Page 25

จ�ำนวน 405 บริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนนเฉลีย่ ตัง้ แต่ 70 เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไป หรือระดับดีขน้ึ ไป โดยในจ�ำนวนนี้มบี ริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนน 90 เปอร์เซ็นต์ขน้ึ ไปหรือระดับดีเลิศ จ�ำนวน 87 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 17 บริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนน 80-89 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับดีมาก จ�ำนวน 166 บริษทั คิดเป็นร้อยละ 31 และบริษทั ทีไ่ ด้รบั คะแนน 70 -79 เปอร์เซ็นต์ หรือระดับดี จ�ำนวน 152 บริษทั คิดเป็ นร้อยละ 29 “ผลส�ำ รวจในปี น้ี ย ัง แสดงให้เ ห็น ถึง ความมุ่ ง มัน่ ของ บริษทั จดทะเบียนไทยในการพัฒนามาตรฐาน CG อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็ นบริษทั ขนาดใหญ่หรือเล็ก แต่อย่างไรก็ตาม ยังคงต้อง ให้การสนับสนุนเพือ่ ให้การเกิดการพัฒนามาตรฐาน CG ทัง้ ในแง่ของ Form หรือการก�ำหนดนโยบาย ควบคูไ่ ปกับ Substance คือ การน�ำ นโยบายไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลในทางรูปธรรม และจัดให้มกี ารรายงาน ผลการปฏิบตั ิดงั กล่าว เพื่อสร้างความเชื่อมันให้ ่ กบั ผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทัง้ ไทยและต่างประเทศต่อไป” ดร. บัณฑิต นิจถาวร กล่าว

of 70 to 79 percent, a good level, 166 companies between 80 and 89 percent, a very good level and 87 companies higher than 90 per cent, an excellent level. "The results from the survey this year shows the determination of Thai listed companies in developing a corporate governance standard regardless of their size. However, we still have to support them in developing a corporate governance standard with regard to formulating policies that are substantive and once implemented bring concrete results. We also need to make available a report of the survey to inform shareholders and potential investors, both locally and from abroad, Dr. Bandid said. Moreover, Mr. Charamporn Jotiksathira, Director and Manager, the Stock Exchange of Thailand (SET), said that SET emphasizes quality development of listed companies in the drive to achieve sustainable growth based on the principles of corporate governance. In 2012, good practices of corporate governance were updated in each category and publicized to listed companies. In addition, SET organized various activities to help Thai listed companies boost their competiveness as the launch of the ASEAN Economic Community nears by elevating their operations to an international standard.

นอกจากนี้ นายจรัมพร โชติ กเสถี ยร กรรมการและ ผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย กล่าวว่า “ตลาด หลัก ทรัพ ย์ ฯ ได้ ใ ห้ ค วามส� ำ คัญ กับ การพัฒ นาคุ ณ ภาพบริษัท จดทะเบียนสูก่ ารเติบโตอย่างมันคงยั ่ งยื ่ น โดยยึดหลักการก�ำกับดูแล กิจการทีด่ เี ป็ นพืน้ ฐาน ซึง่ ในปี 2555 ทีผ่ ่านมา ได้มกี ารปรับปรุง แนวปฏิ บ ั ติ ท่ี ดี ข องหลั ก การในแต่ ล ะหมวดให้ ส อดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ในปจั จุบนั และเผยแพร่เป็ นหลักการก�ำกับดูแลกิจการ ทีด่ สี ำ� หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 และได้จดั กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกีย่ วกับหลักการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย ในการเตรียมความพร้อมและเพิม่ พูนศักยภาพในการแข่งขันให้แก่ บริษทั จดทะเบียนไทย เพือ่ ก้าวสูม่ าตรฐานสากลในระดับอาเซียน” ดร. บัณฑิต นิจถาวร กล่าวเสริมว่า “ในส่วนของหลักเกณฑ์ CGR ทีจ่ ะใช้ในส�ำรวจในปี 2557 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์เดิมและ เพิม่ หลักเกณฑ์ใหม่ให้มคี วามสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ ASEAN CG Scorecard ซึง่ IOD ได้รว่ มกับ ตลท. จัดกิจกรรมชีแ้ จงและให้ ความรูเ้ กีย่ วกับหลักเกณฑ์ใหม่มาตัง้ แต่ตน้ ปี 2556 เพือ่ สร้างความ เข้าใจและความพร้อมให้กบั บริษัทจดทะเบียนไทยในการพัฒนา มาตรฐาน CG ตามมาตรฐาน ASEAN ซึง่ บริษทั จดทะเบียนไทยบาง ส่วนได้น�ำไปปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลในทางรูปธรรมแล้วตัง้ แต่ปี 2556 นี้ ซึง่ จะช่วยส่งเสริมให้หนุ้ ไทยกลายเป็ น ASEAN Asset Class ได้งา่ ยขึน้ ในอนาคต”

Dr. Bandid Nijathaworn added that the criteria for the survey in 2014 would be improved and conform to the criteria of the ASEAN CG Scorecard. IOD and SEC have jointly organized various activities pertaining to the new criteria since the beginning of 2013 with the objective of preparing Thai listed companies to develop a corporate governance standard in accordance with the one in ASEAN. Some Thai listed companies have already adopted the criteria and have seen concrete results. This will enable Thai shares to reach an ASEAN asset class more easily in the future.

Board Briefing > 

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Advertisement