Page 1

จดหมายเปิ ดผนึกถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ เรื่อง ขอให้ ลาออกทันทีท้งั คณะ ก่อนทีป่ ระเทศชาติจะเสี ยหายเพราะพวกท่ านไปมากกว่ านี้

ดังเป็ นทีท่ ราบกันโดยทัว่ ไปว่ า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญส่ วนใหญ่ ก่อกําเนิดมาจากคณะรัฐประหาร จึงนับว่ามีที่มาที่ไม่ ชอบธรรม แต่กาํ เหนิดมาเพียงเพราะขบวนการยุติธรรมไทยขลาดกลัว ลนลาน ก้มหัวยอมรับให้ คณะรัฐประหารเป็ นรัฐาธิปัตย์ มีอาํ นาจสู งสุ ดในแผ่นดิน เมื่อก่อเกิดมาแล้วก็มวั เมาอยูใ่ นอํานาจ และผลประโยชน์ที่คณะรัฐประหารปรนเปรอให้ ซึ่งอํานาจและผลประโยชน์น่าจะสิ้ นสุ ดไป พร้อมๆกับการสลายตัวของคณะรัฐประหารหลังจากที่มีการเลือกตั้งแล้ว แต่กย็ งั ด้านชาอยูใ่ น ตําแหน่ง ท่ามกลางกระแสการประนามหยามเหยียดจากประชาชน การคงอยูข่ องคณะตุลาการศาล รัฐธรรมนูญไม่เพียงแต่ทาํ ให้ประเทศเป็ นตัวตลก แต่ยงั ฉุดรั้งการพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้ง เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การลงทุน และการเมืองระหว่างประเทศ นอกเหนือจากเป็ นองค์กรคอย สุ มไฟแล้ว ยังช่วยโหมกระหนํ่ากระพือไฟแห่ งความแตกแยกของคนในชาติให้ร้าวลึกยิง่ ขึ้น เพียง เพื่อการดํารงอยูข่ องตนเอง พวกพ้องและเจ้านายที่ถือปลายโซ่ดึงปลอกคอของพวกท่านอยูด่ า้ นหลัง โดยไม่คาํ นึงถึงผลเสี ยที่เกิดกับประเทศชาติและประชาชนว่ามากมายเพียงใด คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทําตัวเป็ นตัวตลกในสายตาประชาคมโลก การตัดสิ นให้อดีต นายกรัฐมนตรี สมัคร สุ นทรเวช พ้นจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรี ของประเทศไทยโดยใช้เพียง พจนานุกรมอ้างอิงในกรณี ทาํ รายการอาหารออกโทรทัศน์ สร้างความขบขันให้คนทั้งโลกพร้อม ๆ


กับความขบขันและเสี ยงหัวเราะเยาะใส่ หน้า ผลเสี ยที่ติดตามมายังใหญ่หลวงนัก นัน่ คือความไม่ เชื่อมัน่ ในขบวนการยุติธรรมของไทย ส่ งผลต่อการลงทุนและการทํานิติกรรมระหว่างประเทศ เพราะต่างชาติไม่มนั่ ใจว่าเมื่อไรขบวนการยุติธรรมของไทยจะเล่นตลกที่ขาํ ไม่ออก แต่ส่งผลกระทบ ต่อความเป็ นความตายของการลงทุนระหว่างประเทศ แต่ส่วนหนึ่งของคณะตุลาการที่กระชากนาย สมัคร สุ นทรเวช ลงจากบัลลังก์นายกรัฐมนตรี ดว้ ยข้อหารับจ้างตามพจนานุกรมนั้น กลับไม่มองดู ตัวเอง ที่ทาํ ตัวเป็ นลูกจ้าง มีรายได้จากการรับจ้างที่มากกว่าเสี ยอีก คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โชว์ความเขลา และความไม่ ทนั ต่ อวิวฒ ั นาการของโลกใน ด้ านโทรคมนาคม การมีคาํ สัง่ คุม้ ครองพิเศษปิ ดโอกาสไม่ให้ประเทศไทยพัฒนาโทรศัพท์มือถือจาก 2G เป็ น 3G นับเป็ นการแสดงความโง่เขลาอย่างยิง่ เพราะการสื่ อสารที่รวดเร็ วเป็ นหัวใจของการ พัฒนา ในขณะที่ประชาคมโลกก้าวไกลไปในโลกกว้าง คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกลับใช้อาํ นาจ กดทับ ให้ ประเทศไทยถูกคุมขังอยู่ในกะลา แม้ แต่ เพือ่ นบ้ านอย่ างประเทศลาวยังพัฒนาไปถึง 4G แล้ ว การกดทับประเทศไทยไว้ในกะลาไม่ให้พฒั นาไปตามกระแสโลกก็เพียงเพื่อรักษาผล ประโยชน์ไว้ให้พวกพ้องและผูม้ ีอาํ นาจที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญยอมให้ตนเองถูกสนตะพายอยู่ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตีโง่ ให้ ประเทศชาติเสี ยหาย การสัง่ ให้บนั ทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาในเรื่ องของการขึ้นทะเบียนเขาพระวิหารเป็ นมรดกโลก และการใช้ประโยชน์ของที่ดินทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรเป็ นโมฆะนั้น นับเป็ นการสู ญเสี ยอย่าง มหาศาลของประเทศไทยทั้งในปัจจุบนั และในอนาคต นัน่ คือผลประโยชน์จากการท่องเที่ยวเขาพระ วิหารตกเป็ นของกัมพูชาแต่เพียงฝ่ ายเดียว อีกทั้งการค้าชายแดนระหว่างสองประเทศที่มีมูลค่า มหาศาลต้องหยุดชะงักไปด้วย ซํ้ายังนําไปสู่ ความแตกแยกฆ่าฟันกันเองของคนในชาติ และ ก่อให้เกิดการสู้รบตามชายแดนระหว่างไทยกับประเทศกัมพูชาเป็ นเหตุให้สูญเสี ยชีวติ และทรัพย์สิน มากมาย คําสัง่ ให้เป็ นโมฆะของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูณในเรื่ องนี้ยงั ส่ งผลให้ประเทศกัมพูชา ส่ งเรื่ องให้ศาลโลกรื้ อฟื้ นคําตัดสิ นคดีเขาพระวิหารเมื่อปี 2505 ซึ่ งไทยเป็ นผูแ้ พ้คดีข้ ึนมาใหม่ และมี แนวโน้มอาจทําให้ประเทศไทยต้องเสี ยดินแดนให้ประเทศกัมพูชามากขึ้น เพราะรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ ในสมัยนายชวน หลีกภัย เป็ นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมี มรว.สุ ขมุ พันธ์ บริ พตั ร เป็ น รมช.ต่างประเทศได้ไปลงนาม บันทึกความเข้าใจ (MOU 2543) ตอกยํ้าคําตัดสิ นของศาลโลกอีกครั้ง


คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไม่ มีสํานึกของความยุตธิ รรมอยู่ในกมลสั นดาน การตัดสิ นยุบ พรรคไทยรักไทย พรรคพลังประชาชน พรรคชาติไทย พรรคมัฌชิมาประชาธิปไตย เป็ นการตัดสิ นที่มิได้ต้ งั อยู่ บนสํานึกของความเที่ยงธรรมตามจรรยาบรรณของขบวนการยุติธรรม ในขณะที่ร่วมมือกันเป็ นขบวนการให้ พรรคประชาธิปัตย์รอดจากการถูกยุบพรรคครั้งแล้วครั้งเล่า ทั้ง ๆ ที่มีหลักฐานและประจักษ์พยานยืนยันแน่น หนา การตัดสิ นที่ไร้มาตรฐานและขาดสํานึกของความชอบธรรมของคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ส่ อถึงจิต วิญญาณที่ละโมภเอนเอียงเพียงเพื่อให้ตนเองและพวกพ้องตลอดจนเจ้าของคอกที่ตนสังกัดได้เสพสุ ขดูดซับ ทรัพยากรของชาติ เกาะกุมอํานาจกดขี่ประชาชนต่อไป คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กระทําการลํา้ แดนอํานาจสถาปนารัฐธรรมนูญของฝ่ ายนิติ

บัญญัติ พฤติกรรมล่าสุดของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่ทาํ ให้กระแสการเมืองร้อนระอุ ก่อให้เกิดความแตกแยก โหมกระพือ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งถูกคุกคาม และอธิปไตยของฝ่ ายนิติบญั ญัติถูกล่วงละเมิด คือการออก คําสัง่ ให้รัฐสภายุติการประชุมลงมติในวาระสามของการแก้ไขรัฐธรรมนูณมาตรา 291 จนกว่าคณะตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูณจะมีคาํ สัง่ เป็ นอย่างอื่น การก้าวล่วงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ เป็ นการละเมิดบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ ที่ประชาชนไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไป เป็ นความผิดที่ตอ้ งสะสางและชําระความให้เป็ น เยีย่ งอย่าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างคณะกรรมการตรวจการแผ่ นดิน ต้องก้าวออกมาจัดการตรวจสอบและ จัดการ เหมือนกับที่ท่านทําในกรณี ของรัฐบาลนายกฯยิง่ ลักษณ์และพรรคเพื่อไทย จากพฤติกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น RED USA ขอเรียกร้ องให้ คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ลาออกทั้งคณะโดยทันที หากปล่อยให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญคณะนี้คงอยูต่ ่อไป จะนํามาซึ่งความ แตกแยก ความเสี ยหาย ตลอดจนส่ งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อความสงบสุ ขโดยส่ วนรวมของประเทศ และ ก่อน การลาออก ขอให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งคณะ จัดแถลงข่าวขอโทษต่อประชาชนในพฤติกรรมที่ไร้สาํ นึก ของความเป็ นธรรมตลอดมาของตนเองและคณะ ที่ก่อความเสี ยหายให้ประเทศชาติและประชาชน หรื อจะ ออกเป็ นจดหมายแสดงความรับผิดชอบต่อประชาชน ก็ข้ ึนอยูก่ บั สํานึก จริ ยธรรม และมโนธรรมของพวกท่าน

จึงเรียนมาเพือ่ โปรดดําเนินการให้ ลุล่วงตามคําร้ อง 5 มิถุนายน 2555

จดหมายเปิดผนึกถึงคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญฯ  

RED USA ขอเรียกร้องให้คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลาออกทั้งคณะโดยทันที