Page 1

Jaargang 18

Periode 4 | december 2012

Magazine van Tilburgse Fiscalisten Vereniging “De Smeetskring”

In deze editie:

· · ·

Discussie over de BTW-verhoging LOF-congres Actief Kader Weekend


2


Circulaire

Het tijdschrift van de Tilburgse Fiscalisten Vereniging “De Smeetskring”, verschijnt vier maal per jaar. De Circulaire zal worden toegezonden aan leden en externe contacten.

december 2012

Oplage

600 exemplaren

Redactie & Design Jacqueline Soree

Voorwoord4

Geerco Bargeman

Presidentieel5

Lars Pluijm

LOF-congres

Michelle Laveaux

Dies ledenborrel oktober

Guusje Mulders

Kruispunt9

6 8

Op de bank met...

12

Ton van den Mosselaar

Hart van Brabantloop

13

T.F.V. “De Smeetskring”

Newsflash 

14

COdE Biercantus

16

Namens het bestuur

T.F.V. “De Smeetskring”is in 1969 opgericht en heeft haar naam mogen ontlenen aan de emeritiushoogleraar Prof. Dr. M.J.H. Smeets. De vereniging heeft tot doel de contacten tussen studenten, docenten en het bedrijfsleven te bevorderen.

Postadres

Kamer E207/E208 Postbus 90153 5000 LE Tilburg

Bandnight17 Actief Kader Weekend

18

Terug in de tijd met...

22

Ledenborrel november

25

Prijsvraag26 Pubquiz i.s.m. FIT

28

Afgestudeerden30 Activiteitenoverzicht

31

Tel: 013 – 4662987 Fax: 013 – 4662987

Bezoekadres

Kamer E207/E208 Warandelaan 2 5037 AB Tilburg

Inloopuren

Maandag t/m vrijdag van 10.00 uur – 16.00 uur

Bankrekeningnummer 10.40.82.682

Bestuur

Voorzitter: Marleen Rasing Vice–voorzitter: Janneke Verwaaijen Secretaris: Ton van den Mosselaar Penningmeester: Lex Bekkers

Ereleden

Prof. Dr. Ch. P.A. Geppaart

Lidmaatschap

De kosten bedragen €10,- per collegejaar als je een machtiging hebt ingevuld. Voor de lenteleden bedragen de kosten €6,50.

Circulaire december 2012

3


Voorwoord Beste leden, Het loopt alweer tegen het einde van het jaar. De feest-

dagen staan voor de deur en velen van jullie zijn druk bezig met tentamens. Bij de Smeetskring hebben we niet stil gezeten de afgelopen maanden. Op 23 september was haar 43ste verjaardag, wat we hebben gevierd met een stukje taart en een feestje in café Qwibus. Daarnaast hebben we een hoop mooie activiteiten en gezellige borrels gehad.

In deze Circulaire vinden jullie dan ook artikelen over de

Hart van Brabantloop, de COdE Biercantus, de Bandnight in café Bolle en niet te vergeten het Actief Kader Weekend. Ook kunnen jullie een uitgebreid verslag lezen van het LOF-congres dat op 21 september plaatsvond.

Voor dit nummer hebben we gekozen voor een thema dat

ons allemaal aangaat: de btw-verhoging die per 1 oktober is ingevoerd. Wat zijn hier de consequenties van? Is het een goede maatregel in tijden als deze? Is een dergelijke verhoging van de belasting wel economisch verantwoord? Zowel drs. Frans van den Heuvel als mr. dr. Gert-Jan van Norden zullen hier hun mening over geven.

Daarnaast ontbreken onze vaste rubrieken niet. Actueel fiscaal nieuws vinden jullie in de Newsflash. We laten twee nieuwe actieve leden aan het woord in ‘Op de bank met..’ en in ‘Terug in de tijd met…’ blikt een oud-lid terug op zijn tijd bij T.F.V. "De Smeetskring". Als laatste zou ik jullie er op willen wijzen dat de Circulaire nu ook online te bekijken is! Ga hiervoor naar www.smeetskring.com.

Namens de Circulairecommissie wens ik jullie hele fijne feestdagen en veel leesplezier toe! Jacqueline Soree Voorzitter circulairecommissie 2012 - 2013

4

Circulaire december 2012


Presidentieel Waarde lezer, De eerste paar maanden van het collegejaar zijn alweer voorbij. Het moment om terug te kijken naar de hoogtepunten van de afgelopen tijd. Op 29 september jongstleden vond de jaarlijkse Hart van Brabantloop plaats. Samen met vele Smeetskringers mocht ik ook deelnemen aan deze mooie loop en hebben wij samen een goede tijd neer weten te zetten. Er stonden echter meer activiteiten op de agenda. Zo was er dinsdag 2 ok-

tober onze tweede ledenborrel. Deze borrel stond in het teken van onze verjaardag. Op 23 september bestond T.F.V. “De Smeetskring” weer een jaar langer en is zij nu maar liefst 43 jaar oud. De dag erna was het tijd voor de Bandnight en op donderdag 4 oktober vond de beroemde COdE biercantus plaats. Velen van ons hadden zich op deze avond verheugd. In onze nieuwe Actief Kader Polo’s stonden we naast de tafels en hebben we goed van ons laten horen. De week was nog niet ten einde, want het Actief Kader Weekend stond ook nog op de planning.

De verwachtingen voor het Actief Kader Weekend waren bij sommigen hooggespannen. Het beloofde dan ook

een mooi weekend te worden. Bij dezen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om onze activiteitencommissie te bedanken voor het organiseren van dit geslaagde weekend. Verderop in de Circulaire is een verslag hiervan opgenomen.

Tijdens de collegevrije week was het rustig op de Smeetskringkamer en hebben ook wij een beetje kunnen uitrus-

ten van de afgelopen tijd. Op 24 oktober hebben wij in samenwerking met het FIT een Pubquiz georganiseerd om op informele wijze studenten en docenten kennis met elkaar te laten maken.

Traditiegetrouw zal in december de tentamentraining van Europees en Internationaal Belastingrecht B plaatsvinden.

Deze tentamentraining wordt verzorgd door Deloitte en zij zullen de studenten goed voorbereiden op het tentamen. De verslagen van de tentamentraining, van het Fiscale Actualiteiten Congres en de inhousedag bij PwC zullen verschijnen in de volgende editie van de Circulaire.

Namens bestuur XLIII der T.F.V. “De Smeetskring” wens ik iedereen veel succes met de tentamens. Bovendien wensen

we jullie prettige feestdagen en een goed 2013! Hopelijk zien we jullie ook volgend jaar vaak op de Smeetskringkamer of bij een van onze activiteiten!

Met vriendelijke groet, Marleen Rasing Voorzitter der T.F.V. “De Smeetskring”

Circulaire oktober 2012

5


LOF-congres Door: Valentine Snijder

“Jullie komen terecht in de cockpit van de samenleving”

Om tot een waterdicht belastingstelsel te komen zouden

we in de voetstappen van Hansje Brinker moeten treden. Met de anekdote over deze legende opende Dion Steens, voorzitter van het LOF 2012, vrijdag 21 september het congres met als thema “Het belastinglek: met de vingers in de dijk of structurele aanpak?” De dag was erg inspirerend, met een verfrissende afwisseling tussen inleidende, inhoudelijk technische voordrachten over onder andere art. 13l Wet Vpb 1969 en felle paneldiscussies betreffende vermogenswinsten onder leiding van dagvoorzitter prof. Essers.

Nadat prof. Essers het congres in de Tilburgse schouw-

burg had geopend met de centrale thema’s van de dag, namelijk het verschil in behandeling tussen eigen vermogen en vreemd vermogen en het verschil in fiscale behandeling van reguliere inkomsten en vermogenswinsten, nam de destijds demissionair staatssecretaris dhr. Weekers, het stokje van hem over.

Hij omschreef een enerverend afgelopen half jaar en ging

daarmee in op de zeven Catshuisweken, het Lente-akkoord en de vele fiscale maatregelen die daarin zijn getroffen. In zijn lezing kwamen een groot aantal verschillende regelingen aan bod variërend van de PC-privéregeling, tot de overnameholdingregeling en de expatregeling. De staatssecretaris eindigde zijn lezing met een les: Als je in de praktijk werkt, kijk dan naar de bedoeling van de wet. Ook deed hij een oproep aan alle fiscalisten in spé, indien zij een structurele oplossing konden bedenken voor het belastinglek, dat hij zich daarvoor zeker aanbevolen hield. Diep in zijn hart heeft ook de staatssecretaris dus eigenlijk een voorkeur voor een structurele aanpak in plaats van de huidige “vingers in de dijk strategie”.

Als fervent voorstander van de oplossing om eigen

vermogen als vreemd vermogen te behandelen en dus te kiezen voor aftrek van het primair rendement hield de volgende spreker, prof. Van der Geld, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, een glashelder, overtuigend en met humor gevuld betoog. In zijn lezing kwam het Nederlandse “rauwe soort van Amerikaans kapitalisme” aan bod alsmede de stelling: “de Vpb is waarde(n)loos”. Interesting, to say the least!

6

Circulaire december 2012

Dhr. Strik, Hoofd Bureau Vaktechniek bij Ernst &

Young belastingadviseurs en voorzitter van de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB, volgde prof. Van der Geld op in het thema van renteaftrekproblematiek met de conclusie dat er géén rust zal zijn op het rentefront na de introductie van art. 13 Vpb en de afschaffing van de thincap-regeling. Dat de introductie respectievelijk de afschaffing een eindpunt zal betekenen in de geschiedenis van de problematiek is volgens hem “wishful thinking”. Dhr Strik ging daarna diep in op onder andere art. 10a, art.15ad en uitvoerig op art. 13l Wet Vpb. Het verdiende volgens hem ook zeker de opmerking dat de geschatte opbrengst van art. 13l slechts €150,000,000 zal zijn. Met zijn kanttekening dat “een beetje adviseur voor nog veel meer op zijn bureau heeft liggen” toverde hij bij menig student een glimlach op het gezicht.

Na een korte pauze (met verrukkelijke muffins!) ving de

eerste paneldiscussie aan. Hiervoor sloten dhr. Verhoeven, prof. Van Weeghel en prof. Bellingwout zich aan bij prof. Van der Geld en dhr. Strik. De nieuwe gezichten brachten andere interessante visies mee, namelijk die van het Ministerie van Financiën, van tax partner en van advocaat. Als klapper op de vraag van dhr. Essers betreffende welke partijen nu de meeste invloed hebben op wetgeving kwam de one-liner “VNO-NCW is OCCUPY MinFin!” met een knipoog.


Het betoog dat prof. Stevens na de lunch hield over het

verschil in fiscale behandeling van reguliere inkomsten en vermogenswinsten was een heus spektakel om naar te kijken en luisteren. Wij als fiscalisten, zo stelde hij, zullen “terecht komen in de cockpit van de samenleving”. We zullen moeten kiezen voor heldere principes en hij legde de link met het thema door te zeggen dat het bij een lek het allerbelangrijkst is dat je nattigheid voelt. Dan klopt er namelijk iets niet en kom je in een spagaat terecht. Prof. Stevens, momenteel Kroonlid van de SER, wierp ook een aantal interessante vragen op die, naar mijn mening, veel studenten tot denken hebben aangezet.

“Houd je je rug recht, of doe je opportunis-

tisch mee?”

De hoogleraar ging ook inhoudelijk in op de vereisten

van een belastingstelsel. Het is namelijk cruciaal dat een systeem neutraal uitwerkt. Tevens merkte hij op dat toen iedereen besefte “de IB is failliet”, men terug moest naar de kern van het probleem. Volgens hem is box 3 een weeffout, iets waar de wetgever krampachtig aan vasthoudt en welke indruist tegen de draagkrachtmaatstaf. Uitgaande van een rente van 4%, welke toentertijd is vastgesteld aan de hand van de rekenrente voor pensioenen, de overheid op dit moment bijna een “dief van onze portemonnee” is. Zijn inhoudelijke conclusie was dat men verder kon met het systeem IB en Vpb maar dat een ondernemer moeiteloos het optimum zou moeten kunnen vinden. Geen Cola light, maar een Vpb light voor het MKB!

Prof. Freudenthal, als hoogleraar verbonden aan de

Rijksuniversiteit Groningen en tax partner bij Deloitte Belastingadviseurs volgde prof. Stevens op. Zijn heldere

betoog voor realisme, uitgelijnd door middel van een korte omschrijving van de totstandkoming van box 3 en meerdere voorbeelden was overtuigend en interessant. Hij pleitte voor het in stand houden van box 3, maar dat deze wel zou moeten worden teruggebracht naar reële inkomsten. (Tevens raadde de hoogleraar aan dat iedereen bezwaar zou moeten maken tegen zijn box 3 aanslag op grond van art. 1 EVRM.)

Een felle discussie hield het publiek in de middag goed bij de les. Deze keer waren mevr. Hoogeveen, lid van de Coördinatiegroep Constructie Bestrijding van de Belastingdienst en als docent verbonden aan de Universiteit van Tilburg, prof. Rijkers, oud-voorzitter van de commissie voor de Vereniging voor Belastingwetenschap, en professor Heithuis, hoogleraar fiscale conomie en als wetenschappelijk adviseur verbonden aan BDO, aan tafel geschoven. Mevrouw Hoogeveen concludeerde dat het fictieve rendement van box 3 van 4% niet goed was, omdat het niet realistisch is. Prof. Heithuis had als standpunt dat men moet kijken naar beide elementen en niet alleen de 4%. Het gaat om zowel de grondslag als het tarief. Prof. Rijkers gaf het voorbeeld van Duitsland in zijn inleidend standpunt, waarin een soortgelijk systeem gebaseerd op rechtvaardiging er op neerkomt dat de overheid zorgt dat “geld niet wegvliegt”. De dagvoorzitter sloot de boeiende discussie af met “Ficties & forfait, een tip voor volgend jaar misschien?” Als afsluiter van het plenaire gedeelte van het LOF

congres werd de NOB-LOF scriptieprijs uitgereikt aan Stefan Smalbrugge die een boeiende scriptie schreef. Het is noemenswaardig dat onze oud-voorzitter Lennert Janssen een eervolle vermelding kreeg. Bij dezen: Nogmaals gefeliciteerd! De dag in de Schouwburg werd afgesloten met een banenmarkt en een luxe driegangendiner. Op de banenmarkt hadden deelnemers de kans om te spreken met recruiters en werknemers van verschillende advocaten- en belastingadvieskantoren. Tijdens het diner werd er elke gang van tafel gewisseld waardoor studenten nogmaals de kans werd gegeven om met verschillende potentiële werkgevers te spreken. Het was erg lekker en gezellig!

Namens alle aanwezigen wil ik het LOF bestuur 2012, bestaande uit Dion Steens, Mohammed El Metalsi, Brian Sonnemans, Floor Weeber, Ina Voetdijk en Imke Vugs, graag nogmaals bedanken voor de geweldige dag en de ontzettend mooie avond!

Circulaire december 2012

7


Dies ledenborrel oktober

8

Circulaire oktober 2012


Kruispunt Door: mr. dr. G.J. van Norden

In hoeverre is een btw-verhoging een gepaste maatregel in slechte economische tijden?

Per 1 oktober 2012 is in Nederland het reguliere btw-

tarief verhoogd van 19% naar 21%. Deze tariefverhoging past bij de trend die zichtbaar is in de hele Europese Unie. Zo zijn bijvoorbeeld de btw-tarieven in Ierland en Hongarije per 1 januari 2012 verhoogd van 21% naar 23% respectievelijk van 25% naar 27% en heeft Spanje het btw-tarief per 1 september 2012 verhoogd van 19% naar 21%. De reden voor de verhoging van de btw-tarieven is zonder uitzondering gelegen in de economische crisis. Als gevolg daarvan hebben overheden de behoefte aan meer financiële middelen. Net zoals bij normale huishoudens en ondernemingen kan dan aan twee knoppen worden gedraaid: de kosten kunnen worden teruggedrongen en/of de opbrengsten kunnen worden verhoogd. Op welke wijze overheden het meeste succes kunnen behalen, is een vraag die lastig te beantwoorden valt. Ook in de economische wetenschap is men het daar, getuige alle deskundigen die wij bijna dagelijks in de krant en op tv zien langskomen, niet over eens. De fiscale wetenschap kan deze vraag ook niet beantwoorden.

Wanneer een overheid ervoor kiest om de opbreng-

sten te verhogen, dan is belastingverhoging een voor de hand liggende maatregel. Belangrijke randvoorwaarden bij een dergelijke maatregel zijn dat de belastingverhoging leidt tot een substantiële groei in opbrengsten en dat de schade voor de economie zo beperkt mogelijk moet zijn. Een weinig genoemde, maar fiscaalpolitiek zeer relevante, randvoorwaarde is bovendien dat de belastingverhoging zo min mogelijk moet leiden tot maatschappelijke onvrede en onrust. De aangekondigde en inmiddels al weer ingetrokken inkomensafhankelijke zorgpremie toont het belang van deze laatste randvoorwaarde aan.

Laten we er voor het vervolg van deze bijdrage vanuit gaan dat wordt gekozen voor belastingverhoging. De vervolgvraag is dan welke belasting moet worden verhoogd dan wel welke nieuwe belasting moet worden ingevoerd (denk in dat laatste geval bijvoorbeeld aan de Financial Transaction Tax). Als binnen de bestaande belastingmix een keuze moet worden gemaakt voor de verhoging van een bepaalde belasting, dan is verhoging van de btw nog niet zo’n gekke gedachte.

De btw wordt, onder meer door de OESO1, gezien als

minder verstorend voor de economie dan de inkomstenbelasting. Daarnaast fluctueert de btw-opbrengst in het algemeen minder dan die van een inkomsten- of vennootschapsbelasting. Ook zijn de kosten die aan de belastingheffing zijn verbonden (perceptiekosten) in het algemeen veel geringer dan bij de belastingen naar inkomen en winst. Een voordeel is verder dat de btw wordt geheven volgens het beginsel van de minste pijn. De consument ervaart deze belasting minder als een last dan andere belastingen, omdat de btw onderdeel uitmaakt van de prijs van producten en diensten. Ook heeft de consument niet met administratieve verplichtingen te maken, aangezien ondernemers de belasting voldoen die bij de consument behoort te drukken. Een verhoging van het aandeel van de btw in de totale belastingmix creëert bovendien een meer solide belastingstelsel. Een belangrijk argument voor btw-verhoging boven bijvoorbeeld de verhoging van de inkomstenbelasting is verder dat de laatste maatregel arbeid duurder maakt. Dit is niet alleen slecht voor de werkgelegenheid, maar ook voor de internationale concurrentiepositie van Nederland.

De Commissie Van Dijkhuizen (voluit: Commissie in-

komstenbelasting en toeslagen2) ziet in haar interim rapport dat in oktober 2012 aan staatssecretaris van Financiën Weekers is aangeboden op termijn zelfs ruimte voor een verdere verschuiving van directe naar indirecte belastingen. De Commissie stelt een verdere verhoging van het btw-tarief voor van 21% naar 23%. Of daar ruimte voor is in de komende kabinetsperiode zal mede afhangen van de ontwikkeling in andere, en dan speciaal in de ons omringende, landen. Dit illustreert dat wanneer wordt nagedacht over belastingverhoging, de verhoging van de btw minder schadelijk is voor de economie dan de verhoging van de inkomstenbelasting.

1 OECD (2010), Tax Policy Reform and Economic Growth, OECD Tax Policy Studies, No. 20. 2 In deze Commissie zit ook mijn Tilburgse collega mr. dr. Nicole Gubbels.

Circulaire december 2012

9


Oud-besturen diner Door: Yvette Timmermans

Het effect van de btw-verhoging is wel dat de inflatie in

oktober 2012 is gestegen naar 2,9%.3 Onder meer gas, benzine en telefoon- en internetdiensten werden duurder. Niet alle producten en diensten die onder het normale btw-tarief vallen, stegen echter in prijs. De verhoging werd namelijk niet in alle gevallen aan de consument doorberekend. Het effect van de btw-verhoging is ook niet over de gehele linie van consumentenbestedingen voelbaar. Ruim 42% van de bestedingen die huishoudens doen, valt onder het btw-tarief van 21 procent. Het grootste deel van de bestedingen valt daar dus niet onder.

De centrale vraagstelling was in hoeverre een btw-

verhoging een gepaste maatregel is in slechte economische tijden. Als de overheid kiest voor belastingverhoging om haar financiële positie op orde te brengen, dan is de verhoging van de btw daarvoor een gepaste maatregel, in die zin dat het per saldo een betere maatregel is dan het verhogen van bijvoorbeeld de inkomstenbelasting. Concessies aan de harde realiteit van de economische crisis zal nu eenmaal offers vragen van ons allemaal. Dat we het – op dit vlak – niet leuker kunnen maken, is een gegeven. Op andere vlakken kunnen we dat uiteraard wel!

3 Persbericht Centraal Bureau voor de Statistiek, Inflatie stijgt fors naar 2,9%, PB12-061, 8 november 2012, 9.30 uur.

10

Circulaire december 2012


Kruispunt Door: Frans van den Heuvel

De redactie van het kwartaalblad de Circulaire van de

Smeetskring heeft mij de volgende vraag voorgelegd: “In hoeverre is een btw-verhoging een gepaste maatregel in slechte economische tijden?” Ik zal het niet bij één antwoord laten. Allereerst komt het Keynesiaanse antwoord aan bod waarop deze vraag toch wel enigszins suggestief vooruitloopt en waarin de belabberde huidige economische situatie centraal staat. Vervolgens komt aan bod het antwoord vanuit de klassieke wereld van schuldfinanciering, gekoppeld aan het hedendaagse Stabiliteits- en Groeipact. Ten slotte wordt een antwoord gezocht in aansluiting op ons toekomstige fiscale stelstel. Dat levert, zoals een goed econoom betaamt (dat is uiteraard cynisch bedoeld) een drietal verschillende antwoorden op.

Het Keynesiaanse nee tegen BTW-verhoging Sinds 2008 wordt Europa geteisterd door

een uit Amerika overgewaaide hypotheek- en kredietcrisis, die zich heeft vertaald in een reële economische crisis. Door deze crises moesten overheden (de Nederlandse bepaald niet uitgezonderd) het bank- en verzekeringswezen redden met enorme kapitaalinjecties en soms zelfs door overnames. Dat kon ook niet anders vanwege het zogenaamde systeemrisico. Ook ontkwamen ze er, indachtig de Keynesiaanse stimuleringstheorie, niet aan veel geld te pompen in de economie om deze nog enigszins op peil te houden. Aangezien de economie nog steeds in het slop zit, is de gedachte dat de economie verder gestimuleerd moet blijven worden. Een btw-verhoging past dan uiteraard totaal niet in dit beeld, want daardoor wordt de economie juist afgeremd in plaats van gestimuleerd (omdat daardoor koopkracht wegvalt en de bestedingen dus nog verder achterblijven). Kortom een btw-verhoging verergert en verlengt op dit moment de huidige economische crisis en moet dus met kracht worden afgewezen.

verband daarom het voormalige Stabiliteits- en Groeipact gerevitaliseerd. Daarin ligt besloten de afspraak dat in normale economische jaren de overheid geen tekort mag hebben en liever nog een (klein) positief saldo, in economisch slechte jaren een tekort van maximaal 3% en een overheidsschuld van maximaal 60%. Aangezien Nederland momenteel zowel boven de 3%-norm als de 60%-norm zit, is een fors bezuinigings- en lastenverzwaringspakkket (van netto 16 miljard euro) afgesproken in het zojuist (29 oktober 2012) gepubliceerde regeerakkoord van Rutte II, met als onderdeel een verhoging (of juister geformuleerd het handhaven van de eerder al voorgenomen en op 1 oktober ingevoerde verhoging) van het hoge btw-tarief van 19 naar 21 %. Vanuit de allesoverheersende doelstelling om de overheidsfinanciën houdbaar te houden, is deze btw-verhoging dus alleszins te billijken.

Het toekomstige fiscale stelsel Schetsmatig is het beeld van het huidige belastingstelsel

als volgt: te complex, te hoge marginale tarieven op arbeid en veel te dure uitzonderingsbepalingen. Modernisering van het belastingstelsel houdt dus in: vereenvoudiging, minder en minder hoge marginale tarieven op arbeid en minder en minder dure uitzonderingsbepalingen. Een btw-verhoging van het hoge tarief past in zoverre hierin dat het de mogelijkheid biedt om daarvoor in de plaats de marginale tarieven op arbeid te verlagen. De facto voldoet Rutte II aan dit beeld door de btw-verhoging van 19 naar 21% te bestendigen in combinatie met het voornemen om het hoogste marginale tarief onder de 50% te brengen (van 52 naar 49%) en de derde schijf onder de 40% (van 42 naar 38%). Terzijde: een sterk inkomensafhankelijke ziektekostenpremie, wellicht de achillespees van het nieuwe regeerakkoord, doet daar weer volop afbreuk aan. Ook nu is het antwoord dus ja. Maar een voorbehoud is op zijn plaats. Als een overheid minder uitgaven doet, is een tariefsverhoging

Het klassieke ja tegen btw-verhoging van de btw niet nodig (en wordt er nog beter aansluiting gevonden bij de klassieke wereld) of kan een nog verdere Kort door de bocht geformuleerd dienen in de klassieke wereld overheidsuitgaven gedekt te worden door overheidsinkomsten en is structurele tekortfinanciering met als resultante oplopende overheidsschuld uit den boze. Zeker omdat de begrotingsdiscipline in de (meeste) Europese

landen voor de crises al niet afdoende was, is een voortgaande stimulering onverantwoord omdat dit leidt tot torenhoge schuldposities waardoor de overheidsfinanciën op termijn volledig ontsporen. Niet voor niets is in Europees

verlaging van de marginale tarieven worden gerealiseerd. Om ook broodnodige vereenvoudigingswinst te boeken is wellicht nog het meest aanbevelenswaardig om de drie bestaande tarieven in de btw (0%, 6% en 21%) op te doeken en plaats te laten maken voor één relatief hoog btw-tarief!

Circulaire oktober 2012

11


Op de bank met... Even voorstellen… Mijn naam is Mieke van Dulmen. Ik ben derdejaars

student fiscaalrecht. Dit jaar ben ik voor het eerst actief lid. Samen met Cissy Renkers en Krissie Brands vormen we de bedrijvenwijzercommissie. Spreekt voor zich dat dit erg gezellig is!

Rechten of economie? Rechten! Koffie of thee? Thee. Onder het genot van een spelletje met oma of met vriendinnen een kopje thee drinken.

BOA of GIB? Waarom? BOA. Zelf kom ik uit een ondernemende familie en het

Even voorstellen… Mijn naam is Esmeralda Fecken. Ik ben derdejaars student fiscale economie.

ondernemende gedeelte van BOA spreekt mij dan ook erg aan.

In welke commissie zit je en waarom? Wat vind je

Stuwie of studiereis? Waarom? Ik vind winstersport super leuk, maar ik ben nog nooit

Ik zit in de activiteitencommissie van T.F.V.

mee geweest op Stuwie. Dit jaar mag ik met T.F.V. "De Smeetskring" mee naar Istanbul, dus mijn voorkeur gaat uit naar de studiereis!

Tentamens: up to date of last-minute? Aan het begin van een semester probeer ik altijd up

to date te zijn, maar de laatste weken voor de tentamens ben ik toch altijd in de bieb te vinden om flink wat stof in te halen.

Tot slot… Wat wil je nog kwijt? Hoop ik dat dit jaar voor mijzelf, maar ook voor alle

andere Smeetskringers, een succesvol en gezellig jaar zal zijn!

leuk aan actief zijn?

"De Smeetskring". Erg gezellig! Dit is mijn eerste jaar als actief lid bij de Smeetskring en het leek me leuk om met een informele commissie te beginnen. Tot nu toe bevalt het heel goed!

Rechten of economie? Economie. BOA of GIB? Waarom? Ik vind het allebei heel leuk. Als ik echt moet kiezen

ga ik voor BOA. De jurisprudentie is bij dat vak interessanter en het vak is toch wel een grotere uitdaging dan GIB.

Stuwie of studiereis? Waarom? Ik denk dat het dit jaar Stuwi wordt. Misschien vol-

gend jaar de studiereis. Ik was te laat met inschrijven dit jaar…

Tentamens: up to date of last-minute? Is het geloofwaardig als ik zeg up to date? Doe dan

maar up to date! Ik probeer altijd alles netjes bij te houden, soms komt er wel eens iets tussen. Ik maak wel altijd een planning.

Tot slot... Wat wil je nog kwijt? Carpe diem! 12

Circulaire oktober 2012


Hart van Brabantloop Door: Patrick Rood

Het was nog donker toen in de vroege morgen van de 29e September 2012 in onze stad, op de tweede verdieping van het huis Europalaan 29, de held van deze geschiedenis, Patrick Rood, ontwaakte. De slaap uit zijn ogen wrijvend, keek hij op zijn wekker. “Zes uur, tijd om op te staan”: zei hij zacht tot zichzelf. Snel lepelde hij zijn havermout naar binnen om zich even later te melden op de campus. Een korte autorit met een kleine toeristische omweg later stond hij zijn spieren op te rekken voor het concours. Hij stond klaar om het spreekwoordelijke stokje (geheel in lijn met de digitalisering van de samenleving ging het hier in werkelijkheid om een vestje met ingebouwde sensor) over te nemen van Amanda Bierbooms. Bij de finish/start werd er door rivaliserende studieverenigingen nog een korte poging gedaan om hem mentaal te breken. Hij zag Amanda aan komen lopen. Hij voelde de spanning van het moment. Snel gaf ze hem het vest aan en begon hij te lopen. Na het vest tweemaal verkeerd aan te hebben getrok- Hij hield zich koel en wist argument na argument te ken bleek het toch een voorkant te hebben. Het vest zat nu goed, hij was op weg. De eerste stappen voelden voortreffelijk. Zijn atletische bouw was een enorm voordeel in deze loop en binnen enkele tientallen meters had hij de eerste opponent al weten te passeren. Rustig liep hij door in een gestadig tempo. Als snel kwam Tim van Hulst naast hem fietsen. Zijn compagnon in deze krachtmeting zorgde voor de mentale steun, de juiste route en de waarschuwingsbel, als hij iemand in moordende snelheid voorbijraasde.

Na de eerste twee kilometer over het prachtige, doch

monotone Brabantse land begon de regelmatige pas hem langzaam te hypnotiseren. Zijn gedachten gingen terug tot de oorzaak van deze zware inspanning bij het krieken van de dag. Het was enkele dagen geleden. Nietsvermoedend zat hij op de bank in de bestuurskamer van de vereniging, in alle rust nam hij nog een slok uit zijn beker. Het visceuze goedje droop langzaam zijn keel in. ‘De term zwart goud voor dit brouwsel is zeer zeker niet ontstaan op deze kamer’ bedacht hij, waarbij hij opgelucht was dat het goedje vandaag in ieder geval warm was. Plots kwamen verscheidene mensen om hem heen staan. Aan de ene flank de activiteitencommissie, aan de andere het bestuur. Hij kon geen kant meer op. Het begon met de schijnbaar onschuldige vraag: “Patrick, doe je mee met de Hart van Brabantloop?” Even dacht hij na over een antwoord, maar als getrainde telemarketeers lieten ze zich niet interrumperen, het was een geoliede overredingsmachine. Argumenten vlogen hem om de oren.

ontkrachten: “ik ben niet gemaakt om te sporten”, “dan is mijn moeder jarig”, “dan ben ik ziek” en ga zo maar door. Op het moment dat hij dacht zijn schenen succesvol geblust te hebben kwamen ze met de genadeslag. Hij bleek reeds aangemeld te zijn. Als Remus voelde hij zich toen hij hoorde dat de doodsteek afkomstig was van zijn bloedeigen broeder. “De laatste kilometer!” Hij schrok van de uitroep van Tim.

Midden in de wedstrijd stond hij nu weer en nog net zag

hij het bordje met gelijke tekst. De laatste meters waren een hel voor hem. Met iedere stap voelde hij een pijnscheut van zijn voet naar zijn heup. Even dacht hij eraan om te gaan liggen, gewoon midden op straat. De uitputting werd hem te veel. Maar net op dat moment klonk Vangelis’ Chariots of Fire in zijn hoofd. De realiteit smolt weg en langzaam begon hij te zweven op het geluk dat overwinning heet. De mensen wuifde hem toe, hij putte kracht uit hun toejuichingen en behaalde dankzij hen de finish. Snel trok hij het vest uit en gaf het aan Tim. Het was hem gelukt! Hij pakte zijn fiets en begon aan de nieuwe uitdaging.

Op deze dag hebben nog 14 andere leden van T.F.V. “De

Smeetskring” zich ingezet voor hun vereniging. Sommigen hebben zelfs een kleine tijdelijke geslachtswijziging doorgestaan voor deze victorie. We zijn uiteindelijk 53e geworden en hebben daarmee bijna alle zusterverenigingen achter ons weten te laten. Het geklaag over spierpijn was de week na deze loop alle perken te buiten, maar het was deze triomf meer dan waard.

Circulaire oktober 2012

13


IB / fietsenhandel vormt geen bron van inkomen /

geen reisaftrek omdat niet met het openbaar vervoer is gereisd

Een in 2001 arbeidsongeschikt geworden leraar houdt zich

sinds begin jaren negentig ook bezig met een fietsenhandel. Vanaf 2001 is de fietsenhandel louter verliesgevend geweest. Vanaf 2003 heeft de inspecteur de fietsenhandel niet langer als een bron van inkomen aangemerkt. De handelaar stelt niettemin dat de fietsenhandel in 2008 een bron van inkomen vormt en dat hij in dat jaar terecht een bedrag van 10.018 euro negatief als winst uit onderneming (verlies) heeft aangegeven. Het Hof is het hiermee evenals de Rechtbank niet eens. Volgens het Hof is redelijkerwijs niet te verwachten dat de man met zijn fietsenhandel duurzaam positieve resultaten zal kunnen behalen. De fietsenhandel is in 2008 niet als bron van inkomen te beschouwen. Gelet hierop is de fietsenhandel geen (objectieve) onderneming in de zin van de wet IB en kan de man ook niet als ondernemer worden aangemerkt, zodat geen recht bestaat op toepassing van de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. De man heeft voorts vanaf juni 2008 in het kader van een re-integratietraject een deeltijdbaan in dienstbetrekking vervuld. Hij reisde daarvoor per auto vanuit zijn woonplaats naar de werkplaats. Nu de man niet met het openbaar vervoer heeft gereisd, komt hij niet in aanmerking voor de reisaftrek (artikel 3.87 Wet IB 2001), aldus het Hof. Dat verplaatsing per openbaar vervoer, aldus de man, onmogelijk was in verband met de tijdsduur en zijn verplaatsingssnelheid, maakt dit oordeel niet anders. De inspecteur heeft derhalve terecht de reisaftrek gecorrigeerd.

Bron: Gerechtshof Arnhem, NR: 12/00241, LJ-Nummer: BY1918 23 oktober 2012

IB / AWR / ambtelijk verzuim staat aan navordering in de weg Een inwoner van België met de Nederlandse nationaliteit

heeft in de aangifte over 2007 verzocht om vermindering ter voorkoming van dubbele belasting ter zake van zijn van het ABP ontvangen pensioenuitkering. De inspecteur heeft om nadere informatie verzocht waarop de inwoner een van het ABP afkomstig formulier heeft opgestuurd waarin staat vermeld dat het pensioen in privaatrechtelijke dienstbetrekking is opgebouwd. Na kennisname van het formulier heeft de inspecteur de primitieve aanslag

14

Circulaire december 2012

opgelegd overeenkomstig de aangifte. De inspecteur ontdekt later dat de in het formulier van het ABP opgenomen kwalificatie onjuist is en dat het pensioen in publiekrechtelijke dienstbetrekking is opgebouwd. Dit heeft tot gevolg dat de pensioenuitkering op basis van het Verdrag met België in Nederland belast is en dat geen vermindering ter voorkoming van dubbele belasting wordt verleend. Aan de inwoner is in verband hiermee een navorderingsaanslag opgelegd. In geschil is of sprake is van een navordering rechtvaardigend nieuw feit. Volgens het Hof is dat niet het geval. De in het formulier van het ABP opgenomen kwalificatie is namelijk in strijd met gegevens die de inspecteur bij de voorbereiding van de primitieve aanslag ter beschikking stonden en die hij heeft geraadpleegd. Volgens deze gegevens was de inwoner krachtens ambtelijke aanstelling en dus in publiekrechtelijke dienstbetrekking werkzaam. Nu de inspecteur, ondanks deze tegenstrijdige informatie, zonder verder onderzoek de primitieve aanslag overeenkomstig de aangifte heeft opgelegd, heeft hij een ambtelijk verzuim begaan dat aan navordering in de weg staat.

Bron: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, NR: 12/00029, LJ-Nummer: BY1989 26 oktober 2012 

Ingangsdatum verhoging assurantiebelasting vervroegd naar 1 januari 2013 / toch overgangsrecht mits anticipatie-effecten meevallen

Staatssecretaris Weekers van Financiën is zeer be-

vreesd dat de voorgenomen verhoging van de assurantiebelasting van 9.7% naar 21% per 1 april 2013 tot aanzienlijke anticipatieffecten zou kunnen leiden doordat verzekerden met name nog dit jaar hun verzekeringspremies voor het hele jaar 2013 tegen het nu geldende tarief zullen gaan betalen. Om deze budgettaire derving voor de schatkist te vermijden heeft de verzekeringsbrache voorgesteld om de ingangsdatum van de tariefsverhoging op 1 januari 2013 te stellen. Met het voorstel van de branche blijft de mogelijkheid tot anticipatie in 2012 echter bestaan. Hoe groot deze anticipatie zal zijn, is zeer lastig in te schatten. Het Verbond van Verzekeraars schat in dat de anticipatie zeer beperkt zal blijven, maar het is niet uit te sluiten dat de anticipatie in de honderden miljoenen euro’s zal lopen. Om van de ene kant tegemoet te komen aan de wensen van de branche, maar van de andere kant de risico’s van grootschalige anticipatie uit te sluiten, is in overleg met het Verbond van Verzekeraars een oplossing bedacht die Weekers gaat uitvoeren. Die oplossing ziet er als volgt uit. In


het Belastingplan 2013 wordt via een nota van wijziging het overgangsrecht opgenomen zoals het Verbond voorstelt zodat de mogelijkheid blijft bestaan dat nog dit jaar de premies voor 2013 kunnen worden voldaan tegen het belastingtarief van 9,7%. Tevens wordt in deze wijzigingsnota een bepaling opgenomen die via een klein koninklijk besluit (klein KB) in werking kan treden. Die bepaling regelt dat aanvullend aan het overgangrecht zoals het Verbond voorstelt, het tarief van 21% toch van toepassing is als blijkt dat de anticipatie dermate vormen aanneemt dat de beoogde extra opbrengst van 1222 mln. euro in 2013 niet behaald wordt. In dat geval zal bij de verzekerden alsnog naheffing van assurantiebelasting moeten gaan plaatsvinden. lijkt de mate van anticipatie echter mee te vallen, dan laat het kabinet die bepaling niet in werking treden. Met de branche zijn afspraken gemaakt dat de branche de mogelijkheden voor anticipatie niet actief gaat communiceren richting verzekerden. Ook actief meewerken aan anticipatie (bijvoorbeeld tegen de normale gang van zaken in de prolongatiedatum van een lopende verzekering verschuiven van 1 januari 2013 naar 31 december 2012) is niet de bedoeling. Het recht voor verzekerden om een lopende verzekering conform de polisvoorwaarden te beëindigen, een nieuwe verzekering af te sluiten en om maandbetalingen om te zetten in een jaarbetaling, blijft wel behouden, aldus Weekers.

Bron: MvF, NR: DV/2012/423U 6 november 2012  Wetsvoorstel herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer officieel ingetrokken

In een brief aan de Tweede Kamer deelt staatssecretaris

Weekers van Financiën mee dat het bovenstaande wetsvoorstel op 9 november 2012 officieel is ingetrokken. Dit wetsvoorstel regelde dat met ingang van 1 januari 2013 alle tegemoetkomingen voor reizen in het kader van woonwerkverkeer belast zijn. Tevens regelde dit wetsvoorstel dat de kilometers gemaakt door een auto van de zaak voor woon- werkverkeer als privé worden aangemerkt. In het regeerakkoord van de VVD en de PvdA voor de komende kabinetsperiode is overeengekomen om de afschaffing van de onbelaste reiskostenvergoeding in zijn geheel terug te draaien. Door middel van andere maatregelen wordt nu het EMU- tekort teruggedrongen tot (minder dan) 3%.

IB / internationaal / onttrekking van een belangrijk bedrag aan de pensioen-BV van een inwoner van België leidt tot het belasten van de volledige pensioenaanspraak De pensioenrechten van een in België wonende dga,

die samen met zijn broer de directie heeft gevormd van een in de vleesverwerkende branche actief concern, zijn ondergebracht in een BV waarvan hij enig aandeelhouder is. Begin 2004 heeft deze BV aanzienlijke vorderingen op het concern. Kort gezegd, laat het concern tegen het eind van 2004, wanneer zijn faillissement in zicht komt, via een ongebruikelijke route door een afnemer een bedrag van 311.000 euro aan de dga uitbetalen, die het doorbetaalt aan de pensioen-BV, maar kort daarna weer laat terugbetalen. Vervolgens is een overeenkomst van geldlening opgemaakt. De juiste datum daarvan staat niet vast maar is op zijn vroegst 27 januari 2005. Naar de letter ziet de overeenkomst niet op de opname van genoemde 311.000 euro. Alle feiten en omstandigheden in aanmerking genomen, waartoe ook de slechte financiële positie van de pensioen-BV behoort, oordeelt het Hof dat de opname van 311.000 euro een gedeeltelijke afkoop van de pensioenaanspraken betreft. Op basis van artikel 19b, lid 1, sub b van de Wet op de loonbelasting acht het Hof de volle pensioenaanspraak van 798.712 euro belast. Die heffing is op grond van artikel 18, paragraaf 3 van het Verdrag met België toegestaan, aldus het Hof. Tegen dit oordeel heeft de dga cassatieberoep ingesteld. Advocaat Generaal Niessen is het met het oordeel van het Hof eens. Volgens de A-G treft het cassatieberoep geen doel en bestaat ook ambts- halve geen aanleiding om het cassatieberoep gegrond te verklaren. De Hoge Raad is het hier mee eens en verklaart het cassatieberoep met toepassing van artikel 81 RO ongegrond.

Bron: HR, NR: 11/01418, LJ-Nummer: BW4753 9 november 2012 

Bron: MvF, NR: AFP/2012/780M 9 november 2012 

Circulaire december 2012

15


COdE biercantus Door: Paul de Kleijne

Donderdag 4 oktober was het weer zover! Door Asset is

de COdE biercantus georganiseerd in samenwerking met de MAK en T.F.V. "De Smeetskring". Het vond plaats in de Voltage en het was weer een mooi feest!

Om 20.00 uur verzamelden we bij de Voltage. Na het wachten in de rij kwamen toch de tafels in zicht waar we enkele biertjes tot ons zouden nemen. De beruchte bankjes waar je niet op mocht gaan staan waren er ook weer. Toen de meeste mensen plaats hadden genomen werden de eerste kannen bier al gehaald. De glazen werden gevuld en er werd al gezellig gepraat.

Hierna openden de organisatoren het feest met de ver-

melding van enkele regels en we werden een fijne avond toegewenst. Hierna begon het bandje met zijn eerste lied. Iedereen zong gezellig mee op dit zangspektakel! Als je het lied niet kende was er geen nood, want er lagen boekjes met teksten op tafel zodat iedereen altijd mee kon zingen. Na ieder lied werd er ‘Trink, trink, Brüderlein, trink’ gezongen. Wanneer het lied afgelopen was, mocht je een biertje drinken.

Zo werden er vele liedjes gezongen en werden er aardig wat kannen bier gehaald. Na een tijdje hadden sommige feestvierders genoeg bier op en besloten dat het ook leuk was om met bier te gooien. Een grote hoeveelheid bier vloog door de lucht en dat vond de organisatie niet zo prettig. Goede reden dus voor de afterparty die volgde in een zaal van de Voltage. Hier werd het feest gezellig voortgezet.

Al met al was het een zeer geslaagde avond en hopen we iedereen weer bij de volgende biercantus te zien!

Trink, trink, brüderlein, trink!

16

Circulaire december 2012


Bandnight Door: Krissie Brands

Op woensdag 3 oktober 2012 vond de Bandnight Tilburg plaats in CafĂŠ Bolle. Dit evenement werd georganiseerd door

verschillende studieverenigingen, waaronder T.F.V. "De Smeetskring". Ik moet eerlijk zeggen dat ik er nog nooit van had gehoord toen ik een uitnodiging ontving via Facebook. Toevallig had ik die woensdag ook afgesproken met een aantal anderen om wat te gaan eten, dus konden we dat wel combineren met een bezoekje aan de Bandnight. Na een verrukkelijke friettent-maaltijd en wat drankjes was het al snel 11 uur, een mooie tijd om de fiets te pakken richting de stad.

Toen we binnen kwamen was het al vrij druk, dus zochten we een goed plekje uit. Het eerste bandje, CharmTheBand,

hadden we al gemist doordat we later waren, dus daar valt niet veel over te zeggen. Het tweede bandje was Puppa and the Clementines en was al aan het spelen. Ze deden erg hun best het publiek bij het optreden te betrekken. De nummers die ze speelde vond ik wat minder leuk maar dat is natuurlijk een persoonlijke smaak. Na dit optreden was het tijd voor wat gratis bier en dat was meteen te merken aan de bar. Toen iedereen weer was voorzien van een drankje kon de derde band beginnen. Dit was de band Gogo Yubari. Zij begonnen goed met het inzetten van een snel nummer en hadden zo meteen de aandacht te pakken van het publiek.

Omdat ik maar twee van de drie bands heb gezien kan ik eigenlijk niet eerlijk oordelen, maar ik wil toch zeggen dat

ik Gogo Yubari het beste vond. Normaal houd ik meer van dansbare muziek van bijvoorbeeld een DJ, maar een avond wat rustiger luisteren naar bandjes (die je nog niet kende) is toch ook niet verkeerd! Uiteindelijk besloten we de avond nog even af te sluiten met een bezoekje aan cafĂŠ Polly Magoo. Maar heel verstandig zijn we niet te laat naar huis gegaan. Iedereen moest immers energie sparen voor de COdE biercantus en/of het AKW!

Circulaire december 2012

17


Actief Kader Weekend Door: Brian Sonnemans

Geachte lezer, Mij is de eervolle taak toebedeeld om u, middels een ver-

slag, bij te praten over het Actief Kader Weekend 2012 van T.F.V. “De Smeetskring”. Op vrijdag 5 oktober werden we verwacht met onze spullen en de daarbij behorende fiets bij Interpolis aan de spoorlaan. Tot opluchting van enkelen stond daar Koning Schop reeds te wachten met het vervoer van onze tassen en wat al niet meer. Nadat we zoals gewoonlijk moesten wachten totdat de groep compleet was en we groen sein kregen van de commissie zijn we al fietsend vertrokken naar de locatie. Tegen ieders verwachting in kwamen we grotendeels droog aan op het ‘Heukeloms Hoefke’. Dit zou ons verblijf worden voor de komende drie dagen.

en cowboys/indianen. Het verplichte (en voor sommige broodnodige onderdeel) voorstelrondje in de vorm van het Actief Kader Overleg stond als eerste op het programma. Iedere (plaatsvervangende-)voorzitter stelde kort zijn commissie voor en de activiteit die ze aankomend jaar zullen gaan organiseren. Dhr. Welman wilde een verpletterende indruk achterlaten die helaas op minder fortuinlijke wijze net zo memorabel was als hij bedoeld was.

Om elkaar daarna op een minder formele wijze te leren kennen had de commissie het wereldbekende spelletje Beerpong ingeroosterd. Zoals altijd met de meest relaxte spelletjes werd dit ook weer over fanatiek gespeeld. Daarna was het tijd om je nergens meer druk om te maken en gezellig een biertje of een wijntje te drinken tot in de late uurtjes. Dag 2: De zaterdag Over de ochtend is vrij weinig informatie bekend bij de

meesten, er schijnen mensen gedoucht te hebben en er is sprake geweest van een ontbijt. Wat ik me daarbij voor moet stellen is mij niet geheel duidelijk. Ik sta er daarom ook niet te lang bij stil en pak de draad weer op bij de lunch welke bestond uit voortreffelijke worsten- en saucijzenbroodjes. Toen iedereen weer in staat was om langer dan vijf min met zijn ogen open te blijven werd er koers gezet naar “het bos”.

Daar werden we verdeeld in twee groepen die om el-

Na kort rondgekeken te hebben werd iedereen toch

wakker en kwam het besef dat het kiezen van een bed in een van de drie slaapzalen wel eens van groot belang kon zijn. Je wilt immers niet onder een snurker liggen. Het laat zich dan ook niet moeilijk raden dat het spreekwoord: “als er een schaap over de dam is, dan volgen er meer” hier in de praktijk werd toegepast. Maar zoals later zou blijken viel het al met al toch wel mee met de “nare” slaapgewoontes van de smeetskringer.

Nadat we gezellig patat met appelmoes en een frikandel hebben gegeten en de broodnodige voorraad bier was aangekomen kon de avond rustig opgang komen. Na het eten was het tijd dat iedereen zich uitdoste in zijn/haar pak voor de thema avond. Enkele thema’s waren hippies, piraten 18

Circulaire december 2012

kaars vlag dienden te gaan strijden. Inderdaad, we gingen levend Stratego spelen. Mocht er onverhoopt nog iemand met enige vorm van een kater hebben rondgelopen dan was die gelijk verdwenen. Er werd gerend en gezwoegd en natuurlijk verschillende tactieken bedacht. En zoals het een echte fiscalist betaamt werden ook hier keer op keer de grenzen opgerekt over wat wel en niet meer binnen de regels vielen. Dit zodat ook levend Stratego nog voor de nodige discussies zorgde.

Terug aangekomen op het Hoefke was de lucht geklaard

en scheen er een bleek zonnetje. Daarom werden al snel de stoelen naar buiten getrokken en kwam er een gezellig kringgesprek tot stand. Rond etenstijd liet de commissie zich van zijn meest culinaire kant zien door voor iedereen lekkere broodjes hamburger te bakken welke dan ook bij iedereen in de smaak vielen. Het was verstandig een goede bodem te leggen omdat in de avond de wel bekende en enigszins beruchte AKW biercantus op het progamma stond.


De cantus zangers opende a capella de cantus met het Wilhelmus. Daarna barstte het feest los met een avond vol zang en gehos op bekende meezingers zoals ‘het kleine café aan de haven’ en ‘Jan Klaassen de trompetter’. De cantusleiding was wel erg streng, zo hebben enkele leden gemerkt. Zo zal Imke V. nooit te oud worden voor een cantus. Ze

weet na al die jaren nog steeds niet dat de cantusleiding gerespecteerd dient te worden. Er is gebleken dat Arjan V. nog een paar jaar moet wachten voordat hij met bier om kan gaan. Zelfs voor de meest doorgewinterde mannen geldt, grote mond – kleine blaas. Er is nog steeds een onterechte angst voor Limburgers. En dat als je niet van bier houdt, je beter niet op de Varkensmarkt een kamer kunt zoeken.

Om half een ’s middags was ik thuis en heb ik dankbaar van de tijd gebruik gemaakt om de indrukken van het weekend op een relaxte manier te verwerken.

Al met al een zeer geslaagd weekend waar de activitei-

tencommissie een grote pluim voor verdient. Mogen zij er nog een geslaagd actief jaar van maken met de nog te organiseren activiteiten. Bedankt!

Na de cantus hebben we er met zijn allen nog een mooie

avond van gemaakt en voor sommigen duurde dat tot in de vroege uurtjes.

Dag 3: de zondag Helaas alweer de laatste dag van het AKW. Deze dag

was er een van opruimen en poetsen. De tassen werden ingepakt, de slaapzalen opgeruimd, de keuken en grote zaal gepoetst. Elk groepje had een ruimte aangewezen gekregen om spik en span achter te laten. Iedereen heeft zo zijn of haar steentje dan ook bijgedragen, in fysieke dan wel psychologische vorm. Nadat iedereen klaar was zijn we weer huiswaarts gekeerd.

Circulaire december 2012

19


Actief Kader Weekend

20

Circulaire december 2012


Circulaire december 2012

21


Terug in de tijd met... Door: Laurens Wijtvliet

Vroeger werd gezongen en gefloten in de straat, Dit wil echter niet zeggen dat er geen ruimte was voor had de slagersjongen nog een opera paraat, de metselaar kon zingend op de steiger staan, de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan.

Herman van Veen – Hilversum 3 Vroeger was alles beter. Het waren de hoogtijdagen

van het Centraal Overleg der Economen en het Tilburgsch Ondergrondsch Verzet. De tijd dat Asset nog gewoon Efact heette en niemand zich nog druk maakte over huiskamers en verenigingskoepels. Het was de tijd dat T.F.V. " De Smeetskring" vanuit kamer E 117/118 bepaalde wat er in gebouw E gebeurde. De tijd dat wij fier, onfeilbaar en onaantastbaar als rots in de branding stonden, vergenoegend toekijkend hoe de faalboten die andere verenigingen plachten te besturen één voor één rondom ons te pletter sloegen. Het was de tijd dat de studiereis New York en Curaçao aandeed. De tijd dat tosti-ijzers, thuistappen en bakkies teer nog de agora van het verenigingsleven konden vormen. Het was het jaar van bestuur 2007/2008

Niet dat het anno 2012 anders zal zijn. Integendeel. Nog

immer zet T.F.V. " De Smeetskring" zijn eigen koffie, heeft de vereniging lak aan huisregels (regels en de niet-naleving daarvan vormen immers de scharnieren waarop iedere vereniging draait) en dopt de club zijn eigen boontjes, met als enige verschil dat het geratel van de espressobar nu wordt overstemd door surround-sound uit de 47-inch 3D treurbuis.

Sommige dingen zullen nooit veranderen, en dat geldt

des te meer voor een bestuursjaar. In de achteruitkijkspiegel kijkend is duidelijk dat een bestuursjaar zich – evenals het verstrijken van de seizoenen - kenmerkt door herhaling. Het is als het doorlopen van een draaiboek. Ook wij organiseerden immers een B.E.S.T.-feest en maakten ons druk over geschikte locaties voor de Bedrijvenweek en het Fiscaal Congres. Ook wij organiseerden een Actief Kader Weekend en ook onder ons bewind werden woensdag- en vrijdagochtenden categorisch afgeschreven omdat een gang naar de kamer toch echt een acute bedreiging voor onze gezondheid vormde. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dit vandaag de dag nog altijd hetzelfde is. En dat is maar goed ook.

22

Circulaire december 2012

nieuwe ideeën en initiatieven. Zo dwongen wij tijdens de periodieke GLOF-vergaderingen het perpetuele Tilburgse penningmeesterschap af zodat ook vandaag de dag het beheer van de financiën van gans studerend fiscaal Nederland in goede handen is. Voorts zetten wij de eerste stappen voor het LOF-congres dat afgelopen september in Tilburg plaatsvond. Wij organiseerden het eerste fiscaal debat en brachten onze zomervakantie door met het verhuizen van de inventaris naar de kamers E 207/208. Ook op feest-gebied deden wij een duit in het zakje door samen met onze vrienden van Input en Top-Down (God hebbe hun ziel) op de beats van all-time classics als Critical Mass – Burning Love, Dune – Hand in Hand en (hoe kan het ook anders) Party Animals – Aquarius en uitstapje naar onze brugklastijd te maken. Zulke tijden komen nooit meer terug…

Misschien wel het mooiste initiatief van dit bestuur was

Döner Dinsdag, een wekelijks terugkerend ritueel waarbij de Smeetskringkamer zich vulde met de geur van restvlees, knoflooksaus en het zweet van de jongemannen die zich tegoed deden aan deze zegening van de multiculturele samenleving. Aangekondigd op professioneel ontworpen posters (de lay-out commissie moest zich immers ook bewijzen) bood dit initiatief studenten de kans om voor slechts 3 euro te eten en te drinken. Het moge duidelijk zijn dat onze vrouwelijke collegae en leden – zintuiglijk geplaagd door geur, gezicht en geschal van dit wanstaltige vreetfestijn – het hazenpad kozen en zich, waarschijnlijk verscholen achter kopjes verse muntthee, elders beklaagden over deze uiting van mannelijk meesterschap. Des te meer bevreemdt het echter dat de dame die namens de copyshop de bovengenoemde posters verzorgde met klem bij dit bacchanaal aanwezig wenste te zijn. Of haar tegenwoordigheid haar oorzaak vond in de aanblik en aanwezigheid van ruim twintig adolescente en adulte adonissen of haar voorliefde voor even zo oud gebakken restafval, is tot op heden onopgelost gebleven. Wellicht ligt hier een taak voor het huidige bestuur….


En nu? Na ons bestuursjaar is eenieder van ons zijn ei-

gen weg gegaan. Dieuwertje werkt momenteel bij KPMG Meijburg te Amstelveen en verruilt haar bureau één dag per week voor een plek op het Fiscaal Instituut Tilburg om de btw-groep te versterken. Emily rondt momenteel haar scriptie af en Robert heeft Tilburg verruild voor een drukke baan op de internationale afdeling van Ernst & Young Rotterdam.

Ikzelf werk sinds mijn afstuderen aan een proefschrift

en mag mij gelukkig prijzen om voor drie dagen per week aan het Fiscaal Instituut verbonden te zijn. De rest van de week ben ik werkzaam voor Deloitte Belastingadviseurs. Het einde van ons bestuursjaar en het scheiden van onze wegen betekende gelukkig geen “uit het oog is uit het hart”. Nog regelmatig treffen wij elkaar om herinneringen aan een mooi jaar op te halen en te mijmeren over lang vervlogen tijden.

Namens het 38 bestuur, Laurens Wijtvliet e

Circulaire december 2012

23


24

Circulaire december 2012


Ledenborrel november

Circulaire december 2012

25


Prijsvraag De prijsvraag voor deze editie is een sudoku: S tuur

je antwoord voor 1 februari naar bestuur@smeetskring.com t.a.v. oplossing prijsvraag Circulaire.

De winnaar van de prijsvraag in de vorige editie is: Brian Sonnemans. Wij willen hem van harte feliciteren met zijn prijs.

De

winnaar kan zijn prijs ophalen op de Smeetskringkamer.

26

Circulaire december 2012


Circulaire december 2012

27


Pubquiz i.s.m. FIT

Door: Cissy Renkers

Wie is de nieuwe voorzitter van de Tweede Kamer? Hoeveel werknemers heeft het FIT? Wie componeerde ‘De vier seizoenen’? Hoeveel actieve commissies telt T.F.V. De Smeetskring? Een greep uit de talloze leuke, uiteenlopende vragen bij de Pubquiz die werd georganiseerd door T.F.V. De Smeetskring

in samenwerking met het FIT. De avond begon met een gezellige borrel met studenten en leden van het FIT. Nadat iedereen was gearriveerd kon het echte werk beginnen. De indeling van de groepjes werd opgelezen, waarna iedereen zich installeerde aan de aangewezen tafel.

Strijdlustig werd er overleg gevoerd na het stellen van de vragen per categorie. Er waren 7 categorieën en 4 tot 8 vragen per onderdeel. De onderwerpen liepen zeer uiteen: Algemeen, Het FIT, T.F.V. De Smeetskring, muziek, sport, fotovragen en ‘Raar maar waar’ vragen. Na de laatste vraag werden snel de punten geteld, de winnaars bekend gemaakt en de prijzen uitgedeeld. De winnaars kregen de flessen wijn uitgereikt waarna het borrelen gestaag werd voortgezet. Zowel de leden van het FIT als de studenten leken het erg gezellig te hebben. De felle lichten en het stoppen van de muziek moest een eind maken aan de gezellige borrel. Met tegenzin dropen ook de laatste borrelaars af met een gezellige avond in hun achterhoofd. Volgende keer zal ik er zeker weer bij zijn (en daar zal ik vast niet als enige zo over denken)!

28

Circulaire december 2012


Circulaire december 2012

29


Afgestudeerden SEPTEMBER 2012 A.F.L.A. VAN DEN HOUDT LL.M. 21 september 2012 Artikel 18 en 19 lid 2 OESO-Modelverdrag: een blik op de Duitse visie inzake de samenloop van belastingheffing op overheidspensioen en particulier pensioen.. A.J.S. JANSSEN Msc. 21 september 2012 De verschillende behandeling van privaat- en overheidspensioen vanuit Belgisch perspectief. Inclusief een rechtsvergelijking met Nederland. B.L.W. DIELIS Msc. De vrijstelling van omzetbelasting voor kansspelen nader bekeken.

24 september 2012

B.M. RENS Msc. 25 september 2012 30% regeling: houdbaarheid van de wijzigingen per 1 januari 2012. F. PRINSEN Msc. 26 september 2012 De btw-gevolgen van decentrale opwekking en levering van elektriciteit door kleinverbruikers. A.M. POELS Msc. 28 september 2012 De Flex BV en een onderzoek naar de wenselijkheid van fiscale transparantie en non-transparantie van vennootschappen.

OKTOBER 2012 S.J.M. VAN OPSTAL Msc. 1 oktober 2012 De eigen woning als inkomensbron? Een vergelijking met Belgie en Duitsland.

30

M.E.M.C. STUYT De koepelvrijstelling in de btw.

LL.M.

24 oktober 2012

R.J. VAN DE WEERDHOF De toepasbaarheid van subjectiviteit.

Msc.

24 oktober 2012

Circulaire december 2012


Activiteitenoverzicht

Adverteerdersindex

In de volgende editie te verwachten: Maandag 21 januari

PwC 21 Mazars 24 Witlox Van den Boomen

27

NautaDutilh 29

Tussentijdse Algemene Ledenvergadering

Dinsdag 22 januari Nieuwjaarsborrel i.s.m. Witlox van den Boomen

Woensdag 6 februari Cycling Diner

Donderdag 21 februari Interstedelijk Fiscaal Debat

Dinsdag 26 februari Tweedejaars activiteit Wettenbundelborrel i.s.m. Loyens & Loeff

Donderdag 28 februari Benefiet Evenement Studenten Tilburg (B.E.S.T.) i.s.m. Magister JFT en Asset | Accounting and Finance

Maandag 4 - 8 maart Tilburgse Fiscale Bedrijvenweek

Bestuursmededelingen Activiteiten Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, kijk dan regelmatig op de website www.smeetskring.com, let op je UvT-mail of kijk op univers online. Schrijf je altijd tijdig in voor activiteiten (via de website of bestuur@smeetskring.com), om er zeker van te zijn dat je kunt deelnemen. Bellen of langskomen op de kamer kan natuurlijk altijd!

Inloopuren Het bestuur is dagelijks aanwezig van maandag tot en met vrijdag tussen 10:00 en 16:00 uur. Wij zijn van 24 december tot en met 4 januari gesloten in verband met de kerstvakantie. Tijdens inloopuren is er altijd iemand van het bestuur aanwezig om je vragen te beantwoorden.

Circulaire december 2012

31


32

Circulaire december 2012

Circulaire december 2012  

Verenigingsblad van T.F.V. "De Smeetskring"

Circulaire december 2012  

Verenigingsblad van T.F.V. "De Smeetskring"

Advertisement