Page 1

Dharma Garden Bi-monthly

本期專題: 生活中的醍醐


٘ࣕٓԫଗ˷ಧ‫ތ‬සᅲӲየࡧ˷‫ؙ‬ଗٓ‫ת‬ንࢳ˷‫ؙ‬ଗ಑‫ת‬ᔎң˹Ⴠࣘ࣋‫ؙ‬ԝԮ ࢘ᅳक़˷๬ࣾ‫ࣕ٘מݳ‬᜹५˷ᑑ‫܆‬೵ዪ˹٘ࣕᙷঅ‫׆‬ᖆӭ‫מש‬ԝԮ౥અ˽̫Ԃ୳Ԃ ຍဒ˾̬Ԃ୳অ༇୳ࠋԂ୳˷‫ݍ‬ᥒిಫ˼Ԃຍঅ‫ؙܕ‬ӜጹႣຍ˷ԋӐ‫˹תف‬ ᅻՓົ‫ؙ‬๶ْ࣡൵౥‫ࡧ̫˽۝‬૦˷նಧ‫ތ݃۝‬٦֖঵॓‫˷תف‬ೀ༈‫ف‬ಶ࢔Ꭿ Һ˷‫׶‬ᇀ॓Ԃ‫ؙ‬Ⴃຍ˷٦फ़ጹோఽ‫צ۝̬˾ޮތ‬གྷየ˽̫ৱᎯҺ٦๬࢘ᅳ‫॓۝‬Ԃ Ⴃຍ˷Ⴃຍோৱ‫ތ‬ဒ˾̬༈क़Ҏ஥‫ع‬Ӆ˹Ⴃຍ༎‫׸‬ੜᓿ˷‫੽۝‬ขੁᓥඡோ࠮ңҎ ‫˷ݧ‬๬໪ዻੇᓿҔ˹ ࣋๶؆˷ԫঢ়ჹᘱࣝಧӏຶା˷ਐ౲ჹᘱ‫צ‬๽ಧ‫ת‬ಹॕӓ࿗˹քၱჹྦྷְ‫ؙ‬ ҘӏᎩՃ࢔‫ؙ࣡˷࡬ۑ‬૫౥‫ࡧ੽۝‬૦˽̫٘೵ၱؒҘӅӏ౿࿕Ԑ˷ࡧ૦੽ӏᓿԋ ဒ˾̬‫੽۝‬ՠ‫צ׶‬གྷ˽̫ᓿԋ‫ؙ֗ܕ‬๬ӏ֗ᓿԋҔ˷Ҹ૑ታҝᣋ॰๬‫׶‬Ҕ˷Ҏӭ ᗂ࿬‫ץ‬ᐗ‫̬˿چ‬ քຽ̣٘‫ࡧ׃‬ਵ̤࢔ԯផঅ̫֖঵Ӑ࢔でづ̬˷ӏԂུࢦެᤓࢦຟ‫ݱ‬Ҕ‫װ‬ᐊ ‫ݮ‬٥˷ᑑৱ‫ބ‬Ӑ‫ؙ‬Ӝጹでづӓ‫˷ޝ‬Ք‫ݱ‬Ҹ૑Ӭ‫̣˹ݩ‬Ҹ੭൞ᑭӧࡥ៨ಒ‫װ‬ჹ̤‫ޗ‬ Ҏየ˽̫でづӓ‫˸ݥ˷ޝ‬ᆃ˸࿈Ӑ၁‫ڱ‬ආҎ˷ோఫᑒਪ˷Ժᑒ‫ؙ‬ೆ‫ݍ‬ԋ‫׿‬Ꮊ˹̬ でづঅหਐหҥӓ‫˷ޝ‬ᢀ‫ࣕ٘׸‬೵ࡧ࢔֕ᣞ‫˷ޝ‬ோ໺ᒩࡧ‫ݍ‬ᎀ‫˷ޱ‬୆ఫ൵֖Ҏӭ Ⴃຍ˹٘ࡧҡ‫˷៳ڱ׸‬ோࡲ൵֖Ҏӭ୳˹ҡᎀⴞࡧ૦˷ғԗଗ˷‫ྑץ‬ኞᐥஊྎ˷ ࿁ٌᆟ૗ࡲᙐ˷ӏ‫ٯ‬ᑨᏽ˷ࠏԳքຽ࢔̫Ӑ౲٘೵աᅌ̬ᎬహՅ༩Ҏ‫˷؞‬ҫ஗ᠮ ᎀⴞࡧ૦ؓԕಫ๽˹ քၱ̣٘‫ࡧ׃‬ਵ̤ឋԗՅ˷Ҏ؆Ճࢃӧຽ˷෰অք؆࢔หֆҎຽ˹ҡۙ‫ތ‬ၨ ؆Ҕ˷ჀᅻҔҢ‫ذ‬ӧϽәӽ˷٦၆‫ޱ֖࢔੽۝ת‬Ӑ˷অ፝ՆҔҎႆ˷ᛎঅ໪ԂҔ Ҏႆޮ˾หक़˷஗ᠮҸ૑ࡧᎺ‫˿תف‬


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

中國雲南 上座部佛教史(四)

വହ

ௐˬౢāன΃⋒୉гડ۞Ңି өӤϽէԫਊࣆ˷इ࿽ҥ૩฀٘೵ಸᐔ ‫ୃ˸ܮ‬౲࿽Ҙ࿩इَឋࢃல‫ש‬౗˷‫ق‬റԹଗ ຽ٘೵หᕮ൳˷ᓸඌ൦ඐ੃˷َឋࢃல‫ׇ‬ᇟ ‫؀ؙ٘‬ȧȢȨȦȦ‫װ‬૩˷፽‫ھ‬ȫȦȦ‫װ‬૩˷ज़ਧ˸ᚒ ႜ‫ؙ׈שނ‬ȨȦȦ‫װ‬૩ȫ˹

፽‫⑝ھ‬೿ຶጨ೿‫׆؃ࡲف‬क़ॏ֨˷℠Ԇ≸ ຶম࣒‫ط‬ᘋᛑౙՆҔ‫؃ׇ‬੫ߞॼࡲ‫ޓ‬౛ၱ ᡿˷‫ිݣ‬ᖪৄ‫౎ޓॼ؃‬ၱ࣒˷ӏԂలᆹົ ‫ތ‬Ӧ‫ש‬ౙᦃެᓥඡ˷፝Ն֯য˷ᄘᇷߕ೵ ॼ༿˹ȧȯȫȫ؆˸ȧȯȫȬ؆፽‫َ˸ھ‬ឋࢃல‫ڼ‬ ؎ެն‫ޓ‬౛ҵ‫ש‬۲੣˷‫ق‬ȬȦ؆Թࣆ˷ᔁ઄ ⑝೿‫ש‬౗նៜ‫ש‬ᅻ໣‫࢚ތ‬ၱԯᄃ˷፵ఫुॏ ጩԯҵ՜‫ގ‬ॎ༾˹

ҕϽԫਊәϽ؆ࣆຽ˷࿩इ⑝೿‫ש‬౗ಶ ‫ތ‬ᅁ࠮˹ȧȯȫȩ؆˷َឋࢃல⑝೿‫ެ؃ࡲف‬

ȧȯȫȫ؆˷Ӑ౲٘೵‫ޓ‬ၱ൞‫ݦ‬ၱආҕ‫؞‬ᜌ Ҹၱ᡿‫ת‬Պ‫ݪ‬՗࿕˷፽‫⑝ھ‬೿ଢ፽થ࣒‫ිط‬

ௐ˟༼āன΃Ңିᄃ߆‫۞ڼ‬ᙯܼ

2


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

፝ᖪৄಧ౐൞‫َ˷ݦ‬ឋࢃல˸፽‫˸ھ‬ᚒႜէ ْԝԮ˸࣒‫ිط‬ᖪৄ൞‫˹ݦ‬ȧȯȫȬ؆ȭԗ˷Գ ℠Ԇ≸ຶম࣒‫ৄط‬੫඗؎ᣋ॰ᇛ˷‫٘ۥ‬Ԧಸ ᐔ‫࠷࠵ތࣉ޽ܮ‬մဠෲ‫࣡ݱ˷؀‬૫຾५˹‫ع‬ क़‫َقࣉ޽׉‬ឋࢃல˸፽‫ீ˸ھ‬ర༾‫ש‬౗˷ ‫ݱ‬དྷ፹Ҹइ࿽೵࣡૫᜶‫־‬บ᜹˷຾५࣡൵ᅵ ȨȫყҖԳҥ˹ ᓸჀ‫߯ॼש‬ᇼَឋࢃல‫ש‬౗࢔ᑖচ˷ҥ ૩฀٘೵࢔٘‫٘˸؀‬ဦ˸ᆹҖඐ੃˷Գَឋ ࢃலৄ‫˷ݲ‬ȧȯȫȬ؆‫؀ؙ٘؃ׇ‬ȫȧȮ૩˸٘ဦ ȫȬ૩˸ᆹҖȬȢȨȦȩْ˹ȧȯȫȭ؆Գक़˷֚࠰‫ޜ‬ ‫ތ‬ճষ࢔ज़၆፼ᣟ˷ ߕ೵Ӄ٥Ӑҫ࿕ߋՃ ൟիዧ˷ȧȯȫȮ؆‫ת‬ Ҹᣏ࿁ެஊఫ఑࣡˸ ᅁ࠮ज़၆࢔ࣾຟң˷ इ࿽٘೵ҫ‫॓ތޜ‬Ҹ ࢔ᑅᘓ˹ஈឲެၟ࿦ Ҹۨጐ٘ᇀ˷ᔫႇ٘ ჹ˷౒બᆹҖᛎ࣮˷ ಱ੓‫؀‬ӐᆹҖౙՆ֖ ൥ั౒˷ᒩᑟᒩឍ ༾˹‫ؙ‬Ҏ‫ݧ‬ᆹҖිᇇ ৄՖষӬҺ˷ࠋිୠ౐྽ଅ˷Ԋఉ፹Ҹᆹ Җެ࣡൵ӏቋ˷ົՃൟᅻ؎ۨ‫מ‬թకҮൟ ྠ˷᠓៕‫؟ץ‬ՃൟҔӏᘋ‫࢔ؙ‬ୠ଻‫ۀ‬੢˹ ‫ތ‬ȧȯȬȦ؆ճՖ˷⑝೿٘೵ᆹҖެ٘‫ۙ؀‬෵ ᥲ໪˷‫ع‬ԭਫ਼‫ߕގ‬೵঵౒࢔Ӧ૕ެଗ࿗˷ ࣡૫‫מؙ‬թ༪૙ԋ൞˹ȧȯȬȪ؆क़˷‫׉‬Ҏ‫؞‬ ‫ތޜ‬ᑅᘓ˷٘‫ි؀‬١֗ᠥซ˷ߕ೵঵౒ිಱ ੓ღԚ˷࣡೵ᄅ൵‫ތޜ‬റচ˷‫ؙ‬ԂᎪ࢔ߕ೵ ঵౒‫ᝲ؟ץ‬Ҙ‫ש‬ңӲȬ˹ ȧȯȬȬ؆Գक़˷֚࠰ၸճᅤᐘެԑ੣፼ ᣟ˷ߕ೵ॼ༿ᒄ‫ތ‬ᑯᑲ˹‫ׇ‬౲٘೵Ӻ‫ބ‬Էߕ ೵˷‫̫ת‬ஊէ᝔̬ެ̫ᔌೢҎӭԧవළ஖̬ ࢔ҴᄩᚅӐ˷ჹᔘ‫ތ‬Ҏ๔ൄੜ࢔‫ܣ‬ᠧ˹٘ჹ ිᔫೡ˷٘‫ࠫි؀‬ႇࠋි١֗˷٘ဦҸ‫ිװ‬

৉ႇ˷ᆹҖ‫ිׇ‬੓ᛎ࣮˷ࠋకҮᐔ‫˼ܮ‬፹Ҹ ࣡൵ිྑৄॼࡲҥӏՔᒡ࢔Җ˷৚‫ۨිق‬ళ ࠋั۲˷इ࿽٘೵ҫᒄ‫ޜ‬Ҕ႓บӓ‫࠰៉˷ܣ‬ ‫ו‬Ү˷ӏะҎْެߛ˷ҫ‫ؙܕ‬Ҏࠏ٘‫؀‬ோ࿁ ٌߕ೵঵౒ȭ˹ ȧȯȭȮ؆क़˷౲૑ॼࡲ᎛࿹ӻֈ˷ੜၨ ෦ሊߕ೵ॼ༿˷Ӑ౲٘೵‫ޓ‬ၱ‫ׇ‬੢ॣ๽Ӄ ٥˷‫݋ݣ‬ҥֈෘ˷⑝೿٘೵෷቏ಶ‫ॣތ‬๽ ༪૙˹Ҹᣏ࿁ެԑ੣ຽ࿗˷⑝೿٘೵Ҹ฀ ӬᆹҖි੓ᛎ࣮˷Ԃ฀ӬҖթకᐔ‫ୃ˸ܮ‬ ౲˷ৄቋ‫٘݌‬೵૫࣡‫־‬ጤੁ˷Ҏ‫؀ݧ‬ద‫ת‬ ઝ᝔‫ڢ‬ੜၨᕮॏ˹ᆷ ᗳթక࢔ᆹҖ‫צ‬౲˷ ᛎ࣮ᆹҖੜၨՃ૑‫צ‬ ‫ݓ˷؀٘ތ‬෵ॣ๽‫ތ‬ ԑ੣ࣾ࢔ҖᎪ˹‫َ׸‬ ឋࢃல‫࠰؃‬ȧȯȫȦ؆ ‫ؙ‬ԝԮȯȩȦ‫˷ן‬ ‫܈‬ᘉȫȢȫȫȦ‫ތ˼ן‬ ȧȯȮȪ؆˷⑝೿ҥ૩฀ ٘೵Ӆॣ๽‫؀ؙ٘ތ‬ ȪȮȫ૩˷٘ဦȪȧ૩˷ ԝԮӅ‫ؙ‬ȩȩȮ‫܈˷ן‬ Ȯ ᘉȬȢȩȦȯ‫ߕ߯ॼ˹ ן‬೵ॼ༿ᄘᇷक़˷‫ߕם‬ ೵ข‫ࣨތޜ‬ᣋ˹ ٣َឋࢃலჹᅻҕϽ‫װ‬؆࢔ஊឲެሞ ໙˷ყ‫ݦ‬ข॔๽ᕮ˷ԃ‫ބ‬অ‫שם‬ขவԱንෲ ٘ᓥ࢔ᆹҖ˷‫ת؟ץ‬ҥԫਊȧȯȮȫ؆˷֚Җ ೥᝝‫ف‬ᐔ‫ܮ‬ᛑᑑҎْࣜ؆ԝԮᗭය‫צ‬౲˷Ⴠ ଗԷՠ‫ؙ‬Ȩȫႆ˹ᗭයঅَឋࢃல≸୊Җ˷ ༼؆ଗᗂԣ։ՓҔᐔ‫˷ܮ‬ȧȯȭȩ؆‫ת‬ᐔ‫ຶܮ‬ ໅ൖᒩᗭ̫࠱ᥛಥ٘‫̬ࣼ؀‬ᒶৄ‫܈‬ᘉ˷Գक़ ๬অҎܶ‫܆࢔׋‬ᓥ֖ഴ˷ᤓᅻӐர˸లர٘ ᓥద˹क़ҡ‫ୃތ‬౲࢔٘‫؀‬࿁ઈ˷ȧȯȮȦ؆ӵ ৄԝԮ˷ᓿֽ٘ᓥద࢔೵૦˹ᗭය‫צ‬౲क़˷ ࣆֽ≸୊ᕟౚᜇ‫ٓ؀٘࢔ۻ‬॰˷ୠ‫ٴ‬ᠥ࡜ ೵ܾ࢔౥ផ˷‫ތ‬ස़࿽ᢞ࢔ߕ೵ॼ༿˸़ 3


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

࿽ֈ᏷࢔٘೵࢘᠀˸़࿽ੁҥᓥ࢔ᅳ൞˷ ‫ת‬ౚᜇ٘‫؀‬࿕ෞҔቊዢԑ୧˷ৄᆹҖೢ࢖˹ क़‫ݳ‬ԷఽҔ‫ޓ٘؃‬ၱ࣒˷ԯ॰‫َ̣࢔ߖގ‬ឋ ࢃல⑝೿‫؃ࡲف‬ᆹٝኈ൞࢔ਬӈෘߖ̤Ӑ๬ ‫ނؙ‬ഝ˽‫ބ‬Ҏঅ‫༼ހ‬ᆹ࣪ջ࿭‫ތ‬ᓥଣ೚‫ޜ‬౲ ૑ғ؆ᄃ౐೵ܾ˼‫ބ‬ҕঅᆹҖٓ॰ջ࿭ბࣩ ‫؀‬Ӧ࢔ᆹҖՓҥᓥ˷‫ٺޓ‬ᓥଣ೵ᓥӃ٥˹ሏ ሏ‫ש‬Է࢔፼ᣟྮ‫ྮݳ‬Ҹ˷‫ތ‬ȧȯȯȩ؆ჹᅻᖪ ᚓ˷Է؎ৄ‫ޓ٘؃‬ၱ࣒˷ȩȩႆଗӵֽෞ‫ת‬ ຶম࢔̫ࠑඑ ޹Ҹᙷ‫̬ٓ؀‬ ॰˷ඐᛇ‫ׇَ‬ ឋࢃல࢔ȫȭȬࠏ ٘‫˷؀‬ኃৄ̫ ℠Ԇᗭය̬˹ ȧȯȯȪ؆˷‫ת‬৭ ٘‫߄؃ެޓ‬฀ ࢔Ԑ॰ң˷̫ ࿩इ٘ᓥదَ ឋࢃலӬద̬ ኘ‫נ‬ᎷॏҔఉ ‫ؙ˷ݳ‬Ҕ೵ा ެ಑ࢳ˹՟ҎԔ੢ᖪষҎ‫ݧ‬ᗯܳᓥબ‫ތ‬౲ Ӧթᓥඡ˷ൟ‫ת‬Ӆჹ‫ݳצݧؙ‬ჀҔᓥద࢔ ‫ط‬૦˷ᓥదᛎ‫ؙ‬ಔ࣓࢔թᡧ೵૦೵೧਱ዢ˹ ℠Ԇᗭය࣒‫ط‬የ˽̫ଗԹੁ༪૙˷֊೿ҫੁ ༪૙˹ӃၳӲଗԹ˸ᅚ௾ଗԹ˷‫੽۝‬ҫҎᎯ ੁᅢҥ˹̬ԷዤৄఫҔንෲ٘೵࢘᠀Գթ˷ ᛎੁᏘಿ⑝ԑӲެቊԑӲ˷ᘌ਱ዢ˸ၱᆠᄓ ȯ ˹℠ԆᗭයӅ‫װ‬؆ᓿֽৄӐ౲٘೵‫ޓ‬ၱ౎ ၱ࣒˸࿩इ৭٘೵‫ޓ‬ၱ౎ၱ࣒˸َឋࢃல ٘೵‫ޓ‬ၱၱ࣒˹ ৄҔ౾ᒩᆹҖ࢔٘ᓥ஫ᑩެӃ٥ோҝ˷ ȧȯȮȮ؆ȧȨԗ‫ق‬ȧȯȮȯ؆ȧԗ˷፽‫ޓ٘؃ھ‬ၱ‫ת‬ ݀մә࿩‫˷؀‬ᚓٌ੫‫؞‬Ԇ‫ٶ‬ዢ٘ᓥ୧˷‫ف‬ӄ ᐖ፭Ԇ‫ٶ‬ዢܶ٘ᓥ೵‫˷ۺ‬ᚴ೧٘೵ᔘա˸Ԇ ‫ٶ‬ჹ‫˸ޅ‬५٘ዠჹ˸೵ෘۜॖէԔ੢࢔ᑓ ༶˹ȧȯȯȩ؆ȧԗ˷ҡᚓٌආҕຽԆ‫ٶ‬ዢ٘ 4

ᓥ୧˹ȧȯȮȫ؆˷Ӑ౲٘ᓥదᖪষә‫ן‬ᓥᆹ ‫ݝັތ‬ᣁՏୱᓥ˼ȧȯȯȦ؆˷࿩इ৭٘೵‫ޓ‬ ၱҡষՃϽ‫⑝ן‬೿ᆹҖ‫ୃތ‬౲ୱᓥ˹՟‫ؙ‬Ҏ ‫ݧ‬ᆹҖ‫ތྦྷف‬ᐔ‫ୃ˸ܮ‬౲ᓥඡȧȦ˹ ᅻՓَឋࢃல༾‫ש‬౗˷࿽ඐҥࠏ‫༼ހؙ‬ ข‫؀٘ތ‬೚‫ޜ‬೵ܾ˷٘‫؀‬অᓥଣ˷ᆹҖঅ‫ط‬ ૦˷ᓥඡԑӲ̓؎Җҫ‫؀٘ތ‬೚‫ߕޜ‬೵ᅳ፽ ֖঵̔˹౲૑؎֨ө֨ᓥଣक़˷َឋࢃல࢔ Ԃ؆‫܈‬ᘉ˷֞ӽ ँՓө֨ᓥଣ ᤓଟ˷ഄҥ‫ת‬ ‫؀‬ᓥඡჹԑ˹‫׸‬ ȧȯȮȬ؆˷َឋ ࢃல‫ؙ‬ȧȢȫȪȦْ Ԃ؆ެߛՓᓥ ଣҥᑓ˹‫َת‬ ឋࢃல‫ࡲف‬౗࢔ ඡ࣮˷যٌ‫ऻܭ‬ Һ̓ҫՈॷ؎؆ ‫ܭ‬Һ̔Ҏ֖Ӑ˷ ‫ق‬Ԃ‫ؙ‬Ҏ‫؀ތ؞‬ దӐ༪ԋՃ૑˷ ‫ݣ‬೚‫ࡧ٘ޜ‬᝚ฒ˹ଗ࿗࣒༰ᗂ‫ם‬Җ‫ف‬ᠮ˷‫װ‬ Ꭺঅ༰ຽৄᆹ‫ع‬क़ᛎ࣮̓ᅵȯȫț̔˷‫ת؟׸‬ ࢚ၱҥӌၱ۶‫ތޜ‬Җ੽࢔๪ੜ˹Ճ૑ԂँҢ ઄ԗȞ‫װ‬Ꭺ‫ߝ׿ת‬ຽ࿗ȟ˷‫ँװ‬๶؆Ͻ๶؆˷ Ճ૑ଗ֗ࡧ‫˷ן‬ᛎ࣮क़؎ৄ‫ת‬૑࣡૫˷Ӡॣ ๽࣮‫ؙܕ˹ן‬Ճᅻ૑Җිዤৄঅӏ؎Ꮨ࢔‫ܭ‬ Җ˹ ֚࠰࿩इَឋࢃல˸፽‫˸ھ‬ᚒႜ༾ԂᎪ ֊೿‫ש‬౗˷ୠ଻࢔ᔘաެ‫ש‬൞‫ץ‬஫˷‫ת‬ȨȦԫ ਊȫȦ؆Թࣾ˷Ӡԝᅫ‫ڼ‬ᔁ‫ࣨש‬॰ुॏጩԯ ҵ՜ॼᤁ‫ގ‬ॎ˹‫ف‬өӤϽէԫਊ˷ҥ૩฀٘ ೵࿽Ҙक़˷ᇼჀ‫֖ࡲॼ࢔ש‬঵൥֖॓ൄ࢔፼ ᣟ˷٘‫؀‬ෲᅻ೧ӕጩԯҵ՜ርᣌࠇ๪ኃ˷‫ع‬ ुॏጩԯҵ՜ެ፹Ҹ࣡൵࢔յॿ˷ҫདྷӕ‫؀‬ దჹᘱҥ࢔Ԑ॰˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ᓸَ̣ឋࢃல‫؃‬ȨȦȦȦ؆ߕ೵঵౒๔ࠏ؆ ᘣӃ٥ᙷཋ̤๗‫ڎ‬የ˽‫ߕࣾ֡؃ׇ‬೵঵౒ ๔ࠏȫȮȯࠏ˷‫ބ‬Ӑ٘‫؀‬ȫȬȩࠏ˷೵౻Ȩȧࠏ˷ റஂ‫؀‬ȫࠏ˼‫ؙ٘‬ဦȧȬȮ૩̓‫ބ‬ӐȭȬ૩‫ת‬ ‫؀‬թ̔˼‫ؙ࣡‬೵ᄅ൵ȨȯყᒬҖ˷‫ބ‬Ӑ٘೵ ૫ȨȮყᒬҖ˷ԯੁঅ⑝೿˸յଢ೿ެ፪౲ Җ˼‫ؙ‬ᆹ൵ȬȢȩȫȮҖ̓‫ڙ‬թ౲ᆹȯȨҖ̔˷ ‫ބ‬Ӑ℠Ԇ̓၃ৄ૦ԣ৯Ⴠ࣒‫̔ط‬ȧȨҖ˷‫܈‬ ಒ̓‫࣓܈‬ඐ࣒‫̔ط‬ȪҖ˷ԝԮȭȨȬҖ̓‫ڙ‬թ ౲ԝԮȫȬҖ̔˷‫܈‬ᘉȫȢȬȩȨҖ̓‫ڙ‬թ౲‫܈‬ᘉ ȩȬҖ̔˼‫ת‬ଣᆹҖȨȢȫȨȯҖ̓ҾᓥȨȢȩȫȩҖ˷ ࣆӐȧȬȯҖ˷లӐȨҖ˷ӐಔȫҖ̔ȧȧ˹ ȨȦȦȦ؆ආә‫ׇ؞‬౲ҖҴາচඐ੃˷‫ׇ‬ ৭⑝೿ҖҴ‫ؙ‬ȧȢȧȫȮȢȯȮȯҖ˷١‫ׇ‬৭ҖҴ࢔ ȮȤȩȫț˷յଢ೿ҖҴȯყҖ˷፽࠶೿̓ઝ‫ן‬ ಠᗭ೿ȧȯȯȮ؆ආէ‫؞‬Җາচ̔ȧȤȫყҖ˷‫ׇ‬ ֊࣡‫־‬ҥ૩฀٘೵˼ࣖ࠴೿ȩȤȪყҖެᯐ೿ ȩȮყҖ˷฀Ӭ࣡‫־‬ҥ૩฀٘೵ȧȨ˹ ᓸȨȦȧȦ؆ȦȬԗȨȯԕ˷‫ת‬Պ‫̣ݪ‬Ӑ౲݉ ᄝჹ‫ׇ‬࿦̤ၨክ༪٬ၱެ༪ٌၱҥ๗ᓧ˷ َឋࢃல‫˸߯ॼ؃˸߄؃ת߯ॼ؃‬৭߄˸ ৭ॼ߯Ԑ॰ң˷ȨȦȦȧ؆࿕ߋ඗ᝆҝ࿉˷ᐖ ᖣ݉ᄝჹ˷ჹᅻ࣋Ͻ؆˷֚Җ֊Ճࢃ࢚Ճࢃ ༪ٌ˷ൟ‫ת‬෰฀‫̣ৄן‬Ӑ౲݉ᄝჹ‫ׇ‬࿦̤࢔

࿦؎˷ȨȦȧȦ؆Ȫԗ‫ׇ‬฀Ճጻ˷֚ᐖᄩȦȦȧͷ ȧȦȦ࿦˹෰฀ઙઙՃࢃ࢔̣Ӑ౲݉ᄝჹ‫ׇ‬ ࿦̤˷অइ࿽ҥ૩฀٘೵‫ޅ‬ᡧ࢔࿦؎˷կ‫ڼ‬ ᔁؒҘҔइ࿽ҥ૩฀٘೵ჹ˸ॖ˸ᑘҢ᝕‫ޅ‬ ᡧ˷֗⑝೿ԑ‫ۥ׺‬ჹ‫ވޅ‬፭‫݉ת‬ᄝҥ˷ԯੁ অَឋࢃல‫ש‬౗ዜ٥ࣨ‫݉֗ݯ׻‬ᄝ‫ޅ‬ᡧ˹‫ט‬ ଗ˷݉ᄝჹ‫ؙ‬ᇼ⑝೿Ԇ‫ٶ‬ԑ࢔੦ᢂ˷෰‫ת‬Ӑ ౲অҎ઄ฯ၃˷ҸᥒҥՔԳৱ٥অҎ฀⑝ԑ Ҹ᝕ჹԝᅫ‫ڼ‬ล࢔ᅚଔ˹‫ת‬᝕թ‫ޅ‬ᡧ฀Ӭҫ ‫ؙڙ‬Ҏ‫⑝ݧ‬೿లᆹ༾ੜੁ࢔੍ུȧȩ˹ ࡜ᅁ˽ ȫȤȖ ၻᓥॼԯᐖ˽̣࿩इߕ೵ա̤˷ආȨȧȬ੧˹ ȬȤȖ

षࢌུ˽̣ӽ౲࢔᠓ᐗϊϊ࿩इҥ૩฀٘೵࢔ ᔘաެჹ‫˷̤ޅ‬ආȧȮͷȧȯ੧˹

ȭȤȖ

षࢌུ˽̣ӽ౲࢔᠓ᐗϊϊ࿩इҥ૩฀٘೵࢔ ᔘաެჹ‫˷̤ޅ‬ආȧȯ੧˹

ȮȤȖ

षࢌུ˽̣ӽ౲࢔᠓ᐗϊϊ࿩इҥ૩฀٘೵࢔ ᔘաެჹ‫˷̤ޅ‬ආȨȦͷȨȨ੧˹

ȯȤȖ

ȷɚɣɟɤ˽̣Ƿ ≸ ᶁҸ٘‫℠؀‬Ԇ ≸ Ҹ࣒‫˷̤ط‬ ȨȦȦȮȣȧȧȣȦȧ˷ɝɥɥɝɢɛኞ˹

ȧȦȤȖ षࢌུ˽̣ӽ౲࢔᠓ᐗϊϊ࿩इҥ૩฀٘೵࢔ ᔘաެჹ‫˷̤ޅ‬ආȨȨ੧˹ ȧȧȤȖ षࢌུ˽̣ӽ౲࢔᠓ᐗϊϊ࿩इҥ૩฀٘೵࢔ ᔘաެჹ‫˷̤ޅ‬ආȨȨ੧࡜ȫȯ˹ ȧȨȤȖ ‫ ف ۺ ޚ‬࿩ इ ଖ ᅲ ኞ ̣ ࿩ इ ⑝ ೿ ֊ ೿ ੨ ೆ ̤

5


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

வȬ᝻ȭ ᆶȬ‫ڙ‬ȭ ϪΕ ፋՕ‫ޑݤ‬অᏢ ඩ॰ؔ

Ī̂ჩī ˘ă̦ᆃߏĺᛈĻᄃĺ‫צ‬Ļ ˟ă͟૱Ϡ߿̚۞ĺᛈĻᄃĺ‫צ‬Ļ ˬăࠎ̦ᆃᏴፄଂĺᛈĻᄃĺ‫צ‬Ļ̷ˢ αăтңଂĺᛈĻᄃĺ‫צ‬Ļ̷ˢ ˲ּĈ ȞȧȟȖ ̣ដȨȧȪȞȨȭȬȟɑȨȧȬɓ̤ࣇ֥ሗ‫ف‬ቊᢂ̣ដࣖ‫ڙ‬ჹ̤̣Ҹֈք̤ආȨȧȪჹ˷̣‫ה‬࿬ք̤ආȨȭȬჹ˷ ̣٘‫׃‬ք̤ආȨȧȬჹ˹ ȞȨȟȖ ̣ၺᑘ̤ɆȤȧȧȨȤȥɂȤȯȤࣇ֥ሗ‫הف‬࿬ࡧ૦ུ̣٘ࡧၺᑘ̤̓ֈክՃࢃ࢚˻֊౲ӧϽ؆ੜࢃ̔ආ ȧȧȨ੧ආȯٌఉ˹ ȞȩȟȖ ̣ԋԘ̤ɆȤȨȫȤȥɂȤȧȨȤࣇ֥ሗ‫ݯ٘ف‬ԝԮུ˷ᒇֈႪᢂ̣ཀྵຟᔎ࢔ԋԘ̤̓գՊմᎀ৆Ճࢃ ࢚˻֊౲ȮȦ؆ȩࢃ̔ආȨȫ੧ආȧȨٌఉ˹

6

˘ă̦ᆃߏĺᛈĻᄃĺ‫צ‬Ļ

‫˸ޜݍ˽ޜ‬ԋ‫˹ޜ‬Ң‫˽ޜ‬Ꮊ‫˸ޜ‬ਪ‫˸ޜ‬ӏ

ȧȣȦȧȤȖ ᢀ‫ނ׸‬Ԏެ‫˷נ‬৯ᇼ٥ᚅ˹‫׸‬অ˷ᐗ

ਪӏᎺ‫˹ޜ‬է‫˸ޜ‬ә‫˸ޜ‬ӧ‫˸ޜ‬Ͻҙ‫˸ޜ‬

൶˸‫˷و‬൶᠀֖˷Ң‫נެݦ‬᡾˷᡾ં֖‫˸ޜ‬

ҢϽӧ‫ذ˸ޜ‬ҙ‫˸ޜ‬༇࿉‫̣˹́́ޜ‬ដ

၆˸ज़˹̣ដȨȭȩȞȩȯȬȟɑȨȭȨɓȥȨȭȬȥȞȩȯȯȟɑȨȭȫɓȥȩȦȬȞȪ

ȪȮȫȞȭȫȫȟɑȪȮȪɓ̤

ȦȮȟɑȨȮȪɓ̤

ȧȣȦȪȤȖ ନ˸ᇟެ‫࠰֚پ˷᠀֖נ‬ନ˸ᇟ৯ᇼ

ȧȣȦȨȤȖ ൶˸‫ץو‬ᐗ֖൶᠀˷߹༇ಧ˸‫˸ৄؙ‬

‫ع‬Ԋఉ᡽Ҕ࢔᠀˹‫᠀؟‬ఉଗ˷‫ݬ‬ନᐗᇟ‫؎ع‬

ԋᐗ֖˹‫؟‬Ңࡧެ‫נ‬᡾˷᡾Ӆ‫ޜ˷ޜ‬Ӆज़˷

Ң‫ৄןپ˷᠀࢔נެ˼נެ࢔ݦ‬᡾ϊϊ၅᡽

ज़Ӆ၆˹̣ដȨȧȪȥȞȨȭȬȟȥɑȨȧȬɓ̤

‫ৄ؎ع‬ዤ᠀˹̣ၺᑘ̤ɆȤȧȧȨȤȥɂȤȯȤ

ȧȣȦȩȤȖ Ҏ ‫ ˽ ޜ‬የ ᑒ ࠏ ‫ ޜ ؙ‬ಿ ০ অ ਪ ˹ ҕ

ȧȣȦȫȤȖ ࢗ᡽ᇟঢ়࢔̓ә̔᠀᡾˷‫ؙڙپ‬Ք


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

၃ኹӏՔ၃˷࠰অԊఉ‫ف‬ԋ࢔༣ਪࠋ฾Ꮊ

ᠥ࠰෰˷ᘋಸᐗఉᦃ࢔֨๔‫ۣع‬ᓺԷ˹ዤ᠀

ϊϊ‫˼ޜ‬ኂኂӬ‫ٴ‬ϊϊ၆˼Ԋఉ݃࠰‫ݍ‬ᥒ

٥֗˷ৄ৯‫׸˹࢔׻׈ݬ‬ಸެ‫ᦃ࢔נ‬᛽‫ع‬Ӭ

ዢ݅࢔౒٥ϊϊज़˹ә᡹࢔᠀˸‫˸ޜ‬၆˸

ࡎԷ˷‫پ‬༪ൟ᏷ৄࣝಧᑇដ‫ع‬৯ᘋ࢔ԋኮ˹

ٌ˷ᇷৄಸዤ᠀‫࢔ৄٌތ‬ᅻ༶˹ ̣ၺᑘ̤

٣ዤ᠀ҡৄ৯ᢾ‫ع‬ఉ࢔˷‫׸‬ಸ౒࢔ᦃ᛽˷ᖦ

ɆȤȧȧȫȥɂȤȫȤ

‫ٴ‬ዤ᠀࢔Ӧ૕˷‫࢘پ‬ዤ᠀ҡ᏷ৄ‫׆‬क़‫ٴ‬൩࢔

ŏ‫੃ܢ‬Ĉ

ԋয˹ಸ᠀᡾‫˷ޜع‬ಸ‫عޜ‬၆˷ಸ၆‫࢔ٌع‬

)2*ᙯ‫ٺ‬ĺᛈĻ۞ӣຍǕǕĶᙊᛈķ w/t/ĶତᛈķĈ ȧȣȦȬȤȖ ‫؟‬᡾˷ჹ฀૦ᅁየৄ‫پ‬অ᠀˷‫پ‬᡾ᇟ ଗ࢔᠀˹ȤȤȤ‫ؙ‬฀Գ᠀Ӻ᡾ৄҕ˷ҡঅ‫ט‬ଗ৯ ᘋ࢔˼ࠏԳ᡾ಸҢެ֖˷ҡৄԺҢެ‫࢔נ‬ԋ ࠏ˹̣ၺᑘ̤ɆȤȧȧȨȥɂȤȧȧȤ ȧȣȦȭȤȖ ኹନᇟ৯ᇼ࢔᠀˷ք‫ؙܕ‬ҕࢦ˹٣ ֚࠰ନ‫ޚ‬ᇟ࢔Ԋ౒Ӧԋ˷ԋӻᘋᐗᇟ‫؎ع‬

ዤ᠀ᅻ༶˷٢Բኹ᠀᡾ኹ‫˸ޜ‬၆˸ज़ં֖࢔ ݃ᅁ৯ӻ˼٣‫טת‬ଗ৯ᘋ࢔ᓥࢦӐ˷ᇼ࠰ዤ ᠀࢔‫׆‬क़༪૙˷ҫ‫؟ؙ‬ᅁየ˹̣ၺᑘ̤ɆȤȧȧȩȥ ɂȤȧȨȤ

ȧȣȦȯȤȖ ‫ת‬ዤ᠀࢔༪૙ᅻ༶Ӑ˷᠀᡾ኹ‫˸ޜ‬ ၆˸ज़˷᏷ԲՔԳৱఽ‫׆‬क़Թఉ‫ৄع‬Ҏԋ ኮ࢔ੜԋ˹̣ၺᑘ̤ɆȤȧȧȫȥɂȤȧȤ )4*! ᙯ‫ٺ‬Ķ˘‫צ‬ķw/t/Ķˬ‫צ‬ķĈ

ৄዤ᠀˷‫؟‬ಸթ‫ع‬Ӧ˷ಸӦ‫ع‬թ࢔ዤ᠀ᅻ

ȧȣȧȦȤȖ ԫ๪የҢ‫ޜ‬ϊϊᎺ‫˸ޜ‬ਪ‫˸ޜ‬ӏਪ

༶˷٢Բ‫ؙ‬Ӧ‫ת‬ԋኹᐗᇟԋҕࢦ˹‫׸‬٥၃

ӏᎺ‫˼ޜ‬ҡየᑒࠏ‫ޜؙ‬ಿ০অਪ˷‫ؙ؟‬ٙ

ኹԋ˷᠀ኹ᡾˷‫پ‬অ‫؟˹؟׸‬ዤ᠀ᅻ༶˷

ᄃ˾

քৄၸ‫ݓ‬෵‫ع‬ᠧ࠰Ӭ‫׆ٴ‬क़࢔˷ҫӏோಱ٥

ԫ๪˽‫۝‬ԳҎӭٌ༇ಧॽ˷ԳҎӭᑒ

Ӧթ࢔ᇇӬ˷ӏᅻৄҔየ࠷Ԕࣤ‫؟׸ع‬የ˹

ٌ᥅࠳ࡧॽ˷የᑒࠏ‫ޜؙ‬ಿ০অਪ˹ ̣ដ

‫࠰࠳˷ँڄ‬ዧၱӦԋৄញନᇟ‫ع‬।‫̣˹ת‬ၺ

ȪȭȩȞȭȩȬȟɑȪȭȨɓ̤

ᑘ̤ɆȤȧȧȩȥɂȤȧȤ

)3*ᙯ‫צٺ‬ăຐă‫ޥ‬ĶѨௐ੓ķw/t/Ķ࣌ ੓ķĈ

൶যࢦ˽൶᠀ఉ෨˷‫ݬ‬൶ঢ়෨ഢযՃ˷ ॽ‫ৄן‬য˹য႐˽ᐗ൶Ӻ‫֖˷و‬൶᠀˷Ң‫ݦ‬ ެ‫נ‬᡾˷ᐗ᡾֖

ȧȣȦȮȤȖ Օ ‫ࠋ ˷ ݳ‬

‫ޜ‬ϊϊᎺ‫˸ޜ‬ਪ

ԯರԋኹԋࠏ‫ט‬

‫˸ޜ‬ӏਪӏᎺ

ఉ˷‫טپ‬ଗ‫ؙع‬

‫֖ޜ؟ݬ˷ޜ‬

ၸᑇដ࢔ԋ൞঵

၇฾য˷অ‫ן‬

౒˹ࠋԯರ‫੽۝‬

য႐˹အ‫ބ‬য

࢔ԋ᠀অᔴҎ

႐˽൶ঢ়‫ޚ‬ԋࡧ

࢔˷‫ת‬ၸ‫ݓ‬෵࢔

ᇟঢ়៣ུ˸‫˷ݯ‬

ೆ‫ۑ‬ң˷‫؞‬ආԊ

߹ਬታ˸༇ഢ˸

ఉӏ‫࢔ט‬ԋࠏ˹

႓˸૵˸‫˷ܕ‬অ 7


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

‫ן‬အয႐˹࢟ഢ˽࠰‫؟‬әഢՇ፽˷ញ෨˷

ස˷ࣝ‫ࣝ˸۝‬൩‫˸۝‬ӏ৯‫˷ת‬٥‫׸‬অ‫׸‬ᇷ

ញഢ˷ញ၇˷ញ߽˷ញ໳˷অ‫࢟ן‬ഢ˹ ̣

࢘݃ࢦ˷ӏఉᑒቈ˷ԋӏঌུ˷ԋಶᅁඨ˹

ដȫȫȧȞȧȬȨȬȟɑȫȫȦɓ̤

অ‫ן‬ӧ᡾Ҙස˷ӅᜓӅ࢘˷ᜓ‫ބ‬ନք˷‫׸‬

˟ă͟૱Ϡ߿̚۞ĺᛈĻᄃĺ‫צ‬Ļ

ሕ‫װ‬៨ᔎᗓ˷࠰օ‫ݳ‬ԫ˷ഢӏ๽֖˹ ̣ដ

ȨȣȦȧȤȖ ԕಧ֖঵Ӑ˷Ⴠӧନ೚᡾‫ތ‬թᇟ˷Ҏ ւ၃ၱ‫ތ‬թᇟ࢔‫˷ת׻‬࿕ߋ‫ؙ‬ᖦ᠀̓Ոॷዤ ᠀ኹӏዤ᠀࢔̔٥֗ଗ˷๬অ࿁ٌ‫̯ތ‬᡾̰ ࢔࿛ধҔ˹ᖦ᠀˷অ෻ᅻԳ߶ჹᥐ࢔˷઄Җ ԳӺ࢚ၱԑӲ࢔ᦃ߽̓ፀ੹ᦃ̔˸ඡࠇ̓ၳ ҝ̔˷ขճՖུᖦ᠀࢔ཋࡃ˹‫ת‬ҙֈᅳ࢔ઈ ᓥӐ˷ᘋঅֈ݃ৄ౺᜸࢔ֈज़೎ᐇ។˹ ȨȣȦȨȤȖ ԕಧӐ˷‫֖فݳ‬൞ࠋԋ൞࢔᡽‫˸ޜ‬ೆ ኦ᥅Ӳ˷๬অ̯‫˹̰ޜ‬ ‫ת‬ҙֈᅳ࢔ઈᓥӐ˷ᘋঅֈ݃ৄ౺᜸࢔ ֈ߽ϊϊ᡽ᇻᐇ។˹

ȨȦȯȞȨȭȧȟɑȨȧȧɓ̤

ȩȣȦȩȤȖ ၂ៗ༇ክҨӾ࠰ਪ˸Ꮊ˸ӏਪӏᎺ‫ޜ‬ ӏ‫׸‬ᇷᦃᇻ‫ޜ؟‬࿦˷‫ޜ‬႓˸‫ޜ˸ޝޜ‬ಾ˸ ‫ޜ‬ញ˷ӏ‫׸‬ᇷᦃᇻॽ˷࠰‫ޜ‬Ꮊུ֖‫ޚ˷ޚ‬ ᐗ‫ؙ˷ؙ‬ᐗ֖˷֖ᐗ‫˷ؠ୳ط‬ᎄຂຍਪ˹ ̣ដȬȫȞȬȨȟɑȫȬɓȥȬȮȥȯȮȟɑȫȯɓ̤

ȩȣȦȪȤȖ ਪ࿦ᅳᅡ˽ᐗ൶˸‫֖˷و‬൶᠀˷Ң‫ݦ‬ ެ‫נ‬᡾˹ᐗ᡾‫˷ޜ‬ᐗ‫ޜ‬၇˷ᐗ၇‫˷ޚ‬ᐗ‫ޚ‬ ‫˷ؙ‬ᐗ‫˷ؙ֖‬ᐗ֖‫˸ؠ୳ط‬ᎄຂຍਪ࿦˹ ਪ႓ᅳᅡ˽ᐗ൶˸‫֖˷و‬൶᠀˷Ң‫ݦ‬ ެ‫נ‬᡾˹᡾႓ँ‫ޜ˷ޜ‬႓ँ၇႓˷၇႓ँ ‫ޚ‬႓˷‫ޚ‬႓ँ‫ؙ‬႓˷‫ؙ‬႓ँ֖႓˷֖႓ँ

ˬăࠎ̦ᆃᏴፄଂĺᛈĻᄃĺ‫צ‬Ļ̷ ˢ

‫˸ؠ୳ط‬ᎄຂຍਪ႓˹̣ដȨȧȮȞȨȮȫȟɑȨȨȦɓ̤

ȩȣȦȧȤȖ ӏ‫׸‬ᇷ࢘݃ॽ˷࠰൶ঌུ˼ਬ‫˸و‬

ញӏ‫׸‬ᇷ࢘ࢦ˷ኂ෨ഢ‫ݍ‬᡾˸ኂᏴ‹‫ݍ‬᡾˸

൶᠀˸൶᡾˸൶᡾‫ץ‬ᐗ֖‫ޜ‬ϊϊӦ᡽ਬ

ኂۜ‫ݍޚ‬᡾˸ኂ‫ݍ݃۝‬᡾˼ְኂ໚࣒፝ᑒກ

ਪ˸ਬᎺ˸ӏਪӏᎺ˷০֖ঌུ˹̣ដ

ӏབࡧ˹‫׸‬অ˷஭Ҹਪኮ˷০ಸ࿦֖˹̣ដ

ȩȦȫȞȪȦȭȟɑȨȮȩɓ̤

ȨȧȩȞȨȭȫȟɑȨȧȫɓȥȩȦȮȞȪȧȦȟɑȨȮȬɓ̤

ȩȣȦȨȤȖ ࠰‫؟‬ӧ᡾Ҙස࿦˸႓˸‫˸ޝ‬ಾ˸ញ

ȩȣȦȬȤȖ ‫ ؙ‬Ң ‫ ˽ ޜ‬ਪ ‫ ˸ ޜ‬Ꮊ ‫ ˸ ޜ‬ӏ ਪ ӏ Ꮊ

ӏ‫׸‬ᇷ࢘˷Ⴠ࢘Փ‫˸ࡧ۝‬ॖዾ˷‫࢟ྃ׸‬ኹ

‫˹ޜ‬

‫؟࠰˹ש‬൶˸‫˸ػ‬ጺ˸‫˸ݍ˸ل‬၃᡾Ҙ

ȩȣȦȫȤȖ ਬ࠰‫ޜ؟‬࿦˸‫ޜ‬႓˸‫ޜ˸ޝޜ‬ಾ˸‫ޜ‬

ᦃ࠰Ꮊ‫ᜓৄ˷ޜ‬Ꮊ‫˸ޜ‬෨‫ᜓ˷ॽݯ‬ਪ ‫˸ޜ‬Ᏼ‹‫ᜓ˷ॽݯ‬ӏਪ ӏᎺ‫˸ޜ‬ៗ‫۝࠰˷ॽݯ‬ ࠏઈഐٌ˹ ਬᎺ‫˸ޜ‬෨‫˷ݯ‬ਪ ‫˷ݯ‹˸ޜ‬ӏਪӏᎺ ‫˸ޜ‬ៗ‫˷ݯ‬ӅᜓӅ࢘ ࢦ˷অ‫ן‬ԝԮᜓఫ၇

8


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ഢ˷ᕞՓᑒཋ˷ሏ༇࿗ ༾˷ܵนਪ᠓˹ Ꮊ‫ޜࠏޜ‬ଗ˷ँӏ࢘ Ꮊ‫˷ޜ‬෨‫ݯ‬ӓࠏ‫˷ݯ‬ӏ݃ Ճੁᅳ˹ਪ‫ޜࠏޜ‬ଗ˷ँ ӏ࢘ਪ‫˷ޜ‬Ᏼ‹‫˷ݯࠏݯ‬ ӏ݃Ճੁᅳ˹ӏਪӏᎺ ‫˷ޜ‬ֈ᡽ӓࠏየ˷ӏབᦃ

Ԙ̤ɆȤȨȫȤȥɂȤȧȨȤ

ᇻࢦ˷඙ӏॎ߹ߡ˹̣ដȪȬȮȞȭȩȧȟɑȪȬȭɓ̤

αăтңଂĺᛈĻᄃĺ‫צ‬Ļ̷ˢ

ȩȣȦȭȤȖ ᐗኂኂঢ়֖ኂኂ᡾˷ᐗኂኂ᡾֖ኂኂ ‫˷ޜ‬ᐗኂኂ‫֖ޜ‬ኂኂ၇˹̣ដȪȫȨȞȭȧȧȟɑȪȫȧɓȥȪȫ ȩȞȭȧȨȟɑȪȫȨɓ̤

ȩȣȦȮȤȖ ٘ࡧᇼԋԋࠏ࢔ᖦࡎ˷ৄҔെӲ‫ف‬ ԋ˷‫پ‬Ҕᅁዤ᠀࢔Ӧ૕ኹᅻ༶˷ৄབৄກ˷ ӌோདྷӕᇼࡲ‫ع‬െӲԷ˹٘ࡧ࢔ᦃԋ˷অ ᘋ֗ԋ൞ᓥ˷෰অᓥࢦࠏӏՔ߼൦࢔˹ ̣ ၺᑘ̤ɆȤȧȧȫȥɂȤȩȤ

ȩȣȦȯȤȖ ‫֗ٶ‬ᐗఉ࢔Ԕࡧ˷๬অӏᥦԷ༪֖˼ ‫̫ת‬᡾̬࢔ଗઅ‫ވپ‬೾ೡ˷ᥦ̫‫̬ޜ‬ӏੁ༪ ૙Ճ‫˷ݳ‬ҫ๬অӏᥦቋ၃ࠋӏቋ၃࢔၅᡽༪ ֖˹Ⴠ‫࢔̬ޜؙ̫ܕ‬ଗઅ˷‫ف‬༈ӏၱ൥֖̫ ‫̫࢔ؙ̬ࠏ۝̫ެ̬۝‬၇̬ެ̫‫̫˹̬ޚ‬ ‫ؙ̬ࠏ۝̫ެ̬۝‬অ‫̫ת‬၇̬ެ̫‫̬ޚ‬൥ ֖࢔ଗઅ˷๬֨‫ވ‬ՃൟҔ˼༇࠷ҫᗂ‫پ‬ൟ ‫תࡃ׸˹ۑ‬᡾࢔ଗઅ˷ோ౿ӏូᐗթᇝ˷ ̫‫ؙ̬ࠏ۝̫ެ̬۝‬ҫ๬༇ಸ൥֖Ҕ˹‫׸‬ ‫؟‬Ҏ‫ف˷ݳ‬༈ӏၱ‫ؙ‬ን஖୲୳ެਪ˹ ̣ԋ Ԙ̤ɆȤȨȩȤȥɂȤȩȤ

ȪȣȦȧȤȖ ༇ಧ˸ࣝ‫۝‬ϊϊֈ݃˸ֈज़೎˽ ȪȣȦȧȣȧȤୖሺᅳᅡȰᦃᇻӧନ༇ಧ˷ਬ൶᠀˷ ൶᡾˷ਬ൶᡾‫ץ‬ᐗ֖‫ޜ‬ϊϊਪ᡽˸Ꮊ᡽˸ӏ ਪӏᎺ᡽˷߹ְ༇ಧ˹̣ដȨȧȯȞȨȮȬȟɑȨȨȧɓ̤ ȪȣȦȧȣȨȤ٢ᑭୖሺᅳᅡȰᦃᇻӧନࣝ‫˷۝‬ਬ ൶᠀˷൶᡾˷ਬ൶᡾‫ץ‬ᐗ֖‫ޜ‬ϊϊਪ᡽˸ Ꮊ᡽˸ӏਪӏᎺ᡽˷߹ְᦃᇻࣝ‫̣ ˹۝‬ដ ȨȨȦȞȨȮȭȟɑȨȨȨɓ̤

ȪȣȦȧȣȩȤ̫‫࢔ؙ̬ࠏ۝̫ެ̬۝‬၅᡽˷অ൥ ֖෨˸Ᏼ˸ៗ࢔ତԋ˹ࠏԳ˷‫੽۝‬ՔԳየ˷ ̫‫࢔ؙ̬ࠏ۝̫ެ̬۝‬၅᡽অ൵নӓ੫˷ҫ অਪެҎӭ୲୳࢔ନքઝ‫̣˹ץ‬ԋԘ̤ɆȤȧȪȤȥ ɂȤȨȨȤ

ȪȣȦȧȣȪȤ‫܅‬ӽҎ‫׉‬൥֖࢔̫‫ࠏ۝̫ެ̬۝‬ ‫࢔ؙ̬‬၅᡽˷๬ᇀࡥୄ˹၅᡽ჹᥐ࢔Ԡ˷ ි‫׳‬၆ࠋ༇࠷࢔੨მ‫ތ‬ӓक़˷๬ԕ޼ӏᜓ ‫ࡥ࢔ؙ̬ࠏ۝̫ެ̬۝̫؎ۑש‬ୄ˹̫‫̬۝‬ ެ̫‫࢔ؙ̬ࠏ۝‬၅᡽ՃൟҎ‫˷؞‬๬ኃৄҎ̫

ȩȣȧȦȤȖ ‫࢔੽۝ת‬ઈٌӐ˷‫੽۝‬ջ࿭‫׸‬ሕϽ‫ݝ‬

֖̬˹̣ԋԘ̤ɆȤȩȦȤȥɂȤȧȤ

য˷ࣗԚ̫᡾̬༪૙؎̫‫˹̬ޜ‬

ȪȣȦȧȣȫȤ‫܅‬Ⴠ٦ৱ‫وތ‬ᇝ࢔ଗઅ˷ՠৱ‫ތ‬๬

‫ࡃ׸‬ի೶࢔ᅌ˷๬ջ࿭ࣗԚ̫‫̬ޜ‬༪૙؎̫

‫׶‬Ҕ˼‫܅‬Ⴠ٦ᤎ‫ތ‬ᚅ੦࢔ଗઅ˷ՠᤎ‫ތ‬๬

၇̬˹‫؟‬क़๬୳Ҙኲܹ˷༇៳Ք೴Ҕ˹̣ԋ

‫׶‬Ҕ˼ ‫܅‬Ⴠ٦ክ‫ތ‬ା‫࢔ޝ‬ଗઅ˷ՠክ‫ތ‬๬‫׶‬ 9


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

Ҕ˼‫܅‬Ⴠ٦ჹᥐ‫ތ‬᡾᡽࢔ଗઅ˷ՠ᡾๬‫׶‬

ᎄኃय़˷ԋ֖‫ܩ‬࿹˹Ⴠ࠰ቢଗ˷࣒፝ҕ‫˽ޜ‬

Ҕ˼

ਬ‫˷ޜݍ‬ਬԋ‫˹ޜ‬ᢀ‫׸‬ҶӾ˷‫ිݍ‬ឋনᐅ˷

‫܅‬Ⴠ٦‫ؙ‬ज़၆൥֖࢔ଗઅ˷๬‫ۥ‬կჀ٥ ԋӐࠏ൥֖࢔‫ف‬༈ൟྠ̓၅᡽̔‫˿چ‬

‫װ‬ክᄆ‫ۏ‬Һ˷‫ݍ‬᡾֖ਪ‫˷ޜ‬ӏఉᎄຂኃ

‫ࡃ׸‬ோᖧ‫ތ‬෰Ҏ᛽˷๬‫̰۝ؙ̯ܕ‬Ҕ˹

य़˸ԋ࿹༪‫˹ܩ‬Ⴠ࠰ቢଗ˷౧֖Ҏ‫ࠏ˽ޜ‬ᖒ

‫࢔̰۝ؙ̯ܕ‬ଗઅ˷ԋҫӏၱ඀‫ތ‬෰ᄼࠋ‫ݚ‬

‫˷ޜݍ‬ӏ֖ԋ‫˹ޜ‬ᢀ‫׸‬ҶӾ˷ිҎনᐅ˷ӏ

ᄼ˷ӏၱహୱ‫ֽת‬ٙ‫ש‬Ԕ˹෰๬অਪ࢔በ

ිආҕনᐅ˹̣ដȪȭȦȞȭȩȩȟɑȪȬȯɓ̤

႓˷ҡኃୖሺ˹̣ԋԘ̤ɆȤȨȬȤȥɂȤȧȦȤ

ȪȣȦȪȤȖ ᥦ᡾Ԛ࠰᡾˽

ȪȣȦȨȤȖ ਪ ˸ ࿦ ˸ ႓ ˸ ‫ ˸ ޝ‬ಾ ˸ ញ Ȟ ᑖ ֺ ˸

ӏᥦӧᇝ࿁ҘԋӐ˷ՠᥦӧᇝᇀࡥୄ‫ת‬

ᜓ˸ྮ̔ϊϊֈ݃˸ֈን࿁˽

୊ߡࠤսҎ௖˹‫ࡃ׸‬٦ఽӏ‫ތ‬෰Ҏ᛽˷ቋ၃

ȪȣȦȨȣȧȤ‫˽ޜ‬Ң‫ޜ˹ޜ‬࿦˽᡾࿦˹‫ޜ‬႓˽᡾

ެӏቋ၃࢔᡽‫ޜ‬๬൥֖Ҕ˼๬ᥦԷహୱ‫ݚת‬

႓˹‫ޜ‬࿦ᅳᅡ˽ਬ࠰‫˷ޜ‬၇Ꮊ˸ᦏᎿ˸ঌ

‫˿چހ‬ӏੁᥦԳ෰‫ݧ‬၅᡽ৄ౺᜸࢔ഢഋ༪૙

ུ˸౵ٓ˹

ఉ‫̣˹ݳ‬ԋԘ̤ɆȤȮȫȤȥɂȤȧȬȤ

‫ޜ‬႓ᅳᅡ˽ਬ࠰‫˷ޜ‬ӏ၇Ꮊ˸ᦏᎿ˸ঌ

ȪȣȦȫȤȖ ᥦ‫ޜ‬Ԛ࠰‫˽ޜ‬

ུ˸౵ٓ˹‫˽ޝޜ‬ਬ‫ץޜ‬ᐗ֖฾Ꮊ˹‫ޜ‬ಾ˽

ȪȣȦȫȣȧȤԫҖ‫ޚ‬ᑒᇟঢ়˷ԋࣤ੃ུ˹੎

ਬ‫ޜ‬༇ಧ᥅࠳ࡧ˹

߲˿ਬӏ‫˸ޜ‬ӏ‫˸ޚ‬ӏٓ˸ӏ੃࠰‫؟˷۝‬

‫ޜ‬ញ˽ਬ࠰‫ᜓ˷ޜ‬ഢ෨˸ྮഢ෨˹̣ដ

ਪ֖ଗ֖˸႓ଗ႓˹̣ដȨȬȨȞȪȫȟɑȩȯɓ̤

ȪȭȫȣȪȭȮȤȞȭȩȮȤȣȭȪȭȤȟɑȪȭȬȣȪȭȭɓ̤

ȪȣȦȫȣȨȤᇼາෲҖ‫ݳ‬የ˷၆ੁࣗԚ̫᡾̬༪

ȪȣȦȨȣȨȤ‫׸ޜ‬ᇷ࢘˽൶༾ӧ᡾֖ӧ‫ޜ˹ޜ‬࿦

૙؎̫‫̬ޜ‬অ৯Ⴠ‫ڝ‬ᠧ࢔˹‫̬ޜ̫ת‬Ӆჹ

‫׸‬ᇷ࢘˽᡾࿦˹‫ޜ‬႓‫׸‬ᇷ࢘˽᡾႓˹‫ޜ‬ᅳᅡ

༪૙؎‫࢔ۑ‬ଗઅ˷‫ת‬Ӆჹ‫ؙ‬ቋ၃ެӏቋ၃

‫׸‬ᇷ࢘˽ҙ므˹

࢔၅᡽ଗ˷๬హԚ‫˹ހݚת‬ᥦ၅᡽ՠঅҎ

‫׸ޝޜ‬ᇷ࢘˽‫ץޜ‬ᐗ֖฾Ꮊ˹‫ޜ‬ಾ

ኂ၅᡽˷‫پݓ‬ෲᅻ˹ӏੁᥦկᡬᢾ༪૙؎̫

‫׸‬ᇷ࢘˽‫ޜ‬༇ಧ˸ਪ˸᥅࠳ࡧ˹‫ޜ‬ញ‫׸‬

၇̬˷ҫ๬অӏੁ‫ৄץ‬ቋ၃ࠋӏቋ၃‫܆ۉع‬

ᇷ࢘˽ᑖֺഢ෨˸ᜓഢ෨˸ྮഢ෨˹ ̣ដ

෰઄‫ݚ‬઄˹‫̬ޜ̫ࡃ׸‬Ӆჹ༪૙؎̫၇̬˷

ȪȨȞȧȫȪȟɑȮȮɓ̤

๬‫ؙܕ‬ҖՔԳᘈҥ؉Ҕ˹ֽٙ‫ۑ‬؇࢔ഢഋҎ

ȪȣȦȩȤȖ ᥦ‫ޜݍ‬Ԛ

༪֖˷๬ջ༈ၱ‫ؙ‬ਪ˹̣ԋԘ̤ɆȤȨȩȤȥɂȤȧȪȤ

࠰‫˽ޜݍ‬ ၂ៗ༇ክ ҨӾ˷‫ݍ‬᡾֖ ᑒ‫˷ޜ‬ ፝ᑒਪ ༣˷၉ 10

ၸ֖ਪ༣˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ώഇ૞ᗟ

生活中的醍醐 茫茫業海湧情波 生死浪頭喜貪著 般若燈塔常照世 引度群迷出塵窩

11


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ज़೎˽‫੽۝‬঵‫ת‬ԫ࿗ҥ˷๶Ͻ؆࢔Җ֖ଖ ༶˷অӏঅҫჹಧၱმ‫ތ‬Ңҳᅤޮ˾ܵน ‫װؙ‬ԂҖၱᖪᇼԔ‫װؙ˾מ‬ԂҖၱ‫݋‬Ҙӏ ෲӓᅤ˾ҡ‫װؙ‬ԂҖँዚ‫݌‬ӏࣾ˷Ҏࢗୱ ‫ת‬ઝ‫˾ש‬

三叉路上

ჀҖᅹ‫ڝތ‬ᇟଗ˷‫੽۝‬ಧಧၱࠧय़‫ط‬ӽ ӏөն˷‫ٴ‬Җ‫˷݃ెؙ‬ᙌᇟӏ൞၆˹‫੽۝‬٢ Բ॓Ԃၱज़೎˽‫ఽ۝‬Җසԫ࢔Ԕࡧֈӏֈ᏷ ޮ˾‫܅ת‬ԕ࢔֖঵Ӑ˷‫۝‬ჹಧ၆Ӝጹ˾የӜ ጹ˾ఽӜጹ˾‫۝‬অӏঅੁᇼ‫ف‬ӄ࢔Ҏӭੇ෥ ޮ˾ಸၳҝ࢔‫ࡃץ‬ॖҥᚴ˷‫܅‬Ҏ઄Җขੁੇ ෥‫ف‬ӄࠏ٥࢔܏ߖ˹฾ૼ࢔Җ֖˷অ‫ف‬ӄ ӏᜓ‫ש‬ᖪᓺ඘ᕋབၳࠏฯ෺࢔˼ਪຍ࢔Җ ֖˷ҫঅ‫ف‬ӄӏᜓ‫ש‬ᖪᓺ˷඘ᕋӏབၳࠏ ‫˹࢔؎ۑ‬ಸઈٌҥᚴ˷Ҏ઄ҖਬӏோӦᦃ ‫ف‬ӄ˷֗࠷᡽ҝҔᅁ‫ف‬ӄ˷Գֈ݃ᓧ‫מ‬ֈ ٌ˷‫ݚ‬অ༇ࡧ࠼ཱ‫ف‬ӄ࢔˹

‫ဲڭ‬

ಸཀྵຟӐԋՊ࣓࿁‫ݳ‬क़˷‫ڼ݋‬ཀྵຟՊ ᅤ˷Ҏᅻ֤ᗓ႞˷๬অཀྵຟइᅤ˹‫ת‬इᅤ ҥ‫݋׉‬਍‫ނ‬Ң‫ذ‬਱‫˷څ‬Ֆ᠓‫ؙ‬ഝҳᅤ˷๬ অᙠࡈᅳ࢔࿕ኇ˹Գࣾ෰‫ݧ‬ᅤข‫˷׺ןؙܕ‬ ‫۝‬ಧ՞෰઄Ӭҳසৄ̫Ңҳᅤ̬˷‫ݣ‬՘ᗵ‫ݳ‬ ዲ˷ৱ‫ތ‬ҳᅤଗ˷Ҏߖੁࢗ‫˷݋‬ӌၱ‫ތ‬ᅵ‫ر‬ ࡈᣁਬ˹‫؞܅‬ჹᅻ෰઄‫ש‬᛽˷ᄓ୊Ӑీቢၱ 12

࣋؆‫ݧؙ˷ݳ‬Җົӏ਍‫שטع‬౥‫˽۝‬ ̫ࡧ૦˿ჹᅻҢϽ؆࢔ႆԗ˷٦অӏঅ᡽ ಶჀࣆ٦ᖪᓺୱ‫ֹת‬Ҷᆨঅᇼ࢔˾̬‫۝‬የ ‫ݚ‬ጹ࣒࢔ଗ࿗˷‫۝‬ӏອᚴҎғҙȦ؆࿗࢔Ҏ ઄܏ߖ˷๬ၱ࡜ߖ๶Ͻ؆࢔Җ‫ץݦ‬ᐗ˹‫ৄץ‬ Ҏӭข‫᥅ת‬ӲӐ˷Җҫጤੁӏహ‫ש‬ᖪᓺ˸܏ ߖ˷ӌோእ॰‫੽۝‬၆ੁ࢔‫ץ‬ᐗ˷‫ۉ੽۝מ݋‬ ഋ‫ތ‬ᅵ࢔֡Ꮄ˹Ⴠ༈˷‫۝ࡃ׸‬ӏᣠെ୊ࡧ૦ ࢔୳ೆ˷౵॰‫צ‬ம਍ᤓଟ˷‫ؙ‬ᅷ٘Һᘋ‫࢔ؙ‬ ၄ຂԋ˷ՔோҫၱԺ‫۝‬඙֖ӏ‫˷׿‬หक़܏ߖ ୱң‫ݳ‬অֈ᏷࢔˹ ࣒ଗ࿗࢔ౙኹᇛᥒ࢔࠽౐Ӄ٥˷‫ܕࡃ׸‬ ‫ؙ‬Ҏ‫ݧ‬౺ք൞߽ᓧԊ‫ف‬ӄ˷Җ‫ת‬؉؉პპ Ӑ˷Քோ๬ၱ‫۔‬ի‫ف‬ӄ˷ӏᜓ‫ש‬യՆҎ‫ݧ‬ ౎٥֗˹༾෰‫౎ݧ‬٥֗ಱ‫ތ‬Ҏߖ࢔༶ॎ˷๬ ၱ᥅؎ԯੁ࢔٥֗˷ԺҖ࿕ߋਪຍ˷ӏಶ‫ف‬ ‫࢔ؙ݃۝˹ת‬Җ‫ת‬Җ‫ݦ‬ӐҎ؄੨࿬ଗ˷๬ၱ ᒩ؎‫ف‬Ҹ‫ܩ‬࿼˷‫۔‬௹Ҕᚳྃ˼৯ӻ࢔˷‫࢔ؙ‬ Җ‫ת‬Җ‫ݦ‬Ӑසසৄᠧଗ˷๬ၱଗଗӏ‫ܕ˷׿‬


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

‫ؙ‬ਓࠇ˷իՓ౒ҝ˹‫ࡃ׸‬Ҏ઄܏ߖ๬ோԯᓧ Ҏӭ࢔ᅌ˷‫ݚ‬Ⴠࣆ༪ԋৄ൵࠽౐˷༪ԋઈᓥ ٘ࡧ˷অཌྷᇼֈ᏷࢔ᖪᓺ˷क़‫ݳ‬ҡफ़ጹၱఉ Ⴃຍ‫ع‬ఒԋޮ˾‫˷؟ץ‬ᙠ࣓ᄼᆷᗳٌࢦੁઈ ‫̫ތ‬ԕԕঅ‫׶‬ԕ̬˷‫ݚ‬᏷ᇷঅ॓ల࢔ᇟঢ়˷ ‫ؙܕ‬ಱҸ࢔าᅁҝ˷၆‫֖ת‬঵Ӑࣨ॰ֈज़ ೎˷ԺႣຍ༇ᔕၱൟٌ˷অ৯Ⴠ‫ڝ‬ᠧ࢔˹ ‫ת‬նଗ࢔չࡧ࿕֥Ӑ˷‫ົ۝‬ჹ‫؞װ‬ຟ ‫ੁ˷ތ‬౾ᒩ̫าᅁҝ̬˹̫าᅁ̬অᇼࠏ ክ࢔٘ࡧ˷൥֖ൄ‫࢔ވ‬ጩၱ˷౵࣡ӏ඀˷ ‫ה࢔ׇڼ‬Ք˷ӏၱ‫ץ‬թᇟ࢔ӈᜎࠋႣຍ࢔ ֖ఉ‫౒ع‬ၣ˹‫ᦃ۝‬ᇻᓥ٘࢔Ҹ൵Ӑ˷॓‫װ‬ ҖᤎჹክࡧϽᎪ؆˷৚‫ق‬ᎪϽ؆˷ᘋ࢘ᘋᓥ ࢔ࡧᄃ˷ӏ࢘ᤎҔ‫װ‬Ԃ‫٘˼צ‬ᓥၺ߽˷٘ᓥ ‫ן‬৯˷Ӆჹ௹ಶቁ֓ᢶᏘ˷ৄӜጹీᅹҎ᛽ Җ‫ݦ‬ӏᑖ˷๬ၱᏴԋҸ౒˷ዢ݅ӏެޮ˾ନ քઝ‫ץ‬অவԂ̫าᅁҝ̬˷‫࢔ࡧ٘ۥؙܕ‬ᅳ ൞˷࡜Ҙ‫ݍތ‬Ҵ၃Ңၳ࢔႐ᗓҥ˷‫ஂؙܕ‬ֈ ࢔‫౒࢔ޱ֖؎᥅ࡧ٘ۥؙܕ˷ؒڑ‬ҝ˷‫੽۝‬ ࢔౒ҝ˷౺քҥᛎঅញӏ࿕෨Ᏼៗ˷‫˷؟ץ‬ ٘ࡧᜟ٘ࡧ˷ႣຍᜟႣຍ˷‫ނ‬ӏ৯ӈ˹ ၆၆Җ֖ՠ‫ؙ‬༰༰๶Ͻ؆࢔ଗ࿗˷‫੽۝‬ অ‫ۉ‬ഋᤂᤂ฾฾࢔ᅻԕҺޮ˾ᛎঅӏ‫ת‬ԲҎ ӭਪຍ˷඙ԕੁདྷ‫ف‬ӄۧมႣޮ˾‫ݦ‬ᇷҥ˷ ‫ݯپ‬অ‫ת‬ᚔਪ࢔ᙌᇟӐ˷‫੽۝‬ᛎঅՔԳᑖᔁ ၃߽˷‫׿‬ॎԕҺ˹఺‫׸‬ԋ߽ដ࿹ӏെ˷๬ኌ ᝩٍ‫݌‬੪˷ႦᎯႣຍੜੜ˷ӏோ‫׿‬Ꮊ˹̣ដ ࣖ‫ڙ‬ȨȬȭჹ̤የ˽̫‫׸‬ဎᣁ‫ݚ‬ฝኂኂដ‫˷و‬ ‫۝‬የ߹ԋኂኂដ˷ְ๽‫׸‬অ˹ࠏԳࢦٙ˾߹ ဎᣁ‫ݚ‬ฝԋኂኂॽ˷‫وބ‬ኂኂ˹অॽ˷Ⴠབ ᦃᇻज़೎࠰ԋ˷࣒޼ኂኂ˷෨ഢ˸Ᏼ‹˸၂ ჉ኂኂ˷ԋຍॽ൵֖ຍ˷ԋെॽ൵֖െ˹ᢀ ‫׸‬༠૦˸༠૦‫ۏ‬Һ˷བࡲ஫‫ރ˷ש‬൵಴‫˷و‬ ᗂ၃ᇜ༠ኂኂᇀᠭ˹̬࣮ዢየ˽̫ӽңք ༇‫˷ݦ‬ಬҖ‫ف‬ᜎӓ̬˷̫Җ֖ӏቋ‫˷ذ‬ಧ ឹҲႆᎄ̬˹Җӏோ̫‫׸‬ᇷ̬֖࢘‫࢔ޱ‬ൟ ྠ˷Ӧԋ൥֖ኂኂ‫׳‬၆౽ུ˷ҒঅႣຍ࢔

ԯੁ‫ݳ‬႐˹ ֚࠰Ⴃຍք༇ᇷࠇ˷ନքઝ‫ץ‬ՠঅ‫੽۝‬ ൵֖࢔‫۝‬౽‫ת‬٥ஔ˷ಧಧԳ‫۝݃۝‬၇‫ݳ‬ৱ॔ ҎӭҖ‫˷ݦ‬ᘑҔ‫وؙ‬൶᠗˷༇ࡧ‫׸‬ᇷዤ࢘Ҏ ӭ‫ץ‬ᐗ᥅Ӳ࢔ᇷ৯˷‫ת‬ӏֈ࢘Ӑ൥֖ԇ᡽˷ ‫ع‬ಾಶಾի˹‫؟ץ‬ಸ٘ࡧ࢔݄ॎৱ˷ઈٌҖ অੁᓥඡස൞‫ץ‬ᐗ˷‫ع‬ӏঅႣຍ‫ץ‬ᐗ˹‫ץ‬ᐗ ӓ᥅Ӳ‫ؙܕؙ‬౥ផ˷ಧಧঅԯᦃ‫ع˷ᜓٵת‬ ӏঅஂ‫ؙ‬Ҏ઄ᇷ‫࢔ת‬౥ផ˹ᢀ‫˽׸‬ӡ؆‫۝‬ಶ Ҕ൶୲ӓक़˷‫۝‬ՔԳ‫ع୳؟ץ‬Ⴃຍ˷ԕԕᎄ ߽൶Ⴭ࢔᥅Ӳ˹৯ӻ࢔˷‫۝‬ҫՔԳ᝙ᇟઈ ٌ˷‫׸‬ᇷҔ࢘ә᡹ӓ‫୳ط࢔ݍ‬ൟྠ˷ᥦԋᄼ նᗌ‫ש‬੢ᇼ᥅Ӳ˷‫׸࢔׶׶‬൞ज़೎˹఺‫׸‬൶ Ⴭஂ༇ࡧᒜᤓެ࿕‫ݚ˷ݎ‬๬ᑖᔁҎңչࡧެ ֖঵࢔Ԕ؇˹၆၆‫ݚת‬ኂࢆ࡬ң˷ՔԳ໪Ԃ ॓‫װ‬঵౒˸ᘋᆂ˷ՔԳಸ؉პӐॣ๽նᗌ˹ ԋӐӻ੼᡽ಶࣝಧᑲᇷ˹ ԫ࿗ҖҎᑎ‫ޱ‬ᅱ˷ಧಧԳৄઐઐӐ‫ؙ‬Ҏ ኂҝ࿉‫ת‬ԯ૏ུ‫ف‬ӄ˹Ⴠ‫੽۝‬၆۲᥅‫ޱ‬ᅱ࢔ ଗઅ˷ҡ‫ۉ‬ഋۧ઄ᝄๅ˸ۙ෵˷ӏྦྷҝ࢔ Ԕࡧ˹॓ԂҖၱӻ৭የ˽‫۝‬অӏঅੁᑖᔁ ‫ف‬ӄ˾‫ݍ࢔۝‬Ҵ၃Ңၳঅӏঅറെ‫˾ࡧ׸‬ ห࣋‫ؙْ‬੠֖‫ܭ‬Ҷ‫۝ެ؀ݳ‬ᑎᅌ˷Ҏ݃੢ Է๬የႣຍ॓‫˷װ‬ഄҥቸӏ‫˷׶‬ೆኦ॓٨ ᄘ˹‫۝‬౥Է‫ؙ‬Ӝጹ‫ݦ‬෺؎෰‫ݧ‬Ⴃຍ˾Էየ ‫ؙ‬઄֖၃࠾ӹჹಧ໗ᠴԷ˷ᢘᜎԷ˷ᥦԷԕ ޼ӏಶ‫׿‬ᇴ˼‫؟‬թ˷‫מ‬մॼ߯֜ᑑ࢔ॏᕓ౽ ႦҎࢗ‫ؙܕ‬ң‫˷ݳ‬ԋᄼ॓ढ़˹ఉࣆ˷‫۝‬ᝄๅ ‫ש‬౥ҔҎ‫ݦݧ‬ೆ࢔ઝ֚˷ಸᇷጡ࢔‫ץ‬ᐗҥ˷ ᅢԷᑎᑎՔԳසᄼ࢔ۡղ˹೚ུ˷‫۝‬๬ᑑԷ ੁ‫ࣨװ‬ੜ˷‫׶׶‬Ⴆᣠ‫ف‬ӄ˷೵ԷҎ‫׿ݧ‬ԋ࢔ Ԕࡧ˹၆ӏ‫ތ‬Է‫ܕ‬ਓԋᤎ˷ԷየԷ‫ف‬ӄၱႦ ᣠ‫ف‬ӄ˷ӡӽᅢ‫۝‬ᑎ࢔֡࢔অ‫ۉ‬ഋ‫ৄ۝‬Էৼ ៚˷֗‫࢔۝‬ҝ࿉˷‫֖ݯ‬၃࠾ӹӏੁ‫׉‬ႣԷ˷ ᥦॏᕓ౽Ⴆؓԕᙊಶۨઔ˹Ҏଗ࿗˷ஂԺ‫۝‬ ‫ؙ‬᛽ӏ࢘‫׸‬ٙ‫׿‬ᎆԷ˷ՠಶགྷᘋҎߖၱདྷԷ ‫מצ‬஗ኀ˷஗ԷؓԕᜐඨႣຍ˹Җ‫࢚ת‬ၱҥ 13


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ఽ֖၃ҩҔ˷ᇼߕ೵࣡‫־‬٢Բҫ֗ఽ֖၃࢔ Ԕ؇‫ݳ‬ස൞˷ᚴൟᇷ଒୾˷ห‫׶‬অӏੁ٥ֽ ٙ‫ۮ‬ᅚ๬ோᙊಶ؎ࡃ˹ৱ‫ݳ‬෰ْ‫ה‬Ԇ‫ש‬౗‫ݳ‬ ࢔‫˷֖׆‬Ҏԋ၆ಶ‫ߕםތ‬೵ҖҶ࢔ᘈ؉˷٣ অԷ‫ؙܕ‬Ҕᅁ‫ֽؙܕ˷ތ‬ٙԷҝՔԳࠛఫ‫۝‬ ੽࢔Ⴃຍӓନ˷౧‫݌ރؙ‬ֈ݃ֈٌࢦ˷ӌோ ᝲਪৄᎺ˷۲෺‫ف‬ӄ࢔‫ޱ‬ᅱ˹ ‫ת‬ൟᇷҖ֖Ӑ˷‫ݧؙ‬ᝄๅ࢔౺քᦃ߽˷ ՠੁ॰ӓԳ।˷ᒩ؎ඡሐ˷๬ோ‫ف‬༈‫ש‬Ԋᓧ ֈज़˷ӲᅁႣຍ˷‫ۥ۝‬կ፭‫ת‬ң੢˷Գ‫ؙݱ‬ ᐗࢦౙ‫˽ظ‬

˘ă! ͽπ૱͕఍நត̼ ‫ؙ‬Ҏ؆֒٘‫؀‬ᚓٌᅰᔂၨঁ࢔ᚇᑌ঵ ౒˷ғϽ‫װ‬ႆ࢔ฎ࿀ࡍ‫֖׆ط‬਄༈ዂᚒၱ ๔˷Ҹ૑ࣝಧలᕮ˹‫۝‬ᑑ‫֖׆ط‬ᚴ๶դᅌ˹ ฎ‫֖׆ط‬٨ᗓซ֡‫܊‬ज़Ҏధ˷༈क़૭૭‫ש‬ የ˽ჹᅻ๶Ͻ؆࢔Җ֖ᒜᔘ˷ԺԷห᏷ߖ˷ ၅‫ޜ‬หൄ࢔˷๬অҎӭข‫᥅ת‬ӲӐ˷‫ֽؙܕ‬ ٙҖ‫ࢅݦ‬অᗌԚӏ᥅࢔˹᛫༈‫੽۝‬նଗҫჹ ಧᤎክ༇ಧ࢔ᅳᄼ˷٣অჀ‫۝‬ಸҎْғϽᒬ ႆ࢔࣒ࢦ࢔ҴӐ˷ᤎԷᖆ‫᠁הف‬༇ಧ˸᥅Ӳ ࢔ஂᖈ˷‫۝‬ҫ၅‫ޜ‬ൄ‫ݦ˷ވ‬ᆙ‫װ‬؆˷Ҏࢗӏ ோ‫۔‬௹˹ ӏᅻ‫࢘੽۝‬༇ಧঅҎ‫˷ݦצ‬ோӏோஂ࢔ ੢ᇼ༇ಧස൞༇ಧ˷ईҡঅ՟ҎઽՇӾ˹ ჹᅻ‫װ‬؆࢔ᥒᥐ˷‫۝‬ӅჹҔᅁੁᗂ࿬᥅Ӳ˷ ֗նಧԋ‫ݳ‬੢ᇼ᥅Ӳެස൞᥅Ӳ˹ᅻՓ؆ዻ ଗ˷ಧಧ‫ۉ‬ഋൟᇷӐ࢔Ҏӭ؎๬˷ขோӽ࣒ ‫ש‬ҩ˷ӏੁ᥅౒˼Ӆჹස൞‫࢔׶‬౥ផ˷ห‫׶‬ ಸӡԳक़ӏੁ‫׉‬༪֖˼ҖኹҖӓ࿗࢔ᐗӬ˷ ห‫֌׶‬ዾ‫׸‬অ˷ӏੁӬញ˹Քঅ‫ץ‬ᐗईӏᜓ ‫תש‬۲᥅˷৚‫᥅ق‬Ӳ࢔෵ॎҫ၊‫ݳ‬၊ۙ˷‫۝‬ ӌൄൄ၅᡽˷ኹ‫ބ‬ఖ‫܆‬ӏ᥅˷ٙӏ‫᥅ת‬ӲӐ ࣨ॰‫ف‬ӄ࢔նಧԋ˷‫࢔ུ܊‬੢ᇼҎӭޮ˾ն ಧԋঅ‫׸‬ᇷᦃᇻ‫ץ‬ᐗ࢔ԋᇟ˷ᥦҎӭყࡧ˷ ‫צ‬ᜟք‫ݳ‬੢֡˷ӏՆ઄Җೆኦ࢔౽ུ˹ҫ౧ 14

‫תؙ‬൞ࠇ࢔ज़೎Ӑ˷‫੽۝‬ӌோஂֈස൞᥅ Ӳ˷ᘋᇼ౥ផ˹

˟ă! ͽৌྕ͕၆‫̂ޞ‬ி ৄҔᓥఽҖ˷၆ཋҖᐗ˷‫ݧؙ‬Җҫ᏷ ᇷࢻҔෝ‫װ‬ՇӾෙ૦౥ᅳ˷‫ۉ‬ഋோຖຠԔ ࡧ˷ස൞Җጡᠥࣲ˹‫࢔۝‬ৱࡧঅ˷ӏᑘ֗ ӜጹԔࡧۡղ˷఺‫׸‬ӦԋᄼவԱஂᅋ˷‫ݚ‬ অӏၱ‫ۥ‬Җఽ‫˹࢔׶‬ҖኹҖӓ࿗࢔৯ස˷ ྩ‫ஂת‬ᅋ˷‫ஂؙܕ‬ᅋ˷ନքҥঅྃ఺࢔˷ ࣇ੢࢔˷༇ࡧ॰ҩ˹ ҖኹҖ࢔ᠥࣲ˷ಧಧၱᗂུ߹‫؟‬ӓԋ ࠇঅ‫ڄ‬৯ᘋ˷‫؎ۑع‬ኂኂ૤൩ެ᥅Ӳ˹‫ؙ‬ ࢔ҖҎ݃੢๬‫ؙ‬ᐗ˷ԳৄՔԳ඙֖ৄӹ˷ ٣ଗ࿗ҩҔ˷‫࢔׶‬ᐗ‫ݣ׀‬ӏ݃ಶՔԳҎࢗ እ॰˷॓‫װ‬ᛎঅٰӏҔੁ੢ᇼຂᤂញ‫࢔נ‬ ᥅Ӳ˹ୠ‫ٴ‬অ‫ࣝת‬ಧൟᇷ࢔࢚ၱᙌᇟӐ˷ ٙස‫ஂؙ‬ೆޮ˾ԫॽჹᥐ‫࢔װ‬Җ˷۶᡽‫ܕ‬ ‫ۥؙ‬ຠ˹‫ת‬෰Ꭿ࢔‫ץ‬ᐗᄼ˷‫੽۝‬ᇼ॔Ҹ൵ ଗ˷ᘋᅃफ़ጹᖪᓺޮ˾‫۝‬᡽ಶӏੁ‫ת‬Բ‫ٴ‬ Җঅ‫ஂڄ‬ᅋ˷Ҏߖੁੁ‫ف܆‬ӄ֗ஂᅋԋᇼ ॔ҎӭҖ˹‫ৄץ‬෰Ꭿ࢔ԋೆ˷ၱ‫فݯ‬ӄೆ ኦնៜ˸‫ט˷ߖ׿‬ଗၱዜ෺བ‫ץ‬ᐗ˷፝࿁ ኹҸ൵࢔ӹᑌ˷໪Ԃ॓‫װ‬ӏջੁ࢔Җ‫ݦ‬Ⴃ ຍ˹৯ӻ࢔˷Җਬ֗ԋᔕᇼԋᔕ˷඙ԕ੃ ᅫਔԎধ˷‫֖࢔੽۝ݚ‬঵ᄼ˷๬ၱ֌༇ᇴ ԕ˹

ˬă! ϡၜປ͕ҋԧ‫ݍ‬ᐽ ॓‫װ‬Җၱ‫׶‬੢Һ˷٣‫ݣ‬ӏঅ‫܅‬઄Җขၱ ༪ሒၑԋ˹Җ‫ת‬ᛎ‫ᜓؙܕ‬ታႣຍӓࣾ˷ᙷ ၱ‫װ‬Ԃ‫ٌ݅ݧؙ‬ҥ࢔ᅻի˷‫ࡧ٘ݬ‬ᚴ˷౧ ‫ؙ࢘‬ሒ࢘ၑࢦ˷ӌோஂֈ۲᥅‫ف‬ӄ˷െӲ ‫ف‬ӄ˹ӏ࢘ሒၑ˷౺քҥঅҎኂ၂჉ԋ˷ வԂӻ৭࢔ோҝ˷༇ࡧዤറঅࣝབກ˷ՠ অҎ๹ೆᠮ‫ੁש‬እᣋ‫˷۝ف‬፝Ն‫۝‬჉˸‫۝‬ ၇˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

‫ת‬ᇛᥒᄼ˷‫۝‬ҫৱ‫ݧؙތ‬ҖۨྔҖ࢔ଗ અঅҎཐӏਸ˷ੁ‫܆‬ᡇ଴˷٣የ‫فތ‬ӄ࢔ଗ અ˷ईঅ༇ਫ਼Ո૕˷፫Ҹස൞˹࣮ዢየ˽‫ف‬ ࢘ࢦ࠷˷࢘Җࢦຸ˹‫੽۝‬অӏঅ‫܅‬ӽข‫ݚ‬ጹ ࠷ຸޮ˾٢Բ‫װװؙ॔‬৭ज़˹

‫۝‬ҫಧ༪ൟ˷ჀҖߛ༇าᅁҝଗ˷Ⴃຍ Ҏ‫˷ݳ‬๬ၱಕ٘ࡧჿ࠰Ҏ᠓˷༾ೆኦៜߖ क़˷ӌ‫צ‬ᅻᗓ‫ॸݳ‬ఉ٘ࡧ˹‫ބ‬ᇷ෰অࣝಧ Ք೉࢔˷‫׶‬٢̫෩Җឹᡍ̬˷ਪҔ‫ف‬ӄ˷ ҡ༇ࡧᘈ‫ٴٺ‬Җ˹

‫ف۝‬Ҿ઄ࠇಱ˷࣒ᑻᐟҎդ˷‫۝‬Քோၱ ᝦ௹ҎᑻҺ˹፿߬࢔অ˷‫ݣ۝‬ӏ෨၇੢Һ˷ ฾ᤂᇷ‫܆ݦ‬অ˷ჹಧᆷᗳ‫ف‬ӄੁ‫ؙ‬ᅻँ۲˷ ‫ؙ‬བँ᝕˷ಧឹሒၑ˷֗ሒၑԋ˷ᑖֺ‫֖ת‬ ঵ӐՔோၱՃൟ࢔‫۝‬ሏ˹‫۝‬᡽ಶ෰ኂज़೎Ԕ ؇˷᏷ᇷԺ‫۝‬ᙊ୾ܿ‫˷װ‬ᛌٰҔ‫ת‬չࡧӐՔ ோၱ༪֖࢔‫ם‬ኂጠ៙˹

ඕᄬ

Җ‫ؙ‬ሒၑ˷ӌோᚳྃ˷‫ؙྃ‬ԋࢦ˷Ҏ ߖၱ๪ੜ‫ٴ‬Җ˷ᝦ။ᘋԫ˷ӏ૰ң౥˹ஂ ோඤᤎབ݅ࢦ˷‫ؙݯپ‬ᅻ˷ҫջߖோరҥ ‫ف‬ၨ˹

Ȗ ‫ת݋‬Җ֖࢔௘௘ᅤ෿Ӑ˷ҖҖขጤੁ ‫ؙ‬Ҏ઄‫ف‬ӄ࢔ॳइడ˷ᓧԊ‫ف‬ӄ‫מ݋‬ֈ᏷࢔ Ԕ‫˷מ‬ញਪಶᎺ˹ՠঅჀ‫܅੽۝‬ӽ੢ᇼҲ᥅ ყӲ࢔ᇟঢ়ଗ˷‫੽۝‬অӏঅஂ‫ؙ‬ք‫תݦ‬ҳᅤ ҥ٥ֈ᏷࢔ᖪᓺޮ˾٢Բ‫ؙ‬ଗᖪᇼҔ˷‫ؙ‬ଗ ҡᖪᖴҔ˷Ժ‫ف‬ӄಧಧ঵‫ת‬क़ૺӐ˹‫۝ࡃ׸‬ ੽ோ‫ת‬ᑇដ࢔ൟྠӐ˷൞ՃҎ‫ݧ‬ᝄๅ࢔ઝ ँ˷٥ৄසԫӓᅳ˷༇ᑘҖ֖फ़ጹ᥅Ӳ˷ ౵॰෰‫ݧ‬ઝँ˷֌ӏ౒ၣ˷৯࣡˷ҖҎߖ ோ঵ಶԂႣԂᄓ˷ᤂ฾‫˹תف‬

αă! ͽિ‫࣒͕ؠ‬ጯҢ‫ڱ‬ ‫ۏ٘ৄݍ‬Һ˷‫۝‬᡽ಶҎ֖Ӑห፿߬࢔ ‫˷ݦ‬অ‫ؙ‬ᔕၱઈᓥ٘ࡧ˼֖‫ޱ‬Ӑหৗྩ࢔ఇ ൥˷๬অ٘ࡧӓఇ˹‫ف‬ಸࣆᅁҎ‫ࡧݧ‬ᄃक़˷ ֚Ͻґႆ࿕ߋ˷‫۝‬Ҏࢗ၅᡽ੁ‫װ‬ክ٘ࡧ˷‫ؙ‬ ᔕᐗଗ˷ੁ༪ԋչຩ٘ࡧ˹Քோঅᇼ٘ࡧ‫ؙ‬ Ҏࢫ౵ߖ࢔࣡ԋ˷ࠏԳҎᅤ‫˷ݳ݋‬᛫༈‫ؙ‬ଗ ҫၱᅹ‫ތ‬Җ֖࢔‫ڝ‬ᇟ˷٣ᙷঅோࣉҰ‫ع‬ᅁ˷ ӏၱ෺؎Ҹ౥ផ˸ҸႣຍ˹‫۝‬ಧಧ၆˷ՠੁ ԋӐᓴ‫ބ˷ࡧؙ٘‬ԷҎӭขঅՔ‫ؙ‬Ք༇࢔˷ ԝᅫ૕࠳࠮ң˷ӏၱᅻॎ‫ש‬ಾಶಾի˹ Քோঅ٘ࡧ࢔Ԋᓧ˷ᥦ‫۝‬ᒩ؎ৗ೉‫ץ‬ᐗ ࢔ඡሐ˹‫ת‬ൟᇷ֖঵Ӑ˷‫ੁ۝‬ෞࡧዤஂ࢔Ҕ ᅁҎӭ˷֗ԋ࢔ස൞Җ‫˷ݦ‬ோҝࠏӏӺස˷ ‫۝‬ҫӏၱಱ‫˹܆‬ୠ‫ٴ‬অҢϽ‫װ‬؆‫˷ݳ‬ӏ࿗ᜓ ࢔የࡧ˸ᚴჹ˷ҫ፝ಱҔֈज़೎ެֈ߽࢔ҝ ࿉˷Գᓥ‫ع‬क़࢘ӏ‫࢔݌‬ԋೆ˷ෞࡧಕ٘ࡧᄘ ᇷ‫֖ת‬঵ჀӐ˷‫٘ݯ‬ჹӐ࢔ᅳ൞˷؎ৄ֖‫ޱ‬ Ӑ࢔ॳइ˹ 15


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

聽見 Nobuyuki Tsujii !

ৱҩ ీ༈༪ൟɄɥɘɫ˷অ‫ת‬Ҏ઄Ɇȸɉ࢔ഄ࿗ჲ ֡˷‫ݚ‬অɌɗɤȖȹɢɟɘɫɨɤȖȨȦȦȯ࢔౲ጡᖶ༙ԝᚾ ᝲᎡ˼ᅃঅ๬ᇹଗ࿗˷ईफ़ጹҫӏ֕ԋᠥೡ ᆠྑ˷ᣎ᠋ӓᒬ˷஬ࠇ‫ۥ‬ԋҎᔌ˷܏ߖ‫ׇ‬༶ ৱ‫ڼ‬ԝᚾ˹ ՈॷҔ‫فݳ‬Ӑ౲࢔ರ࠻‫ݐ‬ኹ‫ބ‬Է‫ם‬౲࢔ ؆ዻ‫׶‬Ԏ˷ጻኮ፽‫࢔؃‬ȼɥɨɪȖɍɥɨɪɞ˷૙࿕ৄ ຽ‫ނ‬྿࢔ᡤᚾ˹ઙң੩ᔕ˷Ʉɥɘɫ֚ࣤ։ᖆ ‫ׇ‬༶ᡓۢನጩኹ೚॔૑૨ၱ੢˷։ᖆུ֗ၸ ৄ֖ᘷ࢔਱ԑᝄๅӢඒ˽̫෰অɄɥɘɫ˹̬ Ʉɥɘɫՠঅ॓ᗍར࢔ࣨ॰஥૕˷‫ܕ‬የҎդ ᅌ˹٣Է࢔Ԏईӏహ‫ש‬ኻ౒˷ത༇֡Ꮄ‫ש‬ ๫ۧᚅ੦࢔‫ݳ‬႐˹ অ࢔˷෰অɄɥɘɫ˼Ҏ઄‫فݳ‬ԕք˷ȨȨႆ ឋ൶‫࢔࢖ׇ‬ᖶ༙ቀब޾ӌ˹ৄຽ‫ނ‬྿࢔ᡤ ᚾ˷‫܅‬઄ᖪԎఫҔնଗ࢔ᐐඡ˷ᛎಶᒁᘋ ၨ࢔ᙌᇟ˷Ꮨಿቀब๔‫ݣ˷ש‬ኹ߳Ꮊᇛެ ֯ᣟᎺᇛၛఞᆦቀ˹ৱ‫ތ‬Ʉɥɘɫᐐ༙ଗ࢔ಔ ࡜ኹ༙੦෻Ճ࢔᥮ࠇ˷‫۝‬ӏღৄӓ౒૕˼ նଗ‫ת‬ԕಧ֖঵සස‫ތޜ‬ਫ਼‫࢔ގ‬Ʉɥɘɫ˷‫ת‬ 16

੦Ꮊ࢔ԫঢ়Ӑ˷‫ބ‬ᇷঅ઄ࣝಧ‫࢔תف‬੦Ꮊን ᥮˹ჀԷቀब۸ັୠ࢔‫֡ؗ‬ଗ˷㣾Ꮨ࢔ۡղ ኹንႚ࢔ᅐᢌ˷‫ஂ۝‬ӭ‫ש‬၅‫˽ތޜ‬Ʉɥɘɫ᛫ ༈‫˷࢖ׇ‬Էईৱ‫ތ‬Ҕ٥‫ؗ‬૑࢔᥮ጵ˹ ɄɥɘɫҎᅤᅻᠥ೾ಕ˷࿁Ҙ܏ᚾ˷Էಕኹ ֯ᣟᎺᇛቀबࠑድౚհহӾ࢔ආҕᄩᖶ༙‫ޓ‬ ब‫˹ؗ‬೫ᐐᅻ༶Ӑ˷‫˷۬ᝲ࢔֡ؗৄץ‬Ҿჲ Ӑ‫ؙ‬๶ਁᢍ࢔Ꭼహ˷೚ң‫࢔ݳ‬Ҙࠤ˷ᠥࣲུ ᔁ઄‫֡ؗ‬᏶㑸ାဋ࢔෴෦˷༴‫ؙ‬థի˷‫ׇ‬Ꮿ ታᓃ˹༈‫֯˷ع‬ᣟᎺᇛެɄɥɘɫ‫ת‬೫ᐐ๶‫؞‬ क़˷ईҎࢗӏோຖຠٓңࠤ࢔ଗᔕ˼൵Җ මӏାᒫ˷෰઄Ҏ௖ᖪԎՠጤԳ൶֥၃ࣤ ோኹॳຣ႑ෲ࢔ᝄๅ౒٥˷ईঅɄɥɘɫหҸ ࢔ਣ‫ޱ‬ခ˹ ᆦቀณҘጿ‫ॳ˷ۀ‬ຣ࡭฿‫ש‬၆ུ‫ם‬ኂԔ ࡧईത༇ᗓኦ˼਄༈࿗Ʉɥɘɫੁ਱ԑᝏᢂᝲ ‫ॳڎ‬ຣ˷Էᤎಶ݃ॳຣ࢔ި‫˷ڑ‬ҫෝ᝙֚ॳ ຣި‫࢔ڑ‬ᚅ੦˷ՔԳԊᓧԷңࠤ࢔ଗᔕ˹෰ ઄ঞၩࢻ࠷ҡҎ‫࢔ۻ‬᥎฾˷෺๬ҔҎ઄‫ڼ‬ਐ ࢔ቀՃ˷Ʉɥɘɫެರ࠻‫ߋݐ‬༇ࣾ‫שݲ‬Ҏఉᢅ


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ಶ੫Ꮮ˹Ⴠჲ֡ཋ۷˷ӅঅӴ޼˷‫۝‬ӏ࿾ ৄɄɥɘɫ࢔ӽᑢ൩ჭ฻࣐˷ҫৄԷ࢔‫ׇ‬ҝԳ ੈ‫˹࠽۬ع‬ ᠥҔᆠྑ˷ᠥҔᔬ˷੢ᇼቋॅ࢔ᗌᗫ˷ ‫۝‬ซఉ൶˷༈क़౥‫ف‬ӄ˽‫۝‬অӏঅோᇀ ɄɥɘɫҎᎯ˷‫ޱ֖ת‬࿸ၩഺ‫ܒ‬ӓጡ˷ᛎோۧ ‫ތ‬Ճᅤ˷ᡬᢾ‫݋‬ңՓ˾ ๶઄ԗࣾ˷‫۝‬իՓҔ‫࢔۝‬᎔၇˹ ಉऺᄼ˷‫ි੽۝‬ᇼԔྑৄหੜੁ˸ྣ ԋ˸ՔԳ౛᡿Ӻདྷӕᥒᑍ࢔Җ˷෰অҎኂၸ ల࢔ࢰߖ˷‫ת੽۝‬෰Ꭿ࢔ࢰߖჀӐ˷၅᡽‫ތ‬ ‫ف‬ӄ࢔ፀ੹˹ՔঅჀᇼԔఽҔ˷၆ҔҎּ‫ݦ‬ ೆ˷অ‫ߋ੽۝‬ଔօӺ˸օோ˸օ྽࢔ଗઅ˷ ‫࢔੽۝‬ԋࣤ‫ؙ‬Ҏኂිᖭഘ൪ញ࢔၅᡽˽Էৄ Ӝጹӏ‫˾۝ྜڎ‬ԷৄӜጹӏۧ‫۝‬ᑎᑎ˾Ҏᙖ ӓ࿗˷෰઄ᠥࣲᄼ࢔ፀ੹ኹ၃ᄃ˷ެ‫੽۝‬ຽ ॔࢔‫ؙ‬ᄘ૤˷‫੽۝ݯ‬၅‫ތ‬ᠧᅻ˷‫ع‬Ⴠᄘ૤᥅ ಶձҸ࢔ଗઅ˷‫੽۝‬Ҏଗӓ࿗นۧӏ‫فތ‬ӄ ‫࢔ת׻‬ፀ੹˹

ԋ˷ӏ࢘ᜐય‫ހ‬ӌঅ˹ ઝ‫ݳ‬Գৄ‫࢔ؙ‬ᜟᢩ၅˷ҎңҺขԇ႓ Ҕ˹Җ֖߶क़࢔ᅤ˷Ҏ঄‫ש‬ᅢ‫۝‬የੁ࠮ң࠮ ң˷‫ބ‬ᇷ‫ׇڼ‬ӏோ٥֗˹෰ਪ˷ᑗோ൞ᅁ˾ ‫ܕ‬Җ˹෰অҎ઄ՠோ‫ف‬ӄኺུခҴ˷ሏሏߖ ᄃ˸ᥒၱኹ๫ۧ࢔౥ផ˹‫ݧݚ‬లᑖ࢔ֈ੢ज़ ‫˷ظ‬ᘈ‫ٺ‬ӏ‫ތ‬Ӧԋஂֈ࢔ခҴ˼‫ݚ‬ခҴঅੁ ֗ԋሏሏՓ೚ல˷Փ‫׿‬ᎆ˷Փઝᑍ˹‫ؙ‬ଗ˷ ‫੽۝‬ጤੁ࢔ҫෝӏঅᅁ܏࢔Ԕࡧ˷‫ع‬অ৯࢘ ৯ᎊ࢔၅‫࢘˼ޜݍט‬ᅳ‫ؙ‬Җᘌ˷ԋᄼ‫ؙ߸ے‬ Ҕᎆ᝙˷٘ࣕየ࢔‫ט‬ᥒҸຂ˷๬অ෰ኂිҔ ᅁ࢔ጤੁ‫˹چ‬ ֚‫ف‬ӄԋӐ࠼ఉ࢔ೆኦ˷ขՠ‫فؙ‬ӄറ ၴ˷ࠏ‫ؙ‬ኹᅻ߶ੜᤇ‫ع‬൓౒࢔ҎཐҎᙳ˷କ Җफ़ோᘌ˾࿾অҎҾধࡥ‫ݨزۉ‬Җ˷ҎࡉՏ յ޾ᖐ˷Ҏ๔էҸኞ൝ө࿕ᚾ˷᎔၇ৰ‫׼‬࿗ ࢔஖࣐੩ຩ˷ެಶ၃ଗፒ݄ຩఉ࢔ߴᐘ˷ᔘ ᔘ‫׸‬ൟ൶ࣾ˼የ࠮ң˷ӿ‫܋‬ੜȤȤȤ ‫܅‬઄ҖᇼҖ֖࢔ᅐᢌެຽෝӏ‫˷ט‬Ոॷ ᇼ၇࢔ߖᄃ˹‫ݯپ‬অ‫ف‬ዤหᖆ၇࢔Җ˷ԋᄼ ၆࢔˷ҫՔோኹ‫ف‬ӄ৯Փ৚ዾ˷෰অ॓ԺҖ ခԋ࢔Җ֖ᇷ৯˹‫ת‬Ҏԥ௘༈Ӑ๫ۧᗓኦ˷ ‫۝‬ӏ࢘ᅳோӏோஂ࢔ۧ‫࠷ތ‬᏷࢔གྷଥ˷٣‫۝‬ ৯࣡˷෰઄๫ۧ࢔ᅻ༶˷অջੁ࢔˷ҫঅ‫׶‬ ࢔˹෰‫ݧ‬๫ۧ˷ӏՠঅ೴ᤔӦԋ࢔ၑ࢓၅˷ ۶অৄҔ‫ف‬ӄ‫ޱ֖࢔ת׻‬၃ᄃ‫ع‬๫ۧ˹‫ת‬๫ ۧӐ˷ӏ࿾ᥦ‫ف‬ӄറၴիᄘսᘓࠏৄٙ‫˷ݳ‬ ҫ‫ט‬ଗ࠷֞˷Ҏ‫܄‬Ҏ‫˷࢔݋܄‬ขঅྮ‫ྮݳ‬ᒡ ࿁᎔၇࢔ԋ˼၆‫ތ‬෰ᄼ˷‫ؙ‬Ҏኂ‫׿‬ᎆ˷෰‫׿‬ ᎆ˷অ႐‫ف‬ᇼ၇ኹҖ࢔࣡‫˹־‬

17


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

‫܅‬Ҏ઄Җ࢔ਪขঅᇷᇷ‫˸תת‬༇ՔຼԹ ࢔˷‫ৄץ੽۝‬ӏ‫࢔ט‬फᔕ˷ჹᥐҔ֖‫ޱ‬ӏ‫ט‬ ࢔ਪࡃ˹‫ݧݚ‬٢Բၸৄጂዾ࢔ਪ༣˷ӏୱᒬ ‫˸ש‬ത༇ᆦᢁ‫۝߶ש‬ᚐҥஈ‫۝˷ݳ‬ӏറၴৄ Ӝጹ෰Ꭿ࢔‫ݦ‬ջ࿭ੁ༪֖‫ת‬᎔၇ެ‫ݍ۝‬ҥ˾ ෰ઐઐӓӐᅱٌ࢔ੌँ˷অؓӅ࡜ߖ˾ᛎঅ ‫ف੽۝‬ӄࣾԫӡ֖࢔‫ࡃץ‬ᑽఔ˾ ‫ץ‬ᐗኮ‫נ‬ញຮ˷ၳҝᗂӓযᝲ˹ջጤৱ ‫࢔ޱ֖ތ‬ᇷ৯˷ӌ‫ؙ‬ோҝᑎஂֈ࢔࠮ң˹ ࠏ‫࢔ؙ‬ਪ༣˷‫˷فؙݳބ‬ҫ‫ؙރ‬կ࢔၃ ᄃ˷ӏኈঅ෶Փ࢔˸ᛎঅࠐ‫࢔ޜ‬Җ˹٣‫ࡃ׸‬ ล‫ٴޜ‬ញႡᏙ࢔‫ޜת˷۝‬ਪӐᅹ݃Ҕ֖‫࢔ޱ‬ ᇷ৯˷‫ݚ‬ጹᛩ࠰ਪ༣ਜक़࢔ൄ‫ވ‬೷֥˷ҫෝ ‫˹؟ת‬Ʉɥɘɫӓ࠰‫ؙུ˷۝‬෰ጹҎ፮ൄ‫࢔ވ‬ ၃ᄃ˹ ٌᅤᠧ˷ぐぐᔴٌԃᠧ˹Ӧԋ୸༣࢔ൄ ഻᏷অൄӏՔ࢘˷‫צ‬ᓮಧ‫ת‬ӏჹ၃࢔ଗઅ˷ ๬‫ދݳ‬༣‫࢔۝‬ԋ˹୸༣࢔ଗઅ˷๬‫فྜڎ‬ ӄ˽෰Ꭿ࢔ࠐ‫˷ޜ‬ข‫ݧؙ‬၃ᄃࠋ೷༪˷ҫ ᥦ‫ف‬ӄᓥඡ‫ੁ˷ތ‬੢ᇼ࢔˷ห඙অዤ᠀̫ ‫ف‬ӄ̬‫ת‬෰ൄ഻ᄼ࢔Ҏӭ˼෯૪˷౵ಱ˷ఒ ᙰ˷ࣾ࿁ȤȤȤȤɘɗəɡȖ ɗɤɚȖ ɜɥɨɭɗɨɚ˷Ȗ ɥɬɛɨȖ ɗɤɚȖ ɥɬɛɨȖ ɗɝɗɟɤ˹‫ת‬෰‫ݧ‬ӻӻᝢᝢᄼ˷Ҏ᛽Ҏቃ ᐚሏ৯࣡‫ف‬ӄ˷ྯྮ‫ف‬ӄ˼෰๬অ‫ف۝‬ӄֈ ‫ٻת‬ҝ࢔˷‫܅‬ӽᦃᇻུ‫ف‬ӄ˷ৱུ‫ف‬ӄ࢔ԋ ज़˷৯࣡‫ف‬ӄோ౿˹ Ⴠ‫੽۝‬ሏሏৱ݃‫ف‬ӄ˷๬ྮோ࠷֞‫ݣ‬དྷ ӕᑍᅁ˽ࠏ‫ؙ‬༪֖࢔ᅻ߶˷ขঅ‫ؙ‬၃ᄃ࢔˷ ‫ݣ‬ԭঅ‫࢔ޱ֖੽۝‬໺ᒩ˹

18

‫ץ‬ᐗጡၱң˷‫ת‬Җ֖ห‫ڝ‬ᆨ‫ו‬ᠧӓጡ˷ ‫֚۝‬᎔၇࢔Ԋጩң‫˹؀٘֒ތݳ‬ᇀ઄ᓥ‫࢔܄‬ ऻ༼˷‫܅‬ᛏҎ‫˷܄‬ขঅ๿ຏ࢔ᰧᰦӏ‫ެ˷׿‬ ॓‫࢔װ‬၅ຌެԋጋ˼ோᡬᢾٌ‫˷݋‬ਜक़Ԑ॰ ࢔ҝ࿉˷ఫҔ٘ࣕ࢔೵ᓧթ˷ᛎ‫ؙ‬૦ԣެ૦ Ծ߉॰ᢾ࢔սାެᆷᗳ˹ߖ੨ࡥᄼ‫ؙ‬෰ጹҎ դ˽̫‫צ‬੫‫ݳמ‬ᕸႹස˷ᜟՓ˷ҫ༇੨ࣛҫ ༇ິ̬˷Ⴠ؆ӏ᠀၉໺‫࢔ޝ‬ሓኛ؆Ԃ˷ՠৄ ྕҖ࢔஖‫ݳ‬ӓཀ‫ع‬᥎ᦞ˷ൟ‫˷ת‬ӌ࠷֞ᒄ෼ ߗ๔যញ࠮෷࢔ӏ‫׸‬၃˷॰նԳᇼ࢔޹༈ኹ ‫ބ˷תف‬ᇷঅ‫فݳ‬༇ಧ࢔ᕆᠧኹൊᡠ˹‫ܕ۝‬ ‫ؙ‬Ҏ᛽᛽ࡂ޸ߝҶ࢔ӌା˷ई༴༴ᘌಶһ༈ ඨ࣮ԑ‫׺‬ң࢔༇⎜༇៙˼Է˷‫ބ‬ᇷ॓٘૑˹ ࣑ઙჹᄼየ˷ࠏ‫ؙ‬৯০অྃ‫˷׳‬Ⴠ‫ؙ‬ோҝጩ ૷ྯྮଗ˷ҫ๬‫࠮ؙܕ‬ӏ࠮ң˸߬ኹӏ߬Ք ݅Ҕ˷অӏ˾Ͻ‫ݝ‬ਉᇝӐ˷঵‫ת‬Ⴠң࢔ᇷ ᑯ˷༇ࣝՠ၆Ԛ૵Ⴃຍ˷ோఽ࢔˷ՠঅӏ ᜓຟᖯ‫ف‬ӄ‫ݍת‬ԋ‫׿‬ᆨӓᒬ˷ᡬᢾԳ‫ؠ‬Ү ৄ૦˷ଗଗᦃ၆༇ಧ˹ ๬෰Ꭿ˷Ҏ᛽᛽࢔೷༪ެ၅ឹ˷ެҸ૑ Ӭ‫˹ݩ‬


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

雪 泥 鴻 爪 ᠶಐಖ೧ ‫۝‬ಸՃ֖‫ތ‬Ԉ ႆ˷૑ᄼขӏঅ٘ ೵૑૨˷অҎ઄ࣝ ಧ࿽ඐइԔ࢔੨଴ ᜹ᄃӓ૑˷ഄᑻᖨ ๾࣒ᑻ˷࣒ᑻᤎ‫ޱ‬ ‫ط‬ᑻ˷ම౥‫ؙܕؙ‬ᅳ൞˷ՠ‫࠽ؙ‬ಸ๬অ‫ऻ׶‬ Һ˹௹ಶ‫ת‬էႆԳࣾ˷‫۝‬অ॓ۙᎺ࢔Ҏ઄Ҿ ҹऻ˷ԣᖆঅ؎Շ࢔౛Җ˷։ᖆঅԷಶҝ࢔ ‫ٺ‬Ԏ˷‫۝‬ҥ‫ߍߍؙ‬થથ˷ң‫ؙ‬Ң઄߅߅˷‫ݚ‬ ଗ‫ނ‬઄Ҿ‫ۏۏ‬ᛎօՃ֖˷։ᖆ॓؉˷ࣤᇂҔ ࣨ߈‫ݳ‬ನҾऻ˷૑Ӑԕಧ֖঵౧க։࢔‫ޱ‬Ժ অಸ˹ ȧȯȩȭ؆ԕք࣢ཱ˷ಸࡂՊ‫ތ‬፹‫ৄ˷؃‬ᛌ ᓲ࿹˷ᚓ૑క‫צ‬ઝᡧ૑࿅༡৿˷ԣ։၄၇˷ ‫ׇۥ‬฀ᠮ၃ᅢԷ࢔Җขನ‫ބ˷݋‬Ӑᖆᢩ˸બ Ӄ༾๶ϽҖ˷ࣝಧᏚᒸ˷؆շӏ࢘၉໺‫˷ޝ‬ ‫ؙ‬ଗ۶᡽࿕ԋ˹ԕքҖ࿁ᒮ፹‫˷؃‬ԣᖆ֞Ԏ ฯၳ࢔౛๔ිԕҖ١Փ˷Ӄ፺ි༮ᅙၢ‫˷ٹ‬ ԕੋ࣢Ҙ࿅‫੽۝˷ۻ‬๬‫ۻת‬ኹ‫ۻ‬ӓ࿗‫ތ‬සᅪ ᛌ˷Ҿऻ੽ᇀࢋਔ௖ᅲᎺ˹ৄҔჲ਍˷ဳဳ Ӆ‫ۥ‬฀‫׀‬ᘈ࿺᠒ఒ˷‫ࣤ੽۝‬࿕ߋ‫ف‬ӄႦᣠ‫ف‬ ӄ˷‫ݚ‬ଗ‫۝‬ՠ‫ؙ‬էႆ˷ࣤੁຼக։ሸਜ˷Ҿ Ԏ୸༣ҫӏՔԳహԚ˷ࢗ‫׷ق‬ቸུҔӌՔԳ

ֹ૵˹க։ੜ‫ܭ‬ዻ ҹ˷થથ֐ᖴҫঅ ҹऻ࢔‫˷ݦ‬ಧිս ᐟ˷ဳဳঅ࢘ᅳ ࢔˷౅౅೵‫ۗ۝‬ ‫˹ޜ‬ә߅၇ફ˸ӧ ߅ၱᣒ˷ґ߅ӿඕ˷ӏኈঅᑗ֐࢔ᖴ˷ৄ‫ݯ‬ க։૵ग़˷‫۝‬ՠ‫؞܅׶‬ขዤ˹‫׸‬ӡ၆ఉ‫ੁݳ‬ ᚷᚷக։˷‫׷‬ఀᐐҔ‫˷۝‬ಸҾࣤӏӻ۟˷॓ ‫ؙ‬ᚳެӺۗਓҝ˹ ȧȯȪȩ؆઼˷ԣᖆ൳؆߼༈Փԫ˷ᖭңҔ ؆շ‫ހ‬ҹ˷ᛎ‫ؙ‬ల౻̓‫࢔۝‬க։̔˷։ᖆᔴ ҝԐ॰˷թੁᡬࠐԣᖆჹᘿ࢔౛߮ެӃ፺˷ Ӧੁ‫ڸ‬࿬૑߇೵ᒩҺҹ˹‫ת‬ԕքҖඐࡲӓң ֖঵˷‫܅‬ӽข‫ת‬ᓿ᥎ૐࠅ˷։ᖆ࢔౵Ꮑঅ‫۝‬ ԕक़ఽҖ࢔ሩᎯ˹ ȧȯȪȪ؆઼ӽ˷ԣᖆՓԫҎ྿؆˷ਐ౲჌ ᔕ࿕ߋᣑ৉፹‫˷؃‬ආҎ‫ۮ؞‬ң࢔৉፻‫੽۝ת‬ ૑ࣾक़๬‫װؙ॓‬઄˷ᒆ࣋ࠍॅ੼ဨ˷‫ؠ‬ҔᎪ ϽҖ˷‫۝‬૑੷ٰ࠰ᠧ˹٣ဨॅ࢔‫ح‬ᇝቋӽ˷ ફ࡛ӓᚅԽ‫ػ‬ຂ՞˷‫ݚ‬অ‫ؙ֖۝‬Գ‫ݳ‬ආҎ‫؞‬ ၅‫ތ‬૱᢫˹ଗৄՍ޼‫ؙܕ‬ᔬԡ˷ဳဳࠅ‫੽۝‬ ‫ޜ‬᥎˷ҡ༇ࡧ࢘ᅳ‫ॅׇ‬൵Җঅ‫˾ו׿ڄ‬ԃ‫ބ‬ 19


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

Ҿ‫ۏ‬ӌ‫ނ‬ႆ˷ᅢུ‫ݨ‬ळ‫ࣾת‬Ꮇቸ᡽˷ՠ‫ؙ‬Ҹ ᚅި՞Ә౥ն‫˹׿‬ඟԕӽ࣠চৱॅบ˷Ӆි ლ፻ԥਃஊҎ઄঳˷߬ᅱ࢔অ‫ؙܕ‬Җ‫ޜ‬ခ˹ Ꭺӽक़˷‫੽۝‬Ӄ፺ઍ૧ි‫˷ٹ‬୆૵࿽‫ੁݳ‬ᓹ ‫݋‬ಡ૑‫ܭ‬Ґ˷ဳဳ෴޼‫ۥ‬થથఏ߶ᔡ࣓ٓଣ ᤓଟ˷‫ނ‬઄‫ؒۏۏ‬᝕‫ת‬ө՜ጜᎷߝٓ˹ҹ ‫੽ހ‬ҫሏሏၝ‫ތ݋‬՟Ҏ‫ש‬౗֖঵Ҕ˹Ҏ؆ ‫࢔װ‬ԕ޼ᣑ৉˷֖‫ޱ‬຾ӏࣨҷ˷։ᖆӠ༈ དྷ‫੽۝‬ՔԳᡬᢾҥᓥ˷ᅻུֈಧӏ၉ٍ੪ ࢔ԕҺ˹ ॓ӏ૕࠳༾‫۟ތ‬ᓲา‫۝˷ٶ‬ҸߍՃုᗂ ߍӾՓҔ੬໠˷‫ݚ‬ଗથથӅӵలӐٓଣ˷ห Ҿ࢔‫ۏۏ‬ขҘҔշ‫ހ‬ဟ˷ࣇ੢ৱ‫ݳ‬Ӆჹ֖঵ ‫ߖ׿‬Ҕ˹‫ຶ׶‬ӏಧ˷ᗂུҡ༪֖࣑ᕿӏៜ˷ ࿊ൾ຾ҷყ᥅˷ؓഄፀ଴ӏ‫˷ט‬ᑧՃ࢔෧ᗂ ଗྪӏ‫צ‬ઝଔ˷ӃҖӃᅚӅჹӏՔ༪࿊ൾ˷ ՠோԳ‫ز‬ᝅԹຼ˹‫۝‬অ૑ᄼหҸ࢔ҹ‫˷ހ‬ՠ ‫֞׶‬ӽҥᑓ˷࠮ᓥ‫ੁࣤݳצ‬ᘈ؉ဳဳ੃ኌ Ҕ˹Շᑓެ‫܅‬ӽ‫צ‬ଣੁਜ࢔ଟ˷౧‫ؙ‬ୱ‫ތ‬Ս ޼ࢀఉ‫ݳݍ‬႘ඡ˷ӌՔԳ‫צ‬ଣ‫طמ‬૦֯Թ˹ ‫צ‬၆ఉ‫˷ݳ‬Ⴠଗ‫ݣ‬ӏ၅‫ݏތ‬ਪ˷ҫӏҔᅁᗻ ҝ˷Քோ๬অ٘ჹࠏየ˽̫঵‫ת‬Ⴠң̬˹ ȧȯȪȮ؆Ձ˷౲‫֯׈‬ᓲ˷Ͻҕԗ࿕ߋ˷፹ ‫؃‬ԡ‫ݎ‬ணެᑽධᏻᗓӅٓቋҔಸՊԔక‫࢔ݳ‬ ᠧ֊˷մ࡬Ӆ࿕ߋ᥅ឲ˷ҡ‫ॺ؞׉‬ᓲဳဳٙ Փٙಸ࢔ۣᓺҔ˹෰‫࢘׷؞‬ᅳՔோӏᝄๅ˷ ջ࿭ੁ‫׿‬೫Գक़࢔֖঵˷੫‫ۥ׆‬થથఏ߶੬ ໠ᤓଟ˷༈क़‫׷‬၆᥅ᑧࠍ൥ؒ‫װצ‬Ԃ࿶࣑˷ ‫ݚ‬ଗӅ‫ؙܕ‬Җ৯࣡࿊ൾҔ˹க։ӏలᕮ˷ԕ ޼‫ړ‬ᐟ˷ဳဳࣤӏՔோ‫ဳဳ˹౒׉‬ҡެ‫۝‬౛ ࿉˷‫ੁ׷‬ๅҖ‫ތ‬੬໠ৱৱ˷অ‫ڄ‬ՔԳۧ๫ၝ ‫࢔݋‬ᖧࡧ˷‫۝ީڍ‬Ⴆᣠ֖၃ެ‫ݚ˹߅ۏ‬؆ՠ ‫ؙ‬Ͻәႆ࢔‫۝‬ՠኈ༣ફ˷ӏ࢘ᅳჀଗ‫ف‬ӄӦ ԋ၆Ӝጹ˷Քோӿ࿹Ҕ˷‫ؙ̫ܕ‬঵‫ת‬Ⴠң̬ ࢔Ԕࡧ˹Ҏ‫۝מ‬ขঅ઄॓Ꮊᦃ࢔ҹ‫˷ހ‬਄‫׸‬ ‫ݳބ‬Ҏӻಧል˷ဳဳӏۗԋ‫׉‬ញ࿕Ҕ˷ԕҺ ᛎঅੁᅻ࢔˹ 20

‫ތ‬Ҕආҕ؆࢔ࣆ઼̓ȧȯȪȯ̔˷Ҹߍ‫ת‬੬ ໠֖൥ආҕਟऻҺ˷ဳဳੁ‫ތ‬੬໠೙ഋ‫˷׷‬ ᗂٌನ‫ނ݋‬઄Ҿ‫ެۏ‬Ҏْࣨ߈˷‫׷‬Ӆӏ‫੃ۥ‬ ༠ᥦ‫࢘۝‬ᅳ˷ٰಶҡ‫׉‬Ҏ‫؞‬ҸફҔ˹‫ܕ‬๶ӽ ‫׷‬ಸ੬໠‫˷ݳצ‬ҡ‫׉‬Ҏ‫׿؞‬೫˷‫ެ۝‬ӧ߅‫ނ‬ ҖՓ੬໠˷‫߈ࣨৄץ‬ӏඡሐ‫ݚ‬᠓֖঵ੁ࣊፹ ‫۝˷؃‬অߍߍՔԳႦᣠ‫˹߅ۏ‬೚‫ީڍތ‬ආҢ ӽࣤੁఉٌ˷‫ؙܕ‬ଗ࿗ެ‫׶‬ӹ‫ט‬ᓥᅳ‫˷ٴ‬ҫ ӏՔԳؒॸԋ၇࢔ࡂَ˷᢮Ҕ‫ނ‬Ңּٍ࠽˷ ੭ԡ‫ތݎ‬Ҏ઄‫ׇڼ‬੠֖࢔‫ש‬Ԕ੬໠˹ңҔԡ ‫ڧݎ‬໣ᑽ˷‫׉‬੭Ңᑽ‫ࣤڢשུଁ˷ݎ‬ՔԳ‫ތ‬ ᅵ˷ಏٓߍߍ૑˹ኹ‫ۏۏ‬ӧ߅է઄Җ৯‫ৄݬ‬ ‫ߍߍ˷ޱ‬ҥ୧ؓՃഄᜟ˷‫۝‬ᛎ઎ᝐৱᣠҾթ ༞˷Էᚆ࠷‫˷ࢋ׶‬ҫ฾ᤂᅢུ‫ဳ˹۝‬ୱ‫ת‬፹ ‫׿؃‬೫ᅁ܏Ӄ፺ެ౛߮˷Գक़Ҏӭขੁඕԋ ස൞˹ ਂന‫˷ݳތ‬፹‫؃‬ҫᅁ࠮Ҕ˷க։ੁୱ‫ת‬ ፹‫࢔۝ৄץ˷؃‬Ͻә‫̓ޛ‬க։หҾ࢔‫ހ‬Һ̔ Ҏ૑ӏ‫˷݋‬٣‫׷‬Ӡੁٓ‫੽۝‬૑˷ࠏԳဳဳ‫ۥ‬ ґ߅ୱң‫˷ݳ‬ᛎ‫ْٓݚؙ‬ӏሐ੬໠࢔ࣨ߈ฌǷ க։˹หक़ញ࿕፹‫࢔؃‬অဳဳನǷә߅ެ՟Ҏ ઄ᘈ࿺‫ݳ‬੬໠˷‫ݚ‬ଗ‫࢔׷‬ৱࡧӅჹ‫ؙܕ‬Քோ ‫צ‬ᗓҔ˷࠰অ‫ת‬੬໠ۧᎷࠍ‫߅ۏۧ˷ٓ׿‬ᤓ ଟ࢔ᓥଣ˹ಸ‫ࣤ۝؟‬ኹᓥଣ༇ᐗ˷ୱ‫ဳဳת‬ ‫ݍ‬କ˷๫ۧ߶क़࢔֖੃˷ҫ࿕ߋҔ‫۝‬՟Ҏধ Җ֖˹ Җ֖ք‫ݳ‬๬ੁ̫ᗂᐗ‫ঀ˷̬ٓ׿‬༈ӏோ ᡬᢾӵᓥ˷ࣤጤੁۧӃ٥ᘈ؉ᄹྣ૑੃˷֞ ӽӃ٥ഄҥ‫ف‬ઈ˹әϽ؆Թ࢔੬໠Җ୏࠰ ‫˷ݦ‬ՠੁ‫ؙ‬Ӄࣤఽ˷‫ؙܕ‬ᖪᓺӓᒬ‫˷ש‬ን ਱էԔҙ੢‫ࠏ˷ݳع‬Գ‫ؙ‬ҥ୧࢔ᔕၱࣤঅ ߬ᅱ‫܅˹ހ‬؆әӽ఺ຽ˷‫ؙܕ‬྿ֆ྿ԕ˷ ‫ݣ‬ԭᗂଗՆ୧˷ҫӏጤᄹᗰᚕ࣑˷ᗂ‫ࡋط‬ ࢔‫˷ީڍ‬৚ጹಥْขੁՓျ˹‫੽ݦט‬ಧ‫ؙ‬ य़݅˷‫߶߶۝‬ᡃᎆԷ੽˽̫‫ࡋط‬དྷ‫࢔੽۝‬ ᚕ࣑˷ࣤ༾࠰ྪҔ‫࢔੽۝‬ଗ࿗˷ՠੁӏঅ ֐ࡧެ‫ו‬ᗃ˷‫࢔ݤݤ‬ᤎ‫ޱ‬ՓఽҔ˷‫܅‬઄ಥْ


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ข‫ؙ‬ՔԳᓥඡ࢔‫ש‬Ԕ˷ӏջ֯ᓥྦྷ˷ᛎ‫ؙ‬ᚕ ࣑ՔԳጩ‫ࡋط˷ޚ‬లᕮ‫ف‬༈Ӄ٥ՔԳ‫׿‬ៜ˷ ҡٙᎺ‫ع‬ӏৄޮ̬˾ࠏԳ‫ݚת۝‬ө՜Ӄ٥Ҕ ә؆˷‫܅‬઄ಥْขఽᅻ˷ཋҔ॓‫װ‬ᐗ˷ҫᓥ Ҕ॓‫װ‬ଟք‫࢚࢔ؙܕ‬ၱჹᥐ˹‫ތ‬ӡӽ᛫༈Ӆ ᅻՓҔәϽ‫װ‬ӧϽ؆˷ӽӽข၅ᚷᅻՓ࢔ჹ ᥐ˷‫۝ݯ‬Գक़Ҏ֖ᅻಶ॓࿬‫˹ٶ‬ ȧȯȫȩ؆઼ӽ˷ߍӾެґ߅‫ט‬ଗ၃թ෶ ԫ˷ဳဳެߍߍ‫ތޜ‬ᡇੜ࢔սᘓ˷ҫ‫ৄץ‬ ‫ݚ‬઄‫ץ‬ᐗ˷ನ‫ׇ੽۝‬૑࿁Ҕ࣓٘˹೚Ԋᓧ ૦ߖَ࣒‫˷ط‬ಸԷ၄ຂ࢔೵ఀ˷‫੽۝‬ညᘍ ᓥඡ˷‫ࡧط‬૦ᡇ࠰ۜॖ˷ಔઈെҵ˷ን࠰ ӽգ˹‫܅‬྿ԕขҥӁᤎ‫ࡧط‬૦ᚴᑓ˷սң Ҕ٘ᓥ౺᜸˹۶዁ӏഘ˷‫ࡧطת‬૦‫מ‬Ҹ൵የ

ࡧଗ˷དྷ‫۝‬ᓥඡ࿽ᢂჸዢ࢔ᔕၱ˷‫۝؟ץ‬۶ ‫ٻ‬ҝެಔԋඤᤎ˹᛫༈‫ܕ‬๶؆‫ࡧط‬૦ࣤ೰๗ َᜟ˷٣‫ބ‬Է‫שם‬Ҹ፽ࡧ૦ዂ໠ᚴჹ˷ขӏ ေ‫۝‬ᐨര˷དྷ‫װ॓۝‬࿽ᢂ࢔ᔕၱ˷‫܅܅‬དྷ‫۝‬ ॓‫װ‬ᆷᗳ˹֚࠰ࠏ‫ؙ‬ขঅ٘࢔ჹ‫ת˷ޅ‬ᢂ࢔ ଗઅཌྷᇼӏோరరࣄࣄ˷‫ݚ‬઄؆Թ੬໠࣡൵ ‫װ‬ᤎӏᘌ౲ዢ˷‫۝‬ӏՔԳᖴዧ˷Գٰዧӄዧ Җ˹‫ץ‬ᐗӏՔज़᡿˷᝙‫؟‬ᓥඡҔ٘ࡧҫዤ᠀ ҔӏԂҸ፽ࡧ૦˷ࢗ‫ق‬඀֊ਐ౲ၝߝֹҶᆨ ‫׉‬ᅹെ୊ࡧ૦˷ৄ፽‫٘؃‬೵ၱታ᛽໒ҝ˷‫ݯ‬ ‫׉۝‬ᡬᢾ‫ؙ‬ᔕၱ‫ת‬౲թཋҔ॓‫װ‬བᐗ˹ ᗂဳဳᓥ٘‫ق‬ӡәϽґ؆˷ཋಉ˸ฯ ၳ˸֖Һ˸඀֊˷‫ת‬؉პ࢔Җ֖Ӑ˷ջߖࠟ ଗ࿗ઈᓥ٘ࡧ˷ӏ‫ࣆ۔‬ԋ˷ᗂᐗ޽ᡛ˷ٌ٘ ೵Ӳ˹ಧӏዻཀྵ᝖የ˽̫‫۝‬ӏອዻ࠰‫آ‬༾˷ ‫آ‬༾০Ⴠ٥̬٘˹ࠏ‫ؙ‬൵֖ขঅ‫۝‬ᅃᓥඡ࢔ ᇼྠ˷ҡٙ‫̫ݳ‬ኃ˸᠄˸ႇ˸ᣌ˸‫˸௳˸ٶ‬ ਪ˸Ꮊ̬࢔ҙ੨ޮ˾̫նಧԋঅᅳ̬˷অห ‫׶‬ઈٌ࢔Ԕࡧ˹ ‫۝‬ӓࠏԳோ॰ᢾ࢔؎ৄҎ઄٘೵૫˷၅ ૴ဳဳಸҾ‫࣒۝ތ‬Ҹ࢔ҎࢗᠥឹެႦᣠ˷ӏ ᑘᙌᇟ࿬ఐ˷ᒄᅹਪᎺ˷ข༇य़༇ૺ˹ԃ‫ބ‬ অฌ‫۝‬Ҏఉ‫݋‬ᅻәϽә؆࢔ٗ࣪˷‫۝ݯ‬ಶ‫ތ‬ ॓‫࢟װ‬࿗ઈᓥ࢔ᔕၱ˹Ⴠ༈ԂӏҔ‫૴࢔۝‬૦ ߖَ‫ࡧط‬૦ኹӺ٘೵ᄼ൵Ҹ፽ࡧ૦ॳᓧ˷‫ݯ‬ ‫۝‬սңҔᓥ٘࢔౺᜸ެ࣡ԋ˷۶዁॓‫װ‬བ࢘ ᠀ᆷᗳ˷Ժ‫ؙܕ۝‬ఒᝲ˹ ፽‫٘؃‬೵ၱঅ‫۝‬ᓥ٘әϽґ؆Ӑ˷١Ҕ ጨ࣒ଗ࿗࢔ᅳ๔˷٘የ˽̫Җ‫ݍ‬ᠧಶ˷٘ࡧ ᠧክ̬˷‫ؙ߬‬ӡ֖‫ރ‬ลҔ॓‫࢔׶‬ഝּ˷ջ༈ ৗ೉‫܅‬Ҏ‫ވ‬Ⴠң˿ӡӅᅾՕ༸‫װ‬؆˷‫ۉ‬ഋӠ ‫ؙ‬ᔕၱᡬᢾᓥඡ˷ታ‫؟‬ᒬ֖˷֌ӏఒᝲ˷Ҏ ֖༇‫˷܆‬Ҏԫ༇ૺ˹‫ת‬ᓥٌ٘٘෿૬Ӑ˷۶ ৄӐ౲ҸฏඳඳᓥҺ˷Ꭱңཀྵຟշਰ˷ՠ‫ݦ‬ ஼஻˷ӏ౥ؒ៛˹ຽഋ‫ם‬Ԕ૦ӹ˷յॿᤂ ฾˷অࠏउ৳˹ 21


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

從韓家的故事 學習到的佛法

‫ރ‬Ԣ߅ ‫ת‬ȧȯȯȪ؆࢔ঁӽ˷፽‫٘؃‬೵ၱಧ౐ᄣ ‫֚ݦ‬െ୊ࡧ૦ެ‫ھ‬၃ࡧ૦࢔ನጩң˷‫੽۝‬ ࿕ߋެ‫؀‬Ӧ࢔૦Ծ߉ࠐᓿҔෞჿආҎߞ࢔ ཀྵຟᏞᓥ࣑˹ආҎ؆࢔Ꮮᓥ࣑ಶԯӓҎঅ ᕀಃጽȞ‫׷‬অ‫੽۝‬หؓຽ࢔ၱબᕀ౲જެ۸ ֒৖࢔࣒ҹȟ˷‫ݚ׷‬؆‫ת‬ɀɛɨɩɛɯȖ Ɍɟɢɢɗɝɛ࢔ల ӐঅආҎ‫ן‬൨ၳ˹ ၆၆ൟ‫ת‬ಃጽӅঅҎ઄ᓴ‫ؙ‬Ҏ‫ހ‬Ҏҹ؎ ૑֨ၳ࢔ಔၳҖӌҔ˹Ҏଚ൶˷ཀྵຟᏞᓥ࣑ ӅჹᅻҔϽӧ઄؆ॎ˹๬অ‫ݚ‬؆Ճ֖࢔ऻҺ ขۙੁ࣒؎؎Ꮨ࢔ҸҖҔ˹ཀྵຟᏞᓥ࣑࢔ྔ ፬߄બ˷ఫҔหؓຽ࢔‫؜‬ฎᔹ˷ฎ‫ޔ‬጑˷‫ډ‬ ࢡ‫ڌ‬ӓթ˷࣋๶؆ҫՆҘҔ۶‫װ‬؆ዻ࢔ಔၳ ҖҶ˹‫܅‬؆ঁӽ๬࿕ߋౙኹӃ٥࢔‫ؙ‬࿶ԑ ੆˷ٙ‫ࡈ˷ۺآ‬ఇႹҎ૑Җ˷ԩᖻႾ˷ರຶ ཱ˷ธርಳ˷ެᒆߝ‫ډ‬ᖻൽ˷‫۝‬૑૦Ծ༾˹ ‫܅‬؆ଋ໖࢔བԋཀྵ᝖ᄅ۶অ؆؆ԯ౒ሎຌᅁ 22

᣹˹‫ݧؙ‬ଋ໖Җ۶অ‫فת‬૑‫ق‬ᖆᅻԫक़˷ᠮ ၃ಕ‫׀ݚ‬ᖭ၇᥅؎Ҹ၇˷ᥦ੠֖ጤੁ࢔ᓥҺ ‫ݯپ˹୾ޜ‬ᅹ‫ތ‬ჹᘱӏຶା˷‫ف‬ӄؒҘ໪Ԃ ҫӏၱఉҔఒԋ˷Ք၅ҡՔ‫ݸ‬ȗ ‫܅‬؆ᖧ‫ڼ‬ཀྵຟᏞᓥ࣑˷ৄҔҸ૑བԋབ ٌ˷ᛎ‫ؙ‬؆ዻಶᏞࢦ‫ڝת‬ਪᙌᇟӓӐ࢔౵Ꮑ ंອެఐ‫ݳ‬࿬‫࢔ޜ‬ᓢళ˷ӏි‫ڝ‬ᠧࣗᜎ˷॓ ‫ݦװ‬ᝯ੹ಶҸଟୠଟ˷ᙷ၆‫܅‬؆ข፭ң‫ެݳ‬ Ҹ૑Ӭ‫˹ݩ‬༇޿࣮‫ᙺݦ‬؉˷ᗂུ؆ਊ࣒፝˷ Ӄ٥଒൚ఒӲެᐚሏ˹෰‫؞‬ৱ‫ࡧތ‬ਵ፾ԑ̫ ֖঵Ӑ࢔でづ̬ଗ˷ӏ᡽၆‫ת࠳ߝ֞ތ‬ᅆ Ӑຟ‫׸ؙ̫ތ‬でづᢵ˷‫ޜڧ‬റനᎺ̬˷‫ف‬ ӄӏঅ‫܅‬؆ᖧ‫ڼ‬ҔཀྵຟᏞᓥ࣑˷ข‫ؙ‬෰Ꭿ ࢔၅᡽ဒ˾‫ع‬ԭ؆؆ข‫ؙུ‬ӏ‫ࡧ࢔ט‬฾ᥒ ၱެ‫˾୾ޜ‬ ӡ؆๬ᥦ‫ެ۝‬Ҹ૑Ӭ‫̫ݩ‬ᛯ૑࢔ॽ


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

‫ؙ؀٘੽۝˹̬ݦ‬Ҏᇼ‫װ‬؆ᓿֽᄃӃ࢔ᛯҺ ాެ㎧ᄆཱӾ಄˷Է੽‫ْނ‬অҎᇼᔉᇷ˸ᅋ ᘍ˸ᇵ݅˸ᗫᗫӃ٥࢔ᏚԋᄃӃ˹Է੽ົჹ ‫ؙْࣝ‬ಧᗯܳ࢔ᔴ֖‫ހ‬Һᛯ࠷፽˹ȧȯȭȧ؆ ࠷፽Ճ֖‫ת‬գՊ˷‫ف‬շᚆᎀབܿ˷Շᑓ؎ᙱ ᗯܳ˹ৄҔᥦ‫ހ‬Һ‫ؙ‬۶‫܆࢔׶‬ᓥᙌᇟ˷Է੽ Ҏ૑඀֊‫ֹތ‬Ҷᆨ˹ ࠷፽‫ת‬ਐ౲లӐᤓଟ˷‫ݬ‬༈गᓥ઎ᗯ˹ ࿘ၫଗ˷Էᛎ‫ތ‬ӐཱԑӲӐԋՓჀᄃӃ˹क़ ‫ݳ‬ҥҔɊɛɮɗɩȖȷȜɃҸᓥ˷ࣇൟ‫˹ྮޔ‬ӏ߬‫ת‬ ȧȯȯȨ؆ಶ‫ތ‬ກ୲ఱᙑ˷‫ת‬ȧȯȯȪ؆߶֖˹ֈ ‫ৄץ‬෰ধ࠷፽ಾ୲࢔ᅻ༶˷॓‫࢔؀٘װ‬ᄃӃ ขົჹ‫ؙ‬ᐗዤ᠀෰ْҔӏఉ࢔ᙑ୴ళҶ˹Է ᚒ඙ӓࣾ˷Ҏ‫׉‬ӏ‫׿۔‬ᎆ‫ف‬ӄခ༣࢔ԣ։˷ ‫ݣ‬ԭ‫ת‬ᚒ‫˷ࣾ݋‬ᛎ‫࢘ڎ‬ԣ։̫‫׉˷֖ݳؙ׸‬ ఽԷ੽࢔‫ހ‬ҹ̬˹ ‫؟ف‬ӓक़˷‫੽۝‬๬࿕ߋৱ‫ތ‬෰ᇼຂ༣ ࢔ԣ։˷ؒఉခ༣˷࿕ߋᏚԋ‫ש‬ᓿֽ‫ם‬ᠭ ᄃӃ˹࠰ȨȦȦȦ؆ճՖ˷࿕ߋౙኹཀྵຟᏞᓥ ࣑࢔ଋ‫ٺ‬ཀྵ᝖ᄅ˷Գ̫ᛯ࠷፽ਊ߽Ꮮᓥ࣑̬ ‫ן‬ᄃଋᡛ˹ȨȦȦȨ؆ճՖ˷‫ؙْ‬ȷɢɟɛɜలӐల Ңᓥ֖˷Էҫߌᛯ˷՞ᛯ࠷˹ԣ։ҫঅৄҔ Է‫ࡡת‬Պ֤૑යӐᓥ؆؆‫ظ‬ආҎ˷ನུ෰઄ ᔴ֖‫ހ‬Һ඀֊‫ݳ‬෰ᄼ˹ԣ։‫ނ‬Җ‫ݏ‬ည࢔‫ת‬Ӑ ౲धྯரմ๔սӃ˷஝ٓ‫ת‬Ӑ౲ध࢔ө๨˹ ᛯ࠷‫ݚ‬؆๬ಶҔ̫ᛯ࠷፽Ꮮᓥ࣑̬˹ ‫ݚת‬؆࢔ཀྵຟᏞᓥ࣑ᆪᏞ‫ޅ‬᜹Ӑ˷‫ނ‬૑ ᛯ૑Җಸ‫؟‬ཋ᠀˹ᤎԷ੽‫ނ‬૑የఉ˷‫ނ‬૑Җ ࢔ᔴ֖‫ހ‬Һ˷‫שװؙ॓‬Ԕ৯ᇀ˹‫ނ‬૑ԣᖆข ߌᛯ˷᛫༈Ҏ૑অಸգ᥿‫˷࢔ݳ‬ᛯ࠷፽অՃ ֖‫ת‬գ᥿˼՟թҎ૑অಸࡡՊ‫˷࢔ݳ‬Ճ֖ ‫ת‬Ҹฏ˹٣অ‫ނ‬Җ࢔ԣᖆӏՠ‫˷ߌט‬கᡧ ขঅࡡՊӽর˹‫ނ‬઄‫ހ‬Һ࢔Ӑԑ‫׺ן‬ՠ૤ Ҏ઄‫˷׺‬਱ԑ‫ׇڼँ׺ן‬৯‫˷ט‬ขঅɃɟɤɝȖ Ⱦɗɤ˷ขঅలӐห‫࢔׶‬ᓥ֖˷ขົ‫ת‬లӐଗ Թ‫ތ‬ӐཱԑӲӐԋᓿֽᄃӃ˹

ȨȦȦȮ؆˷ᛯ࠷៳ᓍᓥద൨ၳ˷‫ݚ‬؆ ᓿֽཀྵຟᏞᓥ࣑ᆪᏞ‫ޅ‬᜹࢔Ӑԑ՜ጽ˹ ȨȦȦȯ؆˷ᛯ࠷ֈ؇؎ৄ៳ᓍ૦˷᛫༈Է࢔ ԣ։‫ݬ‬༈‫טת‬૑Ӑ౲ध࢔ྯரմ๔ᓿֽؒ ጏબ˷Է੽‫ݬ‬༈஝ٓ‫ת‬ө๨˷‫فؙܕ‬ӄ࢔ ࠍҺ˹ᛯ࠷‫ݬ‬༈ᕋԙᚇ‫߯ॼݙ‬Ҹཀ࢔ྭᓥ ࣑˷Էईଁུ‫ف‬ӄઙઙ‫ת‬ȹɌɉ៳ࠍጩ࢔ᚕ Ԡ˷ଋՃਐ࣑‫ނ‬ҲӤ˷٥ৄȨȦȧȦ؆̫ᛯ࠷ ፽Ꮮᓥ࣑̬࢔ଋᡛཀྵ᝖˹ ᛫༈‫ނ‬૑ᛯ૑ขӏঅ‫ؙ‬ᖵ࢔Җ˷ขᛎੁ ৄ౺ք֖঵‫ٻת‬ҝսࠦ˹٣অԷ੽ขঅҔӏ ఉ࢔Ҹཀྵ᝖˷‫ނ‬૑‫נ‬ԋ˷৯ӘᠥႦެᆷᗳ˹ ‫ڝ‬ᇟᗻӏٓԷ੽ᇼ࠰ᘈ‫ٺ‬Җެ‫צ‬㘨࢚ၱ࢔࣡ ߽˹Է੽ข၆ެӏ‫ט‬౲૑˷ࠋঅӏ‫࢔ט‬ኂ ೿˸࣡‫࢔־‬؆ዻᓥҺཋབᐗ˹‫ނ‬૑ᛯ૑ߝ ༈‫ָ܄‬Ҏਣ˷ขዤৄԴՃެ‫ٶ‬Էӌঅߕ೵ ஂֈ࢔ஂབਐ˹ ‫ה‬࿬ᓧ૦‫̫ת‬फ൞फᔕӓҖ࿗٘೵̬Ӑ ົჹຟ‫˽ތ‬ઈᓥҖ࿗٘೵অԳҢԋৄҸ੭࣡ ᠮ˹‫ބ‬Ӑཀྵ᝖༪ԋჀ༈Գ̫‫ٶ‬Էৄ‫˷̬׆‬෰ অಙల࢔൞၆˷ੁᅵ؎‫ٶ‬Է֡࢔˷ӏோӏെ Ӳ‫ف‬ӄ‫ݍ‬ԋ˹́෰ӏঅየੁ‫ف‬ӄᅁඨҔ˷؎ ҔҸཀྵ᝖˷؎Ҕ٘‫ٶݳ׉‬Է˷‫ع‬অ‫࢔ݍفת‬ ࿁ઈӐ˷̫ᗂӬᗂҝ̬࢔ಸ‫ٶݦ‬Է˷ӏᜓ࿁ ઈ˷‫࢔ݍف‬ኀ፽˷ຸᎀ቏Ҹ˷‫ٶ‬Է࢔ҝ࿉ҫ ྮҸ́˹ ‫؞׉‬၅ᚷ૦ԣ੽˷૦Ծ߉੽ᥦ‫ؙ۝‬෰Ͻ ӧ؆࢔ᔕၱ˷ோ౿ᓥඡҖ࿗༇සӏঅᅳ๔˹ ෰‫ݧ‬ᓿֽϽӧ؆ᄃӃ࢔൵ْཀྵ᝖˷‫ת‬Җᄅӓ Ӑᝲࡧᑽ˷ோ౿ᘋ൵֖ନᔕ‫ৄع‬ԷҖԴՃ˷ ᥦ‫֞࠷۝‬ோ౿ৄԷҖԴՃ˷ӌঅห‫ؙ‬ኀ˷‫ݯ‬ ಶ‫ف‬ӄҖ֖‫ؙ֡‬Ꮄ˹ՔԳެ෰‫ݧ‬ᗂӬᗂҝӏ ᜓԴՃ࢔Ҹཀྵ᝖੽‫ྲؙུ࣋‬ញ࢔೚᡾˷ಶԳ ஂԋᥒၱ‫ތ‬Ҹ൵࢔٘ࠇ˷၄ຂެຸᎀ˹၅૴ Ҹ૑ȗ

23


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

生 活 中 的 醍 醐

࠲བ ҕȦҎȦ؆ғԗࣆ˷ԫঢ়࢘‫ࢅ࢔ן‬൞ᓥ૑ ᗈ࣑̓ɉɪɛɦɞɛɤȖȾɗɭɡɟɤɝ̔ิҶ˷‫ת‬೚‫̫ޜ‬ ؓ‫׿‬ਐ౲̬࢔ᆠྑჲ֡ෙ౥ଗ˷ᚅኃൟԹࢅ ൞ᓥ༪ൟ̫ҥॉኹ‫ֽؙܕ؎ۑ࢔ߙ׼‬ٙᠥ ࣲ̬˹Է‫ת‬ၨଟ̣Ҹෞ੃̤Ӑየ˷‫ߙ׼‬ఉ ႐࢔Ҹ់৉ঀӏঅీ༈‫˷ּݦ‬ҫӏঅҥॉ ฯ෺˷ՠঅ֚࠰‫ש‬ԋԊҝެ࿉Һ൞ᑘ༾ࢅ ൞ࡧँ࢔ջ༈ཋࡃ˹ᤎ‫ތ‬෰઄൞ᑘ˷ᥦ‫۝‬ ᚇ၆‫ނתࣕ٘ތ‬Ҳә‫װذ‬؆ࣾ˷๬‫੽۝ྜڎ‬ ̫ᑒࡧ‫ץ‬ᐗ֖˷ᑒࡧ‫ץ‬ᐗ႓̬˷Ⴠ‫ץ‬ᐗഝּ ‫࢔݌ރ‬ଗઅ˷‫ߙ׼‬๬‫؎ۑ‬Ҕ˼օ‫ؙݳ‬Ҏӽ˷ Ⴠ‫ץ‬ᐗഝּញຮ࢔ଗઅ˷‫ߙ׼‬ҫ๬൥֖᥅Ӳ Ҕ˷ࠏԳ٘೵ҫӏ᠈‫̫ט‬෺ࢅԯ̬࢔ज़၆˹ ൟԹ਀ᓥ࢔৷ܵ༪ൟ˷ኹ٘ࣕ‫ނת‬Ҳә‫װذ‬ ؆ࣾຟՃ࢔̫ᐗఉᑘ̬ӏᖌ‫˷נع‬ҫ‫ה؞׉‬ ᠁˷٘೵অ൞ࠇ࢔ߕ೵˷‫ع‬ԭঅӏញൟᇷ‫ع‬ ᑎ֑የ‫˹࢔ڱ‬ 24

ኡਕ‫ۘͤܡ‬Ⴔ‫ࣟ۞܅‬ᔁ Ҏ௖Җ˷ෲಧข‫ۉ‬ഋఖ‫֌܆‬।࢔ۙᎺ˸ ֌ዾ࢔ᓴ‫˼ؙ‬ᤂᎺ࢔৯ኮ˷‫ۉ‬ഋ֌ዾӏੁຮ ၱ˼૴၇࢔൴ᢩ˷‫ۉ‬ഋ֌ዾӏੁӬញ˼ርཱ ๧ྩ࢔֖঵˷‫ۉ‬ഋோ֌ዾࣨ॰˹٣অ‫֖ת‬঵ Ӑ˷‫׸੽۝‬ᇷᦃᇻԫ࿗࢔‫˷ࢅࢅݦݦ‬ՔԳৱ ‫ތ‬Ҏӭขঅ֚‫ץ‬ᐗഝּࠏ඗؎˷‫܅ع‬઄‫ץ‬ᐗ ഝּҡଗଗข‫᥅ת‬Ӳ˷ࠏԳ૙ൟՃ‫᥅̫ݳ‬Ӳ ৯ᢾ̬࢔ൟྠ˷‫ਂ઼ঁؙ‬Ձ࢔۶੒˷‫ࢻؙ‬࿕ ࢻᄘ࢔ຶᐒ˷‫࢔ؠ୳طؙ֖‬Җ֖́˹‫੽۝‬ข ࢘ᅳ˷ဟҐታҎӭ࢔‫ٻ‬ҝ˷ҫӏோࣗԚࢎቪ ࢻ࢔કᚷ˼‫ט‬Ꭿ࢔˷ҖᠭታҎӭ‫ٻ‬ҝ˷ҫӏ ோࣗԚ‫˹ݳތ࢔ؠط‬Եඕ၆၆˷ՕӡӐթ˷ ӏᑘঅԩөྩ೿ࠋঅ෤Ӿ‫̫ת˷ޒ݋‬༇ಧ̬ ࢔ࡧँ੢ࣾ˷Ҹ૑Ҏॖն༾˷Ճ֖ӓक़˷ᑗ ҫӏோᛌٰ‫࢔ؠ୳ط‬ᅻ༶˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

٘ࣕಸԫ࿗̫༇ಧ̬࢔ൟྠ˷ৄ‫੽۝‬የ ࠷Ҏӭ‫࢔ࢅݦ‬༇ԯ૏ࠇ˸༇֌।ࠇ˸༇ᔴ‫׻‬ ࠇ˹‫̫ৄץ‬༇‫ؙ‬ಧࠇ̬˷ࠏԳҫ‫ؙܕ‬Ҏ઄ஂ ᇷӏ᥅࢔‫˷۝‬ՔԳԯ૏Ӧ‫ݍ࢔ת‬ԋኹթ‫࢔ת‬ ᙌᇟ˹٣ҨӾ࣮Һᙷঅ᡽ಶ‫ؙ‬Ҏ઄ᇷ‫˷۝‬Ք ԳຖೖҎӭ˷ԯ૏Ҏӭ˷Ⴠ฾၇‫נ‬၃࢔ᇟঢ় Ճൟଗ˷๬‫ۉ‬ഋோ౿॰ᢾӏ᥅˷֌ዾᓴ‫˹ؙ‬ ٣‫ৄץ‬༇ಧ࢔ࡧँ˷ࠏԳӏኈঅ‫੽۝‬฾ᤂ ࢔˷ӏ฾ᤂ࢔˷ขၱᗂུ‫ץ‬ᐗ࢔۲᥅‫ع‬൥ ֖᥅Ӳ˹‫ࡃ׸੽۝‬ӏோዤറ༇ಧ࢔‫ݦ‬ᇷ˷ ӏோ೚‫ޜ‬༇ಧ࢔᥅Ӳ˷Ⴠ༪ൟ‫ݦ‬ኹᠮᅷ࢔ ଗઅ˷๬ၱ൥֖༇ታ࢔ਪຍ˹ ٘೵Ңࡧ‫ה‬Ӑ࢔ආҎࡧ‫˷ה‬๬ৄ‫ॳ੽۝‬ Ճ̫ᑒٌ༇ಧ˷অ֖႓ࡧ̬࢔ԫ࿗ஂ৯˹̣ Ҹ௖ୖሺჹ̤Ӑ˷٘ࣕҫየ˽̫Ҏӭᑒٌ০ ಿ༇ಧ˷૴၇‫נ‬ၱջᜟ‫ٴ‬ញ˹̬‫੽۝‬ઈᓥ٘ ࡧ˷‫ࡃ׸‬ᇼ༇ಧ‫ؙ‬ֈ᏷࢔ዤ࢘˷‫֖ת‬঵Ӑ˷ ோ౿ൟᦃ༇ಧ˷೚‫ץޜ‬ᐗ࢔᥅Ӳ˷ᗂଗᑖᔁ ԋೆ˷ᑖᔁᄏ‫˷܄‬ᓥඡ‫ת‬༇ಧӐ؎࣒˷ӏි ᇟᝲ˷๬ோԕԕঅ‫׶‬ԕ˹

Ķ໰֍̣ᛃ࠰۩Ă‫͂ࡴ̷˘ޘ‬ķ ٘ࣕ೵ᓧ̫༇ಧ̬˷ԯੁঅੁԊᓧ‫੽۝‬ ‫׸‬ᇷ࢔Ҕ࢘ԫ࿗࢔ஂ৯˹࿁Ҏ‫ת˷܄‬੢ᇼ‫ف‬ ӄ‫ݍ‬ԋ࢔ኂኂ᥅Ӳଗ˷ோ౿‫׸‬ᇷҔ࢘˷඗؎ ‫ݍ‬ԋ࢔ә᡹˷‫˸ޜ˸و‬၆˸ٌ˸᠀˷ҫঅ‫ץ‬ ᐗެ‫࢔נ‬ൟྠ˷‫ؙܕݣ‬Ҏ઄ஂᇷӏ᥅˸ᔴ֨ ԯ૏࢔‫˹۝ف‬၆၆˷‫੽۝‬Գৄঅ̫‫࢔̬۝‬઄ ᥒ˷‫ބ‬ᇷҫঅ֚‫ץ‬ᐗഝּ඗؎˷ᗂଗ‫᥅ת‬ Ӳ˷෰઄‫ݍ‬ᥒ‫ݣ‬ӏঅ‫੽۝‬၆ӏ୳๬ோӏ୳˷ ၆ӏ‫ط‬๬ோӏ‫˷ط‬၆ӏ༣๬ோӏ༣˹Ⴠ඗؎ ‫࢔ݍو‬էҸӏᑖެଗ˷‫੽۝‬๬ၱ֖୳˷‫ࡃ׸‬ ோ౿‫׸‬ᇷ࢔೚‫ޜ‬կ˸ᑖ൞կ˷๬ԝᅫ૕࠳ఽ ‫ݍތ‬ਪԋӏਪ˹‫ݍ‬ᥒ᛫‫୳ؙ‬༣˷٣ӏੁ‫׉‬य़ ӽԃҖ˷དྷ‫ف‬ӄ፝Նӏջੁ࢔ೆኦ˹

ᄖ޳࢔‫۝‬౽˷ӌঅႣຍ࢔ఉ‫੽۝ৄץ˹ץ‬ᖴ ዤ‫ؙ‬Ҏ઄ᇷᇷ‫˷۝࢔תת‬ҎӭԳ‫ৄ۝ف‬Ӑ ԋ˷‫۝‬฾ᤂ࢔˷๬֖෨ԋ˷֗ታԔࡧ८‫ޱ‬ఖ ෷˷‫ۉ‬ഋோ֌ዾᓴ‫۝˼ؙ‬ӏ฾ᤂ࢔˷๬֖Ᏼ ԋ˷ၸҝ೫ց˷৚‫ق‬ዜ෺֢৲ᇼ֨˹‫ࡃ׸‬Ҩ ‫ݦ‬ՠԳ‫ف‬ӄ࢔‫ظৄ୾ٶ‬࿉˷ӏᣠԷҖ˷Ҿँ ෺؎ҖኹҖӓ࿗࢔ᇼ֨ళࢁ˸ҸँԊ༪౲૑ ࿗࢔ᑅ਄ᓲࢁ˷ዜ෺༇ਫ਼࢔ਪᠧ˹ ෻ᅻ٘ࣕ࢔೵ᓧ˷ோ౿ԵඕӬࡎ˷‫׸‬ᇷ Ҕ࢘ә᡹ެ‫ݍ࢔נ‬ԋ˷ՠঅ‫ץ‬ᐗഝּ࢔Ꭼଗ ኮ‫ؙܕ˷נ‬Ҏ઄֌।ӏ᥅˷ோԯ૏Ҏӭ࢔̫ ‫࠮˷̬۝‬ң‫۝‬౽˷ँႣຍ๬༇ಸ֖ఉҔ˹ࠏ Գ̣ԋჹ̤࿕ߕ࠷ᄃ๬የ̫ᦃ‫תف‬ཀྵ᝖˷ٌ ൄ௖ਬࡥ៨ಒ‫װ‬ଗ˷Ⴆ݃ә᡹০࢟˷ॎҎӭ ਪӸ˹̬ৄ‫ॳ੽۝‬ՃॎҎӭਪӸ࢔Ԕࡧ˹‫۝‬ ੽᛫༈Ҏଗᛎӏோᇀᦃ‫תف‬ཀྵ᝖࢔ൄᦃ௖ ਬ˷Ⴆ݃ә᡹০࢟˷٣অ෻ᅻክज़ઈ࢔ᓥ ٘ᅻ༶˷౾ᒩֈ݃˸ఉֈٌ˷֗٘ࡧ࢔ຸ ᎀ˷ஊఫ၂჉༇࠷࢔ጠ៙˷֖঵Ӑ๬ோԂ ႣԂຍ˹ ⻫ӁҸ૦ྦྷ࿖ሽየ˽̫ᚴᅳ૕࠳ઈᅳ ᠧ˷ដ߽ӏఫᙷঅ࿖˹ԫ‫ݦ‬ᇝัಧೣ៙˷ ൄӁᗌ‫ڧ‬ҫ૫༈˹̬ᓥ٘࢔‫ת˷੽۝‬ᤎክ Ҕᡍྩ࢔٘ࡧक़˷‫ࡃ׸‬ӏோ‫׸‬൞ज़೎˷ң ਪՇӾ˷‫ٻ‬ҝઈٌ˷࿁‫ع‬ಕ٘ࡧᘋ֗‫ת‬ԕ ಧ֖঵ᄼ˷๬‫ןތଁט׸‬᝷࿕Ճ࢔සԔ˷ ٣ईӏՓྪ៳‫֗࠽ݳ‬ҎᎯ˷ӏோ᝷ࡲ‫੽۝‬ Ꮪຍ࢔‫ݍ‬ԋ˷ҫӏோ ༪ຣでづᢵบ࢔ Շ଒Ҕ˹

‫׉ࡃ׸‬࿁Ҏ‫܄‬ൄҘ೙௻ᎄຂຍਪ൥֖࢔ ନքઝ‫ץ‬ଗ˷‫੽۝‬ၱ༪ൟ‫ת‬Ꮛ၃᠀Ӑ˷ନൄ 25


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ܲኜᡬࢇ

龍象與馬牛 ‫ဲڭ‬

26

ᗂུჹᥐ࢔፝Ն˷‫؞܅‬ጤᇼҖ‫ݦ‬٥ྔ

ੁՃ‫ۺݧ‬ଔྦྷޮ˾ԷҎҴᚷཌྷየ‫ׇڼ‬ӏੁ˹

ᑘଗ˷‫࢔۝‬ልॎ၊‫ݳ‬၊ᝦ။˷‫ৄץ‬Җ‫࢔ݦ‬

ӏᅻԷ༪ൟঁ೗࢔؎ք‫܅‬ഝ਍ґԞә˷Էॏ

᥅Ӳ˷ᇷ‫ࣝת‬ಧ၁‫˸ڱ‬ᑇដ˷ӏঅֽٙҖ

᡿षӿӿ˷ҎߖੁᑧҎဪᖵҎഝ˹‫۝‬ᤎ‫ڼ‬෰

࢔ҎդᅌՔԳየ࠷࢔˹‫ؙ‬ଗ༪֖Ҕ‫ݦ‬ೆ˷

ধᅌ˷Ӆ࠷֞‫ݦ‬ೆ࢔ઝ߄˷రҥ‫׉‬ᆠषӿ

‫ᙷ۝‬অෞࡧ‫װ‬ᤎᤎ๶઄Җ࢔ৱࡧ˷༾ᔕᐗ

ӿ˷ᑑ‫׿׷‬ԋ˹Քோঅ෰ּ‫ݦ‬ೆ࢔፼ᣟ˷࣋

؎Ꮨଗ˷‫׉‬ኹჀ‫ݦ‬Җࢗ೚႑ෲ˷ታ࿉‫׸‬ᇷ

ҢϽ؆‫۝˷ݳ‬Ҏࢗःᗳ‫ف‬ӄ˷ৄҔੁ‫٘ۥ‬೵

‫ש‬Ҕᅁ‫ݦ‬ೆ࢔ઝ߄˷หक़‫׉‬٥ྔᑘ˹

ၱ࢔‫ݦ‬ೆස൞‫ৄ˷׶‬Ҕੁᇼ࣡൵өն˷ৄҔ

‫ݳ‬ᅳ๔ᓥ٘ࠋౙՆᄃӃٌ‫˷׋‬౺քҥ˷

ੁ‫࢔ࡧ٘ۥ‬ን஖ᄘᇷ‫֖ת‬঵Ӑ˷ᇼҖᇼ‫˷ݦ‬

‫۝‬᡽ಶҸ૑ขঅ‫ؙ‬ԋ‫מ‬བ˷‫ؙ‬၃ཋᐗ˷‫ؙܕ‬

Ҏߖੁ၄ຂ࢔Ո૕˷൞ࠇ࢔Ӭࡎ˷ਓࠇ࢔ස

Җੁ‫؀ތ‬దᄼՓۧҖ࢔มႣ˹ՠঅҖҖข‫ؙ‬

൞˹ԃ‫ބ‬অ༪ԋ‫٘ת‬೵ၱ࠽౐࢔Ҹ൵˷ৄҔ

‫ف‬ӄ࢔̫‫۝‬౽̬˷‫׉‬ՆҥఽҖఽ‫࢔ݦ‬ඡሐӏ

٘೵ၱ‫ޜࠐع‬Ҕ‫װ‬Ԃ࢔ᗻҝ˷Ҏࢗᥦ‫߽߽۝‬

‫˷ט‬၃݃ӏ‫˷ט‬Ҏւ႑ෲӏܿ˷ᠧٰ๬‫ؙ‬ዧ

‫ת‬ԋ˷ൄൄ၅‫ࠐތ‬ᓿࢦ࢔‫ݏ‬ਪ˹࣓٘‫ؙ‬դᅌ

ၱ˹‫۝‬᡽ಶ෰অ॓‫ف‬༈࢔˷ҫঅৄӜጹ‫੽۝‬

የ˽̫ੁ؎࣓٘ᗭྠ˷‫ఽ׆‬൵֖ԧర̬˷‫؟‬

ੁᓥ٘˸ੁઈٌ࢔ԯੁઝ‫ץ‬ϊȖ ࠼ཱ‫ف‬ӄ˹

ዢᇷ‫ؙڙ‬ൄ၃˹

‫ת‬ҕϽҙ؆ࣾ˷Ӆॽ࢔षӿӿ༪ԋৄ٘

‫੽۝ࡃ׸‬ӏጤੁࠐᓿֽٙӃ٥෥ֽ˷ՠ

೵ၱᡥᖧᄃᑧҸၱ˹‫ؙ‬ҎӽңӴ˷‫׷‬սᆠᅌ

অ֗କᦃࢦ࢔ԋል‫ݳ‬ৱ‫ݦ‬ೆ˷౺քҥ๬١Ҕ

‫؀׃٘ތ‬དྷ‫˷۝‬Ӧԋᄼ٢Բ॓ᎄᎁެ༇޿˹

‫ނ‬઄ᗯဋ˷Ҏ˸ٰఫ‫࢔ྔۨޜ‬ᔕၱ˹Җӏఽ

‫׷‬የ˽̫ઝքੁଋঁ೗࢔ߝҶ˷ൟ‫٘ੁת‬೵

‫˷ݦ‬ԷҖҫ๬༇ಸྔᑘ˹ҕ˸ՔԳᗂ၃ᑎᑎ

ၱՃᖵྪ˷‫܅‬ഝҎဪᖵ˹‫۝‬ᤎክ෰઄୆૵˷

ੇ෥Җ࢔ᗯவ᛽˷ࣇ֥Ҏ‫فݧ‬ӄ࢔ৱࡧ˹֚

ҫᆨ၅‫ݧؙ‬իഋ˷‫٘ৄץ‬೵ၱჹྦྷӏ‫ঁ˷݌‬

࠰‫ݍ‬ӏ‫˷ْބת‬٢ԲҎӭขঅिᦃ࢔˹ֈ‫ץ‬

೗ҡঅԯੁ࢔Ҏ࿫੪ग˷ೆ࡬‫ৄݧؙ‬ᠧ˹ೣ

ৄକᦃࢦኹࠐᓿࢦঅස‫ת‬ӏ‫ץ࢔ט‬ᐗӐ˷Ҹ

Ҕᆠᅌक़˷‫۝‬ճज़Ֆ၆˷ӏ࢘‫׸‬ٙᘋᇼ˹ห

૑ࠏ೚᡾‫ץ࢔ތ‬ᐗՔோঅ‫ׇڼ‬৯ӻ࢔˷‫׉‬Ն

क़܏ߖՓᆠኹఽঁ೗࢔ߝҶ౥౥˹ཋࡃ‫ת‬ᆠ

ҥҖኹҖӓ࿗࢔႑ෲҡঅ‫ݚ‬ጹӏ૕࠳˷‫ץ‬

ᅌ࢔՟Ҏኇ˷‫ߝْݚ‬Ҷ࢔ዢାࣝಧలᕮެᕮ

‫܅˷؟‬෼ዧၱ˷ห‫࢔ݮ‬Ԕࡧঅ߹‫ࢗ؟‬೚႑

ᓢ˷Ҏࢗӏᜓ‫ש‬དྷ‫۝‬ᚴᅁԷफ़ጹఽঁ೗࢔ೆ

ෲ˷ߛօᙘᅁஂ৯ӓࣾ˷Ҳყම٥ྔᑘ˷

‫˹ۑ‬༾Էᚴ‫ڼ‬क़˷‫۝‬᝙ᔕ౥٘೵ၱঅӏঅጤ

‫ँڄ‬༪ԋଋঁ೗࢔‫ߝْݚ‬Ҷ๬዁य़Ҕ˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ጯ Վ ๩

࢒ִᅁ҂ ۧ⠵

‫ת۝‬ҥ୊ౙՆ୊թӐԑ೵૦ᓥඡ୧࢔ଗ ধঅӧԗҎᄩ‫ތ‬ҕϽҙᄩ˹‫ބ‬࿗ੁՓՊ‫ݪ‬ౙ ՆາෲᅌԠն໶ᅅ˷‫ੁৄץ‬অ‫ת‬ҥ୊‫࢔ظ‬ ᅌ˷ಶ༾‫ތ‬ғԗ˹‫ת‬ҥ୊ྪՓՊ‫࢔ݪ‬ԡ‫ݎ‬ ൾ˷ӌ࢘ᅳྪൾᠧ˹ញҥ୊ཱࡂ૦ᐇҸᓥ ‫࣓ע‬਍Ҏ‫ؙשݝ‬Ҏ઄ԡ‫ݎ‬ൾԹ౪᛽˷ՔԳ ຟࣾྪϽӽӓӦ࢔‫ݎ‬ൾ˷ՔঅੁྪಸՊ‫ݪ‬ ‫ތ‬ҥ୊࢔‫צ‬༶ൾ˷ᛎಶᖆ‫ތف‬ԡ‫ݎ‬ண౪ൾ සࢗ೚ᖧ൞˹‫۝‬෰ଗઅ၅᡽‫˷ތ‬ᚿྪឋ༶ ‫ݎ‬ൾ෰ּ‫˷ݦ‬ᛎ‫ؙ॔‬Ȗ ̫ኹ౲ጡ೚ੌ̬˹क़ ‫ݳ‬༪ൟ˷ᚿྪ౲Ӧឋ༶੩ᔕൾҫ‫טת׻‬Ꭿ ࢔ӏԔࣤ˹ ‫࢔ྪ۝‬অϽҙᄩഄҥғ᛽ϽӬ࢔̫౒ ‫ݎ‬඗̬ȺȩȦȮ‫؞‬ՓՊ‫ݎ࢔ݪ‬ൾ˹࿁ணӓक़˷ ᓪ‫ݎ‬ൾՔԳጩ‫ޚ‬Ҏൢ࿲֗Ԡ˹෰઄ᚓೞԝ ౲ጡ‫׆‬࿁˷‫ת‬ਐ౲Ӝጹӏಶࢻᖵྪ˾Ҏൢ Ԡᥦ‫۝‬෰઄ଖिᆨଗ၅‫ތ‬႘ᢕ˹‫߼۝‬༈༪ ൟ˷‫۝‬फ़ጹঅ઄॓૕࠳ි၅౒˷ҫ॓૕࠳၅ ᡽‫ݚ࢔ߜ߄ޜ‬ኂҖ˾౒‫ݎ‬඗࢔‫۝˷ݎ‬௹ಶՠ ‫ת‬इ‫ݪ‬హҔҎண˷༈क़๬Ҏᅤ࣒ᣣࢗҘ˷ආ ҕӽҎؓґ᛽ҕϽӬ‫ތ‬ᅵՊ‫ݪ‬इண˹‫۝‬෰઄ ‫ط‬Պ‫ߝ˷ݪ‬༈ӏ࢘ᅳՊ‫ݪ‬ൟ‫ؙת‬Ң઄िண˿ ңҔ‫ݎ‬Ҏսᤎ˷ӌ࢘ᅳइिண๬অᅻՓ࢔֌ ߖ࣓ԡ‫ݎ‬ண˷Ⴠ؆‫۝‬ຝ࿚࢔ଗઅ‫ݪצ؞܅‬೙ ᖆެ࣊࿅ขੁՃҘ࢔‫ݚ‬઄Խቋᎉᎍެခ၅࢔ ԡ‫ݎ‬ண˹ ԡ‫ݎ‬ணᄼ࢔࠽౐બ॓ᏘಿՊ‫ݪ‬੭‫ݎ‬ᅤ ᐘ˷‫ڧ׆۝ྜڎ‬էᄩ‫ש‬ᣖ˷༈क़ວҕᄩ‫ש‬ ᣖ‫࣓੆׿ތ‬ணң‫˷ݎ‬ញ‫۝‬ԣ։૑๬ӏዾҔ˹

ՃҔ‫ש‬ᣖண˷‫ތۧۙ॓۝‬Ҕ࿕߶ԣ։૑࢔ ȧȦȪᅤ༇ੌᆠ‫ݎ‬ண˷ՠ‫ڧ‬Ҏண˷‫שת׆‬ᓠَ ࣓ң‫ৄץ˷ݎ‬ᅤ᠓‫ؙ‬Ҏ૑̫ᐂ੬‫ྪ۝˷̬ۻ‬ ҔҎ‫ݧ‬Պ‫ݪ‬੨‫ޝ‬੪ग˷ႚลჀഄདྷԣᖆᅻԣ ᖆჲ˹ԣᖆৱ‫࢔۝ތ‬᜹ࢅ˷฾‫੼˹و࠰ۑ‬ӏ অ᜹ࢅफ़ጹᎯ˷Җ‫ط‬Ҕ˷‫ހؙ‬ҹೄ௹ུ๬ల ᕮ˷๬ࡕᎆ˹ Ͻғᄩ‫ݚ‬ӽ˷‫۝‬ӏ‫׉‬๽ඡາෲᅌԠն໶ ᅅផ˷ᖧҎ‫ݧ‬ដ‫ބ˷ݦ‬Ӑ‫ؙ‬ҎּঅৄҎْᐔ ‫טܮ‬ᓥྪҎգ̫ғ࿝̬݇Ꮓᔕ˹̫ᡸᇴᆠ ᓗ̬ញ‫۝‬ԣ։૑ϽӬᢍ˷‫݋‬ᅤ๬‫˹ތ‬࿁Ҕ ౛߮˷ۧ‫ތ‬૑֗ᆠᓗ฀˷ৱ݃ҎْҾִҺᘿ ၳબֈ‫֗ת‬Ԏᔕսᆠᅌ˷ৱԷᚐҥ࢔ࣇೆ˷ ‫׶‬ᇀঅ‫࠾ެת‬ӹඣӽ˹‫۝‬༾Ҕ਍әϽғਁ˷ ݃Է‫࠮ؙܕ‬ңԎᔕ࢔၃ज़˷๬౥Է˽̫มႣ ٦˷ᑑ౥̯ғ࿝݇Ꮓᔕ̰‫ת‬ય‫̬˾ހ‬ҾִҺ Ԏᔕӏ࠮˷ᗓҫӏࠬ˷ᚓఉՖᚌ˷ᝈᅻՖ ‫˷ػ‬ٟՃՖԎ੪ॳ˷຾‫ف‬ӄᄓұक़࢔Ԕ‫מ‬Ҏ ॳ˷๬ኌ‫צ‬གྷҔ‫࢔۝‬౥ផ˹̫Ԏॳঅᤍ౟Җ የᅌ࢔Ӄ‫˷ރ‬٦ҾִҺ‫ؙ‬ፒӏ൞Җ˷ज੽੸ ᑗঅᣠि˷‫ၙؙܕؙ‬റၴ˾অՔۗ˷ಌӏՔ ۗ˿‫ࣝ۝‬ಶɝɟɬɛȖɯɥɫȖɩɥɣɛȖəɥɢɥɨȖɩɛɛȖɩɛɛȞ⡆ ؇਱ዢ˽དྷ٦᛽‫ހ‬ប‫و‬ৱৱȟ˿̬‫۝‬ԋᄼᗓ ᇌ‫˷ུޡ‬ӏᅻፒᄼ‫ܕ‬የՃ‫˷ݳ‬ԋ၆ྪ‫ڼ‬Ҕ݇ Ꮓᔕ‫ݳצ׉‬೵ܾ٦˹‫۝‬຾ҾִҺॳ֥࢔Ԕ‫מ‬ ‫݋‬Ҕӧ‫˷܄‬๬ৱ‫ތ‬Ҕ‫ם‬؇‫ם‬Ꭿ࢔݇Ꮓᔕ˷Ҏ ْҹᘿၳબৄ‫۝‬ᅄඕӢඒҔӏ‫࢔ט‬णᄩ˷ፀ ْ˷ࠇோ˷‫۝‬७Ⴆᐔ‫࠾ܮ‬ӹ࢔၃ज़ྪҔҎգ ၨ໖؇࢔݇Ꮓᔕ˹̫‫ݚ‬઄ҾִҺঅ٦੽෰઄ ฀࣓࢔ဒ˾̬‫۝‬౥ҹᘿၳબ˹̫অ˹̬෰๬ 27


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

౿Ҕ˹‫۝‬຾ҾִҺ‫݋‬Փ˹ ๬‫ݚ݋צ߶۝ת‬ӧ‫࢔܄‬ଗઅ˷ᄓҺᄼ߼ ༈థᅻҎِ๶դ‫֖ط‬ಧᑎ˽̫٦࢔ఉԋ౒߽ অӜጹ˾٦࢔Ճ༪᛽অӜጹ˾٦অੁཋᐗᛎ অཋय़˾̬༾‫ތ۝‬ҔҾִҺᅢࣾ˷‫ࠤ۝‬Ҕࠤ Է࢔ࢭ኱˷ઝ‫ݳ‬ႚล‫࢔׶‬ᅌ᥅؎Ҕ෰Ꭿ˽̫ ҾִҺ˿٦‫ۥ‬ᆠᅌ࠮ң˷‫ؙ۝‬ᅌᅢ٦የ˹٦ ൟ‫ת‬অҥ୧ଗ࿗˷սᆠᅌঅܲҖ࢔‫֗ٶ˷ݦ‬ ҥ୧ଗ࿗ᖧܲ‫ݦ‬ӏӿ‫˾چ׶‬٦੽ҥಥࣾ‫ܕؙ‬ ‫ؙ‬౾ఀ˾‫ྜڎࡋط‬ᅻ٦੽‫˷ؙܕ‬ҥ୧ଗ࿗ӏ ෝսᆠᅌඣӽ˾٦‫ת‬෰‫ހ‬ҥ୧˷ᘋᅃᘈ‫ٺ‬ᣠ ि˷ᣠि౥٦౥ផ˷٦ᘋᅃዤஂ‫צ‬གྷ˷ઙӌ ٦൞ขӏ൞‫˷۝‬অӏঅ‫ؙ‬᛽‫ހ‬ᅻӬ˾‫ੁ۝‬অ ၆๗๽٦˷‫۝‬ՔԳࢗ೚ۧ٦࢔ჹ൞˷‫ڎ‬٦Ҏ ࢆ˷Քঅҫෝ٦๬ၱ֪ೡ෰‫׀‬Ӄ٥˹٦࢘ᅳ ൟ‫ת‬ჹᘱ෰ጹӏຶା˷٦ோ‫ؙ‬෰ጹҎ‫׀‬ଊӏ ᖴ࢔Ӄ٥˷‫੹װ‬ಶ፿߬ဒ˾ੁৗ೉ౢ˿‫ۉ۝‬ ഋӡӽ‫۝‬ᅢ٦የ࢔෰‫ݧ‬ᅌ˷٦ோ௹ٓ˹Ҿִ Һ˷‫׶׶‬ျ‫˷چ‬ৗ೉෰‫׀‬Ӄ٥˷ҫ஗٦ࣾ෿ ྮ‫̬˿׶ྮݳ‬ҾִҺᤎ‫࢔۝ڼ‬Ҏ༡ᅌ˷෴෴ ᛽ᗓ˷የҔ‫׶‬๶ᚅᚷᚷ˹‫۝‬ញ࿕࢔ଗઅ˷ԋ ᄼ၆˽̫ҡჀҔҎ‫طצ‬૦˿̬ ߬ᚠ̫݇Ꮓᔕ̬‫ܕּݦ‬፼ᣟ‫࢔۝‬ԋೆ˷ Ⴠ޼༇ᅌ˹ආҕӽঅҕϽᄩ˷ңӴҢ᛽‫ْת‬ ࠰຾࿝౗൤ԠဟҾ౗࢔Պ‫ݪ‬຾࿝౗؎Җ೵ܾ ӐԋౙՆາෲᅌԠն໶ᅅ˹ౙՆ෰‫ظ؞‬ᅅ˷ ‫۝‬অҢ઄আຽࣾ๗‫˹࢔ן‬๗‫࢔ן‬ଗઅ˷ੁ֯ ҢರҎ‫ל‬઄ҖႦԥެҎ‫ذ‬ҎϽҎӤҖ֊ሁ๗ ‫ݣ˷ྦྷן‬ԭՃ֥‫ט˷᠁׀ݍ‬ଗጩ‫ظޚ‬ᅅ๽ඡ ֗ଟެ‫׃‬Ꮿ˷ࠏԳ෰‫ݦݧ‬ข‫תࡧܕ‬ਐ౲ຟࣾ ᖧ˷ጤੁքҖᖆ‫ف‬Ճర˹ৄҔᘈ‫֖ظٺ‬Ꮨಿ ‫ظ‬๔ެ‫ظ‬ᅅ‫ۑ‬؇˷ԯ‫ظ‬ๅْ‫ظת‬ᅅࣾҎ྿‫ؙ‬ Ҏ‫؞‬ఀᐐ୧˷෰ҫঅՈॷ‫ת‬๗‫ྦྷן‬ᄼ࢔˹‫۝‬ ‫ৄץ‬ᛎੁ‫צ‬ҥ୊˷‫ࡃ׸‬ಔ࣓ৄౙՆఀᐐ୧‫׉‬ ‫צ‬Ҏ‫؞‬Պ‫࣊߶˷ݪ‬ԡ‫ݎ‬ൾੁէ‫ذ‬ӧϽӤ˷ჹ ᘱҥӏ‫נ‬ኌ˷ࠏԳՠ‫࠮׶‬ഘౙՆ౾ఀ˹ 28

ಸ‫۝‬ԣ։૑Փ‫ظ‬๔˷‫ڧ‬ө‫ݎܖ׈‬ጤੁҎ ઄Ҿଗ˷Ӑ෿ჹᅻᆛެ૓˷ҥ‫ݳ‬Ҏْৱఉ‫ݳ‬ ެ‫۝‬؆ᢢ૤ӏ‫࢔װ‬಄ҹ˷ԎᄼଁུҎ઄ਉ‫و‬ ࢔ҾՈዚ˷‫۝‬࿬ࣤ౥‫˷׷‬অӏঅ٘ᇀ˹෰ْ Ҹ߉የ˷ᑑ࢔অҎ઄Ҿ੬ᡚ˷ఏདྷ‫˹࢔߅ۏ‬ ‫ނ੽۝‬઄ҖҎᅤඣఉ‫˷ݳ‬Ҹ߉ϽӬిᑎ˷‫ڎ‬ ྜ‫ৄ׷۝‬Պ‫َݪ‬੖ҙҸස࢔Ҏ઄٘೵ᅳ๔ఽ ᄃӃӅჹϽ๶؆Ҕ˷ಔ࣓ੇ෥ᣋ॰‫ש‬᝕ཀྵ᝖ ႈ˹Ҹ߉የ˷‫࠾ؙ‬ӹ‫ש˷׷ྜڎ‬᝕ཀྵ᝖ႈฐ ା൳˷ᇼ‫ݍ‬ᥒӏ‫˷׶‬Քঅ‫׷‬ईྮఽྮᤂ฾˷ ‫ݍ‬ᥒҫྮ‫ిྮݳ‬ಫ˹ᤎየ‫۝‬ՓౙՆາෲᅌԠ ն‫ظ‬ᅅ˷Ҹ߉የ˷‫ܕ‬Ӝጹ˷‫ٴ‬ኜರ˷ଢᤓԑ ธ࢔ଗઅ‫ٓ܋‬ା˷ሏሏ߽˷Ҳყ‫ٴ‬ዷ෵ॎ˹ ‫׷‬෰઄ᥚީ˷ᛎஂ‫ظת۝˹ؙ֗‬ᅅ࢔ଗઅ˷ ‫װ‬Ԃ‫ؙ‬᛽‫ހ‬ኜರ˷ި‫ྮݳྮڑ‬ढ़ࣩ˷၆ఉҸ ߉࢔ᅌ˷‫۝‬٥ҔҎ઄ൄި‫˷ڑ‬᝿ᗌ‫ש‬ᤓ‫ڼ‬Ҕ ᑓԑ˷෰অक़ᅌ˹Ҹ߉‫ת‬൤ԠဟࣾҎணң ‫੽۝˷ݎ‬ӏ਍‫תטع‬ைࣾឋԎ‫נ‬Ͻ˷Әᅳ ৗੜ˷‫۝‬ԋᄼ၅᡽॓႘ၭ˹Ҹ߉ң‫ݎ‬क़˷ ‫߼۝‬༈၆‫ת˷ތ‬Պ‫࢔ݪ‬ө‫ݎܖ׈‬ҥ˷ோ٥ ឋԎ‫נ‬Ͻ෰઄౒٥˷෰‫ת‬ҕҢϽ؆ࣾ๶Բ অӏՔज़᡿࢔˹Պ‫᥅תݪ‬Ӳ˷஗ᠮ‫᥅ྮ׷‬ ྮ࿕࠮˷ྮ᥅ྮ‫˹࠷׃‬ ࿁‫ظތ‬ᅅ‫ש‬᛽˷‫ބ‬ᇷӅჹӏ̫֗ᥐ࠷ֈ ‫۝ৄץ˷̬ݍ‬๗‫࢔ן‬ଗઅ֗࢔অਐ౲ᣋႦ٥ ‫˷᠁׀ݍ‬෰ҎңᎭᣞҔஂᇷ؆ᢢ˷ࠏԳ๶ْ ‫ط‬૦ขिା‫ש‬Գ̫ು̬ެ‫۝‬ս࠘ި˹‫ظ‬ᅅ ࣾ˷ੁࠟ០܏ߖଢᤓયҎᐊԑธެ᏷ߖ‫پ‬ ᕮ༪݅ផ֡˷༈क़‫ؙ‬ϽӬᢍႚลଗ࿗˹Ͻ Ӭᢍӓक़˷‫̫ි۝‬ຟ̬‫ظތ‬๔˷‫࢔۝‬૩ْᇼ ੢অҢْ‫݃ܕ‬ᅻ੢࢔ࣇೆᡇཛ࢔ҹ‫۝˹ߗظ‬ ԋᄼ‫ؙ‬᛽‫˷ྃހ‬ӏᅻᚅ੦ম࣠‫מש‬Ңْ‫ط‬૦ ౣҔ઄ҸᖐȞ౥‫׶‬ȟ˷Ңْ‫ط‬૦‫ؙ‬᜹‫ع‬৵॰‫ש‬ ᑑ‫ڧ۝‬ң˷ጃདྷ‫۝‬Ҏ‫׀‬ቊ‫֥ݣ˷ࣇ׺‬၃‫۝‬Ք Գ࿕ߋҔ˹ ‫ظ‬ᅅ࢔ආҎ฀Ӭঅଢᤓ‫׀ݚ‬ቊ‫ࣇ׺‬ҥ࢔ ๅ઄ቊ‫˷׺‬ឋ੦ჲ‫؎ެ׺‬ዢ˹෰฀Ӭ‫۝‬ข७


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

Ⴆ๽ඡ֗ଟᐐඡᅻ˷‫ܕ‬᡽ಶ‫ؙ‬Ӝጹ‫ڝ‬ᠧ˹ආ ҕ฀Ӭঅଢᤓᑓԑ˷ԑธ‫ބ‬ᇷҫঅಸ๽ඡ֗ ଟެ‫׃‬Ꮿᄼ੢ॺՃ‫۝˹࢔ݳ‬ᐐඡ࢔ଗઅ‫۝ف‬ ၅᡽॓೚࣋ӐժҖ֊፹ᎡᆠգᎡ੦બ࢔ᚅᑖ Ҕ˷Քঅ‫ظת‬๔ᛎঅ‫ؙ‬᛽ኜರ˷ྮᤓྮۙ˷ ෰ଗ၆ఉ‫ש‬᝕ཀྵ᝖ႈᄃӃҸ߉࢔ᥚީ˷ᑖᔁ Ҕި‫ᙷ˷ڑ‬ኌ࿬‫ٶ‬ଢᤓ‫ڼ‬Ҕ˹‫ظ‬ᅅආҢ฀Ӭ অ‫֚ف‬༪݅˷‫ࠟ۝‬០ଁ‫࢔ތ‬ផ֡অᑎᑎ‫۝‬ห ฾ᤂ࢔౒ࢅ˹‫׆۝‬የ‫ބ۝‬ᇷಸ‫ݳ‬ӏᒩ឵ࢅ˷ ٣অ‫۝‬฾ᤂᦃᇻ౒ࢅ˷‫ֽৄץ‬ٙ౒ࢅҾ࢔ଗ અข॓ӽஂՔ၇˹೚ུ‫۝‬ҡᑎ‫ת۝˷ތ‬Ӑ౲ ެਐ౲ข݃ᅻ၇឵ࢅาᅻ၇‫ف‬ӄ࢔ԣ։࢔ൟ ྠ˷ᇼ‫ࣝ۝؟‬ಧӏԳৄ༈˹౒ࢅ๬অ౒ࢅ˷ ӏᘋᅃ‫ࢅ౒ۥ‬ৱಶԝҖᛎੜੁ˹หक़˷‫۝‬ᅌ ᗓҎᝲ˷ᢐ੍൵֖ն༾࢔ஂᖈ˷‫ݚ‬๬অᘋᅃ ᓥၱኹࠏ‫ؙ‬Җ˷౒ࢅ˷Ғ‫ق‬໏ࢅެҸ‫ف‬༈ެ ն৯ස˷ੁ࢘ᅳ‫ש‬൝ӏঅᢩ࠰યҎ઄઄Җ˷ ᇛᥒ˷ࠋࢦ౲૑࢔˷Ҹ૑ੁᓥၱ‫שת‬൝ҥ‫׈‬ ‫ࣨט׈˷֗ݯט׈˷׻֖ט‬ᣋ˹ҢӬᢍ࢔‫پ‬ ᕮ༪݅˷የ‫ތ‬หक़Ҏդ˷‫֥੽ߗظ‬၃ଗ࿗Ӆ ‫۝˷ތ‬ҫ၅‫׸ތ‬ᢌੜੇ˹ ֈ؇‫ظ‬ᅅཋ۷क़˷‫ބ‬ӐҎْୠ‫ٴ‬ӹབ࢔ ‫ߗظ‬౥‫ৄ˷۝‬ӜጹԳӧϽႆ࢔లᢢ˷ᛎౙՆ ෰ኂ‫ظ‬ᅅ˷‫ৄץ‬ౙՆ෰઄‫ظ‬ᅅ࢔Ҏ௖অઙઙ ࿕ߋ‫܆‬ᝐࠋࢦ၆ວӃ٥࢔؆ዻҖ˹‫۝‬ᅁᢌ የ˷‫࢔תࠏ۝‬ᓥదੁ࿕ෞቊዢᑓ˷७Ⴆ‫؃‬ ॼ߯࢔ෘߖ˷‫۝‬ջ࿭‫ؙ‬Ҏ‫נ׀‬଴᠁ଟ˷‫ץ‬ ‫ੁ۝؟‬ౙՆҥ୊࢔୊թӐԑ೵૦౾ఀެՊ‫ݪ‬ ࢔າෲᅌԠն໶ᅅ˹‫۝‬೚ུ౥‫۝˷ߗظ‬অӏ অԷ੽ࠏ݃ᅻ࢔؆ᢢหҸ࢔‫੽׷˷֖ظ‬஥གྷ የ૤ӏ‫˷װ‬٣‫۝‬ҫӏঅ౧Ҏ࢔Ҏْ˹‫ט‬Ҏْ ‫ߗظ‬ҡ౥‫۝‬অӏঅՊ‫ݪ‬Җ˷‫۝‬གྷየঅ˷ᛎየ ‫ۉ‬ഋ‫࢔۝‬Պ‫ݪ‬Ҵ੦‫ؙܕ‬ӿ‫װ‬፼ᣟ‫࢔۝‬າෲᅌ ༪੦˷‫ߗظ‬؉ᅁᢌየ‫࢔׷˷ؙܕ‬၃ज़অ‫۝‬༪ ੦‫׺‬ֈཝဠ˷෰অՊ‫ݪ‬Җ࢔ᗯဋ˷‫ظ۝‬ಶӏ ᖴ˹Ң઄আຽक़˷‫ת۝‬Պ‫ݪ‬ጩ‫ظތ‬ᅅ؎ᙱ˷ অҎரҏ༾˷ȯȩȤȫӬ˷٥Ӑԑ೵૦ኙኙ‫ؙ‬ᒬ Ҕ˹Ҏர֛༾অಔၳᆠྑᎡ੦બ࢔Ԡն˹Ք

೉̫ြጨ‫˷̬ܱط‬ӏ༈‫׉‬೚‫׉‬ፌ˷‫ظ‬઄Ҏர ֛༾˷᛫༈ԳքҖ৯ዱ٥ᆠྑᎡ੦બᇼӏఉ ᦃ൵˷٣অ٥༇ᐘᆠգᎡ੦બҫঅଊ‫ؙ‬၃ज़ ࢔Ӄ٥‫˾چ‬ ‫ظ‬ᅅक़࢔ආҕӽ˷ӧԗҕϽҎᄩҥӴ˷ ‫۝ۥۏۏ‬ఏ‫ތ‬Պ‫ݪ‬इिண˷੭౒‫ݎ‬඗ȺȨȯ‫؞‬ ‫צݎ׋‬ҥ୊˹‫۝‬਄༈‫ؙ‬Ҏኂҥ୊ҫঅ‫࢔۝‬՟ Ҏ઄૑࢔၅᡽˹‫ߖࢰ۝‬অ၇ҥҔҥ୊˷၇ҥ Ҕ౾ఀ୧࢔‫ط‬૦˷၇ҥҔᐔ‫ט࢔ݳܮ‬ᓥ˷ҫ ၇ҥҔ‫ډ‬ፁ෯ዢҥ୊Ԕ݅˹ӏ࢘ৄӜጹ˷᛫ ༈‫ט‬অ౒‫ݎ‬඗˷٣অ‫צ‬༶࢔‫װ॓תݎ׋‬धմ ข‫ؙ‬ண˷ᎪҔҎң˷੃‫˽ؙ‬ၻঞࣜ˷ႜ‫˷؃‬ ፽‫˷׿ୃ˷؃‬Ꮤ‫˷؃‬ໃᮎ˷૭‫˷؃‬इ‫˷ݪ‬༇ ᖷ˷ᡸ‫˷؃‬หक़ӌᐚᐚᒰҘҥ୊ண˹ੁӏঅ ‫ݎৄץ‬ൾ࢔ਫ਼‫ੁެގ‬ዷ‫צ‬౾ఀ୧˷॓‫שװ‬Ԕ ‫۝‬ข‫ܕ‬Փᅻ˷ஂ၆Ҏᅤ‫݋‬Ҏᅤహ‫݋ש‬రৱ ࢻ˹‫ތ‬ҥ୊ңҔԡ‫˷ݎ‬ՃҔ‫ݎ‬ண˷ҡৱ‫ތ‬ ිਉኛᔬᡒࣗٓ࢔ᆠ౒᎓ؑ‫࣒ݎ‬ᗭ˷޼‫و‬ ᄼᅤ᠓ᑧԠࡃ˷ࣛษެ‫׃‬Ꮿ࢔Ҿ౛෤˷ҡክ ‫ތ‬ӅჹᏘಿҔ࢔ҥ୊࣑‫إ܈‬ᅤ࢔ା‫୲۝˹ޝ‬ ‫܄‬຾ཱࡂ૦Ҹ‫݋‬Փ˷ԋᄼᗓҎధᑅ౒˽̫‫۝‬ ‫ݳצ‬Ҕ˿̬

29


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

尋找內心的喜悅 ˇୖуΟᏢᗿ‫י‬ᓉঅ཮Ԗག

ᇁҌ ৱ‫ތ‬෰ᎯҎধᅌ˽̫ҾऻҺҎӽն‫ڤ‬஥ Ҏ‫ذ‬ґϽ‫˷؞‬༪‫ف‬Ӧԋ࢔฾ૼ˷‫؎ع‬؆ҖҎ ӽն‫ڤ‬஥ґ‫࢔ؙ˷؞‬ଗઅᛎঅ֟஥‫ؽ‬ӏ஥˷ ৚‫࢔ؙق‬ҖҎ؆ҫ‫ؙܕ‬༪‫ف‬Ӧԋ࢔฾ૼᅻ๶ ‫֖ת̬˹؞‬঵Ӑ᏷ᇷ‫˷؟׸‬ᗂུ؆ᢢ࢔፝ ࣒˷‫ݚ‬ኂ༪‫ف‬Ӧԋ࢔฾ૼྮ‫ྮݳ‬Ԃ˷‫੽۝‬ ࢔฾ૼ‫ތ‬યᄼՓҔޮ˾

ഋུቋӽ࢔ᙺআ˷၅‫فތ‬ӄኹ‫ߙ׼‬ዊࢠঅ ‫࢔؟׸‬೚࣋˷ԋӐԽቋҔ฾ૼ˹ࡧ૦ನጩ Ҹ૑‫ఽݣٌ܄‬Ҏ‫ݧ‬ཧ૙‫ݍ‬ᥒ࢔ᅱ౒˹෰઄‫و‬ ‫ݍ‬অ༇ಧ࢔˷౽ུկၱನ‫ݳ‬༇࿉࢔ਪຍ˷٣ ੁఽෝ‫ؙװ‬၃ᄃ࢔‫ݦ‬ೆҡញӏ࿕‫ݍ‬ᥒ˷ࠏԳ ࡧ૦೵ᓧ‫࠮ੁঀ੽۝‬ң౽ུ˷ҡੁႦᣠ‫ف׶‬ ӄ࢔‫ݍ‬ᥒ˹

ั౒ჲ࢔࣒྿ֆ˷‫ת۝‬ཀྵຟӐԋౙՆ ҔҢᓥᜂۜᗌઈၱ˷ॎᅻҔҢӽԽቋ฾ૼ ࢔ԕҺ˹

࿁Ҙᙠ౻क़˷ࣤ࿕ߋᗌ‫ؓ˸ڧ‬ᑓ˷ᗂक़ অؓᜂ࢔ଗ࿗˷‫ת‬ᅳ๔Ӑᅻ౻֗ᜂҫঅՇ ᑓ˷ੁଗ‫ވ‬ᘣ᛽Ӧԋ˷੪‫׻‬әᦃ˹ᔁ൞ᙌ ᇟᅻक़˷Ҹ૑ኮ࿦‫ת‬ᗂԋࣟ֗ؓ௤˷Ҏ᠓ग ᗶ੬௥˷Ҏ᠓ᤎࡧ૦ᗂᔕ࿕֥˹‫צת‬གྷᠥ࠰ െҵ࢔ຟ౥ଗ˷ࡧ૦የ˷െҵҫঅᐗఉ࢔˷ ՠੁൄ࣡ᐗఉ˷๬ၱൄ࣡ԷԔ٘౲െҵ˹٥ ৄ٘‫ۏ‬Һ˷ఫҔՔԳ༪ᠮ߶֖ᑒ٘െҵթ˷ ҫᘋᅃ༪ᠮ‫ݳ‬යᡇჀң࢔െҵ˷‫ת‬෰઄ᗂԋ ࣟᄼ˷ᑒҥབҖኮၱҎස˷༇෨˷༇Ᏼ˷༇ ៗ˷ኹ٘ࡧ৯ᘋ˷Ⴠң๬অെҵ˹

ᓥ٘ઈٌ࢔ࡧ࣓ӏՃۜߖᎀҢᓥ˷‫ת‬ᗌ ઈ࢔ԕ༶‫׿‬೫Ӑְঅۜߖᎀ‫܅˹݌ރ‬ӽ‫ھ‬၃ ࡧ૦ৄҸ൵೧ҙᠥᜂۜ‫ݣ‬࿕֥˽ᓆኈ‫ת‬ᅳ๔ ࢔ᙌᇟӐӏ૕࠳֐෰‫˷ۜݧ‬٣ੁಶۜᥒ˷ጤ ԯ౒٥၃Փ॰ۜ˷‫ࣝݞ‬Ԛກ˹‫ބ‬Ӑӏࣝଗ੪ ᇼҎ௖Җ‫ݳ‬የঅหᠧ॰࢔Ҏۜ˷ࡧ૦՘ᥚੁ ኹ‫ف‬ӄ࢔‫ݍ‬ᥒຟࣾս࠘ި˷‫ڎ‬ӓӡഄ‫۝‬๬ӏ ֗ᗖҔ˹෰઄Ԕࡧጨৄኈ֗˷‫੽۝‬Ҏ‫מ‬ขঅ ԋৄ‫˷ۓۑ‬ӏಶ‫ת˷תف‬ᗌઈଗᠧಶՔԳᥦ ԋ‫ఽݳ‬Ҏ‫צ‬ԯҔ˹‫܅‬ԕᛎ‫ؙ‬ᗌ‫˷߽٘˷ڧ‬ჹ ٌ༾‫׈‬ઈ঵౒‫ݳ‬ᘈ‫ߖٺ‬ԋ˷ᗌԋ˹‫؟‬թ˷෴ ᢾҢӽ࢔̣ԋჹ̤࿕֥ࣝಧን಴˷ᥦҸ૑൦ ᕐ̫‫و‬ӏ൩࢟˷࢟ӏ൩‫ຸࠇ࢟࢔̬و‬ᎀ˷‫ۉ‬ ഋᡧུᤎክ٘ࡧோ࿕᥌Ճ‫˹࠷׃ࠇف‬ ̫মᢍ࣒ᚅ᡽ᄅ֖˷ᚅᅼϽԔ༇࿉ ҵ̬˷ᗂུઈᅳ૦ሢᣟ࢔ആᢍ˷Ҹ૑‫ތݳ‬ ࠷ԋ౻ࣾ࿦‫˷נ‬࿕ߋҔҎӽ࢔ઈٌ֖঵˹ 30

ңӴ‫ת‬᜹٘ެᗌઈक़‫ؙ‬Ճ޸࢔‫׿‬೫˷Ҹ ૑‫ݳט׈‬ᔁ൞ࡈ࿗‫܄‬ᅳ˷‫౒ת‬Ӑઈٌ˹ৱ‫ތ‬ ‫ؙ‬૦ԾວҥҔคթӃ٥࠽Գࣤั౒˷ஂঅ॓ ᗂ฾Է࢔༪ԋ˷‫ת‬Ңᡍ‫ש‬౾ኀ࿦ᅚ˷ஂֈঅ ‫ת‬ኀᎀឋઈҔ˹ҎᄅઈٌҖ‫ת‬Ҏఉ˷ျ঵ୠ ‫ؙٴ‬अ˷଒൚ҫల˷ࢗ‫ࡧތ‬૦ฺహ˷ᛎ᡽ಶ ၃༎օታޮ˹‫ৄץ‬ৱ‫ތ‬Ҹ૑ᥒҝ‫ݧؙ‬୆ா˷ ࡧ૦၄ຂ˷ୠ၃ᥚީҸ፪ႚลҎ‫ݧ‬যᑩ࿲ଔ དྷҸ૑ᄹԽோ࿉˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ഄ࿗࢔‫׈‬ઈ঵౒Ӑ˷‫ނݬ‬դՍ߽٘࢔ ᑖҺ˷Ҏ‫׺‬Ҏ‫߽٘ש܄‬ᝈ٘˷ଽੜᘍӭ˷ ‫׸‬Һ้։˹ഄᑓౣዠ࢔̣Ҹᡐૺԑ̤‫ᦏؙ‬ ٘˸ҙϽҙ٘‫ן‬ᄩ˸ᡐૺ˸༪ᠮ˸ఔ‫˷מ‬ ߽ң‫ݳ‬၅᡽॓‫ؙ‬ᒟᓷҝ˹ғ᛽˷Ҹ૑ԋӐ ನུቋቋ࢔ࡧ฾˷‫ػ‬᠓ᤎུ፮፮࢔྅ᚅ˷ ‫ތצ‬፪ࠍֹ૵˹ ‫ھ‬၃ࡧ૦୳क़ࣆᜳ˷ආҎ‫ׇ؞‬༶ԯ॰Ң ԕᗌઈ˷ৱҥՓን஖ӏᖴ˷৚অՔ฾˹‫۝‬Ҏ ࢗ᡽ಶࡧ૦ҫঅҎْࠇೆӐҖ˷Ҏᅤ‫ົݳ݋‬ ੢ᇼҔෝ‫ڝװ‬ਪެᕆᠧ˹‫؞؟‬ᗌઈӐ˷ࡧ ૦ஂᅋ‫ש‬የఉ‫ف‬ӄ࢔๶‫؞‬Ҹ୳ჹᔘ˷Ӭ‫ݩ‬ Գ୳ਪৄ૦࢔ᥒᥐ˷ ࣝಧᖆӭ၅Җ˹ԃ‫ބ‬ অӡ؆࢔൶୲˷ࡲᙐ क़ఉࣆॣ๽ಶ॓ሏ˷ ࡧ૦Գ‫ݳ؟‬౾ᒩᗂᐗ ҝ˷ᘋᇼӏՔᆦ࢘࢔ ࢆ࡬˹ࡧ૦Գ‫ف‬ӄ࢔ ԋᅤᔘ༶᥌֥Ҕ˷ৄ ٘‫ۏ‬Һ‫ת‬ኂኂᇟঢ়Ӑ ӏᘋय़ӽԃҖ˷Ⴠ‫װ‬ ‫מ‬Ӧ‫װ˷܆‬ᡐૺ˸ৼ ‫˸܆‬༪ᠮ˷ՠੁ౵॰ӏᓱ˷ሏሏ࢔๬ၱຟ ӵ‫ف‬ӄ࢔ԋᇟ˷ಸ‫ع‬۲བ‫ف‬ӄ࢔සᇟ˹ࡧ ૦‫ץ‬؆ዻଗ࢔Ҏ๔Ҹ୳‫ع‬༪ᠮႦᣠ֖୳࢔ Ճ૑Җ˷Գ‫؟‬༪ԋҫ‫ف‬ோ၅ಶҸ૑ᇼࡧ૦ ࢔ᠥឹެႦᣠ˹ ෰๶ԕ‫۝‬ϽӬ฾ᤂᅳ๔࢔‫׿‬ᅄ˸ಐᗌӓ ਐ˷၅‫ތޜ‬႐‫ف‬Ӧԋๅ஭࢔฾ૼ˹նଗ‫੽۝‬ ‫߽׳‬ழ੩˷ԋ๬‫׸‬ᡓដུࡠ‫࢔܈‬ԠҎᎯഺᔟ ӏറ˷ᎶᎶᐎᐎ˹ՠ‫ؙ‬Ⴠԋᗌң‫˷ݳ‬ᇝ઺ᄘ ߖӓଗ˷ӌோᥒၱ‫ތ‬ԋ࢔റെެ࠷‫ת˹ٶ‬ᅳ ๔࢔റെᙌᇟӐ˷ԝᅫ૕࠳࠮ңყᐗ˷౾ᒩ ಔ࡜ҝ˷‫ٓ׿‬Ⴠң˹ Җ࢔ԋ‫୒׸‬ះ࢔Ҹ୊˷ᓆኈ୊੢ҥಧಧ

ၱࡥᡗఉֺ˷٣‫ת‬ൄ୊Ӑᙷঅնᗌ࢔˷‫ࡃ׸‬ ‫੽۝‬ோ‫܋‬Ꮛ‫فތ‬ԋ࢔ൄස˷໋̫஖െ౴̬˷ ๬ோࣨ॰‫׿‬ᅄ࢔ԋል˹ԳҎᛰնᗌ࢔ԋ‫ݳ‬ৱ ԫ࿗࢔ᐗఉ᥅Ӳ˷๬ၱԝᅫറຳ˷ӏ‫ࢢ࠰ق‬ ᢽ‫ת‬Ҏ‫ݧ‬ඕࡇֆჲҥ˷ᔁӽਪຍॎԕҔ˹‫܅‬ ઄Җ࢔Ӧԋൄස‫ؙུ‬༇ਫ਼࢔‫ެ࠷׃‬฾ૼ˷ҫ དྷҖ࢔֖‫ޱ‬ನ‫ݳ‬༇ᐄ࢔ҝ࿉ެ‫ۉ‬ഋ˷Ҏӭ࢔ ‫ݍ‬ਪ˸ԋਪ˷Ҏӭ࢔ฯခ০Ք‫؟ת‬ಶ‫ތ‬ᙐࡲ ެᎆ᝙˹ࠏԳ‫੽۝‬իᄘ࢔฾ૼӏ఺թ‫˷܆‬ข ‫࢔੽۝فݳ‬ӦԋჀӐ˹ ༈‫˷ع‬ಸᗌઈӐಶ‫࢔ݳ‬฾ૼੁࣨ॰ң Փ˷‫ݣ‬ӏ૕࠳˹‫ᙺת‬ដ࢔ൟᇷ‫ץ‬ᐗӐ˷ઝ ք‫܋‬ᔛңՓ࢔‫߽׳‬ҡ ිᒟᕵఉ‫˷ݳ‬ԋӐ࢔ ฾ૼҡිੜੜႣຍདྷ ᒂዅٓҔ˹٣অ‫؟ץ‬ ՠ၆ᅻᝄๅ‫׿‬ᗌ࢔֖ ঵˷కᛌൟᇷ࢔ኂኂ ᇟঢ়ӏ࿾অӏՔோ ࢔˷ҫঅӏੇ෥ֽ ࢔˹ੁ၆‫ؙ‬శെ࢔ᙌ ᇟ˷ՠோಸ‫ف‬ӄఽ ఉ˷Փ‫ٻ‬ҝսೢ˹ ‫תؙܕ‬ᇟঢ়Ӑ࢔ᔘᐐ˷ࠏᖒ࢔ઈٌՇӾ ขᛎՠঅளҥᑎ‫عٱ‬Ӆ˷ӏோ؎๬යᡇ࢔Җ ֖˹ᗌઈଗ๬‫תט׸‬ᤚ෺Ҏখ‫׶‬ፉ˷੢ᇼኂ ኂႣຍᇟঢ়ଗֈ‫׶‬ՔԳଁ‫ݳ‬ᅅፉ˷ٙᎺ‫ع‬ӏ ৄޮ˾ౙՆᗌઈጤੁ൵‫װ‬བᐗެ‫׸˷؎عנ‬ ࡃԋᄼಶ‫ތ‬Ҏ᛽ࡧ฾࢔ᅌ˷๬ᘋᅃ࿽ጃՃ Փ˷ኹޯ๑ҖӬ‫ݩ‬෰‫׀‬ԋᄼ࢔฾ૼ˷൨น ̫ᔴᎺᎺӏਬኹ൵ᎺᎺ̬˹ ᇼ࠰ᓥ٘‫ۏ‬Һ‫ݳ‬የ˷ᅳ๔๬অ‫੽۝‬ԋ ᥮࢔૑˷ಧ‫צ‬૑ৱৱ˷ԋ᥮ӌၱ‫ؙ‬ҝ࿉˹ ၅૴ჲᙠґ‫پ‬ಕ‫˷ݳތ‬ຽ॔ኹ‫ٌטْם‬བ ӹ‫׉‬ॎ৯෼࠰ཀྵຟӐԋ˷‫ט׈‬යᡇᅳ๔˷ ‫ٶ‬ᎺҖ֖˿ 31


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ၤ ៑ ӏ ଒ ȚҊț

‫ဲڭ‬ ˟11˝ѐ̱͡˟Ȉ͟!

ߐഇ̱

ؓആϽଗ˷Փ੬໠᥿ԵԆҶணኹᇛӹၱ ‫˷נ‬ၛ‫߶ࣾݎ‬ൄ‫˹ר‬ಸԅ࣓Ԕ‫מ‬ҘӐ౲᠓ ᇟ˷ӡԕҖӏኌ‫˷װ‬Ҏӭᝄๅ࿬‫۝˹ٶ‬॰ գਠ᠁ᅻᠥ˷ӏጤဧֽٙҘᇟࣇ˷ኹ੬໠ߝ ֊ҎᎯ˷ᓪ᠁Ҙᇟ˹٣֚࠰ᥐ᠁ࢦ‫ת‬գਠ᠁ ҥۧӏ‫ތ‬࿁Ճ੬໠࢔௹ᖸ˷౥‫׸۝‬ٙ࿁Ҙ੬ ໠˷࠰অՠ‫ଁ׉ؙ‬Ճਐ౲ᣋႦ˷᠁࠷ଖ༶ҥ ࢔Ҏ‫ݧ‬ᅻ༶˹ᅻՓ֗գਠ᠁ՓӐ౲Ҹฏ˷ಸ ‫ܕݳ‬Җ౥ֽٙ౥ផ˷‫੼؞؟‬অୠ‫ۉ˷ٴ‬ഋԷ ੽‫ؙ‬Ҕᅚଔक़˷ಕ‫ݳ‬๬ӏջ‫׉‬౥Ҕ˹ ңӴҢ᛽Ս֚ൄ‫׆ר‬੩໮इ࣒‫˷܈‬హ ୱ਍էϽӬᢍ˷‫׉‬੩୞ᒼԘጻ˹ಸ࣒‫ތ܈‬ ୞մጤէ઄ՍҾଗ˷਍ഄ࿗ϽҎ᛽˷ӌࠥ ᅵ֡࢔‫˷ש‬୞մઙңᅻҎ๔Ҹࣛ˷‫ތ‬සঅ ࣛԠ˷ᇼք‫ש‬ᙌᇟየ˷অ‫ৄץ˷࢔୾ؙ‬෰ ᄼࣛ࿉ӏ‫˹װ‬

̱͡˟Ȉ˘͟!

ߐഇ͟

ӡആә᛽ఉ‫˷ی‬ӧ᛽ؓᗖ˷ӧ᛽էϽә Ӭࣾ߶ᔕ๔˷ၛҙ᛽ҕϽӬ࢔୧ᔕՓࣖ‫ٯ‬ᡸ մ˹༈क़‫׉‬੭‫ݎ‬Փ૧‫˷ݎ‬෰অᅻՓ࢔ᗮ௢ 32

౲˷অᆴ᎓៨ӜҸ૦࢔ᑐ֖ස˹ Ҿ੩ᔕҎӵ࢟ӏҩ˷‫੽۝‬๬ሏሏᝲ‫َמ‬ इ˷ྮᅻӽӁ˹֚࠰੩ٌలॎӏӿల˷‫ת‬ᔕ ҥ‫੽۝‬ՔԳറၴৱ݃˷ࣜኪ࢔లӁ˷࠷࣠࢔ ࡡয˷ԳӺ඙؆ᕋถ࢔ૠบ˹ӽӁՊ᠓˷‫ؙ‬ َ٧‫ݨٶ‬इ‫࢔ݳ‬ᘻା˷ࠏԳ௞Ԙਭ൳˷ࢄ๔ සස˷৯ӻ࢔˷इ᠓ញ‫ה‬ॎবӿዾ˷ҡ‫ؙ‬ಟ ಢӁ৯ᆙ˷ࠏԳҎԥ௙ቆ˷௞Ԙӏ֖˹ ੩ᔕࠥᅵࣖ‫ٯ‬ᡸմक़˷Ӻၛ੭ᅲᣉ‫߶ݎ‬ ૧‫ނٌݎ˹ݎ‬ҾଗճՖ˷‫ތ‬ᅵ‫ڹٯ‬ቢҲ٘ ঳˷֚࠰ଗ࿗ӏؓ˷ӅঅңӴҢ᛽˷‫תپ‬ Ҳ٘঳ࣘ࣋Ӵᗖ˹෰ᄼ࢔ӧԗ֞ӽ˷ା႘ ॓ల˷਍‫ת‬ҢϽҕॎճՖ˷٣࢟ାశᙂ˷ Ҏ‫ؙ‬ฐന˷‫پ‬ӏ᡽ಶᏚ˹ ‫ڹٯ‬ቢҲ٘঳˷ߋॏ࠰Ң˸էԫਊ˷ࠋ ࢦ۶ؓ˹‫ތ‬ӧ˸ґԫਊଗ˷۶অᐵऄ༪૙˷ ࠏԳ࿜ડଗԹ࢔ᓞ༠॓‫ތ˹װ‬ҙԫਊଗ˷‫ך‬ ᕶ١ᓸᗮ௢˷঳ჯ࢔ᘿ෺˷ӌ෷቏፵ഘ˹֡ ࣾҲ٘঳Գᐖᄩ࢔‫ذނؙ‬ҢϽӧ઄ჯ˷٣ჯ ‫ۑ‬ԝᅫ‫ڼ‬ᔁ࢔˷ՠ‫ؙ‬Ҏ‫ذ‬ҢϽә઄˹‫ࢻ੽۝‬ Ҕ‫ނ‬઄‫װ‬Ҿଗ࢔ଗ࿗˷ౙᦃҔϽէ઄ჯ˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

‫؟‬Ҳ٘঳˷ְঅ٘೵࢔៯ාᡍ૧˷ኹຬ Ⴊමలჯጻ‫ބ˷ן‬ୠ‫و‬অҸ฀Ӭ࢔঳ჯขঅ ֚ᆹҖߝٓ࢔̫ᆹࠍჯ̬۲ॏ‫˷؎ع‬ኃӓ ৄ̫Ӑԋ঍ჯ̬˹෰‫ݧ‬ჯӬࣾ˸Ӑ˸क़Ң ा˹֚ࣾा࿁Ҙԯाଗ˷‫݃پ‬ჯӐժ‫ؙ‬঍ ৄਜ˷ࣾ‫٘ݱ‬ᇀ˷ҥ‫ؙ̫‬፼ဢ̬ӓ࿭ᘉӁ ৚ৄයᡇ˷է੢٬ቋᓞ༠˷᣶༈অҎ઄Ք ૕லϽᒬҕϽҖ࢔Ҿ٘౻˹թ੢᛫༈ӽା ࡼᏚ˷٣঳Ӧईറന༇ԝ˷অӏጤ‫ٳ‬ାᔕ ࢔‫ٳ‬ାࠍ˹٘౻क़ᛎ‫ؙ‬Ҏा˷ෲᅳ‫ނ‬᠓ְ ‫ؙ‬ᓞ༠˷‫ת‬Ӑԋ঍क़੢˷‫װ‬অ༠٘ୖሺӓ༄ ຿ᇜ˹‫࢔ؙ‬क़ाᛎ‫ؙ‬նգ˷ՔோঅᆹҖᙠ‫ڧ‬ ެֹ૵࢔‫ש‬Ԕ˹ᓸৄ‫੽۝‬ᚴᅁ࢔۸ਐᑦߝҶ የ˷ᗮ௢Җ࢔ᚐঅဠ‫ع‬әߗ࿦Ӑ࢔˷ጺެҴ ॓࣋˷ࠏԳᓞ༠ҥ࢔Җᇀ˸ᄆᇀְԳ‫ৄ؟‬᝗ ք˷‫װ‬অဠᚐ੢˹Ք೉‫ތ‬ҔϽҢԫਊଗ˷‫צ‬ ೵ᄆᓲੋ˷૯၃ஊឲᗮ௢࢔٘೵ԑࢅ˷Ҹ฀ Ӭၡիদታ˹ோࣨୱң‫˷࢔ݳ‬Ꮎভ‫ظ‬Օᓥ૑ ັ޹‫ץ‬༾˷ҡ‫݋ޚ‬Ҕᅫੜੁެ‫ڼ‬ᔁ࢔ᓞ༠˷ ࠏԳ‫੽۝‬ౙᦃଗ˷‫שݧؙ‬Ԕঅිӭอᅻ࢔˷ ࢟༇Ҏࢅ˹ ‫ڹٯ‬ቢҲ٘঳অ࿕ᦟ‫ת‬Ҏ૩ࡠ‫܈‬ᑩ࢔ᡏ ಝᓞҥ˷ጤҥңូࢀ˷ᄏҝӏ‫ࢦ׶‬ၱ‫ݧؙ‬ ‫ݏ‬ਪ˹٣঵౒ӓक़˷‫܅‬࿁Ҏ֤ჯ˷Җరҥ ๬‫ߖ׿‬റനఉ‫׉˷ݳ‬ՆҥӦԋ࢔฾ૼ˷٢ Բ‫ת‬٥ᅳ๔ౙෙ˷ౙෙᅻՓ࢔Օ፽‫׆‬ᑦ˷ ৚᡽Խᇷ˹

̱͡˟Ȉ˟͟!

ߐഇ˘

ӡആҙ᛽ՍՃ༪˷ࣾ߶૧Ԙ‫ࠑך‬Ҳ٘ ঳˹‫؟‬Ҳ٘঳ઝք‫ݣ‬ӏᇼթ࿕࠮˷क़ჹ۸ਐ ᑦߝҶ‫װ‬Ԕᚇདक़˷‫੽۝‬඙࠰ՔԳ؎ٌ˷٣ ֚࠰ᅳᅤᛎ‫ؙܕ‬ઈ‫˷׶‬ң‫ݎ‬क़˷‫੽۝‬ᛎੁ੭ ՍҾଗ࢔ᦒ‫ݎ‬ӌோ‫ތ‬ᅵ֤ჯ˹෰ᄼ࢔֤ჯ‫װ‬ অડ˸әԹ࢔٥ग˹ґϽ؆Թӌ༪ൟ࢔‫ނ‬઄ ֤ჯ˷֚࠰‫ؙܕ‬ӜጹҖৄ࢔ஊឲ˷ࢠ࿟บࣨ ॰ಶࣝಧ‫ڼ‬ᔁ˷ϽҢཀྵ᝖࢔ऱል˸‫و‬಴ข॓ ֖౒˸ᛵ࠷˹ԑࢅኈ൞‫ۀ‬ӏᆷᗳҖ൵ౙᦃ˷ ࠏԳ࣓ൾߖፀୠల˷‫܅‬ჯ‫܅‬Җә‫ذ‬Ӥ˹‫੽۝‬ ᙊಶୠ‫ٴ‬ᗯ॔˷٣ᚒٌ‫ׇ‬ᇛҫଋҔҎყ‫ނ‬Ҳ ᒬӤ˷Գ᠈‫ٺ‬঳ჯ࢔ઈᔁ˹ ‫צ‬ఝ߮‫ס‬ᅻӐ࿰क़˷‫׉‬੭‫قݎ‬૧‫ݎ‬ᕟध َՊϽҕө‫ݝ‬ස࢔ई౏ဦ଴Ӂइ฀˷‫؝ڹٯ‬ ङ൐ԡኸ˹෰૩ᢪ૟࢔Օੋ‫ݦ‬ॏᕓ˷অቊ຾ ़ॉ؆࿗ઈॏ࢔˷ᔘჹ‫ނ‬Ҳ‫װ‬؆˷లգᛎ৯ Ⴠ‫ڼ‬ᔁ˷অᇷԋ࢔ᭅҵգ˷ৄ‫׽‬ᑄ᠓៕˷༪ ຣҔ॓Ҹ࢔Շோ˹‫ؙݬ‬ᠥᅚଔ௹ᅬ˷޼࿗ᚓ ԡኃ̫൐̬˷֞ӽ࠮Ⴂኃ̫ᘾ̬˹ՕҖৄҔ ‫ݯ‬Ⴂࢗ‫ع‬ӏ᣾˷ಧԳୡᙫԹຼᚕ௞˷‫̫؟ץ‬ ᘾ̬ҡ‫ٴ‬ኃৄ̫ୡႢ̬˹൐ԡኸϽ‫ݝ‬৯࿗˷ գգ৯෴˷๶Ҳ‫ྲ࢔ݝ‬ញ˷ՔԳ‫ת‬Ҏԕ࿗࿽ ᅵ˷Քᖒࣝಧ‫ݓ‬෵˹ ৱҔ൐ԡኸ˷‫੽۝‬ҡᝲ߶ংᴧḟҸ‫˷؀‬ ‫؀؟‬ҡ‫ן‬ᡸԆӜ٘‫˷؀‬অᗮ௢౲ԩ૑ࠏॏ෺ ࢔Ҏ૩ᅳ๔˷ෘᎶࣝಧҸ˷Ӭࡂَ‫ނ‬ස˷Ӑ ࿗ᆙུҎഝҸࡡ˹ᓸᅚଔ௹ᅬ˷ᆴ᎓៨ӜҸ ૦ົ‫؟ת‬࿕ᓠᚴჹ˷֑ાҸ૦ٌَଗ˷ҫ‫ת‬ ‫ٓ؟‬ᖷ‫ނ‬ԗ˹‫ׇ‬൳ଗຽ˷‫ؙ‬ᆹ൵ҙҲҖ˷অ ᗮ௢౲ੜੁ࢔չࡧੜ᝿˹ ‫੽۝‬ౙᦃҔَ‫؀‬ӓक़˷ჹҎధ௻ᑘ˷ ܏ߖᑑҸ૑‫֚ف‬ᖪᓺ˷অ‫݋ੁڄ‬ᅻశഹ࢔ ࡡ‫˷ی‬ᡬᢾౙᦃࡂ‫ߝݧؙ˹؀‬Ҷࠅᄏҝӏ ‫˷݌‬๬‫۝˷૵ֹَࡡת‬ኹҎ‫ߝݧ‬Ҷँཋ࿚‫מ‬ ࡂ˹ࡡӐ᛫༈༇ҸԠ˷٣ҫ༇ᅳᅤ˷ॼ߯‫ת‬ 33


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

َߡઈҔ๕‫੽۝˷ݞ‬ᛎጤሏሏ߶ңࢀ˷‫݋׉‬ ҥࡡ‫ࡡ˹ی‬Ӑ৶֤༇Ꭺ˷࣋ࡂߡස˷ߛ‫ؙ‬Ҏ ‫ݧ‬Ԡয˷ࠏ߬ᅣྲӏҸ˷ᛎோᅥྮᅻՓ˹ჹ ᅻҢ˸էϽӬ࢔ᅤ༶˷‫݋‬ҥࡂ‫࢔؀‬Ԯญ˷ՠ ݃էසขঅॏᕓᖭ‫˷ڢ‬໙ஊӏ๓˷౧Ӑԋ‫ؙ‬ ૩ဦ˷ࢆ‫ה׸‬ॎฟคਵӓየࡧဦ˷ᛎኌࣨୱ Ҕ౺ք‫؀ࡂ˸؀َ˹ࢆۑ‬ขঅ֗ᭅҵઈॏ˷ ࠏԳ੨Ӳक़˷‫ތ‬සขঅࡠ‫˸܈‬ლ֤˷ࢆ‫׸‬Ҏ ౷౷৶֤๔˷٢Բ‫ؙ‬Җॽ၃౷࠮ҥՓ˹ ᆴ᎓៨ӜҸ૦‫ຸץ‬ᎀ˸ᣒӌ༇࿉˷‫ת‬ᗮ ௢౲༎‫׸‬౲ᡍ˹౲ԩӏᥦԷ೚‫ޜ‬ඇ౵ӓᑑՓ Ӑ౲չࡧ˷࠰অඇ౵๬ষ฀ಕ‫׃ڋ‬ನ‫߷ٱ‬ᗮ ௢˷ಱٌಕ៨ӜҸ૦ನ‫˹݋‬ඇ౵࢔௪ᅋईདྷ ᗮ௢౲ನ‫ݳ‬ᓲࢁ˷ҫঅ‫੽۝‬༇ࡧ၆ᇀ࢔‫˷ݦ‬ ৱৱ࠲ԕҸ૦‫ת‬ᗮ௢չӲ࢔ᅳ๔˷᏷ᇷ‫᠁ה‬ ҔჀࣆ‫࢔ࡧ٘ש؟‬ᕮ൳˷ԳӺᑒࡧ༇ಧ࢔ൟ ྠ˹‫ת‬෰ᄼৱኈԑࢅ࢔অҎ૑ቊҖ˷‫֖׆ط‬ የ˷Է‫ݳ‬ҔϽ؆˷ᇼ‫ڢ؀‬Ӆ‫ؙ‬Ҕ၅ೆ˷‫ۉ‬ഋ ோ‫ࣨ׶׶‬ᣋ˷ӏੁᥦҖ‫׉‬ஊឲ˹

̱͡˟Ȉˬ͟!

ߐഇ˟

ӡആғ᛽ՍՃ༪˷ࣾ߶ӽӁ஖஠Ҹ૜ ݆˹෿Ӑჹᅻ̫࿤Ӓ‫ש‬ዱ̬˹෰ᄼ࢔లӁ˷ Ҏঅ༇௞Ԙ˷ҕঅ‫ؙ‬႑൬˷‫ع‬ԭԔ‫מ‬ӏ‫˷ט‬ তত೼೼˷Ҳ᥅ყӲ˷‫࢔ؙ‬٢Ҳ፮ᕙ˷‫࢔ؙ‬ 34

ᇀ‫ګ‬ԋጭ˷ੜੜᤇᤇ˷ାဋ୒Ҹ˹ᓸየ˷෰ অ̫੨ዔ̬ࠋ̫੨Ӳ̬࢔ཋࡃ˷੨ҝ࢔‫ڏ‬ ᤐ˷Ժឡ෯฀Ӭӏᜓຮᄘ˷౵༲฀Ӭँ‫ۑ‬ ؎ᚖउӏҎ࢔ഝԥ‫ۑ‬թࣇ˷॓‫ؙ‬ୠ‫ీ˹و‬ ቢ‫࢔ؙ‬ҡ‫׸‬ዎᄱኅ˷ҸҾဠ঳٬ቋӁ޸˹ ၨ៕इ฀ࣛ࿉॓Ԃ˷၆ӏ‫ތ‬ಱअ࢔੨ҝ˷ ҫၱ៧‫ވ‬Ӂ֤˹ ‫ތ‬ҔҸ૜݆˷Ӵᗖक़‫מپ‬Պࡱ݆Ҵࣾ ࿁˷֚ҎْԩᡀҾ߉ৄ‫੽۝‬ನᅤ˸ᚴᅁ˹‫؟‬ ૜݆‫ݣ‬ӏ፫˷ࠏԳኹਐ౲࢔Ҹ૜݆৯ԝ˷෰ অ̫఑٦̬૜݆˷Ӑ࿗݆ᅳࣝಧୢҾ˹݆᛫ Ҿ˷٣‫שބ‬ᑩ᥅ӲެӁ֤‫ۑ‬ል˷ईঅҲ᥅ყ Ӳ˷ԺҖ᥎ᇑ˹ᓸ๶ْᇼ‫ש‬ᑩᓥ‫ؙ‬ዤ᠀࢔ߝ Ҷየ˷‫שת‬໛඀౒ଗ˷‫؟‬සӏ٣֚ႜ୊᥅ల Ӂ˷‫ݣ‬ԭಸ‫࢔ࣇש‬ӬྎഀᝲӐ˷෺؎᣾‫عؗ‬ ӏෘँ࢔ᡏಝ႑ன˷‫׉‬ჹࣛԠ࢔‫݆˷ފܔ‬႑ ๬၊‫ݳ‬၊ൄ˷‫؎ۑ‬ӡԕ࢔૜݆˹‫ת੽۝‬૜݆ Ӑ‫ٌ܄‬Ս઄‫װ‬Ҿଗक़˷‫ތ‬ҔҎ઄֤ჯ࢔༩഍ ස˷ઝ‫؟ݳ‬૜݆Ӑְ‫ؙ٘‬೵֤ჯ˷ჯӦ‫ؙ‬ᓞ ༠˷‫ބ‬ୠ‫و‬অ٘ᇀ੢ҥ‫ؙ‬ᠵᤦ˷ࣝಧԂ݃˹ ֚࠰ӏᜓ‫ؙ‬Җౙᦃଗఽ‫ݧ‬ஊឲ˷ԑࢅ‫ۀ‬๬ಕ ӓुซ˷ࠏԳ‫੽۝‬ՠோ‫מ‬ҥጂഋ˷༇ࡧࣾՓ ౙᦃ˹ᓸԩᡀҾ߉ᚴ˷‫֤؟‬ჯެ૜݆অҎْ ‫؟ݳ‬೩៳࢔እ‫ڃ‬ቢࣜ؆‫ת‬Ҏғғғ؆༪ൟ ࢔˷ჹԷ‫ؙמ‬ᠥ฀࣓๗‫ש˷ڎ‬Ԕॼ߯ӌ࢘ ‫؟ؙ‬ৗྩ࢔៯ාᡍ᝕˹Ք೉࢔অ˷‫׶ؙܕ‬ ‫࢔׶‬ኈ൞ެࣨᣋ˷ᥦ༇࢘ࢦၡႇ˷หक़ՠ ‫ؙ‬ҎुҔӓ˹ ‫࢔੽۝‬ᚴᅁબԩᡀ˷অቊҖ˷֚֕ཛၝ ᅻ‫˷ݳ‬։ᖆᓥ٘௪ᅋ˷֚࠰ᤓଟӏ‫˷װ‬ዠჹ ଗಧಧᒡԩᡀᘈ؉˷ࠏԳԩᡀᇼ٘೵ҫ‫ݧؙ‬ ዤ᠀˹ԩҾ߉ልॎᖆӭ˷ԋ‫ש‬བܿ˷॓‫ؙ‬ज़ ၆˷݃‫ؙ؟׸׷‬བନ˷ᚒ‫۝˷ٴ‬ಕҎِ‫ف‬ӄ ֗࢔٘୪௿‫ଁ׷‬Փఏདྷ‫׷‬։ᖆ˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

Ꮳ᛭҄ଡ்‫ܚ‬կკᏤ !

!

!

!

!

!

!

!

߄ᑧ

ௐˣౢ!

͡๪͟۞ࡔ‫߿ه‬જ

ୱᓥັ‫ݝ‬ᣁՏ˷‫ྠה‬หൄ‫࢔ވ‬অັ‫ݝ‬ᣁ Տ࢔̫ԗဠԕ̬ȞɆɥɯɗɚɗɯȟ˹‫ތ܅‬ԗဠԕ˷ ๶Բࠏ‫࢔ؙ‬౛߮ө՜ขၱహԚᘿၳ˷‫ݯپ‬ᓥ ଣެҎ‫߯ॼݧ‬ᔕᠥ฀࣓ҫᠥ࣓࠮఺˹‫݋‬ҥҸ ྌ˷‫׿׿‬ᗌᗌ࢔˹߶ԕቝቝᡑᡑ࢔Җᄅ˷Ժ Җᗓ୸࢔֯ෲ౼အ༾‫ׇ‬ขӏ݃Ҕ˹ీ༈ҫၱ ݃‫ތ‬Ҏ฀ܲҖ‫ݎ‬ᑹ˷ҢҢ‫࢔ނނ‬Җᄅ‫ת‬Ҹྌ ҥ߶‫ྌۃै˹ݳ‬ᗓҫᆢᆢᄘᄘ‫ש‬ၱ‫ؙ‬๶૑߮ ᒑ࿕ུ˹٣অథ‫ݍ‬࿁Փ˷݃‫࢔ތ‬ᘿၳબҸข অᗓᘑ֞๳Һ˷ቋᚐহᄎᠵҺ࢔ᕍັࡈ‫ܭ‬೵ ૫ࠋᗓ࠙࿸ந࢔ᕍັࡈҹ೵૫˹ઙ‫ތ‬ଗ˷ӏ ࢘ᅳঅӜጹ‫˷ݦצ‬ԋᄼଊல຃࢔˽‫߰ތ‬Җข ྵ‫ݚ‬ᄼՓҔ˷অӏঅข᝕‫ת‬૑ᄼӏՃ‫ݳ‬Ҕ˹ ଗ࿗࣒Ҕ˷ҫ๬ሏሏ‫ש‬Ҕᅁ‫˷ތ‬ઝ‫תݳ‬ԗဠ ԕ࢔෰Ҏӽ˷๶Բࠏ‫٘࢔ؙ‬೵૫˷༇ᑘ‫ܭ‬ҹ ‫ط‬ԂขՓ‫؀‬దᄼ‫׽‬ᜂۜ˹֚࠰ັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔֊ ൵˷Ҹ਍‫ذ‬ӬӓҙϽঅ٘೵૫˷‫ת؟ץ‬ԗဠ ԕ࢔෰Ҏӽᄼ˷ྌҥ๬‫ف‬༈‫ع‬༈‫ש‬᥌ಶ‫ٳ‬റ Ҕ˹ ৄӜጹັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔٘೵૫‫ת‬ԗဠԕᄼข ੁՓ‫؀‬దᄼ‫׽‬ᜂۜ˾‫߰ތ‬Ӝጹঅᜂۜ˾෰ኂ ඡ࣮অӜጹ൥֖࢔˾ৄӜጹັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔٘೵ ૫ᇼկ‫ש؟׸‬ੜྑޮ˾Գҥ෰‫ݧ‬౥ផ˷অ‫܅‬

Ҏْ‫ݳؙܕ‬ᅻັ‫ݝ‬ᣁՏ˷ӏҔᅁັ‫ݝ‬ᣁՏԗ ဠԕਊ߽ඡ࣮࢔ҖขՔோၱ൥֖࢔Ҏ‫ݧ‬ቭ ౥˹քธ˷ཀࢦᘘ๬ԗဠԕᜂۜ࢔֚‫˸ݳ‬ ԗဠԕ࢔ਊ߽၃ᄃެԗဠԕ࢔‫ؙ‬ᠥਊ߽঵ ౒༾Ң઄Ԕ੢ᇼັ‫ݝ‬ᣁՏࠏ൳ٌ࢔෰Ҏ٘ ೵ჲԕఽҎ઄ᝄๅ࢔Ӣඒ˹

˘!

͡๪͟ᕌԦ۞Ϥֽ

ັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔ԗဠԕᜂۜ˷ኃ٥̫Ɇɥɯɗ̬ ԕ˹Ɇɥɯɗঅᆹٝ៨ዢ˷၃ৄᜂۜ˷կ‫࠰فݳ‬ Ԇ‫ٶ‬ԑ࢔ɋɦɥɩɗɪɞɗ˹ಸ፹ᄃҥ‫ݳ‬የ˷ᜂۜঅ ॳറെ‫ݍ‬ԋ˷။‫ݍݞ‬ԋӓᓱड़˹ಸୢᄃ‫ع‬ ݅˷ᜂۜईঅॳ॰ҙᠥᜂۜ˷ࠋୠॳ॰ᅻ Ӵӏ੪ۜ˹‫ת‬෰ᄼੁୠ‫ٴ‬የ࠷Ҏң˷‫ה‬ॎ ࢔࿽ඐӏ‫࠰ט‬Ӑ౲࢔࿽ඐ˷Է੽࢔ᜂۜӏ অ॰஫ᜂ‫ع‬অᅻӴӏ੪ۜ˹ ᜂۜઝঅՕ‫ה‬ॎࠏযٌ࢔Ҏኂൿࡧ˷ ‫܅پ‬ᆙϽәԕᚓٌҎ‫؞‬࿦ၱ˷ԺҸ૑‫فם‬ ᡐૺᄁᅻ˷Գᙊಶ‫ݍ‬ԋറെ˹‫ת‬෰Ҏӽ˷ Է੽ᚓٌൿ࢛˷ᜓ੪‫׽ݣ‬॰ӏണ֖༾Ҏ‫ݧ‬ ନքۜࡧ˹෰ኂᜂۜ঵౒˷ࢗ‫٘ތ‬ԫଗ˷ Ӡ༈ၸ‫ބ‬൳ٌ˹ኹ٘‫ט‬ଗԹ࢔հశҺ༾թ ᅳ˷ҫࡱඡ‫؟‬੨˹‫܅‬Ⴠᜂۜԕ˷Է੽ขੁ ኮ࿦Ҏස˷‫׽‬॰ᜓ੪༾էۜ˹‫ט‬ଗ˷Է੽ 35


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ҫ‫֗ٶ‬෰Ҏ๔‫࣡מנ‬૫੽٬೵˷़ຩԷ੽ ࢔೵ᄃ˷ԳᙊಶҸ൵࢔࣡‫˹־‬ ନᓸइ࿽ॖ᝕࢔̣Ҹग̤௹ᅬ˷Ⴠଗ࢔ ٘೵Ҹᣋࡧᗑ঩‫܈‬៨ԩ‫ؙ‬ᤛ࠰‫˷؟‬ॏ᡿٘ࣕ Ӻ‫ބ‬ᆹᇛҫᘋᖨ‫׽‬෰Ҏ࿽ඐᜂۜԕ˹ԺҸ ൵ԝԮኮ࿦Ҏස˷ᜂۜᚴჹ˷‫֊ݯ‬൵ಶክ ٘ࡧ˷ኂ໏བନ˷࣒፝࣡‫˹־‬Քঅ˷ઙ࿕ ߋଗ˷ԝԮ੽᛫༈࿦ၱҎස˷٣ईᗌ‫فڧ‬ ઈ˷ӏቀየ٘ࡧ˹ෝ‫ݳװ‬ᤎክ٘ࡧ࢔࣡૫ ‫ࠧع؟ץ‬य़˷የԝԮ੽অ౟Ԇঅᑟ˹Ⴠ٘ ࣕ࢘ᅳ෰‫ݦ‬ӓक़˷ࣤ೵ᓧҸ൵ԝԮᕋၸᚴ ჹየࡧ˷‫࣡ݯ‬൵ಶክ٘ࡧ˷ኂ໏བନ˷࣒፝ ࣡‫˹־‬क़‫˷ݳ‬ᗂུ٘‫ۜގ‬ॖ࢔ԕ୾‫ڼ‬བ˷‫ט‬ ଗҫՔோ‫ظ‬ᎁ‫ۜތ‬ॖᇼՃ૑൵Ӻᆹᇛ‫֖ݍف‬ ‫࢔׻‬ੜੁࠇ˷٘ࣕᛎ೵ᓧՃ૑൵࠰‫܅‬ԗ࢔ҕ ϽғࠋҢϽӺϽէࠋϽә෰ҕԕᄼዠۜ˷‫ݬ‬ Ⴆۜॖഝ໖˷፬ᇻ‫࢔فם‬ԕಧٌৄᚓԚ˷অ ‫׸ࡧ׸ڄ‬ॖ˹ਬᇼۜॖ࢔এҎഝ໖˷‫ࠏؙ‬ᅷ ֐˷ࣤੁ‫ݬ‬ႦॖࡧᡐૺՃᄁ˷Գ‫܆‬ಶ‫ݍ‬ԋറ െ˹෰Ҏ٥ࡧ˷क़‫ࣤݳ‬෷቏ቀ᥅؎Ҕൟӡ‫؀‬ దࣆҎӺϽәՍԗዠۜ࢔ඡሐ˹֚࠰Սԗዠ ۜঅ‫ת‬յ᝖ԕࠋᜂۜԕᄼ࿁ٌ˷‫ބ‬٥ࡧҫ‫ڙ‬ ‫ؙ‬റെ‫ݍ‬ԋӺ။‫ݍݞ‬ԋᓱड़ӓ၃˷‫؟ץ‬Սԗ ዠۜҫኃ٥յ᝖˹ յ᝖ዠۜঅᆹᇛ‫ف‬ӄ࢔ߕ೵঵౒˷‫ת‬૑ ࣡૫অཌྷᇼӏோౙՆ࢔˹‫תࡃ׸˷ৄץ‬૑࣡

36

૫ҫౙՆյ᝖ዠۜ࢔ᅌ˷ჀԷ੽ᤎክҔԝԮ ࠋԝԮհ࢔ᅻᖴଗ˷ࣤၱ൥֖ዻሏᑛᚲӓ ԋ˷‫عץ‬ኂңҔ෺٥ກၳ࢔ኂҺ˹ ӏᅻ‫ת‬յ᝖ԕ˷᛫༈‫ת‬૑࣡૫‫ؙܕ‬ᅢ Ճ૑൵Ҏᅳዠۜ˷٣Է੽ҫ‫ؙ‬Է੽‫࢔ݍف‬ Ҏ‫ݧ‬ᜂۜ঵౒˹ନᓸ̣Ӑࣖ‫̤ڙ‬Ӻइ࿽̣ ፝Ҏ฀̤࢔௹ᅬ˷‫ؙ‬Ҏ‫૵ࣕ٘؞‬ᄏ‫ࢳת‬ᑄ ౲࢔ฟ։ᚴ౻ଗ˷ฟ։ӾҖ५݃Ҕ٘ࣕ‫ݣ‬ ‫ݳ׷ࣕ٘ྜڎ‬ᚴ౻‫׽‬ᜂۜԕ˹࠰‫ץ؟‬ᐗ˷ ٘ࣕ٥ҔҎ༡࿕֥˷‫׷ྜڎ‬ԫҥ‫ؙ‬Ңኂᜂ ۜࡧ˷‫ࢄپ‬ԧᜂ˸հ⠸ᜂӺᄆҙԐᜂ˹ ࢄԧᜂ˷‫ࢄ׸‬Җ‫ޚ܆‬བԠ௞˷ӡӽ‫ת‬Ҏ සࢄԧ˷࠷ӽ‫ת‬՟Ҏසࢄԧ˹॰‫؟‬ኂᜂӓ Җ˷Ⴠ॰ᜂଗ˷Ҏኂ࿲੪˷ӏ॰ᜂଗҡঅ ՟թҎኂ࿲੪˷๬‫ࢄמ‬ԧҖҎᎯ˷‫ބ‬ԋӏ ߖ˷᛫༈॰ᜂ˷ई༇Ҹ‫˷୾ٶ‬ҫӏோಶབ ࡃ˹॰հ⠸ᜂࢦ˷ᓥհ⠸Һ˷఺٥၄ຂ˷ྃ ݅ᠴҖ˹Ⴠᜂۜԕӓଗ˷़ዦӏອৄກ˷ԋ ְ༇ࠏུ˷ӏུԣ։߃Ҿ˷լಈఇ൥˷‫ބ‬ᇷ ‫׳‬ዢ˹෰ኂᜂۜ˷ҫӏಶ‫୾ٶ‬བࡃ˹॰ҙԐ ᜂࢦ˷‫پ‬Ӧᅳ‫ۏ‬Һ࠰ᜂۜԕ˷‫ޜ‬॰ҙെۜ˷ ‫پ‬ӏണ˸ӏ༮˸ӏ≊˸ӏ‫˸׳‬ӏ࿲ఝ˸ӏల ፹Ҹ‫˸ی‬ӏ੬ࢻ㛰ဤ‫˷ݍ‬ӏሽኻᦃᤎӺӏࣝ ଗ੪˹ՠ‫؟ؙ‬ኂᜂۜӓࡧ˷ӌঅ٘‫ۏ‬Һࠏᘋ ઈӓࡧ˹ Ⴠ٘ࣕӢඒ‫ڼ‬Ҕ෰Ңኂᜂۜࡧӓक़˷٘ ࣕᛎ‫ྜڎ‬ฟ։ӾҖ˹‫ת‬ᜂۜԕӓଗ˷ఫҔ‫׽‬ ॰ҙᠥᜂۜӓթ˷ᄆ‫ۏ‬Һᛎᘋઈඡᗌ‫ڧ‬ᙠ ᦃ˸ᤎክ٘ࡧӺ၄ຂյॿ˹֚‫؟‬ઝॽ˷‫׽‬ ॰ҙᠥᜂۜ˸ᗌઈᙠᦃ˸ᤎክ٘ࡧӺյॿ ‫ݱ‬ᆹࣤ؎Ҕ‫ת‬૑࣡૫‫ת‬ᜂۜԕᄼ࢔ԯੁઈ ٌ঵౒˹‫ת‬ᜂۜԕ࢔ଗઅ˷ჀՃ૑൵ෲᅻ յ᝖ዠۜ‫܆ݳ‬ಶ‫ݍ‬ԋറെଗ˷‫ת‬૑൵ई‫ތ‬ ‫؀‬దᄼᤎክ٘ࡧ˸ᗌ‫ڧ‬ᙠઈ˸յॿ‫ݱ‬ᆹӺ ‫ޜ‬॰әۜࠋҙᠥᜂۜ༾ߕ೵঵౒‫ݳ‬୆ఫၳ ጠ˷െӲ‫ݍ‬ԋ˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

‫ݝັת‬ᣁՏ˷٘೵૫ෲಧঅ೩֗‫ה‬ॎ࿽ ඐ࢔ԗᔂ‫ݳ‬ᅻԷ੽࢔ᜂۜԕࠋյ᝖ԕ˹‫ה‬ॎ ࿽ඐ࢔ԗᔂঅନᓸԗ࣠࢔է৯‫پ˷ߖع‬ԗ வ˸ԗவࣾҷ˸ԗဠ˸ԗဠࣾҷ˷ҫ๬অ ҢϽ˸ҕϽғ˸ϽәӺϽէ˹‫ת‬ԗ࣠է৯ Ӑ˷Է੽ዤৄԗဠԕঅԗ࣠࢔หలૠ˷‫ץ‬ ‫ה؟‬ॎҖ࢔ԗᔂঅ‫ނۥ‬઄ԗဠԕӓ࿗࢔ଗ ࿗ߖৄҎ઄ԗ˹֚࠰ԗ࣠࢔ဠॎӺ࣠ॎ࢔ ᐗॽ˷ԗဠԕҫිዤৄঅԗ࣠է৯Ӑหৄ ‫ז‬ൽ࢔Ҏ৯˹‫˷؟ץ‬หੜੁ࢔٘೵঵౒ข অ‫ת‬෰Ҏӽᄼ࿁ٌ˷‫࢔ੁ؞ع‬঵౒ई‫ބת‬ կҢ৯ᄼ࿁ٌ˹

˟!

͡๪͟۞ࡔ‫ه‬ຍཌྷ

ັ‫ݝ‬ᣁՏ٘೵૫ӓࠏԳ‫ש؟׸‬ੜྑԗဠ ԕ˷ਊ߽ԗဠԕ˷‫ݣ‬ԭॼ߯ᛎ‫ۥ‬կෘߖৄө ‫׈‬ჲ఺ԕ˷෰অ‫܅ৄץ‬Ҏ઄ԗဠԕขኹෝ‫װ‬ ၸ‫ބ‬ୠ଻࢔٘೵ᔘա‫ּݦ‬෴‫ת‬Ҏఉ˷ಸ‫ݯع‬ ‫܅‬Ҏ઄ԗဠԕขᑢ‫ؙ‬Ҕկ࢔ୠ଻ਊ߽၃ᄃ˹ ߰ң˷‫۝‬ಕ७ԗဠԕ࢔ੜੁࠇެଗ࿗࿬‫˷ۊ‬ ‫ۥ‬ኹ‫܅‬Ҏ઄ԗဠԕ৯ᠥ࢔ᔘաਊ߽‫ּݦ‬٥Ҏ ᝄๅӢඒ˷Գ፝࿁‫۝‬Ҕᅁັ‫ݝ‬ᣁՏ٘೵૫ਊ ߽ԗဠԕ࢔၃ᄃ˹ ‫ת‬Ͻҕ઄ԗဠԕᄼ˷ිਊ߽࢔ආҎ઄ ҫঅหੜੁ࢔Ҏ઄ԗဠԕঅәԗԗဠԕ˷ ҫ๬অ‫੽۝‬ෲಧࠏየ࢔ᑄအჲ˹‫ת‬෰઄ԗ ဠԕᄼ˷ኹկ৯ᠥ࢔ᔘաਊ߽‫ּݦ‬ԯੁ‫ؙ‬ Գң๶ኂ˽ ȧȤȖ ᢌ੎٘࢔Ճ֖˸؎ᅳެୖሺ˹ ȨȤȖ ഐ ۖ ᓅ ༼ ි ᔲ ᔬ ٘ ೧ ௹ ৄ ᢌ ੎ ‫ خ‬հ ٘˹ ȩȤȖ ٘ࣕ؎ᅳक़࢔ආҙ؆˷ᘋᗭ೿Ҹԩߒࠑ ‫ٯۉ‬ȞɃɗɤɟɗɡɡɞɟɡɗȟ࢔ᛑᑑ˷੡‫ބݍ‬੫ข ‫ࠑٯ‬հ‫ݨ‬Ȟɡɛɢɗɤɟɯɗȟ˷ࣩ‫ࠑٯݯ‬հ‫ৄ؎ݨ‬ ັ‫ݝ‬ᣁՏหུ‫࢔ן‬຾५ᄆ‫ש‬ӓҎ˹ ȪȤȖ ኹ‫ה‬ॎܾࣖԩ‫ט‬ଗԹ࢔ັ‫ݝ‬ᣁՏུ‫ן‬౲ ԩӽ၇ॉ࿭ԩ˷࿟ੜᚓٌҔආҕ‫؞‬Ҹൿ

᜹‫ݳ‬፿஗ܾࣖԩࠏ᠇ఏ࢔ྠ፾ԩᤁ࢔ә ࡐᘊธ˹ ȫȤȖ ٘ࣕᆦ࢘Է࢔೵ࡧၱ஭ֈ‫ݝັת׻ࣨש‬ ᣁՏ˷‫؟ץ‬೧‫ޱ‬ॉᢌӽԩࣨᣋັ‫ݝ‬ᣁՏ ٘೵Ӻ‫ބ‬Җ֊˹ ȬȤȖ ନᓸ̣Ҹա̤˷ᆹٝ៨Җ࢔ߋகहٝਖ ԩҺȞɌɟɠɗɯɗȟ๬অ‫ת‬෰Ҏӽಸ‫ה‬ॎ‫ັތݳ‬ ‫ݝ‬ᣁՏ˹ ७ଗ࿗࿬‫˷ۊ‬ආҕ઄‫ؙރ‬ୠ଻ਊ߽၃ᄃ ࢔ԗဠԕঅӧԗԗဠԕ˹‫ת‬෰઄ԗဠԕᄼࠏ ੁਊ߽࢔ආҎּᔘա‫ּݦ‬অܾࣖԩ࢔‫ހ‬ҺҸ ࣖ៨ቊరᕮᅵȞɃɗɞɟɤɚɗȟ࠰өӤࣾҢԫਊ࢔ ෰Ҏӽ‫ތݳ‬Ҕັ‫ݝ‬ᣁՏ˷‫ݣ‬ॏ֨Ҕइ࿽ҥ૩ ฀٘೵࢔౺‫̎ש‬Ҹ‫؀‬ȞɃɗɞɗɬɟɞɗɨɗȟ˹֚࠰෰ ҎӽᎴዡུັ‫ݝ‬ᣁՏ٘೵࢔ֈ؇࿽Ҙ˷‫؟ץ‬ ෰Ҏ઄ԗဠԕᇼັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔٘೵૫‫ؙུ‬ୠ‫ٴ‬ ࢔ਊ߽၃ᄃ˹ ‫ת‬෰Ҏ઄ԗဠԕᄼ˷ࠏਊ߽࢔ආҕּҸ ‫ݦ‬অ٘೵ආҢ‫؞‬ཋ࿦࢔ဠቋཋ۷˹ᓸየ˷ Գࣖ៨ቊ֡⠸෴Һॉ࿭ৄ੫࢔ҎҲࣖ៨ቊ ‫הת‬ॎࠏᚓٌ࢔ආҢ‫٘؞‬೵ཋ࿦ࣤঅ‫ת‬෰ Ҏӽᄼ؎Շ‫؎ڼש‬ҔԷ੽࢔‫׃‬ር‫˷ޱݯ‬ಸ ‫٘ץݯع‬Փԫҩዾ‫ع‬Ҏॎഺ࿹࢔ᆹᇛੜၨ ᒤ޳ఉ‫˹ݳ‬ ආҢ઄ԗဠԕঅґԗԗဠԕ˹‫ת‬෰Ҏ઄ 37


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ԗဠԕᄼ˷ࠏਊ߽࢔ᔘա‫˹װּ॓ݦ‬ห‫ؙ‬၃ ᄃ࢔Ҏּঅ٘ࣕ‫ת‬ฟคਵ࢔ࣆᝲࡧᑽ˷ᇼә ԝԮ࿕֥էᄆᖈ࢔೵ࡧ˷ಸ‫ع‬ॏ֨Ҕ٘೵ᆹ ᇛ˷࿕ߋҔԷ࢔էϽә؆࿽೵঵౒˹ኹ‫؟‬ԗ ဠԕ৯ᠥ࢔ੜੁ‫ּݦ‬ᛎ‫ؙ‬ಿᅵ‫װ‬ཀྵ᝖࢔Ҙ ਟ˸Ճ૑˸ቀ֥ࡖ៯ԳӺ‫ת‬᭏‫ٶ‬ӽᇼ‫֖ބ‬ ։᎓ਖӾҖ੫‫़؞‬የࣖừᅵᕆ˹ ՟թҎּ‫ݯ‬෰઄ԗဠԕ‫ݝັת‬ᣁՏՆҸ ਊ߽၃ᄃ࢔‫ּݦ‬অັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔੫ْᆹҖ˷ӽ ၇ॉ࿭ԩ࢔թ༞˷ԩҺࣖႺಶȞȷɨɟɪɪɞɗȟ‫ת‬Օ ขࣖ‫ࠑٻ‬ᅵາࠑȞȷɤɫɨɗɚɞɗɦɫɨɗȟᅢಸࣖ៨ቊ రᕮᅵՃ૑˹ఫ‫؟‬ӓ թ˷‫ת‬෰Ҏӽᄼࠏਊ ߽ᛎ‫ؙ‬᎓ྞ౼ߩȞȞɃɗȣ ɞɗɪɞɫɦɗȟެᒼओह‫܈ٶ‬ ਖȞɈɫɭɗɤɬɛɢɟɩɗɯɗȟ‫ނ‬ ૩٘ࢳ‫ٶ‬ဦ࢔๝౺Գ Ӻ౲ԩ‫ۼ‬ข଴߈‫ٻ‬ԯ ॰‫ٶࢳ٘࠮׿‬࿁ဦ༾ ‫˹ּݦ‬ ҙԗ࢔ԗဠԕԯੁ অਊ߽Ճ૑൵࢔ࣣ‫׿‬ ߝ‫˹ּݦ‬ନᓸइ࿽ॖ᝕࢔̣Ҹग̤௹ᅬ˷ ‫܅‬Ⴠࣛߔ‫࢔ݳތ‬ଗઅ˷ࠏ‫࢔ؙ‬թᅳขၱ‫ݬ‬ ಸՕ‫ה‬ॎ࢔࿽ඐ࿁Ҙࣛ‫˷ߝ׿‬ӏ‫׉‬էසᅲ ‫˷݋‬Գٰခૐၨ֖࢔ᔎԘᝠ៵༾֖‫˹ޱ‬ઙ ࿕ߋଗ˷٘ࣕ‫؟ؙܕ‬ኂෘߖ˷‫؟ץ‬ԝԮ੽ ᛎᇀ߶ಧҎᎯէස࿩ᅲҬ੪˷ಸ‫ع‬༇၃Ӑ ஊឲӺခૐҔᔎԘᝠ៵༾֖‫ތޜ˷ޱ‬Ҕ‫ת‬૑ Җ࢔᠄ေᑛᚲ˹‫؟ץ‬ઝॽ˷٘ࣕҫ೵ᓧԝԮ ੽ᗂಸ࿽ඐ࠰ҙԗϽә࿕ߋཋ઼‫˷ߝ׿‬ღԚ էසᅲ‫˹݋‬ ֚࠰‫ߝ׿‬ຽ࿗˷ᆹҖ࢔Ҏӭ֖঵ጤ‫܆‬ข ಶ‫ݬ‬ᒡ‫ת‬૑࣡૫࢔‫ݱ‬ᒩᣋ॰˹‫؟ץ‬ᆹҖ࢔‫׿‬ ߝᇷጡҥདྷ‫ת‬૑࣡૫ຟ‫ݱ‬ҔҎ઄ኂ໏ኀ֙࢔ ᔕၱ˷‫ט‬ଗҫৄ‫ת‬૑࣡૫ຟ‫ݱ‬ҔҎ઄ᖆ࣋Ճ 38

૑൵ެᤎክ٘ࡧ࢔ᔕၱ˹‫˷؟ץ‬ҙԗ࢔ԗဠ ԕҫිັ‫ݝ‬ᣁՏ٘೵૫ୠ‫שٴ‬ਊ߽˹ ҙԗԗဠԕӓक़অғԗԗဠԕ˹෰઄ ԗဠԕӓࠏԳි࿟ੜ‫ש‬ਊ߽˷ईঅ‫٘ৄץ‬ ࣕ࢔ळဳঅ‫ת‬෰Ҏӽᄼನጩә‫ذ‬ᢌ੎ҹҎ ‫ט‬Ճ૑˷ಸ‫ع‬ॏ֨ҔԝԮհᆹᇛ˹ ғԗԗဠԕӓक़অϽԗԗဠԕ˷կঅ Ң઄ԗࣛ‫࢔ߝ׿‬หक़Ҏ઄ԗ˹‫ת‬ᗂक़࢔Ҏ ઄ԗᄼ˷‫ת‬૑࣡૫ಕ‫࢔ߝ׿ࣛמ‬Ճ૑൵‫ݱ‬ ᒩᆹ෕˹‫˷؟ץ‬෰઄ԗҫිኃ٥ᆹ෕ԗ ȞɁɗɪɞɟɤɗȟ˹ఫ‫؟‬ӓթ˷ ෰઄ԗဠԕҫঅ٘ࣕཋ ۷ᇼ‫֖ބ‬։᎓ਖӾҖ़ የࣖừᅵᕆ࢔ԕҺ˹‫ט‬ ଗ˷ᛎঅັ‫ݝ‬ᣁՏ٘೵ ᆹᇛ‫ࣖת‬៨ቊࣖႺಶ࢔ ԯ॰ӓң˷੫‫؞‬٬᝖ዠ ۜ˹ ϽҎԗ࢔ԗဠԕঅ ‫ת‬૑࣡૫‫ݱ‬ᒩᆹ෕࢔ห क़ຽਫ਼˹ఫ‫؟‬ӓթ˷կ ᛎ‫ؙ‬Գң๶ּੜੁ࢔ਊ߽‫˹ּݦ‬ ȧȤȖ ք૦ᢌ੎‫خ‬հ٘ᆦ௹ᘉ౏ཀྵ᝖ಕ؎ৄᑦ ‫ٹ‬ආә٘˹ ȨȤȖ ٘ࣕጁຮ੫ۨ࢔ӧϽْԝԮ˷էසչ ࡧ˹ ȩȤȖ ؒ੡Ң੎ᄝ˹ ȪȤȖ Ңԗࣛ‫࢔ߝ׿‬ཋ۷˹ ȫȤȖ ٘ࣕ࢔੫૥‫ۏ‬Һ˷ࢳ‫ٶ‬պ‫ୖ٘׆‬ሺ˹ ϽҎԗӓक़࢔Ͻҕԗԗဠԕ˷ᇼັ‫ݝ‬ᣁ Տ࢔٘೵૫‫ݳ‬የঅҎ઄ࣝಧੜҸ࢔ਊ߽ԕ Һ˹‫ת‬෰Ҏ઄ԗဠԕ‫˷ݝ‬ՃൟҔ‫ּނ‬ੜҸ ࢔ᔘա‫ݦ‬ೆ˹ආҎּঅࣖ៨ቊ᎓ᤷࣕ࢔߅ ߅˷࣒‫ط‬հᆹٝಒ‫װ‬Ȟɉɗɤɝɞɗɣɟɪɪɗȟಸ٘ࣕ ٝਖȞȸɫɚɚɞɗɝɗɯɗȟನ‫ݳ‬ҔҎໆཀྵຟᔎਰ˷


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ಸ‫ع‬࿕ߋҔັ‫ݝ‬ᣁՏ٘೵૫ᇼཀྵຟᔎ࢔᜹ ५ඡ࣮˹ආҕּҸ‫ݦ‬অ࣒‫ط‬հᆹٝಒ‫࠰װ‬ Օขࣖ‫ࠑٻ‬ᅵາࠑৄ১‫ࠑٻࣖ׵‬ȞȷɤɫɢɗȟӺ ә‫ݭذ‬ҹ࿕೧ԝԮհۜ˷ಸ‫ع‬ॏ֨Ҕັ‫ݝ‬ᣁ Տ࢔ԝԮհᆹᇛ˹٣ᖭᓯ࢔অ˷෰઄ԝԮհ ᆹᇛ‫ؙܕݣ‬ୱ࿽ң‫˷ݳ‬կಸөӤࣾҢԫਊॏ ֨˷‫ق‬өӤϽҎԫਊ‫ع‬ᅵ‫ތ‬ᆶ൳˷٣ᗂक़ࣤ ୆ᚅ႓ᅡҔ˹ ࣋؆‫ݝັ˷ݳ‬ᣁՏ࢔Ҏ‫٘ݧ‬೵૫ҫս ኌ੺‫ٺ‬Ӑ౲ԝԮհᆹᇛ࢔ᘈ‫˷ٺ‬ੜၨॣ๽ ັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔ԝԮհᆹ ᇛ˷٣඙‫ץ‬ԝԮᆹᇛ ᄼ࢔ࣨ‫׽‬ষ࢔ಱଢ଼ӻ ᇼ‫ع‬օோ؎Շ˹Է੽ ӻᇼ࢔൞֚॓Ք஥˷ Է੽ዤৄԝԮհᆹᇛ ࢔࿽ࠐ˷ҎߖੁҎொ ৯࿽˹‫׸ع‬ӡັ‫ݝ‬ᣁ Տ࢔ԝԮհᆹᇛӅჹ ؓ๬႓ҮҔ˷ࠏԳҫ ๬༇ಸॣ๽Ҕ˷ఫࣝ ੁ༾‫ތ‬ᘉ౏٘Ճԫ˷ ӌ‫ؙ‬Քோ‫؞׉‬ॏ֨ԝ Ԯհᆹᇛ˹‫ٺ੺࠰ق‬Ӑ౲ԝԮհᆹᇛ˷᛫༈ Ӑ౲ԝԮհᆹᇛົ֚ັ‫ݝ‬ᣁՏԝԮհᆹᇛᘈ ‫ٺ‬ॏ֨˷٣֚࠰կঅ‫ת‬Ҹ੭٘೵࢔౲૑ᄼ˷ ࣡޽Ҹ੭ჹ‫˷ޅ‬ኹ஭ֈ࢔ҥ૩฀٘೵଴଴ӏ Ҙ˹‫ৄ˷؟ץ‬Ҕࣨ॰ັ‫ݝ‬ᣁՏҥ૩฀٘೵࢔ ཌྷᇼ஭ֈ˷ཌྷᇼӏோ᝙‫ٺ‬Ӑ౲ԝԮհᆹᇛ‫ݳ‬ ॣ๽ັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔ԝԮհᆹᇛ˹ Ͻҕԗԗဠԕӓक़অֈԗԗဠԕ˷෰઄ ԗဠԕঅਊ߽٘ࣕ੫‫؞‬੡ᚒັ‫ݝ‬ᣁՏ˹ନᓸ ̣Ҹա̤௹ᅬ˷‫؎ࣕ٘ת‬ᅳक़࢔ආғ઄ԗ˷ ҫ๬অֈԗԗဠԕᄼ˷٘ࣕ‫ތݳ‬Ҕັ‫ݝ‬ᣁՏ ‫ݣ‬ෙ౥ҔԆขࠑȞȸɗɚɫɢɢɗȟ౗࢔రࡕຩ଴‫ݚ‬ ȞɃɗɞɟɯɗɤɝɗɤɗȟ˹‫ת‬෰઄‫ש‬Ԕ˷ൟ‫޽ݱؙ׻‬ ٘ᒶࢳ‫٘ެٶ‬᝼ఱࢳ‫ٶࢳ٘࢔ٶ‬ဦ˹

‫ת‬ҕԗԗဠԕᄼ˷‫ؙ‬ҢּҸ‫ݝັৄݦ‬ᣁ Տ٘೵૫ࠏਊ߽˹෰ҢּҸ‫ݦ‬Ӭ‫׸ٴ‬ң˽ ȬȤȖ ࣖ៨ቊࢳ‫ٶ‬պެ֡⠸෴ි٘ॳߖৄ੫૥ ‫ۏ‬Һ˹ ȭȤȖ ٘ࣕ܏ߖ࠰Ң઄ԗӦ࿁Ҙୖሺ˹ ȮȤȖ ٘ࣕ੫‫ৄ؞‬ԝԮ‫ۜ੄ގ‬ॖ˹ ҢԗԗဠԕӓࠏԳිັ‫ݝ‬ᣁՏ٘೵૫ࠏ ਊ߽˷ԯੁঅ‫ࣕ٘ৄץ‬অ‫ת‬෰Ҏӽᄼ೚‫ޜ‬ ‫֖ބ‬ԣെ࿰ԩ࢔ᛑᑑ˷‫؎ف‬ᅳक़੫‫צ࣊؞‬ க౲੎ừ៨ᑄ౲˷‫ݯݣ‬െ࿰ԩ᠁ಶᆦযࡃ Ȟɉɥɪɗɦɗɪɪɟȟ˹‫ט‬ଗ˷ ‫ת‬Է࣊౲࢔෰ধԕҺ ᄼ˷Էᛎ‫׆‬क़ࣼॎҔ ӿҺ៨Ჸ៨˷౻‫ࣖۏ‬ ᠧࣕӺ‫ބ‬Էෝ‫װ‬১ा Һ‫˷ۏ‬ਣ‫ݯ‬ᢌኂ๶Բ ০؎‫˹࣓܈‬ էԗԗဠԕ˷ҫ অϽҕ઄ԗဠԕ࢔ หक़Ҏ઄˷կঅ٘ࣕ ආҕ‫؞‬੡ᚒັ‫ݝ‬ᣁՏ ࢔Ꮄዡ˹ନᓸ‫ؙ‬ᠥ௹ ᅬ˷٘ࣕ؎ᅳक़࢔ආә؆˷ັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔ඐ ࡲ১຾ৄᗭ຾˷ᗭ຾‫ޛؙ‬Ყ‫ࢁৄْނ‬ᇩ১ ْ‫˹ړࢁع‬൶ৱҎ๔Ӧ࿹๬ੁ༪֖˷Ճ࠰ ၄ຂԋ˷٘ࣕ࠰էԗԗဠԕ࢔ࣾҎӽൟ‫ݍ‬ ັ‫ݝ‬ᣁՏৄԷ੽ӲᅁҔࢢழ˷ಸ‫ع‬ᛌٰҔ Ҏ๔Ӧᓲ˹‫ݝັ˷؟ץ‬ᣁՏ٘೵૫‫ת‬էԗ ࢔ԗဠԕᄼୠ‫ٴ‬፿஗෰Ҏ‫˹ּݦ‬ ԳҥঅᇼϽҕ઄ԗဠԕ࢔ၺ൦Ӣඒ˷ᢐ ࠷෰Ͻҕ઄ԗဠԕঅ‫׸‬ٙኹ٘ࣕք‫˸ݦॽݍ‬ ؓຽ٘೵Ӻັ‫ݝ‬ᣁՏؓຽᔘա࢔ੜҸ‫ּݦ‬৯ ෴˷ಸ‫ع‬ᑢ‫ؙ‬Ҕկ੽࢔ୠ଻ਊ߽၃ᄃ˷‫؎ۑ‬ Ҕັ‫ݝ‬ᣁՏ࢔ᔴҎ༇ҕ࢔̫ԗဠԕ̬ਊ߽ඡ ࣮˹Ȟ॔ᢾȟ 39


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

我在英語佛學班 的學佛經驗 ૜ҭ৅

‫۝‬࿕ߋᇼ٘ᓥ‫ؙ‬ᕮᑭ˷অ‫ת‬ҥҸᓥ࢔ଗ અ˷‫۝‬ౙՆҔգҸആᡔᓥ࢚٘˷‫ތ‬ల࿥٘‫׃‬ ӁౙՆືຽ઼Ժᘿ٘ᓥ୧˹ົඤᤎࠐ‫ޜ‬আ࿩ ࡧ૦ެെ࢟ࡧ૦ᖆ‫ف‬೵ᓧ˷ᓪུቋཝᏚۘࣾ ߶գӐ˷ᤎክ۸৅इ‫ط‬૦࢔Ͻէᚴࣇ˷ҫົ ‫ތ‬ᐭ‫؀ץ‬ೣๅᗌઈ˹ ҎғғҢ؆˷‫۝‬࿕ߋՆҘ֒٘‫؀‬਱ዢ ٘ᓥ৷௻୧˹‫۝‬ᇼჀଗ࢔؎બɍɗɢɢɯȖ Ƚɗɨɚȣ ɤɛɨ࢔ഝ൞ӬࡎӺҨ‫ݦ‬ఖନܵ߰࢔ን஖˷Ӻ ྮइࡧ૦ɊɞɟəɞȖ ɄɞɗɪȖ ȾɗɤɞɤҘԫ࢔٘ࡧ˷ ၅‫ޜ‬ൄ‫˹ވ‬਱ዢ٘ᓥ୧ৄ‫۝‬ս࿕Ҕၨӽ‫˷ש‬ ‫۝‬࿕ߋಸၨ࢔݄ᄘ‫ݳ‬೙஬٘ᓥ˹ ෰Ͻ๶؆‫˷ݳ‬਱ዢ٘ᓥ୧቏቏‫ڑ‬Ԋ‫ם‬ঢ় ᚴ਱ዢ࢔ҖҶ‫ع‬ᜌ૙˷ԃ‫ބ‬অ‫ھ‬၃ࡧ૦‫ת‬ᚴ ᅁ̣ԋჹ̤ެ̫ӧॎ̬࢔ଗઅ˷ൄҘരՃ˷ བղᘋ֗ԕಧ֖঵Ӑ࢔ᢀ๊˷ᦃ੦ႈᄼᙷঅ ቋቋ࢔૩༇ྃ૥˹ ‫ف‬ಸɍɗɢɢɯၝ‫ތ‬Պ᠓ɍɥɥɚɢɗɤɚɩԳक़˷‫۝‬ ࿕ߋᄃ౐ᘈ؉਱ዢ٘ᓥ୧˷‫׿‬೫ᅚൄ࢔ᓥબ ‫ੇݳ‬෥‫܅‬ԗҎ‫࢔؞‬ԋಶ௻ᑘၱ˹‫۝‬ҫ‫؟ץ‬۶ ‫ؙ‬ᔕၱൄҘᙘᅁ਱ԑ୧࢔ෝ‫؎װ‬બ˹ ȸɟɢɢȖɍɗɚɛঅҎْᅚൄ࢔ԋ൞ᓥ૑˷ԃ‫ބ‬ ᇼ٘ᓥ‫ؙ‬ൄ‫ވ‬ሊ߰࢔ዤ᠀˹Էோ౿᥮঵བղ ‫ש‬ᗂᔕᘋӲ˷‫٘ۥ‬ᓥ൞ᑘᘋ֗‫ތ‬ԕಧ֖঵࢔ ‫܅‬Ҏ઄‫˹ּݦ‬ ɊɛɚȖɌɥɨɗঅҎ‫ן‬Ӄ༶૦˷Է‫ת‬਱ዢ٘ᓥ ୧ӐຸᎀආҎ˷ᗓᄓറຳ˷‫׸ٶ‬қᒗ˷‫܅‬Ҏ 40

‫ؙ؞‬ቭᠧ౥ផՃൟ˷ՠੁɊɛɚҎᚓԎ༪݅˷ ൵Җข࿿‫ػ‬ඕᤎ˹ ȻɨɤɟɛȖɀɥɤɛɩঅҎ઄ቋԎ‫࢔ࣜދ‬؆ዻҖ˷ ٣অ٦ҎެԷ֯ᑎ˷๬࢘ᅳԷᓥ٘࢔ಔԋᏚ ۘ༇ҖՔԝ˹Է‫܅‬ӽս‫ނڧ‬Ҿଗ˷૑ᄼ‫ؙܕ‬ ᆠྑ˷ٌ‫֖ެݦ‬঵ඡሐ࢔‫׿‬೫˷‫ׇڼ‬ᖨႦ٘ ೵࢔ን஖˹ ȸɗɨɤɛɯȖ ɀɥɤɛɩঅҎ઄ၨ࢔ၱબ˷Է‫ؙ‬Ҏ ઄؉პ࢔Ӄ٥˷૑ᄼ‫ނؙ‬઄Ҿऻ˷٣Էᛎோ ۧ‫ތ‬ଗ࿗˷ࢻᔁᔁә؆Փᓥඡ᝕࿽٘೵˹Է ൟ‫ת‬ఫҔ೵٘ࡧӺ೵ս‫ڧ‬թ˷‫܅‬઄ԗᛎ੩‫ތ‬ ‫ٶݨ‬ଯ‫؃ݚ‬Փᡬᢾઈᓥ٘ࡧ˹ ‫ތޜৄץ۝‬਱ዢ٘ᓥ୧ᓥબ੽࢔၅՗˷ ҫ۶፝ಱ‫۝‬ᓥ٘࢔Ꮑҝ˹‫۝‬ಸ؆ዻଗ๬ᥒ૪ བ၅˷֡Ꮄӿల˷ᇼӄᇼҖขੁ‫܆‬ᅻᡇ˷Գ ਣӏோᄏᑲᇷ‫˷ש‬ଗಧᎄ၉ਪຍ˹‫۝‬ಸ࿕ߋ ‫܅‬ӽս‫˷ڧ‬቏቏࢔ᥒዤ‫فތ‬ӄ࢔༇࢘ެៗ ఑˹‫֖ת۝‬঵Ӑ˷ҫ቏቏‫ؙ‬Ҕֈ߽˹ൟ‫ת‬ ࢔‫۝‬Ӆჹோ౿ᗂᐗնެᤂ฾࢔ᅻԕҺ˹‫ع‬ ԭᏚۘ‫࢔۝ۥש‬ንҝ˸ӌျ˷ఈᡛ‫౐࠽ת‬ ࢚ၱҖᄅ˹ ‫ੁ۝‬Թࣇ਱ዢ٘ᓥ୧࢔ᓥબ˷၅ᚷ֒ ٘‫ࡧ؀‬૦੽ຟ‫ݱ‬དྷ‫੽۝‬෰ጹ‫࢔׶‬ᙌᇟ˷ҫ ੁᚷᚷరྯ࿩૦Ծᇼ਱ԑ୧ಿԋ࢔Ⴆᣠ˹ ‫ھ‬၃ࡧ૦ಧಧຟ‫˷ތ‬ԷหҸ࢔ԋᠮ˷๬অ ‫࢔ࡧ٘ۥ‬ኂҺᎡ᎟‫ת‬ਐভ࢔‫܅‬Ҏ઄݄ᄘ˹ ಸ‫੽۝‬਱ዢ୧࢔ᓥ٘ን஖‫ݳ‬ৱ˷෰઄ᠮഋ Ӆӏঅ࢟ᑎҔ˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

Dhammapada Sutta Ven. Nàrada Chapter 3 Citta Vagga Mind

8.

Kumbhupamam kayamimam viditva nagarupamam cittamidam thapetva Yodhetha maram pannayudhena jitan ca rakkhe anivesano siya.

FORTIFY YOUR MIND AND BE NON-ATTACHED 8.

Realizing that this body is (as fragile) as a jar, establishing this mind (as firm) as a (fortified) city, he should attack Mara1 with the weapon of wisdom. He should guard his conquest2 and be without attachment.3

Story Many monks who were meditating in a forest were troubled by the tree-deities. When they sought the advice of the Buddha they were advised to extend their loving-kindness towards them all. They did so with the result

9.

that those very deities later proved very helpful to them. Comparing the body to a vessel, the monks developed insight. The Buddha read their thoughts and projecting Himself before them confirmed what they thought. Annotation: 1. The passions. 2. By conquest is here meant the newly developed insight (vipassana). 3. For the Jhanas (absorptions or ecstasies) which the aspirant has developed. The Jhanas are highly developed mental states obtained by intensified concentration.

Aciram vat'ayam kayo pathavim adhisessati Chuddho apetavinnano nirattham'va kalingaram.

9.

Before long, alas! this body will lie upon the ground, cast aside, devoid of consciousness, even as a useless charred log.1

Story: The Buddha ministered to a sick monk, deserted by his co-celibates. He himself washed

his stinking body with warm water. Then He sat on his bed and preached to him on the fleeting nature of the body. Annotation: 1. Kalingaram, a rotten log which cannot be used for any purpose. 41


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

10. Diso disam yam tam kayira veri va pana verinam Micchapanihitam cittam papiyo nam tato kare. AN ILL-DISPOSED MIND IS THE GREATEST ENEMY 10. Whatever (harm) a foe may do to a foe, or a hater to a hater, an ill-directed mind1 can do one far greater (harm).

Story

would not have met with that fatal accident. The Buddha replied that under no circumstances would he have escaped his death owing to a past evil Kamma and added that the internal ill-directed mind would become very inimical to oneself. Annotation:

A wealthy herdsman entertained the Buddha. When the Buddha departed he accompanied Him for some distance and turned back. As he was returning he was accidentally killed by a stray arrow. The monks remarked that if the Buddha had not visited that place, the man

1. That is, the mind directed towards the ten kinds of evil - namely, 1. killing, 2. stealing, 3. sexual misconduct, 4. lying, 5. slandering, 6. harsh speech, 7. vain talk, 8. covetousness, 9. ill-will, and 10. false belief.

10. Diso disam yam tam kayira veri va pana verinam Micchapanihitam cittam papiyo nam tato kare.

AN ILL-DISPOSED MIND IS THE GREATEST ENEMY 10. Whatever (harm) a foe may do to a foe, or a hater to a hater, an ill-directed mind1 can do one far greater (harm).

Story Once a wealthy person harboured a lustful thought on seeing an Arahant. Subsequently he controlled his passion and entered the Order. Before long he attained Arahantship. Hearing of his transformation and attainment, the Buddha 42

praised him and added that a well-directed mind could bestow great blessings such as would not be within the power of even a mother or a father to confer. Annotation: 1. That is the mind directed towards the ten kinds of meritorious deeds (kusala) - namely: 1. generosity, 2. morality, 3. meditation, 4. reverence, 5. service, 6. transference of merit, 7. rejoicing in others' merit, 8. hearing the doctrine, 9. expounding the doctrine, and 10. straightening one's right views.


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

߿ જ ࿰ Ә

ᄃᑧၱ࢔ࠏ‫ؙ‬Շ፽࣑˷‫ڤ‬ಕ٥ৄᅳ๔չ ࡧ‫࢔֖ٶ‬঵౒ჹྦྷ˷ኆᅋຽ॔ၱӹҸ൵০ோ ‫ݳ‬ᤂ฾᠈‫׈˷ٺ‬ᚭ൳ᚓ˹

̚ࡻᄬĮ͕གྷįംᇊ۞ྋ‫ !ژ‬ฟᓾ

˛͟ᒪ࣒! ͤ៍ᗕྻ! ࣒‫࣒ؠ‬ᇊ

፽‫٘؃‬೵ၱҢϽ؆‫܅˷ݳ‬྿ԕᚴჹչࡧ ࢔঵౒ӏᜓ˹ӡ؆Ͻԗ‫׀‬࿕ߋ˷‫܅‬আຽԕ˷ ҥӴϽ᛽‫ق‬ϽҎ᛽˷െ୊࣒‫؀٘֒࠰ط‬Ҹ࿥ ᡍႈ˷࿕ᚴ̫ԋჹຸᎀ࢔ᅁࡎ̬˹ӏ਍‫ع‬ ‫ھ˷ט‬၃ࡧ૦‫܅‬઄ԗආҕ઄আຽԕҥӴϽ ᛽˷‫ᦃת‬੦ႈ਱ዢ٘ᓥ୧˷ҫ֗਱ዢৄਐ ౲࠾ӹᚴᅁ̣ԋჹ̤˹ᤂࣉၱӹ࣡൵ዂ‫؀‬ ౙՆᚴ૩˷ᤎ̣ԋჹ̤˷࿕ຸᎀ˹

፽‫٘؃‬೵ၱಕ࠰ϽҎԗԈәԕ̓আຽ է̔‫ق‬ϽҕԗҎԕ̓আຽҢ̔˷࠰ཀྵຟӐ ԋᚓٌґԕᙠઈ˹

֍Ϯ‫ڱ‬रି଱Įِ̋ᖃҢ൴ᙸ͛į ‫ف‬ϽҎԗґԕఉ˷‫܅‬আຽԕңӴҎ᛽Ң ϽӬ˷‫؀٘֒ת‬ᜂ౻˷֤݃ࡧ૦ಕ೵೧̣ࠆ Ӂ᜹٘༪ᠮԑ̤ᓧᤓᑓ༶˹

‫؞؟‬ᙠґ˷ಕ૳ᑑཀྵຟӐԋٓ॰‫ھ‬၃ࡧ ૦ԯ॰˹ࡧ૦‫ת‬ґԕ࢔ᙠઈӐ˷ಕৄᓥબӢ ඒӽգߕຸࢦҸ૦ࠏུ࢔̫ӧ‫˹̬࣓ڱ‬ӧ‫ڱ‬ ࡧ࣓ৄઈ॰ᙠߖ࢔ӧኂԔࡧ˽Ꭺ˸ᗂ˸Ԛ˸ ᦃ˸ᛎ˸െ˹෻ᅻԚᦃឋᅱ࢔ઈᓥ˷ோ፝Ն ‫ߖ׿࢔੽۝‬ҝኹຸᎀҝ˷ᘈ‫ת੽۝ٺ‬ԕಧ֖ ঵Ӑ˷‫׿‬ᅄնᗌ‫ש‬ස൞ᙺ؉࢔‫˹౐ݦ‬ᤂࣉၱ ӹҸ൵ᖞᣏ๗‫˷ן‬Ҏఉ‫ݳ‬ઈߖઈᎀ˹‫ؙ‬၃ౙ Նࢦ˷ᅄඕᑑশ֒٘‫؀‬ᖧөाȞᆠᅌ˽ȨȮȧȣ ȪȯȮȣȧȬȧȬȟ˹

̣ࠆӁ᜹٘༪ᠮԑ̤ৄϽԔᜃࡈᑓዠӦ ૕˷۶ිྑৄᙠߕ࢔ੜੁ‫ޅ‬ᡧ˹༪ᠮԑৄࠆ Ӂ༈ᙠ૦ࠏ᎚˷Ӧ૕‫ॷڙ‬২‫ݬ‬Ңᡍ˸༪ᣞ ૺᡐ˸༪ᠮ‫˷מצ‬ԊᓧᓥҖோ‫־‬Ը٘ҝՆ ි˷ᡐఫҢጠ˷፹ٌӧॎࡧ࣓˷༪ఉ‫׸‬ཀྵ ᝖௖࢔ຂᠮ˹֤݃ࡧ૦ಕԳൄҘരՃ࢔Ԕ ؇ᚴ੍ᠮԑӦ૕˷‫ݣ‬ٛԳᙠߕॽ‫֖˸ݦ‬঵ ᇷ‫˷ݲ‬ԺҸ൵ᗂԑҘᦃ˹ຽ৳Ҹ൵ߝҶᖞ ᣏౙՆ˷‫ט‬ᗆࡧ୾˹

ϽҕԗԈէԕ̓আຽә̔‫ق‬Ԉӧԕ̓আ ຽӽ̔˷፽‫٘؃‬೵ၱಕ࠰ཀྵຟӐԋᚓٌҢԕ ̫૑૨ᚇᑌ‫׈‬ઈᓥ٘ᘿ̬˹ᓥ٘ᘿ঵౒Ӧ૕ Ոॷ‫ࡧ˽ؙ‬૦࿕֥˸ᙠ‫׈ڧ‬ઈ˸ࡈ࿗ჹٌ˸ ಔផቀᚴ˸Ճ޸٥౐˸൝ᚾᇛಫ˷ެᘿԡഄ ၱ༾˹֖঵ᘿঅ઄ᆷᗳ‫ׇ‬૑ҖҎఉౙՆ࢔٘ ᓥ঵౒˷ᑑৗ೉‫ץ‬ᐗ˷‫ݳט‬৯ኮ˹

ѐ‫ޘ‬ཌྷ኱̂ົ

ˬ͟‫ه‬ҢВ࣒! ߏ͕үҢ! ߏ͕ߏҢ

քၱಕ࠰ϽҎԗԈԕ̓আຽӧ̔˷ҥӴ Ͻ᛽‫ق‬ңӴҢ᛽˷࠰֒٘‫؀‬ᚓٌȨȦȧȦ؆ᄃ ᑧҸၱ˹ᄃᑧၱఫҔႚล‫ؙ‬ንᐒՔҴ࢔஫ ੪᛽ԋթ˷ᛎฎ‫׋‬ᄃᑧ‫ם‬؇ࢅग˷‫˽׸‬Ԏ Ӄ៯ग˸ଟ༠˸໏ࢅ༾˷ԳӺՏࠑɅɁᄃౣ ެሚ಴˹ӡ؆࢔ሚ಴Ꮮग੃‫˽ؙ‬ൟ࣑ҎՌ ဠ˸ȪȨ‫ל‬Ꭺْᆠྑᔕ˸Ԏຟᆠᄓ˸ਐ౲౲ Ӧ‫צݳ‬ᔕൾ˸Ꭺْ᢭፼ᔕ༾Ҏ‫װذ‬࿫˹

Ȗ ፽‫٘؃‬೵ၱಕ࠰ϽҕԗҢϽҎԕ ̓আຽә̔‫ق‬ҕȦҎҎ؆Ҏԗҕԕ̓আຽ ԕ̔˷࠰ཀྵຟӐԋᚓٌҢԕ߽٘ၱ˷૳ᑑ ‫ھ‬၃ࡧ૦ԯ॰˹߽٘‫׈‬ઈ˷෻ᅻᘉࣕᄆᄩ ࢔៣߽˷‫ט׸‬ಕറ୪‫࠰ۮ‬ᔟԠ˷ᔟԠӏಶ ӏറ˹ᤂࣉҸ૑Ҏఉ‫߽٘ݳ‬െԋ˷ࣉ೚ᇾ ၨ࢔Ҏ؆˹‫ؙ‬၃ౙՆࢦ˷ᅄඕᑑশ֒٘‫؀‬ ᖧөाȞᆠᅌ˽ȨȮȧȣȪȯȮȣȧȬȧȬȟ˹

ඳ೩͕̚ĶछलᓑኖВ࣒ጯҢᒉķ

43


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

߿ જ ⯩ ᇆ JNົ̓ણణ࡚߷ඳ೩͕̚

ఫҔԂࣜ඗࣒Թࣇ៨ኪ૊ެȧȫْԂࣜ඗બ թ˷ߛ‫ؙ‬၄བ඗ၻ‫ڱ‬࿩˸ஹߖգ˷Ӻ٘೵ၱ өᠥ‫ެࢴޛإ‬ȷȿɉȺөᠥȺɛɛȖ ɀɥɤɛɩ˹ ֹҶᆨߕ೵֯য‫ޓ‬ၱ̓ȾɥɫɩɪɥɤȖ ȿɤɪɛɨȣ ɜɗɟɪɞȖ Ƀɟɤɟɩɪɨɟɛɩ̔Ȯْၱӹሧ፽‫٘؃‬೵ၱ ၱӹ˷‫׈‬਍ҢϽᒬҖ˷࠰ȮԗȧȪԕ̓আຽ ӧ̔˷࠰ਐভཀྵຟӐԋᚓٌҔҎԕኮၱެ ౙෙ঵౒˹

ᇇэҢିົୁ‫۟ޙ‬ᜋ࠴‫ົڱ‬

ҥӴȧȧ˽ȦȦ˷Ҹ൵ᘋཀྵຟӐԋٓ॰‫ھ‬၃ ࡧ૦ᛑᑑ˷࠰ᗂԋࣟӐग௥૩ᑎ˹ࡧ૦ᗂᔕ ‫צ‬གྷȿɃթᡧӹҖᇼ٘೵࢔Ҏ‫ݧ‬ຟ౥˷ҫᗂ ᐗ࿕֥Ҕཀྵ᝖ӧॎ࢔ઈٌ˷ެᆷᗳҸ૑༪ ཀྵຟԋ˹Ӵᜂक़˷֚࠷ԋ౻ቴదဠኀࡧ૦ ನጩҸ൵ᙠ‫ڧ‬ᗌઈ˹Ȫ˽ȩȦ˷Ҏԕౙෙ঵ ౒ဠቋ˹

ȧȯԕኹȨȦԕഄȭ˽ȩȦ‫ق‬ȯ˽ȩȦ˷࠰֒٘ ‫؀‬Ҹ࿥ᡍႈ˷௪ዠ̣‫ש‬᝕ཀྵ᝖քᠮჹ̤˷‫ݣ‬ ೷ॏ̫዁Ӂॿ੪̬٘‫˹ݦ‬ȨȧԕҥӴȯ˽ȦȦ‫ق‬ ңӴȪ˽ȩȦ˷ᚓٌ̫Ңଗ៣߽̬٘‫˹ݦ‬

ᇇэҢିົ͛‫׍‬ॕᙑຎචཌྷҖ ፽‫٘؃‬೵ၱ၄བ඗˷࠰Ȯԗȧȯԕ̓আຽ է̔ңӴ˷‫ق‬ȷɢɟɛɜȖȿɤɚɛɦɛɤɚɛɤɪȖɉəɞɥɥɢȖȺɟɩȣ ɪɨɟəɪ̓ȷȿɉȺ̔᠇ఏԑ‫֗ރ‬ग˹‫؟‬࿫ԑ‫֗ރ‬ग ଋ᠇঵౒˷‫ف‬ȧȯȯȪ؆Գ‫˷ݳ‬Ӆ‫ؙ‬ȧȭ؆࢔ᔘ ա˹ӡ؆࢔᠇गாྦྷ਍ȬȧȦȦȤȦȦ˷෺ኀҔȬࠏ ҾᓥެȧࠏӐᓥ਍ȪȦȦ‫ן‬റ๦ᓥ֖˹ ၄བ඗࢔ԑ‫ރ‬ଋ᠇঵౒˷ୠ‫ٴ‬ᛑᑑ٘೵ ၱԂࣜ඗࢔‫ٺޓ‬ኹౙኹ˹ȧȯԕ࢔ଋ᠇ᇛ࿚˷ ֚ᕿෲࡧ૦Ӻ၄བ඗࣒‫ڋ‬଄୾ጩ࿚˷‫࢔ٌט‬ 44

፽‫٘؃‬೵ၱ‫ف‬Ȯԗȧȯԕ‫ق‬ȨȨԕ˷ӺȮԗ ȨȮԕ˷Ӭ‫ެ؀٘֒࠰ٴ‬ਐভཀྵຟӐԋ˷ᚓ ٌҔҎܶ‫࢕̫׋‬ᣁ৪ࡧၱ̬‫׈‬ઈ঵౒˹

ȨȨԕҥӴϽଗ˷࠰֒٘‫؀‬Ҹ࿥ᡍႈᚓ ٌ̫࢕ᣁ৪‫ݱ‬ᆹࡧၱ̬˷૳ᑑ֒٘‫ٓ؀‬॰ ‫ھ‬၃ࡧ૦Գ̫Ӝጹঅஂֈ࢔ྯॎ̬ৄផ˷ ৄҸ൵࿕֥˹‫ھ‬၃ࡧ૦࿕֥ྯॎ࢔Ԕࡧ‫ؙ‬ ҕ˽̓Ҏ̔ᝲກৄབ࢔ྯॎࡧ̓ҕ̔ᝲབ ৄെ࢔ྯॎࡧ˹ ࡧၱӐ‫ݣ‬ᆪ༪፽‫٘؃‬೵ၱᣠ౥ᄇଟདྷ ɀɥɞɤȖ ɊɨɫɛɞɛɗɨɪȖ ɀɨȤȖ ॖ૦˸ഉ‫ؙ‬ᒬ᝷૦˸ެ ࿶‫ݨ‬ᗌၱ੃૦˷၅ᚷҢْߝҶҸ፽˷‫װ‬؆‫ݳ‬ ‫ࡧת‬ॖ˸᝷ᣋ˸ެఇ౐ኈ൞ҥࠏདྷӕ࢔ᣋ॰ ެԐລ˹ӓक़˷ཀྵຟ‫נ‬ౣᇛৄҸ൵ᡛౣ˷Ӻ ਱ዢ٘ᓥ୧ᓥબȷɤɤɟɛȖ ɍɫኹҸ૑Ӭ‫ݩ‬ᓥ٘ ԋಶ˹‫̫ࣾ٘ת‬Ҹ‫̬ݱ‬क़˷ᚓٌҔ̫‫ݱ‬ᒩ ᆹᡍ̬ጽ؇˹


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ȨȮԕңӴȨ˽ȦȦ˷࠰ਐভཀྵຟӐԋᚓٌ ྯ᝝ࡧၱ˷֚ཀྵຟӐԋٓ॰‫ھ‬၃ࡧ૦ԯ॰˹ ࢕ᣁ৪ࡧၱܶ‫׋‬঵౒˷࠰ȨȮԕңӴէଗဠ ቋ˹

‫˽׸‬Օ኏˸ҕਝ༾˷ჲ֡ን಴ࣝҨ˹ഄၱӐ ‫ݣ‬Ӭ༪ԗጭ᛽ԋᗖ൲Ӻ᜹ࢅࠟᏞ˹ഄၱཋ۷ ࣾ˷‫ھ‬၃ࡧ૦൚ጩࣇቀࢦҎఉᚷሂ˹Ӑਂഄ ၱ࠰ഄ࿗ғଗ˷ဠቋซሂ˹

͌‫ܦ‬௡ฟᏱրЕҢጯኝ඀

ᅈ͞Ң̄! ͕͕‫ !هه‬᜕‫ڱ‬᜕ି ፽‫٘؃‬೵ၱ‫ف‬Ҏғґғ؆؎֨‫ق‬ӡ˷Ӆ ྯᅻҢϽ؆˷ෝ‫װ‬Ⴠ؆࢔ၱӹӅᒅߝթ‫˷ש‬ ࠋঅᒅ࣊੬໠˸գ᥿˷ࠋঅၝ‫ތ‬թ‫˹؃‬٣অ Է੽ᇼ٘೵ၱᣋ॰࢔ԋೆ˷‫ݣ‬ӏ‫ྲץ‬ញ࢔ጂ ዾ‫ع‬໪Ԃ˹Ͻԗ‫ْؓނ˷׀‬ຽ࢔ၱӹϊಡಧ ൽߝҶኹক֒୪ߝҶ˷ӏ਍‫ֹצ࣊שטع‬Ҷ ᆨ˷ನུԷ੽ᇼҸ૑࢔ज़߽˷‫ט‬ଗҫನ‫ݳ‬ዾ Ԕ٘Һᇼ٘೵ၱ࢔ᣋ॰˹

፽‫٘؃‬೵ၱԂࣜ඗‫ف‬ȯԗȧȯԕఉ˷࠰֒ ٘‫ࣜ؀‬؆঵౒Ӑԋ˷ಕᚓᖧҎܶ‫٘׋‬ᓥᑓ ༶೵೧˹Ԃࣜ඗٘ᓥᑓ༶‫ؙ׈‬ȧȨ౻ᑓ˷‫܅‬ ઄ԗආҢ઄আຽӽҥӴȧȦଗ‫ق‬ȧȧଗ೧ᑓ˷ ೵ᓥӦ૕ৄ˽٘೵࢔؎֨˸ᔘա˷౺ք೵ ᄃ˸Ҹ੭٘೵ᑒҸཀྵ᝖˸ჹ‫࢔ޅ‬Ӣඒ˸ઈ ٌ࢔‫؞‬ආ˸ԳӺ٘ࣕหक़࢔೵ዥ̫̌‫ݬف‬ Ԛ˷ࡧ‫ݬ‬Ԛ˹̬ Ԃࣜ඗٘ᓥᑓ༶‫ׇ‬༶֗਱ዢ೧ᑓ˷‫ۉ‬ഋ ૑࣒੽ோ‫ۥ‬ຠ‫ץ‬ᐗ˷ᆷᗳऻҺ੽‫ݳ‬ҥᑓ˷۶ ᤂࣉ૑࣒੽࢔Ҏఉౙኹ˹

٘೵ၱฯߋҖӓҎಡಧൽߝҶ˷‫فܬ‬੬ ໠࣊‫܅׷˷؀‬؆ขನ‫ݳ‬੬໠ෝ‫ؙװ‬ԋҖҶଋ ᠇དྷ٘೵ၱ࢔བ໖˹ᓸಡߝҶࣇ֥˷ෝ‫װ‬ଋ ໖᠈‫٘ٺ‬೵ၱ࢔Җ˷ಸ‫ݳؙܕݳ‬ᅻ֒٘‫ࠋ؀‬ ཀྵຟӐԋ˷‫ف‬ӄჹᘱҫࣝ፫ᄾ˷٣Է੽‫ת‬੬ ໠ᤎᅻ‫ھ‬၃ࡧ૦ᚴჹ˷ිࡧ૦չࡧ‫࢔֖ٶ‬ຂ ԋ‫ھ‬ᠮ၅౒˷‫ف౒ف‬༪‫࣒ש‬ຽଋᡛ˷‫ۉ‬ഋᥦ ٘೵ோ‫ת‬ਐ౲֖ନ˹՟թ˷࠰ҙә؆ញ࿕ֹ Ҷᆨ࢔ক֒୪ߝҶ˷ҕϽ‫װ‬؆‫˷ݳ‬؆؆‫ཱת‬ ߯೥ᒐ٘೵ၱᄃᑧ࢔಴‫˷މ‬ᥦཱ߯࢔ҖҶҫ ‫ؙ‬ᔕၱᣋ॰፽‫٘؃‬೵ၱ˹ՠੁ‫ؙ‬ԋᣋ॰˷༪ ԋӏӬዾ࣋˹

ϜҢъĶ̚ࡌ୎ົķ๪႕ ፽‫٘؃‬೵ၱ࠰ȯԗȨȫԕ̓আຽӧ̔ഄ࿗ ґଗ˷࠰֒٘‫ࣜ؀‬؆঵౒Ӑԋᚓٌ̫Ӑਂഄ ၱ̬˷Ң‫ذ‬әϽᒬْၱӹ‫ݮ‬ዲጻኮҎ౻˷๔ ੢႘ᢕ၅Җ˹ ‫؞؟‬Ӑਂഄၱ˷፽‫٘؃‬೵ၱಫᎺ඗ႚล Ҕෝ‫װ‬ᒬᕮჲ֡˷‫ؙ‬ᔴౣ˸‫נ‬ౣ˸‫ܭ‬ҹᚅҕ ੜౣ˸Ҵ༙‫ז‬ԷᎺᇛቀౣ˸֊೿ኻ˸ԕք ኻ˸ᇼҴ৯ᚅ˸ࡖාࣇቀ˸ެ‫װ‬࿫Ꮊᓗቀब

‫ھ‬၃ࡧ૦ኹಡಧൽߝҶȞࣾ೫ՖҎȟ˸ ক֒୪ߝҶȞࣾ೫ճҎȟ‫נ‬፼

45


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

˘჌ᘽਨ˘࣎߇ְ

໳᭷)Tdvufmmbsjb! cbjdbmotjt! Hfpshj* ཟཟ ‫ٴ‬Җ˹࿶ᷧ༪ዦᑥަ࢔የ˸࠮ԋ Փ‫۝ࡃ׸چ‬የՃՓ˷๬ᥦ‫۝‬ԋឲ ᄌᢶȗ‫ف‬ಸҖౙ‫݋‬क़˷Җ੽ዧ‫ۥ‬࿶ ᷧ६Ҕ٣ନ฀ҡӏঅҖౙ˷๬վ ೡ˷࿶ᷧৄҔࣨ‫˷ޱ‬඙࠰የՃҖ ౙక߶ᠥࡂ࢔஠ಒ˷‫ܕ‬၆‫ަތ‬ዢ น؎Ҕ‫ݦ‬ᇷ˹

࿶ᷧ˷‫װ‬Ӑ࢟˷թ࿶Ӧ࿸˷ҡ ‫ؙ‬ኰᄌ˸‫ڭ‬಄ᑒ‫ڭ˹ן‬಄ԋᣱ˷ ॽԳԝӓ˹Ȗ Ȗ ϊ࠷˸۸ଗৗ ॓ҩԳࣾ˷࿶ᷧެҖౙ࣒ಶҎ ᎶҎᎯ˷կ੽ᖆಒ࢔‫ۑ‬፼৯ᗂ˷ ֚࠰Җౙঅ‫˷ۺ⤃ྩן‬೩६࠽੪ ࢔Җྮ‫˷װྮݳ‬๶Բཌྷኂ˷ৄҔ ֖‫˷׻‬Җౙՠಶక߶ᠥࡂ˷ᚒٌ ࣾҖౙ‫ྜڎ‬࿶ᷧȰ٦‫۝‬ೆ‫ט‬Ծ‫˷ۏ‬ ӡԕ‫۝‬ᛌᠧ‫ع‬Փ˷ᑑӏੁ‫࢔۝ۥ‬Փ‫ྜڎמ‬

࿶ᷧՔ۟ླྀ୆ࡼ˷Նҥ࿶ᷧ ք‫ݍ‬ᛎ‫ؙ‬ఒᏚ٥֗˷‫عץ‬Ҏ‫ޝ‬࿶ ᷧนଌ೴Ҕ۸ଗৗ࢔ࠇ‫˹ޱ‬

མ!ຎ!ச!ᛱ

ࣆཥᗲо⏯

፯ऽ ‫ۺ‬ଔȰ ၨᛵՁ♟ȧȨ‫˸؝‬ӿ֞ ஦ Ս ნ ˸ ᢝ ஦ Ԃ ෝ ˸ ɂ ɗȖ ȸɥȖ ɚɛ᝸࡫Ȩ௤ౕ˸Ձ♟஦ ࠋԞ♟஦Ԃෝ˹ ٥ࡧȰ ȧ˸ಕՁ♟Փᄖ঴െ˷ᜣశԠ‫˷׀‬ล֗˹ Ȟ‫׸‬Ձ♟ӿҸ‫؝‬ջ࿭Ҏӭҕȟ Ȩ˸ಕՁ♟֗ӿ֞஦ࠒҎࠒ˷‫׸‬ӿశ˷Ք 46

ՆҘԂෝ෋֞ࠋԠ˹ ȩ˸‫׉‬ಕՁ♟᥂ҥ༾ ԝ‫ݲ‬ഺ‫࢔נ‬ӿ֞஦ެ ᢝ஦˹ Ȫ˸ಕᛜӦ࢔࡫ՆᏚ‫ق‬Ҹ਍ȩȪȦॎճՖ˷ ࠮Ҙ᥂஦࢔Ձ♟˷৉‫࣑ق‬࿶‫پو‬Ք ҥମ˹ ȫ˸Ȗ ༾ੁ‫ס‬ଗ‫׉‬ՆҥɂɗȖ ȸɥȖ ɚɛ᝸࡫ࠒҎ ࠒ˷


玉佛寺 2010 年 11 月、12 月法會活動

日期

11月6日(週六) 11月7日(週日)

11月14日(週日) 11月20日(週六) *11月21日(日) 11/25~12/1 11月27日(週六) 11月28日(週日)

12月4日(週六) 12月5日(週日)

12月12日(週日)

12月19日(週日) 12/24~12/26 12月26日(週日) *12/31~1/2

定期活動 日期

時間 9:30a – 12:00p

10:00a - 10:45a 11:00a - 12:00p 1:30p - 3:00p

10:00a - 10:45a 11:00a - 12:00p 1:30p - 3:00p 10:00a 3:00p

一週 9:30a

– 12:00p

內容

融通法師 淨海法師:心經智慧的解析 宏意法師:性格與人緣 淨海法師 融通法師:十法界眾生 見石法師:佛教對中國文學的影響 融通法師 全體會友及義工

念佛會

融通法師

10:00a - 10:45a 第一節:念誦、佛法開示 11:00a - 12:00p 第二節:佛法開示 1:30p - 3:00p 晚 課 共 修

活動內容

宏意法師 淨海法師:心經智慧的解析 續超法師:學佛背後的幸福 續超法師

9:30a 12:00p 禮拜《大悲懺》 10:00a - 10:45a 第一節:生日法會、佛法開示 11:00a - 12:00p 第二節:佛法開示、問答 1:30p - 3:00p 晚 課 共 修 10:00a - 10:45a 第一節:念誦、佛法開示 11:00a - 12:00p 第二節:佛法開示、問答 1:30p - 3:00p 晚 課 共 修 10:00a - 10:45a 第一節:念誦、佛法開示 11:00a - 12:00p 第二節:佛法開示、問答 1:30p - 3:00p 晚 課 共 修 家庭聯誼共修學佛佛營 三日 10:00a - 10:45a 第一節:念誦、佛法開示 11:00a - 12:00p 第二節:佛法開示、問答 1:30p - 3:00p 晚 課 共 修 菩提中心佛三共修 三日

時間

主持人、地址、講題

禮拜《大悲懺》 第一節:生日法會、佛法開示 第二節:佛法開示、問答 晚 課 共 修 第一節:念誦、佛法開示 第二節:佛法開示 晚 課 共 修 玉佛寺義賣大會 玉佛寺放香,義賣後清理道場 菩提中心禪七

融通法師 淨海法師:心經智慧的解析 宏意法師:了解與勝解 修慧法師 淨海法師:《心經智慧的解析》 修慧法師:六念法門的演化 淨海法師 淨海法師:《心經智慧的解析》 宏意法師:何處有安閑 融通法師 菩提中心 淨海法師:《心經智慧的解析》融通 融通法師:簡介大乘三系 續超法師 宏意法師

主持人/ 主持人 / 地點

每週六

9:00a - 11:30a 靜坐/英語佛法 12:30p - 3:00p 菩提合唱團練唱 1:30p 3:00p 經論研討班 9:00a - 4:00p 菩提中心一日禪修

每週二

9:30a - 12:00a 佛學研討班及靜坐

修慧法師

2:00p - 4:00p 粵語佛學班

宏意法師

每週日

每月第二週六 每月第三週六

10:30a - 2:00p 放生、郊遊、素食野餐

宏意法師、弘法處 (觀音殿) 菩提合唱團(大雄寶殿) 鮑克南居士 圓福法師

融通法師註:如有更改,將另行公布或通知。] 註:如有更改,將另行公布或通知。]

47


.١‫ࡰ׌‬ਾ̄ඏ285ໆ.

ů! ˭! ഇ! ૞! ᗟ! ů ‫׃‬ฐ٢ᐅ˷ԕԗ‫׸‬ങ˷௹ಶӌઙᅻ؆˷ᝲ൶Ӆঅ

ཥ ԃ Ј ᜫ

ႆᎫ˹ႆԗ࢔ᄏ‫܄‬ಸօహႅ˹̫Җ‫ݍ‬ᠧಶ̬˷‫੽۝‬Ӆ ჹᓴ‫ؙ‬ᡍྩ࢔Җ‫˷ݍ‬ᘋᅃ‫׸‬ٙབ֗ᡍྩ࢔֖‫˾ޱ‬ၨ࢔ Ҏ؆ಕ‫צ˷ق‬ᣠᅻՓ˷૙ഋօ‫׸˷ݳ‬ٙᥦҎ؆ԝҎ؆ ۶‫˾׶‬ ‫ؙ‬ᠮ๬‫ؙ‬ҝ˷ು࢔ၨ؆ԋᠮঅӜጹ˾ᤂࣉುຄᑨ ᏽּኹᤓࢦӬ‫˹ݩ‬ ‫׸‬዁ᑨᏽ˷‫׺‬Ꭺ˽‫ނ‬Ҳ‫ق‬ҢҲ‫˷׺‬ሕᏽԕຽ˽Ͻ ҎԗҢϽԕ˹ᏽּᑑಏ˽፽‫٘؃‬೵ၱ٘‫ࡧ׃‬ਵᐖᖣ඗ ࠋᆠ࿄ఏ‫˽ق‬ɚɞɗɨɣɗɝɗɨɚɛɤȤɪɘɗȶɝɣɗɟɢȤəɥɣ

Ң३ӄОΑᇇᐂ ȦȭȥȨȮȥȨȦȧȦȖ ȦȮȥȦȬȥȨȦȧȦȖ ȦȮȥȧȨȥȨȦȧȦȖ Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ ȦȮȥȨȦȥȨȦȧȦȖ Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ ȦȮȥȨȧȥȨȦȧȦȖ Ȗ ȦȮȥȨȬȥȨȦȧȦȖ ȦȯȥȦȨȥȨȦȧȦȖ Ȗ Ȗ ȦȯȥȦȯȥȨȦȧȦȖ ȦȯȥȧȬȥȨȦȧȦȖ ȦȯȥȨȪȥȨȦȧȦȖ ȦȯȥȩȦȥȨȦȧȦȖ Ȗ Ȗ Ȗ

48

‫מצ‬࿶ۖ႐Ȗ ޯ࣑धȖ ‫܊מצ‬ᖻᗭȖ ‫מצ‬ᗞۖಱȖ ࡈི඼Ȗ ޯ࣑धȖ ‫ڋ‬ҺᔔȖ ฎፈ஫Ȗ ᓂܳᎀȖ ก‫ھ‬౺Ȗ ༇‫ן‬ԟȖ ‫מצ‬ෝᢪԑߝҶȖ ٙ‫׿ڌ‬Ȗ ٙះ࠷Ȗ ٙ‫ݮ‬⡆Ȗ ٙᇒ૴Ȗ ࡈܳഛȖ ഌޯಃ৖Ȗ ก፿ᑸ‫נ‬૑Ȗ ࡈӛฦȖ ‫ډ‬୩ⴝȖ ‫מצ‬ರཱܳȖ ෝၨնȖ ‫ڋמצ‬ǷႲȖ ‫מצ‬૭࣑শȖ ‫܊מצ‬ᖻᗭȖ ‫ົמצ‬࿁୾Ȗ ٙ‫׿ڌ‬Ȗ ٙះ࠷Ȗ ٙ‫ݮ‬⡆Ȗ ٙᇒज़Ȗ

ȚȫȦȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȨȦȦȤȦȦ ȚȬȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȧȦȦȤȦȦ ȚȧȦȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȪȬȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȨȫȤȦȦ ȚȧȦȦȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȩȦȦȤȦȦ ȚȧȦȦȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȬȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ ȚȨȦȤȦȦ

Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ

ࡈܳഛȖ กႿȖ ‫ڤࡈמצ‬ᐰȖ ‫ົמצ‬࿁୾Ȗ

ȚȨȦȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȫȦȤȦȦ ȚȬȦȤȦȦ

.........................................................................

Ъࢍ!

%3-472/11

ҢЍ‫ࡿڱ‬ӄО‫۾‬Щ ȦȭȥȨȮȥȨȦȧȦȖ ȦȮȥȦȬȥȨȦȧȦȖ ȦȮȥȧȨȥȨȦȧȦȖ Ȗ Ȗ Ȗ Ȗ ȦȮȥȨȧȥȨȦȧȦȖ ȦȮȥȨȬȥȨȦȧȦȖ Ȗ Ȗ ȦȯȥȦȨȥȨȦȧȦȖ Ȗ ȦȯȥȦȯȥȨȦȧȦȖ Ȗ Ȗ Ȗ ȦȯȥȨȪȥȨȦȧȦȖ ȦȯȥȩȦȥȨȦȧȦȖ Ȗ

࿶‫ݨ‬ᗌȖ ȚȫȦȤȦȦ ธርಳȖ ȚȧȦȦȤȦȦ ૭‫ׅ‬੬Ȗ ȚȫȦȤȦȦ ‫מצ‬ዶ‫ঁ׃‬Ȗ ȚȧȦȦȤȦȦ ‫װࡈמצ‬႐Ȗ ૭‫ڱ‬Ȗ ࡈҶӌȖ ȚȨȦȤȦȦ ก‫ھ‬౺Ȗ ȚȫȦȤȦȦ ༇‫ן‬ԟȖ ȚȬȦȤȦȦ ഌޯಃ৖Ȗ ȚȧȦȦȤȦȦ ರాྯȖ ರ្֒Ȗ ȚȧȦȦȤȦȦ ࡈ‫װ‬႐Ȗ ૭‫ڱ‬Ȗ ࡈҶӌȖ ȚȨȦȤȦȦ Ƿ ฎኪ਱Ȗ ȚȩȦȤȦȦ ༇‫ן‬ԟȖ ȚȧȦȦȤȦȦ ࡈฎ֒ਐȖ ȚȧȦȦȤȦȦ ᎀॎ૦Ȗ ȚȧȦȦȤȦȦ ஹ࿽॒Ȗ ȚȧȦȦȤȦȦ ‫ݟ‬ӛฦȖ ȚȧȦȦȤȦȦ Ԕ౾໏Ȗ ȚȨȦȤȦȦ ۸ርȖ ȚȧȦȦȤȦȦ ‫מצ‬ರ࢝శȖ ฏ፼ഛȖ ȚȨȦȦȤȦȦ ȸɛɤɠɗɣɟɤȖ ɂɟɤȖ ɀɗɩɥɤȖ ɂɟɤȖ ȚȫȦȤȦȦ

.....................................................................

Ъࢍ!

%2-661/11


֪! ᗁ!

؏

編者的話 ........................................................................................................................

1

ࡰᄌೢఄ

中國雲南上座部佛教史(四) ................................................................................ 從『觸』與『受』切入談佛法的修學 ..........................................................

2 淨海法師 6 莊春江

ಝឞͭ ̴֟াә࢝ば の」

三叉路上 ........................................................................................................................ 聽見 Nobuyuki Tsujii .......................................................................................... 雪泥鴻爪 ........................................................................................................................ 從韓家的故事學習到的佛法............................................................................... 生活中的醍醐..............................................................................................................

12 16 19 22 24

Ԡ

宏意法師 秋子 嚴崔常敏 卓以定 果舒

‫݌‬኶ᢆࢡ

龍象與馬牛 ................................................................................................................... 26 宏意法師

ࡰਾԚᖬ

赴京趕考 ........................................................................................................................ 尋找內心的喜悅─參加三學齋戒靜修會有感 .......................................... 新疆之旅(一) ............................................................................................................... 錫蘭佛教習俗見聞錄 .............................................................................................. 我在英語佛學班的學佛經驗...............................................................................

਺Ԛᖳᖬ

Dhammapada Sutta ............................................................................................... 41 Ven. Narada

֟াဨ‫ײ‬

一種藥草一個故事─黃芩(Scutellaria baicalnsis Georgi) .............. 46 菁菁 菩提素齋─炸新鮮冬菇 ......................................................................................... 46 慧度

ၱ኶ᠶ

活動預告 ........................................................................................................................ 活動翦影 ........................................................................................................................ 十一、十二月份法會活動 .................................................................................... 專題預告、助印功德錄 .........................................................................................

27 30 32 35 40

李瑋 嘉力 宏意法師 宗輝 徐小玲

43 44 47 48

《惠賜稿件,請自行存底,本刊保留刪改權。若未如期刊登,或未採用,恕不退稿,請見諒。》

發行人:

淨海法師、宏意法師

Publisher:

Ven. Jan Hai and Ven. Hung I

編輯者:

佛光法苑編委會

Editor:

Dharma Garden Editing Committee

出版者:

德州佛教會

封面、封底 :Portland, Maine 攝影:Steven Louie 承印者:Long Plan Printing

Dharma Garden (USPS 019-577) is published bi-monthly by Texas Buddhist Association, Inc., 6969 Westbranch Drive, Houston, Texas 77072, Tel:(281) 498-1616, Fax:(281) 498-8133. Issue 174, November 2010. This is a non-profit venture solely supported by contributions from members of the Texas Buddhist Association and the readership. Postmaster: send address changes to the above address. Website:www.jadebuddha.org Email: dharmagarden.tba@gmail.com


ֻཀ‫ຼৣݤ‬ВमᇟՕᏢ੤໒ᖱЈ࿶

ቨᖰ‫ৣݤ‬ϟಏՕ௲᛬ೌϐऍ

ᝩӵ‫ৣݤ‬໒ҢѤคໆЈ

ຼВᖱ০ృੇ‫ৣݤ‬໒ҢЈ࿶ඵች‫ޑ‬ှ‫݋‬

Օ௲ਜଣృྣ‫ৣݤ‬௲௤୤᛽Ꮲ

፵ ࿑ ࡣ ኇ ຮ ॻ ࡣ ࣗ ґ ᆞ Ҋ ᆞ ‫؂‬ յ ࡣ ࿢ ᖷ

๦ගύЈ‫ۓ‬යᖐᒤᓉঅࢲ୏

ች⪮‫ৣݤ‬Γ໔Օ௲ࡘགྷ஑ᚒᖱ০ ຬϦߏԴ໒ҢΓ໔Օ௲‫ޑ‬অ࡭

܎ґьϩ཮‫؂‬Д΋ԛѶ‫୏ࢲݤ‬


፬‫هײ‬೤ၠ Texas Buddhist Association, Inc. 6969 Westbranch Drive Houston, TX 77072 TEL: (281) 498-1616 URL: www.jadebuddha.org

Periodicals Postage paid at Houston, Texas

Ӌܿ႟ຉؕႌᗏȒȒԇൂ༃ᑕҔᄂফ

Dharma Garden 174 (2010-11)  

Texas Buddhist Association - Dharma Garden 174 (2010-11)

Advertisement