Page 1

Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

Algemene Leden Vergadering Badmintonclub The Flying Shuttle ‘57 Periode 2015-2016 Bergen op Zoom, 19 januari 2017

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

1


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

Agenda 1.

Opening, mededelingen

2.

Notulen Algemene Leden Vergadering 14 januari 2016

3.

Binnengekomen post

4.

Jaarverslag secretariaat

5.

Jaarverslagen van de commissies

6.

A.

Jeugdcommissie

B.

Recreatiecommissie / activiteiten commissie

C.

Competitiecontactpersoon / technische commissie

D.

PR

A.

Financieel verslag 2015-2016

B.

Verslag kascommissie

7.

Uitreiking knoedelprijs

8.

A.

Verkiezing bestuursleden

B.

Verkiezing leden kascommissie

A.

Begroting voor het boekjaar 1 oktober 2016 t/m 30 september 2017

B.

Vaststellen contributiebedragen 2016-2017

C.

Lidmaatschapskorting: gecombineerde lidmaatschappen en familiekorting

A.

Samenwerking Bergse verenigingen

B.

Accommodatie

C.

Meerjarenbeleid 2015-2020

D.

Thema- / informatiebijeenkomst(en) bestuur en leden

E.

Jubileum zestigjarig bestaan 2017

9.

10.

11.

Rondvraag en sluiting

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

2


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

Notulen ALV d.d. 14 januari 2016 Notulen Algemene Ledenvergadering The Flying Shuttle 14 januari 2016 1.

Opening, mededelingen. Dames en heren, jongelui,

Mede namens mijn medebestuursleden heet ik jullie allen van harte welkom op de ALV Voor degene die vanavond voor het eerst aanwezig zijn begin ik een ALV altijd als volgt: Een Algemene Leden Vergadering is het moment om een terugblik te maken over het afgelopen jaar en te kijken naar het komende verenigingsjaar. Het was mijn dertiende jaar als jullie voorzitter. Kwam het door het getal dertien dat het bestuurlijk een bijzonder zwaar verenigingsjaar is geweest? Er is ontzettend veel formeel en informeel bestuur overleg geweest omtrent de perikelen van de niet geschikte sportvloer voor badminton in De Karmel. Het voert nu te ver om hierover in detail uit te wijden maar we zitten in een situatie die voor beiden partijen niet wenselijk is. Jullie, de leden van The Flying Shuttle ’57 moeten vanavond een besluit nemen over vier scenario’s. Ik wens iedereen veel wijsheid en hoop dat ieder van ons een keuze maakt in het club belang. We hebben een bestuur dat op papier nog altijd niet volledig is maar bij elke bestuursvergadering zijn de Technische commissie en de jeugd commissie altijd vertegenwoordigt. Het komend seizoen zal deze constructie worden voortgezet. We zijn blij dat we na jaren zoeken eindelijk een goede secretaris hebben gevonden. Jan zal bij agendapunt 8 worden voorgedragen. Ons eerste team speelt al behoorlijk wat jaren in de hoogste landelijke divisies. Vorig seizoen seizoen zijn de prominente spelers / speelsters door omstandigheden gestopt. Het mogen duidelijk zijn dat dit een behoorlijke aderlating is op het spel niveau. We zien dit terug in de huidige ranglijsten van de veren teams. Het zal een hele klus voor spelers en technische staf worden om de schade zoveel als mogelijk te beperken. Het bestuur heeft samen met de TC ook voor dit seizoen extra inspanningen gedaan voor een optimale bezetting van trainers. Ook vanuit de nieuwe contributie systematiek één trainer op 18 spelers. Bij alle trainingsgroepen staan er wederom twee trainers voor de groep. Dat deze constructie gevolgen heeft op de hoogte van de contributie van betrokken geledingen moge duidelijk zijn. Voor komend seizoen hebben we mogelijk een kandidaat voor een cursus voor sportleider 2 of 3. De clubkampioenschappen zijn het afgelopen seizoen onder leiding van een nieuwe kartrekker succesvol verlopen. Helaas is het Cooling Down toernooi niet doorgegaan. Het is de bedoeling dat we in juni weer een toernooi organiseren maar dat kan alleen met een goed bezette commissie, financiële dekking en voldoende deelnemers. Het bestuur is met de andere badminton verenigingen in gesprek om samen de badmintonsport binnen Bergen op Zoom te versterken. We denken daarbij aan het laten deelnemen van de jeugd aan de recreatie/jeugd opstap competitie in de regio in een gezamenlijk team, een drietal-hussel avonden en tenslotte het organiseren van een toernooi “de Bergse Clubkampioenschappen”. Met betrekking tot de communicatie zijn de nieuwsflitsen met korte mededelingen vanuit bestuur en commissies, nieuwsbrieven met vier vaste korte items en onze face book pagina geslaagde media. We hebben hiervoor onze vaste adverteerders graag zien we dat dit aangevuld gaat worden.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

3


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

Ik wens ieder van u een goede vergadering toe. 2. 3. 4.

5. A. B. C. D.

6.A.

Notulen Algemene Leden Vergadering 6 januari 2015 blz 3 t/m 10 De notulen worden door de vergadering geaccepteerd. Binnengekomen post. Wilfried / Frans Verslag van de kascommissie (Fons Broekhoven en Huib van Rooijen) Jaarverslag secretariaat. Boekje blz. 10 t/m 12 Worden vastgesteld met dank zegging aan Wilfried Jaarverslagen van de commissies Jeugdcommissie: blz. 14 -15 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Recreatie / Activiteitencommissie: blz. 15 - 16 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Competitie contact persoon / Techniche commissie: blz. 17 - 18 Wordt ongewijzigd vastgesteld. Verslag PR en website: blz. 19 Wordt ongewijzigd vastgesteld Vergadering gaat akkoord. Financieel verslag 2014 / 2015 De BALANS per 1-10-2014 de TOELICHTING bij die BALANS en de BEGROTING EN REËLE UITGAVEN 2014 / 2015 Financieel verslag (Frans / Roland leest onderstaand stuk voor) Uitleg op vragen van ALV door Roland of Frans, Het badmintonseizoen 2014-2015 is in financieel opzicht afgesloten terwijl er nog enkele laatste competitie wedstrijden gespeeld moeten worden. Hopelijk met een net zo goed positief resultaat als de jaarcijfers van afgelopen verenigingsjaar. BATEN ten opzichte van de begroting is er € 3.000 minder ontvangen (shuttle verkoop / sponsorgelden / aanwas saldi commissies). LASTEN gelukkig is er ook minder geld (€ 5.400) uitgegeven door bewust naar de kosten te kijken en te besparen waar mogelijk is. (opheffen 2e bankrekening + postbus, lagere zaalhuur en trainingskosten). Een ander voordeel komt door verkeerde kostenreservering van Badminton Nederland. Wat wel flink op de kosten drukt zijn de kosten van Vitak Advocaten. Het belangrijkste waar wij als vereniging naar kijken is wat er uiteindelijk onder aan de streep overblijft. Ook dit jaar kunnen wij het positief resultaat van € 2.446 toevoegen aan het Eigen Vermogen: 2011-2012 € 20.111 2012-2013 € 25.433 2013-2014 € 28.312 2014-2015 € 30.758 BALANS De liquide middelen (bank en kas) zijn ten opzichte van vorig seizoen nagenoeg gelijk gebleven ongeveer € 28.500. Voor een vereniging is dit een financieel gezond uit-gangs punt en geeft ruimte om te investeren in de club om deze gezond te houden. Ook dit jaar zullen wij de administratieve processen meer op elkaar aansluiten zodat duidelijker blijkt dat alle financiële mutaties in de administratie van de penningmeester volledig, juist en conform de begroting geboekt zijn. Dit levert een betere analyse van de eventuele verschillen en inzicht om de juiste reserveringen te maken. Als afsluiting wil ik iedereen een gezond en sportief 2016 wensen. Vergadering gaat akkoord.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

4


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

6.B.

7.

Verslag kascommissie. Door Huib en Fons. Op 5 januari 2016 heeft de kascommissie bij de penningmeester een steekproefsgewijze controle gedaan van het boeken over 1-10-2014 tm 30-9-2015. Daarvan is een schriftelijk verslag ingediend. (zie bijlage ,verslag kascommissie) Samengevat werd er aangedrongen om de kascommissie eerder gelegenheid te geven voor een controle. En er werd aangedrongen op vereenvoudiging van de processen. Er zijn geen onregelmatigheden geconstateerd. De kascommissie verzoekt de vergadering decharge te verlenen aan de penningmeester. Decharge wordt verleend. Er is nog een discussie of achterstallig te goed in de begroting moet. Roland legt uit dat dit wel moet. Er worden vraagtekens gesteld bij schattingen in de begroting. Wilfried legt uit dat er wordt gewerkt met conservatieve schattingen. We kunnen geen rekening houden dat er posten uitvallen. Fons verzoekt geld te reserveren voor het jubileumjaar. Frans stelt dat het bedrag en de bestemming nog niet bekend zijn. De vergadering vindt het echter wel een goed idee. Vergadering gaat akkoord. Uitreiking knoedelprijs. Deze prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een of meerdere personen, die zich op enigerlei wijze verdienstelijk heeft / hebben gemaakt voor de vereniging. Bestuursleden zijn hiervan uitgesloten. Het is een bewijs van erkenning bedoeld zowel als eerbetoon maar ook als stimulans voor het goede werk verricht voor onze vereniging. De prijs wordt dit jaar, in tegenstelling tot andere jaren niet aan 1 persoon toegekend Wordt de prijs uitgereikt een commissie? Wordt de prijs uitgereikt aan een groep leden? De groep leden is al redelijk op leeftijd; Bij de groep leden sluiten steeds vaker leden uit de avond groep aan; In de groep leden zitten maar liefst 12 jubilarissen; Een vertegenwoordiger is aanwezig in de zaal; De groep leden worden al dertig jaar geleid door Lonny van Leeuwen. Het is dit jaar onze Sport Overdag groep die de knoedelprijs een jaartje thuis mag houden. Vergadering gaat akkoord.

8.A.

Bestuursleden. Wilfried Volgens rooster: Penningmeester Frans Verbraak treedt af en is herkiesbaar PR vertegenwoordiger Christ en Mark de Rooij. Mark is niet herkiesbaar en treedt af, Christ is herkiesbaar. Technische commissie vertegenwoordiger. Simon van Opstal en Marcel Malee treden af en zijn niet herkiesbaar. Bestuur stelt een vacature. Tussentijds: Secretariaat vacature. Het bestuur stelt voor Jan Triel te benoemen. Algemene zaken Jelle treedt af en bestuur stelt een vacature. Jeugd –commissie “Astid Looij “ treedt af en het bestuur stelt een vacature. Opmerking: Commissie zorgt ervoor dat er bij elke bestuursvergadering de commissie aanwezig zal zijn. Karen Flore. Vergadering gaat akkoord. Woordje tot mark de Rooij.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

5


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

8.B

9.A

Mark het was tijdens het Cooling Down toernooi in juni 2010 dat ik jou en Christ vroeg om de PR van de vereniging op jullie te nemen. Na wat bedenktijd besloten jullie beiden om deze niet gemakkelijke taak op je te gaan nemen. Christ zou de PR verzorgen jij de sponsor contracten. Je nam een erfenis van de vorige PR man over. Afspraken met sponsoren waren niet altijd op schrift vastgelegd. Je sleepte elk jaar een mooi sponsorbedrag binnen om de extra kosten voor de faciliteiten van de veren spelers financieel te dekken. Denk daarbij aan het extra tweede trainingsmoment op maandag, de coaching van de veren teams op zondag en het trainingsweekend. De laatste jaren gaat het binnen halen van sponsoren steeds moeizamer. De contracten lopen af en worden niet verlengd. Gevolg is dat we dit seizoen als bestuur een behoorlijk bedrag moeten investeren in genoemde extra faciliteiten. Niet alleen het sponsor verhaal was jouw verantwoording maar ook het maken van een excel sheet voor het invoeren van de nieuwe contributie systematiek heb je op je genomen. Elk jaar bepaal je voor ons de hoogte van de contributie aan de hand van gegevens die de ledenadministratie je aanlevert. Het is een waar huzaren stukje hoe je dat programma hebt gemaakt. Mark de gezinsuitbreiding met je tweede zoon en een baan die je regelmatig naar het oosten van de wereldbol brengt hebben je genoodzaakt je bestuur functie neer te leggen. Jammer voor ons maar gelukkig heb je mij beloofd om de hoogte van de contributie jaarlijks voor ons te blijven doen. Vergadering dankt Mark. Woordje tot Astrid Looij Astrid je bent nooit echt benoemd tot bestuurslid. Je hebt een paar jaar terug de rol van voorzitster jeugd-cie van Emilie / Hanneke overgenomen. Het was vooral in Gageldonk niet altijd een gemakkelijk klus. Na de verhuizing naar de Karmel zagen we ons jeugdleden aantal drastisch verlagen. Binnen een paar maanden hadden we gelukkig weer een toename van het aantal jeugdleden. Dit door inspanning van de jeugd-cie onder jouw leiding. Je loopt al een aantal jaren met de wens om te gaan stoppen bij de jeugd-cie. Je stelde dit steeds uit omdat andere commissie leden je steeds voor waren en je het als een verplichting voelde om lid te blijven van de jeugd-cie. In onze vergadering van december gaf je aan dat je voor jezelf zou kiezen en gaat stoppen met de jeugd-cie. Gelukkig had je al gewerkt aan een opvolgster, Karen Flore zij zal op de bestuursvergaderingen de jeugd-cie gaan vertegenwoordigen. Astrid je blijft wel actief voor de jeugd maar niet meer in de commissie en het bestuur. Bedankt voor je jarenlange inzet. Vergadering dankt Astrid. Verkiezing leden kascommissie kascommissie (minimaal 2 personen). Het afgelopen jaar hebben Fons Broekhoven en Huib van Rooijen deel uitgemaakt van deze commissie. Beiden stellen zich verkiesbaar. Echter Fons geeft aan dat dit zijn laatste jaar wordt. Vergadering gaat akkoord. Begroting voor het boekjaar 1 oktober 2015 t/m 30 september 2016 Voor het boekjaar dat op 1 oktober van start is gegaan presenteren we een negatieve begroting van € 2353,- Dit heeft een aantal oorzaken: We spelen competitie in de Kannebuis en Gageldonk. Bij de gemeente betalen we € 6,50 per uur meer aan huur t.o.v. de Karmel, bij de extra faciliteiten veren spelers komen we ongeveer € 1.000,- tekort, de veren shuttles zijn maar liefst € 5,- per koker duurder geworden, bij de trainers begroten we dat ze alle trainingen aanwezig zijn. Verder gaan we door met het beleid: zaal huren op momenten dat bezetting optimaal is. Inzet van trainers één trainer op 18 spelers. We begroten altijd vrij conservatief. We rekenen ons niet rijker dan we op papier zijn. We gaan uit van de reële ledenaantallen per 1-10-2015. Patrick van Looij en Richard van Looij merken op dat in de begroting als speelplaats ook voor de clubkampioenschappen de Gageldonk vermeld staan. Echter het bedrag staat op respectievelijk €0,00 voor speelplaats en voor de clubkampioenschappen staat abusievelijk de Gageldonk, het bedrag staat correct ingevuld voor de Karmel (typefout).

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

6


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

9.B

Dus financieel klopt het alleen de zalen moeten correcter worden aangeduid. Piet vraagt of het aantal trainers (nylon spelers) kan worden afgestemd op de daadwerkelijke aantallen. Wilfried merkt op dat het aantal trainers wordt gebaseerd op het potetieel dat recht heeft op training. We kunnen mensen niet dwingen om te komen trainen. Maar ze betalen er wel voor. Huib merkt op dat het Cooling down toernooi nog begroot staat terwijl dat niet doorgaat. Wilfried meldt dat deze beslissing nog maar kort geleden genomen is. Dit was nog niet in de stukken aangepast. Vergadering gaat akkoord. Vaststellen contributiebedragen 2014 -2015 We hebben in de ALV 2013 de nieuwe contributiesystematiek ingezet. Het verloop van de contributie bedragen is in onderstaande tabel zichtbaar:

JRE JCO SRE NCO VCO SPO

Contributie 2013-2014 € 160,€ 190,€ 210,€ 268,€ 375,€ 110,-

Contributie 2014-2015 € 180,€ 210,€ 210,€ 265,€ 390,€ 105,-

Contributie 2015-2016 € 190,€ 220,€ 210,€ 260,€ 405,€ 107,50

Hoogte contributie bij veren is uit te leggen. * Vrijdagavond training met het ter beschikking stellen van 4 kokers veren, twee trainers en huur van hal twee uur geeft een totaal kostenplaatje van € 272,- per trainingsavond die betaald moeten worden door ongeveer 30 spelers. Geeft € 9,- per speler t * Tel daarbij op twee trainers die op zondag coachen kosten € 120,- per thuis wedstrijd veren spelers. Per speler € 4,* Per competitie team 10 kokers veren € 215,- per speler kost dat € 7,Totaal: Competitie spelen bij TFS 57 door veren speler kost 7 x € 11,- = € 77,- plus training 27x € 9,= € 243,- bij elkaar opgeteld € 310,- daar komen nog andere kosten bij van vrij spelen op woensdag en verenigingsbijdrage van € 30,- geeft € 405,- per jaar. HETZIJ NOG OPGEMERKT DAT DE TOTALE KOSTEN NOG NIET GEHEEL GEDEKT WORDEN DOOR VEREN COMPETITIE SPELERS . SRE LEDEN BETALEN OP DIT MOMENT € 72,31 TEVEEL, DIT KOMT VOORNAMELIJK OMDAT ZIJ TRAINING HEBBEN 46 X 1 UUR ZONDER TRAINERSKOSTEN. JRE LEDEN BETALEN € 19,78 TE WEINIG DE VIER JCO LEDEN BETALEN € 49,70 TE WEINIG. MOGELIJKE OPLOSSINGEN : - MET ELKAAR HUIDIGE SITUATIE ACCEPTEREN EN EVEN STAP OP DE PLAATS MAKEN. - INTEREN OP VERMOGEN OVER DE GEHELE LIJN . - FACILITEITEN LATEN VERVALLEN, KORTERE TRAININGSTIJD BIJ DE VEREN . Mark legt uit dat de huidige contributie systematiek is georganiseerd om geleidelijk in circa 2019 2020 uit te komen op een daadwerklelijk betalen naar gebruik. Vergadering gaat akkoord.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

7


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

9.C

Lidmaatschap korting: Avondgroep / SPO en gezinslidmaatschap Het bestuur wil de ALV voorstellen om leden die een dubbel lidmaatschap hebben en waar meerdere leden op één woonadres wonen de club bijdrage van € 30,- slechts één keer te laten betalen. Vergadering gaat akkoord. 10.A De Karmel (door Christ) Zoals jullie weten zijn we in september 2014 verhuisd naar Sportcentrum De Karmel. Het huurcontract hebben we in mei van dat jaar getekend. Hierbij hebben we ons voor de onderhandeling laten bijstaan door André Roessen en Sarah Lammers heeft het contract voor ons bekeken. De eerste kennismaking met de sportvloer was verrassend voor de meeste leden: een erg ruw oppervlak en niet het soort demping dat we als badmintonners gewend zijn van een ‘normale sportvloer’. Ik heb als bestuurslid vanaf september zelfstandig onderzoek gedaan naar het type vloer in De Karmel en in die periode heb ik contact gehad met het NOC*NSF, met de leverancier van de vloer en met KIWA ISA Sport B.V., een keuringsinstantie. Al deze partijen vertellen ons: voor badminton is een universele sportvloer nodig. De tennisvloer in De Karmel is géén sportvloer. We hebben onze bevindingen voorgelegd aan de verhuurder van De Karmel, die aangaf dat de vloer wel degelijk voldeed voor badminton. Een impasse. Een keuring van de vloer door KIWA ISA Sport B.V. wees uit dat de vloer inderdaad niet aan de eisen van een universele sportvloer voldoet. De verhuurder van De Karmel gaf vervolgens aan dat de keuring eigenlijk niet relevant was, omdat de voorschriften van Badminton Nederland (op dat moment) niet expliciet verwezen naar een universele binnensportvloer, slechts naar een ‘door het NOC*NSF goedgekeurde sportvloer’. Omdat we als bestuur niet alleen met een veiligheidsvraagstuk zitten, maar ook met een aansprakelijkheidsvraagstuk, hebben we VITAK Advocaten in Bergen op Zoom om juridische bijstand gevraagd. Er zijn brieven gewisseld tussen TFS’57 en HAANS Advocaten, de vertegenwoordiging van de verhuurder van De Karmel. De huidige situatie:  We kunnen geen competitie of toernooien (of uberhaupt activiteiten met niet-leden) organiseren of spelen in De Karmel, omdat het niet mag van Badminton Nederland en ook de aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt in dat geval.  De leden hebben allemaal een brief ontvangen waarin aangegeven wordt dat spelen op deze vloer geschied op basis van vrijwilligheid maar vooral: op eigen risico. Een onwenselijke situatie in de ogen van het bestuur, maar wel de voorlopige.  We hebben de mogelijkheid om uit het vijfjarige huurcontract (dit seizoen is het tweede jaar) te stappen. Scenario’s: 1. We blijven vrijspelen en trainen in De Karmel en spelen competitie en organiseren eventuele toernooien op andere locaties. We accepteren de extra lichamelijke belasting van deze sportvloer en de materiele slijtage. We dienen het contract uit en gaan met de uitbater in gesprek zodra de sportvloer gerenoveerd / vervangen gaat worden. Uitbater de Karmel wil graag dat het bestuur op de ALV voorlegt dat hij bij een verlenging van het huurcontract bereidt is om bij de vervanging termijn van de vloer (na 3,5 tot 4,5 jaar) een (badminton geschikte) universele binnensport vloer te laten aanleggen in de hallen in gebruik bij TFS’57. Ook ‘t Rijks heeft Pim in deze voornemens betrokken. Jan vraagt of Pim die termijn kan preciseren. Het blijft bij 3,5 tot 4,5 jaar. 2. We proberen bij de verhuurder af te dwingen dat hij over gaat tot aanpassen van de sportvloer in de Karmel.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

8


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

3. We verhuizen met alle activiteiten (vrijspelen, competitie, etc.) naar verschillende sporthallen in gemeente Bergen op Zoom en pogen dezelfde dagen en tijden te behouden. 4. We verhuizen met alle activiteiten naar één hal, maar accepteren dat we dan waarschijnlijk andere dagen en andere tijden hebben. Door vergadering ingebracht: 5. Martien: Samen gaan met andere vereniging, Wel een eigen vereniging blijven maar samen accommodaties / faciliteiten benutten. 6. Contributie met 5 jaar verlengen met de harde eis dat over 3 jaar de vloer wordt vernieuwd tot een voor badminton geschikte universele binnensportvloer in de Karmel. Belangrijke overwegingen:  We hebben nu één locatie, dezelfde dagen en tijden als in Gageldonk.  De ledenaanwas, zeker ook bij jeugd en recreanten, is erg bemoedigend.  De sociale kant, de derde helft - nu we weer een kantine hebben - is verbeterd sinds de verhuizing.  Het kosten aspect, bij de gemeente betalen we € 6,50 per uur meer aan huur. Op jaarbasis is dit ongeveer € 2.000,- meer. Uitgaande van huidige situatie trainen en vrij spelen in de Karmel en competitie spelen in de Kannebuis / Gageldonk. Na een levendige indringende discussie wordt door de vergadering besloten om voor de opties 5 en of 6 te gaan. 10.B

VOG-protocol (door Jan) Het bestuur hecht er waarde aan dat wij als vereniging een VOG protocol (Verklaring omtrent gedrag) hebben en ook hier naar handelen. Vanuit het NOC/NSF en indirect vanuit het ministerie van veiligheid en justitie. Is onze vereniging toegelaten tot de regeling gratis VOG. Dat betekent dat vrijwilligers die met kinderen of mensen met een beperking werken, gratis een VOG kunnen aanvragen. Ik wil Jan vragen om een toelichting hierover aan de ALV te geven. " Het ministerie van veiligheid en Justitie wil bevorderen dat verenigingen maatregelen nemen tegen ongewenst gedrag. In het bijzonder mbt kinderen en kwetsbare personen. De vereniging TFS57 gaat van vrijwilligers vragen om een verklaring omtrent gedrag (VOG). De vereniging TFS57 voldoet aan de voorwaarden die door het ministerie van veiligheid en justitie zijn gesteld om toegelaten te worden tot de regeling om een VOG gratis te verkrijgen. Normaal moet daar €30.05 voor betaald worden. “Door als vereniging of bond een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking, of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt. Ouders van potentiele leden zullen verwachten dat een vereniging van hun keus voldoende maatregelen heeft getroffen voor de veiligheid van hun kinderen. Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis. Ze moeten dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Die voorwaarden zijn gelegen in de maatregelen die de verenging heeft getroffen ihkv preventie tegen ongewenst gedrag. Tevens moet er sprake zijn van vrijwilligers en eerder genoemde personen. De toetsing van TFS57 is goedgekeurd door NOC/NSF en het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld voor het werken met minderjarigen bij een

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

9


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

sportvereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een (VOG) is één van de maatregelen die een sportvereniging kan nemen om de kans op ongewenst gedrag binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) trainers, coaches, begeleiders of verzorgers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. Uiteindelijk is het de veiligheid van kwetsbare personen die voorop staat.” De secretaris van TFS’57 heeft t.b.v. de aanvraag van de gratis VOG nodig van de vrijwilliger: 1. E-mailadres van aanvrager 2. Geboortedatum van aanvrager Let op: Voor het invullen van zijn/haar deel van de aanvraag moet aanvrager beschikken over een internetaansluiting, e-mailadres en DigiD. Het adres van de aanvrager mag in de Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten niet in onderzoek zijn. Indien aanvrager niet voldoet aan één van deze voorwaarden kan de aanvraag alleen via de gemeente worden ingediend. In dat geval kan er geen gratis maar wel een door de vrijwilliger betaalde VOG worden aangevraagd. Procedure vrijwilliger/aanvrager 1. Je ontvangt een email op het door jou opgegeven emailadres. 2. Volg de aanwijzingen in het email bericht. 3. Log in met je Digid. 4. Voer de gevraagde gegevens in." Mat stelt dat de stap naar een vertrouwenspersoon bij Badminton Nederland een te grote stap kan zijn. Kan er een vertrouwenspersoon in het bestuur of vereniging worden aangewezen? Dit gaan we in het bestuur bespreken. Vergadering gaat akkoord. 10.C

Meerjarenbeleid 2015-2020 Het is goed dat je als vereniging een meerjarenbeleid hebt. Je wilt voorkomen dat dit een papieren document is. Je zult er met elkaar mee aan de slag moeten. Het bestuur was voornemens om afgelopen seizoen het huidige beleid te evalueren en waar nodig bij te stellen. De bestaande documenten zijn: Jeugd, Recreatie, PR, TC competitie, TC jeugd, TC trainerskader. Door de perikelen rondom de sportvloer van De Karmel zijn we hier niet aan toe gekomen. Hopelijk kunnen we komend seizoen hier een begin mee gaan maken.

0.D

Jubileum zestigjarig bestaan 2017 Volgend jaar bestaat de verenging zestig jaar. Een feestje waardig. Het bestuur wil graag een commissie van leden bij elkaar roepen die invulling gaan geven aan het jubileum jaar. Frans geeft aan dat er geld beschikbaar zal zijn voor de invulling van dit project. Wat ons betreft is de invulling vrij. Wie mag ik noteren om zitting te gaan nemen in de commissie? Tijdens de vergadering meldt niemand zich aan. Na de vergadering ontstaat een gezelschap dat gaat inventariseren wie deze “kar gaat” trekken. Rondvraag

1. Wilfried meldt dat Susan Jansen haar taak in de administratie heeft neergelegd. We hebben haar recent gepast bedankt voor haar jarenlange inzet. 2. Piet maakt zich zorgen over de terugloop van het ledenaantal de afgelopen 4 a 5 jaar.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

10


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

3.

4. 5. 6. 7.

a. Wilfried antwoordt dat we samenwerking zoeken met andere verenigingen. 18 februari is er samen met de gemeente een overleg. Piet vraagt naar de communicatie tussen bestuur en leden. De website is niet actueel en hij mist de kletshoek. Christ meldt dat facebook veel vaker wordt bezocht dan de website. Die is er eigenlijk enkel voor locatie en vaste gegevens. Roland vraagt om een deel van het vermogen te bestemmen voor doelen voor de leden. Fons vraagt â‚Ź7500 te reserveren i.v.m. terugloop ledenaantal. Martien vraagt om geld te besteden aan shirts voor leden. Martine vraagt of het shuttle beleid hetzelfde blijft tbv het 1e team. Het shuttlegebruik wordt nml deels bepaald door de scheidsrechters. Daardoor worden de 1 e teamleden onredelijk zwaar financieel belast. a. De vergadering steunt het pleidooi van Martine. b. Wilfried: wij gaan dit serieus beoordelen.

Notulisten: Frans Verbraak, Wilfried Willemen en Jan Triel. Aanwezigheidslijst ALV 14 januari 2016 Afmeldingen waren er van: Berco van der Zanden, Patrick Verdult, Marco Fokke, Karen Flore, Albert Joosen. Aanwezig waren: 35 leden -- Wilfried Willemen, Frans Verbraak, Denise van Eekeren, Mark de Rooij, Christ de Rooij, Monique de Leeuw, Astrid van Looij, Jan Triel -- Els Willemen, Cocky Verbraak, Roland Kuhnen, Martien van Leeuwen, Lonny van Leeuwen, Martine Buijk, Natasja Looij, Astrid Looij, Patrick Looij, Piet Oerlemans, Monique de Laet, Richard van der Looij, Mat Buuron, Cobi de Kok, Emilie Buuron, Jeffry Schouteren, Huib van Rooijen, Fons Broekhoven, Ellie vd Zande, Louis Krook, Els Withagen. Leo Geleijns, John Tjia, Elise Crom, John Hoebel, Jeanne Huijbregts, Dimphy van Broekhoven.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

11


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

2015-2016 - Jaarverslag Secretariaat Afgelopen verenigingsjaar bestond het bestuur uit 9 personen. Samenstelling bestuur Wilfried Willemen Jan Triel Frans Verbraak Denise van Eekeren T/m dec 15. Astrid Looij Marjolein Terheijden Vanaf jan 16. Karen Flore Monique de Leeuw Christ de Rooij Vacant

Voorzitter Secretaris Penningmeester Competitieleider Jeugdcommissie Jeugdcommissie (Kandidaat) Jeugdcommissie Recreatie / activiteiten commissie PR Algemene zaken

Commissies Jeugdcommissie Karen Flore Natasja Looij Jeffry Schouteren

Recreatie / activiteitencommissie Monique de Leeuw

Competitie Denise van Eekeren

PR

Kascontrole

Clubkampioenschappencie

Christ de Rooij Adrie Vermeulen

Fons Broekhoven Huib van Rooijen

Richard van der Looij Lonny van Leeuwen Anne-Marie Roovers Karin van Broekhoven Jan Triel

De Bergse

Nieuwsbrief adverteerders

Materiaal/Shuttles

Denise van Eekeren Frans Verbraak Jan Triel BBV / Olympus / Dino

Martien van Leeuwen Lonny van Leeuwen Els Willemen

Jeffry Schouteren Frans Verbraak

Website

Begeleiding Sport Overdag

Ledenadministratie

Christ de Rooij

Lonny van Leeuwen

Jan Triel

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

12


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

Aanmelden nieuwe leden

Teammanager team 1

Natasja & Astrid Looij Monique de Laet & Monique de Leeuw Lonny van Leeuwen

Martien van Leeuwen Suzanne Lock

Ledenaantallen Aantal jeugd recreatie Aantal jeugd competitie Aantal veren competitie Aantal nylon competitie Aantal senior recreanten Aantal sport overdag Aantal ereleden Aantal bijzondere leden 1 Totaal

01-10-2015 14 4 30 20 31 37 5 3 -------------144

Lijnrechters team 1 + Opzetten Martien van Leeuwen Piet Oerlemans Lucia Quik Fons Broekhoven Karin van Broekhoven Susanne Lock Corry Pronk

01-10-2016 17 5 19 14 24 37 4 12 --------------132 daling van 12

Externe Contacten In de afgelopen periode zijn er contacten geweest met:     

Gemeente Bergen op Zoom m.b.t. verdeling zaal uren, subsidies, FIT FABRIEK Collega verenigingen m.b.t. de competitie, jeugd competitie, samenwerking. Badminton Nederland m.b.t. toernooien, competitie, etc. Badminton Nederland district Noord-Brabant m.b.t. competitie, regio vergaderingen, Diverse sponsoren.

Eén of meerdere bestuursleden waren aanwezig op district ledenvergaderingen, regiobijeenkomsten en vergaderingen uitgeschreven door gemeente. Bestuursvergaderingen: Het bestuur heeft dit seizoen 7 keer vergaderd en wel op: 8-10 / 12-11 / 10-12 / 26-01 / 8-03 / 19-05 / 28-06 / 06-09 Diverse keren tussen tijds waarvan gespreksverslagen zijn gemaakt.

1

Bij de SBL zitten ook de leden met een 1-jarige bijzondere regeling.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

13


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

Onderwerpen die op de agenda van het bestuur hebben gestaan waren o.a.: De Karmel met name de vloer problematiek Toernooien Competitie Eerste divisie / randgebeuren team 1 Acties nieuwe leden Externe vergaderingen Leden aantallen Wel en wee leden Contributie betalingen Trainersapplicatie cursus

Website www.tfs57.nl Badminton Nederland -activiteiten Bestuursfuncties Verdeling trainingsgroepen Kostenbewaking Licenties trainers VOG trainers / begeleiders / functionarissen t.b.v. minderjarigen Samenstelling commissies Contacten sponsoren / PR functie De ALV van januari

Trainingen In het seizoen 2015 / 2016 werd training gegeven aan:     

Competitiespelers senioren door William van der Maas, Roel van Heuckelom, Marcel Malee, Jeffry Schouteren Jeugdcompetitie door Jeffry Schouteren, Marcel Malee Jeugdrecreatie door Jeffry Schoutren, Marcel Malee Sport Overdag door Lonny van Leeuwen Jeugdafdeling door de jeugdbegeleiders Astrid Looij, Natasja Looij, Marjolein van Terheijden (tot januari 2016)

Tot slot wil ik namens het bestuur alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en vrije tijd die ze in de vereniging hebben willen steken. Jan Triel secretaris

Bijlage Jaarverslag Secretariaat (Clubkampioenschappen 2016) Heren enkel A1: Dames enkel A1: Heren dubbel A: Dames dubbel A: Gemengd dubbel A1:

1ste plaats klasse A1

2de plaats klasse A1

Berco van der Zanden Mandy Ipenburg Patrick Verdult Berco van der Zanden Martine Buijk Romini Sikkers Berco van der Zanden Mandy Ipenburg

Jeffry Schouteren Thomas Thijssen Anouk Brandwijk Jetske Verschuren Ricardo Koens Martine Buijk

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

14


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

1ste plaats klasse A2 2de plaats klasse A2 Heren enkel A2: Dames enkel A2: Heren dubbel A2: Dames dubbel A2: Gemengd dubbel A2:

Heren enkel B1: Dames enkel B1: Heren dubbel B: Dames dubbel B1: Gemengd dubbel B1:

Heren enkel B2: Dames enkel B2: Heren dubbel B: Dames dubbel B2: Gemengd dubbel B2:

Heren enkel J: Dames enkel J: Heren dubbel J: Dames dubbel J:

Gemengd dubbel J:

Christ de Rooij Anouk Brandwijk

Patrick Verdult Denise van Eekeren

Christ de Rooij Romini Sikkers

1ste plaats klasse B1

2de plaats klasse B1

Koen van der Looij Natasja Looij Koen van der Looij Jeroen Looij Iris van der Looij Natasja Looij Jeroen Looij Astrid Looij

Jeroen Looij Iris van der looij

1ste plaats klasse B2

2de plaats klasse B2

Sahin Ergec

Jan Triel

John Tjia Jan Triel Corry Pronk Karin van Broekhoven Jan Triel Corry Pronk

Els Willemen Lia Schouteren John Tjia Lia Schouteren

1ste plaats Jeugd

2de plaats Jeugd

Joep Lancel Veerle van Driel Floris Hendriks Lars Kruidenier Karlijne Sikkers Madelief Hendriks Nikki Lancel Joep Lancel Karlijne Sikkers

Arco de Boer Chiara de Groot Joep Lancel Denny van Bemmel

Emilie Buuron Astrid Looij Koen van der Looij Iris van der Looij

Arco de Boer Madelief Hendriks

Aanmoediging / waarderingsprijs ‘Monique van Leeuwen’: Jeffry Schouteren Theo Frederikzs Bokaal: Joep Lancel DB-beker: Berco van der Zanden

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

15


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

2015-2016 - Jaarverslag Jeugdcommissie Astrid Looij Natasja Looij Jeffry Schouteren Karen Flore

Aanname nieuwe leden, hulp bij training, verzorging stukjes clubblad en festiviteiten; Aanname nieuwe leden, hulp bij training, secretaris en festiviteiten; Trainer, festiviteiten en voorzitter; Festiviteiten en bestuurslid.

In het begin van het seizoen zijn Monique de Laet en Marjolein van Terheijden gestopt met hun taken binnen de jeugdcommissie. De taken die Monique en Marjolein uitvoerde zijn verdeeld onder de overige commissieleden. Verder is halverwege het verenigingsjaar Astrid Looij gestopt met haar taken binnen de commissie. Haar taken zijn ook verdeeld onder de overige commissieleden. Wel zal Astrid blijven komen naar de trainingen om de trainers daar waar nodig is te assisteren. Langs deze weg willen we zowel Astrid als Monique en Marjolein bedanken voor hun jaren lange inzet bij de jeugdcommissie. Trainingen: De jeugdleden kunnen twee keer in de week komen trainen, op maandagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdagavond van 18.00 uur tot 19.15 uur. De twee trainers, Marcel Malee en Jeffry Schouteren, worden door de jeugdleden als leuk en goed ervaren. Verder zijn tijdens de trainingen altijd twee leden van de jeugdcommissie aanwezig. Deze zijn aanwezig om de vragen van ouders te beantwoorden, wat door de trainers als prettig wordt ervaren zodat zij zich geheel kunnen richten op het geven van de trainingen, en daar waar nodig is te assisteren bij de trainingen. Marcel heeft aangegeven dat hij in het nieuwe seizoen, dat momenteel loopt, zal stoppen met het training geven. Het gat dat is ontstaan zal het komende seizoen, dat momenteel loopt, op maandagavond worden opgevuld door Roel van Heuckelom en Thomas Thijssen en op de vrijdagavond door Natasja Looij en Thomas Thijssen. Langs deze weg willen we Marcel dan ook bedanken voor zijn jaren lange inzet bij de trainingen. Jeugdleden: Dit verenigingsjaar is het aantal jeugdleden, in vergelijking met het verenigingsjaar ervoor, weer sterk toegenomen. De groep jeugdleden die we momenteel hebben is een gezellige en zeer hechte groep. Na een proefperiode krijgen de jeugdleden, die definitief lid worden, een eigen racket aangeboden door de vereniging. Het Sjors sportief project heeft dit jaar drie extra leden opgeleverd. We hopen ook weer het volgende verenigingsjaar, welke momenteel loopt, weer een groei door te maken in het jeugdleden aantal. Activiteiten: Sinterklaas:

Familiedubbeltoernooi:

Nieuwjaarstoernooi:

Clinic team 1:

Op de maandagavond is er een onderling toernooitje gespeeld in de vorm van een laddercompetitie onder het genot van heel veel pepernoten en hapjes; Op de vroege zondagochtend werden de jeugdleden verwacht met een familielid. Als eerste werd er een stevige warm-up gedaan in de vorm van een ware stormbaan. Daarna werden de teams in poules verdeeld om onderling partijtjes tegen elkaar te spelen onder het genot van een hapje; Als eerste werd er natuurlijk met elkaar geproost, met uiteraard een glas bubbels en oliebollen, op een goed nieuw jaar. Hierna werden er onderling partijen gespeeld onder het genot van heerlijke hapjes; De jeugdleden hebben een clinic gekregen van de spelers van team 1 en de trainer. Voorafgaand aan de clinic werden de spelers en trainer

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

16


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

Clubkampioenschappen: Deeldiploma’s:

Afsluiting seizoen:

voorgesteld met een presentatie. Hierna kregen ze een training waarbij de jeugdleden samen konden spelen met de spelers van team 1. Afsluitend aan de clinic werden er door de jeugdleden frietjes met een snack gegeten. Voor veel jeugdleden was het de eerste keer dat ze mee deden aan de clubkampioenschappen. Des al niet te min hebben de jeugdleden leuke partijen tegen elkaar gespeeld. Het geen dat de jeugdleden het gehele seizoen hebben geleerd op de trainingen konden ze laten zien op een echt examen. De jeugdleden die geslaagd zijn kregen hun certificaat uitgereikt in de kantine en iedereen kreeg een heerlijk, welverdiend, ijsje; Om het badminton seizoen goed af te sluiten en elkaar een fijne vakantie toe te wensen werd er eerst een partijtje gebowld bij familieland. Aansluitend werd deze dag afgesloten met frietjes en een snack.

Voor het komende seizoen, dat momenteel loopt, is er een draaiboek opgesteld voor de jeugdafdeling. Hierin staat het hele seizoen omschreven. Buiten de hierboven omschreven activiteiten zijn er enkele nieuw activiteiten gepland. Denk hierbij aan diverse informatie bijeenkomsten voor de ouders, vriendjes- en vriendinnetjes toernooien, sponsorloop en gaan we weer proberen weer nieuw leven te blazen in het jeugdweekend.

2015-2016 - Jaarverslag Recreatie- en Activiteitencommissie Samenstelling commissie: Hanneke Karpenko, Lia Schouteren en Monique de Leeuw. Activiteiten: 12 december 2015 Kerstborrel in de foyer van De Karmel, quiztocht vanuit de Karmel richting de stad en weer terug. Met onderweg een tussenstop bij bouwkot de bergse bengels, waar men kon genieten van een kop erwtensoep met worstenbrood. In de Karmel nog naborrelen onder het genot van drankjes en hapjes. Op deze avond waren veel leden aanwezig, het was een geslaagde afsluiting 2015. Nieuwjaarstoernooi 2016 Opkomst was goed, wederom een speech van de voorzitter,gevold door een toernooi. Daarna gezellig naborrelen met hapjes. Barbecue Op zaterdagavond 28 mei werd er een BBQ georganiseerd. Deze gezellige avond begon om 17.00 uur en eindigde tot in de late uurtjes. BBQ werd gehouden in de tuin van Richard van der Looij. Dit was heel goed verzorgd. Uitwisselingen Op19 mei en 16 juni zijn we met een groep leden naar BBV geweest, leuk toernooi gespeeld, gevolgd door een gezellige naborrel met hapjes. Dit was een geslaagde uitwisseling.

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

17


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

Sport Overdag Ook de Sport Overdag groep, die elke woensdagmorgen tussen 8.30 en 12.00 uur actief is in Sporthal Gageldonk, valt onder het aandachtsgebied van onze commissie en Lonny zorgt er wel voor dat deze groep niet vergeten wordt. Zaalruimte Voor onze groep is het fijn dat de heer Jongmans van de gemeente Bergen op Zoom heeft laten vastleggen dat de groep de eerstvolgende vijf jaar niet zal behoeven te wijken voor de scholen, die ruimte nodig hebben. De groep heeft al eerder moeten uitwijken naar een andere dag en dat is genoeg wat hem betreft. Extra activiteiten De groep organiseert, via steeds wisselende teampjes, allerlei activiteiten om de sociale sfeer erin te houden, zoals de volgende memorabele momenten. Intern toernooi Elke eerste woensdag van de maand speelt de groep een intern toernooi, om er voor te zorgen dat iedereen ook met iedereen blijft spelen; van de resultaten wordt een eindklassement opgemaakt en op eerste woensdag van oktober wordt de winnaar bekend gemaakt. Dit jaar waren de winnaars: bij de heren Ad Jacobs en bij de dames Philly Hommes. Bezoek aan Ahoy Jaarlijkse traditie is het bezoek van een groot aantal groepsleden aan het ABN tennistoernooi in Rotterdam, dit jaar op Aswoensdag, met bezoek aan de shops, de fotoshoot, de appeltaart om de dag te beginnen en natuurlijk kicken met al die bekende spelers. Ooit met Berdych of Murray op de foto geweest? Kicken. Uitwisseling met Kwintsheul uit het Westland

Een traditie is de jaarlijkse uitwisseling geworden met de oude club van Elly van der Zande uit Kwintsheul. De groep ging naar het Westland op 11 mei. Vriendinnen van Elly hadden een hartelijk welkom bereid, met een mooi actief en passief programma.

Wanneer de zaal niet beschikbaar is in de zomermaanden, dan is het inmiddels een goed gebruik dat een aantal leden de fiets pakt, voor een toertje en een terrasje bv. bij Non Plus Ultra, het Strandhuys of anderszins. Jubilarissen

Het jaarlijkse uitje Hoogtepunt van het jaar was ook nu weer de activiteitendag op 28 september; eerst spelen in de hal en na de middag fietsend door het nieuwe Berrege naar startpunt Jan Krijnen, waarna we stadsgolf hebben gespeeld, waarmee we op allerlei plekjes kwamen waar we niet allemaal bekend mee waren. Even plakken bij de ijstent in de Fortuinstraat, daarna weer door naar Jan Krijnen, om vervolgens gebracht te worden naar het eetcafé ´t Haventje, waar moeder Nesje met haar kinderen een schitterend buffet klaar had staan. Chapeau; wat een dag met geweldig weer.

Aan het einde van het verenigingsjaar vierden Mariëlla Suykerbuyk en Coby de Kok hun 25 jarig lidmaatschap van de sport overdaggroep. Tijdens het etentje bij het jaarlijkse uitje werden zij gefêteerd door de voorzitter, die de groep kwam opzoeken in het eetcafé ´t Haventje. LedenaantalIen In het afgelopen verenigingsjaar is een aantal leden gestopt vanwege gezondheidsproblemen, maar gelukkig is de groep weer sterk en snel aangevuld, waardoor er op dit moment weer 40 leden zijn. Met een wachtlijstje van 2.

Fietsen

Monique de Leeuw Activiteiten- en recreantencommissie

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

18


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

2015-2016 - Jaarverslag Competitie Contactpersoon Voorafgaand aan de competitie Nieuwe tijdspad dat was gekozen in het seizoen ’14-’15, is ook voor dit seizoen wederom aangehouden. Daarom meer tijd voor de samenstelling van de teams, zodat gestelde deadlines ook daadwerkelijk gehaald werden. Helaas hebben we net voor de start van de competitie twee jeugdteams terug moeten trekken, één team vanwege veel te grote reisafstand irt leeftijd van de spelers en één team vanwege terugtrekking van twee spelers. In het seizoen ’15-’16 zijn 11 teams met de competitie gestart (3 bondsteams, 7 district teams en 1 jeugdteam). Dit seizoen is de competitie gespeeld sporthal De Kannebuis. Dit is mede mogelijk gemaakt door de samenwerking met BC Olympus ’69. Tijdens de competitie Het bleek wederom een zwaar seizoen voor de meeste teams. Uiteindelijk zijn helaas drie teams gedegradeerd naar een lagere klasse. Ook zijn er weer de nodige invallers geregeld, voornamelijk door overmacht zoals blessures en is het altijd gelukt om op tijd invallers te vinden. Resultaten Het was een zwaar seizoen voor veel teams.           

Team 1 (1e divisie): Is op de 10e plaats geëindigd in de afdeling en daarmee gedegradeerd Team 2 (3e divisie): Is op de 8e plaats geëindigd in de afdeling en daarmee gedegradeerd Team 3 (4e divisie): Is op de 6e plaats geëindigd in de afdeling Team 4 (hoofdklasse): Is op de 7e plaats geëindigd in de afdeling en daarmee gedegradeerd Team 5 (1e klasse): Is op de 5e plaats geëindigd in de afdeling Team H1 (1e klasse mannen): Is op de 7e plaats geëindigd in de afdeling Team 6 (2e klasse): Is op de 7e plaats geëindigd in de afdeling Team 7 (3e klasse): Is op de 4e plaats geëindigd in de afdeling Team 8 (4e klasse): Is op de 6e plaats geëindigd in de afdeling Team 9 (5e klasse): Is op de 2e plaats geëindigd in de afdeling Team U17: Is op de 6e plaats geëindigd in de afdeling

Na de competitie Helaas heeft een relatief groot aantal spelers na dit seizoen besloten om te stoppen met het spelen van competitie en zelfs met badminton. Voor het seizoen ’16-’17 hebben de trainers gezamenlijk de teamindeling opgesteld wat, ondanks de moeilijke taak, erg goed is verlopen. In totaal zijn in het nieuwe seizoen 8 competitieteams van start gegaan. Nog steeds moeten er in de eerste weken van de competitie veel invallers geregeld worden, dit blijft een punt van aandacht. Het aanvragen van zoveel mogelijk dezelfde speelsleutel is ook dit seizoen weer goed bevallen. Denise van Eekeren competitiecontactpersoon

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

19


Badmintonclub The Flying Shuttle ’57 Bergen op Zoom

2015-2016 - Jaarverslag PR-commissie De PR-commissie bestond in het seizoen 2015-2016 uit Christ de Rooij en aan het einde van het seizoen heeft Sport Overdag lid Adrie Vermeulen aangeboden om het sponsoring-onderdeel van de commissie in te gaan vullen. In het seizoen 2015-2016 zijn ongeveer 20 nieuwsflitsen (e-mailnieuwsbrieven) verstuurd aan de leden, publiceerden we ruim 10 berichten op de website, plaatsten we 120 berichten op facebook. In deze periode bereikten we op maandbasis gemiddeld ruim 4.400 mensen en werd onze content maandelijks gezien door ruim 18.000 mensen. De Flying News ’73 is de naam van de nieuwsbrief die onze clubblad vervangen heeft. Hierin krijgen ook onze adverteerders en sponsors ruimte voor hun uitingen. Er zijn drie nummers uitgebracht met daarin bijdragen van de voorzitter, de technische, activiteiten- en de jeugdcommissie en aandacht voor zaken zoals ledenwerving, samenwerking met andere badmintonclubs in de gemeente en de situatie rondom de vloer in De Karmel. Waar nodig faciliteert de PR-commissie andere commissies en het bestuur met het maken van uitnodigingen, brieven en het plaatsen van oproepen. Christ de Rooij PR-commissie

The Flying Shuttle '57

Racketsportcentrum

Meer informatie?

Visarend 19 4617 KB Bergen op Zoom KvK 40280014

De Karmel Karmel 4 4613 BT Bergen op Zoom

Bekijk onze website op www.tfs57.nl; hier vind je meer informatie over de club.

Pagina

20

TFS57 - ALV 2015-2016 Vergaderboekje  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you