Page 1

รายการชมเชย  จัดอันดับรายการชมเชย รถ ขสมก. (ตามเขตการเดินรถ)  รายการชมเชยรถรวมบริการ  รายการชมเชยรถมินิบัส

สรุปเรื่องรองเรียน 2554 ขอมูลจาก องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ ขสมก. ใชสําหรับการรับชมในเว็บไซต Bangkokbusclub.com


จัดอันดับรายการชมเชย รถ ขสมก. (ตามเขตการเดินรถ) ลําดับที่

สังกัด

1

เขต 4

2

7

3

2

สาย 179 180 12 47 4 77 136 1 62 137 205 13 195 72 134 53 203 18 16 70 63 97 516 65 66 32 67 114 166 50 505 26 514 71 168 60 96 11 93 206 517 501 502

หัวขอชมเชยโดยรวม พขร.พกส. ใหบริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย พขร.พกส. บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.พกส. บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พขร. พกส.มารยาทดี ใหคําแนะนําบริการใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส .มารยาทดี พขร.พกส. มารยาทดี แนะนําบริการผูโดยสารดี พกส. บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พขร.พกส.มารยาทดี เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พกส .มารยาทดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พขร. .มารยาทดี พขร.พกส. แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร.พกส. มารยาทดี เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.พกส. มารยาทดี ขับรถดี ดูแลเอาใสใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พขร.พกส. บริการดี ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พขร.พกส. บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พขร.พกส. มารยาทดี หึความชวยเหลือผูโดยสาร พขร. พกส มารยาทดี ใหคําแนะนํา ดูแลเอาใจใสผูโดยสารตลอดเสนทาง พขร.พกส.บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสาร พขร.พกส. บริการดี ใหความชวยเหลือ ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พขร.พกส. แนะนําบริการผูโดยสารดี พกส.บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พกส. บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พขร.พกส.บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.พกส.บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.พกส. มารยาทดี บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พขร.พกส.มารยาทดี ดูแลเอาใจใส ใหคําแนะนํา ใหความเชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พขร.พกส. บริการดี ใหคําแนะนํา ดูแลเอาใจใสใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พขร.พกส.บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี พขร.พกส. มารยาทดี พกส.มารยาทดี เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พกส. แนะนําบริการผูโดยสารดี พกส. บริการดี ใหคําแนะนํา ดูแลเอาใจใสใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พกส.มารยาทดี

จํานวน (เรื่อง) 11 1 9 6 7 17 14 4 6 6 10 1 1 4 12 9 7 8 9 7 9 4 2 2 1 4 3 4 6 3 4 29 7 13 5 7 9 2 3 6 1 1 1

รวม 97

94

84


จัดอันดับรายการชมเชย รถ ขสมก. (ตามเขตการเดินรถ) [ตอ] ลําดับที่

สังกัด

4

เขต 3

5

6

6

1

6

8

สาย 145 2 45 142 102 25 23 ปอ.145 508 536 511 84 79 80 515 556 101 7 7ก 42 84ก 509 189 29 34 107 95 95ก 129 510 543 ปอ.39 59 522 555 503 185 24 3 49 73 156 178 191 22 36 36ก 54 73ก 117 204

หัวขอชมเชยโดยรวม พขร.พกส. มารยาทดี หวงใยความปลอดภัยผูโดยสาร เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.พกส. บริการดี กิริยาวาจาสุภาพ ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พกส.. มารยาทดี ดูแลเอาใสใจใสผูโดยสาร พขร.พกส. บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พกส.มารยาทดี พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พกส.. มารยาทดี ดูแลเอาใสใจใสผูโดยสาร พกส.มารยาทดี ดูแลเอาใสผูโดยสาร พกส.มารยาทดี พขร.พกส.ใหคําแนะนําผูโดยสาร เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.ใหคํา แนะนําบริการผูโดยสาร พขร.พกส.มารยาทดี ใหคําแนะนําผูโดยสาร หวงใยผูโดยสาร เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.มารยาทดี พขร.พกส. บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร. พกส. บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พกส.มารยาทดี พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พขร. พกส.มารยาทดี ใหคําแนะนําบริการใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร. มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พกส. แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร.พกส.บริการดี หวงใยความปลอดภัยผูโดยสาร แนะนําบริการผูโดยสารตลอดเสนทาง พกส.มารยาทดี แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร.พกส บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร. มารยาทดี พกส. บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พขร. มารยาทดี พขร.พกส. เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พกส.มารยาทดี พขร.พกส.บริการดี แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร. มารยาทดี พขร.มารยาทดี ดูแลเอามจใสผูโดยสาร พกส.มารยาทดี แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร.พกส. บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาสุภาพ หวงใยภัยผูโดยสาร ใหคําแนะนําตลอดเสนทาง พกส. บริการดี กิริยาวาจาสุภาพ ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พขร.พกส. บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ พขร.พกส. มารยาทดี ใหคําแนะนําผูโดยสาร จอดรับ-สง ผูโดยสารดวยความเรียบรอย พขร.พกส.มารยาทดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พขร.พกส. แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร.พกส. บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พกส.มารยาทดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พกส.มารยาทดี พขร. พกส.มารยาทดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พขร. พกส.มารยาทดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พกส.มารยาทดี

จํานวน (เรื่อง) 19 10 5 9 2 8 2 6 1 5 4 28 2 9 11 1 4 2 1 1 2 2 1 11 3 3 4 3 3 13 1 1 6 1 1 1 4 10 4 3 4 9 8 3 1 3 1 2 3 2 2

รวม 71

64

55

55


จัดอันดับรายการชมเชย รถ ขสมก. (ตามเขตการเดินรถ) [ตอ] ลําดับที่ 8

สังกัด เขต 5

สาย 75 68 76 82 138 ปอ.140 20 21 37 105 111 ปอ.141

หัวขอชมเชยโดยรวม พขร.พกส.มารยาทดี ดูแลเอาใจใส ใหคํา แนะนําผูโดยสาร พขร. บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร.พกส. มารยาทดี กิริยาวาจาสุภาพ เก็บทรัพยสินคืนเจา พขร.พกส.มารยาทดี ดูแลเอาใจใส จอดรับ-สง ผูโดยสารดวยความเรียบรอย พกส.มารยาที ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอเสนทาง พกส.มารยาทดี พกส. แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร. พกส.มารยาทดี ใหคํา แนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พกส.บริการดี แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร.พกส. บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พขร.พกส. เก็บทรัพยสินคืนเจาของ พกส.มารยาทดี

จํานวน (เรื่อง) 5 7 4 12 1 4 2 3 2 2 5 2

รวม 49

รายการชมเชยรถรวมบริการ สาย ปอ.สาย 8 8 14 17 29 33 46 64 69 74 113 110 120 126 ปอ.44 175 ปอ.48 ปอ.84 ปอ.157 ปอ.172 542 544 545

หัวขอชมเชยโดยรวม นายทา พกส. มารยาทดี ใหคําแนะนําบริการผูโดยสาร พขร. มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส.บริการดี ใหความชวยเหลือผูโดยสาร พขร. บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พกส.มารยาทดี พขร. มารยาทดี พกส.เก็บทรัพบยสินคืนเจาของ พขร.พกส.บริการดี กิริยาวาจาสุภาพเรียบรอย พขร.มารยาทดี พขร. บริการดี จอดรับ-สง ดวยความเรียบรอย พขร.พกส. บริการดี กิริยาวาจาสุภาพ เก็บทรัพยิ์สินคืนเจาของ พขร. มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส.มารยาทดี พขร.พกส. แนะนําบริการผูโดยสารดี พขร. บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พกส. บริการดี ใหคําแนะนําผูโดยสารตลอดเสนทาง พกส.เก็บทรัพบยสินคืนเจาของ พขร. มารยาทดี พขร.พกส. บริการดี ดูแลเอาใจใสผูโดยสาร พขร.พกส. เก็บทรัพยสินคืนเจาของ

จํานวน (เรื่อง) 2 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 3

รวม 31


รายการชมเชยรถมินิบัส สาย มินิบัส 20 มินิบัส 40 มินิบัส 42 มินิบัส 97 มินิบัส 71 มินิบัส 75

หัวขอชมเชยโดยรวม พกส.มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส.มารยาทดี พกส.มารยาทดี

จํา นวน (เรื่อง) 1 1 1 1 2 2

สรุปรายการชมเชย 2554

รวมเรื่องชมเชยทั้งหมด 608 เรื่อง

รวม 8

สรุปเรื่องร้องเรียน 2554 (#4 : รายการชมเชย)  

สรุปเรื่องร้องเรียน 2554 (รายการชมเชย)

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you