Page 1

1

! ! ! ! !

! ! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! ! ! !

! !

จดหมายเปดผนึกจากคณาจารยกลุมหนึ่งตอทาทีของที่ประชุมอธิการบดีในสถานการณวิกฤติการเมือง เรียนที่ประชุมอธิการบดี ขาพเจาผูมีรายนามดังตอไปนี้ มีความเห็นวาทาทีของที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.) ในสถานการณวิกฤติการเมืองในหวงเวลานี้ไม ไดสะทอนความเปนตัวแทนของประชาคมทางวิชาการของประเทศและไมไดคำนึงถึงประโยชนตอสังคมในระยะยาวดวย เหตุผลสี่ประการ ๑. ในการประชุมและการแถลงทาทีของทปอ. ตอสถานการณทางการเมือง ทปอ.ไดจัดการประชุมกันเอง โดยไมไดจัดรับฟง ความเห็นและขอถกเถียงจากประชาคมมหาวิทยาลัยของตนเองเลย การบริหารของมหาวิทยาลัยแตละแหงนั้นมีโครงสรางการ บริหารจัดการที่ซับซอนและคำนึงถึงหลักธรรมาภิบาล โดยเฉพาะหลักการมีสวนรวมและพรอมรับผิดชอบ (accountability) มิไดปลอยใหอธิการบดีเอาความเปนสถาบัน และภาพลักษณของมหาวิทยาลัยออกไปใชในทางการเมืองโดยไมฟงเสียง ประชาคมของมหาวิทยาลัย ไมวาจะเปนคณาจารย เจาหนาที่ และ นิสิตนักศึกษา ๒. การนำเสนอความเห็นตอสถานการณการเมืองของทปอ.ในระยะที่ผานมา โดยเฉพาะการนำเสนอทางออกตอวิกฤติทางการ เมืองโดยการนำเสนอเรื่องของรัฐบาลรักษาการที่เปนกลาง มีแนวโนมที่จะขัดตอหลักการและเจตจำนงของรัฐธรรมนูญ เนื่องจากขาดการยึดโยงกับหลักการประชาธิปไตย ที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง ไมวาจะเปนหลักของความเปนตัวแทน จากการเลือกตั้งและเสียงขางมาก อีกทั้งยังขัดตอหลักนิติธรรมเองในแงของความถูกตองทางกฎหมายและตามขั้นตอนของ กฎหมาย การนำเสนอความเห็นจากที่ประชุมอธิการบดีไมไดสะทอนใหเห็นถึงความพยายามอยางถึงที่สุดที่จะผดุงไวซึ่งหลัก การประชาธิปไตยที่ระบุไวในรัฐธรรมนูญอยางชัดแจง กลับเปดทางใหเกิดการตีความที่คลุมเครือและสุมเสี่ยงทีจะเกี่ยวพันกับ เงื่อนไขนอกวิถีทางของรัฐธรรมนูญและประชาธิปไตย ๓. ขอเสนอของ ทปอ.ที่ผานมา สงผลตอประโยชนและความไดเปรียบทางการเมืองของกลุมการเมืองบางกลุมอยางชัดเจน ปญหาสำคัญในเรื่องนี้คือ นอกจากนำเอามหาวิทยาลัยซึ่งเปนสถาบันสาธารณะเขาไปเกี่ยวของกับความขัดแยงทางการเมืองแลว ทปอ. ซึ่งเปนการรวมตัวกันอยางไมมีกฎหมายรองรับ ยังไมไดปกปองการทำหนาที่หลักของมหาวิทยาลัย นั่นคือการใหบริการ การเรียนการสอนตอนิสิตนักศึกษาของตน เมื่อเกิดความขัดแยงทางการเมืองจนถึงขั้นที่มีแนวโนมหรือมีการใชความรุนแรงบน ทองถนน ผูบริหารสถาบันการศึกษาและที่ประชุม ทปอ.ควรแถลงเรียกรองใหกลุมตางๆ จำกัดพื้นที่ความขัดแยงทางการเมือง ไมใหกระทบตอความปลอดภัยของประชาคมมหาวิทยาลัย เพื่อใหทำการเรียนการสอนดำเนินไดอยางปกติ ผูบริหาร มหาวิทยาลัยควรยืนหยัดตอเจตนารมณดังกลาว และเตือนสติขั้วขัดแยงทางการเมืองใหตระหนักถึงความปลอดภัยและความ สงบเรียบรอยของสังคมเปนสำคัญ การประกาศงดการเรียนการสอนเพื่อความปลอดภัยตอประชาคมมหาวิทยาลัยนั้นเปนสิ่งที่ ควรกระทำ แตก็ตองตระหนักถึงผลกระทบที่ตามมาวาการประกาศงดการเรียนการสอนในบางกรณีนั้นอาจกลายเปนเครื่องมือ สนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุมการเมืองบางกลุมไดเชนกัน ๔. ทปอ. ตองเขาใจวามหาวิทยาลัยตองมีความเปนกลางทางการเมืองและชวยนำพาสังคมขามพนจากวิกฤติทางการเมืองใน ระยะยาว ซึ่งหมายความวามหาวิทยาลัยจะตองคำนึงถึงความหลากหลายของความคิดเห็นและเสรีภาพทางวิชาการของ ประชาคมของตน และของสังคมโดยรวม การที่ทปอ.นำมหาวิทยาลัยไปผูกอยูกับจุดยืนทางการเมืองของผูบริหารมหาวิทยาลัย บางคน จึงเปนเรื่องนาเปนหวงอยางยิ่ง เพราะจะเปนอุปสรรคตอการสรางบรรยากาศที่เชิดชูเสรีภาพและความหลากหลายทาง ความคิด และความอดทนอดกลั้นของประชาคมมหาวิทยาลัยและผูคนในสังคม อันเปนเงื่อนไขสำคัญที่จะนำพาสังคมขามพน จากความขัดแยงทางการเมืองเฉพาะหนา และจะทำใหมหาวิทยาลัยเปนสถาบันสาธารณะที่รับผิดชอบตอสังคมในระยะยาว


2

! !

รายชื่อคณาจารย

1. ธเนศ อาภรณสุวรรณ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 2. เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 3. ไชยันต รัชชกูล คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4. สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 5. กฤตยา อาชวนิจกุล สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล 6. พิชญ พงษสวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 7. พวงทอง ภวัครพันธุ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 8. นิติ ภวัครพันธุ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 9. เวียงรัฐ เนติโพธิ์ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 10. จักรกริช สังขมณี คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 11. กนกรัตน เลิศชูสกุล คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 12. สิริพรรณ นกสวน สวัสดี คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 13. นฤมล ทับจุมพล คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 14. โสรัจจ หงศลดารมภ คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 15. ธนาพล ลิ่มอภิชาต คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 16. เกษม เพ็ญภินันท คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17. ประภาส ปนตบแตง คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 18. จิราพร เหลาเจริญวงศ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 19. ชลธิศ ธีระฐิติ คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 20. วิโรจน อาลี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 21. ประจักษ กองกีรติ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 22. วรรณภา ตีระสังขะ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 23. จันจิรา สมบัติพูนสิริ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 24. วสันต เหลืองประภัสสร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 25. วรเจตน ภาคีรัตน คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 26. จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 27. ธีระ สุธีวรางกูร คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 28. สาวตรี สุขศรี คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 29. ปยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 30. ปูนเทพ ศิรินุพงศ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 31. กริช ภูญีญามา คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 32. ฐาปนันท นิพิฏฐกุล คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 33. ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 34. อนุสรณ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 35. สลิสา ยุกตะนันทน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 36. พรรณราย โอสถาภิรัตน คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 37. สุธิดา วิมุตติโกศล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร


3

38. ปกปอง จันวิทย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 39. อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 40. ธร ปติดล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 41. วรรณวิภางค มานะโชติพงษ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 42. ปทมาวดี โพชนุกูล คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 43. พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 44. ศุภวิทย  ถาวรบุตร  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 45. กรพนัช ตั้งเขื่อนขันธ คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 46. ธาริตา  อินทนาม  คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 47. สรอยมาศ รุงมณี คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 48. อรอนงค ทิพยพิมล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 49. วันรัก สุวรรรณวัฒนา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 50. ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 51. ประไพพิศ มุทิตาเจริญ คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 52. พรทิพย สัมปตตะวนิช คณะวารสารศาสตรและสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 53. ปนแกว เหลืองอรามศรี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 54. วสันต ปญญาแกว คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 55. วัฒนา สุกัณศีล คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 56. อรัญญา ศิริผล คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 57. พศุตม ลาศุขะ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 58. พงษศักดิ์ รัตนวงศ คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 59. อิสราภรณ พิศสะอาด คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 60. อนุสรณ ติปยานนท คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม 61. ศุภชัย ศุภผล คณะรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 62. มาลินี คุมสุภา 63. วัชรพล พุทธรักษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 64. จุฑามณี สามัคคีนิชย คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 65. วัชรพล ศุภจักรวัฒนา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 66. ทวีศักดิ์ เผือกสม คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร 67. เอกพลณัฐ ณัฐพัทธนันท ภาควิชาสังคมศาสตร คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 68. สิรักข แกวจำนงค คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 69. พิพัฒน สุยะ ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 70. บุญสง ชัยสิงหกานานนท ภาควิชาปรัชญา คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 71. ภาคิไนย ชมสินทรัพยมั่น คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 72. สุรัช คมพจน หลักสูตรรัฐศาสตร สำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 73. ตฤณ ไอยะรา หลักสูตรรัฐศาสตร สำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 74. อุเชนทร เชียงเสน หลักสูตรรัฐศาสตร สำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 75. อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง หลักสูตรรัฐศาสตร สำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 76. ธนภาษ เดชพาวุฒิกุล หลักสูตรภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ


4

77. นฤมล กลาทุกวัน หลักสูตรภูมิภาคศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 78. รจเรศ ณรงคราช สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 79. อันธิฌา แสงชัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว.ปตตานี 80. อลิสา หะสาเมาะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว.ปตตานี 81. ดวงยิหวา อุตรสินธุ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 82. อสมา มังกรชัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 83. หนึ่งกมล พิพิธภัณฑ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 84. ดุษณดาว เลิศพิพัฒน คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 85. กุสุมา กูใหญ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 86. สมัชชา นิลปทม คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 87. สุรัยยา สุไลมาน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ว.ปตตานี 88. อามีนี สะอีดี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 89. ปง วิชัยดิษฐ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 90. ฮาฟส สาและ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี 91. บัณฑิต ไกรวิจิตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 92. พิเชฐ แสงทอง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 93. ณภัค เสรีรักษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 94. อันธิฌา แสงชัย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 95. ซากีย พิทักษคุมพล สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 96. ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 97. พุทธพล มงคลวรวรรณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 98. อภิชญา โออินทร สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 99. อสมา มังกรชัย รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 100. เอกรินทร ตวนศิริ รัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 101. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 102. ธีรวัฒน ขวัญใจ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 103. ศุภวัชร มาลานนท คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ 104. พฤกษ เถาถวิล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 105. เนตรดาว เถาถวิล คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 106. ธีรพล อันมัย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 107. เสาวนีย ตรีรัตน อเลกซานเดอร คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 108. บุญทิวา  พวงกลัด คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 109. ณรุจน วศินปยมงคล คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 110. กิ่งกาญจน สำนวนเย็น คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 111. พิสมัย ศรีเนตร คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 112. ประเทือง มวงออน คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 113. จิตรทัศน ฝกเจริญผล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 114. เฉลิมศักดิ์ ฉัตรดอกไมไพร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 115. ปุรินทร นาคสิงห คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร


5

116. มานิตา หนูสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ว.กำแพงแสน 117. สุรินทร อนพรม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 118. บัณฑิต จันทรโรจนกิจ คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 119. มูฮัมหมัดอิลยาส หญาปรัง คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง 120. ยุทธพร อิสรชัย สาขารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 121. ธโสธร ตูทองคำ สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 122. พิศาล มุกดารัศมี สาขาวิชารัฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 123. ลาวัณย หอนพรัตน นิติศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 124. ชลัท ศานติวรางคณา สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 125. งามศุกร รัตนเสถียร สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 126. ชาญชัย ชัยสุขโกศล สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 127. กรรณิการ ฉัตรดอกไมไพร พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยคริสเตียน 128. ธีระ ศิริธีรากุล คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา เจาคุณทหารลาดกระบัง 129. ปฤณ เทพนรินทร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 130. วินัย ผลเจริญ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 131. อลงกรณ อรรคแสง วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 132. สุรดา จุนทะสุตธนกุล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 133. ณฐิญาณ งามขำ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 134. กตัญู แกวหานาม คณะรัฐศาสตรและนิติศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ 135. จิรภา พฤกษพาดี คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

จดหมายเปิด​ผนึกต่อท่า​ที ทปอ.  

จดหมายเปิดผนึกจากคณาจารย์กลุ่มหนึ่งต่อท่าทีของที่ประชุมอธิการบดีในสถานการณ์วิกฤติการเมือง

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you