Page 1

รายละเอียดการรองเรียน

02 รถรวมบริการ

สรุปเรื่องรองเรียน 2554 ขอมูลจาก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ขสมก. ใชสําหรับการรับชมในเว็บไซต Bangkokbusclub.com


รถรวมบริการ (รถธรรมดา) การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2554 รถธรรมดา

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ

5

สาย

6

8

9

10

14

17

19

25

1

1

1

1

1

4

2

27

28

รวม

29

30

33

35

38

39

40

43

44

46

ประเภทใหบริการ

2

ชมเชย แนะนํา

ควันดํา

บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

1

2

1

2 1

1

1

1

4

1

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

รวมเรื่องแนะนําบริการ

1

1

1

3

1

1

5

3

1

1

3 2

1

2

3

8

2

6

1

24

1

1

8

1

4

2

2

5

3

4

1

38

ประเภทการรองเรียน

พขร.

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

1

1

31

2

1

2

3

1

2

14

6

11

5

13

1

12

6

5

16

133

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

3

2

19

2

1

3

1

1

6

11

4

4

5

11

7

9

5

6

11

111

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

5

2

30

1

3

10

5

9

3

5

5

3

14

10

6

3

10

3

127

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

11

15 128 13

18

26

20

17

24

27

14

18

15

46

32

39

10

52

54

579

ขับรถไมชิดขอบทางดานซายจอดรับ-สงเลน2,3

1

7

3

1

4

1

1

4

3

3

2

7

2

1

2

4

9

55

ขับรถขวางทางจราจร

1

1

10

1

3

5

1

2

3

2

3

1

3

1

1

3

2

43

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

7

7

11

3

7

1

3

2

11

5

4

11

6

95

1

1

8

3

6

4

ไมปดประตูลม

1

ปดประตูหนีบผูโดยสาร สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

1

27

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

4

1

14

5

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

4

2

42

4

เก็บคาโดยสารเกินราคา

1

4

3

3

1 3

3

6

1

1

1

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

2

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

2

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

2

2

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

3

7

3

5

2

1

2

1

1

9

12

10

12

3

7

5

90

2

5

3

7

5

3

5

4

15

84

16

9

14

9

16

13

14

18

15

26

8

13

28

261

1

3

1

5

5

2

6

39

1

1

3 1

1

8

1

1

1

1

1

4

1 5

1

1

1

1

4

2

10

2

1

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

พกส.

1

1

3

1

1

2

2

1

4

1

7

3

2

5

1

2

1

2

4

1

2

1

3

2

1

3

7

8

5

1

8

2

18 21 1

1

ตําแหนงอื่น ๆ

10

71 1

39

40 339 43

1

32

82

6

67

35

91

78

57

67

60 152 112 127 44 131 159 1,762

เปรียบเทียบ ป 2553

34

52 315 30

1

52

81

5

73

29

62

60

58

43

57 163 69 104 32 114 110 1,544

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

5

-12 24

0

-20

1

1

-6

6

29

18

-1

24

3

รวม รถประจําการ %

%

13

-11 43

23

12

17

49

218

14.71 -23.08 7.62 43.33 0.00 -38.46 1.23 20.00 -8.22 20.69 46.77 30.00 -1.72 55.81 5.26 -6.75 62.32 22.12 37.50 14.91 44.55 14.12 บผ.กปส..


รถรวมบริการ (รถธรรมดา) การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2554 รถธรรมดา

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ

48

สาย

51

52

56

57

58

64

69

74

1

1

2

81

85

รวม

88

89

90

92

98

99 104 108 109

ประเภทใหบริการ ชมเชย แนะนํา ควันดํา

8

บริการ

2

1

1

1

1

1

1

1

11

2

2

ปริมาณรถไมเพียงพอ สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

รวมเรื่องแนะนําบริการ

4

2 2

1

1

1

1

1

1

2

4

2

1

7

6

2

20

7

10

1

9

4

4

1

24

16

10

1

12 8

1

2

10

1

2

2

30

11

6

12

5

7

107

2

6

2

10

1

5

6

6

105

12

5

4

2

8

9

1

4

4

91

62

3

45

6

48

23

14

29

18

480

2

1

6

1

1

3

31

ประเภทการรองเรียน

พขร.

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

7

1

6

3

13

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

6

1

9

9

12

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

7

1

3

16

6

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

35

3

24

62

47

ขั บรถไมชิดขอบทางดานซ ายจอดรับ-สงเลน2,3

5

3

3

1

3

ขับรถขวางทางจราจร

1

1

2

1

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

3

13

1

ไมปดประตูลม

1

ปดประตูหนีบผูโดยสาร

1

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

4

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

5

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

7

เก็บคาโดยสารเกินราคา

2

7

1

1

1

1

1

1

13

10

4

3

5

17

27

23

5

2

2

1

2

6

4

1

2

7

6

2

2

1

1

5

1

2

8

1

2

13

1

4

25

5

4

4

3

1

1

1 1

3

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

1 2

2

16

1

1

2 1

1

3

2 1

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

1

3

ไมสนใจปฏิบ ัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

1

2

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

พกส.

1

1

3

1

1

2

10

5 6

5

6

15

1

2

22 2

1

6

2

1

7

2

3

7

60

2

2

43

11

6

180

1

16

1

8

2 1

6

2 1

3

52

12

4

1 1

4

1

2 1

2

5

2

2 1

3

12

1

4

2

1

13 2

1

ตําแหนงอื่น ๆ

34 1

86

8

68 173 128 14

72

47

22 164 31

2

79

30 134 12

49

34

83

43

เปรียบเทียบ ป 2553

86

15

36 148 121 25

35

38

38 131 19

2

75

14 175

6

76

27

99

47

1,213

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

0

-7

32

37

9

-16

0

4

16

6

-27

7

-16

-4

66

รวม

1,279

รถประจําการ %

% ..

25

7

-11

33

12

0.00 -46.67 88.89 16.89 5.79 -44.00 105.71 23.68 -42.11 25.19 63.16 0.00 5.33

-41

114.29 -23.43 100.00 -35.53

25.93 -16.16 -8.51

5.44 บผ.กปส..


รถรวมบริการ (รถธรรมดา) การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2554 รถธรรมดา

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ สาย

รวม

110 113 115 116 120 122 123 124 125 126 127 131 132 133 139 143 144 146 147 149 150

ประเภทใหบริการ ชมเชย แนะนํา

ควันดํา

บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

1

2

1 1

4

1

5

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

1 1

1

1

2

1

1

3

3

1

2

6

3

1

14

5

3

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

8

4

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

23

14

62

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

รวมเรื่องแนะนําบริการ

5

1

1

1

1

1

2

1

3

1

13

2 1

1

1

14

1

1

1

2

2

2

30

4

5

1

11

14

22

3

117

8

8

11

4

85

1

10

3

1

111

8

23

7

5

281

3

3

3

1

43

1

19

ประเภทการรองเรียน 6

2

18

7

5

5

13

7

3

6

26

11

1

28

11

10

46

32

5

6

1

1

2

5

7

3

2

1

1

3

3

2

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

6

2

4

13

4

3

ไมปดประตูลม

1

1

1

1

ปดประตูหนีบผูโดยสาร

1

1

1

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

5

3

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

3

ขั บรถไมชิดขอบทางดานซายจอดรับ-สงเลน2,3

พขร.

พกส.

ขับรถขวางทางจราจร

1

1

3

3

6

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

1

11

6

2

7

7

3

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

1

25

9

3

7

8

3

เก็บคาโดยสารเกินราคา

2

5

1

2

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

1

6

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

2

3

2

2

15

11

2

4

1

3

1

1

6

5

2

1

2

2

2

4

1

5

1

1

3

6 1

1

10

6 1

2

1

1

1

1

2

1

2

1

1

10

4

44

1

4 3

2

1 5

2 2

3

1

1

1

2

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

2

1

2

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

1

1

3 4

1

3

4

1

9

1

2

1

1

1

3

2

4

4

16

13

6

10 2

36

1

53

2

119

1

31 5

1

1

7

1

6 2

1

1

2

1

7

2

27

ตําแหนงอื่น ๆ

9

177 76

20

46 133 126 38

5

29

42

4

27

23

29

2

2

60

83

55

21 1,007

เปรียบเทียบ ป 2553

8

138 65

28

62 118 76

29

12

33

44

4

22

17

31

5

1

60

69

50

21

893

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

1

39

-8

-16

9

-7

-4

-2

0

5

6

-2

-3

1

0

14

5

0

114

รวม รถประจําการ %

%

11

15

50

12.50 28.26 16.92 -28.57 -25.81 12.71 65.79 31.03 -58.33 -12.12 -4.55 0.00 22.73 35.29 -6.45 -60.00 100.00 0.00 20.29 10.00 0.00 12.77 บผ.กปส..


รถรวมบริการ (รถธรรมดา) การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2554 รถธรรมดา

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ สาย

รวม

151 152 154 157 159 162 163 164 167 169 175 182 187 188 201 207

รวม ทั้งสิ้น

ประเภทใหบริการ

1

ชมเชย

1

แนะนํา ควันดํา บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

1

1

18

4

25

2

47

3

8

40

3

14

112

4

40

397

1

1

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

รวมเรื่องแนะนําบริการ

2

1

1

3

1

1

4

1

3

1

ประเภทการรองเรียน ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

1

10

6

2

2

1

1

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

พขร.

4

5

1

1

5

2

3

3

10

3

26

327

11

25

354

48

125

1,465

6

23

152

4

10

94

14

205

1

23

3

34

7

19

205

1

1

4

1

3

4

4

5

7

21

14

1

8

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

2

16

2

3

ขับรถไม ชิดขอบทางดานซายจอดรับ-สงเลน2,3

1

4

2

1 1

ขับรถขวางทางจราจร

2

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

1

3

2

1

1

2 7

1

1

3

1

ไมปดประตูลม ปดประตูหนีบผูโดยสาร

1

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

1

1 1

1

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

2

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

1

3

1

1 1

5

2

1

1

4

4

5

6

1

9

31

211

1

20

4

7

12

1

13

65

625

1

1

14

1

17

103

เก็บคาโดยสารเกินราคา

18

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่ก ําหนด

พกส.

1

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

1

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

1

1 1

1

1

2

25

1

4

40

3

44

6

138

1 4

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

2

2

ตําแหนงอื่น ๆ

4

38

เปรียบเทียบ ป 2553

4

40

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

0

%

0.00

รวม

8

17

4

13

45

25

63

81

4

4

108

414

4,462

8

6

14

3

3

44

26

62

86

23

9

84

412

4,062

-2

-8

2

3

1

10

1

-1

1

-5

-19

-5

24

2

400

-5.00

-100.00

0.49

9.85

รถประจําการ %

..

33.33 21.43 33.33 333.33 2.27 -3.85 1.61 -5.81 -82.61 -55.56 28.57

บผ.กปส..


รถรวมบริการ (รถปรับอากาศ) การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2554 รถปรับอากาศ

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ สาย

AB1 AB2 AB3 AB4

6 เสริม

7

ปอ.8 ปอ.27

28 ปอ.29

รวม

ปอ.33 ปอ.38 ปอ.40 ปอ.44 ปอ.48 ปอ.64 ปอ.68 ปอ.69 73เสริม 79เเสริม ปอ84

ประเภทใหบริการ

2

ชมเชย

1

1

1

11

แนะนํา

ควันดํา

บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

2

2

11 1

5

1

1

2

3

1

1

4

16

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

24

3

4

4

13

3

2

7

8

2

3

17

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

20

5

2

3

16

4

1

6

10

5

2

8

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

1

1

1

6

4

1

1

5

10

1

2

3

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

11

9

8

12

23

10

3

16

56

4

12

7

ขับรถไมชิดขอบทางดานซายจอดรับ-สงเลน2,3

4

3

2

5

1

2

2

1

ขับรถขวางทางจราจร

2

1

4

3

2

7

1

3

1

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

รวมเรื่องแนะนําบริการ

5

1

8

1

24

1

16

107

1

10

93

1

37

13

185

1

23

1

ประเภทการรองเรียน

พขร.

4

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

1

ไมปดประตูลม ปดประตูหนีบผูโดยสาร สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

2

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

4

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

6

11 3

เก็บคาโดยสารเกินราคา

พกส.

2

4

5

1

15

1

2

1 4

6

3

1

7

10

5

20

7

3

16

30

1

6

1

7

2

15

1

2

1

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

1

2

2

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

1

1

5

1

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

1

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

2

รวม

78

เปรียบเทียบ ป 2553

95

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-17 -10 15

2 1

1

3

3

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

1

1

2

1

2

23

3

29

1

5

2

2

11

3

1

20

1

3

1

3

41

6

5

5

2

9

125

5

2

4

1

47

1

2

11

1

6 1

1

10

1

1

1

1

5

4

3

6

7

26

2

2

43

24

43 115 38

53

9

10 120 12

ตําแหนงอื่น ๆ

19

76 185 27

33

57

6

60

804

52

88

30

19

65

15

48

161

24

97

-3

14

-8

-9

12

643

รถประจําการ %

%

33

-5

26

19

-17.89 -18.87 166.67 330.00 -4.17 216.67 #DIV/0! 46.15 110.23 -10.00 73.68 -12.31 -60.00

25.00 399.38 บผ.กปส..


รถรวมบริการ (รถปรับอากาศ) การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2554 รถปรับอากาศ

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ สาย

รวม

ปอ.92 ปอ.99 ปอ.104 ปอ.113 ปอ.115 ปอ.132 ปอ.134 ปอ139 ปอ140 ปอ.150 ปอ.157 ปอ.159 ปอ.163 ปอ.167 ปอ.170 ปอ.171 ปอ.172 ปอ.173 ปอ.174 ปอ.177 ปอ.183

ประเภทใหบริการ ชมเชย

2

1

3

2

แนะนํา

ควันดํา

บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

1

2

1

3

2

5

1

7

4

15

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

1

2

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

1

1

4

1

1

1

1

5

2

7

8

7

6

13

58

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

2

1

4

2

2

5

2

7

2

4

7

5

3

10

56

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

2

5

5

1

3

22

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

4

16

15

2

5

74

ขับรถไมชิดขอบทางดานซายจอดรับ-สงเลน2,3

1

1

ขับรถขวางทางจราจร

1

1

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

รวมเรื่องแนะนําบริการ ประเภทการรองเรียน

พขร.

3 1

2

1

8

2

7

2

4

1

1

1

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

6 2

1

1

1

1

1

3

2

4

1

8

6

1

1 1

ไมปดประตูลม

1

ปดประตูหนีบผูโดยสาร

พกส.

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

3

1 4

3

1

10 1

18

2

2

2

5

1

9

5

1

2

2

6

6

1

1

27

11

1

7

9

17

9

4

1

65

5

4

1

3

19

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

1

1

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

2

เก็บคาโดยสารเกินราคา

1

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

1

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2 1

2 1

1

2

1

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

1

5

1

2

ตําแหนงอื่น ๆ

16

4

30

1

6

7

30

8

33

เปรียบเทียบ ป 2553

24

1

26

1

2

13

26

8

37

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-8

3

4

0

4

-6

4

0

-4

%

-33.33

300.00

รวม

1

6

34

82

59

1

3

20

42

383

3

39

57

31

9

3

46

30

356

3

-5

25

28

-8

0

-26 12

27

รถประจําการ %

15.38 0.00 200.00

1

-46.15 15.38 0.00 -10.81 100.00

100.00 -12.82

43.86 90.32 -88.89 0.00 -56.52 40.00 7.58 บผ.กปส..


รถรวมบริการ (รถปรับอากาศ) การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2554 รถปรับอากาศ

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ สาย

504

รวม

507 523 524 528 529 537 538 539 542 544 545 547 549 550 551 552 552A 553 554 558

ปอ.207

รวม ทั้งสิ้น

ประเภทใหบริการ

1

ชมเชย

3

1

แนะนํา

ควันดํา

บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

2

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

2

รวมเรื่องแนะนําบริการ

1

1 1 1

1 2

4

1

1

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

16

14

2

2

8

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

18

9

1

2

7

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

6

2

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

14

10

8

1

ขับรถไมชิดขอบทางดานซ ายจอดรับ-สงเลน2,3

7

5

1

1

ขับรถขวางทางจราจร

1

1

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

1

4

2

2 1

1

1

1

2

2

2

3

2

1

8

7

10

4

15

4

13

14

2

1

1

2

1 1

5

13

2

16

1

1

15

25

1

2

12

27 68

2

1

2

2

3

29

21

1

1

3

4

1

118 283

9

12

3

1

3

2

1

101 250

2

4

4

42

9

4

7

144 403

4

1

ประเภทการรองเรียน

พขร.

2

3

2

4

2

1

3

4

17

8

7

12

17

4

9

11

2

1

3

2

1 2

2

1

1

2

1

4

1

3

1

7

3

2

ปดประตูหนีบผูโดยสาร

1

4

1

2

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

1

1

2

2

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

2

4

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

18

15

เก็บคาโดยสารเกินราคา

9

1

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

4

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

2

1

6

1

3 3

2

3

1

2

3

3

3

4

1

1 1

1

28

57

14

47

1

26

73

1

3

10

1

15

31

2

1

11

40

39

107

3

3

1

5

4

4

9

13

1

10

12

5

6

4

1

6

3

1

2

6

1

1

1

2

2

2

3

3

3

10

3

1

1

1

2

1 2

1

117 307 1

48

114

1

16

29

1

6

14

2

13

2

12

14

42

2

2

2 1

ไมทอนเงิน /ทออนเงินไมครบจํานวน

4

2

1 1

1

1

1

1

1

2

2

ตําแหนงอื่น ๆ

104 73

1

28

13

49

16

36

69

73

18

71

82

5

17

1

1

เปรียบเทียบ ป 2553

129 105

2

23

20

56

17

26

63

81

45

49 116

9

27

8

8

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-25 -32 -1

5

-7

-7

-1

10

6

-8 -27 22 -34 -4 -10 -7

-7

รวม

101

4

2

1

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

2

1

ไมปดประตูลม

พกส.

1

1

11

38 23

18

748 1,935

7

35 20

10

856 1,828

4

3

8

-108 107

รถประจําการ %

%

-19.38 -30.48 -50.00 21.74 -35.00 -12.50

1

3

-5.88 38.46 9.52 -9.88 -60.00 44.90 -29.31 -44.44 -37.04 -87.50 -87.50 #DIV/0! 57.14 8.57 15.00 80.00 -12.62 5.85 บผ.กปส..

B02  
B02  

รายละเอี ย ดการร อ งเรี ย น รถร ว มบริ ก าร สรุปเรื่องรองเรียน 2554 ขอมูลจาก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ขสมก. ใชสําหรับการรับชมในเว็บไซต...

Advertisement