Page 6

> CEO Reflection

Shareholder Activism บทบาทผู ้ ถื อ หุ ้ น ที่ แ ข็ ง กร้ า วขึ้ น

Last month, I was invited in the capacity of IOD's President and CEO to take part in a Channel News Asia's panel discussion on the topic "The Board of Tomorrow", joining other panelists from Thailand, Singapore, Malaysia, and the UK IOD. The program was taped amongst a live audience in Bangkok and was broadcasted less than a week later. The discussion was most interesting and evolved around issues and challenges for the board of tomorrow that companies should focus their attention to now. Amongst the many issues discussed, shareholder activism came out as one of the issues that was most lively discussed. By way of background, recent resurgence of shareholder activism in many countries arose from disappointment with companies and the boards as a result of the recent global financial crisis. So, shareholders, especially minority shareholders as well as investors, want more say and want their voices to be heard on how the business of the companies should be managed. That is they want to be empowered. Presently, I would say shareholder activism is putting spotlight on may be three key issues. First is risk management where shareholders want directors to focus on issues that are critical to the future of companies. The Tepco incident in Japan is a case in point where shareholders collectively voted out directors because

 < CEO Reflection

เดือนทีแ่ ล้ว ผมได้รบั เชิญจาก สถานีโทรทัศน์ Channel News Asia ไปออกรายการเสวนา ร่วมกับผูอ้ ภิปรายอืน่ ๆจากไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย และสถาบันไอโอดีองั กฤษ ในหัวข้อ “คณะกรรมการ บริษทั ส�ำหรับพรุง่ นี้” หรือ The Board for Tomorrow ซึง่ ผูจ้ ดั รายการ ได้อดั เทปรายการเสวนาดังกล่าวทีก่ รุงเทพฯและได้เชิญผมในฐานะ กรรมการผูจ้ ดั การของสถาบันไอโอดีให้ร่วมให้ความเห็น ซึ่งเป็ น เสวนาทีน่ ่าสนใจมาก ในบรรดาหลายหัว ข้อ ที่ไ ด้ม ีก ารหารือ ประเด็น หนึ่ ง ที่ สนทนากันอย่างน่ าสนใจก็คอื บทบาทที่เอาจริงเอาจังและรุนแรง ขึน้ ของผูถ้ อื หุน้ โดยเฉพาะผูถ้ อื หุน้ รายย่อยรวมถึงนักลงทุน หรือที่ ภาษาอังกฤษใช้คำ� ว่า Shareholder activism ทีม่ กั จะให้ความเห็น เกาะกลุ่มเป็ นกระบวนการเพื่อปกป้องสิทธิประโยชน์ ของตนเอง โดยมีเป้าหมายทีจ่ ะผลักดันให้คณะกรรมการหรือผูบ้ ริหารบริษทั ให้ ความส�ำคัญกับประเด็นทีน่ กั ลงทุนเหล่านี้สนใจ จนมีคำ� ถามว่า บทบาท ดังกล่าวรุนแรงหรือล�ำ้ เส้นไปหรือไม่และทางคณะกรรมการบริษทั ควร มีนโยบายอย่างไรกับกระบวนการเหล่านี้ ในความเห็นของผม ผมคิดว่าสิง่ ที่เกิดขึน้ เป็ นแนวโน้ ม ทางบวก และเป็ นสิง่ ทีผ่ บู้ ริหารและกรรมการบริษทั ควรตระหนักและ หาแนวทางทีจ่ ะดูแลประเด็นต่างๆทีผ่ ถู้ อื หุน้ ดังกล่าวให้ความส�ำคัญ ถ้ามองย้อนกลับไป การเติบโตของกระบวนการร้องเรียน ของผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยเกิ ด ขึ้น จากความผิด หวัง กับ บริ ษั ท และ คณะกรรมการบริษทั ทีป่ ล่อยให้ความเสียหายเกิดขึน้ กับบริษทั ธุรกิจ ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจการเงินทีเ่ กิดขึน้ ช่วงปี 2007-2008 ความผิดหวัง นี้ทำ� ให้ผถู้ อื หุน้ รายย่อยและนักลงทุนต้องการมีสทิ ธิมเี สียงทีจ่ ะบอก กล่าวในเรือ่ งทีเ่ ขาคิดว่าผูบ้ ริหารบริษทั และคณะกรรมการบริษทั ควร สนใจและให้ความส�ำคัญในการบริหารจัดการบริษทั พูดง่ายๆ ก็คอื

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Advertisement