Page 37

stock exchange should emphasize and take action to achieve a concrete result.

ตลาดหลักทรัพย์หนั มาให้ความส�ำคัญและลงมือปฏิบตั ใิ ห้เกิดเป็ น รูปธรรม

Secondly, Transparency International has just revealed ranking and score of Corruption Perception Index 2013. This year, 177 countries worldwide were ranked and Thailand received 35 points, 2 points lower than last year. The rank was at 102nd place, lower than 88th place last year. When compare with other Asian countries, Thailand was overpassed by India and the Philippines and to be the 13th place in Asia.

เรือ่ งทีส่ อง องค์กรเพือ่ ความโปร่งใสสากล เพิง่ ประกาศผล การจัดอันดับและคะแนน Corruption Perception Index 2013 ซึง่ ปี ล่าสุดนี้ได้ จัดอันดับ 177 ประเทศทัวโลก ่ ส�ำหรับคะแนนและอันดับ ของประเทศไทยยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยได้คะแนน ลดลง 2 คะแนนเหลือเพียง 35 จากคะแนนเต็ม 100 และอันดับร่วง มาอยูท่ ่ี 102 จากล�ำดับที่ 88 ในปี 2012 และหากนับอันดับเฉพาะ ประเทศในเอเชียก็พบว่า ประเทศไทยถูกประเทศอินเดีย ฟิลปิ ปินส์ แซงหน้าท�ำให้ไทยหล่นไปที่ 13 ของเอเชีย

As a consequence, next year, the trend for social responsibility of private companies in Thailand is likely to be establishing corporate governance system, accountability, including all forms of policy and system implementation against corruption. Furthermore, the companies have to be the key players to decrease bribery in order to have illegitimate business advantage or cheat the competitor by cooperating with corrupted government officer and politician. For the activities of Collective Action Coalition (CAC) between November-December, CAC has organized a seminar on 14th November recently to explain the details how to join CAC for the listed companies who were not members. There were more than 165 attendants and the important issues were as follows, xxPrivate Sector Collective Action Coalition Against Corruption (CAC) was a project only for private companies that registered and operated in Thailand. The interested companies could join the project regardless of size and type of their business based on willingness and readiness of each company. xxThe interested companies could download the documents at www.thai-iod.com by clicking at "projects" and then "Collective Action Coalition Against Corruption". You would find the necessary documents for joining CAC. The companies that were making a decision to join CAC could download "Signatory Companies of Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption" for their board of directors and executives to consider the commitment. If the company was ready to join CAC, then the Chairman of

ดัง นัน้ ในปี ห น้ า นี้ ก ระแสความตื่น ตัว ในแนวคิด ความ รับผิดชอบต่อสังคมของบริษทั ธุรกิจเอกชนของไทย คาดว่าจะหัน มาให้ความส�ำคัญกับสร้างระบบธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสตรวจ สอบได้ รวมทัง้ บริษทั ต้องมีนโยบายและระบบป้องกันการทุจริต คอร์รปั ชันทุ ่ กรูปแบบ อีกทัง้ ยังต้องเป็ นก�ำลังส�ำคัญทีจ่ ะช่วยลดการ จ่ายเงินสินบนหรือการให้ได้มาซึง่ ความเปรียบทางธุรกิจโดยวิธกี าร ทีม่ ชิ อบ เอาเปรียบคู่แข่งด้วยการทุจริตคอร์รปั ชันกับเจ้าหน้าทีร่ ฐั และนักการเมือง ในด้ า นกิ จ กรรมการแนวร่ ว มปฏิ บ ั ติ ฯ ช่ ว งเดื อ น พฤศจิกายน-ธันวาคม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ได้จดั สัมมนาเพือ่ ชี้แจงรายละเอียดการสมัครเข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ฯิ ให้แก่บริษทั จดทะเบียนทีย่ งั ไม่ได้เข้าร่วม โดยงานดังกล่าวจัดขึน้ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน มีผเู้ ข้าร่วมรับฟงั มากกว่า 165 คน โดยมีประเด็นส�ำคัญ ดังนี้ • โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อ ต้านการทุจริต หรือ CAC เป็ นโครงการส�ำหรับบริษัทเอกชนที่ จดทะเบียนและด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทยเท่านัน้ และบริษทั ที่ สนใจจะสมัครเข้าร่วมสามารถเข้าร่วมได้ทกุ ภาคส่วนธุรกิจและขนาด ของกิจการ โดยอยูบ่ นพืน้ ฐานของความสมัครใจและความพร้อมของ แต่ละบริษทั เป็ นส�ำคัญ • บริษทั ทีส่ นใจสมัครเข้าร่วมสามารถ Download เอกสาร ได้ท่ี www.thai-iod.com โดยเข้าไปที่ “โครงการพิเศษ” ก็จะพบ เอกสารทีจ่ ำ� เป็ นต่อการสมัครเข้าร่วม ส�ำหรับบริษทั ทีก่ ำ� ลังตัดสินใจ จะสมัครเข้าร่วม สามารถ Download “ค�ำประกาศเจตนารมณ์ แนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต” ไปให้ คณะกรรมการบริษทั และผูบ้ ริหารบริษทั พิจารณาพันธะสัญญาการ เข้าร่วมได้ ทัง้ นี้หากบริษทั พร้อมเข้าร่วม ก็ให้ประธานคณะกรรมการ หรือผูบ้ ริหารสูงสุด ลงนามในใบค�ำประกาศเจตนารมณ์ฯ ดังกล่าว 2

Anti-Corruption Update > 

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Advertisement