Page 1

TFPA Newsletter of February 2010

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553

) สถานการณสงออกสินคาอาหารสําเร็จรูป ) สถิติสงออกสินคาอาหารสําเร็จรูป - ATTACHED FILE ) อียูอนุมัติสารที่ใชในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารชนิด PVC เพิ่มเติม ) ญีป่ ุนออกคา MRLs ) ญีป่ ุนกําหนดสารปรุงแตงอาหารเพิ่มเติม ) ราง พรบ. Import Seafood Safety Standard Act ของสหรัฐอเมริกา ) ) ) )

แนวปฏิบัติอียูตรวจเขมผักไทย ฮองกงประกาศมาตรการควบคุมการใชวัตถุกันเสีย กรมประมงเตือนระวังโรคไอเอ็มเอ็นกุง เกษตรรับลูกสอบ"GMO" รั่ว ตั้งคณะกรรมการรวม "NGO" หาที่มาพืชสงสัยปนเปอนในไทย

) ) ) )

คาดทั่วโลกขาดแคลนน้ําตาลสงผลราคาพุงสูงสุดในรอบ 30 ป 3 ชาติรวมฉะอียูสงออกน้ําตาลเกินโควตา ทบทวนน้ําตาล ก. แกลําอุตฯเอบซื้อ งัด 4 มาตรการรับมือน้ําตาลขมป

) อิตาลีตัดสินใจ หยุดหาปลาทูนา เปนเวลา 1 ป ) สหภาพยุโรป-นอรเวยบรรลุการเจรจาโควตาจับปลา Mackerel ) พมาสงออกสินคาประมงไปอียูไมไดเพราะขาด IUU ) เปดศูนยบริการฮาลาลครบวงจร ) CSR กับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลีย และญี่ปุน ) ภาคการผลิตปวนแรงงานขาด! ) FTA อาเซียน-จีน : สงออกผลไมอวม ) FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด เริ่มมีผลใชบังคับ 12 มี.ค.นี้ ) สั่ง อย.คุมเขมปลานําเขาหลังเปดเสรีอาฟตา เกษตร และอาหาร ) เศรษฐกิจฟนหวั่นแมปุยขาดตลาด ) รมว.เกษตรฯ ผานยุทธศาสตรสัปปะรด ) ภาคเอกชน เตรียมเสนอตัวสงเสริมวิทยาการดานการปลูกขาวโพดหวานใหแกเกษตรกร ) เตรียมพรอมรับมือผลไมลน กรมสงเสริมฯวาง 5แนวทาง 6มาตรการ/ยันไมแทรกแซงราคา

TFPA Newsletter- February 2010

1


2

TFPA Newsletter of February 2010

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553

) ) สถานการณสงออกสินคาอาหารสําเร็จรูปเดือน การสงออกสินคาอาหารสําเร็จรูป (เฉพาะสินคาที่เกี่ยวของกับสมาคมฯ) ในเดือนมกราคมป 2553 เปรียบเทียบ กับเดือนมกราคม 2552 มีปริมาณ 184,301 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 22 มีมูลคา 10,651 ลานบาท หรือ 322 ลานเหรียญ สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นรอยละ 4 ในเทอมของเงินบาท และรอยละ 8 ในเทอมของเงินเหรียญสหรัฐฯ 1) สินคาประเภทประมงแปรรูป ไดแก ผลิตภัณฑปลาทูนาแปรรูป ปลาและอาหารทะเลอื่น ๆ บรรจุกระปอง ใน ภาพรวมเพิ่มขึ้น ทั้งปริมาณและมูลคา ไดแก ปลาทูนา ซัลมอน แองโชวี ปูและกุงกระปอง ปริมาณ 58,097 ตัน เพิ่มขึ้น 19% มูลคา 5,509 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.3% หรือ มูลคา 167 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 4 % 2) สินคาประเภทผักและผลไมแปรรูป ไดแก ผลิตภัณฑสับปะรด ขาวโพดหวานกระปอง ผักและผลไมกระปอง น้ํา ผลไม ในภาพรวมเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและมูลคา ไดแก เงาะสอดไสสับปะรด ลิ้นจี่ ลําไย มะมวง มะละกอ ขาวโพด หวาน ขาวโพดฝกออน มะเขือเทศ กระปอง น้ําสับปะรด น้ําผลไม และผลไมแชอิ่มฉาบ ปริมาณ 97,129 ตัน เพิ่มขึ้น 24% มูลคา 3,275 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11% หรือ มูลคา 99 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 17% 3) สินคาประเภทเครื่องปรุงตาง ๆ เชน ซอส เครื่องแกง ซุป บะหมี่พรอมปรุง ในภาพรวมเพิ่มขึ้นทั้งปริมาณและ มูลคา ยกเวนซอสมะเขือเทศ ซุป ปริมาณ 321,945 ตัน เพิ่มขึ้น 7% มูลคา 21,805 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16% หรือ มูลคา 635 ลานเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 11% ตาราง การสงออกสินคาอาหารสําเร็จรูปไปทั่วโลก จําแนกรายกลุมสินคา เปรียบเทียบเดือนมกราคม ป 2552 และ 2553 กลุมสินคา

มกราคม 2552 ปริมาณ มูลคา (ตัน)

(ลาน บาท)

มกราคม 2553 ปริมาณ มูลคา

(ลาน USD)

(ตัน)

(ลาน บาท)

% การเปลี่ยนแปลง มูลคา ฿ มูลคา $

ปริมาณ (ลาน USD)

มค 52/ 53

มค 52/53

มค 52/ 53

% สวน แบง มูลคา 2553

41,466

4,748

138

51,250

4,864

147

24

2

7

46

7,394

744

22

6,847

645

20

-7

-13

-9

6

3) สับปะรด

47,343

1,660

48

55,192

1,704

52

17

3

8

16

4) ผักผลไม

23,975

990

30

28,102

1,166

35

17

18

18

11

7,274

257

8

13,835

405

12

90

58

63

4

23,918

1,841

53

29,075

1,867

56

22

1

6

17

151,370

10,240

298

184,301

10,651

322

22

4

8

100

1) ปลาทูนา 2) อาหารทะเล

5) ขาวโพด หวาน 6) เครื่องปรุง และอาหาร พรอม รับประทาน รวม

ที่มา : www.moc.go.th หมายเหตุ สถิติรายละเอียดการสงออกสินคาอาหารที่เกี่ยวของกับสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ป 2007-มกราคม 2010 ดังไฟลแนบ

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

3

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553

) ) อียูอนุมัติสารที่ใชในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารชนิด PVC เพิ่มเติม นายวิจักร วิเศษนอย อธิบดีกรมการคาตางประเทศ (คต.) เปดเผยวา หนวยงานความ ปลอดภัยอาหาร สหภาพยุโรป (European Food Safety Authority: EFSA) ไดอนุญาต ใหใชสารบางรายการในการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารชนิดPolyvinyl chloride: PVC โดย EFSA อางอิงขอมูลผลการทดสอบของบริษัทแหงหนึ่งในสิงคโปร ซึ่งทําการทดลองแลว พบวาการใชสารในปริมาณที่กําหนดจะไมเปนอันตรายตอผูบริโภค สารที่ EFSA อนุญาตใหใช มีดังนี้ 1. สาร 2,4-diamino-6-hydroxypyrimidine ในปริมาณสูงสุดรอยละ 0.18 สําหรับบรรจุภัณฑอาหารเหลวที่ไมมีสภาพเปน กรด ไมมีแอลกอฮอลเปนสวนผสม และกําหนดคา Migration ใหเขาสูผลิตภัณฑไดไมเกิน 5 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม 2. สาร Alkyl (C10 – C21) sulphonic acid, ester with phenol (CAS no.91082-17-6) ซึ่งเปนสารพลาสติกไซเซอร (Plasticizer) ใชเติมแตง (additive) ในกระบวนการผลิตวัสดุสัมผัสอาหารประเภทโพลีไวนิลคลอไรดเพื่อใหวัสดุมีความ ออนนุม ยืดหยุน ทนตอสภาวะความเปนกรด-ดาง และอุณหภูมิสูงในปริมาณสูงสุดถึงรอยละ 46 โดยน้ําหนัก สําหรับ บรรจุภัณฑอาหารแหงและอาหารเหลว (Dry and aqueous food) ที่อุณหภูมิหอง ยกเวนบรรจุภัณฑอาหารที่มีไขมัน เปนสวนผสม และกําหนดคา Migration ใหเขาสูผลิตภัณฑไดไมเกิน 0.05 มิลลิกรัมตออาหาร 1 กิโลกรัม ทั้งนี้ ผูสนใจ สามารถดูรายละเอียดไดจากเว็บไซต ตามแหลงที่มา ที่มา 1. http://www.ap- foodtechnology.com/Publications/ Food-Beverage Nutrition/FoodProductionDaily.com/Packaging/EFSA-approval-for-two-food-contact-substances 2. สถาบันอาหาร ) ) ญี่ปุนออกคา MRLs ญี่ปุนแจงเวียนตอสมาชิก WTO ประกาศคา MRLs ดังนี้ 1. เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2552 ประกาศคา MRLs ของสารแคดเมียมในธัญพืชไวที่นอยกวา 1.0 ppm และ คาดวาจะมีผลตั้งแตเดือนมกราคม 2554 เปนตนไป 2. ญี่ปุนแจงเวียนตอสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 เสนอกําหนดคา MRLs ของสาร Indoxacarb, Exprocarb, Trifloxystrobin, Prosulfocarb และ Mefenoxam ในผลิตภัณฑเนื้อ และเครื่องในเพื่อบริโภค ปลา และครัสตาเชียน ผลิตภัณฑนมและไข ผักและหนอไม ผลไมและถั่ว สมและแตงปลอกเปลือก กาแฟและชามาเต เครื่องเทศ และธัญพืช พืชที่ใหน้ํามัน เมล็ดธัญพืช เมล็ดและผลไม สารพิษตกคาง และของเสียจากอุตสาหกรรมอาหารทั้งนี้ มีผลบังคับ ใชตั้งแตวันที่ 2 กุมภาพันธ 2553 เปนตนไป เอกสารเพิ่มเติม http://members.wto.org/crnattachments/2009/sps/JPN/09_4275_00_e.pdf ที่มา : มกอช. ( 02 / 02 / 2553) ) ) ญี่ปุนกําหนดสารปรุงแตงอาหารเพิ่มเติม

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

4

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 ญี่ปุนแจงเวียนตอสมาชิก WTO เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2552 อนุญาตให3-methyl-2-butanol,5,6,7,8-tetrahydroquinoxaline เปนสารปรุงแตงอาหาร และกําหนดมาตรฐาน รวมทั้งคุณสมบัติของสารเหลานี้ เอกสารเพิ่มเติม http://members.wto.org/crnattachments/2009/sps/JPN/09_4274_00_e.pdf ที่มา : มกอช. ( 02 / 02 / 2553) ) ) ราง พรบ. Import Seafood Safety Standard Act ของสหรัฐอเมริกา ดวยวุฒิสมาชิกแหงรัฐ Louisiana ไดนําเสนอราง พรบ.มาตรฐานความปลอดภัยอาหารทะเล นําเขาตอวุฒิสภา เมื่อวันที่ 20 มกราคา 2553 แตยังไมมีผลบังคับใช ประเด็นสําคัญของราง พรบ. โดยสรุปมีดังนี้ 1. ผูผลิต/ผูสงออกในตางประเทศ ตองปฏิบัติตามกฎหมายของ Federation Food Drug and Cosmetic Act 2. เพิ่มการตรวจสอบ/ทดสอบ** ใหเขมงวดโดยเนนการตรวจสอบขั้นต่ํา 20%สําหรับสินคาอาหารทะเลนําเขา และสินคา อาหารทะเลของผูสงออกตางประทศรายใหมที่สงสินคาไปยังสหรัฐฯ ตองไดรับการตรวจสอบ 100% (หมายเหตุ ** ผูนําเขาอาหารทะเล ตองชําระคาธรรมเนียมการตรวจสอบ/ทดสอบ และ ผูสงออกอาหารทะเลในตางประเทศ เปนผูรับภาระคาธรรมเนียมดานการตรวจสอบ หนังสือรับรอง ในสวนที่ฝายราชการตองเขามาใหความชวยเหลือ) 3. หามการยักยาย/สลับ/เปลี่ยนทาเรือ (Port shopping) ของสินคาอาหารทะเลที่มีปญหาเชนไมผานผลการทดสอบ รวม ไปถึง Transshipment และ Mislabeling ของสินคาอาหารทะเลในตางประเทศ บทลงโทษผูนําเขา และผูสงออกในตางประเทศ ดังนี้ 1. สินคาอาหารทะเลนําเขาที่ไมผานการตรวจสอบ ผูนําเขาจะมีความผิดและถูกลงโทษโดยบังคับใหสินคาฯของผูนําเขา ตองผานการทดสอบ 100% และผลตองผานติดตอกัน 15 shipment ติดตอกัน จึงจะพนความผิด 2. สินคาอาหารทะเลนําเขาที่ไมผานการตรวจสอบ 3 ครั้งติดตอกันในปปฏิทิน ผูสงออกจะถูกสั่งหามสงสินคาไปยังสหรัฐฯ เปนเวลา 1 ป และเมื่อครบกําหนดเวลา สินคาฯจะตองรับการตรวจสอบ 100% 3. หากสหรัฐ ฯพบวา ผู สง ออกอาหารทะเลในต า งประเทศ มี ผ ลการทดสอบไมผ า นมาตรฐานบอ ยครั้ งมาก สหรัฐ ฯ สามารถสั่งหามนําเขาอาหารทะเลจากประเทศนั้น มีกําหนดระยะเวลาอยางต่ํา 1 ป 4. ผูนําเขาที่กระทําผิดในในเรื่อง Port shopping จะมีความผิดตามกฎหมาย US Food Safety Law และเปนความผิด อาญา ทั้งจําและปรับ ที่มา กลุมงานสินคา 1 เกษตร ประมง และปศุสัตว, สํานักสงเสริมสินคาสงออก กรมสงเสริมการสงออก: 16 กพ. 53

)) แนวปฏิบัติอียูตรวจเขมผักไทย สืบเนื่องมาจากมาตรการของสหภาพยุโรปที่จะสุมตรวจเขมผักไทย 50 % เพื่อตรวจหา สารฆาแมลงตกคาง ตั้งแตวันที่ 25 มกราคม 2553 โดยสหภาพยุโรปจะสุมตรวจผักไทย 3 ประเภท ไดแก ถั่วฝกยาว ผักในตระกูลมะเขือ และตระกูลกะหล่ํา ซึ่งแนวทางปฏิบัติ ของการตรวจเข ม ผั ก ในด า นนํ า เข า ที่ สํ า คั ญ ของสหภาพยุ โ รป ได แ ก เนเธอร แ ลนด และเบลเยี่ยม มีดังนี้

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

5

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 1. ดานนําเขาของเนเธอรแลนดและเบลเยี่ยม มีมาตรการตรวจเขมผักกลุมเสี่ยง 3 กลุมในปริมาณ 50% ณ ดานนําเขา ใน กรณีที่มีสินคา 1 ตู ซึ่งบรรจุมะเขือหลายประเภท (มะเขือยาว มะเขือเปราะ มะเขือพวง) ทางดานนําเขาจะสุมตรวจใน ปริมาณ 50% จากมะเขือทั้งหมด 2. คาตรวจสอบจะขึ้นอยูกับประเภทความหลากหลายของสินคามากกวาขึ้นอยูกับปริมาณน้ําหนักที่นําเขา เนื่องจากสินคา แตละรายการจะตองมีการกรอกใบ Common entry document เชน ผัก 3 ประเภท ตองกรอกใบ Common entry document จํานวน 3 ใบ ซึ่งผูนําเขาตองชําระคาธรรมเนียมของใบ รวมทั้งคาตรวจสอบของหองปฏิบัติการ ที่มา : สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป ( 29 / 01 / 2553 ) ) ฮองกงประกาศมาตรการควบคุมการใชวัตถุกันเสีย ศูนยความปลอดภัยดานอาหาร (CFS) ของกรมสุขอนามัยอาหารฮองกงตรวจพบ Sulphur dioxide, Benzoic acid และ Sorbic acid ในผักและผลไมในปริมาณที่มากเกินไป ซึ่งสารทั้ง 3 ชนิดนี้จัดเปนสารกันบูด หรือวัตถุกันเสีย (preservative) ทําให CFS ตัดสินใจจับตาดูการใชสาร กันบูดในอาหารอยางใกลชิด โดยไดจัคตั้งโปรแกรมควบคุมการเติมสารกันบูดในอาหาร ซึ่งมี วัตถุประสงคเพื่อกําหนดปริมาณวัตถุกันเสียที่สามารถใชในอาหารได CFS ไดทําการตรวจสอบผักดอง 371 ตัวอยาง เชน แตงกวา หัวไชเทา ขิง พริก รวมทั้งผลไมแหง เชน มะมวงแหง สัปปะ รดแหง และ บลูเบอรรี่ ซึ่ง CFS ไดกําหนดคาสารกันบูดไวที่ 3.6%โดย CFS พบผัก 8 ชนิดมีปริมาณสารกันบูดที่มาก เกินกวาคากําหนดของ Sulphur dioxide และ Benzoic acid ที่ตั้งไว และผลไม 6 ชนิดมีปริมาณ วัตถุกันเสียมากเกินวา ระดับ Sulphur dioxide และ Benzoic acid ที่ตั้งไว อยางไรก็ตาม 96.2% ของผักและผลไมตัวอยางมีสารกันบูดในปริมาณ ที่ยอมรับได ทั้งนี้ CFS กลาววา ผูประกอบการอาหารควรซื้ออาหาร และสวนประกอบอาหารจากแหลงวัตถุที่เชื่อถือได และหากไม ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกปรับ 50,000 ดอลลารสหรัฐฯ และจําคุกเปนระยะเวลา 6 เดือน นอกจากนั้น หากพบวามีการ จําหนายผลไม และผักที่มีปริมาณสารกันบูดมากเกินคากําหนดไว รานคานั้นจะถูกสั่งปด ที่มา : Food Safety News (28 / 01 / 2553 ) ) กรมประมงเตือนระวังโรคไอเอ็มเอ็นกุง กรมประมงเตือนผูประกอบการกุงระวังโรคไอเอ็มเอ็นระบาด ชี้ปกอนทําลายอุตสาหกรรมกุง อินโดนีเซีย จี้คุมเขมตรวจสอบแหลงผลิตกอนนําเขาพรอมเสนอกรมปศุสัตวออกประกาศ เปนโรคระบาด นางสมหญิง เปยมสมบูรณ อธิบดีกรมประมง เปดเผยวา จากสถานการณการระบาดอยาง รุนแรงของโรคกุงทะเล Infectious Myonecrosis (ไอเอ็มเอ็น) ในประเทศอินโดนีเซีย จนเปน ผลใหผลผลิตกุงใน ปที่ผานลดลงประมาณ 40 % โดยโรคนี้ปจจุบันยังไมสามารถหาวิธีที่จะควบคุม และหยุดยั้งการระบาด ไดอยางถาวร มีการแพรระบาดอยางกวางขวางในกุงขาว กุงฟา และกุงกุลาดํา เนื่องจากเชื้อสามารถแฝงตัวอยูในตัวกุงที่ หายปวย หรือกุงที่ หายปวย ซึ่งยังคงมีสภาพเปนพาหะของโรค อาจทําใหเกิดการระบาดของโรคซ้ําอีกครั้ง หากมีการติด เชื้อแลวจะมีอัตราการตายอยูที่ 30-70% และเชื้อตัวนี้ยังสามารถมีชีวิตอยูนอกตัวกุง หรือพาหะไดนาน นางสมหญิง กลาว วา เพื่อเปนการปองกันการแพรระบาดของเชื้อดังกลาว ซึ่งมีความเปนไดที่จะปะปนมากับกุงนําเขา จึงตองมีมาตรการรับมือ กับปญหาดังกลาว โดยเตรียมออกประกาศใหผูประกอบการที่จะนําเขากุงจาก ตางประเทศ ตองตรวจสอบแหลงผลิตของ สินคากอนนําเขา โดยตองแนบใบรับรองสุขภาพสัตวน้ํา (Animal Health Certificate) ซึ่งระบุวาปราศจากโรคไอเอ็มเอ็น

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

6

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553

"ขณะนี้ ประเทศไทยยังอยูในสถานะปลอดจากโรค แตทางองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ หรือ OIE ประกาศวา เปนโรคระบาดในสัตวน้ํา ที่ตองมีการติดตาม ควบคุม และเฝาระวัง ซึ่งไทยควรระมัดระวังเรื่องนี้เปนพิเศษ เพราะการเลี้ยง กุงของไทยสวนใหญยังตองนําเขาพอ-แมพันธุจากตางประเทศ กุงที่เปนโรคไอเอ็มเอ็นจะมีอาการที่สังเกตเห็นไดชัดเจนคือ กินอาหารนอยลง เซลลกลามเนื้อบริเวณทองและหางตาย ทําใหเนื้อกลายเปนสีขาวขุน ตอจากนั้น บริเวณเปลือกบางสวน และกลามเนื้อก็จะกลายเปนสีแดง จึงอยากใหทุกภาคสวนรวมกันเฝาระวังอยางรัดกุม" นางสมหญิงกลาว ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (02 / 02 / 2553) ) ) เกษตรรับลูกสอบ"จีเอ็มโอ" รั่ว ตั้งคณะกรรมการรวม "เอ็นจีโอ" หาที่มาพืชสงสัยปนเปอนในไทย กระทรวงเกษตรฯ รับขอเสนอ "ไบโอไทย" ตั้งคณะกรรมการรวมตรวจสอบการหลุดรอด และแหลงที่มาพืชตองสงสัยแกไขปญหาการปนเปอนพืชจีเอ็มโอ นายนิกร จํานง ที่ปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผยภายหลัง การหารือรวมกับผูแทนมูลนิธิชีววิถี (Bio - Thai) เกี่ยวกับกรณีการแกไขปญหาการปนเปอน ของพืชดัดแปลงพันธุกรรมในพื้นที่เกษตรวา กระทรวงเกษตรฯ ยังมีนโยบายที่ชัดเจนซึ่งเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการ ทําการทดลองวิจัยพืชดัดแปลงพันธุกรรมในหองทดลองเทานั้น สวนกรณีที่ทางมูลนิธิชีววิถี และเครือขายวิชาการคุมครอง ทรัพยากรชีวภาพ ไดมีการตรวจสอบพบพืชดัดแปลงพันธุกรรมจากกตัวอยางพืช เชน ขาวโพด พริก และถั่วเหลือง นั้น กระทรวงเกษตรฯ จะเรงดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการรวมเพื่อแกไขปญหาดังกลาว ซึ่งจะเชิญผูแทนจากหนวยงานที่ เกี่ยวของทั้งภาครัฐ นักวิชาการ และตัวแทนจากองคกรภาคประชาสังคมรวมเปนคณะกรรมการ อาทิ หนวยงานภายใต สังกัดกระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิชย ผูแทนจากมูลนิธิชีววิถี ผูแทนจากสถาบันการศึกษา เปนตน เพื่อเรงตรวจสอบ สาเหตุการพบพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยจะรวมกันเขาไปตรวจสอบการปนเปอนทางพันธุกรรมเพิ่มเติมใน พื้นที่ตางๆ รวมถึงหาสาเหตุของการปนเปอนทางพันธุกรรม เพื่อวางมาตรการควบคุมไมใหเกิดปญหานี้ขึ้นอีกในอนาคต สวนกรณีที่จะมีการลักลอบขนยายผานชายแดนนั้น โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยมีการเปด เสรีก ารค า อาฟต า ขณะนี้ยั ง ไม ไ ดรั บ รายงานการตรวจพบสิ น คา ปนเปอ นจีเ อ็ม โอเข า มาทาง ชายแดนแต อยา งใด ซึ่ งในเรื่ องดั งกลา วกระทรวงเกษตรฯ ได ป ระสานหนว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง เขมงวดการนําเขาสินคาเกษตรผานแนวชายแดนอยางเครงครัด รวมถึงสถานการณการสงออก สินคาเกษตรไปยังประเทศคูคาสําคัญ โดยเฉพาะในกลุมประเทศอียูก็ยังไมไดมีการแจงเตือนถึง สินคาที่มาจากประเทศไทยปนเปอนจีเอ็มโอแตอยางใดเชนกัน ที่มา : หนังสือพิมพแนวหนา (18 / 02 / 2553)

)) คาดทั่วโลกขาดแคลนน้ําตาลสงผลราคาพุงสูงสุดในรอบ 30 ป

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

7

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 คอมเมิรซแบงค คาดวา ภาวะขาดแคลนน้ําตาลจะทําใหราคาน้ําตาลในปนี้พุงสูงโดยเฉพาะเอเชีย โดยราคาน้ําตาล ลวงหนาในตลาดโลกอาจพุงขึ้น 41% ภายในเดือนสิงหาคม สงผลใหราคาแตะระดับสูงสุดในรอบ 30 ป ทามกลางภาวะขาด แคลนน้ําตาลทั่วโลก ซึ่งจะกระตุนใหเกิดการซื้อเพื่อเก็งกําไร อินเดีย จีน อินโดนีเซีย ปากีสถาน อียิปต และรัสเซีย อยูในกลุมประเทศที่วางแผนซื้อน้ํา ตาล เพื่อชะลอราคาใน ประเทศ หลังบริษัทคาน้ําตาลที่มีฐานอยูในกรุงลอนดอน ออกมาคาดการณวา ปริมาณน้ําตาลในตลาดโลกจะนอยกวาความ ตองการารประมาณ 13.5 ลานตัน เนื่องจากฝนตกหนักและภัยแลงที่ทําลายผลผลิตในบราซิลและอินเดีย จนทําใหราคา น้ําตาลเมื่อปที่แลวพุงขึ้นมากที่สุดนับจากป 2517 ราคาน้ําตาลดิบลวงหนาในตลาดนิวยอรกเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553 ลดลง 3.2% อยูที่ระดับ 28.36 เซนตตอปอนด ซึ่งลดลงมากสุดในรอบ 12 สัปดาห หลังจากเพิ่มขึ้นไปอยูที่ระดับ 30.1 เซนตตอปอนด เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2553 สูงสุด นับจากวันที่ 15 มกราคม 2524 อินโดนีเซีย ผูซื้อน้ําตาลรายใหญสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพิ่งตกลงในสัปดาหนี้วาจะนําเขาน้ําตาลฟอกขาว 85,500 ตัน เพื่อชดเชยการขาดแคลนในประเทศ สวนฟลิปปนสกลายเปนผูนําเขาน้ําตาลครั้งแรกในรอบ 8 ป โดยจะจัดการ ประมูลสิทธิใหบริษัทเอกชนนําเขาน้ําตาล 150,000 ตัน ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ (29 / 01 / 2553) )) 3 ชาติรวมฉะอียูสงออกน้ําตาลเกินโควตา ผูแทนบราซิล ออสเตรเลีย และ ไทย ออกแถลงการณ คัดคา นอียูสงออก น้ําตาลเกิน โควตา กวา 500,000 ตัน ชี้เขา ขายละเมิดขอ ตกลงความรว มมือ ของ ดับเบิลยูทีโอ ผูแทนองคการการคาโลก (WTO) จากประเทศบราซิล ออสเตรเลีย และไทย ออกแถลงการณรว ม เมื่อวั น ที่ 1 กุม ภาพั น ธ 2553 เรี ย กร อ งใหค ณะกรรมาธิก าร ดับเบิลยูทีโอพิจารณายกเลิกคํารองขอสงออกน้ําตาลเกินโควตาอีกกวา 500,000 ตันของกลุมประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (EU) ซึ่งยื่นเรื่องถึงดับเบิลยูทีโอไปในวันที่ 28 มกราคม 2553 ระบุการกระทําของอียูเขาขายละเมิดขอตกลงความรวมมือ ของดับเบิลยูทีโอ ซึ่งกําหนดใหรัฐบาลแตละประเทศลดการอุดหนุนการผลิตและการสงออกสินคาดานการเกษตร เพื่อ ควบคุมมิใหสินคาลนตลาด อยางไรก็ตาม นางแมรีแอนน ฟชเชอร โบล กรรมาธิการดานการเกษตรของอียู โตแยงวาคํารองขอสงออกน้ําตาลใน โควตาพิเศษของอียูเปนการปฏิบัติตามขอตกลงดับเบิลยูทีโออยางถูกตอง 100 เปอรเซ็นตเนื่องจากจํานวนประเทศสมาชิกอี ยูเพิ่มจาก 15 ประเทศเมื่อป 2548 เปน 27 ประเทศในป 2552 สงผลใหโควตาการผลิตน้ําตาล เพื่อสงออกในปริมาณสูงสุด ของอียูเพิ่มเปน 1.34 ลานตัน ประกอบกับผูผลิตน้ําตาลรายใหญของโลก ไดแก อินเดีย และบราซิล ผลิตน้ําตาลไดนอยลง เพราะประสบภาวะภัยแลง ถือเปนขอยกเวนที่ทําใหสามารถสงออกผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้นได ทั้ง นี้ บราซิล ออสเตรเลีย และไทย เคยยื่นเรื่องฟองรองคาชดเชยจากกลุมประเทศอียูมากอนเมื่อป 2548 หลังรัฐบาลกลุม ประเทศอียูทุมงบประมาณชวยเหลือเกษตรกรผลิตสินคาทางการ เกษตรเพื่อการสงออกเปนจํานวนมาก จนเกิดผลกระทบ อยางหนักตอการสงออกของกลุมประเทศกําลังพัฒนา และดับเบิลยูทีโอตัดสินใหอียูจายเงินชดเชยแกกลุมประเทศที่ไดรับ ความเสียหาย ที่มา : ไทยรัฐ (03 / 02 / 2553)

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

8

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 )) ทบทวนน้ําตาล ก.แกลําอุตฯแอบซื้อ น.ส.ชุติมา บุณยประภัศร อธิบดีกรมการคาภายใน เปดเผยวา เสนอมาตร การเพื่อแกปญหาภาวะน้ําตาลทรายขาวใน ประเทศตึงตัว ใหคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (กอน.) พิจารณา เพื่อแกปญหาน้ําตาลทรายขาวที่ใชในประเทศตึงตัว เนื่องจากพบกลุมผูผลิตภาคอุตสาหกรรมบางสวน หันมาแยงซื้อน้ําตาลโควตา ก. สําหรับบริโภคภายในประเทศ ซึ่งมีราคา ถูก กวาโควตา ค. ที่ใชผลิตเพื่อการสงออกแทน ทําใหน้ําตาลทรายขาวเริ่มขาดแคลน ทั้งนี้กอน.จะพิจารณาทบทวนโควตา ค. ใหสอดคลองระหวางปริมาณที่ไดรับจัดสรรกับการใชที่แทจริง ซึ่งหากผูไดสิทธิใช สิทธิไมถึง 70% ตอป จะถูกตัดสิทธิ 3 ป เพื่อใหการจัดสรรโควตาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเสนอใหกอน.แบงน้ําตาล ทรายขาว 400,000 กระสอบ ใหกรมการคาภายในนําไปจัดสรรใหพื้นที่ขาดแคลนเพื่อแกปญหาน้ําตาลทรายตึงตัว. ที่มา เดลินิวสวันพฤหัสบดี ที่ 04 กุมภาพันธ 2553 เวลา 7:31 น )) งัด 4 มาตรการรับมือน้ําตาลขมป นายวิฑูรย สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปดเผยหลังเปนประธาน การประชุ ม คณะกรรมการอ อ ยและน้ํ า ตาลทราย (กอน.) ว า ที่ ป ระชุ ม ได ห ารื อ เกี่ยวกับสถานการณน้ําตาลในประเทศ ซึ่งยืนยันวามีน้ําตาลเพียงพอตอการบริโภค ในประเทศ แตที่ป ระชุม ก็ ไ ดกําหนดมาตรการปองกัน น้ําตาลขาดแคลน ขณะที่ กระทรวงพาณิชยยังไมไดเสนอเรื่องจะขอน้ําตาลโควตา ก (บริโภคในประเทศ) 400,000 กระสอบ ไปบริหารจัดการเอง เพราะมาตรการที่ประกาศออกมาขณะนี้ เพียงพอที่จะดูแลสถานการณ และไมมีความจําเปนตองมีการปรับขึ้นราคาน้ําตาลตามราคาน้ําตาลในตลาดโลกที่เพิ่มสูงขึ้น นายประเสริฐ ตปนียางกูร เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการออยและน้ําตาลทราย (สอน.) กลาววา ที่ประชุม กําหนดมาตรการปองกันน้ําตาลขาดแคลน 4 มาตรการคือ 1. ให สอน. และกรมการคาภายในกํากับดูแลการขึ้น งวดน้ําตาลใหเปนไปตามกําหนดและปองกันไมใหเกิดการกักตุน 2. ขอความรวมมือกรมศุลกากร สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวงกลาโหม และผูวาราชการจังหวัดตามแนวชายแดน เพิ่มความเขมงวดตรวจจับ เพื่อปองกันการลักลอบสงออก น้ําตาล ซึ่งถาพบผูทําผิดจะลงโทษอยางเขมงวด 3. ให สอน.กํากับดูแลผูสงออกอาหารที่ขอใชน้ําตาลโควตา ค (สงออก) แตกลับไมใชสิทธิทั้งปถึง 70% จะถูกลงโทษหามใชน้ําตาลโควตา ค. 5 ป นับแตป 2554 เปนตนไป และใน วันที่ 24 ก.พ. กอน.จะเชิญผูสงออกอาหาร 106 ราย มารับฟงคําชี้แจงดังกลาวเพื่อใหปฏิบัติตาม 4. ขอความรวมมือโรงงาน น้ําตาล 46 โรงระมัดระวังการจําหนายน้ําตาลทรายโควตา ก ใหผูซื้อ ผูคาสง (ยี่ปว) และผูสงออกอาหารที่ไดรับสิทธิ์โควตา ค เพื่อลดโอกาสการซื้อน้ําตาลไปสํารอง กักตุน หรือลักลอบสงออกไปประเทศเพื่อนบาน "มาตรการดังกลาวจะปองกันการ ขาดแคลนน้ําตาลในประเทศได โดย สอน.ขอเวลาดําเนินการ 10 วัน หากสถานการณดีขึ้นก็ไมจําเปนตองมีมาตรการ เพิ่มเติม" ที่มา ไทยรัฐออนไลน วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 )) อิตาลีตัดสินใจ หยุดหาปลาทูนา เปนเวลา1ป รัฐบาลอิตาลีตัดสินใจหยุดการจับปลาทูนาเปนเวลา 1 ป เหตุจํานวนปลาทูนามีปริมาณลดฮวบฮาบ โดยรัฐบาลจะใหเงินชวย ชาวประมงที่อาสารวมกันหยุดออกหาปลา

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

9

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 สํานักขาวเอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 31 ม.ค. วา สหภาพยูโรป (อียู) เผยถึงรัฐบาลอิตาลีตัดสินใจที่จะหยุดออกเรือหาปลาทู นาครีบน้ําเงินกลาง มหาสมุทร เปนเวลา 1 ปโดยไดรับความชวยเหลือดาน การเงินจากรัฐบาลเบลเยียม ขณะที่อียูกําอาจจะตัดสินใจประกาศใหเปนปลา อนุรักษ นอกจากนี้ รัฐบาลอิตาลียังตองการบีบกดดันรัฐบาลฝรั่งเศสและรัฐบาลสเปน สอง สมาชิกอียูใหคลอยตาม เพื่อชวยรักษาประชากรปลาทูนา ซึ่งมีปริมาณลดฮวบลง ใหกลับมาอุดมสมบูรณเหมือนเดิม แมอาจสงผลกระทบตอราคาปลาทูนาครีบน้ํา เงินใหแพงขึ้น เพราะปลาที่หนัก 232.6 กิโลกรัม เคยมีผูประมูลขายไดที่ญีปุน เมื่อตนเดือนม.ค. ในราคาสูงถึง 28 ลานเยน (ราว 5.8 ลานบาท) นายไมเคิล มานน โฆษกภาคเกษตรของคณะกรรมาธิการยุโรปเผยวา กรมประมงยุโรปจะมอบเงินชวยเหลือกับชาวประมง ที่อาสารวมกันหยุดออกหาปลา เฉพาะปลาทูนา ดานนายแอนโตนิโอ บูออนฟกลิโอ รัฐมนตรีวาการกระทรวงประมงอิตาลี กลาวกับ หนังสือพิมพลิแบรราซิอ็อง ของฝรั่งเศสวา ปจจุบันอิตาลีมีเรือหาปลาขนาดใหญ 49 ลํา ชาวประมงอีกเกือบ 700 คน ซึ่งทั้งหมดจะไดรับเงินคาเลี้ยงชีพตลอด 12 เดือน นอกจากนี้ ผูนําประเทศตาง ๆในยุโรปยังตองรวมกันตัดสินใจหนุนหลังกลุมอนุรักษสิ่งแวดลอม สงเสริมกลุม นักวิทยาศาสตร ที่ตองการใหระบุเพิ่มทูนาครีบน้ําเงินเปนพันธุปลาใกลสูญพันธของโลกภาย ในสิ้นเดือนก.พ.นี้ สวนการ ประชุมวาดวยการคาเนื้อสายพันธุอนุรักษระหวางประเทศจะมีขึ้นใน เดือนมี.ค.ที่เมืองโดฮา ประเทศกาตาร ที่มา ไทยรัฐออนไลน วันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 )) สหภาพยุโรป-นอรเวยบรรลุการเจรจาโควตาจับปลา Mackerel หลังจากการเจรจาเรื่องโควตาจับปลา Mackerel ระหวางสหภาพยุโรปและนอรเวยลมเหลว เมื่อเดือนธันวาคม 2552 ลมเหลว ทําใหประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและนอรเวยไมอนุญาต ใหจับปลา Mackerel ขามนานน้ําของกันและกัน ตั้งแตวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เปนตนมา ดวยเหตุนี้ ทั้ง 2 ฝายจึงไดเจรจาอีกครั้ง และสามารถหาขอยุติไดเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2553 โดยเห็นชอบใหเพิ่มขอตกลงในการควบคุมและตรวจสอบการทําประมงในทะเล Barents และทะเลเหนือใหเขมงวดขึ้น นอกจากนี้ ยังลดโควตาการจับปลา Placie และ Haddock ดวย ทั้งนี้ ในป 2553 สหภาพยุโรปไดโควตาเพิ่มในการจับปลา Cod ในทะเล Barents ในเขตของนอรเวย สําหรับสวีเดนได โควตาจับปลา Cod ในทะเลเหนือเพิ่มขึ้น 16.5% แตโควตาจับปลา Mackerel สําหรับระยะเวลา 10 ป กลับลดลง 5% นอกจากนี้ สก็อตแลนดตองรอใหโควตาจับปลา Haddock และ Whiting ของสก็อตแลนดในทะเลเหนือไดรับการอนุมัติจาก สภาที่ปรึกษารัฐมนตรี ณ กรุงบรัสเซลสกอน สวนปญหาที่ไอซแลนดจับปลาเกินกวาที่โควตากําหนดไวนั้น สหภาพยุโรปและนอรเวยจะหามาตรการแกไขปญหานี้ในการ ประชุมที่จะมีขนึ้ ในเดือนมีนาคม 2553 ที่มา : FIS (04 / 02 / 2553) )) พมาสงออกสินคาประมงไปอียูไมไดเพราะขาด IUU

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

10

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 โรงงานแปรรูปสินคาประมง 8 แหงของพมากําลังรอสหภาพยุโรปรับรองการปองกัน ตอตาน และขจัดการทําประมง ที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (IUU) เพื่อใหสามารถสงออกสินคาประมงไปยังสหภาพยุโรปได ถึงแม กอนหนานี้เจาหนาที่สหภาพยุโรปไดตรวจสอบโรงงานเหลานี้ไปแลวเมื่อเดือนตุลาคม 2552 และอนุญาตใหสามารถสงออก อยางเปนทางการตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2553 แลวก็ตาม แตก็ตองผานการรับรอง IUU กอน ดวยจึงจะสามารถสงออกไปยังสหภาพยุโรปได โดยสินคาประมงพมาที่ไดรับการับรองให สินคาประมงเยือกแข็งที่มาจากการจับจากธรรมชาติไดแก ปลาทะเล ปลาน้ําจืด และกุง(shrimp และ prawn) โดยโรงงาน 8 แหงเหลานี้เปนโรงงานที่ไดรับการตรวจสอบ จากสหภาพยุโรป ใน ขณะเดียวกันก็มีโรงงานที่พรอมจะรับการตรวจสอบรวมถึง 23 แหง โดยหนวยงานที่ทําการรับรอง IUU คือ กรมประมงของสหภาพยุโรปเพื่อรับรองวา ผลิตภัณฑประมงของพมา นั้น เปนไปตามมาตรฐาน นอกจากนี้ หากพมาสงออกสินคาประมงไปยังประเทศอื่น ที่ไ มใ ช ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเพื่อผานกระบวนการแปรรูปกอนสงออกไปยังสหภาพยุโรปนั้นพมาก็ตองไดรับการรับรองการ นําเขาของสหภาพยุโรป เชน กรณีที่พมาสงออกสินคาประมงปริมาณ 80,000-100,000 ตันไปยังไทยเพื่อผานกระบวนการ เพิ่มมูลคากอนสงออกไปยังสหภาพยุโรป Gerard Roessink ผูตรวจสอบของสหภาพยุโรปไดใหคําแนะนําวา พมาตองแสดงแผนการเฝาระวังสารตกคาง (RMP) กอน จึงจะสามารถสงออกสินคาประมงจากการเพาะเลี้ยง ซึ่งพมายังไมไดทํา RMP มากอน อีกทั้งยังมีการ ตรวจสอบบางอยางที่ยังไมสามารถทําในพมาได อนึ่ง พมาสงออกสินคาประมงไปยังสหภาพยุโรปคิดเปนเพียง 5-10 % ของสินคาประมงที่สงออกทั้งหมด ที่มา: FIS (11 / 02 / 2553 )) เปดศูนยบริการฮาลาลครบวงจร นายภาณุ อุทัยรัตน ผูอํานวยการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายภาคใตกลาววา ขณะนี้ไดเปดศูนยบริการเบ็ดเสร็จแบบ ครบวงจรอาหารฮาลาลที่ตําบลน้ําบอ อําเภอปะนาเระ จังหวัดปตตานี โดยศูนยแหงนี้จะทําหนาที่ดําเนินการอนุมัติการใช เครื่องหมายฮาลาล การอนุญาตตางๆ ในจุดเดียว การวิจัยและพัฒนาอาหารฮาลาล ตลอดจนการบริการดานสิ่งแวดลอม การฝกอบรมพัฒนาบุคลากร นอกจากนี้ยังใชเปนจุดบริการหองแสดงสินคาศูนยแสดงนิทรรศการ บริการเครื่องจักรอุปกรณ สําหรับผลิต และบรรจุภัณฑอาหารฮาลาล เพื่อสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑฮาลาลของวิสาหกิจชุมชนใหไดมาตรฐาน และ เปนที่ยอมรับของตลาดผูบริโภคของชาวมุสลิมทั่วโลก ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ ( 02 / 02 / 2553 ) )) CSR กับสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลียและญี่ปุน นายวิจักร วิเศษนอย อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา ประเทศคูคาที่เปน ตลาดสงออกสําคัญของไทย ไดแก สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ออสเตรเลียและญี่ปุน ไดนํา แนวทางดูแลสินคาและบริการที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของ ธุรกิจ (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) เขามาเปนเงื่อนไขที่จําเปนสําหรับการ ทําการคาระหวางประเทศ รวมถึงการสงออกและนําเขาสินคา เพื่อสงเสริมใหภาคธุรกิจได ตระหนักและมีการสรางจิตสํานึกแกสังคมรวมกัน “ปจจุบันตลาดโลกใหความสําคัญกับสินคาและบริการที่มีกระบวนการผลิตบนแนวคิดความรับผิดชอบตอสังคมของ ธุรกิจ และแมวากิจกรรมที่ภาคธุรกิจตองทําภายใตแนวคิด CSR จะเปนเพียงกิจกรรมโดยสมัครใจ ไมไดบังคับ แตก็ไม สามารถเพิกเฉยได เพราะตราบใดที่ผูประกอบการไทยตองการรักษาสวนแบงตลาดสงออกไว ก็ตองพรอมที่จะปฏิบัติตาม”

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

11

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 นายวิจักร กลาววา เพื่อเปนการเตือนภัยใหกับผูประกอบการของไทยไดตระหนักและเตรียมความพรอมในการ ปฏิบัติตามแนวคิด CSR ที่มีแนวโนมจะสงผลกระทบตออุตสาหกรรมการสงออกของไทย กรมฯ จึงจัดทําแผนใหความรูแก ผูประกอบการอยางตอเนื่อง ทั้งรายใหญ รายเล็ก รวมถึงผูประกอบการขนาดกลางและเล็กใหสามารถปรับตัวรับมือได ที่มา หนังสือพิมพเดลินิวส (วันจันทร ที่ 01 กุมภาพันธ 2553) ))ภาคการผลิตปวนแรงงานขาด! ภาคการผลิตและสงออกของไทยระส่ําเจอวิกฤติแรงงาน กระทบออรเดอรใหม สิ่งทอ เครื่องนุงหม อิเล็กทรอนิกส อาหาร ทะเลกุมขมับ โรงงานประกาศรับสมัครนับแสนอัตราแตกลับขาดแคลน เผยคนงานที่ถูกปลดออกปที่แลวคืนสู ภาคเกษตรหลังพืชผลราคาดี บางสวนหันประกอบอาชีพอิสระ แตตัวปวนคือนโยบายพิสูจนสัญชาติที่ยืดเยื้อจน ผลักดันแรงงานพมามุดลงใตดิน ขณะที่สถานการณทางเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มพลิกฟนจากความถดถอย ภาคการสงออก ของไทยไดกลับมาฟนตัวอีกครั้งโดยภาพสะทอนจากอัตราการขยายตัวทางดานการสงออกเปนบวก 2 เดือนติดตอกัน สําหรับเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม 2552 ขณะที่ ป 2553 นี้มีแนวโนมขยายตัวตอเนื่องตามการฟนตัวของเศรษฐกิจโลก สอดรับกับดัช นี การผลิตภาคอุตสาหกรรมที่ป รับตัวสูงขึ้นตามผลจากคําสั่ งซื้อ (ออรเดอร) และการใชกํา ลังการผลิตที่ เพิ่มขึ้น แตผูประกอบการหลายอุตสาหกรรมของไทยกลับเริ่มกุมขมับ เนื่องจากไมสามารถหาแรงงานมารองรับการขยาย กําลังการผลิตตอบสนองกับออรเดอรที่เพิ่มขึ้นได ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 ))FTA อาเซียน-จีน : สงออกผลไม ปญหาอวม ภายใตความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจระหวางไทย-ญี่ปุน ไดมีขอบังคับการลดภาษีสินคาสับปะรดที่ญี่ปุนบังคับไววาจะลดภาษี ให เฉพาะสับปะรดที่มีน้ําหนักผลไมเกิน 900 กรัม สงผลกระทบตอเกษตรกรผูปลูกสับปะรดและผูสงออกไทยทันทีที่ไม สามารถใช สิทธิในการลดภาษีภายใตความตกลงได เพราะผลผลิตสับปะรดของประเทศไทยสวนใหญ 90% จากผลผลิต ทั้งหมด 2 ลานตัน/ปเปนสับปะรดพันธุที่มีผลใหญสําหรับใชปอนเปนวัตถุดิบในโรงงาน แตมีสับปะรดบางพันธุเทานั้นที่จะใช สิทธิลดภาษีได เชน สับปะรดภูแล นางซิง ชิง ทองดี ประธานสมาคม ผูสงออกผลไมไทยกลาววา ในสวนของ FTA อาเซียนจีนที่ไดสิทธิลดภาษีเปน 0% ในสินคาทุกชนิดแลว แตสินคาไทยยังแขงขันไดลําบากเพราะ ตองนําไปคํานวณภาษีมูลคาเพิ่ม เฉพาะในสวนสินคาเกษตรก็มีภาษีนี้อีก 13% เมื่อนําไป คํานวณรวมกับราคาผลไมทําใหราคาผลไมจากไทยสูงกวาคูแขง ในขณะที่ผลไม จากจีน สามารถสงเขามาจําหนายผานชายแดนไดโดยตรง โดยแทบไมมีขอกําหนดทางดานสุขอนามัย ประกอบกับตนทุนการ สงออกผลไมจากจีนนั้น "ต่ํามาก" จนผลไมภายในประเทศ แทบจะแขงขันไมได นอกจากนี้ยังมีผัก และกระเทียมจากจีน ทะลักเขามาตาม แนวชายแดนโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่ง กระเทียม แมจะเสียภาษีนําเขาตามปกติ แตกระเทียมไทยก็ ไมสามารถแขงขันได ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ วันที่ 11 กุมภาพันธ 2553

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

12

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 )) FTA อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด เริ่มมีผลใชบังคับ 12 มี.ค.นี้ นายวิจักร วิเศษนอย อธิบดีกรมการคาตางประเทศ เปดเผยวา วันที่ 12 มีนาคม 2553 ความตกลงเพื่อจัดตั้งเขตการคาเสรี อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด (Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area: AANZFTA) ซึ่งเปนความตกลงฉบับลาสุดจะเริ่มมีผลใชบังคับ โดยความตกลงฉบับนี้มีประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 12 ประเทศ ประกอบดว ย อาเซี ย น 10 ประเทศ และออสเตรเลี ยกั บ นิ ว ซี แ ลนดอี ก 2 ประเทศสํ า หรับ สาระสํ า คั ญ ของความตกลง AANZFTA ครอบคลุมเกือบทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการคา เชน การเปดเสรีการคาสินคา การคาบริการ กฎวาดวยถิ่นกําเนิด สินคา และทรัพยสินทางปญญา เปนตน ดานการเปดเสรีการคาสินคา ในปแรกของการมีผลใชบังคับ (ป 2553) ออสเตรเลีย และนิวซีแลนดจะลดภาษีเปนศูนยทันที ครอบคลุมสินคากวารอยละ 91 และ 90 ของรายการสินคาทั้งหมด โดยออสเตรเลีย และนิวซีแลนดจะทยอยลดภาษีจนเหลือศูนยในทุกรายการสินคาในป 2558 และ 2560 ตามลําดับ สวนไทยจะผูกพันการลด ภาษีโดยยึดกรอบที่ตกลงไวในเขตการคาเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) ความตกลงการคาเสรีไทยออสเตรเลีย (Thai-Australia Free Trade Agreement: TAFTA) และความตกลงหุนสวนเศรษฐกิจที่ใกลชิดกันยิ่งขึ้นไทยนิวซีแลนด (Thai-New Zealand Closer Economic Partnership: TNZCEP) เพื่อปองกันการเปดตลาดสินคาที่มากไปกวาที่ ผูกพันไวแลวในกรอบความตกลงฯ ระดับทวิภาคี โดยในป 2553 จะลดภาษีเปนศูนยทันทีประมาณรอยละ 72 ของรายการ สินคาทั้งหมด ที่มา: สํานักขาวไทย วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 ))สั่ง อย.คุมเขมปลานําเขาหลังเปดเสรีอาฟตา เมื่อวันที่ 14 ก.พ. นายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข กลาววา ตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. 2553 เปนตน มา ประเทศไทยไดมีการเปดการคาเสรีไทย-อาเซียน ตามขอตกลงเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA) โดยจะสงผลใหสินคา ประเภทปลาและผลิตภัณฑเขามาจําหนวยในประเทศเปนจํานวน มากเพื่อคุมครองความปลอดภัยใหคนไทยไดบริโภค อาหารที่มีคุณภาพและมาตรฐาน ไดสั่งการใหสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) คุมเขมดานความปลอดภัย อาหารนําเขาดังกลาวอยางเขมงวด หากพบไมได มาตรฐานใหดําเนินการทางกฎหมาย ทั้งนี้ เพื่อปองกันปลานําเขาที่ไมได มาตรฐานมาตีตลาดปลาไทย โดยการนําเขาสินคาประเภทอาหารมาจําหนายในประเทศ ผูนําเขาจะตองไดรับใบอนุญาต นําเขาอาหารจาก อย.และตองผานการตรวจสอบจากเจาหนาที่ดานอาหารและยา เพื่อสุม ตัวอยางตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานทุกครั้งอยางเขมงวด เชน โลหะหนักตางๆ อาทิ สารปรอท สารตะกั่ว เชื้อจุลินทรียที่ทําใหเกิดโรค และฟอรมาลิน เปนตน ถาตรวจพบวาผลิตภัณฑไมไดมาตรฐานหรือไมปลอดภัย จะดําเนินคดีกับผูนําเขาตามกฎหมายอยางเครงครัด ตอง ระวางโทษจําคุกไมเกิน 2 ป ปรับไมเกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ในการนําเขาครั้งถัดไป สินคาจะถูกนําเขาระบบ กักกันดวยการอายัดไว 3 ครั้งติดตอกัน พรอมทั้งทําการสุมตัวอยางสงตรวจคุณภาพมาตรฐาน หากสินคาไดมาตรฐานและ ปลอดภัย จึงจะถอนอายัดใหจําหนายได แตหากไมไดมาตรฐานหรือไมปลอดภัย จะสงสินคากลับคืนประเทศตนทางหรือ ทําลายสินคาดังกลาวทั้งหมด ที่มา: ไทยรัฐ วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

13

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553

) เศรษฐกิจฟนหวั่นแมปุยขาดตลาด สําหรับในป 2553 ราคาปุยจะขึ้น - ลงตามภาวะราคาน้ํามัน และไมพุงขึ้นสูงถึง 100% เหมือนที่ผานมา แตเนื่องจากไทยตองนําเขาแมปุยเคมีจากตางประเทศ อาจพบปญหา แมปุยขาดตลาดเนื่องจากปริมาณการใชปุยเคมีในประเทศผูผลิตแมปุยอยางประเทศจีน เพิ่มสูงขึ้น และจีนอาจไมสงออกแมปุยก็จะเกิดปญหาแมปุยขาดตลาด ไทยตองนําเขา แมปุยจากประเทศในแถบยุโรปทดแทน ซึ่งมีราคาสูงกวา สงผลใหราคาปุยเพิ่มสูงขึ้นอีก ทั้งนี้ ภาคการเกษตรยังสามารถ ขยายตัวไดอีกมากภายใตการคาเสรี และประเทศที่เปนผูผลิตในแถบเอเชียมีไมกี่ประเทศ เนื่องจากญี่ปุนและเกาหลี ปรับเปลี่ยนตัวเองเปนประเทศอุตสาหกรรม ประเทศผูผลิตจึงมีเพียงไทย เวียดนาม ลาว พมา และจีน โดยเวียดนามจะเปน คูแขงสําคัญของไทย ขณะที่จีนเปนทั้งคูแขงและคูคา ทําใหโอกาสในการขยายตัวของสินคาเกษตรไทยมีสูงขึ้น สําหรับประเทศไทย ซึ่งเปนประเทศผูผลิตสินคาเกษตร มีการใชปุยเคมีถึง 75% และใชปุยอินทรีย 25% ในสวนของปุยเคมี 100% ไทยนําเขาจากตางประเทศ 75% และนําเขาปุยอินทรียเคมี 25% โดยในแตละปเกษตรกรไทยใชปุยเคมีสูงถึง 4.8-5 ลานตัน ที่มา: ประชาชาติธุรกิจออนไลน ปที่ 33 ฉบับที่ 4180 วันที่ 01 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553

) รมว.เกษตรฯ ผานยุทธศาสตรสัปปะรด นาย ธีระ วงศสมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ เปดเผยวา คณะกรรมการนโยบายและ พัฒนาสับปะรดแหงชาติ ไดพิจารณาเห็นชอบรางยุทธศาสตรสับปะรดแหงชาติ ป 25532557 ซึ่งมีสาระสําคัญ คือ การกําหนดวิสัยทัศนใหประเทศไทยรักษาความเปนผูนําอันดับ หนึ่งในการผลิต การสงออกสับปะรด และผลิตภัณฑสับปะรดที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน เนื่องจากปจจุบันประเทศไทยเปนผูสงออกรายใหญที่สุดของโลก มีสวนแบงการตลาด ประมาณ รอยละ 35-40 โดยวางเปาหมายรวม 3 ดาน ไดแก ดานการผลิต จะรักษาระดับ พื้นที่ใหผลผลิตสับปะรดในเขตเศรษฐกิจไมใหเกิน 6 แสนไรตอป เพิ่มผลผลิตจาก 3.9 ตันตอไร ในป 2551 เปน 6 ตัน ในป 2557 รมว.กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเสนอรางยุทธศาสตรสับปะรดป 2553-2557 เขา ครม. วางเปารักษาอันดับหนึ่งผลิตสงออกสับปะรดของโลก ผลักดันการบริโภคในประเทศเพิ่มเปน 600,000 ตัน ควบคูเพิ่มยอดสงออก 110 ลานบาท ภายใน ป 2557 นอกจากนี้ ยังไดวางยุทธศาสตรและมาตรการดําเนินงาน รวม 4 ดาน เพื่อขับเคลื่อนใหการปฏิบัติงานเปนไปตาม เปาหมาย ไดแก ยุทธศาสตรดานการผลิต การแปรรูป การตลาด และยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการ โดยไดมอบหมาย ใหสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปรับปรุงเนื้อหาหรือขอความบางสวนตามขอเสนอแนะ เพื่อนําไปสูขั้นตอนการการยกราง ยุทธศาสตรดังกลาว และนําเสนอที่ประชุม ครม. ตอไป ที่มา: โพสตทูเดย วันที่ 5 กุมภาพันธ 2553

TFPA Newsletter- February 2010


TFPA Newsletter of February 2010

14

จดหมายขาวสมาคมผูผลิตอาหารสําเร็จรูป ฉบับเดือน กุมภาพันธ 2553 )ภาคเอกชน เตรียมเสนอตัว สงเสริมวิทยาการดา นการปลูก ข า วโพดหวาน ใหแกเกษตรกร อ. แมวาง จ. เชียงใหม นางอัมพันธ สุริยัง ผูจัดการฝายสงเสริมและจัดซื้อวัตถุดิบ บริษัท ซันสวีท จํากัด ซึ่ง ผลิตและจําหนายขาวโพดหวาน กลาววา บริษัท ซันสวีท จํากัด เปนผูผลิตและจําหนาย ขาวโพดหวานที่ใหญที่สุดในภาคเหนือตอนบน และใหญเปนอันดับตนๆ ของประเทศ ป ที่ผานมาทํารายไดเขาประเทศกวา 1,500 ลานบาท สงเสริมปลูกขาวโพดหวานในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ผลผลิตสามารถขายไดทั้งหมด ขณะที่ลําตนสามารถนําไปสงขายเปนอาหารวัว ลาสุดทราบวาอําเภอแม วางไดสงเสริมใหปลูกขาวโพดหวานทดแทนการปลูกหอมหัว ใหญที่มีปญหาดานราคา ทางบริษัทจึงเตรียมเสนอตัวกับทาง อําเภอเพื่อสงเสริมวิทยาการดานการปลูกขาว โพดหวาน ทดแทนการปลูกหอมหัวใหญ รวมถึงขาวดวย เนื่องจากเปนพืชที่ ใชน้ํานอย ที่มา: สํานักขาวแหงชาติ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2553

)เตรียมพรอมรับมือผลไมลน กรมสงเสริมฯวาง 5 แนวทาง 6 มาตรการ/ยันไมแทรกแซงราคา นายอรรถ อินทลักษณ อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร เผยวา จากปญหาปริมาณผลผลิต ผลไมทั้งภาคตะวันออก ภาคใต และภาคเหนือ ที่ใกลจะออกสูทองตลาดในชวงตั้งแต เดือนเมษายนเปนตนไป มักใหผลผลิตกระจุกตัวชวงกลางฤดู ซึ่งอาจสงผลกระทบใหมี ผลผลิตออกมาลนตลาดและราคาตกต่ําได กรมสงเสริมการเกษตรในฐานะเลขานุการ คณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม (Fruit Board) ไดเตรียมแนวทางการ ปองกันและแกไขปญหาผลไม ป 2553 เพื่อลดผลกระทบดังกลาว ดังนี้ 1. กรมจะยึดหลักการใหจังหวัดเปนแกนหลัก ในการจัดทําแผน เพื่อปองกันและแกไขปญหาของจังหวัด โดยมีสวนกลาง ใหการสนับสนุน และใหคณะกรรมการเพื่อแกไขปญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตรระดับ จังหวัด เปนกลไก หลักในการบริหารจัดการและกํากับดูแลการปองกันและแกไขปญหาผลไมใน พื้นที่ เชนเดียวกับปที่ผานมา 2. ไมแทรกแซงราคา แตสนับสนุนใหกลไกตลาดปกติดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ 3. เนนการปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มปริมาณผลไมคุณภาพดีใหมากขึ้น 4. เนนการกระจายผลไมสดคุณภาพดีจากแหลงผลิตถึงผูบริโภคอยางรวดเร็ว 5. กําหนดปฏิทินปฏิบัติงานเพื่อใหทุกฝายดําเนินงานตามกําหนดเวลา ที่มา: แนวหนา วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553

TFPA Newsletter- February 2010

TFPA Newsletter: February 2010  

Monthly Newsletter

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you