Page 56

> Board Success นายวิศาล ชวลิตานนท์

นายบัณฑิต เจียมอนุกลู กิจ

นายศิษฎิวชั ร ชีวรัตนพร

นายพงศพัศ เทพประเทืองทิพย์

นายสมชาติ วงศ์วฒ ั นศานต์

นายพิเชษฐ์ เอมวัฒนา

นายสรรพิชญ์ เศรษฐพรพงศ์

นายพิสทุ ธิ ์ วิรยิ ะเมตตากุล

นายสุเทพ เหลีย่ มศิรเิ จริญ

นางสาวภรปภัต นัทท์ธนดล

นายสุพชิ ญ์ สุวกูล

นางริรนิ ดา พูนพิพฒ ั น์

นายสุรพันธุ์ ตนุมธั ยา

นางสาววรรณา นพอาภรณ์

นายสุรศักดิ ์ อุทโยภาศ

นางวิมลพรรณ จัตตานนท์

นายอภิรกั ษ์ เหลืองธุวปราณีต

นายสมเกียรติ ศิรชิ าติไชย

ดร.อภิสทิ ธิ ์ ฉัตรทนานนท์

นายสมพร จิตเป็ นธม

นายเอกวัฒน์ ไพบูลย์วรชาติ

นายสุจริต คูณธนกุลวงศ์

ดร.เอนก เพิม่ วงศ์เสนีย ์

นพ.อดินนั ท์ กิตติรตั นไพบูลย์ ดร.อภิรกั ษ์ ปรีชญสมบูรณ์

Director Certification Program 178/2013

นางกุลวดี ธ�ำรงค์ธนกิจ นายโฆษิต บุญเรืองขาว นางชมพรรณ กุลนิเทศ นายชัยวิวฒ ั น์ ลีนะบรรจง

นางสาวอรจิรา ตัง้ วงศ์ยอดยิง่ นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ นาวาอากาศตรีศธิ า ทิวารี

Director Certification Program 179/2013

นายประกอบ เพียรเจริญ นายประสิทธิ ์ เลาหวิรภาพ นายพนมพล สิงห์สถิตย์ นางพรรณี นิวาศนันทน์ นายพิบลู ย์ บัวแช่ม นายภาสกร ศศะนาวิน นางรติวลั คุ์ ศรีมงคลกุล นายวรกฤต จารุวงศ์ภคั นายวัชระ แวววุฒนิ นั ท์ นายวัชรา เหมรัชตานันต์ นายวิชยั ถาวรวัฒนยงค์ นางศิรริ ตั น์ ตัง้ สมบัตวิ สิ ทิ ธิ ์ นางสาวสมศรี รัชฎาภรณ์กุล นายสมหมาย สุขสุเมฆ นายสารรัฐ รัฐพิทกั ษ์ นายสิทธิชยั พรทรัพย์อนันต์ นายสุดวิณ ปญั ญาวงศ์ขนั ติ นายสุเทพ เรืองพรวิสทุ ธิ ์

นายชาติชาย ลือกุลวัฒนะชัย นายโชติ สนธิวฒ ั นานนท์

นางกุลกนก เหลืองสร้อยทอง

นางสุนี รัชตมุทธา

นายเกรียงไกร เพียรวิทยาสกุล

นายแสงไชย แสงบุญเรือง

นางสาวณลันรัตน์ นันท์นนส์

นายชัยยิง่ ศรีประเสริฐ

นายโสภณ อิงค์ธเนศ

นายณัฎฐพัฒน์ ธีรนันทวาณิช

พลเอกช�ำนิ รักเรือง

ดร.ณัฐวุฒ ิ ศาสตราวาหะ นายธีรวัฒน์ กุสลางกูรวัฒน์

นายตรรก บุนนาค นายทรงวุฒ ิ อภิรกั ษ์ขติ

นางนภาพร ขรรค์เพ็ชร์

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู

นางสาวนัยนา เครือเทศน์

นายธีรนันท์ ศรีหงส์

นายนิทศั น์ ตัง้ แสงประทีป

นายบันเทิง เพ็ชรไชย

 < Board Success

Director Certification Program 180/2013

ดร.กฤษดา มาลีวงศ์

น.ส.กาญจนา แสมขาว นางจ�ำนรรค์ ศิรติ นั

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Advertisement