Page 1

Kommun­ erne ud­ liciterer med bind for øjnene Kommunerne har tidligere udliciteret lapning af veje, vedligeholdelse af bygninger og rottebekæmpelse, men nu begynder de i stigende grad at udlicitere de bløde kerne­ opgaver som for eksempel plejecentre. Forskere og fag­ bevægelsen er bekymret. af Tue Germundsson

6

1 milliarder danske kroner. Så mange kommunepenge havnede i lommerne på private aktører i 2010. Et beløb svarende til tre storebæltsbroer. Kommunerne har længe udliciteret på de tekniske områder som vedligeholdelse af de kommunale veje og bygninger. En ny tendens ligger nu og lurer lige om hjørnet, hvis den da ikke allerede har sneget sig ind. Nemlig udlicitering af de bløde velfærdsområder. En bekymrende tendens mener forskere, fordi en ny rapport fra Anvendt Kommunal Forskning (AKF) viser, at der ikke er nok dokumentation for,

hvad udlicitering på disse områder har af konse­kvenser for økonomien og kvaliteten af servicen. Kommunerne bruger hvert år 80 procent af deres driftsbudgetter på de bløde velfærdsområder, der blandt andet tæller pleje af ældre, børnepasning og uddannelse, og der er derfor mange penge på spil. ”Kommunerne har de sidste par år ledt med lys og lygte efter steder, hvor de kan spare, og nu er der begyndende interesse for udlicitering på de bløde velfærdsområder,” siger Rikke Thorlund Haahr, der er chef for offentlig-privat i Kommunernes Landsforening (KL).

Skrabet dokumentation Men der er ikke nogen belæg for, at kommunerne kan spare penge i de økonomisk trængte budgetter, hvis de vælger at udlicitere områder inden for den bløde velfærd. Desuden er der bekymrende lidt dokumentation for, hvad udlicitering kan have af konsekvenser for kvaliteten af den service, som bliver overdraget til private leverandører. Sådan lyder to af hovedkonklusionerne i en rapport, der er lavet AKF i september i år. ”I værste fald kan det betyde, at kommunerne udliciterer uden at vide, om det er en fordel eller en ulempe. De har meget lidt dokumentation at støtte sig op af,” siger Ole Helby Petersen, der er seniorforsker i AKF, og som var projekt­ ansvarlig på studiet. Rapporten fra AKF er den mest omfattende forskning­ soversigt over de dokumenterede effekter af udlicitering, der hidtil er lavet i Danmark. Ifølge Ole Helby Petersen, så er konklusionen helt klar. Vi har behov for mere viden om, hvad der kan være af konsekvenser, ved at kommunerne overdrager de bløde velfærdsområder til private aktører. Ellers vil kommunerne forsætte med at udlicitere med bind for øjnene.

Stor interesse for udlicitering Der har længe været en tradition for, at kommunerne har udbudt og udliciteret de hårde og tekniske områder, hvor flere kommuner har oplevet besparelser af større og mindre grad. Der er ikke den samme erfaring for at udlicitere den bløde velfærd. Endnu. ”Kommunerne begynder i stigende grad at overveje at udlicitere på de bløde områder, fordi de har problemer med at få enderne til at mødes i regnskaberne,” siger Ole Helby Petersen. Denne opfattelse deles af KL, der oplever, at kommun­erne bliver mere og mere interes­serede i, hvad der er af gevinster ved at ud­licitere på de bløde velfærds­ områder, hvor særligt plejecentre og ældre­plejen har interessen. Ifølge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, så udliciterede kommunerne i 2009 21,2 procent af velfærdsområderne, som dækker over undervisning, sundhedsområdet, sociale opgaver og beskæftigelse. Det er hovedsageligt de lidt mere tekniske velfærdsopgaver, som hidtil er blevet udliciteret. Eksempelvis madkørsel til ældre eller rengøring af plejehjem. Det er først på det seneste, at de bløde og borgernære opgaver, eksempelvis pleje af ældre, har vækket kommunernes interesse.

Forretning frem for velfærd Ifølge Ole Helby Petersen, ved vi mere om, hvad der sker for økonomien, end hvad der sker for kvaliteten, når der bliver udliciteret offentlige opgaver. Det er økonomien, der er blevet fokuseret mest på i de hidtidige undersøgelser på området. Et stort problem, hvis det står til Dennis Kristensen, der er forbundsformand i FOA. ”Denne her undersøgelse konkluderer, at kommunerne udliciterer i blinde,” siger han og undrer sig over, at kommunerne ikke har sikret sig en fuldstændig

sikkerhed for, at den kvalitet de køber, er den samme som den, der bliver leveret. Ole Helby Petersen mener, at det er vigtigt, at kommunerne gør sig klart, at fordele og ulemper ved udlicitering afhænger af hvilket område, de har med at gøre. ”Der er meget stor forskel på at skulle udlicitere på vejområdet i forhold til ældreområdet. Der er ikke erfaringer i samme grad på de bløde områder, så kommunerne agerer lidt med bind for øjnene i forhold til hvilke gevinster og ulemper, der er ved udlicitering,” siger han.

Velfærd koster penge Peter Bay Kirkegaard, der er chef­ konsulent for offentlig-privat i Dansk Industri, kan slet ikke forstå, hvis folk ikke kan se potentialet i at udlicitere. Også på de bløde velfærdsområder. ”Vi tror på, at udlicitering kan sikre, at leverandørerne bliver mere skarpe på at levere tingene til en bedre og billigere pris. Så jeg kan ikke se, hvorfor det ikke skulle kunne lade sig gøre på de bløde områder, ” siger han. Peter Bay Kirkegaard anerkender dog samtidigt, at der mangler entydig dokumen­tation på lige netop de bløde områder, men han slår fast, at ud­ licitering ikke nødvendigvis går ud på at få den samme kvalitet, men derimod at tilpasse den. ”Det kan godt være, at serviceniveauet i nogle sammenhænge har været alt for højt, og at udgifterne derfor også har været for høje, så må man tilpasse og reducere serviceniveauet til det, man finder acceptabelt,” siger han. �Denne holdning er Dennis Kristensen lodret uenig i. Han er bekymret for, at de trængte kommunekasser får kommun­ erne til at stirre sig blinde på mulige besparelser og sætter kvaliteten til side. ”Hvis kommunerne udelukkende


tænker i forretning, så har vi ændret det, som velfærd betyder for mig. Nemlig at vi i fællesskab træffer de beslutninger, som hjælper mest for dem, der har mest behov,” siger han.

Kommunerne vil spare I Holbæk Kommune har politikerne netop besluttet, at et af kommunens pleje­centre og et område af hjemme­ plejen skal i udbud. I Holbæk håber de på gevinster. ”Vi håber på, at vi kan give den samme service til vores borgere ved at bruge færre penge på driften,” siger Louise du Plessis de Richelieu, som er viceborgmester i Holbæk Kommune. Ifølge Louise du Plessis de Richelieu, er det vigtigt at udsætte de kommunale opgaver for konkurrence for at få den bedste opgaveløsning. Hun mener, at hele udbuds­ processen er meget vigtig for at få beskrevet, hvad det er, der sker inden­for et område og dermed finde ud af, om der er nogle overflødige del­opgaver, som kan skæres væk. Hun slår samtidigt fast, at ser­vicen og kvalitetsniveauet skal over­ holdes på præcis samme vilkår, som de opgaver der er varetaget af kommunen.

i forbindelse med kommunens udlicitering. Hvordan udliciteringen har på­ virket kvaliteten af servicen, ved man til gengæld ikke så meget om, men Mette Bierbaum understreger, at kvaliteten er ligeså god hos de private leverandører. Ifølge Ole Helby Petersen, så skal man tage Udbudsrådets effektanalyse med et gran salt. Han påpeger, at undersøgelsen har taget udgangspunkt i meget få cases,

i kortene, at de kommer til at gøre det i fremtiden. ”Vi har indtil nu ikke troet på, at der er en effekt ved at udlicitere på disse områder,” siger han. Jann Hansen tror ikke på, at det er selve udliciteringen, der kan spare kommunerne penge. Han mener derimod, at det er et spørgsmål om at gå på kompromis med kvaliteten. ”Der er jo mange udliciteringer, hvor

Ole Helby Petersen mener, at det er kritisabelt, at der ikke er nok viden om, hvad udlicitering kan have af konse­kvenser for kvaliteten af for eksempel plejeniveauet på et plejehjem. Han mener, at uafhængige parter bør lave dybdegående effektanalyser af, om kvaliteten bliver bedre eller dårligere ved ud­licitering. ”Det er ikke godt nok at stå uden den viden. Den skal vi have. Også selvom det er en udfordring. Der skal vi alle sammen stramme os an, så vi kan få lavet den type under­søgelser,” siger han. Lars Dohn, der er kommunalordfører i Enhedslisten, er helt enig. ”Vi skal have yderligere forsk­ ning i de udliciteringsprojekter, som er i gang i kommunerne. Kommunernes beslutninger skal bygge på fakta og ikke på formodninger,” siger han.

Kommunen har ansvaret

Erfaringer fra Gribskov I Holbæk Kommune har politikerne blandt andet benyttet de erfaringer, der har været fra Gribskov Kommune, som har udliciteret tre ud af kommunens fem plejecentre siden år 1999. Ifølge Mette Bierbaum, som er Sundhedschef i Gribskov Kommune, har de stort set kun haft gode erfaringer med at have driften af de tre plejecentre til at ligge hos private leverandører. Udbudsrådets effektanalyse fra 2009, som blandt andet analyserede på effekt­ erne af udliciteringen i Gribskov Kommune, viser, at der har været økonomiske gevinster ved at udlicitere de tre plejecentre. På et af de konkrete plejecentre har der været en besparelse på 18 procent. ”Vi har oplevet, at vores kommunale leverandører har haft svært ved at holde deres budget i forhold til de private leverandører,” siger Mette Bierbaum og slår fast, at der har været besparelser

Vi ved ikke nok

fordi man kun har undersøgt en håndfuld plejecentre i fire kommuner. ”I fagligt sammenhæng, så er det et meget lidt repræsentativt udsnit,” siger han.

Vi gør det bedst i organisa­ tionen I Silkeborg Kommune har de aldrig udliciteret opgaver på de bløde områder. Og ifølge Jann Hansen, der er kommunal­direktør, ligger det heller ikke

der bliver talt om store besparelser, men de er ofte kommet af, at man må ændre på kvaliteten,”. Jann Hansen føler sig overbevist om, at konklusionerne i rapporten fra AKF er sande. Han mener, at hvis der er store besparelser at hente ved at udlicitere de bløde områder, er det ensbetydende med, at kommunerne selv er dårlige til at drive forretningen.

Lars Dohn mener, at det er proble­matisk at kommunerne, på trods af konklusionerne i rapporten fra AKF, bliver ved med at udlicitere de bløde opgaver. I­følge Lars Dohn har den tidligere VKO-regering misbrugt de statslige organer til at skabe et positivt billede af udlicitering. ”Man skulle jo tro, at AKF-rapporten skabte ro på området. Men det fortsætter jo, og det synes jeg, er foruroligende,” siger han. Jacob Jensen, der er kommunalordfører i Venstre, er dybt uenig, og han sår tvivl om konklusionerne i rapporten fra AKF. ”Jeg er helt uenig i, hvad Anvendt Kommunal Forskning konkluderer. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har år efter år peget på, at der er mange milliarder at hente på den kommunale sektor bare ved at sende opgaverne i udbud,” siger han. Ole Helby Petersen slår fast, at rapporten fra AKF giver et samlet billede, som ikke bare kan afvises med, at man er uenig i konklusionerne. ”Politikerne skulle i stedet tage og forholde sig til fakta,” siger han.

først  
først  

førstårsprojekt om kommunale udliciteringer

Advertisement