Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕๕๘ : วันที่ ๑ - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ : Vol. 21 Issue 558 : June 1 - 14, 2011

ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

นอกราชอาณาจักร 18-19 มิถุนายน

“อีก 2 เดือนพ่อจะเดินให้ดู” ASTV ผู้จัดการออนไลน์ บรรยากาศที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราชในเช้าวันที่ 25 พ.ค. มีพสกนิกรชาว ไทยจากทุกหมู่เหล่าทั้งข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ตลอด จนประชาชนชาวไทยจากทั่วทุกสารทิศ ทยอยเดินทางมาร่วม ลงนามถวายพระพรกันอย่างต่อเนื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเสด็จพระราชดำเนินด้วย รถเข็นไฟฟ้าพระที่นั่ง จากชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราชเพื่อทรงทอดพระเนตรระดับน้ำ ริมแม่น้ำ เจ้าพระยา จากการสอบถามประชาชนที่เดินทางมาส่วนใหญ่ ต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า รู้สึกปลาบปลื้มและดีใจที่เห็น พระองค์ท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีพระ พักตร์ที่แจ่มใสขึ้น อ่านต่อหน้า 2

ทูตไทย

ตอกหน้าเขมร ในศาลโลก 40 ปี

ไม่เคยคัดค้าน เพิ่งกระสันอยาก

ได้ 4.6 ตร.กม. อ่านรายละเอียด Thai-Oz Gossip หน้า 7

อ่านต่อหน้า 16

นายกรัฐมนตรีรุดเยี่ยมเหยื่อบึ้มพธม.

เผยคนร้ายใช้ลูกเกลี้ยงแบบ 82-2 วันที่ 1 มิ.ย. เมื่อเวลา 11.00 น. ที่ รพ.หัวเฉียว พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ ทีป่ รึกษา (สบ 10) ด้านความมัน่ คง เดินทาง เยี่ยมอาการนายหนูปัน ภูทองเงิน อายุ 50 ปีคนขายไอศกรีมที่

ได้รบั บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายปาระเบิดหลังเวทีพนั ธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยเมื่อกลางดึกที่ผ่านมา โดยมี นพ.นิธิวัฒน์ กิจ ศรีอุไร ผู้อำนวยการ รพ.หัวเฉียว อ่านต่อหน้า 31

นายอภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาเยีย่ มอาการ บาดเจ็บของนายหนูปัน ภูทองเงิน อายุ 50 ปี


“อีก 2 เดือนพ่อจะเดินให้ดู” ท่ามกลางความมืดมนของบ้านเมือง ท่าม กลางภาวะข้าวยากหมากแพงที่สวนทางกับราย ได้ในกระเป๋าที่ต่ำเตี้ยเรี่ยดิน และโดยเฉพาะ อย่างยิ่ง ท่ามกลางการไร้ซึ่งความหวังกับการ เลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎร (ส.ส.) ทีก่ ำลัง จะมาถึง เพราะเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า นับจากนี้ ไปอีก 2 เดือนประเทศไทยจะมีรัฐบาลชุดใหม่ เข้ามาบริหารราชการแผ่นดินด้วยภาวะจำยอม และไม่อาจแปรเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้ ไม่ว่า ปริมาณของผู้ไปใช้สิทธิ์ในช่องไม่ประสงค์ลง คะแนนให้ใครจะมากมายสักเพียงใด โดยมี 2 ตัวเต็งทีแ่ ก่งแย่งแข่งขันกันชิงเก้าอีน้ ายกรัฐมนตรี คนแรกชื่อ “น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร” ส่งตรงมาจาก “บริษัทชินวัตร จำกัด” โดย การนำเสนอของนักโทษชายหนีคดีทเ่ี พลานีเ้ ป็นที่ แน่ชัดแล้วว่าจะเข้ามาเพื่อนิรโทษกรรมให้ นช. ทั ก ษิ ณ ชิ น วั ต รและเข้ า มารื้ อ ระบบศาลและ กระบวนการยุตธิ รรมเพือ่ ทวงถามความยุตธิ รรม ให้กับผู้เป็นพี่ชาย ขณะที่ ค นที่ ส องเป็ น “คนหน้ า หล่ อ ” ชื่อ“นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ” ส่งตรงมาจาก พรรคประชาธิปัตย์โดยมีผลงานที่ฝากเอาไว้ใน ช่วง 2 ปีของการเป็นนายกรัฐมนตรี รับประกัน

ฝีมือในการบริหารราชการแผ่นดินให้คนไทย ได้รู้สึกถึงความหมายของคำว่า “ดีแต่พูด” จน ยากที่จะลืมเลือน ไม่วา่ จะเป็นปัญหาน้ำมันปาล์มขาดแคลน การนำเสนอวิธกี ารแก้ไขปัญหาไข่ราคาแพงด้วย การนำไปชัง่ กิโล รวมทัง้ การทำให้ราชอาณาจักร ไทยสุ่มเสี่ยงกับการเสียดินแดนเหนือปราสาท พระวิหารให้กับราชอาณาจักรกัมพูชา และที่ จ ดจำได้ ไ ม่ ลื ม ก็ คื อ การอนุ มั ติ ง บ ประมาณจำนวนมหาศาลในการประชุมคณะ รัฐมนตรีนัดสุดท้ายจนเป็นกล่าวขานกันไม่รู้ลืม ว่าเป็น The Last Supper นี่คือสิ่งที่ประชาชนชาวไทยจะต้องเผชิญ หลังจากการเลือกตั้งจบสิ้นและจัดตั้งรัฐบาลจบ ลงซึ่งน่าจะกินระยะเวลานับจากนี้ไปไม่ต่ำกว่า 2 เดือน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความหมดหวัง และหดหู่พสกนิกรชาวไทยก็กำลังใจจดใจจ่อ กับข่าวอันเป็นมหามงคลของบ้านเมืองที่มาช่วง เติมความหวัง เสมือนหนึง่ เป็นน้ำทิพย์ทม่ี าชโลม หัวใจให้กับคนไทยที่กำลังห่อเหี่ยว นั่นก็คือ การที่ “สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี”

ผลิตภัณฑ์อาหารเจทั้งหมดไม่มีเนื้อสัตว์ 100 เปอร์เซ็นต์ ปราศจากคอเลสเตอรอล ส่วนประกอบอาหารไม่มีหัวหอม หัวกระเทียม ต้นกระเทียม และต้นหอม ผลิตภัณฑ์อาหารเจของลำยอง ได้มีการนำเข้ามาจากนานาประเทศ ง่ายต่อการประกอบอาหาร ด้วยรสชาติที่คุณปราถนา และทุกผลิตภัณฑ์มีวิธีการประกอบอาหาร กรุณาเยี่ยมเว็บไซต์ของเราที่ www.lamyong.com.au

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Suthep Kunathai, Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Thai’d Together Assosiation : Mithree Almond Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 2


มีพระราชปฏิสนั ฐานกับเจ้าหน้าทีม่ ลู นิธแิ พทย์ อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว. )เกี่ ยวกั บ สุ ข ภาพและพระพลานามัยของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคมใน การเสด็จเยีย่ มหน่วยแพทย์เคลือ่ นทีซ่ ง่ึ ไปตรวจสุขภาพ และรักษาโรคแก่ราษฎรที่โรงเรียนชุมชนบ้านสร้าง ค้อ หมู่ที่ 12 ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ มีพระราชปฏิสันฐานกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและอาสาสมัคร พอ.สว.ตอนหนึ่ง ว่า.... “สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระราชินนี าถ ทรงเสียสละเหลือเกิน ทุ่มเทกำลังพระทัย กำลัง สติปัญญา ทุกคราวที่ช่วยให้คนไทยมีชีวิตดีขึ้นและ เป็นทีน่ า่ ภูมใิ จของพอ.สว.ทีท่ กุ คนมีสว่ นในการถวาย งานวันนี้ คือมาดูแลทรัพยากรคนของชาติที่ถือเป็น ทรัพยากรสำคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศข้าพเจ้า ซาบซึ้งในการเสียสละของพี่น้องชาว พอ.สว.ทุกคน ที่ออกช่วยเหลือคนยากไร้ในถิ่นทุรกันดาร ทุกครัง้ ทีก่ ลับไปจาก พอ.สว.ข้าพเจ้าจะนำความ ขึ้นกราบบังคมทูลเสมอ คือถ้าข้าพเจ้าไม่รีบเล่าเสีย ก่อนท่านก็ต้องถามว่าไปจังหวัดอะไรบ้าง มีคนไข้ เยอะมั้ย คนไข้เป็นโรคอะไร ทางพอ.สว.มี่กี่คนมา ช่วยปฏิบัติงาน อย่านึกว่าท่านทรงประชวรแล้วจะ ไม่ใส่พระทัยท่านยังใส่พระทัยทุกสัปดาห์ ยังถามไถ่ ทุกสัปดาห์ แม้พระเจ้าอยู่หัวจะทรงประชวร ก็ยัง คงงานอย่างสม่ำ เสมอ” สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ ตรัสด้วยว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่ง ว่าหลังจากที่พระองค์ทรงเข้ารับการผ่าตัดเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พระองค์รู้สึกสบายพระวรกายมากขึ้น ยังคงรับสั่งกับข้าพเจ้าด้วยว่า อีกประมาณ 2 เดือน พ่อจะเดินให้ดู พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ยังรับสัง่ ด้วยว่ารู้สึกมีกำลังพระทัยมากที่ได้เห็นประชาชนคน ไทยเดินทางมาลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งนำของ มาทูลเกล้าฯ ซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่นำมาทูลเกล้าฯนั้นได้ถึง พระเนตรพระกรรณของพระองค์ทุกอย่าง และมี กำลังพระทัยที่ได้รับการเอาใจใส่จากประชาชน ใคร ไม่รกั พระองค์กน็ า่ แปลก เพราะพระองค์ทา่ นทำงาน 60 ปี ทรงตรากตรำ พร้ อ มทั้ ง สมเด็ จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ดูทุกเรื่องทั้งศิลปา ชีพ การค้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯต่าง จังหวัดไม่หยุดเวลานี้พระกำลังถดถอย ธันวาคมนี้ก็ มีพระชนมพรรษา 84 พรรษาแล้ว”

ลดสัดส่วนด้วยระบบ อุลตราซาวด์ CVT จากอิตาลี

ลด30%

อ่านต่อหน้า 12

ตัวแทนสถาบันการเงินมากกว่า 16 สถาบัน "มาที่เดียวได้ทุกแบงก์" บริก ารฟรี !!!! จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ ออสซี่ฯ ดีตรงไหน? l l l

v

บ้าน

v

อาคารพาณิชย์

v

ธุรกิจ

คุณบี....วิเคราะห์ตามทันโลกการเงินและสินเชื่อบ้าน หน้า 43

มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ ซื้อบ้านใหม่ หรือ มีบ้านอยู่แล้วอยากเพิ่มวงเงินหรือต้องการเปลี่ยนสถาบันการเงิน ประสบการณ์เกือบ 10 ปี เป็นประกัน

Shop 34, Stockland Mall, Olive Street, Baulkham Hills

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัท แฟรนไชซ์ อันดับหนึ่ง ในออสเตรเลีย Shop 591 George Street, Sydney NSW 2000 (เฉพาะนัดล่วงหน้า) THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

v

Page 3

Tel: 02 8852 8100

ติ๊ก

0418 628 543

บี

0433 722 833

Aussie Baulkham Hills


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ปีที่ 21 เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียวใน ออสเตรเลีย ที่จำหน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีที่เว็บไซต์...www.thaioz.com.au.......อ่าน ข่าวด่วนรายวันทางเว็บไซต์ ข้อมูลการศึกษาในออสเตรเลียและประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกใน Education... และใช้ชีวิตอย่างไรในออสเตรเลีย ....ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ ข่าวไทย และข่าวออสเตรเลีย รายสัปดาห์ เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย...อ่านไทย-ออส นิวส์.......ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารทันเหตุการณ์ ทั้งข่าวไทยและ ข่าวออสเตรเลีย เราเป็นหนึ่งผู้บันทึกประวัติศาสตร์ไทย ซึ่งจะหาอ่านได้ในหอสมุดแห่งชาติออส เตรเลีย และหอสมุดแห่งชาติประเทศไทย..........วางจำหน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า ฉบับนี้ขึ้นปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๔ ท่านที่สนใจเผยแพร่ ข่าวสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail: thaioz@thaioz.com.au.........@ เหตุการณ์ทั่วโลก......นายชิน ยัง-ซู ผู้อำนวยการประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกขององค์การ อนามัยโลก ออกแถลงการณ์ในวันที่ 31 พ.ค.เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เรียกร้องให้รัฐบาลชาติ ต่างๆออกกฎหมายเพื่อลดการสูบบุหรี่และลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคภัยที่เกี่ยวกับบุหรี่ เช่น กฎหมายห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร การเพิ่มภาษีบุหรี่ รวมถึงควบคุมการโฆษณา การส่งเสริมการ ขายบุหรี่ และการเป็นสปอนเซอร์ของบริษัทบุหรี่ ทั้งนี้กฎหมายเหล่านี้จะมีความสำคัญอย่างมาก เพราะปัจจุบันประชาชน 900 ล้านคนในภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกกำลังอยู่ในความเสี่ยงจากโรคภัย ที่เกี่ยวกับบุหรี่ และภูมิภาคนี้มีจำนวนผู้สูบบุหรี่มากที่สุดในโลก และหนึ่งในสามของปริมาณบุหรี่ ที่สูบทั้งหมดทั่วโลกอยู่ในประเทศเอเชียแปซิฟิก ขณะที่จีนมีอัตราผู้เสียชีวิตจากบุหรี่มากถึงเกือบ 1 ล้านคนต่อปี.............@ เครื่องบินรบของปากีสถานได้โจมตีที่หลบซ่อนของกลุ่มติดอาวุธตอลี บันในเขตโอรักไซ ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถาน ทำให้กลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตจำนวน 11 คนและได้รับบาดเจ็บอีก 6 คน ซึ่งการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้น 1 วันหลังจากหนังสือพิมพ์ใน ท้องถิ่น รายงานว่า ปากีสถานจะเปิดฉากปฏิบัติการทางทหารอย่างหนักหน่วงในเขตวาซิริสถาน เหนือ ซึ่งเป็นที่หลบซ่อนของกลุ่มอัลกออิดะห์ และกลุ่มตอลีบัน..........เขตโอรักไซ เป็นหนึ่งใน

งานฉลองแต่งงานของน้องปอย (Natasha) ลูกสาวคนโตของคุณวิทวัส เจ้าบ่าวชื่อ Julawat

เวียนเทียนแบบประยุค วันวิสาขบูชา ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น เขตที่อยู่ของกลุ่มชนเผ่า ซึ่งอยู่ติดกับชายแดนอัฟกานิสถาน ซึ่งทางกองทัพปากีสถานพยายามจะ หาทางกำจัดกลุม่ ติดอาวุธด้วยการโจมตีฐานทีม่ น่ั ดังกล่าวอย่างหนักหน่วง การปฏิบตั กิ ารปราบปราม กลุ่มติดอาวุธในครั้งนี้ของกองทัพปากีสถานถูกจับตามองจากนานาชาติอีกครั้งภายหลังจากพบว่า นายอุซามะห์ บิน ลาเดน ผู้นำกลุ่มอัลกออิดะห์ หลบซ่อนอยู่ไม่ไกลจากกรุงอิสลามาบัด ในขณะ ที่กองทัพปากีสถานยังไม่สามารถหยุดยั้งการโจมตีด้วยระเบิดพลีชีพหลายครั้งจากกลุ่มตอลีบันชาว ปากีสถาน เพื่อเป็นการแก้แค้นให้กับการเสียชีวิตของนายบิน ลาเดน............ @ เจ้าหน้าที่ สำนักงานการประมงและทรัพยากรทางน้ำเปิดเผยว่า พบปลานิลและปลานวลจันทร์ จำนวนกว่า 8 ร้อยตัน ที่เจ้าของฟาร์มชาวฟิลิปปินส์เลี้ยงไว้ใกล้กับทะเลสาบ ของภูเขาไฟทาอัล ทางใต้ของ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ต้องตายลงเป็นจำนวนมาก ปลาที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เริ่มตายตั้งแต่ สัปดาห์ที่แล้ว ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณ สร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านแล้วอย่างน้อย 66 ล้านเปโซ (ประมาณ 46 ล้านบาท) ทำให้รฐั บาลต้องสัง่ ห้ามเจ้าของฟาร์มนำปลาทีต่ ายไปจำหน่าย และต้องนำปลาไปฝังในเมืองทาลิเซย์ และเมืองใกล้เคียงอีก 4 แห่ง ที่อยู่ในเขต จังหวัดบาตังกัส. .........ฟิลิปินส์ ยืนยันว่า ปลาที่ตายเป็นจำนวนมาก ไม่ได้เป็นสัญญาณชี้ให้เห็นถึงการปะทุขึ้นของ ภูเขาไฟทาอัล เพราะจากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่คาดว่า ปลาน่าจะตายจากสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหัน เพราะเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว จู่ๆ สภาพอากาศของที่นี่กลับร้อนจัด จาก นั้นได้เกิดฝนตก ทำให้ระดับออกซิเจนในทะเลสาบลดลง และเหตุการณ์ในลักษณะนี้ เคยเกิดขึ้น แล้ว เมื่อฤดูร้อนปีที่แล้ว แต่ปลาที่ตายไม่ได้มีจำนวนมากถึงขนาดนี้ ..............@ ทางการเยอรมนี เปิดเผยเมื่อวันอาทิตย์ (29พ.ค.)ว่า เชื้อแบคทีเรีย อีโคไลในแตงกวา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 10 ราย และผู้ป่วยอีกกว่า 1,000 คน โดยมีอาการเม็ดเลือดแดงแตกและไตวาย (เฮโมลิติค ยูเรมิค ซินโด รม) หรือ HUS และผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่อยู่ในเมืองฮัมบูร์ก เจ้าหน้าที่ได้ให้ผู้ป่วยกรอก แบบสอบถามเพื่อสืบหาแหล่งที่มาของแตงกวาปนเปื้อน และได้นำแตงกวาที่ยึดจากซูเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหารบางแห่งไปกำจัดทิ้งแล้วเพื่อเป็นการป้องกัน รวมทั้งเตือนให้ประชาชนหยุดบริโภค แตงกวา มะเขือเทศ ผักกระหล่ำปลี และผักสลัดชนิดอื่นๆ จนกว่าจะทราบต้นตอแหล่งที่มาอย่าง ชัดเจน ขณะที่ทางการสาธารณรัฐเช็ค และออสเตรีย ได้เรียกเก็บแตงกวานำเข้าจากสเปนออกจาก ชั้นวางตามร้านค้าต่างๆ แล้ว และออสเตรียยังเรียกเก็บมะเขือเทศและมะเขือม่วงด้วย นอกจากนี้ อาจมีความเป็นไปได้ว่าแตงกวาเหล่านั้นอาจถูกส่งออกไปยังฮังการีและลักเซมเบิร์กแล้วเช่นกัน .... ........@ คลื่นประชาชนนับแสนคนหลั่งไหลมาร่วมการชุมนุมประท้วงที่จตุรัสใจกลางกรุงเอเธนส์ ของกรีซตั้งแต่วันอาทิตย์ 29 พ.ค. โดยฝูงชนปักหลักชุมนุมจนถึงเวลากลางคืน เพื่อประท้วง มาตรการรัดเข็มขัดของรัฐบาล ซึ่งสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างหนัก โดยการประท้วง ในกรุงเอเธนส์ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นวันที่ 5 แล้ว และการชุมนุมเมื่อวานนี้ มีประชาชนเข้าร่วม มากที่สุด .............@รัฐบาลผสมเยอรมนีเปิดเผยวานนี้ว่า จะทยอยปิดเตาปฏิกรณ์ในโรงไฟฟ้า พลังงานนิวเคลียร์ทั่วประเทศที่มีทั้งหมด 17 เตา ภายในปี 2565 และเตาปฏิกรณ์ 7 ตัวที่ปิดไป หลังเหตุภัยพิบัติโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ญี่ปุ่น จะไม่กลับมาเปิดใช้อีก แต่มตินี้ยังต้องรอการรับรอง จากรัฐสภา..........@ เหตุการณ์ทั่วไทย......... นายบรรหาร ศิลปอาชา ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคชาติไทย พัฒนา(ชทพ.) ซึ่งกำลังเนื้อหอมจากการเป็นพรรคตัวแปรในการตั้งรัฐบาลใหม่ ได้ให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมทีจ่ ะผลักดันให้พล.ต.สนัน่ ขจรประศาสน์ ทีป่ รึกษาพรรคชาติไทยพัฒนา เป็นนายกรัฐมนตรี ปรองดอง หาก 2 พรรคใหญ่ ไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ ส่วนจะเป็นไปได้หรือไม่ต้องรอดูผล เลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฏาคม..........@ เพี้ยง! ขอให้ประเทศชาติรอดพ้นเงื้อมมือเหล่าคนสารเลว อย่าให้ถึงกับต้องถึงคราวที่จะได้คนชื่อ พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ เป็นนายกรัฐมนตรีเล้ย! ไม่ กล้าคิดจริงๆว่า เมืองไทยจะล่มจมลงไปอีกเท่าไรทุกวันนี้ก็ไม่เหลือความน่าเชื่อถือเลยแม้สัก นิดเดียว มองนักการเมืองไทยแล้วเหมือนเห็นโจรใส่สูท เฮ้อ! แปลกแต่จริง พวกนักการเมือง หง่อมกะโหลกกะลาเหล่านี้ ไม่ไรจะเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าซะที แผ่นดินไทยจะได้สูงขึ้น! ...... ....@ สำนักข่าวเอเอฟพี รายงานว่า นายฮอ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศ กัมพูชา แถลงด้วยวาจาต่อคณะผู้พิพากษาศาลโลก 16 คนเป็นฝ่ายแรกก่อน ขอให้ศาลโลกออก มาตรการชั่วคราวทันที เพื่อปกป้องสันติภาพและเลี่ยงไม่ให้ความขัดแย้งทางอาวุธในพื้นที่ดังกล่าว THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 4


ท่านอัครราชทูต พร้อมด้วยเลขานุการเอก และเลขานุการโท จากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา มาชี้แจงการใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ที่เมลเบิร์น

ประเคนภัตตาหารแบบหมู่ วันวิสาขบูชา ที่วัดไทยนครเมลเบิร์น ทวีความรุนแรง ทัง้ นีไ้ ทยมีพนั ธกรณีจะต้องถอนทหาร ออกไป และไทยต้องเคารพอธิปไตยและดินแดนของ กัมพูชา นายฮอยังระบุด้วยว่า กองทัพไทยบุกรุกโดย มีอาวุธร้ายแรงในพื้นที่รอบปราสาทพระวิหารเป็นภัย คุกคามใหญ่หลวงต่อสันติภาพ และเสถียรภาพใน ภูมิภาค.........นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ประจำกรุงเฮก ตอบโต้ว่า การโจมตีอย่างยั่วยุของ กัมพูชาเข้ามาในฝัง่ ไทยเป็นการละเมิดกฎหมายสงคราม อย่างชัดแจ้ง การสร้างภาพให้ไทยเหมือนหมาป่าเกเร ตัวใหญ่ที่รังแกลูกแกะอย่างกัมพูชานั้นเป็นเรื่องไม่ จริงอย่างสิ้นเชิง..........พื้นที่รอบประสาทพระวิหาร กลายเป็นของกัมพูชาไปตั้งแต่เมื่อไรค่ะคุณฮอ นัมฮง ? ทหารและรัฐบาลไทยจะว่าอย่างไรต่อไป? กลุ่ม พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยตักเตือนอยู่ได้ ทุกวันเป็นเวลาหลายเดือนแล้ว แต่พวกคุณก็ยังไม่คืบ หน้าในการรักษาอธิปไตยเมื่อมีผู้บุกรุก ทำให้คุณฮอ กล้าแถลงการบิดเบือนต่อศาลโลก..........คิดไม่ถึงจริง ๆว่า ทหารและรัฐบาลไทยจะอ่อนแอถึงเพียงนี้........ ...@ กรณีนายวงศ์ศกั ดิ์ สวัสดิพ์ าณิชย์ ผูต้ รวจราชการ กระทรวงมหาดไทย ที่ยังไม่ได้รับคืนตำแหน่งอธิบดี กรมการปกครองว่า ตนสอบถามไปยังสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรีแล้วทราบว่า กระทรวงมหาดไทยดำเนิน การดูรายละเอียดขั้นตอน ข้อกฎหมาย ซึ่งทุกอย่าง ต้องเสร็จภายใน 90 วันตามกฎหมาย น่าจะเป็นวันที่ 10 มิถุนายน.........นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว. มหาดไทยกล่าวถึงกรณีการคืนตำแหน่งอธิบดีกรม การปกครองให้นายวงศ์ศักดิ์ว่า นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงมหาดไทย กำลังดำเนินการอยู่ ยังไม่ใช่ หน้าที่ของรัฐมนตรี ส่วนที่นายกรัฐมนตรี ระบุต้อง มี ค วามชั ด เจนในการคื น ตำแหน่ ง อธิ บ ดี ก รมการ ปกครองวันที่ 10 มิถุนายนนั้น ตนยังไม่ทราบ.......... ตั้งแต่จำความได้ รัฐมนตรีมหาดไทยคนนี้ รู้สึกจะ “ง่อย”ทีส่ ดุ เท่าทีต่ ดิ ตามการเมืองมา ไม่เคยมีบทบาท อะไรเลย ทำงานเป็นหรือเปล่ายังไม่รู้เลย กลับ บ้านไปเลี้ยงหลานเถอะคุณปู่..........@ พ.ต.อ.ญาณ พล ยั่งยืน รองอธิบดีดีเอสไอ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ดีเอสไอ ประมาณ 200 คน เข้ าให้ ก ำลั งใจและมอบดอกกุ ห ลาบให้ น ายธาริ ต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี ดีเอสไอ หลังจากมีกระแสข่าวว่า ข้าราชการดีเอสไอ จำนวนหนึง่ ล่ารายชือ่ เพือ่ ถอดถอน ออกจากตำแหน่ง..........นายธาริต กล่าวว่า ตลอด เวลาการทำงานมากว่ า 2 ปี ตนก็ ไ ด้ ท ำงานตาม กฎหมายอย่างเต็มที่ และขอขอบคุณทีเ่ พือ่ นข้าราชการ ทุกคนมาให้กำลังใจ ที่ผ่านมาตำแหน่งอธิบดีไม่ว่าที่ ไหนก็อยู่กันไม่เกิน 2 ปี ตนก็อยู่มากว่า 2 ปี แล้ว อีกไม่นานก็คงต้องไป คงไม่ต้องมาไล่ จากนั้นนาย ธาริต ก็น้ำตาไหลออกมา..........ก่อนหน้านี้นายธาริต THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 5


ให้สัมภาษณ์กรณีมีข่าวถูกลูกน้องล่ารายชื่อถอดถอนจากตำแหน่งอธิบดีว่า ตนได้มอบหมายให้ ผอ.ส่วนสืบสวนสะกดรอย ทำการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า ไม่มีข้าราชการแม้แต่รายเดียวที่เข้าชื่อ เพื่อขับไล่อธิบดี..........ทั้งนี้ ยืนยันว่าองค์กรดีเอสไอยังทำหน้าที่ปกติและต่อเนื่อง เรื่องความเห็น ทางการเมืองเป็นเรื่องที่สามารถมีความเห็นแตกต่างกันได้ แต่ยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ดีเอสไอไม่มีใคร ทำเรื่องที่ผิดกฎหมายและทำเรื่องที่ไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และผิดวินัย ............@ พ.ต.ท.พะ เยาว์ ทองเสน เลขานุการคณะพนักงานสอบสวนคดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชนใน เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง ชี้แจงถึงการเสียชีวิตของพล.อ.ร่มเกล้า ธุวธรรม และทหารอีก 4 นายเมื่อวันที่ 10 เม.ย. 53 ว่า ผลการสอบสวนของดีเอสไอมีความชัดเจนว่า การเสียชีวิตของ ทหารเกิดจากการกระทำของกองกำลังชุดดำ ซึ่งเป็นกองกำลังที่สนับสนุนการชุมนุมทางการเมือง ของกลุ่มแนวร่วมกลุ่มประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ(นปช.) แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถ พิสูจน์ได้ชัดว่าบุคคลที่ใช้อาวุธยิงใส่เจ้าหน้าที่เป็นใคร มีเพียงพยานหลักฐานที่เป็นคลิปวีดีโอ โดย เฉพาะกรณีการเสียชีวิตของพ.อ.ร่มเกล้า จากการถูกสะเก็ดระเบิดเอ็ม79 ซึ่งอาวุธประเภทดังกล่าว ทหารไม่ได้เบิกมาใช้ในปฏิบัติการ ส่วนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐในเหตุปะทะมีทั้งสิ้น 11 นาย เป็นทหาร 8 นาย ตำรวจ 2 นาย ซึ่งนปช.ได้นำไปรวมไว้กับผู้เสียชีวิตทั้งหมด เพราะหาก แยกการเสียชีวิตของตำรวจและทหารออกมาก็จะพบว่าการเสียชีวิตของผู้ชุมนุมมีไม่ถึง 90 ศพ ตามที่มีความพยายามกล่าวอ้าง..........จำนวนตัวเลขผู้เสียชีวิตของนปช.ได้นับรวมกับผู้ที่เสียชีวิต จากเหตุเพลิงไหม้ห้างเซ็นทรัล เวิร์ด และหน้าห้างบิ๊กซี ราชดำริ ซึ่งขณะนี้ทราบว่าเสื้อแดงได้ยื่น คำร้องเรียกค่าเสียหายจากศาลแพ่ง ขณะที่เจ้าหน้าที่รัฐก็อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเรียกร้อง ค่าเสียหายเช่นกัน โดยคดีการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มคนเสื้อแดงมีความเหมือนกันใน ประเด็นว่าทหาร ตำรวจ เสียชีวิตจากกองกำลังชุดดำของนปช. แต่ไม่สามารถชี้ชัดถึงตัวบุคคลที่ กระทำได้ ขณะที่การเสียชีวิตของนปช.ที่ระบุว่าเกิดจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐก็ไม่สามารถ ระบุได้เช่นกันว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐฝ่ายใด...เผาบ้านเผาเมืองจนวายป่วง ยังมีหน้าจะเรียกค่าเสียหาย จากรัฐอีก? ไม่รู้จะเรียกว่า เป็นสิ่งมีชีวิตพันธุ์ใดจึงจะเหมาะสมกับความไร้สำนึกของคน(เฉพาะ ร่าง)พวกนี้ดี...........@

ไทย-ออส ร่วมยินดีกับคุณเรย่าโอกาสขึ้นสำนักงานใหม่ของ SuperSmartPlans

ทีมกอล์ฟไทยในซิดนีย์ร่วมแข่งการกุศลกับทีม Chinatown Cup ที่สนาม Twin Creek

คุณเรย่าทำบุญสำนักงานใหม่ของ SuperSmartPlans ที่ Castlereagh Street สังคมออสเตรเลีย...............ผลสำรวจความนิยมพรรคการเมืองล่าสุด โดยสำนักนิวส์โพลซึ่ง กระทำในระหว่างวันที่ 27 ถึง 29 พฤษภาคม 2011 ปรากฎว่าพรรคเลเบอร์ได้ 34% (เพิ่มขึ้น 1%) พรรคผสม (ลิเยอรัล-เนชั่นแนล) ได้ 44% (ลดลง 2%) พรรคกรีนส์ 14% (เพิ่มขึ้น 4%).... ......เมื่อนับคะแนนนิยมหลังพรีเฟอเรนซ์พรรคเลเบอร์ได้ 48% (เพิ่มขึ้น 2%) และพรรคผสมได้ 52% (ลดลง 2%) ค่ะ ....แสดงให้เห็นว่าพรรครัฐบาลดูดีขึ้นในสายตาประชาชน แต่พรรคที่ได้ รับชัยชนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือพรรคกรีนส์ค่ะ..................@ นโยบายเอเชีย-โซลูชั่นของ เจ๊จ-ู นางจูเลีย กิลลาร์ด นายกรัฐมนตรีดว้ ยการแลกผูอ้ พยพเรือมนุษย์ 800 คนออกไปอยูค่ า่ ยกักกันที่ มาเลเซีย แล้วรับจากมาเลเซียเข้ามาอยู่ถาวรในประเทศ 4,000 คน แถมยังออกค่าใช้จ่ายให้อีก ดูจะเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มกัน...........@ แต่ถ้าคิดถึงในแง่ของประสิทธิผลแล้วน่าเสี่ยงค่ะ เพราะค่ายกักกันที่มาเลเซียเขาอยู่กันแบบอัดกระป๋อง อาหารที่มีให้กินบางมื้ออาหารสุนัขยังมี รสชาติดีกว่า แถมผู้คุมใช้ระบบโหดมีซ้อม และเฆี่ยนตี ถ้าเป็นหญิงละอ่อนก็มีสิทธิเสียสาว.......... ....@ ถ้าเจ๊จูสามารถดันนโยบายเอเชีย-โซลูชั่นของเธอเป็นผลสำเร็จ.. เชื่อว่าบรรดาเรือมนุษย์คงไม่ อยากเสี่ยงมา... เพราะโหดกว่านโยบายแปซิฟิก-โซลูชั่นของผู้เฒ่าจอห์น เฮาเวิร์ดอดีตนายกฯหลาย เท่า... นโยบายของผู้เฒ่าจอห์น.. เพียงแค่เอาเรือมนุษย์ไปอยู่ค่ายกักกันบนเกาะ แต่การดูแลแลอยู่ ในระดับโรงแรมสองดาวครึ่ง มีที่นอนหมอนมุ้งส่วนตัว อาหารสามมื้ออย่างดี และถูกหลัก อนามัย มีสนามกีฬาให้เล่น และจัดหาภาคนันทนาการรองรับ เพียงแต่ขั้นตอนในการพิจารณา ต้องรอนานเท่านั้น และต้องรออยู่ภายในรั้วลวดหนามเท่านั้น..............@ แค่นี้ก็ยังถูกกลุ่มสิทธิ มนุษย์ชนโจมตีอย่างรุนแรง.. แต่ถ้าแผนอภิมหาโหดมาเลเซีย-โซลูชั่นของเจ๊จูเป็นจริง นายกฯของ เราคงถูกคนทั่วโลกประนามว่าเป็นปีศาจตนใหม่ของโลกอีกคน.... อย่างไรก็ตามนโยบายของเจ๊จู ถูกพันธมิตรในสภาสูงอย่างพรรคกรีนส์ออกมาประณามเรียบร้อยแล้วว่า นโยบายแปซิฟิก-โซลูชั่น ทีว่ า่ โหดยังดีกว่ามาเลเซีย-โซลูชน่ั หลายเท่า...... ในขณะทีน่ ายแอนดรูว์ วิลกีส.ส.อิสระจากแทสมาเนีย ในสภาล่างก็ออกมาลงหวายเจ๊จูต่อแผนการส่งผู้ขอลี้ภัยไปมาเลเซียว่า “น่ารังเกียจ” หรือ “ abomination” ค่ะ...............@ ผลความนิยมพรรคผสมในช่วงนี้หล่นไป...ส่วนหนึ่งน่าจะอยู่ที่ สภาวะเกาเหลา..ระหว่างนายโทนี แอ๊บบอตต์หัวหน้าพรรคลิเบอรัล กับนายมัลคอล์ม เทิร์นบูล ส.ส.แถวหน้าของพรรค.. ฝ่ายแรกมีอาการวิตกจริตกลัวถูกแย่งที่นั่งหมายเลขหนึ่งของพรรค... ในขณะที่ฝ่ายหลังก็จ้องหาโอกาสที่จะเสียบเป็นหัวหน้าพรรคจริง ๆ .............@ แต่งานนี้เฮียโทนี ณ กกน.สีแดงทำพลาด ด้วยการส่งอีเมลตำหนิเสี่ยเทิร์นบูลและส.ส.ที่ขาดประชุมและไม่ร่วม โหวตว่า ไม่เคารพสภาฯและเพื่อนส.ส.รวมพรรค ทั้งที่เฮียโทนีเองก็เคยแอบแว๊บออกไปธุระใน ช่วงประชุมเหมือนกัน.......ผลของอีเมลทำให้นายโจ ฮอกกี้ ซึ่งถือว่าเป็นหมายเลขสองของพรรค แต่ยังไม่คิดที่จะขึ้นท็อปจ็อบ ซึ่งมีอาการตึง ๆ กับเฮียโทนีอยู่แล้ว หันไปเพิ่มความสัมพันธ์กับ เสี่ยเทิร์นบูล.... และเพราะอีเมลนี้ยังทำให้ส.ส.ระดับบิ๊กอย่างนายคริสโตเฟอร์ ไพน์ และเจ๊จู ๒นางจูลี บิสช็อป รองหัวหน้าพรรคลิเบอรัล.. ก็ออกมาแสดงท่าทีไม่พอใจเฮียโทนีอย่างออกหน้า... ... เหตุการณ์ครั้งนี้ถือเป็นรอยปริครั้งใหญ่.. ที่คอการเมืองต้องคอยจับตาดู..อาจจะมีการเปลี่ยน ผู้นำพรรคในพรรคลิบฯก่อนพรรคเลเบอร์ก็ได้ค่ะ..................@ งานนี้เกือบเป็นเรื่องค่ะ..... เมื่อดร. เจฟฟ์ ราบีเอกอัคราชทูตออสซี่ประจำกรุงปักกิ่งได้พูดเป็นการวงในพาดพิงถึงนายเควิน รัดด์ร.มว. การต่างประเทศเจ้านายโดยตรงว่า “to speak Chinese is not to know Chinese.” หรือหมายความ ว่าพูดภาษาจีนได้ ไม่ได้หมายความว่ารู้จักจีนดี............@ คำพูดนี้เกิดหลุดลอดไปถึงหูผู้สื่อข่าว จึงนำเรื่องไปยุให้รำตำให้รั่ว ไปเข้าหูเฮียรัดด์ผู้ซึ่งพูดภาษาจีนอย่างออกสำเนียงท้องถิ่น.... แต่เฮีย รัดด์ยังโชว์กึ๋นได้อย่างสุขุมผิดคาด... เอ่ยชมดร.ราบีว่าเป็นนักการทูตระดับเกรดเอ.เหมาะสมกับ การทำงานสำคัญในกรุงปักกิ่ง และเขาเห็นด้วยกับคำพูดของดร.ราบีทุกประการว่าการพูดภาษาจีน และรู้เรื่องจีนเป็นสิ่งสำคัญในทางการทูต ซึ่งสำหรับตัวเฮียรัดด์เองก็มีอยู่แล้วตลอดเวลา....ถือ เป็นการจบปัญหานี้ได้สวยค่ะ..............@ สังคมระดับรัฐ....งานนี้อาจเป็นข่าวดีถ้าทำได้จริง หลังจากรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.พรรคเลเบอร์พยายามมาแล้ว 16 ปีแต่ทำไม่ได้ หนนี้รัฐบาลนัมเบอร์ 43นายแบร์รี โอ,ฟาร์เรลล์ ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าจะเดินหน้าสร้างทางรถไฟสายนอร์ท-เวสต์ ความยาว 23 กิโลเมตรจากเอปปิ้งไปยังรูสฮิลล์พร้อมที่จอดรถระดับเมกะ-คาร์ปาร์ค 3,000 คันให้ ผู้โดยสารขับรถมาจอดแล้วนั่งรถไฟต่อไปทำงาน ด้วยมูลค่าโครงการถึง 7 พันล้านเหรียญค่ะ..... THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 6


...........@ ข่าวนี้ถือเป็นการเรียกความนิยมคืน หลังจากรัฐบาลของเฮียนัมเบอร์ 43 ต้องเสียรังวัด.. ถูกอัดเสียน่วมที่ดันไปประกาศลดราคาซื้อคืนไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จาก 60 เซนต์ต่อกิโลวัตต์/ ชั่วโมงลงเหลือ 40 เซนต์ เพียงเพื่อแก้ไขในสิ่งที่รัฐบาลของนัมเบอร์ 42-นางคริสตินา เคน เนลลีทำเอาไว้...........@ และต้องถือว่าเป็นการวางยาของรัฐบาลชุดเดิม แต่เป็นการท้าทายของ รัฐบาลใหม่กับโครงการที่เป็นไปไม่ได้.... ถ้าแน่จริงต้องทำได้.... ถึงตอนนี้ฐบาลใหม่ก็ออก มายอมรับว่าไม่มีกึ๋นที่จะทำได้ในหลายโครงการ.... และจำต้องถอนนโยบาย อิมพอสซิเบิล-โพ ลิซีออกไปพร้อมกับความเกลียดชังของประชาชนตามมา.....ที่ยกเลิกไปแล้วเป็นต้นว่า โครงการ โบนัสติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์, โครงการที่อยู่อาศัยราคาถูก หรือ Affordable housing project ที่ถูกรัฐบาลเดิมสร้างวิมานเอาไว้ก่อนหาเสียง แต่ไม่มีเม็ดเงินจะทำ ใครที่เฝ้ารอซื้อบ้าน ราคาถูก..เห็นจะต้องรอไปถึงชาติหน้าตอนค่ำ ๆ ค่ะ....................@ สังคมไทยในวิกตอเรีย........อัครราชทูตคนใหม่ ท่านปสันน์ เทพรักษ์ พร้อมด้วยเลขานุการ เอกฝ่ายกงสุล คุณอรรถพงศ์ พันธุ์รัตน์ และเลขานุการโท คุณวีนัส อัศวภูมิ นัดสื่อมวลชนไทย และตัวแทนชุมชนไทยในเมลเบิร์นไปเลี้ยงอาหารจีนมื้อกลางวัน ที่ร้าน Westlakeในตัวเมืองเมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 26พ.ค.54 เพื่อฟังคำอธิบายเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ซึ่งคนไทยใน นครเมลเบิร์นจะสามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งโดยตรงได้เป็นครั้งแรก (แทนที่จะใช้สิทธิ ฯ ทางไปรษณี ย์ เ หมื อ นครั้ ง ก่ อ น ๆ) แต่ มี ข้ อ แม้ ว่ า ท่ า นจะต้ อ งลงทะเบี ย นใช้ สิ ท ธิ เ ลื อ กตั้ ง นอก ราชอาณาจักรภายในวันที่ 2 มิย. 54 โดยสามารถดาวโหลดแบบคำร้อง ฯ ได้จากเว็บไซต์ canberra.thaiembassy.org หรือขอแบบคำร้องได้จากสถานกงสุลกิตติมศักดิ์เมลเบิร์น วัดไทยนคร เมลเบิร์น หรือจากร้านอาหารไทยบางร้าน สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนอีก ... กำหนดวันเลือกตั้งใน เมลเบิร์น คือวันอาทิตย์ที่ 19มิย.54 ณ วัดไทยนครเมลเบิร์น (วัดบ๊อกซ์ ฮิลล์) เลขที่ 489 Elgar Road, Box Hill, Vic 3128 ... หมายเหตุ วันที่ 2 มิย.54 เป็นวัน สุดท้ายสำหรับการรับคำร้อง หากส่งถึงสถานทูต ฯ หลังวันที่ 2 มิย.54 สถานทูต ฯ จะไม่ สามารถลงทะเบียนให้ได้ ... อนึ่งในวันเลือกตั้งที่วัดไทยนครเมลเบิร์น วันที่ 19 มิย.54 นั้น สถานทูตฯ ได้จัดกงสุลสัญจรมาเปิดบริการที่วัด ฯ ด้วย ผู้ประสงค์จะใช้บริการกงสุลสัญจร ต้อง ลงชื่อแสดงความจำนงค์ไว้ที่สถานกงสุลกิตติมศักดิ์ Suit 301, 566 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004 โทร. (03) 9533 9100.........@ ข่าวดีสำหรับนักเรียนไทยในออสเตรเลีย หรือผู้ที่ จบหลักสูตร ป.ตรี ป.โท ทางด้าน ITไปจากออสเตรเลีย บริษัทออสเตรเลียรายหนึ่งจะไปเปิด สำนักงานสาขาในกรุงเทพ ฯ ต้องการจ้างคนไทยประมาณ 12 คนที่มีคุณวุฒิดังกล่าวและสามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว หากมีประสบการณ์การทำงานทางด้าน ITไม่น้อยกว่า 3 ปียิ่ง ดี ... และสำหรับผู้ที่จบ ป.เอก สาขาสัตวศาสตร์ (รวมทั้งป.ตรี สาขาสัตวศาสตร์) ก็สามารถ สมัครเป็นอาจารย์ ม.ขอนแก่น อัตราเงินเดือน 24,660 บาท และจบป.เอกทางด้าน Computer Science หรือ Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้องโดยเน้นความเชี่ยวชาญทาง Database Systems สามารถสมัครเป็นอาจารย์ที่ ม.เชียงใหม่ได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณธนิ ดา เตชะโชควิวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการศึกษา ณ กรุงแคนเบอร์รา โทร. (612) 6281 1371 หรือทางอีเมล์ thanida.techa@hotmail.com สำหรับงานบริษัทออสเตรเลียที่ต้องการไปเปิด สำนักงานสาขาในเมืองไทย ติดต่อโดยตรงไปยัง Peter Shinkfield, Vice President, Asia Operations, OLR โทร. (618) 8414 6400 มือถือ (61 413 608 625 ............@ อำนวยพร ( นิด) หิรญ ั ยะพรรณ์ อดีตเหรัญญิกของสมาคมไทยแห่งรัฐวิกตอเรีย ได้รบั ใบอนุญาตเป็น Financial Broker เรียบร้อยแล้ว คนไทยในเมลเบิร์นหรือในออสเตรเลียถ้าต้องการกู้ยืมเงินเพื่อซื้อบ้าน ซื้อ รถ ลงทุนธุรกิจ หรือเพื่อเอาไปใช้จ่ายแบบเป็นการส่วนตัว สามารถเรียกใช้บริการจากคุณนิดได้ โทร.0402524857.............@ วันที่เจ้าหน้าที่จากสถานทูต ฯ มาชี้แจงเรื่องการเลือกตั้งนอก ราชอาณาจักรที่ร้าน Westlake ในเมลเบิร์น นั้น ทนงศักดิ์ (แทน) ปัณฑุรอัมพร ไปร่วมวงเส วนาด้วย จึงทำให้รู้ว่าคุณแทนยังไม่ได้ไปพักผ่อนและเฝ้าคุณแม่ที่เมืองไทยอย่างที่เคยเกริ่นไว้ ขอ รอให้ธุระหลาย ๆ อย่างในเมลเบิร์น รวมทั้งคดีที่ยังคารังคาซังอยู่ในศาลจบสิ้นลงหรือซาลงเสีย ก่อนแล้วค่อยออกเดินทางมุ่งหน้าขึ้นทิศเหนือเพื่อการพักผ่อนอย่างยาวนานตามความต้องการของ กายและใจ...........@ หลังจากท่องเที่ยวพักผ่อนร่วมกับคุณพ่อคุณแม่ที่นิวซีแลนด์และที่เมลเบิร์น แล้ว ว่าที่กัปตัน อรุณา วงศ์ข้าหลวง แห่งสายการบินบางกอกแอร์ ฯ ก็ต้องกลับเข้าที่ทำงานทำ หน้าที่ขับเครื่องบินโดยสารทันทีในวันรุ่งขึ้น แต่ประกาศว่าจะกลับมาเมลเบิร์นอีกในเร็ว ๆ นี้ เพื่อมาเรียนวิชาชงกาแฟ ??? ...........@ รัฐมนตรีว่าการกิจการวัฒธรรมผสมและพลเมือง และ รัฐมนตรีคลังของรัฐวิกตอเรีย เชิญสื่อมวลชนของชุมชนหลายเชื้อชาติไปร่วมการประชุมที่เรียกว่า Multicultural Media Conference ที่ห้องสื่อมวลชนของมุขมนตรีแห่งรัฐวิกตอเรีย เมื่อวันที่ 30 พ.ค.54 ปรากฎว่ามีเฉพาะหนังสือพิมพ์ไทย-ออสเท่านั้นที่ได้รับเชิญในฐานะสื่อมวลชนภาษาไทย ผอ.สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ จึงขอให้ “ลุงเหน่ง” ณรงค์ศักดิ์ จันมีศรี ที่มีฐานอยู่ในเมลเบิร์นไปร่วมการ ประชุมนั้นในนามของ นสพ.ไทย-ออส...........@ กงสุล(กิตติมศักดิ์) อภิรัตน์ อจลบุญ แห่งรัฐ ทัสเมเนีย พร้อมด้วย 4 สมาชิกในคณะกรรมการประกวดอาหาร Wrest Point Royal Hobart Fine Food Awards กลับถึงนครโฮบาร์ตเมื่อวันที่ 30 พ.ค.54 หลังจากไปร่วมงานนิทรรศการ อาหาร “ไทยเฟค” เยือนสถาบันมาตรฐานอุตสาหกรรม เยี่ยมกรมส่งเสริมการส่งออก พบกับ มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล รองประธานโครงการพัฒนาดอยตุง และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงเยี่ยมชมโรงงาน พันท้ายนรสิงห์ โรงงานซีอิ้ว Yan Wal Yun ที่สมุทรสาคร ฯลฯ รวมเวลาที่ไปใช้ในเมืองไทย ครั้ง 1 สัปดาห์เต็ม ๆ ... หมายเหตุ ระหว่างการเดินทางโดยรถยนต์ในเขตกรุงเทพมหานครนั้น พาหนะของคณะอาคันตุกะวีไอพีจากแดนจิงโจ้มีรถตำรวจเปิดไฟแดงแว็บ ๆ นำหน้าอย่างเต็มยศ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 7

ทั้งนี้ก็เพราะว่าน้องชายแท้ ๆ ของกงสุล(กิตติมศักดิ์)มีตำแหน่งเป็น รอง ผบ.ตำรวจนครบาล นั่นเอง.............@ อธิวัฒน์ กฤษณัมพก ผจก.ทั่วไปของการบินไทยประจำสำนักงานเมลเบิร์นคน ใหม่ ที่เพิ่งย้ายมาจากเมืองนาโกย่า ตั้งใจจะไปฝากท้องมื้อกลางวันไว้กับร้าน “ระตี ไทย” ที่อยู่ ใกล้ ๆ กับที่ทำงาน แต่ด้วยความเคยชินกับสิ่งแวดล้อมในประเทศญี่ปุ่นและอาหารญี่ปุ่น จึงเหงื่อ แตกพลั๊กเมื่อพ่อครัวของร้านเห็นว่าเป็นคนไทยจึงปรุงแต่งอาหารให้เป็นแบบรสไทยแท้ ... หวัง ว่าคงจะสามารถปรับลิ้นได้ในเร็ว ๆ นี้...........@ ในขณะเดียวกันก็เพิ่งเป็นที่เปิดเผยว่า แท้ที่จริง แล้ว คุณปิ่นทิพย์ หงษ์ทอง นายสถานีของการบินไทยประจำท่าอากาศยาน เมลเบิร์น มาทำ หน้าที่จนครบวาระแล้ว แต่ยังอยู่ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่านายสถานีคนใหม่จะมารับช่วงตำแหน่ง...... ....@ สังคมไทยในออสเตรเลีย.......กงสุลใหญ่พีรวิช สุวรรณประเทศ และกงสุลรัฐนันท์ วิชัย ดิษฐ นำทีมงานออกรณรงค์เชิญชวนให้ชาวไทยในนครซิดนีย์ ลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราช อาณาจักร ทีย่ า่ นไทยทาวน์กลางนครซิดนีย์ ต่อเนือ่ งสองสัปดาห์ทผ่ี า่ นมา.......สถานกงสุลใหญ่ฯจัดให้ มีการลงคะแนนเลือกตั้งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ระหว่างวันที่ 18-19 มิถุนายน 2554 ....สำหรับท่านที่ มีความประสงค์จะลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ แทนการไปลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง ต้อง แจ้งความประสงค์กับเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.30 16.00 น.ภายในวันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน 2554 ที่หมายเลขโทรศัพท์ 04 1142 4303, 04 0325 6660, 04 2364 5851.......หากท่านไม่แจ้งภายในวันที่ 6 มิถุนายน จะถือว่าท่านประสงค์จะลง คะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง........สำหรับการลงคะแนนเลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งนั้น ท่านจะต้องนำบัตร ประชาชนหรือหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ซึ่งออกโดยราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรอิสระของไทยมาแสดงด้วย...........@ ฉลอง ครบรอบ 40 ปีการบินไทยในออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเบย์วิว บูลีวาร์ด คุณกรกฎ ชาตะสิงห์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท การบินไทย ประจำประเทศออสเตรเลีย ได้จัดงานเลี้ยงฉลองครบรอบ 40 ปี ของบริษัทฯ สนุกสนานกับภาพบรรยากาศภายในงาน ที่ ย้อนเวลากลับไปสู่ยุค 70’s เพื่อระลึกถึงเที่ยวบินแรกของการบินไทย ในออสเตรเลีย นอกจากนี้ ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่ พนักงานดีเด่น ซึ่งทำงานกับบริษัทฯ ติดต่อกันมาเป็นเวลา นาน พร้อมทั้งขอบคุณพนักงานของการบินไทยในออสเตรเลีย ที่มีส่วนร่วมทำให้การบินไทยประ สบความสำเร็จ และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้โดยสารจำนวนมาก จนถึงทุกวันนี้........@ กงสุลใหญ่ฯ เข้าร่วมงานวันวิสาขบูชาที่ Buddhist Federation แห่งออสเตรเลีย จัดขึ้นที่ Sydney Town Hall เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ก่อนหน้านั้น กงสุลใหญ่พร้อม ข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ฯ ยังได้ไปร่วมพิธีนั่งสมาธิและเวียนเทียนในวันวิสาขบูชาที่วัดพุทธรัง ษี แอนนันเดล เมือ่ วันที่ 17 พ.ค.ด้วย.........@ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย มีโครงการสร้างพระอุโบสถ เพื่อเป็นสถานที่ประกอบพิํธีกรรมทางศาสนา เพื่อถวายเป็นพระ ราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์ศิลปกรรมไทยในต่างแดน เพื่อสร้างถาวรวัตถุถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นพุทธสถานที่เรียนรู้พระพุทธศาสนาและศิลป วัฒนธรรมไทย......พระอุโบสถนี้ ได้รับการออกแบบจากคุณ สุรไชย แย้มสิริ สถาปนิกไทย  ที่ ได้นำเอาพุทธศาสนาและพุทธปรัชญามาถ่ายทอดลงเป็นแบบพระอุโบสถที่สวยงาม โดยมีลักษณะ ของความสันโดษและความสงบ ที่แฝงไปด้วยคติธรรมทางพระพุทธศาสนา  ที่ผู้ใดได้เห็นจะเกิด ความศรัทธา และสามารถนำไปสู่ปัญญา ซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด....ชมภาพหน้า 19 ในฉบับ ในโอกาสนี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพื่อดำเนินการระดมทุน และในวัน อาทิตย์ที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2554 นี้  คุณนารินทร์ ดัฟฟ์ จึงได้จัดงานคอนเสิร์ตมหากุศลขึ้น เพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างพระอุโบสถโดยได้นำนักร้องลูกทุ่งชื่อดังจากเมืองไทย 3 ท่าน คือ ไฝ่ พงศธร, เอิร์น เดอะสตาร์ และ รัชนก ศรีโลพันธ์ มาแสดง ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริส เบน ออสเตรเลีย โดยนำรายได้ถวายวัดเพื่อสมทบทุนในการก่อสร้างเสาเอกพระอุโบสถ.......พระ มหาชลทิช อภิชฺชญฺญู ป.ธ.๙ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ออสเตรเลีย แจ้งมาเพื่อ สาธุชนได้รว่ มกันสร้างบุญ...........@ SuperSmartPlans, Tax Accountants โดยคุณเรย่า สำนักงานเดิม เล็กเกินไปจนต้องขยายสำนักงานใหม่ใหญ่กว่าเดิม......มาอยู่ที่ Level 4 Suite 888 อาคารเลขที่ 311- 315 Castlereagh Street, Sydney ที่จอดรถสะดวกสบายค่ะ...........@ สำหรับท่านที่ติดตาม ความเคลื่อนไหวของเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ อย่าลืมอ่าน ForexCT News มีข้อมูลน่ารู้น่าอ่านมาก ทีแ่ น่ ๆ จะช่วยให้การลงทุนในเรือ่ งเงินทองหรือตลาดหุน้ ได้อย่างรัดกุม.........@ ตำรวจ Fairfield เชิญชวนชาวบ้านนานาชาติที่อยู่ย่านนี้ไปเยี่ยมชมสถานีตำรวจ เนื่องในโอกาส Police Open Day Fairfield (งานนิทรรศการ) ในวันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 15.00 น. ชมผล งาน และวิธีการทำงานแบบใกล้ชิด.........@ ฝ่ายการเงินของไทย-ออส ฝากขอบคุณลูกค้าทุกท่าน ที่กรุณาจ่ายเงินค่าสมาชิก ค่าโฆษณา กันอย่างรวดเร็วด้วยการโอนเงินเข้าบัญชี......แต่ในความ รวดเร็วมันเกิดปัญหาว่าท่านเอาเงินเข้าโดยไม่บอกให้ทางฝ่ายการเงินทราบ ก็เลยเกิดปัญหาว่าเงิน จำนวนต่าง ๆ นั้นเป็นของใคร......จะขอความกรุณาหน่อยค่ะว่าช่วยแจ้งให้ฝ่ายบัญชีทราบด้วยว่า เงินที่ท่านเข้าบัญชีให้เรา ผู้นำเข้าบัญชีชื่ออะไร .....ขอขอบคุณมาล่วงหน้าค่ะ...........@


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565

ท่านผู้อ่านไทย-ออสทุกท่านคะ อาทิตย์นี้ เป็นอาทิตย์แห่งความชุ่มฉ่ำเปียกโชกกันไปทั้ง เมืองซิดนีย์เลยค่ะ ฝนตกแบบไม่หยุดเลยมา สามสี่วันแล้ว บรรดาผู้คนทั้งหลายก็เลยป่วยไข้ ไม่ ส บายกั นไปตามๆกั น ค่ ะ ตั ว ดิ ฉั น เองไม่ มี ปัญหาสุขภาพในช่วงนี้เพราะพยายามดูแลตัว เองให้มากๆ เนื่องจากอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็ จำเป็ น ต้ อ งมี เ รื่ อ งชี พ จรลงเท้าเดินทางกันอีก แล้วค่ะ เรื่องของอิมมิเกรชั่นในช่วงนี้ค่อนข้างจะ เงียบตามบรรยากาศของอากาศคืออึมครึมพอ สมควรค่ะ แต่อย่างไรก็ตามในวันที่ 1 กรกฎา คมที่จะถึงนี้ การเปลี่ยนแปลงของระบบการให้ คะแนนสำหรับผู้ที่ยื่นขอพีอาร์หรือวีซ่าถาวร ประเภททักษะอาชีพจะเริ่มใช้กันแล้วค่ะ เอาไว้ ให้ใกล้ ๆ ดิฉันจะนำเอารายละเอียดมาย้ำกัน อีกทีนะคะ สำหรับปีหน้าทางกระทรวงอิมมิเกรชั่นก็ มีการเกริ่นๆกันไว้บ้างแล้วว่าจะมีการเปลี่ยน แปลงในระบบของการยืน่ สมัครของวีซา่ ประเภท ทักษะอาชีพอีกค่ะ อย่างไรก็ตาม ดิฉันยังไม่นำ มาเขียนในวันนี้นะคะ เพราะยังไกลเกินไปค่ะ เอาไว้ให้ออกมาใช้กันจริงๆแล้วค่อยนำมาเล่าสู่ กันค่ะ การยื่ น ขอวี ซ่ า นักเรียนในประเทศออส เตรเลียในช่วงนี้ ตามความคิดของดิฉนั ค่อนข้างดี ขึ้นค่ะ คำว่าดีขึ้นของดิฉันนี้ไม่ได้หมายความ ว่าง่ายขึ้นนะ แต่หมายความว่าเร็วขึ้น ดิฉันมี วีซ่านักเรียนที่ยื่นเข้าไปไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ก็ได้ รับอนุมัติวีซ่ากันแล้ว แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการเตรียม เอกสารประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียนจะต้อง สมบูรณ์จริงๆนะคะ ไม่ขาดตกบกพร่องเอกสาร ใดๆเลย แต่สำหรับการยื่นวีซ่าประเภทอื่นๆก็ ยังต้องนัง่ รอนอนรอกันเหมือนเดิมค่ะ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งวีซ่าประเภทคู่สมรสทั้งหลายซึ่งระยะ เวลาพิ จ ารณาเรื่ อ งในตอนนี้ ต ามที่ ก ระทรวง อิมมิเกรชั่นประกาศคือสิบสองเดือน ซึ่งเป็น ระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆตามจำนวนของใบ สมัครที่ยื่นเข้าไปให้พิจารณา ทางกระทรวงอิมมิเกรชั่นเองในความคิด ของดิฉันก็คงไม่ได้นิ่งนอนใจกับจำนวนของใบ สมัครที่เพิ่มขึ้นและระยะเวลาที่ต้องรอกันนาน ก็ได้มีความพยายามที่จะให้การพิจารณาต่างๆ รวดเร็วขึ้น มีการโยกย้ายใบสมัครขอวีซ่าไป พิจารณากันที่ออฟฟิสที่อาจจะมีงานน้อยกว่า เพื่อจะได้ทำงานกันได้เร็วขึ้น มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ก ารพิ จ ารณาใบสมั ค ร ประเภทต่างๆเพิ่มขึ้น และดิฉันยังได้ข่าวมาว่า ตอนนี้ ก ระทรวงอิ ม มิ เ กรชั่ น ก็ ไ ด้ มี ก ารของบ ประมาณเพิม่ ขึน้ เพือ่ จัดตัง้ ศูนย์พจิ ารณาใบสมัคร วีซ่าทำงาน (Subclass 457) ประเภทนายจ้าง เป็นสปอนด์เซอร์ขึ้นที่รัฐควีนส์แลนด์อีกแล้ว

ค่ะ หลังจากที่ได้มีการยุบไปเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว ซึ่งก็เป็นข่าวที่น่ายินดีเพราะตอนนี้การพิจารณา ใบสมั ค รขอวี ซ่ า ทำงานประเภทนายจ้ า งเป็ น สปอนด์เซอร์และการพิจารณาขอวีซ่าถาวรหรือ พีอาร์ในลักษณะที่นายจ้างเป็นสปอนด์เซอร์ใช้ ระยะเวลาการพิจารณาเรื่องนานมากค่ะ พูดถึงเรื่องของการขอวีซ่าทำงานนี้ ดิฉัน ก็อยากจะย้ำอีกครั้งค่ะซึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องเดิมๆ น่าเบื่อสำหรับท่านที่อ่านคอลัมน์นี้เป็นประจำ แต่ก็ยังมีหลายท่านที่สอบถามกันมาเรื่อยๆ การ ยื่นขอวีซ่าทำงานในประเทศออสเตรเลียนี้จะ ต้องมีธุรกิจยื่นขอเป็นสปอนด์เซอร์ค่ะ จะขอ วีซ่ามาทำงานเองไม่ได้ (ยกเว้นผู้ที่มีคุณสมบัติ ขอวีซ่า Work & Holiday เท่านั้นที่มีสิทธิจะ ขอวีซ่ามาเพื่อทั้งเที่ยวทั้งทำงานได้ สำหรั บ คุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ที่ จ ะยื่ น ขอวี ซ่ า ประเภทนี้ได้นั้น ดิฉันก็เคยกล่าวถึงไปแล้ว จะ ไม่นำมาเขียนอีกในครั้งนี้ค่ะ) ถึงแม้ว่าท่านจะ มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ต่างๆมากมายอย่าง ไรก็ตาม ก็ต้องมีนายจ้างเป็นสปอนด์เซอร์ค่ะ ถึงจะมาทำงานได้ หลายท่านถามดิฉันว่าแล้ว จะเริ่มอย่างไร ดิฉันก็คงให้คำตอบว่าเริ่มจาก สมัครงานหานายจ้างก่อนค่ะ หากนายจ้างพอใจ รับแล้วเต็มใจที่ผ่านอุปสรรค(เอกสารมากมาย) เพือ่ ทีจ่ ะเป็นสปอนด์เซอร์ให้จงึ จะสามารถทำงาน ได้อย่างถูกต้อง(กับนายจ้างที่เป็นสปอนด์เซอร์ เท่านั้น) ได้ค่ะ ไหนๆก็เริ่มเรื่องวีซ่าทำงานโดยนายจ้าง เป็นสปอนด์เซอร์แล้ว ดิฉันก็เลยอยากจะเขียน เพิ่มเติมไปอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับผู้ติดตามผู้ที่ถูก สปอนด์เซอร์มานั้น ซึ่งอาจจะเป็นคู่สมรสหรือ บุตรก็ได้ สำหรับคู่สมรสนั้นไม่ค่อยจะมีปัญหา มากนักเพราะสามารถทำงานได้ตามต้องการ ไม่ตอ้ งผูกพันกับผูส้ ปอนด์เซอร์ แต่สำหรับบุตร ที่ติดตามมานั้น ดิฉันอยากจะเรียนว่าตามกฎ หมายแล้วทำงานได้ แต่อยากให้คดิ เกีย่ วกับเรือ่ ง ของการเป็ น บุ ต รที่ ยั ง อยู่ ใ นอุ ป การะของบิ ด า มารดาด้วยนะคะ เนื่องจากทางอิมมิเกรชันอนุมัติวีซ่าให้แก่ บุตรที่ติดตามมานั้นด้วยเหตุผลที่เป็นบุตรที่ยัง อยู่ในความดูแลของบิดามารดา แต่หากบุตรที่ ติดตามมานั้น ทำงานเลี้ยงดูตนเองได้แล้วจะ ดำรงความเป็นบุตรที่อยู่ในความอุปการะของ บิดามารดาได้อย่างไรคะ เรือ่ งนีเ้ ป็นเรือ่ งทีส่ ำคัญ และหลายๆครั้งที่ท่านที่มีวีซ่าทำงานนี้ไม่ได้รับ ทราบและทำให้เกิดปัญหาในอนาคตได้เช่นกัน ค่ะ เกีย่ วกับเรือ่ งของวีซา่ ทำงานโดยมีนายจ้าง เป็ น สปอนด์ เ ซอร์ นี้ กระทรวงอิ ม มิ เ กรชั่ น มี เงื่อนไขข้อกำหนดที่เข้มงวดทั้งกับฝ่ายนายจ้าง และลูกจ้างมากทีเดียวค่ะ ดังนั้น ดิฉันจึงอยาก ให้ท้งั ทางฝ่ายนายจ้างและลูกจ้างได้อ่านเงื่อนไข

ข้อกำหนดต่างๆที่กระทรวงอิมมิเกรชั่นระบุไว้ ในเอกสารต่างๆทั้งก่อนและหลังยื่นขอวีซ่าให้ ชัดเจน ให้ละเอียด ให้เข้าใจในทุกเรื่องก่อนที่ จะดำเนินการค่ะ หลายๆครั้งที่มีปัญหาเกิดขึ้น ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างแล้วไม่สามารถแก้ไข กันได้กเ็ กิดมาจากความไม่รไู้ ม่เข้าใจของทัง้ สอง ฝ่ายค่ะ หากมีความเข้าใจให้ตรงกันในทุกๆเรือ่ ง ปัญหาก็จะลดน้อยลงหรือไม่มีเลยก็ได้ค่ะ ดิฉนั ทำงานช่วยเหลือท่านทีม่ าปรึกษาเกีย่ ว กับเรือ่ งของวีซา่ ทำงานแบบนายจ้างเป็นสปอนด์ เซอร์นี้มานานมากมาก(ยี่สิบกว่าปี)เห็นปัญหา นานาชนิดหลากหลายแต่พดู ได้เลยค่ะว่าพืน้ ฐาน มาจากความไม่เข้าใจกัน ความคาดหวังทีแ่ ตกต่าง กัน ซึ่งในบางครั้งก็เป็นเรื่องใหญ่ที่แก้ไขไม่ได้ แต่ในมากมายหลายกรณีที่เป็นเพียงเรื่องของ ความเข้าใจไม่ตรงกันที่ปรับกันได้ค่ะ

วันนี้ดิฉันเขียนหลายเรื่องแต่เรื่องละเล็ก ละน้อยเฉพาะจุดที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ แก่ทา่ นผูอ้ า่ นคอลัมน์คะ่ ก่อนจะจบในวันนีด้ ฉิ นั อยากจะฝากท่านทีอ่ าจจะมีปญ ั หาถูกปฏิเสธวีซา่ ในออสเตรเลี ย ทั้ ง หลายไว้ นิ ด หน่ อ ยนะคะ เนื่องจากเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่อิมมิเกรชั่นไม่ว่าจะ อนุมัติหรือปฏิเสธวีซ่ามักจะใช้วิธีส่งทางอีเมล ไม่คอ่ ยจะได้สง่ กันทางไปรษณียเ์ หมือนเมือ่ ก่อน ดังนั้น หากท่านที่ต้องการจะยื่นอุทธรณ์(ใน กรณีที่ วีซ่าถูกปฏิเสธ) ดิฉั นขอให้อ่านอีเมล จากอิมมิเกรชั่นถึงระยะเวลาที่ท่านจะสามารถ ยื่นอุทธรณ์ได้ให้ละเอียดนะคะ และนับวันให้ ถู ก ต้ อ ง เพราะหากผิ ด พลาดก็ จ ะทำให้ ห มด โอกาสที่จะยื่นอุทธรณ์ค่ะ ขอจบคอลัมน์สั้นๆไว้แค่นี้นะคะพบกัน ใหม่ในไทย-ออสฉบับหน้าเช่นเคย สวัสดีค่ะ

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ษ ก ึ ร ป

ี ร ฟ า

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 8


The Salvation Army ส.ว. Kate Lundy เลขาธิการรัฐสภา ประจำนายกรั ฐ มนตรี , และเลขาธิ ก าร รัฐสภาดูแลงานการเข้าเมืองและพหุวัฒน ธรรมได้เป็นประธานในการเปิดโครงการ Red Shield Appeal การเรีย่ ไรเข้าองค์การ การกุศล The Salvation Army ประจำปี 2011 ในส่วนของชุมชนกลุ่มเชื้อชาติใน ซิดนียท์ ่ี Function rooms of Le Montage ด้วยการสนับสนุนของ Navarra Group โดยการจัดการของ Mr. Joseph Assaf

ในปีน้ี The Salvation Army มีเป้าหมาย เรี่ยไรเงินทั่วประเทศจำนวน 79 ล้านเหรียญ ด้วยการเคาะประตูเรี่ยไรตามบ้าน แคมเปญครั้ง ใหญ่ผ่านพ้นไปในวันที่ 28 ถึง 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมาการเรี่ยไรยังคงมีอย่างต่อเนื่องต่อไป ร้อยโท Jeff Winterburn ผู้อำนวยการ Salvation Army Appeals กล่าวว่าโครงการ เรีย่ ไร Red Shield Appeal ถือเป็นหัวใจสำคัญ ในการหาทุนให้กับ The Salvation Army เพื่อ โครงการสังคมต่าง ๆ ทั่วออสเตรเลีย ความต้องการความช่วยเหลือจาก The Salvation Army ในปีนี้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี ครอบครัวที่เสียเปรียบทางสังคมได้รับผลกระ ทบต่ อ ค่ า ครองชี พ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อี ก ทั้ ง ยั ง มี ช าว Senator the Hon. Kate Lundy

ออสเตรเลียส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบจากภัย พิบัติทางธรรมชาติในปีนี้อีกด้วย และในปีนี้มี ชาวออสเตรเลียจำนวนไม่นอ้ ยได้พบกับภัยพิบตั ิ ส่วนบุคคล เป็นต้นว่า กลายเป็นคนไร้ที่อยู่, ประสบปัญหาทางการเงิน, ความรุนแรงใน ครอบ ครัว, การฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาและ ตกงาน Red Shield Appeal จึงขอความเมตตา จากชุมชนออสเตรเลียอีกครั้งหนึ่ง ในการให้ การสนับสนุน การบริจาคสามารถทำได้ด้วย การโทร 13 SALVOS (13 725 867) ตาม

ซ้ำๆ เดิมๆ ผิดกับการแอบรัก คู่รัก และความ เศร้า จากอาการอกหักเพราะในแต่ละวันอารมณ์ จะ เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ทะเลาะ เศร้า เหงา สุข แต่ พอพี่เม้าท์ได้มาอ่านหนังสือเล่มนี้ ไม่อยาก จะเชื่อว่าอ่านแล้วเกิดความอิจฉาตัวเองที่ยังเป็น โสดมาถึงทุกวันนี้เลย (แต่นานไปอาจไม่มีคู่ _-) ในหนั ง สื อ น่ ะ เค้ า กล่ า วถึ ง ทั้ ง ข้ อ ดี แ ละ ข้อเสียของความเป็นโสด พี่เม้าท์อ่านๆดูแล้ว จะเม้าท์ให้ฟังกันนะคะ เค้าบอกว่า ข้อดีและ ข้ อ เสี ย ของความโสดนั้ น มี พ อๆกั น แหละค่ ะ ข้อเสียก้ออย่างเช่น ต้องต่อสู้กับความเหงา ทำ อะไรคนเดียว ไปไหนคนเดียว โทรไปหาเพือ่ น เพื่อนก็ดันอยู่กับแฟนไปกับคนรักไม่มีเวลาให้ ไม่มีคู่คิด ตื่นเช้ามาไม่รู้จะโทรไปปลุกใครหรือ แม้ ก่ อ นนอนก็ ไ ม่ รู้ จ ะโทรไป Good Night ใคร แต่ถ้ามองข้อดีของความเป็นโสดนั้นคือ การที่เรามีอิสระทางความคิด ไม่ต้องมีคนคอย ห้ามในเรื่องบางเรื่องที่เราอยากทำใจจะขาดแต่ แฟนไม่ชอบบ้างล่ะ อยากไปเที่ยวแฟนก็ไม่ให้ เข้าทำนองที่ว่าเธอไปได้ฉันห้ามไป เธอทำได้ ฉันห้ามทำ อุแหม พีเ่ ม้าท์คดิ เรือ่ ง จะตืน่ เช้าหรือก่อน นอนไม่รู้จะโทรไปหาใครเนี่ยน่ะ น้องๆมอง ข้ามคนที่บ้านไปหรือเปล่า พี่เม้าท์เห็นด้วยกับ ตรงนี้น่ะค่ะที่ว่าทำไมต้องมานั่งเหงาว่าไม่รู้จะ โทรไปหาใคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งหยั่งพี่เม้าท์ หรือพี่ๆน้องๆที่อยู่ไกลถึงออสเตรเลีย โทรหา

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 9

นครหลวงที่ท่านอาศัยอยู่

สำหรั บ ข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม สามารถขอ ข้อมูลได้ที่ salvos.org.au

Commissioner James Condon

เรื่องบวกของความโสด วันนี้พี่เม้าท์ขอเอาความสุขจากหนังสือ เล่มนึง มาแบ่งปันให้น้องๆพี่ๆ เพื่อนๆกันค่ะ หนังสือเล่มนีพ้ เ่ี ม้าท์ไม่ได้ลงทุน ลงแรง ลงเงิน หามาเลยคร่า ต้องขอขอบคุณพี่สาวที่นั่งอยู่ข้าง ๆที่หยิบยื่นมาให้อ่าน พี่เม้าท์อ่านแล้วติดใจจน ต้องเอามาเม้าท์กันวันนี้ละค่ะ หนังสือที่ว่านี้ กล่าวถึงเรื่องของความ โสดดด.(พอจะเดากันได้ไหมค่ะ ว่าพี่ เม้าท์ พูดถึง หนังสือของใคร) ของพิธีกรสาวชื่อดัง ในเมือง ไทยที่ตอนนี้ครอง ความโสดมาได้สัก ระยะหนึ่ ง พี่ เ ม้ า ท์ เ ดาเอาว่ า เธอผู้ นี้ ค งมี ป ระ สบการณ์เกี่ยว กับความโสดและการใช้ชีวิต อย่างคนโสด ให้มีความสุขแล้วเลยอยากนำมา แบ่งปันกับ คนอ่านให้สุขพอกัน พี่ เ ม้ า ท์ เ ป็ น คนนึ ง ที่ ช อบอ่ า นหนั ง สื อ แต่ส่วนใหญ่แล้วจะกล่าวด้วยเรื่องของความรัก แอบรัก การใช้ชีวิตคู่ อกหักอย่างไม่เป็นทุกข์ แต่ไม่ค่อยจะมีที่ว่าด้วยเรื่องของความโสดสัก เท่าไหร่ ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะมองว่าคนโสด นั้น ไม่น่าสนใจไม่มีอะไรต้องเป็นห่วง ไม่มี เรื่อง ให้เขียนให้เม้าท์เพราะวันๆก็ทำแต่เรื่อง

Mr. Joseph Assaf

ป่าป๊าม่าม้าสิค่ะ หลับรึยัง กินข้าวรึยัง พี่เม้าท์ ว่าถ้าน้องๆทำได้น่ะ หลับฝันดี ตื่นเช้ามาสดใส แน่ น อนค่ ะ ข้ อ ต่ อไปคื อเรื่องของความเศร้า คนโสดมักจะเศร้าและคิดมากโทษตัวเองถึงเรือ่ ง ในอดีต ทำไมฉันถึงต้องมาโสดอยูจ่ นถึงทุกวันนี้ อยูค่ นเดียวฝนตกพรำๆ ฟังเพลงเศร้าพร้อมน้ำตา ที่ไหลข้างแก้ม เฮ่อออ! เพราะฉันไม่ดีหรือ อย่างไร ทำอะไรไม่ดีรึเปล่า หรือสวยไม่พอ คบใครก็เลิกหรือฉันไม่ตรงสเป็กตามท้องตลาด หรืออย่างไรไม่เห็นมีใครมาจีบ เฮ่อออ..เห็นคน เค้ามีความสุขกันกับคนรักก็พาเราเศร้าจิตตกไป ด้วย แต่น้องๆเพื่อนๆลองคิดกลับกันสิค่ะ จะ มีสกั กีค่ ทู่ ต่ี ง้ั แต่คบกันมาไม่เคยเลยยยทีจ่ ะทะเลาะ กัน บางคู่ทะเลาะกันเป็นประจำ บางคู่นานๆ จะทะเลาะกันแต่มันส์ทุกหยดเอาซ่ะเพื่อนรอบ ข้างไม่กล้าเข้าใกล้กลัวโดนลูกหลงไปด้วย บาง คู่ทะเลาะกันปุ๊บเลิกกันปั๊บ เฮ่อออ พี่เม้าท์ยอม อยู่เหงาๆในบางครั้งเศร้าบ้างในบางคืนดีกว่าที่ จะต้องมานั่งปวดประสาททะเลาะกันทุกวันกับ คนรัก เสียสุขภาพจิตอีกต่างหาก นี่ก็เรื่องบวก อีกข้อนึงของคนโสดที่ไม่ต้องคอยมานั่งทะเลาะ หาเรือ่ งจับผิดหรือโดนจับผิดไปทำอะไร ทีไ่ หน กับใครมา (จะบ ้_เอาน่ะเนี่ยย) เรื่องบวกสุดท้ายที่พี่เม้าท์ได้จากหนังสือ เล่ ม นี้ ที่ พู ด ถึ ง ความโสดคื อ เงิ น ... เอ๊ ะ เอ๊ ะ น้องๆคงแปลกใจว่าเงินเกี่ยวอะไรกัน เพราะ คนรักกันนั้นทุกเทศกาลต้องมีของขวัญ เค้ก

โดย............ พี่เม้าท์ AVSS

ดอกไม้ เตรียมไว้ให้กับคนรัก และก็ไม่รู้ว่าคน ที่เรารักจะมีอะไรให้เราหรือเปล่า และแต่ละปี เทศกาลก็เยอะเหลือเกินไหนจะวันเกิด วาเลน ไทน์ ปีใหม่ คริสมาส โอ้ยยยยเยอะค่ะ เรา ลงทุนซื้อของแพงๆแล้วเค้าล่ะจะให้เท่าที่เรา ลงทุนหรือเปล่า เอ้า..คิดไปถึงโน่น อย่างคนที่ เค้าโสดเนี่ยไม่มีเรื่องเครียดติดลบคร่า..... ถึง แม้ว่าจะไม่ได้อะไรจากใครแต่ก็ไม่ต้องคาดหวัง สร้างความหวังรอคอยให้กับตัวเอง แล้วแถมยัง ไม่ต้องเสียเงินซื้อของขวัญของกำนัลให้ใครอีก ซะด้วย อยากได้อะไรก็ซื้อให้ตัวเอง ไม่ต้องมา นั่งรอนั่งลุ้นว่าแฟนเราจะซื้อมาให้ถูกใจเราหรือ เปล่า เค้าจะรู้ใจเราไหมน่ะ พูดเป็นนัยๆแล้ว ก่อนนอนว่าวันเกิดปีนี้อยากได้นาฬิกา กระเป๋า รองเท้ายี่ห้อนี้เค้าจะจำได้ไหมน่ะ พี่เม้าท์ว่ารู้ใจ ตัวเองดีที่สุด...... มาถึงตรงนี้ก็จะหมดหน้าพอดีก็ได้ข้อคิด ว่าจะสุขจะทุกข์ จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่กับจิตใจ และความคิดน่ะค่ะ ถ้าเราเป็นคนคิดบวกแต่ให้ เรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตแค่ไหนเราก็ยังสามารถ ยิ้มให้กับปัญหา ความเหงา ความเศร้าได้ แต่ ถ้าเป็นคนคิดลบจะโสดหรือไม่โสดก็เหงาก็เศร้า อยู่ดีแหละค่ะ พี่เม้าท์ได้ฝากข้อคิดดีดีทิ้งท้าย คอลัมน์ ผลัดกันเม้าท์และขอเป็นกำลังใจให้ น้องๆทุกคน จะโสดไม่โสดก็ใช้ชีวิตบนโลก ใบนี้ให้มีความสุขน่ะค่ะ ขอขอบคุณหนังสือ โชคดีที่โสดเป็นน่ะค่ะ ที่ให้มีเรื่องราวดีดีมา เม้าท์ค่ะ


ก่อนว่า เราเชื่อใช่ไหมว่า เลือกตั้งครั้งนี้พรรค ที่มีแนวโน้มชนะเลือกตั้งแน่คือพรรคเพื่อไทย แล้วลองนึกต่อไปว่า บ้านเมืองจะมีสภาพเป็น โดย...........สุรวิชช์ วีรวรรณ อย่างไร เมื่อพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล คะแนนที่ โพลเกือบทุกโพลบอกว่าประชาชนส่วน ประชาธิปตั ย์สว่ นหนึง่ และคนจำนวนหนึง่ อย่าง เลือกพรรคประชาธิปัตย์จะเป็นคะแนนที่มีค่า ใหญ่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใคร โพลเกือบ น้อย คือ พันธมิตรประชาชนเพือ่ ประชาธิปไตย เป็นเพียงการประทับความชอบธรรมให้กบั พรรค ทุกโพลบอกว่าพรรคเพือ่ ไทยของทักษิณจะชนะ มีเจตจำนงมุ่งหมายชัดเจนแล้วว่าจะไปกาช่อง เพือ่ ไทยใช่หรือไม่ เลือกพรรคประชาธิปตั ย์เพือ่ ไปเป็นผูพ้ า่ ยแพ้ในระบบรัฐสภาใช่หรือไม่ และ พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ประสงค์จะเลือกใครหรือโหวตโน บ่งชี้ว่ามีแนวโน้มว่าการเลือกตั้งในระบบ แล้วคนกลุ่มใหญ่ที่ยังไม่ตัดสินใจจะไป ถ้าเราได้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลต้องถามตัว เองว่า เราจะยอมรับการนิรโทษกรรมเพือ่ ทำลาย ทีก่ ำลังเกิดขึน้ นัน้ พรรคประชาธิปตั ย์จะแพ้พรรค ทางไหน เพื่อไทยอย่างแน่นอน แต่คำตอบที่เราพอจะเห็นเค้าลางอยู่แล้ว กระบวนการยุติธรรมหรือไม่ ตอบคำถามให้ได้ว่า ถ้าเราไม่เอาโหวต และมีแนวโน้มว่าพรรคประชาธิปัตย์รวม ว่า ถ้าเราเลือกพรรคไหนเป็นรัฐบาลระหว่าง กับพรรคภูมใิ จไทยแล้วยังแพ้พรรคเพือ่ ไทยด้วย พรรคประชาธิปตั ย์กบั พรรคเพือ่ ไทยของทักษิณ โน การเลือกพรรคการเมืองใดพรรคการเมือง หนึง่ หรือผูส้ มัครคนใดคนหนึง่ มีผลต่อบ้านเมือง ซึ่ ง ตอกย้ำ ว่ า พรรคประชาธิปัตย์จะแพ้เกมใน นั้นผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร สภาและประทับตราความชอบธรรมให้กบั พรรค พรรคเพื่อไทยนั้นประกาศชัดเจนแล้วว่า อย่างไร เลือกไปแล้วได้อะไรขึ้นมาบ้าง แม้วา่ โหวตโนจะไม่มผี ลทางกฎหมายแล้ว เพื่อไทย ถ้าได้เป็นรัฐบาลจะเอาทักษิณกลับประเทศและ ถ้ า สู้ กั น แค่ นี้ ไ ม่ มี เ หตุ พ ลิ ก ผั น นั่ น หมาย ออกกฎหมายนิรโทษกรรมและสร้างบรรยากาศ การเลือกพรรคการเมืองใด พรรคการเมืองหนึ่ง ความว่า เราจะต้องจำนนอยู่ภายใต้การบริหาร ปรองดอง รวมไปถึงเหตุการณ์ทางการเมือง หรือผู้สมัครคนใดคนหนึ่งมีผลอะไรที่เป็นบวก ของพรรคเพื่อไทยไปอีก 4 ปี และเราจะมี หลัง 19 ก.ย. 2549 ทั้งหมด ซึ่งแน่นอนว่าจะ ต่ อ บ้ า นเมื อ งขึ้ น มาบ้ า ง คำตอบก็คือ เราได้ นายกฯ หญิงคนแรกชื่อ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ต้องมีคนออกมาต่อต้านพันธมิตรฯ เองก็บอก นักการเมืองชุดใดชุดหนึ่งเข้ามาบริหารประเทศ และวั น นั้ นโลกก็ ค งต้ อ งจารึ ก ว่ า เรามี แล้วว่า ไม่เอานิรโทษฯ และพร้อมจะเดินหน้า และกอบโกยโกงกินหาประโยชน์จากการบริหาร บ้านเมืองต่อไป นายกฯ หญิงทีแ่ ปลกทีส่ ดุ ในโลกประชาธิปไตย สู้ในกระบวนการยุติธรรม ถามว่าถึงเราจะโหวตโนกันมากเท่าไหร่ เพราะเธอเสนอตัวต่อประชาชนและได้รับการ นั่ น หมายความว่ า จะทำให้ ส ถานการณ์ คัดเลือกมา โดยที่ไม่เคยมีเกียรติประวัติในการ บ้านเมืองไม่สามารถปรองดองได้อย่างทีค่ าดหวัง เพราะต่อให้ชนะพรรคที่ได้คะแนนเสียงเป็นอัน ต่อสู้ทางการเมืองมาก่อน ถ้าพรรคประชาธิปตั ย์เป็นรัฐบาล นอกจาก ดับหนึง่ พรรคการเมืองพรรคนัน้ ก็ได้เป็นรัฐบาล ไม่เคยมีประวัติในการทำงานเพื่อสังคม เราเห็นประสิทธิภาพการบริหารงานของอภิสทิ ธิ์ อยู่ดี คำถามนี้แม้จะเป็นไปได้ยาก เราคงไม่ และสาธารณะ แต่อวตารมาจากร่างทรงของพี่ ตลอดเกือบ 3 ปีแล้วว่า เป็นอย่างไร ชายคล้ายกับการสืบทอดอำนาจในเกาหลีเหนือ คนเสือ้ แดงซึง่ ต้องการให้ทกั ษิณกลับบ้านก็ คาดหวังเสียงโหวตโนมากขนาดนั้น ขอเพียง เพียงแต่ของเรานั้นอ้างว่ามาจากระบอบ จะลุกขึ้นมาก่อหวอดอีกครั้ง พวกเขาจะมีประ แต่ให้เสียงโหวตโนมากกว่าเที่ยวที่แล้วสัก 1 ประชาธิปไตยและมาจากการเลือกตั้ง สิทธิภาพในการทำลายล้างมากขึ้น เพราะแกน เท่า จาก 1.5 ล้านเป็น 3 ล้านก็พอ แต่ถ้าเป็น ถ้าจะว่าไปแล้วอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะก็ไม่ นำหลายคนจะมีเอกสิทธิ์ในสภาในฐานะ ส.ส. จริงถามว่า เมื่อมีคะแนนเสียงโหวตโนจำนวนมาก ได้ต่างกับยิ่งลักษณ์มากนักในฐานะที่มา เพราะ ของพรรคเพื่อไทย ความไม่สงบสุขและฝันร้าย เป็นนักเรียนนอกจบมาแล้วก็มาเล่นการเมือง ของคนไทยในการเผาบ้านเผาเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อ พลังของเสียงโหวตโนจะสามารถกดดันให้เกิด สมัคร ส.ส.เป็นรมต.ไม่มผี ลงานเป็นชิน้ เป็นอัน ปีที่แล้วและปีก่อนจะย้อนมาหลอกหลอนคน การปฏิรูปการเมืองหรือไม่ แล้วถามกลับไปว่า ถ้าพรรคใดพรรคหนึ่งเข้ามาบริหารประเทศใน เป็นหัวหน้าพรรคและก็เป็นนายกรัฐมนตรีที่เรา ไทยอีกครั้ง เห็นการบริหารงานแล้วว่าเป็นอย่างไรตลอด ไม่ว่าพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคเพื่อ ขณะที่ประชาชนมีเสียงเรียกร้องให้ปฏิรูปการ เกือบ 3 ปีที่ผ่านมา บ้านเมืองถูกเผาไป 2 ไทยเป็นรัฐบาลเรื่องจึงไม่จบ ไม่สงบ และไม่มี เมืองมาก เขาจะบริหารประเทศไปโดยไม่รับ ฟังเสียงเรียกร้องของประชาชนได้หรือไม่ ครั้งและคนเผาบ้านเผาเมืองก็ถูกปล่อยออกมา วันปรองดอง ในทางกลับกัน ถ้าเราไม่กล้าทีจ่ ะเรียกร้อง โดยมาตรการและนโยบายของรัฐบาล แล้วทางไหนคือทางออกของประเทศไทย การที่ประชาชนจำนวนมากยังไม่ได้ตัด ข้อเสนอโหวตโนของพันธมิตรฯ เป็นทางออก ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในบ้านเมือง และคิด สินใจว่าจะเลือกใคร คนกลุม่ นีเ้ ป็นคนกลุม่ ใหญ่ หรือไม่ และเมื่อโหวตโนไม่ได้มีผลในทางกฎ ไปว่าโหวตโนจะสูญเปล่ายอมจำนนอยู่กับระ เมื่อเทียบกับกลุ่มที่จงรักภักดีต่อพรรคการเมือง หมายคะแนนโหวตโนจะเป็นคะแนนทีส่ ญ ู เปล่า บอบการเมืองที่เป็นอยู่ ถามว่าเราจะรอให้นัก การเมืองเปลี่ยนแปลงตัวเอง และสร้างระบบ คนเสื้อแดงส่วนใหญ่นั้นเลือกพรรคเพื่อไทยแน่ หรือไม่ เช่ น เดี ย วกั บ บรรดาพ่ อ ยกแม่ ย กพรรค ก่อนจะตอบคำถามนี้เราต้องถามตัวเอง การเมืองที่ป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน และ

จะโหวตโนกันไปเพื่ออะไร

สร้างระบบริหารประเทศที่มีประสิทธิภาพขึ้น มาหรือไม่ และถ้าเป็นเช่นนั้นหน้าที่ของประชาชน ในระบอบประชาธิปไตย ก็จะมีเพียงการออก ไปเลือกตั้ง 4 ปีครั้งหนึ่งใช่หรือไม่เมื่อได้รับ การเลือกตั้งแล้วเราก็ยอมที่จะให้นักการเมือง บริหารประเทศอย่างไรก็ได้ใช่หรือไม่ เราจะ ยอมเป็ น พลเมื อ งของประเทศที่ เ ดิ น ไปตาม ระบอบและระบบอย่างเชื่องๆ หรือเราคิดว่าเรา ควรจะมี ส่ ว นในการกำหนดชะตากรรมของ บ้านเมืองด้วยตัวเราเอง การออกมาเรียกร้องเพื่อให้เกิดการเปลี่ยน แปลงในบ้านเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตย นั้ น เป็ น เพี ย งภาระหน้ า ที่ ข องพั น ธมิ ต รฯหรื อ ควรจะเป็นของคนไทยทุกคน เราต้องตอบตัวเองให้ได้ว่าการทุจริตคอร์ รัปชันของนักการเมืองนั้น มันมีผลกระทบต่อ ประชาชนทีเ่ ป็นพันธมิตรฯ เท่านัน้ หรือ คำตอบ ย่ อ มไม่ ใ ช่ เมื่ อ เป็ น เช่ น นั้ น เราจะยอมให้ บ้านเมืองเป็นขุมทรัพย์ที่นักการเมืองผลัดกัน เข้าไปหาผลประโยชน์เท่านั้นหรือ ทำไมเราไม่ลุกขึ้นมาพร้อมที่จะร่วมกัน สร้างกติกาของประเทศขึน้ มาใหม่เพือ่ หยุดวิกฤต ของบ้านเมือง เราต้องถามตัวเองซิครับว่า ปัญหาของ บ้านเมืองทุกวันนี้ ที่ประชาชนแบ่งฝักแบ่งฝ่าย นัน้ มาจากปัญหาของนักการเมืองหรือของประ ชาชน ถ้านักการเมืองไม่โกงบ้านโกงเมืองจะ เกิดวิกฤตการณ์การแบ่งสีเสื้ออย่างทุกวันนี้ไหม เราจะยอมจำนนต่อนักการเมืองด้วยการ ทำหน้าทีเ่ ข้าคูหากาบัตรเลือกพรรคใดพรรคหนึง่ หรือคนใดคนหนึ่ง หรือจะเข้าคูหาไปกาช่อง “ไม่ประสงค์จะเลือกใคร”เพื่อบอกพวกเขาว่าเรา ต้องการการเปลี่ยนแปลง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 10


ความคิดที่แตกต่างสู่ความสำเร็จ นักลงทุนนัน้ มีหลายประเภทนะคะ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นนักลงทุนแล้วก็ต้องยอมรับว่าเป็นผู้ที่มี ความกล้าเสี่ยง เสี่ยงในเรื่องของเงินทอง กล้า คิดกล้าตัดสินใจบางคนนั้นชอบที่จะทำงานประ จำ เพราะรู้สึกว่าการทำงานประจำนั้นเป็นสิ่งที่ เราอาจจะตั้งใจตั้งแต่เรายังเด็กว่า อืม โตขึ้นนะ เราอยากจะมีอาชีพนี้ ทำวิชาชีพนี้แล้วเมื่อเรียน จบก็ได้ทำงานสมใจเป็นที่ภาคภูมิใจของทั้งตัว เราเองและพ่อแม่พี่น้อง อันนี้ก็ต้องยอมรับนะ คะว่าผูท้ ท่ี ำงานประจำนัน้ มีความอดทนและวินยั ในตนเองสูง และต้องมีความขยันด้วยเพือ่ อนาคต ที่ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป บางคนนั้นก็ มีความใฝ่ฝันของตนเองว่า อืม วันนึงนะ เรา ต้องมีกิจการเป็นของตัวเองให้ได้ เราต้องเป็น เจ้าของธุรกิจให้ได้อะไรแบบนี้ นี้ก็เป็นอีกเรื่อง ที่ไม่ง่ายเลย ถึงแม้บางคนอาจจะมีเงินมากมาย มหาศาลแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถทำกำไรในธุรกิจ ได้ เพราะคำว่าธุรกิจนั้นประกอบไปด้วยหลาย สิ่งหลายอย่างมากมายทีเดียวทั้งเรื่องบริหารการ จัดการ เรื่องคนเรื่องเงินและคู่แข่งและอีกมาก มายหลายด้าน เจ้าของธุรกิจต้องมีความสามารถ หลายด้านเพราะต้องดูแลทุกด้าน เคยคิดบ้าง ไหมคะว่าแล้วสำหรับนักลงทุนที่ประสบความ สำเร็จหล่ะเค้าทำได้อย่างไร งานก็ไม่ต้องทำ เงินก็เข้ามาตลอด ร่ำรวยมั่งคั่งมีทรัพย์สินมาก มาย เป็นแบบนีจ้ ริงๆรึเปล่า ทำไมถึงโชคดีแบบ นี้ ซึ่งถ้าจะพูดว่าคนนี้โชคดีมากเลยซื้ออะไรก็

Bussiness

ขึน้ มีเงินมากมายงานก็ไม่คอ่ ยต้องทำเงินก็ไม่คอ่ ย ต้องเก็บ เรย่าว่าอาจจะไม่ถูกต้องเสมอไปนะ คะ เพราะคนที่ล้มเหลวในการลงทุนก็มี เพียง แต่คนล้มเหลวอาจจะไม่ได้ออกมาพูด ส่วนคน ที่ประสบความสำเร็จนั้นก็ต้องถือว่าแต่ละครั้ง ที่ทำการลงทุนนั้นได้วางแผนอย่างชาญฉลาด แล้ว ต้องเรียกว่าสามารถวางแผนการเงินได้ดี แถมติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุนและการ ผั น แปรของเศรษฐกิ จ อยู่ เ สมอ นั่ น แหล่ ะ ค่ ะ งานเค้าแหล่ะ วันนี้เรย่าอยากนำข้อคิดย่อยย่อยของนัก ลงทุนที่ประสบความสำเร็จมาแจกแจงให้ดูนะ คะว่ามีความคิดใดบ้างที่แตกต่างจากคนทั่วไป ตัวอย่างเช่น งานที่ดีนำพามาซึ่งความสำเร็จ ในสายตาของนักลงทุนนั้น งานที่ดีไม่ใช่ไม่ดี แต่ไม่ได้นำพามาซึ่งความสำเร็จทุกอย่าง นัก ลงทุนมีงานทำก็เพื่อให้มีเงินมาหมุน ช่วยเรื่อง สภาพคล่องในชีวิตประจำวันในขณะที่อีกด้าน หนึ่งก็ค่อยๆลงทุนไปด้วยที่ละเล็กทีละน้อย ตั้งแต่เริ่มซื้อบ้านหลังแรก จนวันหนึ่งมีบ้าน หลายหลังให้เช่า เมือ่ แก่ตวั ลงไปก็ไม่ตอ้ งทำงาน แล้วแต่ก็ยังมีเงินหมุนมาใช้ได้เรื่อยๆไม่ขาดสาย ออมเงินทำให้มีเงินมาก นักลงทุนคิดคล้ายกันกับคนทัว่ ไป จะต่างก็ ตรงที่ว่าออมเพื่อเอาไปลงทุน ไม่ได้ออมเพื่อ ให้ร่ำรวยจากดอกเบี้ยเงินออมตรงนั้น ออมเพื่อ วันนึงจะซื้ออสังหาริมทรัพย์ได้ ออมเพื่อการ เริ่มต้นของการลงทุน และเมื่อพอมีเงินเก็บก็จะ มีเงินลงทุน เมื่อมีเงินลงทุนก็จะมีเงินไปต่อเงิน หรือที่เค้าเรียกว่าเงินต่อเนนั่นแหล่ะค่ะ เมื่อเริ่ม มีบ้านหลังที่หนึ่งให้เช่า จะซื้อหลังที่สองและ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 11

สามก็จะไม่ยากอะไรแล้วหล่ะค่ะ แย่จังที่มีหนี้ หนี้สิน พูดคำนี้แล้วไม่มีใครอยากให้มัน มาอยู่ใกล้ๆเลยนะคะ ว้าใครกันหล่ะที่อยากมี หนี้ แต่หนี้นั้นมีหลายประเภทนะคะ มีทั้งหนี้ดี และหนี้เสีย หนี้ดีก็คือหนี้ที่ใช้ลดหย่อนภาษีได้ หนี้เสียก็คือหนี้ที่หยิบยืมเค้ามาเพื่อซื้อของที่มี ค่าเสื่อม และเสื่อมลงทุกวันทุกวัน อย่างเช่น รถยนต์ ซื้ อ มาวั น นี้ เ ท่ า นี้ พ รุ่ ง นี้ ร าคาตกแล้ ว เป็นหนี้ที่ไม่ก่อเกิดรายได้ (เป็นภาษาบัญชีเกิน ไปไหม) นักธุรกิจชอบมีหนี้นะคะแต่เป็นหนี้ดี หนี้ที่กู้ยืมมาเพื่อสร้างรายได้เราให้มากขึ้น และ ยังใช้ลดหย่อนภาษีได้ด้วย หมดกำลังใจเมื่อล้มเหลว นักลงทุนใช้ความล้มเหลวเป็นบทเรียน ไม่มีเศรษฐีคนไหนที่ไม่ล้มเหลวนะคะ เค้าคิด บวกค่ะ คือไม่ท้อแท้ เมื่อขาดทุนเรื่องหุ้นเค้าก็ จะดูว่าหุ้นตกเพราะอะไร เหตุใดเราถึงขาดทุน ปัจจัยอะไรในครัง้ นีท้ ที่ ำให้เราขาดทุน และครั้ง ต่อไปจะแก้ไขได้อย่างไร เราตัดสินใจผิดอย่างไร ในครั้งนี้และไม่ให้ผิดอีกครั้งต้องทำอะไรบ้าง หากมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ก็เหมือนเวลา เราทำงานนะคะ ผิดเป็นครูต้องคิดแบบนี้เสมอ จะรวยได้ก็ต้องมีเงินเยอะๆ ไม่จริงมั้งคะ นะเท่าที่ดูแล้วคนส่วนใหญ่ อาจคิดว่าคนรวยคือคนมีเงิน ต้องมีเงินเยอะๆ ถึงจะรวย หรือคนทั่วไปอาจคิดว่า Money กับ Wealthy คื อ อั น เดี ย วกั น จริ ง ๆแล้ ว คนที่ Wealthy นั้นคือคนที่เป็นอิสระทางการเงินนะ คะ มีชวี ติ ทีส่ มบูรณ์เพรียบพร้อมนะคะ มีความ มั่งคั่ง แต่อาจจะไม่ใช่คนที่มีเงินเยอะที่สุดนะ คะ พูดตอนนี้หลายๆท่านอาจจะไม่เข้าใจ หาก

วันนึงเรามีอิสระทางการเงินไม่ต้องทำงานหนัก มีเวลาให้ครอบครัวและดูแลสุขภาพตัวเองแถม ยังมีเงินเข้ามาด้วย นี่แหล่ะค่ะคือผลสำเร็จของ การลงทุนอย่างแท้จริง มันอยู่ตรงนี้ค่ะ ไม่ได้ อยู่ที่เงินนะคะ การทีจ่ ะมีชวี ติ อย่างสมบูรณ์แบบนัน้ ต้อง ประกอบไปด้วยหลายอย่างนะคะ เริ่มต้นจาก การทำงานที่ดีและการวางแผนอย่างชาญฉลาด เราทำงานเพื่อมีเงินมาลงทุนนะคะ และเราก็ ลงทุนเพื่อที่ว่าในอนาคตเราไม่ต้องทำแต่งาน เท่านั้นถึงจะได้เงินมา เราจะได้มีเวลาอยู่กับ ครอบครัวเยอะๆ หากเรามีธุรกิจมาก่อนก็ไม่ ต้องมาปวดหัวอยู่กับธุรกิจต่อไป คือถ้าธุรกิจ ล้มเราก็ยังอยู่ได้ ความคิดต้องกว้างไกลนะคะ หากคิดจะเป็นนักลงทุนแล้ว ต้องมีความคิดกว้าง ไกลต้องรู้จักศึกษาและวางแผนชีวิตอย่างชาญ ฉลาดค่ะ จะวางแผนอย่างไรให้ดี เรย่าขอทิ้งไว้ เป็นปริศนานะคะ แล้วจะมาเฉลยให้ฟังวันหลัง กันนะคะ เพราะวันนี้หมดเวลาแล้ว วันนี้ถึงแม้ เรย่าจะเขียนเรื่องเงินทองและความร่ำรวยแต่สิ่ง ที่สำคัญที่สุดที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ผู้อ่านทุก ท่านนั้น นั่นก็คือ คิดดี ทำดี พูดดี เพราะหาก มีการวางแผนการเงินที่ดีแต่ไม่คิดดี สิ่งที่มีก็จะ ไม่มีประโยชน์เพราะผู้คิดไม่ดีนั้นวันหนึ่งความ ยิ่งใหญ่ร่ำรวยนี้ก็จะหมดไป สิ่งสำคัญที่สุดคือ การทำความดีนะคะ ความดีอยู่ทนและอยู่นาน และจะพาลให้เราได้ดีไปในทุกๆด้านของชีวิต ค่ะ วันนี้เรย่าขอลาไปก่อนค่ะ สวัสดี......เรย่า Super Smart Plans Financial & Accounting Email : info@supersmartplans.com Tel : 02-80931683


“อีก 2

กกต.สรุ ป ยอดผู ส ้ มั ค ร ส.ส. เดือนพ่อจะเดินให้ดู” แบ่งเขต ปชป.-พท.ส่งครบ 375 เขต

ต่อจากหน้า 3 พระดำรัสของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ ในประโยคที่ว่า“รับสั่ง กับข้าพเจ้าด้วยว่า อีกประมาณ 2 เดือนพ่อจะ เดินให้ดู” กลายเป็นประโยคที่ยังความปลื้มปิติให้ กับพสกนิกรชาวไทยอย่างหาที่สุดมิได้และเชื่อ เป็นอย่างยิง่ ว่านับจากนีไ้ ปอีกประมาณ 2 เดือน พสกนิกรชาวไทยจะได้เห็นมหาราชผู้เป็นที่รัก ยิง่ เสด็จพระราชดำเนินด้วยพระองค์ ซึง่ นัน่ หมาย ถึงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงมีพระ พลามัยที่แข็งแรง ไม่มีห้วงเวลาไหนที่คนไทยจะมีความสุข ไปมากกว่านี้อีกแล้ว และถัดจากนั้นเพียงแค่ 2 วันคือ ในวันที่ 24 พฤษภาคม ความปีติสุข ของคนไทยก็พุ่งสูงขึ้นอีกครั้ง เมื่อพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฉลองพระองค์เชิ้ตแขน สั้นสีชมพู ลายกระต่าย พระสนับเพลาสีกากี รองพระบาทสีดำ เสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติ โรง พยาบาลศิรริ าช ไปยังท่าน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ ศิริราช ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงพยาบาลศิริ ราช เพื่อทอดพระเนตรระดับน้ำในแม่น้ำเจ้า พระยา สร้างความปลื้มปีติแก่ประชาชนที่ได้มี โอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นอย่างยิ่ง หัวใจของคนไทยทั้งประเทศพองโตเมื่อ

เห็นว่า พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว มี พ ระ พลานามัยและพระพักตร์ที่แจ่มใสมากขึ้นเป็น ลำดับภายหลังจากทีค่ ณะแพทย์ได้ถวายการรักษา เนื่องจากตรวจพบว่าพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระ สมองมากกว่าปกติซึ่งอาจเป็นเหตุให้ทรงพระ ดำเนินไม่มั่นคง ด้วยการใส่สายระบายน้ำไข สันหลังจากช่องพระสันหลังบริเวณบัน้ พระองค์ หรือบั้นเอวเข้าสู่เข้าพระนาภีหรือช่องท้องเมื่อ วันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมา “อีก 2 เดือน พ่อจะเดินให้ดู” ประโยค สั้นๆจากพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี รวม ทั้ง“พระพักตร์ที่แจ่มใส”ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั ในการเสด็จพระราชพระราชดำเนิน ครั้งนั้น เสมือนน้ำอมฤตที่ทำให้ปวงประชาชาว ไทยผู้มีหัวใจที่จงรักภักดีกลับมามีความอิ่มเอิบ อีกครั้งในการเฝ้ารอพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รัก ยิง่ กลับมามีพระพลามัยทีแ่ ข็งแรงและเป็นมิง่ ขวัญ ของ “ลูกๆ ทั้งแผ่นดิน” สืบไป ทีฆายุโกโหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน พระพุทธเจ้าข้า

กกต.เผย 6 พรรค สมัคร

ส.ส.บัญชีรายชื่อ ครบ 125 คน วันพฤหัสบดี ที่ 19 พ.ค. 2554 อาคาร กีฬาเวสน์ 2, 19 พ.ค. - กกต.สรุปผลครึ่งวัน แรกของการสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มี ทั้งหมด 26 พรรคการเมืองมาสมัคร และมี 6 พรรคการเมืองที่สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ครบ 125 คน บรรยากาศการรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชี รายชื่อวันแรกวันนี้โดยผู้สนับสนุนพรรคการ เมืองต่าง ๆ ได้ไปจับของพื้นที่บริเวณประตูรั้ว หน้ า สนามกี ฬ าไทย-ญี่ปุ่ น ดินแดงกัน ตั้ง แต่ เช้ามืด โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจดูแลรักษาความ ปลอดภัยเข้มงวด โดยหลังจากจับหมายเลขเสร็จ

แล้วแต่ละพรรคต่างแยกย้ายกันกลับ ขณะที่ กกต.สรุปผลครึ่งวันแรกของการ สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มีทั้งหมด 26 พรรคการเมืองมาสมัคร และมี 6 พรรคการเมือง ที่สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อครบ 125 คน ซึ่งได้แก่ พรรคเพื่อไทย, ชาติพัฒนา, เพื่อ แผ่นดิน, ประชาธิปัตย์, กิจสังคม, ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา ส่วนปัญหาของพรรคการเมืองใหม่นั้น ประธาน กกต. เตรียมนำเข้าพิจารณาในที่ประ ชุมกกต. หากผลชี้ว่าพรรคการเมืองใหม่ขาด คุณสมบัติ ก็ต้องเว้นหมายเลข 20 ไว้และคืน

วันที่ 30 พ.ค. นายสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงยอดการเปิดรับสมัครส.ส.แบบแบ่ง เขตเลือกตั้งทั่วประเทศ 375 เขตในระหว่างวัน ที่ 24-28 พ.ค.ว่ามีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครรับ เลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขตจำนวน 34 พรรค มี จำนวนทั้งสิ้น 2,422 คนทั่วประเทศ ประกอบ ด้วย พรรคเพื่อไทย 375 คน พรรคชาติพัฒนา เพื่อแผ่นดิน 288 คนพรรคประชาธิปไตยใหม่ 4 คน พรรคประชากรไทย 15 คนพรรคพลัง ชล 11 คน พรรคประชาธรรม 19 คน พรรค ดำรงไทย 15 คน พรรคพลังมวลชน 16 คน พรรคประชาธิปตั ย์ 375 คน พรรคไทยพอเพียง 7 คน พรรครักษ์สนั ติ 107 คน พรรคไทยเป็น สุข 10 คน พรรคกิจสังคม 79 คน พรรคไทย เป็นไท 12 คน พรรคภูมใิ จไทย 188 คนพรรค

สุทธิพล ทวีชัยการ เงินผู้สมัคร สำหรับความคืบหน้าเรื่องค่าใช้จ่าย พรรคการเมือง วันนี้จะได้ข้อสรุป คาดว่าจะเป็นไปตาม ที่พรรคการเมืองเสนอซึ่งคงไว้ที่ 1,500,000 ล้าน ขณะเดียวกันพอใจบรรยากาศการรับสมัคร ทีเ่ ป็นไปอย่างเรียบร้อยเชือ่ จะไม่มปี ญ ั หาไปจนถึง วันรับสมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต วันที่ 24 พฤษภาคมหลังจากครบกำหนด วันปิดรับสมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ สำนักงาน คณะกรรม การการเลือกตัง้ ได้สรุปรายชือ่ ผูส้ มัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ หมายเลข ชื่อพรรค จำนวนผู้สมัครวันที่สมัคร 1 เพื่อไทย 125 19 พ.ค. 54 2 ชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน 125 19 พ.ค. 54 3 ประชาธิปไตยใหม่ 006 19 พ.ค. 54 4 ประชากรไทย 013 19 พ.ค. 54 5 รักประเทศไทย 011 19 พ.ค. 54 6 พลังชล 018 19 พ.ค. 54 7 ประชาธรรม 025 19 พ.ค. 54 8 ดำรงไทย 013 19 พ.ค. 54 9 พลังมวลชน 008 19 พ.ค. 54 10 ประชาธิปัตย์ 125 19 พ.ค. 54 11 ไทนพอเพียง 003 19 พ.ค. 54 12 รักษ์สันติ 064 19 พ.ค. 54 13 ไทยเป็นสุข 005 19 พ.ค. 54 14 กิจสังคม 125 19 พ.ค. 54 15 ไทยเป็นไท 010 19 พ.ค. 54

แทนคุณแผ่นดิน 15 คน พรรคเพื่อฟ้าดิน 158 คนพรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย 38 คนพรรคการเมืองใหม่ 17 คน พรรคชาติไทย พัฒนา 154 คน พรรคเสรีนิยม 12 คน พรรค ชาติสามัคคี 10 คน พรรคมาตุภูมิ 47 คน พรรคชีวิตที่ดีกว่า 2 คน พรรคพลังสังคม 3 คน พรรคเพือ่ ประชาชนไทย 5 คนพรรคประชา สันติ 30 คน พรรคความหวังใหม่ 185 คน พรรคพลังคนกีฬา 128 คน พรรคพลังชาวนา ไทย 3 คน พรรคไทยสร้างสรรค์ 1 คน พรรค เพื่อนเกษตรไทย 90 คนพรรคอนาคตไทย 1 คน และพรรคสยาม 2 คน นายสุทธิพล กล่าวว่าส่วนจังหวัดที่มีผู้ สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขตมากที่สุดคือ กทม. มี ผู้สมัครจำนวน 311 คน รองลงมาจ.นครราช สีมา จำนวน 109 คน และจ.ขอนแก่น 98 คนโดยรายชื่อของผู้สมัครทั้ง 2 ระบบขณะนี้ อยู่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบคุ ณ สมบั ติ ว่ า มี ค รบ ถ้วนหรือไม่จากนั้นจึงประกาศรายชื่อเป็นผู้ลง สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป นายสุทธิพล กล่าวว่าทัง้ นีม้ พี รรคการเมือง ที่ ส่ ง ผู้ ส มั ค รส.ส.แบบบั ญ ชี ร ายชื่ อ แต่ ไ ม่ ส่ ง ผู้ สมัครส.ส.แบบแบ่งเขต 8 พรรค ประกอบด้วย หมายเลข 5 พรรครักประเทศไทยหมายเลข 24 พรรคบำรุงเมือง หมายเลข 25 พรรคกสิกร ไทย หมายเลข 30 พรรคมหาชน หมายเลข 31พรรคประชาชนชาวไทย หมายเลข 32 พรรค รักแผ่นดินหมายเลข 35 พรรคอาสามาตุภูมิ และหมายเลข 40 พรรคมหารัฐพัฒนา 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ภูมิใจไทย 125 19 พ.ค. 54 แทนคุนแผ่นดิน 032 19 พ.ค. 54 เพื่อฟ้าดิน 001 19 พ.ค. 54 เครือข่ายชาวนาแห่ง ประเทศไทย 030 19 พ.ค. 54 การเมืองใหม่ 024 19 พ.ค. 54 ชาติไทยพัฒนา 125 19 พ.ค. 54 เสรีนิยม 008 19 พ.ค. 54 ชาติสามัคคี 009 19 พ.ค. 54 บำรุงเมือง 014 19 พ.ค. 54 กสิกรไทย 002 19 พ.ค. 54 มาตุภูมิ 040 19 พ.ค. 54 ชีวิตที่ดีกว่า 004 19 พ.ค. 54 พลังสังคมไทย 005 19 พ.ค. 54 เพื่อประชาชนไทย 004 19 พ.ค. 54 มหาชน 006 19 พ.ค. 54 ประชาชนชาวไทย 005 21 พ.ค. 54 รักแผ่นดิน 001 23 พ.ค. 54 ประชาสันติ 034 23 พ.ค. 54 ความหวังใหม่ 125 23 พ.ค. 54 อาสามาตุภูมิ 003 23 พ.ค. 54 พลังคนกีฬา 103 23 พ.ค. 54 พลังชาวนาไทย 005 23 พ.ค. 54 ไทยสร้างสรรค์ 004 23 พ.ค. 54 เพื่อนเกษตรไทย 023 23 พ.ค. 54 มหารัฐพัฒนา 002 23 พ.ค. 54 รวม1,410

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 12


การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ

(Party-list proportional representation)

ส่วนพรรคการเมืองทีส่ ง่ ผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง แต่ไม่ส่งผู้สมัครรับ เลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ มี 2 พรรค คือ พรรคอนาคตไทย หมายเลข 41 ส่งผู้สมัคร 2 คนที่ จ.ชุมพร เขต 1 และเขต 2 และพรรค สยาม หมายเลข 41 ส่งผู้สมัคร 1 คนที่ จ. ปทุมธานี เขต 2 นายสุทธิพลกล่าวว่า นอกจากนี้ ในวันที่ 2 มิถุนายนนี้จะเป็นวันสุดท้ายของการยื่นลง

ทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดดังนั้น หากผูม้ สี ทิ ธิเลือกตัง้ ทีม่ คี วามประสงค์จะใช้สทิ ธิ เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตจังหวัดในวันที่ 26 พฤษภาคมให้รีบยื่นลงทะเบียนขอใช้สิทธิได้ หลายช่องทางคือ ยื่นด้วยตนเอง ทำหนังสือ มอบหมายให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งดำเนินการแทน หรือ ส่งทางไปรษณีย์ ซึง่ สามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่ www.ect.go.th หรือ โทรสาย ด่วน 1171

ผู้สมัครเมืองนนท์กลัวเท่งทึง ก่อน-แห่ลง “โลง” แก้เคล็ด! ซึ่งหลังจากได้ทำบุญถวายสังฆทานแล้ว ทีมข่าวอาชญากรรมเอเอสทีวี วันที่ 1 มิ.ย. เมื่อเวลา 09.00 น.กลุ่มผู้สมัคร ส.ส. กลุ่มผู้ส มั ค รทั้ ง หมดได้ ร่ ว มกั น ทำบุ ญ บริ จ าค นนทบุรี พรรคเพื่อไทย 5 คนประกอบไปด้วย โลงศพยากไร้กับทางวัดด้วยต่อมานายฉลอง นายนิทัศน์ ศรีนนท์ ผู้สมัครเขต 1 นายอุดม เรี่ยวแรง ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรีเขต 6 พร้อม เดช รัตนเสถียร ผู้สมัครเขต 2 นางวไลพร ด้ ว ยนางวไลพรอั จ ฉริ ย ะประสิ ท ธิ์ ผู้ ส มั ค ร อัจฉริยะประสิทธิ์ ผู้สมัครเขต 3 นายมนตรี ส.ส.เขต 3 เพียง 2 คนได้ลงไปนอนในโลง ตั้งเจริญถาวร ผู้สมัครเขต 4 และนายฉลอง ศพเพื่อทำพิธีเสริมดวงแก้เคล็ดโดยมีพระสงฆ์ เรี่ยวแรง อดีต ส.ส.คนดังที่หันมาลงสมัครใน ของวัดเป็นผู้ทำพิธีให้จากนั้นทั้งหมดจึงเดินไป พื้นที่เขต 6 ส่วนนายวิเชียร เจริญนนทสิทธิ์ ผู้ ทำบุญปิดทองกราบสักการะรูปเหมือนพระครู สมัครส.ส.เขต 5 ไม่ได้รว่ มเดินทางมาเนือ่ งจาก ปิยนนทคุณหรือหลวงปู่แย้มเกจิชื่อดังของวัด ติดธุระ ได้เดินทางมาที่วัดตะเคียน หมู่ 4 ต. ตะเคียนพร้อมกับอธิษฐานขอพรให้ประสบความ บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี เพื่อกราบ อ่านต่อหน้า 14 ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัดและกราบ สักการะพระครูปิยนนทคุณ หรือ หลวงปู่แย้มปราณี เกจิอาจารย์ชื่อ ดังต้นตำรับเครื่องรางของขลังเสือ ปืนแตกที่กำลังโด่งดังในขณะนี้ เมื่ อ มาถึ ง วั ด กลุ่ ม ผู้ ส มั ค ร ทัง้ หมดได้เดินทางเข้าไปถวายสังฆ ทานกับพระสงฆ์ในวัดท่ามกลาง ความสนใจของชาวบ้านที่เดินทาง มาทำบุญทีว่ ดั แห่งนีเ้ ป็นจำนวนมาก 3 ผู้สมัครลงไปนอนในโลงศพ นัยว่าเพื่อแก้เคล็ด

ผู้สมัครนอนโลงศพแก้เคล็ด โดยเฉพาะ “ฉลอง เรี่ยวแรง” อ้าง นอนในโลงครั้งนี้จะไม่มีการลงไปในในครั้งที่สองอีกเด็ดขาด THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 13

เป็นการเลือกตัง้ สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรระบบหนึง่ ของไทยตามทีบ่ ญ ั ญัตไิ ว้ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 นอกจากระบบแบ่งเขต โดยผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนเลือกบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งที่พรรคการเมืองจัดทำขึ้น โดยเลือก บัญชีรายชื่อใดบัญชีรายชื่อหนึ่งเพียงบัญชีเดียว โดยถือเขตประเทศเป็นเขตเลือกตั้ง ในการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งพรรคการเมืองต้องจัดทำบัญชีพรรคการเมือง ละ 1 บัญชี ไม่เกินบัญชีละ 125 คน โดยมีหลักเกณฑ์ตามลำดับ ดังนี้ บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองต้องประกอบด้วยรายชื่อ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากภูมิภาคต่าง ๆ อย่างเป็นธรรม ในการที่พรรคการเมืองจะเสนอรายชื่อ บุคคลใดต้องได้รับความยินยอมเป็นหลักฐานโดยชัดแจ้งจากบุคคลนั้น และบุคคลดังกล่าวต้อง เป็นสมาชิกของพรรคการเมืองที่จะเสนอรายชื่อเพียงพรรคเดียว ต้องจัดทำบัญชีรายชื่อตามแบบ ที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดโดยให้จัดเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัครตามลำดับหมายเลขไม่ เกินจำนวน125 คน การสมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคการเมืองหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากหัวหน้าพรรคการเมือง ต้องยืน่ บัญชีรายชือ่ ผูส้ มัครทีพ่ รรคการเมืองจัดทำขึน้ ต่อคณะกรรมการ การเลือกตั้งตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งหนังสือยินยอมของผู้สมัคร และเงินค่าธรรมเนียม การสมัครคนละ 10,000 บาท และมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนตามที่คณะกรรมการการ เลือกตั้งกำหนดการคำนวณหาผู้ได้รับเลือกตั้งในกรณีของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบบัญชีรายชือ่ จะคำนวณจากสัดส่วนผูส้ มัครรับเลือกตัง้ ทีจ่ ะได้รบั เลือกในแต่ละพรรคการเมือง โดยมีวิธีดังนี้คือ รวมผลการนั บ คะแนนทั้ ง หมดที่ พ รรคการเมื อ งได้ รั บ คะแนนจากบั ญ ชี ร ายชื่ อ ของ พรรคการเมืองนั้น แล้วนำคะแนนจากบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ร้อยละ 5 ของจำนวนคะแนนที่นับได้ทั้งหมดหักออก โดยไม่นำมารวมคำนวณสัดส่วนผู้สมัคร รับเลือกตั้ง นำคะแนนรวมที่เหลือภายหลังจากหักคะแนนแล้วหารด้วย 125 ผลลัพธ์ที่ได้ถือเป็น จำนวนคะแนนเฉลี่ยต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 1 คน ในการคำนวณหาจำนวนสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎรซึ่งแต่ละพรรคการเมืองจะพึงได้รับ ต้องนำคะแนนรวมของบัญชีรายชื่อแต่ละ พรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนร้อยละ 5 ขึ้นไปหารด้วยจำนวนคะแนนเฉลี่ยดังกล่าวแล้ว ผลลัพธ์ที่เป็นจำนวนเต็มที่ได้รับคือจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พรรคการเมืองนั้น ได้รับ โดยเรียงลำดับจากรายชื่อแรกของบัญชีรายชื่อเป็นลำดับไป หากในกรณีที่จำนวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับรวมกันทุกพรรคมีจำนวนไม่ครบ 125 คน พรรคการเมืองที่มีผลลัพธ์ของคะแนนเป็นเศษที่มีจำนวนมากที่สุดจะได้รับจำนวนสมาชิก สภาผู้แทนราษฎรเพิ่มขึ้นอีก 1 คน เรียงตามลำดับจนกว่าจะมีจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่พรรคการเมืองทั้งหมดได้รับรวมกันครบจำนวน 125 คน ทั้งนี้ จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของแต่ละพรรคการเมืองที่จะได้รับตามผลการคำนวณ นั้นจะต้องไม่เกิน จำนวนตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองนั้นได้จัดทำขึ้น ตัวอย่างการคิดคะแนนจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้กำหนดสมมุติว่าเท่ากับ 60 ล้านคน (60 ล้านคะแนน) พรรค ก. , ข. , ค. , ง. , จ. , ช. ลงสมัครรับเลือกตั้งในระบอบบัญชีรายชื่อผลออกมาเป็นดังนี้ พรรค ก. ได้ 20 ล้านคะแนน พรรค ข. ได้ 15 ล้านคะแนน พรรค ค. ได้ 12 ล้านคะแนน พรรค ง. ได้ 10 ล้านคะแนน พรรค จ. ได้ 2 ล้านคะแนน พรรค ช. ได้ 1 ล้านคะแนน จำนวนร้อยละ 5 ของคะแนนทั้งหมดจะเป็น 3 ล้านคะแนน เพราะฉะนั้นคะแนนของ พรรค จ. และ พรรค ช. จะไม่ถูกนำมาคิดสัดส่วนสส.เพราะคะแนนไม่ถึงร้อยละ 5 ฉะนั้นคะแนนของ 4 พรรคที่เหลือจะรวมกันได้ 57 ล้านคะแนน จะต้องนำคะแนนมา หาร 125 จะได้เท่ากับ 4 แสน 5 หมื่น 6 พันคะแนน เราจะต้องเอา 456,000 มาหารกับ คะแนนทั้งหมดของแต่ละพรรค ซึ่งถ้าคะแนนถึง 456,000 ก็จะได้สส.อย่างน้อย 1 คน ( จำนวนที่คิดได้นี้จะปัดเศษทั้งหมด เพื่อดูก่อนว่าจะได้สส.ครบ 125 คนหรือไม่) พรรค ก. ได้สส. 44 คน เศษ 85964 พรรค ข. ได้สส. 33 คน เศษ 89473 พรรค ค. ได้สส. 26 คน เศษ 31578 พรรค ง. ได้สส. 22 คน เศษ 92982 รวมแล้วจะได้สส. 125 คน ปัดเศษต่ำสุดออกไป


พธม.สงขลาร้อง “We Love Thailand We are Vote No” สื่อสารต่างชาติ รณรงค์ร่อนใบปลิวกลางเมืองหาดใหญ่ เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 29 พ.ค.ที่ บริ เ วณสี่ แ ยกย่ า นธุ ร กิ จ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 ใจกลางเมืองหาดใหญ่กลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยจังหวัดสงขลา ออกมาร่วม รณรงค์แจกใบปลิว และธงสัญลักษณ์ “Vote No” ให้กบั ประชาชนและนักท่องเทีย่ วทีส่ ญ ั จร และเดินผ่านไปมาพร้อมกับส่งเสียงร้อง We Love Thailand We are Vote No เพือ่ สือ่ สาร

ให้นกั ท่องเทีย่ วทัง้ ชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ ทีม่ ายืนมุงดูได้เข้าใจด้วยพร้อมกับช่วยกันอธิบาย ให้คนที่ไม่เข้าใจได้ฟัง หลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาให้ร่วมกันนำ ป้ายไวนิล อย่าปล่อยให้สตั ว์เข้าสภา ขนาดใหญ่ ติดตรงสี่แยกดังกล่าว ทัง้ นี้ ในวันที่ 9 มิถนุ ายน ทีจ่ ะถึงนีก้ ลุม่ พันธมิตรฯสงขลาได้นัดรวมตัวกันอีกครั้งเพื่อ ร่วมกันเดินรณรงค์แจกใบปลิว โหวตโน ใน

ย่านเศรษฐกิจกลางเมืองหาดใหญ่ โดยนั ด กั น รวมตั ว กั น ที่ หน้ า ศู น ย์ข่ า วเอ เอสทีวีผู้จัดการ หาดใหญ่ เวลา 10.00 น.และ เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมเวทีการเมืองภาค ประชาชนในหัวข้อ “ทำไมต้องโหวตโน โหวต โนแล้วจะได้อะไร” ในวันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่ เวลา 12.30 น.เป็นต้นไป ที่ห้องนามพิพัฒน์ โรงแรมเอเชี่ยน ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 พบกับ วิทยากรจากส่วนกลาง นายพิภพ ธงไชย แกน นำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย นาย ชัชวาล ชาติสุทธิชัย และนายสุมิตร นวลมณี คณะทำงานพันธมิตรฯสงขลา อย่างไรก็ตาม ประชาชนในพืน้ ทีไ่ ด้ทยอย นำป้ายไวนิล อย่าปล่อยสัตว์เข้าสภา ติดตาม จุดต่างๆ ทัว่ เมืองหาดใหญ่และนำใบปลิวโหวต

โนแจกจ่ายอย่างต่อเนือ่ งจนกว่าจะถึงวันเลือกตัง้ เพือ่ กระตุน้ ให้ประชาชนตืน่ ตัวมากขึน้ หลังจาก คนในพื้นที่สวนใหญ่ยึดติดกับพรรคการเมือง และนักการเมืองที่บริหารประเทศล้มเหลวมา โดยตลอด

ผู้ค้าราชประสงค์สุดทน!! จ่อฟ้องค่าเสียหายแกนนำแดง

พร้อมเล่นงาน จนท.รัฐละเว้นหน้าที่

ผู้สมัครเมืองนนท์กลัวเท่งทึง ก่อน-แห่ลง “โลง” แก้เคล็ด! ต่อจากหน้า 13 สำเร็จในการเลือกตั้งที่จะมาถึง นายฉลองกล่าวว่าด้วยความที่ตนเองเป็น คนนับถือศาสนาพุทธมีความศรัทธาในพระพุทธ ศาสนา และพกพระเครือ่ งห้อยคอเป็นพระหลวง ปู่ช่วงวัดบางแพรกใต้ กับตะกรุดและพระปิด ตาของหลวงปู่เอี่ยม วัดสะพานสูงติดตัวเป็น ประจำ ฉะนัน้ การได้มาทำบุญทีว่ ดั จึงถือเป็นการ ทำบุญแก้เคล็ดเอาฤกษ์เอาชัยในการเลือกตั้งที่ จะมาถึง “ที่ผ่านมาการเมืองในจังหวัดนนทบุรีจะ แบ่งกันเล่นเป็นสนามไปไม่ยงุ่ กัน สนามท้องถิน่ ก็เล่นกันไป สนามใหญ่ก็ไม่ไปยุ่ง แต่ครั้งนี้มี ผูใ้ หญ่ในจังหวัดบางคนคิดว่าตัวเองมีเงินมีอำนาจ แล้วก็หนั มายุง่ กับสนามใหญ่ จนทำให้เกิดความ วุ่นวายไปหมด ทั้งๆ ที่ผู้ใหญ่คนนี้ก็ไม่ได้ลง สนามใหญ่ด้วย แต่แอบส่งคนของตัวเองไป ป่ วนผู้สมัครส.ส.เขตนั้นเขตนี้ จนเกิดความ แตกแยกกันเกือบทั้งจังหวัด ทั้งๆที่ก่อนหน้านี้ การเมืองของจังหวัดนนทบุรีจะถ้อยทีถ้อยอาศัย กันไป ไม่ยุ่งกัน แบ่งสนามกันให้เล่น การทำตัวแบบนี้เหมือนเป็นผู้ใหญ่แล้ว มารังแกเด็ก ไม่น่าภาคภูมิใจ เมื่อการเมืองใน จังหวัดนนทบุรตี อนนีเ้ ป็นแบบนี้ ยุง่ กันไปหมด ต่างคนก็ต่างหาเสียงกันไป ตามวิถีทาง ตาม นโยบายพรรค แต่อย่ามารังแกกันเพราะผมเป็น คนไม่ยอมคนเหมือนกัน แล้ววันนี้ยิ่งมาทำบุญเสริมดวงนอนโลง

ศพแก้เคล็ดแล้วผมก็จะไม่ยอมนอนโลงอีกเป็น ครั้งที่สองเด็ดขาดและผมได้ขอพรกับสิ่งศักดิ์ สิทธิท์ ว่ี ดั แห่งนีเ้ อาไว้แล้วหากได้รบั การเลือกตัง้ กลั บ มาเป็ น ส.ส.อี ก ครั้ ง ก็ จ ะหมั่ น มาทำบุ ญ อุปถัมภ์วัดแห่งนี้ตามกำลังที่มีอยู่” นายฉลอง กล่าว ด้าน นางวไลพร ผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี อีกคนที่ลงไปนอนในโลงศพแก้เคล็ดกล่าวว่า วัดแห่งนี้ตนเองมีความศรัทธาเลื่อมใสเป็นอย่าง มากเพราะเป็นวัดที่อยู่ในเขตเลือกตั้งของตนเอง ด้วยจึงมักเดินทางมาทำบุญทีว่ ดั แห่งนีเ้ ป็นประจำ ซึ่งที่ผ่านมาวัดตะเคียนแห่งนี้ถือเป็นวัดที่มีผู้คน มาทำบุญมาเที่ยวตลาดน้ำในวันเสาร์-อาทิตย์ เป็นจำนวนมาก การได้มาทำบุญในวันนี้ก็เพื่อ ให้เกิดความสบายใจเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ ตัวเองและผู้สมัครทุกคน โดยตนเองขอพรให้ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพื่อจะได้มีโอกาสไป ทำหน้าที่รับใช้ประชาชนในพื้นที่ ขอให้ตน และผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อไทยทุกคนได้รับ ชัยชนะในการเลือกตั้งครั้งนี้แบบยกทีมทั้งคน ทั้งพรรค ผู้ส่อื ข่าวรายงานว่าหลังจากที่กลุ่มผู้สมัคร ส.ส.นนทบุรี พรรคเพือ่ ไทย ทัง้ 5 คนได้ทำบุญ แก้เคล็ด เสริมดวงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังได้ รับแจกวัตถุมงคลเสือปืนแตกของวัดตะเคียนไว้ ติดตัวเป็นเครื่องรางคุ้มครองในช่วงหาเสียงลง สมัครรับเลือกตั้งอีกด้วย

วันที่ 27 พ.ค.กลุม่ เครือข่ายประชาธิปไตย ไม่ละเมิด นำโดยนายชาย ศรีวิกรม์ ได้เปิดเผย ตัวเลขความเสียหายที่ผู้ประกอบการย่านราช ประสงค์สูญเสียรายได้ในรอบหนึ่งปีที่กลุ่มคน เสื้ อ แดงชุ ม นุ ม ที่ สี่ แ ยกราชประสงค์ ตั้ ง แต่ เมษายนถึ ง พฤษภาคม 2553 มี มู ล ค่ า สู ง ถึ ง 11,275 ล้านบาท ความเสียหายไฟไหม้รวมเป็น มูลค่ากว่า 10,000 ล้านบาทและยังมีการชุมนุม ที่สร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องมาทุกเดือน จนถึงปัจจุบนั ส่งผลกระทบต่อพนักงาน 30,661 ราย เฉพาะวันชุมนุมครบรอบ 1 ปีเผาเมือง เมื่อวันที่ 19 พ.ค.ที่ผ่านมาเพียงวันเดียวทำให้ ธุรกิจโรงแรมสูญรายได้ไปแล้วกว่า 11 ล้าน บาทซึง่ ยังไม่นบั รวมความเสียหายกับศูนย์การค้า ในย่านดังกล่าว นายชายกล่าวว่าการชุมนุมปิดถนนปิดสี่ แยกราชประสงค์ในแต่ละครั้งของกลุ่มนปช.

หรือกลุ่มคนเสื้อแดงไม่ได้สร้างความเดือดร้อน ให้แก่ประชาชน พ่อค้าแม่ค้าและผู้สัญจรไปมา เท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบรุนแรงระยะยาวต่อ ธุรกิจ ห้างร้านบริษทั ห้างสรรพสินค้า โรงแรม สร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและภาพ ลักษณ์ของประเทศเรียกว่ากระทบต่อการทำมา หากินของผู้ที่เกี่ยวข้องที่อยู่ในย่านนี้ทุกคนส่ง ผลให้ ป ระเทศไทยต้ อ งสู ญ เสี ยโอกาสในการ แข่งขันกับประเทศคู่แข่งในตลาดโลกเนื่องจาก นักลงทุนต่างชาติไม่เชื่อมั่นในสถานการณ์ “ผลกระทบต่อธุรกิจโรงแรมในย่านราช ประสงค์เฉพาะในวันที่ 19 พ.ค.54 มีโรงแรม 6 แห่งแจ้งตัวเลขความสูญเสียเข้ามา คือ รร. อินเตอร์คอนติเนนตัล รร.โฟร์ซีซั่นส์ รร.อโน มา รร.เรเนซองส์ รร. แกรนด์ไฮแอท เอราวัณ และ รร.เซ็นทารา สรุปตัวเลขเบื้องต้น มีการ แจ้งยกเลิกงานเลีย้ ง สัมมนา จำนวนแขกทัง้ สิน้

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 14


บึ้ม !ก่อกวนพันธมิตรฯ สาหัส 1- จยย.พัง1คัน วั น ที่ 31พ.ค.เมื่ อ เวลา ประมาณ 22.40น.ได้ เ กิ ด เหตุ คนร้ายโยนวัตถุระเบิดบริเวณสะ พานมั ฆ วานรั ง สรรค์ ห ลั ง เวที ปราศรัยของพันธมิตรประชาชน เพื่ อ ประชาธิ ป ไตยซึ่ ง กำลั ง รอ เจ้าหน้าทีพ่ สิ จู น์วา่ เป็นระเบิดชนิด ใด เบื้องต้นทางเวทีรายงานว่า มีผไู้ ด้รบั บาด เจ็บ 3 ราย อาการ ค่อนข้างหนัก 1 ราย เป็นพ่อค้า ขายไอศครีม ถูกสะเก็ดระเบิด และไฟลวกตามตั ว จากการตรวจสอบอาการ เบื้องต้นพบว่าถูกสะเก็ดระเบิดบริเวณลำแข้ง มี แผลใต้เข่าลงมา คาดว่ากระดูกแตกถูกส่งไป รักษาตัวที่โรง พยาบาลวชิระแล้วและคาดว่า ต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลหลายวัน อีก คนได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยตามเนื้อตัว เมื่อทำ แผลเสร็จแพทย์ให้กลับบ้านได้ส่วนอีกคนได้ รับบาดเจ็บเล็กน้อยไม่ถึงกับต้องเข้ารักษาตัวใน โรงพยาบาล ส่วนทรัพย์สินที่เสียหายจากแรงระเบิด ครั้งนี้เป็นรถจักรยานยนต์ถูกแรงระเบิดเสียหาย 1 คัน หลังจากนั้นเวลาประมาณ 24. 00 น. พล.ต.จำลอง ศรีเมืองแกนนำพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตยขึ้นกล่าวบนเวทีว่า ตั้งแต่ไม่ มีตำรวจมายืนรักษาการบริเวณที่ชุมนุม คณะ กรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทยเห็นว่ามัน เสี่ยงมาก เลยมีหนังสือราชการที่คณะกรรมการ ป้องกันราชอาณาจักรไทยลงนาม ถึงผูบ้ ญ ั ชาการ ตำรวจนครบาล บอกว่ า ตั้ ง แต่ ต ำรวจขอเปิ ด เส้นทาง ตั้งแต่สี่แยกมิสกวัน เลียบกำแพงกระ ทรวงศึกษาธิการ มาถึงสะพานคู่ขนานกับสะ พานมัฆวานฯ ตำรวจไม่เคยตรวจอาวุธ ของ มึนเมา ยาเสพติดเพราะต้องการให้รถผ่านท่าเดียว และระยะหลังๆไม่มายืนรักษาการสักคนเดียว โดยได้ ท ำหนั ง สื อ ไปยั ง ผู้ บั ญ ชาการตำรวจ นครบาลเมื่อ 7 วันที่แล้ว 6 วันต่อมาก็ยังไม่มี ตำรวจสักคน พล.ต.จำลอง กล่าวอีกว่า ตั้งแต่เปิดเส้น ทางจราจรแม้ไม่มีการตรวจอาวุธแต่ก็ดีที่มียังมี 2,720 ราย คิดเป็นมูลค่าความเสียหาย 4.71 ล้านบาท มีลูกค้าโทรแจ้งยกเลิกห้องพัก 1,500 รายคิดเป็นมูลค่า 7.05 ล้านบาท รวมมูลค่า ความเสียหายเฉพาะวันเดียวกว่า 11 ล้านบาท” นายชายกล่าว นายชายกล่าวต่อว่า ในส่วนของธุรกิจ ศูนย์การค้าตัวเลขความสูญเสียเฉพาะวันที่ 19 พ.ค.54 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิร์ลต้องปิดใน เวลา 15.00 น.ส่งผลให้สูญรายได้จากการจัด งานอีเวนท์ 2 ล้านบาท ลูกค้าและรายได้ประจำ วันลดลงร้อยละ 50-60 ศูนย์การค้าอัมรินทร์

ตำรวจยืนเป็นระยะๆ เราเลยขอให้จัดเจ้าหน้าที่ มายืนเฝ้าเป็นจุดๆตามที่ตกลงกันไว้ แต่ได้รับ ทราบจากตำรวจว่ากำลังเจ้าหน้าที่ไม่พอ เพราะ ต้องอารักขาผู้สมัครส.ส. “เหตุระเบิดเกิดเมือ่ 4 ทุม่ 45 นาทีพสิ จู น์ แล้วเป็นการขว้างระเบิดที่ใช้ในสงครามมีผู้ได้ รับบาดเจ็บ 3 คน ไปโรงพยาบาล 2 คนอาการ หนัก 1 คน เป็นคนขายไอศครีมและตอนนี้ก็ รอดพ้นจากอันตรายแล้ว” พล.ต.จำลองกล่าว พล.ต.จำลอง กล่าวต่อว่าวันนี้จะประชุม คณะกรรมการป้องกันราชอาณาจักรไทย หลัง จากมีหนังสืออย่างเป็นทางการแล้วเกิดเหตุขึ้น มาเราจะเรียนให้ทราบว่าคณะกรรมการฯมีมติ อย่างไรสำหรับเรื่องนี้เราไม่นิ่งนอนใจแน่นอน

เปิดปกติแต่จำนวนลูกค้าลดลงครึ่งหนึ่ง ส่งผล ให้รายได้ลดลงร้อยละ 50 ส่วนศูนย์การค้า เอราวัณ กรุงเทพ ร้านค้าทยอยปิดตั้งแต่เที่ยง วันยัน 6 โมงเย็นจึงปิดทั้งศูนย์ ทำรายได้หด ร้อยละ 80 ขณะที่เกษรพลาซ่า ปิด 16.00 น. รายได้หายร้อยละ 50และบิ๊กซีมียอดขายหาย ไป 3ล้านบาทเพราะปิดตั้งแต่บ่าย 3 โมง นายชายกล่าวอีกว่าตนไม่อยากให้คนทัว่ ไป มองแค่วา่ เสือ้ แดงมาชุมนุมปิดถนน คนเดือดร้อน ก็แค่ผใู้ ช้รถใช้ถนน หรือร้านค้าทีต่ ง้ั อยูใ่ นบริเวณ นี้ ความจริงมันกระทบรุนแรงมาก นักท่องเทีย่ ว

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรียขอความ ร่ ว มมื อ จากสาธารณชนในการทำคดี อาชญากรรมทางเพศที่เมลเบิร์น ในวัน ที่ 1 มกราคม 2011 Crime Stoppers ขอความช่วยเหลือจาก สาธารณชนช่วยสอดส่องหา กลุม่ บุคคล ที่ร่วมกันก่ออาชญากรรมทางเพศ โดย มีเหยือ่ เป็นสตรีอาสาสมัครปฐมพยาบาล ในเทศกาล Summadayze ของคืนวัน ขึ้นปีใหม่ที่ 1 มกราคม 2011 ขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าทีป่ ฐมพยาบาลหญิง กำลังยืนอยู่ในบริเวณพืน้ ทีท่ กี่ ำหนดเป็น จุ ด ปฐมพยาบาลภายใน the Sidney Myer Music Bowl ในเวลาประมาณ 21.15 น. ได้มชี ายคนหนึง่ เข้ามาขอความ ช่วยเหลือ โดยกล่าวว่าเพื่อนของเขา นอนป่วยอยู่ หญิงรายดังกล่าวจึงตามชายคนนั้นไปที่ สนามหญ้าด้านหลังที่จัดงาน จากนั้น เธอได้ถูกล้อมด้วยชายสี่คน เธอถูกใช้ กำลังดันให้นอนลงกับพื้น จากนั้นจึง ถูกชายสองในสี่คนข่มขืน ในคืนนั้นเหยื่อสาวสวมเสื้อกั๊กเรืองแสง สีเหลือง ตำรวจหวังว่าคงจะมีผู้เข้าร่วม งานบางคนจำเธอและกลุ่มชายที่อยู่กับ เธอในที่เกิดเหตุ ชายคนหนึ่งเป็นชาวคอเคเชียน ผมบลอนด์ ในอายุประมาณ 28 ถึง 35 ปี สูงประมาณ 180 ซม.ขณะก่อเหตุสวมเสื้อยืดสีขาว กางเกงขาสั้นสี น้ำเงิน และสวมแว่นตากันแดดไว้บนศีรษะของเขา ชายอีกคนหนึ่งเป็นชาวคอเคเชียน ผมสีน้ำตาลสั้นอายุประมาณ 28 ถึง 35 ปี สูงประมาณ 170 ซม.รูปร่างผอม มีเคราขึ้นคลึ้มที่ใบหน้า เขาสวมเสื้อสีน้ำเงินหรือดำ ตำรวจได้เผยแพร่ภาพสเก็ตผู้ต้องสงสัยทั้งสองคน โดยหวังว่าอาจมีใครเคยเห็น สามารถให้ เบาะแสได้ท่ี Contact Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers. com.au (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA5334)

รู้ข่าวว่าจะมีการชุมนุมในบริเวณนี้เขาก็ยกเลิก การจองห้อง ทำให้ธรุ กิจเสียหาย ไหนจะลูกน้อง พนักงานรายวันทีจ่ ะต้องขาดรายได้จากการหยุด งานในวันที่มีการชุมนุม และยังมีอีกหลายชีวิต ที่ได้รับผลกระทบทั้งเรื่องจราจรติดขัด ลูกค้า ห่วงความปลอดภัย ใครจะกล้ามาเดิน ออฟฟิศ สำนักงานจำนวนมากรอบย่านนี้ต้องปิดทำการ เพือ่ ให้พนักงานกลับบ้านไหนจะต้องมาเจอแกน นำผู้ชุมนุมปราศรัยด้วยถ้อยคำหยาบคาย ยั่วยุ ให้เกิดความแตกแยก มีการดื่มสุราในบริเวณที่ ชุมนุม ซึ่งไม่ใช่ภาพของการชุมนุมโดยสงบ และสันติอย่างที่อ้างเลย นอกจากนี้ยังมีการถือ อภิ สิ ท ธิ์ กี ด ขวางการจราจร ขายของกันเต็ม

บริเวณ ไร้ระเบียบวินัยอย่างที่สุด “ที่ผ่านมา เราให้เกียรติทุกฝ่าย เราพูดคุยด้วยเหตุด้วยผล หลายครั้งมาก แต่ครั้งนี้คงถึงที่สุดแล้วและเรา จะใช้สิทธิในการปกป้องตนเองในการฟ้องร้อง เรียกค่าเสียหายกับทั้งแกนนำกลุ่มนปช.ที่ปลุก ระดมประชาชนกลุม่ หนึง่ มาสร้างความเดือดร้อน ให้คนไทยทั้งชาติ และเจ้าหน้าที่ของรัฐโทษ ฐานที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยปล่อยให้มี การชุมนุมสร้างความวุ่นวายซ้ำแล้วซ้ำเล่า รวมทั้งอยากฝากไปถึงพรรคการเมืองที่ จะมีโอกาสเข้ามาบริหารประเทศถัดไปถึงจุดยืน เรื่องนโยบายการปรองดองหลังการเลือกตั้งว่า สำหรับเรื่องการชุมนุมที่ส่งผลกระทบต่อสังคม


ทูตไทยตอกหน้าเขมร

ยุทธศาสตร์การรบ

ที่ไม่สมศักดิ์ศรีของนาโต้ โดย.........สมชาย เม่นแย้ม

รูปแบบของสงครามในโลกนีไ้ ม่ เคยเปลี่ยนแปลงรูปแบบแรกเรียกว่า สงครามในแบบ (conventional warfare) รูปแบบที่สองเรียกว่าสง ครามนอกแบบ (unconventional warfare) หรื อ สงครามกองโจร (guerrilla) สงครามในแบบมักใช้การ ระดมโจมตีทางอากาศแล้วจึงติดตาม ด้วยกำลังทหารราบ ผมเห็นมาตั้งแต่ สมัยผมเป็นเด็กๆ แล้ว เคยแอบดูการ วางแผนการซ้อมรบที่เรียกว่า “โต๊ะ ทราย” ของกองทัพเรือไทย กับกอง ทัพสหรัฐฯ (สมัยนั้นเรียกการซ้อม ปฏิ บั ติ ก ารทางทหารว่ า Jungle Drum) ฝ่ายบุกจะส่งเครื่องบินไปทิ้ง ระเบิดฝ่ายตรงข้าม เสร็จแล้วจึงส่ง กำลังยกพลขึ้นบกเพื่อทำการยึดพื้นที่ ของฝ่ายตรงข้าม ส่วนสงครามนอกแบบนั้น แม้จะไม่ได้ ไปรบด้วยตนเอง แต่จากการศึกษาเอกสารทาง ยุทธวิธี พบว่าหลักคิด (doctrine) ต่างกันออก ไป คือ สงครามนอกแบบไม่มีหลักการตายตัว แบบสงครามในแบบ สงครามนอกแบบอาจจะ โจมตีฝ่ายตรงข้ามด้วยกำลังขนาดเล็ก มีวัตถุ ประสงค์ให้ฝ่ายตรงข้ามเกิดความเครียด เช่น โจมตีในเวลากลางคืนตอนที่ทหารฝ่ายตรงข้าม จะนอน หรือเวลากินอาหาร เป็นต้น แนวคิด นี้เรียกสั้นๆ ว่า มามุด หยุดแหย่ แย่ตี หนีไล่ รอจนเหนื่อยล้าจึงเข้าทำลายฝ่ายตรงข้าม การรบก็มีแค่นี้เท่านั้น ลองดูการตอบโต้ ทหารเขมรของทหารไทยก็คล้ายๆ กัน ยิงปืน ใหญ่ ตอบโต้บ้ า ง ส่งกำลังทหารไปแหย่บ้าง เรียกว่าผสมผสานของการรบในแบบและนอก แบบ ในกรณีของลิเบีย องค์การสนธิสัญญา แอ็ตแลนติคเหนือหรือ the North Atlantic Treaty Organization (NATO) ไม่รู้ว่าเคียด แค้นอะไรนักหนากับ พันเอก โมอัมมาร์ กัด ดาฟี จึงอาศัยข้อมติสภาความมั่นคง องค์การ สหประชาชาติ ที่ ๑๙๗๓ (๒๐๑๑) ทำการทิ้ง ระเบิดประเทศลิเบียเพื่อกดดันให้ พันเอก กัด ดาฟี ยอมลงจากอำนาจ การทิ้งระเบิดประเทศลิเบียคราวนี้ไม่ได้ สร้างความสูญเสียแก่ทหารที่จงรักภักดีต่อกัด ดาฟีเท่านั้น แต่ประชาชนที่ไม่รู้อิโหน่อิเหน่ก็

โดนอ่วมไปด้วย ผมเองไม่เข้าใจเลยว่าองค์การ นาโต้กำลังคิดอะไรอยู่ เอาแต่ทิ้งระเบิด ทิ้งๆๆ ๆๆ แต่ไม่ยอมส่งกำลังทหารเข้าไปจัดการกับ กัดดาฟีให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย แต่กลับใช้กอง กำลังฝ่ายกบถชาวลิเบียที่ไม่มีสายบังคับบัญชา ชัดเจนเพือ่ จัดการกับกัดดาฟี แล้วนาโต้จะเข้าไป สถาปนาอิทธิพลของตนได้อย่างไร ขืนทิง้ ระเบิด อยู่เรื่อยๆ แบบนี้ คนเขาจะมองว่า นี่เป็นการ ระบายอาวุธแค่นั้นเอง ความจริงแล้ว นาโต้ ควรจะส่งกำลัง เข้าไปจัดการกับกัดดาฟีหลังจากทิ้งระเบิดแล้ว แต่กลับไปพึง่ พวกกบถ เพือ่ นชาวเวียตนามบอก ผมว่า ที่นาโต้ทำอย่างนี้ เพราะกลัวว่าทหาร ของจนจะสูญเสีย นั่นย่อมหมายถึงการต่อต้าน จากประชาชนในรัฐนาโต้นั่นเอง เป็นที่น่าสนใจว่า สหรัฐฯ เข้าไปพัวพัน กับอิรักจนจะแยกตัวไม่ออกตั้งแต่สมัย ประธา นาธิบดี บุช ก็เพราะต้องการควบคุมแหล่งน้ำมัน ที่นั่น การที่สหราชอาณาจักรกับฝรั่งเศสเป็น ตัวตั้งตัวตีในการบุกลิเบีย ก็น่าจะเป็นเพราะว่า ลิเบียมีแหล่งน้ำมันมากทีเดียวนั่นเอง อย่างนี้นี่เองถึงได้รีบร้อนเข้าไปเหลือเกิน แต่ไปพึง่ กำลังของฝ่ายกบถแทนกำลังของตนเอง ทำให้ดูแล้วไม่สมศักดิ์ศรีเลย

ในศาลโลก 40 ปีไม่เคยคัดค้าน เพิ่งกระสันอยากได้ 4.6 ตร.กม. ASTVผูจ้ ดั การออนไลน์-- เอกอัครราชทูต ไทยประจำเนเธอร์แลนด์ ยิงหมัดเด็ดเข้าปลาย คางฮอนัมฮอง ชี้คำพิพากษาปี 2505 เป็นการ กำหนดขอบอาณาเขตของปราสาทพระวิหาร ไม่ใช่กำหนดเส้นเขตแดน และ กว่า 40 ปีมา นี้เขมรไม่เคยคัดค้านสักคำพื้นที่ 4.36 ตาราง กิโลเมตรรอบๆ เป็นของไทย เพิ่งมาอยากได้ ตอนขึ้นทะเบียนปราสาทเป็นมรดกโลกหวังฮุบ ดินแดนเพื่อเป็น “เขตกันชน” ตามข้อกำหนด ของยูเนสโก นอกจากนั้นการปะทะที่ชายแดนปราสาท พระวิหารในเดือนก.พ. ยังเป็นการสร้างสถาน การณ์ของกัมพูชาโดยใช้ปราสาทเป็นที่ตั้งทหาร กับอาวุธยิงฝ่ายไทยอีกด้วย เอกอัครราชทูตไทย นายวีรชัย พลาศรัย บอกกับศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ในเวลา บ่ายวันจันทร์ 30 พ.ค.ที่ผ่านมา ตามเวลาใน ท้องถิน่ กระทรวงการต่างประเทศของไทยเผยแพร่ เนือ้ หาคำให้การบางส่วนในเว็บไซต์เมือ่ วันอังคาร “หลายปีที่ผ่านมากัมพูชาได้ยอมรับเส้น แบ่งแสดงขอบเขตบริเวณของปราสาทพระวิหาร ตามมติคณะรัฐมนตรีไทยเมือ่ วันที่ 10 ก.ค.2505 ในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล (โลก) ไม่เคยมีการทักท้วงจากกัมพูชาตลอดเวลากว่า 40 ปีมานี้..” นายวีรชัยกล่าว “เพียงไม่กี่ปีมานี้เองที่กัมพูชาเริ่มโต้แย้ง ในเรื่องอาณาเขตคือตอนที่เริ่มดำเนินการเพื่อ ขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลก” เอกอัครราชทูตไทยกล่าว ในปี 2551 นายวีรชัย ถูกรัฐบาลนาย สมัคร สุนทรเวช โดยนายนภดล ปัทมะ เป็น รัฐมนตรีตา่ งประเทศย้ายจากตำแหน่งอธิบดีกรม สนธิสญ ั ญาและกฎหมาย ไปเป็นเอกอัครราชทูต ประจำกระทรวงอย่างมีเลศนัย ขณะรัฐบาลไทยไปให้การรับรองการขึ้น ทะเบียนปราสาทพระวิหารของกัมพูชา ซึง่ เรือ่ งนี้ ทำให้นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล ปลัดกระทรวง

การต่างประเทศขณะนัน้ ออกหนังสือเวียนทีเ่ ขียน ด้วยลายมือ กล่าวยกย่องผลงานของอธิบดีผู้นี้ ตัวแทนของไทยกล่าวอีกว่า สองฝ่ายยัง ได้เซ็นบันทึกช่วยความจำเมือ่ วันที่ 14 มิ.ย.2543 เกี่ยวกับการสำรวจและปักปันเขตแดนทางบก ด้วยความมุ่งหวังที่จะเพื่อปักปันเขตแดนตลอด แนวชายแดนสองประเทศ รวมทั้งบริเวณปรา สาทพระวิหาร และสองฝ่ายแสดงความปรารถนา จะดำเนินการเรื่องนี้โดยผ่านการเจรจา ประเทศไทยไม่ได้เริม่ ก่อให้เกิดการปะทะ ใดๆไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ.2554 ในพื้นที่รอบๆ ปราสาทพระวิหาร หรือ เหตุการณ์ระหว่างวันที่ 22 เม.ย. จนถึง วันที่ 3 พ.ค. ในพืน้ ทีใ่ กล้ปราสาทตาเมือนและ ปราสาทตาควาย แต่ไทยกลับถูกโจมตีแบบยั่วยุ โดยฝ่ายกัมพูชา และจำเป็นต้องตอบโต้ดว้ ยสิทธิ ในการป้องกันตนเองปกป้องอธิปไตยและพิทกั ษ์ พลเรือนที่ตกเป็นเป้าหมายของกองฝ่ายกัมพูชา และการตอบโต้ของไทยสมเหตุสมผลตามกฎ หมายระหว่างประเทศ เพื่องานนี้โดยเฉพาะ ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นรอบๆ ปราสาท พระวิหารกัมพูชาได้ปฏิบัติการทางทหารและ ทำการโจมตีจากปราสาท ซึง่ เป็นการขัดต่อสนธิ สัญญากรุงเฮกเกี่ยวกับการปกป้องทรัพย์สินทาง วัฒนธรรมในสถานการณ์ความขัดแย้งที่ลงนาม กันในปี 2497 ซึ่งกัมพูชาร่วมเป็นภาคีด้วย การตรวจสอบเหตุ ก ารณ์ ต่ า งๆ ได้ พ บ ว่าการปะทะด้วยอาวุธในเดือน ก.พ. กับเดือน เม.ย.-พ.ค. “เป็นการวางแผนล่วงหน้าโดยฝ่าย กัมพูชา ประสานสมทบกับกับการเคลื่อนไหว ทางด้านการเมืองและการทูตกับการรณรงค์ผ่าน สื่อที่เตรียมการไว้อย่างดี” นายวีรชัยกล่าว ตัวแทนของไทยยังได้แจ้งต่อศาลโลกเกีย่ ว กับสภาพการณ์ทั่วไปในความสัมพันธ์ไทย-กัม พูชา ไทยได้มีบทบทสำคัญเอื้ออำนวยให้เกิด การลงนามในสัญญาสันติภาพกัมพูชาในปี 2534 และต่อมายังสนับสนุนอย่างแข็งขันให้เข้าเป็น

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 16


นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเฮก นายอิทธิพล บุญประคอง อธิบดีกรม นายวีรชัย พลาศรัย เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเฮกขึ้นให้การในศาลโลกวันจันทร์ 30 พ สนธิสัญญาและกฎหมาย กับนายกษิต ภิรมย์ รมว.ต่างประเทศร่วมคณะของไทย ระหว่างเข้าให้ .ค. 2554 เคยถูกรัฐบาลนายสมัคร ย้ายจากอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายไปประจำกระทรวง ปากคำต่อศาลโลกวันที่ 30 พ.ค.2554 ไทยได้ขอให้ศาลสูงสุดของสหประชาชาติยกคำร้องของ และรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ โดยนายกษิต ภิรมย์รมว.ต่างประเทศ แต่งตั้งนายวีรชัยไป กัมพูชา ที่ขอให้ตีความคำพิพากษาเมื่อ 49 ปีก่อน เกี่ยวกับดินแดนรอบๆปราสาทพระวิหารและ ประจำกรุงเฮก ให้ไทยถอนทหารออกจากพื้นที่ดังกล่าวในทันทียุติกิจกรรมทางทหารใดตามแนวชายแดนทั้งหมด สมาชิกกลุม่ อาเซียน ได้ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ กัมพูชาในหลายด้าน ปัจจุบนั การค้าการลงทุนจากไทยในกัมพูชา นับวันขยายตัว ไทยยังมีความร่วมมือกับกัมพูชา ในหลายกรอบทั้ ง ระดับทวิภาคีและระดับอนุ ภูมิภาค แม้กระทั่งหลังเหตุการณ์จลาจลที่นำ ไปสู่การเผาสถานทูตไทยในกรุงพนมเปญเดือน ม.ค.2546 ก็ตามจึงไม่มเี หตุผลใดทีไ่ ทยจะก้าวร้าว รุกรานต่อกัมพูชา ตามทีน่ ายฮอนัมฮองรัฐมนตรี ต่ า งประเทศกั บ คณะของฝ่ า ยนั้ น ให้ ก ารต่ อ ศาลโลก ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ สหประชาชาติ ไ ด้ ย อมรั บ และปฏิ บั ติ ต ามคำ พิพากษากรณีปราสาทพระวิหารมาตัง้ แต่ปี 2505 แม้ว่าจะไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาซึ่ง สร้าง “ความขัดแย้งและความชอกช้ำในสังคมไทย” ก็ตามเอกอัครราชทูตไทยกล่าว ตัวแทนของไทยยังบอกกับศาลโลกด้วยว่า กัมพูชา “ต้องการอย่างยิง่ ” ทีจ่ ะได้ดนิ แดนส่วน นั้นเป็น “ดินแดนกันชน”ที่จำเป็นสำหรับแผน บริหารจัดการปราสาทซึง่ จะทำให้การขึน้ ทะเบียน เป็นแหล่งมรดกโลกเสร็จสิ้นสมบูรณ์ นอกจากนั้นในต้นปี 2546 รัฐบาลสอง ประเทศได้ ต กลงจั ด ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ รัฐมนตรีขึ้นมาเพื่อร่วมกันพัฒนาปราสาทพระ วิหาร แต่ในปี 2547 กัมพูชาได้นำปราสาทไป ขึ้ น ทะเบี ย นเป็ น มรดกโลกเพี ย งฝ่ า ยเดี ย วโดย ปราศจากการปรึกษาหารือกับฝ่ายไทย กัมพูชาออกพระราชกฤษฎีกาในปี 2549 กำหนดขอบเขตบริเวณเองโดยล่วงล้ำเข้าไปใน ดินแดนของไทย ซึง่ ไม่เพียงแต่จะละเมิดอธิปไตย และบูรณภาพเหนือดินแดนของไทยเท่านั้นหาก ยังละเมิด MOU43 อีกด้วย ไทยได้พยามยาม เจรจาเรื่องนี้มาหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ และได้ ยื่นประท้วงต่อกัมพูชามาหลายครั้งเช่นกัน สองปีที่ผ่านมากัมพูชาได้พยายามผลักดัน แผนบริหารจัดการมรดกโลกปราสาทพระวิหาร ที่ครอบคลุมดินแดนไทยเข้าไปด้วยทั้งๆ ที่ต่าง ทราบกันดีว่า ดินแดนของไทยส่วนนั้น “ไม่ สามารถแลกกับความสำเร็จและความสมบูรณ์ ของการขึน้ ทะเบียนปราสาทได้” อันเป็นเหตุผล ให้ฝ่ายไทยเสนอการขึ้นทะเบียนร่วมแต่กัมพูชา

ปฏิเสธ นายวีรชัยกล่าว ทั้งหมดเป็นเนื้อหาสำคัญใน 5 ประเด็น ที่ตัวแทนของไทยให้ปากคำต่อศาลโลกด้วยตัว เองระหว่างเวลา 16-18 น.ในวันจันทร์หลังจาก ฝ่ายกัมพูชาที่นำโดยนายฮอนัมฮอง รองนายกฯ และรมว.ต่างประเทศ ให้ปากคำผ่านการแปล ก่อนหน้านั้น กัมพูชาได้ยื่นคำร้องต่อศาลสูงสุดของสห ประชาชาติในวันที่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมาขอให้มี มาตรการเฉพาะหน้าเพื่อคุ้มครองปราสาทพระ วิหาร และให้ตคี วามคำพิพากษาเมือ่ 49 ปีกอ่ น โดยทนายความของกัมพูชากล่าวในวันเดียวกัน ว่า คำพิพากษาของศาลโลกชัดเจนสมบูรณ์อยู่ ในตัวแล้วว่าทั้งปราสาทและพื้นที่โดยรอบเป็น ของกัมพูชา รัฐบาลไทยยังได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญอีก 3 คนเป็นที่ปรึกษาเพื่อการนี้ คือ ศ.อแลง เปล เลต์ ชาวฝรั่งเศส ศ.เจมส์ ครอว์เฟิร์ด ชาว แคนาดา กับ ศ.โดนัลด์ เอ็ม แม็คเร ชาวออส เตรเลียโดยที่ปรึกษาคนแรกได้ชี้ข้อกฎหมายว่า คำพิพากษาปี 2505 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็น เส้นเขตแดน และประเทศไทยได้ปฏิบัติตามคำ พิพากษามาตั้งแต่นั้นจึงไม่มีประเด็นใดจะต้อง ตีความ ศ.ครอว์เฟิรด์ กล่าวถึงขอบเขตอำนาจของ ศาลโลก และตั้งข้อสังเกตว่าคำเรียกร้องของ กัมพูชาที่ต้องการให้ตีความกับขอให้มีมาตรการ เฉพาะหน้ า นั้ น อยู่ น อกเหนื อ อำนาจของศาล ขณะที่ ศ.แม็คเรได้ตรวจสอบคำร้องของกัมพูชา และชีว้ า่ ไม่สอดคล้องกับเกณฑ์ของศาลไม่มเี หตุ เร่งด่วนทีร่ า้ ยแรงอันใดทีก่ ล่าวอ้างได้และคำร้อง ไม่สอดคล้องกับความคืบหน้าในการดำเนินการ ทางพื้ น ดิ น รวมทั้ ง การส่ ง คณะสั ง เกตการณ์ อินโดนีเซียเข้าพื้นที่ฝั่งไทยด้วย ศาลโลกได้ออกคำแถลงเกี่ยวกับเรื่องนี้ใน วันอังคาร 31 พ.ค.2554 ระบุวา่ การรับฟังจาก ทั้งสองฝ่ายสิ้นสุดลงในวันเดียวกัน และศาลจะ เริ่มกระบวนการพิจารณาตัดสินซึ่งจะมีการนัด วันเวลาในภายหลัง นายฮอนัมฮองตัวแทนของกัมพูชาได้ขอ ให้ศาลโลกสั่งการใน 3 ข้อ คือ ให้ไทยถอน ทหารทั้งหมดออกจากดินแดนกัมพูชาในอาณา

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 17

เซอร์แฟร็งคลิน เบอร์แมน (ซ้าย)ทนาย ความฝ่ายกัมพูชา นายวาร กิมฮอง รัฐมนตรีหัวหน้าคณะกรรมการชายแดน กับนายฮอนัม ฮองรองนายกฯ -รมว.ต่างประเทศ เข้าให้ปากคำ ต่อศาลโลกเป็นคิวแรกในวันเดียวกันกัมพูชาร้องขอให้ศาลสูงสุดของสหประชาชาติตีความคำ พิพากษาปราสาทพระวิหารปี2505 เรื่องดินแดนรอบๆปราสาทและขอให้มีมาตรการเฉพาะหน้า คุ้มครองแหล่งมรดกโลก.

ภาพมุมกว้างแสดงให้เห็นบรรยากาศภายในบัลลังก์วนั ที่ 30 พ.ค.2554 ขณะเริม่ กระบวนการ ไต่สวนตามคำร้องของกัมพูชา ทีข่ อให้ตคี วามคำพิพากษาปี 2505 เกีย่ วกับดินแดนรอบๆ ปราสาท พระวิหารและขอให้มีมาตรการเฉพาะหน้าคุ้มครองปราสาท ซึ่งถ้าหากศาลแห่งนี้เห็นตามไทยจะ ต้องถอนทหารออกจากพื้นที่โดยรอบทั้งหมดในทันที บริเวณปราสาทพระวิหารและถอนออกในทันที อย่างไม่มเี งือ่ นไขห้ามไทยทำกิจกรรมทางทหาร ทุกอย่างในอาณาบริเวณปราสาทพระวิหารและ ให้ไทยละเว้นกระทำการใดๆที่อาจเป็นการขัด ต่อสิทธิของกัมพูชาหรือเพิ่มขายความขัดแย้ง

ในขบวนการต่างๆ ส่วนตัวแทนของฝ่ายไทยได้ขอให้ศาลโลก ถอนคำร้องของฝ่ายกัมพูชาตามมาตรา 60 ที่ ว่าด้วยกฎระเบียบของศาล คำแถลงกล่าว


I T haiozonline.com

หน้าจอภาพโชว์ ชื่อโดเมนเนมที่เราบันทึกไป ครั้งแรกที่หัวข้อ Website title ที่ผู้เขียนบันทึก ชื่อเว็บไซต์ว่า buyandsalebusiness หน้าจอ แจ้งราคาว่า 2years/ $0.00 Add to cart ผูเ้ ขียน คลิกคำว่า continue ที่ด้านล่างขวามือจอภาพ หน้าจอภาพ ขึน้ โชว์ชอ่ื ธุรกิจ ทีอ่ ยู่ เบอร์ โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce โทรอี ก ครั้ ง แล้ ว ก็ มี ค ำถาม How is this domain name connected to my business? ถามว่าโดเมนเนมที่เราตั้งขึ้นเกี่ยวข้องกับธุรกิจ เราอย่ า งไร ใช้ ชื่ อ ธุ ร กิ จ ของเราบางส่ ว นไป กำหนดชื่ อโดเมนเนมหรื อไม่ หรื อไม่ ไ ด้ ใ ช้ แต่มีความเกี่ยวข้องทางอ้อมกับธุรกิจของเรา เลือกครับ อีกคำถามหนึ่งถามถึงประเภทของ ธุรกิจของเราว่าเป็นแบบไหน company, sole trader ฯ สุดท้ายให้คลิก Terms of use อีก รอบหนึ่ง แล้วก็ให้คลิก continue ครับหน้าจอขึน้ เป็นเหมือนระบบหลังร้าน ข้อมูล : ข่าว 02 Mar 2011 จากเว็บไซต์ Register ที่ธุรกิจไปจด ABN number คอน http://myob.com.au/myob/news-1258090872838 เฟิร์มคลิกที่ term of use (I agree) เสร็จแล้ว ของเว็บไซต์ ด้านซ้ายมือมีหัวข้อต่างๆให้เรา จัดการ ดังนี้ ?articleId=1257829056333&year=2011 ก็คลิก next:contact information “Google and MYOB today announced Homepage -หน้าจอโชว์ให้เราบันทึกเบอร์โทรของ Getting Aussie Business Online, a nationwide Add pages initiative to give small businesses a free ธุรกิจ เสร็จแล้ว คลิก next : your business Thing to do -หน้าจอโชว์ Step 3 Your business website that’s easy to set up and maintain. Add a domain name -ให้เราบันทึก ชือ่ เว็บไซต์ :Website title Google and MYOB plan to sign up 50,000 Add a logo or banner businesses this year” ผูเ้ ขียนบันทึกชือ่ เว็บไซต์วา่ buyandsalebusiness Create gallery บทความนีเ้ ป็นบทความทีต่ อ่ เนือ่ งจากฉบับ -Website tagline :ให้สรุปธุรกิจที่เราทำ Share a file Setting ที่แล้ว ที่ผู้เขียน เขียนเรื่อง Google Adwords หนึง่ ประโยค ซึง่ จะปรากฏทีด่ า้ นล่างชือ่ เว็บไซต์ My account ที่กล่าวตอนท้ายบทความว่า สำหรับคนที่ไม่มี ในทุกๆหน้า Content visibility เว็บไซต์ จะทำอย่างไร ครับคำว่าคน ในที่นี้ -Tel us what you do : ให้เราบันทึก Google integration ต้องเป็นธุรกิจด้วยนะครับ ถึงจะได้เว็บไซต์ ได้ 500 ตัวอักษรเกี่ยวกับธุรกิจของเรา บอก ที่ด้านขวามือมีหัวข้อ ให้เราจัดการคือ ฟรีอย่างที่บอกไว้ในโฆษณานี้ ต้องมี ABN ว่าอะไรที่เราแตกต่างจากคู่แข่งโดดเด่นกว่าเค้า Keep me updated เป็นการสร้างฟอร์ม number ของธุรกิจ ต้องใช้ตอนลงทะเบียนด้วย -หัวข้อต่อไปคือ Add your logo and ให้คนที่เข้ามาดูเว็บไซต์กรอกข้อมูลให้เรา ชื่อ แล้วคนธรรมดาล่ะ ครับก็ฟรีเหมือนกันครับไป banner ถ้าไม่มีก็คลิกว่า จะทำทีหลังก็ได้ครับ ที่อยู่ เบอร์โทร ทีเ่ ว็บไซต์ Google เข้าไปดูรายละเอียดบริการ -Preferred contact method : สอบถาม แผนที่ของเรา แก้ไขได้ ทำเว็บไซต์ ฟรีครับ (www.sites.google.com) เราว่า จะให้ลูกค้าติดต่อเราวิธีไหน ซึ่งจะโชว์ หรื อ ที่ Thaiozonline.com ก็ ส ามารถสร้ า ง ที่ด้านบนของเว็บไซต์ทุกหน้า หรือเราจะเลือก เว็บไซต์ ง่ายๆได้เหมือนกัน คลิกทีด่ า้ นบนซ้าย หัวข้อที่ว่า ไม่ต้องโชว์ก็ได้ เสร็จแล้ว คลิก มือ Free E-Shop next : opening hours สำหรับบทความนี้เราบอกว่า ธุรกิจจะได้ -หน้าจอภาพให้เราบันทึกเวลาทำการ เสร็จ เว็บไซต์.com.au ฟรีได้อย่างไร ??? แล้วก็คลิก Go live with your site ไปที่เว็บไซต์http://www.gettingbusiness -เสร็จแล้วครับใช้เวลาบันทึกข้อมูล พร้อม online.com.au/ ทั้งเขียนบทความด้วยประมาณ 1 ชั่วโมง 40 -เข้าไปที่หน้าแรกจะสอบถามเราว่า เรามี นาทีหน้าจอโชว์วา่ Welcome to Atlas website, account อะไรบ้าง google, facebook, hotmail, nuttee. เค้าบอกว่าขอบคุณที่ใช้บริการ บอกว่า yahoo, paypal ทางที่ดีให้ใช้ account เดิมที่ ชือ่ เว็บไซต์ชว่ั คราวเราคือ pjthairestaurant.myob. เรามีอยู่ในการ register จะดีที่สุดครับ net แล้วก็บอกว่า ถ้าเราคลิกปุ่ม Get started -หน้าจอโชว์ account เดิมของท่านขึ้น จะเห็นเว็บไซต์ใหม่ แล้วก็จะได้ฟรีโดเมน.com มา แล้วก็จะแจ้งว่า myob ขอข้อมูลบางอย่าง .au, บอกให้เราบันทึกสินค้าและบริการ, ใส่ จากท่าน ผู้เขียนทดลองคลิก no จะมีหน้า ข่าวสาร, แล้วก็ลิงค์ social networks(ถ้าเรามี) เว็บไซต์ ของ myob ขึ้นมา หมายความว่าไม่ ที่ด้านขวามือก็จะอธิบายว่า เว็บไซต์ที่จะได้ ให้เราเซ็ทเว็บฟรี ทดลองกลับไปหน้าเดิมแล้ว ประกอบด้วยส่วนประกอบใดบ้าง กด yes ตอบตกลงเหมือนว่าให้เอาข้อมูลบาง ด้านบนก็เป็นชื่อ แล้วก็มีโลโก้อยู่ซ้ายมือ อย่างจาก account เราได้ จะมีหน้าเว็บไซต์ บน ใหม่ให้เขียนว่า MYOB Atlas ที่ด้านซ้ายบน ด้านซ้ายมือสามารถเพิ่มหัวข้อต่างๆ ราย ทีด่ า้ นขวามือบน เขียนว่า Set up your website ละเอียดของเว็บไซต์ (มาถูกทางแล้วครับ) ที่ด้านซ้ายมือของจอภาพ ตรงกลางหน้าเว็บไซต์ โชว์รปู สินค้าและ มีหัวข้อการเซ็ทไว้ 4 step บริการ ด้านขวามือบน มีแผนที่ของธุรกิจท่าน Step 1 Account setup Step 2 Contact information โดย google map Step 3 Your business ด้านขวากลางหน้าเว็บ เป็นเวลาทำการ Step 4 Opening hours แล้วก็เว็บลิงค์ -ตอนนี้เราเริ่มที่ Step 1 ครับ หน้าจอ ครับขั้นตอนสำคัญมาถึงแล้วครับ ผู้เขียน ให้เราบันทึก Business ABN, คอนเฟิร์มอีเมล คลิก คำว่า Get started ที่ด้านล่างขวามือของ ที่ใช้ในการ register แล้วก็คลิกรับเงื่อนไขของ เว็บไซด์ เค้า แล้วก็คลิก next : contact information มาแล้ ว ครั บ เว็ บ ไซต์ ที่ เ ราได้ ฟ รี ม าจาก -Step 2 ให้ เ ราบั น ทึ ก ชื่ อ ธุ ร กิ จ ที่ อ ยู่ MYOB and Google ที่ด้านบน อธิบายว่า เรา ประเภทธุรกิจ ชื่อของธุรกิจ จะถูกดึงมาจาก สามารถเลือก free domain name 2 years เว็บไซต์ https://abr.gov.au/ Australia Business ไปคลิกที่ Get my free domain name ครับ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue

เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

ฟรี เว็บไซต์

สำหรับธุรกิจในออสเตรเลีย

เวลาทำการ Opening hours Follow us : ให้เราเชื่อมเว็บไซต์ เรากับ social networks ต่างๆ อาทิเช่น Facebook Twitter Links : ให้เราใส่เว็บไซต์ต่างๆ ที่เรา ต้องการเชือ่ มต่อไปหาเค้า อาจเป็นเว็บพันธมิตร หรือเว็บที่เกี่ยวข้องกับเว็บของเราก็ได้ ให้เรา ใส่ url หรือทีอ่ ยูเ่ ว็บต่างๆลงไป แก้ไข เพิม่ เติม หรือลบได้เอง โดยภาพรวมก็ถือว่า ง่ายดีครับ เข้าไป เซ็ทไม่ยาก ที่สำคัญมีการเชื่อมต่อกับเครื่องมือ ของ google ให้เสร็จสรรพ แล้วก็คุ้มค่าได้ เว็บไซด์ฟรี แค่มูลค่า.com.au ที่เราได้ใช้งาน 2 ปีก็ $30 แล้วครับ เว็บสำเร็จรูปอีก ที่เค้าบอก ว่าหลังจาก 1 ปี ถ้าต้องการใช้ต่อ คิดค่าดูแล $5 ต่อเดือน รวมเป็นปีคือ $60 (After the first year, businesses can choose to pay $5 per month on a pay-as-you-go basis to maintain their website using MYOB Atlas. Websites can be cancelled at any time. The .com.au domain is free for the first two years, after which businesses can expect to pay $30 to renew for two years.) โดยสรุปเราได้ใช้โดเมนเนมและเว็บไซต์ ฟรีคิดเป็นเงินทั้งสิ้น $90 น่าสนใจมั๊ยละครับ ท่านผู้อ่าน ธุรกิจก็คือลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย แล้วก็ขยายช่องทางการขายแบบออนไลน์ได้อีก ด้วย ท่านผู้อ่านรู้จักใครที่มีธุรกิจก็ช่วยถามเค้า หน่อยแล้วกันครับ ว่าจะเอาเงินมาให้ฟรีๆ $90 เอามั๊ย??? แล้วโอกาสที่จะได้ลูกค้าผ่านเน็ตอีก ไม่รู้ว่าเป็นเงินเท่าไหร่ ไม่เอาก็บ้าแล้วครับ หมายเหตุ : ท่านผู้อ่านสามารถเข้าไปดู หน้าตาเว็บไซต์ฟรี ที่สร้างเสร็จแล้วได้ที่ www.buyandsalebusiness.com.au

558 : June 1-14, 2011

Page 18


วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย มีโครงการสร้างพระอุโบสถ พระอุโบสถนี้ ได้รับการออกแบบจากคุณ สุรไชย แย้มสิริ สถาปนิกไทย ที่ได้นำเอาพุทธศาสนาและพุทธปรัชญามาถ่ายทอดลงเป็นแบบพระอุโบสถที่สวยงาม  โดยมีลักษณะของความสันโดษและความสงบ ที่แฝงไปด้วยคติธรรมทางพระพุทธศาสนา  ที่ผู้ใดได้เห็นจะเกิดความศรัทธา และสามารถนำไปสู่ปัญญา ซึ่งเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์ได้ในที่สุด

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 19


THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 20


เราจะเห็น QE3 ไหม? สภาพของตลาดเงินในช่วง 12 เดือนที่ ผ่านมา อยู่ภายใต้อิทธพลของการใช้นโยบาย โครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ(QE)ในสหรัฐ อเมริกา คุณอาจจะเคยได้ยนิ เกีย่ วกับการผ่อนคลาย เชิงปริมาณเมื่อมีคนพูดว่า สหรัฐ “กำลังพิมพ์ ธนบัตรใช้” หรือจะให้พดู ให้ชดั ขึน้ ก็คอื การผ่อนคลาย เชิงปริมาณเป็นก้าวต่อไปที่รัฐบาลนำมาใช้ เมื่อ ไม่สามารถลดอัตราดอกเบี้ยลงไปอีก ซึ่งขณะ นี้ดอกเบี้ยในสหรัฐต่ำกว่า 0.25% ทำให้ไม่มี ช่องว่างที่จะตัดลงไปได้อีก รัฐบาลสหรัฐเดินนโยบายโดยผ่านธนาคาร กลางสำรองเงินตราได้ตัดสินใจอัดฉีดเม็ดเงิน เข้าไปในเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการพิมพ์ ธนบัตรเพิม่ ขึน้ จากนัน้ พวกเขาได้ใช้เงินทีพ่ มิ พ์ ไปกว้านซื้อพันธบัตร ที่ออกโดยรัฐบาลสหรัฐ กลับคืนเข้าคลัง นี่คือผลกระทบจากการอัดฉีด เงินใหม่เข้าไปในระบบเศรษฐกิจ ทีผ่ า่ นมาธนาคารกลางสหรัฐได้ใช้โครงการ การผ่อนคลายเชิงปริมาณ 2 ครั้งด้วยกัน ครั้ง แรกเกิดขึน้ ในเดือนพฤศจิกายน 2008 ในขณะที่ ช่วงของโครงการในปี 2010 ยังคงมีต่อเนื่องมา ถึงปัจจุบัน การผ่อนคลายเชิงปริมาณช่วงทีส่ อง หรือที่ เรียกว่า QE2 ได้เริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายน

2010 โดยมีกำหนดที่จะจบสิ้นลงในวันที่ 30 มิถุนายน 2011 ผู้ค้าและนักลงทุนหลายคนเชื่อว่าผลกำไร อย่า งท่ ว มท้ น ที่ ไ ด้ เ ห็ นในทองคำ, โลหะเงิ น และน้ำมัน พร้อมกับการเพิ่มค่าสูงขึ้นของค่า เงินอย่างเช่น ดอลล่าร์ออสเตรเลีย เป็นผลมา จากรัฐบาลสหรัฐนำโครงการผ่อนคลายเชิงปริ มาณมาใช้ ทีเ่ ป็นเช่นนีก้ เ็ พราะเมือ่ สหรัฐพิมพ์ธนบัตร เพิ่มมันจะทำให้ผู้ค้ามีความง่ายขึ้นในการลงทุน เงินในสินทรัพย์อย่างเช่นหุ้น หรือสินค้าล่วง หน้าการมีเงินมากเท่าไร ย่อมหมายถึงโอกาส ในการลงทุนมีมากเท่านั้น

ทองคำได้ ล ดลงร้ อ ยละหก, น้ ำ มั น ดิ บ ลดลง 15%, ในขณะที่โลหะเงินลดลงครั้งใหญ่ 30% ในช่วงเวลาเพียง 2 สัปดาห์ เรายังได้เห็นการเคลื่อนไหวที่ผ่อนคลาย กันในตลาดค้าหุน้ โดยตลาดค้าหุน้ ของออสเตรเลีย ลดลงประมาณ5%ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นอย่างที่เราวิเคราะห์มาก่อนหน้า นี้ว่า การเคลื่อนไหวสูงขึ้นอย่างมากในจำนวน ประเภทการลงทุน เป็นผลมาจากการผลักดัน ของโครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณของรัฐบาล สหรัฐ ซึ่งอิทธพลของมันจะยุติภายในไม่ถึงสอง เดือนไปพร้อมกับตลาดในอนาคตที่จะไม่มีเงิน ดอลล่าร์ใหม่ในจำนวนมหาศาลเข้ามาในตลาด อีก

มาตรการนี้ใกล้ยุติ

แล้วจะเกิดอะไรต่อไป?

ตามความเห็นของนักวิเคราะห์หลายคน ช่วงจบสิ้นของการใช้นโยบาย อาจเกิดจากหนึ่ง ในปัจจัยผลักดันที่อยู่เบื้องหลังของการอ่อนแอ ของตลาดเงินเมื่อไม่นานนี้ ความผันผวนในการทำกำไรในช่วงนี้ก็ คือเหตุผลทีเ่ ราได้เห็นถึงการลดลงของราคาอย่าง ฮวบฮาบในหลายประเภทของการลงทุนสำคัญ มานับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนพฤษภาคมอันเนื่องมา จากนโยบายของรัฐบาลสหรัฐ นับตั้งแต่เริ่มต้นเดือนพฤษภาคม ราคา

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

21

ตลาดในขณะนี้กำลังโฟกัสไปที่ผลลัพธ์ ใหญ่สองประการทีจ่ ะออกมาในช่วงอีกไม่กเ่ี ดือน ข้างหน้า ความเป็นไปได้ที่จะเกิดประการหนึ่งก็ คือ รัฐบาลสหรัฐอาจจะตัดสินใจนำเอาโครงการ ผ่อนคลายเชิงปริมาณมาใช้อีกรอบหนึ่ง ถ้า กรณีนี้เกิดขึ้น เราอาจเห็นการเคลื่อนไหวสูง ขึ้นอย่างมหาศาลของราคาสินค้าล่วงหน้าและ ในตลาดเงินต่อไปอีก อีกประการหนึ่ง ถ้าสหรัฐไม่ตัดสินใจใช้

โครงการผ่อนคลายเชิงปริมาณ เราอาจจะเห็น ภาพแปรผันกับอย่างที่เห็นในช่วงสองสามสัป ดาห์ที่ผ่านมา เป็นไปอย่างหนักหน่วงยิ่งขึ้น ดังนั้นผู้ค้าจะต้องเฝ้าดูอย่างระมัดระวังใน นโยบายการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของสหรัฐ และการออกมาให้ความเห็นใด ๆ ของนายทิม ไกธ์เนอร์รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงการคลังสหรัฐ ไม่วา่ อะไรก็ตามทีจ่ ะเกิดขึน้ เรากำลังเสนอ วิธีการคิดที่เป็นรูปแบบในช่วงสำคัญในตลาด การเงิน และสิง่ นีจ้ ะเป็นโอกาสทีด่ ใี นการศึกษา การเป็นผู้ค้า ถ้าท่านต้องการรูจ้ กั โลกอันน่าตืน่ เต้นของ การค้าทองคำ, น้ำมัน และอัตราแลกเปลี่ยน ทำไมไม่ลงทะเบียน เพื่อทำเวิร์คช็อปฟรี กับ ForexCT สนใจโปรดติดต่อ Andrew Law ผู้จัดการทั่วไป ที่หมายเลข 0435 873 163 หรือ 02 8065 0756 ได้นับตังแต่บัดนี้


THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 22


ฉลองครบรอบ 40 ปีการบินไทย

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

23

7 พ.ค. 2011 ณ โรงแรมเบย์วิว บูลีวาร์ด


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเราฟรี! จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำเรื่อง ขอวีซ่าให้ (จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

ถนนราชดำเนินกลาง

สำนักงานออสเตรเลีย

สำนักงานกรุงเทพ

130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

251/14 ราชดำเนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ 10200

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 24


ผู้เชี่ยวชาญเตือนภัยน้ำท่วมใหญ่ หลังแยงซีแล้งหนักสุดในรอบ 50 ปี

วันพิพากษาหน้าแตกแต่ไม่เข็ด!

อ้าง “21 ต.ค.” โลกแตกแน่ เอเจนซี - ฮาโรลด์ แคมปิง นักจัดรายการ วิทยุเพือ่ เผยแผ่คริสตศาสนาซึง่ เคยออกมาทำนาย วันสิ้นโลก ให้เหตุผลง่ายๆว่าเหตุที่มนุษย์ยัง ผ่านพ้นวันที่ 21 พฤษภาคม มาได้โดยไม่ต้อง เผชิ ญ วั น พิ พ ากษา ก็ เ พราะว่ า ตน “คำนวณ พลาด” ไปเท่านั้น แคมปิง วัย 89 ปี อธิบายว่าแม้โลกจะ ไม่ถึงกาลดับสูญพร้อมกับเหตุแผ่นดินไหวครั้ง ใหญ่ในวันที่ 21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทว่าคำ เตือนของเขาก็มีผลต่อจิตวิญญาณของผู้คนและ วันสิ้นโลกที่แท้จริงจะเกิดขึ้นในอีก 5 เดือน ข้างหน้าหรือวันที่ 21 ตุลาคม ผู้ที่ศรัทธาในคำทำนายของ แคมปิงบาง คนถึงกับยอมสละทรัพย์สินที่สะสมมาทั้งชีวิต เพื่อรอการขึ้นสวรรค์ในวันเสาร์(21)ที่ผ่านมา ทว่าก็ต้องผิดหวังไปตามๆกัน ส่วนสำนักงาน แฟมิลี เรดิโอของ แคมปิง ก็ปิดเงียบตลอดสุด สัปดาห์ ล่าสุด แคมปิง ได้กล่าวผ่านรายการวิทยุ ความยาว 90 นาที ว่ารู้สึกเสียใจที่วันเสาร์(21) ผ่ า นมาและผ่ า นไป โดยไม่ เ กิ ด ความสั บ สน อลหม่านครั้งใหญ่ไปทั่วโลกตามที่เขาเชื่อ ทว่าเมื่อกลับไปอ่านทบทวนพระคัมภีร์ ไบเบิลแล้วเขาก็พบว่า “พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรง เมตตากรุณา”ทรงประสงค์ทจ่ี ะให้โอกาสมนุษย์ พ้นจาก “ไฟนรกบนดิน”ต่อไปอีก 5 เดือน และยืนยันว่า วันที่ 21 ตุลาคมจะเป็นจุดสิน้ สุด ของโลกนี้ตามลำดับเวลาที่เขาคำนวณไว้อย่าง แน่นอน เมื่อเกือบ 20 ปีที่แล้วอดีตวิศวกรรูปร่าง

เอเยนซี - สำนักงานควบคุม อุทกภัยและภัยแล้งจีนรายงานวันที่ 23 พ.ค. ว่าแม่นำ้ แยงซีซง่ึ ยาวทีส่ ดุ ของจีน กำลังประสบภัยแล้งรุนแรง ปริมาณน้ำฝนต่ำสุดในรอบ 50 ปี (พ.ศ. 2504) แต่กระนั้นก็มีความ เป็นไปได้วา่ จะเกิดน้ำท่วมใหญ่หลัง ภัยแล้งผ่านไป เรือประมงจีนเกยตื้นตลอดริมฝั่งแม่น้ำแยงซีเมื่อต้นเดือนพ.ค.หลัง จีนประสบวิกฤติแล้งรุนแรงสุดในรอบ 50 ปี(รอยเตอร์) สำนักข่าวซินหวาอ้างคำพูด ของ หวัง กั่วเซิง ผู้อำนวยการ สำนักงานฯ ว่า มณฑลที่ประสบ ภัยแล้งฤดูใบไม้ผลิ มีเจียงซี, หู หนานและหูเป่ย ซึ่งอยู่ตอนกลาง และล่างของแม่น้ำแยงซีที่ปริมาณ น้ำฝนลดน้อยลงเฉลี่ยร้อยละ 40 ถึง 60 นอกจากนั้ น แทนที่ ป ริ ม าณ ฝนควรจะเริม่ มีมากขึน้ ในช่วงเดือน พฤษภาคมนี้ แต่มณฑลที่อยู่ด้าน ล่างของแม่นำ้ เช่น หูเป่ย หูหนาน เจียงซี อันฮุย กลับมีประมาณน้ำ เจ้าหน้าที่นำโลมาหัวบาตรขึ้นมาจากแม่น้ำที่เขตอนุรักษ์พันธุ์โลมาหัว บาตรแห่งลุ่มน้ำแยงซีที่สือโส่ว มณฑลหูเป่ยเมื่อวันที่ 20 พ.ค. ที่ตา ฝนลดลงร้อยละ 20 - 40 ของโลมาหัวบาตรมีเมือกใสไหลออกมาดูเหมือนน้ำตาขณะนี้พื้นที่น้ำที่ รายงานสำรวจของสำนักงาน เขตอนุรักษ์พันธุ์โลมาหัวบาตรแห่งนี้ลดระดับต่ำสุดในรอบ 20 ปี ใหญ่ อุ ท กศาสตร์ ร ะบุ ว่ า ระหว่ า ง ที่จัดตั้งเขตอนุรักษ์ฯแห่งนี้ (ภาพ เอเจนซี) เดือนมกราคม-เมษายนพื้นที่ลุ่มแม่ น้ ำ แยงซี ป ริ ม าณน้ ำ ฝนก็ ล ดลงไปร้ อ ยละ 40 นี้เราก็ควรเฝ้าระวังน้ำท่วมใหญ่ตลอดแม่น้ำแยง เมื่อเทียบกับปริมาณเฉลี่ยตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ซี” แต่กระนั้นก็คาดการณ์ว่าช่วงน้ำหลาก (พฤษภา ทั้ ง นี้ ลุ่ ม แม่ น้ ำ แยงซี มี พื้ น ที่ ก ว้ า งใหญ่ คมถึงตุลาคม)ลุ่มแม่น้ำแยงซียังคงเสี่ยงจะเผชิญ ครอบคลุมตามแนวยาวของแม่น้ำกว่า 6,397 กับปริมาณฝนตกหนักรุนแรง หากบริหารจัดการ กม. และพื้นที่ตามแนวแม่น้ำนี้มักจะประสบ น้ำไม่ดีอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยในพื้นที่ตอน กับภัยธรรมชาติรุนแรงเสมอ บนของแม่น้ำ “แม้ว่าจะมีความแล้งรุนแรงในปี

ฮาโรลด์ แคมปิง นักจัดรายการวิทยุเพื่อเผยแผ่ คริสตศาสนาเปลี่ยนคำทำนายใหม่ว่า โลกจะ แตกแน่นอนในวันที่ 21 ตุลาคมนี้ สูงและผอมเกร็งรายนี้ ก็เคยทำนายว่าพระเยซู คริสต์จะเสด็จลงมายังโลกในปี 1994 เมื่ อ นั ก ข่ า วขอให้ เ ขามอบคำแนะนำแก่ บรรดาสาวกที่เชื่อคำทำนายวันสิ้นโลกและสละ ทรัพย์สนิ ในโลกนีไ้ ปหมดแล้ว แคมปิงก็หยิบยก ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของสหรัฐฯขึ้นมาเปรียบ เทียบ “เราเพิ่งผ่านพ้นภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้ง ใหญ่มคี นมากมายทีต่ กงานหรือสูญเสียบ้านเรือน แต่พวกเขาก็ยังอยู่ได้” แคมปิง กล่าว “คนเหล่านั้นจัดการปัญหาได้...เราไม่ได้ เอเอฟพี - ญี่ปุ่นเมื่อวันศุกร์(27)เดิน มีหน้าที่ให้คำแนะนำด้านการเงินแต่เรามีหน้าที่ บอกกับคนว่ายังมีผทู้ พ่ี วกเขาจะสามารถสนทนา หน้าโครงการรถไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็ก ด้วยได้เสมอ นั่นคือพระเจ้า” ซึ่งสามารถวิ่งรับส่งผู้โดยสารระหว่างโต

ญี่ปุ่นเดินหน้ารถไฟพลังงาน แม่เหล็กด่วนจี๋500กม.ต่อชั่วโมง!!

รถไฟฟ้าแม่เหล็กความเร็วสูงแมกเลฟของเซียงไฮ้ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

25

เกียวถึงโอซาการะยะทางกว่า 500 กิโล เมตรในเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียว

เจอาร์ โตไก บริษัทผู้ดำเนินการรถไฟ วางแผนที่จะวางเส้นทางเดินรถไฟฟ้าแมกเลฟ จากโตเกียวผ่านนาโกยาและมุ่งสู่โอซากา ทาง ตะวันตกของญีป่ นุ่ ด้วยรถไฟฟ้าพลังงานแม่เหล็ก นี้สามารถวิ่งด้วยความเร็งสูงถึง 500 กิโลเมตร ต่อชั่วโมง คาซูทากะ อิซูมิ โฆษกของเจอาร์ โตไก ระบุทางบริษัทหวังเริ่มต้นประเมินผลกระทบ ทางสิ่งแวดล้อมในเดือนธันวาคมและมีความ เป็นไปได้ที่จะเริ่มลงมือก่อสร้างในปี 2014 ก่อนหน้านี้ในโลกนี้มีรถไฟฟ้าแม่เหล็ก ความเร็วสูงที่วิ่งให้บริการเชิงพาณิชย์เพียงแค่ เส้นทางเดียวในเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน ซึ่งก่อสร้าง เมื่อปี 2002โดยรถไฟความเร็วสูงนี้แล่นจาก สนามบิ น พู่ ต งสู่ ก ลางเมื อ งด้ ว ยความเร็ ว 430 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

อย่างไรก็ตามในเวอร์ชันของญี่ปุ่นรถไฟ ทีล่ อยตัวเหลือราง 10 เซนติเมตรจากกลไกของ สนามแม่เหล็กเคยทุบสถิตโิ ลกด้วยความเร็วสูงสุด 581 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ณ รางทดสอบของ บริษัท ยามานาชิ แมกเลฟใกล้ภูเขาไฟฟูจิเมื่อ ปี 2003 เวลานี้รถไฟที่วิ่งบริการเชิงพาณิชย์ที่เร็ว ที่สุดของญี่ปุ่นคือซันโย ชินคันเซนหรือรถไฟ หัวกระสุน ซึ่งดำเนินการโดยบริษัทเจอาร์เวสต์ และรถไฟหัวกระสุนฮายาบุสะ โทโฮคุที่แล่น บริการระหว่างโตเกียวและอาโอโมริ ทางเหนือ ของญี่ปุ่น โดยทั้งสองสายแล่นที่ความเร็ว 300 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เจอาร์ โตไก เผยทางบริษัทหวังว่าจะ สามารถเปิดบริการเส้นทางระยะแรกระหว่าง โตเกียวถึงนาโกยาในปี 2027 และเสร็จสมบูรณ์ ตลอดเส้นทางไปยังโอซากาในปี 2045 โดย ตลอดทั้งเส้นทางจะใช้เวลาเพียงแค่ 67 นาที เร็วกว่ารถไฟหัวกระสุนกว่าเท่าตัว โดยเวลานี้การเดินทางจากโตเกียวสู่โอซา กาด้วยรถไฟหัวกระสุนใช้เวลาประมาณ 145 นาที


คุณ

หญิง

ล้างจาน

จากบทประพันธ์ของคนไทยในออสเตรเลีย ใช้นามปากกาว่า....ข้าวนอกทุ่ง

ต่อจากฉบับที่แล้ว เขาเอาอาหารอะไรมาให้ดิฉัน จิงโจ้ที่ กใส่ใบไม้มาส่งให้ ดิฉันทานมัน ก็ ถูกเผาถู .... แต่ขาดพริกจิ้ม แต่เราก็คงอยู่รอด อร่อยดี นะวรรณ.. หลังจากการเต้นรำ และอาหาร เขากลับ พาดิฉ ันไปใส่ในซุ้มไม้ที่ถูกเตรียมไว้ และชี้ ให้ไปนอน ดิฉนั แกลังทำเป็นว่าง่ายนีจ่ ะหลับ ไหมนะ กลัวๆ กล้าๆ เงียบสงัด คิดถึงใน มีคนรับใช้ แต่ตอนนี้อยู่ในป่าดง วัง เคยแต่ ดิบไม่ รู้ว่าจะรอดไหม.......... ดิ ฉั นไม่ ลื ม กราบพระและเจ้ า ที่ เ จ้ า ทาง และกราบผีในป่านี้ขอให้ดิฉันคุณหญิงสุวรรณ นภาวดีกลับคืนวังไปยังคุณหญิงย่าและคุณหญิง แม่ ท่านพ่อขา..... ช่วยปกป้องวรรณด้วยเถิด วิ ญ ญาณของท่ า นพ่ อ คงปกป้ อ งวรรณนะคะ ท่านพ่อขา..... ดิฉันกราบไหว้ ชายและหญิงสองสามีภรรยาคู่หนึ่งของ เผ่ า เป็ น ผู้ อ าวุ ธโส แอบดู เ ขาสองคนยั ก หน้ า หัวเราะเงียบๆ ไม่เคยเห็นคนไทยขอพรก่อน นอน เขาชาวเผ่าชอบในมารยาทของวรรณ ซึ่ง สามีของเผ่าช่วยเหลือมา ถึงจะต่างภาษาแต่ก็ ให้ภาษาใบ้ ก็พอรู้และเข้าใจบ้างเล็กน้อย พวก เผ่าคนผิวดำได้แต่ยม้ิ และสนุกกันแบบธรรมชาติ ดิฉันวรรณหลับตาเพราะเหนื่อยมาหลาย วัน จึงนอนหลับไปอย่างไม่รู้ตัว....... คมสันเดินบุกป่ามาจนถึงลำธารไม่ใหญ่ นัก เห็นน้ำไหลไปตามคลองใสสะอาดน่าลอง ชิมดู เห็นนกกาลงดื่มกัน บินโผไปโผมา เอะ.... นี่..... จะมีจระเข้..... หรือ...... สัตว์อะไรไหมนะ ผมหิวอยากจะเอาน้ำมาต้ม มาม่า น้ำนีไ่ หลมาจากไหนไหลมาแรงพอสมควร มีตน้ ไม้ ขอนไม้เก่าๆ ลอยตามน้ำมา นกสีแสน สวย เอะ... ผมจะหลงป่านี้ไหม ผมเอามีดแกะเป็นตัวอักษรย่อๆ ว่า..... คม ผมแกะมาหลายต้น เพราะผมกลัวกลับไป ไม่ถูก ผมเอาน้ำในคลองมาทำมาม่า แต่ใจผม นึกถึงแต่วรรณ....ผมนั่งรอให้มันเดือด และผม ก็ทานมันแก้หิว และเพื่อความอยู่รอด หลังผม

อิ่ม ผมเอากระบอกที่เตรียมมาไปล้าง และตัก น้ำมาให้เต็มเพื่อมาต้มใส่กระบอกน้ำที่เตรียม มา มีขอนไม้ลอยมาทั้งต้น เอะ...... นั่น... เสื้อ ชั้นในของใครถึงตกในป่านี้ ผมพยายามหาไม้ และวิ่งไปตามคลอง พยายามจะเขี่ยมันขึ้นมาดู เราคงโชคดีนี่ก็แสดงว่าแถวนี้มีบ้านคนอยู่ ผม เกือบพลาดตกเพราะเจ้าขอนไม้มันห่างไป แต่ โชคดีทเ่ี กีย่ วมันด้วยกิง่ ไม้ไว้จนได้เก็บมาพิจารณา ดูและตรวจดู Brand..... made in Thailand นี่..... ของวรรณนี่.... วรรณ...... วรรณ... .. คุณอยุไ่ หน เก็บเสือ้ ยกทรงของวรรณ ตะโกน กลางป่าอย่างดังว่า......วรรณ........... คุณอยูท่ ไ่ี หน วรรณ.........คุณได้ยินผมไหม...... ผมรี บ ต้ ม น้ ำ เก็ บใส่ ก ระบอกและดั บไฟ ทั้งหมด ผมวิ่งตะโกนขึ้นไปตามไหล่เขา เอา มือป้องปากเพื่อเสียงจะได้ก้องไปได้ไกล ผม วิ่งบุกป่าตามรอยทางของอักษร และชายกระ โปรงทีว่ รรณฉีกมาเรือ่ ย ทางทีผ่ มวิง่ มาถึงต้นไม้ ต้นหนึง่ ผมแสนจะเหนือ่ ยนีเ่ กือบเย็นแล้ว วรรณ ..... คุณถูกจับไปที่ไหน คุณอยู่กับใคร เขาเป็น คนบ้าหรือไม่ ถึงคุณจะเป็นยังไงผมก็รักคุณนะ ผมรักคุณที่ใจ........ ผมแทบจะหมดแรง ขอนั่ ง พั ก เหนื่ อ ย และแล้วสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น ชายผิวดำ 3 คน พร้อมหอกไม้ เอามาจิ้มลงตรงหน้าผม ผมจะวิ่งหนี เขา 3 คนหิ้วแขนผมเดินมา ผม ตามมาอย่างเสียมิได้ และคิดว่าผมคงต้องตาย ในป่าดงดิบนี้แน่นอน แต่ผมไม่กลัวตาย..... เป็นไรเป็นกัน..... คนเราเกิดมาก็ตายหนเดียว ชายสองคนเอาเถาวัลย์มาผูกแขนผม ผมจะสลัด ยังไงก็หนีไม่พน้ แถมอีกคนเอาหอกไม้ตามหลัง มา...... เอ้า..... จะพาไปไหนก็ไป วันนี้ขอเป็น ทาซานในป่าซักวัน คมเอ้ย.....นี่เรามาตาม คุณ หญิงในป่า แล้วเขาจะทำอะไรเรา เขาเอาเรามานั่งที่ข้างกระซุ้มไม้ที่เขาสุม ไว้เป็นกอง อ้าว....มีผู้หญิง เด็ก วิ่งมาดู มีชาย คนหนึ่ ง เอาน้ ำใส่ ก ระบอกไม้ ม าส่ งให้ เ ราดื่ ม เขาส่งเสียง อื้อ..... อ้า..... ตามภาษาของเผ่า ผมพึ่งจะตื่นจากความฝัน นี่มันพวกผิวดำ ...... Aborigins เอะ....... เราจะถูกย่างสด.... หรือเลี้ยงเรา หรือฉลอง คนแปลกหน้า แต่ทำไมต้องมัดเรา ด้วย เขาเริม่ สุมไฟ เผาจิงโจ้....โกอานา.... และ

อะไรนะที่พวกผู้หญิง เคล้าในเปลือกไม้ขนาด ใหญ่ ดูแล้วเหมือนแป้ง เขาเอาเผาไฟและคลุม ด้วยใบไม้ และถ่านที่คุแล้วทับบน มันคงเป็น ขนมชาวป่า ผมเริ่มหอมกลิ่นของที่พวกเผาด้วย ใบไม้ต่างๆ นี่ถ้าเขาแก้มัดผมละก็ ผมจะขอ ถามเรื่องวรรณ ว่าผ่านมาทางนี้ไหม ผมจะเอา รูปที่เราเคยถ่ายคู่กันให้พวกเขาดูในขณะที่ทุกๆ คน เตรียมของกันทั้งผู้ใหญ่และเด็ก ทุกๆ คน ดูแล้วเหมือนมีความสุขกว่าคนใน Sydney เสีย อีก ไม่ต้องจ่ายค่าเช่าบ้าน ค่าน้ำ ค่าไฟ และ ทุกๆ อย่างที่ต้องจ่าย ก็ต้องทำจนแทบขาดใจ แต่ต้องจ่ายจนแทบไม่พอใช้ ไม่ต้องแก่งแย่งชิง ดี ไม่ต้องแต่ตัวแข่งกัน ไม่ต้องซื้อรถ ซื้อบ้าน ค่ำไหนก็นอนที่นั่น มีไฟที่สุมขึ้นเป็นแสงสว่าง มีดาวบนท้องฟ้า มีสัตว์ในป่าเป็นอาหาร ขณะ นี้ผมคิดถึงสุพรรณ คิดถึงยาย คิดถึงงานวัด เพื่อนบ้านที่ใกล้ๆ กัน คิดถึงบ่อปลา...... สวน มะพร้าว...... สวนกล้วย พ่อและแม่ผม น้อง สาว ผมดื่มอะไรเข้าไปทำไมผมรู้สึกมึน และ แล้วตาผมต้องสว่างขึ้นนั่น......วรรณนี่ เขาเดิน มากับผู้หญิงกลุ่มนั้น ผมตะโกนขึ้นเสียงดัง “วรรณ...วรรณ.......นั่นคุณใช่ไหม.......” “คุณคม...... วรรณเองคะ” ดิฉนั วิง่ เข้าไป หาคุณคมอย่างหัวใจเต้นแรง “คุณคมมายังไงคะ แล้วนี่คุณโดนมัด” ดิฉันโผเข้ากอดคุณคมอย่างลืมตัว “วรรณคุณเป็นยังไงบ้าง พวกเขาจับคุณ มาใช่ไหม” ดิฉันกอดเขาแล้วพรรณนา “เปล่า .... เขาช่วยวรรณมาคะ คุณคม” ชายคนหนึ่งมาแก้มัดให้คมสัน แถมหัว เราะ และชี้มือชี้ไม้กันและมองเราทั้งคู่ที่กอด กัน “วรรณ..... ผมคิดว่าคุณเสียชีวิตไปแล้ว ผมดีใจที่ผมพบคุณ” “คุณคมคะ...... วรรณยังไม่รู้ว่าเขาจะทำ อะไรกับเราเลยคะ” ผมเอาแขนผมกอดหญิงคนที่ผมรักและ ลูบผมเธออย่างถนอม “วรรณถ้าเขาจะฆ่าเราทั้งคู่ เราคงหนีไม่ พ้นหรอกนะ เราทำท่าเป็นเพื่อนกับเขาดีกว่า” “คุณคมวรรณว่านะคะ เขาไม่เคยล่วงเกิน หรือทำร้ายอะไรเลยคะ” “วรรณคุณมองดูดาวคูน่ น้ั ซี มันสว่างมาก ในเวลาค่ำๆ อย่างนี้ซี” พวกเผ่า Aborigins เอาอาหารที่เขาย่าง มาให้ พร้อมอะไรที่เหมือนแป้งจี่ เสียงหัวเราะ และท่าทางมีความสุขของพวกกลุ่มชาวเผ่านี้ ทำให้ผมเริม่ อุน่ ใจขึน้ บ้าง เราสองคนทานอาหาร

ทุกๆ อย่างที่เขานำมาก็อร่อยดี แต่สำหรับเรา สองคนคงขาดพริกและเกลือ แต่ก็อร่อยแบบ ธรรมชาติ หลังอาหารค่ำ เขานำเราสองคนมายังซุ่ม ทีด่ ฉิ นั นอน แถมชีม้ อื ชีไ้ ม่ให้เข้าไป เสียงเต้นรำ และการเป่า didjaridoo ยังมีอยู่ ผมนั่งลง และ โอบหญิงที่ผมรักและตายแทนได้มานอนบน ตักผม ผมลูบผมเธออย่างถนอม “วรรณคุณรู้ไหมว่า.... ผมมาด้วยใจ ผม จะตามคุณทุกๆ แห่ง” ดิฉันน้ำตาไหล ตื้นตันในความดีของเขา “คุณคมขอขอบคุณ คุณมากเลยคะ วรรณคง ตามใช้หนี้ชีวิตคุณไปทั้งชาตินะ คุณคม” “อย่าพูดอย่างงั้นซี คุณหญิงในหัวใจผม ถ้าผมพาคุณกลับไปได้ ผมจะขอคุณกับคุณหญิง ย่า นะวรรณนะ...... คุณรักผมบ้างไหม........” ดิฉันตอบไม่ถูก ดิฉันลูบแขนเขาเหมือน อยากจะบอกว่า รักซิคะ......รักมานานแล้ว แต่ ขอตอบด้วยการกระทำและสายตา ดิฉันแกล้ง เปลี่ยนคำพูด “คุณคมคะ..... คุณหญิงแม่และคุณหญิง ย่าเป็นไงบ้างคะ” “สบายดีครับ ทุกๆ คนเป็นห่วงคุณ แล้ว นี่..... ใครลักพาตัวคุณมา” “วรรณไม่อยากคิดมันเลยคะ วรรณว่า เป็นคราวเคราะห์ของวรรณ วรรณยังขวัญหาย” น้ำตาแห่งความทรงจำที่ถูกจับตัวมาอยู่ ในบ้านป่า ใจยังเจ็บแปล๊บๆ “อย่าร้องไห้เลยนะวรรณ คุณนอนพักผ่อน ให้สบายผมจะดูเหตุการณ์ว่าจะเป็นยังไงคืนนี้ ผมจะดูแลคุณนอนเถิดนะ พรุ่งนี้เราคงต้องมี งานทำหรือหนีกลับบ้านร้างผมมีรถจอดรออยู่” ผมพิงขอนไม้และกอดเธอไว้ในอ้อมกอด ผม นอนในซุ้มที่มีใบไม้ปูก็นิ่มและอุ่นดี ตอนเช้ า เราสองคนตื่ น ขึ้ น มาแต่ เ ช้ า มื ด เห็นเขาหลายคนยืนกันเป็นกลุ่ม ชายสองคน เดินมาจับแขนเราสองคน แถมโบกมือให้พวก เผ่าเขาเหมือนไปก่อนนะ เขาจะพาเราไปไหน อีกนะ นี่เรายังไม่ได้ทานอะไรเลย ชายสองคน เดินพาเราสองคนมายืนบนภูเขาลูกหนึ่ง และชี้ มือไปยังภูเขาอีกลูกหนึ่ง เราสองคนดูตามมือที่ เขาชี้ ภูเขาลูกนั้น มันเหมือนในหนังสือเลย ดิฉันเคยเรียนมันนี่ UHL AYERS ROCK สวยจังเลย เขาชี้บุยชี้โบ้...... เป็นภาษาของเขา คุณคมมากอดไหล่ดิฉันแล้วพูดขึ้น “นี่ ใช่ไหมที่เคยเห็นคุณเรียนมันอยู่ สวยมากนะ วรรณ ดูซะ ดูให้เต็มตา...... เพราะผมยังไม่รู้ เลยว่าเราจะไปที่ไหน” อ่านต่อฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

เรื่องลึกลับในออสเตรเลีย..ตอน ๑๔ ความลึกลับของคฤหาสน์

มอนเต คริสโต

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพรัก.. ฉบับ นี้ผมขออนุญาตนำเรื่องผีในออสเตรเลียมาเล่าสู่ กันฟังอีกครั้ง เป็นการเอาใจผู้นิยมอ่านเรื่องผี ผมได้ลองย้อนค้นเรื่องผีในออสเตรเลียที่เคย เขียนไว้นบั ได้ ๑๓ ตอน ถึงครานีจ้ งึ ขออนุญาต นำมารวมเป็นหัวข้อในชุด “เรื่องลึกลับในออส เตรเลีย” เสียเลย เป็นตอนที่ ๑๔ ด้วยเรื่องราว ลึกลับที่คฤหาสน์ “มอนเต คริสโต” ที่เมืองจู นี ในภูมิภาคริเวอริน่า รัฐนิวเซาท์เวลส์ อยู่ ห่างจากซิดนีย์ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประ มาณ ๔๗๐ กิโลเมตร และห่างจากแคนเบอร์ ราไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๒๒๐ กิโลเมตรครับ ผมเลือกเรือ่ งราวของคฤหาสน์มอนเตคริส โต หลังจากได้อ่านพบในหนังสือเล่มหนึ่งและ ยังพบบทความในหนังสือพิมพ์เดอะซิดนีย์มอร์ นิง เฮเริล์ดอีกด้วย เนื้อหาชวนให้น่าติดตามยิ่ง ขึ้น เมื่อพบข้อความในหนังสืออ้างว่า “...หลัง จากการรื้อถอน ‘บังการีบี’ ที่อีสเทิร์นครีกใน ปี ๑๙๕๘ ไปแล้ว ตำแหน่งบ้านผีสิงจำนวน มากที่สุดในออสเตรเลียได้ตกเป็นของคฤหาสน์ ‘มอนเต คริสโต’.......” ผีทบ่ี งั การีบผี มเคยเสนอท่านผูอ้ า่ นไปแล้ว ในปี ๒๐๐๖ (ฉบับ ๔๔๖) และเหตุทค่ี ฤหาสน์ มอนเตคริสโตเลื่องชื่อในด้านความลี้ลับอย่าง

น่าสพึงกลัว ก็เนื่องจากมีผู้อ้างว่าได้พบเห็นผีที่ นี่อย่างน้อย ๗ ตน มีทั้งผีเฝ้าเรือน, ผีตายทั้ง กลม, ผี เ ด็ ก , ผี ค นใช้ และผี ถู ก เผาทั้ ง เป็ น เป็นต้น ผีสิงในคฤหาสน์มอนเตคริสโตเลื่องชื่อ ลือชาถึงขนาดถูกนำไปออกรายการทีวีมากมาย รวมถึง The Extraodinary (รายการสารคดีแนว ลี้ลับและเหนือธรรมชาติ ออกอากาศทางทีวีเซ เว่นในระหว่างปี ๑๙๙๓ ถึง ๑๙๙๖), ของทีวี เอบีซี Big Country (รายการสารคดีเชิงผจญ ภัยและท่องเที่ยวทั่วออสเตรเลียออกอากาศระ หว่างปี ๑๙๖๘ ถึง ๑๙๙๑) และรายการเกมส์ ผีและเรียลลิตี้สั่นประสาท Scream Test (ออก อากาศทั่วโลกมาตั้งแต่ปี ๒๐๐๑) ครับ @@@@ กำเนิดของคฤหาสน์มอนเตคริสโต เกิด ขึ้นจากนายคริสโตเฟอร์ วิเลียม ครอว์ลีย์ผู้ได้ รับที่ดินทำกินภายใต้พระราชบัญญัติโรเบิร์ต สัน ปีค.ศ. ๑๘๖๑ (พ.ศ. ๒๔๐๔) โดยเริ่ม แรกเขาได้รับที่ดินภายใต้การซื้อขาย ๒ โฉนด ในเนื้อที่ ๔๐๐ และ ๑๒๐ เอเคอร์ เริม่ แรกการทำฟาร์มของครอบครัวครอลีย์ เป็นไปอย่างลุ่ม ๆ ดอน ๆ แต่แล้วจู่ ๆ โชค

คฤหาสน์มอนเตคริสโต THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

27

ชะตาได้พลิกผัน เมื่อทางรถไฟสายเกรทเซา เทิ ร์ น เรลเวย์ เ ปิ ด บริ ก ารในปี ๑๘๗๘ (พ.ศ. ๒๔๒๑) ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาได้รับใบอนุญาต ในการดำเนินกิจการและก่อสร้างโรงแรมรถไฟ ตรงข้ามกับจุดที่รัฐบาลจะสร้างสถานีพอดี โรงแรมของนายครอว์ลีย์ถูกสร้างเชื่อม ต่อกับร้านสินค้าของการรถไฟ ขณะนั้นมีบ้าน คนงาน และกระท่อมโกโรโกโสอยู่อย่างกระ จัดกระจายเพียงไม่กห่ี ลัง หลังจากนัน้ สภาพการ เป็นเมืองจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผู้คนเดินทาง แวะผ่านเข้ามาทั้งนักท่องเที่ยวและพ่อค้าสินค้า เกษตรกรรม ทำให้นายครอว์ลีย์มีความร่ำรวย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไปพร้อมกับการถือครอง ที่ดินจนมีอาณาเขตกว้างใหญ่เท่ากับตัวเมืองจูนี ในปัจจุบัน ด้วยเหตุทม่ี สี ถานีรถไฟ เมืองจูนี (Junee) จึงเกิดขึ้นในเวลาพร้อมกัน เมืองนี้ถูกตั้งชื่อใน ปี ๑๘๖๓ (พ.ศ. ๒๔๐๖) ด้วยการเลียนภาษา พูดของชาวอะบอริจนิ “Jewnee” แปลว่า “พูด กั บ ฉั น ” หรื อ บางตำราก็ ว่ า เลี ย นภาษาพู ด “Choo-nee” ซึ่งแปลว่า “กบ” ความเจริญของเมืองได้เพิ่มอย่างรวดเร็ว ในปี ๑๘๖๒ (พ.ศ. ๒๔๐๕) จึงเกิดที่ทำการ ไปรษณีย์สาขาตามด้วยหน่วยงานของราชการ นายครอว์ลีย์ได้กลายเป็นคนมีหน้ามีตา ทีม่ ฐี านะทีเ่ หนือกว่าเสาหลักของสังคมในสายตา ชาวเมือง และด้วยความที่เขาเป็นคนมีจิตใจดี และมีจิตสาธารณะสูง นายครอว์ลีย์ได้บริจาค ที่ ดิ น และเงิ นในการสร้ า งโบสถ์ เ ซนต์ โ จเซฟ และยังช่วยสนับสนุนการเงินในโครงการสำคัญ ของชุ ม ชน ซึ่ งในขณะนั้นเงินช่วยเหลื อ จาก รัฐบาลแทบจะไม่มี การช่วยเหลือการเงินแก่ สังคม นอกจากจะเป็นการคืนกำไรสู่สังคมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มฐานะทางสังคมและเพิ่มความ มั่งคั่งให้กับนายครอว์ลีย์ไปในตัวอีกด้วย ในปี ๑๘๘๔ ถึง ๑๘๘๕ (พ.ศ. ๒๔๒๗๘) นายครอว์ลีย์ได้สร้างคฤหาสน์ของตนเอง โดยเลือกสร้างบนยอดเนินเขาติดกับบ้านอิฐแบบ คอตเตจของเขาที่สร้างขึ้นในปี ๑๘๗๖ (พ.ศ. ๒๔๑๙) เขาได้ตั้งชื่อคฤหาสน์หลังใหม่นี้ว่า “มองเตคริสโต” (Monte Cristo)หมายถึง “ภูเขา แห่งคริสต์” เมื่อสร้างเสร็จบ้านที่เขาอยู่เดิมที่ เรียกว่า “ดิ ออริจินัล โฮมสเต็ด” ได้ลดฐานะ กลายเป็นเรือนพักคนรับใช้ และกระท่อมที่อยู่ ติดบ้านหลังเดิมถูกรื้อถอนเปลี่ยนเป็นโรงเลี้ยง ม้าสำหรับที่อยู่ของม้าแข่งสายพันธุ์ดีของเขา และต่อด้วยโรงรีดนมวัว และไม่ห่างจากกันเขา ได้สร้างเรือนไม้สำหรับเป็นห้องบอลลูนรับรอง แขกร่วมงานสังสรรค์และงานลีลาศอีกด้วย คฤหาสน์มอนเตคริสโตเป็นอาคารสอง ชั้น ชั้นล่างก่อด้วยอิฐตันหนา ๑๘ นิ้ว ชั้นบน หน้ า ๙ นิ้ ว แต่ ล ะชั้ น มี เ พดานสู ง ๑๒ ฟุ ต บนชัน้ สองมองจากหน้าต่างสามารถเห็นทิวทัศน์ ของเมืองจูนีได้ทั่วทั้งเมือง แม้จะมีฐานะดีขึ้น แต่ครอบครัวครอว์ลีย์ ยังคงทำกิจการฟาร์มต่อเกษตรไป ในขณะที่ คฤหาสน์มองเตคริสโตกลายเป็นสัญญลักษณ์ ของเมือง ชาวเมืองเปรียบคฤหาสน์นี้เหมือน ปราสาทในยุ ค ฟิ ล ดั ล ของยุ โ รป (ยุ ค กลาง) คฤหาสน์มองเตคริสโตกลายเป็นศูนย์รวมของ สั ง คมของภู มิ ภ าค เป็ น สถานที่ จั ด งานบอล, เล่นเทนนิส และตีกอล์ฟบนสนามกอล์ฟแห่ง แรกของภูมิภาคอีกด้วย

นายคริสโตเฟอร์

ครอว์ลีย ์

นางอิลิซาเบท ครอว์ลีย์ ในจำนวนบุตรสาว ๔ คนและบุตรชาย ๓ คนที่เติบโตจนถึงวัยเรียน ทุกคนถูกส่งไป เรี ย นในโรงเรี ย นประจำในเมื อ งใหญ่ ร วมถึ ง ซิดนีย์ เมื่อเติบใหญ่แต่ละคนกลายเป็นบุคคลา กรที่ดีของประเทศในสาขาวิชาการต่าง ๆ @@@@ ขออนุญาตเอ่ยถึงบุคคลสำคัญของเรื่อง คือนางอิลิซาเบท ครอว์ลีย์ ผู้เป็นภรรยาของ นายครอว์ลีย์ เธอถูกชาวบ้านให้สมญานามว่า “ควีนวิกตอเรีย” เธอมักจะอยูใ่ นชุดสีดำ สวม หมวกคลุมผมตลอดเวลา นางครอว์ลีย์ เป็นผู้มี อำนาจสูงสุดในการปกครองบ้าน ด้วยการใช้ กฎเหล็กในการปกครองลูกบ้าน ในขณะที่นาย ครอว์ลีย์เป็นคนเงียบ ๆ แต่ก็มีบ่อยครั้งที่เขา ตัดสินใจผิดพลาดในการควบคุมคนรับใช้และ ลูกจ้าง นายคริสโตเฟอร์ ครอว์ลีย์ เสียชีวิตใน วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๑๙๑๐ (พ.ศ. ๒๔๕๓) ที่คฤหาสน์มอนเต คริสโต ขณะอายุ ๖๙ ปี ด้วยโรคหัวใจล้มเหลวอันเป็นอาการต่อเนื่อง จากโรคฝีฝักบัวที่คอของเขา ซึ่งเกิดจากการขัด สีของปกเสื้อคอตั้งที่นิยมสวมกันใส่ในสมัยนั้น หลังการเสียชีวิตของสามี นางครอว์ลี ได้อาศัยอยู่ในคฤหาสน์มอนเตคริสโตมาโดย ตลอด โดยเธอออกจากคฤหาสน์ไปเพียงสอง ครัง้ เท่านัน้ ในช่วง ๒๓ ปีทเ่ี หลือ เธอได้เปลีย่ น ห้องเก็บของชั้นบนให้เป็นห้องสวดมนต์ และ หมกมุ่นอยู่กับการศึกษาคัมภีร์ไบเบิล จนกระ ทั่งเธอเสียชีวิตภายในคกฤหาสน์ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑๙๓๓ (พ.ศ. ๒๔๗๖) ในขณะอายุ ๙๒ ปี ด้ ว ยโรคหั วใจล้ ม เหลว อั น เป็ น ผล ต่อเนื่องจากโรคไส้ติ่งอักเสบ อ่านต่อหน้า 36


ปัญญาจะเกิดต้องศึกษา การมีความตั้งใจ เริ่มมีแนวคิดที่ถูกต้อง ยั ง ต้ อ งตามด้ ว ยปั ญ ญาที่เท่าทันด้วย แม้จะมี แนวคิ ด ที่ ถู ก ต้ อ ง แต่ ม นุ ษ ย์ มั ก หลงกลกิ เ ลส เพราะกิเลสไม่อยากให้มนุษย์ได้ดี เราจึงต้องใช้ ปัญญาสอดส่องดูแลและควบคุมตนเองไม่ให้ พ่ายแพ้กิเลส ควบคุมความคิดให้ระมัดระวัง แต่ปัญญาจะมีได้นั้น จะขาดเสียไม่ได้อยู่อย่าง หนึ่งคือการศึกษา เมื่อศึกษาจึงเกิดปัญญา เมื่อ มีปัญญาจึงมีความคิด เมื่อมีความคิดจึงตั้งใจ เมื่อตั้งใจแล้วจึงปฏิบัติใช่ไหม เราอยู่ในโลกนี้ แม้มีเพียงความรัก แต่ถ้าไม่ศึกษาในความรัก ให้ดี ก็จะกลายเป็นคนตาบอด แม้มคี วามเมตตา

แต่ถ้าไม่ศึกษาให้ดีแล้วก็จะกลายเป็นคนโง่งม โดนเขาเอาความดีที่เราอยากทำนั้นไปใช้หลอก ลวงผู้อื่น แม้เรามีความกล้าหาญ แต่ความกล้า หาญนั้นไม่ได้ศึกษาให้ดี ความกล้านั้นจะกลาย เป็ น มุ ท ะลุ เ อาแต่ ใ จกล้ า เบบผิ ด ๆ กล้ า แบบ เอาชีวิตไปเสี่ยง แม้จะมีใจรับฟัง แต่ถ้าเอาแต่ ฟังไม่ศึกษาสิ่งที่ฟัง ไม่ศึกษาสิ่งที่พิจารณา ก็ เป็นอันตราย โดนเขาจูงไปไม่รู้ตัว การศึกษาทำให้เกิดปัญญา เกิดความคิด ทำให้เกิดความตั้งใจว่าจะเป็นสิ่งใด เป็นอะไร จากสิ่งที่ศึกษากัน เป็นคนเหมือนเดิม หรือเป็น พุทธะ วันนี้เรามาศึกษาเพื่อเป็นพุทธะ แต่ก่อน จะเป็นพุทธะต้องเป็นคนให้ดีก่อน เมื่อเป็นคน ดีได้จึงก้าวไปสู่การเป็นพุทธะได้ ช่วงที่จะก้าว เป็นคนดี เป็นพุทธะช่วงนั้นต้องรู้จักเอาความดี ช่วยคน ทำไมจึงต้องช่วยหากท่านมีทรัพย์ แต่ เก็บทรัพย์ไว้ในดิน เรียกว่ามีทรัพย์หรือไร้ทรัพย์ ถ้าท่านมีความรู้เก็บความรู้ใว้ ไม่เคยพูดไม่เคย ถ่ายทอดให้ใคร เรียกว่ารูห้ รือไม่รู้ และถ้ารูแ้ ล้ว เอาแต่โอ้อวด แต่ไม่ถ่ายทอดอย่างจริงใจเรียก ว่ารู้หรือไม่รู้ ฉะนั้น การถ่ายทอดก็ต้องระมัด

ถามตอบวิถีอนุตตรธรรม ผู้บำเพ็ญธรรมที่ตั้งปณิธาน ทานเจมีบุญ กุศลหรือไม่? “ไร้ซึ่งบุญกุศล” เพราะการทานอาหารเจ เป็นสิง่ ทีม่ นุษย์พงึ กระทำ แต่เดิมมนุษย์เป็นสัตว์ ทีไ่ ม่บริโภคเนือ้ สัตว์เป็นอาหาร การทานอาหาร เจ จึงเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติไหนเลยจะมีบุญกุศล เมื่อการทานอาหารเจไม่มีบุญกุศล แล้ว เหตุใดบำเพ็ญธรรมจึงต้องทานอาหารเจ? ดังที่กล่าวไปแล้วว่าการทานอาหารเจเป็น สิ่งที่มนุษย์พึงกระทำ เพราะเป็นการไม่ปลูก เหตุแห่งการทำลายชีวิตสรรพสัตว์ผู้บำเพ็ญจึง พึงละเว้นจากการปลูกเหตุแห่งหนี้กรรม ถ้ายัง ก่อเหตุแห่งหนี้กรรมด้วยการทำลายชีวิตสรรพ สัตว์ต่อไปก็จะทำให้เจ้าหนี้ นายเวรเกิดความ อาฆาตแค้นมากยิง่ ขึน้ จนในทีส่ ดุ ทำให้ผบู้ ำเพ็ญ ธรรมเองไม่อาจหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตาย เกิดได้ หนีก้ รรมเก่าในกาลก่อนยังไม่ทนั ได้ชำระ สิ้นกลับเพิ่มหนี้กรรมใหม่ในกาลนี้อีก อันเป็น ต้นเหตุให้มีการเกิดและการตาย มีการไปฆ่า เขาบ้างและมีการถูกเขาฆ่าบ้าง หมุนเวียนเป็น วัฏจักรไม่มีที่สิ้นสุด อนึง่ ฟ้าเบือ้ งบนทรงไว้ซง่ึ ความเทีย่ งธรรม เมื่อเรากินเนื้อเขา 1 ชั่ง ก็ต้องใช้เนื้อคืนให้เขา

16 ตำลึง เป็นแน่เป็นไปไม่ได้ที่เนื้อ 1 ชั่ง จะ เท่ากับ 7.5 ตำลึง (ขาดหายไปครึ่งตำลึง) เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว บุญกุศลจะได้มาจาก ไหน? แม้นคำว่า “บุญกุศล” ก็หามีไม่ เพราะ การที่เวไนยฯบำเพ็ญธรรมและสร้างบุญกุศล โดยมุ่งหวังแต่จะรอรับผลบุญตอบสนอง ยึด ติดในผลบุญจึงส่งผลให้พฤติกรรมที่แสดงออก ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติของจิตเดิมแท้ หากเป็นเช่นนี้ก็เป็นเพียงการปลูกสร้าง เนื้อนาบุญเพื่อยังผลให้ไปเกิดเป็นเทพยดาบน สวรรค์ชน้ั เทวภูมิ หรือผูม้ ลี าภสักการะในมนุษย์ ภูมิเท่านั้น เพราะเป็นการกระทำเพื่อหวังผลบุญตอบ แทน ผลบุญทีไ่ ด้รบั จึงมีจำกัด เมือ่ เสพบุญกรรม หมดสิ้นก็ต้องกลับลงมาเวียนว่ายต่อไป เปรียบ ได้ดั่งการยิงธนูขึ้นฟ้า พอแรงหนุนส่งหมดลูก ธนูก็ตกลงมาฉันใดก็ฉันนั้น คำว่า “บุญกุศล” เป็นเพียงศัพท์ที่บัญญัติ ขึ้น เพื่อสร้างพื้นฐานในการทำความเข้าใจ ซึ่ง ที่จริงแล้ว “บุญกุศล” เป็นสิ่งที่ไม่อาจเข้าใจ ได้โดยอาศัยลายลักษณ์อักษรเพราะ “บุญกุศล” เป็นพฤติกรรมธรรมชาติที่แสดงออกจากธรรม ญาณเดิมอันบริสุทธิ์ เป็นพฤติกรรมเดิมที่สอด คล้องกับหลักธรรมของฟ้าเบื้องบน

ระวัง ถ่ายทอดแบบไม่อวด บางคนมีทรัพย์ จะมีความดีหลงเหลือในโลกนี้ไหมท่านลองคิด เก็บทรัพย์ไว้ นี่ก็ไม่ถูกต้อง บางคนมีทรัพย์ได้ ให้ดๆี แต่อวดทรัพย์ นี่ก็ไม่ถูกทาง ฉะนั้นมีสิ่งดี จง

นำสิ่งดีออกใช้ ใช้แบบไม่ยึดติด ใช้แบบเปิด หนึ่งในแปดเซียนท่านหลันไฉ่เหอ ใจกว้าง พร้อมที่จะแก้ไขและพร้อมที่จะเปลี่ยน สถานธรรมจินจง จ.พิจิตร 18 มีนาคม 2544 แปลงตัวเองให้ดีขึ้นพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ ตกทุกข์ได้ยาก ความสงบทำให้ เกิดปัญญา สังคมที่เป็นแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันนี้ เรา จะช่วยให้ดีได้ด้วยตัวเองเป็นผู้เริ่มต้น แผ่นดิน ที่แห้งแล้งรอน้ำและรอต้นหญ้าที่แกร่งกล้าไป ความสงบเท่ า นั้ น ที่ จ ะทำให้ เ กิ ด ปั ญ ญา อยู่ในดินแดนนั้นโลกที่สกปรกโสมมรอพุทธะ ถ้าจิตกำลังวุ่นวาย จงรีบพยายามทำตัวเองให้ ทีอ่ งอาจพร้อมจะนำคุณธรรมไปเบ่งบาน ชะล้าง สงบ บางครั้งเราเจอปัญหาวุ่นวาย พอวุ่นวาย โลกนี้ให้กลับสะอาดเหมือนเดิม แต่ปัจจุบันตัว ปัญญาย่อมไม่เกิด ต้องทำตัวให้สงบแล้วปัญญา ท่านไม่อยากทำดีเพราะอะไร หนึ่ง กลัวคำพูด จึงจะเกิด และวางตัวเป็นกลางด้วย บางครั้งเรา คน สอง ทำแล้วอาย ทำดีไปแล้วกลัวโดนเขา ทะเลาะกัน ที่เราไม่พอใจเขา เราน้อยใจเขา ล้อ โดนเขาว่าพอบอกว่าเราเป็นคนดีก็ถูกเพื่อน เพราะว่าเรายืนกระต่ายขาเดียวไม่ฟังเขา คิดเเต่ ถากถางทำไมต้องกลัว ถ้าท่านอยากได้ดี อยาก ตัวเราเอง มองแต่ตัวเราแต่ไม่มองคนตรงข้าม ให้มีดี อยากให้เพื่อนดีด้วยเราไม่ต้องกลัวไม่ ว่าเขารู้สึกอย่างไร คิดอย่างไร ทำไมเราโมโห เช่นนั้นท่านคงไม่รู้จักพระพุทธองค์ไม่รู้จักสิ่ง ไม่ขอบใจเขา ก็เพราะว่าเรามัวมองแต่ตัวเรา ศักดิส์ ทิ ธิถ์ า้ ท่านกลัวการทำดี เพราะคนไม่อยาก ไม่เคยยืนเป็นตัวเขาดูบ้างทำไมเราไม่เข้าใจพ่อได้ดี ถ้ามีแต่คนชั่วร้าย แล้วพุทธะไม่ทำดีแล้ว แม่ พี่น้อง ทำไมเราไม่เข้าใจสามี ทำไมเราไม่ เข้าใจภรรยา เพราะเรามัวแต่มองใจเรา ไม่เคย มองใจเขาบ้างใช่ไหม

พระราชบุตรสามนาจา สถานธรรมหมิงเฉิง จ.ตาก 31 พฤษภาคม 2546

“บุญกุศล” จะได้มา เมื่อกระทำอย่างไม่ เสแสร้ง กระทำโดยไม่คำนึงถึงผลบุญที่จะได้ รับ เดินตามมัชฌิมาปฏิปทา (ทางสายกลาง) อย่างสุขุมเยือกเย็น เช่นนี้จึงเป็น “บุญกุศล” ที่แท้จริง ส่ ว นจิ ตใจที่ คิ ด แต่ จ ะรอรั บ ผลบุ ญ ตอบ สนอง ล้วนเป็นจิตทีเ่ กิดจากความเพ้อฝันทัง้ สิน้ เพราะมีความเพ้อฝันจึงทำให้โฉมเดิมแห่งธรรม ญาณที่บริสุทธิ์ไม่สามารถปรากฏออกมา เพราะเวไนยฯ มีทิฐิ เห็นความแตกต่าง กันระหว่างอริยะกับปุถชุ น จึงมีคำว่า “บุญกุศล” เกิดขึ้น เพราะฉะนั้น จิตใจที่ติดยึดในผลบุญ จึงเป็นเมล็ดพันธุแ์ ห่งการเวียนว่ายตายเกิดนัน่ เอง ขอกราบเรียนถามเกี่ยวกับสายทองในวิถี อนุตตรธรรม ตั้งแต่โบราณกาลมา วิถีอนุตตรธรรมมี พงศาธรรม (เชื้อสายแห่งธรรม) ที่สืบทอดต่อ กันมาระหว่างบรรพจารย์สู่อีกบรรพจารย์อย่าง ไม่ขาดสาย ผูม้ ธี รรมย่อมเข้าถึง จิตใครว่างก็ได้ รับไป ผูไ้ ด้รบั หมายถึงผูท้ ไ่ี ด้รบั การเบิกจุดญาณ ทวารจากพระวิสุทธิอาจารย์ กำราบจิตฟุ้งซ่าน ให้หมดสิ้นไป สำรวมปฎิบัติตามคุณธรรมแห่ง ธรรมญาณเดิมที่ฟ้าเบื้องบนประทานให้สร้าง คุณประโยชน์แก่มนุษยชาติ และประกาศสัจ ธรรมแทนฟ้าเบื้องบนหากเป็นเช่นนี้ สายทอง ก็เชื่อมโยงกันได้ แต่ถา้ ไม่ชำระกิเลสภายในให้บริสทุ ธิ์ กระ ทำการโดยเห็นแก่ตัว อย่างนี้แม้จะอยู่ร่วมกับ

พระวิสุทธิอาจารย์ สายทองก็เชื่อมโยงกันมิได้ ธาตุทอง เป็นสัญลักษณ์ของทิศตะวันตก เป็น โลหะธาตุชนิดเดียวที่มีสีขาวในบรรดาโลหะ ธาตุทั้ง 5 สีขาวบ่งบอกถึงความสะอาด และ ความบริสุทธิ์ นั่นก็หมายถึงการกระจ่างแจ้งใน ความบริสุทธิ์ของสภาวะเดิมแห่งธรรมญาณ หลังจากที่เราได้รับวิถีธรรม ได้กระจ่าง แจ้งในธรรมญาณเดิมแห่งตนแล้วลำดับต่อไป คือการเข้าถึงมวลเวไนย (ฉุดช่วยให้รับธรรม) ตลอดจนการบรรลุถึงที่สุดของความดี นั่นก็คือ พุทธภูมิ วิธกี ารบำเพ็ญแบบรูแ้ จ้งโดยฉับพลันสำคัญ ที่การบรรลุถึง “สุญญภาวะ” ซึ่งหาใช่พิธีการที่ มีรูปลักษณ์ไม่ สุญญภาวะคือมรรคาแห่งการ หลุดพ้น ส่วนรูปลักษณ์ทั้งปวง คือเหตุปัจจัย แห่งเนื้อนาบุญ เมื่อเข้าใจในหลักธรรมนี้แล้วก็ไม่จำเป็น ต้องถามเกีย่ วกับสายทอง ขอเพียงระบบขัน้ ตอน การดำเนินงานธรรม ไม่สบั สนวุน่ วาย สายทองก็ ยังเชื่อมต่อกัน เหตุใดกฎพุทธระเบียบ 15 ข้อ จึงเป็น กฎพุทธระเบียบทีบ่ ญ ั ญัตขิ น้ึ เฉพาะกาล สิง่ เหล่า นีค้ วรนำไปพินจิ พิจารณาเพราะการพินจิ พิจารณา เป็นการ “สำนึกรู้” “ผูส้ ำนึกรู้ คือพุทธะ ผูท้ ไ่ี ม่พนิ จิ พิจารณา ไม่สำนึกรู้ คือเวไนย” ความแตกต่างระหว่าง พุทธะกับเวไนย ก็อยู่ที่สภาพจิตใจเท่านั้นเอง ผู้ที่ตั้งปณิธานทานเจแล้วผิดต่อปณิธาน ไม่ทราบว่าเบื้องบนจะพิจารณาโทษสถานใด?

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 28


ฟ้าและดินคงไว้ซึ่งหลักสัจธรรม ตัดสิน บาปบุญคุณโทษอย่างเทีย่ งธรรม เมือ่ ตัง้ ปณิธาน ทานเจแล้วผิดต่อปณิธาน นอกจากความดีความ ชอบต่าง ๆ ที่เคยสร้างมาเท่ากับสูญเปล่าแล้ว ยังเป็นการทำลายชื่อเสียงของอาณาจักรธรรม อีก โทษที่ได้รับ คือตกนรก อย่างไรก็ตาม จะ มีการพิจารณาโทษตามสถานหนักเบาจากสาเหตุ ที่ผิดปณิธาน ผู้บำเพ็ญธรรมที่ไปกราบไหว้ตามวัดวา อารามต่าง ๆ หรือไหว้เจ้าที่เจ้าทาง มีความ เกี่ยวพันกับวิถีอนุตตรธรรมอย่างไร ? การบำเพ็ญธรรม เป็นการบำเพ็ญจิต ปุถุ ชนทีย่ งั ไม่เข้าใจหลักธรรมอย่างถ่องแท้ยอ่ มหลง ไปตามสภาพแวดล้อม น่าเป็นห่วงยิ่งนัก การบำเพ็ญธรรม เป็นการบำเพ็ญจิตหล่อ เลี้ยงธรรมญาณ กำจัดความคิดฟุ้งซ่าน ส่วน การกราบไหว้ เป็นการแสดงความเคารพและ รำลึกคุณต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในการบำเพ็ญธรรมนัน้ ศิษย์อนุตตรธรรม ควรปฏิบัติตามพุทธระเบียบอย่างเคร่งครัด อย่า เหยียบเรือสองแคม หรือกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ อย่างงมงาย เพราะฉะนั้น การบำเพ็ญก็คือการบำเพ็ญ การกราบไหว้กค็ อื การกราบไหว้ หากความศรัท ธาในวิถีธรรมไม่เปลี่ยนแปลง การกราบไหว้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะความเคารพนับถือจะไม่ได้ เชียวหรือ เกีย่ วกับการทดสอบด้านทรัพย์สนิ เงินทอง จะอธิบายอย่างไร ? การทดสอบด้านทรัพย์สินเงินทอง แบ่ง ออกเป็นการทดสอบครั้งใหญ่ และการทดสอบ ครั้งปลีกย่อย เกี่ยวกับเงินทำบุญที่ได้รับจาก การขอรับวิถีธรรมของเวไนยฯว่าซื่อตรงหรือ ไม่ นั้ น เป็ น การทดสอบครั้ ง ปลี ก ย่ อ ย ส่ ว น ทรัพย์สินของอาณาจักรธรรมเป็นการทดสอบ ครั้งใหญ่ เมื่อธรรมกิจได้ขยายกว้างไป ทรัพย์สิน ของอาณาจักรธรรมก็มีมากขึ้น ผู้มีความโลภ ย่อมคิดอยากได้มาครอบครองจึงเกิดการแก่งแย่ง อำนาจและแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน

ฉะนัน้ การช่วงชิงทรัพย์สนิ ของอาณาจักรธรรม จึงจัดเป็นการทดสอบด้านทรัพย์สินครั้งใหญ่ ศรัทธาแบบมิจฉา เป็นอย่างไร ? คำว่า “มิจฉา” นั้นตรงกันข้ามกับคำว่า “สัมมา” จิตศรัทธาทั้งมวลที่ไม่ได้บังเกิดจาก จิตเดิมแท้อันเที่ยงตรงล้วนเป็นจิตศรัทธาแบบ มิจฉา อาทิ จิตใจที่ฟุ้งซ่านก็ดี ความคิดเพ้อฝัน ก็ดี ที่อยากเห็นปาฏิหาริย์ก็ดี และจิตใจที่ฝังลึก อยู่กับการหลุดพ้นจากการเกิดการตายเฉพาะ ตนก็ดี ล้วนเป็นจิตศรัทธาแบบมิจฉาทีโ่ ฉมหน้า เดิมแท้ยังไม่ปรากฏทั้งนั้น ศรัทธาแบบโง่เขลา เป็นอย่างไร ? ผู้ “โง่เขลา” คือผู้ที่ “ไร้ปัญญา” ซึ่งรู้แต่ เพียงกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่คิดแสวงหาสัจ

ธรรม และก็ไม่กระจ่างในหลักธรรม อีกทั้งยัง ไม่รถู้ งึ คววามหมายทีแ่ ท้จริงของการบำเพ็ญธรรม หลับหูหลับตาคล้อยตามผูอ้ น่ื เป็นความเลือ่ มใส ที่จัดอยู่ในญาณระดับต่ำ ศรัทธาแบบฉลาดแกมโกง เป็นอย่างไร ? ผู้ที่ฉลาดแกมโกง คือ ผู้ที่อาศัยกลอุบาย และเล่ห์เหลี่ยมต่าง ๆ เอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ไม่แสดงออกซึ่งปัญญาเดิมอันประเสริฐ อาศัย เพียงความเฉลียวฉลาดเฉพาะตน สร้างบุญบัง หน้ากระทำได้แม้กระทั่งยืมดอกไม้ของผู้อื่นมา บูชาพระ จึงทำให้ธรรมญาณเดิมแม้ไม่อาจปรา กฏได้ ศรัทธาแบบเสแสร้ง เป็นอย่างไร ? คำว่า “เสแสร้ง” คือ “การแกล้งทำ”ความ ศรัทธาทั้ง 4 ระดับ ที่กล่าวมาข้างต้นล้วนเป็น พฤติกรรมที่สะท้อนจากจิตอันจอมปลอม เมื่อ ไม่ได้เกิดจากพุทธจิต จึงเป็นจิตที่ไม่บริสุทธ์ ทั้งสิ้น การเสแสร้ง คือ ความไม่จริงใจ เมือ่ ไม่ใช่ จิตแรกแล้ว ก็ย่อมเป็นจิตที่ผ่านการปรุงแต่ง เป็นจิตทีห่ วังจะอาศัยบารมีธรรมของสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ใช้ความศรัทธาต่อสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์มาบังหน้า และเล่นละครเหมือนดั่ง จริงเพื่อหลอกลวงผู้อื่น เพราะฉะนั้น ความศรัทธาแบบเสแสร้ง จึ ง จั ด เป็ น ความศรั ท ธา ที่ มี ร ะดั บ ต่ ำ ที่ สุ ดใน มหาศรัทธาทั้ง 8 ศรัทธาแบบกระจ่างแจ้ง คืออะไร ? คำว่า “กระจ่างแจ้ง” คือการรูแ้ จ้งในหลัก ธรรมไม่มีจิตใจที่เป็นมิจฉา โง่เขลา ฉลาดแกม โกง และเสแสร้ง อย่างไรก็ตาม แม้ความศรัทธา แบบกระจ่างแจ้งจะยังไม่ถึงสุดยอดของความดี แต่อย่างน้อยก็เป็นไปตามหลักทำนองคลองธรรม มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ ผุ ด ผ่ อ ง มี ห ลั ก การที่ ชั ด แจ้ ง รู้จักรักษาระเบียบวินัยอยู่ในหน้าที่ของตนโดย ไม่ออกนอกลู่นอกทาง ไม่ข่มเหงผู้อื่น มีมโน ธรรมสำนึกและยึดมั่นตามหลักสัจธรรม เช่นนี้ เรียกว่า ความศรัทธาแบบกระจ่างแจ้ง ศรัทธาแบบบรรลุถึง คืออะไร ? คำว่า “บรรลุถงึ ” หมายถึงการเข้าถึงหลัก ของความเป็นมนุษย์ และเป็นการเข้าถึงโดยอาศัย จิตความศรัทธาแบบกระจ่างแจ้งที่กล่าวมาแล้ว นั้นเป็นการกระจ่างแจ้งในธรรมญาณเดิมแห่ง ตน ส่วนความศรัทธาแบบบรรลุถึง เป็นการ ปฏิบัติตนเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเป็นคนใหม่ ไม่ ผิดต่อเพื่อนมนุษย์ ไม่ผิดต่อหน้าที่การงาน ไม่ ผิดต่อคุณธรรมของฟ้าดิน และไม่ผิดต่อสรรพ สิ่งมีเพียงจิตที่คิดจะช่วยผู้อื่น เสียสละตนเอง เพื่อมนุษยชาติ มหาศรัทธา คืออะไร ? คำว่า “มหา” เป็นคำตรงข้ามกับคำว่า “หีน” (ฮีนะ) ซึ่งเป็นความศรัทธาที่พัฒนาสูง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

29

“ความกลัว ความกล้า” หลุย แอล อาเมอร์ (Luis L’s Amour) พูดว่า “บุคคลที่พูดว่าไม่มีอะไรที่ทำให้เขากลัว คือบุคคลที่ถ้าไม่เป็นคนมุสาก็เป็นคนที่ไม่เคยเดินทางไปไหนหรือทำอะไรเลย” ความกลัว ความ วิตก ความกังวล เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกผู้ทุกนาม ทุกเพศทุกวัย ความกลัวเริ่มจากที่ไหน คำตอบ มีหลากหลายจากทั้งนักศาสนา นักจิตวิทยา นักปรัชญา แต่ถ้าถามคริสเตียนคำตอบเรื่องนี้ไม่ ยากเลย ผู้ที่อ่านพระคริสตธรรมคัมภีร์เล่มแรกในภาคพันธสัญญาเดิม หนังสือปฐมกาล เราจะ พบว่าความกลัวเริ่มที่สวนเอเดน เกิดขึ้นหลังจากที่มนุษย์คู่แรกทำผิดข้อสัญญากับพระเจ้า เขา ฝ่าฝืนหยิบกินผลไม้ต้องห้าม ความกลัวเข้าครอบครองจิตใจแทนความรักที่เคยมีอยู่ ตั้งแต่นั้นมา ความกลัวได้พัฒนาขึ้นในหลายรูปแบบและกลายเป็นศัตรูหมายเลข 1 ของผู้แสวงหาความสำเร็จ ความก้าวหน้า ความสัมพันธ์ระหว่างกัน ปราชญ์หลายคนพูดในทำนองเดียวกันว่า สิ่งที่น่ากลัว ที่สุดคือความกลัว ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง เราเห็นความกลัวมีลูกหลานออกมาเป็นความหวาดระแวง ความสงสัย ความไม่มั่นใจ เสแสร้งแกล้งทำ พูดมุสา ฯลฯ ความกลัวทำให้ปัญหาใหญ่กว่าความเป็นจริง ยิ่งเรากลัวอะไรสิ่งนั้นก็จะยิ่งโตวันโตคืน และเราจะเห็นตัวเองเล็กลง ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ไม่กล้า ตัดสินใจ ความกลัวความล้มเหลวคือบิดาแห่งความล้มเหลวทั้งหลาย การทำงานอะไรก็ตามไม่ว่า เรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ ไม่ว่าเชิงธุรกิจใหญ่หรือเล็กจะต้องเผชิญกับความเสี่ยงเสมอ ทุกคนต้อง พร้อมที่จะเผชิญกับความไม่สมหวังและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ หลายคนเลือกที่จะไม่เสี่ยง กลัว เสียชื่อ กลัวเสียหน้า กลัวไม่สัมฤทธ์ผลตามที่ตั้งใจไว้ ฉะนั้นจึงเลือกที่จะไม่ตัดสินใจทำอะไร เลย เขาคิดว่านั้นเป็น ความฉลาด แต่แท้จริงแล้วมันคือ ความขลาดกลัว จริงอยู่ไม่ใช่ทุกการ ตัดสินใจทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดจะสัมฤทธิ์ผล แต่ก็ไม่ใช่ความล้มเหลว แต่คือบทเรียนใหม่อีกบทหนึ่ง คือกำไรประสบการณ์อีกครั้งหนึ่ง โปรดจำไว้เสมอว่าบนเส้นทางแห่งชีวิตที่ยาวนาน ความกลัว คือเส้นทางที่สั้นที่สุดที่นำไปสู่ความล้มเหลว ผมยอมรับว่าผมมีความกลัวแต่ผมได้เรียนรู้ความจริงว่า ความกลัวคือตัวที่สามารถสอน ความกล้าได้ บทเรียนชีวิตของผมได้เรียนรู้ว่า ความรักแท้ต่อเพื่อนมนุษย์ของพี่น้องคริสเตียน ขจัดกำแพงความกลัว ความระแวง ความสงสัยต่อกัน และความรักแท้ ความมั่นคงในความรัก มั่นคงของพระเจ้าทำให้ใจสงบ สยบความกลัวแม้จะอยู่ท่ามกลางปัญหาและโพยภัย พระเจ้าทรงตรัสมิใช่หรือว่า “อย่ากลัวเลย จงกล้าหาญเถิด”

ขึ้น เหนือกว่าระดับความศรัทธาแบบกระจ่าง แจ้ง มีความกลมเกลียวกับเพื่อนบ้านรอบด้าน และความศรัทธาระดับนี้ ยังมีความกลมเกลียว สมานฉันท์กับทุกชนชั้น ดังที่กล่าวว่า “กล่าววาจาออกไปทั่วอาณาจักร โดยไม่ก่อ วจีกรรม ประพฤติปฏิบัติทั่วปฐพี โดยไม่ถูก ปรักปรำ ฟ้าดินและสรรพสิ่ง ยังสามารถสัม ผัสในบารมีธรรม เงยหน้าไม่อายฟ้า ก้มหน้า ไม่อายดิน” เช่นนี้จึงเรียกว่า “มหาศรัทธา” สุดยอดแห่งความศรัทธา คืออะไร ? คำว่ า “สุ ด ยอด” เป็ น สภาวะที่ สู ง สุ ด ความศรัทธาระดับนี้ สามารถร่วมคุณธรรมกับ ฟ้าดิน สามารถร่วมแสงสว่างกับตะวัน เดือน สามารถร่วมเกณฑ์การผันแปรของฤดูกาลทั้ง 4 และยังสามาถร่วมความดีรา้ ยกับเทพ ผี นอกจาก นี้แล้ว สุดยอดแห่งความศรัทธายังมีความกลม

เกลียวษมานฉันท์ในทุก ๆ เรื่อง และดำรงอยู่ เหนือกาลเวลาทั้งในอดีตและในปัจจุบัน ดังเช่น คัมภีร์มหาบุรุษ ที่กล่าวว่า “ให้ ยุติที่ที่สุดแห่งความดี” หากกระทำได้เช่นนี้ ก็ จะบังเกิดรัศมีธรรมที่เปล่งประกายเจิดจ้า ดังที่ พระพุทธองค์ตรัสว่า “อนุตตรสัมมาสัมโพธิ ญาณ” อันเป็นพุทธปฏิปทาอันประเสริฐสุด สุดยอดแห่งความศรัทธานี้ ยังมีส่วนร่วม ในการอุ้มชูและพัฒนาสรรพสิ่งภายใต้ฟ้าดิน เป็นการพรั่งพรูออกมาซึ่งสัญชาตญาณเดิมของ มนุษย์ที่เรืองรองรุ่งโรจน์ที่สุด สัญชาตญาณเดิมนีไ้ ด้ผสมผสานกลมกลืน อยู่ในอากาศธาตุทั่วจักรวาล จึงกล่าวได้ว่า ผู้ บรรลุสภาวะนี้ ภายในไร้ซึ่งตนเองที่จะฉุดช่วย ภายนอกก็ไร้ซึ่งผู้คนที่ต้องฉุดช่วย พุทธอริย เจ้าเรียกสภาวะนีว้ า่ “สภาวะทีฟ่ า้ ดิน และสรรพ สิ่งได้ผสานเป็นหนึ่งเดียว”


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

คนรักแมว เขียนโดย .......สินีนาฎ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน ช่วงนี้อากาศ เย็นมีลูกค้าหลายท่านและคนใกล้ตัวหลายคน ไม่ค่อยสบาย ยังไงก็ขอให้ทำตัวให้อบอุ่น ถือ โอกาสเอาฤดูนี้เป็นฤดูแห่งการแสดงความรัก ถ่ายทอดความอบอุ่นกับคนใกล้ตัวด้วยการกอด ก็ดีนะค่ะ ไม่รู้ว่ายังไงช่วงนี้ มีคนรู้จักถึงสามครอบ ครัวได้ให้โอกาสกับครอบครัวดิฉัน จะยกแมว ให้มาเป็นเพื่อนกับเจ้าเหมียวที่บ้าน จริงๆแล้ว สถานการณ์ที่บ้าน พ่อกับลูกก็แย่งกันว่าจะเอา ที่นอนเจ้าเหมียวไปไว้ในห้องนอนของใคร เจ้า เหมียวของดิฉันนอนเป็นที่เป็นทางเค้าจะเข้า นอนพร้อมกันกับเรา เมื่อไหร่ที่ขึ้นไปอยู่เบาะ ของเค้าใครจะลากไปไหนเค้าก็ไปโดยไม่ลุก ออกจากเบาะ สาเหตุที่พ่ออยากเอาเข้าไปนอน ในห้องเพราะเจ้าเหมียวจะลุกเป็นเวลาทุกเช้า จึงเหมือนเป็นนาฬิกาปลุก ส่วนคุณลูกแค่อยาก นอนมองจนหลับและก็ต่นื มาก็ให้เห็นในสายตา พูดง่ายๆ ขอเป็นเจ้าของเหมียวคนเดียว ส่วนตัว ดิฉันจากคนที่ไม่สนใจแมว ในอดีตแค่เดินผ่าน ก็ไม่อยากให้เข้ามาใกล้เพราะกลัวขนจะติด แต่ พออยู่ด้วยกันอย่างจำใจมาสามปีกว่า ดิฉันเอง ก็หลงรักเค้าโดยไม่รู้ตัว แต่ดั้งเดิมปฏิญาณตน ไว้วา่ จะไม่ทำอะไรให้ทง้ั นัน้ เพราะภาระหน้าที่ ในการดูแลคนก็เยอะอยู่แล้ว ใครอยากเลี้ยงก็ ดูแลกันไปก็แล้วกัน พ่อลูกก็รับปากเป็นมั่น เป็นเหมาะ แต่พอเวลาผ่านไปไฉนทุกอย่างเรา ทำอยู่คนเดียว ไม่ว่าจะเป็นให้น้ำ อาหาร เก็บ ขี้ เยีย่ ว ทำความสะอาดทีน่ อนแมว คือทุกอย่าง เลยหล่ะค่ะ แถมไม่ได้บ่นอีกแหะ...หลวมตัว ไปตัง้ แต่เมือ่ ไหร่กไ็ ม่รตู้ วั จริงๆเลยค่ะ แถมตอน นี้มองเจ้าเหมียวไม่ว่าจะทำอะไร อยู่ในอริยา บทไหน มันก็น่ารักไปซะหมด ที่น่าแปลกเค้า รู้สึกว่าจะชอบดิฉันเป็นพิเศษมากกว่าพ่อกับลูก เสียอีกด้วย ใครเรียกก็ไม่คอ่ ยอยากจะมาเท่าไหร่ แต่พอดิฉันเรียก วิ่งควบมาหายังกับเป็นหมา มากกว่าเป็นแมวเสียอีกค่ะ เมื่อไม่นานมานี้ มีพี่ที่ดิฉันรักและสนิท กับครอบครัวดิฉนั บอกว่าจำเป็นจะต้องย้ายบ้าน ขอฝากเจ้าเหมียวไว้สักระยะก่อนได้หรือเปล่า พอพ่อกับลูกรู้ว่าจะได้แมวมาอยู่เป็นเพื่อนเจ้า เหมียวก็ตั้งหน้าตั้งตารอ พอวันที่พี่เค้าเอามาให้ ที่บ้านเราก็รอดูสถานการณ์ว่ามันจะเข้ากันได้ หรือเปล่า ตอนนี้ทุกคนรอดูเจ้าเหมียวของดิฉัน ก็ไม่ยอมออกมาปรากฏโฉม ลูกชายของดิฉันก็ รอดูจนหลับไปเลยค่ะ พี่เค้าและครอบครัวก็ เลยต้องลากลับไปก่อน โดยทิ้งเจ้าเหมียวน้อย ไว้ ปรากฏว่าพี่เค้าขับรถยังไม่ทันถึงบ้านเลยค่ะ น่าจะผ่านไปแค่สักสิบนาทีได้ เจ้าเหมียวน้อย เมื่อเจอหน้าเจ้าเหมียวของดิฉัน ก็ตั้งท่าจะวาง มวยกัน ขู่กันจนคอพองฟ่องฟู ทำเอาดิฉันกับ สามีต้องแบ่งฝ่าย อยู่กันคนละข้างแล้วจับแยก

ขังตัวหนึ่งไว้ในห้อง เห็นท่าไม่ได้การ ท่าฟัด กันจริงๆ เจ้าเหมียวน้อยตายคาที่แน่ เลยจำใจ ต้องโทรเรียกพี่เค้ามารับกลับไปเพื่อความปลอด ภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ เช้ามาดิฉันก็ต้อง มาทำการแก้ปญ ั หากับเจ้าลูกชายทีโ่ วยวายเพราะ ตื่นขึ้นมาไม่เจอเหมียวน้อยแล้ว ถัดมาอีกเพียงแค่หนึ่งอาทิตย์ ดิฉันไปส่ง ลูกที่โรงเรียน แม่เพื่อนของลูกเห็นดิฉันก็ตรงรี่ เข้ามาบอกดิฉันว่า ลูกชายของเค้าบอกว่าบ้าน ดิฉันมีแมวแล้วก็รักแมวมาก (เจ้าลูกชายดิฉัน ไปโม้ไว้ที่โรงเรียน) เค้ามีแมวแล้วอยากจะให้ ดิฉันเลย สาเหตุก็เพราะจะย้ายบ้าน แล้วที่บ้าน ใหม่ก็ไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์ ดิฉันก็เล่าให้เค้า ฟังว่าเราได้ลองพยายามดูแล้วเมือ่ อาทิตย์ทแ่ี ล้วแต่ ไม่เป็นผล เราเองก็อยากให้เจ้าเหมียวมีเพื่อน แล้วพ่อกับลูกก็ไม่ต้องมาแย่งแมวกัน แต่ก็เป็น ไปไม่ได้ เค้าก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรจะลองถาม แม่ๆคนอื่นๆดูอีกที ถัดมาอีกค่ะเมื่อไม่กี่วันมานี้เอง คุณแม่ ลูกสอง บอกว่าแมวที่บ้านคลอดลูกมาหลายตัว แล้วจะยกลูกแมวให้คู่หนึ่ง อายุเพียงห้าอาทิตย์ เอาไปอยูเ่ ป็นเพือ่ นกันเลย ดิฉนั รีบยกมือปฏิเสธ แทบจะไม่ทัน ยิ่งตัวเล็กๆ โดนเจ้าเหมียวฉัน กัดคอทีเดียว โอ้ยไม่อยากจะนึกถึงสภาพที่จะ เกิดขึ้นแล้วค่ะ ก็ต้องปฏิเสธไปอีกเช่นกัน หลังจากนั้นดิฉันก็ลองถามเพื่อนๆเผื่อว่า มีใครสนใจจะรับแมวไปอุปถัมภ์ แต่ก็ไม่มีใคร ตอบรับเพราะทุกคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นภาระ ค่าใช้จ่ายเยอะ ดูแลสัตว์ประเทศนี้ ต้องดูแลเหมือนกับคนๆหนึง่ ไม่สบาย เจ็บป่วย ค่ารักษาก็แพง จะดูแลทิ้งๆขว้างๆ ถ้าใครโทร แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถ้าเราผิดจริงก็ต้องโดย ปรับ เป็นเรื่องเป็นราว ไม่มากก็น้อย คือพูด ง่ายๆใจไม่รักจริง สถานที่ไม่อำนวย ไม่มีเวลา ในการดูแล อย่าเลี้ยงเลยค่ะ สรุปแล้วสามกรณีที่กล่าวมาข้างต้น พี่ คนสนิทกับครอบครัวดิฉันก็จำเป็นต้องเอาไป ให้โรงพยาบาลสัตว์แถมต้องให้เงินค่าทำหมัน และค่าดูแลก่อนที่จะมีคนมารับไปเลี้ยงต่ออีก

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม กิจกรรมให้ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิงและคุณแม่ ควบคู่กับกิจกรรมเกมส์ การแข่งขันสำหรับคุณแม่และเด็ก จัดขึน้ ในวันเสาร์ท1่ี 8 มิถนุ ายน 2554 ณ St Peters Townhall ข้างสถานีรถไฟ Sydenham ตั้งแต่เวลา 10-13น. สวัสดิภาพสมาคมขอเรียนเชิญคุณผู้หญิงและ คุณแม่ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดและลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมฟรีในครั้งนี้ได้ที่หมายเลข 02 9264 3166 ฟรี ขอเชิญเยาวชนไทย ทั้งชายและหญิง อายุ 16-25 ปี เข้าร่วมกิจกรรมวอลเล่ย์บอล เชื่อมสัมพันธ์ และเล่นเกมส์ลุ้นรางวัลกัน ในวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน 2011 นี้ ที่ 531 Illawara Rd, Marrickville สนใจติดต่อลงชื่อได้ที่สวัสดิภาพสมาคม 92643166 ค่ะ ฟรี ชั้นเรียนจัดดอกไม้เข้าช่อ หรือบูเก้ สอนวิธีการเลือกดอกไม้ สอนวิธีการเก็บดอกไม้ โดยอาจารย์ของวิทยาลัยเทฟ สอนทุกวันพุธ ตั้งแต่เวลา 12.00 น.ถึง 14.00 น. สถานที่เรียน ชั้น 1 เลขที่ 45-47 Scott Street Liverpool หัวมุม Scott Street และ George Street ติดกับ สถานีรถไฟ ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณเดช 02 9612 3444 1 . ฟรี ชั้นเรียนศิลปะบำบัด Art Therapy เป็นการใช้ศิลปะเพื่อการผ่อนคลาย ผู้เข้า ร่วมไม่จำเป็นต้องมีฝีมือทางด้านศิลปะใดๆทั้งสิ้น ทุกวันศุกร์เว้นศุกร์ เวลา 12.00-14.00 น. 2. ฟรี ชั้นเรียนคอมพิวเตอร์ เรียนรู้วิธีการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ทุกวันศุกร์ เวลา 13.00-15.00 น. 3. ฟรี ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม Social English Conversation Group Workshop นอกจากจะได้ความรู้ภาษาอังกฤษแล้วยังมีโอกาสได้เจอเพื่อใหม่ๆด้วย ทุกวัน อังคารและวันศุกร เวลา 9.30-12.00 น. ชัน้ เรียนทัง้ 3 นี้ เปิดสอนที่ ชัน้ 2 เลขที่ 25 Smart Street Fairfield ติดต่อสอบถาม และลงทะเบียนได้ที่ 02 9612 3444 สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่น อิมมิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขต พื้นที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำนักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำการในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนใน ชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อ ได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ อังคาร พฤหัส และศุกร์ ให้บริการ ช่วยเหลือผู้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ในออสเตรเลีย (รับนัดให้คำปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (DV Intervention Project Worker, Funded by NSW Department of Premier and Cabinet) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และ วันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd บริการให้คำปรึกษาและ ทำการวิจัยเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนไทย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@ thaiwelfare.org หรื อ นั ด หมายเข้ า มาพบที่ ส ำนั ก งานสวั ส ดิ ภ าพสมาคมThai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000. หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทน ของทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อ ป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเราขอบคุณมากค่ะ สามร้อยเหรียญ เนื่องจากว่าบ้านใหม่ที่ย้ายไป ความช่วยเหลือท่านได้ดังต่อไปนี้ค่ะ ต่อรองขอเลีย้ งสัตว์ไม่ได้ เพราะเป็นกรณีฉกุ เฉิน Cat Protection, Welfare Office จึงเป็นทางที่ดีที่สุดของพี่เค้า เช่นเดียวกับคุณ 103 Enmore Rd, Newtown NSW 2042 Ph.95197201 Monday-Friday 9am-4pm แม่เพื่อนลูกชาย ที่เอาไปให้ Cat Protection Email:info@catprotection.org.au แต่ไม่ได้เสียเงินค่ะ เห็นว่าตอนนี้ก็มีคนรับไป RSPCA NSW, อุ ป การะเรี ย บร้ อ ยแล้ ว คงจะได้ จั ง หวะพอดี PO Box 34, Yagoona NSW 2199 และกรณีสุดท้ายดิฉันยังไม่ทราบชะตากรรมค่ะ Ph.97707555 ว่าเจ้าลูกเหมียวจะตกไปอยู่กับใคร ที่ไหน Sydney Pet Rescue & Adoption BOX 1169, MENAI CENTRAL, ถ้าหากท่านใดมีแมวและไม่สามารถเลี้ยง PO NSW, 2234 ได้ด้วยสาเหตุอะไรก็ตาม หรือเจอแมวที่ไม่มี Ph.95193331 Monday - Friday only from 7.30 pm-9pm ความปลอดภัยในชีวิต หรือพบเจอแมวที่ไม่มี evenings (Weekend 9am-9pm) เจ้าของดูแลแล้วทำความเดือดร้อนให้ท่านและ แล้วเจอกันใหม่นะค่ะ โชคดีค่ะ เพื่อนบ้าน ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานที่ให้ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 30


รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง Y ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Y Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

U$ ซื้อ May 2011

23 24 25 26 27

ขาย

A$ ซื้อ ขาย

U$

29.96 30.61 31.54 32.95 30.00 30.65 31.37 32.78 30.01 30.66 31.35 32.76 30.01 30.66 31.50 32.91 29.97 30.62 31.70 33.11 ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา

May 2011 Thai

All Ord

1,053.97 1,064.24 1,055.54 1,065.45 1,067.00

4,722.90 4,708.30 4,661.60 4,735.10 4,760.30

23 24 25 26 27

ซื้อ

1.11 1.10 1.10 1.09 1.11

ขาย

1.03 1.01 1.02 1.02 1.03

บาท ซื้อ

36.10 35.72 35.90 35.87 36.10

ขาย

29.81 29.44 29.59 29.57 29.81

D.Jone

ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ B S B S

12,381.26 12,356.21 12,394.66 12,402.76 12,441.58

21600 21750 21850 21800 21850

21700 21850 21950 21900 21950

21285 21436 21527 21482 21527

22100 22250 22350 22300 22350

นายกรัฐมนตรีรุดเยี่ยมเหยื่อบึ้มพธม.

เผยคนร้ายใช้ลูกเกลี้ยงแบบ 82-2 ต่อจากหน้า 1

และนางบุญกรอง ภูทองเงิน อายุ 40 ปี ภรรยา ให้การต้อนรับ โดยพล.ต.อ.พงศพัศได้มอบ กระเช้าดอกไม้ และเงินสดจำนวน 1 หมืน่ บาท ช่วยเหลือครอบครัวนายหนูปัน นพ.นิธิวัฒน์กล่าวว่าหลังเกิดเหตุรับตัวผู้ ป่วยต่อจาก รพ.วชิรพยาบาล ซึง่ ได้ทำการปฐม พยาบาลเบื้องต้นมาอย่างดีเมื่อผู้ป่วยมาถึง รพ. หัวเฉียวยังคงมีสติดีสามารถอ่านข่าวของตัวเอง ทีล่ งหนังสือพิมพ์ได้สว่ นสภาพทัว่ ไปตามร่างกาย มีบาดแผลฟกช้ำ จุดที่มีแผลฉกรรจ์ 3 จุดซึ่งมี กระดูกแตก ได้แก่หน้าแข้งทั้งสองข้าง และ ท่อนแขนซ้ายซึ่งขณะทำการแถลงข่าวแพทย์ได้ ทำการผ่าตัดเพื่อดามกระดูกหาสะเก็ดที่อาจยัง หลงเหลืออยู่ตามร่างกายคาดว่าการผ่าตัดจะใช้ เวลา 3-4 ชม. อย่างไรก็ตาม อาการของนาย หนูปันเบื้องต้นพ้นขีดอันตรายแล้วแต่แพทย์จะ ให้พักรักษาตัวในห้องไอซียูจนกว่าจะสามารถ ช่วยเหลือตัวเองได้ ด้าน พล.ต.อ.พงศพัศกล่าวว่าหลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่เก็บกู้และตรวจสอบวัตถุระเบิดได้เข้า ตรวจสอบทีเ่ กิดเหตุและพบกระเดือ่ งระเบิดทำให้ สามารถระบุชนิดของระเบิดทีใ่ ช้ได้วา่ เป็นระเบิด ลูกเกลี้ยงแบบ 82-2 ผลิตในประเทศจีน จากการตรวจสอบเบื้องต้นระเบิดชนิดนี้ ในหน่วยราชการไม่มีใช้อย่างไรก็ตาม ได้ให้ ชุดสืบสวนไปตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุ ระเบิดในพื้นที่กทม.ก่อหน้านี้ว่ามีการใช้ระเบิด ชนิดนี้ในจุดใดบ้าง ต่อมา นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รัฐมนตรี และนายปณิธาน วัฒนายากร รอง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดินทางมาสอบถาม อาการของนายหนูปันจากนางบุญกรองรวมทั้ง

ซักถามเหตุการณ์ในช่วงเกิดเหตุโดยใช้เวลาใน การพูดคุยประมาณ 20 นาทีก่อนเดินทางกลับ พล.ต.อ.พงศพัศกล่าวถึงภาพรวมสถาน การณ์การเลือกตั้งทั่วไปว่า ยังอยู่ในความสงบ เรียบร้อยไม่มีเหตุรุนแรงใดๆ ส่วนการทำลายป้ายหาเสียงเมื่อกลางดึกที่ ผ่านมาทางบช.ภ.2 ได้จับกุมวัยรุ่น 2 ราย ชื่อ นายวราวุฒิ ไพรหงส์ อายุ 18 ปีและนายเรวัฒน์ วิชาจารย์ อายุ 18 ปี ซึ่งทั้งสองคนเป็นชาวอ. เกาะจันทร์ จ.ชลบุรีได้ขับขี่รถจักรยานยนต์ไป ทำลายป้ายหาเสียงของผู้สมัคร 3 พรรค ได้แก่ พรรคประชาธิปัตย์ พรรคเพื่อไทยและภูมิใจ ไทย ที่บริเวณแยกไฟแดงโรงน้ำแข็ง ต.หมอน นาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี จาการสอบสวนเบื้องต้นทั้งสองคนอ้าง ว่าเมาสุรา เกิดอาการโมโหการเมืองไทยทีม่ คี วาม ขัดแย้งมีการแบ่งสีแบ่งฝ่ายทำให้บา้ นเมืองวุน่ วาย แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อให้ไปทำการสืบสวนสอบ สวนหาสาเหตุทแ่ี ท้จริง รวมถึงหาความเชือ่ มโยง ว่ามีการเมืองอยูเ่ บือ้ งหลังหรือไม่ ซึง่ อาจเข้าข่าย ความผิดตาม ม.53 พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส่วนการ รับแจ้งเบาะแสมือปืนรับจ้างผ่านสายด่วน 1599 ล่าสุดได้รับแจ้งทั้งหมด 139 ครั้ง ซึ่งจะมีการ สืบสวนขยายผลต่อไป

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

31

ปีชวด ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ จะมีแต่เรื่อง ให้ปวดสมอง แล้วส่วนใหญ่กเ็ ป็นเรือ่ งไม่เป็น เรื่องนั่นแหละที่เป็นเหตุ การงานและการเงินก็ ติดขัดไม่ราบรื่น ส่วนความรัก คนโสดจะมี เหตุให้ตอ้ งเกิดปากเสียงกันตลอด ถ้าไม่ประคอง ความสัมพันธ์ให้ดีๆ มีโอกาสทางใครทางมัน ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ก็ไม่ราบรื่นเช่นกัน ปีฉลู ช่วงนีด้ วงก็ไปได้เรือ่ ยๆ การงานและการ เงินของคุณ อาจจะมีการสะดุดบ้าง แต่กส็ ามารถ แก้ไขให้ผ่านไปได้ดีที่สุด ควรควบคุมดูแลการ เงินให้ดีๆ อย่าปล่อยตามสบาย ถ้าไม่อยาก เดือดร้อนในอนาคต ในเรื่องความรัก คุณจะมี ปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างตามประสาลิ้นกับ ฟัน แต่ความรักก็จะทำให้ทุกอย่างดีขึ้น ปีขาล ดวงของคุณในช่วงนีเ้ ริม่ จะดีขน้ึ ทำอะไรก็ จะค่ อ ยๆดี ขึ้ น ทั้ ง หน้ า ที่ ก ารงานและการเงิ น ส่วนความรักนั้น ในรายของคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรั ก ความสั ม พั น ธ์ ก็ ยั ง คงดี อ ยู่ แต่ อ าจมี ปากเสียงกันบ้างตามประสาคนอยูด่ ว้ ยกัน ส่วน คนทีย่ งั เป็นโสด ความรักความสัมพันธ์คบื หน้า ไปในทางที่ดีขึ้น ปัญหาเดิมเริ่มหมดไป ปีเถาะ ดวงของคุณในช่วงนี้ ยังมีพลังแห่งความ สูญเสียควบคุมดวงชะตาอยู่ จึงทำให้คณ ุ ทำอะไร ไม่ค่อยจะดีนัก ช่วงนี้คุณจะมีปัญหาด้านการ งานและการเงิน และอาจจะลุกลามไปถึงความ รัก มีปัญหาอะไรก็ควรจะสงบนิ่งเข้าไว้ อย่า พูดมากไป ก่อนพูดก็ควรคิดให้ดีไม่ว่าจะดวงดี หรือไม่ดีนั่นแหละ ระวังไว้ให้มากๆ ปีมะโรง ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ยังคงไปได้ เรือ่ ยๆ จะว่าดีกไ็ ม่ดเี ท่าไร จะว่าแย่กไ็ ม่ถงึ ขนาด นั้น แต่ทำอะไรก็ต้องระวังอย่าใจร้อน ไม่เช่น นั้น คุณจะพบกับความเสียหายนะคะ คิดให้ รอบคอบก่อนตัดสินใจ ส่วนความรัก ทั้งคน โสดและคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักยังคงไป ได้เรื่อยๆ ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ว่าทั้งด้าน ดีและไม่ดี ปีมะเส็ง ในช่วงนี้ดวงของคุณก็ไปได้เรื่อยๆ ทำ อะไรก็ยังพอไปได้ ส่วนการงานและการเงินก็ เช่นกัน ไปได้เรื่อยๆ ยังไม่มีอะไรโดดเด่นมาก นักแต่ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงหรือทำอะไรใหม่ๆ ก็สามารถทำได้ แต่อย่าทำอะไรที่ใหญ่เกินตัว ถ้าไม่อยากเดือดร้อน ส่วนความรัก อาจมีเรือ่ ง ระหองระแหงกันบ้าง

ปีมะเมีย ดวงชะตาของคุ ณในช่ ว งนี้ ก็ โ ดดเด่ น ดี จะทำอะไรก็ดีไปหมด ทั้งการงานและการเงิน ถ้าคิดจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็สามารถทำได้ แล้วก็ไปได้ดว้ ยดีนะคะ ส่วนความรัก คนโสด ที่ยังไม่มีคนรัก คุณจะได้พบคนที่ถูกใจ และ เขาก็มีใจให้คุณด้วย ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ยังคงเหมือนเดิม ปีมะแม ในช่วงนี้ให้ระวังสุขภาพของคุณเอาไว้ บ้าง ตามดวงของคุณแล้ว ช่วงนี้จะมีพลังของ ความเจ็บป่วยปกคลุมดวงชะตา จึงส่งผลให้ตัว ของคุณมีสุขภาพไม่ค่อยจะดีนัก แต่การงาน และการเงินยังพอไปได้ ในด้านความรัก ทัง้ คน โสดและคนที่ มี คู่ ค รองแล้ ว ความรั ก ความ สัมพันธ์ไม่มีปัญหา ยังคงไปได้ด้วยดี ปีวอก ดวงของคุณในช่วงนี้ อาจจะมีปัญหาจาก การงานและการเงินบ้าง แต่ก็เป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆทีค่ ณ ุ สามารถแก้ไขได้ ในด้านของความ รักนั้น คนโสดจะมีเหตุให้ระหองระแหงกัน ในบางรายอาจถึ ง ขั้ น เลิ ก กั นได้ ส่ ว นคนที่ มี คู่ครองแล้วความสัมพันธ์ของคุณและคู่ก็ไปกัน ได้เรื่อยๆ เคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็นเช่นนั้น ปีระกา ดวงในช่วงนี้ทำอะไรอาจติดๆขัดๆไปบ้าง แต่คณ ุ ก็ตอ้ งสูน้ ะคะ เพราะดวงมีพลังของความ สูญเสียอยูใ่ นดวงชะตามากพอสมควร และความ สูญเสียนั้นก็จะมาทำให้เสียหายทั้งการงานและ การเงิน และอาจลุกลามไปถึงความรัก เพราะ ทัง้ คนโสดและคนทีม่ คี คู่ รองแล้ว จะมีปากเสียง กันเพราะเรื่องไม่เป็นเรื่อง ปีจอ ดวงในด้านสุขภาพของคุณไม่ค่อยจะดี นัก ในช่วงนีโ้ รคภัยเก่าๆจะกลับมาคุกคามทำให้ คุณมีสุขภาพที่ไม่ค่อยจะดีนักยังไงก็ดูแลตัวเอง บ้างส่วนการงานและการเงินช่วงนี้ไปได้เรื่อยๆ ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่ครอง แล้วความรักความสัมพันธ์กไ็ ปได้เรือ่ ยๆ ปัญหา ที่เคยมีก็ลดน้อยลง ปีกุน ดวงของคุณในช่วงนีโ้ ดดเด่นดีทง้ั การงาน และการเงิน แต่คณ ุ ก็อย่าหักโหมงานจนลืมดูแล สุขภาพตัวเอง รับประทานอาหารทีม่ ปี ระโยชน์ นอนให้เพียงพอ ในด้านความรักความสัมพันธ์ คนทีม่ คี คู่ รองแล้วความรักไปด้วยกันได้ดี ส่วน คนทีย่ งั เป็นโสด อาจจะมีปากเสียงกันบ้างตาม ประสาคนรักกันก็ต้องมีเรื่องหึงหวงบ้าง


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

หากคุณกำลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

BAS SATELLITE TV

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/568

1030/564

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำสี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำหรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

(02) 9283 0396 1971/565

ติดต่อโฆษณา Tel: (02) 9724 0245

ติดต่อโฆษณาฟรี! (02) 9724 0245, Tel: 9726 6696

ตัดโฆษณาฟรี!!!ส่งกลั บพร้อมข้อความ 130 Seville St. Fairfield NSW 2165 Email : thaioz@thaioz.com.au Web : thaioz.com.au

126/559

2005/563

MARN 0318630

Email: denning@tpg.com.au

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำหน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำหรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

:

• • • •

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobileตกน้ำ, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำหน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทยค่าบริการ $5

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store 455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next

to Gloria Jean’s)

Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702 902

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

20/566

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 32


เราคือ One Stop Shop เราบริการ ตั้งแต่งานเขียนแบบพร้อมยื่นคำร้อง กับอำเภอ(ยื่น DA & CC)รับประสานงาน กับ Consultant รับดู, ออกแบบและ ก่อสร้างตามฮวงจุ้ย จนถึงงานรับเหมา ก่อสร้าง-บ้านพักอาศัย, อพาทเมนท์, สำนักงาน, ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้าน คาเฟ่, ร้านนวดแผนโบราณ, ร้านตัดเย็บ ฯลฯ เรารับออกแบบและติดตั้งป้ายโฆษณา, Light Box, Banner, A-Frame, โลโก้, นีออนดัด, ตัดสติกเกอร์, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายติดรถ เรารับทำและติดตั้ง aluminium shop

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗ Migration Agents Registration No.(MARN)

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ

ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำเร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิชาชีพ/ นายจ้างสปอนเซอร์ลูกจ้าง/ นัก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

/ windows Sliding door / windows

จากโรงงานโดยตรง โดยผู้เชี่ยวชาญงานกว่า 20 ปี

“ประสบการณ์และคุณภาพเป็นประกัน”

“มาปรึกษาเราก่อน ท่านจะเสี่ยงทำไม ถ้าอยากสบายใจก็ต้องให้ Builder อย่างเราทำ”

โฆษณาหนึ่ง ได้สอง ได้ทั้ง หนังสือพิมพ์ และฟรี บนเว็บไซต์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627

email:

thaioz@thaioz.com.au

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยขายราคาถูก เมืองท่องเที่ยวย่าน Gold Coast นั่งได้ทั้งในและนอกร้าน รวมกว่า 70 ที่นั่ง ทำเลดี มีออฟฟิศเยอะ เพียง $50,000 (walk in-walk out) สนใจติดต่อ 0450 182 342 หรือ 0412 008 380

2593/562

2934/558

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถึ ง บ้ า น

ชำนาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำหรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

50/561

6/559

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ

ติดต่อ DIT: 0421-120-307

1282/565

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

front, office partition, Bi-fold doors

email: modernspace@iinet.net.au

ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Builder Lic:134003C

2932/558

2826/577

ต้องการขาย

ร้านเสริมสวยย่าน Fairfield ใกล้สถานี รถไฟ อุปกรณ์พร้อม สามารถดำเนินกิจการ ได้ทันที มีบริการทำผม ทำเล็บ ทำหน้า และนวดตัว ลูกค้าประจำมาก ที่จอดรถสะดวกสบาย สามารถคืนทุนได้ ใน 1 ปีขาย $50,000 สนใจติดต่อคุณนก 0413 668 951, 02 9755 0409 (เจ้าของจะย้ายไปอยู่ต่างจังหวัด)

MB: (612) 0409 395 435 Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/560

ติดต่อโฆษณา

(02) 9724 0245, Tel: 9726 6696

รับสมัคร

ร้านอาหารไทยขายดีมากที่ Woy Woy ต้องการ Kitchen Hand/Entree ที่มีประสบการณ์ เป็นสามี-ภรรยาก็ได้ เทคอเวย์ต้องการขาย การเดินทางจากซิดนีย์โดยรถไฟ 1 ชม. ร้านตั้งอยู่บนวิว Brisbane Water ร้านอาหารไทย + Fish & Chips ไม่ มีฝุ่นไม่แออัดเป็นเมืองพักผ่อน มีที่อยู่อาศัยให้ 3 ห้องนอน ที่ Sunshine Coast โทรหา Keow 0416 253 913 ใกล้ชายหาด หรือ Top 02 4341 0441

ลูกค้าแยะ ขายเพียง $95,000 สนใจติดต่อ 0402 847 308

2933/570

2913/558

บริการให้คำปรึกษา • • • •

2903-4/558

2912/558

2918/558

โอกาสที่คุณจะได้สร้างธุรกิจในประเทศไทย เราต้องการผู้ที่มีประสบการณ์และประสบความสำเร็จด้าน Network Marketing เพื่อจะได้เริ่มงานในระดับต้นต้น กับบริษัทยักษ์ใหญ่ต่างประเทศ บริษัทนี้เพิ่งเปิดที่ มาเลเซียและเกาหลี ด้วยสินค้าเพียงตัวเดียว ไม่ต้องมี warehouse เป็นสินค้าเครื่องดื่มสุขภาพ

เราต้องการเพื่อนร่วมงาน 3 ท่าน

เงินกู้เพื่อซื้อบ้าน เงินกู้ซื้ออาคารพาณิชย์ เงินกู้เพื่อก่อสร้าง ปรับเงินกู้ใหม่

บริการรวดเร็ว ทันใจ เลือกใช้เรา

คุณ สุมานี 0402 946 988 Tel: 9618 6757 1/35 Belmore St., Burwood NSW

ต้องเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูง ทำงานหนัก ซื่อสัตย์และ พร้อมที่จะเข้าอบรม เราต้องการบุคคลที่มีความตั้งใจจริง ยินดีที่จะทำงานหนัก เพื่อความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ มี ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า ที่ จ ะมอบให้ ส ำหรั บ ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การสั ม ภาษณ์ โทรศัพท์หา JENNY GEE เบอร์ 0432 242 903 หรือ email: admin@intertek.com.au

Call JENNY GEE on 0432 242 903 Or email: admin@intertek.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

9787 3948

33


1341/564

2852/558 con

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยใกล้ TOP RYDE ร้านใหม่ 100 ที่นั่งขึ้นไป สนใจติดต่อ 0433 295 666, 0431 271 350

2714/568

2225/560

2900/558

ขายร้านไทย Gold Coast 80 ที่นั่ง อยู่แหล่งท่องเที่ยว ย่านคนมีเงิน มีลูกค้าประจํา local และ tourism ตลอดทั้งปี ร้านตกแต่งสวย สัญญายาว เปิดบริการมา 15 ปีทํา breakfast/lunch/dinnerได้ ร้านกิจการดี และมี take away ดีมาก ขายเพราะอยากกลับเมืองไทย walk in/walk out Training+สูตรอาหาร+เบอร์เก่า+ชื่อร้าน+stock มีcontact กับ holiday apartment ย่านนั้น สนใจติดต่อ 0433 881 966 ราคาไม่แพง คุยได้ สามารถดําเนินงานได้ทันที Brand new Condo IVY Ratchada Bangkok for Sale (67.18 Sqm) • 5 min walk from MRT Suttisarn Station • Fully furnished in all rooms with real white teak woods – Vintage atmosphere • 2 bed, 2 bath with water heater, living area, dining area for 6, separated kitchen • 3 air con, TV, Stove, Fridge • Enjoy facilities: Gym room, swimming pool, elevators, one car park • 5.5 M (Negotiable) Thailand Mobile: Nin- 08 4658 3343 Aust Mobile: Angie- 0413 273 333 E-mail: ninuws@hotmail.com 2849/558

2898/558

ขายร้านอาหารไทย

เมืองท่องเที่ยวย่าน Mid North Coast ติดกับ HWY ร้านขนาดกลาง 35 ที่นั่ง มี Cool Room และห้องน้ำ เป็นร้าน อาหารไทยร้านเดียวในเมือง มีลูกค้าประจำ ทั้ง Local และ นักท่องเที่ยว ยินดีฝึกสอน สำหรับผู้เริ่มทำกิจการใหม่ สนใจติดต่อ (02) 6568 9622 หรือ 0438 310 402 สามารถดำเนินธุรกิจต่อได้เลย

ขายร้านอาหารไทย

ต้องการขายร้านอาหารไทย Takeaway และ Dinner ร้านอยูท่ ่ี Forrester Beach มี Cool Room+DA พร้อมเข้าทำได้เลย ค่าเช่าถูก มีลูกค้าประจำ เจ้าของต้องการกลับไทย สนใจติดต่อ Mob: 0411 358 334

Tel: 02 9267 6003 Fax: 02 9267 6005 www.lewislaw.com.au Suite 1506, Level 15, World Tower, 87-89 Liverpool Street, Sydney

มีปัญหาด้านกฎหมายติดต่อเราด่วน บริการด้านกฎหมาย ทุกประเภท รวมทั้งกฎหมายอิมมิเกรชั่น, กฎหมายครอบครัว (แต่งงาน, หย่า, ดีแฟกโต้) ซื้อขายธุรกิจ/ บ้าน/ ร้านอาหาร รับยื่นเรื่องเคลมประกันทุกชนิด และรับอุทธรณ์คดีในศาล Gareth Lewis. LLB (UNSW) : MARN: 0319248 MIA 2193 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านการว่าความ สู้คดี

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทนายความ ให้คำปรึกษาทางโทรศ์พท์และอีเมลฟรี !!!

โรงเรียนสอนทำกาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ

2070/560

38/555

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Surry Hills โทร. 9211 4047 Booking online ลดพิเศษ 2806/556 www.coffeeschool.com.au จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน เรียน RSA/RCG/Bar/Food Safety course ACNE NO MORE มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป สิวหัวช้าง สิวเม็ดใหญ่ สิวเม็ดเล็ก บนแก้ม บนหน้าผาก หรือทั่วใบหน้า เมื่อคุณไม่อยากเห็น หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 นิคทันสมัย ใกล้ central station สิวบนใบหน้าคุณอีกต่อไป ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne 03 9329 6550 อุโคลี มงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St รักษาสิวด้วยวิธีธรรมชาติ ติดต่อ จาตุรตั น์ 043 888 7034 ปุณกิ า 043 375 8989

2411/559

Money back guaranteed /Conditions applied

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

ขายร้านด่วน!

ร้านอาหารไทยย่าน Crows Nest 120 ที่นั่ง ชั้นล่าง 80 ที่นั่ง ข้างบน 40 ที่นั่ง 2 ห้องนอน มี license B.Y.O. มีที่จอดรถ 2 คัน New lease เข้าดำเนินกิจการได้เลย ทุกอย่างพร้อม ขาย $150,000 ติดต่อ 0412 252 529

Shop for Sale

Corner Position, Cheap rent, long lease in the Parramatta area, Ideal any type of business. Selling due to fall of partnership for details call shop only 3 years old. Adam 0401 8281 80

ร้านต้องการขาย

ทำเลดีอยู่หัวมุม สัญญายาว ค่าเช่าถูก อยู่ใน Parramatta จะทำธุรกิจอะไรก็ได้ เจ้าของต้องการขายเนื่องจากมีปัญหาหุ้นส่วน ร้านใหม่แค่ 3 ปี callAdam0401 8281 80

2917/558

Opposite Train Station in St George Area Close to Public Transport & Hotel Modern & Stylish Including 4 Bedroom Apartment & Parking George 0412 25 66 77

Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

Thai Handyman

ช่างไม้ ทาสี ปูกระเบื้อง ซีเมนต์ ซ่อมแซมงานเล็กน้อย ราคาแบบกันเอง มีปัญหาปรึกษาได้ที่เบอร์

0430 996 044, 0404 703 614 2929/5563

URGENT SALE

Thai Restaurant 80-100 seats in Canberra. Good business and very good customers. The owner going to retired. Sale only $50,000 negotiate. Contact 0430 794 669 2928/558

2927/558

รับนวดถึงบ้าน

นวดแผนโบราณตำหรับวัดโพธิ์ *ปวดเอว ปวดหลัง*คลายเส้นแก้ปวดเมื่อย* พิเศษ...พอกหน้า ขัดหน้า *ติดต่อคุณปุณิกา 0433 758 989 (เค)

2924/558

รับสมัคร

2052/558

Cook & ผู้ช่วย Cook ทำงานต่างจังหวัด ห่างจาก Sydney 2 ชัว่ โมงครึง่ รายได้ดีมาก ติดต่อ 0435 778 618

2919/558

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

2923/558

THAI CUISINE TAKE AWAY CAFÉ

Nets $3,000 pw

2534/557

ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำสีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำนาญ สุ (Su)

สมัครเป็นสมาชิก

2930/558

2902/558

Lewis Law Solicitors

รับบริการ ด้านนำเข้า-ส่งออก สินค้า และพัสดุภัณฑ์ ระหว่างประเทศ บริการครบวงจร ทุกขนาด หีบห่อ เล็ก ใหญ่จัดให้ได้หมด เรามีเครือข่ายทั่วโลก ด้วยประสบการณ์นานกว่า 15 ปี เป็นประกัน (AQIS Accredited) • Air/Sea freight • Customs and AQIS Clearance • Transport “door to door” Services • Packing and Repacking Services • Warehousing • Household moving, Personal Effects • เรามีวัสดุ และ บรรจุภัณฑ์ จำหน่ายให้ทั้งปลีกและส่ง เช่น Moving boxes, Wine boxes, Wooden tea chest boxes และ packaging supplies สนใจติดต่อปรึกษาได้ที่ คุณดำรงค์ 0430 080 864 หรือที่ Matthew Arthur 0416 663 696 Office Suite 2 level 2, 1753 Botany Rd. Banksmeadow NSW 2019 Ph: 02 9355 3834 Fax 02 9355 3858 THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 34


ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation กฎหมายอิมมิเกรชั่น ขอวีซ่าทุกชนิดแม้การอุทธรณ์ MRT/RRT/ART พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม Phu Nguyen

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 0412 452 395

แสงเดือน

ทนายความ 0407 493 868

Cabramatta office

ทีมงานนักกฎหมายของเราประกอบ ด้วยทนายที่เชี่ยวชาญกฎหมายพิเศษ Mr Peter Linegar เชี่ยวชาญกฎหมาย อาญามากว่า 20 ปี Lina Tjoeng

Oriental Plaza Suite 11, Building2, Hughes St. and Railway Parade, Cabramatta NSW 2166 opposite Cabramatta Station

World Square office กรุณานัดหมายล่วงหน้า

ทนายความและ ไมเกรชั่นเอเย่นต์ 0419 405 011

Suite 31, Level 2, 650 George Street, Sydney NSW

PYMBLE HOUSE รับสมัครสุภาพสตรี อายุ 18-30 ปี ทำงาน ที่ North Shore ย่าน High Class สะอาด เจ้านายเป็นกันเอง ใกล้สถานีรถไฟ ทำงาน 10am-10.30pm รายได้ $900-1200/วัน โทร.(02)9440 7186 หรือ 0404 714 323 2926/570

2838/565

ASIAN SHOP

(MELBOURNE)

ธุรกิจที่นี่ดีมาก เจ้านายใจดี ยินดีต้อนรับเพื่อนสาวอายุ 19+

ติดต่อ Mob: 0426 060 021 2916/559

1898/570

AT CITY สุภาพสตรีทำงานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588

รับสมัคร

พนักงานบริการหญิง ทำงานที่ Melbourne มีทั้งที่ร้านและนอกสถานที่ให้เลือก มีพี่พักพร้อม ปลอดภัย อุปกรณ์ทำงานฟรี 0433 240 558 พูดอังกฤษ (no private number)

2880/559

2877/558

รับสมัคร

Personal service work / Private Good income, Open 24 Hr. Accommodation povided, Good boss. Contact 0450 213 149

2921/560

รับสมัครด่วน

พนักงานบริการหญิง ไม่จำกัดอายุ และรูปร่าง ขอเพียงมี work permit ทำงานที่ Canberra (ห่างจากซิดนีย์ 3 ชั่วโมง) สถานที่ทำงานสะอาด & ปลอดภัย มีที่พักพร้อมอาหาร ติดต่อหรือฝากข้อความที่ 0423 256 812

ขายธุรกิจร้านนวดไทย

สถานบริการในเมลเบิร์น

สถานบริการ Fully License In Canberra • ตกแต่งสวยพร้อม Furniture และ อุปกรณ์ สามารถดำเนินกิจการได้ทันที • มีระบบความปลอดภัย กล้องวงจรปิด • มีตู้ ATM ภายในร้าน • มีลูกค้าประจำจำนวนมากสามารถ คืนทุนได้ภายในปีแรก • สัญญายาว ค่าเช่าถูก ติดต่อ 0423 663 661

1540/565

1601/566

ASIAN STAR NEWCASTLE

ธุรกิจบริการที่นิวคาสเซิล ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่ Ph. 0402 878 928

Add:557 Hunter St. Newcastle

FORE SALE

1705/561

รับสดทุกวัน

2922/560

* นวดไม่เป็นสอนให้ * จ่ายอัตราสูงสุด * หัวหน้างานหญิงไทยผู้ดูแล * ความปลอดภัยสูงมีการควบคุมด้วย * กล้องวงจรปิดรอบบริเวณเพื่อความ * เป็นส่วนตัวของคุณ * ภาษาอังกฤษต้องรู้พอพูดได้ * มีทีวีไทย เก้าอี้นวดไฟฟ้า * ห้องติดแอร์ให้คุณสะดวกสบาย * ให้บริการส่งถึงโรงแรม * เลือกวันทำงานที่คุณสะดวก * อาหารและเครื่องดื่มเตรียมพร้อม * 2 นาทีเดินจากสถานีเซ็นทรัล * รายได้ 1 ชม. $120, ครึ่งชม. $80 เริ่มงานได้ทันทีมาทำธุรกิจร่วมกันที่ซิดนีย์ จ่ายทุกวัน ติดต่อ Cyndy 0412 666 906 หรือTony 0414 700 220

ต้องการรีเซฟชั่นหญิง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

55/561

รับสมัคร

รับสมัคร

Busy Asian Legal Brothel ต้องการสุภาพสตรีสาวสวยทำงาน ด้านบริการที่ Hornsby อยู่ห่าง city40 นาที ลูกค้านิสัยดี มีที่พักและอาหารพร้อม รายได้ $2,000-3,000 p/w เจ้าของใหม่ ติดต่อ 9987 2833 0404 214 169 (พูดอังกฤษ) 0405 571 868 (พูดไทย)

Butterfly Girl Canberra ต้องการด่วน พนักงานนวดและบริการ รายได้ดีมาก ลูกค้าชั้นสูง สถานที่ระดับ V.I.P. สะอาด ห้องแอร์+Spa ทุกห้อง อาหารและที่พักฟรี ติดต่อทราย

0401 989 888, 0449 299 942 1473/559

สุภาพสตรีทำงานนวด ย่าน Dee Why รักในงานด้านบริการส่วนตัว รับประกันรายได้ มีลูกค้าประจำ รายได้ดี ติดต่อ 0420 943 616

35

2850/565

2786/562

Massage Centre

รับสมัครสตรี ทำงานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำงานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 379-938, (02) 9833-0360

โฆษณาในหนังสือพิมพ์ไทย-ออส ฟรีบนอินเทอร์เน็ต

SYDNEY VIP

319/561

JJJJJ

=

จันทร์-ศุกร์ 11.30am-กลางคืนดึก เสาร์/อาทิตย์ 1pm-กลางคืนดึก ค่าบริการกลางวัน ลูกค้า $120/30 นาที $175/45 นาที $230/60 นาที รายได้ $75/30 $110/45 $140/60 ค่าบริการกลางคืน ลูกค้า $130/30 นาที $190/45 นาที $250/60 นาที รายได้ $80/30 $115/45 $150/60 ยินดีต้อนรับสุภาพสตรี (จัดหาที่พักให้) 43 Lipton Drive, Thomastown VIC PCA4572B ติดต่อ 0419886581

2691/567

66/559 con

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627

และร้านขายเสื้อผ้าอยู่ในร้านเดียวกัน ที่ Narooma, South Coast, NSW มีสองห้อง นวด พร้อมเก้าอี้นวดเท้า ร้านกว้างขยายห้อง ได้อีก เริ่มธุรกิจได้ทันที มีฐานลูกค้าประจำ ทำเลดี ติดทะเลสถานที่ท่องเที่ยว และ Highway มีร้านนวดไทยร้านเดียว ต้องการ ขายคนที่อยากทำจริงเท่านั้น ไม่มั่นใจเทรน ให้ได้ ค่าเช่าถูก รวมน้ำ-ไฟ สัญญาไม่มปี ญ ั หา ราคา $35,000 ติดต่อ ดลยา จุมปู (ดอน) 0420 321 878, 024476 2786

0416 182 642

CANBERRA

รับพนักงานไม่จำกัดอายุทำงานร้าน Private กินอยู่พร้อม สามารถอยู่ยาวได้จะพิจารณา เป็นพิเศษ ติดต่อ เจนนี่ 0432 593 549 2931/570

รับสมัคร

2897/557

พนักงานนวดสตรี และงานด้านบริการเปิด 24 ช.ม. มีกล้องวงจรปิด สะอาด ปลอดภัย รายได้ $2,000-$3,000 ต่ออาทิตย์ รับ-ส่ง ติดต่อ 0406 794 236, 02 9690 1925

สมัครเป็นสมาชิก หนังสือพิมพ์

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au 2925/563

รับสมัคร

สุภาพสตรีทำงานนวด และบริการ รายได้ดี ลูกค้านิสัยดี อยู่ใกล้สถานีรถไฟ Tuggerah ทางไป Newcastle มีที่พักพร้อม ติดต่อคุณรัตนา 0401 409 322

=

1938/564

Ph. 0422 023 351

=

(02)9540 9611

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำงานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

=

85/573

รับสมัคร

=

1640/566

ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ Over $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่

=

(02)9310 7941, 0412 239 627

สุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี มีความรับผิดชอบ ย่าน Caringbahใกล้ Cronulla, full/part time ทำงาน 24 ชม. จ่ายสดทุกวัน เจ้าของร้านใจดี เวลาทำงานคุย กันได้ มีรถรับส่ง สถานที่สะอาด ลูกค้าฝรั่งต่อเวลา บิสซี่มาก ติดต่อ 0408 088876,

ASIAN STAR

=

Thai Travel Agent ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia)

รับสมัคร CARINGBAH

=

Detour Holidays

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำงานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2269/559

80/559


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

นับจากนัน้ มาความรุง่ เรือง ของคฤหาสน์มอนเตคริสโตก็จบ สิ้นลงสมาชิกในครอบครัวครอว์ ลีย์บางคน และคนรับใช้ยังคง อาศัยอยู่ที่นี้ต่อไปจนกระทั่งสมา ชิ ก คนสุ ด ท้ า ยย้ า ยออกไปในปี ๑๙๔๘ (พ.ศ. ๒๔๙๑) คฤหาสน์ ถู ก ปล่ อ ยทิ้ ง ว่ า งไร้ เ จ้ า ของดู แ ล ถูกคนแอบเข้ามางัดแงะขโมยของ มีค่าและทำลายทรัพย์สิน จวบจนกระทัง่ นายเรจินลั ด์ ไรอัน ผูถ้ อื กำเนิดในวันที่ ๑๙ มกราคม ๑๙๓๔ (พ.ศ. ๒๔๗๗) หรือ ๕ เดือนหลังการเสียชีวติ ของนางครอว์ลยี ์ ได้ขอซือ้ คฤหาสน์มอนเตคริส โตในปี ๑๙๖๓ (พ.ศ. ๒๕๐๖) นายไรอันซึ่ง มีอาชีพเป็นช่างตัดเสื้อผ้า ต้องทำงานหารายได้ พิเศษทั้งวันทั้งคืน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานเสิร์ฟ, กรรมกรและเซลแมนขายสินค้าตามบ้าน ก่อน ที่จะเป็นพ่อค้าขายของเก่า เพื่อชำระคืนเงินกู้ จากธนาคาร และซ่อมแซมคฤหาสน์ในสภาพ ทรุดโทรมให้กลับมาสู่ความรุ่งโรจน์ในอดีตอีก ครั้ง เขาได้บูรณะคฤหาสน์มอนเตคริสโตเพื่อ ใช้เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัย และต่อมาปรับเปลีย่ นดัดแปลง ให้เป็นพิพธิ ภัณฑ์, ร้านขายของเก่า และสถานที่ ท่องเที่ยว นายไรอันได้เขียนบันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า “ในวันแรกทีข่ า้ พเจ้าเห็นมอนเตคริสโต ข้าพเจ้า รู้สึกทันทีว่าในวันหนึ่งข้าพเจ้าต้องอาศัยอยู่ที่นี่ ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่ามีสิ่งเหนือธรรมชาติได้ดลใจ ให้ขา้ พเจ้ามาสูค่ ฤหาสน์หลังนีเ้ พือ่ เป็นผูป้ กป้อง, ดูแล และคุม้ ครองทุกชิน้ ส่วนของประวัตศิ าสตร์ ออสเตรเลียที่กำลังจากทรุดโทรมเป็นก้อนอิฐ ก้อนหิน” @@@@ ประสบการณ์เห็นสิ่งเหนือธรรมชาติเริ่ม ขึ้นเมื่อนายไรอัน และนางโอลีฟ ไรอันภรรยา พร้อมเดโบราห์ บุตรสาวคนโตขณะนั้นวัย ๕ ขวบ, โนลีนวัย ๓ ขวบครึ่ง และ มิชาลีนวัย 1 ขวบ นอกจากนั้นเธอยังมี ซิราลีอยู่ในครรภ์ ที่มีกำหนดคลอดในเดือนพฤศจิกายนนี้อีกด้วย ทั้งหมดย้ายเข้ามาอยู่ในคฤหาสน์มอนเตคริสโต ในวันที่ ๓ มิถุนายน ๑๙๖๓ (พ.ศ.๒๕๐๖) โดยอาศัยอยู่ในห้องสองห้องทางด้านหลังคฤ หาสน์ ในวันที่ ๖ มิถุนายนในขณะที่เขาและ ครอบครัวขับรถกลับเข้าทีพ่ กั ในตอนค่ำทีม่ หี มอก หนา ขณะเลี้ยวรถเข้าสู่ทางตรงเข้าคฤหาสน์ ทุกคนก็เห็นแสงไฟส่องสว่างออกมาตามช่อง หน้าต่างประตูทุกบาน ยังความประหลาดใจให้ กับทุกคน เนื่องจากขณะนั้นเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ายัง ไม่ได้มาต่อไฟ พวกเขาอยูโ่ ดยอาศัยแสงไฟจาก ตะเกียงน้ำมันก๊าซซึ่งมีอยู่เพียงดวงเดียวเท่านั้น

โรงม้าที่คนงานถูกเผาทั้งเป็น มีผู้ให้ความเห็นว่าแสงประหลาดนี้เป็น แสงสะท้อนจากการที่ไฟจากตัวรถส่องถูกตัว คฤหาสน์ แต่นายไรอันเห็นว่าไม่ใช่ เพราะขณะ นั้นหน้าต่างกระจกทุกบานถูกทำลายและยังไม่ ได้รับการติดตั้งใหม่ ปรากฎการณ์แสงประหลาดไม่ได้เกิดขึ้น อีกเลยจะกระทัง่ ในอีก ๒๗ ปีตอ่ มา เมือ่ ลอว์เรน บุ ต รชายคนเล็ ก วั ย ๑๙ ปี (เกิ ด วั น ที่ ๒๘ มีนาคม ๑๙๗๑) ขับรถกลับเข้าที่พักในคืนวัน หนึ่ง ในขณะที่สมาชิกที่เหลือของครอบครัว อยู่ร่วมงานบอลที่เมืองวอกก้าวอกก้า เขาเห็น แสงไฟสว่างไปทั่วคฤหาสน์ แต่เมื่อขับรถผ่าน ประตูรั้วเข้ามา แสงสว่างก็หายไป ปรากฎการณ์แสงสว่างประหลาดเรืองออก มาจากคฤหาสน์อย่างเดียว คงจะไม่สามารถ ทำให้มอนเตคริสโตเป็นบ้านทีม่ ผี สี งิ อันดับหนึง่ ของประเทศไปได้ ยังมีเรื่องประหลาดเกิดขึ้น อีกมากครับ นายและนางไรอันได้เริ่มบูรณะคฤหาสน์ อย่างค่อยเป็นค่อยไป ความน่าสะพึงกลัวไม่ เพียงแต่คน แม้แต่สัตว์ก็ยังไม่ยอมเข้าใกล้หรือ เข้ามาแล้วก็ตายอย่างน่าพิศวง อาทิเช่นไก่หลง ตัวหนึ่งถูกฆ่าขนกระจุยอยู่ในครัว เครื่องใน และลูกตาทัง้ สองข้างของมันถูกควักออกไปหมด และนกสองตัว ดูทา่ ทางแข็งแรงบินเข้ามาร้อง จิ๊บ ๆ อย่างร่าเริง เพียงแค่นาทีเดียวทั้งสองก็ ร่วงผลอยตกลงมาตาย สมาชิ กในครอบครั วไรอั น เริ่ ม รู้ แ ล้ ว ว่ า พวกเขาได้อาศัยอยู่ร่วมกับวิญาณของผู้คนที่เคย อาศัยอยู่ก่อน แต่วิญญาณเหล่านี้ไม่เคยข่มขู่ หรือหลอกหลอนให้กลัวแต่อย่างไร ผิดกับแขก มาเยือน หรือแม้แต่คนทรงเจ้าเข้าผี หรือคน สื่อผีกลับถูกวิญญาณขับไล่ให้ออกจากบ้านมา นักต่อนักแล้ว วิญญาณตัวเอ้ที่ถูกระบุว่าดุที่สุดก็คือนาง ครอว์ลีย์ อาจถือได้ว่าเป็นผีเจ้าบ้าน เธอจะ สิงสถิตอยู่ในห้องสวดมนต์ นาน ๆ จึงเธอมี ภาระกิจต้องมาไล่แขกไม่พึงประสงค์กันสักครั้ง เธอมักปรากฎกายในชุดสีดำและถือไม้กางเขน สีเงินขนาดใหญ่ เจ้าหน้าที่เทศบาลคนหนึ่งชื่อ จอห์น อาร์. มีภารกิจของเทศบาลต้องมาติดต่อที่ คฤหาสน์มอนเตคริสโต ถึงกลับต้องเผ่นแนบ ออกมาแล้วบอกว่า หัวเด็ดตีนขาดอย่างไร เขา ก็จะไม่กลับเข้ามาในคฤหาสน์นี้อีกเลย

มาเยือน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกรบกวนจากวิญญาณ เด็กซึ่งวิญญาณตนนี้เชื่อว่าเป็นวิญญาณบุตรสาว ตัวน้อยของนางครอว์ลีย์ ทารกคนนี้ได้ตกจาก อ้อมแขนของคนเลี้ยงเด็ก จากบันไดชั้นบนลง มาเสียชีวิต แนนนี่ผู้เป็นต้นเหตุอ้างว่า มีแรง ลึกลับที่มองให้เห็นได้ผลักเด็กออกไปจากอ้อม แขนของเธอ ที่ห้องนอนชั้นบนห้องหนึ่ง หญิงสาวคน หนึ่งได้เสียชีวิตในขณะคลอดลูก วันดีคืนดีเธอ ก็จะมายืนอุ้มลูกน้อยอยู่ที่ขอบหน้าต่างให้คน ผ่านมาได้ห็น จึงถือได้ว่าฝรั่งก็มีผีตายทั้งกลม แบบแม่นากเหมือนกันครับ เป็นทีเ่ ข้าใจว่าห้องดังกล่าว เป็นห้องเดียว กับห้องที่นายครอว์ลีย์เสียชีวิต ซึ่งต่อมาห้องนี้ ถูกเรียกว่าห้องนอนเด็กชายและใช้เป็นทีใ่ ห้แขก ลองของพักค้างคืน และมีจำนวนไม่น้อยที่เจอ เหตุการณ์แปลก ๆ บางคนตื่นขึ้นมาพบว่ามี หญิงสาวยืนแอบดูอยู่ บางคนก็เจอชายคนงาน ในชุดสีขาวมองอยู่นอกหน้าต่าง ทั้งที่ตรงนั้น ไม่มีระเบียง บางคนก็ได้ยินเสียงคล้ายมีคนเดิน ไปมารอบห้อง ที่น่ากลัวที่สุดก็ในตอนที่มีผู้ เห็นศีรษะของหญิงสาวลอยเหนือปลายเตียงนอน หญิงสาวคนเดียวกันนี้ครั้งหนึ่งเคยตาม ออกมาพูดให้แขกสองคนฟังอย่างถนัด ๒ ครั้ง ว่า “ด๊อน วอรี่ อิท วิว บี ออล์ ไรท์” “ หรือ “อย่างกังวลเลย แล้วมันจะดีเอง” ครั้งหนึ่งในกลางดึกวันหนึ่งนายไรอันถูก ปลุกด้วยเสียงตระโกนโหวกเหวกของผู้มาพัก ค้างคืน เขาเข้ามาในห้องนอนเด็กชายพบแขก ค้างคืนกำลังยืนสั่นอย่างขาดสติอยู่บนเตียงห้อง นอน สิ่งที่ชายคนนั้นเห็นเป็นผีที่หลายคนเคย ประสบเห็นมาคือ เป็นชายหนุ่มในชุดคนงานสี ขาวมาปรากฎตัวแล้วหายไป ซ้ำแล้วซ้ำเล่าภายใน ตรงบันไดขึ้นชั้นสองก็เป็นอีกที่หนึ่งที่มีผู้ ห้องนอน ผีเด็กหนุม่ คนนีเ้ ป็นใครไม่มหี ลักฐาน ถูกหลอกประจำ ครั้งหนึ่งมารดาและบุตรสาวคู่ ปรากฎ ที่ระเบียงหน้าบ้านชั้นล่าง (verandah) ก็ หนึ่งเข้ามาเยี่ยมชมคฤหาสน์ ในขณะที่ทั้งสอง ขึ้นบันไดไปชั้นบน ทั้งสองคนได้แต่หน้าตื่น มีผพู้ บเห็นวิญญาณของหญิงสาวในชุดราตรียอ้ น หยุดนิ่งไม่เคลื่อนไหวใด ๆ เมื่อสอบถามใน ยุคเดินผ่านไปมาแล้วจางหายไป เป็นที่เชื่อกัน เวลาต่อมาจึงทราบว่า ทั้งสองรู้สึกเหมือนมีแรง ว่า เธอน่าจะเป็นแขกมาร่วมงานราตรีสโมสรที่ อะไรบางอย่างฉุดยึดพวกเธอไว้ไม่ให้เคลือ่ นไหว นี่ แต่ก็ไม่มีใครระบุได้ว่าวิญญาณนี้คือใครและ ตรงบันไดนี้ได้สร้างปัญหาให้กับแขกผู้ เสียชีวิตอย่างไร มีคนรับใช้คนหนึ่งตกลงมาจากระเบียง บ้านชั้นบน (balcony)ลงมาเสียชีวิต แม้ว่าเลือดของเธอจะถูกชำระล้าง ไปแล้ว แต่มผี กู้ ล่าวว่าตรงจุดทีเ่ ธอ ตกลงมาตายยังมีรอยด่างจากการล้าง ชำระคาบเลือดปรากฎให้เห็นอย่าง เด่นชัดจนถึงทุกวันนี้ ที่บริเวณโรงรถม้าและคอกม้า ก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่น่าสะพรึงกลัว บริ เ วณโรงเลี้ ย งม้ าได้ ถู ก แบ่ ง ส่ ว น หนึง่ เป็นทีพ่ กั หลับนอนของเด็กเลีย้ ง ม้า เด็กเลี้ยงม้าคนหนึ่งผู้มีนามว่า “มอร์ริส” เกิดล้มป่วยเกินกว่าที่จะ ลุกขึ้นมาทำงาน นายจ้างคิดว่าเขา เสแสร้งเพือ่ อูง้ าน จึงจุดไฟเผาทีน่ อน ของเขา แต่มอร์ริสป่วยจริงจึงไม่ สามารถจะลุกขึ้นมาได้ เขาถูกไฟ ย่างสดเสียชีวิตอย่างอนาจ หนึ่งในสามของคนสื่อผีของ เอบี ซี ซึ่ งไม่ ท ราบเหตุ ก ารณ์ นี้ ม า ครัง้ หนึง่ คณะถ่ายทำรายการ Big Country ของทีวีเอบีซีเข้ามาถ่ายทำรายการ ในระหว่าง รับประทานอาหารกลางวันภายในห้องรับประ ทานอาหาร จู่ ๆ นายแวน เบิร์กหนึ่งในสาม คนสื่อผีที่เข้าร่วมรายการได้ลุกจากโต๊ะอาหาร ออกไปโดยไม่พูดจาอะไร สักพักจึงกลับเข้ามา นั่งใหม่ ต่อมาจึงทราบสาเหตุว่า วิญาณของนาง ครอว์ลีย์ได้ออกคำสั่งให้เขาออกจากไปจากห้อง อาหาร และเพื่อเป็นการแสดงความเคารพและ ปรองดองเขาจึงรอวิญาณของเธอออกไป แล้ว จึงกลับเข้ามารับประทานอาหารต่อ ที่ประตูแรกทางซ้ายมือของฮอลเวย์นำไป สู่ห้องนั่งเล่น ที่ซึ่งครอบครัวครอว์ลีย์เคยตั้ง เปียโนไว้ วันดีคนื ดี ครอบครัวไรอันก็จะได้ยนิ เสียงเปียโนดังมาจากห้องนี้ ซึ่งน่าจะบอกให้ ทราบว่าสิ่งไม่มีชีวิตที่อยู่ร่วมคฤหาสน์กำลังอยู่ ในอารมณ์ผ่อนคลาย ถัดไปเป็นห้องรับแขก ห้องทีน่ างครอว์ลยี ์ ใช้เวลาส่วนใหญ่กับห้องนี้ในยามที่เธอมีชีวิต อยู่ ก่อนที่จะเปลี่ยนไปอยู่ในห้องสวดมนต์ ครั้งหนึ่งพระในนิกายคาทอลิกเข้ามาในห้องนี้ เขาถึ ง กั บ หยุ ด ชะงั ก เอามื อ ทำไม้ ก างเขนที่ หน้าอกอย่างรีบเร่ง แล้วโกยอ้าวออกไปจาก คฤหาสน์โดยไม่บอกกล่าวอะไร หญิงชราคนหนึง่ อยูใ่ นอาการสัน่ เพลาและ ขยั บ เขยื้ อ นไม่ ไ ด้ เ มื่ อ เธอเดิ น เข้ า มาในห้ อ งนี้ จนต้องมีคนช่วยนำเธอออกไป หลังจากขวัญ กลับสู่ปกติ เธอเล่าว่าอยู่ ๆ ก็เห็นหญิงชราใน ชุดดำปรากฎกายมาไล่เธอ @@@@

โปสเตอร์หนัง Psycho

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 36


รัฐทำเจ็บผู้ติดตั้งแผงโซล่า ลดราคาซื้อคืนไฟฟ้า 34% พึ่ ง ผลตอบแทนจากกองทุ น ผู้ เ กษี ย ณอายุ ง าน กล่าวว่า สิ่งที่รัฐบาลทำไปถือว่าไม่ยุติธรรมต่อ ผู้ ร่ ว มโครงการและเห็ น ว่ า เป็ น เรื่ อ งของจริ ย ธรรม เนื่องจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจากความ ผิดพลาดของรัฐบาลชุดก่อน เมื่อรัฐบาลใหม่ เข้ามาบริหารก็ไม่ควรมีสิทธิที่จะแก้ไขข้อตกลง เก่าที่รัฐบาลเดิมทำเอาไว้ ความผิดพลาดของรัฐบาลของนาง Kris tina Keneally ส่งผลให้โครงการโบนัส การ ติดตั้งแผงพลังงานรับแสงอาทิตย์มีต้นทุนเกิน กว่างบประมาณที่ตั้งไว้อย่างน้อย 749 เหรียญ ก่อนที่รัฐบาลใหม่ของนาย Barry O’Farrell จำต้องสัง่ ให้ยตุ โิ ครงการก่อนกำหนด เพือ่ ระงับ การบานปลายของความเสี ย หายทางการเงิ น มากกว่านี้ แต่นาย Rejto ได้แสดงความโกรธแค้น เนื่องจากเมื่อเขาทำสัญญากับ EnergyAustralia บริษทั ได้รบั ประกันรายได้ท่ี 60 เซนต์ตอ่ กมว./ ชม.เขาเห็ น ว่ า เมื่ อ รั ฐ บาลมากลั บ คำเช่ น นี้ ในอนาคตก็คงไม่มีใครไว้ใจรัฐบาลอีก นาย Hartcher ได้ให้เหตุผลว่ารัฐบาลได้ ใช้มาตรการต่าง ๆ เพื่อลดความ เสียหายที่เกิดขึ้นและเพื่อไม่ให้ ต้นทุนของค่าไฟฟ้า สูงขึน้ ไปอีก อย่ า งควบคุ ม ไม่ อ ยู่ เป็ น ที่ ค าด ว่าการใช้มาตรการดังกล่าว จะ ช่วยพยุงให้ค่าไฟฟ้าจะสูงขึ้นอีก ไม่เกิน 18% ในปีนี้ นอกจากนั้ นในวั น นี้ น าย Hartcher ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ ว่า รัฐบาลจะปลดพักงานกิจการ จำหน่ายไฟฟ้า 3 แห่งของรัฐ ประชาชนร่วมประท้วงรัฐบาลวันที่ 18 พฤษภาคม

15 พ.ค. 2011 รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ทำเจ็บ ปวดกับผู้ร่วมลงทุนโครงการซื้อคืนไฟฟ้าจาก การติดตัง้ แผงวงจรโซลาเซลล์ ทำเอาผูร้ ว่ มลงทุน ในโครงการจำนวนเกือบ 120,000 คน หลาย คนเอาเงินสะสมที่เก็บมาเป็นปี ๆ ลงทุนไป เพราะเห็นว่ารัฐบาลเสนอให้ผลตอบแทนที่ดีคือ จะซื้อคืนในอัตรา 60 เซนต์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง จนกระทั่งถึงปี 2016 แต่เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคมที่ผ่านมา นาย Chris Hartcher ร.มว.พลังงานได้ประกาศ ลดราคาการซื้อคืนไฟฟ้าลดลงจาก 60 เซนต์ ต่อกมว./ชม.ลงเหลือ 40 เซนต์ต่อกมว./ชม. โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคมทีจ่ ะถึงนีเ้ ป็นต้น ไป นาย Peter Rejto วัย 62 ปีเป็นคนหนึ่ง ที่ ร่ ว มโครงการด้ ว ยการร่ ว มลงทุ น 26,000 เหรียญในการติดตั้งแผงวงจรรับแสงอาทิตย์บน หลังคาบ้านของเขาเมื่อ 9 เดือนที่ผ่านมา ประ มาณว่าการตัดสินใจของรัฐบาลจะทำให้รายได้ ของเขาขาดหายไปอย่างน้อย 6,000 เหรียญ นาย Rejto จากย่าน North Curl Curlผู้

บาลน.ซ.ว.คือ Ausgrid, Endeavour Energy และ Essential Energy เนื่องจากมีหลักฐานว่า มีพนักงานเกินความจำเป็น เมื่อเปรียบเทียบกับ กิจการเดียวกันของรัฐอื่น ๆ นอกจากนั้นรัฐบาลน.ซ.ว.ยังมีแผนที่จะ รวมกิจการวิสาหกิจจำหน่ายไฟฟ้าของรัฐ 3 แห่งให้เหลือ 2 แห่ง ซึ่งผลของมันจะทำให้มี การปลดพนักงานออกหลายร้อยคน และสามารถ ลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณ 400 ล้านเหรียญ มาตรการเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ ปัญหา ช่องโหว่ทางงบประมาณจำนวน 5.2 พันล้านเหรียญทีร่ ฐั บาลชุดเดิมปกปิดเอาไว้กอ่ น การเลือกตั้งที่ผ่านมา

นอกจากนั้นกระทรวงพลังงานยังได้ตั้ง คณะกรรมการไต่สวนอิสระ เพือ่ ทำการไต่สวน การขายสินทรัพย์ของกิจการไฟฟ้าโดยรัฐบาล ชุดที่แล้ว โดยกำหนดเริ่มทำการได้สวนในวัน ที่ 23 พฤษภาคมนี้ อย่างไรก็ตามหลังจากได้เจรจากับตัวแทน กลุม่ ผูล้ งทุนติดตัง้ พลังงานแสงอาทิตย์, ตัวแทน วิสาหกิจผู้ผลิตไฟฟ้า และผู้อยู่ในอุตสาหกรรม แล้ว ในวันที่ 28 พฤษภาคม นาย O’Farrell กล่าวว่า รัฐบาลอาจจะพิจารณาการเพิ่มราคา รับซื้อมาอยู่ที่ 50 หรือ 55 เซนต์ต่อกมว./ชม. หรืออาจจะพิจารณาขยายเวลาการรับซื้อออก ไปอีกถึงปี 2018 หรือ 2019

แรงหึงทำพ่อฆ่าแม่-แฟนใหม่ แล้วสังหารลูกก่อนฆ่าตัวตาย 16 พ.ย. 2011 คดีการลัก พาด.ญ. Kayla Rogers วัย 5 ขวบที่ ไ ด้ เ ป็ น ข่ า วดั งในรั ฐ ควี น สแลนด์ในวันนี้ในตอนสาย ได้ กลายเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ ในตอนค่ำ เมื่อตำรวจไปพบศพ ของด.ญ. Kayla พร้อมกับบิดา ของเธอเสียชีวติ ภายในรถยนต์ทาง ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของรั ฐ

ตำรวจเข้าตรวจอพาร์ตเมนท์ที่เกิดเหตุและบนซ้ายคือด.ญ. Kayla

น.ซ.ว. หลังจากตำรวจพบศพของมารดาของ เธอและชายอี ก คนหนึ่ ง เสี ย ชี วิ ต อยู่ ภ ายใน อพาร์ตเมนท์ที่พักอาศัย ในขณะที่ด.ญ. Kayla หายตั วไปอย่ า งลึ ก ลั บ ครั้ ง แรกถู ก สงสั ย ว่ า คนร้ายได้เข้ามาสังหารคนในทีพ่ กั อาศัยแล้วลักพา ตัวเด็กน้อยไป ในวันนี้ตำรวจได้สั่งยกเลิกการค้นหาตัว ด.ญ. Kayla ทั่วประเทศในเวลา 22.30 น. หลังจากพบศพของนาย Paul Anthony Rogers และด.ญ. Kayla บุตรสาวของเขาเสียชีวติ ภายใน รถยนต์ Holden Viva สีเงินของผู้ตายซึ่งจอด อยู่ใต้สะพาน Piora Bridge ทางตะวันตกของ เมือง Casino ประมาณ 20 กม.ในเวลาประ มาณ 21.35 น. เป็นที่เข้าใจว่านาย Rogers วัย 40 ปีได้ ใช้แก๊สคาร์บอนมอนออกไซด์รมฆ่าตัวเองและ บุตรสาว เขาถูกตำรวจตามตัว หลังจากพบศพ นาง Tania Simpson วัย 31 ปีภรรยาที่แยก

ทางกันเดิน และนาย Antony Way วัย 33 ปี ซึ่งเข้าใจว่าเป็นแฟนหนุ่มคนใหม่ ถูกแทงนอน เสี ย ชี วิ ต ภายในอพาร์ ต เมนท์ Robina ถนน Arbour Ave.ในเมือง Gold Coast (บางข้อมูล ว่านาย Way เป็นเพือ่ นของนาง Simpson และ นาย Rogers เพียงแต่เขาเข้ามาในช่วงผิดเวลา จึงถูกลูกหลงไปด้วย) ศพของนาง Simpson และนาย Way ถูกค้นพบในเวลา 8.00 น.ของวันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคมโดยบิดาของนาง Simpson หลังจาก เกิดความสงสัยที่เธอไม่ได้ไปรับด.ช. Bronson Rogers ลูกชายวัย1 ปี 8 เดือนทีฝ่ ากไว้ให้เลีย้ งดู ทำให้เด็กน้อยโชคดีที่ไม่เสียชีวิตตามไปด้วย ตำรวจเริ่ ม ปั กใจเชื่ อ ว่ า คนร้ า ยคื อ นาย Rogers และเริ่ ม ควานหาตั ว เขาหลั ง จากได้ เบาะแสว่ามีผู้เห็นเขาพาด.ญ. Kayla ออกจาก อพาร์ตเมนท์ และมีผแู้ จ้งเบาะแสว่าเห็นรถยนต์ ตามที่ทางการประกาศ อ่านต่อหน้า 38

และพบฮาโรลด์ยงั ถูกล่ามโซ่ในสภาพจิตใจย่ำแย่, อ่อนแรง, หิวโซและกระหายน้ำ เขาถูกส่งไป ยังโรงพยาบาลโรคจิตในเมืองโกลเบิร์น แต่ เสียชีวิตไม่นานหลังจากนั้น นอกจากจะมีผีหลอกแล้วคฤหาสน์แห่งนี้ ยังมีผีทำร้ายคนอีกด้วย เหตุการณ์ประหลาดนี้ เกิดขึน้ กับชายชาวซิดนียค์ นหนึง่ เล่าว่า ในขณะ ไปเยีย่ มชมคฤหาสน์มอนเตคริสโต ในช่วงหนึง่ เขารู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างพุ่งมาที่หน้าอก จากนั้นก็มีอาการเหมือนถูกกดและบีบ อาการ เจ็ดปวดของเขามีติดต่อกันเป็นสัปดาห์เมื่อกลับ ถึงซิดนีย์เขาได้ไปให้แพทย์ตรวจ แต่ก็ไม่พบ อาการผิดปกติใด ๆ สิง่ ทีป่ ระหลาดใจก็คอื แพทย์ ผู้นั้นได้แนะนำให้ไปพบหมอผีเอ็กโซซิสต์ดู จะเป็นด้วยผีตนนั้นกลัวหมอผีหรือคิดถึง THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page 37

คฤหาสน์มอนเตคริสโตก็ไม่ทราบได้ ในขณะ ทีเ่ ขาล้มตัวนอน รูส้ กึ เหมือนกลับมีแรงบางอย่าง ผละออกจากตัวเขาไป จากนั้นอาการเจ็บปวด ก็หายไปอย่างปลิดทิ้ง ยั ง มี เ กร็ ด เล็ ก เกร็ ด น้ อ ยจากเหตุ ก ารณ์ ประหลาดที่คฤหาสน์มอนเตคริสโตอีกมากมาย .... แต่สิ่งหนึ่งที่ท่านผู้อ่านไม่ควรละเลยก็คือ อ่านด้วยวิจารณญาณ... เพราะเรื่องเล่าก็คือเรื่อง จริงผสมเท็จที่อาจมีการเสริมแต่งกันเป็นทอด ๆ สำหรั บ ผมเองก็ เ จอเรื่อ งประหลาดเขาให้ คือเรื่องนี้ผมประเมินว่าเป็นเรื่องแก้ขัด ใช้เวลา ไม่กี่ชั่วโมงก็เขียนเสร็จ เอาเข้าจริงใช้เวลาถึง ๒ วันเชียวครับ.....พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

ก่อน บอกว่าเขาได้กลิ่นไหม้อย่างรุนแรง และ เชื่ อ ว่ า ต้ อ งมี ค นถู ก เผาเสี ย ชี วิ ต บริ เ วณนี้ อ ย่ า ง แน่นอน เหตุฆาตกรรมภายในพื้นที่คฤหาสน์ครั้ง หลังสุดเกิดขึ้นในปี ๑๙๖๑ (พ.ศ. ๒๕๐๔) เมือ่ เด็กหนุม่ ท้องถิน่ คนหนึง่ ดูหนังเรือ่ ง Psycho สามรอบ (ไซโค เป็นภาพยนตร์แนวสยองขวัญ เชิงจิตศาสตร์ที่โด่งดังไปทั่วโลกในยุคนั้น แม้ แต่หัสนิยายพล-นิกร-กิมหงวนยังเอ่ยถึงในตอน “ไส้โค”) หลังจากดูแล้ว เด็กหนุม่ เกิดนึกอะไร ไม่ทราบได้ เขาฉวยเอาปืนไรเฟิลตรงไปยังคฤ หาสน์ มอนเตคริสโต ไปพบนาย “แจ๊ค ซิม สัน” ผู้ดูแลคฤหาสน์อยู่ในโรงรีดนมวัว จึงยิง

เขาเสียชีวิต หลังจากสังหารเหยื่อแล้ว เด็กหนุ่มผู้นั้น สลักข้อความไว้ทบ่ี านประตูไม้วา่ “ตายเสียเถอะ แจ๊ค ฮา ฮา”ซึง่ ข้อความนีย้ งั ปรากฎอยูถ่ งึ ปัจจุบนั นอกจากนั้นที่ใกล้ประตูเข้าโรงรีดนมวัว มีรูเล็ก ๆ ที่กำแพงอิฐ รูนี้เคยเป็นที่ใส่โซ่ล่าม นาย “ฮาโรลด์ สตีล” ชายปัญญาอ่อนบุตรของ หญิ ง ผู้ ดู แ ลคฤหาสน์ ไ ว้ เ ป็ น เวลาถึ ง ๔๐ ปี หลังจากนางครอว์ลีย์เสียชีวิต หญิงผู้ดูแลบ้าน คนนี้ยังได้รับอนุญาตให้อยู่ในบ้านต่อไป เธอ ได้เสียชีวิตลงจากอาการหัวใจวาย การหายไป ของเธอไม่เป็นทีผ่ ดิ สังเกตของชาวบ้านเป็นเวลา หลายวั น ก่ อ นที่ ต ำรวจจะมาพบศพของเธอ


ตำรวจได้ค่าเสียหาย 5 แสน

ถูกคนโรคจิตยิงคาโรงพัก

นาง Roth พยายามจะกลับเข้ามาทำงาน ตำรวจตามเดิม 2 ครั้ง แต่ผลการทดสอบทาง แพทย์ทำให้เธอไม่สามารถกลับเข้าเป็นตำรวจ อย่างสิ้นเชิงในเดือนตุลาคม 2009 ซึ่งขณะนี้ เธออยู่ในขั้นตอนการจ่ายเงินชดเชยจากตำรวจ รั ฐ น.ซ.ว.และบริ ษั ท ประกั น ภั ย Allianz Australia

นาง Roth ปัจจุบันได้ย้ายไปอยู่ทางตอน กลางของรัฐน.ซ.ว.เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมา และเพิ่ง แต่งงานเมื่อไม่นาน ช่วงที่ผ่านมาถือเป็นช่วงที่ ยากลำบากทีส่ ดุ ในชีวติ เธอ เธอยังคงต้องทำงาน หนัก เพื่อปลดภาระค่าใช้จ่ายและไม่เคยเห็น ว่าเงินค่าเสียหายจะสามารถชดเชยในสิ่งที่เธอ สูญเสียไป

เกจิเตือนเสพกัญชาเทียม

มีโทษใกล้เคียงเสพของจริง นาง Elizabeth Roth 17 พ.ค. 2011 ตำรวจหญิงผู้ถูกยิงโดย ปืนพกของเธอเองโดยผู้บุกรุก ในขณะที่เธอ ทำงานในช่วงเวลากลางคืนโดยตามลำพังอยู่ใน สถานีตำรวจ ได้รบั เงินค่าเสียหายเกือบ 500,000 เหรียญจากทบวงตำรวจรัฐน.ซ.ว.ในวันนี้ ตำรวจหญิงอ้างว่า ในขณะที่เธอทำงาน อยู่ภายในสถานีตำรวจ Wetherill Park ที่ซึ่ง ไม่มรี ะบบการป้องกันภัยทีเ่ พียงพอ อีกทัง้ เข็มขัด คาดปืนพกประจำกายก็ไม่เหมาะสมในเชิงปฏิบตั ิ การที่เธอจะต้องคาดในขณะนั่งทำงานเอกสาร อยู่บนโต๊ะทำงาน ตำรวจผู้ได้รับความเสียหายรายนี้คือนาง Elizabeth Roth เธอมีอายุ 34 ปีในขณะเกิด เหตุในคืนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2006 ถูกยิง ด้วยปืนพกของเธอเองที่หน้าอกซ้าย หลังจาก ต่อสู้กับคนร้ายผู้กระโดดข้ามเคาน์เตอร์เข้ามา ทำร้ายเธอ ซึ่งข่าวนี้ไทย-ออสนิวส์เคยเสนอไป แล้วในช่วงเกิดเหตุเช่นกัน ในการพิจารณาคดีศาลได้รับฟังว่า ชายผู้ บุกรุกซึ่งมีมีดเป็นอาวุธได้จับนาง Roth ในท่า เฮดล็อก, และวิ่งไล่เธอไปทั่วสถานี ประมาณ 15 นาที ก่อนที่จะต้อนเธอจมมุมในห้องด้าน หลังสถานี เป็นที่เชื่อว่าในขณะเกิดเหตุชายดัง กล่าวอยู่ภายใต้อิทธิพลของยาไอซ์ ชายดังกล่าวถูกดำเนินคดี แต่ได้รับคำ

ตัดสินไม่มคี วามผิด เนือ่ งจากเขาเป็นคนวิกลจริต และถู ก ส่ ง ไปรั ก ษาตั ว ที่ โ รงพยาบาลโรคจิ ต ซึ่งเขายังคงอยู่ที่นั่นจนถึงวันนี้ ในระหว่างการพิจารณาคดีศาลได้รับฟัง ว่า ก่อนที่จะมีการทำร้ายเกิดขึ้นนาง Roth ได้โทรแจ้งให้ตำรวจนักสืบนายหนึ่งมาที่สถานี เพื่อมาเจรจากับชายดังกล่าว หลังจากเห็นว่า เขาพูดจาไม่รู้เรื่อง และแสดงท่าทีที่จะคุกคาม แต่กลับได้รับการปฏิเสธจากนายตำรวจผู้นั้น ที ม กฎหมายของนาง Roth กล่ า วว่ า ลูกความของพวกเขาไม่ควรถูกปล่อยให้อยู่ใน สถานีตามลำพัง (นโยบายของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว. ในสมัยนั้น ผลักดันให้ตำรวจออกปฏิบัติการ นอกพื้นที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้) และอ้าง ว่าเข็มขัดสำหรับคาดปืนเป็นแบบตายตัวไม่สา มารถพลิกขยับได้ เป็นเหตุให้นาง Roth ไม่ สามารถชักขึ้นมาป้องกันตัว แต่อยู่ในสภาพที่ คนร้ายสามารถหยิบฉวยได้ (ซึง่ ต่อมาได้มกี าร ปรับ ปรุ ง และออกแบบเข็ ม ขั ด คาดปื น ประจำ กายตำรวจใหม่ทั้งหมด) กระสุ น ปื น ได้ ท ำให้ น าง Roth เป็ น แผลเป็นขนาดใหญ่, ทำให้เธอมีอาการกดดัน จากแผลตามมา, มีอาการไม่สามารถควบคุม ความตื่นตระหนก และมีความกดดันทางจิตใจ อย่างถาวร

แรงหึงทำพ่อฆ่าแม่-แฟนใหม่ แล้วสังหารลูกก่อนฆ่าตัวตาย ต่อจากหน้า 37

ขอความช่วยเหลือ ขณะกำลังมุ่งสู่ชายแดนรัฐ น.ซ.ว. เพือ่ นบ้านเล่าให้ฟงั ว่านาง Simpson และ บุ ต รของเธอเพิ่ ง ย้ า ยเข้ า มาอยู่ อ พาร์ ต เมนท์ Robina เมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา และเนื่องจาก เธอมีความรู้ทางด้านการจัดการที่พักจึงได้รับ การแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการของอพาร์ตเมนท์ บั น ทึ ก ทางด้ า นอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ พ บว่ า นาง Simpson และนาย Rogers มีชื่อร่วมเป็น เจ้าของบ้านที่ Ormeau ใกล้กับ Gold Coast และยังทำธุรกิจ Fossickers Rest Tourist Park กิจการคาราวานปาร์คที่ Inverell ที่ร่วมทำกัน

มาเป็นเวลา 6 ปีอีกด้วย นาง Shirley Darrington เพือ่ นบ้านกล่าว ว่า ในคืนวันเกิดเหตุเธอได้ยินเสียงร้องโวยวาย แต่ไม่ได้คิดว่าจะมีเหตุฆ่ากันตายเกิดขึ้น จน กระทัง่ บุตรสาวของเธอซึง่ อาศัยอยูท่ ถ่ี นนเดียวกัน โทรมาบอกให้ออกมาดูเหตุการณ์นอกอพาร์ต เมนท์จึงทราบว่าเกิดอะไรขึ้น สำหรับนาย Rogers เป็นผู้ถือสัญชาติ นิวซีแลนด์ ส่วนนาย Way ก็เป็นชาวนิวซีแลนด์ เช่นกัน เขาเข้ามาอยูอ่ อสเตรเลียเมือ 8 ปีทแ่ี ล้ว โดยการทำงานเป็นผู้ให้เช่า

ยาสูบเลียนแบบกัญชาในนาม

18 พ.ค. 2011 ผู้เชี่ยวชาญด้าน ยาเสพติดออกมาเตือนว่า สมุนไพร และสารเคมีสังเคราะห์กลิ่นและรส กัญชาทีใ่ ห้ผลเลียนแบบการเสพกัญชา ของจริง ซึ่งปัจจุบันสามารถซื้อได้ ตามร้านขายเครื่องยาสูบและร้านขาย ยาสมุนไพรทัว่ ไป อาจจะให้โทษใกล้ เคียงกับการเสพกัญชาของจริง หรือ แม้แต่เฮโรอิน

National Cannabis Prevention and Informa tion Centre กล่าวว่า หญ้าทีใ่ ช้แทนกัญชาอย่าง Kronic แต่เดิมถูกนำมาใช้ในการทดลองในห้อง แล็บ ด้วยการใช้กับหนูเท่านั้น ผู้ที่นำมาเสพ ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังเสพอะไร ศจ. Copeland กล่าวว่า ผลการทดลอง ในต่างประเทศพบว่า การเสพติดต่อกันระยะ ยาว จะส่งผลให้ผู้เสพจบลงที่อาการเช่นเดียว กับผู้เสพกัญชา หรือเข้าใกล้เฮโรอินทีเดียว เธอกล่าวว่า เมือ่ ยาเสพติดนีส้ ามารถซือ้ ขาย ได้อย่างถูกกฎหมาย มันก็เป็นการง่ายขึน้ และ ยั่วยวนมากขึ้นให้เยาวชนที่อยากรู้อยากลองสา ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพเกรงว่า การ มารถซื้อหามาเสพได้ ใช้ยาสูบที่รู้จักในนาม Kronic อาจทำให้ ทางด้านโฆษกหญิงของกระทรวงสาธาร เกิดผลเสียทางสุขภาพ เหมือนการเสพ ณสุขกล่าวว่า ผู้บริโภคควรจะต้องเพิ่มความ กัญชาของจริงที่รวมถึง อาการใจสั่น, อา ระมั ด ระวั งในเรื่ อ งการส่ ง เสริ ม การขาย ใน การประสาทหลอน, อาการหลงผิด และ ผลิตภัณฑ์ทอ่ี า้ งว่า ถูกกฎหมายแต่ให้ผลเหมือน ยาเสพติดผิดกฎหมาย เพราะการรู้เท่าไม่ถึงการ อาการจิตผิดปกติ ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผลิตจากหญ้าที่ถูกต้อง อาจจะนำไปสู่อันตรายในระยะยาว เธอกล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันจะพูด ตามกฎหมาย ให้ฤทธิแรงกว่าใบกัญชา 100 เท่า ได้ถกู เสนอขายในออสเตรเลียโดยการซือ้ ขาย แต่ในด้านดี แต่ได้ปิดบังข้อมูลที่มีผลกระทบ ทางออนไลน์มาเป็นเวลาประมาณ 2 ปี ก่อน ต่อสุขภาพเอาไว้ ในขณะที่โฆษกของบริษัท Light Years ที่จะมีวางขายตามร้านจำหน่ายยาสูบ หลังจากมีเสนอข่าวว่า มีการใช้ยาสูบชนิด เจ้าของโรงงานผู้ผลิตสินค้า Kronic จากนิวซี นี้ อ ย่ า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ แลนด์กล่าวว่า คนหนุ่มสาวที่สูบกัญชามักคิด การใช้ยานี้ได้แพร่กระจายไปยังจุดอื่น ๆ ส่ง ว่ า Kronic ไม่ เ จ๋ ง และเท่ พ อที่ จ ะเอามาเสพ ผลให้ผู้ขายปลีกสามารถทำกำไรได้อย่างเป็น เพราะมันเป็นของถูกกฎหมาย อันที่จริงกลุ่มลูกค้าของ Kronic คือกลุ่ม กอบเป็นกำ Kronic ให้ผลกับผูเ้ สพรุนแรงถึงเกิดอาการ คนทีม่ อี ายุสงู กว่า ผูซ้ ง่ึ อาจเคยเสพกัญชามาแล้ว เคลิบเคลิ้มไปจนถึงประสาทหลอน ผิดกับตัว ในช่วงที่พวกเขาเป็นวัยรุ่น แต่ไม่ต้องการที่จะ ยาสังเคราะห์เลียนแบบกัญชาระดับต่ำอย่าง K2 เสี่ยงต่ออาชีพการงาน หรือต้องมีประวัติความ ผิดทางอาญา จึงเลี่ยงมาสูบ Kronic แทน และ Spice ที่ให้ผลรุนแรงต่ำกว่า ศจ.Jan Copeland ผู้ อ ำนวยการศู น ย์ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 38


นายจ้างไล่ออกพนักงานหลัง ถ่ายภาพเล่น “แพล๊ง” ลงเน็ต 19 พ.ค. 2011 ห้าง Woolworths ได้ ทำการไล่พนักงานจำนวน 8 คนในสามรัฐออก ออกจากงานหลังจากพวกเขาแสดงท่าไม้กระดาน หรือ plank ภายในห้างหรือร้านค้าให้เพือ่ นถ่าย เพือ่ ลงอวดในเว็บเครือข่ายสังคม แต่ฝา่ ยบริหาร ของ Woolworths ไม่เห็นเป็นภาพโก้เก๋ แต่ กลับเป็นอันตราย จึงลงสัง่ โทษด้วยการไล่ออก ทันที ผูท้ ถ่ี กู ไล่ออกบางคนทำท่าไม้กระดานบน เครื่องบดเนื้อ, บางคนทำระหว่างชั้นวางสินค้า, บนรถเข็ญ และบนกล่องกระดาษ แล้วนำไป ลงอวดในเว็บสังคม การไล่ออกของ Woolworths เกิดขึน้ ตาม หลัง การสั่งพักเรียนนักเรียน 6 คนในรัฐควีน สแลนด์ ซึ่งตำรวจและกระทรวงศึกษาธิการใน รัฐนัน้ ออกเตือนว่า จะไม่ทนต่อพฤติกรรมเสีย่ ง อันตรายของพวกเขา ทางด้าน Woolworths ให้เหตุผลในการ ไล่ออกว่า เนื่องจากพนักงานเหล่านี้นำตัวเอง และลูกค้าไปสู่ความเสี่ยงต่อความปลอดภัย ในตอนใต้รัฐน.ซ.ว.ผู้จัดการและผู้ช่วย ผูจ้ ดั การของร้านขายเครือ่ งไฟฟ้า Dick Smith ซึ่ง Woolworths เป็นเจ้าของถูกไล่ออกทั้งคู่ หลังจากได้แสดงท่าไม้กระดานบนชั้นวางของ

สูง 2 เมตร และที่ทางเหนือของรัฐน.ซ.ว.พนักงาน จัดสินค้ากะกลางคืนจำนวน 3 คนถูกไล่ออก หลังจากพวกเขาเล่นแพล๊งบนรถเข็น และบนตู้ แสดงสินค้า ที่ห้าง Woolworths ในรัฐวิกตอเรียน พนักงานแผนกเนือ้ สด 2 คนถูกไล่ออกหลังจาก ทำท่าแพล๊งบนเครือ่ งบดเนือ้ ในขณะทีพ่ นักงาน ชั่วคราวของห้าง Woolworths ในรัฐควีนส แลนด์ 1 คนถูกไล่ออกหลังจากเขาเล่นแพล๊ง บนกล่องใส่นม นาย Anthony Wilson ผูจ้ ดั การด้านความ เสี่ยงและความปลอดภัยของห้าง Woolworths กล่าวว่า บริษัทพยายามที่จะไม่สนับสนุนการ ฆ่าตัวตายจากการเล่นผาดโผนซึ่งการเล่นแพล๊ง ภายในสถานทีท่ ำการค้าจะทำให้ผเู้ ล่นและลูกค้ามี ความเสี่ยงอันตราย ในขณะที่ ห้ า ง McDonald’s ออกมา สนับสนุนการตัดสินใจของห้าง Woolworths โดยกล่าวว่าพนักงานของห้างคนใดทั่วออสเตร เลีย หากถูกจับได้ว่าเล่นแพล๊งในสถานที่ทำ งานจะถูกลงโทษขั้นร้ายแรง นาย Paul Ritchie โฆษกของสภาหอ การค้าทางธุรกิจแห่งรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่านายจ้าง

อาจจะต้องรับภาระ ค่าสินไหมทดแทน แก่ ลู ก จ้ า งจำนวน มหาศาลหากลู ก จ้างผูเ้ ล่นแพล๊งเกิด พลาดตกลงมาได้ รับอุบัติเหตุจนถึง พิการจึงเป็นความ ชอบธรรมต่อการ ไล่ออกลูกจ้างเหล่า นี้ นาง Julia Gillard นายก รัฐมนตรี และนาย Tony Abbott ผูน้ ำ พรรคฝ่ายค้านต่าง ออกมาพูดต่อต้าน การเล่นแพล๊งหลัง จากจากชายคน หนึ่งเล่นแพล๊งบน ระเบี ย งชั้ น ที่ ๗ หนึ่งในผู้บริหารของร้าน Dick Smith ซึ่งห้าง Woolworths เป็นเจ้าของถูกไล่ออกจากการเล่นแพล๊ง แล้วพลาดตกลงมา โต๊ะอาหารแล้วเล่นแพล๊ง โทษไล่ออกถือว่าไม่ เสียชีวิต ในขณะที่นาย Marcus Clay ton นัก ยุตธิ รรมลูกจ้างมีสทิ ธิทจ่ี ะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย กฎหมายจากสำนัก Slater and Gordon ผู้ ได้ แต่หากเป็นการเล่นแพล๊งที่เสี่ยงอันตราย เชี่ยวชาญด้านกฎ หมายการจ้างงานเตือนว่า ต่อตัวผู้เล่นเองและลูกค้าก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่ง การเล่นแพล๊งอย่างเดียวยังไม่ได้แสดงให้เห็นชี้ ที่จะต้องเข้าไปดูรายละเอียดว่าสมเหตุสมผล ชัดว่าการไล่ออก นั้นสมควรหรือไม่ หรือไม่ เขากล่าวว่า หากพนักงานนอนราบบน

จิงโจ้มีความหวังนิด ๆ หลัง ฟีฟ่าชี้อาจโหวตเจ้าภาพใหม่ 20 พ.ค. 2011 ออสเตรเลียมี ความหวังเล็ก ๆ ที่จะได้เป็นเจ้าภาพ ฟุตบอลโลกในปี 2022 หลังจากนาย Sepp Blatter ประธานฟีฟา่ (สหพันธ์ ฟุตบอลนานาชาติ) ประกาศว่าอาจ จะมีการลงคะแนนเสียงเพื่อสรรหา เจ้าภาพฟุตบอลโลกรายใหม่แทนประ เทศกาตาร์ หากผลการสอบสวนพบ ว่าการเลือกเจ้าภาพครัง้ ทีผ่ า่ นมามีการ คอร์รัปชั่นเกิดขึ้น

ซื้อเสียงในการเป็นเจ้าภาพ หลักฐานดังกล่าวแดงขึ้นจากการไต่ส่วน ของรัฐสภาสหราชอาณาจักร เมือ่ ลอร์ด David Triesman ประธานการยืน่ ขอเป็นเจ้าภาพฟุตบอล โลกปี 2018 ของอังกฤษเปิดเผยหลักฐานและ ชื่อกรรมการบริหารฟีฟ่าที่รับสินบนในรัฐสภา ในกรุงลอนดอน จากนั้นสื่อมวลชนของอังกฤษได้นำเอา รายละเอียดมาตีแผ่ว่า มีหลักฐานที่กาตาร์จ่าย เงินให้กับกรรมการบริหารรายละ 1.5 ล้าน เหรียญคือนาย Issa Hayatou อดีตประธาน สหพันธ์ฟุตบอลอาฟริกาชาวคาเมรูนและนาย Jacques Anouma ประธานสหพันธ์ฟุตบอลไอ ทางด้านนาย Mark Arbib ร.มว.ดูแล โวรี โคสต์ งานด้านการกีฬาได้ออกมากล่าว แสดง นอกจากนั้นลอร์ด Triesman ยังกล่าวหา ความยินดีต่อการตัดสินใจของประธาน นาย Jack Warner รองประธานฟีฟ่าและร.มว. ฟีฟ่า หลังจากที่ประเทศกาตาร์ชนะการ การขนส่งของประเทศทรินิแดดแอนด์โตบาโก, โหวตการเป็นเจ้าภาพในเดือนธันวาคมที่ นาย Nicolas Leoz ประธานสหพันธ์ฟุตบอล อเมริกาใต้ชาวปารากวัย, นาย Ricardo Teixeira ผ่านมา อย่างมีขอ้ ครหามากมาย และกำลัง ประธานสหพั น ธ์ ฟุ ต บอลบราซิ ล และนาย พิจารณาว่า จะสนับสนุนการเงินเพื่อให้ Worawi Makudi (วรวีร์ มะกูดี) ประธาน ออสเตรเลียเสนอตัวเป็นเจ้าภาพอีกครัง้ หนึง่ สหพันธ์ฟุตบอลแห่งประเทศไทยมีพฤติกรรม หรือไม่ “ไม่เหมาะสมและไร้จรรยาบรรณ” ด้วยการ นาย Blatter ได้ อ อกมาให้ สั ม ภาษณ์ เรียกร้องเงินทุนในโครงการที่เป็นผลประโยชน์ หลังจากมีข้อกล่าวหาว่า กาตาร์ได้จ่ายเงินให้ แก่ตน ทั้งหมดเรียกร้องลิขสิทธิการถ่ายทอด กับกรรมการบริหารของฟีฟ่าจำนวนหนึ่ง เพื่อ สดฟุตบอลโลก โดยแลกกับการโหวดสนับสนุน THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

39

นาย Sepp Blatter ประธานฟีฟ่าขณะประกาศกาตาร์เป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลก กาตาร์เป็นเจ้าภาพเป็นการตอบแทน ในการโหวตครัง้ นัน้ รัฐบาลกลางได้สนับ สนุนงบประมาณในการรณรงค์การเป็นเจ้าภาพ 45 ล้านเหรียญโดยได้รับเสียงโหวตสนับสนุน เพียง 1 เสียงคือจากนาย Franz Beckenbauer กรรมการบริหารจากประเทศเยอรมันนี ส่วนผู้ ที่รับปากสนับสนุนอีก 5 คน ได้ตัดสินใจไม่ สนับสนุนออสเตรเลียในวันสุดท้ายรวมถึงนาย Michel Platini ประธานสหพันธ์ฟุตบอลยุโรป ชาวฝรั่งเศส ที่ต้องเปลี่ยนใจไปโหวตให้กาตาร์ หลังจากได้รับคำสั่งจากประธานธิบดีฝรั่งเศส อันเป็นผลมาจากกาตาร์เสนอเงื่อนไขขายน้ำมัน ให้ฝรั่งเศสในราคามิตรภาพ นาย Arbib กล่าวว่า ออสเตรเลียมีขีด ความสามารถเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกที่ดีกว่า แต่รัฐบาลรู้สึกอึดอัดที่จะต้องใช้เงินภาษีของ ประชาชนเข้าต่อสู้อีกครั้งหนึ่ง ทางด้านนาย Robbie Slater อดีตนัก

ฟุตบอลทีมชาติออสเตรเลียและในดิวิชั่นสูงสุด ของอังกฤษกล่าวว่า ฟีฟ่าจะต้องเดินหน้าต่อใน การเลือกตั้งใหม่ เพื่อลบล้างความไม่โปร่งใส่ ที่ผ่านมา เพราะชาวโลกเข้าใจเช่นนั้นเพียงแต่ ผู้บริหารฟีฟ่าช่วยกันปกปิด แต่ขนาดของการ คอร์รัปชั่นมันใหญ่เกินกว่าจะปกปิดให้มิด เขากล่ า วว่ า ประเทศกาตาร์ ไ ด้ ช นะการ โหวตทั้งที่รายงานทางด้านเทคนิกของฟีฟ่าระบุ ว่า เป็นเป็นเทศที่มีความเหมาะสมในการเป็น เจ้าภาพในอันดับสุดท้ายในจำนวนผู้สมัครทั้ง 5 ชาติ อย่างไรก็ตามเวลาในการตัดสินใจของนาย Blatter วัย 75 ปีเหลือน้อยเต็มที เนื่องจากเขา จะต้องลงแข่งขันเลือกตั้งประธานฟีฟ่าใหม่ใน วันที่ 1 มิถนุ ายนทีจ่ ะถึงนีโ้ ดยผูส้ มัครลงแข่งขัน กั บ เขาคื อ นาย Mohamed Bin Hammam ประธานสหพันธ์ฟตุ บอลเอเชียชาวกาตาร์นน่ั เอง


ช่างซ่อมทีวีเชื่ออาชีพของเขา จะหมดไปภายในปีข้างหน้า 21 พ.ค. 2011 ทีวีระบบเก่าที่ได้รับการ ติดตั้งอุปกรณ์ปรับให้รับสัญญาณภาพดิจิตอล ได้ จะไร้ประโยชน์ภายในหนึ่งปี เนื่องจาก จะหาช่างซ่อมทีวี หรืออะไหล่ชิ้นส่วนอีกไม่ ได้ เพราะอาชีพช่างซ่อมทีวีกำลังหมดไป เขากล่าวว่า ปรากฎการณ์เจ้าของทีวีโยน ที วีและเครื่องแปลงสัญญาณทิ้งได้ปรากฎให้ เห็นแล้ว ในรัฐออสเตรเลียใต้ และที่ Broken Hill ซึ่งเป็นพื้นๆแรก ๆ ที่ถูกเปลี่ยนมาใช้สัญ ญาณอะนาล็อคก่อนพื้นที่อื่นเมื่อปีเศษที่ผ่านมา ในขณะที่รัฐบาลกลางได้ใช้งบประมาณ 308 ล้ า นเหรี ย ญในการติ ด ตั้ ง เครื่ อ งแปลง สัญญาณทีวีระบบอะนาล็อกให้เป็นระบบดิจิตัล แก่ผู้สูงอายุที่รับเงินสวัสดิการจำนวน 770,000 เครือ่ ง แต่ผอู้ ยูใ่ นอาชีพซ่อมทีวกี ล่าวว่า อาชีพ ของพวกเขากำลังจะหมดไปภายใน 12 เดือน พร้อมกับชิ้นส่วนอะไหล่ โดยจะไม่มีใครหลง เหลืออยู่เพื่อซ่อมทีวีเหล่านั้น นาย Mike Prichard ช่างซ่อมทีวีแห่ง Queanbeyan ทางใต้ของรัฐน.ซ.ว. ใกล้กรุงแคน เบอร์่ากล่าวว่า เมื่อเขาบอกแก่ลูกค้าว่า ค่าซ่อม

ตกระหว่าง 100 ถึง 300 เหรียญในการซ่อม ทีวรี ะบบเก่า ส่วนใหญ่จะเลือกทีจ่ ะซือ้ ทีวเี ครือ่ ง ใหม่แทน เขากล่าวว่า จากประสบการณ์การทำงาน ในปี ที่ ผ่ า นมาการซ่ อ มที วี ไ ด้ ต กลงไป 80% หรือแม้กระทั่ง 2 ปีที่ผ่านมาเขาและเพื่อนร่วม อาชีพก็รู้ตัวแล้วว่า ธุรกิจการซ่อมทีวีกำลังจะ ตายลงในไม่ช้า นาย Prichard วัย 67 ปีเชื่อว่าในช่วงอีก 12 เดือนข้างหน้า คงไม่มีใครต้องการให้ซ่อม ทีวีรุ่นเก่าอีกต่อไป ในขณะที่ผู้มีคุณวุฒิในการ ซ่อมทีวกี จ็ ะหมดไป ช่างซ่อมเครือ่ งไฟฟ้าส่วน ใหญ่จะแนะนำลูกค้าให้ไปซือ้ ทีวเี ครือ่ งใหม่แทน เขาไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลต้องเสีย เงิน 350 เหรียญต่อการติดเครื่องปรับสัญญาณ ทีวีเก่าให้รับสัญญาณดิจิตอลได้ และเห็นว่าจะ เป็นการฉลาดกว่าหากรัฐบาลจะซื้อทีวีพลาสมา หรือ LCDs หรือระบบใหม่ล่าสุดคือ LED รุ่นคุณภาพสูงในราคาต่ำ 300 เหรียญแจกให้ กับผูู้รับเงินสวัสดิการผู้สูงอายุแทน ผู้สื่อข่าวของน.ส.พ.เดอะเดลีเทเลกร๊าฟ

เจ็ทสตาร์เข้าสู่ยุคไฮเท็ค บริการไร้มนุษย์แบบ 100% 22 พ.ค. 2011 Jetstar ประกาศเข้าสู่ ระบบบริการอัตโนมัติเกือบ 100% ในการทำ ธุรกรรมใด ๆ ที่ไม่มีเจ้าหน้าที่เป็นมนุษย์ให้ บริการส่วนการบริการโดยเจ้าหน้าที่ท่เี คาน์เตอร์ หรือทางโทรศัพท์ จะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทั้งสิ้น นอกจากนั้นลูกค้าจะเป็นผู้พิมพ์ตั๋วเครื่อง บิ น และติ ด ป้ า ยกระเป๋ าโดยสารด้ ว ยตั ว เอง โดยจะเริ่มบริการแบบไร้สิ่งมีชีวิตตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนเป็นต้นไป เพื่อตัดต้นทุนและการ เข้าคิวรอบริการ Jetstar ได้เปลี่ยนมาใช้ระบบการเช็คอิน อัตโนมัตดิ ว้ ยการใช้ระบบบุค๊ กิง้ SMS อัตโนมัติ ในการออกบัตรขึ้นเครื่อง (boarding pass)

และป้ายติดกระเป๋าโดยผ่านเครือข่ายสแกนเนอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ทำให้ลูกค้าเพียงแค่เอากระเป๋า เดินทางมาหย่อน ณ จุดรับโหลดขึ้นเครื่อง และเดินขึ้นเครื่องเท่านั้น นาย Bruce Buchanan ผู้อำนวยการ บริหารของ Jetstar กล่าวว่า ขั้นตอนในการ ปฏิบัติถือว่าง่ายมาก แต่ยังมีทางเลือกอื่นคงอยู่ สำหรับคนชรา, คนพิการ และผูท้ ไ่ี ม่เข้าใจระบบ ใหม่ ผู้โดยสารทั่วไปจะได้รับทางเลือกคือออก บัตรขึ้นเครื่องทางอินเทอร์เน็ต หรือที่ตู้บริการ ซื้อตัวและออกบัตรขึ้นเครื่องด้วยตัวเองซึ่งตู้นี้ ถูกติดตั้งตามสนามบินทั่วไป นาย Buchanan กล่าวว่านับจากวันนีล้ กู ค้า

ได้ทดลองติดต่อหาผู้ซ่อมทีวียี่ห้อ NBC ขนาด 51 ซม.รุ่นปี 1998 หลังจากติดต่อผู้รับซ่อม ทัว่ รัฐน.ซ.ว. ก็ไม่มผี ใู้ ดรับซ่อมบางคนให้เหตุผล ว่า อะไหล่ของทีวีรุ่นนี้หายากและราคาแพง เมื่อผู้สื่อข่าวพยายามเสนอขายให้กับโรง รับจำนำต่าง ๆ เพราะอันที่จริงทีวีเครื่องนี้ยัง ใช้งานได้ดี บางร้านบอกว่าแถมเงินด้วยยังไม่ เอาในที่สุดได้ร้านหนึ่งยอมตกลงรับซื้อในราคา 1 เหรียญ โดยเขาบอกว่าถ้าเป็นรุ่นทีวีจอแบน จะรับซื้อในราคา 2 เหรียญ เจ้าของร้านกล่าวว่า อันที่จริงเขาไม่ต้อง การซื้อ เพราะในร้านก็มีทีวีเก่ารุ่นใหม่กว่านี้

ยังสามารถเข้าคิวเพื่อรับบริการ ที่เคาน์เตอร์ได้ แต่นับจากวัน ที่ 1 พฤศจิ ก ายนเป็ น ต้ น ไป ทางบริษัทจะคิดค่าบริการ ใน อัตราที่เขาเรียกกว่า “เล็กน้อย” เพื่อครอบคลุมค่าใช้จ่ายในส่วน บริการ ระบบซื้อตั๋วและออกบัตร ขึน้ เครือ่ งของ Jetstar เป็นระบบ SMS ที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาโดยบริ ษั ท Sissit Technologies ซึง่ มีฐานอยูท่ เ่ี มลเบิรน์ และบริษทั IBM Australia โดยคาดว่าจะมีผู้โดยสารใช้ ระบบนี้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 นักเดินทางทีใ่ ช้ระบบ SMS จะได้รบั การ ติดต่อให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง ด้วย ระบบข้อมูลอัตโนมัติก่อนการเดินทาง จากนั้น ผู้โดยสารเพียงนำโทรศัพท์ของตนเข้ามาแตะใต้ เครื่องสแกนเนอร์ที่สนามบิน ผู้โดยสารที่ไม่มี กระเป๋าเดินทางติดตัวมาด้วย ก็สามารถผ่านพืน้ ที่

หรือประเทศอื่นที่กฏหมายอนุญาต ผลการตัดสินทำให้นาง Jocelyn Edwards แห่งย่าน Lane Cove สามารถเคลื่อนย้ายเชื้อ อะสุจิแช่แข็งจำนวน 3 หลอด ซึ่งเอามาจาก ตัวนาย Mark Edwards สามีเพียงไม่กี่ชั่วโมง หลังจากทีเ่ ขาเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุจากการทำงาน 23 พ.ค. 2011 คดีฟ้อง เมื่อปีที่ผ่านมา ร้องโดยหญิงหม้ายต้องการเชื้อ แต่เธอจะต้องนำน้ำเชือ้ นีไ้ ปทำทีค่ ลีนคิ รับ อะสุ จิ ข องสามี ผู้ เ สี ย ชี วิ ต เพื่ อ ทำกิฟ๊ ในกรุงแคนเบอร์รา หรือทีร่ ฐั ควีนสแลนด์ ไปทำกิ๊ฟ (IVF)ได้รับคำตัดสิน เท่ า นั้ น ที่ ก ฎหมายอนุ ญ าต เนื่ อ งจากนาย โดยศาลฏีการัฐน.ซ.ว.ในวันนี้ Edwards มิได้ลงนามยินยอมให้ทำก่อนที่เขา โดยลงความเห็นว่าเชือ้ อะสุจเิ ป็น จะเสียชีวิต “ทรัพย์สนิ ”ของเธอแต่กฎหมาย ภายใต้กฎหมายการอาศัยเทคโนโลยีช่วย รัฐน.ซ.ว.ไม่อนุญาตให้เธอใช้ การเจริญพันธุข์ องรัฐน.ซ.ว.ปี 2008 (the NSW มันในการเพาะเชือ้ เพือ่ ให้กำเนิด Assisted Reproductive Technology Act 2008) บุตรนั้นหมายถึงเธอจะต้องนำ ระบุไว้ว่า เซลสืบพันธุ์ (gamete) ไม่สามารถ เชื้อดังกล่าวไปทำกิ๊ฟในต่างรัฐ

หญิงหม้ายได้เชื้อฯสามีผู้ล่วงลับ หลังศาลชี้เป็นทรัพย์สินของเธอ

นาง Jocelyn Edwards ขณะให้สัมภาษณ์ภายนอกศาล

นาย Mike Prichard ที่พยายามจะขายออกไปในราคา 10 เหรียญก็ ไม่มใี ครสนใจ ตอนนีล้ ดราคาเหลือ 5 เหรียญก็ ยังขายไม่ออก สำหรับเมือง Queanbeyan, แคนเบอร์ร่า และทางตอนใต้ของรัฐน.ซ.ว.จะมีการใช้สญ ั ญาณ ดิจิตัลอย่างเดียวในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2012 และทางตอนเหนือของรัฐน.ซ.ว.จะปรับมาใช้ ระบบดิ จิ ตั ล อย่ า งเดี ย วในช่ ว งครึ่ ง หลั ง ของปี 2012 ในขณะที่ซิดนีย์จะเป็นแหล่งสุดท้ายของ ประเทศที่จะเลิกใช้ระบบอะนาล็อคอย่างสิ้นเชิง ในปี 2013

นาย Bruce Buchanan เช็คอินและเดินผ่านประตูผโู้ ดยสารไปขึน้ เครือ่ ง ได้เลย ในขณะที่ผู้โดยสารที่มีประเป๋าเดินทางจะ ต้องติดป้ายที่กระเป๋าของตนเอง แล้วนำมาวาง ณ ที่ช่องโหลดกระเป๋าขึ้นเครื่อง นาย Buchanan กล่าวว่า การเปลีย่ นแปลง ระบบใหม่ครั้งนี้ จะไม่มีการปลดพนักงานออก แม้ แ ต่ ค นเดี ย ว เจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ คยทำหน้ า ที่ ที่ เคาน์เตอร์ขายตั๋วและเช็คอินจะถูกโยกย้ายให้ ไปทำหน้าที่อื่น ถูกนำไปใช้ได้ยกเว้นแต่จะได้รับการยินยอม จากผู้บริจาคเพื่อใช้หลักการมรณกรรม (pos thumous) ของผู้บริจาค ในกรณีนี้นาง Edwards วัย 40 ปีและ นาย Edwards ช่างติดตั้งเคเบิลทีวีวัย 39 ปีมี กำหนดทีจ่ ะลงนามในเอกสารแสดงความยินยอม ให้เริม่ ทำกิฟ๊ ทีศ่ นู ย์ Westmead Fertility Centre ในวันที่ 6 สิงหาคม 2010 แต่แล้วในวันที่ 5 สิงหาคม เขามีงานที่จะต้องขึ้นไปติดตั้งเคเบิล ทีวีที่ McMahons Point แล้วเกิดพลาดตกจาก ระเบียงชั้นที่ 3 ของอาคารลงมาเสียชีวิต หลั ง จากเสี ย ชี วิ ต ได้ ไ ม่ กี่ ชั่ ว โมงนาง Edwards ประสบความสำเร็จในการเจรจากับ คณะแพทย์ และขอให้ศาลออกคำสั่งเป็นการ ด่วนในการอนุญาตให้เอาเชื้ออะสุจิจากตัวสามี เพือ่ ทำการเพาะเชือ้ และแช่แข็งตัวอ่อนทีเ่ กิดจาก

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 40


จีนา ไรน์ฮาร์ท ขึ้นทำเนียบ สตรีคนแรกที่รวยที่สุดในปท. 24 พ.ค. 2011 นาง Gina Rinehart เจ้าแม่เหมืองแร่จากรัฐ เวิสเทิรน์ ออสเตรเลียได้กลายเป็น สตรีชาวออสเตรเลียคนแรกที่ได้ ขึ้นทำเนียบเป็นบุคคลที่รวยที่สุด ในประเทศ จากการจัดอันดับของ BRW’s Rich 200 ประจำปีนี้ นาง Rinehart ปัจจุบันวัย 57 ปี ซึ่งเป็นบุตรสาวของนาย Lang Hancock อดี ต เจ้ า พ่ อ เหมื อ งแร่ ข องออสเตรเลี ย ผู้ ล่วงลับ มีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นจาก 4.75 พันล้าน เหรียญในปีทแ่ี ล้ว มาเป็น 10.3 พันล้านเหรียญ ในปีนี้ อันเนื่องมาจากผลของความต้องการ สินแร่ถ่านหินและเหล็กจากประเทศจีน หรือ เทียบเท่ากับว่า เธอมีความมัง่ คัง่ เพิม่ ขึน้ สัปดาห์ ละ 100 ล้านเหรียญในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ทีเดียว ในปีนม้ี ชี าวออสเตรเลียขึน้ สูท่ ำเนียบความ มั่งคั่งเกินกว่า 1 พันล้านเหรียญจำนวน 36 คน เพิม่ จากปีทผ่ี า่ นมา 5 คน ส่วนใหญ่สร้าง ความร่ำรวยจากการสร้างตัวเอง มีเพียง 17% เท่านั้นที่ร่ำรวยจากการสืบทอดมรดกตกทอด จากผู้เป็นบิดา เศรษฐีอันดับสองของประเทศในปีนี้เป็น ผู้ เ ข้ า มาใหม่ คื อ นาย Ivan Glasenberg ผู้ ถือกำเนิดในประเทศอาฟริกาใต้ แสดงความ ร่ำรวยโดยผ่านสวิตเซอร์แลนด์ ด้วยความมั่งคั่ง 8.8 พันล้านเหรียญจากธุรกิจการค้าสินค้าล่วง หน้าในบริษัท Glencore ของเขา นาย Glasenberg ผูน้ เ้ี คยถูกทางการสหรัฐ ไล่ล่า หลังจากเขาหลบหนีคดีอาญาจำนวน 51 คดี ร วมถึ ง การค้ า น้ ำ มั น อย่ า งผิ ด กฎหมายกั บ อิหร่าน, คดีเลี่ยงภาษี, ฉ้อฉล, และกรรโชก ทรัพย์ แต่เขามาสามารถหลบเลี่ยงการถูกจำ คุกได้ หลังจากได้รับนิรโทษกรรมอย่างเป็น ปริศนาจนถึงวันนี้จากนาย Bill Clinton เพียง ไม่ กี่ วั น หลั ง จากเขาได้ขึ้นเป็ นประธานาธิบ ดี สหรัฐ เป็ น ที่ เ ชื่ อ กั น ว่ า เขาได้ รั บ สั ญ ชาติ อ อส

นาย Ivan Glasenberg เชื้อปกติ (cryopreserved) ในวันนีผ้ พู้ พิ ากษา Robert Allan Hulme ได้ตัดสินให้นาง Edwards เป็นเจ้าของเชื้ออะ สุ จิ ข องสามี ผู้ ล่ ว งลั บโดยชอบด้ ว ยกฎหมาย แม้ว่าเธอจะนำมันไปใช้ในการทำกิ๊ฟในรัฐหรือ ประเทศอื่ น ก็ ต ามและกล่ า วว่ า คดี นี้ จ ะเป็ น บรรทัดฐานของคดีอื่นที่คล้ายคลึงกันในอนาคต ในระหว่างพิจารณาคดีผพู้ พิ ากษา Hulme ยอมรับข้ออ้างของนาง Edwards ที่อ้างว่าใน วันวาเลนไทน์ปี 2009 สามีของเธอพูดกับเธอ ว่า “หากเกิดอะไรขึน้ กับผม ผมต้องการให้สว่ น ของผมอยู่ที่นี่กับคุณ โปรดสัญญาว่าคุณจะยัง

กอล์ฟบนหญ้าอ่อน Greg Norman วัย 56 ปี ยังอยูใ่ นอันดับคนรวย 200 คนแรก ด้วยความัง่ คัง่ 304 ล้านเหรียญ และ 271 ล้านเหรียญตาม ลำดับ ในจำนวนคนรวย 200 รายแรกของ ประเทศปีนี้ มีมูลค่าความมั่งคั่งรวมกันทั้งสิ้น 167.25 พันล้านเหรียญ หรือเพิม่ ขึน้ 23% จากปี ที่ผ่านมา โดยกลุ่มที่อยู่ในธุรกิจเหมืองแร่คือผู้ ครองความยิ่งใหญ่อย่างเห็นได้ชัด ในปีนี้นอกจากนาง Rinehart แล้วยังมี

สตรีอีก 14 คนที่อยู่ในทำเนียบคนรวย 200 คนแรกของประเทศ ส่วนปีทม่ี สี ตรีขน้ึ ทำเนียบ คนรวยสูงสุดคือปี 2001 ในปีนั้นมีทั้งสิ้น 17 คน สำหรับนาย Malcolm Turnbull นัก การเมื อ งระดั บ แนวหน้ า ของพรรคลิ เ บอรั ล ในปีนห้ี ลุดโผคนรวย 200 คนแรกของประเทศ ไม่ใช่เพราะเขาประสบความล้มเหลวในการลงทุน แต่เป็นเพราะมีคนอืน่ ร่ำรวยเพิม่ ขึน้ เข้ามาแทนที ่

ตัดสินเทศบาลจ่าย 1 แสน นาง Gina Rinehart เตรเลียในขณะทำงานอยู่ในซิดนีย์เป็นเวลา 2 ปี ปัจจุบันเขาอาศัยอยู่ที่เมือง Zug ใกล้เมือง ซูริชในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งเป็นแดน ปลอดจากการตรวจตามการหลบเลี่ยงภาษี เศรษฐีของประเทศอันดับที่ 3 คือนาย Andrew Forrest เจ้าของอาณาจักรสินแร่เหล็ก ด้วยมูลค่า 6.18 พันล้านเหรียญ อันดับที่ 4 เป็นของนาย Anthony Pratt เจ้าพ่อธุรกิจหีบห่อ กระดาษจากเมลเบิ ร์ น ด้ ว ยความมั่ ง คั่ ง 5.18 พันล้านเหรียญ อันดับที่ 5 ยังคงเป็นผู้อยู่ในธุรกิจเหมือง แร่ คือนาย Clive Parker ด้วยความจำเริญทาง สินทรัพย์ 5.05 พันล้านเหรียญ ส่วนผูเ้ ฒ่า Frank Lowy เจ้าพ่อศูนย์การค้า Westfield’s คนรักฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจและ อดีตคนรวยที่สุดในประเทศ ปีนี้ร่วงลงมาอยู่ ในอันดับที่ 6 หลังจากความมั่งคั่งของเขาลด ลงจาก 5.04 พันล้านเหรียญในปีที่ผ่านมา ลง มาอยู่ที่ 4.98 พันล้านเหรียญในปีนี้ ในขณะที่นาย James Packer ผู้ซึ่งย้อน กับมาเน้ น หนั ก ทางธุ ร กิ จ การสื่ อ สารตามเดิ ม และเป็นอดีตคนรวยที่สุดในประ เทศ ปีนี้หล่น มาอยู่อันดับ 8 ด้วยความมั่งคั่ง 4.16 พันล้าน เหรียญ นาย Nathan Tinkler จากเมื อ งนิ วคาสเซิ ลได้ ก ลายเป็ น เศรษฐี พัน ล้ า นคนใหม่ และเป็นเศรษฐีพันล้านที่อายุน้อยที่สุดในวัยเพียง 35 ปี ด้วยความมั่งคั่ง 1.01 พันล้านเหรียญ นาย Tinkler ผู้นี้ปูทางสู่ความเป็นเศรษฐี พันล้านในปี 2006 ด้วยการกู้เงิน จำนวน 500,000 เหรียญเพื่อซื้อ เหมืองถ่านหิน และภายใน 13 เดือนเขาได้ขายเหมืองของเขาให้ แก่ Macarthur Coal ในราคา 275 ล้านเหรียญ พร้อมกับยังได้รับผล ประโยชน์จากหุ้นที่เหลือของเขา ส่วนชาวเซลิบ ฯอย่า งดารา สาว Nicole Kidman วัย 44 ปี และนักกอล์ฟหนุ่มใหญ่ผู้ชอบพัด คงมีลูกของเรา” นับจากนี้ไปก็ขึ้นอยู่กับคลีนิกทำกิ๊ฟ ที่จะ รับทำกิ๊ฟจากเชื้ออะสุจิของสามีที่ล่วงลับหรือ ไม่ ผศ. Peter Illingworth ผู้อำนวยการฝ่าย การแพทย์ของคลีนิครับทำกิ๊ฟ IVF Australia ในซิดนียซ์ ง่ึ เป็นหนึง่ ทีเ่ ป็นพยานฝ่ายโจทก์กล่าว ว่า เขาหวังว่าจะมีคลีนิคในต่างรัฐมีความกล้า และเต็มใจช่วยให้นาง Edwards มีบุตรได้ตาม ความประสงค์ของเธอ เพราะเป็นกรณีพิเศษ ที่ผู้เป็นภรรยามีความศรัทธาอย่างแรงกล้าที่จะ ให้กำเนิดบุตรจากเชื้อฯของสามีผู้ล่วงลับ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

41

ปล่อยหมากัดเด็กเสียชีวิต 25 พ.ค. 2011 เทศบาลใน เขตท้องถิ่นถูกศาลสั่งให้จ่ายเงิน ค่าเสียหายเกือบ 130,000 เหรียญ เป็นค่าเสียหายแก่ครอบครัวของ เด็กหญิงวัย 4 ขวบ ที่เสียชีวิต จากการถูกหมาของเพือ่ นบ้านรุม กัดจนเสียชีวิต ทั้ ง นี้ ศ าลแขวงรั ฐ น.ซ.ว. เห็นว่าเทศบาล Warren บกพร่อง ต่อการไม่ใช้อำนาจตามเทศบัญ ด.ญ. Tyra Kuehne ญั ติ ใ นการประกาศให้ สุ นั ข 5 ตัวเป็นสุนัขอันตราย แม้ว่าจะได้รับการร้อง bereavement)ในทุก ๆ เดือนจนกว่าจะอายุ 16 เรียนจากชาวบ้านจำนวนหลายครั้งก่อนที่พวก ปี มันจะรุมกัดด.ญ. Tyra Kuehne จนเสียชีวิต ในระหว่างพิจารณาคดีเพือ่ นบ้านร่วมถนน อย่างอนาจในเดือนกรกฎาคม 2006 Garden Ave. ให้การว่า ลูก ๆ ของพวกเขาก็ ในวันนีผ้ พู้ พิ ากษา Michael Elkaim กล่าว เคยถูกสุนขั จากบ้านของนาย Thomas Wilson ว่า เทศบาลรู้ดีว่า ครอบครัว Wilson ได้เก็บ ไล่กัดและทำร้ายเมื่อมันหลุดออกมานอกบ้าน สุนขั ล่าหมู [ป่า] (pig-hunting dogs) ไว้ภายใน และจากบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ รั้วรอบบ้านของพวกเขา แต่ไม่ยอมใช้อำนาจ แรงเจอร์ ข องเทศบาลพบว่ า มี ก ารร้ อ งเรี ย น ตามกฎหมายสัตว์เลี้ยง (Companion Animal จำนวนหลายครั้งมานับตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม Act)ในการประกาศเป็นสัตว์ดุร้าย เพื่อกักกัน 2000 และเจ้าหน้าที่ได้พูดคุยกับนาย Wilson สุนัขเหล่านี้ไว้ในสถานที่ปลอดภัยต่อบุคคลอื่น หลายครั้งโดยมีการออกใบสั่งปรับ 3 ครั้ง ผูพ้ พิ ากษาได้ตดั สินให้นาย Peter Kuehne แต่ทางเทศบาลกลับอ้างว่า ไม่เคยได้รับ บิดาของด.ญ. Tyra ได้รับค่าเสียหาย 95,330 การร้องเรียนจากชาวบ้าน ถึงพฤติกรรมดุร้าย เหรียญ และด.ช. Dylan พี่ชายของด.ญ. Tyra ของสุนัขก่อนการเสียชีวิตของด.ญ. Tyra แต่ และมีความใกล้ชดิ น้องสาวมากได้รบั ค่าเสียหาย อย่างไรและไม่เชือ่ ว่าเทศบาลได้รบั ข้อมูลเพียงพอ 28,506 เหรียญ ซึง่ ผูพ้ พิ ากษา Elkaim ให้ความ ทีจ่ ะประกาศว่าสุนขั ของนาย Wilson เป็นสุนขั เห็นว่านาย Kuehne ซึ่งเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรตาม อันตรายมาก่อนหน้านี้ ลำพัง ต้องได้รับความเจ็บช้ำ และกดดันทาง อย่ า งไรก็ ต ามผู้ พิ พ ากษา Elkaim ได้ จิตใจจากเหตุกาณ์ดังกล่าว ทำให้ส่งผลกระทบ ปฏิเสธข้ออ้างของฝ่ายเทศบาล ที่ว่าสุนัขทั้ง 5 ต่อการเลี้ยงดูบุตรชายที่เหลืออีก 3 คน ตัวไม่เป็นอันตราย และเห็นว่าการกระทำของ ผู้ เ ชี่ ย วชาญที่ ม าเป็ น พยานให้ ฝ่ า ยโจทก์ เทศบาลถื อ เป็ น ความประมาทเลิ น เล่ อ อย่ า ง กล่ า วว่ า ด.ช. Dylan ซึ่ง เป็นโรคสมาธิส้ัน ร้ายแรง ทีป่ ล่อยให้สนุ ขั ทีถ่ กู ฝึกมาให้เป็นเครือ่ ง (ADHD)ได้แต่โทษตัวเองว่าไม่ปกป้องน้องสาว จักรในการไล่ลา่ สามารถเดินได้อย่างอิสระภายใน จนทำให้เธอเสียชีวิต หลังจากนั้นมาเขาจำเป็น รั้วบ้าน ต้องได้รับการบำบัดความเศร้าโศกเสียใจที่เกิด ผู้พิพากษา Elkaim กล่าวว่า ในขณะที่ จากการสู ญ เสี ย และการตาย (pathological ยังไม่ปรากฎแน่ชัดว่า ด.ญ. Tyra เข้าไปในรั้ว พญ. Sandra Hacker ประธานคณะ กรรมการจริยธรรมทางการแพทย์แห่งออสเตรเลีย (AHEC)กล่ า วว่ า ถ้ าไม่ มี ก ฎหมายการอาศั ย เทคโนโลยี่ ช่ ว ยการเจริ ญ พั น ธุ์ ข องรั ฐ น.ซ.ว. ก็ยังสามารถใช้กฎหมายหลักจริยธรรมปี 2007 ของสหพันธ์กลางเป็นแนวทาง ซึ่งกฎหมายนี้ ต้องการ “หลักฐานและพยานอย่างชัดแจ้ง” ในการยินยอม ซึง่ ไม่จำเป็นต้องเป็นการยินยอม อย่างมีลายลักษณ์อักษร ที่ภายนอกศาลนาง Edwards กล่าวว่า เธอจะดำเนินการทำกิ๊ฟต่อไป ซึ่งเป็นสิ่งที่เธอ ได้วางแผนเอาไว้ล่วงหน้าแล้ว

บ้านของนาย Wilson ได้อย่างไรแต่กเ็ ป็นทีป่ รา กฎแน่ชัดว่าบ้านดังกล่าวไม่มีระบบป้องกันเด็ก จากการเปิดเข้าไปในพื้นที่ที่มีสัตว์เลี้ยงดุร้าย หลังจากด.ญ. Wilson เสียชีวิต สุนัขทั้ง 5 ถูกประกาศเป็นสุนัขอันตราย แล้วทั้งหมด ถูกนำไปกำจัดในเวลาต่อมา ผลจากการเสียชีวิตของด.ญ. Tyra ต่อมา ทำให้เกิดการแก้ไขกฎหมายเพื่อเพิ่มอำนาจให้ กับเทศบาลมากขึน้ ในการประกาศให้เป็นสุนขั อันตราย กฎหมายที่ผ่านสภาฯฉบับนี้ถูกเรียก ว่า Tyra’s Law


เกิดเหตุทะเลาะวิวาทฆ่ากันตาย

ที่สถานี Bankstown อีกแล้ว ไปโลกพระจันทร์

สวัสดีคะ..ฉบับนี้ดิฉันของนำการ์ตูนล้อเลียนการเมืองของคุณวอร์เรน บราวน์มาให้ ศึกษากันอีกค่ะ ภาพที่เห็นเป็นภาพมนุษย์อวกาศสัญชาติออสเตรเลีย (โปรดดูจากธงชาติบนต้น แขนขวาของชุดอวกาศ) ส่วนนักบินอวกาศคอการเมืองมองแป๊บเดียวก็จะทราบว่าคือเฮีย “เควิน รัดด์” รัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศ กำลังสัมผัสมือกับมนุษย์ต่างดาวบนดวงจันทร์ กับคำพูดว่า “ผ่านมา เห็นไฟเปิดอยู่ จึงคิดว่าน่าจะจอดเครื่องมาทักทาย” ภาพนี้มีเบื้องหลังมาจากข่าวที่เฮียรัดด์ นับจากที่เฮียเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศได้ 8 เดือน เฮียก็ถ่อเดินทางไปต่างประเทศเป็นว่าเล่นรวมแล้วได้ 43 ประเทศค่ะ นับเป็นไมล์สะสมได้ยาว พอ ๆ กับไปเที่ยวโลกพระจันทร์ทีเดียว นี่ถ้าเฮียอยู่ในตำแหน่งครบเทอม ไมล์สะสมคงพอที่จะไปเที่ยวโลกพระอาทิตย์..ได้แน่ ๆ ค่ะ.......ฮิ..ฮิ

ทางผ่านรถไฟ

“มาร์กาเร็ต เทเลอร์” แห่งย่านแชตส์วูดเล่าถึงประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาว่า ในขณะที่ เธอนัง่ รถไฟสายตะวันออกกำลังวิง่ เข้าสูเ่ มืองเพิรท์ เจ้าหน้าทีป่ ระจำรถไฟได้ประกาศชือ่ สถานที่ กำลังผ่านคือ “เบเกอส์ ฮิล” ด้วยสำเนียงเหน่อของตนว่า “เบเกอส์ อิล” หรือ “เบเกอส์ ป่วย”.... พอผ่านเมืองไชด์โลว์เขาก็ประกาศว่า “ไชด์โลว์ เวล” หรือ “ไชด์โลว์ สบายดี”...... .ฮิ...ฮิ หมายเหตุ....เมือง Bakers Hill บางสำเนียงพูดจะได้ยินคล้าย Baker’s ill (หรือ เบเกอส์ป่วย) ส่วน Chidlow เป็นเมืองเล็ก ๆ ก่อนปี 1920 ชื่อเมืองนี้มีชื่อเต็มว่า Chidlow’s Well (หรือบ่อน้ำพุของไชด์โลว์ หรือไชด์โลว์สบายดี) ชื่อนี้ถูกตั้งขึ้นเนื่องจากมี คนขุดบ่อน้ำ (well) ที่เมืองนี้ เขาคนนั้นจะชื่อนาย Chidlow หรือเปล่าไม่ทราบได้ได้น้ำพุจาก บ่อนี้มากพอจนกลายเป็นทะเลสาปมาถึงปัจจุบัน แต่ทุกวันนี้เมืองนี้รู้จักเพียงแค่ชื่อ Chidlow ค่ะ ในอดีตสองเมืองนี้มีสถานีรถไฟชื่อ Bakers Hill และ Chidlow’s Well แต่ได้ถูกยกเลิก ไปในปี 1966 ค่ะ

26 พ.ค. 2011 สถานี ร ถไฟ Bankstown ได้กลายเป็นสถานที่ที่ กลุม่ วัยรุน่ ก่อเหตุทะเลาะวิวาทกันเป็น ประจำ และครั้งล่าสุดถึงกับมีผู้เสีย ชี วิ ต อี ก หนึ่ ง ศพ หลั ง จากในเดื อ น มีนาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุวัยรุ่นซึ่ง อยู่ในอาการมึนเมาประมาณ 20 คน ยกพวกตีกัน จนเป็นเหตุให้ น.ส. Iasinita Paraha อายุ 22 ปีซึ่งมีส่วน ในเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทด้วยเสียชีวติ

ขณะนี้เขายังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล หลังจากนัน้ ไม่กน่ี าทีเจ้าหน้าทีห่ น่วยแพทย์ เคลื่อนที่ได้มาถึงที่เกิดเหตุ และพยายามจะช่วย ชีวิตนาย Siaa ด้วยการทำ CPR เป็นเวลา 20 นาที แต่ก็ไม่เป็นผล ในช่ ว งเวลาใกล้ เ คี ย งกั น นาย Michael Siaa บิดาของผู้ตายซึ่งทำงานอยู่ที่ Bankstown Sports Club ในบริเวณใกล้เคียงกันก็มาถึงที่ เกิดเหตุหลังจากมีคนวิ่งไปบอกเขาว่า ลูกชาย ถูกแทง นาย Michael Siaa กล่าวว่าบุตรชายของ เขาเป็นเด็กดี ไม่เคยสร้างเรื่องเดือดร้อน เชื่อว่า เขาคงเข้ามาอยูใ่ นช่วงผิดเวลาและผิดที่ ในขณะ ที่มีการวิวาทเกิดขึ้น ในวันที่ 25 พฤษภาคมที่ผ่านมาได้เกิด ในวันนี้ตำรวจได้จับกุมชายวัย 22 ปี ใน เหตุทะเลาะวิวาทกันอีกครั้งหนึ่งจนเป็นเหตุให้ ข้อหาฆ่านาย Siaa เสียชีวิต เขาถูกนำส่งไป มีผู้เสียชีวิต 1 คนและชายอีก 2 คนได้รับ รักษาตัวโรงพยาบาล Liverpool ด้วยอาการ บาดเจ็บ สาหัส เขาได้รับการประทับรับฟ้อง และไม่ ผูเ้ สียชีวติ ครัง้ นีค้ อื นาย Brandon Faanunu อนุญาตให้ประกันตัว โดยมีกำหนดมาขึ้นศาล Siaa วัย 16 ปี ขณะกิดเหตุเขาเดินทางกลับ เพื่อพิจารณาคดีครั้งต่อไปในวันที่ 3 สิงหาคม จากวิทยาลัย TAFE ซึ่งเขาเป็นนักศึกษาปี 1 ที่จะถึงนี้ ในวิชาช่างไม้ โดยกลับมาพร้อมกับเพื่อนวัย นาย Dave Eardley ผู้บังคับการตำรวจ 18 ปีอีกหนึ่งคน ถึงที่สถานีรถไฟ Bankstown พื้นที่กล่าวว่า ตำรวจเชื่อว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในเวลา 18.45 น. มีเพือ่ นและญาติพน่ี อ้ งจำนวน มีอาวุธมีดเกี่ยวข้องเพียงเล่มเดียวเท่านั้น โดย หนึ่งรอเขาอยู่แล้วที่สถานีและที่ชานชลาเขาได้ ผูต้ อ้ งหาวัย 22 ปีเป็นผูน้ ำเข้าไปในสถานีรถไฟ พบกับคู่อริวัย 22 ปีที่ชานชลาสถานี ในช่วงที่ เขากล่าวว่าชายคู่อริรายนี้เป็นบุคคลที่ตำรวจใน มีประชาชนพลุกพล่าน พื้นที่รู้จักเป็นอย่างดี พยานเห็นเหตุการณ์รายหนึง่ กล่าวว่า ความ สำหรับชายวัย 22 ปีมีเชื้อสายอาฟริกา รุนแรงประทุขึ้น เมื่อชายวัย 22 ปีได้กล่าว ส่วนนาย Siaa มีเชื้อสายซามัว คนในพื้นที่ พาดพิงถึงวัยรุ่นหญิงคนหนึ่งที่เป็นลูกพี่ลูกน้อง ซิดนีย์ตะวันตก และตะวันตกเฉียงใต้ทราบดีว่า ของนาย Siaa ในทางไม่ดี ซึ่งคาดว่าเธออยู่ใน กลุ่มวัยรุ่นเชื้อสายอาฟริกา และเชื้อสายชาวหมู่ ที่ เ กิ ด เหตุ ด้ ว ย จึ ง เกิ ด การลงไม้ ล งมื อ กั น ขึ้ น เกาะแปซิฟิกมีปัญหาขัดแย้งกันมานาน และ คู่อริวัย 22 ปีได้ชักมีดขึ้นมาแทงที่หน้าอกซ้าย เคยยกพวกตี กั น ทั้ ง ขณะอยู่ ใ นเครื่ อ งแบบนั ก ของนาย Siaa ในขณะที่เพื่อนวัย 18 ปีของ เรียน และในช่วงเป็นวัยรุ่น เขาได้แต่กรีดร้องด้วยความตกใจ แต่นาย Siaa ในวันนี้กลุ่มวัยรุ่นเพื่อนของนาย Siaa ได้ดึงมีดออกจากอกของเขา เข้ากระหน่ำแทง จำนวนหลายคนได้นำดอกไม้ มาวางไว้อาลัย คู่อริถูกที่ศีรษะ, ใบหน้า, คอ และขาจากนั้น ยังจุดที่เขาเสียชีวิต ทุกคนอยู่ในชุดเสื้อสีแดง นาย Siaa ก็ล้มลงแน่นิ่ง แต่คู่อริวัย 22 ปียัง หลายคนแสดงอาการโกรธแค้น ซึง่ นาย Eardley คงเข้ามาเอาเท้าเตะร่างของเขาไปเรื่อย ๆ จน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่แน่ใจว่า การสังหารที่เกิด ตกลงไปที่รางรถไฟข้างล่าง ขึ้นเป็นการชำระแค้นส่วนตัว หรือมีเรื่องของ ในระหว่างชุลมุนกันมีเด็กชายวัย 15 ปี แก๊งท้องถิ่นเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นน้องชายของนาย Siaa ถูกมีดแทงที่ขา

ลงป้ายไหน?

“ดอจ แมคลาฟลิน” แห่งย่านโบตานีเบย์ เล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายปีก่อน ในขณะที่เขานั่ง รถรางไปยังลาพีรูส มีชายแปลกถิ่นคนหนึ่งถามกระเป๋ารถราง ให้ช่วยบอกเขาเมื่อถึงป้ายที่เขา ต้องการจะลง กระเป๋าผู้นั้นคงจะเป็นคนความจำสั้น และกลัวลืม เขาจึงพูดกับชายแปลกหน้าว่า “ขอให้คุณจับตามองผมให้ดี ป้ายที่คุณต้องการลง เป็นป้ายก่อนที่ผมจะลง 1 ป้ายครับ”. .......ฮิ..ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังตรวจที่เกิดเหตุที่ชานชลาสถานี Bankstown THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 42


ผลการศึกษาค่าครองชีพ ซิดนีย์น่าอยู่แต่ค่าใช้จ่ายสูง

นาย Chris Bowen 27พ.ค. 2011 ผลการวิจัยพบว่าซิดนีย์ยัง คงเป็นนครที่มีค่าครองชีพสูงที่สุดในประเทศ ออสเตรเลียโดยครอบครัวชาวซิดนีย์ต้องเผชิญ กับรายจ่ายสูงกว่าผู้อยู่อาศัยในนครอื่น ๆ ตกปี ละกว่า 5,000 เหรียญ ชาวซิดนีย์ต้องจ่ายค่าชำระหนี้เงินกู้เพื่อ ซื้อบ้าน, ค่าเช่าที่พักอาศัย, ค่าไฟฟ้า, แก๊ส, การขนส่ง, เฟอร์นิเจอร์, อาหาร, การนันทนา การ หรือแม้กระทั่งอินเทอร์เน็ต ในอัตราที่สูง กว่าชาวเมืองอื่น นอกจากนั้นค่าครองชีพในปีปัจจุบันของ ชาวซิดนีย์ยังสูงกว่าผู้อยู่อาศัยในมหานครนิว ยอร์ก จากการสำรวจของ Mercer พบว่าค่า ครองชีพของซิดนียส์ งู เป็นอันดับที่ 12 ของโลก โดยมีโตเกียวอยู่ในอันดับหนึ่งตามด้วย (2) มอสโค (3) เจนีวา (4) ซูริช (5) ฮ่องกง (6) โคเปนเฮเกน (7) สิงคโปร์ (8) โซล (9) มิ ลาน (10) ลอนดอน (11) ปารีส ในขณะที่ กรุงโรม, เซียงไฮ้ และนิวยอร์กตามมาเป็นอัน ดับที่ 13 ถึง 15 ค่าครองชีพในซิดนีย์ถูกพบว่าสูงกว่าชาว นครแอดิเลดถึงสัปดาห์ละ 100 เหรียญ, สูง กว่าชาวบริสเบน 60 เหรียญ และสูงกว่าผู้อยู่ อาศัยในเมลเบิร์น 50 เหรียญ การวิ จั ย ครั ง นี้ จั ด ทำโดย The Nation Centre for Social and Economic Modelling (NATSEM)จัดทำขึ้นเพื่อศึกษาถึงความกดดัน ทางการครองชีพ หลังจากรัฐบาลกลางตัดงบ ช่วยเหลือครอบครัวแก่ครอบครัวที่มีรายได้เกิน กว่า 150,000 เหรียญด้วยการประเมินเปรียบ เทียบค่าครองชีพในนครหลวงต่าง ๆ รวมถึง แคนเบอร์รา และดาร์วิน ผลการวิจยั พบว่า ชาวซิดนียจ์ า่ ยดอกเบีย้ เงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยสูงกว่าชาวเมลเบิร์นปีละ ประมาณ 1,000 เหรียญ และสูงกว่าชาวโฮบาร์ท 2,000 เหรียญ ด้านต้นทุนค่าอาหารก็สูงกว่าชาวบริสเบน 300 เหรี ย ญต่ อ ปี และมากกว่ า ชาวแอดิ เ ลด 522 เหรียญต่อปี ในด้านค่าไฟฟ้าก็แพงกว่าผู้ อยู่อาศัยในเพิร์ท 300 เหรียญต่อปี และแพง กว่าในแคนเบอร์รา 186 เหรียญต่อปี ในด้านการขนส่งยิง่ แล้วใหญ่ ชาวซิดนีย์ จ่ายค่าเดินทางสูงกว่าชาวเมลเบิร์นปีละ 650 เหรียญ, สูงกว่าชาวบริสเบน 877 เหรียญ, สูงกว่าชาวแอดิเลด 694 เหรียญ และสูงกว่า ชาวเมืองโฮบาร์ท 879 เหรียญ นาย Ben Phillips ผู้ อ ำนวยการ NATSEM กล่าวว่า ในขณะที่ชาวซิดนีย์มีราย ได้โดยเฉลี่ยสูงกว่าผู้อยู่อาศัยในนครอื่น ๆ แต่

ผู้อยู่ในอาชีพข้าราชการเช่นตำรวจ, ครู และ พยาบาล รวมไปถึ ง ผู้ มี ร ายได้ ต่ ำ ที่ ท ำงานใน โรงงาน ยังคงมีรายได้ในระดับเดียวกับผูม้ อี าชีพ เดียวกันในนครหลวงอืน่ ๆ โดยเฉพาะในนคร ที่มีค่าครองชีพต่ำกว่ามากอย่างในแอดิเลด และ โฮบาร์ท นายChris Bowen ร.มว.การเข้าเมืองซึ่ง เป็นส.ส.เพียงผูเ้ ดียวในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล กลาง ทีม่ าจากพืน้ ทีท่ างทิศตะวันตกของ ซิดนีย์ ซึง่ เป็นทีอ่ ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้ตำ่ หนาแน่นกล่าว ว่า เขาเข้าใจถึงความกดดันของค่าครองชีพดี เขากล่าวว่า ซิดนียเ์ ป็นสถานทีท่ น่ี า่ อยูม่ าก ในขณะเดี ย วกั น ก็ เ ป็ น ที่ ที่ มี ค่ า ครองชี พ สู ง ซึ่ ง รัฐบาลเข้าใจถึงปัญหานี้ และในวันนี้นาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรีได้ออกมากล่าวถึงเรื่อง ปัญหาค่าครองชีพว่า รัฐบาลกำลังทำงานเพื่อ หาทางแก้ไข และกล่าวว่า “รัฐบาลเข้าใจถึง ครอบครัวที่ต้องแบกรับภาระอย่างหนัก และ ซิดนีย์การเป็นสถานที่ที่มีค่าใช้จ่ายสูงต่อการอยู่ อาศัย” สำหรั บ ตั ว เลขค่ าใช้ จ่ า ยสำคั ญ ต่ อ ปี เ มื่ อ เปรียบเทียบกับนครต่าง ๆ มีดังนี้ ค่าเช่าที่พักอาศัย ซิดนีย์ $4,584 เมลเบิร์น $3,541 แอดิเลด $2,847 โฮบาร์ท $2,585 ............. ดอกเบี้ยงเงินกู้ซื้อบ้าน ซิดนีย์ $4,191 แคนเบอร์รา $3,429 เพิร์ท $3,169 บริสเบน $3,009 .......... ค่าขนส่ง ซิดนีย์ $9,284 ดาร์วิน $8,595 บริสเบน $8,407 โฮบาร์ท $8,406 ................ ค่าไฟฟ้า ซิดนีย์ $1,121 เมลเบิร์น $1,002 ดาร์วิน $782 เพิร์ท $822 ................ อาหาร ซิดนีย์ $11,180 บริสเบน $10,847 แอดิเลค $10,658 แคนเบอร์ร่า $10.969

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011 Page

43

สถานการณ์ตลาดบ้าน และการเงินในปัจจุบัน สวั ส ดี ค่ ะ ก่ อ นอื่ น ต้ อ งขออภั ย ผู้ ที่ ค อย ติดตามอ่านคอลัมน์นี้เป็นประจำนะคะ เราห่าง หายกันไปนานพอสมควรเลยทีเดียว เนื่องจาก บีกลับเมืองไทยช่วงสงกรานต์และกลับมาก็ยุ่ง อยู่กับงานขายบ้าน ทั้งบ้านเก่าที่ลูกค้าฝากขาย และโครงการอพารต์เมนท์สร้างใหม่ที่ Went worth Point และที่ Rhodes ตอนนีเ้ ริม่ จัดเวลา ได้ ล งตั ว แล้ ว เลยกลั บ มาเขียนคอลัมน์ได้ตาม ปกติค่ะ เรามาเริ่มด้วยการอัพเดตสถานการณ์ ตลาดบ้านและการเงินในปัจจุบันกันนะคะ สถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ตลาดบ้านช่วงนี้ราคาเริ่มปรับตัวลง หลัง จากทีร่ าคาบ้านได้พงุ่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมาเกือบ 2 ปี ซึ่งสวนทางกับค่าเช่าที่ยังคงขยับขึ้นอย่าง ต่อเนื่องอย่างไม่มีทีท่าว่าจะหยุด ส่งผลให้กลุ่ม ลูกค้าซื้อบ้านหลังแรกกลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง หลังจากที่เคยไม่มั่นใจในทิศทางของดอกเบี้ย เงินกู้ที่มีแต่ปรับขึ้นหลายต่อหลายครั้งในช่วง เกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ส่วนตลาดบ้านใหม่โดยเฉพาะโครงการ อพาร์ตเม้นท์สร้างใหม่ทำเลใจกลางเมืองของ แต่ละ Suburb ก็เป็นที่สนใจของกลุ่มนักลงทุน ทั้งในและต่างประเทศอย่างคึกคักเช่นกันค่ะ สถานการณ์ตลาดสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยังคงแน่นิ่งอยู่ ยังไม่ มีการประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกมาใน ช่วงนี้ทางสถาบันการเงินทั้งหลายจึงต่างพากัน งัดกลยุทธ์การตลาดขึ้นมาแข่งขันกัน มีทั้งการ ปรับเงื่อนไขในการของเงินกู้และจัดโปรชั่นให้ สิทธิพิเศษกับลูกค้าเป็นช่วงๆ ซึ่งการแข่งขัน ของตลาดสินเชื่อช่วงนี้ถือเป็นผลดีต่อผู้บริโภค อย่างเช่น เพิ่มสัดส่วนวงเงินกู้ โดยปกติแล้วลูกค้าจะขอเงินกู้ได้สูงสุด 90% ของราคาบ้าน หรือ 95% ของราคาบ้าน หากเป็นลูกค้าเก่าของแบงก์นั้น ปัจจุบันบาง สถาบันการเงินได้มีการปรับเพิ่มสัดส่วนวงเงิน กู้สูงขึ้นถึง 95% ของราคาบ้าน โดยไม่จำเป็น ต้องเป็นลูกค้าเก่ากับแบงก์นั้นมาก่อน บางสถาบันการเงินมีการจัดโปรโมชั่นให้ สามารถกู้ได้ 85% ของราคาบ้าน โดยไม่ต้อง เสียค่าประกันความเสี่ยง (Lender Mortgage Insurance: LMI) ทั้งๆ ที่ปกติลูกค้าจะต้องเสีย ค่า LMI เมื่อกู้เกิน 80% ของราคาบ้าน ซึ่ง เงื่อนไขนี้จะประกาศออกมาใช้ช่วงโปรโมชั่น พิเศษเท่านั้น ลูกค้าต้องคอยตรวจสอบข้อมูล เรื่อยๆ ค่ะ

ลดค่าธรรมเนียมการเข้าและออกจากสินเชื่อ มีโปรโมชัน่ ฟรีคา่ สมัคร และค่าออก โดย เฉพาะช่ ว งที่ เ กิ ด สงครามระหว่ า งแบงก์ ใ หญ่ ซึ่งนอกจากจะฟรีค่าสมัครเข้าแบงก์ใหม่แล้วยัง มีการจ่ายค่าธรรมเนียมออกจากแบงก์อื่นให้อีก ด้วยส่วนในกรณีลูกค้าผ่อนชำระด้วยเงื่อนไข ดอกเบี้ยคงที่ (Fixed Rate) ค่าธรรมเนียมใน การออกจากสินเชือ่ เดิมยังคงกำหนดไว้สงู เหมือน เดิมค่ะ ลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ บี มั ก จะได้ ยิ น ลู ก ค้ า ถามเสมอว่ า ที่ อื่ น มี ส่วนลดอัตราดอกเบีย้ ให้ดว้ ย แล้วทางบีมสี ว่ นลด อัตราดอกเบี้ยให้ลูกค้ามากกว่าหรือไม่ บีขอ อธิบายว่าทุกสถาบันการเงินมีอตั ราดอกเบีย้ มาตร ฐานของตนหรือที่เรียกว่า “Standard Variable Rate” และแต่ละสถาบันการเงินก็จะมีสินค้า หลายตัว ซึ่งแต่ละสินค้านั้นมีเงื่อนไขและอัตรา ดอกเบี้ยที่กำหนดไว้แตกต่างกันออกไป โดย ส่ ว นใหญ่ สิ น ค้ า แบบพื้ น ฐานหรื อ ที่ เ รี ย กว่ า “Basic Product” จะอยู่ที่อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ของแต่ละสถาบันค่ะ ดังนั้นการที่ลูกค้าได้ยิน ว่าได้รับส่วนลดดอกเบี้ยก็คือ การนำอัตราดอก เบี้ยของสินค้านั้นๆ มาเปรียบเทียบกับอัตรา ดอกเบีย้ มาตรฐานเท่านัน้ เอง แต่บจี ะไม่เคยบอก ลูกค้าว่าได้สว่ นลดเท่านัน้ เท่านี้ เราจะบอกลูกค้า เลยว่าเมื่อลูกค้าเลือกสินค้าตัวนั้นแล้วลูกค้าจะ ได้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ เพราะสุดท้ายลูกค้าก็จะได้ รับดอกเบี้ยตามเงื่อนไขของสินค้าที่ลูกค้าเลือก อยู่แล้ว ไม่ว่าลูกค้าจะยื่นเรื่องเองกับสถานการ เงินโดยตรงหรือยื่นเรื่องผ่านโบรกเกอร์คนใด ก็ตาม ดังตารางด้านล่างนี้ที่แสดงอัตราดอกเบี้ย ณ ปัจจุบนั ทาง CBA จะบอกว่ามีสว่ นลดอัตรา ดอกเบี้ยให้สูงถึง 0.82% (จาก 7.81% ลงมาที่ 6.99%) ทั้งๆ ที่ Basic Product มีเงื่อนไขและ กำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ 6.99% อยู่แล้ว

ตารางเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เดือนพฤษภาคม 2554

อย่างไรก็ตามทางสถาบันการเงินอาจมีส่วนลดของอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกในบางกรณีโดย จะพิจารณาจากวงเงินกู้และสัดส่วนของวงเงินกู้ค่ะ พบกับบีได้ใหม่ฉบับหน้านะคะ หมายเหตุ บทความนี้เป็นการเขียนจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และบทสรุปจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ณ วันทีเ่ ขียน อย่างไรก็ตาม หากผูอ้ า่ นจะใช้ขอ้ มูลข้างต้นในการตัดสินใจควรตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ เนือ่ งจาก สถาบันการเงิน และ รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลา


THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 558 : June 1-14, 2011

Page 44

ThaiOZ Issue 558  

Thai Newspaper

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you