Page 1

รายละเอียดการรองเรียน (รถรวมบริการ : รถปรับอากาศ)

สรุปเรื่องรองเรียน 2553 ขอมูลโดย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แปลงไฟลโดย Th_jung ^^ ใชสําหรับการรับชมใน Bangkokbusclub.com


การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2553

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ

รถรับอากาศ

AB1 AB2 AB3 AB4

สาย

6 เสริม

7

ปอ.8 ปอ.27

28 ปอ.29

รวม

ปอ.33 ปอ.38 ปอ.40 ปอ.44 ปอ.48 ปอ.64 ปอ.68 ปอ.69 73เสริม 79เเสริม ปอ84

ประเภทใหบริการ

1

ชมเชย

1

1

5

1

แนะนํา

ควันดํา

บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

1

1

9

2

3

1

2

3

2

1

1

2

11

3

3

2

1

5

11

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

33

8

2

13

1

7

7

2

18

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

12

6

3

11

2

8

7

3

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

3

2

1

8

5

1

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

11

10

4

3

28

10

11

3

ขับรถไมชิดขอบทางดานซายจอดรับ-สงเลน2,3

3

1

2

1

3

1

3

1

ขับรถขวางทางจราจร

3

1

1

2

1

1

1

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

4

6

11

1

1

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

รวมเรื่องแนะนําบริการ

1

21 0

25

ประเภทการรองเรียน

พขร.

10

7

2

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

2

1

2

4

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

6

1

6

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

13

16

19

เก็บคาโดยสารเกินราคา

2

2

6

1

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

พกส.

1

2

ไมปดประตูลม ปดประตูหนีบผูโดยสาร

4

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

1

2

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

1

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

2

1

16

109

8

6

66

1

1

32

8

119

1

16

15

6

1 4

11 4

4 1

9 1

8

4

1

2

5

15

10

3

3

3

1

3

7

4

6

6

2

1

6

1

2

2

4

1

2

2

7

1

3

1

1

8

1

28

9

98 39

2

2

1

1

95

53

9

10 120 12

เปรียบเทียบ ป 2552

79

27

4

17 126

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

16

26

5

-7

11

12

1

ตําแหนงอื่น ๆ

รวม

40

1

2 1

3

1

1

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

6

2

1

52

88

30

19

65

15

48

616

80

83

20

9

90

15

48

612

-14 -28

5

10

10

-25

0

0

4

0.00

0.65

รถประจําการ %

%

-6

14 12

20.25 96.30 100.00 -41.18 -4.76 100.00 1000.00 -35.00 6.02 100.00 111.11 -27.78 0.00

บผ.กปส..


การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2553

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ

รถรับอากาศ

สาย

รวม

ปอ.92 ปอ.99 ปอ.104 ปอ.113 ปอ.115 ปอ.132 ปอ.134 ปอ139 ปอ140 ปอ.150 ปอ.157 ปอ.159 ปอ.163 ปอ.167 ปอ.170 ปอ.171 ปอ.172 ปอ.173 ปอ.174 ปอ.177 ปอ.183

ประเภทใหบริการ ชมเชย แนะนํา

ควันดํา

บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

1

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

1

1

1

2

2

2

1

1

2

3

1

2

1

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

3

1

2

5

6

11

10

4

1

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

2

2

3

1

6

4

2

1

1

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

2

2

1

3

3

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

6

1

2

9

3

12

1

2

รวมเรื่องแนะนําบริการ

1

1

1

1

1

1

2

8

1

3

12

2

5

20

18

4

66

7

5

35

2

13

5

61

ประเภทการรองเรียน

1

8

ขับรถไมชิดขอบทางดานซายจอดรับ-สงเลน2,3

พขร.

1

2

2

ขับรถขวางทางจราจร

1

วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

1

1

2

2

1

1

3

1

1

3

ไมปดประตูลม ปดประตูหนีบผูโดยสาร

3 1

1 2

2

2

5

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

1

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

4

8

เก็บคาโดยสารเกินราคา

1

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

1

9

1

7 4

1

1

1

5

2

4

1

3

1

4

1

2

2

4

1

3

1

19

5

6

6

4

6

4

59

2

9

3

1

1

27

1

2

1 1

1

1

1

3

1

1

1

2

1 1

24

3

2

1

7 11

1

1

2

1

2

1

1

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

15

2

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

รวม

1

1

1

ตําแหนงอื่น ๆ

2

4

1

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

1

1

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

พกส.

8

1

7

1

8

2

4

1

26

1

2

13

26

8

37

3

39

57

31

9

3

46

30

356

รถประจําการ % เปรียบเทียบ ป 2552

16

1

2

32

2

3

17

30

5

32

1

46

37

6

6

2

36

32

306

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

8

-1

-1

-6

-1

-1

-4

-4

3

5

2

-7

20

25

3

1

10

-2

50

%

50.00 100.00 -50.00 -18.75 -50.00 100.00

-23.53 -13.33 60.00 15.63

200.00 -15.22 54.05 416.67

50.00 50.00 27.78 -6.25 16.34 บผ.กปส..


การใหบริการทางโทรศัพทหมายเลข 184 ศูนยคุมครองผูโดยสารรถสาธารณะ (1584),ศูนยรับเรื่องราวรองทุกขของรัฐบาล GCC 1111 (Web portal) จดหมาย ปณ.5, หนังสือพิมพ,สื่ออีเล็กทรอนิกส E-mail, โทรสาร, SMS MMS ประจําป 2553

รถเอกชนรวมบริการขนาดใหญ สาย

รถรับอากาศ 504

รวม

507 523 524 528 529 537 538 539 542 544 545 547 549 550 551 552 552A 553 554 558

ปอ.207

รวม ทั้งสิ้น

ประเภทใหบริการ ชมเชย

1

1

1

1

1

1

6

15

3

6

13

23

2

18

51

2

34

79

3

แนะนํา

ควันดํา

บริการ

ปริมาณรถไมเพียงพอ

1

2

สภาพรถ/อุปรกรณไมแข็งแรง

2

2

3

1

2

1

3

4

3

1

2

1

ขับรถชองทางขวาไมจอดรับ

20

24

4

4

6

ขับรถชองทางขวาไมจอดสง

18

10

3

1

9

ขับรถเร็วปาดซาย-ขวาเบรกแรง

9

3

1

2

3

ขับรถประมาทนาหวาดเสียว

30

15

5

3

6

6

ขับรถไมชิดขอบทางดานซายจอดรับ-สงเลน2,3

3

1

1

2

1

4

2

2

1

1

1

5

รวมเรื่องแนะนําบริการ

2

1

1

2

1

2

1

1

4

5

1

3

4

3

1

1 3

1

ประเภทการรองเรียน

พขร.

2

ขับรถขวางทางจราจร วิ่งรับ-สงไมถึงจุดหมายปลายทาง

2

3

6

13

6

10

30

5

13

10

4

5

15

3

5

4

1

5

3

3

1

2

12

20

11

9

26

8

2

2

2

3

1

1

3

2

1

1

3

2

1

สูบบุหรี่ขณะปฏิบัติหนาที่

2

5

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

7

4

1

กริยา-วาจาไมสุภาพกับผูโดยสาร

20

24

เก็บคาโดยสารเกินราคา

4

5

ฉีกตั๋วไมตรงตามอัตราที่กําหนด

2

ไมสนใจปฏิบัติหนาที่เก็บคาโดยสาร

1

2

3

1

1 1

2

1

2 1

4

1

2

141

316

8

2

1

110

211

5

1

1

49

94

4

5

1

169

349

18

43

18

36

19

74

3

8

1

13

29

1

16

35

38

85

144

301

54

120

8

22

7

14

4

7

10

24

32

52

3

8

1

5

1 2 5

1

2 1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

5

3

2

2

2 1

2

3

9

5

8

16

9

7

22

1

1

8

2

5

2

3

3

5

1

2

1

1

3

2

1

ใหผูโดยสารลงกอนถึงจุดหมาย

5

7

4

7

4

3

1 1

3

1

2

6

2

5

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1 1 1

ตําแหนงอื่น ๆ

2

1

1 1

ไมทอนเงิน/ทออนเงินไมครบจํานวน

1

3

1

ไมฉีกตั๋วใหผูโดยสาร

129 105

1

2

ปดประตูหนีบผูโดยสาร

รวม

2

1

ไมปดประตูลม

พกส.

1

1

1

1 1

4

1

1

1 1

23

20

56

17

26

63

81

45

49 116

9

27

8

8

25

16

68

6

18

58

82

58

53 127

7

15

11

4

-2

4

-12

11

8

5

-1

-13

-4

2

12

-3

4

7

35 20 10 856 1,828

5

13

44 13

3

909

1,827

-5

-6

-9

7

-53

1

รถประจําการ % เปรียบเทียบ ป 2552

159 124

การรองเรียน เพิ่มขึ้น (ลดลง)

-30 -19

%

2

-11

7

-18.87 -15.32 #DIV/0! -8.00 25.00 -17.65 183.33 44.44 8.62 -1.22 -22.41 -7.55 -8.66 28.57 80.00 -27.27 100.00 -100.00 -46.15 -20.45 53.85 233.33 -5.83

0.05 บผ.กปส..

2553_jointair  

(รถร ว มบริ ก าร : รถปรั บ อากาศ) สรุปเรื่องรองเรียน 2553 ขอมูลโดย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แปลงไฟลโดย Th_jung ^^ ใชสําหรับการรับชมใน B...

2553_jointair  

(รถร ว มบริ ก าร : รถปรั บ อากาศ) สรุปเรื่องรองเรียน 2553 ขอมูลโดย องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ แปลงไฟลโดย Th_jung ^^ ใชสําหรับการรับชมใน B...