Page 64

> Welcome New Member

สมาชิกสามัญนิติบุคคล

ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ กรรมการ ธนาคารยูโอบี จ�ำกัด (มหาชน) Mr.Peter Foo Moo Tan Director ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จ�ำกัด (มหาชน) นายบรรพต หงษ์ทอง กรรมการ บริ ษทั คอบร้า อิ นเตอร์เนชันแนล ่ จ�ำกัด นายดไน โชติกพนิช กรรมการ บริ ษทั เค-เทค คอนสตรัคชัน่ จ�ำกัด (มหาชน) Mr.Donald Ian Mcbain Director นายชัชชน กรรณสูต กรรมการ นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ประธานกรรมการ บริ ษทั จัดการและพัฒนาทรัพยากรน�้ำภาคตะวันอก จ�ำกัด (มหาชน) พลเอกสหชาติ พิพธิ กุล กรรมการ บริ ษทั ดูอิท จ�ำกัด นายพิบลู ย์ วรวัฒน์ กรรมการ นายเลอสรร ดุลยธรรมาภิรมย์ ประธานกรรมการ นายวิกติ ขจรณรงค์วณิช กรรมการ

 < Welcome New Member

บริ ษทั ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จ�ำกัด (มหาชน) นายชาตรี ศิรพิ านิชกร กรรมการตรวจสอบ บริ ษทั ไทย เอ็น ดี ที จ�ำกัด (มหาชน) นายเกริกเกียรติ ศตวุฒ ิ กรรมการ นางสาวชมเดือน ศตวุฒ ิ กรรมการ นายสุวฒ ั น์ แดงพิบลู ย์สกุล กรรมการ บริ ษทั ไทยนามพลาสติ กส์ จ�ำกัด (มหาชน) นางสาวปิยธิดา มังกรกาญจน์ กรรมการ นายพีรศ์ กั ดิ ์ ประไพพร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายวรเทพ ไวทยาวิโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ นายวุฒพิ งษ์ เวชยานนท์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริ ษทั ไทยฟิ ล์มอิ นดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) นายชาญชัย กฤษณีไพบูลย์ กรรมการ บริ ษทั ธนารักษ์พฒ ั นาสิ นทรัพย์ จ�ำกัด นายชาญณัฎฐ์ แก้วมณี กรรมการ นายสุจณ ิ กระจ่างศรี กรรมการ นายสุเมธ ด�ำรงชัยธรรม กรรมการ บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จ�ำกัด (มหาชน) นางสาวมารินทร์ ลีลานุวฒ ั น์ กรรมการ

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Advertisement