Page 1

เหตุทจี่ ะทําให้ ตกนรก ประเด็นกรณี ตัก๊ บงกช สาปแช่ งอากงและผู้ทาํ บุญ Pegasus ความจริ งได้อ่านผ่านๆแบบไม่สนใจหัวข้อข่าวของดาราคือคุณตัก๊ บงกช ขออภัยที่ตอ้ งเอ่ยนาม เพราะเข้าใจ ดีวา่ ดาราทุกคนมีสงั กัด ทุกสังกัดมีสปอนเซอร์ และสปอนเซอร์ส่วนใหญ่จะเป็ นธุรกิจผูกขาดหรื อมีสีเทาๆ ด้วยว่าต้องอาศัยบารมีของระบอบอํามาตย์ในการปกป้ องผลประโยชน์ในธุรกิจของตน จึงคิดว่าเป็ นเรื่ อง ปกติ แต่เมื่ออ่านเนื้อหาว่าคิดว่าอากงจะตกนรกจากกรรมที่ได้หมิ่นบิดาของคุณบงกช(คิดว่าน่าจะเกิดความเข้าใจ ผิดบางประการ แต่ไม่เป็ นไรถือว่าพอได้ความ) รวมถึงคนที่ไปทําบุญให้กบั อากงว่าเมื่อไหร่ จะตายและตก นรกตามอากงกันไป ส่ วนแผ่นดินจะสู งขึ้นจริ งหรื อไม่ หรื อว่าแผ่นดินตอนนี้มนั ถูกเหยียบยํา่ กันแน่ไม่ถือว่า อยูใ่ นประเด็น จะขอพูดเฉพาะว่าใครกันแน่ที่สมควรลงนรกหรื อขึ้นสวรรค์ กรณี อากง จะทํากุศลหรื ออกุศลมากน้อยแค่ไหนไม่ทราบได้ แต่วา่ เมื่อมีการเสี ยชีวิตลง ก็ได้มีผไู ้ ปทําบุญให้ ถ้าคนทําบุญทําเป็ นและถูกวิธี กล่าวคือ ทั้งก่อน ระหว่าง และหลังจากทําบุญนั้นมีจิตเป็ นกุศล ไม่มีอกุศล แทรกเช่นว่า เสี ยดายเงิน(เป็ นโลภะ) หงุดหงิด(เป็ นโทสะ)หรื อไม่เชื่อกฎแห่งกรรม(เป็ นโมหะ) ดังนั้นจะเป็ น การทําบุญด้วยกุศลคือใจเป็ น อโลภะ อโทสะ และอโมหะ ครบทั้งสามเหตุ เมื่อประเคนให้พระแล้วก็ไม่ลืมที่ จะตั้งจิตส่ งบุญให้กบั อากง อากงก็จะได้รับกุศลนั้นด้วยหากอากงได้มีโอกาสอนุโมทนาบุญ หากผูท้ าํ บุญ ทําบุญใหญ่ให้เช่น ทําสังฆทาน หรื อ วิหารทาน รวมถึง อภัยทานให้กบั สัตว์โลกอื่นผูโ้ ง่เขลาด้วย ก็จะทําให้ ได้บุญมาก อากง รวมถึงผูท้ าํ บุญก็มีที่หมายคือ สุ ขคติโลกสวรรค์ได้ และหากทุกคนรู ้ลึกซึ้งในธรรมะ รู ้จกั ตั้ง จิตไว้ถูกต้องคือ เวลาจะบริ จาคทานหรื อรับศีล ก็รู้จกั อธิ ษฐานในใจว่าของทานหรื อบุญจากศีลนี้ส่งผลให้พน้ จากกิเลส อาสวะทั้วปวงด้วย ก็จะเป็ นมหากุศลใหญ่ ถ้าส่ งให้อากงด้วย ก็จะยิง่ ได้บุญ พ้นจากความทุกข์ ในทางโลกได้ สําหรับกรณี คุณตัก๊ บงกช จากการที่ได้สาปแช่งให้คนอื่นตาย เป็ นโทสะ ถือว่าเป็ นอกุศล มีผลนําเกิดในนรก ได้ นี่เฉพาะกรณี โพสต์เท่านั้น แต่ทว่ามีสิ่งที่แตกต่างจากคนที่ไปร่ วมงานศพอากงและตัวอากงอย่างหนึ่งก็ คือ คุณตัก๊ ฯ ได้ประกอบอาชีพที่ไม่ชอบ เป็ นมิจฉาอาชีวะ เพราะเป็ นอาชีพที่พอกพูน ราคะ โทสะ มีการทํา วจีกรรมในเรื่ อง มุสาวาทอยูต่ ลอดหลายสิ บปี ที่ผา่ นมา เช่นการแสดงเป็ นคนชื่อต่างๆเป็ นต้น โดยสรุ ปแล้ว อาชีพการแสดงที่กระตุน้ โลภะได้แก่ราคะ โทสะ นั้นเป็ นอกุศลกรรม นําพาไปสู่ อบายภูมิ ยิง่ ทํามากเป็ น อาชีพ ยิง่ มีบาปอกุศลกรรมพอกพูน


เพื่อเป็ นการยืนยัน ขอนําบางส่ วนจากพระสู ตรที่รู้จกั กันดีในหมู่นกั แสดงเรี ยกว่า ตาลบุตรสู ตร ในพระ สุ ตตันตปิ ฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๒ ว่าด้วย หนุ่มนักแสดงรู ปงามที่ทูลถามพระพุทธเจ้า ว่าตัวเอง แสดงเพือ่ ให้ความบันเทิงต่อคน ทําให้คนมีความสุ ข ได้หวั เราะ ฯลฯนั้นตนคิดว่าน่าจะได้ไป สวรรค์ซ่ ึงพระพุทธองค์ได้ตรัสห้ามการถามไว้ถึงสามครั้งในที่สุดก็ทรงเทศนาในทํานองโดยสรุ ปว่า [๕๙๑]   พระผู้มีพระภาคเจ้ าตรัสว่า    ดูก่อนนายคามณี    เราห้ ามท่านไม่ได้ แล้ วว่า อย่าเลยนายคามณี   ขอพักข้ อนี ้เสีย เถิด    ท่านอย่าถามข้ อนี ้กะเราเลย  แต่เราจักพยากรณ์ให้ ท่าน ดูก่อนนายคามณี  เมื่อก่อนสัตว์ทงหลายยั ั้ งไม่ปราศจากราคะ  อัน กิเลสเครื่องผูกคือราคะผูกไว้    นักเต้ นรํารวบรวมเข้ าไว้ ซงึ่ ธรรมอันเป็ นที่ตั ้งแห่งความกําหนัด     ในท่ามกลางสถานเต้ นรํ า   ใน ท่ามกลางสถานมหรสพ   แก่สตั ว์เหล่านันมากยิ ้ ่งขึ ้น.   เมื่อก่อนสัตว์ทั ้งหลายยังไม่ปราศจากโทสะ   อันกิเลสเครื่องผูกคือโทสะผูก ไว้    นักเต้ นรํารวบรวมเข้ าไว้ ซงึ่ ธรรมเป็ นที่ตั ้งแห่งโทสะ  ในท่ามกลางสถานเต้ นรํ าในท่ามกลางสถานมหรสพ      แก่สตั ว์เหล่านัน้ มากยิ่งขึ ้น.     เมื่อก่อนสัตว์ทั ้งหลายยังไม่ปราศจากโมหะ  อันกิเลสเครื่องผูกคือโมหะผูกไว้   นักเต้ นรําย่อมรวบรวมไว้ ซงึ่ ธรรมอัน ้ ่งขึ ้น      นักเต้ นรํานัน้ เป็ นที่ตั ้งแห่งโมหะ      ในท่ามกลางสถานเต้ นรํ า ในท่ามกลางสถานมหรสพ      แก่สตั ว์เหล่านันมากยิ ตนเองก็มวั เมาประมาท  ตังอยู ้ ใ่ นความประมาท   เมื่อแตกกายตายไป  ย่อมบังเกิดในนรกชื่อปหาสะ.      อนึ่ง   ถ้ าเขามี ความเห็นอย่างนี ้ว่า   นักเต้ นรําคนใดทําให้ คนหัวเราะ  รื่ นเริ ง  ด้ วยคําจริ งบ้ าง   คําเท็จบ้ าง   ในท่ามกลางสถานเต้ นรํา  ใน ท่ามกลางสถานมหรสพ   ผู้นนเมื ั ้ ่อแตกกายตายไป    ย่อมเข้ าถึงความเป็ นสหายแห่งเทวดาชื่อปหาสะ.      ความเห็นของเขานัน้ เป็ นความเห็นผิด.  ดูก่อนนายคามณี  ก็เราย่อมกล่าวคติสองอย่าง คือ นรกหรื อกําเนิดสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดอย่างหนึ่ง   ของ บุคคลผู้มีความเห็นผิด

ฯลฯ คุณตัก๊ ฯ ได้กล่าวเองว่าเธอได้เปิ ดนม หรื อเปิ ดอะไรฯ ซึ่งก็คงเกิดจากคนเข้าไปต่อว่า อันนี้พอเข้าใจ แต่วา่ อาชีพของเธอนั้นเป็ นไปด้วยกามราคะ ย่อมมีที่หมายได้อย่างแน่นอน ดังนั้น แม้ว่าจะยังไม่อาจสรุ ปได้วา่ อา กงจะตกนรกหรื อไม่ แต่สาํ หรับกรณี คุณตัก๊ บงกช มีความเสี่ ยงอย่างมาก ซึ่งแน่ละทําอกุศลกรรมแล้วก็จริ ง แต่หากกลับตัวกลับใจทําแต่กศุ ลกรรมให้ถูกต้องก็อาจผ่อนหนักเป็ นเบา หรื อหนีบาปกรรมนั้นได้ นรกใน ความหมายของพระสู ตรนี้ตามอรรถกถาท่านว่าเป็ นส่ วนหนึ่งของ อเวจีนรก ซึ่งมีความน่าสะพรึ งกลัวมาก ทีเดียว อนึ่ง ผูเ้ ขียนไม่ทราบว่าอากง ได้กระทําบาปทางวาจา หรื อวจีกรรมด้วยการส่ ง เอสเอ็มเอสอย่างไร แต่ถา้ การ นั้นมีครั้งเดียวและกระทําต่อปุถุชน ไม่ใช่พระอริ ยบุคคลมีพระโสดาบันเป็ นต้นแล้ว บาปก็ไม่มากนัก ในชาติ ต่อๆไปอาจมีเศษกรรมทําให้มีปากเหม็นบ้าง ถ้าทํากุศลกรรมมากพอก็อาจจะเป็ นเศรษฐีพอที่จะหาซื้อยามา บ้วนปากได้ ที่สาํ คัญคือเงินทองที่หามาทํากุศลกรรมนั้นต้องได้มาอย่างสุ จริ ต ไม่ได้มาจากการทําบาป ทั้งหลายแล้วหวังจะเอาเงินนั้นมาทําบุญล้างบาป ค่าของเงินนั้นจะไม่มีความหมายอันใดเลย ดังนั้นผูท้ ี่ทาํ


บาปกรรมไว้แม้วา่ จะรํ่ารวย มีอาํ นาจขนาดไหนก็ตาม ทําบุญมากมายปานใดก็ตาม ชาติต่อๆไปก็คงหา ความสุ ขหรื อจะไปเกิดยังสุ ขคติภพ มีการเกิดเป็ นมนุษย์ที่อาการครบ 32 และอยูใ่ นร่ มเงาพระพุทธศาสนา ก็ ไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้ สัตว์โลกย่อมเป็ นไปตามกรรม ดังนี้ แล *********************

เหตุที่จะทำให้ตกนรก ประเด็นกรณี ตั๊ก บงกช สาปแช่งอากงและผู้ทำบุญ  

เหตุที่จะทำให้ตกนรก ประเด็นกรณี ตั๊ก บงกช สาปแช่งอากงและผู้ทำบุญ Pegasus ความจริงได้อ่านผ่านๆแบบไม่สนใจหัวข้อข่าวของดาราคือคุณตั๊ก...