Page 1

TFPA Trade & Technical

WEEKLY BRIEF

Vol. 2 issue 31

30 Aug - 5 Sep 2011

Thai Food Processors’ Association Pineapple

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ แก้ไขคู่มือ มาตรฐานค�ำแนะน�ำกระบวนการตรวจ รับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์

Sweet Corn

อิ น เดี ย ส่ ง อาหารทะเลไปอาเซี ย น ทะลุ พั น ล้ า นรู ป ี

Tuna

เกษตรฯลุ ย ส่ ง เสริ ม ยกระดั บ สหกรณ์ ขายปั จ จั ย คุ ณ ภาพ

Seafood

ซี พี เ อฟหนุ น นโยบายรั ฐ ฯขึ้ น ค่ า แรง 300 บาททั น ที หลั ง รบ.ประกาศใช้ ลุ ย จั ด คาราวานสิ น ค้ า ลดค่ า ครองชี พ

Fruits&Vegetables Food Ingredient&Ready-to-Eat

www.thaifood.org

กิ ต ติ รั ต น์ แนะเอกชนตั้ ง โรงงานต่ า ง แดน ลดแรงกดดั น เงิ น บาทแข็ ง ค่ า


Contents Contents

TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

30 Aug - 5 Sep 2011

03 ขาวประชาสั มพันธ ์ ่

3 • เชิญร่วมโครงการส่งเสริมการด�ำเนินธุรกิจในภูมิภาคแอฟริกา “Eyes on Africa” (เอกสารแนบ 1) 3 • ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม Export Clinic ครั้งที่2 และ Hot Issues เศรษฐกิจการค้าโลก (เอกสารแนบ 2) 3 • งานแสดงสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรครั้งที่ 3 (เอกสารแนบ3)

04 สถานการณด์ ้านมาตรฐานและความปลอดภัย อาหาร

4 • กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ แก้ไขคู่มือมาตรฐานค�ำแนะน�ำกระบวนการตรวจรับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์

05 สถานการณด์ ้านประมง 5 • ออสซี่จัดโซนท�ำประมงใหม่ 5 • อินเดียส่งอาหารทะเลไปอาเซียนทะลุพันล้านรูปี 6 • ‘ทียูเอฟ’รุกสเต็ปสองยึดตลาดยุโรป

Vol. 2 Issue 31

ข่าวประชาสัมพันธ์ เชิ ญ ร่ ว มโครงการส่ ง เสริ ม การด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ในภู มิ ภ าคแอฟริ ก า “Eyes on Africa”(เอกสารแนบ 1)

ขอเชิญร่วมงานกิจกรรม Export Clinic ครั้งที่2 และ Hot Issues เศรษฐกิจการค้า โลก(เอกสารแนบ 2)

กรมส่งเสริมการส่งออก จัดสัมมนาเชิงลึก “Eyes on Africa : จับตาคว้าโอกาสตลาดแอฟริกา” ในวันที่ 12 กัยยายน 2554 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้องGrand Ballroom ชั้น 2 โรงแรม Shangri-La ถ.เจริญกรุง

สถาบั น ฝึ ก อบรมการค้ า ระหว่ า งประเทศ ร่ ว มกั บ ส� ำ นั ก พั ฒ นาการตลาดระหว่ า งประเทศ ก� ำ หนดจั ด กิ จ กรรม Export Clinic ครั้ ง ที่ 2 ในวั น อั ง คาร ที่ 20 กั น ยายน 2554 เวลา 8.30 – 17.00 น. ณ โรงแรมโซฟี เ ทล เซ็ น ทารา แกรนด์ ลาดพร้ า ว

08 สถานการณด์ ้านเกษตร

เชิ ญ ร่ ว มงานแสดงสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม การเกษตรครั้งที่ 3(เอกสารแนบ3)

ดใหม่ และ 12 สถานการณนโยบายครม.ชุ ์

ด้ า นกรมวิ ช าการเกษตรได้ รั บ ข่ า วจากกระทรวง การต่ า งประเทศ สถานกงสุ ล ใหญ่ ณ เมื อ งกั ล กั ต ตา หอการค้าอินเดีย ประจ�ำเมืองกัตตา(Indian Chamber of Commerce - ICC) จะจั ด งานแสดงสิ น ค้ า และ อุตสาหกรรมเกษตร ครั้งที่3 ระหว่างวันที่ 3-5 พฤศจิกายน 2554 ที่ Milan Meta Grand & Conference โรงแรม ITC Sonar เมืองกัลกัตตา ประเทศอินเดีย

8 • ชาวไร่ยื่นพรรคเพื่อไทยต้านลดราคาน�้ำตาล 9 • คาด EU จะยกเลิกระงับน�ำเข้าเมล็ดพืชจากอียิปต์ เร็วๆนี้ 10 • เกษตรฯลุยส่งเสริม ยกระดับสหกรณ์ ขายปัจจัยคุณภาพ 10 • เปิด”เกษตรแฟร์”ภาคอีสาน โปรโมทสินค้าคุณภาพ20จังหวัด/ตั้งโต๊ะเจรจาธุรกิจชาติเพื่อนบ้าน

ประเด็นแรงงาน

12 • กรมประมงหนุนใช้เทคโนโลยี ลดขาดแคลนแรงงาน-ค้ามนุษย์ 13 • ซีพีเอฟหนุนนโยบายรัฐฯขึ้นค่าแรง 300 บาททันที หลังรบ.ประกาศใช้ ลุยจัดคาราวานสินค้าลดค่าครองชีพ

14 สถานการณด์ ้านการค้า

14 • นายกฯสั่งพณ.คุมราคาสินค้า โต้งแจงไม่มีพ่อค้าขอปรับขึ้น เหตุน�้ำมันถูกช่วยลดต้นทุนได้ 15 • น�้ำมันลดฉุดเงินเฟ้อลง 0.5% สศค.เล็งปรับจีดีพีไตรมาส 3 16 • กิตติรัตน์”แนะเอกชนตั้งโรงงานต่างแดน ลดแรงกดดันเงินบาทแข็งค่า 17 • “การท่าเรือ”เปิดช�ำระค่าภาระ ผ่านระบบแบงก์ ฟรี 18 • พาณิชย์คุมไม่อยู่ เงินเฟ้อพุ่ง4.29% สูงสุดรอบ35เดือน 19 • สอ.โชว์แผนส่งออกรุกเอเชีย

21 อัตราแลกเปลีย่ น

2

3


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

30 Aug - 5 Sep 2011

สถานการณ์ด้านมาตรฐานและความปลอดภัยอาหาร กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ แก้ไขคู่มือ มาตรฐานค�ำแนะน�ำกระบวนการตรวจ รับรองระบบงานด้านเกษตรอินทรีย์ ส�ำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจ�ำ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ได้รับแจ้งจากหน่วยงาน National Organic Program, Agricultura Marketing Service กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ(NOP/AMS/USDA) เรื่อง การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดท�ำคู่มือ มาตรฐานค�ำแนะน�ำกระบวนการตรวจ รับรองระบบ งานด้านเกษตรอินทรีย์ ฉบับปี 2554(NOP Guidance and Instruction For Accredted Certifying Agents&Cerified Operat ons; Winter Edition 2011) โดยมีการเพิ่มแบบฟอร์มและขั้นตอนการ จัดตั้งระบบเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งค�ำแนะน�ำในการ ผลิตและการขนย้ายซากอินทรีย์วัตถุต่างๆ เป็นต้น ดาวน์โหลดเอกสารคู่มือฉบับบสมบูรณ์

http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/ NOPProgramHandbook ที่มา: มกอช. 31 ส.ค. 54

Vol. 2 Issue 31

สถานการณ์ด้านประมง ออสซี่จัดโซนท�ำประมงใหม่ กรมอุตสาหกรรมและทรัพยากร พื้นฐานแห่งของรัฐ South Australia (PIRSA) ออกร่าง แผนการณ์การจัดเขตท�ำประมงแห่งใหม่ในบริเวณ Tumby Bay ซึ่งอยู่ที่เมือง Port Lincoln ในรัฐ South Australia ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 16,000 เฮกตาร์ โดย มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ กระตุ ้ น อุ ต สาหกรรมปลา หอยและ ปลาหมึกในบริเวณน�้ำท่วมถึง และสาหร่ายทะเล ทั้งนี้ในแผนการณ์ดังกล่าวอนุญาตให้เรือท่องเที่ยวและ เรือที่ใช้เชิงพาณิชย์สามารถขับผ่านเข้ามาในเขตประมง นี้ได้ ที่มา : มกอช.(FIS) 31 ส.ค. 54

อินเดียส่งอาหารทะเลไปอาเซียนทะลุพัน ล้านรูปี อินเดียส่งออกอาหารทะเล ไปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คิดเป็นมูลค่าเกือบ 1.4 พัน ล้านรูปีโดยภูมิภาคดังกล่าวถือเป็นตลาดน�ำเข้าอาหาร ทะเลอินเดียใหญ่เป็น อันดับ 2 รองจากสหภาพยุโรป ในปี 2553 จนถึงเดือนมีนาคม2554 อิ น เดี ย ส่ ง ออกอาหารทะเลอิ น เดี ย สร้ า งสถิ ติ ใ หม่ คิ ด เป็นมูลค่า 8.4 พันล้านรูปี (2.8 พันล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ) และมีปริมาณการส่งออกรวม 813,091 ตัน องค์การพัฒนาการส่งออกผลิตภัณฑ์ประมงของอินเดีย (MPEDA) เปิดเผยว่าอินเดียส่งออกอาหารทะเลไปยัง สหภาพยุโรป 26.8% ตามมาด้วยเอเชียตะวันออกเฉียง ใต้ 16.4% เจ้าหน้าที่อาวุโสของ MPEDA กล่าวว่าปกติ แล้ ว เอเซี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ เ ป็ น ผู ้ น� ำ เข้ า อาหารทะเล อินเดียใหญ่ เป็นอันดับ 4 และตอนนี้เขยิบขึ้นมาเป็น อันดับ 2 ในระยะหลังมานี้ประเทศต่างๆ มีผลผลิต อาหารทะเลลดลง เช่นในเวียดนาม ไทย อินโดนีเซีย อินเดียจึงกลายเป็นตลาดต้นทางของอาหารทะเล ที่มา : มกอช.(FIS) 1 ก.ย. 54

4

5


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

30 Aug - 5 Sep 2011

Vol. 2 Issue 2 31

‘ทียูเอฟ’รุกสเต็ปสองยึดตลาดยุโรป “ทียูเอฟ”โชว์สเต็ปสอง รุกหนักตลาดอียู ชูตามรอยบิ สิเนสโมเดลในสหรัฐฯ ขยายอาณาจักรจากทูน่ากระป๋องสู่ อาหารทะเลแช่แข็ง และอาหารแมวใน 5 ปี ระบุปัญหา เศรษฐกิจอียู-สหรัฐฯไม่กระเทือน สินค้ายิ่งขายดี มั่นใจ ทั้งปี โตไม่ต�่ำกว่า 40% สองปีจากนี้หยุดช็อปกิจการใน ต่างประเทศ เน้นคืนเงินกู้ นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ�ำกัด (มหาชน) หรื อ ที ยู เ อฟ ผู ้ ผ ลิ ต และส่ ง ออกอาหารทะเลแช่ แ ข็ ง และ บรรจุกระป๋องรายใหญ่ของไทย และของโลก เปิดเผย กับ “ฐานเศรษฐกิจ”ว่า หลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ MW Brands (MWB) หนึ่งในผู้น�ำด้านผลิตภัณฑ์ปลา ทูน่า และอาหารทะเลในตลาดยุโรปที่เป็นเจ้าของแบรนด์ ชั้นน�ำในตลาดฝรั่งเศส อังกฤษ ไอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ และอิตาลี ในปีที่ผ่านมา ขณะนี้ผลจากการเข้าซื้อกิจการ ถือท�ำผลงานได้อย่างน่าพอใจ โดยช่วง 6 เดือน หรือ 2 ไตรมาสแรกของปีนี้มีผลให้สัดส่วนรายได้จากตลาด สหภาพยุ โ รป(อี ยู ) จากในปี ที่ ผ่ า นมาคิ ด เป็ น สั ด ส่ ว น ประมาณ 11% ของยอดขาย ได้เพิ่มเป็นสัดส่วนถึง 35% ส�ำหรับในสเต็ปที่สองบริษัทตั้งเป้าหมายจะรุกตลาดอี ยูอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายจะขยายเข้าสู่ธุรกิจอาหาร ทะเลแช่แข็ง อาหารแมว และอื่นๆ ในลักษณะเดียวกับ โมเดลธุรกิจที่ประสบความส�ำเร็จในสหรัฐอเมริกา ที่ใช้ เวลาประมาณ 15 ปี แต่ในตลาดอียูตั้งเป้าหมายจะใช้ เวลาประมาณ 5 ปีนับจากนี้ไป โดยรูปแบบจะเป็นการ ขยายไลน์ธุรกิจทั้งการตั้งบริษัทใหม่และทีมงานใหม่ขึ้นมา ดูแล รวมถึงการเข้าซื้อกิจการธุรกิจในต่างประเทศหากมี โอกาสความเป็นไปได้

6

“ส�ำหรับตลาดอียูถือว่าเราเพิ่งเริ่มต้นรุกธุรกิจอย่าง จริ ง จั ง หลั ง จากเข้ า ซื้ อ กิ จ การ MWB ซึ่ ง ยุ ท ธศาสตร์ ตลาดอียูใน 2 ปีแรกจากนี้ไปจะเน้นสร้างผลการด�ำเนิน งานให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และสเต็ปถัดไปคือการมอง หาโอกาสในการขยายธุ ร กิ จ ในส่ ว นของอาหารทะเลแช่ แข็ง เช่น กุ้งแช่แข็ง อาหารแมวเหมือนโมเดลธุรกิจที่ เราประสบความส�ำเร็จในสหรัฐฯ เพราะตลาดอียูยังมีช่อง ทางโอกาสอีกมาก อย่างไรก็ดีในช่วง 2 ปีจากนี้เรายัง ไม่มีเป้าหมายการซื้อกิจการขนาดใหญ่ในต่างประเทศ แต่ จะเน้นเรื่องผลด�ำเนินการเพื่อสู่เป้าหมายยอดขาย 4,000 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ ฯภายในปี 2558 รวมถึ ง เป้ า หมาย การจ่ายคืนเงินกู้จากการซื้อกิจการ MWB ให้แล้วเสร็จ” นายธีรพงศ์ กล่าวอีกว่า จากปัญหาหนี้สาธารณะ ในสหรัฐอเมริกา และยุโรปที่หลายฝ่ายจับตามองจะส่งผลก ระทบต่อเศรษฐกิจโลกที่ถดถอย ในส่วนสินค้าของบริษัท ไม่ได้รับผลกระทบ เพราะถือเป็นอาหารพื้นฐานจ�ำเป็นต่อ การบริโภค ดังนั้นจึงมียอดขายขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดย ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมามียอดขายในรูปดอลลาร์สหรัฐฯแล้ว 1,564 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 52% เมื่อเทียบกับ ช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มียอดขาย 1,026 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ส่วนยอดขายในรูปเงินบาทมีมูลค่า 47,565 ล้าน บาท จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมียอดขาย 33,421 ล้าน บาท หรือเพิ่มขึ้น 42% ท�ำให้มีก�ำไรสุทธิรวม 6 เดือน แรกเท่ากับ 1,990 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17% เป็นผลจาก การปรั บ ลดต้ น ทุ น และปรั บ ราคาสิ น ค้ า ตามราคาวั ต ถุ ดิ บ ปลาทูน่า และกุ้งที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง รวมถึง การปรับสัญญาการซื้อขายให้สั้นลงเพื่อลดความเสี่ยง

ส�ำหรับช่วงเดือนที่เหลือของปีนี้มั่นใจว่ายอดขายจะ ขยายตั ว ได้ ดี คาดว่ า ในสิ้ น ปี นี้ จ ะมี ย อดขายสู ง กว่ า เป้ า หมายที่ตั้งไว้ที่ 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยอาจจะ ขยายตัวสูงกว่า 40% จากปีที่แล้ว เนื่องจากปัจจัยที่อาจ ส่งผลกระทบ เช่นปริมาณ และราคาวัตถุดิบถือว่าไม่น่า ห่วง เรื่องค่าเงินบาทก็ยังค่อนข้างนิ่ง ตลาดยังขยายตัวได้ ดี แต่สิ่งที่บริษัทจับตามอง คือ นโยบายของรัฐบาลใหม่ที่ จะปรับเพิ่มค่าจ้าง(เปลี่ยนเป็นรายได้) 300 บาทต่อวันที่ อาจกระทบต่อต้นทุนการผลิตในประเทศ ในเรื่องนี้บริษัท ได้รับทราบนโยบาย และได้เตรียมแผนรับมือไว้แล้ว โดย จะน�ำเครื่องจักร และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เข้ามาใช้ในการ ด�ำเนินงานแทนคนเพิ่มขึ้น โดยในปีนี้ตั้งงบลงทุนในภาพ รวมไว้ที่ 3,000 ล้านบาทยังไม่เปลี่ยนแปลง

อนึ่ง ยอดขาย 1,564 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯของทียู เอฟช่วง 6 เดือนแรกมาจากผลิตภัณฑ์ปลาทูน่า คิดเป็น สัดส่วน 50% รองลงมาคือ กุ้งแช่แข็ง 18% ผลิตภัณฑ์ ในประเทศ 7% อาหารแมวกระป๋อง 6% อาหารทะเล กระป๋อง 5% อาหารกุ้ง 5% ปลาซาร์ดีนและแมคเคอเรล กระป๋อง 4% ปลาแซลมอนแช่แข็ง 4% และปลาหมึกแช่ แข็ง 1% ตลาดส่งออกหลักได้แก่ สหรัฐฯสัดส่วน 35% อี ยู 35% ญี่ปุ่น 10% ขายในประเทศ 8% ออสเตรเลีย 3% เอเชีย 3% แอฟริกา 2% ตะวันออกกลาง 2% อเมริกาใต้ 1% และแคนาดา 1% ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,666 1- 3 ก.ย.54

7


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

30 Aug - 5 Sep 2011

สถานการณ์ด้านเกษตร ชาวไร่ยื่นพรรคเพื่อไทยต้านลดราคาน�้ำตาล ชาว ไร่ยื่นหนังสือถึงพรรคเพื่อไทยดักทางลดเก็บเงินเข้า กองทุนอ้อยและน�้ำตาล หวังลดราคาน�้ำตาลทรายลงมา ยัน เพื่อนบ้านราคาแพงกว่าลดลงเอื้ออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ น�้ำตาลเป็นวัตถุ ดิบการผลิต ขู่ปิดโกดังถ้าท�ำจริงให้ลองน�ำ เข้าดู นาย ก�ำธร กิตติโชคทรัพย์ ประธานสหพันธ์ชาวไร่อ้อย แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตัวแทนชาวไร่อ้อยได้เดินทางไป ยื่นหนังสือที่พรรคเพื่อไทยถึงแนวทางการบริหาร อุตสาหกรรม อ้อยและน�้ำตาลทรายของรัฐบาลปัจจุบัน โดยคัดค้านหากมีน โยบายการปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนอ้อยและน�้ำตาลทราย ที่ ได้จากการขึ้นราคาหน้าโรงงานน�้ำตาล 5บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เพื่อน�ำไปช�ำระหนี้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เพื่อท�ำให้ราคาน�้ำตาลทรายขายปลีกในประเทศต้อง ปรับลดลงตาม “ชาว ไร่ได้ข่าวว่ามีข้อเสนอจากกระทรวงพาณิชย์ที่จะให้ ลดราคาน�้ ำ ตาลทรายลงด้ว ยการ ลดการเก็บเงินเข้ากองทุน อ้อยและน�้ำตาล ทั้งที่ราคาน�้ำตาลทรายตลาดโลกขณะนี้เฉลี่ย 850 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือคิดเป็นราคาน�้ำตาลทราย 25-26 บาทต่อกก. หากน�ำเข้าที่ต้องรวมค่าบริหารจัดการจะเฉลี่ยที่ 30 บาทต่อกก. ก็ยังสูงกว่าราคาน�้ำตาลทรายขาวของไทยที่ราคา 22.50 บาทต่อกก.และหากเทียบกับเพื่อนบ้านราคาน�้ำตาลก็ สูงถึง 35-40 บาทต่อกก. จึงมีเหตุผลใดจะมาลดราคาน�้ำตาล หากรัฐท�ำจริง เราจะสู้แน่นอน ปิดโกดังโรงงานเลย แล้วลอง ไปซื้อน�้ำตาลนอกมาดู”นายก�ำธรกล่าว

8

นอก จากนี้ การบริโภคน�้ำตาลทรายของคนไทยทาง ตรงคิดเป็นสัดส่วนเพียง 30% ของปริมาณน�้ำตาลทราย ที่จัดสรรเพื่อการบริโภคในประเทศแต่ละปี ส่วนอีก 70% เป็ น การบริ โ ภคทางอ้ อ มผ่ า นโรงงานผลิ ต อาหาร เช่ น เครื่องดื่ม นมข้นหวาน ผลไม้กระป๋อง ขนม เป็นต้น ท�ำให้ไทยเป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เข้มแข็ง เพราะมีต้นทุนน�้ำตาลที่ถูกกว่าเพื่อนบ้าน การลดราคาก็ เท่ากับเอื้อให้กับผู้ผลิตรายใหญ่ ซึ่งขณะนี้ราคาที่ต�่ำยังไม่ พอใจอีกหรือ นาย ก�ำธรกล่าวว่า กองทุนอ้อยฯ ปีนี้ ยังมีภาระ ที่ จ ะต้ อ งดู แ ลราคาอ้ อ ยให้ กั บ เกษตรกรที่ ต ้ น ทุ น การผลิ ต สูงขึ้นจาก ทั้งค่าแรงงาน ค่าปุ๋ยที่เฉลี่ยต้นทุนจะสูงกว่า 850 บาทต่อตัน หากจะท�ำให้พอมีก�ำไรบ้าง เฉลี่ยชาวไร่ จะต้องได้รับราคาอ้อยฤดูการผลิตปี 2554/55 ที่ระดับ 1,030-1,050 บาทต่อตัน หมายถึงกองทุนอ้อยฯ จะต้อ งกู้ธ.ก.ส.มาเพิ่มค่าอ้อยอีกประมาณ 130-150 บาทต่อตัน ดังนั้น รายได้จากการเก็บเงินเข้ากองทุนฯ 5 บาทต่อกก. คือ เงินที่จะน�ำไปช�ำระหนี้ให้กับชาวไร่ตามเจตนารมย์ของ การขึ้นราคาน�้ำตาลทราย ก่อนหน้านี้ หากรัฐบาลลดลงก็ เท่ากับเพิ่มภาระหนี้ให้กับชาวไร่ทันที ผู้ สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการอ้อย และน�้ำตาลทราย (กอน.) วานนี้ (30ส.ค.) เห็นชอบ ตามที่ ค ณะกรรมการน�้ ำ ตาลทราย (กน.) เสนอให้ คื น น�้ำตาลส�ำรอง 1 ล้านกระสอบ เพื่อน�ำไปส่งออกหลัง จากสถานการณ์น�้ำตาลในประเทศกลับสู่สภาพปกติโดยไม่ จ�ำเป็น ต้องส�ำรองไว้

Vol. 2 Issue 31 คาด EU จะยกเลิกระงับน�ำเข้าเมล็ดพืชจาก อียิปต์ เร็วๆนี้ สหภาพยุโรป (EU) อาจ ยกเลิกการระงับน�ำเข้าเมล็ดพืชจากอียิปต์ ภายในสอง สัปดาห์ข้างหน้า หลังจากเกิดเหตุการณ์เชื้อ E.coli แพร่ ระบาดในสหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่าสาเหตุเกิดจากเมล็ด ฟีนูกรีกจากอียิปต์ หนึ่งสัปดาห์หลังจากทีมงานจากสหภาพยุโรปเดินทาง ไปยังอียิปต์เพื่อตรวจสอบ สถานการณ์ความปลอดภัย ของเมล็ดพืช ทีมงานได้ข้อสรุปและเดินทางกลับสหภาพ ยุโรปเพื่อรายงานผลต่อคณะกรรมาธิการ สหภาพยุโรป ซึ่ ง คณะกรรมาธิ ก ารจะใช้ ข ้ อ มู ล ดั ง กล่ า วเพื่ อ ประกอบ การตัดสินใจว่าจะยกเลิกการ ระงับการน�ำเข้าเมล็ดถั่ว และเมล็ดพืชทั้ง 15 ชนิดจากอียิปต์หรือไม่ นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 นาย Sherif Al-Beltaguy ประธานสมาคมการส่ ง ออกสิ น ค้ า เกษตรของอี ยิ ป ต์ รายงานว่า ทีมงานจากสหภาพยุโรปไม่พบการปนเปื้อน ใดๆของเชื้อ E. coli O104:H4 ระหว่างการตรวจสอบ

อย่ า งไรก็ ต าม การขาดหลั ก ฐานอ้ า งอิ ง ที่ แ น่ ชั ด ไม่ สามารถยืนยันได้ว่าเมล็ดพืชจากอียิปต์จะ ปราศจากการ ปนเปื ้ อนและการสุ ่ ม ตรวจตั ว อย่ า งไม่ ส ามารถยื น ยัน การ ปนเปื้อน แบคทีเรียในเมล็ดพืชได้เสมอไป เนื่องจากการ สุ่มตรวจตัวอย่างสามารถเลือกตัวอย่างจากถุงที่ไม่ได้บรรจุ เมล็ด พืชที่ปนเปื้อนเชื้อ หรือในระหว่างการตรวจเมล็ดพืช มีจ�ำนวนแบคทีเรียน้อยจนไม่สามารถตรวจพบได้จน กว่า เมล็ดจะงอก สหภาพเริ่มระงับการน�ำเข้มเมล็ดพืชจากอียิปต์เมื่อวัน ที 5 กรกฎาคม 2554 แต่เดิมมีผลจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554 แต่ ส หภาพยุ โ รปก� ำ ลั ง พิ จ ารณาเลื่ อ นก� ำ หนดการ ยกเลิกให้เร็วขึ้นภายในระยะเวลา มากกว่า 1 เดือน และ คาดว่ าคณะกรรมาธิ ก ารสหภาพยุโ รปจะทบทวนรายงาน จากทีมงานภายใน 10 วันข้างหน้า และเมื่อสัปดาห์ที่ ผ่านมา ยูเครนได้ยกเลิกระงับการน�ำเข้าผักและเมล็ดพืช จากอียิปต์ อนึ่ง การแพร่ระบาดของ เชื้อ E.coli มีศูนย์กลางการระบาดที่เยอรมันและสาเหตุ การระบาดเกิดจากเมล็ดฟีนูกรีกน�ำเข้า จากอียิปต์ การ ระบาดเริ่มในเดือนพฤษภาคม และสิ้นสุดเมื่อปลายเดือน กรกฎาคม 2554 ซึ่งท�ำให้มีผู้เสียชีวิตจ�ำนวน 53 ราย และป่วยกว่า 4,000 รายทั่วยุโรป ที่มา : Food Safety News วันที่ 1 ก.ย. 54

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับวันที่ 31 สิงหาคม 2554

9


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

เกษตรฯลุยส่งเสริม ยกระดับสหกรณ์ ขาย ปัจจัยคุณภาพ นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่ า วว่ า ขณะนี้ ก รมวิ ช าการเกษตรได้ ร ่ ว มกั บ ชุ ม นุ ม สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ำกัด (ชสท.) และ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ด�ำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ปัจจัย การผลิตที่มีคุณภาพ โดยมุ่งสนับสนุนให้เครือข่ายร้านค้า สหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ ยกระดับเข้าสู่การเป็นร้าน จ� ำ หน่ า ยปั จ จั ย การผลิ ต ทางการเกษตรที่ มี คุ ณ ภาพหรื อ Q-Shop ที่ผ่านมาตรฐาน มีเป้าหมาย 2,000 ร้านค้า ภายในปี 2555 ทั้งนี้เพื่อปกป้องเกษตรกรจากผู้จ�ำหน่ายปัจจัยการ ผลิ ต ที่ ด ้ อ ยคุ ณ ภาพ ขณะเดี ย วกั น ยั ง ช่ ว ยให้ เ กษตรกร สมาชิกได้รับปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและ มาตรฐาน ทั้ง เมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยเคมี และสารเคมีการเกษตร ซึ่งนอกจากจะ ช่วยลดต้นทุนการผลิตแล้ว ยังท�ำให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่า การลงทุน อันจะท�ำให้เกษตรกรมีฐานะทางเศรษฐกิจดีขึ้น ด้วย โดยประกอบการร้านจ�ำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการ เกษตรที่มีคุณภาพ เข้าร่วมโครงการ Q-Shop ของกรม วิชาการเกษตรแล้ว จ�ำนวน 268 ราย าดว่าจะมีร้านค้า สหกรณ์สมัครเข้าร่วมโครงการ Q-Shop ปีละไม่น้อยกว่า 1,000 แห่ง

30 Aug - 5 Sep 2011

เปิ ด ”เกษตรแฟร์ ” ภาคอี ส าน โปรโมท สิ น ค้ า คุ ณ ภาพ20จั ง หวั ด /ตั้ ง โต๊ ะ เจรจา ธุรกิจชาติเพื่อนบ้าน นายธรรมรัต หวั่งหลี ที่ปรึกษา รมว.เกษตร และสหกรณ์ เปิ ด เผยว่ า กระทรวงเกษตรฯร่ ว มกั บ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร ร่ ว มกั น จั ด งานมหกรรมสิ น ค้ า เกษตร ปลอดภัย และเกษตรแฟร์นนทรีอีสาน ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-4 กันยายน ภายในบริเวณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จ.สกลนคร โดยจัดให้มีการแสดงสินค้าเกษตรเด่นของ 20 จังหวัด ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และสิ น ค้ า เกษตรจาก ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ จีน เวียดนาม และลาว รวมทั้งจัดการสัมมนาวิชาการ และการเจรจาจับคู่ธุรกิจ สินค้าเกษตรไทย ลาว เวียดนาม และจีน

Vol. 2 Issue 31 ทั้งนี้คาดว่า การจัดงานดังกล่าว จะท�ำให้สินค้า เกษตร 20 จั ง หวั ด ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รวมทั้ ง สินค้าเกษตรจากแหล่งผลิตอื่นในประเทศไทย เป็นที่รู้จัก กว้างขวางยิ่งขึ้น เกิดเครือข่ายทั้งในส่วนของผู้ผลิตสินค้า เกษตรปลอดภัย ผู้ประกอบการในประเทศและประเทศ เพื่อนบ้าน รวมถึงมีการต่อยอดแนวคิดในการพัฒนางาน ด้านการเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรมให้แก่ เกษตรกร และ เชื่อมโยงผลผลิตสินค้าเกษตรระหว่างผู้ผลิต คือ เกษตรกร และผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมโดยตรงในลักษณะ ของ Contract Farming

นายธรรมรัต กล่าวต่อว่า การจัดงานดังกล่าวจะแบ่ง ออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.การจัดแสดงผลงานของกระทรวง เกษตรฯ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2.การแสดงและ จ�ำหน่ายสินค้าเกษตรดีเด่น (Niche) จาก20 จังหวัดใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และประกาศเกียรติคุณเกษตร ที่ท�ำการผลิตตามระบบมาตรฐาน GAP และ Q 3.เวที พบปะเจรจาธุรกิจการค้าสินค้าเกษตร รวมทั้งการสัมมนา วิชาการด้าน FTA สินค้าเกษตร การค้าและการส่งออก การประกวดกิจกรรมด้านต่างๆ ที่มา : แนวหน้า วันที่ 1 ก.ย. 54

โดยเมื่อผนวกเข้ากับศักยภาพของ จ.สกลนคร ซึ่งมี ความพร้อม มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เป็น ชุมสายเชื่อมโยงระหว่างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่ง ที่ 2 ที่มุกดาหาร และแห่งที่ 3 ที่นครพนม ตลอดจนมี สนามบินพาณิชย์ ที่สามารถรองรับการเดินทางและการ ขนส่งสินค้า มีผลิตภัณฑ์เกษตรที่โดดเด่น อาทิ ข้าวหอม มะลิ ข้าวฮาง เนื้อโคขุนโพนยางค�ำ เม่า คราม ยางพารา อีกทั้งยังมีศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจาก พระราชด�ำริ ที่ได้ด�ำเนินการศึกษาวิธีการพัฒนาองค์ความ รู้ ด้านการเกษตร การชลประทาน สิ่งแวดล้อมและการ ประกอบอาชีพ ซึ่งประชาชนสามารถน�ำไปปรับใช้ในการ ประกอบอาชีพและการด�ำรงชีวิตได้โดยสะดวก

ที่มา : แนวหน้า วันที่ 1 ก.ย. 54

10

11


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

30 Aug - 5 Sep 2011

Vol. 2 Issue 31

สถานการณ์นโยบายครม.ใหม่ และประเด็นแรงงาน

ซี พี เ อฟหนุ น นโยบายรั ฐ ฯขึ้ น ค่ า แรง 300 บาททั น ที หลั ง รบ.ประกาศใช้ ลุ ย จั ด คาราวานสินค้าลดค่าครองชีพ

กรมประมงหนุนใช้เทคโนโลยี ลดขาดแคลน แรงงาน-ค้ามนุษย์

ดร.สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์ อธิบดีกรมประมง กล่าว ว่า การที่ จะแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือ ประมงได้ยั่งยืนและ เป็นการถาวรนั้น กรมประมงมีนโย บายที่จะผลักดันให้มีการน�ำ เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา พัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการท�ำประมง ในประเทศไทย ให้สามารถที่จะลดแรงงานในเรือประมงได้

โดยในปีงบประมาณ 2553-2554 กรมประมงร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด�ำเนิน การ พัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับวิธีการท�ำ ประมงอวนล้อมของไทย ซึ่งปกติจะใช้แรงงาน 30-40 คน ต่อหนึ่งล�ำเรือ และเทคโนโลยีดังกล่าวจะสามารถลดการใช้ แรงงานในเรือประมงอวนล้อมได้ โดยงบประมาณ 2555 รูปแบบเทคโนโลยีดังกล่าว จะถูกด�ำเนินการทดสอบในการ ท�ำประมงจริงในทะเล กรมประมงคาดหวังว่า ผลจากการ ผลั กดั นการน� ำ เทคโนโลยีดั ง กล่าวมาใช้ ในการท� ำ ประมง ทะเล จะเป็นการลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเรือ ประมง ปัญหาการค้ามนุษย์ในเรือประมง ขณะเดียวกัน จะส่งผลทางอ้อมต่อค่าตอบแทนหรือ สวัสดิการที่แรงงาน จะได้รับที่เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนสุขลักษณะ และความเป็น อยู่ในเรือประมงจะมีการพัฒนาและดีขึ้นโดยล�ำดับ อันจะ เป็นการชักจูงให้แรงงานสนใจที่จะเข้าใช้แรงงานในภาค ประมงเพิ่ ม มากขึ้ น ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ ความยั่ ง ยื น ของการ ประมงทะเลของไทยในอนาคต อธิบดีกรมประมง กล่าว

นายอดิเรก ศรีประทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และ ประธานคณะผู ้ บ ริ ห าร บริ ษั ท เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ อ าหาร จ�ำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทพร้อม ขึ้นค่าแรงขั้นต�่ำ 300 บาท ทันทีที่รัฐบาลมีการประกาศ ใช้นโยบายเพิ่มรายได้ดังกล่าว ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟยัง สนั บ สนุ น การลดค่ า ครองชี พ เพื่ อ ช่ ว ยคนไทยทั่ ว ประเทศ ด้วยการจัดคาราวานสินค้า CP ยืนเคียงข้างประชาชนสู้ ภัยเศรษฐกิจ ที่จัดขึ้น ตั้งแต่ปีพ.ศ.2552 เป็นต้นมา เพื่อ บรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพแก่ประชาชน ด้วย การน�ำหลากหลายผลิตภัณฑ์อาหารซีพีคุณภาพดีราคาต�่ำ กว่าปกติเฉลี่ยที่ 20-30% โดยครั้งต่อไป ซีพีเอฟจะจัด คาราวานสินค้าดังกล่าวที่ จ.กาญจนบุรี ในวันที่ 20-25 กันยายน และที่ จ.นครราชสีมา ในวันที่ 27-30 ตุลาคม ศกนี้ กิจกรรมดีๆ เช่นนี้จะมีขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

นายอดิเรก กล่าวอีกว่า ส�ำหรับราคาสุกรและไก่เนื้อที่ อ่อนตัวลงในช่วงนี้ นับเป็นโอกาสที่ผู้บริโภคจะได้บริโภค สิ น ค้ า ราคาถู ก ลง ถื อ เป็ น อี ก ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช ่ ว ยแบ่ ง เบา ภาระผู้บริโภค ซึ่งซีพีเอฟให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง เพื่อ สนับสนุนนโยบายการเพิ่มรายได้และลดภาระค่าครองชีพ ประชาชนอีกทางหนึ่ง ที่มา : มติชน วันที่ 4 ก.ย. 54

ที่มา : แนวหน้า วันที่ 1 ก.ย. 54

12

13


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

30 Aug - 5 Sep 2011

สถานการณ์ด้านการค้า นายกฯสั่งพณ.คุมราคาสินค้า โต้ง แจงไม่มีพ่อค้าขอปรับขึ้น เหตุน�้ำมัน ถูกช่วยลดต้นทุนได้ นายกฯ สั่ง “กิตติรัตน์” ติดตามราคาสินค้า หวั่น กระทบค่าครองชีพประชาชน ด้าน รมว.พาณิชย์ ชี้หลัง ราคาน�้ำมันลด ต้นทุนให้ผู้ประกอบการลงไประดับหนึ่ง แล้ว พร้อมย�้ำขณะนี้ยังมีสินค้าขอปรับขึ้นราคา และจะ ไม่บังคับพ่อค้าเพื่อเอาหน้า ยกเหตุท�ำการค้าต้องมีก�ำไร นาง สาวอนุตมา อมรวิวัฒน์ รองโฆษกประจ�ำ ส�ำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะ รัฐมนตรีว่า น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ แสดงความเป็ น ห่ ว งเกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ ค่ า ครองชี พ ประชาชน และได้สั่งการให้ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ ก�ำกับดูแลการปรับ ขึ้นราคาสินค้า โดยให้เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต เพื่อให้ เกิดความเป็นธรรมกับ ประชาชน ด้าน นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิ ช ย์ กล่ า วว่ า ที่ ป ระชุ ม ครม.ได้ ห ารื อถึ ง แนวโน้มราคาสินค้าภายในประเทศ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ ยื น ยั น ว่ า จนถึ ง ขณะนี้ ไ ม่ มี สิ น ค้ า รายการใดขอปรั บ ขึ้ น ราคา เพราะราคาน�้ำมันได้ปรับตัวลดลง ท�ำให้ต้นทุนของ ผู้ประกอบการปรับตัวลดลงตามไปด้วย

“กระทรวง พาณิชย์ มีหน้าที่ในการดูแลให้ราคา สินค้า ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับต้นทุนและก�ำไรของ ผู้ประกอบการ กรมการค้าภายใน มีหน้าที่ในการพูดคุย กับผู้ประกอบการอยู่ตลอดเวลา และไม่มีนโยบายกดราคา สินค้าให้ลดต�่ำลง กระทั่งผู้ประกอบการมีปัญหา แต่เมื่อ ต้นทุนสินค้าโดยเฉพาะน�้ำมันดีเซลลดราคาลง ประกอบ กับค่าครองชีพ ยังอยู่ในภาวะที่สูง ดลับมีผู้ประกอบการ ที่พร้อมจะให้ความร่วมมือในการลดราคาสินค้าหลายราย โดยบางรายติดต่อมาเองว่า พร้อมจะลดราคาสินค้าบาง รายการได้บ้าง แต่อย่าไปคาดหวังว่า จะลดได้มากมาย อะไร” ขณะ ที่สินค้าประเภทเนื้อสัตว์ อยู่ในภาวะที่ผู้ ประกอบการสามารถปรับตัวลดลงมาได้บ้าง และกรมการ ค้าภายใน ไม่สามารถประกาศราคาได้เอง เนื่องจากราคา สินค้าในกลุ่มนี้ มีการปรับขึ้นๆ ลงๆ อยู่แล้ว ส่วน จะใช้วิธีการขอความร่วมมือจากภาคเอกชน ในการปรับลดราคาสินค้า หรือจะต้องใช้มาตรการบังคับ เพื่อให้ราคาสินค้าลดลง นั้น รมว.พาณิชย์ ยอมรับว่า เป็นเรื่องที่ยาก เพราะการท�ำธุรกิจต้องมีก�ำไร การจะไป บังคับให้ผู้ค้าขาดทุนคงเป็นไปไม่ได้ และที่ส�ำคัญคือ จะ ไปขอร้องผู้ประกอบการเพื่อเป็นการเอาหน้า แบบระยะ สั้นๆ เพื่อขอให้ลดราคาสินค้าลงก็ไม่มั่นใจว่า ในอนาคต ผู้ประกอบการจะขออะไรคืนบ้าง ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับวันที่ 31 ส.ค. 54

Vol. 2 Issue 31

น�้ำมันลดฉุดเงินเฟ้อลง 0.5% สศค. เล็งปรับจีดีพีไตรมาส 3

นายบุ ญ ชั ย จรั ส แสงสมบู ร ณ์ ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก นโยบายเศรษฐกิจมหภาค ส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า นโยบายการชะลอการเก็บเงินเข้า กองทุนน�้ำมันชั่วคราว ส่งผลให้ราคาน�้ำมันเกือบทุกชนิด ลดลงนั้น คาดว่าจะท�ำให้เงินเฟ้อในเดือน ก.ย. ลดลง 0.5% แต่ทั้งนี้ยังไม่รวมมาตรการอื่น ๆ และคาดว่า ทั้ง ปีนี้ เงินเฟ้อพื้นฐานจะอยู่ที่ 3.8% ซึ่งยังไม่รวมการลด ราคาน�้ำมันดังกล่าว “ราคา น�้ำมันที่ลดลงนั้น ท�ำให้เชื่อว่าปัญหาอัตรา เงินเฟ้อไม่เป็นแรงกดดันต่อเศรษฐกิจไทยขณะนี้ เพราะ น่ า จะช่ ว ยท� ำ ให้ เ งิ น เฟ้ อ ทั่ ว ไปลดลงไปค่ อ นข้ า งมากใน เดือนต่อๆ ไป หรือ 0.5% ในเดือนก.ย.นี้ แต่จะมีผลให้ เงินเฟ้อทั้งปีลดลงได้มากน้อยแค่ไหนนั้น ต้องติดตามดู เงินเฟ้อเฉลี่ยในเดือนถัดไป โดยขณะนี้เงินเฟ้อพื้นฐานยัง อยู่ในกรอบเป้าหมายของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ดังนั้น การดูแลเศรษฐกิจ ต้องพิจารณาในทุกๆ ด้าน ไม่ใช่เฉพาะเงินเฟ้ออย่างเดียว แต่เศรษฐกิจไทย ถือว่ายังมีต้นทุนที่ดี เพราะภาครัฐมีหนี้ไม่มาก จึงท�ำให้ กระตุ้นเศรษฐกิจได้อีก”

ทั้ง นี้ เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง จะขยายตัวได้ มากกว่าครึ่งปีแรกที่ผ่านมา แม้เศรษฐกิจโลกมีสัญญาณ ชะลอตัว ซึ่งสศค.จะทบทวนประมาณการเศรษฐกิจไทยปี 54 ใหม่อีกครั้งช่วงสิ้นเดือนก.ย.นี้ จากเดิมที่คาดว่า จีดี พีปีนี้จะเติบโตได้ 4-5% หรือมีค่ากลางที่ 4.5% ส่วนที่ สภาพัฒน์มองเศรษฐกิจไทยปีนี้ลดลง อาจประเมินที่แตก ต่างกันจากไส้ใน ซึ่งต้องไปดูรายละเอียด แต่ไตรมาส 3 นี้ ประเมินว่า เศรษฐกิจไทยขยายตัวมากกว่าไตรมาส 1 และ 2 ที่ผ่านมา โดยไตรมาสแรกโต 3.2% ไตรมาส 2 โต 2.6% จากฐานที่ต�่ำในปีก่อน และการผลิตที่จะเร่งตัว ขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้า โดยเฉพาะอุตสาหกรรมยานยนต์ การท่องเที่ยว และการส่งออกที่ยังขยายตัวได้ดี นาย นริ ศ ชั ย สู ต ร ผู ้ อ� ำ นวยการสศค. กล่ า วว่ า เศรษฐกิจไทยเดือนก.ค.ที่ผ่านมา ยังขยายตัวได้ต่อเนื่อง โดยเฉพาะแรงส่งจากภาคการส่งออก ซึ่งขยายตัวได้ดีกว่า ที่คาดไว้ โดยกรมศุลกากรรายงานตัวเลขเข้ามานั้น แสดง ให้เห็นถึงการขยายตัวที่เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึง 38.3% และมีมูลค่าส่งออกสูงเป็นประวัติการณ์ ที่ 21,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ทั้ง นี้ สศค. ประเมินว่า การชะลอตัวของเศรษฐกิจ โลก โดยเฉพาะกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมหลัก จะกระทบ ต่อการส่งออกของไทยมากขึ้น และยังได้รับผลกระทบจาก เงินบาทที่แข็งค่า ตามเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาในเอเชีย รวมทั้งไทยเพิ่มขึ้น ดังนั้น รัฐบาลต้องกระตุ้นอุปสงค์ใน ประเทศ ทั้งบริโภค และการลงทุนผ่านการใช้จ่ายของภาค รัฐ ซึ่งมีทั้งลงทุนภาครัฐ ที่อาจให้ภาคเอกชนร่วมลงทุนพี พีพี มีมาตรการภาษี ท�ำให้คนมีเงินเหลือมาลงทุน. ที่มา : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 31 ส.ค. 54

14

15


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

กิตติรัตน์”แนะเอกชนตั้งโรงงานต่าง แดน ลดแรงกดดันเงินบาทแข็งค่า “กิตติ รัตน์” พร้อมหนุนผู้ส่งออกลดผลกระทบวิกฤต สหรัฐ แนะเอกชนขยายตลาดไปตั้งโรงงานในต่างประเทศ ด้าน ส.อ.ท. แนะรัฐเตรียมพร้อมรับมือความผันผวนใน อนาคต ชะลอนโยบายการเงิน การคลัง ที่ไม่เร่งด่วน ... วัน ที่ 30 ส.ค. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รอง นายกรั ฐ มนตรี และรมว.พาณิ ช ย์ เปิ ด เผยภายในงาน สัมมนา F.T.I.Economic Focus 2011 ครั้งที่ 5/54 เรื่อง “วิกฤตการณ์เศรษฐกิจสหรัฐ ผลกระทบและการ ปรับตัวของผู้ส่งออกไทย” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่ง ประเทศไทย (ส.อ.ท.) ว่า รัฐบาลพร้อมสนับสนุนการลด ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐฯ และยุโรปที่ส่งผลต่อ การส่งออกไทย โดยภาคธุรกิจจ�ำเป็นต้องคิดท�ำธุรกิจเพิ่ม ขึ้น ให้ความส�ำคัญด้านการตลาด หันไปตั้งโรงงานในต่าง ประเทศ และน�ำเข้าเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ การผลิต ลดแรงกดดันการแข็งค่าของค่าเงินบาท โดย รัฐบาลพร้อมสนับสนุนภาคเอกชนอย่างเต็มที่ “เศรษฐกิจ โลกปีหน้าอาจเติบโตช้าลง ผู้ซื้อต่าง ประเทศก็ จ ะมี ก� ำ ลั ง ซื้ อ ลดลง โดยรั ฐ บาลนี้ ยั ง ให้ ค วาม ส�ำคัญกับการส่งเสริมการส่งออกอยู่ โดยจะท�ำงานร่วม มื อ กั บ ภาคเอกชนอย่ า งใกล้ ชิ ด เพื่ อ รั บ มื อ กั บ เศรษฐกิ จ โลก เพราะไทยคงหนีไม่พ้นผลกระทบทางอ้อม” นาย กิตติรัตน์ กล่าว

16

30 Aug - 5 Sep 2011

นายกิตติรัตน์กล่าวต่อว่า ส�ำหรับค่าเงินบาทที่แข็งค่า ขึ้น จะกระทบต่อการส่งออกของเอกชน ดังนั้น เอกชน จึ ง ต้ อ งเร่ ง ใช้ เ งิ น ตราต่ า งประเทศออกไปซื้ อ เครื่ อ มื อ เครื่องจักร เพื่อท�ำให้ค่าเงินบาทอ่อนค่า จะหวังพึ่งหน่วย งานที่ดูแลอัตราแลกเปลี่ยนอย่างเดียวไม่ได้ เพราะหน่วย งานดังกล่าวต้องท�ำหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย และควบคุมค่า เงินบาทได้ในระยะเวลาสั้น นักธุรกิจจึงต้องมาช่วยกันน�ำ เข้าสิ่งที่เป็นประโยชน์

ด้าน นายธนิต โสรัตน์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า วิกฤตสหรัฐ และ สหภาพยุ โ รป (อี ยู ) อาจมี ผ ลกระทบกั บ เศรษฐกิ จ ไทย ไม่ ม ากนั ก แต่ วิ ก ฤติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น จะเชื่ อ มโยงกั บ เศรษฐกิ จ ประเทศคู่ค้าหลักของไทย ไทยคงได้รับผลกระทบทางอ้อม ไม่มากก็น้อย และหากเศรษฐกิจโลกถึงขั้นถดถอย ต้อง มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และภาครัฐจ�ำเป็นต้องเตรียม มาตรการรับมือ นโยบายการเงิน การคลัง ที่ไม่เร่งด่วน จึงควรชะลอไว้ เพื่อเตรียมการรับมือต่อภาวะเศรษฐกิจที่ ผันผวนในต้นปีหน้า ที่มา : ไทยรัฐ วันที่ 31 ส.ค. 54

Vol. 2 Issue 31

“การท่าเรือ”เปิดช�ำระค่าภาระ ผ่าน ระบบแบงก์ ฟรี กทท.ร่ ว ม กั บ ธนาคารกรุ ง ไทย เปิ ด ให้ ผู ้ ป ระกอบ การขนส่งสินค้าทางเรือช�ำระค่าภาระ/บริการผ่านระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในรูปแบบการหักบัญชีเงินฝาก แบบอัตโนมัติผ่าน Website (www.port.co.th) ของ กทท.ฟรี นาย สุรพงษ์ รงศิริกุล รองผู้อ�ำนวยการ การท่าเรือ แห่งประเทศไทย (กทท.) สายบริหารทรัพยากรบุคคล และการเงิน เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.54 เป็นต้น ไปจนถึงสิ้นปี 2554 นี้ กทท.จะร่วมกับ ธนาคารกรุง ไทยในการเปิดให้ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางเรือ ใช้ บริการรับช�ำระค่าภาระ/บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร (e-Payment) ในรูปแบบการหักบัญชีเงิน ฝากแบบอั ต โนมั ติ ผ ่ า น Website (www.port.co.th) ของ กทท.ฟรี

โดย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกรับผลการช�ำระค่าสินค้า/ บริการ หลังการท�ำรายการดังกล่าวได้ทั้งทาง E-mail และ SMS เพิ่มความสะดวก รวดเร็ว ในการด�ำเนินการ ท�ำให้ ไม่เสียโอกาสในการประกอบกิจการ/การขนส่ง มีความ ปลอดภัยในการใช้งานด้วยเทคโนโลยีระดับสากล ประหยัด ค่าใช้จ่าย/ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ กทท. ยังสามารถตรวจสอบรายการดัง กล่าวผ่านบริการ KTB Corporate Online ได้ตลอด 24 ชั่วโมงด้วย.. ที่มา : ไทยรัฐ วันที่ 31 ส.ค. 54

ทั้งนี้ระบบดังกล่าวของ กทท. ถือเป็นส่วนหนึ่งของ โครงการ e-Port ในอันที่จะช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้ แก่ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า โดยธนาคารกรุงไทยเป็น ธนาคารแห่งแรกที่เปิดให้บริการ ซึ่งบริการดังกล่าวจะ เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ ได้แก่ ผู้ใช้ บริการสามารถท�ำรายการช�ำระค่าภาระและค่าบริการผ่าน Website ของ กทท. ได้ถึงเวลา 22.00 น. ของแต่ละ วัน โดยไม่ต้องท�ำธุรกรรมที่ธนาคาร

17


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

พาณิชย์คุมไม่อยู่ เงินเฟ้อพุ่ง4.29% สูงสุดรอบ35เดือน เงิน เฟ้อ ส.ค. พุ่ง 4.29% สูงสุดในรอบ 35 เดือน หลัง “พาณิชย์” คุมไม่อยู่ สินค้าดาหน้าขึ้นราคาเพียบ ทั้งอาหารและไม่ใช่อาหาร แต่ยังมั่นใจทั้งปีคุมอยู่ในกรอบ ไม่เกิน 3.7% หลังรัฐบาลคุมราคาน�้ำมัน จี้ลดราคาสินค้า เมื่อ วันที่ 1 ก.ย. นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวง พาณิชย์ เปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (เงินเฟ้อ) เดือน ส.ค.54 ว่า ดัชนีอยู่ที่ 113.23 เมื่อเทียบกับเดือน ก.ค. 54 สูงขึ้น 0.43% แต่เมื่อเทียบกับเดือนส.ค.53 สูงขึ้นถึง 4.29% สูงสุดในรอบ 35 เดือน นับจากเดือน ก.ย.51 ที่ เคยสูงถึง 6% และยังถือว่า เป็นการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่าง ต่อเนื่องในระดับที่เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ และเฉลี่ย 8 เดือนปีนี้ (ม.ค.-ส.ค.) สูงขึ้น 3.72% จากช่วงเดียวกัน ของปีก่อน ถือว่าอยู่ในระดับสูง แต่ยังอยู่ในกรอบทั้งปีที่ คาดการณ์ไว้ที่ 3.2-3.7% ส�ำหรับ เงินเฟ้อพื้นฐานเดือน ส.ค. ที่หักรายการ สินค้ากลุ่มอาหารสดและกลุ่มพลังงานออกนั้น ดัชนีอยู่ที่ 106.64 เมื่อเทียบเดือน ก.ค.54 สูงขึ้น 0.27% แต่เทียบ กับเดือน ส.ค.53 สูงขึ้น 2.85% และเฉลี่ย 8 เดือน สูง ขึ้น 2.12% ทั้งนี้ เงินเฟ้อในเดือน ส.ค.ที่เพิ่มสูงขึ้น เป็น ผลมาจากดัชนีราคาหมวดอาหารและเครื่องดื่ม เพิ่มขึ้น 8.43% ขณะที่ ดั ช นี ร าคาหมวดอื่ น ๆ ไม่ ใ ช่ อ าหารและ เครื่องดื่ม สูงขึ้น 1.78%

18

30 Aug - 5 Sep 2011

Vol. 2 Issue 31

สอ.โชว์แผนส่งออกรุกเอเชีย “เงิน เฟ้อเดือน ส.ค.ที่สูงขึ้น เป็นเพราะราคาสินค้า กลุ่มอาหารและพลังงานสูงขึ้น แต่เชื่อว่าเดือนต่อๆ ไป หลังจากที่รัฐบาลได้เข้ามาดูแลราคาน�้ำมันและราคาสินค้า อาหาร ทั้งสัตว์และพืช เริ่มลดราคาลง จากอากาศที่เย็น ลง ผลผลิตมีมากขึ้น จะท�ำให้เงินเฟ้อลดลงได้แน่ คาดว่า ไตรมาสสุดท้ายไม่น่าจะขยับเพิ่มขึ้นมาก และท�ำให้เงินเฟ้อ ทั้งปีอยู่ในกรอบที่ตั้งไว้” นายยรรยง กล่าว ส�ำหรับ นโยบายปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน และนโยบาย รับจ�ำน�ำข้าวนั้น นายยรรยง กล่าวว่า ไม่ได้มีผลท�ำให้ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้น เพราะการขึ้นค่าแรงยังไม่ได้มีผลบังคับ ใช้ในขณะนี้ หรือแม้จะเพิ่มขึ้นในปีหน้า ก็มีผลกระทบ ต่อเงินเฟ้อไม่มาก โดยค่าแรงเพิ่มขึ้น 1% จะมีผลท�ำให้ เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเพียง 0.08% เท่านั้น ขณะที่การรับจ�ำน�ำ ข้าว ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเงินเฟ้อ โดยหากราคาข้าวสาร เพิ่มขึ้น 1% จะมีผลให้เงินเฟ้อเพิ่ม 0.02% ที่มา : ไทยรัฐ วันที่ 1 ก.ย. 54

สอ.-ธสน.รับมือเศรษฐกิจคู่ค้าหลักสหรัฐฯ ยุโรป ญี่ปุ่น ชะลอ สอ.โชว์ แ ผนปฏิ บัติ ก ารผลั ก ดั นการส่ ง ออกโฟกั ส ตลาดเอเชีย พร้อมถกทูตพาณิชย์ 14 ก.ย.ศกนี้ ด้าน ธสน.แนะผู ้ ส ่ ง ออกผลิ ต สิ น ค้ า ไซซ์ เ ล็ ก เพื่ อ ตรึ ง ราคาขาย ท�ำประกันลดความเสี่ยง และเกาะติดลูกค้าให้ใกล้ชิด นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่ง ออก เปิดเผยว่า ท่ามกลางตลาดหลักแนวโน้มเศรษฐกิจ ชะลอตัวทั้งสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ทางกรมจึงได้ วางแผนส่งเสริมการส่งออกปี 2555 โดยจะมุ่งเน้นตลาด ใหม่และตลาดที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะในเอเชีย ได้แก่จีน ฮ่องกง ไต้หวัน เกาหลีใต้ อาเซียน เนื่องจากตัวเลขการ ส่งออกในช่วง 7 เดือนแรก(มกราคม-กรกฎาคม 2554) ที่ผ่านมา ตลาดเอเชียภาพรวมส่งออกไปได้ดีโดยมีมูลค่า รวม 88,902 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแผนการส่งเสริมการ ส่งออก กรมจะได้น�ำหารือร่วมกับทูตพาณิชย์ที่ประจ�ำอยู่ ประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่จะเดินทางเข้ามาประชุมในวันที่ 14 กันยายน ศกนี้ “กรมได้ผ่าโครงสร้างการส่งออกวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและวิกฤติ โดยจัดเตรียมยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ 1. การขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน ผลัก ดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการส่งออกอาเซียน เพื่อ รองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี) การ สร้างแบรนด์ไทยในเวทีอาเซียน เป็นต้น 2.การพัฒนา สินค้าและบริการไทยเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่และ ส่งเสริมการ ขยายช่องทางการค้าใหม่ และ 3. การส่ง เสริมการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการค้าเสรี(เอฟที เอ)ให้มากขึ้น” นางนันทวัลย์ กล่าว

ทั้งนี้อาเซียน 9 ประเทศเป็นตลาดที่ไทยมีการ ส่งออกสูงสุดช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้ โดยมีมูลค่ารวม 31,381 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 24% จีนและ ฮ่องกง 25,783 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 38.9% เกาหลีใต้ 2,804 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว 32.7% ไต้หวัน 2,457 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ขยายตัว42% ตลาด อื่น อาทิ ตะวันออกกลางส่งออก 6,706 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัว 22.8% แอฟริกา 4,405 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ขยายตัว 21.5% ส�ำหรับการส่งออกของไทยไปยังตลาดอาเซียน ช่วง 7 เดือนแรกของปีนี้เรียงตามมูลค่า ดังนี้ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า ,กัมพูชา,ลาว และบรูไน โดยมีมูลค่า 7,305, 6,537, 6,043, 4,122, 2,617, 1,566, 1,563, 1,551 และ 78 ล้านดอลลาร์ สหรัฐฯ ตามล�ำดับ และขยายตัว 21, 33, 38, 31, -8.3, 30, 6, 24, และ1.6% ตามล�ำดับ

19


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

“วันที่ 14 กันยายน นี้จะได้ประเมินแนวโน้มการ ส่งออกในช่วงที่เหลือของปี รวมทั้งแนวโน้มการส่งออกปี 2555 จะยังเติบโตได้เท่าใด โดยจะหารือกับทูตพาณิชย์ เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการส่งออกให้สอดคล้อง อย่างไร ก็ดีปีนี้คาดว่าจะได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 15% คิดเป็น มูลค่า 2.24 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ” นางนันทวัลย์ กล่าว

30 Aug - 5 Sep 2011

ขณะเดียวกันกรมจะจัดกิจกรรมเอ็กซ์สปอร์ต คลินิก เรื่อง การเจาะตลาดต่างประเทศให้ประสบความส�ำเร็จ ใน วันที่ 20 กันยายนนี้ เพื่อให้ผู้ส่งออก มีโอกาสหารือและ สอบถามทูตพาณิชย์ในตลาดต่างๆ เพื่อวางแผนการบุก เจาะตลาด และร่วมจัดท�ำกลยุทธ์การบุกเจาะตลาด รวม ถึงหาทางแก้ไขปัญหาการส่งออกในตลาดต่างๆ ส�ำหรับ ข้อมูลที่จะผู้ส่งออกได้รับ เช่น ช่องทางการค้าและการ ลงทุนในเชิงลึกของธุรกิจ กฎระเบียบทางการค้า มาตรการ น�ำเข้าใหม่ วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค ผู้น�ำเข้า ลูกค้า คู่แข่ง สถานการณ์ กลยุทธ์ แนวโน้ม รสนิยม รูปแบบ ของสินค้าที่เหมาะสมกับตลาด รายชื่อผู้น�ำเข้าล่าสุด ข้อ ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในแต่ละตลาด

Vol. 2 Issue 31

อัตราแลกเปลี่ยน

นายสมพร จิ ต เป็ น ธม รองกรรมการ ผู ้ จั ด การ ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�ำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เสนอแนะให้ผู้ส่งออกปรับตัวรับการชะลอตัวของเศรษฐกิจ ประเทศคู่ค้าหลักคือ สหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุ่น โดยปรับรูป แบบสินค้าให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจอาทิ ขนาดเล็ก ลงเพื่อลดราคาขายหรือตรึงราคา คัดสรรผู้ซื้อและติดตาม อย่างใกล้ชิดเพื่อลดความเสี่ยงการช�ำระเงิน หาเครื่องมือ ป้องกันความเสี่ยงเช่นท�ำประกันส่งออก เป็นต้น ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจฉบับที่ 2,667 4- 7 ก.ย. 54

20

21


TFPA Trade & Technical WEEKLY BRIEF

อัตราแลกเปลี่ยน

30 Aug - 5 Sep 2011

Vol. 2 Issue 31

อัตราแลกเปลี่ยน THB 70.00

YEARLY MID RATES OF EXCHANGE OF COMMERCIAL BANGKOK IN BANGKOK 61.60

60.00 50.00 40.00 30.00

53.57 48.93

47.71 36.72

32.34

48.97 42.04 36.12

33.31

34.29

4.80

5.02

31.69

20.00 10.00

4.68

0.00

Year 2551 THB / 1 USD

22

2552 THB /1 GBP

THB / 1 EUR

2553 THB / 100 JPY

THB/CNY

23


TFPA Trade & Technical

TFPA TEAM Executive Director

วิกรานต์ โกมลบุตร E-mail:

WEEKLY BRIEF

vikrant@thaifood.org

30 Aug - 5 Sep 2011

THAIFOODPROCESSORS’ASSOCIATION

Trade and Technical Manager

Tel : (662) 261-2684-6 Fax : (662) 261-2996-7 E-mail: thaifood@thaifood.org www.thaifood.org

Division-Fruit and Vegetable Products

สมาคมผู้ผลิตอาหารส�ำเร็จรูป ขอขอบคุณเว็ปไซต์ ดังต่อไปนี้

Administrative Manager ลินดา เปลี่ยนประเสริฐ

E-mail: linda@thaifood.org

สุพัตรา ริ้วไพโรจน์ E-mail:

supatra@thaifood.org

E-mail : fv@thaifood.org

Head of Trade & Technical วิภาพร สกุลครู E-mail:

vipaporn@thaifood.org

Trade and Technical Officer

อัญชลี พรมมา E-mail: anchalee@thaifood.org ธณัฐยา จันทรศรี E-mail: tanatya@thaifood.org

Division-Fisheries Products E-mail : fish@thaifood.org

Head of Trade & Technical ชนิกานต์ ธนูพิทักษ์

E-mail: chanikan@thaifood.org

1. http://www.thannews.th.com 2. http://www.thairath.co.th 3. http://www.bangkokbiznews.com 4. http://www.tnsc.com 5. http://www.prachachat.net 6. http://www.dailynews.co.th 7. http://www.acfs.go.th 8. http://www.posttoday.com 9. http://www.matichon.co.th 10. http://www.naewna.com

Trade and Technical Officer

รัตนา ชูศรี E-mail: rattana@thaifood.org ธนัญญา ตั้งจินตนา E-mail: thananya@thaifood.org

IT Support Officer ปวัณรัตน์ ใจกล้า

E-mail: pawanrat@thaifood.org

Data Management Office ญดา ชินารักษ์

E-mail: yada@thaifood.org

Commercial Relation Executive กัญญาภัค ชินขุนทด

E-mail: kanyaphak@thaifood.org

Administrator

วสุ กริ่งรู้ธรรม E-mail: vasu@thaifood.org ศิริณีย์ ถิ่นประชา E-mail: sirinee@thaifood.org

Accountant

วิมล ดีแท้ E-mail:

24

wimon@thaifood.org

เสนอขอคิ ้ ดเห็น/ขอเสนอแนะ ้ ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………………………………………………… ……………......................................................


A?-SEP-2611 t1:37 From:

@5474?14

dlt'l iIHfsliEE?aggl"'1 Ii t: 1J

'J

n?ufl6[a

'iirfi.?

.i{

fi viruo"rocid/ernrnlb dd,lc,ooo,uuxqi o o. risl o. uuuql ooooo bd(d $ r"ruurtru ri{dn'EyesonAfrica"

r,t0{

r5u! ul 'Eyeson Africa'

d#durriru

nniirndddarf,inrutirf,n"Eyes on Africa: {unr n{rlsnra rarnusr{3nr'1ufird ob duuruu nal od.oo- ob.orou. rufo.rr.l:vql$odoo f! < dru-nlruUfnnrw:?{nltitd

$ ft ur'ourrryiIqurorurun:-rruoirla;{glunir'r n1:ntsylt?{111fi !rj (uraflnifn{ irrriF,trurfu

atrrs!a{)

! tunr:in:lrisra?rrnrrdloon,!tnlHllrrr larroruinrr{o{aldlsnilqlYar

Giand

; {rr?uundol!:qyr:rurncfirr:rnr{ri'llduurr :rui.rud.rslrindautlr{rirlnrr duurr nrufutrar uavanrufidlndrr unvhj:nuftrrsis6ududlClisYllul1 lfinrtr yrrrulau tr:arr orrddordao*od nruluiui o riusroubddd fi?unrlor,?ilii.! . l{Su L.t6',uqc n$ m !./

touf,nlntr:rriu6o

rdihro(,yStf,$u'clurrQ', rr{:axr?Y'vrcruq}' r''trdntrr{C-'' 16 l

'

R

^ .tr t\,v

-5t

du--

@-aa o {/nn

(urcf,qr6 trfluuTil) romiufirlfidlrrmuunu a?uinndirinrmrdreon

drfnr{aurnr:caro::ryitqrl:cryn Iu:. obdos/cbob, dbo( Iutir:

obdcsldoob-o<

uuur,lofu6ldunrrtdrJurf,u:ru'r' Eycson Africa "

dauifir&r.iier.rru d:vrnnf,un'r (o) fioqana dolnna(ra) ..

1rr:frrnifiu-nsru E-mail,

.

druudl o'ruvilr Iu:ar: Website

!0n0

!sfio

o

,l.rrl/Y't'df

/,no


?E'S€F-&I! 11:37 Fr om:

072\474?

1a

To:62 2512997

P .a

l2ih Scptcmbcr2011,Grand Ballroom, 2ndI'loor, Shrngri-h Hotel, Chrruen Krurgr Brngtok

09.00-09.30

: S*strution

09.30-09,40

: Welcornc AddrrssbyMrs.Nuntawun Sakuntanaga, Dircctor.General, D€psrtmenl of ExportPromotion, Ministryof Coorncrccof Thailand

09.40-09.50

: OpcningRemurks by H.E.Mr. KittiratNa.Ranoog, DcputyPrirneMinisrcr aadMinistcrof Commercc of Thailaad

09.50-r0.r0

: KeynoteSpcech byH.E.Mrs.Eqrerancc LaurindaFrancisco NwiuancBias Ministerof Minerall{esources ofthcRepublic o(Mozambiquc; Market-thcCascof Mozambique" "AJiicaasanlcrnerging : "Afiica. Deslin$ionfor 'frqdearrdInvestmcnfby Embassy., .in Baogkok (to beconfirmed)

10.10.10,20 t0.20-10.45

: "[ook Afiica"byDr.NitipoomNavsrafu(!it0 ]trtirrnrrrhu)

r0.45-t1_00

: Coffse/TerBreak

l r.00.t1.30

: "Tradcandlnvests&ilOpportuDlties in Guuteng Provincc,SouthAfricaby Mr. QedaniDorothyMahlrugu,ProvincialMinistcrof Economic Dcvelopmont, Dcpartmcnt of Economic Development, SouthAfrica

I 1.30-12.00

; "SouthAfricanEconomios for ThuiTraders Ovcwicw,llxport Opportunitics andInvestors"byMr. Jrcob Morbhu, DeputyDirecton6cncral of .lnvssorcntPromotionrurdFacilitstion,Depnrtmentof Tnde andIndustry, Sout$Aftca

12.00.12,30

"Retail Landscape andOppornuitiesfot lhai FoodsSuppliea in South Africa'by Mr. JoronStroebcl,Commercial DirEctor,RialtoFoods, SouthAfiica

t2-r0-t330

Lunch, hostedby DcparfnentofExporthomotion at 2ndFloor, Shangti-laHotel (Ncxt 2 CP,Thc Struly,GardenGallery,Thc ValLey" undSalathip)

13.30-14.00

"Kwaz.ulu-NatalProviucc-6atoway into Africa Tradesnd lnvcstncnt" by Mr, Claudc.IeromcPretoriur,Destination MarketingManager,Tnde and Invcstmentof Kwazulu-Nutal(1'IKA\0, SouthAfrics

t4.0&.r4.30

sntt.lintJ nrrnrlu :;n'ixlno-uar{inrdrot?nl:rJ:ctfuntrdloun "ann:rurdurhnur{v (rntil Cotrcc/Tea rJ::fiinr:ar1u" Iau{unuorn BXIM Bank(l:zorrurlrrnruth0) lu#orriuur r)

14.30.16.00

PanclDisousriion;Direfiors from Thoi TradeCcnterin ftetoria, Caio' Nairobi,Acca, ad Abujar1ll*inuscdorrtrorr{rnataucr{inr" oJ:?r,lui!t'H1ho)

16.00-16.30

QucstioruandAnswors Illoderrtor: Dn Wif SftivrcldD Office ol IntcrnationalMarketingDcvclop'mcnt


pnN nSIn !gA! 1 62 ZE1.2g9?

Lltrg

n-fW dr'f;t ;1r1 u*. r,'4;u'f

e 4 - A U G - e 4 1 11 l r 5 8 F . o m !

li ili.i* i::r"d on ocou<r'l gbod nuduirn,rd.raon , iabloer o!t.ilto1i'lun

trq(ntnlltrur ooc{oo ' h d eor,to, ,oo*," ' &-

a.!L

rorr,rliiurrirrtnn rao{ lr0lifllr{M! il\nll! lxport Ctinicai{fi b uncHottseuee norr,l'r:d, r{ntrrJ riuu urgnalrnrJ{1fi 'i

Jl

atttlSllllglu

o.nlffllni

b. rirrllstnrrfir,n:t! ExoortCtinic 6Toau'rrjuirru'ururytrti'trvy'jrlrjrvrvril iTufil'.hfnr{srutnr:nnrnr:u/rjrr :vino d*rrrr 6rfiom:l Export ctlnlc nrifi u lu{ldqnrti bo r-ruurr.lu u. * bdd< r1r1 o.rol",r.oo Irlurr,lrfltraar,$uur:run:ld arnn{t rf,oirrnrl!fr01!nilrur nlu!fitnr:6r1ugraraoi1,lr.l!r!xrl ddrdrl uavaran:wunrl.1 vrioufiuriolonrnnrrddnorl,[ o1a#runl1+{'ln1!6ftilvnnrur0uu 'i.lrgrrqlar:nnl{oll u':urrr':d'r'rirrnutilrrilnr:dr:rei'1,!!*rxrt(1nnrr0td)rYrhn do1{uflnaurrr.r fimrrurndlriuir ogrirlJ:uTstiltoonrloionrrdrliuqrirnr:dr*wjt U$te ?awi'luuat',0unr. riununrrupnvnl11i,r il{ninorlur.1Orgrl'ruarlrrltrdlrf,rinrlri*nr{1Iru lanafi?r!01irnrrcf1!nrrU:urri{!r{udl nrrirrvrtrrr trrsar usr bidgfitfti:lru[l$n:no dl,rrisrnr: $rui{dd$rdru I

tiinrrfi raortuuru!bd,tr L?fr'l

od.$o.!rci. oo 11,

'[rlrwltilma

intu9

rduyrr" rnl:d aralrit

6.rr9uulrrCslil:rfiqr:rur urnaulordljr!ion:ru Cttnic Export furnnrenl!nu-nr*nc paltarlra9oil:gll|detrtirat,go,th riOllriru n.Urdlnrar:u3gdrild6r d arlrarat{adgp{hnltolh, nrulrr{uvrqrlolfid duurrrqucdd vtono!nludoXarfilrirrlfid Cart center oro}b6( "c !!tt!nfu!11r'l

/a

r it,u

N61r)erl,I' \dlrreng 'o1*, rv1t1?lo\r\!1'l ql ,Ao1*,oruto'to.rttto\r\!1'lql ,if, 6ri4

,i'*r.J,trln*i.ir"

-,r..*,,,,,.,,{,,.,J,.,r., rourrq.rnlrl,ufio uDlldrltrll'lll'uut]o

/>,-,

N

k/oa ( f/e^o, @ <tlo' k/oa

.eu't2.,<).u.&,.

' ' 'i / il1rrd)u.L{dLi(n$T'11t) (ulrarrnrtlour rurrtntj) //a' J" nlWT ) r+ir::uirflJrcrt{l gb 6.a ,tr {rinnonrrlotfuinautun, // ^/ nrinourinrurnlorhuarrrtliodruinouru '/f I}llii|?i o-bdob6oâ&#x201A;Ź1o-ob.daorococ dO bdlr,bclm,.tdo ! tfl15 o-lrdo@.dcoo

, lrogl,rdod

6[rr{: atuatarh$bat"loth, FdlaeaFoeE4deplbaiaolh

t'ft/,

,"A


(nLl.nmnL*fi q ,prqnnLnqu q. FsfrsuragtoiruoenLrEcF;oultnwtpnllercua2ncpfr pn*q #rta c qqt nul9utTqunLungrrstLunuupFpnspPltc NLnnlp Fnlnl q trmFlL|trrLLtt Lut'8,.r}ftLrrw./,'rfltlttL0Lln1,f't LEnauannLut ,

Tr

:[tE-r bBe3t|

'06r Grsz0 'Dt' lls t0 : r,r!3ug|.|r3rl$!frF!mlu

o, nbunuroyr ruuuugUor"uu npnprru z FutssnI pn$,nlLbl$6.[ : r1u1pyodg qqnaurnfrsuhrlnnlutrnoueepBptnuglltlrl

orrTr9- oMl{9

vr}9L$unLPLnftrlil Fsftn$rflLn$, 9UUB'!9E-Of

LnglslteE-ELnppnnir$oglnruprururg . . ;uft'sur-F1h*uunsugEngu[+lu1lr, ulonu0ius -uugrool;r,ruuyl*ryr1trrlerL * : lanselloHntgngetuu uquyrr.uuglcru! nr,tlqcLuopurt nLluptLltu!atrrrlssrFturLuq,gunn[I nLlBrcrLBu 9r\90 I pn4| IgLtugsonqt||fttuLlnaBnrrhsE-

e|!qD -0oo|9 .pDpe - oq')oo P(!'po - oo po oo Ft, .r(''Po

o

srl$uLe lnlun l'3uan!'r9[16pycnbrl nt .n oo.p{r- o',.po Lcu tlrq 'lnuo , oq $,rtctFn^t

q pltu )Nnt IUod}B

swunnru

trii Il

il

'i

rtloJ38srtrtrlrce-9ne-ra

tE@eetrao:01

zaa

L6&,T92 fu O TS6I UISU NUd

zz tll

.ssi{,.FiG{|5ffiFir l7/ffi/e?

!

i: I.


P.,i|.1*.1fr.!l - @.26rzss? ,,,,. 11''.?.,,,,,, lotge3?it;€:Jf

24-AJ.t-?'€rL 1 1 : 5 9 F | . o m :

&

DEP

lvs{n*{td2ufionttu cLNtc a{ld u EXPoRT r"uolnrrdro fiuu'tuuurcc llft'l o€.oo- .cJ'oou' ru&rurutqilMntduurt unrudoraultr

t.iau?i&won COMPTW NA:i'IB

iuh h:rrr...'',...............,....'..'!-Mgil'......

z.t taic{dthufronnuniosnianoletlu..................iu qrrrotlhumn'irt r,tiunrallJnrdoldttnr{rdruiilruntiumrrfi rruhl

t hhawqlrowuslaaie lfec,lnrotu rCotrlfirrrnioulrrw rllt

rirorl 1

5 rt.

a.rft..............-......-,-....-............, (........-....j.........-.-

itrfi -.-1.. - .. ........{...1rit. niuoernuriroanrirrtr oarnild t. rnroiurislnluarlfiilu urlnrisf,3tjilgriiuttirio ) r. rrrruor0uur8rr(ilnlill :. nanr.lr:r'tlr{suri'nr fi r lrr fiuqtt usvrluru'w) q.earnrfulitir.liu fianrcrc) ({r]q ,nrrrill)rnraonrrtf,o s.rnrrordua:oon

:

( llrt rmrrn{tulnres ?.nrrawiuosninrl ' g.anrran{lnt ( trvBnrl(rarrs'r ltitFu nu' c.rnrafrlriolur crtS

ri1tniltuinr rtn:rtrunr to.aarrot$nrrrfi rr rnriclqcrlriml drrila rr:rin i{iorr touldaaanniuirn'fl mnrul;rlr ltJul o.rrtrnnrnqbrl{drnqrChrrin roortii,v,ro{,,nrarf imi mrJu


=ff

ruflr€tEr.l]rn

Elril.F

t- '-'ra-rff (pfr{! r|tFl'|l|

-fi

utezEr,yF..fv

sL,>hl

rql+Frit+o Ff,Il4l !4LlnP Rgro^rrfiRlrunmrLn rF+u ob.,?,

€E

I

l(9ot<LJ.tl t t rt g lt({vll.f L^ !F (ogtAU{ t

0unnttL&]]uplroI

ArRrl,No ELnl\| Enstfria,sI

ull [tl6penl0grtnn0glb]51Uqu1iq'r,nafl o FlspnLt|ltltun0u*$fg$ngryttFrlFLntstu$f

wleFo4eqpwlE"Ju4prgmsl-rcr or

-rc"r.lretteqg--'inre=W ptlopr.!o$!

bg

Kr|L@n n ibquuLuLaEnsu *yu"ungnu$ruun]0lo]Brfi nnrgrnflFulrrp ficryT "[uwlsrcug gFgErlr!,LU*fi nguunugtnngtnlolrlsoeiLIL suourfigrunuuub runurupng r.rpuc.enrbftrrLr,lsru npspguoupnhruulr]cGgsaulsLunlluncEuEnL,u brgunr0ssuprrLUBylgtrg rrsFnArNgBgng nptr5rpsuLc*snnrnrg[BnuulEnBruro!'ftrru nirsusruntrupnLunu#sprpnli '!q.:Pq fr_usi/'lnslslsFl ntnl"sopr!r,LuuLttr6eulsLUcLuntbgusLU[tlugl PrsFltslbeurbnprng r"pr,rluurunuuu oagsLuut2pucngn6ruRogrp'n uL*uusru6rulg puisuen BRIaL gu!sAUt 0gnglsfiU]LpttrLng^rrfl rusuautraLurll h&uoruru E;uuuuuultglpeuuhngoupoguu,;rtsrun!fu;,rlrsruslnE!@gsg uulgniiNBn!wroursft} gLUtdgc[n]up.t!!.e!tu (l.iluno3 reuye6;4r,$n[ Lnrmf!LUftLpL!,]rruuu]F!! srprArlsnnr$LUBun

n[yuLUolururt rEgur.uncnltgrqugtsBLF uurrsprnuEnlnub[rFrgrLru!,10U "BNS g4n1*,tr gaa,arrurllrgr ehgnnguurnap qglFillnefiflfu rtsuluaursrlLJlgrl.r nsooo'q- ooo, nrLn*oleftrgrn$rur ngngmo dr@sr Ep"fEagFciE!6eu1ELU]rn€u!u!]Bgul:sr sulc,Bul!10t(,3!nupn[rqrruungr B5ln1u61]gnr3 gLirLorp1ls6AU1sr.u t$'o-glur5rfiEulEru lrnr$r,giln^urBprlcunu$ pruyLlrnru'n bLcr.srunw frgplilr!Lu!$nrc nr.ftrprururrulnIrsrnu$sru pru^uUisnrsnrunueptrpnsr,u sufi,ulsLu wrrp 9o.uLp nnlorugrgrl uulgnuulnbupne s6flursLUrroyugrlnlupuft eusug$sgulacrUurulb nrgnBu&0rrPustnL]nlnru n!ffi plol$nl r!:1r.[fianpeT$0 ftsrrunbgruLu reuoslll RtIltl sluereJuo) L6u9rr#!0rn B$frgurirrsF tspunorgPlef\uellwp Pplq a{L)ut4$,ulssutftgvnuuubnunupng nouugrbr p - u 11199qtlordor5v FniLlLthcs ,,g uetPul) LrruyuAr|oFL.u*sn n$n9L6urru0r4 r56pnu lugnnllul,rgofl - a)rauuro)JoraquJeq) sn^guuL0L+nlylcrrsutsLUL[$ruaq, rogrtn !tn1ui*unrueldr,rlrs[]rpBru]t

ptrtrruprunuougrlnuLrtuuarn IRt1 r.cnbiusunuisLunsrulruurbugngruuttnL}cLpb,r&11 sopt p,eat.|.l) ftuLnlpCII

rupburot

PPf{cnr"ou P

Weekly Brief_30 Aug - 5 Sep 11_Issue 31  

Weekly Brief_30 Aug - 5 Sep 11_Issue 31

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you