Page 16

> Board Briefing talk in the meeting without taking any action. 3. Create a talk (talk). The chairman should talk and discuss various issues adequately before taking action.

การท�ำมีขน้ึ เพือ่ ให้ได้คะแนนจากการประเมินผล และเมือ่ พิจารณาวิธี การจัดท�ำจริยธรรมธุรกิจและจรรยาบรรณธุรกิจก็พบว่าหลายบริษทั ใช้วธิ กี าร “copy and paste”

He explained the need to actually discuss ethical issues thoroughly and seriously and not just make a manual on the issue and sign it. The chairman must read the manual carefully in order to understand it thoroughly and be able to explain the contents of it to other people in the organization. The chairman must also take the manual seriously and ensure that it was revised and updated regularly based on the changing conditions of the organizations.

ยิง่ ไปกว่านัน้ จริยธรรมธุรกิจ เป็ นเรือ่ งของนามธรรม ซึง่ เมือ่ มีการประชุมคณะกรรมการแต่ละครัง้ เรือ่ งทีน่ �ำมาพิจารณาส่วน ใหญ่จะเป็ นเรื่องของ ผลการด�ำเนินงานทีผ่ า่ นมา โอกาสในการท�ำ ก�ำไรของโครงการใหม่ งบก�ำไรขาดทุน ปญั หาความเสีย่ ง การจัดซือ้ จัดจ้าง และการประเมินผล CEO ฯลฯ ท�ำให้คณะกรรมการไม่มเี วลา เพียงพอที่จะพิจารณาหรือใส่ใจกับประเด็นทางจริยธรรมมากนัก แต่การละเลยในประเด็นนี้จะส่งผลกระทบอย่างยิง่ ต่อองค์กรอย่าง หลีกเลีย่ งไม่ได้ ดังทีเ่ ห็นเช่นทุกวันนี้ ประธานกรรมการจึงต้องให้ ความส�ำคัญและใส่ใจให้มากขึน้ แม้จะมีเรือ่ งมากมายทีต่ อ้ งพิจารณา ในทีป่ ระชุม แต่ตอ้ งไม่ลมื พิจารณาประเด็นด้านจริยธรรมด้วย โดย บทบาททีป่ ระธานจะสามารถส่งเสริมให้เกิดจริยธรรมในการด�ำเนิน ธุรกิจได้มดี งั นี้

In addition, the chairman needed to consider if the board of directors should have their own code of ethics as many organizations included a code of ethics in the code of conduct for the board of directors, executives, employees and other stakeholders. However, the board of directors constituted a group of organization leaders that lead the organization. They should, therefore, have their own code of ethics excluded from the code of conduct of the organization to inform themselves about behaving ethically when they make a decision on issues proposed by the CEO. They could also use their code of ethics to consider if meeting resolutions violated the ethics, including undesired behavior, such as talking about the agenda of the meeting outside the meeting room without permission. Thus, the board must apply good practices as a framework for conducting business ethically which they themselves would write. In doing so, this would enhance their commitment to the code of ethics. Nevertheless, the chairman should orient new directors and discuss with him/her in a straightforward manner about the organization's culture rather than appoint the CEO or company secretary to take on that role or just hand him/ her the company manual. He explained that one of the important duties of the chairman was to walk the talk because if the chairman doesn't abide by this, the organization in general would have difficulty moving forward. he chairman's role in creating ethics in doing business might not only include creating a code of ethics for the board of directors but be responsible for all employees of the organization. Such actions would be the following: 1. Nominate an ethical CEO by taking ethical issues into account when considering the qualifications of the potential candidates; 2. For family-dominated listed companies, the board of directors usually would not be involved in the selection of CEO. Thus, they must apply other possible approaches to ensure that the organization had a code of ethics. 3. Provide a code of ethics report regularly to the board of directors and arrange a discussion on code of ethics is included at board meetings (at least once a year).

 < Board Briefing

1. การก�ำหนดนโยบายผูบ้ ริหารระดับสูง (Tone at the top) ต้องก�ำหนดนโยบายอย่างถูกต้อง 2. การท�ำในสิ่งที่พูด (Walk the talk) ต้องท�ำในสิง่ ทีพ่ ดู ไม่ใช่แค่พดู คุยในทีป่ ระชุมแล้วไม่เกิดการกระท�ำต่อ 3. การหารือร่วมกัน (Talk) ประธานกรรมการควรมี การพูดคุย ปรึกษาหารือในประเด็นต่างๆอย่างเพียงพอก่อนทีจ่ ะท�ำ ในสิง่ ทีพ่ ดู ดัง นั น้ สิ่ง ส� ำ คัญ คือ ต้ อ งมีก ารพู ด คุ ย ในประเด็น ด้ า น จริยธรรมอย่างเพียงพอ และจริงจัง มิใช่แค่การก�ำหนดให้มคี มู่ อื แล้ว จบด้วยการเซ็นชือ่ ก�ำกับ ดังนัน้ ประเด็นส�ำคัญคือประธานกรรมการ ต้องน�ำคูม่ อื มาอ่านอย่างละเอียดลึกซึง้ ท�ำความเข้าใจและซึมซับ เพือ่ ให้สามารถถ่ายทอดไปสูค่ นในองค์กรได้ นอกจากนี้ประธานยังต้อง น�ำคูม่ อื เหล่านัน้ มาพูดคุยอย่างจริงจัง ทบทวน และปรับปรุงให้ทนั ต่อ เหตุการณ์ หรือสถานการณ์ขององค์กรในขณะนัน้ อย่างสม�่ำเสมอ นอกจากนี้ประธานกรรมการอาจจ�ำเป็ นต้องพิจารณาว่า ควรมีจริยธรรมธุรกิจทีเ่ ป็ นของกรรมการเองหรือไม่ เพราะปจั จุบนั หลายบริษทั เขียนจริยธรรมธุรกิจรวมอยู่ในจรรยาบรรณธุรกิจ โดย รวมทัง้ คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานและผูม้ สี ว่ นได้เสียอื่นเข้า ไว้ดว้ ยกัน แต่ในฐานะทีค่ ณะกรรมการเป็ นกลุ่มผูน้ � ำขององค์กรที่ คอยก�ำหนดทิศทางของบริษทั ดังนัน้ จึงเห็นว่า ควรมีจริยธรรมธุรกิจ ทีเ่ ป็นของตนเอง โดยแยกออกจากจริยธรรมธุรกิจขององค์กร เพือ่ ให้ กรรมการสามารถใช้ยนื ยันและเตือนตนเองว่าได้ปฏิบตั ติ ามจริยธรรม ทุกครัง้ ทีม่ กี ารตัดสินใจในประเด็นที่ CEO เสนอ หรือน� ำมาใช้ใน การพิจารณาว่ามติทป่ี ระชุมว่าไม่มเี รื่องใดจะละเมิดหลักจริยธรรม ธุรกิจ ซึ่งอาจรวมถึงพฤติกรรมอันไม่พงึ ประสงค์ท่อี าจจะละเมิด จริยธรรมองค์กรได้ เช่น การน� ำเรื่องในที่ประชุมคณะกรรมการ มาพู ด คุ ย กับ ผู้อ่ืน นอกห้อ งประชุ ม โดยไม่ ไ ด้ร ับ อนุ ญ าต ดัง นั น้ คณะกรรมการจะต้องร่วมกันคิดหาแนวปฏิบตั ทิ ด่ี เี พือ่ ใช้เป็นกรอบใน การด�ำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมทีเ่ ป็ นของคณะกรรมการ และเขียน ขึน้ โดยกรรมการเอง เพือ่ ให้เกิดพันธกรณี (commitment) ทีจ่ ะน�ำไป สูก่ ารปฏิบตั ติ ่อไป

ทัง้ นี้ เมือ่ มีกรรมการใหม่ ประธานกรรมการควรปฐมนิเทศ

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Boardroom 31  

BOARD OF THE YEAR 2013

Advertisement