Page 1

THACHIN

magazine

1


2

THACHIN

magazine


ฉบับที่ 83 มี.ค. 2555 l ISSUE 83 March 2012

Editor’s talk

ช่ ว งนี้ ห ลายๆ โรงเรี ย นในสมุ ท รสาครมี ก ารจั ด งานร� ำ ลึ ก การก่ อ ตั้ ง กั น หลายโรงเรียน รวมถึงโรงเรียนเอกชัย ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของผมด้วย โรงเรียนเอกชัย ถึงแม้จะมีอดีตไม่ยาวนานเท่าไร แต่ก็มีศิษย์เก่ามากมายที่ท�ำช่ือเสียงให้กับโรงเรียน ผมยังคงจ�ำอาคารเรือนไม้แถวยาวทั้งหน้าและหลังโรงเรียนได้ดี เพราะทุกคนต้อง ผ่านการขัดพื้นไม้ลงเทียนอาคารเรียนมากันทุกคน และอีกโรงเรียนหนึง่ ทีข่ นึ้ ปกของเราฉบับนีค้ อื โรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัดทีม่ อี ายุ ครบ 100 ปี ในเดือนมีนาคมนี้ ถือว่ายาวนานทีเดียวส�ำหรับจังหวัดของเรา จังหวัดใด ก็ตามที่มีบุคลากรคุณภาพ มีการศึกษา ย่อมจะท�ำให้จังหวัดนั้นเจริญก้าวหน้า มีการพัฒนาไปในทางที่ถูกที่ควร ผู้คนก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดี แต่การพัฒนาการศึกษา ในประเทศของเรางบประมาณน้อยมากที่ได้มาพัฒนาการศึกษา และผมยังก็ยังสงสัย มานานแล้วว่าคนไทยท�ำไมต้องไปเรียนต่างประเทศกัน ทั้งที่มันแพงกว่าบ้านเรา หรือ เราขาด (คุณภาพ) อะไร? และท�ำไมรัฐบาลแก้ข้อนี้ไม่ได้ หรือต้องยอมรับว่าเรา ด้อยกว่า กลับมามองบ้านเราดีกว่าว่าขอให้มกี ารพัฒนาการศึกษา ให้แข่งขันกับจังหวัด อื่นให้ได้ก็แล้วกัน... ภิญโญ โพธิเพียรทอง Editor’s Thachin magazine

Society

4

Cover Story 100 ปี โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ

6

Good Travel ปีมังกรทอง “มหาชัย” ขอเชิญท�ำบุญ ไหว้พระ 9 วัด อายุมากกว่า 100 ปี

11

To Know รางวัลคนไทยหัวใจสีเขียว

12

Good Health อัมพาตเฉียบพลัน จากหลอดเลือดสมองตีบ/ตัน

14

Good Taste 25 ศตวรรษ อิ่มอร่อย บรรยากาศริมน�้ำ

15

SK SPORT

16

The Color เทศกาลดูนก

18

บรรณาธิ ก าร : วิ มุ ติ บั ว จั น ทร์ , มล.ปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล , ดร.ปิ ่ น สั ก ก์ สุ รั ส วดี , พ.ท.ปรี ช า มาลากรอง, สมพงษ์ จิ ร ะพรพงศ์ , สมพงษ์ เชาว์ แ หลม, ดร.ธงชั ย ธาวนพงษ์ บรรณาธิการบริหาร : ภิญโญ โพธิเพียรทอง, อัครเดช สุทธิกาญจนวงศ์ กองบรรณาธิการ : ณัฐพล มั่นคง, อุบลวดี พงษ์ทองวัฒนา, วาทินี วสุเชษฐ์, อัจฉรา ไชยเจริญ, ลัดดา จตุรทรัพย์ ศิลปกรรม : ธนาดล เขมะภาตะพันธ์ เจ้าของ : หจก.ท่าจีนครีเอชั่น เลขที่ 1300/375 ถ.นรราชอุทิศ ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทร. 0-3483-7433 แฟ็กซ์ : 0-3483-7433 email : thachinmagazine@yahoo.com ภาพและเรื่องในนิตยสาร “ท่าจีน” สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย

THACHIN

magazine

3


Society แวดวงท่าจีน

ผู ้ ว ่ า ราชการสมุ ท รสาคร ให้ โ อวาทนั ก กี ฬ าก่ อ นลงชิ ง ชั ย ” ขอนแก่นเกมส์” เมือ่ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็น ประธานในพิธี กล่าวให้โอวาทนักกีฬา ก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติทจี่ งั หวัดขอนแก่น โดยมี นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายชฎาลม วงศ์ดว้ ง ผอ.กกท. สมุทรสาคร นายศรีศกั ดิ์ วัฒนพรมงคล อุปนายกสมาคมกีฬาฯ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมา คมกีฬาฯ ผูฝ้ กึ สอนนักกีฬาและผูป้ กครองนักกีฬา เข้าร่วมจ�ำนวนมาก โดยจังหวัดสมุทรสาครได้สง่ นักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทัง้ สิน้ จ�ำนวน 128 คน แบ่งเป็น 21 ชนิดกีฬา ณ ห้องประชุม อาคาร 90 ปี โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย

อัญเชิญองค์พระประดิษฐาน พุทธมณฑล จ.สมุทรสาคร

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 เวลาประมาณ 15.00 น. ได้มกี ารอัญเชิญ องค์พระศรีสาครภูมบิ าลประทาน ธรรมสุทศั น์ ณ บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต. อ�ำแพง อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยมีพระเทพ สาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ จาก อ.บ้านแพ้ว จ�ำนวน 203 รูป คุณละมูล ลือสุขประเสริฐ ประธานด�ำเนินการจัดสร้าง องค์พระศรีสาครภูมบิ าลประทานธรรมสุทศั น์ นายพันธ์เทพ ศรีวนิชย์ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอมรฤทธิ์ เอมะปาน นายอ�ำเภอบ้านแพ้ว และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธจี ำ� นวนมาก

เลือกตั้งนายกสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร

สืบสาน สีสัน เส้นสาย เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครั้งที่ 3

กระทรวงพาณิชย์ และจังหวัดสมุทรสาคร จัดตัง้ ย่านการค้าจังหวัด “หมูบ่ า้ นเบญจรงค์ดอน ไก่ด”ี พร้อมจัดงานสืบสาน...สีสนั ...เส้นสาย...เบญจรงค์ดอนไก่ดี ครัง้ ที่ 3 โชว์ศกั ยภาพและสืบทอด มรดกทางศิลปะ เพือ่ ดึงนักธุรกิจทุกภูมภิ าคจับคูธ่ รุ กิจและเจรจาการค้า โดยมีนายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นางสาวสายใจ กิมเกถนอมผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารงานพาณิชย์ ภูมิภาค นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อ�ำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สมุทรสงคราม นายเสรี โกมลเปลิน รักษาการนายอ�ำเภอกระทุ่มแบน และ นายเพิ่มศักดิ์ ฝอยทอง ปลัดเทศบาล ต�ำบลดอนไก่ดี แถลงข่าวการจัดงาน โดยงาน “สืบสาน สีสัน เส้นสาย เบญจรงค์ดอนไก่ดี” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2555 นี้

4

THACHIN

magazine

คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรสาคร จัดการเลือกตั้งประธานสภา อุตสาหกรรม ขึน้ ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ร้านอาหารเวอร์เด้ มอนทาน่า ถนนพระราม 2 โดยได้ นายอภิชติ ประสพรัตน์เป็นประธานสภาอุตสาหกรรม อีก 1 สมัย วาระปี (2555-2557) และมี คุณสุนทร วัฒนาพร ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสาคร ผู้สมัครแข่ง มอบกระเช้า ดอกไม้แสดงความยินดีในครั้งนี้ด้วย

ประกวดภาพวาดเพื่อสิ่งแวดล้อมส�ำหรับเด็ก ครั้งที่ 20

เด็กชายณรงค์ฤทธิ์ รอดรัตนดิลก นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม (สมุทรคุณากร) สังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร ชนะการ ประกวดภาพวาดเพือ่ สิง่ แวดล้อมส�ำหรับเด็ก ครัง้ ที่ 20 หัวข้อ “Life in the Forestes” ของโครงการสิง่ แวดล้อม แห่งสหประชาชาติ (UNEP) โดยได้รางวัลที่ 5 ในเวทีระดับ โลก เมือ่ เร็วๆนี้


The Park พระราม 2-บางกระเจ้า เปิดตัวแนะน�ำโครงการอย่างเป็นทางการเรียบร้อยส�ำหรับ The Park พระราม 2 บางกระเจ้า ภายใต้ Theme ของงานว่า “เปิดประตูสู่อาณาจักรแห่งความสุขสมบูรณ์แบบ“ โครงการบ้านพักอาศัยสไตล์สวยงาม เงียบและใกล้ชิดธรรมชาติ ที่บริเวณสวนสาธารณะ ภายในตัวโครงการ งานนี้น�ำโดย คุณสุพร ปัญญาสาคร, คุณสุชาติ ปัญญาสาคร, คุณอรรณพ ลิ้มประเสริฐ, คุณอนนท์ พฤกษ์ศรีสาคร, คุณอ�ำพล เพ็ชรพิรุญ 5 ผู้บริหารของ ปัญญาเฮาส์ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติร่วมแสดงความยินดีคับคั่ง

อาณาจักรแห่งความสุขสมบูรณ์แบบ

สนใจชมโครงการติดต่อ โทร. 034-887-260-1

THACHIN

magazine

5


Cover Story เรื่องจากปก : โดย อุบลวดี พงษ์ทองวัฒนา

6

THACHIN

magazine


๒๔๕๕ - ๒๕๕๕ นับหนึ่งให้ถึงร้อย

ชาว ส.ค.ณ ทั้งยุคเก่า ยุคกลางเก่ากลางใหม่ จนถึงยุคใหม่ พอเห็นป้าย 100 ปี สมุทรสาครบูรณะ คงนึกไม่ถึงว่า โรงเรียน ของเรา อายุถึงร้อยปีแล้ว แล้วก็คงนึกย้อนกันไปว่า โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เริ่มต้นขึ้นเมื่อไร ยุคไหนกัน เพราะจุดเริ่มต้น ณ หนึ่งร้อยปีที่แล้ว จนถึงวินาทีปัจจุบัน ห่างกันมากพอสมควร ถ้าอย่างนั้น เรามาย้อนวันวาน ในรั้วน�้ำเงิน เหลืองด้วยกัน ย้อนไป ในปี พ.ศ.2455 ขุนสมุทรมณีรัตน์ (เม่งฮะ มณีรัตน์) ได้ด�ำริก่อตั้งโรงเรียนสตรีขึ้น โดยเช่าบ้านของนางทิพย์ สวยส�ำอาง อยู่หมู่ที่ 5 ต�ำบลท่าฉลอม และจ้างครูจากพระนครมาสอน เมื่อเปิดการสอน ชาวบ้านได้ขอร้องให้รับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย ซึ่งขุนสมุทรมณีรัตน์ก็อนุโลม ตาม และตั้งชื่อโรงเรียนว่า บ�ำรุงวิทยา ตลอด 20 ปี ขุนสมุทรมณีรัตน์ ได้อุปการะโรงเรียนมาด้วย ใจมุงมั่น ณ เวลานั้น มีคุณครูผู้สอนประมาณ 6 ท่าน อาทิ ครูพุก มณีรัตน์ ครูแม้น ตู้จินดา ครูฟนิ สิทธิสาราการ ครูประดับ กรีทอง ครูนชุ เน้ย สวยส�ำอาง ครูเลือ่ ม วีระปรีย์ ต่อมาทางราชการ ได้โอนย้ายโรงเรียนเข้าสังกัดของรัฐ ให้ชอื่ เป็นทางการว่า โรงเรียนประจ�ำจังหวัดสมุทรสาคร บ�ำรุงวิทยา พ.ศ.2472 โรงเรียนย้ายมาที่ฝั่งมหาชัย ณ บริเวณที่ตั้งศาลจังหวัด และศาลากลางจังหวัด ในปัจจุบัน โดยแต่เดิมบริเวณนี้ เป็นที่ตั้งกองทัพเรือ ท.ร 2 หลังจากย้ายหน่วยงานไป โรงเรียน ใหม่ในชือ่ ใหม่วา่ โรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัดสมุทรสาคร ก็เข้ามาใช้โรงเลีย้ งทหารเรือ เป็นห้องเรียน มีนางฟิน สิทธิสาราการ ด�ำรงต�ำแหน่งเป็นครูใหญ่คนแรก เปิดเรียนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2472 มีครู 4 ท่าน นักเรียน 70 คน และเริ่มใช้เลขประจ�ำตัวเป็นครั้งแรก นักเรียนเลขประจ�ำตัวหมายเลข 1 คือ คุณอ�ำไพ แตงสุวรรณ พ.ศ.2477 ย้ายโรงเรียนอีกครั้งมาตั้ง ณ สถานที่แห่งใหม่ บริเวณเนินฝึกซ้อมยิงเป้า ของสถานีต�ำรวจ ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ จากความร่วมแรงร่วมใจของพ่อค้า ประชาชน ร่วมกันบริจาค สร้างโรงเรียนแห่งใหม่ ภายใต้ชื่อใหม่ โรงเรียนสตรีสมุทรสาคร สมุทรสาครบูรณะ ก็ก่อก�ำเนิดขึ้น และด�ำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2555 รวมอายุครบ 100 ปี พอดี ในหนึ่งร้อยปี สมุทรสาครบูรณะ ย่อมต้องมีความเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการขึ้น ทีละวัน ทีละปี โดยมีบุคลากรมากมายจากทุกสาขาอาชีพ ทุกแห่งทุกหนของสมุทรสาคร ต่างมีส่วนร่วม ในทุกก้าวย่างที่เติบโตของโรงเรียนประจ�ำจังหวัดแห่งนี้ วันนี้ ท่าจีน น�ำแรงก�ำลังส�ำคัญของ สมุทรสาครบูรณะ ณ ช่วงเวลาที่ต่างกันไป มาเล่าความทรงจ�ำให้ฟัง

ก้ าวแรก ของครูใหญ่ นักบริหาร ก้าวที่มั่นคง ของ ส.ค.ณ

พ.ศ. 2510 อาจารย์ จันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็น ครูใหญ่ โรงเรียนสตรี สมุทรสาครบูรณะ ชาวสมุทรสาครรุ่นอาวุโส ต้องรู้จักครูใหญ่ ท่านนี้เป็นอย่างดี เพราะในหลายๆ ความก้าวหน้าของโรงเรียน ครูใหญ่ทา่ นนีม้ สี ว่ นอย่างมาก และจนถึงวันนี้ อาจารย์จนั ทร์เพ็ญ เจริญ ผลารักษ์ ก็ยังไม่ลืมสมุทรสาคร เพราะท่านยังแวะเวียนมาอยู่เสมอ ในวาระโอกาสส�ำคัญต่างๆ ท่านเล่าถึง วันแรกเมื่อเดินทางมาถึงที่นี่ว่า “ตอนนั้นโรงเรียนเรา มีครู 18 คน เด็กนักเรียนสามร้อยกว่าคน มีอาคารเรียนสองหลัง หลังหนึ่งเป็นเรือนไม้ทรงปั้นหยาสองชั้น ทาสีเขียว ใช้เป็นห้องเรียน และห้องพักครู อีกหลังเป็น เรือนไม้ใต้ถุนสูง ทาสีฟ้า ชั้นบนเป็นห้องเรียน ใต้อาคารท� ำเป็นโรงอาหาร และหอประชุม ถนนจากประตูหน้าถึงอาคารหลัก กว้างประมาณสองถึงสามเมตร สองข้างทางมีลอ่ งน�้ำตลอดเส้น ทาง ถนนใช้ดิน และกรวดทรายอัดแน่น เพื่อให้นักเรียนได้อาศัยเข้าแถวเคารพธงชาติทุกเช้า ถ้ายืนไม่ดีก็อาจตกน�้ำได้” เมือ่ เวลาผ่านไปนักเรียนหญิง มีจำ� นวนมากขึน้ ทัง้ ยังมีนกั เรียนชายมาเรียนด้วย ท�ำให้จำ� เป็น ต้องมีสนามกีฬา ภายในโรงเรียน “เราต้องมีการระดมทุน จึงสรุปกันว่า น่าจะจัดการแสดงละคร นอก เรื่อง ศึกเชียงรุ้ง โดยมีคุณครูทวี พงษ์ทองวัฒนา เป็นผู้ควบคุมการร�ำ และดิฉันควบคุมการ ร้อง พร้อมกับเรียนเชิญอาจารย์ฉลอง มีขันทอง จากโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย มาควบคุมวง ดนตรีไทย การแสดงจัดขึ้นที่ศาลาประชาคม 4 วัน 8 รอบ ได้รับความสนใจ และได้รับเงินสมทบ ทุนจ�ำนวนมาก พอสมควร เพียงพอที่จะสร้างสนามบาสเก็ตบอล ตรงพื้นที่เดียวกันกับในปัจจุบัน” โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ในเวลานั้น ก�ำลังอยู่ในช่วงพัฒนา และเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ครั้งหนึ่ง มีอาคารแบบตึกเรียน หลังแรก อีกทั้งระบบการเรียนการสอนก็เป็นสากลมากขึ้น มีนกั ศึกษาแลกเปลีย่ นจากต่างประเทศ มาสอนภาษาอังกฤษนักเรียนหลายรุน่ ทีจ่ บไปจากโรงเรียน ต่างก็ได้ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เริ่มมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ ไม่ว่า จะเป็นเรื่องกิริยามารยาท และงานฝีมือ ทั้งเรื่องเย็บปักถักร้อย ทั้งเรื่องดอกไม้สด จนได้รับการไว้ วางใจให้แสดงฝีมือ ในงานส�ำคัญๆ ของจังหวัดมากมาย

และในช่วงที่อาจารย์จันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งส�ำคัญสูงสุดของโรงเรียน ก็เป็นช่วงทีส่ ายสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส�ำคัญต่างๆ ในชุมชนชาวสมุทรสาคร กับโรงเรียน เป็นไปด้วยดี “โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ได้รับความช่วยเหลือ สนับสนุนด้วยดีเสมอมา จากศิษย์เก่า ครู ผู้ปกครอง และบุคคลส�ำคัญต่างๆ ในชุมชน เท่าที่พอจะเอ่ยถึงได้ ก็มี คุณพระนรราช (จ�ำนง ไรวา) คุณสวาท ไรวา นายแพทย์ไสว วงศาโรจน์ คุณเอือ้ ทับสุวรรณ คุณสังวาล พรรคกลิน คุณจ�ำเริญ มณีโรจน์ คุณสุมน เชาว์แหลม และอีกมากมายหลายท่าน” จนถึงทุกวันนี้หลายท่านที่กล่าวมา ยังคงให้การสนับสนุน โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ผ่าน กองทุน มูลนิธิ หรือทายาท อยู่มิได้ขาด นอกจากแรงสนับสนุน จากชุมชนชาวสมุทรสาคร ความร่วมแรงร่วมใจจากบรรดาคณาจารย์ และนักเรียน ก็มสี ว่ นท�ำให้บรรยากาศในทุกวันของการด�ำรงต�ำแหน่งผูบ้ ริหารของอาจารย์จนั ทร์เพ็ญ เป็นไปอย่างราบรื่น และมีความสุข “โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เป็นโรงเรียนแรกทีด่ ฉิ นั ได้เป็นผูบ้ ริหาร พวกเราครู และนักเรียน อยูด่ ว้ ยกันอย่างมีความสุข การได้ท�ำงานทีน่ นี่ านถึง 9 ปี จึงเป็นไปอย่างราบรืน่ แม้จะย้ายไปประจ�ำ ต�ำแหน่งผู้บริหารในโรงเรียนอื่นๆ อีกถึง 5 โรงเรียน แต่ก็ไม่เคยลืมที่นี่ ดิฉันมาอยู่ที่โรงเรียนนี้ เมื่ออายุ 38 ปี จนวันนี้อายุย่างเข้าปีที่ 83 แต่ก็ยังรัก และ คิดถึงสมุทรสาครบูรณะ และจังหวัด สมุทรสาครอยู่มิรู้ลืม” THACHIN

magazine

7


ครูสมัยก่อนเป็นแบบนั้น ไม่ว่าจะจบเอกอะไร ถ้าให้สอนวิชา อืน่ ๆ ก็ตอ้ งสอนได้ ครูจงึ ต้องมีความรอบรูอ้ ย่างแท้จริง ไม่ใช่รแู้ ต่วชิ า เอกของตนเองเท่านัน้ ครูทจี่ บการเรือน แต่กต็ อ้ งไปสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาภาษาไทย ให้สอนเรขาคณิตก็ต้องสอนได้

37 ปี ใน ส.ค.ณ. ครูทวี ตลอดชีวิต

อาจารย์อาวุโสที่ศิษย์เก่าสมุทรสาครบูรณะ ในยุคต้นจนถึงยุคกลาง ต้องคุ้นเคยเป็น อย่างดี และหากต้องการบันทึกเรื่องเก่าของสมุทรสาครบูรณะ อาจารย์อาวุโสท่านนี้น่าจะมี วันวานดีๆ มาเล่าให้ฟัง ซึ่งก็จริงตามที่คาด ด้วยความจ�ำที่ยังเป็นเลิศ เสียงดังฟังชัด แม้จะ มีวัยวุฒิสูงถึง 90 ปี คุณครูทวี ก็ยังเล่าถึงสายสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์ ภายในรั้วน�้ำเงิน เหลือง ได้อย่างสนุกสนาน ชวนฟัง คุณครูทวี พงษ์ทองวัฒนา หรือ ครูวี ของลูกศิษย์ เริ่มต้นการสอนที่โรงเรียนสตรี ประจ�ำจังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสาครบูรณะ ในปี พ.ศ. 2490 เป็นครูจัตวา อัตราเงินเดือน เริ่มต้นเพียงห้าสิบบาท ในยุคค่าเงินแพง ก๋วยเตี๋ยวราคาเพียง สามสตางค์ ทั้งโรงเรียนมีครู 8 ท่าน มีนักเรียน 95 คน เด็กนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีหกคน นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ ห้า มีสิบสองคน น่าประทับใจที่ จนวันนี้คุณครู ก็ยังพอจ�ำชื่อเด็กนักเรียนได้ คุณครูบอกว่า จะจ�ำเด็กได้ดีอยู่สองแบบ เด็กที่เรียนดีมาก กับเด็กที่แก่นมาก ไม่ว่านานแค่ไหนก็จะจ�ำได้ อย่างแม่นย�ำ แม้กระทรวงศึกษาธิการ จะบรรจุมาเป็น ครูประจ�ำวิชาวิทยาศาสตร์ แต่ในความเป็น จริง ครูทุกท่านในโรงเรียนต้องประจ�ำต�ำแหน่งครูเอนกประสงค์ คือ ต้องสอนได้ทุกวิชา คุณครูทวีจึงต้องสอนทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย และบางช่วงที่ขาดครูใน วิชาพละ ก็ต้องลงไปสอนวิชาพละศึกษาด้วย คุณครูบอกว่า “ครูสมัยก่อนเป็นแบบนั้น ไม่ว่าจะจบเอกอะไร ถ้าให้สอนวิชาอื่นๆ ก็ต้องสอนได้ ครู จึงต้องมีความรอบรู้อย่างแท้จริง ไม่ใช่รู้แต่วิชาเอก ของตนเองเท่านั้น ครูที่จบการเรือน แต่ ก็ต้องไปสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิชาภาษาไทย ให้สอนเรขาคณิตก็ต้องสอนได้” นอกจากการเรียนที่โดดเด่น ในฐานะโรงเรียนประจ�ำจังหวัด โรงเรียนสมุทรสาคร บูรณะ จึงมีงานราษฎร์ และงานหลวงมอบหมายไม่ได้ขาด ไม่วา่ จะเป็นงานประดิษฐ์ดอกไม้ ท�ำพานพุ่ม เพื่อถวายพระพรวันเฉลิมพระชนม์พรรษา งานฝีมือประดิษฐ์ดอกไม้สด การท�ำ พวงมาลา ถวายสดุดี วันปิยะมหาราช แม้แต่งานระดับประเทศ เมื่อคราวได้รับมอบหมาย ให้จดั งานต้อนรับ ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ในสมัยนัน้ ก็เป็นห้วงเวลาทีน่ า่ ประทับใจ และ ควรค่าแก่การน�ำมาบันทึกไว้

8

THACHIN

magazine

ปี 2496 จอมพลแปลก พิบูลสงคราม ฯพณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี และท่านผู้หญิงละเอียด ทันสมัยหน่อยก็ต้องเรียกว่า สตรีหมายเลขหนึ่งของประเทศ เดินทางมาจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อ เปิดสมาคมสตรีไทย สถานที่ตั้งเดียวกันกับสภากาชาดไทย ในปัจจุบัน ทางจังหวัดได้มอบหมาย ให้โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ จัดเตรียมการต้อนรับ พร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน ท่านนายก รัฐมนตรี และคณะ “เป็นงานใหญ่ และเป็นเกียรติกับโรงเรียนมาก คณะครู และนักเรียนต่างร่วม แรง ร่วมใจกันเต็มที่ มีการเกณฑ์ครู นักเรียนทาสีรวั้ โรงเรียนใหม่ จัดการแสดง เรือ่ งพันท้ายนรสิงห์ ชุด เห่เรือ พระเจ้าเสือ เสด็จประพาสคลองโคกขาม ซึ่งงานทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดี จนวันนี้ กลายเป็นเหตุการณ์ส�ำคัญ ที่ครั้งหนึ่งเคยมีนายกรัฐมนตรีของประเทศมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา” อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ คุณครูผู้อาวุโส ท่านนี้ จดจ�ำได้อย่างดี เพราะเป็นงานที่เหนื่อยมาก “ประมาณปี 2507 ตอนนั้น คุณครูสว่าง บุญนุช ด�ำรงต�ำแหน่งคุณครูใหญ่ ทางโรงเรียนได้จัดการ แสดงละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอนประหารฉางกาย เพื่อจัดหาทุนให้โรงเรียน ที่บอกว่า เหนื่อยมาก เพราะต้องปั้นทั้งครู ทั้งเด็กมาเป็นผู้แสดง บทละครบทร�ำ บทร้อง ครูเขียนขึ้นใหม่ ด้วยตัวเองทั้งหมด เป็นผู้ฝึกซ้อมอีกด้วย เราตระเตรียมงานนานกว่าสามเดือน จนถึงวันเปิดแสดง จริง ก็หายเหนื่อย เพราะได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมอย่างมาก และหาทุนได้มากถึง สี่หมื่น กว่าบาท” คุณครูยงั มีเรือ่ งราวเก่าทีเ่ ล่าสนุก ฟังเพลิน อีกหลายเรือ่ ง เพราะคุณครูใช้ชวี ติ ในสมุทรสาคร บูรณะ นานถึง 37 ปี จนเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2527 ลูกศิษย์รุ่นแล้ว รุ่นเล่า สร้างวีรกรรม ไว้ท่วมท้น คุณครูบอกว่า “นึกถึงแล้ว มีความสุขทุกครั้ง” แล้วถ้าถามว่า ลูกศิษย์จ�ำอะไรเกี่ยวกับ ครูทวี ท่านนี้ได้บ้าง รับรองประสานพร้อมเพรียงว่า ชั่วโมงเรขาคณิต คุณครูทวี ก็ทราบดีว่า กิติ ศัพท์ความดุ ร�่ำลือมากแค่ไหน ส�ำหรับวิชานี้ “เรขาคณิต ไม่ใช่วิชาที่ยากอะไรมากมาย แต่เพราะมีตัวบทที่ต้องท่องจ�ำให้ขึ้นใจ เพื่อน�ำ ไปใช้ในการพิสจู น์บทเรียนต่อไป” และการต้องท่องตัวบทนีล่ ะ่ ท�ำให้ชวั่ โมงเรขาคณิตเป็นนาทีระทึกใจ ลูกศิษย์กลัวขนาดไหน ครูบอกว่า “กลัวถึงขนาดนั่งท่องตัวบทมาในเรือๆ เกิดอุบัติเหตุชนกัน ก็ยังไม่รู้ตัว” เพราะพยายามท่องจนไม่คิดชีวิต เรื่องเล่าในชั่วโมงเรขาคณิต มีมากมาย เล่าให้ฟัง ก็สนุกดี แต่ในชั่วโมงนั้น ลูกศิษย์ของครูคงกลัวจริง คุณครูทวีบอกว่า “การท�ำโทษก็แค่ถูกตี ตัวบทละสามที ไม่รู้กลัวอะไรกันหนักหนา บางคนมั่นใจว่าท่องได้ พอครูเรียกชื่อ ตกใจ ท่องไม่ถูก ก็ถูกท�ำโทษ บางคนหัวหมอ นับแถวที่นั่ง เพื่อค�ำนวณว่า ตนเอง ควรจะท่องบทไหน แล้วเลือกทบทวนเฉพาะบทนั้น แต่ครูรู้ทัน ชี้เลือกใครก็ได้ตามใจขึ้นมา” ต้องใช้ค�ำว่า ป่วนทั้งห้อง เข้าขั้นวิกฤตกันเลยทีเดียว “ที่จริงครูไม่ได้จงใจกลั่นแกล้งให้เด็กถูกท�ำโทษ แต่เพราะครูต้องการให้เด็กทุกคนท่องให้ ขึ้นใจ เพื่อที่จะท�ำทุกบทเรียนโดยไม่ติดขัด” จนในวัย 90 ปี ถ้ามีลูกศิษย์เก่าๆ มากราบท่านใน วาระโอกาสส�ำคัญ หรือเรียนเชิญคุณครู ไปงานเลี้ยงรุ่น คุณครูทวี ก็จะยังได้ยิน เสียงท่องตัวบท เรขาคณิต ให้ฟังอย่างฉะฉาน เพื่อจะบอกให้ครูทราบว่า จ�ำจนขึ้นใจจริงๆ ถึงจะเกษียณอายุราชการมานานกว่า 20 ปี แต่จิตวิญญาณของความเป็นครู ไม่ได้เหือด หาย ครูทวี ยังคงเป็นครูทวีตลอดชีวิต ท่านยังคงติดตามเรื่องราวในรั้วน�้ำเงิน เหลือง อยู่เสมอ ถ้า มีค�ำร�่ำลือเพียงน้อยนิด เกี่ยวกับโรงเรียนของท่าน ครูจะไม่สบายใจ รู้สึกเป็นห่วง และยินดีถ้าจะ มีส่วนให้ค�ำแนะน�ำ ท�ำให้ปัญหาเหล่านั้น ได้รับการแก้ไข คุณครูบอกว่า “โรงเรียน สมุทรสาครบูรณะ มีชื่อเสียง มีเกียรติภูมิ ในฐานะโรงเรียนสตรีประจ�ำจังหวัด นักเรียนทุกรุ่นต่างร่วมมือช่วยกัน รักษาหน้าตาของโรงเรียน ทราบว่า ปัจจุบันก็ยังเป็นเช่นนั้น ครู ได้รบั ข่าวดีเสมอ ว่าเด็กนักเรียนสอบเข้าเรียนต่อในขัน้ อุดมศึกษา ในสถาบันทีม่ ชี อื่ เสียง ครูกภ็ มู ใิ จ” “แต่ทุกวันนี้ชื่อเสียงของโรงเรียนก็อาจบกพร่องลงไปบ้าง เด็กที่ดี เด็กที่สร้างชื่อเสียง เขาก็ ท�ำดีแล้ว ดีมากส�ำหรับการรักษาชือ่ เสียงของโรงเรียน แต่โรงเรียนของเราอยูก่ บั ชุมชน เด็กนักเรียน ของสมุทรสาครบูรณะ ก็เหมือนลูกหลานของทุกคน เมื่อเห็นลูกหลานผิดระเบียบ กิริยามารยาท ไม่เรียบร้อย ทุกคนก็เป็นห่วง กลัวจะเสือ่ มเสีย ข้อนีค้ รูกเ็ ป็นห่วง ในฐานะครูเก่า ครูหวังว่า นักเรียน


คุณสมชาย สันติวิริยะพันธุ์ ทุกคน จะช่วยกันรักษาความภาคภูมิใจของโรงเรียนเรา ชื่อเสียงกว่าหนึ่งร้อยปีที่สร้างมา ยังต้องการการสานต่อ เพื่อให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป ครูอาจารย์ และเด็กนักเรียนต้องช่วยกัน รักษาเกียรติยศของโรงเรียนไว้อย่างดีที่สุด” บทสรุปส่งท้าย เป็นความห่วงใยจากครู ให้ไว้เพื่อ ชาวน�้ำเงิน เหลืองทุกคน

ผูป้ กครองนักเรียน สูน่ ายกสมาคมศิษย์เก่าสมุทรสาครบูรณะ

สมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เป็นชื่อที่ได้ยินคู่กับหลาก หลายกิจกรรมของโรงเรียนมาตลอด เป็นส่วนส�ำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมความก้าวหน้าของโรงเรียน สมุทรสาครบูรณะ และในโอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี สมุทรสาครบูรณะ สมาคมศิษย์เก่าฯ ในฐานะผู้ให้การสนับสนุน ก็เป็นหนึ่งในเรี่ยวแรงส�ำคัญของการจัดเตรียมงาน ทีมงาน ท่าจีน ได้รับเกียรติจาก คุณสมชาย สันติวิริยะพันธุ์ นายกสมาคมสมาคมศิษย์เก่า ผู้ปกครองและครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มาเล่าถึง ความเป็นมาของการจัดงานครบรอบ 100 ปี ในครั้งนี้ “โรงเรียน สมุทรสาครบูรณะ มีประวัติศาสตร์ มาถึงหนึ่งร้อยปี นับว่า มีชื่อเสียงมาต่อเนื่อง ยาวนาน คณะกรรมการสมาคม ผู้ปกครอง และครู จึงเห็นพ้องต้องกันว่า น่าจะจัดงานฉลองใน วาระโอกาสส�ำคัญนี้ จากจุดเริม่ ต้น ก็เริม่ ประชุมระดมความคิด เพือ่ เตรียมงาน ซึง่ รูปแบบของการ จัดงานส่วนใหญ่ ขึ้นกับความต้องการของโรงเรียนเป็นส�ำคัญ ส่วนทางสมาคมฯ ก็จะให้การ สนับสนุนเต็มที่” “ก�ำหนดการจัดงาน คือ วันที่ 10 มีนาคม 2555 หมายก�ำหนดการแบ่งออกเป็นสองช่วง ช่วงเช้า เริ่มต้นด้วยการท�ำบุญตักบาตร เพื่อเสริมสิริมงคลให้กับโรงเรียน และบุคคลากรทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้อง ช่วงสายมีการจัดพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีกับคุณครู และอาจารย์ อาวุโส ที่มี คุณปู ระการกับโรงเรียน ช่วงเย็นถึงค�่ำ เป็นการจัดงานฉลองยิง่ ใหญ่ ปิดถนนด้านหน้าโรงเรียนตลอด สาย เพื่อจัดงานเลี้ยง ในวันนั้นคาดว่า จะมีศิษย์เก่าจากหลายรุ่นม าร่วมงาน แผนงานคร่าวๆ ก็น่าจะประมาณนี้” รายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานครั้งนี้ จะร่วมเข้าสมทบเป็นทุนก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แห่งใหม่ เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามความเหมาะสมต่อไป นีเ่ ป็นอีกหนึง่ ในหลายๆ งาน ทีส่ มาคม ศิษย์เก่าฯ และครู โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ท�ำงานร่วมกัน นับแต่สมาคมศิษย์เก่าฯ ก่อตัง้ ขึน้ คุณสมชาย เล่าย้อนถึงจุดเริม่ ต้นของสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้ฟงั ว่า “สมาคมฯ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2518 ในขณะนั้น อาจารย์จันทร์เพ็ญ เจริญผลารักษ์ ด�ำรง ต�ำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ของโรงเรียน เพื่อให้บุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโรงเรียน อาทิ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และครู ได้พบปะพูดคุย ร่วมมือกันช่วยเหลือ โรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ส�ำคัญ เพื่อส่งเสริมการศึกษาของเยาวชนให้เจริญก้าวหน้า ส่งเสริมสวัสดิภาพของเยาวชน เพื่อให้มีการ แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ในการแก้ปัญหากับเยาวชน” สมาชิกสมาคมมีทั้ง สมาชิกสมาคมกิตติมศักดิ์ ผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ สมาชิกสามัญ อาทิ ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง ครู และ สมาชิกสมทบ ปัจจุบันมีคุณสมชาย สันติวิริยะพันธุ์ เป็นนายกสมาคม ซึ่งคุณสมชาย ได้รับคัดเลือกให้ด�ำรงต�ำแหน่งนี้ต่อเนื่อง มาตั้งแต่ พ.ศ.2536

“ผมเริม่ เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ ครัง้ แรก ตอนทีล่ กู สาวผมเข้าเรียนทีส่ มุทรสาครบูรณะ จนถึงช่วงปี 2536 ผมได้รับการไว้วางใจ แต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคมฯ ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้ ความตั้งใจของผม ผมต้องการสนับสนุนเรื่องการศึกษาให้กับเด็กๆ เพราะทุกยุคทุกสมัย เมื่อสังคมเปลี่ยนไปวิวัฒนาการใหม่ๆ และความทันสมัย ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทในทุกวงการ รวมทั้งวงการการศึกษา ถ้าเราต้องการพัฒนาการศึกษา เราก็ต้องลงทุนจัดหาเทคโนโลยี ให้เท่าทันกับโลกที่เปลี่ยนไป” ตัวอย่างการช่วยเหลือ อาทิ สนับสนุนค่าตอบแทนครูอัตราจ้างสอน สนับสนุนการจัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการศึกษา สนับสนุนค่าตอบแทนครูจ้างสอนจากต่างประเทศ เพื่อเปิด โอกาสให้เด็กนักเรียน ได้เรียนรู้จากเจ้าของภาษานั้นๆ สนับสนุนการส่งเสริมการอ่าน สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาของโรงเรียน เพื่อสุขภาพ และพลานามัย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่ ทันสมัย เพื่อการศึกษา หรือเพื่ออ�ำนวยความสะดวก ให้กับหน่วยงาน หรือบุคคลากรต่างๆ ของ โรงเรียน “ผมให้ความส�ำคัญมาก เรือ่ งผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา กับเด็กนักเรียน เพราะเยาวชนเหล่านี้ เป็นก�ำลังส�ำคัญของชาติในอนาคต พวกเขาจ�ำเป็นต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุด ซึ่งหลายปีที่ผ่านมานี้ ผลสัมฤทธิใ์ นการวัดผลการศึกษาสูงขึน้ มาก เด็กจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ สามารถเข้าศึกษา ต่อในสถาบันระดับแนวหน้าได้จำ� นวนเพิ่มมากขึ้นทุกปี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ซึ่งเราในฐานะผู้ให้การสนับสนุนก็รู้สึกภูมิใจ” นอกจากผูใ้ ห้การสนับสนุน ในนามสมาคมศิษย์เก่าฯ โรงเรียนยังได้รบั ความอนุเคราะห์ จาก บุคลากรอื่นๆ ทั้งผู้มีชื่อเสียงของจังหวัด พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร “โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเนื่องกับชุมชนมหาชัย นับได้ตั้งแต่รุ่น ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ ล้วนช่วยเหลือเกื้อกูลสืบทอดต่อกันมา เด็กนักเรียนต่างก็เหมือนลูกหลานของ คนมหาชัย ไม่ว่าโรงเรียนจะมีกิจกรรมอะไร หากขอความช่วยเหลือกับชุมชน ทุกคนทุกฝ่ายต่างก็ ยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่ เพราะทุกคนก็อยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน” มาระยะหลังโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ประสบปัญหาเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียน ที่มีการทะเลาะวิวาทกันบ่อยครั้ง หลายครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นภายนอกโรงเรียน ซึ่งสร้างความไม่ สบายใจให้กับคนมหาชัย เพราะไม่อยากให้โรงเรียนต้องเสียชื่อเสียง เสียงบ่น ปนวิพากษ์วิจารณ์ เหล่านี้ ผ่านเข้าหูในฐานะนายกสมาคมฯ เป็นระยะ “ปัญหาเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ แต่เป็นปัญหาใหญ่ส�ำหรับ ยุคสมัยนี้ เกิดขึ้นได้กับทุกโรงเรียน ส่วนหนึ่งมาจากการเลี้ยงดูที่เปลี่ยนไป เมื่อก่อนสมัยผมเด็กๆ ถ้าถูกอาจารย์ที่โรงเรียนลงโทษ กลับบ้านมาต้องโดนพ่อแม่ตีซ�้ำ แต่สมัยนี้พ่อแม่ ตามใจลูกมาก เกินไป เวลาครูลงโทษลูก พ่อแม่ก็มักจะเข้าข้างลูก ส�ำหรับผมๆ เลี้ยงลูกแบบลงโทษได้ ถ้าลูกท�ำ ผิด ครูท�ำโทษได้เลย ผมว่า สิ่งนี้ส�ำคัญ เด็กต้องได้รับการเลี้ยงดู อย่างถูกวิธี เพื่อให้เด็กปฏิบัติตัว ได้ถูกต้อง ปัญหาเด็กท�ำผิดระเบียบในโรงเรียน หลังจากค้นพบต้นตอของปัญหา ทางสมาคมฯ ผูป้ กครอง ครู ต่างมีแนวทางแก้ปญั หาไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ จากนีไ้ ปปัญหาเหล่านี้ น่าจะเบาบางลง และหมดไปในที่สุด ซึ่งก็ต้องร่วมแรง ร่วมใจกันอย่างจริงจัง” วันเวลาที่ยาวนาน เคลื่อนผ่านไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลง นับวัน นับเดือน นับปี ล้วนมีความทรงจ�ำ ที่แตกต่าง ต่อเมื่อหลอมทุกความทรงจ�ำร่วมกัน สิ่งนั้นย่อมก่อเกิดคุณค่า ร้อยพันคุณค่า ก่อเกิดเป็นความภาคภูมใิ จ ทีไ่ ม่ได้หยุดนิง่ อยูใ่ นปี ทีห่ นึง่ ร้อย แต่ยงั ต้องนับสืบเนือ่ ง หนึ่งร้อยหนึ่ง หนึ่งร้อยสอง หนึ่งร้อยสามต่อไป ซึ่งวันเวลาจากนี้ ของสมุทรสาครบูรณะ จะยังคงเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย ยังต้องมีอีกหลายความทรงจ�ำก่อเกิดขึ้น จากชาวน�้ำเงิน เหลือง รุ่นใหม่ๆ ที่มีความรัก และความ ผูกพันกับโรงเรียน ในมุมมองของพวกเขา และหวังว่า ความรัก ที่หล่อเลี้ยงโรงเรียนสมุทรสาคร บูรณะ อยู่ ณ ขณะนี้ จะท�ำให้วันครบรอบของทุกๆ ปี มีแต่ความน่าชื่นใจ... THACHIN

magazine

9


10

THACHIN

magazine


Good Travel โยชวนเที่ยว

ปีมังกรทอง “มหาชัย” ขอเชิญท�ำบุญ ไหว้พระ อายุมากกว่า จังหวัดสมุทรสาคร หรือเรียกกันโดยทั่วไปว่า “มหาชัย” เริ่มด�ำเนิน การยุทธศาสตร์ ในการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางเลือกใหม่ และส่งเสริมพุทธ ศาสนาในจังหวัด จึงเกิดโครงการท�ำบุญไหว้พระ ๙ วัด ที่มีอายุเก่าแก่ มากกว่า ๑๐๐ ปีเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคลของชีวติ ในปีมงั กรทองนี้ เริม่ ด้วย 1. วัดพันท้ายนรสิงห์ ต�ำบลพันท้ายนรสิงห์ มีสงิ่ ส�ำคัญภายในวัด ได้แก่ วิหารหลวงปูผ่ ล วิหารท่านพ่อพันท้ายนรสิงห์ และพระประธานในพระอุโบสถ 2. วัดบ้านไร่เจริญผล ต�ำบลพันท้ายนรสิงห์ ก่อตั้งเมือ พ.ศ. 2414 มีสิ่งส�ำคัญภายใน วัด ได้แก่ พระหยกขาว ซึ่งได้อัญเชิญจากประเทศพม่า เป็นที่เคารพนับถือจากประชาชนที่เชื่อ ถือว่าเมื่อได้สักการะแล้วจะท�ำมาการค้าขายดี และโบสถ์เก่าไม้สัก อายุ 100 ปี 3. วัดโคกขาม ต�ำบลโคกขาม ก่อตั้งเมือ พ.ศ. 2222 สร้างในสมัยกรุงศรีอยุธยา ตอนปลาย เป็นโบสถ์เก่าแก่มีลักษณะเป็นโบสถ์มหาอุด เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธสิหิงค์ องค์ที่ 4 ของประเทศไทย หน้าบันโบสถ์ เป็นไม้แกะสลักสวยงาม มีเจดีย์คู่อยู่หน้าโบสถ์ สถาปัตยกรรมเป็นแบบอยุธยา 4. วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ สิ่งส�ำคัญภายในวัด ได้แก่ อุโบสถพระราชพรหมยาน มีรูป หล่อหลวงพ่อปาน หลวงพ่อฤาษีลิงด�ำ หลวงพ่อสุ่น และพระเจดีย์จุฬามณี ด้านหน้าวัดมีศาล พันท้ายนรสิงห์ เป็นอนุสาวรีย์แห่งความซื่อสัตย์ที่ชาวสมุทรสาครและประชาชนภาคภูมิใจและ ยึดถือปฏิบัติมาจนถึงทุกวันนี้ 5. วัดสหกรณ์โฆสิตาราม ตัง้ อยูเ่ ลขที่ 1 หมูท่ ี่ 10 ต�ำบลโคกขาม อ�ำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2492 มีสิ่งส�ำคัญภายในวัด ได้แก่ องค์หลวงพ่อเสือ ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถ และหลวงปู่ข�ำ อดีตพระเกจิดัง ที่มีชื่อเสียงในด้านเมตตามหานิยม 6. วัดศรีสุทธาราม (วัดก�ำพร้า) ต�ำบลบางหญ้าแพรก ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2396 สิ่งส�ำคัญ ภายในวัด ได้แก่ รูปหล่อ “หลวงพ่อด�ำ” ซึ่งเป็นที่เคารพศรัทธา และตอนปากอ่าวเป็นที่ ประดิษฐานรูปหล่อกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของประชาชนทั่วไป 7. วัดโกรกกราก ต�ำบลโกรกกราก ภายในวัดมี หลวงปู่วัดโกรกกราก หรือหลวงพ่อใส่ แว่นตาด�ำ หนึง่ เดียวในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชยั เนือ้ ศิลาแลง ศิลปะสมัยสุโขทัย ตอนปลาย 8. วัดเจษฎาราม พระอารามหลวง ต�ำบลมหาชัย ตั้งเมื่อ พ.ศ. 2401 เดิมเป็นวัดร้างมา ก่อน ในปี พ.ศ. 2401 พระอาจารย์นว่ ม พระภิกษุจากวัดแสมด�ำ พร้อมด้วยคหบดีต�ำบลมหาชัย และชาวบ้านได้ร่วมใจกันก่อสร้าง นิยมเรียกว่า “วัดกระเจ็ด” ตามชื่อคลองต่อมาได้เปลี่ยนชื่อ

เป็ น “วั ด เจษฏาราม” จนถึ ง ปั จ จุ บั น ภายในวั ด มี พ ระประธานเป็ น พระพุ ท ธรู ป หล่ อ ปาง มารวิชยั เรียกกันว่า หลวงพ่อโต และมีรปู หล่อพระครูมหาชัยบริรกั ษ์ (เชยญานวฑฒโน) ซึง่ ชาวมหาชัย และประชาชนทั่วไปให้ความเคารพศรัทธามานาน 9. วัดโสภณาราม (วัดบ้านขอม) ต�ำบลโคกขาม ตั้งเมื่อ พ.ศ.2375 ภายในวัดมีพระเกจิอาจารย์ ชื่อดัง แห่งวัดบ้านขอม ได้แก่ หลวงพ่อเฮงที่ชาวมหาชัยและประชาชนทั่วไปให้ความเคารพศรัทธากัน มาก นอกจากนี้ยังมีวิหารหลวงปู่โต จัดเป็นพระประธานศักดิ์สิทธิ์อีกองค์หนึ่งของจังหวัดสมุทรสาคร ใครจะไปจัดงานรื่นเริงอะไรในวัดต้องไปจุดธูปบอกกล่าวหลวงพ่อโตก่อน ไม่อย่างนั้นงานอาจจะ ล่มได้ วัดทั้ง 9 แห่งนี้ ถ้าเริ่มต้นเดินทางจากกรุงเทพ-สมุทรสาคร ระยะทาง 35 กิโลเมตร ไปกราบ ไหว้บูชาได้ในวันเดียว ตามถนนพระราม 2 หรือจะนั่งรถไฟสายวงเวียนใหญ่ - มหาชัย ชมทิวทัศน์ ตลอดเส้นทางแต่ละวัดจะเปิดให้ไปกราบไหว้บชู า ตัง้ แต่เวลา 08.00 น. ถึงเวลา 17.00 น. ในวันเดียวกัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ มาฆบูชาปีนี้ “ท�ำใจให้ผ่องใส ชวนครอบครัวไป กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ตลอดปีมังกรทอง 2555” สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส�ำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร กลุ่มส่งเสริม ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม โทร./โทรสาร 034-411325

Event Calendar ปฎิทินกิจกรรม 7 มีนาคม

13-15 เมษายน

งาน “เทศกาลวันมาฆบูชา” ณ พุทธมณฑล อ�ำเภอ งาน “เทศกาลสงกรานต์ (งานประเพณีสงกรานต์วดั บางปิง้ )” ณ วัดบางปิ้ง หมู่ 2 ต�ำบลนาดี อ�ำเภอ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1-10 เมษายน

งาน “พระนครคีร - เมืองเพชร” ณ พิพธิ ภัณฑสถาน 13-15 เมษายน แห่งชาติ พระนครคีรี (เขาวัง) จังหวัดเพชรบุรี 10-15 เมษายน

งาน “ประเพณีสงกรานต์ จังหวัดสมุทรสงคราม” ณ อุทยาน ร.2 อ�ำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

งาน “เย็นทัว่ หล้า มหาสงกรานต์” ณ กรุงเทพมหานคร 20 - 22 เมษายน งาน “ประเพณีสงกรานต์พระประแดง” ณ หน้าที่ ว่าการอ�ำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 12-18 เมษายน งาน “ประเพณีสงกรานต์ไทย - รามัญ” ณ วัดวังก์ วิเวการาม และวัดต่างๆ ในเขต อ�ำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

มีนาคม จ อ พ

พฤ 1

ศ 2

ส 3

อา 4

5

6 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31 THACHIN

magazine

11


12

THACHIN

magazine


โดย อภิชิต ประสพรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร, เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมภาคกลาง

ประชาคมอาเซียน

3 เสาหลัก 3 ค�ำไทย 3 ค�ำฝรั่ง 3 ค�ำย่อ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านที่เคารพ ผมได้มีโอกาสมาพบปะทุกท่านในรูปแบบลายลักษณ์อักษรก็ต้อง ขอขอบคุณท่านบรรณาธิการหนังสือที่ยอมให้พวกมือใหม่หัดขีดเขียนมาโลดแล่นความคิดจาก มันสมองน้อยๆ สู่ท่านผู้อ่านไปด้วยความขอบคุณที่กรุณาไว้วางใจ ซึ่งผมก็จะพยายามท�ำหน้าที่ ให้ดีที่สุดก็แล้วกันนะครับ ช่วงนี้ใครๆก็มักจะพูดถึงเรื่องประชาคมอาเซียน (Asian Community) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community หรือ AEC) ตามความเข้าใจของหลายๆท่านว่า ประชาคมอาเซียนจะเริม่ ตอนปีพ.ศ.2558 ซึง่ เป็นความเข้าใจทีไ่ ม่ ถูกต้องทีเดียวครับ เพราะว่าประชาคมอาเซียนนั้นมีความ พยายามก่อตั้งตั้งแต่ 45 ปีที่แล้ว เพียงแต่เริ่มจะเอาจริงเอาจังใน ไม่กี่ปีที่ผ่านมา และทุกประเทศสมาชิกมีความเห็นตรงกันว่าใน ปี พ.ศ.2558 จะต้องบรรลุด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ จะเต็มรูปแบบจริงก็ให้ส�ำเร็จในปี พ.ศ.2563 ในช่วงปีพ.ศ.2490 - 2534 ยุคสงครามเย็น เป็นการต่อสู้ กันระหว่างกลุ่มประเทศ 2 กลุ่ม ที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองและ ระบอบการเมืองต่างกัน เกิดขึน้ ในช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง ฝ่ายหนึ่งคือสหภาพโซเวียต เรียกว่า ค่ายตะวันออกซึ่งปกครอง ด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ อีกฝ่ายหนึ่ง คือ สหรัฐอเมริกาและกลุ่ม พันธมิตร เรียกว่า ค่ายตะวันตก ซึ่งปกครองด้วยระบอบเสรี ประชาธิปไตย ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แข่งขันใน ด้านการสะสมอาวุธ เทคโนโลยีอวกาศ การจารกรรม เศรษฐกิจ และท�ำสงครามผ่านสงครามตัวแทน สงครามเกาหลี เป็นความ

ขั ด แย้ ง ทางทหารระหว่ า งเกาหลี เ หนื อ กั บ เกาหลี ใ ต้ โดยเกาหลีเหนือได้รบั การสนับสนุนทางการทหารจากสาธารณรัฐ ประชาชนจีนและสหภาพโซเวียต ส่วนเกาหลีใต้ได้รับความช่วย เหลือและการสนับสนุนจากองค์การสหประชาชาติ โดยเริม่ ตัง้ แต่ 25 มิถุนายน ค.ศ. 1950 (พ.ศ. 2493) จนถึงการลงนามในสัญญา หยุดยิงของทั้งสองฝ่ายเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1953 (พ.ศ. 2496) สงครามเวียดนาม (ค.ศ. 1957-1975) เป็นสงครามระหว่าง เวียดนามเหนือ และเวียดนามใต้ที่สนับสนุนโดยสหรัฐอเมริกา เพือ่ ตัดสินว่าควรรวมเวียดนามเป็นหนึง่ เดียวตามข้อตกลงเจนีวา ค.ศ. 1954 หรือไม่ สงครามจบลงด้วยชัยชนะของเวียดนามเหนือ และรวมประเทศเวียดนามทั้งสองเข้าด้วยกัน ซึ่งปกครองโดย พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศเวียดนาม ในประเทศเวียดนาม เองเรียกสงครามนี้ว่า สงครามปกป้องชาติจากอเมริกัน หรือ สงครามอเมริกัน หากมองย้อนกลับไปในประวัติศาสตร์ประชาคมอาเซียน เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2510 โดยมีสมาชิกผู้ก่อตั้งจ�ำนวน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อที่จะสกัดการแพร่ขยายของลัทธิคอมมิวนิสต์ใน

เวียดนาม โดยก�ำหนดหลักการเบือ้ งต้นของอาเซียน อย่างเช่น การร่ ว มมื อ กั น มิ ต รภาพและการไม่ เ ข้ า ไปยุ ่ ง เกี่ ย วต่ อ สถานการณ์โดยมีการจัดประชุมครัง้ แรกในประเทศไทย แถวๆ บางแสน ในการประชุมครั้งนั้นก่อให้เกิดปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration) หรือ ปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) เป็นเอกสารในการก่อตัง้ สมาคมประชาชาติแห่ง เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ซึ่ ง ได้ รั บ การลงนาม ณ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 วันดังกล่าว มีการจัดการเฉลิมฉลองเป็น วันอาเซียน ในเวลาต่อมาได้มี บูรไนดารุสซาราม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 8 มกราคม 2527) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 28 กรกฎาคม 2538) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 23 กรกฎาคม 2540) ราชอาณาจักรกัมพูชา (เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ 30 เมษายน 2542) ตามล�ำดับท�ำให้อาเซียนมีสมาชิกครบ 10ประเทศ การสิ้ น สุ ด ยุ ค สงครามเย็ น และการก้ า วเข้ า สู ่ ยุ ค โลกาภิวัฒน์ ท�ำให้อาเซียนต้องปรับตัวเพื่อรักษาสถานภาพ ความส�ำคัญและความเกีย่ วข้องขององค์กรในภูมภิ าค การจัด ตั้งประชาคมอาเซียนเกิดจากปัจจัยภายในคือ การที่อาเซียน ไม่สามารถแก้ไขปัญหาและความท้าทายใหม่ๆได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และปัจจัยภายนอกคือโลกาภิวัฒน์ ท� ำให้ ประเทศต่างๆต้องพึ่งพากันและแข่งขันกันสูงขึ้น ประเทศ สมาชิกจึงเห็นความส�ำคัญของการร่วมมืออย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความเข้มแข็งและอ�ำนาจต่อรองให้กับรัฐสมาชิก ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมัน่ คงอาเซียน (Asean Security Community : ASC) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economic Community : AEC) ประขาคมสังคมและวัฒนธรรม (Asean Socio Cultural Community : ASCC) จะสังเกตได้วา่ เรามักจะได้ยนิ แต่คำ� ว่า AEC หรือ ประขาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ผมโผล่ออกมาถึง 3 ค�ำไทย 3 ค�ำฝรัง่ และ 3 ค�ำย่อ ท่านผู้ อ่านก็คงเกิดค�ำถามในใจว่าจะกีค่ ำ� ก็ชา่ ง แล้วเกีย่ วอะไรกันกับ ชีวิตประจ�ำวันของเราด้วย เกิดผลกระทบกับเงินในกระเป๋า ท�ำให้มากขึน้ หรือน้อยลงก็คาดเดาไม่ได้ บางท่านเปิดร้านขาย ของช�ำ(โชห่วย)ก็ตรึกตรองดูแล้วไม่นา่ จะเกีย่ วข้องกันก็ไม่สนใจ เกษตรกรฟังแล้วยิง่ รูส้ กึ ไกลตัว กระเป๋ารถเมล์ คนขับรถโดยสาร ร้านขายน�ำ้ ปัน่ ก็รสู้ กึ ว่าไม่มปี ระโยชน์อะไรกับเขา จ�ำเป็นแค่ ไหนทีต่ อ้ งให้ความสนใจตืน่ เต้นกันทัง้ ประเทศ ผมขออนุญาต กลับมาไขข้องใจอีกครัง้ ในฉบับหน้านะครับ ซึง่ ก็สดุ แท้แต่ความ กรุณาของท่านบรรณาธิการจะยอมให้ผมพล่ามไปเรื่อยๆ เป็นตัวอักษรรับใช้ทา่ นผูอ้ า่ นต่อไปนะครับ

Songyot Jamlongmuk พม่าเพียบ

Matoom Editing คนอื่นไม่รู้คิดถึงไร แต่ ผมคิดถึงว่านี่คือบ้าน

Chuanpit Modtoa คิดว่าเราเป็น ‘‘‘‘‘ไทยหรือพม่าหว่า’’’

Sasithon Prasertwoot พม่า...มอญ...

Budsarin Yanod แรงงานต่างด้าว

Rang Sakhon เมืองขึ้นของมอญและพม่า....และรายได้งามๆของต�ำรวจ THACHIN

magazine

13


Good Health สุขภาพดี ชีวิตดี

อัมพาตเฉียบพลัน

การป้องกันโรคหลอดเลือดสมองตีบ 1. การควบคุมโรคที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองตีบ ในกรณีที่มีโรคประจ�ำตัวที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอยู่แล้วผู้ป่วย จ�ำเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนือ่ ง โดยดูแลสุขภาพโดยรวมทัง้ การควบคุมอาหาร ออกก�ำลังกาย และพักผ่อนให้พอเพียง โดยระดับของการรักษาเป้าหมาย ได้แก่ • ความดันโลหิต พบแพทย์ทันภายใน 4 ชม. สมองมีโอกาสกลับเป็นปกติได้ ความดันไม่ควรสูงเกิน 140 / 90 มิลลิเมตรปรอท (ในกรณีที่ไม่เป็นเบาหวาน) ความดันไม่ควรสูงเกิน 130 / 85 มิลลิเมตรปรอท (ในกรณีทีเป็นเบาหวานร่วมด้วย) โรคหลอดเลื อ ดสมอง พบได้ บ ่ อ ยโดยเฉพาะในผู ้ สู ง อายุ แ ละผู ้ ที่ มี • เบาหวาน น�้ำตาลในเลือดไม่ควรสูงเกิน 120 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ปัจจัยเสี่ยง เมื่อเกิดโรคแล้วจะก่อให้เกิดอาการต่าง ๆ ทางระบบประสาท เช่น • ไขมันในเลือด ระดับคอเรสเตอรอลไม่ควรสูงเกิน 200 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร

จากหลอดเลือดสมองตีบ/ตัน

กล้ามเนื้อแขน, ขา หรือใบหน้าอ่อนแรงครึ่งซีก (อัมพฤกษ์ อัมพาต) หรือ มีอาการชา, การรับความรูส้ กึ เปลีย่ นแปลงไปซีกใดซีกหนึง่ ของร่างกาย หรือ พูดไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ ใช้ภาษาไม่ถูกต้อง เนื่องจากหลอดเลือดสมอง เป็นส่วนหนึ่งของหลอดเลือดทั่วร่างกาย ดังนั้นเมื่อเกิดความผิดปกติ หรือมีการตีบตันของหลอดเลือดที่ส่วนหนึ่งส่วนใดในร่างกายแล้ว แสดงว่า ผู้ป่วยรายนั้นมีความเสี่ยงสูงขึ้นในการเกิดโรคของหลอดเลือดสมองตีบ โรคของหลอดเลือดที่ส�ำคัญและเป็นตัวบ่งชี้ถึงภาวะหลอดเลือดอุดตันทั่วไป 1. โรคหลอดเลือดหัวใจ ผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บแน่นหน้าอก อาจมีร้าวไปที่คอ หรือแขนได้ อาการจะแย่ลงเมื่อต้องใช้ก�ำลัง และอาการดีขึ้นเมื่อได้ พัก หรืออมยาใต้ลิ้น 2. โรคหลอดเลือดที่ส่วนปลาย โดยเฉพาะที่ขา อาจมีอาการปวดร้าวจากต้นขาต่อไปยัง ปลายขา สีของผิวหนังซีดลง รู้สึกชาที่ขา และอาจคล�ำชีพจรที่ส่วนนั้นได้เบาลงหรือคล�ำไม่ได้ โรคอื่น ๆ ที่อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดสมองตีบ ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง และไขมันในเลือดสูงเป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรดูแลตนเองและสังเกตอาการเปลี่ยนแปลง ที่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเหล่านี้ เช่น ปัสสาวะบ่อยกลางคืนหลังนอนหลับ อาการชา ปลายมือปลายเท้าเป็นต้น และควรตรวจสุขภาพเป็นประจ�ำทุกปีเพือ่ คัดกรองโรคกลุม่ นี้ โดยแนะน�ำ ว่า ตรวจวัดความดันโลหิตอย่างน้อย ปีละ 1 - 2 ครั้ง ตรวจน�้ำตาลและไขมันทุกปี

14

THACHIN

magazine

2. ในกรณีทเี่ กิดมีหลอดเลือดตีบตันไปแล้ว ให้รบั ประทานยาต้านเกร็ดเลือด เช่น แอสไพริน เป็นประจ�ำทุกวัน ไปตลอดชีวิต เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เป็นซ�้ำ 3. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เช่น การงดดื่มเหล้า การงดสูบบุหรี่ การออกก�ำลังกายเป็น ประจ�ำ ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง หรือโรคระบบประสาท และสมองเชิญปรึกษาแพทย์ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางได้ท...ี่ .คลินกิ อายุรกรรมประสาทและสมอง ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง รพ.มหาชัย โทร. 1776


Good Taste เมนูเด่น

๒๕ ศตวรรษ อิ่มอร่อย บรรยากาศริมน�้ำ วันนีเ้ ดินทางมาชิมอาหารร้านอร่อย มีอาหาร ให้ เ ลื อ กรั บ ประทานหลากหลาย พร้ อ มกั บ บรรยากาศธรรมชาติ ร้านที่กล่าวถึงอยู่นี้มีชื่อว่า “๒๕ ศตวรรษ” เป็นร้านอาหารที่ตั้งอยู่ทางเข้า ท่ า ฉลอม ต� ำ บลท่ า จี น อ� ำ เภอเมื อ ง จั ง หวั ด สมุทรสาคร ก่อนขึ้นสะพานข้ามคลองสุนัขหอน รู ป แบบของร้ า นจะมี ส ไตล์ คั น ทรี นิ ด ๆ ร้าน ๒๕ ศตวรรษนี้เปิดบริการมานานกว่า 14 ปี เ ข้ า ไปแล้ ว มี ที เ ด็ ด อยู ่ ที่ บ รรยากาศ ธรรมชาติอาหารอร่อย ราคาไม่แพง

เมือ่ มาถึงร้านแล้วเมนูทไี่ ม่ควรพลาดเวลามาเยือนทีน่ ี่ คือ ปูไข่หลน, ไก่หมูต้มแซบ, น�้ำพริกปลาทูย�ำ ที่ต้องบอกว่าเป็นเมนู แนะน�ำของทางร้านเลยทีเดียว รวมไปถึงเมนูอนื่ ๆ อีกหลายหลาย ที่รับประกันว่าอร่อยถูกปากแน่นอน และน�้ำจิ้มซีฟู้ดส์ที่ทางร้าน บอกว่าเด็ดมาก นอกจากจะเป็นร้านอาหารส�ำหรับครอบครัว สุขสันต์แล้ว ทางร้านยังรับจัดเลีย้ ง และยังมีคาราโอเกะ ไว้บริการ ลูกค้าระหว่างรับประทานอาหารให้ได้โชว์พลังเสียงด้วย ถือเป็น อีกหนึ่งอย่างที่ท�ำให้มีลูกค้าเข้ามาใช้บริการกันไม่ขาด พูดถึงเรือ่ งอาหารอร่อยแล้ว ทีข่ าดไม่ได้คอื เรือ่ งของความ สด สะอาด ไม่ต้องพูดถึง เพราะที่นี่ใช้วัตถุดิบที่มีความสด สะอาด มาปรุงแต่งให้ลกู ค้ารับประทาน ส่วนด้านการบริการไม่มี ผิดหวัง พนักงานในร้านจะดูแลท่านเป็นอย่างดี หากคิดถึงร้าน อาหารทีไ่ ด้นงั่ ชมวิว ลมเย็นๆ สบายๆ ๒๕ ศตวรรษ เป็นอีกหนึง่ ทางเลือก ร้านเปิดบริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 11.00 น. - 24.00 น. หากสนใจ จองโต๊ะ โทร.034-822-391, 081-986-0451

THACHIN

magazine

15


เปิดตัว ‘ส�ำเภามหาชัย’ สุดยิ่งใหญ่ เป้าหมายไปแชมเปี้ยนส์ลีก ที่ห้องประชุมโรงพยาบาลเอกชัย สโมสรสมุทรสาคร เอฟซี ทีมในศึกดิวิชั่น 2 โซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวนักกีฬา แนะน�ำทีมผู้ฝึกสอน และผู้ให้การสนับสนุน พร้อม เปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนลงท�ำการแข่งขันในศึกดิวิชั่น 2 ฤดูกาล 2012 โดยมีนายจุลภัทร แสงจันทร์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะประธานกิตติ มศักดิข์ องสโมสรสมุทรสาคร เอฟ.ซี. ให้เกียรติมาเป็นประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายกมล ไกรวัตนุสสรณ์ รองประธานสโมสร และผู้ให้การสนับสนุนทุกรายเข้าร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ ส�ำหรับการแข่งขันในฤดูกาลนี้ สมุทรสาคร เอฟ.ซี. ได้ย้ายมาแข่งในโซนกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และมีการดึงนักเตะในทีมดังจากดิชั่น 1, ดิวิชั่น 2 และจากทีมจากไทยพรีเมียลีก มาเข้าร่วมทัพจ�ำนวนหลายคนด้วยกัน ส่วนผู้เล่นชุดเก่านั้นเหลืออยู่ 5 คน ซึ่งในครั้งนี้ทางสโมสร มัน่ ใจว่าน่าจะพาทีมไปอยูใ่ นอันดับสูงกว่าในฤดูกาลทีผ่ า่ นมา โดยมุง่ มัน่ ทีจ่ ะเข้าไปเป็น 1 ใน 12 ทีม ที่จะเข้าไปเล่นในรอบแชมเปี้ยนส์ลีก

ในปีนี้ สโมสรสมุทรสาคร เอฟซี ยังได้รบั การสนับสนุนจากหลักจาก บริษทั ไทยยูเนีย่ นโฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรือ TUF เหมือนเดิม รวมทั้งมีผู้สนับสนุนรายใหม่เข้ามาเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ บริษัท อเมริกัน อินเตอร์เนชั่นแนล แอสชัวรันส์ จ�ำกัด หรือ เอไอเอ ที่จะให้ความคุ้มครอง อุบัติเหตุให้กับนักกีฬา ทั้งอุบัติเหตุที่เกิดในสนาม นอกสนาม และระหว่างการซ้อม นอกจากนั้น ยังมี บริษัท สุรีย์ อินเตอร์ ฟูด จ�ำกัด ที่เข้ามาหนุนทีมอีกราย ส�ำหรับเสื้อแข่งขันที่ได้รับการสนับสนุนจากคีล่า ยังคงเน้นชมพูฟ้า เป็นเสื้อทีมเหย้า และ แดงด�ำเป็นเสื้อทีมเยือน แต่จะมีการออกแบบใหม่ ใช้วัตถุดิบที่เทียบเท่ากับทีมฟุตบอลระดับ โลก ในส่วนของบัตรวีไอพี หรือบัตรปี ในฤดูกาลนี้ จะจ�ำหน่ายในราคา 900 บาท ซึ่งสามารถ ลุ ้ น มอเตอร์ ไ ซด์ และลุ ้ น ไปชมการแข่ ง ขั น ฟุ ต บอลแมนเชสเตอร์ ยู ไ นเต็ ด ในปลายเดื อ น พฤศจิกายนนี้ด้วย

แต้มแรกจากโคช่า นัดเปิดสนามของ เอไอเอสลีก ดิวิชั่น 2 โซนกรุงเทพฯ และปริมณฑล “ส�ำเภามหาชัย” สมุทรสาคร เอฟซี เปิดสนามกีฬากลางจังหวัดสมุทรสาคร ต้อนรับการมาเยือนของ “ปีศาจปู” สมุทรปราการ ยูไนเต็ด เกมนี้ทั้งสองทีม ตั้งเป้าที่จะเก็บสามคะแนนแรกของปีให้ได้ แต่สุดท้ายผลจบลงด้วยการเสมอ กันไป 1-1 แบ่งไปทีมละคะแนน เริ่มเกมทั้งสองทีมต่างพยายามเปิดเกมบุกเข้าใส่กัน แต่ยังไม่ใคร ในสนามที่สามารถส่งลูกบอลเข้าไปกองในก้นตาข่ายได้ ท�ำให้จบการแข่งขัน ในครึ่งเวลาแรก ยังเสมอกันอยู่ 0-0 กลับมาในครึ่งหลัง นาทีที่ 62 เป็นสมุทรปราการ ยูไนเต็ด ที่ได้ประตู ขึ้นน�ำก่อน จากการยิงของ สุทิน อนุกูล แต่อย่างไรก็ตาม “ส�ำเภามหาชัย” ไม่ยอมแพ้ เปิดเกมบุกจนสามารถตีเสมอได้สำ� เร็จจากลูกโหม่งของ โทมัส โคช่า ในนาทีที่ 86

ศิโรดมขวิดพาทีมบุกเชือดอีกานนท์ 1-0 เกมที่สองขุนพล “ส�ำเภามหาชัย” มีคิวต้องบุกไปเยือน “อีกานนท์” ที่สนาม กีฬาวัดโบสถ์ เป้าหมายคือต้องบุกเก็บสามคะแนนแรกของฤดูกาลนี้ให้ได้ เกมเริ่ม ด้วยความสนุก จนมาถึง นาทีที่ 29 เยมี่ โจเซฟ โยนบอลจากริมเส้นฝั่งซ้าย เข้ากลาง ไปหน้าประตู ศิโรดม สิงห์ทิพย์พันท์ เทกตัวขึ้นโขกเต็มหัว บอลเปลี่ยนทางเข้าประตู ไป ช่วยให้สมุทรสาคร เอฟซี บุกมาน�ำ 1-0 หลังจากนัน้ ในครึง่ หลัง กลายเป็นเจ้าถิน่ ทีเ่ ปิดเกมบุกเข้าใส่อย่างต่อเนือ่ ง และ มีโอกาสท�ำประตูตีเสมอหลายต่อหลายครั้ง แต่โชคยังดีที่ท�ำได้แค่จังหวะหวาดเสียว เท่านั้น จบเกม สมุทรสาคร เอฟซี บุกชนะ นนทบุรี เอฟซี 1-0 เก็บสามคะแนนแรก ได้ส�ำเร็จ พร้อมกับขึ้นไปอยู่อันดับที่ 6 ของตาราง 16

THACHIN

magazine


เดินวิ่งพันท้ายนรสิงห์มินิฮาร์ฟมาราธอน ครั้งที่ 13 การแข่งขันเดินวิ่งพันท้ายนรสิงห์มินิฮาร์ฟมาราธอน “วิ่งเพื่อความซื่อสัตย์” ครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดศาลพันท้ายนรสิงห์ เมื่อเช้าตรู่วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมในการวิ่งครั้งนี้จ�ำนวนมากทีเดียว ซึ่งถือเป็นรายการที่จัดต่อเนื่องทุกปี และได้รับความสนใจจากนักวิ่งจากทั่วประเทศ ส�ำหรับในปีนี้เอง มีนักวิ่งตั้งแต่รุ่นอายุ ไม่เกิน 15 ปี ไปจนถึงรุ่นอายุไม่เกิน 70 ปี ส่วนในปีหน้านั้น การแข่งขันเดินวิ่งพันท้ายนรสิงห์มินิฮาร์ฟมาราธอน จะจัดขึ้นอีกอย่างแน่นอน นักวิ่งล่ารางวัลไม่ควรพลาด

สมุทรสาคร สวิมมิ่งเกมส์ ครั้งที่ 6 การแข่งขันว่ายน�ำ้ ต้านยาเสพติด สมุทรสาคร สวิมมิ่งเกมส์ ครั้งที่ 6 ที่สระว่ายน�้ำสถาบันการ พลศึกษาสมุทรสาคร ผ่านไปเป็นทีเ่ รียบร้อย เมือ่ ช่วง ต้นเดือนกุมภาพันธ์ทผี่ า่ นมา ผลสรุปอนุบาลนครปฐม สามารถเก็บคะแนนรวมได้เป็นอันดับหนึ่ง ส่วนทาง ชมรมกีฬาว่ายน�ำ้ ของจังหวัดสมุทรสาครนัน้ ได้อนั ดับ ที่สี่ในปีนี้ ในการแข่งขันมีทงั้ หมด 12 รุน่ ส�ำหรับนักกีฬา ของสมุทรสาคร ทีไ่ ด้รบั เหรียญรางวัลมีทงั้ หมด 13 คน จาก 4 ชมรม ได้แก่ ชมรมว่ายน�้ำสมุทรสาคร 2 คน ด.ช.ณัฎฐ์ ยะตะนะ (รุ่นอายุ 6 ปีชาย), ด.ญ.วิภาพร วิรัตน์ชัยมงคล (รุ่นทั่วไป) - ชมรมว่ายน�้ำนครอ้อม น้อย 4 คน ด.ญ.กมลชนก ขวัญเมือง (รุน่ อายุ 7 ปีหญิง), ด.ญ. ภิญญาดา อ่อนศรี (รุ่นอายุ 12 ปีหญิง), ด.ญ.นันท์ธมี า พุทธเจริญ (รุน่ อายุ 13 ปีหญิง) - ชมรม ว่ายน�้ำมหาชัย 2 คน ด.ช.คณาธิป ลือวิสุทธิชาติ (รุ่น อายุ 12 ปีชาย), ด.ญ.สิตาพีชญ์ บุญฤทธิ์ (รุน่ อายุ 13 ปี หญิง) - ชมรมสามชัยวิเทศศึกษา 5 คน ด.ญ.ปรียาภัทร์ ไชยกุล (รุน่ อายุ 11 ปีหญิง), ด.ญ.ธันยภัทร พงษ์ใหญ่ (รุ่นอายุ 12 ปีหญิง), ด.ช. พันธกานต์ เนาวผล (รุ่นอายุ 13 ปีชาย), ด.ญ.คณิศร บุญโต (รุ่นอายุ 13 ปีหญิง), น.ส.รัตนากรณ์ สิทธิประเสริฐ (รุน่ ทัว่ ไป)

ตารางการแข่งขันทีมสมุทรสาคร เอฟ.ซี. มีนาคม 2012 วันแข่งขัน

อาทิตย์ 4 มี.ค. อาทิตย์ 11 มี.ค. เสาร์ 17 มี.ค. อาทิตย์ 25 มี.ค. เสาร์ 31 มี.ค. อาทิตย์ 8 เม.ย.

คู่แช่งขัน

สมุทรสาคร เอฟ.ซี. ปราจีนบุรี เอฟ.ซี. สมุทรสาคร เอฟ.ซี. อาร์แบค - บีอีซี เทโรศาสน สมุทรสาคร เอฟ.ซี. ไทยฮอนด้า

VS VS VS VS VS VS

ม.เกษมบัณฑิต สมุทรสาคร เอฟ.ซี. อัสสัมชัญ ธนบุรี สมุทรสาคร เอฟ.ซี. จามจุรี ยูไนเต็ด สมุทรสาคร เอฟ.ซี.

สนาม

เวลา

สนามกีฬาสมุทรสาคร เทศบาลเมืองแกลง สนามกีฬาสมุทรสาคร ม.รัตนบัณฑิต สนามกีฬาสมุทรสาคร พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

16.00 น. 17.30 น. 16.00 น. 16.00 น. 16.00 น. 16.00 น. THACHIN

magazine

17


The color สีสันสาคร

เทศกาลอนุรักษ์นกชายเลน

เปิดประสบการณ์ส่องนก ณ แหล่งดูนกโคกขาม

วันนีม้ โี อกาสได้มาพูดคุยกับนายกสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย นายอมร ลิว่ กีรติยตุ กุล ในงานเทศกาลดูนกชายเลน ทีจ่ ดั ขึน้ ทีช่ มรม อนุรักษ์ธรรมชาติโคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร พี่อมรเองได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิก เมื่อปลายปีที่ผ่านมา ดูนกมาแล้วกว่า 24 ปี งานนี้เป็นงานอิสระ งานหลักท�ำธุรกิจส่วนตัว ส่งออกต่างประเทศ เล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปว่าท�ำไมถึงเกิดเทศกาลดูนกที่โคกขาม จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทยของเรานั้นเป็นประเทศเล็กๆ ที่มีป่าชายเลน ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ในเรื่องของแหล่งอาหารทางธรรมชาติ ใน ไทยเรามีนกที่อพยพเข้ามามากถึงปีละ 1016 ชนิด มากกว่านก ในทวีปยุโรปรวมกัน 2 เท่า สิง่ นีแ้ สดงให้เห็นแล้วว่าในประเทศไทย เรานั้นมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สมบูรณ์ ประกอบกับที่ตั้งของ ประเทศไทยนัน้ เป็นจุดทีน่ กใช้อพยพในฤดูหนาว เนือ่ งจากตัง้ อยู่ ใกล้เส้นศูนย์สูตร และนกจะใช้เส้นทางลัดเลาะในการอพยพไป กับชายฝั่ง ท�ำให้ในแต่ละปีจะมีนกผ่านมาในประเทศไทยตาม ชายฝั่งอ่าวไทยทุกๆ ปี ท�ำไมที่สมุทรสาครถึงต้องเป็นบริเวณโคกขาม พี่อมรเล่า ต่อว่า ที่นี่มีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์มาก อ่าวตัว ก. เป็นแหล่งรวม อาการ เพราะแม่น�้ำจากทั่วประเทศไหลลงมาตรงจุดนี้ ท�ำให้มี อาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของนกพวกนี้ ซึ่งปกติที่อยู่ ที่ สร้างรังวางไข่ของนกพวกนี้ ในช่วงฤดูหนาวจากทีเ่ คยเป็นทุง่ หญ้า จะเปลี่ยนเป็นน�้ำแข็ง เมื่อบินผ่านมาถึงตรงนี้ มีความปลอดภัย มีอาหารเพียงพอ นกพวกนีก้ จ็ ะอยูก่ บั เราไปนานราวๆ 4-5 เดือน จึงจะเริ่มอพยพไปอีกครั้ง ท�ำให้ที่โคกขามเป็นจุดชมนกชายเลน ที่เหมาะอีกจุดหนึ่ง ซึ่งมีทั้งพันธ์ที่หายาก ใกล้สูญพันธ์ แต่ละปีก็ จะแวะเวียนผ่านมาให้นักดูนกได้ตามมาชมกัน อาทิเช่น นกชาย เลนปากช้อน ที่ปัจจุบันเหลือเพียงประมาณ 400 ตัวเท่านั้น จาก ที่ 2 ปีก่อนพบไดราว 600-700 ตัว ซึ่งสาเหตุหลักๆ ที่ท�ำให้นก ชายเลนปากช้อนมีจ�ำนวนลดน้อยลงเป็นเพราะที่สร้างรัง วางไข่ ของนกชายเลนปากช้อนนั้นถูกพัฒนาเป็นสิ่งก่อสร้างไปหมด ซึ่ง ทีโ่ คกขามนกชายเลนปากช้อนยังคงแวะเวียนมาให้ชมกันทุกๆ ปี แม้ว่าจะเหลือจ�ำนวนน้อยลงก็ตาม

ในปัจจุบนั นี้ กิจกรรมการดูนกชายเลนเริม่ เป็นทีน่ ยิ ม แพร่ หลายมากขึน้ แต่ทคี่ นยังไม่คอ่ ยนิยมดูกนั นักอาจเป็นเพราะมีขอ้ จ�ำกัดตรงที่ ต้องทนกับแสงแดดร้อนๆ นกชายเลนมีสีสันไม่ สวยงาม ลักษณะของนกคล้ายกันไปหมด เปรียบการส่องนกชาย เลนเป็นยาขมเลยก็วา่ ได้ แต่ถา้ ใครได้ลองสัมผัสกับการดูนกชาย เลนก็อาจหลงใหลติดใจ เพราะการดูนกชายเลนนั้นมีความ ท้าทาย เพราะต้องแยกแยะการดูให้สนุกนัน้ ต้องดูไปพร้อมๆ กับ ผูท้ มี่ คี วามรูท้ จี่ ะถ่ายทอดไปพร้อมกันด้วย จะท�ำให้ได้ความรู้ และ รู้ถึงความแตกต่างของนกแต่ละชนิด ว่ามีความแตกต่างกัน อย่างไร ไม่เพียงแค่ชาวไทยเท่านัน้ ชาวต่างชาติทนี่ ยิ มดูนกก็ตาม มาดูกันเยอะทีเดียว บางครั้งเยอะกว่านักดูนกของไทยเสียอีก ความส�ำคัญของแหล่งดูนกโคกขามคือ ยังคงมีนกชายเลน ปากช้อน, นกขาเขียวลายจุด, นกซ่อมทะเลอกแดง ที่ใกล้สูญ พันธ์ แต่ทโี่ คกขามยังสามารถพบเห็นได้ เป็นเพราะมีแหล่งอาหาร ที่สมบูรณ์ ท�ำให้นกเหล่านี้อยู่ได้นานตลอด 4-5 เดือน และที่ ประเทศไทยเป็นแหล่งดูนกที่ดูง่ายที่สุดในโลกด้วย ตรงจุดนี้เอง มองว่าเป็นการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน การดูนกต้องมีเงื่อนไข มี อุปสรรค เพราะเราสามารถพบนกได้ทกุ ทีท่ เี่ ราอยู่ แต่หากได้ออก ไปดูนกกับผู้ที่เชี่ยวชาญจะมีความสนุกมากขึ้น ด้วยการใช้กล้อง ส่องทางไกล โดยผู้เชี่ยวชาญจะสามารถพาไปในจุดที่มีนกสวยๆ พร้อมกับปลูกฝังให้คนรุ่นหลังเกิดความหวงแหนในสิ่งแวดล้อม ซึง่ ตรงนีเ้ ป็นหน้าทีห่ ลักของทางสมาคมอนุรกั ษ์นกและธรรมชาติ แห่งประเทศไทย

หากสนใจในเรือ่ งของการชมนกชายเลน สมัครเป็นสมาชิกได้ที่ www.bcst.or.th หรือโทรสอบถาม ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-588-2277 18

THACHIN

magazine

ศักดิ์ชัย เนตรล้อมวงศ์ ประธานชมรมอนุรักษ์นก ชายเลนโคกขาม บอกถึงสภาพแวดล้อมในปีนี้ ที่แหล่งดู นกโคกขามมีความอุดมสมบูรณ์มาก ท�ำให้จ�ำนวนนกที่ อพยพมาในปีนี้มีเยอะพอสมควร การอนุรักษ์นกอย่าง จริงจัง ได้น�ำประโยชน์มาสู่ชาวบ้านแล้ว ทั้งการสร้างงาน สร้างรายได้ แถมได้ตอ้ นรับชาวต่างชาติให้รบั รูว้ า่ เมืองไทย อุดมสมบูรณ์ขนาดไหน คนไทยยิ้มน่ารักขนาดไหน แถม อัธยาศัยใจดีสดุ ๆ กลายเป็นจุดขายส�ำคัญ อยากให้คนไทย ลองมาสัมผัสดูบ้าง นี่ คือวัฒนธรรมน�ำการท่องเที่ยวอย่าง สร้างสรรค์ สู่การกระจายรายได้อย่างทั่วถึง ที่ส�ำคัญจะที่ โคกขามเป็นอีกจุดหนึ่งที่นกชายเลนที่พบได้ยากยังคงแวะ เวียนมาทุกๆ ปี ในปีนี้ก็มีจ�ำนวนที่ถือว่าน่าพอใจ แสดงให้ เห็นว่าที่นี่ยังสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารที่ดีพอส�ำหรับนก เหล่านี้


THACHIN

magazine

19


20

THACHIN

magazine

Thachin_83  
Thachin_83  

นิตยสารท่าจีน 83 เดือนมีนาคม