Page 1

Elevhæfte Tårnby Gymnasium & HF 3g Skoleåret 2013-14

Redaktionen afsluttet juni/ 2013


Elevhæfte for årgang 2011-2014 Dette hæfte er en oversigt over særlige forløb og opgaver i løbet af det sidste år, du går på TG. Af hæftet fremgår det også hvilke vejledninger, du kan forvente at få udleveret til de forskellige forløb. Hæftet er udarbejdet i foråret 2013 af projektgruppen for pædagogisk udvikling. Der tages forbehold for evt. ændringer, herunder datoer, ferier, ændringer i bekendtgørelser eller andre udmeldinger fra Undervisningsministeriet. Kalender for 3g / årgang 2011 / skoleåret 2013-14 ........................................................................................................ 3 Hvad betyder forkortelserne og navnene i kalenderen? ............................................................................................... 4 Progression i studiekompetencer i stx ............................................................................................................................. 5 Lectio ................................................................................................................................................................................. 6 Almen studieforberedelse / Tårnby Gymnasium & HF / Årgang 2011-2014 .............................................................. 7 Synopsis på TG (fra vejledning til AT-eksamen) ........................................................................................................... 9 Studie- og ordensregler .................................................................................................................................................. 11 Skriftligt arbejde på TG ................................................................................................................................................. 15

2


Kalender for 3g / årgang 2011 / skoleåret 2013-14 3g - årgang 2011 Uge 34 Uge 35 Uge 36 AT7 - ressourcerum Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 Valg af fag SRP 3/10 Uge 41 Uge 42 Efterårsferie Uge 43 Uge 44 Uge 45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 Uge 50

SRP udleveres 22/11 SRP 25-26/11 SRP 4-6/12 SRP 13/12 SRP uge - afleveres 19/12. Uge 51 Juleferie Uge 52 Juleferie

3g – årgang 2011 Uge 1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 Uge 9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 Uge 16 Uge 17 Uge 18 Uge 19 Uge 20 Uge 21

AT off. 27/1 Vinterferie

AT synopsis afleveres 2/4 Terminsprøver Påskeferie

Eksamensplan off. 20/5

3


Hvad betyder forkortelserne og navnene i kalenderen? Obligatoriske forløb: Forkortelsen AT står for almen studieforberedelse. Det starter i grundforløbet og fortsætter i studieretningen frem til 3.g. I hvert semester vil der være et eller flere forløb, hvor et eller flere af de tre hovedområder, naturvidenskab, samfund og kultur, indgår i et samspil. Se også oversigten over AT over de 3 år i dette hæfte. Ved afslutningen af 2g foretages en evaluering i form af en individuel mundtlig fremlæggelse med udgangspunkt i en synopsis, mens der i 3g afsluttes med en mundtlig eksamen med udgangspunkt i en synopsis (se i øvrigt nedenfor). I løbet af de tre år med AT-forløb vil der også indgå introduktion til de enkelte fags metoder og elementær videnskabsteori. Det er vigtigt at du gemmer materialet fra de enkelte AT-forløb, for du kan få brug for tingene når du kommer til eksamen i 3g. I almen studieforberedelse skal du også føre en studierapport. Studierapporten er en sammenfatning af de enkelte AT-forløb, hvor den enkelte elev selv tilføjer noget om det, han eller hun har beskæftiget sig med, herunder noget om arbejdet med fagenes metoder. Det er vigtigt at du udfylder studierapporten umiddelbart efter hvert forløb, så du kan huske så meget som muligt. Studierapporten skal medbringes ved eksamen i AT i slutningen af 3g og det er dit eget ansvar at rapporten er klar og med. Obligatoriske opgaver: SRP – studieretningsprojektet - er en individuel skriftlig opgave i 2-3 fag, som skrives inden jul i 3g. Du kan skrive i dine studieretningsfag og dansk eller historie, men mindst et af studieretningsfagene skal være på A-niveau. Når du har valgt fag, får du tildelt to vejledere, som du kan søge vejledning hos mht. område, materialer, indhold, mm. SRP- opgaveformuleringen udformes af vejlederne og udleveres til dig. Opgaven afleveres umiddelbart før juleferien starter. Der gives én karakter, der indgår på eksamensbeviset med vægten 2. AT-eksamen i 3.g starter i begyndelsen af februar, hvor du får udleveret Undervisningsministeriets CD-rom med opgave og ressourcerum (en oversigt over tekster, statistikker og andet materiale, der kan bruges i arbejdet med et udmeldte eksamensemne). I perioden frem til ca. 1. april placeres en række flexdage, hvor du kan få vejledning i arbejdet med synopsen. Synopsen skal inddrage to fag, som er fra forskellige hovedområder. Man må gerne samarbejde om synopsen. I eksamensperioden maj-juni kommer du til en individuel mundtlig eksamen med udgangspunkt i synopsen. Karakteren indgår på eksamensbeviset med vægten 1½.. Litteraturhenvisninger: STX-bekendtgørelsen, herunder læreplaner for de enkelte fag, findes på Undervisningsministeriets hjemmeside: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132647 Oplysninger om fagene og de tværgående forløb: http://www.emu.dk/gym/index.html Henning Sørensen, Almen studieforberedelse, Frydenlund, 2006 (udleveres til eleverne i 3g) Peter Føge & Bonnie Heger, Primus 1 – almen studieforberedelse, Systime 2005 Peter Føge & Bonnie Heger, Primus 2 – almen studieforberedelse, Systime 2005

4


Progression i studiekompetencer i stx Progression Kompetencer:

Studieteknik

Generelle studiekompetencer

Skriftlig udtryksfærdighed

Mundtlig udtryksfærdighed

Formidling

Grundforløbet 1.semester I denne periode skal du som elev tilegne dig de færdigheder, der står herunder. Du skal: forstå din ny rolle som gymnasieelev, herunder lektielæsning, lærings- og læsestrategier, notatteknik, brug af ordbøger, håndbøger, studiecenter og bibliotek være introduceret til faglig metode samt have kendskab til og kunne skelne mellem de tre taksonomiske niveauer: redegørelse, analyse og vurdering

2-4 semester I denne periode skal du som elev tilegne dig de færdigheder, der står herunder. Du skal: have kendskab til tilrettelæggelse af en arbejdsproces

5-6 semester I denne periode skal du som elev tilegne dig de færdigheder, der står herunder. Du skal: selvstændigt kunne tilrettelægge en arbejdsproces

kunne anvende de tre taksonomiske niveauer og have elementær viden og metodekendskab fra forskellige fag til at belyse et komplekst problem.

sammenhængende kunne redegøre for pointerne i et foredrag, en kortere tekst eller filmsekvens kunne redegøre for pointerne i mindre komplicerede tekster eller resultaterne af gruppearbejde på struktureret måde have kendskab til Powerpoint-præsentation, oplæg, opgave, rapport

kunne udarbejde en synopsis

beherske fagenes faglige metode, kunne vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger samt anvende elementære videnskabelige ræsonnementer til selvstændigt at formulere og reflektere over problemstillinger af faglig art kunne udarbejde en projektopgave

Samarbejde

være introduceret til pararbejde og gruppearbejde

It

have kendskab til skolens it-platform, Lectio, tekstbehandling, regneark, PowerPoint, lærerstyret informationssøgning på nettet kunne vurdere din egen studieindsats ved lærerelev-samtale, klassesamtale og have prøvet spørgeskema, test, prøve, mdt. og skr. kommentarer til oplæg, opgave og rapport

Evaluering og evalueringsformer

have kendskab til flere forskellige sproglige genrer og kunne genkende dem ved analyse

kunne formulere dig selvstændigt og nuanceret og forholde dig reflekterende til den valgte udtryksform

have kendskab til retorikkens grundelementer i bl.a. oplæg, fremlæggelse og synopsispræsentation kunne udføre projektarbejde med given problemstilling og formulering kunne anvende elementære it-værktøjer til studieaktiviteter

beherske den valgte formidlingsform

selvstændigt kunne vurdere din egen og andres studieindsats og have kendskab til forskellige evalueringsformer, herunder eksamen

kunne udføre projektarbejde med selvstændigt formuleret problemformulering beherske it-værktøjer og selvstændigt kunne producere it-baseret studiemateriale, som inddrages i faglige besvareler beherske forskellige eksamensformer, herunder projekt, kende dine egne styrker og svagheder og være studievant

5


Lectio På skolen arbejder vi med det elektroniske kommunikationssystem Lectio Du får udleveret en kode til Lectio ved skoleårets start – den skal du huske, for du skal bruge den tit. Lectio bruges bl.a. til: • skemaer – du skal altid tjekke dit skema – der kan være ændringer • fraværsregistrering • undervisningsbeskrivelser for de enkelte fag • oprettelse af studierapport til almen studieforberedelse • mail-system for elever og ansatte • dokumenter i fagene • daglige informationer (beskedsystem) • opgaveaflevering Det er vigtigt at du husker at logge ind på Lectio dagligt. På den måde kan du se de vigtige beskeder som dine lærere, din studievejleder og skolens ledelse/administration skriver til dig. Det er også her du kan finde opgaveark fra undervisningen, aflevere opgaver, se karakterer og tjekke dit fravær. Når eksamensplanen offentliggøres er det også her, du finder den. Ved skoleårets start får du også udleveret en kode til skolens netværk/computere, så du kan arbejde på skolens computere i undervisningen og udenfor skoletiden.

6


Almen studieforberedelse / Tårnby Gymnasium & HF / Årgang 2011-2014 Placering Fag

AT1 Efterår 1g Nat – ma, fy - uge 43 eller 51

AT2 Forår 1g - uge 6

Naturvidenskabelige metoder - på baggrund af nv

AT- kompetencer (fra læreplanen for almen studieforberedelse / UVM) At eleverne kan: - udarbejde en sammenhængende skriftlig præsentation, hvor fænomenet belyses fra flere fag

Samfundsvidenskabelige At eleverne kan: metoder - anvende PowerPoint i en - ”mønsterbryderen” præsentation på en selvstændig måde - formidle resultaterne af et gruppearbejde - demonstrere kendskab til grundlæggende forståelsesformer inden for de involverede fag AT3 Forår 1g Hum – da/en, Humanistiske metoder At eleverne kan: - uge 14 ku - mestre en mindre skriftlig formidling med fast problemformulering - demonstrere hvorledes der med udgangspunkt i et givet emne kan stilles spørgsmål til forskellige fag - strukturere og formidle et fagligt stof AT4 Efterår 2g Tværfakultært Elementær At eleverne kan: afh. af videnskabsteori - strukturere og formidle et fagligt studieretning stof - påpege hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge

AT5 Forår 2g

*

Sam – sa, hi

Evt. krav om form og indhold

Tværfakultært afh. af studieretning

Arbejdsformer Produkt

Synopsisdel

Værkstedsindhold*

Gruppearbejde

Individuel, flerfaglig skriftlig opgave med udgangspunkt i en praktisk opgave, fulgt af en kort faglig samtale Mundtlig fremlæggelse med brug af PowerPoint

Problemformulering Metodebeskrivelse Litteraturliste

Litteratursøgning IT-etik Studierapport

Problemformulering Metodebeskrivelse Litteraturliste Talepapir

Litteratursøgning IT-etik Taksonomiske niveauer, især redegørelse og analyse

Synopsis med gruppefremlæggelse

Problemformulering Problemstillinger med delkonklusioner Metodeovervejelser Talepapir til brug for kort indledning

Litteratursøgning IT-etik Taksonomiske niveauer, især analyse og vurdering

Gruppearbejde

Projektarbejde

Individuelt eller Synopsis i gruppe

At eleverne kan: Projektplanlægge en /gruppearbejde gruppefremlæggelse og fordele ansvaret for enkeltdelene

En kort skriftlig fremstilling som efterfølgende fremlægges

Problemformulering Problemstillinger med delkonklusioner og overordnet konklusion Redegørelse for og diskussion af valg af materialer og metode Arbejde fra sammenhængende prosa til mundtlig fremlæggelse

I 1g handler almen studieforberedelse om at lægge bunden i forhold til faglige metoder og formelle krav, mens der i 2g og 3g arbejdes med synopsisformen 7


- lave en mundtlig fremlæggelse

AT6 Forår 2g

Tværfakultært Evaluering, som endelig At eleverne kan: afh. af eksamen men med - redegøre for betydningsfulde studieretning begrænset fagvalg videnskabelige teorier og/eller kunstneriske, videnskabelige og teknologiske nybrud

mundtligt

Individuelt eller Synopsis med i gruppe med individuel synopsisfremlæggelse arbejdet fulgt af individuel, mundtlig fremlæggelse

AT7 Efterår 3g Tværfakultært Synopsis afh. af Viderebygning på studieretning videnskabsteori

Individuelt eller Synopsis med At eleverne kan: mundtlig udarbejde en individuel i gruppe problemformulering fremlæggelse - arbejde med synopsisformen som helhed - anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over problemstillinger af flerfaglig karakter - anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem

AT8 Vinter 3g

Se alle de ovenfornævnte kompetencer for AT

8

Eksamen

Arbejdet med at udarbejde synopsis kan foregå i grupper, mens den mundtlige fremlæggelse og dialog til eksamen er individuel

Synopsis med individuel mundtlig fremlæggelse og dialog

Problemformulering Problemstillinger med delkonklusioner og overordnet konklusion Redegørelse for og diskussion af valg af materialer og metode Perspektivering i forhold til studierapporten Problemformulering Problemstillinger med delkonklusioner og overordnet konklusion Redegørelse for og diskussion af valg af materialer og metode Redegørelse for og diskussion af teorier Perspektivering af opgaven Talepapir


Synopsis på TG (fra vejledning til AT-eksamen) NB!!! Dette er kravene til den endelige synopsis, der afleveres til afsluttende AT-eksamen – undervejs fra 1g til 3g arbejdes der med dele af denne synopsisdefinition Synopsen i AT skal have et omfang på 3-5 sider med 1½ linjeafstand. Synopsen skrives i 2 fag, som repræsenterer to faglige hovedområder. Den opbygning af synopsen, der er skitseret i nedenstående skemaer er ikke en skabelon, der skal følges slavisk. - Du må gerne integrere elementerne, fx ved at trække hovedkonklusionen op, så den knyttes direkte til problemformuleringen - Du må gerne lade refleksioner over teori og metode indgå i delkonklusioner Du må gerne følge synopsisbeskrivelsen som en skabelon, men så bør din mundtlige præsentation ikke følge synopsens disposition slavisk Bekendtgørelsens krav

TG’s synopsis / Vær opmærksom på følgende:

Titel på emnet og angivelse af Forside med navn, klasse, vejledere, emne (som du har valgt inden for det fagkombination overordnede tema), samt fag, niveau (hovedområde), fx engelsk A (Humaniora), Psykologi C (Samfundsvidenskab) – dette er en officiel blanket med skolens logo Synopsen kan begynde med en indledning, der fører læseren ind i det emne der Indledning skrives om, samt skitserer baggrunden for problemformuleringen. Her kan du begrunde valg af fokusområde inden for stoffet. Hvad spørger du om? Hvad er undersøgelsens/opgavens hovedspørgsmål? Hvorfor er det relevant? Hvad er undersøgelsens faglige mål? Indledningen leder op til problemformuleringen, som er en kortfattet sproglig Problemformulering udformning af undersøgelsens fokus. Selve formen på problemformuleringen kan variere fra fag til fag og kan bestå af 1) et eller flere sammenhængende spørgsmål, 2) sammenhængende fænomener eller udsagn, som du ønsker at redegøre for, klassificere, analysere og fortolke, diskutere, integrere, vurdere, eller 3) en påstand, du vil argumentere for. Problemformuleringen er afgrænsningen af og vinklen på emnet. Præsentation af problemstillinger, Her folder du problemformuleringen ud, så det er klart for læseren hvilke der er arbejdet med underspørgsmål (problemstillinger), der er nødvendige at undersøge for at besvare problemformuleringen. Diskussion af materialer, teorier Formål med dette afsnit: og metoder der er relevante i I dette afsnit redegør du for valg af materialer, f.eks. værker, personer, arbejdet med problemstillingerne begivenheder eller eksperimenter og statistisk materiale. Du reflekterer ligeledes over fagenes teorier og metoder og giver bud på, hvordan disse metoder kan/bør anvendes for at producere viden om dit emne. Hvad er materiale, empiri og teori? Med materiale (eller empiri) forstås data og materiale, som indgår i eller er genstand for undersøgelsen. Metode defineres som en systematisk måde at behandle materiale og data på. Begrebet teori bruges her til at betegne et system af læresætninger, antagelser, begreber eller modeller. Hvad er diskussion? I diskussionen af materialer, teorier og metoder, der er relevante i arbejdet med problemstillingerne, forventes det, at du redegør for og diskuterer de indgående


fags metoder og/eller teorier, som de afspejles det valgte materiale og i din egen måde at arbejde med materialet og emnet på. Du skal sætte ord på hvilke videnskabelige tilgange og metoder, der er brugt i dine materialer fra de forskellige fag. Og du skal sætte ord på hvilke materialer, videnskabelige tilgange og metode fra de forskellige fag, du selv har brugt i din undersøgelse. Det er også interessant, hvilke materialer, tilgange og metoder du ikke har brugt, og hvorfor. Det viser i høj grad din forståelse for dine valg. Hvad er det du rent faktisk har gjort i din undersøgelse for at komme frem til dine resultater? Og hvor ligger begrænsningerne i din undersøgelse? Hvor er fordele og ulemper? Hvordan og hvorfor bliver vi klogere? Konklusioner på arbejdet med de Her konkluderer du på de underspørgsmål, du har formuleret som del af din enkelte problemstillinger problemformulering. Det vil være naturligt her kort at trække tråde til dine refleksioner over teori og metode. En sammenfattende konklusion, som er klart relateret til problemformuleringen, herunder formulering af spørgsmål til videre undersøgelse

Den overordnede konklusion sammenfatter resultatet af din samlede undersøgelse og svarer på problemformuleringens hovedspørgsmål.

Litteraturliste

Litteraturliste, hvor du angiver anvendt materiale.

10

Herudover forventes det, at du giver ideer til, hvordan undersøgelsen kunne perspektiveres.


Studie- og ordensregler Reglerne er udformet i henhold til Bekendtgørelse nr. 1222 af 4. december 2006 med dertil knyttet Vejledning nr. 92 af 4. december 2006.

Formål Studie- og ordensreglerne skal medvirke til at opfylde uddannelsens formål og bidrage til et godt undervisningsmiljø for elever og kursister.

Overordnede principper Det grundlæggende princip på skolen er, at man opfører sig ordentligt og fornuftigt og behandler hinanden venligt og med gensidig respekt. Alle på skolen skal have ret til et uforstyrret studiemiljø. Der skal være et godt arbejdsmiljø og gode bygningsmæssige rammer for undervisningen. Gældende lovgivning skal overholdes på skolens område.

Ordensregler I overensstemmelse med ovennævnte principper fastsættes følgende regler, der skal følges 1 Der skal være arbejdsro i undervisningstiden. 2 Studiecentret er stilleområde, når der ikke foregår undervisning. 3 Der skal passes godt på skolens bygninger og inventar. 4 Ødelæggelse af skolens bygning, inventar og undervisningsmidler samt andre elevers ejendele skal erstattes. Skolen har ingen forsikring, og det er derfor den enkelte elevs ansvar at være forsikret. Dette gælder også, hvis egne ting bortkommer eller bliver stjålet. 5 De regler, der gælder for brug af skolens IT-udstyr og datalokaler, skal nøje overholdes. 6 Alle skal rydde op efter sig i klasselokalerne og i fællesarealerne, hvor man færdes (brug affalds-/papirkurve). 7 Al indtagelse af madvarer skal ske i spiseområderne. 8 Indtagelse af drikkevarer i timerne må kun ske, hvis holdet og holdets lærere er enige herom. 9 Mobiltelefoner og andre elektroniske medier må kun bruges i timerne med lærerens tilladelse. (Lærerne kan f. eks. forlange bærbare computere slukket) 10 Klasserne skal rydde op ved de borde, de har fået tildelt. 11 Rygning er forbudt på skolens område. Brug af e-cigaretter i undervisnings- og eksamenssituationer er ikke tilladt. 12 Reklamer og brochurer må kun opsættes/uddeles efter forudgående indhentet tilladelse fra skolens ledelse. 13 Der skal stoles op i lokalet efter alle moduler efter frokost. 14 De regler, der fastsættes for den enkelte klasses/det enkelte holds studierejse, skal nøje overholdes. 15 Eleverne må ikke nyde alkohol i skoletiden. 16 Eleverne skal på skolens område overholde gældende lovgivning, herunder lov om euforiserende stoffer og straffelovens bestemmelser om vold, tyveri, freds- og ærekrænkelser (krænkelser af andres ære ved fornærmelige ord eller handlinger). Ledelsen vil – uafhængigt af en eventuel strafferetlig forfølgelse – påtale og gribe ind over for forhold, der forstyrrer skolens tryghed, arbejdsro og gensidige respekt. 17 Eleverne skal i øvrigt opføre sig i overensstemmelse med god skik og orden og følge de anvisninger, der gives af de ansatte.

11


PÅTALE/SANKTIONER VED OVERTRÆDELSE AF ORDENSREGLERNE Overtrædelse af ordensreglerne kan påtales af de ansatte. Overtrædelsen, sammenholdt med karakteren af den eller de overtrådte ordensregler, vil blive vurderet konkret, før der træffes afgørelse om eventuelle foranstaltninger/sanktioner over for eleven. Sanktionerne vil være særligt strenge, hvis der også er tale om en overtrædelse af gældende lovgivning. Tyveri fra kammerater og ansatte herunder kantinen vil blive meldt til politiet. Rektor afgør, hvilke skridt der skal tages, herunder samtaler, advarsler og midlertidig udelukkelse fra undervisningen i enkelte fag, undervisningen som helhed eller fester, særlige arrangementer og aktiviteter. Overtrædelse af rygeforbuddet medfører, at studiekortet bliver inddraget, og i første omgang bliver man udelukket fra fester i en periode. I gentagelsestilfælde får man en skriftlig advarsel og derefter bortvisning eller udskrivning fra skolen. En midlertidig udelukkelse fra undervisningen kan højst finde sted i 10 skoledage på et skoleår. Udelukkelsen registreres som fravær. Samtidig med en midlertidig udelukkelse fra undervisningen skal eleven have en skriftlig advarsel om konsekvenserne af en gentagelse af den adfærd, som har ligget til grund for den midlertidige udelukkelse fra undervisningen. Rektor kan bortvise en elev fra skolen, hvis eleven groft har overtrådt ordensreglerne. Eleven kan dog normalt kun bortvises, efter at mindre vidtgående foranstaltninger/sanktioner forgæves har været iværksat over for den pågældende. Er der tale om en grov overtrædelse af ordensreglerne, der må forventes at føre til bortvisning, kan eleven hjemsendes uden forudgående varsel, indtil der er truffet endelig afgørelse i sagen. I sager vedrørende sanktioner over for en elev gælder forvaltningslovens regler, hvilket bl.a. indebærer, at eleven, forinden afgørelse træffes, skal have adgang til mundtligt og/eller skriftligt over for rektor at redegøre for sin opfattelse af hændelsesforløbet. Afgørelse om sanktioner over for en elev skal meddeles denne skriftligt af rektor. Er eleven under 18 år, underrettes elevens forældre/værge samtidig herom.

Studieregler • •

Der er pligt til at møde til undervisningen, forberede sig til de enkelte timer og deltage aktivt i timerne.

Der er pligt til rettidigt at aflevere skriftlige opgaver i det omfang, som skolen har fastsat og med den kvalitet i besvarelsen, der forudsættes som minimum.

Der er pligt til at deltage i anden forlagt undervisning (dvs. andre former for undervisning), herunder selvstændigt arbejde og virtuel undervisning, der er planlagt som en del af undervisningen.

12

Der er pligt til at deltage i terminsprøver, årsprøver og andre former for evalueringer.


Der er pligt til at holde sig orienteret om ændringer i det daglige skema i Lectio.

Ferie kan kun afholdes i de perioder, der fremgår af skolens ferieplan.

Fravær og manglende opgaveaflevering registreres løbende. Alt fravær registreres uanset dets årsag. Der er dog særlige regler for deltagelse i arrangementer i skolens regi.

Eleverne har ret og pligt til at notere fraværsårsager i Lectio. Ved fravær af længere varighed har skolen ret til at kræve lægelig dokumentation. Eleven betaler selv evt. lægeattest.

Eleverne har pligt til løbende at følge med i fraværet i Lectio.

Skolen kan kræve, at elever, der ikke rettidigt har afleveret skriftlige opgaver, udarbejder disse på skolen uden for normal undervisning.

SANKTIONER VED OVERTRÆDELSE AF STUDIEREGLERNE Hvis elevernes fravær fra undervisningen, herunder manglende rettidig aflevering af opgaver antager et urimeligt omfang, vil skolen gribe ind med samtaler, og hvis dette ikke er tilstrækkeligt med mere vidtgående sanktioner. Følgende sanktioner kan iværksættes: •

Skriftlig advarsel

Udelukkelse fra fester og andre konkrete arrangementer eller aktiviteter

Henvisning til at aflægge prøve i alle fag på det pågældende klassetrin (kun stx).

Fortabelse af retten til at blive indstillet til prøve i et eller flere fag, der afsluttes det pågældende år.

Fortabelse af retten til SU (Statens Uddannelsesstøtte). Eleven vil kunne søge SU igen gennem aktiv deltagelse i mindst to måneder.

Bortvisning fra undervisningen i graverende tilfælde.

Oprykning til næste klassetrin Hvis en elev har et karaktergennemsnit på under 02 har rektor mulighed for at nægte den pågældende oprykning til næste klassetrin.

13


Ordensregler for studieture og ekskursioner Nedenstående ordensregler bliver gennemgået for eleverne af de lærere som rejser med dem på studierejse eller på ekskursion. Eleverne rejser på de betingelser, som er formuleret af rejsebureauet, og på de betingelser som er formuleret i Tårnby Gymnasiums ordensregler. Skolen forventer, at eleverne på rejsen følger almindelige normer for god opførsel, herunder at de ubetinget respekterer hotellets husorden. Det betyder bl.a., at man viser respekt for andre gæster og ansatte ved at undgå støjende adfærd. 1. Det er en studietur, så mød til tiden til de planlagte arrangementer! 2. Alkohol og højlydt adfærd på rejsen og på hotellet accepteres ikke. I øvrigt må alkohol kun nydes i begrænset omfang, og først når dagens officielle program er overstået. 3. Det er forbudt at indtage euforiserende stoffer. 4. Der skal være ro på hotellet. I må ikke invitere andre personer med hjem. 5. I de fleste byer er der steder, hvor det ikke er sikkert at færdes. Disse står som regel optegnet i guide-bøgerne og for ens egen sikkerheds skyld er det vigtigt at man så vidt muligt holder sig fra disse. Vigtigst af alt er det aldrig at gå alene, men altid to og to sammen – om aftenen tre og tre. 6. Husk altid at have sygesikringsbevis, bykort og hotellets adresse på jer. Ud over de ovennævnte regler kan de enkelte lærere fastlægge yderligere regler for elevernes adfærd. Hvis lærerne skønner, at der er tale om uacceptabel adfærd, kan lærerne bestemme, at eleven sendes hjem øjeblikkelig. Dette sker for elevens/forældrenes egen regning. Jeg er indforstået med ovenstående:

Elevunderskrift:__________________________

Dato__________

For elever under 18 år: Forældres/værges underskrift:_______________________________

14


Skriftligt arbejde på TG På TG ønsker vi, at du udnytter dine muligheder for at dygtiggøre dig. Nedenstående er derfor ment som en hjælp til dig i dit skriftlige arbejde. Ud over de større tværfaglige opgaver skal du lave mange forskellige skriftlige produkter i de enkelte fag. Lærerne vil i den daglige undervisning hjælpe dig med råd og anvisninger til, hvordan du løser opgaven. Men uanset hvilken opgave det drejer sig om, skal du aflevere noget, som er dit eget materiale. Som regel er det ikke svært at vide, hvor grænsen går for, hvornår noget er dit eget materiale, og hvornår det er afskrift af andres materiale, men hvis du er i tvivl, er det vigtigt, at du orienterer dig i nedenstående eksempler på ikke-tilladt afskrift, eller at du taler med dine lærere om, hvor grænsen går. Hvis dine lærere finder ud af, at du afleverer skriftlige produkter, som ikke er dine egne, vil de tage en samtale med dig om det, og det bliver noteret i Lectio, at du har snydt. Hvis du ikke følger deres anvisninger og fortsætter med at aflevere materiale, som ikke er dit eget, overtræder du skolens studie- og ordensregler, og du vil få en advarsel, samtidig med at din opgave kan tælle som ikke-bestået, hvis du går i gymnasiet, og ikke-besvaret hvis du går på HF. Ved din 3. advarsel vil du blive udelukket fra skolens arrangementer og blive indkaldt til en samtale med rektor. Dette gælder samlet for afleveringer i alle fag På nettet kan du nemt finde sider, der giver ”gode råd” til, hvordan man kan snyde i de skriftlige opgaver i gymnasiet. I virkeligheden er det dog et rigtigt dårligt råd, der kan få store konsekvenser for dig. Der er ikke nogen acceptabel grund til snyd. Hvis der er forhold, der gør, at du ikke kan aflevere til tiden, så skal du kontakte din lærer eller evt. studievejlederen.

Typiske eksempler på hvad du IKKE må i skriftlige opgaver: •

Du og en medelev har samarbejdet om en opgave eller dele af en opgave. Jeres samarbejde resulterer i, at jeres besvarelser, struktur og formuleringerne i besvarelserne er ens eller næsten ens. I forklarer efterfølgende, at I har samarbejdet om opgaven eller dele af den. Hvis der er givet tilladelse af læreren til at skrive besvarelsen sammen er det naturligvis tilladt. Sørg derfor altid for at spørge læreren forud for samarbejdet. Som udgangspunkt er der tale om, at skriftlige opgaver besvares individuelt. Dvs. formuleringerne skal være jeres egne, men man må selvfølgelig gerne tale med andre elever om opgaven forud for besvarelsen.

Du skriver direkte af fra et andet materiale uden citationstegn, men dog med henvisning. Hvis der er tale om ordret afskrift, er der tale om citat, og du skal derfor bruge citationstegn efterfulgt af en henvisning på følgende måde: ”Teksten der skrives ordret af” (Forfatter, årstal, sidetal). Vær opmærksom på at citater aldrig må udgøre en væsentlig del af bevarelsen. Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat.

15


Du skriver direkte af fra andre elever, internettet eller andet materiale i opgaven eller dele af opgaven uden kildehenvisning. Det er ikke nok, at der blot er byttet om på enkelte ord, at sætninger er udeladt eller, at der er ændret et ”som” til ”der” til at gøre det til din egen tekst. Der skal være en selvstændig fremstilling af materialet, og der skal henvises til det.

Du har fået en anden til at skrive din opgave for dig. Man må naturligvis gerne hente hjælp og inspiration til sine opgaver fra andre, og man må også gerne få andre til at læse sine opgaver igennem, men man må ikke få andre til decideret at skrive sine opgaver for sig. Ved begrundet mistanke om dette, kan det i særlige tilfælde blive aktuelt med en samtale, hvor du vil blive bedt om at redegøre for det faglige indhold af opgaven.

Konsekvenser af snyd med skriftlige opgaver i årets løb:

16


Konsekvenser af snyd ved eksamen og større skriftlige eksamensopgaver

”§ 20. Besvarelsen skal være eksaminandens egen og selvstændige

besvarelse, medmindre andet fremgår af reglerne for den enkelte uddannelse. En eksaminand, der under en prøve skaffer sig eller giver en anden eksaminand uretmæssig hjælp til besvarelse af en opgave eller benytter ikke-tilladte hjælpemidler, bortvises af institutionen fra den pågældende prøve.” (UVM. Eksamensbekendtgørelsen)

17

2013 14 elevhaefte 3g 200913  
2013 14 elevhaefte 3g 200913  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Elevmateriale/2013-14_Elevhaefte_3g_200913.pdf

Advertisement