Page 1

Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 2hf Skoleåret 2013-14

Redaktionen afsluttet juni / 2013


Elevhæfte for årgang 2012-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år, du går på TG. Af hæftet fremgår det også hvilke vejledninger, du kan forvente at få udleveret til de forskellige forløb. Hæftet er udarbejdet i foråret 2013 af projektgruppen for pædagogisk udvikling. Der tages forbehold for evt. ændringer, herunder datoer, ferier, ændringer i bekendtgørelser eller andre udmeldinger fra Undervisningsministeriet. Kalender for 2hf – 2013/14 ................................................................................................................ 3 Hvad betyder forkortelserne og navnene i kalenderen? ................................................................ 4 Progression i studiekompetencer i hf ............................................................................................... 5 Lectio ................................................................................................................................................... 6 Litteraturhenvisninger til værkstedsundervisning på HF ............................................................. 6 Synopsis på TG ................................................................................................................................... 7 Studie- og ordensregler ...................................................................................................................... 9 Skriftligt arbejde på TG .................................................................................................................. 12

2


Kalender for 2hf – 2013/14 2hf - årgang 2012 Uge 34 Uge 35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Uge 41 Uge 42 Efterårsferie Valg af fag SSO Uge 43 2 flexdage i KS Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Sidste frist for input til opgUge 48 form/SSO Uge 49 Uge 50 SSO udleveres 12/12 SSO afleveres 19/12 Uge 51 Juleferie Uge 52 Juleferie

2hf – årgang 2012 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Vinterferie Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Terminsprøve Uge 16 Påskeferie Uge 17 Uge 18 Uv i KS slutter – eks. sæt trækkes Uge 19 5/5 Uge 20 Eksamensplan off. 20/5 Uge 21 KS-synopser afl. 20/5

3


Hvad betyder forkortelserne og navnene i kalenderen? Studieteknik og studievaner: Værkstedsundervisning skal give dig mulighed for at lære og udvikle gode studie- og arbejdsvaner og bevidsthed om læreprocesser, metoder og mål. Arbejdet i værkstedet foregår i sammenhæng med arbejdet i de øvrige fag, så du opnår en viden om de enkelte fag og faggrupper. Værkstedsunderviseren har en plan for det samlede forløb, der løber over to år og har en skemalagt time om ugen. Tutor er den lærer, der har til opgave at hjælpe dig med at reflektere over det, du lærer, og dine fremskridt som kursist og studerende. Der afholdes tre tutorsamtaler i 1hf og to i 2hf, alle med en kombination af gruppesamtale mellem en mindre gruppe kursister og individuelle samtaler. Der er ikke tale om en faglig samtale, men om at du, sammen med andre kursister og en tutor, skal gøre dig overvejelser over din udvikling som hf-kursist. Efter hver tutorsamtale udfylder du din studiebog. Studiebogen er en bog/et dokument, hvor du nedfælder nogle af de ting, der kommer frem i tutorsamtalerne. Det kan eksempelvis være dine egne overvejelser over din læringsproces hidtil og de mål, du gerne vil sætte sig for den næste periodes arbejde. Du får udleveret en skabelon for denne studiebog.

Tværfaglige forløb: KS står for kultur- og samfundsfaggruppen og består af fagene historie, religion og samfundsfag og giver indsigt i samspillet mellem den historiske, samfundsmæssige og kulturelle udvikling. Faget er skemalagt i 1hf og 2hf som et selvstændigt fag med egne timer. Undervisningen i ks afsluttes to uger før anden undervisning. I de to uger udarbejdes en synopsis, som danner grundlag for den mundtlige eksamen, som faget afsluttes med efter 2hf – der gives én karakter, der indgår på eksamensbeviset med vægten 2. Obligatoriske opgaver: SSO er den større skriftlig opgave, som er en individuel skriftlig opgave i 1-3 fag. Du kan frit vælge mellem alle de fag, som du har eller har aflagt eksamen i på B-niveau. Hvis du vælger at skrive i mere end et fag kan et af fagene godt være på C-niveau. Når du har valgt fag, får du tildelt vejleder(e), som du kan søge vejledning hos mht. område, materialer, indhold mm. Det er vejlederen/-ne, der laver opgaveformuleringen på baggrund af de vejledningsmøder, der er holdt med mellem dig og vejleder. Du kan altså få stor indflydelse på din opgave ved at komme velforberedt til vejledningsmøderne. SSO- opgaveformuleringen udleveres en uge før juleferien og opgaven afleveres umiddelbart inden jul. Der gives én karakter, der indgår i eksamensbeviset med vægten 1,5.

4


Progression i studiekompetencer i hf Progression Kompetencer:

Studieteknik

Generelle studiekompetencer

Skriftlig udtryksfærdighed

Mundtlig udtryksfærdighed

Formidling

Samarbejde

It

Evaluering og evalueringsformer

1.semester I denne periode skal du som kursist tilegne dig de færdigheder, der står herunder. Du skal: forstå din ny rolle som kursist, herunder lektielæsning, lærings- og læsestrategier, notatteknik, brug af ordbøger, håndbøger, studiecenter og bibliotek være introduceret til faglig metode samt have kendskab til og kunne skelne mellem de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og vurdering

sammenhængende kunne redegøre for pointerne i et foredrag, en kortere tekst eller filmsekvens kunne referere pointerne i mindre komplicerede tekster eller resultaterne af gruppearbejde på struktureret måde have kendskab til skolens itplatform, Lectio, Powerpoint-præsentation, oplæg, opgave, rapport være introduceret til pararbejde og gruppearbejde/herunder skrivning af logbog have kendskab til genrelle it-færdigheder, herunder tekstbehandling, regneark, mailsystemet, power-point, lærerstyret informationssøgning på nettet kunne vurdere egen studieindsats ved tutorkursist-samtaler og have prøvet spørgeskema, test, prøve, mdt. og skr. kommentarer til oplæg, opgave og rapport

2-4 semester I denne periode skal du som kursist tilegne dig de færdigheder, der står herunder. Du skal: selvstændigt kunne tilrettelægge en arbejdsproces

kunne anvende de tre taksonomiske niveauer og have viden og metodekendskab fra forskellige fag til at belyse et komplekst problem samt selvstændigt kunne reflektere over faglige problemstillinger kunne udarbejde en synopsis samt større skriftlig opgave

have kendskab til flere forskellige sproglige genrer og kunne anvende dem

have kendskab til retorikkens grundelementer i bl.a. oplæg, fremlæggelse og synopsispræsentation selvstændigt kunne formulere en faglig problemstilling og kunne udføre synopsis- og projektarbejde kunne anvende både generelle og fagspecifikke it-værktøjer til studieaktiviteter

med studiebogen som værktøj selvstændigt kunne vurdere din egen og andres studieindsats og have prøvet forskellige evalueringsformer, herunder eksamen

5


Lectio På skolen arbejder vi med det elektroniske kommunikationssystem Lectio Du får udleveret en kode til Lectio ved skoleårets start – den skal du huske, for du skal bruge den tit. Lectio bruges bl.a. til: • skemaer – du skal altid tjekke dit skema – der kan være ændringer • fraværsregistrering • undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag • oprettelse af studierapport til almen studieforberedelse • mail-system for elever og ansatte • dokumenter i fagene • daglige informationer (beskedsystem) • opgaveaflevering Det er vigtigt at du husker at logge ind på Lectio dagligt. På den måde kan du se de vigtige beskeder som dine lærere, din studievejleder og skolens ledelse/administration skriver til dig. Det er også her du kan finde opgaveark fra undervisningen, aflevere opgaver, se karakterer og tjekke dit fravær. Når eksamensplanen offentliggøres er det også her, du finder den. Ved skoleårets start får du også udleveret en kode til skolens netværk/computere, så du kan arbejde på skolens computere i undervisningen og udenfor skoletiden.

Litteraturhenvisninger til værkstedsundervisning på HF Birgit Abild Andersen m.fl., At lære – en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur, 2003 Peter Føge og Bonnie Hegner, Primus 1 og 2, Systime, 2006 Thomas Harboe og Jakob Ravn, Kunsten at studere, Teknisk Forlag, 2000 Hanne Heimbürger, Studiemetoder, Frydenlund, 1997 Eva Heltberg, Studieteknik og arbejdsvaner, Gyldendal, 2001 Anne Marie Heltoft m.fl., Perleporten. Introduktion til grammatik, Gad, 2001 Ellen Krogh, m.fl., Skrivebogen, Dansklærerforeningen 1994 Annie Mygind og Stig Winding, Læs bedre – træning, teknik, strategi, Dansklærerforeningen, 2003 Stig Püschl m.fl., Projektarbejde – en introduktion, Gad, 2000 Elsebeth Sandén og Peter Frederiksen, Gruppearbejde i undervisningen, Frydenlund, 1997 Bo Steffensen, Når børn læser fiktion, Akademisk Forlag, 1993

6


Synopsis på TG NB!!! Dette er kravene til den endelige synopsis, der afleveres i forbindelse med eksamen i ks – undervejs 1hf og 2hf arbejdes der med dele af denne synopsisdefinition. Synopsen i ks skal have et omfang på 2-4 sider med 1½ linjeafstand. Synopsen skrives i 2-3 fag. Den opbygning af synopsen, der er skitseret nedenfor er ikke en skabelon, der skal følges slavisk. - Du må gerne integrere elementerne, fx ved at trække hovedkonklusionen op, så den knyttes direkte til problemformuleringen - Du må gerne lade refleksioner over teori og metode indgå i delkonklusioner

Du må gerne følge synopsisbeskrivelsen som en skabelon, men så bør din mundtlige præsentation ikke følge synopsens disposition slavisk Bekendtgørelsens krav

TG’s synopsis / Vær opmærksom på følgende:

Titel på emnet og angivelse af fagkombination

Forside med navn, klasse, vejledere, emne, samt fag.

Indledning

Synopsen kan begynde med en indledning, der fører læseren ind i det emne der skrives om, samt skitserer baggrunden for problemformuleringen. Her kan du begrunde valg af fokusområde inden for stoffet. Indledningen leder op til problemformuleringen, som er en kortfattet sproglig udformning af undersøgelsens fokus: Hvad spørger du om? Hvad er undersøgelsens/opgavens hovedspørgsmål? Hvorfor er det relevant? Hvad er undersøgelsens faglige mål? Selve formen på problemformuleringen kan variere fra fag til fag og kan bestå af 1) et eller flere sammenhængende spørgsmål, 2) sammenhængende fænomener eller udsagn, som du ønsker at redegøre for, klassificere, analysere og fortolke, diskutere, integrere, vurdere, eller 3) en påstand, du vil argumentere for. Problemformuleringen er afgrænsningen af og vinklen på emnet.

Problemformulering

Præsentation af de problemstillinger, der er arbejdet med

Her folder du problemformuleringen ud, så det er klart for læseren hvilke underspørgsmål (problemstillinger), der er nødvendige at undersøge for at besvare problemformuleringen: hvordan vil du foretage undersøgelsen?

Diskussion af hvilke materialer, teorier og metoder der er relevante i arbejdet med problemstillingerne

Formål med dette afsnit: I dette afsnit redegør du for valg af materialer, f.eks. værker, personer, begivenheder eller eksperimenter og statistisk materiale. Du reflekterer ligeledes over fagenes teorier og metoder og giver bud på, hvordan disse metoder kan/bør anvendes for at producere viden om dit emne. Hvad er materiale, empiri og teori? Med materiale (eller empiri) forstås data og materiale, som indgår i eller er genstand for undersøgelsen. Metode defineres som en systematisk måde at behandle materiale og data på. Begrebet teori bruges her til at betegne et system af læresætninger, antagelser, begreber eller modeller. Hvad er diskussion? I diskussionen af materialer, teorier og metoder, der er relevante i arbejdet med problemstillingerne, forventes det, at du redegør for og diskuterer de indgående fags metoder og/eller teorier, som de afspejles det valgte materiale og i din egen måde at arbejde med materialet og emnet på. Du skal sætte ord på hvilke videnskabelige tilgange og metoder, der er brugt i dine materialer fra de forskellige fag. Og du skal sætte ord på hvilke materialer,


videnskabelige tilgange og metode fra de forskellige fag, du selv har brugt i din undersøgelse. Det er også interessant, hvilke materialer, tilgange og metoder du ikke har brugt, og hvorfor. Det viser i høj grad din forståelse for dine valg. Hvad er det du rent faktisk har gjort i din undersøgelse for at komme frem til dine resultater? Og hvor ligger begrænsningerne i din undersøgelse? Hvor er fordele og ulemper? Hvordan og hvorfor bliver vi klogere? Konklusioner på arbejdet med de enkelte problemstillinger

Her konkluderer du på de underspørgsmål, du har formuleret som del af din problemformulering. Det vil være naturligt her kort at trække tråde til dine refleksioner over teori og metode.

En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse

Den overordnede konklusion sammenfatter resultatet af din samlede undersøgelse og svarer på problemformuleringens hovedspørgsmål.

Litteraturliste

8

Herudover forventes det, at du giver ideer til, hvordan undersøgelsen kunne perspektiveres. Litteraturliste, hvor du angiver anvendt materiale.


Studie- og ordensregler Reglerne er udformet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 med dertil knyttet Vejledning nr. 92 af 4. december 2006.

Formål Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister.

Overordnede principper Det grundlæggende princip på skolen er, at man opfører sig ordentligt og fornuftigt og behandler hinanden venligt og med gensidig respekt. Alle på skolen skal have ret til et uforstyrret studiemiljø. Der skal være et godt arbejdsmiljø og gode bygningsmæssige rammer for undervisningen. Gældende lovgivning skal overholdes på skolens område.

Ordensregler I overensstemmelse med ovennævnte principper fastsættes følgende regler, der skal følges 1 Der skal være arbejdsro i undervisningstiden. 2 Studiecentret er stilleområde, når der ikke foregår undervisning. 3 Der skal passes godt på skolens bygninger og inventar. 4 Ødelæggelse af skolens bygning, inventar og undervisningsmidler samt andre elevers ejendele skal erstattes. Skolen har ingen forsikring, og det er derfor den enkelte elevs ansvar at være forsikret. Dette gælder også, hvis egne ting bortkommer eller bliver stjålet. 5 De regler, der gælder for brug af skolens IT-udstyr og datalokaler, skal nøje overholdes. 6 Alle skal rydde op efter sig i klasselokalerne og i fællesarealerne, hvor man færdes (brug affalds-/papirkurve). 7 Al indtagelse af madvarer skal ske i spiseområderne. 8 Indtagelse af drikkevarer i timerne må kun ske, hvis holdet og holdets lærere er enige herom. 9 Mobiltelefoner og andre elektroniske medier må kun bruges i timerne med lærerens tilladelse. (Lærerne kan f. eks. forlange bærbare computere slukket) 10 Klasserne skal rydde op ved de borde, de har fået tildelt. 11 Rygning er forbudt på skolens område. Brug af e-cigaretter i undervisnings- og eksamenssituationer er ikke tilladt. 12 Reklamer og brochurer må kun opsættes/uddeles efter forudgående indhentet tilladelse fra skolens ledelse. 13 Der skal stoles op i lokalet efter alle moduler efter frokost. 14 De regler, der fastsættes for den enkelte klasses/det enkelte holds studierejse, skal nøje overholdes. 15 Eleverne må ikke nyde alkohol i skoletiden. 16 Eleverne skal på skolens område overholde gældende lovgivning, herunder lov om euforiserende stoffer og straffelovens bestemmelser om vold, tyveri, freds- og ærekrænkelser (krænkelser af andres ære ved fornærmelige ord eller handlinger). Ledelsen vil – uafhængigt af en eventuel strafferetlig forfølgelse – påtale og gribe ind over for forhold, der forstyrrer skolens tryghed, arbejdsro og gensidige respekt. 17 Eleverne skal i øvrigt opføre sig i overensstemmelse med god skik og orden og følge de anvisninger, der gives af de ansatte.

9


PÅTALE/SANKTIONER VED OVERTRÆDELSE AF ORDENSREGLERNE Overtrædelse af ordensreglerne kan påtales af de ansatte. Overtrædelsen, sammenholdt med karakteren af den eller de overtrådte ordensregler, vil blive vurderet konkret, før der træffes afgørelse om eventuelle foranstaltninger/sanktioner over for eleven. Sanktionerne vil være særligt strenge, hvis der også er tale om en overtrædelse af gældende lovgivning. Tyveri fra kammerater og ansatte herunder kantinen vil blive meldt til politiet. Rektor afgør, hvilke skridt der skal tages, herunder samtaler, advarsler og midlertidig udelukkelse fra undervisningen i enkelte fag, undervisningen som helhed eller fester, særlige arrangementer og aktiviteter. Overtrædelse af rygeforbuddet medfører, at studiekortet bliver inddraget, og i første omgang bliver man udelukket fra fester i en periode. I gentagelsestilfælde får man en skriftlig advarsel og derefter bortvisning eller udskrivning fra skolen. En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan højst finde sted i 10 skoledage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Samtidig med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen skal eleven have en skriftlig advarsel om konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har ligget til grund for den midlertidige udelukkelse fra undervisningen. Rektor kan bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft har overtrådt ordensreglerne. Eleven kan dog normalt kun bortvises, efter at mindre vidtgående foranstaltninger/sanktioner forgæves har været iværksat over for den pågældende. Er der tale om en grov overtrædelse af ordensreglerne, der må forventes at føre til bortvisning, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse i sagen. I sager vedrørende sanktioner over for en elev gælder forvaltningslovens regler, hvilket bl.a. indebærer, at eleven, forinden afgørelse træffes, skal have adgang til mundtligt og/eller skriftligt over for rektor at redegøre for sin opfattelse af hændelsesforløbet. Afgørelse om sanktioner over for en elev skal meddeles denne skriftligt af rektor. Er eleven under 18 år, underrettes elevens forældre/værge samtidig herom.

Studieregler • •

Der er pligt til at møde til undervisningen, forberede sig til de enkelte timer og deltage aktivt i timerne.

Der er pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, som skolen har fastsat og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum.

Der er pligt til at deltage i anden forlagt undervisning (dvs. andre former for undervisning), herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

10

Der er pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og andre former for evalueringer.


Der er pligt til at holde sig orienteret om ændringer i det daglige skema i Lectio.

Ferie kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan.

Fravær og manglende opgaveaflevering registreres løbende. Alt fravær registreres uanset dets årsag. Der er dog særlige regler for deltagelse i arrangementer i skolens regi.

Eleverne har ret og pligt til at notere fraværsårsager i Lectio. Ved fravær af længere varighed har skolen ret til at kræve lægelig dokumentation. Eleven betaler selv evt. lægeattest.

Eleverne har pligt til løbende at følge med i fraværet i Lectio.

Skolen kan kræve, at elever, der ikke rettidigt har afleveret skriftlige opgaver, udarbejder disse på skolen uden for normal undervisning.

SANKTIONER VED OVERTRÆDELSE AF STUDIEREGLERNE Hvis elevernes fravær fra undervisningen, herunder manglende rettidig aflevering af opgaver antager et urimeligt omfang, vil skolen gribe ind med samtaler, og hvis dette ikke er tilstrækkeligt med mere vidtgående sanktioner. Følgende sanktioner kan iværksættes: •

Skriftlig advarsel

Udelukkelse fra fester og andre konkrete arrangementer eller aktiviteter

Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin (kun stx).

Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.

Fortabelse af retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Eleven vil kunne søge SU igen gennem aktiv deltagelse i mindst to måneder.

Bortvisning fra undervisningen i graverende tilfælde.

Oprykning til næste klassetrin Hvis en elev har et karaktergennemsnit på under 02 har rektor mulighed for at nægte den pågældende oprykning til næste klassetrin.

11


Skriftligt arbejde på TG På TG ønsker vi, at du udnytter dine muligheder for at dygtiggøre dig. Nedenstående er derfor ment som en hjælp til dig i dit skriftlige arbejde. Ud over de større tværfaglige opgaver skal du lave mange forskellige skriftlige produkter i de enkelte fag. Lærerne vil i den daglige undervisning hjælpe dig med råd og anvisninger til, hvordan du løser opgaven. Men uanset hvilken opgave det drejer sig om, skal du aflevere noget, som er dit eget materiale. Som regel er det ikke svært at vide, hvor grænsen går for, hvornår noget er dit eget materiale, og hvornår det er afskrift af andres materiale, men hvis du er i tvivl, er det vigtigt, at du orienterer dig i nedenstående eksempler på ikke-tilladt afskrift, eller at du taler med dine lærere om, hvor grænsen går. Hvis dine lærere finder ud af, at du afleverer skriftlige produkter, som ikke er dine egne, vil de tage en samtale med dig om det, og det bliver noteret i Lectio, at du har snydt. Hvis du ikke følger deres anvisninger og fortsætter med at aflevere materiale, som ikke er dit eget, overtræder du skolens studie- og ordensregler, og du vil få en advarsel, samtidig med at din opgave kan tælle som ikke-bestået, hvis du går i gymnasiet, og ikke-besvaret hvis du går på HF. Ved din 3. advarsel vil du blive udelukket fra skolens arrangementer og blive indkaldt til en samtale med rektor. Dette gælder samlet for afleveringer i alle fag På nettet kan du nemt finde sider, der giver ”gode råd” til, hvordan man kan snyde i de skriftlige opgaver i gymnasiet. I virkeligheden er det dog et rigtigt dårligt råd, der kan få store konsekvenser for dig. Der er ikke nogen acceptabel grund til snyd. Hvis der er forhold, der gør, at du ikke kan aflevere til tiden, så skal du kontakte din lærer eller evt. studievejlederen.

Typiske eksempler på hvad du IKKE må i skriftlige opgaver:

12

Du og en medelev har samarbejdet om en opgave eller dele af en opgave. Jeres samarbejde resulterer i, at jeres besvarelser, struktur og formuleringerne i besvarelserne er ens eller næsten ens. I forklarer efterfølgende, at I har samarbejdet om opgaven eller dele af den. Hvis der er givet tilladelse af læreren til at skrive besvarelsen sammen er det naturligvis tilladt. Sørg derfor altid for at spørge læreren forud for samarbejdet. Som udgangspunkt er der tale om, at skriftlige opgaver besvares individuelt. Dvs. formuleringerne skal være jeres egne, men man må selvfølgelig gerne tale med andre elever om opgaven forud for besvarelsen.

Du skriver direkte af fra et andet materiale uden citationstegn, men dog med henvisning. Hvis der er tale om ordret afskrift, er der tale om citat, og du skal derfor bruge citationstegn efterfulgt af en henvisning på følgende måde: ”Teksten der skrives ordret af” (Forfatter, årstal, sidetal). Vær opmærksom på at citater aldrig må udgøre en væsentlig del af bevarelsen. Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte


helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat. •

Du skriver direkte af fra andre elever, internettet eller andet materiale i opgaven eller dele af opgaven uden kildehenvisning. Det er ikke nok, at der blot er byttet om på enkelte ord, at sætninger er udeladt eller, at der er ændret et ”som” til ”der” til at gøre det til din egen tekst. Der skal være en selvstændig fremstilling af materialet, og der skal henvises til det.

Du har fået en anden til at skrive din opgave for dig. Man må naturligvis gerne hente hjælp og inspiration til sine opgaver fra andre, og man må også gerne få andre til at læse sine opgaver igennem, men man må ikke få andre til decideret at skrive sine opgaver for sig. Ved begrundet mistanke om dette, kan det i særlige tilfælde blive aktuelt med en samtale, hvor du vil blive bedt om at redegøre for det faglige indhold af opgaven.

Konsekvenser af snyd med skriftlige opgaver i årets løb:

13


Konsekvenser af snyd ved eksamen og større skriftlige eksamensopgaver

”§ 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.” (UVM. Eksamensbekendtgørelsen)

14

2013 14 sept elevhaefte 2hf  
2013 14 sept elevhaefte 2hf  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Elevmateriale/2013-14_sept_Elevhaefte_2hf.pdf

Advertisement