Page 1

www.thera pyshop.gr

rn-tffi

ruffiAry3"sfrd#ry OIKO-STROftn m*AVXS?p*r ffiVtr*$AX

N{ATAXTh{IVl ATA Ex&6rm A HNEKTPIKO AEPO:TPOMA ME ANTAIA oncrpoltrlro ylo' rnv np6lnqJn rulv rotcr].toec,rv. KcrrdMrll,o Kqr yrq rn Oepanetcr. Me 6rar6nrr1 xo.t puOprtotrj nleorlg. Aepootptopra pe o.wL[a Kol6.: 60001 Avopd: Aepoorpro;ro. lrrlptg cwltcr Kor6.: 50000 Avopa: Mot6p crepoorptilpotog Krrl6.: 60009 Evorricon 30€ ro Frivc

119€ 29€

HN EKTPI KO

AEPO:TPOMA IINAN IA: :TAAIO A

ovtl,lcr;rs pu0gLotrl nieorlg, enlotpopo

EN

r.

\

IIXYM ENO

'

,t

"-

ntep0yro.. Aep6otpt-r1.to. pe avtl,tcr Kor6.: 60008 Ayopdr: 179€

Xr&&rm

p.e

t. '

: ,., : l '..-*

j.,##; .n*!

ffi

ENI'XYMENO HNEKTPIKO AEPO'TPOMA ME ANTNIA ev6etxvutcr ytc 0epaneta rqtartrtoeuJv pe npoo0a$cLporiprevouq aepo0o.l,c;,rouq. Me 6to.x6nrr1 rot puOptorrl nteorlq. Ktrl6.: 60003 Avopri: 290€ Kut6.: 60004 Evorriaon 59€ ro ufvq

ETTYH'H 1 ETOYI NA THN ANTNIA TE ONA TA AEPOITPOMATA

rA "{

Xq&&um fl EIAIKA ENIIXYMENO HAEKTPIKO AEPOITPOMA ME ANTNIA KATANNHNO IIA M.E.O. 0epcnelc ratartrloeulv paprdg Fop$riq. EL6tr6 yto ctoprc ge prr166v xct yra Movd6a Evtcrtrrrig oeponetag. Aev lpero(etat orptilpro. r<peparto0. Me evrolup6vo pot6p ytc co0evetq €t,lg 180kg Kor6.: 60005 Avopd Ko6.:60006 Evotxiaon 10€tn F6pa (ELaltotrl evotrtcorl 2 ep6opc6eg) Aep6orpopa ge por6p ytc co0evelq 6urg 130 kg Krrl6.: 60014 Avooti

yLo tr1

rwqttrotqto.

TYNO' KAINH KN

HNEKTPIKH KAINH ALTO

1OO

60o pcvg6l,eq yLc tqv av0$ulor1 rou re$atrto0 4 & rov no6uilv. YQoq 50 cm llAaroq 90 cm M4xo9 195 cm (yupi4 p66e9) Av0t!r,,ror1 reQatrllg xLtvq

antr{

;re pri.a

11

Kro6.: 30300 Ayopd

Ko6.: 30301 Evotxlo,on ue ro uriva no6uilv

Av0rl-roor1 reQctrqg & pe 2 prcvtp€treq K<o6.: 30302

Avopri

Kro6.: 30303 Evorxtaorlpe

ro F4vcr

TYNOT KNINH KN 303 rLfvrl pa.peoq r0nou notr0ona.m4, pertixeq an6 lpdlpro & (01,o pe p66eq

& pavtp6tra

r4v crv0r.lloroq rou xe$d\ro0 & no6Lrilv. YQoq 50 cm [iltatoq 90 cm M4xoq 205 cm Ko6rr6q: 30306 Ayopd yrcr

uS nlriC tslvol,oyicrg raL otoOqtrrrjg unepo0ylpovo, unepcutol.rc.to,

[fl,wo rpepdrt > r1trercpLxo percrpcM6pevrl yovia enn66ou xatdrtrLoqq > petaBo.M6pevo 0r.!og OAOY tou xpepo.rto0 ri pepoq rou rpeBctto0 (epnp6o0ro. - ontoOrc xLloq) > av0r[uroq tou q)\extprxo0

oopre-re$dl,t-n66tq > rd.yretrc pretcptrrlto0 0{roug > l,0vera.r yto e0rol.q anoOrjreuorl. Ko6.: 30320 Ayop<i Krrl6.: 30313 Evotrtaon ue ro Fivq

KPEBATI NA TYNOAOY: ntuoo6pevo pe p66eg yra e0ro)\r1 lr€TaKrvnon,

ovctoptx6q ocvt6eq rct otpcbpa (80x190). Ktrl6.:30005 Tr.Fri:109€


#Affir{AHpg}tvlrhtH xr PA !"iPO! ONTQN AI(PATE IAT Molicare@ Premium leppavicrq YnepcrnoppoS4rrxdq nd,veq crrpdrcro,q

nou a$rivouv ro 66ppcr vo, q,vcr,nv6er. IYIKEYAIIEI 30 tep.

Krrr6rr6c

M€ve0oc - l-leptd6oero SOzoOfrAurq n1repqs (M) 90-120 cm 60201 llo.veq nF€poq Meyal,o (L) 120-150 cm

vioro

60202 llo.veq 60203 lld.veq

v6pog

Meoalo (M) 90-120 cm

v0pcg

Meyal,o (L) 120-150 cm

]

Ttud

20€ 24€ 24€ 29€

*ffi

ffi. *

ei,*"Fs!,..rry

-**,,.

Ko6rr6c

M6ve0oc - fleoLd6oeLo i Trufi

Meoolo (M) 80-120 cm I 18€ Meyctro (L) 100-150 .r I Zrc Meoalo (M) 80-120.r I zOC

r\

Meyo.l,o (L) 100-150 cm

i*,"

M J

si

9€

Peha@

Soft

E{erconrd yd,vrtcr Mey60r1:

S/M/L

'nffi*,M'

EI 8€

Z3€

Iuoreuaoic 100 tegcllov Kro6rr6c: 60300 U2 Tru6: 9€

Molimed@ Premium

Tui

i

OPCNTIAA AEEENAN

Lrire{ prcq Xprloqq

Iepptdreq yrc 14 yuva,[xo,... yrcr etrcr$puiq popQnq aKpdr€rc.

IYIKEYAIIEI L4 tep. AnoppoSqtrx6rqrcr 67317 Kcvovrrri (active) 61318 Evtolug6vrl (protect)

!{At

60204 ILm nU6paq 60205 Itrm rlp6paq 60206 llm v0Xrcq 60207 Itrm v0;grcq

Molimed@ Premium ytc etrcSptdq FopQriq cKpdr€ra.

Yt-tElt\F{

IYIKEYAIIEI 14 rep.

Ent06pcrrcr ytcr rov rivdpc...

Ko6tr6c

RPOtffit-! il(h!

Molicare@ Mobile Ii\m crrpdreraq llaq lprio4q yra auro€qunn p€ro0 pevoug. (Dopr€tcrr u,nld, 6[ver r4v o[oOqo4 ev6q eodlpoulou.

1-4

rep.

'YIKEYAII Kul6116c

M6ye0og

6L3L4 61315 61316

Mxp6

Truf

pt6ye0og (mini)

Meoato peyeOog (midi) Meydl,o peyeOog (maxi)

lffit

4€ 5€ 7€

MoliNea@ Textile Ynoo6vrovcr croOevtirv

{$* :-#

.

noMcntrdrv 1p{oeov MeyeOog 75x85 cm

Iuoreuqotq

1

tegcltou

Krd6r6c: 60135 Truf: 33€

IATP!I{H XEIPA I(AOAP!TMOY I{AI @PCINTIAAX AEPMATCI Menalind@ Professional Ktrwud eleyp6vc npot6wc yrc {4p6 rcrr eucrio0qro 66ppc. Otroxl4prop€v4 oerpd, ytc qv Tplrrl 4l,rxlc, yro, rtrwrjperg crrpcrelq croOevelq, rcr' oirov vooqlelc

s,

Kto6rr6c 60165 Kp6pa leprdrv yta ewcttxri nepmoi4oq (200 mt) '-*"*-"**.60L67 Yyp6 ewp$rig pe ;.rev06lq ro.t xo.pQopd (soo mt)

,..

i*

i:.

'-

?*

rl lsil/ lt

&

a

;"

# J d d d s*

Ktd6rr6c 60168 lapnoudv yro {qp6 & eucrioO4ro 66ppa (s00 mt) 60169 ASp6trourpo yra {qp6 & euo.loOqto 66ppo (s00 mt) 60170 A$poq yro tonrr6 rc0aptog6 (400 mt) 60171 Yypd pcwrq)\o.rro yra rontr6 xo.0cpropr6 (ouor. 50 rep.) 60172 Ol,orl,rlpo[€vo pncvLo p.e 8 uyp6g nero6req

Ilrla 17€ I roe ]

MoliNea@ Plus Ynoodwovq, coOevdlv praq xprionq M€ye0og 60x90 cm

Iuoreucroiq, 30 tego.1lrrrv Kur6w6c: 60303 Tru{: 23€

lTruf

lr. l8€

Irrs

Iuc I

lee "4

Ko6rx6c 60173 Kp6pa npomcoloq an6 6Lrq xa.tcxl\roqg (200 ml)

t

-ytc prxp€g entSo.vereg

:,t-

afi.ti fl

*jr

itlio ,(t

"qd

W *;-'

60174 Aa.6L npoorootcrq an6 6l,111 xatd.d\ror1g (200 ml) - yto. peyal,eg enr$cvereg, oe popgrj onp6r 60175 AQp6q npomo.otaq c.n6 6kq rardxtrtoqg (100 ml) - Vra rnv neptolrj rou repo0 ooto0, oe neprnrcboerq

arpdtetcq

TrFri 9€

12€

Ent06pcta 6trrrlv rtlrv r0n@v


MA=INAPI ITETNHT ENINAEYTHE

MA=INAPICOMFORT

KOYAOYPA NEPOY-AEPA

6uvat6tqro

rdluppo sn6 Kq.ouroo0K. Xoplq tp0no: Ko6.: 60106 Turi: 49€ Me rp0nc: K<o6.: 50107 Tqrri: 59€

et6116 ucr(il,apt xo.td

p00ptor1 g or<trr1p6tqtaq.

pe o6tdppoXo

Mnatvet oe rap6tor ro.r ro.p€xl,a. Kl,wtra ono6e6etyp6v4 Oepo.neia tt tv rataxJ\iost -tv. (6 cm) Ko6.: 50102 (1ocm) K0r6.: 50103

rov

ro.rcr<l.toecov

vep6 xor tp0no. orrl 96o11. Kor6.: 60100 Tru4: 59€ pre

o

Truri:345€

IMANTEE AKINHTONOIHIHI ATOENON

YNONTEPNIA Ko6.: 60109 Ttuf: 29€

MA=IAAPIME AAIABPOXO KANYMMA Awotao4 H5x65) ,".-*fl

Krrr6.:70093 Tqrri kfvouc: 29€

Ktrr6.: 50113 TrFn:

ANYWOTIKO MA=INAPI PYRAMID vrd.

rnv

o.v0 Q

Anorao4 60x50) Kto6.: 60114 Truri: 45€

(50x100).

no.tpvet 6tcQopeq rLtoerq. ALaotao7 56x56 cm Ktrr6.: 50123 T1116: 39€

Ktrt6.: 71005

..:,

Anotao4 L90x90 cm

Kur6.: 50122 Tru6: 45€

pov6 Ko6.: 50115 TrFri: 29€ 6tn1,6 Krd6.: 60118

Trui

f

crn6: 55€

E*c'rrlpla A

ANAPPOOH'H ENITXYMENH OOPHTEE 3lt (uexpr

OIAAEE O=YTONOY MEFAAH 30lt (p€xpt 60

Kor6.:40206

cirpeg) ouvel6pevrlg ncpolrlg. Iu pneprl.o.gpaver ;rd.oxcr, po6perpo xct uypo.vt(pa. Ko.0cp6rqtc o{uy6vou 98%. Kal,0nret a.oOevsig pe nvcryxrl ouve16pevrlg nqpoxiq o[uy6vou. I Kro6.: 40200 .* Ktrl6,:40201 Evorrlcron ue ro Ko6,: 40202 Avav6proon xcr' oiNov

Frivc :

3

Avooc

tirpeq)

Ooprlrri 30lit/min Korall,qtrq rat yto rpqxerotopri

Kto6.:40100 c) rc0erripog mully

Ktrl6.:40101

rlpec) poopetpo (:.'

OOPHTEI 5lt Alou;rwtou,

pre

(p€xpr 10

p) roOetripcg vacutip el,eyl6pevqq poriq

,l

Ktrt6.:40102

Kor6.: 40209 Avopa

?f,f

Krrr6.: 40210

V)

Avoy6uoon mo xaraorqtro

Kro6.:40211 Avav6proon rcrr'

24 apec,) pe uypcvtqpa, po6pretpo xcr pd.oro. Ku.r6.:40203 Avopri Krrr6,:40204 Evotrlaon ue ro $ivc Ktrl6.: 40205 Avay6u@on xq,t' oixov

:#.!t

Ko6,: 40207 Avav6puon oto naracinua*-'...' Krp6.: 40208 Avav6urrisn xar' okov

Avopcr

10lt

-n.

Ttu6:90€

IOHNA ANATOTHT IKENON

f

:***%

ronoo€r€trqr nd.vo qn6 ro orp6uq Kd[

N POTTATEYTI KO KAAYM MA ITPOMATOT c6raBpolo, unooll.epyrr6, pe l,aotr1o.

:n'll

{

AIXTY METAOOPA: uSao;,ro.two 6[pu yto. r4v ao$ol,r1 preto.$opd tou coOev{ oto xpeparr

ITHPITMA NAATH' - KEOANIOY

rrlorl re$crl,to0/no6uiv.

15€ f

(p6Xpr

oirEo-*v

ryt;l 8'* ;i-l

iq.

;

*r--...,.,...-.,::

q,l

0ilrpo ovcrpp6g.

Kor6.:40103

ffi+

_

,

OOPHTO' EYMNYKNOTH' O=VTONOY yro cve{aptrlotc oe e(coteptroJg ltilpouq xcr

tc{[6ra.

Kor6.:40214

ltlor4pa

B O=YMETPO NONIN

O=YTONOOEPANEIA ytc p6vtpq napolrj o{uy6vou, xc0ap6r4tcr 95%. Aev lpera(eror service. Antr6 otrl prioq.

llcpolrj

6urq

6litpa

O=YMETPO C12 natrtrrtr6 o[0perpo 6arc0l.ou

Metpo.etnc?rpo0qrcrt

,i, i.\

2 XPONIA ETTYH'H

veQetronoLetto gdpparo, ro 6tql0etoe pxpd pr6pr1 tiote vo. QrdveL yprlyopcr orrg 1ap4h6q cvcrnveuorrrdg neprol6g au{d.vowcg rqv cnoteleopcrrrr6tqrcr.

Tturi: 196€

avd trem6.

Iuvtcnd.tor yrc coOevelg nou 61ouv avayxq p6vqtqg r<at orcOeprlg no.polrig o[uy6vou. Kur6.: 40212 Avoori {40dbl Ko6.: 40213 Evorrtcron 80€ ro Ffiva

NEOENONOIHTHT

perpder rouq natrpto0q xct ta a6pro. oro clpro.. Kto6.: 50013

HAEKTPIKO' EYMNYKNOTHT O=YTONOY

t*

rov xopeopo tou o[uy6vou oro ai.po..

a

1

Kur6.:50066

Tu6:

150€

S

Me roprnpeo6p, Qop4rog, pe pdoxa. . AMEPIKHI stratos (p1,. $rirro) Krrr6.: 40000 Ttuti: 235€

.ITAAIAI Kro6.: 40001 T$r4: 119


AMA=IAIO ANNOY TYNOY

BREEZE 105

yrq Urvdlouq rpoxo0q nloco Qouorulto0g (perarLvettat q.n6 rov [6to tov ooOevri) yrc e[oteprroOq & €ocorEprKo0g lti.rpouq. Ktrl6.: 20019 (Xt.lpi.q 6oXei.o) Ko6.: 20083 (pre 6o1eto) Ktrr6.: 20011 Evorricron 39€ ro urlva Aolslo vurc6q Ko6.: 20020

etocyoryrlg, ntuoo6pevo pe npoo0o$o.tpo0pevc nl,awo. rar unono6ta, er6Lrorj t0nou. Meydl.oL rpolot. Ktrl6.: 20007 Kro6.: 20006 Evorxlaorl 49€ ro ufva

Auva.t6trlrc npooap goyri

g avc.ro gLro0

ro.0logo.tog, cvatoprr{q nLd.rn

q

rat 6olelou vurt6q.

BREEZY 121

BREEZY 112

sroayoryrl g, ntu oo6pevo,

npoo0c$o.rpo 0 peva. ntroivd xct ovoxl,Lv6pevo unon66to, (ytvercr xpepmr)

Locyu.ryri g, ntu ooopevo pe npooOc$otpo0 pevo. nl,civa xat unon66rq. et6tro0 r0nou.

pre

o.vaxl,w6 p.evr1 unep u rl.r u-r p6v 4 nl.d.tr1, Meyd.l.ot rpolol: Kor6.: 20003 Kur6.: 20002 Evorriaon 59€ to Friva

s 16 Lxo

e

0 t0 no u.

Meocrlot tpolot. Kro6.: 20005 K0r6.: 20004 Evorxicon 49€ ro lr{vq Auvat6trlra npooappoy4 q avo.topLro 0 ro.0topcrroq, avaro;rtrrjg nl,ctrlg

rat 6olelou vurc6g.

E=TPA E=APTHMATA

20214

Kri0ropcr crvcro;lx6: Ko6.: flpoor6Qo,l\o crvcrtoprr6: Kto6.:

AMA=IAIO E:OTEPI

KOY XOPOY

;rtxpo0g tpolo0q oupnayelg, a.nLo0 r0nou, ntuoo6pevo. pre

Ktrr6.: 20009 (lurplq 6o1elo) Ktrt6.: 20095 (Ue 6oXeio)

#v:4,, EIAIKO AMA=IAIO MNANIOY 3OO4 r6avrr6 apc[t6ro pnovrou, 6ev orouprd.(er, npoo0o,po.rpo0

prevcr

nlaiva

& unon66ra, ntuoo6prevo, pe 6o1eto vu1169.

Ko6.:201O1

Kri0topcr cvcroprx6 & 6o1eio vuKr6q: Kro6.: 20211 : Ktrl6. 20204

20205 flfuit4 cvctoprxri

EMERALD Autovoplo.: 36 km/cbpc Tc10tr1to: 9,5 km/drpo Ktrl6.:20086

I PAMNA TIA AMA=IAIA tul,ry6pevq, crn6 cv0ertrr6 o.l,oupivto. Mrirog: 1",50 fll,ftoq 0,76 Ktrt6.:20402 Mrjrog 2,10 fll.fuog: 0,76

Ko6.:20407


HAEKTPIKH KAINH PRISMA

HAEKTPIKH KNINH HKN 110

uSnlriS telvoLoytcq xaL ctoOrlttrrig unepotylpovo, unepaur6pcto, [tiLwo r<pepatt > 4l,errptrd pretcpaLl,6pevq yurvla enrn66ou rctd.xl,to4q > pstcpaM6pevo 0r[og OAOY rou rpepatro0 4 pr6poq tou rpepauoO

rLivq rll,extprrrl pe ptettilneg an6 (ul,o rcL p66eg. Aut6 gorq av0 r.l-rtoo4 to u re$al,ro ri/ror trrlv no6 rci.lv.

(epnp6o0to.

-

Yloq 50 cm fiAarcg 90 cm

onioOta xl,[o4)

Mrlxoq 195 cm

> o.v6rlooq tou qLertprro0

Kto6.: 30309 Avoori Kqr6.: 30310 Evorxiqon pe

ourpL6 - xeQd.l.r - n66tc.

> rd.yrsl,c petapl,qro0

rJ

to ufvc

0{-rouq

> l,0verct ytc e0roLrl ano0rixeuo4. Kor6.: 30307 Avopd Ktrl6.: 30308 Evorxiaon Fe ro uriva

I XPONO ETTYHIH - TTII TIMEI ONON TON KPEBATION AEN IYMNEPIAAMBANONTAI TA TTPOMATA

Avo.prllpcrg PRISMA Ktrl6.: 30225 Avopri

ANAPTHPAT

ANAPTHPA: AANEAOY

Kro6.: 30205 Avoori Krp6.: 30206 Evorxicon ue

NABH ANAPTHPA Kro6.: 30207 Avopri

I

o.ve{aprqtoq, \ o.ve{crprqtoq,

to pfvq,

yra ol,o ta rpeBq.ttq.

Ttu6:

I

142

KATKENA nLatv6 anl.6: Ktrl6.: 30201 Evorxicon ue ro utivc

etrotrlpro: Ktrr6.: 30202 Avopri

nl,ctv6 pe

Ktrr6.: 30203 Evotxiaon ue

\1

l'I

TPANEZOTOYAAETA

'.'q

rpolril,ctq

L

pu0pu(6pevou 0{-roug Ktrt6.: 30001

KATKEAA NA OAA TA KPEBATIA Ttui: 119/(e0voc

Ktrr6.: 30212

'"-

i

ENIMHKYNTH KATKEAOY nldrog rpeBcrto0:

' l

yLo.

ro uivq,

Kro6.: 30123 Truri: 19€

AITKO' KPEBATIOY

EN=H KATO AKPON

{0l,wog 6loxoq nou crvcrorlxtilveto.t & otrlpl(etat oe 5 6rcQopeurdq 06oerg npoxetp€vou

npoocrppr6(erct oto otptilpa pe pu0p(6pevo papoq 61,(119 ro oer. Ktrt6.: 30204 Tru6: 145€

Xpno[lronoLrl0eI rat urg o.vcyvo-rotripto. Kro6.: 70134 Ttpn: 59€

vo.

I{ ?

l. i I

rl

.L's' '\ .

,-.r,t.;x*, g;,"tdbt*_

*-] L-

TPANEZAKI AMA=IAIOY

TPOXANIA AIKHIEOT OMON

NOAHAATO

Kro6.: 20200

Kro6.: 70006 Tu6: 19€

KINH'IOOEPANEIA'

Tu6:38€

*-.-f,P

r6avtr6 yta nol,u0p6va rj rpeBd.rr


NABH ATOAAEIAI

NABH ATOAAEIAT

AABH AIOAAEIAE

npoodp[6(€raL 6[r^d ornv roucrlera & etvar ava6rnl.6pevq 73 cm.

MNANIEPAI

TOIXOY

ao$cLt(er e0roi,a oto

prlroq 30 cm Ktrl6.: 80010 Tru{: 17€ ;r.rjrog 45 cm Kro6.: 80011 Tqr6: 18€ p(rog 60 cm Ktrt6.: 80012 Truri: 19€

Krrr6.: 80009 Tru6: 64€

po.youl,o rnq Lrravr6p0.q Krrl6.: 80013 Turi: 38€

,#\

OYPOAOXEIA 0.v6prK6

g,l 4S

oupo6oleio

qpry

pe n6go. Kto6.: 80006 Tru6: 5€

d

VUVo.r.K€to

t

oupo6oleto

".'

i'q..!

pe eL6116 npoor6pro

si;

Kro6.:80008 Tru6: 12€

IKOPAMIAA Ko6.: 30217 Tru{: 9€

KAPEKAA TOYANETAT nl,cottr6 6o1eio. Ir<el,st6g petoMu<6q

pe

ANYII'OTIKO ME EMNPOEOIO'OITKTHPA Anoraoetq,: IlAatog 42 BaEoq 41Ytlog 12,5 cm Ko6.: 80103 Ttui: 39€

prs

Xetpol,apeg nou Byolvouv. M o.{tl,dpra pral,crd. on6 o.Qpol,€[

rcr nl,cortxri en6v6uoq. Anotaoeq,: IlAatoq 58 Baflog 53

ANYTI.,OTIKO ME BPAXIONE'

AOAIPOYMENOYT

Y(toq,91 cm Ktrt6,: 20105

ALaotaoeq: tlAatoq 52 Ba$oq 42Y(toq 12,5 cm

Turi:149€

Ktrl6.: 80104

HAEKTPI KOE TEPANOT ANYTI'O:HI ANNOI cnLrl & e0rol,r1 cv0$ooq tou ooOevr1, ql,er<rpLrd.

MNAITOYNIA AfIAA: IITYIIOMENA:

Ktrr6.: 70100 Tturi: 11€ Kro6.:70101 Tu6: 19€ PYOMIZOMENOY YU.rOyI: Kro6.: 70114 Trpn: 15€ TPIfiOAA (rcl,eroro0 r0nou): Kro6.: 70111 TrFn: 20€ TETPAflOAA (Feydlrt Bdon): Ko6.: 70116 Tru{: 19€ .(prrpri pdo4): Ko6.: 70103 Tru6: t9€

lorp[g npoona0eto..

Tpol(l,atoq

trre

Iqrtirver Bapoq

Turi: 49€

au{ogeLo0ptevo nl,o.tog no6tdrv. et.rC 150 xr-trd.

EncvcSoprt(6pevog. Hlrprr6 ori pa cnoS6prto4 g pno.rcplcg. Y$o.oprdrLvo 6ipu ge (tbveq yra tov 6l,ey1o rrlg nl.orqg Kq.r rrrlv gqpcirv nou nl6verct orouq 70 pc0po0q. Ktrt6.: 70009 Ktrl6.: 70010 Evorrtcon ue ro priva (Ir4v ttpri svorrlo.orlg nepd,cppavetcrr & to 6t1tu) AIXW: Kro6.:70011

"? :

A|KQNOI{cvoL1to0 t0nou): Kor6.: 70104 Tru6: 13€ qua

Ko6.: 70112 Trufi: 13€

qua

(al,ouprwlou): Ko6.: 70109 Ttu6: 14€ ([0lLveq): Ko6.: 70113 Truri: 15€

qva

(r<l.eLoro0):

MA:XAAHI

I

NEPINATHTHPE' ZONH AEOANEIAI ANANHPIKOY AMA=IAIOY

Ktrt6.: 70105

Truri:29€

Kro6.: 20201

Tru6:19€

3 rt POAAKIA i .i, |

NTY'TOMENOT

nrYEroMENor ME

Kto6.:70135 i

TtF6:59€ h !\" I

d

;=

Kro6.: 70107

"i

ii

-T $ il fi

onK(l)pa.

Kro6.:70105

Tru6:45€

,\, r

TUf :50€

-

+.:t

t t

I

I

l

pb p b ts"ts F t6, fuax$ duax,{

tt

t^t

ova EUdYtd

rt It

JI AnAO:

-,

\ ,"' tti\ a'

I NATEPIT'ET

'l

I I I I


NEKANH NOYIIMATO: OOYIKOTH

KAOI'MA MNANIEPAI

nlaortrri l,eravrl nou $ouoxtiver

rd0eore oto rd.0roga rot petaQepeore pr6ocr orn 1rndvt€po. neprorp6Qovtcg ro raOtopc. Itepedrverar oto torltirpraro trlg irncvt6paq gs p41avropr6. Anotaoeq: fiAatoq 45,5 Ba$oq 41 cm Ktrl6.: 80305

yLc vo. l,o0(eote

oto

r<pepcrt.

Ta vepd o.6etd.(ouv p6oul ototrrivo.. 66x60x75 cm

Anoraoeq

Kro6.:80002 Trtr4: 26€

:'*

KAOI'MA MNANIOY NTOYI pe ntrd.tq, oxetret6g

TU6:129€

,{

NATKOT METAOOPAI TTH MNANIEPA ro.Oeste orrlv arprl & pero.Q€peote pr6ocr orq prdvrepq..

cn6 aLouplvto,

rd.Otopo. nl,aotL16

pe avoty;rato./Lo.p6q. Ktrt6.: 80302

I1Aarcq 72 Ba9og 54Ytltog 89 cm

Kro6.:80303

.r'b

qj

Tru6: 51€

Ttp4:99€

a

Anotaoeq: flAarcq 5L BaEog 45Ytttoq 90 cm

I

TANIAA MNANIEPAI ME NABH

KAOI:MA MNANIOY

otc0eponoteirct eooteprrd

pre

crufopeLo0pevo 0rl.roq

rqq pncvr6pa.q.

ITAarog 51, Bd$oq,30

Anotaoeq: 69x32 cm

Ytltog 54 cm

Kur6.: 70023

Ttuf

MA=INAPI TOYAAETA' rrlg rouctr6taq pe r;raweq xprrq-xpdrq

:1.

tl 'l

Ktrl6.:80305

59€

orepe6vsrcrr orrlv routro0 po

.

r*lr

TrF6:39€

.

,fD

it H

t OOPHTOE

NTOYT

5cm Ko6.:80101 Ttufi: 19€ 10 cm Ko6.: 80102 Truri:29€

KAOI'MA MNANIEPAI

yta trlv xctrri peragopd 'AKOI vepo0 oro rpepd.ti Kor6.:80005 Tru6: 24€

;re otqptypro.ra raL nld.tq p0OpLor1 xaO' 6{-rog, pewou(dper

orrq nl,eup€g ttlg pnavr6po.q

Ktrt6.:80304 Tqr6: 79€

ffi hryM

AMA:IAIO TOYANETAI3

TE 1 ntuoo6 pevo, geto.Mrr6, xoul.o0 pa, ox6ncopa, lepoLcrpdg, $p6va I1Aarcg 55 BaEoq 53Y(toq 88 cm Kro6.;80111

Turi:105€

,{t

BOHOHMATOYAAETA:3 oe 1 p0Optoq 0{ouq, ntuoo6gevo, p€ 6ox€fo vurc6g, 6ev oroupra(er. Kro6.: 80105

Turi:105

AMA=IAIO ME AOXEIO KAI MANAKH OETH TOYAAETAT

. . .

Me n)rq.orrx6 6o1elo crScrpo0pevo Bpaxioveq nou n6Qrouv ytc e0rol.1 peto$opd. Ynon66ra oraO€po0 0{.roug cQc.po0preva (Dp6va ottq xlotl p66eg

. . ketret6q p€ral

.

BOHOHMA TOYAAETA' ge or6ncropo., p00pro4 0{.roug, pre 6o1eto vurt6g, orel,et6g prero.l.trrr6g.

flldtoq

52 cm.

Ktrt6.:80107

TrFri:87€

rK6q

Ma€rtrdpto licrldKc pe cr$pol,€{ xcrt

ntraottxrj €nev6uon. Ktrt6.: 20016

Trufi:195€

'-#"


INNOKPATHI Mne( oro0po: Kro6.: 90703 Mne( o.vot1r6: Ko6.: 90704

Tn-{ffi q-ffiApY

\-

$Hop

*orxo-srRoM

NOAYOPONEE RELAX MASSAG

E

l6avrreg yta lcl,aprrloq, o.noro.rc.oraoq, {e ro0paoq. Maoa( oe au16vo, onov6utrrrq orril,q, ycpneg, n6/rpraro.. Ie peyctrrl notrillq lporpo.rrr,rv & o1e6iu.rv

HT-135 Mo.0po: Kro6.:90204 K6rxwo: Ktl6.: 90205 Ka$6: Ktrl6.:90207

l6cvwrl Vta drolrq 6uoKollcr orqv Klvnon F€ KAOIIMA MAEAZ Ko6.: 90104 Ttu6: 189€

EntoEMA ZEITOIKPYO KcrtdMrll,o yra ta p6pr1 tou otbpo.tog

nou o.nonetrcr 0epo.neia pe (eor6 ri rp0o entOepcr. Enavalprl orponoteltct. Mrrp6 25x15 Kur6.: 61400 Meoalo 35x25 Ktrl6.: 51401 Meyd\o 50x20 Ktrr6.: 51402

ITPOMATA

'OMIEAE' Xetpoxtvrlroq Mov6g-ALd\69 Ko6.: 10203 Htrertprr6g Mov6g-Aml.6q Ko6.: 10208

Avatoprxd - Op0one6trd. crn6 Memory Foam rct cn6 $uotrcr npoi6wa roroQotvtro. xoouroo0r, latex pe ri Xrrrpis elctriprc Kto6.: 10169

rIA IIAFATTE'\IG

KAI N,\HPO<DOPIE= 'V'AP'NA 'V'APTAPH C eg*s6o7692

TPOnOI DAPAfTEAIAE: THn EOONIKA . FAX . E-MAIL AEKTET NI>TOTIKE' KAPTEI - ATOKE: AOTEIE - AYOHMEPON NAPAAOEH www.therapyshop.gr . e-mail: sales@therapyshop.gr

E=YnHPETH:H nEAATON OnO TO 24utpo KYPIAKE: & APf lEt THn.: 69449851!4

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ  

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ-ΠΩΛΗΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you