Text Message

Page 1

Text Messagespis treści / contents wstęp / foreword / Agnieszka Ziemiszewska rozmowa / interview / Michel Olivier rozmowa / interview / prof. Marian Nowiński prace / works uczestnicy / participants podsumowanie / summary

08 14 22 32 62 66


BOULEVARD DE SÉBASTOPOL, PARIS, FEBRUARY 2016 FOTO / PHOTO: AGNIESZKA ZIEMISZEWSKAMiss Understanding Pomiędzy słowem a obrazem [ Agnieszka Ziemiszewska ]

Rola komunikacji między ludźmi jest nie tylko kwestią wymiany informacji, ale przede wszystkim podstawą naszego funkcjonowania i relacji z innymi (bez możliwości komunikowania się bylibyśmy zaledwie „samotnymi wyspami”). Komunikatom, jakie wysyłamy i otrzymujemy, zazwyczaj towarzyszy określona intencja, a często także opracowany plan (chcemy wywołać określony skutek). Nowe technologie pomagają nam komunikować się szybciej i na większą skalę. Z drugiej strony ilość informacji jaka do nas dociera, czy tego chcemy, czy nie, powoduje w nas stan zagubienia („wszystko widzę, nic nie rozumiem”), lub raczej znieczulenia na informacje wokół („ważna informacja: ten serwis wykorzystuje pliki cookies”). Mimo postępu technologicznego porozumiewanie się wcale nie wydaje się łatwiejsze. Mamy coraz więcej telefonów, komputerów, coraz więcej przyjaciół, często wirtualnych i online, teoretycznie bariery językowe już nie istnieją (translatory tekstu, a nawet mowy). I – paradoksalnie – mamy coraz mniej czasu. Wiadomości, jakie sobie przekazujemy, są coraz krótsze, a słowa często zastępowane są przez ikony, memy, obrazy i krótkie filmy. Coraz mniej czytamy, za to rosnące znaczenie obrazu – zarówno w codziennej komunikacji międzyludzkiej, jak i komunikacji dotyczącej obszaru marketingu i generowanych przez nią strategii – staje się faktem. Postęp technologiczny zdaje się kierować nas w rejony prehistorii (na nowo stajemy się „cywilizacją obrazu”). 08_


Jak w dzisiejszym świecie porozumiewać się skutecznie, jak mówić tak, aby być usłyszanym i zrozumianym? Naukowcy, eksperci marketingu, projektanci i typografowie poszukują języka uniwersalnego, rozwiązań, które ułatwią komunikację. Nikt nie ma wątpliwości, że stworzenie skutecznego komunikatu wizualnego to proces skomplikowany i wielowymiarowy, a jego rezultat często jest trudny do przewidzenia. Projekt Text Message stanowi swoistą podróż w obszarze komunikacji. Między Polską a Francją. Tym, co obiektywne i relatywne. I wreszcie między słowem i obrazem. W projekcie (podzielonym na trzy etapy), uczestniczyło ponad 100 studentów z trzech uczelni polskich i francuskich. Studenci pracowni typografii i liternictwa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) w Warszawie nagrali krótkie wiadomości video, które zostały zaprezentowane ich francuskim kolegom. Francuscy studenci (École intuit.lab w Paryżu i Aix-en-Provence), odpowiedzieli na te wiadomości w formie plakatu typograficznego. Następnie nowa grupa polskich studentów z PJATK w Warszawie i Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (UMCS) przeanalizowała wcześniejsze dialogi, podsumowując wybraną interakcję swoją pracą graficzną. Autorzy zaprezentowali odmienne, często zaskakujące interpretacje tego samego komunikatu, a także pomimo ograniczeń, jakie projekt zakładał (wskazana kolorystyka i fonty), różnorodność kreacji graficznej. W moim odczuciu powstało wiele znakomitych prac. Podczas realizacji projektu nasunęło się też mnóstwo ciekawych wniosków, z których jeden z najważniejszych odnosi się do tego, że to, co „pomiędzy”, powinno łączyć, a nie dzielić.

Dr Agnieszka Ziemiszewska jest projektantkà, pedagogiem Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK w Warszawie i pomysłodawczynià projektu Text Message. _09


Miss Understanding Between the Word and the Image [ Agnieszka Ziemiszewska ]

Communication between people is not merely an exchange of information but it is the very basis of our existence and our relationships with others (after all, without the ability to communicate we would simply be ‘solitary islands’). The messages that we send and receive usually convey a specific intention, or even serve as a part of a designated plan (through which we want to reach a certain goal). New technologies help us to communicate quicker and on a larger scale. On the other hand, the amount of information reaching us everyday, whether we want it or not, makes us feel hopeless (‘I see everything and understand nothing’), or rather, makes us indifferent to the surrounding information (‘important message: this service uses cookies’). Despite technological advances, it is not any easier to communicate. We may have more phones, computers and friends, especially those virtual and online ones, and at least in theory language barriers do not exist anymore (thanks to the text and verbal translators), but paradoxically, we have less and less time. The messages that we send to each other are shorter and we tend to replace words with icons, emojis, images and clips. We read fewer words and the growing importance of images becomes undeniable. This is apparent both in our daily interpersonal communication as well as in marketing communication used to develop strategies. These technological developments seem to push us back to the prehistoric times (as once more we turn into a civilization centered on images). 10_


How, in that case, can we communicate effectively in today’s world, so as to be heard and understood? Scientists, marketing experts, designers and typographers keep on searching for solutions, which could enable easier communication, or could contribute towards a common, universal language. Undoubtedly, creation of an effective visual communication is a complex process and its outcome cannot be predicted easily. The Text Message project is a journey into the area of communication: between Poland and France, between the objective and the relative, and finally between the word and the image. More than 100 students from three Polish and French universities took part in all stages of the project. Firstly, students of the Typography Studio at the Polish-Japanese Academy of Information Technology (PJAIT) in Warsaw recorded short video messages, which were later shown to their French counterparts. French students from École intuit.lab in Paris and Aix-en-Provence responded to those messages in a form of a typographic poster. Next, a different group of Polish students from PJAIT in Warsaw and Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin analysed those artistic interactions and summarised their chosen one in a form of a graphic work. The students created varied, often surprising interpretations of the same message. The graphic creativity also proved to be diverse despite the limitations of the fonts and colours, which were set out in the beginning of the project. I believe that many excellent works were created. The project also allowed for consideration of various interesting issues and I would summarise some of the reflections that came to my mind by suggesting that what is ‘between’ should always serve as a link and connect rather than divide.

Dr Agnieszka Ziemiszewska is a graphic designer, lecturer at the PJAIT (New Media Arts Faculty) in Warsaw and the author of the Text Message project.

_11


Kolor, kreska, dźwięk — chwile, które na nas wpływają / Colour, Line, Sound — the Moments that Affect Us


rozmowy / interviews

SĹ‚owo = Wymiana / Word = Exchange


SĹ‚owo = Wymiana / Word = Exchange

[ Michel Olivier ]Słowo = Wymiana [ Z Michelem Olivierem rozmawia Mikołaj Janiw, student I roku Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK ]

Co w Pana odczuciu stanowi istotę komunikacji wizualnej — słowo czy obraz? Słowo = Wymiana Obraz = O w Bodoni W obszarze projektowania graficznego ważnym czynnikiem jest poszukiwanie drogi ułatwiającej porozumiewanie się, na przykład między różnymi kulturami i językami. Czy możliwy jest wspólny, uniwersalny język wizualny i jaką drogą czy też metodą możemy go wypracować? Istnieją obszary, w których już posługujemy się językiem uniwersalnym. Dobrym przykładem są znaki drogowe lub symbole używane w miejscach publicznych (lotniska, komunikacja miejska itp.). Jest Pan doświadczonym grafikiem. Czy w swojej pracy spotkał się Pan z zaskakującą, niezamierzoną interpretacją swojej pracy? Podam konkretne przykłady:

Logo France Abonnements (il. 1), które stworzyłem w 1984 roku. To była praca konkursowa. Pamiętam, że w konkursie brało udział ośmiu projektantów. Logo, które wtedy zaprojektowałem, jest używane do dzisiaj i jest to dla mnie bardzo zaskakujące! Logo Jean-Louis Étienne (il. 2), lekarza i naukowca, który zbudował statek Antarctica, obecnie noszący nazwę Tara. Étienne używał go zarówno w trakcie swojej ekspedycji na biegun północny, jak i na południowy. Pozycja logo na statku ulegała zmianie w zależności od miejsca wyprawy. 16_


Plakat zrealizowany w roku 1993 dla Type Directors Club (TDC) w Nowym Jorku (il. 3). Wyraża on moją fascynację typografią i moją miłość do pracy wykonanej przez grupę Emigre. Jakie są najważniejsze wyzwania stojące przed nowym pokoleniem projektantów w dobie określanej jako „unifikacja projektowania graficznego” czy też – jak wolą niektórzy – w świecie, w którym „wszystko już było”? Myślę, że pewne różnice pozostaną i będą wynikały z odmienności kultur plastycznych w różnych krajach, a projektanci będą je wykorzystywać przy użyciu nowych technologii. Jak Pan ocenia dialog między polskimi a francuskimi studentami w projekcie Text Message? Co nas łączy, a co różni? W Polsce zachowała się swoista kultura graficzna oparta na tradycjach projektowych i typograficznych. Jest to bardzo widoczne we współczesnej twórczości polskich projektantów. Dla mnie polskie projektowanie graficzne jest ważnym punktem odniesienia w świecie designu.

Michel Olivier jest francuskim projektantem, typografem, pedagogiem École intuit.lab., gdzie zajmuje si´ równie˝ współpracà mi´dzynarodowà. _17


3

2

18_

1 1. LOGO FRANCE ABONNEMENTS 2. LOGO JEAN-LOUIS ÉTIENNE 3.PLAKAT DLA / POSTER FOR TYPE DIRECTORS CLUB (TDC) FOTO / PHOTO: MICHEL OLIVIER


Word = Exchange [ Michel Olivier in an interview with Mikołaj Janiw, 1st year student at the New Media Arts Faculty of PJAIT ]

What would you suggest is the essence of visual communication, the word or the image? Word = Exchange Image = O in Bodoni An important factor in the area of graphic design is the search for communication and understanding, for instance between diverse cultures and languages. Do you believe it is possible to find a universal visual language and if it is, in what way can we work it out? How can we speak so as to be understood? There are some areas of graphic design, where this universal visual language is already in use. Road signs and symbols used in public spaces (airports, public transport etc.), are good examples of that. You are an experienced graphic designer. Have you ever encountered a surprising and unintended interpretation of your work? Let me share some specific examples with you:

The France Abonnements logo (ill. 1), which I created in 1984. It was a work designed for a competition in which, I remember, eight other designers took part. My logo is still in use and that is something quite surprising to me. Logo for Jean-Louis Étienne (ill. 2), a doctor and a scientist, who built the ship Antarctica, currently known as Tara. Jean-Louis Étienne used this logo during his expeditions to both the North and South Pole. The location of the logo on the ship was altered in accordance with the ship’s destination. _19


Poster created in 1993 for Type Directors Club (TDC) in New York (ill. 3). This poster expresses my fascination with typography and my admiration for the work carried out by the group Emigre. In an era referred to as ‘the unification of graphic design’, or as some prefer to call it, in a world where ‘everything has been done’, what in your opinion are the main challenges facing the new generation of designers? I think that some differences will persist due to a diversity of artistic cultures around the world. I believe that designers will deploy those differences through new technologies. What do you think about the dialogue between Polish and French students, which was a part of the Text Message project? What connects and what divides us? And above all, is it possible in the modern world to listen carefully to each other and to look closely at the messages we receive from others? Poland has preserved a distinctive graphic culture. Culture based on the traditional typographic and design practices, which is clearly visible in the contemporary works of Polish designers. To me, Polish graphic design is an important point of reference in the design world.

Michel Olivier is a French designer, typographer and lecturer at the École intuit.lab where he is also the Head of Global Communications. 20_Kolor, kreska, dźwięk — chwile, które na nas wpływają / Colour, Line, Sound — the Moments that Affect Us

[ Prof. Marian Nowiński ]Kolor, kreska, dźwięk — chwile które na nas wpływają [ Z prof. Marianem Nowińskim rozmawia Marta Brandeburska, studentka II roku Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK ]

Słowo czy obraz? Co według Pana stanowi istotę komunikacji wizualnej? Wczoraj skończyłem krótki tekst na ten temat, zatytułowałem go „Kolor, kreska, dźwięk” i to jest moja odpowiedź na to pytanie. Te trzy elementy składają się na jedną chwilę, w której pobieramy jakąś informację i zatrzymujemy ją dla siebie lub nie. Oczywiście na ten proces nie mamy całkowitego wpływu. Zależy on od naszego mózgu, a przede wszystkim oczu i uszu, czyli wzroku i słuchu. Jeżeli coś, co ma być pewnego rodzaju informacją społeczno-polityczną czy kulturalną, jest przedstawione w formie płaskiej lub przestrzennej na ulicy, to wynik jest prosty – albo kogoś to zainteresuje, albo nie. Jeżeli nie zainteresuje, to człowiek przejdzie obok, ale zapamięta częściowo obraz, kolor, a jeśli będzie do tego dźwięk, to ten dźwięk jeszcze umocni tę chwilę. Poszukiwanie drogi ułatwiającej porozumiewanie się, na przykład między różnymi kulturami i językami, jest ważnym czynnikiem w obszarze projektowania graficznego. Czy możliwy jest wspólny, uniwersalny język wizualny i jaką drogą czy też metodą możemy go wypracować? Jak mówić, żeby być zrozumianym? Tu mógłbym sięgnąć bardzo daleko wstecz, kiedy jeszcze o tego typu jak dzisiejsze porozumiewanie się nikt nie myślał. Do pisma klinowego i Egiptu. Ich formy wizualne były w przekazie proste, preferowały narrację. Obecnie informacja musi być bardzo jasna, zarówno w sensie budowy znaku graficznego, jak i przesłania tego znaku, 24_


by był zrozumiały swoją prostotą i sugestią tematu dla każdego, kto zobaczy ten przekaz i zatrzyma go w myślach, gdzie nastąpi analiza i zrozumienie. Jeśli w tej informacji mieści się rysunek jako określona forma graficzna, kolor i dźwięk, to przekaz jest bardzo silny. W piśmie egipskim brakuje dźwięku, ale niektóre kształty znaków są tak interesujące, sugestywne i piękne, że nas – artystów, ludzi oglądających te dzieła – wciąż inspirują mocą twórczą. Ma Pan wieloletnie doświadczenie w pracy projektanta. Czy spotkał się Pan z zaskakującą, niezamierzoną interpretacją swojego projektu? W ogromnej ilości. Czasami nawet były takie sytuacje, kiedy publiczność i krytycy sztuki odczytywali nagrodzony plakat zupełnie inaczej niż ja, gdy przystępowałem do projektowania tego tematu. Przygotowując szkice wstępne i decydując się na określenie ostatecznej formy plastycznej, dążyłem do wykreowania swego pomysłu. Czas i wiedza nauczyły mnie jednego – zawsze potakuję różnym interpretacjom. Zauważyłem, że akceptując czasami sprzeczne wypowiedzi, wyciągam nowe wnioski i skłaniam się ku refleksji, że moja analiza okazała się niepełna w poszukiwaniu formy, znaku i czytelności tematu, który chciałem przekazać. Kiedyś zaprojektowałem plakat związany z polityką, pod hasłem „Pablo Neruda”. W latach 70. nastąpił w Chile przewrót polityczny. Prezydentem był wówczas pisarz Pablo Neruda, który dostał Nagrodę Nobla za swoją poezję. Ukształtowałem taką formę plastyczną, która przedstawiała książkę przebitą w czterech rogach gwoździami. Były one wbite w książkę i płaszczyznę, na której ta książka leżała, nie do ruszenia. To było coś, co zostało zakończone i zamknięte. Wielu ludzi rozumiało ten przekaz bezpośrednio i miało szybkie, trafne skojarzenia. Ale wielu oglądających nie odczytywało gwoździ, co do których byłem pewien, że są bardzo czytelne. W owych czasach istniała w Polsce cenzura. Trzeba było zanieść do urzędu każdy projekt. Jeśli nie było żadnych czynników przeciwstawnych ówczesnemu ustrojowi Polski, decydenci stawiali z tyłu kartonu _25


gotowego projektu pieczątkę „można drukować”. Ja również jako twórca plakatu musiałem tam pójść i przedstawić projekt. Został on zaakceptowany przez komisję oceniającą. Wcześniej jednak trzy osoby z komisji zadały mi jedno pytanie: „Co mają znaczyć te glisty nad książką?”. Byłem zszokowany do tego stopnia, że nie bardzo wiedziałem, co odpowiedzieć.„My podpiszemy, ale niech pan to poprawi, te robaki nie mogą tutaj zostać”. Ostatecznie plakat został wydrukowany tak, jak go zaprojektowałem, ale świadczyło to również o tym, że urzędnicy nie zastanawiali się nad tym, co widzą i co to może znaczyć, a doszukiwali się sytuacji niemożliwych. Jak Pan ocenia dialog między polskimi a francuskimi studentami w ramach projektu Text Message? Co nas łączy, a co różni? A przede wszystkim, czy we współczesnym świecie możemy się jeszcze uważnie wysłuchać, wnikliwie spojrzeć na komunikaty, jakie otrzymujemy od innych? Pod koniec lat 80. byłem w Akademii Sztuk Pięknych w Clermont-Ferrand we Francji. Jakie było moje zdziwienie, kiedy zobaczyłem, że choć czasami mieliśmy inny proces pracy, łączył nas sposób myślenia i budowania pomysłu. Podobne odczucia miałem we Włoszech, wizytując uczelnię w Mediolanie. W Polsce każdy z moich studentów musiał przynieść czysty papier i na tym papierze pracować. W Clermont-Ferrand studenci przynosili kolorowe magazyny i albo z nich wycinali, albo na nich rysowali i malowali. Bez względu na użyte materiały, technikę wykonania i proces twórczy największe znaczenie ma sam pomysł i jego ostateczna kreacja. Analogie są bardzo duże, tym bardziej że graficy projektanci z Paryża, z którymi wcześniej studiowałem w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, mieli podwójne doświadczenie. Zarówno z Francji, jak i z Polski. Z Warszawy od prof. Henryka Tomaszewskiego, człowieka, który ukształtował charakter i styl plakatu polskiego, jaki do dzisiaj istnieje na ulicy i spogląda na nas ze słupów ogłoszeniowych. Gdyby ktoś mi wskazał plakaty zrealizowane podczas projektu Text 26_


Message, w pierwszym momencie powiązałbym je z polskim charakterem. Obecnie francuscy graficy budują w swoich formach indywidualne nastroje ideowe i plastyczne. Nowa myśl projektanta jest ważna, w tej chwili zarówno francuscy, jak i polscy studenci myślą i kształtują podobnie w sensie budowania samego pomysłu. A to jest najważniejsze. Dzisiaj często mówi się o „unifikacji projektowania graficznego”, albo wręcz o świecie, w którym „wszystko już było”. Jakie, Pana zdaniem, są najważniejsze wyzwania stojące przed nowym pokoleniem projektantów? Wyzwanie, które stoi nie tylko przed studentami, ale także przed profesjonalnymi projektantami, to idea, pomysł. Jeśli projektant jest w stanie ukształtować ciekawą, nową formę, która nie będzie powtórzeniem po kimś lub po czymś, to jest to właściwe i piękne. Jak on to później wykona, czy czarno-białe, czy kolorowe, w przestrzeni komputera czy na innym papierowym nośniku, nie ma już większego znaczenia. Na przykład: zbudowanie sugestywnego graficznie przekazu z litery „A” (proj. Adrien Simonnet – przyp. red.), która znalazła się na papierowej płaszczyźnie. Autor pokazał klasyczny, czytelny kształt formy alfabetycznej, odczuwalny jako obiekt przestrzenny pod wpływem dłuższej obserwacji tego plakatu. Litera „A” wyskakuje na zewnątrz ze swego nośnika. To dobra, wymowna realizacja idei tego projektanta. Oczywiście warto zajrzeć do katalogów, by sprawdzić, ile takich pomysłów było już wcześniej, ale fakt, że ten twórca zastosował swoje wartości plastyczne, dodatkowe opisy, które działają jako drobne elementy graficzne i powodują zainteresowanie, wzmacnia wartość wizualną jego pracy. Jestem pewien, że dobrze ukształtowany pomysł, forma, kolor i ostatecznie decyzja graficzno-plastyczna związana z danym tematem stanowią ogromny potencjał i decydują o stronie wartości wizualnej. Prof. Marian Nowiƒski jest malarzem, ilustratorem, projektantem, plakacistà, profesorem i dziekanem Wydziału Sztuki Nowych Mediów PJATK w Warszawie. _27


Colour, Line, Sound — the Moments that Affect Us [ Prof. Marian Nowiński interviewed by Marta Brandeburska, 2nd year student at The New Media Arts Faculty of the PJAIT ] The word or the image? What in your opinion is the essence of visual communication? Yesterday I finished writing a short article on that issue, which I entitled ‘Colour, Line, Sound’ and this is my answer to this question. These three elements form a single moment in which we receive information and can choose whether to keep it to ourselves or not. Of course, we cannot fully control this process as it depends on factors such as our brain, and most importantly, our eyes and ears, so our eyesight and hearing. When something intended to be a kind of socio-political or cultural information is presented in either two or three-dimensional form, the effect is straightforward as the work either is of someone’s interest or it is not. If it does not hold someone’s attention, then the individual will pass by it but will still partially memorise some aspects of the image, such as its colour, or if there is a sound involved then that sound will intensify that moment. An important factor in the area of graphic design is the search for communication and understanding, for instance between diverse cultures and languages. Do you believe it is possible to find a universal visual language and if it is, in what way can we work it out? How can we speak so as to be understood? Now I could look back to the ancient times of cuneiform and Egypt, when no one thought about communication as we do know. All visual forms back then had a straightforward meaning centered on narration. Nowadays, all messages must be very clear in their graphic form and purpose in order for their simplicity and sugges28_


tion of the topic to be understood by everyone who sees, analyses and retains their meaning. If the form consists of a line, colour and sound, the message is very powerful. Ancient Egyptian writing system lacks sound, but some shapes of signs are interesting, suggestive and beautiful to the extent that they still inspire artists and viewers with their creative power. You have many years of experience as a graphic designer. Have you ever encountered an unintended and surprising interpretation of your work? Many times. There were even situations when the audience and art critics perceived an awarded poster in a completely different light to what I set out to achieve when I first commenced the project. When I was preparing sketches and tried to decide on the final visual form I always aimed to create my own idea. The one thing that time and knowledge showed me is to always accept different interpretations. I noticed that through accepting opposing arguments I focus on new conclusions and accept that my initial analysis was incomplete in its form, shape or clarity of the message that I wanted to convey. Once I designed a political poster entitled ‘Pablo Neruda’. During the political upheaval of the 1970s in Chile, Pablo Neruda, who received a Nobel Prize for his poetry, became the president. I created a work, which showed a book pierced by nails in all four corners. The nails were hammered to the surface underneath the book making it impossible to move it. It was something that was completed and closed for good. Some people saw right through the meaning of the work and quickly drew correct conclusions. However, some did not decode the meaning of the nails, which to me was very clear. It was a time of censorship in Poland. One had to show every project to the authorities. The decision makers would put a ‘clear for printing’ stamp on the back of a completed project if there were no suggestions against the Polish political system. As a poster designer I also had to present my project and ask for an approval. Before I could do that, the three people (members of the committee) _29


asked me ‘what are those worms on the book supposed to mean?’. I was so shocked that I did not really know what to say. They continued ‘we will sign the approval, but amend those worms, they cannot stay like that’. In the end the poster was printed how I had designed it, but the situation made me realize that the members of the committee did not think about what they saw and what it could mean, but instead focused on impossible interpretations. What do you think about the dialogue between Polish and French students, which was a part of the Text Message project? What connects and what divides us? And above all, is it possible in the modern world to listen carefully to each other and to look closely at the messages we receive from others? In late 1980s I visited the Academy of Fine Arts in Clermont-Ferrand in France. To my great surprise I saw that although sometimes our working methods were different, we shared a similar way of thinking and creating ideas. I also made observations like that when I visited a university in Milan. In Poland all of my students had to bring clear sheets of paper and work on those, whereas in Clermont-Ferrand students brought glossy magazines and they either cut out pieces from the magazines or directly painted and drew on them. Regardless of the materials used, the technique and the creative process, what matters the most is the initial idea and its final form. The analogies run deep as graphic designers from Paris, who studied with me at the Academy of Fine Arts in Warsaw had a double experience, from both France and Poland. In Warsaw they were influenced by Professor Henryk Tomaszewski, a man who formed the character and style of Polish poster art and whose technique is still present in the works hanging on the street advertising poles. If someone showed me the posters made for the Text Message project I would immediately associate them with the Polish style.

30_


Nowadays, French graphic designers create works in which they subjectively convey political and ideological atmosphere. New ideas are important and right now both French and Polish students think of and create ideas in a similar way. Today we often talk about ‘the unification of graphic design’ and about a world where ‘everything has been done’. What in your opinion are the main challenges facing the new generation of designers? The biggest challenge facing not only students, but also professional designers is the idea, the concept. If a designer is able to create and interesting, new form, which will not be a repetition of someone’s work then that is good and beautiful. Whether the work is black and white or full colour and delivered on computer or on paper does not matter that much. For instance: design of a visually suggestive message using the ‘A’ letter on paper surface (Adrien Simonnet’s poster – editor’s note). The author showed a classic, clear shape of the letter form, which under an extensive observation of the poster can be perceived as a spatial object as the letter ‘A’ pops out from the surface. It is certainly good to have a look at catalogues and see how many similar ideas already exist, but just the fact that this author used his own graphic values and additional descriptions, which serve as small graphic elements and inspire curiosity, makes his work more valuable visually. I am convinced that a well-grounded concept, form, colour and finally, the graphic decision about the chosen topic, constitute the potential and determine the visual value of a work.

Prof. Marian Nowiƒski is a painter, illustrator, graphic designer, poster designer, Professor and the Dean of New Media Arts Faculty at the PJAIT in Warsaw.

_31enjoy watching


Huyang Cai École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #8 ]

34_


Gwendoline Bizet

Pierre Laborey

École intuit.lab, Paris [ message #1 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #1 ]

Eliza Kołeczek

Gaja Smolnik

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #1 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #1 ]

_35


36_

Anna Rajewska

Olga Wojciechowska

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #1 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #1 ]

Ophélie Montarsolo

Barbara Gołębiewska

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #2 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #2 ]


Violette Souny

Caroline Remy

École intuit.lab, Paris [ message #2 ]

École intuit.lab, Paris [ message #2 ]

Aleksandra Baczyńska

Ornella Chaillaud

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #4 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #3 ]

_37


38_

Aleksandra Jurgielewicz

Léa Scoarnec

UMCS, Lublin [ message #4 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #4 ]

Maria Mosiy

Adrien Simonnet

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #4 ]

École intuit.lab, Paris [ message #5 ]


Romain Grimm École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #3 ]

_39


40_

Aleksandra Nowakowicz

Aleksandra Danielewicz

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #5 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #5 ]

Léa Menvielle

Dune Friat

École intuit.lab, Paris [ message #5 ]

École intuit.lab, Paris [ message #5 ]


Valentin Giraud

Chloé Etard

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #5 ]

École intuit.lab, Paris [ message #6 ]

Wiktor Kamiński

Louis Bremont

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #7 ]

École intuit.lab, Paris [ message #8 ]

_41


42_

Magdalena Krupa

Mikołaj Janiw

UMCS Lublin [ message #8 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #8 ]

Fanny Barjhoux

Adrianna Iwanicka

École intuit.lab, Paris [ message #8 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #8 ]


Martin Bicheron

Julia Postolska

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #10 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #11 ]

Marion Caillet

Sandra Krakowiak

École intuit.lab, Paris [ message #11 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #11 ]

_43


Roxane Champagnat École intuit.lab, Paris [ message #12 ]

44_


Lucas Cauquelin

Karolina Dąbrowska

École intuit.lab, Paris [ message #13 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #13 ]

Zofia Gębska

Rachel Gagnard

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #13 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #15 ]

_45


46_

Jialu Dai

Chaomin Liu

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #15 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #16 ]

Aleksandra Piaskowska

Xiaolei Tu

UMCS, Lublin [ message #16 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #17 ]


Martyna Bihun

Sara Sukiennik

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #17 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #18 ]

Ewa Borowska

Denise Do Rosario

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #18 ]

École intuit.lab, Paris [ message #19 ]

_47


48_

Inés Margolles

Catherine Immele Spataro

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #19 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #19 ]

Anna Molicka

Douglas Bendennoune

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #19 ]

École intuit.lab, Paris [ message #19 ]


Valentine Cazin École intuit.lab, Paris [ message #20 ]

_49


50_

Kamil Bednarski

Michalina Noszczyk

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #19 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #19 ]

Célia Karas

Agnieszka Łukieńczuk

École intuit.lab, Paris [ message #20 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #21 ]


Madeleine Delfau De Pontabla

Dominika Struzik

École intuit.lab, Paris [ message #21 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #21 ]

Franciszek Rzepka

Jakub Krasoń

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #21 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #21 ]

_51


52_

Elisa Santos

Justyna Szewczuk

École intuit.lab, Paris [ message #22 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #22 ]

Elie Sitbon

Sara Smyka

École intuit.lab, Paris [ message #22 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #22 ]


Weronika Trzpis

Dominika Pakulska

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #22 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #22 ]

Sarah Veronese

Laure Brandford Griffith

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #22 ]

École intuit.lab, Paris [ message #22 ]

_53


Marcin WoĹşniak PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #22 ]

54_


Larissa Ayon

Mykola Shurin

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #22 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #22 ]

Barbara Lemieszczuk

Sylwia Kanasiewicz

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #22 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #22 ]

_55


56_

Julien Merault

Zuzanna Garbala

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #23 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #25 ]

Natalia Sawicka

Manon Allies

École intuit.lab, Paris [ message #25 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #25 ]


Justine Lesur

Kristina Cormier

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #26 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #26 ]

Ting Tong

Yu Chen Gao

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #26 ]

École intuit.lab, Paris [ message #26 ]

_57


58_

Estera Welchar

Łucja Latocha

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #26 ]

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #26 ]

Paweł Janiszewski

Julie Gerard

PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #26 ]

École intuit.lab, Aix-en-Provence [ message #? ]


Piotr Prusik PJATK, Warszawa / PJAIT, Warsaw [ message #1 ]

_59
Uczestnicy / Participants

1/

etap / stage wiadomości

video / messages

Pracownia Typografii i Liternictwa Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa / Typography Studio Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw #1 Paloma Kałuzińska, #2 Jędrzej Jarocki, #3 Cecile Ilasz, #4 Zuzanna Siodła, #5 Patrycja Dudek, #6 Aleksandra Filipowicz & Klaudia Wawrzeszkiewicz, #7 Maciej Lubaszewski, #8 Angelika Jabłońska, #9 Mariusz Płudowski, #10 Weronika Racz & Igor Rams, #11 Tomasz Janicki, #12 Dominika Pulkowska, #13 Jan Dyśko, #14 Katarzyna Paź, #15 Jan Daciuk, #16 Olha Snimshchikova, Olena Kolbaigina, Irina Dudkina, #17 Arkadiusz Kondej, #18 Joanna Ostrowska, #19 Szymon Kwiatkowski, #20 Wioletta Zamrzycka, #21 Jakub Szczepanik, #22 Jakub Tyszka, #23 Magdalena Cholewa, #24 Mateusz Sikorski, #25 Natalia Kosonowska, #26 Joel Hauck, #27 Marta Brandeburska & Katarzyna Jastrzębska.

2/

etap / stage odpowiedzi

/ responses

École intuit.lab, Paris School of Design and Visual Communication Fanny Barjhoux, Douglas Bendennoune, Gwendoline Bizet, Laure Brandford Griffith, Louis Bremont, Sandra Brisighello, Marion Caillet, Lucas Cauquelin, Valentine Cazin, Roxane Champagnat, Madeleine Delfau De Pontabla, Denise Do Rosario, Chloé Etard, Dune Friat, Yu Chen Gao, Xiaoqing Hou, Célia Karas, Léa Menvielle, Mathilde Perrin, Caroline Remy, Elisa Santos, Roxane Sauvonnet, Adrien Simonnet, Elie Sitbon, Violette Souny. 62_


École intuit.lab, Aix-En-Provence School of Design and Visual Communication Larissa Ayon, Kristina Cormier, Valentin Giraud, Justine Lesur, Inés Margolles, Julien Merault, Ting Tong, Manon Allies, Huyang Cai, Ornella Chaillaud, Jialu Dai, Romain Grimm, Carla Lesselingue, Chaomin Liu, Ophélie Montarsolo, Léa Scoarnec, Xiaolei Tu, Martin Bicheron, Rachel Gagnard, Julie Gerard, Catherine Immele Spataro, Pierre Laborey, Sarah Veronese.

3/

etap / stage

podsumowanie

/ summary

Pracownia Typografii i Liternictwa Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych, Warszawa / Typography Studio (TYP) Polish-Japanese Academy of Information Technology, Warsaw Aleksandra Baczyńska, Kamil Bednarski, Martyna Bihun, Ewa Borowska, Maryna Bratishko, Magdalena Brol, Paweł Charzyński, Mateusz Cichy, Karolina Dąbrowska, Aleksandra Danielewicz, Olga Galińska, Zuzanna Garbala, Zofia Gębska, Barbara Gołębiewska, Adrianna Iwanicka, Marta Iwaniuk, Magda Janicka, Paweł Janiszewski, Mikołaj Janiw, Dominik Kalinowski, Wiktor Kamiński, Sylwia Kanasiewicz, Eliza Kołeczek, Sandra Krakowiak, Jakub Krasoń, Łucja Latocha, Barbara Lemieszczuk, Agnieszka Łukieńczuk, Aleksandra Miazga, Ada Miecznikowska, Anna Molicka, Maria Mosiy, Michalina Noszczyk, Aleksandra Nowakowicz, Anna Obrączka, Katarzyna Oknińska, Natalia Olczak, Mariusz Ołowski, Dominika Pakulska, Julia Postolska, Piotr Prusik, Katarzyna Przekopska, Anna Rajewska, Franciszek Rzepka, Natalia Sawicka, Mykola Shurin, Polina Shved, Kinga Skierś, Paweł Śliwiński, Gaja Smolnik, Sara Smyka, Kseniia Struhova, Dominika Struzik, Sara Sukiennik, Justyna Szewczuk, Paweł Topolnicki, Weronika Trzpis, Piotr Wasylkowski, Estera Welchar, Olga Wojciechowska, Marcin Woźniak, Michalina Zawistowska. Wydział Artystyczny Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) / The Faculty of Arts Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) Aleksandra Jurgielewicz, Magdalena Krupa, Aleksandra Piaskowska, Dominika Wesołowska, Hanna Rybak. _63
Kilka słów podsumowania / Summary in a few words

[ Agnieszka Ziemiszewska ]


W pierwszym etapie projektu Text Message studenci pracowni typografii i liternictwa PJATK w Warszawie nagrali 27 wiadomości video. Następnie (w drugim i trzecim etapie projektu), studenci z École intuit.lab, PJATK w Warszawie oraz UMCS Lublin dokonali wyboru wiadomości, na którą chcieli odpowiedzieć. Dwoma najczęściej wybieranymi wiadomościami video była wiadomość #22, w której student (Jakub Tyszka), mówi po prostu: „zdenerwowałem się dzisiaj, ponieważ padał deszcz”, oraz wiadomość #1, w której studentka (Paloma Kałuzińska), przekazała powitanie w kilku językach prezentując je na ekranie telefonu. Wszystkie wiadomości można obejrzeć tutaj: www.vimeo.com/155288282 W drugim i trzecim etapie projektu powstało 110 prac (plakatów typograficznych). Niniejsza publikacja przedstawia ich wybór. Wszystkie prace można obejrzeć na stronie projektu: www.textmessage.pja.edu.pl

In the first stage of the Text Message project, students from the Typography Studio at PJAIT in Warsaw recorded 27 short video messages. Next (in the second and third stage of the project), students from École intuit.lab, PJAIT in Warsaw and UMCS Lublin replied to one message of their choice. Two of the most popular choices were the message #22, in which a student (Jakub Tyszka) simply states: ‘I got annoyed today because it was raining’ and the message #1, where a student (Paloma Kałuzińska) gave her greetings in different languages by presenting them on the screen of her phone. All messages can be viewed here: www.vimeo.com/155288282 In the second and third stage of the project participants created 110 works (typographic posters). This publication presents selected works only. All works can be accessed on the project’s website: www.textmessage.pja.edu.pl

Podczas prac nad projektem studenci korzystali z fontów / Throughout the course of the project students used following fonts: Mrs Lollipop, Shelf, Fjord, Fruktur, Capriola, Doppio One, Cookie, Lato. _67


hope

hope


hope to see you again


Projekt graficzny / Layout Agnieszka Ziemiszewska [ www.ziemi.art.pl ] Tłumaczenie / Translation Aleksandra Ziemiszewska Katarzyna Maćkowiak Marta Brandeburska Mikołaj Janiw Zdjęcia / Photos Agnieszka Ziemiszewska Marta Brandeburska Violette Souny Michel Olivier Tomasz Myjak Korekta / Proofreading Emilia Michalak Aleksandra Ziemiszewska Karolina Tatarzyńska Anna Rozen Druk / Print Avantgarde Druk [ www.awantgardedruk.pl ] Wydawca / Publisher PJATK Koszykowa 86 02-008 Warszawa / PJAIT Koszykowa 86 02-008 Warsaw, Poland [ www.pja.edu.pl ] ISBN 978-83-63103-85-9


Szczególne podziękowania dla / Special thanks to the Rector of the PJAIT Prof. Jerzy Paweł Nowacki École intuit.lab Patrick Felices Michel Olivier David Desquiens prof. Ewa Satalecka prof. Marian Nowiński Rafał Masłyk Daniel Mizieliński Szymon Sznajder Maximilian Lasocki Sebastian Smit Anna i Krzysztof Roguz and the Students of: the Typography Studio at the PJAIT, École intuit.lab, the Art Faculty of UMCS Lublin who took part in the project.

Text Message project | 2016 [ www.textmessage.pja.edu.pl ] Idea i koordynacja projektu / Concept and coordination of the project Agnieszka Ziemiszewska IT Rafał Masłyk [ www.sonumvidere.com ]

Wystawa plenerowa / Plein-air Exhibition wrzesień – październik 2016 September – October 2016 PJATK / PJAIT Koszykowa 86 02-008 Warszawa / Warsaw Poland

Projekt zrealizowany przy wsparciu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w Warszawie i École intuit.lab (Francja) / Project realized with the support of the Polish-Japanese Academy of Information Technology (Poland) and the École intuit.lab (France).

Endorsed by the Association Typographique Internationale
www.textmessage.pja.edu.pl