Page 1

វត្តរស្មីខេមរារាម សមាគមពុ ទ្ធសាសនា នង ិ វប្បធម៌ខ្មែរអុ តា ៊ី ល៊ី ASSOCIAZIONE BUDDISMO E CULTURA CAMBOGIANA IN ITALIA

Capodanno Cambogiano ខ្ញ ុំព្រះករុណាអាត្មាភារ យ ើ ងខ្ញ ុំ ព្រះសងឃ អាចារយ គណៈកម្ា ការ វត្ត រស្មីខេមរារាម (យៅវត្តខ្ខា រអុ ៊ីត្មល៊ី ) សមាគម្រុទ្ធសាសនា និងវប្បធម្៌ខ្ខា រអុ ៊ីត្មល៊ី មានកិត្ត ិ សសូម្ចុំយរ ើនររ និងយោររអយ្ជើ ញ អស់ យោក យោកស្ស៊ី អន កនាងកញ្ញា ចូលរួម្ទ្ទ្ួ លអប្អរសាទ្រ បុណ្យចូលឆ្នថ្ ាំ ម ី ឆ្នម្ ាំ ាញ់ បញ្ច ស័ក ព.ស. ២៥៥៧ ត្មម្ទ្ុំ យនៀម្ទ្ុំ ោប្់ ព្ប្ពរណ៊ី ខ្ខា រ និងអនុយមាទ្នាចាប្់ ម្គគ ផល

កកុ សលផល

ប្ុ ណយយរៀងៗខលួ ន ខ្ែលមានកម្ា វធិ ែ ៊ី ច ូ ខាងយព្កាម្ ៖ Noi soci dell’Associazione Buddismo e Cultura Cambogiana in Italia siamo lieti di invitarvi alla festa di Capodanno Cambogiano in data 31 Marzo 2013.

Programma

កម្ម វិធីបុណយ ថ្ង ៃអាទ ិត្យ ៤រោច ខែផល្គុន ២៥៥៦ - ៣១ ម ីនា ២០១៣ រៅសាល្(Ceresara) រែត្ តម៉ាន់ត្ ូវ៉ា (Mantova) ិ ឆ្ងា -យមា៉ោង០៩:៣០នាទ្៊ី ជួប្ជុុំរុទ្ធប្រ ិស័ទ្ជត្ -យមា៉ោង១០:០០នាទ្៊ី យោររទ្ង់សាសនា នម្សាារព្រះរត្នព្ត្័

(Superstrada 6, Strada Provinciale 6) Mantova . - Ore 09:30 arrivo degli ospiti

សមាទាន

ស៊ីល ចុំយរ ើនព្រះប្រ ិត្ត រាប្់ បាព្ត្ យវរភត្តព្ប្យគនព្រះ សងឃ ដារប្័ងសុកូ ល ឧទ្ទ ស ិ កុ លជាកិចចឆ្លងប្ុ ណយ

-យមា៉ោង១២:០០នាទ្៊ី ប្រ ិស័ទ្ទ្ទ្ួ លទានអាហាររួម្ោន -យមា៉ោង១៣:៣០នាទ្៊ី រិធទ្ ៊ី ទ្ួ លយទ្វត្ម ស្សង់ទ្ឹកព្រះ ងូ ត្ទ្ឹកជូនអន កមាន

គុ ណ ការសុំ យណះសុំ ណាលោន ប្នាទប្់ ម្កមានខ្លបង ិ យព្ចៀងរាក ព្ប្ជាព្ប្ិ និងកម្ា វធ៊ី ុំ ម្ានតផងខ្ែរ។

-យមា៉ោង២០:០០នាទ្៊ី យចញយឆ្ងនត្ផសងសុំ ណាង -យមា៉ោង២០:៣០នាទ្៊ី ប្នតរធ ិ យ៊ី ព្ចៀងរាក ុំ ម្ានតរហូ ត្ែល់ យមា៉ោង០០:០០នាទ្៊ី

- Ore 10:00 innalzamento bandiera e preghiera - Ore 12:00 pranzo - Ore 13:30 discussione sulle tradizioni e la cultura - Ore 15:00 inizio delle danze - Ore 20:00 lotteria - Ore 20:30 proseguimento delle danze fino a mezzanotte.

ជ.គណៈកម្មការបុណយ

តាំណាងព្ពះសងឃ

ភិ. សងឃវរោ ថាច់ វាសនា ព័ត៌មានបន្នែម្ ( Informazione )

Domenica 31 Marzo 2013 nel Capannone Fiera di Ceresara

ត្រឹង សារង ៉ុ

Tel: 0376 197 4809 ; 0376 771 806 ; Cell : 380 288 0094, 328 693 6594 E-mail: watkhmeritaly@gmail.com ; Facebook: Wat Khmer (Italy)


គោរពអគ្ជញ ើ / Invito:………………………………………….. នៅ / Via. ......................................................................... ......................................នេត្ត / Provincia.......................

បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំម្សាញ់ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៥៧  
បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំម្សាញ់ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៥៧  

បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ឆ្នាំម្សាញ់ បញ្ចស័ក ព.ស. ២៥៥៧