MO19

Page 1

MedlemsOrientering nr. 19 August 2007

Nu nærmer vi os grundejerforeningens 100 års jubilæum den 5. september. Inde i bladet fortæller vi nærmere om jubilæet – både om jubilæumsbogen og om receptionen den 7. september. Motiverne på midtersiderne i dette blad er motiverne på for- og bagsiden af jubilæumsbogen. Det er også det sidste blad før vor generalforsamling den 23. oktober 2007, og det vil der også være nærmere om inde i bladet.

Kalenderen 22. august 2007 Bestyrelsesmøde 7. september 2007 Reception i ”Nautilus” 23. oktober 2007 Generalforsamling Nov./Dec. 2007 Næste MedlemsOrientering udkommer


Trørød Grundejerforening

Generalforsamling:

Formand Vagn Abrahamsen (va) Troldager 10 2950 Vedbæk 4589 0867 Næstformand Mogens Palvad (mp) 4589 4640

Trørød Grundejerforening afholder sin årlige generalforsamling

Kasserer Jørgen Andersen (ja) 4589 2079

tirsdag den 23. oktober 2007 kl. 19.30 i Mariehøj Centret, grøn indgang.

Poul Arvedsen (pa) 4589 0100 H. Olav Clausen (hoc) 4589 1384 Sven Herting (sh) 4589 3519 Suppleant: Michael Parl (mip) 4589 0383

Kommunikationsudvalg Formand Sven Herting Vagn Abrahamsen Mogens Palvad Poul Arvedsen H. Olav Clausen Hjemmeside: www.troeroed.dk E-mailadresse: kontakt@troeroed.dk Bankkonto (Nordea) 2271 0271119453

2

Dagsorden er ifølge vedtægterne, men vi gør opmærksom på, at emner, der ønskes drøftet på generalforsamlingen, ud over, hvad der kan drøftes under eventuelt, skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. Der vil blive udsendt indkaldelse med dagsorden senere, men vi opfordrer medlemmerne til allerede nu at notere datoen i kalenderen. /va Bestyrelsesmedlem/suppleanter. På den kommende generalforsamling skal der vælges ny formand, idet den nuværende formand ønsker at træde tilbage efter 9 år som formand. Derfor skal der vælges 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 – 2 suppleanter. Da vor nuværende suppleant indtræder i bestyrelsen, skal der således vælges yderligere et bestyrelsesmedlem og suppleanter til at deltage i et spændende arbejde for grundejerforeningen. Bestyrelsen håber, der er medlemmer, der har lyst til at deltage i dette arbejde, og beder interesserede om at kontakte formanden. /va


Grundejerforeningens 100 års jubilæum. den 5. september 2007 I de to sidste numre af MedlemsOrientering har vi omtalt grundejerforeningens 100 års jubilæum. Det er en begivenhed, som bestyrelsen ofrer meget tid og mange kræfter på, og som vi gerne vil have markeret på behørigt vis. Den jubilæumsbog, der bliver udgivet i forbindelse med jubilæet, er skrevet af museumsleder Niels Peter Stilling, og kommer til at handle om Trørøds historie fra landsby til villaby, og den bliver rigt illustreret med både kort og billedmateriale. Det er medlem af bestyrelsen Hans Olav Clausen, der har startet hele processen med bogens tilblivelse, både aftalen med Niels Peter Stilling og aftaler og tilbud på trykning og bogbinding. Vi forventer, at tidsplanen for produktionen holder, således at vi kan udlevere jubilæumsbogen til grundejerforeningens medlemmer ved den reception, der afholdes den 7. september. Bogen vil ikke blive sendt til medlemmerne, idet det vil blive meget dyrt, dels med emballering dels med porto.

Bogen vil også kunne udleveres på generalforsamlingen den 23. oktober. Hvornår og hvor de medlemmer, der ikke kan komme til receptionen eller generalforsamlingen, kan hente et eksemplar vil blive meddelt senere. Vi forventer, at bogen vil kunne købes i Trørød Boghandel./va

Reception i Restaurant ”Nautilus” Vedbæk Havn fredag den 7. september fra kl. 14:00 – 17:00 Med grundejerforeningens mange medlemmer er det umuligt at holde en egentlig jubilæumsfest. Så derfor indbyder vi grundejerforeningens medlemmer til en reception i Restaurant ”Nautilus” fredag den 7. september mellem kl. 14:00 og 17:00. Kl. ca. 15:00 vil museumsleder Niels Peter Stilling fortælle om jubilæumsbogens tilblivelse ledsaget af lysbilleder af et udsnit af bogens righoldige billedmateriale. /va

3
Fællesudvalget: Fællesudvalget er som bekendt et samarbejde mellem de 9 største grundejerforeninger i den gamle Søllerød Kommune. I Fællesudvalget, hvor Trørød Grundejerforening i år har formandskabet, har vi besluttet, at Fællesudvalget skal være åbent for grundejerforeninger/samarbejde mellem grundejerforeninger i den gamle Birkerød Kommune. I den forbindelse er vi i gang med at ændre vedtægterne, således at de kan gælde for hele Rudersdal Kommune, men det er ikke nogen let sag at blive enige om. Nu ligger det stille i sommerferieperioden, men derefter skal vi blive enige om vedtægterne og så finde ud af, under hvilken form vi kan henvende os til grundejerforeningerne i den gamle Birkerød kommune. Vi ved ikke, hvor stor interessen er hos grundejerforeningerne i Birkerød. /va

Trafikhandlingsplan 20072011. Rudersdal Kommune har fremlagt et udkast til Trafikhandlingsplan for årene 2007-2011. I målsætningen for planen indgår en række væsentlige og overordnede elementer.

6

Planen fremhæver tryghed i trafikken og den støjbelastning, som den voksende biltrafik medfører; endvidere trafikkens påvirkning af det visuelle miljø, energiforbrug og den trafikskabte luftforurening. Alt sammen emner, der har stor betydning for det grønne område. Men planens centrale emne er bilernes for høje hastigheder. For de større veje er det ikke usædvanligt, at der ved en hastighedsgrænse på 60 km/t er mange tusinde bilister på ugebasis, der kører 70 – 80 km/t og dagligt flere hundrede bilister, der kører hurtigere end 80 km/t. Det er Grundejerforeningens opfattelse, at der klart er behov for fysisk fartdæmpning for at få hastighederne bragt ned. På Kohavevej er fartdæmpning nødvendig og hertil også faste cykelstier i stedet for de nuværende cykelbaner, som er direkte farlige for cyklisterne. Det samme gælder for Frydenlundsvej, hvor cykelstier evt. kan indrettes som kombineret cykel- og gangsti. På Trørødvej skal der - udover hastighedsdæmpning og cykelsti også oprettes en sikret overgang ved Caroline Mathildevej. Og på Trørød Torv skal såvel rundkørsel som forgængerovergang forbedres. Grundejerforeningen vil indsende en egentlig udtalelse om Trafikhandlingsplanen til Kommunen. /sh


Cafe møde 19. juni 2007 Vejnet og biltrafik: Overordnet trafikvej Trafikvej Overordnet lokalvej Lokalvej Målsætninger bl.a. : Trafiksikkerhed: …specielt på forbedring af trafiksikkerhed på kommunens skoleveje. Tryghed: …afveje såvel de trafiksikkerhedsmæssige som de tryghedsmæssige konsekvenser ved reguleringer og ombygninger af vej- og stinettet. Ideen med en definition af vejstrækninger er god såfremt det kan påvirke trafikanternes adfærd i forhold til hastighed og agtpågivenhed til øvrige trafikanter. Desværre lider den skitserede vejnetsplan ved, at f.eks. Trafikveje kun tilstræbes forsynet med cykelstier eller kombinerede cykelgangstier eller cykelbaner. Hvis en Vejnetsplan skal være troværdig, må den være mere konsekvent. Såfremt der er fysiske forhold som står i vejen for gennemførelsen af de trafiksikkerhedsmæssige og tryghedsmæssige foranstaltninger, må vejstrækningen defineres ned til et lavere niveau.

Kohavevej – er i oplægget klassificeret som Trafikvej, uagtet nævnt i kortlægningen over utrygge lokaliteter. Den målte trafikmængde, som vurderes meget for lavt sat, samt vejens udformning, meget snoet, smal og med ringe oversigtsforhold, samt skolevej til kommunens største skole, er kun forsynet med en gennemført cykelsti på strækningen Langhaven frem til Skelstedet og et kort stykke fra Rundforbivej. I Projekter, der kan indgå i prioriteringen, er Kohavevej opført med kr. 4,5 mio. kr. til Cykelsti suppleret med hastighedsdæmpende foranstaltninger, forbedrede krydsningsmuligheder, herunder hævet fodgængerfelt ved Skelstedet, Ellesletten og Trørødvej/Rundforbivej. Med den utrygge lokalitet en mente, bør Kohavevej omprioriteres til Overordnet lokalvej, - med gennemførelse af ovennævnte projekt, gerne udvidet med chikaner - med en hastighedsbegrænsning på 40 km/t på strækningen Rundforbivej – Langhaven, med henblik på prioritering af skolevej, tryghed og trafiksikkerhed. Det vil forventelig påvirke trafikanternes adfærd og lede en væsentlig trafikmængde til øvrige trafikveje. /pa

7


Afsender: Trørød Grundejerforening v / Vagn Abrahamsen Troldager 10 2950 Vedbæk

Adresse 2950 Vedbæk Medlemsnr. Prøve

Omkring Trørød Siden sidst har Kommunalbestyrelsen og de politiske udvalg behandlet føl gende sager, som vedrører grundejerne i Trørød. Den samlede oversigt findes på www.troeroed.dk, hvor der også er links til de officielle referater på kommunens internet-sider. Dato Møde Sag Emne 30.05.07 KMB 14 Rudersdal Trafikhandlingsplan - Anlægsbevilling 29.05.07 TMU 5 Udskiftning af vejbelysning – Status 15.05.07 BYU

11

Planlægning for Forsvarets arealer i Vedbæk

25.04.07 KMB

9

Værkstedskolen. Opsigelse af lejemål

10.04.07 TMU

2

Rudersdal Trafikhandlingsplan

Ovenstående overskrifter er kopieret fra de officielle mødereferater. KMB = Kommunalbestyrelsen, TMU = Teknik- og Miljøudvalget, BYU = Byplanudvalget /cb

8


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.