Page 1

Handlingsplan 2013-14

Endelig version vedtaget af bestyrelsen 13.05.15 (efter høring i PR og SU) 1


Handlingsplan 2013-14........................................................................................................... 1 Strategi for Tårnby Gymnasium & HF ................................................................................... 3   Mission ............................................................................................................................... 3   Vision ................................................................................................................................. 3   Strategi ............................................................................................................................... 3   TG - Amagers gymnasium & HF ................................................................................... 3   TG’s profil ...................................................................................................................... 3   Handlingsplan 2013-14........................................................................................................... 5   Aktuelle udfordringer ...................................................................................................... 5   Eleverne .......................................................................................................................... 5   Pædagogik, projekter og udvikling ................................................................................. 7   Strategisk bygningsudvikling ......................................................................................... 8   Økonomi ......................................................................................................................... 8   Arbejdstid og overenskomst ........................................................................................... 8   Kommunikation .............................................................................................................. 8   Kvalitet og evaluering .................................................................................................... 8   Internationalisering ......................................................................................................... 9   Politiske strømninger ...................................................................................................... 9   1.   Elever – undervisningsmiljø og elevtrivsel ........................................................ 10   Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og ansatte i øvrigt ............................................... 10   2.   Ekstracurriculære aktiviteter: Studievejledning, Læsevejledning, lektiehjælp, mv. 11   Ansvarlig: Ledelsen, studievejledningen, læsevejledningen ........................................... 11   3.   ITU videreudvikling af undervisnings-IT ......................................................... 12   Ansvarlig: ITU og ledelsen............................................................................................... 12   4.   Ny nordisk skole................................................................................................. 13   Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere ............................................................................. 13   5.   Idræt som studieretningsfag ............................................................................... 14   Ansvarlig: SP, ledelsen og idræt og skemalæggere .......................................................... 14   6.   Strategisk Bygningsudvikling ............................................................................ 15   Ansvarlig: MR, SP, CJ, LJ ............................................................................................... 15   7.   Pædagogisk udvikling ........................................................................................ 16   Ansvarlig: KQ, BF, BR og PPU, ITU, International koordinator og PR ......................... 16   8.   Kompetenceudvikling ........................................................................................ 17   Ansvarlig: MR, BR og SamarbejdsUdvalg (SU).............................................................. 17   9.   Personale, pædagogisk faggruppedag ................................................................ 18   Ansvarlig: MR, BR og PPU/SU ....................................................................................... 18   Beskrivelse af indsatsen.................................................................................................... 18   10. Overordnet økonomi ............................................................................................... 19   Ansvarlig: SP, ledelsen ..................................................................................................... 19   Beskrivelse af indsatsen.................................................................................................... 19   11.Faggruppeprojekt 2013-14 ...................................................................................... 20   Ansvarlig: Faggrupper, PPU, ledelsen ............................................................................. 20   12. Eksamen.................................................................................................................. 22   Ansvarlig CH, BF ............................................................................................................. 22   13. Internationalisering ................................................................................................. 23   Ansvarlig: ledelsen og international koordinator ............................................................. 23  

2


Strategi for Tårnby Gymnasium & HF Høj faglighed - levende demokrati og mangfoldighed - fornyelse og tradition Mission Tårnby Gymnasium & HF tilbyder to ungdomsuddannelser, det almene gymnasium og HF. Begge uddannelser giver almen dannelse og en lang række faglige, sociale og personlige kompetencer, der er et stærkt grundlag for videre studier. Uddannelserne bygger på fire områder - det naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, det sproglige og det kunstneriske område.

det

Vision 1. Tårnby Gymnasium & HF er i kraft af sin placering midt på Amager og sit brede pædagogiske sigte det naturlige valg for elever, der ønsker en almen gymnasial uddannelse enten i gymnasiet eller på HF. 2. TG er en attraktiv arbejdsplads. 3. Vi stiller krav til eleverne og forventer, at de stiller krav til skolen. 4. På TG lægger vi vægt på en høj faglighed, et åbent og aktivt miljø i rare omgivelser med plads til alle. Strategi TG - Amagers gymnasium & HF TG er en stor skole midt på Amager i Tårnby kommune. TG udbyder ungdomsuddannelser til det nære opland og til øvrige interesserede ansøgere fra København og Malmø-området. TG’s profil TG’s undervisning skal bygge på et bredt, fagligt og alment fundament samtidig med, at der på visse områder oparbejdes og udvikles særlige kompetencer. TG skal udbyde en bred vifte af studieretninger og fag, hvori de særlige kompetencer indgår. TG ønsker løbende at udvikle forskellige faglige, pædagogiske og administrative indsatsog styrkeområder med en udviklings- og projektorienteret tilgang såvel internt som eksternt. Bestyrelsen tager løbende beslutning om valg af indsatsområder via TG’s handlingsplan. TG ønsker med den projektorienterede tilgang at kunne tilgodese et igangværende generationsskifte og den igangværende omstilling af ungdomsuddannelserne, hvor alle lærere bidrager og er en del af udviklingen.

Branding 1. Vores skole skal stå skarpt i omverdenen. Den faglige bredde og de særlige profiler på TG skal understøtte det. 3


2. TG skal være kendt som et aktivt uddannelsessted.

Lokalt, regionalt og internationalt samarbejde 1. TG lever op til sin centrale placering i et område præget af udvikling og tæt kontakt til omverdenen. 2. TG samarbejder med folkeskoler, ungdomsinstitutioner, videregående uddannelser, Ungdommens Uddannelsescenter, studievalg København og kommunerne for at støtte elevernes overgang fra folkeskole til TG og fra TG til videre uddannelser. 3. TG inddrager andre uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet i og udenfor Øresundsregionen i undervisningen på en række områder, der er relevante for de enkelte studieretninger og hf-forløb. 4. TG samarbejder med gymnasieskoler og kulturelle institutioner på begge sider af Sundet for at udvikle kvaliteten i undervisningen. 5. Eleverne arbejder løbende med globale problemstillinger i og uden for undervisningen. Eleverne 2. Elevinddragelse i kompetente udvalg. 3. Vejledning og støtte i forløbet (f.eks. værksted og lektiecafé). 4. Særlig opmærksomhed på rekruttering af elever fra Dragør, Tårnby og Sundby. 5. Fokus på TG som et attraktivt uddannelsessted. 6. Søge et stabilt elevgrundlag. Ledelse og lærere 1. Lærerne og ledelse – sikre rekruttering og fastholdelse, samt vedligeholdelse og udvikling af kompetencer. 2. Ledelsen og lærerne skal understøtte holdindsatsen. 3. En nærværende ledelse af en videnbaseret organisation, som skal skabe rammer for udvikling, bl.a. gennem projekter. Samarbejde Der er tradition for demokrati og samarbejde på TG. Gensidig respekt, fællesskab, tolerance og ansvarlighed er vigtige udgangspunkter for samarbejdet på TG.

4


Handlingsplan 2013-14 Aktuelle udfordringer TG’s følger den overordnede strategi vedtaget i bestyrelsen TG’s overordnede strategi, som er besluttet i bestyrelsen, vil blive udmøntet i nedenstående punkter: • At sætte kerneopgaven, undervisning og læring, i centrum • Til stadighed at udvikle og sikre undervisningens kvalitet • At styrke samarbejdet og dialogen med omverdenen • At sikre internationalisering til gavn for undervisningen og skolens udvikling • At skabe et godt økonomisk fundament for kerneopgaverne • At udvikle en attraktiv arbejdsplads • At arbejde for et godt samarbejdsklima med plads til alle ansatte og elever • At sikre en tidssvarende it-understøttelse af undervisningen • Arbejde med udvikling af profilen for HF på TG • Arbejde med udvikling af studieretningstoning i STX

Eleverne Vi ser fortsat en større spredning af eleverne i disse år, med stigende søgning til STX og HF generelt, og med et fortsat vigende jobmarked for unge. HF-kapaciteten i Storkøbenhavn er udvidet meget i 2012, og der vil derfor fortsat være konkurrence om tiltrækning af unge til det toårige HF. Elevdemografien ser ud til at give et lille fald i ansøgertal i 2013, for at nå op på niveau med tidligere år i 2014. Regeringens aftale om at der kun må optages 28 i klasserne, har givet nye udfordringer i forhold til kapaciteten, og TG udbyder 9 (10) STX klasser og 4 HF næste år med et samlet klassetal på 35(36), efter at skolens kapacitet er udvidet med musikhuset og inddragelsen af lysgårdene til elevrum, og med forventning om at skolen bliver klar med nye lokaler til november i multihallen.

5


KAPACITET 2012-13 2013-14

toårig HF 2012/2013

STX 2013/2014

STX 2012/2013 antal

klasse-

pladser antal

klasser

kvotient

i alt

klasse-

klasser kvotient

toårig HF 2013/2014

pladser antal

klasse-

i alt

kvotient i alt

klasser

pladser antal

klasse-

pladser

klasser kvotient

i alt

Område Centrum Off gymnasier & HF - Christianshavns Gymnasium

9

28

252

9

28

252

 

 

- Frederiksberg Gym

8

28

224

8

28

224

 

 

- Gefion Gymnasium

13

28

364

14

28

392

 

 

9

28

252

9

28

252

- Rysensteen Gymnasium

11

28

308

11

28

308

 

 

- Sankt Annæ Gymnasium

7

28

196

7

28

196

 

 

- Tårnby Gymnasium

9

28

252

9

28

252

- Ørestad Gymnasium

14

28

392

14

28

392

- Københavns åbne Gymnasium

3

4

28

28

4

84

4

112

112

28

112

28

 

 

- Frederiksberg HF-kursus

 

12

28

336

11

28

308

VUC Amager

 

2

28

56

4

28

112

- HF-Centret Efterslægten 1)

 

8

28

224

8

28

224

 

2

30

60

5

28

140

31

28

872

36

 

- Københavns VUC Offentlige i Centrum i alt

80

28

81

2240

2268

 

Private gymnasier og HF

 

1008

 

 

- Det frie Gymnasium

4

28

112

4

28

112

- Ingrid Jespersens Gymsk

4

28

112

4

28

112

- Københavns Private Gym

3

28

84

3

28

84

 

- N. Zahles Gymnasieskole

4

28

112

4

28

112

 

- Niels Steensens Gymnasium

4

28

112

4

28

112

Private i Centrum i alt

18

28

504

19

532

3

28

84

3

84

Centrum i alt

96

28

2688

99

2772

34

28

956

39

1092

3

28

3

84

 

 

 

 

Med en bred ungdomsgruppe, hvor omkring 70 % af en ungdomsårgang vælger STX og HF vil der fortsat være et betydeligt arbejde med at differentiere undervisningsmetoder, men også med at udvikle til støtteforanstaltninger og fastholde studie- og ordensdisciplin. Skolen arbejder fortsat med udviklingen af undervisning og lærerefteruddannelse, men har desuden – i lighed med andre skoler – etableret en del støtteforanstaltninger og en øget kontrol med fravær og manglende opgaveafleveringer. Det er det, vi kalder skolens tre ben.

6

84

28


I 2012 er der udarbejdet en elevtrivselsundersøgelse, som viser at TG-eleverne er meget glade for at gå på skolen.

UMV 2013. spørgsmål 3.4

UMV 2013. spørgsmål 3.1

Denne positive holdning til TG hos eleverne skal fastholdes og bruges til at øge fokus på en god læreproces for den enkelte elev.

Pædagogik, projekter og udvikling Skolens flerårige arbejde med fastholdelse, frafald og fravær i regi af VOFF og Interreg projektet har vist sig at bære frugt. Der er noteret lavere fravær i timerne, lige som deltagelsen i de tre forskellige lektieværksteder har været stigende. Endelig ser det ud til at fastholdelse af elever er større end først antaget i budgettet. I forlængelse af skolens tre ben med fokus på kvalitet i undervisningen, støttefunktioner i studievejledning og lektieværksteder og konsekvens ved manglende opgaveaflevering, vil en fremtidig indsats fokusere på at løfte elevernes faglige motivation og niveau. Målet er at få eleverne til at gøre det lidt bedre på de forskellige niveauer de er. Denne udvikling med at øge elevernes læring, skal tilsvarende afspejle sig i en løbende kompetenceudvikling for lærerne. Med udgangspunkt i kompetencestrategien fra 2013, skal der bygges oven på de tidligere års arbejde med TG som attraktiv arbejdsplads og herunder være fokus på kompetenceudvikling i bred forstand med tre hovedområder: • Elevernes læring, med henblik på at løfte barren for den enkelte. • IT og minipædagogikum for nye og mere erfarne lærere, med fokus på at fungere i den elevkontekst som er helt særlig for TG. • Udfordringen de næste år bliver dels at bygge videre på disse erfaringer og dels at udmønte kompetenceudviklingsstrategien i konkrete praktiske tiltag. Rammerne omkring den pædagogiske udvikling er foregået i regi af Pædagogisk Råd (PR), og er forankret i PPU, Projektgruppen for Pædagogisk Udvikling, hvori PR-formand eller 7


næstformand er fødte medlemmer samt i ITU. På baggrund af en revision af strukturen vil det pædagogiske arbejde tage udgangspunkt i en delvis ny konstruktion.

Strategisk bygningsudvikling TG er kommet godt igennem første del af den strategiske bygningsudvikling. Der er i 2012 således færdiggjort et musikhus i skolegården. To lysgårde er blevet overdækket og inddraget som undervisningsområde, og endelig er der sket en renovering af lokalerne i kemi, biologi og naturgeografi. Samtidig er finansieringen, herunder den eksterne finansiering faldet positivt på plads. Med en godkendt lokalplan, vil fokus det kommende år være opførelse af en idrætshal/multihal. Bygningsudvikling er en meget tidskrævende aktivitet, og der er flere processer i gang med forskellige detaljeringsniveauer i forhold til opfølgning på og gennemførelse af planerne. Årene 2013 og 14 vil have fokus på processen og deraf følgende resultater. Tilsvarende skal der i takt med udvikling af rammerne (bygningerne) også konsolideres udviklingstiltag inden for de kunstneriske fag. I skoleåret 2012 er der genetableret en samarbejdsaftale med Tårnby Musikskole. Der skal planlægges en renovering af pigeidrætssalen mhp. at kunne anvende den til drama og mere kreative, elevaktiverende undervisningsformer, når multihallen står færdig.

Økonomi I forbindelse med vedtagelsen af finansloven for 2013 fortsættes et loft på antallet af elever i klasserne på max. 28. Dette sammenholdt med de tidligere udmeldte besparelser for 201416 betyder, at der igen næste år være behov for omhyggelig styring og tilpasning af økonomien. Især er det vigtigt at fokusere på behovet for tilpasning af udgifter til de lavere indtægter i 2015-16. Prognoserne viser, at der i de kommende år, vil være så stor gymnasiesøgning i vores område, at det forventes, at skolens kapacitet kan fyldes op. TG har udmeldt en kapacitet på 9 (10) gymnasieklasser og 4 HF-klasser i 2013-14. Brobygningsaktiviteten og antallet af introkursister forventes at have samme omfang som i 2012.

Arbejdstid og overenskomst Med OK 13 følger nye tiltag, som skal udvikles og sættes i værk. For at sikre den bedst mulige proces og kommunikation lægges der op til en revideret mødestruktur i skoleåret 201314.

Kommunikation Kommunikationsområdet skal løbende vurderes mht. ressourcer og opgaver. Der er tale om et kompliceret felt med intern kommunikation (og hertil hørende kommunikationsplatforme: TG-nyt, Fronter/Sharepoint, Lectio og Outlook samt Infoboard og mødestruktur/form). Ekstern kommunikation hænger sammen med samarbejdsaftaler og eksterne forpligtelser som Genvej NU, HF2 hjemmeside og fællesannoncering for HF, egen hjemmeside, årsskrift samt evt. nye produkter. Hele kommunikationsområdet har været i fokus i 2012 og vil være det fortsat i 2013, med en delvis revision af mødestruktur og kommissorier og besætning af hverv.

Kvalitet og evaluering Der arbejdes kontinuerligt med at udvikle TG’s kvalitetssikring. I stigende grad er nøgletal en del af årsregnskabet. TG vælger i årets løb at fokusere på forskellige områder, der skal 8


evalueres og dermed danne baggrund for handlingstiltag.

Internationalisering TG har i en årrække udbygget de internationale kontakter i USA, Frankrig og senest Indien. Samtidig har skolen afholdt studierejser for alle elever som afhængigt af lærerbesætning og fag har været til forskellige mål – mest i Europa. Vurderingen er, at behovet for at ’vise eleverne’ verden er blevet mindre, da de selv har mulighed for at rejse. Det øger muligheden for at fokusere rejsernes sammenhæng med fag, og tværfaglige projekter. Skolen skal på baggrund af eksisterende erfaringer tegne konturerne af en internationaliseringsstrategi, som hænger sammen med studieretningers fokus.

Politiske strømninger I det omfang Ministeriet for Børn og Undervisning vil melde strategiske mål ud for skolerne, vil disse blive indarbejdet i den gældende handlingsplan for det kommende skoleår. Som udgangspunkt vil skolen skulle arbejde med et gennemsnitsoptag på 28 pr klasse. Tilsvarende skal skolen forholde sig til TG’s HF-profil, i og med at VUC-Amager har fået 2årigt HF som følge af finanslovsforliget. Børne- og Undervisningsministeriet har til stadighed fokus på fravær og frafald. En ny ramme for arbejdstid og fokus for undervisning kan blive en del af de nye udfordringer, som skolen skal arbejde med.

9


1. Elever – undervisningsmiljø og elevtrivsel Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere og ansatte i øvrigt

Baggrund TG foretog sin sidste undervisningsmiljøvurdering (UMV) i november 2010. Ifølge lov nr. 166 af 14.03 2001 skal der foretages en revision af UMV’en mindst hver tredje år. Skolen har i slutningen af 2012 indsamlet data til en ny UMV. Mål Målet er at forbedre undervisningsmiljø og elevtrivsel. Beskrivelse af indsatsen Analyse og formidling af spørgeskemaundersøgelsen. Undersøgelsesresultaterne vil foreligge i foråret 2013 og vil derefter indgå som en del af baggrunden for udformningen af skolens handlingsplan – herunder hvilke nye initiativer der evt. bør iværksættes.

10


2. Ekstracurriculære aktiviteter: Studievejledning, Læsevejledning, lektiehjælp, mv. Ansvarlig: Ledelsen, studievejledningen, læsevejledningen Baggrund Med baggrund i nogle af de seneste års gode resultater, herunder deltagelse i Interregprojektet, vil der være et årligt behov for at evaluere og analysere de enkelte initiativer, med henblik på revision af de konkrete tiltag, der skal indgå som en del af skolens drift det kommende skoleår. Mål Opfølgning på erfaringer fra tidligere år, revision af det samlede arbejde i det omfang der er behov. Fokus på fravær, frafald og fastholdelse Fokus på understøttelse af elev-læringsmål Planlægning af og integration af driftsaktiviteter. Beskrivelse af indsatsen Læsescreening og læsekurser, skal evt. udvides med ’talblindheds’screening Planlægning og gennemførelse af forskellige former for lektiehjælp: Elever hjælper elever, fokuserede fagværksteder, opgaveværksteder. Fortsat stram styring i forhold til elevfravær.

11


3. ITU videreudvikling af undervisnings-IT Ansvarlig: ITU og ledelsen Baggrund TG har de seneste år arbejdet målrettet med at udforske IT-muligheder i undervisningen og vurdering af forskellige former for IT-funktionalitet i den forbindelse både i regi af ITklasserne og i øvrigt. Der har været afholdt en række kurser, bl.a. WEB 2.0, kurser i Windows 7, samt interne workshops om brug af IT osv. Som en naturlig udløber heraf skal der fortsat ses på bedre forhold omkring hardware og kapacitet i klasserne, samt i studiecenter og datalokaler. Hertil kommer supportfunktioner i forhold til lærere og elever, så det i højere grad kan blive muligt at anvende IT som en naturlig del af den daglige undervisning. Mål Fortsat implementering af IT-strategien. Der arbejdes for bedst mulig udnyttelse af de eksisterende IT-faciliteter og viden blandt lærere og elever, herunder efteruddannelse af lærerne, samt udbygning af IT-faciliteterne, således at TG er fremtidssikret mht. både hardware, software og IT-kompetencer. Den eksisterende handlingsplan for undervisnings-IT skal revideres med opstilling af prioriterede ønsker for anskaffelser på 1-3 års sigt. Beskrivelse af indsatsen - Udarbejdelse af en handlingsplan på baggrund af en overordnet IT-strategi for anskaffelse og udskiftning af generel hardware og software til undervisning. Fagspecifikke programmer og ønsker behandles i faggrupperne. - Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning), så der skubbes til udviklingen, bl.a. gennem afholdelse af workshops. - Implementering af et videndelingssystem, f.eks. Office 365 vha. tilpasning af relevante faciliteter og introkurser - Netværksdannelse i regi af ITC-Fyn – både i forhold til pædagogiske og tekniske emner. - Afdækning af lærernes IT-kompetencer i samarbejde med evalueringsudvalget.

12


4. Ny nordisk skole Ansvarlig: Ledelsen og skolens lærere

Baggrund Med baggrund i MBU’s satsning på Ny nordisk skole, er TG blevet udpeget sammen med udvalgte folkeskoler på Amager som ny nordisk skoledeltager, hvilket vil udgøre en ramme om skolens daglige arbejde og aktuelle og fremtidige udfordringer. Inden for rammerne af ministeriets udviklingsprogram for Ny nordisk Skole vil TG fokusere på:

 At udfordre alle børn og unge, så de bliver så dygtige de kan,  At forsøge at mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater  At styrke tilliden til uddannelser med respekt for professionel viden og praksis. Fokus vil være på udfordringer som: Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev? Hvad skal Danmark leve af i fremtiden? Hvilke kompetencer får vores elever brug for i en ny international verdensorden? Hvorfor lykkes det ikke at bryde den sociale arv? Hvorfor bliver drengene hægtet af? Mål • Styrke overgangen fra udskolingen i folkeskolen til gymnasiet/HF, herunder forbedre og målrette de eksisterende brobygningsforløb, introduktionsdage og grundforløb. • Udvikling af den konkrete undervisningspraksis og den organisatoriske tilrettelæggelse. Hvordan løfter vi barren for den enkelte elev mht. ansvarlighed og motivation? • Nedsættelse af læringscirkler som et konkret nyt forum til øget videndeling og kompetenceudvikling på tværs af parterne i projektet. Læringscirklerne skal suppleres med gensidige skole- og undervisningsbesøg med mulighed for efterfølgende sparring og supervision. Gensidig udveksling af ’best praksis’ og brug af eksterne parter. • Styrke og udbrede en anvendelsesorienteret og motiverende formidling af fagligt stof fra gymnasieelever til folkeskoleelever i udskolingen, som f.eks i de naturvidenskabelige fag i form af en Naturvidenskabsskabsfestival og et innovationsprojekt i 2. fremmedsprog. • Udvikling model og plan for erfaringsudveksling med andre nordiske skoler. Beskrivelse af indsatsen Forsøget løber over en flerårig periode, hvor der i 2012-2013 dels vil være en eksplorativ fase, hvor man undersøger de konkrete muligheder, og får etableret de konkrete netværk og den indbyrdes kommunikation og dels en fase, hvor der udarbejdes handleplaner. Fra 2013-14 vil der være fokus på de handlingsplaner der opstilles i projektet, og der vil blive afholdt læringscirkler og elevformidling, erfaringsudvekslet med andre nordiske skoler og udarbejdet rapporter mv. som opfølgning på projektet.

13


5. Idræt som studieretningsfag Ansvarlig: SP, ledelsen og idræt og skemalæggere Baggrund I 2009 blev der indgået en samarbejdsaftale med Tårnby kommune, der udløber i skoleåret 2012/13. Det aftalte brede samarbejde med idrætsklubber på Amager, der oprindeligt blev aftalt gennem Sport og Event Amager, kom aldrig til at fungere, da Sport og Event Amager tilsyneladende ophørte med at fungere. I stedet har der været et vist tosidigt samarbejde omkring fodboldtræning og styrketræning mellem enkelte klubber, Tårnby Kommune og TG. Mål Målet er at evaluere hidtidig praksis mhp. At udvikle en ny model for idræt, hvor målet er at adressere elever, der dyrker eliteidræt i de lokale klubber, samt organisere et skema for eleverne der tilgodeser deres træningsbehov. Desuden er det et mål at styrke det lokale samarbejde. Beskrivelse af indsatsen En fortsættelse og styrkelse af samarbejdet med idrætsklubberne og Tårnby kommune. Det skal overvejes, om der skal etableres et hverv som idrætskoordinator med henblik på fortsat at udvikle og implementere samarbejdet med klubberne og Tårnby kommune samt organiseringen af lærerne omkring idrætsklasserne og en præcisering af træningsarbejdets sammenhæng med undervisningen.

14


6. Strategisk Bygningsudvikling Ansvarlig: MR, SP, CJ, LJ Baggrund Behov for udbygning og modernisering af skolens bygninger. Med baggrund i SWECO Architects prospekt om bygningsudvikling følges processens videre forløb. Mål Gennemførelse af 2. del af helhedsplanen for ud- og ombygning af Tårnby Gymnasium & HF, opførelse af en multihal. Forberedelse af 3. fase: Nyindretning af pigeidrætssal. Beskrivelse af indsatsen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Løbende arkitektmøder Procesmøder: Idræt Procesmøder: Musik Procesmøder: Drama Evt. ansøgning om midler til byggeri Følge proces på igangsættelse af byggeri Følge lokalplan til dørs Overvågning af byggeomkostninger i forhold til budget Behandling af byggesag på ledermøder og bestyrelsesmøder 10. Konsekvensovervågning og evt. nye byggetiltag.

15


7. Pædagogisk udvikling Ansvarlig: KQ, BF, BR og PPU, ITU, International koordinator og PR

Baggrund Skolens pædagogiske udvikling har PPU, ITU, international koordinering og PR som udgangspunkt. Her forankres projektudviklingen og her omsættes nyudvikling og erfaring til konkrete tiltag. Mål Mål for det kommende års arbejde vil være a. Skriftlighed i fagene og på tværs, herunder omlægning af en del af det skriftlige arbejde b. Øget fokus på grundforløb og studieretninger c. Kobling af studieretninger, AT og rejser d. Anvendelsesorientering e. Elevaktiverende arbejdsformer (Innovation, CL, IBSE mv.) f. Fortsat spredning og videndeling af eksisterende erfaringer med IT i undervisningen (fra bl.a. den virtuelle klasse og opfølgning på pædagogisk dag om virtuel undervisning) g. Rammeforsøg: forsøg med placering af ks i 2hf h. Fokus på HF-pædagogik i. Programsætning for afholdelse af pædagogiske dage og workshops j. Opsamling af nye initiativer fra projekter, daglige erfaringer og MBU Beskrivelse af indsatsen Aktiviteten forberedes i foråret 2013. Der etableres en ny struktur, hvor IT-udvikling, internationalt arbejde og projektudvikling indgår repræsentativt i arbejdet. De enkelte punkter vil blive udfoldet mht. konkretisering som en del af aktiviteten.

16


8. Kompetenceudvikling Ansvarlig: MR, BR og SamarbejdsUdvalg (SU) Baggrund Med udgangspunkt i den ny udarbejdede kompetencestrategi, fastlægges indsatsen for det kommende år, herunder revision af eksisterende kursusregler og nye kompetenceudviklingstiltag pba. behovsopsamling i MUS og på pædagogisk faggruppedag samt eksterne indlæg og diskussion på ledelsesseminarer. Mål Udviklingsplan for forskellige medarbejdergrupper Beskrivelse af indsatsen Udviklingsplanen skal diskuteres i regi af SU og gennemføres i skoleårene 2013-15.

17


9. Personale, pædagogisk faggruppedag Ansvarlig: MR, BR og PPU/SU Pædagogisk faggruppedag Baggrund Med udgangspunkt i personalepolitikken skal der afholdes GRUS-samtaler hver andet år. GRUS vil i skoleåret 2013-14 have form af en pædagogisk faggruppedag og bl.a. have fokus på undervisningsevaluering (fortsættelse fra sidste skoleår), målene for Ny Nordisk Skole og elevernes karakterniveau, styrkelse af grundforløb samt øget anvendelsesorientering og samarbejde med Omverdenen. Mål Der udarbejdes materiale, som udsendes kort før faggruppedagen mhp. at adressere flg. pkt.: • udforskning og udvikling af faggruppernes undervisningspraksis • undervisningsevaluering • kompetenceudvikling og didaktisk værktøjskasse • eksternt samarbejde • trivsel Beskrivelse af indsatsen Materialet diskuteres i PPU og SU. Der udarbejdes en plan for udvikling og gennemførelse af faggruppedagen. Opmærksomhedspunkter vil blive samlet og drøftet i PPU, SU og ledelsen mhp. evt. justeringer og nye tiltag.

18


10. Overordnet økonomi Ansvarlig: SP, ledelsen Baggrund De mange usikkerhedsfaktorer i vurderingen af skolens fremtidige indtægter og udgifter kræver en vedvarende overvågning af skolens økonomiske situation. Usikkerheden skyldes bl.a. ukendte faktorer som taxameterudviklingen, evt. indgreb i dispositionsretten, elevoptagets størrelse samt lønudviklingen for de ansatte. Der ud over skal omkostningerne ved ny- og ombygningen følges. Mål  Stabil økonomiudvikling under omskiftelige forhold.  Sikre effektiv skoledrift  Implementering af nye tiltag fra MBU herunder at udgifterne afstemmes efter indtægterne  Sikre økonomisk råderum til pædagogisk udvikling  Sikre økonomisk råderum til vedligeholdelse og udbygning af it, teknisk udstyr, inventar og de bygningsmæssige rammer. Beskrivelse af indsatsen Udarbejdelse af og opfølgning på budgettet. Udarbejdelse af årsregnskab Udarbejdelse af flerårsplaner. Udarbejdelse af analyser til belysning af udviklingen i indtægter og udgifter. Økonomimøder med fokus på sikring af daglig drift, herunder godkendelse af ansøgninger til inventar, vedligeholdelse mm.

19


11.Faggruppeprojekt 2013-14 Ansvarlig: Faggrupper, PPU, ledelsen Baggrund Overenskomstforhandlinger i 2013 har resulteret i en øget lønudgift til lærerene på 5-6%. Ledelsen har i gensidig forståelse med tillidsrepræsentanterne på skolen valgt at finde besparelsen, således at det pædagogiske udviklingsarbejde friholdes.

Udvikling af det udvidede undervisningsbegreb TG har i nogle år arbejdet med forskellige tiltag i undervisning, vejledning og skriftlige opgaver til at kunne møde eleverne bedre og give dem en optimal studie- og læringssituation, herunder elevaktiverende undervisning i form af IT-klasser, CL og innovative undervisningsmetoder. TG har eleven som centrum for arbejdet med skolens tre ben: Undervisning, støtte og konsekvens. Fokus på udvikling af undervisningen skal fremadrettet dels samle de forskellige erfaringer, vi allerede har gjort i forhold til udvikling af undervisningen, dels videreudvikle det, man under en samlet betegnelse kan kalde det udvidede undervisningsbegreb. Udgangspunktet for det udvidede undervisningsbegreb på TG er facilitering af elevens læring, i hvilken form den måtte antage for at optimere læring, løfte elevernes karakterniveau og sikre søgningen til TG. Det betyder dagligt at udfordre, inspirere, presse, coache, engagere og flytte vores elever for at give dem flere muligheder for at få fat og klare sig godt på de uddannelser, som kommer efter gymnasiet og i livet generelt. Man kan spørge om eleverne bliver gode nok af den måde, vi gør tingene på, og hvis ikke så finde andre veje. Det betyder også, at det vil påvirke den måde vi forbereder, tilrettelægger og evaluerer undervisning på afhængigt af elevernes udgangspunkt og fagenes karakter. Læreren skal føle sig forpligtet over for faget, men i lige så høj grad over for elevernes udbytte af undervisningen. Dette skal udforskes og udvikles i forskellige aspekter.

Formålet er: 1) At forbedre studiemiljøet for eleverne på skolen og dermed udviklingen af den enkelte elevs studiekompetence, samt gennem en fælles og systematisk indsats at løfte elevernes karakterniveau 2) At give gode muligheder for faglig-pædagogisk udvikling med eleven i centrum 3) At videreudvikle TG som en arbejdsplads, som er præget af samarbejde i både faggrupper og studieretninger og omkring forberedelse og afvikling af undervisning. 4) At fastholde og udvikle TG som en akademisk arbejdsplads, hvor der er et godt arbejdsmiljø og hvor der både er gode muligheder for individuel udvikling og fagligtpædagogisk samarbejde om undervisningen.

Mål og fokus for faggruppeprojektet: 1) En styrkelse af overgangen fra udskolingen til grundforløbet på TG. Øget samarbejde i faggrupper, der sikrer den nødvendige repetition, basisviden og progression. Tænke i samarbejde og erfaringsudveksling med lokale folkeskoler i regi af projekt Ny Nordisk Skole. 2) Fokus på skriftlighed – som varierede træningsformer i den daglige undervisning, som processkrivning med konkrete (del)krav til eleverne og som omlagt skriftligt 20


arbejde. Skriftlighed kan også indgå i udviklingen af virtuelle undervisningsformer. Tænke i systematisk forberedelse af eleverne frem mod skrivning af de store skriftlige opgaver og i understøttelse af mundtlighed. 3) Opfølgning på elevaktiverende undervisningsformer og anvendelsesorientering. Hvad virker? Hvad kunne med fordel opdyrkes? Tænke i elektronisk videndeling/fælles materialesamling på ny platform. 4) Udvikling af det udvidede undervisningsbegreb (se ovenfor) – herunder virtuelle former. De enkelte faggrupper skal komme med forslag til elementer i et udvidet undervisningsbegreb, som drøftes på informationsmøderne og efterfølgende samles i et fælles TG-inspirationskatalog i regi af PPU over mulige måder til at omlægge eller tilrettelægge undervisning på en ny måde. 5) En styrkelse af faggruppesamarbejdet og samarbejdet i studieretningsfagene for at skabe sammenhæng for både elever og lærere (herunder udvikling af modeller for 2-lærer undervisning, f.eks. i forbindelse med undervisningsdifferentiering samt faglig vejledning af eleverne).

21


12. Eksamen Ansvarlig CH, BF Baggrund Nye krav fra MBU 1) Mulighed for gruppeeksamen i mediefag-C i HF og øvrige niveauer, samt evt. drama 2) Ny eksamensbekendtgørelse, der giver eleverne adgang til egne læremidler, egne noter og egne arbejder på nettet. Mål At afvikle gruppeeksamen for de hold, der måtte ønske det, på en hensigtsmæssig måde. At sikre reglernes overholdelse med hensyn til den begrænsede internetadgang. Beskrivelse af indsatsen I god tid inden eksamen indhentes ønsker om eksamensform fra lærerne i mediefag. Eleverne gøres bekendt med reglerne for den begrænsede netadgang og med konsekvenserne af en eventuel overtrædelse. Der tilføjes en passus i vejledningen til vagterne om de ændrede regler.

22


13. Internationalisering Ansvarlig: ledelsen og international koordinator Baggrund På baggrund af ønsker fremsat på SU om at stramme op omkring studierejser, vil hele internationaliseringsaspektet af STX og HF blive gennemarbejdet. En arbejdsgruppe vil komme med et udspil i foråret 2013 til en fornyelse af studierejsekonceptet, så det i højere grad afspejler et fagligt studieretnings-fokus. Mål TG vil arbejde med at udvikle en strategi for internationalt arbejde herunder en fornyelse af koncept og praksis for afvikling af studierejser. Strategien høres i PPU og SU og forelægges for bestyrelsen. Beskrivelse af indsatsen - Strategiudvikling - Udarbejdelse af nyt studierejse koncept - Implementering af ’gode råd om studierejser’ - Implementering af det internationale i undervisningsplaner

23

Handlingsplan 13 14  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Officielt/Handlingsplan_13_14.pdf