Page 1


!"

!"#$%&'()&)%#&*'+

!"#$%&

THE FRESHEST PRODUCTS TO

FRESH OUT THE BOX

LAND AT WIDEOPENMAGHQ.

LOOK OUT FOR OUR VERDICT NEXT ISSUE.

DLV'=)8*)'#/)A08'-6./01

/RZSURȴOHFRPIRUWDEOHDQG

OLJKWZHLJKWȂLGHDOIRUWKHZDUPHU *)1%$89'P)88"./3'()18"20,'%$0'

()/)7,')5%")1'%$-%'2)081M%'$-A0'

P,)27(%")1'P,"A00'=02,"('[,-("-'

4$"%0'5-/*8'"+'3)7,'%,-"/8'-,0'-8'

,05/"(-'()(65"%'8640'>FB'2",0(%'

PXGG\DVRXUV

7+(VKLUWWKUHHTXDUWHUMHUVH\-../01 !"#$%&'()*+),%-./0'-12'-",3'4"%$'-' 400'5)(60%'+),'.00,'*)103'-12'

$)780'60389':"//'.0'#,0-%'+),'%$0' 87**0,9

PRXQWVWHP ȴWV%R[[HUDQG

BBB'+),68Y'-12'![R'@B?**'4"20&' EC',"80'.-,9'=)*08'-8'-'()*5/0%0' 5-(6-#0'+),'-13)10'%$-%'4-1%8' %$0",'."60'%)'/))6'/"60'=[M89

GN;':$"850,/"%0'8%)A0'-455

;-(0'<-(0'=$08%0,'8%0*'-../00

!"#$%&'5-(6-./0'8%)A0'%$-%'4"//'

>?'**'),'@?**'-A-"/-./0'4"%$'

.)"/'-'/"%,0')+'4-%0,'"1'/088'%$-1'

BC',"809'D)7#$&'1)'+,"//8'-12'

>'*"17%089';718')1'4$"%0'85","%&'

D΍RUGDEOH

QG;'W",-/'($-"1'#7"20'X(-#02Y'

60,)8010'),'71/0-202'+70/9'N$)7/2'

-70/00

.0'#,0-%'+),'/"#$%'())6"1#'-%'%$0'

4XLFNDQGHDV\WRȴWORDGVRI

,-(089

DGMXVWDELOLW\VXSHUFRRO8.

()*5-139'Q0-%$'%)'2,)5502' FKDLQV

=)1%"101%-/'G)71%-"1'H"1#'II'-../01

J9F'K//',)712'%,-"/'%3,08'+),')7,'

L)50'</)4'%08%'4$00/89'J9FC'4"20&' %7.0/088'()*5-%"./0&'40M//'.0

,711"1#'-'N%-18'1)O%7.08'80%'75' 4"%$'=)1%"M8')41';0A)'N0-/9

DLV'G-Z"'6100'5-28'-30/01

P/-%3578'Q7%$"0'KG'EJ'-445

0D[L3DGV"6HULRXVO\"'RQȇWOHW

R"#'.,)%$0,')+'%$0'D)67/'5-(6'

%$0'+-(%'%$-%'%$03M,0'1-*02'-+%0,'

40MA0',0A"0402'"1'%$"8'"88709'S'

-'+0*"1"10'$3#"010'5,)27(%'57%'

/"%,08')+'8%),-#0'85-(0'-12'-'T

\RXR΍7ZRELJVROLG9HOFURVWDSV

/"%,0'./-220,9'U22'*08$'5)(60%'

4"%$'NKNODV='"*5-(%'+)-*'"18"209'

WKDWWHQGVWRHMHFWLWHPVEXW

N7"%-./0'+),'.)38'-12'#",/8'-/"609

)%$0,4"80&/)-28')+'85-(0'-12 40//'.7"/%9':0'/"609

,

;-(0'<-(0'=$08%0,'.-,'-23/01

EC',"80&'@F?**'4"20&'()*+),%-./0&' D΍RUGDEOHWRXJK


!"

!"#$%&'(")*+), !"#$%&'#()"&*+($",-.

!"#$%!&' $()&"*+,Ȋ2KȂWKH\PDNHEDJVDVZHOODVEODGGHUVQRZGR !"#$%&'($')*++,#-'-##.#+'/0#1-12!0$'-*3/3,-#+'!4'-##' WKHQHZ3ODW\SXVOLWUHSDFNZKHQΖȴUVWWRRNLWRXW 42'1'3,+#5'6,7#2'!"#'819!'!"1!'!"#$:3#'3#01!,7#0$'2#;'!4' !"#'13!'48'.4*2!1,2'),<#'/19<-='>01!$/*-'"17#'+42#'1' JUHDWMRERIFUDIWLQJDOLJKWFRPIRUWDEOHVW\OLVKZD\WR WUDQVSRUW\RXUMXQNDQG\RXUZDWHURQWKHWUDLOV ?"#'@AB'94.#-';,!"'1'C'0,!3#')01++#3'12+'1'.4+#-!' OLWUHVRIVWRUDJHVSDFHȂPDNLQJLWDJUHDWVL]HIRU !"4-#'3,+#-'!"1!'+42:!'3#D*,3#'041+-'48'-*//0,#-5' 7KHUHȇVMXVWHQRXJKURRPIRUWKHEDVLFVOLNHDVPDOO MDFNHWDWXEHRUDSXPSDQGWKHUHDUHVPDOOORRSVRQ !"#'4*!-,+#'!4'1!!19"'$4*3'"#0.#!'!45 ?"#'-/19#',2-,+#',290*+#-'1'81)3,9'E-"#1!":'!4'<##/' $4*3'/*./'"#0+',2'/019#'12+'1'8#;'.#-"'/4*9"#-'!4' NHHSWKLQJVRUJDQLVHGΖOLNHWKHVL]HRIWKH7RNXOȂLWȇV MXVWHQRXJKWRNHHSPHZDWHUHGDQGFRYHUHGIRU )1-,9'.#9"12,910-')*!'24!'-4'),F'!"1!',!'F#!-',2'!"#';1$' 43'8##0-')*0<$';"#2'G:.'3,+,2F5'($'420$'.,243'F3,/#',-' !"1!'!"#')1F'!1/#3-'!4;13+-'!"#')4!!4.5'H",0-!'!",-' <##/-'#7#3$!",2F'!,F"!0$'/19<#+'12+'83##'834.'31!!0,2F' 1)4*!',!'912'.1<#'/19<,2F'12+'*2/19<,2F',2'1'3*-"'1' ),!'48'1'"1--0#5'I4'),FF$'!"4*F"5 ?"#')01++#3'"1-'4)7,4*-0$'"1+'-4.#'!"4*F"!'/*!' LQWRLWȂLWȇVKHOGLQSODFHLQVLGHWKHSDFNZLWKWZRZHH !4FF0#-'.#12,2F',!'+4#-2:!'-04-"'1)4*!'12+'-/43!-' DZLGH]LSORFNVHDOHGȆPRXWKȇPDNLQJȴOOLQJDQG 90#12,2F'3#100$'#1-$5'?"#'"4-#',-'F#2#34*-0$'042F'12+' ,-'049<#+'-#9*3#0$',2!4'!"#')01++#3';,!"'1'90,//$'7107#' VR\RXFDQXQFOLSLWIURPWKHEODGGHUIRUHDV\ȴOOLQJ ?"#'),!#'7107#'10-4'-/43!-'1'!;,-!J'049<'-4'$4*';42:!' JHWDQ\GULEEOHVPLGULGH

#$%&'()*+,-'./0100 2+3-'44415$%5$6+6+%78*%15)(9+*9:;$<,:=% 7KH:RUG*RRGH΍RUW3ODW\SXVȂ7KH7RNXOORRNVJRRG LWKDVSOHQW\RIVHQVLEOHIHDWXUHVDQGLWȇVDJUHDWVL]HIRU PRVWULGHV7KHSULFHLVQȇWEDGDWDOOHLWKHUFRQVLGHULQJ !"#$%&'((#)$*+$*,-&.(#(/ ?#-!#+')$K'L1.,#

!"

!"#$%&




3ODW\SXV²6SULQWHU;7/%DFNSDFN_*HDU:H$UHFRP



$OO5HYLHZV

:KR:H$UH

*HDU$ZDUGV

*HDU*ORVVDU\

*HDU*XLGHV

:,1678))

7HH6KRS

'LVFRXQWV

/RJ,Q5HJLVWHU

,QIRIRU35V

+RPHª7UDLOUHYLHZVª3DFNVª3ODW\SXV²6SULQWHU;7/%DFNSDFN

3ODW\SXV±6SULQWHU;7/%DFNSDFN 1RZ,GROLNHDUXFNVDFN,QIDFW,KDYHTXLWHDIHZVRZKHQ,EURXJKWKRPHWKH3ODW\SXV 6SULQWHU;7IRUUHYLHZLQJP\RWKHUKDOIUROOHGKLVH\HVDQGDVNHGLI,UHDOO\QHHGHG\HW DQRWKHURQH %XW,ILQGHDFKRIP\EDJVKDYHDVSHFLILFUROHLQP\OLIHDQGWKH6SULQWHU;7PDUNHWHGDV µWKHRQHSDFNIRUDIXOOGD\RIMXVWDERXWDQ\WKLQJ¶KDVHQGOHVVSRWHQWLDO

 0\LQLWLDOLPSUHVVLRQRQSLFNLQJXSWKHEDJ±DIWHUFORFNLQJWKHJRUJHRXVPXVWDUG\HOORZ JROGHQ\HOORZ LWFDPHLQ±ZDVWKDWLWIHHOVTXLWHELJZKLFKFRXOGHDVLO\OHDGPHWRRYHUSDFN LWDQGWKHVKRXOGHUVWUDSVGRQ¶WIHHORYHUO\SDGGHG%XWRQORDGLQJWKH6SULQWHU;7XSIRUP\ UHJXODUF\FOHWRZRUN,IRXQGLWZDVDFWXDOO\TXLWHFRPIRUWDEOHDQGZDVVSDFLRXVHQRXJKIRU DOORIP\NLW %HLQJ¶´WKH´0/EDFNSDFNZDVDSHUIHFWILWUHVWLQJVQXJJO\RQP\KLSVDQG WKHFRPELQDWLRQRIEDFNSDGGLQJDQGLQWHUQDOIUDPHZDVHQRXJKWRFXVKLRQWKHSDFNDJDLQVW P\EDFNZLWKRXWRYHULQVXODWLQJLW7KH6SULQWHULVDYDLODEOHLQWZRWRUVROHQJWKVVRFDQEH ILWWHGWRDYDULHW\RIERG\VKDSHV±DQGZKLOVWLW¶VQRWDVSHFLILFZRPHQ¶VSDFN,KDGQR WURXEOHZLWKLWVILW

,¶PDELJIDQRIZDLVWEHOWSRFNHWVRIZKLFKWKLVKDVWZRSHUIHFWO\VL]HGIRUDOOWKRVHOLWWOH

ZZZJHDUZHDUHFRPUHYLHZSODW\SXVVSULQWHU[WOEDFNSDFN






3ODW\SXV²6SULQWHU;7/%DFNSDFN_*HDU:H$UHFRP

ELWV\RXQHHGWRKDQGDQGWKH\¶UHFOHYHUO\GHVLJQHGVRWKHH[FHVVZDLVWEHOWVWUDSWXFNVLQ EHKLQGWKHPRXWRIWKHZD\7KHWZRDGGLWLRQDOVLGHSRFNHWV±ZKLFK,DOZD\VYLHZDVGULQNV KROGHUVDVZHOODVWKHEODGGHUFRXOGEHVHHQDVDQRYHUNLOOEXWLWZRUNHGSHUIHFWO\IRUP\ QHHGVRQDGD\RXWZLWKWKHEODGGHUDOORZLQJLQVWDQWDFFHVVWRIOXLGVZKLOVWRQWKHPRYHDQG WKHSRFNHWVSURYLGLQJVSDFHIRUDGGLWLRQDOWRSXSVDQGWHD 7KHODUJHIURQWPHVKSRFNHWDOWKRXJKQRWZDWHUSURRILVJUHDWIRUTXLFNO\VWDVKLQJELWVRXW RIWKHZD\DQGWKHSRFNHWVDOOµPDNHVHQVH¶7KH\DUHZKHUH\RXZDQWWKHPWREH 7KHRQO\PLQRUGRZQVLGHLVWKDWWKHEODGGHUSRFNHWDOWKRXJKVOLJKWO\KLGGHQLVWKHVWSRFNHW ,VHHPWREHGUDZQWRZKHQWU\LQJWRJHWLQZKLFKFDQJHWIUXVWUDWLQJ,WVHHPVWREHWKH PRVWREYLRXV]LSSHUZKHQ\RXORRNGRZQRQWKHSDFN :LWKDOOLWVOLWWOHDFFHVVRU\VWUDSVSROHKROGLQJGHYLFHVDQGZHOOSODFHGSRFNHWVWKLVSDFN LVPXOWLIXQFWLRQDOFRXOGTXLWHHDVLO\UHSODFHWZRLIQRWWKUHHRIP\FXUUHQWVLQJOHXVHSDFNV $QGWKHZHDWKHUSURRIFRQVWUXFWLRQSURWHFWV\RXUVWXIILI\RXJHWFDXJKWRXWLQDVKRZHU

6XPPDU\7KH3ODW\SXV6SULQWHU;7LVDZHOOGHVLJQHGSDFNIRUWKRVHZKROLNHWR WXUQWKHLUKDQGWRDVHOHFWLRQRIGLIIHUHQWDFWLYLWLHVEXWGRQ¶WZDQWDFXSERDUGIXOORI GLIIHUHQWEDJV7KHNH\WKLQJZLWKWKLVEDFNSDFNLVWKHDWWHQWLRQWRGHWDLOHYHU\WKLQJ LVWLG\HYHU\WKLQJKDVLWVSODFH

3ULFH 86

0RUH3ODW\SXV 5HYLHZE\%HFN\±1DYLJDWLRQLQVWUXFWRUDQG6HDUFK 5HVFXH7HDP/HDGHU

6KDULQJPDNHVXVKDSS\ ,I\RXOLNHRXUUHYLHZSOHDVHVKDUHLWZLWK\RXUIULHQGVRUIROORZHUVWRVSUHDGWKHORYH

+DYH<RXU6D\ ,I\RXRZQWKLVSURGXFWRUMXVWOLNHW\SLQJDGG\RXUUHYLHZFRPPHQWVDQGUDWLQJEHORZ <RXQHHGWROHDYHDFRPPHQWLQRUGHUIRU\RXUKDPPHUUDWLQJWREHVDYHG

/HDYHD5HSO\

&RQQHFWZLWK 







<RXUHPDLODGGUHVVZLOOQRWEHSXEOLVKHG5HTXLUHGILHOGVDUHPDUNHG 1DPH (PDLO :HEVLWH

&RPPHQW

ZZZJHDUZHDUHFRPUHYLHZSODW\SXVVSULQWHU[WOEDFNSDFN






3ODW\SXV6SULQWHU;7³0DG$ERXW*HDU

/64,

 5,>:

 9, = 0 , > :

 ( 9;0 * 3 , :

* 6 4 4 < 5 0 ;@

7SH[`W\Z:WYPU[LY?;  4H[[>LZ[VU

0U[YVK\J[PVU 0]LILLU\ZPUN[OL:WYPU[LY HSTVZ[JVUZ[HU[S`MVY[OLWHZ[ TVU[OHUK0OH]L[VZH`0YLHSS` SPRLP[;OLIYPNO[`LSSV^JVSV\Y HUKOLH]`JVUZ[Y\J[PVUZ[PSS OHZU[W\[TLVMM[OLMHJ[[OH[ [OPZPZHYLHSS`NVVKIHN

9L]PL^ 7SH[`W\ZOH]LHS^H`ZTHKL X\HSP[`LX\PWTLU[0]L\ZLK ZL]LYHSVM[OLPYISHKKLYZV]LY[OL PDGDERXWJHDUFRPUHYLHZVSODW\SXVVSULQWHU[W

:LHYJO

9L]PL^Z HK]LU[\YL

\S[YHOPRL

WHJR Y\JRZHJR L_VZ  HK]LU[\YL NLHY  SPNO[^LPNO[ VZWYL` +H`>HSRZ 9\UUPUN 9\JRZHJR 7SH[`W\Z  *`JSPUN :WYPU[LY  ^H[LY KYPURPUN  1VTW`

NLHY 5L^Z

6J[VILY 1\S` 1\UL 4H` 5V]LTILY






3ODW\SXV6SULQWHU;7³0DG$ERXW*HDU

W\YPM`  KYPUR OLH[LY  JVVRPUN

`LHYZHUKNLULYHSS`0]LILLU PTWYLZZLK;OL:WYPU[LY?;PZ H3WHJR[OH[JHUIL JVTWYLZZLK[VHT\JOZTHSSLY ZPaLPUJYLHZPUN[OL]LYZH[PSP[` NYLH[S`(SSVM[OLaPWZHYL ^H[LYWYVVMHS[OV\NO0]LUV[ WYVWLYS`[LZ[LK[OPZ`L[HUK ZWHJLPUZPKLPZLHZPS`LUV\NOMVY HKH`[YPWVYHUV]LYUPNO[LY^OLU `V\YL[YH]LSSPUNSPNO[;OLNYHI OHUKSLVU[OL[VWPZILLM` LUV\NO[VJHYY`^P[OV\[KPNNPUN



5L^Z

PU[VVT\JOHS[OV\NO`V\ ^V\SKU[^HU[[VJHYY`P[MHY[OPZ ^H`I\[[OLU^O`^V\SK`V\KV [OH[^OLUP[ZZVJVTMVY[HISL[V ^LHY&

([[LU[PVU[V

5P[L/H^RYLSLHZLKI`5P[L

KL[HPSPZ

^H[JOLZ

L_JLSSLU[ ^P[OTVZ[ VM[OL Z[YHWZ OH]PUN[OL

5P[LHYLSH\UJOPUNHYHUNLVM UL^HUKL_JP[PUNTVKLSZ" PUJS\KPUN[OLZ[\UUPUN SVVRPUN5P[L/H^R

JHWHJP[`[V IL[\JRLKH^H`VYWHZZLK [OYV\NOHSVVW[VZ[VW[OLT MSHWWPUNHYV\UK;OLYLHYL H[[HJOTLU[ZMVYWVSLZPJLH_LZ HUKHNHPU[OLZLJHUILOPKKLU PDGDERXWJHDUFRPUHYLHZVSODW\SXVVSULQWHU[W






3ODW\SXV6SULQWHU;7³0DG$ERXW*HDU

^OLUUV[PU\ZL(SHYNLL_[LYUHS

4V\U[HPUIPRLZNVMYLLVU

MYVU[WV\JOTLHUZ[OH[^L[NLHY

>PUKLYTLYLMLYY`

VYV[OLYP[LTZJHUILX\PJRS` [\JRLKH^H`^OLUUV[PU\ZL ;OLYLHYL[^VSHYNLLSHZ[PJH[LK

4V\U[HPUIPRLZNVMYLLVU >PUKLYTLYLMLYY`

WV\JOLZVU[OLZPKLZVM[OL IHJR[OLZLHYLUV[JVU[V\YLK[V [OLWHJRTHRPUN[OLT]LY` \ZHISLSHYNLYP[LTZVYIV[[SLZ JHUILZ[YHWWLKPU\ZPUN[OL JVTWYLZZPVUZ[YHWZ;OLOPW ILS[ZHYLJVTMVY[HISLHUK

5L^<S[YH3P[LJHTWILKMYVT

[YHUZMLY[OLSVHKZ^LSS6UH

;OLYTH9LZ[

YLJLU[KH`OPRLSLHKPUNHNYV\W PU[OL:V\[O+V^UZ0KLSPILYH[LS`

;OLJHTWILK»ZWH[LU[LKIV^

MPSSLK[OLWHJRHUK[OL3

MYHTL[LJOUVSVN`JYLH[LZH

ISHKKLY[OL:WYPU[LYZP[Z]LY`

Z[YL[JOMYLLMHIYPJILK[OH[VMMLYZ

JVTMVY[HIS`PUKLLK^P[OSP[[SL

Z\WLYPVYJVTMVY[

L_JLZZTV]LTLU[;OL[^V LSHZ[PJH[LKHUKaPWWLKWVJRL[Z VU[OL^HPZ[ILS[Z^LYLL_JLSSLU[



HUKQ\Z[HIV\[IPNLUV\NO[V OVSKHSHYNLWOVULVYJVTWHJ[ JHTLYH6ULMLH[\YL0KPKSPRL ^HZILPUNHISL[V[\JR[OL^HPZ[ ILS[ZPU[VWVJRL[ZVU[OLWHJR [OPZTLHU[^OLU[OL`^LYLU[ ILPUN\ZLKHUKPUI\Z`WSHJLZ



SPRL[YHPUZ[OL`KVU[NL[PU[OL ^H`HUKMSHWHYV\UK ;OL:WYPU[LY?;\ZLZ 7SH[`W\ZZ)PNAPW3^H[LY PDGDERXWJHDUFRPUHYLHZVSODW\SXVVSULQWHU[W






3ODW\SXV6SULQWHU;7³0DG$ERXW*HDU

ISHKKLY^OPJOPZHJJLZZPISLMYVT HaPWH[[VWVM[OLIHN;OL ISHKKLYPZZ\ZWLUKLKVUJSPWZ[V Z[VWP[ZHNNPUN[V[OLIV[[VTVM [OLIHNHUKILJVTPUN \UJVTMVY[HISL^O`KVTVYL O`KYH[PVUWHJRZUV[KV[OPZ& ;OLYLPZH]HYPL[`VMYV\[PUN VW[PVUZMVY[OLOVZL^OPJOJHU L_P[[OLIHJRMYVTLP[OLY[OL IV[[VTVY[VWHUKVULP[OLYZPKL SVVWZHUKJSPWZZ[VW[OLOVZL MYVTNL[[PUNPU[OL^H`;OLIPN aPWPZWYVIHIS`[OLILZ[ISHKKLY 0]L\ZLK[VKH[LILPUNHISL[V JVTWSL[LS`VWLU[OL[VWVM[OL ISHKKLYTHRLZJSLHUPUNHUK KY`PUNHKVKKSL;OLOVZLJHU HSZVILYLTV]LK\ZPUNHX\PJR YLSLHZLMP[[PUN 0]LOHK[OLVWWVY[\UP[`[V\ZL [OL:WYPU[LY?;L_[LUZP]LS` V]LY[OLWHZ[TVU[OHUK0]LUV[ MV\UKP[[VSL[TLKV^UPU HU`^H`>OLUY\UUPUN[OL JVTWYLZZPVUZ[YHWZZLJ\YL[OL JVU[LU[Z[VZ[VW[OLTTV]PUN HYV\UKHUK[OLWHJRZP[Z JVTMVY[HIS`HUKZLJ\YLS` *`JSPUNPZLX\HSS`HZZ[HISL [OLYLPZUVYLZ[YPJ[PVUPU TV]LTLU[HUKL]LUHM[LY PDGDERXWJHDUFRPUHYLHZVSODW\SXVVSULQWHU[W






3ODW\SXV6SULQWHU;7³0DG$ERXW*HDU

TPSLZ[OLYL^LYLUVHKKP[PVUHS HJOLZWHPUZVYKPZJVTMVY[Z JVUZPKLYPUN0\Z\HSS`\ZL WHUUPLYZ0^HZX\P[LJO\MMLK ;OLJVSV\YPUNVM[OL:WYPU[LYPZ IYPNO[P[Z`LSSV^HJ[\HSS`P[Z ]LY``LSSV^[OLNYL`Z[YHWZKV Z\IK\LP[ZSPNO[S`I\[[OPZWHJR ^PSSUL]LYILJVUZPKLYLK KPZJYL[L ;OLVUS`KV^UZPKL0]LMV\UKZV MHYPZ[OL^LPNO[L]LULTW[`[OPZ WHJRQ\Z[MLLSZOLH]`5V^[OPZ PZWYVIHIS`K\L[V[OLYVI\Z[ JVUZ[Y\J[PVUZHUKOVULZ[S`0 JHU[ZLL[OL:WYPU[LYMHSSPUN HWHY[PUHO\YY`I\[MVY\S[YHSPNO[ W\YPZ[Z[OL^LPNO[^PSSKLMPUP[LS` ILHKLJPKPUNMHJ[VY

*VUJS\ZPVU (UPUJYLKPIS`]LYZH[PSLO`KYH[PVU WHJRVUJL\ZLKP[^PSSWYVIHIS` YLSLNH[L`V\YV[OLYKH`IHNZ[VH K\Z[`JVYULY

9H[PUNZ 9H[PUNZHYLV\[VMILPUNIHK HUKILPUN[OLILZ[

PDGDERXWJHDUFRPUHYLHZVSODW\SXVVSULQWHU[W






3ODW\SXV6SULQWHU;7³0DG$ERXW*HDU

-0;-697<976:, =,9:(;030;@ +<9()030;@ =(3<,-69465,@ 6=,9(33

4HU\MHJ[\YLYZ :WLJPMPJH[PVUZ 0M`V\JHUKVP[PUHKH`[OL WHULSSVHKPUN:WYPU[LY?;JHU SPRLS`OHUKSLP[¶MYVTZVTL ZPTWSLSH`LYZHUKZUHJRZ[VOPNO HSWPULL_J\YZPVUZ>L]LRLW[ [OLMVJ\ZVUZPTWSPJP[``L[Z[PSS KLSP]LYRL`MLH[\YLZSPRLPJLH_L [YLRRPUNWVSLHUKOLSTL[JHYY` VW[PVUZWS\Z[OL^LH[OLYWYVVM JVUZ[Y\J[PVUHUKLMMVY[SLZZ HJJLZZ[VO`KYH[PVU[OH[^PSS RLLW`V\TV]PUNKV^U[OL[YHPS

PDGDERXWJHDUFRPUHYLHZVSODW\SXVVSULQWHU[W






3ODW\SXV6SULQWHU;7³0DG$ERXW*HDU

Â&#x201A; *VTTLU[

3PRLZ 

:OHYL

b 6aWPN 1VTW`>H[LY/LH[LY c

*644,5;:

5L^LZ[-PYZ[ :\IZJYPIL]PHLTHPS

7YL]PL^ 

7VZ[*VTTLU[¯



(IV\[<Z



:P[L4HW /64, 5,>: 9,=0,>: (9;0*3,:

PDGDERXWJHDUFRPUHYLHZVSODW\SXVVSULQWHU[W






3ODW\SXV6SULQWHU;7³0DG$ERXW*HDU

*644<50;@



4HK(IV\[.LHYPZHSSHIV\[[^V[OPUNZ7LVWSLHUK

*VU[HJ[<Z

.LHY¯`V\YNLHY¯[OLNLHY`V\^HU[HUKTH`ILL]LU[OL NLHY`V\ULLK >LHYLJVTTP[[LK[VTHRPUN4HK(IV\[.LHY[OLILZ[ WSHJL[VMPUKV\[HIV\[NLHYHUK[HSR^P[OSPRLTPUKLK WLVWSLHIV\[P[[VOH]LHWSHJL^OLYL^LJHUJLSLIYH[L ILPUNHIP[THKVYSVVU`ILJH\ZL^L^HU[<TT¯ ZVYY`¯5,,+ZVTL[OPUN0UHSSVM\Z[OLYL»ZHRP[MYLHR HUK[OPZPZ[OLWSHJL`V\JHUNL[P[MYLL >L^HU[[OPUNZ[VILSPNO[OLHY[LKLHZ`NVPUNHUKM\U[V WHY[PJPWH[LPUZVPM`V\Z[Y\NNSL[VJYHJRHZTPSLPUYLHSSPML Q\Z[KVU»[[LSSHU`VULVUOLYLHUK^L»SSUL]LYRUV^`V\»SS ZVVUILZTPSPUN 6I]PV\ZS`^LULLK`V\YOLSW[VNYV^[OLWSHJL[VOLSWP[ MLLSSPRLOVTL[VHZRX\LZ[PVUZHUKZOHWL[OLUH[\YLVM [OLZ\IQLJ[ZHUK[OL[VULVM[OLZP[L[OLHPTPZU»[[VIL [PLKKV^UI`HML^ZWLJPMPJHYLHZVMPU[LYLZ[HUK^L»SS LUKLH]V\Y[VILHJJVTTVKH[PUNMVYHIYVHKYHUNLVM NLHY >LSVVRMVY^HYK[VNL[[PUN[VRUV^`V\LUQV`[OLZP[LHUK KVU»[ILZO`

 4(+()6<;.,(9

PDGDERXWJHDUFRPUHYLHZVSODW\SXVVSULQWHU[W



April 2013 Platypus Media UKIRL  

Media coverage for Platypus in the UK and Ireland. April 2013.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you