Page 1

Referat af bestyrelsesmøde, Tårnby Gymnasium & HF, torsdag 10. november 2016 Til stede: Jens Andersen, Anna H. Andersen, Anni Scheye, Charlotte Rybner Nielsen, Jens Erik Mogensen, Kinna Høybye, Thomas Hansen, Mette Ringsted og Sune de Montgomery Nørgård som referent. Afbud: Allan S. Andersen, Tobias Høygaard Lindeberg og Sandra Falk Dufrechou

1) Godkendelse af dagsorden o Dagsordenen blev godkendt. 2) Underskrivelse af referat fra sidste møde o Referatet blev godkendt, men med den tilføjelse, at Anna H. Andersen havde meldt afbud til sidste bestyrelsesmøde. 3) Orientering fra rektor o Rektor orienterede om, at der arbejdes på hvordan HF og STX kommer til at se ud efter reformen. Der er dog en række spørgsmål, der afventer den endelige vedtagelse af loven. 4) Orientering fra bestyrelsesformanden eller andre bestyrelsesmedlemmer o Thomas Hansen orienterede om, at han som tillidsmand oplever, at have en konstruktiv dialog med ledelsen omkring de fremtidige økonomiske udfordringer. 5) Ferieplan o Ferieplanen blev godkendt. 6) Regnskabsinstruks o Regnskabsinstruksen blev godkendt. 7) Økonomi – opfølgning på 3. kvartal 2016 og foreløbigt budget 2017 o Budgetopfølgning for 3. kvartal 2016 blev godkendt. o Det foreløbige budget for 2017 blev godkendt. 8) Elevtilgangsanalyse o Elevtilgangsanalysen blev diskuteret. 9) Strategi 2016-19 o Strategien blev godkendt med den ændring at afsnittet ”Vision” og afsnittet ”Værdigrundlag” blev slået sammen til et afsnit med overskriften ”Vision og værdier”. o Rektor præsenterede, og fik opbakning til, TG’s udbud for STX og HF efter reformen 10) Eventuelt o Intet til eventuelt

Tg bestyrelsesmoede nov16 referat  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Bestyrelse_referater/TG-bestyrelsesmoede-nov16-referat.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you