Page 1

รายงานการติดตามพืน้ ทีน่ า้ ท่ วม ปี 2554 โดยใช้ ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 06.01 น. บริเวณบางส่ วนของจังหวัดกรุงเทพมหานคร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ นครนายก นครปฐม นครราชสี มา นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิ งห์ บุรี สุ พรรณบุรี และอ่ างทอง สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์ การมหาชน): สทอภ.

กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

การดาเนินการติดตามพื้นที่น้ าท่วม ปี 2554 ของ สทอภ. โดยใช้ขอ้ มูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 06.01 น. โดยสรุ ปดังนี้ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาได้ร ายงานสภาพอากาศประจ าวัน ที่ 12 ตุ ล าคม 2554 เวลา 06.01 น. ว่าร่ องมรสุ มกาลังแรงพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบน เข้าสู่ หย่อมความกด อากาศต่าในทะเลจีนใต้ตอนกลาง ประกอบกับมรสุ มตะวันตกเฉี ยงใต้ที่พดั ปกคลุ มทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยมีกาลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ ยงั คงทาให้บริ เวณดังกล่าว มีฝนตกชุ กหนาแน่นและมีฝนตกหนัก บางแห่ ง ขอให้ประชาชนบริ เวณจังหวัดระนอง พังงาภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล ระวังอันตรายจากฝนตก หนักในระยะนี้ อนึ่ง ในระยะ 1- 2 วันนี้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือจะมีฝนลดลง

ภาพที่ 1 ข้อมูลจากดาวเทียม MTSAT-2 แสดงสภาพอากาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 07.32 น. ที่มา : http://eo..gistda.or.th 1


ในการนี้ สทอภ. ได้ดาเนิ นการรับสัญญาณข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 18.27 น. ทาการวิเคราะห์พ้ืนที่น้ าท่วม บริ เวณบางส่ วนของจังหวัดกรุ งเทพมหานคร ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมินครนายก นครปฐม นครราชสี มา นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุมธานี ปราจีนบุรี พระนครศรี อยุธยา พิจิตร พิษณุ โลก เพชรบูรณ์ มหาสารคาม ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี สิ งห์บุรี สุ พรรณบุรี และอ่างทอง ดังตารางที่ 1 และภาพที่ 2-4 สามารถสรุ ปสถานการณ์พ้ืนที่น้ าท่วม ได้ดงั นี้ จังหวัดกรุ งเทพมหานคร พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้าง จังหวัดขอนแก่ น พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอเมืองขอนแก่น น้ าพอง บ้านแฮ โคกโพธิ์ ชนบท พื้นที่ น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอพระยืน บ้านไผ่ แวงใหญ่ มัญจาคีรี และแวงน้อย ตามลาดับ จังหวัดฉะเชิ งเทรา พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอบางน้ าเปรี้ ยว ราชสาส์ น พนมสาร คาม บางคล้า เมืองฉะเชิ งเทรา พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอบ้านโพธิ์ คลองเขื่อน บางปะกง และ แปลงยาว ตามลาดับ จังหวัดชลบุรี พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอพนัสนิคม พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอ พานทอง และเกาะจันทร์ ตามลาดับ จั งหวัด ชั ย นาท พื้ นที่ น้ าท่ วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้ นที่ อ าเภอสรรพยา เมื องชัยนาท สรรคบุ รี มโนรมย์ หันคา พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอวัดสิ งห์ ตามลาดับ จังหวัดชั ยภูมิ พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอคอนสวรรค์ เมืองชัยภูมิ พื้นที่น้ าท่วมขัง ในพื้นที่อาเภอบ้านเขว้า เนินสง่า และจัตุรัส ตามลาดับ จังหวัดนครนายก พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอองครักษ์ บ้านนา เมืองนครนายก พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอปากพลี ตามลาดับ จังหวัดนครปฐม พื้นที่ น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอบางเลน พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่ อาเภอกาแพงแสน นครชัยศรี ดอนตูม พุทธมณฑล และเมืองนครปฐม ตามลาดับ จังหวัดนครราชสี มา พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอชุมพวง พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่ อาเภอเมืองยาง พิมาย ลาทะเมนชัย แก้งสนามนาง ประทาย บ้านเหลื่อม ห้วยแถลง โนนแดง ตามลาดับ จังหวัดนครสวรรค์ พื้นที่ น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่ อาเภอชุ มแสง ท่าตะโก ตาคลี เมือง นครสวรรค์ พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอพยุหะคีรี หนองบัว และไพศาลี ตามลาดับ จังหวัดนนทบุรี พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอไทร บางบัวทอง บางใหญ่ และปากเกร็ ด ตามลาดับ จังหวัดบุรีรัมย์ พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอพุทไธสง และบ้านใหม่ไชยพจน์ ตามลาดับ จังหวัดปทุมธานี พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอลาลูกกา ลาดหลุมแก้ว พื้นที่น้ าท่วม ขังในพื้นที่อาเภอเมือง หนองเสื อ สามโคก คลองหลวง และธัญบุรี ตามลาดับ จั งหวัดปราจี นบุ รี พื้ นที่ น้ าท่ วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้ นที่ อ าเภอบ้านสร้ าง ศรี มโหสถ เมื อง ปราจีนบุรี ศรี มหาโพธิ พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอประจันตคาม และกบินทร์บุรี ตามลาดับ 2


จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่ อาเภอเสนา บางไทร บางซ้าย ผักไห่ อุทยั บางปะอิน บางบาล บางปะหัน มหาราช นครหลวง วังน้อย ลาดบัวหลวง พระนครศรี อยุธยา บ้าน แพรก ท่าเรื อ และภาชี ตามลาดับ จังหวัดพิจิตร พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอบางมูลนาก โพทะเล เมืองพิจิตร ตะพาน หิน พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอสากเหล็ก และวังทรายพูน ตามลาดับ จังหวัดพิษณุโลก พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอบางกระทุ่ม พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่ อาเภอเมืองพิษณุโลก และวังทอง ตามลาดับ จังหวัดเพชรบูรณ์ พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอหนองไผ่ เมืองเพชรบูรณ์ บึงสามพัน วิเชียรบุรี ศรี เทพ พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอหล่มสัก ตามลาดับ จังหวัดลพบุรี พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอท่าวุง้ บ้านหมี่ เมืองลพบุรี พื้นที่น้ าท่วม ขังในพื้นที่อาเภอโคกสาโรง ตามลาดับ จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอบางบ่อ บางเสาธง และบางพลี ตามลาดับ จังหวัดสระบุรี พื้นที่น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่อาเภอบ้านหมอ หนองโดน ดอนพุด พื้นที่น้ า ท่วมขังในพื้นที่อาเภอหนองแค วิหารแดง เสาไห้ และหนองแซง ตามลาดับ จังหวัดสิ งห์ บุรี พื้นที่ น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่ อาเภออินทร์ บุรี เมืองสิ งห์บุรี พรหมบุรี บางระจัน พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอท่าช้าง และค่ายบางระจัน ตามลาดับ จังหวัดสุ พรรณบุ รี พื้ นที่ น้ าท่วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้นที่ อาเภอบางปลาม้า สองพี่ น้อง เมื อง สุ พ รรณบุ รี อู่ ทอง เดิ มบางนางบวช พื้ นที่ น้ า ท่ วมขัง ในพื้ นที่ อ าเภอสามชุ ก ดอนเจดี ย ์ และศรี ประจันต์ ตามลาดับ จังหวัดอ่ า งทอง พื้ นที่ น้ าท่ วมขังเป็ นบริ เวณกว้างในพื้ นที่ อาเภอวิเศษชัยชาญ โพธิ์ ทอง ป่ าโมก แสวงหา ไชโย เมืองอ่างทอง พื้นที่น้ าท่วมขังในพื้นที่อาเภอสามโก้ ตามลาดับ พื้นที่ราบต่า พื้นที่เกษตรกรรม และแหล่งชุมชนในบางพื้นที่ บริ เวณริ มแม่น้ าสายหลักและลาน้ าย่อย ทั้งนี้ ประชาชนทัว่ ไปสามารถตรวจสอบพื้นที่ดงั กล่าวจากแผนที่น้ าท่วมจากข้อมูลจากดาวเทียมที่เว็บไซต์ http://flood.gistda.or.th, www.gistda.or.th

3


ตารางที่ 1 พื้ นที่ น้ าท่ วม จ าแนกตามการใช้ประโยชน์ ที่ ดิ นบริ เวณจัง หวัด กรุ ง เทพมหานคร ขอนแก่ น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ชัยภูมินครนายก นครปฐม นครราชสี มา นครสวรรค์ นนทบุรี บุรีรัมย์ ปทุ ม ธานี ปราจี นบุ รี พระนครศรี อยุธ ยา พิ จิ ตร พิ ษ ณุ โ ลก เพชรบู รณ์ มหาสารคาม ลพบุ รี สมุทรปราการ สระบุรี สิ งห์บุรี สุ พรรณบุรี และอ่างทอง เนือ้ ทีน่ า้ ท่ วมจาแนกตามการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ (ไร่ ) จังหวัด

อาเภอ

นาข้ าว

พืชไร่

พืชสวนและ เพาะเลีย้ ง ไม้ ยนื ต้ น สัตว์ นา้ ยางพารา

อาคารและ สิ่งปลูก สร้ าง

รวมเนือ้ ที่ นา้ ท่ วม

อืน่ ๆ

กรุงเทพมหานคร

24,774

-

14

138

-

150

131

25,207

รวม กรุงเทพมหานคร จ.ขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น

24,774

0

14

138

0

150

131

25,207

36,847

173

358

385

-

9,483

-

47,246

อ.น้ าพอง อ.บ้านแฮ

16,879

0

16

-

-

1,254

-

18,149

12,193

21

68

-

-

1,440

-

13,722

อ.โคกโพธิ์

6,386

24

215

-

-

5,560

-

12,185

อ.ชนบท

6,171

121

31

5

-

4,767

-

11,095

อ.พระยืน

5,884

37

-

22

-

2,446

-

8,389

อ.บ้านไผ่

4,417

-

-

10

-

3,272

-

7,699

อ.แวงใหญ่

4,508

4

2

-

-

1,719

-

6,233

อ.มัญจาคีรี

2,927

114

25

110

-

2,237

-

5,413

อ.แวงน้อย

1,609

7

10

42

-

588

-

2,256

97,821

501

725

574

0

32,766

0

132,387

68,986

-

157

1,021

-

51

391

70,606

อ.ราชสาส์น

38,509

-

461

2,406

-

168

352

41,896

อ.พนมสารคาม

33,094

91

316

786

42

14

434

34,777

อ.บางคล้า

15,856

-

96

6,265

-

34

313

22,564

อ.เมืองฉะเชิงเทรา

20,768

-

21

1,412

-

40

294

22,535

อ.บ้านโพธิ์

6,216

-

28

3,115

-

6

67

9,432

อ.คลองเขื่อน

8,124

-

46

405

-

1

68

8,644

อ.บางปะกง

4,590

-

-

271

-

2

678

5,541

อ.แปลงยาว

2,682

-

19

2,068

-

18

93

4,880

198,825

91

1,144

17,749

42

334

2,690

220,875

รวม จ.ขอนแก่ น จ.ฉะเชิงเทรา อ.บางน้ าเปรี้ ยว

รวม จ.ฉะเชิงเทรา

4


เนือ้ ทีน่ า้ ท่ วมจาแนกตามการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ (ไร่ ) จังหวัด

จ.ชลบุรี

อาเภอ

นาข้ าว

พืชไร่

พืชสวนและ เพาะเลีย้ ง ไม้ ยนื ต้ น สัตว์ นา้ ยางพารา

อาคารและ สิ่งปลูก สร้ าง

รวมเนือ้ ที่ นา้ ท่ วม

อืน่ ๆ

อ.พนัสนิคม

17,416

38

49

2,258

-

98

797

20,656

อ.พานทอง

1,843

-

8

866

-

2

92

2,811

อ.เกาะจันทร์

797

-

20

13

-

13

4

847

20,056

38

77

3,137

0

113

893

24,314

อ.สรรพยา

71,322

8

726

54

-

250

1,184

73,544

อ.เมืองชัยนาท

33,861

0

234

26

-

45

677

34,843

อ.สรรคบุรี

21,966

-

35

1

-

1

410

22,413

อ.มโนรมย์

18,558

63

169

-

-

10

175

18,975

อ.หันคา

16,723

-

257

-

-

3

117

17,100

168

-

-

61

-

-

0

229

162,598

71

1,421

142

0

309

2,563

167,104

อ.คอนสวรรค์

10,082

108

-

2

-

61

4,330

14,583

อ.เมืองชัยภูมิ

13,614

1

35

-

-

67

473

14,190

อ.บ้านเขว้า

4,489

32

18

-

-

31

157

4,727

อ.เนินสง่า

1,610

2

9

33

-

36

740

2,430

อ.จัตุรัส

1,704

57

22

1

-

25

157

1,966

31,499

200

84

36

0

220

5,857

37,896

อ.องครักษ์

77,618

4

4,545

3,461

-

1,089

2,498

89,215

อ.บ้านนา

13,504

-

1,011

2,129

-

358

411

17,413

อ.เมืองนครนายก

10,352

-

3,723

1,344

-

12

123

15,554

อ.ปากพลี

2,292

-

-

96

-

-

9

2,397

รวม จ.นครนายก จ.นครปฐม อ.บางเลน

103,766

4

9,279

7,030

0

1,459

3,041

124,579

47,042

2

859

4,343

-

329

1,444

54,019

อ.กาแพงแสน

5,153

28

13

3,355

-

26

93

8,668

อ.นครชัยศรี

5,929

-

386

151

-

53

64

6,583

อ.ดอนตูม

4,075

22

87

1,055

-

39

452

5,730

อ.พุทธมณฑล

2,017

-

113

6

-

58

61

2,255

74

18

-

25

-

5

8

130

รวม จ.ชลบุรี จ.ชัยนาท

อ.วัดสิ งห์ รวม จ.ชัยนาท จ.ชัยภูมิ

รวม จ.ชัยภูมิ จ.นครนายก

อ.เมืองนครปฐม

5


เนือ้ ทีน่ า้ ท่ วมจาแนกตามการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ (ไร่ ) จังหวัด

อาเภอ

นาข้ าว

พืชไร่

พืชสวนและ เพาะเลีย้ ง ไม้ ยนื ต้ น สัตว์ นา้ ยางพารา

อาคารและ สิ่งปลูก สร้ าง

รวมเนือ้ ที่ นา้ ท่ วม

อืน่ ๆ

รวม จ.นครปฐม จ.นครราชสีมา อ.ชุมพวง

64,290

70

1,458

8,935

0

510

2,122

77,385

7,090

292

252

-

-

14

2,546

10,194

อ.เมืองยาง

6,060

10

25

18

-

61

1,399

7,573

อ.พิมาย

4,777

131

78

-

-

132

981

6,099

อ.ลาทะเมนชัย

3,214

9

14

-

-

23

729

3,989

อ.แก้งสนามนาง

2,020

280

1

-

-

3

513

2,817

อ.ประทาย

1,805

-

8

-

-

13

719

2,545

อ.บ้านเหลื่อม

446

5

-

63

-

26

717

1,257

อ.ห้วยแถลง

519

100

72

13

-

1

23

728

อ.โนนแดง

51

-

-

-

-

-

4

55

รวม จ.นครราชสีมา จ.นครสวรรค์ อ.ชุมแสง

25,982

827

450

94

0

273

7,631

35,257

178,511

210

504

981

-

2,827

6,667

189,700

อ.ท่าตะโก

160,109

575

517

28

-

1,786

7,587

170,602

อ.ตาคลี อ.เมือง นครสวรรค์

43,790

238

240

993

-

419

520

46,200

7,789

65

192

1,351

-

39

11,536

20,972

อ.พยุหะคีรี

8,465

16

23

-

-

5

106

8,615

อ.หนองบัว

8,112

-

1

-

-

4

3

8,120

81

-

-

-

-

-

-

81

406,857

1,104

1,477

3,353

0

5,080

26,419

444,290

อ.ไทรน้อย

3,999

-

54

-

-

5

104

4,162

อ.บางบัวทอง

2,083

1

48

-

-

23

22

2,177

อ.บางใหญ่

1,996

-

32

-

-

-

1

2,029

อ.ปากเกร็ ด

1,322

-

-

-

-

21

-

1,343

9,400

1

134

0

0

49

127

9,711

1,088

-

18

-

-

1

94

1,201

456

-

21

-

-

11

159

647

อ.ไพศาลี รวม จ.นครสวรรค์ จ.นนทบุรี

รวม จ.นนทบุรี จ.บุรีรัมย์

อ.พุทไธสง อ.บ้านใหม่ไชย พจน์

6


เนือ้ ทีน่ า้ ท่ วมจาแนกตามการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ (ไร่ ) จังหวัด

อาเภอ

รวม จ.บุรีรัมย์

นาข้ าว

พืชไร่

พืชสวนและ เพาะเลีย้ ง ไม้ ยนื ต้ น สัตว์ นา้ ยางพารา

อาคารและ สิ่งปลูก สร้ าง

รวมเนือ้ ที่ นา้ ท่ วม

อืน่ ๆ

1,544

0

39

0

0

12

253

1,848

อ.ลาลูกกา

19,519

35

164

117

-

70

647

20,552

อ.ลาดหลุมแก้ว

10,140

-

42

42

-

108

352

10,684

อ.หนองเสื อ

4,423

95

1,204

1,811

-

31

437

8,001

อ.สามโคก

5,879

-

26

65

-

17

155

6,142

อ.คลองหลวง

4,300

-

207

48

-

13

74

4,642

อ.เมือง

2,051

-

19

1

-

89

17

2,177

อ.ธัญบุรี

277

-

320

6

-

-

53

656

รวม จ.ปทุมธานี จ.ปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง

46,589

130

1,982

2,090

0

328

1,735

52,854

77,021

-

135

19,139

-

398

950

97,643

อ.ศรี มโหสถ

25,585

-

163

1,565

-

52

659

28,024

อ.เมืองปราจีนบุรี

18,638

42

526

1,866

-

350

2,576

23,998

อ.ศรี มหาโพธิ

13,332

1

13

161

-

243

327

14,077

อ.ประจันตคาม

2,068

-

332

52

-

71

2,937

5,460

อ.กบินทร์บุรี

1,230

38

33

-

-

38

424

1,763

137,874

81

1,202

22,783

0

1,152

7,873

170,965

จ. อ.เสนา พระนครศรีอยุธยา อ.บางไทร

77,146

-

122

42

-

466

1,231

79,007

68,020

-

262

162

-

1,002

1,769

71,215

อ.บางซ้าย

65,496

45

1,339

521

-

841

782

69,024

อ.ผักไห่

62,681

-

445

750

-

537

1,922

66,335

อ.อุทยั

56,059

-

1,595

224

-

1,456

374

59,708

อ.บางปะอิน

51,224

-

137

353

-

360

1,334

53,408

อ.บางบาล

47,316

-

66

55

-

140

1,968

49,545

อ.บางปะหัน

48,198

-

22

1

-

385

725

49,331

อ.มหาราช

43,372

44

39

24

-

291

1,053

44,823

อ.นครหลวง

41,925

5

187

-

-

208

1,118

43,443

อ.วังน้อย

25,782

-

692

364

-

522

295

27,655

อ.ลาดบัวหลวง

25,819

13

311

0

-

684

288

27,115

จ.ปทุมธานี

รวม จ.ปราจีนบุรี

7


เนือ้ ทีน่ า้ ท่ วมจาแนกตามการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ (ไร่ ) จังหวัด

อาเภอ

พืชไร่

อาคารและ สิ่งปลูก สร้ าง

รวมเนือ้ ที่ นา้ ท่ วม

อืน่ ๆ

อ. พระนครศรี อยุธยา

20,815

-

0

2

-

634

2,449

23,900

อ.บ้านแพรก

17,697

10

1

140

-

127

335

18,310

อ.ท่าเรื อ

13,112

0

5

0

-

16

88

13,221

อ.ภาชี

12,304

-

14

2

-

128

258

12,706

676,966

117

5,237

2,640

0

7,797

15,989

708,746

15,495

13

171

127

-

186

65,117

81,109

อ.โพทะเล

36,393

23

392

5

-

41

33,789

70,643

อ.เมืองพิจิตร

21,008

41

615

21

-

24

48,223

69,932

อ.ตะพานหิ น

24,578

140

105

25

-

12

31,941

56,801

อ.สากเหล็ก

791

-

3

-

-

-

3,217

4,011

อ.วังทรายพูน

86

1

-

-

-

1

2,698

2,786

98,351

218

1,286

178

0

264 184,985

285,282

18,301

7

0

9

-

2

161

18,480

2,448

-

3

-

-

0

91

2,542

44

-

-

-

-

37

0

81

20,793

7

3

9

0

39

252

21,103

38,137

2,463

21

49

-

11

1,690

42,371

อ.เมืองเพชรบูรณ์

17,911

823

4

700

0

94

2,557

22,089

อ.บึงสามพัน

19,757

787

8

-

-

248

346

21,146

อ.วิเชียรบุรี

18,202

642

18

6

-

1

309

19,178

อ.ศรี เทพ

13,355

849

6

-

-

75

1,036

15,321

อ.หล่มสัก

620

-

-

-

-

-

-

620

107,982

5,564

57

755

0

429

5,938

120,725

30,453

440

23

58

-

634

2,244

33,852

2,133

-

-

-

-

0

17

2,150

รวม จ.มหาสารคาม

32,586

440

23

58

0

634

2,261

36,002

อ.ท่าวุง้

105,947

62

186

298

-

2,008

3,776

112,277

รวม จ.พระนครศรีอยุธยา จ.พิจติ ร อ.บางมูลนาก

รวม จ.พิจติ ร จ.พิษณุโลก

อ.บางกระทุ่ม อ.วังทอง อ.เมืองพิษณุโลก

รวม จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ อ.หนองไผ่

รวม จ.เพชรบูรณ์ จ.มหาสารคาม อ.โกสุมพิสยั อ.เชียงยืน จ.ลพบุรี

นาข้ าว

พืชสวนและ เพาะเลีย้ ง ไม้ ยนื ต้ น สัตว์ นา้ ยางพารา

8


เนือ้ ทีน่ า้ ท่ วมจาแนกตามการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ (ไร่ ) จังหวัด

อาเภอ

นาข้ าว

พืชไร่

พืชสวนและ เพาะเลีย้ ง ไม้ ยนื ต้ น สัตว์ นา้ ยางพารา

อาคารและ สิ่งปลูก สร้ าง

รวมเนือ้ ที่ นา้ ท่ วม

อืน่ ๆ

อ.บ้านหมี่

106,380

51

1,357

494

-

1,619

1,083

110,984

อ.เมืองลพบุรี

104,530

45

224

699

-

703

1,507

107,708

อ.โคกสาโรง

2,136

-

-

11

-

-

0

2,147

318,993

158

1,767

1,502

0

4,330

6,366

333,116

6,463

-

0

1,380

-

25

123

7,991

754

-

-

546

-

0

0

1,300

อ.บางพลี

-

-

-

-

-

102

-

102

รวม จ.สมุทรปราการ

7,217

0

0

1,926

0

127

123

9,393

อ.บ้านหมอ

36,693

4,889

337

-

-

62

282

42,263

อ.หนองโดน

23,715

967

241

62

-

5,118

319

30,422

อ.ดอนพุด

28,682

44

221

110

-

499

495

30,051

อ.หนองแค

6,145

28

314

131

-

55

239

6,912

อ.วิหารแดง

1,114

-

1,270

3,327

-

21

265

5,997

อ.เสาไห้

1,294

-

-

-

-

0

114

1,408

360

-

-

-

-

-

-

360

98,003

5,928

2,383

3,630

0

5,755

1,714

117,413

อ.อินทร์บุรี

75,906

-

309

299

-

375

1,355

78,244

อ.เมืองสิ งห์บุรี

29,808

-

79

67

-

41

764

30,759

อ.พรหมบุรี

14,816

16

46

0

-

65

340

15,283

อ.บางระจัน

10,856

29

24

-

-

6

104

11,019

อ.ท่าช้าง

7,543

-

46

4

-

5

183

7,781

อ.ค่ายบางระจัน

4,592

26

1

-

-

1

39

4,659

รวม จ.สิงห์ บุรี จ.สุ พรรณบุรี อ.บางปลาม้า

143,521

71

505

370

0

493

2,785

147,745

151,866

74

1,369

4,199

-

1,246

2,049

160,803

อ.สองพี่นอ้ ง

87,794

404

1,063

4,135

-

707

1,188

95,291

อ.เมืองสุพรรณบุรี

58,746

39

960

234

-

273

811

61,063

อ.อู่ทอง

38,635

297

686

1,648

-

216

333

41,815

อ.เดิมบางนาง

19,596

492

76

36

-

9

155

20,364

รวม จ.ลพบุรี จ.สมุทรปราการ อ.บางบ่อ อ.บางเสาธง

จ.สระบุรี

อ.หนองแซง รวม จ.สระบุรี จ.สิงห์ บุรี

9


เนือ้ ทีน่ า้ ท่ วมจาแนกตามการใช้ ประโยชน์ ทดี่ นิ (ไร่ ) จังหวัด

อาเภอ

นาข้ าว

พืชไร่

พืชสวนและ เพาะเลีย้ ง ไม้ ยนื ต้ น สัตว์ นา้ ยางพารา

อาคารและ สิ่งปลูก สร้ าง

รวมเนือ้ ที่ นา้ ท่ วม

อืน่ ๆ

บวช อ.สามชุก

7,854

22

135

3

-

10

37

8,061

อ.ดอนเจดีย ์

4,948

6

21

24

-

5

20

5,024

อ.ศรี ประจันต์

3,823

20

30

11

-

5

519

4,408

373,262

1,354

4,340

10,290

0

2,471

5,112

396,829

อ.วิเศษชัยชาญ

51,898

-

465

325

-

214

1,296

54,198

อ.โพธิ์ทอง

35,846

217

472

23

-

18

660

37,236

อ.ป่ าโมก

15,827

-

101

262

-

1

3,099

19,290

อ.แสวงหา

18,496

243

69

0

-

56

94

18,958

อ.ไชโย

17,465

-

249

7

-

180

506

18,407

อ.เมืองอ่างทอง

17,449

-

106

44

-

4

763

18,366

4,719

-

81

8

-

3

8

4,819

161,700

460

1,543

669

0

476

6,426

171,274

3,371,249 17,435

36,630

88,088

42

65,570 293,286

3,872,300

รวม จ.สุ พรรณบุรี จ.อ่ างทอง

อ.สามโก้ รวม จ.อ่ างทอง รวมทั้งหมด

*หมายเหตุ: พื้นที่โดยประมาณจากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากดาวเทียม RADARSAT-2

10


ภาพที่ 2 พื้นที่น้ าท่วม (สี ฟ้า) จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 06.01 น. บริ เวณบางส่ วนของจังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร และ นครสวรรค์

11


ภาพที่ 3 พื้นที่น้ าท่วม (สี ฟ้า) จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 06.01 น. บริ เวณบางส่ วนของจังหวัดนครสวรรค์ อุทยั ธานี ชัยนาท เพชรบูรณ์ สุ พรรณบุรี สิ งห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี พระนครศรี อยุธยา สระบุรี กาญจนบุรี นครปฐม ปทุมธานี นนทบุรี นครนายก ปราจีนบุรี กรุ งเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และชลบุรี 12


ภาพที่ 3 พื้นที่น้ าท่วม (สี ฟ้า) จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 06.01 น. บริ เวณบางส่ วนของจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครราชสี มา และชัยภูมิ

13


เอกสารอ้างอิง กรมอุตุนิยมวิทยา. พยากรณ์ อากาศประจาวันที่ ประจาวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 04.00 น. แหล่งทีม่ า: http://tmd.go.th/daily_forecast 12 ตุลาคม 2554 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2554. TeraCat&trade Satellite Data Catalog. แหล่ งทีม่ า: http://mscweb.kishou.go.jp/sat_dat/img/reg/sat_img.htm วันที่ 12 ตุลาคม 2554 สานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน). 2554. ข้ อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 06.01 น.

14

รายงานการติดตามพื้นที่น ้าท่วม ปี 2554 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2  

รายงานการติดตามพื้นที่น ้าท่วม ปี 2554 โดยใช้ข้อมูลจากดาวเทียม RADARSAT-2 บันทึกภาพวันที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 06.01 น. บริเวณบางส่ วนของจัง...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you