Page 1

TÅRNBY GYMNASIUM & HF 2013-2014

DANSK/HISTORIE-OPGAVEN I 2.G Vejledning til eleverne


KÆRE ELEVER: Denne orientering indeholder følgende: 1. En kort orientering om rammerne for opgaven 2. En vejledning i opgavens indhold 3. En kalender for dansk/historie-opgaven i skoleåret 2013-14 Derudover får du udleveret en blanket, som skal udfyldes med valg af fag samt emneområde for din opgave. Denne blanket skal du aflevere til din dansk- eller historie-lærer. Datoen fremgår af kalenderen nedenfor.

1. Rammerne for opgaven Opgaven er en større skriftlig opgave, der skrives i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Elevtiden for opgaven er 15 timer. Formålet med opgaven er at forberede dig til at skrive studieretningsopgave senere i 2g og studieretningsprojekt i 3g. Opgaven tager udgangspunkt i noget af det, I allerede har gennemgået i dansk og/eller historie, men skal også føje nyt til emnet. Du må altså ikke bare omskrive dine noter fra timerne til en opgave. Et sted at starte kunne være det obligatoriske dansk/historie-forløb i 1g (”Lange linjer”). Du skal i samarbejde med din lærer indkredse opgavens område og udfærdige en problemformulering. En dato for dette fremgår af kalenderen nedenfor. Bedømmelsen af opgaven lægger vægt på en række formelle og faglige krav. Der bliver set på emnebehandling og dokumentation, anvendelse af faglig viden og grundlæggende metoder samt fremstilling (kildeoplysning, noteapparat og litteraturliste). Der gives én karakter, som indgår i fastlæggelsen af den afsluttende standpunktskarakter (årskarakter) i faget/fagene.

2. Opgaven Opgavens omfang

Opgaven skal have et omfang på 5-8 sider.

Antal eksemplarer

Hvis du kun skriver i et fag afleverer du ét eksemplar til den lærer, du skriver hos. Hvis du skriver i begge fag skal du aflevere to eksemplarer, et til hver lærer. Desuden afleverer du elektronisk i Lectio, hvor læreren har oprettet opgaven.

Titelblad

Den udleverede blanket med opgaveformuleringen vedhæftet skal indsættes allerforrest i opgaven som titelblad. En kopi af dette ark skal indsættes i det eksemplar af opgaven, der kaldes kopien.

Side 1 af 4


Skrivemateriale

Opgaven skrives på pc’er, så du ud over de printede udgaver, kan aflevere en i elektronisk form. Du afleverer den elektroniske udgave i Lectio, under den dertil oprettede opgave.

Antal eksemplarer

Der skal afleveres to eksemplarer af opgavebesvarelsen med din underskrift. Hver af dine vejledere skal have en kopi. Desuden afleverer du elektronisk i Lectio, hvor læreren har oprettet opgaven.

Titelblad

Det udleverede ark med opgaveformuleringen skal indsættes allerforrest i opgaven som titelblad. Titelbladet skal også indeholde dit navn, klasse og hvilke lærere, du har haft som vejledere.

Resumé (abstract)

Indsættes umiddelbart efter titelbladet.

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelsen skal stå særskilt på den første side efter det engelske resumé (abstract). Den er en liste over din opgaves hoved- og underafsnit med angivelse af de sidetal, afsnittene starter på. Indholdsfortegnelsen er den endelige disposition for din opgave. Skriv derfor indholdsfortegnelsen ind til allersidst, og sørg for at de sidetal, der anføres, er korrekte.

Forord/Indledning

I mange fag bør opgaven indledes med et kort forord eller en kort indledning, hvori du forklarer, hvordan du opfatter opgaveformuleringen. Der kan evt. skrives noget om forarbejdet, hvis det er vigtigt for forståelsen af din opgave, og forklar evt. hvordan du har afgrænset opgaven, dvs. hvad du vil lægge vægt på i besvarelsen og evt. hvad der ikke indgår i opgaven. Skriv forordet/indledningen til sidst, så det passer til opgavens indhold.

Konklusion

Her tager du stilling til, hvad du er nået frem til i forbindelse med din problemstilling. Afsnittet kan evt. have form af en opsummering af delkonklusioner. Måske kan problemstillingen ikke besvares entydigt og sikkert. Så skal det fremgå – og det skal fremgå, hvorfor det forholder sig sådan.

Sidetal

Sidetal og sidetal af skal angives på hver enkelt side i opgaven. Der skal være overensstemmelse mellem indholdsfortegnelsens og opgavens sidetal!

Layout

Layout’et bør tjene til at gøre den enkelte side og hele opgaven så overskuelig som muligt. Hovedafsnit skal have tydelige overskrifter, fx store bogstaver og evt. enkelt eller dobbelt understregning. Hovedafsnit kan passende begynde på en ny side. Underafsnit har også overskrifter, fx små bogstaver og evt. understregning. Underafsnit kan evt. nummereres 2.1, 2.2 osv. Det betyder hhv. første og andet underafsnit i andet hovedafsnit. Sørg for en passende bred margen, fx 3 cm hele vejen rundt. Og husk sidetal! 1½ linieafstand og 12 punktskrift.

Side 2 af 4


Citater

Brug altid citationstegn ved ordrette citater.1 Fremhæv længere citater (dvs 3 linier og derover) ved at springe en linie over, lave indrykning og skrive med enkelt linieafstand. Markér overspringelse i citater med prikker. Som et eksempel på et længere citat følger her et uddrag af Bilag 7 til Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Stx fra august 2007: ”2.5 (…) Det er vejlederne, der udfærdiger opgaveformuleringen, og den kræver meget bevidste overvejelser, idet opgaveformuleringens funktion er at fastlægge og sætte rammer for, hvad elevens besvarelse skal omhandle. Opgaveformuleringen skal afspejle det faglige niveau, der kendetegner en gymnasial uddannelse. I udarbejdelsen af opgaveformuleringen skal der endvidere tages hensyn til den fastsatte tidsramme og karakteren af det materiale, eleven har til rådighed. Det bør også indgå, at krav om empiriske undersøgelser eller eksperimenter kan være tidskrævende. (…)”2

Henvisninger

Husk at citere pinligt korrekt og bevare stavemåden. Når du citerer, skal du altid angive det med en henvisning til din kilde.3 Hvis du refererer med dine egne ord fra en eller flere af dine kilder, skal der også være henvisninger. Der må altså ikke mangle dokumentation for din brug af litteraturen. Læseren skal altid kunne kontrollere, om du har forstået og benyttet litteraturen korrekt. Henvisninger kan gives på flere måder. Du kan skrive henvisningen – direkte i teksten, som i eksemplet ovenfor i afsnittet "Citater" – i en parentes efter citatet – i en fodnote nederst på siden eller evt. efter hvert afsnit eller efter opgaveteksten – i venstre margen ud for citatet. Når du henviser til et værk, skal du altid angive sidetal i det pågældende værk. Hvis du henviser til flere sider, kan du gøre det således: s. 86-87 eller s. 86f. – Det betyder side 86 og den følgende side. 23-26 eller s. 23ff. – Det betyder side 23 og de følgende sider.

Litteraturfortegnelse Denne skal stå for sig selv på en side i slutningen af opgaven. Følgende skal (Jf. Føge m.fl. (2005), s. være angivet: Forfatternavn (efternavn først, så fornavn) – titel i kursiv – 137) udgave – forlag eller udgivelsessted – udgivelsesår; evt. bindnr. – sidetal. Hvis du flere gange i opgaven henviser til samme bog, er det praktisk at lave en forkortelse. Forkortelsen angives i litteraturlisten, fx: Føge, Peter og Hegner, Bonnie (red.), Primus 1, almen studieforberedelse i grundforløbet, 1. udg. Systime, 2005. (Fork. Føge m.fl. 2005)

Avis- og tidsskriftartikler anføres med forfatter (efternavn, fornavn) – artiklens titel i citationstegn – avisens/tidsskriftets navn i kursiv - avisens dato og årstal/tidsskriftets årstal, årgang, nummer og sidetal. Materiale fra internettet skal også fremgå af litteraturfortegnelsen med nøjagtig angivelse af netadressen og den dato, man har hentet oplysningerne.

1

Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat. 2 Bekendtgørelsen om uddannelse til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen), BEK nr. 797 af 27/06/2007, bilag 7 om Studieretningsprojektet, pkt. 2.5 3 Opgavebesvarelser og rapporter i matematik, fysik og kemi består dog ofte helt eller delvist af standardformuleringer, og du skal ikke angive, hvor de stammer fra, og du skal ikke angive dem som citat.

Side 3 af 4


Afslutning arbejdet

af Læs din opgave igennem og ret evt. meningsforstyrrende fejl. Slut med afleveringsdato og underskrift som garanti for selvstændigt arbejde.

3. En kalender for dansk/historie-opgaven i skoleåret 2013-14 Uge 35 – Ledelsen udsender denne orientering om dansk-/historie-opgaven til lærerne Uge 36 – Dansk- og historie-lærerne orienterer om fagene og emnevalg og udleverer vejledning 20/9 – Aflevering af blanket med fag og emneområde til dansk- eller historielæreren (fristen er 6 uger før afleveringsdatoen, jf. læreplanen for opgave i dansk og/eller historie) 23/9-1/11 – Vejledning, hvor problemformuleringen indkredses og formuleres 11/10: Halv flexdag: frist for godkendelse af problemformuleringen, som indføres eller hæftes på den udfyldte blanket 30/10 – Flexdag: opgaveskrivning, mulighed for vejledning 4/11 – klokken 12.00: Sidste frist for aflevering af dansk-/historieopgaven til dansk- eller historielæreren Uge 51 – sidste frist for tilbagelevering af dansk-/historie-opgaven til eleverne

Red. af PPU-2013

Side 4 af 4

2013 14 dansk historieopgav 2g elevvejledning  

http://www.tgy.dk/fileadmin/Arkiv/Dokumenter/Elevmateriale/2013-14_dansk-historieopgav__2g_elevvejledning.pdf

Advertisement