Page 1

TÅRNBY GYMNASIUM  &  HF  2013-­‐2014  

STUDIERETNINGSOPGAVEN (SRO)   Vejledning  til  eleverne  om  SRO  i  2.g    


Studieretningsopgaven i 2g Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning i opgavens indhold 3. En kalender for studieretningsopgaven i skoleåret 2013-14 1. En kort orientering om rammerne for opgaven: Studieretningsopgaven er en træningsopgave til studieretningsprojektet, som skal skrives i 3g. Det foregår ved at man løser en skriftlig opgave i de studieretningsfag, man har i 2g. Oversigt over de enkelte klassers studieretningsfag og -lærere:

Klasse: 2a 2a 2b 2c 2c 2d 2e 2e 2f 2u 2u 2x 2x 2y 2y

Studieretningsfag: EN/Sa/ps EN/SPB EN/Ma/Sa EN/MU/Sa EN/Sa/ps EN/Sa/Id EN/ps//Sa EN/Me/Sa EN/Sa/ps BI/Ma/Id BI/Ma/Ke MA/BT/Fy MA/Fy/Ke SA/Ma/eø SA/Ma/ps

Studieretningslærere: CG, CS, AL CG, PF AA, GE, BK AJ, AF, HE AJ, AF, LN LF, NP, LV HS, AL, MA HS, AN, MA SM, AK, AL RU, SI, MV RU, SI, MJ NE, KE, TA NE, TA, TP HA, KJ, BK HA, KJ, SE

Mulige to-fagskombinationer EN/Sa, EN/ps, Sa/ps EN/SPB EN/Ma, EN/Sa, Ma/Sa EN/MU, EN/Sa, MU/Sa EN/Sa, EN/ps, Sa/ps EN/Sa, EN/Id, Sa/Id EN/ps, EN/Sa/ps/Sa EN/Me, EN/Sa, Me/Sa EN/Sa, EN/ps, Sa/ps BI/Ma, BI/Id, Ma/Id BI/Ma, BI/Ke, Ma/Ke MA/BT, MA/Fy, BT/Fy MA/Fy, MA/Ke, Fy/Ke SA/Ma, SA/eø, Ma/eø SA/Ma, SA/ps, Ma/ps

Hver studieretning får udleveret to opgaveformuleringer, som eleverne skal vælge imellem. Dvs. at eleverne i 2a, der er en studieretning med fagene EN/Sa/ps, skal have udleveret to opgaveformuleringer, der tilsammen dækker alle tre fag, eks. i kombinationen EN/Sa/ps (alle studieretningsfagene), eller i kombinationerne EN/Sa, EN/ps eller Sa/ps (to af studieretningsfagene). Opgaveformuleringerne er stillet af jeres studieretningslærere, som også er vejledere på opgaven og står til rådighed og besvarer spørgsmål. Karakteren er medtællende i jeres standpunktskarakterer i de fag, der indgår i opgaven. Elevtiden for studieretningsopgaven er 10 timer. Man kan arbejde i grupper som optakt til besvarelsen, men selve opgavebesvarelsen er individuel. Med denne vejledning følger en oversigt over de formelle krav til skriftlige opgaver/projekter. De formelle krav er de samme som til dansk-/historie-opgaven, som I netop har skrevet, og studieretningsprojektet, som I skal skrive i 3g. I det hele taget er det en god ide at tænke på den Side 6 af 6


dansk-/historie-opgave, man lige har fået retur og især de kommentarer, negative såvel som positive, man her har fået af sine lærere. Krav til opgaven: Opgaven skal være 5-7 sider lang ekskl. opgaveformulering, indholdsfortegnelse, litteraturliste, noter/kildehenvisninger og bilag. Lay-out på opgaven er 12-punktskrift og 1½ linjeafstand, venstremargen på 2- 3 cm. Der skal desuden være et abstract med i opgaven. Et abstract er et kort resumé på engelsk, der siger noget om den problemstilling, der behandles i opgaven, fremgangsmåden i opgaven og de væsentligste konklusioner på opgaven. NB!! Om opgaver i fremmedsprog: Hvis du vælger at skrive den opgave, der er stillet i et fremmedsprog, som er studieretningsfag skal du ikke skrive opgaven på fremmedsproget, men primærteksterne skal læses på originalsproget og der skal citeres på originalsproget. Antal eksemplarer

Der skal afleveres to eksemplarer af opgavebesvarelsen med din underskrift. Hver af dine vejledere skal have en kopi. Desuden afleverer du elektronisk i Lectio, hvor læreren har oprettet opgaven.

Titelblad

Det udleverede ark med opgaveformuleringen skal indsættes allerforrest i opgaven som titelblad. Titelbladet skal også indeholde dit navn, klasse og hvilke lærere, du har haft som vejledere.

Resumé (abstract)

Indsættes umiddelbart efter titelbladet.

Skrivemateriale

Opgaven skrives på pc’er, så du ud over de printede udgaver, kan aflevere en i elektronisk form. Du afleverer den elektroniske udgave i Lectio, under den dertil oprettede opgave.

Antal eksemplarer

Der skal afleveres to eksemplarer af opgavebesvarelsen med din underskrift. Hver af dine vejledere skal have en kopi. Desuden afleverer du elektronisk i Lectio, hvor læreren har oprettet opgaven.

Titelblad

Det udleverede ark med opgaveformuleringen skal indsættes allerforrest i opgaven som titelblad. Titelbladet skal også indeholde dit navn, klasse og hvilke lærere, du har haft som vejledere.

Resumé (abstract)

Indsættes umiddelbart efter titelbladet.

Side 6 af 6


Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen skal stå særskilt på den første side efter det engelske resumé (abstract). Den er en liste over din opgaves hoved- og underafsnit med angivelse af de sidetal, afsnittene starter på. Indholdsfortegnelsen er den endelige disposition for din opgave. Skriv derfor indholdsfortegnelsen ind til allersidst, og sørg for at de sidetal, der anføres, er korrekte.

Forord/Indledning

I mange fag bør opgaven indledes med et kort forord eller en kort indledning, hvori du forklarer, hvordan du opfatter opgaveformuleringen. Der kan evt. skrives noget om forarbejdet, hvis det er vigtigt for forståelsen af din opgave, og forklar evt. hvordan du har afgrænset opgaven, dvs. hvad du vil lægge vægt på i besvarelsen og evt. hvad der ikke indgår i opgaven. Skriv forordet/indledningen til sidst, så det passer til opgavens indhold.

Konklusion

Her tager du stilling til, hvad du er nået frem til i forbindelse med din problemstilling. Afsnittet kan evt. have form af en opsummering af delkonklusioner. Måske kan problemstillingen ikke besvares entydigt og sikkert. Så skal det fremgå – og det skal fremgå, hvorfor det forholder sig sådan.

Sidetal

Sidetal og sidetal af skal angives på hver enkelt side i opgaven. Der skal være overensstemmelse mellem indholdsfortegnelsens og opgavens sidetal!

Layout

Layout’et bør tjene til at gøre den enkelte side og hele opgaven så overskuelig som muligt. Hovedafsnit skal have tydelige overskrifter, fx store bogstaver og evt. enkelt eller dobbelt understregning. Hovedafsnit kan passende begynde på en ny side. Underafsnit har også overskrifter, fx små bogstaver og evt. understregning. Underafsnit kan evt. nummereres 2.1, 2.2 osv. Det betyder hhv. første og andet underafsnit i andet hovedafsnit. Sørg for en passende bred margen, fx 3 cm hele vejen rundt. Og husk sidetal! 1½ linieafstand og 12 punktskrift.

Citater

Brug altid citationstegn ved ordrette citater.1 Fremhæv længere citater (dvs 3 linier og derover) ved at springe en linie over, lave indrykning og skrive med enkelt linieafstand. Markér overspringelse i citater med prikker. Som et eksempel på et længere citat følger her et uddrag af Bilag 7 til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Stx fra august 2007: ”2.5 (…) Det er vejlederne, der udfærdiger opgaveformuleringen, og den kræver meget bevidste overvejelser, idet opgaveformuleringens funktion er at fastlægge og sætte rammer for, hvad elevens besvarelse skal omhandle. Opgaveformuleringen skal afspejle det faglige niveau, der kendetegner en gymnasial uddannelse. I udarbejdelsen af opgaveformuleringen skal der endvidere tages hensyn til den fastsatte tidsramme og karakteren af det materiale, eleven har til rådighed. Det bør også indgå, at krav om empiriske undersøgelser eller eksperimenter kan være tidskrævende. (…)”2

Husk at citere pinligt korrekt og bevare stavemåden. 1

Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat.

2

Bekendtgørelsen om uddannelse til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen), BEK nr. 797 af 27/06/2007, bilag 7 om Studieretningsprojektet, pkt. 2.5

Side 6 af 6


Henvisninger

Når du citerer, skal du altid angive det med en henvisning til din kilde.3 Hvis du refererer med dine egne ord fra en eller flere af dine kilder, skal der også være henvisninger. Der må altså ikke mangle dokumentation for din brug af litteraturen. Læseren skal altid kunne kontrollere, om du har forstået og benyttet litteraturen korrekt. Henvisninger kan gives på flere måder. Du kan skrive henvisningen – direkte i teksten, som i eksemplet ovenfor i afsnittet "Citater" – i en parentes efter citatet – i en fodnote nederst på siden eller evt. efter hvert afsnit eller efter opgaveteksten – i venstre margen ud for citatet. Når du henviser til et værk, skal du altid angive sidetal i det pågældende værk. Hvis du henviser til flere sider, kan du gøre det således: s. 86-87 eller s. 86f. – Det betyder side 86 og den følgende side. 23-26 eller s. 23ff. – Det betyder side 23 og de følgende sider.

Litteraturfortegnelse Denne skal stå for sig selv på en side i slutningen af opgaven. Følgende skal (Jf. Føge m.fl. (2005), s. være angivet: Forfatternavn (efternavn først, så fornavn) – titel i kursiv – 137) udgave – forlag eller udgivelsessted – udgivelsesår; evt. bindnr. – sidetal. Hvis du flere gange i opgaven henviser til samme bog, er det praktisk at lave en forkortelse. Forkortelsen angives i litteraturlisten, fx: Føge, Peter og Hegner, Bonnie (red.), Primus 1, almen studieforberedelse i grundforløbet, 1. udg. Systime, 2005. (Fork. Føge m.fl. 2005)

Avis- og tidsskriftartikler anføres med forfatter (efternavn, fornavn) – artiklens titel i citationstegn – avisens/tidsskriftets navn i kursiv - avisens dato og årstal/tidsskriftets årstal, årgang, nummer og sidetal. Materiale fra internettet skal også fremgå af litteraturfortegnelsen med nøjagtig angivelse af netadressen og den dato, man har hentet oplysningerne. Afslutning arbejdet

af Læs din opgave igennem og ret evt. meningsforstyrrende fejl. Slut med afleveringsdato og underskrift som garanti for selvstændigt arbejde.

NB!! - Kontrollér, at alle ovenstående formaliteter er i orden. Hvis du er i tvivl om særlige krav eller måder at gøre tingene på i de fag, du skriver i, så spørg din vejleder/studieretningslærer. Stavemåde og tegnsætning bør også være i orden – andet kan i værste fald koste points. Sproget bør ikke være unødig kompliceret eller smart. - Husk navn og klasse på hver side og husk side af sider. - Slut med dato og underskrift. 3

Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat.

Side 6 af 6


En kalender for studieretningsopgaven i skoleåret 2013-14 Uge 9 Denne orientering om studieretningsopgaven udleveres til alle 2g-elever, samtidig med at studieretningslærerne udleverer de opgaveformuleringer, der gælder for den pågældende studieretningsklasse. Eleverne vælger derefter hvilken af de to opgaveformuleringer, de gerne vil arbejde med Uge 9-12

Eleverne arbejder med deres studieretningsopgave. Undervejs står studieretningslærerne til rådighed som vejledere. Husk at bruge flex-dagen fornuftigt i arbejdet med opgaven!

4. marts

Flexdag til arbejde med opgaven

17. marts kl. 12.00

Sidste frist for aflevering af opgaverne til studieretningslærerne

God arbejdslyst! Vejledningen er revideret af PPU / foråret 2013

Side 6 af 6

Sro vejledning 13 14  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Elevmateriale/SRO_vejledning_13_14.pdf