดนีย ์ ได้ทำงานเพือ่ แก้ปญ ั หาของนาย NK ซึง่ มีความ นอกจากนั้นยังทำให้ครอบครัวที่มีรายได้ สั บ ซ้ อ นและละเอี ย ดอ่ อ นและแนวโน้ ม ของ ระดับต่ำกว่า 50000 เหรียญต่อปี ต้องรับภาระ ทางออกที่จะเป็นไปได้ก็คือการส่งเขากลับไป ค่าเช่าที่อยู่อาศัยสูงกว่าชาวนครอื่น ๆ ปีละ ยังประเทศจีน 1,200 เหรียญภายใต้นโยบายช่วยเหลือครอบครัว เขากล่าวว่ากรณีของนาย NK เป็นเรื่องที่ ในเรื่องที่อยู่อาศัย ต้องคำนึงถึงพันธกรณีที่ผูกพันระหว่างชาติ ที่ ในขณะเดียวกันครอบครัวชาวซิดนีย์ได้ ทำให้ รั ฐ บาลไม่ ส ามารถส่ ง นาย NK กลั บ จ่ายภาษีสินค้าและบริการหรือ GST ให้กับ ประเทศจีนได้ จึงต้องรอดูทาทีของทางการจีน รัฐบาลกลาง สูงกว่าชาวนครอื่น ๆ ถึง750 ทางด้านนาย Scott Morrison ผู้ดูแลงาน เหรียญต่อปี การเข้าเมืองของพรรคฝ่ายค้าน ได้ออกมาสนับ ผลของเศรษฐกิจที่ลดลง ทำให้สิ่งที่ธนา สนุนการตัดสินใจของรัฐบาลและกล่าวว่า เขา รู้สึกหดหู่ใจต่อการให้ความเห็นของคณะกรรม คารกลางออกมาเตือนถึงความเป็นไปได้ในการ การสิทธิมนุษยชนและกล่าวว่าใครก็ตามทีส่ งั หาร ขึ้นอัตราดอกเบี้ ยมาตรฐานในเดือนมิถุนายน คนโดยเจตนาถึง 2 ชีวติ เขาผูน้ น้ั ไม่มคี ณ ุ สมบัติ จากการทำนายว่าอัตราเติบโตทางเศรษฐกิจต่อ พอที่จะได้รับอนุญาตให้อยู่อาศัยในออสเตรเลีย ปีถึงเดือนมิถุนายนจะเท่ากับ 2.5% จำต้องทบ ทวนตัวเลขใหม่ทันที อย่างไรก็ตามนักเศรษฐศาตร์ส่วนใหญ่ยัง คาดว่าธนาคารกลางจะขึน้ อัตราดอกเบีย้ ในเดือน กรกฎาคมหรือสิงหาคม อันเนือ่ งมาจากอุตสาห กรรมในส่วนเหมืองแร่ แถลงทีจ่ ะเพิม่ การลงทุน ขนาดใหญ่ถึง 76 พันล้านเหรียญในปีการเงิน หน้า (2011-12) นาย Roland Randall นักเศรษฐศาสตร์ นาย Wayne Swan ร.มว.การคลังออก 01 มิ.ย. 2011 เศรษฐกิจออสเตรเลียได้ จาก TD Securities, นาย Stephen Walters ทุบสถิติตกต่ำที่สุดในรอบ 20 ปี สำหรับผล มากล่าวว่า เขาเชื่อมั่นว่าปรากฎการณ์เศรษฐกิจ จาก JP Morgan และนาย Craig James แห่ง ประกอบการในไตรมาสแรกของปี 2011 แต่มี ติดลบเช่นนี้ จะเกิดขึ้นเพียงไตรมาสเดียว ซึ่ง CommSec เป็นนักเศรษฐศาสตร์ในกลุ่มที่เชื่อ ผลดีท่จี ะทำให้ธนาคารกลางยังคงตรึงอัตราดอก หมายถึงออสเตรเลียจะสามารถหลบเลี่ยงเศรษฐ เบี้ยในเดือนมิถุนายนไว้ แต่นักเศรษฐศาสตร์ กิจติดลบสองไตรมาสซ้อนได้ ซึ่งถือเป็นปัจจัย ส่วนใหญ่เชื่อว่า ดอกเบี้ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีก บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจถดถอย ต้นเหตุที่ทำให้อัตราเติบโตทางเศรษฐกิจ 0.25% ในเดือนกรกฎาคม หรือสิงหาคมที่จะ ตกลงอย่างฮวบฮาบมาจาก ภาคการส่งออกสินแร่ ถึงนี้ ผลของภัยพิบัติทางธรรมชาติในรัฐควีนส์ เหล็กและถ่านหินลดลง 27% ในช่วงไตรมาส แลนด์ ส่งผลให้อตั ราเติบโตทางเศรษฐกิจประจำ ดังกล่าวโดยผลผลิตสินแร่เหล็กและถ่านหินได้ ไตรมาสเดือนมีนาคมดิ่งลงไป 1.2% ซึ่งสภาพ ลดลง 5.3% ในขณะที่ปลัดกระทรวงการคลัง เศรษฐกิจตีกลับเช่นนี้ไม่เคยปรากฎมาก่อนมา เชื่อว่า ผลผลิตจะลดลงอีก 2.5% ในไตรมาส เดือนมิถุนายน ปลัดการคลังเชื่อว่าผลของพายุ นับตั้งแต่เริ่มทศวรรษที่ 1990 อัตราการเติบโตเศรษฐกิจต่อปีของออส ไซโคลน Yasi, น้ำท่วมในรัฐควีนสแลนด์, เตรเลียขณะนีล้ ดลงเหลือเพียง 1.0% อยูใ่ นระดับ ทางเหนือของรัฐน.ซ.ว.และรัฐวิกตอเรีย, เหตุ ต่ำกว่าอัตราการเติบโตของสหราชอาณาจักร การณ์แผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์, แผ่นดินไหว ซึ่งประสบปัญหาเศรษฐกิจตกลงอย่างเป็นประ และสึนามิในญีป่ นุ่ รวมกันมีสว่ นทำให้ผลิตภัณฑ์ วัติการณ์ลงมาอยู่ที่ 1.8%, ในขณะที่สหรัฐอยู่ มวลรวมภายในประเทศ หรือ GDP ของออส ที่ 2.3% และประเทศอื่น ๆ ทั่วทวีปยุโรปใน เตรเลียลดลง 1.7% หรือถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ อัตราเฉลี่ย 2.5% เหล่านีเ้ ศรษฐกิจของออสเตรเลียจะมีผลเป็นบวก

ศก.ออสซี่หดตัวในรอบ 20 ปี

แต่เชื่อดอกเบี้ยจะขึ้นสิงหานี้

NATSEM พบว่า ค่าขนส่งและค่าเช่าบ้าน คือตัวการสำคัญทีท่ ำให้คา่ ครองชีพของครอบครัว ชาวซิดนีย์แตกต่างจากนครอื่น ๆ ครอบครัวชาวซิดนีย์ที่มีรายได้เกินกว่า 150,000 เหรียญขึ้นไป ได้จ่ายค่าขนส่ง 1,500 เหรียญ, ค่าเช่า 3,200 เหรียญ และชำระเงินกู้ 2,500 เหรียญสูงกว่าชาวนครอื่น ๆ ในขณะที่ครอบครัวชาวซิดนีย์ที่มีรายได้ ต่ำกว่า 50,000 เหรียญ ต้องจ่ายค่าขนส่งโดย เฉลี่ยสูงกว่านครอื่น 3,900 เหรียญ, ค่าเช่าสูง กว่า 1,200 เหรียญ และชำระหนี้เงินกู้สูงกว่า 1,500 เหรียญ ซิดนีย์จึงถือเป็นพื้นที่ ที่รัฐบาล กลางควรให้ความสนใจในการให้ความช่วยเหลือ แก่ผู้มีรายได้ต่ำในซิดนีย์ จุดหนึง่ ทีร่ ฐั บาลควรเพ่งเล็งก็คอื สัดส่วน ของการใช้เงินไปกับการซื้อแอลกอฮอล์และ บุหรี่ของครอบครัวที่มีรายได้ต่ำทั่วประเทศจะมี อัตราสูงกว่าผู้มีรายได้สูง กล่าววคือผู้มีรายได้ ต่ำจะใช้จา่ ยด้านนีเ้ ฉลีย่ 3,615 เหรียญต่อปีหรือ 7.23% ของรายได้ ในขณะทีค่ รอบครัวมีราย ได้สูงกว่า 150,000 เหรียญใช้ในส่วนนี้ปีละ 5,184 เหรียญหรือ 3.45% ของรายได้ ศจ. Frank Zumbo ผู้เชี่ยวชาญกฎหมาย ว่าธนาคารกลางจะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีก 0.25% ในเดือนสิงหาคมนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่าในไตรมาส เดือนมีนาคมมีอุตสาหกรรมถึง 8 ใน 19 ประ เภทที่ประสบสถานการณ์ความเติบโตถดถอย อย่างรุนแรง รวมถึงอุตสาหกรรมการเกษตร, เหมืองแร่, การผลิตในโรงงาน, ค้าปลีก, การ ดูแลสุขภาพ และการก่อสร้าง สำนักงานสถิติแห่งชาติระบุว่า รายได้ที่ พึงใช้จ่ายได้ของครอบครัวออสเตรเลียในช่วงที่ ผ่านมาได้เพิ่มขึ้น 3.6% แต่การใช้จ่ายของผู้ บริโภคได้เพิ่มขึ้นเพียง 0.6% อันเนื่องมาจาก ประชาชนกันเงินจากส่วนที่ได้รับเพิ่มไว้ แทน ที่จะใช้จ่ายมัน พฤติกรรมนี้มีผลทำให้อัตราการ ออมเงินได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 11.5% ซึ่งถือว่าเป็น อัตราที่สูงที่สุดในรอบ 25 ปี

ไร่กล้วยหลังโดนไซลโคลน Yasi ถล่ม

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 38


นายจ้าง-สหภาพต่างไม่ปลื้ม

ค่าแรงขั้นต่ำเพิ่ม $19.40

ที่อยู่อาศัยหนาแน่นในซิดนีย์ อุปโภคบริโภคแห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์กล่าวว่า ผลการวิจยั ชุดนีย้ นื ยันให้เห็นว่า นโยบายระบบ การปรับเปลี่ยนภาษีครอบครัวของรัฐบาลกลาง ได้ก่อให้เกิดการเลือกที่รักมักที่ชังต่อผู้มีรายได้ เกินกว่า 150,000 เหรียญ โดยเฉพาะผูท้ อ่ี ยูอ่ าศัย ในซิดนีย์ เนื่องจากผู้มีรายได้กลุ่มนี้กลายเป็นผู้ ที่ประสบปัญหารายจ่ายสูงกว่ารายรับมากกว่า กลุ่มรายได้อื่น ๆ ตารางเปรียบเทียบค่าครองชีพของครอบ ครัวที่มีรายได้สูงกว่า 150,000 เหรียญ (เสีย ภาษีเฉลี่ย 65,000 เหรียญ) ของผู้อยู่ในนคร หลวงต่าง ๆ มีดังนี้ ซิดนีย์ $111,963 แคนเบอร์ร่า $110,521 ดาร์วิน $109,521 เมลเบิร์น $108,179

เพิร์ท $107,962 บริสเบน $107,310 โฮบาร์ท $105,514 แอดิเลด $104.569 ตารางเปรียบเทียบค่าครองชีพของครอบ ครัวที่มีรายได้ต่ำกว่า 50,000 เหรียญ (เสียภาษี เฉลี่ย 2,500 เหรียญ) ของผู้อยู่ในนครหลวง ต่าง ๆ มีดังนี้ ซิดนีย์ $42,728 แคนเบอร์ร่า $42,162 ดาร์วิน $42,113 เมลเบิร์น $41,328 เพิร์ท $41,305 บริสเบน $40,837 โฮบาร์ท $40,110 แอดิเลด $39,747

ผู้ลี้ภัยเตรียมฟ้องค่าเสียหาย คาดรัฐอาจจ่ายถึง 100 ล้าน

นาง Mehrnoosh Yousefi หนึ่งในอดีตผู้ขอลี้ภัยที่เตรียมฟ้องรัฐบาล

4 มิ.ย. 2011 ผู้เสียภาษีชาวออส เตรเลี ย จะต้ อ งเผชิ ญ กั บ การจ่ า ยเงิ น เป็ น ค่าเสียหายให้กับผู้ลี้ภัยจำนวนนับ 100 ล้านเหรียญ หลังจากอดีตผู้ลี้ภัยเข้าเมือง ผิดกฎหมาย เตรียมยืน่ ฟ้องเรียกค่าเสียหาย จากการที่พวกเขาได้รับความทนทุกข์ทร มานทางร่างกายและจิตใจในขณะถูกกักกัน อยู่ในศูนย์กักกัน

หลังจากมีคดีตัวอย่างประสบความสำเร็จในการ ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาลกลาง, จากบริษทั Serco ผู้ได้สัมปทานดูแลศูนย์กักกัน และจาก G4S (กิจการต่างชาติที่ได้สัมปทานดูแลศูนย์ กักกันก่อนหน้า Serco)มาแล้ว ผู้นำร่องในการฟ้องเรียกค่าเสียหายจาก รัฐบาลกลางคือนาย Arviz Yousefi ผู้ขอลี้ภัย จากประเทศอิ ห ร่ า นอดี ต ช่ า งเครื่ อ งยนต์ ใ น อุตสาหกรรมขุดเจาะน้ำมันหนึ่งในผู้นำการประ แหล่งข่าวทางกฎหมายแจ้งว่า ในขณะนี้ ท้ ว งในขณะถู ก กั ก กั น อยู่ ที่ ศู น ย์ กั ก กั น กลุม่ อดีตผูล้ ภ้ี ยั ได้เตรียมทีจ่ ะฟ้องเรียกค่าเสียหาย Villawood ทางตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์ใน THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 39

3 มิ.ย. 2011 คณะกรรม การ Fair Work Australia ได้ อนุมัติเพิ่มอัตราค่าแรงขั้นต่ำใน ปีการเงิน 2011-12 ทีจ่ ะถึงในวัน ที่ 1 กรกฎาคมนี้ ด้วยการเพิ่ม อี ก 19.40 เหรี ย ญต่ อ สั ป ดาห์ หรือเพิ่มขึ้น 3.4% ผลของการขึ้นค่าแรงครั้ง นี้จะทำให้แรงงานที่มีรายได้ต่ำ คณะกรรมการเต็มบัลลังก์ในการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำในปี 2005 สุด ทำงานเต็มเวลาที่มีรายได้ต่ำ สุดทั่วประเทศ 1.3 ล้านคน จะมีรายได้เฉลี่ย เพิ่มขึ้น 3 พันล้านเหรียญต่อปีของธุรกิจขนาด เพิม่ จาก 569.90 เหรียญต่อสัปดาห์เป็น 589.30 ใหญ่และขนาดเล็ก เหรียญต่อสัปดาห์ ในขณะที่นาง Heather Ridout ผู้อำนวย ทางด้านสภาหอการค้าและอุสาหกรรม การบริหารกลุม่ อุตสาหกรรมออสเตรเลีย (AIG) แห่งออสเตรเลีย (ACCI) ได้ออกมาเตือนว่า กล่าวว่าค่าแรงทีเ่ พิม่ ขึน้ เกินกว่าทีน่ ายจ้างคาดหวัง การขึ้นค่าแรงที่สูงกว่าอัตราเงินเฟ้อจะทำให้ผู้ เท่ากับเป็นการ “ลงโทษ” บริษัทขนาดใหญ่ ประกอบธุรกิจขนาดเล็กอาจจะต้องลดชั่วโมง ซึ่งขณะนี้ได้เผชิญปัญหาค่าใช้จ่ายถาถมเข้ามา การทำงานของลูกจ้างลง เพื่อประหยัดรายจ่าย เรียบร้อยแล้ว ทัง้ ค่าเงินดอลล่าร์ทส่ี งู ขึน้ , ต้นทุน ในขณะทีส่ หภาพแรงงานใหญ่ออสเตรเลีย ด้านพลังงานสูงขึ้น และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ย (ACTU) นาย Jeff Lawrence เลขาธิการสหภาพ ที่กำลังจะตามมา ออกมากล่าวว่า การขึ้นเงินค่าจ้างดังกล่าวยังถือ ทางด้านผู้พิพากษา Geoffrey Giudice ว่าไม่เพียงพอต่อค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ค่าแรงที่ ประธาน Fair Work Australia กล่าวว่า แม้ เพิ่มขึ้นยังไม่สามารถชดเชยกับค่าน้ำมันและค่า เศรษฐกิจในไตรมาสที่ผ่านมาจะประสบปัญหา ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นเสียด้วยซ้ำ โดยสหภาพเห็นว่า หยุดชะงักอันเนื่องมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ แรงงานขั้นต่ำที่เหมาะสมควรจะเพิ่มขึ้น 28 แต่แนวโน้มเศรษฐกิจในช่วงสองปีข้างหน้ายัง เหรียญ มิใช่ 19.40 เหรียญ คงสดใส นาย Peter Anderson ผูอ้ ำนวยการบริหาร การขึ้นอัตราค้าจ้างครั้งนี้ เขาได้ยึดหลัก ของ ACCI ได้ออกมากล่าวว่า ค่าแรงที่ขึ้น เดินสายกลาง คือไม่มากเกินไป และไม่น้อย รุนแรงเกินไปและโจมตี Fair Work Australia เกินไปตามมูลค่าทีแ่ ท้จริงและช่วยเหลือมาตรฐาน ว่า ไม่ได้คำนึงถึงเรื่องกองทุนพื้นฐานหรือการ ค่าครองชีพสำหรับผู้มีรายได้ต่ำ เพิ่มขึ้นของผลิตผลในการหักล้างกับค่าแรงที่จะ ระหว่างปี 2001 ถึง 2004 ด้วยการอดอาหาร ประท้วง และใช้เข็มและดายเย็บปากตนเอง นาย Yousefi ปัจจุบันวัย 43 ปีได้ยื่น ฟ้องต่อศาลฏีการัฐน.ซ.ว.เรียกร้องค่าเสียหาย จากการที่เขาต้องสูญเสียรายได้ไปตลอดชีวิต และค่ารักษาพยาบาล เนื่องจากการถูกกักกัน ครัง้ นัน้ ทำให้เขาป่วยทางจิตอย่างเป็นการถาวร ต่ อ มาในปี 2008 ศาลตั ด สิ นให้ น าย Yousefi ได้รับค่าเสียหายเป็นจำนวนเงินกว่า 800,000 เหรียญ สำหรับหนึง่ ในกลุม่ อดีตผูข้ อลีภ้ ยั ทีเ่ ตรียม ฟ้องรัฐบาลกลางคือนาง Mehrnoosh Yousefi ภรรยาของนาย Yousefi และด.ช. Manoocher วัย 12 ปีบตุ รชายของทัง้ สอง ต่อการได้รบั ความ ทนทุกข์ทรมานทางจิตใจ ทีถ่ กู แยกจากสามีโดย ถูกนำไปกักกันที่ศูนย์กักกัน Woomera ในรัฐ เซาท์ออสเตรเลีย นพ. Zachary Steel อาจารย์ผู้บรรยาย อาวุโสวิชาจิตเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิว เซาท์เวลส์กล่าวว่า เขาได้รับการแจ้งให้ทราบ ว่าจะมีการรวมกันฟ้องเรียกค่าเสียหายจากรัฐบาล กลางหลายกลุม่ และในขณะนีก้ ม็ กี ารฟ้องร้องที่ อยู่ในกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลแล้วอีก จำนวนหนึ่ง

นพ. Steel กล่าวว่ามูลเหตุในการฟ้องร้อง ส่วนใหญ่ อ้างถึงความกระทบกระเทือนทาง ด้านจิตใจ ที่ได้รับในขณะถูกคุมขังอยู่ในสถาน กักกัน ที่รวมถึงจากเหตุการณ์ก่อการจลาจล ภายในสถานกักกัน, การทำร้ายตนเอง และ บางรายอ้างว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่ถูกต้อง จากผู้ถูกกักกันคนอื่น และจากเจ้าหน้าที่ของ สถานกักกัน สำหรับนาง Yousefi เธอได้ให้ทนายยื่น ฟ้องในนามของเธอและบุตรชาย เรียกค่าเสียหาย จากรัฐบาลกลาง และ G4S นาย Bill Madden จากสำนักกฏหมาย Slater & Gordon ออกมายืนยันว่าทั้งสองเป็น ลูกความ ยื่นฟ้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการได้ รับความสะเทือนทางจิตใจ จากการที่ถูกแยก กันอยู่กับสามี และทราบข่าวว่าสามีได้ทำร้าย ร่ า งกายเพื่ อ เรี ย กร้ อ งรั ฐ บาลของนาย John Howard ในการเร่งรับพวกเขาเป็นผู้ลี้ภัย ทางด้ า นโฆษกหญิ ง ของนาย Chris Bowen รม.ว.การเข้าเมืองกล่าวว่ารัฐมนตรีการ เข้ า เมื อ งขอสงวนที่ จ ะให้ ค วามเห็ นในเรื่ อ งนี้ เนือ่ งจากจะเป็นการให้ความเห็นก่อนการตัดสิน ของศาล


ล๊อตโต้แจ้งผู้ถูกแจ๊กพอต 10 ล้านไม่มาขอขึ้นเงิน 5 มิ.ย. 2011 สำนักงาน สลากกินแบ่งแห่งรัฐน.ซ.ว. หรือ NSW Lotteries ออกมาแถลง ว่ามีผู้โชคดีคนหนึ่งที่ถูกรางวัล แจ๊คพอตจำนวน 10 ล้านเหรียญ แต่ ไ ม่ ย อมมาขึ้ น เงิ น และทาง สำนักงานสลากกินแบ่งก็ไม่สา มารถตามตัวได้เนื่อง จากบุคคล ผู้นั้นเป็นลูกค้าขาจรที่ไม่ได้ลง นิวส์เอเยนซี่ Ballina Fair เตือนลูกค้า ทะเบียนแต่ประการใด นอกจากนั้นยังพบว่ามีผู้ถูกรางวัลล๊อตโต้ เขาได้ถูกรางวัลจำนวนมหาศาลนี้ -ดี วิ ชั่ น หนึ่ ง อี ก 4 คนที่ มี ร างวั ล รวมกั น นอกจากนั้นยังมีรางวัลใหญ่อีก 2 รางวัล 16,411,837.25 เหรียญ ก็ไม่มาขึ้นเงิน และไม่ ที่ยังไม่มีผู้มาขึ้นรางวัล เป็นรางวัลที่ออกในวัน สามารถตามตัวผู้ถูกรางวัลได้เช่นกัน ที่ 1 มีนาคม 2006 และรางวัลที่ออกในวันที่ นาง Una O’Neill โฆษกหญิงของสำ 31 ธันวาคม 2010 ซึง่ สองรางวัลหลัง มีความ นักงานสลากกินแบ่งกล่าวว่า ตั๋ว OZ Lotto เป็นไปได้ที่ถูกซื้อไม่รู้ตัวว่าเขาได้ถูกรางวัลแจ๊ค ที่ถูกรางวัล 10 ล้านเหรียญ เป็นตั๋วที่ทำการ พอต จับฉลากปิงปองออกรางวัลในวันที่ 17 พฤษภา อย่างไรก็ตามผู้ถูกรางวัลจะต้องมาขอขึ้น คม ยังคงไม่มีผู้มาอ้างเป็นเจ้าของ ตั๋วใบนี้ซื้อ เงินภายใน 6 ปี อย่างเช่นรางวัลที่ออกในวัน จากร้ า นนิ ว ส์ เ อเยนซี่ ที่ Rose Bay South ที่ 1 มีนาคม 2006 ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิมาขอขึ้น Newsagency เงินได้ภายในวันที่ 2 มีนาคม 2012 นาง O’Neill กล่าวว่า รางวัลใหญ่อกี ราง ร้านนิวส์เอเยนต์ Ballina Fair News วัลหนึ่งที่ไม่มีผู้มาขอขึ้นเงิน เป็นรางวัลมูลค่า agency ที่ Ballina เมืองชายฝั่งทะเลทางเหนือ ถึง 4.28 ล้านเหรียญ ผู้ถูกรางวัลรายนี้ซื้อตั๋ว สุดของรัฐน.ซ.ว.เป็นเอเยนต์อีกแห่งหนึ่ที่มีผู้ จาก Chris’s Newsagent ในย่าน Campsie ซื้อถูกรางวัลใหญ่ถึง 19 ครั้งรวมเป็นมูลค่า ซึง่ มีการจับรางวัลในวันที่ 28 พฤษภาคมทีผ่ า่ น 31 ล้านเหรียญ มา แต่ถึงวันนี้ยังไม่มีผู้ติดต่อขึ้นเงิน ร้านนิวส์เอเยนต์แห่งนีไ้ ด้ตดิ ประกาศเตือน เธอกล่าวว่า การปล่อยเวลาล่วงเลยถึง ให้ ผู้ ซื้ อ ล๊ อ ตโต้ ร ายหนึ่ ง ที่ ไ ม่ ไ ด้ ล งทะเบี ย น 20 วันสำหรับการขึน้ รางวัลใหญ่ 10 ล้านเหรียญ ซื้อในวันคริสต์มาสและออกรางวัลในวันที่ 31 ถือเป็นการใช้เวลาเนินนานเกินไป หรืออาจ ธั น วาคมว่ า เขาถู ก รางวั ล 1.63 ล้ า นเหรี ย ญ เป็นไปได้ที่ผู้ถูกรางวัลยังอยู่ในระหว่างการตั้ง โดยเขาหรือเธอผู้นั้นซื้อตั๋วหมายเลข 10, 11, หลั ก หรื อ อาจท่ อ งเที่ ย วอยู่ ใ นต่ า งประเทศ 13, 19, 24, 41 และหมายเลขซับพลีเมนท์ 3 และก็มีความเป็นไปได้ที่ผู้ถูกรางวัลไม่รู้ตัวว่า และ 17

หญิงเพี้ยนจับลูกกดน้ำตาย รับสารภาพผิดไม่เจตนาฆ่า

แม่น้ำ Cooks

เด็กมีค่านิยมก่ออาชญากรรม ไว้เป็นประกาศนียบัตรส่วนตัว 6 มิ.ย. 2011 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านอาชญากรรม ในหมู่เยาวชนได้ออกมาแสดงความวิตกว่า เด็ก ออสซี่รุ่นใหม่เห็นการก่ออาชญากรรมเป็นเรื่อง น่าภาคภูมใิ จทีส่ ามารถเก็บไว้เป็นประกาศนียบัตร ส่วนตัว เพื่ออวดเพื่อน ๆ และนับวันค่านิยมนี้ ได้กลายเป็นสิ่งยอมรับในหมู่วัยรุ่นมากขึ้นโดย เฉพาะในรัฐน.ซ.ว.อัตราวัยรุ่นก่ออาชญากรรม ได้เพิ่มขึ้นถึง 20% ในช่วงสามปีที่ผ่านมา จากข้อมูลของสำนักงานสถิตแิ ละวิจยั อาช ญากรรมแห่งรัฐน.ซ.ว. (BCSR) พบว่าจำนวน เด็กวัยรุ่นถูกนำขึ้นพิจารณาคดีความผิดอาญาได้ เพิ่มขึ้นจาก 21,762 รายในปี 2008 มาเป็น 26,200 ในปี 2010 สำนักงาน BCSR พบว่าในปี 2010 มี เยาวชนจำนวนกว่า 2,900 คนถูกดำเนินคดีใน ข้อหาทำร้ายร่างกายขั้นร้ายแรง, 2,278 รายใน ข้อหาลักทรัพย์มมี ลู ค่าสูง และ 2,260 มีความ ผิดดกี่ยวเนื่องกับความสงบเรียบร้อยของประ ชาชน ในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา มีเด็กชายอายุ 15 ปีคนหนึ่งถูกจับในข้อหาขโมยรถยนต์ซูบารุ รุ่นใหม่ขับหนีรถตำรวจด้วยความเร็วสูงไปตาม ถนนในย่านตะวันตกตอนในของซิดนีย์ ก่อนที่ จะขับรถพุ่งเข้าชนรั้วข้างทาง วัยรุ่นวัย 16 ปีได้ก่อเหตุใช้มีดแทงชาย วัย 25 ปีที่หน้าอกจำนวน 5 แผลจนได้รับ บาดเจ็บสาหัสหลังจากเกิดการวิวาทระหว่างกัน และเด็กวัย 14 ปีถูกจับกุมในข้อหาใช้ปืนสตัน ยิงนักเรียนคู่อริหลังจากที่ทั้งสองถกเถียงและ เกิดการชกต่อยเกิดขึ้น ศจ.Glenn Dawes นักจิตวิทยา ผูเ้ ชีย่ วชาญ ทางด้ า นเยาวชนกระทำผิดทางอาญากล่าวว่า เยาวชนที่กระทำผิดอาญาหลายคนยอมรับว่า พวกเขามีความภาคภูมิใจ ต่อสิ่งที่กระทำผิด และเห็นว่ามันเป็นเหมือนใบประกาศนียบัติถึง ความเป็ น ยอดคน ที่ จ ะนำไปอวดเพื่ อ น ๆ เขาจึงไม่แปลกใจที่เด็กในวัย 13 ถึง 14 ปี ได้หาประสบการณ์กอ่ อาชญากรรม ซึง่ สิง่ เหล่านี้ ไม่เคยเห็นมาก่อนในอดีต

ศจ. Dawes กล่าวว่า เด็กทีไ่ ม่มสี ว่ นหรือมี ส่วนร่วมเล็กน้อยในชุมชน, เด็กที่ชอบชกต่อย และตีกันและเด็กที่มีปัญหาถูกกระทำหรือเป็น ผู้กระทำให้เกิดการใช้ความรุนแรงในครอบครัว คือกลุ่มที่กระทำผิดทางอาญาเกือบทั้งหมด ด้านนาย Greg Smith ร.มต.สำนักงาน อัยการรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า หนทางเดียวที่ จะลดแนวโน้ ม เด็ ก ก่ อ คดี อ าชญากรรมก็ คื อ การนำเด็กที่กระทำผิดเขาโครงการการศึกษา ในขณะทีพ่ วกเขาถูกจำจองในศูนย์กกั กันเยาวชน เขากล่าวว่า รัฐบาลเดิมได้แก้ปัญหาเพียง แค่จับพวกเขาให้อยู่ภายในศูนย์กักกันหรือไม่ก็ เข้าบำบัดในโครงการลดยาเสพติด โดยในขณะ นี้มีเยาวชนในศูนย์กักกันเยาวชนเข้าโครงการ ศึกษาเพียง 32% ลดลงจาก 10 ปีก่อนที่มี เยาวชนผู้กระทำผิดสนใจเรียนหนังสือถึงกว่า 60% ในขณะเดียวกันนาย Smith ได้ออกมา แสดงความไม่เห็นด้วยกับข้อกล่าวอ้างทีว่ า่ ศาล เด็กมีความกรุณามากเกินไป ทำให้อัตราการ ตัดสินเด็กผูก้ ระทำผิดถูกส่งเข้าศูนย์กกั กันเยาวชน เพิ่มขึ้นเพียง 2.38% ต่อปีเท่านั้น

7 มิ.ย. 2011นาง PK (นามสมมุติ) วัย 29 ปี ผูซ้ ง่ึ จับบุตรสาววัย 2 ปีกดน้ำจนเสียชีวติ ทีแ่ ม่นำ้ Cooks เมือ่ ปีทผ่ี า่ นมา เธอได้ยอมรับ สารภาพผิดต่อศาลฎีกาที่ Darlinghurst ในวัน นีว้ า่ ด้วยการฆ่าบุตรสาวโดยไม่เจตนา ในขณะที่ ฝ่ายอัยการก็ยอมรับ คำสารภาพผิด และยอมที่ จะถอนคดีฆ่าโดยเจตนาออกไป นาง Belinda Rigg เนติบัณฑิตผู้กล่าว ว่าต่างในชั้นศาลแทนจำเลยกล่าวต่อผู้พิพากษา Peter Hidden ว่า ลูกความของเขามีอาการป่วย ทางจิตในระดับรุนแรง ที่เกี่ยวเนื่องกับการขาด ความสามารถในความเข้าใจระหว่างถูกกับผิด นาง Rigg กล่าวว่า นาง PK ได้เริม่ ป่วย ทางจิตมาตัง้ แต่ปี 2003 และในขณะทีเ่ ธอทำการ สังหารบุตรสาวในเดือนมีนาคมปีที่แล้ว เธอได้

อยูภ่ ายใต้การรักษาของจิตแพทย์ แต่ในอนาคต เธอมีโอกาสสูงที่จะสามารถบำบัดและฟื้นฟู, ในขณะที่บุคคลในครอบครัว รวมถึงสามีของ เธอให้การสนับสนุน และมีความเชื่อได้ว่าเธอ จะไม่กระทำผิดซ้ำสองหากรักษาได้หายขาด เธอกล่าวสองสัปดาห์ก่อนที่นาง PK จะ สังหารบุตรสาวเธอได้พยายามใช้มดี ทำร้ายมารดา ของเธอ และขู่ว่าจะฆ่ามารดา, ลูกสาวของเธอ และฆ่าตัวตายตาม ผลการตรวจสอบทางแพทย์ระบุวา่ อาการ ป่วยทำให้นาง PK คิดไปว่า เธอเป็นแม่ไม่ดี ไม่สามารถเลี้ยงลูกอย่างดีได้หลังจากการฆาต กรรมแล้ว เธออยู่ในอาการโศกเศร้าโหยหวน หาบุตรสาวมาตลอด 15 เดือนที่ผ่านมา ทางด้านนาง Sarah Huggett อัยการ

นาย Greg Smith

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 40


กรีนส์ดันกฎหมายห้ามส่งออก สัตว์เป็น-หลังพบอิเหนาฆ่าโหด 8 มิ.ย. 2011 ภายหลังจากที่สถานีโทร ทัศน์ ABC ได้เผยแพร่ภาพโรงงานฆ่าสัตว์ใน อินโดนีเซียทำการสังหารวัวนำเข้าจากออสเตรเลีย อย่างโหดเหี้ยมทารุณ ทำให้เกิดกระแสต่อต้าน ในชุมชนออสเตรเลีย ล่าสุดนาย Adam Bandt ส.ส.จากพรรค กรีนส์ ผู้สนับสนุนพรรครัฐบาลได้ประกาศจะ ยื่นร่างพระราชบัญญัตห้ามทำการส่งออกสัตว์มี ชีวิต เพื่อการบริโภคทุกชนิด ภายในเดือนนี้ ในขณะที่นาย Andrew Wokie ส.ส.อิสระไม่ ฝักใฝ่ฝ่ายใด ได้ออกมาผลักดันให้มีการลงโทษ อินโดนีเชีย ด้วยการห้ามส่งวัวไปยังประเทศดัง กล่าวเป็นเวลา 3 ปีเท่านั้น อย่างไรก็ตามผลของร่างกฎหมายดังกล่าว จะทำให้ราคาเนื้อสัตว์ โดยเฉพาะเนื้อวัวถูกลง ภายในสามเดือนข้างหน้า และเกษตรกรผูเ้ ลีย้ ง วัวเนื้อจะประสบปัญหาในการทำธุรกิจ สถาบั น กิ จ การฟาร์ ม แห่ ง ออสเตรเลี ย (AFI) ได้ออกมาเตือนว่า กฎหมายดังกล่าวจะ ทำให้เกิดปริมาณเนื้อวัวเกินกว่าความต้องการ ของตลาด กลุ่มเกษตรกรเตือนว่าพวกเขาอาจ จะทำการสังหารวัวของตนทิ้ง นาย Mick Keogh ผู้อำนวยการบริหาร ของ AFI กล่าวว่าราคาสัตว์ปศุสัตว์จะลดต่ำลง ในตลาดกลางค้าวัวในสัปดาห์นี้ ซึ่งจะส่งผลให้ ราคาขายปลีกเนื้อวัวลดลงในราวสิ้นเดือนมิถุ นายนนี้ เขากล่าวว่าราคาจะลดลงอีกภายใน 90 วั น หลั ง จากสั ต ว์ ป ศุ สั ต ว์ ที่ เ ตรี ย มขายให้ กั บ

อิ นโดนี เ ซี ย ต้ อ งถู ก รี บ เร่ ง เพื่ อ ให้ ทั น กั บ กฏ ข้อบังคับใหม่ของออสเตรเลีย ภายใต้กฎระเบียบในการนำส่งวัวมีชีวิต ไปอินโดนีเซียในปัจจุบัน กำหนดต้องเป็นวัว เพศผู้อายุไม่เกิน 36 เดือน และมีน้ำหนักไม่ เกิน 350 กิโลกรัมขณะเดินทางไปถึงท่าเรือ ของอินโดนีเซีย ส่วนวัวเนื้อที่บริโภคภายใน ประเทศมีข้อกำหนดว่าจะต้องเป็นวัวเนื้อที่มี น้ำหนักระหว่าง 450 ถึง 600 กิโลกรัม นาย Keogh กล่าวว่าปัญหาเรื่องความ แตกต่างระหว่างกฎระเบียบ ทำให้ววั ทีเ่ ลีย้ งเพือ่ การส่งออก ที่ยังเหลือจะถูกส่งจากดาร์วินลงใต้ โดยทางรถเพื่อมายังสถานที่รับขุนมันเพื่อให้มี น้ำหนักเพิม่ ซึง่ หมายถึงผูบ้ ริโภคจะซือ้ เนือ้ ราคา ถูก บนหยาดเหงื่อ-หยาดน้ำตา และต้นทุนที่ เกษตรกรเลี้ยววัวส่งออกต้องแบกรับภาระ เขากล่าวว่า เกษตรกรบางคนที่เขาคุยด้วย กล่าวว่า พวกเขากำลังพิจารณายิงวัวทั้งหมด ของเขาทิ้ง หากไม่สามารถขายในตลาดภายใน ประเทศได้ เหตุที่พวกเขาต้องทำเช่นนี้เพราะ ฤดูแล้งกำลังเข้าใกล้มาทุกที ซึ่งเป็นฤดูที่พวก เขาต้องขายวัวออกไป พร้อมกับอาหารเลี้ยงวัว หมดไปด้วย พวกเขาไม่สามารถที่จะเก็บมันไว้ อย่างมีชีวิตรอดต่อไป ในขณะทีน่ ายCraig Cook เลขาธิการสภา อุสาหกรรมเนื้อสัตว์แห่งออสเตรเลีย (AMIC) ผู้ ซึ่ ง มี ธุ ร กิ จ ค้ า ปลี ก เนื้ อ สั ต ว์ เ ป็ น ของตนเอง เชื่อว่าการสั่งห้ามส่งออกสัตว์มีชีวิตจะกระทบ ต่อตลาดเนื้อใน

ประเทศในช่วงระยะเวลาอันสั้น เนื่อง จากผลของเนื้อคุณภาพต่ำเพิ่มเข้ามาในตลาด ภายในประเทศ เขากล่าวว่าวัวเนื้อที่ส่งไปขายในอินโด นีเซียเป็นเนื้ออีกประเภทหนึ่ง ที่แตกต่างจาก เนื้อที่ชาวออสเตรเลียบริโภค ในปีที่ผ่านมาออสเตรเลียส่งวัวมีชีวิตไป ยังอินโดนีเซียจำนวน 520,000 ตัว และคาดว่า ในปีนี้จะส่งในปริมาณเท่ากัน โดยในช่วงสาม เดือนแรกได้ส่งไปแล้วจำนวน 88,500 ตัว ทางด้านนาย Roger Fletcher ผู้ซึ่งเป็น เจ้าของ Fletcher International Exports หนึ่ง ในเจ้าของกิจการโรงฆ่าสัตว์และชำแหละทีใ่ หญ่ ที่สุดของออสเตรเลีย กล่าวว่าการแก้ปัญหาดัง กล่าว รัฐบาลควรแก้ให้ถูกจุด มิควรทำตาม

กระแสมวลชน มิฉะนัน้ จะเป็นการทำลายกลไก ของเศรษฐกิจ เขากล่ า วว่ า ปั ญ หานี้ เ กิ ด ขึ้ นในโรงงาน ชำแหละทีอ่ นิ โดนีเซีย ซึง่ เจ้าของกิจการก็พร้อม ที่จะแก้ไขและเขายินดีที่จะส่งทีมงานไปยังอิน โดนีเซีย เพือ่ ไปให้คำแนะนำและช่วยปรับปรุง กระบวนการฆ่าและชำแหละเนื้อวัวอย่างถูกวิธี นาย Fletcher กล่าวว่า เขาเป็นคนหนึ่ง ที่ได้ดูสกู๊ปข่าวของทีวี ABC และรู้สึกหดหู่กับ ภาพที่เห็น แต่ได้กล่าวโทษเจ้าหน้าที่ที่เดินทาง ไปตรวจสอบโรงงานฆ่าสัตว์ในอินโดนีเซียมา ตลอด 18 ปี คือตัวการทีจ่ ะทำให้อตุ สาหกรรม ส่งออกสัตว์มชี วี ติ เสียหาย และขณะนีช้ ะตากรรม ของอุตสาหกรรมการเลี้ยงวัวเนื้อขึ้นอยู่กับการ ตัดสินใจของรัฐบาลกลาง

คู่สมรส 40 ปีขออำนาจศาล ยกเลิกแต่งงานเพื่อแต่งใหม่

9 มิ.ย. 2011 คูส่ ามีภรรยาซึง่ ใช้ชวี ติ สมรส กันมากว่า 40 ปี ได้ยน่ื อุทธรณ์ตอ่ ศาลครอบครัว ในรัฐควีนสแลนด์ เพื่อขอให้ศาลประกาศว่า สถานภาพสมรสของทั้งสองเป็นโมฆะเพื่อทั้ง สองจะได้แต่งงานใหม่อีกครั้งหนึ่ง จากเอกสารที่ยื่นต่อศาล นาง A (นาม สมมุติ) กล่าวว่า เธอได้รับ “การแนะนำจาก พระเจ้า” บอกว่าการสมรสของเธอไม่ชอบด้วย กฎหมาย เธอเชื่อว่าพิธีการแต่งงานของเธอกับนาย B (นามสมมุต)ิ ซึง่ จัดขึน้ ในปี 1970 โดยมีแขก

ร่วมงาน 100 คนไม่ถกู ต้องตามกฎหมาย เนือ่ ง จากพยานหนึ่งในสองที่ลงนามในเอกสารครั้ง นั้นเป็นเพื่อนเจ้าสาวในวัยเพียง 16 ปี แต่ภายใต้กฎหมายการสมรส กำหนดให้ มีผู้ลงนามเป็นพยานสองคนที่มีอายุ 18 ปีขึ้น ไปเธอจึงต้องการยกเลิกการแต่งงานที่ไม่ชอบ ด้วยกฎหมาย ทีค่ าใจเธอและครอบครัวมาเป็น เวลานานออกไป นาง A กล่าวว่าในครัง้ นัน้ เธอได้เมินเฉย ต่อคำแนะนำของบาทหลวงผู้ทำพิธี ที่เสนอให้ มีผมู้ อี ายุเกิน 18 ปีสองคนลงนามในใบทะเบียน สมรส ในระหว่างทำพิธีบาทหลวงได้กล่าวต่อ หน้าแขกเข้าร่วมงานว่า การสมรสของทั้งสอง จะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีผู้ลงนามที่อายุเกินกว่า 18 ปี และได้เสนอแนะให้บดิ าของนาง A ลงนาม เป็นพยาน แต่เธอกล่าวตอบว่าไม่ประสงค์จะ ให้บิดาลงนาม และได้ยืนยันให้เพื่อนเจ้าสาว ของเธอเป็นผู้ลงนาม โดยไม่สนใจคำคัดค้าน ของบาทหลวง นาง A กล่าวว่าการตัดสินใจครั้งนั้นนำ มาซึ่งความโศกเศร้าและเสียใจที่ค้างคาใจมา ตลอดเวลาว่าการแต่งงานของเธอกับสามี “ไม่ใช่ การสมรสอย่างแท้จริง” ในปี 2000 นาง A ได้เขียนหนังสือถึง สำนักทะเบียนเกิด, ตายและสมรส (RBDM) อ่านต่อหน้า 42 แสดงความ

เธอจึงอุ้มลูกกลับบ้านที่ซึ่งตำรวจตามไป สอบปากคำเธอ นาง PK ได้แต่บอกตำรวจว่า “ฉันฆ่าลูกของฉัน ลูกจมน้ำตาย ฉันต้องการ ตายกับลูก แต่ฉันทำไม่ได้ ฉันควรตาย ไม่ใช่ ลูก” “ฉันเป็นแม่ที่ไม่ดี...ฉันพาลูกไปที่แม่น้ำ.. เรากลิ้งลงไปในแม่น้ำ...ทุกอย่างเป็นความผิด ของฉัน” ศาลได้รับฟังว่าในขณะเกิดเหตุเธอกำลัง ป่วยด้วยอาการโรคจิตเภท, อาการตื่นตระหนก เฉียบพลัน และโรคจิตย้ำคิดย้ำทำ เป็นที่เข้าใจ ว่าก่อนการฆ่ากรรม เธอมีอาการประสาทหลอน ทางการได้ยนิ (auditory hallucinations) ทำให้ เข้าใจว่าเธอได้รับคำสั่งพิเศษจากทีวีที่กำลังดู THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 41 ให้ปฏิบัติการสังหาร

จากการทดสอบทางจิตทำให้ทราบว่าขณะ นั้นระบบนึกคิดของเธอได้รับคำสั่งว่า “จงหยุด ความเจ็บปวด.... วันนี้เป็นวันพิพากษา.....ตาย.. ตาย..ตาย..ตาย....ฆ่าฉันเสีย” น้องสาวของนาง PK ให้การว่า จำเลย เริ่มมีปัญหาทางจิต หลังจากเธอเห็นเหตุการณ์ ของลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งทำการฆ่าตัวตายด้วย การแขวนคอ ทำให้ภาพนั้นยังฝังลึกอยู่ในจิตใจ ของเธอ ในระหว่างดำเนินคดีนาง PK ได้ถกู กักกัน อยู่ที่เรือนจำหญิง Silverwater มาตลอด 15 เดือน ในวันนี้ผู้พิพากษา Hidden ได้กำหนด ให้มีการตัดสินลงโทษในวันที่ 17 มิถุนายนนี้

ผู้พิพากษา Michelle May

การฆ่าและชำแหละวัวในโรงงานที่อินโดนีเซีย เจ้าของคดีได้กล่าวยอมรับข้อมูลจากฝ่ายจำเลย และเห็นว่าจำเลยควรถูกกักกันต่อไปและดูแล ตามสถาพที่เหมาะสมกับอาการของเธอ ก่อนเกิดเหตุจำเลยแสดงการต่อต้านการ รักษา และได้ลดจำนวนยาลง และยังไม่ไปพบ จิตแพทย์ผรู้ กั ษาตามนัดหมาย ก่อนทีจ่ ะสังหาร บุตรสาว นาง Huggett เห็นว่าจะเป็นการไม่เหมาะ สมที่จะปล่อยเธอเป็นอิสระทันที และเห็นว่า ควรมีโทษจำคุกต่อไป เหนือจากจำนวนเวลาที่ เธอถูกจองจำในระหว่างดำเนินคดี ทางด้านตำรวจเจ้าของคดีกล่าวว่า ในขณะ

เกิดเหตุนาง PK พยายามที่จะฆ่าตัวตายพร้อม กับบุตรสาว ด้วยการกอดบุตรสาวกลิ้งลงไปใน แม่นำ้ ทีบ่ ริเวณย่าน Tempe ทางซิดนียต์ ะวันตก ตอนในแต่เธอไม่สามารถบังคับตัวเองให้จมไป พร้อมกับลูกได้ นาง PK จึงอุ้มบุตรสาวขึ้นฝั่ง มานั่งลง แล้วร้องเพลงให้ลูกฟัง เมื่อรู้ว่าบุตรสาวได้แน่ นิ่งไม่ไหวติง เธอจึงตะโกนขอความช่วยเหลือ จากชายคนหนึ่งซึ่งกำลังคุยโทรศัพท์เดินผ่านมา พอดี ด้วยการร้องว่า “ช่วยด้วย ช่วยด้วย ฉัน ฆ่าลูกฉัน” แต่ชายคนนั้นทำเป็นไม่สนใจ แล้ว เดินคุยโทรศัพท์ผ่านไป


รัฐเสนอกฎหมายรถยนต์ใหม่ ต้องเข้ามาตรฐานลดก๊าซพิษ คนชื่อยาว

หนังสือพิมพ์เดอะเฮเริล์ดมีการดีเบทกันเรื่องชื่อบุคคลที่ยาวที่สุดที่เคยประสบพบมา มีผู้ เสนอชื่อผู้บัณฑิตใหม่ของม.ซิดนีย์ ที่ถูกประกาศตอนขึ้นรับปริญญาเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ ผ่านมาว่า “Herath Ekanayake Wijeratna Wasala Mudiyahamy Ralahamilage Kushmini Anushka Rambukwelle” ค่ะ เพียงไม่กี่อึกใจก็ถูก “นิก วอล์คเกอร์” แห่งย่านสปริงวูดกล่าวว่าหัวข้อนี้ทำให้เขานึกย้อน ไปถึงปี 1974 ปีที่ลิเวอร์พูลทีมฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่คับเกาะอังกฤษชนะเลิศเอฟ.เอ.คัพ. ทำเอาแฟน บอลรายหนึ่งดีใจสุดโต่งถึงกับตั้งชื่อบุตรสาวของเขาว่า “Vicky Clemence Lawler Smith Lindsay Thompson Cormack Hughes Keegan Hall Heighway Toshack Callaghan Edwards” ด้วยชื่อกลางที่เป็น ชื่อของผู้เล่นในชุดชนะเลิศทั้ง 11 คน ในจำนวนนี้รวมถึงนาย “เควิน คีแกน” ผู้จัดการทีม ลิเวอร์พูลในปัจจุบันด้วยค่ะ ชื่อของแม่หนู “วิกกี้” เป็นแชมป์ได้เพียง 1 วัน วันรุ่งขึ้น “มาร์ค พินเนอร์” แห่งย่าน โคโมเวสต์ เสนอชื่อของนายวงออร์เชสตราชาวฝรั่งเศสผู้มีชีวิตอยู่ในระหว่างปี 1812 ถึง 1860 ชื่อของเขาถูกตั้งตามพิธีแบปทิสต์ว่า “Louis George Maurice Adolphe Roche Albert Abel Antonio Alexandre Noë¨ Jean Lucien Daniel Eugène Joseph-le-brun Joseph-Barêˆme Thomas Thomas Thomas-Thomas Pierre Arbon Pierre-Maurel Barthé´ lemi Artus Alphonse Bertrand Dieudonné´ Emanuel Josué´ Vincent Luc Michel Jules-de-la-plane Jules-Bazin Julio Cé´ sar Jullien”

ค่ะ

ชื่อของเขาตั้งตามชื่อนักดนตรีของวงออร์เชสตราทั้งวงที่บิดาของเขาเป็นผู้อำนวยการเพลง

ดิฉันนับแล้วประกอบด้วยชื่อ 36 ชื่องานนี้คนอยากทำลายสถิติไม่มีสิทธิตั้งชื่อตามทีมกีฬา แน่นอน เห็นจะมีทางออกทางหนึ่งคือตั้งชื่อตามส.ส.พรรคการเมืองที่ชอบจะเป็นเลเบอร์ หรือลิ เบอรัล-เนชั่นแนลได้ทั้งนั้น เพราะทั้งสองฝ่ายมีส.ส.ข้างละ 72 คนเท่ากัน ถ้าลูกเป็นผู้หญิงก็ให้ ชื่อ “Julia Wyane Kevin Chris .....” เป็นผู้ชายก็ชื่อ “Tony Julie Joe Malcom......” เป็นต้นค่ะ......... ..ฮิ..ฮิ

10 มิ.ย. 2011 รถยนต์, รถกระบะ และ รถขับเคลือ่ น 4 ล้อผลิตใหม่ทข่ี ายในออสเตรเลีย ในอนาคตอันใกล้ ต่อไปจะต้องถูกผลิตให้ต้อง ตามกฎหมายควบคุมมลพิษฉบับใหม่ทถ่ี กู บัญญัติ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการปล่อยก๊าสเรือน กระจกแห่งชาติ ความพยายามผลักดันครั้งนี้ ได้รับการ ต่อต้านจากกลุ่มบริษัทผู้ผลิตรถยนต์มาเป็นเวลา หลายปีนับจากนี้รัฐบาลจะกำหนดขั้นตอนตาม กฎหมายภายในช่วง 7 ปี เพื่อบังคับให้ผู้ผลิต รถยนต์ปรับลดการก่อมลพิษสำคัญ 3 ชนิดที่ เป็นสาเหตุให้เกิดโรคทางเดินหายใจ และโรค ระบบหัวใจและหลอดเลือด กฎหมายนี้จะทำให้รถยนต์ลดการปล่อย ก๊าซไฮโดรคาร์บอนลง 50%, ลดก๊าซออกไซด์ ออฟไนโตรเจน 70% และลดอณูสารโดยเฉพาะ อีกในอัตรา 90% โดยรัฐบาลคาดว่ามาตรการ ดังกล่าวจะทำให้สามารถประหยัดงบประมาณ ด้านสาธารณสุขมากกว่า 1.5 พันล้านเหรียญ ในช่วงอีก 20 ปีข้างหน้า อันเนื่องจากการลด จำนวนผู้ป่วยจากการสูดดมสารพิษ กระทรวงสาธารณสุ ข ประเมิ น ว่ า ใน ปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตจากการสูดสารพิษประมาณ 2,000 คนต่อปี ครึ่งหนึ่งของจำนวนนี้เป็นผู้ที่ อยู่อาศัยอยู่ในซิดนีย์

รัฐบาลออสเตรเลียได้แจ้งให้กลุ่มบริษัทผู้ ผลิตรถยนต์ทราบถึงมาตรฐานรถยนต์ใหม่ครั้ง แรกเมือง 5 ปีที่แล้ว และออสเตรเลียถือเป็น กลุ่มประเทศท้าย ๆ ของประเทศที่พัฒนาแล้ว ในการกำหนดมาตรฐานรถยนต์ปลอดมลพิษ อย่างไรก็ตามการกำหนดมาตรฐานใหม่ จะทำให้รถยนต์มีราคาเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะรถ ที่ใช้พลังงานน้ำมันดีเซล จะมีราคาสูงขึ้นประ มาณ 900 ถึง 1,500 เหรียญต่อคัน นาย Anthony Albanese ร.มว.สาธาร ณูปโภคของรัฐบาลกลางกล่าวว่า กฎหมายใหม่ จะสามารถช่วยชีวติ ชาวออสเตรเลีย แถมยังช่วย ให้รถยนต์มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ สะอาดขึ้น อย่างไรก็ตามผู้ผลิตรถยนต์ยังได้รับการ ผ่อนปลนโดยกฎข้อบังคับใหม่จะมีผลอย่างเต็มที่ ในออสเตรเลียปี 2018 ในขณะนีม้ แี บบรถยนต์ ที่ถูกต้องตามกฎหมายใหม่อย่างครบถ้วนแล้ว สองแบบคือ Euro 5 และ Euro 6 เครื่องยนต์แบบ Euro 5 จะถูกนำมาใช้ กับรถยนต์ใหม่ทุกคันภายในเดือนพฤศจิกายน 2013 และจะใช้เต็มรูปแบบแก่รถทุกคันในเดือน พฤศจิกายน 2016 ในขณะที่เครื่องยนต์ Euro 6 จะถูกนำมาใช้ในปี 2017 และใช้อย่างเต็ม รูปแบบในเดือนกรกฎาคม 2018

อักษรย่อยาว

พูดถึงชือ่ ย่อทีย่ าวทีส่ ดุ แล้ว ก็มคี นเสนออักษรย่อทีย่ าวทีส่ ดุ แต่ดเี บทนีจ้ บลงอย่างรวดเร็วเมือ่ หาคนแข่งขันไม่ได้ ผู้เสนอชื่ออักษรย่อที่ยาวที่สุดคือ “จอห์น โบว์ริ่ง” แห่งวาห์รูนก้าเล่าว่าที่บาร์โรดเฮาส์ใน เมืองคาเมรอน รัฐเซาท์ออสเตรเลีย มีป้ายหนึ่งเขียนไว้ว่า “Y.C.W.C.Y.O.D.F.T.R.F.D.S.” เล่นเอาเขางงงวยและงวยงง หลังจากที่จอห์นสอบถาม จึงได้ความว่ามันย่อมาจาก “Your curiosity will cost you one dollar for the Royal Flying Doctor Service” หรือ “ความอยากรู้อยากเห็นของท่านจะ มีมูลค่าหนึ่งดอลล่าร์สำหรับหน่วยบริการแพทย์ทางอากาศ” งานนี้ถือว่าคนอยากรู้อยากเห็นได้มีโอกาสสร้างกุศลกับเขาคะ.........ฮิ..ฮิ อันที่จริงแล้วมีผู้กล่าวถึงอังษรย่อที่ยาวที่สุดในโลกคือ N.I.I.O.M.T.P.L.A.B.O.P.A.R.M.B.E.T.Z.H.E.L.B.E.T.R.A.B.S.B.O.M.O.N.I.M.O.N.K. O.N.O.T.D.T.E.K.H.S.T.R.O.M.O.N.T. ชื่อเต็มเป็นภาษารัสเซียถอดเป็นภาษาอังกฤษว่า Laboratory for Shuttering, Reinforcement, Concrete and Ferroconcrete Operations for Composite-monolithic and Monolithic Constructions of the Department of Technology of Building Assembly Operations of the Scientific Research Institute of the Organization for Building Mechanization and Technical Aid of the Academy of Building and Architecture of the USSR มีความหมายว่าอะไรอ่านเอาเองค่ะ............ฮิ..ฮิ

ชื่อสั้นที่สุด

ชื่อนี้คือ Li Na ซึ่งดิฉันพูดถึงมาแล้วในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เมื่อครั้งที่เธอเข้าชิงชนะ เลิศเทนนิสออสเตรเลียโอเพ่น เธอกลายเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้เข้าชิงรายการแกรนด์สแลม ของโลก ชื่อและนามสกุลของเธอถึงตอนนี้ยังไม่มีผู้ใดมาทำลายสถิติสั้นสุด ชื่อของเธอถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งเมื่อ Li Na กลายเป็นชาวเอเชียคนแรกที่ได้แชมป์ รายการแกรนด์สแสลมแรกของโลกในศึกชิงแชมป์เฟรนช์โอเพน หรือ โรลังด์ การ์รอส หนนี้ ถูกศจ.”เอียน แดนซ์” แห่งภาควิชาเคมีของมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ เอาชื่อของเธอมา อธิบายวิชาเคมี เพราะ Li คืออักษรย่อของธาตูลิเทียม ในขณะที่ Na คือธาตุโซเดียม ทั้งสอง อยู่ในตำราธาตุเดียวกันคือเป็นโลหะด่างออกฤทธิ์รุนแรงเมื่อถูกน้ำ ศจ.แดนซ์จึงพูดติดตลกว่า อย่าไปร่วมลงสระว่ายน้ำกับ Li Na เป็นอันขาด ยกเว้นแต่ คุณอยากจะอยู่ในเตาหลอมค่ะ.....ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

รถ BMW และ Peugeot รุ่นพัฒนาเครื่องยนต์แบบ Euro 6 ที่จะวางตลาดในปี 2014

คู่สมรส 40 ปีขออำนาจศาล ยกเลิกแต่งงานเพื่อแต่งใหม่

ต่อจากหน้า 41

ประสงค์จะขอยกเลิกการแต่งงานเพือ่ การแต่งงาน ใหม่ แต่สำนักทะเบียน RBDM ได้มีหนังสือ ตอบมาว่า การสมรสของทั้งสองถูกต้องตาม กฎหมายแล้ว โดยให้ เ หตุ ผ ลว่ า ความผิ ด พลาดเพี ย ง เล็กน้อยในด้านอายุของพยานไม่มีผลทำให้การ สมรสของทั้งสองไม่ชอบด้วยกฎหมาย การ สมรสของทัง้ สองสมบูรณ์และมีผลทางกฎหมาย โดยการรับรองของผู้ทำพิธีสมรส ผู้ซึ่งจัดและ ประกอบสมรสอย่างถูกต้อง การสมรสของทั้ง สองจึงถูกต้องในสายตาของกฎหมาย

ในปี 2006 นาง A ได้นำเรื่องขึ้นสู่ศาล ครอบครัว ซึ่งศาลครอบครัวได้ลงความเห็นว่า การสมรสของทั้ ง สองถู ก ต้ อ งตามกฎหมาย แต่นาง A และนาย B ยังคงต้องการให้ศาล ตัดสินยกเลิกการสมรส เพื่อทำการสมรสใหม่ โดยอ้างว่าต้องการยุตปิ ญ ั หาคาใจนี้ เพือ่ ต้องการ ให้ชวี ติ ทีเ่ หลือดำเนินไปตามความเชือ่ ในพระเจ้า ที่บอกให้ทั้งสองทำอย่างถูกทำนองครองธรรม ในวันนี้ผู้พิพากษาหญิง Michelle May ได้ยอมรับการยืน่ อุธรณ์ของทัง้ สอง เพือ่ พิจารณา ต่อไป

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 42


รัฐใช้งบ 10 ล้านรณรงค์ป้องกัน ทางเลือกในการจ่ายผ่อนสินเชื่อ การก่อการร้ายด้วยระเบิดสารพิษ 11 มิ.ย. 2011 รัฐบาลกลางได้อนุมตั ิ งบประมาณจำนวน 10 ล้านเหรียญ เพื่อ การรณรงค์ถงึ การช่วยกันป้องกันอันตราย ของสารเคมีทอ่ี าจถูกนำมาใช้ทำระเบิดสาร พิษเป็นครั้งแรก หลังจากเกิดความวิตก ว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายอาจจะใช้ระเบิดสาร พิษในออสเตรเลีย

นาย Robert McClelland ร.มว. สำนักงานอัยการของรัฐบาลกลางจะทำการ เผยแพร่รายชื่อสารเคมีจำนวน 96 ชนิดและ ขอให้ผู้ค้าปลีก รวมถึงสาธารณชนทั่วไป รวมมือกับทางการในการแจ้งศูนย์ฮอทไลน์ เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ หรือ National Security Hotline หากพบผูม้ พี ฤติกรรมสงสัย จะนำสารเคมีไปผลิตระเบิด นาย McClelland กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ หน่วยข่าวกรอง, ตำรวจสันติบาลกลาง และ ตำ รวจรัฐได้ร่วมกันสนับสนุนการเปิดเผย รายชื่ อ สิ น ค้ า เคมี ในขณะที่ รั ฐ บาลของ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกต่างร่วมกันทำงาน เพื่อความมั่นใจว่า สารเคมีสำคัญจะไม่ตก อยู่ในมือของผู้ก่อการร้าย เขากล่าวว่า บัญชีรายชื่อสารเคมีได้ทำ ขึ้ น ภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ กลุ่ ม ผู้ อ ยู่ ใ น อุตสาหกรรม เช่นจากสมาคมอุตสาหกรรม พลาสติกและเคมี (PCIA) และจากการให้ ข้อมูลโดยหน่วยข่าวกรองแห่งชาติ สารเคมีเหล่านี้ มีหลายชนิดที่สามารถ ซื้อขายได้สะดวก เนื่องจากเป็นสารเคมีที่ใช้ ในการเกษตร และในอุ ต สาหกรรมด้ า น วิทยาศาสตร์ แต่สามารถนำมาเป็นส่วนผสม ในการทำระเบิดสารพิษหรือระเบิดเคมีรา้ ยแรง ได้ สารเคมีเหล่านี้เคยถูกผู้ก่อการร้ายนำ มา สร้ า งความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น และ

ประชาชนมาแล้ว ทีก่ รุงลอนดอนในปี 2005 กลุ่มผู้ ก่อการร้ายได้ใช้ส่วนผสมของสารไฮ โดรเจนเปอร์ออกไซด์ในการระเบิดระบบ รถไฟใต้ดนิ และรถประจำทางหนึง่ คัน ทำให้ มีผู้เสียชีวิต 52 คนและบาดเจ็บหลายร้อย คน ในปี 2004 ผู้ก่อการร้ายได้ทำระเบิด เคมีจากสารคลอเรทซุกซ่อนในรถบรรทุก ขับมาจอดหน้าสถานทูตออสเตรเลียในกรุง จาการ์ตา ทำให้มผี เู้ สียชีวติ 12 คน สถานทูต ออสเตรเลียซึง่ ขณะนัน้ เพิง่ ติดตัง้ กระจกนิรภัย ทั้งหลัง ได้รับความเสียหาย ซึ่งถ้าไม่มีการ ติดตัง้ กระจกนิรภัยคาดว่า อาจจะมีเจ้าหน้าที่ ในอาคารสถาน ทูตบาดเจ็บและเสียชีวิตจำ นวนมาก ในปี 2002 ผู้ก่อการร้ายได้ใช้ระเบิด สารเคมีทำด้วยสารคลอเรทซุกซ่อนในรถแวน ขับมาจอดภายนอกสถานบันเทิงในบาหลีที่ ซึ่ ง มี นั ก ท่ อ งเที่ ย วนิ ย มไปหาความสำราญ ระเบิ ด ครั้ ง นี้ ท ำให้ มี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต จำนวนมาก รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวออสเตรเลียเสียชีวิต 88 คน นาย McClelland กล่าวว่าโครงการ รณรงค์ครั้งนี้ภายใต้ชื่อ the Chemicals of Security Concern Campaign อันเป็นส่วน หนึ่งของโครงการเพื่อความมั่นคงทางด้าน เคมีของสภารัฐบาลออสเตรเลีย (CAC)เพื่อ หาทางลดความเสี่ยงจากการถูกก่อการร้าย โดยใช้ระเบิดเคมี บัญชีรายชื่อสารเคมีสามารถตรวจดูได้ จากเว็บไซต์ www.chemicalsecurity.gov.au ส่วนผู้ที่มีความสงสัยบุคคลหรือพฤติกรรมที่ อาจนำไปสู่การผลิตระเบิดเคมีสามารถแจ้ง ได้ที่ศูนย์ The National Security Hotline หมายเลข 1800 1234 00

สถานทูตออสเตรเลียในกรุงจาการ์ตาถูกระเบิดเคมีในปี 2004 THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 43

ช่วงนี้มีทั้งลูกค้าเก่าและใหม่ยังคงสับสน ไม่แน่ใจว่าจะเลือกวิธีการจ่ายผ่อนสินเชื่ออย่าง ไรดี ฉบับนี้บีคำตอบให้ค่ะ การจ่ายผ่อนแบบทั้งต้นและดอก หรือ จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย แบบไหนดีกว่ากัน? ก า ร จ่ า ย ผ่ อ น ทั้ ง ต้ น แ ล ะ ด อ ก เ บี้ ย (Principle and Interest: P&I) เป็นการคำนวณ ให้จ่ายทั้งต้นเงินกู้และดอกเบี้ยในทุกๆ งวด ดั ง นั้ น ต้ น เงิ น กู้ จ ะลดลงเรื่ อ ยๆ ทำให้ ลู ก ค้ า ประหยัดการจ่ายดอกเบี้ยลดลงในทุกๆ งวด ส่ ว นการจ่ า ยผ่ อ นเฉพาะดอกเบี้ ย (Interest Only: IO) วิธนี จ้ี ะคำนวณหาจำนวนผ่อนชำระ ในแต่ละงวดจากยอดหนี้คงเหลือ และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ดังนั้นเงินต้นจะไม่ลดลงเลยค่ะ ยกตัวอย่างเช่นลูกค้ากู้ด้วยวงเงิน $400,000 และดอกเบี้ยอยู่ที่ 7% ต่อปี ผ่อนนานสูงสุด 30 ปี การผ่อนแบบ P&I ลูกค้าจะจ่ายผ่อนขั้นต่ำอยู่ที่ $2,661 ต่อเดือน ตลอดระยะเวลา 30 ปี ก็จะชำระหนี้เงินกู้ทั้งหมดได้ ซึ่งทางเลือกนี้เหมาะกับการผ่อนบ้านเพื่ออยู่อาศัยที่ต้องการผ่อน บ้านให้หมดตามเวลาที่กำหนดค่ะ การผ่อนแบบ IO ลูกค้าจะจ่ายผ่อนขั้นต่ำอยู่ที่ $2,333 ต่อเดือน และจะจ่ายแต่ดอกเบี้ย ไปเรื่อยๆ โดยหนี้สินจะยังคงอยู่เท่าเดิม ทางเลือกนี้เหมาะกับการผ่อนบ้านเพื่อลงทุนที่ไม่ได้ กำหนดเวลาไว้ว่าจะต้องผ่อนให้หมดเมื่อไหร่ และต้องการใช้เงินในการลงทุนน้อยเพราะจ่าย ผ่อนน้อยกว่า หรือเหมาะในกรณีที่ขอวงเงินกู้ไว้เผื่อใช้ในโอกาสที่ต้องการ เช่นถ้าลูกค้าต้องการ ใช้เงินแค่ $30,000 เพื่อไปซื้อรถ ก็นำออกมาเท่าที่จะใช้ และฝากเงินกู้ที่เหลือ $370,000 กลับ เข้าไปเก็บไว้ในบัญชีสินเชื่อ ลูกค้าก็จะจ่ายแค่ดอกเบี้ยเพียง $175 ต่อเดือนเท่านั้น ระหว่างผ่อนบ้านรายเดือน (Monthly) กับทุก 2 สัปดาห์ (Fortnightly) แตกต่างกัน อย่างไร? และแบบไหนดีกว่ากัน? นี่เป็นคำถามจากลูกค้าของบีรายหนึ่งซึ่งถามเหมือนกันกับลูกค้าอีกหลายราย จึงขออนุ ญาตินำมายกเป็นตัวอย่างนะคะ ลูกค้ารายนี้พึ่งกู้เงินซื้อบ้านเพื่ออยู่อาศัยด้วยวงเงิน $372,000 ที่ ดอกเบี้ย 6.99% ต่อปี เลือกผ่อนแบบ P&I อยู่ที่ $2,472 ต่อเดือน อยากจะเปลี่ยนเป็นจ่าย ผ่อนทุกๆ 2 สัปดาห์ ไม่ทราบว่าจะต้องจ่ายเท่าไหร่ โดยตั้งงบประมาณว่าอยากจ่ายไม่เกิน $1,500 fortnightly ก่อนอื่นต้องขออธิบายก่อนว่าการคำนวณการจ่ายผ่อนแบบทุก 2 สัปดาห์ มี 2 วิธีดังนี้ วิธีที่ 1 คือการนำจำนวณเงินผ่อนชำระต่อเดือนมาคูณด้วย 12 เพื่อหายอดผ่อนชำระต่อปี จากนั้นนำมาหารด้วย 26 ก็จะได้จำนวณผ่อนชำระต่อ fortnightly ค่ะ ดังนั้นจะเห็นว่าการ คำนวณแบบนี้ไม่ว่าลูกค้าจะเลือกจ่ายผ่อนรายเดือนหรือผ่อนทุก 2 สัปดาห์ ก็จะมีค่าเท่ากัน เพราะคำนวณมาจากยอดผ่อนชำระรายปีที่เท่ากัน วิธีที่ 2 เป็นการนำจำนวนเงินผ่อนชำระรายเดือนมาหาร 2 แล้วผ่อนจ่ายผ่อนชำระทุกๆ 2 สัปดาห์ ซึ่งวิธีนี้หากคำนวณออกมาเป็นรายปีลูกค้าจะจ่ายได้มากกว่า จึงเป็นวิธีที่ช่วยให้ผ่อน บ้านหมดเร็วกว่า อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากข้างต้นนี้ ต้องตรวจสอบ เงือ่ นไขสินค้าก่อนนะคะ ว่ามีทางเลือกแบบไหนให้เลือกได้บา้ ง สำหรับกรณีลกู ค้ารายนีส้ ามารถ เลือกได้เฉพาะวิธีที่ 1 เท่านั้น ซึ่งลูกค้าจะต้องจ่ายผ่อนอยู่ที่ $1,141 fortnightly บีคำนวณต่อให้อีกว่าหากลูกค้าจ่ายทุกๆ 2 สัปดาห์ที่ $1,500 ตามงบประมาณที่เตรียมไว้ ลูกค้าจะสามารถจ่ายผ่อนบ้านหมดภายใน 18 ปีกบั อีก 1 เดือนเท่านัน้ ซึง่ ช่วยให้ลกู ค้าประหยัดทัง้ เวลาและการจ่ายดอกเบี้ยไปได้มากทีเดียว ลูกค้ารายนี้เลือกวิธีจ่ายผ่อนชำระโดยให้ทางสถาบัน การเงินหักจากบัญชีส่วนตัวในทุกๆงวด ดังนั้นลูกค้าจะต้องฝากเงินเพิ่มเข้าบัญชีสินเชื่อเองอีก $359 ให้รวมเป็น $1,500 fortnightly ค่ะ

หมายเหตุ บทความนี้เป็นการเขียนจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และบทสรุปจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ณ วันทีเ่ ขียน อย่างไรก็ตาม หากผูอ้ า่ นจะใช้ขอ้ มูลข้างต้นในการตัดสินใจควรตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ เนือ่ งจาก สถาบันการเงิน และ รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลา


THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 559 : June 15-28, 2011 Page 44

ThaiOZ Issue 559  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you