Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕๔๖ : วันที่ ๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ : Vol. 21 Issue 546 : December 1-14, 2010

ขอเชิญชาวไทยร่วมใจ จุดเทียนชัยถวายพระพร 9.09pm

หมื่นดวงใจถวายพระพรเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ ที่ Tumbalong Park SYDNEY

5 ธันวาคม ที่ Belmore Park

อ่านต่อหน้า 2


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า Thailand Board of Investment, Australia (BOI)

ขอเชิญชาวไทยร่วมใจ

Suite 101, Level1 234 George Street Sydney, NSW 2000 P 02 9252 4884 F 02 9252 2883 E sydney@boi.go.th

จุดเทียนชัยถวายพระพร 9.09pm เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร ซิดนีย์ ได้จัดงานให้ชาวไทยในออสเตรเลีย ณ นครซิ ด นี ย์ ได้ ร่ ว มกั น ถวายความจงรั ก ภั ก ดี และถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ โดยร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่ Belmore Park กลางย่านไทยทาวน์ และจะมีการฉายภาพ ยนตร์สน้ั เทิดพระเกียรติให้ผรู้ ว่ มงานได้ชมพร้อม ๆ กับที่ประเทศไทยด้วย ซึง่ วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ทีป่ ระเทศไทย ได้จัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 7 เรื่อง ซึ่งจะฉายบนจอม่านน้ำที่ใหญ่ ขนาด 30 เมตร ตั้งอยู่ฝั่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และส่วนที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศจะฉาย พร้อมกันกับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาพยนตร์ทง้ั 7 เรือ่ ง จะนำขึน้ ทูลเกล้าฯ เพือ่ ถวายลิขสิทธิ์ จากนัน้ จะขอพระบรมราชานุ ญาตผลิตเป็นวีซีดี จำนวน 5 ล้านชุด เพื่อนำ ไปเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับชมอย่างทั่วถึง และเป็นสิริมงคลแก่คนไทยทั่วประเทศ 1.คนล่าเมฆ โดย ปรัชญา ปิน่ แก้ว “เมฆ ก็เหมือนโอกาสนั้นแหละจะรอให้มันลอยมา แล้วคว้าเอาไว้ หรือว่าเราจะออกไปแล้วก็สร้าง มันขึ้นมาใหม่มันอยู่ที่ตัวของเรา...” 2.อาม่า โดย พิง ลำพระเพิง “พระบริ บาล แปลว่าอะไร ทำไมคนไทยไม่รู้จัก??” 3.จากฟ้าสูด่ นิ โดย พงษ์พฒั น์ วชิรบรรจง “เกิดเป็นลูกชาวนา แต่กลับต้องมาซื้อข้าวกิน มันน่าเจ็บใจหลาย” “เฮาบ่มีทางเลือกแล้ว บ่มี ไผช่วยเฮาได้ดอก” “ต้องมีซิแม่ เทวดาเพิ้นบ่ ทอดทิ้งคนจนอย่างเฮาดอก” 4.เหรียญของพ่อ โดย นนทรี นิมิบุตร “ผมจะสานต่อความตัง้ ใจดีนต้ี อ่ ไป จนกว่าประ ชาชนจะมีชีวิตที่ปลอดภัยครับพ่อ”

5.มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรม ราชูปถัมภ์ โดย เหมันต์ เชตมี “แล้วคุณหมอ จะทิง้ ชีวติ ของคุณหมอไว้ทน่ี ห้ี รอคะ” “พระเจ้า อยู่หัวไม่เคยทิ้งเรา ผมก็จะไม่ทิ้งคนที่นี่เหมือน กัน” 6.เรื่องเดียวกัน โดย ทีมผู้กำกับแฟนฉัน “บางครั้งเราอาจลืมว่าเรื่องเล็กๆ ในชีวิต มีจุด เริ่มต้นยิ่งใหญ่แค่ไหน” “จากงานส่งเสริมพืช เมืองหนาว สู่การลดลงของยาเสพติด” “จาก โคนมพระราชทานสูอ่ นาคตของเด็กไทย” “จาก โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ สู่ชีวิตที่ดีขึ้นของคน ไทยทั้งประเทศ” “หลายสิ่งในชีวิตเรา มีจุด กำเนิดร่วมกันจากบุคคลผู้เป็นหนึ่ง” “ผมไม่ อยากเชื่อเลยว่า หลายสิ่งหลายอย่างที่ได้ถ่ายทำ มาเป็นผลจากการทำงานหนักของคนแค่คนเดียว” 7.แผ่นดินของเรา โดยยุทธนา มุกดาสนิท “ถึงอยู่แคว้นใด ไม่สุขสำราญ เหมือนอยู่บ้าน เรา ชื่นฉ่ำค่ำเช้าสุขทวี ทรัพย์จากผืนดิน สิน จากนที มีสิทธิ์เสรี สันติครองเมือง. ..” งานจะเริม่ ตัง้ แต่เวลา 6pm ในงานมีอาหาร และเครื่องดื่มจำหน่าย คณะพระสงฆ์นำสวด มนต์ และนั่ ง สมาธิ ถ วายเป็ น พระราชกุ ศ ลฯ จากนั้ น ชมภาพยนตร์ สั้ น เฉลิ ม พระเกี ย รติ 7 เรื่องจาก 7 ผู้กำกับดัง และเวลา 9.09 pm จุด เทียนชัยถวายพระพร ในอดีตเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2550 ชาวไทยในออสเตรเลียได้ร่วมกันจัดงานถวาย พระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ “หมื่น ดวงใจคนไทยในออสเตรเลียร่วมใจถวายพระพร” ที่ Tumbalong Park, SYDNEY ประ สบความ สำเร็จอย่างยิ่ง ได้ถูกบันทึกไว้เป็นวันประวัติ ศาสตร์ ที่หอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย และ หอสมุดแห่งชาติประเทศไทย

โอนเงินกลับไทย

น้องใหม่เปิดบริการแล้วจ้า สมัครสมาชิกฟรี รับประกันเรทดี ช่วงโปรโมชั่น ฟรีค่าโอน! สำหรับลูกค้าต่างเมือง สามารถ ส่งสำเนาใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต ทางไปรษณีย์ และโอนเงินผ่านธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ร้าน เปิดบริการแล้วที่

ร้านรวมมิ ต ร

Suite 2, Level 1, 754-756 George St. Sydney Www.nokfx.com Book Online and earn points Open 7 days 12am -8pm

Call 0425 875 379 THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 2


ปิดฉากเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16

ไทยได้ 12 เหรียญทอง สรุปเหรียญเอเชียนเกมส์ Noประเทศทองเงินแดง 1 จีน ทอง 197 เงิน 117 ทองแดง 98 2 เกาหลีใต้ 75 63 91 3 ญี่ปุ่น 48 73 94 4 อิหร่าน 20 14 25 5 คาซัคสภาน 18 23 37 6 อินเดีย 14 17 33 7 จีนไทเป 13 16 38 8 อุซเบกิสถาน 11 22 23 9 ไทย 11 9 32 10 มาเลเซีย 9 18 14

วรพจน์ เพชรขุ้ม ระเบิด ฟอร์มสุดยอด สอนเชิงนักชกเจ้า ภาพ ฉาง เจีย่ เหว่ย สุดประทับใจ ชนะแต้ ม ใสสะอาด 8-3 คว้ า เหรียญทองโทนให้ทีมกำปั้นไทย ได้สำเร็จ และเป็นทองสุดท้ายของ ทัพนักกีฬาไทย ใน กว่างโจวเกมส์ ครั้งนี้ ซึ่งจบลงด้วย 11 เหรียญ ทอง

ผู้ สื่ อ ข่ า วมวยสยามสยามกีฬา นิพนธ์ ขาวอุบล และ ชาคร ห่ อ วโนทยาน รายงานการแข่งขันมวยสากล สมัครเล่นรอบชิงชนะเลิศ ศึก เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศจีน เมือ่ วันศุกร์ท่ี 26 พฤศจิกายน 2553 ณ สนาม กีฬาโฝวซัน ยิมเนเซียม “วรพจน์” ลุน้ ทองมวย เจ้าถิน่ วรพจน์ เพชรขุม้ นัก ชกจาก อ.พนม จ.สุราษฎร์ ธานี วัย 29 ปี ดีกรีเหรียญ เงินโอลิมปิก 2004 และ เหรียญทองแดงเอเชียนเกมส์ อ่านต่อหน้า 9

ตัวแทนสถาบันการเงินมากกว่า 16 สถาบัน "มาที่เดียวได้ทุกแบงก์" บริก ารฟรี !!!! จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ ออสซี่ฯ ดีตรงไหน? l l l

v

บ้าน

v

อาคารพาณิชย์

v

ธุรกิจ

คุณบี....วิเคราะห์ตามทันโลกการเงินและสินเชื่อบ้าน หน้า 43

มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ ซื้อบ้านใหม่ หรือ มีบ้านอยู่แล้วอยากเพิ่มวงเงินหรือต้องการเปลี่ยนสถาบันการเงิน ประสบการณ์เกือบ 10 ปี เป็นประกัน

Shop 34, Stockland Mall, Olive Street, Baulkham Hills Tel: 02 8852 8100

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัท แฟรนไชซ์ อันดับหนึ่ง ในออสเตรเลีย THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

v

Page 3

ติ๊ก

0418 628 543

บี

0433 722 833

Aussie Baulkham Hills


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ขึ้นปีที่ 21 เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและฉบับเดียว ในออสเตรเลีย ที่จำหน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีที่เว็บไซต์...www.thaioz.com.au.......อ่าน ข่าวด่วนรายวันทางเว็บไซต์ ข้อมูลการศึกษาในออสเตรเลียและประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลกใน Education.. ..และใช้ชวี ติ อย่างไรในออสเตรเลีย ....ข่าวสารทันโลกทันเหตุการณ์ ข่าวไทย และข่าวออสเตรเลียราย สัปดาห์ เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้างงาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ใน ออสเตรเลีย...อ่านไทย-ออส นิวส์.......ทำหน้าที่รวบรวมข่าวสารทันเหตุการณ์ ทั้งข่าวไทยและข่าว ออสเตรเลีย เราเป็นหนึง่ ผูบ้ นั ทึกประวัตศิ าสตร์ไทย ซึง่ จะหาอ่านได้ในหอสมุดแห่งชาติออสเตรเลีย และหอสมุดแห่งชาติประเทศไทย..........วางจำหน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ... และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ.....ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า ฉบับนี้ ขึ้นปีที่ ๒๑ ฉบับที่ ๕๔๖ ระหว่างวันที่ ๑-๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ ท่านที่สนใจเผยแพร่ ข่าวสารหรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail: thaioz@thaioz.com.au.........@ เหตุการณ์ทั่วโลก..............เจ้าหน้าที่บราซิลเอาจริง สนธิกำลังจาก 3 เหล่าทัพ ร่วม

21,000 นาย ปฏิบัติการร่วมครั้งใหญ่เพื่อกวาดล้างแก๊งค้ายาเสพติดในเขตชุมชนแออัด หลายแห่งในริโด เดอ จาเนโร ที่ก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ เหิมหนักถึง ขึ้นเผาสถานีตำรวจ พร้อมยื่นคำขาดให้มอบตัวทันที...............@ เกิดอุบัติเหตุสะพาน ซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง ในเมืองหนานจิง ทางภาคตะวันออกของประเทศจีน ถล่มทำให้คนงานเสียชีวิต 7 คน และมีผู้ได้รับบาดเจ็บ 3 คน ทั้งนี้ เมื่อโครงเหล็ก บางส่วนถล่มลงมา ทำให้คนงานเหล่านั้นตกลงจากสะพาน ซึ่งมีความสูงกว่า 10 เมตร..................@ ประธานาธิบดีลี มยอง-บักของเกาหลีใต้ แถลงทางโทรทัศน์ทั่ว ประเทศครั้งแรก นับจากเกาหลีเหนือยิงปืนใหญ่ถล่มเกาะยอนเพียงทำให้ทหารและ พลเรือนเสียชีวิต 4 คน บาดเจ็บ 18 คนเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน โดยระบุว่า เขา ไม่อาจเก็บงำความรู้สึกโกรธแค้นต่อความโหดร้ายของรัฐบาลเกาหลีเหนือที่เมินเฉยต่อ ชีวิตของเด็กๆบนเกาะยอนเพียงได้ และประกาศว่ารัฐบาลจะทำให้เกาหลีเหนือต้อง ชดใช้ต่อพฤติกรรมการยั่วยุใดๆ พร้อมกันนี้ยังกล่าวแสดงความรับผิดชอบกรณีที่ไม่ สามารถปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้.........กรณีที่จีนเรียกร้องให้มีการ

ทำบุญร้อยวันคุณปรียาพันธ์ หรือคุณเจี๊ยบ เมื่อเร็วๆนี้ ทำบุญสวดมนต์กันที่ศูนย์ธรรมชัยฯกลางเมืองซิดนีย์

คุณนาริน ดัฟฟ์ คุณง้อ ตั้งเจริญ พานักร้องดาวใจ ไพจิตร แมน มณีวรรณ และหน่อย สุธรรมา มาซิดนีย์ ขาดไม่ได้ต้องมาทานอาหารที่ อลิสไทย

21 พ.ย. 2553 ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เข้าร่วมงานถวายผ้าพระกฐิน พระราชทาน ณ วัดไทยพุทธาราม นครบริสเบน

เจรจาเรื่องวิกฤติความขัดแย้งล่าสุดในเวทีการเจรจานิวเคลียร์ 6 ฝ่ายในเดือนหน้านั้น นายลีได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าเป็นเรื่องยากที่คาดหวังให้เกาหลีเหนือล้มเลิกการพัฒนา อาวุธนิวเคลียร์และยุติความขัดแย้งทางทหารในขณะนี้และเกาหลีใต้ตระหนักแล้ว ว่าการแสดงความอดทดอดกลั้นมากขึ้นเท่าใด ก็ยิ่งทำให้เกิดการยั่วยุจากอีกฝ่ายมาก ขึ้นเท่านั้น............@ ลาริสซ่า ริเกลเม่ นางแบบชุดชั้นในชาวปารากวัย ที่สร้างชื่อ โด่งดังไปทั่วโลก ในช่วงฟุตบอลโลก ด้วยลีลาเชียร์ทีมปารากวัยในศึกฟุตบอลโลก ที่ แอฟริกาใต้ และเสียบโทรศัพท์มือถือไว้ที่ร่องอก ได้เดินทางถึงกรุงโซล ของเกาหลี ใต้แล้ว เมื่อเฟ้นหาคู่ชีวิตที่เธอเน้นว่าต้องเป็นชาวเกาหลี.........ลาริสซ่า ซึ่งตอนนี้เป็น ทั้งนักแสดงและนางแบบ ผู้ครองหัวใจหนุ่มค่อนโลก มีคิวที่จะต้องเดทกับหนุ่ม เกาหลี 3 คน ที่ถูกคัดมาแล้วจากผู้สมัครทั้งหมด 1,592 คน ซึ่งหนุ่มผู้โชคดีทั้ง 3 มี ความสูงไม่น้อยกว่า 180 ซ.ม. พูดภาษาอังกฤษ หรือภาษาสเปนได้คล่อง และที่ สำคัญคือ จะต้องออกเดทกับลาริซซ่า เพื่อสร้างความประทับใจให้เธอ.........ซอนู ซึ่ง เป็นบริษัทจัดหาคู่ที่ทำสัญญากับลาริซซ่า ระบุว่า เดทแรกของลาริซซ่า จะเป็นหนุ่ม วัย 27 ปีเขาเป็นพนักงานของบริษัทในเครือกลุ่มบริษัทแห่งหนึ่ง มีนามสกุลว่า ฮูห์ ส่วนสถานที่นัดพบจะอยู่แถวมหาวิทยาลัยฮงกิก และไปแวะที่คาเฟ่สำหรับคนรักสุนัข ด้วย.........ในวันต่อมา ลาริซซ่า จะไปที่หมู่บ้านบุคชอน ฮานก ใกล้กับพระราชวัง เกียงบ็อค กับชายหนุ่มวัย 27 อีกคนหนึ่ง ที่บอกได้แค่นามสกุลว่า ออม ที่ทำงานอยู่ บริษัทรักษาความปลอดภัยแห่งหนึ่ง ส่วนคู่นัดคนที่ 3 อายุมากกว่าสองคนแรกคือ 31 ปี และนามสกุลออมเช่นกัน ทั้งคู่จะต้องไปที่ ล็อตเต้ เวิร์ลด์ และเอ็น โซล ทาว เวอร์.........ริเกลเม่ เซ็นสัญญากับซอนู ผ่านทางคนรูจ้ กั ทีท่ ำงานอยูท่ ส่ี ถานทูตปารากวัย ประจำกรุงโซล เธออุตส่าห์เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากอีกซีกหนึ่งของโลก ที่ใช้ เวลากว่า 30 ชั่วโมง ด้วยความหวังว่าจะพบรักแท้ที่เกาหลี..............@ การเลือกตั้ง ประธานาธิบดี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาของเฮติครั้งสำคัญที่จัด ขึ้นเมื่อ 28 พ.ย. ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ท่ามกลางข้อครหาเรื่องการโกงเลือกตั้งและความ ผิดปกติของรายชื่อผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งทำให้หลายคนอดใช้สิทธิเลือกตั้ง และผู้ สมัครประธานาธิบดีส่วนใหญ่เรียกร้องให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะ.........ผู้สมัคร ประธานาธิบดี 12 จากทั้งหมด 18 คนออกแถลงการณ์ร่วมกันประณามการเลือกตั้ง โดยระบุว่ามีการฉ้อโกง และขอให้ผู้สนับสนุนออกมาแสดงความไม่พอใจด้วยการ ชุมนุมต่อต้านรัฐบาลและคณะกรมการการเลือกตัง้ ............ @ ความคืบหน้าเหตุเครือ่ งบิน เล็กลำเลียงสัมภาระตกในปากีสถาน โดย เครื่องบินรุ่นไอแอล -76 ตกลงชนปะทะ อาคารที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างในเขตที่อยู่อาศัยย่านการาจี ในปากีสถาน เมื่อเช้าวันที่ 28 พย.53 ที่ผ่านมา เหตุดังกล่าวทำให้เกิดไฟลุกไหม้เผาบ้านเรือนไป 20 หลัง และ พบมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 12 คน รวมลูกเรือชาวรัสเซีย 8 คนและคนงานท้องถิ่น จำนวนหนึ่ง ขณะที่เจ้าหน้าที่เร่งสอบสวนสาเหตุการตกต่อไป.............@ พบเด็ก วัยรุ่นสัญชาตินิวซีแลนด์ 3 คนรอดชีวิตอย่างน่าอัศจรรย์ พวกเขาลอยเรืออยู่กลาง มหาสมุทรแปซิฟิกนานกว่า 50 วัน วัยรุ่นชายทั้ง 3 คนซึ่งอายุระหว่าง 14 ถึง 15 ปี ล่องเรือขนาดเล็กมาจากหมู่เกาะโตเกเลา ของประเทศนิวซีแลนด์ จากนั้นเรือของพวก เขาได้หลงทางไปบริเวณเกาะอตาฟู เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาประจำปีเมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผ่านมาด้านกองทัพอากาศนิวซีแลนด์ได้ ปฏิบตั กิ ารภารกิจค้นหาเรือลำดังกล่าวอย่างต่อเนือ่ งหลายสัปดาห์แต่ไปพบ จึงสันนิษฐาน ว่าทัง้ 3 คนน่าจะเสียชีวติ ไปแล้ว จึงได้มกี ารจัดพิธไี ว้อาลัยให้กบั พวกเขาเป็นทีเ่ รียบร้อย THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 4


ท่านทูตฯได้ร่วมทำบุญถวายปัจจัยจำนวน 3,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของวัด และร่วมใน พิธีวางศิลาฤกษ์พระอุโบสถ ร่วมกับพระเทพปริยัติสุธี เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี (ผู้ก่อตั้งวัดไทยพุทธาราม)

คุณนาริน ดัฟฟ์ คุณง้อ ตั้งเจริญ พานักร้องดาวใจ ไพจิตร แมน มณีวรรณ และหน่อย สุธรรมา ตระเวนแสดง แคนเบอร์รา เมลเบิร์น และบริสเบน สร้างบุญ

แล้ว อย่างไรก็ตามเมือ่ วันพุธทีผ่ า่ นมา มีลกู เรือของชาวประมงลำหนึง่ ได้พบกับเด็กชายทัง้ 3 คน ลอยเรืออยู่กลางมหาสมุทรทางตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่เกาะฟิจิ จากนั้นนำ ตัวพวกเขาส่งโรงพยาบาลเพื่อรักษาอาการที่ถูกแดดเผาไหม้อย่างรุนแรง แต่ยังคงแข็ง แรงและกำลังใจดี...........@

เหตุการณ์ทั่วไทย......... ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียง 4:2 ให้ยกคำร้องกรณีคดียุบ พรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากทำคดีไม่ถูกต้องตามขั้นตอน โดยประธานกกต.ไม่ได้ทำความเห็น ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง และยื่นคำร้องไม่ทันกำหนด 15 วัน นับตั้งแต่ความปรากฎ ต่อนายทะเบียน ส่วนกรณีข้อเท็จจริงนั้น เมื่อยื่นคำร้องไม่ถูกต้อง ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องวินิจฉัยใน กรณีอื่นอีก.....สำหรับคะแนนเสียง 4 เสียง ข้างมาก ได้แก่ นายจรัญ ภักดีธนากุล, นายสุพจน์ ไข่มุกด์, นายนุรักษ์ มาประณีต, นายบุญส่ง กุลบุปผา ส่วน 2 เสียง(ข้างน้อย) คือ นายชัช ชล วร ประธานฯ และ นายอุดมศักดิ์ นิติมนตรี ................@ นายสมชัย จึงประเสริฐ กกต.ฝ่าย สืบสวนสอบสวน กล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญ ยกค้ำร้องคดีพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเหตุว่ากกต. ส่งเรื่องช้ากว่าที่กฏหมายกำหนดว่า ตนเห็นว่าหากศาลจะตัดสินเช่นนี้ก็ไม่น่าจะเสียเวลาสืบพยาน เป็นปี ทำให้ขาดโอกาสที่จะได้รับฟังว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความผิดตามคำฟ้องหรือไม่ ซึ่งผล ไม่ว่าจะมีงานอะไรทีมงานเอเดนไม่เคยขาด ภาพควันหลงจากงานลอยกระทง จากการพิจารณายอมรับว่ากกต.ก็ต้องกลับมาทบทวนบทบาทการทำงานขององค์กรทั้งหมด แม้ว่า เรื่องนี้กกต.ท่านอื่นจะไม่เกี่ยวข้อง เป็นการดำเนินการในบทบาทของนายทะเบียนพรรคการเมือง แต่เมื่อผลออกมาเช่นนี้ เข้าใจว่าในการประชุมกกต.ทุกวันอังคารน่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพูดคุย ว่า เกิดกรณีเช่นนี้ได้อย่างไร เพราะก่อนหน้าได้มีการเตือนในที่ประชุมกันแล้วว่าจะต้องดำเนิน การตามกฏหมายอย่างเคร่งครัด ซึ่งผลที่ออกมามีผลผูกพันทุกองค์กรให้ต้องปฏิบัติตาม .............@ นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะคณะทำงานฝ่ายกฎหมายเพื่อต่อสู้ คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการต่อสู้คดีที่พรรคประชาธิปัตย์ถูกกล่าวหาว่ารับเงินบริจาคจาก บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) จำนวน 258 ล้านบาทว่า จากนี้คณะทำงานฝ่ายกฎหมาย ของพรรค จะพักกันสักระยะหนึ่งก่อน จากนั้นนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรค ประชาธิปัตย์ จึงจะเรียกประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคอีกครั้ง เพื่อพิจารณาถึงกรณีที่ พรรคจะทำหนังสือยื่นคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญขอให้จำหน่ายคดีการร้องให้ยุบพรรคประชาธิปัตย์ กรณีการรับเงินบริจาคจากบริษัท ทีพีไอฯ จำนวน 258 ล้านบาท เนื่องจากผู้ร้องนั้นได้ยื่นคำร้อง เกินจากที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าต้องยื่นภายใน 30 วัน............... @ผลจากการที่พรรคประชาธิปัตย์ ไม่ถูกยุบพรรค ทำให้ดัชนีตลาดหุ้นไทย บวกขึ้น 17.92 จุด ปิดที่ 1009.00 มูลค่าการ ซื้อขาย 30,193.38 ล้านบาท................@ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ภายหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำพิพากษายกคำร้องคดียุบพรรค Neno ทีม เยือนเมือง Cairns ที่ขาดไม่ได้ต้องทานอาหารไทย คุณ Serah แห่ง Khin Khao Thai ให้การต้อนรับ ประชาธิปัตย์ (ปชป.)จากการใช้เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน 29 ล้านบาทว่า  ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขอกราบขอบพระคุณคณะทำงานด้านกฎหมายของพรรค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านอดีตหัวหน้าพรรคชวน หลีกภัย และนายบัณทิต ศิริพันธุ์ ทนายความ ต่อสู้คดียุบพรรค ที่ทำงานหนักมาก ตลอดระยะเวลาของการว่าคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อดีต นายกฯ ชวน ที่ถึงแม้จะป่วยก็ยังทำหน้าที่อย่างเต็มที่ และวันนี้ ท่านก็ทำหน้าที่ในการแถลงปิด คดี ซึ่งเป็นการสรุปที่มาที่ไปของคดี อย่างที่หลายฝ่ายอาจจะไม่รับทราบมาก่อน...............@ นาย ธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้ยื่นหนังสือต่ออัยการฝ่ายคดีพิเศษ เพื่อพิจารณาขอถอนประกันนายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ที่ถูกอัยการยื่น ฟ้องร่วมกับแกนนำ นปช. รวม 19 คนเป็นจำเลยฐานร่วมกันก่อการร้าย.....นายธนพิชญ์ มูล พฤกษ์ อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ กล่าวว่า อัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ซึ่งรับผิดชอบสำนวนก่อการ ร้าย พิจารณาหนังสือของดีเอสไอ รวมทั้งหนังสือร้องขอความเป็นธรรมของนายจตุพร ที่มาชี้แจง กับตนเมื่อวันที่ 23 พ.ย. ทั้งนี้ต้องรอรายงานความเห็นของอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1 ก่อนว่าจะมี ความเห็นอย่างไร ขณะนี้ยังตอบไม่ได้ว่า มีเหตุจำเป็นที่จะยื่นคำร้องต่อศาลอาญาเพื่อขอถอน ประกันนายจตุพรหรือไม่  อย่างไรก็ตามการพิจารณาไม่ได้เร่งรัดว่าจะต้องยื่นเมื่อใด เพราะต้องรอ การพิจารณาเอกสารครบถ้วนทั้งหมดเสียก่อน หากจะมีเหตุจำเป็นต้องเรียกบุคคลใดมาซักถาม เพิ่มเติมหรือไม่ ก็เป็นขั้นตอนในการพิจารณาของอัยการฝ่ายคดีพิเศษ 1........ปีศาจคางคกในร่าง THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 5

ทีม Thai’d Together ร่วมสังสรรค์เพื่อนฝูงเก่าศิษย์ Mr Woods SUDNEY ที่บ้านคุณวิทวัส กรุงเทพ


คนอย่างนายจตุพร กล้าทำไม่กล้ารับ เสียชาติที่เกิดมาเป็นคน ยุยงปลุกปั่นในการเผาบ้านเผา เมืองและเป็นต้นเหตุทำให้ชาวบ้านต้องมาตาย ยังไงก็ยังไม่ยอมเข้าคุกเหมือนเพื่อนฝูง........ หลังจากใช้เอกสิทธิ์คุ้มครองจากสภาผู้แทนราษฎรมานานหลายเดือนแล้ว ขณะนี้ได้หมดสมัย ประชุมไปแล้วเมื่อ 29 พ.ย.แทนที่จะเดินเข้าคุก แต่ยังไม่วายดิ้นรน ที่จะเรียกร้องอ้างขอความ เป็นธรรมที่จะไม่เข้าคุกอีก........คนเลวเยี่ยงนี้มีสิทธิ์อะไรที่จะเรียกร้องความเป็นธรรม ระยะเวลาที่ เคยได้รับการยกเว้นไปแล้ว ยังไม่พออีกหรือ ขอมากเกินไปเสียแล้วคุณปีศาจคางคกไม่นึกถึง เพื่อนๆร่วมวีรเวรที่ยังอยู่ในคุกบ้างเลยหรือคู้นนนน......@ สังคมออสเตรเลีย...........ผลการสำรวจความนิยมพรรคการเมืองระดับประเทศล่าสุด.. พรรค เลเบอร์ของเจ๊จู-จูเลีย กิลลาร์ดได้ 35%, พรรคผสม (ลิเบอรัล-เนชั่นแนล) 43%, พรรคกรีนส์ 13%, พรรคแฟมิลีเฟิร์ส 1%.........@ ความนิยมหลังพรีเฟอเรนซ์พรรคเลเบอร์ได้ 49% และ พรรคผสม 51% ปัจจัยที่มีผลต่อการการสำรวจครั้งนี้คือเรื่องการการสมรสของคนเพศเดียวกัน ค่ะ...........@ แผนผลักดันโครงการปฏิรูประบบสาธารณสุขของเจ๊จู เห็นที่จะต้องเลื่อนแล้วเลื่อน อีก.. ล่าสุดรัฐบาลเลเบอร์ของรัฐน.ซ.ว., รัฐวิกตอเรีย และรัฐเซาท์ออสเตรเลียจับมือกันประกาศ ไม่ขอลงนามร่างแผนปฎิรูปชุดปัจจุบันของรัฐบาลกลาง ส่งสัญญาณเกิดภัยพิบัติทางการเมืองใน พรรคเลเบอร์..............@ นอกจากรัฐบาลพรรคเลเบอร์ด้วยกันจะไม่ยอมเสี่ยงลงนามรับรองร่าง ปฏิรูปกฎหมายของเจ๊จูแล้ว รัฐบาลพรรคริเบอรัลรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลีย ผู้นำฝ่ายค้านของพรรค ลิเบอรัลในรัฐน.ซ.ว.และรัฐวิกตอเรียก็ออกมาบอกว่า จะไม่ลงนามรับรองหาก ได้ได้รับเลือกตั้ง เป็นรัฐบาล...........@ ดวงการเมืองของเจ๊จูตอนนี้จึงไม่สู้ดีนัก แม้แต่นายเควิน รัดด์อดีตนายเก่า ปัจจุบันเป็นลูกน้องที่เชื่อว่า สามารถคอนโทรนให้อยู่ใต้อาณัติ ได้แผลงฤทธิเป็นครั้งแรกด้วยการ ออกมาโจมตีไอ้พวกหน้าตัวเมีย.. ที่อยู่เบื้องหลังการปลดเขาออกจากนายกรัฐมนตรี....การออกมา พูดอย่างนี้ แสดงว่าเฮียรัดด์มีแบ๊คดี...ดังนั้นลูกไก่รัดด์ในสายตาของไอ้หน้าตัวเมีย จึงเปลี่ยน ฐานะมาเป็นหอกข้างแคร่ของเจ๊จูขึ้นมาทันที... ว่าแต่ว่ามีใครบ้างที่เป็นไอ้หน้าตัวเมีย... อีกไม่นาน จะถูกฉีกหน้ากากค่ะ.........@ นอกจากนั้นเจ๊จูยังถูกดึง ให้เข้ามาร่วมเป็นไม้ตีหมาในปัญหาความ แตกแยกในระหว่างสหภาพแรงงานกับหัวหน้าพรรค ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษจิกายนที่ผ่านมา นายเบอร์นี ริออร์แดนประธานพรรคเลเบอร์รัฐน.ซ.ว.ออกมาชักชวนพี่น้องสหภาพแรงงาน ทบทวนการสนับสนุนพรรคเลเบอร์ของเจ๊ตินา ในการเลือกตั้งในเดือนมีนาคมปีหน้า................@ พูดอย่างนี้แปลได้ว่า อย่าไปเลือกพรรคเลเบอร์ที่มีเจ๊ตินาเป็นหัวหน้าพรรค.... ผลของการกัด กันเองครั้งนี้...พรรคที่ยิ้มแก้มปริเห็นจะเป็นพรรคกรีนส์ที่จะได้รับอานิสงค์ผลคะแนนเต็มเปา และพรรคผสมจะช้อนคะแนนเสียงจากผู้ลงคะแนนที่ไม่ได้รักชอบพรรคใดเป็นการส่วนตัวค่ะ........ .........@ งานนี้เจ๊ติน๊าได้ช่องดึงเจ๊จูคู่กัดต่างรุ่น ลงมาเป็นหมากในการโชว์ความเป็นผู้นำสั่งปลด นายริออร์แดนออกจากประธานพรรคเลเบอร์ เพราะทำผิดกฎของพรรค... งานนี้เจ๊จูเลยโดนหมาก ภาพบังคับให้เป็นคนลงดาบสังหารประธานพรรคจอมซ่า..............@ ส่วนที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียก็ ดุเดือด... นายไมค์ แรนน์นายกรัฐมนตรีสามารถรอดการโหวตไล่เขาออกจากตำแหน่งผู้นำรัฐบาล ไปได้.... หลังจากสหภาพแรงงานออสเตรเลีย หรือ AWU ทำการโหวตไม่ไว้วางใจเขาในวันเสาร์ ที่ 27 พฤศจิกายนที่ผ่านมา แต่นายแรนน์เอาตัวรอดชนะไปได้ด้วยคะแนน 118 ต่อ 61 แต่ บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไปด้วยความตึงเครียดถึงกับนายแรนน์ต้องใช้กำลังตำรวจอารักษ์ขา เข้าไปในที่ประชุมค่ะ...............@ ส่วนผลการเลือกตั้งรัฐวิกตอเรียเมื่อวันเสาว์ที่ 27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา รัฐบาลพรรคเลเบอร์ของนายจอห์น บรัมบี้สูญเสียคะแนนเหวี่ยงให้กับพรรคฝ่ายตรงข้าม ถึง 6.2% ....ผลการนับคะแนนส.ส.จำนวนทั้งหมด 88 ที่นั่ง ล่าสุดพรรคผสม (ลิเบอรัลเนชั่นแนล) ได้ 45 ที่นั่ง พรรคเลเบอร์ 41 ที่นั่ง และยังไม่ทราบผลอีก 2 ที่นั่ง ผลที่ออกมา

ขบวนแห่ผ้าพระกฐินพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ที่นำมาถวายให้แก่วัดไทยนครเมลเบิร์น

18 พระครูกาญจนชัยสิทธิ์ เจ้าคณะอ.เมือง จ.กาญจนบุรี (ซ้ายสุด) ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็น “พระโสภณกาญจนาภรณ์”หลังนำคณะมาร่วมงานทอดกฐินในเมลเบิร์นและบริสเบน ทำให้นายเทด เบลลิวหัวหน้าพรรคลิเบอรัลกลายเป็นนายกรัฐมนตรีรัฐวิกตอเรียคนใหม่ ส่วน นายจอห์น บรัมบี้หัวหน้าพรรคเลเบอร์กลายเป็นอดีตผู้นำรัฐบาลไป............@ เมื่อเปรียบเทียบ คะแนนไพมารีพรรคผสมได้ 45.35%, เลเบอร์ 36.53%, กรีนส์ 10.42% แฟมิลีเฟริส 2.18% ค่ะ ..................@ ในเวลา 2.00 น.ของเช้าตรู่วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม ที่ประชุมผู้บริหารสหพันธ์ ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าจะทำการประกาศประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในปี 2018 และ 2022 หากออสเตรเลียได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมมากที่สุดในโลกครั้งนี้ ในวันนั้น คาดว่าจะมีการฉลองกันทั้งวันทั้งคืน....การประกาศผู้ได้เป็นเจ้าภาพจะได้รับการถ่ายทอดสดจากซู ริกผ่านทีวี SBS One และ ABC News 24 ส่วนผู้ที่ชอบดูเป็นหมู่คณะสามารถเข้าชมได้ตาม เขต CBD ของนครหลวงต่าง ๆ เช่นที่ซิดนีย์จัดให้มีที่ท่าเทียบเรือนานาชาติที่เซอร์คิวล่าร์คีย์ค่ะ.... ................@ อันนี้เป็นผลการสำรวจของหนังสือพิมพ์เดอะเดลี เทเลกร๊าฟ ถึงพฤติกรรมการสั่ง อาหารมารับประทานในบ้านในจำนวน 50 ย่านที่อยู่อาศัย พบว่าอาหารยอดนิยมที่ชาวซิดนีย์ ชอบสั่งมากินคือพิซซ่า 26 ย่าน และเป็นอาหารไทย 21 ย่าน แต่ยังมีบางย่านที่ชอบอาหารผิด แปลกไปเช่นบาวบ์เมนและพารามัตตาชอบไก่บัตเตอร์ ในขณะที่บรอนเต้ชอบสลัดกรีกค่ะ......... ผลที่ออกมาถือว่าน่าภูมิใจที่คนไทย คนกลุ่มน้อย ๆ ในจำนวนแต่ยิ่งใหญ่ด้วยคุณภาพ แต่ที่ แปลกก็คืออาหารจีนไม่มีอยู่ในบัญชียอดนิยมส่งตามบ้านสูงสุดสักย่านเดียว....... ส่วนอาหารไทย ที่ชาวซิดนีย์โปรดปรานเป็นอาหารดิลิเวอรี่ก็คือ “ผัดไทย” เช่นที่ในย่านวอคลูส, แชตส์วูด และ ไลขาร์ดเป็นต้นค่ะ...............@ ข่าวดีสำหรับโครงการอินเทอร์เน็ทบรอดแบรนความเร็วสูง หรือ NBN เมื่อรัฐบาลใช้เงินลงทุนสูงถึง 35.7 พันล้านเหรียญ เพื่อเข็นโครงการอินเทอร์เน็ตด้วย ความเร็วดาวน์โหลด 100 เมกะไบท์ต่อวินาที และความเร็วดาวน์โหลดในช่วงผู้ใช้สูง (peak) 1 กิกะไบท์ต่อวินาที .......คาดว่าจะเริ่มทดลองใช้ในปลายปีหน้า ส่วนที่อยู่ย่านใดจะเป็นแห่งแรก เป็นที่ถกเถียงกันอยู่วงการพนันเชื่อว่านายจะเป็นที่ Bacchus Marsh นอกเขตเมลเบิร์นทางตอน เหนือจะเป็นเขตแรกเพราะเป็นรัฐของเจ๊จูนายกรัฐมนตรี, บ้างก็ว่าย่าน Gungahlin ในแคนเบอร์รา เพราะเป็นเมืองหลวง.... แต่ที่แน่น่อนพื้นที่แรกของรัฐน.ซ.ว.ที่จะมีบอร์ดแบนความเร็วสูงก็คือที่ Riverstone พื้นที่ที่ทั้งเมืองมีสัญญาณไฟจราจรกลางสี่แยกเพียงแห่งเดียว จะมีบอร์ดแบนด์ ความเร็วสูงใช้ในปลายปีหน้าเป็นรายแรก ส่วนที่เหลือคงต้องนั่งลุ้นเอาค่ะ............@ ในปัจจุบัน ท่านผู้อ่านอาจพบเห็นผู้คนเอาทีวีแบบอะนาล็อกมาวางทิ้งขางถนน นับวันยิ่งเห็นเพิ่มขึ้น ปรากฎ การณ์นี้จะเพิ่มขึ้นหลังจากแผนการปิดใช้บริการสัญญาณอะนาล็อกถูกถอนทั่วประเทศภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2013..........@ ในปัจจุบัน Mildura ในเขตชนบทของรัฐน.ซ.ว.เป็นพื้นที่แห่งเดียว ที่ถูกถอนการส่งสัญญาณอะนาล็อกไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2010 พื้นที่ต่อไป คือ Broken Hill ในรัฐน.ซ.ว.และในพื้นที่เขตท้องถิ่นของรัฐเซาท์ออสเตรเลียจะถูกถอนสัญญาณ ในวันที่ 15 ธันวาคมนี้... ส่วนซิดนีย์, เมลเบิร์น, แอดิเลค และดาร์วินจะเป็นรายสุดท้ายที่จะถูก ถอดถอนในวันที่ 31 ธันวาคม 2013 ค่ะ...................@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย........ผู้นำคณะซึ่งประกอบด้วยพระสงฆ์ 6 รูป และฆราวาส 25 คนจากไทยมาร่วมงานทอดกฐินที่วัดไทยนครเมลเบิร์นเมื่อวันที่ 14 พ.ย.53 และที่วัดไทยพุทธา ราม นครบริสเบนเมื่อวันที่ 21 พ.ย.53 พอกลับถึงเมืองไทย พระครูกาญจนชัยสิทธิ์ แห่งวัดชัย ชุมพลชนะสงคราม เจ้าคณะอำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี (อดีตศิษย์ก้นกุฏิของพระธรรมคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรี ผู้ก่อตั้งวัดไทยนครเมลเบิร์น) ก็ได้เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็น“พระโสภณ กาญจนาภรณ์” ตามมติของที่ประชุมมหาเถรสมาคมเมื่อวันที่ 11 พ.ย.53 ...........@ ในที่สุด เอกอัครราชทูต ดร. เกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี ก็ได้ฤกษ์เดินทางไปเยือนรัฐแทสเมเนียอย่างเป็น ทางการโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.53 - วันอังคารที่ 30 พ.ย.53 ช่วงนี้กงสุล(กิตติมศักดิ์) ของไทยประจำนครโฮบาร์ท อภิรัตน์ อจลบุญ มี“งานเข้า”เพียบ เพราะเสร็จการการเยือนของ เอกอัครราชทูตแล้ว มีประชุมเตรียมจัดงาน Fine Foods Tasmania แล้วต้อนรับการเยือนของ คณะบีโอไอ ฯลฯ จึงอาจจะไม่มีเวลาสำหรับการพาครอบครัวบินข้ามช่องแคบแบสส์ มาคริสต์ มาสช๊อปปิ้งที่เมลเบิร์นเหมือนเช่นปีก่อน ๆ ... เอาไว้หลังคริสต์มาสก็ได้ เพราะช่วงนั้นของลด ราคาแบบหัน่ แหลก...........@ เนือ่ งจากไม่มสี มาคมใดในรัฐวิกตอเรียจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาปี นี้ ท.พ.ไซมอน วอลเลซ กงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์)ของไทยประจำนครเมลเบิร์น จึงออกบัตรเชิญ ให้ตัวแทนชุมชนไทยรวมประมาณ 40 คนไปร่วมงานเลี้ยงรับรองเพื่อฟังคำกล่าวสดุดีมหาราชา และดื่มถวายพระพรที่บ้านพักตำบลเกล็นไอริส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 ธ.ค.53 ในงานมีการประกาศ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 6


อย่างเป็นทางการด้วยว่ากงสุลใหญ่(กิตติมศักดิ์) จะเป็นประธานจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา อย่างยิ่งใหญ่ในปีหน้า..........@โรงเรียนภาษาไทยนครเมลเบิร์น จัดงานมอบประกาศนียบัตรและ งานวันพ่อในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย.53 ตั้งแต่ 12.30 – 15.00 น. ณ Drama Room, 15-39 Coomoora Road, Springvale South 3172 ดร.โสภา โคล ครูใหญ่ และคณะกรรมการโรงเรียนจัด ให้มีการขายอาหารไทยอร่อย ๆ และสินค้าหัตถกรรมไทยด้วย......... @ นพดล หาญอุดมสุข สถาปนิกหนุ่มใหญ่ไฟแรงและเสียงดังฟังชัด ไม่ยอมสละโสดง่าย ๆ ขายกิจการร้านอาหารไทยใน เมลเบิร์นไปเมื่อต้นปีนี้ บอกว่าจะไปใช้ชีวิตใต้ร่มผ้ากาสาวพัสตร์ในเมืองไทยให้นานแสนนาน แต่ อยู่ได้ไม่เพียงกี่เดือนก็เดินทางกลับมาช่วยค้ำจุนพระพุทธศาสนาในอีกรูปแบบหนึ่ง ด้วยการเป็น ประธานคณะกรรมการรวบรวมทุนก่อสร้างซุ้มประตูและรั้วให้แก่วัดธรรมรังษีในนครเมลเบิร์น..... ......@ เรียนเก่งจนได้รางวัลดีเด่นจากมหาวิทยาลัยโมนาชเป็นประจำทุกเทอม ล่าสุด ทศพล ลิปต พัลลภ ได้รับเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนของมหาวิทยาลัยไปเรียนต่อเทอมสุดท้ายของหลักสูตร สองปริญญาควบที่มหาวิทยาลัยลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ร้อนถึงคุณพ่อ พล.ต.ท. ดร.วุฒิ ลิปต พัลลภ ผช.ผบ.ตร. และคุณแม่ กรรณิการ์ ลิปตพัลลภ ต้องรีบบินจากเมืองไทยมาช่วยขนข้าวของ ออกจากบ้านเช่าในเมลเบิร์นเพื่อเตรียมตัวย้ายไปอังกฤษ..........@ ช่วงปลายเดือน พ.ย. 53 พร ทิพย์ พนัสบดี ผ.อ.ค่าย CP Education & Migration Service ที่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในซิดนีย์ มาใช้เวลาอยู่ในเมลเบิร์นนาน 1 สัปดาห์ นอกจากเพื่อช่วยงานที่สำนักงานสาขาในเมลเบิร์นแล้ว ยังเพื่อช่วยลูกสาวเตรียมย้ายกลับซิดนีย์หลังเรียนจบแล้วด้วย...........@ ยังรอคำสั่งโยกย้ายอย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรจากการบินไทย ศิริพงษ์ (แอ๊ด) มังคะลี ที่ดำรงตำแหน่ง ผจก.ทั่วไปประจำ ออสเตรเลียตอนใต้(สำนักงานเมลเบิร์น)นานกว่า 5 ปีแล้ว ยังไม่ยอมรับว่ารู้ตัวแล้วว่าจะถูกย้ายไป ดำรงตำแหน่งใหม่ที่เมืองใดประเทศใด ... แต่ใคร ๆ ก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นตำแหน่งงานที่มีความ รับผิดชอบสูงขึ้น และเป็นเมืองที่คุณแอ๊ดใฝ่ฝันว่าจะได้ไปอยู่มานานแล้ว.......... @ พนักงานการ บินไทยในออสเตรเลีย คงไม่มีใครที่ยึดเหนี่ยวอยู่กับงานเดิมนานเท่ากับ “พี่กัลยา” กัลยา พานิช จาระนัย ที่ยังประจำอยู่ที่ท่าอากาศยานเมลเบิร์น หลังจากการบินไทยเปลี่ยนเครื่องบินมาแล้วหลาย รุ่น หลายยี่ห้อ และเปลี่ยนผู้จัดการทั่วไปและนายสถานีมาแล้วหลายคนในช่วงเวลา 30 กว่าปีที่ ผ่านมา..........@ ดร.เดชา และ ดร.อัปสร ศรีรัตน์ คงจะเหนื่อยน้อยลงหน่อย เมื่อลูกสาว พ.ญ. ศุภดนู ศรีรัตน์ พาลูกน้อยเดินทางกลับไทยไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากเอามาฝากให้คุณตาคุณ ยายช่วยเลี้ยงดูนานหลายสัปดาห์ บวกกับหลานปู่หลานย่าในเมลเบิร์นที่ต้องช่วยเลี้ยงอยู่แล้ว 4 คน ...........@ขอแสดงความดีใจกับปนัดดา ปุ๋ม พี่ใหญ่ของศูนย์แนะแนวการศึกษา AVSS ที่เมลเบิร์น เพราะน้องสาวสุดที่รักปัทมา พงค์ถ้อย ได้พีอาร์ออสเตรเลียเป็นของขวัญก่อนวันคริสต์มาสแต่ เพราะพี่ปุ๋มมีกำหนดกลับจากดูแลสาขาชิดลมที่เมืองไทยมาฉลองกันหลังปีใหม่ น้องๆเลยต้องรอ กันนานสักหน่อย...........@ สังคมไทยในออสเตรเลีย........... ปีนี้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ จัดงานเลี้ยงรับรอง สำหรับคณะกงสุลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 3 ธ.ค. 53 ที่โรงแรมอโมราซึ่งเป็นโรงแรมของคนไทย และในช่วงเย็นวันที่ 5 ธ.ค. 53 ก็เชิญชวนชาวไทย ในซิดนีย์และบริเวณใกล้เคียงไปร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพร ที่ Belmore Park กลางย่านไทย ทาวน์ โดยจะมีการฉายภาพยนตร์สั้นเทิดพระเกียรติให้ผู้ร่วมงานได้ชมพร้อมๆ กับที่ประเทศไทย ด้วย.............@ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) นำผลผลิตทางการเกษตรจากมูลนิธิ โครงการหลวง มาสร้างสรรค์เมนูพิเศษ บริการแก่ผู้โดยสารในทุกชั้นโดยสาร ในเที่ยวบินระหว่าง ประเทศ ทุกเที่ยวบิน ที่เดินทางออกจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระหว่างวันที่ 4 ถึง 6 ธันวาคม 2553 อาทิเช่น ส้มตำกุ้งเผา ไก่ทอดหอมแดง แกงแดงไก่ และสาคูมะพร้าว โดยรายการอาหาร ดังกล่าว เลือกใช้วัตถุดิบ และ สมุนไพรจากภายในประเทศ เพื่อเผยแพร่ สนับสนุนโครงการพระ ราชดำริ ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลก............@ ขอขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้การสนับสนุน การบินไทยมาอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนร่วมฉลองครบรอบ 50 ปี ของบริษัทฯ โดยการส่ง ข้อความ แบ่งปันประสบการณ์ “ความประทับใจของท่านกับการบินไทย” พร้อมตอบคำถาม Online Game ที่ส่งผ่านทาง www.natui.com.au ทุกๆ ความประทับใจ กว่า 500 ข้อความ ถือ เป็นกำลังใจที่ดี สำหรับพนักงานการบินไทย ซึ่งพร้อมเสมอที่จะให้บริการที่มีคุณภาพ และเพิ่ม ความสะดวกสบายยิ่งขึ้น สำหรับทุกท่าน ในทุกการเดินทาง...........@ ประกาศผลจาก Online Game ดังกล่าว ขอแสดงความยินดีกบั xxx ซึง่ ได้รบั รางวัล ตัว๋ ไป-กลับ ออสเตรเลีย-กรุงเทพฯ 1 ที่นั่ง และอีก 2 ท่าน xxx, xxx ซึ่งได้รับรางวัลบัตรลดราคา $100 จากการบินไทย ...........@ Tunyatron Sittichum......เดือน พย. 52 ฉันได้บิน จากกรุงเทพฯไปซิดนีย์ เป็นครั้งที่สอง  และทุกครั้งที่ขึ้นเครื่องหน้าจะเปรอะด้วยน้ำตาด้วยความคิดถึงแม่ แต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันได้ใช้ บริการการบินไทยไปซิดนีย์ ซึ่งทำให้ฉันอุ่นใจกว่าครั้งก่อน “รอยยิ้มและสายตาของพนักงาน ต้อนรับที่ส่งมา และถามฉันว่า ต้องการให้ช่วยอะไรไหม ทำให้ฉันรู้สึกเข้มแข็งขึ้น   พวกเขา ทำให้ฉันเห็นว่า เขาลงมือทำหน้าที่ของตนเอง อย่างดีที่สุด อย่างมุ่งมั่น ยิ้มทุกสถานการณ์  แม้ ความรู้สึก ข้างในพวกเขา อาจอ่อนแอ และคิดถึงใครบางคน เหมือนเรา เขาต้องเดินทางไกล ตลอดเวลา” ฉันจะเข้มแข็ง และทำหน้าที่ให้ดีเหมือนคุณค่ะ.........แบ่งปันความรู้สึกค่ะ.........@

เวียนมาอีกรอบโครงการโรงเรียนภาคฤดูร้อนโรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษีปีที่ 19 โอกาสดีที่ เยาวชนไทยจะได้สัมผัสวัฒนธรรมความเป็นไทย ที่คณะครูอาสาสมัครเดินทางโดยตรงจากเมือง ไทย เพื่อมาสอนลูกหลานไทยในเขตซิดนีย์โดยเฉพาะ กำหนดโครงการอยู่ระหว่าง วันที่20 ธันวาคม 2010 ถึง วันที่ 22 มกราคม 2011.........นอกจากจะสอนภาษาไทยแล้ว เยาวชนของ เรายังได้รับฝึกสอนทางดนตรีและนาฎศิลป์ไทย โดยเฉพาะ มรรยาทไทยๆที่ประทับใจคนทั่วโลก THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 7

กำหนดอนาคตตัวเอง : ศึกษาต่อที่

UTS

มหาวิทยาลัย ออฟ เทคโนโลยี ซิดนีย์ (UTS) เรามีกว่า 100 ระดับปริญญาตรี และ เสนอวิชาการสมัยใหม่ที่สมบูรณ์แบบ 150 ปริญญาโท ในปีการศึกษานี้ อาทิ

ท่ามกลางวัฒนธรรมหลากหลาย > ธุรกิจ

ตั้งอยู่ใจกลางซิดนีย์ ออสเตรเลีย > การสื่อสาร > การออกแบบ สถาปัตย์ ก่อสร้าง เป็นที่ยอมรับว่ามีระบบการสอนที่ดีเลิศ > การศึกษา

และนักศึกษาประสบความสำเร็จอย่างสูง UTS ติดอันดับเรตติ้งของรัฐบาลในรูปแบบ > วิศวกร การเรียนการสอนปี 2008 และ 2009 > การสื่อสาร เทคโนโลยี

> การศึกษานานาชาติ

การศึกษาระดับสูงและการสอนเข้มด้วย > ด้านกฎหมาย

อุปกรณ์การสอนระดับโลก ของนักศึกษา > พยาบาล ผดุงครรภ์ และสุขภาพ

UTS จึงเป็นที่ต้องการของนายจ้างทุกกลุ่ม วิชาชีพ > วิทยาศาสตร์

สำหรับมืออาชีพ ในทุกสาขาวิชาชีพ ต้องศึกษากับสถาบันในเมืองที่สดใส กับ UTS ขอข้อมูลเพิ่มเติมโดยตรงได้ที่ :-

และหัตถกรรมการ ฝีมือพื้นบ้าน ......เป็นที่อิจฉาเพื่อนบ้านต่างเชื้อชาติ...........@ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ส่งครูอาสาสมัครจำนวน 6 ท่านมา ทำการสอน มีนางสาวกรรณิการ์ แซ่ตัง นางสาวเทพสุดา จิวตระกูล นางสาวอารี อิ่มสมบัติ นายสิปนนท์ บุญกว้าง นายจักกรี อรชุน และนายวิษณุ ธิรามนต์.........@ โรงเรียนภาษา ไทยวัดพุทธรังษี เป็นโรงเรียนของชุมชนไทยที่ถือกำเนิดขึ้นในวัด โรงเรียนจึงชื่ออย่างเดียวกับวัด และได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากคณะสงฆ์วัดพุทธรังษี ทั้งสามวัด ได้รับความอนุเคราะห์จาก กระทรวงการต่างประเทศ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ บริษัทการไทย มหาชน จำกัด หน่วยราชการไทยทุกหน่วย ตลอดจนสมาคม-ชมรมของชุมชนไทย ในนครซิดนีย์ บรรดา เจ้าของร้านอาหารไทย ล้วนเห็นคุณค่าของการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมไทยเป็นจำนวนมาก โครงการภาคฤดูร้อนปีที่ 19 นี้ เปิดรับสมัครและทำการปฐมนิเทศ และทำการสอนในวันที่ 20 ธันวาคม ระหว่าง 9.00 น. ถึง 16.00 น. เป็นประจำทุกวัน ระหว่างจันทร์ ถึงเสาร์ วันเสาร์เป็นวันจัดกิจกรรมพิเศษ มีบริการดูแลเด็กนอกเวลาทั้งก่อนเข้าเรียนและหลังโรงเรียนเลิก... ....สถานที่ดำเนินโครงการคือ โรงเรียนสแตนมอร์ พับลิค (Stanmore Public School) แห่งเดียว กับที่ทำการสอนในวันอาทิตย์ ตั้งอยู่ที่หัวมุมถนน Cavendish และ Holt เข้าทางด้านถนน Cavendish การเดินทางโดยทางรถไฟสะดวกมาก อยู่ใกล้สถานีรถไฟ Stanmore สอบถาม ได้ที่ คุณณิชาภา 0425 278 843 หรือ 9787 3948 คุณเนาวรัตน์ 0417 449 373 คุณจีร วรรณ 0409 710 676........@ เชิญชวนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมแนวใหม่ ที่เรียกว่า “ปฏิบัติเมตตา ธรรมปัญญา” ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2553 นำปฏิบัติโดยท่านพระครูสิทธิปัญญาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสันก้างปลา จังหวัดเชียงใหม่ เกจิดังแห่งล้านนา ซึ่งทางสมาคมเมตตาธรรมปัญญา ณ นครซิดนีย์ได้นิมนต์มาเป็นกรณีพิเศษ เป็นการปฏิบัติธรรมแบบบูรณาการร่วมสมัย ที่เน้น ทำความเข้าใจหลักธรรมะให้นำมาใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ไม่มีบาลีให้ต้องรู้สึกง่วงนอน ไม่ต้อง นั่งสมาธินาน ๆ จนเมื่อย ไม่ต้องตื่นแต่เช้ามืด เรียนรู้วีธีแก้กรรมด้วยตนเอง เคล็ดลับการเสริม ดวงชะตาแบบไม่ต้องเสียเงิน และอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์อีกมากมายไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากจะร่วมบริจาคค่าอาหาร น้ำ ไฟ ในระหว่าง 3 วันของการปฏิบัติธรรมก็ยินดีสถานที่ ปฏิบัติธรรมคือ ห้องประชุมเอนกประสงค์ 184 Victoria Road, Drummoyne ซึ่งห่างจาก Sydney CBD ไปทางเหนือเพียงแค่ 20 นาที (ใกล้ Five Dock, Balmain, Lane Cove)ดูราย ละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้ที่เว็ปไซต์ http://MettaDharmaPanya.org

หรือโทรสอบถามได้ที่คุณจิ๋ม 0412939827 หรือ พีน่า 0425888650..........@


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: sanporn@theavss.com Migration Agent Registration Number 9687565 สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านไทย-ออสทุกๆท่าน ใกล้เทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่กนั แล้ว หลายๆ ท่านก็คงวุ่นวายอยู่กับการจับจ่ายใช้สอยซื้อของ ขวัญสำหรับครอบครัวเพื่อนฝูงกัน ในขณะที่ หลายท่ า นก็ อ าจจะกำลั ง วางแผนการใช้ ช่ ว ง ฮอลิเดย์นี้ในการพักผ่อน และคงมีอีกหลายๆ ท่านทีว่ างแผนรับธุรกิจในช่วงทีผ่ คู้ นหลากหลาย อยูใ่ นอารมณ์ของการฉลองกันนะคะ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งสำหรับธุรกิจด้านภัตตาคารร้านอาหาร ซึ่งเป็นช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นช่วงทำเงินทำทอง กันทีเดียวค่ะ อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าท่านผู้อ่านจะ อยู่ในกลุ่มไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จ มี ความสุขกันทุกคนนะคะ หรือบางท่านอาจจะ เหมือนกับดิฉันคือไม่ได้อยู่ในกลุ่มใดๆที่กล่าว มาเลย เพราะจะเป็ น ช่ ว งไหนของปี ก็ ต ามก็ เหมือนกันหมดค่ะ คือ ต้องทำงานหลายๆอย่าง อยู่เหมือนเดิม และยังแถมไม่ค่อยจะชอบเที่ยว ที่ไหนในช่วงเทศกาลที่ผู้คนมากมายเดินทาง กั น ด้ ว ยค่ ะ ปี นี้ ก็ ค งจะเปิ ด สำนั ก งานทำงาน เหมือนเคยล่ะค่ะ ปิดตามราชการ(ออสเตรเลีย) ปกติค่ะ ดิฉันได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาเรื่องของ กฎหมายอิมมิเกรชั่นที่เปลี่ยนใหม่เกี่ยวกับเรื่อง ของการนับคะแนน Point Test เมือ่ เร็วๆนีส้ อง สามครั้ง ใช่ค่ะ เรื่องเดียวนี่ล่ะค่ะ ที่มีคนจัด สัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างกว้าง ขวางมากมาย เนื่องจากเป็นเรื่องที่อยู่ในความ สนใจของคนเป็นจำนวนมากด้วยกันค่ะ ยังมี ความสับสน ความไม่แน่นอนที่เกี่ยวเนื่องมา จากการเปลี่ยนแปลงเรื่องคะแนนนี้หลายอย่าง ด้วย ซึ่งดิฉันคงจะไม่นำมาเล่าในคอลัมน์วันนี้ ให้สับสนกันมากขึ้นหรอกนะคะ แต่อย่างไรก็ตามเรื่องหนึ่งที่ดิฉันต้องนำ มาเขียนในวันนี้เลยก็คือ ความเข้าใจที่คลาด เคลื่อนเกี่ยวกับการสอบภาษาอังกฤษ และการ นับคะแนนด้านภาษาอังกฤษค่ะ คือ มีหลาย คนเข้าใจว่าเมื่อคะแนนจะมีการเปลี่ยนแปลงให้ ผู้ที่มีผลการสอบ IELTS ได้คะแนน 10 เมื่อ ได้ผลในระดับ 7.0 ทุกหมวด และจะได้คะแนน 20 เมื่อได้ผล IELTS 8.0 ทุกหมวด แต่จะไม่ ได้คะแนนเลยเมื่อได้ผล 6.0 ดังนั้น หากไม่ ต้องการใช้คะแนนภาษาอังกฤษก็ไม่จำเป็นต้อง สอบ IELTS ให้ได้ 6.0 ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ดิ ฉั น ขอเรี ย นแก้ ค วามเข้ าใจ คลาดเคลื่อนด้วยนะคะว่า ถึงแม้ว่าผลการสอบ IELTS 6.0 จะมีคะแนนเป็นศูนย์ แต่ในการที่ จะมีสิทธิยื่นขอวีซ่าถาวรประเภททักษะอาชีพ ได้นั้น ทุกคนก็จะต้องมีคุณสมบัติพื้นฐานก่อน ซึ่งผลการสอบ IELTS 6.0 นี้เป็นคุณสมบัติ พื้นฐานของทุกคนที่ต้องมีในการยื่นสมัครขอ วี ซ่ า ถาวร(พี อ าร์ ) ในประเภทนี้ ไ ด้ ค่ ะ ดั ง นั้ น IELTS 6.0 ยังจะต้องทำให้ได้คะ่ จะได้คะแนน หรือไม่ได้ก็ตาม อีกเรื่องหนึ่งที่ดิฉันอยากจะชี้แจงเพิ่มเติม อีกเล็กน้อยเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสำหรับการ นับคะแนนวีซ่าของวีซ่าประเภททักษะอาชีพ (General Skills Migration – GSM) นี้ก็คือ การประกาศนี้เป็นการประกาศล่วงหน้า และ

จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 July 2011 ซึ่งก็อีกประมาณเจ็ดเดือนข้างหน้า อะไรอะไร ก็อาจจะเปลี่ยนก็ได้ค่ะ กลุ่มผู้ที่ได้รับการกระ ทบต่างๆอาจจะมีการเสนอการแก้ไขเปลีย่ นแปลง ต่างๆได้อีก ซึ่งเท่าที่ดิฉันเข้าใจและรับทราบมา ก็มีกลุ่มที่เกิดการกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนี้ หลายกลุ่มกำลังเตรียมการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ให้พิจารณากันอยู่ด้วยค่ะ และอีกประการหนึ่ง ที่ดิฉันอยากจะขอย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่อง ของการให้คะแนน นับคะแนนนี้ยังไม่ได้ผ่าน การอนุมตั จิ ากสภาฯของออสเตรเลียเลยค่ะ หากมี การพิจารณากันในสภาฯแล้วไม่เห็นด้วย การ เปลี่ยนแปลงนี้ก็อาจจะตกไปก็ได้ อาจจะต้อง เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ค่ะ เพราะเท่าที่ มองดูการเปลี่ยนแปลงการให้คะแนนใหม่นี้น่า จะดีเพราะค่อนข้างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อได้มีการลองทำ case study กันดูแล้ว คน ทีจ่ ะผ่านได้คะแนนตามต้องการนัน้ แทบจะเรียก ได้ว่ามีจำนวนแค่หยิบมือเดียวเท่านั้น หลายคน บอกว่าจะหาคนที่มีคุณสมบัติทั้งจบปริญญาเอก หรือตรี(ในออสเตรเลีย) อายุอยู่ในเกณท์ที่ได้ คะแนนสูงสุด มีประสบการณ์ทำงาน และแถม ต้องใช้ภาษาอังกฤษในระดับสูงมากเพื่อให้คะ แนนผ่านเป็นเรื่องที่ยากพอๆกับถูกรางวัลล๊อต โต้ กั น ที เ ดี ย ว ซึ่ ง ดิ ฉั น ก็ ค่ อ นข้ า งเห็ น ด้ ว ยค่ ะ เพราะวัตถุประสงค์ของกระทรวงอิมมิเกรชั่น นั้นต้องการลดจำนวนผู้ที่ยื่นขอวีซ่าด้วยตัวเอง และ เน้นให้วีซ่าถาวรแก่ผู้ที่มีนายจ้างหรือรัฐ เป็นสปอนด์เซอร์มากกว่าอย่างชัดเจนเลยค่ะ เรื่องอื่นกันบ้างดีกว่านะคะ ดิฉันมีหลาย คนสอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นขอวีซ่า ในออสเตรเลีย แต่ในวีซ่าปัจจุบันนั้นมีเงื่อนไข ห้ามยื่นขอวีซ่าในออสเตรเลียคือเงื่อนไข 8503 ว่าจะทำอย่างไรได้บ้าง จะขอให้อิมมิเกรชั่น พิจารณายกเว้นให้ได้หรือไม่ ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ ดิฉนั อยากจะขอเรียนว่าการยืน่ ขอให้อมิ มิเกรชัน่ ยกเว้นเงือ่ นไขนีใ้ ห้สามารถยืน่ ขอวีซา่ อืน่ ในออส เตรเลีย เช่น ขอวีซ่าคู่ครอง (Partner Visa) วีซ่าท่องเที่ยว ฯลฯ ยื่นขอได้ค่ะ ไม่ใช่ยื่นไม่ ได้ แต่การที่จะให้อิมมิเกรชั่นเห็นด้วยแล้วยก เว้นให้นะ่ เป็นเรือ่ งทีย่ ากเย็นแสนเข็ญเลยทีเดียว ค่ะ อิมมิเกรชั่นวางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ อย่างชัดเจน หากไม่ใช่เพราะเหตุจำเป็นสุดวิสยั ที่ จะเดินทางกลับประเทศของตัวเองได้ เช่น ป่วย หนักอยู่ในโรงพยาบาล หรือ เกิดสงครามใน ประเทศของตัวเอง จะยื่นขอให้อิมมิเกรชั่นยก เงื่อนไข 8503 นี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ และแถมหากยื่นขอแล้วในช่วงที่รอคำตอบอยู่ นัน้ วีซา่ เดิมหมดอายุลงก็จะยิง่ ทำให้เรือ่ งยุง่ ยาก มากขึ้นไปอีก ดังนั้น คำแนะนำของดิฉันที่ให้ แก่ผู้ที่มาปรึกษาส่วนใหญ่ก็คือให้พิจารณาให้ดี เพราะหากตัดสินใจผิดพลาด การยื่นขอวีซ่า ครัง้ ต่อไป ไม่วา่ จะเป็นวีซา่ อะไรก็ตามก็จะยุง่ ยาก มากขึ้นค่ะ อีกเรือ่ งหนึง่ ทีห่ ลายคนสนใจกันอยูค่ อื เรือ่ ง ของวีซ่าพ่อแม่ Parent Visa ซึ่งมีทั้งประเภท จ่ายเงิน กับประเภทไม่จ่ายเงิน สำหรับผู้ที่อ่าน คอลัมน์ดฉิ นั เป็นประจำก็คงจะพอจำกันได้เพราะ

ดิฉันเขียนเกี่ยวกับเรื่องนี้หลายครั้งเหมือนกัน ค่ะ แต่สำหรับผู้ที่อาจจะไม่เคยอ่านเจอมาก่อน ดิฉันก็จะอธิบายเพิ่มเติมเล็กน้อยว่าประเภทจ่าย เงินคือ Contributory Parent จะมีคิวรอการ พิจารณาเรื่องปัจจุบันนี้ประมาณ 18 เดือน แต่ สำหรับประเภทไม่จ่ายเงินเพราะจำนวนเงินที่ ต้ อ งจ่ า ยนั้ น สู ง มากหลายหมื่นเหรียญ คิวรอ พิจารณาเรื่องตอนนี้ประมาณ 17 ปีค่ะ ใช่ค่ะ สิบเจ็ดปีจริงๆเพราะมีผู้ยื่นขอกันมากมายหลาย หมื่นคนทั่วโลก ในขณะที่จำนวนวีซ่าที่ให้ได้ ในแต่ละปีนั้นมีจำนวนน้อยมากค่ะ เป็นวีซ่าที่ มีโควต้าในแต่ละปีค่ะ แต่อย่างไรก็ตาม ระยะ เวลาในการรอคิวนี้จะขึ้นๆลงๆเหมือนกันนะ คะ ในบางช่วงก็อาจจะเร็วขึ้นนิดหน่อยเป็น 14-15 ปี แต่ช่วงนี้คือ 17 ปีค่ะ สำหรั บ คุ ณ พ่ อ คุ ณ แม่ ที่ อ ายุ ม ากและ สามารถยืน่ ขอวีซา่ ประเภทพ่อแม่ทเ่ี รียกว่า Aged Parent Visa ในประเทศออสเตรเลียได้ ไม่คอ่ ยมี ปัญหานัก เพราะว่าจะรอกี่ปีก็พอจะรอกันได้ เพราะได้อยูก่ บั ลูกทีอ่ อสเตรเลียอยูแ่ ล้ว ถึงแม้วา่ จะไม่สามารถมีสิทธิในการรักษาพยาบาลจาก Medicare ได้ก็ไม่มีปัญหาเพราะสามารถซื้อ ประกันสุขภาพของเอกชนได้ แต่สำหรับผู้ที่ ยื่นและรอที่ต่างประเทศ บางครั้งก็ค่อนข้างนำ ความทุกข์ความกังวลมาให้ เนื่องจากลูกอยาก ให้มาอยู่ด้วยกันที่ออสเตรเลียเร็วๆ แต่ไม่มีเงิน เพียงพอที่จะสมัครขอวีซ่าในประเภทจ่ายเงินได้ ดังนั้น หลายท่านที่ยื่นขอวีซ่าประเภทพ่อแม่ และต้องรอคิวนาน มักจะยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว และเดินทางเข้ามาในออสเตรเลียเพื่ออยู่กับลูกๆ หลานๆเป็นการครั้งคราว ชั่วคราว ซึ่งดิฉันก็ เห็นว่าทางเจ้าหน้าทีท่ ส่ี ถานทูตก็ให้ความเห็นใจ ในเรือ่ งนีก้ นั อยู่ ไม่มปี ญ ั หาใดในการยืน่ ขอวีซา่ ท่องเทีย่ ว หากคุณพ่อคุณแม่นน้ั ไม่ได้มปี ระวัติ ที่ทำผิดกฎหมายอิมมิเกรชั่นมาก่อน ไหนๆดิฉันก็เขียนเรื่องวีซ่าพ่อแม่มาแล้ว อยากจะเล่าเรื่องจริงเรื่องหนึ่งที่ดิฉันเคยมีประ สบการณ์มาตั้งแต่สมัยที่ดิฉันทำงานอยู่ในกระ ทรวงอิมมิเกรชั่นสิบกว่าปีที่แล้ว ในตอนนั้น ดิฉันมีหน้าที่พิจารณาเรื่องวีซ่าหลากหลายอยู่ ซึ่งก็มีวีซ่าประเภทพ่อแม่นี้ด้วยค่ะ มีใบสมัคร หนึ่งใบมาจากคุณพ่อของออสเตรเลียซิติเซนต์ คนหนึง่ ซึง่ เข้ามาในออสเตรเลียด้วยวีซา่ ท่องเทีย่ ว คุณพ่อท่านนี้อายุเจ็ดสิบกว่าปีมาจากประเทศที่ เป็ น เกาะหนึ่ งไม่ ไ กลจากออสเตรเลียมากนัก ภรรยาเสียชีวิตไปนานแล้ว ในใบสมัครแจ้งว่า

มีบุตรสามคนเป็นออสเตรเลียนสองคน อีกคน หนึ่งถือวีซ่าชั่วคราว(ดิฉันจำได้ไม่แน่นอนนัก ว่าวีซ่าอะไร) ดังนั้น หากดูจากใบสมัครแล้ว จะเห็ นได้ ว่ า คุ ณ พ่ อ ท่ า นนี้ ส ามารถขอวี ซ่ าได้ เพราะว่าผ่าน balance of family test คือมีลูก ที่เป็นออสเตรเลียนมากกว่ามีลูกที่ถือสัญชาติ อื่น อย่างไรก็ตาม ดิฉันรู้สึกว่ามีอะไรแปลกๆ นิดหน่อยในใบสมัครเนือ่ งจากคุณพ่อท่านนีก้ รอก ว่ามีภรรยาสามคน ตายหมดทั้งสามคน และมี ลูกสามคนเกิดจากภรรยาคนแรกแต่ไม่มใี บมรณะ บัตรของภรรยาทุกคน มีแค่คนสุดท้ายโดยบอก ว่าสูญหายหมดแล้ว ดังนั้น ดิฉันจึงตรวจสอบ เพิ่มเติมจากเอกสารใบสมัครของบุตรชายสอง คนที่ยื่นขอวีซ่าถาวรและขอสัญชาติ ก็ปรากฎ ว่ าในใบสมั ค รของบุ ต รชายทั้ ง สองคนนั้ นได้ ระบุว่ามีพี่น้องทั้งหมดเก้าคนจากมารดาสามคน แต่สามคนเสียชีวิต เหลืออยู่ห้าคนซึ่งก็ระบุชื่อ ไว้ทุกคนรวมทั้งน้องคนที่ถือวีซ่าชั่วคราวอยู่ใน ออสเตรเลีย เมื่อดิฉันสอบถามเพิ่มเติมคุณพ่อ ท่านนี้ก็แจ้งตอบกลับมาว่าลูกอีกสองคนที่เหลือ นั้นไม่นับว่าเป็นลูกเพราะประพฤฒิตัวไม่ดี ตัด ขาดพ่อลูกกันไปนานแล้ว อย่างนีไ้ ม่ได้คะ่ แม้วา่ จะตัดขาดกันไปด้วยพฤฒินัย แต่ตามกฎหมาย แล้วก็ยังเป็นลูกอยู่ดีค่ะ ดังนั้น ใบสมัครของ คุณพ่อท่านนี้จึงไม่ผ่านเพราะนับแล้วมีลูกที่ถือ สัญชาติออสเตรเลียน้อยกว่าลูกที่ถือสัญชาติอื่น ค่ะ (แต่หากลูกถือวีซ่าถาวรหรือพีอาร์ของออส เตรเลียน นับได้ค่ะ) ที่ดิฉันนำเรื่องนี้มาเล่ากันนี้เพราะไม่ว่า เวลาจะผ่านไปกี่สิบปี กฎหมายเกี่ยวกับการนับ จำนวนลูกนี้ก็ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ ลูกที่นับนี้ นับหมดนะคะ จะเป็นลูกเลี้ยง ลูกติด จากการ แต่งงานในอดีตหรืออย่างไรก็นับหมดค่ะ ลูก บุญธรรมก็นับค่ะ ดังนั้น หากท่านที่คิดจะยื่น ขอวีซา่ พ่อแม่ รบกวนนับจำนวนลูกตามกฎหมาย ด้วยค่ะ แม้ว่าจะตัดขาดกัน จะแยกครอบครัว ไป จะหายสาบสูญไป (ในกรณีหายสาบสูญ และคาดว่าเสียชีวิตแล้ว จะต้องมีหลักฐานทาง กฎหมายพิสูจน์ด้วยนะคะ) ก็นับค่ะ แต่สมัยนี้ คนส่ ว นใหญ่ มี ลู ก น้ อ ยก็ มั ก จะนั บ กั บไม่ ค่ อ ย ลำบากเหมือนกับคนเมื่อก่อนซึ่งมีลูกกันมากมี ครอบครัวใหญ่ค่ะ วันนี้ดิฉันขอจบคอลัมน์ไว้แค่นี้ก่อนนะ คะ พบกันใหม่ในไทย-ออสฉบับหน้าเช่นเคย ค่ะ

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 8


ปิดฉากเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16

ไทยได้ 12 เหรียญทอง ต่อจากหน้า 3 2006 เหรียญทองซีเกมส์ 4 สมัย ผ่านเข้าสูร่ อบชิงชนะเลิศ โดยรอบ 16 คน ชนะคะแนน ไอเดิร์กคู อัคห์จาร์กาล นักชกมองโกเลีย 2-1 รอบ 8 คน ชนะคะแนน ออมราน อัคบารี จากอิหร่าน 4 -2 และรอบรองชนะเลิศ ชนะ คะแนน เวสซัม ซาลามานา จาก ซีเรีย 4-0 ขณะที่ ซาง เจียเหว่ย นัก ชกจีน จากเมืองโฝ่วซาน วัย 21 ปี ที่รอบ 16 คน ชนะคะแนน อันวาร์ ยูนูซอฟ จากทาจิกิ สถาน 6-3, รอบ 8 คน ชนะ ออร์ซูเบ็ค ชายิมอฟ จากอุซเบกิสถาน 5-2 และในรอบ รองชนะเลิศชนะ RSC ริ ยุง ซอน นักชก เกาหลีเหนือ ยก 2 ยกแรก วรพจน์ ทิ่มขวาโกยแต้ม มวย การ์ดขวารูปร่างเตี้ยกว่า ซาง เจียเหว่ย ที่เป็น มวยซ้ายอยู่เล็กน้อย เปิดฉากมาแค่ 15 วินาที แต้มแรกก็เป็นของ วรพจน์ ทีไ่ ด้จงั หวะทิม่ ขวา ตรงเต็มหน้านักชกเจ้าถิ่น วรพจน์ นำ 1-0 ซาง เจียเหว่ย พยายามทวงคืนสาวหมัดเข้าใส่ แบบไม่มีบล็อกนำ วรพจน์ ดักจิ้มขวาทำแต้ม 2-0 อย่างรวดเร็ว นักชกจีนกลายเป็นชกด้วย ความร้อนรน เดินบุกเข้าหาแบบบ้าคลั่ง ทำให้ วรพจน์ จับทางยัดขวาตรงทำคะแนนฉีกไป 30 นักชกไทยยังคุมจังหวะได้ดี ซาง พยายาม อาศัยความแข็งแกร่ง เข้าบดแต่ วรพจน์ ก็ยก การ์ดตั้งรับได้อย่างเหนียวแน่น ก่อนจะสวน หมัดขวาตรง ทำคะแนน 4-0 กองเชียร์เจ้าถิ่น

พยายามส่งเสียงปลุกเร้า ซาง ฮึดยิงซ้ายตรงไล่ มา 1-4 แต่วรพจน์ ยังอาศัยความเก๋าฉกขวา ตรงทำคะแนนหนีไป 5-1 จางขยับเข้าหา แต่ก็ โดนยิงขวาเต็มหน้า แต้มห่างไป 6-1 ช่วงปลาย ยก ซาง ยิงซ้าย ตรงทำคะแนนไล่มา 2-6 ยกสองจีนลุยหนัก “วรพจน์” รับแน่น ซาง เจียเหว่ย เร่งเกมเดินเบียดทันที ออกหมัด แบบไม่ให้ วรพจน์ ได้ตั้งตัว แต่นักชกไทย อาศัยประสบการณ์ คุมเกมอย่างใจเย็น หมุน วนออกข้างเดินดันไล่แขน ก่อนจะดักจิ้มขวา ทำคะแนนหนีไป 6-2 ซาง เจียเหว่ย ที่ชกใน บ้านเกิดของตัวเองไม่มีท้อเร่งเกมรุกอย่างหนัก ทิ้งซ้ายตรงทำคะแนนไล่มาห่างๆ 3-7 แต่ วร พจน์ไม่ตกใจ ตั้งการ์ดบล็อกแน่นแล้วสวนขวา ทำคะแนน 8-3 รั ก ษาระยะห่ า งเอาไว้ ที่ 5 คะแนนเท่าเดิม ซาง เจียเหว่ย พยายามจะเร่ง แต่กลับกลายเป็นเร่งจนตัวเองเสียจังหวะ ต่อย หมัดติดการ์ด ติดบล็อก วรพจน์ เป็นส่วนใหญ่ แต่ด้วยความที่เป็นเจ้าถิ่น จาง ไม่ยอมแพ้ง่ายๆ ยังก้มหน้าก้มตาเดินต่อยไปเรื่อย แม้คะแนนยัง ห่าง แต่ วรพจน์ ก็ยังต้องชกด้วยความกดดัน

โดย........ พี่เม้าท์ AVSS “ไปห้องน้ำกับเม้าท์เด๋วนี้นะ มาเล่าเรื่อง ผีแล้วให้เม้าท์ไปคนเดียวได้ไง..................ไม่ ยอมม ไม่ยอมม Y_Y” พอเจ้านายไม่อยู่ ก็ เป็นเวลาของหนูที่ร่าเริง แอบใช้เวลาช่วงพัก สัน้ ๆเกือบครึง่ ชัว่ โมงมานัง่ เม้าท์ นัง่ แลกเปลีย่ น ความคิดกันเรื่องผีผี เรื่องมันเริ่มมาจากพี่สาว นั่งมุมโต๊ะของเราเปิดฉากด้วยการหยิบซีดีออก มาแผ่นนึงแล้วให้พวกเราตั้งใจดูรายการที่พี่สาว

คนนี้นำเสนอสุดฤทธิ์ เกริ่นส่ะน่ากลัวว่า เนี่ย ตกใจมากไม่กล้าดูต่อ ทุกคนมาดูกันเรวว พี่ เม้าท์ดว้ ยความชอบส่วนตัวเรือ่ งเร้นลับ ซับซ้อน มองไม่เห็นด้วยตาเปล่า แต่รับรู้ได้ด้วยความรู้ สึกม้ากกส์ จึงตั้งใจดูรายการผีที่ว่านี้กับพี่พี่รุ่น ป้าอีกสองคน พอตอนเด็ดๆที่ว่าผ่านไปได้สอง นาที พีส่ าวของเราเอ่ยปากแบบเบาๆว่า จบแล้ว ค่ะ.. T__T เงียบกริบ พี่เม้าท์และป้าๆยืนดูนิ่ง และมองหน้ากัน มันน่าตกใจตรงไหนเนี่ย -_- นัน้ แหละ คือจุดเริม่ ต้นของเรือ่ งราวสยอง ขวัญ ทีนี้ต่างคนต่างมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับผีบ้าน ร้างบ้างล่ะ ผีอำ ผีถ้วยแก้ว ผีห้องน้ำ ผีนู้นนี้ นั้น ในขณะที่เล่าๆอยู่นั้น อยู่ๆก็มีเสียงสวด มนต์ปนกลิ่นธูปลอยมาเลยค่ะ แถมน้องที่แวะ มาเยี่ยมดั้นดันปิดไฟห้องโดยไม่ตั้งใจ พี่เม้าท์นี่ เห็นเงียบๆ พอเจอของจริงกรี๊ดวิ่งหลบใต้โต๊ะ คนแรก จากที่ยังคุยๆกันอยู่กลายเป็นเงียบกริบ ไปในทันที พอไฟเปิด ทุกคนเริ่มมองหน้ากัน ทำตาปริบๆ คิดกันไปต่างๆนานา กลิ่นธูปกับ เสียงคนสวดมนต์ก็ยังลอยมา..ตายล่ะ งานนี้ผี จากเมืองไทยนั่งเครื่องบินมาหลอกมาหลอน กันกลางวันแสกๆ ทุกคนเดินมารวมตัวกันที่ โต๊ะทานข้าวกลางออฟฟิต จนกระทั่งมีเสียง

ผีเพื่อนบ้าน!!

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 9

หากปล่อยให้คะแนนกระชั้นกว่านี้ กำลังใจนัก ชกจีนมีเพิ่มขึ้นกว่านี้แน่นอน ยกสุดท้ายวรพจน์คุมเกมเข้าป้ายคว้าทอง โทน กัปตันทีมกำปั้นไทย ที่แบกรับโอกาส คว้าเหรียญทอง ให้ทมี กำปัน้ ไทยเอาไว้ ในฐานะ นักชกคนสุดท้ายที่ได้ลุ้น แม้สภาพร่างกายจะ อ่อนระโหยโรยแรงไปพอสมควร แต่กย็ งั กัดฟัน ยืนแลกหมัดกับ ซาง เจียเหว่ย นักชกจีน โหม เร่งเครื่องแบบสุดกำลัง แต่หมัดที่ออกมีแต่พลัง ขาดความแม่นยำ ชกไม่เข้าเป้าคะแนนจึงยังไม่ ขึ้น วรพจน์ชกด้วยความมั่นใจโชว์ฟุตเวิร์ก เต้นออกซ้ายออกขวากลายเป็นมาทาดอร์ล่อวัว กระทิงไป ซาง เจียเหว่ย ยิง่ ชกยิง่ ท้อ เสียงเชียร์ ของแฟนมวยชาวจีน ก็เริ่มเบาลง กลายเป็น เสียเชียร์จากแฟนมวยชาวไทย ที่เริ่มเสียงดังขึ้น เรื่อยๆ ยกสุดท้ายทั้งคู่แม้จะออกหมัดไม่หยุด แต่น้ำหนักหมัดเริ่มแผ่วลงไป ก่อนที่จะครบยก วรพจน์ ชนะไป 8-3 คว้าเหรียญทองโทน ให้ ทีมเสื้อกล้ามไทยได้สำเร็จ “วรพจน์” สุดปลืม้ ชัยชนะทีย่ ง่ิ ใหญ่ ฮีโร่ หมัดไทย วรพจน์ เพชรขุ้ม นักชกอารมณ์ดี จากแดนสะตอ กล่าวด้วยรอยยิ้มอย่างมีความ สุขทีส่ ดุ ในชีวติ อีกครัง้ ว่า การชกกับจีนชิงเหรียญ ทอง ตนไม่มคี วามกดดันอะไรเลย เพราะเหมือน ที่ให้สัมภาษณ์สำหรับตนแล้ว ทำได้แค่ไหนก็ แค่นั้น แต่จะทำให้ดีที่สุด

“ผมดีใจมากครับทีไ่ ด้เหรียญทองเอเชียน เกมส์เพราะมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่มากๆ ครั้งที่แล้วผมได้แค่เหรียญทองแดง คราวนี้ทำ สำเร็จแล้ว ที่ผ่านมาผมมา ชกที่จีน หลายครั้ง แต่ไม่ประสบความสำเร็จเลย มาครั้งนี้แหละ ประทับใจจริงๆ ครับ” วรพจน์ เปิดใจ พร้อมกันนัน้ วรพจน์ เพชรขุม้ ก็ได้กล่าว ต่อว่า เหรียญทองที่ตนได้มา ตนขอมอบให้กับ เพื่อนๆ ร่วมทีมทุกคนด้วย เพราะทุกคนร่วม กันเหน็ดเหนื่อยฝ่าฟันความลำบากฟิตซ้อมมา ด้วยกันหลายเดือน กว่าจะมีวันนี้ได้ ตนก็ได้ เพื่อนๆ ทุกคนช่วยซ้อม ลงนวม และช่วยเป็น กำลังใจให้ และตนก็ขอมอบเหรียญทองนี้ให้ กับความยุติธรรมที่มีอยู่น้อยนิดในศึกเอเชียน เกมส์นี้ด้วยเช่นกัน อีกเหตุผลหนึ่งที่ วรพจน์ เพชรขุ้ม บอก ว่าไม่กดดันเลยในการชกนัดชิงกับ ฉาง เจี่ย เหว่ย ก็เพราะทราบว่า ได้มีการเปลี่ยนแปลง กรรมการหลายคนในนัดชิงชนะเลิศ เนื่องจาก การตัดสินให้คะแนนที่ผ่านมาไม่ค่อยดีนัก ทางไอบาจึงคัดกรรมการมือดีให้คะแนน นัดชิง จึงทำให้ตนเบาใจได้ว่า น่าจะให้ความ ยุติธรรมกับนักมวยทุกคนทุกชาติเท่าเทียมกัน ส่วนคู่ชกชาวจีน นั้น เจ้าพจน์ได้บอกว่าฝีมือดี ทีเดียว อายุยงั น้อย เชือ่ ว่าในอนาคตจะเป็นมวย ดังของวงการมวยเสื้อกล้ามได้อย่างแน่นอน ส่วนทีมวิง่ ผลัดสาวไทย 4x100 เมตรสร้าง ผลงานกระหึม่ เอเชีย หลังวิง่ แซง นั ก วิ่ ง สาวเจ้ า ภาพเข้ า เส้ น ชั ย เป็นอันดับ 1 คว้าเหรียญทองไป ครองสุดยิง่ ใหญ่ ส่วนทีมวิง่ ผลัด ชายซึ่งเป็นแชมป์เก่าเข้าเส้นชัย เป็นที่ 3 คว้าเหรียญทองแดงมา ครอง การแข่งขันกรีฑา “กว่าง โจวเกมส์” ประเภทวิ่งผลัด 4x 100 เมตรหญิ ง ที ม ชาติ ไ ทย ต่อหน้า 12

เรียกจากข้างนอก “พี่ค่ะ พี่ค่ะ ขอโทษนะค่ะ กลิน่ แรงไปรึเปล่าค่ะ” ทุกคนงงและค่อยๆชะโงก หน้ามองไปตามเสียงเรียก เห็นสาวน้อยใส่ชุด ไทยประยุกต์ยืนนิ่งอยู่หน้าประตู “พวกหนูเปิด ประตูสวดมนต์กันอ่ะค่ะ เลยไม่ทราบว่ากลิ่น ธูปแรงไปรึเปล่าค่ะ” โถ่ โถ่ โถ่..งานนี้พี่เม้าท์ กลัวเสียฟอร์มสุดฤทธิ์ออกตัวแรงไปเลยว่า ไม่ หรอกค่ะน้อง กลิ่นหอมดีค่ะ ว่าแต่ นานไหม คะกว่าธูปทั้งจะหมดอ่ะค่ะ พี่ก็ว่าแล้วว่ากลิ่น ธูปต้องมาจากห้องของน้องแน่ๆเลย” สรุปแล้ว ก็คือ ข้างๆออฟฟิตพี่เอเจ้นท์เป็นร้านนวดสปา ก่ อ นที่ จ ะเปิ ด ร้ า นต้ อ งไหว้พระสวดมนต์และ ไหว้ครู แต่วันนี้เปิดประตูสวดมนต์ โถ่เอ้ยย ไอ้กลิน่ ทีว่ า่ กับเสียงคนสวดมนต์มาจากห้องข้างๆ นิเอง ดันเกิดขึน้ ตอนทีก่ ำลังเล่าเรือ่ งผีพอดีเลยย ทุกคนแยกย้ายกันกลับโต๊ะเพื่อเริ่มงานต่อ ไม่มี ใครเล่าเรื่องผีอีกเลยค่ะ อิ อิ อย่างที่ฝรั่งหรือต่างชาติเค้าเคยพูดไว้ว่า คนไทยอยู่ไหน ผีก็อยู่ที่นั้น เรื่องพวกผีสาง นางไม้ วิญญาณ ไสยศาสตร์ และความเร้นรับ ที่มองไม่เห็นจะสิงสถิตอยู่กับคนไทยไม่ว่าจะ อยู่เมืองฝรั่งอย่างออสเนี่ยก้อไม่พ้น อย่างตึก ทีพ่ กั ตึกนึงในเมืองเนีย่ กลุม่ คนไทยลือกันหนาหู มากว่ามีผีในลิฟท์บ้าง ผีในห้องบ้าง เพราะ

อพาร์ทเม้นท์นั้นคนไทยอยู่กันเยอะ ก็ลือไป ต่างๆนานา พาเอาคนอยู่ทั้งเก่าทั้งใหม่กลัวกัน ไปหมด เสียงลมพัดประตูสน่ั ก็วา่ ผีเคาะ สารพัด ที่เราจะคิดจินตนาการกันไปเรื่อย เป็นฝรั่งเค้า คงเดินไปเปิดประตูดูแล้วล่ะค่ะ จะได้ไม่ต้อง มานั่งจิตตกกันอยู่ว่าเสียงอะไรหรือว่าใครเคาะ ประตู ดูกนั ง่ายๆอย่างหนังผีฝรัง่ พระเอกนางเอก หรือตัวเดินเรื่องจะต้องหาต้นตอ และที่มาของ ผีเพือ่ จะได้แก้ได้ตรงจุด คนสูก้ บั ผีอย่างบ้าเลือด แต่หนังไทยหลายๆเรื่องที่ต้องมีคนเล่นของ ทำ ไสยศาสตร์เพื่อทำให้หนังดูสนุกขึ้น พระเอก นางเอกเป็ น แค่ ตั ว เด่ น เพื่ อให้ ห นั ง ดู น่ า สนใจ แต่จุดจบสุดท้ายพระเท่านั้นที่จะปราบผีได้ .... สมัยนี้เรื่องพวกนี้ยังคงเล่าสู่รุ่นลูกรุ่นหลานกัน ปากต่อปาก และยังคงมีคนพิสูจน์เรื่องเร้นลับนี้ อีกมากมาย พี่เม้าท์จึงอยากให้น้องๆใช้วิจารณ ญานในการเชื่อกับเรื่องพวกนี้น่ะค่ะ เราอยู่ของ เรา เค้าก็อยู่ในส่วนของเค้า ถ้าเราทำดี ไม่คิด จะทำอะไรทีม่ นั ไม่ถกู ไม่ควร ก็ไม่มใี ครทำอะไร เราได้หรอกค่ะ อย่างที่เค้าว่าคนดีผีคุ้มไงคะ หมั่นไหว้พระสวดมนต์ แล้วน้องๆจะเจอแต่สิ่ง ดีดี ขอให้โชคดีค่ะทุกคน


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

Thai Trade Centre

Royal Exchange Building Level 21, Suite 2102, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Tel: (61-2) 9241 1075 Fax: (61-2) 9251 5981 Email : thaitrade@ozemail.com.au

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

Alice's Thai Sydney

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

Thai Golf Club Association 12/41-43 Forsyth Street Kingsford NSW 20323 Mob: 0434 571 942

Alice's Thai Canberra

139 Oxford Street 19-21 East Row, Sydney Building Darlinghurst NSW 2010 City ACT 2601 Tel: 02 9331 3935 Fax: 02 9331 3935 Ph: (02) 6162 0945

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

Thai Community of the ACT Inc.

สมาคมคนไทยในเขตนครหลวงของออสเตรเลีย

joins Thai people in Australia to wish our beloved King for long live and happy birthday on 5 December 2010 3 Coolac Place, Braddon ACT Tel. (02) 6161 1465, 0415 646 675 E-mail: bbenn@webone.com.au

george's thai on themarina Mackey Marina Waterfront Mulherin Drive, Mackay, QLD 4740 P. 07- 4955 5778 F. 07- 4955 7718 E:vera@georgesthaimackay.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 10


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

541 Hunter Street Newcastle West 2302 (02) 4929 6722, 4929 6830 Award Winning Thai Restaurant Hunter Region 2003, 2004, 2005, 2006, Best Asian Restaurant Finalist 2003, 2005

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

14 Cathedral Place Cnr. Wickham St. & Gipps St. Fortitude Valley, Brisbane QLD, 4006 Tel: (07) 3216 1700, 3216 0561 Fax: (07) 3216 1755

1-14, 2010

Mob: 0414 364 488

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

Thai Restaurant Association of Australia Inc. (TRAA): PO Box K543 Haymarket, NSW 1240

Page 11

อาจารย์ หลิน 102 Lord Howe Drive,

Green Valley NSW 2168 Tel: (02) 9826 8601, 0412 164 355 กล้าให้พิสูจน์ความแม่นยำ

1/166 Maroubra Road, Maroubra Tel: 8347 2526


จีนโชว์ยิ่งใหญ่สั่งลา กวางเจาเกมส์ “สืบศักดิ์” ถือธงไตรรงค์เข้าสู่สนาม “กวางเจาเกมส์ 2010” รูดม่านปิดฉาก ลงอย่างเป็นทางการเป็นอย่างยิ่งใหญ่และประ ทับใจไม่แพ้พิธีเปิดการแข่งขัน ณ เกาะจำลอง ไห่ซินซา นครกวางเจาก่อนที่สาธารณรัฐประ ชาชนจีนจะมีการส่งไม้ต่อให้กับ “อินชอน” ประเทศเกาหลีใต้ ที่จะรับหน้าที่เจ้าภาพครั้งต่อ ไปในปี 2014 พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16 “กวางเจาเกมส์ 2010” มีขึ้นที่เกาะจำลอง ไห่ซนิ ซา แม่นำ้ จูเจียง นครกวางเจาสาธารณรัฐ ประชาชนจี น ที่ เ ดี ย วกั บ ที่ ใ ช้ ใ นพิ ธี เ ปิ ดโดย

เจ้าภาพจีนยังคงจัดการแสดงชุดใหญ่ความยาว 2 ชั่วโมงเต็ม ส่งท้ายมหกรรมกีฬาแห่งทวีป เอเชีย โดยพิธีปิดเริ่มขึ้นในเวลา 19.00 น.ตาม เวลาประเทศไทยเริ่มจากการแสดงที่เน้นความ สวยงามและสะท้อนถึงเอกลักษณ์ของชาติต่าง ในทวีปเอเชียทั้งหมด 7 ชุด ประกอบด้วย Moonlight (จีน), Mengeny (อินเดีย), Oriental Cherry (ญี่ปุ่น), My Excellent Lover (คาซัค สถาน), Stars (อินโดนีเซีย), Pleasant Journey (เลบานอน) และ Vast Stretch of Grasslands

ปิดฉากเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 16

(มองโกเลีย) จากนั้นเป็นการเดินขบวน ของนั ก กี ฬ าทั้ ง 45 ชาติ เ ข้ า สู่ บริเวณงาน ซึง่ ทัพนักกีฬาไทยเดิน เข้าสูส่ นามในลำดับที่ 37 มี “โจ้ หลังเท้า” สืบศักดิ์ ผันสืบจอม เสิรฟ์ มือฉมังแห่งทีมเซปักตะกร้อ ชายวั ย 32 ปี ทำหน้ าที่ถือธง ไตรรงค์นำขบวนนักกีฬาไทยร่วม 200 หลั ง เสร็ จ สิ้ น จากการเดิ น ขบวนของนักกีฬา หลิว เผิง ประ ธานคณะกรรมการโอลิ ม ปิ ก จี น และ หวง หัวหัว ประธานบริหาร ฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ กวางเจาขึ้นเวทีร่วมกับ ชีคห์ อา หมั ด อั ล -ฟาฮั ด อั ล -ซาบาห์ ประธานโอซีเอก่อนจะมีการกล่าว ปิดการแข่งขันพร้อมเชิญธงเอเชียน เกมส์ส่งมอบให้กับเกาหลีใต้ เจ้า ภาพครัง้ ต่อไป โดยมี ลี ยุน-แต๊ก ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน “อิน ชอนเกมส์ 2014”เป็นผู้รับมอบ โดยเจ้าภาพเอเชียนเกมส์ครั้งที่ 17 นำ การแสดงที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์และศิลปะการ ต่อสู้ประจำชาติอย่างกีฬาเทควันโดมาโชว์เรียก น้ำย่อยสำหรับ 4 ปีข้างหน้า พร้อมทั้งปล่อย ทีเด็ดด้วยการนำจอง จี-ฮุน หรือ “เรน”นัก ร้องและนักแสดงหนุ่มหมายเลขหนึ่งแห่งแดน กิมจิ มาโชว์ลีลาบนเวทีด้วยกัน 3 เพลงเรียก เสียงฮือฮาให้กบั ทัพนักกีฬากึกก้องไปทัว่ บริเวณ

งาน

จากนั้นเข้าสู่พิธีดับไฟในกระถางคบเพลิง ซึง่ ค่อนข้างเรียบง่ายมีเด็กหนุม่ นัง่ ใบไม้ลอ่ งลอย ไปบนอากาศก่อนจรดตะเกียงน้อย ท่ามกลาง เสียงเพลงที่บรรเลงขับกล่อมมาตลอดจากนั้น ไฟแห่งกีฬาของชาวเอเชียก็มอดดับลงก่อนที่ เจ้าภาพจะปิดท้ายเฉลิมฉลองความสำเร็จด้วย พลุไฟชุดใหญ่นับเป็นการปิดฉากมหกรรมกีฬา เอเชียนเกมส์ ครั้งที่ 16 อย่างอลังการ

ศาลอุ ท ธรณ์ ย น ื คุ ก 50 ปี ไทยได้ 12 เหรียญทอง ศิษย์อดีตเจ้าคุณอุดมปลอมขอเครื่องราชฯ

ต่อจากหน้า 9 ประกอบด้วย ภัสสร จักษุนลิ กร, ณีรนุช กล่อม ดี, ลภัสภร ถาวรเจริญ และ นงนุช แสนราช ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม วิ่งแซงเอาชนะจีน คว้าเหรียญทองไปคล้องคอได้สำเร็จเป็นเหรียญ ที่ 10 ให้กับทัพนักกีฬาไทย โดยทำเวลาได้ 44.09 วินาที โดยในรอบชิงเป็นสาวจีนที่ออกตัวได้ดี กว่าและนำมาตลอด จนกระทั่งไม้ 4 ก็ยังได้ รับก่อนสาวไทย แต่เป็นนงนุช แสนราช ลมกรด ไม้ 4ของไทยที่สปีดขึ้นมาตีคู่ได้และแซงขึ้นนำ ช่วงไม่ถึง 40เมตรสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยคว้า

ทองได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยเวลา 44.09 วินาทีดี กว่าที่ทำได้ในรอบคัดเลือกด้วย ส่วนวิ่งผลัด 4x100 เมตร ในประเภท ชาย ทีมชาติไทย ซึ่งมีดีกรีเป็นแชมป์เก่าโดย มาในปีนี้ส่ง พูมมนัส จันทร์เข็ม, วัชระ สอน ดี, จีระพงศ์ มีนาพระ และ สิทธิชัย สุวร ประทีป เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่ 3 คว้าเหรียญ ทองแดงมาครอง โดยทำเวลาได้ 39.09 วินาที เฉือนเอาชนะอันดับ 4 อินเดียไปแบบเฉียดฉิว เพียง 0.01 วินาทีเท่านั้น ส่วนอันดับ 1 จีน ทำเวลาได้ 38.78 วินาที

วันที่ 18 พ.ย. เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ห้อง พิจารณาคดี 911 ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ศาลอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีหมายเลข ดำที่ ด.1597/2531 และหมายเลขแดงที่ ด. 1077/2548 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 4 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้อง นายผาสุก ขาวผ่อง หรือ พระราชปัญญาโกศล หรือเจ้าคุณอุดม อดีต รองเจ้าอาวาสวัดเทพศิรินทร์จำเลยที่ 1 (เสีย ชีวติ แล้ว), นายอำไพ แก้วพงษ์ ผูใ้ กล้ชดิ เจ้าคุณ อุดม จำเลยที่ 2 (เสียชีวติ แล้ว), นายสันติ สวน แก้วอดีตพนักงานธนาคารกรุงเทพลูกศิษย์ใกล้ ชิดของเจ้าคุณอุดม จำเลยที่ 3 (เสียชีวิตแล้ว), นายอรุณ เพชรรัตน์ จำเลยที่ 4, นายมนตรี จำนง ครูโรงเรียนนวมินราชานุสรณ์ จ.นครนา ยก จำเลยที่ 5, น.ส.เฉลิมศรี อู่ทรัพย์จำเลยที่ 6 (เสียชีวิตแล้ว), นายสมัย กาจู๊ดลูกศิษย์ใกล้ ชิด จำเลยที่ 7 (เสียชีวติ แล้ว), น.ส.พัทยา พิมพ์ สอาด อดีตพนักงานธนาคารกรุงเทพ ฯ จำเลย ที่ 8, นายอารี ศาสตรสาระอดีตข้าราชการ พลเรือน ช่วยงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำเลยที่ 9, นายพิภพ บุญดิเรก อดีตข้าราชการ พลเรือนช่วยงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำเลย ที่ 10, นายเมธี บริสทุ ธิอ์ ดีตข้าราชการพลเรือน ประจำในสำนักงานเลขาธิการสำนักนายกรัฐ มนตรี จำเลยที่ 11 (เสียชีวติ แล้วระหว่างอุทธรณ์

คดี), นายสุรเดช เตชะคุปต์ จำเลยที่ 12 (เสีย ชีวิตแล้ว), นายไพบูลย์ ทองมิตร อดีตปลัดสำ นักนายกรัฐมนตรีจำเลยที่ 13 (เสียชีวิตแล้ว), นางชมัยภร แสงกระจ่าง อดีตข้าราชการพลเรือน ประจำสำนักงานเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรี จำเลยที่ 14, นายขุนทอง ภูผิวเดือน อดีตรมช. ศึกษาธิการ จำเลยที่ 15 (เสียชีวิตแล้ว) และ นายวิโรจน์ ชาทอง อดีตศึกษานิเทศก์ 6 กรม สามัญศึกษา จำเลยที่ 16 ในความผิดฐานร่วม กันเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิ ชอบ จูงใจให้บุคคลมอบทรัพย์ สิน, ผู้ใดเป็น เจ้าพนักงานมีหน้าทีท่ ำเอกสารกระทำการกรอก ข้อความอันเป็นเท็จ, ร่วมกันเป็นเจ้าพนักงาน เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินเพื่อกระทำ การในตำแหน่งโดยมิชอบ,ร่วมกันปลอมดวง ตราของทบวงการเมือง องค์ การสาธารณะหรือ ของเจ้าพนักงาน และร่วมกันปลอมเอกสาร ราชการ และตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 148, 149, 162, 251และ 265 จากกรณีระหว่าง ปี 2522-2529 จำเลยที่ 1 กับพวกร่วมกันปลอมแปลง เอกสารใบอนุโมทนาบัตรที่รับเงินบริจาคจาก ประชาชนที่พวกจำเลยได้จูงใจให้บริจาคทรัพย์ สินเพื่อยื่นเอกสารต่อกระทรวงศึกษาธิการขอ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 12


ระทึก!ลุ้นยุบพรรค‘ปชป.’ รอดมติเอกฉันท์‘4ต่อ2’

สำหรั บ นายวราวุ ธ หรื อ สุชาติ ถูกเจ้าหน้า ที่ตำรวจกอง ปราบปรามจับกุมตัวได้เมื่อวันที่ 1 พ.ย.ที่ผ่านมาขณะนั่งรับประทาน อาหารอยู่ที่บริเวณศูนย์อาหารชั้น6 ห้างสรรพสินค้า เดอะแพลทินัม แฟชั่ น มอลล์ แ ขวงถนนเพชรบุ รี เขตราชเทวีก่อนส่งตัวให้พนักงาน สอบสวน สน.ชนะสงครามตั้งข้อ หาดำเนินคดีโดยชั้นจับกุมและชั้น สอบสวนนายวราวุธให้การรับสาร ภาพตลอดข้อกล่าวหา

วันจันทร์ท่ี 29 พฤศจิกายน 2553 ระทึก! ลุน้ ‘ปชป.’ หลังตุลาการปิดห้องประชุมลับหารือ วันหยุดราชการ นักข่าวได้ยินเสียงองค์คณะฯ ซ้อมอ่านคำวินิจฉัยแล้ว “ชวน” สู้ตายลากไส้ “กกต.-ดีเอสไอ” กลางห้องพิจารณาคดี “บัญญัติ” นำทีมทนายคุยไม่โดนฝัง ใบ้ สูตรรอดมติเอกฉันท์ 4 ต่อ 2, 5 ต่อ 1 ไม่มี แน่ 3 ต่อ 3 อัยการขวางห้ามตัดสินคดีเงินทีพี ไอ 258 ล.พ่วง 29 ล้านบาท ชี้เป็นคนละ สำนวนกัน ไฮไลต์สำคัญทางการเมืองยังคงจับจ้อง ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญโดยพร้อมเพรียงกัน ใน วันจันทร์ที่ 29 พ.ย.53 ซึ่งองค์คณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญในคดีที่นายทะเบียนพรรคการ เมืองยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อขอให้มี คำวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ เนื่องจากใช้ เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง 29 ล้านบาทโดยผิดวัตถุประสงค์ และรายงานบัญชี ค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนพรรคการเมืองอันเป็น เท็จ ทีศ่ าลได้นดั ให้ฝา่ ยผูร้ อ้ งคือ คณะกรรมการ การเลือกตัง้ (กกต.) และฝ่ายผูถ้ กู ร้องคือ พรรค ประชาธิปัตย์ ทำการส่งตัวแทนมาแถลงปิดคดี ด้วยวาจาต่อศาลรัฐธรรมนูญในเวลา 09.00 น. ท่ามกลางกระแสข่าวว่า มีความเป็นไป ได้ที่องค์คณะตุลาการฯ ในคดีนี้ ซึ่งมีอยู่ด้วย กันทัง้ สิน้ 6 คน จะนัดลงมติและเขียนคำวินจิ ฉัย กลางเพื่ อ อ่ า นคำวิ นิ จ ฉั ย ทั น ที ใ นช่ ว งบ่ า ยวั น เดียวกันนี้ ทั้งนี้ เมื่อเข้าสู่กระบวนการแถลงปิดคดี ด้วยวาจา องค์คณะฯ ที่จะมีนายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญเป็นประธาน จะออก นั่ ง บั ง ลั ง ก์ เ พื่ อ ดำเนิ น การตามข้ อ กำหนดศาล รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำ วินิจฉัย พ.ศ.2550 ข้อ 43 โดยจะให้ฝ่ายกกต. ที่ส่งนายกิตตินันท์ ธัชประมุข อัยการพิเศษ สำนักคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นผู้ แถลงก่ อ น จากนั้ น จะให้ ผู้ ถู ก ร้ อ งคื อ พรรค ประชาธิปัตย์ ที่ส่งนายชวน หลีกภัย อดีต นายกรัฐมนตรี เป็นผู้แถลงในลำดับต่อไป ใน

เวลาคนละไม่เกิน 30 นาที อย่างไรก็ตาม ระหว่างการแถลงปิดคดี องค์คณะฯ สามารถซักถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม จากผู้แถลงในระหว่างการแถลงหรือภายหลัง การแถลงก็ได้ เมื่อจบกระบวนการนี้ก็ต้องลุ้น ว่ า องค์ ค ณะฯ จะนั ด อ่ า นคำวิ นิ จ ฉั ยในวั น เดียวกันเลยหรือไม่ ผูส้ อ่ื ข่าวรายงานว่า ได้ตดิ ต่อทางโทรศัพท์ ไปยังโทรศัพท์มอื ถือของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หลายคน และในช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่28พ.ย.53 ปรากฏว่าได้โทรศัพท์เข้ามือถือตุลาการศาลรัฐ ธรรมนูญคนหนึ่งที่เป็นองค์คณะในคดีนี้ โดยมี ผู้รับสายและได้ยินเสียงของตุลาการคนดังกล่าว ที่เหมือนกับอยู่ในห้องประชุมกำลังประชุมกัน อยู่ โดยได้ยินเสียงการซักซ้อมเหมือนกับการ อ่านคำวินิจฉัยแบบท่องจากกระดาษเป็นเวลา ประมาณ 6-7 วินาที มีเสียงตอนหนึ่งระบุว่า “อันเป็นวิธีการที่มิชอบ แล้วท่านอื่นมีความ เห็ น อย่ า งไรบ้ า ง” จากนั้ น ก็ ไ ด้ มี ก ารตั ด สาย โทรศัพท์ทง้ิ ไปทันที มีรายงานด้วยว่า องค์คณะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในคดียุบพรรคประชา ธิปัตย์ได้นัดหารือนอกรอบกันเมื่อช่วงบ่ายวัน อาทิตย์ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ท่ามกลางกระแสข่าวว่าตุลาการบางคนได้เขียน คำวินจิ ฉัยส่วนตนไว้เรียบร้อยแล้ว แต่ทง้ั หมด ต้องแล้วแต่เสียงส่วนใหญ่ด้วยว่า จะเห็นชอบ ให้มีการลงมติและเขียนคำวินิจฉัยกลางหรือไม่ ซึ่งหากจะมีการลงมติกันจริง ตุลาการทุกคนจะ ต้องแถลงความเห็นในการวินจิ ฉัยคดีตอ่ ทีป่ ระชุม เสียก่อนถึงจะเข้าสู่การลงมติ ขณะเดียวกันมีรายงานว่า ตุลาการศาล รัฐธรรมนูญบางคนทีเ่ ป็นอาจารย์พเิ ศษในสถาบัน อุดมศึกษาบางแห่ง ได้งดการสอนช่วงวันหยุด สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ท่ามกลางกระแสข่าวว่า ไปร่วมหารือกับองค์คณะฯ ณ ที่ทำการศาล รัฐธรรมนูญ อย่างไรก็ตาม มีกระแสข่าวว่า ตัวแปรสำคัญชี้ขาดว่าจะมีการอ่านคำวินิจฉัย คดี 29 ล้านบาทหรือไม่ คือตัวนายชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ อ่านต่อหน้า 14

ปี และม.148 ประกอบ ม.86 อีก 1 กระทง เป็น 10 ปี รวมจำคุก 1,480 ปี แต่เมื่อรวม โทษจำเลยที่ 4, 5, 8, 9 และ 11 ทุกกระทง ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) แล้ว ให้จำคุกจำเลยไว้คนละ 50 ปี ส่วนจำเลยที่ 10, 14 และ 16 ไม่มี น้ำหนักเพียงพอว่ากระทำผิดตามฟ้องศาลจึงยก ประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลย พิพากษา ยกฟ้ อ งและให้ ริ บ ของกลางตามบั ญ ชี ท รั พ ย์ ของกลางส่วนจำเลยที่ 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13 และ 15 ศาลมีคำสั่งให้จำหน่ายคดีออกจาก สารบบเนื่องจากจำเลยเสียชีวิตแล้ว ต่อมาโจทก์และจำเลยยื่นอุทธรณ์ขณะที่ จำเลยที่ 11 เสียชีวิตไปแล้วระหว่างอุทธรณ์ เมื่อปี 2550 ทั้งนี้ศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมกัน แล้วเห็นว่า จำเลยที่ 4, 5 มีความผิดจริงตาม

ฟ้องขณะทีอ่ ทุ ธรณ์ของอัยการโจทก์บางข้อฟังขึน้ จึงพิพากษาแก้เพิ่มโทษจำคุกนายอรุณ จำเลยที่ 4 จากเดิมที่ศาลชั้นต้นพิพากษาจำคุก 1,130 ปี เป็นเวลา 2,234 ปี นายมนตรี ครูโรงเรียนนว มินราชานุสรณ์ จังหวัดนครนายกจำเลยที่ 5 จาก 1,170 ปี เป็น 2,180 ปี ส่วนอุทธรณ์ของ นายอารี อดีตข้าราชการ พลเรือนช่วยงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำเลย ที่ 9 ฟังขึ้นบางส่วน จึงพิพากษาแก่ยก ฟ้อง มาตรา 148 แต่ให้จำเลยที่ 9 กระทำผิด ม.149 จำนวน 98 กระทง เป็นเวลา 1,470 ปี แต่เมือ่ รวมโทษ จำเลยที่ 4, 5, 9 ทุกกระทงความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91(3) แล้ว ให้จำคุกจำเลยไว้คนละ 50 ปี ส่วนจำเลยที่ 8 และ 11 พิพากษายืนตาม ชั้ น ต้ น ที่ ใ ห้ จ ำคุ ก น.ส.พั ท ยาอดี ต พนั ก งาน ธนาคารกรุงเทพ จำเลยที่ 8 เป็นเวลา 1,920

ปี และ นายเมธี อดีตข้าราชการพลเรือนประจำ ในสำนั ก งานเลขาธิก ารสำนั ก นายกรัฐ มนตรี จำเลยที่ 11 เป็นเวลา 1,480 ปี และพิพากษา ยืนยกฟ้องนายพิภพ อดีตข้าราชการพลเรือน ช่วยงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จำเลยที่ 10, นางชมั ย ภรอดี ต ข้ า ราชการพลเรื อ นประจำ สำนักงานเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีจำเลย ที่ 14 และ นายวิโรจน์ อดีตศึกษานิเทศก์ 6 กรมสามัญศึกษา จำเลยที่ 16 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับคดีนี้ซึ่งยืดเยื้อ มาเกือบ 20 ปีโดยระหว่างพิจารณาคดีได้มีการ เปลีย่ นพนักงานอัยการหลายคนโดยล่าสุดจำเลย เสียชีวิตไปแล้ว 9 คนผู้พิพากษาเสียชีวิต 1 คน และทนายความเสียชีวิต 4 คน โดยคดีนี้ โจทก์นำสืบกว่า 100 ปากจากพยานที่อ้างไว้ 538 ปาก

จำคุก 3 ปี “สุชาติ นาคบางไทร” จาบจ้วงเบื้องสูง! ศาลอาญาพิพากษา จำคุก 6 ปี “สุชาติ นาคบางไทร”แนวร่วมเสื้อแดง หมิ่นเบื้องสูง บนเวที นปช.ปี 51สารภาพลดโทษเหลือ 3 ปี วันที่ 29 พ.ย. ที่ ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 24 พ.ย.ที่ผ่านมา ศาลอาญา มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.3927/ 2553 ที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา 7 เป็น โจทก์ฟ้อง นายวราวุธ ฐานังกรณ์ หรือ นาย สุชาติ นาคบางไทร อายุ 52 ปี แนวร่วมประ ชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)เป็น จำเลย ในความผิดฐานหมิ่นประมาท ดูหมิ่น หรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี หรือรัชทายาท ตามประมวลกฎหมาย อาญา มาตรา 112ซึ่งระวางโทษจำคุก 3-15 ปี โดยคดี นี้ อั ย การยื่ น ฟ้ อ ง เมื่ อ วั น ที่ 23 พ.ย.53 ระบุความผิดสรุปว่า เมื่อวันที่ 14 ต.ค .51 เวลาประมาณ 18.05-18.15 น.จำเลยได้ขึ้น กล่าวปราศรัยบนเวที นปช.ท้องสนามหลวง

สุชาติ นาคบางไทร โดยอัยการโจทก์ ยื่นฟ้องคดีเมื่อวันที่ 1 ส.ค.31 ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 27 เม.ย.48 ว่า จำเลยที่ 4, 5, 8, 9 มีความ ผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานซึง่ ใช้ตำแหน่งโดยมิชอบ จูงใจให้ผู้อื่นมอบทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แก่ ตนเองและผู้อื่น มาตรา 148 และกระทำการ เป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกแก่ผู้กระทำ ผิดตามมาตรา 86 ให้จำคุกจำเลยที่ 4 จำนวน 113 กระทงๆละ 10 ปี รวมจำคุก 1,130 ปี จำเลยที่ 5 จำนวน 117 กระทงๆ ละ 10 ปี รวมจำคุก 1,170 ปี จำเลยที่ 8 จำนวน 192 กระทงๆ ละ 10 ปี รวมจำคุก 1,920 ปี จำ คุกจำเลยที่ 9 กระทำผิด ม.149 จำนวน 98 กระทงๆ 15 ปี และม.148 ประกอบ ม. 86 อีก 1 กระทง เป็นเวลา 10 ปี รวมจำคุก 2,660 ปี และจำคุกจำเลยที่ 11 จำเลยที่ 11 กระทำ ความผิด ม.149 จำนวน 98 กระทงๆละ 15

ด้วยการกระจายเสียงทางเครื่องขยายเสียง ท่าม กลางประชาชนทีม่ าฟังการปราศรัยจำนวนหลาย คนซึ่งเป็นบุคคลที่สาม จำเลยพูดจาบจ้วง พูด เปรียบเทียบและเปรียบเปรย ล่วงเกินด้วยถ้อยคำ หยาบคาย พูดใส่ความหมิน่ ประมาท โดยกล่าว หาสมเด็จพระบรมราชินนี าถ องค์ปจั จุบนั ทำให้ พระองค์ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชังทำให้เสื่อมเสีย พระเกียรติ โดยเจตนาจะทำให้ประชาชนเสื่อม ศรัทธาไม่เคารพสักการะและแสดงความอาฆาต มาดร้ายต่อสมเด็จพระบรมราชินีนาถ องค์ปัจจุ บัน เหตุเกิดที่ แขวงพระบรมมหาราชวังเขต พระนคร กทม.จำเลยให้การรับสารภาพ ศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าจำเลยมีความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ให้จำ คุก 6 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์ แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้ กึ่งหนึ่ง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุกจำเลยเป็นเวลา 3 ปี

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 13


ระทึก!ลุ้นยุบพรรค‘ปชป.’ อดีต กก.มรดกโลกแฉที่มา เอ็มโอยู.43 รอดมติเอกฉันท์‘4ต่อ2’ ย้ำต้องไล่กัมพูชาออกไป ทีจ่ ะสอบถามความเห็นและขอมติในเรือ่ ง นี้ ขณะที่ตุลาการบางคนที่เห็นว่ายังไม่ควรอ่าน คำวินจิ ฉัย ก็อาจจะให้เหตุผลว่าควรต้องไต่สวน คดีเงินทีพีไอ 258 ล้านบาทให้เสร็จสิ้นก่อน จะได้ตัดสินพร้อมกันไปเลยทีเดียว แต่ทั้งหมด จะมีการหารือกันในช่วงเช้าวันที่ 29 พ.ย.นี้ ก่อนที่องค์คณะฯ ทั้งหมดจะออกนั่งบังลังก์ฟัง การแถลงปิดคดีด้วยวาจา ทั้งนี้ ตามข้อกำหนดศาล รธน.ว่าด้วยวิธี พิจารณาแลการทำคำวินิจฉัย พ.ศ.2550 พบ ว่าไม่ได้มีการระบุถึงการลงคะแนนเสียงของ องค์คณะฯ เพียงแต่บอกว่าตุลาการซึ่งเป็นองค์ คณะทุกคนจะต้องทำความเห็นในการวินิจฉัย ในส่วนตนเป็นหนังสือ พร้อมแถลงด้วยวาจา ต่อที่ประชุมก่อนการลงมติ และเมื่อการลงมติ เสร็จสิ้น ให้ตุลาการซึ่งเป็นองค์คณะจัดทำคำ วินิจฉัยของศาล แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าการลงมติ ขององค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญในการ วินิจฉัยคดีจะยึดหลักเสียงข้างมากเป็นหลัก วันนี้ (29 พ.ย.) เมือ่ เวลา 09.00 น.คณะ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์เพื่อให้ คูก่ รณีแถลงปิดคดีดว้ ยวาจาในกรณีทน่ี ายทะเบียน พรรคการเมืองร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย ยุบพรรคประชาธิปัตย์จากกรณีการใช้จ่ายเงิน กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองจำนวน 29 ล้านบาทผิดวัตถุประสงค์ โดยในส่วนของ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มอบให้นายกิต ตินันท์ ธัชประมุข อัยการคดีพิเศษฝ่ายสำนัก คดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นผู้แถลง ปิดคดี ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ได้มอบ หมายให้ นายชวน หลี ก ภั ย ประธานสภาที่ ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะหัวหน้าทีม กฎหมายของพรรค เป็นผู้แถลงปิดคดี สำหรั บ ประเด็ น หลั ก ๆที่ ทั้ ง สองฝ่ า ยจะ ชี้แจงในวันนี้จะประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก คือ 1.กระบวนการยื่นขอให้ยุบพรรคประชา ธิปัตย์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ 2.การกระทำ ของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในบังคับของพ.ร.บ. พรรคการเมื อ งปี 2541 หรื อ พ.ร.บ. พรรคการเมืองปี 2550 3.พรรคประชาธิปัตย์ ได้ใช้จ่ายเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุน เพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองในปี 2548ตาม โครงการที่ได้รับที่ได้รับอนุมัติหรือไม่4.พรรค ประชาธิปัตย์จัดทำรายการใช้จ่ายอย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริงหรือไม่ 5.กรณีที่มีเหตุให้ยุบ พรรคประชาธิปัตย์หัวหน้าและกรรมการพรรค ประชาธิปัตย์จะต้องถูกตัดสิทธิหรือไม่ โดยนายกิตตินันท์ ธัชประมุข อัยการคดี พิเศษฝ่ายสำนักคดีพเิ ศษ สำนักงานอัยการสูงสุด ในฐานะที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากนายทะเบี ย น พรรคการเมือง ซึ่งเป็นฝ่ายผู้ร้องในคดีที่ขอให้ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคประชาธิปัตย์ จากกรณีการใช้จ่ายเงินกองทุนเพื่อการพัฒนา พรรคการเมืองจำนวน 29 ล้านบาทผิดวัตถุประ สงค์โดยให้เป็นผู้ทำหน้าที่แถลงปิดคดีด้วยวาจา แทน อัยการฝ่ายผู้ร้องยืนยันว่าการยื่นคำร้อง ต่อศาลรัฐธรรมนูญในครั้งนี้ อัยการผู้ร้องได้

ดำเนินการตามหน้าที่โดยละเอียดรอบคอบและ เป็นไปตามข้อเท้จจริงและข้อกฎหมาย ไม่มี อคติ ไม่ถูกกดดันหรือไม่ได้ทำด้วยความหวาด กลัวภายใต้อิทธิพลจากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อีกทั้ง ยังมีการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐาน พร้อมกับ เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้แสดงหลักฐานอย่าง เต็มที่ โดยได้ชแ้ี จงตามทีศ่ าลรัฐธรรมนูญกำหนด ไว้ทั้ง 5 ประเด็น อีกทั้งการสอบสวนยังชอบ ด้ ว ยกฎหมาย และไม่ ขั ด ต่ อ บทบั ญ ญั ติ ข อง กฎหมาย ซึ่งดำเนินการอย่างมีหลักฐานชัดเจน ว่าพรรคผู้ถูกร้องทำผิดวัตถุประสงค์ของการใช้ เงินกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง เนื่อง จากมีการดำเนินการไปก่อนที่จะได้รับอนุมัติ ขณะที่กฎหมายกำหนดว่าการใช้เงินต้องเป็นไป ตามปีป ฏิทิ น แต่ ป รากฎว่ า มี ก ารสร้า งพยาน หลักฐานเท็จในภายหลังที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ดังนั้น จึงมีความเห็นขอให้ศาลรัฐธรรมนูญมี คำสัง่ ให้ยบุ พรรคทีถ่ กู ร้อง และมีคำสัง่ ให้ผดู้ ำรง ตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคผู้ถูกร้องให้ยุบ พรรค ไม่สามารถดำเนินการจัดตัง้ พรรคการเมือง ใหม่หรือเข้าร่วมเป็นกรรมการบริหารพรรคการ เมืองใหม่เป็นเวลา 5 ปี นับแต่วันที่ศาลมีคำ สัง่ รวมทัง้ ขอให้ศาลมีคำสัง่ เพิกถอนสิทธิเลือกตัง้ แก่กรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 5 ปี ด้วย เช่นกัน ขณะทีล่ า่ สุด นายชวน หลีกภัย ประธาน สภาทีป่ รึกษาพรรคประชาธิปตั ย์ในฐานะหัวหน้า ทีมกฎหมายของพรรคประชาธิปัตย์เพื่อสู้คดียุบ พรรคได้ขึ้นกล่าวแถลงปิดคดียุบพรรคประชา ธิปัตย์ด้วยวาจาแล้ว โดยนายชวนกล่าวแถลงปิดคดียุบพรรค โดยยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์แม้จะมีความ ชำนาญทางด้านกฎหมาย แต่ไม่เคยใช้ความ ชำนาญในการหาช่ อ งทางโดยใช้ เ ทคนิ ค และ ข้อกฎหมายรวมทั้งการทำลายความน่าเชื่อถือ ของพยานเพื่อต่อสู้ในคดีดังกล่าวพร้อมกันนี้ยัง ชี้ให้เห็นว่า จุดเริ่มต้นของคดีดังกล่าวต้องการ ที่จะยุบพรรคประชาธิปัตย์ให้ได้โดยขอให้คณะ ตุลาการดูคำแถลงของนายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดี กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงขบวนการที่ ถูกอิทธิพลทางการเมืองตั้งแต่สมัยรัฐบาลชุด ก่อนที่พยายามสร้างหลักฐาน ซึ่งทางพรรคจึง พยายามคัดค้านการกล่าวหาว่าจุดเริ่มต้นของ คดีเริม่ ต้นไม่ถกู ต้องทีด่ เี อสไอ การเริม่ ต้นมีพริ ธุ ทำให้เห็นช่วงของเส้นทางคดีที่ไม่เหมือนคดี ทั่วไป นายชวนยังได้แถลงด้วยว่า การข่มขู่คุก คามกกต.ทำให้เกิดความหวาดกลัวและส่งผล กดดันต่อการพิจารณาคดี รวมทัง้ เกิดความลังเล โดยจะดูได้จากกกต.ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมา พิจารณาถึง 2 ครั้ง และคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดต่างก็มมี ติเป็นเอกฉันท์ชม้ี ลู ว่า พรรคประชา ธิปัตย์ไม่มีความผิดรวมทั้งแรงกดดันยังเปลี่ยน มาทีศ่ าลรัฐธรรมนูญจนมีตลุ าการ 2 คนได้ถอน ตัวออกไปจากคดีดังกล่าว ทั้งนี้ ภายหลังนายชวนแถลงด้วยวาจา เสร็ จ ตุ ล าการศาลรั ฐ ธรรมนู ญ กล่ า วว่ า จะทำ รายงานมาอ่านให้ฟัง

ดร.อดุล วิเชียรเจริญ อดีตกรรมการมรดก โลกให้สัมภาษณ์นางอัมภา สันติเมทนีดล ใน รายการ“เจาะข่าววงใน”ทางเอเอสทีวี เรื่องเอ็ม โอยู.ไทย-เขมร และข้อตกลงเจบีซี ออกอากาศ วันที่ 26 พ.ย.ที่ผ่านมา ถาม - จะเรียนถามอาจารย์เกี่ยวกับเจบีซี ทีร่ ฐั บาลกำลังจะนำเข้าสูส่ ภาเพือ่ รับรองอาจารย์ เห็นเป็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ จะมีผลทำให้ เราเสียดินแดนอย่างไรหรือเปล่า ดร.อดุล - ปี 43 ใช่ไหม ถาม - ใช่ค่ะ แล้วมีเอ็มโอยู ปี 43 อยู่ ในนั้นด้วย แล้วมีแผนที่ 1:200,000 ดร.อดุล - ปัญหาเรือ่ งเอ็มโอยูปี 43 เป็น สิ่งที่เราจะต้องตีปัญหาให้แตกในข้อแรกทีเดียว เอ็มโอยูปี 43 ถ้าจะมีผู้ถามว่าจะมีผลบังคับใช้ รัฐบาลได้อยู่หรือไม่ถ้าดูกันผิวเผินก็อาจจะบอก ว่ า บั ง คั บ อยู่ แต่ ค วามจริ ง เรื่ อ งนี้ ถ้ า ลงให้ ลึ ก

วิเคราะห์ดูในข้อกฎหมาย รวมถึงสนธิสัญญา กรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมายเกี่ยวกับสนธิสัญญา ก็จะเห็นได้ชดั ว่าเอ็มโอยูปี 43 นัน้ ไม่มผี ลผูกพัน กับรัฐบาลไทย ที่พูดกันว่ามันจะผูกพันนั้นก็ เพราะว่าดูปัญหาเพียงตื้นๆเพียงแค่ที่ว่าข้อตกลง นั้นมันมีอยู่ แล้วก็รัฐบาลไทยซึ่งตอนนั้นคุณ สุขมุ พันธุเ์ ป็นคนลงนาม ดูแค่นน้ั เพียงอย่างเดียว ไม่ได้ เอ็มโอยูปี 43 เป็นข้อตกลงซึ่งได้ทำขึ้น ไว้ตั้งแต่รัฐบาลฝรั่งเศสยังเป็นอาณานิคม แล้ว ประเทศไทยก็อยู่ในภาวะที่ถูกกดดัน ประเทศ มหาอำนาจพยายามจะเอาเปรียบเราทุกอย่างแม้ กระทั่งเอาเป็นเมืองขึ้น เอ็มโอยูปี 43 เมื่อวิเคราะห์ให้ลึกแล้วก็ จะเห็นว่าเป็นข้อตกลงซึ่งตกทอดมาจากสมัยที่ รัฐบาลฝรัง่ เศสยังคงเป็นประเทศอาณานิคมและ เราเป็นประเทศทีถ่ กู กดดันแต่เมือ่ เหตุการณ์ผา่ น มา สถานะของฝรัง่ เศสก็หมดไป เพราะฝรัง่ เศส

หลังจากรับฟังการแถลง ปิ ด คดี ด้ ว ยวาจาจากคู่ ค วามทั้ ง 2 ฝ่ า ยในคดี ที่ ส ำนั ก งานคณะ กรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยื่ น คำร้ อ งให้ วิ นิ จ ฉั ย ยุ บ พรรค ประชาธิปัตย์แล้วในวันนี้ โดย ศาลรั ฐ ธรรมนู ญ นั ด ฟั ง คำ วิ นิ จ ฉั ย คดี ยุ บ พรรคประชา ธิปตั ย์เวลา 14.00 น.วันเดียวกัน วันที่ 29 พ.ค. เมื่อเวลา 14.00 น. ตุ ล า การศาล รัฐธรรมนูญออกนั่งบัลลังก์เริ่ม อ่ า นคำวิ นิ จ ฉั ย คดี ยุ บ พรรค ประชาธิปัตย์โดยมีมติ 4 ต่อ 2 วิ นิ จ ฉั ย ยกคำร้ อ งยุ บ พรรค ประชาธิ ปั ต ย์ ใ นคดี ก ารใช้ เ งิ น กองทุ น เพื่ อ การพั ฒ นาพรรค การเมืองจำนวน 29 ล้านบาท ผิดวัตถุประสงค์ โดยเห็ น ว่ า กระบวนการ ยื่นคำร้องคดียุบพรรคของนาย ทะเบียนพรรคการเมืองไม่เป็น ไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย เนื่องจากการยื่นคำร้องล่าช้าเกิน กว่าที่กฎหมาย ทัง้ นีอ้ งค์คณะตุลาการศาล รัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีที่ นายทะเบียนพรรคการเมืองยื่น ฟ้ อ งยุ บ พรรคประชาธิ ปั ต ย์ เ นื่ อ งจากใช้ เ งิ น กองทุนพัฒนาการเมือง จำนวน 29 ล้านบาท ผิ ด วั ต ถุ ป ระสงค์ โ ดยสรุ ป ยกคำร้ อ งยุ บ พรรค ประชา ธิปัตย์เท่ากับว่าในกระบวนการทั้ง 5 ข้อ ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเพียง 1 ข้อ โดย เห็นชอบว่ากกต.ทำตามกระบวนการ โดยให้ นายทะเบียนพรรคการเมืองได้พิจารณาและยื่น คำร้องนั้นถูกต้องแต่โดยระยะเวลานั้นไม่ถูก ต้องตามที่กฎ หมายกำหนด

ซึ่งนับจากวันที่รับทราบถึงการกระทำผิด ให้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายใน 15 วันแต่วา่ กกต.ยืน่ ล่าช้ากว่ากำหนดโดยรับทราบ ข้อเท็จจริง เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 เมื่อมี การไต่สวนและตรวจสอบข้อเท็จจริงนับตั้งแต่ วันที่ 17 ธันวาคม 2552 จึงเท่ากับว่ากกต.ยื่น ล่าช้ากว่ากำหนดศาลรัฐธรรมนูญจึงวินิจฉัยยก คำร้องของกกต.กรณียุบพรรคประชาธิปัตย์

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 14


ไม่ได้อยู่ แต่กลับมีเขมรเป็นฝ่าย ก็เนื่องจากว่า เขมรซึ่งเคยเป็นเมืองขึ้น แล้วก็มาอยู่ในอาณัติ ของฝรัง่ เศสก็ทำให้เขมรดูเสมือนว่าเป็นคูส่ ญ ั ญา และถ้าหากว่าเอ็มโอยูปี 43 ยังคงใช้ได้สมมุติ ว่าอย่างนั้น ที่บางคนพูด ก็จะทำให้ 1.แผนที่ 1.200,000 จะนำมาใช้บังคับได้หรือไม่ ถ้าสันนิษฐานว่ามีผลผูกพันก็จะนำมาใช้ บังคับแผนที่ที่ทำไว้ก็จะไม่มีผล แต่ความจริง มันใช้ไม่ได้เพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลง ไปหมดแล้ว ฝรั่งเศสก็หมดสถานะ เขมรซึ่งไม่ เคยอยู่ในสถานการณ์ก็เข้ามา อันนี้เมื่อดูตาม ข้อกฎหมายที่แท้จริง ตามอนุสัญญากรุงเวียน นาว่าด้วยกฎหมายที่เกี่ยวกับสนธิสัญญา สถานการณ์ซึ่งมันเปลี่ยนสภาพไปหมด แล้วก็จะนำมาใช้บังคับไม่ได้ อันนี้ชัดเจนใน อนุสัญญากรุงเวียนนา ถาม - แล้วเขาทำขึ้นมาอีกทำไมคะอา จารย์เอ็มโอยูปี 43 ดร.อดุล - ก็มันเป็นของเก่าที่ปรากฏอยู่ ถาม - มันเพิ่งทำปี 43 ทำทำไมในเมื่อมี สันปันน้ำ ตอนนั้นที่เป็นเส้นแบ่งเขตแดน ดร.อดุล - สันปันน้ำเราต้องยึดถือหลัก กฎหมายระหว่างประเทศตลอดแล้วสันปันน้ำ นั้นเป็นอาณาเขตของเราทั้งหมด เว้นแต่ ซึ่งเรา ต้องยอมรับเพราะมันมีคำพิพากษาศาลโลกเกีย่ ว กับตัวปราสาทเท่านั้น แต่ว่าพื้นที่ทั้งหมดยัง เป็นของเรา อันนัน้ ชัดเจนเพราะอยูใ่ นสันปันน้ำ ที นี้ เ อ็ มโอยู ปี 43 ที่ มันยังปรากฏอยู่ก็ เพราะว่ า มั น เป็ น สิ่ ง ที่ สื บ เนื่ อ งมาจากสมั ย ที่ ฝรั่งเศสยังคงเป็นตัวตนและเราเป็นคู่กรณีแต่ต่อ มามันก็สภาพหมดไปแล้ว เขมรกลับมาเป็นตัว อยู่ในพันธกรณีแต่ว่าเราน่ะเป็นตัวยืนแต่จะนำ มาใช้บงั คับไม่ได้เพราะเหตุวา่ สถานการณ์สภาพ การณ์เปลี่ยนไปหมดตามอนุสัญญากรุงเวียนนา ถาม - เพราะฉะนั้นก็ควรจะยกเลิกไป เลย ดร.อดุล - เพราะฉะนัน้ มันไม่ตอ้ งยกเลิก มันถูกยกเลิกโดยผลทางกฎหมายเพราะฉะนั้นก็ ไม่ต้องไปคำนึงถึงแล้วปฏิเสธไม่ได้เลย ถาม -แล้วทำไมเจบีซีจะต้องเอาเข้ามาใน สภาเพื่อรับรองอีกครั้งหนึ่ง ดร.อดุล - นั่นสิ ก็เพราะว่าไปขบปัญหา เรื่องเอ็มโอยู ปี 43 มันไม่ถูกต้อง ถาม - แล้วตอนนี้จริงๆแล้วทหารก็บุก เข้ามาอยู่ในดินแดนพื้นที่ 4.6 ตารางกิโลเมตร ของเขมรนะคะ แล้วมีชุมชน มีตลาด ร้านค้า ดร.อดุล - นั่นน่ะสิ เราต้องไม่ยอม ถาม - เราต้องให้ออกไป ดร.อดุล - เราต้องให้ออกไปเพราะเป็น พื้นที่ของเรา เขมรมีอธิปไตยเฉพาะตัวปราสาท เท่านั้น พื้นที่โดยรอบทางด้านตะวันออก และ ทิศเหนือเป็นของไทย อันนี้ต้องยืนยัน และ ราชอาณาจักรไทยก็ตอ้ งอยูภ่ ายในกรอบของหลัก เรื่องเขาสันปันน้ำ ถาม - เพราะฉะนั้นตรงนี้ชัดเจนถ้าหาก ใครจะผลักดันให้เขาออกไปก็ชอบธรรม ดร.อดุล - ชอบธรรม เว้นแต่จะไปตีความ ซึ่งบางคนไปตีความเอ็มโอยูปี 43 อย่างผิดๆ ซึ่งไม่เป็นคุณกับรัฐบาลไทย กับประเทศไทย กับเอกราชของไทย ถาม - แล้วตอนนี้เรามีเวลาเหลืออยู่ไม่กี่ เดือนที่จะต้องประชุมคณะกรรมการมรดกโลก

อีกครั้งหนึ่งเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้ารัฐบาลไม่ได้ เตรียมการหรือจัดการเรื่องนี้ ปล่อยให้เขมรยัง บุกอยู่ในดินแดนของไทย ดร.อดุล - เราก็ต้องไม่ยอมสิ เรื่องที่จะ ประชุมกันนีก่ รรมการมรดกโลกก็จะมีการประชุม กันปีละครั้ง ผมเองเคยให้ความเห็นและบอก ไว้ชัดเจนรวมทั้ งบอกกับ คุณ สุวิท ย์ คุณ กิตติ ตอนทีเ่ ขามาปรึกษา ผมบอกว่า กรรมการมรดก โลกได้ ท ำการหลายๆ อย่ า งเพื่ อ เกื้ อ กู ล เขมร แต่เป็นปฏิปักษ์ต่อไทย ตลอดมา แล้วผมก็พูด ว่าอนุสัญญามรดกโลกมันเป็นอนุสัญญาฉบับ หนึ่งซึ่งเราก็ออกเสีย เราควรจะประกาศลาออก เสียด้วยตั้งแต่เมื่อปีที่แล้ว ถาม - ลาออกจาก? ดร.อดุ ล - ไม่ เ ป็ น ภาคี ข องอนุ สั ญ ญา เพราะฉะนั้นเรื่องของคณะกรรมการมรดกโลก ก็จะไม่ผูกพันเรา ถาม - ลาออกจากภาคีของอนุสัญญา ดร.อดุล - ภาคีของอนุสัญญาเราเป็นอยู่ เวลานี้ ซึง่ อยูใ่ นมรดกโลกแต่เราออกเสียประเทศ ที่ไม่ได้เป็นภาคีอนุสัญญาของมรดกโลกก็มี ถาม -ก็ไม่จำเป็นต้องผูกพันกับคณะกรรม การมรดกโลกที่เขาตัดสินอะไรก็ไม่เกี่ยวข้อง กับเรา ดร.อดุล - ใช่ อย่างสิงคโปร์เขาก็ไม่เป็น มั นไม่ มี ค วามจำเป็ น อะไรที่ เ ราจะต้ อ งไปอยู่ ถ้าหากว่าการอยู่นั้นเราได้ประโยชน์ ก็ควรแต่ ข้อผูกพัน พันธกรณีระหว่างประเทศใดที่มัน ไม่สมประโยชน์เราเรื่องอะไรเราจะให้มาขี่คอ บังคับอยู่อันนี้มันไม่ถูก ถาม - เราก็ควรลาออกได้เลย ประกาศ ลาออกได้เลย? ดร.อดุ ล - ได้ ไม่ มี ปั ญ หา เราเป็ น ประเทศเอกราช เราจะเป็นภาคีอนุสัญญาใดลา ออกเมื่อไรก็ได้ ทำอนุสัญญาแล้วก็ลาออกได้ เราประกาศปฏิเสธ เลิกไปเลย ได้ ถาม - แม้ ว่ า เขมร กั ม พู ช าจะไปขึ้ น ทะเบียนมรดกโลกยังไง เราก็ไม่มีผลผูกพัน ดร.อดุล - ไม่มีผลผูกพัน ถาม -แล้วเราก็ผลักดันกำลังทหารและ ชุมชนของเขาออกไป ดร.อดุล - ใช่ๆ ถาม - วัดต่างๆ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ 4.6 ตาราง กิโลเมตร ดร.อดุล - ก็ทำได้ถึงเวลานี้ที่ยังเป็นอยู่ ยังไม่ได้ออกก็ควรต้องทำ ถาม - ก็ประท้วงไปแล้ว 30 กว่าครั้ง ดร.อดุล - มันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วเรื่อง อะไรเราจะไปยินยอมอย่างนั้น ถาม -มีทางเดียวก็คอื ต้องใช้ทหารผลักดัน ออกไป ดร.อดุล -ก็ถ้าเราจะรักษาเอกราชของเรา ก็จำเป็นไม่งน้ั มีทหารไว้ทำไม มีกองทัพไว้ทำไม ถาม - เพราะว่าตอนนี้แม้แต่ทหารไทยก็ เข้าไปไม่ได้แสดงว่าเราสูญเสียดินแดนตรงนั้น ไปแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ ดร.อดุล - อันนี้มันไม่ถูกเพราะตรงนั้น ปล่อยให้เขมรมาตั้งบ้านเรือนเอาราษฎรขึ้นมา แล้วผมเคยไปที่นั่น ระยะนั้นเขมรจ้างคนที่ไม่ มีฐานะอะไรให้ขึ้นมาอยู่ข้างบนแล้วก็ให้ที่ดิน เป็นการตอบแทน ขนคนขึ้นมาเพื่อจะมาสร้าง ชุมชนปักหลักบนเขาพระวิหาร

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 15

Crime Stoppers รัฐน.ซ.ว.ขอความร่วมมือสาธารณชนในการทำคดีขโมย ทองแดงที่ Heatherton ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2010 Crime Stoppers ขอให้คำมั่นที่จะกวาดล้างการขโมยทองแดง การขโมยทองแดงถือเป็นความผิดอาญาร้ายแรง ที่ทำให้ชุมชนของเราต้อง สูญเสียทัง้ เงินและความไม่สะดวก การซือ้ ขายทองแดงทีข่ โมยจากทรัพย์สนิ ทางสาธารณประโยชน์เช่น สายไฟรถไฟ, โรงงานไฟฟ้า และสาธารณูปโภค ทางการคมนาคม มีผลกระทบโดยตรงต่อประชาชน ชุมชนของท่านจากได้รับความไม่สะดวกจากการบริการรถไฟ, การใช้ ไฟฟ้า, น้ำประปา, แก๊ส และการติดต่อสื่อสาร หลากสายลวดทองแดง และท่อทองแดงถูกขโมยตัดไป การขโมยทองแดงจะทำให้ย่านที่อยู่อาศัย ทั้งย่านไม่สามารถใช้โทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตได้เป็นเวลานาน ผูอ้ ยูใ่ นอาชีพซือ้ ขายเศษโลหะจะต้องมีสว่ นรับผิดชอบต่อการขโมยทองแดง หากท่านซื้อสายลวดหรือท่อทองแดงที่ขโมยมา และรับรู้มันเป็นของ ขโมย พวกเขาจะถูกขอให้เก็บสินค้านั้นไว้ทำการสอบสวนโดยไม่มีสิทธิ ขายมัน ในเวลา 23.33 น.ของวันที่ 18 กรกฎาคม 2010 ชาย 3 คนได้ลักลอบ เข้าไปในบริษัท Moorabbin Demolitions ที่ซอย Pine Lane ย่าน Heatherton ทำการขโมยท่อทองแดงมูลค่าประมาณ 8,000 เหรียญ ตำรวจได้เผยแพร่ภาพถ่ายผู้ต้องสงสัยทั้ง 3 เพื่อสาธารณชนจะสามารถ ช่วยในการทำคดีได้ ผู้ทราบเบาะแสสามารถแจ้งที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 หรือที่ www.crimestoppers.com.au (โปรดอ้างถึงคดีที่ CA 4569)

เขาทำถึงอย่างนั้น แล้วความจริงก็ไม่ใช่ เรื่องลับก็รู้อยู่ เพราะฉะนั้น ยอมให้เขมรทำสิ่ง ต่างๆซึ่งทำให้เราเสียประโยชน์ เรายอมรับได้ อย่างไร ถาม - นั่นสิที่จริงต้องผลักดันตั้งแต่สมัย นั้นแล้วหลายปีแล้วนะคะ ดร.อดุล - หลายปีแล้ว ถาม - แล้วถ้าจะออกไปตอนนีก้ ค็ งลำบาก ดร.อดุล - ก็ไม่เป็นไร มันยังไม่สายก็ เป็นความผิดต่อเนื่อง ก็ยังผิดอยู่แล้วการที่เรา ไม่ทำอะไรเลย ยิ่งผิดใหญ่ปล่อยให้มันเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่องอย่างคนเขามาบุกรุกบ้านเรา ที่ เรา ตอนนั้นด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ ที่เรายังไม่ ขับไล่ แต่มาถึงจุดๆ หนึ่งเราจะขับไล่ ก็เป็น สิทธิเป็นอำนาจอธิปไตยของเรา ถาม - แม้ว่าจะสู้รบกันก็ ต้องรบ ดร.อดุล - ก็ต้องรบ จะมี กำลังทหารไว้ทำไมมีกองทัพไว้ ทำไม ถาม - มิน่า อาจารย์ทาง กลุ่มของผู้นำกัมพูชา นายวา กิม ฮง เขาบอกว่าเราไปรุกรานเขาใน พื้นที่ 4.6 แต่ประธานเจบีซีของ ไทยไม่คัดค้านเลยแสดงให้เห็น ว่า เขาถือว่าตรงนั้นเป็นของเขา

ตู่

ดร.อดุล - ก็เราเฉยนี่ เราเฉยกันอยู่มันก็

ถาม - แล้วรัฐบาลเราเหมือนกับจะไม่ กล้าอ่อนแอ หรือมีอะไรอยู่เบื้องหลังหรือเปล่า เท่าที่ดู ไปขัดแย้งกับพันธมิตรฯซึ่งเราต่อสู้เพื่อ ผลประโยชน์ของประเทศชาติแทนที่จะร่วมมือ กันผลักดันออกไป กลับมาขัดขากันเองอาจารย์ รู้สึกไหมคะ ดร.อดุล - ใช่ ถาม - เคยมีทไ่ี หนแบบนี้ รูส้ กึ มันแปลกๆ ดร.อดุล - ความจริงพันธมิตรฯ น่ะทำ ถูกแล้วก็เดินไปในแนวทางทีเ่ พือ่ ประโยชน์ของ ประเทศชาติ รัฐบาลจะมัวมาคำนึงถึงอะไร


ทำไมการปฏิรูปการศึกษาจึงล้มเหลว โดย.........สมชาย เม่นแย้ม

ในช่วง ๑๐ ปีที่ผ่านมา กระทรวงศึกษาธิการโดยการนำของพรรคประชาธิปัตย์ ได้เสนอ แผนการปฏิรูปการศึกษา โดยใช้สำนักงานปฏิรูปการศึกษา เป็นตัวขับเคลื่อน หลังจากนั้น พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ได้เดินหน้าสานต่อ จนเกิดการยึดอำนาจ โดยทหารเพื่อโค่นทักษิณ การปฏิรูปก็ยังดำเนินต่อไป การปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ผ่านมานับเป็นความล้มเหลวทางการศึกษาครั้งใหญ่ สาเหตุ หนึ่งที่สำคัญยิ่ง คือ การปฏิรูปนั้นมิได้เกิดขึ้นมาเพื่อการปฎิรูปอย่างจริงจัง หากต้องการทำการ ทดลองหนูตะเภาเรื่อง “การปกครองท้องถิ่น” เรื่องมีอยู่ว่า พรรคประชาธิปัตย์ภายใต้รัฐบาล ชวน หลีกภัย พยายามจะเข็นแนวคิดการกระจายอำนาจระดับภูมิภาค คือ ให้มีการเลือกตั้งผู้ ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด แต่ถูกคัดค้านจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยอย่าง รุนแรง ก็เลยหันไปมองทางกระทรวงสาธารณสุข แพทย์ก็ประท้วงอย่างรุนแรง ในที่สุดก็หัน มาเห็นหนูตะเภาตัวอ้วนๆ คือ กระทรวงศึกษา มีการคัดค้านกันเหมือนกันแต่ไม่ทราบด้วย เหตุผลใด จึงพ่ายแพ้ต่อฝ่ายการเมือง เมื่อสามารถยึดหัวหาดกระทรวงพร้อมกันนั้น ก็เสนอแผนการกระจายการปกครองท้อง ถิ่นในระดับย่อยคล้ายๆ ขนาดของอำเภอเพื่อให้สถานศึกษาไปสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่น เหล่านัน้ อันเป็นการสร้างบทบาทจำลองขององค์กรปกครองท้องถิน่ สถานศึกษาของสำนักงานการ ประถมศึกษาแห่งชาติและสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา จึงถูกรวมกันเป็น สำนักงานการศึกษาพื้นฐาน โดยจำลองรูปแบบการบริหารการศึกษาในระดับรัฐของสหรัฐฯ คือ ถือว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นของไทยนั้นมีฐานะเทียบเท่ารัฐ คือ ออกแบบหลักสูตร ควบคุมการบริหารการศึกษา ทัง้ การบริหารและการดูแลงานวิชาการ คือ การออกแบบหลักสูตร และวิธกี ารเรียนการสอน แต่เราหาบุคลากรเช่นนันั้ มาทำงานไม่ได้ โดยเฉพาะการเขียนหลักสูตร จึงผลักดันให้ ครูเป็นผูม้ หี น้าทีอ่ อกแบบหลักสูตรทัง้ หมด อันทีจ่ ริงครูอาจจะออกแบบหลักสูตร ท้องถิ่นบางเรื่องได้ แต่หลักสูตรแกนนำต้องเหมือนกันทั้งประเทศ งานการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ต้องอาศัยกรมวิชาการควบคุมหลักสูตร (หน้าที่คล้ายๆ กับ board of studies ตามรัฐต่างๆ ของหน่วยงานทางการศึกษาตามรัฐต่างๆ ในออสเตรเลีย) แต่สำนักงานปฏิรปู การศึกษาก็ยบุ ลงเสียแล้ว ด้วยคิดว่าครูสามารถสร้างหลักสูตร ได้เอง ทั้งๆ ที่วิชาว่าด้วยการออกแบบหลักสูตรเขาเรียนกันจนถึงปริญญาเอก นี่ถ้าเป็นกองทัพ ก็คือการยุบฝ่ายเสนาธิการ กองทัพก็คงเป็นกองอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำอะไรไม่ประสานกัน เพราะฝ่ายการรบก็รบของตนไป ฝ่ายสนับสนุนก็สนับสนุนการรบไปตามเรื่อง น่าสมเพชแท้ๆ สำนักงานปฏิรูปการศึกษา นอกจากจะมีความคิดที่ไม่เป็นรูปธรรมและขาดหลักการในการบริหารการศึกษาแล้ว ยัง พาการศึกษาไปสู่เครื่องต่อรองเพื่อบรรลุความคิดของคน ด้วยการไม่สนใจปฏิรูปการเรียนการ สอน แต่พยายามเอาใจครู ด้วยการปฏิรูปองค์กรเสียใหม่ เพิ่มเงินประจำตำแหน่งให้กับครู เช่น เงินเพิ่มตำแหน่งครูเชี่ยวชาญ ครูชำนาญการ ครูก็เลยเห็นลาภก้อนโตนั้น ทั้งๆ ที่รู้อยู่ว่ามัน กำลังทำลายการพัฒนาการศึกษา แต่ก็ไม่มีใครทักท้วง ครูก็เลยเร่งกันเขียนงานเสนอเพื่อขอ ตำแหน่งเสริมจะได้เงินเพิ่ม เด็กเลยถูกทอดทิ้งให้เรียนไปตามยถากรรม ตอนนี้ก็ออกอาการ แล้วว่า กำลังฉิบหายกันใหญ่ หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลงข่าวว่า รศ.ดร. สมพงษ์ จิตระดับ ผูอ้ ำนวยการศูนย์วจิ ยั และพัฒนานวัตกรรมด้านเด็กและเยาวชน คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิจารณ์การพัฒนาคุณภาพคน และปฏิรูปการศึกษา  และฟันธงอย่าง ไม่ลังเลว่า ล้มเหลวเกือบสิ้นเชิง   ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น สมมุติฐานแรก คือ วางตัวบุคคลไม่ถูกกับงาน หรืออย่างที่เขาเรียก ว่า ไม่ put the right man in the right job แกนนำในสำนักงานปฏิรูปการศึกษา แม้จะเป็น ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา แต่ก็เกี่ยวข้องการอุดมศึกษามากกว่าการศึกษาพื้นฐาน คือ การ ประถมศึกษาและการมัธยมศึกษา เท่าที่รู้มา แนวคิดการกระจายอำนาจการศึกษามาจาก ดร. เอนก เหล่าธรรมทัศน์ สำเร็จ ปริญญาเอกทางด้านรัฐศาสตร์โดยเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องการปกครองท้องถิ่นและสอนในระดับ มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์ คนนี้คง ไมต้องสาธายายมากนัก คนต่อไป ดร.ปรัชญา เวสารัชช์ นี่ก็เสำเร็จปริญญาเอกทางด้านรัฐ ศาสตร์ จะมีอยู่ ๒ คนเด่นๆ ที่สำเร็จปริญญาเอกทางด้านการศึกษา คือ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน ที่ถือว่าเป็นลูกหม้อการศึกษาเพราะสำเร็จปริญญาตรี โท และเอกทางการศึกษา แต่ก็คลุกคลีอยู่ กับงานการอุดมศึกษามาโดยตลอด อีกคนที่น่าเสียดายมากๆ คือ ดร. รุ่ง แก้วแดง อดีตเลขา สำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี โทและเอก ทางด้าน การศึกษา และคลุกคลีกับงานการประถมศึกษามาโดยตลอด ไม่น่าไปร่วมกันสร้างความอัปยศ ให้เกิดขึ้นได้ น่าเสียดายมากๆ ตอนนี้ การศึกษาของไทยกำลังเหมือนกับเรือไร้หางเสือ กรมวิชาการที่ควบคุมหลักสูตร

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเกิดอะไร ขึ้นกับค่าเงินของออสเตรเลีย จากเดิม 1 เหรียญออส เตรเลียแลกเงินอเมริกันได้ เพียง 85 เซ็นต์ เงินไทยได้ 28 บาท ต่อมาค่าเงินออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นถึง 1 เหรียญออสเตรเลียแลกเหรียญอเมริกันได้ ถึง 1 เหรียญ 2 เซ็นต์ แต่ถ้าเทียบกับ เงินไทย 1 เหรียญออสเตรเลียก็ยงั คงแลก เงินไทยได้แค่ 30 บาท ซึ่งขณะเดียวกัน ขณะนั้ น เงิ น ไทยเราเพี ย ง 29 บาทก็ สามารถซือ้ เงินอเมริกนั ได้ 1 เหรียญ นัน่ แสดงถึงว่าเงินไทยและเงินออสเตรเลีย ถ้าเทียบกับเงินอเมริกันแล้วแข็งค่าขึ้นมาก หรือจะพูดง่าย ๆ ว่าเงินยูเอสดอลล่าร์ออ่ น เมื่อเงินยูเอสดอลล่าร์อ่อนจึงสร้าง ความผันผวนให้กับตลาดจำนวนมาก ที่มี ธุรกิจเกีย่ วกับการนำเข้าหรือส่งออก เพราะ การซื้อขายระหว่างประเทศจะใช้เงินยูเอส เป็นค่าเงินตัวกลางการซื้อขาย ในเรื่องนี้ เรามาคุยกับคุณแอนดรูว ซู CEO ของ บริษัท Compass Global Markets แอนดรูว ซู คือผู้บริหารของบริษัท บริการทางการเงินแห่งใหม่ที่มุ่งเน้นทาง การลงทุนในการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ และในตลาดซื้ อ ขายสิ น ค้ า ล่ ว งหน้ า นอกจากนัน้ ยังให้คำปรึกษาการนำเข้าและ ส่งออกในด้านการลดความเสีย่ งจากเงินตรา ต่างประเทศ และการบริหารความเสี่ยง บริษทั Compass Global Markets ดำเนิน กิจการภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการทาง การเงิ น แห่ ง ออสเตรเลี ย ที่ ไ ด้ รั บ การ ควบคุมโดย ASIC

การลงทุนในตลาดการแลกเปลี่ยนเงินตรา ต่างประะเทศและการซื้อขายสินค้าล่วงหน้า วิสัยทัศน์ของเราคือสรรค์สร้างบริษัทแบบ มุ่งเน้นลูกค้า ที่ซึ่งความสำเร็จของลูกค้า เกี่ยวเนื่องจากความสำเร็จของเรา ในการทำ กำไรอย่างคุ้มค่า -สูตรการดำเนินงานของ สถาบั น การเงิ นในปั จ จุ บั น -หมายถึ ง ความ ขัดแย้งในผลประโยชน์ทเ่ี พิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง, ส่วนใหญ่นำมาซึ่งความเสียเปรียบของลูกค้า นี่คือสิ่งที่แตกต่างของเรากับบริษัทอื่น ผล ประโยชน์ สู ง สุ ด ของลู ก ค้ า จะเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ย สปิริตที่แท้จริงของหุ้นส่วนของเรา เรา ทำงานใกล้ชิดกับลูกค้าผู้ซึ่งต้องการลงทุน ในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศและสินค้า ล่วงหน้า เช่นทอง คำและน้ำมัน นอกจาก นีเ้ รายังทำงานอย่างใกล้ชดิ กับลูกค้าผูซ้ ง่ึ กิจการ ของพวกเขาเกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศ ด้วยการช่วยจัดการให้มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

คำถาม : บอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับ บุคคลผู้ที่เกี่ยวข้องในบริษัท

คำตอบ : ที ม งานของเรามี ประสบการณ์อย่างดีในตลาดและวานิชธน กิจทั่วโลก พื้นหลังของพวกเราครอบคลุม พื้นที่เช่น Spot FX Trading, FX Options, Corporate FX Advisoryไปจนถึงกลุม่ บริษทั ขนาดใหญ่ที่สุดของโลก, ตลาดค้าเงินตรา และในอุ ต สาหกรรมเหมื อ งแร่ เรามี ประสบการณ์ในตลาดการเงิน, ผนวกกับ ประสบการณ์ในภาคอุตสาหกรรม ที่ทำให้ บริษัทของเราแตกต่างจากคู่แข่งรายอื่น เรา ภาคภู มิ ใ จในการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า ด้ ว ย ประสบการณ์ในทุกระดับ ด้วยจุดประสงค์ คำถาม: Compass Global อันแรงกล้าที่จะช่วยให้พวกเขาไปสู่เป้าหมาย ด้วยการแนะนำและสนับสนุนอย่างแท้จริง Markets คืออะไร?

คำถาม : อะไรคือทัศนะของคุณต่อ คำตอบ: เราคือกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทาง ตลาดเงินและวาณิชธนากร ผูซ้ ง่ึ ต้องการสร้าง การคาดการณ์เศรษฐกิจโลก และอะไรคือ รูปแบบทางธุรกิจที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าของ แบบที่เหมาะสมสำหรับออสเตรเลีย ก็ไม่มี การมัธยมศึกษาที่เคยควบคุมโดยฝ่ายมัธยมก็ถูกอัตรากำลังคนล้นเกินจากฝ่ายประถมเข้า มาควบคุมการบริหาร งานจึงซวนเซ กลุ่มโรงเรียนก็ดูแลกันเอง มีคุณภาพบ้างไร้คุณภาพบ้าง ต่างจากสมัยก่อน ที่ฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยม มีการอบรมปรับปรุงหลักวิธีและเนื้อหาการเรียน การสอนเนืองๆ นี่แหละครับ เมื่อได้ยินว่า สำนักงานปฏิรูปการศึกษาจะปฏิรูปการศึกษารอบ ๒ ผู้คนเขา ก็แซวกันว่า ก็เพราะการปฏิรูปรอบ ๑ มันล้มเหลวน่ะซี ถึงต้องมีรอบ ๒ นั่นก็เป็นเพราะรู้ไม่ จริงแล้วอยากจะทำ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 16


แอนดรู ซู

ที่ รุนแรงที่ เ กิดขึ้น ระหว่ า งเกาหลี เ หนื อ กั บ เกาหลีใต้ ทำให้เกิดความเสี่ยงในทางลบมี มากกว่าที่ผ่านมา และความเสี่ยงในทาง ลบจะเพิ่มขึ้นอีก ถ้าเศรษฐกิจในจีนชะลอ ตัวลง มีสิ่งหนึ่งที่ให้ผลออกมาเชิงบวกก็คือ การผ่อนคลายทางการเงินในสหรัฐ ส่งผล ให้มที นุ จำนวนมากกำลังรอคอยผลตอบแทนที่ ดี ซึง่ เราเชือ่ ว่าทุนเหล่านี้ จะไหลเข้าสูเ่ อเชีย และไหลเข้าสู่ออสเตรเลีย สิ่งนี้หมายถึง ราคาสินทรัพย์ในเอเชียจะยังคงมั่นคง และ เติบโตอย่างแข็งแกร่งทั่วภูมิภาค ฟองสบู่ จากสินทรัพย์อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง แต่ ในระยะกลางถือว่า ในเอเชียยังมีความสดใส

คำถาม: คุณมีความเห็นเกีย่ วกับอัตรา ดอกเบี้ ย และราคาบ้ า นในออสเตรเลี ย คำตอบ: ทัศนะระยะกลางของเราเห็น อย่างไร? ว่า ยังมีปัญหาอย่างแท้จริงที่จะต้องมีการ แก้ไข และสิ่งนี้จะทำให้เศรษฐกิจของโลก อยูใ่ นสภาพเปราะบางอย่างมาก ขณะนีม้ กี าร นำเอากลยุทธต่าง ๆ นำมาใช้ทว่ั โลกนับจาก การใช้นโยบายการเงินแบบผ่อนคลายพิเศษ (quantitative easing)ในสหรัฐอเมริกาไป จนถึงโครงการเศรษฐ กิจสมถะ (austerity programmes) ทั่วทวีปยุโรป ซึ่งดูเหมือนจะ มีระดับความสำเร็จแตกต่างกัน แต่กย็ งั มีความ ไม่แน่นอนมากมายในตลาดทุน ไปพร้อม กับวิกฤติการณ์หนีส้ นิ ในยุโรป ความขัดแย้ง

คำตอบ : เรื่องนี้เป็นเรื่องซับซ้อน แต่ เราเชื่อว่าวิกฤติการณ์การเงินที่ยังคงปกคลุม ทั่วโลก ย่อมหมายถึงธนาคารกลางจะขึ้น อัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ช้าลง เราคาดหวัง ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นอีกเพียง 0.25% ในช่วง 6 เดื อ นข้ า งหน้ า ราคาบ้ า นยั ง เป็ น หั ว ข้ อ ที่ ถกเถียงกัน ออสเตรเลียเป็นประเทศทีม่ อี ตั รา ดอกเบี้ยเป็นตัวบ่งบอกอุปสงค์และอุปทาน ซึ่งมีผลต่อราคาบ้านที่ทำให้เราเชื่อว่าอยู่ใน ระดับที่ไม่แน่นอน ในขณะนี้ออสเตรเลีย

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 17

ถูกจัดอยู่ในกลุ่มมีความสามารถในการซื้อ อสังหาริมทรัพย์ตำ่ ทีส่ ดุ ในประเทศทีพ่ ฒ ั นา แล้ว และไม่มีสัญญาณใด ๆ บ่งบอกว่าจะ ผ่อนคลายลง โดยส่วนตัวแล้วบริษัท เห็น ว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์จะตกลงอย่างน้อย 25% ในวงกว้าง แต่พื้นที่ที่มีราคาตกต่ำ มากในอีก 2 ปีข้างหน้า คือพื้นที่ที่มีความ กดดั น ทางด้ า นการกู้ จ ำนองสู ง เช่ น ทาง ตะวันตกของซิดนีย์เป็นต้น

คำถาม: ตลาดทุนไหนที่คุณคิดว่ามี โอกาสในการลงทุนที่ดีในทุกวันนี้

คำตอบ : อาศัยจากสถานการเศรษฐ กิจโลกปัจจุบัน เรามองไปที่สินทรัพย์ที่มี ราคาต่ำกว่าราคาเป็นจริง หรือสินทรัพย์ที่ เปลี่ยนเป็นเงินสดได้สูงเป็นต้นว่า เราเชื่อว่า อสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยตามเมือง ต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาซึ่งได้เสนอขายใน ราคาที่น่าจูงใจ อย่าง เช่นที่ลาสเวกัส, ซาน ฟรานซิสโกและดีทรอยท์ ซึง่ ความสามารถ ในการซื้อบ้าน (ของประชาชน) ไม่เคยมี มากขนาดนี้มาก่อน และจะไม่เป็นที่ประหลาดใจใด ๆ ที่ เราเชื่อว่า การลงทุนในการซื้อขายเงินตรา ต่างประ เทศและสินค้าล่วงหน้ากำลังเป็น อีกหนทางหนึ่งสำหรับตลาดการลงทุนใน ปัจจุบัน ผลตอบรับตามประเพณีจากการ ลงทุนในตราสารหุ้นและกองทุนรวมอยู่ใน สภาพไม่มีผลกำไร หรือติดลบ และบ่อย

ครั้งที่มีทุนไม่พอหรือไม่สามารถเปลี่ยนเป็น เงินสดได้ ในช่วงเวลาที่ผ่านมากองทุนถูก ไถ่ถอน หรือหุ้นถูกซื้อหรือขาย ในมูลค่าที่ ขาดทุน การลงทุนในการซือ้ ขายเงินตราต่างประ เทศและสินค้าล่วงหน้าถือเป็นการลงทุนที่ เปลีย่ นเป็นเงินสดได้ดที ส่ี ดุ ในตลาดการลงทุน ปัจจุบนั สามารถให้ผลู้ งทุนตัดสินใจได้อย่าง รวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงตลาดทุน การลงทุนในการซือ้ ขายเงินตราต่างประ เทศและสินค้าล่วงหน้ายังได้รับผลตอบแทน งามกว่าตลาดอื่นใด เป็นต้นว่า ทองคำยังมี ราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเราเชื่อว่ายังมี ช่องว่างให้ราคาทองคำสูงขึ้นไปอีก ในกรณีของ การตัดสินใจลงทุนใดก็ตาม สิง่ สำคัญทีส่ ดุ คือการหาหุน้ ส่วนในการทำงาน ด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าเป้าหมายการลงทุนของ ท่านจะได้ผลตามที่คาดไว้ และท่านเข้าใจถึง ความเสี่ยงที่จะมาเกี่ยวข้อง


I T haiozonline.com เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

www.restaurantevents.com.au ผู้เขียนอ่านหนังสือ เจองานที่น่าสนใจ คือ Restaurant2010 จัดที่ Sydney 25-26/10/ 2010 แต่สถานทีไ่ ม่คนุ้ เท่าไหร่ ก็ได้ไป register ผ่านเว็บไซต์เป็นที่เรียบร้อย เมื่อถึงเวลางาน ที่ ผู้เขียน register ไว้ ก็มีทั้งอีเมล์ และ sms มา ทางมือถือ ว่าอย่าลืมงานนี้ ที่ Moree Park แค่ชื่อ ก็น่าสนใจแล้ว เพราะก่อนไปก็คิดว่า น่าจะมีอะไรดีๆ นำมาปรับปรุงในธุรกิจร้านอา หารของพี่ชายได้บ้าง เพราะชื่องานก็ออกจะ ชัดเจนเหลือเกิน คือ restaurant 2010 ความยากตั้งแต่ตอนเดินทาง ไม่สะดวก เพราะโดยมากงานจะจัดที่ Sydney Convention &Exhibition Centre งานนี้ผู้เขียนต้องอาศัยรถ แท็กซี่ ทัง้ ขาไปและกลับ เป็นการลงทุนสูงมาก ตั้งแต่เคยเข้าชมงานมา แท็กซี่พาออกนอกเมือง ไปอีก ไปที่ Royal Hall of Industries, Lang Road, Moore Park ค่ารถไปและกลับก็ $30 ครับท่าน ก็คาดหวังก่อนไปเดินในงานว่าจะ คุ้มค่าการลงทุน ด้านหน้างาน ทางเข้างาน ค่อนข้างจะ ธรรมดา ไม่มีธงทิวอะไรเหมือนงานทั่วไปที่ เคยไปเดิน เงียบ ทางเข้าก็ออกจะแปลก เมื่อ เข้างานไปก็รับรู้ได้เลย ว่าเงียบเหงา หรือว่าคน ทั่วไปไม่มาเดิน เป็นงานเฉพาะ แล้วก็อยู่ไกล จากศูนย์กลางเมืองพอสมควร เริ่มไล่เรียงกันดูว่าแต่ละบูทมีอะไรน่าสน ใจ โดยภาพรวมจะมีบูทเกี่ยวกับ ไวน์ ไม่ต่ำ กว่า 30-40% ได้ มีบูทเรื่องซอฟต์แวร์ที่ใช้ใน ร้านอาหาร 3 บูท ที่เหลือ ก็เป็นบูทกาแฟ 2 บูท และก็บูทผลิตภัณฑ์อาหาร ทั้งอาหารสด, แช่แข็ง ในแต่ละมุมของสถานที่จัดงาน มีการ อบรม 3 เรือ่ งหลัก คือเรือ่ งเครือ่ งดืม่ (Drinks World) เรื่องการทำอาหาร(Culinary Skills) แล้วก็คุยกันเรื่องธุรกิจ (Talk Business)นี่คง เป็นหัวใจของการจัดงานนี้ เพราะเห็นให้ความ สำคัญมากเค้าบอกว่างานเค้าเป็น ผูน้ ำนวัตกรรม สำหรับ อุตสาหกรรมร้านอาหาร (Leading innovation for the restaurant industry ) ถ้าจะใช่ ก็คงเฉพาะธุรกิจร้านอาหารของ ฝรัง่ คงไม่ใช่ของร้านอาหารไทยหรือร้านอาหาร

เอเชีย นี่คือในความคิดของผู้เขียน แล้วก็ต้อง เป็นร้านอาหารทีม่ กี ารขายเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ ด้วย (เหล้า เบียร์ หรือไวน์) ไม่คอ่ ยมี supplier ของร้านอาหารเอเชียมาออกบูทครับ มีแต่เพื่อ ร้านอาหารฝรัง่ ซะมากกว่า สรุปว่าทีต่ ง้ั ความหวัง ไว้ ยอมลงทุนเสียค่าเดินทางไปดูงานก็ผิดหวัง ครับท่านผู้อ่านแต่ก็ไม่ทั้งหมด ได้รู้อะไรใหม่ๆ มาบ้างพอสมควร จะเริม่ สรุปให้ทา่ นผูอ้ า่ นทราบ ดังต่อไปนี้ ครับ -เครื่องทำผ้าอุ่น Soft Towel –for dis posable hot hand towels ให้ลูกค้าในร้าน อาหาร คลับ คาเฟ่ย์ ร้านทำฟัน ฯ เดินมาที่ บูทหนึ่งเห็นเครื่องคล้ายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ แบบ Tower ดังรูป เค้าเอาไปติดตั้งให้ฟรี ไม่ ต้องเสียค่าเครื่องครับ จ่ายแค่ค่าผ้า ตกแผ่นละ 8.5 cent เราต้องซื้อผ้า ที่เป็นโรล์กลมๆใหญ่ๆ ใส่ไว้ในเครื่องกับเค้า “Machine Free when buy 6 Box per year “นี่คือเงื่อนไขของการที่ เค้าจะเอาเครื่องให้กับเราไปติดตั้งฟรี สนใจ ติดต่อ softtowel@optusnet.com.au Tel (02) 9890 4630 Mobile: 0412 248 036 -JASONL, www.jasonl.com.au โต๊ะ สำหรับร้านอาหาร มีระบบสปริงที่ด้านล่างสุด ของขาโต๊ะ ยืดหยุ่นได้ เวลาไปเกยอะไรบาง อย่าง หรือไปวางโต๊ะที่พื้นไม่เสมอกัน ก็ไม่ กระทบ ไม่ทำให้โต๊ะเอียงไปทางใดทางหนึ่ง เค้าลองเอาไม้ชิ้นเล็กมาวางที่ขาโต๊ะด้านหนึ่ง (ปกติโต๊ะมี 4 ขานะครับ) โต๊ะก็ยังไม่เอียงข้าง วางของ วางจาน บริการลูกค้าได้ตามปกติ นี่ ก็เรียกว่า เป็นนวัตกรรมโต๊ะอาหาร สำหรับ ร้านอาหารเลยหละครับ ผู้เขียนได้เข้าไปดูใน เว็บไซต์ ก็จะเห็นภาพธุรกิจของเค้าชัดขึ้นจริงๆ เค้าก็คือ ร้านขายเฟอร์นิเจอร์นั่นแหละ ที่เว็บ เขียนว่า Your office furniture mate นั่นก็คือ ขายโต๊ะเก้าอี้ ตามออฟฟิศ นัน่ แหละ แต่ตอ้ งการ จับตลาดด้านร้านอาหาร เลยเอาโต๊ะแบบพิเศษ

มาพรีเซ็นต์นำร่องก่อน ไอเดียดีครับ -พระเอกในงานที่ผเู้ ขียนสนใจจะมาดูโดย เฉพาะคือ Ipad menu เห็นโฆษณาในโบรชัวร์ แล้วน่าสนใจ เลยต้องตามมาดูว่าเอา Ipad มา ทำอะไรกับเมนู ได้เดินเข้าไปเจอที่บูท www. ipadmenu.com.au ครับ ไม่มีอะไรซับซ้อน Ipad Menu แปลความก็คือ ตรงตัว เอา Ipad มาเป็นเมนู สำหรับร้านอาหาร เจ้าของผลิตภัณฑ์ ให้เหตุผลว่า Ipad สามารถโชว์รูปอาหารได้ สีสนั สดใส ดีกว่าเมนูปกติ ทีเ่ ป็นกระดาษตาม ร้านอาหาร ที่ไม่ค่อยมีรูปภาพประกอบ ทำให้ ลูกค้านึกภาพไม่ออก แล้วถ้าใช้ Ipad ทำเป็น เมนู ลูกค้าก็จะฮือฮา ตื่นตา ตื่นใจ อยากจะ สัง่ อาหาร อันนี้ ในความเห็นส่วนตัวของผูเ้ ขียน คิดว่าเปลืองเงินโดยใช่เหตุละครับ จะต้องเป็น ร้านอาหาร 5 ดาว ละครับ ถ้าคิดจะเอา Ipad Menu มาใช้งาน 5 ตัวก็ประมาณ $5,000 คิดอย่างคร่าวๆนะครับ มีค่าใช้บริการ First Installation แล้วก็ค่า รายเดือน ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ของเค้าในข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว ครับ เท่าที่สอบถามลึกๆ ดูการทำงานนะครับ เมือ่ ลูกค้าดูเมนู แล้วต้องการสัง่ อาหาร สามารถ คลิกสั่งที่ Ipad ได้เลย แล้วข้อมูลก็จะวิ่งไปที่ เครือ่ งพิมพ์ เพือ่ ออกรายการสัง่ อาหารของลูกค้า ออกมา แล้วเราก็เอากระดาษนี้ไปทำงานอีกที คือทำอาหาร ให้ลูกค้าข้อมูลการสั่งอาหารที่ ลูกค้าสั่งมาจาก Ipad ไม่สามารถวิ่งเข้าไปที่ ระบบคอมพิวเตอร์ของแคชเชียร์ได้ในทันที นี่ คือปัญหา ทำให้เราต้องมาบันทึกข้อมูลการขาย (ข้อมูลที่ลูกค้าสั่งอาหารต่างๆ) ซ้ำเข้าไปอีกใน ระบบคอมพิวเตอร์ของร้านที่มีอยู่ แต่ถ้าร้านที่ ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ก็ไม่มีปัญหาอะไร ได้ ร ายการสั่ ง อาหารจากลู ก ค้ า ออกมา ก็ เ อา เอกสารนัน้ ไปทำอาหาร แล้วเมือ่ ลูกค้าทานเสร็จ ก็เอาเอกสารที่พิมพ์ออกมา เก็บเงินกับลูกค้า ได้เลย (อันนี้ผู้เขียนลองจินตนาการเอานะครับ ว่าได้ เพราะถ้าลูกค้าสั่งอาหาร น่าจะมีชื่อ อาหาร แล้วก็ราคาออกมาด้วย ดังนัน้ ถ้าระบบ พิมพ์สลิบเอกสารทีล่ กู ค้าสัง่ มาสองใบ ใบหนึง่ จะเอาไปให้ห้องครัวทำอาหาร อีกใบหนึ่งก็จะ เก็บไว้ที่แคชเชียร์เอาไว้เก็บเงินลูกค้า) จุดอ่อนของระบบที่กล่าวในข้างต้น นั้น จะทำให้ Ipad Menuไม่เหมาะที่จะนำไปใช้กับ ร้านอาหารที่มีระบบคอมพิวเตอร์ รับออเดอร์ และระบบพิมพ์บิล ใช้อยู่แล้ว เพราะข้อมูลการ สั่งอาหารของลูกค้าที่เครื่อง Ipad ไม่เชื่อมกับ ระบบงานคอมพิวเตอร์เดิม ที่ใช้งานอยู่ ทำให้ ต้องทำงานซ้ำซ้อน ต้องเอา รายการที่ลูกค้าสั่ง มาบันทึกลงระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่อีก ครั้งหนึ่ง ในอนาคต ผูเ้ ขียนคิดว่าผูท้ ผ่ี ลิตโปรแกรม

ที่ใช้ในร้านอาหาร จะต้องพัฒนาโปรแกรม ให้ รองรับ การใช้งานกับเครือ่ ง Ipad ให้ได้แน่นอน ก็คือใช้เครื่อง Ipad รับออเดอร์ แล้วข้อมูลจะ วิง่ ไปที่แคชเชียร์ และวิง่ ไปทีค่ รัว ให้ทำอาหาร ให้ลูกค้าเลย นั่นก็จะทำให้บริษัทที่ผลิต Ipad Menu ที่ว่านี้มีปัญหาแน่นอน เท่าที่ได้คุยกับ เจ้าของผลิตภัณฑ์ เค้าก็บอกว่า ก็ได้ติดต่อกับ บริษัทซอฟต์แวร์ที่ทำระบบงานร้านอาหารไว้ หลายรายแล้ว แต่ก็ยังไม่ได้สรุปผล ว่าเป็น อย่างไร ก็ขอให้โชคดีครับ -เจ้ า ตั ว ปี๊ ด ๆ ตามให้ ท่ า นมารั บ อาหาร ที่แจ้งว่าอาหารเสร็จแล้วครับ ก่อนหน้านี้เคย สงสัยนะครับว่าระบบทำงานอย่างไร มาเห็น บูทในงานนี้ ชัดเจนครับ ใช้ระบบง่ายๆ ครับ มี ตั ว ส่ ง และรั บ สั ญ ญาณ เจ้ า ตั ว กลมๆที่ ท่ า น ทั้งหลายรับไปเวลาสั่งอาหารเสร็จแล้ว เป็นตัว รับสัญญาณครับ ตัวส่งสัญญาณจะอยู่ในครัว ครับ ถ้าทำเสร็จแล้ว เค้าก็แค่กดรหัส แค่นี้ก็ จะมีเสียงปี๊ดให้ท่านมารับอาหารที่เค้าเตอร์แล้ว หละครับ www.lrsaustralia.com.au,(02) 99 55 57 00 -โปรแกรมต่ า งๆที่ ใ ช้ ง านในระบบร้ า น อาหาร ผูเ้ ขียนเห็นบูท iMpos (next generation point of sale) www.impos.com.au และบูท ของ Order Mate (The Future in POS) www. ordermate.com.a u ทัง้ สองบูทลักษณะโปรแกรม ก็จะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก ต่างกันตรงที่ ยี่ห้อเท่านั้นเอง ส่วนมากก็เป็นระบบที่ทำงาน touch screen มีลิ้นชักเก็บเงิน มีเครื่องพิมพ์ บิลเล็กจะให้วิ่งรายการอาหารไปครัวหรือไม่ก็ ได้สรุปการขาย สรุปรายการขายดี ไม่ดีรับออ เดอร์ได้ทั้งกินใน เทคอะเวย์และดิลิเวอร์รี่ ฯ -Australian Hospitality Directory 2011 บูทนี้ทำหนังสือเกี่ยวกับ รายชื่อ supplier ที่ ขายของต่างๆให้กับธุรกิจร้านอาหาร ทั้งอาหาร ของใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ฯ สามารถไป ดู ร ายละเอี ย ดได้ ที่ เ ว็ บไซต์ w ww.hospitality directory.com.au -www.menusdirect.com.au บูทนี้ครับ เกี่ยวกับเรื่องเมนูของร้านอาหารทั้งหมด ไม่ว่า จะเป็นเล่ม หรือแบบตั้งโต๊ะ มีให้เลือกหลาย แบบ หลายสี หลากหลาย น่าสนใจครับ สุดท้ายก็จะเป็นบูทหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจ ด้านนี้ครับ มีมาโชว์แล้วก็ให้สมัครสมาชิกราย ปี ในราคาพิเศษ เท่าที่เห็นมี 2 หัวหนังสือ ครับ Hospitality (hospitalitymagazine.com. au) แล้วก็ FoodService (yaffa.com.au) ถ้า สนใจก็เข้าไปสมัครออนไลน์กันได้ครับ แล้ว เจอกันใหม่ฉบับหน้าครับท่านผู้อ่าน

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 18


เกิดความสมดุลในร่างกายทุกวัน

ย่อมาจาก “Unique Manuka Factor” หมายถึงน้ำผึ้งมานูก้าเพียงหนึ่งเดียวที่มีเอกลักษณ์ของความหอมหวาน ที่เกิดขึ้นจากเกสรดอกไม้ของมานูก้าซึ่งอยู่ในป่าธรรมชาติ ที่ไร้มลพิษของประเทศนิวซีแลนด์ UMF ®

อุตสาหกรรมน้ำผึ้งในประเทศนิวซีแลนด์ได้จดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ เป็นของดีมีคุณภาพ และมาตรฐานสูง แต่ละชนิดมีรสชาติต่างกัน

UMF ®

ดังนั้นจึงเป็นที่เชื่อว่า น้ำผึ้งมานูก้า

น้ำผึ้งมานูก้า คือหนึ่งในโลกที่ได้รับการยอมรับมากที่สุด มีให้เลือก 3 แบบ คือ 10+, UMF 15+ และ UMF 20+

Comvita UMF ® UMF ®

5+

UMF ®

®

®

ต้องอ่านฉลากเสมอและใช้ตามคำแนะนำ ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 19


David Citrajaya, Mithree Almond, Penny P Stoop

Here is a Restaurant with so much Goodness hidden behind the counter. Papaya kitchen at Cabramatta BKK shopping centre is what many people consider as an ‘Institution’. In fact, it is so popular with the shoppers that many seem to dine here on a weekly or even daily basis. Papaya kitchen is a reputable and longstanding eatery, and by the end of the day it was not hard to see why. The restaurant is located in one of the busiest corner of Cabramatta. It is set up in a food court environment with a few other restaurants, Thai dessert shop and a juice bar. Papaya kitchen boast a menu offering of more than 50 dishes. And the flavours they embodied are what many customers considered to carry the true flavours of Thai food. Thanks to the dedication of the staffs, the Owner Mr. DANNY & Mrs. PRAPHA CHAPMAN and Executive Chef Mr. PRAPAS STOOP, Papaya kitchen has become one of the most affordable yet authentic Thai restaurant around. With the long queue and a large menu to choose from, we settled with the 2 favourites of the restaurant. The truly Authentic Pad Thai and the hearty Duck Noodle Soup. Waiting for the dishes to arrive, it was fun to see the many staff working behind the counter. Chatter, laughter, wok fire and the sound of mortar & pestle making Som-Tum truly showed the close knit bond between each staff member, the Papaya kitchen family. The arrival of the food really excites us with the thought of having authentic Thai in Cabramatta, long considered to be Sydney’s little Vietnam. The noodle soup was served with two pieces of blood jelly, a clear & rich broth, choysum, a generous serving of 8 slices of duck breast and a healthy amount of thin egg noddles. While looking like the typical noodle soup you can get anywhere, Papaya kitchen’s version boasted a rich and unforgettable flavour like no other. The duck is tender while the noodle is cooked just right accommodating the truly flavoursome soup. The one word that can express this dish is superb in all aspects. Next, the egg omelette encased Pad Thai. This is also a specialty of Papaya kitchen. Very few places do Pad Thai this way. Papaya kitchen is the only one in this area to do such style. Pad Thai, has been a Thai staple for a long time. Originating from a side street food, the addition of egg omelette casing makes a more elegant & modern dish out of the usual Pad Thai. Flavour wise this Pad Thai is excellent. The fine balance and combination of sweetness, sourness & saltiness is truly remarkable. It complements each other perfectly. The soft tofu, crisp bean sprouts and the use of pickled Chinese cabbage is pleasant on the palate. Papaya kitchen Pad Thai has another flavour that many Pad Thai lacks, the taste of slight wok smokiness which really bonded all the flavours together. Papaya kitchen is a very good restaurant for the everyday meal as it has provided so for many years. The amazing array of food on offer provides a choice for its diner and embodies the wide variety of flavours and style. Amongst the favourites are the different papaya salads (hence the name Papaya kitchen) and the homemade sweet dry meats (pork and beef). The satisfied smiles of the customers are testimonies that it is always a rewarding experience for them to see that the Papaya kitchen family always delivers the best food and service on a budget. Easily one of the best Thai restaurant in Sydney. Truly recommended!!

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

Shop 8/ 53 Park Road, Cabramatta NSW 2166 Tel: 02- 9728 3181 Rating

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า Thai’d Together Inc. Association ABN 47 483 493 022 130 Seville St. Fairfield 2165 Email: thaid2gether@hotmail.com Phone: 0415 573 200

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 20


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า พนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานซิดนีย์ Tourism Authority of Thailand

Suite 20.02, Level 20, 56 Pitt Street, Sydney NSW 2000 Australia Tel: (02) 9247 7549 Fax: (02) 9251 2465 Website: www.thailand.net.au THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 21


THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 22


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า BKK EASTLAKES

SHOPPING CENTRE Evans & Barber Ave. Tel:(02) 9317 3188-9 Fax:(02) 9693 1146 THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 23


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา “ ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม เนือ่ งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท วันที ่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ข้าพระพุทธเจ้า พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา และครอบครัว ตลอดจนพสกนิกรชาวไทยที่พำนักอยู่ในประเทศออสเตรเลีย ขอพระราชทาน พระบรมราชวโรกาส น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี และขออาราธนาอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก จงโปรด อภิบาลและปกปักรักษาให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเจริญ มีพระชมมายุยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญด้ ว ยพระพลานามั ย แข็ ง แรง  เจริ ญ ด้ ว ยจตุ ร พิ ธ พรชั ย อั น ประเสริ ฐ และทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้าปกกระหม่อมปวงชนชาวไทยตลอดไปชั่วกาลนาน ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ขอเดชะ ” ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงศักดิ์ กิตติชัยเสรี เอกอัครราชทูต

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 24


ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชปฏิสันถารกับหญิงชรา ในระหว่างการเสด็จ ฯ เยี่ยมราษฎร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อ พ.ศ. 2498 His Majesty the King stopping to talk to one of his oldest subjects while on a tour of northeastern provinces in 1955.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานหนังสือพิมพ์ไทย-ออส หนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกในประเทศออสเตรเลีย THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 25


คุณ

หญิง

ล้างจาน

จากบทประพันธ์ของคนไทยในออสเตรเลีย ใช้นามปากกาว่า....ข้าวนอกทุ่ง

ต่อจากฉบับที่แล้ว “อ๋อ... ไม่หรอกคะ คุณหญิงย่า สิ่งที่ วรรณอยากได้ ก็คือขอกอดคุณหญิงแม่และ คุณ หญิงย่าและวรรณจะบอกว่า วรรณคิด ถึ้ง... คิด ถึง ค่ะ” “แหมเรานี่ปากหวานนักถ้าย่าเจอเมื่อ ไหร่ล ะก็ ต้องทำโทษด้วยการทำอาหารให้ หญิงเล็ กทานทุกๆ วัน “คุณหญิงย่าขา... เดี๋ยวนี้วรรณทำอาหาร ได้หลายอย่างแล้วนะคะ” “ถ้าอย่างนั้นย่าขอชิมฝีมือหญิงเล็กบ้าง นะ” “ได้เลยคะ วรรณจะทำให้คณ ุ หญิงย่าทาน ทุกวันเลยคะ” “แล้วอย่าลืมมารับของขวัญที่แอร์พอร์ต นะลูก วันอังคารหน้า ไทยแอร์เวย์เที่ยวบินที่ 997” “วรรณกราบขอบพระคุณ คุณหญิงย่า และคุณหญิงแม่คะ” “งั้นแค่นี้ก่อนนะลูก ย่าจะไปเยี่ยมหลวง พ่อที่วัด เดี๋ยวตาเพิ่มจะคอยนาน” “คะ... คุณหญิงย่าดูแลสุขภาพนะคะ” หลังจากวางสายดิฉันคิดว่าคุณหญิงแม่จะ ฝากอะไรมานะ คงเป็นลำใยแห้ง เพราะนี่หน้า ลำใยแล้วนี่ แหมนี่ ถ้าเราต้มแล้วคงห้อมหอม หวาน เอะ... แล้วทางเจ้าหน้าที่ที่แอร์พอร์ตจะ ให้ผ่านไหมนะ ท่างั้นวันอังคารนี้ขอหยุดงาน กลางคืน วันนี้ดิฉันไปทำตามปกติ ป้าทิพย์และลุง แดงช่างแสนดี หาซื้อขนมมาจากในเมือง หลัง เลิกงาน จะแบ่งใส่ถว้ ยให้พอ่ ครัวและแม่ครัวทาน เสมอ ลุงแดงพูดอ้อมแอ้มในขณะที่ทานน้ำชา “แหม...นี่ ถ้ า ลุ ง มี ลู ก สะใภ้ ล ะก็ ขอให้ ใจเย็นเหมือนหนู ลุงคงนอนตายตาหลับ” ดิฉันอายแต่ในใจคิดว่าคงไม่ใช่ดิฉันแน่ นอน “นั่นนะสิพ่อ ฉันอยากจะให้ตาป๊อปเขา แต่งงานมีหลานให้เราอุ้มบ้าง” “คุณป้า คุณป๊อปเป็นทนายใหญ่พูดไทย และลาวเก่ง วันหนึ่งคงเจอสาวที่ถูกใจนะคะ” ส้มถือขนมเค้กจากร้านอิตาลีที่ดิฉันซื้อ มาฝากตัดเป็นชิ้นเล็กๆ มา “แหม... ขอร่วมวงด้วยนะฮะ” “เอ้า... มานั่งนี่ส้ม ขนมเค้กอร่อยไหม ไหนลุงลองชิมดูสิ” “อร่อยสิฮะ นี่วรรณเขาซื้อมาจากร้าน อิตาลี” “ป้าชอบเค้กร้านนี้มากเลยนะหนู” “แหม... อร่อยอย่างนี้นี่เล่า ทางร้านเรา ถึงติดเค้กร้านนี้เป็นประจำ” ลุงแดงพูดพลางชมพลางและทานเค้กจิบ น้ำชา “เออนี่... แม่ทิพวันหน้าไปเยี่ยมท่านทูต เราซื้อขนมเค้กไปฝากก็ดีนะ” “จ้า... พ่อ เดี๋ยวให้หนูวรรณเขาสั่งให้” “คะ คุณป้า วรรณจะจัดการให้ถ้าคุณป้า

ต้องการเมื่อไหร่ ก็บอกวรรณนะคะ” ดิฉันรู้อยู่แล้วว่าท่านทูตชอบรสไหน คง สั่งให้ถูกใจแน่นอน “อ้าว... แม่ทิพย์แล้วนี่ตาป๊อปกับนายนัฐ เขาหายไปไหน” “ฉันไม่รู้ เห็นเขาหายไปแต่เช้าคงงาน เยอะนะ พ่อ” “อ๋อ... นี่ป้าทิพย์ วันไหนไปวัดละก็ ส้ม ฝากของถวายพระหน่อยนะ” “ได้เลยส้ม” “วรรณด้วยนะคะ วรรณจะซื้อเค้ก ฝาก ถวายพระด้วย” เสียงดังมาจากในครัว “คุยอะไรกันครับ ผมขอคุยด้วยนะครับ” “แหม... นี่มาเลยลูกมาชิมเค้กเขาหน่อย” “คงเป็นร้านหนุ่มอิตาลีที่ฝีมือดีใช่ไหม ส้ม” เขาถามส้มแต่สายตามาลงที่ดิฉัน “แหม... งั้นซิยะ ถ้าไม่ใช่เค้กร้านนี้นะ แม่ครัวคุณคงไม่ซื้อแน่นอน” “เออ... แล้วการเรียนเป็นยังไงบ้างลูก” ลุงแดงถาม “ดีครับผมชอบทีน่ ่ี แต่ผมคิดถึงเมืองไทย ครับ” “แหม... วันหน้า ลุงกับแม่ทิพย์ต้องขึ้น ไปสุพรรณหาแม่และพ่อแก ไม่ได้เจอกันหลายปี แล้วนะ” “นัน่ สิพแ่ี ดง ฉันก็คดิ ถึงอยากกลับไปเทีย่ ว เมืองไทยและเยี่ยมญาติพี่น้องบ้าง” “ส้มเหมือนกันฮะ... ถ้าส้มกลับไปคราว นี้จะอยู่หลายๆ ปีอยู่ที่ไหนนะไม่เหมือนบ้าน เรา ว่าไงวรรณ จริงไหม” “จ๊ะ... ส้มวรรณเรียนจบอีก 2 เดือนข้าง หน้า ก็จะกลับเมืองไทยคะ เพราะเป็นห่วง คุณหญิง... เออ.... วรรณพูดผิดเป็นห่วงคุณย่าคะ” “แหม... นึกว่า วรรณมีเชื้อพระวงศ์อยู่ ในรั้วในวัง ส้มจะได้ไปขออาศัยแสง” เกือบหลุดแล้วเรา แหม... ถ้าวรรณมีเชื้อพระวงศ์ละก็คงไม่ มาเป็นแม่ครัวหรอกส้ม” คมสันสอดขึ้นบ้าง แหมก็เผื่อเจ้าหญิง อยากจะเป็นคนใช้ดูบ้างไงครับ” ทุกคนคุยกันจนดึก ดิฉนั เห็นป้าทิพย์และ ยิ้ม แกคงมีความสุขที่สามีกลับมาให้กำลังใจ “คุณป้าคะ วรรณขอหยุดงานคืนวันอังคาร นะคะ” “เอาเลยลูก เดี๋ยวป้าให้ส้มทำแทน” “แหม... จะไปไหนจ๊ะหล่อน” “วันอังคารคุณแม่จะฝากของมากับแอร์ โฮสเตสให้วรรณไปรับคะ” “แหม... โชคดีนะลูกที่มีพ่อแม่เป็นห่วง” ลุงแดงเอ่ยขึ้น “วรรณมีแต่คุณแม่กับคุณย่าคะ” “แล้วพ่อล่ะลูก” ป้าทิพย์ถามขึ้น “คุ ณ พ่ อ วรรณเสี ย ก่ อ นที่ ว รรณจะมา ออสเตรเลียคะ”

ดิฉันพยายามกลั้นน้ำตาไม่ให้ไหล “แล้วคุณแม่ของวรรณอยู่ที่ไหนล่ะลูก” “วรรณเขาเป็นคนเชียงใหม่ครับ” ผมคมสันอยากจะเข้าไปโอบไหล่เธอแล้ว บอกว่าอย่าเสียใจไปเลยนะวรรณ การเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดา “คะ คุณแม่อยู่เชียงใหม่” “งั้นขอส้มไปอยู่เชียงใหม่ช่วยคุณแม่คุณ เก็บลำใยได้ไหมฮะ อุ้ย... ส้มชอบทานมากเลย ฮะ” “แหม... ส้มไปเยี่ยมสุพรรณบ้างไหม มี ปลาเยอะ” คมสันแกล้งยัว่ ส้มแล้วหัวเราะกลบเกลือ่ น ความเศร้าของวรรณ “โอ้ย... นีพ่ อ่ รูปหล่อ ถ้าไปเมืองไทยทัง้ ที จะล้มทับทุกบ้านที่รู้จักเลยฮะ” “คุณป้าวรรณขอตัวกลับบ้านนะคะ พรุง่ นี้ วรรณต้องไปโรงเรียน” ทุกคนแยกย้ายกันไปส้มเดินไปส่งวรรณ ส่วนคมสันหัวใจเขาตามไปด้วยแน่นอน คืนต่อมาหลังเลิกเรียนและเลิกงาน ดิฉัน นอนไม่หลับเดินไปที่สระน้ำ ดูพระจันทร์ที่ ลอยเกือบจะลับฟ้า อากาศที่แสนจะดี คิดถึง คุณหญิงแม่ และคุณหญิงย่า พร้อมคนใช้ หญิง เล็กของทุกๆ คนใกล้จะกลับแล้วคะ แล้วนี่คุณ คมล่ะ เราจะคิดถึงเขาไหม ถ้าเรากลับไปเรื่อง ทุกอย่างคงจะจบลง เขาคงไม่ติดตามดิฉันหรือ รักดิฉัน เรื่องทุกๆ อย่างที่นี่คงเก็บใส่ไดอารี และถูกปิดเล่มเก็บไว้ในความทรงจำและบทเรียน ของหญิงไปตลอดกาล คุณคมคะ ถึงหญิงเล็ก จะมีหัวใจให้คุณ มันก็คงยากมากเลยคะ เพราะ หญิงเล็กรักคุณหญิงย่า คุณคมขา... ขอให้ความดี ของคุณคมเจอผู้หญิงที่แสนดี เป็นคู่ครองที่มั่น คงเถิดนะคะ หญิงจะไม่ลืมคุณเลยคะ เพราะ คุณเป็นคนแรกที่หญิงรู้จักความรัก...... มันคง ทำให้หญิงเก็บความรักซ่อนไว้ในหัวใจของหญิง ตลอดไป มองพระจันทร์ที่กำลังหายไป ดิฉัน เข้านอนและไม่ค่อยหลับ นี่หรือ... ความรัก มันทำให้ดิฉันกระสับกระส่าย ดิฉันหลับไปไม่ กีช่ ว่ั โมง ตืน่ ขึน้ อาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียน หลัง เลิกเรียนนั่งแท็กซี่ไปแอร์พอร์ต ดีกว่าขับรถไป ไม่อยากไปแออัดในแอร์พอร์ต ดิฉันเขียนชื่อติดกระดาษแข็งว่า “วรรณ รัตนะพิภัก” ทำให้คนไทยบางคนหันมาดู มีคนมารอรับและส่งกันมากมายพร้อม ไทยและฝรั่ง แอร์โฮสเตสเดินมาหาดิฉันและ ยกมือไหว้พูดเป็นภาษาเชียงใหม่ว่า

“สวัสดีเจ้า... คุณหญิง” “สวัสดีคะ” “เชิ ญ คุ ณ หญิ ง รั บ ของฝากทางโน้ น นะ เจ้า...” เขาชี้มือไปทางร้านกาแฟฝรั่ง ดิฉันเดินตามเขามา “เชิญคุณหญิงรอที่ร้านกาแฟก่อนนะเจ้า.. ....” ดิฉันสั่งกาแฟมาทานพร้อมเค้ก นั่งรอ แอร์โฮสเตสคนนัน้ ดิฉนั นัง่ หันหลังให้กลัวใคร ต่อใครเห็นและรู้จักดิฉัน และแล้วเสียงแอร์ โฮสเตสดังมาทางด้านหลัง “คุณหญิงนั่งอยู่ตรงนั้นเจ้า...” ดิฉันหันไปตามน้ำเสียง คุณพระช่วย... คุณหญิงย่า... คุณหญิงแม่... คุณหมอธีรยุทร... “คุณหญิงย่า....” ดิฉนั โผเข้ากอดคุณหญิง ย่า เสียงแอร์โฮสเตสบอกลาคุณหญิงแม่ “เชิญคุณหญิงเทีย่ วให้สนุกนะเจ้า... สวัสดี เจ้า...” ดิฉันหันมากอดคุณหญิงแม่ “คุณหญิง แม่ทำไมไม่บอกวรรณคะ” ดิฉันกอดคุณแม่จนลืมหมอธีรยุทร “สวัสดีครับคุณหญิงเล็ก” “สวัสดีคะคุณหมอ” ดิฉันเช็ดน้ำตา “คุ ณ หญิ ง แม่ จ ะมาเซอไพร้ ส์ วั น เกิ ด ลู ก หญิงนะจ๊ะ” “มาทางนีค้ ณ ุ หญิงย่า วรรณไปเรียกแท็กซี่ ให้นะคะ วรรณขอเข็นกระเป๋าใบใหญ่” “ที่เหลือผมขอเข็นไปเองขอรับ” ดิฉันดีใจจนตอบไม่ถูก กลัวใครต่อใคร เห็นไปมากกว่านี้ รีบจับรถแท็กซี่กลับบ้าน รีบทำน้ำชาและอาหารว่างให้คุณหญิงแม่ และคุณหญิงย่า “คุณหมอ นี่กาแฟคะ” “ขอรับผม ขอบคุณครับ คุณหญิง” “คุณหมอเรียกวรรณเฉยๆ นะคะ ที่นี่ ไม่ใช่ในวัง วรรณอยากอยู่อย่างธรรมดา” “คุณย่าเหนื่อยไหมคะ” “ย่าเหนื่อยนิดหน่อยลูก” “คุณหญิงย่าเชิญที่ห้องวรรณคะ” คุณหญิงตามมา “คุณหญิงย่า พักผ่อนในห้องวรรณก่อน นะคะ วรรณจะไปเอาน้ำชามาให้” “ที่ออสเตรเลียนี่บ้านช่องผิดกับอังกฤษ นะลูก” “คะ…คุณหญิงย่าที่นี่ร้อนมากกว่าหลาย เท่า” อ่านต่อฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

ใครในธนบัตร ตอน ๔/๑ “เดม เนลลี่ เมลบา” สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ฉบับนี้ผม ขอต่อเรื่อง “ใครในธนบัตร” กันอีกตอนหนึ่ง คราวนีถ้ งึ คิวของ “เดม เนลลี่ เมลบา” (Dame Nellie Melba) นักร้องเสียงโซปราโนชาวออส เตรเลียผู้มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และเป็น นักแสดงเวทีสตรีสองท่านแรกของโลก คู่กับ เดมเมย์ วิตตีน้ กั แสดงละครเวทีหญิงชาวอังกฤษ ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น “เดม แกรนด์ ครอส ออฟ เดอะบริทิส เอ็มไพร์” ทำให้ทั้ง สองมีชอ่ื ขึน้ หน้าว่า “เดม” หรือ “ท่านผูห้ ญิง” ครับ เดม เนลลี่ เมลบาถือกำเนิดในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๑๘๖๑ (พ.ศ. ๒๔๐๔) มีชื่อตาม ใบเกิดว่า “เฮเลน พอร์เตอร์ มิตเชล” ที่ตำบล ริชมอนด์ เมืองเมลเบิร์น อาณานิคมวิกตอเรีย เป็นบุตรคนโตในจำนวนสิบคนของครอบครัว เชื้ อ สายสก็ อ ต มี บิ ด าชื่ อ นายเดวิ ด มิ ต เชล และมารดาชื่ อ นางอิ ส เบลล่ า แอน มิ ต เชล บิดาของเธอเป็นเจ้าของกิจการก่อสร้าง ผู้ซึ่งมี ความเอาใจใส่ ดู แ ลบุ ต รธิ ด าของเขาอย่ า งดี ทั้งบิดาและมารดายังเป็นผู้มีรสนิยมในด้านการ

ดนตรี ทั้งคู่สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้หลาย ชนิด ด้วยเหตุนี้เนลลี่จึงได้มารดาเป็นครูสอน ดนตรีคนแรกในชีวิตของเธอ แม้จะเป็นครอบครัวที่เคร่งครัด แต่ก็ตาม ใจลูก ๆ ในหลายด้าน เนลลี่และน้อง ๆ จึง ถูกเลี้ยงดูอย่างปรนเปรอ อยากได้อะไรก็ได้ ในวั ย เด็ ก เนลลี่ ค้ อ นข้ า งซน ชอบร้ อ งเพลง ฮั ม เพลง และยั ง ชอบผิ ว ปากอย่ า งเด็ ก ผู้ ช าย จนทำให้เธอถูกมองว่าเป็นทอมบอย ในด้านการศึกษา เนลลี่ได้รับการสอน ให้รู้หนังสือโดยผู้เป็นป้าของเธอ จากนั้นจึง ถูกส่งไปเรียนที่โรงเรียนกินนอนในริชมอนด์ บ้านเกิด หลังจากโรงเรียนเพรสไบเทอเรียน เลดี้ คอลเลจได้รับการก่อตั้งเพื่อเปิดสอนการ ศึกษาขั้นสูงที่สุดแห่งเดียวสำหรับกุลสตรีในรัฐ วิกตอเรีย เนลลีจึงถูกส่งมาเรียนที่นี่ ณ โรงเรียนแห่งนีเ้ นลลีท่ ำได้ดมี ากในวิชา ขับร้องและเปียโน รองลงมาคือวิชาศิลปะการ เขียนภาพและการเข้าสังคม แต่ผลการเรียนใน วิชาคณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับย่ำแย่ ณ โรงเรียนแห่งนี้ เธอได้ ครูเอ็ตที เอลเลน คริสเตียนเป็น ครูสอนดนตรี ครูผนู้ เ้ี ป็นศิษย์ของ ครูมานูเอล การ์เซียนักเปียโนชื่อ ดังระดับโลก ในปี๑๘๘๐(พ.ศ.๒๔๒๓) เนลลี่ออกจากโรงเรียนในเวลาไล่ เลี่ยกับที่มารดาของเธอเสียชีวิต จากนัน้ อีกไม่กว่ี นั น้องสาวคนหนึง่ ของเธอก็เสียชีวิตตามมา ในปี เดียวกันบิดาของเธอได้ซอ้ื โรงงาน ทำน้ำตาลใกล้เมืองแมคคายในรัฐ ควีนสแลนด์ จึงพาลูก ๆ อพยพ ไปอยู่ที่นั่น ที่แมคคายเนลลี่ได้พบกับ นายชาร์ ล ส์ เฟรเดริ ค อาร์ ม สตรองในปี ๑๘๘๒ เขาเป็นชาย หนุม่ รูปร่างสูงสง่า นัยตาสีฟา้ และ อายุมากกว่าเธอ ๓ ปี แถมเป็น คนมีชาติตระกูลดี โดยมีบดิ าเป็น บารอนเน็ต (ขุนนางยศชั้นรอง จากบารอน แต่ฐานันดรศักดิไ์ ม่ ภาพเขียนเดมเนลลี่ เมลบาปี ๑๙๐๒ ปัจจุบันอยู่ที่หอสมุดรัฐวิกตอเรีย เพี ย งพอที่ จ ะได้ สิ ท ธิ นั่ งในสภา THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 27

ภาพของเดมเนลลี่ เมลบาบนธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ เหรียญ ขุนนางแต่ฐานันดรสืบสกุลได้) เนลลี และ นายอาร์มสตรองเข้าพิธีสมรสกันที่บริสเบนในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๑๘๘๒ ทั้ง สองแยกไปอยู่กันตามลำพัง ที่ฟาร์มของสามี อยู่ด้วยกันไม่นานนัก เนลลี่เริ่มเบื่อหน่ายต่อชีวิต บ้านไร่ กับการอยู่แต่บ้านเนื่องจากมีฝนตกตลอดเวลา ในขณะที่หัวใจเธอเรียกร้องที่จะไปเอาดี ทางด้านการร้องเพลง แต่การให้ กำเนิด “จอร์จ” บุตรชายในเวลา ต่อมา ทำให้ความไฝ่ฝนั ทีจ่ ะเป็น นักร้องต้องถูกเลื่อนออกไป ด้านนายอาร์มสตรองก็เข้าใจ ความต้องการของภรรยาดี เขาได้ พยายามทำทุกวิถที างเพือ่ เอาใจเธอ แต่ ก็ ไ ม่ ส ามารถ รั้ ง เนลลี่ ไ ว้ ไ ด้ จนกระทั่งในวันที่ ๑๙ มกราคม ๑๘๘๔ เธอได้หอบลูกน้อยหนี สามีกลับมา ยังเมลเบิรน์ ทีซ่ ง่ึ เธอ ได้รับความช่วยเหลือจากนายเป โตร เชสชีครูสอนดนตรี ผูม้ คี วาม เชื่อมั่นในพลังเสียงของเนลลี่ว่า จะสามารถนำเธอไปสู่เวทีระดับ โลกได้ในอนาคต @@@@ ด้วยเสียงร้องอันมีพลังของ เดมเนลลี่ เมลบา บนปก Time ฉบับเมษายน ๑๙๒๗ เธอทำให้เนลลี่หางานร้องเพลงได้ ไม่ยากเย็นนัก โดยเธอร่วมร้อง คอนเสิ ร์ ต ครั้ ง แรกที่ เ มลเบิ ร์ น ทาวน์ฮอลในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๑๘๘๔ ทำให้ นั ก วิ จ ารณ์ จ าก หนังสือพิมพ์ดอิ อสเตรเลียน กล่าว ถึงเนลลี่ว่า “เธอร้องเหมือนเสียง ออกจากหนึ่งในพันคน” และที่ นี่เองที่เนลลี่ พบกับนายจอห์น เล็ ม มอน” นั ก เป่ า ฟลุ ต ที่ ต่ อ มา กลายเป็นผู้ใกล้ชิด, ผู้จัดการส่วน ตัว และผู้จัดการกิจการของเธอ อาชีพนักร้องของเนลลี่ใน ปี แ รกถื อ ว่ า ประสบความสำเร็ จ ต่อมาเธอได้ติดตามบิดาซึ่งได้รับ แต่งตัง้ จากอาณานิคมวิกตอเรียเป็น ข้าหลวงในประเทศอินเดีย และ ร่วมงานแสดงสินค้าของกลุ่มประ เทศอาณานิคมที่กรุงลอนดอนใน เดือนมีนาคม ๑๘๘๖ ที่ลอนดอน เนลลี่ได้ติดต่อ ผู้ใหญ่ในวงการละครเพลงเพื่อที่ เธอจะยกระดั บ อาชี พให้ สู ง ขึ้ น เซอร์อาร์เธอร์ ซุลลิแวนเป็นผูห้ นึง่ ทีเ่ ห็นความสามารถของเนลลี่ แต่ ได้ขอให้เธอฝึกฝนการร้องต่อไป โดยสัญญาว่าเขาจะให้บทเล็ก ๆ ในละครร้องเดอะมิคาโด (The Mikado)ที่จะเปิดการแสดงในอีก รูปหล่อของเดมเนลลี่ เมลบา ที่ Waterfornt City เมลเบิร์น อ่านต่อหน้า 36


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

พ่อยังอยู่ในฝัน

โดย......สินีนาฏ ขานทะราชา เจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม สวัสดีค่ะคุณผู้อ่านทุกท่าน อีกไม่กี่วันก็ จะถึงวันที่ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติแล้ว ดิฉันเองก็ขอให้ทุกท่านที่มีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิด กับพ่อมีความสุขมากๆ ดิฉนั เองเสียพ่อไปตัง้ แต่ เรียนจบใหม่ๆ ยังไม่ทันได้ทดแทนบุญคุณท่าน อย่างที่ตั้งใจ จวบจนทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเวลา 25 ปีที่ได้ใช้ชีวิตกับพ่อมันช่างสั้นเสียเหลือเกิน 16 ปีผา่ นไป ความทรงจำในวันเก่าๆขณะ ที่มีกิจกรรมร่วมกับพ่อ ก็ยังไม่เคยลางเลือนไป จากหัวใจ ไม่ว่าจะเป็นตอนเด็กที่พอจำความได้ พ่อไม่เคยดุเลย เริ่มโตเป็นวัยรุ่นความคิดก็แตก ต่างมีข้อขัดแย้งในความคิดกันตลอดเวลา ทะ เลาะกันเป็นระยะๆ พอเริม่ เข้าสูว่ ยั ผูใ้ หญ่ ลำดับ ความคิดได้ดีขึ้น เริ่มที่จะมองเห็นความคิดเห็น และความห่วงใยของพ่อกระจ่างขึ้น ใช้เหตุผล ได้มากขึน้ พ่อก็มาจากไปด้วยโรคทีใ่ นอดีตดิฉนั และครอบครัวไม่เคยรูว้ า่ เกิดขึน้ ได้อย่างไร และ มันร้ายแรงขนาดไหน โดยแพทย์ลงความเห็น ในใบมรณะบัตรว่า “โลหิตเป็นพิษ” พ่อของดิฉันเป็นผู้ชายที่ตัวใหญ่แข็งแรง มากในสายตาของดิฉัน พ่อไม่เคยไปหาหมอ ไม่เคยเข้าโรงพยาบาล หรือถ้าเป็นไข้หวัดก็แทบ จะนับครัง้ ได้ แต่ทจ่ี ำฝังใจก็คอื พ่อไม่ชอบตรวจ สุขภาพไม่ว่าจะกรณีใดๆ ที่ทำงานของพ่อจะมี การตรวจสุขภาพประจำปีฟรีอยู่เสมอ แต่พ่อก็ ไม่ใส่ใจใช้บริการ ตั้งแต่ดิฉันจำความได้พ่อดื่มสังสรรค์กับ เพื่อนฝูงอยู่เสมอ ยิ่งช่วงดิฉันเป็นวัยรุ่นไม่มีวัน ไหนไม่เห็นพ่อดืม่ พ่อเป็นคนสนุกสนาน เพือ่ น ฝูงเยอะ ดิฉันคิดว่าการดื่มสะสมของพ่อที่ผ่าน มาเป็นระยะเวลามากกว่า 20 ปี เป็นปัจจัยหลักที่ ทำให้ร่างกายของพ่อไม่มีภูมิต้านทาน ไม่กี่ปี ก่อนทีพ่ อ่ จะเสียชีวติ ดิฉนั เคยบอกให้พอ่ ไปตรวจ สุขภาพเพราะเห็นพ่อดื่มหนัก พ่อสัญญากับ ดิฉันว่าจะไป พอดิฉันกลับมาบ้าน (ตอนนั้น ดิฉันเรียนอยู่กรุงเทพ) พ่อพูดอวดว่าเนี้ยะไม่ ต้องห่วงหรอก ตับพ่อไปเช็คมาแล้ว ไม่มปี ญ ั หา อะไรเลย ซึ่งจริงๆแล้วพ่อก็คงไม่ได้ไปตรวจ จริง แค่พูดให้ดิฉันสบายใจเท่านั้น ดิฉันเองเรียนจบปริญญาตรีหมาดๆ ได้ งานทำที่บริษัทไฟแนนซ์แห่งหนึ่งในกรุงเทพ โชคดีอย่างยิ่งที่มีตำแหน่งว่างที่ขอนแก่น ดิฉัน ทำเรื่องขอย้ายกลับ และก่อนย้ายกลับไม่น่าจะ เกิน 2 เดือน พ่อไปเก็บใบมะกรูดแล้วลื่นล้ม ลงไปในร่องระบายน้ำ ทีไ่ หลออกมาจากห้องน้ำ ก่อนจะต่อลงไปในท่อระบายน้ำ แม่บอกว่าพ่อ ตะโกนเรียกให้แม่ไปช่วยพยุงขึ้น แล้วแม่ก็ได้ ช่วยพ่อล้างขาด้วยสบู่อย่างสะอาดในตอนนั้น ดิฉันได้กลับไปอยู่บ้านสมใจแต่ใครจะรู้ ว่าเป็นโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดพ่อที่สุดก่อนจะเสีย แค่เพียงแค่เดือนเดียว พ่อดีใจมาก อาทิตย์แรก ที่ดิฉันกลับไปพ่อขอให้ดิฉันพาไปไหว้พระที่ วัดพระธาตุขามแก่น ดิฉันก็ขับรถพาไป พ่อ อยากจะกินอะไร อยากจะทำอะไร ดิฉนั ก็ทำให้ ทุกอย่างแทนแม่ดว้ ยความตัง้ ใจ ทีด่ ฉิ นั ทำเต็มทีก่ ็ เพียงแค่คิดว่าอยากให้แม่พักผ่อน เพราะเห็น แม่ทำให้พ่อทุกอย่างมาตั้งแต่จำความได้ ดิฉัน

ไม่ได้คิดว่าพ่อจะจากไปเร็วอย่างนี้ และแล้ววันที่พ่อต้องเข้าโรงพยาบาลเป็น ครั้งแรก ก็เป็นวันที่พ่อเข้าโรงพยาบาลเป็นครั้ง สุดท้ายเหมือนกัน พ่อบอกปวดขา และมีอาการ ออกร้อนที่ขา ดิฉันก็เอาน้ำแข็งประคบ ผ่าน ไปไม่นานก็มีจ้ำสีแดงๆ ม่วงๆ ที่ขา ดิฉันกับ แม่ตกใจมาก รีบนำพ่อส่งโรงพยาบาล พ่อเข้า รับการผ่าตัดเอาเนื้อร้ายที่โดนแบคทีเรียกินที่ขา อย่ า งด่ ว น หมอบอกว่ า พ่ อ อดทนมาได้ ยั งไง จากความเข้าใจของดิฉันตอนนั้นหมอบอกว่า แบคที เ รี ย กระจายเข้ า สู่ เ ส้ น เลื อ ดของพ่ อ แล้ ว ถ้าพ่อแข็งแรงหมอจะต้องตัดขาทิง้ แต่นท้ี ำอย่าง นัน้ ไม่ได้ และถึงแม้จะผ่าเอาเนือ้ ร้ายออก โอกาส รอดก็มนี อ้ ยมาก ดิฉนั กับแม่กไ็ ม่รวู้ า่ ไอ้แบคทีเรีย นี้มันเข้าไปได้ยังไง หรือตอนที่พ่อตกลงไปใน ท่อระบายน้ำ แต่นั้นก็ไม่น่าจะทิ้งระยะได้นาน ขนาดนี้ แต่ที่แน่ๆเรารู้ว่าพ่อไม่มีภูมิต้านทาน แน่นอนสาเหตุมาจากการดื่มเหล้าที่สะสมมา นาน หลังจากออกจากห้องผ่าตัดมาพ่อก็ไม่รู้ สึกตัวอีกเลย พ่อจากไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่ ข้ามคืน แม่ ดิฉนั และน้องอีกสองคนทีย่ งั เรียน อยู่ รู้สึกเคว้งคว้างเป็นอย่างมาก เวลาไม่เคยย้อนกลับ สำหรับทุกท่านที่มี พ่ออยู่ ไม่วา่ ท่านจะเป็นยังไง ให้เวลาและความ สุขซึ่งกันและกันเถอะค่ะ ชีวิตคนเรามันสั้นเสีย เหลือเกิน สำหรับคุณพ่อทุกท่านก็ควรหันมา ใส่ใจในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อจะได้เป็น ร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานของท่าน ถือโอ กาสวันพ่อเริ่มต้นออกกำลังกาย ทำกิจกรรมกับ ลูกๆ ดูแลการกินอยู่ให้ถูกสุขลักษณะ พักผ่อน ให้เพียงพอ สำหรับดิฉันเองตั้งแต่วันนั้นจนถึง วันนี้ดิฉันก็ยังได้เจอพ่อเสมอๆค่ะ แต่เป็นเพียง แค่ในความฝัน บอกตรงๆนะค่ะว่าอิจฉาคนที่มี พ่ออยู่ใกล้ อย่าปล่อยโอกาสในการใช้ชีวิตที่มี ความสุขร่วมกันผ่านไปนะค่ะ หากพ่อมีเวลา ให้เราสั้น ท่านอาจจะรู้สึกเสียใจในภายหลัง อย่างดิฉัน ที่ไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ดูแลทดแทน บุญคุณท่านก็ได้นะค่ะ.......ขอให้ทุกท่านโชคดี ค่ะ

สวัสดิภาพสมาคม

Thai Welfare Association Supporting the Thai Community in Australia Suit 204, Level 2, 78 Liverpool Street Sydney Tel: (02) 9264 3166

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม ข่าวดีสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเรียนรู้การเรียงร้อยเครื่องประดับแบบต่างๆ เราจะเปิดการ สอนทำเครื่องประดับจากลูกปัด คริสตัล ฟรี (เสียเพียงค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์เท่านั้น) ชั้น เรียนนี้จะเปิดในวันอาทิตย์ที่ 6 และ 13 กุมภาพันธ์ 2011 เวลา 10.30 น.-13.00 น.สนใจ ติดต่อสอบถามและลงชื่อได้ที่สวัสดิภาพสมาคม รับจำนวนจำกัดค่ะ

สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่น อิมมิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้

หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขต พื้นที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำนักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำการในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน

สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนใน ชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อ ได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ

สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคม ให้บริการช่วยเหลือผู้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ใน ออสเตรเลี ย (รั บ นั ดให้ ค ำปรึ ก ษา เฉพาะวั น อั ง คาร และวั น พฤหั ส ) Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org

ฐิรญา มีเมศกุล (DV Intervention Project Worker, Funded by NSW Department of Premier and Cabinet) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และวันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd บริการให้คำปรึกษาและ ทำการวิจัยเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนไทย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org

สอบถามข้อมูลทุกรายการที่ 9264 3166 หรือ Fax: 9264 3009 หรืออีเมล twa@thaiwelfare.org หรือนัดหมายเข้ามาพบที่สำนักงานสวัสดิภาพสมาคม Thai Welfare Association, Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000.

หมายเหตุ หากท่านใดได้รับข้อมูลหรือการกล่าวอ้างจากบุคคลภายนอกว่าเป็นตัวแทน ของทางสวัสดิภาพสมาคม เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงกรุณาติดต่อมายังหมายเลข 9264-3166 เพื่อป้องกันการแอบอ้างและเพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านและชุมชนไทยของเรา ขอบคุณมาก ค่ะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 28


กลอนธรรมะ

อ.พุทธทาสพระธรรมโฆษาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)

ศึกษาอนุตตรธรรม ต่อจากฉบับที่แล้ว

เป็นพ่อให้เป็นพ่อ

ถ้าเป็นพ่อ ก็จงเป็น ให้เป็นพ่อ

เป็นเพียงให้ ผีหัวร่อ หรือพอไหว

เดี๋ยวนี้เป็น กันจนผี ขี้คร้านไย

พ่ออะไร ให้ลูกจูง จมูกพา พ่อรุ่นนี้ เฝ้าพิรี้ พิไรปลอบ

ให้ชื่นชอบ สุดแต่ลูก จะปรารถนา

จะตอบลูก ก็ตอบไม่ถูก ว่าเกิดมา

เพื่ออะไร กันหนา ยังมืดมนท์ พ่อไม่รู้ ลูกจะรู้ ได้อย่างไร

จะเดินไป ทางไหน ยังสับสน

ทำอะไร ได้ไม่- ถึงเสี้ยวคน

ลูกของตน พ่อฆ่า สาแก่ใจ ฯ

บุญเป็นอะไร?

สิ่งนั้นๆ เป็นเหมือน ของเกลื่อนกลาด

ที่เป็นบาป เก็บกวาด ทิ้งใต้ถุน

ที่เป็นบุญ มีไว้ เพียงเจือจุน

ใช้เป็นคุณ สะดวกคาย คล้ายรถเรือ, หรือบ่าวไพร่ มีไว้ใช้ ใช่ไว้แบก

กลัวตกแตก ใจสั่น ประหวั่นเหลือ

เรากินเกลือ ใช่จะต้อง บูชาเกลือ

บุญเหมือนเรือ มีไว้ขี่ ไปนิพพาน มิใช่เพื่อ ไว้ประดับ ให้สวยหรู

เที่ยวอวดชู แบกไป ทุกสถาน

หรือลอยล่อง ไปในโลก โอฆกันดาร

ไม่อยากข้าม ขึ้นนิพพาน เสียดายเรือ ฯ

อะไรเผือก?

ลิงจะเผือก เพราะขน มันสีขาว

ส่วนคนเรา เผือกได้ ใครก้มเศียร

เนื่องจากมี ธรรมา ไม่อาเกียรณ์

ใครพากเพียร เผือกได้ ไม่เว้นตน ฝรั่งเผือก ผิวขาว เปล่าแก่นสาร

เที่ยวเพ่นพ่าน มีได้ ทุกแห่งหน

คนเราเผือก ไม่ได้ เพียงกายยล

เป็นสีขาว;เผือกคน ใช่เผือกลิง ถ้าฝรั่ง เป็นครูเรา, ใช่เขาเผือก

ที่ตรงเปลือก, อย่าคิด ให้ผิดยิ่ง

มัวเลียนแบบ ที่ตรงเปลือก จะเผือกลิง

แล้วจะยิ่ง กว่าไม่เผือก เลือกให้ดี ฯ

ครั้นฟื้นขึ้นมา ก็ร้องขึ้นว่า น่าเศร้าสลด นักลูกอกตัญญูทำให้พ่อแม่เสียใจเกินไปแล้ว เมื่อมาคิดดูเป็นบาปอย่างมหันต์จริงแท้ เหมือนดั่งภูตผีปีศาจที่ล่องลอยไปมา ปล่อยให้วันเวลาผ่านไปกับความลุ่มหลง มัวเมาไม่ได้คิดมาก่อนว่าบาปกรรมของตนเอง มีเท่าไร บัดนีไ้ ด้ฟงั พระโอวาทจากองค์พระศาสดา เสมือนตื่นจากความฝันรู้สึกสำนึกผิดต่อความ ผิดพลาดที่ผ่านมาเมื่อคิดถึงความอกตัญญูของ ตนเองแสนเจ็บปวดรวดร้าวสุดจะกล่าว ขอพระองค์ โ ปรดดเมตตาให้ เ หล่ า ข้ า พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้มีโอกาสในการแก้ตัว ไถ่บาปว่าจะทำอย่างไรถึงจะตอบแทนพระคุณ อันยิ่งใหญ่ของพ่อแม่ได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 29

พระคุณบิดามารดา

องค์พระศาสดาทรงตรัสถึงธรรมวิธีอัน ล้ ำ ลึ ก แก่ เ หล่ า สาวกทั้ ง หลายว่ า เมื่ อ พวกเธอ ต้องการจะตอบแทนพระคุณของพ่อแม่ข้าพเจ้า ก็จะบอกแก่พวกเธอทั้งหลาย ถ้ามีใครคนหนึง่ บ่าข้างซ้ายหาบบิดาและ บ่าข้างขวาหาบมารดา แล้วเดินวนรอบภูเขา หิมาลัยหาบนั้นทั้งหนักและเสียดสีผิวหนังจน แตก และทะลุถงึ กระดูก ก็ไม่นบั ว่ามาก โลหิต สด ๆ ไหลท่วมตาตุ่ม เป็นอยู่เช่นนี้ เป็นร้อย พันหมื่นกัป ก็ยังไม่อาจทดแทนพระคุณของ พ่อแม่ได้ ถ้ามีใครคนหนึ่ง เกิดในยุคแห้งแล้งข้าว ยากหมากแพง เพือ่ ไม่ให้พอ่ แม่หวิ โหยจึงเฉือน เนื้อตัวเองทั้งหมดหั่นเป็นชิ้น ๆ

ให้พ่อแม่กินแก้หิวแม้จะมีใจกตัญญูถึง เพี ย งนี้ เ ป็ น ร้ อ ย พั น หมื่ น กั ป ก็ ยั ง ยากที่ จ ะ ทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้

ถ้ามีใครคนหนึ่ง เพื่อพ่อแม่ของตนใช้มีด ควักเอาหัวใจออกมา จนโลหิตไหลเต็มพื้นโดย ไม่หวั่นเกรงความเจ็บปวด ทำอยู่เช่นนี้เป็นเวลาร้อย พัน หมื่นกัปก็ ยังยากที่จะทดแทนพระคุณอันใหญ่หลวงของ บิดามารดา ถ้ามีใครคนหนึ่ง เพื่อพ่อแม่ของตนยอม ให้คมอาวุธเป็นพัน ๆเสียบบนร่างกายของตน เป็นเวลาร้อยพัน หมื่นกัปก็ยังไม่อาจทดแทน พระคุณของพ่อแม่ได้ ถ้ามีใครบนบานให้พ่อแม่ปลอดภัยและ อายุยืนโดยใช้ไขมันในร่างกายตนเป็นน้ำมันจุด ตะเกียงหน้าพระเป็นเวลาร้อย พัน หมื่นกัปก็ ยังไม่อาจทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ อ่านต่อหน้า 30


พระคุณบิดามารดา ต่อจากหน้า 29

ถ้าหากมีใครเพื่อตอบแทนความเหนื่อย ยากของพ่อแม่จงึ ฝ่าน้ำร้อนลุยไฟจนกระดูกหลุด ออกนอกเนื้อเป็นเวลานับหมื่นกัปก็ยังไม่อาจ ทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้ ถ้าหากมีใครเพื่อทำหน้าที่ของลูกให้สม บูรณ์โดยยอมรับโทษแทนพ่อแม่จนร่างกายเต็ม ไปด้วยบาดแผลเจ็บปวดสาหัสสากรรจ์ เป็นอยู่เช่นนี้เป็นเวลาร้อย พัน หมื่นกัป ก็ยังไม่อาจทดแทนพระคุณของพ่อแม่ได้หมด ทุกคนได้สดับรับฟังการแสดงธรรมของ องค์พระศาสดาเรื่องพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพ่อ แม่ต่างพากันหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจคิด ไม่ออกว่าจะทดแทนพระคุณของพ่อแม่โดยวิธี ใด

จึงทูลถามพระพุทธองค์เป็นเสียงเดียวกัน ว่ า ข้ า แต่ พ ระองค์ ผู้ เ จริ ญ พวกข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ทั้งหลายรู้ว่าเป็นคนมีโทษแต่ไม่ทราบว่าจะทำ ฉันใดถึงจะสามารถตอบแทนพระคุณอันใหญ่ หลวงของพ่อแม่ได้

องค์พระศาสดาเห็นทุกคนสำนึกผิด จึง ทรงตรัสว่าการที่จะทดแทนพระคุณของพ่อแม่ นั้น จะต้องเขียน(หรือพิมพ์) พระสูตรเล่มนี้ และสารภาพบาปทีท่ ำมาทุกอย่างและทำนุบำรุง พระพุทธศาสนาตลอดไป องค์พระศาสดาทรงตรัสอีกว่า และต้อง ถือศีล (ห้า)กินเจ ทำบุญให้ทาน เป็นลูกกตัญญู มิเช่นนั้นก็คือนักโทษในนรก

“เลือกเอาเอง” ผมเริ่มต้นการศึกษาระดับมัธยมที่จังหวัดนครปฐม จบชั้นสูงสุดของโรงเรียนนั้น จังหวัดนี้ มีงานใหญ่ประจำปีเรียกว่า “งานกลางเมืองเดือนสิบสอง” เขาใช้บริเวณโดยรอบองค์พระปฐม เจดีย์ งานนี้จะมีมหรสพนานาชนิด เช่น ลิเก รำวง หนังกลางแปลง โรงเรียนต่างๆ จะพากัน ออกร้าน เป็นร้านอาหารบ้าง ร้านขายของหลากหลายชนิดบ้าง ในสมัยที่ผมเป็นเด็กผมตื่นเต้น ยินดีมาก เพราะจะได้ออกไปหาความสนุก ความเพลิดเพลินในงานกับเพื่อนๆ ในยุคของผมงาน ประจำปีที่นครปฐมถือว่าเป็นงานมหรสพที่ยิ่งใหญ่ ชาวบ้านจากต่างอำเภอจะแห่แหนมาจน แน่นขนัด ท้องถนนแออัดไปด้วยผู้คนที่มาเที่ยว ทุกคนในวันนั้นจะแต่งตัวชุดใหม่ชุดหล่อและ สวยที่สุด แต่ในความสนุกนั้นบางคนยิ้มไม่ออกแต่ก็บอกไม่ได้ มันทำให้รสชาติความสนุกจืดชืด ไปเลยทีเดียว อะไรที่ทำให้เป็นเช่นนั้น สาเหตุก็คือ รองเท้ากัด ชาวบ้านในยุคนั้นเขาไม่ชินกับ รองเท้าหนัง ส่วนใหญ่เขาเดินเท้าเปล่าหรือไม่ก็ใส่รองเท้าแตะ แต่พวกเขาอยากเป็นคนทันสมัย ฉะนั้นพวกเขาจึงลงทุนซื้อรองเท้าหนังหุ้มส้นมาสวมใส่ เนื่องจากผู้รักสวยรักงามเหล่านี้ไม่ได้ใส่ รองเท้าดังกล่าว ในชีวิตประจำวันเขาใส่เฉพาะงานและไม่เคยชินกับการเดินด้วยรองเท้านานๆ เมื่อเริ่มต้น คงไม่รู้สึกอะไร แต่พอเดินไปสักพักเขารู้สึกว่าเท้าถูกบีบ หนังส้นเท้าเริ่มพองและ กลายเป็นแผล ในที่สุดต้องหิ้วรองเท้าเดิน เขาไม่สนใจอีกต่อไปว่าใครจะมองหรือวิพากษ์วิจารณ์ เพราะทนเจ็บปวดไม่ไหว จากความจริงเรื่องนี้ทำให้ผมได้ข้อคิดสอนใจบางประการคือ มีคนบางประเภทที่ยอมให้ตัว เองเจ็บเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับตนเอง เขาต้องการที่จะให้คนมองดูเขาเป็นคนทันสมัย ดูดี เขา ยอมใช้เงินที่ได้มาน้อยนิดตกแต่งภาพลักษณ์ให้กับตนเอง เขายอมอด ยอมกู้เงินนอกระบบ ดอกเบี้ยสูง ยอมเป็นหนี้ เข้ากับคำที่ว่า “รายได้น้อยแต่รสนิยมสูง” สิ่งที่ผมพยายามจะสื่อในเรื่องนี้ก็คือ คนเราจะต้องรู้จักประมาณตน จะต้องเรียนรู้จักว่า อะไรสำคัญกว่าระหว่างชีวิตที่สงบสุขไม่เป็นหนี้เป็นสิน ไม่ต้องกระวนกระวาย ไม่ต้องหนีคน มาทวงหนี้ กับชีวิตที่พยายามสร้างภาพแต่กลับไม่สนใจ เจ็บปวดกับการไล่ล่าหาความทันสมัยที่ ไม่รู้จักจบสิ้น พระเยซูคริสต์ทรงสอนและเตือนสติมวลมนุษย์มานานกว่า 2000 ปีแล้วว่า “ชีวิตสำคัญ กว่าอาหารและร่างกายสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่ม” เราจะต้องหันมาสนใจวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ชีวิตที่มีคุณค่ามากกว่าเรื่องอาหารการกิน เราจะต้องหันมาสนใจดูแลสุขภาพร่างกายของเราให้ แข็งแรง มีพลานามัยสมบูรณ์มากกว่าเครื่องแต่งตัว แต่งหน้า และความฟุ้งเฟ้อตามกระแสสังคม เฉพาะอย่างยิ่งวัยรุ่นทั้งหลายเรายังหาเงินเองไม่ได้ ยังต้องพึ่งอาศัยเงินจากพ่อแม่ สำหรับลูกๆ ที่ พ่อแม่ยากจนจะต้องยิ่งรู้จักเจียมตัว อย่าพยายามเลียนแบบลูกของผู้มีเงินเหลือใช้ อย่าพยายามบีบ ตัวเองจนเจ็บปวดด้วยเหตุผลโง่เขลาคือ เพื่อจะสร้างภาพ สร้างความสนใจเท่านั้น

นรกขุมนี้มีความกว้างยาวแปดหมื่นโยชน์ องค์พระศาสดาทรงตรัสต่อว่าผูท้ อ่ี กตัญญู ต่อบิดามารดาเมื่อสิ้นชีวิตแล้วจะต้องตกสู่มหา ล้อมรอบไปด้วยกำแพงเหล็กและตาข่ายเหล็ก พวกนักโทษไม่มีทางหลบหนีไปได้ นรกอเวจี THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 30


รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง Y ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Y Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook ปีชวด ดวงของคุณในช่วงนี้ ทำอะไรก็ราบรื่นดี สิ่งที่คุณคิด สิ่งที่คุณต้องการจะทำนั้น จะพบ กับความสำเร็จ และดำเนินไปในทางที่ดี ส่วน อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank ในด้านความรัก คนโสดและมีคนรัก จะมีปญ ั หา U$ A$ U$ บาท ในเรื่องคำพูดที่มีต่อกันบ้าง แต่ความรักก็ยังคง ซื้อ Nov 10 ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย 22 29.54 30.19 29.14 30.50 1.02 0.96 32.80 27.86 มั่นคงอยู่ ส่วนผู้ที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความ 23 29.64 30.29 29.03 30.38 1.02 0.96 32.80 27.86 สัมพันธ์ยังคงแน่นแฟ้นเหมือนเดิม 24 29.68 30.33 28.80 30.15 1.01 0.94 32.53 27.06 25 29.66 30.31 28.92 30.27 1.01 0.95 32.79 27.28 26 29.68 30.33 28.80 30.15 1.03 0.97 32.88 27.35 ปีฉลู ช่วงนี้ทำอะไรอาจล่าช้าไปบ้าง แต่คุณยัง ตลาดหุ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ มีโอกาสอยู่ ถึงแม้จะล่าช้าแต่ก็ไม่ได้สูญเสีย Nov 10 Thai All Ord D.Jone B S B S รอจังหวะเวลาที่จะเข้ามาเท่านั้น ส่วนการเงิน 22 1,019.19 4,731.80 11,178.58 19200 19300 18920 19700 เกณฑ์ค่าใช้จ่ายนั้นสูงมากพอสมควร สูงพอๆ 23 1,009.47 4,676.90 11,036.37 19300 19400 19026 19800 กับรายรับ ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและผู้ 24 1,005.97 4,673.20 11,187.28 19500 19600 19223 20000 25 0,996.42 4,683.30 11,187.28 19450 19550 19162 19950 ที่มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ยังคงไป 26 0,991.71 4,690.20 11,092.00 19400 19500 19117 19900 ได้เรื่อยๆ ไม่มีปัญหาอะไรให้หนักใจ เที่ยวBlue Mountain ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ปีขาล สมัครเป็นสมาชิก กิ น 3 มื อ ้ นอน 1คื น เพี ย งสี ส ่ บ ิ เก้ า เหรี ย ญ Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 ดวงชะตาของคุณอาจจะมีการเปลีย่ นแปลง ต่อคนต่อวัน จอง 0432 499 664 Fax: 9727 8627 ขึ้นๆลงๆบ้าง ช่วงนี้คุณควรที่จะหมั่นดูแลสุข Email: thaioz@thaioz.com.au ภาพจิ ต ของคุ ณ บ้ า ง วิ ธี ดู แ ลสุ ข ภาพจิ ต ก็ คื อ www.thaioz.com.au หมั่นสวดมนต์ไหว้พระและฝึกทำสมาธิ จิตใจ จะได้สงบและเกิดปัญญา สามารถแก้ปัญหา โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ ต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างมีสติ ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและผู้ที่มีคู่ครองแล้ว มีปัญหาจุกจิก เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!! พอๆกัน 130 Seville St. Fairfield NSW 2165 ปีเถาะ ช่วงนี้เรื่องเงินๆทองๆจะสร้างปัญหาให้ คุณมากพอสมควร ตามดวงชะตาแล้ว ไม่ว่า คุณจะทำอะไรก็ไม่ค่อยจะราบรื่นนัก คุณต้อง อดทนให้มากต้องใช้สติในการแก้ปัญหา อย่า ใช้อารมณ์ ไม่เช่นนัน้ ปัญหาทีม่ อี ยูจ่ ะบานปลาย กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต ส่วนความรัก ยังคง ไปได้เรื่อยๆ ไม่มีปัญหาให้หนักใจ ปีมะโรง 2714/568 2593/546 2693/568 ในช่วงนี้ การงานของคุณที่กำลังทำอยู่ ก็ไปได้แบบเรื่อยๆ เคยเป็นอย่างไรก็ยังคงเป็น เช่ น นั้ น ส่ ว นการเงิ น ถึ ง แม้ จ ะมี ร ายจ่ า ยมาก มาย แต่ก็ยังไม่เดือดร้อนเพราะรายได้ยังสูง กว่า ในด้านความรัก คนโสด ความรักยังคง ไปได้เรื่อยๆ ส่วนผู้ที่มีคู่ครองแล้ว มีปัญหาให้ ต้องงอนง้อกันตลอด เหนื่อยใจพอสมควร ปีมะเส็ง คุณจะต้องระวังคำพูดของตัวเองให้มากๆ เพราะคำพูดบางประโยค อาจนำปัญหามาให้ โดยไม่ได้คาดคิดส่วนการงานและการเงินก็อาจ จะมีปัญหาบ้าง แต่เป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆ ในด้านความรัก คนโสด ความรักมีความสุขดี ส่วนผู้ที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีการทะเลาะเบาะ แว้งเหตุจากคนอื่นนั่นแหละ THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December 1-14, 2010 Page 31

การเงินและธุรกิจ

ปีมะเมีย ดวงของคุ ณในช่ ว งนี้ การงานก็ ไ ปได้ เรื่ อ ยๆ เคยเป็ น อย่ า งไรก็ ยั ง คงเป็ น เช่ น นั้ น ส่วนการเงินจะมีรายจ่ายมากมาย แต่ก็รายได้ก็ เข้ามามากเช่นกัน ในด้านความรัก คนโสดที่มี จิตใจโลเล ความรักจะมีปัญหาตลอด ส่วนผู้ที่ มีคู่ครองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ดีขึ้นกว่าที่ ผ่านมา ปัญหาจุกจิกก็เริ่มหมดไป ปีมะแม ในช่วงนี้ดวงของคุณไม่มีอะไรโดดเด่น มากนัก ทำอะไรก็เป็นแบบไปได้เรือ่ ยๆ การ งานและการเงินไม่ใช่ปญ ั หาสำคัญ แต่ตอ้ งระวัง ปั ญ หาด้ า นสุ ข ภาพมากกว่ า เพราะโดยปกติ คุณเป็นคนไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้ว เพียงแต่เป็น คนใจสูเ้ ท่านัน้ แหละ ควรหันกลับมาดูแลสุขภาพ ให้มากกว่านี้ ก่อนจะสายเกินไป ปีวอก ดวงของคุณมีพลังของความสูญเสียครอบ คลุมดวงชะตาอยู่ จึงส่งผลให้คณ ุ ไม่คอ่ ยสบาย ใจ ทำอะไรก็ติดๆขัดๆไปหมด ในช่วงนี้คุณ ควรหมั่นสวดมนต์ไหว้พระให้มากๆ ฝึกทำใจ ให้สงบ เพื่อให้เกิดสมาธิ จะได้ใช้ในการแก้ ปัญหาอย่างรอบคอบ และลุลว่ งไปด้วยดี ส่วน ความรัก ระวังเรือ่ งปากเสียง ทัง้ คนโสดและผู้ ที่มีคู่ครองแล้ว ปีระกา ตามดวงของคุณอาจจะไม่คอ่ ยดีนกั โดย เฉพาะปัญหาเรือ่ งเงินๆทองๆ อาจจะเดือด ร้อน ไม่ว่าจะประหยัดอย่างไร รายจ่ายก็ยังสูงอยู่ดี ทางที่ดีที่สุดคือ ประคองให้ทุกสิ่งทุกอย่างดีขึ้น ให้ได้ ในด้านความรัก ทั้งคนโสดและผู้ที่มี คูค่ รองแล้ว ความรักไม่คอ่ ยราบรืน่ จะทะเลาะ เบาะแว้งกันด้วยปัญหาการเงินนี่แหละ ปีจอ ทำอะไรอาจจะสะดุดไปบ้าง แต่ก็เป็นแค่ ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น และเมื่อช่วงนี้ผ่าน ไป ทุกสิง่ ทุกอย่างในชีวติ ก็จะค่อยๆดีขน้ึ ส่วน ความรัก คนโสดที่คิดว่า คนนี้ใช่เลย ก็ควรดู ให้ดีๆ ส่วนผู้ที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีปัญหาระ หองระแหงกันตามประสาลิ้นกับฟันบ้าง ควร ถนอมหัวใจกันไว้ดีๆ อย่าเอาแต่ใจตัวเองให้ มากนัก ปีกุน ปัญหาทีเ่ คยมีกเ็ ริม่ จะค่อยๆดีขน้ึ ราบรืน่ ขึ้น ดวงของคุณมีความโดดเด่นในเรื่องการงาน และการเงิน ส่วนความรัก ในรายของคนโสด ก็อย่าจับปลาหลายมือเชียว ไม่เช่นนั้นมีสิทธิ์ หลุดมือไปแล้ว จะหาว่าไม่เตือน ส่วนคนที่มี คู่ครองแล้ว อาจจะมีปัญหาบ้างก็ขึ้นอยู่กับคุณ ว่า จะเลือกขันติหรือขันแตก


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

หากคุณกำลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

2018/555

1030/551

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

Lic.No.44/025362/44

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำสี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำหรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/con

2005/549

MARN 0318630

(02) 9283 0396

• • • •

Email: denning@tpg.com.au 1971/552

ติดต่อสมาชิก

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำหน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำหรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

BAS SATELLITE TV

:

ติดต่อโฆษณาฟรี!

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobile ตกน้ำ, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำหน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทย

ตัดโฆษณาฟรี!!!ส่งกลับพร้อมข้อความ 130 Seville St. Fairfield NSW 2165 Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

รับสมัคร

Head Chef & Kitchen Hand

Chef จะต้องทำงานกับร้านอาหารไทย ที่ขายดีมากอยู่ใน Goulburn ต้องมีประสบการณ์มาก่อน ทำงานเร็ว เต็มเวลา จ่าย $900/week พร้อม Holidays, Sick Pay และ Super ทั้งนี้ต้องผ่านการทดลองงานก่อน มีที่พักให้ถ้าต้องการ สนใจติดต่อ Steve 0488 204 879 2587/547

2757/546

City Convenience Store

455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next to Gloria Jean’s) Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้Public องการ Liability

Worker Compensation Superannuation

ี ร ฟ า ปรึกษ

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน ประกันชีวิต ประกันรายได้ ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P.

(02) 9726 6696, 9724 0245

Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888

2560/546

ทนายความ CATHERS

MULLEY SOLICITORS เรามีทนายความ พูด ไทย ได้ &

Email: jsriprom@yahoo.com

ให้คำปรึกษาพินัยกรรม Trust ปกป้องทรัพย์สิน ส่วนตัว&ครอบครัว แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์ ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซื้อขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์ - ทนายความ, ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 m. 0402 265 693 ปริญญาตรี&โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS)

Riverstone Office 47 Garfield Road East Riverstone NSW 2765 PO Box 336 Riverstone NSW 2765 t. (02) 9627 2051 f. (02) 9627 2061

Fairfield Office City Office Suite 4&5, First floor, Level 5, Park House North Mall Arcade, Pitt Street 45-47 Smart Street Sydney NSW 2000 Fairfield NSW 2165 t. 0402 265 693 t. 0402 265 693 By Appointment Only. By Appointment Only

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 32


เราคือ Registered Tax Agent & CPA Accountant

ด้วยประสบการณ์ด้านบัญชีและภาษีออสเตรเลียที่ยาวนานกว่า 20 ปี

ท่านจึงสามารถเชื่อมั่นและไว้วางใจได้ว่าท่านจะได้รับคำแนะนำและการปรึกษาที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดด้านบัญชีและภาษีต่างๆ นอกจากนี้ท่านยังมั่นใจได้ว่า ปัญหาต่าง ๆ ของท่านจะได้รับการแก้ไขที่ถูกต้อง เพราะเราติดต่อกับ Tax Office โดยตรง บริการที่หลากหลายของเรามีดังนี้ : • บริการให้คำปรึกษา จัดทำบัญชี และภาษีทุกประเภท (GST, PAYG, Income Tax) สำหรับร้านอาหารไทย, ร้านค้า และธุรกิจต่างๆ ทั้งในรัฐ NSW, QLD, VIC • บริการยื่นภาษี BAS และ Tax Return (โดยท่านสามารถขยายเวลาในการส่งแบบฟอร์ม ได้เนื่องจากเราติดต่อโดยตรงกับ Tax Office) • บริการจดทะเบียนบริษัท ห้างหุ้นส่วน และธุรกิจส่วนบุคคล • บริการจดทะเบียนภาษีทุกประเภท (ABN, GST, PAYG และ TFN) • บริการคำนวนภาษีพนักงาน และสรุปรายได้พนักงาน PAYG Summary (Group Certificate) สำหรับสิ้นปีภาษี • บริการ Claim Superannuation Fund สำหรับผู้ออกนอกประเทศอย่างถาวร

เจ้าหน้าที่ คนไทย ติดต่อ : Kenneth Yaw (CPA & Registered Tax Agent) เจ้าหน้าที่คนไทย ตุ๊กตา, บี, วี Phone: (02) 9267-6008 Fax: 9267 6005 Mobile: 0414 888 048 (Ken). 0433 741 888 (เจ้าหน้าที่คนไทย) Address: Suite 1506, Level 15, World Tower, 87-89 Liverpool St. Sydney NSW 2000 E-mail: Ken@yawco.com.au (free advice on e-mail) Website: www.yawco.com.au

20/547

2386/546

front, office partition, Bi-fold doors / windows Sliding door / windows

จากโรงงานโดยตรง โดยผู้เชี่ยวชาญงานกว่า 20 ปี

“ประสบการณ์และคุณภาพเป็นประกัน”

“มาปรึกษาเราก่อน ท่านจะเสี่ยงทำไม ถ้าอยากสบายใจก็ต้องให้ Builder อย่างเราทำ” ติดต่อ DIT: 0421-120-307

email: modernspace@iinet.net.au

1521/550

1282/552

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗ Migration Agents Registration No.(MARN)

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10 ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำเร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิ ช าชี พ / นายจ้ า งสปอนเซอร์ ลู ก จ้ า ง/ นั ก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถึ ง บ้ า น

ชำนาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำหรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

6/546

50/548

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435

Builder Lic:134003C

เราคือ One Stop Shop เราบริการ ตั้งแต่งานเขียนแบบพร้อมยื่นคำร้อง กับอำเภอ(ยื่น DA & CC)รับประสานงาน กับ Consultant รับดู, ออกแบบและ ก่อสร้างตามฮวงจุ้ย จนถึงงานรับเหมา ก่อสร้าง-บ้านพักอาศัย, อพาทเมนท์, สำนักงาน, ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้าน คาเฟ่, ร้านนวดแผนโบราณ, ร้านตัดเย็บ ฯลฯ เรารับออกแบบและติดตั้งป้ายโฆษณา, Light Box, Banner, A-Frame, โลโก้, นีออนดัด, ตัดสติกเกอร์, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายติดรถ เรารับทำและติดตั้ง aluminium shop

ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Ph:(612) 9555 4917 Fax:(612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/547

2758/546

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยอยู่ใน Food Court Westfield East Garden ขาย $90,000 ธุรกิจดี ทำเลดี มีลูกค้ามากมาย สนใจติดต่อ 0433 183 108 สมัครสมาชิก

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และฟรีบนเว็บไซต์ www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

โฆษณาฟรี!ตัดส่งพร้อมข้อความ เนื้อที่โฆษณาฟรีตรงนี้ !!! 130 Seville St. Fairfield NSW 2165


02 8208 8887

2621/546 con

1341/551

ร้านอาหารต้องการขาย

56 ที่นั่ง ตกแต่งใหม่ทันสมัย คูลรูมใหญ่ ครัวใหญ่ 2 ห้องน้ำ อยู่ย่าน Cambelltown ราคาต่อรองกันได้ Tel: 46 288 852, Mob: 0413 873 334 2708/546

FOR SALE

Asian take away in Waratah Newcastle for sale $35000. Cheap rent, good position. Interested,

ph: 0434 261 632

2744/546

2735/546

ขายด่วน!

2225/548

ต้องการขายร้านอาหารไทย Take Away ย่าน Parramatta มีที่จอดรถหน้าร้านให้ลูกค้า เจ้าของ ต้องการกลับเมืองไทย สัญญายาวเจ้าของใหม่ สามารถทำต่อได้เลยราคา $33,000 ต่อรองได้ ติดต่อ จูน 0410 597 569

ขายร้านอาหารไทย ร้านอาหารไทยต้องการขาย ย่าน RYDE เป็นร้านใหญ่ ลูกค้าทานประจำและเทคอเวย์แยะ เข้าทำได้เลย เปิดมา 5 ปีแล้ว นั่งได้ 150 ที่นั่ง สนใจติดต่อ 0413 872 144 สัญญายาว ติดต่อ 0433 295 666 2730/546 con 722/549 ต้องการขายด่วน!

ขายธุรกิจซ่อมเสื้อผ้า ร้านอาหารไทยอยู่ต่างจังหวัด50 ที่นั่ง ทำเลดี มีอุปกรณ์ครบขายราคา $50,000 ร้าน Alterations ทันสมัย อยูใ่ จกลางเมือง ติดต่อ0423 917886, 0410 026376 2750/546

2745/546

รับสมัครแม่บ้าน

สุภาพสตรีที่ซื่อสัตย์ไว้ใจได้ มีความคิดของตัวเอง ทำงานบ้านทุกอย่าง และงานสวนเล็ก ๆ น้อย ๆ อยู่อาศัยด้วย ทั้ง 7 วัน ทำงาน 5 วัน บ้านอยู่นอกเมือง ทางย่านตะวันตกของซิดนีย์ เงินเดือนตกลงกันได้ ติดต่อ Matt Robinson 0411 513 891 P.O.Box 4051 Pitt Town

ใน Shopping Centre ใกล้สถานีรถไฟ Wynyard ร้านเปิดมาแล้ว 15 ปี กิจการดี มีลูกค้าประจำ เจ้าของ ต้องการเกษียณ ขายราคา $55,000 สนใจติดต่อ 0411 303 430

รับสมัคร

ผู้ช่วยเชฟ สามารถอ่าน Order ภาษา E ได้ ร้านอยู่ต่างจังหวัด มีประสบการณ์บ้าง ที่พักฟรี ติดต่อ 0401 352 316

2752/546

ต้องการประหยัดเงินและเวลา? ใช้อุปกรณ์ทันสมัยเดี๋ยวนี้? เรามีคำตอบให้คุณด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทันสมัยให้เช่า เอาเครื่องมือนี้ไปใช้ในธุรกิจ ของคุณด้วยราคาที่คุณจ่ายได้ ณ วันนี้! เราขาย ให้เช่า เครื่องมือ fryers, ovens, coffee machines, fridges และเครื่องมืออื่นๆ เป็นสินค้าที่ใช้แล้ว สะอาดและรับประกัน 3 เดือน อุปกรณ์ทุกชิ้นอายุไม่เกิน 18 เดือน เยี่ยมชมคลังสินค้าวันนี้ที่ สำหรับอุปกรณ์เครื่องครัวบางชิ้นหมดประกันแล้ว มาดูได้ที่คลังสินค้าของเรา สามารถต่อรองได้ในราคาที่ถูกมาก ๆ

Lewis Law Solicitors

Tel: 02 9267 6003 Fax: 02 9267 6005 www.lewislaw.com.au Suite 1506, Level 15, World Tower, 87-89 Liverpool Street, Sydney

มีปัญหาด้านกฎหมายติดต่อเราด่วน บริการด้านกฎหมาย ทุกประเภท รวมทั้งกฎหมายอิมมิเกรชั่น, กฎหมายครอบครัว (แต่งงาน, หย่า, ดีแฟกโต้) ซื้อขายธุรกิจ/ บ้าน/ ร้านอาหาร รับยื่นเรื่องเคลมประกันทุกชนิด และรับอุทธรณ์คดีในศาล Gareth Lewis. LLB (UNSW) : MARN: 0319248 MIA 2193 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านการว่าความ สู้คดี

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทนายความ ให้คำปรึกษาทางโทรศ์พท์และอีเมลฟรี !!!

โรงเรียนสอนทำกาแฟ เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา เรียนวิธีการใช้เครื่อง ชงกาแฟ

2748/546

38/555

ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย Devonshire Dental

Suite 105-106/441-449 Elizabeth St Booking online ลดพิเศษ Surry Hills โทร. 9211 4047 www.coffeeschool.com.au เรียน RSA/RCG/Bar/Food Safety course จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน มาสนุกกับงาน Sydney 02 9211 4292 รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป หรือเริ่มธุรกิจใหม่ Brisbane 07 3257 2001 คลีนิคทันสมัย ใกล้ central station 03 9329 6550 ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne

2411/546

2534/557

Su Haircare Salon Cut, Perm, Colour ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำสีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำนาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

2052/548

รับนวดถึงบ้าน

นวดแผนโบราณตำหรับวัดโพธิ์ *ปวดเอว ปวดหลัง*คลายเส้นแก้ปวดเมื่อย* พิเศษ...พอกหน้า ขัดหน้า *ติดต่อคุณปุณิกา 0433 758 989 (เค)

ติดต่อโฆษณา

รับสมัคร

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 Email: thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

รับสมัคร

รับสมัคร

2749/546

2751/546

Lao Chef/Cook ที่มีประสบการณ์ เจ้าของต้องการจะเปิดร้านอาหารลาวแท้ๆ •ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ •ทำอาหารลาวแท้ๆ และอาหารไทยได้ •มีประสบการณ์ในร้านอาหาร การต้อนรับ หรือผ่านการฝึกฝนจากครอบครัวยินดี กรุณาติดต่อ Mr Bao on 0410 484 826 or Kristy on 0414 990 901 ร้านอาหารไทยย่าน Tamworth ห่างจาก Sydney 6 ชั่วโมง 70 ที่นั่ง ห้องแอร์ มี Cool room & Freezer รวมทั้ง Stock ค่าเช่า 3,093/m รวม GST Walk In/Walk Out สัญญายาว ขายราคา $150,000 ติดต่อ 0430 317 434, 2731/546

02 6766 2224

2742/546 con

ขายร้านอาหารไทยด่วน !

ใน Canberra 100 ที่นั่ง ลูกค้าแยะ ขายดีมาก เจ้าของเหนื่อย ทำไม่ไหวอยากพัก ขายเพียง $75,000 สนใจจริง ต่อรองกันได้ ติดต่อ 0430 794 669

อุโมงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St

Kitchenhands 2 ตำแหน่ง ร้านอยู่ Sunshine Coast ริมทะเล-มีวีซ่าทำงานได้ -6กลางวัน 7 กลางคืน กินอยู่เสร็จ -มี driver license พิจารณาเป็นพิเศษ โทร. 0433 071 023 พี่อี๊ด

ต้องการขาย

2609/546

2070/547

ผู้ช่วยในครัวชาย 2 คน ทำงาน Full time ไม่มีประสบการณ์สอนให้ ร้านอยู่ต่างจังหวัด มีที่พักพร้อม ติดต่อ อำ

02 6772 8818, 0431 815 335 2746/546

รับสมัคร ด่วน !

ต้องการ Chef และ ผู้ช่วย Chef ด่วน! (มี pr แล้ว หรือ work permit) ร้านอาหารไทยที่ Nelson Bay ใกล้ New Castle ติดต่อ David 02 4981 0044 หรือ 02 4981 0144

2753/546

2754/546

MASSAGE THERAPIST • • • • •

ทำงาน 3-4 วันต่อสัปดาห์ ต้องมีประสบการณ์ นวดรักษามาก่อน พูดเอเซียได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ นักศึกษายินดีต้อนรับ จะเทรนให้ ทำงานที่ใจกลางเมือง Cabramatta Tel: 0410 823 658

Resume to : wendy_lec@hotmail.com

040 117 5654, 046 659 8079 Jacky 043 210 6484 THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 34


ทนายความ 0433 853 014

Cabramatta office

ทีมงานนักกฎหมายของเราประกอบ ด้วยทนายที่เชี่ยวชาญกฎหมายพิเศษ Mr Peter Linegar เชี่ยวชาญกฎหมาย อาญามากว่า 20 ปี Lina Tjoeng

Oriental Plaza Suite 11, Building2, Hughes St. and Railway Parade, Cabramatta NSW 2166 opposite Cabramatta Station

World Square office

ทนายความและ ไมเกรชั่นเอเย่นต์ 0419 405 011

Suite 31, Level 2, 650 George Street, Sydney NSW

2398/546

รับสมัครด่วน สุภาพสตรีทำงานด้านบริการ อยู่ต่างจังหวัด สนใจติดต่อ 0439 987 895

ติดต่อ 0408 088 876, (02)9540 9611

112/554

0423 256 812, 0403 648 795 1540/565

2740/547

ASIAN STAR NEWCASTLE

ธุรกิจบริการที่นิวคาสเซิล ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่ Ph. 0402 878 928

Add:557 Hunter St. Newcastle

รับสมัครด่วน !

สถานบริการในกรุง Canberra ต้องการรับสมัครพนักงานสาวสวย ไม่จำกัดอายุ ทำงานด้านบริการ รายได้ดี งานไม่หนัก พักผ่อนเต็มที่ ห้องแอร์สะอาด ปลอดภัย ฟรีที่พักและอาหาร เจ้าของร้านดีเป็นกันเอง สนใจติดต่อ Gina 0423 305630, 0403 615414 2741/547

2596/548

ต้องการขาย

ร้านนวดและบริการ

ณ กรุงแคนเบอร์รา มีใบอนุญาตถูกต้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ทำเลดี ลูกค้าประจำจำนวนมาก สัญญายาว ค่าเช่าถูก ราคาต่อรองได้ ติดต่อ 0423 256 812

1898/547

รับสมัคร

พนักงานทำงานด้านบริการ อายุไม่เกิน 40 ปี ย่าน Campbelltown ลูกค้าดี ติดต่อ Amy 0402 493921 AT CITY สุภาพสตรีทำงานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588 1938/551

FOXY LADY

รับสมัครพนักงานบริการหญิง ทำงานที่แคนเบอร์ราห่างซิดนีย์ 3 ชม. สถานที่สะอาด ปลอดภัย เป็นกันเอง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นฝรั่ง มีที่พักพร้อม อาหาร+อุปกรณ์ทำงานฟรี ทำงานดีขยันมี O/T บวก Bonus ให้ ติดต่อ

CARINGBAH

รับสมัคร

2691/567

รับสมัคร

Busy Asian Legal Brothel ต้องการสุภาพสตรีสาวสวยทำงาน ด้านบริการที่ Hornsby อยู่ห่าง city40 นาที ลูกค้านิสัยดี มีที่พักและอาหารพร้อม รายได้ $2,000-3,000 p/w เจ้าของใหม่ ติดต่อ 9987 2833 0404 214 169 (พูดอังกฤษ) 0405 571 868 (พูดไทย) 319/548

66/547

Butterfly Girl Canberra ต้องการด่วน พนักงานนวดและบริการ รายได้ดีมาก ลูกค้าชั้นสูง สถานที่ระดับ V.I.P. สะอาด ห้องแอร์+Spa ทุกห้อง อาหารและที่พักฟรี ติดต่อทราย

0401 989 888, 0431 515 985

สถานนวดและบริการรับสุภาพสตรี หน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ต้องไม่ติดยาเสพติด เลือกเวลาทำได้ มีที่พักให้ พร้อมอาหาร สถานที่ทำงานสะอาด ปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดย่าน Guildford ติดต่อ หญิง 0413 576 378 2692/546

รับสุภาพสตรีทำงานนวด Erotic (no sex) ต้อนรับ ทำงาน full time และ part time มีสอนเทคนิคการทำงาน ใกล้ตัวเมือง โดยรถบัส 15 นาที ติดต่อ 9663 4373 1705/548

$$$

รับสดทุกวัน

$$$

* นวดไม่เป็นสอนให้ * จ่ายอัตราสูงสุด * หัวหน้างานหญิงไทยผู้ดูแล * ความปลอดภัยสูงมีการควบคุมด้วย * กล้องวงจรปิดรอบบริเวณเพื่อความ * เป็นส่วนตัวของคุณ * ภาษาอังกฤษต้องรู้พอพูดได้ * มีทีวีไทย เก้าอี้นวดไฟฟ้า * ห้องติดแอร์ให้คุณสะดวกสบาย * ให้บริการส่งถึงโรงแรม * เลือกวันทำงานที่คุณสะดวก * อาหารและเครื่องดื่มเตรียมพร้อม * 2 นาทีเดินจากสถานีเซ็นทรัล * รายได้ 1 ชม. $120, ครึ่งชม. $80 เริ่มงานได้ทันทีมาทำธุรกิจร่วมกันที่ซิดนีย์ จ่ายทุกวัน ติดต่อ Cyndy 0448-66-66-00 หรือ Tony 0414 700 220 ต้องการรีเซฟชั่นหญิง

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 35

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำงานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

2398/546

80/546

Massage Centre

รับสมัครสตรี 25-40 ปี ทำงานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำงานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 379-938, (02) 9833-0360

รับสมัคร

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำงานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca 0416 182 642

1601/568

55/548

สถานบริการในเมลเบิร์น

2697/548

KINGSFORD BODY TONE

=

แสงเดือน

รับสมัคร

ต้องการสุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี ทำงานใกล้ Hurstville มีลูกค้าฝรั่งมาก ทำงาน full/part time เปิด 24 ชั่วโมง

Ph. 0422 023 351

=

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 0412 452 395

รับสมัคร สุภาพสตรีทำงานนวด รายได้ดี ร้านอยู่ใกล้เมือง สนใจติดต่อ 0420 364 969

=

Phu Nguyen

53/552

JJJJJ

=

ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation กฎหมายอิมมิเกรชั่น ขอวีซ่าทุกชนิดแม้การอุทธรณ์ MRT/RRT/ART พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

2743/546

SYDNEY VIP

=

85/547

ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ Over $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่

=

1640/553con

26B Smart St. Fairfield NSW 2165

ASIAN STAR

=

ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia) (02)9310 7941, 0412 239 627

บริการตั๋วเครื่องบินใน/ต่างประเทศ แพ็กเกจทัวร์ทั่วโลก ในราคาพิเศษ ติดต่อ:คุณประสิทธิ์/คุณติ๊ก Tel:(02) 9726 7066 Mob. 0407 455 498 Fax:(02)9726 7316

=

Detour Holidays Thai Travel Agent

2657/552

1473/546

รับสมัคร

พนักงานสุภาพสตรี

ทำงานด้านบริการที่ Tuggerah ร้านเปิดใหม่ ทางไป Newcastle ใกล้สถานีรถไฟ รายได้ดี มีที่พักฟรี ติดต่อ รัตนา 0401 409 322 นวด Erotic ทั้งตัวที่

ที่Oasis กลางใจเมือง สถานที่ระดับ 5 ดาว min $130 ทางเข้ามิดชิดผ่าน Kent Street 30 45 min $170 60 min $200 มีหมอนวดสวยยุโรป ออสซี่ เอเชี่ยน ตัดโฆษณานี้มา เปิดทุกวันตัง้ แต่ 10am till late ได้ลด $20

รับสมัครสุภาพสตรีจำนวนมาก

Tour guides ติดต่อ “Sirs”เรามีรางวัลให้ Cash

Outcall to CBD hotels T: 9299 7771 (English) 0466 487 123 (Chinese) 80 Erskine Street Sydney 2000 www.sirs.com.au

2706/555

2722/548

LIPSTICK & HONEY ต้องการพนักงานนวด และบริการ ประจำร้านเพียง 4 ท่าน จ่ายเงินสดทุกวัน ติดต่อ Ivy

0404 060 199

จันทร์-ศุกร์ 11.30am-กลางคืนดึก เสาร์/อาทิตย์ 1pm-กลางคืนดึก ค่าบริการกลางวัน ลูกค้า $120/30 นาที $175/45 นาที $230/60 นาที รายได้ $75/30 $110/45 $140/60 ค่าบริการกลางคืน ลูกค้า $130/30 นาที $190/45 นาที $250/60 นาที รายได้ $80/30 $115/45 $150/60 ยินดีต้อนรับสุภาพสตรี (จัดหาที่พักให้) 43 Lipton Drive, Thomastown VIC PCA4572B ติดต่อ 0419886581

2733/549

รับสมัคร สุภาพสตรีทำงานนวด ที่ Canberra มีเงินประกันให้ ติดต่อ 02 6249 1559 Massage Business For Sale

Situated upper North shore Great Business Opportunity, front and Rear Entrance Prime Position Phone : 045 195 9167

2729/546

2728/546

รั บ สมั ค ร สุภาพสตรีทำงานนวดย่าน

Glebe/Broadway มีประสบการณ์จะดีมาก หากไม่มีประสบการณ์สอนให้ ต้องพูดภาษาอังกฤษได้ เวลาทำงานต้องปรับตัวได้ เงินเดือนและโบนัสจ่ายดี ติดต่อ Rob ph. 9566 4344


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

หนึ่งปี นอกจากนั้นเธอได้รับการปฏิเสธจาก คนดังอย่างคาร์ล โรซาอีกเช่นกัน เดมเนลลี่ เมลบาขณะรับบทโอฟีเลีย เนลลี่จึงบ่ายหน้าไปกรุงปารีสเธอทำออ ดิชั่นกับ “มาทิลด์ มาร์เชซี่” ผู้ได้ชื่อว่าเป็น ปรามาจารย์ในด้านการสอนร้องเพลง มาร์เชซี่ เห็นความสามารถในตัวเนลลี่ จึงทำการฝึกฝน การร้องเพลงและการแสดงโอเปราให้กับเธอ เนลลี่ ไ ด้ รั บ ความไว้ ว างใจให้ เ ล่ น บท Gilda ในละคร Rigoletto ที่โรงละคร รอยัล เดอ ลา มอนเนในกรุงบรัสเซลส์ในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๑๘๘๗ (บางตำราว่าวันที่ ๑๓ ตุลาคม) ซึ่งเป็นเวลาที่มาร์เชซี่แนะนำให้เนลลี่ ใช้ชื่อ การแสดงว่า “เมลบา” ซึ่งมาจากชื่อเมลเบิร์น บ้านเกิดของเธอ การแสดงครัง้ นีป้ ระสบความ สำเร็จอย่างมาก......และจากนี้ไปผมจะใช้ชื่อ “เมลบา” ทีโ่ ลกรูจ้ กั แทนชือ่ “เนลลี”่ และจากนี้ ไปผมขออนุญาตใช้ชื่อละคร ชื่อตัวละคร และ บทเพลง เป็นอักษรโรมันอย่างข้อมูลต้นฉบับ เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในการเทียบเป็น ภาษาไทยครับ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๑๘๘๘ เนลลี่ ร้อง Lusia ที่โคเวนท์ การ์เดน หรือรอยัล โอเปร่าเฮาส์ในกรุงลอนดอน แต่ไม่ประสบ ความสำเร็จ แม้เธอจะพยายามสักเพียงใด แต่ ผู้จัดก็ยังเสนอบทเล็ก ๆ ให้เธอ ทำให้เธอเก็บ กระเป๋ากลับมายังกรุงบรัสเซลส์ อย่างไรก็ตามยังมีผหู้ นึง่ ทีใ่ ห้ความชืน่ ชอบ เสียงร้องของเธอคือ เลดีเ้ ดอ เกรย์บคุ คลในสังคม ระดับสูงของกรุงลอนดอน คุณหญิงผูน้ ไ้ี ด้เขียน จดหมายอ้อนวอนให้เธอกลับมาแสดงต่อในลอน ดอน ในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๑๘๘๙ เธอเปิด การแสดงที่ก รุ ง ปารี ส โดยรั บ บท Ophelie (Ophelia ในบางภาษา) ในละครร้อง Hamlet ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง ในวันที่ ๑๕

เมือ่ เนลลีเ่ ดินทางไปเปิดการแสดงในยุโรป ก็มีเสียงซุบซิบว่าดยุคฟิลิปเปได้ติดตามเธอ ไป ทุกหนทุกแห่ง มีผพู้ บเห็นทัง้ สองทีป่ ารีส, บรัส เซลส์, เวียนนา และเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ข่าวอื้อฉาวครั้งนี้ไม่มีใครเชื่อว่า ทั้งสอง จะพบกันโดยบังเอิญ แต่น่าจะเป็นการนัดพบ กัน ซ้ำหนักเข้าหนังสือพิมพ์ได้เสนอข่าวออก ไปทั่ วโลกว่ า ทั้ ง สองได้ อ าศั ย อยู่ ร่ ว มกั นใน บ้านพักของโรงละครเวียนนาโอเปร่า เรื่องฉาวโฉ่ได้นำความอับอายมาสู่นาย อาร์มสตรองที่ถูกมองว่าถูกสวมเขา ถึงแม้ว่า เขาและเนลลี่จะแยกกันอยู่ แต่ทั้งสองก็ยังไม่ ได้หย่าขาดจากกัน เขาได้ยื่นเรื่องขอฟ้องหย่า โดยเหตุผลว่าภรรยามีชู้ โดยระบุว่าดยุคฟิลิปเป เป็นชายชู้ เรือ่ งผิดผัวผิดเมียในสมัยนัน้ ถือว่าร้ายแรง มาก แม้ว่าต่อมานายอาร์มสตรองจะยอมถอน คดีออกไปอย่างเงียบ ๆ แต่ความเสียหายได้ เกิดขึน้ แล้ว ดยุคฟิลลิปเปได้ตดั สินใจหนีปญ ั หา ไปซาฟารีในอาฟริกาถึง ๒ ปีเพื่อให้เรื่องสงบ ลง หลังจากนั้นเขาและเมลบาก็ไม่ได้กลับมา สางสั ม พั น ธ์ กั น อี ก ส่ ว นเมลบาได้ ตั ด สิ นใจ (หรือถูกสถานการณ์ทำให้ต้องตัดสินใจ) อยู่ ตามลำพัง เพื่อที่จะรักษาสถานภาพและอาชีพ ของเธอไว้ อย่างไรก็ตามการสมรสของเมลบา และ นายอาร์มสตรองได้สิ้นสุดลง เมื่อทั้งสองและ จอร์ จ บุ ต รชายเดิ น ทางไปสหรั ฐในปี ๑๙๐๐ นายอาร์มสตรองได้จดทะเบียนหย่ากับเมลบา ที่เท็กซัส @@@@ ผมขออนุ ญ าตย้ อ นกลั บ มาที่ เ รื่ อ งของ เมลบากันต่อในปี ๑๙๐๑(บางตำราว่า ๑๙๐๒) เธอถือโอกาสกลับมาตระเวนเปิดการแสดงทั่ว ทุกรัฐในออสเตรเลีย และในเดือนกุมภาพันธ์ ๑๙๐๓ ที่นิวซีแลนด์ ทุกหนทุกแห่งที่เธอผ่าน ไป จะได้รับการต้อนรับจากประชาชนอย่าง เนืองแน่น หลังจากนั้นในเดือนมีนาคม ๑๙๐๓ เธอจึงขึ้นเรือไปยุโรปอีกครั้ง ในระหว่างที่อยู่ออสเตรเลีย เมลบาได้ ก่อตัง้ โรงเรียนสอนดนตรีขน้ึ ทีร่ ชิ มอนด์บา้ นเกิด ซึ่งต่อมาไปรวมกับวิทยาลัยดนตรี “เมลเบิร์น คอนเซอร์เวโตเรียม” และต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัย “เมลบา เมโมเรียล คอนเซอเวโตเรียม ออฟ มิวสิก” เพื่อเป็นเกียรติแก่เธอ ในปี ๑๙๐๙ เมลบาในวัย ๔๘ ปีได้กลับ มาเปิดการแสดงที่ออสเตรเลียอีกครั้ง ครั้งนี้ เธอเปิดการแสดงไปทั่วไม่ว่าจะตามหัวเมืองเล็ก หรือใหญ่ เพื่อให้ได้ระยะทาง ๑๐,๐๐๐ ไมล์ ตามที่ตั้งใจ โดยทุกแห่งที่ไปเธอจะมีผู้จัดการ คู่ใจ, คนรับใช้หญิง ๑ คน และคนรับใช้ชาย ๑ คนกับแกรนด์เปียโนขนาดเล็ก ๒ หลังไป ด้วยเป็นอย่างต่ำ ในการกลับมาออสเตรเลียหนนี้ เมลบา ได้ซื้อที่ดินผืนหนึ่งที่โคลด์สตรีม เมืองเล็ก ๆ ห่างจากเมลเบิร์นไปทางตะวันออก ๕๐ กิโล เมตร จากนัน้ ในราวปี ๑๙๑๒ เธอได้สร้างบ้าน “คูมบ์ คอตเตจ” ขึ้นเพื่อหวังใช้เป็นที่พักอาศัย ในช่วงบัน้ ปลายชีวติ ซึง่ ต่อมาได้เพิม่ ความสำคัญ

ในฐานะศูนย์กลางการดำเนินกิจการการแสดง ของบริษัทเมลบา-วิลเลียมสัน โอเปรา คอม พานีของเธอ บ้านหลังนี้ปัจจุบันอยู่ระหว่างถนนมารูน ดาห์ไฮเวย์กับถนนเมลบาไฮเวย์ (ซึ่งตั้งชื่อเพื่อ เป็นเกียรติแก่เธอ) ปัจจุบันเป็นที่พักอาศัยของ เลดี้พาเมลา เวสตีย์ หลานยายของเธอ ผู้เป็น มารดาของลอร์ดเวสตีย์ที่ ๓ อย่างไรก็ตามถิ่นหากินหลักของเธอยังคง เป็นที่รอยัล โอเปราเฮาส์-โคเวนท์ การ์เดนส์ ซึง่ การแสดงระดับกาล่าในคืนหนึง่ ของปี ๑๙๑๔ มีพระมหากษัตริย์และพระราชินีเข้าร่วมชมไม่ ต่ำกว่า ๗ พระองค์ ในช่วงปี ๑๙๑๔ เช่นกันเธอได้กลับมาที่ คูมบ์ คอตเตจเพียงไม่นานก่อนทีจ่ ะเกิดสงคราม โลกครั้งที่ ๑ เกิดขึ้น ทำให้เกิดอุปสรรคต่อ การเดินทางไปยุโรป ในช่วงนี้เธอจึงเดินทาง ไปเปิ ด การแสดงที่อ เมริ ก าเหนื อ ๓ ครั้ง ที่ นั่ น เธอได้ แ สดงตั ว เป็ น ผู่้ ส นั บ สนุ น ฝ่ า ยสั ม พันธมิตรอย่างออกหน้า และเสนอตัวที่จะกลับ มารณรงค์หาเงินเพื่อช่วยในการทำสงครามที่ บ้านเกิดเมืองนอน ซึ่งเธอได้เปิดการแสดงและ ประมูลของใช้สว่ นตัว และเรีย่ ไรเงินได้ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ ปอนด์ ซึ่งในสมัยนั้นถือว่ามีมูลค่า มากมายทีเดียว เมื่อสงครามโลกสิ้นสุดลงในปี ๑๙๑๘ เมลบาได้กลับไปลอนดอนเพื่อเปิดการแสดงต่อ ที่คอนเวนท์ การ์เดนอีกครั้ง แต่สถานการณ์ หลังสงคราม ได้เปลีย่ นแปลงไป เศรษฐกิจตกต่ำ ทั่วยุโรป สังคมเปลี่ยนไป สถานภาพของโค เวนท์การ์เดนลดต่ำลง ทำให้เธอตัดสินใจเลิกล้ม การแสดงที่โคเวนท์การ์เดนจนกระทั่งเปิดการ แสดงอีกครั้งในอีก ๕ ปีต่อมา เมลบาได้ ก ลั บ มาเปิ ด การแสดงในออส เตรเลียด้วยการเสนอบัตรเข้าชมราคาถูก ใน เมลเบิรน์ และซิดนีย์ ซึง่ ปรากฎว่าประสบความ สำเร็จเป็นอย่างดี ในปีนี้เองเธอได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น D.B.E หรือเดม คอมานเดอร์ ออฟ เดอะ บริทิส เอ็มไพร์จากความดีความชอบที่เธออุทิศ ตนในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งทำให้เธอ มีชื่อขึ้นหน้าว่า “เดม” ซึ่ง “เดม” ชั้นนี้ถ้าจะ เทียบเท่ากับของไทยน่าจะเท่ากับ “คุณหญิง” ต่อมาในปี ๑๙๒๗ เธอได้รับการเลื่อนฐานะ ด้วยเครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ชน้ั G.B.E. หรือเดม แกรนด์ ออฟ เดอะ บริทิส เอ็มไพร์ ซึ่ง “เดม” ชั้นนี้เทียบเท่ากับของไทยน่าจะเท่ากับ “ท่านผู้หญิง” ครับ @@@@ การจากบ้านเกิดเมืองนอนทำให้เมลบามี ความสัมพันธ์กับเพลง “Home sweet home” เป็นอย่างมาก หลังจากการแสดงแทบทุกครั้ง เสียงเปียนโนก็จะถูกเคาะขึ้นพร้อมกับเมลบา ขับกล่อมเพลง Home sweet home เป็นการ บ่ ง บอกความขมขื่ นในใจของเธอที่ ต้ อ งจาก บ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ในดินแดนแสนไกล เดมโจอัน ซัตเธอร์แลนด์นกั ร้องโซปราโน ชื่อก้องโลกชาวออสเตรเลียคนที่สอง ผู้ซึ่งเพิ่ง เสียชีวิตลงในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๐๑๐ ที่ผ่าน มา ได้ยดึ ถือประเพณีนด้ี ว้ ยการร้องเพลง “Home

มิถุนายน ๑๘๘๙ เมลบากลับไปแสดงที่คอน เวนท์ การ์เดน ในกรุงลอนดอนอีกครั้งหนึ่งใน ละคร ร้อง Lomeo et Juliette ซึ่งครั้งนี้เธอ ได้รับการตอบรับจากผู้ชมและสื่อมวลชนเป็น อย่างมาก เมลบาได้ใช้โรงละครโคเวนท์ การ์เดน เป็นโรงละครหลัก พร้อมกับซื้อบ้านที่เกรทคัม เบอร์แลนด์ เพลซ ในลอนดอน ซึง่ เธอตกแต่ง บ้านในสไตร์แวร์ซาย โดยจ้างพนักงานเป็นชาว ฝรั่งเศสทั้งหมด คอยรับใช้ในบ้านที่เธอได้อยู่ อาศัยต่อมาอีกเป็นเวลากว่า ๒๐ ปี ความโด่งดังของเมลบากล่าวกันว่า เมื่อ แฟนเพลงเห็นเธอปรากฎตัวมาแต่ไกล พวกเขา ก็ จ ะกรู เ ข้ าไปรุ ม ล้ อ มเธอ ไม่ ผิ ด จากวั ย รุ่ น ที่ คลั่งไคล้นักร้องดังในปัจจุบัน และด้วยความช่วยเหลือของเลดีเ้ ดอ เกรย์ ทำให้เมลบาเข้ามาสู่สังคมชั้นสูงได้อย่างราบรื่น เนื่องจากเธอเป็นคนชอบเข้าสังคมและมีกิริยาที่ พร้อมเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว นั บ จากนี้ ไ ปจนตลอดปลายทศวรรษที่ ๒๐ อาชีพนักร้องเสียงโซปราโนของเมลบาเขยิบ ขึ้นมาเป็นดาราดวงเด่นหมายเลขหนึ่งของโลก เธอเดินทางไปเปิดการแสดงทั่วโลกทั้งในยุโรป อเมริกา และออสเตรเลีย แฟนเพลงทัว่ โลกมอง เธอในฐานะของ “นางละครเสียงเอก” หรือ “prima donna” เมลบาได้รับการเชิญให้ไปร้องที่กรุงเซน ปีเตอร์เบิร์กต่อหน้าพระพักตร์พระเจ้าซาร์อเล็ก ซานเดอร์ที่ ๓, ไปแสดงที่กรุงสต็อกโฮมต่อ หน้าพระพักตร์พระเจ้าออสการ์ที่ ๒, ในกรุง เวียนนาต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระจักรพรรดิ ฟรานซ์ โจเซฟ และในกรุงเบอร์ลินต่อหน้า พระเจ้าไกเซอร์ วิลเฮล์มที่ ๒ และเธอยังได้ ไปร้องเพลงต่อหน้าพระพัตร์สมเด็จพระนางเจ้า วิกตอเรียในพระราชวังวินเซอร์อีกด้วย @@@@ ถึงตอนนี้ท่านผู้อ่าน อาจจะตั้งคำถามว่า แล้วนายอาร์มสตรองสามีของเธอเป็นอย่างไร บ้าง? .....หลังจากที่เมลบาหนีเขาไปหาความ ฝัน หลังจากอยู่กินกันได้เพียง ๑ ปี ๑ เดือน นายอาร์มสตรองผู้นี้ได้ทิ้งฟาร์มตามเธอมาเมล เบิร์น และได้ติดตามเธอไปยุโรป ในอังกฤษเขาได้รับราชการทหาร เพื่อ ให้มีรายได้เลี้ยงตัวและไปเยี่ยมภรรยาและลูก ในบางครัง้ เมือ่ เธออยูท่ ป่ี ารีส ความสัมพันธ์ของ ทั้งสองได้สิ้นสุดลงในเชิงพฤตินัย เมื่อเมลบา ร่วมแสดงครั้งแรกที่บรัสเซลส์ ในปี ๑๘๙๐ เมลบาได้ พ บกั บ ฟิ ล ลิ ป เปดยุคแห่งออร์ลีนส์ รัชทายาทแห่งเบอร์เบิน ผู้อ้างสิทธิในราชบัลลังก์ฝรั่งเศส ผู้อาศัยอยู่ใน อังกฤษ มีข่าวซุบซิบในวงการสังคมว่า ทั้งสอง มีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้ง มีผู้พบเห็นทั้ง สองไปไหนมาไหนด้วยกันในกรุงลอนดอน THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 36


ต่างชาติเล็งผลเลิศแห่ซื้อ ฟาร์มเกษตรในแดนจิงโจ้ 14 พ.ย. 20110 ออสเตรเลียหนึ่งในไม่กี่ ประเทศของโลกทีถ่ กู ระบุวา่ เป็นแหล่งผลิตอาหาร เลีย้ งประชากรโลกในอนาคต แต่ในอนาคตเช่น กันแหล่งผลิตอาหารในออสเตรเลียอาจอยู่ใน มือของชาวต่างชาติ หลังจากเกษตรกรออสซี่ หลายราย เลือกทีจ่ ะขายฟาร์มเกษตรและกิจการ การเกษตรในท้องถิน่ ให้กบั นักลงทุนชาวต่างชาติ ฟาร์ ม เกษตรที่ ผ ลิตสินค้า ที่ เป็ นที่ คุ้นตา ชาวออสเตรเลียหลายยีห่ อ้ อย่าง Dairy Farmers, Golden Circle, SPC, CRS Sugar และยักษ์ ใหญ่อย่าง AWB ขณะนี้ตกอยู่ในมือต่างชาติ หลังจากที่มหาอำนาจเคลื่อนไหวเพื่อเสาะหา หลักประกันว่าพวกเขาจะมีแหล่งสำรองอาหาร ให้กับประชากรของตนในอนาคต

การซื้อขายขนาดใหญ่เพิ่มจะเริ่มขึ้นหลัง จากรัฐบาลกลางเปิดไฟเขียวโดยผู้ซื้อส่วนใหญ่ มาจากกิจการที่เป็นเจ้าของโดยรัฐบาลจีน, จาก ตะวันออกกลาง และสิงคโปร์ โดยการซื้อขาย ขณะนี้สามารถทำเงินเข้าประเทศแล้วนับหมื่น ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตามช่วงนีถ้ อื เป็นช่วงโอกาสทอง ทีน่ กั ลงทุนชาวต่างชาติจะสามารถเลือกซือ้ ฟาร์ม เกษตรเกรด A ก่อนที่จะมีนักลงทุนจากชาติ อื่นหันมาสนใจ โดยในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ ผู้แทนจากประเทศจีน นำโดยข้าราชการชั้นสูง ของจีนจะเดินทางมาออสเตรเลีย โดยมีวัตถุ ประสงค์ เ พื่ อ ซื้ อ ฟาร์ ม และทรั พ ย์ สิ น ทางการ เกษตรในวงเงินไม่อั้น

sweet home” และเธอได้ร้องเพลงนี้ในการปิด การแสดงอำลาอย่างเป็นทางการทีซ่ ดิ นียโ์ อเปรา เฮาส์ในปี ๑๙๙๐ จะต่างกันก็ทเ่ี ดมซัตเธอร์แลนด์ ไปเสียชีวิ ตที่ บ้ า นของเธอในสวิตเซอร์แลนด์ แต่เดมเมลบากลับมาเสียชีวิตในออสเตรเลีย ในช่วงวัย ๖๐ เศษ เมลบาได้เปิดการ แสดงสั่งลา การแสดงสั่งลาอย่างเป็นทางการที่ โคเวนท์ การ์เดนเกิดขึ้นในวันที่ ๘ มิถุนายน ๑๙๒๖ โดยมีพระเจ้าจอร์จที่ ๕ และพระรา ชินีแมรีเสด็จมาทอดพระเนตรด้วย ในปี รุ่ ง ขึ้ น เมลบาได้ ก ลายเป็ น ชาวออส เตรเลียคนแรก ที่ได้รับการขึ้นปกของนิตยสาร ไทม์ฉบับวันที่ ๑๖ เมษายน ๑๙๒๗ ในปีนั้นเมลบาเดินทางกลับมาบ้านเกิด เธอได้รับการเลือกสรรให้เป็นผู้ร้องเพลงชาติ

ออสเตรเลีย God Save the King ในพิธีเปิด รัฐสภา (หลังเก่า) ที่กรุงแคนเบอร์ราอย่างเป็น ทางการ ในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๑๙๒๗ ซึ่ง เป็นวันเดียวกับทีแ่ คนเบอร์ราได้รบั การสถาปนา ให้เป็นเหมืองหลวงของออสเตรเลียอย่างเป็น ทางการ หลังจากนัน้ เมลบาได้เปิดการแสดงโอเปร่า เป็ น การอำลาที่ ซิ ด นี ย์ ใ นวั น ที่ ๗ สิ ง หาคม ๑๙๒๘, ที่เมลเบิร์นในวันที่ ๒๗ กันยายน ๑๙๒๘ และทีจ่ ลี องในเดือนพฤศจิกายน ๑๙๒๘ แต่การแสดงบนเวทีครั้งสุดท้ายของเธออย่าง แท้จริงเป็นการแสดงรอบกลางวันในเรื่อง La boheme ทีแ่ อดิเลค ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๑๙๒๘ จากนัน้ เธอได้จากออสเตรเลียไปยุโรปเป็น เวลา ๒ ปี เธอได้ ไ ปร้ อ งเพลงที่ ไ บรตั น

ขบวนแห่ศพเดมเนลลี่ เมลบา

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 37

ในขณะทีน่ กั ลงทุนจากสหรัฐ และสหราชอาณาจักรเขามาลงทุน ในลิขสิทธิแหล่งน้ำในมูลค่าถึง 3 พันล้านเหรียญ นาง Betty Kay ผู้บริหาร กิจการเอเยนซีในรัฐแทสมาเนียกล่าว ว่า เธอมีลกู ค้านักลงทุนจากประเทศ จีน 5 รายทีต่ อ้ งการซือ้ กิจการฟาร์ม นมเนย การลงทุนของเขาได้รบั การ สนั บ สนุ น จากรั ฐ บาลจี น เพื่ อ เป็ น ส่วนหนึ่งของแผนการจัดหานมสด ส่งไปเลี้ยงประชากรจำนวน 1.3 พันล้านคนของจีน การหลั่งไหลเข้ามาชื้อฟาร์ม การเก็บเกี่ยวข้าวในฟาร์มของ Sun Rice เกษตรของชาวต่างชาติ ถือเป็นข่าวดี ของเกษตรกร ผู้ประสบปัญหาการเงินในช่วง มี อ ำนาจในการขั ด ขวางการลงทุ นในกิ จ การ อากาศแห้งแล้ง แต่การขายฟาร์มให้กบั ต่างชาติ เกษตร ออสเตรเลียถือเป็นประเทศที่มีเทคโนโลยี่ จำนวนมากได้เป็นสัญญาณเตือนให้รฐั บาลกลาง ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด สูงในการทำการเกษตร จึงเป็นเป้าหมายของ นักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้าน กิจการเกษตรขนาดใหญ่ของโลกบางแห่งที่ต้อง ได้ออกมาแสดงความวิตก ถึงเรื่องการตรวจ การเทคโนโลยีน่ ้ี มากกว่าการลงทุนอย่างแท้จริง เช็คผู้ลงทุนชาวต่างชาติ และเรียกร้องให้มีการ ขณะนี้ Ebro Foods ของประเทศสเปนกำลัง เพิ่มการตรวจสอบ เพื่อให้แน่ใจว่า ความเป็น ทุ่มเงิน 600 ล้านเหรียญเพื่อซื้อกิจการ Sun เจ้าของแหล่งผลิตอาหารของออสเตรเลียจะต้อง Rice กิจการผลิตข้าวที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งสามารถผลิดข้าวขาวเมล็ดยาวที่มีคุณภาพ ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง ทางด้านนาย Nick Xenophon ส.ว.อิสระ ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิของไทย ในขณะที่ และกลุ่มส.ว.พรรคกรีนส์ต้องการให้คณะกรรม บริษัท Wilmar International ซึ่งมีฐานอยู่ใน การพิจารณาการลงทุนจากต่างประเทศ (FIRB) สิงคโปร์ อ่านต่อหน้า 38 ก่อนย้ายมาอยู่ปารีส แล้วกลับไปลอนดอน ที่ ซึ่ ง เธอได้ จั ด เตรี ย มจะเปิ ด การแสดงเป็ น ครั้ ง สุดท้ายอีกครั้ง ที่โรงแรมไฮปาร์คในลอนดอน เพื่อหาเงินเข้าการกุศล แต่ด้วยอากาศที่หนาว อย่างทารุณของลอนดอน กับสุขภาพทีไ่ ม่อำนวย ทำให้เธอตัดสินใจกลับเมลเบิร์น ในระหว่ า งเดิ น ทางผ่ า นอี ยิ ป เธอได้ เ ริ่ ม เจ็บป่วยด้วยอาการไข้ เมื่ออยู่บนเรืออาการป่วย ของเธอทรุดหนักขึ้น ด้วยความหวังที่จะได้รับ การรักษาที่ดีกว่า ทำให้เธอตัดสินใจเข้ารับการ รักษาที่โรงพยาบาลเซนต์ วินเซนท์ ในซิดนีย์ แต่ อ าการของเธอทรุ ด หนั ก กว่ า ที่ จ ะเยี ย วยา เธอได้เสียชีวติ ในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๑๙๓๑ ด้วยวัย ๖๙ ปี จากโรคโลหิตเป็นพิษ ซึ่งเกิด จากการที่เธอทำผ่าตัดศัลยกรรมดึงหน้าในช่วง ไม่กี่เดือนก่อนเสียชีวิต ข่าวการเสียชีวิตของเธอถูกกระจายไปทั่ว โลก หนังสือพิมพ์หลายฉบับในออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์, สหราชอาณาจักรและยุโรปพาด หัวข่าวหน้าหนึ่งด้วยข้อความเหมือนกันหมดว่า “Melba is Dead” หรือ “เมลบาเสียชีวิต” เมลบาได้รับการจัดพิธีศพอย่างรัฐพิธีที่ โบสถ์สก๊อตส์ เชิร์ชในนครเมลเบิร์น ซึ่งเป็น โบสถ์ที่บิดาของเธอเป็นผู้ก่อสร้าง และเป็น สถานที่ที่เธอเคยร่วมร้องเพลงประสานเสียงใน ช่วงวัยรุ่น ศพของเธอถูกนำมาฝังที่สุสานที่ลิลี่ เดลใกล้กับโคลสตรีม แท่งศิลาบนหลุมฝังศพ ของเธอจารึกว่า “Addio, senza rancor” (จง สู่สุขติ โดยปราศจากความขมขื่น) @@@@ หลังการเสียชีวิต เมลบาถือเป็นนักร้อง

๑ ใน ๒ คนที่ได้รับเกียรติแกะสลักหินอ่อน ครึ่งตัวนำมาติดตั้งไว้ที่ห้องพักของโรงละครโค เวนท์การ์เดน นักร้องอีกคนหนึง่ ทีไ่ ด้รบั เกียรติ นี้ก็คืออะเดลินา แพตตี้ ที่ศาลาเทศบาลซิดนีย์ทาวน์ฮอล มีหิน อ่อนสลักตัวนูนด้วยข้อความว่า “Remember Melba” ทำพิธีเปิดในระหว่างงานแสดงคอน เสิร์ทเรี่ยไรเงินในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เพื่อระลึกถึงเมลบาและการอุทิศตัวของเธอเพื่อ เรี่ยไรเงินในช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทีอ่ อสเตรเลียแคปิตอลเทอร์รทิ อรีได้ขนาน นามชุมชนย่านหนึง่ ว่า “เมลบา” เพือ่ เป็นเกียรติ แก่เธอ โดยถนนทุกสายในย่านนี้จะถูกตั้งด้วย ชื่อของนักแต่งเพลง, นักร้อง และบุคคลที่มีชื่อ เสียงในวงการเพลงของออสเตรเลียทั้งสิ้น ชื่อของเมลบา ยังถูกนำมาตั้งชื้ออาหารสี่ อย่าง โดยนายออกุส เอสคอฟฟีเยร์ (Auguste Escoffier 1846-1935) เชฟชาวฝรั่งเศสผู้มีชีวิต ร่ ว มสมั ย กั บ เธอ ผู้ ไ ด้ ชื่ อ ว่ า เป็ น ปรามาจารย์ อาหารฝรั่งเศสที่เชฟอาหารฝรั่งเศสหรือนักชิม อาหารฝรั่งเศสที่แท้จริงจะต้องรู้จักบุคคลผู้นี้ รายชื่ออาหารสี่อย่างก็คือ Peach Melba (เป็นขนมหวาน), Melba sauce (ซุปกรองชนิด หวานของผลราสพ์ เ บอร์ รี และผลเรดเคอร์ แรนท์), Melba toast (ขนมปังชนิดแห้งกรอบ) และ Melba Garniture (เนื้อไก่ และเห็ดดำ เห็ดขาวยัดใส้ในมะเขือเทศ ราดด้วยซอสเวอลู เต) และธนบัตรชนิดราคา ๑๐๐ เหรียญใน ปัจจุบัน ได้บรรจุภาพของเธอไว้เช่นกัน.... พบ กันใหม่ฉบับหน้าครับ


คุณยายวัย 98 ใจยังเริงร่า ชาวต่างชาติยังต้องการซื้อ ถือใบขับขี่แบบไร้ข้อจำกัด บ้านในออสเตรเลียอีกมาก

15 พ.ย. 2010 ในฉบับที่แล้ว ไทย-ออส นิวส์ได้เสนอเรื่องราวของคุณปู่ Evan Savage วัย 96 ปี แห่ง Griffith ที่เชื่อกันว่าเป็นผู้ที่มี ใบอนุญาตขับรถติดต่อกันนานที่สุดในประเทศ คือ 80 ปี โดยไม่คยทำการทดสอบการขับขี่ และไม่เคยถูกปรับจากความผิดทางจราจรหรือ เกิดอุบัติเหตุใด ๆ เลย แต่คุณปู่ Evan ได้ใบ อนุญาตขับรถแบบมีข้อจำกัดคือขับได้เฉพาะ ในเวลากลางวัน และไม่ไกลไปจากบ้านเกิน รัศมี 20 กิโลเมตร ในฉบับนี้คุณยาย Eliza Ronis วัย 98 ปี 7 เดือน อาจถือได้ว่าเป็นผู้ขับรถที่มีอายุสูง ที่สุดในประเทศที่มีใบอนุญาตขับรถแบบไม่มี ข้อจำกัด คุณยาย Ronis แห่งย่าน Baulkham Hills กล่าวว่า เธอรู้สึกปลอดภัยเหมือนอยู่กับบ้าน เมื่อนั่งอยู่หลังพวงมาลัย รู้สึกอบอุ่นมากกว่า เดินไปตามถนน รูส้ กึ กระชุม่ กระชวยเมือ่ สตาร์ท รถยนต์ และรู้สึกเหมือนว่าเธอสามารถควบคุม ทุกสิ่งทุกอย่างได้ เมื่อได้ขับรถ คุณยาย Ronis กล่าวว่า เธอเริ่มขับรถมาตั้งแต่ปี 1949 และ เธอมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จทีย่ งั ขับรถมาถึงทุกวันนี ้ ในปัจจุบันเธอใช้รถมาสด้า 121 ขับไป ตามเมือง และเส้นทางที่เธอใช้อยู่เป็นประจำ คือขับไป the Blue Mountains และไป Norra เพื่อไปเยี่ยมลูก-หลาน-เหลน และโหลนของ

เธอและที่ขับไปบ่อยที่สุดก็คือไปสโมสร Lat vian Club ในย่าน Strathfield เพื่อพบปะ เพื่อนฝูงในช่วงกลางคืน คุณยาย Ronis กล่าวว่ารถของเธอเป็น รถอัตโนมัติ ติดแอร์เย็นสบาย และเบาะนั่งที่ ปรับให้เหมาะสมกับเธอที่สุด ส่วนเรื่องระยะ ทางไม่ต้องเป็นห่วง ถึงไหนถึงกัน ในเดือนมีนาคมปีหน้าซึ่งเธอจะมีอายุ 99 ปี จะถึงกำหนดทีเ่ ธอจะต้องต่อทะเบียนรถพอดี เธอกล่าวว่าเธอจะเข้าทดสอบการขับรถ และ เชื่อมั่นว่าจะผ่านการทดสอบแบบฉลุยอีกเช่น เคย ไม่ ว่ า จะเป็ น การถอยหลั ง จอดเข้ า ซอง การกลับรถทรี-พอยท์-เทิร์น ถือเป็นเรื่องหมู ๆ สำหรับเธอ คุณยาย Ronisได้ให้คำแนะนำแก่ผู้ใช้รถ ใช้ถนนที่สูงอายุว่า ควรเข้าทดสอบการขับรถ เพื่อใบอนุญาตขับรถที่ไม่มีข้อจำกัด ซึ่งมันจะ สามารถรักษาความเป็นอิสระและเพื่อให้ชีวิต ความเป็นอยู่ของพวกเขาที่ดีขึ้น จากการศึกษาของศูนย์วิจัยอุบัติเหตุ มหา วิทยาลัยโมนาชพบว่าผู้ขับรถสูงอายุคือกลุ่มที่ กระทำผิดกฎจราจรหรือก่ออุบัติเหตุทางรถยนต์ น้อยที่สุดในขณะที่ผู้ขับรถในวัย 18 ถึง 25 ปี คือกลุ่มที่กระทำผิดกฎจราจรหรือก่ออุบัติเหตุ บนถนนมากที่สุด

16 พ.ย. 2010 ที่อยู่อาศัยและสำนักงาน ริ ม อ่ า วซิ ด นี ย์ ฮ าเบอร์ แ ละพื้ น ที่ ท ำเลทองใน ซิดนียถ์ กู ระบุวา่ เป็นพืน้ ทีเ่ หมาะสำหรับการลงทุน ทีส่ ดุ ในอันดับที่ 4 ของโลก จึงเป็นสาเหตุสำคัญ ทีช่ าวต่างชาติเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของในจำนวน ที่มากเป็นประวัติการณ์ การหลั่งไหลเข้ามาของเงินตราจากเอเชีย และธรรมเนียมปฏิบัติของนักลงทุนจากยุโรป ได้กระตุน้ ให้เกิดอุปสงค์ในทีอ่ ยูอ่ าศัยและอาคาร สำนักงานในเขตธุรกิจกลางใจเมือง, ชายฝัง่ ตอน เหนือและตะวันออกของซิดนีย์ ความต้องการ นี้ผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยถีบตัวสูงขึ้น จน ชาวออสเตรเลียโดยเฉลี่ยไม่มีความสามารถที่ จะเป็นเจ้าของได้ เอเยนซีหลายแห่งหันเหเป้าหมายลูกค้า ด้วยการไปทำตลาดในต่างประเทศตามเมืองที่ มีนกั ลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพสูงอย่างเช่นฮ่องกง, สิงค โปร์ และโตเกียวเพื่อการขายให้ได้ในราคาที่ดี กว่าด้วย สินค้าที่อยู่อาศัยในเมืองที่น่าอยู่ที่สุด ในอันดับต้น ๆ ของโลก, มีความปลอดภัย, มี ความเสีย่ งต่ำ และให้ผลตอบแทนจากการลงทุน สูง รายงานของ “คณะกรรมการพิจารณาการ ลงทุนจากต่างประเทศ” ของรัฐบาลกลางซึ่ง ทำการศึกษาตัวเลขในช่วงที่ทั่วโลกเกิดปัญหา วิกฤติทางการเงินในปี 2008-09 พบว่าชาว ต่างชาติได้มากว้านซื้ออสังหาริมทรัพย์ในออส

เตรเลียทั้งสิ้น 23.4 พันล้านเหรียญ (ประมาณ 7 แสนล้านบาท) ที่รวมถึงบ้านก่อสร้างใหม่ และบ้านที่สร้างอยู่เดิม 3,639 หลัง และที่ดิน 988 แปลง นาย Byron Rose ประธานสมาคมผู้ซื้อ อสังหาริมทรัพย์แห่งออสเตรเลีย (REBAA) กล่าวว่า ในปัจจุบนั ยังมีลกู ค้าจากสิงคโปร์ ฮ่อง กง โตเกียว และสหราชอาณาจักรสนใจที่จะ ซือ้ อสังหาริมทรัพย์ในออสเตรเลีย โดยเฉพาะ ลูกค้าระดับเกรด A สนใจซื้อที่อยู่อาศัยริมอ่าว ซิดนีย์ เป็นอย่างมาก เขากล่าวว่า นักลงทุนต่างชาติรู้ว่าตลาด ได้ตกต่ำ พวกเขารู้ช่องทางการทำกำไรก้อน ใหญ่และพวกเขากำลังเริ่มลงทุนใหม่ อสังหา ริ ม ทรั พ ย์ ใ นซิ ด นี ย์ แ ละนครหลวงสำคั ญ ของ ประเทศกำลังเป็นเป้าหมายของเขา CB Richard Ellis (CBRE) ซึ่งเป็น เอเยนซีบ้านจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของ โลก ซึ่งเข้าร่วมงานเอ็กซ์โปอสังหาริมทรัพย์ โลกในฮ่องกงเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ได้จัด ทีอ่ ยูอ่ าศัยและสำนักงานในออสเตรเลีย มีความ น่าลงทุนในระดับต้น ๆ ของโลก อสังหาริมทรัพย์ที่น่าลงทุนที่ CBRE นำ ไปเสนอรวมถึงสำนักงานใน Gosford, อพาร์ต เมนท์ที่ Brighton le Sand,ที่ Chippendale และที่ Bondijunction อาคารพานิชย์ที่ Dee Why และในเขตใจกลางเมืองของซิดนียเ์ ป็นต้น

Medich หนักคดีฆ่า คุณยาย Eliza Ronis บนรถคู่ใจกับใบขับขี่

ทุกคนชี้เขาคือผู้สั่งสังหาร

ต่างชาติเล็งผลเลิศแห่ซื้อ ฟาร์มเกษตรในแดนจิงโจ้ ต่อจากหน้า 37

ได้ทมุ่ เงิน 1.75 พันล้านเหรียญซือ้ กิจการน้ำตาล และพลังงานของ CSR ไปเรียบร้อยแล้ว Nationfood Foods ผูผ้ ลิตนมเนยรายใหญ่ ของประเทศ ถูกซื้อโดย Kirin Holding ของ ญี่ปุ่นไปแล้วในราคา 3.5 พันล้าน นาง Christine Milne รองหัวหน้าพรรค กรีนส์ได้ออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มความ เข้มงวดในการควบคุมการเข้ามาเป็นเจ้าของฟาร์ม เกษตรของชาวต่างชาติ เพื่อการป้องกันที่ดิน และแหล่งน้ำอย่างจริงจัง ปรากฎการณ์วิกฤตการณ์การเงินทั่วโลก ได้กระตุ้นให้เกิดอาหารขาดแคลนในหลายประ เทศ และเป็นแรงกดดันให้จนี , ตะวันออกกลาง และเกาหลีใต้หันมาลงทุนอย่างหนักในกิจการ เกษตรของออสเตรเลีย

นาย Bill Liu ประธานสมาคมธุรกิจนานา ชาติออสเตรเลียน-เจ้อเจียง (AZIBA) ซึ่งเป็น ตัวแทนของผู้ลงทุนในมณฑลเจ้อเจียงกล่าวว่า เขามีกองทุนนอนอยู่หลายพันล้านเหรียญพร้อม ทีจ่ ะซือ้ กิจการอสังหาริมทรัพย์, เหมืองแร่ และ ฟาร์มในออสเตรเลีย นาย Liu กล่าวว่า หนึ่งในกิจการที่ผู้ลง ทุนต้องการซื้อก็คือกิจการนมวัว ในขณะทีน่ าย Doug Chant อดีตประธาน United Dairy Farmers of Victoria กล่าวว่า ทีผ่ า่ นมามีชาวต่างชาติแสดงความสนใจซือ้ ฟาร์ม นมทางตะวันตกของรัฐวิกตอเรีย เขาเห็นว่ารัฐ บาลควรทำทะเบียนควบคุมฟาร์มที่ขายให้กับ ชาวต่างชาติ

นาย Ron และนาง Odetta Medich 17 พ.ย. 2010 นาย Ron Medich มหา เศรษฐีนกั ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผตู้ อ้ งหาจ้างวาน ฆ่านาย Michael McGurk นักธุรกิจคู่อริต้อง อยูใ่ นสถานการณ์ยงุ่ ยากขึน้ อีก เมือ่ นาย Senad Kaminic ผูต้ ดิ ต่อมือสังหารกลายเป็นคนสุดท้าย ของผู้ ต้ อ งหาสี่ ค นที่ เ ป็ น ตั ว จั ก รสำคั ญในการ

สังหารนาย McGurk ออกมายอมเป็นพยาน ปรักปรำนาย Medich เป็นผู้จ้างวานฆ่า ก่อนหน้านี้นาย Lucky Gattellari วัย 60 ปีอดีตแชมป์มวยสากลและเพื่อนในวัยเด็ก ของนาย Medich, นาย Haissam Safetli วัย 45 ปีผู้ทำการลั่นไกสังหาร

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 38


สาวใหญ่คลุมบุรกาเจอคุก แจ้งเท็จตำรวจเกลียดสีผิว

นาง Carnita Matthews และเพื่อนขณะเดินทางมาศาล 18 พ.ย. 2010 ได้เกิดคดีความที่เสี่ยงต่อ การรังเกียจสีผิวและศาสนาขึ้นเมื่อนาง Carnita Matthews พาร่างในชุดคลุมผ้าบุรกา หรือผ้า บุรกอในบางสำเนียง (burqa) ซึ่งเป็นผ้าคลุม หน้าสำหรับสตรีมุสลิมให้เห็นเพียงตากับชุด คลุมตัวที่ไม่ให้ส่วนใด ๆ ของร่างกายแม้แต่ เล็บเท้าเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจ Campbelltown ว่าถูกตำรวจลาดตระเวนกลั่น แกล้ง พยายามจะดูใบหน้าเธอในระหว่างถูก เรียกเป่าวัดระดับแอลกอฮอล์ ซึ่งถือเป็นการ ล่วงละเมิดสิทธิของเธอ และส่อเจตนาลบหลู่ผู้ นับถือศาสนาอิสลาม แต่ตำรวจผูน้ น้ั ฟ้องกลับ ในข้อหาแจ้งความเท็จ เหตุการณ์ของคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 10 มิถุนายนที่ผ่านมา แต่ได้ถูกนำขึ้นพิจารณาที่ ศาลท้ อ งถิ่ น Campbelltown ในวั น นี้ (18 พฤศจิกายน 2010) ในการพิจารณาในวันนี้นาง Matthews วัย 46 ปีได้ชมภาพบันทึกวิดีโอที่ถ่ายจากรถ ตำรวจแสดงให้เห็นว่า เธอถูกเรียกให้จอดข้าง ทางในย่าน Woodbine จากนั้นพลลาดตระเวน อาวุโส Paul Fogarty ได้ขอดูใบขับขี่ และขอ ให้เธอถอดผ้าคลุมหน้าออก เนื่องจากเขาเห็น แต่ตาของเธอเท่านั้น ไม่สามารถยืนยันได้ว่า

เป็นบุคคลเดียวกับในภาพถ่าย ภาพจากบันทึกวิดีโอทำให้ศาลรับทราบ ว่าหลังจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกใบสั่งปรับใน ข้อหาติดตัง้ ป้าย P ไม่เหมาะสมนาง Matthews ได้แสดงความไม่พอใจตวาดใส่ตำรวจว่า “รัง เกียจสีผวิ ” และอ้างว่าทีเ่ ธอถูกใบสัง่ ปรับก็เพราะ ชุดที่เธอสวมใส่ จากคำพูดที่ว่า “คุณมองฉัน และเห็นฉันสวมใส่ชุดนี้ แล้วคุณไม่สามารถ ทนได้ ตำรวจทุกคนรังเกียจสีผิว” ศาลได้รับฟังว่าหลังจากนั้นนางMatthews ได้ขับรถไปที่สถานีตำรวจ Campbelltown เข้า แจ้งความว่าเธอได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม จากตำรวจจราจร ด้วยการแสดงให้เห็นถึงการ รังเกียจผู้นับถือศาสนาอิสลาม และพยายามที่ จะใช้กำลังดึงผ้าคลุมศีรษะของเธอออก เจ้าหน้าทีต่ ำรวจรับเรือ่ ง ได้ให้การต่อศาล ว่า เขาได้บอกเธอว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้นั้นมี สิทธิที่จะให้เธอเปิดเผยใบหน้าเพื่อพิสูจน์ตัว บุคคลได้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง ยอมรับว่า เขาไม่ได้ตรวจเช็คสถานะความเป็น บุคคลของนาง Matthews ขณะที่เธอลงนาม รับรองในเอกสารการแจ้งความ การพิจารณาคดีนี้ยุติลงได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากหลักฐานจากกล้องบันทึกวิดีโอ และ

นาย McGurk และนาย Christopher Estephan วัย20 ปีนักศึกษาวิทยาลัย TAFE ผู้ ร่วมวางแผนสังหารให้การยอมรับสารภาพว่า นาย Medich คือผู้อยู่เบื้องหลังการสังหารครั้ง นี้ นาย McGurk ถูกยิงตายด้วยกระสุนปืน นัดเดียว ในขณะลงจากรถเบ็นซ์ทห่ี น้าบ้านของ เขาในย่าน Cremorneในวันที่ 3 กันยายนปีที่ ผ่านมา ตามที่ไทย-ออสนิวส์เสนอข่าวไปแล้ว ในวันนี้ตำรวจได้ยื่นรายละเอียดสำนวน สอบสวนคดีนต้ี อ่ ศาลในตอนหนึง่ นาย Medich กล่าวกับนาย Gattellari ว่า “ผมต้องการกำจัด ไอ้หมอนี่ ผมต้องการเก็บมัน ผมต้องการให้ มันตาย” ในวันนี้นาย Kaminic ได้ทำเรื่องของ ประกันตัว โดยอัยการไม่ได้ติดใจที่จะคัดค้าน การขอประกันตัว ผู้พิพากษา Allan Moore แห่งศาลท้องถิ่นกลางจึงอนุญาตให้เขาประกัน

ตัวออกมา ภายใต้เงื่อนไขคือ ตำรวจได้ขอให้ เขาอยู่พักในบ้านที่ตกลงกับตำรวจ และสถานี ตำรวจที่นาย Kaminic สามารถขอความช่วย เหลือได้ โดยข้อมูลต่าง ๆ จะถูกเก็บไว้เป็น ความลับสุดยอด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของ เขาเอง นอกจากผู้เกี่ยวข้องในการสังหารทั้ง 4 จะระบุนาย Medich เป็นผู้บงการฆ่าแล้ว นัก ธุรกิจ ที่คบค้ากับนาย Medich ก็ยังให้การ ปรักปรำเขาเช่นกัน นาง Linda Lane นักธุรกิจที่เคยติดต่อ งานกับนาย Medich ให้การกับตำรวจว่าครั้ง หนึง่ เธอได้โทรศัพท์คยุ กับเขาในวันที่ 3 มีนาคม ปีที่แล้ว ถึงเรื่องที่เธอกำลังจะให้เช่าสถานที่ใน รัฐควีนสแลนด์ ซึ่งเป็นสถานที่เป็นสาเหตุของ ข้อพิพาทระหว่างนาย McGurk กับนาย Medich เขาได้กล่าวว่า “ถ้าเขาหาเรื่องเดือดร้อนมาให้ ผมอีก ผมจะฆ่าเขา”

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 39

เสี ย งที่ อั ด ไว้ แสดงให้ เ ห็ น ชั ด ว่ า พล ลาดตระเวนอาวุโส Fogarty ไม่ได้ใช้วาจาไม่ สุภาพหรือแสดงการเลือกที่รักมักที่ชัง และ ไม่ได้พยายามที่จะดึงผ้าคลุมศีรษะของเธอออก ในทางตรงกันข้ามนาง Matthews กลับเป็น ฝ่ายใช้วาจาข่มขู่พลฯ Fogarty เสียเอง เมื่อคดีเกิดพลิก นาย Stephen Hopper ทนายฝ่ายนาง Matthews จึงอ้างว่า เมือ่ ตำรวจ ไม่ได้ขอดูพิสูจน์ความเป็นบุคคลของลูกความ ตำรวจจึงไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า ผู้แจ้งความ เป็นคนเดียวกับนาง Matthews จึงไม่สามารถ ทำการฟ้องลูกความของตนในข้อหาแจ้งความ เท็จได้ แต่ผู้พิพากษา Robert Rabbidge ได้ ปฏิ เ สธข้ อ อ้ า งของทนายฝ่ า ยจำเลยที่ ว่ า นาง Matthews ไม่สมควรรับผิดต่อการแจ้งความ เท็จ เนื่องไม่สามารถพิสูจน์ถึงตัวผู้แจ้งความ โดยกล่าวว่าลายมือของผูล้ งนาม ตรงกับลายมือ

ในใบขับขี่ ในคดี นี้ ผู้ พิ พ ากษาได้ ตั ด สิ น จำคุ ก นาง Matthews เป็นเวลา 6 เดือน ในทันทีที่มีการ ตัดสิน นาย Hopper ได้ยน่ื ขออุทธรณ์คำตัดสิน และได้ รั บ การประกั น ตั ว เพื่ อ รอการสู้ ค ดี ใ น ศาลแขวงต่อไป เหตุการณ์ทเ่ี กิดขึน้ ในคดีน้ี ได้เกิดกระแส เรียกร้องให้มีการติดตั้งกล้องบันทึกวีดีโอและ อุปกรณ์บนั ทึกเสียงกับรถตำรวจทุกคัน เพราะ ถ้าคดีนี้ไม่มีการบันทึกวิดีโอไว้ เชื่อว่าคดีนี้จะ ต่อสู้อีกยาว และอาจเป็นกรณีน้ำผึ้งหยดเดียว ที่ก่อให้เกิดความแตกแยกในสังคมระหว่างคน ต่างศาสนา ในขณะเดียวกันทัณฑสถานรัฐน.ซ.ว.ได้ ถูกกดดันให้พิจารณาถึงระเบียบปฏิบัติของนัก โทษ เนื่องจากทัณฑสถานยังไม่มีนโยบาย ถึง เรื่องการอนุญาตให้นักโทษสวมบุรกาในคุกได้ หรือไม่

ตำรวจกวาดล้างยาเสพติด รับนร.เที่ยวหลังสอบเสร็จ

ตำรวจและสันติบาลกลางแสดงยาเสพติดสำหรับขายนักเรียนที่ส่งทางจดหมายและวัสดุไปษณีย ์ 19 พ.ย. 2010 ตำรวจรัฐและเจ้าหน้าที่ ศุลกากรเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างแหล่งค้ายาเสพ ติดที่จัดเตรียมแพ๊คยาเสพติด เพื่อขายปลีกใน เทศกาลท่องเที่ยวหลังสอบไล่เสร็จของนักเรียน ชั้นปี 12

ตำรวจสันติบาลกลางและศุลกากรได้ปฎิ บัติการกลยุทธความอดทนเป็นศูนย์ ด้วยการ ส่งกำลังเข้ากวาดล้างการค้ายาเสพติดตามแหล่ง ท่องเทีย่ วสำคัญของนักเรียน 74 แห่งทัว่ ประเทศ สามารถยึด อ่านต่อหน้า 40

นาย Paul Mathieson นักธุรกิจที่เคย สมาคมทัง้ นาย McGurk กับนาย Medich กล่าว ว่าเขาพบนาย Medich ในการประชุมที่นคร โอคแลนด์เมือ่ เดือนพฤษภาคมปีทแ่ี ล้ว เขากล่าว ในที่ประชุมว่า “ผมจะจัดการกับเขา พวกคุณ ไม่ต้องเป็นห่วง เขาจะไม่สามารถสร้างปัญหา อีกต่อไป” นาย Richard Allsop อดีตทนายความ ของนาย McGurk กล่าวว่าในช่วงกลางปี 2009 นาย McGurk ได้บอกเขาหลายครั้งว่า นาย Medich “ไว้ใจไม่ได้” และ “ไร้การควบคุม” และมักขู่เอาชีวิตเขาเสมอ ตามสำนวนการสอบสวนกล่าวว่า ในวัน ที่นาย McGurk เสียชีวิตนาย Gattellari และ นาย Medich รับประทานอาหารกลางวันร่วม กันอยูท่ ภ่ี ตั ตาคาร China Grand ในไชน่าทาวน์ ในเวลา 14.48 น.นาย Medich ได้รับ โทรศัพท์จากนายตำรวจคนหนึ่งโทรเข้ามาแจ้ง ให้ เ ขาทราบถึ ง เรื่ อ งที่ อั ย การสั่ ง ยกฟ้ อ งนาย

McGurkในคดีที่เขาเป็นโจทก์กล่าวหาว่านาย McGurk ปาระเบิดเพลิงใส่บ้านของเขา ซึ่งเขา แสดงความโมโหอย่างสุดขีด อีก 2 นาทีต่อมานาย Medich ส่งข้อ ความ SMS ถึงนาย Safetli มือสังหาร ขณะ ทีเ่ ขาอยูท่ ่ี Elderslie (ใกล้ Camden) และกำลัง ไปยังย่าน Cremorne ย่านที่นาย McGurk ถูกสังหารต่อมาในวันนั้น นอกจากนั้นตำรวจยังได้เปิดเผยของมูล การโทรศัพท์คยุ กันระหว่างนาย Gattellari และ นาย Safetli ในวันที่ 8 ตุลาคมปีนี้ หรือ 5 วันก่อนที่ทั้งสองถูกจับกุม ปรึกษากันถึงเรื่อง ผลที่ตามมาหลังการสังหารนาย McGurk ว่า ถ้านาย Medich ถูกตำรวจจับได้ พวกเขาทั้ง หมดก็จะจบเห่ไปด้วย แต่จะเหลืออยู่คนเดียวที่ จะสบายคือนาง Odetta Medich ภรรยาของ นาย Medich ที่ตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างทำ เรื่องหย่าให้กัน


ตำรวจกวาดล้างยาเสพติด รับนร.เที่ยวหลังสอบเสร็จ ต่อจากหน้า 39

ของกลางเป็นยาเสพติดคิดเป็นมูลค่าหลาย สิบล้านเหรียญ ที่รวมถึงเฮโรอิน, โคเคน, ยา บ้า, กัญชา และแมจิก มัสรูม หรือเห็ดขี้ควาย (Psilocybin mushrooms เห็ดชนิดหนึ่งมีฤทธิ์ ทำให้คนกินประสาทหลอน) ยาเสพติดเหล่านี้ซุกซ่อนมา ในรูปแบบ ต่าง ๆ เช่นในชุดแต่งงาน, ตัวรถจักรยาน, การ์ดวันเกิดและสิง่ ของอืน่ ๆ เพือ่ พร้อมจำหน่าย ให้กับลูกค้านักเรียนเหล่านี้ ในวันนีต้ ำรวจสันติบาลกลางและศุลกากร ได้โชว์ผลงานการปราบปรามยาเสพติดที่ Byron Bay แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมแห่งหนึ่งของ นักเรียน ก่อนหน้านี้หนึ่งวันตำรวจสันติบาล, เจ้า หน้าที่ศุลกากรและตำรวจรัฐน.ซ.ว.ได้ร่วมกัน ปิดชายหาดและถนนเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ทำ เอานักขายยาและนักเรียนทีไ่ ปถึงแหล่งท่องเทีย่ ว 1 สัปดาห์ก่อนเทศกาลท่องเที่ยวหลบกันชุลมุน นักเรียนที่มาถึงที่ Byron Bay ก่อนกำ หนดส่ ว นใหญ่ จ ะเดิ น ทางไปซื้ อ ยาเสพติ ด ที่ Nimbin ห่างจาก Byron Bay ไปทางตะวันตก หนึ่งวันมาตุนไว้สำหรับใช้ในเทศกาลท่องเที่ยว ตลอด 1 สัปดาห์ นักเรียนจากเมลเบิรน์ 3 นายซึง่ ขอสงวน การเปิดเผยชื่อ กล่าวว่าพวกเขาได้เดินทางไป ซื้อยาเสพติดโดยรถมินิแวนไปยัง Nimbin เพื่อ ไปตุนไว้ใช้ในงานปารตี้ตลอดทั้งสัปดาห์

น.ซ.ว.จะเปลี่ยนกฎตัดแต้ม 13 คะแนนจึงจะเสียใบขับขี่

ทั้งสามกล่าวว่า นักเรียนส่วนใหญ่จะรู้ กันทั้งนั้นว่า Nimbin เป็นแหล่งค้ายา และเป็น เหตุผลเดียวที่มีนักเรียนแห่กันมาที่นี่ ตำรวจพื้นที่ Tweed-Byron ประมาณว่า ในปีนี้จะมีนักเรียนมาท่องเที่ยวที่ Byron Bay ประมาณ 15,000 คน ในการปฏิบตั กิ ารกวาดล้างที่ Gold Coast รัฐควีนสแลนด์ตำรวจสามารถยึดยาเสพติดได้ รวมกัน 38 กิโลกรัม ที่บริสเบนตำรวจยึดของ กลางเป็นเฮโรอินซุกซ่อนอยู่ในกล่องสบู่มีน้ำ หนักกว่า 1 กิโลกรัม นาง Kristina Keneally เกือบจับกบขณะลงรถ ที่เพิร์ทตำรวจพบยาอีหนัก 3 กิโลกรัม อัดอยู่ในโครงของจักรยาน ในซิดนีย์ตำรวจพบ ยาบ้าน้ำหนัก 8 กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในออร์ 21 พ.ย. 2010 นาง Kristina กระพริบหรือความผิดจากการใช้วงเวียนต่อไป แกนไฟฟ้า และยาบ้า 400 กรัมซุกซ่อนอยู่ใน Keneally นายกรัฐมนตรีรัฐน.ซ.ว.มี จะถูกเพียงค่าปรับโดยไม่เสียแต้มสะสม ความผิดที่คลุมเคลืออย่างเช่น การแซง ชุดแต่งงานชุดหนึ่ง แผนที ่ จ ะเพิ ่ ม แต้ ม สะสมการขั บ ขี ่ ในช่วงไม่ปลอดภัย หรือขับรถจีค้ นั หน้าในระยะ ที่บริสเบนตำรวจได้บุกเข้าตรวจค้นบ้าน เป้าหมาย 7 หลัง สามารถยึดของกลางเป็น ยา รถยนต์ สำหรับผู้ที่จะถูกพักใบอนุ ใกล้ชิด ปกติจะถูกตัดแต้ม 3 คะแนนจะลดลง บ้า, โคเคน, ยาอี, เมฟีโดรนและเฮโรอิน ญาตขับรถจาก12 คะแนนเป็น 13 เหลือ 2 คะแนน ขั บ รถในช่ อ งทางรถประจำทางซึ่ ง นาย การบุกค้นแหล่งเป้าหมาย 3 แห่งที่เมือง คะแนน สำหรั บ ผู ้ ถ ื อ ใบอนุ ญ าตขั บ Eric Roozendaal เคยถูกใบสั่งปรับในขณะที่ เครนสามารถยึดยาลดความอ้วน และโคเคน เขาเป็นร.มต.การทางหลวงและจราจรต่อไปจะ นอกจากนั้ น ยั ง พบยาเสพติ ด ที่ ส่ ง ทาง รถยนต์ธรรมดา ส่วนผู้ที่ขับรถเป็นอาชีพอย่างคนขับ ถูกตัดแต้ม 1 คะแนน จากเดิม 3 คะแนน ไปรษณีย์อีกจำนวนมาก และพบวิธีการอื่น ๆ นาง Keneally กล่าวว่า การขับรถเร็ว ในการซุกซ่อนยาเสพติดเช่นซ่อนไว้ในปากกา รถแท็กซี,่ รถบรรทุก, รถประจำทาง และ มาร์คเกอร์, หนังสือ, บัตรอวยพรวันเกิด, รอง ผู้ ขั บ รถส่ ง วั ส ดุ (courier) จะเสี ยใบขี่ เป็นสาเหตุของการเสียชีวติ จากอุบตั เิ หตุบนท้อง ถนนถึง 46% ซึ่งเธอสนับสนุนการใช้กล้อง เท้า, ชิ้นส่วนรถยนต์, เสื้อผ้า, สอดแทรกแทน หลังจากถูกหักแต้ม 14 คะแนน ในแผงวิตามิน และในภาพสลักไม้เป็นต้น นาง Keneally ตัดสินใจเพิ่มการตัดแต้ม จับความเร็ว เป็นที่คาดว่าพรรคฝ่ายค้านจะสนับสนุน สะสมอีกหนึ่งคะแนน เพื่อลดความโกรธเคือง ของประชาชนเพิ่มขึ้นหลังจากทางการนำเอา ร่างแก้กฎหมายฉบับนีข้ องรัฐบาลในขณะเดียวกัน กล้องถ่ายภาพเคลื่อนที่มาใช้จับรถขับความเร็ว นาย Andrew Stoner ผู้ดูแลงานการทางหลวง รวมถึงการติดป้ายเตือน 50 เมตรก่อนที่จะมี และจราจรได้โจมตีนาง Keneally และนาย การใช้กล้องจับความเร็วติดรถตำรวจ และลด David Borger ร.มต.การทางหลวงว่า พยายาม การตั ด แต้ ม จากความผิ ด ที่ ไ ม่ ใ ช่ ค วามเร็ ว อี ก ชื้อคะแนนเสียงจากประชาชนผู้ขับรถ ทางด้านนาง Wendy Machin ประธาน จำนวน 22 รายการ การเปลีย่ นแปลงครัง้ นีถ้ อื เป็นการผ่อนผัน NRMA กล่ า วว่ า NRMA จะติ ด ตามดู ร่ า ง ครั้งใหญ่ที่สุด หลังจากการนำเอาระบบตัดแต้ม กฎหมายนี้ อ ย่ า งใกล้ ชิ ด เพราะต้ อ งการเห็ น กฎหมายที่มีความยุติธรรมเพิ่มขึ้น โดยไม่ต้อง สะสมมาใช้ในรัฐน.ซ.ว.ตั้งแต่ปี 1969 ผู้ขับรถที่กระทำผิดเช่นไม่ให้สัญญาณไฟ แลกกับความปลอดภัยของประชาชน

ออกกฎยืดหยุ่นถ่ายสดกีฬา แต่เพิ่มโทษทีวีเล่นนอกกรอบ

20 พ.ย. 2010 รัฐบาล กลางเตรียมแก้กฎหมาย เพื่อ ให้ลขิ สิทธิการถ่ายทอดการแข่ง ขันกีฬานัดสำคัญอย่างรักบี้ลีก ของ NRL และออสเตรเลียฟุต บอลของ AFL ยังคงอยู่ในมือ ของโทรทัศน์ปกติ (free-to-air TV) แต่ผ่อนปรนให้เพย์ทีวีมี สิทธิเข้าไปแจมได้ ส่วนทีวีที่ได้ลิขสิทธิการ ถ่ายทอดสดการกีฬาสำคัญแล้ว ไม่ทำการถ่ายทอดสดหรือใช้ สิทธิอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งตาม กฎหมายปัจจุบัน ทีวีช่องนั้นก็ การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกจะยังอยู่กับเพย์ทีว ี จะเสี ย สิ ท ธิ์ ก ารถ่ า ยทอดสด ทั้งนี้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการกีดกันทีวีคู่แข่ง ถ่ายทอดกีฬาสำคัญเช่นโอลิมปิก, เมลเบิร์นคัพ, ได้ลิขสิทธิการถ่ายทอดสดแข่ง ในขณะที่ทีวีที่ AFL, NRL, รักบี้ State of Origin, รักบี้โลก, ได้ลิขสิทธิมีลิขสิทธิถ่ายทอดสดกีฬาซ้ำซ้อนอีก คริกเก็ตเทสต์, ฟุตบอลโลก, รายการเทนนิส รายการหนึง่ ในเวลาเดียวกัน แต่ภายใต้กฎหมาย แกรนด์ ส แลม, เทนนิ ส เดวิ ด คั พ , เน็ ต บอล, ใหม่จะเพิ่มโทษปรับให้หนักขึ้น กอล์ฟออสเตรเลียนมาสเตอร์, กอล์ฟยูเอสมาส รัฐบาลกลางของนาง Julia Gillard กำลัง เตอร์, กอล์ฟบริทิสโอเพ่น รายการแข่งรถออส รอที่จะแก้ไขกฎหมายในการถ่ายทอดสดกีฬา เตรเลียนกรังด์ปรีซ์ เป็นต้น และงานสำคัญ และกลุ่มเพย์ทีวีจะยังคงถูกจัด ในปัจจุบันออสเตรเลียถือว่ามีกฎหมาย เป็นผู้ลิขสิทธิในลำดับรองจากทีวีปกติในการ คุมเข้มในการถ่ายทอดสด หรือที่ถูกเรียกกันว่า

“กฎหมายต่ อ ต้ า นการยั ก ย้ า ยถ่ า ยเท” ที่ ถู ก ออกแบบเพื่อป้องกันเพย์ทีวีจากการซื้อลิขสิทธิ์ ถ่ า ยทอดผู ก ขาดก่ อ นที วี ป กติ ใ นการถ่ า ยทอด กีฬา, เทศกาลและประเพณีสำคัญ กฎข้อบังคับในปัจจุบันจะหมดอายุลงใน วันที่ 31 ธันวาคมทีจ่ ะถึงนี้ และนาย Stephen Conroy ร.มว.คมนาคมกำลังพิจารณาที่จะเพิ่ม กฎหมายเพื่อให้การค้ำประกันในการถ่ายทอด สดกีฬาสำคัญ 12 ประเภทจะต้องถ่ายทอดทาง ทีวีปกติ แต่เพิ่มความยืดหยุ่นให้เพย์ทีวีสามารถ เข้าประมูลแข่งขันโดยตรงในการแข่งขัน AFL และ NRL ในบางนัด และเพิ่มโทษแก่ทีวีที่ได้ ลิขสิทธิแล้วไม่ถา่ ยทอดสดให้มากขึน้ และอนุญาต ให้ขยายลิขสิทธิของทีวปี กติในการถ่ายทอดผ่าน ระบบดิจิตัลหลายช่องได้อีกด้วย

ในขณะเดียวกันก็จะบรรจุการแข่งขันกีฬา บางประเภทเข้ามาอยูใ่ นบัญชีปกป้องการถ่ายทอด เพิม่ ขึน้ เช่น การแข่งขันคริกเก็ตระหว่างประเทศ ที่ทำการแข่งขันในออสเตรเลีย แต่ก็มีรายการแข่งขันบางรายการไม่ประ สงค์ที่จะอยู่ในบัญชีป้องกัน เป็นต้นว่าการแข่ง ขันฟุตบอลเอ-ลีกที่ทำการถ่ายทอดสดผ่านช่อง Foxsport นาย Ben Buckley ประธานสหพันธ์ ฟุตบอลออสเตรเลียได้เข้าพบนาย Conroy เพือ่ ขอให้การถ่ายทอดสดฟุตบอล-เอลีก และการ แข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบแรกของ ทีมชายออสเตรเลียไม่อยู่ในบัญชีป้องกัน โดย เกรงว่าจะทำให้ลดคุณภาพของการแข่งขันลง ในขณะที่การถ่ายทอดสดฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษยังคงอยู่นอกบัญชีป้องกันเช่นเดิม

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 40


หลานฆาตกรแบคแพคเกอร์ ACC เสียฟอร์มสั่งถอนฟ้อง ฆ่าคนฝังในป่าเลียนแบบลุง เก็บภาษี Paul Hogan 22 พ.ย. 2010 ได้เกิด เหตุ ฆ าตกรรมขึ้ น ภายใน ป่า Belanglo State Forest ซึ่งเป็นที่เรื่องชื่อลือชาจาก การทีน่ าย Ivan Milat นัก โทษจำคุกตลอดชีวิตในคดี ฆ่านักท่องเที่ยวแบคแพค เกอร์อย่างน้อย 7 ศพนำศพมาฝังที่ บริเวณป่านี้

นาย David Auchterlonie ผู้เสียชีวิต

Auchterlonie และชายวัย 18 ปี เมื่ อ ขั บ รถมาถึ ง สี่ แ ยกถนน Belanglo ในวันนี้ตำรวจได้จับกุมฆาตรกรฆ่าเพื่อน Creek Rd. ตัดกับถนน Old Pine Rd. นาย แล้วนำศพฝังไว้ในป่า Belanglo เช่นกัน แต่ที่ AM ได้หยุดรถ และออกมายืนที่กระโปรงท้าย กลายเป็นข่าวใหญ่ก็เพราะ ผู้ต้องหารายนี้คือ รถนาย Klein ได้ลงรถออกมาคุยกับเขา ใน ขณะนั้นเขาเห็นขวานสองคมด้ามหนึ่งอยู่ที่ท้าย หลานชายของนักโทษ Ivan Milat นั่นเอง เหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวัยรุ่น 4 คน รถซึ่งนาย AM บอกว่าเพิ่งซื้อมา จากการให้การของนาย Klein กล่าวว่า ขับรถไปฉลองวันเกิดครบรอบ 17 ปี ที่ป่า Belanglo ในคืนวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายนที่ นาย AM ได้เรียกนาย Auchterlonie ไปที่ท้าย ผ่านมา แล้วจบลงที่เจ้าของวันเกิดกลายเป็นศพ รถ ในขณะที่เขาเดินไปที่หน้ารถ เพียงไม่นาน เขาก็ได้ยนิ เสียงดัง เมือ่ หันไปดูเห็นนาย Auchter หมกป่า ในวันนี้ตำรวจได้จับนาย AM (นามสม lonie วิ่งหนีเอามือกุมแขนซ้าย แล้วนาย AM มุติ) วัย 17 ปีหลานชายของนาย Ivan Milat วิ่งถือขวานไล่ตามเขาไป เมื่อนาย AM วิ่งตาม ในข้อหาเจตนาฆ่าคน และจับกุมเพื่อนอีกสอง ทั น เขาได้ เ อาขวานจามไปที่ ศี ร ษะของนาย คนในข้อหาให้ความช่วยเหลือนาย AM ภายหลัง Auchterlonie จนแน่นิ่งไป ขณะสังหารเป็น เวลา 21.30 น.ของวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน การฆาตกรรม จากนั้นนาย AM ได้ขอให้นาย Klein ป่า Belanglo กลายเป็นดินแดนอาถรรพ์ ในฐานะสุสานฝังศพของวัยรุ่นหลายคน มานับ และชายวัย 18 ปีชว่ ยกันฝังร่างของผูต้ าย จาก ตั้งแต่นาย Ivan Milat ฆ่านักท่องเที่ยวในช่วง นั้นทั้งสามได้ จั ด การถอดเสื้ อ ผ้ า ที่ เ ปื้ อ นเลื อ ด ทศวรรษที่ 90 แล้วนำศพมาฝังในป่านี้และ รวมถึงโทรศัพท์มือถือของผู้ตายโยนทิ้งลงไป ในวันที่ 29 สิงหาคมที่ผ่านมามีผู้พบซากศพ ในลำธาร Mermaid Creek ก่อนที่จะเอาขวาน หญิงสาวในวัยระหว่าง 13 ถึง 25 ปี เข้าใจว่า ไปทิ้งที่เขื่อน (บางข้อมูลกล่าวว่าโยนขวานทิ้ง ผู้ตายเป็นนักท่องเที่ยวจากประเทศเอเชียถูกนำ ที่เดียวกับที่ทิ้งเสื้อผ้า) ในเวลา 18.00 น.ของวันอาทิตย์ที่ 21 เอาศพมาทิ้งไว้โดยสภาพศพเสียชีวิตมาแล้วไม่ พฤศจิกายนชายวัย 18 ปีได้เข้าแจ้งความทีส่ ถานี เกิน 12 ปี นาง Pam Young รักษาการแทนผู้บัง ตำรวจ Camden เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้ง คับการตำรวจคดีฆาตกรรมกล่าวว่า ผู้เสียชีวิต หมดจากนั้นตำรวจจึงไปที่เกิดเหตุพบร่างของผู้ คือนาย David Auchterlonie วัย 17 ปีจากย่าน เสียชีวิตในเวลา 20.30 น. ในคืนนั้นเช่นกันทีมประดาน้ำได้ทำการ Wollondilly Shire ส่วนผู้ต้องหาคือนาย AM, นาย Cohen Klein วัย 18 ปีและผู้ต้องหาอายุ งมอาวุธที่ใช้ในการสังหารที่เขื่อนที่ Tahmoor ใกล้เมือง Bargo แต่ไม่พบ 18 ปีอีก 1 คนที่ได้รับการสงวนนาม ตำรวจได้จบั กุมนาย AM ในตอนเช้าของ จากสำนวนฟ้องของตำรวจเสนอต่อศาล ในวันนี้นาย AM ปัจจุบันอาศัยอยู่ในนิวคาส วันนี้ (จันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน) เขาถูกนำตัว เซิ ล เขามี ค รอบครั ว และมี บุ ต รแล้ ว 1 คน มาขึน้ ศาล Campbelltown ผูพ้ พิ ากษาได้ปฏิเสธ แต่เขาเพิ่งกลับมา Bargo บ้านเกิดเพื่อเยี่ยมบิดา การประกันตัว พร้อมกำหนดการพิจารณาคดี มารดาและเพื่อนเก่าสมัยเรียนหนังสือ หนึ่งใน ครัง้ ต่อไปโดยผ่านระบบวิดโี ออีกในวันพฤหัสฯที่ 25 พฤศจิกายนนี้ จำนวนเพื่อนสนิทคือนาย Klein สำหรับชาววัย 18 ปีที่เข้าแจ้งความกับ นาย AM มีความปรารถนาที่จะไปเที่ยว ชม Belanglo State Forest ที่ซึ่งนาย Ivan ตำรวจถูกตั้งข้อหาในเวลา 23.00 น.ของ วัน Milat ลุง (หรืออา) ของเขาฆ่านักท่องเที่ยว อาทิตย์ เขาถูกนำขึ้นศาลท้องถิ่น Picton และ ถูกปฏิเสธการให้ประกันตัวเนื่องจากศาลเห็นว่า แล้วเอาศพไปฝังไว้ เขาได้ช่วงโอกาสเหมาะเมื่อตามนายKlein เขาได้ปล่อยให้เวลาผ่านไป 21 ชั่วโมงหลังเกิด ไปงานวันเกิดของนาย Auchterlonie เพือ่ นสมัย เหตุ จึงเข้าแจ้งความ ส่วนนาย Klein ถูกนำตัวขึ้นศาลท้องถิ่น เรียนแต่ไม่สนิทนัก จากนั้นจึงชวนกันขับรถ เที่ยวไปหาที่ดื่มเบียร์และสูบกัญชา ซึ่งผู้ที่ขึ้น Goulburn ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน เขา รถไปกั บ นาย AM คื อ นาย Klein, นาย ได้รับการปฏิเสธการประกันตัวเช่นกัน THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 41

นาย Paul Hogan 23 พ.ย. 2010 คณะกรรมการปราบปราม อาชญากรรม (ACC) ได้ตัดสินใจถอนฟ้องคดี เรียกเก็บภาษีมูลค่า 95 ล้านเหรียญจากนาย Paul Hogan พระเอกหนัง Crocodile Dundee และนาย John Cornell หุน้ ส่วนธุรกิจ หลังจาก ต่อสู้กันในชั้นศาลเป็นเวลานานถึง 5 ปี ACC ได้ตดั สินใจถอนฟ้อง โดยให้เหตุผล เพียงง่าย ๆ คือ หลักฐานไม่เพียงพอทีจ่ ะเอาผิด ต่อนาย Hogan และนาย Cornell ได้ แต่การสั่งยกฟ้องมิได้ทำให้กลุ่มผู้อยู่เบื้อง หลังภาพยนตร์ Crocodile Dundee พอใจแต่ พวกเขาตอกกลับด้วยความโกรธแค้น ทีถ่ กู ทำให้ เสียชือ่ เสียง และเงินจำนวนหลายสิบล้านเหรียญ ในการต่อสู้คดี นาย Douglas Urbanski เอเยนต์และเพือ่ น สนิทของนาย Hogan ซึง่ มีฐานอยูใ่ นสหรัฐกล่าว ว่า นาย Hogan คงไม่สามารถรับการยกฟ้อง อย่ า งเงี ย บ ๆ หลั ง จากถู ก กระทำอย่ า งป่ น ปี้ เขาไม่สามารถเรียกศรัทธาคืนมาจากการถูกกล่าว หาว่าโกงภาษี และกับเม็ดเงินจำนวนมหาศาล ทีส่ ญ ู เสียไปในการสูค้ ดีกบั ข้อกล่าวหาทีเ่ หลวไหล ซึ่งเขาคิดว่านาย Hogan ยังคงนอนหลับไม่เป็น สุขเพียงแค่ได้รับการถอนคดีเท่านั้น นาย cornell เป็นอีกคนหนึ่งที่วิตกว่า มลทินจากคดีนี้ยังไม่หลุดจากตัวเขา และถาม หาชื่อเสียงของเขากลับคืนมา ทางด้านนาย Andrew Robinson ทนาย ความของนาย Hoganกล่าวว่านาย Hogan และ นาย Cornell จะทำทุกวิถีทางเพื่อเรียกชื่อเสียง กลับคืนมาหลังจากถูกป้ายสีต่าง ๆ นา ๆ มา ตลอด 5 ปี นาย Urbanski กล่าวว่านาย Hogan ซึ่ง

ขณะนี้ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ทั้ งในออสเตรเลี ย และสหรั ฐ เขาได้รับข่าวการถอนคดีจากผู้สื่อข่าวแล้วรู้สึก ช็อกและแปลกใจที่ไ ม่ไ ด้รับแจ้งจากทางฝ่าย ACCC อย่างไรก็ตามคดีการฟ้องร้องนาย Hogan ได้แสดงให้เห็นความอ่อนหัดของทีมปฏิบตั กิ าร พิ เ ศษภายใต้ ชื่ อ Operation Wickenby ที่ เกี่ยวข้องกับ ACC และสำนักงานภาษีออสเตร เลีย ซึ่งตั้งขึ้นมาเพื่อตามเก็บภาษีจากคนรวยที่ หลบเลี่ยงการเสียภาษี นับจากจัดตั้งมาหน่วย Operation Wickenby ได้ใช้จ่ายเงินไปทั้งสิ้น 300 ล้านเหรียญ แต่สามารถเรียกเก็บเงินภาษี คืนได้เพียง 193 ล้านเหรียญ ในกรณีของนาย Hogan หน่วยปฏิบตั กิ าร Operation Wickenby มีหลักฐานสำคัญเพียง คำบอกเล่าของอดีตนักบัญชีของนาย Hogan ที่ อ้างว่า วิธีการทำบัญชีของอดีตนายจ้างของเขา “อาจจะ” เข้าข่ายเลี่ยงภาษี ในขณะที่ผู้แนะนำ ด้านภาษีให้นาย Hogan เป็นหนึง่ ในผูเ้ ชีย่ วชาญ ด้านภาษีมือดีที่สุดของออสเตรเลีย นอกจาก นั้นตัวเลขเงินรายได้ค่าลิขสิทธิภาพยนตร์ ซึ่ง ถูกมองว่ามีการแจ้งรายได้ไม่ครบ ก็เป็นตัวเลข ที่เจ้าหน้าที่ประเมินขึ้นเอง แล้วนำมาคำนวณ เป็นค่าภาษีและค่าปรับ นาย Chris Seage อดีตผูต้ รวจสอบอาวุโส ของสำนักงานภาษีเห็นว่า นาย John Lawler ผู้อำนายการบริหาร ACC สมควรที่จะขอโทษ นาย Hogan และนาย Cornell รวมถึงขอโทษต่อเหตุการณ์กกั ขังเสรีภาพ ของนาย Hogan เป็นเวลา 2 สัปดาห์ จาก คำสัง่ ห้ามไม่ให้เขาออกนอกประเทศ หลังจาก เขาเดินทางมาร่วมงานศพมารดาในปีนี้

แบงก์ชาติให้ของขวัญปีใหม่ ประกาศไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 24 พ.ย. 2010 นาย Glenn Stevens ผู้ ว่าการธนาคารกลางได้ออกมาประกาศว่า จะ ไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกภายในสิ้นปีนี้ เพื่อเป็น ของขวัญวันคริสต์มาสแก่ประชาชน และเห็น

ว่าประชาชนได้รับผลกระทบจากอัตราดอกเบี้ย ที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่แล้ว ในขณะเดียวกันนาย Stevens ได้ออกมา ป้องกันความโกรธเคืองธนาคารพานิชย์ต่อการ

อ่านต่อหน้า 42


แบงก์ชาติให้ของขวัญปีใหม่ ประกาศไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ต่อจากหน้า 41

สำเนียงผิดภาษา

“จอห์นนี่ ฟาแลงค์” แห่งมาร์ริกวิล เล่าถึงประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตขณะไปทัวร์เมือง มะริกัน เขาได้สอบถามพนักงานต้อนรับของโรงแรมเพื่อหาทางไปห้องอาหารของโรงแรมว่า “ผมจะหาอาหารกินที่ไหน?” สาวรีเซฟชั่นลดรอยยิ้มลงครึ่งหนึ่ง หันไปมองซ้ายแล้วแลขวา ก่อนลดเสียงพูดปกติลงมา เกือบจะเป็นเสียงกระซิบว่า “คุณลองไปที่บาร์ตรงข้ามโรงแรมซิคะ” หมายเหตุ...เรื่องนี้เกิดความสำคัญผิดในสำเนียงระหว่าง meal กับ male ส่วนบาร์ที่อยู่ ตรงข้ามโรงแรมเป็นบาร์เกย์ค่ะ.....ฮิ...ฮิ

มะนาวขม-มะระฝาน

อันนี้เป็นเรื่องเล่าของ “ลินดัล โฮว์” แห่งเวสต์ ยอร์กไซร์สหราชอาณาจักร เล่าว่าสามี ของเธอก็เคยประสบปัญหาเรื่องสำเนียงเหมือนกัน ครั้งหนึ่งในขณะที่เธอและสามีอยู่ในร้าน อาหารที่ซอลท์เลคซิตี้ รัฐยูทาห์ สหรัฐอเมริกา สามีของเธอถามหามะระ แต่สิ่งที่ได้คือมะนาว ฝานใส่จานมาสองสามชิ้น หมายเหตุ..สิ่งที่สามีของลินดัลขอคือ bitter melon แต่สิ่งที่ได้คือ a bit of lemon ฮิ...ฮิ

เดมเนลลี่ เมลบา

“รอน สวาซัน” แห่งเวสเคมซี พบการประชาสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแปลกในเว็บไซต์ของการ ท่องเที่ยวออสเตรเลียด้วยการอ้างว่า “เดมเนลลี่ เมลบา เคยเปิดการแสดงที่ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์” รอนได้แต่แปลกใจ.. เพราะโอเปร่าเฮาส์เปิดใช้ครั้งแรกในปี 1973 แต่เด็มเนลลี่ เมลลา เสียชีวิตในปี 1931 แล้วที่มาเปิดการแสดงนั้น..วิญญาณเธอหรือคะ?......ฮิ...ฮิ

เบื้องหลัง FM

อันนี้เป็นของ “มาร์ก โปเดสต้า” นักติ๊งแต๊งจากย่านแบนกอร์ เล่าถึงความแตกต่างของ ชื่อทางด่วนในซิดนีย์ ทำไมถึงเรียก “ฟรีเวย์” ว่า F3 F6 กับ “มอเตอร์เวย์” ว่า M1, M2, M4, M5 และ M7 คำตอบง่าย ๆ คือ F ย่อมาจาก Freeway และ M ย่อมาจาก Motorway นอกจากนั้น F ยังหมายถึง free คือไม่เสียเงินค่าทางด่วน และ M หมายถึง money เพราะผู้ใช้ทางสายด่วนต้องเสียเงิน ส่วนที่ตอนนี้ผู้ใช้ทางด่วน M4 ไม่ต้องเสียเงินเนื่องจากเป็นผลมาจากแรงกดดันทางการ เมือง แต่ที่ยังไม่เปลี่ยนเป็น F4 ก็อาจจะรอแรงกดดันทางการเมืองหมดไป แล้วจึงกลับมาเก็บ เงินค่าทางด่วนใหม่ไงล่ะคะ.....ฮิ....ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

นาย Glenn Stevens ขึ้นอัตราดอกเบี้ยโดยกล่าวว่า อัตราเงินกู้เพื่อ ซื้อบ้านในปัจจุบันถือว่าต่ำกว่าเมื่อทศวรรษที่ ผ่านมา และผูซ้ อ้ื บ้านไม่ได้จา่ ยดอกเบีย้ ในอัตรา สูงกว่าที่ควรจะเป็น ในขณะเดียวกันเขาได้ตอบโต้ข้ออ้างที่ว่า ธนาคารกลางไม่เล็งเห็นถึงแรงกดดันของครอบ ครัวโดยกล่าวว่าคณะกรรมการธนาคารกลางทั้ง 9 คนรับรู้เรื่องของขนาดหนี้สินกับรายได้ของ ครัวเรือนว่า สูงกว่าที่เคยเป็นมา จึงเป็นเหตุให้ อั ต ราดอกเบี้ ย มี ก ารเขยิ บ ขึ้ นในทุ ก วั น นี้ แต่ เป็นการขยับขึ้น 25 จุด ไม่ใช่ทีเดียว 100 จุด หรือ 200 จุดเหมือนที่เคยขึ้นเมื่อหลายปีก่อน แต่นาย Stevens กล่าวว่า ธนาคารกลาง อาจจะไม่สามารถกดอัตราดอกเบี้ยให้ต่ำลงได้ โดยอัตราดอกเบี้ยอาจจะต้องขึ้นอีกในปีหน้า เนื่องจากอัตราเงินเฟ้อที่กำลังเพิ่มขึ้นแต่เขาไม่ ขอคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอีกเมื่อไร

เพียงแต่บอกว่าความเสี่ยงในเทอมระยะ กลางของสภาพเงินเฟ้อ ทอดมาอยู่ในทิศทางที่ สูงมากกว่าการทอดตัวไปตามแนวทิศทางที่ต่ำ กว่า นาย Stevens ได้ยอมรับถึงเหตุผลที่ธนา คารพาณิชย์ไม่ยึดถือแนวขึ้นอัตราดอกเบี้ยตาม อัตราที่ธนาคารกลางขึ้นและการที่ธนาคารพา ณิชย์ขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าที่ธนาคารกลางขึ้น อัตราดอกเบี้ยมาตรฐาน ได้เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง ที่ธนาคารกลางตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยมาตร ฐานไว้ ในขณะเดียวกันเขายอมรับข้ออ้างธนาคาร พาณิชย์ ทีว่ า่ ต้นทุนเงินของพวกเขาเพิม่ ขึน้ ทำให้ ธนาคารพาณิชย์ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยสูง กว่าอัตรา 0.25% ที่ธนาคารกลางขึ้นเมื่อต้น เดือนที่ผ่านมา

แก้กม.จำคุก 5 ปีไม่ดูแล

ผู้สูงอายุในยามแก่เฒ่า 25 พ.ย. 2010 จากเหตุผลที่ออสเตรเลีย มี แ นวโน้ ว ที่ จ ะมี ป ระชากรสู ง อายุ เ พิ่ ม ขึ้ น รั ฐ บาลรัฐต่าง ๆ ซึง่ มีหน้าทีโ่ ดยตรงในงานบริการ ชุมชนและครอบครัวต่างได้ออกกฎหมายเพื่อ เป็นหลักประกันว่าผู้สูงอายุจะไม่ถูกลูกหลาน ทิ้งขว้างในอนาคต อย่างในรัฐนิวเซาท์เวลส์ได้ ออกกฎหมายลงโทษบุตรหลานที่บกพร่องต่อ การดูแลผู้สูงอายุ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ภายใต้ร่างแก้ไข้กฎหมายใหม่กำหนดให้ บุคคลที่บกพร่องต่อการจัดหาอาหาร, เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม, ที่อยู่อาศัย และการดูผู้สูงอายุที่ อยู่ ภ ายใต้ ก ารดู แ ลของตน, การดู แ ลบุ ค คล เปราะบาง และดูแลบุคคลตามหน้าที่ข้อผูกพัน จะต้องถูกดำเนินคดี ซึ่งภายใต้กฎหมายปัจจุบัน กฎหมายครอบคุมเฉพาะภรรยา, คนรับใช้ และ คนวิกลจริตเท่านั้น นาย John Hatzistergos ร.มว.สำนักงาน อัยการรัฐน.ซ.ว.กล่าวว่า กฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ รับการเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่เมื่อต้นทศวรรษที่ 1900s โดยกฎหมายนีจ้ ะมีผลต่อผูท้ ม่ี หี น้าทีด่ แู ลผู้

สูงอายุ เขากล่าวว่า ในอนาคตอันใกล้จะมีผสู้ งู อายุ จำนวนนี้มาก ที่ต้องการการดูแลเอาใจใส่จาก ลูกหลานของเขาในปัจจัยพื้นฐานเช่นที่อยู่อา ศัย, อาหาร และเครื่องนุ่งห่ม กฎหมายใหม่ยงั เป็นเกราะป้องกันผูส้ งู อายุ ถูกข่มเหงรังแกทั้งทางกาย, วาจา และจิตใจ และจัดหารสิ่งที่เป็นสุขทางใจและทางกายตาม สมควรแก่ผู้สูงอายุ คณะกรรมการทีป่ รึกษาในด้านการทำร้ายผู้ สูงอายุ (ACAOP) ของรัฐน.ซ.ว.ได้รายงานถึง แนวโน้มเพิ่มขึ้นในความบกพร่องต่อการจัดหา ที่พักอาศัย, อาหาร, เครื่องนุ่งห่ม, การรักษา พยาบาล และการดูแลสุขภาพฟันในผู้สูงอายุ นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น ความบกพร่องยังหมายรวมถึง การปฏิเสธ ไม่ ใ ห้ ผู้ อื่ น เข้ า จั ด การการดู แ ลผู้ สู ง อายุ อ ย่ า ง เหมาะสมอีกด้วย ผู้กระทำผิดอาจหมายรวมถึงสมาชิกใน ครอบครัว, เพื่อน, เพื่อนบ้าน, เจ้าหน้าที่ดูแล,

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 42


รัฐบรรจุหลักสูตรนร.รับมือ เหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติ 27 พ.ย. 2010 รัฐบาลกลางเตรียมเพิ่ม หลักสูตรเป็นภาคบังคับสำหรับสอนเด็กนักเรียน เพื่อรับมือ ในช่วงที่โลกประสบปัญหาภัยพิบัติ ทางธรรมชาตินับวันยิ่งทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น แผนการรับมือภัยพิบัติได้รับการลงนาม เห็นชอบในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา หลังจาก รัฐบาลรัฐและรัฐบาลกลางเกิดความเห็นขัดแย้ง กันในเรือ่ งของใครจะเป็นผูม้ อี ำนาจสัง่ การ หากมี เหตุรุนแรงเกิดขึ้นและสภาพความเป็นรัฐบาล ในระดับต่าง ๆ จะคงอยู่หรือเปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตามเป็นที่เชื่อว่า เมื่อเกิดเหตุ การณ์ภัยพิบัติชนิดรุนแรงถึงหายนะอย่างใหญ่ หลวง (catastrophe) หรือเกิดโรคระบาดกระจาย ทั่วโลก (pandemics) หรือเกิดวันโลกวินาศ (doomsday) บุคคลสำคัญในรัฐบาลกลางจะเป็นผู้ สั่งการ ตามด้วยรัฐมนตรีอาวุโส และรัฐมนตรี ระดับรองลงมา สำหรับแผนการให้การศึกษาได้รับการลง นามในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายนโดยร.มว.ดูแล กิจการเหตุการณ์ฉุกเฉินของรัฐบาลกลาง ซึ่ง มีหน้าที่รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรการ สอนของในโรงเรียน นาย Robert McClelland ร.มว.สำนักงาน อัยการของรัฐบาลกลางกล่าวว่า แม่แบบของ โครงการรับมือภัยพิบัติ มีความจำเป็นเพื่อการ

รับมือภัยทางธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น สำหรับหลักสูตรที่จะสอนในโรงเรียนจะ รวมถึงการสอนให้เด็กนักเรียนตุนสิง่ ของจำเป็น ต้องใช้เพื่อความอยู่รอดเป็นเวลา 72 ชั่วโมงไว้ ภายในบ้าน, ทำแผนการเตรียมอพยพ และการ เตรี ย มอุ ป กรณ์ ส ำหรั บใช้ ฉุ ก เฉิ น เช่ นไฟฉาย, แบตเตอรี่สำหรับวิทยุทรานซิสเตอร์ไว้คอยติด ตามข่าวสาร และเงินติดตัว นาย McClelland กล่าวว่า หลักสูตรเป็น เรื่องของการเตรียมตัว และเป็นการเตรียมตัว ให้ครอบครัวเตรียมพร้อมสำหรับความอยู่รอด ของบุคคลในครอบครัวในระหว่าง 48 ถึง 72 ชั่วโมงให้ได้ก่อนที่ความช่วยเหลือจากทางการ จะมาถึง เหตุการณ์แผ่นดินไหวที่นครไคลส์เชิร์ช และแคนเทอร์บูรี ในประเทศนิวซีแลนด์เมื่อ เดือนกันยายนที่ผ่านมาถือเป็นตัวอย่างที่ดีที่ประ ชาชนได้รบั ผลประโยชน์จากการศึกษาหลักสูตร การรับมือจากภัยพิบตั ิ และการเอาตัวรอดก่อน ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยกู้ภัย นาย McClelland กล่าวว่า หลักสูตรจะ เป็นการสอนให้นักเรียนทราบถึงการรับมือจาก ภัยพิบัตที่รวมถึง โรคระบาด, ไฟป่า และคลื่น ยักษ์ซินามิ ที่ถือว่าใกล้ตัวชาวออสเตรเลียมาก

แผ่นดินไหวที่นครไครส์เชิร์ช

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ณ ปัจจุบัน เรามาสรุปการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้กันต่อจากฉบับที่แล้วนะคะ ล่าสุด ทีม่ กี ารประกาศขึน้ อัตราดอกเบีย้ เงินกู้ 0.25% ของธนาคารกลางแห่งชาติออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ส่งผลกระทบให้สถาบันการเงินต่างๆ พากัน ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราที่แตกต่างกันออกไป ตามตารางด้านล่างนี้ค่ะ สถาบั ปรับขึน้ ครัง้ ล่าสุดของ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว นการเงิน เดือนพฤศจิกายน (Standard Variable Rate) Adelaide 0.35% 7.80% Bank AMP 0.38% 7.82% ANZ 0.39% 7.80% 0.39% 7.58% Aussie Home Loan 7.70% BankWest 0.40% CBA 0.45% 7.81% NAB 0.39% 7.67% ING 0.38% 7.72% 0.37% 7.80% St George Bank Suncorp 0.39% 7.83% Westpac 0.35% 7.86% จากตัวเลขข้างต้นจะเห็นได้ว่าสถาบันการเงินทั้งหลายต่างก็ปรับขึ้นดอกเบี้ย เงินกูใ้ นอัตราทีส่ งู กว่าธนาคารกลาง ดังนัน้ ผูท้ ก่ี ำลังผ่อนบ้านอยูไ่ ม่ควรนิง่ นอนใจนะ คะ หันกลับมาตรวจสอบสินเชื่อของตัวเองว่าหลังจากที่สถาบันการเงินของคุณ ได้ปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นแล้ว คุณจ่ายดอกเบี้ยสูงเกินความจำเป็นหรือเปล่า โดย การตรวจสอบ Home Loan Statements ของคุณ แล้วโทรมาหาเรา Aussie Baulkham Hills เป็นตัวแทนยื่นเรื่องสินเชื่อของสถาบันการเงินถึง 16 แห่ง และมีสินเชื่อให้เลือกมากกว่า 1,000 แบบ เราสามารถเปรียบเทียบสินเชื่อให้ ลูกค้าได้ง่ายนิดเดียว ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หนึ่งเดียวของ Aussie ที่รวบรวม รายละเอียดของสินเชื่อทั้งหมดและอัพเดตข้อมูลตลอดเวลา ดังนั้นลูกค้าจะมั่นใจ ได้ว่า จะได้สินเชื่อที่เหมาะสมกับลูกค้าที่สุด และที่สำคัญเราไม่คิดค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นค่ะ

บัตรเครดิตดอกเบี้ยต่ำ 2.99% ต่อปี

เจ้าหน้าที่ประจำสถานดูแลคนชรา หรือบุคคล อื่นที่ติดต่อใกล้ชิดกับคนชรา จากการศึกษาพฤติกรรมของสถานดูแล คนชรา 2 แห่งในซิดนีย์พบว่าญาติของคนชรา ส่วนใหญ่ปล่อยคนชราทิ้งไว้โดยไม่ค่อยมาเยี่ยม ผู้สูงอายุหลายคนไม่ได้รับการโภชนาการ อย่างเหมาะสม หลายคนถูกปล่อยให้อดอาหาร เนื่องจากพนักงานดูแลคนชราไม่เอาใจใส่ให้อา หารของพวกเขาอย่างเหมาะสม สำนักงานสถิติและวิจัยอาชญากรรมแห่ง

ชาติ (BCSR) แห่งรัฐน.ซ.ว.แสดงตัวเลขถึง แนวโน้มประชาชนถูกดำเนินคดีในศาลที่เกี่ยว ข้องกับความบ่กพร่องต่อหน้าที่ที่พวกเขาต้อง ดูแลบุคคลที่อยู่ภายใต้การดูแลของพวกเขา ในปีที่ผ่านมา มีผู้ถูกดำเนินคดีในคดีดัง กล่าวถึง 66 ราย ในขณะที่เมื่อสองปีก่อนมีผู้ ถูกดำเนินคดีในคดีเดียวกันเพียง 28 ราย รัฐบาลน.ซ.ว.ประเมินว่าประชากรสูงอายุ ที่มีอายุเกิน 65 ปีจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจาก 11% ในปัจจุบันเป็น 22% ภายในปี 2030 และจะเป็ น ครั้ ง แรกที่ รั ฐ น.ซ.ว.จะมี ประชากรอายุมากกว่า 65 ปี สูงกว่า จำนวนประชากรที่มีอายุต่ำกว่า 14 ปี ทางด้านทบวงตำรวจรัฐน.ซ.ว.ได้ เรียกร้องให้ประชาชนผู้พบเห็นคนชรา ถูกข่มเหงรังแก สามารถแจ้งความได้ที่ สถานีตำรวจใกล้บ้านหรือที่สะดวกที่สุด หรือที่ Commonwealth Carelink Centre หมาย เลข 1800 052 222

THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 43

สำหรับผู้ที่ต้องการลดภาระจ่ายหนี้บัตรเครดิต หรือผู้ที่กำลังมองหาบัตร เครดิตเงื่อนไขดี ๆ ไว้จับจ่ายใช้สอย โดยเฉพาะช่วงคริสมาสและปีใหม่ที่จะถึงนี้ บีขอนำเสนอบัตรเครดิตออสซี่ (Aussie MasterCard) ค่ะ ดอกเบี้ยต่ำเพียง 2.99% ต่อปี สำหรับการโอนหนี้ค้างชำระจากบัตรเครดิต อื่น และดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี สำหรับการจ่ายผ่านบัตรเครดิตออสซี่ ใน 12 เดือนแรก หลังจาก 12 เดือนแรก ดอกเบี้ยจะมาอยู่ที่ 12.99% ต่อปี (ซึ่งก็ยังถือว่าอยู่ ในเกณฑ์ดอกเบี้ยต่ำ หากเปรียบเทียบกับอัตราดอกเบี้ยทั่วไปของบัตรเครดิตจาก สถาบันการเงินอื่นๆ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 18% ต่อปี) ช่วงปลอดดอกเบี้ยถึง 55 วันหลังจ่ายผ่านบัตรเครดิตออสซี่ ค่าธรรมเนียมรายปีเพียง $49 เท่านั้น เงื่อนไขพิเศษอย่างนี้ หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 ธันวาคมนี้ คุณสมบัติของผู้สมัครก็ไม่มีอะไรมากค่ะ แค่คุณเป็นพลเมืองของออสซี่ หรือถือวีซา่ ถาวร อายุเกิน 18 ปี และมีรายได้เกิน 15,000 ดอลล่าร์ตอ่ ปีเท่านัน้ สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสมัครบัตรเครดิตออสซี่ได้ที่บี 0433 722 833 นะคะ หมายเหตุ บทความนี้เป็นการเขียนจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และบทสรุปจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ณ วันทีเ่ ขียน อย่างไรก็ตาม หากผูอ้ า่ นจะใช้ขอ้ มูลข้างต้นในการตัดสินใจควรตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ เนือ่ งจาก สถาบันการเงิน และ รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลา


THAI-OZ NEWS : Vol. 21 Issue 546 : December

1-14, 2010

Page 44

ThaiOZ Issue 546  

Thai Newspaper

ThaiOZ Issue 546  

Thai Newspaper

Advertisement