Page 1

TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF THAI FOOD PROCESSORS’ ASSOCIATION www.thaifood.org TUNA

SEAFOOD

FOR: 31 JAN. – 6 FEB. 2011 FRUIT & VEGETABLE

SWEET CORN

VOL.2 PINEAPPLE

ISSUE. 5

DATE: 7 FEBRUARY 2011

FOOD INGREDTENTS & READY TO EAT

TRADER

ขยายว ันร ับฟังความคิดเห็น Antidumping Margin Calculation ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554

RASFF ของสหภาพยุโรป ประจําเดือนมกราคม 2554 ั ่ ย-ประกาศ พท.ภ ัยพิบ ัติ ไร่สบปะรดสามร้ อยยอดเจอแล้ง ร้องภาคร ัฐเข้ามาชว

ั ไร่สบปะรดสามร้ อยยอดเจอแล้ง ่ ย-ประกาศ ร้องภาคร ัฐเข้ามาชว พท.ภ ัยพิบ ัติ

การท่าเรือฯ เตรียมปร ับโครงสร้าง ค่าภาระใหม่

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 1


CONTENTS ข้อมูลด้านเทคนิค 4 RASFF ประจําเดือนมกราคม 2554 ิ ค้าอาหารของ”สหร ัฐอเมริกา” 5 กฏหมายปฏิรป ู ความปลอดภ ัยสน 6 มาตรการฉุกเฉินอาหารแปรรูปของ “ไต้หว ัน” เอกสารแนบ 1 6 “Water Footprint” เอกสารแนบ 2 ิ ในเยอรมนี 7 ความคืบหน้าการปนเปื้ อนไดออกซน ่ งกงผวาไข่นําเข้าจากเยอรม ันนี เอกสารแนบ 3 7 ฮอ 7 ปี 53 จีนจ ับคนทําผิดกม.อาหาร 248 ราย

สรุปการประชุมคณะร ัฐมนตรี

6 สรุปการประชุมครม. ว ันอ ังคารที่ 1 กุมภาพ ันธ์ 2554 เอกสารแนบ 4

สถานการณ์ดา้ นประมง ่ ออก”สหภาพยุโรป” 9 การนําเข้าว ัตถุดบ ิ จากต่างประเทศ เพือ ่ สง 9 ว.ประมงติณสูฯ ยกระด ับ "กุง้ ไทย" หนุนใชร้ ะบบ "ไบโอซเี คียว" คุมโรค 10 “สหร ัฐ” เล็งยืด AD กุง้ 5 ปี ้ ทีเ่ กษตร สก ัดผลกระทบกระจาย 10 สผ.ด ันกฎหมายจําก ัดพืน ความเค็ม

สถานการณ์ดา้ นการเกษตร ั ่ ย11 ไร่สบปะรดสามร้ อยยอดเจอแล้ง ร้องภาคร ัฐเข้ามาชว ประกาศ พท.ภ ัยพิบ ัติ 11 จีร้ ัฐปร ับโครงสร้างราคานํา้ ตาล 11 ผงะ! มะขามเปี ยกโลละ 120 แพงสุดเป็นประว ัติศาสตร์การณ์ ื ก ทําพาณิชย์ผวาเฮอ 12 กรมชลฯเตือนให้ประหย ัดจริงจ ังเหตุเขือ ่ นภูมพ ิ ลนํา้ ลดเหลือ เกือบจะครึง่ อ่าง 12 เกษตรกรจุก พ.ค. ปุ๋ยแพง TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 2


CONTENTS สถานการณ์ดา้ นการค้า

13 ขยายว ันร ับฟังความคิดเห้น Antidumping Margin Calculation เอกสารแนบ 4 13 Market Watch: ธุรกิจฮาลาล บูมทว่ ั โลก ตลาด ขยายต ัว 10% ่ ออกอาหารอินโดฯ 13 บุกสง ่ เสริมใช ้ 14 อาหารร้องขาดแรงงาน 4 หมืน ่ จีร้ ัฐสง เครือ ่ งจ ักรแทน 14 ไฟเขียวนําเข้านํา้ ม ันปาล์ม 1.2 แสนต ัน เอาใจผูผ ้ ลิต ่ ออก บะหมี-่ นมข้นหวาน-ไก่ตม ้ สุกสง 14 แจกโควตานํา้ ม ันปาล์ม 15 การท่าเรือฯ เตรียมปร ับโครงสร้างค่าภาระใหม่ 15 อลงกรณ์ออ ้ นสหร ัฐต่อจีเอสพี-ปลด PWL

การเงินและอ ัตราแลกเปลีย ่ น

16 อ ัตราแลกเปลีย ่ น ระหว่างว ันที่ 31 มกราคม- 4 กุมภาพ ันธ์ 2554

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 3


ิ ค้าจากประเทศไทยทีแ่ สดงใน ของสหภาพยุโรป สรุปประจําเดือนมกราคม 2554 สน ิ ค้าทีเ่ กีย (สน ่ วข้องก ับสมาคมฯ)

NOTIFICATION TYPE

NOTIFICATION DATE

LAST UPDATE

REFERENCE

FROM

PRODUCT

SUBSTANCE/HAZARD

Information

27/01/2011

27/01/2011

2011.0107

NETHERLANDS

Fresh papaya

methomyl (0.074 mg/kg - ppm)

Alert

18/01/2011

26/01/2011

2011.0062

FRANCE

Seasoned Anchovies

Cadmium (0.700 mg/kg - ppm)

Information

19/01/2011

19/01/2011

2011.0072

FINLAND

Bamboo shoots

unauthorised use of colour E 102 tartrazine

Border Rejection

18/01/2011

18/01/2011

2011.ACI

GERMANY

Coriander

chlorpyriphos (0.94 mg/kg - ppm)

Border Rejection

17/01/2011

17/01/2011

2011.ACC

DENMARK

Yard long beans

metalaxyl (0.33 mg/kg - ppm), triazophos (0.14 mg/kg - ppm)

Border Rejection

12/01/2011

12/01/2011

2011. ABD

GERMANY

Chilled peppermint

chlorpyriphos (3.0 mg/kg - ppm) and endosulfan (0.35 mg/kg - ppm)

Border rejection

12/01/2011

12/01/2011

2011. ABA

DENMARK

Fresh aubergines

omethoate (0.19 mg/kg - ppm)

Border Rejection

11/01/2011

11/01/2011

2011. AAY

FINLAND

Fresh lemon grass

Salmonella Wandsworth

Border Rejection

03/01/2011

03/01/2011

2011. AAD

FINLAND

Fresh leaf vegetable and fresh pinach

Salmonella bovismorbificans and Salmonella Ndolo

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 4


(ต่อ)

++ ประเภทการแจ้งเตือน ++ 1. Information Notifications เป็นการแจงเตื ้ อนเมือ ่ มีการตรวจพบสินคาอาหารและอาหารสั ้ ตว์ ่ งสูงต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ และสินคายั ่ องตลาดหรื ทีม ่ ค ี วามเสีย ้ งไม่เขาสู ้ ท ้ อหมด ิกอืน ไปจากทองตลาดของประเทศสมาช ้ ่ ๆแลว้ ประเทศสมาช ิกอืน ่ ๆจึงไม่จําเป็นตองดํ ้ าเนิน มาตรการเร่งด่วนต่อสินคาดั ้ งกล่าว 2. Alert Notifications เป็นการแจงเตื ้ อนเมือ ่ มีการตรวจพบสินคาอาหารและอาหารสั ้ ตว์ทม ี่ ค ี วาม ่ งสูงต่อความปลอดภัยของมนุษย์และสัตว์ และเขาสู ่ องตลาดแล เสีย ้ ท ้ ว้ โดยประเทศสมาช ิกไดมี ้ การดําเนินมาตรการใดมาตรการหนึง ่ ต่อสินคาดั ้ งกล่าว เช่น การถอนสินคา้ หรือ เรียกคืนสินคา้ จากทองตลาด ้ 3. Border Rejection เป็นการแจงเตื ้ อนสินคาอาหารและอาหารสั ้ ตว์ทต ี่ รวจพบว่าไม่ไดมาตรฐาน ้ ิกดํ ของ EU โดยประเทศสมาช าเนินมาตรการปฏิเสธการนํ าเขา้ ณ ด่านนํ าเขา้

กฏหมายปฏิรป ู ความปลอดภ ัยสนิ ค ้าอาหาร ของ ”สหร ัฐอเมริกา” ทีม ่ า: กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้าและ ั ว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สต

้ ายหล ัง อาทิ 2. ข้อกําหนดซงึ่ จะมีผลบ ังค ับใชภ • ข ้อกําหนดให ้ผู ้ประกอบการจัดทําแผนงาน HACCP ี้ จงมาตรการควบคุมต่างๆ ทีเ่ ป็ นลายลักษณ์ เพือ ่ ชแ ภายในระยะเวลา 18 เดือน หลังกฏหมายฉบับนี้ ประกาศใช ้ และให ้ระยะเวลาดําเนินการนานขึน ้ สําหรับผู ้ประกอบการรายย่อย • ข ้อกําหนดให ้ผู ้นําเข ้าเป็ นผู ้ยืนยันความปลอดภัยของ ิ ค ้าอาหารนํ าเข ้าในต่างประเทศ โรงงานผลิตสน (Foreign Supplier Verification Program) โดยจะ มีผลบังคับภายใน 2 ปี นับตัง้ แต่วันทีก ่ ฏหมาย ประกาศใช ้ การระบุให ้ USFDA จัดระบบการรับรอง (Accredit) บุคคลทีส ่ ามในการตรวจสอบรับรอง ิ ค ้าทีผ สน ่ ลิตในต่างประเทศ (third Party Certification) ภายในระยะเวลา 18 เดือน - 2 ปี เป็ นต ้น

้ ฏหมายปฏิรป สหร ัฐอเมริกาได้มป ี ระกาศใชก ู ความ ิ ปลอดภ ัยสนค้าอาหารของสหร ัฐอเมริกา (Food Safety Modernization Act (FSMA)) อย่างเป็น ทางการเมือ ่ ว ันที่ 4 มกราคม 2554 ทีผ ่ า่ นมา ซงึ่ การ ้ บ่งออกเป็น 3 สว่ น ด ังนี้ บ ังค ับใชแ ้ ันทีน ับตงแต่ 1. ข้อกําหนดทีม ่ ผ ี ลบ ังค ับใชท ั้ ว ันที่ กฏหมายประกาศใช ้ ได้แก่ ิ ค ้าทุกๆ • การต่ออายุการจดทะเบียนโรงงานผลิตสน 2 ปี ิ ค ้าใน • อํานาจในการบังคับให ้ผู ้ผลิตอาหารเรียกคืนสน กรณีทพ ี่ บปั ญหาบกพร่อง ิ ค ้าและ • อํานาจในการตรวจสอบใบอนุญาตนํ าเข ้าสน เรียกสอบข ้อมูลเอกสารเพิม ่ เติมจากผู ้นํ าเข ้า • รวมทัง้ ให ้อํานาจ USFDA สามารถเก็บค่าธรรมเนียม ในการตรวจสอบโรงงานผลิตภายในประเทศ และเก็บ ิ ค ้าซงึ่ เข ้าร่วมโครงการ ค่าธรรมเนียมจากผู ้นํ าเข ้าสน โดยสมัครใจ Qualified Importer Program เป็ นต ้น

ั 3. ข้อกําหนดอืน ่ ๆ ทีต ่ อ ้ งอาศยการออกระเบี ยบย่อย บ ังค ับควบคู่ (Rule-making and guidance) รวมถึงการระงับใบอนุญาตการจดทะเบียนโรงงานผลิต ื่ ประเทศทีส ิ ค ้าเคย ข ้อกําหนดให ้ผู ้นํ าเข ้าแจ ้งรายชอ ่ น ได ้รับการปฏิเสธการนํ าเข ้า และการกําหนดให ้จัดเก็บ ิ ค ้าอาหารทีม ี่ งสูง เอกสารเพิม ่ เติมสําหรับสน ่ ค ี วามเสย เพือ ่ การตรวจสอบย ้อนกลับ (Traceability) เป็ นต ้น ึ ษารายละเอียดเพิม โดยสามารถศก ่ เติมที่ http://www.fda.gov/ForConsumers/ConsumerUpdates

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 5


มาตรการฉุกเฉินเกีย ่ วก ับผลิตภ ัณฑ์อาหารแปรรูป ของประเทศ “ไต้หว ัน”

“Water Footprint” แนวคิดทีก ่ า ํ ล ังได้ร ับความ สนใจ

ั ว์นํ้า ทีม ่ า : กลุม ่ พัฒนามาตรฐานสัตว์นํ้าและผลิตภัณฑ์สต ทีม ่ า: กรองยุโรปเพือ ่ ไทย วันที่ 28 มกราคม 2554

ประเทศไต้หว ันได้ออกมาตรการฉุกเฉินเกีย ่ วก ับ อาหารแปรรูปโดยกําหนดหล ักปฏิบ ัติเกีย ่ วก ับ สุขล ักษณะทีด ่ ใี นการผลิตอาหารบรรจุแบบ สูญญากาศ(Vacuum-packed) พร้อมบริโภค (ready to eat) รวมถึงกฎระเบียบการติดฉลาก อาหารด ังกล่าว เพือ ่ คุม ้ ครองผูบ ้ ริโภคจากอาการ รุนแรงทางระบบประสาททีเ่ กิดจากแบคทีเรีย ้ งแต่ Clostidium botulinum มีผลบ ังค ับใชต ั้ ว ันที่ 29 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป โดยออกประกาศ 2 ฉบ ับ ด ังนี้

1. ประกาศ “Good Hygiene Practice for Vacuum-Packed-Foods” รายละเอียด ด ังนี้ 1.1 ผลิต ภั ณ ท์ ท ี่ เ ก็ บ รั ก ษาที่ อุ ณ หภู ม ิห อ ้ ง มี water activity ≤ 0.85 มีคา่ pH value ≥ 9.0 และเป็ น ื้ ด ้วยความร ้อน ผลิตภัณฑ์ทผ ี่ า่ นการฆ่าเชอ 1.2 ผลิตภัณฑ์ทเี่ ก็บรักษาทีอ ่ ณ ุ หภูมแ ิ ชเ่ ย็น มีการเติม Nitrite/Nitrate มี water activity ≤ 0.95 มีคา่ pH value ≤ 4.6 มีปริมาณเกลือ>3.5% และ กระบวนการอื่น ๆที่ ส ามารถยั บ ยั ้ง การเจริญ ของ Clostidium botulinum ได ้ ่ ข็ง -180C 1.3 ผลิตภัณฑ์ทเี่ ก็บรักษาทีอ ่ ณ ุ หภูมแ ิ ชแ 2. ประกาศ “Related Stipulations for the Labeling of Vacuum-Packed, RTE Foods Sold on the Market”รายละเอียด ด ังนี้ 2.1 กรณี อาหารทีพ ่ ร ้อมบริโภคทีเ่ ก็บรักษาทีอ ่ ณ ุ หภูม ิ ่ ข็งต ้องระบุ “stored in cold แชเ่ ย็ นและแชแ storage”และ“stored in refrigeration”ตามลําดับ 2.2 ควรระบุข ้อความในตํ าแหน่ งทีม ่ องเห็ นได ้ง่ายของ ภาชนะบรรจุทเี่ ป็ น Selling unit ี ื้น เพื่อ ให ้ 2.3. ขนาดตั ว อั ก ษรต ้องมีค วามต่า งจากส พ ั มองเห็นได ้ชด รายละเอียดดังเอกสารแนบ 1

ฉลากแสดง “Water Footprint” เป็นต ัวชวี้ ัดปริมาณ ้ ํา้ ทงทางตรงและทางอ้ การใชน ั้ อม โดยเริม ่ ตงแต่ ั้ ิ ค้าถึงมือผูบ กระบวนการผลิตไปจนกระทง่ ั สน ้ ริโภค ิ ค้าทีม (supply chain) สน ่ ี water footprint น้อย ิ ค้าทีม ย่อมได้ร ับความสนใจมากกว่าสน ่ ี water ้ ํา้ และทําให้นํา้ สกปรก footprint มาก เพราะมีการใชน (pollution) น้อยกว่า ั สําน ักงานทีป ่ รึกษาการเกษตรต่างประเทศมีขอ ้ สงเกต และข้อเสนอแนะ ด ังนี้ 1. “ฉลากแสดงร่องรอยของการใชนํ้ ้ า” หรือ“water footprint” เป็ นเรือ ่ งใหม่ทอ ี่ าจจะกลายเป็ นความท ้า ทายสําหรับอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต การ ิ ค ้า อาจทําให ้ภาค แสดง water footprint บนฉลากสน ิ ค ้ามีการใชนํ้ ้ า ธุรกิจต ้องลงทุนเพิม ่ ขึน ้ เพือ ่ ให ้การผลิตสน ้ ลดลง หรือภาคธุรกิจอาจใช water footprint เป็ น ิ ค ้าหรือบริษัทว่ามี เครือ ่ งมือในการสร ้างจุดเด่นให ้กับสน การคํานึงผลกระทบต่อสงิ่ แวดล ้อมและมีความ รับผิดชอบต่อสงั คม และเป็ นการสร ้างมูลค่าเพิม ่ ให ้กับ ิ ค ้า (value added) สน 2. ฉลาก water footprint เป็ นทางเลือกหนึง่ ทีจ ่ ะชว่ ย ิ ค ้าโดยใช ้ สง่ เสริมให ้ผู ้ประกอบการคํานึงถึงการผลิตสน นํ้ าอย่างคุ ้มค่ามากทีส ่ ด ุ และกระตุ ้นให ้ผู ้บริโภคตระหนัก ิ ค ้าแต่ละ ถึงความสําคัญของการใชนํ้ ้ าในการผลิตสน ชนิด ิ ค ้าสง่ ออกที่ 3. สาํ หรับประเทศไทย ข ้าวและเนือ ้ ไก่เป็ นสน ิ ค ้าทีต สําคัญซงึ่ จัดว่าเป็ นสน ่ ้องใชนํ้ ้ ามากในการผลิต และมี water footprint สูง (เท่ากับ 3,400 ลิตร และ 3,900 ลิตรต่อกิโลกรัม ตามลําดับ) การพัฒนา ิ ค ้าเศรษฐกิจทัง้ สองชนิดนี้ม ี เทคนิคการผลิตเพือ ่ ให ้สน ิ ธิภาพมากขึน การใชนํ้ ้ าอย่างมีประสท ้ จึงเป็ นสงิ่ สําคัญที่ จะทําให ้ไทยสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันใน ตลาดโลกเอาไว ้ได ้ ในขณะเดียวกันก็จะเป็ นการผลิตที่ ยั่งยืนต่อสงิ่ แวดล ้อมในระยะยาว สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได ้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/3717/211/

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 2

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 6


ิ ในเยอรมนี ความคืบหน้าการปนเปื้ อนไดออกซน

ปี 53 จีนจ ับคนทําผิดกม.อาหาร 248 ราย

ทีม ่ า: มกอช วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

ทีม ่ า: มกอช วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

สาํ นักงานทีป ่ รึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจําสหภาพ ี้ จงถึงสาเหตุการปนเปื้ อนสารไดออกซน ิ ในอาหาร ยุโรป ชแ ั ว์จากเยอรมนี และท่าทีของเยอรมนีตอ สต ่ เรือ ่ งดังกล่าว

ั ซอ ื้ กรด สาเหตุการปนเปื้ อนเกิดจากผูผ ้ ลิตอาหารสตว์ ้ ื นํา้ ม ัน ไขม ันจากบริษ ัท Harles & Jentzsch ซงึ่ ร ับซอ คุณภาพตํา ่ จากบริษ ัทผลิตนํา้ ม ัน Biofuel ทีม ่ ส ี ารได ิ ปนเปื้ อนเกินกว่า 2 เท่าจากทีก ออกซน ่ ฎหมายกําหนด ไว้ และมิได้รายงานให้เจ้าหน้าทีท ่ ราบ ตลอดจน จําหน่ายนํา้ ม ันด ังกล่าวอย่างผิดกฎหมาย เหตุการณ์ ั ว์ปีกและฟาร์มสุกรใน อือ ้ ฉาวนีส ้ ง่ ผลให ้ต ้องปิ ดฟาร์มสต เยอรมนีกว่า 4,700 ฟาร์ม ดังนัน ้ กระทรวงเกษตรเยอรมนี จึงออกมาตรการ 14 ข ้อ เพือ ่ ป้ องกันเหตุการณ์ลักษณะนี้ เกิดขึน ้ อีกในอนาคต

ในปี 2553 มีผถ ู้ ก ู จ ับกุมเนือ ่ งจากการทําผิดกฎหมาย อาหารในจีนทงหมด ั้ 248 ราย โดยในปี ทีแ ่ ล้วมีคดี เกีย ่ วก ับอาหารทงหมด ั้ 130,000 คดี ซงึ่ เป็นคดีอาญา ิ ค้าเกษตรสําหร ับ 115 คดี เป็นคดีเกีย ่ วก ับการผลิตสน บริโภค การผลิตอาหาร การจําหน่ายอาหาร การจ ัด ่ ออกและการนําเข้าอาหาร ทงนี ้ งอาหาร การสง เลีย ั้ ไ้ ม่ มีคดีทรี่ า้ ยแรง

อนึง่ เกาหลีใต ้ จีน และสโลวาเกีย ประกาศห ้ามนํ าเข ้าไข่ ั ว์ปีกจากเยอรมนี สว่ นรัสเซย ี อยูร่ ะหว่างการ ไก่และเนือ ้ สต พิจารณา

่ งกงผวาไข่นําเข ้าจากเยอรมันนี ฮอ ทีม ่ า: สํานักส่งเสริมสินค ้าส่งออก วันที่ 24 มกราคม 2554

ื ที่ พณ 0906.2/ว.197 ลง ด ้วยสมาคมฯ ได ้รับหนังสอ ิ ค ้าสง่ ออก วันที่ 24 มกราคม 2554 จากสาํ นักสง่ เสริมสน ่ งกงผวาไข่นําเข ้าจากเยอรมนี โดยสาํ นักสง่ เสริม เรือ ่ ง ฮอ การสง่ ออกได ้รับแจ ้งจากสาํ นักงานสง่ เสริมการค ้าระหว่าง ่ งกงว่า ไข่ทน ี่ ําเข้าจากประเทศ ประเทศ ณ เมืองฮอ

ิ ซงึ่ เป็นสาร เยอรมนีมก ี ารปนเปื้ อนของสารไดออกซน ก่อมะเร็ง หน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข้องก ับความปลอดภ ัยด้าน ่ งกงได้เก็บต ัวอย่างตรวจสอบและขอ อาหารของฮอ ความร่วมมือร้านค้างดจําหน่ายไข่ทน ี่ ําเข้าจาก ่ ั เยอรมนีชวคราวจนกว่าผลตรวจจะออกมา

่ งกงประมาณ อย่างไรก็ตาม ข ้อมูลการบริโภคไข่ไก่ของฮอ เดือนละ 150 ล ้านฟอง ทัง้ หมดมาจากการนํ าเข ้าจาก ต่างประเทศ โดยนํ าเข ้าจากจีนร ้อยละ 65.8 สหรัฐอเมริกา ร ้อยละ 20.2 ไทยร ้อยละ 7.2 และนํ าเข ้าจากเยอรมนีเพียง ร ้อยละ 1 ซงึ่ ไข่ทน ี่ ํ าเข ้าจากเยอรมนีมรี าคาแพงกว่าไข่จาก จีนและสหรัฐฯ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 7


สรุปการประชุมครม. ว ันอ ังคารที่ 1 กุมภาพ ันธ์ 2554 ที่

สาระสําค ัญ

เรือ ่ ง

3.

ร่างกฎกระทรวง (ฉบ ับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบ ัญญ ัติบ ัตร ประจําต ัวประชาชน พ.ศ. 2526 (บ ัตร ์ บบ ประจําต ัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสแ อเนกประสงค์ (Smart Card)

5.

ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความ ปลอดภ ัยเกีย ่ วก ับระบบทําความเย็นทีใ่ ช ้ แอมโมเนียเป็นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. ....

หน้า 5

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงฯ

1. กําหนดให ้การออกแบบ การผลิต และการติดตัง้ และการซ่อมแซม

5

และดัดแปลงระบบทําความเย็นต ้องเป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วย มาตรฐานผลิตภัณฑ์อต ุ สาหกรรมหรือมาตรฐานอืน ่ อันเป็ นทีย ่ อมรับ กัน 2. กําหนดให ้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานทีต ่ ด ิ ตัง้ ซ่อมแซมหรือดัดแปลง ระบบทําความเย็น ตรวจสอบหรือทดสอบความปลอดภัยของ เครือ ่ งจักรและอุปกรณ์ในระบบทําความเย็นต ้องจัดทําและส่ง รายงานผลการดําเนินการให ้กรมโรงงาน อุตสาหกรรมหรือ สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทีโ่ รงงานนัน ้ ตัง้ อยูท ่ ราบ .......อ่านต่อดังเอกสารแนบ 4

17.

รายงานผลการดําเนินการตามมติ คณะร ัฐมนตรี เรือ ่ ง การปร ับลดค่าอนุร ักษ์ ึ ษาปริมาณการสูบ นํา้ บาดาล และการศก นํา้ บาดาลในระด ับทีย ่ อมร ับได้วา ่ ปลอดภ ัย (Safe Yield) เพือ ่ แก้ไขปัญหานํา้ ใน ภาคอุตสาหกรรมไทย

ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม เรือ ่ งกําหนด

20

หลักเกณฑ์ วิธก ี าร และเงือ ่ นไขในการพิจารณาโครงการทีจ ่ ะได ้รับการ ช่วยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนพัฒนานํ้ าบาดาล พ.ศ. .... คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานํ้ าบาดาลได ้พิจารณาให ้ความ เห็นชอบแล ้ว ขณะนีอ ้ ยูร่ ะหว่างการเสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมพิจารณาให ้ความเห็นชอบก่อน นํ าเสนอกระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณา และเมือ ่ กค. พิจารณาให ้ ความเห็นชอบแล ้วจะได ้เสนอให ้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อมลงนามให ้มีผลบังคับใช ้ต่อไป

32.

สรุปสถานการณ์ภ ัยหนาว ภ ัยแล้ง และ ่ งเทศกาล มาตรการป้องก ันอุบ ัติภ ัยในชว ตรุษจีน 2554

กรมอุตน ุ ย ิ มวิทยา คาดอากาศในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย เริม ่

36

ตัง้ แต่ประมาณกลางเดือนตุลาคม 2553 ถึงประมาณกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2554 ความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ทําให ้ทัว่ ทุกภาคมีอณ ุ หภูมล ิ ดลง สําหรับบริเวณ ยอดดอยและยอดภูอาจมีนํ้าค ้างแข็งเกิดขึน ้ ได ้ในบางช่วง ส่วนในช่วง ปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอณ ุ หภูมส ิ งู ขึน ้ ส่งผลให ้อากาศร ้อนอบอ ้าว และร ้อนจัดในบางพืน ้ ที่ กับจะมีปริมาณฝนตกน ้อย เป็ นเหตุทําให ้หลาย พืน ้ ทีข ่ องประเทศไทยต ้องประสบกับความแห ้งแล ้ง และขาดแคลน นํ้ า เพือ ่ อุปโภคบริโภค รวมทัง้ นํ้ าเพือ ่ การเกษตร โดยเฉพาะพืน ้ ทีบ ่ ริเวณ นอกเขตชลประทาน

ทีม ่ า: ทีม ่ า: www.thaigov.go.th วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 รายละเอียดด ังเอกสารแนบ 4

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 8


ั นํา้ จากต่างประเทศ เพือ การนําเข้าว ัตถุดบ ิ สตว์ ่

่ ออก ”สหภาพยุโรป” สง

ทีม ่ า: กองตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสัตว์นํ้าและ ั ว์นํ้า ผลิตภัณฑ์สต

โรงงานทีม ่ ก ี ารนําเข้าว ัตถุดบ ิ จากต่างประเทศและจะ ่ ออกไปสหภาพยุโรป โปรดตรวจสอบ ผลิตเพือ ่ สง รายละเอียด ด ังนี้ 1. หากเป็ นวัตถุดบ ิ แปรรูปแล ้วจะต ้องมาจากโรงงานใน ื่ ทีส บัญชรี ายชอ ่ หภาพยุโรปให ้การรับรอง 2. หากเป็ นวัตถุดบ ิ ทีย ่ ังไม่แปรรูป จะต ้องมาจากเรือประมง ่ ข็ง (Freezer Vessel) หรือเรือขนถ่ายสต ั ว์ ทีม ่ ห ี ้องแชแ ี ่ ื นํ้ า (Carrier Vessel) ทีอ ่ ยูใ่ นบัญชรายชอทีส ่ หภาพ ื่ ที่ ยุโรปให ้การรับรองแล ้ว หรือมาจากบัญชรี ายชอ ประเทศเจ ้าของธงเรือ (Competent Authority: CA) รับรองซงึ่ ต ้องมีเอกสารประกอบการรับรองจาก CA ประเทศนัน ้ ๆ 3. โรงงานทีม ่ ก ี ารใชวั้ ตถุดบ ิ ณ ขณะนี้ รวมถึงของทีม ่ อ ี ยูใ่ น Stock ทีย ่ ังไม่ได ้สง่ ออก ณ วันที่ 25 สงิ หาคม 2553 ื่ เรือ ต่อกองฯ หรือ ศูนย์ฯ ที่ โปรดจัดสง่ ข ้อมูลรายชอ ั สงกัดภายในวันที่ 16 กันยายน 2553 ตามรายละเอียด ื่ เรือทีท จดหมายเรือ ่ ง ขอให ้จัดทําบัญชรี ายชอ ่ างโรงงาน ื้ วัตถุดบ ั ว์นํ้า พร ้อมระบุรายละเอียดใน รับซอ ิ สต แบบฟอร์มทีก ่ ําหนด โดยท่านสามารถ download ข ้อมูล ื่ กรม ่ งขอให ้จัดทําบัญชรี ายชอ ได ้จาก ประกาศ เรือ ื้ วัตถุดบ ั ว์นํ้า ประมงทีท ่ างโรงงานรับซอ ิ สต ื่ 4. ณ วันที่ 25 สงิ หาคม 2553 กตส.ได ้รวบรวมบัญชรี ายชอ ทีส ่ หภาพยุโรปให ้การรับรองแล ้ว เพือ ่ ความสะดวก โดย ท่านสามารถ download ข ้อมูลได ้จาก EU Approved List ื่ โดยหลังจากนีท ้ า่ นสามารถตรวจสอบข ้อมูลบัญชรี ายชอ ทีส ่ หภาพยุโรปให ้การรับรองซงึ่ จะมีการปรับปรุงข ้อมูล อย่าง สมํา่ เสมอ ิ 27 ประเทศใน • กรณีเป็ นวัตถุดบ ิ จากประเทศสมาชก กลุม ่ สหภาพยุโรป http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establishm ents/index_en.htm

กรณีเป็ นประเทศทีส ่ ามหรือประเทศนอกกลุม ่ ฯ ที่ สหภาพยุโรปให ้การรับรองว่าสามารถนํ าเข ้าได ◌ ้

http://ec.europa.eu/food/food/biosafety/establish ments/third_country/index_en.htm

ว.ประมงติณสูฯยกระด ับ "กุง ้ ไทย" หนุนใชร้ ะบบ "ไบโอซเี คียว" คุมโรค ทีม ่ า: คม ชัด ลึก กุมภาพันธ์ 2554

์ วุ รรณ ผู ้อํานวยการวิทยาลัยประมง นายวุฒพ ิ งษ์ วงศส ้ ทีภ ่ งจากพืน ่ าคใต้เป็น ติณสูลานนท์ เปิ ดเผยว่า เนือ ่ ออกกุง้ รายใหญ่ของประเทศ จึง แหล่งผลิตและสง ้ ฏิบ ัติจริงเพือ พยายามนําเทคโนโลยีสม ัยใหม่มาใชป ่ ควบคุมโรคและควบคุมคุณภาพกุง้ ให้มม ี าตรฐาน ้ งกุง้ ขาว โดยใชร้ ะบบไบโอซ ี หล ังจากทีไ่ ด้ทดลองเลีย เคียว (Bio secure) ภายในฟาร์มสาธิตซงึ่ เป็นการ ้ งกุง้ แบบใหม่ ทีป จ ัดระบบการเลีย ่ ้ องก ันโรค ลดความ ี หาย ไม่มส เสย ี ารตกค้าง สร้างความมน ่ ั ใจในความ ่ ออกต่างประเทศ ปลอดภ ัยให้แก่ผบ ู ้ ริโภคและตลาดสง ้ มากขึน ้ "การเลีย ้ งกุ ้งระบบไบโอซเี คียว เป็ นหลักการใชระบบการ ื้ จุลชพ ี ในการผลิตกุ ้ง ซงึ่ ดําเนินการ 4 สว่ น คือ ป้ องกันเชอ ื้ เข ้าสูร่ ะบบฟาร์ม เพือ เริม ่ จากป้ องกัน และสกัดไม่ให ้เชอ ่ ให ้ ื้ มีการสร ้างระบบป้ องกันการแพร่ ฟาร์มคงภาวะปลอดเชอ ื้ ทางภาคพืน ้ เชอ ้ ดิน อากาศ และทางนํ้ าทีใ่ ชในระบบฟาร์ ม ็ เชอ ื้ ในฟาร์ม เพือ กุ ้ง ประการทีส ่ อง ตรวจเชค ่ ให ้ทราบ ื้ และสกัดความเสย ี่ งการแพร่เชอ ื้ เมือ ภาวะปลอดเชอ ่ พบ ้ ื ื้ โรค เชอในระบบ ประการทีส ่ าม กําจัดและสกัดการแพร่เชอ ื้ มวลนํ้ า และทีอ ในระบบฟาร์ม โดยทําลายกุ ้ง ฆ่าเชอ ่ ยูข ่ อง กุ ้ง สุดท ้ายสร ้างระบบบันทึก โดยมีหลักฐานครบถ ้วน ทัง้ ี่ ง แผนปฏิบต การประชุม ประเมิน ความเสย ั ก ิ ารการ ปฏิบต ั ก ิ าร ผลการปฏิบต ั ก ิ าร การแก ้ไขปั ญหา เพือ ่ คงภาวะ ื้ และประสท ิ ธิภาพสูงสุดของการใชระบบไบโอซ ้ ี ปลอดเชอ เคียว" ่ จีน เวียดนาม มาเลเซย ี มีการ ในตลาดต่างประเทศ เชน ้ บหนึง่ แล ้ว แต่ไทยยังไม่เป็ นทีแ นํ ามาใชระดั ่ พร่หลาย ้ กระทั่งวิทยาลัยได ้นํ าเทคโนโลยีดังกล่าวมาทดลองใชจน มั่นใจได ้ว่าดําเนินการได ้ผลดีจริง จึงต ้องการผลักดันให ้ ้ างจริงจัง …อ่านต่อคลิก เกษตรกรนํ าไปใชอย่ http://www.komchadluek.net/detail/20110201/87436/

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 9


“สหร ัฐ” เล็งยืด AD กุง้ 5 ปี ทีม ่ า: มกอช วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

้ ทีเ่ กษตร สก ัด สผ.ด ันกฎหมายจําก ัดพืน

ผลกระทบกระจายความเค็ม

ทีม ่ า: ฐานเทรัพยากรอาหาร วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

สภาคองเกรสจากตามชายฝั่งอ่าวเม็กซโิ กของสหร ัฐฯ ี้ จงต่อคณะกรรมาธิการการค้าระหว่างประเทศ เข้าชแ ของสหร ัฐฯ เพือ ่ เรียกร้องให้ขยายเวลาจ ัดเก็บภาษี (AD) กุง้ นําเข้าจากไทยและประเทศอืน ่ ๆ ไปจนถึงปี 2559 ทัง้ นี้ ปี 2548 สหรัฐฯเริม ่ เก็บภาษี นําเข ้ากุ ้งจากไทย ิ เวียดนาม จีนและอินเดีย และองค์การการค ้าโลก บราซล (WTO) กําหนดให ้มีการทบทวนการเก็บภาษี ทุก 5 ปี ิ พรรคเดโมแครต จากรัฐ นางแมรี แลนดริว วุฒส ิ มาชก ี นา ระบุวา่ การยกเลิกมาตรการจัดเก็บภาษี ดังกล่าว ลุยเซย ี หายอย่างถาวรต่ออุตสาหกรรมกุ ้งสหรัฐฯ จะสร ้างความเสย ี หายอย่างหนักต่อแรงงานท ้องถิน และสร ้างความเสย ่ ทัง้ นี้ ภัยพิบต ั ริ น ุ แรงจากพายุเฮอร์รเิ คนเมือ ่ ปี 2548 และ 2551 และภาวะเศรษฐกิจถดถอย เป็ นปั จจัยให ้อุตสาหกรรมกุ ้ง สหรัฐตกอยูใ่ นภาวะใกล ้ล ้มละลาย ทัง้ นี้ คณะกรรมการฯ มี กําหนดทีจ ่ ะลงมติกลางเดือนมีนาคม 2554 ว่าจะขยายการ เก็บภาษี ดังกล่าวหรือไม่

ไทยนับเป็ นผู ้สง่ ออกกุ ้งมายังสหรัฐฯ รายใหญ่สด ุ โดย ในชว่ ง 11 เดือนแรกของปี ทีแ ่ ล ้ว มีปริมาณการสง่ ออกกุ ้ง มายังสหรัฐจํานวน 180 ล ้านกิโลกรัม แม ้จะโดนมาตรการ ภาษี ลงโทษดังกล่าวก็ตาม และจากการประกาศผลขัน ้ ต ้น ิ ค ้ากุ ้งของไทย ของการทบทวนอัตราภาษี AD ประจําปี สน ่ มีอต ั ราอยูท ่ ี่ 1-4.39% ซงึ่ ตํา่ กว่าประเทศคูแ ่ ข่ง เชน อินเดีย ทีถ ่ ก ู เรียกเก็บมากกว่า 5%....อ่านต่อคลิก

http://www.acfs.go.th/news_detail.php?ntype=07&id=8 713

นางนิศากร โฆษิตรัตน์ เลขาธิการสาํ นักงานนโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม หรือ สผ. ้ งกุง้ กล่าวถึง การปร ับปรุงคําสง่ ั การระง ับการเพาะเลีย

้ ทีน กุลาดําระบบความเค็มตํา ่ ในพืน ่ ํา้ จืด 4 ว่า ้ งกุง้ กุลาดําใน เนือ ่ งจากมีการหลีกเลีย ่ งการเพาะเลีย ั ชนิด ้ ทีน ้ งกุง้ ขาว หรือสตว์ พืน ่ ํา้ จืดมาเป็นการเพาะเลีย ้ วามเค็มในพืน ่ ผลให้หลาย ้ ทีน อืน ่ ๆ ทีต ่ อ ้ งใชค ่ ํา้ จืด สง ้ ทีไ่ ด้ร ับผลกระทบจากการแพร่กระจายของความ พืน ้ ที่ จ ังหว ัดสมุทรสาคร จ ังหว ัด เค็ม โดยเฉพาะในพืน นครปฐม และจ ังหว ัดสุพรรณบุร ี

่ ป โดยได ้มีการสง่ เรือ ่ งทัง้ หมดเข ้าสูท ี่ ระชุมคณะรัฐมนตรี ั ดาห์ทแ เมือ ่ 2 สป ี่ ล ้ว คาดว่าจะมีการออกประกาศในราช กิจจานุเบกษาต่อไป เพือ ่ ยับยัง้ การเพิม ่ พืน ้ ทีน ่ ํ้ าเค็ม ขณะเดียวกันได ้ประสานงานกับกรมพัฒนาทีด ่ น ิ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการทําความเข ้าใจกับ ้ น เกษตรกรในพืน ้ ที่ พร ้อมผลักดันให ้มีการใชพื ้ ทีช ่ ายฝั่ ง ทะเล กว่า 5,000,000 ไร่ ทําการเลีย ้ งพืชนํ้ าเค็มแทน หลังจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษาและออกเป็ น กฎหมายแล ้ว จะทําให ้เกษตรกรทําการเก็บผลผลิตใน ระยะเวลา 120 วัน ซงึ่ ในการดําเนินการของเกษตรกรให ้งด ้ ี้ งสต ั ว์ในพืน การใชความเค็ มในการเสย ้ ที่ นํ้ าจืด และหันไป ทําการเกษตรทีเ่ หมาะสมกับพืน ้ ทีแ ่ ทน…อ่านต่อคลิก http://www.food-resources.org/news/3/02/11/10103

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 10


ั ไร่สบปะรดสามร้ อยยอดเจอแล้ง ร ้องภาครัฐ เข ้ามาชว่ ย-ประกาศพท.ภัยพิบต ั ิ

จีร้ ัฐปร ับโครงสร้างราคานํา ้ ตาล ทีม ่ า: มกอช วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

ทีม ่ า: ข่าวสด วันที่ 31 มกราคม 2554

ื พันธ์โกย ผู ้ใหญ่บ ้านหมู่ 3 บ ้านหนองเป่ า นายบุญเรือน สบ ี้ ํา้ ปี่ ต.ศาลาลัย อ.สามร ้อยยอด จ.ประจวบฯ กล่าวว่า ปี นน

่ ง ในแหล่งก ักเก็บนํา้ เหลือน้อย ประกอบก ับฝนทิง้ ชว นานกว่าทุกๆ ปี ทําให้ขาดแคลนนํา้ ในการทํา ั การเกษตร โดยเฉพาะสบปะรดถื อเป็นพืชหล ักทีช ่ าว สามร้อยยอดและจ ังหว ัดประจวบคีรข ี ันธ์ ยึดเป็น ี หล ัก จะต้องเปลีย ี อืน อาชพ ่ นไปทําอาชพ ่ หรือถ้าจะ เปลีย ่ นไปปลูกพืชอย่างอืน ่ ก็ไม่แน่วา่ จะรอดหรือไม่ ั ปะรด เนือ ่ งจากพืชชนิดอืน ่ ไม่สามารถทนแล ้งได ้เหมือนสบ แต่ถงึ ทนแล ้งได ้ขนาดไหนถึงตอนนีก ้ ็ไม่สามารถทนแล ้งได ้ อีกต่อไป อยากให ้ภาครัฐเข ้ามาชว่ ยเหลือโดยการให ้ ประกาศเป็ นพืน ้ ทีป ่ ระสบภัยพิบต ั แ ิ ล ้ง เพือ ่ ให ้หน่วยงานที่ เกีย ่ วข ้องสามารถลงมาชว่ ยเหลือเกษตรกรได ้อย่างเร่งด่วน ก่อนทีจ ่ ะสายเกินแก ้

ด้านนายสุร ัตน์ มุนน ิ ทรวงศ ์ นายกสมาคมชาวไร่ ั ั สบปะรดไทย ประธานกลุม ่ ผูป ้ ลูกสบปะรดจ ังหว ัด ั ้ น ประจวบคีรข ี ันธ์ กล่าวว่า ขณะนีพ ื้ ทีป ่ ลูกสบปะรด ่ ของทงจ ั้ ังหว ัดประมาณ 6 แสนไร่ ในสวนทีไ่ ด้ร ับ ้ า ผลกระทบจากภ ัยแล้งตอนนีน ่ จะอยูท ่ ค ี่ รึง่ ต่อครึง่ ้ ทีเ่ พาะปลูก เนือ ของพืน ่ งจากปั ญหาภัยแล ้งทีเ่ กิดขึน ้ อยู่ ี หายให ้กับ เกษตรกรเป็ นอย่างมาก ในขณะนี้สร ้างความเสย ผลผลิตทีเ่ คยเก็บได ้ในปริมาณทีม ่ ากพอมาเจอปั ญหาขาด แคลนนํ้ าทําให ้ผลผลิตมวลรวม ในปี นล ี้ ดลงครึง่ ต่อครึง่ ฝากให ้ภาครัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้องเข ้ามาชว่ ยดูแล และอยากให ้รัฐประกาศให ้อําเภอสามร ้อยยอดเป็ นเขตภัย พิบต ั แ ิ ล ้งเพิม ่ อีกหนึง่ อําเภอ เพราะถ ้าประกาศเป็ นภัยพิบต ั ิ แล ้งแล ้วภาครัฐจะได ้จัดงบประมาณลงมาชว่ ยเหลือใน เรือ ่ งของการจัดหานํ้ า อ่านต่อคลิก

แหล่งข่าวจากคณะกรรมการอ ้อยและนํ้ าตาลทราย (กอน.) กล่าวว่า ขณะนีร้ าคานํ้ าตาลในตลาดโลกทําสถิตส ิ งู สุดอีก ครัง้ ในวันที่ 2 ก.พ. โดยราคานํ้ าตาลทรายดิบสง่ มอบ เดือนม.ค. 2554 ทําสถิตส ิ งู สุด 36.08 เซนต์ตอ ่ ปอนด์ ื้ ขาย และปิ ดตลาดที่ 35.31 เซนต์ตอ ่ ปอนด์ ราคาซอ ล่วงหน ้าสง่ มอบเดือน มี.ค. 2555 อยูท ่ ี่ 26.75 เซนต์ตอ ่ ปอนด์ ขณะทีร่ าคานํ้ าตาลทรายขาวตลาดลอนดอนทํา สถิตส ิ งู สุดที่ 857 เหรียญสหรัฐต่อตัน ปิ ดตลาดที่ 844.5 ึ ษา เหรียญสหรัฐต่อตัน ด ้านแหล่งข่าวจากคณะทํางานศก การปรับโครงสร ้างระบบอ ้อยและนํ้ าตาลทราย กล่าวว่า ึ ษา การทํางานในขณะนีย ้ ังไม่มข ี ้อสรุป อยูร่ ะหว่างการศก รายละเอียดให ้รอบคอบ โดยในชว่ งเดือน ก.พ. นีน ้ ่าจะมี ข ้อมูลครบ เนื่องจากต ้องการดูต ้นทุนทีแ ่ ท ้จริงของทุกฝ่ าย ทัง้ ต ้นทุนชาวไร่ และโรงงานนํ้ าตาล เพือ ่ ให ้ทุกคนได ้รับ ผลกระทบน ้อยทีส ่ ด ุ เพราะทีผ ่ า่ นมาต ้นทุนสว่ นใหญ่มา จากการประมาณการเท่านัน ้ …อ่านต่อคลิก http://www.food-resources.org/news/3/02/11/10130

ผงะ!มะขามเปี ยกโลละ 120 แพงสุดเป็น ื ก ประว ัติศาสตร์การณ์ทา ํ พาณิชย์ผวาเฮอ ทีม ่ า: ไทยรัฐ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิ ดเผยถึง ด ัชนีราคาผูบ ้ ริโภคทว่ ั ไป (เงินเฟ้อ) เดือน ม.ค. 54 ้ 3.03% เมือ ว่า เท่าก ับ 109.51 เพิม ่ ขึน ่ เทียบก ับ ้ 0.54% เมือ เดือน ม.ค.53 และเพิม ่ ขึน ่ เทียบก ับ เดือน ธ.ค.53 ทงนี ั้ ้ สาเหตุทเี่ งินเฟ้อเดือน ม.ค.54 ้ 3.03% มาจากด ัชนีหมวดอาหารและ เพิม ่ ขึน ้ 5.94% จากการเพิม เครือ ่ งดืม ่ เพิม ่ ขึน ่ ขึน ้ ของ ั ว์ เป็ ด ข ้าว แป้ ง และผลิตภัณฑ์จากแป้ ง 6.28% เนือ ้ สต ั ว์นํ้า 3.84% ไข่และผลิตภัณฑ์นม 3.61% ผัก ไก่ และสต และผลไม ้ 22.78% เครือ ่ งประกอบอาหารเพิม ่ ขึน ้ 8.02% เครือ ่ งดืม ่ ไม่มแ ี อลกอฮอล์เพิม ่ ขึน ้ 1.04% อาหารสําเร็จรูป เพิม ่ ขึน ้ 2.34% ิ ค ้าทีม สน ่ ป ี ั ญหาราคาสูงในเดือน ม.ค.54 ได ้แก่ ไข่ไก่ เบอร์ 2 อยูท ่ ฟ ี่ องละ 3-3.50 บาท เพิม ่ จากเดือน ธ.ค.53 ฟองละ 2.50-3 บาท หรือเพิม ่ 13.88% นํ้ ามันปาล์มขวด 1 ลิตร เพิม ่ จาก 35-37 บาท เป็ น 45-58 บาท หรือเพิม ่ 13.58% นํ้ ามันถั่วเหลืองเพิม ่ จาก 40-46 บาท เป็ น 4150 บาท หรือเพิม ่ 13.58% รวมถึงมะขามเปี ยก ทีเ่ พิม ่ จาก ่ ึ กก.ละ 80-90 บาท เป็ น กก.ละ 100-120 บาท ซงสูงสุด เป็ นประวัตก ิ ารณ์

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 11


กรมชลฯเตือนให้ประหย ัดจริงจ ังเหตุเขือ ่ นภูมพ ิ ล นํา้ ลดเหลือเกือบจะครึง่ อ่าง

เกษตรกรจุก พ.ค. ปุ๋ยแพง ทีม ่ า: ข่าวสด วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2554

ทีม ่ า: ฐานทรัพยากรอาหาร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

สําหร ับรายงานสถานการณ์นํา้ ในอ่างเก็บนํา้ ขนาด ใหญ่ทงประเทศ ั้ ล่าสุดมีปริมาณนํา้ รวมก ัน จํานวน 46,533 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของความจุอา ่ งฯขนาดใหญ่รวมก ันทงหมด ั้ ปริมาณ นํา้ น้อยกว่าปี 2553 จํานวน 2,068 ล้านลูกบาศก์ ้ ารได้ เมตร และเป็นปริมาณนํา้ ทีส ่ ามารถนํามาใชก ิ้ 23,010 ล้านลูกบาศก์เมตร จํานวนทงส ั้ น

ด ้านสถานการณ์นํ้าในเขือ ่ นหลักๆ ทีต ่ ้องสง่ นํ้ าไปสนับสนุน การใชนํ้ ้ าในพืน ้ ทีล ่ ม ุ่ นํ้ าเจ ้าพระยา มีดังนี้ เขือ ่ นภูมพ ิ ล จ. ตาก มีปริมาณนํ้ า 7,405 ล ้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็ น ร ้อยละ 55 ของความจุอา่ งฯ เขือ ่ นสริ ก ิ ต ิ ิ์ จ.อุตรดิตถ์ มี ปริมาณนํ้ า 6,576 ล ้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็ นร ้อยละ 69 ของความจุอา่ งฯ เขือ ่ นแควน ้อยบํารุงแดน จ.พิษณุโลก มีปริมาณนํ้ า 561 ล ้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็ นร ้อยละ 73 ั ชลสท ิ ธิ์ จ.ลพบุรี มี ของความจุอา่ งฯ และเขือ ่ นป่ าสก ปริมาณนํ้ า 601 ล ้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็ นร ้อยละ 63 ของความจุอา่ งฯ

์ มุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิ ดเผย นายธีระ วงศส ภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์วา่ คณะอนุกรรมการแก ้ไขปั ญหา ปุ๋ ยเคมีราคาแพงได ้รายงานสถานการณ์ของปุ๋ ยเคมีให ้ที่ ประชุมรับทราบว่า ขณะนีม ้ ป ี ๋ ยเคมี ุ ในสต๊อกประมาณ 1 ล ้าน ตัน ซงึ่ เพียงพอต่อการเพาะปลูกชว่ ง 3 เดือนนี้ คือตัง้ แต่ เดือนมี.ค.-เม.ย.ทีเ่ ป็ นต ้นฤดูการเพาะปลูก

ทงนี ั้ ้ จากราคาตลาดโลกพบว่าปุ๋ยเคมีบางสูตรที่ ้ โดยเฉพาะ กระทรวงพาณิชย์คม ุ ราคามีแนวโน้มสูงขึน ้ ถึง 13% อาจกระทบต่อ จากต้นทุนการนําเข้าทีเ่ พิม ่ ขึน ่ งเดือน พ.ค. ต้นทุนของเกษตรกรในฤดูเพาะปลูกใน ชว เป็นต้นไป ด ังนนกระทรวงเกษตรฯ ั้ จึงได้สง่ ั การให้ทก ุ หน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข้องไปดําเนินการตามมาตรการทีจ ่ ะ ้ ๋ ยของเกษตรกร ิ ธิภาพการใชป เพิม ่ ประสท ุ ซงึ่ จะ สามารถลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีในการผลิตลงได้

อนึง่ จะเห็นได ้ว่าปริมาณนํ้ าในเขือ ่ นภูมพ ิ ล จ.ตาก ลดลง เหลือเกือบจะครึง่ อ่างฯแล ้ว ซงึ่ ปริมาณนํ้ าทีเ่ หลือนีส ้ ามารถ ้ ้จริงเพียง 3,605 ล ้านลูกบาศก์เมตรเท่านัน นํ ามาใชได ้ ทัง้ ทีย ่ ังเหลือระยะเวลาของฤดูแล ้งอีกกว่า 2 เดือน…อ่านต่อ คลิก http://beta.ryt9.com/s/iq01/1081329

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 12


ใ แจ้งขยายว ันร ับฟังความคิดเห้น Antidumping Margin Calculation ทีม ่ า: หนังสือกรมการค ้าต่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์สหร ัฐ (DOC) ได้ขยายเวลาว ัน ปิ ดร ับฟังข้อคิดเห็นเกีย ่ วก ับแนวทางใหม่ในการ ่ นเหลือ คํานวนสว ่ มการทุม ่ ตลาด (Anti dumping Margin Calculation) ในประเด็น ค่าเฉลีย ่ ถ่วง นํา้ หน ักของอ ัตราภาษีการทุม ่ ตลาด (the weighted average dumping margin) และ การประเมินอ ัตราภาษีการทุม ่ ตลาด (antidumping duty assessment) จากเดิม ภายในว ันที่ 27 มกราคม 2554 เป็น ภายในว ันที่ 18 กุมภาพ ันธ์ 2554 เพือ ่ เปิ ดโอกาสให ้ทุกภาคสว่ น ได ้ร่วมเสนอข ้อคิดเห็นเพิม ่ เติม และจัดเตรียมเอกสาร ได ้ครอบคลุมยิง่ ขึน ้ โดยสามารถสง่ ข ้อคิดเห็นไปที่ http://www.regulations.gov รายละเอียดดังเอกสาร แนบ Market Watch: ธุรกิจฮาลาล บูมทว่ ั โลก ตลาด ขยายต ัว 10% ทีม ่ า: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

ธุรกิจฮาลาล กําล ังแผ่ขยายในวงกว้าง ด้วยมูลค่าธุรกิจ ้ ทุกปี ไม่ ทีส ่ ง ู ถึง 2.8 ล้านล้านเหรียญสหร ัฐ และเพิม ่ ขึน ตํา ่ กว่า 10% ครอบคลุมทุกกลุม ่ ธุรกิจ น ับตงแต่ ั้ อาหาร ่ ข็ง อาหารพร้อมปรุง เครือ สด อาหารแชแ ่ งสําอาง เวชภ ัณฑ์ ธุรกิจบริการ สปา เครือ ่ งเทศ สมุนไพร ์ และโลจิสติกส ตามแนวโน้มความต้องการของผูบ ้ ริโภค ทว่ ั โลก

นาย เอส.ไจ แซงเกอร์ หัวหน ้าสํานักงาน สํานักงาน ี (MATRADE) กล่าว สง่ เสริมการค ้าแห่งชาติของมาเลเซย ว่า ธุรกิจฮาลาลเติบโตมากว่าทศวรรษ ซงึ่ เป็ นการเติบโต จากดีมานด์ของผู ้บริโภค และจากการเติบโตของหลายๆ ิ ค ้าฮาลาล จากมูลค่าธุรกิจฮาลาลทั่ว ธุรกิจทีห ่ ันมาผลิตสน โลกกว่า 2.8 ล ้านล ้านเหรียญสหรัฐ เป็ นมูลค่าธุรกิจในสว่ น ของอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลถึง 5.7 แสนล ้านเหรียญ ดอลลาร์สหรัฐ ตลาดใหญ่ของกลุม ่ ธุรกิจฮาลาล คือ ี ตะวันออกลาง อียู และปากีสถาน สําหรับประเทศมาเลเซย ิ ค ้าฮาลาลจากมาเลเซย ี ไปยัง ในปี ทแ ี่ ล ้ว มีการสง่ ออกสน กลุม ่ ประเทศมุสลิม 57 ประเทศ คิดเป็ นมูลค่าถึง 3.7 หมืน ่ ล ้านบาท ภายใต ้เครือ ่ งหมาย JAKIM ซงึ่ เป็ นเครือ ่ งหมาย ี ฮาลาลของมาเลเซย ิ ค ้าฮาลาลมีการผลิตทั่วโลก อยูท "สน ่ วี่ า่ ประเทศไหนจะ โดดเด่นด ้านใด โดยประเทศไทย โดดเด่นมากในเรือ ่ ง ี ด อาหารสําเร็จรูป และกลุม ่ ซฟ ู้ "…อ่านต่อคลิก http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/busin ess/business/20110128/374274/Market-Watch-:-

่ ออกอาหารอินโดฯ บุกสง ทีม ่ า: มกอช วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิรย ิ ะพันธ์ รองอธิบดีกรมการค ้า ี มีความต ้องการ ต่างประเทศ เปิ ดเผยว่า ขณะนีอ ้ น ิ โดนีเซย นํ าเข ้าอาหารเพิม ่ โดยเปิ ดโครงการความมั่นคงด ้านอาหาร ิ ค ้าหลัก 30 ชนิด ได ้แก่ ข ้าวสาลี และยกเลิกอากรขาเข ้าสน ั ว์ ปุ๋ย ถั่วเหลือง เป็ นต ้น เพือ อาหารสต ่ ควบคุมเสถียรภาพ ิ ค ้าราคาแพงในประเทศ ของราคาอาหารหลัก แก ้ปั ญหาสน รวมทัง้ เพือ ่ สร ้างความมั่นใจว่าจะจัดหาอาหารได ้เพียงพอ ต่อความต ้องการบริโภค จึงถือเป็ นโอกาสของที่ ิ ค ้าไปทําตลาดอินโดนีเซย ี เพิม ผู ้ประกอบการจะสง่ ออกสน ่ ี มีความต ้องการนํ าเข ้าอาหารเพิม รัฐบาลอินโดนีเซย ่ เพือ ่ ลด ี่ งทางการผลิต สน ิ ค ้าเกษตร โดยคาดว่าจะเริม ความเสย ่ ดําเนินการตามแผนได ้ในชว่ งเดือนกุมภาพันธ์ 54 เป็ นต ้น ไป ี สาํ หรับโครงการความมั่นคงด ้านอาหารของอินโดนีเซย ้ ิ ค ้าหลัก 30 นอกจากจะใชมาตรการยกเลิ กอากรขาเข ้าสน ่ การจัดสรรเงิน 3 ล ้าน ชนิดแล ้ว ยังมีมาตรการอืน ่ อีก เชน ล ้านรูเปี ยห์ เพือ ่ บรรเทาผลกระทบจากการเปลีย ่ นแปลง ิ ค ้า โดยผ่านการ สภาพภูมอ ิ ากาศและเพือ ่ ลดราคาสน ดําเนินการทางด ้านตลาด จัดหาข ้าวทัง้ จากในประเทศและ ต่างประเทศ 1.5 ล ้านตัน จัดหาเครือ ่ งอบจํานวน 1,000 เครือ ่ งให ้แก่ศน ู ย์การผลิตข ้าวทั่วประเทศ การพัฒนาพืน ้ ที่ ี เกษตรกรรมในเกาะสุมาตรา กาลิมันตัน สุลาเวส และปาปั ว จํานวน 2 ล ้านเฮคเตอร์การจัดหาปุ๋ยและเมล็ดพันธุใ์ ห ้แก่ ื้ ข ้าว เกษตรกร และเพิม ่ ความยืดหย่นในการให ้บล็อกซอ

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 13


่ เสริมใช ้ อาหารร้องขาดแรงงาน 4 หมืน ่ จีร้ ัฐสง เครือ ่ งจ ักรแทน

ไฟเขียวนําเข้านํา้ ม ันปาล์ม 1.2 แสนต ัน เอาใจ ่ ออก ผูผ ้ ลิตบะหมี-่ นมข้นหวาน-ไก่ตม ้ สุกสง

ทีม ่ า: เดลินวิ ส์ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

ทีม ่ า: ข่าวสด วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554

นายอมร งามมงคลรัตน์ รองผู ้อํานวยการสถาบันอาหาร เปิ ดเผยว่า ในปี 54 ภาคอุตสาหกรรมอาหารไทยจะ ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอย่างหน ัก เนือ ่ งจาก แรงงานสว่ นใหญ่ได้เคลือ ่ นย้ายไปอยูใ่ น อุตสาหกรรมทีใ่ ห้ผลตอบแทนทีส ่ ง ู โดยเฉพาะการ ย้ายไปอยูใ่ นกลุม ่ อุตสาหกรรมท่องเทีย ่ วในแถบ ่ ภูเก็ต ชลบุร ี พ ังงา จ ังหว ัดทีม ่ ค ี า่ จ้างสูงกว่า เชน กระบี่ และ กรุงเทพฯ ล่าสุดผู ้ผลิตอาหารไทยขาดแคลน แรงงานในระบบกว่า 4 หมืน ่ รายแล ้ว สง่ ผลให ้ภาครัฐและ เอกชนต่างเร่งชว่ ยเหลือในการหาแรงงานและการเพิม ่ ิ ธิภาพการผลิต เชน ่ การสง่ เสริมเครือ ประสท ่ งจักรในการ ผลิตแทน ซงึ่ จะชว่ ยลดปริมาณแรงงานได ้

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เปิ ดเผยในฐานะประธาน ่ ระชุมมี คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ ามันแห่งชาติ ว่า ทีป

มติให้กระทรวงพาณิชย์นําเข้านํา้ ม ันปาล์มดิบกึง่ บริสท ุ ธิอ ์ ก ี 1.2 แสนต ัน ภายในระยะเวลา 2 เดือน ระหว่างเดือนก.พ.-มี.ค.54 คาดว่าจะเพียงพอต่อการ ้ ริมาณนํา้ ม ัน บริโภคในประเทศ "มน ่ ั ใจว่าหล ังจาก นีป ปาล์ม จะเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และได้ ั กําชบกระทรวงพาณิ ชย์ให้บริหารจ ัดการนํา้ ม ันให้ เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะความต ้องการของประชาชนรายย่อย สว่ นการ นํ าเข ้าในล็อตใหม่จํานวน 1.2 แสนตัน เพือ ่ สนับสนุน ภาคอุตสาหกรรมทีม ่ ผ ี ู ้ประกอบการด ้านอุตสาหกรรมอาหาร อาทิ ผู ้ประกอบการไก่ต ้มสุกเพือ ่ การสง่ ออก ผู ้ประกอบการ บะหมีก ่ งึ่ สําเร็จรูป นมข ้นหวาน ทีย ่ ังมีความเดือดร ้อน จึงต ้อง อนุมัตใิ ห ้นํ าเข ้าเพิม ่ " คณะกรรมการมั่นใจว่าการกําหนดให ้ นํ าเข ้านํ้ ามันปาล์มเพิม ่ เติมครัง้ นี้ จะสามารถแก ้ไขปั ญหาการ ขาดแคลนในขณะนีไ ้ ด ้แน่นอน และทันกับผลผลิตใหม่ทจ ี่ ะ ออกมาในปลายเดือนมี.ค.นี… ้ อ่านต่อคลิก http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROb FkyOHdNVEF5TURJMU5BPT0=&sectionid=TURNd05RPT0= &day=TWpBeE1TMHdNaTB3TWc9PQ==

แจกโควตานํา้ ม ันปาล์ม "กลุม ่ อุตสาหกรรมอาหารยังได ้รับผลกระทบการปรับขึน ้ ค่าจ ้างแรงงานขัน ้ ตํา่ เพราะปั จจุบน ั กลุม ่ อาหารมีภาระ ค่าใชจ่้ ายในสว่ นของค่าจ ้างแรงงานปี ละกว่า 1 แสนล ้าน บาท หรือคิดเป็ น 6.6% ของโครงสร ้างการผลิตทัง้ หมด สาเหตุทค ี่ า่ จ ้างตํา่ กว่ากลุม ่ อุตสาหกรรมอืน ่ เนือ ่ งจากสว่ น ้ ใหญ่จะใชแรงงานไร ้ฝี มือและแรงงานกึง่ ฝี มือเป็ นหลัก ทํา ให ้ค่าจ ้างต่อหัวไม่สงู นัก โดยกลุม ่ อาหารมีแรงงานรวม 8.7 แสนคน สูงทีส ่ ด ุ อันดับ 3 รองจากภาคโรงแรมและ ภัตตาคาร และกลุม ่ สงิ่ ทอเครือ ่ งนุ่งห่ม"

ทีม ่ า: เดลินวิ ส์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554

นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิ ดเผยว่า ได้สง่ ั ให้ ิ ค้า (อคส.) ซงึ่ มี กรมการค้าภายใน และองค์การคล ังสน หน้าทีก ่ ระจายนํา้ ม ันปาล์มนําเข้าจากต่างประเทศรอบ สอง ปริมาณ 1.2 แสนต ัน ไปหารือก ับผูผ ้ ลิตและผูใ้ ช ้ อุตสาหกรรมนํา้ ม ันปาล์มทุกสว่ น เพือ ่ ทราบความ ้ องทุกอุตสาหกรรม ก่อนประสานก ับสภา ต้องการใชข อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เพือ ่ จ ัดสรร ่ ยเหลือภาคอุตสาหกรรม ที่ โควตานํา้ ม ันปาล์มไปชว ประสบปัญหาขาดแคลนนํา้ ม ันปาล์มด้วย… อ่านต่อคลิก http://www.dailynews.co.th/web/index.cfm?page=content &contentId=119099&categoryID=310

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 14


การท่าเรือฯ เตรียมปร ับโครงสร้างค่าภาระใหม่

อลงกรณ์ออ ้ นสหร ัฐต่อจีเอสพี-ปลดPWL

ทีม ่ า: Logistics digest วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 • 0

ทีม ่ า: ไทยโพสต์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554

นายสุรพงษ์ รงศริ ก ิ ล ุ รองผู ้อํานวยการการท่าเรือแห่ง ประเทศไทย สายบริหารทรัพยากรบุคคลและการเงิน การ ท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เปิ ดเผยภายในงาน เสวนาเรือ ่ ง “เปิ ดผนึกโครงสร ้างค่าภาระการท่าเรือแห่ง ประเทศไทยทีผ ่ ู ้นํ าเข ้า-สง่ ออกต ้องรู ้” ณ ศูนย์ประชุม ิ แห่งชาติสรก ิ ต ิ ์ เมือ ่ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ว่า การปร ับ

โครงสร้างอ ัตราค่าภาระของการท่าเรือใหม่ในขณะนี้ ย ังอยูอ ่ ยูร่ ะหว่างพิจารณาปร ับปรุงโครงสร้าง ซงึ่ อาจ ้ ใชเวลาอีกประมาณ 2-3 เดือนในการร ับความคิดเห็น ้ ริการทงจากสายเรื ่ ออก จากผูท ้ ม ี่ าใชบ ั้ อ ผูน ้ ําเข้า-สง เพือ ่ ให้ได้มาซงึ่ ทิศทางและโครงสร้างค่าภาระที่ เหมาะสมและได้ร ับความเห็นชอบจากทุกฝ่าย เมือ ่ สามารถหาข้อสรุปด ังกล่าวได้แล้ว จะมีการสรุปและ นําเสนอต่อคณะกรรมการของการท่าเรือฯ หากมีการ เห็นชอบก็จะรายงานเสนอต่อไปย ังกระทรวง คมนาคม เพือ ่ เสนอคณะร ัฐมนตรีเพือ ่ พิจารณาต่อไป ซงึ่ คาดว่าจะสามารถได้ร ับการพิจารณาให้มก ี าร บ ังค ับใชไ้ ด้ภายในปี 2554 นี้

สําหรับจุดประสงค์ในการปรับโครงสร ้างนี้ นายสุรพงษ์ ้ การ ยืนยันว่า เพือ ่ ต ้องการให ้เกิดความสะดวกให ้กับผู ้ใชบริ ั เจนมากยิง่ ขึน และต ้องการทําให ้เกิดความชด ้ โดยจะมีการ ิ ค ้า เพือ แบ่งเก็บค่าภาระตามประเภทของสน ่ ไม่ให ้เกิด ้ ความซํ้าซอนอย่ างทีเ่ ป็ นอยูใ่ นปั จจุบน ั ซงึ่ อันทีจ ่ ริงแล ้ว การท่าเรือไม่ได ้มีการปรับค่าภาระมาเป็ นระยะเวลานาน กว่า 10 ปี สําหรับอัตราค่าภาระของการท่าเรือฯ ใน

ปั จจุบน ั ยังถือว่าถูกกว่าค่าภาระในประเทศเพือ ่ นบ ้าน อย่างจีนหรือเวียดนามถึงร ้อยละ 20…อ่านต่อคลิก

http://www.logisticsdigest.com/news/port/item/5919-

นายอลงกรณ์ พลบุตร รมช.พาณิชย์ เปิ ดเผยภายหลังหารือ ิ ารณาทบ กับเจ ้าหน ้าทีร่ ัฐสภาของสหรัฐว่า ได้ขอให้พจ

ิ ธิพเิ ศษทางภาษีศล ทวนการต่ออายุโครงการสท ุ กากร ิ ค้าไทย หล ังจาก (จีเอสพี) ปี 2554 ทีใ่ ห้ก ับสน ิ สภาผูแ วุฒส ิ ภาและสมาชก ้ ทนราษฎรของสหร ัฐไม่ตอ ่ อายุจเี อสพีทห ี่ มดอายุ ไปแล้วเมือ ่ ว ันที่ 31 ธ.ค.2553 เพราะมีปญ ั หาบางประการในการพิจารณา สง่ ผลให ้ผู ้ ิ ค ้าของสหรัฐทีไ่ ด ้รับสท ิ ธิจเี อสพี จากทุกประเทศ นํ าเข ้าสน ิ ธิ รวมถึงไทย จะต ้องเสย ี ภาษี นํา เข ้าอัตรา ทีเ่ คยได ้รับสท ปกติ (เอ็มเอฟเอ็น) สํา หรับการนํ าเข ้าไปยังสหรัฐตัง้ แต่ ี ภาษี วันที่ 1 ม.ค.2554 เป็ นต ้นไป จากเดิมทีไ่ ม่ต ้องเสย นํ าเข ้าเลย จนกว่ารัฐสภาสหรัฐจะอนุมัตใิ ห ้ต่ออายุโครงการ จีเอสพีได ้ ซงึ่ คาดว่าจะประกาศผลราวเดือน เม.ย.นี้

ี้ จงให ้สหรัฐเห็นถึงความจําเป็ นทีส ิ ค ้าไทย ทัง้ นี้ ได ้ชแ ่ น ิ ธิจเี อสพีตอ สมควรได ้รับสท ่ ไป เพราะไทยเป็ นประเทศ ิ ธิจะเป็ นการเพิม กําลังพัฒนา การได ้รับสท ่ ขีดความสามารถ ด ้านการแข่งขันกับประเทศพัฒนา แล ้วทีส ่ ง่ ออกไปสหรัฐ ิ ค ้าไทยในตลาด รวมถึงยังเป็ นการรักษาสว่ นแบ่งตลาดสน สหรัฐ และเป็ นการทําให ้เกษตรกรไทยมีความเป็ นอยูท ่ ด ี่ ี ขึน ้ ด ้วย และยังได ้ขอให ้สหรัฐสนับสนุนให ้ไทยหลุดจากบัญช ี ิ ประเทศทีถ ่ ก ู จับตามองเป็ นพิเศษ (PWL) ด ้านทรัพย์ สน ทางปั ญญา ตามมาตรา 301 พิเศษ กฎหมายการค ้าสหรัฐที่ จะประกาศผลการทบทวนในเดือน เม.ย.นี… ้ อ่านต่อคลิก http://www.thaipost.net/news/040211/33827

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 15


ทีม ่ า: ธนาคารแห่งประเทศไทย ข ้อมูลวันที่ 29 และ 30 ม.ค. 2554 ไม่มต ี วั เลขอัตราแลกเปลีย ่ น จากธนาคารแห่งประเทศไทย

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 16


THAI FOOD PROCESSORS’ ASSOCIATION Tel : (662) 261-2684-6 Fax : (662) 261-2996-7 www.thaifood.org E-mail: thaifood@thaifood.org

Executive Director วิกรานต์ โกมลบุตร E-mail: vikrant@thaifood.org Administrative Manager ลินดา เปลีย ่ นประเสริฐ E-mail: linda@thaifood.org Trade and Technical Manager สุพ ัตรา ริว้ ไพโรจน์ E-mail: supatra@thaifood.org Head of Trade & Technical Division -Fruit and Vegetable Products

วิภาพร สกุลครู E-mail: vipaporn@thaifood.org Trade and Technical Officer Division - Fruit and Vegetable Products อ ัญชลี พรมมา E-mail:anchalee@thaifood.org ธณัฐยา จ ันทรศรี E-mail: tanatya@thaifood.org

Head of Trade & Technical Division- Fisheries Products ชนิกานต์ ธนูพท ิ ักษ์ E-mail: chanikan@thaifood.org สมาคมผูผ ้ ลิตอาหารสําเร็จรูป ขอขอบคุณเว็ ปไซต์ ด ังต่อไปนี้ Trade and Technical OfficerDivision -Fisheries Product

1. http://www.thannews.th.com

6. http://www.dailynews.co.th

นลินพรรณ อิม ่ สาระพางค์ E-mail: nalinpan@thaifood.org

2. http://www.thairath.co.th

7. http://www.acfs.go.th

วรวรรณ เมธีธาดา E-mail: worawan@thaifood.org

3. http://www.bangkokbiznews.com

8. http://www.posttoday.com

4. http://www.tnsc.com

9.http://www.matichon.co.th

Data Management Office

5. http://www.prachachat.net

ธนพร จุด ้ ศรี E-mail: thanaporn@thaifood.org Commercial Relation Executive ก ัญญาภ ัค ชินขุนทด E-mail:kanyaphak@thaifood.org Administrator วสุ กริง่ รูธ ้ รรม E-mail:vasu@thaifood.org ศิรณ ิ ีย ์ ถิน ่ ประชา E-mail:sirinee@thaifood.org Accountant วิมล ดีแท้ E-mail: wimon@thaifood.org

เสนอข้อคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ ………………………… ………………………… ………………………… …………………………

TFPA TRADE & TECHNICAL WEEKLY BRIEF 31 Jan.-6 Feb. 2011 VOL. 2 ISSUE. 5

Page 17


i, nv

noiqt?naouiulo,irn:!luq mrr

"a"a.at al"/d

- .U - - .- .i 6U?Ultlasuanr']ft $6sl?ul n:!!:v!.1

rnrvor:na,ln nori4,i'n: fluu. 6)06(00 t (rd rn:rnr baaa !-.J---

H01 :.r-r':n':n" [oL.nu:nut,a0]JttL91a v'lt,rul:utal!:s.11fi lF71u

riur.:urunalrn:.rria6noryr:dr15o: arfrdurdru "Good HygienePracticefor Vacuum PacksFood'', "The Regulationsof Labeling forVacuum Packed Food"and "GoodHygiene Practice for Canned Food"drl]'rud !ri.l!

drul:cryrfi\d'viuleioonrrm:nr:anrirrdurni!orvr:ul::r.Jloodrvr.:nva'n fr116 (vacuum-paci<ed) niouilnn treaoy riariiuara'nuft:fr6hnr:ir6flarvr:!::ru!1rEr!r!'rnrn to ea! 5?u0!nl:9tuuunr:fl 9rQalnor14,l:9 r-rndr': rfrodr:n:orfirilnnrrnorn'ri:1.Ju:.rvnrlc!! :garflfirfioa'rnu!ni6 t) CLostidlum botulinum lquoon!:vnr11 Loarir rird Practice forVacuum-Packed-Foods" :ruavr6uq o-{f o. rj:vnrn"GoodHygiene -

-

.J-

-

A

-v

o.crtiaoffug4ttn!5rurtoflyf!iar (stored at roomtemperatLrre) - !_wateractivity< o.dd - firir pH value> ct.o , rflur.r6oniruq{iajrunr:cir16odranrr:rio1.r (Commerc al sterlizedproduct) ..ro a6nnlfuriiririnurdqnla4iurl6r (storedin cotd storage: sJ"c) !'a'r516}] Nitrite/Ni rrare - fr wateractivity< o.cld - irir pH value. a.u - l-rjirrrurnao> m.d%(onLy appLicabte to smokedandfermented

'

products) ); -n:gulnr:6u1fiau1:fluilriin1:lnirwo.rClostidrum botuLinumld

o.6rtlA0lnru'rvtntSnul AfulltLltllJtll.i od "c

/b. !5snlfl


Le'

for the Labelingof Vacuum-Packed, RTE b. d:vnlf, "ReLated Stipulations keadyto eat)FoodsSotdon the Market":"lga!!6und'if,

b.o nroiorur:dgor.ruilnndrfi t:-nrrdqrur,l4i$rir5r:uacttrid{eiai:vu "storedin cotd storage"||aJ "storedin refrigeration"fl]eilti!

b.toer::vlJrianrr:.l1"sr'rL L rfr:-oruiuld'iruro rnrrrvr::ririu

setline unir

(ni'rx0rr)fiortritFnn'ir b.mtu'rofr?dnrii o qrl. Llrd eroidr:d-nu:do rinrr:-rirrrrnidu rfial#roruir"ldrr"o. r r" rror:nr:qnriro-.rneirriararir6'ul,u"rirusiiui roxqarnruce< rfludultlrird a1!'r:nei1u:'rua!rduorfr!]Ldxl{in'u;ifrd.i!1riru 16ahttp://members.wto.orglcrnattachments/ booo/sos/TPKM/oo

sn6?cldoo e.odf its,

n.i15u11lr'l r1'ro tuio 1,1i1lJ $6vRi.!ly 6ufl nd!'rfiu'1y:11 n910!nfl]!tn

rt

ritx

r^6rr.:Ufl19

tu*l'TTll,*, { idtjrlo Il{r3)n6rtt""t!o1"* ' cl>rrirI rriuc'osc -9

g, ztaaorf a4 -

rollaflrnr-rlf!fia

0r rrr-. /

/qtrt,'aitt< rn.'),"t7..

/ (u1,inquful flrlyri{)

.r"

l.l^,tfl-,t-:r.tanflflfa^r/tltjlu-rlf-:,t1trrE

9 fl tt 9q

inur:rtnr:uvu{iir runr: .z

-

/,m e

.e

.z

na.i0:'tn60!:lJ50.tu'trl:6't!ntutl1ldaxur|[63tia9]nfufl afl1tr

aqll 9)r1-l"DJ"rq16'l!4fl?ulavHafln flaqr?1,]'l llr:'z1lr:ar: o bddd oomfll


iraJr"-".-,

of "GoodHygienePracticefor VacuumPackedFood","TheRegulations Labelingfor VacuumPackedFood"and"GoodHygienePracticefor CannedFood" DOHFoodNo.0991302095, July09,2010 (DOH),Exeoutive I. Thecompetent authority: Department ofHealth Yuan IL Basisfortheenactment: Thestipulations in ltem1,Article20andClause 6, Item 1, Article 17,ofthe Act GovemingFoodSanitation. III. Promulgationof"Good HygienePracticefor Vacuum-Packed Foods" (1) This practiceis applicableto relatedfoodproprietorsofvacuum-paoked, RTE (ready-to-eal) foods (2) In additionto complyingwith therelatedstipulationsin this practioe,related food prcprietors ofvaouum-packed,RTE (ready-to-eat)foods shall also comply with the stipulationsin the Good Hygiene Practice for Foods. (3) Relatedtermsin this practicearedefinedas follorvs: 1. FoodProprietor:The proprietorthat operates the manufacturing, processing. preparing.packaging. transporling. storage.selling.inputand outputoffoods or foodadditives. 2. Vacuum-Packed Food:The foodthatis degassed and sealedwithin an hermeticallysealedcontainer. 3. Hermeticallysealedcontainer:meansa containerthat is designedand intendedto be secureagainstthe entry ofmicroorganisms and therebyto maintainthe commercialstedlityofits contentsafterprocessing, including containersmadeofmetal, glass,retortpouch,plasticand laminatedoompositematedals,aswellas othercontainersconfoming to the aforementioned condition. 4. RTE (ready-to-eat)Food: The productthat can be instantly edible after beingunsealed, with no needto beprocessed by any cookingstep.


for the 5. SaltConcentration: Thepercentage ofthesaltmassaccounting wholesolutionmass. 6. WaterActivity: Wateractivity(aw)is a measure ofthe fre€moisturein a productandis thequotientofthe watervaporpressureofthe substance dividedby the vaporpressurcofpur€ waterat thesametempeature, (4) CoodHygienePracticefor Vacuum-Packed Foods andRTE (ready-to-€at) SoldandStoredat RoomTempemture: 1. Ifsucha productmeetsanyofthefollowingconditions, it canbestored andsoldat roomtemperatuae. A. WaterActivity<0.85 B. pH value>9.o C. Commerciallysterilizedproducts 2. Productswith lhe first two conditionsofabovementionedshouldbestored andsoldin accordance with their labeling.Theproprietorsshouldreserve provedby the labo.atories relatedtesl reportsor certificationdocuments accreditedby thecentralcompetent authority,foqreference.Commercially products for Canned sterilized shallconformto theGoodHygienePractice Foods. (5) GoodHygienePractice FoodsSold for Vacuum-Packed, RTE(ready-to-eat) andStoredin ColdStorage: l. As for vacuum-packed, RTE(ready-to-eat) foodswith wateractivityabove 0.85thatrequirecold storage,all theprocesses for storing transporting andsellingthemshouldbeundertaken at 7C. in thestatusofcold storage 2. Shelflifeofvacuum-Packed, RTE(ready-to-€at) Foodsin ColdStorage: lfsuch a productdoesnotmeetanyofthefollowingconditions, its shelf life shallbewithintendays.Theproprietors relatedtest shouldreserve


by provedby thâ&#x201A;Ź laboratories accredited reportsor certificationdocuments the centmlcompetentauthority,for reference. A. Addedwith Nitrite or Nitrate B. WaterActivitys 0.94 C. pH valueS4.6 D. SaltConcentration > 3.5%(only applicableto smokedandfermented products) E. Any otherconditionthatcaninhibitC/ostidrumbotulinutu, FoodsSold (6) Good HygienePracticefor Vacuum-Packed. RTE (ready-to-ear) for storing.transponingand and Storedin Refrigeration: AII rheprocesses foodsin refrigerationshould sellingthe vacuum-packed, RTE (ready-to-eat) be undertaken in the statusofrefrigerationat -18"C. (7) Registrationshould be requiredfor vacuum-paoked,RTE (ready-to-eat) foodswhich are high-riskin botulismasdetermined by risk assessment. IV. Pmmulgationof"Related Stipulations for the Labelingof Vacuum-Packed, RTE (ready-to-eat) FoodsSoldon the Markâ&#x201A;Źt" (1) LabelingContent:Accordingto the RTE foodpropertyin cold storage.or reiligeration,the label"storedin cold storage"or "storedin refrigeration" shouldbe marked. (2) Positionofthe Labeling:The labelshouldbe markedon the easily-seen area ofthe front sideon the outerpackage ofthe smallestsellingunit. (3) Typefaceofthe LabeledWords:Thetypefaceofthe labeledwordsshould not be smallerthan lcm bothin lengthandwidth. (4) OtherItems:The typefacecolorofthe words"storedin cold storage"or "storedin refrigeration"shouldbe obviouslydifferentfrom the background color ofthe product'souterpackage, for the sakeofeasy identification.


for Canned Foods" V, V. Preliminary Amendment of "GoodHygiene Praotice Amendment ofltem 6: (l) Amendmedt for ofclause4: Thesterilization conditions shouldbeenacted shouldbeâ&#x201A;Źhacted aoidifiedcanned foods,andsuchsterilization conditions for such bytheinstitution havinglheenactment ofasepric conditions foods, equipment andtheexpertise of sterilization ofacidifiedoanned whosequalificatioohasbeenapproveby thecentralcompetentinstitution. (2) AdditionofClause5: As for theaseptic for low-acidcanned conditions foods,thesterilization value(Fo)shouldbe >3,


Water footprint แนวคิดทีก ่ า ํ ล ังได้ร ับความสนใจ footprint” เป็ นตัวชวี้ ัดปริมาณการใชนํ้ ้ าทัง้ ทางตรงและทางอ ้อม โดยเริม ่ ตัง้ แต่ ิ ค ้าถึงมือผู ้บริโภค (supply chain) สน ิ ค ้าทีม กระบวนการผลิตไปจนกระทั่งสน ่ ี water footprint น ้อยย่อมได ้รับ ิ ค ้าทีม ความสนใจมากกว่าสน ่ ี water footprint มากเพราะมีการใชนํ้ ้ าและทําให ้นํ้ าสกปรก (pollution) น ้อยกว่า ฉลากแสดง “water

แนวความคิด water footprint เริม ่ ขึน ้ ในปี 2002 โดยศาสตราจารย์ Arjen Y.Hoekstra ประเทศ ้ เนเธอร์แลนด์ ซงึ่ water footprint สามารถนํ ามาใชประเมิ นผลกระทบทีเ่ กิดจากการผลิตและการค ้าต่อการใช ้ ทรัพยากรนํ้ าทําให ้เข ้าใจปั ญหาการขาดแคลนนํ้ าและมลภาวะทางนํ้ าได ้ดียงิ่ ขึน ้ รวมทัง้ นํ าไปสูว่ ธิ แ ี ก ้ไขปั ญหาที่ ื่ มโยงกับกระบวนการผลิตสน ิ ค ้าและ supply chain ทัง้ ระบบ เชอ ในเรือ ่ งนี้ สาํ นั กงานทีป ่ รึกษาการเกษตรต่างประเทศมีข ้อสงั เกตและข ้อเสนอแนะ ดังนี้ ิ ค ้าไปในทิศทางทีเ่ ป็ นผลดี 1. ฉลากสงิ่ แวดล ้อม เป็ นทางเลือกหนึง่ ทีจ ่ ะกระตุ ้นให ้ผู ้ผลิตพัฒนาการผลิตสน ิ ใจเลือกซอ ื้ สน ิ ค ้าของผู ้บริโภค ฉลาก ้ และเป็ นการแสดงข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ ่ การตัดสน ต่อสงิ่ แวดล ้อมมากขึน ่ ฉลากแสดงระยะทางขนสง่ (Food Miles Label) และฉลากคาร์บอน (Carbon สงิ่ แวดล ้อมทีเ่ ป็ นทีร่ ู ้จัก เชน Footprint) เป็ นต ้น สําหรับ “ฉลากแสดงร่อยรอยของการใชนํ้ ้ า” หรือ “water footprint” ถือว่าเป็ นเรือ ่ งใหม่ท ี่ ิ ค ้า ใน อาจจะกลายเป็ นความท ้าทายสาํ หรับอุตสาหกรรมอาหารในอนาคต การแสดง water footprint บนฉลากสน ิ ค ้ามีการใชนํ้ ้ าลดลง ในอีกแง่หนึง่ ภาคธุรกิจอาจใช ้ แง่หนึง่ อาจทําให ้ภาคธุรกิจต ้องลงทุนเพิม ่ ขึน ้ เพือ ่ ให ้การผลิตสน ิ ค ้าหรือบริษัทว่ามีการคํานึงผลกระทบต่อสงิ่ แวดล ้อม water footprint เป็ นเครือ ่ งมือในการสร ้างจุดเด่นให ้กับสน ิ ค ้า (value added) และมีความรับผิดชอบต่อสงั คม และเป็ นการสร ้างมูลค่าเพิม ่ ให ้กับสน 2. ปั ญหาความแห ้งแล ้งและขาดแคลนนํ้ าทีเ่ กิดขึน ้ ในหลายพืน ้ ทีข ่ องยุโรป ทําให ้ EU ให ้ความสาํ คัญกับ ิ ธิภาพ การนํ าฉลาก water footprint มาใชจึ้ งอาจเป็ น ้ พยากรนํ้ าอย่างมีประสท การอนุรักษ์ นํ้าและการใชทรั ิ ค ้าโดยใชนํ้ ้ าอย่างคุ ้มค่ามากทีส ทางเลือกหนึง่ ทีจ ่ ะชว่ ยสง่ เสริมให ้ผู ้ประกอบการคํานึงถึงการผลิตสน ่ ด ุ และกระตุ ้น ั ้ อาจมีความ ิ ค ้าแต่ละชนิด อย่างไรก็ด ี ในระยะสน ให ้ผู ้บริโภคตระหนักถึงความสาํ คัญของการใชนํ้ ้ าในการผลิตสน ิ ค ้า เป็ นไปได ้ตํา่ ที่ water footprint จะมีบทบาทต่อการกําหนดนโยบายของ EU เพราะ EU ต ้องพึง่ พาการนํ าเข ้าสน จากต่างประเทศสูง ซงึ่ เท่ากับว่า EU จะถูกโจมตีวา่ เป็ นตัวการสําคัญในการผลักภาระการใชนํ้ ้ าไปยังประเทศทีส ่ าม ่ ะบ่งบอกถึงผลกระทบจากการใช ้ นอกจากนี้ วิธก ี ารคํานวณ water footprint ในปั จจุบน ั ยังไม่สมบูรณ์เพียงพอทีจ นํ้ าในแต่ละพืน ้ ที่ แต่ทว่ามีความเป็ นไปได ้สูงทีภ ่ าคเอกชนอาจสง่ เสริมการติดฉลาก water footprint เพิม ่ ขึน ้ ใน อนาคต เพราะผู ้บริโภคใน EU ให ้ความสําคัญกับสงิ่ แวดล ้อม อีกทัง้ ยังเป็ นการสร ้างจุดเด่นและมูลค่าเพิม ่ ให ้กับ ิ ค ้าด ้วย สน ิ ค ้าสง่ ออกทีส ิ ค ้าทีต 3. สําหรับประเทศไทย ข ้าวและเนือ ้ ไก่เป็ นสน ่ ําคัญซงึ่ จัดว่าเป็ นสน ่ ้องใชนํ้ ้ ามากในการ ผลิตและมี water footprint สูง (เท่ากับ 3,400 ลิตร และ 3,900 ลิตรต่อกิโลกรัม ตามลําดับ) การพัฒนาเทคนิค ิ ธิภาพมากขึน ิ ค ้าเศรษฐกิจทัง้ สองชนิดนีม ้ ก ี ารใชนํ้ ้ าอย่างมีประสท ้ จึงเป็ นสงิ่ สําคัญทีจ ่ ะทําให ้ การผลิตเพือ ่ ให ้สน ไทยสามารถรักษาศักยภาพในการแข่งขันในตลาดโลกเอาไว ้ได ้ ในขณะเดียวกันก็จะเป็ นการผลิตทีย ่ ั่งยืนต่อ สงิ่ แวดล ้อมในระยะยาว สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได ้ที่ http://news.thaieurope.net/content/view/3717/211/ ่ ไทย, จับตานโยบาย EU วันที่ 28 ม.ค. 2554 ทีม ่ า: กรองยุโรปเพือ


?4-JnN-e91114:19 From:

Iot@? 261"997

P.1

rr rfl {NAnol1:.irrEl;rJI

..... " iud.4f.................-....:

...". i'ufi.99.....i:1191...e:e ....... .......'. """" nor.J*.S*.:

d rruo"ou.uzr..nq/J n:rdrrtlnr:dmon d../ooo riuUuu}nlio o.tfiolrl.uurqtocrooo

LDd :Ln:rau ucc< a,

t:0.rBann.rarl'Jl"dultt'ln1nâ&#x201A;Ź0trlu rigu trtonnlrar f;$iirrrdro afr6nr:irdrtrj{:sr.vrn:jornr ldivu-i.rauiiru"nlrdrLaS:nr:fir:gra-itd:ytrr 6'loalrrirrailratrf, uri'rriraarr nt riardornrirljdrilirirn!rrlnrrua:uifinr:r,Jur,flovar:lqooniu !4rlfinrln'ntiarn{doon roil"'rurj'ruhifi ri'rrd'r !ro:nr:lirEiruloeJnr:riernrfiuq"radrrtrlrjor:rraar.:uavtan:ryjrrfio{rrfi'r nrnr0oi;liinn ir'r <rvn ira'dq i')iao!icdoliudoiri-un':rlfi'vo:ruunhi'ril{uilnndotn.rriuorjrl un ans.Liordarnl firr:nrr$i2oraacLtlulanradloGudtatn!::rwrnlngdltoad'r:1uo;rduoir{ lrlnauniui {oXniirilalodruf,arir.ll lrtdolnr: ldarnrao:!iin',:r.Jr.,!flaua ". riluarrd'rrafi':firjoldrfiorvr{r ntnrrfi6arib,r'liollrrrr lfioHfl'a/r:r!o'r'ralirolEjolnl 1dr5onrfir: q-':0rj'r{'|tJnl'raaou ruldii ldrrrnura:r:fi:uri.rtalii{irr^lna sa*lon'rrriuiairufrrvqc,r"ru :vin:vld.unr:rlilnold uacf,ni'rurinrnhi,;!y!oi'rnllJrr'!,rr,1er'{niir':r0uiiar!:;:no:yi,ri!nl,i raierun'ira:iaao:rlaarroon!r uriiricl-nr:dudulrnar,rntrulrdidiieil1rliir.uwl i!nrljur{al

arrdrnrir:6el:acinr:!uL{ioulqrr"h;#d Uarmr.oarrurdn:drvrrroaiusuriivirtiu rdula'rrr or,n:d'ni.ili'i!yh'l1!d!.rlnhruo:lfiin r:llur{ouar',10 aanfiuupiri:dil rillnlrirri uiinurJvriorfi bl6.rrrn:Ll.th. duo'rr r,or n rsr,iLnlurvr:r"r r:riorn{ri u. nrr:1fi!to{flrfiurtoiudo.:nl , ra"rvrirfid'rlarrujaaoriurrora'ru

ar,rrtr.firlirriTra'rnair{!iflan:cnuionarntdudornrrda.rarndolnu.it{rhitrnruuiufiluflidr tfiol5aoa" rirrarrar{6'rhitio.lnl o tiul ld;irulr,rqjorrirtimrn 6uudviulnr!uoraui!arrinr hiarutliu'iriruaryr{rrtiorn':tv1l'l'61ririryih{lhrra lrii rdf){n1ni'nnrlur uo'ry'uibnfid!r(Ju ti{rauarq:radouu!ra''!d::ro tjrlacrdeqri ovi'lcd'ald ',. iqan r:rir#rlinouia{m,luuoialjrfiaudorn$nrruilrrablirj:clrfl 6110 6rtir{0,r ntrrnlorilunrdrrdrrndrsrl:vrrn iornr bo.b loufiirarniv iosa: :oc.cdrrt,lravrYsourinr tuarrfnornlvru iounso,te


ht^e

14:19 From: e4-JnN-U811

P.?

6!e997

i{roa'{utnunc|.l|r,a*t" dli rirrirrvrudrrairnr:dr:cy'irl :vrrn ruriordo.:n.: lrildirrnllrurauiiirrutjlqarerdriauar oc.*lututa"' ri-r$1io'rniufir4urGar ". qrulrnuor'hnix tofliidrwrnr:uir{rldlrnhuana{odftDioriar 1ruvfil'titrirrn6u ua:araigauinr 1luldo'raullq0tu0{ tou! }]ltar$g qJqt In1y3 flTlrj1otil{!11u6]fti!

t:.rrnrlllriqnrou;o:i r,loraro.ra arai.qr o ornfiuil{it{0.:av o.o<ruierrydosnr ruaioqdo.lnr Ioulru,lrfir'rn'rurujrhimn6q!::un: iouaroo .'c boriorar<,'.*ci l#argtlaln.: .t, ;, 4 6anr:aorrar lunuvfihiornaui5our':nri:rnrlni6rrrYu6u lvii:tRt lrrtrsfirjrau'hta{rjnr,r-r"ar .

r6rdd'llina'rinr:in:rartftriuiraon.r m'r1rtr{u3ha{finirf,u#raraibr lriurir6nriol airukir,n rrrarda{rJv rnrraiavfi:rnrun.rn'irkjtrnlms rda,rnlrirn'ilirrrraririr nrnna'rto"'Nfi{ organic, Raise byKrmchi'rR.1 rJutr::liruduanruiorrn from,..) Freofunge, Ornega3, *udldlr (Product ,n.1J:rgirufdl{ri'rulrr!trrir.,suu'lardoitiuqrlnrmo d:e!rpi.j{i!r iumnarq (drorirn1vueoarro'rr,r'r';rjurrrdoliiolaiyorrranifiqnrl) :r:Lfirnr:neirr61r.: itruroa".ruui a llu.r orcrlorou rlorai'ulilrnrJi*rniuurnurtlufin'lurrjrua u" r{ar d'rn*a c. {r,ilnndol'r.rfiriT ua:rtrdri',.r1u'qlnlr :rn1a1{bfldd{d1d.!fiqaluntLdnn J-!rri,Ja.,.&.ir?,{.4wr.-i

goa!fi'r !turanlvl!tnqnu!a1u1illti51ff'lllllIYr.t rtuua]mruliluatun']

$r,ri,rJt!LulunL6:uLwil{

liiluriooqrunrn dniri'rg ft{d:vnrun'rrlnu16'riliunr:o{ua'r uurEruarna'jrl.r!q7'r,i.ia! . -!^. . ,!.i.r.r-i&,)' o'.!iui6nr:1rrn.':rirruarilufrrfraia-ry fi" ^r1fiiu6'rrfllfilral'h datlrn'u uaJludr.r firacibrl..ty) dodrarLriuf icLfl'ul0rlrcralfi udrtyu'hnr:tu'tuf, 6losiaU 6.rGuurrrfiriitl:nf,rtruruuuflita!nri-rnri rruriaurinvr:'1.:sio1!d1s nr.da!Q{rrJ1n 0. ilut^

lauaara:uriuia

rii 0lungnT

alu,----

rdllrtn$qr>r,r,rlurrttar.r .

.\St'rtdrhcdnrGrrr*iolFrrrinnr (uld'tyli l:xrrur:n;

udrrlhd'lairiudulrooa drirurno 99 9t'0" 94

ndamu?1fr'r o rnrto:rJ:clr uag ndoi lrttirti ole der, d.idm lu;n'rr ob ddo/dbmo-,no

(

v+. cr/,'t,

hroln-?"

y'ryh


Io:Ae e67?991

?4-JAN-?871 74t 79 Fron.

P.3

HongK(xrg'stmports(!afil) of Hens'eggs,in shett,fresh(94'000)(NS 04070070) Valuc:usd(th)

Rank

vatue !h9hr %chg r02,631 100

5upplier tota(

Thaitand

58,939 29.r 15,932 15.5 -21.2 22,137 2r.6 639

,vlataysia

r,236

China

U5A

2

L.2

Japan 2.1 0.4

105,358100 2.7 100,65ir00 5.2 56.967 5q.l -3.3 59,880 59.5 21,161 20.1 3 2 8 20,92720.4 7.2 24,447 1 9 4 -7.6 9,U4 9.8 -46.3

-49.7

890

0-8

-24

2,929

58,3 -44.6

2,089 2,557

2

54.2

2'6L

-11

516

6

Germany

7

NewZeatand

I 9

Latvra Nathertands

-100

10

KoreaRep

-45.5

378

Vatue

]r.fi.- n.u.2553 %shr %chg Vatue %shr %chq

2.C 18.7 I,q46 0.5 950 505

49t 195

0.2 708.3

2,9

c7.3 1.4

-41.6

09

106.7

0.6 0.5 0.4

(lli!'ltu) HongKong's lrnports in shelL, fresh(94'oooxFrS of Hens'eggs, o407oo7o) Quantitl/: th

Rank Supp[iel lotat

2

USA lhailand

Quant;ty %shr %ch9 Quantlw %shr %chq Ouantit %shr %chg

1,685

100

1.2

1,100

652

14.3

203

L2.r

11

0.7_ 0.6

1,706

280

.69,3

9

38.4

IB

1 . 1 90.5 20 19

12

7_

0.4

Japan

6

Germany

7

Nathellands

-60.8 2 1 -100

Ko.ea39p__

-51.4 3

l0

9

New /-ealtsnd 2 Latvia

1,1

0.1

1,600 100 60.7 -5.9 1,053 65.8 t29 2C.2 5.2 t9.4 62.9 7.2 16.4 -16.5 I1-) 100

42.3

5

9

!.F. - r.fl. 2553

2552

2551

6.q

3

-18.8 42--

0.1

72A.4 6

o.2 73.2 5 5

!! 26.8

0.4 0.3 0.3

187.6

l.

,3tY


To:oe e67?997

e4-JFN-e@1xr4t ?2 F. 0f,.

ls'kihdo.rn.r :rffr HKS19.90

ltlrio'rnlvre

n6'or121! rlnr HKS23.90

ltlrimnrrnriu truroL u::lneior1o'l!:1fiTHKs18.90

lruldllrq : dq:'ruanr

:.90tJ,tn t r.viuqdalnlrvi'rr:ru

+lv


สรุปการประชุมคณะร ัฐมนตรี ว ันอ ังคารที่ 1 กุมภาพ ันธ์ 2554

http://www.thaigov.go.th

ข่าวที่ 01/02 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554

้ 2 สํานั กเลขาธิการคณะรั ฐมนตรี นายอภิสท ิ ธิ์ เวชชาช วี ะ วันนี้ เมือ ่ เวลา 09.00 น. ณ ห ้องประชุมชัน นายกรัฐมนตรี เป็ นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ั ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานั กนายกรัฐมนตรี นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจํา จากนั น ้ นายศุภชย สํานั กนายกรั ฐมนตรี และนายมารุต มัสยวาณิช รองโฆษกประจํ าสํานั กนายกรัฐมนตรี ได ้แถลงข่าวผลการประชุม ํ คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสาคัญได ้ดังนี้ กฎหมาย 1. เรือ ่ ง การแก ้ไขเพิม ่ เติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด ้วยการลดอัตรา รัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 2. เรือ ่ ง ร่า งระเบีย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรีว่า ด ้วยการส่ง เสริม และพั ฒ นาระบบเกษตรกรรมยั่ ง ยืน พ.ศ. .... 3. เรือ ่ ง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัตบ ิ ต ั รประจําตัว ์ ประชาชน พ.ศ. 2526 (บัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ั ชาติ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... 4. เรือ ่ ง ร่างพระราชบัญญัตส ิ ญ ้ 5. เรือ ่ ง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกีย ่ วกับระบบทําความเย็นทีใ่ ชแอมโมเนี ย เป็ นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. .... เศรษฐกิจ 6. เรือ ่ ง 7.

เรือ ่ ง

8.

เรือ ่ ง

9. 10.

เรือ ่ ง เรือ ่ ง

11.

เรือ ่ ง

10

้ ั ้ ที่ 1 และขอกันเขตพืน ขออนุมัตใิ ชประโยชน์ ลม ุ่ นํ้ าชน ้ ทีอ ่ อกจากพืน ้ ทีป ่ ่ าเพือ ่ การอนุรักษ์ เพือ ่ การทําเหมืองหินอุตสาหกรรม กา ร แก ไ้ ข สั ญ ญ า สั ม ป ท าน ข อง บ ริ ษั ท ที โ อ ที จํ า กั ด ( ม ห า ช น ) แ ล ะบ ริ ษั ท ก ส ท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามแนวทางปฏิบัตต ิ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการให ้เอกชน เข ้าร่วมงานหรือ ดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรการเร่งรัดการดําเนินงานสําหรับหน่วยงานทีไ่ ด ้รับอนุมัตเิ งินโครงการลงทุนภายใต ้แผน ปฏิบต ั ก ิ ารไทยเข ้มแข็ง 2555 เพิม ่ เติม ผลการประชุมคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครัง้ ที่ 1/2554 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ (กพต.) ครัง้ ที่ 1/2554 รายงานผลการหารือและขอรับความเห็นชอบเกีย ่ วกับการขอรับการสนั บสนุนวงเงิน ํ ํ งบประมาณสาหรับเงินเพิม ่ เป็ นกรณีพเิ ศษสาหรับตําแหน่งพนักงานสอบสวน


2 12.

เรือ ่ ง

13. 14.

เรือ ่ ง เรือ ่ ง

15. 16.

เรือ ่ ง เรือ ่ ง

17.

เรือ ่ ง

18.

เรือ ่ ง

19.

เรือ ่ ง

ั สงคม 20. เรือ ่ ง 21. เรือ ่ ง

ต่างประเทศ 22. เรือ ่ ง 23. เรือ ่ ง 24.

เรือ ่ ง

25.

เรือ ่ ง

26.

เรือ ่ ง

27.

เรือ ่ ง

28. 29. 30.

เรือ ่ ง เรือ ่ ง เรือ ่ ง

0

ขอความเห็นชอบแนวทางดําเนินการในโครงการปรับโครงสร ้างหนี้ตามมติคณะรัฐมนตรีของ ธ.ก.ส. แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตร ประจําปี งบประมาณ 2554 ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ 2553 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและ แผนงานของการรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ ่ ง แผนปฏิบต ั ก ิ ารและงบประมาณระยะ 3 ึ ามิ ปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ภายใต ้แผนแม่บทป้ องกันและบรรเทาภัยจากคลืน ่ สน พ.ศ. 2552 – 2556 รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ ่ ง การปรับลดค่าอนุรักษ์ นํ้าบาดาล และ ึ การศกษาปริมาณการสูบนํ้ าบาดาลในระดับทีย ่ อมรับได ้ว่าปลอดภัย (Safe Yield) เพือ ่ แก ้ไขปั ญหานํ้ าในภาคอุตสาหกรรมไทย รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ ่ ง กรอบวงเงินในการชดเชยดอกเบีย ้ ตาม โครงการเพิม ่ สภาพคล่องให ้ผู ้ประกอบการค ้าข ้าว การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ ่ ง ขอเงินงบกลางชว่ ยเหลือเกษตรกร ี ํ้ าตาล) ปี 2553 ผู ้ประสบภัยศัตรูพช ื ระบาด (เพลีย ้ กระโดดสน ี ภาษี สลากบํารุงสภากาชาดไทย ขอความเห็นชอบการเสย ขออนุมัตก ิ อ ่ สร ้างอาคารรังสรี ักษาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ ด ้วยเงินบํารุงของศูนย์มะเร็ง ลพบุร ี

รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ี น+3 ร่างความตกลงเพือ ่ การจัดตัง้ สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมภ ิ าคอาเซย (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) รายงานผลการดํ าเนินงานของประเทศไทยตามอนุ สัญญาว่าด ้วยการขจั ดการเลือกปฏิบัต ิ ื้ ชาติในทุกรูปแบบ ทางเชอ ขอความเห็นชอบต่อการจัดทําปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุมภาคีป่าไม ้แห่ง สหประชาชาติ ครัง้ ที่ 9 (The Ninth Session of the United Nations Forum on Forest : UNFF9) ผลการลงนามในตราสารเพือ ่ เสริมสร ้างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรด ี ในภูมภ ิ าคเอเชยตะวันออก (Instrument for Strengthening the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) และการประชุมระดับรัฐบาลครัง้ ที่ 12 ของ เครือข่าย EANET ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ ครัง้ ที่ ขออนุ มัตเิ ป็ นเจ ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซย ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อม+3 ครัง้ ที่ 11 และการประชุมอืน 12 การประชุมรัฐมนตรีอาเซย ่ ทีเ่ กีย ่ วข ้อง การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การตํารวจสากล ครัง้ ที่ 79 ี่ นเกมส ์ ครัง้ ที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน รายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชย ผลการเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ


3 ึ ษา การศก 31. เรือ ่ ง

ขออนุมัตป ิ รับรูปแบบโครงการสง่ เสริมการผลิตครูทม ี่ ค ี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3

เรือ ่ งทีค ่ ณะร ัฐมนตรีร ับทราบเพือ ่ เป็นข้อมูล 32. เรือ ่ ง สรุปสถานการณ์ภัยหนาว ภัยแล ้ง และมาตรการป้ องกันอุบต ั ภ ิ ัยในชว่ งเทศกาลตรุษจีน 2554 แต่งตงั้ 33. เรือ ่ ง แต่งตัง้ 1. แต่งตัง้ กรรมการอืน ่ ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 2. แต่งตัง้ กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสริ น ิ ธร 3. ขอปรับองค์ประกอบคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและสง่ เสริมผู ้มีความ สามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4. แต่งตัง้ กรรมการวินจ ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ เพิม ่ เติม 5. แต่งตัง้ ผู ้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม 6. แต่งตัง้ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัย ี ชวี ต แทนกรรมการเดิมทีเ่ สย ิ 7. แต่งตัง้ กรรมการข ้าราชการตํารวจผู ้ทรงคุณวุฒ ิ (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ) 8. การแต่งตัง้ ข ้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 9. แต่ ง ตั ง้ ข ้าราชการพลเรือ นสามั ญ ให ้ดํ า รงตํ า แหน่ ง ประเภทบริห ารระดั บ สูง (กระทรวงการ ท่องเทีย ่ วและกีฬา) 10. การมอบหมายให ้รักษาราชการแทน 11. ให ้กรรมการผู ้ชว่ ยรัฐมนตรีคงอยูป ่ ฏิบต ั ห ิ น ้าทีอ ่ ก ี หนึง่ วาระ 5

******************************** กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็ นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอก ี ครัง้ หนึง่ ํ ิ สานักโฆษกขอเชญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ี งแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 ทุกวันอังคาร หรือวันทีม ่ ก ี ารประชุม ทางสถานีวท ิ ยุกระจายเสย ี งแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด ในเขตกรุงเทพมหานคร สว่ นต่างจังหวัด รับฟั งได ้ทางสถานีวท ิ ยุกระจายเสย และติดตามมติคณะรัฐมนตรีทส ี่ ําคัญได ้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” ทางสถานีวท ิ ยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ทุกวันอังคารในเวลา 21.00-22.00 น. “หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได ้ทาง www.thaigov.go.th “


4 กฎหมาย 1. เรือ ่ ง การแก้ไขเพิม ่ เติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลร ัษฎากร ว่าด้วยการลดอ ัตราร ัษฎากร (ฉบ ับ ที่ 469) พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีอนุมัตห ิ ลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด ้วยการลดอัตรา รัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 ตามทีก ่ ระทรวงการคลังเสนอ และให ้สง่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล ้วดําเนินการต่อไปได ้ สาระสําค ัญของร่างพระราชกฤษฎีกา แก ้ไขเพิม ่ เติมพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด ้วยการลดอัตรารัษฎากร (ฉบับที่ 469) พ.ศ. 2551 ให ้ลดอัตราภาษี ธรุ กิจเฉพาะตามมาตรา 91/6 (3) แห่งประมวลรัษฎากร และคงจัดเก็บในอัตราร ้อยละ 0.01 สําหรับรายรับจากการประกอบธุรกรรมในตลาดการเงินดังต่อไปนี้ ื้ หรือขายตราสาร 1. ดอกเบีย ้ หรือสว่ นลดทีไ่ ด ้จากตราสารหนีห ้ รือกําไรก่อนหักรายจ่ายใด ๆ ทีไ่ ด ้จากการซอ หนี้ เฉพาะตราสารหนีท ้ เี่ ป็ นหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด ้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2. ดอกเบีย ้ จากการฝากเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทยของสถาบันการเงิน ่ เสริมและพ ัฒนาระบบเกษตรกรรมยง่ ั ยืน พ.ศ. .... ร่างระเบียบสําน ักนายกร ัฐมนตรีวา่ ด้วยการสง คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีส ่ ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ (สศช.) เสนอทัง้ 2 ข ้อดังนี้ 1. เห็นชอบหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยการสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พ.ศ. .... ตามที่ สศช.เสนอ และสง่ ให ้คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัตท ิ เี่ สนอคณะรัฐมนตรีตรวจ พิจารณา แล ้วดําเนินการต่อไปได ้ 2. เห็นชอบหลักการกรอบวงเงินงบประมาณประจําปี 2555 – 2556 ในวงเงิน 180 ล ้านบาท เพือ ่ ให ้ ้ สศช. ไปจัดตัง้ งบประมาณประจําปี สนั บสนุนการดําเนินงาน สําหรับปี 2554 ให ้ใชงบปกติ ของ สศช. และให ้ สศช. ทํา ความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป สาระสําค ัญของร่างระเบียบ 1. กําหนดคํานิยามคําว่า “ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน” หมายความว่า ระบบการเกษตรทีค ่ รอบคลุมถึงวิถช ี วี ต ิ ่ าร เกษตร กระบวนการผลิต และการจัดการทุกรูปแบบทีค ่ วามสมดุลของระบบนิเวศและสงิ่ แวดล ้อม และนํ าไปสูก พึง่ ตนเองและการพัฒนาคุณภาพชวี ต ิ ของเกษตรกรและผู ้บริโภคทัง้ ทางด ้านสงั คมและเศรษฐกิจอย่างได ้ดุลภาพและเป็ น ธรรม (ร่างข ้อ 3) 2. กําหนดให ้มีคณะกรรมการสง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมทีย ่ ั่งยืน (กกย.) โดยมีเลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ เป็ นประธาน และมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ร่วมเป็ นกรรมการด ้วย (ร่างข ้อ 4) 3. กําหนดให ้ กกย.มีอํานาจหน ้าทีใ่ นการเสนอนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ ยั่งยืน รวมทัง้ จัดทําร่างพระราชบัญญัตส ิ ง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สนับสนุน ึ ษา วิจัยและพัฒนา กระบวนการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน โดยให ้ความสําคัญกับการมีสว่ นร่วมของชุมชน การศก (ร่างข ้อ 8) 4. กําหนดให ้การประชุมของ กกย. ให ้นํ าบทบัญญัตก ิ ฎหมายว่าด ้วยวิธป ี ฏิบต ั ริ าชการทางปกครองมาใช ้ 2. เรือ ่ ง

บังคับโดยอนุโลม (ร่างข ้อ 9) 5. กําหนดให ้ สศช. โดยสํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม ทําหน ้าทีเ่ ป็ น ึ ษาและวิเคราะห์นโยบายและยุทธศาสตร์เพือ สํานักงานเลขานุการของ กกย. มีหน ้าทีใ่ นการศก ่ พัฒนาระบบเกษตรกรรม แบบยั่งยืน (ร่างข ้อ 10) 6. กําหนดให ้ค่าใชจ่้ ายสําหรับเบีย ้ ประชุม ค่าตอบแทนและประโยชน์อน ื่ ของ กกย. และสํานั กงาน รวมทัง้ ค่าใชจ่้ ายทีเ่ กีย ่ วข ้องกับการดําเนินงานของ กกย. และสํานักงาน ให ้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายของ สศช. (ร่างข ้อ 13)


5 7. กําหนดให ้ สศช. ตัง้ งบประมาณสําหรับการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน (ร่างข ้อ 14) 8. กําหนดให ้ กกย. ยุบเลิกไปเมือ ่ พระราชบัญญัตส ิ ง่ เสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืนประกาศ บังคับใช ้ (ร่างข ้อ 15) 3. เรือ ่ ง ร่างกฎกระทรวง (ฉบ ับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบ ัญญ ัติบ ัตรประจําต ัวประชาชน ์ บบอเนกประสงค์ (Smart Card) พ.ศ. 2526 (บ ัตรประจําต ัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสแ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัตบ ิ ัตรประจําตัว ์ ํ ประชาชน พ.ศ. 2526 (บัตรประจําตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกสแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ทีส ่ านักงานคณะกรรมการ กฤษฎีกาเสนอ และให ้ดําเนินการโดยด่วนต่อไปได ้ สาระสําค ัญของร่างกฎกระทรวง 1. แก ้ไขเพิม ่ เติมความในวรรคสองของข ้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน พระราชบัญญัตบ ิ ต ั รประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ซงึ่ แก ้ไขเพิม ่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2547) ฯ โดย ี ี ้ กําหนดให ้บัตรมีสขาวลายสฟ้า และให ้เจ ้าพนักงานออกบัตรมีอํานาจกําหนดวัสดุทใี่ ชในการผลิ ตบัตรและวัสดุป้องกันการ ่ ่ ึ ปลอมแปลงบัตร รวมถึงอาจกําหนดจุดซอนเร ้นซงมองไม่เห็นด ้วยตาเปล่าเพือ ่ เป็ นมาตรการตรวจสอบหรือป้ องกันการปลอม แปลงไว ้ด ้วยก็ได ้ (ร่างข ้อ 1) 2. แก ้ไขเพิม ่ เติมข ้อ 5 แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัตบ ิ ต ั ร ํ ประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 เพือ ่ เพิม ่ รายการในบัตรทีจ ่ ําเป็ นสาหรับบัตรทีอ ่ อกด ้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ ่ ึ ซงได ้แก่ เลขหมายคําขอมีบต ั ร รหัสกํากับบัตร และรหัสแท่งตรวจสอบบัตร (bar code) โดยรายการเหล่านีจ ้ ะเป็ นข ้อมูลที่ เจ ้าพนักงานออกบัตรพิมพ์ลงในบัตรในขัน ้ ตอนการออกบัตรให ้แก่ประชาชน (ร่างข ้อ 2) 3. ปรับปรุงแบบบัตรทีอ ่ อกด ้วยระบบคอมพิวเตอร์แบบอเนกประสงค์ท ้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 22 ั เจน และตรงกับบัตร Smart Card ที่ ทก. ได ้ (พ.ศ. 2550) ฯ โดยกําหนดขนาดและรายละเอียดของลักษณะของบัตรให ้ชด ั ญาผลิต (ร่างข ้อ 3) ว่าจ ้างเอกชนคูส ่ ญ 4. กําหนดบทเฉพาะกาลเพือ ่ รองรับบัตรทีก ่ รมการปกครองได ้ออกให ้แก่ประชาชนไปแล ้ว จํานวน 26 ล ้านใบ ้ ให ้ยังคงใชได ้ต่อไปจนกว่าบัตรนัน ้ จะหมดอายุหรือมีการออกบัตรใหม่ (ร่างข ้อ 4) ั 4. เรือ ่ ง ร่างพระราชบ ัญญ ัติสญชาติ (ฉบ ับที.่ .) พ.ศ. .... ั ชาติ (ฉบับที.่ .) พ.ศ. .... ตามที่ นายสาทิตย์ วงศห ์ นอง คณะรัฐมนตรีอนุมติหลักการร่างพระราชบัญญัตส ิ ญ เตย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการแก ้ไขปั ญหาของเครือข่ายชุมชนเพือ ่ การปฏิรป ู สงั คม และการเมืองเสนอ และให ้สง่ สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็ นเรือ ่ งด่วน โดยให ้กระทรวงมหาดไทยเสนอ ํ ความเห็นเกีย ่ วกับร่างพระราชบัญญัตด ิ ังกล่าว เพือ ่ ประกอบการพิจารณาของสานั กงานคณะกรรมการกฤษฎีด ้วย สําหรับการ กําหนดคํานิยาม คําว่า “คนไทยพลัดถิน ่ ” สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะได ้พิจารณาหารือร่วมกับสํานั กงานสภาความ ื้ สายไทยกลุม มั่นคงแห่งชาติ เพือ ่ ให ้ครอบคลุมบุคคลทีม ่ เี ชอ ่ ต่างๆ อย่างทั่วถึง แล ้วให ้สง่ คณะกรรมการประสานงานสภา ผู ้แทนราษฎรพิจารณาก่อนนํ าเสนอสภาผู ้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป ้ อมโมเนียเป็นสารทํา 5. เรือ ่ ง ร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภ ัยเกีย ่ วก ับระบบทําความเย็ นทีใ่ ชแ ความเย็นในโรงงาน พ.ศ. .... คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดมาตรการความปลอดภัยเกีย ่ วกับระบบทําความเย็นทีใ่ ช ้ แอมโมเนียเป็ นสารทําความเย็นในโรงงาน พ.ศ. .... ทีส ่ ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล ้ว และให ้ดําเนินการ ต่อไปได ้ ตามทีก ่ ระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ สาระสําค ัญของร่างกฎกระทรวง ่ มแซม และดัดแปลงระบบทําความเย็นต ้อง 1. กําหนดให ้การออกแบบ การผลิต และการติดตัง้ และการซอ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อต ุ สาหกรรมหรือมาตรฐานอืน ่ อันเป็ นทีย ่ อมรับกันตามทีร่ ัฐมนตรีกําหนดโดย ประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (ร่างข ้อ 2 – ร่างข ้อ 4 และร่างข ้อ7) 2


6 ่ มแซมหรือดัดแปลงระบบทําความเย็น ตรวจสอบหรือ 2. กําหนดให ้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานทีต ่ ด ิ ตัง้ ซอ ทดสอบความปลอดภัยของเครือ ่ งจักรและอุปกรณ์ในระบบทําความเย็นต ้องจัดทําและสง่ รายงานผลการดําเนินการให ้กรม โรงงาน อุตสาหกรรมหรือสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทีโ่ รงงานนัน ้ ตัง้ อยูท ่ ราบ ตามหลักเกณฑ์และวิธก ี ารที่ รัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (ร่างข ้อ 4 ร่างข ้อ 9 และร่างข ้อ 11) 3. กําหนดให ้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานต ้องดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธก ี ารทีร่ ัฐมนตรีกําหนดโดย ประกาศในราชกิจจานุกเบกษา (ร่างข ้อ 12) ี วิศวกรรมควบคุม 4. กําหนดให ้ผู ้ประกอบกิจการโรงงานต ้องจัดให ้มีวศ ิ วกรทีไ่ ด ้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชพ ้ ตามกฎหมายว่าด ้วยวิศวกรทีข ่ น ึ้ ทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม เพือ ่ ตรวจสอบและทดสอบการใชงานระบบทํ าความเย็น ให ้มีความปลอดภัยอยูเ่ สมออย่างน ้อยปี ละหนึง่ ครัง้ (ร่างข ้อ 10 และร่างข ้อ 14) 5. กําหนดหลักเกณฑ์การควบคุมการปล่อยสารพิษ โดยกําหนดให ้การระบายไอแอมโมเนียต ้องระบายผ่าน ้ ํ ั แอมโมเนียเท่านัน นํ้ าทีใ่ ชสาหรับดูดซบ ้ (ร่างข ้อ 16) 6. กําหนดมาตรการเตรียมความพร ้อมรับภาวะฉุกเฉิน ได ้แก่ การจัดทําแผนฉุกเฉินกรณีแอมโมเนียรั่วไหล จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายสว่ นบุคคล หรืออุปกรณ์อน ื่ ทีเ่ หมาะสม (ร่างข ้อ 17 – ร่างข ้อ 19) ํ 7. กําหนดบทเฉพาะกาลสาหรับผู ้ประกอบกิจการโรงงานทีป ่ ระกอบกิจการโรงงานอยูก ่ อ ่ นวันทีก ่ ฎกระทรวงนี้ ้ ้ ใชบังคับ และกําหนดให ้ไม่ต ้องใชบังคับบทบัญญัตบ ิ างประการทีเ่ ป็ นการเพิม ่ ภาระกับผู ้ประกอบกิจการโรงงาน เว ้นแต่กรณียน ื่ ขออนุญาตขยายโรงงาน (ร่างข ้อ 20- ร่างข ้อ 21) เศรษฐกิจ ้ ระโยชน์ลม ั้ ่ 1 และขอก ันเขตพืน ้ ทีอ ้ ทีป 6. เรือ ่ ง ขออนุม ัติใชป ุ่ นํา้ ชนที ่ อกจากพืน ่ ่ าเพือ ่ การอนุร ักษ์เพือ ่ การทํา เหมืองหินอุตสาหกรรม ้ ั ้ ที่ 1 เอ เพือ คณะรัฐมนตรีอนุมัตใิ ชประโยชน์ ในพืน ้ ทีล ่ ม ุ่ นํ้ าชน ่ การทําเหมืองหินอุตสาหกรรมบริเวณเขา หนองโอ่ง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ตามทีก ่ ระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ โดยอก. จะนํ าพืน ้ ทีด ่ ังกล่าว ไปประกาศกําหนดเป็ นเขตแหล่งหินอุตสาหกรรมและดําเนินการรับคําขอประทานบัตรหินอุตสาหกรรมเพือ ่ อุตสาหกรรม ก่อสร ้างและดําเนินการพิจารณาอนุญาตประทานบัตรตามพระราชบัญญัตแ ิ ร่ พ.ศ.2510 ต่อไป ั ั 7. เรือ ่ ง การแก้ไขสญญาส มปทานของบริ ษ ัท ทีโอที จําก ัด (มหาชน) และบริษ ัท กสท โทรคมนาคม จําก ัด (มหาชน) ตามแนวทางปฏิบ ัติตามพระราชบ ัญญ ัติวา่ ด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของ ร ัฐ พ.ศ. 2535 ั ญาสม ั ปทานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการแก ้ไขสญ โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) ตามแนวทางปฏิบต ั ต ิ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการให ้เอกชนเข ้าร่วมงานหรือดําเนินการใน ื่ สาร (ทก.) เสนอ ดังนี้ กิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามทีก ่ ระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ ั ญาร่วมลงทุนจัดตัง้ โครงข่ายเคเบิลใยแก ้วนํ าแสงตามเสนทางรถไฟระหว่ ้ 1. สญ างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท คอม-ลิงค์ จํากัด ั ญาร่วมลงทุนสร ้างโครงข่ายเคเบิลใต ้นํ้ าระหว่างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท จัสมิน ซบ ั 2. สญ ั่ ส ์ จํากัด มารีนเทเลคอมมิวนิเคชน ื่ สารนํ าความเห็นของสว่ นราชการและคณะกรรมการ ทัง้ นี้ ให ้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ กฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ไปพิจารณาดําเนินการด ้วย ข้อเท็จจริง ั ญาสม ั ปทานของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และบริษัท กสท ทก. ได ้พิจารณาและเร่งรัดการแก ้ไขสญ ั ญาร่วมลงทุน ดังนี้ โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน) โดยเป็ นการแก ้ไขสญ


7 ั ญาร่วมลงทุนจัดตัง้ โครงข่ายเคเบิลใยแก ้วนํ าแสงตามเสนทางรถไฟระหว่ ้ 1. สญ างบริษัท ทีโอที จํากัด ่ ึ ั ญา (มหาชน) กับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และบริษัท คอม-ลิงค์ จํากัด ซงได ้มีการจัดทําเป็ นข ้อตกลงแนบท ้ายสญ ฯ รวม 2 ครัง้ ั ญาฯ ครัง้ ที่ 1 เป็ นการเปลีย ื หรือคํา 1.1 การจัดทําข ้อตกลงต่อท ้ายสญ ่ นแปลงทีอ ่ ยูใ่ นการสง่ หนังสอ ื่ มโยงระบบของบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) ซงึ่ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล ้วเห็น บอกกล่าว และการแก ้ไขปรับปรุงจุดเชอ ่ าระสําคัญของสญ ั ญา ว่า ประเด็นทีแ ่ ก ้ไขมิใชส ั ญาฯ ครัง้ ที่ 2 เป็ นการติดตัง้ วงจรเพิม ื่ มโยงระบบ 1.2 การจัดทําข ้อตกลงต่อท ้ายสญ ่ เติมเพือ ่ เชอ ้ เคเบิลใยแก ้วนํ าแสงตามเสนทางรถไฟภายในท ้องถิน ่ และมีการกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณสว่ นแบ่งรายได ้เฉพาะสว่ น ั ญาฯ เดิม และเป็ นการกระทําเพือ ท ้องถิน ่ ซงึ่ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล ้วเห็นว่า เป็ นการแก ้ไขเพิม ่ เติมสาระสําคัญของสญ ่ ้ ั ประโยชน์ของรัฐและประชาชนผู ้ใชบริการ โดยการจัดทําข ้อตกลงแนบท ้ายสญญาทัง้ 2 ครัง้ ทัง้ นี้ เพือ ่ ให ้เป็ นการดําเนินการ ทีถ ่ ก ู ต ้องตามแนวทางปฏิบัตต ิ ามพระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการให ้เอกชนเข ้าร่วมงานฯ ทีค ่ ณะกรรมการกฤษฎีกาวินจ ิ ฉั ยไว ้แล ้ว ั ั มา 2. สญญาร่วมลงทุนสร ้างโครงข่ายเคเบิลใต ้นํ้ าระหว่างบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) กับบริษัท จัสมิน ซบ ั่ ส ์ จํากัด ซงึ่ ได ้มีการจัดทําเป็ นข ้อตกลงแนบท ้ายสญ ั ญาฯ รวม 2 ครัง้ รีน เทเลคอมมิวนิเคชน ั ญาฯ ครัง้ ที่ 1 เป็ นการย ้ายจุดเชอ ื่ มโยง และจุดขึน 2.1 การจัดทําข ้อตกลงแนบท ้ายสญ ้ ฝั่ ง สําหรับ วงจรท ้องถิน ่ และแก ้ไขวงเงินลงทุนจาก 4,395 ล ้านบาท เป็ น 4,409 ล ้านบาท รวมทัง้ การกําหนดหลักเกณฑ์การคํานวณ ่ ั ญาร่วมลงทุนฯ ครัง้ สวนแบ่งรายได ้สําหรับวงจรท ้องถิน ่ ซงึ่ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล ้วเห็นว่า ผลทีเ่ กิดขึน ้ จากการแก ้ไขสญ ้ การ และเป็ นการเปลีย ั ญาร่วม ที่ 1 เป็ นการกระทําไปเพือ ่ ประโยชน์ของรัฐและประชาชนผู ้ใชบริ ่ นแปลงสาระสําคัญของสญ ลงทุนฯ ั ญาฯ ครัง้ ที่ 4 เป็ นการปรับปรุงโครงข่ายจาก 4 ระดับ เป็ น 2 2.2 การจัดทําข ้อตกลงแนบท ้ายสญ ้ ้ ระดับ เพือ ่ ให ้มีวงจรใชงานเพิ ม ่ ขึน ้ ซงึ่ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล ้วเห็นว่า เป็ นการเพิม ่ วงจรการใชงาน ทําให ้บริษัท ทีโอที ํ ั จํากัด (มหาชน) ได ้ประโยชน์ แต่เนือ ่ งจากเป็ นการเปลีย ่ นแปลงสาระสาคัญของสญญาร่วมลงทุนฯ ั 2.3 การจัดทําสญญาร่วมดําเนินการสร ้างมูลค่าเพิม ่ ให ้กับโครงข่ายเคเบิลใยแก ้วใต ้นํ้ าฝั่ งทะเลด ้าน ้ ่ ั ตะวันออก เป็ นการนํ าวงจรทีเ่ หลือจากการใชงานและไม่ได ้สงมอบตามสญญาฯ ไปแสวงหาผลประโยชน์และแบ่งรายได ้ ร่วมกัน ซงึ่ คณะกรรมการฯ พิจารณาแล ้วเห็นว่า เป็ นการเพิม ่ รายได ้ให ้กับบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) อีกทางหนึง่ แต่ ํ ั เนือ ่ งจากเป็ นการเปลีย ่ นแปลงสาระสาคัญของสญญาร่วมลงทุนฯ คณะกรรมการประสานงานได ้เห็นชอบเกีย ่ วกับการแก ้ไขเปลีย ่ นแปลงเงือ ่ นไขในการดําเนินโครงการและ ั ั แก ้ไขเพิม ่ เติมสญญา และเรือ ่ งดังกล่าวได ้รายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงเจ ้าสงกัดด ้วยแล ้ว ซงึ่ เป็ นไปตามมาตรา 22 แห่ง พระราชบัญญัตวิ า่ ด ้วยการให ้เอกชนเข ้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 8. เรือ ่ ง มาตรการเร่งร ัดการดําเนินงานสําหร ับหน่วยงานทีไ่ ด้ร ับอนุม ัติเงินโครงการลงทุนภายใต้แผนปฏิบ ัติการ ไทยเข้มแข็ง 2555 เพิม ่ เติม คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการดําเนินงานสําหรับหน่วยงานทีไ่ ด ้รับอนุมัตเิ งินโครงการลงทุนภายใต ้ แผนปฏิบต ั ก ิ ารไทยเข ้มแข็ง 2555 เพิม ่ เติม โดยให ้หน่วยงานตามกรณีท ี่ 1 ทีก ่ ําหนดให ้หน่วยงานทีไ่ ด ้รับจัดสรรเงิน ั ญาได ้ภายในวันที่ 21 โครงการลงทุนภายใต ้แผนปฏิบต ั ก ิ ารไทยเข ้มแข็ง 2555 ทีเ่ ป็ นโครงการปี เดียว และลงนามในสญ พฤษภาคม 2553 ทีไ่ ด ้รับผลกระทบจากปั ญหาอุทกภัยและไม่สามารถดําเนินการและเบิกจ่ายเงินได ้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ให ้หน่วยงานสามารถดําเนินการและเบิกจ่ายได ้ต่อไปจนกว่าจะบรรลุเป้ าหมายของโครงการ ทัง้ นี้ ให ้ หน่วยงานเร่งรัดการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินโดยเร็ว ตามทีร่ องนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีร)ี ประธาน กรรมการติดตามเร่งรัดการใชจ่้ ายงบประมาณภาครัฐเสนอ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง รองนายกรัฐมนตรี (นายไตรรงค์ สุวรรณคีร)ี ประธานกรรมการติดตามเร่งรัดการใชจ่้ ายงบประมาณภาครัฐ รายงานว่า 1. เนือ ่ งจากเกิดปั ญหาอุทกภัยในพืน ้ ทีต ่ า่ ง ๆ ทั่วประเทศ ทําให ้การดําเนินงานของหน่วยงานตามมติคณะ ้ ่ รัฐมนตรี (8 มิถน ุ ายน 2553) ต ้องล่าชาออกไป สงผลให ้ปั จจุบน ั มีหน่วยงานทีไ่ ด ้รับจัดสรรเงินโครงการลงทุนภายใต ้


8 แผนปฏิบต ั ก ิ ารไทยเข ้มแข ้ง 2555 โดยเป็ นโครงการทีด ่ ําเนินงานในปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 ทัง้ ในสว่ นทีเ่ ป็ นงบลงทุนและ งบดําเนินงานทีย ่ ังดําเนินการไม่แล ้วเสร็จ ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได ้ทันภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2553 และไม่มก ี ารเบิกจ่าย ภายหลังระยะเวลาดังกล่าว ทําให ้การเบิกจ่ายเงินโครงการลงทุนภายใต ้แผนปฏิบัตก ิ ารไทยเข ้มแข็ง 2555 ตัง้ แต่ต ้นเดือน มกราคม 2554 ชะลอตัว 2. โครงการภายใต ้แผนปฏิบต ั ก ิ ารไทยเข ้มแข็ง 2555 เป็ นการลงทุนของภาครัฐทีด ่ ําเนินการโดยสว่ น ราชการสว่ นกลาง สว่ นภูมภ ิ าค และสว่ นท ้องถิน ่ และทีส ่ ําคัญเป็ นการดําเนินการโดยใชจ่้ ายจากเงินกู ้ ทีต ่ ้องดําเนินการ ่ ึ อย่างเร่งด่วนเพือ ่ ให ้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ประชาชน ซงหน่วยงานสามารถดําเนินการและเบิกจ่ายได ้อย่างต่อเนือ ่ งจนกว่า โครงการแล ้วเสร็จ ั ฤทธิข 3. เพือ ่ ให ้บรรลุเป้ าหมายและผลสม ์ องโครงการลงทุนภายใต ้แผนปฏิบต ั ก ิ ารไทยเข ้มแข็ง 2555 รวมทัง้ การเบิกจ่ายเงินโครงการเป็ นไปอย่างต่อเนือ ่ ง โดยให ้หน่วยงานตามกรณีท ี่ 1 ทีไ่ ด้ร ับผลกระทบจากปัญหาอุทกภ ัย และไม่สามารถดําเนินการและเบิกจ่ายเงินได้ท ันภายในว ันที่ 31 ธ ันวาคม 2553 ให้หน่วยงานสามารถดําเนินการ และเบิกจ่ายได้ตอ ่ ไปจนกว่าจะบรรลุเป้าหมายของโครงการ ทงนี ั้ ้ ให้หน่วยงานเร่งร ัดการดําเนินงานและการเบิก จ่ายเงินโดยเร็ว 9. เรือ ่ ง ผลการประชุมคณะกรรมการร ัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครงที ั้ ่ 1/2554 ึ ั คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการศกษาเบือ ้ งต ้นศกยภาพในการร ้องรับอุตสาหกรรมของพืน ้ ทีม ่ าบตาพุด ตามที่ ํ ั สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ และมอบหมายหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้องรับ ั ความเห็นและข ้อสงเกตของคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจ (รศก.) ไปประกอบการดําเนินการ ดังนี้ (1) ให ้กรมควบคุมมลพิษเป็ นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้องกําหนดประเภทอุตสาหกรรม/ ั ดาห์ กิจกรรมทีเ่ ป็ นแหล่งกําเนิดมลพิษ โดยเฉพาะสารอินทรียร์ ะเหยง่ายให ้แล ้วเสร็จภายใน 2 สป (2) ให ้กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานคณะกรรมการสง่ เสริมการลงทุน) พิจารณาทบทวนนโยบายและ มาตรการการสง่ เสริมการลงทุนสําหรับอุตสาหกรรม/กิจกรรมประเภทต่าง ๆ ในพืน ้ ทีม ่ าบตาพุด ซงึ่ นโยบายดังกล่าวจะต ้อง ้ สง่ เสริมการลงทุนในอุตสาหกรรม/กิจกรรมใหม่ทไี่ ม่กอ ่ ให ้เกิดมลพิษ หรืออุตสาหกรรม/กิจกรรมเดิมทีใ่ ชเทคโนโลยี ในการลด มลพิษโดยเฉพาะสารอินทรียร์ ะเหยง่าย (3) ให ้กระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมพิจารณาปรับปรุงกฎระเบียบ ทีเ่ กีย ่ วข ้องกับกระบวนการอนุมัต ิ อนุญาต การลดและขจัดมลพิษ และสนับสนุนให ้มีการออกกฎหมายสําหรับควบคุม สารอินทรียร์ ะเหยง่ายจากแหล่งกําเนิดทีย ่ ังไม่มม ี าตรฐานควบคุม ึ ษา (4) ให ้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเร่งประเมินผลกระทบสงิ่ แวดล ้อมระดับยุทธศาสตร์ จังหวัดระยอง เพือ ่ ศก ศักยภาพและประเมินผลกระทบสงิ่ แวดล ้อมพืน ้ ทีจ ่ ังหวัดระยอง และเสนอแนะแนวทางเลือกทีเ่ หมาะสมบนพืน ้ ฐานการยอมรับ ั ของประชาชนและศกยภาพการรองรับของพืน ้ ที่ ทัง้ นี้ เห็นชอบให ้มีศน ู ย์อํานวยการระดับพืน ้ ที่ ซงึ่ ประกอบด ้วย ผู ้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็ นประธาน ผู ้แทน ระดับสูงทีม ่ ค ี วามรู ้ความเข ้าใจเกีย ่ วกับปั ญหาอุตสาหกรรมในมาบตาพุดจากหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้อง อาทิ กรมควบคุมมลพิษ ํ ่ ิ สานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล ้อม กรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานคณะกรรมการสง่ เสริมการ ลงทุน และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปฏิบต ั งิ านประจําทีศ ่ น ู ย์อํานวยการระดับพืน ้ ที่ อย่างน ้อย 3 ปี เพือ ่ ทําหน ้าที่ (1) ควบคุมให ้มีการดําเนินการตามมาตรการควบคุมมลพิษอย่างเข ้มงวด (2) กํากับให ้โรงงาน/กิจการทุกประเภทมีการปฏิบต ั ิ ตามมาตรการ EIA กฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย ่ วข ้องอย่างเคร่งครัด (3) สนับสนุนให ้เกิดเครือข่ายระหว่างชุมชน โรงงาน ่ ั พันธ์เพือ อุตสาหกรรม องค์กร ปกครองสวนท ้องถิน ่ (อปท.) นักวิชาการและภาครัฐ เพือ ่ เฝ้ าระวังมลพิษ (4) ประชาสม ่ สร ้าง ่ ความเข ้าใจในการดําเนินงานให ้ทุกภาคสวน (5) แก ้ไขปั ญหาการปนเปื้ อนมลพิษทางอากาศและทางนํ้ า รวมถึงปั ญหาด ้าน ึ ษา และรายงานต่อคณะอนุกรรมการติดตามรายงานผลการแก ้ไขปั ญหาในพืน สาธารณสุขและการศก ้ ทีม ่ าบตาพุดและบริเวณ ่ ึ ใกล ้เคียงซงมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็ นประธาน เพือ ่ ดําเนินการติดตามแก ้ไขปั ญหาในระดับพืน ้ ทีต ่ อ ่ ไป ทัง้ นี้ ให ้กระทรวง อุตสาหกรรมและกระทรวงมหาดไทย จัดทํารายละเอียดของอํานาจหน ้าทีแ ่ ละการจัดตัง้ ศูนย์อํานวยการฯ และนํ าเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการ รศก. พิจารณา


9 10. เรือ ่ ง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ดา้ นการพ ัฒนาจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ (กพต.) ครงที ั้ ่ 1/2554 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ (กพต.) ครัง้ ที่ 1/2554 และเห็นชอบตามมติ กพต. ตามทีเ่ ลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ กรรมการและเลขานุการ กพต. เสนอ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ (ศอ.บต.) ในฐานะฝ่ ายเลขานุการ ได ้สรุปผลการประชุม ํ กพต. ประกอบด ้วย สาระสาคัญ และมติคณะ กพต. ดังนี้ 1. ผลการพิจารณาและมติ กพต. ครงที ั้ ่ 1/2554 1.1 กพต. ร ับทราบเรือ ่ งที่ นายกร ัฐมนตรี /ประธาน กพต. ได้มอบนโยบายและแจ้งให้ทป ี่ ระชุม ทราบ ดังนี้ 1) เป็ นการประชุมครัง้ แรกของ กพต. ซงึ่ ถือเป็ นกลไกหลักตามพระราชบัญญัตก ิ ารบริหารราชการจังหวัด ้ ชายแดนภาคใต ้ พ.ศ.2553 โดยกฎหมายฉบับนีม ้ ผ ี ลบังคับใช เมือ ่ วันที่ 30 ธันวาคม 2553 2) คณะรัฐมนตรี ได ้มีมติให ้ประกาศพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพืน ้ ที่ จังหวัดชายแดนภาคใต ้ โดยให ้ขยายออกไปอีก 3 เดือน ยกเว ้นอําเภอแม่ลาน จังหวัดปั ตตานี ให ้ยกเลิกเมือ ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 3) เมือ ่ วันที่ 17 มกราคม 2554 ได ้เดินทางไปร่วมงานรําลึกคุรวุ รี ชนชายแดนใต ้ และกดปุ่ มโอนเงิน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชวี ต ิ ของประชาชนระดับหมูบ ่ ้าน จังหวัดชายแดนภาคใต ้ (พนม.) จํานวน 2,248 หมูบ ่ ้านๆ ละ 228,000 บาท 4) เมือ ่ คืนวันที่ 19 มกราคม 2554 ได ้เกิดเหตุการณ์โจมตีฐานปฏิบต ั ก ิ ารทหาร ในพืน ้ ทีอ ่ ําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส พืน ้ ทีเ่ กิดเหตุเป็ นพืน ้ ทีโ่ ดยสภาพของภูมป ิ ระเทศ และเป็ นพืน ้ ทีท ่ ย ี่ ังมีความถีค ่ อ ่ นข ้างสูง ขณะเดียวกัน จังหวะเวลาเกีย ่ วข ้องกับเรือ ่ งการประชุมขององค์การการประชุมอิสลาม หรือ OIC โดยปกติพอใกล ้การประชุม มักมีความ ้ นเงือ พยายามทีจ ่ ะก่อเหตุ หรือยั่วยุให ้เกิดการตอบโต ้ด ้วยความรุนแรง เพือ ่ นํ าไปใชเป็ ่ นไข เราต ้องไม่หลงกลฝ่ ายตรงข ้ามและ ั รัฐบาลยืนยันการแก ้ไขปั ญหาด ้วยแนวทางสนติวธิ ี 5) เมือ ่ คราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมือ ่ วันที่ 28 ธันวาคม 2553 ได ้ให ้รัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี หรือหัวหน ้าสว่ นราชการ มอบอํานาจทีเ่ คยให ้ ผู ้อํานวยการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาใต ้ ให ้กับเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ์ นองเตย) ไปดูระเบียบ 6) มอบหมายร ัฐมนตรีประจําสําน ักนายกร ัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศห สํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด ้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบต ั ก ิ ารไทยเข ้มแข็ง 2555 พ.ศ.2552 ทีเ่ ป็ นอํานาจของ คณะกรรมการรัฐมนตรีพัฒนาพืน ้ ทีพ ่ เิ ศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ (รชต.) เมือ ่ มี กพต. ชุดนีแ ้ ล ้ว จะต ้องไม่มค ี ณะกรรมการอืน ่ ้ ํ ้ ซาซอนกัน 1.2 กพต. ร ับทราบองค์ประกอบและอํานาจหน้าทีข ่ อง กพต. ตามมาตรา 6 และ 7 แห่ง พระราชบ ัญญ ัติการบริหารราชการจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ดังนี้ (1) องค์ประกอบ มีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็ น ์ นองเตย) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงกลาโหม รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสาทิตย์ วงศห รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา ั รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการพัฒนาสงคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวา่ การ ึ ษาธิการ กระทรวงยุตธิ รรม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงวัฒนธรรม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงอุตสาหกรรม รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู ้อํานวยการ สํานักงบประมาณ เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ผู ้ว่าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ประธานสภาทีป ่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ผู ้แทนภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ที่


10 ได ้รับการคัดเลือกโดยสภาทีป ่ รึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัด ชายแดนภาคใต ้ เป็ นกรรมการ และมีเลขาธิการ ศอ.บต. เป็ นกรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการ ศอ.บต. เป็ นกรรมการและผู ้ชว่ ยเลขานุการ (2) อํานาจหน้าที่ ให ้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ แผนงาน โครงการ และการจัดตัง้ งบประมาณ การกําหนดเขตพัฒนาพิเศษ การเสนอแนะหน่วยงานของรัฐให ้จัดทําแผนพัฒนา แผนงาน และโครงการ การกํากับ เร่งรัด ติดตาม แก ้ไขกฎระเบียบ และลดขัน ้ ตอนการปฏิบต ั ต ิ า่ ง ๆ การเสนอแนะแนว ่ ทางการแก ้ไขปั ญหาและอุปสรรค การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพือ ่ ชวยเหลือปฏิบต ั งิ าน และปฏิบต ั ห ิ น ้าที่ อืน ่ ตามทีก ่ ฎหมายกําหนด ้ ทีพ 1.3 กพต. ร ับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการร ัฐมนตรีพ ัฒนาพืน ่ เิ ศษ 5 ่ ึ จ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ (รชต.) ระหว่างเดือนมกราคม 2552-ธันวาคม 2553 ซงมีความก ้าวหน ้า การดําเนินการแบ่งเป็ น 3 กลุม ่ ตามที่ สศช./สํานักงานเลขานุการ รชต. เสนอ ดังนี้ (1) เรือ ่ งทีด ่ า ํ เนินการแล้วเสร็ จ จํานวน 8 เรือ ่ ง ประกอบด ้วย 1) การจัดทําแผนการพัฒนาพืน ้ ทีพ ่ เิ ศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ พ.ศ.2552-2555 2) การจัดสรรงบประมาณเป็ นกรณีพเิ ศษเพือ ่ ขับเคลือ ่ นแผนการพัฒนาพืน ้ ทีพ ่ เิ ศษ 5 จังหวัด ํ ี และ ชายแดนภาคใต ้ พ.ศ.2552-2555 3) การจัดทําประชาคมหมูบ ่ ้านสารวจจํานวนครัวเรือนยากจนและให ้การสนับสนุนการพัฒนาอาชพ ทีอ ่ ยูอ ่ าศัยทีม ่ ั่นคง จํานวน 2,073 หมูบ ่ ้าน 4) การกําหนดมาตรการพิเศษ โดยขยายระยะเวลามาตรการชว่ ยเหลือนักลงทุนผู ้ประกอบการ ิ เชอ ื่ ภายใต ้โครงการสง่ เสริมผู ้ประกอบอาชพ ี ให ้บริการรถ และประชาชน 5) การสนับสนุนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยปล่อยสน ี่ งภัยให ้แก่ข ้าราชการและพนักงานขององค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน สาธารณะ 6) การเพิม ่ ค่าเบีย ้ เสย ่ ในพืน ้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ ิ ิ และ 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา 7) การเพิม ่ อัตรากําลังพลสมาชกกองกําลังพลสมาชกกองอาสารักษาดินแดน เพือ ่ รักษาความ ่ ิ ํ ึ ปลอดภัยในเขตเมืองและสนั บสนุนสงอํานวยความสะดวกทีจ ่ ําเป็ นอย่างเพียงพอ และ 8) การจัดตัง้ สานักงานการศกษาเอกชนระดับ ํ ึ จังหวัดและสานักงานการศกษาเอกชนระดับอําเภอ ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต ้ (2) เรือ ่ งทีอ ่ ยูร่ ะหว่างการดําเนินการ จํานวน 1 เรือ ่ ง คือ การจัดทําแผนไทยเข ้มแข็ง 5 ดาว อยูร่ ะหว่างดําเนินการจัดทํารายละเอียดของกระทรวงการคลัง (3) เรือ ่ งทีร่ อการพิจารณา จํานวน 8 เรือ ่ ง ประกอบด ้วย 1) การขยายผลโครงการแพะนมภายใต ้แผนการ พัฒนาพืน ้ ทีพ ่ เิ ศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ้ 2) การขอเปลีย ่ นแปลงรายการและงบประมาณโครงการในปี 2553 รวม 3 โครงการ และ 3) การของบประมาณเพือ ่ ดําเนินโครงการในพืน ้ ทีจ ่ ังหวัดชายแดนภาคใต ้ เพิม ่ เติม รวม 4 โครงการ 1.4 กพต. ให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางการดําเนินงานของ กพต. ดังนี้ (1) เห็นชอบแนวทางการดําเนินงานของ กพต. (1.1) ให ้ดําเนินการตามระเบียบการประชุม กพต. ตามที่ กพต. กําหนด (1.2) ให ้มีการประชุม กพต. อย่างน ้อยทุก 3 เดือน เพือ ่ เร่งรัดติดตามความก ้าวหน ้าการ ดําเนินงานตามแผนปฏิบต ั ก ิ ารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ และพิจารณาประเด็นการแก ้ไขปั ญหาในกรณีเร่งด่วน (1.3) ในการพิจารณาวาระทีเ่ กีย ่ วข ้องกับการอนุมัตห ิ รือให ้ความเห็นชอบของ กพต. ทีม ่ ี ข ้อเสนอให ้คณะรัฐมนตรีอนุมัต ิ เห็นชอบ หรือรับทราบแล ้วแต่กรณี ให ้ถือปฏิบต ั วิ า่ กระทรวงทีเ่ กีย ่ วข ้องในเรือ ่ งนัน ้ ๆ ได ้ให ้ ความเห็นในทีป ่ ระชุม กพต. แล ้ว โดยไม่ต ้องเวียนขอความเห็นจากรัฐมนตรีเจ ้ากระทรวงทีเ่ ป็ นกรรมการใน กพต. อีก ่ ยปฏิบ ัติงานภายใต้ กพต. (2) เห็นชอบการแต่งตงคณะอนุ ั้ กรรมการและคณะทํางาน เพือ ่ ชว จํานวน 2 คณะ ประกอบด ้วย (2.1) คณะอนุกรรมการข ับเคลือ ่ นแผนปฏิบ ัติการพ ัฒนาจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ (อชต.) โดยมี รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) เป็ นประธานอนุกรรมการ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการ กระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เป็ นรองประธานอนุกรรมการ สว่ นราชการทีเ่ กีย ่ วข ้อง เป็ นกรรมการ เลขาธิการ ศอ.บต. เป็ นอนุกรรมการและเลขานุการ ทําหน ้าทีป ่ ระสาน เร่งรัด และติดตามผลการดําเนินการพัฒนาของหน่วยงานให ้ เป็ นไปตามแผนปฏิบต ั ก ิ ารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ่ เสริมการพ ัฒนาพืน ้ ทีพ (2.2) คณะทํางานสง ่ เิ ศษ การค้า การลงทุน และการพ ัฒนาด่าน ี ่ ชายแดนไทย-มาเลเซย โดยมี รัฐมนตรีชวยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) เป็ นประธานคณะทํางาน สว่ นราชการทีเ่ กีย ่ วข ้อง เป็ นคณะทํางาน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ เป็ นฝ่ ายเลขานุการ ทําหน ้าทีจ ่ ัดทําแผนปฏิบต ั ก ิ าร บูรณาการและจัดลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการ กํากับ เร่งรัด และติดตามผลการ


11 ดําเนินงาน ตลอดจนแก ้ไขปั ญหาอุปสรรคในด ้านการสง่ เสริมและพัฒนาการค ้า การลงทุน และการพัฒนาด่านชายแดนไทยี ตลอดจนเสนอแนะการจัดตัง้ และพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ และกรอบแนวทาง การพัฒนาในพืน มาเลเซย ้ ทีจ ่ ังหวัดชายแดน ภาคใต ้ โดยให ้มีผู ้แทนประธานหอการค ้าเป็ นทีป ่ รึกษาหรือตําแหน่งทีเ่ หมาะสม และให ้มีหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้องเป็ น คณะทํางานให ้ครบถ ้วน 1.5 กพต. ให้ความเห็ นชอบการจ ัดทําร่างระเบียบ ประกาศทีเ่ กีย ่ วข้องรองร ับพระราชบ ัญญ ัติการ บริหารราชการจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 ตามทีร่ ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม) นํ าเสนอ จํานวน 3 ฉบับ ประกอบด ้วย (1) ร่างระเบียบ กพต. ว่าด ้วยการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน พ.ศ. ... ให้แก้ไของค์ประชุมเป็ นไม่น ้อยกว่ากึง่ หนึง่ และกําหนดแนวทางปฏิบต ั ส ิ ําหรับ ิ้ สุดในทีป เรือ ่ งทีอ ่ ยูใ่ นอํานาจของ กพต. ให ้สน ่ ระชุม กพต. แล ้วให ้นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีทราบ (2) ร่างประกาศ กพต. เรือ ่ ง กําหนดหลักเกณฑ์ วิธก ี าร เงือ ่ นไข และระยะเวลาในการสงั่ ให ้เจ ้าหน ้าที่ ของรัฐฝ่ ายพลเรือนออกจากพืน ้ ที่ และการกลับเข ้ามาดํารงตําแหน่งหน ้าทีห ่ รือปฏิบต ั ห ิ น ้าทีใ่ นพืน ้ ทีจ ่ ังหวัดชายแดนภาคใต ้ ให้แก้ไขระยะเวลาการกลับเข ้ามาดํารงตําแหน่งหน ้าทีห ่ รือปฏิบต ั ห ิ น ้าทีใ่ นพืน ้ ทีจ ่ ังหวัดชายแดนภาคใต ้ เป็ น 1 ปี และกรณี การขยายเวลาการตรวจสอบข ้อเท็จจริง ให ้สามารถขยายได ้ 2 ครัง้ ๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน ิ สภาที่ (3) ร่างระเบียบ ศอ.บต. ว่าด ้วยหลักเกณฑ์และวิธค ี ัดเลือกกันเองเพือ ่ ให ้ได ้มา ซงึ่ สมาชก ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ และค่าตอบแทนและค่าใชจ่้ ายอืน ่ พ.ศ. .... ให้แก้ไข สว่ นที่ 1 ตาม ี งข ้างมากของกรรมการทีอ ข ้อ 9 การวินจ ิ ฉั ยของคณะกรรมการให ้เป็ นไปตามเสย ่ ยูใ่ นทีป ่ ระชุม ้ ทงนี ั้ ฝ่ายเลขานุการคณะทํางานยกร่างระเบียบฯ ไปปรับแก ้ไขตามข ้อเสนอของทีป ่ ระชุมตามข ้อ (1)(2)และ (3) เรียบร ้อยแล ้ว 1.6 กพต. ให้ความเห็ นชอบร่างแผนปฏิบ ัติการพ ัฒนาจ ังหว ัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555-2557 ตามที่ ศอ.บต./สําน ักงานเลขานุการ กพต. เสนอ ด ังนี้ (1) เห็นชอบร่างแผนปฏิบัตก ิ ารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ พ.ศ. 2555-2557 ให ้หน่วยงานของ รัฐ ทีม ่ แ ี ผนงานโครงการ อยูภ ่ ายใต ้แผนฯ ไปจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 และรับข ้อสงั เกต ของคณะกรรมการและผู ้เกีย ่ วข ้องไปดําเนินการด ้วย (2) ให ้สํานักงบประมาณ พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2555 โดย ให ้ความสําคัญกับแผนงานโครงการ ภายใต ้แผนงานหลักและกลยุทธ์ทต ี่ อบสนองต่อการแก ้ไขปั ญหาของพืน ้ ที่ โครงการที่ ่ ตอบสนองต่อเป้ าหมายทีร่ ัฐบาลกําหนด โครงการทีม ่ ก ี าร บูรณาการในระดับพืน ้ ที่ รวมทัง้ โครงการสงเสริมการมีสว่ นร่วม ของประชาชน สง่ เสริมด ้าน พหุวัฒนธรรม แก ้ไขปั ญหาด ้านสงั คมจิตวิทยา (3) ให ้ ศอ.บต. พิจารณาทบทวนแผนปฏิบต ั ก ิ ารพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ พ.ศ.2556-2557 ให ้สอดคล ้องกับนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ทีส ่ ํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ จัดทําหรือ ปรับปรุงตามมาตรา 4 และยุทธศาสตร์ด ้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ้ ที่ ศอ.บต. จัดทําขึน ้ ตามมาตรา 7 (1) แห่ง พระราชบัญญัตก ิ ารบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต ้ พ.ศ.2553 1.7 กพต. พิจารณาการขออนุม ัติปร ับปรุง เปลีย ่ นแปลง และเพิม ่ เติมโครงการ ในพืน ้ ทีพ ่ เิ ศษ 5 ํ จังหวัดชายแดนภาคใต ้ เรือ ่ งทีผ ่ า่ นความเห็นชอบของคณะอนุกรรมการ อชต. จํานวน 8 โครงการ ตามที่ สศช./สานักงาน เลขานุการ รชต. นํ าเสนอ และมีมติดังนี้ (1) เห็นชอบในหลักการการขยายผลโครงการแพะนมภายใต ้แผนการพัฒนาพืน ้ ทีพ ่ เิ ศษ 5 ํ จังหวัดชายแดนภาคใต ้มอบหมายให ้กระทรวงเกษตรเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการจัดทํารายละเอียดสาระสาคัญของ โครงการขยายผลโครงการแพะนมเพิม ่ เติม รวมทัง้ จัดทํารายละเอียดความเป็ นไปได ้ในการจัดตัง้ โรงงานผลิตนมยูเอชที (UHT) ในพืน ้ ทีเ่ พือ ่ นํ าเสนอคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน และคณะกรรมการโคนมและ ผลิตภัณฑ์นมพิจารณา และพิจารณาแนวทางการพัฒนาด ้านการจําหน่ายนมแพะโดยวิธก ี ารอืน ่ นอกเหนือจากการทําเป็ นนม ่ โรงเรียน เชน การผลิตเป็ นนมพาณิชย์ให ้กับตลาดเฉพาะกลุม ่ (niche market) เป็ นต ้น ้ นเหลือจ่ายจากโครงการภายใต ้แผนการพัฒนาพืน (2) ไม่เห็ นชอบการขอใชเงิ ้ ทีพ ่ เิ ศษ 5 ่ จังหวัดชายแดนภาคใต ้ปี 2553 ภายใต ้แผนปฏิบต ั ก ิ ารไทยเข ้มแข็งปี 2555 เพือ ่ ชวยเหลือราษฎรทีเ่ ข ้าร่วมโครงการสง่ เสริม


12 ี หายจากเหตุนํ้าป่ าไหลหลาก จํานวน 17 คน วงเงิน 119,850 บาท การเลีย ้ งปลาดุกในบ่อดินของจังหวัดยะลา ทีไ่ ด ้รับความเสย ้ ตามทีก ่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนือ ่ งจากมีวงเงินไม่มากและต ้องใชเวลาในการดํ าเนินงานตามขัน ้ ตอนต่างๆ ซงึ่ ทํา ้ ให ้ผู ้เดือดร ้อนได ้รับการชว่ ยเหลือล่าชาไปด ้วย จึงมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับแผนใชจ่้ ายงบประมาณ ปกติปี 2554 เพือ ่ ชว่ ยเหลือราษฎร จํานวน 17 ราย วงเงิน 119,850 บาท ดังกล่าวต่อไป ี ให ้แก่ครัวเรือน (3) เห็ นชอบให ้กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน สนั บสนุนเครือ ่ งมือประกอบอาชพ ี นอกพืน ้ ทีเ่ ป้ าหมาย 696 หมูบ ่ ้านของจังหวัดสตูล เพิม ่ เติมรวม 16 ราย ทีผ ่ า่ นการประชาคม และฝึ กอบรมด ้านการพัฒนาอาชพ ้ ไว ้แล ้ว โดยใชงบประมาณที ไ่ ด ้รับจัดสรรในปี 2553 ตามทีเ่ สนอ ี ” โดยนํ า (4) เห็ นชอบการปรับแผนการดําเนินงานกิจกรรมภายใต ้โครงการ “ทําดี มีอาชพ ั ฤทธิโ์ ครงการทําดีม ี วงเงินทีเ่ หลือจํานวน 212.57 ล ้านบาท การดําเนินกิจกรรม รวม 3 กิจกรรม ประกอบด ้วย 1) ขยายผลสม ี 2) จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีรว่ มกับสํานักงานคณะกรรมการการอาชวี ศก ึ ษา และ 3) สง่ เสริมกระบวนการเรียนรู ้ อาชพ ระบบสหกรณ์ชม ุ ชน ตามที่ กอ.รมน. เสนอ โดยให ้ กอ.รมน. ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป (5) เห็ นชอบโครงการบริหารจัดการขับเคลือ ่ นแผนการพัฒนาพืน ้ ทีพ ่ เิ ศษ 5 จังหวัด ํ ชายแดนภาคใต ้ วงเงิน 91.27 ล ้านบาท โดยมอบให ้ ศอ.บต. จัดทํารายละเอียดโครงการเสนอสานักงบประมาณ เพือ ่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป (6) เห็ นชอบโครงการพัฒนาคุณภาพชวี ต ิ ของประชาชนระดับหมูบ ่ ้านจังหวัดชายแดน ภาคใต ้ ในพืน ้ ที่ 12 อําเภอของจังหวัดสงขลา 230 ล ้านบาท โดยมอบหมายให ้ ศอ.บต. จัดทํารายละเอียดโครงการฯ เสนอ ํ สานักงบประมาณเพือ ่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป ั วแพทยศาสตร์ของ (7) เห็ นชอบในหลักการโครงการจัดตัง้ สต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วงเงิน 1,849.122 ล ้านบาท และให ้ ศอ.บต. บรรจุไว ้ในแผนปฏิบต ั ก ิ ารพัฒนาจังหวัดชายแดน ั ว ภาคใต ้ พ.ศ. 2555-2557 โดยมอบหมายให ้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดําเนินการ 1) นํ าเสนอการจัดตัง้ คณะสต ั วแพทยสภาเพือ แพทยศาสตร์ตอ ่ สต ่ พิจารณาอนุมัตต ิ ามหลักเกณฑ์และระเบียบการเปิ ดหลักสูตร และ 2) จัดทํารายละเอียด ้ ึ ภาระค่าใชจ่ายงบประมาณผูกพันและการศกษาความต ้องการของผู ้เรียนในพืน ้ ทีแ ่ ละพืน ้ ทีใ่ กล ้เคียง เพือ ่ วิเคราะห์ความคุ ้มค่า ของโครงการเพือ ่ นํ าเสนอ กพต. พิจารณาต่อไป (8) เห็ นชอบโครงการเลีย ้ งแพะเนือ ้ เชงิ พาณิชย์ในโครงการหมูบ ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการฟาร์มตัวเอย่างในพืน ้ ทีจ ่ ังหวัดนราธิวาส 10 แห่ง จังหวัดปั ตตานี 7 แห่ง วงเงิน 8.50 ล ้านบาท โดยมอบหมาย ศอ.บต. ประสานหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ.) เป็ นหน่วยดําเนินโครงการ และให ้ นทพ. จัดทํารายละเอียดเสนอสํานัก งบประมาณ เพือ ่ พิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป 11. เรือ ่ ง รายงานผลการหารือและขอร ับความเห็นชอบเกีย ่ วก ับการขอร ับการสน ับสนุนวงเงินงบประมาณสําหร ับ เงินเพิม ่ เป็นกรณีพเิ ศษสําหร ับตําแหน่งพน ักงานสอบสวน คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัตต ิ ามทีส ่ ํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอดังนี้ 1. รับทราบมติทป ี่ ระชุมในการพิจารณาเรือ ่ งขอรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสําหรับเงินเพิม ่ เป็ นกรณี ํ พิเศษสาหรับตําแหน่งพนักงานสอบสวน 2. อนุมัตใิ ห ้ ตช. แก ้ไขระเบียบ ก.ตร. ว่าด ้วยเงินเพิม ่ เป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับตําแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. ้ 2553 ให ้มีผลย ้อนหลังไปตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2553 โดยใชงบประมาณในส ว่ นของงบบุคลากรจากอัตราว่างทีม ่ เี งินของ ตช. ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 3. ให ้ ตช. ไปดําเนินการแก ้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ ตามขัน ้ ตอนทีก ่ ําหนดไว ้ในพระราชบัญญัตต ิ ํารวจแห่งชาติ ้ พ.ศ. 2547 และขอรับความเห็นชอบไปยังกระทรวงการคลัง (กค.) เพือ ่ ให ้มีผลบังคับใชตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2553 เป็ นต ้นไป ํ สาระสาค ัญของเรือ ่ ง ตช. รายงานว่า 1. ตามทีส ่ ํานั กเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ ้งว่านายกรัฐมนตรีมค ี ําสงั่ มอบหมายให ้ ตช. รับไปหารือร่วมกับ กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงบประมาณ (สงป.) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) และหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้อง เพือ ่ 20


13 หาข ้อยุตเิ กีย ่ วกับการขอรับการสนับสนุนวงเงินงบประมาณสําหรับเงินเพิม ่ เป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับตําแหน่งพนั กงานสอบสวน แล ้วนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีตอ ่ ไป 2. ตช. ได ้ประชุมร่วมกับหน่วยงานดังกล่าวข ้างต ้นในวันพฤหัสบดีท ี่ 13 มกราคม 2554 ณ กค. ซงึ่ ทีป ่ ระชุม ได ้มีการพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 2.1 เหตุผลและความจําเป็ นในการขอแก ้ไขระเบียบ ก.ตร. ว่าด ้วยเงินเพิม ่ เป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับ ตําแหน่งพนักงานสอบสวน พ.ศ. 2553 เพือ ่ ให ้พนักงานสอบสวนได ้รับเงินเพิม ่ ฯ ตามอัตราใหม่กอ ่ นวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนือ ่ งจากปั จจุบน ั รัฐบาลมีนโยบายป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด ตช. จึงได ้มีการออกแผนปฏิบต ั ก ิ ารป้ องกันและแก ้ไข ่ ปั ญหายาเสพติด ประจําปี 2554 เพือ ่ รองรับการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล จึงสงผลให ้พนักงานสอบสวนต ้องพัฒนา ํ รูปแบบของการทําสานวนการสอบสวนเพือ ่ ให ้สามารถขยายผลไปยังตัวการสําคัญ ประกอบกับคดีด ้านยาเสพติดเป็ นคดีทม ี่ ี ํ ั ้ ความร ้ายแรงและกลุม ่ ผู ้ค ้ารายใหญ่มักเป็ นกลุม ่ ผู ้มีอท ิ ธิพลทําให ้สานวนคดีมค ี วามยุง่ ยากซบซอนมากขึน ้ พนักงานสอบสวน จึงต ้องปฏิบต ั ห ิ น ้าทีด ่ ้วยความเหนือ ่ ยยาก ตรากตรํา ดังนัน ้ เพือ ่ เป็ นการสร ้างขวัญและกําลังใจให ้พนักงานสอบสวน อันจะเป็ น การรักษาบุคลากรให ้ดํารงอยูใ่ นสายงานสอบสวน จึงมีความจําเป็ นต ้องแก ้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ ให ้มีผลย ้อนหลังไปวันที่ 1 ธันวาคม 2553 2.2 หากแก ้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ โดยให ้มีผลใชบั้ งคับตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2553 เป็ นต ้นไป ทําให ้ใน ้ ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตช. จะต ้องใชงบประมาณเพิ ม ่ ขึน ้ ในการเบิกจ่ายเงินเพิม ่ เป็ นกรณีพเิ ศษสําหรับตําแหน่งพนักงาน สอบสวนจํานวนประมาณ 397.77 ล ้านบาท และ ตช. ได ้ตรวจสอบแล ้วปรากฏว่า มีงบประมาณเหลือจ่ายในงบบุคลากรจาก ้ อัตราว่าง ซงึ่ สามารถนํ ามาใชรองรั บการดําเนินการดังกล่าวได ้ 2.3 ในการแก ้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ ให ้มีผลย ้อนหลังไปวันที่ 1 ธันวาคม 2553 สามารถ ่ ใดนัน กระทําได ้หรือไม่ และจะมีขน ั ้ ตอนในการดําเนินการเชน ้ ผู ้แทนจาก สคก. มีความเห็นว่าสามารถกระทําได ้ เนือ ่ งจาก ่ ึ เป็ นกรณีท ี่ ตช. จะดําเนินการแก ้ไขระเบียบ ก.ตร. ฯ ซงจะต ้องดําเนินการตามขัน ้ ตอนทีก ่ ําหนดไว ้ในพระราชบัญญัตต ิ ํารวจ ้ แห่งชาติ พ.ศ. 2547 โดยต ้องขอรับความเห็นชอบไปยัง กค. เพือ ่ ให ้ระเบียบ ก.ตร. ฯ มีผลบังคับใชตัง้ แต่ 1 ธันวาคม 2553 เป็ นต ้นไป ้ ามมติคณะร ัฐมนตรีของ ธ.ก.ส. 12. เรือ ่ ง ขอความเห็นชอบแนวทางดําเนินการในโครงการปร ับโครงสร้างหนีต คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามทีก ่ ระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 1. รับทราบรายงานความคืบหน ้าในการดําเนินการปรับโครงสร ้างหนีข ้ องหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้อง 2. เห็นชอบแนวทางดําเนินการในโครงการปรับโครงสร ้างหนีต ้ ามมติคณะรัฐมนตรีของ ธ.ก.ส. ตามทีเ่ สนอ ้ องหน่วยงานที่ ข้อเสนอ ธ.ก.ส. เกีย ่ วก ับแนวทางดําเนินการในโครงการปร ับโครงสร้างหนีข เกีย ่ วข้อง ในการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครัง้ ที่ 1/2554 เมือ ่ วันที่ 28 มกราคม 2554 ได ้อนุมัตใิ ห ้ ธ.ก.ส. แก ้ไข ิ ของเกษตรกรโดยเพิม ข ้อบังคับฉบับที่ 44 ว่าด ้วยการให ้เกษตรกรกู ้เงินเพือ ่ ให ้สามารถแก ้ไขปั ญหาหนีส ้ น ่ เติมการปรับ ี ่ ึ โครงสร ้างหนีก ้ รณีทม ี่ ก ี ารสูญเสยโดยการลดต ้นเงิน ซงมีข ้อเสนอดังนี้ ิ กฟก. ตามมติ 1. การนํ าข ้อบังคับ ธ.ก.ส. ทีแ ่ ก ้ไขเพิม ่ เติมไปถือปฏิบัตก ิ บ ั เกษตรกรทีเ่ ป็ นสมาชก คณะรัฐมนตรี วันที่ 22 มิถน ุ ายน 2553 ให ้ถือว่าการดําเนินการสว่ นนี้ให ้ถือเป็ นงบการเงินตามธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ี หายทีอ ภายใต ้การกํากับของกระทรวงการคลัง เพือ ่ ดูแลความเสย ่ าจเกิดขึน ้ จากการปรับโครงสร ้างหนีใ้ ห ้เกษตรกรดังกล่าว ิ กฟก. แต่ยังไม่ได ้ขึน 2. กรณีเกษตรกรลูกค ้า ธ.ก.ส. ทีอ ่ าจจะเป็ นหรือไม่เป็ นสมาชก ้ ทะเบียนหนี้กบ ั กฟก. ่ ึ ซงมติ คณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษายน 2553 ให ้ ธ.ก.ส. ดําเนินการปรับโครงสร ้างหนีส ้ ําหรับลูกหนีท ้ เี่ ป็ นหนีไ ้ ม่กอ ่ ให ้เกิดรายได ้ (NPL) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ให ้ ธ.ก.ส. เป็ นผู ้รับผิดชอบดําเนินการปรับโครงสร ้างหนีต ้ ามแนวทางของ ธ.ก.ส. ที่ ปรับปรุงแก ้ไขข ้อบังคับเพิม ่ เติม 3. กรณีการแก ้ไขหนีค ้ ้างชาํ ระให ้แก่เกษตรกรโดย กฟก. นัน ้ ธ.ก.ส เสนอข ้อคิดเห็น ดังนี้


14 3.1 สํานักงาน กฟก. ควรหารือกับสถาบันการเงินเจ ้าหนีใ้ นการแก ้ไขหนีข ้ องลูกหนี้ เพือ ่ ให ้มีการ กลั่นกรองความเหมาะสมของเกษตรกรทีส ่ มควรได ้รับการแก ้ไขตามพระราชบัญญัต ิ กฟก. พ.ศ. 2542 3.2 กฟก. ต ้องกําหนดกลุม ่ เป้ าหมายและแผนงานการจัดการหนีก ้ บ ั ลูกหนีข ้ องสถาบันการเงินให ้ถูก ต ้องเหมาะสมตามพระราชบัญญัต ิ กฟก. เพือ ่ ให ้ระบบสถาบันการเงินไม่ได ้รับผลกระทบและเป็ นการรักษาวินัยทางการเงิน ของลูกหนี้ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง กระทรวงการคลังรายงานความคืบหน ้าในการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ดังนี้ ธ.ก.ส. ธนาคารกรุงไทยฯ และธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ได ้มีประเด็นข ้อกฎหมายทีข ่ อหารือ คณะกรรมการกฤษฎีกาและคณะกรรมการกฤษฎีกาได ้มีคําวินจ ิ ฉั ยแจ ้งให ้กระทรวงการคลังทราบ เมือ ่ วันที่ 3 ธันวาคม 2553 โดยสรุปได ้ ดังนี้ 1. ธ.ก.ส. มีประเด็นว่าธนาคารไม่สามารถจําหน่ายหนีส ้ ญ ู ตามหลักเกณฑ์ทก ี่ ําหนดไว ้ในกฎกระทรวงฉบับที่ ี 186 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด ้วยการจําหน่ายหนีส ้ ญ ู จากบัญชลก ู หนี้ หากการลดหนีน ้ ัน ้ เป็ นการลด ิ ํ หนีใ้ ห ้กับลูกหนีท ้ ม ี่ ห ี ลักประกันทีย ่ ังมีทรัพย์สนทีจ ่ ะบังคับชาระหนีไ ้ ด ้ จึงมีประเด็นทีจ ่ ะขอให ้หารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า ธ. ก.ส. จะอนุมัตก ิ ารปรับโครงสร ้างหนีข ้ องเกษตรกรทีจ ่ ะทําให ้ธนาคารได ้รับคืนเงินต ้นตํา่ กว่ามูลค่าหลักประกันได ้โดยชอบด ้วย กฎหมายหรือไม่ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา: ธ.ก.ส. ไม่อาจปรับโครงสร ้างหนีโ้ ดยการลดเงินต ้นตามมติ คณะรัฐมนตรีดังกล่าวได ้ โดยให ้เหตุผลว่าการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. ต ้องอยูภ ่ ายใต ้ขอบวัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ ธ.ก.ส. และอํานาจหน ้าทีต ่ ามทีก ่ ฎหมายบัญญัตด ิ ้วย (ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัต ิ ธ.ก.ส. พ.ศ. 2509 บัญญัตใิ ห ้การให ้กู ้เงิน ิ ่ ื หรือการให ้สนเชอต ้องเป็ นไปตามข ้อบังคับของธนาคารและตามข ้อ 33 ของข ้อบังคับ ธ.ก.ส. ฉบับที่ 44 ว่าด ้วยการให ้ เกษตรกรกู ้เงิน ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2542 ทีใ่ ชบั้ งคับในปั จจุบน ั ได ้กําหนดวิธก ี ารในการปรับโครงสร ้างหนีว้ า่ อาจทําได ้โดย ํ ิ ํ ขยายระยะเวลาการชาระหนี้ ยอมรับเอาทรัพย์สนเป็ นการชาระหนี้ หรือลดดอกเบีย ้ ค ้างเท่านัน ้ ) ดังนัน ้ ในการดําเนินการปรับ โครงสร ้างหนี้ ธ.ก.ส. ต ้องปฏิบต ั ต ิ ามข ้อบังคับดังกล่าว ดังนัน ้ ธ.ก.ส. จึงไม่อาจปรับโครงสร ้างหนีโ้ ดยการลดเงินต ้นตํา่ กว่า มูลค่าหลักประกันตามมติคณะรัฐมนตรีได ้ และเมือ ่ วินจ ิ ฉั ยแล ้วว่า ธ.ก.ส. ไม่อาจปรับโครงสร ้างหนีโ้ ดยการลดเงินต ้นตํา่ กว่า มูลค่าหลักประกันตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าวได ้ ต่อมาคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได ้มีมติเมือ ่ วันที่ 28 มกราคม 2554 อนุมัตใิ ห ้แก ้ไขข ้อบังคับของ ธ.ก.ส. เพือ ่ ให ้ ิ ี สามารถแก ้ไขปั ญหาหนีส ้ นของเกษตรกรโดยเพิม ่ เติมการปรับโครงสร ้างหนีก ้ รณีทม ี่ ก ี ารสูญเสยโดยการลดต ้นเงิน พร ้อมทัง้ มี ข ้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ ่ พิจารณาด ้วย 2. ธนาคารกรุงไทยฯ: มีประเด็นว่าการดําเนินงานของธนาคารกรุงไทยฯ อยูภ ่ ายใต ้พระราชบัญญัตบ ิ ริษัท มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัตห ิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัตธิ รุ กิจสถาบัน การเงิน พ.ศ. 2551 รวมทัง้ ต ้องถือปฏิบต ั ต ิ ามหลักเกณฑ์การปรับโครงสร ้างหนีต ้ ามนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ี หายแก่ ด ้วย และหากธนาคารกรุงไทยฯ ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ ่ วันที่ 22 มิถน ุ ายน 2553 แล ้วก่อให ้เกิดความเสย ิ ธิตามกฎหมายทีจ ธนาคารกรุงไทยฯ และเป็ นเหตุให ้ผู ้ถือหุ ้นรายย่อยมีสท ่ ะฟ้ องกรรมการธนาคารกรุงไทยฯ ทัง้ ทางแพ่งและ ทางอาญาได ้ จึงขอหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาว่า กรรมการธนาคารกรุงไทยฯ จะสามารถนํ ามติคณะรัฐมนตรีและประโยชน์ ้ อ ของรัฐโดยรวมขึน ้ ต่อสูเพื ่ ให ้หลุดพ ้นความผิดตามกฎหมายได ้หรือไม่ ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา: หากธนาคารกรุงไทยฯ ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีแล ้วเกิด ี ความเสยหาย เป็ นเหตุทําให ้กรรมการธนาคารกรุงไทยฯ ถูกฟ้ องร ้อง คณะกรรมการธนาคารกรุงไทยฯ จะนํ ามติคณะรัฐมนตรี ้ ้หรือไม่นัน และประโยชน์ของรัฐโดยรวมขึน ้ ต่อสูได ้ เป็ นเรือ ่ งทีข ่ น ึ้ อยูก ่ บ ั ดุลยพินจ ิ ของศาล ขณะนีธ ้ นาคารกรุงไทยฯ อยูร่ ะหว่างการพิจารณาข ้อกฎหมายทีเ่ กีย ่ วข ้อง 3. ธอส. : มีประเด็นว่ากรณีคณะกรรมการธนาคารได ้อนุมัตโิ ครงการปรับโครงสร ้างหนีข ้ อง ี ํ เกษตรกร ตามเงือ ่ นไขทีก ่ ําหนดโดยมติคณะรัฐมนตรีและ ธอส. ได ้รับความเสยหาย เนือ ่ งจากได ้รับชาระหนีต ้ ํา่ กว่ามูลค่า หลักประกัน โดยไม่พจ ิ ารณาความสามารถของลูกหนี้ การดําเนินการดังกล่าวของคณะกรรมการ ธอส. จะถือว่าเป็ นการกระทํา ี หายตาม ละเลยโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร ้ายแรง อันเป็ นเหตุให ้คณะกรรมการ ธอส. จะต ้องรับผิดชอบในความเสย พระราชบัญญัตค ิ วามรับผิดทางละเมิดของเจ ้าหน ้าที่ พ.ศ. 2539 หรือไม่อย่างไร


15 ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา: ขณะนีอ ้ ยูร่ ะหว่างการพิจารณา ํ ิ ิ สาหรับธนาคารออมสนไม่มป ี ระเด็นข ้อกฎหมายทีข ่ อหารือคณะกรรมการกฤษฎีกาเนือ ่ งจากธนาคารออมสน สามารถดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ ่ วันที่ 22 มิถน ุ ายน 2553 ได ้ และขณะนีอ ้ ยูร่ ะหว่างดําเนินการ 13. เรือ ่ ง แผนเตรียมร ับสถานการณ์ภ ัยพิบ ัติดา้ นการเกษตร ประจําปี งบประมาณ 2554 คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตร ประจําปี งบประมาณ 2554 ตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ได ้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตรและเตรียม ความพร ้อมในการรับสถานการณ์ภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตร ดังนี้ 1. โครงสร ้างการบริหารจัดการภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตรได ้มีคณะกรรมการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาภัยพิบต ั ิ ด ้านการเกษตร ทําหน ้าทีใ่ นการกําหนดนโยบาย มาตรการ แนวทางการดําเนินการ รวมถึงพิจารณาให ้ความเห็นชอบบูรณา การแผนงาน/โครงการงบประมาณในการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตร พัฒนาระบบบริหารจัดการภัยพิบต ั ิ ่ ด ้านการเกษตร ตลอดจนอํานวยการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาภัยพิบัตด ิ ้านการเกษตรและการชวยเหลือเกษตรกร โดย คณะกรรมการชุดดังกล่าวได ้แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการวางแผนและติดตามการป้ องกันและแก ้ไขปั ญหาภัยพิบัตด ิ ้านการเกษตร ่ ึ ซงมีปลัดกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์เป็ นประธาน และคณะอนุกรรมการดังกล่าวได ้แต่งตัง้ คณะทํางาน 2 คณะ คือ คณะทํางานวางแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตรซงึ่ มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็ นประธาน และ คณะทํางานวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูแล ้งซงึ่ มีอธิบดีกรมสง่ เสริมการเกษตรเป็ นประธาน รวมทัง้ ได ้จัดตัง้ ศูนย์ตด ิ ตามและ ่ ่ แก ้ไขปั ญหาภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตรในสวนกลางและระดับจังหวัด เพือ ่ ให ้การดําเนินงานป้ องกันและชวยเหลือเกษตรกร ิ ผู ้ประสบภัยด ้านการเกษตรของ กษ. เป็ นระบบ รวดเร็ว และมีประสทธิภาพมากขึน ้ 2. กษ. ได ้จัดทําแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตรประจําปี งบประมาณ 2554 สรุปสาระสําคัญ ได ้ดังนี้ 2.1 ว ัตถุประสงค์ เพือ ่ เป็ นแนวทางการดําเนินการป้ องกัน และลดผลกระทบจากปั ญหาภัยพิบัตด ิ ้าน ั การเกษตรของหน่วยงานในสงกัด กษ. และเป็ นกรอบให ้ศูนย์ตด ิ ตามและแก ้ไขปั ญหาภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตรจัดทํา ี แผนปฏิบต ั ก ิ ารของจังหวัดในการเตรียมรับสถานการณ์ป้องกันและบรรเทาความเสยหายจากปั ญหาภัยพิบต ั ด ิ ้านการเกษตร ่ ิ และให ้การชวยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัยเป็ นไปอย่างรวดเร็ว มีประสทธิภาพ 2.2 แนวทางการบริหารจ ัดการภ ัยพิบ ัติดา้ นการเกษตร ได ้แบ่งแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัย พิบต ั ด ิ ้านการเกษตร ออกเป็ น 2 ชว่ ง ได ้แก่ ชว่ งที่ 1 เดือนตุลาคม 2553 – มีนาคม 2554 ชว่ งที่ 2 เดือนเมษายน 2554- กันยายน 2554 ี่ งภัยพร ้อมทัง้ กําหนดมาตรการในการป้ องกันและชว่ ยเหลือผู ้ประสบภัยเพือ โดยได ้วิเคราะห์พน ื้ ทีเ่ สย ่ ่ เตรียมรับสถานการณ์ในแต่ละชวง โดยแบ่งการดําเนินการเป็ น 3 ระยะ คือ ก่อนเกิดภ ัย ประกอบด ้วยการก่อสร ้าง/ปรับปรุงแหล่งนํ้ าเพือ ่ ป้ องกันและบรรเทาภัย การพัฒนา ่ ี ระบบข ้อมูลสารสนเทศเพือ ่ การพยากรณ์และแจ ้งเตือนภัย จัดทําข ้อมูลพืน ้ ทีเ่ สยงภัย การเฝ้ าระวังและแจ ้งเตือนภัย การ ั เตรียมความพร ้อมของหน่วยงาน การประชาสมพันธ์และให ้คําแนะนํ าทางวิชาการ ขณะเกิดภ ัย ประกอบด ้วยการติดตามและแจ ้งเตือนภัย การประเมินผลกระทบและการให ้ความ ่ ชวยเหลือเบือ ้ งต ้น การรายงานศูนย์ตด ิ ตามและแก ้ไขปั ญหาภัยพิบัตด ิ ้านการเกษตรระดับจังหวัด ่ - หล ังเกิดภ ัย ประกอบด ้วยการให ้ความชวยเหลือเพือ ่ บรรเทาความเดือดร ้อนเป็ นเงินและการฟื้ นฟู 14. เรือ ่ ง ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ 2553 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานของ ่ มวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต การรถไฟฟ้าขนสง คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ 2553 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและ แผนงานของการรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทยในอนาคต ตามทีก ่ ระทรวงคมนาคมเสนอ


16 สาระสําค ัญของเรือ ่ ง กระทรวงคมนาคม รายงานว่าการรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทยได ้รายงานผลการดําเนินงาน ใน ปี งบประมาณ 2553 นโยบายของคณะกรรมการ และโครงการและแผนงานในอนาคต ซงึ่ คณะกรรมการการรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชน แห่งประเทศ ไทยได ้ เห็นชอบแล ้วเมือ ่ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 1. ผลการดําเนินงานในปี งบประมาณ 2553 ่ มวลชน 1.1 ด้านการพ ัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนสง ี ว ื่ (1) โครงการรถไฟฟ้าสายสม ่ ง ช่วงบางใหญ่-บางซอ ิ ธิท การรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทย ได ้ดําเนินการจัดกรรมสท ์ ด ี่ น ิ โดยมีความก ้าวหน ้า ่ ั ่ ั ญาที่ 2 ของงาน คิดเป็ นร ้อยละ 97.42 สวนการก่อสร ้างงานโยธา สญญาที่ 1 (การก่อสร ้างโครงสร ้างยกระดับสวนตะวันออก) สญ ั ญาที่ 3 (การก่อสร ้างศูนย์ซอ ่ มบํารุงอาคารจอดแล ้วจร) มีความก ้าวหน ้า (การก่อสร ้างโครงสร ้างยกระดับสว่ นตะวันตก) และสญ ั ญาที่ 6 งานระบบราง อยูร่ ะหว่างดําเนินการเพือ รวม ร ้อยละ 7.31 สําหรับสญ ่ การประกวดราคา สําหรับการพิจารณา คัดเลือก เอกชนเข ้าร่วมลงทุนนัน ้ คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 (ข ้อ 4.4) เห็นชอบให ้แก ้ไขเพิม ่ เติมมติคณะรัฐมนตรี ํ ่ เมือ ่ วันที่ 12 มกราคม 2553 โดยให ้สามารถดําเนินการคัดเลือกเอกชนเข ้าร่วมลงทุน สาหรับชวงบางใหญ่-เตาปูน 1 ราย ด ้วย ี ํา้ เงิน ชว ่ งห ัวลําโพง-บางแค และชว ่ งบางซอ ื่ - ท่าพระ (2) โครงการรถไฟฟ้าสายสน ิ ธิท รฟม. ดําเนินการจัดกรรมสท ์ ด ี่ น ิ ซงึ่ มีความก ้าวหน ้าของงานคิดเป็ นร ้อยละ 14.62 และ ั ญาที่ 1-5) แล ้วเสร็จ ซงึ่ คณะรัฐมนตรี ได ้มีมติรับทราบแล ้วเมือ ได ้คัดเลือกผู ้รับเหมางานโยธา (สญ ่ วันที่ 28 กันยายน 2553 โดยให ้กระทรวงคมนาคมพิจารณาดําเนินการตรวจสอบและกํากับติดตามการดําเนินโครงการฯ ให ้เป็ นไปอย่างถูกต ้อง ่ งหมอชต ิ -สะพานใหม่ และชว ่ งแบริง่ (3) โครงการรถไฟฟ้าสายสเี ขียว ชว สมุทรปราการ รฟม. ได ้ดําเนินการสํารวจและประเมินราคาอสงั หาริมทรัพย์ ชว่ งแบริง่ -สมุทรปราการ โดย ิ -สะพานใหม่ อยูร่ ะหว่างเตรียมการเพือ มีความก ้าวหน ้า ร ้อยละ 1.26 สว่ นชว่ งหมอชต ่ ว่าจ ้างสํารวจและประเมินราคา อสงั หาริมทรัพย์ เนือ ่ งจากยังไม่มพ ี ระราชกฤษฎีกากําหนดเขตทีด ่ น ิ ทีจ ่ ะเวนคืน ซงึ่ ต ้องรอการปรับปรุงแก ้ไขแบบและผล ึ ษาเพิม ้ การศก ่ เติมแนวเสนทางที ม ่ ก ี ารต่อขยายไปถึงบริเวณ ตําบลคูคต จังหวัดปทุมธานี สว่ นงานคัดเลือกผู ้รับจ ้างงานโยธาและ งานคัดเลือกผู ้ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้ านั น ้ อยูร่ ะหว่างการว่าจ ้างทีป ่ รึกษาเพือ ่ ดําเนินการคัดเลือกผู ้รับจ ้างงานโยธาและผู ้ ลงทุนงานระบบรถไฟฟ้ า 1.2 ด้านการเงินและการลงทุน ี่ งเพือ ี่ งจากความผันผวนของอัตราแลกเปลีย (1) รฟม. ได ้บริหารความเสย ่ ลดความเสย ่ น ํ ี ั ้ ื สาหรับการจ่ายค่าจ ้างผู ้รับเหมาโครงการรถไฟฟ้ าสายสมว่ งฯ ด ้วยวิธก ี ารทําสญญาซอขายเงินตราล่วงหน ้า โดยไม่มค ี า่ ใชจ่้ าย ึ ษาแนวทาง ในการบริหารความเสย ี่ งจากอัตราแลกเปลีย และได ้มีการศก ่ นของการคืนเงินกู ้ (เงินเยน) สําหรับโครงการ ี ว่ งฯ มาจ่ายคืน รถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในลักษณะของการนํ าเงินกู ้ (เงินเยน) โครงการรถไฟฟ้ าสายสม เงินกู ้ (2) ในปี งบประมาณ 2553 รฟม. มีรายได ้รวม 511.80 ล ้านบาท รายจ่ายรวม 529.22 ล ้านบาท ค่าดอกเบีย ้ เงินกู ้โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล จํานวน 857.82 ล ้านบาท และมีผลขาดทุนสุทธิ 875.24 ล ้านบาท 1.3 ด้านการให้บริการ (1) รฟม. ได ้ปรับปรุงการให ้บริการในด ้านต่างๆ ได ้แก่ (1.1) การจัดให ้มีพน ื้ ทีจ ่ อดแล ้วจรเพิม ่ เติมในเขตทางพิเศษศรีรัช (ด่านอโศก 1) (1.2) การพัฒนาและจัดให ้มีระบบขนสง่ ต่อเนือ ่ ง (Feeder Systems) (1.3) การประสานงานกับการรถไฟแห่งประเทศไทย เพือ ่ ปรับปรุงพืน ้ ทีท ่ างเดิน ่ ื ่ ่ ่ ื เชอมต่อระหว่างสถานีรับสงผู ้โดยสารอากาศยานในเมือง โครงการระบบขนสงทางรถไฟเชอมต่อท่าอากาศยานสุวรรณภูมข ิ อง การรถไฟแห่งประเทศไทยกับสถานีรถไฟฟ้ าเพชรบุร ี โครงการรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล (1.4) การดําเนินการจัดทําแผนการดําเนินการพัฒนาระบบตั๋วร่วม ระหว่าง บริษัท รถไฟฟ้ ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ระบบขนสง่ มวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)


17 ้ การรถไฟฟ้ ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล เฉลีย (2) ในปี งบประมาณ 2553 มีผู ้ใชบริ ่ 183,414 คน/ วัน เพิม ่ ขึน ้ จากปี งบประมาณ 2552 ร ้อยละ 5.01 ้ การ พบว่าผู ้ใชบริ ้ การร ้อยละ 96.70 มีความพึงพอใจต่อ (3) การสํารวจความพึงพอใจของผู ้ใชบริ ้ การ การใชบริ 1.4 ด้านการบริหารจ ัดการองค์กรและพ ัฒนาทร ัพยากรบุคคล (1) ดําเนินการจัดทําฐานข ้อมูลรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชน (2) แต่งตัง้ คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการทีด ่ ี เพือ ่ กํากับดูแลงานด ้านการกํากับกิจการทีด ่ แ ี ละงาน ั ด ้านความรับผิดชอบต่อสงคม ื่ สาร (3) พัฒนาระบบสารสนเทศตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ (4) จัดทําและดําเนินการตามแผนปฏิบต ั ก ิ ารป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ (5) จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรเพือ ่ ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทีป ่ รึกษา ผู ้รับเหมา และผู ้รับจ ้าง ี ต่างๆ ในโครงการรถไฟฟ้ าสายสมว่ งฯ ่ มวลชนแห่งประเทศไทย 2. นโยบายของคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนสง คณะกรรมการการรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนแห่งประเทศไทย ได ้กําหนดนโยบายการดําเนินงาน จํานวน 11 ข ้อ ดังนี้ 2.1 เร่งดําเนินงานโครงการรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนสายต่างๆ ตามทีไ่ ด ้รับอนุมัตจ ิ ากคณะรัฐมนตรี ให ้ ํ ิ แล ้วเสร็จตามเป้ าหมายทีก ่ ําหนด โดยให ้ความสาคัญกับการเร่งรัดงานจัดกรรมสทธิท ์ ด ี่ น ิ ให ้เป็ นไปตามแผน ่ 2.2 ดําเนินโครงการรถไฟฟ้ าขนสงมวลชน โดยคํานึงถึงผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสงั คม และ ผลกระทบต่อสงิ่ แวดล ้อม ิ ทรัพย์และดําเนินธุรกิจต่อเนือ 2.3 สร ้างมูลค่าเพิม ่ จากระบบรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชนโดยบริหารสน ่ งอืน ่ ิ 2.4 บริหารจัดการองค์กรและธุรกิจอย่างมีประสทธิภาพเพือ ่ เพิม ่ ผลิตภาพขององค์กร ่ 2.5 สนับสนุนการประสานระบบรถไฟฟ้ าขนสงมวลชนกับระบบขนสง่ อืน ่ ๆ เพือ ่ ให ้มีการขนสง่ ต่อเนือ ่ ง รวมทัง้ การจัดให ้มีระบบตั๋วร่วม ้ การเป็ น 2.6 ให ้บริการรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชน โดยเน ้นถึงความปลอดภัยและความพึงพอใจของผู ้ใชบริ สําคัญ ั พันธ์เชงิ รุกเพือ 2.7 ประชาสม ่ ให ้ประชาชนมีความเข ้าใจถึงความสําคัญของระบบรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชน 2.8 บริหารจัดการองค์ความรู ้และพัฒนาองค์กรให ้มีความเป็ นเลิศทางด ้านระบบรถไฟฟ้ า ่ ขนสงมวลชน 2.9 ดําเนินงานโดยยึดหลักการกํากับดูแลทีด ่ แ ี ละการแสดงความรับผิดชอบต่อสงั คม พร ้อมทัง้ เสริมสร ้างมาตรฐานด ้านคุณธรรมและจริยธรรมให ้แก่พนักงานและลูกจ ้าง ้ ิ ธิภาพการดําเนินงานและการให ้บริการ 2.10 นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ ม ่ ประสท 2.11 ให ้มีการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีในการออกแบบ ก่อสร ้าง และบริหารกิจการรถไฟฟ้ า ่ ขนสงมวลชน 3. โครงการและแผนงานในอนาคต : โครงการหลักสําคัญทีจ ่ ะดําเนินการในปี 2554 จํานวน 16 โครงการ คือ ี ว่ งชว่ งบางใหญ่ – บางซอ ื่ ระยะทาง 23 กิโลเมตร ก่อสร ้างเดือน 3.1 โครงการรถไฟฟ้ าสายสม พฤศจิกายน 2552 กําหนดเปิ ดให ้บริการ เดือน สงิ หาคม 2557 ี ํ้ าเงินชว่ งหัวลําโพง-บางแค และชว่ งบางซอ ื่ – ท่าพระ ระยะทางรวม 27 3.2 โครงการรถไฟฟ้ าสายสน กิโลเมตร กําหนดก่อสร ้างเดือน พฤศจิกายน 2553 และเปิ ดให ้บริการ เดือน กุมภาพันธ์ 2559 ิ -สะพานใหม่ และชว่ งแบริง่ -สมุทรปราการ ระยะทาง 3.3 โครงการรถไฟฟ้ าสายสเี ขียว ชว่ งหมอชต รวม 25 กิโลเมตร กําหนดก่อสร ้างเดือน ธันวาคม 2554 และเปิ ดให ้บริการ เดือน พฤษภาคม 2559 ี มพู ชว่ งแคราย-มีนบุร ี ระยะทาง 36 กิโลเมตร กําหนดก่อสร ้างเดือน 3.4 โครงการรถไฟฟ้ าสายสช กันยายน 2555 และเปิ ดให ้บริการเดือน กันยายน 2559


18 ี ม้ ชว่ งตลิง่ ชน ั -มีนบุร ี ระยะทาง 37.5 กิโลเมตร กําหนดก่อสร ้างเดือน 3.5 โครงการรถไฟฟ้ าสายสส ธันวาคม 2555 และเปิ ดให ้บริการเดือน มกราคม 2562 ี ว่ ง ชว่ งเตาปูน-ราษฎร์บรู ณะ ระยะทาง 19.8 กิโลเมตร กําหนดก่อสร ้างเดือน 3.6 โครงการรถไฟฟ้ าสายสม มิถน ุ ายน 2555 และเปิ ดให ้บริการเดือน ธันวาคม 2562 3.7 โครงการจัดทํามาตรฐานการออกแบบและก่อสร ้างรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชน ั พันธ์โครงการรถไฟฟ้ าสว่ นต่อขยายและสายใหม่ 3.8 โครงการประชาสม 3.9 โครงการเพิม ่ สมรรถนะการรักษาความปลอดภัยและกู ้ภัย โครงการรถไฟฟ้ ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล 3.10 โครงการพัฒนาธุรกิจทีเ่ กีย ่ วเนือ ่ งกับระบบรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชน 3.11 โครงการจัดทําแผนวิสาหกิจฉบับใหม่ (ปี งบประมาณ 2555-2559) 3.12 โครงการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 3.13 โครงการพัฒนาบุคลากร 3.14 โครงการถ่ายทอดความรู ้และเทคโนโลยีจากทีป ่ รึกษา ผู ้รับเหมา และผู ้รับจ ้างต่างๆ 3.15 โครงการพัฒนาศูนย์กลางองค์ความรู ้ด ้านระบบรถไฟฟ้ าขนสง่ มวลชน 3.16 โครงการด ้านความรับผิดชอบต่อสงั คมและสงิ่ แวดล ้อม 15. เรือ ่ ง รายงานผลการดําเนินงานตามแผนแม่บทการเงินระด ับฐานราก คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน ้าการดําเนินงานตามแผนแม่บทการเงินระดับฐานราก ตามที่ กระทรวงการคลังเสนอ และเสนอนายกรัฐมนตรีเพือ ่ พิจารณาลงนามในร่างคําสงั่ สํานักนายกรัฐมนตรี เรือ ่ ง แต่งตัง้ ่ คณะกรรมการเพือ ่ การบูรณาการการทํางานของหน่วยงานภาครัฐและภาคีทเี่ กีย ่ วข ้อง เพือ ่ สงเสริมการพัฒนาองค์กรและระบบ การเงินระดับฐานราก สาระสําค ัญของเรือ ่ ง กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานความคืบหน ้าในการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ดังนี้ ิ หน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย ั ซอมความเข ้ 1. การดําเนินการ : กค. ได ้เชญ ่ วข ้องร่วมหารือเพือ ่ ซก ้าใจและรายงาน ิ ้ ความคืบหน ้าในการดําเนินงานเพือ ่ ให ้การติดตามการดําเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสทธิภาพและเพือ ่ ใชประโยชน์ในการบูรณา การการทํางานของหน่วยงานต่าง ๆ ทีเ่ กีย ่ วข ้อง 2. ความคืบหน้าในการดําเนินงาน : ระยะเวลา 2 ปี (ตัง้ แต่ปี 2551 – 2552) สรุปผลการดําเนินงานดังนี้ 2.1 ในภาพรวมนับว่ามาตรการต่างๆ ภายใต ้แผนแม่บทฯ มีแผนงาน/โครงการรองรับอย่าง ้ ิ ิ้ ปี ครอบคลุม ณ สนปี 2551 มีโครงการรวม 148 โครงการ และในปี 2552 มีโครงการเพิม ่ ขึน ้ อีก 21 โครงการ ทําให ้ ณ สน ิ้ 169 โครงการ ซงึ่ โครงการดังกล่าวเน ้นการสง่ เสริมด ้านการออม วินัยทางการเงิน การสร ้างระบบ 2552 มีโครงการรวมทัง้ สน ี าตรฐาน และระบบการตรวจสอบกิจการภายในองค์กรการเงินระดับฐานราก บัญชม ผลการดําเนินงาน 1. ยุทธศาสตร์ท ี่ 1 การพัฒนาคนและสง่ เสริมความเข ้มแข็งขององค์กรและระบบการเงินระดับฐานราก ิ้ ปี 2552 มี (มี 8 แผนงาน 24 มาตรการ) ซงึ่ หน่วยงานต่างๆ ได ้กําหนดแผนงาน/โครงการรองรับครบทุกมาตรการ ณ สน ิ้ 145 โครงการ ดําเนินการเสร็จสน ิ้ 30 โครงการ อยูร่ ะหว่างดําเนินการ 98 โครงการ และยังไม่ได ้ โครงการรองรับทัง้ สน ดําเนินการ 17 โครงการ มีผลการดําเนินการ ดังนี้ 1) แผนงานทีห ่ น่วยงานต่าง ๆ ให ้ความสําคัญเป็ นพิเศษ คือ แผนการสร ้างจิตสํานึกและสง่ เสริมการ ออมและวินัยทางการเงิน แผนสนับสนุนเพือ ่ เพิม ่ รายได ้ลดค่าใชจ่้ ายให ้ชุมชน และแผนสนั บสนุนเพือ ่ เพิม ่ ขีดความสามารถการ บริหารจัดการภายในองค์กรการเงินระดับฐานราก โดยมีโครงการทีเ่ กีย ่ วข ้อง จํานวน 92 โครงการ ่ หล่งทุนนัน 2) ภายใต ้แผนเพิม ่ ขีดความสามารถในการเข ้าสูแ ้ สถาบันการเงินเฉพาะกิจได ้ให ้การ ิ ่ ื สนับสนุน ด ้านสนเชอและการเพิม ่ สาขาในพืน ้ ทีท ่ ธ ี่ นาคารพาณิชย์ยังเข ้าไปไม่ถงึ ซงึ่ สามารถดําเนินการได ้ ตามเป้ าหมายที่ กําหนดไว ้


19 2. ยุทธศาสตร์ท ี่ 2 การบูรณาการการทํางานภาครัฐ / ภาคีทเี่ กีย ่ วข ้องเพือ ่ สง่ เสริมการพัฒนาองค์กรและ ิ้ 10 โครงการ อยูร่ ะหว่างดําเนินการ 6 ระบบการเงินระดับฐานราก (มี 2 แผนงาน 3 มาตรการ) มีโครงการรองรับทัง้ สน โครงการ และยังไม่ได ้ดําเนินการ 4 โครงการ เน ้นการบูรณาการการทํางานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคีทเี่ กีย ่ วข ้อง โดย ึ ษา การจัดตัง้ คณะกรรมการเพือ ่ การบูรณาการการทํางานของภาครัฐและภาคีทเี่ กีย ่ วข ้อง และจัดตัง้ คณะทํางานขึน ้ มาเพือ ่ ศก รูปแบบหรือแนวทางทีเ่ หมาะสมในการรองรับสถานภาพ โดยมี กค. เป็ นหน่วยงานหลักในการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ ิ้ 3. ยุทธศาสตร์ท ี่ 3 การสร ้างเครือข่ายและขยายผล (มี 2 แผนงาน 4 มาตรการ) มีโครงการรองรับทัง้ สน 14 โครงการ โครงการทีด ่ ําเนินการแล ้วเสร็จ 3 โครงการ อยูร่ ะหว่างดําเนินการ 10 โครงการ และยังไม่ได ้ดําเนินการ 1 ่ ่ แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับชาติ (National pool) โครงการ สวนใหญ่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ เชน การสร ้างระบบเตือนภัยด ้านการเงินของสหกรณ์ และการจัดทําฐานข ้อมูลกองทุนหมูบ ่ ้านและชุมชนเมือง เป็ นต ้น 16. เรือ ่ ง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะร ัฐมนตรี เรือ ่ ง แผนปฏิบ ัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี ึ ามิ พ.ศ. 2552 – 2556 (พ.ศ. 2554 – 2556) ภายใต้แผนแม่บทป้องก ันและบรรเทาภ ัยจากคลืน ่ สน คณะรัฐมนตรีรับทราบตามทีก ่ ระทรวงมหาดไทย (มท.) ได ้รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ ่ ง ึ แผนปฏิบต ั ก ิ ารและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ภายใต ้แผนแม่บทป้ องกันและบรรเทาภัยจากคลืน ่ สนามิ พ.ศ. 2552 – 2556 มท. รายงานว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีได ้มีมติ (24 มีนาคม 2552) ได ้ดําเนินการเพือ ่ ให ้เกิดการขับเคลือ ่ น ึ แผนปฏิบต ั ก ิ ารและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ภายใต ้แผนแม่บทป้ องกันและบรรเทาภัยจากคลืน ่ สนามิ พ.ศ. ่ 2552 – 2556 ไปสูการปฏิบัตอ ิ ย่างเป็ นรูปธรรม ดังนี้ 1. แจ ้งมติคณะรัฐมนตรีเมือ ่ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2553 และจัดสง่ แผนปฏิบต ั ก ิ ารและงบประมาณฯ ให ้หน่วยงาน ต่าง ๆ เพือ ่ ดําเนินการ ดังนี้ ้ 1.1 ให ้สํานักงบประมาณเพือ ่ ใชประกอบการพิ จารณาการจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงานทีร่ ว่ มบูรณาการ ตามแผนปฏิบัตก ิ ารและงบประมาณฯ ต่อไป 1.2 ให ้หน่วยงานทีร่ ว่ มบูรณาการทัง้ 81 หน่วยงาน พิจารณาดําเนินการตามแนวทางการขับเคลือ ่ น ่ แผนปฏิบต ั ก ิ ารและงบประมาณฯ ไปสูการปฏิบต ั ิ โดยขอให ้นํ าแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัตก ิ ารและงบประมาณฯ ไป บรรจุไว ้ในแผนปฏิบต ั ริ าชการ 4 ปี และแผนปฏิบต ั ริ าชการประจําปี ของหน่วยงานเพือ ่ เสนอขอตัง้ งบประมาณดําเนินการต่อไป รวมทัง้ ขอให ้รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบต ั ก ิ ารและงบประมาณฯ ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 สง่ ให ้กรม ป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซงึ่ ขณะนีห ้ น่วยงานทีร่ ว่ มบูรณาการทัง้ 81 หน่วยงานอยูร่ ะหว่างการดําเนินการ และ มท. จะ รายงานผลการดําเนินงานให ้ทราบในโอกาสต่อไป 2. มท. โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยได ้รับความเห็นของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงเทคโนโลยี ื่ สาร รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม และสํานักงานคณะกรรมการ สารสนเทศและการสอ พัฒนาการเศรษฐกิจและสงั คมแห่งชาติ ไปดําเนินการครบถ ้วนทุกประการแล ้ว ดังนี้ ประเด็ น ความเห็ น ตามมติค ณะร ฐ ั มนตรี 24 มีน าคม 2552 รฐ ั มนตรีว ่า การกระทรวงเทคโนโลยีส ารสนเทศและ การส ื่อ ส ารมี ค วา มเห็ นว่ า หา กมี ก า ร สนธิ กํ า ลั ง จ า ก กอง ทั พ บก แล ะก อง ทั พ เรื อ จะ ทํ า ให ก ้ า ร ป ฏิ บั ต ิ ก า ร มี ิ ธิผลและประสท ิ ธิภาพมากยิง่ ขึน ประสท ้ ควรเพิม ่ กองทัพบก และกองทัพเรือในแผนปฏิบต ั ก ิ ารและงบประมาณฯ ด ้วย

ผลการดําเนินการ

ในขัน ้ ตอนของการจั ดทํ าแผนปฏิบัตก ิ ารและงบประมาณฯ ไดบ ้ ู ร ณ า ก า ร ร่ ว ม กั บ ก อ ง ทั พ บ ก ก อ ง ทั พ เ รื อ แ ล ะ กองทัพอากาศแล ้ว ซงึ่ ได ้แจ ้งว่าไม่มแ ี ผนงาน/โครงการที่ รองรั บกิจกรรมตามแผนแม่บทป้ องกันและบรรเทาภัยจาก ึ ามิ (ระยะ 5 ปี ) แต่ยน คลืน ่ สน ิ ดีให ้การสนั บสนุ นอย่างเต็ ม ขีดความสามารถหากเกิดภัยพิบต ั ข ิ น ึ้ ึ ามิข อง รฐ ั มนตรีว ่ า การกระทรวงทร พ ั ยากรธรรมชาติแ ละ ได ้จั ด ทํ าคู่ม ือเตรีย มความพร ้อมรั บ ภัย จากคลื่น สน สงิ่ แวดล้อมมีความเห็นว่า ควรจัดทําคู่มอ ื การเตรียมความ ชุม ชน และคู่ ม ือ ชาวบ ้านการปฏิบั ต ิต นให ้ปลอดภั ย จาก ึ ามิ จํานวนคูม ึ า คลืน ่ สน ่ อ ื ละ 23,000 เล่ม โดยได ้แจกจ่ายแก่ พร ้อมในการปฏิบัตก ิ ารป้ องกันและบรรเทาภัยจากคลืน ่ สน


20 ้ ี่ งภัยคลืน ึ ามิแล ้ว ได ้แก่ มิ ตลอดจนจัดการฝึ กซอมการสนธิ กําลังในการปฏิบัตก ิ าร หน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้องในพืน ้ ทีเ่ สย ่ สน ตามคูม ่ อ ื อย่างสมํา่ เสมอด ้วย องค์กรปกครองสว่ นท ้องถิน ่ โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ สศช. มีความเห็ นว่า กรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภั ย ได ้กําหนดบรรจุโครงการสร ้างระบบประเมินการเกิดคลืน ่ สึ ึ ษาเพิม ี่ งของการ นามิและบูรณาการระบบการเตือนภัยคลืน ึ ามิของประเทศ ควรศก ่ เติมเกีย ่ วกับการประเมินความเสย ่ สน ึ ามิ รวมทัง้ ควรจัดทําดัชนีชวี้ ัดความสําเร็ จของ ไ ท ย ว ง เ งิ น 6 7 ล า้ นบ า ท ไ ว ใ้ น แผ น ปฏิ บั ต ิ ก า ร แ ล ะ เกิดคลืน ่ สน แผนปฏิบั ต ก ิ าร กํ า หนดเป้ าหมาย ผลผลิต ผลลั พ ธ์ และ งบประมาณฯ โดยจะขอตั ้ง งบประมาณดํ า เนิ น การในปี กระบวนการติด ตามประเมิน ผลในระดั บ ยุ ท ธศาสตร์แ ละ 2555 ระดั บ กลยุ ท ธ์ เพื่ อ กํ า กั บ การดํ า เนิ น งานให เ้ ป็ นไปตาม ้ ค่ า แ ล ะ วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ แ ล ะ ส ม ร ร ถ ป ร ะ เ มิ น ค ว า ม คุ ม ิ ธิภ าพของการดํ า เนิน งานให ้เป็ นไปตามมาตรฐาน ประส ท ทีต ่ งั ้ ไว ้ ึ ษา 17. เรือ ่ ง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะร ัฐมนตรี เรือ ่ ง การปร ับลดค่าอนุร ักษ์นํา้ บาดาล และการศก ปริมาณการสูบนํา้ บาดาลในระด ับทีย ่ อมร ับได้วา่ ปลอดภ ัย (Safe Yield) เพือ ่ แก้ไขปัญหานํา้ ในภาคอุตสาหกรรม ไทย คณะรัฐมนตรีรับทราบตามทีค ่ ณะกรรมการประสานงานและขับเคลือ ่ นการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี ึ ษาปริมาณการสูบนํ้ า (ปคค.) รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ ่ ง การปรับลดค่าอนุรักษ์ นํ้าบาดาลและการศก บาดาลในระดับทีย ่ อมรับได ้ว่าปลอดภัย (Safe Yield) เพือ ่ แก ้ไขปั ญหานํ้ าในภาคอุตสาหกรรมไทย สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ฝ่ ายเลขานุการ ปคค. ได ้ประสานติดตามความคืบหน ้าในเรือ ่ งดังกล่าว ซงึ่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ สงิ่ แวดล ้อม (ทส.) โดยกรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลได ้รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (25 พฤศจิกายน 2553) ดังนี้ 1. ร่างประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล้อม เรือ ่ งกําหนดหล ักเกณฑ์ วิธก ี าร และ ่ ยเหลือและอุดหนุนจากกองทุนพ ัฒนานํา้ บาดาล พ.ศ. .... เงือ ่ นไขในการพิจารณาโครงการทีจ ่ ะได้ร ับการชว คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานํ้ าบาดาลได ้พิจารณาให ้ความเห็นชอบแล ้ว ขณะนีอ ้ ยูร่ ะหว่างการเสนอรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมพิจารณาให ้ความเห็นชอบก่อนนํ าเสนอกระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณา และ เมือ ่ กค. พิจารณาให ้ความเห็นชอบแล ้วจะได ้เสนอให ้รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมลงนามให ้มี ผลบังคับใชต่้ อไป 2. การจ ัดทําแผนการบริหารเงินกองทุนพ ัฒนานํา้ บาดาล เพือ ่ ให ้มีเงินหมุนเวียนทีเ่ หมาะสมและมั่นคง ื่ กลุม โดยการสํารวจและรวบรวมรายชอ ่ อุตสาหกรรมทีไ่ ด ้รับผลกระทบในกรณีทน ี่ ํ้ าประปาเข ้าไม่ถงึ หรือมีนํ้าประปาเข ้าถึงแต่ไม่ ้ ้ในกระบวนการผลิต กรมทรัพยากรนํ้ าบาดาลได ้เชญ ิ ผู ้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข ้าร่วมประชุม สามารถใชได ้ ํารวจทีเ่ คยมีการศก ึ ษามาแล ้ว โดยจุฬาลงกรณ์ หารือเมือ ่ วันที่ 7 ธันวาคม 2553 ซงึ่ ทีป ่ ระชุมได ้มีมติให ้ใชผลการส ึ ษาและเปรียบเทียมใหม่ตอ มหาวิทยาลัยมาทําการศก ่ ไป ึ ษาเพือ ้ ทีว่ ก 3. โครงการศก ่ กําหนดค่า Safe Yield รายอําเภอในพืน ิ ฤตการณ์นํา้ บาดาล หลังจากที่ ้ ได ้กําหนดเกณฑ์การหาค่า Safe Yield ทีป ่ ระกอบด ้วย (1) ระดับนํ้ าบาดาลทีย ่ อมให ้ลดลงได ้ (2) ปริมาณคลอไรด์ทใี่ ชในการ กําหนดค่าความเค็ม (3) อัตราการทรุดตัวของแผ่นดินทีย ่ อมรับได ้ ปั จจุบน ั ได ้ดําเนินการปรับแบบจําลองในขัน ้ ต ้นและใน ภาพรวมเป็ นทีเ่ รียบร ้อยแล ้ว ในขัน ้ ตอนต่อไปจะเริม ่ ทดลองคํานวณค่า Safe Yield รายอําเภอเบือ ้ งต ้น บนพืน ้ ฐานการ ั ้ นํ้ าบาดาลตอนบน โดยจะเริม ควบคุมระดับนํ้ าไม่ให ้ตํา่ กว่าระดับ 30 เมตร ใน 3 ชน ่ ดําเนินการคํานวณแบบจําลองการทรุดตัว ของแผ่นดินควบคูก ่ น ั ไป


21 ้ ตามโครงการ 18. เรือ ่ ง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะร ัฐมนตรี เรือ ่ ง กรอบวงเงินในการชดเชยดอกเบีย เพิม ่ สภาพคล่องให้ผป ู ้ ระกอบการค้าข้าว คณะรัฐมนตรีรับทราบตามทีค ่ ณะกรรมการประสานงานและขับเคลือ ่ นการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (ปคค.) รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ ่ ง กรอบวงเงินในการชดเชยดอกเบีย ้ ตามโครงการเพิม ่ สภาพคล่อง ให ้ผู ้ประกอบการค ้าข ้าว สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ฝ่ ายเลขานุการ ปคค. ได ้ประสานติดตามความคืบหน ้าในเรือ ่ งดังกล่าว ซงึ่ กระทรวงการคลังได ้รายงานผล ี ลาง สํานัก การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในข ้อ 2 ว่ากระทรวงการคลัง ได ้ประชุมร่วมกับผู ้แทนจากกรมบัญชก งบประมาณ กรมการค ้าภายใน และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) เมือ ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2553 และวันที่ 8 ธันวาคม ่ ึ 2553 ซงได ้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และวิธป ี ฏิบต ั ใิ นการจ่ายเงินชดเชยดอกเบีย ้ ให ้กับผู ้ประกอบการค ้าข ้าว โดยให ้ธนาคาร ้ ํ เบิกค่าใชจ่ายทีเ่ กีย ่ วข ้องอืน ่ ๆ จากงบกลางรายการเงินสารองจ่ายเพือ ่ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น (ภายในวงเงิน 686 ล ้านบาท) ื และกระทรวงการคลังได ้มีหนังสอแจ ้งหน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้องเพือ ่ ทราบและดําเนินการต่อไปด ้วยแล ้ว ่ ยเหลือเกษตรกร 19. เรือ ่ ง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะร ัฐมนตรี เรือ ่ ง ขอเงินงบกลางชว ั พช ี ํา้ ตาล) ปี 2553 ้ กระโดดสน ผูป ้ ระสบภ ัยศตรู ื ระบาด (เพลีย คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรือ ่ ง ขอเงินงบกลางชว่ ยเหลือ ี ํ้ าตาล) ปี 2553 ตามทีก เกษตรกร ผู ้ประสบภัยศัตรูพช ื ระบาด (เพลีย ้ กระโดดสน ่ ระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ํ สาระสาค ัญของเรือ ่ ง ผลการดําเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมสง่ เสริมการเกษตรได ้ดําเนินการตามมติ ิ้ แล ้ว โดยสรุปคือ คณะรัฐมนตรี (5 ต.ค. 53) เสร็จสน ี ํ้ าตาล) จํานวน 1. ดําเนินการให ้ความชว่ ยเหลือเกษตรกรผู ้ประสบภัยศัตรูพช ื ระบาด (เพลีย ้ กระโดดสน 42,734 ราย ในพืน ้ ที่ 9 จังหวัด ได ้แก่ จังหวัดสงิ ห์บรุ ี สุพรรณบุรี ศรีสะเกษ กาญจนบุรี พิจต ิ ร พิษณุโลก ลพบุรี ี นครสวรรค์ และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คิดเป็ นพืน ้ ทีก ่ ารเกษตรทีเ่ สยหาบ 818,679.75 ไร่ ซงึ่ การดําเนินการดังกล่าว ้ ได ้ใชงบประมาณรายจ่ ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพือ ่ กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็ น จํานวน 496,119,928.50 บาท โดยจ่ายผ่านธนาคารเพือ ่ การเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ี หายจากภัยศัตรูพช 2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้ดําเนินการตรวจสอบหลักฐานการยืนยันความเสย ื ํ ั ระบาดของเกษตรกร ตามความเห็นของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงคมแห่งชาติแล ้ว ดังนัน ้ จึงไม่ ้ ํ ้ ่ ี ซาซอนกับกรณีการให ้ความชวยเหลือเกษตรกรผู ้ได ้รับผลกระทบจากการระบาดของเพลีย ้ กระโดดสนํ้าตาล โรคเขียวเตีย ้ และโรคใบหงิก ั สงคม ี ภาษีสลากบํารุงสภากาชาดไทย 20. เรือ ่ ง ขอความเห็นชอบการเสย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให ้สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด หรือกิง่ กาชาดอําเภอ/กิง่ อําเภอ ซงึ่ เป็ น ตัวแทนของสภากาชาดไทยผู ้รับใบอนุญาตจัดให ้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่ง หรือสลากบํารุงกาชาดไทยในปี นแ ี้ ละปี ต่อ ๆ ไป โดยมีวัตถุประสงค์เพือ ่ นํ ารายได ้มอบให ้สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด หรือกิง่ กาชาดอําเภอ/กิง่ อําเภอ ไป ้ จการสาธารณกุศล เสย ี ภาษี ในอัตราร ้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซงึ่ มีผู ้รับซอ ื้ ก่อนหักรายจ่าย ตามทีป ใชในกิ ่ ระธาน กรรมการอํานวยการจัดงานกาชาดประจําปี 2554 เสนอ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ประธานกรรมการอํานวยการจัดงานกาชาดประจําปี 2554 รายงานว่า 1. สภากาชาดไทยได ้กําหนดให ้มีการจัดงานกาชาดประจําปี 2554 ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2554 ถึง 7 ื ป่ า) เมษายน 2554 รวม 9 วัน ณ บริเวณสวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม ้า สนามม ้าทีท ่ ําการสํานั กพระราชวัง (สนามเสอ


22 ถนนศรีอยุธยา ด ้านฝั่ งแยกพล 1 ด ้านฝั่ งวัดเบญจมบพิตร และถนนราชดําเนินนอก เพือ ่ หารายได ้โดยเสด็จพระราชกุศล บํารุงสภากาชาดไทย 2. การจัดงานกาชาดประจําปี ทงั ้ ในกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ จะมีการหารายได ้ด ้วยการออก สลากบํารุงกาชาดไทย อันมีลักษณะเป็ นการจัดให ้มีการเล่นสลากกินแบ่งในบัญช ี ข.หมายเลข 16 ท ้ายพระราชบัญญัตก ิ าร ั ่ ึ พนัน พุทธศกราช 2478 ซงกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัตก ิ ารพนัน ั พุทธศกราช 2478 ข ้อ 12 (4) แก ้ไขเพิม ่ เติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิ ั การพนัน พุทธศกราช 2478 กําหนดให ้ผู ้รับใบอนุญาตให ้จัดให ้มีการเล่นสลากกินแบ่งทีม ่ วี ัตถุประสงค์ เพือ ่ นํ ารายได ้ไปใช ้ ี ภาษี ในอัตราร ้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซงึ่ มีผู ้ซอ ื้ ในกิจการสาธารณกุศลโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เสย ก่อนหักรายจ่าย 3. เพือ ่ ให ้สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด หรือกิง่ กาชาดอําเภอ/กิง่ อําเภอ ซงึ่ เป็ นตัวแทนของ สภากาชาดไทยผู ้รับใบอนุญาต จัดให ้มีการเล่นการพนันสลากกินแบ่งหรือสลากกาชาดไทยในปี นแ ี้ ละปี ตอ ่ ๆ ไป โดยมี ้ จการสา วัตถุประสงค์เพือ ่ นํ ารายได ้มอบให ้สภากาชาดไทย เหล่ากาชาดจังหวัด หรือกิง่ กาชาดอําเภอ/กิง่ อําเภอไปใชในกิ ี ภาษี ในอัตราร ้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซงึ่ มีผู ้รับซอ ื้ ก่อนหักรายจ่ายตามข ้อ 12 (4) แห่งกฎกระทรวง ธารณกุศลเสย ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503) ออกตามความในพระราชบัญญัตก ิ ารพนัน พุทธศักราช 2478 ซงึ่ แก ้ไขเพิม ่ เติมโดยกฎกระทรวง ั ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัตก ิ ารพนันพุทธศกราช 2478 ได ้ 21. เรือ ่ ง ขออนุม ัติกอ ่ สร้างอาคารร ังสรี ักษาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ ด้วยเงินบํารุงของศูนย์มะเร็ง ลพบุร ี ั ้ ศูนย์มะเร็ง จํานวน 1 หลัง คณะรัฐมนตรีอนุมัตก ิ อ ่ สร ้างอาคารรังสรี ักษาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ ขนาด 6 ชน ในวงเงิน 119,239,500 บาท โดยเบิกจ่ายจากเงินบํารุงของศูนย์มะเร็ง ลพบุรี ปี งบประมาณ พ.ศ. 2554 – 2556 สาระสําค ัญของเรือ ่ ง กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี กรมการแพทย์ ได ้เปิ ดให ้บริการตรวจวิเคราะห์และ ิ้ 12 จังหวัด ปั จจุบน บําบัดรักษาโรงมะเร็งให ้แก่ประชาชนในพืน ้ ทีภ ่ าคกลางตอนบน ซงึ่ รับผิดชอบพืน ้ ทีท ่ งั ้ สน ั อาคาร ้ ํ ี ั ่ ปฏิบต ั ก ิ ารทีใ่ ชสาหรับให ้บริการด ้านรังสรักษาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์มค ี วามคับแคบ ไม่เป็ นสดสวน อาจก่อให ้เกิดอันตราย ทัง้ ต่อผู ้มารับบริการและประชาชนทั่วไป ประกอบกับมีผู ้ป่ วยมาขอรับบริการเพิม ่ มากขึน ้ เป็ นเหตุให ้ไม่สามารถขยายพืน ้ ที่ ํ ั การดูแลรักษาให ้เป็ นไป ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์และสานักงานพลังงานปรมาณูเพือ ่ สนติ ศูนย์ ี ั ้ มะเร็ง ลพบุรจ ี งึ ประสงค์จะดําเนินการก่อสร ้าง อาคารรังสรักษาและเวชศาสตร์นวิ เคลียร์ ขนาด 6 ชน จํานวน 1 หลัง ใน วงเงิน 140,000,000 บาท ด ้วยเงินบํารุงของศูนย์มะเร็ง ลพบุรี ต่างประเทศ 22. เรือ ่ ง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบบันทึกความเข ้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งออสเตรเลีย เรือ ่ ง รายงานผลการเจรจาการบินระหว่างไทย-ออสเตรเลีย ตามทีก ่ ระทรวงคมนาคมเสนอและให ้นํ าเสนอรัฐสภาพิจารณาให ้ ความเห็นชอบต่อไป กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอว่า 1. กรมโครงสร ้างพืน ้ ฐาน การขนสง่ บริการภูมภ ิ าค และปกครองท ้องถิน ่ ของออสเตรเลีย ได ้เสนอร่างมาตรฐาน ความ ตกลงว่าด ้วยบริการเดินอากาศของออสเตรเลียฉบับใหม่ ให ้ฝ่ ายไทยพิจารณา กรมการบินพลเรือนพิจารณาแล ้วเห็น ควรเสนอให ้มีการเจรจาการบินกับฝ่ ายออสเตรเลีย เพือ ่ ปรับปรุงแก ้ไขความตกลงว่าด ้วยบริการเดินอากาศระหว่างกัน รวมทัง้ ิ ธิการบินต่าง ๆ ให ้สอดคล ้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเป็ นไปตามความต ้องการของสายการบินของไทย สท 2. คณะผู ้แทนไทยและคณะผู ้แทนออสเตรเลีย ได ้จั ด ทํา บั น ทึก ความเข ้าใจ (Memorandum of ิ ธิความจุความถี่ เป็ น 40 Understanding) ลงนามร่วมกันเมือ ่ วันที่ 4 กรกฎาคม 2551 โดยทัง้ สองฝ่ ายได ้ตกลงปรับปรุงสท ั ดาห์ และเพิม ั ดาห์ ในเดือนมีนาคม 2552 หน่วยความจุโบอิง้ 747-400 ต่อสป ่ เป็ น 45 หน่วยความจุโบอิง้ 747-400 ต่อสป ั ประสท ิ ธิข ั ดาห์ และแบบ และได ้ตกลงกําหนดสม ์ องอากาศยานแบบ A380 เท่ากับ 1.5 หน่วยความจุโบอิง้ 747-400 ต่อสป ั ดาห์ สําหรับสท ิ ธิในเรือ ื่ เทีย B 787-900 เท่ากับ 0.95 หน่วยความจุโบอิง้ 747-400 ต่อสป ่ งการใชช้ อ ่ วบินร่วมกันนัน ้ ทัง้ สอง


23 ิ ธิสําหรับการใชช้ อ ื่ เทีย ั ดาห์ และเพิม ฝ่ ายตกลงเพิม ่ สท ่ วบินร่วมกันกับสายการบินของประเทศทีส ่ ามเป็ น 35 เทีย ่ วต่อสป ่ เป็ น 40 ั ิ เทีย ่ วต่อสปดาห์ ตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2552 เป็ นต ้นไป นอกจากนัน ้ ทัง้ สองฝ่ ายยังได ้ตกลงปรับปรุงสทธิรับขนการจราจรพัก ิ ธิรับขนการจราจรแวะพักค ้างของตนเองได ้ทุกคูเ่ มือง ค ้างของตนเอง โดยสายการบินทีก ่ ําหนดของแต่ละฝ่ ายจะสามารถใชส้ ท ในอาณาเขตของอีกฝ่ ายหนึง่ ได ้โดยไม่มข ี ้อจํากัด 3. ในคราวประชุมคณะกรรมการผู ้แทนรัฐบาลเพือ ่ พิจารณาทําความตกลงว่าด ้วยการขนสง่ ทางอากาศกับ รัฐบาล ต่างประเทศเป็ นประจํา ครัง้ ที่ 3/2551 เมือ ่ วันที่ 17 กันยายน 2551 ได ้มีมติรับทราบผลการเจรจาดังกล่าวแล ้ว และ จะต ้องนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพจ ิ ารณาให ้ความเห็นชอบบันทึกความเข ้าใจฉบับดังกล่าว ก่อนนํ าเสนอรัฐสภาพิจารณาให ้ความ เห็นชอบต่อไป สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ิ 1. สทธิความจุเทีย ่ วบินผูโ้ ดยสาร ใชกั้ บเทีย ่ วบินบริการผู ้โดยสารสําหรับสายการบินทีก ่ ําหนดของภาคีผู ้ทํา ความตกลงแต่ละฝ่ าย ดังนี้ ั ดาห์ 1.1 มีผลใชบั้ งคับในทันที เทียบเท่ากับ 40 โบอิง้ 747-400 ต่อสป ั ดาห์ 1.2 มีผลใชบั้ งคับตัง้ แต่เดือนมีนาคม 2552 เทียบเท่ากับ 45 โบอิง้ 747-400 ต่อสป ในกรณีทส ี่ ายการบินของภาคีผู ้ทําความตกลงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึง่ ประสงค์ทจ ี่ ะดําเนินบริการด ้วยความจุทม ี่ ผ ี ลทําให ้ความจุรวมเกิน ิ สทธิไปเป็ นจํานวนเทียบเท่ากับ 0.3 โบอิง้ 747 – 400 หรือ น ้อยกว่า ให ้เจ ้าหน ้าทีก ่ ารเดินอากาศอนุญาตข ้อแตกต่างเล็กน ้อย ดังกล่าวนัน ้ ิ ธิความจุเทีย ิ ค้า ภาคีผู ้ทําความตกลงแต่ละฝ่ ายดําเนินบริการเทีย 2. สท ่ วบินเฉพาะสน ่ วบินขนสง่ เฉพาะ ิ ค ้าได ้โดยไม่มข ้ สน ี ้อจํากัดเรือ ่ งความจุ / ความถี่ หรือแบบอากาศยาน ตามเสนทางบิ นทีร่ ะบุของตน ทัง้ นี้ โดยให ้มีผลบังคับ ในทันที ิ ธิร ับขนการจราจร ภาคีผู ้ทําความตกลงอีกฝ่ ายหนึง่ อาจใชส้ ท ิ ธิรับขนการจราจรได ้อย่างเต็มทีใ่ นแต่ 3. สท ละทิศทางได ้ทุกจุด รวมถึงจุดระหว่างทางและจุดพ ้น ิ ธิร ับขนการจราจรพ ักค้างของตนเอง ภาคีผู ้ทําความตกลงแต่ละฝ่ ายอาจใชส้ ท ิ ธิรับขนการจราจร 4. สท พักค ้างของตนเองระหว่างจุดต่างๆ ในอาณาเขตของภาคีผู ้ทําความตกลงอีกฝ่ ายหนึง่ ้ อ ื่ เทีย 5. การทําการบินโดยใชช ่ วบินร่วมก ัน / ความร่วมมือด้านการบิน ภาคีผู ้ทําความตกลงแต่ละ ื่ เทีย ฝ่ ายอาจเข ้าร่วมดําเนินการในลักษณะของการทําการบินโดยใชช้ อ ่ วบินร่วมกันระหว่างภาคีผู ้ทําความตกลงทัง้ สอง หรือ ้ ่ ื ื่ เทีย โดยใชชอเทีย ่ วบินร่วมกันกับภาคีผู ้ทําความตกลงฝ่ ายเดียวกัน หรือโดยใชช้ อ ่ วบินร่วมกันกับภาคีทส ี่ าม ้ ้ ่ ื 6. การกําหนดเงือ ่ นไขใชบังคับกับการทําการบินโดยใชชอเทีย ่ วบินร่วมกันทัง้ หมด 7. ความคล่องต ัวในการดําเนินบริการ สายการบินทีก ่ ําหนดของภาคีผู ้ทําความตกลงแต่ละฝ่ ายอาจ 7.1 ดําเนินบริการทิศทางใดทิศทางหนึง่ หรือทัง้ สองทิศทาง ื่ เทีย 7.2 รวมชอ ่ วบินทีแ ่ ตกต่างกันไว ้ภายในการทําการบินของอากาศยานลําหนึง่ ่ 7.3 สงผ่านการจราจรจากอากาศยานใด ๆ ของตน ไปยังอากาศยานอืน ่ ใด ๆ ของตน ณ จุดใด ๆ ้ ตามเสนทางบิน ้ ังค ับ บันทึกความเข ้าใจฉบับนีจ 8. การมีผลใชบ ้ ะมีผลใชบั้ งคับนั บจากวันนี้ (4 กรกฎาคม 2551) เป็ นต ้น ไป และจะแทนทีบ ่ างข ้อของบันทึกความเข ้าใจฉบับลงนามวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2541 ี น+3 (ASEAN+3 23. เรือ ่ ง ร่างความตกลงเพือ ่ การจ ัดตงส ั้ ําน ักงานวิจ ัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมภ ิ าคอาเซย Macroeconomic Research Offices: AMRO) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีก ่ ระทรวงการคลัง (กค.) เสนอทัง้ 4 ข ้อ ดังนี้ ี น+3 (ASEAN+3 1. เห็นชอบร่างความตกลงเพือ ่ การจัดตัง้ สํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมภ ิ าคอาเซย Macroeconomic Research Office: AMRO) รวมถึง Memorandum of Association of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Limited และ Articles of Association of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Limited 2. มอบหมายให ้ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู ้แทน และรองผู ้ว่าการด ้านเสถียรภาพการเงิน ธนาคารแห่ง ประเทศไทย (ธปท.) หรือผู ้แทน เป็ นผู ้ลงนามในความตกลงร่างความตกลงเพือ ่ การจัดตัง้ AMRO และ Articles of


24 Association of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Limited ทัง้ นี้ หากมีความจําเป็ นต ้องปรับปรุงแก ้ไขถ ้อยคําที่ ไม่มน ี ัยสําคัญในความตกลงดังกล่าว ให ้ผู ้ลงนามสามารถใชดุ้ ลยพินจ ิ ในเรือ ่ งนัน ้ ๆ ได ้ โดยไม่ต ้องนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ ่ พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ ิ ของ AMRO (AMRO Members) และ 3. มอบหมายให ้ กค. และ ธปท. เป็ นหน่วยงานทีเ่ ป็ นสมาชก มอบหมายให ้ปลัดกระทรวงการคลัง หรือผู ้แทน และรองผู ้ว่าการด ้านเสถียรภาพการเงิน ธปท. หรือผู ้แทน เป็ นกรรมการใน AMRO Board ื มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให ้ปลัด 4. มอบหมายให ้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสอ กระทรวงการคลัง หรือผู ้แทน และรองผู ้ว่าการด ้านเสถียรภาพการเงิน ธปท. หรือผู ้แทน เป็ นผู ้ลงนามในร่างความตกลงฯ ดังกล่าว สาระสําค ัญของเรือ ่ ง 1. กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า 1.1 ความเป็นมา ี น+3 ครัง้ ที่ 14 เมือ ทีป ่ ระชุมรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังอาเซย ่ วันที่ 2 พฤษภาคม 2553 ณ ประเทศอุซเบกิสถาน ได ้ให ้ความเห็นชอบการจัดตัง้ หน่วยงานระวังภัยทางเศรษฐกิจของภูมภ ิ าคทีเ่ ป็ นอิสระ ํ ี เรียกว่า สานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมภ ิ าคอาเซยน+3 (ASEAN+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) ิ ิ และของอนุภม จักตัง้ ณ ประเทศสงคโปร์ มีหน ้าทีว่ เิ คราะห์และติดตามภาวการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชก ู ภ ิ าค และ ิ สนับสนุนการทํางานของ CMIM ให ้มีประสทธิภาพ นอกจากนี้ ยังได ้มอบหมายให ้คณะทํางานด ้านเทคนิคดําเนินการในสว่ น ทีเ่ กีย ่ วข ้อง เพือ ่ ให ้ AMRO สามารถเริม ่ การดําเนินงานได ้ภายในต ้นปี 2554 1.2 ความคืบหน้า ิ อาเซย ี น+3 ดําเนินการจัดทําร่างความตกลง คณะทํางานด ้านเทคนิคของประเทศสมาชก เพือ ่ การจัดตัง้ AMRO (Articles of Agreement in respect of the ASEAN+3 Macroeconomic and Research Office : ิ สามารถตกลงร่วมกันได ้ในทุกประเด็นแล ้วเสร็จ โดยประธานร่วมคณะทํางานฯ ได ้แก่ AoA) ฉบับสุดท ้าย ซงึ่ ประเทศสมาชก ิ ดําเนินกระบวนการภายในประเทศ เพือ สาธารณรัฐสงั คมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนขอให ้สมาชก ่ ให ้มีการลง นามในร่างความตกลงเพือ ่ การจัดตัง้ AMRO ให ้แล ้วเสร็จโดยเร็ว 1.3 สาระสําค ัญของร่างความตกลง เพือ ่ การจ ัดตงั้ AMRO ร่างความตกลงเพือ ่ การจัดตัง้ AMRO ประกอบด ้วย 13 ข ้อบท (Articles) มีสาระสําคัญ สรุปได ้ ดังนี้ ่ ง ประเมินและจัดทํารายงานเศรษฐกิจมห 1.3.1 วัตถุประสงค์ : AMRO จะทําหน ้าทีส ่ อดสอ ี น+3 รวมถึงประเมินความเป็ นไปได ้ในการเกิดปั ญหาทางการเงินของประเทศสมาชก ิ เพือ ภาคโดยรวมของภูมภ ิ าคอาเซย ่ ทีจ ่ ะ ได ้สามารถเสนอแนะนโยบายทีจ ่ ะบรรเทาสถานการณ์ได ้อย่างทันการณ์ 1.3.2 ภาระหน ้าทีข ่ อง AMRIO : ในภาวะปกติ AMRO มีหน ้าทีจ ่ ัดเตรียมรายงานการประเมิน เศรษฐกิจมหภาคโดยรวม ในภาวะวิกฤต AMRO มีหน ้าทีว่ เิ คราะห์และตรวจสอบสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงินของ ้ นข ้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริหาร ประเทศทีข ่ อรับความชว่ ยเหลือภายใต ้กรอบ CMIM เพือ ่ ใชเป็ (Executive Committee : EC) 1.3.3 สถานทีต ่ งั ้ และสถานะ : สถานทีต ่ งั ้ คือ ประเทศสงิ คโปร์ โดยจัดตัง้ ในรูปแบบ Company Limited Guarantee (CLG) ภายใต ้กฎหมายของประเทศสงิ คโปร์ ิ : ประเทศสมาชก ิ ตกลงทีจ 1.3.4 ภาระผูกพันของประเทศสมาชก ่ ะให ้ข ้อมูลกับ AMRO เพือ ่ ให ้ AMRO สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินการได ้ 1.3.5 โครงสร ้างและการบริหาร : ประกอบด ้วย 1) คณะกรรมการบริหาร มีหน ้าทีก ่ ําหนดกล ยุทธ์ แนวนโยบาย และอนุมัตงิ บประมาณ 2) คณะทีป ่ รึกษา มีหน ้าทีใ่ นการให ้แนวทางการทํางานกับ AMRO ทัง้ ในเชงิ กล ยุทธ์และในเทคนิค AP และ 3) ผู ้อํานวยการและพนักงาน 1.3.6 การเก็บรักษาความลับ : ข ้อมูลที่ AMRO ได ้รับทีไ่ ม่สามารถเปิ ดเผยต่อผู ้อืน ่ เว ้นแต่ ได ้รับอนุญาตจาก EC


25 1.3.7 งบประมาณและการเงิน : ประเทศสงิ คโปร์จะเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายต่าง ๆ ในการ ิ จะเป็ นผู ้รับผิดชอบค่าใชจ่้ ายในการดําเนินงานอืน ั สว่ นสําหรับเงินสมทบทีแ จัดตัง้ สํานักงาน AMRO ประเทศสมาชก ่ ๆ ในสด ่ ต่ ิ ละประเทศสมาชกได ้สมทบไปตามทีร่ ะบุไว ้ใน Schedule 1 ของความตกลง CMIM ้ นทีส 1.3.8 วันทีม ่ ผ ี ลบังคับ : มีผลบังคับใชในวั ่ าธารณรัฐประชาชนจีน ญีป ่ น ุ่ สาธารณรัฐ ิ ี ่ เกาหลี และประเทศสมาชกอาเซยนไม่น ้อยกว่า 5 ประเทศ ได ้ลงนามและนํ าสงความตกลงนี้ ื บริคณห์สนธิและร่างข้อบ ังค ับการจ ัดตงั้ AMRO 1.4 ร่างหน ังสอ คณะทํางานด ้านเทคนิคฯ ได ้ดําเนินการจัดทําเอกสารอืน ่ ๆ ทีเ่ กีย ่ วข ้องเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว ื ได ้แก่ 1) Memorandum of Association of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Limited ซงึ่ เป็ นหนังสอ บริคณห์สนธิสําหรับการจัดตัง้ บริษัทในประเทศสงิ คโปร์ และ 2) Articles of Association of ASEAN+3 Macroeconomic Research Office Limited ซงึ่ เป็ นข ้อบังคับทีก ่ ล่าวถึง กระบวนการดําเนินการของบริษัทจํากัดตามกฎหมายของประเทศ ิ ่ ึ สงคโปร์ ซงจะต ้องมีการลงนามควบคูไ่ ปกับร่างความตกลงเพือ ่ การจัดตัง้ AMRO ด ้วย ั ื้ ชาติ 24. เรือ ่ ง รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสญญาว่ าด้วยการขจ ัดการเลือกปฏิบ ัติทางเชอ ในทุกรูปแบบ คณะรัฐมนตรีอนุมัตต ิ ามทีก ่ ระทรวงยุตธิ รรม (ยธ.) เสนอ ทัง้ 2 ข ้อ ดังนี้ ั ญาว่าด ้วยการขจัดการเลือกปฏิบต ื้ 1. เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสญ ั ท ิ างเชอ ชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD) ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 2. มอบหมายให ้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการเสนอรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตาม ั ื้ ชาติขององค์การ อนุสญญาดังกล่าว ฉบับภาษาอังกฤษ (ฉบับสมบูรณ์) ต่อคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบต ั ท ิ างเชอ สหประชาชาติ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ยธ. รายงานว่า ั ญาว่าด ้วยการขจัดการเลือกปฏิบต ื้ ชาติในทุกรูปแบบ (International Convention on the 1. อนุสญ ั ท ิ างเชอ ั ญาระหว่างประเทศด ้านสท ิ ธิมนุษยชน Elimination of All Forms of Racial Discrimination – CERD) เป็ นหนึง่ ในสนธิสญ ซงึ่ รับรองโดยข ้อมติสมัชชาสหประชาชาติท ี่ 2106 ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 20 เมือ ่ วันที่ 21 ้ ธันวาคม 2508 และมีผลใชบังคับตัง้ แต่วันที่ 4 มกราคม 2512 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ ่ ต่อต ้านและขจัดการเหยียดผิวและการ ้ ื เลือกปฏิบต ั ท ิ างเชอชาติในทุกรูปแบบ ั ญาว่าด ้วยการขจัดการเลือกปฏิบัตท ื้ ชาติในทุกรูปแบบ โดยการ 2. ประเทศไทยได ้เข ้าเป็ นภาคีอนุสญ ิ างเชอ ั ญาดังกล่าวมีผลใชบั้ งคับกับประเทศไทยตัง้ แต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ ภาคยานุวัตเิ มือ ่ วันที่ 28 มกราคม 2546 ซงึ่ ทําให ้อนุสญ 2546 ั ญาระหว่างประเทศด ้านสท ิ ธิมนุษยชนสง่ ผลให ้รัฐบาลไทยต ้องปฏิบัตต 3. การเข ้าเป็ นภาคีสนธิสญ ิ ามพันธกรณี 4 ประการ ดังนี้ ิ ธิตา่ ง ๆ ตามทีร่ ะบุไว ้ในอนุสญ ั ญาฯ 3.1 การประกันให ้เกิดสท ิ ธิตา่ ง ๆ ตามทีร่ ับรองไว ้ในอนุสญ ั ญาฯ ด ้วยความก ้าวหน ้า 3.2 การปฏิบัตใิ ห ้เกิดสท ิ ธิตามอนุสญ ั ญาฯ อย่างกว ้างขวาง 3.3 การเผยแพร่หลักการของสท ิ ธิและความก ้าวหน ้าของประเทศในฐานะรัฐภาคีของอนุสญ ั ญา 3.4 การจัดทํารายงานผลการปฏิบต ั ใิ ห ้เกิดสท ั ญาฯ ในกรณีนี้ คือ คณะกรรมการขจัดการเลือก ฯ เสนอต่อคณะกรรมการทีอ ่ งค์การสหประชาชาติแต่งตัง้ ขึน ้ ตามสนธิสญ ื้ ชาติขององค์การสหประชาชาติ ซงึ่ เป็ นคณะกรรมการทีท ปฏิบต ั ท ิ างเชอ ่ ําหน ้าทีต ่ รวจสอบรายงานการดําเนินการของรัฐภาคี ั ตามทีก ่ ําหนดไว ้ในข ้อ 9 ของอนุสญญาฯ ิ ธิและเสรีภาพ ร่วมกับผู ้แทนจากทุกภาคสว่ นในทุกภูมภ 4. ยธ. โดยกรมคุ ้มครองสท ิ าคทั่วประเทศได ้จัดทํา ั ้ ื รายงาน ผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสญญาว่าด ้วยการขจัดการเลือกปฏิบต ั ท ิ างเชอชาติในทุกรูปแบบ ด ้วย ่ ่ กระบวนการมีสวนร่วมของทุกภาคสวน โดยเริม ่ ตัง้ แต่ปี 2549 – 2551 โดยการดําเนินการเผยแพร่ เรียนรู ้ และสร ้างความ


26 ั ญาฯ เก็บข ้อมูลในระดับพืน เข ้าใจในหลักการของอนุสญ ้ ทีใ่ นทุกภูมภ ิ าคทั่วประเทศเพือ ่ ร่วมกําหนดกรอบแนวทางการจัดทํา รายงาน วางเค ้าโครงรายงาน ระดับข ้อมูลโดยการสะท ้อนปั ญหาการดําเนินงาน ให ้ข ้อคิด ข ้อเสนอแนะในการจัดทํารายงาน ั ญาฯ รวมทัง้ ได ้จัดการประชุมระดับชาติเพือ ผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสญ ่ นํ าเสนอรายงานผลการดําเนินงาน ของประเทศไทยฯ ต่อสาธารณชนเพือ ่ รับฟั งความเห็นและข ้อเสนอแนะในภาพรวมจากประชาชนและผู ้เกีย ่ วข ้องทุกภาคสว่ น เพือ ่ ให ้ได ้รายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยฯ ฉบับสมบูรณ์ ั ญาว่าด ้วยการขจัดการเลือกปฏิบต ื้ 5. การจัดทํารายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทยตามอนุสญ ั ท ิ างเชอ ื้ ชาติ ชาติในทุกรูปแบบ ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพือ ่ เตรียมนํ าเสนอต่อคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบต ั ท ิ างเชอ ขององค์การสหประชาชาติได ้ดําเนินการเสร็จเรียบร ้อยแล ้ว โดยมีเนื้อหาของรายงานผลการดําเนินงานของประเทศไทย ประกอบด ้วย 3 สว่ น ดังนี้ ่ สวนที่ 1 ข ้อมูลเกีย ่ วกับประชากรและกลุม ่ ชาติพันธุข ์ องประเทศ ่ สวนที่ 2 การวิเคราะห์ข ้อบัญญัตแ ิ ละกลไกต่าง ๆ ทีป ่ ระเทศไทยมีอยูเ่ พือ ่ รองรับสว่ นทีเ่ ป็ นสาระบัญญัต ิ ื้ ชาติขององค์การสหประชาชาติกําหนดไว ้ โดยเฉพาะในประเด็นทีค ่ ณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบต ั ท ิ างเชอ ั ญาระหว่างประเทศด ้านสท ิ ธิมนุษยชน สว่ นที่ 3 เอกสารหลักของรายงานประเทศไทยตามสนธิสญ 6. ยธ. พิจารณาแล ้วเห็นว่า รายงานผลดังกล่าวเป็ นการนํ าเสนอผลการดําเนินงานเชงิ บวกของประเทศไทยต่อการ ื้ ชาติ รวมทัง้ แสดงให ้เห็นถึงมาตรการสง่ เสริมและคุ ้มครองสท ิ ธิมนุษยชนในภาพรวมของประเทศ ขจัดการเลือกปฏิบต ั ท ิ างเชอ ื้ ไทย ดังนัน ้ การนํ าเสนอรายงานผลการดเนินงานของประเทศไทยฯ ดังกล่าวต่อคณะกรรมการขจัดการเลือกปฏิบต ั ท ิ างเชอ ชาติขององค์การสหประชาชาติจะเป็ นโอกาสอันดีทจ ี่ ะได ้ทบทวนการดําเนินงาน และสถานการณ์ของประเทศไทยเกีย ่ วกับ การปฏิบต ั ต ิ อ ่ กลุม ่ ชาติพันธุต ์ า่ ง ๆ อีกทัง้ เป็ นการเน ้นยํ้าเจตนารมณ์ทม ี่ งุ่ มั่นของรัฐบาลไทยในฐานะรัฐภาคีทจ ี่ ะปฏิบต ั ต ิ าม ั ่ ึ ิ พันธกรณีทก ี่ ําหนดไว ้ในอนุสญญาฯ ซงจะแสดงให ้เห็นภาพลักษณ์ทด ี่ ข ี องประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชกขององค์การ ี ิ ธิมนุษยชน สหประชาชาติ และผู ้นํ าอาเซยนในการปฏิบต ั ต ิ ามพันธกรณีระหว่างประเทศด ้านสท 25. เรือ ่ ง ขอความเห็นชอบต่อการจ ัดทําปฏิญญาระด ับร ัฐมนตรีในการประชุมภาคีป่าไม้แห่งสหประชาชาติ ครงที ั้ ่ 9 (The Ninth Session of the United Nations Forum on Forest: UNFF9) คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการต่อประเด็นเตรียมการสําหรับประกอบการพิจารณาจัดทําปฏิญญาระดับ รัฐมนตรีในการประชุม UNFF9 ซงึ่ เสนอโดยสํานักงาน UNFF9 (Building Blocks for the UNFF9 Ministerial Declaration Proposed by the UNFF9 Bureau) ตามทีก ่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมเสนอ และมอบหมายให ้ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมพิจารณาให ้การรับรองปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial ่ าระสําคัญหรือไม่ขด Declaration) ดังกล่าว ทัง้ นี้ หากมีความจําเป็ นต ้องปรับปรุงแก ้ไขเอกสารดังกล่าวทีไ่ ม่ใชส ั ต่อ ผลประโยชน์ของไทย สามารถดําเนินการได ้โดยไม่ต ้องนํ าเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ ่ พิจารณาอีก ํ สาระสาค ัญ/ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมได ้ดําเนินการจัดทําคูฉ ่ บับแปล (ภาษาไทย) ของประเด็น ํ เตรียมการสาหรับประกอบการพิจารณาจัดทําร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการประชุม UNFF9 ซงึ่ เสนอโดยสํานักงาน UNFF9 (Building Blocks for the UNFF9 Ministerial Declaration Proposed by the UNFF9 Bureau) ซงึ่ ประกอบด ้วย 8 ประเด็น สรุปสาระสําคัญของแต่ละประเด็นได ้ดังนี้ 1. คุณค่าอเนกประโยชน์ของป่ าไม ้/ป่ าไม ้เพือ ่ ประชาชน มีเนือ ้ หาเกีย ่ วกับบทบาทของป่ าไม ้ทีม ่ ศ ี ักยภาพใน การยังประโยชน์ให ้แก่สงั คมโลก บรรเทาปั ญหาผลกระทบด ้านต่าง ๆ โดยการจัดการป่ าไม ้อย่างยั่งยืนจะนํ ามาซงึ่ ผลผลิต และบริการทีจ ่ ําเป็ นในการสร ้างความเจริญรุง่ เรืองและการพัฒนาทีย ่ ั่งยืน ํ 2. เครือ ่ งมือทีไ่ ม่ผก ู พันทางกฎหมายสาหรับป่ าไม ้ทุกประเภทและวัตถุประสงค์ของโลกด ้านป่ าไม ้ มีเนือ ้ หา ํ ่ ึ เกีย ่ วกับเครือ ่ งมือทีไ่ ม่ผก ู พันทางกฎหมายสาหรับป่ าไม ้ทุกประเภท และวัตถุประสงค์ของโลกด ้านป่ าไม ้ ซงหมายถึง ข ้อตกลงในระดับนานาชาติทค ี่ รอบคลุมมุมมองด ้านต่าง ๆ ทีเ่ กีย ่ วข ้องกับป่ าไม ้ ซงึ่ เป็ นบทบาททีส ่ ําคัญภายใต ้การสนับสนุน ของภาคีป่าไม ้แห่งสหประชาชาติ (UNFF) ทีจ ่ ะนํ าไปสู่ “การจัดการป่ าไม ้อย่างยั่งยืน”


27 3. MOI. ธรรมรัฐ มีเนือ ้ หาเกีย ่ วกับการสนับสนุนประชาชนท ้องถิน ่ ชนพืน ้ เมือง และสตรี เข ้ามามีสว่ นร่วมใน ิ ใจ การแบ่งปั นผลประโยชน์ และการอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีและคุณค่าทางสงั คม โดยผ่าน กระบวนการตัดสน กระบวนการจัดการป่ าไม ้อย่างยั่งยืน รวมถึงการสนับสนุนด ้านการเงินให ้แก่ประเทศกําลังพัฒนาหรือประเทศอืน ่ ๆ ํ 4. การเงิน มีเนือ ้ หาเกีย ่ วกับการให ้การสนับสนุนด ้านการเงินสาหรับการจัดการป่ าไม ้อย่างยั่งยืน ซงึ่ ในขณะนี้ ยังมีไม่เพียงพอ จึงนับเป็ นอุปสรรคทีส ่ ําคัญยิง่ สําหรับการจัดการป่ าไม ้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในหมูป ่ ระเทศกําลังพัฒนา ํ ่ ึ 5. ปี ป่ าไม ้สากล มีเนือ ้ หาเกีย ่ วกับความสาคัญของปี ป่าไม ้สากลซงถือเป็ นโอกาสพิเศษ สําหรับการนํ าภาคป่ า ิ กับภาคสว่ นต่าง ๆ ในสงั คม ตลอดจนกระตุ ้นเตือนให ้เห็นถึงความสําคัญต่อบทบาทของป่ าไม ้ในการยัง ไม ้มามีสว่ นใกล ้ชด ประโยชน์ด ้าน ต่าง ๆ ทีส ่ ามารถตอบสนองความต ้องการของสงั คมได ้เป็ นอย่างดี 6. การเปลีย ่ นแปลงสภาพภูมอ ิ ากาศ (Climate change) และการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ ่ ื ทําลายป่ าและการเสอมโทรมของป่ าในประเทศกําลังพัฒนา (REDD+) มีเนือ ้ หาเกีย ่ วกับบทบาทของภาคป่ าไม ้ซงึ่ มีสว่ น สําคัญในการบรรเทาและเพิม ่ ขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลีย ่ นแปลงสภาพภูมอ ิ ากาศ โดยการจัดการป่ าไม ้อย่าง ยั่งยืนได ้รับการยอมรับอย่างกว ้างขวางในประเด็นด ้านความสามารถในการปรับตัว รวมถึงคุณค่าของภาคป่ าไม ้ในการเป็ น แหล่งกักเก็บคาร์บอนทีส ่ ําคัญ ทัง้ นี้ การสนับสนุนด ้านการเงินต่อกลไก REDD+ เป็ นสว่ นสําคัญอย่างยิง่ ต่อโอกาสในการ ได ้รับการสนับสนุนทางการเงินของภาคป่ าไม ้ 7. การประชุม Rio+20 มีเนือ ้ หาเกีย ่ วกับการให ้ความสําคัญต่อคุณค่าทีห ่ ลากหลายของภาคการป่ าไม ้ ซงึ่ เป็ น ่ ารพัฒนาทีย ้ ปั จจัยสําคัญทีจ ่ ะนํ าไปสูก ่ ั่งยืน และควรได ้มีการนํ าไปปรับใชในประเทศต่ าง ๆ ภายใต ้มิตท ิ แ ี่ ตกต่างกัน โดยขึน ้ อยู่ กับสภาพแวดล ้อม ความจําเป็ นเร่งด่วน และขีดความสามารถของแต่ละประเทศ เน ้นมาตรการด ้านคุณค่าเพิม ่ (Added – ํ value) โดยเฉพาะด ้านเครือ ่ งมือทีไ่ ม่ผก ู พันทางกฎหมายสาหรับป่ าไม ้ทุกประเภท และวัตถุประสงค์ของโลกด ้านป่ าไม ้ 8. พันธกรณี มีเนือ ้ หาเกีย ่ วกับพันธกรณีของรัฐภาคีซงึ่ กําหนดไว ้ตามปฏิญญาระดับรัฐมนตรี (Ministerial Declaration) ดังกล่าว 26. เรือ ่ ง ผลการลงนามในตราสารเพือ ่ เสริมสร้างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในภูมภ ิ าค ี เอเชยตะว ันออก (Instrument for Strengthening the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) และการประชุมระด ับร ัฐบาลครงที ั้ ่ 12 ของเครือข่าย EANET คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการลงนามในตราสารเพือ ่ เสริมสร ้างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของ ี กรดในภูมภ ิ าคเอเชยตะวันออก (Instrument for Strengthening the Acid Deposition Monitoring Network in East Asia (EANET) และการประชุมระดับรัฐบาลครัง้ ที่ 12 (IG12) ของเครือข่าย EANET (The Twelfth Session of the Intergovernmental Meeting on EANET) ตามทีก ่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม (ทส.) เสนอ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ทส. รายงานว่า ี ตะวันออก 10 ประเทศ ได ้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซย ี 1. กลุม ่ ประเทศในภูมภ ิ าคเอเชย ี มองโกเลีย สาธารณรัฐฟิ ลป ี ประเทศไทย และสาธารณรัฐสงั คม ญีป ่ น ุ่ มาเลเซย ิ ปิ นส ์ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐรัสเซย นิยมเวียดนาม ได ้ร่วมกันจัดตัง้ EANET ในเดือนมีนาคม 2541 เพือ ่ รับมือกับปั ญหาการตกสะสมของกรดทีเ่ ป็ นปั ญหามลพิษไร ้ พรมแดนหรือมลพิษข ้ามแดน ทัง้ นี้ EANET ได ้ดําเนินกิจกรรมการติดตามตรวจสอบการตกสะสมของกรดในระยะเตรียมการ ระหว่างปี 2541 – 2543 และได ้ดําเนินกิจกรรมฯ อย่างสมํา่ เสมอ (regular phase) ตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2544 เป็ นต ้นมา ิ้ 13 ประเทศ โดยราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ ในปั จจุบน ั มีประเทศเครือข่ายทัง้ สน สหภาพพม่าได ้เข ้าร่วมเป็ นประเทศเครือข่ายในเดือนพฤศจิกายน 2544 เดือนพฤศจิกายน 2545 และเดือนพฤศจิกายน 2548 ตามลําดับ ทัง้ นี้ ได ้มีการจัดตัง้ ศูนย์เครือข่าย (Network Center) ขึน ้ ที่ Acid Deposition and Oxidant Research Center ่ ึ ่ ื (ADORC) ประเทศญีป ่ น ุ่ ซงต่อมาเปลีย ่ นชอเป็ น Asia Center for Air Pollution Research (ACAP) และมี UNEP Regional ี (AIT) Resource Center for Asia and the Pacific (UNEP RRCAP) ซงึ่ มีสํานักงานตัง้ อยูท ่ ส ี่ ถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชย จังหวัดปทุมธานี ทําหน ้าทีเ่ ป็ นฝ่ ายเลขาธิการ (Secretariat) 2. การประชุมระดับรัฐบาลครัง้ ที่ 7 ของ EANET (IG7) เมือ ่ วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2548 เห็นชอบให ้เริม ่ ต ้น กระบวนการพิจารณาจัดทําตราสารระดับภูมภ ิ าค รวมถึงสถานะด ้านกฎหมายเพือ ่ การสนับสนุนด ้านการเงินทีเ่ หมาะสมแก่


28 EANET ระหว่างปี 2549 – 2551 ได ้มีการประชุมของ EANET หลายครัง้ เพือ ่ พิจารณาเนือ ้ หาของตราสาร EANET ทัง้ นี้ ใน การประชุมระดับรัฐบาลครัง้ ที่ 10 (IG10) ของ EANET เมือ ่ วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2551 มีมติเห็นชอบให ้พัฒนาจัดทําตรา ั ยาบันและการประชุมระดับรัฐบาล ครัง้ ที่ 11 สารทีล ่ งนามโดยผู ้แทนรัฐบาลของแต่ละประเทศเครือข่าย และโดยไม่มก ี ารให ้สต ้ จารณาและดําเนินกระบวนการใน (IG11) เมือ ่ วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2552 มีมติเห็นชอบเนือ ้ หาสาระของตราสารเพือ ่ ใชพิ ระดับประเทศของประเทศเครือข่าย ทัง้ นี้ ฝ่ ายเลขาธิการของเครือข่ายได ้กําหนดให ้มีการลงนามตราสารดังกล่าวในการ ประชุมระดับรัฐบาล ครัง้ ที่ 12 (IG12) ซงึ่ มีกําหนดจัดขึน ้ ในระหว่างวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2553 ในสว่ นของประเทศไทย คณะรัฐมนตรีได ้มีมติเมือ ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 เห็นชอบในเนือ ้ หาสาระของตราสารฯ และมอบหมายให ้อธิบดีกรม ควบคุมมลพิษ เป็ นผู ้ลงนามในตราสารฯ ณ Toki Messe, Niigata Convention Center เมืองนิอก ิ าตะ ประเทศญีป ่ น ุ่ 3. ทส. โดยกรมควบคุมมลพิษได ้รายงานผลการลงนามตราสารเพือ ่ เสริมสร ้างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ ี การตกสะสมของกรดในภูมภ ิ าคเอเชยตะวันออก และการประชุมระดับรัฐบาลครัง้ ที่ 12 (IG12) ของเครือข่าย EANET สรุปได ้ ดังนี้ 3.1 ผู ้แทนประเทศเครือข่าย EANET ทัง้ 13 ประเทศเข ้าร่วมประชุม ได ้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ี ญีป ี มองโกเลีย สาธารณรัฐฟิ ลป สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐอินโดนีเซย ่ น ุ่ มาเลเซย ิ ปิ นส ์ สาธารณรัฐเกาหลี ี ประเทศไทย และสาธารณรัฐสงั คมนิยมเวียดนาม และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหภาพพม่า สหพันธรัฐรัสเซย ี่ วชาญจากโครงการสงิ่ แวดล ้อมแห่งสหประชาชาติ มีผู ้แทนจากฝ่ ายเลขาธิการ และศูนย์เครือข่ายของ EANET รวมทัง้ ผู ้เชย ี และแปซฟ ิ ิ ก (UNEP ROAP) คณะกรรมาธิการ สํานักงานใหญ่ โครงการสงิ่ แวดล ้อมแห่งสหประชาชาติสํานักงานภูมภ ิ าคเอเชย เศรษฐกิจยุโรปแห่งสหประชาชาติ (UNECE) และมหาวิทยาลัยคานาซาว่า ประเทศญีป ่ น ุ่ รวมถึงผู ้แทนและผู ้สงั เกตการณ์จาก หน่วยงานอืน ่ ๆ เข ้าร่วมประชุมด ้วย โดยมีผู ้แทนระดับสูงเข ้าร่วมประชุม ได ้แก่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสงิ่ แวดล ้อม ผู ้ชว่ ย รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสงิ่ แวดล ้อม (Vice-Minister) และปลัดกระทรวงสงิ่ แวดล ้อมประเทศญีป ่ น ุ่ ผู ้ชว่ ยรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงธรรมชาติ สงิ่ แวดล ้อมและการท่องเทีย ่ ว ประเทศมองโกเลีย ปลัดกระทรวงสงิ่ แวดล ้อม ราชอาณาจักรกัมพูชา ี และแปซฟ ิ ิ ก และผู ้ว่าราชการจังหวัดนิอน ผู ้อํานวยการโครงการสงิ่ แวดล ้อมแห่งสหประชาชาติ สํานักงานภูมภ ิ าคเอเชย ิ ากะ ใน ่ สวนของประเทศไทยมีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษเป็ นหัวหน ้า คณะผู ้แทนเข ้าร่วมประชุม 3.2 วาระสําคัญของการประชุม IG12 คือการลงนามตราสารเพือ ่ เสริมสร ้างเครือข่ายการติดตามตรวจสอบ ี การตกสะสมของกรดในภูมภ ิ าคเอเชยตะวันออก พิธล ี งนามตราสารฯ จัดขึน ้ ในการประชุมระดับสูง (High Level Segment) ของการประชุม IG12 มีผู ้แทนประเทศเครือข่าย EANET 7 ประเทศ จาก 13 ประเทศ ได ้ลงนามตราสารฯ ร่วมกัน ได ้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา ญีป ่ น ุ่ มองโกเลีย สาธารณรัฐฟิ ลป ิ ปิ นส ์ สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพพม่า และประเทศไทย สว่ นประเทศ เครือข่ายทีเ่ หลืออยูร่ ะหว่างดําเนินกระบวนการภายในประเทศเพือ ่ ลงนามตราสารฯ ต่อไป ในสว่ นของประเทศไทย นาย สุพัฒน์ หวังวงศว์ ัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ เป็ นผู ้ลงนามตราสารฯ ตามทีไ่ ด ้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการประชุม เมือ ่ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 นอกจากนัน ้ ได ้มีพธิ เี ฉลิมฉลองการดําเนินงานของ EANET ครบรอบ 10 ปี พร ้อมทัง้ มอบโล่ ประกาศเกียรติคณ ุ ให ้แก่ประเทศเครือข่ายทุกประเทศ จังหวัดนิอก ิ าตะ และเมืองนิอก ิ าตะ เพือ ่ แสดงความขอบคุณทีไ่ ด ้ สนับสนุนการดําเนินงานของ EANET ด ้วยดีตลอดมา 3.3 ตราสารฯ จะมีผลในทางปฏิบต ั ิ (become operational) ณ วันทีซ ่ งึ่ ประเทศเครือข่ายลงนามครบทุก ประเทศ หรือ ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ทัง้ นี้ เมือ ่ กําหนดวันใดก็ตามถึงก่อนสําหรับประเทศเครือข่ายทีไ่ ม่สามารถลงนามได ้ ภายในวันทีก ่ ําหนด (1 มกราคม 2555) ขอให ้แจ ้งความจํานงเป็ นเอกสารไปยังฝ่ ายเลขาธิการของ EANET ก่อนการประชุม ระดับรัฐบาลครัง้ ที่ 13 (IG13) (มีกําหนดจัดขึน ้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2554) ว่ามีความตัง้ ใจทีจ ่ ะดําเนินกิจกรรมร่วมกับ EANET อย่างต่อเนือ ่ งต่อไป ทัง้ นี้ ทีป ่ ระชุม IG13 จะพิจารณาลักษณะการเข ้าร่วมในเครือข่ายของประเทศทีไ่ ม่สามารถลง นามได ้ในวันทีก ่ ําหนดต่อไป 3.4 ทีป ่ ระชุม IG12 ได ้พิจารณาและรับรองร่างแผนการดําเนินงานระยะกลางของ EANET (Medium Term Plan for EANET (2011-2015)) รายงานความก ้าวหน ้าการดําเนินงานของ EANET รายงานด ้านการเงินของฝ่ ายเลขาธิการ ิ ธิภาพของฝ่ ายเลขาธิการและศูนย์เครือข่าย รายงานการประชุม และศูนย์เครือข่ายประจําปี 2552 รายงานการทบทวนประสท คณะกรรมการทีป ่ รึกษาทางวิทยาศาสตร์ครัง้ ที่ 10 (SAC10) ร่างรายงานการพัฒนา EANET ในอนาคต ฉบับที่ 2 ร่างระเบียบ วิธป ี ฏิบต ั แ ิ ละแนวทางในการสนับสนุนด ้านการเงินแบบสมัครใจแก่ EANET ในปี 2554 – 2556 และแผนการดําเนินงานและ งบประมาณปี 2554


29 ี นด้านสงิ่ แวดล้อมอย่างเป็นทางการ ครงที 27. เรือ ่ ง ขออนุม ัติเป็นเจ้าภาพจ ัดประชุมร ัฐมนตรีอาเซย ั้ ่ 12 การ ี ่ ิ ประชุมร ัฐมนตรีอาเซยนด้านสงแวดล้อม+3 ครงที ั้ ่ 11 และการประชุมอืน ่ ทีเ่ กีย ่ วข้อง ่ ิ ี น คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให ้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล ้อมเป็ นเจ ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซย ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อม+3 ครัง้ ที่ 11 และการประชุมอืน ด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ ครัง้ ที่ 12 การประชุมรัฐมนตรีอาเซย ่ ที่ ่ ่ เกีย ่ วข ้องในชวงเดือนกันยายน พ.ศ. 2555 ทัง้ นี้ หากมีความจําเป็ นต ้องเปลีย ่ นแปลงชวงเวลาและสถานทีจ ่ ัดประชุม ให ้ ่ ิ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล ้อมพิจารณาดําเนินการได ้โดยไม่ต ้องเสนอคณะรัฐมนตรีพจ ิ ารณาอีก ่ ิ ํ ้ ตามทีก ่ ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล ้อม (ทส.) เสนอ สาหรับค่าใชจ่ายในการจัดประชุมเห็นควรให ้ ทส. จัดทํา รายละเอียดและเสนอขอตัง้ งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความเหมาะสมและจําเป็ นต่อไป ซงึ่ เป็ นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ทส. รายงานว่า ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ มีวัตถุประสงค์เพือ 1. การประชุมรัฐมนตรีอาเซย ่ ให ้รัฐมนตรีด ้านสงิ่ แวดล ้อม ี นได ้มีโอกาสพบปะแลกเปลีย ของอาเซย ่ นความคิดเห็นและหารือในประเด็นปั ญหาทีส ่ ําคัญด ้านสงิ่ แวดล ้อม อาทิ เรือ ่ งมลพิษ ี หมอกควันข ้ามแดน การเปลีย ่ นแปลงสภาพภูมอ ิ ากาศ การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชวภาพ การ ่ ิ ึ ษา จัดการทรัพยากรนํ้ า การบริหารจัดการสงแวดล ้อมเมืองและธรรมาภิบาล สงิ่ แวดล ้อมทางทะเลและชายฝั่ ง สงิ่ แวดล ้อมศก ิ อาเซย ี น 10 ประเทศ ประเทศคูเ่ จรจาและเลขาธิการอาเซย ี น ซงึ่ มี โดยประเทศทีเ่ ข ้าร่วมประชุม ประกอบด ้วย ประเทศสมาชก ตําแหน่งเทียบเท่ารัฐมนตรี พร ้อมด ้วยผู ้แทนระดับเจ ้าหน ้าทีอ ่ าวุโส (ระดับเทียบเท่าปลัดกระทรวง) และผู ้แทนทีเ่ กีย ่ วข ้องโดย ่ ิ การประชุมกับประเทศคูเ่ จรจาจะเป็ นการประชุมเพือ ่ หารือถึงความก ้าวหน ้าและสถานะความร่วมมือด ้านสงแวดล ้อมกับประเทศ ี ตะวันออก ซงึ่ มีประเทศ คูเ่ จรจา+3 คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน ญีป ่ น ุ่ และสาธารณรัฐเกาหลี ประเทศคูเ่ จรจาในภูมภ ิ าคเอเชย ี น+3 คือ ออสเตรเลีย นิวซแ ี ลนด์ และอินเดีย และจากการประชุมสุดยอดเอเชย ี ตะวันออก (East Asia เพิม ่ เติมจากอาเซย Summit : EAS) ครัง้ ที่ 5 เมือ ่ วันที่ 30 ตุลาคม 2553 ณ สาธารณรัฐสงั คมนิยมเวียดนาม ทีป ่ ระชุมมีมติเห็นชอบให ้เพิม ่ ี ี ่ ิ ประเทศคูเ่ จรจา คือ สหพันธรัฐรัสเซยและสหรัฐอเมริกา ดังนัน ้ ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซยนด ้านสงแวดล ้อม ทัง้ ทีเ่ ป็ นการ ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมกับประเทศคูเ่ จรจา+3+6 จัดประชุมอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการ จึงมีการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซย ี และสหรัฐอเมริกาต่อเนือ ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อม สหพันธรัฐรัสเซย ่ งควบคูก ่ น ั ไปกับการจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซย ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการฯ มีกําหนดจัดทุกสองปี สลับกับการประชุม 2. การประชุมรัฐมนตรีอาเซย ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างไม่เป็ นทางการ โดยประเทศสมาชก ิ อาเซย ี นทัง้ 10 ประเทศจะเวียนเป็ นเจ ้าภาพจัดการ รัฐมนตรีอาเซย ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการและไม่เป็ นทางการเรียงตามลําดับตัวอักษรของประเทศ ซงึ่ ทีผ ประชุมรัฐมนตรีอาเซย ่ า่ น ี ่ ิ ิ มามีการประชุมรัฐมนตรีอาเซยนด ้านสงแวดล ้อมอย่างเป็ นทางการฯ แล ้ว รวม 11 ครัง้ โดยครัง้ ล่าสุดสาธารณรัฐสงคโปร์เป็ น ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ ครัง้ ที่ 11 การประชุมรัฐมนตรีด ้านสงิ่ แวดล ้อม+3 เจ ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซย ิ อาเซย ี นลําดับถัดไปคือ ครัง้ ที่ 8 และการประชุมอืน ่ ทีเ่ กีย ่ วข ้อง ระหว่างวันที่ 27 – 31 ตุลาคม 2552 และประเทศสมาชก ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ ครัง้ ที่ 12 การประชุม ประเทศไทย ซงึ่ จะเป็ นเจ ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซย ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อม+3 ครัง้ ที่ 11 และการประชุมอืน รัฐมนตรีอาเซย ่ ทีเ่ กีย ่ วข ้องต่อไปในปี พ.ศ. 2555 ี ่ ิ ี นด ้าน 3. การจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซยนด ้านสงแวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ ครัง้ ที่ 12 การประชุมรัฐมนตรีอาเซย สงิ่ แวดล ้อม+3 ครัง้ ที่ 11 และการประชุมอืน ่ ทีเ่ กีย ่ วข ้อง ชว่ งเวลาทีเ่ หมาะสมจะสามารถจัดได ้ควรจะเป็ นหลังจากการประชุม ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อม (ASEAN Senior Officials Meeting on the Environment: ASOEN) ประมาณ เจ ้าหน ้าทีอ ่ าวุโสอาเซย ั ดาห์ โดยทีผ 3 – 4 สป ่ า่ นมาการประชุม ASOEN จะจัดในชว่ งต ้นเดือนสงิ หาคมของทุกปี ดังนั น ้ การจัดประชุมรัฐมนตรี ี ่ ิ อาเซยนด ้านสงแวดล ้อมอย่างเป็ นทางการในเดือนกันยายน 2555 จึงน่าจะมีความเหมาะสม ทัง้ นี้ จะต ้องได ้รับความเห็นชอบ ิ อาเซย ี น และสํานักเลขาธิการอาเซย ี นก่อน จากประเทศสมาชก ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ ครัง้ ที่ 12 การประชุมรัฐมนตรีอาเซย ี นด ้าน 4. การประชุมรัฐมนตรีอาเซย สงิ่ แวดล ้อม+3 ครัง้ ที่ 11 และการประชุมอืน ่ ทีเ่ กีย ่ วข ้องในปี พ.ศ. 2555 สอดคล ้องกับนโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจ ระหว่างประเทศของรัฐบาลทีแ ่ ถลงต่อรัฐสภาเมือ ่ วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ได ้แก่ ่ ี น และบรรลุการจัดตัง้ ประชาคมอาเซย ี นตาม 4.1 สงเสริมความร่วมมือเพือ ่ สร ้างความแข็งแกร่งของอาเซย ี น โดยให ้อาเซย ี นเป็ นองค์กรทีม ิ ร่วมกันเคารพสท ิ ธิ กฎบัตรอาเซย ่ ป ี ระชาชนเป็ นศูนย์กลาง สง่ เสริมให ้ประเทศสมาชก


30 ี นมีบทบาทนํ าทีส มนุษยชนและผลักดันให ้อาเซย ่ ร ้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ รวมทัง้ ขยายความร่วมมือกับประเทศใน ี ี และระหว่างเอเชย ี กับภูมภ เอเชยอืน ่ ๆ ภายใต ้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทัง้ ในภูมภ ิ าคเอเชย ิ าคอืน ่ ั ่ 4.2 กระชบความร่วมมือและความเป็ นหุ ้นสวนทางยุทธศาสตร์กบ ั ประเทศทีม ่ บ ี ทบาทสําคัญของโลก และ ประเทศคูค ่ ้าของไทยในภูมภ ิ าคต่าง ๆ เพือ ่ รักษาและขยายความร่วมมือทางการเมือง ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค ้า การเงิน การลงทุน และการท่องเทีย ่ ว รวมทัง้ แสวงหาตลาดใหม่เพือ ่ พัฒนาความร่วมมือด ้านทรัพยากร วัตถุดบ ิ วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี และองค์ความรู ้ใหม่ 4.3 สง่ เสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลกในเรือ ่ งการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ ิ ิ ั ติภาพและความมั่นคง การ เรือ ่ งการค ้าสนค ้าเกษตรและกฎระเบียบด ้านทรัพย์สนทางปั ญญา การปกป้ องรักษาและฟื้ นฟูสน ิ ธิมนุษยชน มนุษยธรรม การอนุรักษ์ และแก ้ไขปั ญหาสงิ่ แวดล ้อมและพลังงาน สง่ เสริมและคุ ้มครองค่านิยมประชาธิปไตย สท ตลอดจนร่วมมือในการแก ้ไขประเด็นปั ญหาข ้ามชาติทก ุ ด ้านทีส ่ ง่ ผลกระทบต่อความมั่นคงของมนุษย์ รวมทัง้ สง่ เสริมให ้ไทย เป็ นทีต ่ งั ้ ของสํานักงานสาขาขององค์การระหว่างประเทศ และมีความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศกําลังพัฒนาเพิม ่ ขึน ้ 4.4 สนับสนุนการเข ้าร่วมในข ้อตกลงระหว่างประเทศทัง้ ทวิภาคีและพหุภาคีทเี่ ป็ นประโยชน์ตอ ่ ประเทศ ั เร่งรัดการให ้สตยาบันในข ้อตกลงทีไ่ ด ้ลงนามไว ้แล ้ว และปรับปรุงแก ้ไขข ้อตกลงทีก ่ อ ่ ให ้เกิดผลกระทบทางลบต่อประชาชน ั และสงคม 5. การประชุมดังกล่าวประกอบด ้วย การประชุมเตรียมการระดับเจ ้าหน ้าทีอ ่ าวุโส และการประชุมระดับรัฐมนตรี ่ ิ ด ้านสงแวดล ้อม ดังนี้ ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ (The 5.1 การประชุมเจ ้าหน ้าทีอ ่ าวุโสสําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซย Senior Officials Meeting for the ASEAN Ministerial Meeting on the Environment: SOM AMME) ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ (The ASEAN Ministerial Meeting on 5.2 การประชุมรัฐมนตรีอาเซย the Environment: AMME) ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อม+3 (The ASEAN Plus Three Environment Ministers 5.3 การประชุมรัฐมนตรีอาเซย Meeting: EMM) ี ตะวันออกด ้านสงิ่ แวดล ้อม 5.4 การประชุมเตรียมการในระดับเจ ้าหน ้าทีส ่ ําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชย (The Officials Meeting to prepare for the East Asia Summit Environment Ministers Meeting: SOM EAS) ี ตะวันออกด ้านสงิ่ แวดล ้อม (EAS) 5.5 การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชย ี นเรือ 5.6 การประชุมคณะกรรมการภายใต ้ประเทศภาคีข ้อตกลงอาเซย ่ งมลพิษจากหมอกควันข ้ามแดน (The Meeting of the Committee under the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution – COM) ี นเรือ 5.7 การประชุมประเทศภาคีข ้อตกลงอาเซย ่ งมลพิษจากหมอกควันข ้ามแดน (The Meeting of the Conference of the Parties to the ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution – COP) ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อมอย่างเป็ นทางการ ครัง้ ที่ 12 การประชุมรัฐมนตรี 6. การเป็ นเจ ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซย ี นด ้านสงิ่ แวดล ้อม+3 ครัง้ ที่ 11 และการประชุมอืน อาเซย ่ ทีเ่ กีย ่ วข ้อง นอกจากจะเป็ นวาระทีป ่ ระเทศไทยจะต ้องเป็ นเจ ้าภาพ ิ ี ั เจนว่าประเทศไทย จัดประชุมตามข ้อตกลงทีม ่ รี ว่ มกันของประเทศสมาชกอาเซยนแล ้ว ยังถือเป็ นการแสดงเจตนารมณ์ทช ี่ ด ่ ารเป็ นประชาคมอาเซย ี น ในปี พ.ศ. 2558 รวมทัง้ เป็ นการเสริมสร ้างความเข ้มแข็งของ สง่ เสริมและสนับสนุนการก ้าวเข ้าสูก ี นและประเทศคูเ่ จรจา นอกจากนีป ความร่วมมือด ้านทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อมในภูมภ ิ าคอาเซย ้ ระเทศไทยในฐานะ ี ํ ประธานคณะทํางานอาเซยนด ้านการเปลีย ่ นแปลงสภาพภูมอ ิ ากาศมีบทบาทสาคัญในการเสริมสร ้างและผลักดันให ้เกิดความ ี น เข ้าใจร่วมกันในการแก ้ไขปั ญหาการเปลีย ่ นแปลงสภาพภูมอ ิ ากาศในภูมภ ิ าคอาเซย 7

28. เรือ ่ ง การประชุมสม ัชชาใหญ่องค์การตํารวจสากล ครงที ั้ ่ 79 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การตํารวจสากล ครัง้ ที่ 79 ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2553 ตามทีส ่ ํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ ใน 2 ประเด็น ดังนี้ ั ว์ป่าและพืชป่ า ครัง้ ที่ 23 ในปี 2554 1. การเป็ นเจ ้าภาพจัดการประชุมกลุม ่ อาชญากรรมเกีย ่ วกับสต


31 ิ ธิพเิ ศษทีเ่ หมาะสมในการตรวจลงตรา (วีซา่ ) ให ้กับหนังสอ ื เดินทาง 2. การพิจารณาเกีย ่ วกับการให ้สท ์ ององค์การตํารวจสากล อิเล็กทรอนิกสข สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ี ร พจน์โพธิศ 1. ตช. รายงานว่า ผู ้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (พลตํารวจเอก วิเชย ์ รี) ได ้รับการแต่งตัง้ เป็ น th หัวหน ้าคณะผู ้แทนไทยไปเข ้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การตํารวจสากล ครัง้ ที่ 79 (79 General Assembly Session) ิ องค์การตํารวจสากลที่ ระหว่างวันที่ 8 – 11 พฤศจิกายน 2553 ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ซงึ่ เป็ นการประชุมของประเทศสมาชก จัดขึน ้ เป็ นประจําทุกปี เพือ ่ วางแนวทางและกําหนดนโยบายในการดําเนินงานขององค์การตํารวจสากลในการต่อสูกั้ บ ื่ หัวข ้อเรือ อาชญากรรมประเภทต่าง ๆ โดยการประชุมครัง้ นีใ้ ชช้ อ ่ งว่า “การประสานงานระหว่างตํารวจเพือ ่ ความปลอดภัยของ โลกทีด ่ ข ี น ึ้ ” (Connection Police for a Safer World) ผลการประชุมสรุปได ้ ดังนี้ 1.1 ผู ้แทนของ ตช. ได ้นํ าเรือ ่ งจากการประชุมอาชญากรรมด ้านสงิ่ แวดล ้อมขององค์การตํารวจสากล ครัง้ ที่ 7 ณ สํานักเลขาธิการองค์การตํารวจสากล เมือง Lyon ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2553 ทีผ ่ า่ นมา ซงึ่ ประเทศไทย โดย ตช. (กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม ได ้เสนอ ั ว์ป่าและพืชป่ า ครัง้ ที่ 23 ในปี 2554 แจ ้งต่อทีป ตัวเป็ นเจ ้าภาพจัดการประชุมกลุม ่ อาชญากรรมเกีย ่ วกับสต ่ ระชุมให ้ประเทศ ิ สมาชกได ้รับทราบ โดยในเรือ ่ งนี้ กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได ้มีการจัดเตรียมการประชุมและประสานงานหน่วยงาน ่ ทีเ่ กีย ่ วข ้องไว ้สวนหนึง่ แล ้ว ิ พิจารณาการอํานวยความสะดวกในการผ่านแดน โดย 1.2 องค์การตํารวจสากลเรียกร ้องให ้ประเทศสมาชก ิ พิจารณาสท ิ ธิพเิ ศษทีเ่ หมาะสมในกระบวนการตรวจลงตรา (วีซา่ ) ให ้กับหนังสอ ื เดินทางอิเล็กทรอนิกส ์ ขอให ้ประเทศสมาชก ขององค์การตํารวจสากล ซงึ่ องค์การตํารวจสากลได ้จัดทําขึน ้ สําหรับหัวหน ้าตํารวจสากลของแต่ละประเทศ รวมทัง้ ้ คณะกรรมการบริหารองค์การตํารวจสากล และอาจจะออกให ้กับเจ ้าหน ้าทีข ่ ององค์การตํารวจสากลต่อไปในอนาคต เพือ ่ ใชใน การเดินทางไปปฏิบต ั งิ านขององค์การตํารวจสากล ทัง้ นี้ ประเด็นดังกล่าวเป็ นเรือ ่ งทีล ่ ะเอียดอ่อน มีความเกีย ่ วข ้องกับหลาย หน่วยงาน และมีผลกระทบต่อความมั่นคงในการผ่านแดนของประเทศไทยต่อไปในอนาคต 1.3 การจัดตัง้ Interpol Global Complex (IGC) ทีป ่ ระเทศสงิ คโปร์ จากทีค ่ ณะกรรมการบริหารของ ิ Interpol ได ้ให ้การรับรองแผนงานการจัดตัง้ IGC เมือ ่ เดือนมิถน ุ ายน 2553 ทางการสงคโปร์ได ้นํ าเสนอแผนงานนีเ้ พือ ่ ขอ ิ อนุมัตก ิ ารดําเนินการจากประเทศสมาชกในการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การตํารวจสากล ครัง้ ที่ 79 โดย IGC จะให ้การ สนับสนุน Interpol ในด ้านความชาํ นาญทางด ้านอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ และย ้ายสํานักงาน Interpol บางสว่ นจากเมือง Lyon ประเทศฝรั่งเศส มาอยูท ่ ี่ IGC ิ สว่ นมากได ้ให ้การสนับสนุนในการดําเนินการของ IGC เป็ นอย่างดี ทัง้ นี้ จะได ้มีการ ประเทศสมาชก จัดการประชุมคณะทํางานย่อยเพือ ่ พิจารณาการดําเนินงานของ IGC ต่อไป โดยในสว่ นของประเทศไทย (ตช.) ได ้เสนอตัว เข ้าร่วมเป็ นคณะทํางานดังกล่าวด ้วย 1.4 การแต่งตัง้ เลขาธิการองค์การตํารวจสากล เนือ ่ งจากนาย Ronald K.Noble เลขาธิการองค์การตํารวจ ่ ึ สากลได ้ครบวาระการดํารงตําแหน่งในปี 2553 ซงเป็ นการครบวาระ ครัง้ ที่ 2 ติดต่อกัน จึงจําเป็ นต ้องมีการเลือกบุคคลมา ดํารงตําแหน่งดังกล่าว ปรากฏว่ามีเพียงนาย Noble ลงสมัครเพียงผู ้เดียว ประกอบกับตลอดระยะเวลา 2 สมัยของการดํารง ิ ไว ้วางใจในการสนับสนุนให ้นาย Noble ตําแหน่งทีผ ่ า่ นมา นาย Noble ได ้สร ้างผลงานไว ้อย่างต่อเนือ ่ ง ทําให ้ประเทศสมาชก ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกหนึง่ สมัย 1.5 การเลือกตัง้ รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์การตํารวจสากล (Vice President of Executive ํ Committee) สาหรับภาคพืน ้ ยุโรปแทนตําแหน่งทีว่ า่ งลง โดยมีผู ้ลงสมัครจํานวน 3 คน เป็ นผู ้แทนจากประเทศฝรั่งเศส นอร์เวย์ และเบลเยีย ่ ม ตช. ได ้พิจารณาตามคําเสนอแนะของกระทรวงการต่างประเทศทีใ่ ห ้พิจารณาจากคุณสมบัตข ิ อง ั ผู ้สมัครและประโยชน์ทท ี่ างองค์การตํารวจสากลจะได ้รับเป็ นหลัก เนือ ่ งจากประเทศทัง้ 3 มีความสมพันธ์กบ ั ประเทศไทยอยู่ ้ ิ ี ่ ึ ในระดับทีด ่ ี ทัง้ สน โดย ตช. ได ้ออกเสยงให ้กับผู ้แทนจากประเทศฝรั่งเศส ซงผลการเลือกตัง้ ปรากฏว่า ผู ้แทนจากประเทศ ฝรั่งเศส (นาง Mirelle Ballestrazzi) ได ้รับการคัดเลือกในตําแหน่งดังกล่าว 2. ตช. พิจารณาแล ้วเห็นว่า การประชุมสมัชชาใหญ่องค์การตํารวจสากล ครัง้ ที่ 79 มีประเด็นและสาระสําคัญ ต่าง ๆ เกีย ่ วข ้องกับ ตช. โดยตรง รวมทัง้ มีข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ประกอบการพิจารณาเพือ ่ เตรียมการการปฏิบต ั ข ิ องหน่วยงาน


32 หรือสว่ นราชการต่าง ๆ โดยเฉพาะเรือ ่ งทีเ่ กีย ่ วกับกิจการระหว่างประเทศทัง้ ในระดับนโยบายและปฏิบต ั ก ิ าร จึงเห็นสมควรให ้ กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ ื เดินทาง 2.1 เป็ นเจ ้าของเรือ ่ งพิจารณาเกีย ่ วกับการยกเว ้นการตรวจลงตรา (วีซา่ ) ให ้กับหนังสอ ์ ององค์การตํารวจสากล ตามข ้อ 1.2 แม ้ว่าในทางการปฏิบต อิเล็กทรอนิกสข ั อ ิ าจเกีย ่ วข ้องโดยตรงกับสํานักงานตํารวจตรวจ คนเข ้าเมือง แต่ทางนโยบายและการพิจารณาทีเ่ กีย ่ วข ้องจะมีความเกีย ่ วพันกับหลายหน่วยงาน/สว่ นราชการ ทัง้ หน่วย ่ สํานั กงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) หน่วยดูแลด ้านกฎหมาย (เชน ่ กระทรวงมหาดไทย ทางด ้านนโยบายความมั่นคง (เชน ตช.) 2.2 เป็ นเจ ้าของเรือ ่ งเกีย ่ วกับการนํ าผลการเลือกตัง้ รองประธานคณะกรรมการบริหารองค์การตํารวจสากล ตามข ้อ 1.5 ไปขยายผลเพือ ่ ให ้เกิดประโยชน์ในมิตท ิ างด ้านต่างประเทศต่อไป ี่ นเกมส ์ ครงที 29. เรือ ่ ง รายงานผลการแข่งข ันกีฬาเอเชย ั้ ่ 16 ณ สาธารณร ัฐประชาชนจีน คณะรัฐมนตรีรับทราบตามทีก ่ ระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬาได ้วิเคราะห์สถานการณ์จากผลการแข่งขัน และ ่ ี ์ สรุปรายงานผลการแข่งขันกีฬาเอเชยนเกมส ครัง้ ที่ 16 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังนี้ ี (ปัจจ ัยภายนอก) 1. สถานการณ์กฬ ี าในทวีปเอเชย ี กีฬาในทวีปเอเชย ี ได ้เกิดความตืน 1.1 นโยบายของประเทศมหาอํานาจทางกีฬาของเอเชย ่ ตัวอย่างสูง ่ ึ ้ โดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาชนจีนซงเป็ นเจ ้าภาพในการจัดการแข่งขันครัง้ นี้ มีนโยบายทีจ ่ ะใชกีฬาในการแสดงศักยภาพของ ประเทศ โดยมีการแสดงศักยภาพในทุก ๆ ด ้าน ไม่วา่ จะเป็ นเรือ ่ งของสถานที่ บุคลากร พิธก ี าร โดยใชนั้ กกีฬาเป็ นตัวทํา เหรียญ แสดงให ้เห็นถึงความสําเร็จสามารถทําได ้ถึง 199 เหรียญทอง 119 เหรียญเงิน 98 เหรียญทองแดง ขณะทีป ่ ระเทศ ่ ึ ั เกาหลีใต ้และญีป ่ น ุ่ ซงมีความเข ้มแข็งในด ้านกีฬาก็พยายามแสดงศกยภาพอย่างเต็มที่ โดยประเทศเกาหลีใต ้สามารถทําได ้ 76 เหรียญทอง 65 เหรียญเงิน 91 เหรียญทองแดง เนือ ่ งจากประเทศเกาหลีใต ้ ต ้องการแข่งขันกับประเทศญีป ่ น ุ่ และ ั ่ ี ์ ่ ่ ึ ต ้องการแสดงศกยภาพทางกีฬา เพราะจะเป็ นเจ ้าภาพในการจัดการแข่งขันเอเชยนเกมสครัง้ ต่อไป สวนญีป ่ นซ ุ่ งได ้ 48 เหรียญทอง 74 เหรียญเงิน 94 เหรียญทองแดง ก็ยังรักษาผลงานและมาตรฐานไว ้ได ้ดี 1.2 เทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสาร ปั จจุบน ั ข ้อมูลข่าวสารทางกีฬาได ้เผยแพร่เป็ นทีร่ ับรู ้ทั่วกัน ดังนัน ้ ั ั ้ ้ ประเทศทีม ่ ศ ี กยภาพทางเศรษฐกิจ จึงสามารถเข ้าถึงแหล่งทรัพยากรชนนํ าเพือ ่ นํ ามาใชในการพัฒนากีฬาของตัวเองได ้ไม่ ่ ยาก เชน เทคโนโลยีด ้านวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู ้ฝึ กสอนกีฬา เป็ นต ้น ้ 1.3 การเตรียมน ักกีฬาในแต่ละประเทศ หลายประเทศมีการเก็บตัวฝึ กซอมนั กกีฬาอย่างเป็ นระบบและ ้ ี ่ ั ต่อเนือ ่ ง มีการฝึ กซอมแบบมืออาชพ ไม่น ้อยกว่า 6.8 ชวโมงต่อวัน มีการเลือกชนิดกีฬาทีจ ่ ะทําเหรียญได ้มาก มีการโอน ั ่ ึ สญชาตินักกีฬาในบางประเภท มีการตกลงแลกเปลีย ่ นความร่วมมือทางกีฬาซงกันและกัน ตลอดจนการทีบ ่ างประเทศเพิง่ ้ ิ ่ เสร็จสนจากการเป็ นเจ ้าภาพมหกรรมกีฬาใหญ่ ๆ ทําให ้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ ่ ง เชน สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็ น ์ เจ ้าภาพจัดโอลิมปิ กเกมสเมือ ่ ปี 2008 ประเทศอินเดีย เป็ นเจ ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเครือจักรภพ ปี 2010 เป็ นต ้น 1.4 กฎ กติกาการแข่งข ันทีม ่ ผ ี ลต่อความสําเร็จ มีการบรรจุชนิดกีฬาทีบ ่ างประเทศมีความถนัด ่ ่ ึ โดยเฉพาะ เชน โรลเลอร์สเก็ต ซงประเทศไต ้หวันทําได ้ถึง 4 เหรียญทอง เป็ นต ้น ตลอดจนมีการจํากัดประเภทในการแข่งขัน ่ กีฬาตะกร ้อ ซงึ่ ประเทศไทยมีความถนัด มีการแข่งขัน 6 ประเภท แต่สง่ ได ้ไม่เกิน 4 ประเภท ขณะทีบ เชน ่ างชนิดกีฬาไม่ ่ ิ จํากัด เชน ยกนํ้ าหนัก ทีม ่ ก ี ารชงเหรียญทองเป็ นจํานวนมาก ทําให ้ประเทศเจ ้าภาพได ้เหรียญเป็ นจํานวนมาก เป็ นต ้น 2. สภาพการกีฬาภายในประเทศ (ปัจจ ัยภายใน) แม ้ว่าทีผ ่ า่ นมา รัฐบาลจะให ้การสนับสนุนเรือ ่ งกีฬามาก ขึน ้ ไม่วา่ จะเป็ นงบประมาณ ทรัพยากรกีฬา ฯลฯ แต่ก็ยังพบปั ญหาในการดําเนินการอยู่ ดังนี้ ้ 2.1 ระบบการเก็บต ัวน ักกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ได ้ให ้การสนับสนุนการเก็บตัวฝึ กซอมกั บสมาคม ้ กีฬาแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม มีสมาคมกีฬาหลายแห่งทีย ่ ังไม่สามารถเก็บตัวฝึ กซอมได ้อย่างต่อเนือ ่ ง และนักกีฬา ่ บางสวนก็ยังมีปัญหาในการเรียนการทํางานอยู่ และด ้วยงบประมาณในการเตรียมมีคอ ่ นข ้างจํากัด ทําให ้การจัดจ ้างผู ้ฝึ กสอนที่ ่ มีฝีมือดีและการสงนักกีฬาเพือ ่ เข ้าแข่งขันทดสอบยังไม่สมบูรณ์ตามแผนงานนัก อีกทัง้ ระบบการสร ้างนักกีฬาทดแทนยังไม่ ิ ้ สามารถทําได ้อย่างมีประสทธิภาพ เนือ ่ งจากจําเป็ นต ้องทุม ่ เทงบประมาณไปในการฝึ กซอมของนั กกีฬาตัวจริงก่อน


33 2.2 การบริหารจ ัดการของสมาคมกีฬา หลายสมาคมยังมีปัญหาในการบริหารจัดการอยู่ โดยบางสมาคม ิ ธิภาพ ขวัญและกําลังใจของ มีปัญหาขัดแย ้งระหว่างนักกีฬากับผู ้บริหาร สมาคมกีฬากับสหพันธ์กฬ ี า ฯลฯ สง่ ผลต่อประสท นักกีฬา เป็ นต ้น 2.3 ข้อจําก ัดทางด้านสรีระของน ักกีฬา โดยเฉพาะในรุน ่ นํ้ าหนักตัวมาก ๆ นักกีฬาไทยไม่คอ ่ ยมีมากนัก ี ทําให ้เสยโอกาสในการได ้เหรียญรางวัลในการแข่งขันใหญ่ ๆ เป็ นต ้น ี่ นเกมส ์ ครัง้ ที่ 16 ณ สาธารณรัฐ ในการนี้ กระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬา ขอสรุปผลการแข่งขันกีฬาเอเชย ประชาชนจีน ของประเทศไทย โดยได ้ 11 เหรียญทอง 9 เหรียญเงิน 32 เหรียญทองแดง เป็ นอันดับที่ 9 จากประเทศทีเ่ ข ้า ิ้ 45 ประเทศ ร่วมการแข่งขันทัง้ สน 30. เรือ ่ ง ผลการเยือนสหราชอาณาจ ักรของร ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการเยือนสหราชอาณาจักรของรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ ตามที่ กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และมอบหมายให ้สว่ นราชการทีเ่ กีย ่ วข ้องต่างๆ (กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและ ่ ิ สหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสงแวดล ้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ ึ ษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ธนาคารแห่ง เทคโนโลยี กระทรวงศก ประเทศไทย สํานักเลขาธิการวุฒส ิ ภา และสํานักงานเลขาธิการสภาผู ้แทนราษฎร) ประสานงานและติดตามความคืบหน ้าผล การเยือนดังกล่าวต่อไป สาระสําค ัญของเรือ ่ ง กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานผลการเยือนสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน ่ ึ 2553 ซงสรุปได ้ดังนี้ 1. ว ัตถุประสงค์หล ัก ั ความสม ั พันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร และสง่ เสริมให ้สหราชอาณาจักรมี 1.1 เพือ ่ กระชบ ี ตะวันออกเฉียงใต ้ บทบาทอย่างสร ้างสรรค์ในภูมภ ิ าคเอเชย ี้ จงและสร ้างความเข ้าใจทีถ 1.1 เพือ ่ ชแ ่ ก ู ต ้องเรือ ่ งพัฒนาการทางการเมืองของไทย ตลอดจนแจ ้ง ํ ่ ื นโยบายทีส ่ าคัญของรัฐบาลไทย เพือ ่ เสริมสร ้างความเชอมั่นต่อประเทศไทย ิ ชวนให ้สหราชอาณาจักรเพิม 1.3 เพือ ่ ยํ้าความสําเร็จของเศรษฐกิจไทย และเชญ ่ การลงทุนใน ่ ไทยและภูมภ ิ าค รวมทัง้ ผลักดันผลประโยชน์ด ้านเศรษฐกิจการค ้าและการลงทุนของไทย และสงเสริมผลประโยชน์ของ ภาคเอกชนไทยใน สหราชอาณาจักร 1.4 เพือ ่ สง่ เสริมให ้ภาคประชาสงั คม ชุมชน และนักธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรตระหนักถึงความ สําคัญของความร่วมมือและสร ้างเครือข่ายทีเ่ ข ้มแข็ง เพือ ่ รักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย 2. ภารกิจระหว่างการเยือน 2.1 การหารือกับ กต. 2.1.1 ได ้หารือกับ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการต่างประเทศ (นาย William Hague) และได ้ตอบ ิ รับคําเชญทีจ ่ ะเยือนไทยในหลักการด ้วย 2.1.2 ได ้หารือระหว่างอาหารกลางวันกับรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในงานเลีย ้ งอาหารกลางวันซงึ่ รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (นาย Jeremy Browne) ซงึ่ ได ้แสดงความสนใจต่อการดําเนินธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร โดยเฉพาะกรณีของบริษัท สหวิรย ิ า สตีลอินดัสตรี (SSI) 2.1.3 ได ้หารือกับ Lord Howell of Guildford รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ึ ษา ซงึ่ ไทยต ้องการยกระดับการสอน โดยทัง้ สองฝ่ ายได ้แลกเปลีย ่ นความเห็นเรือ ่ งการสง่ เสริมความร่วมมือด ้านการศก ภาษาอังกฤษให ้ดียงิ่ ขึน ้ 2.2 การหารือกับฝ่ ายนิตบ ิ ัญญัตแ ิ ละองค์กรการเมือง


34 ได ้หารือกับผู ้แทนฝ่ ายนิตบ ิ ัญญัตแ ิ ละองค์กรการเมืองของสหราชอาณาจักร ได ้แก่ นาย Simon Hughes รองหัวหน ้าพรรคเสรีประชาธิปไตย และนาง Harriet Harman รองหัวหน ้าพรรคแรงงาน นาย Robert Woodthorpe Browne รองประธานองค์กร Liberal International (LI) และนาย Emil Kirjas เลขาธิการ LI 2.3 ภารกิจกับภาคเอกชน ได ้แก่ การเยีย ่ มชมโรงถลุงเหล็ก Teesside Cast Products การหารือกับผู ้บริหาร Tesco การเข ้าร่วมงาน Business Roundtable ที่ Asia House ึ ษาสหราชอาณาจักร 2.4 ภารกิจกับสถาบันการศก ึ ษาของมหาวิทยาลัยฯ โดยได ้ ได ้เดินทางไปเยือนมหาวิทยาลัยลีดส ์ เพือ ่ เยีย ่ มชมโครงการไทยศก ึ ษาหลักสูตรไทยศก ึ ษาทีม ้ มอบรางวัลแก่นักศก ่ ผ ี ลการเรียนดีเลิศ และใชโอกาสนี ห ้ ารือกับผู ้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เรือ ่ ง ึ ํ ี สถานการณ์การเมืองไทย การยกระดับโครงการไทยศกษา การชาระตําราประวัตศ ิ าสตร์ของภูมภ ิ าคเอเชยตะวันออกเฉียงใต ้ เพือ ่ ลดแนวคิดชาตินย ิ ม เป็ นต ้น 2.5 การพบหารือกับผู ้แทนชุมชนไทย ั ภาษณ์สอ ื่ มวลชนสหราชอาณาจักร 2.6 ได ้ให ้สม 3. กําหนดการแยกของภาคเอกชนไทย ื่ เสย ี งด ้านสน ิ ค ้าเกษตรอินทรีย ์ และ คณะผู ้แทนภาคเอกชนไทยได ้พบหารือกับบริษัท Wholefoods ซงึ่ มีชอ ิ ค ้าของสายการบิน British Airways ซงึ่ เป็ นศูนย์ขนสง่ สน ิ ค ้าเน่าเสย ี ง่ายทีใ่ หญ่ทส เยีย ่ มชมคลังสน ี่ ด ุ ในสหราชอาณาจักร รวมทัง้ ได ้ หารือกับทีมประเทศไทย ตลอดจนกับผู ้แทนสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักร นอกจากนี้ ผู ้แทนจากบริษัท ปตท. เคมิ ึ ษาวิจัยด ้าน polylactic acid (PLA) และอยูใ่ นกระบวนการสร ้างโรงงาน คอล ได ้หารือกับบริษัท Plaxica ซงึ่ กําลังทําการศก ิ ธิบต นํ าร่องก่อนการขายสท ั รให ้ผู ้สนใจ ซงึ่ ทัง้ สองฝ่ ายแสดงความสนใจทีจ ่ ะพิจารณาลูท ่ างทีจ ่ ะจัดทําข ้อตกลงทางธุรกิจ ร่วมกันต่อไป ึ ษา การศก ่ เสริมการผลิตครูทม 31. เรือ ่ ง ขออนุม ัติปร ับรูปแบบโครงการสง ี่ ค ี วามสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และ คณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการปรับรูปแบบโครงการสง่ เสริมการผลิตครูทม ี่ ค ี วามสามารถพิเศษทาง ิ ส ์ เคมี ชวี วิทยา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2555 – 2560) เพือ ่ ผลิตครูสอนวิชาฟิ สก ึ ษาตอนปลาย ทัง้ 2 ประเภท เพือ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในระดับมัธยมศก ่ แก ้ปั ญหาการขาดแคลนครูและเสริมสร ้าง ความเข ้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนด ้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ โดยมีความเห็นเพิม ่ เติม ดังนี้ 1. อนุมัตก ิ ารปรับรูปแบบการดําเนินงานและจํานวนทุนการผลิตครู สควค. เป็ น 2 ประเภท ได ้แก่ (1) ทุนประเภทที่ 1 Premium จํานวนปี ละ 400 ทุน (2) ทุนประเภทที่ 2 Super Premium จํานวนปี ละ 180 ทุน 2. อนุมัตป ิ ระมาณการค่าใชจ่้ าย ตามนัยการปรับรูปแบบโครงการ สควค. ระยะที่ 3 สําหรับการดําเนินงาน ึ ษาธิการดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ปี 2555 – 2560 ให ้กระทรวงศก ึ ษาธิการใน 3. สําหรับการจัดสรรอัตราข ้าราชการครูทวี่ า่ งจากการเกษี ยณอายุของข ้าราชการครูกระทรวงศก ึ ษาระดับปริญญาโท จากทุน สควค. ทุกคน ให ้คณะกรรมการกําหนดเป้ าหมายและ แต่ละปี สําหรับบรรจุผู ้สําเร็จการศก ึ ษาธิการดําเนินการในเรือ นโยบายกําลังคน ภาครัฐ (คปร.) และกระทรวงศก ่ งนีต ้ ามมติคณะรัฐมนตรีเมือ ่ วันที่ 24 มกราคม 2554 เรือ ่ ง การขอคืนอัตราว่างข ้าราชกาครูจากผลการเกษี ยณอายุราชการ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ึ ษาธิการ (ศธ.) รายงานว่า กระทรวงศก ึ ษาขัน ึ ษา 2550 1. เนือ ่ งจากผลการสํารวจของสํานักงานคณะกรรมการการศก ้ พืน ้ ฐาน (สพฐ.) ปี การศก พบว่ามีปัญหาขาดแคลนครูในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ จํานวน 10,831 อัตรา และขาดแคลนครูในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จํานวน 11,922 อัตรา ประกอบกับหลังจากดําเนินโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ได ้ 1 ปี คณะกรรมการคุรส ุ ภาในการประชุมเมือ ่ ี ครูแก่ผู ้สําเร็จการศก ึ ษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต วันที่ 19 สงิ หาคม 2553 ได ้มีมติยกเลิกการให ้ใบอนุญาตประกอบวิชาชพ


35 ี ครู (ป.บัณฑิต) ขณะนีค ี ครูแก่ผู ้สําเร็จการศก ึ ษา วิชาชพ ้ รุ ส ุ ภากําลังดําเนินการกําหนดเกณฑ์ทจ ี่ ะให ้ใบอนุญาตประกอบวิชาชพ ึ ษาหรือบัณฑิตศก ึ ษา (ใชเวลาเรี ้ ระดับปริญญาโททางการศก ยนไม่ตํา่ กว่า 2 ปี มีวฒ ุ เิ ทียบเท่าปริญญาโท ทํานองเดียวกับเนติ บัณฑิต)ตามหลักสูตรทีค ่ รอบคลุมเกณฑ์กําหนดของคุรส ุ ภา ทําให ้การดําเนินงานโครงการ สควค. ระยะที่ 3 มีความ ี ครูจาก จําเป็ นต ้องปรับรูปแบบของโครงการฯ เพือ ่ ให ้สอดคล ้องกับเกณฑ์และเงือ ่ นไขของการได ้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชพ คุรส ุ ภาตัง้ แต่ปี 2555 เป็ นต ้นไป 2. คณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพัฒนาและสง่ เสริมผู ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทค ี่ ณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ให ้กํากับดูแลการดําเนินโครงการ สควค. ในการประชุมครัง้ ที่ 30/4/2553 เมือ ่ วันที่ 19 ่ พฤศจิกายน 2553 มีมติให ้สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นํ าเรือ ่ ง การปรับรูปแบบโครงการ ึ สควค. ระยะที่ 3 เสนอรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศกษาธิการเพือ ่ นํ าเสนอคณะรัฐมนตรีพจ ิ ารณาอนุมัตก ิ ารปรับรูปแบบโครงการ สควค. ระยะที่ 3 ดังนี้ 2.1 ปรับรูปแบบและจํานวนทุนการผลิตครู สควค. โดยปรับรูปแบบการผลิตครูจากเดิม เป็ น การให ้ ึ ํ ึ ษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ (วท.บ.) เพือ ึ ษาต่อหลักสูตรระดับปริญญาโททาง ทุนการศกษาแก่ผู ้สาเร็จการศก ่ ศก ึ ษาตามเกณฑ์ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศก ึ ษา (สกอ.) และจะได ้ใบประกอบวิชาชพ ี ครูตามเกณฑ์ของคุรุ การศก ึ ษาจํานวนเท่าเดิม ปี ละ 580 ทุน และแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ดังนี้ สภาโดยอัตโนมัต ิ จํานวน 2 หลักสูตร โดยมีทน ุ การศก ึ ษาต่อระดับปริญญาโททาง 2.1.1 ทุนประเภทที่ 1 Premium จํานวนปี ละ 400 ทุน เพือ ่ ศก ึ ษาหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศก ึ ษา ทีม ิ ส ์ เคมี ชวี วิทยา คณิตศาสตร์ และ การศก ่ งุ่ เน ้นการสร ้างครูเพือ ่ สอนวิชาฟิ สก ึ ษาตอนปลายห ้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนสงั กัด สพฐ. เป็ นลําดับแรก คอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศก ึ ษาต่อระดับ 2.1.2 ทุนประเภทที่ 2 Super Premium จํานวนปี ละ 180 ทุน เพือ ่ ศก ึ ษาหรือหลักสูตรระดับบัณฑิตศก ึ ษา ทีม ิ ส ์ เคมี ชวี วิทยา คณิตศาสตร์ ปริญญาโททางการศก ่ งุ่ เน ้นการสร ้างครูสอนวิชาฟิ สก ึ ษาตอนปลาย โดยใชภาษาอั ้ ื่ ในการสอน ผู ้รับทุนกลุม และคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศก งกฤษเป็ นสอ ่ นีจ ้ ะ ้ ได ้รับการบรรจุให ้สอนในโรงเรียนมาตรฐานสากล 500 โรงเรียน หรือในโรงเรียนของ สพฐ. ทีใ่ ชภาษาอังกฤษในการสอน (English Program: EP) เป็ นลําดับแรก ิ้ 4,388.594 ล ้านบาท แบ่งเป็ นงบ 3. ประมาณการค่าใชจ่้ ายสําหรับการดําเนินงานปี 2555 – 2564 รวมทัง้ สน ึ ษา 3,933.144 ล ้านบาท และงบดําเนินการ 455.450 ล ้านบาท ทุนการศก 4. ผลทีจ ่ ะได ้รับ 4.1 ทําให ้ผู ้มีศักยภาพสูงเยีย ่ มสนใจสมัครเข ้ารับทุนโครงการ สควค. เพิม ่ มากขึน ้ ซงึ่ จะสง่ ผลให ้มี ิ ส ์ เคมี ชวี วิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ทด ครูสอนวิชาฟิ สก ี่ แ ี ละเก่ง มีศักยภาพสูง สําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการ ิ ธิภาพสูงเยีย ึ ษาในภาพรวม (เมือ สอนทีม ่ ป ี ระสท ่ ม ทําให ้คุณภาพการศก ่ เทียบกับนานาชาติ) ของเยาวชนไทยด ้าน วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์อยูใ่ นระดับทีด ่ แ ี ละสูงขึน ้ ิ ์ ี ึ ษาตอน 4.2 มีครูสอนวิชาฟิ สกส เคมี ชววิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนระดับมัธยมศก ้ ปลายทีม ่ ศ ี ักยภาพสูง สามารถใชภาษาอั งกฤษในการจัดการเรียนการสอนให ้แก่เยาวชนไทยในโรเงรียนมาตรฐานสากลของ ่ ึ ้ สพฐ. ซงจะตอบสนองและสอดคล ้องกับนโยบายของรัฐทีพ ่ ยายามผลักดันให ้เด็กและเยาวชนรุน ่ ใหม่สามารถใชภาษาอั งกฤษ ได ้ดีเสมือนเป็ นภาษาของตนเอง ิ ส ์ เคมี ชวี วิทยา คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สําหรับ 4.3 ลดปั ญหาการขาดแคลนครูสอนวิชาฟิ สก ึ ษาตอนปลายในโรงเรียนของ สพฐ. ทีจ ้ นักเรียนระดับมัธยมศก ่ ัดห ้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโรงเรียนทีใ่ ชภาษาอั งกฤษ ในการสอน (English Program: EP)


36 เรือ ่ งทีค ่ ณะร ัฐมนตรีร ับทราบเพือ ่ เป็นข้อมูล ่ งเทศกาลตรุษจีน 2554 32. เรือ ่ ง สรุปสถานการณ์ภ ัยหนาว ภ ัยแล้ง และมาตรการป้องก ันอุบ ัติภ ัยในชว คณะรัฐมนตรีรับทราบข ้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยหนาว ภัยแล ้ง และมาตรการป้ องกันอุบต ั ภ ิ ัยในชว่ งเทศกาล ตรุษจีน 2554 ของกระทรวงมหาดไทย สรุปได ้ดังนี้ สาระสําค ัญของเรือ ่ ง ตามทีก ่ รมอุตน ุ ย ิ มวิทยา ได ้คาดหมายลักษณะอากาศในชว่ งฤดูหนาวของประเทศไทย เริม ่ ตัง้ แต่ประมาณ กลางเดือนตุลาคม 2553 ถึงประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เนือ ่ งจากบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนแผ่ลง มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทําให ้ทั่วทุกภาคมีอณ ุ หภูมล ิ ดลง สําหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูอาจมีนํ้าค ้างแข็งเกิดขึน ้ ได ้ ในบางชว่ ง สว่ นในชว่ งปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะมีอณ ุ หภูมส ิ งู ขึน ้ สง่ ผลให ้อากาศร ้อนอบอ ้าว และร ้อนจัดในบางพืน ้ ที่ กับจะมี ปริมาณฝนตกน ้อย เป็ นเหตุทําให ้หลายพื้นทีข ่ องประเทศไทยต ้องประสบกับความแห ้งแล ้ง และขาดแคลนนํ้ า เพือ ่ อุปโภค บริโภค รวมทัง้ นํ้ าเพือ ่ การเกษตร โดยเฉพาะพืน ้ ทีบ ่ ริเวณนอกเขตชลประทาน ซงึ่ จังหวัดทีป ่ ระสบภัย รวมทัง้ หน่วยงานทีเ่ กีย ่ วข ้อง ได ้ให ้ความชว่ ยเหลือ และกระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได ้สรุปสถานการณ์ภัยหนาว ภัยแล ้ง และการ ให ้ความชว่ ยเหลือ รายงานคณะรัฐมนตรีเพือ ่ ทราบอย่างต่อเนือ ่ งแล ้ว นัน ้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได ้ติดตามสถานการณ์ภัยหนาว และภัยแล ้งที่ เกิดขึน ้ จึงขอสรุปสถานการณ์ดังกล่าว รวมทัง้ ผลการปฏิบต ั งิ านชว่ ยเหลือประชาชน (ข ้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2554) นํ า เรียนคณะรัฐมนตรีเพือ ่ โปรดทราบเพิม ่ เติม และในชว่ งระหว่างวันที่ 1 - 6 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นชว่ งเทศกาลตรุษจีน ประชาชน ื้ สายจีน จะมีการสก ั การะบูชาสงิ่ ศักดิส ิ ธิแ ่ ไหว ้ เผากระดาษเงินกระดาษ ชาวไทยเชอ ์ ท ์ ละบรรพบุรษ ุ โดยการจุดธูปเทียนบูชา เซน ทอง จุดประทัด ฯลฯ ตามศาลเจ ้า อาคารย่านธุรกิจ และบ ้านเรือนทีอ ่ ยูอ ่ าศัย อีกทัง้ ในห ้วงเวลาดังกล่าวอากาศแห ้ง และ บางครัง้ เกิดลมกระโชกแรง อาจเป็ นเหตุให ้เกิดอัคคีภัยได ้ง่าย นอกจากนัน ้ เทศกาลตรุษจีนยังเป็ นชว่ งวันหยุดพักผ่อนของชาว ื้ สายจีน จึงมีการเดินทางไปยังสถานทีท ไทยเชอ ่ อ ่ งเทีย ่ ว และสถานทีจ ่ ัดงานประเพณีตา่ ง ๆ ซงึ่ อาจเกิดอุบต ั เิ หตุจากการจราจร ี ให ้แก่ชวี ต ิ ของประชาชนเป็ นจํานวนมาก สร ้างความสูญเสย ิ และทรัพย์สน แต่งตงั้ 33. เรือ ่ ง แต่งตงั้ 1. แต่งตงกรรมการอื ั้ น ่ ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย คณะรัฐมนตรีอนุมัตต ิ ามทีก ่ ระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬาเสนอแต่งตัง้ นางจินดา สงั ข์ศรีอน ิ ทร์ เป็ น กรรมการผู ้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ต่ออีกวาระหนึง่ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต ้นไป 2. แต่งตงกรรมการบริ ั้ หารศูนย์มานุษยวิทยาสริ น ิ ธร คณะรัฐมนตรีอนุมัตต ิ ามทีก ่ ระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งตัง้ ศาสตราจารย์ปิยะวัต ิ บุญ-หลง เป็ นกรรมการ ี่ วชาญสาขาบริหาร) ในคณะกรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสริ น ผู ้ทรงคุณวุฒ ิ (ผู ้เชย ิ ธร แทนตําแหน่งทีว่ า่ ง ทัง้ นี้ ตัง้ แต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต ้นไป ่ เสริมผูม 3. ขอปร ับองค์ประกอบคณะกรรมการกําหนดนโยบายการดําเนินงานพ ัฒนาและสง ้ ี ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ึ ษาธิการเสนอการปรับองค์ประกอบคณะกรรมการกําหนดนโยบาย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามทีก ่ ระทรวงศก การดําเนินงานพัฒนาและสง่ เสริมผู ้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด ้วย รัฐมนตรีวา่ การ ึ ษาธิการ เป็ นประธานกรรมการ หัวหน ้าสว่ นราชการ 11 คน ประธานกรรมการสถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตร์ กระทรวงศก และเทคโนโลยี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเป็ นกรรมการ กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒ ิ 8 คน ผู ้อํานวยการ


37 สถาบันสง่ เสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นกรรมการและเลขานุการ รองผู ้อํานวยการสถาบันสง่ เสริมการสอน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็ นกรรมการและผู ้ชว่ ยเลขานุการ รวมกรรมการจํานวน 24 คน 4. แต่งตงกรรมการวิ ั้ นจ ิ ฉ ัยการเปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ เพิม ่ เติม คณะรัฐมนตรีอนุมัตแ ิ ต่งตัง้ ผู ้ทรงคุณวุฒเิ ป็ นกรรมการวินจ ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารสาขาต่างๆ เพิม ่ เติม ํ ํ จํานวน 6 คน ตามข ้อเสนอของคณะกรรมการข ้อมูลข่าวสารของราชการ ตามทีส ่ านักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ประกอบด ้วย 1. ผู ้ชว่ ยศาสตราจารย์จันทิรา เอีย ่ มยุรา เป็ นกรรมการวินจ ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารสาขาต่างประเทศ และความมั่นคงของประเทศ 2. ศาสตราจารย์กต ิ ติคณ ุ พีระศักดิ์ จันทร์ประทีป เป็ นกรรมการวินจ ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม และการเกษตร 3. นายศริ วิ ัฒน์ ทิพย์ธราดล เป็ นกรรมการวินจ ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารสาขาสงั คม การบริหารราชการ ้ แผ่นดินและการบังคับใชกฎหมาย 4. นางชงั่ ทอง โอภาสศริ วิ ท ิ ย์ เป็ นกรรมการวินจ ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารสาขาสงั คม การบริหาร ้ ราชการแผ่นดินและการบังคับใชกฎหมาย 5. นายเทพ หิมะทองคํา เป็ นกรรมการวินจ ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารสาขาสงั คม การบริหารราชการ ้ แผ่นดินและการบังคับใชกฎหมาย 6. นายจํานง เฉลิมฉั ตร เป็ นกรรมการวินจ ิ ฉั ยการเปิ ดเผยข ้อมูลข่าวสารสาขาสงั คม การบริหารราชการ ้ แผ่นดินและการบังคับใชกฎหมาย ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต ้นไป 8

5. แต่งตงผู ั้ ร้ ักษาราชการแทนร ัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม คณะรัฐมนตรีอนุมัตต ิ ามทีก ่ ระทรวงคมนาคมเสนอมอบหมายผู ้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง คมนาคม ในกรณีทไี่ ม่มผ ี ู ้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงคมนาคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบต ั ริ าชการได ้ตามนัยมาตรา 42 ั วัฒนากร แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยให ้เป็ นไปตามลําดับ ดังนี้ นายสุชาติ โชคชย ั วิจต รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม นายเกือ ้ กูล ด่านชย ิ ร รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงคมนาคม 9

6. แต่งตงกรรมการผู ั้ ท ้ รงคุณวุฒใิ นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสน ับสนุนการวิจ ัย ี ี แทนกรรมการเดิมทีเ่ สยชวต ิ คณะรัฐมนตรีอนุมัตต ิ ามทีส ่ ํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเสนอแต่งตัง้ นายศริ พ ิ งศ ์ หังสพฤกษ์ เป็ น กรรมการผู ้ทรงคุณวุฒด ิ ้านวิทยาศาสตร์ สาขาทรัพยากรธรรมชาติและสงิ่ แวดล ้อม ในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการ ิ ธิ์ ตรีเดช ทีเ่ สย ี ชวี ต สนับสนุนการวิจัย แทน นายศักดิส ์ ท ิ ตามมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัตก ิ องทุน สนับสนุนการวิจัยพ.ศ. 2535 โดยให ้มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เป็ นต ้นไป 7. แต่งตงกรรมการข้ ั้ าราชการตํารวจผูท ้ รงคุณวุฒ ิ (สําน ักงานตํารวจแห่งชาติ) คณะรัฐมนตรีอนุมัตต ิ ามทีส ่ ํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอแต่งตัง้ ข ้าราชการตํารวจผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ตาม พระราชบัญญัตต ิ ํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซงึ่ มี 2 ประเภท รวม 11 ราย มาเพือ ่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการ ดังนี้ 1. ให ้นํ าความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ แต่งตัง้ ผู ้ซงึ่ เคยรับราชการเป็ นข ้าราชการตํารวจ ในตําแหน่งตัง้ แต่ผู ้บัญชาการ หรือเทียบเท่าขึน ้ ไป เป็ นกรรมการข ้าราชการตํารวจผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ตามมาตรา 30 (2) (ก) ซงึ่ มี ิ เพียรเลิศ พลตํารวจเอก บุญฤทธิ์ รัตนะพร พลตํารวจเอก วุฑฒิ ผู ้ได ้รับเลือก จํานวน 5 ราย ดังนี้ พลตํารวจเอก ชาญชต ั ศรีรัตนวุฑฒิ พลตํารวจโท ศุภวุฒ ิ สงั ข์ออ ั ชย ่ ง พลตํารวจเอก อชริ วิทย์ สุพรรณเภสช


38 ี่ วชาญในสาขานิตศ 2. อนุมัตแ ิ ต่งตัง้ ผู ้ทรงคุณวุฒซ ิ งึ่ ไม่เป็ นข ้าราชการตํารวจ และมีความเชย ิ าสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ อาชญาวิทยาและงานยุตธิ รรม หรือสาขาอืน ่ ตามที่ ก.ตร. กําหนด สาขาละไม่ ่ ึ เกินหนึง่ คน เป็ นกรรมการข ้าราชการตํารวจผู ้ทรงคุณวุฒ ิ ตามมาตรา 30 (2) (ข) ซงมีผู ้ไดรับเลือก จํานวน 6 ราย ดังนี้ ื้ นายวงศศ ์ ักดิ์ สวัสดิพ นายวิษณุ เครืองาม รองศาสตราจารย์สรุ ชาติ บํารุงสุข นายศุภวุฒ ิ สายเชอ ์ าณิชย์ รอง ิ ั ิ ศาสตราจารย์ ร ้อยตํารวจเอก สรพลจ์ สุขทรรศนีย ์ นายจุลสงห์ วสนตสงห์ ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วันทีท ่ รงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ แต่งตัง้ เป็ นต ้นไป 8. การแต่งตงข้ ั้ าราชการพลเรือนสาม ัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) คณะรัฐมนตรีอนุมัตต ิ ามทีก ่ ระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งตัง้ ข ้าราชการพลเรือนสามัญ สงั กัดกระทรวงการ ต่างประเทศ ให ้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ) จํานวน 5 ราย ซงึ่ ได ้รับความ เห็นชอบจากรัฐบาลของประเทศผู ้รับแล ้ว ดังนี้ 1. นายรัฐกิจ มานะทัต เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน ์ สมาพันธรัฐสวิส ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี 2. นางอาภรณ์ มนัสวานิช เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี ดํารง ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบิรน ์ สมาพันธรัฐสวิส 3. นายเมธา พร ้อมเทพ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัคร ราชทูต ณ กรุงบัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา ั วราศริ ก 4. นายวิชย ิ ล ุ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต ้ ดํารง ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา ราชอาณาจักรบาห์เรน 5. นายชาคร สุชวี ะ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิ ลป ิ ปิ นส ์ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วันทีท ่ รงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ แต่งตัง้ เป็ นต ้นไป 9. แต่งตงข้ ั้ าราชการพลเรือนสาม ัญให้ดา ํ รงตําแหน่งประเภทบริหารระด ับสูง (กระทรวงการ ท่องเทีย ่ วและกีฬา) คณะรัฐมนตรีอนุมัตต ิ ามทีก ่ ระทรวงการท่องเทีย ่ วและกีฬาเสนอแต่งตัง้ นายสมประสงค์ โขมพัตร รองอธิบดี ึ ษา ให ้ดํารงตําแหน่ง ผู ้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเทีย กรมพลศก ่ วและกีฬา ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วันทีท ่ รงพระกรุณาโปรดเกล ้าฯ แต่งตัง้ เป็ นต ้นไป 10. การมอบหมายให้ร ักษาราชการแทน คณะรัฐมนตรีอนุมัตเิ ป็ นหลักการในการตัง้ ผู ้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ในกรณีท ี่ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงมหาดไทย ไม่อาจปฏิบต ั ริ าชการได ้ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให ้รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็ นผู ้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงมหาดไทย ตามลําดับดังนี้ 1) นายบุญจง วงศไ์ ตรรัตน์ 2) นายถาวร เสนเนียม 18

่ ยร ัฐมนตรีคงอยูป 11. ให้กรรมการผูช ้ ว ่ ฏิบ ัติหน้าทีอ ่ ก ี หนึง่ วาระ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให ้ นายวุฒก ิ ร อินทรภูวศักดิ์ ผู ้ชว่ ยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสงั คมและความ มั่นคงของมนุษย์ ซงึ่ จะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2554 คงอยูป ่ ฏิบต ั ห ิ น ้าทีอ ่ ก ี หนึง่ วาระ ตามที่ กระทรวงการพัฒนาสงั คมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 19

************************************


drnflrit".i'f.i an0l lit:d]6 0?

:ull..-.!-:.y..:..............................

iuli....1....run$-"1...::yr

t

Ft?tlN'!I)

lr 0.". -lP;9.0..... 3....................,,,

fi rru"*."ro .bm flt

arrnrirdnarur:airriolJ srr! ri.:don:lnr:drrirfll:cryn rirlr]rn yr'lru oenoo/r.rntgrn alilfi *o o'urrnl roce'

(Doc)tdltlnilJd.rnrrrfinrfiu (publiccomment) ldud':t:jain:cr:r{llrrisdayi1'1 riardrtutyr{nri 'lunr:n'rurrudrrtydorm:rilnam (Antidumptry Margtn catculaton) !y1'odrr,ruqdet:rorn:incriund! dtr ntlnrtdroitr :vrnnr,aa.la'rrlr,anar:to.r DOCnlfi oooooocc(d-oodt-ob ,i0.i DOC (Pubtic ui'.:turur"rf,qiufl.:nl!6nuiu cornment) 6arn'u6avr-.rnri"n mn6uruluiud uoltln:,truJ bddd rf,unruluiud qurriuii ucca 6lliuunryrJol:rurnvudtalriny:rulqultrrir' "a

g.?tnr .z.yfiL?OcD tdrfl156wtrturwuv:ntr 4rliuwoaruirarrrrotl

@ u<a or/on,

tl/n7"r,-,t:),'.tS

g

1

Q.ri..!\ /,,,,,

a'rfn{nrloruae narld'rr.: nr:dr Iv: o ba<",t <r,t**-ao b:ar: o baco'r<or<o


BILLINGCODE:351o-DS-P DEPARTMENT OF COMMERCE TradeAdministration Int€mational 19CFRPart351 lDocketNo. 101130598-1052-021 RIN: 0625 AA87 Calculation ofthe WeightedAverageDumpingMarginand AntidumpingProceedings: Ratein CedainAntidumpingDuty Proceedings Assessment TradeAdministration, Depatmentof International AGENCY: ImportAdministration, Commerce. Modification;Extension ofCommentPeriod. Rule;Proposed ACTION: Proposed 28,2010,the DepatmentofCommerce('1heDepartment") SUMMARYj On December of the regarding the calculation publisheda noticein theFederalRegisterrequesting comments ratein c€rtainantidumping dutyassessmmt weightedavemgedumpingmarginandantidumping makingthe new hasdecidedto extendthecommentperiod, TheDepartment dutyproceedings. ofpublic commentFebruary18,2011. deadlinefor submission mustbereceivedno laterthan writtencomments DATE: To beassured ofconsideration, F e b r u a r1y8 , 2 0 1 1 . Portalat tluouBhtheF€derateRulemaking mustbe submitted ADDRESSES:AII comm€nts doesnot have DocketNo. ITA-2010-001l,unlessthe commenter hftuJ/rvww.resulatkrns.qov. thatdo nothaveaccess to the intemetmay submitthe access to the intemet.Commenters to RonaldK. by mail or handdelivery/courier and two copies ofeach set ofcomments original of Room1870,Department for ImportAdministration, Lorentzen, DeputyAssistantSecretary The comments N.W., Washington, D.C.20230. Avenue, Commerce14thSheetandConstitution Identifi€rNumber(RIN) 0625-AA87. shouldalsobe identifiedby Regulation received beforethe closeof thecomm€ntp€riod. TheDepartrnent will considerall comments accompanied by a requestthatpartor all ofth€ TheDepartrnent will not acc€ptcomments


proprietary materialbetreatedconfidentially because ofits business natureor for anyother reason.All comments responding to thisnoticewill bea matterofpublic recordandwill be availablefor inspection at ImportAdministration's CentralRecordsUnit (Room7046ofthe HerbertC. HooverBuilding)andto theDepartment's Websiteat hrtp://w!v\t.tladc.gov/it. Any questions concemingfile formatting,document conversion, access on theIntemet,or other electronicfiling issu€sshouldbeaddressed to AndrewLeeBeller,ImportAdministration Webmaster,at (202)-482-0866,email address:\lehhusklr-san)o aA a.doc.gov. FORFURTHERINFORMATIONCONTACT:QuentinM. Baird,U.S.Department of Commerce, l4'n StreetandConstitution Avenue,N.W.,Washington, D.C.20230;telephone: Q02)-482-0834. prlblished SUPPLEMENTARY INFORMATION: On December 28,2010,theDepartment a noticein the FederalR€gisterrequesting comments regarding thecalculation ofthe weighted average dumpingmarginandantidumping dutyassessment ratein certainantidumping oury proceedings (75 FR 81533).Thatnoticeindicated aredueon January thatpubliccomments 27, 201L In respons€ to requests to extendthisdeadline, andto ensurepartieshavetheopportunity to preparethoroughandcomprehensive comments, the Department is extendingthedeadlinefor submittingcomments by twenty-twodays,until February18,2011.TheDepartment will considerallcommentsreceivedbeforethecloseofthe commentperiod. Rebuttalcomments receivedaftertheendofthe commentperiodwill beconsidered, ifpossible,but rheir consideration cannotbeassured.

RonaldK. Lorentzen DeputyAssistant Secretary for ImportAdministration Date

TFPA Trade & Technical Weekly Brief: 31 January - 6 February 2011  

Trade & Technical Weekly Brief

Advertisement