Page 1

www.thaioz.com.au

NATIONAL:

NT, WA, SA, VIC, QLD $2.20 : NSW $1.20

ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕๔๒ :วันที่ ๖-๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ :Vol. 20 Issue 542 : October 6-19, 2010

“ในหลวงฯ”เสด็จฯ

ทอดพระเนตรดนตรีที่ศิริราช อ่านต่อหน้า 2

พิธีบวงสรวง

พระพรหมขึ้น22ปี

รายละเอียดหน้า 44

บัตรประชาชนใบเดียวรักษา ฟรีทุกโรคเริ่ม 1 ตุลาคมนี้ วันที่ 29 ก.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นาย จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.สธ. พร้อมด้วย ดร.พรรณสิริ กุล นาถศิริ รมช.สธ. นพ.ไพจิตร์ วราชิต ปลัด สธ.และนพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) อ่านต่อหน้า 13

ทั่วหล้าห่วงราชินีหลั่งไหลลงนาม ถวายพระพรแพทย์เผยพระหทัยเต้นปกติดี “อภิสิทธิ์” พร้อมผู้นำเหล่าทัพ ประธานสภาผู้แทนฯ ประธานศาลรัฐธรรมนูญ พจมาน ตลอดจนประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ประทับ รักษาพระวรกายอยู่ชั้น 20 รพ.จุฬาฯ เนืองแน่นตั้งแต่เช้า โดยสมเด็จพระเทพฯ ทรงนำดอกมะลิ ที่ปลูกไว้ใส่แจกันแก้วทูลเกล้าฯ ถวาย สำนักพระราชวังแถลงคณะแพทย์ถวายการตรวจวินิจฉัยรักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงจนพระ หทัยเต้นปกติแล้วที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ช่วงเช้าวันที่ 2 ตุลาคม ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯพระ บรมราชินนี าถทรงเข้าประทับรักษาพระวรกายอยูท่ ช่ี น้ั 20 ตึก สก.ตัง้ แต่เมือ่ คืนวันที่ 30 กันยายนที่ ผ่านมา เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังได้นำพระบรมฉายาลักษณ์มาตั้งไว้ อ่านต่อหน้า 9


“ในหลวงฯ”เสด็จฯ

ทอดพระเนตรดนตรีที่ศิริราช วันที่ 29 ก.ย. เวลา 20.02 น.พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่เสด็จฯพระราชดำเนินลงจาก ชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติด้วยรถเข็นพระ ทีน่ ง่ั โดยมีรศ.นพ.ประดิษฐ์ ปัญจวีณนิ หัวหน้า ภาควิชาหทัยวิทยาภาควิชาอายุรแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหิดล ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ทรงสวม ฉลองพระองค์ดว้ ยสูททักซิโด้สดี ำและหูกระต่าย สีดำทรงมีสีพระพักตร์สดใส พร้อมโบกพระ หัตถ์ทกั ทายพสกนิกรทีม่ าเฝ้ารอรับเสด็จฯ ตัง้ แต่ ช่วงเย็น และพากันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ” ตลอดสองข้างทางเสด็จพระราชดำเนินไปยัง หอประชุมราชแพทยาลัย สถานที่จัดแสดงงาน “ศิริราชคอนเสิร์ต เทิดไท้องค์อัครศิลปิน” ซึ่ง บรรเลงโดยวงดุรยิ างคฟีลฮาร์โมนิกแห่งประเทศ ไทยโดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารีเฝ้ารับเสด็จฯ โดยบรรยากาศทั่วบริเวณหอประชุมราช แพทยาลัยเต็มไปด้วยบรรดาบุคคลสำคัญที่ได้ รับเชิญให้เข้าชมการแสดงในวันนี้มีจำนวนกว่า 300 คน อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก รั ฐ มนตรี พ ร้ อ มภริ ย า นายกรณ์ จาติ ก วณิ ช รมว.คลัง และภริยา พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุ รรณ รมว.กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ผบ. ทบ. พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิศ์ รี ผบ.ตร. และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รอง ผบ.ทบ. ฯลฯ ศ.คลินกิ นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ ศิรริ าชพยาบาลกล่าวถึงความ เป็นมาของการจัดงานศิริราชคอนเสิร์ตเทิดไท้ องค์อัครศิลปินว่าเพื่อเป็นการถวายแด่พระองค์ ท่านให้ทรงพระเกษมสำราญ และเพื่อรำลึกถึง วันที่ 29 ก.ย.2516 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯมาทรงดนตรี ที่หอประชุม ราชแพทยาลัยคณะแพทย์ศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล แห่งนี้ทำให้นักศึกษาและบุคคลากรทุกหมู่เหล่า มีโอกาสได้เข้าเฝ้าฯ และซาบซึ้งในพระปรีชา สามารถของพระองค์ซึ่งหลังจากที่ทรงดนตรี ครัง้ นัน้ แล้วพระองค์กไ็ ม่ได้เสด็จฯไปทรงดนตรีท่ี สถาบันศึกษาไหนอีก และเพื่อเป็นการรำลึกถึงวันทรงดนตรีที่ ยังอยูใ่ นความทรงจำชาวศิรริ าช ทางคณะแพทย์ ศาสตร์ฯ จึงตั้งใจจัดงานนี้ขึ้นโดยเมื่อสัปดาห์ที่ ผ่านมาได้เข้ากราบบังคมทูลถวายรายงานให้ ทรงทอดพระเนตร จากนั้นทรงมีรับสั่งผ่าน ศ. เกียรติยศ นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ แพทย์ ประจำพระองค์ว่าจะเสด็จฯมาทอดพระเนตร นอกจากนี้ตนยังได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯและทรงมีรบั สัง่ ว่าจะเสด็จมาทอดพระ เนตรด้วยเช่นกัน สำหรับวงดนตรีที่มาแสดงถวายในคืนนี้

คือไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตราซึ่งเป็น วงดนตรีออร์เคสตรา 80 ชิ้น ควบคุมวงโดย MrGudni A. Emillson และ พ.ต.ประทีป สุพรรณโรจน์ ซึง่ ศ.คลินกิ น.พ.ธีรวัฒน์ได้กล่าว ถึงความรู้สึกของนักดนตรีเมื่อได้รับทราบว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯจะเสด็จมาทอด พระเนตรการแสดงในครั้งนี้ว่า “เมื่อทราบว่าพระองค์รับสั่งว่าจะเสด็จฯ มาทอดพระเนตรทุกคนในวงต่างก็รู้สึกตื่นเต้น คึกคักส่วนตัวแล้วก็รู้สึกถึงความหลังด้วยเพราะ แม้จะผ่านมากว่า 30 ปีแล้ว แต่ยังจำได้ดีว่าวัน ทีท่ ท่ี รงดนตรีนน้ั ตนเป็นนักศึกษาแพทย์ปสี ดุ ท้าย ได้มีโอกาสเข้าร่วมรับชมด้วย วั น นั้ น พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ฯ ทรงแซกโซโฟนพระองค์จะรับสั่งติดตลกกับ นักดนตรีที่เข้าแสดง พวกเรานักศึกษาแพทย์ ต่างอิ่มใจและหัวเราะกันอย่างสนุกสนาน ทั้ง ยังมีรับสั่งกับนักศึกษาด้วยว่า “ดีใจที่ได้มีวันนี้ อีกครั้ง” อย่างไรก็ตามทุกอย่างกระทันหันไป หมดจึงต้องขออภัยที่ทางศิริราชเรียนเชิญผู้มี เกียรติเข้าร่วมได้ไม่ทั่วถึง” ซึ่ งในวั น นี้ บ รรดาสมาชิ ก วงไทยแลนด์ ฟิลฮาร์โมนิกออร์เคสตรากว่าร้อยชีวิตได้ทยอย เดินทางมาซ้อมทีห่ อประชุมราชแพทยาลัยตัง้ แต่ เวลา 15.00 น.โดยทางคณะแพทย์ศาสตร์ศิริ ราชได้ทำการตกแต่งดัดแปลงให้เป็นห้องจัด แสดงออร์เตสตรา แบบสมบูรณ์แบบโดยมีการ ยกเวทีสูงขึ้นจากพื้นหอประชุมราว 2 เมตร บริเวณหน้าเวที ประดับประดาด้วยดอกไม้สว่ น ภายในห้องโถงตั้งเก้าอี้สีขาวขลิบทองจำนวน กว่า 400 ที่นั่ง เพื่อรับรองแขกผู้มีเกียรติ ขณะ เดียวกันที่บริเวณชั้น 2 ของหอประชุมถูกจัด วางและตกแต่งให้เป็นที่ประทับของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งการบรรเลงในวันนี้ประกอบด้วยเพลง พระราชนิพนธ์ 19 เพลงนอกจากนี้ยังมีการ บรรเลงเพลงโหมโรงมหาราช เพลงอาทิตย์อับ แสง ซึง่ เดีย่ วเปียโนโดย นายดริน พันธุมโกมล, เพลงไร้เดือน เพลงเมื่อโสมส่อง เพลงเกาะใน ฝัน ขับร้องโดย Mrs.Colleen Jennings, เพลง ใกล้รุ่ง เพลงยามเย็น ขับร้องโดย น.ส.กมลพร หุน่ เจริญ, เพลงกินรี เพลงแสงเทียน เพลงความ ฝันอันสูงสุด ขับร้องโดยนายณัฐพร ธรรมาธิ, เพลงดวงใจกับความรัก เพลงในดวงใจนิรันดร์ เพลงสายฝน เพลงแสงเดือน เพลงพระมหา มงคล เพลงชะตาชีวติ ขับร้องโดย Mrs.Cherryl hayes, เพลงเราสูข้ บั ร้องโดยนายณัฐพร ธรรมาธิ นายตุลานันท์ นรเศรษฐ์พิศาล น.ส.กมลพร หุน่ เจริญ น.ส.กุมาริกา ศุภการ , เพลงแผ่นดิน ของเรา ขับร้องโดยน.ส.กุมาริกา ศุภการ และ เพลงมาร์ชราชวัลลภ

รศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคล กุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะ แพทย์ศาสตร์ศริ ริ าช กล่าวว่า ไทย แลนด์ฟิวฮาโมนิกออเคสตร้าเป็น วงดนตรีที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อพัฒนา ให้เป็นออเคสตร้าวงอาชีพ ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ บาลและทางวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ในแต่ละปีที่ผ่านมาจะมีการแสดง ระดับประเทศและระดับนานาชาติ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการได้มา แสดงถวาย ทั้งนี้ทางศิริราชได้จัดเตรียม ร ะ บ บ แ ส ง เ สี ย ง ที่ ดี ที่ สุ ดใ น หอประชุมราชแพทยาลัยถือเป็น ประวัติศาสตร์ของศิริราชที่มีการ จัดแสดงวงออเคสตร้าแบบเต็มวง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางศิริราชตั้งใจถวาย ด้ า น ค ว า ม รู้ สึ ก ข อ ง นั ก ร้องของวงไทยแลนด์ฟิลฮาร์โมนิ กออร์เคสตรา Mrs Colleen Jennings ชาว อเมริกัน ผู้ขับร้องเพลง “เกาะในฝัน” เผยว่า เป็นครั้งที่ 2 ที่ได้ร้องเพลงต่อ หน้าพระพักตร์ ซึ่งถือเป็นเกียรติในชีวิตอย่างยิ่งเพราะไม่ใช่นัก ร้องอเมริกันทุกคนที่จะได้มีโอ กาสนี้ ส่วนตัว

ชอบเพลง Hm blue อาทิตย์อับแสงดวงใจกับ ความรัก ส่วน น.ส.กมลพร หุ่นเจริญ อายุ 21 ปี นักศึกชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิท ยาลัยมหิดล หนึ่งในผู้ขับร้องบทเพลง “เราสู้” กล่าวว่าถือเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสร้อง

โอนเงินกลับไทย

น้องใหม่เปิดบริการแล้วจ้า สมัครสมาชิกฟรี รับประกันเรทดี ช่วงโปรโมชั่น ฟรีค่าโอน! สำหรับลูกค้าต่างเมือง สามารถ ส่งสำเนาใบขับขี่ หรือ พาสปอร์ต ทางไปรษณีย์ และโอนเงินผ่านธนาคาร โดยไม่ต้องเดินทางมาที่ร้าน เปิดบริการแล้วที่

ร้านรวมมิ ต ร

Suite 2, Level 1, 754-756 George St. Sydney Www.nokfx.com Book Online and earn points Open 7 days 12am -8pm

Call 0425 875 379

THAI-OZ NEWS : Managing Director - Surasak Doung-Rutana Director - Ratri Doung-Rutana Advisers: Suthep Kunathai, Rowen Woods, Park Madison, Mark Sigma, Rex Benn, Boonsri Benn, Wiz Maudjienga, Sue Ma, Prof.Prasong Sangpayab, Chris Panasbodi, Visit Rochanakit, Dr.Songsri Foran, Tombo Kaewsatuan, Editor - Vasan Kasisil   Assistant Editor - Monrerdee Kerkasemboon Editorial Staff - Chirasak Sriwirom, Kleopatra Lawrencia, Pumma Doung-Rutana, Thai’d Together Assosiation : Mithree Almond Webpage : www.thaioz.com.au Email : thaioz@thaioz.com.au

Address: 130 Seville Street, FAIRFIELD NSW 2165 Tel:(02) 9726 6696, 9724 0245 Fax:(02) 9727 8627

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 2


เพลงต่อหน้าพระพักตร์รู้สึกตื่นเต้นแต่ตั้งใจว่า จะทำให้ดที ส่ี ดุ เพือ่ ถวายพระองค์ และทางครอบ ครัวก็รู้สึกดีใจพร้อมกับกำชับมาว่าต้องร้องให้ ดีที่สุดเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะมีโอกาส ขณะที่ น ายตุ ล านั น ท์ นรเศรษฐ์ พิ ศ าล อายุ 21 ปีผู้ร่วมขับร้องเพลง “เราสู้” กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและถือเป็นเกียรติครั้งหนึ่งในชีวิตที่ ได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระที่นั่งและเมื่อรู้ว่า จะได้ร้องเพลงเราสู้ที่ค่อนข้างหาฟังยากจึงต้อง ฝึกซ้อมอย่างมากเพราะมีท่อนเอื้อนที่ค่อนข้าง เยอะแต่มั่นใจว่าจะทำได้ดีที่สุด เช่นเดียวกับความรู้สึกของ 2 วาทยากร ของวงไทยแลนด์ฟิวฮาโมนิกออร์เคสตรา Mr

Gudni A. Emillson วาทยากรจากประเทศ เยอรมันกล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่พิเศษมากเป็น ครั้งแรกในชีวิต ที่ได้อำนวยเพลงต่อหน้าพระ มหากษัตริย์ ที่ทรงมีความสามารถในการประ พันธ์ดนตรีแต่งบทเพลงที่คนรู้จัก ภูมิใจที่พระ องค์ทรงอนุญาติให้พวกเราได้มาจัดแสดงวันนี้ และเป็นเกียรติอันยิ่งใหญ่ของวงด้วยแน่นอนว่า ต้องรู้สึกตื่นเต้นเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต่างกับ คนไทยเพราะต้องการทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อถวาย แด่พระองค์ท่าน ส่วนตัวแล้วชอบบทเพลงพระราชนิพนธ์ ของในหลวงทุกบทเพลงทีท่ รงแต่ง เพราะแต่ละ เพลงมีสไตล์ทไ่ี ม่ซำ้ กัน เป็นการแต่งทีผ่ สมผสาน

กันจนแทบไม่นา่ เชือ่ ว่าพระองค์จะมีความซาบซึง้ ในเรื่องดนตรีมากขนาดนี้ต้องบอกว่าเป็นพร สวรรค์อย่างมาก ทั้งวันนี้จะได้เลือกบทเพลงที่ ดีที่สุดพิเศษที่สุดที่ทรงโปรดคือ HM blue พ.ต.ประทีป สุพรรณโรจน์หนึ่งในวาท ยากรวงไทยแลนด์ฟวิ ฮาโมนิกออร์เคสตรากล่าว ว่ า ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ มี โ อกาสนำบทเพลงทั้ ง 19 บทเพลงซึ่งจะนำมาแสดง มาเรียบเรียงเสียง ประ สานให้เป็นเพลงคลาสสิคซึ่งการนำเพลง แจ็สมาดัดแปลงเป็นเพลงคลาสสิคนัน้ ไม่ใช่เรือ่ ง ง่าย แต่กต็ ง้ั ใจไว้แล้วว่าจะต้องทำเพือ่ รับใช้เบือ้ ง พระยุคลบาทส่วนความรู้สึกนั้นเช่นเดียวกับนัก ดนตรีทกุ คนของวงเมือ่ ทราบว่าได้แสดงต่อหน้า

พระทีน่ ง่ั ทุกคนต่างทุม่ เทในการฝึกฝนมากเพราะ ถือเป็นช่วงเวลาแห่งเกียรติยศแห่งชีวิตจึงต้อง ซ้อมหนักและทุ่มเท เพราะมีเพียงวงโยธวาธิต เท่านั้นที่สามารถเล่นต่อหน้าพระที่นั่งได้ สำหรับไฮไลท์ของการอำนวยเพลงนั้น จะมีอยูร่ าว 2-3 เพลง โดยเฉพาะเพลงเปิดหน้า ม่าน คือเพลงโหมโรงมหาราช ความฝันอัน สูงสุด เราสู้ซึ่งการแสดงทั้งหมดจะใช้เวลาราว 1.30 ชม.ยอมรับว่าตื่นเต้นเพราะใครได้มายืน ตรงนี้ก็ถือว่าสูงสุดแล้ว

ตัวแทนสถาบันการเงินมากกว่า 16 สถาบัน "มาที่เดียวได้ทุกแบงก์" บริก ารฟรี !!!! จัดหาเงินกู้เพื่อซื้อ ออสซี่ฯ ดีตรงไหน? l l l

v

บ้าน

v

อาคารพาณิชย์

v

ธุรกิจ

คุณบี....วิเคราะห์ตามทันโลกการเงินและสินเชื่อบ้าน หน้า 43

มีดอกเบี้ยให้เลือกมากกว่า มาที่เดียวได้ทุกแบงก์ ซื้อบ้านใหม่ หรือ มีบ้านอยู่แล้วอยากเพิ่มวงเงินหรือต้องการเปลี่ยนสถาบันการเงิน ประสบการณ์เกือบ 10 ปี เป็นประกัน

Shop 34, Stockland Mall, Olive Street, Baulkham Hills

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นบริษัท แฟรนไชซ์ อันดับหนึ่ง ในออสเตรเลีย THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

v

Page 3

Tel: 02 8852 8100

ติ๊ก

0418 628 543

บี

0433 722 833

Aussie Baulkham Hills


หนังสือพิมพ์ ไทย-ออส นิวส์ ฉบับส่งท้ายปีที่ 20 เป็นหนังสือพิมพ์ไทยฉบับแรกและ ฉบับเดียวในออสเตรเลีย ที่จำหน่ายทุกรัฐทุกสองสัปดาห์ อ่านฟรีทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์... www.thaioz.com.au.......อ่านข่าวด่วนรายวันทางเว็บไซต์ ข้อมูลการศึกษาในออสเตรเลีย และ ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกใน Education....และใช้ชีวิตอย่างไรในออสเตรเลีย ....ข่าวสารทันโลกทัน เหตุการณ์ ข่าวไทย และข่าวออสเตรเลียรายสัปดาห์ เป็นศูนย์รวมธุรกิจ ตลาดการซื้อ-ขาย จ้าง งาน พร้อมให้บริการต่าง ๆ ของชาวไทย ในออสเตรเลีย....ก้าวไกล ก้าวไว อ่านไทย-ออส นิวส์ .......วางจำหน่ายทั่วประเทศตามแผง Newsagents ...และ Asian Groceries....ร้านไทยวิดีโอ..... ออกวางตลาดทุกวันพุธเว้นพุธ พิมพ์สี่สี ๔๔ หน้า ฉบับส่งท้ายปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๕๔๒ ระ หว่าง วันที่ ๖ - ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๓ ท่านที่สนใจเผยแพร่ข่าวสาร หรือลงประกาศโฆษณา ติดต่อได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมงทางโทรศัพท์ (๐๒) ๙๗๒๔ ๐๒๔๕, ๙๗๒๖ ๖๖๙๖ แฟ็กซ์ (๐๒) ๙๗๒๗ ๘๖๒๗ หรือ E-mail: thaioz@thaioz.com.au.........@

งานThai Smile Popular Award 2010 กงสุลใหญ่ใหญ่และผจก.การบินไทยถ่ายภาพที่ระลึกกับนักแสดง

คุณเรย่าและคุณสควินเดอร์กรรมการผู้จัดการของบริษัท Super Smart Plans Financial&Accounting มอบ การ์ดให้กับนักศึกษาฝึกงานชาวเนปาลจากสถาบัน Navitas (Professional Year) ที่ได้จบคอร์สฝึกงานสาม เดือนจากทางบริษัท Super Smart Plans ทีมงานร่วมแสดงความยินดี

คุณวิทวัส ตี10 และคุณภาวนา ใข่มุกเอเซีย ให้เกียรติต้อนรับ ตัวแทนThai’d Together ที่เมืองไทยเมื่อเร็วๆนี้

ชาวไทยรัฐควีนส์แลนด์มาเยือนวัดพุทธรังษีแอนนันเดล

เหตุการณ์รอบโลก..........มาดาม กวากว๊อก ชู ภรรยาของลี กวน ยู อดีตนายกรัฐมนตรีสิงค โปร์ และรัฐบุรุษทางการเมือง ได้เสียชีวิตแล้ว ด้วยวัย 89 ปี เมื่อช่วงเย็นวันเสาร์ที่ 2 ต.ค.ตาม เวลาท้องถิ่นที่บ้านพักในสิงคโปร์ และจะมีการจัดพิธีศพส่วนตัวภายในครอบครัวในวันที่ 6 ต.ค. ที่สุสานแมนได ขณะที่เมื่อวันพุธที่ 29 ก.ย. นายลี กวน ยู ซึ่งปัจจุบันอายุ 87 ปี เข้ารับการ รักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องด้วยอาการติดเชื้อในช่องอก แต่ยังมีกำลังใจดี โดยเขายังเปิดโอกาส ให้ประธานสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศเข้าหารือที่โรงพยาบาล………..@ นายมหาเธร์ โมฮัมหมัด อดีตนายกรัฐมนตรีของมาเลเซีย วัย 85 ปี ถูกส่งเข้าโรงพยาบาลในนครเมลเบิร์นเมื่อ 2 ก.ย. เนื่องจากปอดติดเชื้อในระหว่างเดินทางไปสัมนาที่ออสเตรเลีย ขณะนี้อดีตนายกรัฐมนตรี มาเลเซีย อยู่ในความดูแลของแพทย์เพื่อรักษาอาการติดเชื้อด้วยยาปฏิชีวนะ และทำกายภาพบำบัด อาการป่วยอยู่ในขั้นทรงตัว และทางแพทย์แนะนำให้เขาพักผ่อนต่อไปอีก 2-3 วัน.............@ ประธานาธิบดีราฟาเอล กอเรอา แห่งเอกวาดอร์ สามารถเดินทางกลับสู่ทำเนียบประธานาธิบดี ด้วยความปลอดภัย ด้วยการช่วยเหลือของทหาร ภายหลังที่ถูกกองกำลังตำรวจที่โกรธแค้น ปิด ล้อมโรงพยาบาลที่เขาเข้ารักษาตัวจากการถูกโจมตีด้วยแก๊สน้ำตา โดยกองกำลังทหารได้เปิดฉาก ยิงกลุ่มตำรวจ ซึ่งไม่พอใจต่อนโยบายรัดเข็มขัดของรัฐบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างน้อยหนึ่งคนเสีย ชีวิตจากการปะทะ เอกวาดอร์ได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ภายหลังจากที่ประธานาธิบดีกอเรอา กล่าวหาฝ่ายค้านและกองทัพมีความพยายามที่จะก่อรัฐประหาร และประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นเวลา หนึ่งสัปดาห์ ซึ่งทำให้กองกำลังรักษาความปลอดภัยเข้าทำการควบคุมความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน และจำกัดสิทธิส่วนบุคคลชั่วคราว โดยเปรูได้ทำการปิดพรมแดนที่ติดต่อกับเอกวาดอร์ แล้ว...........@ ได้มีกลุ่มมือปืนประมาณ 20 คน บุกจู่โจมสถานีตำรวจเดลิเชียส ในเมืองชิวดัด จัวเรซ ของเม็กซิโก ก่อนเปิดฉากกระหน่ำยิง จนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต 1 นาย และ บาดเจ็บ 2 นาย ทั้งนี้ กองทัพได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ไล่ตามคนร้ายกลุ่มนี้ ภายในเมืองที่มีชายแดนติด กับมลรัฐเท็กซัส ของสหรัฐอเมริกา แต่ยังไม่มีความคืบหน้า..............@ ประธานาธิบดีซูซิโล บัม บัง ยุดโดโยโน่ แห่งอินโดนีเซีย กำลังพิจารณาว่าอาจจะย้ายเมืองหลวงจากกรุงจาการ์ตาไปยัง สถานที่ใหม่ ซึ่งยังไม่มีระบุว่าเป็นเมืองใด โดยแผนการดังกล่าวคาดว่าจะใช้งบประมาณราว 11,000 ล้านดอลลาร์ และมีขึ้นหลังจากผู้เชี่ยวชาญระบุว่า การย้ายเมืองหลวงของอินโดนีเซีย เป็น สิ่งจำเป็นต้องทำ ก่อนที่เมืองจะล้นไปด้วยประชากรเป็นจำนวนกว่า 10 ล้านคน ก่อนหน้านี้ ประธานาธิบดียุดโดโยโนเคยเสนอให้ย้ายเมืองหลวงแทนที่กรุงจาการ์ต้ามาแล้วหลายครั้ง แต่ความ คิดดังกล่าวก็ไม่ได้รับการสนองตอบเท่าที่ควร และเงียบหายไปกับสายลม แต่ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า ควรที่จะเร่งมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ก่อนเมืองหลวงซึ่งมีประชากร 10 ล้านคนแห่งนี้จะปริแตก การจราจรติดขัดขนาดหนัก รถเคลื่อนตัวได้ไม่ถึง 10 กิโลเมตรต่อชั่วโมง เพราะแต่ละวันมี รถยนต์และจักรยานยนต์เพิ่มขึ้น 500 และ 1,500 คัน ตามลำดับ ขณะที่มียวดยานแล่นอยู่บน ท้องถนนอยู่แล้ว 6.7 ล้านคัน สิ้นเปลืองเวลาและพลังงาน คิดเป็นตัวเงินไม่ต่ำกว่าปีละ 1,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ราว 42,000 ล้านบาท) ส่วนการกำหนดช่องทางจราจรสำหรับรถทีม่ ผี โู้ ดยสาร หลายคนก็ไม่ทำให้สภาพการจราจรดีขึ้น ซ้ำยังทำให้เกิดอาชีพรับจ้างเป็นผู้โดยสารริมสองฝั่งถนน กรุงจาการ์ตาเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในโลกที่ไม่มีรถไฟใต้ดิน.............@ ตำรวจในรัฐนิวเจอร์ซีย์ของ สหรัฐ พบศพชายผิวขาว 1 ศพ ที่ริมฝั่งแม่น้ำฮัดสัน ทางทิศเหนือของสะพานวอชิงตันบริดจ์ และสันนิษฐานว่าเป็นศพของนายไทเลอร์ เคลเมนติ อาย 18 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัย รัตเจอร์ ในเมืองนิวบรันสวิค ซึ่งโพสต์ข้อความลงในเว็บไซต์เฟซบุ๊กของตนว่าจะไปกระโดด สะพานดังกล่าวฆ่าตัวตายตั้งแต่วันที่ 22 ก.ย. และหายตัวไปนานนับสัปดาห์ โดยผู้ปกครองและ เพื่อนร่วมชั้นระบุว่าเคลเมนติตกเป็นข่าวฉาว เพราะถูกเพื่อนร่วมหอพักในมหาวิทยาลัยใช้กล้อง เว็บแคมแอบถ่ายเหตุการณ์ขณะเขากำลังมีเพศสัมพันธ์กับชายหนุ่มอีกคนหนึ่งในห้อง และเผยแพร่ ให้ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นเพื่อนนักศึกษาด้วยกันชมผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ในวันที่ 19 และ 21 ก.ย.ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ตำรวจได้ควบคุมตัวนายดรุณ ระวี นักศึกษาวัย 18 ปี เพื่อนร่วม ห้องพักของเคลเมนติ และ น.ส.มอลลี่ เหว่ย นักศึกษาอีกรายที่อนุญาตให้ระวีใช้คอมพิวเตอร์ของ ตนในการเผยแพร่ภาพของเคลเมนติผ่านอินเทอร์เน็ต.....โดยทั้งคู่ถูกตั้งข้อหาละเมิดสิทธิของผู้อื่น ซึ่งหากถูกตัดสินว่ามีความผิดจริงอาจถูกลงโทษจำคุกสูงสุด 5 ปี...............@ หนังสือพิมพ์เดลิเมล์ THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 4


อดีตอัครราชทูต เพลิศพิศ มีเมศกุล ประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารและวัฒนธรรมไทยในเมลเบิร์น

ของอังกฤษรายงานว่า การดูทีวีซีรี่ย์ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการแพทย์อย่างเช่น อีอาร์, เฮาส์ หรือ เกรย์ อนาโตมี่ ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีการป่วยที่หายยาก อาจส่งผลลบต่อสุขภาพของผู้ชมเสีย เอง โดยในอีกมุมหนึ่งการชมซีรี่ย์การแพทย์อาจช่วยให้เราได้รับรู้กรณีการป่วยที่มักไม่ค่อยพบเห็น หรือรับรู้อาการป่วยที่คนปกติไม่เป็นกันอาจทำให้ผู้ชมได้รับความรู้ใหม่ๆ แต่ผลการวิจัยของนัก วิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโรค ไอส์แลนด์พบว่าอาจทำให้ผู้ชมตื่นตระหนกจนเกิดอาการหวาด กลัวต่อภาวะความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วของตัวเอง............... @ เหตุการณ์ทว่ั ไทย...........เมือ่ เวลา 16.15 น.วันที่ 3 ตุลาคม สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์ เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ฉบับที่ 2 ความว่า ตามที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราช ดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ.2553 ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของคณะแพทย์ เพื่อถวายการรักษาพระหทัยเต้นผิดจังหวะ นั้น คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาได้รายงานว่า พระอาการโดยทั่วไป และการเต้นของพระหทัยเป็น ปรกติหลังถวายการรักษา ไม่ปรากฏการเต้นเร็วผิดจังหวะของพระหทัยอีก วันนีส้ มเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อ กลับไปประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราชตามเดิม จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน..........ระ หว่างนั้น สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงทอดพระเนตรเห็นนางฐิติมา ยุราวรรณ แม่ของน้องฮีโร่ ซึ่งช่วยตำรวจติดตามจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุชิงรถยนต์ เมื่อครั้งตั้งท้องน้องฮีโร่ได้ 9 เดือน ทรงยื่นพระหัตถ์แตะแขนนางฐิติมา พร้อมทรงมีรับสั่งว่า โชคดีที่ประเทศไทยมีคนดีๆ จะได้ช่วยกันเป็นตัวอย่างให้คนไทยทำความดี……..นางฐิติมารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ เพราะวันนี้ตนและครอบครัวตั้งใจมาลงนามถวายพระพร โดยไม่ทราบล่วงหน้า มาก่อนว่า พระองค์จะเสด็จฯ ออกจากโรงพยาบาล เป็นครั้งแรกในชีวิตที่มีโอกาสได้เฝ้าฯสมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ อย่างใกล้ชดิ ตนขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรชาวไทย และเป็นแม่แห่งแผ่นดินตลอดไป.. ...ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน...........@จากกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศ สหรัฐ อเมริกา ออกประกาศเตือนให้ชาวสหรัฐใช้ความระมัดระวังตัวในการเดินทางไปยังยุโรป เนือ่ งจากมี รายงานว่า จะมีการก่อเหตุวินาศกรรมในยุโรปหลายจุด ล่าสุดนางวิมล คิดชอบ อธิบดีกรมสาร นิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูตไทยในยุโรปทุกประเทศได้ ติดตามอย่างใกล้ชิด และขอให้คนไทยที่จะเดินทางไปยุโรปใช้ความระมัดระวัง และติดต่อขอ ทราบข้อมูลจากทางสถานทูตไทยอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง.............@ นายชวน หลีกภัย ประธาน ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะหัวหน้าทีมงานสู้คดียุบพรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ก่อน เข้าห้องพิจารณาคดีกรณีที่นายจตุพร พรหมพันธุ์ ส.ส.สัดส่วน พรรคเพื่อไทย ระบุว่า มีหลักฐาน ลับของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่เตรียมนำออกมาเปิดเผย หากศาลมีคำสั่งไม่ยุบพรรคนั้น ว่า ตน ถือว่าเป็นการคุกคามศาล แต่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลก เพราะที่ผ่านมาก็มีความพยายามที่จะใช้วิธีการ หลายรูปแบบเพื่อกดดันศาล หากไม่ยุบพรรคประชาธิปัตย์ถือเป็นการปฏิบัติ 2 มาตรฐาน โดย ภายหลังยังมีความพยายามที่จะเปิดเผยหลักฐานลับ ซึ่งเราก็ไม่ทราบข้อเท็จจริง.............@ แหล่ง ข่าวในพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผยว่า หลังพล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้นายกัมพล ตันสัจจา ปรับภูมิทัศน์หน้าตึกไทยคู่ฟ้า และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ด้วย การนำต้นปาล์มยะวา ต้นไทรอังกฤษและไทรเกาหลี มาปลูกไว้หน้าตึกไทยคู่ฟ้าและบริเวณรอบ ทำให้นายวรธนัท อัศกุลโกวิท หรืออาจารย์หม่าตำหนิว่าทำไมไม่เคยปรึกษา การปรับภูมิทัศน์ ครั้งนี้ทำให้เสียฮวงจุ้ย และคัดค้านอย่างหนัก ทำให้รัฐบาลเริ่มหวั่นไหว จนมีความเห็นว่าควรให้ ย้ายต้นปาล์มออกไปจากบริเวณทำเนียบฯวันที่ 3 ต.ค. ทั้งนี้ เป็นที่ทราบกันว่าอาจารย์หม่ารู้จักกับ มารดาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีเป็นอย่างดี และมารดาของนายอภิสิทธิ์ เคย ขอร้องให้ช่วยปรับฮวงจุ้ยที่ทำเนียบฯถึง 3 ครั้ง ล่าสุดนำต้นโกสนมาวางไว้หน้าทำเนียบฯ 6 กระถาง แก้ฮวงจุ้ยให้คืนสภาพปกติ..........@ บุกจับนักรบเสื้อแดงที่เตรียมก่อเหตุใหญ่ในเร็วๆนี้ ถูกเปิดเผยเมื่อวันที่ 3 ต.ค.โดยแหล่งข่าวด้านความมั่นคงระบุว่า 2 ต.ค. พ.ต.อ.กนิษฐ์ ประสาน THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 5

บิ๊กบอสของ Aussie Mr John Symond มาเยี่ยม Aussie Baulkham Hills สุดสงวน คำตัน ให้การต้อนรับ

ทีม albatron คลับแข่งขันประจำเดือน นายกสมาคม Mr Boun มอบรางวัลให้กับ Mr Thai ผู้ชนะเลิศ

สมาคมชาวลาวภาคใต้จัดงานหาเงินเพื่อนำไปช่วยเหลือชาวลาวท้องถิ่นผู้สูงวัย

งานThai Smile Popular Award 2010 ได้เงินบริจาคให้โรงเรียนสอนภาษาไทยเป็นเงิน 4,423.43 เหรียญ


สุข นำกำลังตำรวจและฝ่ายปกครองบุกเข้าจับกุมกองกำลังนักรบแดงรวม 11 คน ได้ที่บ้านภูฟ้ารี สอร์ท จ.ชียงใหม่.....จนท.ได้จับกุมตัวนายกิตติชัย จันทร์สวัสดี หนึ่งในนักรบแดงได้ขณะหลบ หนีออกมาและสอบถามทางกับชาวบ้านอ.แม่ออน จากนั้นชาวบ้านได้พาตัวไปพบผู้ใหญ่ บ้าน หลังสอบถามทราบว่ามีพิรุธจึงแจ้งตำรวจกระทั่งสอบปากคำให้การรับสารภาพว่าได้หลบหนีออก มาจากค่ายนักรบแดงที่บ้านภูฟ้ารีสอร์ท เนื่องจากถูกซ้อมและทนคิดถึงบ้านไม่ไหวเพราะถูกกดดัน อย่างหนัก.....นายกิตติชัย ให้การว่าตนและคนเสื้อแดงอื่น ๆได้เดินทางมาซ่องสุมอยู่รวมกับนักรบ แดงที่ จ.เชียงใหม่มาตั้งแต่วันที่ 7 ก.ย. ซึ่งมีแกนนำคนสำคัญคือนายสหรัฐ ไม่ทราบนามสกุล ชาวกรุงเทพฯซึ่งหนีไปได้และอยู่ระหว่างถูก ศอฉ.ออกหมายจับ โดยทั้งหมดเป็นนักรบแดงที่ผ่าน การฝึกใช้อาวุธมาจากชายแดนกัมพูชา กับพวกรวม 30 คนและเดินทางมาเชียงใหม่เพื่อซ่องสุม กำลังเพื่อรอเวลาในการปฏิบัติการป่วนเมืองและยิงผู้นำ เฉพาะนายเนวิน ชิดชอบ แกนนำพรรค ภูมิใจไทย(ภท.)นั้นมีค่าหัวถึง 20 ล้านบาท.....ขอพระสยามเทวาธิราชได้โปรดปกป้องคนดีทุกคน ที่ช่วยบ้านเมืองให้รอดพ้นจากภัยพิบัติทั้งมวล.....ให้ผู้ปองร้ายต่อคนดีและแผ่นดินไทยจงแพ้ภัย ตนเองในบัดดล……….@ สังคมออสเตรเลีย.........และแล้วรัฐสภากลางก็เปิดประชุมไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 28 กัน ยายนที่ผ่านมา..โดยได้นายแฮร์รี เจนกินส์จากพรรคเลเบอร์ได้รับการโหวตให้ทำหน้าที่ประธาน สภาตามเดิม โดยมีนายปีเตอร์ สลิปเปอร์ส.ส.จากพรรคลิเบอรัลขึ้นเป็นรองประธานสภา......ส่วน นายร็อบ โอคชอตต์ ส.ส.อิสระ “เดอะควีนเมคเกอร์” ผู้ตัดสินให้เจ๊จูเลีย กิลลาร์ด ได้เป็นนายก รัฐมนตรี..กลายเป็นมิสเตอร์ปิ๋วไม่มีสิทธิลุ้นประธานสภาดังที่เขาตั้งความหวังเอาไว้ หลังจาก พลาดตำแหน่งรัฐมนตรีในค.ร.ม.มาแล้ว...ค่ะ..............@ และรัฐสภาชุดนี้ได้มีข้อตกลงใหม่ด้วยกฎ ห้ามส.ส.ไปร่วมงานฟังชั่นการกุศล, งานของโรงเรียน, งานเปิดป้าย, งานบวช, งานแต่ง หรือ งานใด ๆ ทุกชนิดในระหว่างวันประชุม ด้วยเหตุผลก็คือจำนวนส.ส.ของพรรคฝ่ายรัฐบาลและ ฝ่ายค้านสูสีกันมากคือ 76 ต่อ 74 เสียง..ถ้าใครลุกไปเข้าห้องน้ำในระหว่างลงคะแนนเสียงสักสอง สามคนอาจส่งผลให้การลงมติเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือได้ค่ะ...........@ และแล้วในวันที่ 29 กันยายนเหตุการประวัติศาสตร์การเมืองก็เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 50 ปี เมื่อฝ่ายรัฐบาลพ่ายแพ้ การลงมติในรัฐสภาล่าง ในร่างกฎหมายที่เสนอโดยพรรคฝ่ายค้านในการล้มกฎหมายที่ผ่านโดย รัฐบาลพรรคเลเบอร์รัฐควีนสแลนด์ในร่างกฎหมายไวด์ริเวอร์ ผลการลงมติฝ่ายรัฐบาลแพ้พรรค ฝ่ายค้านไปอย่างเฉียดฉิวด้วยคะแนน 73 ต่อ 72 .............@ แต่ที่น่าสังเกตอยู่ที่ส.ส.อิสระชุด สามเกลอหัวแข็งเป็นตัวผันแปรอีกส.ส.บ้อบ แคตเตอร์ ที่ประกาศสนับสนุนพรรคผสม ในการลง มติครั้งนี้เขาหันไปยกมือให้กับฝ่ายรัฐบาล...ในขณะที่ส.ส.โทนี วินเวอร์ และส.ส.ร็อบ โอคชอตต์ ที่ประกาศสนับสนุนรัฐบาลกลับหันไปโหวตให้พรรคฝ่ายค้าน...ผลการลงมติครั้งนี้บ่งบอกถึงความ ไม่แน่นอนทางการเมือง ว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ค่ะ..........@ งานนี้ซิเจ็บช้ำกระดองใจ...สำหรับผู้ ที่อยู่ในเขตซิดนีย์ตะวันตก เมื่อเจ๊จู สั่งตัดงบปรับปรุงโรงพยาบาลแบลคทาวน์มูลค่า 150 ล้าน เหรียญ ซึ่งเป็นงบเร่งด่วนในการเพิ่มเตียงคนไข้ 100 เตียงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนที่สำหรับ รองรับคนป่วยใน แล้วนำเงินจำนวนนี้ไปให้แก้ชนบท ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน 10 พันล้านเหรียญ ที่เจจูใช้ซื้อส.ส.อิสระ 3 รายและส.ส.พรรคกรีน 1 รายในการสนับสนุนให้เธอขึ้นเป็นนายกฯ อย่างไรก็ตามจะมีเงินจากส่วนกลางอีกหลายอัฐที่จะถูกเจ๊จูหั่นเอาไปบำเรอความต้องการของส.ส. ทั้ง 4 ค่ะ...............@ เป็นข่าวขึ้นมาอีกเมื่อรัฐบาลกลางขานรับส.ส.อิสระในการแก้ปัญหาผู้ติด การพนัน ด้วยการจับผู้เล่นการพนันทุกคนพิมพ์ลายนิ้วมือและยูเอสบีเมมโมรีสติ๊กในการควบคุมผู้ เล่นการพนัน...... ผู้สันทัดทางการเมืองส่วนหนึ่งออกมาให้ความเห็นว่า รัฐบาลนำยูเอสบีเมมโมรี สติ๊กมาใช้เมื่อไร..จะเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลกิลลาร์ดทันที เพราะนอกจากจะละลายน้ำพริก ลงแม่น้ำหลายร้อยล้านเหรียญแล้ว รายรับภาษีการพนันก็จะเก็บไม่ได้เพราะการพนันเถื่อนจะขึ้น เป็นดอกเห็ด ที่นี้ก็แก้กันไม่ไหว เหมือนปัญหาหวยเถื่อนในประเทศโลกที่สามนั้นแหละค่ะ ดังนั้นอย่าคิดชั้นเดียว..ให้คิดหลายชั้นและรอบคอบด้วยค่ะ............@ ภาษีโปกเกอร์แมชชิน..มอง เผิน ๆ น่าจะเป็นแนวความคิดที่ดี เพราะเป็นการต่อต้านการพนัน.. อันเป็นกิจกรรมที่ขัดต่อ หลักการสอนในหลายศาสนา.. แต่ผลของภาษีกส็ ง่ ผลไปมากกว่านัน้ นายจอห์น เฟย์ อดีตนายกฯรัฐ น.ซ.ว.ออกมาเตือนว่า ภาษีโปกเกอร์แมชชีนจะทำลายการกีฬา..และกีฬาที่จะอยู่ไม่ได้อันดับแรกก็ คือรักบี้ลีก... เขาได้ออกมาสนับสนุนให้สโมสรต่าง ๆ ออกมาต่อสู้กับภาษีการพนันจากทั้งสอง พรรคการเมืองใหญ่....... พร้อมกับกล่าวว่า การแก้ปัญหาคนติดการพนันควรแก้ปัญหาที่คนติด การพนัน... ไม่ควรทำให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องต้องเดือดร้อนเสียหายไปด้วย..........@ อาจจะเป็นข่าวดีก็ คืออัตราดอกเบี้ยอาจจะไม่ขึ้น ในเดือนตุลาคมนี้ สาเหตุหลังมาจากตลาดอสังหาริมทรัพย์อ่อน แรงเกินกว่าที่คาดหวังไว้ ซึ่งน่าจะเป็นปัจจัยเดียวที่ทำให้ธนาคารกลางยังตรึงอัตราดอกเบี้ยไว้ใน ระดับเดิมได้อีก 1 เดือนค่ะ...........@ การเมืองระดับรัฐ.....งานนี้ทีแรกดูเหมือนจะแกล้งแตกคอ กัน ระหว่างสองเพื่อนรักนางคริสตินา เคเนลลี นายกรัฐมนตรีรัฐน.ซ.ว.หุ่นกระบอกของโจคน อ้วนและเอ็ดดี้คนผอมกับนางโคลเวอร์ มัวร์ส.ส.รัฐสภาน.ซ.ว.เขตฯซิดนีย์และนายกเทศมน ตรีซิ ดนีย์...ถึงตอนนี้น่าจะแตกกันจริง ๆ เมื่อเจ๊ตินา..ออกมาด่ากราดว่าน้ามัวร์เล่นการเมืองกับโครงการ 6 พันล้าน...........หลังจากที่น้ามัวร์ประกาศลาออกจากคณะกรรมการโครงการบาแรนการู....งานนี้

งานThai Food Festival ที่กรุงแคนเบอร์ราเมื่อเดือนที่ผ่านมา

น้ามัวร์จะไม่ลาออกก็ดูกระไรในเมื่อส.ข.เทศบาลซิดนีย์ซิตี้ในกลุ่มของเธอแตกแถวออกมายืนข้าง ส.ข.กลุ่มต่อต้านโครงการ ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ เช่นสมาคมสถาปนิกแห่งออสเตรเลีย, สำนักงาน มรดกแห่งชาติ และแนชั่นแนลทรัสต์เป็นต้น...........@ เมื่อหมากการเมืองเกมส์บาแรนการูเปลี่ยน ไป ผู้เดินหมากจึงหันมาจับเจ๊ตินาลงไปเทคโอเวอร์โครงการมาจากนายโทนี เคลลีร.มต.วางแผน เพื่อดันโครงการนี้ให้สำเร็จให้ได้..แต่มีสิ่งที่ดิฉันกังขาอยู่ก็คือ ทำไมผู้เล่นหมากต้องการดัน โครงการนีส้ นองตามความต้องการของนายทุนแต่ไม่สนองตามหลักการวางผังเมืองแม่แบบเบือ้ งต้น... งานนี้คิดอย่างไรก็คิดไม่ออก มีใครบอกได้ไหมเนี่ยะว่าทำไม?...........@ หลายฝ่ายกำลังจับตามอง ว่าเจ๊ตินาจะทำอย่างไรกับนางแอนเจลา ดี’อะมอร์ส.ส.เขตฯดรัมมอยน์และเลขาธิการรัฐสภาประจำ รัฐมนตรีทบวงตำรวจหลังจากเธอถูก ICAI หรือคณะกรรมการต่อต้านการฉ้อราษฎร์บังหลวงเข้า ตรวจสอบกรณีฉ้อฉลเงินพึงได้ของพนักงานประจำสำนักงานหาเสียงของเธอ..กรณีของส.ส.หญิงผู้ นี้คล้ายกับกรณีของส.ส.คารีนพาลูสซาโนอดีตส.ส.เพ็นริท และอดีตเลขาธิการรัฐสภาประจำรัฐ มนตรีศึกษาธิการ..............@ ซึ่งในครั้งนั้นเธอถูกเจ๊ตินาไล่ออกจากตำแหน่งในวันที่ 4 พฤษภาคม ก่อนที่จะลาออกจากส.ส.ในวันที่ 7 พฤษภาคม ทำให้มีการเลือกตั้งซ่อมเกิดขึ้นซึ่งพรรคฝ่ายค้าน ชนะเลือกตั้งอย่างถล่มทะลาย...แต่กรณีของนางดี’อะมอร์อาจเกิดกรณีดับเบิลสแตนดาร์ด ซึ่งมีให้ เห็นเป็นระยะในพรรคเลเบอร์รัฐน.ซ.ว. ตอนนี้เธอยังไม่ถูกเจติ๊นาปลดออก อาจด้วยเหตุผลเพราะ เธอเป็นน้องสะใภ้ของโจคนอ้วนแต่ก็ต้องให้ความยุติธรรมแก่เธอเนื่องจากความผิดยังไม่ชัด ต่าง กับรายของนางพาลูสซาโนค่ะ...........@ ความเคลื่อนไหวภายในพรรคเลเบอร์รัฐน.ซ.ว.ตอนนี้มี กระแสความต้องการให้นักการเมืองระดับมีบารมีแต่เปื้อนด้วยราคีถอนตัวออกไป เพื่อให้เลเบอร์ น้ำดีเข้าไปแทน ครั้งนี้มีการระบุชื่อนักการเมืองระดับพระกาฬ 4 ราย มีชื่อตัวขึ้นต้นด้วยตัว P, P, J และก็ F แต่ไม่มีเอ็ดดี้คนผอมรวมอยู่ในนั้นค่ะ..................@ สังคมไทยในรัฐวิกตอเรีย.......... 3-9 ต.ค.53 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระ วรราชาทินัดดามาตุ เสด็จ ฯ เยือนนครเมลเบิร์นเป็นการส่วนพระองค์ โดยประทับกับพระสหาย สองพี่น้อง สุชาดา และ วิสาขา หงษ์สนันทน์ ... ในการนี้ นาวาเอก ธานินทร์ ลิขิตวงศ์ ผู้ช่วย ทูตฝ่ายทหารเรือ ทำหน้าที่ตามเสด็จ เป็นงานชิ้นสุดท้ายก่อนเดินทางกลับประเทศไทยหลังครบ วาระการปฏิบัติหน้าที่ราชการในประเทศออสเตรเลีย……… @ สานิตย์ ยิ้มสุวรรณ รองผอ.ฝ่าย และ ผจก.การบริการและการขาย เขต 2 ของธนาคารกสิกรไทย ลาหยุดงาน 1 สัปดาห์ เพื่อพา ลูกสาว วริศรา ยิ้มสุวรรณ มาส่งเข้าเรียนหลักสูตรพิเศษภาษาอังกฤษ ก่อนเรียนต่อระดับปริญญา โททางด้านการตลาดที่มหาวิทยาลัยดี๊กกิ้น วิทยาเขตเบอร์วูด นครเมลเบิร์น แต่คุณแม่ขออยู่ต่อ นาน 1 เดือนเพื่อเป็นเพื่อนลูกสาว ……. @ อานันท์ วงศ์สีลโชติ เลขานุการคณะกรรมการ แจ้ง ว่าวัดไทยนครเมลเบิร์นจะมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 24 ในวันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00 น. และจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารวัดชุดใหม่ (ยกเว้นตำแหน่ง ประธาน) ในวันนั้นด้วย ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งหรือสมัครรับเลือกตั้งจะต้องเป็นสมาชิกและ จ่ายเงินค่าบำรุงประจำปีแล้วเท่านั้น จึงขอให้สมาชิกทั้งหลายช่วยกรอกใบต่ออายุสมาชิกพร้อมเสีย เงินค่าบำรุงประจำปีก่อนวันเลือกตั้ง ...ในวันเดียวกันนั้น แต่เป็นตอนเช้า จะมีงานทำบุญวัน ออกพรรษาที่วัดไทยนครเมลเบิร์นด้วย…….. @ ไปใส่รากฟันเทียมที่เมืองไทยตอนที่กรุงเทพ ฯ ลุกเป็นไฟเมื่อเดือนพฤษภาคมปีนี้ ณรงค์ศักดิ์ จันมีศรี ต้องกลับไปให้ทันตแพทย์ ธิติ ศิริไกร ที่ ศูนย์ทันตกรรม “ทันตกิจ” ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ใส่ครอบฟัน 4 ซี่ให้เสร็จเรียบร้อย ตั้งแต่ 14 ต.ค. – 4 พ.ย.53 ช่วงที่ไม่อยู่ในออสเตรเลียนั้น “ลุงเหน่ง” ได้มอบหมายให้หลาน อรยา อิศร เสนา ณ อยุธยา และ วิสรรค์ ยุทธยศ ช่วยกันเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ 3 ฉบับ แทนแบบ เป็นการชั่วคราว ... เช่นเดียวกับการเดินทางไปเมืองไทยครั้งก่อน ๆ ……….. @ อัครราชทูต เพลินพิศ มีเมศกุล ครบเกษียณอายุราชการตั้งแต่วันที่ 30 ก.ย.53 แล้วเดินทางกลับไปเมืองไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.53 คนไทยในเมลเบิร์นที่ได้สัมผัสกับท่านขออวยพรให้“ท่านอัคร ฯ” ผู้มีจิตใจ โอบอ้อมอารีกับทุก ๆ คน จงประสบแต่ความสุขสมหวังหลังชีวิตราชการ และจะยินดีต้อนรับ ท่านเสมอ ถ้าหากท่านกลับมาเยือนเมลเบิร์นอีก………. @ ติดตามอดีตเอกอัครราชทูต บัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ กลับไปเมืองไทยตั้งแต่ตอนที่ท่านเกษียณเมื่อปีที่แล้ว สังวร (เอก) มีมูลทอง อดีต ประธานชมรมกอล์ฟไทยแห่งรัฐวิกตอเรีย และภรรยา ยังไม่กลับมาเมลเบิร์นอีกเลยแม้แต่เพียง THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 6


การแสดงศิลปะมวยไทยในงานThai Food Festival ที่กรุงแคนเบอร์ราเมื่อเดือนที่ผ่านมา

ครั้งเดียว ปล่อยให้ลูกสาวคนเล็ก “แอนนา”ดูแลกิจการร้าน“Sweet Basil”แถว South Yarra ตามลำพัง ... ข่าวว่า“คุณเอก” ไปลงทุนทำธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงเทพ ฯ ร่วมกับ ญาติของอดีตเอกอัครราชทูตนั่นเอง………. @ ข่าวด่วน ข่าวดี ... บัดนี้ ดร.ชรินทร์ นาคสุข ได้ กลับมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านได้แล้ว หลังจากต้องเข้าโรงพยาบาลถึง 3 แห่ง เพื่อรับการผ่าตัดที่ สมอง รับกายภาพบำบัด และรับรังสีบำบัด อยู่นานหลายสัปดาห์ จึงเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่ ครอบครัวเล็ก ๆ อันประกอบด้วย พ่อ แม่ และลูก 1 คน ไม่ได้ไปเที่ยวพักผ่อนที่เมืองไทยช่วง โรงเรียนลูกชายปิดเทอม ... ขอเอาใจช่วยให้หายเป็นปกติโดยเร็ว……… @ ปนัดดา ปุ๋ม พงค์ถ้อย ผู้จัดการAVSS สาขาเมลเบิร์นไปเมืองไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมใหญ่ประจำปีกับอีกสิบสาขาที่จะจัด กันในวันที่ 9-10 ตุลาคมนี้โดยมีสาขาเชียงใหม่เจ้าถิ่นรับเป็นแม่งานดูแลกันอย่างเต็มที่ งานนี้ศร รพร เขียนสมจิตร ผอ AVSS ปลื้มใจได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษาจากออสเตรเลีย กว่าสิบสถาบันส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเปิดคอร์สอัพเดทข้อมูลต่างๆในแก่ทีมงาน AVSS ในช่วงการ ประชุมอีกด้วย………..@ สังคมไทยในออสเตรเลีย..........เชิญร่วมงานเทศกาลวันสาร์ทเดือนสิบในประเทศออสเตรเลีย หนึง่ ความภูมใิ จของชาวใต้บา้ นเรา เป็นประเพณีวฒ ั นธรรมนำสืบชาติไทยตลอดกาล คณะกรรมการมี คุณเจริญ อินทองช่วย ….. คุณจอน (สุรนาถ) พัฒนเจริญ ..... ลุงแปลก สิริเสถียร ....คุณวิไลพร โธมัส ...คุณจุฑาทิพย์ - คุณเจริญ (เล็ก กุลีช่วย) คุณ ฮาคิม.......งานนี้สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร ซิดนีย์ สนับสนุน $5000.00  เพื่อเป็นทุนสำหรับจัดงานวันสารท์เดือนสิบประจำทุกปี.......ปีนี้ตรง กับวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010 ณ วัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ เริ่ม 9.00น.ไหว้พระรับศีลในพระ อุโบสถร่วมกัน ชมหนังตลุง พระภิกษุรับบิณฑบาตรรอบพระเจดีย์ ถวายอาหารแด่พระสงฆ์ เพลงบอกขับโดยคณะจากเมืองไทย การแสดงนาฏศิลป์และโนรา และพิธีเปรตพลี สรงน้ำพระ เถระ 3 รูป เที่ยงครึ่งเสร็จพิธี..........@ ขอเชิญทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี วัดพุทธธรรม Wiseman Ferry วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2010 สมาคมไทยออสเตรเลียนแห่งออสเตรเลีย และโรงเรียน สอนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ร่วมกับวัดป่าพุทธรังษี จัดทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดพุทธธรรมเป็น ประจำทุกปี เพื่อนำจตุปัจจัยถวายเป็นทุนทำนุบำรุงวัดเป็นการรักษาบุญประเพณี การทอดกฐิน หรือผ้าป่าสามัคคี การถวายผ้าไตรจีวรแด่พระภิกษุผู้จำพรรษาในอาวาสนั้นๆ 12.30 น. พิธีถวาย ผ้าป่าฯ สัมโมทนียกถาโดยท่านเจ้าคุณพระราชสีลาภรณ์ พระสงฆ์อนุโมทนารับน้ำพระพุทธมนต์ เป็นเสร็จพิธี ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์คุณเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ กงสุลใหญ่ ณนครซิดนีย์ และภริยา ประธานกรรมการวัดป่าพุทธรังษี ลูเมียร์ คุณจอห์น พัฒนเจริญ สมาคมไทยออส เตร เลียนคุณธาฤดี ยวมินทร์ โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี คุณณิชาภรรณ ธรรมสิรภพ คณะ กรรมการ Steve Warren Ken Cross คุณจารุพรรณ พรายแสง คุณอุษณีย์ Ticehurst คุณพล กฤษณ์ จิตนันท์ คุณวรวิทย์ ตาคำ ดร.ทรงศรี ฟอแรน คุณวัชรี นัวเอลล์ คุณภาพตะวัน สุ วรรณกูฎ......ฯลฯ.........@ วันพุธที่ 20 ตุลาคม วันเกิดพระพรหม ปีท่ี 22 ที่ BKK EASTLAKES SHOPPING CENTRE ที่อยู่ Evans Avenue, Eastlakes เริ่มพิธี 10 โมงเช้าพระภิกษุเจริญ พุทธมนต์ จุดธูปเทียนถวายมาลัย 7 สี 7 ศอก และฟ้อนรำถวาย สำหรับท่านที่อยู่ทางแคบบรา มัตตามีรถรับส่งฟรี ....รถออกจากแคบบรามัตตา เวลา 8.30 am รถจอดที่ Corner Park Rd. & Hughes St. Cabramatta และอีกแห่งที่ 181 Gladstone St. Cabramatta เที่ยวกลับออกจาก BKK EASTLAKES เวลาบ่าย 2 โมง..............@ขอแสดงความยินดีกับ คุณณิชาภรรณ ธรรม สิรภพ ที่ได้รับเลือกเป็นประธาน โรงเรียนภาษาไทยวัดพุทธรังษี ก็สมควรแล้วที่จะได้เอาประ สบการณ์ที่ดูแลลูกชายและลูกสาวจนสามารถพูดภาษาไทยได้ดี เหมือนเด็กอยู่เมืองไทย.....เพื่อ ถ่ายทอดให้ลูกหลานไทยที่นี่จะได้ดูเป็นเยี่ยงอย่างและประสบความสำเร็จในชีวิตทุก ๆ คน........@ ฝากข่าวสำหรับคนไทยที่บัตรประชาชนหมดอายุ กลับเมืองไทยไปต่อบัตรใหม่ไม่ใช่เรื่องยาก ขอ ให้นำบัตรประชนพร้อมสำมะโนครัวไปที่อำเภอใดก็ได้ที่สะดวก หากไม่รู้จะไปไหน ขอแนะนำ ให้ไปที่อำเภอมหานคร (เขตพระนคร) ไปพบเจ้าหน้าที่ชื่อนายสุรพล อุทัยจันทร์ นางวรรณา หมายทวี และนายพิษณุ พุฒิเลอพงศ์ หรือ นางสาวจารุวรรณ คนเจน เจ้าหน้าที่หลายท่านนี้ท่าน ให้บริการดีมาก (ที่บัตรประชนหมดอายุ ก็ถูกปรับที่นี่ได้เลย เท่าที่ทราบตามกฎหมายจะถูกปรับ ไม่เกิน 200 บาท แต่เจ้าหน้าที่จะปรับแค่ 50 บาท) เท่านั้นเอง ที่สำคัญที่เขตพระนครนี้ยังเป็น THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 7

ผอ.Crime Stopper คนใหม่จากเมลเบิร์นมาเยี่ยมไทย-ออส.....คุณราตรี ดวงรัตน์ ให้การต้อนรับ

เที่ยวงานแม่ทะโอทอปแฟร์ จังหวัดลำปาง ชมสินค้าโอทอปและงานแกะสลักไม้อันเลื่องชื่อ เขตที่ถ่ายรูปบัตรประชาชนได้สวยเป็นพิเศษ......คุณสุรศักดิ์ ดวงรัตน์ ไปทำบัตรมาแล้วด้วยตนเอง เป็นรอบที่สองแล้วขอยืนยันว่าเขตนี้เยี่ยมจริง ๆ .......หากไม่เชื่อให้ตัดหนังสือพิมพ์นี้ ไปหา เจ้าหน้าที่ชื่อเหล่านี้ใช้บริการดู แล้วท่านจะรู้ว่า .......สำนักงานเขตพระนครของไทยเราบริการดี จริง ๆ รวดเร็วและทันสมัยเหมือนต่างประเทศเลยทีเดียว.............@ กองบรรณาธิการไทย-ออส นิวส์ ขอขอบคุณท่านผู้อ่าน.....คุณเยาวลักษณ์ เทอร์เคท ที่กรุณาแบ่งปันบทความธรรมมะดี ๆ มาให้ไทย-ออส ได้เผยแพร่ต่อ ....ทางกองบก.ขอน้อมรับไว้ด้วยความเต็มใจและขอบคุณ และจะ นำเสนอต่อไป ต้องขออนุโมทนาบุญในโอกาสนี้ด้วยค่ะ............@ บอกกล่าวท่านที่ใช้บริการบร อดแบรนด์ของเทลสตรา ลองตรวจดูแพลนของท่านว่าเป็นอย่างไร ราคายังคงเดิมหรือไม่ ที่ไทย -ออส ใช้บริการเคเบิล บรอดแบรนด์อยู่ขนาด 50 กิ๊ก ของเดิมจ่ายอยู่ 119 เหรียญ ปรากฎว่า ราคาใหม่ลดเหลือ 69.95 ต้องท้วงไปก่อนที่จะจ่ายบิล เขาจึงจะยอมลดให้ และเมื่อตรวจสอบ Speed เรามีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ Hi Speed 30/1Mbps หากท่านไม่ท้วงเทลสตรา bigpond เขาก็ ไม่ปรับให้เรา ฉะนัน้ พวกเราทีใ่ ช้บริการกับ bigpond อยูก่ ร็ บี ทวงสิทธิก์ นั ซะบัดนีแ้ ละเช่นเดียวกัน ท่านมีอะไรดีก็บอกกล่าวผ่านไทย-ออสได้เลยจะได้บอกกล่าวต่อกันไป...........@ Fair Work Ombudsman (แฟร์ เวิร์ค ออมบัดส์แมน) รณรงค์ทั่วประเทศสำหรับผู้รับเหมาทำความสะอาด โดยทำจดหมายถึงผู้รับเหมามากกว่า 15,000 ราย โดยมุ่งไปที่อุตสาหกรรมการทำความสะอาด เพื่อขอให้นายจ้างทั้งหลายให้ความร่วมมือ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานที่ทำงาน และการปฏิบัติ ตามกฎหมายนั้น ผู้มีส่วนได้เสียที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงกลุ่มนายจ้างและสหภาพแรงงาน ได้รับการ อธิบายให้ทราบแล้ว และได้มีการพัฒนาทรัพยากรใหม่ๆ ดูรายละเอียดได้ที่ www.fairwork.gov. au/cleaning Michael Campbell (ไมเคิล แคมป์เบลล์) กรรมการบริหาร Fair Work Ombudsman กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการรณรงค์ครัง้ นี้ คือเพือ่ ช่วยให้นายจ้างทัง้ หลาย เข้าใจการเปลีย่ นแปลง เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยสถานที่ทำงาน รวมถึงการเริ่มนำ Modern Awards (อัตราค่าจ้างต่ำสุด แบบใหม่) และ National Employment Standards (มาตรฐานการว่าจ้างงานแห่งชาติ) ต่ำสุดมา ใช้การรณรงค์ครั้งนี้ จะมุ่งความสนใจไปที่ ผู้ประกอบธุรกิจที่มีสัญญาทำความสะอาดสำนักงาน และอาคารพาณิชย์ บ้านที่อยู่อาศัย หน้าต่างและทรัพย์สินประเภทอื่นๆ อีกมากมายทั้งนี้ จะรวม ถึงธุรกิจด้านสุขวิทยาและการควบคุมมลภาวะด้วย แต่ไม่รวมถึงธุรกิจซักผ้า ซักแห้งหรือผู้ค้าปลีก ที่จ้างคนทำความสะอาดภายในสถานที่ทำงานเองแต่ละปี Fair Work Ombudsman ดำเนินการ รณรงค์ทั่วประเทศ นายจ้างหรือลูกจ้างที่ต้องการความช่วยเหลือควรติดต่อ Fair Work Infoline ที่หมายเลข 13 13 94 หรือดูที่ www.fairwork.gov.au สำหรับการแปล โทร 13 14 50 .......@ มีแผนกลับไทย พลาดไม่ได้เชิญเที่ยวงานแม่ทะโอทอปแฟร์ ครั้งที่ 2  ต้นเดือน มกราคม 2554 ณ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ภายในงานพบกับสินค้าโอทอป และงานแกะสลักไม้ อันเลือ่ งชือ่ ของ ชาวบ้านหลุก อำเภอแม่ทะชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองอันดีงามของชาวจังหวัดลำปาง  และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-5431–6049……….@


โดย....ศรรพร เขียนสมจิตร E-mail: hotline@psanporn.com Migration Agent Registration Number 9687565 อาทิ ต ย์ นี้ ช าวซิ ด นี ย์ ไ ด้ ห ยุ ด ยาวสามวั น เนื่องจากเป็นวันกรรมกร Labor Day ดิฉันอยู่ ออสเตรเลียมาก็นานพอสมควรแล้วนะคะ แต่ เพิ่งจะรู้ว่า สำหรับวันกรรมกรนี้แต่ละรัฐไม่ เหมือนกัน อาจจะเป็นเพราะปกติในช่วงเดือน ตุ ล าต้ น เดื อ นดิ ฉั น จะไม่ ค่ อ ยจะได้ อ ยู่ ใ นออส เตรเลียกันซักปี บังเอิญปีนี้เดินทางล่าไปนิด หน่อยเลยได้อยู่ลองวีคเอนท์ในออสเตรเลีย ที่รู้ ในปีนี้ก็เพราะว่าน้องๆทีมงานที่อยู่รัฐอื่นๆบ่น อิจฉากันว่าดิฉันได้วันหยุดเยอะมากเพราะหลัง จากลองวี ค เอนท์ นี้ แ ล้ ว ก็ จ ะถึ ง เวลาหยุ ด งาน (ที่ออสเตรเลีย)เดินทางไปเมืองไทย(เพื่อทำงาน นัน่ ล่ะค่ะ)อีกแล้ว จริงๆแล้วดิฉนั คงจะต้องบอก ว่าไม่ต้องอิจฉากันเลยค่ะ ดิฉันไม่ได้หยุดงาน แค่ เ ปลี่ ย นที่ ท ำงานเท่ า นั้ น ด้ ว ยเทคโนโลยี่ สมัยใหม่ปัจจุบันนี้เอื้ออำนวยต่อการทำงานเสีย จริงๆค่ะ จะอยู่ที่ไหนก็ทำงานติดต่อกันได้หมด อย่างไรก็ตามก็ขอเรียนเอาไว้ล่วงหน้าเลยนะคะ ว่ าในขณะที่ ท่ า นอ่ า นคอลั ม น์ นี้ อ ยู่ ดิ ฉั น คงจะ ทำงานอยูท่ ส่ี ำนักงานทีเ่ มืองไทยล่ะค่ะ นอกจาก จะอยูท่ ก่ี รุงเทพฯแล้วไปคราวนีด้ ฉิ นั จะขึน้ เหนือ ไปที่สำนักงานเชียงใหม่สักสองสามวันด้วยนะ คะ เพราะปีนี้ดิฉันกับทีมงานจากทุกสำนักงาน จะมีประชุมที่นัดเจอะเจอกันปีละครั้งกันที่เชียง ใหม่ค่ะ ทางสมาคม Migration Institute of Australia ทีด่ ฉิ นั เป็นสมาชิกอยูก่ ม็ กี ารจัดประชุม ใหญ่ประจำปีเหมือนกันค่ะ ปีนี้จัดกันที่ซิดนีย์ ซึ่งเป็นที่สนใจของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ กฏหมายอิมมิเกรชั่นกันมาก เนื่องจากว่าในการประชุมครั้งนี้ทางสมา คมฯเชิญรัฐมนตรีอิมมิเกร ชั่นคนใหม่ Chris Bowen มาเป็นแขกบรรยายพิเศษด้วย ซึ่งการ บรรยายครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่รัฐมนตรีคนนี้ จะแถลงเกี่ยวกับเรื่องของอิมมิเกรชั่น เพราะ ตั้งแต่เป็นรัฐมนตรีมาก็ยังไม่เคยได้มีการแจ้ง แถลงเกี่ยวกับเรื่องอิมมิเกรชั่นใดๆที่ระบุเจาะจง ให้คนได้รับรู้กันว่ารัฐมนตรีคนนี้คิดอย่าง ไร กั บ เรื่ อ งนโยบายต่ า งๆที่ เ กี่ ย วกั บ อิ ม มิ เ กรชั่ น ดิฉันก็ค่อนข้างจะเสียดายที่ไม่ได้มีโอกาสเข้า ร่วมในการประชุมครั้งนี้ เนื่องจากวันประชุมของสมาคมฯตรงกับ วันทีด่ ฉิ นั จัดประชุมกับทีมงานพอดีเลยค่ะ เป็น เรื่องที่บังเอิญและเตรียมการไว้แล้วไม่สามารถ เลือ่ นหรือเปลีย่ นแปลงได้เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตาม คำบรรยายของรัฐมนตรีอิมมิเกรชั่นคราวนี้ก็ไม่ ได้เป็นเรื่องลึกลับแต่อย่างใด สื่อมวลชนต่างๆ รวมทั้งสมาคมฯเองก็คงจะได้มีการเผยแพร่ไป สู่ชุมชนคนทั่วไปได้รับรู้กันอยู่แล้วค่ะ หากมี อะไรที่คนไทยเราน่าจะสนใจ ดิฉันก็จะนำมา เขียนเล่าสู่กันในคอลัมน์นี้กันต่อไปค่ะ เรื่องที่ช่วงนี้มีผู้สอบถามดิฉันกันมามากก็ มีหลายเรือ่ งด้วยกัน ดิฉนั คงจะไม่นำเป็นคำถาม มาตอบเป็นข้อๆหรอกค่ะ จะสรุปเล่ากันไปเลย ดีกว่าค่ะ เรื่องแรกที่ยอดนิยมสอบถามกันมามาก จริงๆก็คือเรื่องของ RSMS หรือชื่อเต็มๆก็คือ Regional Sponsored Migration Scheme

เนื่องจากน้องๆนักเรียนเป็นจำนวนไม่น้อยที่จบ การศึกษาแล้วไม่สามารถยื่นเรื่องของพีอาร์กัน ด้ ว ยตนเองได้ อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งมาจากการ เปลี่ยนแปลงของกฎหมายอิมมิเกรชั่น ดังนั้น น้องๆเหล่านี้ก็พยายามมองหาช่องทางที่จะยื่น ขอพีอาร์หรือวีซ่าถาวรโดยวิธีอื่นๆกัน ซึ่งโปร แกรมหนึ่งที่อยู่ในความสนใจและน่าจะเป็นไป ได้กค็ อื การทีม่ นี ายจ้างเจ้าของธุรกิจเป็นสปอนด์ เซอร์เพื่อขอพีอาร์กัน อย่างไรก็ตามสำหรับนายจ้างที่มีธุรกิจอยู่ โดยทั่ ว ๆไปนั้ น การจะยื่ น ขอพี อ าร์ โ ดยเป็ น สปอนด์เซอร์ให้นั้น แม้จะเป็นไปได้แต่ก็เป็น เรื่องที่ยุ่งยากลำบากกันพอสมควรเพราะน้องๆ นักเรียนส่วนใหญ่ก็จะไม่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด ดังนั้นในโปรแกรมของ RSMS นี้ นาย จ้างเจ้าของธุรกิจทีอ่ ยูห่ า่ งไกลจากเมืองใหญ่ออก ไปอาจจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นสปอนด์เซอร์กัน ได้โดยไม่ลำบากมากนัก แม้วา่ จะมีขน้ั ตอนของ การยื่นขอหลายขั้นตอนแต่เนื่องจากทางรัฐบาล มีนโยบายในการกระจายประชากรไปสู่ภูมิภาค ดั ง นั้ น จึ งให้ ค วามสำคั ญ แก่ โ ปรแกรมการ สปอนด์เซอร์ผู้มีทักษะอาชีพในสาขาวิชาชีพ ต่างๆเป็นอย่างมากค่ะ การจะยื่นขอพีอาร์ในโปรแกรม RSMS ที่น้องๆสอบถามกันเข้ามานี้ ส่วนใหญ่จะเป็น น้องๆที่เรียนจบทางด้านสาขาวิชาชีพแต่ไม่มี ประสบการณ์กันมากนัก หลายคนสอบถาม ดิฉันกันมาว่าจะหานายจ้างเป็นสปอนด์เซอร์ กันได้ที่ไหน บางคนก็อยากให้ดิฉันช่วยหานาย จ้างเป็นสปอนด์เซอร์ให้ ดิฉันก็ค่อนข้างลำบาก ใจค่ะ ความจริงแล้วก็เข้าใจและเห็นใจน้องๆทุก คนแต่ปญ ั หาก็คอื การจะหานายจ้างเป็นสปอนด์ เซอร์นั้น คงจะต้องหากันด้วยตัวเอง เพราะจะ ต้องถูกใจ พอใจกันทั้งสองฝ่าย ดิฉันอยากจะ เรียนเพิ่มเติมด้วยว่าการสปอนด์เซอร์ในโปร แกรม RSMS นี้ หากสำเร็จได้รับอนุมัติได้ วีซ่าถาวรหรือพีอาร์ตามที่ตั้งใจไว้ ผู้ได้วีซ่านี้ จะต้องทำงานกันนายจ้างในพื้นที่ที่ระบุในตอน ยื่นเรื่องอย่างน้อยสองปีเต็มนะคะ จะย้ายออก หรือเลิกทำงานไม่ได้นะคะ อาจจะถูกยกเลิก วีซา่ ตามทีก่ ฎหมายกำหนดไว้ได้คะ่ หากนายจ้าง หรือลูกจ้างไม่ได้พอใจในการทำงานกันทั้งสอง ฝ่าย หรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่พอใจ ระยะเวลา สองปีจะว่ามากก็ไม่ได้ แต่สำหรับผูท้ อ่ี ยูใ่ นภาวะ จำยอม อดทน สองปีก็ไม่ใช้ระยะเวลาสั้นๆ เหมือนกันนะคะ ดิฉันจึงอยากให้คิดพิจารณา กันในรอบคอบและถี่ถ้วน ทั้งฝ่ายนายจ้างและ ลูกจ้างค่ะ เรื่องต่อไปที่สอบถามกันมามากๆเหมือน กันคือเรื่องของการอยากให้ญาติพี่น้องมาเที่ยว ที่ออสเตรเลีย ดิฉันได้รับการสอบถามกันมา มากถึงเรื่องที่อยากให้พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือลูก หลานมาเทีย่ ว มาเยีย่ มกันทีอ่ อสเตรเลีย สำหรับ ความสั ม พั น ธ์ แ บบพ่ อ แม่ ลู ก การยื่ น ขอวี ซ่ า ท่องเที่ยวมาอาจจะไม่ยากมากนัก มีหลักฐาน ที่มั่นคงให้เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาเรื่องเชื่อถือว่า

ตั้งใจว่าเยี่ยมลูกเยี่ยมพ่อแม่กันจริงและตั้งใจจะ กลับเมืองไทยก่อนวีซ่าหมดกัน ก็ไม่น่าจะมี ปัญหาใดๆมากนัก แต่สำหรับหลายๆท่านที่ สอบถามมาเกี่ยวกับอยากให้ญาติคนอื่นๆหรือ เพื่อนมาเที่ยวนั้น ดิฉันก็อยากจะให้พิจารณาถึง คุ ณ สมบั ติ พื้ น ฐานของคนที่ ท่ า นอยากเชิ ญ มา เที่ยวกันเสียก่อนค่ะ หลายๆคนที่สอบถามมา ดิฉันต้องบอก ว่าคงจะขอวีซา่ ท่องเทีย่ วกันได้ลำบากมาก แม้วา่ เจตนาที่แท้จริงนั้น อยากมาเที่ยว อยากมาเห็น ประเทศออสเตรเลียกันจริงๆไม่ได้มวี ตั ถุประสงค์ แอบแฝงอื่นใด แต่ด้วยคุณสมบัติพื้นฐานต่างๆ ประกอบการจะให้เจ้าหน้าที่เกิดความเชื่อถือว่า หากได้วีซ่าแล้วจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของวีซ่า ท่องเที่ยวทุกประการนั้นคงเป็นเรื่องยากมากค่ะ อย่างไรก็ตาม หากท่านทีอ่ ยากเชิญให้ญาติ พี่น้องมาเที่ยวที่ออสเตรเลียจริงๆแต่คิดว่าด้วย คุณสมบัติของญาติพี่น้องคนนั้นอาจจะมีปัญหา ในการขอวีซ่า กฎหมายอิมมิเกรชั่นก็มีกำหนด ให้ผู้เชิญมานั้นสามารถยื่นเป็นผู้รับรองสปอนด์ เซอร์ญาติมาได้ค่ะ คนที่จะเป็นสปอนด์เซอร์ ให้ได้นั้นจะต้องเป็นญาติใกล้ชิด เช่น พ่อ แม่ ลูก พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา ปู่ ย่า ตา ยาย ฯลฯ แต่ลูกพี่ลูกน้องสปอนด์เซอร์ให้ไม่ได้ค่ะ อย่ า งไรก็ ต ามผู้ ที่ เ ป็ น สปอนด์ เ ซอร์ นั้ น จะต้องรับทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ ของตัวเองด้วยนะคะ เพราะว่าเมื่อเป็นสปอนด์ เซอร์แล้วอาจจะต้องวางเงินประกันเป็นเงินสด จำนวนไม่นอ้ ยทีเดียวค่ะคือตัง้ แต่ 5000 เหรียญ ไปจนถึง 15000 เหรียญเลยล่ะค่ะ เงินประกัน

นี้หากคนที่ท่านเป็นสปอนด์เซอร์มาไม่ทำผิด กฎผิดเงื่อนไขอะไรของวีซ่าท่านก็จะได้รับคืน เมื่อญาติคนนั้นเดินทางกลับไปจากออสเตรเลีย ค่ะ แต่หากญาติคนนั้นไม่รักษาเงื่อนไข เช่น แอบทำงานแล้วถูกจับได้ หรือ ยื่นขอวีซ่าใน ประเทศออสเตรเลีย หรือไม่กลับอยูเ่ กินกำหนด วีซ่า เงินประกันของท่านก็จะถูกริบค่ะ และตัว ท่านเองก็จะถูกห้ามเป็นสปอนด์เซอร์ไม่ได้เป็น เวลาห้าปีค่ะ ดังนั้น หากท่านผู้ใดที่คิดจะยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยวให้กับญาติพี่น้องของท่าน ก็ คงจะต้องมีความเชื่อมั่นวางใจว่าญาติของท่าน คนนัน้ จะไม่ทำผิดสิง่ ใดเลยในประเทศออสเตรเลีย นะคะ อีกประการหนึ่ง การยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว โดยญาติเป็นสปอนด์เซอร์นี้ จะต้องยื่นและ พิจารณาที่ในออสเตรเลียเท่านั้นค่ะ ท่านไม่ สามารถยื่นขอที่เมืองไทยได้ หากท่านที่สนใจ จะยื่นขอวีซ่านี้ก็ต้องกรอกแบบฟอร์มสำหรับ ขอวีซา่ และส่งพร้อมกับหลักฐานอืน่ ๆให้กบั ญาติท่ี จะเป็นสปอนด์เซอร์เพื่อยื่นให้ในออส เตรเลีย เมื่อการพิจารณาและขั้นตอนต่างๆเสร็จสิ้นได้ รับจดหมายอนุมัติวีซ่าแล้ว ท่านที่ขอวีซ่าจึงจะ นำจดหมายอนุมัตินั้นเพื่อไปติดวีซ่าที่เมืองไทย ต่อไปค่ะ วันนี้เขียนเล่ากันแค่สองเรื่องยอดนิยมใน ช่วงนี้ก่อนนะคะ ฉบับหน้าจะมาต่อด้วยเรื่อง อื่นๆต่อไปค่ะ พบกันใหม่ในไทยออสฉบับหน้าเช่นเคย นะคะ สวัสดีค่ะ

THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM

06 Months (13 copies) A$ 30.00* *G.S.T. Inclusive 12 Months (26 copies) A$ 57.00* *Including Postage 24 Months (52 copies) A$ 108.00* 12 Months (26 copies) A$ 100.00* Overseas Name : ______________________________________ Address : ____________________________________ Postcode : ______________Tel: __________________  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... Name .................................................

Thai-Oz News : 130 Seville Street, Fairfield NSW 2165 Tel: 02 9726 6696, 9724 0245 Fax: 02 9727 8627 Webpage: thaioz.com.au E-mail: thaioz@thaioz.com.au

ธุรกิจเปิดใหม่ ต้องการ

Public Liability Worker Compensation Superannuation

ี ร าฟ

ษ ก ึ ร ป

AMP Financial Planning Pty Ltd Licensed Securities Dealer AFS Licensed No. 232706

SIMON ZHANG

Financial Planer and Authorised Representative

Tel:(02) 9633 4316 Mob. 0412 530 503

สร้างครอบครัวต้องมีหลักประกัน สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ เจ.พี.

Surasak Doung-Rutana J.P. ประกันชีวิต (02) 9726 6696, 9724 0245 ประกันรายได้ Fax: 9727 8627 Mob. 0414 909 888 Email: thaioz@thaioz.com.au ประกันโรคร้ายทุกชนิด (Crisis Care) ประกันทรัพย์สิน บ้าน รถยนต์ Website : thaioz.com.au THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 8


ทั่วหล้าห่วงราชินีหลั่งไหลลงนาม ถวายพระพรแพทย์เผยพระหทัยเต้นปกติดี ต่อจากหน้า 1 พร้อมจัดโต๊ะให้ประชาชนทัว่ ไปได้ลงนาม ถวายพระพรทีบ่ ริเวณชัน้ 1 ของตึก สก. จำนวน 2 ตัว และมีสมุดลงนามถวายพระพรจำนวน 6 เล่มทั้งนี้ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. ได้มีประชาชน จากทัว่ ทุกสารทิศเดินทางมาลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เป็น จำนวนมาก ส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัว ขณะที่ประชาชนบางส่วนที่มาเยี่ยมผู้ป่วย ในโรงพยาบาลจุ ฬ าลงกรณ์ ไ ด้ ม าร่ ว มลงนาม ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมรา ชินนี าถด้วยเช่นกัน โดยเจ้าหน้าทีต่ ำรวจนำเครือ่ ง ตรวจโลหะมาตั้งไว้บริเวณทางเข้าตึกสก.เพื่อ รักษาความปลอดภัย พร้อมทัง้ จัดลิฟต์เพือ่ อำนวย ความสะดวกให้แก่คนไข้และญาติผู้ป่วยเพียง 1 ตัวโดยบุคคลที่จะขึ้นไปบนตึก สก.ต้องแลก บัตรผ่านเขตก่อน ส่วนข้าราชการผู้ใหญ่ลงนาม ถวายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ราชินีนาถ ณ บริเวณชั้น 10 ตึก สก. ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯ ให้ผแู้ ทนพระ องค์นำดอกมะลิที่ทรงปลูกไว้ในวังสระปทุมใส่ แจกันแก้วใบเล็กมาทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่าช่วงเช้ามีบุคคลสำคัญ เดิ น ทางมาถวายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรมราชินีนาถ อาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชา ชีวะ นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนางพิมพ์เพ็ญ เวชชาชีวะ ภริยา, นายสุเทพ เทือกสุบรรณ

รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง, พล.ต.อ. วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร.,พล.ต.อ.ปทีป ตัน ประเสริฐ อดีตจเรตำรวจแห่งชาติ และอดีต รักษาราชการแทน ผบ.ตร. มาพร้อมกับภริยา และบุ ต ร, ท่ า นผู้ ห ญิ ง ยศวดี อั ม พรไพศาล, ท่านผู้หญิงเพ็ญศรี วัชโรทัย, นายสุวิทย์ ยอด มณี อดีต รมว.การท่องเทีย่ วและกีฬา และภริยา, พล.ท.หม่อมเจ้าเฉลิมศึก ยุคล, คุณหญิงพจมาน ณ ป้อมเพชร อดีตภริยา พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ถวายแจกันดอกไม้, คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ,์ นายสุรบถ หลีก ภัย ผู้ช่วยโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม พร้อม นางภักดิพร สุจริตกุล มารดา, คุณหญิงณัฐิกา วัธนเวคิน อังอุบลกุล และนายสนั่น อังอุบล กุล สามี, นายชัย ชิดชอบ ประธานสภาผูแ้ ทน ราษฎร โดยนายชัย ชิดชอบ ประธานสภา ผูแ้ ทนราษฎร กล่าวว่าอยากให้พระองค์ทรงหาย ประชวรโดยเร็ว เพื่อจะได้ปกป้องประชาชน และปกป้องประเทศเป็นที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยว ของคนไทยต่อไป ต่อมาเวลา 14.00 น. บรรดาข้าราชการ ทหารทั้ง 3 เหล่าทัพ ประกอบด้วย ทัพบกทัพ เรื อ และทั พ อากาศ ได้ เ ดิ น ทางเข้ า ลงนาม ถวายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม ราชินีนาถ นำโดย พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว.กลาโหม, พล.อ.กิตติพงษ์ เกษโกวิท ปลัด กระทรวงกลาโหม, พล.อ.ทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด อ่านต่อหน้า 12

เด็กๆไม่ว่าจะอายุสักเท่าไรต่างก็ประสบกับความผันผวนทางอารมณ์มากมายเมื่อพ่อแม่ แยกทางกัน พวกเขาอาจไม่รู้ว่าจะขอความช่วยเหลือได้อย่างไร หรือจะจัดการกับความรู้สึก และความคิดของตนอย่างไร ถ้าคุณเป็นพ่อหรือแม่ของเด็กที่ได้รับผลกระทบ จากการแยกทาง ของพ่อแม่ คุณสามารถมีบทบาทสำคัญเพื่อช่วยลูกของคุณให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้ ขณะนี้มีผลิตภัณฑ์ที่เสริมกันสองอย่างสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบซึ่งพ่อแม่กำลังจะ แยกทางกันหรือแยกทางกันแล้ว สำหรับเด็กๆอายุระหว่างห้าถึงเจ็ดขวบ มีหนังสือประกอบกิจกรรมชื่อ ครอบครัวของเรา เปลี่ยนแปลง ผลิตภัณฑ์อีกอย่างหนึ่งคือเกมส์ในซีดีรอมชื่อ คู่มือของเด็กเรื่องครอบครัวที่เปลี่ยนไป สำหรับเด็กอายุระหว่างแปดถึง 12 ขวบ ผลิตภัณฑ์ทั้งสองนี้มีส่วนที่เป็นของผู้ใหญ่สำหรับผู้ ปกครอง ผลิตภัณฑ์นี้ช่วยให้เด็กๆเข้าใจถึงการแยกทางของพ่อแม่ได้ดีขึ้น รวมทั้งอารมณ์มากมายที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ จุดมุ่งหมายคือเพื่อทำให้เด็กๆรู้สึกมั่นใจได้ว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้อยู่คนเดียว ว่าสิ่งที่ พวกเขาคิดหรือรูส้ กึ เป็นเรือ่ งปกติ และทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือ มันไม่ใช่ความผิดของพวกเขา นอกจากนัน้ ผลิตภัณฑ์ยังช่วยให้ผู้ที่ดูแลเด็กเข้าใจถึงสิ่งที่เด็กๆอาจประสบในระหว่างที่พ่อแม่แยกทางกัน และแนะนำวิธีการที่เขาอาจคุยกับเด็กเกี่ยวกับการแยกทางกันนั้น ด้วยภาษาที่เด็กๆจะเข้าใจได้ ข้าพเจ้าจะหาผลิตภัณฑ์ได้อย่างไร? ผลิตภัณฑ์ทั้งสองเป็นภาษาอังกฤษ และอาจสั่งได้ฟรีจากสำนักงานช่วยเหลือเด็ก (Child Support Agency) โดยโทรถึงหมายเลข 1800 040 972* หรือคุณอาจไปที่เว๊บไซท์ www.csa. gov.au จะทำอย่างไร ถ้าข้าพเจ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้? คุณสามารถโทรถึง บริการแปลและล่าม (Translating and Interpreting Service (TIS)) ที่หมายเลข 13 1450*. ซึ่งมีพร้อม ถ้าคุณโทรระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.45 น. วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ * อาจต้องเสียค่าธรรมเนียมการโทร

น้ำเปลี่ยนนิสัย..อายเค้ามั้ยคะ?

โดย ........พี่เม้าท์ AVSS

สวัสดีคะ่ น้องๆ ของพีเ่ ม้าท์ เป็นอย่างไร กันบ้างคะ สบายดีกันมั้ย สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เป็นวันแรงงาน คืนวันอาทิตย์จากคืนทีเ่ งียบเหงา เพราะต้องเตรียมตัวทำงาน เริ่มเรียนกันในวัน จันทร์กลับเป็นคืนที่คึกคัก ครึกครื้นไปสะงั้น พี่เม้าท์น่ะเข้ามาในเมืองเพราะเพื่อนๆพี่ เม้ า ท์ เ นี่ ย ชวนพี่ เ ม้ า ท์ เ ข้ า เมื อ งมาเปิ ด หู เ ปิ ด ตา แหมมม ...ตกใจจริงๆเพราะคนเดินกันพลุก พล่านมาก ร้านอาหารคนเต็มไปหมด พีเ่ ม้าท์นะ่ ไม่ทนั ได้คดิ ว่าคนจะเยอะขนาดนีเ้ ลยไม่ได้แต่งตัว สวยออกมาเลย แต่เท่าที่พี่เม้าท์สังเกตดูน่ะค่ะ ส่วนใหญ่ชาวออสซี่เนี่ยเริ่มเมา เดินเป๋ พูดจา เสียงดัง เดินกันเต็มถนนตั้งแต่5ทุ่ม แต่คนไทย หรือชาวเอเชียเนี่ย เพิ่งจะเริ่มดื่ม เริ่มสังสรรค์ กัน เพื่อนพี่เม้าท์เป็นชาวออสซี่เนี่ย ยกนิ้วให้ กับคนไทยเลยค่ะ เค้าว่าคนไทยเนี่ยดื่มเก่งมาก และสามารถนั่งดื่มได้ถึงร้านปิดและยังไปต่อที่ อื่นได้อีก มีอยู่วันนึงค่ะ รุ่นพี่ของพี่เม้าท์จัดงานวัน เกิดที่ร้านอาหารแห่งนึง งานเริ่มประมาณห้า ทุ่มเพราะแหมม คนไทยเป็นที่รู้กันว่าเลิกงาน

เวลาประมาณนี้กันเยอะ แต่ด้วยความที่พี่เม้าท์ เลิกงานเร็ว เลยพาเพื่อนสาวชาวออสซี่สองสาม คนมาคุยกันที่บ้านก่อน แล้วค่อยรอทุกคนมา แล้วไปร้านอาหารกัน สาวๆออสซี่เริ่มสตาร์ท ตั้งแต่สามทุ่ม จิบไวน์ไปเรื่อยๆ พอเวลาผ่าน ไปได้สองชั่วโมงถึงเวลาที่ต้องไปร้านอาหาร เพราะเจ้าภาพพร้อมรออยูแ่ ล้วทีร่ า้ นอาหาร กำลัง จะเดินออกจากบ้าน ตายละหว่า ทำไมสาวออสซี่ หนึ่งในสามนั้นเริ่มเดินไม่ตรง อีกคนเริ่มพูดจา เยอะขึ้น แต่อีกคนยังนิ่งๆอยู่ก็เลยแบ่งภาระดู กันคนละคนจนผ่านมาได้ด้วยดีจนไปถึงร้าน อาหาร หลังจากนัน้ ปาร์ตว้ี นั เกิดก็เริม่ ขึน้ เพือ่ น พี่เม้าท์ที่เป็นออสซี่สองคนที่ออกอาการไม่ค่อย ปกติเริ่มนั่งนิ่ง ดื่มแต่น้ำเปล่ากับพี่เม้าท์ จนสัก พักอาการก็ดีขึ้น ส่วนสาวเจ้านางอีกคนนึงที่อา การปรกติสดุ พอเจอเบียร์เข้าไปสองแก้วเริม่ หยุด ไม่อยู่ คุณเธอชวนเพื่อนคนไทยกระดกหมด แก้วหมดแก้ววว....จนเวลาประมาณเกือบๆตี2 คุณเธอเริ่มมีอาการไม่เหมือนเดิมอย่างเห็นได้ ชัดเลยค่ะ แม่เจ้า....เริ่มเดินไปเดินมา ทักคนไป หมดซึง่ เธอก็ไม่ได้รจู้ กั ใครเลยนอกจากคนทีท่ น่ี ง่ั ด้วยกันเริม่ ร้องเพลงไทยทัง้ ๆทีไ่ ม่ได้รจู้ กั เล้ยยยยย สักกะเพลง เริม่ เสียงดังมากขึน้ จนน้องพนักงาน เสริฟ์ต้องมากระซิบพี่เม้าท์ให้ช่วยเบาเสียงลง หน่อย คุณเธอเชื่อที่พี่เม้าท์พูดประมาณสิบนาที หลังจากนั้นฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ในร่างกายเธอ

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 9

ก็พุ่งปรี๊ดอีกครั้งเมื่อเธอดันไปดื่มเหล้าเพียวอีก น้องๆคงสงสัยว่าแล้วเพื่อนอีกสองคนของเธอ ไปไหน... โอ๊ยยย อย่าได้ถามถึงเลยค่ะ หลังจาก อาการดีขึ้นก็ขอตัวกันกลับบ้านตั้งแต่เที่ยงคืน ปล่อยภาระไว้กะพี่เม้าท์ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ พี่ เม้าท์ไม่เคยทิ้งเพื่อนอยู่แล้วว แหมเธอจะเมา มายยยย แค่ไหน Y__Y ย้อนกลับไปถึงที่พี่ เม้าท์บอกว่า ความแรงของเธอพุ่งปรี๊ด. โอ้โห ... คุณเธอกวาดแก้วตกลงพื้นกระจาย ควบคุม ร่างกายและสติไม่ได้ เพลงช้าเธอก็สามารถเต้น ได้อย่างไม่อาย พี่เม้าท์ละกลุ้มใจไม่อยากจะคิด ว่าคืนนี้ชีวิตพี่เม้าท์จะเป็นอย่างไร ไม่ได้นอน แน่ๆตรู... จนสักพักพี่เม้าท์ไม่ไหวแล้วค่ะ ดื่ม ก็ไม่ได้ดม่ื ด้วย แถมต้องมาเล่นวิง่ ไล่จบั อีก เป็น กรรมอะไรของพี่เม้าท์เนี่ย เฮ่ออ..จนในที่สุดพี่ เม้าท์และคนอื่นเริ่มไม่ไหวแล้วค่ะ ไม่รู้ว่างาน วันเกิดใครกันแน่ ร้านก็จะปิด คนอื่นก็จะไป ต่อกันอีก แต่พี่เม้าท์ต้องพาเพื่อนสาวกลับไป นอนที่บ้านด้วย เลยขอกลับก่อน และแหมม บ้านพี่เม้าท์นอกเมืองด้วยน่ะค่ะ ถ้าอยู่ในเมือง จะสบายใจและสบายกายกว่านี้อ่ะ กว่าจะเดินจากร้านไปป้ายรถเมล์ได้แทบ ตาย รอรถอีกเกือบยี่สิบนาที และจากป้ายรถ เมล์แถวบ้านพี่เม้าท์เดินเข้าบ้านพี่เม้าท์เนี่ยแหละ เป็นอุปสรรคเพราะต้องเดินขึ้นเขาด้วย พี่เม้าท์ ได้แต่ภาวนาว่า อย่าได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยยย อีก แป๊บเดียวก็จะถึงบ้านแล้วว สาธุ สาธุ ยังไม่ทนั

ได้สาธุครัง้ ทีส่ าม... กรรมของเวรคุณเธอล้มกลิง้ ตกลงเนินเขาค่ะพี่น้องงงงง.... พี่เม้าท์วิ่งตามไป เบรกเธอไว้เกือบไม่ทัน แต่กระนั้นก็เถอะค่ะ คุณเธอลุกขึ้นมาพร้อมกับถามพี่เม้าท์ว่า Am I really DRUNK?? คร่า ยังจะกล้าถามอีก ตาย ละแม่คณ ุ ..หายเมาทันทีแข้งขาถลอกปลอกเปลือก จากที่เดินปรกติ5นาทีถึงบ้าน คืนนั้นต้องพยุง เจ้าหล่อนเดินกลับเกือบครึ่งชั่วโมง พอเช้าตื่น มาวิ่งปรี่เข้ามาหาพี่เม้าท์ใหญ่ว่าฉันทำอะไรไป บ้าง เกิดอะไรขึน้ ฉันเมามากไหม.. โอ้ยย ปวด หัว พี่เม้าท์เลยเอาคลิปวีดีโอที่ถ่ายไว้เมื่อคืนมา ให้ดู หน้าตาจ๋อยไปเลย ไม่กล้าไปเทีย่ วไปไหน กะเพื่อนพี่เม้าท์อีกนาน เรียกได้ว่าอายกันเลยที เดียวว เนี่ยแหละค่ะ คนเมามักทำอะไรไม่รู้ตัว ปล่อยตัวปล่อยอารมณ์ตามที่ใจอยากจะทำ ไม่ คิดว่าผลที่ออกมาจะเป็นยังไง น้ำเมามันเปลี่ยน นิสัยคนจริงๆน่ะค่ะ ผู้หญิงบางคนหน้าตาสวย วางตัวดี แต่พอเมาปุ๊บ นางมารมาจากไหนเนี่ย เสียงดังโวยวายเป็นที่สุด ผู้ชายที่ไหนเห็นเค้าก็ ไม่ประทับใจ ผู้ชายบางคนก้อเหมือนกันพอเมา แล้วก็กร่างชอบมีเรื่องมีราว ก็ไม่มีผู้หญิงคน ไหนอยากคบด้วยหรอกค่ะ วันไหนเกิดเมาขึ้น มาแล้วทำร้ายเราจะทำยังไง อย่างที่คนเค้าชอบ พูดกันว่า เราต้องไม่ลืมว่าเราดื่มเหล้า อย่าให้ เหล้ามาดื่มเรา แต่หากไม่ดื่มได้จะดีที่ซู๊ดดดด เลยค่ะ


บึ้มรายวัน ไม่ว่าใครก็นั่งไม่ติด

เพราะมันห่วยแตก-พึ่งพาไม่ได้ !! โดย ......ASTV ผู้จัดการออนไลน์ .......ผ่าประเด็นร้อน

พล.อ.ประ วิตร วงษ์สุวรรณ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

สุเทพ เทือกสุบรรณ

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี

เหตุการณ์ขว้างระเบิดที่หน้าสำนัก งานอัยการสูงสุดถนนรัชดาภิเษกเมื่อตอน เช้าวันที่ 28 กันยายนอาจจะเรียกว่า เป็นการท้าทายขัน้ สูงสุดและเป็นการลงมือ “ครบวงจร” สมบูรณ์แบบ เพราะหากไล่ เรียงกันมาจะเห็นว่าทุกหน่วยงานที่เป็น สัญญลักษณ์ถือว่าโดนมาครบหมดแล้วไม่ ว่าจะหน้าห้างบิก๊ ซีสาขาราชดำริ กลุ่มทุน การเมืองอย่างห้างคิงพาวเวอร์ พรรคภูมใิ จ ไทย สื่อโทรทัศน์แห่งชาติ (ช่อง 11) หน่วยงานของกองทัพซึง่ แม้แต่หอ้ งทำงาน ของผูบ้ ญ ั ชาการทหารบก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา และกระทรวงกลาโหมของ พล. อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมก็ยังเคยโดนเอ็ม 79 และอาร์พีจียิงถล่มมาแล้ว หรือก่อนหน้าทีจ่ ะเกิดเหตุทส่ี ำนักงาน อัยการสูงสุดไม่กี่ชั่วโมงก็ได้เกิดเหตุลอบ วางระเบิดทีห่ น้าสนามม้านางเลิง้ ซึง่ หาก พิ จ ารณาจากพิ กั ด พื้ น ที่ แ ล้ ว ถื อ ว่ า อยู่ ร ะ หว่างทำเนียบรัฐบาลและบ้านพิษณุโลก ซึง่ ถือว่าเป็นสัญญลักษณ์ของอำนาจบริหาร สูงสุดของประเทศ ขณะเดี ย วกั น หากพิ จ ารณาในราย ละเอียดให้แคบเข้าไปอีกเพือ่ จะได้ทบทวน ความจำในระยะเวลาอันไกล้โดยนับจากที่ พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี เข้ามารับ ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเมื่อ วันที่ 7 กันยายนที่ผ่านมาก็ได้เกิดเหตุมา แล้วจำนวนถึง 9 ครั้ง(รวมเหตุการณ์ที่ หน้าสนามม้าและสำนักงานอัยการสูงสุด)

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี ตรวจ ระเบิดพบเป็นถังดับเพลิง ปุ๋ยยูเรียวงจรอิเล็ก ทรอนิกส์ ท่อพีวีซี นอตตัวเมีย แบตเตอรี่ 12 โวลต์ และดินเทา โดยต่อถังดับเพลิงประกอบ กับระเบิดแสวงเครื่องจุดระเบิดแบบถ่วงเวลา 4.วันที่ 18 ก.ย.เวลา 11.00 น.พื้นที่สภ. เมืองสมุทรสาคร พบที่บ้านเลขที่ 80/1032 ม. เศรษฐกิจ อ.เมือง จ.สมุทรสาครตรวจระเบิด พบเศษกระดาษห่อหุ้มประทัดคราบเขม่าดินดำ โดยเป็นการดัดแปลงระเบิดประทัดยักษ์ใช้สาย ชนวนเวลา 5.วันที่ 21 ก.ย.เวลา 04.30 น.พื้นที่สภ. ดุสิต บริเวณสุภาวดีทาวเวอร์ ซ.มิตรอนันต์ ถ. นครไชยศรี เขตดุสิต กทม.พบเศษชิ้นส่วนปูน ไม่พบสะเก็ดระเบิด เป็นการระเบิดที่เกิดจาก การจุดโดยใช้วัตถุระเบิดแรงสูงประกอบสาย ชนวนเวลาประกอบเชื้อประทุชนวนในการจุด 6.วันที่ 24 ก.ย.เวลา 17.40 น.พื้นที่สน. บางโพงพางพบระเบิดบริเวณปากทางเข้าชุมชน จตุรมิตร ถ.พระราม 3 ซ.29 เขตยานนาวา พบเศษชิ้นส่วนระเบิดชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือ ตรวจสอบเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ทำขึ้นเอง แบบขว้าง แบบ 97 ของญี่ปุ่นเป็นดินหลักจุด ระเบิดโดยใช้โทรศัพท์มือถือ 7.วันที่ 25 ก.ย.เวลา 00.00 น.พื้นที่สน. ตลิ่งชัน ซ.คลองชักพระ 16 แขวงฉิมพลีเขต ตลิ่งชัน พบนอตตัวเมีย ตะปูคอนกรีตผ้าเทป และเศษหิน พบเป็นระเบิดเกิดจากการจุดดินดำ หรือดินเทาใช้สายชนวนเวลา และใช้นอตตัวเมีย ตะปูคอนกรีต เป็นสะเก็ดระเบิดโดยใช้เทปพัน สายไฟยึด 8.วันที่ 26 ก.ย.เวลา 00.45 น.สน.นางเลิง้ พบบริเวณใต้สะพานลอยฝัง่ ทางขึน้ หน้าสนามม้า นางเลิ้งถ.พิษณุโลก แขวงสวนจิตรัชดา เขต ดุสิตพบหม้อใส่น้ำยาแอร์ 1 ใบ เศษท่อพีวีซี นอตและเหรียญบาท ปุ๋ยเม็ดสีขาวโดยพบเป็น ดังนี้ 1.วันที่ 8 ก.ย.เวลา 01.50 น.พื้นที่สน. ระเบิดแสวงเครื่องที่จัดทำขึ้นเอง หรือANFO พญาไทสามารถเก็บกู้ระเบิดแสวงเครื่องบริเวณ โดยใช้สควิปไฟฟ้า จุดดินดำหรือดินเทาในท่อ ใต้สะพานลอย หน้าโรงเรียนสันติราษฎร์ แขวง พีวีซีที่ทำเป็นดินขยายการระเบิดโดยใช้ปุ๋ยยูเรีย ทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 2 ลูก ตรวจระเบิดพบ ผสมน้ำมันดีเซลจุดวงจรโดยใช้วงจรอิเล็กทรอ เป็นถังดับเพลิง ปุ๋ยยูเรียวงจรอิเล็กทรอนิกส์ นิกส์ 9.วันที่ 27 ก.ย.เวลา 20.30 น.พื้นที่สน. ท่อพีวซี ี นอตตัวเมีย แบตเตอรี่ 12 โวลต์ และ ดินเทาจำนวน 2 ชุดโดยต่อถังดับเพลิงประกอบ พหลโยธิน บริเวณหน้าตึกอัยการสูงสุด ถนน กับระเบิดแสวงเครื่องจุดระเบิดแบบถ่วงเวลา รัชดาเป็นระเบิดเอ็ม 26 ชนิดสังหาร ดังนั้นหากพิจารณาจากองค์ประกอบดัง 2.วันที่ 8 ก.ย.เวลา 22.50 น.ท้องที่สภ. เมืองนนทบุรี บริเวณลานจอดรถห้างเดอะมอลล์ กล่าวมาจนถึงนาทีนี้เมื่อมาถึงเหตุการณ์ล่าสุดที่ งามวงศ์วาน ต.บางเขน จ.นนทบุรีตรวจระเบิด หน้าสำนักงานอัยการสูงสุดเมือ่ วานนีถ้ อื ว่าสร้าง พบเป็นถังดับเพลิง ปุย๋ ยูเรีย วงจรอิเล็กทรอนิกส์ ความหวั่นไหวได้จริงๆและสะท้อนให้เห็นถึง ท่อพีวีซี นอตตัวเมียแบตเตอรี่ 12 โวลต์ และ ขบวนการที่ไม่ธรรมดาจริงๆ ขณะเดียวกันอย่าได้แปลกใจทีเ่ วลานีแ้ ต่ละ ดินเทาโดยต่อถังดับเพลิงประกอบกับระเบิดแสวง ฝ่ายต่างนั่งกันไม่ติดต้องไล่จี้กันเป็นลูกระนาด เครื่องจุดระเบิดแบบถ่วงเวลา 3.วันที่ 9 ก.ย.เวลา 00.30 น.ท้องที่สภ. ไม่วา่ จะเป็นนายกรัฐมนตรี อภิสทิ ธิ์ เวชชาชีวะ เมืองนนทบุรี บริเวณลานจอดรถ สำนักงาน ที่เรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มาชี้แจงถึง

แผนการในการป้องกันระวังเหตุการณ์รวมไป ถึงการใช้มาตรการเชิงรุก นายกรั ฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ขณะทีต่ วั ผูบ้ ญ ั ชาการตำรวจแห่งชาติกอ่ น หน้านั้นก็ได้ออกตรวจตราออกคำสั่งปิดช่อง โหว่รวมไปถึงการออกคำสัง่ คาดโทษการปฏิบตั ิ งานที่หละหลวมเอาไว้ล่วงหน้าอย่างเอาจริงเอา จัง ส่วนหน่วยงานด้านความมั่นคงอื่นไม่ว่า จะเป็น “หน่วยข่าว” ก็มีการปรับปรุงขันน็อต จัดกำลังกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะศูนย์อำนวย การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน(ศอฉ.) ก็ได้มีการ ประชุมสั่งการกันอย่างเข้มงวดอย่างไรก็ดีผลที่ ออกมาถือว่ายัง “ไม่คุ้มค่า”ไม่สามารถสร้าง ความอบอุ่นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชา ชนรวมไปถึงนักลงทุนทั่วไปได้ เพราะต้องไม่ลมื ว่าการก่อเหตุรา้ ยดังกล่าว แม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่ได้สร้างความเสียหายทั้ง ด้านชีวิตและทรัพย์สินจำนวนมากนัก แต่ก็ส่ง ผลสะเทือนไปไกล และที่สำคัญมีการก่อเหตุ ขณะที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก.ฉุกเฉินใช้ “อำ นาจพิเศษ” และมีการวางมาตรการวางกำลัง เจ้าหน้าทีอ่ ย่างเข้มข้นแต่กเ็ กิดเหตุซำ้ ซากประเภท เยาะเย้ยฝ่ายความมั่นคงจนไร้ราคาลงไปทันที การที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง สุเทพ เทือกสุบรรณ ออกมาขออภัยต่อประ ชาชนที่ไม่สามารถทำให้รู้สึกปลอดภัยได้นั้น แม้ว่าทำให้ดูดี ไม่กวนประสาท แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับว่าตัวเอง ไร้น้ำยาไม่อาจหาทางระงับยับยั้งเหตุการณ์บึ้ม รายวันและที่สำคัญยังไม่อาจจับกุมคนที่ก่อเหตุ ได้อย่างที่ควรจะเป็น นาทีนี้ป่วยการที่จะมาระบุว่าฝ่ายใดลงมือ หรือเป็นฝีมือของกลุ่มเดียวกันที่เคยก่อเหตุมา แล้วแต่ที่สังคมต้องการก็คือต้องจับกุมคนร้าย และหยุดบึ้มรายวันให้ได้ เพราะถ้ารู้แล้วว่าเป็น ฝีมือของกลุ่มไหนแล้วยังหาทางป้องกันไม่ได้ มันก็ป่วยการ ขณะเดียวกันมันสะท้อนให้เห็นถึง “ประ สิทธิภาพ” ได้อย่างชัดเจนที่สุด !!

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 10


ของจริง กับ ของปลอม ดูไม่ยาก เรื่องของพระปราโมทย์ กับ ฐิตินาถ ณ พัทลุง

โดย ........ASTV ผู้จัดการออนไลน์

“การมองไม่เห็นโลกที่ดีงาม น้ำใจ ไมตรี ความรัก ความช่วยเหลือ การมอง ไม่เห็นความจริงอย่างที่โลกเป็นแต่สร้าง โลกขึน้ มาตามความคิดเห็นความปรารถนา ความเคยชิน เหนียวแน่นมากจนถูกมัน ครอบงำ ไม่เคยมีโอกาสเป็นตัวของตัว เอง ไม่เคยตั้งคำถามกับตัวเอง เพราะไม่ เคยหยุดรู้ทันเลยถูกสิ่งที่อยู่ภายในบงการ จนทำลายตัวเองอย่างสิ้นเชิง” จากเรือ่ ง “ป่วน” หน้า 99 หนังสือ เข็มทิศชีวติ II ตอน กฎแห่งเข็มทิศ เขียน โดยฐิตินาถ ณ พัทลุง

กรณีพระปราโมทย์ ปราโมชโช เจ้าสำนัก สวนสันติธรรม ถูกนางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือเข็มทิศชีวิตเล่ม 1 และ เล่ม 2 อันโด่งดัง และคณะที่มีนายเทิดศักดิ์ เตชะกิจ ขจร อาจารย์จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายวีรณัฐ โรจนประภา เจ้าของนิตยสารบาง กอก และประธานมูลนิธิ บ้านอารีย์ กล่าวหา ว่า มีพฤติกรรมยักยอกเงินบริจาค และที่ดิน อวดอุตริมนุสธรรม และความสัมพันธ์ที่ใกล้ ชิดกับแม่ชีอรนุช อดีตภรรยาเป็นข่าวต่อเนื่อง มานานสามสัปดาห์แล้ว ฝ่ายผู้กล่าวหา คงจะชำนาญเรื่องการประ ชาสัมพันธ์สร้างข่าวไม่นอ้ ย จึงเลือกใช้วธิ ี อ่อย เหยือ่ ค่อยๆเปิดประเด็นข้อกล่าวหาทีละประเด็น เพือ่ หลอกล่อให้ตดิ ตามโดยมีเครือ่ งเคียงเรียกร้อง ความสนใจประเภท “ทีเด็ด” เทปลับ “คลิบ เสียง” และจดหมายน้อยถึงลูกรัก 2 ฉบับ ดูๆไปก็คล้ายกับวิธีการของแกนนำเสื้อ แดงคนหนึ่ง ที่ชอบใช้วิธีตีปี๊บ สร้างกระแส ด้วยการอ้างเทปลับ คลิบวิดิโอ ที่เหมือนกัน อย่างกับแกะก็คือ เมื่อเปิดหลักฐานที่อ้างว่าเป็น ข้อมูลเด็ดเหล่านี้แล้ว กลับปรากฏว่า ไม่ได้มี สาระหรือนัยสำคัญทีจ่ ะสร้างน้ำหนักให้ขอ้ กล่าว หาเหล่านั้นได้ ตลอดระยะเวลาเกือบเดือน ทีฝ่ า่ ยนางสาว ฐิตนิ าถ กับพวก เป็นฝ่ายเปิดเกมรุกอยูข่ า้ งเดียว โดยพระปราโมทย์ ถือคติ “พระไม่ตีกับโยม” ไม่ตอบโต้แต่ชี้แจงเท่าที่จำเป็น ปรากฏว่า ฝ่าย พระปราโมทย์ชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหา ไม่ว่าจะ เป็นเรื่องเงินบริจาค ที่ทำไมต้องโอนให้นาง อรนุช อดีตภรรยา ซึง่ มาบวชชีอยูใ่ นสำนักสวน สันติธรรม เป็นผู้ดูแล ทำไมต้องโอนที่ดินให้ ภรรยา รายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีรายรับรายจ่าย สถานะของสวนสันติธรรม ฯลฯ รวมทั้ง ความสัมพันธ์กับอดีตภรรยา ที่ ฝ่ายทีก่ ล่าวหาให้ขอ้ มูลว่า มีกฎุ อิ ยูใ่ กล้กนั หน้า ต่ า งตรงกั น มองเห็ น กั น ได้ โ ดยไม่ มี สิ่ ง ใดๆ ขวางกั้น ซึ่งจากการเข้าไปตรวจสอบของสื่อ มวลชนเมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา ชี้ชัดว่า ข้อกล่าวหาเรื่องนี้ เป็นเท็จ

พระปราโมทย์ ปราโมชโช

นางสาวฐิตินาถ ณ พัทลุง เพราะกุฎิของพระปราโมทย์กับอุบาสิกา อรนุช อยู่ห่างกันประมาณ 120 เมตร มีถนน คอนกรีต มีต้นไม้กั้น ไม่สามารถมองเห็นกัน ได้ ทัง้ ยังมีกฎุ ขิ องพระอุปฏั ฐาก อยูใ่ กล้กฎุ พิ ระ ปราโมทย์ เพื่อคอยดูแล ซึง่ การวางผังทีต่ ง้ั กุฏนิ ้ี น.ส.ฐิตนิ าถ เป็นผู้ กำหนดแบบไว้ตง้ั แต่กอ่ สร้างและยังขอให้มกี าร สลับกุฏิกับพระอุปัฏฐาก เพื่อความปลอดภัย ของพระปราโมทย์ นอกจากนี้กุฏิของพระปราโมทย์ และ อุบาสิกาอรนุชยังอยู่ในระยะไม่ไกลจากบ้าน อนาลโย ของน.ส.ฐิตินาถก่อนที่จะมีการสร้าง รั้วคอนกรีตกั้นในภายหลัง ไม่เพียงแต่คำชี้แจงของลูกศิษย์พระปรา โมทย์เท่านั้น แต่บรรดาข้อกล่าวหาต่างๆของ น.ส. ฐิตินาถและนายวีรณัฐ ที่ยื่นเป็นหนังสือ ให้ สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ และกรม สอบสวนคดีพิเศษทำการสอบสวน นั้นล้วนได้ รับการรับรองยืนยันจากสองหน่วยงานว่า ไม่ พบความผิดปกติ โดยนายนพรัตน์ เบญจวัฒนา นันท์รอง ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่ง ชาติ (พศ.) กล่าวว่าได้รบั รายงานจากสำนักงาน พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรีว่าผลการตรวจ สอบเรื่องของที่ดินและเงินของสำนักสวนสันติ ธรรม อ่านต่อหน้า 16

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 11


ทั่วหล้าห่วงราชินีหลั่งไหลลงนาม ถวายพระพรแพทย์เผยพระหทัยเต้นปกติดี ต่อจากหน้า 9 (ผบ.สส.), พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผูบ้ ญ ั ชา การทหารบก (ผบ.ทบ.), พล.ร.อ.กำธร พุ่มหิ รัญ ผู้บัญชาการทหารเรือ(ผบ.ทร.), พล.อ.อ. อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ(ผบ. ทอ.), พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เสนาธิการ ทหารบก, พล.ท.อุดมเดช สีตบุตร แม่ทัพภาค ที่ 1 พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ นอกจากนี้ มีนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รมว.ยุตธิ รรม, พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ ประธาน ที่ปรึกษาพรรคเพื่อไทยและอดีตนายกรัฐมนตรี นายประสพสุข บุญเดช ประธานวุฒสิ ภา, นาย ชัช ชลวร ประธานศาลรัฐธรรมนูญ, หม่อมเจ้า มงคลเฉลิม ยุคล, ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี นำพานพุ่มดอกไม้มาทูลเกล้าฯ ถวาย ขณะเดี ย วกั น สมเด็ จ พระเจ้ า ภคิ นี เ ธอ

เจ้ า ฟ้ า เพชรรั ต นราชสุ ด า สิ ริ โ สภาพั ณ ณวดี โปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ผู้ บริหารงานในสมเด็จพระเจ้าภคินเี ธอเจ้าฟ้าเพชร รัตนราชสุดาฯ อัญเชิญแจกันดอกไม้มาทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยตลอดทั้งวันมีประ ชาชนทยอยร่ ว มลงนามถวายพระพรสมเด็ จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเป็นจำนวน มาก อาทิ กลุ่มนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย ศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผูพ้ พิ ากษา จ.สระแก้ว กลุม่ ครูจากโครงการ ศูนย์ศิลปาชีพพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ อ. เมืองฯ จ.ปัตตานี โดยนางพัชรินทร์ บินเจ๊ะมิง อายุ 48 ปี ตัวแทนครูศิลปาชีพ แผนกกระจูด โครงการศูนย์ศิลปาชีพฯ กล่าวว่า ได้เดินทาง

7วันเงินทุนทะลัก1.2แสนล้าน

ธปท.สั่งสกัดเก็งกำไรค่าบาท ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รายงาน ทุนสำรองระหว่างประเทศ ณ วันที่ 24 ต.ค.มี จำนวน 163,100 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น สัปดาห์ก่อน 4,000 ล้านบาท หรือกว่า 1.2 แสนล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลจากการแข็ง ค่าเงินสกุลต่างๆ รวมทั้งเงินบาทที่อยู่ในตะกล้า ทุนสำรองเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐ ด้านฐานะ สุทธิ 11,100 ล้านเหรียญสหรัฐ รวมแล้วมี ทุนสำรองฯ สุทธิ 174,200 ล้านเหรียญสหรัฐ ด้านสินเชื่อสุทธิที่ได้จากรัฐบาลมีจำนวน 157,100 ล้านบาท สินเชื่อสุทธิสภาพคล่อง 3,422,600 ล้านบาท และฐานเงิน 1,036,000 ล้านบาท นักบริหารอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย กล่าวว่าค่าเงินบาทเปิดตลาด วันที่ 1 ต.ค.ทีร่ ะดับ 30.30 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ระหว่างวันเคลื่อนไหวลักษณะอ่อนค่าต่อเนื่อง และปิดตลาดที่ระดับแข็งค่าสุดที่ 30.19-30.21

บาทต่ อ เหรี ย ญสหรั ฐ ส่ ว นทิ ศ ทางเงิ น บาท สัปดาห์หน้าคาดว่ายังคงแข็งค่าต่อเนื่อง โดย ประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทระ หว่าง 30.15-30.25 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ค่าเงินบาทเมื่อวันที่ 1 ต.ค.แข็งค่าแตะระดับ 29 บาทต่อดอลลาร์ สหรัฐแล้ว โดยอัตราที่ธนาคารพาณิชย์รับซื้อ 29.83 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐและขายออกที่ 30.49 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ นายบัณฑิต นิจถาวร รองผู้ว่าการด้าน เสถียรภาพสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศ ไทย (ธปท.)ได้ลงนามในหนังสือเวียนส่งไปยัง ธนาคารพาณิชย์และบริษัทหลักทรัพย์ทุกแห่ง เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาท โดยขอให้ ดูแลการทำธุรกรรมของผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยนอก ประเทศ (Non-resident หรือ NR) ให้เป็นไป ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติตามหนังสือเวียน

เศรษฐกิจไทยในปีนี้ขยายตัวสูง จากการเติบโตเศรษฐกิจปีก่อนตกต่ำ สาธิต รังคศิริ ผู้อำนวยการสำนักงาน เศรษฐกิจการคลัง(สศค.) กระทรวงการคลัง กล่าวถึงสถานการณ์เศรษฐกิจปีนี้ว่า “สศค.ได้ ปรับประมาณอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจไทย ในปีนี้เป็น 7.5% ต่อปี โดยมีช่วงคาดการณ์ที่ 7.3-7.8% หลังจากที่เศรษฐกิจไทยในครึ่งแรกของปี สามารถขยายตัวได้ถึง 10.6% ต่อปี และคาด การณ์ว่า ในช่วงไตรมาสสามและสี่ เศรษฐกิจ จะขยายตัวได้ที่ 6% และ 3.3% ตามลำดับ ทั้งนี้ ประมาณการเดิมของอัตราการขยายตัว

เศรษฐกิจเมือ่ เดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมาอยูท่ ่ี 5.5% ต่อปี เศรษฐกิจไทยในปีน้ี ขยายตัวได้สงู ถือว่า ผิดปกติ เนื่องจากฐานการเติบโตเศรษฐกิจปี ก่อนต่ำมาก หรือ ติดลบ 2.2% ส่วนปีหน้า เราคาดว่ า เศรษฐกิ จ จะขยายตั วได้ ใ นระดั บ 4.5% ซึ่ ง ถื อ ว่ า เป็ น อั ต ราการเติ บโตที่ ป กติ หรือ อยู่ในระดับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย ปัจจัยหลักทีจ่ ะสนับสนุนให้เศรษฐกิจไทย ขยายตัวได้ตามประมาณการ คือ อัตราการ ขยายตัวเฉลี่ยของ 14 ประเทศคู่ค้าหลัก ซึ่ง คาดว่า จะขยายตัวดีขึ้นเป็น 4.3%

มาพร้อมกับคณะอีก 7 คนจากจังหวัดนราธิวาส เพือ่ มาร่วมงานทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตัง้ แต่ วันที่ 27 ก.ย.ทีผ่ า่ นมา ซึง่ เมือ่ ทราบข่าวว่าสมเด็จ พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถประทับอยู่ที่ โรงพยาบาลจุฬาฯ ก็รู้สึกตกใจมากถึงขั้นกินไม่ ได้นอนไม่หลับ เพราะเป็นห่วงพระองค์มาก ที่สุด นางพัชรินทร์กล่าวว่า ได้ทำงานในโครง การศูนย์ศิลปาชีพมากว่า 17 ปีและเคยเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มา แล้ว 3 ครัง้ เมือ่ ตอนทีเ่ ข้ารับรางวัลพระราชทาน จากพระองค์ ในการประกวดผลงานศิลปาชีพ โดยพระองค์มพี ระราชดำรัสว่า ผลงานย่านลิเภา ทีช่ นะการประกวดสวยมากซึง่ เป็นกำลังใจสำคัญ มาโดยตลอด “ดิฉนั ขอถวายพระพรให้พระองค์ทรงหาย จากพระอาการประชวรโดยเร็วอยู่เป็นมิ่งขวัญ ของปวงชนชาวไทยต่อไป ขอจงทรงพระเจริญ” นางพัชรินทร์กล่าว ด.ช.ชัยนันท์ สัมมาสุจริตกุล หรือน้อง พีค อายุ 9 ขวบผูป้ ว่ ยในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สวมชุดคนไข้ โดยที่ข้อมือซ้ายยังมีเข็มน้ำเกลือ

มาร่วมลงนามถวายพระพร กล่าวว่า ทราบข่าว พระราชินปี ระชวรจากเจ้าหน้าทีร่ กั ษาความปลอด ภัยของโรงพยาบาลและพระองค์เสด็จฯ มารักษา พระวรกายที่ตึก สก. จึงรู้สึกเป็นห่วงเป็นอย่าง มาก จึงได้ชวนมารดามาลงนามถวายพระพร และอยากให้พระราชินีทรงหายไวๆ ทัง้ นี้ เมือ่ วันที่ 1 ตุลาคม ทีผ่ า่ นมาสำนัก พระราชวังได้ออกแถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ ความว่าสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระ บรมราชินีนาถ มีพระอาการพระหทัยเต้นเร็ว ผิดจังหวะ คณะแพทย์จึงได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จ พระราชดำเนินมาประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬา ลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่ 30 ก.ย. คณะแพทย์ได้ถวายการตรวจวินิจฉัยและ รักษาด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูงจนพระหทัยเต้น เป็นปกติเมื่อคืนวันศุกร์ที่1 ต.ค. จึงประกาศมา เพื่อทราบโดยทั่วกัน สำนักพระราชวัง 1 ต.ค.

ที่ ธปท.ฝกซ.(02) ว.371/2551 ลง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 คือ 1. มาตรการจำกัดการกูย้ มื เงินบาทหรือ ทำธุรกรรมที่มีผลเสมือนการกู้ยืม เงินบาทจาก NR และ 2.มาตรการ ดูแลบัญชีเงินบาทของ NR มิให้มี ยอดคงค้ า งในบั ญ ชี เ กิ น เกณฑ์ ที่ กำหนด และขอให้ช่วยตรวจสอบ การนำเงินเข้าและออกจากบัญชีให้ เป็นไปตามวัตถุ ประสงค์ทก่ี ำหนด ในระเบียบควบคุมการแลก เปลีย่ น เงิน นอกจากนี้ ธปท.ยั งได้ ข อ ความร่วมมือให้สถาบันการเงินช่วย สอดส่องดูแลพฤติกรรมของ NR ที่มีลักษณะเข้าข่ายการเก็งกำไรค่า กรณ์ จาติกวณิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เงิ น บาท และรายงานให้ ธปท. ทราบโดยทันที ล้านบาท ดัชนีหุ้นไทยวันที่ 1 ต.ค.ยังอยู่ในแดน นักลงทุนสถาบันขายสุทธิ 140.95 ล้าน บวก โดยปิดที่ 978.58 จุด เพิ่มขึ้น 3.28 จุด บาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ซื้อสุทธิ 147.12 มูลค่าการซือ้ ขาย 37,431.54 ล้านบาท โดยดัชนี ล้านบาท และนักลงทุนรายย่อยขายสุทธิ 674.25 สูงสุดอยู่ที่ 980.89 จุด และต่ำสุดอยู่ที่ 972.56 ล้านบาททั้งนี้ ตั้งแต่ 4 ม.ค.-30 ก.ย.นักลงทุน จุด ขณะที่นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิ 668.07 ต่างชาติซื้อสุทธิ 4.1 หมื่นล้านบาท. จากที่คาดการณ์เดิม 4.1% ซึง่ ก็จะส่งผลต่อการสินค้าส่งออก และบริการของประเทศ โดยคาด การณ์ว่า มูลค่าการส่งออกในปี นี้จะขยายตัวได้ถึง 25% นอกจากนี้ การใช้จ่ายใน ประเทศทั้ ง การลงทุ น และการ บริ โ ภคของภาคเอกชน ก็ ยั ง มี แนวโน้มฟื้นตัวจากฐานที่ต่ำในปี ก่อน โดยการลงทุนภาคเอกชน สาธิต รังคศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) คาดว่า จะกลับมาเติบโตในอัตรา สูงที่ 16.5% โดยได้รับปัจจัยหนุนจากอัตรา ส่วนการบริโภคภาคเอกชน แม้ว่าจะได้รับผลก การใช้กำลังการผลิตที่เร่งตัวขึ้นตามยอดคำสั่ง ระทบจากเหตุการณ์การความรุนแรงการเมือง ซื้ อ จากต่ า งประเทศและในประเทศที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในไตรมาสสอง แต่คาดว่า จะยังขยายตัวได้ดีที่ THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 12


บัตรประชาชนใบเดียวรักษา ฟรีทุกโรคเริ่ม 1 ตุลาคมนี้ ต่อจากหน้า 1 ร่ ว มกั น แถลงข่ า วโครงการ “รักษาฟรี 48 ล้านคนแค่ใช้บัตรประชาชนเพียงใบเดียว” โดย นายจุรนิ ทร์กล่าวว่าโครงการดังกล่าว เกิดขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ด้านการเข้ารับบริการจากสถานพยาบาลในสังกัด ของรัฐที่แต่ละคนได้ลงทะเบียนไว้โดย สธ.ได้ ประสานงานร่วมกับสปสช.เรื่องการวางระบบ รายชือ่ ผูม้ สี ทิ ธิรกั ษาฟรีไว้เรียบร้อยแล้ว ซึง่ ประ ชาชนสามารถเริ่มใช้สิทธิดังกล่าวในวันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป โดยรักษาได้ทั้งกรณีเจ็บป่วย ทัว่ ไปและกรณีฉกุ เฉินตามเงือ่ นไขของการรักษา เช่นเดิม คือหากเจ็บป่วยทั่วไปก็ต้องนำบัตร ประชาชนไปยื่นในสถานพยาบาลที่ลงทะเบียน ไว้แต่หากฉุกเฉินก็เข้ารับบริการในสถานพยาบาล

ที่ใกล้ที่สุด นายจุรินทร์กล่าวด้วยว่า สำหรับผู้ที่อายุ ต่ำกว่า 15 ปี สามารถใช้ใบสูติบัตรหรือสำเนา ทะเบียนบ้านไปยื่นเข้ารับบริการแทนบัตรประ ชาชน ส่วนผู้สูงอายุให้ใช้บัตรประชาชนล่าสุด ที่มีอยู่ในตัวเพื่อใช้บริการหรืออาจใช้บัตรอื่นๆ ที่ทางราชการออกให้ก็ได้ที่มีรูปถ่ายและมีเลข 13 หลักระบุไว้ “สำหรับสิทธิในการรักษานั้นสามารถรัก ษาได้ทั้งโรคมะเร็ง เอดส์ เบาหวาน ความดัน หัวใจและไตทั้งล้างไต เปลี่ยนไต แต่กรณีฟอก ไตนั้นไม่ได้คุ้มครอง ร้อยเปอร์เซ็น เช่นกรณีที่ มีคา่ ใช้จา่ ยฟอกไต 1,500 บาท รัฐจ่ายให้ 1,00 บาท ที่เหลืออีก 500 ประชาชนต้องเสียเอง”

นายจุรินทร์กล่าว รมว.สธ.กล่าวด้วยว่าสถานพยาบาลสา มารถตรวจสอบรายชือ่ ของผูม้ สี ทิ ธิรกั ษาได้โดย ไม่จำเป็นต้องอาศัยระบบอินเทอร์เน็ตเนื่องจาก เป็นการรวบรวมรายชื่อของประชาชนที่มีสิทธิ โดยการคัดลอกไว้เป็นฐานข้อมูลที่สามารถใช้ ร่วมกันซึ่งจะมีการอัพเดทข้อมูลทุกๆ 7 วัน ขณะที่ นพ.วินัย สวัสดิวร เลขาธิการ สปสช.กล่าวว่าหากมีการเริ่มใช้สิทธิดังกล่าว คาดว่าจะมีจำนวนผู้เข้าตรวจสอบรายชื่อ ประมาณวันละ 1 ล้านครั้งต่อวันซึ่งจากเดิมที่ ยังไม่มีระบบดังกล่าวก็มีผู้เข้าตรวจสอบรายชื่อ แล้วราววันละ5 แสนครั้ง เฉลี่ย 160 ล้านครั้ง ต่อปี ดังนั้นเมื่อมีระบบดังกล่าวเข้ามาก็ต้องมี

ด้านข้างตึก 3 ต้นและย้ายต้นปาล์มยะวาจาก หน้าตึกสันติไมตรีมาไว้ที่ตึกไทยคู่ฟ้า 1 ต้น ส่วนต้นไทรให้ขดุ ต้นเฉพาะไทรอังกฤษ จำนวน 33 ต้นออกไปให้หมด เหลือไว้แต่เพียงไทร เกาหลีทย่ี งั อินเทรนด์อยูใ่ นขณะนี้ แต่กไ็ ม่ทราบ เหตุผลว่าเพราะอะไรรัฐบาลจึงตัดสินใจให้สวน แหล่งข่าวในพรรคประชาธิปัตย์เปิดเผย“ รัฐมนตรีเป็นอย่างดีและมารดาของนายอภิสิทธิ์ นงนุชพัทยากลับไปขุดออกมาอีกเรื่องนี้ต้องไป ASTVผู้จัดการ” ว่า หลังจากที่ พล.ต.สนั่น เคยขอร้องให้ช่วยปรับฮวงจุ้ยที่ทำเนียบรัฐบาล ถามนาย กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ เลขาธิการนายก ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบ ถึง 3 ครั้งล่าสุดได้นำต้นโกศลมาวางไว้หน้า รัฐมนตรีเพราะสวนนงนุชพัทยาไม่มปี ญ ั หาอะไร ให้นายกัมพล ตันสัจจา ผู้อำนวยการสวนนง ทำเนียบจำนวน 6 กระถาง เพื่อแก้ฮวงจุ้ยให้ พร้อมที่จะดำเนินการตามที่รัฐบาลต้องการอยู่ นุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ กลับคืนสภาพปกติ แล้ว ต่อมาผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยัง นายกัมพล จังหวัดชลบุรีเข้าไปปรับภูมิทัศน์หน้าตึกไทยคู่ นายกำพลเปิดเผยว่าต้นปาล์มยะวาที่นำ ฟ้า และตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ด้วย ตันสัจจาเพื่อสอบถามเรื่องที่รัฐบาลสั่งให้สวน ไปปลูกหน้าทำเนียบรัฐบาลมีทั้งหมด 70 ต้น การนำต้นปาล์มยะวาเข้าไปปลูกไว้หน้าตึกไทย นงนุชพัทยาเข้าไปขุดต้นปาล์มยะวาและไทร แต่ขุดกลับมาเพียง 13 ต้นเท่านั้นไม่ได้ขุดมา คู่ฟ้าและบริเวณรอบ อีกทั้งยังมีต้นไทรอังกฤษ อั ง กฤษออกจากทำเนี ย บรั ฐ บาลในวั น ที่ 3 ทั้งหมด และไทรเกาหลี ทำให้นายวรธนัท อัศกุลโกวิท ตุลาคม 2553 นี้ ซึ่งขณะนี้ได้วางจุดไว้ให้พนักงานนำมา นายกำพลยอมรับว่าได้รับแจ้งจากผู้ใหญ่ ปลูกที่ใจกลางสวนนงนุชพัทยาให้นักท่องเที่ยว หรืออาจารย์หม่าตำหนิว่าไม่เคยปรึกษาหารือ เรื่องนี้กับตนก่อนการปรับภูมิทัศน์ครั้งนี้ทำให้ ภายในรัฐบาลว่าขณะนี้ได้มีความเห็นพ้องต้อง และเยาวชนได้ชมกัน เพราะต้นปาล์มยะวา 13 เสียฮวงจุ้ยและได้คัดค้านเรื่องนี้อย่างหนักทำให้ กันแล้วว่าการที่สวนนงนุชพัทยาได้กรุณาปรับ ต้น จะต้องได้รบั ความ กระแสความหวั่นไหวในรัฐบาลเริ่มมีมากขึ้น ภูมิทัศน์ให้ทำเนียบรัฐบาลโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย สนใจจนกลายเป็นต้น ดังนัน้ จึงมีความเห็นกันว่าควรจะให้ยา้ ยต้นปาล์ม ใดๆนั้ น ดี แ ล้ ว ทุ ก คนขอขอบคุ ณ ที่ ห วั ง ดี ต่ อ ปาล์ ม ประวั ติ ศ าสตร์ ออกไปจากบริเวณทำเนียบในวันที่ 3 ต.ค.นี้ ประเทศชาติ แต่ขณะนี้มีการลงความเห็นว่า ของสวนนงนุ ช พั ท ยา ทั้งนี้เป็นที่ทราบกันว่าอาจารย์หม่ารู้จัก ต้องการให้สวนนงนุชพัทยามาขุดต้นปาล์มยะ ที่ ขุ ด มาจากหน้ า ทำ กับมารดาของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายก วาออกไปจากหน้าตึกไทยคู่ฟ้าจำนวน 10 ต้น เนียบรัฐบาลถือว่าเป็น สถานที่สำคัญของประ 5.2% เนื่องจาก การจ้างงานปรับตัวดีขึ้น ราย ภาครัฐเร่งตัวขึน้ มาที่ 3.4% ขณะที่ การเร่งเบิก เทศจะเก็บรักษาไว้เป็น อย่างดี และปาล์มยะวา ได้เกษตรที่ยังมีแนวโน้มดีขึ้น ตามราคาสินค้า จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในช่วงที่เหลือ 13 ต้นนี้จะไม่ยอมบริ เกษตรในตลาดโลกที่สูงและโครงการประกัน จะช่วยให้การบริโภคภาครัฐขยายตัวที่ 4.45 จาคให้หน่วยงานใดอีก รายได้เกษตรกรและรายได้จากการท่องเที่ยว ส่วนปริมาณนำเข้าสินค้าและบริการคาดว่า จะ อย่างแน่นอน สำหรับการใช้จ่ายภาครัฐยังคงมีบทบาท กลับมาเร่งตัวที่ 20.8% ตามการฟื้นตัวชองการ เพราะถือว่าเป็น หนุนเศรษฐกิจให้ขยายตัวได้ตอ่ เนือ่ ง โดยเฉพาะ ใช้จ่ายในประเทศและการผลิตส่งออกสินค้าที่ นิมิตดีที่สวนนงนุชพัท ยาได้รักษาต้นไม้ที่ขุด การเร่งเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนไทยเข้มแข็ง เพิ่มขึ้น” มาจากหน้าทำเนียบรัฐ ในช่วงทีเ่ หลือของปี คาดว่า จะทำให้การลงทุน บาลไทยซึ่ ง ถื อ ว่ า ได้ THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 : October 6-19, 2010 Page 13 มอบให้เป็นสมบัติของ

การวางแผนเพื่อป้องกันระบบล่มไว้ด้วยซึ่งจะ ได้ดำเนินการหารือร่วมกันต่อไป ด้าน นพ.ไพจิตร์ วราชิต กล่าวว่าในการ ประชุมเมื่อวันที่ 28 ก.ย.ได้ประชุมวิดีโอคอน เฟอเรนซ์กับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดและ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลในสังกัด สธ.ทั่วประ เทศเพื่อตรวจความพร้อมระบบฐานข้อมูลใน เรื่องดังกล่าวแล้วซึ่งก็พบว่า รพ.กว่า 200 แห่ง ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตก็สามารถใช้ระบบดังกล่าว ได้แล้วทั้งนี้ ในเมื่อสธ.เตรียมการเรื่องบุคลากร และระบบไว้เสร็จสิ้นแล้วอยากขอความร่วมมือ กับทางโรงพยาบาลที่เข้าร่วมในเรื่องของการ อำนวยความสะดวกทั้งน้ำไฟให้มีความพร้อม ตลอดเวลาเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก อย่างทั่วกัน

รัฐปรับฮวงจุ้ยทำเนียบอีกรอบ สั่งย้ายต้นปาล์มหน้าตึกไทยคู่ฟ้า

นายวรธนัท อัศกุลโกวิท รั ฐ บาลไปแล้ ว แต่ ใ ห้ ไ ปขุ ด กลั บ มาก็ ถื อได้ ว่ า รัฐบาลได้มอบให้กบั สวนนงนุชพัทยาจึงเป็นต้น ปาล์มประวัติศาสตร์ไปโดยปริยาย

ทำเนียบรัฐบาล


รู้ตัว3ผู้ต้องสงสัยบึ้มป่วนเมือง

เชื่อจับตัวได้เจอจอมบงการแน่นอน วันที่ 1 ต.ค. เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ห้อง ประชุมปารุสกวัน 1 กองบัญชาการตำรวจ นครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ สิงหรา ณ อยุธยา รรท.รอง ผบ.ตร. พล.ต.ท.สัณฐาน ชยนนท์ รรท.ผบช.กมค.อดีต ผบช.น. พล.ต. ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา รรท.ผบช.น. พล.ต.ต. สุเมธ เรืองสวัสดิ์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.บุญ ส่ง พานิชอัตรา รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ปรีชาธิ มามนตรี ผบก.ส.2 พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูตผ บก.สส.บช.น. ฝ่ายสืบสวน สน.นางเลิ้ง สน. พหลโยธิน กก.สส.บก.น.1 กก.สส.บก.น.2 และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมติดตาม ความคืบหน้าเหตุระเบิดที่หน้าสนามม้านางเลิ้ง และสำนักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก กทม. พล.ต.อ.ภาณุพงศ์กล่าวว่าวันนี้คดีมีความ คืบหน้าอีกระดับหนึ่งในส่วนของความรุนแรง ทีเ่ กิดขึน้ จากระเบิด ทัง้ ระเบิดขว้าง หรือระเบิด แสวงเครื่อง ซึ่งเหตุที่เกิดขึ้นในกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล มีจำนวน 111 คดี ซึง่ ก็มกี ารจับกุม ได้บางส่วนแต่เหตุระเบิดที่เกิดขึ้นทั้งหมดได้มี การตั้งศูนย์ปฏิบัติการในเบื้องต้นเพื่อหาความ เชื่อมโยงในแต่ละคดี ในส่วนของความคืบหน้าได้มีบุคคลต้อง สงสัยที่พบว่าไปเกี่ยวข้องในเหตุระเบิดหลาย คดีโดยมี 3 คนที่กำลังติดตามตัว เพื่อมาสอบ สวนว่ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ เหตุ ร ะเบิ ด แต่ ล ะคดี อย่างไรโดยจะให้ พ.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ รอง ผกก.สส.3 บก.สส.บช.น.อธิบายความ เป็นมาว่าเป็นอย่างไรเพื่อไปสู่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ในหลายคดี เชื่อว่าหากได้ตัวมาความคืบหน้า ในคดีต่างๆก็จะคลี่คลายไป จากนั้นพ.ต.ท.นพศิลป์ได้นำภาพผู้ต้อง สงสัยจำนวน 3 คนที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับเหตุ ระเบิดและมีหมายจับตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มา เปิดเผยว่าสำหรับหมายจับและหมายควบคุม ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ.2548โดยสำหรับผู้ที่ คาดว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดที่ผ่านมา คือ 1.นายมงคล สารพัน อายุ 43 ปี อยู่ บ้ า นเลขที่ 96/1 หมู่ 7 ต.บางพึ่ ง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการมีหมายจับและ หมายความคุมตาม หมาย ฉฉ.ที่ 42/53 ลงวัน ที่ 24 เมษายน 2553

คนที่ 2 คือ นายธนเดช เอกอภิวชั ร์ อายุ 35 ปี อยู่บ้านเลขที่ 328/22 หมู่ 2 แขวงทุ่ง สองห้ อ ง เขตหลั ก สี่ กทม.มี ห มายจั บ และ หมายความคุมตาม หมาย ฉฉ.ที่ 45/53 ลงวัน ที่ 24 เมษายน 2553 และคนที่ 3 คือนายสมเกียรติ สาระเนียม อายุ 49 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ 4 ต.โคก หม้อ อ.เมืองราชบุรี มีหมายจับและหมายความ คุมตาม หมาย ฉฉ.ที่ 91/53 ลงวันที่ 12 พฤษ ภาคม 2553 โดยทัง้ หมดนีเ้ ป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับคดีระเบิด ขว้างระเบิดส่วนคดีคาร์บอมบ์ พื้นที่ สน.โคก ครามเกี่ยวข้องกับ นายธนเดช พล.ต.อ.ภาณุพงศ์กล่าวต่อว่า ในส่วนของ 3 คนนี้ เชื่อมั่นว่าหากได้ตัวมาก็สามารถขยาย ผลเชื่อมโยงกับคดีในหลายคดีที่เรามีการเก็บ รวบรวมพยานหลักฐาน (ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ระหว่างนัน้ พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ได้นำแผนผังความ เชื่ อ มโยงคดี ร ะเบิ ด ที่ ผ่ า นๆมาออกมาโชว์ ใ ห้ สื่อมวลชนดูชั่วครู่หนึ่ง) ซึ่งในรายละเอียดก็ไม่สามารถเปิดเผยได้ ทั้งหมดโดยผลแต่ละคดีที่เก็บรวบรวมพยาน หลักฐานได้ ก็ปรากฏตัวละคร 3 คนที่มาเกี่ยว

ข้องโดยการทำงานของเราใช้โครงข่ายเชื่อมโยง ซึ่ ง 3 คนนี้ ไ ปเกี่ ย วข้ อ งกั บ หลายคดี แ ต่ จ ะ เกี่ยวข้องกับใครบ้างจะรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อนำไปสู่การจับกุมต่อไปรวมถึงจะประสาน กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับขั้นตอนการขอหมายจับต่อไป พล.ต.อ.ภาณุพงศ์กล่าวต่ออีกว่า ในส่วน ที่ 2คือ เหตุการณ์เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่าน มาทีม่ หี นังสือพิมพ์บางฉบับพาดหัวข่าวว่ามีการขู่ ลอบวางระเบิ ด สถานที่ ส ำคั ญ ซึ่ ง หลั ง เกิ ด เหตุ พล.ต.ท.สัณฐานก็ประสานพล.ต.ท.จักรทิพย์ ซึง่ ก็รเู้ หตุตง้ั แต่เมือ่ วานนีโ้ ดยได้ระดมกำลังตรวจ สอบขณะนี้ก็ได้ภาพผู้ก่อเหตุแล้ว เชื่อว่าน่าจะ เป็นบุคคลที่โทรศัพท์มาก่อกวน แต่ดูลักษณะ แล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ปกติ โดยกำลัง พยายามทำภาพให้ชัดเจน ตอนนี้ได้ต้โู ทรศัพท์ท่โี ทร.มายังหมายเลข 191 ซึ่ ง หลั ง จากที่ ไ ด้ ภ าพที่ ชั ด แล้ ว จะมี ก าร เปิ ด เผยอี ก ครั้ งโดยเมื่ อ สอบถามจากคนที่ รั บ โทรศัพท์แล้วน่าเชื่อว่าจะเป็นบุคคลที่ไม่ปกติ มากกว่า ตอนนี้ได้ภาพแล้วขอเวลาเจ้าหน้าที่ ทำงาน เป็นคดีทไ่ี ม่ตอ้ งตืน่ ตระหนกตกใจอะไร ซึง่ หลังเกิดเหตุ พล.ต.ท.สัณฐานประสาน พล.ต.ท.จักรทิพย์ ซึ่งก็ทราบเรื่องแล้วเชื่อน่าจะ เป็นโรคจิต พวกชอบป่วน ไม่อยากเห็นความ สงบสุขในบ้านเมืองโดยเมือ่ ทราบว่าโทร.มาจากที่ ใดก็ตรวจสอบทันที เชื่อว่าไม่วันที่ 2 ตุลาคม หรือ 3 ตุลาคมก็จะได้ภาพผู้ที่โทร.มาป่วนที่ ชัดเจนของบุคคลดังกล่าวได้และจะออกติดตาม จับกุมต่อไป “สำหรับเรื่องที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์ บ้านเมืองในปัจจุบัน นายสุเทพเทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีความเป็นห่วงจึงได้เรียก ผบ.ตร. ผบช.น.ทั้งคนเก่า และคนใหม่ผบช.ก. ผบช.ส.ไปหารือโดยมีความห่วงใยในสถานการณ์ ที่เกิดขึ้นจึงให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) จัดตั้งทีมงานในการบริหาร โดยในคำสั่งใช้คำ ว่า “ศูนย์ปฏิบัติการบริหารเหตุการณ์ร้ายแรง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” โดยมีผมเป็น หั ว หน้ า คณะทำงาน และมี พล.ต.อ.อั ศ วิ น ขวัญเมือง รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นผู้ช่วย และมีคณะทำงานจาก บช.ก. บช.ส.และหน่วย ที่เกี่ยวข้องทั้ง บช.น. และหน่วยอื่น โดยรวม ตลอดถึงเหตุการณ์ทเ่ี กิดในภูธรด้วยจนถึงปัจจุบนั ซึ่งจะมีการจัดตั้งศูนย์นี้ เพือ่ คลีค่ ลายปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคต หรือเกิดขึ้นแล้วก็จะทำเป็นระบบให้ไปสู่การ ติดตามคนร้ายให้ได้ ซึ่งรัฐบาล และตร.ก็ไม่ ได้นง่ิ นอนใจในการแสวงหาแนวร่วม และระดม การป้องกันปราบปรามการสืบสวนการข่าวมา ร่ ว มในที ม งานนี้ เ พื่ อให้ เ ป็ นไปด้ ว ยดี ใ นอนา คต” พล.ต.อ.ภาณุพงศ์กล่าว ถามว่ากรณีมกี ารโทรศัพท์ปว่ นมายังหมาย เลข191 ทางตำรวจจะมีการปราบผูก้ ระทำอย่างไร พล.ต.อ.ภาณุพงศ์กล่าวว่า สำหรับเรื่องดังกล่าว ทางตำรวจก็มีการตักเตือนมาตลอด เพราะหาก ให้กลุ่มคนโรคจิตมาใช้บ่อยอาจเกิดปัญหาและ ไม่เกิดประโยชน์หากจับกุมได้ก็จะดำเนินการ ทางกฎหมายทันทีส่วนเรื่องเตือนไม่ให้ก่อเหตุ ป่วนนั้นทางตำรวจมีการประชาสัมพันธ์มาโดย ตลอดหมายเลข 191 เป็นของประชาชนทุกคน

แต่ ใ ช้ ส ำหรั บ กรณี มี ค วามจำเป็ นได้ รั บ ความ เดือดร้อนต้องการขอความช่วยเหลือแต่ไม่ใช่ การมาโทรป่วน โดยเฉพาะการโทร.ข่มขู่สร้าง สถานการณ์ ให้เกิดความวุ่นวาย ส่วนดาต้าเซ็นเตอร์ที่มีการลิงก์ข้อมูลกับ ต่างประเทศมีแนวทางการทำงานอย่างไรรรท. รอง ผบ.ตร.กล่าวว่า นอกจากข้อมูลในส่วน ภายในประเทศแล้วยังมีการเชือ่ มโยงกับอีกหลาย ประเทศในแถบเอเชียโดยเฉพาะเอเชียใต้เป็นการ เชื่อมโยงข้อมูลเหตุระเบิดทั้งหมดของประเทศ แถบเอเชียเพราะประเทศไทยไม่ได้เกิดเหตุระเบิด เพียงประเทศเดียวแต่จะมีการเชื่อมโยงทั้งหมด โดยใช้ชื่อว่า “ศูนย์ปฏิบัติการและบริหารเหตุ การณ์ร้ายแรงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย อีกส่วนหนึ่งด้วยต่อจากนี้การทำคดีระเบิดไม่ได้ ทำเพียงในประเทศแต่จะมีการประสานเครือข่าย ต่างๆในต่างประเทศ ต่อข้อถามเรื่องบุคคลต้องสงสัยทั้ง 3 คน นั้นยังอยู่ภายในประเทศหรือไม่ พล.ต.อ.ภาณุ พงศ์กล่าวว่าทางตำรวจมีการติดตามมาตลอด และเชื่อมั่นว่าคนร้ายยังอยู่ภายในประเทศถ้าได้ ตัวผู้ต้องหาทั้ง 3คนแล้วเชื่อว่าหลายๆคดีจะมี การขยายผลไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังได้ ถามว่าทัง้ 3 คนเคยมีหมายจับอยูแ่ ล้วหรือ ไม่พล.ต.อ.ภาณุพงศ์กล่าวว่า ผู้ต้องหาทั้ง 3 คนมีหมายจับลักษณะบุคคลต้องสงสัยการเข้าไป เกี่ยวกับการก่อการร้ายการก่อความไม่สงบแต่ พอหลังจากเกิดเหตุขึ้นหลายคดีและมีการตรวจ สอบพยานหลักฐานร่องรอยที่เกิดเหตุผู้ต้องหา ทั้ง 3 คนนี้ก็มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงอีก ส่วนกรณี พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผบ.ตร.กล่าวว่ามีบุคคล 5-6 เกี่ยวข้องกับคดี ระเบิดและ ผูต้ อ้ งหาทัง้ 3 คนนีเ้ ป็นกลุม่ เดียวกัน หรือไม่ พล.ต.อ.ภาณุพงศ์กล่าวว่า ยังมีคนอื่น ที่เกี่ยวข้องอีกแต่จะเปิดเผยเฉพาะผู้ที่มีหมายจับ เท่านั้น คดีระเบิดที่เกิดขึ้นมีความคืบหน้าเรื่อยๆ บางคดีตำรวจรู้ตัวผู้ก่อเหตุหมดแต่ไม่สามารถ จับกลุม่ ได้เนือ่ งจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอ ทัง้ นีย้ งั มีการปฏิบตั กิ ารเชิงรุกเพือ่ ติดตามเครือข่าย และกลุม่ ผูอ้ ยูเ่ บือ้ งหลังทัง้ หมดได้และเชือ่ ว่าทาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะสามารถควบคุม สถานการณ์ ก ารได้ แ ละขอความร่ ว มมื อ จาก ประชาชนในการให้ข้อมูลเพื่อดำเนินการจับกุม คนร้ายต่อไป ส่ ว นประเด็ น ที่ ก องบั ญ ชาการตำรวจ นครบาลได้มีการเชิญบุคคลเข้าให้ปากคำที่เป็น ประโยชน์กับคดีระเบิด 49 คน มีใครมีส่วน เกี่ยวกันหรือไม่นั้นพล.ต.ท.สัณฐานอธิบายว่า จากการตรวจสอบ 49 คนทั้งการสืบสวนใน อดีต การกระทำในอดีต การเคลื่อนไหวในปัจจุบันก็มีการนำมา แยกกลุม่ แล้วสอบปากคำและในช่วงทีม่ กี ารสอบ ปากคำสามารถหยุดยั้งเรื่องการระเบิดได้เป็น เดือนเชื่อว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่าง ยิ่งในการเข้าถึงผู้บงการ

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 14


รวบแก๊งปล้นรถขนเงิน ธ.ทหารไทย เผยทำมา 10 คดีรวมกว่า 60 ล้าน

วันที่ 2 ต.ค. เมื่อเวลา 17.30 น.ที่กอง บัญชาตำรวจนครบาล (บช.น.) พล.ต.อ.ภาณุ พงศ์สิงหรา ณ อยุธยา ว่าที่ รอง ผบ.ตร. พล. ต.ท.จักรทิพย์ ชัยจินดา รรท.ผบช.น. พล.ต.ต. สุเมธ เรืองสวัสดิ์ พล.ต.ต.อำนวย นิ่มมะโน รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ รามสูต ผบก. สส.บช.น.พ.ต.อ.ธัมรงค์ วงศ์แป้น พ.ต.อ.พีระ พงษ์ วงษ์สมาน รอง ผบก.สส.บช.น. พร้อม กำลังเจ้าหน้าที่บก.สส.บช.น. ร่วมกันแถลงผล การจั บ กุ ม นายสิ ท ธิ ชั ย หรื อ น้ อ ย แสนคนึ ง อายุ 36 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199/154 ม.7 ต.บาง โฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ นายปรัชญา วุฒิ หรือโด่ง แสนคนึง อายุ 42 ปีอยู่บ้านเลข ที่ 64/125 ม.1 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทร ปราการ และนายธนกฤต หรือพัด บุญเพิ่ม อายุ 46 ปี อยู่บ้านเลขที่ 8 ต.ทัพราช อ.ตา พระยา จ.สระแก้ว ทั้งสามคนเป็นผู้ต้องหาตาม หมายจับศาบจังหวัดพระโขนง เลขที่ 777-779 /2553 ลงวันที่ 2 ต.ค.2553 ในข้อหาปล้นทรัพย์ โดยมี แ ละใช้ อ าวุ ธ ปื นโดยใช้ยานพาหนะเพื่อ การกระทำผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้ พ้นการจับกุม พร้อมของกลางเงินสกุลไทยและ ต่างประเทศรวมมูลค่า 10,878,696 บาทเงินสด ในบัญชีธนาคารต่างๆ จำนวน 9 บัญชีรวม ทัง้ สิน้ 1,949,933 บาท รถกระบะยีห่ อ้ โตโยต้า วีโก้ สีบรอนซ์ทอง หมายเลขทะเบียน ตม7828 กทม.รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า คอมมิวเตอร์ สี บรอนซ์เงินหมายเลขทะเบียน ฮฉ-8971 กทม. รถตู้ยี่ห้อโตโยต้า คอมมิวเตอร์ สีบรอนซ์เงิน หมายเลขทะเบียน ฮจ-6039 กทม. รถตู้ยี่ห้อ โฟล์คสวาเก้น คาราเวล สีบรอนซ์เงิน หมายเลข ทะเบี ย น อธ-6968 กทม.ป้ า ยทะเบี ย นรถ หมายเลขทะเบียน ถล-1770 กทม. จำนวน 2 แผ่น ป้ายทะเบียนปลอม ฮก-7479 กทม.จำนวน 2 แผ่นอาวุธปืนจำนวน 4 กระบอก ประกอบ ด้วยลูกโม่ไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก ขนาด 9 ม.ม. จำนวน 1 กระบอก ขนาด.38 จำนวน 1 กระบอกและลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์ จำนวน 1 กระบอกอุปกรณ์แต่งรถกระบะแบบต่างๆ และเสือ้ ผ้าทีน่ ายสิทธิชยั สวมใส่ในวันก่อเตุปล้น รถขนเงินของธนาคารทหารไทย พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ เปิดเผยว่าการจับกุม ครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมาได้ เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนปล้นรถขนเงินธนาคาร ทหารไทยจากลานจอดรถห้ า งซี ค อนสแควร์ ถนนศรีนครินทร์ พร้อมทั้งรุมทำร้ายนายธน โชติ มังประโคน อายุ 40 ปีพนักงานขับรถ

ขนเงินคันดังกล่าวจนได้รับบาดเจ็บก่อนที่กลุ่ม คนร้ า ยจะขั บ รถไปจอดทิ้ ง ไว้ ภ ายในซอยศรี นครินทร์ 57 หรือซอยพรีเมียร์ 1 แยก 16 ถนนศรนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ แล้วขนเงินสดจำนวน 16 ล้านบาท หลบหนี ไป ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.สส.บช.น.ตรวจ สอบพบเบาะแสเกี่ยวกับรถกระบะของคนร้ายที่ ใช้กอ่ เหตุวา่ รถกระบะทีค่ นร้ายใช้กอ่ เหตุแต่ละ ครั้งนั้นที่กระบะหลังจะมีการติดตั้งฝากระบะ เอนกประสงค์หรือซูเปอร์อพั เอาไว้ดว้ ยซึง่ มีบริษทั แห่ ง เดี ย วที่ ตั้ ง อยู่ ใ นย่ า นอ.บางพลี จ.สมุ ท ร ปราการที่รับติดตั้งฝากระบะแบบดังกล่าว จึง คาดว่าคนร้ายน่าจะมีที่พักอาศัยอยู่ในย่านบาง พลีจึงลงพื้นที่ติดตามหารถต้องสงสัยจนกระทั่ง พบ รถกระบะของกลางจอดอยู่ในบ้านของนาย สิทธิชัย พล.ต.อ.ภาณุพงศ์ กล่าวต่อว่าทางเจ้าหน้าที่ จึงเฝ้าติดตามพฤติกรรมอยู่นาน 3 สัปดาห์ จน พบผู้ต้องหาทั้ง 3 คน มารวมตัวกันที่บ้านของ นายสิทธิชัยอีกทั้งจะชอบกบดานอยู่ในบ้านไม่ ออกไปไหนเจ้าหน้าทีจ่ งึ ทำการรวบรวมหลักฐาน เพื่อขออนุมัติหมายจับจากศาลจังหวัดพระโขนง ก่ อ นเข้ า จั บ นายปรั ช ญาวุ ฒิ ไ ด้ เ ป็ น คนแรกที่ บ้านพักของผู้ต้องหาเอง จากนั้นก็ได้ควบคุมตัวมาสอบปากคำที่ บก.สส.บช.น.จนนายปรัชญาวุฒิ ยอมรับสารภาพ ว่าได้ร่วมมือกับนายสิทธิชัย น้องชายของตน และนายธนกฤต ญาติอกี คนก่อเหตุตระเวนปล้น รถขนเงินมาแล้วหลายครั้ง เจ้าหน้าที่จึงติดตาม จับกุมผู้ต้องหาอีกสองคนได้ที่บ้านพักของตัว เองซึ่งอยู่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการก่อน นำตัวมาสอบสวนขยายผล ด้าน พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ กล่าวว่าจากการ สอบสวนผู้ต้องหาทั้ง 3 คนให้การรับสารภาพ ว่า ร่วมมือกันก่อเหตุปล้นรถขนเงินตั้งแต่ปี 48 จนถึงปัจจุบัน มาแล้วถึง 10 คดี แบ่งเป็นใน พื้นที่บช.น. จำนวน 5 คดี และในท้องที่ จ. สมุทรปราการจำนวน 5 คดี ได้เงินสดไปกว่า 60 ล้านบาท ซึง่ ในคดีลา่ สุดทีก่ อ่ เหตุปล้นรถขนเงินของ ธนาคารทหารไทยไปกว่า 16 ล้านบาท เมื่อวัน ที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมานั้นหลังจากได้เงินมาแล้ว ก็ นำเงินไปแบ่งกันโดยนายสิทธิชยั กับนายปรัชญา วุฒิ ได้ไปคนละ 6 ล้านส่วนนายธนกฤต ได้ ไปประมาณ 4 ล้านบาท พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ กล่าวต่อว่าหลังจาก นั้นผู้ต้องหาทั้งสามคนได้นำเงินไปซุกซ่อนไว้

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 15

Crime Stoppers รัฐวิกตอเรีย ขอความร่วมมือในการให้เบาะแสคดี ลามกอนาจาร ที่ย่าน Koo Wee Rup และย่าน Hastings ในระหว่าง วันที่ 8 เมษายน ถึง 26 พฤษภาคม 2010 คดีนี้เกิดขึ้นอย่างน้อย 6 วาระในช่วงระหว่างวันที่ 8 เมษายน 2010 ถึง 26 พฤษภาคม 2010 ในย่าน Koo Wee Rup และย่าน Hastings โดย ชายนายหนึ่งปรากฎกายด้วยร่างเปลือยเปล่าโชว์ของสงวนในที่สาธารณะ ชายรายดังกล่าวได้เปลือยกายต่อหน้าเด็กและสตรีตามถนน, เขายังเข้า เผชิญหน้าแล้วเผยของลับต่อหน้าพนักงานของศูนย์ดูแลเด็กและสถาน ดูแลคนชราอีกด้วย ชายที่ตำรวจต้องการตัวรายนี้มีอายุประมาณ 40 ถึง 50 ปี ไว้ผมสั้นติด หนังศีรษะ หรือหัวล้าน รูปร่างใหญ่และลงพุง เขาขับรถมาสด้ากระบะ BT50 สีขาวหรือสีขาวตุ่น หรือตัวรถสีขาวแต่ตัวกระบะเป็นอลูมิเนียม ตำรวจได้เผยแพร่ภาพเหมือนของชายผู้ต้องสงสัย เผื่อว่ามีผู้ใดรู้จักหรือ เคยเห็น หรือพบเห็นรถกระบะตามภาพที่เผยแพร่มา ณ ที่นี้ด้วย สามารถติดต่อได้ที่ Crime Stoppers หมายเลข 1800 333 000 โปรดอ้างถึงคดีหมายเลข CA 4252

ในรถตู้ของตัวเองทั้ง3 คน ที่ได้ทำช่องลับเอา ไว้ไม่วา่ จะเป็นช่องลำโพง กล่องไฟเพดานหลัง คารถ และใต้เบาะนั่งในรถบางส่วนก็แบ่งเข้า บัญชีเงินฝากและใช้เงินไปไถ่รถตู้คืนมาจำนวน 900,000 บาทและนำไปตกแต่งรถตัวเองอีก 50,000 บาทรวมทั้งใช้จ่ายส่วนตัวและเล่นการ พนันตามบ่อนต่างๆ อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่สามารถยึดของ กลางที่ใช้ในการก่อเหตุไม่ว่าจะเป็นอาวุธปืน แผ่นป้านทะเบียนรถปลอม และป้ายทะเบียนที่ ขโมยมารวมทั้งเสื้อผ้าที่ใช้ในการก่อเหตุพร้อม ทั้งยึดเงินสดและเงินที่อยู่ในบัญชีธนาคารคืน มาได้รวมทั้งสิ้นประมาณ 12.9 ล้านบาท พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ กล่าวอีกว่าผู้ต้องหา ทั้งสามคนยังรับสารภาพด้วยว่าก่อนหน้านี้เคย ขับรถตู้รับส่งนักท่องเที่ยวอยู่แต่เกิดมีหนี้สินจึง วางแผนก่อเหตุปล้นรถขนเงินมาตั้งแต่ปี 48 เป็นต้นมาจนเชี่ยวชาญในเรื่องการใช้อาวุธปืน และเส้นทางการหลบหนี โดยนายปรัชญาวุฒิ นั้นเคยนำเงินส่วนแบ่งที่ได้จากการล้นแต่งละ ครั้งไปดาวน์รถตู้ป้ายแดงจำนวนหลายสิบคัน ออกมาตั้งวินรับส่งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่ สนามบินสุวรรณภูมิแต่ภายหลังประสบปัญหา ทำให้เจ๊งไป พล.ต.ต.ฉันทวิทย์ กล่าวด้วยว่าผู้ต้องหา กลุ่มนี้จะใช้รถกระบะคันดังกล่าวในการก่อเหตุ แต่บางครั้งก็จะเปลี่ยนเป็นรถตู้ ซึ่งทุกครั้งกลุ่ม ผู้ต้องหาจะตระเวนขโมยป้ายรถทะเบียนรถที่ จอดไว้เพื่อนำมาใช้สับเปลี่ยนกับทะเบียนของ รถที่ใช้ก่อเหตุเพื่อความสะดวกในการก่อเหตุ รวมทัง้ จะมีการถอดประกอบชิน้ ส่วนการตกแต่ง รถหลังก่อเหตุแต่ละครั้งเพื่อพรางตาเจ้าหน้าที่ ตำรวจในการสืบสวนติดตามจับกุม หลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งตัวผู้ต้องหาทั้ง 3 คนให้สน.ประเวศ ดำเนินคดีต่อไปทั้งนี้หาก ผู้ เ สี ย หายรายใดเคยเชื่ อ ว่ า น่ า จะเคยถู ก กลุ่ ม ผู้ ต้องหาปล้นทรัพย์ให้มาดูตัวได้ที่สน.ประเวศ เพื่อที่จะได้อายัดตัวไว้ดำเนินคดีเพิ่มเติม อย่าง

ไรก็ตามจะเจ้าหน้าที่สืบสวนเส้นทางการเงิน ของผู้ต้องหาทั้ง 3 คนว่า มีการนำไปใช้จ่าย แบ่งหรือฝากให้ญาติและคนรู้จักรายใดบ้างหรือ ไม่เพือ่ ติดตามนำคืนมาให้มากทีส่ ดุ ทีเ่ ท่าจะทำได้ พร้อมทั้งจะสืบสวนขยายผลว่าจะมีผู้ต้องหาคน อื่นร่วมก่อเหตุอีกด้วยหรือไม่เพื่อติดตามจับกุม ตัวมาดำเนินคดีต่อไป ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับ 10 คดีที่ผู้ ต้องหาร่วมกันก่อเหตุและให้การรับสารภาพ นัน้ มีดงั นีค้ อื ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 5 ม.ค.48 ปล้น เซเว่นในปั้มเอพี ท้องที่สภ.บางพลีจ.สมุทรปรา การ ได้เงินสด 492,142 บาท ครั้งที่ 2 เมื่อ วันที่ 22 พ.ค.49 ปล้นร้านเซเว่นภายในปัม้ ปตท. บางนาตราด กม.15 ท้องที่ สภ.บางพลี ได้ เงินไป 240,000 บาท ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 ต.ค.49ปล้นร้านเซเว่นในปั้ม ปตท.ถนนบางนา ตราด กม.6 ท้องที่ สภ.บางพลี ได้เงินไป 500,000 บาท ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 1 พ.ย.49 ปล้นร้านเซเว่นในปั้มปตท.ซอยลาซาล ท้องที่ สน.บางนา ได้เงินสดไป 1.2 ล้านบาท ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 23 ม.ค.50 ปล้นร้านเลมอนกรีน ปั้มบางจาก กม.21 ท้องที่สภ.บางเสาธง จ. สมุทรปราการ ได้เงินไป 370,000 บาท ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 13 มิ.ย.50 ปล้นรถ ขนเงินบริษัทแซมโก้ ถนนพระราม 9 ซอย 60 สน.หัวหมาก ได้เงินสด 3.5 ล้านบาท ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.50 ปล้นรถขนเงิน แซมโก้ทธ่ี นาคารไทยพาณิชย์ เทคโนลาดกระบัง ท้องที่สน.จรเข้น้อย ได้เงิน 22 ล้านบาทและ ยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ ครั้งที่ 8 เมื่อ วันที่ 2 มิ.ย.53 ชิงทรัพย์ที่ย่าน กิ่งแก้ว ท้องที่ สภ.บางพลี ได้เงิน 60,000 บาท ครั้งที่ 9 วัน ที่ 14 ก.ค.53 ปล้นธนาคารไทยพาณิชย์สาขา สวนหลวง ร.9 ท้องที่ สน.ประเวศ ได้เงินไป 257,680 บาท และครั้งล่าสุดวันที่ 9 ก.ย.53 ปล้นรถขนเงิน ธนาคารทหารไทย ห้างซีคอน สแควร์สน.ประเวศ ได้เงินไป 16.9 ล้านบาท


ของจริง กับ ของปลอม ดูไม่ยาก เรื่องของพระปราโมทย์ กับ ฐิตินาถ ณ พัทลุง ต่อจากหน้า 11

จำมาเล่าช่วงเข้าพรรษาตอนที่ ๖

วิธีสร้างสติด้วย การเห็นจิตในจิต

โดย............สมชาย เม่นแย้ม

ในตอนที่แล้วเกี่ยวข้องกับการเห็นเวทนาในเวทนา เป็นขั้นตอนที่ฝึกการสร้างสติจาก ความอดทนจากเวทนาหรือความรู้สึกที่ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง ๖ หรืออายตนะ ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) กำหนดรู้ความรู้สึกปีติ สุข จิตสังขารหรือปัจจัยปรุงแต่งจิต ด้วยอานา ปานสติหรือการกำหนดรู้ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก แต่บางคนขณะทำอานาปานสติในขั้น นี้ ได้ยินเสียงอะไรสักอย่างหนึ่ง เช่น เสียงคุยกันก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจขุ่นใจ อย่างนี้ก็ยังไม่ ผ่านในขั้นเห็นเวทนาในเวทนา ก็จะไม่สามารถเข้าถึงการเห็นจิตในจิตอันเป็นขึ้นสูงขึ้น ผู้เขียนเข้าใจว่าขั้นเวทนาเป็นขั้นที่ปรัชญาเรียกว่า “เพทนาการ” หรือ sensation คือ กระบวนการรับรู้ตามแบบวัตถุนิยมหรือวัตถุกำหนดจิตโดยผ่านอายตนะ มีการปรุงแต่งจิต แต่ น้ำหนักของการรับรู้โดยผัสสะมากกว่าการปรุงแต่งจิต ดังจะเห็นว่า เวทนาตามแนวพุทธ คือ ความเสวยอารมณ์ หรือความรู้สึก หรือความรู้สึกสุขทุกข์ มี ๓ อย่าง คือ ๑. สุขเวทนา ความรู้สึกสุขสบาย ๒. ทุกขเวทนา ความรู้สึกไม่สบาย ๓. อทุกขมสุขเวทนา ความรู้สึกไม่ สุข ไม่ทุกข์ คือ เฉยๆ เรียกอีกอย่างว่า อุเบกขาเวทนา (ดูนิยามของเวทนาเพิ่มเติมได้ที่ พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ในปักษ์นี้จะเล่าถึงวิธีสร้างสติด้วย การเห็นจิตในจิต ท่าน ป.อ. ปยุตฺโต อธิบายว่า จิต หรือ จิตต์ เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ สภาพที่นึกคิด ความคิด ใจ ตามหลักฝ่ายอภิธรรม จำแนกจิตเป็น ๘๙ (หรือพิสดารเป็น ๑๒๑) (ดูพจนานุกรมพุทธศาสน์) แสดงว่าในขั้นตอน ของจิตมีการปรุงแต่งด้วยจิตมากกว่าในขั้นเวทนา และในพระไตรปิฎกบันทึกการมีสติด้วยการ เห็นจิตในจิต มีดังนี้ “ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุสำเหนียกอยู่ ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิต หายใจออก ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิต หายใจเข้า สำเหนียกอยู่ ว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริง หายใจออก ว่าเรา จักทำจิตให้ร่าเริง หายใจเข้า สำเหนียกอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่น หายใจออก ว่าเราจักตั้งจิตมั่น หายใจเข้า สำเหนียกอยู่ว่าเราจักเปลื้องจิต หายใจออก ว่าเราจักเปลื้องจิต หายใจเข้า ดูกร ภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้น ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิต มีความเพียร รู้สึกตัว มีสติกำจัดอภิ ชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ดูกรภิกษุทั้งหลาย เราไม่กล่าวอานาปานสติแก่ภิกษุผู้เผลอ สติ ไม่รู้สึกตัวอยู่ เพราะฉะนั้นแล ในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่า พิจารณาเห็นจิตในจิต มีความ เพียร รู้สึกตัว มีสติ กำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ ฯ” (ดู อานาปานสติสูตร อุปริปัณณาสก์ มัชฌิมนิกายพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๖) และใน มหาสติปัฏฐานสูตร ก็มับันทึกไว้ละเอียดมากขึ้น ดังนี้ “[๒๘๙] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่อย่างไรเล่า ภิกษุในธรรมวินัย นี้ จิตมีราคะ ก็รู้ว่าจิตมีราคะ หรือจิตปราศจากราคะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากราคะ จิตมีโทสะ ก็รู้ ว่าจิตมีโทสะ หรือจิตปราศจากโทสะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโทสะ จิตมีโมหะ ก็รู้ว่าจิตมีโมหะ หรือจิตปราศจากโมหะ ก็รู้ว่าจิตปราศจากโมหะ จิตหดหู่ ก็รู้ว่าจิตหดหู่ จิตฟุ้งซ่าน ก็รู้ว่าจิต ฟุ้งซ่าน จิตเป็น มหรคต(เข้าถึงฌาน-ผู้เขียน) ก็รู้ว่าจิตเป็นมหรคต หรือจิตไม่เป็นมหรคต ก็รู้ว่าจิตไม่ เป็นมหรคต จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่า หรือจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่า ก็รู้ว่าจิตไม่มี จิตอื่นยิ่งกว่า จิตเป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตเป็นสมาธิ หรือจิตไม่เป็นสมาธิ ก็รู้ว่าจิตไม่เป็นสมาธิ จิต หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตหลุดพ้น หรือจิตไม่หลุดพ้น ก็รู้ว่าจิตไม่หลุดพ้น ดังพรรณนามาฉะนี้ ภิกษุ ย่อมพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้าง พิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นจิตใน จิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้าง พิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในจิตบ้าง พิจารณาเห็นธรรม คือความเสื่อมในจิตบ้างพิจารณาเห็นธรรมคือทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในจิตบ้าง ย่อมอยู่ อีกอย่างหนึ่ง สติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่า จิตมีอยู่ ก็เพียงสักว่าความรู้ เพียงสักว่าอาศัยระลึก เท่านั้น เธอเป็นผู้อันตัณหาและทิฐิไม่อาศัยอยู่แล้ว และไม่ถือมั่นอะไรๆในโลก ดูกรภิกษุ ทั้งหลาย อย่างนี้แล ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่ ฯ” (ดูมหาสติปัฏฐานสูตรมหาวรรค ทีฆนิกาย พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒) กล่าวโดยสรุป การมีสติด้วยการเห็นจิตในจิต ก็คือ การคุมจิตมิให้หวั่นไหวไปตาม อารมณ์ เมื่อเกิดความนึกคิดใดๆ ก็เพียงแต่ว่าเป็นความนึกคิด ครูบาอาจารย์จึงสอนว่า ถ้าเกิด ความคิดหนึ่งใดก็เตือนตนเองด้วย คิดหนอๆๆ ได้ยินเสียงแล้วเกิดโทสะ ก็ โกรธหนอๆๆ จิตฟุ้งซ่านก็ฟุ้งซ่านหนอๆๆ อย่ายึดมั่นถือมั่น คิดเสียงว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไปเป็น ธรรมชาติ เพราะธรรมแปลว่าธรรมดาหรือธรรมชาติอยู่แล้วนั่นเอง พระครูวัชรคุณาภรณ์ (ท่านมหาเสน่ห์) แห่งวัดพุทธรังษี แสตนมอร์ ซิดนีย์ ให้ความ เห็นกับผู้เขียนว่า การที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมุ่งจะกำจัดทุกข์ พระองค์จึงจับตัวปัญหา คือ กายและจิต หรือทีฝ่ รัง่ ชอบเรียกกันว่า body and mind จับกายเป็นตัวตัง้ เห็นกายเป็นไตรลักษณ์ (อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา) แล้วปล่อยวาง ผลของความสัมพันธ์ของกายกับสิ่งแวดล้อม คือ

ไม่มีปัญหาเนื่องจากทางสำนักสวนสันติ ธรรมได้มีการชี้แจงรายละเอียดอย่างชัดเจนว่า นำเงินไปทำอะไรบ้างส่วนเรื่องของที่ดินที่ขอ ตั้งวัดก็ได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง สอดคล้อง กั บ การให้ สั ม ภาษณ์ ข องนายธาริ ต เพ็ ง ดิ ษ ฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ทีบ่ อกว่าการตรวจ สอบข้อร้องเรียนทั้งกรณีเรื่องเงินบริจาคและ ที่ดิน ที่ผู้ร้องอ้างว่ามีการถ่ายโอนทรัพย์สินให้ เป็นชื่อของอุบาสิกาอรนุช อดีตภรรยา นั้นยัง ไม่พบว่าพระปราโมทย์กระทำความผิดจริง โดยพระปราโมทย์ดำเนินการอย่างถูกต้อง ทัง้ เรือ่ งของเงินบริจาค เรือ่ งทีด่ นิ ทีข่ อจัดตัง้ เป็น วัดเรื่องความใกล้ชิดกับอุบาสิกาอรนุชที่ถูกร้อง เรียนว่ากุฏิอยู่ใกล้กัน รวมไปถึงการสอนที่ถูก ร้องว่าอวดอุตริมนุษธรรม ก็ไม่พบว่าพระปรา โมทย์มกี ารกระทำใด ๆ ทีผ่ ดิ ต่อพระธรรมวินยั และระหว่างการให้สัมภาษณ์ยังมีการเปิดเผย บัญชีเงินฝากของทางสวนสันติธรรมทั้งหมด 7 บัญชี ให้ผู้สื่อข่าวดู ส่วนข้อหาอวดอุตริมนุสธรรมนั้น หลัก ฐานที่ น.ส. ฐิตนิ าถ อ้าง มีเพียงคลิปเสียงพระ ปราโมทย์ข้อความว่า “.....โยนิโสมนสิกาสำคัญที่สุด ถ้าไม่มี ครูบาอาจารย์คอยบอก โยนิโสมนสิกาสำคัญ ที่สุด ต้องสังเกต อย่าเชื่อง่าย เราจะรู้ว่าไม่ใช่ จิ ตไม่ ไ ด้ ค้ น คว้ า ของมั น อยู่ พู ด อี ก ก็ ห ลุ ด อี ก พอหลายๆทีเข้า ก็โอ้ชาตินี้ทำไม่ได้แล้ว ไม่รู้ จะไปทางไหน มันจนมุมเหมือนหลังชนกำแพง ถ้ารู้ที่วิเศษเป็นตัวทุกข์ล้วนๆ เลยบางคนเห็น ว่าไม่ใช่ตัวเรา เห็นแล้วมันวาง แต่ว่าต้องมี โยนิโสมนสิกากำกับการดูนะถ้าดูไปเฉยๆ บางที

ใจไปค้างไว้ข้างใน หลวงพ่อเคยเจอตอนนั้น ผ่านชั้นที่ 2 แล้ว เข้าไปดูอย่างโสรัจพอดีไป เจอ ... เจอหน้าแล้วท่านยิม้ หวานเลย ผูร้ ๆู้ ออก มาอยู่นอกๆ นี้ ตอนนั้นงงเลยทำไมต้องมาอยู่ ข้างนอก ท่านก็ให้บอกต่อกิเลสอยู่ข้างนอกเนี่ย ตอนที่บรรลุลงไปข้างในก็เผลอไปหมดแล้วมี ภายในมีภายนอก....” เอาความรู้ในเรื่องธรรมะชั้นไหนไปสรุป ว่า คำพูดทำนองนี้คือ การอวดอุตริมนุสธรรม ทั้ง น.ส. ฐิตินาถ นายวีรณัฐ เคยเป็นลูกศิษย์ ใล้ชิดพระปราโมทย์ มานานกือบสิบปี เหตุใดจึงไม่สามารถหาหลักฐานที่หนา แน่ น กว่ า นี้ มาพิ สู จ น์ ข้ อ กล่ า วหาที่ มี ต่ อ พระ ปราโมทย์ในทุกๆเรื่องได้ เมื่อฝ่ายที่ถูกกล่าวหา สามารถอธิบายข้อ กล่าวหาได้ทุกเรื่อง ก็แสดงว่าข้อกล่าวหาเหล่า นี้ เป็นเรื่องเท็จ ที่ถูกกุขึ้นมา เพื่อใส่ร้ายพระ ปราโมทย์ ถึงเวลาที่ น.ส.ฐิตินาถกับพวก จะ ต้องตอบคำถามแล้วว่าเหตุใดจึงกุเรื่องเหล่านี้ ขึ้นมา พระที่ได้ชื่อว่า เป็นพระดี มีลูกศิษย์ ลูก หาศรัทธาเลื่อมใสมากมายหากจะต้องมีเรื่อง มัวหมอง ก็หนีไม่พ้นสองเรื่องคือ สีกา กับ เงินๆทองๆ เช่นเดียว กัน บรรดาอุบาสิกา แม่ยกทาง ธรรมก็มีจุดตายอยู่สองเรื่องคือเรื่องเงินๆทองๆ กับ อยากเป็นเจ้าของพระ ในอดีต พระรูปงาม ห้อมล้อมด้วยสีกา มากหน้ า เกิ ด ความหึ ง หวง ชิ ง พระหั ก สวาท จนนำไปสู่การเปิดโปงพฤติกรรมของพระ จน ต้องสึกก็มีมาแล้ว สำหรับสีกาฐิตนิ าถ เรือ่ งเงินๆทองๆ นัน้ เธอแสดงความต้องการชัดเจนอยู่แล้วว่า ขอ ทวงเงิน 4 ล้าน 3 แสนบาท ที่เคยบริจาคให้ พระปราโมทย์คืน เพราะพระปราโมทย์ โอน เงินทีด่ นิ ทีซ่ อ้ื มาด้วยเงินบริจาคไปให้อดีตภรรยา ดูแล ซึ่งเธอเห็นว่า เป็นการยักยกอกเงินที่มีผู้ บริจาค ไปเป็นสมบัติส่วนตัว เหตุที่สีกาเกิดเสียดายเงิน ออกปากทวง ทั้งที่บริจาคไปแล้ว พระอนุโมทนา ให้พร รับ บุญ กรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลกันไปแล้ว ลูกศิษย์พระปราโมทย์ ให้ข่าวผ่านทนาย ความมาว่าเพราะเธอผิดหวัง ที่อุตส่าห์ลงทุน ไปมากแล้วแต่กลับไม่ได้เป็น somebody ใน สำนักสวนสันติธรรม เพราะพระปราโมทย์ไม่ ไว้ใจในพฤติกรรมบางอย่าง เป็นอาจารย์ ลูกศิษย์กันมาสิบปีศิษย์ยัง เห็นความไม่ดีของอาจารย์ ในหลายเรื่องทำไม อาจารย์จะไม่ล่วงรู้เลยหรือว่าศิษย์คิดอะไรอยู่ เรื่องนี้ เป็นอุทธาหรณ์ว่า เข็มทิศช่วยได้ แค่ชี้ทางแต่จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางหรือ ไม่ใจเป็นเครื่องกำหนด

เวทนา เห็นเวทนาเป็นไตรลักษณ์แล้วปล่อยวาง เวทนาพัฒนาไปสู่ผัสสะระดับสูงที่เรียกว่า จิต พิจารณาเป็นไตรลักษณ์แล้วปล่อยวาง ถ้ายังกอดกาย เวทนาและจิตไว้แน่น ทุกข์ไม่หมดไป แน่ๆ เพราะตัณหาและทิฐิยังแน่นปึ้ก การปฏิบัติสมถะวิปัสสนา โดยอานาปานสติและการ พิจารณาด้วยสติปัฏฐาน ๔ นั้น จุดหมายก็เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หรือขจัดตัณหาและ ทิฐินั่นเอง ฉบับหน้าจะว่าด้วยการสร้างสติด้วยการเห็นธรรมในธรรม ซึ่งจะครบกระบวนความของ สติปัฏฐาน ๔ คือ กาย เวทนา จิตและธรรม อันเป็นการส่งท้ายชุดบทความช่วงเข้าพรรษา สำหรับปีนี้

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 16


บทสรุปพระปราโมทย์ VS ฐิตินาถ

เมื่อวิถีแห่งความรู้แจ้งลอกคราบ “เข็มทิศชีวิต” ASTVผูจ้ ดั การสุดสัปดาห์ - กรณี “พระ ปราโมทย์ ปาโมชโช” เจ้าสำนักสวนสันติธรรม อ.ศรีราชาจ.ชลบุรี ที่ตกเป็นข่าวครึกโครมอยู่ ในขณะนีน้ น้ั ถ้าหากจะมองด้วยใจทีเ่ ป็น “ธรรม” คงต้องแยกแยะปฐมเหตุอันเป็นที่มาของเรื่อง ทั้งหมดออกเป็น 2 ส่วนด้วยกันคือส่วนของผู้ กล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหา จากนั้นก็มาแยกแยะ ทีละประเด็นถึงเหตุผลของแต่ละฝ่ายว่าใครน่า เชื่อถือมากกว่ากัน กล่าวคือ ในส่วนของผู้ถูกกล่าวหาคือตัว ของพระปราโมทย์เองนั้นมีข้อกล่าวหาที่จะต้อง ตอบคำถามอยู่ 3 ประการ ประกอบด้วย หนึง่ -ข้อกล่าวหาในเรือ่ งทรัพย์สนิ ทีย่ กั ย้าย ถ่ายเทให้กบั “แม่ชอี รนุช สันตยากร” อดีตภรรยา สอง-ข้อกล่าวหาในเรื่องความสัมพันธ์ระ หว่างพระปราโมทย์กับแม่ชีอรนุช และสาม-ข้อกล่าวหาในเรื่องการอวดอุตริ มนุสธรรม ขณะที่ในส่วนของ “ผู้กล่าวหา” ที่นำ โดย น.ส.ฐิตินาถ ณ พัทลุง ผู้เขียนหนังสือ เข็มทิศชีวติ นายเทิดศักดิ์ เตชะกิจขจร อาจารย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัย นายวีรณัฐ โรจนประภา เจ้าของนิตย สารบาง กอกและประธานมูลนิธิบ้านเอื้ออารีย์ รวมทั้งนายดนัย จันทร์เจ้าฉาย ก็มปี ระเด็นทีจ่ ะต้องชีแ้ จงให้กบั สังคมเช่น กั น ว่ า มี เ บื้ อ งหน้ า และเบื้ อ งหลั ง อะไรหรื อไม่ เพราะการที่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ออกมาโจมตีพระ ปราโมทย์ด้วยข้อกล่าวหาที่หนักหนาสาหัส 3 ข้อพร้อมกับยื่นเรื่องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ตรวจสอบพฤติกรรมเยี่ยงนี้ย่อมเป็น สิ่งที่ไม่ธรรมดา เนื่องเพราะคนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เคยเป็น ลู ก ศิ ษ ย์ แ ละได้ รั บ ผลประโยชน์ จ ากการเป็ น ลูกศิษย์ของพระปราโมทย์ไปไม่น้อย **หักเข็มทิศครัง้ ที่ 1 ทีด่ นิ -เงินไร้ปัญหา เริม่ ต้นจากตัวพระปราโมทย์เองนัน้ ถ้าหาก พิจารณาด้วยใจที่เป็นธรรม ก็ต้องบอกว่าเรื่อง ที่นำมาแฉโพย พระปราโมทย์ยังไม่มีหลักฐาน เด็ดหรือหมัดน็อกที่ทำให้จนมุมเลยแม้แต่ข้อ เดียว สำหรับประเด็นแรกคือกรณีเรื่องที่พระ ปราโมทย์มอบให้แม่ชีอรนุชเป็นคนดูแลบัญชี นั้น สิ่งที่น่าจะตอบคำถามทั้งหมด ก็น่าจะเป็น การทีน่ ายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์รองผูอ้ ำนวย การสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ระบุชดั ว่าการทีพ่ ระปราโมทย์มอบให้แม่ชอี รนุช เป็นผู้ถือบัญชีถือว่าไม่ผิดวินัยสงฆ์ ส่วนเรื่อง ที่ดินอันเป็นที่ตั้งของวัดก็ได้ดำเนินการอย่างถูก ต้องเช่นกัน หรือดังเช่นที่ “นายเกรียงกมล เลาหไพ โรจน์” เพื่อนร่วมรุ่นรัฐศาสตร์ จุฬาฯของพระ ปราโมทย์ที่ให้ความเห็นว่า “การตั้งสำนักสงฆ์ ขึ้นมาอุทิศตนสามีบวชพระ ภรรยาบวชชีและ อยูก่ นิ กันมากับภรรยาก็คงไม่รจู้ ะใส่ชอ่ื ใครเพราะ

เป็นพระจะถือครองที่ดินไม่ได้ จะไปใส่ชื่อคน อื่นก็ไม่รู้ว่าจะนำไปขายเมื่อไหร่ แล้วคนอีก เป็นร้อยเป็นพันทีต่ อ้ งอาศัยทีต่ รงนัน้ จะทำอย่างไร แล้วเงินที่บริจาคมาจะไว้ใจใครได้นอกจากคน ที่เชื่อถือกันมากที่สุด” ขณะเดียวกันเมื่อรับฟังคำชี้แจงของนาย ธนเดช พ่วงพูล ทนายความของพระปราโมทย์ ก็ต้องบอกว่าเป็นเหตุเป็นผลไม่น้อย นายธนเดชอธิบายว่า ในช่วงของการซื้อ ที่ดินน.ส.ฐิตินาถ ได้ร้องขอเป็นผู้ซื้อที่ดินแต่ ทางพระปราโมทย์ขอให้ใช้ชื่อของแม่ชีอรนุช เนื่องจากว่าไว้วางใจมากกว่า จึงทำให้มีชื่อของ แม่ชีอรนุชเป็นเจ้าของที่ดินมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 มิใช่การโอนถ่ายให้แก่แม่ชีอรนุชในภาย หลังแต่อย่างใด ส่วนการดำเนินการต่างๆ เกี่ยว กับการก่อสร้างและตลอดจนการดำเนินงานของ สวนสันติธรรมได้กระทำอย่างโปร่งใสมีบุคคล ต่างๆ ที่มีชื่อเสียงได้เข้ามารับรู้และทราบเรื่อง เป็นจำนวนมาก ด้านการบริหารเงินที่ได้รับบริจาคมาของ สวนสันติธรรม แม่ชีอรนุชไม่ใช่ผู้ดูแลบัญชี เงินรับบริจาคแต่เพียงผูเ้ ดียวโดยในระยะก่อสร้าง สวนสันติธรรม เบือ้ งต้นมีการเปิดบัญชีเพือ่ สร้าง สวนสันติธรรมในนามของแม่ชีอรนุชร่วมกับ น.ส.ฐิตินาถ ซึ่งการลงนามเบิกเงินจะต้องลง นามร่วมกัน โดยน.ส.ฐิตินาถจะเป็นผู้ขอเบิก จ่ายเนือ่ งจากเป็นผูด้ แู ลการก่อสร้างและนายธนา รุจพิ ฒ ั นกุล เป็นผูถ้ อื สมุดบัญชีเงินฝากและตรวจ สอบรายรับรายจ่าย และในช่วงทีส่ วนสันติธรรม เปิดการแสดงธรรมแล้วมีการเปิดบัญชีอีกบัญชี หนึง่ ในนามของแม่ชอี รนุชและน.ส.ฐิตนิ าถร่วม กันเพือ่ ดูแลเงินทีส่ าธุชนถวายสงฆ์เพือ่ บำรุงสวน สันติธรรม ส่วนระยะหลังการก่อสร้างในช่วงท้ายของ การก่อสร้าง น.ส.ฐิตนิ าถวางมือเนือ่ งจากมีภาระ ส่วนตัว แม่ชีอรนุชจึงต้องรับภาระดูแลบัญชี ตามลำพังในช่วงธันวาคม 2549 เป็นต้นมาโดย ปิดบัญชีสร้างสวนสันติธรรมเพือ่ นำเงินไปชำระ หนี้ และปิดบัญชีบำรุงสวนสันติธรรมเดิมโดย ถ่ายโอนเงินไปเปิดบัญชีใหม่ในนามของแม่ชี อรนุชตามลำพังเนื่องจาก น.ส.ฐิตินาถไม่ได้อยู่ ในสวนสันติธรรมแล้ว แต่การใช้จ่ายทุกอย่างมีหลักฐานการเบิก จ่ายทั้งสิ้น และต่อมาเมื่อมีเงินในบัญชีมากขึ้น สวนสันติธรรมจึงได้เปิดบัญชีธนาคารใหม่เมื่อ 22 ส.ค.51 ในนามของแม่ชีอรนุช นายอภิชาติ อัศวเรืองชัย และน.ส.ชยาทร เตชะไพบูลย์ และทุกสิ้นเดือน แม่ชีอรนุชจะทำบัญชีส่งให้ นายอภิชาติเป็นหลักฐานด้วย อย่างไรก็ตามตัง้ แต่นายอภิชาติลาออกจาก การเป็นประธานกรรมการสวนสันติธรรมเมื่อ 15 ม.ค.53 ก็ไม่มกี ารเบิกเงินจากบัญชีนแ้ี ต่อย่าง ใด นายธนเดชชี้ แ จงด้ ว ยว่ า สำหรั บ ระยะ

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 17

ปัจจุบันเมื่อ 18 ก.พ.53 มีการเปิดบัญชีใหม่ ในนามของนายสุรพล สายพานิช นายธนา รุจิ พัฒนกุล และน.ส.กนิษฐวิริยา ต.สุวรรณ ทั้งนี้แม่ชีอรนุชทำหน้าที่เพียงการควบคุม การเบิกจ่ายเงินสดย่อยและสรุปยอดบัญชีราย เดือนส่งให้นายสุรพล ซึ่งได้จ้างนักบัญชีตรวจ สอบบัญชีอีกชั้นหนึ่งด้วย นี่คือความกระจ่าง ชัดจากคำตอบที่มาจากพระปราโมทย์ และตอกย้ำกันที่ผลการตรวจสอบของสำ นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ที่สรุป ข้อเท็จจริงเรือ่ งทีด่ นิ และเงินของสวนสันติธรรม ว่าจากรายงานของผูอ้ ำนวยการ พศ.จังหวัดคณะ กรรมการชุดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีตั้งขึ้น มา สรุปผลออกมาเรียบร้อยแล้วใน 2 ประเด็น คือ เรื่องเงินเรื่องและที่ดิน กล่าวสำหรับเรือ่ งเงิน คณะกรรมการสรุป ว่ามีการนำบัญชีรายรับรายจ่ายมาแสดงให้ดอู ย่าง ถูกต้องตั้งแต่เดือนมกราคม-สิงหาคม 2553 ส่วนเรื่องที่ดินที่ต้องให้มีบุคคลถือครอง ทีด่ นิ เพราะความมุง่ หมายเดิมต้องการเป็นสำนัก ปฏิบัติธรรมไม่ได้เป็นวัดต่อมามีความพร้อมจึง ยื่นขอจดทะเบียนเป็นวัดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ ผ่านมา ซึ่งหากได้รับอนุญาต ภายใน 5 ปีจะ ต้องดำเนินการก่อสร้างวัดและขออนุญาตตั้งชื่อ วัด และในเวลานั้นจึงต้องแจ้งโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินให้เป็นชื่อวัด สรุปก็คือสวนสันติธรรมที่มีมีเงินเหลือ อยู่ในขณะนี้ทั้งหมด 21,154,992.10 บาทไม่ ได้มีปัญหาตามที่กล่าวหาแต่อย่างใด ทว่า ปัญหาดูเหมือนจะไม่จบลงเท่านั้น เพราะกลุ่มผู้กล่าวหาซึ่งเป็นอดีตลูกศิษย์ก็ได้ ตัง้ โต๊ะแถลงข่าวเมือ่ วันที่ 28 ก.ย.โดยในเอกสาร ประกอบการแถลงข่าวนายเทิดศักดิไ์ ด้ตง้ั คำถาม อีกว่า บัญชีเงินฝากของสวนสันติธรรมมีเพียง 21 ล้านบาทใน 7 บัญชีเท่านั้น ใช่หรือไม่ถ้ามี เพิ่มจากบัญชีในชื่อนางอรนุช สันตยากร อดีต ภรรยา หรือ การตกแต่งบัญชีเงินบริจาคถือ เป็นการยักยอกหรือไม่ พร้อมทั้งยังระบุอีกว่า มีบัญชีเงินฝากในนามนางอรนุช 1 บัญชีที่ไม่ ได้ถูกยื่นให้กับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอ สไอ) ตรวจสอบ ในเบื้องต้นมีการตรวจสอบบัญชีรายรับ/ จ่ายของนายอภิชาต อัศวเรืองชัย พบว่าน่าจะ มีบางรายการที่ไม่ได้ถูกรวมเข้ามาอยู่ในบัญชี รายรับ/จ่ายของสวนสันติธรรมด้วย ซึ่งจะนำ ให้ดีเอสไอพิจารณาต่อไป สิ่งที่ผิดสังเกตก็คือกลุ่มอดีตลูกศิษย์เหล่า นี้ทำได้แค่เพียงตั้งข้อสงสัยและไม่ได้มีการนำ หลักฐานเอกสารเพิม่ เติมมาแสดงเพือ่ ให้เกิดความ เชื่อถือแต่อย่างใด **หักเข็มทิศครั้งที่ 2 ไร้หลักฐานโยง ความสัมพันธ์แม่ชีอรนุช ประเด็นที่สองคือเรื่องความสัมพันธ์ระ หว่ า งพระปราโมทย์ กั บ แม่ ชี อ รนุ ช นั้ น สิ่ ง ที่ พุทธศาสนิกชนต้องพึงทราบก็คือ แม้พระปรา โมทย์ กั บ แม่ ชี อ รนุ ช จะไม่ ไ ด้ ห ย่ า ขาดกั น ทาง

กฎหมายแต่ในทางธรรมแล้ว “ขนบ” และ “ประเพณี”ซึ่งเป็นที่รับรู้และปฏิบัติกันมาโดย ตลอดก็คือเมื่อมีการบรรพชาอุปสมบทเข้ามา ในพระพุทธศาสนา และเป็นสมณเพศแล้ว ก็ ถือเป็นการขาดจากกันในความสัมพันธ์ที่เคยมี มาในทางโลกไปด้วย ขณะเดียวกันเมื่อมีการพาสื่อมวลชนไป ตรวจสอบกุฏิที่อาศัยระหว่างพระปราโมทย์กับ แม่ชีอรนุชก็จะเห็นว่า ตั้งอยู่ห่างกัน 120-130 เมตรซึ่งก็เป็นระยะที่ห่างกันพอสมควร นอกจากนี้ยังมีถนนคอนกรีต มีต้นไม้กั้น ทำให้ไม่สามารถมองเห็นกันได้ทั้งยังมีกุฏิของ พระอุปัฏฐากอยู่ใกล้กุฏิพระปราโมทย์เพื่อคอย ดูแลซึ่งการวางผังที่ตั้งกุฏินี้น.ส.ฐิตินาถเป็นผู้ กำหนดแบบไว้ตง้ั แต่กอ่ สร้างและยังขอให้มกี าร สลับกุฏกิ บั พระอุปฏั ฐากเพือ่ ความปลอดภัยของ พระปราโมทย์ นอกจากนี้กุฏิของพระปราโมทย์และแม่ชี อรนุ ชยัง อยู่ใ นระยะไม่ ไ กลจากบ้ า นอนาลโย ของน.ส.ฐิตนิ าถก่อนทีจ่ ะมีการสร้างรัว้ คอนกรีต กั้นในภายหลัง เช่นเดียวกับปัญหาเรื่อง “เขตห้ามเข้า” ทีม่ คี วามพยายามทีจ่ ะตีประเด็นว่ามีอะไรซุกซ่อน อยู่หรือไม่จึงห้ามเข้าก็ต้องเข้าใจเช่นกันว่า เป็น เรือ่ งปกติของเขตพืน้ ทีป่ ฏิบตั ธิ รรมเขตสังฆาวาส ที่จะห้ามไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป ซึ่งไม่ใช่ เฉพาะที่สวนสันติธรรมเท่านั้นหากแต่วัดสาย ปฏิบัติเกือบทุกวันก็มีข้อห้ามเยี่ยงนี้เช่นกัน **หักเข็มทิศครั้งที่ 3 ใครกันแน่อวด อุตริมนุสธรรม ส่วนเรื่องการอวดอุตริมนุสสธรรมที่ฝ่าย ผู้กล่าวหากำลังเร่งเครื่องอย่างหนักในเวลานี้ นั้นต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่จะวินิจฉัยกันได้โดย ง่ายหากแต่ต้องอาศัยผู้ทรงภูมิธรรมว่าวิเคราะห์ กันทีละประเด็นว่าเข้าข่ายหรือไม่ ที่สำคัญคือหลักฐานที่ฝ่ายผู้กล่าวหานำมา แสดงเป็ น คลิ ป เสี ย งต่ า งๆก็ ไ ม่ ไ ด้ น ำมาแสดง ทั้งหมดแต่ตัดเอามาจากบางส่วนบางตอนของ คำเทศนาซึ่งก็ไม่เป็นธรรมที่จะกล่าวหาว่าอวด อุตริมนุสธรรมในทันที เพราะถ้าฟังคำเทศนา โดยรวมอาจจะไม่เป็นเช่นนัน้ ก็ได้ ซึง่ ในประเด็น นี้ก็คงต้องรอการพิสูจน์จากผลสอบของสำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกันต่อไป เช่นเดียวกับข้อกล่าวหาเรื่องการอวดอุตริ มนุสธรรมที่อ้างจากหนังสือ “วิมุตติปฏิปทา” ฉบับพิมพ์ครัง้ ที่ 2 โดยระบุวา่ “ผูเ้ ขียน(ซึง่ หมาย ถึงพระปราโมทย์)ก็สามารถรู้สภาวะจิตของผู้ อื่นได้เหมือนสภาวะจิตของตนเอง” ก็เป็นข้อ กล่าวหาซึง่ ผูท้ ร่ี ขู้ อ้ เท็จจริงอดเศร้าใจไม่ได้เพราะ หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่พระปราโมทย์เขียน ขึ้นตั้งแต่เมื่อครั้งที่เป็นฆราวาส เขียนในนาม ปากกาที่ชื่อว่า “สันตินันท์” ที่สำคัญคือการจัดพิมพ์หนังสือดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิมพ์ครั้งแรกหรือครั้งที่ 2ก็ เป็นการดำเนินการโดยลูกศิษย์พระปราโมทย์ ไม่ได้เข้ามายุ่งเกี่ยวแต่ประการใด


I T haiozonline.com เปิ ดโลกไอที ไทย-ออส ออนไลน์ softmarts@gmail.com

โดย..........ณัฐธีร์ จารุเลิศอนันต์ Training for the Trainer of APEC-IBIZ E-commerce

นานาสาระ - เมล์

มีเรื่องแปลกๆ มากมายเข้ามาที่เมล์ของ เรา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเช็คเมล์หนึ่ง ของผู้ เขียนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานเท่าไหร่ ใช้เวลาไปลบ อีเมล์ที่ไม่ต้องการ เกือบชั่วโมงได้มั้ง เจอเมล์ หลากหลาย แต่ก็มาสะดุด ที่เมล์น่าสนใจ ซัก สาม สี่เมล์ได้ ก็เลยอยากนำมาเล่าให้ผู้อ่านได้ ระวัง ได้รู้ได้เห็น เมล์รูปแบบต่างๆ มากขึ้น เพื่อที่ว่าจะเป็นการเพิ่มประสบการณ์ของผู้อ่าน ได้บ้าง ไม่มากก็น้อย เพราะในโลกทุกวันนี้ ไม่รู้ว่าใครจะส่งอะไรมาให้เรานักหนา ก็ไม่รู้ นะช่างรู้จักเราได้ง่ายจริงๆ ผ่านชื่อเมล์ของเรา 1) เมล์ประเภท บอกว่าเราซือ้ ของเว็บไซต์ เค้า ให้จ่ายเงินเมล์นี้มาวันที่ 25/08/10 ส่งมา สองครั้งเลยครับ ที่เมล์ของผู้เขียน ------------------------------------------------------ Thank you for shopping at Newegg.com. We are happy to inform you that your order (Sales Order Number: 134564535) has been successfully charged to your VISA and order verification is now complete.

Please find attached invoice. Once You Know, You Newegg. Your Newegg.com Customer Service Team ----------------------------------------------------- อันนี้ได้รับก็งง แล้วละครับ ส่งมาทำไม ไม่เคยไปซือ้ อะไรทีเ่ ว็บไซต์นน้ี ะ ด้วยความสงสัย ก็เลยต้องเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ คือ www.newegg. com แล้วก็ไปดูช่องทางที่จะติดต่อเค้าได้ http ://www.newegg.com/HelpInfo/OverView.aspx แชท (chat) ครับ เข้าไปใส่ชื่อ แล้วก็คลิก โอ เค แล้วก็ถามว่าส่งเมล์มาทำไม??? เราไม่ได้ ซื้ออะไรกับคุณเลย แล้วก็บอกเมล์เราไป ซัก พัก เค้าก็ตอบมาว่า ขอโทษด้วย อาจมีการ ผิดพลาด อาจมีคนอื่นอ้างชื่อเค้า เค้าบอกว่าไม่ ต้อง reply แล้วก็ให้เราลบเมล์นี้ทิ้งไปเลย ผู้ เขียนก็เลยคิดว่ามีประโยชน์กับผู้อ่านบ้าง ไม่ มากก็นอ้ ย ถ้าเจอเมล์แบบนีก้ ท็ ำแบบทีเ่ ค้าแนะนำ นะครับ ให้ลบ ลบ อย่า reply โดยเด็ดขาด ลำบากนะครับ เมื่อเราใช้เมล์ มากขึ้น ก็จะมี อะไรแปลกๆ เข้ามามากมาย เช่นเดียวกัน 2)มีมาแบบนี้สองเมล์ ทำนองว่า เข้ามา เห็นเวบไซด์ของเรา ในที่นี้เว็บไซต์์ของผู้เขียน คือ softmarts.com บอกว่าเห็นแล้วสนใจ ขอ แลกลิงค์หน่อย 2.1)เมล์นี้มาเมื่อ 28/07/10 Dear Webmaster, I am contacting you for a relevant theme link exchange between our sites. We came across your website http://www. softmarts.com and found it relevant with our industry. I feel that exchanging links would be a beneficial option for both of us. Please add my link first. After getting your response I will immediately add your link on the resource page here http://www. globaltranz.com/resources/index.asp according

ทีเ่ ป็นเรือ่ งไอทีของผูเ้ ขียน ผูเ้ ขียนขอตัง้ ข้อสังเกต นิดนึงว่า ทุกวันนี้โลกมันแคบมากนะครับ ทุก คนเจอกันได้บนอินเตอร์เน็ต แล้วก็ติดต่อกัน ได้ง่ายทางเมล์ สังเกตดูที่ บันทัดสุดท้ายของ เมล์ 2.2) นะครับ ตำแหน่งของเค้าคือ web marketing consultant ตรงตัวเลยนะครับ ที่ ปรึกษาการตลาดผ่านเว็บไซต์ น่าสนใจนะครับ อาชี พ ใหม่ เ กิ ด ขึ้ น บนโลกใบใหม่ ที่ ต้ อ งพึ่ ง อินเตอร์เน็ต ในการค้าการขาย ใครอยากทำ อาชีพนี้ ก็คงไม่ยากนะครับ นั่งดูเว็บไซต์ว่า น่าจะแลกลิงค์กับใคร ส่งเมล์ไปชวนเค้า นี่คง เป็นแค่หนึ่งในหน้าที่หลักนะครับคงมีงานอื่นๆ อีก อยากรูว้ า่ เค้าทำอะไรบ้าง เมล์ไปถามซิครับ ที่ เ มล์ ที่ อ ยู่ ข้ า งบนเหนื อ จาก ตำแหน่ ง นี้ ค รั บ น่าสนใจ นะครับ 3)เมล์มาจากเมล์ของคนรู้จัก แนะนำ เวบไซด์ขายสินค้าไอทีมาให้เราเมล์นี้มา 26/07/ 10 hello, I have bought one ipad 3gs from this website. and have received it until now, It’s very cheaper,

if you want, you can order one from them www. chamber-shop.com

A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เมล์มาจากคนรู้จัก แต่มาแปลก ไม่ได้ทักทาย อะไรมา แต่มาบอกว่า มีเว็บไซต์เว็บหนึง่ ดีมาก เข้าไปซื้อของมาราคาถูก เลยส่งเว็บไซต์์นี้มา แนะนำให้เราได้ทราบ ในที่นี้ก็คือเว็บไซต์ www.chamber-shop.com ผู้เขียนเข้าไปดูแล้ว ครับ เป็นเว็บไซต์ขายของอุปกรณ์ไอที ท่าทาง จะเป็นเว็บของประเทศจีน ลองเข้าไปที่ contact us ปรากฏข้อมูลด้านล่าง คือour company address : 4#403 shijihuayuan  ruida road   gaoxinjishu kaifa district  ZHENGZHOU china ใช่แล้วครับ ประเทศจีน เจอสไตร์นห้ี ลาย ครั้งแล้วเหมือนกันครับ งง ?? นะครับ งง?? ว่ าเค้ า ส่ ง มาโดยใช้ ชื่ อ คนที่ เ รารู้จั กได้อ ย่า งไร เท่าที่ผู้เขียนลองคิดดู ว่าถ้าส่งมาในนามคนที่ เราไม่รู้จัก เราอาจลบอีเมล์เค้าก็ได้ ใช่มั๊ยครับ หรือว่า คนที่เรารู้จักไปสมัครเป็นสมาชิกของ เว็บไซต์ น้ี แล้ว เว็บไซต์ นม้ี รี ะบบส่งอีเมล์แนะนำ เว็บไซต์ให้เพื่อนๆ ก็คือ อาจจะมีระบบหลัง ร้านให้สมาชิกกรอกเมล์ของเพื่อนๆลงไป แล้ว ก็คลิกส่งโฆษณาสินค้าของเว็บไซต์์เค้า อันนี้ก็ ไม่ทราบได้ครับ ผู้เขียนลองเข้าไปสมัครเป็น สมาชิกของ เว็บนี้แล้วครับ http://www.chamber-shop. com/reg.asp เมือ่ สมัครเสร็จแล้ว เข้าไป ทีห่ ลัง ร้านก็จะมีรายละเอียด ตามด้านล่างนี้ ระบบ หลังร้านของสมาชิก ก็ไม่มหี วั ข้อแนะน เว็บไซต์ หรือ สินค้าให้เพื่อนนะครับ เป็นอันว่าสิ่งที่ผู้ เขียนคิดตามข้างต้น ไม่เป็นไปตามข้อสังเกต ของผู้เขียนครับ แล้วมาได้อย่างไร ??? เมล์ ประเภทนี้ รายละเอียดระบบหลังร้านของเว็บไซต์นี้

จากประเทศจีนส่งมาหาผูเ้ ขียนเรือ่ งชือ่ โดเมนเนม เมล์นี้มา 30/08/10 Dear Manager: We are a Network Service Company which is the domain name registration center in Shanghai, China. On August,30th,2010, We received HUATAI Company’s application that they are registering the name “softmarts ” as their Internet Trademark and “softmarts. cn”,”softmarts.com.cn” ,”softmarts.asia” domain names etc.,It is China and ASIA domain names.But after auditing we found the brand name been used by your company. As the domain name registrar in China, it is our duty to notice you, so I am sending you this Email to check. According to the principle in China,your company is the owner of the trademark,In our auditing time we can keep the domain names safe for you firstly, but our audit period is limited, if you object the third party application these domain names and need to protect the brand in china and Asia by yourself, please let the responsible officer contact us as soon as possible. Thank you!

Kind regards Angela Zhang Angela Zhang

Registration Department Manager 3002, Nanhai Building 854.Nandan Road  

Xuhui District, Shanghai Office: +86 216296 2950 Fax:    +86 216296 1557 web: http://yg-networks.com web: http://www.yg-networks.com นี่เป็นจดหมายจากบริษัท ที่รับจดโดเมน เนม ที่ประเทศจีนชื่อว่า Shanghai YiGuan IT Co..Ltd ติดต่อเรามาว่ามีบริษัทในจีน จะ จดโดเมนเนม ชื่อเดียวกับเรา คือ softmarts (โดเมนเนมของผู้เขียนชื่อว่า www.softmarts. com) เค้าถามว่า เราต้องการป้องการ แบรนด์ ของเราหรือเปล่า ??? ผู้ เ ขี ย นได้ เ ขี ย นเมล์ ตอบไปแล้ ว ว่ า เรา ต้องการป้องกันแบรนด์เรา จะทำอย่างไร ??? ค่าจดโดเมนเนมนี้เท่าไหร่??? ตอนนี้ก็คงรอ คำตอบจากเค้ า ว่ า จะดำเนิ น การอย่ า งไรบ้ า ง ละครับ ในความคิดของผูเ้ ขียน ไม่ทราบว่า บริษทั เหล่านี้แกล้งส่งเมล์มาหาเรา หรือเปล่า ในการ ที่เราต้องการป้องกันแบรนด์ของเรา หรือ ชื่อ โดเมนนั่ น แหละเราก็ จ ะต้ อ งจ่ า ยเงิ น ค่ า จดโด เมนเนมกับเค้าใช่มั๊ยครับ จะเป็นการหาเงินเข้า บริษัทเค้า ผ่านอินเตอร์เน็ตหรือเปล่า ??? สรุปว่า ในโลกอินเทอร์เน็ตในยุคปัจจุบนั การติดต่อใช้อีเมล์เป็นหลัก แทบจะไม่ต้องใช้ โทรศัพท์กันแล้ว มีทั้งรายละเอียด หลักฐาน เอกสารยื น ยั นได้ ดี ก ว่ า การพู ด คุ ย เป็ นไหนๆ แล้วการทำงาน หรือการเริ่มงาน เริ่มเปิดคอม พิวเตอร์ของการเริม่ ต้นวันใหม่หลายท่าน ก็ตอ้ ง เช็ ค อี เ มล์ ก่ อ นเป็ น อั น ดั บ แรก แล้ ว ก็ มี ห ลาก Hi,nuttee jarulerdanan,welcome to login! หลายอีเมล์ ส่งมาจากไหนนัก ก็ไม่ทราบ ทั้งที่ My orders เรารูจ้ กั และไม่รจู้ กั ดังนัน้ การเรียนรูเ้ รือ่ ประเภท Edit member profile ของอีเมล์ที่ส่งมาก็น่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็ Update my password น้อย ครับ ท่านผู้อ่านครับ Sign Out 4)เมล์นเ้ี ด็ดสุดครับ ในความคิดของผูเ้ ขียน นะครับ เป็นเมล์จากบริษัท รับจดโดเมนเนม

to your theme. If you are interested, kindly link with us with the following information: Title: Transportation Jobs

Description: Looking for great growth opportunities within the transportation industry? Look to GlobalTranz.

URL: http://www.globaltranz.com/ I appreciate your attention and wish you great online business. Thanks and Best Regards, Jessica

GlobalTranz.com

5415 E High Street, Bldg A9 Ste. 460 Phoenix, AZ 85054 Note: If you would like not to receive any further communications from me, please paste this link into your browser: http://www .globaltranz.com/resources/unsubscribe.html? i d = c 9 Q A k M N A q 2 a

Or simply respond to this email with Remove as the subject. ------------------------------------------------- 2.2) เมล์นี้มา 26/03/10 Hi My name is Ruby Miller. I’ve just visited your website softmarts.com

and I was wondering if you’d be interested in exchanging links with my

website. I can offer you a HOME PAGE link back from 3 of my Clothing

and Fashion websites which are:

http://www.business-escrow.com/ with page rank 3 http://www.cellsoflife.com/ with page rank 2

http://www.ancientprints.com/ with page rank 2

If you are interested, please add the following information to your

website and kindly let me know when it’s ready. I’ll do the same for

you in less than 24 hours, otherwise you can delete my link from your

site.

Title: Universal Works URL: http://www.glassboutique.co.uk/catalog / u n i v e r s a l - w o r k s - x a - 3 8 . h t m l

Description: Universal Works designer men ’s clothing available online from Glass Boutique.

I hope you have a nice day and thank you for your time. Best regards

Ruby Miller

ruby.miller@ancientprints.com

Web Marketing Consultant เท่าที่วิเคราะห์ดูแล้ว เว็บไซต์ของ 2.1) น่าจะลิงค์กับเว็บผู้เขียนได้ แต่เว็บ 2.2) เป็น เรื่องแฟชั่น เสื้อผ้า อะไรทำนองนั้น ไม่น่าจะ เหมาะกับการมาลิงค์กับเว็บไซต์ขายซอฟต์แวร์ THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 18


THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 19


David Citrajaya, Mithree Almond, Penny stoop

Jimmy’s Recipe Malaysia Hearing the good review this restaurant has been getting, it was well worth the try. The dishes served at Jimmy’s recipe resemble more that of a food court meal rather than a restaurant. Even the décor of the place screams food court. The place had ample seating available and it was truly inviting to hear and smell the cooking happening just behind the counter. The lady explained that this branch of Jimmy’s Recipe opened just about 3 months back. They have been receiving good feedbacks and reviews previously for their Gallery of Victoria Branch. This is much more of a fast paced take away setting and it is evident from the amount of people coming in and out of the door. Even the cooking is speedy. The first dish to be served was the Beef Kwee Tiauw Siram. The aroma of the gravy and the stir fired noodles is truly inviting. The noodles were fried just right and the gravy is quite rich with the egg mixture they put inside. At first it might seem a bit thick but after a few bites the gravy just melts and transformed itself into a thin soup which really compliments the noodles well. Laksa was the next one to arrive. Jimmy’s Recipe was voted to be the best laksa in Sydney in 2008 and it was not hard to see why. The laksa was truly fragrant and rich. The amount of condiments and garnishes is just right. The soup was not oily like many other restaurant, it is not spicy (request chilli if needed) and the flavour is truly those of an authentic Malaysian Laksa. If it is not the best, it is truly one of the better laksa Sydney has to offer. It is definitely a dish to try. Last but not least is the Nasi Lemak. Rich coconut rice served with a variety of side dishes. It arrived on a blue plate with condiment holders on it (Food court style). There are Malaysian Pickles, Sambal goreng, Salted whitebait, Egg and a choice of either chicken curry or beef rendang. Eating the rice on its own it is nothing special. The side dishes were meant to be eaten with the rice and once the combination happens the flavours started to work together. Although it was not a favourite of the day, it was a good close to the lunching experience. Jimmy’s recipe has been a good provider of good Malaysian cuisines for a few years and it seems it will continue to do so for many more. The reasonable price and quick service is definitely a drawcard and will entice many to give it a try. Some dishes worth trying on the menu include the Hor Fun, Murtabak, assam Laksa and the Hainan Chicken rice.

Thai’d Together Inc. Association ABN 47 483 493 022 130 Seville St. Fairfield 2165 Email: thaid2gether@hotmail.com Phone: 0415 573 200

บทสรุปพระปราโมทย์ VS ฐิตินาถ

เมื่อวิถีแห่งความรู้แจ้งลอกคราบ “เข็มทิศชีวิต” ต่อจากหน้า 17 นอกจากนั้นถ้าหันกลับไปพิจารณาจาก ให้การของลูกศิษย์ที่ยังคงศรัทธาในธรรมะและ ตัวหลวงพ่อปราโมทย์ก็จะพบว่าเป็นไปในทาง ที่ ต รงกั น ข้ า ม ดั ง เช่ นในรายของ “สุ ร วั ฒ น์ เสรีววิ ฒ ั นา” ทีส่ รุปเอาไว้วา่ ....”ในประเด็นอวด อุตริมนุสธรรมนั้นผมไม่ขอพูดถึงนะครับเพราะ เป็นเรื่องของคณะสงฆ์ที่จะต้องดำเนินการ..... ผมเชือ่ มัน่ ว่าแนวทางทีห่ ลวงพ่อสอนนัน้ สามารถ นำไปสู่ ค วามพ้ น ทุ ก ข์ ไ ด้ ค รั บ เพราะหลวงพ่ อ สอนให้มีสติ มีจิตตั้งมั่นและหัดรู้รูปนามเพื่อ ให้เห็นไตรลักษณ์ของรูปนามซึง่ จากการได้ปฏิบตั ิ ตาม ก็เห็นไตรลักษณ์ได้จริงๆ” ขณะทีเ่ มือ่ ไปตรวจสอบผูก้ ล่าวหาคนสำคัญ จากมูลนิธบิ า้ นอารียอ์ ย่าง “วีรณัฐ โรจนประภา” ที่ให้สัมภาษณ์ “เนชั่นสุดสัปดาห์” ก็มีข้อให้ ชวนให้ขบคิดเช่นกันเช่นกัน “เท่าที่ผมสังเกตดู ก่อนหน้านี้จะไม่มีการ ดูจิตทายใจเป็นถี่ๆ หรือมากๆ แบบหลวงพ่อ ปราโมทย์ ซึ่งเพิ่งจะมีมาตอนที่หลวงพ่อปรา โมทย์มาสอนนี่แหละ ตอนแรกที่เรียนก็จะได้ ผลดีจริงๆ อย่างที่ทุกคนประสบ อย่างผมเห็น ญาติธรรมที่เข้ามาตั้งแต่วันแรกที่มีทุกข์ เข้ามา ก็มาพึ่งธรรมะ พึ่งคำสอนในระบบนี้ไป สาม เดือนห้าเดือนทุกข์จากคลาย มีความสุขมากขึ้น ผ่านไปปีนึ่งก็มีความอยากให้พ้นทุกข์ยิ่งๆ ขึ้น ตอนแรกๆ ผมก็รสู้ กึ ภูมใิ จดีใจทีไ่ ด้เผยแผ่ การสอนในระบบนี้ แต่พอมาถึงช่วงหนึ่ง จุด หนึ่ง นานวันเข้า ความสุขอะไรก็ยังมีอยู่จริง แต่ว่าความอ่อนแอตามมาด้วย คือทุกคนรอที่ จะถึงอิทธิฤทธิป์ าฏิหาริยจ์ ากหลวงพ่อปราโมทย์ ท่าน” และเมื่อถามว่าพิสูจน์จากอะไร นายวีรณัฐตอบว่า “จากทีเ่ วลารับกิจนิมนต์ คนจองคิวกันยาวเหยียด การสอบทานเรื่องการ ปฏิบัติก็ต้องมีการจับฉลากบัตร จัดคิว ระบบ การเรียนการสอนเองที่พอเรียนเข้าจริงๆ แล้ว สุดท้ายก็ต้องบอกแต่ว่า วันเสาร์ไปส่งการบ้าน วันไหนไปให้หลวงพ่อตรวจ อันนีต้ อ้ งให้หลวง พ่อดู ทั้งหลายทั้งปวงในระบบนี้ สุดท้ายเรา กลับไปพึ่งความสามารถพิเศษของพระรูปหนึ่ง จุดนี้เองที่ผมทักท้วงไปว่าอย่างนี้ถูกต้องแล้ว หรือที่ตอนหลังคนเรียนมีการพึ่งพิงตนเองได้ น้อยลงขนาดนี้”

**เข็มทิศชีวิตที่หลงทาง ของ “อ้อย-ฐิตินาถ” ดั ง นั้ น เมื่ อ ประจั ก ษ์ พ ยานและหลั ก ฐาน ปรากฏออกมาในลักษณะนี้ สังคมก็มีสิทธิที่จะ ย้อนกลับไปตั้งคำถามกับกลุ่มผู้กล่าวหาเช่นกัน เพราะถ้าย้อนกลับไปดูเส้นทางของคนเหล่า นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เคยมีผลประโยชน์จาก ธรรมะของพระปราโมทย์แทบทั้งสิ้น ไม่ว่าจะ เป็น น.ส.ฐิตินาถหรือมูลนิธิบ้านอารีย์ โดยเฉพาะน.ส.ฐิตินาถนั้นการที่เธอออก มาเรียกร้องขอคืนเงินบริจาค 4.3 ล้านบาท ที่ ได้ร่วมก่อสร้างสวนสันติธรรมด้วยเหตุผลที่ว่า เพราะที่ ดิ น ที่ ซื้ อ มาด้ ว ยเงิ น บริ จ าคนั้ น พระ ปราโมทย์โอนไปให้แม่ชีอรนุชดูแล ก็เป็นคำ ตอบอยู่ในตัวเองว่าน่าจะเป็นเรื่องของความผิด หวังที่ไม่สามารถเป็น “เข็มทิศชีวิต” ให้กับ สวนสันติธรรมและพระปราโมทย์ได้เหมือน เช่นที่ผ่านมา เพราะถ้า น.ส.ฐิตินาถสามารถดำรงตัว เป็นเจ้าเข้าเจ้าของของพระปราโมทย์เหมือนเช่นที่ ผ่ า นมาดั ง ที่ เ คยวางผั ง ปลู ก “บ้ า นอนาลโย” ไว้ใกล้ๆกับกุฎิของพระปราโมทย์แล้วคงไม่เกิด ปัญหาเหล่านี้ออกมาเป็นแน่แท้ ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ลืมว่าที่ดินอันเป็น ที่ตั้งของสวนสันติธรรมนั้น ก็มีประวัติที่ไม่ ธรรมดาเพราะก่อนที่จะตัดสินใจซื้อที่ดินผืนนี้ก็ มีที่ดินอีกหลายแปลงที่เป็นทางเลือกและไม่ได้ ยุ่งยากเหมือนกับที่ดินผืนนี้เช่น ที่ดินที่จังหวัด นครนายกเป็นต้น แต่เหตุที่มาลงเอยที่อำเภอศรีราชาก็เพราะ มี “คนทีค่ ณ ุ ก็รวู้ า่ ใคร” เป็นผูอ้ อ้ นวอน ร้องขอ เป็นตัวตั้งตัวตีและเจ้ากี้เจ้าการอย่างผิดปกติ ว่ากันว่าข้ออ้างสำคัญทีท่ ำให้พระปราโมทย์ ตัดสินใจซือ้ ก็เพราะมีขอ้ อ้างว่า “ได้มกี ารวางเงิน ไปแล้ว” ทั้งๆที่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้น ขณะเดียวกันคนที่ผ่านไปผ่านมาบริเวณ สวนสันติธรรม ถ้าสังเกตให้ดีก็จะเห็น “ที่ดิน ผืนงาม” และ “ขนาดใหญ่” อีกผืนหนึ่งตั้งอยู่ ใกล้ ๆ กั บ สวนสั น ติ ธ รรมแห่ ง นี้ แ ละผู้ ที่ เ ป็ น เจ้าของที่ดินผืนนี้ก็มิใช่ใครอื่นแต่เป็น “คนที่ คุณก็รู้ว่าใคร” อีกเช่นเคย ไม่มีใครรู้ว่าที่ดินผืนนี้บังเอิญหรือเจตนา มาอยู่ใกล้กับสวนสันติธรรมของพระปราโมทย์ กันแน่แต่วิญญูชนผู้มีใจเป็นธรรมคงสามารถ คาดเดาได้ไม่ยากนักว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้น ที่น่าสนใจคือ ก่อนที่จะซื้อไม่มีปัญหาแต่ หลังจากที่ซื้อแล้วกลับเกิดปัญหาขึ้น เมื่อพระ ปราโมทย์โอนไปให้แม่ชีอรนุชดูแล เนื่องจาก “มีความไว้วางใจมากกว่า” ซึ่งหลายคนคาดเดา ว่านั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นและกลายเป็นมูลเหตุ ของปัญหาที่เกิดกับสวนสันติธรรมในเวลาต่อ มาก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนีจ้ ะยังไม่มบี ทสรุป แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้เขียนหนังสือชื่อดังจะต้องกลับไป ทบทวนตัวเองและตกผลึกความคิดของตัวเอง อี ก ครั้ ง ก็ คื อ เข็ ม ทิ ศ ชี วิ ต ที่ ตั ว เองเขี ย นขึ้ น มา สำหรับใช้ช่วยเหลือผู้อื่นจนขายดิบขายดีเป็น เทน้ำเทท่านั้น ทำไมถึงไม่สามารถเป็นเข็มทิศ ชีวิตให้เธอดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควรได้

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 20


THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 21


ขอแสดงความยินดี กับ คุณวรวิทย์ ตาคำ ศูนย์แนะนำการศึกษาต่อ ต่างประเทศออสเตรเลีย เอเดน

“คุณวรวิทย์ ตาคำ เป็นเด็กหนุ่มไฟแรง ที่เป็นกำลังให้กับชุมชน ไทยในออสเตรเลีย มีความตั้งใจช่วยเหลือชุมชนอย่างจริงใจ และจริงจัง ประกอบอาชีพแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย ด้วยความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ ผมในฐานะตัวแทนแนะแนวการศึกษา เช่นเดียวกัน ก่อตั้งเมื่อปี 1986 ที่ประเทศไทย ในนาม บริษัท ไทยออส โคออพเพอเรชั่น จำกัด และในฐานะผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์ ไทยฉบับแรกในประเทศออสเตรเลีย ก่อตั้งปี 1990 ชื่อ ไทย-ออส นิวส์ ได้รู้จักคุณวรวิทย์ ตาคำ มานานได้เคยร่วมงานการช่วยเหลือ สังคมมาด้วยกัน เห็นว่าคุณวรวิทย์ เป็นผู้ให้และเสียสละอย่างแท้จริง ในโอกาสที่คุณวรวิทย์ ตาคำ ขยายสาขาที่ สำนักงานกรุงเทพฯ ผมขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยปกป้องคุ้มครองและชักนำความ สำเร็จมาสู่คุณวรวิทย์ ตาคำ และศูนย์แนะนำการศึกษาต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย เอเดน เจริญยิ่ง ๆ ขึ้นตลอดไป”

สุรศักดิ์ ดวงรัตน์ 6 ตุลาคม 2010

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 22


THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 23


ไทย-ออส ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศ

ก่อตั้งปี 1986 Work and Holiday Visa (Subclass 462) - Thailand The Work and Holiday (Subclass 462) visa is for young people aged 18 to 30 who want to travel and work for up to 12 months in Australia. This visa allows you to supplement the cost of your holiday through periods of temporary or casual employment.

ประเทศไทยมีโควต้า 500 คน ไม่สนใจใช้สิทธิหรือ?

สำนักงานกรุงเทพ

251/14 ราชดำเนินแมนชั่น (ตรงข้ามธนาคารทหารไทย) เยื้องลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพ 10200 โทร.

(02) 281 8083, 281 8084 Fax: (02) 281 8085 Mob: (081) 641 8882 e-mail: monrerdi@truemail.co.th

(จากอนุสาวรีย์ 100 เมตร)

สำนักงานออสเตรเลีย 130 Seville Street Fairfield NSW 2165 Tel: Fax:(02) Mob:

9726 6696 9724 0245 9727 8627 0414 909 888

E-mail:thaioz@thaioz.com.au www.thaioz.com.au

ถนนราชดำเนินกลาง

ศึกษาต่อต่างประเทศมิใช่ปัญหา ปรึกษาเราฟรี! จากประสบการณ์ 24 ปี ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ อังกฤษ เราทำเรื่อง ขอวีซ่าให้ THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 24


“เขมรนอก” ชุมนุมหน้ายูเอ็น

ตะโกนประณามสาปแช่ง “ฮุนเซน” ชาวกัมพูชาที่อาศัยทำกิน ในสหรัฐฯและแคนาดา 100 คน เศษได้ไปรวมตัวกันทีบ่ ริเวณหน้า สำนักงานใหญ่อาคารองค์การสห ประชา ชาติในนครนิวยอร์กวัน ศุ ก ร์ (24ก.ย.)ที่ ผ่ า นมาสื่ อ ออนไลน์ภาษาเขมรหลายแห่งได้ นำภาพเหตุการณ์ชุมนุมประท้วง ออกเผยแพร่ในช่วงสุดสัป ดาห์ ผู้ ป ระท้ ว งถื อ ป้ า ยหลาก หลายข้อความประณามการละเมิด สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาของรัฐ บาลฮุนเซน บางป้ายมีข้อความ ว่า “ฮุนเซนเป็นศัตรูของชาวเขมร และประเทศกัมพูชา” ทั้งนี้เป็น รายงานของสถานีวิทยุเอเชียเสรี ภาคภาษาเขมร ผู้ประท้วงพากันตะโกนข้อ ความต่างๆต่อต้านนายกรัฐมนตรี กัมพูชาที่เดินทางไปร่วมสมัชชา ใหญ่สหประชาชาติ และเข้าร่วม ประชุมสหรัฐฯ-อาเซียน ที่ประ ธานาธิบดีบารัคโอบามาแห่งสห รัฐฯจัดขึน้ ในโรงแรมหรูแห่งหนึง่ “อ้ายหัวขโมยแห่งชาติจงพินาศ”, “อ้าย ขโมยปล้นที่ดินทำกินของประชาชนจงพินาศ”, “พวกฉ้อราษฎรบังหลวงจงพิ นาศ”, “พวกลูก กระแป๋งเวียดกงจงพินาศ” “นางธาราวี” ผู้ประท้วงคนหนึ่งกล่าวว่า เธออยากจะให้ฮุนเซนมองกำพืดของตนเองที่มา จากครอบครั ว ยากจนแต่ พ อมี อ ำนาจกลั บใช้ อำนาจข่มเหงรังแกราษฎรที่ยากจนไม่ช่วยเหลือ เยียวยาชาวเขมรที่ยากไร้และทุกข์ยากซึ่งเป็น คนส่วนใหญ่ของประเทศ การประท้วงดังกล่าวจัดโดยชาวเขมรที่ อาศัยทำกินในแมรีแลนด์ แมสสาจูเส็ต กับมลรัฐ ที่อยู่ใกล้เคียงกับนิวยอร์ก และอีกจำนวนหนึ่ง จากแคนาดา แต่ผู้นำในการจัดงานนี้กล่าวว่า ชาวเขมรจำนวนไม่น้อยได้กล่าวโทษการออก ประกาศเชิญชวนที่กะทันหันกระชั้นชิดทำให้ ไม่สามารถไปร่วมการประท้วงฮุนเซนครั้งนี้ได้ ทัน การประท้วงยังมีขึ้นในวันเดียวกันกับที่ องค์การ HRW (Human Rights Watch) ซึ่ง

เป็นองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนระดับโลกที่มี สำนักงานใหญ่ในนครนิวยอร์ก ออกคำแถลง ชิ้นหนึ่งประณามการใช้กระบวนการยุติธรรม ปิดปากฝ่ายค้านทางการเมืองในกัมพูชารวมทั้ง การใช้ศาลในการละเมิดสิทธิมนุษยชนเสียเอง โซฟี ริชาร์ดสัน รักษาการผู้อำนวยการ ของ HRW กล่าวว่าประชาชนของโลกเสรี ทัง้ หลายจะต้องตระหนักว่ารัฐบาลของพวกท่าน ได้ใช้เงินภาษีอากรของทุกคนในการอุดหนุน “ระบอบชุ่มเลือด” ของฮุนเซน ประเทศโลกเสรีได้ทุ่มเทการช่วยเหลือ เข้าประเทศนี้ปีละนับพันบ้านดอลลาร์เพื่อสร้าง สังคมประชาธิปไตยขึน้ มา แต่กมั พูชาได้เปลีย่ น มื อ จากเผด็ จ การที่ มี จี น สนั บ สนุ น (เขมรแดง) มาเป็ น เผด็ จ การอี ก กลุ่ ม หนึ่ ง ที่ มี เ วี ย ดนาม หนุนหลังเท่านั้น “ประธานาธิบดีโอบามากับผู้นำคนอื่นๆ ของโลกจำเป็นทีจ่ ะต้องทำให้ฮนุ เซนได้ตระหนัก ว่า..เวลาสำหรับการนั่งรถฟรีๆได้หมดลงแล้ว.” นางริชาร์ดสันกล่าว.

การกุศล โกลบอล ไทมส์ สื่อของทางการจีนราย งานวันที่ 29 ก.ย.ว่าผู้ตอบรับการเข้าร่วมงาน เลี้ยงในวันพุธนี้แน่นอนแล้วว่ามี พาน สืออี้ และ จัง ซินประธานและซีอีโอ ของบริษัท พัฒนาที่ดิน SOHO Chinaและ ยังมี หนิว เกินเซิง ผู้ก่อตั้ง เหมิ่งหนิว เดลี่ เรื่องกิจกรรมการกุศล นอกจากนัน้ เจ็ตลี นักแสดงใจบุญผูก้ อ่ ตัง้ รายงานข่าวกล่าวว่างานเลี้ยงครั้งนี้ได้รับ มูลนิธิ The One กล่าวว่าเขาจะไปร่วมพบปะ ความสนใจในประเทศจีนมากทั้งนี้ จากข้อมูล กับเกตส์และบัฟเฟตต์กอ่ นงานเลีย้ งเพือ่ พูดหารือ ของนิตยสารฟอร์บส์ประเทศในกลุ่มอาเซียน THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 : October 6-19, 2010 Page 25 มีจำนวนมหาเศรษฐีพันล้าน 64 คน เป็นรอง

สหรัฐฯ ที่มี 403 คน และในปีล่าสุด 2552มี จำนวนเศรษฐีเงินล้านเพิ่มขึ้น 31% เทียบจาก ปีก่อน สำนักข่าวซินหัว ได้รายงานว่าอาจ มีผู้ ตอบรับเข้าร่วมงานนี้ไม่มากนักเนื่อง จากไม่ คุ้นและเกรงว่าจะถูกกดดันให้ต้องทำบุญ

เจ้าของบ.เซกเวย์ตกหน้าผา

เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ

เอเอฟพี - นักธุรกิจชาวอัง กฤษ เจ้าของบริษัทผู้ผลิตเซกเวย์ พาหนะสองล้ออัจฉริยะ เสียชีวิต ลงแล้วหลังจากเซกเวย์ รถสองล้อ ที่เขาขับพลัดตกจากหน้าผาลงใน แม่น้ำ ศพของจิมี เฮเซลเดน มหา เศรษฐีวัย 62 ปีถูกพบในแม่น้ำ วาร์เฟ ใกล้กับบ้านของเขาในย่าน บอสตันสปาทางตอนเหนือของอัง กฤษเมือ่ วันที่ 26 กันยายน โฆษก หญิงของตำรวจยอร์กเชียร์ตะวันตก จิมี เฮเซลเดน มหาเศรษฐีวัย 62 ปี แถลง “พาหนะลักษณะแบบเซกเวย์ ถูกพบอยู่ในที่เกิดเหตุด้วย”โฆษก หญิงคนดังกล่าวบอกกับเอเอฟพี พร้อมทัง้ เสริมว่า ทางตำรวจได้รบั แจ้งให้รีบไปยังที่เกิดเหตุ หลังมี รายงานเข้ามาว่า “ชายคนหนึ่งตก จากหน้าผา” “เหตุการณ์ดังกล่าวไม่น่าจะ มีอะไรไม่ชอบมาพากล” เธอกล่าว เฮเซลเดน ผูน้ ำนักลงทุนจาก อังกฤษข้ามไปซือ้ กิจการของบริษทั สาวจีนกำลังขับขี่พาหนะสองล้ออัจฉริยะผลผลิตของบริษัทเซกเวย์ เซกเวย์ในสหรัฐฯเมือ่ เดือนธันวาคม อัฟกานิสถาน และอิรัก ปีที่แล้ว “เราเสียใจอย่างสุดซึง้ ทีต่ อ้ งประกาศยืนยัน ในขณะนี้ ท างบริ ษั ท ดั ง กล่ า วกำลั ง ผลิ ต และจำหน่ายพาหนะสองล้ออัจฉริยะซึ่งเป็นที่ ว่าจิมี เฮเซลเดนได้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอันน่า นิยมไปทัว่ โลกเซกเวย์เปิดตัวออกมาเมือ่ ปี 2002 เศร้าใกล้กบั บริเวณบ้านของเขาในเขตยอร์กเชียร์ ด้วยการโฆษณาอย่างยิ่งใหญ่ว่าเป็นวิถีแห่งการ ตะวันตก”ทางบริษัทเฮสโกบาสชัน กล่าวใน ปฏิวตั ริ ปู แบบการคม นาคมในเมืองทัง้ นีพ้ าหนะ คำแถลงโดยไม่ได้ระบุรายละเอียดเพิ่มเติม จิมี เฮเซลเดน เสียชีวิตลงไม่กี่สัปดาห์ สองล้ออัจฉริยะดังกล่าวใช้อุปกรณ์ในรักษาการ ทรงตัว คอมพิวเตอร์รวมทัง้ มอเตอร์ไฟฟ้า และ หลังจากเขาขึน้ มาติดผูใ้ จบุญสุนทานของอังกฤษ สามารถเดินทางด้วยความเร็ว 19 กิโลเมตรต่อ โดยการบริจาคเงินกว่า 10 ล้านปอนด์ (ประ มาณ 483 ล้านบาท)ให้กับการกุศล และตลอด ชั่วโมง เฮเซลเดน อดีตคนงานเหมืองแร่ผเู้ ลิกเรียน ทั้งชีวิตเขาบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นไปแล้ว กลางคันตั้งแต่อายุ 15 ปีสร้างชะตาชีวิตให้กับ ถึง 23 ล้านปอนด์(ประมาณ 1,100 ล้านบาท) ตั ว เองพร้ อ มกั บ บริ ษั ท เฮสโกบาสชั น ซึ่ ง ผลิ ต คำแถลงดังกล่าวระบุ กำแพงกั น ระเบิ ด ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายใน

เกตส์และบัฟเฟตต์ชวนเศรษฐีอเมริกัน 40 คน เข้าร่วมทำบุญในโครงการ “The Giving Pledge” เอเอฟพี - บิล เกตส์ และวอร์เรน บัฟ เฟตต์ ส องมหาเศรษฐี ชาวอเมริกันเดินทางมา เป็นเจ้าภาพจัดงานเลีย้ งพบปะบรรดามหาเศรษฐี จีน ในวันที่ 29 ก.ย.ท่ามกลางกระแสข่าวความ ลังเลเข้าร่วมงานของผู้รับเชิญชาวจีนทั้งหลาย เกตส์และบัฟเฟตต์ซึ่งประสบความสำเร็จ จากการชวนเศรษฐีอเมริกัน 40 คนเข้าร่วม ทำบุญ ในโครงการ “The Giving Pledge”ได้ ยืนยันว่าการจัดงานเลี้ยงนี้เพื่อพบปะหารือและ ขอคำแนะนำจากแขกชาวจีนในการทำกิจกรรม


หญิง

“ก็หน้าส้มยังโศกเศร้าอยู่ทีเดียว” “ไว้วนั หน้าผมต้องฉลองให้สม้ และพีช่ าย ของผม” ใช่ สิ . ..ป่ า นนี้ คุ ณ คมจะคิ ด ยั งไงบ้ า งนะ จากบทประพันธ์ของคนไทยในออสเตรเลีย ใช้นามปากกาว่า....ข้าวนอกทุ่ง วรรณเเค่แกล้งคุณเท่านั้นค่ะ “คุณไม่ได้เจตนาเขาคงเข้าใจคุณค่ะ” ต่อจากฉบับที่แล้ว “ผมจะจอดรถที่ร้านนี้นะครับ ผมรู้สึก “จะเอาอะไรกับคนล้างจานเอามาออกหน้า หิวแล้ว คุณวรรณหิวมั้ยครับ” ถ้างั้นส้มว่าเราขึ้นรถแทกซี่ไปที่ตลาด ออกตาด้วยก็น่าจะภูมิใจ” “วรรณทานอาหารเที่ยงมามากไม่ค่อยหิว แล้วค่ อยโทรหาส้มจะได้เดินยืดแข้งยืดขานะ “ผมว่ า แล้ ว .....แหมวั น นี้ แ ต่ ง ตั ว มาล่ อ ค่ะ” คุณคม เหยื่อ” “แต่คุณต้องทานอาหารเป็นเพื่อนผม” “นีร่ ไู้ หมว่าตัวเองนะพูดน้อยนะยะ” “คุณคงไม่รู้ว่าเสือเงียบอย่างผมไม่ปล่อย คุณป๊อบจอดรถและเดินลงมาเปิดประตู “ .. ก็ผมฟังคุณพูดกันก็พอแล้ว ผมว่า ให้เหยื่อหลุดไปง่ายๆ” แบบสุภาพบุรุษในต่างแดนแถมยังเอามือมาจับ ดีครับ งั้นเราเรียกแท็กซี่นะครับ” “พี่ชายและส้มรออยู่ที่ลานจอดรถ” ให้ ดิ ฉั น ออกจากรถ ดิ ฉั น ยอมอย่ า งเสี ย มิ ไ ด้ “แหมส้ ม อยากยื ด แข้ ง ยื ด ขาอยู่ พ อดี ” เขาสั่งอาหารอย่างดี เช่นหอยนางรม และร๊อบ และแล้วทัง้ สามคนก็นง่ั แท็กซีม่ ายังทีต่ ลาด ป๊อบจอดรถ” เตอร์ (Oyster que Patrick) ออนเทร (Entre) ใกล้ ๆ คมสันโทรหาน้องชายป๊อปให้มารับ “พี่ชายลงไปจอดรถอยู่แถวๆนี้นะเดี๋ยว และ (Lobster) กุ้งมังกร และ garlic bread, ป๊อปขับรถมาจอดในสถานที่จอดรถ แล้วเดิน ผมหาที่จอดรถได้จะโทรหาจะได้นั่งทานอะไร salad และ seafood pacter............................... มาหน้าตลาดในขณะที่ทุกคนเดินชมร้านที่โดย กันให้สบาย” ............ มากปิดแล้ว ป๊อบเห็นสามคนเลยทักขึ้น “อ๋อ.....ได้เลยน้องชาย” เขานัง่ ทานอาหารแถมไวน์ฝรัง่ ไปแล้วสอง “รอผมนานไหมครับ” “โอ้ย......พ่อรูปหล่อลงไป๊ ลงไปส้มปวด ขวด ดิฉันจิบไปนิดหน่อย เขาเริ่มจับมือดิฉัน “ไม่นานหรอกน้องชาย” ขานะยะ” มา ดิฉันชักมือออก เขาเริ่มเมาหรือแกล้งทำ ดิฉันวรรณนึกในใจว่าทำไมวันนี้มาคน คมสั น หั น มามองหน้ า แม่ ค รั วไม่ แ น่ ใ จ ลืมตัวกันแน่ เดียว แล้วณัฐพงศ์หายไปไหน แผนการของน้องชายก่อนจะเดินหันไป “เดีย๋ ว “คุณวรรณ......รู้.....มั้ยว่าผมแอบรัก..... “แหมแม่ครัวผมแต่งตัวสวยมากนะครับ” เจอกันนะครับ” คุณ” “ดิฉันไม่อยากให้คุณเสียหน้าที่พาแม่ครัว “เดี๋ยวเจอกันนะหล่อน” ส้มหันมาบอก เขาพยายามจับมือดิฉันแล้วมองหน้าแล้ว หรือคนล้างจานมาทานข้าวด้วย” วรรณ พูดจุ๊กจิ๊ก “แล้วนี่คุณณัฐไม่มาหรือคะ” “จ้า.....ส้ม” ดิฉนั มองตามเขาสองคนโดยที่ ดิฉันพยายามจะดึงมือกลับอีกครั้ง “นัดเขาออกไปหาเพือ่ นทานเหล้าข้างนอก ไม่ได้คดิ อะไร คุณป๊อบขับรถไปเรือ่ ยๆจนดิฉนั “คุณป๊อบพูดอะไรพูดจาวรรณไม่เข้าใจ ครับ แล้วคุณลุง คุณป้า เออ ....” เเปลกใจ คะ” “นีค่ ณ ุ ป้อมจะพาพวกเราไปไหน ส้มอยาก “นี่คุณป๊อบจะขับรถไปไหนค่ะ” “วรรณว่าผมเมาหรือครับ” จะทานอาหารร้านไหนฮะ” “ผมหลงทาง....เลยต้องวันเวย์ยังกลับไม่ “วรรณว่าพาวรรณกลับบ้านเถอะค่ะ” ป๊อบไม่พอใจที่ส้มเป็นก้างขว้างคอ เขา ได้” “ทำไมคุณรังเกียจทนายอย่างผม” หันหน้าไปมองพี่ชาย นายคมสันพูดไม่ออก “แต่นค่ี ณ ุ เลยสะพานซิดนียม์ าแล้วนะคะ” “หรือคุณรักไอ้ฝรั่งมัน หรือผู้ชายลูกผู้พี่ หลบสายตาที่แสนจะคมของน้องชายแต่ไม่ใช่ “ผมยังหาทางกลับไม่ได้ครับ” ผม” สายเลือดเดียวกัน “คุณป๊อบนี่ตั้ง 40 นาทีแล้วนะคะป่าน “นี่คุณป๊อบเลยเถิดแล้วค่ะ นี่มันในร้าน “ไปเลยครับไปขึ้นรถผมบริการเต็มที่” นี้สัมคงรอและหิวข้าวมาก” อาหารฝรั่งนะคะ” ทุกคนเดินมาทีร่ ถ เขากลับหันมาเปิดประตู “ผมจะพยายามขับรถกลับไปแต่ผมไม่ได้ “อ้อก็ดฝี รัง่ มันฟังไม่รเู้ รือ่ ง ทำไมผมบอก หน้ารถแล้วพูดมองหน้าทุกคน อยู่ที่ซิดนีย์มานาน ทุกๆอย่างมันเปลี่ยนไปจน รักคุณไม่ได้หรือไงผมไม่ดีตรงไหน” “แหมวันนีข้ อคนสวยนัง่ ข้างหน้านะครับ” ผมจำแถบไม่ได้” “วรรณกลับแล้วค่ะ”เขากระชากแขนดิฉนั “แหมส้มถนัดนั่งหลัง” ดิฉันวรรณก้าวขึ้นไป “ใจเย็นๆค่ะ เดี๋ยวคุณก็หาทางกลับได้” แล้วแกลังทำเป็นยิ้มเพื่อกลบเกลื่อน ไม่อยากจะต่อท้อยความ คมสันอึกอัก...น้อง “วั น นี้ มี อ ะไรที่ ไ หนนะรถถึ ง ติ ด ขนาด “คุณป๊อบปล่อยวรรณค่ะ” ชายผมเอาแม่ครัวที่ผมรักไปนั่งเชิดหน้า ผม หนัก” “ทำไมผมกอดคุณไม่ได้หรือ....เขาส่าย แกล้งยิ้มให้ส้มและพูดแบบตลก แต่ในหัวใจ “แหมก็วันนี้มีแข่งเทนนิสนิคะ” สายตาและตะโกนบอกคนที่มาทานอาหารใน ผม มันรุมร้อนเพราะความรัก ป๊อบชี้โน่นชี้นี่ “ใช่ผมลืมไปผมต้องขอโทษในความผิด ร้าน everybody know, you know that I ให้คนก้นครัวดูอะไรต่ออะไรไปเรื่อยตามทาง พลาด” love my girlfriend)....” ส่ ว นส้ ม ก็ ส าธยายให้ ค มสั น ดู ทุ ก ๆซอยที่ ผ่ า น “งั้นขอวรรณโทรหาส้มก่อนนะคะ” ทุกคนหันมามอง ดิฉนั แกล้งยิม้ ไม่อยากมี และสถานที่ต่างๆให้คมสันฟัง ส่วนดิฉันวรรณ “บอกส้มด้วยนะครับว่าผมขอโทษ ว่าจะ ปัญหาเพราะเห็นคุณป๊อบเมาจนยืนเเทบไม่อยู่ แกล้งทำเป็นพูดคุยกลับคุณป๊อปมากขึ้น อยาก เลี้ยงกันให้สนุกกลับไม่ได้เป็นไปยังกับใจผม ดิฉันไม่เคยเห็นเขาเมามาก่อน รู้ว่าคนที่นั่งข้างหลังจะรู้ได้ยังไง คิด” และแล้วเสียงที่กรี๊ดมาจากด้านหลังทำให้ ทำไมเขาไม่รู้ร้อนรู้หนาว วันนี้เขาคงดี ดิฉันหยิบมือถือมากดเบอร์ส้ม.......“ส้ม ดิฉันหันกลับไปมอง เเต่รับหลัง เวลาต่อหน้าใครต่อใครกลับทำเป็น หรือจ๊ะวรรณพูดนะ” “ว้ า ยตายแล้ ว คุ ณ ป๊ อ บนี่ เ มาหรอคะ” เฉยเมย “แหมว่าไงจ๊ะหล่อนส้มคิดว่าเกิดแอ็กซิเด็น ดวงใจใส่เสียงขึ้นดิฉันตกใจมาก ส่วนส้ม “แหมอย่านึกนะนายคมว่าส้ม อะไรถึงหาที่จอดรถไม่ได้” “แหมวรรณพาคุณป๊อบมาเมาทีน่ ห่ี รือจ๊ะ” จะอ่านไม่ออกส้มนะหลงรักใครมาหลายราย” “คืออย่างงี้...คุณป๊อบเขา เข้าเลนส์ผิด วลัยพรเอ่ยขึน้ พร้อมเดินมาประจันหน้า ดวงใจ “นายคมเอ้ย....หัวใจนายคงเต้นแรงจน เลยต้องไปวนวันเวย์” หันเอามือมาจับแขนคุณป๊อบ หน้าแดงกล่ำ” “งัน้ เหรอหล่อน ส้มขอสัง่ มาทานทีบ่ า้ นดี “แหมคุณป๊อบขา....ทำไมวรรณไม่ห้าม คุณป๊อบมาหยุดอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง กว่า ส้มเหนื่อยฮะ ส้มขอขึ้นเเท็กซี่กลับก่อน ไม่ให้คุณป๊อบดื่มเหล้าหล่ะยะ” แต่พยายามหาที่จอดแต่หาที่จอดไม่ได้ นะยะหล่อน” “ปะ........ปล่าวค่ะ....วรรณห้ามแล้วค่ะ” “วนไปวนมาหลายเที่ยวนี่แหละลูกไม้เก่า ส้มวางสายดิฉันเสียใจแทน อุตส่าห์ชวน “คุณสองคนมานี่ด้วยหรอครับ” ของผม คนอย่างป๊อบไม่ได้เรียนมาเสียเปล่า” มากลับทำให้ส้มไม่สบายใจกว่าเดิม “ดวงใจกับวลัยพรมาทานทีน่ เ่ี ป็นประจำ” “แต่ผมฉลาดแนบเนียนไม่งั้นผมจะเป็น “ส้มว่าไงผมบ้างครับผมต้องขอโทษทุกๆ “โอ๊ยนี่วรรณให้คุณป๊อบขับรถไม่ได้นะ ทนายไม่ได้คุณวรรณคืนนี้ขอผมเป็นแฟนเล่นๆ คน” ของคุณ” “ออไม่เป็นไรคะ ส้มกำลังไม่สบายใจอยู”่

คุณ

ล้างจาน

วลัยพรจะขับรถพาคุณป๊อบกลับบ้านเองจ้ะ” “ดีค่ะ...วรรณจะขอกลับแท็กซี่” “โอ้ยโล่งอกไปทีคุณหญิงวรรณเอ้ย” “ผมจะพาคุ ณ วรรณไปส่ ง เองครั บ คุ ณ ดวงใจ” “ไม่ได้คะ่ ดวงใจไม่ยอมให้คณ ุ ขับรถหรอก ค่ะ” “ใช่เลยพี่วลัยว่านะ........เราประคองเขา ไปขึ้นรถดีกว่า” “วรรณขอขอบใจค่ะ” “แหมนีน่ างวรรณ....เช้อ....นางคนล้างจาน เกือบมอมคุณป๊อบ.....แหมคงอยากขึ้นมาเป็น เจ้าของร้าน และมีนายประจำตำแหน่ง แก..... แก...นะ...แก....นี่ถ้าไม่บังเอิญหล่ะก็ คุณป๊อบ คงเสร็จมันแน่” “ถ้ า งั้ น เราหนี คุ ณ ต้ า และคุ ณ นกดี ก ว่ า ป่านนี้คงเล่นสนุกมากแล้ว ปล่อยให้เราสอง คนรอในร้านจนหายหิว” “พี่ดวงใจเรากลับกันเถอะพี่” “คุณป๊อบขา ดวงใจและวลัยจะพาคุณกลับ บ้านค่ะ” “แล้ววรรณของผมหล่ะครับ” เขาเซมาหวังจะจับกอดดิฉัน ดิฉันหลบ. ...ดวงใจผวาเข้าไปรับเเทน “ดวงใจอยู่นี่ค่ะคุณป๊อบ เนี่ย....ขนาดพูด ผิดพูดถูก ดวงใจอยู่ตรงนี้ค่ะ” ดวงใจหันมา ประคองคุณป๊อบอย่างทนุถนอม “ไป้ ไปวลัยพร มะ...มา ...ช่วยประคอง ......” “ตกลงบิ ล ค่ า ข้ า วค่ า เหล้ า และอาหาร หลายร้อยเหรียญเลยคะ” “ไม่เป็นไรวรรณจ่ายให้ค่ะ” “วรรณขอจ่ายบิลก่อน....เชิญคุณพาคุณ ป๊อบกลับบ้านไปก่อนเลยค่ะ เดี๋ยววรรณขึ้น แท็กซี่กลับเองได้ โชคดีนะคะ” “แหมนังวรรณลงทุนขนาดออกเงินให้ เจ้านาย....ทัง้ เหล้าทัง้ อาหารร้านเนีย้ เเพ้ง......แพง รู้มั้ยพี่มันคงยั่วเจ้านาย” “แล้ววรรณของผมหล่ะครับ” ป๊อบพึมพำ ก่อนทีส่ องสาวจะเอาเขาขึน้ รถ ดวงใจถือโอกาส ประคองข้างหลัง วลัยพรขับรถพาคุณป๊อบทนายความทีเ่ มา เหมือนคนไม่มีการศึกษา วรรณหลังจากทีต่ อ้ งจ่ายเงินค่าอาหารแล้ว เหมาแท็กซี่กลับบ้านมาอย่างปลอดภัยและโล่ง อกไปที่หลุดจากการหนักใจกับอาการมึนเมา ของคุณทนาย.....ป๊อบที่รุ่มร่าม ดีนะที่สองสาวนั้นมาไม่งั้นไม่รู้ว่าจะเกิด อะไรขึ้นนะคุณหญิงที่ต้องมาเอาใจ ใครต่อใคร อีกไม่นานเรียนจบขอกลับเมืองไทยดีกว่า ส้ม เข้านอนหลังจากทานนม ส่วนคมสันนอนไม่ หลับคิดสงสัยว่าป่านนี้ลูกผู้น้องจะทำร้ายคนที่ ตัวเองหมายหมัน้ เอาไว้.......วรรณป่านนีค้ ณ ุ เป็น ไงบ้างผมเป็นห่วงคุณ........โถ๋ไอบ้าเอ้ย เพราะ ผมแท้ๆ ผมมันเลว เหล้าที่เหลือหลังร้านเอา มันมาดื่มให้เมาจะได้สะใจกะไอ้คนโง่อย่างผม สมัยนี้ไม่ใช่สมัยก่อนที่จะต้องเสียสละ บ้าผม มันบ้า ผมเดินไปนั่งที่ร้าน มองดูดาวดูเดือน และได้ยนิ เสียงรถจอด ผมรีบไปดูทนั ที เห็น สองสาวประคองป๊อบเดินออกจากรถมา “อ้าวเเล้ววรรณของผมหล่ะ.....เธอไปอยู่ ที่ไหน” ผมเดินรี่เข้ามาเพราะอยากรู้สาเหตุ อ่านต่อฉบับหน้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 26


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au

ใครในธนบัตร จอห์น ฟลินน์ ภาพสาธุคุณจอห์น ฟลินน์บนธนบัตรชนิดราคา ๒๐ เหรียญ สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ.. ประสบ การณ์ชีวิตของผมที่ผ่านมา ผมได้พบบุคคลใน จำนวนพอสมควร ที่ถูกคนในสังคมตัดสินว่า เป็นคนไม่น่าคบบ้าง หยิ่งบ้าง เห็นแก่ตัวบ้าง กระดูกขัดมันบ้าง พูดจาหมาไม่แดกบ้าง (เขา ว่าอย่างนัน้ จริง ๆ) แต่เมือ่ ได้ตดิ ต่อคบหาบุคคล เหล่านี้ยิ่งนานเข้า กลับยิ่งพบว่า หลายคนกลับ เป็นคนมีความจริงใจ โอบอ้อมอารี และช่วย เหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ผิดกับคนบางคนที่ พบครัง้ แรกดูนา่ ประทับใจ เพราะปากปราศรัย ด้วยคำหวาน ชวนให้นา่ คบหาสมาคม น่าเชือ่ ถือ แต่ยิ่งคบไปก็ยิ่งพบความมีน้ำใจเชือดคอของ พวกเขาและเธอ บางคนถึงกลับถูกหลอกให้ เสียเงินเสียทางเพราะคนประเภทนี้ก็มีครับ บุคคลที่ผมจะกล่าวถึงในฉบับนี้ปรากฎ

อยู่ในธนบัตรฉบับละ ๒๐ เหรียญด้านหลัง เขาก็เป็นคนที่จริงจัง บางครั้งดูยะโส ไม่มีอา รมณ์ขันกับใคร และเข้ากับคนไม่ได้ แต่กาล เวลาเป็นเครือ่ งพิสจู น์วา่ เขาไม่ใช่คนอย่างทีก่ ล่าว หาในห่วงลึกจิตใจของเขามีแต่ความเมตตา อยาก ช่วยเหลือเพื่อนนุษย์ เขาเป็นนักเขียนและนัก ฟังที่ดี เป็นนักพูดที่มีสาระ จนสามารถสะกด ให้ผู้ฟังมีใจจดจ่อได้ตั้งแต่ต้นจนจบจนลืมเวลา ที่ใช้ฟัง.... บุคคลท่านนีค้ อื สาธุคณ ุ จอห์น ฟลินน์พระ สอนศาสนาคริสต์นิกายเพรสไบทีเรีย และผู้ให้ กำเนิดราชองค์กรแพทย์ทางอากาศแห่งแรกของ โลก หรือ Royal Flying Doctor Sevice of Australia หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า RFDS ผมขออนุญาตกล่าวถึงประวัติของท่านผู้

จุดที่ตั้งฐานปฏิบัติการและพื้นที่ครอบคลุมของ RFDS

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 27

นีอ้ ย่างคร่าว ๆ ดังนีค้ รับ.... สาธุ คุณจอห์น ฟลินน์ถือกำเนิดเมื่อ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๑๘๘๐ (พ.ศ. ๒๔๒๓) ที่เมืองโมเลียกูล หนึง่ ในเมืองของยุคตืน่ ทองอยูห่ า่ ง จากเมลเบิร์นไปทางทิศตะวันตก เฉี ย งเหนื อ ๒๐๒ กิ โ ลเมตร เขาเป็นบุตรคนที่สองของครูสอน หนังสือ ส่วนมารดาเสียชีวิตขณะ ให้กำเนิดบุตรในขณะที่เขามีอายุ เพียงสามขวบ ดังนั้นชีวิตวัยเด็ก ในบางช่วงของเขาจึงอยู่กับญาติ เขาได้ย้ายมาอยู่ที่ย่านเบรย์ บรู๊ค หรือปัจจุบันคือย่านซันไซน์ ทางตะวันตกของเมลเบิร์นได้รับ การศึกษาจนสำเร็จชัน้ มัธยมปลาย ในปี ๑๘๙๘ (พ.ศ. ๒๔๔๑) แต่ไม่มีเงินพอที่จะเข้าเรียนต่อใน มหาวิทยาลัย จึงเข้าเป็นนักเรียน ฝึกหัดครูกับกระทรวงศึกษาธิการ ของอาณานิคมวิกตอเรียไปพร้อม สาธุคุณจอห์น ฟลินน์ ในวัย 20 ต้น ๆ กับการฝึกฝนการหัดถ่ายภาพและ การรักษาพยาบาลเบื้องตน ในปี ๑๙๐๓ หรือขณะอายุ ๒๓ ปีนายจอห์น ฟลินน์จึงเริ่ม ฝึกหัดเป็นผูส้ อนศาสนาของนิกาย เพรสไบที เ รี ย และในปี ๑๙๐๗ ได้เข้าศึกษาวิชาศาสนศาตร์ทว่ี ทิ ยา ลั ย ออร์ ม อนด์ ค อลเลจแห่ ง มหา วิ ท ยาลั ย เมลเบิ ร์ น จนสำเร็ จ การ ศึกษาในปี ๑๙๑๐ จากนั้นจึงเข้า เป็นพระสอนศาสนาในปี ๑๙๑๑ การลำเลียงคนป่วยขึ้นเครื่องบินใชช่วงทศวรรษที่ 40s สาธุ คุ ณ จอห์ น ฟลิ น น์ ไ ด้ ทำงานในถิ่นชนบทหลายแห่งในรัฐวิกตอเรีย รักษาพยาบาลในเขตห่างไกลและเหมือนเป็น และเซาท์ออสเตรเลีย ในจำนวนนี้รวมถึงการ โชคเข้าข้างเมือ่ นายคลิฟฟอร์ด พิลอดีตนักบินผู้ รับตำแหน่งเป็นพระสอนศาสนาให้กบั คณะสอน เข้าร่วมรบในสงครามครามโลกครั้งที่ ๑ ได้ ศาสนาสมิทออฟดูเนสค์มิสชั่นที่เมืองเบลตานา อ่านเรื่องราวดังกล่าว เขาได้เขียนจดหมายถึง เมืองเล็ก ๆ ห่างจากแอดิเลคไปทางเหนือ ๕๐๐ สาธุคุณจอห์น ฟลินน์ เพื่อให้คำแนะนำถึงขีด กิโลเมตร แม้ในปัจจุบนั ก็ถอื เป็นเมืองโดดเดีย่ ว ความสามารถและต้นทุนของเครื่องบิน ห่างไกลเมืองอื่น ๆ ข้อมูลนี้ถูกพิมพ์เผยแพร่ในนิตยสารของ ในปี ๑๙๑๒ สาธุคุณจอห์น ฟลินน์ได้ ศาสนา และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเรี่ยไร ทำรายงานถึงโบสถ์เพรสไบทีเรีย เล่าถึงความ เงินเพื่อการก่อตั้งหน่วยบริการการแพทย์ทาง ยากลำบากในการทำหน้าที่เนื่องจากประชาชน อากาศ จนกระทั่งในปี ๑๙๒๘ จึงเกิดหน่วย อยู่อย่างกระจัดกระจาย รวมถึงรายงานการสำ งานในสั ง กั ด ของ AIM ภายใต้ ชื่ อ Aerial รวจความต้องการของชาวอะบอริจนิ และความ Medical Service ด้วยการบินบริการครั้งแรก ต้ อ งการของคนผิ ว ขาวในท้ อ งถิ่ น ทุ ร กั น ดาล จากเมืองคอนเคอร์รีไปยังเมืองจูเลียครีกในรัฐ รายงานดังกล่าวก่อให้เกิดการก่อตั้ง ควีนส์แลนด์ หลังจาก AIM ได้รับการแจ้งขอ “ออสเตรเลียนอินแลนด์มิสชั่น” มีตัวย่อ ความช่วยเหลือครัง้ แรก ในวันที่ ๑๗ มิถนุ ายน ว่า AIM อันเป็นองค์กรสอนศาสนาของโบสถ์ ๑๙๒๘ โดยใช้เครื่องบินรุ่น De Havilland 50 เพรสไบที เ รี ย เข้ า ไปในแผ่ น ดิ น ออสเตรเลี ย ชือ่ “วิกตอรี” ทีเ่ ช่ามาจากสายการบินแควนตัส โดยสาธุคุณจอห์น ฟลินน์ได้รับแต่งตั้งให้เป็น ในการบินปฏิบัติการ ผู้อำนวยการเป็นคนแรกของมิสชั่นแห่งนี้ ในครั้งนั้นมีนายแพทย์เค.เซนต์ วินเซนท์ งานที่สาธุคุณจอห์น ฟลินน์ทำควบคู่ไป เวลช์ เ ป็ น แพทย์ ป ระจำเครื่ อ งบิ น และมี น าย กับการสอนศาสนาก็คอื การนำการรักษาพยาบาล อาร์เธอร์ แอฟเฟลกค์เป็นนักบิน ไปสู่พื้นที่ชนบท และการก่อสร้างโรงพยาบาล ก่อนหน้านี้ในปี ๑๙๒๗ นายอัลเฟรด ตามหัวเมืองห่างไกล แทรเกอร์แห่งย่านจอร์จทาวน์จากเมืองแอดิเลค ผูเ้ ป็นอดีตทหาร ช่างวิทยุสอ่ื สารในสงครามโลก @@@@ ได้ประดิษฐ์เครื่องรับส่งวิทยุพลังเท้าปั่น วิทยุนี้ ได้ถูกนำมาใช้ในการติดต่อระหว่างแพทย์และ ภายในปี ๑๙๑๗ สาธุคุณจอห์น ฟลินน์ คนไข้ในพื้นที่ห่างไกล ได้ใช้นิตยสารขององค์กร Inlander เผยแพร่ ในช่วงมหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก สาธุ แนวความคิดที่จะนำเทคโนโลยี่ใหม่ ๆ ที่รวม คุณจอห์น ฟลินน์ต้องทำงานอย่างหนักในการ ถึงวิทยุ และเครือ่ งบิน เพือ่ นำมาใช้ในการบริการ ล็อบบี้ทั้งกับนักการเมืองและโบสถ์ฝ่ายเพรส อ่านต่อหน้า 36


เจ้าหน้าที่สวัสดิการชุมชน สวัสดิภาพสมาคม ด้วยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการตรวจคนเข้า เมืองและการพลเมืองแห่งประเทศออสเตรเลีย สินีนาฎ ขานทะราชา และฐิรญา มีเมศกุล เจ้า หน้าที่สวัสดิการชุมชนปี 2009-2010 Suite 204, Level 2, 78 Liverpool St., Sydney 2000 โทรศัพท์ (02) 9264 3166

เจ็บนี้เจ็บลึก

โดย ..........กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ เลขาธิการสวัสดิภาพสมาคม เสนอหัวข้อโดย สินีนาฏ ขานทะราชาและฐิรญา มีเมศกุลเจ้าหน้าที่สวัสดิภาพสมาคม เมื่ อ หลายเดื อ นมาแล้วดิฉันได้เขียนบท ความเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวทางร่าง กาย แต่ก็ยังขอแตะโป้งไว้ว่าจะเขียนตอนเกี่ยว กับความรุนแรงทางด้านจิตใจและอารมณ์ต่อ ก็ ผัดมาเรื่อยจนขณะนี้น้องตั้ว (ฐิรญา มีเมศกุล) เจ้าหน้าทีส่ วัดภิ าพสมาคมซึง่ ได้รบั ทุนสนับสนุน จากรัฐนิวเซ้าเวลส์ทำงานในโครงการใหม่เกี่ยว กับความรุนแรงในครอบครัว พอน้องเขียนบท ความ “แบบสำรวจหนุ่ม ๆ ที่คุณกำลังดูใจ” ออกมาทำให้ ดิ ฉั น สะดุ้ ง ตื่ น ว่ า จะผั ด ผ่ อ นลาก ยาวไปอีกก็กระไร เลยขอเปิดม่านแอ่นแอ๊นมา อีกครั้งแล้วนะคะ พออ่ า นบทความที่ น้ อ งตั้ ว เขี ย นอย่ า ง ละเอียดอีกที ก็รู้สึกขอบคุณน้องเขาจังที่ช่างนำ เสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับสาวๆหลาก วัย(หรือหนุ่มๆจะปรับไปใช้เลือกหนุ่มๆด้วยก็ คงไม่สงวนลิขสิทธิ์มังคะ)ได้คิดพิจราณาถึงภัย ที่เคลือบน้ำผึ้งได้อย่างน่ารักน่าสนใจ เนื้อหา ครอบคลุมความรุนแรงทางด้านจิตใจอารมณ์ได้ กระชับครบถ้วน เนื่องจากปัญหาเรื่องความรุน แรงในครอบครัวของผูท้ ใ่ี ช้ชวี ติ คูเ่ กิดขึน้ ได้เสมอ โดยไม่เลือกเพศวัย (และเชื้อชาติเสียด้วย) และ จะรุนแรงและเป็นอันตรายต่อร่างกายและจิตใจ อารมณ์ของฝ่ายทีถ่ กู กระทำมากหลายเท่าในกรณี ที่ผู้นั้นย้ายมาอยู่ในประเทศนี้ที่ต้องใช้ภาษาอัง กฤษทีไ่ ม่ใช่ภาษาแม่ ระบบกฎหมายทีไ่ ม่คนุ้ เคยก็ ยิ่งซับซ้อนมากขึ้น ไหนจะต้องเผชิญกับปัญหา ในการปรับตัวในเรือ่ งอืน่ ๆ ทัง้ ทางด้านครอบครัว ทางเศรษฐกิจการงาน และสภาพสังคม ดิฉัน ขอความกรุณาให้ผู้อ่านทุกท่านช่วยเผยแผ่แบบ สำรวจฯนี้ไปให้ได้ใช้กันอย่างแพร่หลายมากๆ ในชุมชนเราด้วยนะคะ ความรุนแรงในครอบครัวทางอารมณ์ มี หลายรูปแบบแต่ก็มีพอสรุปรูปแบบใหญ่ๆ ดัง ที่ บ อกไว้ใ นเรื่องความสัมพันธ์ที่อ่อนแอของ บทความน้องตั้วและขอเพิ่มเติมไว้ดังนี้ค่ะ 1. ความหึงหวงจนไม่ให้เราพูดคุยกับใคร 2. การ ควบคุมทุกเวลาไม่ว่าจะไปทำอะไรที่ไหนกับ ใคร (รวมทั้งไม่ให้ศึกษาเล่าเรียนอะไร และยัง ควบคุมการใช้จ่ายไม่ว่าในกรณีที่ยอมหรือไม่ ยอมให้ไปทำงานอีกด้วย) 3. การตำหนิติเตียน ในสิ่งที่เราทำ(หรือไม่ทำ)ให้เป็นความผิดหรือ ความรับผิดชอบของเราไปทั้งหมด (หนักข้อ กว่านั้นเรียกร้องให้มีเพศสัมพันธ์ทุกเมื่อที่เขา ต้องการ) 4. การพูดจาล้อเล่นส่อเสียดวิจารณ์ ประนามหยามเหยียด หรือสร้างเรื่องใส่ร้ายไป ในทางเสียหาย 5. การปฏิเสธไม่ยอมรับฟังความ คิดเห็นของเรา นอกจาก 5 ข้อนีก้ ย็ งั มีการทำร้าย จิตใจหรือก่อความหวาดกลัวโดยการใช้คำพูด และการกระทำทางอ้อมต่างๆที่ก่อให้เกิดความ หวาดกลัว เช่น การข่มขู่จะทำร้ายหรือจะฆ่าผู้ ถู ก กระทำหรื อ คนในครอบครั ว หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ยวข้อง หรือขู่เรื่องถอนการอุปถัมภ์วีซ่าใน ฐานะเป็นคู่ ด่าว่าไล่ออกจากบ้านหรือไล่ออก นอกประเทศ หรือหลอกให้ออกนอกประเทศ ไปเยี่ยมบ้าน พอกลับมาแล้วลั่นกุญแจไม่ให้ กลับเข้าบ้าน ที่น่าอกสั่นขวัญหายอีกอย่างก็คือ ทำลายเข้าของในบ้านโดยเฉพาะของส่วนตัว ของผู้ถูกกระทำ ที่ร้ายที่สุดคือถ้ามีตำรวจมา เกี่ยวข้องก็กลับพลิกลิ้นกลับเรื่องกลายเป็นผู้ถูก กระทำเป็นฝ่ายผิด เพราะตอนตำรวจมาเกิดอยู่ ในท่าหรือถืออาวุธเพือ่ ป้องกันตัวด้วยความหวาด กลัวหรือโดนยั่วให้โกรธสุดขีด

ที่แบ่งเป็นข้อๆก็เพื่อให้ทำความเข้าใจง่าย ๆเบื้องต้น ในความเป็นจริงสิ่งที่กระทำมันก็จะ เกิดขึน้ ผสมปนเปกันไปพร้อมๆกันไม่มกี ารแบ่ง ข้อหรือขั้นอย่างชัดเจน และไม่จำเป็นว่าแต่ละ รายจะเผชิ ญ กั บ ทุ ก รู ป แบบหรื อ ที่ เ หมื อ นกั น ดิฉันจะขอเขียนถึงสาเหตุและผลกระทบจาก ความรุนแรงในครอบครัวทางอารมณ์ เผื่อจะ ช่วยให้คุณเข้าใจถึงสถานการ์ได้ชัดเจนขึ้น โดย ขอวิเคราะห์จากประสบการณ์ส่วนตัวและการ ทำงานว่า สาเหตุของ ข้อ 1 บวกกับข้อ 2 ไม่ ได้เกิดจากแค่ ค วามหี ง หวงเท่ า นั้ น หากแต่ ผู้ กระทำไม่ต้องการให้ผู้ตกเป็นเหยื่อได้มีโอกาส มีความรู้ หรือรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารใดๆอันจะทำให้ เหยื่อหลุดรอดจากการครอบงำและควบคุมของ เขา เนื่องจากเหยื่อจะเกิดความสามารถในการ พิจารณาเปรียบเทียบแยกแยะสถานการณ์ของ ตน ได้รบั รูส้ ทิ ธิเสียง หรือแหล่งทีจ่ ะไปขอความ ช่วยเหลือ ผู้กระทำทำให้ผู้ตกเป็นเหยื่อรู้สึกไร้ ที่ พึ่ ง เลยต้ อ งพึ่ ง พาแต่ ผู้ ก ระทำเท่ า นั้ น เขาจึ ง ควบคุมบงการได้ตามต้องการไปเสียหมด ส่วน สาเหตุของ ข้อ 3-5 ผู้กระทำกระทำแก่ผู้ตก เป็นเหยือ่ เช่นนัน้ เพือ่ สร้างสงครามประสาททำให้ เหยื่อหมดความนับถือในตนเอง(ที่จริงก็เริ่มเสีย มาตั้งแต่จากสาเหตุ 1-2 แล้วล่ะนะ)ไปเรื่อยๆ จนรู้สึกว่าตนไร้ค่า จะเกิดความเชื่อแต่ในสิ่งที่ เขาตำหนิ วิพากษ์วิจารณ์ ใส่ร้าย (ทั้งที่ไม่ได้ เป็นเช่นนัน้ ) ฝังหัวไว้ในแต่ละวัน แต่ละชัว่ โมง นาที มีความเครียดและความกดดันสะสมจน สุ ข ภาพจิ ต เสี ย อารมณ์ แ ปรปรวนโมโหร้ า ย หรือไม่ก็ซึมเศร้ามึนชากับสิ่งรอบตัว กลายเป็น คนมองโรคในแง่รา้ ย ขาดความมัน่ ใจ มีแต่ความ หวาดผวาไปแทบทุกเรื่อง ขาดทักษะในการเข้า กับคนอืน่ หลายรายจะมีสขุ ภาพร่างกายอ่อนแอ จนมี อ าการเจ็ บ ป่ ว ยโดยหาสาเหตุ โ รคไม่ ไ ด้ เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ผู้ถูกกระทำไม่มี ความเข้ ม แข็ ง หรื อ ความคิ ด อ่ า นจะช่ ว ยเหลื อ เปลี่ยนแปลงสถานการ์ตนเองได้ ส่วนใหญ่ก็จะ ใจอ่อนตกอยูใ่ นวังวนเดีย๋ วดีเดีย๋ วร้ายไปไม่สน้ิ สุด เมื่ออีกฝ่ายกล่าวขอโทษและเอาใจ ที่สำคัญคือ มืดแปดด้านไม่ทราบจุดที่จะแก้ปัญหา (ซึ่งมีอยู่ เพียงวิธีเดียวคือต้องไปจากผู้ถูกกระทำก่อน ถึง จะเพี ย งชั่ ว คราวก็ ยั ง ดี เ พื่ อ จะได้ ตั้ ง หลั ก คิ ด พิ จารณาตัดสินใจอีกที) ถ้าหากคุณผู้อ่านได้รู้จักหรือประสพผ่าน พบใครที่ตกอยู่ในสถานการณ์อันเนื่องมาจาก สาเหตุความรุนแรงในครอบครัวทางจิตใจและ อารมณ์ดังกล่าว ขอได้ตระหนักว่าคนๆนั้นสม ควรจะได้รับความช่วยเหลือไม่ต่างไปจากคนที่ ถูกทำร้ายทางร่างกาย ยิ่งได้รับความช่วยเหลือ เร็วเท่าใดก็ยิ่งจะเป็นการช่วยกู้สุขภาพจิตคนนั้น ได้ก่อนจะสายเกินแก้ โปรดช่วยแนะนำให้เขา ทราบว่ามีผู้มีวิชาชีพหรือหน่วยงานพร้อมจะให้ ความช่วยเหลือเขาได้โดยไม่ต้องหาหลักฐาน จากสภาพร่างกายที่ปรากฏเห็นได้ไปพิสูจน์แต่ อย่างใด จุดแรกสุดก็ให้ไปหาหมอทัว่ ไปทีเ่ รียก ว่าจีพีเพื่อเล่าถึงสถานการณ์ให้ฟัง หมอก็จะ ประเมินอาการว่ามากน้อยแค่ไหนควรสัง่ ยารักษา อาการ หรือส่งตัวต่อไปให้นักจิตวิทยา หรือ จิตแพทย์ หรือจะส่งไปเข้ารับการรักษาในโรง พยาบาล ส่วนอีกตัวเลือกหนึง่ ก็คอื ท่านจะติดต่อ น้องตัว้ เพือ่ สอบถามข้อมูลหรือขอความช่วยเหลือ เป็นภาษาไทยในด่านแรกได้ ถึงบางครั้งน้อง เขาไม่สามารถจะช่วยท่านตามที่คาดหวังไว้ได้ ทั้งหมด ดิฉันมั่นใจว่าสิ่งที่น้องเขาทำให้ท่าน

ประกาศสวัสดิภาพสมาคม สุขภาพดี......ชีวีมีสุข

ขอเรียนเชิญคุณผู้หญิงทุกท่านเข้าร่วมสัมนาเกี่ยวกับวิธีดูแลสุขภาพที่ทำให้เราห่างไกลจาก มะเร็ง หัวข้อสัมนารวมถึง - การดูแลสุขภาพสำหรับคุณผู้หญิง - อาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและอาหารต้านมะเร็ง รู้ลึกรู้จริงเรื่องมะเร็งรังไข่ มะเร็งปากมดลูก และมะเร็งเต้านมหน่วยงานต่างๆที่ให้บริการ ทางด้านสุขภาพรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพที่มีประโยชน์ วันและเวลา วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.30 น. ถึง 13.00 น. สถานที่ โรงแรมเมโทร ซิดนีย์เซ้นทรัล Metro Hotel Sydney Central หัวมุมถนน Campbell Street กับ Pitt Street (ย่านไทยทาวน์) กิจกรรมนี้ฟรีตลอดงานพร้อมลุ้นรับบัตรกำนัลมูลค่า $50 ถึง 3 รางวัล ทางสมาคมได้จัด ให้มีพี่เลี้ยงดูแลเด็กพร้อมกิจกรรม Face Painting สำหรับเด็กๆ ขอเชิญร่วมรับประทานอาหาร กลางวันร่วมกันหลังกิจกรรมสนใจเข้าร่วมสามารถสำรองที่นั่งได้ที่สวัสดิภาพสมาคม 02 9264 3166 หรือ 0405 661 025 เพื่อฉลองวาระครบรอบ 20 ปีแห่งการบริการ ในวันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม 2010 ขอเชิญ ท่านร่วมทำบุญถวายอาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ในเวลา 10 โมงเช้า และร่วมรับประทาน อาหารกลางวัน จากนั้นในเวลา 13.30น. สมาคมขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุม สามัญประจำปีและเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารปี 2010-2011 ณ สำนักงานสวัสดิภาพสมาคม หากท่านใดสนใจจะมาร่วมทำบุญหรือมาร่วมประชุมกรุณาแจ้งความจำนงค์มาที่สมาคม เพื่อการ จัดเตรียมอาหารและสถานที่ สำหรับท่านสมาชิกปัจจุบันที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นหนึ่งใน คณะกรรมการบริหาร สามารถติดต่อขอรับใบสมัครจากสมาคมได้ตั้งแต่บัดนี้นะคะ ชั้นเรียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น จะเปิดทำการสอนในวันเสารที่ 9,16,23,30 ตุลาคม และ 6,13,20,27 พฤศจิกายน 2553 เวลา 10.30 น.-บ่ายโมง ที่สำนักงานสวัสดิภาพสมาคม ค่า สมัครสำหรับสมาชิก 55 เหรียญ บุคคลทั่วไป 75 เหรียญ โรงพยาบาลสำหรับผู้หญิง (Royal Hospital for Women) ทุกวันอังคารที่สามของเดือน เวลา 10.30 น. - 12.30 น. จะมีการจัดกลุม่ สำหรับคุณผูห้ ญิง วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมสร้างความมั่นใจ และยังรวมไปถึงคุณผู้หญิงที่ต้องการสุขภาพความเป็นอยู่ของชีวิตที่ดีขึ้น ขอเชิญพบกันที่ Royal Hospital for Women, Barker St, Randwick. Seminar Rooms 1&2 วันที่ 19 ตุลาคม 2010 ในหัวข้อโอกาสในการเปลี่ยนแปลง วันที่ 16 พฤศจิกายน 2010 ใน หัวข้อการดูแลตนเอง และวันที่ 21 ธันวาคม 2010 ในหัวข้อความกตัญญู รู้คุณ หากต้องการ ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ Saulan Beverly Yin-Lo เบอร์ 9382 3355 วันให้ข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในประเทศออสเตรเลีย จัดขึ้นในวันที่ 27 ตุลาคม 2553 ที่ร๊อคเดลล์ ทาวน์ฮอลล์ งานนี้มีหน่วยงานจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ ข้อมูลความรู้ อาทิเช่น เซ็นเตอร์ลิงค์, เทฟ, หน่วยงานทางด้านสุขภาพต่างๆ รวมถึงหน่วยงาน ชุมชนในหลายหลายเชื้อชาติที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่เป็นต้น ในงานจะมีการ แสดงและการละเล่นต่างๆ ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สนุกสนานอีกด้วยค่ะ ในวันที่ 21 ตุลาคม 2553 เวลา 11.00 น – บ่ายโมง ขอเชิญชวนคุณแม่ลูกเล็กที่อาศัย อยู่ในเขตตัวเมืองซิดนีย์ และในละแวกใกล้เคียง มาพบปะสังสรรค์และจับเข่าคุยกัน เพื่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องบุตรหลานของท่าน และร่วมกันวางแผนกิจกรรมสำหรับกลุ่ม ในอนาคต งานนี้จัดขึ้นที่ สวัสดิภาพสมาคม สนใจลงชื่อได้ที่สนง.สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สวัสดิภาพสมาคมมีบริการแปลเอกสารของทางราชการทั้งจากไทยเป็นอังกฤษ และ อังกฤษเป็นไทยในราคาเทียบเท่าหน่วยงานรัฐบาล รับแปลเฉพาะใบสูติบัตร ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ ทะเบียนบ้าน โดยนักแปลวุฒินาติ (NAATI Accredited Translators) ใช้ยื่น อิมมิเกรชั่นและหน่วยราชการอื่นๆได้ มีแบบด่วน(2 วัน)ได้ และแบบธรรมดา (1 หรือ 2 หรือ 3 สัปดาห์) ได้ หมายเหตุจากสวัสดิภาพสมาคม เนื่องจากข้อจำกัดด้านบุคคลากรและการบริการในเขต พื้นที่อื่นๆด้วย ในบางช่วงเวลาจะไม่มีใครอยู่ที่สำนักงาน หากท่านใดต้องการแวะเข้ามาติดต่อ โดยที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า กรุณาโทรตรวจสอบก่อนว่ามีการเปิดทำการในเวลานั้นหรือไม่ เพื่อจะไม่เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของท่าน สมัครเป็นสมาชิกสวัสดิภาพสมาคม เพียงปีละ 20 เหรียญ ท่านสามารถสมัครเรียนใน ชั้นเรียนต่างๆได้ ในราคาถูกพร้อมทั้งรับจดหมายข่าวทุกๆ 3 เดือน หากท่านใดสนใจติดต่อ ได้ที่สวัสดิภาพสมาคมค่ะ สินีนาฎ ขานทะราชา (Settlement Grant Program Worker, Funded by DIAC) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคม ให้บริการช่วยเหลือผู้ย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ใน ออสเตรเลีย (รับนัดให้คำปรึกษา เฉพาะวันอังคาร และวันพฤหัส) Ph. 92643166 Fax .92643009 E-mail: outreach@thaiwelfare.org ฐิรญา มีเมศกุล (DV Intervention Project Worker, Funded by NSW Department of Premier and Cabinet) ประจำอยู่ในสำนักงานสวัสดิภาพสมาคมในวันจันทร์ พุธ พฤหัส และ วันอังคารที่แคบรามัตต้า Cnr Railway Pde & Mc Burney Rd บริการให้คำปรึกษาและ ทำการวิจัยเรื่องความรุนแรงในครอบครัวของชุมชนไทย Ph. 92643166 Fax.92643009 E-mail: sgp@thaiwelfare.org นั้นจะต้องเป็นบริการที่ประกอบไปด้วยคุณภาพ และอย่างมืออาชีพตัวจริงเสียงจริงอย่างแน่นอน เลยค่ะ น่าเห็นใจทีค่ ณ ุ ผูอ้ า่ นอดทนอ่านลุน้ มาจนถึง บรรทัดนี้ แถมยังโดนขอความช่วยเหลือมาหลาย อย่างมาก จึงขอขอบคุณมา ณ ทีน่ แ้ี ละขออำนาจ

บุญกุศลทีท่ า่ นมีเมตตาจิตคิดจะให้(หรือให้)ความ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติในต่างแดนที่ตกระกำ ลำบากห่างไกลครอบครัวญาติมิตร)ได้ช่วยดล บันดาลให้ท่านอย่าได้เจ็บได้ไข้ ได้กินอิ่มนอน อุ่นหลับสบาย ปราศจากอุปสรรคภยันตราย มี ใบหน้าอิ่มบุญเด้งใสอ่อนวัยเทอญ

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 28


กลอนธรรมะ

ศึกษาอนุตตรธรรม

อ.พุทธทาสพระธรรมโฆษาจารย์ (พุทธทาสภิกฺขุ)

พระคุณบิดามารดา

ต่อจากฉบับที่แล้ว

สรรเสริญ 3

พระคุณที่หลังจากคลอดแล้วลืมความเจ็บ ปวดขณะที่ ม ารดาคลอดลู กโดยเหตุ ที่ ต้ อ งใช้ แรงมากเสมือนอวัยวะภายในต่าง ๆ จะฉีกขาด สุดแสนเจ็บปวด สลบแล้วสลบอีก โลหิตที่ หลั่งไหลพุ่งออกเป็นน้ำพุเหมือนที่เขาเชือดคอ สัตว์

ตามรอยพระพุทธองค์

เมื่อทิ้งเกียรติ เกลียดศักดิ์ รักสงบ

ก็จะพบ นิพพานได้ ดั่งไขขาน

ตัวท่านแหละ รู้ชัด อุบัติการณ์

ว่าตัวท่าน เองถึง ซึ่งวิมุตติ จงดำเนิน ตามรอย พระพุทธองค์

บากบั่นมุ่ง รางวัล อันเอกอุตม์

แน่ดั่งอา- ทิตย์อุทัย ไม่มีทรุด

ท่านจะยุด วิมุตติได้ ไม่เปล่าเอย ฯ

กัลยาณชน

กัลยาณชน นั้นละได้ ในส่วนผิด

มายึดติด มากมาย ฝ่ายกุศล

หมายมั่นเห็น ว่าเป็น ตนของตน

เท่ากันกับ ปุถุชน “ยึดตัวกู” แม้ความยึด จะเท่ากัน แต่มันแปลก

มันเกิดแยก ทางกัน ดูขันอยู่

ข้างหนึ่งยึด ความทราม กามเชิดชู

ข้างหนึ่งยึด ความหรู กุศลงาม ปุถุชน เคยหนาทึบ ด้วยฝ้าตา

ครั้นนานมา เริ่มเห็น รัตนะสาม

คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ตาม

ความเป็นจริง ใจเกิดงาม นามกัลยาณ์ ฯ

อยู่กับธรรม

มารดาที่รอดตายจากมหาภัยครั้งนี้พอฟื้น สติขึ้นมา สิ่งแรกก็คือถามหาลูกรักของตน ครัน้ รูว้ า่ ลูกรักปลอดภัยแล้วรูส้ กึ ดีใจอย่าง บอกไม่ถูก

เมื่อรบสู้ กับศัตรู สู้ด้วยธรรม

จะปลุกปล้ำ กันเท่าใด ไม่เสียหาย

ถ้าสู้กัน อย่างนี้ ไม่มีตาย

ในสุดท้าย จะปรองดอง ต้องใจกัน เมื่อป้องกัน ศัตรู รู้ใช้ธรรม

เป็นกำแพง เพชรล้ำ เลิศมหันต์

ป้องกันได้ สารพัด น่าอัศจรรย์

ป้อมค่ายมั่น กว่าสิ่งใด ในโลกคน เมื่อหลบซ่อน จากศัตรู อยู่กับธรรม

ไม่ระกำ ทุกข์เห็น สักเส้นขน

ช่วยปลุกปลอบ ชื่นชอบ ฉ่ำกมล

ขอทุกคน จงมีธรรม ประจำกาย ฯ THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 29

อุ้มลูกไว้แนบอกใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใส ดีใจได้ขณะหนึ่ง ความเจ็บปวดสุดทนก็ ประดังมาอีกเมือ่ ครูด่ ใี จจนลืมความเจ็บปวดบัดนี้ ต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดที่ร่างกายได้รับ สรรเสริญ 4 พระคุณของพ่อแม่ที่ “หวานอมขมกลืน” พระคุณของพ่อแม่ที่มีต่อลูก ยิ่งใหญ่ดุจฟ้ามหา สมุทร เอาใจใส่ ดูแลลูกทุกวันคืน ไม่เคยบึง้ ตึงความรักทีพ่ อ่ แม่มตี อ่ ลูกลึกซึง้ ยากที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบ

ขอเพียงให้ลกู อยูด่ กี นิ ดีแม้ตนเองจะหิวโหย ก็ยนิ ยอมเพียงให้ลกู มีความสุขพ่อแม่กพ็ อใจแล้ว สรรเสริญ 5 พระคุ ณ ที่ อ ยู่ กั บ ความเปี ย กชื้ น ความรั ก ของมารดาที่ มี ต่ อ ลู ก ไม่ มี ที่ สิ้ น สุ ด ดึ ก ดื่ น ลู ก ปัสสาวะรดที่นอนจนเปียกชื้น มารดารีบอุ้มลูกไปอยู่ในที่แห้งส่วนตน แม้จะอยูใ่ นทีช่ น้ื และเย็นก็ไม่เคยปริปากบ่นแม้แต่ น้อย ขอเพียงให้ลูกได้หลับสบายส่วนตนเอง จะหนาวเหน็บเพียงใดก็ยอมทน อ่านต่อหน้า 30


พระคุณบิดามารดา ต่อจากหน้า 29

พระคุณของบิดาดุจดังแผ่นฟ้าที่ให้ความ นมสองเต้าของมารดาคือตำหนักของลูก ชุ่มชื่นแก่ชาวโลก พ่อและแม่ล้วนแต่รักลูก ที่ให้ความอบอุ่นและคุ้มครอง พระคุณของพ่อแม่เหมือนกันขอเพียงให้ เพื่ อ ดู แ ลลู ก น้ อ ยมารดามั ก จะกางมื อ ทั้ งเธอเป็นลูกของพ่อแม่ไม่ว่าจะเกิดอมาอัปลักษณ์ สองข้างเพื่อบังลมหนาว เพียงใด พ่อแม่ไม่มีวันที่จะรังเกียจ และไม่เคยที่จะโกรธเกลียดแม้ลูกแขนขา การดูแลลูกน้อยพ่อแม่มักหาวิธีทำให้ลูกจะหงิกงอเดินเหินไม่คล่องพ่อแม่ก็ไม่เคยรังเกียจ สนุกสนาน เพื่อจะได้โตไว ๆแต่มารดามักจะเดียดฉันท์ กินไม่ได้นอนไม่หลับ ตรงกั น ข้ า มพ่ อ แม่ ก ลั บ เพิ่ ม ความรั ก และ สรรเสริญ 6 เอาใจใส่ลูกยิ่งขึ้นเพราะว่าลูกเป็นยอดดวงใจของ พระคุ ณ ที่ เ ลี้ ย งดู ด้ ว ยนมของตนบุ ญ คุ ณพ่อแม่พระคุณของพ่อแม่ยิ่งใหญ่กระไรปานนี้ ของมารดาดุจดังแผ่นดินที่ให้กำเนิดสรรพสิ่ง

“แก้ปัญหา”

คนเรามีปัญหาให้แก้ได้ทุกขณะปัญหากับชีวิตจะไปไหนมาไหนด้วยกันดั่งเงาที่ตามตัวเรา เขาว่ากันว่านกกระจอกเทศเวลามันเจออันตรายมันจะเอาหัวมุดลงดินหรือทราย แต่มนุษย์เราคง ทำเช่นนั้นไม่ได้ คือจะปฏิเสธทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้ ปัญหาและอันตรายในปัญหามีจริงเรา อาจไม่ปฏิเสธได้  คนโง่เท่านั้นที่เดินชนปัญหาไม่ยอมหลีกเลี่ยง ไม่ว่าปัญหานั้นจะมีสาเหตุจาก อะไรและจากใคร เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเราจะต้องเรียนรู้จักควบคุมอารมณ์เพราะเป็นไปได้ที่เราจะ อารมณ์เสียกับสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหา คนที่เราคิดว่าเขาสร้างปัญหาหรือแม้กับตัวเองทันทีที่เรา อารมณ์เสียเราก็จะขาดสติและขาดปัญญา ขาดข้อมูลอันแท้จริง อารมณ์โกรธ อารมณ์แค้นที่ ปราศจากการควบคุม จะนำเราไปสู่การพูดการกระทำ การตัดสินใจในทางที่ผิด การฝึกฝนจิต ของเราก็เหมือนกับการฝึกฝนร่างกาย  ถ้าเราต้องการให้ร่างกายสามารถทนกับงานหนักยาก ลำบากได้นาน เราจะต้องฝึกฝนร่างกายด้วยการออกกำลังกายให้มากๆ ให้เกิดความอึดและ อดทน เมื่อเหตุการณ์จริงเกิดขึ้นก็พร้อมที่จะรับมือได้หลายคนมองข้ามการฝึกจิตใจให้มีความ หนักแน่น ฉะนั้นเมื่อมีปัญหามากระทบจิตใจเขาไม่อาจมีความอดทนได้นาน การแก้ปัญหาที่ได้ผลต้องแก้ที่ต้นเหตุ แล้วจึงบำบัดรักษาผลของปัญหาที่ปลายเหตุ คนเรา มักทำกลับกันคือ  พยายามแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุก่อน การแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเป็นการรักษา อาการ  รักษาบาดแผลอันเกิดจากปัญหา  เช่น เมื่อเรามีอาการปวดหัวปวดท้องหรือ อาการไอ เราก็จะไปตามร้านขายยา เล่าอาการให้เขาฟัง ร้านขายยาก็จะจัดยาแก้ปวดหัว ปวดท้อง หรืออา การไอให้ อาการเหล่านั้นก็จะทุเลาลงเพราะมันไปกดประสาทควบคุมอาการปวด  แต่สาเหตุ ที่แท้จริงของมันอาจจะเป็นมะเร็ง วัณโรค หรืออาจเป็นแผลในกระเพาะ ถ้าเรารักษาแต่อาการ  อาการจะบรรเทาชั่วขณะทำให้เรารู้สึกสบาย เมื่อมีอาการอีก เราก็ ไปซื้อยาแก้อาการอีก ในที่สุดเราก็จะติดยาและยาแก้ปวดดังกล่าวไม่เพียงไม่รักษาต้นเหตุแล้ว ยังมีผลข้างเคียงกับอวัยวะภายในเกินกว่าที่เราจะคิดได้ การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดคือ การสร้างภูมิคุ้มกันภายในตัวเองที่จะต่อสู้กับปัญหา ไม่ว่ามันจะ มีสาเหตุมาจากอะไรเราก็สามารถต้านไว้ได้ เราอาจไม่สามารถควบคุมคนอื่นไม่ให้สร้างปัญหา ได้ และเราเองก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่สร้างปัญหาให้กับตนเอง  ฉะนั้นการสร้าง ภูมิคุ้มกันด้วยการพัฒนาภูมิปัญญา  สะสมความรู้ เพิ่มพูนความเชื่อ และดำเนินชีวิตบนหลัก แห่งความจริงจะช่วยให้เรามีภูมิคุ้มกัน  ทั้งหมดนี้เราสามารถค้นหาได้จากพระคัมภีร์ซึ่งเป็นพระ คำของพระเจ้า......

สรรเสริญ 7 พระคุณที่คอยทำความสะอาดเดิมมารดา มี ร่ า งกายที่ ส ะอาดหมดจดใบหน้ า งดงามดั่ ง ดอกบัว

เป็นหญิงสาวที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ใบหน้ า แดงระเรื่ อ บ่ ง บอกถึ ง วั ย แรกรุ่ น แห่ ง กุลสตรี

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 30


Y รับพยากรณ์ โชคชะตาชีวิต ตรวจเช็คลายมือ โหงวเฮ้ง ไพ่ป๊อก โดยไม่ต้องใช้วัน เดือน ปี เกิดสามารถบอกปัจจุบัน และอนาคตล่วงหน้าได้แม่นยำดั่งตาเห็นด้วยสัมผัสที่หกและ ไพ่ยิปซี ศาสตร์แห่งความลี้ลับ และเก่าแก่มากกว่า 600 ปี Y รับดูฮวงจุ้ยและแก้ไขเปลี่ยนแปลงฮวงจุ้ยให้ดีขึ้น Y อาจารย์หลิน : (02) 9826 8601 Mob: 0422 246 355, 0412 164 355 102 Lord Howe Drive, Kinchinbrook

การเงินและธุรกิจ อัตราแลกเปลี่ยน ธ.กรุงเทพ อัตราแลกเปลี่ยน ANZ Bank

ปีชวด ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ ดวงเริ่มจะดี U$ A$ U$ บาท ขึ้น สุภาษิตโบราณสอนไว้ว่าน้ำขึ้นให้รีบตัก ฉะนั้นถ้ามีโครงการใหม่ที่ดีๆก็เริ่มได้เลย ใน ซื้อ Sep 10 ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย ซื้อ ขาย 27 30.23 30.88 28.78 20.15 0.99 0.93 32.61 27.14 ด้านความรัก คนโสด ความรักยังคงไปได้เรื่อย 28 30.20 30.85 28.78 30.15 0.99 0.93 32.63 27.15 ๆ ส่วนผูท้ ม่ี คี คู่ รองแล้ว ความรักความสัมพันธ์ 29 30.12 30.77 28.91 30.29 0.99 0.94 32.79 27.29 30 30.03 30.68 28.93 30.31 1.00 0.94 32.72 27.23 ไม่ราบรื่น อาจจะมีเรื่องระหองระแหงกันบ้าง 01Oct 29.81 30.46 28.74 30.11 1.00 0.94 32.54 27.07 ตามประสาลิ้นกับฟัน แต่เดี๋ยวก็ดีกันเหมือน เดิม ้นไทย ออสเตรเลีย อเมริกา ตลาดหุ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ ปีฉลู Sep 10 Thai All Ord D.Jone B S B S ช่วงนี้ พยายามประคองความเป็นอยู่ของ 27 962.47 4,722.20 10,812.04 18700 18800 18435 19200 ตัวคุณให้ไปได้เรือ่ ยๆก็พอ ทำอะไรก็อย่าใจร้อน 28 959.27 4,717.00 10,858.14 18600 18700 18328 19100 29 969.65 4,694.00 10,835.28 18750 18850 18480 19250 เพราะดวงของคุณไม่เป็นใจ ยิ่งดิ้นก็เหมือนยิ่ง 30 975.30 4,636.90 10,788.05 18750 18850 18480 19250 รัดตัวเอง ในส่วนของความรัก คนโสดที่เพิ่ง 01Oct 978.58 4,634.70 10,829.68 18700 18800 18435 19200 จะมีความรัก ก็ขอให้เผื่อใจไว้บ้าง อย่าเพิ่งทุ่ม สุดตัวให้มากนัก ส่วนผูท้ ม่ี คี คู่ รองแล้ว คุณและ คู่ครองก็ไปกันได้ดี ไม่มีปัญหาอะไร ปีขาล ช่ ว งนี้ ด วงของคุ ณ อาจจะไม่ ค่ อ ยดี นั ก คุณควรหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆ เพื่อให้ จิตใจสงบ ดำเนินชีวิตด้วยความรอบคอบ ใน ด้านความรัก คนโสดไม่ค่อยดีนัก เพราะมีพลัง ของการสูญเสียอยูใ่ นดวงชะตา ส่วนผูท้ ม่ี คี คู่ รอง แล้ว ต้องระวังคำพูดให้มากๆ อย่าขัดคอกัน ถ้าเห็นอะไรขัดหูขดั ตาก็ผา่ นๆไปเสียบ้าง แล้ว ชีวิตรักก็จะดีขึ้น ปีเถาะ THAI-OZ NEWS SUBSCRIPTION FORM ในช่วงนี้ คุณจะต้องระวังปัญหาในเรื่อง การเงินไว้ให้ดี เพราะเกณฑ์การเงินไม่ราบรื่น 06 Months (13 copies) A$ 30.00* นัก ปัญหาน้อยใหญ่ต่างเข้ามารุมเร้าให้กลุ้มใจ 12 Months (26 copies) A$ 57.00* แต่ ไ ม่ ต้ อ งถอยหยุ ด คิ ด แล้ ว แก้ ไ ปที ล ะเปลาะ 24 Months (52 copies) A$ 108.00* ในไม่ช้าปัญหาต่างๆก็จะหมดไป ในด้านของ Name : ______________________________________ ความรัก ทั้งคนโสดและผู้ที่คู่ครองแล้ว ไม่ดี Address  : ____________________________________ นัก อาจจะทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ไม่ถึงเลิก Postcode : ______________Tel: __________________ กัน ดังนั้นควรสงบปากสงบคำไว้ดีกว่า  VisaCard Payment :    Cheque/Money Order ปีมะโรง  MasterCard  BankCard No.................................Valid to..................... ดวงชะตาในช่วงนี้ โดดเด่นดีไม่ว่าจะทำ อะไรก็ไปได้ด้วยดี การงานและการเงินก็ดีตาม ไปด้วย แต่อย่าเหลิงหรือคะนองยังคงต้องดำเนิน ชีวิตไปด้วยความรอบคอบในด้านความรัก คน โสดมีความสุขดี ส่วนผู้ที่มีคู่ครองแล้ว อาจมี การกระทบกระทั่ ง กั น บ้ า งตามประสาลิ้ น กั บ ฟัน แต่ความรักความสัมพันธ์ไม่สั่นคลอน ปีมะเส็ง ในช่วงนี้การงานของคุณไม่ค่อยจะดีนัก ทำอะไรก็ตดิ ๆขัดๆ กับเพือ่ นร่วมงานก็ตอ้ งระวัง ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งด้วยเรื่องที่ไม่ควร จะเป็นเรือ่ ง ส่วนการเงิน ไม่วา่ จะประหยัดอย่าง ไร ก็ยังคงต้องจ่ายออกอยู่ดี ในด้านความรัก คนโสดยังคงไปได้เรื่อยๆ ส่วนผู้ที่มีคู่ครอง แล้ว อาจจะมีปากเสียงกันด้วยเรื่องของคนอื่น THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 31

ปีมะเมีย ดวงของคุณเริ่มจะดีขึ้น ในช่วงนี้ถ้าคิด จะทำอะไรก็สามารถทำได้เลย ถ้าคิดว่าดีและ ไตร่ตรองด้วยความรอบคอบแล้ว เหมือนน้ำขึน้ ให้รบี ตัก อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไป ในด้าน ความรัก ทั้งคนที่ยังเป็นโสดและผู้ที่มีคู่ครอง แล้ว ดวงในด้านความรักดีพอๆกัน ความรัก ความสัมพันธ์ราบรื่นมีความสุขดี ปีมะแม ดวงของคุณดูเหมือนจะดี แต่กลับไม่คอ่ ย ดี ทำอะไรก็ไม่คอ่ ยได้ดงั ทีค่ าด ผิดเป้าหมาย บ่อยๆ ทำให้เหนื่อยใจ ท้อได้แต่อย่าถอย ขอ ให้อดทนหมั่นสวดมนต์ไหว้พระ ทำสมาธิและ เจริญสติบ่อยๆ เพื่อให้มีสติรู้เท่าทัน ดำเนินชี วิตด้วยความรอบคอบ ในด้านความรักความ รักของคูร่ กั คืบหน้าและสดชืน่ ดี ส่วนผูท้ ม่ี คี คู่ รอง แล้ว ความรักความสัมพันธ์ไปได้เรื่อยๆ ปีวอก ปีนเ้ี ป็นปีชง ดวงจึงไม่คอ่ ยจะดีนกั ต้อง ระวังให้มากกว่านี้ ปัญหาต่างๆจึงจะสงบได้ ไม่เช่นนัน้ จะเดือดร้อนอยูเ่ สมอ ทำอะไรก็ควร ต้องใช้สติให้มากกว่าปกติ อย่าลืมสวดมนต์ ไหว้พระเป็นประจำ และทำสมาธิเพือ่ ให้ใจสงบ ขึ้น ในด้านความรัก คนโสดที่มีคนรัก ก็อย่า ทุ่มเทให้มากนัก ส่วนผู้ที่มีคู่ครองแล้ว ถ้าไม่ ถนอมน้ำใจกัน มีโอกาสแตกหัก ปีระกา ดวงของคุณมีแต่รายจ่าย เป็นช่วงระยะ เวลาที่ไม่ค่อยดีนัก ต้องระวังอุบัติเหตุ ถึงแม้ จะเป็นเพียงอุบัติเหตุเล็กน้อยเท่านั้น ก็ไม่ควร ให้เกิดเลย ดังนั้นอย่าใจร้อนได้เป็นดีที่สุด ใน เรื่องของความรัก ทั้งคนโสดและผู้ที่มีคู่ครอง แล้ว ความรักความสัมพันธ์ยังคงไปได้เรื่อยๆ ไม่มีทั้งทุกข์ และสุข เคยเป็นเช่นไรก็ยังคงเป็น เช่นนั้น ปีจอ ดวงชะตาในช่วงนี้ หน้าที่การงานยังคง ไปได้เรือ่ ยๆ ไม่มอี ะไรเสียหาย ในขณะเดียวกัน ก็ไม่มีอะไรงอกเงย ยังคงดำเนินชีวิตอย่างปกติ ในด้านความรัก คนโสดที่มีคนรักแล้ว เป็น ช่วงเวลาทีค่ วามรักราบรืน่ และมีความสุข ส่วนผู้ ที่มีคู่ครองแล้ว อาจมีเรื่องขัดใจกัน งอนกันไป มา ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งยอมง้อบ้าง ปัญหาต่อเนื่องก็ จะไม่มี ปีกุน ดวงในช่วงนี้ ไม่ค่อยราบรื่น ทำอะไร ก็รสู้ กึ ติดขัด แต่กไ็ ม่รา้ ยแรง เพราะมีพลังของ โชคลาภคอยเกื้อหนุนให้พบกับความสำเร็จอยู่ แต่ก็ไม่ควรใช้ชีวิตด้วยความประมาท ในด้าน ความรัก คนโสดทีม่ คี นรัก ความรักสดชืน่ และมี ความสุขดี ส่วนผูท้ ม่ี คี คู่ รองแล้ว ความรักความ สัมพันธ์ราบรื่น ยังคงไปได้เรื่อยๆ


Email: thaioz@thaioz.com.au

Call (02) 9726 6696 Fax (02) 9727 8627 now and place your advertisement

ชุดจานดาวเทียมรับทีวีไทย

หากคุณกำลังมองหา ทนายความชั้นเยี่ยม มากประสบการณ์ บริการดี ราคาไม่แพง ปัญหาเรื่องศาลทุกศาล ปัญหาวีซ่าทุกชนิด ปัญหาล้มละลาย ซื้อ/ขาย ธุรกิจ-ทรัพย์สิน

187 Great Western Highway, Mays Hill NSW 2145 Tel: 02 9891 2551 Mobile: 0433 798 689 www.bassat.com.au

1030/551

2018/542

รับสอนขับรถยนต์

*เริ่มสอนตั้งแต่ตัว L ถึงตัว P เป็นกันเอง $50/Hr เกียร์ออร์โต $60/Hr เกียร์กระปุก * LR, MR, HR, HC Bus Driver Authority (ใบอนุญาตขับรถบัส)

1971/552

คุณเล็กทำคิ้วเจ้าเก่า

คุณเล็กกลับมาแล้วจะอยู่แค่ 3 เดือน รับทำคิ้ว ขอบตา ขอบปากถาวร ลบรอยสัก หรือจะสัก Tattoo โทร.นัด 0424 494 749

* * * * * *

รับบริการซ่อมรถทั่วไป

รถส่วนตัว * รถจากประกันภัย ทำสี อบสี ด้วยห้องอบสีที่ทันสมัย Boun Chaisumdet Propietor มีรถยนต์ให้ใช้แทนระหว่างการซ่อม E-mail: boun1@bigpond.com มีบริการล้าง ดูดฝุ่น แต้มสีลบลอยขีดข่วนมูลค่า $50 ฟรี! เราเชี่ยวชาญมากสำหรับรถ Honda และ Toyota รับประกันคุณภาพหลังการซ่อม เราคุยกันได้ ภาษาจีน ไทย ลาว เวียดนาม (Boun Chaisumdet Propietor)

29 Justin Street, Smithfield NSW 2164 Tel: (02) 9725 3407, 0412 408 983

126/con

(02) 9283 0396 2682/552

Lic.No.44/025362/44

2005/545

MARN 0318630

Email: denning@tpg.com.au

• • • •

โฆษณาหนึ่งได้สอง ได้ทั้งหนังสือพิมพ์ และฟรีบนเว็บไซต์

รับปลดล๊อคมือถือทุกรุ่น รอรับได้เลย รับซ่อม Mobile ตกน้ำ, ไม่มีเสียง ไม่มีภาพ จำหน่ายมือถือใหม่และมือสองราคาย่อมเยาว์ รับบริการโอนเงินสู่ประเทศไทย

www.thaioz.com.au

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627 email: thaioz@thaioz.com.au

Shop 18 Cabramatta Shopping Mall (Next to BKK Shopping Center) 43-47 Park Rd. Ph:(02) 9724 5036 or 0421 827 281

ด้านใน

City Convenience Store

455 Pitt St., Sydney NSW 2000 (Next to Gloria Jean’s) Ph:(02) 8668 5946 or 0415 702

เที่ยวBlue Mountain ไหว้เจ้าแม่กวนอิม กิน 3 มื้อ นอน 1คืน เพียงสี่สิบเก้าเหรียญ ต่อคนต่อวัน จอง 0449 831 113

รับสมัครด่วน! ผู้ช่วยเชฟ / Kitchenhand ทำงานย่าน St.Marys Full time ติดต่อ 0410 566 598 Shop 9673 1999

2682/552

รับสมัคร

พ่อครัว และ มือสลัด สำหรับร้าน Noodle Bar ที่ Cronulla จ่ายดีมาก โทร.นัด : 0425 373 530 Cook & Salad Hands Need For Noodle Bar Cronulla Very good pay Contact : 0425 373 530 2587/547

2685/552

www.thaioz.com.au

VICTORIA SMASH REPAIRS

ราคาถุกทีส่ ดุ เพียง $250 จัดส่งทัว่ ออสเตรเลีย เพิม่ ค่าส่ง $25 จำหน่าย - เสาอากาศ TV(UHF &VHF)= $95 - กล้องวงจรปิด (CCTV Camera) สำหรับบ้าน ร้านค้า ร้านอาหาร

BAS SATELLITE TV

:

รับสมัคร Kitchen hand อ่าน Order ภาษา E ได้ มีประสบการณ์บ้าง ที่พักฟรี รายได้ดี ทำงานต่างจังหวัด ติดต่อ 0401 352 316

รับสมัคร

2595/542

Opportunity in housekeeping awaits for one of our 3 to  5 star hotels, city and Sydney Olympic park locations. Must be well groomed and avail on a 7 day rotating roster, minimum 5 hrs a day. Please contact Oriana 9150 5444 2649/542

ติดต่อโฆษณา

Tel: (02) 9724 0245, 9726 6696 Fax: 9727 8627

ขายร้านอาหารไทย 25 ที่นั่ง ค่าเช่าถูก มีบริเวณด้านหลังร้าน และลูกค้าประจำเยอะ สามารถทำต่อได้เลย ราคา $68,000 คืนทุนภายใน 1 ปี ติดต่อ 0410 196 043 เวลา 11.30-16.30น. 2692/542

ASIAN STAR

Cook/Wait Staff Required For new Thai Restaurant in Ingleburn, forward your resume to-Fax (02) 9605 2548 or Call 0433 213 566

ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ Over $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่

รับสมัคร

พ่อครัวและพนักงานเสริฟ ทำงานกับร้าน อาหารไทยเปิดใหม่ ย่าน Ingleburn

ส่งใบสมัครที่ Fax:(02)9605 2548 หรือโทร: 0433 213 566 2560/546

Ph. 0422 023 351

2696/542

ทนายความ CATHERS

2691/567

MULLEY SOLICITORS เรามีทนายความ พูด ไทย ได้ &

Email: jsriprom@yahoo.com

ให้คำปรึกษาพินัยกรรม Trust ปกป้องทรัพย์สิน ส่วนตัว&ครอบครัว แบ่งมรดก กฎหมายธุรกิจ กฎหมายอาญา กฎหมายครอบครัว หย่า แบ่งปันทรัพย์สิน คดีความศาลทุกระดับ ขอวีซ่าทุกประเภท ฟ้อง จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์ ถูกฟ้อง ล้มละลาย ซื้อขาย เช่า บ้าน ที่ดิน ร้านอาหาร ร้านค้า โรงงาน ธุรกิจ จารุวรรณ ตั้งศิลสัตย์ - ทนายความ, ไมเกรชั่นเอเยนต์ 0957519 m. 0402 265 693 ปริญญาตรี&โท ธุรกิจ (มหาวิทยาลัย Delaware, อเมริกา), ปริญญาโท กฏหมาย (UTS)

Riverstone Office 47 Garfield Road East Riverstone NSW 2765 PO Box 336 Riverstone NSW 2765 t. (02) 9627 2051 f. (02) 9627 2061

Fairfield Office City Office Suite 4&5, First floor, Level 5, Park House North Mall Arcade, Pitt Street 45-47 Smart Street Sydney NSW 2000 Fairfield NSW 2165 t. 0402 265 693 t. 0402 265 693 By Appointment Only. By Appointment Only

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 32


ช่ า งศรั ณ ย์

KIA Kanyarat

Immigration Advice หมายเลขทะเบียนไมเกรชั่นเอเย่นต์ ๙๗๙๐๘๒๗ Migration Agents Registration No.(MARN)

9790827

กัลยารัตน์ ทรีซัยส์ Kanyarat Tresise

ผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพกว่า 10 ปี

บริการคุณภาพพิเศษเฉพาะคุณ ให้คำปรึกษาแก้ปัญหาอิมฯ/ เป็นตัวแทนยื่น ขอวีซ่าPR/ชั่วคราวด้วยประวัติผลสำเร็จเยี่ยม ยอด/ ปัญหาซับซ้อนของนักเรียนและผู้อยู่ เกินวีซ่า/ แต่งงาน/ คู่หมั้น/ คู่เพศเดียวกัน/ พ่อแม่ลูก/ เด็กหรือญาติในอุปการะ/ ทักษะ วิ ช าชี พ / นายจ้ า งสปอนเซอร์ ลู ก จ้ า ง/ นั ก ท่องเที่ยว/ เวิร์คแอนด์ฮอลิเดย์/ อื่นๆ

Srun Mobile Mechanic

บริ ก ารรั บ ซ่ อ มรถยนต์ ถึ ง บ้ า น

ชำนาญงานกว่า 20 ปี ซ่อมเครื่องยนต์ EFI & Carburetor เบรค และคลัช เกียร์ออโตเมติก เพาเวอร์สเตอริงส์ สำหรับรถใหม่ที่ยังอยู่ในช่วง warranty เราสามารถบริการให้ได้ Mob: 0411 384 419, (02)9311 3970 AH

6/546

50/548

ทางโทรศัพท์ อีเมล แฟ็กส์ ทั้งในออสเตรเลียและทุกประเทศ MB: (612) 0409 395 435

Builder Lic:134003C

เราคือ One Stop Shop เราบริการ ตั้งแต่งานเขียนแบบพร้อมยื่นคำร้อง กับอำเภอ(ยื่น DA & CC)รับประสานงาน กับ Consultant รับดู, ออกแบบและ ก่อสร้างตามฮวงจุ้ย จนถึงงานรับเหมา ก่อสร้าง-บ้านพักอาศัย, อพาทเมนท์, สำนักงาน, ร้านค้า, ร้านอาหาร, ร้าน คาเฟ่, ร้านนวดแผนโบราณ, ร้านตัดเย็บ ฯลฯ เรารับออกแบบและติดตั้งป้ายโฆษณา, Light Box, Banner, A-Frame, โลโก้, นีออนดัด, ตัดสติกเกอร์, ป้ายหน้าร้าน, ป้ายติดรถ เรารับทำและติดตั้ง aluminium shop front, office partition, Bi-fold doors / windows Sliding door / windows

จากโรงงานโดยตรง โดยผู้เชี่ยวชาญงานกว่า 20 ปี

“ประสบการณ์และคุณภาพเป็นประกัน”

“มาปรึกษาเราก่อน ท่านจะเสี่ยงทำไม ถ้าอยากสบายใจก็ต้องให้ Builder อย่างเราทำ” ติดต่อ DIT: 0421-120-307

email: modernspace@iinet.net.au

1521/544

1282/552

Ph:(612) 9555 4917 Fax: (612) 9818 1435

Email: kanyarat@mccauleysoftware.com

Address: 1/549 Darling Street, Rozelle, NSW 2039 Australia

114/547

2694/542

2386/545

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทย ย่าน Thornleigh 60 ที่นั่ง สัญญายาว ทำเลดี ใกล้ Shopping Centre ราคาต่อรองได้ ติดต่อ 0401 780 991 0413 346 699

722/543

รับพนักงานทำความสะอาด โทร. 0466 244 223

2683/542

ขายธุรกิจซ่อมเสื้อผ้า

ร้าน Alterations ทันสมัย อยูใ่ จกลางเมือง ใน Shopping Centre ใกล้สถานีรถไฟ Wynyard ร้านเปิดมาแล้ว 15 ปี กิจการดี มีลูกค้าประจำ เจ้าของ ต้องการเกษียณ ขายราคา $55,000 สนใจติดต่อ 0411 303 430

ร้านอาหารต้องการขาย

56 ที่นั่ง ตกแต่งใหม่ทันสมัย คูลรูมใหญ่ ครัวใหญ่ 2 ห้องน้ำ อยู่ย่าน Cambelltown ราคาต่อรองกันได้ Tel: 46 288 852, Mob: 0413 873 334 2621/542 con


2610/544

1341/551

ร้านอาหารต้องการขาย

ย่าน Surry Hills สัญญายาว อุปกรณ์ใหม่เอี่ยม 40 ที่นั่ง ทำเลดี ใกล้ร้านขายไวน์ ป้ายรถเมล์ ร้านสะดวกซื้อ ห้องสมุด เหมาะสำหรับอาหาร เอเชียน & ยุโรปหรือร้านกาแฟ ราคา $85,000 ต่อรองได้ โทร. 0438 576 577 2225/542

2670/544

ต้องการขาย

ร้านอาหารไทยย่าน Richmond 40 ที่นั่ง สามารถเพิ่มได้อีก 40 ที่นั่ง ทำเลดี มีลูกค้า ประจำมาก เจ้าของไม่สบายอยากหยุดพักติดต่อ May 0434 502 059, 0434 502 053

ต้องการขาย

กินอยู่พร้อม

ใจกลางเมืองวูลลองกอง ตกแต่งสวย สภาพร้านดีมาก ประมาณ 40 ที่นั่ง ค่าเช่าถูก มีลูกค้าประจำมาก อุปกรณ์ครบ พร้อมที่พักชั้นบน 4 ห้องนอน คุ้มต่อการ ลงทุน เข้าทำต่อได้ทันที เจ้าของจำเป็นต้อง ขายเพราะอยู่เมืองไทย สนใจสามารถเข้ามา observe ได้ ราคาคุยกันได้ ติดต่อ 0434371391 หรือ 0432072090

ร้านนวดและบริการ

Lewis Law Solicitors

Tel: 02 9267 6003 Fax: 02 9267 6005 www.lewislaw.com.au Suite 1506, Level 15, World Tower, 87-89 Liverpool Street, Sydney

มีปัญหาด้านกฎหมายติดต่อเราด่วน บริการด้านกฎหมาย ทุกประเภท รวมทั้งกฎหมายอิมมิเกรชั่น, กฎหมายครอบครัว (แต่งงาน, หย่า, ดีแฟกโต้) ซื้อขายธุรกิจ/ บ้าน/ ร้านอาหาร รับยื่นเรื่องเคลมประกันทุกชนิด และรับอุทธรณ์คดีในศาล Gareth Lewis. LLB (UNSW) : MARN: 0319248 MIA 2193 ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ด้านการว่าความ สู้คดี

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านทนายความ ณ กรุงแคนเบอร์รา ให้คำปรึกษาทางโทรศ์พท์และอีเมลฟรี !!! 2690/543 2672/543 มีใบอนุญาตถูกต้อง พร้อมเฟอร์นิเจอร์ ต้องการขาย 2534/544 2070/547 38/542 ทำเลดี ลูกค้าประจำจำนวนมาก ร้านอาหารไทยหน้าร้านติดทะเล เป็นแหล่ง โรงเรี ย นสอนทำกาแฟ ท่องเที่ยวกิจการดีมากเปิดมา 12 ปีสัญญายาว สัญญายาว ค่าเช่าถูก ราคาต่อรองได้ ทันตแพทย์ว่องไว โกวิทจินดาชัย เรียนศิลปการชงกาแฟ & บาริสตา ขายดีมากเจ้าของต้องเกษียนอยากกลับไทย ติดต่อ 0423 256 812 Devonshire Dental ติดต่อ 02 4385 6983, 0420 765 097 เรียนวิธีการใช้เครื่อง Suite 105-106/441-449 Elizabeth St ชงกาแฟ Surry Hills โทร. 9211 4047 UNIVERSITY ENGLISH ESSAY WRITING Booking online ลดพิเศษ ห้องแบ่งให้เช่า www.coffeeschool.com.au Essay/thesis research & writing skills tuition, ได้ทั้งสุภาพบุรุษหรือสุภาพสตรี จัดฟัน ฟันปลอม ครอบฟัน most Arts/Social Science/Science subjects. มาสนุกกับงานหรือเริ่มธุรกิจใหม่ เป็น flat อยู่ที่ Cabramatta ใกล้สถานี Australian PhD, teacher. 02 9211 4292 รักษาราก ทันตกรรมทั่วไป ประกาศนียบัตรที่ Sydney learned.essay@gmail.com และร้านค้าติดต่อ 0421 453 032 Brisbane 07 3257 2001 ได้ผ่านการรับรอง 0449 603 323 นิคทันสมัย ใกล้ central station 03 9329 6550 อุโคลี ฟรีหนังสือ&ดีวีดี Melbourne 2687/543 2693/542 2680/542 2679/542 มงค์ออกฝั่ง Chalmer หรือDevonshire St ขายร้านอาหารไทยชั้นเลิศ ต้องการแม่บ้าน Su Haircare Salon

ทำงานที่ Melbourne รายรับดี มีที่พักให้ ต้องทำกับข้าวได้ สนใจกรุณาติดต่อ 0415 055 384

ต้องการประหยัดเงินและเวลา? ใช้อุปกรณ์ทันสมัยเดี๋ยวนี้? เรามีคำตอบให้คุณด้วยอุปกรณ์เครื่องครัวที่ทันสมัยให้เช่า เอาเครื่องมือนี้ไปใช้ในธุรกิจ ของคุณด้วยราคาที่คุณจ่ายได้ ณ วันนี้! เราขาย ให้เช่า เครื่องมือ fryers, ovens, coffee machines, fridges และเครื่องมืออื่นๆ เป็นสินค้าที่ใช้แล้ว สะอาดและรับประกัน 3 เดือน อุปกรณ์ทุกชิ้นอายุไม่เกิน 18 เดือน เยี่ยมชมคลังสินค้าวันนี้ที่ สำหรับอุปกรณ์เครื่องครัวบางชิ้นหมดประกันแล้ว มาดูได้ที่คลังสินค้าของเรา สามารถต่อรองได้ในราคาที่ถูกมาก ๆ

Cut, Perm, Colour ออกแบบทรงผม, ตัด, ดัด ทำสีผม แต่งหน้าเจ้าสาว โดยช่างผู้ชำนาญ สุ (Su)

18/47 Park Rd. Cabramatta Mall, NSW 2166

รับซ่อมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด 0435-199-133

2665/542

2411/545

2644/542

2052/548

รับสมัคร

ต้องการ Chef หรือผู้ช่วย Chef

พนักงานในครัว ทำงานต่างจังหวัด Dubbo & Armidale ไม่มีประสบการณ์ ยินดีสอนให้ ที่พักและอาหารพร้อม ติดต่อ 0421 907 173

ต้องการมือแกงด่วน ทำงาน Gold Coast

รับสมัคร

ทำงานห่างจากซิดนีย์ 7 ชั่วโมง วีซ่าถูกต้อง สนใจติดต่อ 0448 819 983

สนใจติดต่อ 2676/542

2675/542

รับสมัครพนักงานหญิง ทำงานร้านกาแฟ หากมีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ ติดต่อ 0414 314 815

Chef และผู้ช่วย Chef (มี PR แล้ว) ร้านอาหารไทยที่ Nelson Bay ใกล้ Newcastle ติดต่อ 02 4981 0044 2674/542

พนักงานในครัว เตรียมของ ทำงาน 6 วัน full time อยู่วูลองกอง มีที่พักให้ สนใจติดต่อ 02 4226 1001, 4228 8940

0418 559 655

รับสมัครด่วน

2609/542

รับนวดถึงบ้าน

นวดแผนโบราณตำหรับวัดโพธิ์ *ปวดเอว ปวดหลัง*คลายเส้นแก้ปวดเมื่อย* พิเศษ...พอกหน้า ขัดหน้า * ติดต่อคุณปุณิกา (เค)9559 8776, 0433 758 989

2677/542

Sea Food Shop

IN GLADESVILLE NEED Cook assistant willing to workhard Wednesday-Sunday 9am-9pm Contact 0403 095 628

2668/543 Con

2656/542

รับสมัคร Escort * * * * * * * * *

040 117 5654, 046 659 8079 Jacky 043 210 6484 THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

สุภาพสตรี สาวสวย 18-30 ปี

ทำงานบริการตามโรงแรม, บ้านลูกค้า เลือกเวลาทำงานได้ตามต้องการ เรารับและส่งคุณตามโรงแรม, บ้าน ลูกค้าส่วนใหญ่คือนักธุรกิจ (ฝรั่ง) สาวประเภทสองยินดีต้อนรับ ส่วนมากงานในเมือง จ่ายสดทุกวัน (ตามชั่วโมงทำงาน) เจ้าของใจดี รายรับ $160-250/ชม., สนใจ ร่วมงานกับเรา ติดต่อ 0415 777 999 0404 777 999 Call or SMS

October 6-19, 2010

Page 34


ต้องการสุภาพสตรีอายุ 18-35 ปี ทำงานใกล้ Hurstville มีลูกค้าฝรั่งมาก ทำงาน full/part time เปิด 24 ชั่วโมง

Phu Nguyen

หัวหน้าฝ่ายกฎหมาย 0412 452 395 ทนายความ 0433 853 014

Cabramatta office

ทีมงานนักกฎหมายของเราประกอบ ด้วยทนายที่เชี่ยวชาญกฎหมายพิเศษ Mr Peter Linegar เชี่ยวชาญกฎหมาย อาญามากว่า 20 ปี Lina Tjoeng

Oriental Plaza Suite 11, Building2, Hughes St. and Railway Parade, Cabramatta NSW 2166 opposite Cabramatta Station

World Square office

ติดต่อ 0408 088 876, (02)9540 9611

112/542

FOXY LADY

รับสมัครพนักงานบริการหญิง ทำงานที่แคนเบอร์ราห่างซิดนีย์ 3 ชม. สถานที่สะอาด ปลอดภัย เป็นกันเอง ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นฝรั่ง มีที่พักพร้อม อาหาร+อุปกรณ์ทำงานฟรี ทำงานดีขยันมี O/T บวก Bonus ให้ ติดต่อ

รับสมัคร

1898/547

พนักงานทำงานด้านบริการ อายุไม่เกิน 40 ปี ย่าน Campbelltown ลูกค้าดี ติดต่อ Amy 0402 493921

ทนายความและ ไมเกรชั่นเอเย่นต์ 0419 405 011

Suite 31, Level 2, 650 George Street, Sydney NSW

CARINGBAH

AT CITY สุภาพสตรีทำงานนวด No Sex และพนักงาน รับโทรศัพท์ด่วน! ลูกค้านักธุรกิจ ถูกกฎหมาย ร้านอยู่ในเมือง 2 ร้าน ไม่มีประสบการณ์ ฝึกให้ฟรี เริ่มงาน full/part time ที่พักพร้อม ติดต่อ 0403 506 588 1938/551

รับสมัครหมอนวด ทำงานที่ Annerley, Brisbane ต้องมีความ รับผิดชอบ พูดภาษาอังกฤษได้ มีประสบการณ์ 0423 256 812, 0403 648 795 มาก่อนจะดีมาก ไม่มีก็ไม่เป็นไรสอนให้ได้ จ่ายดีมากติดต่อ 0416 521 284 พูดอังกฤษ

1540/565

2669/544

ASIAN STAR NEWCASTLE

1705/548

ธุรกิจบริการที่นิวคาสเซิล ต้องการสตรีหน้าตาดี มีความรับผิดชอบ ทำงานหนัก สถานที่สะอาด นายหญิงใจดี ฟรีอาหารพร้อมที่อยู่ $5,000/week ต้องโทรนัดล่วงหน้าที่ Ph. 0402 878 928

Add:557 Hunter St. Newcastle

รับสมัครด่วน !

สถานบริการในกรุง Canberra ต้องการรับสมัครพนักงานสาวสวย ไม่จำกัดอายุ ทำงานด้านบริการ รายได้ดี งานไม่หนัก พักผ่อนเต็มที่ ห้องแอร์สะอาด ปลอดภัย ฟรีที่พักและอาหาร เจ้าของร้านดีเป็นกันเอง สนใจติดต่อ Gina 0423 305630, 0403 615414 2596/548

1728/542

$$$

รับสดทุกวัน

รับสมัคร

Busy Asian Legal Brothel ต้องการสุภาพสตรีสาวสวยทำงาน ด้านบริการที่ Hornsby อยู่ห่าง city40 นาที ลูกค้านิสัยดี มีที่พักและอาหารพร้อม รายได้ $2,000-3,000 p/w เจ้าของใหม่ ติดต่อ 9987 2833 0404 214 169 (พูดอังกฤษ) 0405 571 868 (พูดไทย) 319/548

Butterfly Girl Canberra ต้องการด่วน พนักงานนวดและบริการ รายได้ดีมาก ลูกค้าชั้นสูง สถานที่ระดับ V.I.P. สะอาด ห้องแอร์+Spa ทุกห้อง อาหารและที่พักฟรี ติดต่อทราย

0401 989 888, 0431 515 985

Massage Centre

80/546

รับสมัครสตรี 25-40 ปี ทำงานนวด ธุรกิจดีมาก มีที่พักให้ ทำงานย่าน St.Marys รายละเอียดติดต่อ

0401 379-938, (02) 9833-0360

A Grand Opening soon Thai Massage

centre in Southbank (opp Crown) is now hiring 10 Full time and Casual Female massage therapist. Training will be fully provided. Experience is not essential.Full Time - Weekly Retainer + Commission Casual - Daily Retainer + Commission If you are interested, please email to rjint@bigpond.com

2697/542

ต้องการสุภาพสตรีสาวสวย ทำงานด้านบริการที่ Newcastle หรือ Gosford แล้วแต่สะดวก รายได้ดีมาก มีที่พักให้ ติดต่อ Rebecca

$$$

0416 182 642

2657/552

1473/546

รับสมัคร

พนักงานสุภาพสตรี

ทำงานด้านบริการที่ Tuggerah ร้านเปิดใหม่ ทางไป Newcastle ใกล้สถานีรถไฟ รายได้ดี มีที่พักฟรี ติดต่อ รัตนา 0401 409 322

55/548

1601/542

สถานบริการในเมลเบิร์น

จันทร์-ศุกร์ 11.30am-กลางคืนดึก เสาร์/อาทิตย์ 1pm-กลางคืนดึก ค่าบริการกลางวัน ลูกค้า $120/30 นาที $175/45 นาที $230/60 นาที รายได้ $75/30 $110/45 $140/60 ค่าบริการกลางคืน ลูกค้า $130/30 นาที $190/45 นาที $250/60 นาที รายได้ $80/30 $115/45 $150/60 ยินดีต้อนรับสุภาพสตรี (จัดหาที่พักให้) 43 Lipton Drive, Thomastown VIC PCA4572B ติดต่อ 0419886581

รับสมัคร

Gentleman Club

758 Hunter St. Newcastle No1 Asian High Class Escort Agency

ต้องการรับสมัครสุภาพสตรี สาวสวย ที่มีความรับผิดชอบต่องานและพร้อมทำงานบริการ รายได้ $4,000 ถึง 6,000 per/week (ขึ้นอยู่กับความขยัน) ร้านอยู่ในเมืองใกล้สถานีรถไฟ, โรงแรม, ร้านอาหารและ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ไม่เคยทำงานเรามี Thai Management คอยดูแลและสอนงานให้ มีกล้องวงจรปิดครบวงจร มีความปลอดภัยสูง มีอาหารและที่พักฟรี มีรถรับ-ส่ง จากสถานีรถไฟ, Airport ฟรี!!! สุภาพสตรีจากซิดนีย์มีค่ารถไฟให้ มาจากต่างจังหวัดสามารถเบิกค่า Air Ticket ได้ (ขึ้นอยู่กับข้อตกลง) สนใจทำงานร่วมกับเราติดต่อ If you want to work in a busy shop Safe, shop & make money เบอร์มือถือ 0404 455 053 GiGi’s is the place for you ที่ร้าน 02 4961 6969 THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

2398/546

รับสมัคร

GiGi’s

รายได้ดีมากครึ่งช.ม.จ่าย $65 จ่ายสดทุกวัน ร้านเปิดมานาน ลูกค้าฝรั่งนิสัยดีมากมาย สถานที่ทำงานถูกต้อง *สะอาด* เห็นลูกค้่าก่อนจากกล้องวงจรปิด ไม่มีประสบการณ์ยินดีสอนให้ มีที่พักอาหารฟรีจริง ๆ รถไฟ 4 สถานีจาก Central ร้านอยู่นิวทาวน์ โทรคุยกับเจ้าของร้าน 0414 693 108

66/545

2647/543

* นวดไม่เป็นสอนให้ * จ่ายอัตราสูงสุด * หัวหน้างานหญิงไทยผู้ดูแล * ความปลอดภัยสูงมีการควบคุมด้วย * กล้องวงจรปิดรอบบริเวณเพื่อความ * เป็นส่วนตัวของคุณ * ภาษาอังกฤษต้องรู้พอพูดได้ * มีทีวีไทย เก้าอี้นวดไฟฟ้า * ห้องติดแอร์ให้คุณสะดวกสบาย * ให้บริการส่งถึงโรงแรม * เลือกวันทำงานที่คุณสะดวก * อาหารและเครื่องดื่มเตรียมพร้อม * 2 นาทีเดินจากสถานีเซ็นทรัล * รายได้ 1 ชม. $120, ครึ่งชม. $80 เริ่มงานได้ทันทีมาทำธุรกิจร่วมกันที่ซิดนีย์ จ่ายทุกวัน ติดต่อ Cyndy 0448-66-66-00 หรือ Tony 0414 700 220 ต้องการรีเซฟชั่นหญิง

=

รับสมัคร

2671/543

=

รับสมัคร สุภาพสตรีทำงานนวด No sex รายได้ดี ย่าน Newtown ติดต่อ 0404 669 968

ให้บริการด้านกฎหมายการซื้อ-ขายบ้าน ธุรกิจ กฎหมายครอบครัว คดีความต่างๆ ล้มละลาย เรียกค่าเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์และค่าเสียหาย จาก worker compensation กฎหมายอิมมิเกรชั่น ขอวีซ่าทุกชนิดแม้การอุทธรณ์ MRT/RRT/ART พินัยกรรมและ พิสูจน์พินัยกรรม

แสงเดือน

53/552

=

2554/545

JJJJJ

=

85/547

SYDNEY VIP

=

1640/553con

26B Smart St. Fairfield NSW 2165

รับสมัครพนักงานนวด l มีประสบการณ์ l ทำงานที่แคนเบอร์รา l เราจะจ่ายค่ารถสำหรับมาแคนเบอร์รา ให้ครึ่งราคา l มีที่พักฟรี l มีเงินรับประกันวันละ 175 เหรียญ l มีโบนัสให้ สนใจกรุณาติดต่อ 0404 852 085

=

ตั๋วเครื่องบิน ใน/ต่างประเทศ ฟรี..ที่พัก/ขอวีซ่า/ตั๋วด่วน 24 Hrs Tel: สุทธิดา (Sonia) (02)9310 7941, 0412 239 627

ต้องการพนักงานนวดด่วน

=

บริการตั๋วเครื่องบินใน/ต่างประเทศ แพ็กเกจทัวร์ทั่วโลก ในราคาพิเศษ ติดต่อ:คุณประสิทธิ์/คุณติ๊ก Tel:(02) 9726 7066 Mob. 0407 455 498 Fax:(02)9726 7316

=

Detour Holidays Thai Travel Agent

October 6-19, 2010

Page 35

พนักงานนวดและบริการ รายได้ดี มีที่พักให้ ที่บริสเบน เป็นไพรเวท หรือติดต่อ 0434 588 112 2667/542

รับสมัคร

2678/542

ESCORT

ทำงานในซิดนีย์, เมลเบิร์น, บริสเบน เฉพาะผู้ที่อยู่ในเมืองเท่านั้น ลูกค้านักธุรกิจ ระดับโรงแรม 5 ดาว รายได้ดีมาก ผู้สนใจ E-mail รูปถ่าย ประวัติส่วนตัว มาที่ mendez_savannah@yahoo.com.au หรือติดต่อ 0457 000 789


โดย.....ไม้ซีกขีด tamjaichan_08@yahoo.com.au ต่อจากหน้า 27

ไบทีเรียในการขยายบริการแพทย์ทางอากาศไป ทั่วประเทศ จนทำให้เกิดการก่อตั้ง Australian Aerial Medical Service ได้สำเร็จในปี ๑๙๓๔ และในที่สุดก็เกิดการก่อตั้งฐานเครือข่ายบริการ แพทย์ทางอากาศทั่วประเทศ ส่วนแนวความคิดทีส่ าธุคณ ุ จอห์น ฟลินน์ ต้องการให้หน่วยบริการแพทย์ทางอากาศออก จากการควบคุมของ AIM ไปสู่หน่วยงานที่ เป็นส่วนรวม ก็เนื่องจากต้องการความเจริญ เติบโต และป้องกันหน่วยงานนี้จากการสูญเสีย รายได้ในอนาคตนั่นเอง หลังจากเปลี่ยนเป็นหน่วยบริการแพทย์ ทางอากาศแห่งออสเตรเลียไปแล้ว สาธุคณ ุ จอห์น ฟลิ น น์ ก็ ยั ง คงได้ รั บ เกี ย รติ ใ ห้ ป็ น หน้ า ตาของ องค์กรและเป็นผู้นำในการเรี่ยไรหารายได้ต่อ ไป ผลงานบริหารการบริการทางการแพทย์ ทางอากาศของสาธุคณ ุ จอห์น ฟลินน์ได้รบั ความ ชื่นชมจากนายบ็อบ ฮิจส์ผู้อำนวยการใหญ่ของ การไปรษณย์กลางในขณะนั้น ได้เสนอที่จะเข้า มาจัดการการจัดหาสิง่ ของจำเป็น, การซ้อมบำรุง เครือข่ายวิทยุทั้งหมด และการแปลงคลื่นสัญ ญาณวิ ท ยุ ไ ร้ ส ายพลั ง ขาปั่ น เข้ า สู่ ส ำนั ก งาน โทรเลขสาธารณะ แต่ข้อเสนอดังกล่าวได้ถูกปฏิเสธโดยสาธุ คุณจอห์น ฟลินน์เนือ่ งจากเห็นว่าจะไม่สามารถ ป้องกันการส่งข้อมูลพนันม้าแข่ง และการสั่ง สุราได้ หน่วยบริการแพทย์ทางอากาศสามารถ ขยายฐานปฏิบัติการได้ 13 แห่งทั่วออสเตรเลีย ขยายพื้นที่ครอบคลุม ๖.๙ ล้านตารากิโลเมตร หรื อ เท่ า กั บ พื้ น ที่ ป ระเทศไทย ๑๓.๔ เท่ า หรือคิดเป็นพื้นที่ร้อยละ ๘๐ ของทวีปออสเตร เลีย หน่วยบริการแพทย์ทางอากาศของสาธุ

คุณจอห์น ฟลินน์ ยังคงเป็นหน่วยงานแพทย์ ทางอากาศทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ และให้บริการรักษาฉุกเฉิน โดยแพทย์ทางอากาศและการบริการการรักษา พยาบาลที่ใหญ่ที่สุดในโลกจนถึงปัจจุบัน ในปี ๑๙๓๙ เขาได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น ประธานของโบสถ์เพรสไบเทอเรียนแห่งออส เตรเลียเป็นเวลา ๓ ปีในช่วงตำแหน่งปีสุดท้าย ของเขาคือในปี ๑๙๔๒ ชือ่ Australian Aerial Medical Service ได้ถกู เปลีย่ นมาใช้ชอ่ื Flying Doctor Sevice of Australia และต่อมาในปี ๑๙๕๕ ชื่อของหน่วยแพทย์ทางอากาศได้รับ ถูกเพิม่ เติมคำเป็น Royal Flying Doctor Sevice of Australia หรือที่รู้จักกันในชื่อย่อว่า RFDS @@@@ ในด้านชีวติ ส่วนตัว สาธุคณ ุ จอห์น ฟลินน์ ได้สมรสกับน.ส.ยีน แบรด์เลขานุการิณีของ AIM ในปี ๑๙๓๑ ในขณะที่เขามีอายุ ๕๑ ปี เขาเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่ซิดนีย์ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๑๙๕๑ ในขณะอายุ ๗๑ ปี ศพ ของเขาได้รับการฌาปณกิจ เถ้ากระดูกของเขา ถู ก ฝั ง อยู่ ใ ต้ ก้ อ นหิ น ขนาดใหญ่ จ ากเดวิ ล ’ส มาร์เบิล (หินอ่อนปีศาจ) ทีเ่ ชิงเขาเมาท์ กิลเลนใกล้เมืองอลิซสปริงส์ ซึ่งสำนักงานโยธาธิการของนอร์เทิร์น เทร์ริทอ รีได้ไปเอาหินก้อนนี้มาจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ ตามประเพณีของชาวอะบอริจิน จึงทำให้เกิดมี การต่อต้านเกิดขึ้น หลังจากการเจรจาเป็นเวลาหลายปี ใน ที่สุดหินขนาดใหญ่ก้อนดังกล่าวได้ถูกคืนสู่ที่ เดิมในปี ๑๙๙๘ และถูกเปลี่ยนด้วยก้อนหิน ก้อนใหม่ที่ได้รับการอนุญาตจากชาวอะบอริจิน ในด้ า นเกี ย รติ คุ ณ งามความดี สาธุ คุ ณ จอห์น ฟลินน์ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แห่ง

นายอัลเฟรด แทรเกอร์กับวิทยุพลังเท้าถีบ

จักรวรรดิบริเทรนในเดือนมิถุนายน ๑๙๓๓ และภาพของเขาถูกนำมาเป็นภาพในธนบัตรชนิด ราคา ๒๐ เหรียญในปัจจุบัน นอกจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งออสเตรเลียได้นำชื่อสกุล “ฟลินน์” มาเป็นชื่อเขตเลือกตั้งสำหรับส.ส.รัฐสภากลางในรัฐควีนแลนด์มาตั้งแต่ปี ๒๐๐๖ สำหรับธนบัตรขนาด ๒๐ เหรียญชุดนี้เป็นโพลิเมอร์ ขนาดกว้าง ๖.๕ เซนติเมตร ยาว ๑๔.๔ เซนติเมตร พิมพ์ออกใช้ครั้งแรกในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๑๙๙๔ ด้านหลังเป็นภาพของสาธุ คุณจอห์น ฟลินน์ มีภาพเครื่องบินสองปีกแบบ Havilland DH 50 อยู่ทางด้านซ้าย ถ้าสังเกต ให้ดีตรงหัวเครื่องบินมีชื่อว่า victory เป็นเครื่องบินเช่าแบบเกือบให้เปล่าจากสายการบินแควนตัส ถัดมาเป็นภาพอุปกรณ์การแพทย์ ด้านขวาเป็นภาพของ “คอเล็ดจ์ ฮาร์แลนด์” หรือชายบนหลัง อูฐ ผู้ซึ่งเดินทางสอนศาสนาเข้าไปภายในพื้นทวีปออสเตรเลีย ด้านซ้ายภาพใบหน้ามีลายเซ็นของสาธุคุณจอห์น ฟลินน์ และภายในวงขอบหน้าต่างใส ตรงมุมซ้ายด้านล่างของธนบัตร ภายในเป็นภาพเข็มทิศ และตัวเลขอาราบิก 20 ครับ สำหรับสีของธนบัตรตามเอกสารอย่างเป็นทางการระบุว่าเป็นสี “แดง” แต่ได้มีการถก ปัญหาถึงเรื่องสีของธนบัตรชนิดราคา ๒๐ เหรียญมาหลายครั้งในที่สุดก็ได้สีออกโทนแดงดังที่ เห็นกัน สีแดงที่ปรากฎออกมาถูกเรียกอย่างไม่เป็นทางการว่าสี “แดงเครย์ฟิส”(สีแดง-ปลาเครย์) หรือสี “แดงล็อบสเตอร์” (สีแดง-กุ้งมังกร) ครับ

โวยบริษัทมือถือคิดค่าโทรเข้า หมายเลข 1800 และ 1300 19 ก.ย. 2010 กลุ่มล็อบบี้เพื่อผู้บริโภค 3 องค์ ก รได้ ยื่ น ข้ อ ร้ อ งเรี ย นถึ ง กรณี บ ริ ษั ท โทรศัพท์ทำการเรียกเก็บเงินจากการใช้โทรศัพท์ มือถือโทรเข้าหมายเลขโทรฟรี กลุ่มล็อบบี้ได้ร่วมกันยื่นข้อร้องเรียนต่อ สำนั ก งานควบคุ ม การโทรคมนาคมและการ สื่อสารแห่งออสเตรเลียหรือ ACMA ให้หยุด บริษัทโทรศัพท์มือถือ คิดค่าบริการกับการโทร ศัพท์เข้าหมายเลข 1800 และ 1300 ซึ่งเป็น บริการโทรฟรีกับโทรศัพท์ตามบ้าน ทั้ ง นี้ ผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์หลายคนไม่ทราบว่า บริษทั โทรศัพท์ได้ ปฏิบตั ไิ ม่เหมือนกันสำหรับผู้ ใช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ กั บโทรศั พ ท์ ส ายตามบ้ า น การใช้โทรเข้าหมายเลขโทรฟรี 8 นาที ผู้ใช้

หลุมศพของสาธุคุณจอห์น ฟลินน์ที่เมาท์ กิลเลน

โทรศัพท์มือถือจะถูกเก็บค่าโทรเป็นเงิน 7.50 เหรียญในขณะโทรจากเครื่องตามบ้านจะไม่คิด ค่าโทรแต่อย่างใด กลุม่ ผูบ้ ริโภคกล่าวว่า การกระทำดังกล่าว จะทำให้ผใู้ ช้โทรศัพท์มอื ถือถูกเก็บค่าธรรมเนียม ที่ไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะกับการโทรฉุกเฉิน, เพื่องานสวัสดิภาพสังคม หรือยามวิกฤติกับ หน่วยงานเช่น Centrelink, Medicare, สำนักงาน ดับเพลิง, ตำรวจ, องค์การทหารผ่านศึก และ หน่วยงานของรัฐบาลเป็นต้น นอกจากนัน้ บริษทั โทรศัพท์มอื ถือบางแห่ง ได้คิดค่าโทรศัพท์เป็น 2 เท่าสำหรับการโทร เข้าหมายเลข 1800 ด้วยการเก็บค่าบริการจาก ลูกค้าทั้งการโทรออกและโทรเข้า

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 36


ประชาชนกว่าแสนครัวเรือน

รับภาระค่าไฟสูงขึ้นไม่ไหว 20 ก.ย. 2010 การขึน้ ค่าไฟครัง้ ใหญ่ ประ จำปีและหน้าหนาวที่ผ่านมาได้ส่ง ผลประชาชนหลายครัวเรือนประหลาดใจ กับบิลค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นผลของมันทำให้ ในขณะนีม้ ปี ระชาชน 138, 000 ครัวเรือน ในรัฐน.ซ.ว.ไม่สามารถชำระค่าไฟ

ควรที่จะรีบมาเจรจาขอเงื่อนไขในการชำระหนี้ ที่เหมาะสม ขณะนี้มีลูกค้าของ Integral Energy ทำ เรื่องขอผ่อนชำระตามเงื่อนไขที่เหมาะสมกับ ลูกค้าจำ นวน 6,747 ครัวเรือนและอีก 11,427 ครัวเรือนไม่สามารถชำระค่าไฟได้ตามกำหนด โฆษกของIntegral Energy กล่าวว่า ขณะ บริษทั จำหน่ายไฟฟ้ายอมรับว่า นับตัง้ แต่ นีม้ ลี กู ค้าของบริษทั จำนวน 557 รายได้ยน่ื เรือ่ ง ค่าไฟขึน้ ราคาเจ้าหน้าทีค่ อลเซนเตอร์ของบริษทั ต่อคณะกรรมการรับ เรื่องร้องเรียนในกิจการ ต้องเผชิญกับลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามถึงสาเหตุท่ี พลังงาน และน้ำประปาเพื่อให้ทำการสอบสวน ค่าไฟฟ้ามีราคาสูงกว่าปกติ หรือแจ้งว่าพวกเขา เรื่องค่าไฟฟ้า ประสบปัญหาในการชำระเงิน ทางด้าน Country Energy ซึ่งทำหน้าที่ Energy Australia ผู้ซึ่งจำหน่ายกระแส จำหน่ายกระแสไฟให้กับผู้อยู่ในเขตภูมิภาคของ ไฟฟ้าให้กับประชาชนในเขตซิดนีย์ได้แจ้งแก่ รัฐ น.ซ.ว.กล่าวว่า ขณะนี้มีประชากร 71,000 เจ้าหน้าที่รับสายให้ควบคุมอารมณ์ให้ดี และ ครัวเรือนได้ทำเรือ่ งยืน่ ขอผ่อนผันชำระค่าไฟฟ้า พู ด คุ ย กั บ ลู ก ค้ า ถึ ง ทางเลื อ กในการชำระเงิ น แม้วา่ ผลของราคาค่าไฟฟ้าสูงขึน้ ส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกัน Energy Australia เชื่อว่าจะ มี ส าเหตุ ม าจากความผิ ด พลาดของรั ฐ บาลรั ฐ มี ป ระชาชนหลายหมื่ น ครอบครั ว ทำเรื่ อ งขอ น.ซ.ว.แต่นาย Paul Lynch ร.มต.พลังงานกล่าว ผ่อนชำระค่าไฟเป็นงวด ๆ หลังจากพวกเขา ว่า รัฐบาลรัฐจะยังไม่เสนอโครงการช่วยเหลือ เจอพิษค่าไฟขึ้นมาตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ ค่าไฟใด ๆ ผ่านมา ในขณะเดียวกันนาย Lynch ได้ปฏิเสธที่ โฆษกของ Energy Australia กล่าวว่า จะให้ความเห็นถึงกรณีทบ่ี ริษทั ขนาดใหญ่หลาย ขณะนีม้ ลี กู ค้า 3,000 ครัวเรือนไม่สามารถชำระ แห่ง กำลังพิจารณาที่จะย้ายไปเปิดกิจการใน ค่าไฟได้อย่างสิ้นเชิง แต่พวกเขายังไม่ถูกตัดไฟ ต่างรัฐโดยเฉพาะในรัฐวิกตอเรียที่เสนอค่าไป ในขณะทีอ่ กี 46,000 ครัวเรือนจากลูกค้าทัง้ หมด ฟ้าถูกกว่ามาก โดยกล่าวว่าค่าไฟฟ้าในหลายรัฐ 1.5 ล้านครัวเรือนได้ค้างชำระเงินในระดับเกิน กำลังขึ้นตามมาอยู่ในระดับเดียวกับรัฐน.ซ.ว. ควร อย่างไรก็ตามค่าไฟฟ้าในรัฐน.ซ.วจะขึ้น ทางด้านโฆษกของ Integral Energy ได้ อีกครั้งหนึ่ง เป็นผลมาจากรัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ได้ ออกมากล่าวว่า ลูกค้าที่มีปัญหาการชำระค่าไฟ ผลักภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการพลังงานแสง

นาง Teresa Corbin ผู้อำนวยการของ กลุ่ม เครือข่ายเพื่อผู้บริโภคทางโทรคมนาคม แห่งออสเตรเลีย (ACCAN) กล่าวว่าระบบ หมายเลขโทรฟรีถูกนำมาใช้ในปี 1997 เพื่อ แบ่งเบาภาระของประชนในการโทรศัพท์ติดต่อ กับบริการสำคัญของหน่วยงานของรัฐและกิจการ เพื่อสาธารณประโยชน์ แต่ในขณะนี้มีการใช้โทรศัพท์มือถือใน จำนวนมากกว่า 2 เท่าของจำนวนโทรศัพท์ตาม สาย กฎข้อบังคับดังกล่าวกับไม่สามารถควบคุม เทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ ทำให้เกิดความกังวล ต่อประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้ต่ำและคนที่ เปราะบางทางสังคม ที่จำเป็นต้องติดต่อกับบริ การสำคัญของรัฐและองค์การทางสวัสดิการสังคม นอกจาก ACCAN แล้วยังมีสมาคมที่ ปรึกษาทางการเงินและปฏิรูปเครดิตแห่งออส

เตรเลีย (AFCACRA)และสภาบริการที่ปรึกษา ทางสังคมแห่งออสเตรเลีย (ACSS) ได้ออกมา ร่วมต่อต้านการคิดค่าบริการโทรเข้าหมายเลข โทรฟรีต่อสำนักงาน ACMA ในปัจจุบันมีผู้ใช้โทรศัพท์มือถือที่ยังใช้ งานอยู่ในออสเตรเลียจำนวน 24 ล้านเครื่อง โดยเธอขอให้ ACMA แก้ปญ ั หาดังกล่าวภายใน 90 วัน นอกจากนัน้ ยังเห็นว่าข้อความหมายเลข โทรฟรี(Free Call)ทีป่ ระกาศตามหน่วยงานต่าง ๆ อาจจะไม่ถูกต้องและเป็นการหลอกลวงประ ชาชนเนื่องจากไม่ได้โทรฟรีดังที่ประกาศไว้ ทางด้าน Telstra กิจการรัฐวิสาหกิจทาง โทรศัพท์ได้ออกมากล่าวว่า โทรศัพท์มือถือ และโทรศั พ ท์ ต ามสายมี ร ะบบการทำงานไม่ เหมือนกัน ดังนั้นการคิดค่าบริการจึงแตกต่าง กัน อีกทัง้ การคิดค่าโทรศัพท์เข้าหมายเลข 1800

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 37

อาทิตย์ทั้งหมดมาให้ประชาชน ชาวน.ซ.ว.รั บ ไปเป็ น ผลให้ ประชาชนทุกครัว เรือนจะต้อง รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เฉลี่ย หลังละ 20 เหรียญต่อปี นาย Duncan Gay ผู้ดูแล งานด้านพลังงานของพรรคฝ่าย ค้านกล่าวว่าการตัดสินใจขึ้นค่า ไฟฟ้ามหาโหดถือเป็นการแสดง ให้ เ ห็ น ถึ ง มั น สมองของรัฐบาล นาง Kristina Keneally ทีก่ ระทำ ต่อชาวน.ซ.ว. โดยเฉพาะผู้ พึ่ ง เงิ น สวั ส ดิการของรัฐ และผูเ้ ปราะบางทาง สั ง คมที่ แ ต่ เ ดิ ม ไม่ ส ามารถแบก รับค่าไฟได้อยู่แล้ว

นาง Kristina Keneally

นักโทษแดนควบคุมหนาแน่น

ใช้ Facebook อย่างเสรี 21 ก.ย. 2010 นักโทษเรือนจำในแดน คุ้มกันหนาแน่น หรือ SuperMax ได้ใช้สื่ออิน เทอร์เน็ตทางสังคมเช่น Facebook และ Twit ter ในการติดต่อกับโลกภายนอกกันอย่างโจ๋ง ครึ่ม ซึ่งดูเหมือนเป็นการฝ่าฝืนมาตรการรักษา ความปลอดภั ย ของเรื อ นจำขั้ น ร้ า ยแรงแต่ ส ำ นักงานทัณฑสถานแห่งรัฐน.ซ.ว.ได้ออกมากล่าว ว่า ไม่มีอำนาจทางกฎหมายที่จะขัดขวางใด ๆ เป็นทีเ่ ชือ่ ว่า เพือ่ นของนักโทษเหล่านีเ้ ป็น ผู้ทำการอัพเดทข้อมูลของนักโทษที่รวมถึงจด หมายและรูปภาพที่ลักลอบออกมาจากเรือนจำ เว็ บ ไซต์ ข องนั กโทษคน หนึง่ ได้เผยแพร่เรือ่ งราวของเพือ่ น นักโทษทีร่ วมถึงน.ช. Ivan Milat นักโทษสังหารนักท่องเที่ยวแบ็ก แพ็คเกอร์หลายศพ, น.ช.Bassam Hamzy นักโทษคดีฆาตกรรมและ ค้ า ยาเสพติ ด และนาย Kon Georgiou น.ช.คดีฆาตกรรมแก๊ง ไบกี้คูอริสามศพเป็นต้น

นักโทษทัง้ สามปัจจุบนั ถูกคุมขังอยูใ่ นแดน คุ ม กั น หนาแน่ น SuperMax ของเรื อ นจำ Goulburn ซึ่งปัจจุบันถูกใช้เป็นที่กักกันนักโทษ คดีอุกฉกรรจ์สูงสุดของออสเตรเลียจำนวน 38 คนซึ่งปกติทางเรือนจำอนุญาตให้นักโทษใน แดนนี้ติดต่อระหว่างกันน้อยมาก นอกจากนั้นเป็นที่เชื่อว่านักโทษที่ถูกคุม ขังในเรือนจำที่มีความเสี่ยงน้อยก็มีบางรายมี เว็บทางสังคมเป็นของตนเองแม้ว่านักโทษจะ ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ตาม เป็นที่เชื่อว่าสำนักงานทัณฑสถานแห่ง

และ 1300 ก็มาจากความเห็นชอบของ ACMA ในช่วงหนึ่งปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 กรก ฎาคม 2009 มีผู้ร้องเรียนถึงการใช้โทรศัพท์ไป ยังสำนักงานรับเรื่องร้องเรียน การกระทำของ

หน่วยงานของรัฐในด้านโทรคมนาคมจำนวน กว่า 260,000 รายในจำนวนนี้เกือบครึ่งหนึ่ง เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บค่าบริการเกิน ควรของกิจการโทรศัพท์ของรัฐ

อ่านต่อหน้า 38

Face ของนช. Kon Georgiou

Telstra รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการร้องเรียนสูงสุด


ออสซี่เปลี่ยนนิยมแบรนด์สินค้า ตำรวจรวบแก๊งนำเข้าโคเคน จากโค๊ก, ทิม-แทม สู่ กูเกิล เชื่อยังมีลักลอบเข้ามาอีกมาก ได้รบั ผลประโยชน์ในระดับทีป่ ระชาชนคาดหวัง หรือเกินกว่าคาดหวังไว้ นาย Evans กล่าวว่าประชาชนอาจจะชอบ Coca Cola, Vegemite หรือ Tim Tam แต่ สินค้าเหล่านี้ไม่มีอะไรแปลกใหม่สำหรับพวก เขาในขณะที่สินค้าเทคโนโลยี่ได้สร้างสิ่งแปลก ใหม่ในทุกปี และเป็นของฟรีที่หลายคนชอบ แต่ ใ นทางกลั บ กั น ผลสำรวจครั้ ง นี้ ก ลั บ พบว่า ความจงรักภักดี หรือ royalty ต่อสินค้า ของประชาชนได้ลดลง เมื่อทศวรรษที่ผ่านมา ประชาชน 1 ใน 2 จะมีความจงรักภักดีต่อ สินค้ายีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึง่ แต่ในปัจจุบนั อัตราความ จงรักภักดีต่อสินค้าได้ลดลงเหลือเพียง 1 ใน 9 เท่านั้น สำหรั บ ผลสำรวจแบรนด์ สิ น ค้ า และ บริการทีช่ าวออสเตรเลียชืน่ ชอบสูงสุดสิบอันดับ แรกในปี 2010 คือ (1)Google (ในฐานะบริการ เครื่องมือการค้นหาข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต),(2) Microsoft (3)Google (ในฐานะของ Portal ในการรวบรวมข้อมูลจากเว็บไซท์ต่าง ๆ) (4) Microdoft-office (5) Nokia (6) Sony (7) Apple (8) eBay (9) Apple (ใน ส่ ว ยของ iPhone) และ (10) Vegemite สำหรั บ แบรนด์ ใ นใจของ ประชาชนในปี 2009 สิบอันดับ แรกประกอบด้วย (1) Google (2) Nokia (3) Vegemite (4) Microsoft (5)Sony (6)Bunnings (7) Ikea (8) Coca-Cola (9) Tim Tam และ (10) Wii Vegemite อาหารยอดนิยมของชาวออสซี่

22 ก.ย. 2010 Brand Asset Consulting (BAC) สำนักงานสำรวจเครื่องหมายการค้าที่ ใหญ่ที่สุดได้เปิดเผยถึงผลการสำรวจทัศนคติ ของชาวออสเตรเลียต่อแบรนด์สนิ ค้าและบริการ ประจำปี 2010 พบว่าเครื่องหมายการค้ายอด นิยมในอดีตอย่าง Coca-Cola, Vegemite และ Tim Tam ได้หลุดหายไปเพื่อหลีกทางให้กับ บริษัทเทคโนโลยีอย่าง Google, Microsoft, Apple และ Sony เข้ามาชิงความเป็นแบรนด์ ยอดนิยมแทน หลังจาก 17 ปีของการสำรวจทัศนคติ ของออสเตรเลีย พบว่าความพึงพอใจต่อสินค้าที่ เป็นอาหารและเครื่องดื่มของชาวออสเตรเลียได้ จางไปอย่างเห็นได้ชดั ในปีนใ้ี นขณะทีส่ นิ ค้าและ บริการประเภทเนคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาท อย่างเห็นได้ชัด โดยในปีนี้ 1 ใน 9 อันดับ แรกเป็นสินค้าและบริการทางเทคโนโลยี่ทั้งสิ้น นาย David Evans ผู้อำนวยการฝ่ายการ นักวิจัยของ BAC กล่าวว่า สินค้าเทคโนโลยี่ ได้กลายเป็นสิ่งพบเห็นทั่วไปในชีวิตประจำวัน เป็นสินค้าและบริการที่ประชาชนได้พึ่งพาและ

นักโทษแดนควบคุมหนาแน่น

ใช้ Facebook อย่างเสรี ต่อจากหน้า 37

รัฐน.ซ.ว.มีความหวั่นวิตกในเรื่องข้อมูลสำคัญ เกี่ยวกับแดนกักกัน SuperMax จะหลุดรอดไป รวมถึงการทำงานของเจ้าหน้าทีเ่ รือนจำ, ภาพถ่าย ภายในแดนกักกัน จะถูกนำไปเผยแพร่ในอิน เทอร์เน็ต จากการตรวจ Facebook ของนช. Kon Georgiou อดีตสมาชิกแก๊งไบกี้ Rebel ผูท้ ำการ สังหารสมาชิกแก๊งไบกี้Bandidos คู่อริได้เปิด เผยภาพของเพื่อนนักโทษในเรือนจำ ซึ่งขณะนี้ ภาพดังกล่าวได้ถูกลบไปแล้ว ในปั จ จุ บั น นช.Georgiou มี เ พื่ อ นทาง ออนไลน์จำนวน 166 คนเขาได้เขียนถึงการใช้ ชีวิตในแดน SuperMax ที่รวมถึงการมีปัญหา กับเจ้าหน้าทีค่ วบคุมเรือนจำและชีวติ ในการเป็น ไบกี้ก่อนที่จะถูกจับ ข้อความตอนหนึง่ กล่าวว่า การมีเสรีภาพ ในการใช้ อิ น เทอร์ เ น็ ต ทางสั ง คมทำให้ เ ขามี กำลังใจมากขึน้ ทำให้เขาสามารถติดต่อกับพีน่ อ้ ง สมาชิกแก๊งไบกีต้ ลอดเวลา 7 ปีทผ่ี า่ นมาทางการ พยายามใช้อำนาจทุกวิถีทางในการตัดขาดเขา จากพีน่ อ้ งชาวแก๊งไบกี้ แต่ดว้ ย Facebook พวก เขาไม่สามารถขัดขวางเขาได้อีกต่อไป

ใน Face Book ของนช. Georgiou ยัง มีข้อเขียนของนช. Hamzy ผู้ถูกกล่าวหาว่า ทำการค้าขายยาเสพติดจากภายในเรือนจำได้ให้ สัญญาว่าเขา “จะทำการแก้แค้น” การฆ่ายังอยู่ ในหัวของเขา และอ้างถึงโทรศัพท์มือถือที่ใช้ ในการติ ด ต่ อ ซื้ อ ขายยาเสพติ ด นั้ น เจ้ า หน้ า ที่ เรือนจำเป็นคนจัดหาให้อย่างไรก็ตามข้อเขียน ของนช.Hamzy ยังมิได้รบั การยืนยันว่าเป็นของ นช.Georgiou อย่างแท้จริง สำหรับนช. Ivan Milat ได้เล่าถึงความ เกลียดชังของเขาที่มีต่อนาย Ron Woodham ผู้ ว่ า การใหญ่ ส ำนั ก งานทั ณ ฑสถานแห่ ง รั ฐ น.ซ.ว. นอกจากนั้นยังมีนช. Michael Heron นักโทษจำคุก 14 ปีจากคดีฆาตกรรมได้เรียกร้อง ผ่าน Face book ของนช. Georgiou ให้หญิง สาวเขียนจดหมายถึงเขาบ้างเขาได้โพสต์รปู ของ เขาซึ่งเข้าใจว่าถ่ายภายในเรือนจำพร้อมกับให้ หมายเลขประจำตัวนักโทษของเขา และที่อยู่ ของเรือนจำอีกด้วย

23 ก.ย. 2010 ตำรวจ และศุลกากรออสเตรเลียได้ ทำการจับกุมแก๊งคนร้ายลัก ลอบนำโคเคนจากประเทศ ปานามาเข้าประเทศในขนาด ก้อนอิฐจำนวน 49 ก้อนปะ ปนมาในคอนเทนเนอร์สนิ ค้า

ส่วนหนึ่งของโคเคนที่ตำรวจจับได้

แม้ ว่ า การลั ก ลอบนำเข้ า ครั้ ง นี้ จ ะมี เ นื้ อ โคเคนรวมกันเพียง 50 กิโลกรัม มีมูลค่าตาม ท้องถนนแค่ 12.5 ล้านเหรียญ แต่ตำรวจสันติ บาลกลางเชื่อว่าการลักลอบนำยาเสพติดด้วยวิธี การเดียวกันนี้จะมีตามมาอีกมาก โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่จะถึงนี้ นาย Greg Corrigan ผู้อำนวยการ การ ปกป้องชายแดนของรัฐน.ซ.ว.กล่าวยืนยันว่ามี การลักลอบในลักษณะนี้ อยู่ในระหว่างการสืบ สวนและจับตามมองอย่างใกล้ชดิ จากตำรวจสันติ บาล, ตำรวจรัฐ, ศุลกากร และเจ้าหน้าทีป่ กป้อง ชายแดน เขากล่าวว่าการปราบปรามนี้เหมือนกับ การเล่ น จิ๊ ก ซอว์ ที่ เ จ้ า หน้ า ที่ จ ะต้ อ งหาคำตอบ เนือ่ งจากองค์กรอาชญากรรมมีเครือข่ายทีซ่ บั ซ้อน มาก การจับกุมรายล่าสุดเกิดขึ้นหลังจากทาง การสืบทราบมาว่า แก๊งคนร้ายได้ซกุ ซ่อนโคเคน ในลักษณะแท่งสี่เหลี่ยมผืนผ้ามากับตู้คอนเทน เนอร์ จ ากเมื อ งปานามาซิ ตี้ ม าถึ ง ท่ า เรื อ Port Botany ที่ซิดนีย์ในวันที่ 17 กันยายน ในวันที่ 18 กันยายนเจ้าหน้าที่ศุลกากร และเจ้ า หน้ า ที่ ป กป้ อ งชายแดนทำการตรวจตู้ คอนเทนเนอร์ได้พบโคเคนซุกซ่อนอยู่ภายใน จากนั้ น ตำรวจสั น ติ บ าลกลางและตำรวจรั ฐ น.ซ.ว.จึงร่วมปฏิบัติการเฝ้าจับคนร้าย ในวั น ที่ 22 กั น ยายนนาย Steven Christodoulou วัย 38 ปีผมู้ อี าชีพค้าส่งน้ำอัดลม ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์ให้มารับชายอีกสองคน คือนาย Mohamad Jomaa และนาย Brian Blackman ไปที่บ้านในย่าน Minto ซึ่งเป็น สถานที่ปลายทางของตู้คอนเทนเนอร์ดังกล่าว จากนัน้ ทัง้ สามคนได้ชว่ ยกันเอาแท่งโคเคน

ใส่ในกระเป๋ากีฬาสามใบเสร็จแล้วนำเอาไปใส่ ไว้ในท้ายรถยนต์ของนาย Christodoulou หลังจากนั้นในตอนบ่ายของวันที่ 22 กัน ยายน ทีมตำรวจจึงแบ่งกำลังกันเข้าตรวจค้น บ้านในย่าน Mount Annan และ Minto การ ตรวจค้นครัง้ นีต้ ำรวจสามารถยึดของกลาง และ จับคนร้ายได้ 5 คน ผู้ ที่ ถู ก จั บ ได้ ป ระกอบด้ ว ยนาย Brian Blackman วัย 40 ปีจากเมือง Gold Coast, นาย William Long วัย 38 ปีจากเมือง Gold Coast, นาย Mohamad Jomaa วัย 34 ปี จากย่าน Brighton-le-Sands และนาง Bronwyn Reely วัย 38 ปีจากย่าน Minto พร้อมจำเลยที่ ห้าคือนาย Christodoulou โดยรายสุดท้ายถูก ตั้งข้อหาเบาที่สุดคือ ช่วยเหลือในการลักลอบ ขนยาเสพติด ในการขึ้นศาลท้องถิ่นกลางในวันนี้ (23 กันยายน) เนติบัณฑิตประจำตัวของนาย Chris todoulou ได้ขอยื่นประกันตัวลูกความโดยอ้าง ว่านาย Christodoulou ไม่เคยมีประวัติอาชญา กรรมมาก่ อ นและไม่ เ คยขึ้ น ศาลใด ๆ นอก จากนั้นยังยืนยันว่าลูกความของเขาบริสุทธิโดย ไม่ มี ห ลั ก ฐานเกี่ ย วข้ อ งกั บ การลั ก ลอบนำเข้ า โคเคนมาตั้งแต่ต้น ในกรณีของนาย Christodoulou ผู้พิพาก ษาได้อนุญาตให้ประกันตัวได้โดยมีหลักทรัพย์ ค้ำประกัน 500,000 เหรียญ ภายใต้เงื่อนไขว่า เขาจะต้องไม่เข้าใกล้เขตท่าเรือและสนามบิน เป็นระยะทาง 1 กิโลเมตรโดยเขามีกำหนดมา ขึ้นศาลอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 17 พฤศจิกายน สำหรับผู้ต้องหาอีก 4 คนที่เหลือในขั้น ต้นไม่ได้รับการประกันตัว และมีกำหนดมาขึ้น ศาลอีกครั้งในวันที่ 29 กันยายนนี้

ผลโพลหนุนสิทธิฆ่าตัวตาย

เพื่อให้พ้นทุกข์ทรมานมากขึ้น 24 ก.ย. 2010 ผลการสำรวจล่าสุดพบว่า ชาวออสเตรเลียต้องการสิทธิในการฆ่าตัวตาย เพื่ อให้ พ้ น จากอาการเจ็ บ ป่ ว ยทรมานมากขึ้ น โดยพบว่าประชาชนกว่า 3 ใน 4 สนับสนุน การกระทำ “การุณยฆาต” หรือ “ปรานีฆาต” (euthanasia) เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย ผลการสำรวจครั้งนี้ถือเป็นขอสนับสนุน

พรรคกรีนส์ที่กำลังผลักดันให้มีการแก้ไขกฎ หมายดังกล่าว มีน้ำหนักมากขึ้น ทั้งนี้จากการสำรวจพบว่า 78% ของประ ชาชนต้องการให้รัฐบาลกลางยกเลิกกฎหมาย ห้ามไม่ให้ทำการการุณยฆาต ในนอร์เทิร์นเทร์ ริทอรี และในออสเตรเลียนแคพิทัลเทร์ริทอรี (ACT)ที่ออกโดยรัฐบาลพรรคผสม

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 38


ร้านชูชิในห้างเดวิดโจนส์ พบอาหารทารก S-26 เจอขึ้นบัญชี name & shame

มีส่วนผสมอาหาร GMO

25 ก.ย. 2010 ร้านอาหารชูชิ ของญีป่ นุ่ ภายในฟูด๊ ฮอลชัน้ ใต้ดนิ ของ ห้าง David Jones ได้ถูกสำนักงาน อาหารแห่งรัฐน.ซ.ว.ขึน้ บัญชีเสีย่ งต่อ สุขภาพของผูบ้ ริโภคภายใต้ชอ่ื name and shame

โทรศัพท์มือถือไว้บนเขียงหั่นอาหาร ร้านอาหารไทย Money Bags Thai ใน ย่าน Baulkham Hills ถูกปรับ 2,640 เหรียญ หลังจากถูกตรวจพบความผิด 3 กรณีที่รวมถึง จัดเตรียมกุ้งดิบและก๋วยเตี๋ยวในคอร์ทยาร์ดด้าน หลังภัตตาคาร ภายในถังที่ไม่ถูกสุขลักษณะ และร้านอาหารอิตาลี Trattoria and Pizzeria ในย่ า น Balmain ถู ก ปรั บ 5,940 เหรี ย ญ หลั ง จากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจมี ค วามผิ ด 9 กรณี ร้านชูชิในใจกลางซิดนีย์แห่งนี้ ถูกตรวจ รวมถึ ง การใช้ เ บคอนหมดอายุ ม าปรุ ง อาหาร พบว่าได้ขายกุง้ สด, ปลาดิบชนิดซาลมอน และ และการเตรียมอาหารบนพื้นร้าน ข้าวหุงสุก ด้วยการจัดเก็บในอุณหภูมิที่เป็นอัน นาย Whan กล่าวว่า ร้านอาหารทั่วรัฐ ตรายคือในระหว่าง 11.8 ถึง 24.5 องศาเซล น.ซ.ว.ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารเครือลูกโซ่ระดับ เซียส ในขณะที่อุณหภูมิปลอดภัยของอาหาร นานาชาติหรือร้านอาหารระดับครอบครัว จะ ชนิดนี้ควรต่ำกว่า 5 องศาเซลเซียส ส่งผลให้ ต้องจัดทำอาหารให้ถูกต้องตามที่สำนักงานอา ร้านชูชิแห่งนี้ถูกปรับเป็นเงิน 600 เหรียญ หารรัฐน.ซ.ว.กำหนดไว้โดยไม่มีข้อยกเว้น ทางด้านรัฐบาลของนางKristina Keneally รัฐบาลรัฐน.ซ.ว.ได้ถือเรื่องของสุขภาพ ได้ใช้ประเด็นของร้านอาหารชูชิที่ห้าง David และความปลอดภัยเป็นเรือ่ งจริงจัง ผูด้ ำเนินธุรกิจ Jones ในการประชาสัมพันธ์รัฐบาลรัฐถึงมาตร จะถูกปรับและขึ้นบัญชี name and shame ฐานของอาหาร แม้ว่า David Jones เป็นเพียง หากพบว่าทำไม่ถูกต้อง ผู้ให้เช่าสถานที่ แต่มิได้เป็นเจ้าของก็ตาม สื่อออสเตรเลียให้ความเห็นว่าเหตุที่นาย นอกจาก DJ’s Shushi แล้วรัฐบาลของ Whan เลือกร้านชูชิในห้าง David Jones ขึ้น นาง Keneally ยังเลือกร้านของกลุ่มเชื้อชาติอีก มาเปิด ประเด็ น ทั้ ง ที่ ห้ า งดั ง กล่ า วไม่ ไ ด้ มี ส่ ว น 4 แห่งที่ถูกขึ้นบัญชี name and shame ออก ดำเนินงานใด ๆ ในร้านอาหารชูชิ ก็เนื่องจาก มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านอินเทอร์เน็ต ต้องการเกาะกระแสทีห่ า้ ง David Jones กำลัง โดยนาย Steve Whan ร.มต.อุตสาหกรรมขั้น เป็นข่าว ถึงขั้นถูกฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายเป็น พื้นฐานของรัฐบาลรัฐน.ซ.ว. เป็นผู้เผยแพร่คือ เงิน 37 ล้านเหรียญ จากกรณีที่คณะบริหาร ร้านอาหารญี่ปุ่น Koh-Ya Yaki-niku ของห้างถูกกล่าวหาว่า ทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นในกร Japanese ในย่าน Neutral Bay ถูกปรับ 660 ณีนาย Mark McInnes อดีตผูอ้ ำนวยการบริหาร เหรียญ จากการเก็บเนือ้ ดิบบนผ้าขนหนูสกปรกที่ มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับนาง Kristy Fra เปียกชื้น ด้วยการวางไว้บนพื้นที่พร้อมจะปรุง ser-Kirk พนักงานประชาสัมพันธ์สาวของห้าง ให้ ลู ก ค้ า รั บ ประทาน และร้ า นอาหารญี่ ปุ่ น ร้ า นอาหารทั้ ง 5 แห่ ง ที่ ถู ก รั ฐ มนตรี Everest Tandoori ในย่าน Kogarah ได้วาง หยิบยกมาเป็นประเด็นถือเป็น 5 ใน 154 ราย ที่ถูกขึ้นบัญชีใน ช่ ว ง 30 วั น ที่ ผ่ า นมา ในจำนวนนี้ยังมีร้านอาหารไทย ถูกขึ้นบัญชีอีก 3 แห่งแต่ร้าน อาหารที่ถูกขึ้นบัญชีส่วนใหญ่ เป็นร้านอาหารจีน, อินเดีย และ เวียดนาม นาย Steve Whan อย่างไรก็ตาม ผลสำรวจกลับนำความประ หลาดใจเมื่อพบว่า ผู้มีอายุสูงขึ้นกลับต่อต้าน ความพยายามผลักดันให้ออกกฎหมายดังกล่าว ในขณะที่คนรุ่นหนุ่มสาวสนับสนุนให้มีการแก้ กฎหมายเกิดขึ้น กลุ่มที่สนับสนุนการกระทำการุณยฆาต มากที่สุดก็คือกลุ่มผู้มีอายุระหว่าง 45 ถึง 65 ปีในอัตราถึง 80% ในขณะที่กลุ่มผู้มีอายุ 65 ถึง 74 ปี เป็นกลุ่มที่ต่อต้านการแก้ไขกฎหมาย มากที่สุด โดยมีผู้สนับสนุนเพียง 18% เท่านั้น ในขณะทีป่ ระชาชนในรัฐควีนสแลนด์สนับ สนุนการทำการุณยฆาตมากที่สุดในอัตรา 80%

ในขณะที่ชาวน.ซ.ว.สนับสนุน 75% เมื่อแยกตามเขตเมืองและชนบท ผู้อยู่ใน พื้นที่ชนบทสนับสนุน 83% ในขณะที่ผู้อยู่ใน เขตเมืองหลวงและปริมณฑลให้การสนับสนุน 72% ในขณะนีน้ าย Bob Brown หัวหน้าพรรค กรีนส์ได้นำการแก้กฎหมายการุณยฆาต กลับ เข้าสูว้ าระการประชุมแห่งชาติอกี ครัง้ โดยภายใน สัปดาห์หน้าพรรคกรีนส์จะผลักดันร่างแก้ไข กฎหมายสูร่ ฐั สภากลาง เพือ่ ให้ยกเลิกกฏหมายที่ ออกโดยรัฐบาลของนาย John Howard ในปี 1997 ด้วยการล้มกฎหมายของนอร์เทิร์นเทร์ริ

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 39

ผลิตภัณฑ์ S-26 Soy 25 ก.ย. 2010 กลุม่ นักโภชนาการได้ออก มาแสดงความกังวลจากกรณีที่กระทรวงสาธา รณสุขออสเตรเลียได้เปิดไฟเขียวให้บริษทั ผูผ้ ลิต อาหารทารกสามารถจำหน่ายในออสเตรเลียได้ โดยไม่ ต้ อ งมี ฉ ลากเตื อ นถึ ง ส่ ว นผสมในสู ต ร อาหาร ทำให้อาหารเด็กหลายยี่ห้อมีส่วนผสม ของอาหารจากการตัดต่อพันธุกรรม(Genetically Modified Organism) ในระดับที่หลายประเทศ ยอมรับไม่ได้ จากการทดสอบอาหารทารก S-26 Soy ซึง่ เป็นอาหารทารกตัง้ แต่วยั แรกเกิดถึง 12 เดือน ที่ได้รับความนิยมสูงในออสเตรเลียพบว่ามีส่วน ผลมของอาหารตัดต่อพันธุกรรมถึง 0.2% แต่โฆษกหญิงของกระทรวงสาธารณสุข ออกมากล่าวว่า สูตรอาหารของ S-26 ถูกต้อง ตามกฎข้อบังคับของกระทรวง และได้รับการ อนุมัติให้จำหน่ายได้ในออสเตรเลีย ทั้งนี้ตามกฎหมายฉลากเตือนได้อนุญาต ให้สินค้าอาหารเด็กมีส่วนผสมของอาหารตัด ต่อพันธุกรรม “โดยไม่ตง้ั ใจ” ได้ 1.0% และผู้ ผลิตจะไม่ถูกดำเนินคดีทางกฎหมายถ้าหากสา มารถพิสูจน์ได้ว่า ได้ใส่ส่วนผสมปลอดอาหาร ตัดต่อพันธุกรรมจากผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ อย่างไรก็ตามการทดสอบครั้งนี้ถือเป็น ครัง้ ที่ 10 ในระดับนานาชาติทผ่ี ลิตภัณฑ์อาหาร ทารก S-26 ถูกตรวจพบมีส่วนผสมอาหารตัด ต่อพันธุกรรม ก่อนหน้านีก้ ลุม่ กรีนพีชได้ทำการทดสอบ

อาหารทารก S-26 จำนวน 2 ครัง้ และครั้งล่าสุดทำการทดสอบโดย รายการ Sunday Night ทางทีวี ช่อง 7 ซึ่งผลออกมาในคืนนี้(25 กันยายน) ก็พบว่ามีส่วนประกอบ อาหารตัดต่อพันธุกรรมเช่นกันผู้ ร่วมทดสอบได้เรียกร้องให้รัฐบาล เรียกคืนสินค้า S-26 ออกจากแผง ขายทั่วประเทศ นอกจากนั้นยังเรียกร้องให้ บริษทั ผูผ้ ลิตสินค้าทีม่ สี ว่ นผสมสาร อาหารตั ด ต่ อ พั น ธุ ก รรมทุ ก ชนิ ด จะต้องติดฉลากเตือนให้ผซู้ อ้ื ทราบ นางJulie Macken โฆษก ของกลุม่ กรีนพีชกล่าวว่าในปัจจุบนั ยั งไม่ มี ก ารรายงานผลการศึ ก ษา ระยะยาวถึงผลกระทบจากการรับประทานอาหาร ตัดต่อพันธุกรรมต่อผู้ใหญ่และในเด็กแต่ผลการ ศึกษาในรัสเซียพบว่า การให้หนูกินอาหารตัด ต่อพันธุกรรมติดต่อกันได้มีส่วนทำลายตับ,ไต และส่วนซ่อมแซมทีส่ กึ หรอของหนูและยังทำให้ ลิ้นของหนูมีขนขึ้นอีกด้วย เธอเชื่อว่ามารดาเด็กทารกคงจะโกรธเป็น ฟืนเป็นไฟถ้าทราบว่า สิ่งที่พวกเธอให้ลูกน้อย กิน มีส่วนผสมของสารอาหารเหล่านี้อยู่ด้วย นาง Macken กล่าวว่า มารดาเด็กควรมี สิ ท ธิ ที่ จ ะรั บ รู้ ว่ า พวกเธอได้ ใ ห้ ลู ก กิ น อะไร และควรมีสทิ ธิรวู้ า่ บริษทั เหล่านีไ้ ด้ใช้ประโยชน์ จากกฎหมายในออสเตรเลียซุกซ่อนความลับ อะไรบ้าง บริษัท Wyeth Nutrition ในออสเตรเลีย ซึ่งเป็นตัวแทนของ Pfizer ในสหรัฐอเมริกาผู้ ผลิตสินค้า S-26 ได้ออกแถลงข่าวว่า “Wyeth Nutrition ได้คำนึงถึงคุณภาพและความปลอดภัย ในสินค้าของบริษัทอย่างจริงจังเรามีความกังวล ต่อข้อกล่าวหาของ กลุ่มกรีนพีชที่เกี่ยวกับ S26 Soy และได้ติดต่อกับองค์กรดังกล่าวเพื่อ ขอสำเนาผลการทดสอบ” ในปัจจุบันอาหารตัดต่อพันธุกรรม ยัง เป็นสิ่งที่ไม่ยอมรับในวงกว้างในกลุ่มประเทศ ยุโรป แต่ดว้ ยเหตุผลทางเศรษฐกิจและการเมือง ทำให้ได้รับการยอมรับในสหรัฐอเมริกา แม้ว่า จะยั ง ไม่ ท ราบผลกระทบในระยะยาวของผู้ บริโภคก็ตาม

ทอรี และ ATC ทีผ่ า่ นกฎหมาย ให้มีการกระทำการุณยฆาต นาย Ross Neilson แห่ง Auspoll ผู้ทำ การสำรวจครั้งนี้ กล่าวว่าผลสำรวจออกมานำความ ประหลาดใจที่ชาวออสเตรเลีย ให้การสนับสนุนกฎหมาย กา รุณยฆาตอย่างท่วมท้น นาย Neilson กล่ า วว่ า ผลโพลนี้สะท้อนให้เห็นถึงหลัก จริยศาสตร์ของชาวออสเตรเลีย ที่ต้องการตัดสินใจเกี่ยวกับการ ดำเนินชีวิตของตนเอง และการ ปลิดชีวติ ของตัวเองเพือ่ หลีกเลีย่ ง ความทุกข์ทรมาน นาย Bob Brown


แก้กฎหมายไม่ลดหย่อนโทษ

ผู้กระทำผิดอ้างขอความเห็นใจ 27 ก.ย. 2010 ผู้ ก ระทำผิ ด คดี อ าญา โดยเฉพาะผู้กระทำผิดซ้ำซ้อน ต่อไปจะอ้าง เหตุผลเชิงขอความเห็นใจ เพือ่ ขอลดหย่อนโทษ จากศาลอีกไม่ได้ ภายใต้ ก ารแก้ ก ฎหมายใหม่ ข องรั ฐ บาล รัฐน.ซ.ว. ผู้พิพากษาศาลจะมีความเด็ดขาดมาก ขึ้นในการลงโทษผู้กระทำผิดต่อเด็ก แม้จำเลย จะอ้างถึงความยากลำบากหรือเกิดภาระอย่าง มาก (hardship) เป็นต้นว่า การลงโทษจะทำให้ พวกเขาตกงาน ก็จะไม่เป็นผลอีกต่อไป นาย John Hatzistergos ร.มต.สำนักงาน อั ย การได้ ป ระกาศการแก้ ไ ขกฎหมายการลด

หย่อนโทษ เพื่อหยุดยั้งผู้กระทำผิดในการขอ ลดหย่อนโทษทางอาญา โดยการอ้างขอความ เห็นใจ กฎหมายจะทำให้ผู้พิพากษาไม่พิจารณา ลดโทษ จากเหตุผลของ “ความยากลำบากหรือ เกิดภาระอย่างมาก” จากการกระทำผิดของผู้ กระทำผิด การแก้กฎหมายครั้งนี้เป็นการสนองตอบ รายงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาการลงโทษ ทางอาญาของรัฐน.ซ.ว.ว่า “การให้ลดหย่อน โทษในกรณีอ้างความยากลำบากหรือเกิดภาระ อย่างมาก (hardship) สามารถให้ได้ในกรณีที่

กินปลาจับได้จากอ่าวซิดนีย์ ไม่ปลอดภัยมีสารพิษเจือปน 26ก.ย.2010 กระทรวงอุต สาหกรรมขั้นพื้นฐานรัฐน.ซ.ว. ได้รายงานถึงสถานที่ตกปลาเพื่อ การนันทนาการที่ชาวซิดนีย์นิยม มากที่สุด เมื่อเทียบเป็นจำนวน นักตกปลาต่อพืน้ ทีต่ ารางกิโลเมตร พบว่ า ที่ อ่ า วซิ ด นี ย์ เ ป็ น สถานที่ ที่ประชาชนโปรดปรานตกปลา เป็นอันดับที่หนึ่งตามด้วยที่แม่น้ำ Parramatta River, แม่น้ำ Lane การพักฝผ่อนตกปลาริมอ่าวซิดนีย์ Cover River และที่ Middle จากฝั่งตะวันออกของสะพานก็ใช่ว่าจะปลอดภัย Harbour จากการสำรวจและสอบถามประชาชน และไม่ควรรับประทานเกินกว่าในระดับ 150 ที่มาตกปลาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล พบว่ามี กรัมต่อเดือน แต่จากการทดลองของศจ. David Booth ปลา 33 ชนิดที่ประชาชนตกได้แล้วนำกลับไป ทำอาหารกินที่บ้าน นั ก นิ เ วศวิ ท ยาทางทะเล แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย และจากการสำรวจพบว่า 70% ได้ให้เกรด เทคโนโลยี ซิดนีย์กล่าวว่า ตัวอย่างน้ำที่เก็บได้ แหล่งตกปลาที่อ่าวซิดนีย์ในระดับ “ดีไปถึงดี จากปากอ่าว, กลางอ่าว และท้ายอ่าวในแต่ละ มาก” ปีนับจากปี 2008 เป็นต้นมาได้พบการลดลง อย่างไรก็ตามนาย Steve Whan ร.มต. ของความขุ่น (turbidity)และการเพิ่มขึ้นของ อุตสาหกรรมขั้นพื้นฐานได้แสดงความเป็นห่วง ความอิม่ ตัวของออกซิเจน (Oxygen Saturation) ในเรื่องของสารพิษตกค้างในปลา โดยเฉพาะ รายงานผลการทดลองไม่ ไ ด้ ท ำให้ น าย ปลาที่ จั บ ได้ ใ นบริ เ วณทางทิ ศ ตะวั น ตกของ George Mandilakis วัย 68 ปีจากย่าน Belmore สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ รู้สึกแปลกใจ ตัวเขาเองนิยมนำเบ็ด 3 คันไป ทั้ ง นี้ นั บ จากปี 2006 เป็ น ต้ น มาการ ตกปลาที่ใต้สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ในทุก ๆ รับประทานปลาที่จับได้จากฝั่งทิศตะวันตกของ สองสัปดาห์ สามารถจับปลาได้ประมาณ 15 สะพานซิดนีย์ฮาร์เบอร์ถูกระบุว่าไม่ปลอดภัย ตัวต่อวัน แต่ก็ไม่ใช่ปลาทุกตัวที่ใหญ่พอที่จะ เนื่องจากมีระดับไดออกซินสูงในปลาบางชนิด นำกลั บ มาทำอาหารที่ บ้ า นได้ ปลาที่ เ ขาจั บ (dioxin คือสารเกิดจากกระบวนการผลิตทาง ได้สว่ นใหญ่เป็นปลาเยลโลเทล, ปลาแยลโลเทลอุตสาหกรรมทั้งหลายที่มีสารประกอบคลอรีน สคาด, ปลาสแนปเปอร์, ปลาคิงฟิช และปลา เข้าไปเกี่ยวข้อง ) แฟลตเฮด ผลการทดสอบปีดังกล่าว ได้พบสารได นาย Joe Garufi โฆษกของกลุม่ พันธมิตร ออกซินในกุ้งและปลาบรีมสูงกว่าระดับความ ตกปลาเพือ่ การนันทนาการแห่งรัฐน.ซ.ว. กล่าว ว่า เขากินปลาที่ตกได้ในอ่าวซิดนีย์มาตลอด ปลอดภัยถึง 5 เท่า แม้ว่าจะมีการประกาศเตือนให้นักตกปลา ชีวิตของเขา ก็ไม่เห็นมีปัญหาใด ๆ ทราบว่า ปลาทะเลที่จับได้จากอ่าวทางด้านฝั่ง ในขณะที่ดร. David Booth หัวหน้าที่ ตะวันตกของสะพานไม่ควรนำมารับประทาน ปรึกษาของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลแห่ง แต่ ก็ ยั ง พบว่ า มี ก ารจั บ ปลาจากบริ เ วณนี้ เ ป็ น ซิดนีย์ (SIMS) พูดถึงสภาพนิเวศของอ่าวซิดนีย์ จำนวนมาก ว่าเป็นพื้นที่ ที่เป็นเมืองและคุณภาพยังอยู่ใน นาย Whan กล่าวว่า การกินปลาที่จับได้ ระดับที่ดีมาก

แสดงให้เห็นว่าเป็นการรับรอง (warranted) อย่างแท้จริง ไม่ใช่ลดโทษให้ จากกรณีที่ผู้ กระทำผิดได้รับผลกระทบโดยตรงต่อการ กระทำผิดของตน” นาย Hatzistergos ได้กล่าวถึงตัวอย่าง ที่ ต้ อ งแก้ ไ ขในหลั ก ปฏิ บั ติ ข องศาลในการ ลดหย่อนโทษ (rollover) คือในกรณีที่นัก โทษรายงานต่อตำรวจถึงเหตุที่เขาถูกทำร้าย โดยนักโทษคนอื่น พวกเขาจะยังคงรับโทษ ที่เหลือในคุกต่อไป เขากล่ า วว่ า นั กโทษยั ง มี สิ ท ธิ ท างกฎ หมายในการได้รับการลดโทษลงจากการให้ ความร่ ว มมื อ ต่ อ ทางการ แต่ จ ะไม่ ไ ด้ รั บ ลดหย่อนโทษ จากเหตุผลของความกลัวต่อ การได้รับการทำร้ายจากนักโทษรายอื่น ๆ ในเรือนจำ

นาย John Hatzistergos

ทั้งนี้ตามประเพณีการพิจารณาคดีที่ผ่าน มาศาลจะสมมุติฐานว่านักโทษที่ได้รับการลด หย่อนโทษ เพราะเห็นว่านักโทษรายนั้น ๆ ได้ รับความยุง่ ยากในระหว่างถูกจำขัง แต่ในสภาพ ความเป็ น จริ ง ของระบบการจองจำสมั ยใหม่ สภาพเช่นนั้นแทบไม่เกิดขึ้นอีก นอกจากนัน้ จะไม่มกี ารลดหย่อนผ่อนโทษ แก่ผู้กระทำผิดที่ถูกยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการ กระทำผิด และเอาเรือ่ งของการสูญเสียบ้านและ ทรัพย์สินมาเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งเพื่อขอ ลดโทษจำลงอีก

ผู้กระทำผิดทางเพศต่อเด็กซึ่งก่อนหน้านี้ เคยได้รับโทษสถานเบาอันเนื่องมาจากข้ออ้าง ความยากลำบากหรือเกิดภาระอย่างมาก (hard ship) และถูกห้ามทำงานกับเด็กภายใต้กฎหมาย คุ้ ม ครองเด็ ก ต่ อไปพวกเขาจะไม่ ไ ด้ รั บ การ ลดหย่อนโทษจำคุก นาย Nick Cowdery ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานอัยการได้กล่าวสนับสนุนการแก้ไข กฎหมายโดยกล่าวว่า “เป็นเรือ่ งของตรรกวิทยา และสามัญสำนึกพื้นฐาน”

ลงโทษแพทย์หนุ่ม Cleo

ถอนใบอนุญาตรักษาโรค 1 ปี

นพ. Richard Young ในนิตยสาร Cleo 28 ก.ย. 2010 นพ. Richard Young และอดีตผู้เข้ารอบสุดท้ายหนุ่มโสดแห่งปีของ นิตยสาร Cleo ในวันนี้เขาถูกคณะกรรมการ แพทย์ส่งั ยึดใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์อีกครั้ง

หลังจากเขายอมรับว่าได้ว่าจ้างหญิงคนไข้ซึ่ง เป็นโสเภณีจำนวน 50 เหรียญ ทำการร่วมเพศ โดยใช้ปากให้กับเขา ก่อนหน้านี้นพ. Young วัย 42 ปีผู้เคย

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 40


โวยรัฐบาลกลางเตรียมจัดชั้น นักพนันเทียบเท่าอาชญากร

นาย Andrew Wilkie ขณะตกลงสนับสนุนนาง Julia Gillard จัดตั้งรัฐบาล 29 ก.ย. 2010 ผูท้ เ่ี ล่นการพนันจนติดเป็น นิสัยต่อไปจะถูกติดตามพฤติกรรมได้จากลาย พิมพ์นิ้วมือ และ USB เมมโมรีสติ๊กซึ่งเป็น มาตรการใหม่ที่จะใช้แก้ปัญหาการติดการพนัน ของรัฐบาลกลางแต่วธิ กี ารทีจ่ ะนำมาใช้ ถูกมอง ว่าผู้เล่นการพนันจะกลายเป็นกลุ่มคนกลุ่มที่สอง ที่ถูกจับพิมพ์ลายมือต่อจากอาชญากร ข้อเสนอนีเ้ ป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม “ข้อผูกมัด ภาคบังคับก่อนเล่นการพนัน” ที่กำลังได้รับพิ จารณาโดยนาง Julia Gillard นายกรัฐมนตรี เพื่อเดินตามนโยบายที่เธอได้ให้คำมั่นไว้กับนาย Andrew Wilkie ส.ส.อิสระเขตเลือกตัง้ Denison ในระหว่างขอเสียงสนับสนุนเพื่อจัดตั้งรัฐบาล ในขณะเดียวกันกลุม่ สโมสรต่าง ๆ เตรียม พร้อมที่จะต่อต้านครั้งใหญ่ หลังจากที่เคยถูก รัฐบาลนำเอาภาษีโปกเกอร์แมชชีนมาใช้บังคับ โดยกลุ่มผับและสโมสรอ้างว่าการควบคุมธุรกิจ การพนันของรัฐบาลกลาง จะทำให้สโมสรสูญ เสียรายได้ลดลงไปในระดับ 30% ถึง 50%

อย่างไรก็ตามนาง Gillard ได้ออกมา ประกาศว่า จะผลักดันมาตรการ “ข้อผูกมัด ภาคบังคับ ก่อนเล่นการพนัน” มาใช้ภายในปี 2014 เพื่อหยุดยั้งการใช้เงินเล่นโปกเกอร์แมช ชินของประชาชน ในขณะนี้รัฐบาลได้พยายามมองดูวิธีการ ต่าง ๆ เช่น การใช้สมาร์ทการ์ดเพื่อควบคุม จำนวนเงินที่ใช้แทงพนันสูงสุดในแต่ละวันของ นักพนัน แต่วิธีนี้มีจุดอ่อนก็คือจะเป็นการเปิด ทางไปสู่การฉ้อฉลระบบ แนวความคิดต่อมา คือจะใช้ USB เมมโมรีสติ๊กและลายพิมพ์นิ้ว มือในการควบคุมจำนวนการใช้เงินแทงพนัน สูงสุดในแต่ละวัน รัฐบาลได้ตง้ั คณะอนุกรรมการรัฐสภาเพือ่ ร่วมพิจารณาโครงการนี้โดยมีนาย Nick Xeno phon ส.ว.อิสระผู้ต่อต้านการพนัน และส.ส. Wilkie เข้าอยู่ในคณะอนุกรรมการชุดนี้ด้วย ส.ว. Xenophon ยืนยันว่าการใข้ USB เมมโมรีสติ๊กยังเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในขณะนี้

แต่กลุ่มสโมสรกล่าวว่า การเปลี่ยนไปสู่การ จัดการแบบ “ข้อผูกมัดภาคบังคับก่อนเล่นการ พนัน” จะส่งผลกระทบเป็นมูลค่านับพันล้าน เหรียญไม่เพียงแต่รายได้ของสโมสรที่หายไป แต่ยงั รวมถึงค่าใช้จา่ ยในการติดตัง้ ระบบอีกด้วย นาย Anthony Ball ผู้อำนวยการของ Club Australia กล่าวว่า ในอดีตถึงปัจจุบันมี เพียงอาชญากรในออสเตรเลียเท่านัน้ ทีถ่ กู บังคับ ให้พิมพ์นิ้วมือ และขณะนี้รัฐบาลกำลังจัดชั้น คนที่เล่นการพนันอยู่ในกลุ่มเดียวกับอาชญากร ภายใต้โครงการข้อมูล USB เมมโมรีส่ ติก๊ ผู้เล่นพนันแต่ละคนจะถูกเชื่อมโยงกับเครือข่าย ข้ อ มู ล ของทุ ก ผั บ และสโมสรทั่ ว ประเทศ เพื่อควบคุมนักเล่นการพนันไม่ให้เล่นพนันเกิน วงเงินที่กำหนดในแต่ละวัน พรรคฝ่ายค้านของรัฐน.ซ.ว.ได้ออกมาให้

พยาบาลเรียกร้องขอเข็ม ฉีดยาป้องกันติดเชื้อเอดส์

30 ก.ย. 2010 กลุ่มผู้อยู่ในวิชาชีพพยา บาลได้ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงสาธารณสุข รัฐน.ซ.ว.ปกป้องอันตรายของพวกเขาจากการ ถูกเข็มฉีดยาใช้แล้วแทง ที่นำไปสู่การเสี่ยงติด เชื้อโรคร้ายเช่นเชื้อไวรัสลงตับ และเชื้อเอชไอ วี ด้วยการเพิม่ เงินอีก 4 เซนต์ตอ่ เข็มฉีดยาหนึง่ เล่ม เพื่อได้เข็มฉีดยาที่ปลอดภัยกว่า ทั้งนี้ในแต่ละปีมีผู้ได้รับอุบัติเหตุถูกเข็ม ฉีดยาใช้แล้วแทงจำนวนกว่า 18,000 คน ส่วน ใหญ่เป็นพยาบาล อุบัติเหตุเหล่านี้จะสามารถ ลดลงได้ถ้าเปลี่ยนจากการใช้เข็มฉีดยาแบบหด ไม่ได้ (non-retractable syringe)มาเป็นเข็มฉีดยา แบบหดได้ (retractable syringe) ทั้งนี้ราคาเข็มฉีดยาแบบ non-retractable syringe ตกประมาณชุดละ 14 เซ็นต์ แต่เข็ม ฉีดยาแบบ retractable syringe ตกชุดละ 18 เซ็นต์ หรือต่างกัน 4 เซนต์ เป็นอดีตนักเต้นระบำเปลื้องผ้า เคยถูกสั่งพัก ในเดือนมีนาคม 2003 นพ. Young ถูกกล่าว จากการสำรวจซึ่งกระทำโดยสมาคมพยา ใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ในปี 2001 จาก หาว่าได้มีสัมพันธ์ทางเพศกับโสเภณีชื่อ AB บาลแห่งรัฐน.ซ.ว. (NSW-NA) และมหาวิทยา การที่เขามีเพศสัมพันธ์กับคนไข้หญิงสองคนที่ (นามสมมุต)ิ ในระหว่างทีเ่ ธอเข้าตรวจทรวงอก ลัยนิวคาสเซิลพบว่า 7% ของพยาบาลได้รายงาน เป็นโสเภณี ในขั้ น ต้ น เขาได้ ป ฏิ เ สธข้ อ กล่ า วหาดั ง กล่ า ว ว่ า ถู ก วั ส ดุ แ หลมคมปนเปื้ อนแทงในระหว่า ง นพ. Young ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรง ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ทางเพศ หรือความ ปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ ตัวเลขจริงเชือ่ ว่าน่าจะมากกว่านี ้ เรียนดัง Ivanhoe Grammar ในเมลเบิร์นก่อน สัมพันธ์ใด ๆ นอกจากเป็นคนไข้คนหนึง่ เท่านัน้ ผลการศึกษานีจ้ ะถูกเปิดเผยโดยสำนักงาน เข้าศึกษาต่อที่คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัย นพ.Young ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าเขา คุ้มครองแรงงานหรือ WorkCover ที่จะออก เมลเบิ ร์ นได้ ถู ก ว่ า กล่ า วตั ก เตื อ น, แจ้ ง เตื อ น รู้มาก่อนว่า AB เป็นผู้ติดยาเสพติด และอยู่ มาในเร็ววันนี้ และรายงานทีถ่ กู ตีพมิ ใ์ นวารสาร และสั่งให้เขาทำการบำบัดทางจิตในปี 2006 ในระหว่างการรักษาด้วยวิธี methadone จาก Healthcare Infection ขององค์กร CSIRO หลังจากเขาประพฤติไม่เหมาะสมในระหว่าง แพทย์ ร่ ว มคลี นิ ค อี ก คนหนึ่ ง ภายในคลี นิ ค (องค์การวิจัยทางวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม การตรวจสอบมดลูกให้กับคนไข้หญิงคนหนึ่ง Beacon Cove Medical Centre ในย่าน Port แห่งเครือรัฐออสเตรเลีย) ได้เรียกร้องให้รฐั บาล นอกจากนั้นนพ.Young ยังยอมรับผิดต่อ Melbourn แต่ได้ยอมรับว่าเขาควรจะรู้เรื่องดัง สนั บ สนุ น การใช้ เ ข็ ม ฉี ดยาแบบ retractable การตรวจสอบภายในต่ อ คนไข้ ห ญิ ง คนหนึ่ ง กล่าว เนื่องจากใช้แฟ้มประวัติคนไข้ร่วมกัน syringe เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ อย่างเกิดขอบเขตที่ควรทำ ในขณะที่คณะอนุโญตุลาการยอมรับใน และติดเชื้อ และครั้งล่าสุดคณะอนุญาโตตุลาการสิทธิ ข้อปฏิเสธของน.พ. Young แต่ก็พบว่าเขาได้ จากการสำรวจพยาบาล 1,301 คน พบ พลเรือนและการจัดการแห่งรัฐวิกตอเรียได้ตดั สิน ออกใบสัง่ ยาแก้ปวดชนิดร้ายแรง ทีต่ วั ยาสามารถ ว่า 84 คน หรือ 6.5% มีประสบการณ์ถูกเข็ม ยกเลิกและห้ามทำการประกอบโรคศิลป์จนกว่า ชดเชยการเสพยาเสพติดให้กับ AB ฉีดยาใช้แล้วแทงในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา จะถึงวันที่ 1 กรกฎาคมปีหน้า (2011) หลังจาก ทางด้านทีมกฎหมายฝ่ายจำเลยกล่าวแย้ง นาง Lee Thomas เลขาธิการกลางของ คณะกรรมการแพทย์นำเรือ่ งขึน้ ฟ้องร้องต่อคณะ ว่ า น.พ.Young ไม่ ไ ด้ ก ระทำผิ ด ต่ อ หน้ า ที่ สหพันธ์พยาบาลแห่งออสเตรเลีย (ANF)กล่าว อนุโญตุลาการ ไม่ผิดกฎหมาย แต่ เ ป็ นไปโดยความยิ น ยอม ว่าในปัจจุบันพยาบาลต้องอยู่ในสภาพเสี่ยงต่อ ความผิดครั้งล่าสุดเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเอกเทศ การติดเชือ้ โรคทางกระแสเลือดทีส่ ามารถป้องกัน ได้ถ้ารัฐบาลให้ความสำคัญต่อผู้อยู่ในวิชาชีพ THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 41

ความเห็นว่า ในปัจจุบันมีชาวออสเตรเลียเล่น โปเกอร์แมชชินหลายล้านคน การเอาระบบดัง กล่าวเข้ามาใช้ จะต้องใช้เงินมหาศาล และอาจ จะกลายเป็นบัตรประชาชน อีกประเภทหนึ่ง ทีเ่ กิดขึน้ แล้วเงียบหายไป นับจากความพยายาม ให้มีการใช้บัตรประชาชนของรัฐบาลนาย Bob Hawke ในทศวรรษที่ 80 ทางด้ า นนาง Jenny Macklin ร.มว. ครอบครัวกล่าวว่า การออกกฎหมายการพนัน หนนีร้ ฐั บาลกลางจะไม่ใช้อำนาจทำไปตามลำพัง เหมือนครั้งก่อน แต่จะปรึกษากับกลุ่มสโมสร ถึงข้อดีและข้อเสียของการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่นาย Cameron Murphy ประ ธานสภาเสรีภาพของพลเรือนแห่งรัฐน.ซ.ว.เกรง ว่าลายพิมพ์นิ้วมือของผู้เล่นการพนันทุกคนอาจ ถูกส่งผ่านไปให้กับศูนย์ข้อมูลของตำรวจ

พยาบาล เธอกล่าวว่าในขณะที่ตำรวจได้รับการใส่ เสื้อป้องกันกระสุน, พนักงานดับเพลิงได้ชุด ผจญเพลิงป้องกันไฟ แล้วทำไมพยาบาลจึงไม่ ได้รับอุปกรณ์ป้องกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก หน้าที่การงาน เหมือนกับผู้อยู่ในอาชีพอื่น นาง Jan Waddell วัย 62 ปีพยาบาล เกษียณอายุงานผู้ซึ่งถูกบังคับให้ต้องออกจาก อาชีพพยาบาลในขณะอายุ 54 ปีหลังจากได้รับ อุบัติเหตุถูกเข็มฉีดยาแทงในปี 2002 ทำให้เธอ ติดเชื้อ HIV เธอกล่าวว่า เธอจำเป็นต้องได้รบั การดูแล รักษาพยาบาลอย่างเข้มงวดจนกว่าชีวิตของเธอ จะหาไม่ เนื่องจากเชื้อโรคร้ายได้ส่งผลกระทบ ต่ อ ตั บ , ไต, กล้ า มเนื้ อ และทำให้ มี อ าการ เจ็บป่วยเรื้อรัง นาง Waddell กล่าวถึงขณะเกิดอุบัติเหตุ ว่า มันเกินขึ้นชั่วพริบตา ดูเหมือนเป็นเรื่องเล็ก เพราะถูกเข็มสะกิดเพียงนิดเดียว โดยไม่เจ็บไม่ ปวด แต่มันได้เปลี่ยนชีวิตของเธอโดยสิ้นเชิง เธอกล่าวว่า เธอได้ร่วมรณรงค์เพื่อให้รัฐ บาลรัฐน.ซ.ว.เปลี่ยนมาใช้เข็มแบบ retractable syringe แต่คำตอบที่ได้รับก็คือ “มันมีราคา แพงเกินไป”

เข็มฉีดยาแบบ retractable ก่อนและหลังใช้งาน


สนามบินซิดนีย์ต้องซ่อม

ขอเครื่องบินลงหลังเคอร์ฟิว 1 ต.ค. 2010 ชาวนครซิดนียเ์ ขตเมืองชัน้ ในและตะวันออกอาจจะต้องเผชิญกับเสียงดัง ของเครื่องบินในช่วงกลางคืนตลอดฤดูร้อนนี้ ค่าโทรศัพท์ค้างชำระ เนื่องจากสนามบินนานาชาติซิดนีย์จำเป็นต้อง ปิดซ่อมบางส่วน ทำให้เครื่องบินส่วนหนึ่งต้อง อันนี้เป็นเรื่องขำ ๆ จาก “เทลสตรา” วิสาหกิจที่ครองแชมป์ถูกร้องเรียนมากที่สุดใน เลื่อนไปขึ้นลงในช่วงกลางคืน ออสเตรเลียแบบไม่แบ่งใครมาหลายปีติดต่อกันค่ะ... ทั้งนี้ผู้บริหารของสนามบินได้ทำเรื่องขอ เรื่องแรกเป็นเรื่องของ “มาร์กาเร็ต แมคโดนัลด์” แห่งดับโบ้เล่าให้ฟังว่า บิดาสามีของ รัฐบาลกลางในการละเมิดกฎเคอร์ฟิวเป็นเวลา เธอได้เสียชีวิตลงเมื่อปีเศษที่ผ่านมา แม้สามีได้แจ้งให้ทางเทลสตราทราบว่าเขาเสียชีวิตแล้ว 60 วัน ในระหว่างปลายเดือนตุลาคม 2010 และขอเลิกใช้บริการ แต่เทลสตราก็ยังคงส่งบิลแจ้งเก็บเงินค่าบริการรายเดือน พร้อมค่าปรับมา ถึงเดือนพฤษภาคม 2011 เพื่อทำการซ่อมลาน บินทิศเหนือ-ใต้ของสนามบิน อย่างต่อเนื่องอีก 12 เดือน ในระหว่างการซ่อมแซมลานบินส่วนทิศ อีกครั้งหนึ่งที่สามีของเธอแจ้งไปว่า บิดาของเขาเสียชีวิตแล้ว ให้หยุดคิดค่าบริการ ใต้ สนามบินครึง่ หนึง่ จะปิดลง ทำให้เครือ่ งบิน ส่วนค่าบริการที่ค้างชำระให้โอนมาเข้าบัญชีของเขา บินต่ำและจะก่อให้เกิดเสียงดังเหนือพื้นที่ย่าน และอีกครัง้ หนึง่ ทีเ่ ทลสตรา ส่งจดหมายถึงบิดาของสามีแจ้งว่า “เดียร์..มิสเตอร์ แมคโดนัลด์.. Newtown, Mascot, Sydenham และ Tempe ผู้ล่วงลับ บัดนี้บุตรชายของท่านได้ติดต่อเรา ประสงค์ที่จะให้โอนบัญชีค้างชำระของท่านไปสู่ เมื่อลมจากทิศใต้พัดแรง บัญชีของบุตรชายของท่าน....โปรดติดต่อเรา ถ้าท่านมีข้อสงสัยอะไร..ลงชื่อ.......ผู้จัดการฝ่าย ภายใต้ ก ฎหมายเคอร์ ฟิ ว ที่ เ ข้ ม งวด เครื่องบินทุกประเภทที่บินระหว่าง 23.00 น. ลูกค้าสัมพันธ์”............ฮิ..ฮิ ถึง 6.00 น. จะต้องแล่นจอดหรือแล่นขึน้ เหนือ อ่าว Botany Bay แต่ถ้าเครื่องบินต้องการแล่น ลงจากทิศเหนือ พวกเขาจำเป็นจะต้องขออนุญาต เป็นกรณีพิเศษจากการทรวงการขนสงและสา ที่มาของเบอร์โทรศัพท์ ธารณูปโภค อดี ต นั ก บิ น สายการบิ นพานิชย์คนหนึ่ง ขณะที่ “ลิออน บริตต์” แห่งซักเซสอินเล็ตกำลังขับรถแท็กซี่คันเดียวที่มีในเซาท์โคสต์ กล่าวว่า กรณีขึ้นหรือจอดทางทิศเหนือถือเป็น วิลเลจไปตามเส้นทางสายที่มีทิวทัศน์ทางธรรมชาติสวยงาม...เขาได้รับโทรศัพท์จากใครคนหนึ่ง สิ่งจำเป็น เมื่อสนามบินจำเป็นต้องซ่อม โดย ที่ต้องการแท็กซี่ขับไปส่งที่แบ๊งส์ทาวน์ “โทรจากไหนครับ?” ลิออนถาม “จากลาแคมบ้า” คือคำตอบของสถานที่โทรที่ใกล้กับ จุดหมายปลายทางที่เขาต้องการไปมาก แต่โค-ตะ-ระ-ไกลจากจุดที่ “ลิออน” อยู่มาก ลิออนจึงถามกลับไป “คุณได้หมายเลขโทรศัพท์นี้มาจากไหน?” คำตอบที่ได้คือ “จากเทลสตรา”.........ฮิ..ฮิ

เฉพาะในช่วงลมจากทิศใต้พดั แรง การควบคุม เครือ่ งบินลงจากอ่าว Botany Bay ถือว่ามีความ เสี่ยงอันตรายสูงมาก ทางด้านนาย Allan Rees ประธานพรรค No Aircraft Noise Party กล่าวว่า ในขณะที่ การซ่อมแซมสนามบินเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อความ ปลอดภัย แต่ก็ไม่ควรสร้างความเดือนร้อนให้ กับประชาชนที่อยู่รอบบริเวณ เขากล่าวว่า สิ่งนี้กำลังสร้างปัญหาในวง กว้าง และเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ พวกเขาควร ที่จะใช้รันเวย์ที่สาม หรือไม่ก็รอจนกว่าจะหมด เคอร์ฟิว ทางด้านสนามบินซิดนีย์ได้ปฏิเสธว่าการ ซ่อมสนามบิน จะทำให้พื้นที่บริเวณรอบสนาม บินมีเสียงดังเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเครื่องบินโดยสาร ประสงค์ที่จะขึ้นหรือลงจอดจากทางทิศเหนือ พวกเขาจะต้องทำเรื่องยื่นขอและได้รับอนุมัติ เป็นกรณีพิเศษจากกระทรวงการขนส่ง โฆษกของสนามบินกล่าวว่า การได้รับ อนุมัติให้เครื่องบินขึ้นหรือลงจอดทางทิศเหนือ ถือว่า มีโอกาสประสบความสำเร็จน้อยครัง้ มาก แต่นาย Paul และนาง Loreena Johnson แห่ง ย่าน Tempe ไม่เห็นด้วย โดยบอกว่าการอนุญาต ให้ลงจอดได้เกิดขึ้นเสมอ แม้จะไม่เกิดขึ้นทุก คืนแต่ก็มีบ่อยครั้ง

เหตุเพราะโชว์ออฟ

เรื่องนี้เป็นเรื่องของ “เมอรี ฟาร์เรลล์” แห่งย่านอีลาโนราไฮท์กล่าวว่า ขณะท่องเที่ยว อยู่ที่กรุงปารีส เขาต้องการโชว์ความรู้ภาษาฝรั่งเศสให้บุตรสาววัย 10 ขวบได้เห็นประจักษ์ ด้วยการสั่งน้ำผลไม้ที่เขาคิดว่า เป็นน้ำส้มคั้นสดแก้วใหญ่ แล้วเขากลับมีความรู้สึกเหมือนชีวิตต้องหาไม่แน่ ๆ เมื่อเห็นพนักงานของร้านจัดการคั้น น้ำมะนาวยกใหญ่ในปริมาณที่เขาสามารถเก็บไว้กินได้ทั้งชาติ และเพื่อไม่ให้เสียหน้าบุตรสาว เขาจึงฝืนดื่มมันจนหมด พร้อมกับนึกโกรธตัวเองที่สมัย เป็นเด็กนักเรียนน่าจะจำให้ดี ๆ ว่า citron แปลว่ามะนาว ไม่ใช่ส้ม.....ฮิ..ฮิ

เรื่องของการขอเงิน

เรื่องนี้มีผู้เขียนลงในเดอะแฮเริล์ดกล่าวว่า เมื่อเดือนที่ผ่านมาเขาพบเด็กสาวคนหนึ่งนั่งอยู่ ที่ทางเท้าใกล้สถานีเซ็นทรัล ข้างหน้าเธอมีถ้วยใบหนึ่งภายในมีเหรียญเงินจำนวนหนึ่ง ข้าง ๆ เธอมีป้ายกระดาษคาร์ดบอร์ด ที่ไม่ได้เขียนข้อความยอดฮิตอย่าง “คนไร้บ้านต้องการเงิน” หรือ “กีวีต้องการงานทำ” แต่เขียนว่า “ครอบครัวของฉันถูกลักพาตัวโดยพวกนินจา.. ฉัน ต้องการเงินเพื่อเรียนคาราเต้ไปช่วยพวกเขากลับมา”.......ฮิ...ฮิ มีผู้อ่านเรื่องของสาวน้อยแล้วเขียนกลับมาว่า..เรื่องนี้ทำให้เขานึกถึงเรื่องของชายจรจัดใน ทศวรรษที่ 90 เขายึดที่บริเวณหน้าตลาดหลักทรัพย์ พร้อมกับมีป้ายกระดาษแข็งเขียนว่า “ต้องการเงินเพื่อซื้อเบียร์และอัพยา” การเว้ากันอย่างตรงไปตรงมาอย่างนี้... ทำให้เขาประสบโชคจากการเป็นขอทาน.. เพราะ มีคนโยนแบ๊งก์ 10 และแบ๊งก์ 20 ลงในกระป๋องของเขา.......ฮิ...ฮิ

นางสาวไม้เรียว และ เกลียวพัตรา

ทางเข้าที่จอดรถของ QVB

ซิดนีย์ยังแชมป์ค่าจอดรถ แพงที่สุดในออสเตรเลีย

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 42


โวย Telstra จัดปาร์ตี้ หลังปลดคนงาน 6,000 คน

2 ต.ค. 2010 Telstra รัฐ วิ ส หกิ จ ทางโทรคมนาคมได้ เตรียมจัดงานปาร์ตใ้ี หญ่ดว้ ยการ เชิ ญ ผู้ น ำนั ก การเมื อ งและแขก ระดับวีไอพี แต่การเชิญเกิดขึ้น หนึ่ ง วั น หลั ง จากที่ ผู้ บ ริ ห าร Telstra ประกาศสั่งปลดพนัก งานไปเป็นจำนวน 6,000 คน ในการจัดงานปาร์ตี้ระดับ เอ็ ก เซ็ ค คิ ว ที ฟ จะมี ขึ้ นในวั น ที่ 19 ตุ ล าคมนี้ นาย David Thodey ผูอ้ ำนวยการบริหารของ Telstra ได้ อ อกบั ต รเชิ ญ นักการเมืองของทัง้ พรรคเลเบอร์ นาง Catherine Livingstone และนาย David Thodey และริเบอรัลในวันอังคารที่ 30 กั น ยายนที่ ผ่ า นมาเพื่ อ ร่ ว มงานเลี้ ย งรั บ รอง เพื่อแจ้งให้ทราบว่า Telstra ได้ลงทุนจำนวน ค็อกเทลและคานาเป้ส์เป็นเวลา 2 ชั่วโมง 3 พันล้านเหรียญ ในการสร้างสาธารณูปโภค นาง Janelle Saffin ส.ส.เขตเลือกตั้ง เพื่อปรับปรุงการบริการแก่ลูกค้าและปรับปรุง Page พรรคเลเบอร์กล่าวว่า เธอรู้สึกหดหู่ใจที่ ธุรกิจของ Telstra ให้ดีขึ้น นาย Thodey ได้แถลงในวันลงทุนประจำ ได้รบั คำเชิญเพียงไม่กช่ี ว่ั โมงหลังจากที่ Telstra ประกาศปลดพนักงาน โดยเฉพาะพนักงานที่ ปีของ Telstra เมื่อวันพุธที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์คอลเซนเตอร์จำนวน 108 คนที่ Grafton ว่าบรรษัทมีกลยุทธที่จะทำกำไร และยืนยันว่า ในพื้นที่เลือกตั้งของเธอจะตกงานในเดือนพฤศ จะทยอยปลดคนงานออกในช่วง 3 ปีข้างหน้า เขากล่าวว่า การปลดคนงานออกเพื่อเป็น จิกายนนี้ ส.ส. Saffin ได้ เ ขี ย นหนั ง สื อ ถึ ง นาย การลดต้นทุนบุคลาการที่มีมากเกินไป และ Thody ให้ยกเลิกการจัดงานซึง่ เขาจะเป็นเจ้าภาพ เป็นการลดค่าใช้จ่ายภายใต้แผนงานของเขา จะ ร่วมกับนาง Catherine Livingstone ประธาน ทำการปลดคนงานออกทั้งสิ้น 6,000 คนหรือ กรรมการ Telstra โดยใช้รัฐสภากลางเป็น คิดเป็น 15% ของพนักงานทั้งหมด ส.ส.Saffin กล่าวว่า ขณะนีเ้ ธอได้รวบรวม สถานที่จัดงาน เธอกล่าวว่า เธอได้เขียนตอบรับคำเชิญ คนในชุมชน Grafton ได้ 6,000 รายชื่อเพื่อ ไปว่า “ฉันไม่ต้องการค็อกเทล ฉันต้องการ เสนอต่อ Telstra ภายใต้โครงการ “Hang Up เพียงให้พวกคุณนำงาน108 ตำแหน่งที่ Grafton On Telstra” คือถ้า Telstra ปลดพนักงานที่ Grafton ออก 108 คนชาวเมือง Grafton อย่าง กลับคืนมา” อย่ า งไรก็ ต ามโฆษกหญิ ง ของ Telstra น้อย 6,000 คนก็จะหันหลังให้กับ Telstra กล่ า วว่ าได้ เ ชิ ญ นั ก การเมื อ งทั้ ง ส.ส.และส.ว. เพื่อหันไปใช้บริการของคู่แข่งแทน

2 ต.ค. 2010 ผลการสำรวจค่าจอดรถตาม ย่านธุรกิจใจกลางของนครสำคัญในออสเตรเลีย พบว่านครซิดนีย์ยังคงเป็นนครที่มีค่าจอดรถที่ สูงที่สุดในประเทศ ด้วยค่าจอดรถสูงถึงถึงวัน ละ 72 เหรียญ ในขณะทีด่ าร์วนิ เป็นเมืองสำคัญ ที่มีค่าจอดรถที่ถูกที่สุดในประเทศเพียงวันละ 4 เหรียญเท่านั้น จากการสำรวจพบว่าค่าจอดรถภายใต้อา คาร QVB หรือ Queen Victoria Building ในซิดนียค์ ดิ ค่าจอดรถในอัตราวันละ 59 เหรียญ โดยคิ ด ค่ า จอดสองชั่ วโมงแรกในอั ต รา 30 เหรียญ ในขณะที่ค่าจอดรถของอาคาร Chifley Tower ใจกลางเขตธุรกิจกลางใจเมืองซิดนีย์คิด ค่าจอดรถวันละ 69 เหรียญ สำหรับผู้ที่ขับรถไปหาความบันเทิงที่โอ เปราเฮาส์ The Sydney Opera House Car Park ที่ดำเนินงานโดย Wilson Parking คิด อัตราค่าจอดวันละ 49 เหรียญ และ 19 เหรียญ

สำหรับ 2 ชัว่ โมงแรก ในขณะที่ Angel Place Car Park ที่ถนน Pitt Street แหล่งช็อปปิงไฮ โซคิดค่าจอดรถ 72 เหรียญต่อวัน หรือ 25 เหรียญสำหรับเวลา 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง นครเมลเบิร์นเป็นสถานที่ที่คิดค่าจอดรถ แพงเป็นอันดับที่สอง ด้วยค่าจอดรถโดยเฉลี่ย ในอัตราวันละ 45 เหรียญ ในขณะที่ค่าจอดรถ ในบริสเบนตกเฉลี่ยวันละ 44 เหรียญ, เพิร์ท 27 เหรียญ, โฮบาร์ท 22 เหรียญ, แอดิเลค 20 เหรียญ ที่ดาร์วินกลายเป็นเมืองสำคัญที่มีค่าจอด รถถูกที่สุดในประเทศ โดยสามารถหาที่จอดรถ ราคาถูกเพียง 2.40 เหรียญต่อวัน นาย Andrew Sapir แห่ง Secure Parking กล่าวว่า สภาพของตลาดได้มีอิทธิพลต่อราคา และค่าเช่า คือปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดที่เจ้าของ ที่จอดรถจะกำหนดค่าจอดรถ

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 43

ตามทันโลกการเงิน และสิน เชื่อ บ้า น

อสังหาริมทรัพย์ ถือเป็นการลงทุนระยะยาว มีลูกค้ามาปรึกษาบีว่าอยากลงทุนซื้อบ้านในระยะสั้น เพียง 2-3 ปี แล้วคาดว่าจะนำกำไร ที่ได้กลับไปใช้ที่เมืองไทย แต่พอถามเพื่อนที่เคยมีประสบการณ์ซื้อขายบ้านในช่วงเวลาไม่เกิน 5 ปี เพื่อนบอกว่าขาดทุน อย่าทำเลย ซึ่งบีก็ตอบไปว่าเป็นไปได้ค่ะ ที่คนลงทุนซื้อบ้านใน ระยะสั้นแล้วจะขาดทุน อาจเป็นเพราะตอนนั้นลูกค้าซื้อบ้านในช่วงที่ราคาสูงติดเพดาน และ หลังจากที่ซื้อมาราคาก็เริ่มทรงตัว ประกอบกับเงินที่กู้มาอาจได้ดอกเบี้ยสูง พอมาขายในช่วง ราคาที่ยังใกล้เคียงกับราคาซื้อก็จะขาดทุนได้ บีจะแนะนำลูกค้าเสมอว่าการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นั้นถือเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง น้อย และเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวนะคะ ซึ่งโดยฉลี่ยแล้วในระยะเวลา 10 ปี ราคา บ้านจะปรับสูงขึ้นเป็นเท่าตัว ส่วนการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในระยะสั้นก็อาจทำกำไรได้ หาก ซื้อถูกที่ ถูกราคา และถูกเวลาค่ะ ทำเลดี ควรเลือก Suburb ทีม่ คี วามต้องการทีอ่ ยูส่ งู โดยวัดจากจำนวนประชากรทีต่ อ้ งการที่ อยู่อาศัยมีมากกว่าจำนวนอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่, แนวโน้มอัตราการจ้างงานสูง และควรอยู่บน ทำเลที่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ใกล้สถานีรถไฟ รถประจำทาง ร้านค้า ร้านอาหาร หรือโรงเรียน เป็นต้น ราคาถูกต้อง ก็คือซื้อในราคาที่ไม่เกินราคาบ้านเฉลี่ยโดยรวมของทำเลนั้นๆ เวลาที่ดี จะรวมไปถึงเรื่องของจังหวะในการตัดสินใจซื้อขายบ้าน และจังหวะของอัตรา ดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยค่ะ ยกตัวอย่างเช่น ราคาบ้านในตัวเมือง Sydney จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2005 ราคาบ้านจะทรงตัวอยู่นานจนถึงปลายปี 2009 ที่ราคาบ้านเริ่มพุ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้นหาก ลูกค้าที่ซื้อบ้านใน Sydney ช่วงปี 2005 และขายเมื่อต้นปี 2009 ก็จะขาดทุนเพราะช่วงนั้น ราคาบ้านจะนิ่งอยู่ที่ราคาใกล้เคียงกับราคาที่ซื้อมา แต่ถ้าหากลูกค้าซื้อเมื่อต้นปี 2009 ซึ่งเป็น ช่วงที่ดอกเบี้ยเงินกู้ยังต่ำ และเป็นช่วงก่อนราคาบ้านปรับสูงขึ้น ลูกค้าก็อาจทำกำไรได้ในช่วง ไม่เกิน 5 ปีค่ะ อย่างไรก็ตาม การพิจารณาจากทำเล ราคาและเวลานัน้ ถือเป็นปัจจัยภายในในการตัดสินใจ ลงทุนซื้อบ้าน แต่ก็ยังมีปัจจัยภายนอกที่จะส่งผลกระทบให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ และราคาบ้าน ปรับเปลี่ยนได้ ซึ่งก็คือสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและนโยบายทางการเงินของภาครัฐ ดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะลงทุนซื้อบ้านในระยะสั้นให้ได้กำไรเป็นกอบเป็นกำ งั้นเรามาดูตัวอย่างการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในระยะยาวแบบความเสี่ยงต่ำกันนะคะ บีจะ ขออนุญาตเล่าถึงประสบการณ์จริงของลูกค้ารายหนึ่ง (ขอไม่ออกนาม) เป็นครอบครัวที่น่ารัก มากและเป็นลูกค้าของเรามานาน ตั้งแต่ซื้อบ้านหลังแรกจนถึงหลังที่สาม ลูกค้ารายนี้มีรายได้ พอประมาณแต่ไม่มีหนี้สินอะไรเลยนอกจากบ้าน ซึ่งก็ลงทุนซื้อบ้านในราคาที่ไม่สูงนัก ตั้งแต่ หลังแรกในปี 2001 ลูกค้าซื้อบ้านไว้อยู่เองเป็นบ้าน 3 ห้องนอน แถว Blacktown ด้วยราคา เพียง $195,000 เหรียญเท่านั้น ซึ่งเริ่มต้นด้วยเงินดาวน์เพียง 10% ของราคาบ้าน แล้วหลังจาก นั้นอีก 3 ปี ราคาบ้านที่ผ่อนอยู่ก็ปรับตัวสูงขึ้น จึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังที่สอง เป็นบ้าน 3 ห้องนอน แถว Blacktown อีกหลัง ด้วยราคา $295,000 เหรียญ โดยการนำบ้านหลังแรกมา ค้ำและขอวงเงินกู้เต็มจำนวน (ราคาบ้าน + ค่าโอนและค่าธรรมเนียมอื่นๆ) ทำให้ลูกค้าไม่ต้อง ใช้เงินในการลงทุนเลย และได้รายได้จากค่าเช่าบ้านถึง $300 เหรียญต่อสัปดาห์ มาช่วยจ่าย ผ่อนเงินกู้ อีกทั้งยังได้ประโยน์จากการลดหย่อนภาษีอีกด้วย ต่อมาอีก 5 ปี ราคาบ้านทั้งสอง หลังก็ปรับตัวขึ้นอีก จึงตัดสินใจซื้อบ้านหลังที่สาม เป็นยูนิต 2 ห้องนอนแถว Taree ด้วย ราคาเพียง $120,000 เหรียญเท่านั้น โดยการนำบ้านหลังเก่ามาค้ำและขอกู้เต็มวงเงินอีกเช่นเคย ซึ่งลูกค้าก็ยังไม่ต้องใช้เงินในการลงทุนเพิ่มอีก แต่ได้รายได้จากค่าเช่าถึง $170 เหรียญต่อ สัปดาห์ มาช่วยจ่ายผ่อนเงินกู้ จะเห็นว่าลูกค้าเลือกบ้านในราคาที่ไม่สูงนัก ทำให้ใช้เงินลงทุนน้อยและวงเงินกู้น้อย แต่ เลือกบ้านอยู่บนทำเลที่มีความต้องการมากจึงได้รายได้จากค่าเช่าค่อนข้างสูงมาช่วยให้ลูกค้าผ่อน บ้านแบบสบายๆ ทำให้ไม่รู้สึกว่าการลงทุนอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นภาระหนักใจ จากปี 2001 ลูกค้ารายนี้ใช้เงินลงทุนเริ่มต้นเพียงไม่ถึง 20,000 เหรียญ มาถึงวันนี้ปี 2010 ราคาบ้านทั้งหมด ของลูกค้าปรับเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์รวมทั้งหมดเกือบ $1,000,000 เหรียญแล้ว เป็นประสบการณ์ จริงที่ไม่ไกลเกินฝันที่ใครๆ ก็ทำได้ เพียงแต่คุณต้องวางแผนทางการเงินให้ดีและจัดสัดส่วน การลงทุนให้เหมาะสมกับรายได้ของตัวคุณเองค่ะ พบกับบีได้ใหม่ฉบับหน้านะคะ หมายเหตุ บทความนี้เป็นการเขียนจากความคิดเห็นส่วนตัวของผู้เขียน และบทสรุปจากหนังสือพิมพ์ต่าง ๆ ณ วันทีเ่ ขียน อย่างไรก็ตาม หากผูอ้ า่ นจะใช้ขอ้ มูลข้างต้นในการตัดสินใจควรตรวจสอบข้อมูลอีกครัง้ เนือ่ งจาก สถาบันการเงิน และ รัฐบาลมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายตลอดเวลา


พิธีบวงสรวงพระพรหมขึ้น 22 ปี วันที่ 20 ตุลาคม 2010 เริ่มพิธี 10am จุดธูป เทียน ถวาย มาลัย 7 สี 7 ศอก ฟ้อนรำ

ขอ เชิญ สานุ ศิษย์ ทุก ท่าน ร่วม พิธี บวง สรวง

การบูชาพระพรหมเพื่อให้เกิดสิริมงคลโดยสมบูรณ์

ให้เริ่มบูชาจากด้านหน้า เวียนซ้ายไปขวา จนครบทั้งสี่หน้า ความหมายแต่ละหน้าดังนี้ หน้าที่ 1 เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง จิตใจแจ่มใส มีความสุขความเจริญ หน้าที่ 2 ต้องการให้ธุรกิจการค้ารุ่งเรือง ประสพความสำเร็จ หน้าที่ 3 ขอให้ปราศจากโรคภัย หายเจ็บป่วย และมีโชคลาภ หน้าที่ 4 ขออโหสิ เจ้ากรรมนายเวร และให้แคล้วคลาดจากภัยทั้งมวล

Evans Avenue, Eastlakes Tel: 02 9317 3188 Fax: 02 9693 1146

ออกจาก เที่ยวกลับ

มีรถ บัส บริการ รับ-ส่ง ฟรี!

BKK Cabramatta เวลา 8.30 am Corner Park Rd. & Hughes St. Cabramatta สมาคมลาว จีน เวลา 8.30 am 181 Gladstone St. Cabramatta จาก BKK Eastlakes เวลา 2 pm

THAI-OZ NEWS : Vol. 20 Issue 542 :

October 6-19, 2010

Page 44

ThaiOZ Issue 542  

Thai Newspaper