Page 1

texti lorszÁg kr e at í vmagazi n 2013december

Mi k er ül j önaf ár a? f ü g g ő d í s z e k , d e k o r á c i ó k t e x t i l b ő l Var r j unks üt i t !

T ör ődj avar r ógépeddel !

AMi k l ul ásk edvencvi r ága


Ke dv e sOl v a s ó ! Na gyö r ö ms zá mo mr a , ho gyb e mut a t ha t o m Te x t o r s zá gkr e a t í vma ga zi nj á na ke l s ős zá má t . Ho s s zúi de j eé r l e l ő dö t tmá rago ndo l a t , ho gyab l o gme l l e t te gyr e ds ze r e s e nme gj e l e nőki a dv á nyb a ni s j ól e nneme gmut a t nie gye gyi dő s za kkr e a t í vö t l e t e i t ,munká i t , mi nt e gyö s s ze f o gl a l v aa zo ka t . Az,ho gyeki a dv á nyt á má j aé p paka r á c s o ny mé günne p i b b ét e s zia ze l s őme gj e l e né s t . Re mé l e mi ns p i r á l óé sha s zno sl e s zmi nde nKe dv e sOl v a s ós zá má r a ! Ál do t tBé ké sÜnne p e ke tKí v á no k!

www. t e x t i l o r s z a g . h u


MIKERÜLJÖN A FÁRA?

k ar ác s ony i f üggődí s z ek , dek or ác i ókt ex t i l ből

Azü n n e p e kk ö z e l e d t é v e l ab o l t o kp o l c a i me g t e l n e k al e g k ü l ö n f é l é b bk a r á c s o n y i d í s z e k k e l , d e k o r á c i ó k k a l . Av á l a s z t é kz a v a r b ae j t ő , a zü z l e t e kf o r g a t a g as z é d í t ő . Mi é r t n ek é s z í t h e t n é n ke l o t t h o n u n kme l e g é b e n mi ma g u n kl a k á s u n k , f e n y ő f á n kü n n e p i d í s z e i t ? Eg yc s é s z et e av a g yf o r r ó c s o k i me l l e t t , a k á r e g y ü t t ac s a l á dt ö b b i t a g j á v a l , g y e r e k e k k e l , b a r á t o k k a l .

4


At e x t i l b ő l k é s z ü l t f ü g g ő d í s z e ki g a z á ne g y e d i v é é sha ng u l a t o s s át e he t i kak a r á c s o ny f á nk a t . B e l s e j ü k b ek e r ü l j ö nn é h á n yc s e p pi l l ó o l a j !

As z a bá s mi nt aé sva r r á s l e í r á ska pha t óTe xt i l or s z ágwe bár uház ában.

5


7


9


ol aj ozรกs


1 2

As z a b á s mi n t aé sv a r r á s l e í r á sk a p h a t óTe x t i l o r s z á gwe bá r uhá z á ba n.


1 4


15


17


www. t ext i l or s z ag. hu www. t ext i l or s z ag. hu/webs hop

Text i l or s z รกg2013

Textilország  
Textilország  

Kreatív magazin

Advertisement