Page 1


Marka

Kompleksowe systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz rozwi’zania energetyczne Od 1968 roku Ņrma LG przewodzi innowacjom w branÃy klimatyzacyjnej, kiedy to jeszcze pod mark“ Gold Star wyprodukowany zosta© pierwszy na rynku koreaªskim klimatyzator. W ci“gu ostatniej dekady Ņrma LG oµmiokrotnie by©a µwiatowym liderem sprzedaÃy klimatyzatorów pokojowych. W 2008 roku LG zosta©o pierwsz“ Ņrm“ w historii, która sprzeda©a ogó©em ponad 100 milionów klimatyzatorów. Ugruntowuj“c pozycjž lidera technologii w sektorze klimatyzatorów pokojowych Firma LG rozbudowa©a jednoczeµnie swoj“ ofertž o systemy MULTI V (VRF). Bogata oferta wysokowydajnych systemów klimatyzacji LG oferuje urz“dzenia zapewniaj“ce skuteczn“ i precyzyjn“ kontrolž temperatury w budynkach wielkopowierzchniowych i obiektach przemys©owych. Z biegiem czasu LG sta©o siž dostawc“ kompleksowych systemów w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz rozwi“zaª energetycznych. Dzižki inwestycjom

w nowe technologie, poszerzeniu oferty o agregaty ch©odnicze, systemy VRF oraz systemy BMS (systemy zarz“dzania budynkami) portfolio produktów LG sta©o siž kompletne. Oferuj“c szerok“ gamž innowacyjnych rozwi“zaª Ņrma LG jest równieà bezkonkurencyjna w zakresie obs©ugi klienta i us©ug serwisowych. LG posiada ponad 100 Akademii Klimatyzacji na ca©ym µwiecie, w tym aà 4 w Polsce. Szkol“c Ņrmy serwisowe, instalatorskie oraz projektowe - czyni“ z nich wysokiej klasy specjalistów sprzžtu klimatyzacyjnego LG,


Marka

a takÃe profesjonalistów w branÃy. Prowadzone s“ w nich programy i warsztaty szkoleniowe na temat poszczególnych produktów, gdzie wiedza teoretyczna zostaje wsparta bezcennym doµwiadczeniem praktycznym. Ponadto LG zapewnia projektantom i instalatorom uÃyteczne narzždzia do projektowania i symulacji pracy systemów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, jak na przyk©ad programy doborowe LATS (LG Air Conditioner Technical Solution), znacznie oszczždzaj“ce czas potrzebny na dobór odpowiednich systemów. Dodatkowo Ņrma LG posiada na ca©ym µwiecie kilkanaµcie Oµrodków Badaª i Rozwoju. Jednym z nich jest Laboratorium Energy Lab, po©oÃone w pó©nocnej Francji. InÃynierowie z Energy Lab badaj“ wp©yw zróÃnicowanych

warunków atmosferycznych na produkty LG, co pozwala na ci“g©e doskonalenie swoich urz“dzeª i dopasowywanie ich do konkretnych uwarunkowaª µrodowiskowych. Tak szczegó©owe i kompleksowe badania pozwalaj“ LG utrzymywa• ca©y czas status lidera rozwi“zaª technologicznych w branÃy klimatyzacji. Firma LG produkuje rocznie ponad 17 milionów niezawodnych spržÃarek i 16 milionów najwyÃej jakoµci urz“dzeª dla systemów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w swoich 10 zak©adach przemys©owych na ca©ym µwiecie. LG oferuje klientom w ponad 100 krajach µwiata szerok“ gamž produktów charakteryzuj“cych siž najwyÃsz“ jakoµci“, najnowoczeµniejszymi technologiami i oryginalnym wzornictwem.


Marka

LG Electronics Air Conditioning & Energy Solution Company Firma LG Electronics Air Conditioning and Energy Solution (LG AE) zapewnia kompleksowe rozwi“zania w zakresie ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz rozwi“zaª energetycznych. LG AE oferuje na ca©ym µwiecie klimatyzatory pokojowe i komercyjne systemy Split, Multi Split, systemy klimatyzacji Multi V (VRF), agregaty wody lodowej (Chiller), systemy zarz“dzania budynkiem (BMS) oraz produkty oµwietleniowe (LED/Plasma). Dzižki opracowywaniu innowacyjnych technologii oraz zaangaÃowaniu w projekty maj“ce na celu ochronž µrodowiska naturalnego, LG AE sta© siž dostawc“ najnowoczeµniejszych i najbardziej energooszczždnych urz“dzeª na µwiecie.. Sukces LG AE zosta© osi“gnižty dzižki innowacyjnym technologiom, wielkim inwestycjom w badania i rozwój produktów oraz trafnym startegiom marketingowym.

Klimatyzatory pokojowe

Systemy komercyjne, w tym systemy VRF

Agregaty wody lodowej


Marka

Historia marki Konsekwentne inwestowanie LG w innowacyjne rozwi“zania uczyni©y produkty LG wiod“cymi na µwiatowym rynku urz“dzeª klimatyzacji, ogrzewania i wentylacji. Wyprodukowanie pierwszego koreaªskiego klimatyzatora.

Zmiana nazwy Ņrmy na LG Electronics.

Osi“gnižcie pozycji µwiatowego lidera sprzedaÃy klimatyzatorów pokojowych.

1968

1995

2000

1958

1990

1998

2001

Powstanie marki GoldStar.

Wyprodukowanie pierwszej spržÃarki rotacyjnej.

Wyprodukowanie pierwszego koreaªskiego klimatyzatora komercyjnego.

Wprowadzenie pierwszego na µwiecie klimatyzatora z moÃliwoµci“ wymiany zdjžcia.

Osi“gnižcie najwyÃszej na µwiecie rocznej sprzedaÃy urz“dzeª klimatyzacyjnych w liczbie 10 mln jednostek.

Sprzedaà 100 mln urz“dzeª klimatyzacyjnych po raz pierwszy w historii branÃy.

Stworzenie kompletnej oferty dla rynku ogrzewania, klimatyzacji, wentylacji poprzez wprowadzenie do sprzedaÃy produktów oµwietleniowych.

2004

2008

2010

2002

2006

Wprowadzenie pierwszego na µwiecie klimatyzatora 2+1.

Wyprodukowanie klimatyzatora Wyodržbnienie LG AE inwerterowego 3+1. jako osobnego podmiotu biznesowego.

2009

Za©oÃony w 2009 r. LG Electronics Air Conditioning & Energy Solution Company (LG AE) zapewnia kompleksowe rozwi“zania w instalacjach ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji i energii. Oferta LG AE obejmuje klimatyzatory pokojowe i komercyjne, produkty oµwietleniowe, systemy zarz“dzania budynkami oraz rozwi“zania dla hoteli. LG AE powsta©o jako czžµ• strategicznego planu Ņrmy na poszerzenie horyzontów biznesowych w sektorze B2B, wzmacniaj“c swoj“ obecnoµ• na rynku produktów komercyjnych i rozwi“zaª biznesowych. W 2010 r. wraz ze zdecydowanym wzmocnieniem swojej pozycji w sektorze klimatyzatorów komercyjnych, LG zainwestowa©o w stworzenie oferty produktów oµwietleniowych w celu dalszego angaÃowania siž w dostarczanie energooszczždnych rozwi“zaª dla

2011 Nabycie Ņrmy LS Mtron w celu wzbogacenia oferty systemów typu Chiller i duÃych systemów klimatyzacji.

biznesu. Bazuj“c na dotychczasowym ogromnym sukcesie rynkowym Ņrmy, nowy projekt LG AE staje siž bardziej konkurencyjny na µwiatowym rynku komercyjnych systemów ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji oraz produktów oµwietleniowych. LG spodziewa siž, Ãe pozycja µwiatowego lidera sprzedaÃy urz“dzeª klimatyzacyjnych przyczyni siž do dynamicznego rozwoju ca©ej korporacji. Dzižki nieustaj“cym wysi©kom wk©adanym w rozwój i opracowywanie innowacyjnych rozwi“zaª technologicznych, LG AE umacnia swoj“ pozycjž µwiatowego lidera dostarczaj“cego produkty klimatyzacji, wentylacji, ogrzewania i oµwietlenia, które s“ przyjazne dla µrodowiska oraz charakteryzuj“ siž najwyÃsz“ wydajnoµci“ energetyczn“.

5


Badania i rozwój

Badania i rozwój O´rodki Bada© i Rozwoju LG Prace w oµrodkach badawczych koncentruj“ siž na opracowywaniu unikalnych rozwi“zaª technologicznych, które nastžpnie implementowane w produkcji, czyni“ nasze produkty najnowoczeµniejszymi na rynku. Oµrodki Badaª i Rozwoju - Korea

Seoul

Changwon

Laboratorium badawcze LG

Centrum bada© i rozwoju klimatyzacji

Laboratorium badawcze LGAE

Centrum projektowe

O´rodki badawcze

O´rodki testowe

• Silnik z prze©“czaln“ reluktancj“

• Laboratoria badaª i rozwoju

• SpržÃarka liniowa

• Oµrodki testów d©ugoµci instalacji

• Jednostki µcienne Multi

• Laboratoria badaª µrodowiskowych

• Centralne sterownie on-line

• Laboratoria badaª psychometrycznych

• Plazmowy wymiennik ciep©a

• Laboratoria oceny jakoµci

• Wentylatory jednostek odzysku ciep©a

Akademie klimatyzacji LG Celem Akademii Klimatyzacji LG jest sta©e podnoszenie kwaliŅkacji wµród specjalistów i profesjonalistów branÃy klimatyzacyjno-grzewczej poprzez organizacjž cyklicznych szkoleª i spotkaª. - O´rodki Akademii Klimatyzacji • Korea

• Meksyk

• Panama

• Rosja

• Hiszpania

• Polska


Badania i rozwój

Kontrola jako´ci Kontrola jako´ci produkcji

IQC

LQC

OQC

• Test trwa©oµci komponentów • Kontrola Six Sigma • Kontrola jakoµci dostawców • Doradztwo

• Podstawowa kontrola wydajnoµci • Kontrola bezpieczeªstwa • Przemieszczanie / struktura • Kontrola wizualna

• Kontrola struktury i wygl“du • Kontrola ELT (Early Life Test) • Test dymny (kontrola wycieków czynnika ch©odniczego)

Testy laboratoryjne • Test wydajnoµci (ch©odzenie/grzanie) • Test EER • Niestandardowy test ha©asu • Test niezawodnoµci • Test bezpieczeªstwa • Test rozprowadzania powietrza • Test sprawnoµci w róÃnych warunkach temperaturowych i wilgotnoµci

• Test pracy systemu klimatyzacji przy róÃnych wysokoµciach jednostek wewnžtrznych i zewnžtrznych • Test zak©óceª elektromagnetycznych • Test podatnoµci elektromagnetycznej • Test kompatybilnoµci elektromagnetycznej

Laboratoria zapewniania jako´ci

Komora testów ha©asu

Komora testów µrodowiskowych

Testy d©ugoµci instalacji

Nagrody Klimatyzatory LG spotka©y siž z uznaniem licznych µwiatowych organizacji, otrzymuj“c wiele prestiÃowych nagród zarówno za rozwi“zania techniczne jak i niepowtarzalny design. 2012

2011

Nagrody Energy Winner

Nagroda Best Project

- Multi V Combi

- Projekt LG Electronics Gulf FZE

Nagrody: Big Project („Najlepszy producent”) i BGreen - MULTI V III

2010

2008

2007

Green CertiŃcate

Nagroda reddot Design

The Big 5 Gaia

Nagroda iF Design

- Rz“dowe wyróÃnienie za wdraÃanie proekologicznych technologii (koreaªskie Ministerstwo Gospodarki)

- Klimatyzator µcienny (AS-W126BMSO)

- LG Home Management System

- Klimatyzator ARTCOOL (SG-RAC/SF-RAC)


POKOJOWE


• POKOJOWE •

16

Unikalne cechy

42

Modele

44

SpecyŅkacje

58

Akcesoria


NOWY MODEL

4

Stylist Design klimatyzatorów ARTCOOL Stylist jest nieporównywalny z Ãadnymi innymi tego typu urz“dzeniami na rynku. Elegancja i styl w Twoim wnžtrzu.

10 0


Optymalizacja nawiewu

• POKOJOWE •

Trójstronny nawiew powietrza 3-stronny nawiew powietrza sprawnie i szybko ch©odzi kaÃdy zak“tek pomieszczenia.

Stylowy design

Pod´wietlenie LED MoÃliwoµ• dostosowania koloru podµwietlenia do np. temperatury nawiewanego powietrza, wystroju wnžtrza czy nawet nastroju uÃytkownika.

Innowacyjny sterownik Intuicyjny w obs©udze, z czytelnym ekranem o oryginalnym kszta©cie. Przycisk „hot key” umoÃliwia szybki dostžp do najwaÃniejszych funkcji pilota.

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

11


Prestige Projektanci LG stworzyli klimatyzator, w którym dba©oµ• o najdobniejsze szczegó©y jego wygl“du da©a w efekcie formž mog“c“ stanowi• elegancki element wyposaÃenia kaÃdego wnžtrza.

12


NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

• POKOJOWE •

LG dostarcza uÃytkownikowi rozwi“zania umoÃliwiaj“ce dostosowywanie poziomu zuÃycia energii do aktualnego zapotrzebowania na ch©odzenie lub grzanie.

Zdrowe powietrze

Ponad 3 miliony jonów nie tylko aktywnie oczyszczaj“ powietrze nawiewane z klimatyzatora ale takÃe usuwaj“ z otoczenia wszelkie szkodliwe substancje.

Niemal 100% skutecznoµ• w usuwaniu z powietrza wszelkich szkodliwych substancji typu wirusy, bakterie, grzyby czy alergeny.

Stylowy design

Nowoczesna stylistyka Magiczny wy´wietlacz Dyskretnie wkomponowany w obudowž wyµwietlacz LED, emituj“cy delikatne µwiat©o, jest widoczny tylko w trakcie pracy klimatyzatora.

Stylowy dese© G©žboko perforowana struktura przedniego panela tworz“ca stylowy design.

Struktura plastra miodu Unikalny kszta©t wlotu powietrza inspirowany struktur“ plastra miodu.

Eleganckie ruchy Dystyngowany ruch ©opatek i panela przedniego doskonale wpasowuje siž w elegancki design obudowy klimatyzatora.

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

13


NOWY MODEL

4

Slim W nowoczesnej i eleganckiej obudowie klimatyzator ARTCOOL Slim Inverter V skrywa najbardziej zaawansowane technologiczne rozwi“zania.

14


NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

• POKOJOWE •

LG dostarcza uÃytkownikowi rozwi“zania umoÃliwiaj“ce dostosowywanie poziomu zuÃycia energii do aktualnego zapotrzebowania na ch©odzenie lub grzanie.

Zdrowe powietrze

Ponad 3 miliony jonów nie tylko aktywnie oczyszczaj“ powietrze nawiewane z klimatyzatora ale takÃe usuwaj“ z otoczenia wszelkie szkodliwe substancje.

Filtr 3M MICRO-ochrona usuwa z otoczenia szkodliwe substancje mikroskopijnej wielkoµci (py©ki i drobny kurz), zapewniaj“c wysoki przep©yw powietrza i cich“ pracž.

Stylowy design

Najbardziej smuk¨a obudowa WyraŃnowana forma Ponadczasowy design i najwyÃsza jakoµ• wykonania.

Magiczny wy´wietlacz Elegancki i czytelny wyµwietlacz wszystkich waÃnych danych, który w razie koniecznoµci moÃna wy©“czy•!

Ruchomy panel Stylowe, ciemne lustro panelu uchylane podczas pracy jednostki.

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

15


Unikalne cechy • POKOJOWE •

NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna Najbardziej wydajna technologia inwerterowa LG oraz Aktywna Kontrola ZuÃycia Energii zapewniaj“ najwyÃsz“ wydajnoµ• przy jednoczesnej minimalizacji zuÃycia energii. W efekcie urz“dzenia LG tworz“ najbardziej oszczždne systemy klimatyzacji.

1

2

Wyµwietlacz zuÃycia energii

NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

NajniÃszy poziom ha©asu Klimatyzatory LG cechuje najniÃszy na µwiecie poziom emitowanego ha©asu, dzižki unikalnej budowie silnika BLDC i konstrukcji pochy©ych ©opatek wentylatora.

3

4 Cicha praca 17dB

Cicha praca agregatu

Zdrowe powietrze Zastosowanie róÃnorodnych Ņltrów wraz z innowacyjnymi jonami Plasmaster chroni uÃytkownika przed wszelkimi szkodliwymi czynnikami jak bakterie, alergeny oraz eliminuje nieprzyjemne zapachy.

6

5

7

Automatyczne oczyszczanie

Jonizator

Filtr

Funkcja Jet Cool

3-stronny nawiew Kierunki powietrza automatycznego sterowania wyp©ywem powietrza

Stylowy design

Podµwietlenie LED

-ochrona

Optymalizacja nawiewu Funkcja Jet Cool zapewnia szybsze i skuteczniejsze ch©odzenie w porównaniu do klimatyzatorów konwencjonalnych.

Stylowy design Design klimatyzatorów LG jest nieporównywalny z Ãadnymi innymi tego typu urz“dzeniami na rynku.

Innowacyjny sterownik

Filtr

-ochrona


• POKOJOWE •

8

1 4 6

3

5

7

Skuteczne ogrzewanie Klimatyzatory LG ogrzewaj“ wižksze pomieszczenia w krótszym czasie, zapewniaj“c uÃytkownikom komfortowe warunki.

2

áatwa i szybka instalacja

Ogrzewanie

Instalacja klimatyzatora nigdy nie by©a tak prosta dzižki specjalnie zaprojektowanym przez LG elementom montaÃowym.

8

áatwa i szybka instalacja


NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

• POKOJOWE •

NajwyÂsza wydajno´” energetyczna Rewolucyjna technologia inwerterowa LG zapewnia najwyÃsz“ wydajnoµ•, cich“ pracž oraz redukcjž zuÃycia energii elektrycznej. Klimatyzatory LG charakteryzuj“ siž µwiatow“ klas“ wydajnoµci energetycznej, oferuj“c uÃytkownikowi komfort przy jednoczesnych oszczždnoµciach energii.

3-rzdowy hybrydowy wymiennik ciep¨a Zwižkszona wydajnoµ• energetyczna dzižki zastosowaniu 3-rzždowego hybrydowego wymiennika ciep©a. - Znaczne zwižkszenie wydajnoµci poprzez dodanie trzeciego rzždu do hybrydowego wymiennika ciep©a, powižkszaj“cego w efekcie jego powierzchniž. - Ograniczenie strat ciep©a w wyniku zastosowania rurek o róÃnych µrednicach. - Zwižkszenie wewnžtrznej powierzchni rur o 40% dzižki zastosowaniu dodatkowego górnego rzždu wymiennika ciep©a.

Poprzedni model: 2 rzždy

Nowy model: 3 rzždy

Udoskonalone uko´ne ¨opatki wentylatora Dzižki redukcji zawirowaª zmniejszaj“cych przep©yw powietrza oraz poprzez zwižkszenie µrednicy wentylatora, iloµ• nawiewanego powietrza zwižkszy©a siž z 12 do 15,5 m3/min. Efektywniejszy wylot powietrza

Wiksza ´rednica wentylatora

25

Ulepszony rozk¨ad prdko´ci powietrza Poprzedni

Ma©a

18

Nowy

Iloµ• powietrza

% wiksza (µrednica) Poprzedni: 82 Ø

DuÃa

Nowy: 102 Ø


NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

SEER

5.3

9,1 5,2

• POKOJOWE •

SSCOP COP

SCOP

* SpecyŅ Sppec ecyŅkacje kac acje je mog“ mog““ si sižž ró róÃni• óÃn Ãni• i• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Wysokowydajna sprÂarka i zawór zwrotny SprÂarka rotacyjna i wysokowydajny silnik

Podwójny sta¨y zawór zwrotny

Liczba kró•ców ss“cych zosta©a obniÃona z 2 do 1, aby podnieµ• efektywnoµ• spržÃania czynnika ch©odniczego podczas pracy kompresora na niskich obrotach, a wižc w zakresach, w jakich SpržÃarka najczžµciej jest uÃywany. rotacyjna Silniki pr“du sta©ego w z pojedynczym kró•cem spržÃarkach inwerterowych LG Wydajny silnik charakteryzuj“ siž najwižkszym na µwiecie poziomem wydajnoµci.

Zastosowanie podwójnego sta©ego zaworu zwrotnego redukuje pobór mocy zaworu 4-drogowego do zera. Podwójny sta©y zawór zwrotny

Stal nierdzewna

Zwikszona wydajno´” napdu inwerterowego Zoptymalizowanie czasu przep©ywu pr“du przez kontrolž iloµciow“ przetworników pr“du w zaleÃnoµci od chwilowego zapotrzebowania energetycznego. Ponadto zastosowanie komponentów wykonanych z materia©u zwanego karborundem (SiC - wžglik krzemu), przyczyni©o siž do ograniczenia zuÃycia energii elektrycznej poprzez znacz“c“ redukcjž strat napižcia w porównaniu z konwencjonalnymi rozwi“zaniami inwerterowymi. Technologia SiC (karborundowe komponenty elektroniki)

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

19


NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

• POKOJOWE •

Klimatyzatory LG z funkcj“ Aktywnej Kontroli ZuÃycia Energii pomimo mniejszego zuÃycia energii elektrycznej nadal zapewniaj“ skuteczn“ pracž, jednoczeµnie obniÃaj“c koszty uÃytkowania.

Jak to dzia¨a? UÃycie przycisku „ENERGY CONTR” powoduje obniÃenie wysokoµci maksymalnych obrotów silnika spržÃarki, co w efekcie zmniejsza zuÃycie energii elektrycznej. Praca standardowa 100% wydajnoµci ch©odniczej przy 100% poziomie zuÃycia energii elektrycznej. Poziom 1 Jednokrotne wciµnižcie przycisku „ENERGY CONTR”: ograniczenie maksymalnej czžstotliwoµci pracy spržÃarki do 52 Hz; efekt - 86% wydajnoµci ch©odniczej przy ograniczeniu zuÃycia energii elektrycznej do 75%. Poziom 2 Dwukrotne wciµnižcie przycisku „ENERGY CONTR”: ograniczenie maksymalnej czžstotliwoµci pracy spržÃarki do 39 Hz; efekt - 79% wydajnoµci ch©odniczej przy ograniczeniu zuÃycia energii elektrycznej do 50%.

UÂyteczno´” Aktywnej Kontroli ZuÂycia Energii W zaleÃnoµci od sytuacji i potrzeb moÃesz dowolnie kontrolowa• poziom zuÃycia energii elektrycznej.

20

Praca standardowa

Poziom 1

Poziom 2

Iloµ• osób: duÃo; stopieª aktywnoµci: wysoki.

Iloµ• osób: kilka; stopieª aktywnoµci: µredni.

Iloµ• osób: niewiele; stopieª aktywnoµci: niewielki.


NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

• POKOJOWE •

2 poziomy oszczdno´ci: 25% i 50%

* SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Funkcja Aktywnej Kontroli ZuÂycia Energii

Wydajność (%)

Aktywna Kontrola ZuÃycia Energii stanowi skuteczn“ metodž na obniÃenie kosztów energii elektrycznej, przy jednoczesnym korzystaniu z zalet komfortowego przebywania w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Efektywnoµ• zwižkszona o

11%

100

Efektywnoµ• zwižkszona o

29%

50

0 Standard

Poziom 1

Wydajność chłodnicza

Poziom 2

Poziomy kontroli

Zużycie energii

Warunki testu: Temperatura wewn.: 28°C Temperatura zewn.: 32°C Testowany model: Prestige Inverter V

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

21


NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

• POKOJOWE •

Wy´wietlacz zuÂycia energii LG opracowuj“c innowacyjny wyµwietlacz zuÃycia energii elektrycznej odda©o w ržce uÃytkowników doskona©e narzždzie do pe©nej kontroli wydatków uÃytkowania klimatyzatorów.

Powody wdroÂenia wy´wietlacza zuÂycia energii MoÂliwo´ci energooszczdnej pracy klimatyzatorów inwerterowych Zdarza siž, Ãe uÃytkownicy nie do koªca s“ µwiadomi jak bardzo wydajne s“ klimatyzatory inwerterowe. W efekcie czžsto urz“dzenia pracuj“ zbyt intensywnie w stosunku do realnych zapotrzebowaª uÃytkownika, a poziom zuÃytej energii znajduje niestety odzwierciedlenie w rachunkach za energiž elektryczn“. Potrzeba kontroli zuÂycia energii Bardzo czžsto brak moÃliwoµci µledzenia zuÃycia energii przez klimatyzator uniemoÃliwia uÃytkownikowi dokonywanie niezbždnych korekt w ustawieniach temperatury jego pracy.

Elementy sk¨adowe Wy´wietlacz jednostki wewntrznej Wyµwietlacz jednostki wewnžtrznej pokazuje poziom zuÃycia energii elektrycznej, zarówno aktualny jak i skumulowany, stwarzaj“c uÃytkownikowi moÃliwoµ• kontrolowania na bieÓco kosztów uÃytkowania klimatyzatora.

Sterownik bezprzewodowy Jednokrotne naciµnižcie przycisku „ENERGY DISPLAY” powoduje wyµwietlenie na jednostce wewnžtrznej informacji o poziomie aktualnego poboru energii elektrycznej. Powtórne naciµnižcie wyµwietli wartoµ• skumulowanego poziomu zuÃycia energii.

Tryb wyµwietlania zuÃycia energii

22


NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna

• POKOJOWE •

Aktywne oszczdzanie

* SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Jak to dzia¨a? Naciµnižcie przycisku „ENERGY DISPLAY” na sterowniku bezprzewodowym powoduje zmianž wyµwietlanej na obudowie klimatyzatora informacji z temperatury pracy na aktualne zuÃycie energii elektrycznej, dzižki czemu na bieÓco moÃemy kontrolowa• jego poziom. Tryb standardowy

Tryb wy´wietlania zuÂycia energii

Wyµwietlacz pokazuje temperaturž pracy.

Wyµwietlacz pokazuje aktualny pobór mocy.

Naciµnij przycisk ENERGY DISPLAY

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

23


Cicha praca

Tylko 17 dB

• POKOJOWE •

Cicha praca Las

Klimatyzatory LG generuj“ wyj“tkowo niski Konwencjonalny poziom ha©asu dzižki unikalnej technologii inwerter 22dB ukoµnych ©opatek wentylatora LG, konstrukcji spržÃarki o niskim poziomie wibracji oraz silnikowi BLDC.

26dB

Konwencjonalny K f On/Off

32dB B Biblioteka

36dB

* SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Uko´ne ¨opatki wentylatora

Silnik BLDC

Konstrukcja ukoµnych ©opatek wentylatora minimalizuje zmiany ciµnienia powstaj“cego przy kontakcie ©opatek z powietrzem, dzižki czemu poziom ha©asu emitowanego przez wentylator jest bardzo niski.

13 poziomów prždkoµci obrotów bezszczotkowego silnika pr“du sta©ego (BLDC), wyposaÃonego w potžÃny magnes neodymowy, stwarza moÃliwoµ• precyzyjnej kontroli jego pracy. Ha©as emitowany przez elementy mechaniczne i elektryczne jest duÃo niÃszy przy jednoczesnym zapewnieniu efektywnej pracy silnika na wysokich obrotach.

15° Konwencjonalne

Transmiter Sta©y magnes

Uko´ne Silnik na pr’d zmienny

Silnik BLDC

Niska wydajnoµ•. Nagrzewanie siž do wys. temp. Utrudniona precyzyjna kontrola prždkoµci.

Niski ha©as emitowany przez elementy mechaniczne i elektryczne. Precyzyjna kontrola prždkoµci. Wytrzyma©oµ•.

SprÂarka o niskim stopniu wibracji Unikalna konstrukcja spržÃarki dwu-rotacyjnej zmniejsza poziom wibracji dzižki redukcji drgaª momentu obrotowego o 40% w stosunku do standardowej spržÃarki rotacyjnej.

SprÂarka rotacyjna a dwu-rotacyjna Stabilnoµ• pracy spržÃarki dwu-rotacyjnej minimalizuje jej wibracje. Wibracje spowodowane momentem obrotowym

40%

redukcja drgaª Jedno-rotacyjna

24

Dwu-rotacyjna


Cicha praca

• POKOJOWE •

Ciszej o 3dB

Cicha praca agregatu Funkcja cichej pracy agregatu oferuje uÃytkownikowi komfort idealnej ciszy, dzižki redukcji szczytowego poziomu ha©asu wytwarzanego przez jednostkž zewnžtrzn“. * SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Jak dzia¨a funkcja cichej pracy agregatu? Tryb pracy jednostki zewnžtrznej obniÃa poziom emitowanego przez ni“ ha©asu o 3dB oraz czyni pracž jednostki wewnžtrznej jeszcze bardziej cich“.

Kontrola obrotów sprÂarki jednostki zewntrznej

Uruchamianie trybu: uÂyj przycisk „SILENT”

Redukcja o

3dB

Poziom hałasu (dBA)

Wykres emisji ha¨asu agregatu Szczytowy poziom hałasu

Tryb „Cicha praca” Konwencjonalny

Częstotliwość (Hz)

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

25


• POKOJOWE •

Zdrowe powietrze Zaawansowane systemy filtracji chroni“ uÃytkownika przed wieloma szkodliwymi substancjami.

Jonizator

Automatyczne oczyszczanie

Ponad 3 miliony jonów Plasmaster sterylizuj“ nie tylko powietrze nawiewane przez klimatyzator, ale równieà usuwaj“ szkodliwe substancje znajduj“ce siž w otoczeniu urz“dzenia.

Zaawansowana funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega gromadzeniu siž bakterii i pleµni w wymienniku ciep©a.


• POKOJOWE •

Filtr

-ochrona

Filtr MULTI-ochrona marki 3M skutecznie usuwaj“cy z powietrza przy pomocy ©adunków elektrostatycznych szkodliwe substancje typu py©ki lub drobny kurz.

Filtr

-ochrona

Filtr opracowany w oparciu o technologie 3M, przechwytuj“cy i dezaktywuj“cy szkodliwe mikroskopijne substancje, w tym py©ki i drobny kurz. Filtr zapewnia bardzo wysoki przep©yw powietrza z niskim poziomem ha©asu.


• POKOJOWE •

Firma LG poµwižci©a wiele czasu i wysi©ku na badania zwi“zane z technologi“ plazmow“ (plazma jest - obok sta©ego, ciek©ego i gazowego - czwartym stanem skupienia materii). W stanie plazmowym wspó©istniej“ obok siebie jony dodatnie i ujemne, które mog“ wchodzi• wprowadza w reakcje z wilgotnym powietrzem. Najnowsza technologia LG technologiž plazmow“ do codziennego Ãycia, oferuj“c uÃytkownikom szereg innowacyjnych funkcji w klimatyzatorach LG.

Automatyczne oczyszczanie

Jonizator

Zaawansowana funkcja automatycznego oczyszczania Plasmaster zapobiega powstawaniu bakterii i pleµni na wymienniku ciep©a, a tym samym zapewnia uÃytkownikowi bardziej komfortowe µrodowisko.

Ponad 3 miliony spolaryzowanych jonów wytwarzanych przez jonizator Plasmaster chroni uÃytkownika przed róÃnymi rodzajami drobnoustrojów, bakterii i wirusów.

Jak to dzia¨a? Plazma jest jednym z czterech podstawowych stanów skupienia materii - podobnym do gazu - w którym pewne elementy cz“stek podlegaj“ jonizacji. Ogrzanie gazu moÃe wywo©a• proces jonizacji (nastžpuje zmniejszenie liczby elektronów) w efekcie czego gaz przechodzi w stan plazmy, sk©adaj“cy siž z na©adowanych cz“steczek: jonów (dodatnich) i elektronów (ujemnych). Inn“ metod“ wywo©ania procesu jonizacji jest m.in. moÃliwoµ• poddania materii oddzia©ywaniu silnego pola elektromagnetycznego (za pomoc“ lasera lub generatora mikrofal). Procesowi jonizacji towarzyszy rozszczepienie wi“zaª molekularnych (jeµli te wystžpuj“ w danej materii).

Elektrony Reakcja chemiczna

Energia cieplna

Ciep©o

áadunek elektryczny Substancje

Jony dodatnie

28

Energia kinetyczna


Zdrowe powietrze

Automatyczne oczyszczanie

• POKOJOWE •

Sterylne wntrze

Wnžtrze klimatyzatora jest utrzymywane mywane ennika w czystoµci dzižki osuszaniu wymiennika , ciep©a i sterylizacji jonami y. usuwaj“cymi pleµª i przykre zapachy.

* SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Jak to dzia¨a? Zaawansowana funkcja automatycznego oczyszczania zapobiega gromadzeniu siž bakterii i pleµni w wymienniku ciep©a, zapewniaj“c uÃytkownikowi bardziej komfortowe warunki.

Konwencjonalne oczyszczanie

Automatyczne oczyszczanie

G©ównymi przyczynami nieprzyjemnego zapachu z klimatyzatorów s“ pleµª i bakterie powstaj“ce na powierzchni wymiennika ciep©a, gdy ten pozostaje wilgotny.

Automatyczna funkcja oczyszczania osusza mokry wymiennik ciep©a, zapobiegaj“c powstawaniu pleµni i bakterii, usuwaj“c przykre zapachy oraz eliminuj“c koniecznoµ• czžstego czyszczenia filtra.

Zalety automatycznego oczyszczania Automatyczne oczyszczanie zapewnia czyste powietrze eliminuj“c powstawanie bakterii, pleµni i usuwaj“c nieprzyjemne zapachy z jednostki wewnžtrznej. • Wnžtrze klimatyzatora jest automatycznie osuszane zaraz po uÃyciu. • Sterylizacja jonami usuwa pleµª i bakterie.

Eliminacja bakterii

Usuwanie przykrych zapachów

Usuwanie pleµni

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

29


Zdrowe powietrze

• POKOJOWE •

Jonizator Ponad 3 miliony jonów Plasmaster sterylizuj“ nie tylko powietrze nawiewane przez klimatyzator, ale równieà usuwaj“ szkodliwe substancje oraz przykre zapachy znajduj“ce siž w otoczeniu urz“dzenia, czyni“c µrodowisko w którym przebywa uÃytkownik czystym i bezpiecznym. * SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Skuteczna sterylizacja z dezodoryzacj’ Liczba generowanych jonów wzros©a z 2 do 3 milionów. Jonizator Plasmaster Plus wytwarza 3 miliony skupisk spolaryzowanych jonów do przechwytywania i eliminacji z powietrza bakterii, wirusów i innych szkodliwych substancji oraz usuwania nieprzyjemnych zapachów unosz“cych siž w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Dezodoryzacja

Sterylizacja

Amoniak, itp.

Bakterie

Martwe roztocza, osady

Zapachy Ãywnoµci/ gotowania

Py©ki kwiatów

Grzyby

Zapach substancji chemicznych typu klej meblarski

Sierµ•

Efekt dzia¨ania ponad 3 milionów jonów Sterylizacja i dezodoryzacja y j H H

2

Wytwarzanie skupisk jonów

H

Otaczanie szkodliwych substancji

Wytwarzanie rodników OH

H H

H

Reakcje chemiczne

Zakoªczenie sterylizacji

Wi“zania polaryzacyjne cz“ste- Jony otaczaj“ liczne szkodliwe W wyniku reakcji chemicznej Rodniki OH wchodz“ w reakcjž Szkodliwe substancje s“ przeczek H2O w powietrzu generuj“ substancje, takie jak bakterie, powstaj“ rodniki OH. ze szkodliwymi substancjami. kszta©cane w H2O a uwalniane zarazki i wirusy. skupiska jonów (+)(-). powietrze jest czyste i zdrowe.

30


Zdrowe powietrze

• POKOJOWE •

Czyste i zdrowe ´rodowisko

Ocena wydajno´ci sterylizacji powietrza 100

Usunižcie ponad 99.6% bakterii (gronkowca zªocistego) w 60 min. Skuteczność oczyszczania (%)

Skuteczność oczyszczania (%)

Usunižcie ponad 99.9% bakterii (paªeczki okržÄnicy) w 30 min. Warunki testu 3

Kubatura pomieszczenia: 52m Temp. i wilgotnoµ•: standardowa Bakterie: pa©eczka okržÃnicy

80 60

99,9% skutecznoµ•

40 20 0

30

15

45

Czas

100

Warunki testu Kubatura pomieszczenia: 52m3 Temp. i wilgotnoµ•: standardowa Bakterie: gronkowiec z©ocisty

80 60

99,6% skutecznoµ•

40 20 0

60 (min)

15

30

45

Czas

60 (min)

Zmniejszenie intensywno´ci nieprzyjemnych zapachów o 2,1 pkt w 60 minut Srxirw}{rs´”~etegls{e

Zapach o intensywnoµci 2 pkt lub mniej pozostaje niewyczuwalny dla cz©owieka, nie wywo©uj“c dyskomfortu. 5

E

]xstmi©mrxirw}{rs´gm

Warunki testu

3,6

Kubatura pomieszczenia: 8m3 Czas: 1 godzina Instytut: Intertek

B C

D E F

Zv~}o¨eh}iqmwnm ~etegl¬{

3

1,5

C

A

Yhg~y{eprs´”~etegly

Lveo ~etegly

Xexyvepri ´vshs{mwos

Lveo

Qvermge shg~y{erme

Zsqmiw~g~irmi yÂ}xos{i

ìvihrm

àe~miroe

Yhteh} wtsÂ}{g~i

Yhglsh}~{miv~’x lshs{per}gl

]mpr}

Levh~swmpr}

Oowxviqepr}

1

1,5

M~ew!qmr, 0

10

20

30

40

50

60

3,6

70

Redukcja intensywnoµci nieprzyjemnych zapachów 3,6

1,5

Zapachy unosz“ce siž w pomieszczeniu oraz znajduj“ce siž w zas©onach i na ubraniach

CertyŃkaty CertyŃkaty Potwierdzenie antybakteryjnych w©aµciwoµci Jonizatora Plasmaster Plus / Plasmaster Potwierdzenie odµwieÃaj“cych w©aµciwoµci Jonizatora Plasmaster Plus / Plasmaster

Instytut Intertek

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

31


Zdrowe powietrze

• POKOJOWE •

Filtr

-ochrona

Po©“czenie zaawansowanych rozwi“zaª technologicznych LG i 3M zaoowocowa©o powstaniem unikatowego Ņltra zapewniaj“cego niemal 100% skutecznoµ• w usuwaniu z powietrza wszelkich szkodliwych substancji typu wirusy, bakterie, grzyby czy alergeny, oferuj“c uÃytkownikowi klimatyzatora LG idealnie czyste i zdrowe µrodowisko. * SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Eliminacja szkodliwych mikro-substancji Unikalna substancja antybakteryjna i antyalergiczna LG w po©“czeniu z konstrukcj“ Ņltra 3M zapewnia skuteczne oczyszczanie powietrza z alergenów, wirusów, bakterii i grzybów, przy jednoczesnym zachowaniu znakomitych parametrów wydajnoµci ch©odniczych klimatyzatora i minimalizacji strat przep©ywu powietrza przez Ņltr. Technologia 3M

Technologia LG Opatentowana przez LG technologia sterylizacji i usuwania alergenów.

Enzymy antyalergiczne

Bakterie Lactobacillus ekstraktowane z kimchi

Filtr elektrostatyczny

Otwarta struktura Ńltra

Skuteczne przechwytywanie kurzu dzižki elektrostatycznym ©adunkom znajduj“cym siž na powierzchni Ņltra.

Minimalizacja strat ciµnienia powietrza przep©ywaj“cego przez Ņltr oraz brak strat w wydajnoµci ch©odniczej dzižki specjalnej pow©oce 3M.

Jak to dzia¨a?

Grzyby

Wirusy

32

Bakterie

Kurz

Alergeny

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Grzyby, bakterie, wirusy, kurz i alergeny unosz“ce siž w powietrzu s“ zasysane przez klimatyzator.

Filtr 3M przechwytuje cz“steczki kurzu z powietrza.

Oczyszczenie powietrza poprzez deaktywacjž wirusów, bakterii, grzybów i alergenów.


Zdrowe powietrze

• POKOJOWE •

Czyste i zdrowe ´rodowisko

Efekty uÂycia Ńltra 3M MULTI-ochrona Test eliminacji bakterii: przeÂywalno´” bakterii

100

PrzeÃywalnoµ• bakterii (%)

PrzeÃywalnoµ• wirusów (%)

Test eliminacji wirusów: przeÂywalno´” wirusów

99.9%

75

sterylizacja

w 15 min

50 25 0

5

10

100

99%

75

sterylizacja

w 10 min

50 25

15

0

5

10

Czas (min)

Czas (min)

Wirusy

Bakterie

Wirusy wywo©uj“ u ludzi przezižbienie, grypž, održ, ospž wietrzn“, ospž i inne infekcje a przenoszone s“ na skórze (np. na d©oniach) czy w p©ynach organicznych (np. w kropelkach µliny uwalnianej do otoczenia podczas kaszlu).

Bakterie to jednokomórkowe mikroorganizmy, spoµród których bakterie chorobotwórcze mog“ powodowa• np. zatrucia pokarmowe, bakteryjne zapalenie p©uc, choroby skóry, gruÁlicž, cholerž. Bakterie Ãyj“ i rozmnaÃaj“ siž praktycznie wszždzie a wižkszoµ• ludzi przebywa w ich zasižgu wystžpowania.

Test eliminacji grzybów: skala klasyfikacji rozwoju drobnoustrojów Skala oceny powstawania drobnoustrojów

1. Poziom m

GRADE

2. Poziom

3. Poziom

4. Poziom

10~30%

30~60%

Ponad 60%

% Próbek pokrytych grzybami Testowane grzyby: Kropidlak czarny

0~10%

CertyŃkaty

Bakterie

Grzyby

Drobnoustroje

Instytut

Gronkowiec z©ocisty, ATCC 6538P Pa©eczki okržÃnicy (E. coli), NBRC 3301 Pa©eczki legionellozy (ATCC33152 SG1) Gronkowiec z©ocisty MRSA (IID 1677) Kropidlak czarny ATCC 9642 Czuprynka kulista ATCC 6205 Penicillium Pinophilum ATCC 11797 Gliocladium Virens ATCC 9645 Aureobasidium Pullulans ATCC 15233 Czuprynka kulista ATCC 6275

Bio research center of JSTIIF (Japan Synthetic Textile Inspection Institute Foundation)

Drobnoustroje

Bio research center of JSTIIF (Japan Synthetic Textile Inspection Institute Foundation) Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japan) Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japan) FITI (Intertek : ASTM G21-96 Standard) Agriculture Science Lab. (China)

Wirusy

Instytut

Wirus grypy A (H1N1)

National Institute of Hygiene & Epidemiology (Vietnam)

Wirus grypy A (H1N1)

Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japan)

Wirus ptasiej grypy (H5N1)

SCHOOL OF VETERINARY MEDICINE BOGOR INSTITUTE OF AGRICULTURE (Indonesia)

Wirus ptasiej grypy (NIBRG-14, H5N1) Wirus ptasiej grypy (H5N1)

Retroscreen Virology (England) Agriculture Science Lab. (China)

FITI (ASTM G21-96 Standard)

KATRI(AATCC 30, TEST 3 (1999))

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

33


Zdrowe powietrze

• POKOJOWE •

Filtr antybakteryjny

Filtr

-ochrona

Filtr antybakteryjny przechwytuje z powietrza cz“steczki kurzu wielkoµci powyÃej 10Ģm i eliminuje z nich bakterie. Nastžpnie Ņltr 3M MICRO-ochrona dzižki ©adunkom elektrostatycznym na swojej powierzchni eliminuje z powietrza mniejsze cz“steczki kurzu i inne mikroskopijnej wielkoµci szkodliwe substancje, wywo©uj“ce choroby uk©adu oddechowego. * SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Filtr antybakteryjny Filtr antybakteryjny jest elementem pierwszego etapu oczyszczania powietrza. Zadaniem jego jest filtracja cz“steczek kurzu o wielkoµci powyÃej 10Ģm a nastžpnie eliminacji przechwyconych w ten sposób bakterii.

Kurz powyÂej10įm

Bakterie

Prosty demontaÂ

àatwo´” czyszczenia

Po podniesieniu przedniego panela wystarczy unieµ• Ņltr do góry aby w ca©oµci go wysun“•.

Specjalnie zaprojektowany Ņltr jest ©atwy do czyszczenia a czas jego uÃytkowania zosta© znacznie wyd©uÃony.

àatwy

àatwy

do wyjžcia

do umycia

CertyŃkaty Drobnoustroje Bakterie

34

Gronkowiec z©ocisty Pa©eczka zapalenia p©uc

Instytut FITI


Zdrowe powietrze

• POKOJOWE •

Bez kurzu i bakterii

Filtr 3M MICRO-ochrona Szkodliwe substancje mikroskopijnej wielkoµci 0,3Ģm s“ przechwytywane na powierzchni filtra dzižki ©adunkom elektrostatycznym.

0.3μm .3μm

Otwarta struktura kana¨u

Mikrostruktura powierzchni

Elektrostatyczno´”

Falisty kszta©t powierzchni Ņltra skupia py©ki kurzu i jednoczeµnie zapewnia jedynie niewielki spadek ciµnienia przep©ywaj“cego powietrza, zapewniaj“c nominaln“ wydajnoµ• ch©odnicz“.

Zwižkszona skutecznoµ• przechwytywania szkodliwych substancji dzižki warstwowej budowie powierzchni Ņltra.

Generowanie na powierzchni Ņltra ©adunków elektrostatycznych zwižksza skutecznoµ• w przechwytywaniu z powietrza cz“steczek kurzu.

Jak to dzia¨a?

Etap 1

Etap 2

Etap 3

Przechwytywanie kurzu przez Ņltr.

Otaczanie ujemnymi jonami cz“steczek kurzu i ich eliminacja przez Ņltr 3M MICRO-ochrona.

Uwalnianie oczyszczonego powietrza.

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

35


Optymalizacja nawiewu

Tylko

• POKOJOWE •

Funkcja Jet Cool

5,6 min

Konstrukcja wylotu powietrza umoÃliwia intensywne nawiewanie ch©odnego powietrza, które pozwala na sch©odzenie uty. pomieszczenia o 5°C w zaledwie 5,6 minuty.

* SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia. ia.

Szybsze ch¨odzenie pomieszcze© Uzyskanie zadanej temperatury zajmuje klimatyzatorom LG 3 razy mniej czasu w porównaniu z klimatyzatorami konwencjonalnymi. Zoptymalizowana konstrukcja wylotu powietrza zwižksza prždkoµ• wymiany powietrza w pomieszczeniu o 20%. Temp.

Prestige Inverter V

3x

33°C

szybciej Model konwencjonalny Warunki testu Temperatura zewn.: 35°C Temperatura wewn.: 33°C Zadana temperatura: 26°C Tryb nawiewu: Intensywny

Zadana temp. 26°C

Czas

Jak uzyskali´my tak wysok’ wydajno´”? Zawirowania powietrza powstaj“ce wewn“trz jednostki zmniejszaj“ jego przep©yw przez wylot. Ich redukcja zwižksza wydajnoµ• nawiewu klimatyzatora nawet do 24 m3/min (dot. jednostki P24EL).

Niska

36

Wielkoµ• zawirowaª

Wysoka


Optymalizacja nawiewu

4-kierunkowy Auto Swing

• POKOJOWE •

Kontrola przep¨ywu powietrza

Funkcja 4-kierunkowego nawiewu Auto Swing wing niezwykle skutecznie sch©adza powietrze w ca©ym klimatyzowanym pomieszczeniu. Pionowa liwia i pozioma regulacja ustawieª Ãaluzji umoÃliwia dowoln“ regulacjž kierunku nawiewu. * SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia. a.

4-kierunkowy Auto swing (¨atwa kontrola nawiewu) Funkcja 4-kierunkowego nawiewu Auto Swing dostosowuje nawiew ch©odnego powietrza do zapotrzebowania w danym pomieszczeniu, zapewniaj“c jego niewiarygodnie szybkie sch©odzenie.

5-stopniowa kontrola nawiewu w poziomie Horyzontalna regulacja kierunku wyp©ywu powietrza posiada 5 ustawieª, wszystkie z pe©n“ obs©ug“ funkcji Auto Swing, gwarantuj“c“ skuteczniejsze sch©adzanie ca©ego pomieszczenia.

1

2

5

4

3

6-stopniowa kontrola nawiewu w pionie Wertykalna regulacja kierunku wyp©ywu powietrza z 6 ustawieniami, kaÃde z nich z pe©n“ obs©ug“ funkcji Auto Swing, zapewnia osi“gnižcie w krótkim czasie zadanej przez uÃytkownika temperatury.

6 5 4 3 2 1

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

37


Grzanie

• POKOJOWE •

Mocne ogrzewanie Klimatyzatory LG s“ w stanie ogrza• w krótszym czasie wižksze pomieszczenia, zapewniaj“c uÃytkownikowi komfortowe warunki. Cechuj“ siž jednoczeµnie wysok“ wydajnoµci“ energetyczn“ oraz duÓ skutecznoµci“ szybkiego i równomiernego rozprowadzania ciep©a.

* SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Szybkie ogrzewanie Szybkie ogrzanie pomieszczenia jest moÃliwe poprzez osi“gnižcie zadanej temperatury w krótszym czasie. Temp.

Ogrzanie pomieszczenia do zadanej temperatury jest 2 razy szybsze nià w przypadku klimatyzatorów konwencjonalnych.

Zadana temp. o 23 C

Szybciej o

50%

Warunki testu

Pocz“tkowa temp. 7oC

Konwencjonalny on-off

Prestige Inverter V

Temperatura zewn.

7°C

Temperatura wewn.

12°C

Zadana temperatura

20°C

Tryb nawiewu

Silny

Czas

Szeroki zakres pracy Klimatyzatory inwerterowe LG pracuj“ w trybie grzania skutecznie równieà przy ekstremalnie niskich temperaturach zewnžtrznych, dochodz“cych nawet do -15°C.

Strefa niskich temperatur

Konwencjonalny

LG

-15oC

-10oC

-5oC

Dotyczy modeli: Prestige InverterV, ArtCool Stylist InverterV, ArtCool Slim InverterV, ArtCool InverterV.

38

24oC

Temp. zewn. (oC )


• POKOJOWE •

12-metrowy zasig nawiewu powietrza Nowy wižkszy wentylator LG zwižksza zasižg skutecznego nawiewu do 12 metrów. Przek©ada siž to bezpoµrednio na szybkoµ• i skutecznoµ• ogrzewania pomieszczenia.

Zasig

12 m

Nawiew powietrza w pionie Ciep©e powietrze jest lÃejsze och ch©odnego, dlatego w pomieszczeniu naturalnie znajduje siž bliÃej suŅtu. W trybie grzania ©opatki klimatyzatora LG kieruj“ strumieª ciep©ego powietrza w dó©, celem utrzymania sta©ej i przyjemnej temperatury w ca©ym pokoju.

70‡

K’t wyp¨ywu powietrza w pionie

Oszczdno´” energii Urz“dzenia wyposaÃone w pompž ciep©a spotka©y siž z duÃym zainteresowaniem ze wzglždu na znacz“ce moÃliwoµci oszczždnoµci energii. Jednak dopiero inwerterowe pompy ciep©a charakteryzuj“ siž znacznie wyÃszym stopniem wydajnoµci energetycznej w stosunku do urz“dzeª konwencjonalnych ze spržÃarkami o sta©ej prždkoµci pracy.

Oszczdno´” energii w trybie grzania

Oszczdno´”

27%

Szacowane roczne zuÃycie energii elektrycznej na podstawie przecižtnego europejskiego zapotrzebowania na ogrzewanie, w oparciu o wspó©czynniki SEER / SCOP. (Ogrzewanie, dla µredniej powierzchni: 1400 godzin)

Konwencjonalna pompa ciep©a

Prestige Inverter V

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

39


Szybki i ©atwy montaÃ

• POKOJOWE •

àatwy monta Klimatyzatory LG zosta©y tak zaprojektowane aby ich montaà przebiega© szybko i sprawnie, nawet jeµli czynnoµci instalacyjne mia©aby wykonywa• jedna osoba. Dzižki temu czas instalacji urz“dzeª klimatyzacyjnych zosta© znacznie zredukowany.

* SpecyŅkacje mog“ siž róÃni• w zaleÃnoµci od modelu urz“dzenia.

Doskona¨e wyko©czenie Pog©žbiona obudowa zwižksza przestrzeª montaÃow“, os©aniaj“c elementy przy©“czeniowe. W efekcie klimatyzator wygl“da kompaktowo. • Wižcej miejsca na u©oÃenie rur przy©“czeniowych i wžÃa skroplin. • G©žbsza obudowa zwižksza przestrzeª montaÃow“.

1-2mm

6-8mm

Konwencjonalny

LG

Wiksza przestrze© instalacyjna Wižksza przestrzeª na instalacjž freonow“ i skroplin, w porównaniu z klimatyzatorami innych firm, u©atwia montaà urz“dzenia.

• Powižkszona o 45% przestrzeª instalacyjna u©atwia czynnoµci instalacyjne.

100%

Konwencjonalny

Udoskonalona p¨yta montaÂowa Udoskonalona szersza p©yta montaÃowa LG skraca czas instalacji. Wytyczne dotycz“ce instalacji wyt©oczono bezpoµrednio na p©ycie, dzižki czemu instalator podczas pracy praktycznie nie musi spogl“da• do drukowanej instrukcji montaÃu.

40

LG

145%


Szybki y i ©atwyy montaÃ

• POKOJOWE •

Zdejmowana dolna cz´” obudowy áatwiejsza instalacja oraz dostžp serwisowy dzižki zdejmowanej dolnej czžµci obudowy.

• Zdejmowana dolna czžµ• obudowy jednostki wewnžtrznej LG umoÃliwia montaà bez koniecznoµci rozebrania urz“dzenia na czžµci czy korzystania z pomocy osób trzecich.

Wspornik instalacyjny Wspornik instalacyjny tworzy przestrzeª pomiždzy µcian“ a klimatyzatorem, co upraszcza montaà urz“dzenia. 25o

165mm

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

41


Modele POKOJOWE

• POKOJOWE •

2014

NajwyÂsza wydajno´” energetyczna

9K H09AK

12K H12AK

A+

A+++

A+++

A

A+++

A+++

9K G09WL

12K G12WL

Ch©odzenie

A+

Grzanie

A

NajwyÃsza wydajnoµ• energetyczna Wy´wietlacz zuÂycia energii

Cicha praca (17dB) lub (19dB)

17dB

Cicha praca Cicha praca agregatu

Automatyczne oczyszczanie

Plasmaster

Jonizator Plus

Zdrowe powietrze

Filtr

Filtr

-ochrona

-ochrona

Filtr antybakteryjny

Funkcja Jet Cool

Optymalizacja nawiewu

Kierunki automatycznego sterowania wyp¨ywem powietrza

3-stronny nawiew powietrza

Pod´wietlenie LED

Stylowy design Innowacyjny sterownik

áatwa i szybka instalacja

42

àatwa instalacja


12K A12LL

18K A18RL

A++

A++

A+

A+

A+

A

19dB

19dB

9K P09RL

12K P12RL

18K P18EL

24K P24EL

9K E09EL

12K E12EL

A++

A++

A++

A++

A+

A+

A

A

A+

A

A

A

• POKOJOWE •

9K A09LL

19dB

Plus

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

43


Produkt

• POKOJOWE •

Stylist

9K

G09WL 12K

G09WL

Model Jednostka wewnžtrzna Jednostka zewnžtrzna Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ•

Ch©odzenie

Grzanie

Pobór mocy E.E.R. S.E.E.R. Obci“Ãenie ch©odnicze C.O.P. S.C.O.P. Obci“Ãenie cieplne Klasa wydajnoµci energetycznej Roczne zuÃycie energii Poziom ciµnienia akustycznego

Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie +7°C

kW Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie

Ch©odzenie Ch©odzenie

Grzanie

Osuszanie Pr“d pracy

Ch©odzenie Grzanie

Pr“d rozruchu

Ch©odzenie Grzanie Zasilanie Zabezpieczenie Przewody zasilania (do jedn. zewn.) Sterowanie i zasilanie (pomiždzy jednostkami) Wymiary (szer.×wys.×g©.) Waga Moc silnika wentylatora Jednostka zewnžtrzna Zakres pracy Ch©odzenie Grzanie Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Grzanie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Przep©yw powietrza D©ugoµ• instalacji Ca©kowita (zew./wew.)

Przy©“cza rur

RóÃnica poziomów Ciecz Gaz Skropliny

Czynnik ch©odniczy

Moc silnika wentylatora Typ spržÃarki Waga Wymiary (szer.×wys.×g©.)

W W W W W W W W W W/W kW W/W

Grzanie

Poziom mocy akustycznej Przep©yw powietrza

Min Nom. Max Min Nom. Max Nom. Nom. Nom.

Typ Do 7,5m Dodatkowa iloµ•

Tryb snu Niski íredni Wysoki Niski íredni Wysoki Wysoki Tryb snu Niski íredni Wysoki Max (Power) Niski íredni Wysoki íredni Max íredni Max íredni íredni

Min ~ Max Min ~ Max Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Min Max Max írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn.

kWh kWh dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min I/h A A A A A A ø / V /Hz A il. × mm² il. × mm² mm kg W °C DB °C WB dBA dBA dBA 3 m /min m m m mm cale mm cale mm cale g g/m W kg mm

9K G09WL.NS3 G09WL.UL2

12K G12WL.NS3 G12WL.UL2

1300 2500 3500 1300 3000 4200 3200 690 830 3,61 5,70 2,5 3,61 3,80 2,7 A+ A 170 1100 19 29 34 39 32 35 39 60 4,5 6,0 7,0 8,0 10,5 6,6 7,5 8,5 1,2 4,0 6,0 4,0 7,0 4,0 4,0 1 / 220~240 / 50 C-16 3 × 1,5 4 × 1,0 645 × 645 × 121 18 24

1300 3500 4000 1300 3500 5000 3700 1090 970 3,21 5,6 3,5 3,61 3,80 3,3 A+ A 220 1224 19 29 34 39 32 35 39 60 4,5 6,0 7,0 8,0 10,5 6,6 7,5 8,5 1,5 5,0 6,0 4,5 7,0 5,0 4,5 1 / 220~240 / 50 C-16 3 × 1,5 4 × 1,0 645 × 645 × 121 18 24

-10~48 -15~24 45 45 65 33 3 15 10 6,35 1/4 9,52 3/8 21,5 0,85 R410A 1000 20 43 Rotacyjna BLDC 34 770 × 545 × 288

-10~48 -15~24 45 45 65 33 3 15 10 6,35 1/4 9,52 3/8 21,5 0,85 R410A 1000 20 43 Rotacyjna BLDC 34 770 × 545 × 288

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

44


Produkt

• POKOJOWE •

G09WL.NS3 / G12WL.NS3

1

645

Nr 1 2

121

Nazwa elementu Panel przedni Wyµwietlacz i odbiornik sygna©ów pilota

75

645

(Jednostka: mm)

2

42

G09WL.UL2 / G12WL.UL2 Nr 1 2 3 4 5

770 558

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (gaz) Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (ciecz) Przy©“cze zasilania i sterowania Uziemienie obudowy

106

353 154

210

138

(Jednostka: mm)

24

54 1 277.34 288 4

3

207

5 2

15.79

267

70

545

Ø464

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

45


Produkt 9K

H09AK • POKOJOWE •

12K

H12AK 17dB

Model Jednostka wewnžtrzna Jednostka zewnžtrzna Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ•

Ch©odzenie

Grzanie

Pobór mocy E.E.R. S.E.E.R. Obci“Ãenie ch©odnicze C.O.P. S.C.O.P. Obci“Ãenie cieplne Klasa wydajnoµci energetycznej Roczne zuÃycie energii Poziom ciµnienia akustycznego

Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie +7°C

kW Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie

Ch©odzenie Ch©odzenie

Grzanie

Osuszanie Pr“d pracy

Ch©odzenie Grzanie

Pr“d rozruchu

Ch©odzenie Grzanie

Zasilanie Zabezpieczenie Przewody zasilania (do jedn. zewn.) Sterowanie i zasilanie (pomiždzy jednostkami) Wymiary (szer.×wys.×g©.) Waga Moc silnika wentylatora Jednostka zewnžtrzna Zakres pracy Ch©odzenie Grzanie Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Grzanie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Przep©yw powietrza D©ugoµ• instalacji Ca©kowita (zew./wew.)

Przy©“cza rur

RóÃnica poziomów Ciecz Gaz Skropliny

Czynnik ch©odniczy

Moc silnika wentylatora Typ spržÃarki Waga Wymiary (szer.×wys.×g©.)

W W W W W W W W W W/W kW W/W

Grzanie

Poziom mocy akustycznej Przep©yw powietrza

Min Nom. Max Min Nom. Max Nom. Nom. Nom.

Typ Do 7,5m Dodatkowa iloµ•

Tryb snu Niski íredni Wysoki Niski íredni Wysoki Wysoki Tryb snu Niski íredni Wysoki Max (Power) Niski íredni Wysoki íredni Max íredni Max íredni íredni

Min ~ Max Min ~ Max Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Min Max Max írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn.

kWh kWh dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min I/h A A A A A A ø / V /Hz A il. × mm² il. × mm² mm kg W °C DB °C WB dBA dBA dBA 3 m /min m m m mm cale mm cale mm cale g g/m W kg mm

9K H09AK.NSM H09AK.UL2

12K H12AK.NSM H12AK.UL2

300 2500 3800 300 3200 6600 4300 463 570 5,40 9,1 2,5 5,61 5,2 3,2 A+++ A+++ 96 862 17 25 33 38 25 33 38 57 5,0 8,5 11,5 14,5 15,5 9,5 12,5 16,5 1,5 2,3 5,5 2,9 7,0 2,3 2,9 1 / 220-240 / 50 C-13 3 × 1,5 4 × 1,0 875 × 295 × 235 11,5 20

300 3500 4040 300 4000 6800 4600 780 755 4,49 8,9 3,5 5,30 5,1 4,0 A+++ A+++ 138 1098 17 25 33 39 25 33 39 57 5,0 8,5 11,5 14,5 15,5 9,5 12,5 16,5 1,7 3,5 6,0 3,8 7,0 3,5 3,8 1 / 220-240 / 50 C-13 3 × 1,5 4 × 1,0 875 × 295 × 235 11,5 20

-10~48 -15~24 45 45 65 33 3 20 10 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 21,5 0,85 R410A 1,150 20 45 Dwu-rotacyjna BLDC 35 770 × 545 × 288

-10~48 -15~24 45 45 65 33 3 20 10 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 21,5 0,85 R410A 1,150 20 45 Dwu-rotacyjna BLDC 35 770 × 545 × 288

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

46


Produkt

• POKOJOWE •

H09AK.NSM / H12AK.NSM Nr 1 2

Nazwa elementu Panel przedni Wyµwietlacz i odbiornik sygna©ów pilota (Jednostka: mm)

3

235

295

875

55

50

1

4

H09AK.UL2 / H12AK.UL2 Nr 1 2 3 4 5

770 558

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (gaz) Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (ciecz) Przy©“cze zasilania i sterowania Uziemienie obudowy

106

353 154

210

138

(Jednostka: mm)

24

54 1 277.34 288 4

3

207

5 2

15.79

267

70

545

Ø464

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

47


Produkt 9K

Slim

A09LL

• POKOJOWE •

12K

A12LL 19dB

Model Jednostka wewnžtrzna Jednostka zewnžtrzna Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ•

Ch©odzenie

Grzanie

Pobór mocy E.E.R. S.E.E.R. Obci“Ãenie ch©odnicze C.O.P. S.C.O.P. Obci“Ãenie cieplne Klasa wydajnoµci energetycznej Roczne zuÃycie energii Poziom ciµnienia akustycznego

Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie +7°C

kW Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie

Ch©odzenie Ch©odzenie

Grzanie

Osuszanie Pr“d pracy

Ch©odzenie Grzanie

Pr“d rozruchu

Ch©odzenie Grzanie Zasilanie Zabezpieczenie Przewody zasilania (do jedn. zewn.) Sterowanie i zasilanie (pomiždzy jednostkami) Wymiary (szer.×wys.×g©.) Waga Moc silnika wentylatora Jednostka zewnžtrzna Zakres pracy Ch©odzenie Grzanie Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Grzanie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Przep©yw powietrza D©ugoµ• instalacji Ca©kowita (zew./wew.)

Przy©“cza rur

RóÃnica poziomów Ciecz Gaz Skropliny

Czynnik ch©odniczy

Moc silnika wentylatora Typ spržÃarki Waga Wymiary (szer.×wys.×g©.)

W W W W W W W W W W/W kW W/W

Grzanie

Poziom mocy akustycznej Przep©yw powietrza

Min Nom. Max Min Nom. Max Nom. Nom. Nom.

Typ Do 7,5m Dodatkowa iloµ•

Tryb snu Niski íredni Wysoki Niski íredni Wysoki Wysoki Tryb snu Niski íredni Wysoki Max (Power) Niski íredni Wysoki íredni Max íredni Max íredni íredni

Min ~ Max Min ~ Max Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Min Max Max írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn.

kWh kWh dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min I/h A A A A A A ø / V /Hz A il. × mm² il. × mm² mm kg W °C DB °C WB dBA dBA dBA m3/min m m m mm cale mm cale mm cale g g/m W kg mm

9K A09LL.NSN A09LL.UL2

12K A12LL.NSN A12LL.UL2

890 2500 3700 890 3200 5000 3200 580 780 4,31 6,7 2,5 4,1 4,0 2,7 A++ A+ 142 1120 19 24 33 39 24 33 39 60 3,5 5,5 7,0 8,0 14 6,0 7,5 8,5 1,1 3,5 6,0 4,0 7,0 3,5 4,0 1 / 220-240 / 50 C-16 3 × 1,5 4 × 1,0 957 × 305 × 177 11,5 20

890 3500 4040 890 4000 6000 3800 940 1000 3,72 6,4 3,5 4,0 4,0 3,5 A++ A+ 190 1350 19 24 33 39 24 33 39 60 3,5 5,5 7,0 8,0 14 6,0 7,5 8,5 1,3 4,1 6,0 4,4 7,0 4,1 4,4 1 / 220-240 / 50 C-16 3 × 1,5 4 × 1,0 957 × 305 × 177 11,5 20

-10~48 -15~24 45 45 65 33 2 20 10 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 21,5 0,85 R410A 1,000 20 43 Rotacyjna BLDC 34 770 × 545 × 288

-10~48 -15~24 45 45 65 33 2 20 10 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 21,5 0,85 R410A 1,000 20 43 Rotacyjna BLDC 34 770 × 545 × 288

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

48


Produkt

• POKOJOWE •

A09LL.NSN / A12LL.NSN Nr 1 2

Nazwa elementu Panel przedni Wyµwietlacz (Jednostka: mm)

1

957

55

305

177

45

2

A09LL.UL2 / A12LL.UL2 Nr 1 2 3 4 5

770 558

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (gaz) Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (ciecz) Przy©“cze zasilania i sterowania Uziemienie obudowy

106

353 154

210

138

(Jednostka: mm)

24

54 1 277.34 288 4

3

207

5 2

15.79

267

70

545

Ø464

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

49


Produkt 18K

A18RL • POKOJOWE •

19dB

Model Jednostka wewnžtrzna Jednostka zewnžtrzna Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ•

18K A18RL.NSC A18RL.UUE Ch©odzenie

Grzanie

Pobór mocy E.E.R. S.E.E.R. Obci“Ãenie ch©odnicze C.O.P. S.C.O.P. Obci“Ãenie cieplne Klasa wydajnoµci energetycznej Roczne zuÃycie energii Poziom ciµnienia akustycznego

Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie +7°C

kW Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie

Ch©odzenie Ch©odzenie

Grzanie

Osuszanie Pr“d pracy

Ch©odzenie Grzanie

Pr“d rozruchu Ch©odzenie Grzanie Zasilanie Zabezpieczenie Przewody zasilania (do jedn. zewn.) Sterowanie i zasilanie (pomiždzy jednostkami) Wymiary (szer.×wys.×g©.) Waga Moc silnika wentylatora Jednostka zewnžtrzna Zakres pracy Ch©odzenie Grzanie Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Grzanie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Przep©yw powietrza D©ugoµ• instalacji Ca©kowita (zew./wew.)

Przy©“cza rur

RóÃnica poziomów Ciecz Gaz Skropliny

Czynnik ch©odniczy

Moc silnika wentylatora Typ spržÃarki Waga Wymiary (szer.×wys.×g©.)

W W W W W W W W W W/W kW W/W

Grzanie

Poziom mocy akustycznej Przep©yw powietrza

Min Nom. Max Min Nom. Max Nom. Nom. Nom.

Typ Do 7,5m Dodatkowa iloµ•

Tryb snu Niski íredni Wysoki Niski íredni Wysoki Wysoki Tryb snu Niski íredni Wysoki Max (Power) Niski íredni Wysoki íredni Max íredni Max íredni íredni

Min ~ Max Min ~ Max Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Min Max Max írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn.

kWh kWh dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA 3 m /min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min I/h A A A A A A ø / V /Hz A il. × mm² il. × mm² mm kg W °C DB °C WB dBA dBA dBA 3 m /min m m m mm cale mm cale mm cale g g/m W kg mm

900 5200 6000 900 6300 9000 5400 1500 1650 3,47 6,1 5,2 3,82 3,8 5,2 A++ A 299 1916 29 35 40 42 35 40 42 60 8,5 10,5 12,5 14,5 19 10,5 12,5 14,5 2 6,6 7,8 7,3 9,4 6,6 7,3 1 / 220-240 / 50 C-20 3 x 2,5 4 × 1,0 1030 × 325 × 245 15,5 30 -10~48 -15~24 54 54 65 50 3 20 10 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) 21,5 0,85 R410A 1350 20 85 Dwu-rotacyjna BLDC 44 870 × 630 × 320

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

50


Produkt

• POKOJOWE •

A18RL.NSC (Jednostka: mm)

1030

52

325

245

46

A18RL.UUE Nr 1 2 3 4 5

870 546

160

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (gaz) Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (ciecz) Przy©“cze zasilania i sterowania Uziemienie obudowy

340 360

(Jednostka: mm)

54.6 301

320

31

1

79

76.4

319

513

630 25

655

Ø5

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

51


Produkt 9K

P09RL • POKOJOWE •

12K

P12RL

Model Jednostka wewnžtrzna Jednostka zewnžtrzna Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ•

Ch©odzenie

Grzanie

Pobór mocy E.E.R. S.E.E.R. Obci“Ãenie ch©odnicze C.O.P. S.C.O.P. Obci“Ãenie cieplne Klasa wydajnoµci energetycznej Roczne zuÃycie energii Poziom ciµnienia akustycznego

Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie +7°C

kW Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie

Ch©odzenie Ch©odzenie

Grzanie

Osuszanie Pr“d pracy

Ch©odzenie Grzanie

Pr“d rozruchu Ch©odzenie Grzanie Zasilanie Zabezpieczenie Przewody zasilania (do jedn. zewn.) Sterowanie i zasilanie (pomiždzy jednostkami) Wymiary (szer.×wys.×g©.) Waga Moc silnika wentylatora Jednostka zewnžtrzna Zakres pracy Ch©odzenie Grzanie Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Grzanie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Przep©yw powietrza D©ugoµ• instalacji Ca©kowita (zew./wew.)

Przy©“cza rur

RóÃnica poziomów Ciecz Gaz Skropliny

Czynnik ch©odniczy

Moc silnika wentylatora Typ spržÃarki Waga Wymiary (szer.×wys.×g©.)

W W W W W W W W W W/W kW W/W

Grzanie

Poziom mocy akustycznej Przep©yw powietrza

Min Nom. Max Min Nom. Max Nom. Nom. Nom.

Typ Do 7,5m Dodatkowa iloµ•

Tryb snu Niski íredni Wysoki Niski íredni Wysoki Wysoki Tryb snu Niski íredni Wysoki Max (Power) Niski íredni Wysoki íredni Max íredni Max íredni íredni

Min ~ Max Min ~ Max Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Min Max Max írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn.

kWh kWh dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA 3 m /min 3 m /min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min I/h A A A A A A ø / V /Hz A il. × mm² il. × mm² mm kg W °C DB °C WB dBA dBA dBA m3/min m m m mm cale mm cale mm cale g g/m W kg mm

9K P09RL.NSB P09RL.UA3

12K P12RL.NSB P12RL.UA3

890 2500 3700 890 3200 4100 3000 670 840 3,73 6,2 2,5 3,81 3,8 2,8 A++ A 141 1179 19 23 33 39 23 33 39 58 3,5 5,5 8 10 12 10,5 8,5 6,5 1,1 3,0 6,5 3,7 6,0 3,0 3,7 1 / 220-240 / 50 C-16 3 x 1,5 4 × 1,0 885 × 285 × 210 9 20

900 3500 4040 890 3800 5100 3600 1080 1000 3,24 6,1 3,5 3,80 3,8 3,2 A++ A 201 1400 19 23 33 39 23 33 39 58 3,5 5,5 8 10 12 10,5 8,5 6,5 1,3 4,7 6,5 4,4 6,0 4,7 4,4 1 / 220-240 / 50 C-16 3 x 1,5 4 × 1,0 885 × 285 × 210 9 20

-10~48 -10~24 47 47 65 27 3 15 7 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 21,5 0,85 R410A 900 20 43 Rotacyjna BLDC 28 717 × 483 × 230

-10~48 -10~24 47 47 65 27 3 15 7 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 21,5 0,85 R410A 900 20 43 Rotacyjna BLDC 28 717 × 483 × 230

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

52


Produkt

• POKOJOWE •

P09RL.NSB / P12RL.NSB (Jednostka: mm)

885

10 50

285

210

P09RL.UA3 / P12RL.UA3 Nr 1 2 3 4 5

717 462.8

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (gaz) Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (ciecz) Przy©“cze zasilania i sterowania Uziemienie obudowy

230 270

256

(Jednostka: mm)

56

717 266

Ø4

41

4

483

1

5 10

57 55

234

2

3

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

53


Produkt 18K

P18EL • POKOJOWE •

24K

P24EL

Model Jednostka wewnžtrzna Jednostka zewnžtrzna Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ•

Ch©odzenie

Grzanie

Pobór mocy E.E.R. S.E.E.R. Obci“Ãenie ch©odnicze C.O.P. S.C.O.P. Obci“Ãenie cieplne Klasa wydajnoµci energetycznej Roczne zuÃycie energii Poziom ciµnienia akustycznego

Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie +7°C

kW Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie

Ch©odzenie Ch©odzenie

Grzanie

Osuszanie Pr“d pracy

Ch©odzenie Grzanie

Pr“d rozruchu

Ch©odzenie Grzanie Zasilanie Zabezpieczenie Przewody zasilania (do jedn. zewn.) Sterowanie i zasilanie (pomiždzy jednostkami) Wymiary (szer.×wys.×g©.) Waga Moc silnika wentylatora Jednostka zewnžtrzna Zakres pracy Ch©odzenie Grzanie Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Grzanie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Przep©yw powietrza D©ugoµ• instalacji Ca©kowita (zew./wew.)

Przy©“cza rur

RóÃnica poziomów Ciecz Gaz Skropliny

Czynnik ch©odniczy

Moc silnika wentylatora Typ spržÃarki Waga Wymiary (szer.×wys.×g©.)

W W W W W W W W W W/W kW W/W

Grzanie

Poziom mocy akustycznej Przep©yw powietrza

Min Nom. Max Min Nom. Max Nom. Nom. Nom.

Typ Do 7,5m Dodatkowa iloµ•

Tryb snu Niski íredni Wysoki Niski íredni Wysoki Wysoki Tryb snu Niski íredni Wysoki Max (Power) Niski íredni Wysoki íredni Max íredni Max íredni íredni

Min ~ Max Min ~ Max Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Min Max Max írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn.

kWh kWh dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA 3 m /min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min I/h A A A A A A ø / V /Hz A il. × mm² il. × mm² mm kg W °C DB °C WB dBA dBA dBA m3/min m m m mm cale mm cale mm cale g g/m W kg mm

18K P18EL.NS2 P18EL.UL2

24K P24EL.NS2 P24EL.UUE

900 5000 5525 900 5800 6438 3800 1562 1611 3,20 6,1 5,0 3,60 4,0 4,1 A++ A+ 287 1435 29 35 40 42 35 40 42 60 8 11 14 15 19 11,5 15 16 1,8 7,2 9,0 7,5 9,5 7,2 7,5 1 / 220-240 / 50 C-20 3 x 2,5 4 × 1,0 1090 × 330 × 248 14 20

900 6800 7420 900 8000 8640 4850 2193 2285 3,10 6,1 6,8 3,50 3,8 5,5 A++ A 391 2027 29 35 40 45 35 40 45 65 8 11 14 17 24 11,5 15 18,5 2,5 10,0 10,6 10,2 11,0 10,0 10,2 1 / 220-240 / 50 C-25 3 x 2,5 4 × 1,0 1090 × 330 × 248 14 76

-10~48 -10~24 51 53 65 32 3 20 10 6,35 (1/4) 12,7 (1/2) 21,5 0,85 R410A 1150 20 43 Rotacyjna BLDC 34 770 × 545 × 288

-10~48 -10~24 54 54 70 50 3 30 15 6,35 (1/4) 15,88 (5/8) 21,5 0,85 R410A 1350 35 85 Dwu-rotacyjna BLDC 46 870 × 630 × 320

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

54


Produkt

• POKOJOWE •

P18EL.NS2 / P24EL.NS2 1090

Nr 1 2

248

Nazwa elementu Panel przedni Wyµwietlacz i odbiornik sygna©ów pilota

52

330

(Jednostka: mm)

47

2

1

P18EL.UL2 Nr 1 2 3 4 5

770 106

154

353

138

210

558

24

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (gaz) Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (ciecz) Przy©“cze zasilania i sterowania Uziemienie obudowy (Jednostka: mm)

54 1 277.34 288 4

545

Ø464

267

70

3

207

5

15.79

2

P24EL.UUE Nr 1 2 3 4 5

870 160

340 360

546

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (gaz) Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (ciecz) Przy©“cze zasilania i sterowania Uziemienie obudowy (Jednostka: mm)

54.6 301

320

31

1

79

76.4

319

513

630 25

655

Ø5

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

55


Produkt 9K

• POKOJOWE •

Basic

E09EL 12K

E12EL

Model Jednostka wewnžtrzna Jednostka zewnžtrzna Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ•

Ch©odzenie

Grzanie

Pobór mocy E.E.R. S.E.E.R. Obci“Ãenie ch©odnicze C.O.P. S.C.O.P. Obci“Ãenie cieplne Klasa wydajnoµci energetycznej Roczne zuÃycie energii Poziom ciµnienia akustycznego

Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie +7°C

kW Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie

Ch©odzenie Ch©odzenie

Grzanie

Osuszanie Pr“d pracy

Ch©odzenie Grzanie

Pr“d rozruchu Ch©odzenie Grzanie Zasilanie Zabezpieczenie Przewody zasilania (do jedn. zewn.) Sterowanie i zasilanie (pomiždzy jednostkami) Wymiary Waga Moc silnika wentylatora Jednostka zewnžtrzna Zakres pracy Ch©odzenie Grzanie Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Grzanie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Przep©yw powietrza D©ugoµ• instalacji Ca©kowita (zew./wew.)

Przy©“cza rur

RóÃnica poziomów Ciecz Gaz Skropliny

Czynnik ch©odniczy

Moc silnika wentylatora Typ spržÃarki Waga Wymiary (szer.×wys.×g©.)

W W W W W W W W W W/W kW W/W

Grzanie

Poziom mocy akustycznej Przep©yw powietrza

Min Nom. Max Min Nom. Max Nom. Nom. Nom.

Typ Do 7,5m Dodatkowa iloµ•

Tryb snu Niski íredni Wysoki Niski íredni Wysoki Wysoki Tryb snu Niski íredni Wysoki Max (Power) Niski íredni Wysoki íredni Max íredni Max íredni íredni

Min ~ Max Min ~ Max Wysoki Wysoki Wysoki Wysoki Min Max Max írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn. írednica zewn.

kWh kWh dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA m3/min 3 m /min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min m3/min I/h A A A A A A ø / V /Hz A il. × mm² il. × mm² mm kg W °C DB °C WB dBA dBA dBA m3/min m m m mm cale mm cale mm cale g g/m W kg mm

9K E09EL.NSH E09EL.UA3

12K E12EL.NSH E12EL.UA3

890 2500 3700 890 3200 4100 3000 690 860 3,62 5,9 2,5 3,72 3,8 2,8 A+ A 149 1179 20 25 33 39 28 33 39 58 3,5 5,5 8,0 10,0 12,0 6,5 8,0 10,0 1,1 3,1 6,5 3,8 6,0 3,1 3,8 1 / 220-240 / 50 C-16 3 x 1,5 4 × 1,0 798 × 292 × 214 8,5 20

900 3500 4040 890 3800 5100 3600 1120 1040 3,13 5,8 3,5 3,65 3,8 3,2 A+ A 211 1400 20 25 33 39 28 33 39 58 3,5 5,5 8,0 10,0 12,0 6,5 8,0 10,0 1,3 4,9 6,5 4,6 6,0 4,9 4,6 1 / 220-240 / 50 C-16 3 x 1,5 4 × 1,0 798 × 292 × 214 8,5 20

-10~48 -10~24 47 47 65 27 3 15 7 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 21,5 0,85 R410A 900 20 43 Rotacyjna BLDC 28 717 × 483 × 230

-10~48 -10~24 47 47 65 27 3 15 7 6,35 (1/4) 9,52 (3/8) 21,5 0,85 R410A 900 20 43 Rotacyjna BLDC 28 717 × 483 × 230

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

56


Produkt

• POKOJOWE •

E09EL.NSH / E12EL.NSH Nr 1 2

Nazwa elementu Panel przedni Otwór montaÃowy z przy©“czami rur i przewodów (Jednostka: mm)

214

292

798

2 1

E09EL.UA3 / E12EL.UA3 Nr 1 2 3 4 5

717 462.8

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (gaz) Przy©“cze rur z czynnikiem ch©odniczym (ciecz) Przy©“cze zasilania i sterowania Uziemienie obudowy

230 270

256

(Jednostka: mm)

56

717 266

Ø4

41

4

483

1

5 10

57 55

234

2

3

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

57


Akcesoria

• POKOJOWE •

Akcesoria Tabela kombinacji Akcesoria Sterownik przewodowy (PQRCVSL0, PQRCVSL0QW)

P©ytka PI485 (PMNFP14A0) Dry Contact (PQDSB, PQDSB1, PQDSBC)

Moc jednostek (kW)

Prestige Inverter V

2.5 kW 3.5 kW 5.3 kW 7.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.3 kW 7.0 kW 2.5 kW 3.5 kW 5.3 kW 7.0 kW

O O X X O O -

ARTCOOL Stylist Inverter V O O X X O O -

ARTCOOL Slim Inverter V O O X X O O -

ARTCOOL Inverter V

Standard Inverter V

Basic Inverter V

O O O -

X X X X X X O O X X X X

X X X X X X -

Standardowy sterownik przewodowy Model

PQRCVSL0

PQRCVSL0QW

6 Funkcje dostžpne tylko dla serii MULTI V II i nowszych. Szczegó©owe informacje w Dokumentacji Technicznej produktu.

Zakres pracy Dioda w©“cz/wy©“cz Temperatura pomieszczenia Wentylator / plazma / wirowanie / nagrzewnica Ustawienie ©opatek / Auto Swing / nawiew automatyczny Funkcja E.S.P (liniowa kontrola ciµnienia) Programator Funkcja zegara Blokada przed dzie•mi Podtrzymanie napižcia Odbiornik sygna©u sterowania bezprzewodowego G©ówne/©“czone ustawianie jedn. wewn. (na©oÃenie funkcji) 2 sterowniki do 1 jedn. wewn. Jednoczesne sterowanie grupowe i indywidualne Ustawienie trybu wentylacji Szybka wentylacja Oszczždnoµ• energii w trybie wentylacji Wymiary (mm) Regulacja podµwietleª jednostki

PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW W©“cz_wy©“cz / Prždkoµ• wentylatora / Tryb pracy / Temp. O O O O O Tygodniowy / Prosty O O do 3 godzin O 6 6 6 O O O 120 x 120 x 15 6

P©yta komunikacji PI485 (standard RS-485) P©yta komunikacji PI485 (standard RS-485) umoÃliwia klimatyzatorom LG zarz“dzanie i monitorning pracy za pomoc“ centralnych sterowników (jak AC EZ, AC Smart Premium, ACP) oraz systemów BMS (BACnet, LonWork, Modbus, KNX).

• Zasilanie: jednofazowe, AC 220V 50/60Hz. • Max iloµ• pod©“czonych jedn. wewn.: 16. • Zastosowanie: Pokojowe - zgodnie z tabel“, Komercyjne Sigle A oraz Multi. Systemy MULTI V II oraz nowsze posiadaj“ wbudowan“ p©ytž PI485.

PMNFP14A0

58


Akcesoria

Dry Contact

Zasilanie Wejµcie napižcia / braku napižcia Kontrola w©“cz / wy©“cz Blokada / Odblokowanie Ustawianie prždkoµci wentylatora Wy©“cznik termiczny Oszczždnoµ• energii Ustawianie temperatury Monitoring b©ždów Kontrola operacji pracy

PQDSB PQDSB1 PQDSBC Szczegó©owe informacje w Dokumentacji Technicznej produktu.

Dry Contact (styk kontroli pracy klimatyzatora LG)

Klucz dostžpu

Czujnik oµwietlenia

Alarm poÃarowy

PQDSB

PQDSB1

PQDSBC

1 punkt kontroli AC 220V ze Áród©a zewnžtrznego O O O

1 punkt kontroli AC 24V ze Áród©a zewnžtrznego O O O

2 punkty kontroli DC 5V lub 12V np. z p©yty PCB. O O O O O O O O O

Systemowy programator

Detektor ruchu

• POKOJOWE •

Model Punkt kontaktu

Czujnik otwarcia drzwi

Opis cz´ci 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. CN_INDOOR2: z©“cze Magistrala <-> Dry Contact 2. CN_INDOOR1: z©“cze PI485 3. CHANGE_OVER_SW: prze©“cznik wyboru sygna©u po©“czenia: Napižcie (5 lub 12V) lub brak napižcia 4. CN_CONTROL: z©“cze wejµcia sygna©u po©“czenia 5. CONTROL_MODE_SW: z©“cze wyboru trybu pracy 6. SETTING_SW: prze©“cznik wyboru ustawieª funkcji Dry Contact 7. TEMP_SETTING: prze©“cznik ustawieª zadanej temperatury 8. CN_OUT(O1,O2): zacisk przewodu wyµwietlacza operacji pracy 9. CN_OUT(E3,E4): zacisk przewodu wyµwietlacza b©ždu pracy 10. DISPLAY_LED: dioda LED wyµwietlaj“ca status Dry Contact 11. RESET_SW: Przycisk RESET

CN-POWER: z©“cze zasilania CN-CC: z©“cze p©yty g©ównej CN-DRY(L): z©“cze DRY CONTROLLER CN-DRY(SIG) : z©“cze DRY CONTROLLER CN-DRY(ERROR CHECK): z©“cze wyµwietlacza b©ždu CN-DRY(OPER STATE): z©“cze wyµwietlacza operacji pracy

PQDSB, PQDSB1

PQDSBC

Sterowniki bezprzewodowe

Funkcja cichej pracy nocnej dla jedn. zewn.

Jonizator

W©“cz / wy©“cz

Zmiana trybu pracy

Ustawienie temperatury Prždkoµ• wentylatora

Funkcja Jet Cool / Mocne Ogrzewanie Funkcja Auto Swing (lewo/prawo) Funkcja Auto Swing (góra/dó©)

ArtCool Slim Inverter V

Standard Inverter V

Basic Inverter V

Temperatura wewn“trz pomieszczenia

Cicha praca Podµwietlenie wyµwietlacza jedn. wewn.

Automatyczne oczyszczanie

Prestige Inverter V ArtCool Inverter V

ArtCool Stylist Inverter V

Klimatyzatory LG 2014 › POKOJOWE

59


KOMERCYJNE


• KO M E R C YJ N E •

67

Technologie

102

ícienne

74

Kasetonowe

106

Synchro

84

Kana©owe

110

Wymiary

94

Przypod©ogowo-suŅtowe / Podstropowe


KOMERCYJNE

MODELE H-INVERTER / STANDARD INVERTER Inverter

Typ kBtu

Kasetonowe

Kana©owe wysokiego spržÃu

Jednostki zewnžtrzne Podstropowe 1ø

kW

9

2,5

12

3,5 UT12H.NP1

18

24

30

UT18H.NP1

UB18H.NG1

UV18H.NJ1

UU18WH.UE1

UT24H.NN1

UB24H.NG1

UV24H.NK1

UU24WH.U41

7,1

8,0

XYaYìÎ

XYaYìÎ

62

XYaYìÎ

UB36H.NR3 XYaYìÎ

UV36H.NL4 XYaYìÎ

UU37WH.U33 XYaYìÎ

UB42H.NR3 XYaYìÎ

UV42H.NL4 XYaYìÎ

UU43WH.U33 XYaYìÎ

14,0 UT48H.NM4

60

XYaYìÎ

12,5 UT42H.NM4

48

XYaYìÎ

10,0 UT36H.NM4

42

UU12WH.UE1

5,0

XYaYìÎ

36

15,0

UB48H.NR3

UV48H.NL4

UU49WH.U33


Standard Inverter Typ kBtu

Kana©owe Kasetonowe

kW

9

wysokiego spržÃu

Jednostki zewnžtrzne ícienne 1ø

2,5 CT09.NR2

12

niskiego spržÃu

Przypod©ogowosufitowe / podstropowe

CB09L.N12

CV09.NE2

UU09W.ULD

CB12L.N22

CV12.NE2

UU12W.ULD

CB18L.N22

CV18.NJ2

UU18W.UE2

CB24L.N32

CV24.NJ2

3,5 CT12.NR2 XYaYìÎ

• KO M E R C YJ N E •

18

5,0 CT18.NQ2

CM18.N14 XYaYìÎ

24

7,1 CT24.NP2

CM24.N14 XYaYìÎ

30

8,0 UT30.NP2

UM30.N14

UV30.NJ2

XYaYìÎ

36

UU24W.U42 XYaYìÎ

UJ30.NV2

UU30W.U42

XYaYìÎ

10,0 UT36.NN2

UM36.N24

UV36.NK2

UJ36.NV2

UU37W.UO2

XYaYìÎ

42

12,5 UT42.NM2

UM42.N24

UV42.NL2

UU43W.U32

UV48.NL2

UU49W.U32

UV60.NL2

UU61W.U32

XYaYìÎ

48

14,0 UT48.NM2

UM48.N34 XYaYìÎ

60

15,0 UT60.NM2

UM60.N34

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

63


Zalety klimatyzatorów komercyjnych LG REDUKCJA ZUùYCIA ENERGII Z TECHNOLOGIÌ INWERTEROWÌ LG Firma LG zainicjowa©a prace badawcze nad opracowaniem nowej, wysokowydajnej technologii inwerterowej, dzižki której obniÃenie zuÃycia energii elektrycznej idzie w parze ze wzrostem wydajnoµci energetyczej i wižksz“ niezawodnoµci“ pracy. Innowacyjnoµ• klimatyzatorów LG doskonale ilustruje juà sam fakt porównania sprawnoµci nowej spržÃarki inwerterowej LG z dotychczasowymi urz“dzeniami dostžpnymi na rynku, z którego wynika, Ãe agregat LG zuÃywa aà do 40% energii elektrycznej mniej nià konkurencyjne produkty! Rozwi“zania LG dedykowane dla powierzchni komercyjnych jak biura czy sklepy oferuj“ najwyÃszy poziom komfortu uÃytkowania, wižksz“ trwa©oµ• i wyj“tkowy poziom sezonowej efektywnoµci energetycznej.

64


SZYBSZE OSIÌGANIE ZADANYCH TEMPERATUR, BARDZIEJ PRECYZYJNA PRACA ORAZ STABILNOìÎ DZIAàANIA SPR×ùARKI DZI×KI ZASTOSOWANIU JEDNOCZESNEJ KONTROLI TEMPERATURY I CIìNIENIA SpržÃarka inwerterowa LG na wzór zaawansowanych rozwi“zaª VRF (systemy zmiennego przep©ywu czynnika ch©odniczego) zosta©a wyposaÃona w 2 czujniki - temperatury i ciµnienia. Dotychczasowe jednostki komercyjne i Multi szacowa©y poziom wymaganego ciµnienia w oparciu o wyniki pomiarów temperatur zewnžtrznej, wewnžtrznej i czynnika ch©odniczego. Zastosowanie w nowej spržÃarce LG dodatkowo czujnika ciµnienia daje w efekcie uÃytkownikowi gwarancjž szybszej i bardziej niezawodnej pracy systemu klimatyzacji podczas osi“gania i utrzymawania zadanej temperatury. Przek©ada siž to równieà bezpoµrednio na wyd©uÃenie Ãywotnoµci samej spržÃarki oraz stabilnoµ• jej pracy w kaÃdych warunkach pogodowych.

• KO M E R C YJ N E •

Czujnik ci´nienia

Czujnik temperatury

Temp. nawiewanego powietrza (°C)

Szybko´” dzia¨ania 44% 40

Kontrola temperatury i ciµnienia Kontrola temperatury 3

30 (DB)

Stabilna wydajno´”

Tryb grzania

23 (WB) 16 (DB)

Czas

Wydajnoµ•

Temp. wewn. (°C)

Szeroki zakres pracy

5

Tryb ch©odzenia

Poprawa poziomu komfortu dzižki dostosowywaniu wydajnoµci do aktualnego zapotrzebowania

o 5°C Kontrola niskotemperaturowa

12 (WB) -18 -15 (WB) (DB)

-10

0

(WB) - mokry termometr, (DB) - suchy termometr

18 (WB)

48 (DB) Temp. zewn. (°C)

Temp. zewn.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

65


W TROSCE O ìRODOWISKO

WYúSZY KOMFORT úYCIA Z PRODUKTAMI LG NajwyÃsza jakoµ•, niezawodnoµ• i wydajnoµ• produktów w po©“czeniu z dzia©aniami na rzecz ochrony µrodowiska naturalnego od lat stanowi“ najwaÃniejsze idee rozwoju rozwi“zaª klimatyzacyjnych LG. Sukcesywne wdraÃanie najbardziej zaawansowanych na µwiecie technologii - zwižkszaj“cych sprawnoµ• energetyczn“ klimatyzatorów LG - redukuje ich zapotrzebowanie na energiž elektryczn“, obniÃaj“c koszty eksploatacji urz“dzeª oraz przyczynia siž do ochrony µrodowiska naturalnego.

66


NAJWYúSZA WYDAJNOíÏ ENERGETYCZNA SpržÃarka BLDC (z bezszczotkowym silnikiem pr“du sta©ego)

Wydajnoµ•

Zakres czžstotliwoµci pracy (Hz)

Klimatyzatory LG s“ wyposaÃone w inwerterowe spržÃarki napždzane bezszczotkowymi silnikami pr“du sta©ego (BLDC), w których zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzižki temu ich wydajnoµ•, zw©aszcza sezonowa, jest znacznie wyÃsza w porównaniu z klimatyzatorami inwerterowymi zasilanymi pr“dem zmiennym. 100

4%

8% 20 15 40Hz

Nowa

60Hz

80Hz Czžstotliwoµ• (Hz) TECHNOLOGIE

Wentylator LG z bezszczotkowym silnikiem pr“du sta©ego oferuje jeszcze wižksz“ oszczždnoµ• energii (do 40% przy pracy na niskich obrotach oraz do 20% podczas pracy na wysokich obrotach) w porównaniu z silnikami zasilanymi pr“dem zmiennym.

Nowa spržÃarka LG H-Inverter dostosowuje wysokoµ• pobieranego napižcia pr“du do aktualnego obci“Ãenia pracy agregatu, dzižki czemu wydajnoµ• jednostki zewnžtrznej znacznie wzrasta. Napižcie

Kontrola wysokoµci napižcia

Wydajnoµ• (%)

Wentylator BLDC

100 80

Silnik na pr“d sta©y

60

Wzrost o

Konwencjonalna Sterowanie wysokoµci“ napižcia

380V Zwižkszenie wydajnoµci

20% Wzrost o

40

40%

Silnik na pr“d zmienny

330V

20 Niskie obci“Ãenie

írednie obci“Ãenie

Wysokie obci“Ãenie

0 200

400

600

1000 800 Iloµ• obrotów silnika (obr./min)

3kW

4kW

Obci“Ãenie pracy

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

67

• KO M E R C YJ N E •

Konwencjonalna


NAJWYúSZA WYDAJNOíÏ ENERGETYCZNA Lamele typu Wide Louver Plus Technologia lameli typu Wide Louver Plus zwižksza wydajnoµ• grzewcz“ jednostki zewnžtrznej o 11%, a wspó©czynnik wydajnoµci COP wzrasta o 6%, w porównaniu do agregatów wyposaÃonych w lamele konwencjonalne. Dzižki spowolnieniu procesu szronienia siž wymiennika ciep©a przejµcie jednostki zewnžtrznej w tryb odszraniania nastžpuje duÃo póÁniej nià w modelach z konwencjonalnymi lamelami. Wydajnoµ• grzewcza (kW)

Konwencjonalne lamele Szronienie Odszranianie Zatrzymanie pracy

Lamele typu Wide Louver Plus

12

Lamele typu Wide Louver Plus Lamele konwencjonalne

8 Zwižkszenie wydajnoµci grzewczej

4

Szronienie

• KOMERCYJNE •

Odszranianie Kszta©t lameli wymiennika ciep©a

20 min.

35 min.

45 min.

0

50 min.

15

* W oparciu o model UU24W.U42.

Zoptymalizowany rozdzia© czynnika Zwižkszona wydajnoµ• cyklu nawet o 5% dzižki równomiernej dystrybucji.

68

Konwencjonalny

Nowy

Nierównomierna dystrybucja

Równomierna dystrybucja

30

45

60 Czas pracy (min.)


SZYBKIE CHáODZENIE I OGRZEWANIE Szybka i niezawodna kontrola pracy Konwencjonalny

Tylko czujnik temperatury

Etap 1

Etap 2

Pomiar temperatur : zewnžtrznej, wewnžtrznej oraz czynnika ch©odniczego.

Szacowanie poziomu ciµnienia

Zastosowany algorytm nie jest zbyt precyzyjny a opóÁnienia w przeliczaniu poziomu wymaganego ciµnienia na podstawie pomiaru temperatury wyd©uÃaj“ czas reakcji spržÃarki.

Poziom wymaganego ciµnienia obliczany jest w oparciu o temperaturž.

Inwerter LG Etap 1

Gwarancja szybkiej i niezawodnej pracy systemu klimatyzacji dla utrzymywania zadanej temperatury.

Natychmiastowa reakcja spržÃarki na jednoczesne precyzyjne pomiary ciµnienia i temperatury uwzglždniaj“ce zadane parametry pracy. Czujnik ciµnienia

TECHNOLOGIE

Tryb grzania Temp. nawiewanego powietrza (°C)

Kontrola ciµnienia skraca czas osi“gania zadanej temperatury o 30% w trybie ch©odzenia i aà o 44% w trybie grzania, przy jednoczesnym zachowaniu precyzyjnej i stabilnej pracy.

44%

40

Kontrola temperatury i ciµnienia Kontrola temperatury 3

5 Czas

* W oparciu o wewnžtrzne testy.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

69

• KO M E R C YJ N E •

Czujnik temperatury


NIEZAWODNE DZIAáANIE Ca©osezonowy zakres pracy Temp. wewn. (°C)

Idealne rozwi“zanie dla pomieszczeª technicznych, gdzie wymagane jest dostarczanie ch©odu równieà w okresie zimy. 30 (DB)

Tryb grzania

23 (WB)

Tryb ch©odzenia

o 5°C

Kontrola niskotemperaturowa

16 (DB) 12 (WB)

• KOMERCYJNE •

-18 (WB)

-15 (DB)

-10

18 (WB)

0

48 (DB) Temp. zewn. (°C)

(WB) - mokry termometr, (DB) - suchy termometr * Dotyczy jednostek zewnžtrznych Standard Inverter 5~15kW oraz H-Inverter 10~14kW.

Stabilna praca

Wydajnoµ• grzewcza

Wydajna i stabilna praca w niskich temperaturach.

Wysoka wydajnoµ• grzewcza w niskich temperaturach.

30

3min. wy©.

7min. W©.

21 Czas * Temperatura zewnžtrzna -10°C

Nominalna wydajnoµ• grzewcza (kW)

Temp. wewn. (°C)

Konwencjonalny 15

Standard Inverter H-Inverter 10.4%

14

13.5

13

13.4

15.4%

12 11

14.8

11.0

11.7

19.6%

10 9.2 9

Temp. wewn. (°C)

Nowy

10,0kW

30 * Temperatura zewnžtrzna -10°C

Praca ci“g©a 21 Czas * Temperatura zewnžtrzna -15°C

70

12,5kW

14,0kW Typoszereg (kW)


CICHA PRACA AGREGATU Ulepszony kszta©t grila i ©opatek wentylatora Nowy grill jednostki zewnžtrznej przyczynia siž do efektywniejszego przep©ywu powietrza, powoduj“c zwižkszenie wspó©czynnika wymiany ciep©a, przy jednoczesnym obniÃeniu poziomu ha©asu. Nowy wentylator charakteryzuje siž ulepszonym kszta©tem ©opatki (grubsza przednia krawždÁ p©ynnie przechodzi w ultra cienk“ tyln“ krawždÁ) i zapewnia wižksz“ wydajnoµ•, niski poziom ha©asu oraz poprawž wydajnoµci przep©ywu powietrza. KrawždÁ odprowadzaj“ca odprowadzaj“c ca

Perforowana krawždÁ prowadz“ca

526mm

460mm

Odwrócona piasta

KrawždÁ naprowadzaj“ca

Wentylator typu 1

TECHNOLOGIE

Nowy grill agregatu

Wentylator typu 2

Funkcja cichej pracy nocnej agregatu Poziom ha©asu jednostki zewnžtrznej w trybie pracy nocnej moÃe by• obniÃony nawet o 6 dB(A) poprzez ustawienie prze©“cznika na p©ycie PCB, zapewniaj“c jeszcze bardziej komfortowe warunki snu. • Tryb ch¨odzenia Wydajnoµ•

Do

6dB(A) ciszej

Obci“Ãenie Poziom ha©asu 8 godzin

Dzieª

9 godzin

Pocz“tek

Noc

Koniec

Dzieª

Noc

* Nie dotyczy modeli UU09W.ULD i UU12W.ULD.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

71

• KO M E R C YJ N E •

Cienkie ostrze ©opatki


WYGODNE UTRZYMANIE I UúYTKOWANIE Funkcja wymuszania trybu ch©odzenia W okresie zimowym, kiedy temperatura w pomieszczeniu spada poniÃej 18°C instalatorzy maj“ duÃy problem z uruchomieniem trybu ch©odzenia, a co siž z tym wi“Ãe, z uzupe©nieniem czynnika ch©odniczego. Funkcja wymuszania trybu ch©odzenia eliminuje tž niedogodnoµ•, staj“c siž uÃyteczn“ takÃe w sytuacjach zwi“zanych z przenoszeniem i posadowieniem jednostki zewnžtrznej. àadowanie czynnika ch¨odniczego

Wypompowywanie czynnika ch¨odniczego*

2

1

1

* Dotyczy jednostek zewnžtrznych Standard Inverter 5~15kW oraz H-Inverter 10~14kW.

2

Zamkn“• zawór gazowy Otwarty zawór cieczowy

• KOMERCYJNE •

Dry Contact jednostki zewnžtrznej Dzižki pod©“czeniu Dry Contact do jednostki zewnžtrznej uÃytkownik uzyskuje moÃliwoµ• zewnžtrznej nadrzždnej kontroli nad w©“czeniem i wy©“czeniem klimatyzacji w budynku. Wszystkie wy¨’czone

ON / OFF

ON / OFF

ON / OFF Jeden prze©“cznik wy©“cza wszystkie jedn. wewn.

ON / OFF Jeden prze©“cznik wy©“cza 1 jedn. wewn.

Instalacja konwencjonalna

Instalacja z Dry Contact * Dotyczy jednostek zewnžtrznych Standard Inverter 10~15kW oraz H-Inverter 10~14kW.

Blokada trybu pracy Blokada trybu pracy u©atwia zarz“dzanie systemem klimatyzacji szczególnie w budynkach, w których wymagane jest wymuszenie danego trybu pracy poprzez blokadž wyboru niedozwolonego trybu ch©odzenia czy ogrzewania. Instalator ma moÃliwoµ• ustawienia blokady danego trybu pracy poprzez odpowiednie przesunižcie zworek na p©ytce PCB jednostki zewnžtrznej. Blokada trybu grzania ON

1

2

3

4

Blokada trybu ch©odzenia ON

* Dotyczy jednostek zewnžtrznych H-Inverter 10~14kW

72

1

2

3

4


OSZCZØDNOíÏ KOSZTÓW Kontrola mocy szczytowej Moc szczytowa

Pr“d pracy

Funkcja kontroli mocy szczytowej utrzymuje zadane ustawienia klimatyzatora, limituj“c jego wydajnoµ• poniÃej maksymalnego poziomu, co ogranicza zuÃycie energii i zmniejsza koszty uÃytkowania. Dodatkowe oszczždnoµci moÃna uzyska• korzystaj“c z kontroli mocy szczytowej w godzinach obowi“zywania droÃszej taryfy dziennej za energiž elektryczn“.

Zadane ustawienia

Limit

Oszczdno´” energii

Czas

* Dotyczy jednostek zewnžtrznych H-Inverter 10~14kW.

Program 1

Program 2

b~©/

19ŭ b©/

Program 3

b~©/ ~

Program 4

b~©/

21ŭ b©/

dni powszednie

TECHNOLOGIE

Tygodniowy programator sterownika przewodowego daje niespotykan“ moÃliwoµ• ustawienia do czterech programów dziennie, z wyborem poszczególnych dni tygodnia. Dzižki temu moÃliwa jest praca klimatyzacji tylko w tym czasie, w którym jest ona potrzebna i tylko z tak“ moc“, na jak“ jest zapotrzebowanie.

b~©/

b~©/

dni wolne

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

73

• KO M E R C YJ N E •

Programator tygodniowy


KASETONOWE

74


KASETONOWE Kompaktowe wymiary Zmniejszone wymiary obudowy klimatyzatorów kasetonowych LG znacznie zwižkszaj“ moÃliwoµci jego instalacji w pomieszczeniach z nisk“ przestrzeni“ montaÃow“.

Standard Inverter

Wysokoµ•

7,1-8,0 kW

204 mm

10,0 kW

246 mm

12,5-15,0 kW

288 mm

Wymiary (d©ugoµ• × szerokoµ•): 840 × 840 mm

Tryb ustawienia wysokiego suŅtu pozwala na dostosowanie mocy wyrzucanego powietrza, zapewniaj“c skuteczne ch©odzenie i ogrzewanie pomieszczeª wysokich aà do 4,2 m.

Ustawienie wysokiego suŃtu

4

(m)

4,2

Standardowe ustawienie 2.7

3

2.4 2

2

1

1

4

3

2

1

0

1

2

3

4

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

75

• KO M E R C YJ N E •

KASETONOWE

Tryb wysokiego suŅtu


KASETONOWE Szeroki wyp©yw powietrza Udoskonalone szerokie nawiewy zapewniaj“ skuteczne rozprowadzanie powietrza, zapobiegaj“c powstawaniu tzw. martwych stref.

Konwencjonalny

m 8s0zemirdzeerj

27°C

W mm 567

Martwa strefa rozprzestrzeniania powietrza

m 487m

15°C

Kaseta LG • KOMERCYJNE •

27°C

Równomierne rozprowadzanie powietrza 15°C

NiezaleÃne ustawianie nawiewów MoÃliwoµ• niezaleÃnego sterowania kaÃdej z czterech Ãaluzji osobno, dzižki instalacji indywidualnych silników.

Dzia¨anie wszystkich nawiewów

Indywidualna kontrola k’ta nawiewów

Nawiew bezpoµredni

* Funkcje dostžpne z przewodowym sterownikiem dostarczanym z jednostk“ - PQRCVSL0(QW).

76

Nawiew poµredni


áatwe mocowanie panela áatwo zdejmowane naroÃniki paneli w znacz“cy sposób u©atwiaj“ instalacjž kasety oraz umoÃliwiaj“ kontrolž serwisow“ przy©“czy ch©odniczych oraz skroplin. Otwór kontrolny przy¨’cza

Zdejmowane naroÂniki panela

Otwór kontrolny przy©“cza instalacji ch©odniczej Otwór montaÃowy

Otwór montaÂowy

Otwór kontrolny przy©“cza instalacji skroplin Otwór montaÃowy

Zatrzaski znacznie u©atwiaj“ mocowanie panela do obudowy klimatyzatora kasetonowego.

Czteropunktowe podparcie

Automatyczne utrzymanie poziomu

Pami” poziomu uÂytkownika

Automatyczne wykrywanie poziomu pod¨oÂa

STOP Pamiž•

Max 4,5m

áatwa konserwacja Ņltra dzižki funkcji opuszczania kratki.

UWAGA: - Zestaw dostžpny jako opcja, pod nazw“: PTEGM0. - Sterowanie z poziomu sterownika przewodowego PQRCVSL0(QW) lub bezprzewodowego PTEGM0 (w zestawie). - Do zastosowania z panelem PT-UMC1. - Opcja niedostžpna dla kaset CT09, CT12 i CT18.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

77

• KO M E R C YJ N E •

KASETONOWE

Automatycznie opuszczana kratka z Ņltrem


KASETONOWE Cicha praca nowego wentylatora 3D Konstrukcja nowego wentylatora 3D zastosowana w klimatyzatorach kasetonowych H-Inverter (10~14kW) zwižksza przep©yw powietrza przy jednoczesnej redukcji emitowanego ha©asu.

47dB(A)

3dB(A)

Konwencjonalny Nowy

44dB(A)

Zmiana k“ta pochylenia ©opatki • wižkszy przep©yw powietrza i mniejszy ha©as

Model 2013

Nowy

• KOMERCYJNE •

* Kaseta H-Inverter 10kW

Zakrzywienie krawždzi naprowadzaj“cej • poprawa wydajnoµci przep©ywu powietrza przy tych samych poziomach obrotów wentylatora

ObniÃenie poziomu ha©asu Silnik pr“du sta©ego BLDC zapewnia cich“ pracž jednostki wewnžtrznej przy zastosowaniu wysokowydajnego wentylatora turbo, a mocowanie antywibracyjne redukuje ha©as powsta©y na skutek drgaª.

Pięciostopniowa intensywność nawiewu Delikatny

Niski

Średni

Wysoki

Silny

Silnik AC Silnik BLDC 70%

90%

100%

110%

Zakres zróżnicowanego nawiewu

78

130%


Redukcja wibracji Udoskonalony kszta©t obudowy zmniejsza poziom ha©asu i drgaª wywo©ywanych przez wentylator. Równomierny rozk©ad napržÃeª zapewniony przez odpowiedni“ perforacjž obudowy.

Perforacja obudowy w kszta©cie pajžczyny.

Nowy kszta©t wylotu redukuje zanieczyszczenie powsta©e na suŅcie na skutek ruchu powietrza. Model redukuj’cy zanieczyszenia

Model konwencjonalny

Sufit

Sufit Wylot

Wylot

Zanieczyszczenia

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

79

• KO M E R C YJ N E •

KASETONOWE

Redukcja zanieczyszczeª na suŅcie


Inverter

KASETONOWE

UT12H / UT18H / UT24H

UU12WH

UU18WH

UU24WH

Jednostka wewnžtrzna Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Gaz Przy©“cza rur Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Model Kolor Panel Wymiary Waga Wydajnoµ•

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./nom./max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

• KOMERCYJNE •

kW

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UT12H.NP1

UT18H.NP1

UT24H.NN1

1,4 / 3,5 / 4,2 1,6 / 4,2 / 5,0 4,1 0,99 1,04 20 / 30 / 30 4,4 / 4,6 1 / 220-240 / 50 3,54 4,04 6,11 4,11 4,0 A++ / A+ 201 / 1366 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) 32 / 25 13,0 / 12,0 / 10,0 35 / 33 / 31 44 1,3 840 × 204 × 840 21,0 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

2,0 / 5,0 / 5,5 2,2 / 5,5 / 6,1 5,3 1,35 1,35 20 / 50 / 60 6,0 / 6,7 1 / 220-240 / 50 3,7 4,07 5,81 4,01 5,0 A+ / A+ 302 / 1750 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) 32 / 25 17,0 / 15,0 / 13,0 39 / 37 / 34 52 2,1 840 × 204 × 840 21,0 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

2,8 / 7,0 / 8,4 3,2 / 8,0 / 9,4 7,9 1,92 1,93 40 / 110 / 120 9,5 / 9,0 1 / 220-240 / 50 3,65 4,15 5,81 4,11 7,2 A+ / A+ 422 / 2459 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 21,0 / 18,0 / 16,0 40 / 38 / 36 59 2,7 840 × 246 × 840 23,5 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

UU12WH.UE1

UU18WH.UE1

UU24WH.U41

Dwu-rotacyjna BLDC 50 48 48 60 870 × 655 × 320 46,0 R410A 1250 20 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-16 5~30 20 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8)

Dwu-rotacyjna BLDC 58 47 50 60 870 × 808 × 320 58,0 R410A 2000 20 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~50 30 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2)

Dwu-rotacyjna BLDC 58 47 50 63 950 × 834 × 330 63,0 R410A 2200 40 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

80


Inverter

KASETONOWE

UT36H / UT42H / UT48H

UU37WH UU43WH UU49WH * Jednostki dostžpne od maja 2014.

Jednostka wewnžtrzna Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./nom./max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UT42H.NM4

UT48H.NM4

5,0 / 12,1 / 14,5 5,5 / 13,5 / 16,5 13,9 3,13 3,35 50 / 190 / 210 5,5 / 5,9 1 / 220-240 / 50 3,87 4,03 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 33,0 / 28,0 / 21,0 45 / 41 / 37 62 3,3 840 × 288 × 840 28,0 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

5,5 / 13,4 / 16,0 6,1 / 15,5 / 18,0 15,3 3,80 4,05 50 / 190 / 210 6,7 / 7,1 1 / 220-240 / 50 3,53 3,83 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 33,0 / 28,0 / 22,0 45 / 41 / 38 62 4,4 840 × 288 × 840 28,0 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

UU37WH.U33

UU43WH.U33

UU49WH.U33

Dwu-rotacyjna BLDC 110 51 53 66 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Dwu-rotacyjna BLDC 110 52 54 67 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Dwu-rotacyjna BLDC 110 52 54 68 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

81

• KO M E R C YJ N E •

kW

UT36H.NM4 4,5 / 9,5 / 13,0 5,0 / 10,8 / 13,7 11,5 2,15 2,39 40 / 190 / 210 3,8 / 4,2 1 / 220-240 / 50 4,42 4,53 6,80 4,60 10,0 A++ / A++ 489 / 3043 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 32,0 / 26,1 / 20,2 44 / 40 / 36 62 1,5 840 × 288 × 840 28,0 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

KASETONOWE

Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Gaz Przy©“cza rur Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Model Kolor Panel Wymiary Waga Wydajnoµ•


Standard Inverter

KASETONOWE

CT09 / CT12 / CT18 / CT24 / UT30

UU09W UU12W CT09 CT12 CT18 UU18W CT24 UT30

UU24W UU30W

Jednostka wewnžtrzna

CT09.NR2

Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Gaz Przy©“cza rur Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Model Kolor Panel Wymiary Waga Wydajnoµ•

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./nom./max Nom.

• KOMERCYJNE •

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

Szer.×wys.×g©.

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Poziom mocy akustycznej Wymiary Waga Czynnik ch©odniczy Zakres pracy (temp. zewn.)

kW 1,0 / 2,5 / 2,8 kW 1,2 / 3,0 / 3,3 kW 2,7 kW 0,75 kW 0,81 W 10 / 20 / 20 A 3,3 / 3,5 ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 3,33 3,70 5,11 3,81 kW 2,8 A/A kWh 172 / 1032 mm(cale) ø 6,35 (1/4) mm(cale) ø 9,52 (3/8) mm 32 / 25 m3/min 8,5 / 7,0 / 6,0 dBA 36 / 33 / 30 dBA 48 l/h 1,4 mm 570 × 214 × 570 kg 14,0 PT-UQC Poranna mg©a mm 700 × 22 × 700 kg 3,0

CT12.NR2

CT18.NQ2

CT24.NP2

UT30.NP2

1,4 / 3,4 / 3,7 1,6 / 4,0 / 4,4 3,6 1,06 1,10 10 / 20 / 20 4,61 / 4,78 1 / 220-240 / 50 3,21 3,64 5,61 3,91 3,0 A+ / A 213 / 1077 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) 32 / 25 9,5 / 8,0 / 7,0 38 / 35 / 32 51 1,7 570 × 214 × 570 14,0 PT-UQC Poranna mg©a 700 × 22 × 700 3,0

2,0 / 4,7 / 5,5 2,2 / 5,5 / 6,1 4,9 1,46 1,52 10 / 30 / 40 6,3 / 6,6 1 / 220-240 / 50 3,22 3,62 4,81 3,81 4,0 B/A 343 / 1474 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) 32 / 25 13,0 / 12,0 / 11,0 41 / 39 / 36 55 2,1 570 × 256 × 570 15,5 PT-UQC Poranna mg©a 700 × 22 × 700 3,0

2,8 / 7,1 / 7,8 3,2 / 8,0 / 8,8 7,2 1,92 2,21 20 / 50 / 60 8,3 / 9,6 1 / 220-240 / 50 3,7 3,62 6,11 3,81 6,5 A++ / A 407 / 2395 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 17,0 / 15,0 / 13,0 38 / 36 / 34 57 2,4 840 × 204 × 840 20,5 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

3,2 / 8,0 / 8,8 3,6 / 9,0 / 9,9 8,1 2,49 2,72 30 / 70 / 80 10,8 / 11,8 1 / 220-240 / 50 3,21 3,31 6,11 3,81 6,8 A++ / A 459 / 2505 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 19,0 / 17,0 / 15,0 40 / 37 / 35 57 2,5 840 × 204 × 840 20,5 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

UU09W.ULD UU12W.ULD UU18W.UE2 UU24W.U42 UU30W.U42 Typ Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Szer.×wys.×g©.

Nom. Nom. Nom. Max

Typ Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Grzanie Min.~Max

Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

Rotacyjna BLDC Rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC m3/min 32 32 50 58 58 dBA 47 47 48 48 48 dBA 48 48 51 52 52 dBA 56 57 60 62 65 mm 770 × 545 × 245 770 × 545 × 245 870 × 655 × 320 950 × 834 × 330 950 × 834 × 330 kg 32,0 32,0 46,0 60,0 60,0 R410A R410A R410A R410A R410A g 1000 1000 1400 2000 2000 g/m 20 20 20 40 40 °C DB -10~43 -10~43 -15~48 -15~48 -15~48 °C WB -18~18 -18~18 -18~18 -18~18 -18~18 ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 il. × mm² 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5 3 × 2,5 il. × mm² 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 A C-16 C-16 C-20 C-25 C-25 m 5~15 5~15 5~40 5~50 5~50 m 10 10 30 30 30 mm(cale) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) mm(cale) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

82


Standard Inverter

KASETONOWE

UT36 / UT42 / UT48 / UT60

UU37W

UU43W UU49W UU61W

Jednostka wewnžtrzna Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./nom./max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UT42.NM2

UT48.NM2

UT60.NM2

5,0 / 12,5 / 13,8 5,0 / 14,0 / 15,4 12,5 3,89 3,88 70 / 190 / 210 5,6 / 5,6 1 / 220-240 / 50 3,21 3,61 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 30,0 / 28,0 / 26,0 46 / 44 / 43 65 3,6 840 × 288 × 840 24,6 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

5,5 / 13,9 / 15,7 6,4 / 15,3 / 17,6 14,3 4,62 4,49 80 / 190 / 210 6,7 / 6,5 1 / 220-240 / 50 3,01 3,41 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 34,0 / 32,0 / 30,0 49 / 47 / 45 66 4,4 840 × 288 × 840 24,6 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

5,9 / 14,6 / 16,3 6,8 / 16,9 / 18,7 15,2 5,40 5,50 80 / 190 / 210 7,8 / 8,0 1 / 220-240 / 50 2,70 3,07 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 34,0 / 32,0 / 30,0 49 / 47 / 45 66 5,5 840 × 288 × 840 24,6 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

UU37W.UO2

UU43W.U32

UU49W.U32

UU61W.U32

Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC 90 110 110 110 53 52 52 52 54 54 54 54 66 67 68 71 950 × 1170 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 85,0 96,0 96,0 96,0 R410A R410A R410A R410A 2800 3400 3400 3400 40 40 40 40 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -18~18 -18~18 -18~18 -18~18 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 C-20 C-20 C-20 C-20 5~50 5~75 5~75 5~75 30 30 30 30 ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

83

• KO M E R C YJ N E •

kW

UT36.NN2 4,0 / 10,0 / 11,0 4,4 / 11,0 / 12,1 9,8 2,82 3,09 40 / 130 / 140 4,1 / 4,5 1 / 220-240 / 50 3,55 3,56 5,41 3,81 7,6 A/A 648 / 2800 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 24,0 / 22,0 / 19,0 43 / 40 / 37 62 2,7 840 × 246 × 840 22,3 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

KASETONOWE

Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Model Kolor Panel Wymiary Waga Wydajnoµ•


KANAรกOWE

84 8 4


KANAáOWE Technologia E.S.P. (Liniowa kontrola spržÃu dyspozycyjnego) Precyzyjna kontrola iloµci nawiewanego powietrza za pomoc“ sterownika przewodowego jest moÃliwa dzižki technologii E.S.P. Silnik BLDC moÃe kontrolowa• prždkoµ• wentylatora i iloµ• powietrza dopasowuj“c spržÃ do warunków instalacji. Technologia E.S.P. eliminuje koniecznoµ• instalowania dodatkowych akcesoriów do precyzyjnej regulacji przep©ywu powietrza.

Za s©aby nawiew

Komfortowy nawiew

Komfortowy nawiew

Pompka skroplin Zainstalowana w klimatyzatorze pompka skroplin jest idealnym rozwi“zaniem w sytuacji, gdy moÃliwoµ• naturalnego odprowadzania skroplin jest ograniczona. Automatycznie odprowadza ona skropliny, podnosz“c je na wysokoµ• aà do 700 mm. Dla jednostek kana©owych niskiego spržÃu oraz H-Inverter pompka jest wbudowana (standard), natomiast dla kana©ówek wysokiego spržÃu Standard jest ona do zakupienia jako akcesorium (opcja-model: ABDPG). Mocowanie

Instalacja skroplin prowadzona ze spadkiem (1/50~1/100)

450mm

Podnoszenie skroplin do 700mm

Poziom podnoszenia skroplin przez pompkž

Elastyczny przewód skroplin 300mm

MoÃliwoµ• naturalnego odprowadzania skroplin

áatwy demontaà pompki skroplin

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

85

• KO M E R C YJ N E •

Za mocny nawiew

KANAáOWE

Jednostka konwencjonalna

D©uga instalacja

Jednostka z technologi’ E.S.P.

Krótka instalacja


KANAáOWE Kontrola temperatury przy pomocy 2 czujników Temperatura wewnžtrz pomieszczenia moÃe by• kontrolowana za pomoc“ termostatów umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnžtrznej. Pomiždzy suŅtem a pod©og“ temperatura powietrza moÃe siž róÃni•, a 2 czujniki temperatury umieszczone na róÃnych wysokoµciach pozwalaj“ precyzyjniej utrzymywa• zadan“ temperaturž, zapewniaj“c maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu. Automatyczny wybór optymalnej dla uÃytkownika temperatury wynikaj“cy z porównania pomiarów z 2 róÃnych czujników. MoÃliwy jest zatem wybór miejsca pomiaru temperatury (kod 04): 01: pomiar sterownika, 02: pomiar na czerpni 03: pomiar waÃony (dwa punkty)

Czujnik w jednostce wewnžtrznej

• KOMERCYJNE •

Czujnik w sterowniku przewodowym

Jednoczesna praca w kilku pomieszczeniach Dzižki zainstalowaniu komory rozdzia©u powietrza, kana©ów spiro i kratek nawiewnych moÃliwa jest praca w trybie ch©odzenia/grzania w kilku pomieszczeniach jednoczeµnie.

86


Cicha praca Klimatyzatory kana©owe LG emituj“ niÃszy nià dotychczas poziom ha©asu, pomimo Ãe charakteryzuj“ siž wyÃszym spržÃem dyspozycyjnym (ESP).

78dB(A)

Klawiatura

55dB(A) Biuro

50dB(A)

Rozmowa

40dB(A)

Biblioteka

23 dB (A) CB09L.N12 CB12L.N22 CB18L.N22 CB24L.N32 Poziom ciµnienia akustycznego dB(A) 30 / 26 / 23 31 / 28 / 27 36 / 34 / 31 39 / 35 / 32 (wysoki / µredni /niski)

Konstrukcja nowego klimatyzatora kana©owego niskiego spržÃu daje moÃliwoµ• wyboru kierunku czerpania powietrza (z do©u lub z ty©u), w przeciwieªstwie do modeli konwencjonalnych, które zasysaj“ powietrze tylko z ty©u. W praktyce rozwi“zanie pozwala na bardziej elastyczn“ instalacjž i oszczždnoµ• miejsca.

Konwencjonalny

Nowy niskiego sprÂu

Zasys powietrza tylko z ty©u

Zasys powietrza z ty©u lub z do©u

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

87

• KO M E R C YJ N E •

KANAáOWE

Elastyczna instalacja


KANAáOWE ObniÃona wysokoµ• jednostek Nowe niÃsze klimatyzatory kana©owe wysokiego spržÃu marki LG stanowi“ doskona©e rozwi“zanie w pomieszczeniach z ograniczon“ powierzchni“ instalacyjn“. 8/10kW

12,5kW 380mm

298mm

270mm 270mm

Konwencjonalny

270mm

Nowy

Konwencjonalny

Nowy

• KOMERCYJNE •

Maksymalizacja spržÃu dyspozycyjnego (E.S.P.) Nowe klimatyzatory kana©owe LG Standard Inverter niezaleÃnie od swej wydajnoµci charakteryzuj“ siž wyÃszym spržÃem dyspozycyjnym (ESP) osi“gaj“cym poziom nawet 150Pa.

<Kana¨owy Standard Inverter>

150Pa 137Pa

118Pa 98Pa 78Pa

5/7kW

Konwencjonalny 8/10kW 12/14kW

15kW

Nowy 5~15kW

áatwy serwis i konserwacja Obudowa wyposaÃona w osobny panel umoÃliwiaj“cy dostžp do wymiennika ciep©a (panel przedni) oraz oddzielny do wentylatora i silnika (panel tylny) usprawniaj“ czynnoµci serwisowe, eliminuj“c koniecznoµ• demontaÃu ca©ej obudowy jednostki. Natomiast wyjžcie i za©oÃenie Ņltru jest teraz niezwykle wygodne nawet przy znacznie ograniczonym dostžpie do klimatyzatora kana©owego.

Panel przedni (dostžp do wymiennika ciep©a)

88

Panel tylny (dostžp do wentylatora i silnika)

áatwy demontaà i montaà Ņltra


Inverter

KANAàOWE WYSOKIEGO SPR×ùU

UB18H / UB24H

UU18WH

UU24WH

Jednostka wewnžtrzna Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Wydajnoµ•

Pobór mocy (j. wewn.)

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./Max (przy 25Pa) Min./Max (przy 78Pa) Ch©odzenie/Grzanie Nom.

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©. Min.~Max

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg mmAq(Pa)

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UB24H.NG1

2,5 / 5,0 / 6,0 3,0 / 6,0 / 7,2 5,9 1,35 1,49 60 / 80 90 / 120 6,0 / 6,7 1 / 220-240 / 50 3,70 4,03 5,31 4,11 5,5 A / A+ 330 / 1878 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) 32 / 25 17,0 / 15,0 / 13,0 30 / 28 / 27 56 1,2 1182 × 298 × 450 34,0 2,5~10(25~98)

2,8 / 7,1 / 7,8 3,2 / 8,0 / 8,8 7,9 2,09 1,99 60 / 100 100 / 140 9,5 / 9,0 1 / 220-240 / 50 3,40 4,02 5,61 4,01 7,2 A+ / A+ 444 / 2520 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 25,0 / 20,0 / 14,0 37 / 33 / 29 60 1,4 1182 × 298 × 450 35,0 2,5~10(25~98)

UU18WH.UE1

UU24WH.U41

Dwu-rotacyjna BLDC 58 47 50 60 870 × 808 × 320 58,0 R410A 2000 20 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~50 30 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2)

Dwu-rotacyjna BLDC 58 47 50 63 950 × 834 × 330 63,0 R410A 2200 40 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

89

• KO M E R C YJ N E •

kW

UB18H.NG1

KANAáOWE

Pobór pr“du Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa SpržÃ dyspozycyjny (ESP)

kW kW kW kW kW W W A ø/V/Hz


Inverter

KANAàOWE WYSOKIEGO SPR×ùU

UB36H / UB42H / UB48H

UU37WH UU43WH UU49WH * Jednostki dostžpne od maja 2014.

Jednostka wewnžtrzna Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Wydajnoµ•

Pobór mocy (j. wewn.)

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./Max (przy 40Pa) Min./Max (przy 98Pa) Ch©odzenie/Grzanie Nom.

• KOMERCYJNE •

Pobór pr“du Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa SpržÃ dyspozycyjny (ESP)

kW kW kW kW kW W W A ø/V/Hz

kW

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©. Min.~Max

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg mmAq(Pa)

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UB36H.NR3

UB42H.NR3

UB48H.NR3

4,8 / 9,5 / 13,0 5,3 / 10,8 / 13,7 11,2 2,16 2,57 80 / 180 100 / 200 3,8 / 4,5 1 / 220-240 / 50 4,40 4,21 6,54 4,23 11,0 A++ / A+ 508 / 3641 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 34,0 / 28,0 / 21,0 39 / 37 / 35 60 1,6 1230 × 380 × 590 53,0 4~12(39~118)

5,1 / 12,1 / 14,5 5,6 / 13,5 / 16,5 14,0 3,16 3,50 90 / 190 120 / 220 5,6 / 6,2 1 / 220-240 / 50 3,83 3,86 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 37,0 / 31,0 / 24,0 40 / 38 / 36 62 3,7 1230 × 380 × 590 53,0 5~12(49~118)

5,5 / 13,4 / 16,0 6,1 / 15,5 / 18,0 15,5 3,88 4,18 100 / 220 190 / 280 6,9 / 7,4 1 / 220-240 / 50 3,45 3,71 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 40,0 / 34,0 / 28,0 41 / 39 / 37 62 4,5 1230 × 380 × 590 53,0 5~12(49~118)

UU37WH.U33

UU43WH.U33

UU49WH.U33

Dwu-rotacyjna BLDC 110 51 53 66 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Dwu-rotacyjna BLDC 110 52 54 67 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Dwu-rotacyjna BLDC 110 52 54 68 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

90


Standard Inverter

KANAàOWE WYSOKIEGO SPR×ùU

CM18 / CM24 / UM30

UU18W

UU24W UU30W

* Modele CM18 / CM24 s“ kompatybilne z systemami MULTI.

* Jednostki dostžpne od maja 2014.

Jednostka wewnžtrzna Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Wydajnoµ•

Pobór mocy (j. wewn.)

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./Max (przy 25Pa) Min./Max (przy 147Pa) Ch©odzenie/Grzanie Nom.

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©. Min.~Max

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg mmAq(Pa)

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

CM24.N14

UM30.N14

2,8 / 7,1 / 7,8 3,2 / 8,0 / 8,8 7,2 2,28 2,49 50 / 90 100 / 180 10,3 / 10,8 1 / 220-240 / 50 3,11 3,21 5,21 3,81 6,0 A/A 477 / 2205 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 18,0 / 16,5 / 14,5 35 / 34 / 32 60 2,5 900 × 270 × 700 24,2 2,5~15(25~147)

3,2 / 7,8 / 8,8 3,6 / 9,0 / 9,9 8,1 2,20 2,43 90 / 150 160 / 240 10,1 / 10,7 1 / 220-240 / 50 3,51 3,70 5,71 4,01 6,5 A+ / A+ 478 / 2269 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 22,0 / 20,0 / 18,0 37 / 35 / 34 62 2,8 900 × 270 × 700 25,3 2,5~15(25~147)

UU18W.UE2

UU24W.U42

UU30W.U42

Dwu-rotacyjna BLDC 50 48 51 60 870 × 655 × 320 46,0 R410A 1400 20 -15~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~40 30 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2)

Dwu-rotacyjna BLDC 58 48 52 62 950 × 834 × 330 60,0 R410A 2000 40 -15~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Dwu-rotacyjna BLDC 58 48 52 65 950 × 834 × 330 60,0 R410A 2000 40 -15~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

91

• KO M E R C YJ N E •

kW

CM18.N14 2,0 / 5,0 / 5,4 2,4 / 6,0 / 6,6 5,4 1,56 1,66 50 / 80 90 / 160 6,3 / 7,2 1 / 220-240 / 50 3,42 3,61 5,11 3,81 3,8 A/A 339 / 1396 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) 32 / 25 16,5 / 14,5 / 13,0 34 / 32 / 30 59 2,0 900 × 270 × 700 23,8 2,5~15(25~147)

KANAáOWE

Pobór pr“du Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa SpržÃ dyspozycyjny (ESP)

kW kW kW kW kW W W A ø/V/Hz


Standard Inverter

KANAàOWE WYSOKIEGO SPR×ùU

UM36 / UM42 / UM48 / UM60

UU37W

UU43W UU49W UU61W * Jednostki dostžpne od maja 2014.

Jednostka wewnžtrzna Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Wydajnoµ•

Pobór mocy (j. wewn.)

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./Max (przy 49Pa) Min./Max (przy 147Pa) Ch©odzenie/Grzanie Nom.

• KOMERCYJNE •

Pobór pr“du Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa SpržÃ dyspozycyjny (ESP)

kW kW kW kW kW W W A ø/V/Hz

kW

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©. Min.~Max

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg mmAq(Pa)

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UM36.N24

UM42.N24

UM48.N34

UM60.N34

4,0 / 10,0 / 11,0 4,5 / 11,2 / 12,3 10,0 3,12 3,19 120 / 210 200 / 360 4,7 / 4,9 1 / 220-240 / 50 3,21 3,51 5,11 3,81 7,8 A/A 685 / 2866 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 32,0 / 28,0 / 24,0 36 / 34 / 33 60 3,2 1250 × 270 × 700 36,0 4~15(39~147)

5,0 / 12,5 / 13,8 5,6 / 14,0 / 15,4 12,5 3,76 3,86 140 / 260 230 / 380 5,4 / 5,6 1 / 220-240 / 50 3,22 3,63 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 38,0 / 33,0 / 28,0 38 / 36 / 34 62 3,6 1250 × 270 × 700 37,0 5~15(49~147)

5,6 / 14,0 / 15,4 6,6 / 16,4 / 18,2 14,8 4,10 4,39 100 / 220 220 / 340 6,0 / 6,5 1 / 220-240 / 50 3,41 3,60 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 40,0 / 34,0 / 28,0 40 / 38 / 36 65 4,5 1250 × 360 × 700 42,5 5~15(49~147)

5,9 / 14,8 / 16,3 6,8 / 16,8 / 18,7 15,2 4,53 4,79 220 / 290 300 / 430 6,6 / 7,1 1 / 220-240 / 50 3,31 3,51 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 50,0 / 45,0 / 40,0 42 / 40 / 38 66 5,0 1250 × 360 × 700 42,5 5~15(49~147)

UU37W.UO2

UU43W.U32

UU49W.U32

UU61W.U32

Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC 90 110 110 110 53 52 52 52 54 54 54 54 66 67 68 71 950 × 1170 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 85,0 96,0 96,0 96,0 R410A R410A R410A R410A 2800 3400 3400 3400 40 40 40 40 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -18~18 -18~18 -18~18 -18~18 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 C-20 C-20 C-20 C-20 5~50 5~75 5~75 5~75 30 30 30 30 ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

92


Standard Inverter

KANAàOWE NISKIEGO SPR×ùU

CB09L / CB12L / CB18L / CB24L

UU09W UU12W

UU18W

UU24W

Jednostka wewnžtrzna Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Wydajnoµ•

Pobór mocy (j. wewn.)

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min./Max (przy 25Pa) Min./Max (przy 49Pa) Ch©odzenie/Grzanie Nom.

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©. Min.~Max

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg mmAq(Pa)

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

CB12L.N22

CB18L.N22

CB24L.N32

1,4 / 3,4 / 3,7 1,6 / 4,0 / 4,5 4,4 1,00 1,05 80 / 95 80 / 100 4,3 / 4,6 1 / 220-240 / 50 3,41 3,81 5,61 3,81 3,0 A+ / A 213 / 1105 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) 32 / 25 10,0 / 8,5 / 7,0 31 / 28 / 27 52 1,2 900 × 190 × 700 23,0 0~5(0~49)

2,0 / 5,0 / 6,0 2,2 / 6,0 / 7,3 6,7 1,61 1,76 95 / 120 100 / 140 7,0 / 7,7 1 / 220-240 / 50 3,11 3,41 4,61 3,81 3,8 B/A 377 / 1400 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) 32 / 25 15,0 / 12,5 / 10,0 36 / 34 / 31 54 1,7 900 × 190 × 700 23,0 0~5(0~49)

4,0 / 7,1 / 7,7 2,4 / 8,0 / 8,8 8,7 2,39 2,22 90 / 150 110 / 160 10,3 / 9,6 1 / 220-240 / 50 3,01 3,61 5,11 3,81 5,8 A/A 487 / 2137 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 32 / 25 20,0 / 16,0 / 12,0 39 / 35 / 32 58 2,2 1100 × 190 × 700 27,0 0~5(0~49)

UU18W.UE2

UU24W.U42

UU09W.ULD

UU12W.ULD

Rotacyjna BLDC 32 47 48 56 700 × 545 × 245 32,0 R410A 1000 20 -10~43 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-16 5~15 10 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8)

Rotacyjna BLDC 32 47 48 57 700 × 545 × 245 32,0 R410A 1000 20 -10~43 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-16 5~15 10 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8)

Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC 50 58 48 48 51 52 60 62 870 × 655 × 320 950 × 834 × 330 46,0 60,0 R410A R410A 1400 2000 20 40 -15~48 -15~48 -18~18 -18~18 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 3 × 2,5 4 × 1,0 4 × 1,0 C-20 C-25 5~40 5~50 30 30 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

93

• KO M E R C YJ N E •

kW

CB09L.N12 1,1 / 2,5 / 3,2 1,2 / 3,2 / 3,6 3,5 0,72 0,91 30 / 50 40 / 60 3,1 / 4,0 1 / 220-240 / 50 3,48 3,51 5,11 3,81 2,8 A/A 172 / 1032 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) 32 / 25 9,0 / 7,0 / 5,5 30 / 26 / 23 49 1,1 700 × 190 × 700 17,5 0~5(0~49)

KANAáOWE

Pobór pr“du Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa SpržÃ dyspozycyjny (ESP)

kW kW kW kW kW W W A ø/V/Hz


PRZYPODรกOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE

94 9 4


PRZYPODáOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE Swoboda wyboru miejsca instalacji Klimatyzatory przypod©ogowo-suŅtowe mog“ by• umieszczane zarówno na µcianie przy pod©odze jak i pod suŅtem, oszczždzaj“c tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.

* Przypod©ogowo-sufitowe: CV09.NE2 / CV12.NE2

K“t nawiewu powietrza moÃe by• dostosowywany w pionie przy uÃyciu sterownika a w poziomie poprzez ržczn“ regulacjž po©oÃenia Ãaluzji. Sterowanie w poziomie

Sterowanie w pionie

K“t otwarcie w trybie ch©odzenia

K“t otwarcie w trybie grzania

100 ° 93 °

80 ° Zamknižte

63 °

Zamknižte

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

95

• KO M E R C YJ N E •

PRZYPODáOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE

Sterowanie nawiewem powietrza


PRZYPODáOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE Kontrola temperatury przy pomocy 2 czujników Temperatura wewnžtrz pomieszczenia moÃe by• sprawdzana za pomoc“ czujników umieszczonych w sterowniku przewodowym oraz jednostce wewnžtrznej. Pomiždzy suŅtem a pod©og“ temperatura powietrza moÃe siž róÃni•, a 2 czujniki temperatury umieszczone na róÃnych wysokoµciach pozwalaj“ precyzyjniej utrzymywa• zadan“ temperaturž, zapewniaj“c maksymalnie komfortowe warunki w pomieszczeniu.

MoÃliwoµ• wyboru miejsca pomiaru temperatury z poziomu sterownika (kod 04): 01: pomiar ze sterownika 02: pomiar na czerpni 03: pomiar waÃony (dwa punkty)

Czujnik w jednostce wewnžtrznej

PRZYPODáOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE

• KOMERCYJNE •

Czujnik w sterowniku przewodowym

UWAGA: Funkcja wymaga zakupu przewodowego sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW.

Wygodny w obs©udze Ņltr Jeµli Ņltr powietrza bždzie wymaga© czyszczenia (po oko©o 2 400 godz. uÃytkowania), zostaniesz o tym powiadomiony poprzez w©“czenie siž alarmu umieszczonego na przednim panelu urz“dzenia. Konstrukcja obudowy klimatyzatora przypod©ogowo-suŅtowego czyni wyjmowanie i czyszczenie Ņltra niezwykle ©atwym.

àatwe wyjmowanie Ńltra

96

Sygnalizator wymiany Ńltra


Inverter

PODSTROPOWE

UV18H / UV24H

UV18H

UU18WH UV24H

UU24WH

Jednostka wewnžtrzna Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min/Max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UV24H.NK1 2,8 / 7,0 / 8,4 3,2 / 7,7 / 9,2 7,7 1,94 1,92 40 / 90 9,5 / 9,0 1 / 220-240 / 50 3,61 4,01 5,31 4,01 7,2 A / A+ 462 / 2520 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 21,4 / 19,8 / 18,2 45 / 44 / 41 60 1,9 1350 × 220 × 650 35,0

UU18WH.UE1

UU24WH.U41

Dwu-rotacyjna BLDC 58 47 50 60 870 × 808 × 320 58,0 R410A 2000 20 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~50 30 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2)

Dwu-rotacyjna BLDC 58 47 50 63 950 × 834 × 330 63,0 R410A 2200 40 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

97

• KO M E R C YJ N E •

kW

UV18H.NJ1 2,0 / 5,0 / 5,5 2,2 / 5,4 / 6,1 5,3 1,31 1,49 40 / 70 6,0 / 6,7 1 / 220-240 / 50 3,81 3,61 5,21 3,81 5,3 A/A 337 / 1953 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) 21,5 / 16,0 13,9 / 12,9 / 11,9 45 / 43 / 41 60 1,6 950 × 220 × 650 24,6

PODSTROPOWE

Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Wydajnoµ•


Inverter

PODSTROPOWE

UV36H / UV42H / UV48H

UU37WH UU43WH UU49WH * Jednostki dostžpne od maja 2014.

Jednostka wewnžtrzna Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Wydajnoµ•

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min/Max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

PODSTROPOWE

• KOMERCYJNE •

kW

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Poziom mocy akustycznej Wymiary Waga Czynnik ch©odniczy Zakres pracy (temp. zewn.)

Typ Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Szer.×wys.×g©.

Nom. Nom. Nom. Max

Typ Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Grzanie Min.~Max

Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UV36H.NL4

UV42H.NL4

UV48H.NL4

4,5 / 9,5 / 13,0 5,0 / 10,8 / 13,7 11,1 2,36 2,57 80 / 160 4,2 / 4,5 1 / 220-240 / 50 4,02 4,21 6,43 4,36 11,0 A++ / A+ 517 / 3532 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 28,6 / 26,9 / 25,2 47 / 46 / 44 65 3,4 1750 × 220 × 650 36,0

5,0 / 12,1 / 14,5 5,5 / 13,5 / 16,5 13,9 3,43 3,64 80 / 160 6,1 / 6,5 1 / 220-240 / 50 3,53 3,71 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 28,6 / 26,9 / 25,2 47 / 46 / 44 66 5 1750 × 220 × 650 36,0

5,5 / 13,4 / 16,0 6,1 / 15,0 / 18,0 15,2 4,01 4,44 85 / 160 7,1 / 8,1 1 / 220-240 / 50 3,34 3,38 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 31,5 / 29,7 / 28,0 48 / 47 / 45 67 5,8 1750 × 220 × 650 36,0

UU37WH.U33

UU43WH.U33

UU49WH.U33

Rotacyjna BLDC 110 51 53 66 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Rotacyjna BLDC 110 52 54 67 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Rotacyjna BLDC 110 52 54 68 950 × 1380 × 330 93,0 R410A 3400 40 -15~48 -20~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~75 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

98


Standard Inverter

PRZYPODàOGOWO-SUFITOWE

CV09 / CV12

UU09W UU12W

* Modele CV09 / CV12 s“ kompatybilne z systemami MULTI.

Jednostka wewnžtrzna Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min/Max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

CV12.NE2 1,3 / 3,3 / 3,6 1,5 / 3,8 / 4,2 3,4 1,09 1,18 20 / 40 4,74 / 5,13 1 / 220-240 / 50 3,03 3,22 5,31 3,81 3,0 A/A 218 / 1102 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) 21,5 / 16,0 9,2 / 7,6 / 6,6 40 / 36 / 31 56 1,2 900 × 200 × 490 13,7

UU09W.ULD

UU12W.ULD

Rotacyjna BLDC 32 47 48 56 770 × 545 × 245 32,0 R410A 1000 20 -10~43 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-16 5~15 10 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8)

Rotacyjna BLDC 32 47 48 57 770 × 545 × 245 32,0 R410A 1000 20 -10~43 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-16 5~15 10 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

99

• KO M E R C YJ N E •

kW

CV09.NE2 1,0 / 2,5 / 2,8 1,2 / 3,0 / 3,3 3,1 0,75 0,83 10 / 30 3,26 / 3,61 1 / 220-240 / 50 3,33 3,61 5,11 3,81 3,0 A/A 172 / 1102 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) 21,5 / 16,0 7,6 / 6,9 / 6,2 38 / 35 / 32 52 1,2 900 × 200 × 490 13,7

PRZYPODáOGOWO-SUFITOWE

Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Wydajnoµ•


Standard Inverter

PODSTROPOWE

CV18 / CV24 / UV30

UU18W

UU24W UU30W

* Modele CV18 / CV24 s“ kompatybile z systemami MULTI.

Jednostka wewnžtrzna Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Wydajnoµ•

Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min/Max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

• KOMERCYJNE •

kW

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

CV18.NJ2

CV24.NJ2

UV30.NJ2

1,9 / 4,8 / 5,3 2,0 / 5,0 / 5,6 4,6 1,41 1,46 30 / 50 6,1 / 6,3 1 / 220-240 / 50 3,40 3,42 5,11 3,81 4,0 A/A 329 / 1474 ø 6,35 (1/4) ø12,7(1/2) 21,5 / 16,0 12,4 / 11,4 / 10,4 42 / 40 / 39 57 2,3 950 × 220 × 650 22,0

2,8 / 7,0 / 7,7 3,1 / 7,6 / 8,5 6,9 2,18 2,37 40 / 60 9,5 / 10,3 1 / 220-240 / 50 3,21 3,21 5,51 3,81 5,8 A/A 445 / 2137 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 13,9 / 12,9 / 11,9 44 / 43 / 41 61 3,2 950 × 220 × 650 23,0

3,0 / 7,6 / 8,4 3,4 / 8,2 / 9,2 7,5 2,52 2,72 40 / 60 11,0 / 11,8 1 / 220-240 / 50 3,02 3,01 5,31 3,81 6,3 A/A 502 / 2321 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 13,9 / 12,9 / 11,9 44 / 43 / 41 62 3,5 950 × 220 × 650 23,0

UU18W.UE2

UU24W.U42

UU30W.U42

Dwu-rotacyjna BLDC 50 48 51 60 870 × 655 × 320 46,0 R410A 1400 20 -15~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~40 30 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2)

Dwu-rotacyjna BLDC 58 48 52 62 950 × 834 × 330 60,0 R410A 2000 40 -15~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Dwu-rotacyjna BLDC 58 48 52 65 950 × 834 × 330 60,0 R410A 2000 40 -15~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

100


Standard Inverter

PODSTROPOWE

UV36 / UV42 / UV48 / UV60

UV36 UU37W

UV42, UV48 , UV60 UU43W UU49W UU61W

Jednostka wewnžtrzna Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min/Max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UV42.NL2 5,0 / 12,5 / 13,8 5,6 / 13,6 / 15,4 12,5 3,89 3,68 80 / 130 5,6 / 5,3 1 / 220-240 / 50 3,21 3,70 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 28,6 / 26,9 / 25,2 46 / 44 / 43 63 4,5 1750 × 220 × 650 42,5

UV48.NL2

UU37W.UO2

UU43W.U32

UV60.NL2

5,3 / 13,3 / 14,6 5,7 / 14,4 / 15,7 6,4 / 15,3 / 17,6 6,8 / 16,8 / 18,7 14,3 15,2 4,28 5,24 4,49 5,42 90 / 140 100 / 150 6,2 / 6,5 7,6 / 7,9 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 3,11 2,75 3,41 3,10 ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 21,5 / 16,0 30,0 / 28,3 / 26,6 31,5 / 29,7 / 28,0 47 / 46 / 44 48 / 47 / 45 63 63 5,8 6,2 1750 × 220 × 650 1750 × 220 × 650 42,5 42,5

UU49W.U32

UU61W.U32

Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC 90 110 110 110 53 52 52 52 54 54 54 54 66 67 68 71 950 × 1170 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 85,0 96,0 96,0 96,0 R410A R410A R410A R410A 2800 3400 3400 3400 40 40 40 40 -15~48 -15~48 -15~48 -15~48 -18~18 -18~18 -18~18 -18~18 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 5 × 2,5 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 C-20 C-20 C-20 C-20 5~50 5~75 5~75 5~75 30 30 30 30 ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

101

• KO M E R C YJ N E •

kW

UV36.NK2 3,8 / 9,5 / 10,5 4,2 / 10,5 / 11,6 9,4 2,78 3,08 40 / 90 4,0 / 4,4 1 / 220-240 / 50 3,42 3,41 5,11 3,81 7,6 A/A 652 / 2800 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 21,4 / 19,8 / 18,2 45 / 44 / 41 63 3,5 1350 × 220 × 650 34,1

PODSTROPOWE

Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Wydajnoµ•


íCIENNE

10 1 102 02 02


íCIENNE Ca©osezonowy zakres pracy Temp. wewn. (°C)

Idealne rozwi“zanie dla pomieszczeª technicznych, gdzie wymagane jest dostarczanie ch©odu równieà w okresie zimy. 30 (DB)

Tryb grzania

23 (WB)

Tryb ch©odzenia

o 5°C

Kontrola niskotemperaturowa

16 (DB) 12 (WB)

-18 (WB)

-15 (DB)

-10

0

18 (WB)

48 (DB)

íCIENNE

áatwa instalacja Demontowany panel instalacyjny Zdejmowana dolna czžµ• obudowy jednostki wewnžtrznej LG umoÃliwia montaà bez koniecznoµci rozebrania urz“dzenia na czžµci stwarzaj“c dogodny dostžp instalacyjny czy serwisowy.

Wbudowany wspornik Wspornik instalacyjny tworzy przestrzeª pomiždzy µcian“ a klimatyzatorem, upraszczaj“c montaà urz“dzenia który teraz moÃliwy jest bez asystowania osób trzecich. Po z©oÃeniu wspornika uzyskujemy dodatkowe mocowanie instalacji freonowej co zapobiega efektowi odpychania obudowy jednostki od µciany.

25ˆ

165mm

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

103

• KO M E R C YJ N E •

Temp. zewn. (°C)

- (WB): termometr mokry - (DB): termometr suchy


íCIENNE Wysoka wydajnoµ• energetyczna Nowe klimatyzatory µcienne LG w po©“czeniu z inwerterowymi jednostkami zewnžtrznymi charakteryzuj“ siž wysokim wspó©czynnikiem sezonowej wydajnoµci energetycznej.

8,0 kW

10,0 kW

SEER

6,11 (A++)

5,41 (A+)

SCOP

3,91 (A)

3,81 (A)

PotžÃne moÃliwoµci ch©odnicze i grzewcze 20-metrowy zasižg nawiewu powietrza

• KOMERCYJNE •

Ruchomy przedni panel klimatyzatora zmniejsza przeci“Ãenia przy wlocie powietrza.

20m

Konstrukcja ukoµnych ©opatek wentylatora zwižksza iloµ• nawiewanego powietrza.

Optymalizacja nawiewu Horyzontalna regulacja kierunku wyp©ywu powietrza z 6 ustawieniami, kaÃde z nich z pe©n“ obs©ug“ funkcji auto-swing, zapewnia znacznie szybsze ch©odzenie lub ogrzewanie. 6 ustawieª w pionie

56 5 4 3 2 1

104

Szybkie ch©odzenie i grzanie Dzižki intensywnemu i równomiernemu nawiewowi ciep©ego lub ch©odnego powietrza osi“gnižcie zadanej temperatury jest moÃliwe juà po 3 minutach.


Standard Inverter

ìCIENNE

UJ30 / UJ36

UU30W

UU37W

Jednostka wewnžtrzna Min./nom./max Min./nom./max Max Nom. Nom. Min/Max Nom.

kW kW kW kW kW W A ø/V/Hz

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

kWh mm(cale) mm(cale) mm m3/min dBA dBA l/h mm kg

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• (pow. 10m) Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (pomiždzy jednostkami) Zabezpieczenie Ca©kowita d©ugoµ• instalacji Min.~Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.~J.zewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m mm(cale) mm(cale)

UJ36.NV2 4,0 / 9,5 / 10,5 4,4 / 10,5 / 11,5 9,4 2,79 3,08 60 / 160 4,0 / 4,4 1 / 220-240 / 50 3,41 3,41 5,41 3,81 7,6 A/A 615 / 2793 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 26,0 / 23,0 / 19,0 48 / 45 / 41 63 3,4 1190 × 346 × 265 16,0

UU30W.U42

UU37W.UO2

Dwu-rotacyjna BLDC 58 48 52 65 950 × 834 × 330 60,0 R410A 2000 40 -15~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Dwu-rotacyjna BLDC 90 53 54 66 950 × 1170 × 330 85,0 R410A 2800 40 -15~48 -18~18 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 4 × 1,0 C-20 5~50 30 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8)

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

105

• KO M E R C YJ N E •

kW

UJ30.NV2 3,5 / 7,8 / 8,5 4,0 / 8,4 / 9,2 7,5 2,29 2,46 50 / 140 10,0 / 10,7 1 / 220-240 / 50 3,41 3,41 6,11 3,91 6,3 A++ / A 447 / 2256 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) 21,5 / 16,0 23,0 / 20,0 / 17,0 45 / 42 / 40 61 3,0 1190 × 346 × 265 15,7

íCIENNE

Ch©odzenie Grzanie Wydajnoµ• w niskich temp. Grzanie -7°C Ch©odzenie Pobór mocy (zestaw) Grzanie Pobór mocy (j. wewn.) Pobór pr“du Ch©odzenie/Grzanie Zasilanie EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajn. ener. Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Obudowa Waga Obudowa Wydajnoµ•


SYNCHRO

106


SYNCHRO • Jednoczesny cykl pracy wszystkich jednostek wewnžtrznych. • MoÃliwoµ• pod©“czenia do 4 jedn. wewnžtrznych. • Rozdzia© czynnika na rozga©žÁnikach. • Standard Inverter 3Ø: 12,5 / 14,0 / 15,0 kW. • H-Inverter 3Ø: 10,0 / 12,5 / 14,0 kW.

- Wysoka wydajnoµ• i niski poziom ha©asu. - RóÃnorodne jednostki wewnžtrzne.

Rozga©žÁniki Model

Jedn. wewn.

Podzia© wydajnoµci jedn. wewn. (%)

PMUB11A

2 jednostki

50:50 (1:1)

PMUB111A

3 jednostki

33:33:33 (1:1:1)

PMUB1111A

4 jednostki

25:25:25:25 (1:1:1:1)

Rozga©žÁnik na 2 jednostki PMUB11A

Rozga©žÁnik na 4 jednostki PMUB1111A

Rozga©žÁnik na 3 jednostki PMUB111A

SYNCHRO

MoÃliwe konfiguracje jednostek wewnžtrznych Schematy instalacji

IDU: Jednostka wewnžtrzna ODU: Jednostka zewnžtrzna BD: Rozga©žÁnik R/C: Sterownik przewodowy

Duo

Trio

Quartet

ODU

ODU

ODU

BD

BD IDU

IDU

IDU

R/C

Inverter 3ø

H-Inverter 3ø

JEDNOSTKI ZEWN.

Grzanie

UU37WH.U33

10,0

11,2

UU43WH.U33

12,5

14,0

UU49WH.U33

13,4

15,5

IDU

R/C

Kasetonowe

Kana©owe

IDU

IDU

IDU

R/C

Podstropowe

Kasetonowe

Kana©owe

Podstropowe

Kasetonowe

Kana©owe

Podstropowe

UV18H.NJ1 × 2

UT12H.NP1 × 3

-

-

-

-

-

UT18H.NP1 × 3 UB18H.NG1 × 3

UV18H.NJ1 × 3

UT12H.NP1 × 4

-

-

UT24H.NN1 × 2 UB24H.NG1 × 2 UV24H.NK1 × 2 UT18H.NP1 × 3 UB18H.NG1 × 3

UT18H.NP1 × 2 UB18H.NG1 × 2 -

-

UU43W.U32

12,5

14,0

CT24.NP2 × 2

CM24.N14 × 2 CB24L.N32 × 2

UU49W.U32

14,0

16,0

CT24.NP2 × 2

CM24.N14 × 2 CB24L.N32 × 2

15,0

17,0

UT30.NP2 × 2

UM30.N14 × 2

Sterownik przewodowy*

Akcesoria

IDU

Wydajnoµ• (kW) Ch©odzenie

UU61W.U32

IDU

BD

Rozga©žÁnik Sterownik centralny**

-

CV24.NJ2 × 2 CV24.NJ2 × 2 UV30.NJ2 × 2

UV18H.NJ1 × 3

UT12H.NP1 × 4

-

-

CT18.NQ2 × 3

CM18.N14 × 3 CB18L.N22 × 3

CV18.NJ2 × 3

CT12.NR2 × 4

CB12L.N22 × 4

-

CT18.NQ2 × 3

CM18.N14 × 3 CB18L.N22 × 3

CV18.NJ2 × 3

CT12.NR2 × 4

CB12L.N22 × 4

-

CT18.NQ2 × 3

CM18.N14 × 3 CB18L.N22 × 3

CV18.NJ2 × 3

CT12.NR2 × 4

CB12L.N22 × 4

-

PQRCVSL0 (Czarny) lub PQRCVSL0QW (Bia©y) PMUB11A

PMUB111A

PMUB1111A

PQCSZ250S0

Dla systemów SYNCHRO * NaleÃy uÃy• tylko jednego sterownika przewodowego, nigdy bezprzewodowego. ** Dla sterownika centralnego moÃliwe jest zastosowanie wy©“cznie sterownika AC EZ, model: PQCSZ250S0. UWAGA! Dla modeli podstropowych niezbždne jest dokupienie sterownika PQRCVSL0 lub PQRCVSL0QW. W przypadku pozosta©ych modeli stosujemy wy©“cznie jeden sterownik przewodowy dostarczony z jednostkami wewnžtrznymi. W celu pod©“czenia sterownika do kilku jednostek naleÃy zakupi• odpowiedni“ iloµ• zestawów okablowania do kontroli grupowej- PZCWRCG3.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

107

• KO M E R C YJ N E •

Tabela konŅguracji Synchro


Inverter

SYNCHRO

UU37WH / UU43WH / UU49WH

* Jednostki dostžpne od maja 2014.

Model

Synchro H-Inverter

Modele jednostek wewnętrznych

Kasetonowe: UT12H.NP1 / UT18H.NP1 / UT24H.NP1 Kana©owe wysokiego spržÃu: UB18H.NG1 / UB24H.NG1 Podstropowe: UV18H.NJ1 / UV24H.NK1

Jednostki wewnžtrzne Wydajnoµ• Pobór mocy

• KOMERCYJNE •

Pobór pr“du Zasilanie EER COP Przy©“cza rur Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga Moc wentylatora

Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie/Grzanie

Ciecz Gaz Skropliny Ch©odzenie Ch©odzenie Obudowa Obudowa

Min./nom./max Min./nom./max Nom. Nom. Nom.

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

kW kW * Informacja w tabelach konfiguracji danej jednostki wewnžtrznej. kW kW A ø/V/Hz * Szczegó©owe informacje w specyfikacjach poszczególnych jedn. wewn. mm(cale) * PoniÃsze funkcje s“ niedostžpne w systemie Synchro: mm(cale) - brak moÃliwoµci sterowania indywidualnego /grupowego jednostek wewnžtrznych, mm - brak moÃliwoµci kontroli strefowej jednostek kana©owych, m3/min dBA - brak moÃliwoµci sterowania Dry Contact, dBA - brak moÃliwoµci pracy w trybie automatycznym, l/h - brak moÃliwoµci indywidualnego sterowania nawiewem. mm kg W

UU37WH.U33

Jednostki zewnžtrzne SpržÃarka Przep©yw powietrza

Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (jedn. zewn. - jedn. wewn.) Zabezpieczenie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Ca©kowita (g©ówna+ogó©em odga©žzienia) Max d©ugoµ• Trasa g©ówna Ogó©em odga©žzienia instalacji Dla kaÃdego odga©žzienia Max róÃnica Jedn. wewn.~jedn. zewn. Jedn. wewn.~jedn. wewn. wysokoµci

3

m /min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A mm(cale) mm(cale) m m m m m m

UU43WH.U33

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

108

UU49WH. U33

Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC 110 110 110 51 52 52 53 54 54 66 67 68 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 93,0 93,0 93,0 R410A R410A R410A 3400 3400 3400 Patrz: dokumentacja techniczna produktu lub instrukcja instalacji. -15~48 -15~48 -15~48 -20~18 -20~18 -20~18 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 5 × 2,5 5 × 4,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 C-20 C-20 C-20 ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) 80 80 80 45 45 45 40 40 40 15 15 15 30 30 30 1 1 1


Standard Inverter

SYNCHRO

UU43W / UU49W / UU61W

Model

Synchro Standard Inverter

Modele jednostek wewnętrznych

Kasetonowe: CT12.NR2 / CT18.NQ2 / CT24.NP2 / UT30.NP2 Kana©owe wysokiego spržÃu: CM18.N14 / CM24.N14 / UM30.N14 Kana©owe niskiego spržÃu: CB12L.N12 / CB18L.N22 / CB24L.N32 Podstropowe: CV18.NJ2 / CV24.NJ2 / UV30.NJ2

Jednostki wewnžtrzne Wydajnoµ• Pobór mocy

Przep©yw powietrza Poziom ciµnienia akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga Moc wentylatora

Ch©odzenie Ch©odzenie Obudowa Obudowa

ír. zewn./wewn. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

kW kW * Informacja w tabelach konfiguracji danej jednostki wewnžtrznej. kW kW A ø/V/Hz * Szczegó©owe informacje w specyfikacjach poszczególnych jedn. wewn. mm(cale) * PoniÃsze funkcje s“ niedostžpne w systemie Synchro: mm(cale) - brak moÃliwoµci sterowania indywidualnego /grupowego jednostek wewnžtrznych, mm - brak moÃliwoµci kontroli strefowej jednostek kana©owych, m3/min dBA - brak moÃliwoµci sterowania Dry Contact, dBA - brak moÃliwoµci pracy w trybie automatycznym, l/h - brak moÃliwoµci indywidualnego sterowania nawiewem. mm kg W

Jednostki zewnžtrzne SpržÃarka Przep©yw powietrza

UU43W.U32 Typ

Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• Ch©odzenie Min.~Max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~Max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (jedn. zewn. - jedn. wewn.) Zabezpieczenie Ciecz Przy©“cza rur Gaz Ca©kowita (g©ówna+ogó©em odga©žzienia) Max d©ugoµ• Trasa g©ówna Ogó©em odga©žzienia instalacji Dla kaÃdego odga©žzienia Max róÃnica Jedn. wewn.~jedn. zewn. Jedn. wewn.~jedn. wewn. wysokoµci

3

m /min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A mm(cale) mm(cale) m m m m m m

UU49W.U32

SYNCHRO

Przy©“cza rur

Ciecz Gaz Skropliny

Min./nom./max Min./nom./max Nom. Nom. Nom.

UU61W.U32

Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC 110 110 110 52 52 52 54 54 54 67 68 71 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 96,0 96,0 96,0 R410A R410A R410A 3400 3400 3400 Patrz: dokumentacja techniczna produktu lub instrukcja instalacji. -15~48 -15~48 -15~48 -18~18 -18~18 -18~18 3/380-415/50 3/380-415/50 3/380-415/50 5 × 2,5 5 × 4,0 5 × 4,0 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 C-20 C-20 C-20 ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) ø 15,88 (5/8) 80 80 80 45 45 45 40 40 40 10 10 10 30 30 30 1 1 1

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: - ch©odnicza przy parametrach: temp. wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 35°C suchy termometr (DB) /24°C mokry termometr (WB). - grzewcza przy parametrach: temp. wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB); temp. zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 2. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

109

• KO M E R C YJ N E •

Pobór pr“du Zasilanie EER COP

Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie/Grzanie


KASETONOWE CT09.NR2 / CT12.NR2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu Panel dekoracyjny (PT-UQC)

2

Kratka czerpna pow. zasysanego

3

Kratka wylotu powietrza

4

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

5

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

6

Przy©“cze odprowadzania skroplin

7

Przy©“cze zasilania

8

Przy©“cze dop©ywu µwieÃego powietrza (Ø70) (wylot powietrza)

1

(wylot powietrza)

• KOMERCYJNE •

CT18.NQ2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu Panel dekoracyjny (PT-UQC)

2

Kratka czerpna pow. zasysanego

3

Kratka wylotu powietrza

4

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

5

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

6

Przy©“cze odprowadzania skroplin

7

Przy©“cze zasilania

8

Przy©“cze dop©ywu µwieÃego powietrza (Ø70)

(wylot powietrza)

1

(wylot powietrza)

110


UT12H.NP1 / UT18H.NP1 / CT24.NP2 / UT30.NP2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

4

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

5

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

6

Przy©“cze odprowadzania skroplin

7

Przy©“cze zasilania

8

Przy©“cze dop©ywu µwieÃego powietrza (Ø70)

618 292

4 - R20

950

Kratka czerpna pow. zasysanego

3

618

Panel dekoracyjny (PT-UMC1)

2

500 (wylot powietrza)

1

500 (wylot powietrza) 54

734 950

(Jednostki: mm)

Nazwa elementu

Kratka wylotu powietrza

4

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

5

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

6

Przy©“cze odprowadzania skroplin

7

Przy©“cze zasilania

8

Przy©“cze dop©ywu µwieÃego powietrza (Ø70)

618 292

4 - R20

950

Kratka czerpna pow. zasysanego

3

618

Panel dekoracyjny (PT-UMC1)

2

500 (wylot powietrza)

1

500 (wylot powietrza) 54

734 950

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

111

• KO M E R C YJ N E •

WYMIARY

CT24H.NN1 / UT36.NN2


KASETONOWE UT36H.NM4 / UT42H.NM4 / UT48H.NM4 / UT42.NM2 / UT48.NM2 / UT60.NM2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu

3

Kratka wylotu powietrza

4

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

5

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

6

Przy©“cze odprowadzania skroplin

7

Przy©“cze zasilania

8

Przy©“cze dop©ywu µwieÃego powietrza (Ø70)

618 292

4 - R20

950

Kratka czerpna pow. zasysanego

618

Panel dekoracyjny (PT-UMC1)

2

500 (wylot powietrza)

1

500 (wylot powietrza) 54

734 950

• KOMERCYJNE •

KANAáOWE UB18H.NG1 / UB24H.NG1 4

(Jednostki: mm)

1,043

Przy©“cze odprowadzania skroplin

4

Przy©“cze zasilania

5

Wylot powietrza

6

Wlot powietrza

6 101 82

1,230 70 29

31

1

830

261

75

29

565 87

5

113

243

232

243

232

136

158

108

186

298

1,182

112

100 165

2

49

232

122

87 219

60

100

00

355 450

152

ø1

224

48

50

23

3

140

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

3

220

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

2

20

Nazwa elementu 1

115


KANAáOWE UB36H.NR3 / UB42H.NR3 / UB48H.NR3 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Ko©nierz montaÃowy po stronie czerpnej

2

Ko©nierz montaÃowy po stronie nawiewnej

3

Skrzynka kontrolna

4

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

5

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

6

Przy©“cze odprowadzania skroplin

(Jednostki: mm)

5 20

34

Wlot powietrza

190 100 94

2 1 3 628

Wylot powietrza

6

700

Przy©“cze zasilania

5

4

733

6 20

Przy©“cze odprowadzania skroplin

4

155

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

190

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

2

292 67 119

1

135

Nazwa elementu

700 774

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

113

• KO M E R C YJ N E •

WYMIARY

CB09L.N12


KANAáOWE CB12L.N22 / CB18L.N22 (Jednostki: mm) 5

Nazwa elementu Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

Przy©“cze odprowadzania skroplin

4

Przy©“cze zasilania

5

Wylot powietrza

6

Wlot powietrza

135

2

20

34

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

190 100 94

292 67 119

1

2 1

628

700

3

4

933

190

155

• KOMERCYJNE •

20

6

900 974

CB24L.N32 (Jednostki: mm) 5

Nazwa elementu Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

Przy©“cze odprowadzania skroplin

4

Przy©“cze zasilania

5

Wylot powietrza

6

Wlot powietrza

1060

135

2

20

34

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

190 100 94

292 67 119

1

2 1

700 628

3

4

1133

190 155

20

6

1100 1174

114


CM18.N14 / CM24.N14 / UM30.N14 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

3 4 5

Przy©“cze odprowadzania skroplin Gniazdo przy©“czeniowe zasilania i komunikacji Gniazdo przy©“czeniowe sterownika przewodowego

6

Wlot powietrza do instalacji wentylacyjnej

7

Wylot powietrza do instalacji wentylacyjnej

8

Filtr powietrza

9

Pokrywa instalacyjna

857 (otwór wylotu) min. 900 (otwór serwisowy)

min. 700 (otwór serwisowy)

UM36.N24 / UM42.N24 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

3

Przy©“cze odprowadzania skroplin

4

Gniazdo przy©“czeniowe zasilania i komunikacji

5

Gniazdo przy©“czeniowe sterownika bezprzewodowego

6

Wlot powietrza

7

Wylot powietrza

8

Filtry powietrza

9

Pokrywa instalacyjna

1206 (otwór wylotu) min. 1250 (otwór serwisowy)

min. 700 (otwór serwisowy)

1205 (otwór wlotu)

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

115

• KO M E R C YJ N E •

WYMIARY

850 (otwór wlotu)


KANAáOWE / íCIENNE UM48.N34 / UM60.N34 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

3

Przy©“cze odprowadzania skroplin

4

Gniazdo przy©“czeniowe zasilania i komunikacji

5

Gniazdo przy©“czeniowe sterownika bezprzewodowego

6

Wlot powietrza

7

Wylot powietrza

8

Filtry powietrza

9

Pokrywa instalacyjna 1206 (otwór wylotu) min. 1250 (otwór serwisowy)

min. 700 (otwór serwisowy) 1205 (otwór wlotu)

• KOMERCYJNE •

UJ30.NV2 / UJ36.NV2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Panel przedni

2

Wyµwietlacz i odbiornik sygna©u

3

Kratka czerpna powietrza zasysanego

4

P©yta instalacyjna

3

1

2

116


PRZYPODáOGOWO-SUFITOWE CV09.NE2 / CV12.NE2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Przednia kratka wylotu powietrza

2

Wyµwietlacz i odbiornik sygna©u

3

Kratka czerpna powietrza zasysanego

4

Otwór do poprowadzenia instalacji

5

P©yta montaÃowa

UV18H.NJ1 / CV18.NJ2 / CV24.NJ2 / UV30.NJ2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

3

Kratka czerpna powietrza zasysanego

4

Przednia kratka wylotu powietrza

5

Mocowanie µrub podwieszaj“cych

6

Prawy otwór przy©“cza odprowadzania skroplin

7

Lewy otwór przy©“cza odprowadzania skroplin

8

Po©“czenie przewodów

9

Po©“czenie rur

10

Prawe przy©“cze odprowadzania skroplin

11

Lewe przy©“cze odprowadzania skroplin

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

117

• KO M E R C YJ N E •

WYMIARY

PODSTROPOWE


PODSTROPOWE UV24H.NK1 / UV36.NK2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Przednia kratka wylotu powietrza

2

Wyµwietlacz i odbiornik sygna©u

3

Kratka czerpna powietrza zasysanego

• KOMERCYJNE •

UV36H.NL4 / UV42H.NL4 / UV48H.NL4 / UV42.NL2 / UV48.NL2 / UV60.NL2 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu

118

1

Przednia kratka wylotu powietrza

2

Wyµwietlacz i odbiornik sygna©u

3

Kratka czerpna powietrza zasysanego


JEDNOSTKI ZEWNØTRZNE UU09W.ULD / UU12W.ULD (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Kratka wylotu powietrza

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

4

Przy©“cze zasilania i sterowania

5

Uziemienie obudowy

6

Os©ona przy©“czy

(Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Kratka wylotu powietrza

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

4

Przy©“cze zasilania i sterowania

5

Uziemienie obudowy

6

Os©ona przy©“czy

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

119

• KO M E R C YJ N E •

WYMIARY

UU12WH.UE1 / UU18W.UE2


JEDNOSTKI ZEWNØTRZNE UU18WH UE1 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu 1

Kratka wylotu powietrza

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

4

Przy©“cze zasilania i sterowania

5

Uziemienie obudowy

6

Os©ona przy©“czy

• KOMERCYJNE •

UU24WH U41 / UU24W U42 / UU30W U42 (Jednostki: mm)

Nazwa elementu

120

1

Kratka wylotu powietrza

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

4

Przy©“cze zasilania i sterowania

5

Uziemienie obudowy


UU37W.U02 (Jednostki: mm)

4 otwory montażowe

Kratka wylotu powietrza

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

4

Przy©“cze zasilania i sterowania

390

1

330

Nazwa elementu

3

4

Wspornik

490

1170

2

1146

1

(Jednostki: mm)

4 otwory montażowe

Nazwa elementu Kratka wylotu powietrza

2

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (gaz)

3

Przy©“cze rury z czynnikiem ch©odniczym (ciecz)

4

Przy©“cze zasilania i sterowania 3 4

Wspornik

1

2

490

1

Klimatyzatory LG 2014 › KOMERCYJNE

121

• KO M E R C YJ N E •

WYMIARY

UU37WH.U33 / UU43WH.U33 / UU49WH.U33 UU43W.U32 / UU49W.U32 / UU61W.U32


MULTI


Technologie

158

Tabele konŅguracji

138

Jednostki zewnžtrzne

169

Schematy montaÃu

144

Jednostki wewnžtrzne

156

Akcesoria

• M U LT I •

126


MULTI MODELE 2014

JEDNOSTKI ZEWNØTRZNE Typ kBtu

Multi kW

16

4,7

Max iloµ• j.wewn.

Zasilanie

2

3

4

5

Max iloµ• j.wewn.

Faza

7

8

9

Przyk©ady konfiguracji

MU2M17.UL2

18

5,3 MU3M19.UE2

24

7,0 MU4M25.U42

30

8,8 MU5M30.U42

Typ Multi Fdx

kBtu kW

41

12,1

Przyk©ady konfiguracji

FM41AH.U32

48

14,0 FM49AH.U32

53

15,5 FM57AH.U32

DuÃy wybór jednostek wewnžtrznych i zewnžtrznych systemu Multi Split gwarantuje róÃnorodn“ ich konfiguracjž z przewymiarowaniem aà do 16,6 kW. MoÃliwe s“ róÃnorodne konfiguracje z zastosowaniem 7 jedn. zewnžtrznych i 32 jedn. wewnžtrznych.

124


JEDNOSTKI WEWNØTRZNE Typ ícienne

kBtu

Kasetonowe

Wysokiego spržÃu

kW

Niskiego spržÃu

Przypod©ogowosufitowe / Podstropowe

CB09L.N12

CV09.NE2

CB12L.N22

CV12.NE2

CB18L.N22

CV18.NJ2

CB24L.N32

CV24.NJ2

Kana©owe

Deluxe 7

2,1 MS07AW*.NB0

MS07AQ.NB0

Deluxe MS09AW*.NB0

9

2,6

MS09AQ.NB0

4-stronne

Gallery CT09.NR2 MA09AH1.NF1

Deluxe MS12AW*.NB0

12

3,5

MS12AQ.NB0

Gallery

4-stronne

CT12.NR2 1-stronne

MA12AH1.NF1

MT11AH.NU1 XYaYìÎ

Deluxe 18

4-stronne

5,3 MS18AW*.NC0

MS18AQ.NC0

CT18.NQ2

CM18.N14

XYaYìÎ

24

• M U LT I •

Deluxe

4-stronne

7,0 MS24AW*.NC0

MS24AQ.NC0

CT24.NP2

CM24.N14

* Oznacza kolor panelu: R - Mirror, V - Silver.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

125


NAJWYúSZA WYDAJNOíÏ ENERGETYCZNA SpržÃarka BLDC (z bezszczotkowym silnikiem pr“du sta©ego)

Wydajnoµ•

Zakres czžstotliwoµci pracy (Hz)

Klimatyzatory LG s“ wyposaÃone w inwerterowe spržÃarki napždzane bezszczotkowymi silnikami pr“du sta©ego (BLDC), w których zastosowano silne magnesy neodymowe. Dzižki temu ich wydajnoµ•, zw©aszcza sezonowa, jest znacznie wyÃsza w porównaniu z klimatyzatorami inwerterowymi zasilanymi pr“dem zmiennym. 100

4%

8% 20 15 Konwencjonalna

40Hz

Nowa

60Hz

80Hz Czžstotliwoµ• (Hz)

Wentylator LG z bezszczotkowym silnikiem pr“du sta©ego oferuje jeszcze wižksz“ oszczždnoµ• energii (do 40% przy pracy na niskich obrotach oraz do 20% podczas pracy na wysokich obrotach) w porównaniu z silnikami zasilanymi pr“dem zmiennym.

Wydajnoµ• (%)

Wentylator BLDC 100 80

Silnik na pr“d sta©y

60

Wzrost o

20% Wzrost o

40

40%

Silnik na pr“d zmienny

20 0

• M U LT I •

200

126

400

600

1000 800 Iloµ• obrotów silnika (obr./min)


Lamele typu Wide Louver Plus Technologia lameli typu Wide Louver Plus zwižksza wydajnoµ• grzewcz“ jednostki zewnžtrznej o 11%, a wspó©czynnik wydajnoµci COP wzrasta o 6%, w porównaniu do agregatów wyposaÃonych w lamele konwencjonalne. Dzižki spowolnieniu procesu szronienia siž wymiennika ciep©a przejµcie jednostki zewnžtrznej w tryb odszraniania nastžpuje duÃo póÁniej nià w modelach z konwencjonalnymi lamelami. Wydajnoµ• grzewcza (kW)

Konwencjonalne lamele Szronienie Odszranianie Zatrzymanie pracy

Lamele typu Wide Louver Plus

12

Lamele typu Wide Louver Plus Lamele konwencjonalne

8 Zwižkszenie wydajnoµci grzewczej

4

Szronienie Odszranianie Kszta©t lameli wymiennika ciep©a

20 min.

35 min.

45 min.

0

50 min.

15

30

45

60 Czas pracy (min.)

* W oparciu o model MU4M25.U42.

Zoptymalizowany rozdzia© czynnika Zwižkszona wydajnoµ• cyklu nawet o 5% dzižki równomiernej dystrybucji.

Konwencjonalny

Nowy

Nierównomierna dystrybucja

Równomierna dystrybucja

5,3W

90% 0,5W Konwencjonalny

Nowy

* W oparciu o model MU3M19.UE2

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

127

• M U LT I •

TECHNOLOGIE

Nowa konstrukcja p©yty g©ównej PCB, której zasilanie w trybie czuwania ograniczono do podtrzymania napižcia na przekaÁniku MiCOM - pozwoli©a znacz“co zredukowa• zuÃycie energii elektrycznej.

Zasilanie w trybie czuwania

Tryb czuwania


SZYBKIE CHáODZENIE I OGRZEWANIE Szybka i niezawodna kontrola pracy Konwencjonalny

Tylko czujnik temperatury

Etap 1

Etap 2

Pomiar temperatur : zewnžtrznej, wewnžtrznej oraz czynnika ch©odniczego.

Szacowanie poziomu ciµnienia

Zastosowany algorytm nie jest zbyt precyzyjny a opóÁnienia w przeliczaniu poziomu wymaganego ciµnienia na podstawie pomiaru temperatury wyd©uÃaj“ czas reakcji spržÃarki.

Poziom wymaganego ciµnienia obliczany jest w oparciu o temperaturž.

Inwerter LG Etap 1

Gwarancja szybkiej i niezawodnej pracy systemu klimatyzacji dla utrzymywania zadanej temperatury.

Natychmiastowa reakcja spržÃarki na jednoczesne precyzyjne pomiary ciµnienia i temperatury uwzglždniaj“ce zadane parametry pracy. Czujnik ciµnienia

Kontrola ciµnienia skraca czas osi“gania zadanej temperatury o 30% w trybie ch©odzenia i aà o 44% w trybie grzania, przy jednoczesnym zachowaniu precyzyjnej i stabilnej pracy.

Tryb grzania Temp. nawiewanego powietrza (°C)

Czujnik temperatury

44%

40

Kontrola temperatury i ciµnienia Kontrola temperatury 3

5 Czas

* W oparciu o wewnžtrzne testy.

• M U LT I • 128


NIEZAWODNE DZIAáANIE Ca©osezonowy zakres pracy Temp. wewn. (°C)

Idealne rozwi“zanie dla pomieszczeª technicznych, gdzie wymagane jest dostarczanie ch©odu równieà w okresie zimy. 30 (DB)

Tryb grzania

23 (WB)

Tryb ch©odzenia Kontrola niskotemperaturowa

16 (DB) 12 (WB)

-18 (WB)

-10 (DB)

0

18 (WB)

48 (DB) Temp. zewn. (°C)

(WB) - mokry termometr, (DB) - suchy termometr * Nie dotyczy jednostki zewnžtrznej MU2M17.UL2, dla której górna granica trybu ch©odzenia wynosi 46°C (DB).

Czujnik ci´nienia

TECHNOLOGIE

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

129

• M U LT I •

Czujnik temperatury


OSZCZØDNOíÏ KOSZTÓW Kontrola mocy szczytowej Moc szczytowa

Pr“d pracy

Funkcja kontroli mocy szczytowej utrzymuje zadane ustawienia klimatyzatora, limituj“c jego wydajnoµ• poniÃej maksymalnego poziomu, co ogranicza zuÃycie energii i zmniejsza koszty uÃytkowania. Dodatkowe oszczždnoµci moÃna uzyska• korzystaj“c z kontroli mocy szczytowej w godzinach obowi“zywania droÃszej taryfy dziennej za energiž elektryczn“.

Zadane ustawienia

Limit

Oszczdno´” energii

Czas * Dotyczy wszystkich jednostek zewnžtrznych Multi.

Blokada trybu pracy Blokada trybu pracy u©atwia zarz“dzanie systemem klimatyzacji szczególnie w budynkach, w których zainstalowano wiele jednostek wewnžtrznych i gdy warunki klimatyczne wyznaczaj“ potrzebž ch©odzenia lub ogrzewania w danym okresie. Instalator ma moÃliwoµ• ustawienia blokady danego trybu pracy poprzez odpowiednie przesunižcie zworek na p©ytce PCB jednostki zewnžtrznej. Blokada trybu grzania ON

1

2

3

4

Blokada trybu ch©odzenia ON

1

2

3

4

* Dotyczy wszystkich jednostek zewnžtrznych Multi.

• M U LT I • 130


CICHA PRACA Funkcja cichej pracy nocnej agregatu Poziom ha©asu jednostki zewnžtrznej w trybie pracy nocnej moÃe by• obniÃony nawet o 6 dB(A) poprzez ustawienie prze©“cznika na p©ycie PCB, zapewniaj“c jeszcze bardziej komfortowe warunki snu. • Tryb ch¨odzenia Wydajnoµ•

Do

3dB(A) ciszej

Obci“Ãenie Poziom ha©asu 8 godzin

Dzieª

9 godzin

Pocz“tek

Noc

Dzieª

Koniec

Noc

Ulepszony kszta©t Ãaluzji i wentylatora Nowy grill jednostki zewnžtrznej przyczynia siž do efektywniejszego przep©ywu powietrza, powoduj“c zwižkszenie wspó©czynnika wymiany ciep©a, przy jednoczesnym obniÃeniu poziomu ha©asu. Nowy wentylator charakteryzuje siž ulepszonym kszta©tem ©opatki (grubsza przednia krawždÁ p©ynnie przechodzi w ultra cienk“ tyln“ krawždÁ) i zapewnia wižksz“ wydajnoµ•, niski poziom ha©asu oraz poprawž wydajnoµci przep©ywu powietrza. KrawždÁ odprowadzaj“ca odprowadzaj“cca Perforowana krawždÁ prowadz“ca

526mm Odwrócona piasta

460mm

KrawždÁ naprowadzaj“ca

Nowy grill agregatu

Wentylator typu 1

Wentylator typu 2

* Nie dotyczy agregatów MU2M17.UL2 i MU3M19.UE2.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

131

• M U LT I •

TECHNOLOGIE

Cienkie ostrze ©opatki


RÓúNORODNOíÏ INSTALACJI D©ugie instalacje i duÃa róÃnica wysokoµci Ca©kowita d©ugoµ• instalacji 145m oraz maksymalna róÃnica wysokoµci 30m zapewnia znacznie ©atwiejszy montaà w róÃnych miejscach (dot. FM57AH). * Typ instalacji systemów Multi D©ugoµ• instalacji (m)

MU2M17 MU3M19 MU4M25 MU5M30

á“czna

30

50

70

75

Max dla kaÃdego odga©žzienia

20

25

25

25

Max róÃnice Jedn.wewn.~Jedn. zewn. wysokoµci Jedn.wewn.~Jedn. wewn.

15 7,5

15 7,5

15 7,5

15 7,5

* Typ instalacji systemów Multi Fdx (z dystrybutorami) D©ugoµ• instalacji (m)

FM41AH

FM49AH

FM57AH

á“cznie (A+L1+L2+L3) Rura g©ówna (A) Odga©žzienia ogó©em (L1+L2+L3) KaÃde odga©žzienie Max róÃnice Jedn.wewn.~Jedn. zewn. (B) wysokoµci Jedn.wewn.~Jedn. wewn. (C)

125 55 70 15 30

135 55 80 15 30

145 55 90 15 30

15

15

15 Jednostka zewnžtrzna

L1

B C

L2

A L3

Dystrybutor

Jednostki wewnžtrzne

KonŅguracje wydajnoµci jednostek wewnžtrznych 2,6kW

2,6kW 7,0kW

• M U LT I •

5,3kW

2,6kW 8,8kW 2,6kW

2,6kW

3,5kW

Max konfiguracja

167%

Max konfiguracja

2,6kW

2,6kW

163%

Max konfiguracja

160%

2,6kW 2,6kW

3,5kW

3,5kW

132


RóÃnorodnoµ• jednostek zewnžtrznych i wewnžtrznych

Kasetonowe 1-stronne

Kana©owe niskiego spržÃu

Gallery

Kasetonowe 4-stronne

Przypod©ogowo-sufitowe

Deluxe

Kana©owe wysokiego spržÃu

Podstropowe

ARTCOOL

Ponad

7 Jednostek zewnžtrznych

2000

32 Jednostki wewnžtrzne

kombinacji

Kompatybilnoµ• jednostek wewnžtrznych Aà 14 jednostek wewnžtrznych jest kompatybilnych pomiždzy systemami MULTI i Komercyjnymi, co sprawia Ãe magazynowanie i jej kontrola jest duÃo wygodniejsza.

Jednostki zewntrzne Komercyjne

• Kasetonowe: CT09.NR2, CT12.NR2, CT18.NQ2, CT24.NP2 • Kana©owe: CM18.N14, CM24.N14, CB09L.N12, CB12L.N22, CB18L.N22, CB24L.N32 • Przypod©ogowo-suŅtowe: CV09.NE2, CV12.NE2 • Podstropowe: CV18.NJ2, CV24.NJ2

Jednostki zewntrzne MULTI

Kompatybilne jednostki wewntrzne

CT09.NR2 CT12.NR2

CT18.NQ2

CV09.NE2 CV12.NE2

CB12L.N22 CB18L.N22

CB24L.N32

CV18.NJ2 CV24.NJ2

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

133

• M U LT I •

CB09L.N12

TECHNOLOGIE

CM18.NH2 CM24.NH2

CT24.NP2


WYGODNA INSTALACJA I SERWIS Kompaktowy rozmiar i mniejszy cižÃar Nowe jednostki zewnžtrzne MULTI s“ mniejsze i lÃejsze w porównaniu do poprzednich modeli, dzižki czemu ich transport oraz instalacja jest duÃo ©atwiejsza.

Waga

Ilo´” czynnika ch¨odniczego Mniej ´rednio o

NiÂsza o

10%

Konwencjonalna

4%

Nowa

Konwencjonalna

Wysoko´” zmniejszona o

Waga zmniejszona o

153 mm 13 kg

• M U LT I • * W odniesieniu do modelu MU3M19.UE2

134

Nowa


U©atwienia prac instalacyjnych i serwisowych Nowe jednostki zewnžtrzne zosta©y zaprojektowany tak, aby zawory przy©“czeniowe nie wystawa©y poza obrys jej obudowy a zawory serwisowe znajdowa©y siž jak najwyÃej. Dzižki temu urz“dzenie moÃe by• instalowane niemalÃe przy samej µcianie, a dostžp do zaworów serwisowych (w przypadku jednostek podwieszonych poniÃej okna) sta© siž duÃo bardziej wygodny. Ukrycie zaworów przy¨’czeniowych - wygodna instalacja

Podniesienie zaworów serwisowych - wygodny dostp Zawory serwisowe

153mm

(MU3M19)

25mm • Zastosowanie w modelach: MU3M19.UE2 / MU4M25.U42 / MU5M30.U42

80mm Zawory serwisowe

Kontrola p©yty PCB Usprawnienie czynnoµci kontrolnych dzižki ©atwiejszemu dostžpowi do p©yty PCB poprzez odkržcenie tylko 3 µrub pokrywy znajduj“cej siž z boku obudowy jednostki zewnžtrznej. áatwy dostžp serwisowy do p©yty PCB • Pokrywa górna • Pokrywa p©yty PCB

• Pokrywa instalacyjna z dostžpem do p©yty serwisowej PCB

9

´rub

3

´ruby

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

135

• M U LT I •

TECHNOLOGIE

• Zastosowanie w modelach: MU2M17.UL2 / MU3M19.UE2


WYGODNA INSTALACJA I SERWIS Funkcja wymuszania trybu ch©odzenia W okresie zimowym, kiedy temperatura w pomieszczeniu spada poniÃej 18°C instalatorzy maj“ duÃy problem z uruchomieniem trybu ch©odzenia, a co siž z tym wi“Ãe, z uzupe©nieniem czynnika ch©odniczego. Funkcja wymuszania trybu ch©odzenia eliminuje tž niedogodnoµ•, staj“c siž uÃyteczn“ takÃe w sytuacjach zwi“zanych z przenoszeniem i posadowieniem jednostki zewnžtrznej. àadowanie czynnika ch¨odniczego

Wypompowywanie czynnika ch¨odniczego

2

1

1 2

Zamkn“• zawór gazowy Otwarty zawór cieczowy

Kontrola b©ždów okablowania Funkcja kontroli b©ždów okablowania umoÃliwia instalatorom sprawdzenie poprawnoµci wykonania okablowania steruj“cego. Dotychczas b©ždne pod©“czenie przewodów komunikacyjnych skutkowa©o czasoch©onnym sprawdzaniem kaÃdego po©“czenia z osobna. Dzižki funkcji kontroli b©ždów okablowania diody LED na p©ycie PCB wskazuj“, które z wykonanych po©“czeª zosta©y zamienione. Sprawdzenie p¨yty PCB jedn. zewn.: w przypadku b¨du

dioda LED nie ´wieci 1

instalacja freonowa

okablowanie steruj“ce

OK

1

2

2

• M U LT I •

B¨’d

3 3 • Zastosowanie w modelach: MU2M17.UL2 / MU3M19.UE2 / MU4M25.U42 / MU5M30.U42

136


Diagnostyka LGMV (monitoring pracy) Specjalistyczne oprogramowanie serwisowe LGMV wraz z odpowiednim kablem serwisowym lub modu©em serwisowym Bluetooth umoÃliwia pe©ny podgl“d pracy danego systemu. Dzižki odpowiedniemu z©“czu LGMV w agregatach MULTI serwis ma moÃliwoµ• pe©nej diagnostyki pod©“czonych jednostek klimatyzacyjnych. Informacje o jednostkach wewnžtrznych

Tryb pracy i stopieª otwarcia zaworów EEV

Informacje o temperaturach

Czujniki i okablowanie elektryczne

Informacje o jednostkach zewnžtrznych

Aplikacja LGMV prezentuje dane o pracy systemu w postaci diagramów a zgromadzone informacje mog“ by• zobrazowane w formie schematu.

áatwoµ• sprawdzania statusu b©ždów. (Poradnik rozwi“zywania problemów) WskaÁniki b©ždów Kod b©ždu

Opis b©ždu

01

B©“d czujnika temperatury jednostki wewnžtrznej

02

B©“d czujnika temperatury powietrza na wlocie jednostki wewnžtrznej

03

B©“d komunikacji pomiždzy sterownikiem przewodowym a jednostk“ wewnžtrzn“ • • •

137

• M U LT I •

TECHNOLOGIE

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI


JEDNOSTKI ZEWNØTRZNE MULTI

138 1 38 8


JEDNOSTKI ZEWN×TRZNE MULTI

MU2M17

(Jednostka: mm)

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Wydajnoµ•* Wydajnoµ• w niskich temperaturach Pobór mocy* Pobór pr“du

MU2M17.UL2 Typ Ch©odzenie Grzanie Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie

Min./nom./max Min./nom./max Max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max

kWh m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m m m mm(cale) × il. mm(cale) × il.

2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. *: Wartoµci zaleÃne od konfiguracji - patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 158. 4. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie. 5. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz“ by• pod©“czone do jedn. zewn. 6. Minimalna wydajnoµ• pod©“czonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnoµci.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

139

• M U LT I •

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: Ch©odzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB) Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB) D©. instalacji:- odga©žzienia 7,5m - róÃnica poziomów - 0.

kW

JEDNOSTKI ZEWNØTRZNE

EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajnoµci energetycznej Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Przep©yw powietrza Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• Ch©odzenie Min.~max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (jedn. zewn. - jedn. wewn.) Zabezpieczenie D©ugoµ• instalacji ©“czna D©ugoµ• instalacji dla portu Max J. wewn.-j. zewn. Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.-j. wewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

kW kW kW kW kW A A

Dwu-rotacyjna BLDC 0,9 / 4,7 / 5,4 1,0 / 5,3 / 5,7 3,7 0,3 / 1,3 / 1,6 0,3 / 1,3 / 1,7 1,3 / 5,8 / 7,4 1,3 / 5,8 / 7,5 3,62 4,08 6,10 3,81 4,2 A++ / A 270 / 1543 28,2 49 51 62 770 × 546 × 289 37,0 R410A 1400 20 -10~46 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-16 30 20 15 7,5 ø 6,35 (1/4) × 2 ø 9,52 (3/8) × 2


JEDNOSTKI ZEWN×TRZNE MULTI

MU3M19

(Jednostka: mm)

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Wydajnoµ•* Wydajnoµ• w niskich temperaturach Pobór mocy* Pobór pr“du

MU3M19.UE2 Typ Ch©odzenie Grzanie Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie

Min./nom./max Min./nom./max Max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max

• M U LT I •

EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajnoµci energetycznej Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Przep©yw powietrza Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• Ch©odzenie Min.~max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (jedn. zewn. - jedn. wewn.) Zabezpieczenie D©ugoµ• instalacji ©“czna D©ugoµ• instalacji dla portu Max J. wewn.-j. zewn. Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.-j. wewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: Ch©odzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB) Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB) D©. instalacji:- odga©žzienia 7,5m - róÃnica poziomów - 0.

140

kW kW kW kW kW A A

kW kWh m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m m m mm(cale) × il. mm(cale) × il.

Dwu-rotacyjna BLDC 1,4 / 5,3 / 6,3 1,4 / 6,3 / 7,3 4,4 0,1 / 1,3 / 2,1 0,2 / 1,5 / 2,6 0,6 / 6,0 / 9,0 0,8 / 7,0 / 11,5 4,08 4,20 6,10 3,90 5,1 A++ / A 304 / 1831 50 50 52 64 870 × 655 × 320 45,0 R410A 1700 20 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-20 50 25 15 7,5 ø 6,35 (1/4) × 3 ø 9,52 (3/8) × 3

2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. *: Wartoµci zaleÃne od konfiguracji - patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 159. 4. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie. 5. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz“ by• pod©“czone do jedn. zewn. 6. Minimalna wydajnoµ• pod©“czonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnoµci.


JEDNOSTKI ZEWN×TRZNE MULTI

MU4M25

(Jednostka: mm)

330 809

834

390

950

165

620

165

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Wydajnoµ•* Wydajnoµ• w niskich temperaturach Pobór mocy* Pobór pr“du

MU4M25.U42 Typ Ch©odzenie Grzanie Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie

Min./nom./max Min./nom./max Max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max

kWh m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m m m mm(cale) × il. mm(cale) × il.

2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. *: Wartoµci zaleÃne od konfiguracji - patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 160-161. 4. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie. 5. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz“ by• pod©“czone do jedn. zewn. 6. Minimalna wydajnoµ• pod©“czonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnoµci.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

141

• M U LT I •

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: Ch©odzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB) Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB) D©. instalacji:- odga©žzienia 7,5m - róÃnica poziomów - 0.

kW

JEDNOSTKI ZEWNØTRZNE

EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajnoµci energetycznej Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Przep©yw powietrza Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• Ch©odzenie Min.~max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (jedn. zewn. - jedn. wewn.) Zabezpieczenie D©ugoµ• instalacji ©“czna D©ugoµ• instalacji dla portu Max J. wewn.-j. zewn. Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.-j. wewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

kW kW kW kW kW A A

Dwu-rotacyjna BLDC 1,3 / 7,0 / 8,5 1,5 / 8,4 / 9,4 5,9 0,4 / 1,7 / 2,6 0,5 / 1,8 / 3,0 2,0 / 7,2 / 11,1 2,2 / 8,1 / 12,8 4,12 4,67 6,10 3,81 7,7 A++ / A 402 / 2829 60 51 53 62 950 × 834 × 330 64,0 R410A 3200 20 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 70 25 15 7,5 ø 6,35 (1/4) × 4 ø 9,52 (3/8) × 4


JEDNOSTKI ZEWN×TRZNE MULTI

MU5M30

(Jednostka: mm)

330 809

834

390

950

165

620

165

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Wydajnoµ•* Wydajnoµ• w niskich temperaturach Pobór mocy* Pobór pr“du

MU5M30.U42 Typ Ch©odzenie Grzanie Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie

Min./nom./max Min./nom./max Max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max

• M U LT I •

EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajnoµci energetycznej Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Przep©yw powietrza Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Czynnik ch©odniczy Iloµ• Dodatkowa iloµ• Ch©odzenie Min.~max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~max Zasilanie Przewód zasilania (do jedn. zewn.) Przewód sterowania (jedn. zewn. - jedn. wewn.) Zabezpieczenie D©ugoµ• instalacji ©“czna D©ugoµ• instalacji dla portu Max J. wewn.-j. zewn. Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.-j. wewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: Ch©odzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB) Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB) D©. instalacji:- odga©žzienia 7,5m - róÃnica poziomów - 0.

142

kW kW kW kW kW A A

kW kWh m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² A m m m m mm(cale) × il. mm(cale) × il.

Dwu-rotacyjna BLDC 1,3 / 8,8 / 10,6 1,5 / 10,1 / 12,1 7,1 0,4 / 2,2 / 3,4 0,5 / 2,2 / 3,7 2,0 / 9,9 / 16,2 2,2 / 9,8 / 16,5 4,00 4,59 6,10 3,81 7,8 A++ / A 505 / 2866 60 51 53 64 950 × 834 × 330 64,0 R410A 3200 20 -10~48 -18~18 1 / 220-240 / 50 3 × 2,5 4 × 1,0 C-25 75 25 15 7,5 ø 6,35 (1/4) × 5 ø 9,52 (3/8) × 5

2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. *: Wartoµci zaleÃne od konfiguracji - patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 162-165. 4. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie. 5. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz“ by• pod©“czone do jedn. zewn. 6. Minimalna wydajnoµ• pod©“czonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnoµci.


JEDNOSTKI ZEWN×TRZNE MULTI

FM41AH / FM49AH / FM57AH

(Jednostka: mm)

330

360

1356

1380

390

4-otwory na śruby kotwiące

165

620

165

950

390

Jednostka zewnžtrzna SpržÃarka Wydajnoµ•* Wydajnoµ• w niskich temperaturach Pobór mocy* Pobór pr“du

FM41AH.U32 Typ Ch©odzenie Grzanie Grzanie -7°C Ch©odzenie Grzanie Ch©odzenie Grzanie

Min./nom./max Min./nom./max Max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max Min./nom./max

kWh m3/min dBA dBA dBA mm kg g g/m g/m °C DB °C WB ø/V/Hz il. × mm² il. × mm² il. × mm² A m m m m m m mm(cale) × il. mm(cale) × il.

2. Roczne zuÃycie energii: w oparciu o µredni“ pracž urz“dzenia przez 350 godzin w roku w trybie ch©odzenia oraz 1 400 godzin w trybie grzania przy nominalnym obci“Ãeniu. 3. *: Wartoµci zaleÃne od konfiguracji - patrz TABELE KONFIGURACJI, str. 166-168. 4. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie. 5. Co najmniej 2 jedn. wewn. musz“ by• pod©“czone do jedn. zewn. 6. Minimalna wydajnoµ• pod©“czonych jedn. wewn. minimum 40% nominalnej wydajnoµci.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

143

• M U LT I •

Uwagi: 1. Wydajnoµci mierzone w nastžpuj“cych warunkach: Ch©odzenie: - temperatura wewn. 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 35°C suchy termometr (DB) / 24°C mokry termometr (WB) Grzanie: - temperatura wewn. 20°C suchy termometr (DB) / 15°C mokry termometr (WB) - temperatura zewn. 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB) D©. instalacji:- odga©žzienia 7,5m - róÃnica poziomów - 0.

kW

FM57AH.U32

JEDNOSTKI ZEWNØTRZNE

EER COP SEER SCOP Obci“Ãenie cieplne (@-10°C) Klasa sezonowej wydajnoµci energetycznej Ch©odzenie/Grzanie Roczne zuÃycie energii Ch©odzenie/Grzanie Przep©yw powietrza Nom. Ch©odzenie Nom. Poziom ciµnienia akustycznego Grzanie Nom. Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Max Wymiary Szer.×wys.×g©. Waga Typ Iloµ• Czynnik ch©odniczy Dodatkowa iloµ• - odga©žzienia Dodatkowa iloµ• - linia g©ówna Ch©odzenie Min.~max Zakres pracy (temp. zewn.) Grzanie Min.~max Zasilanie Przewód zasilania J. zewn.-dystrybutor Przewód sterowania Dystrybutor-j. wewn. Zabezpieczenie Ca©kowita (G©.+Ogó©. odga©žzienia) G©ówna Max d©ugoµ• instalacji Ogó©em odga©žzienia Dla kaÃdego odga©žzienia J. wewn.-j. zewn. Max RóÃnica wysokoµci J. wewn.-j. wewn. Max Ciecz Przy©“cza rur Gaz

kW kW kW kW kW A A

FM49AH.U32

Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC Dwu-rotacyjna BLDC 2,8 / 12,1 / 14,1 3,3 / 14,0 / 17,0 4,0 / 15,5 / 18,5 3,2 / 12,5 / 15,2 3,7 / 16,0 / 17,3 4,5 / 17,4 / 18,8 11,1 13,6 15,2 0,8 / 2,4 / 3,8 0,8 / 3,2 / 5,1 1,0 / 3,9 / 5,9 0,9 / 2,5 / 4,7 1,3 / 3,7 / 5,2 1,5 / 4,2 / 6,2 1,5 / 3,3 / 5,7 1,8 / 4,4 / 7,3 2,3 / 5,4 / 8,4 1,7 / 3,3 / 6,9 2,1 / 5,1 / 7,5 2,5 / 5,5 / 9,0 5,04 4,38 3,97 5,00 4,32 4,14 120 120 120 53 54 54 55 56 56 67 68 69 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 950 × 1380 × 330 96,0 96,0 96,0 R410A R410A R410A 4400 4400 4400 20 20 20 50 50 50 -10~48 -10~48 -10~48 -18~18 -18~18 -18~18 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 3 / 380-415 / 50 5 × 2,5 5 × 4,0 5 × 4,0 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,5 4 × 1,0 4 × 1,0 4 × 1,0 C-20 C-20 C-20 125 135 145 55 55 55 70 80 90 15 15 15 30 30 30 15 15 15 ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 19,05 (3/4) ø 19,05 (3/4) ø 19,05 (3/4)


JEDNOSTKI WEWNØTRZNE MULTI

144 44


íCIENNE GALLERY I ARTCOOL Estetyczny wygl“d Nikt Ci juà nie musi mówi•, jak ma wygl“da• Twój klimatyzator. Rewolucyjny klimatyzator serii Gallery z moÃliwoµci“ wymiany zdjžcia pozwala na ©atw“ zmianž wygl“du urz“dzenia w kaÃdej chwili, kiedy tylko zechcesz. Klimatyzatory Gallery i ArtCool by©y wielokrotnie nagradzane za swój niepowtarzalny design miždzy innymi przez International Forum Design, Reddot Design i G Mark. Gallery

Zmieª wygl“d jednostki Gallery korzystaj“c z w©asnej kolekcji zdjž• (wymiar zdjžcia 520x520mm).

ArtCool

Mirror MS07AWR, MS09AWR, MS12AWR MS18AWR, MS24AWR

Silver MS07AWV, MS09AWV, MS12AWV MS18AWV, MS24AWV

Kontrola nawiewu powietrza Kontrola kierunku oraz intensywnoµci nawiewu w celu zapewnienia maksimum komfortu.

Tryb snu

Równomierny nawiew w 3 kierunkach.

Silny nawiew w dó©.

Delikatny boczny nawiew.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

145

• M U LT I •

Tryb Jet Cool

JEDNOSTKI WEWNØTRZNE

Tryb standardowy


íCIENNE ARTCOOL I DELUXE Filtrowanie (Ņltr antywirusowy i antyalergiczny) Filtry antywirusowy i antyalergiczny deaktywuj“ wirusy, które mog“ stanowi• zagroÃenie dla zdrowia cz©owieka, co zosta©o potwierdzone badaniami laboratoryjnymi. Deaktywacja wirusów

Filtry LG antywirusowy i antyalergiczny blokuj“ neuramidazy i hemaglutyniny, które s“ aktywowane gdy wirus opuszcza komórkž macierzyst“ w celu rozmnaÃania siž.

Filtr antyalergiczny

Alergen

Apatyt oraz organiczne/nieorganiczne zwi“zki chemiczne

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Przechwytywanie alergenów przez Ņltr.

Apatyt i organiczne/nieorganiczne zwi“zki chemiczne otaczaj“ i przechwytuj“ alergeny.

Oczyszczone powietrze.

Filtr pokryty materia©em deaktywuj“cym alergeny.

Wirus

Pow©oka antywirusowa pokryta ekstaktem z kimchi

Krok 1

Krok 2

Krok 3

Przechwytywanie wirusów przez Ņltr.

Proces usuwania wirusów na powierzchni pow©oki antywirusowej.

Oczyszczone powietrze.

CertyŅkat BAF (British Allergy Foundation) (2009.01)

Filtr antywirusowy Filtr sterylizuj“cy pow©ok“ antywirusow“.

• M U LT I •

ArtCool

146

Deluxe

CertyŅkat Kitasato Institute


OdµwieÃanie (potrójny Ņltr) Potrójny Ņltr sk©ada siž z trzech stref, które redukuj“ symptomy obecnoµci licznych zwi“zków organicznych, w tym formaldehydu. Dodatkowo usuwane s“ tu nieprzyjemne zapachy, dzižki czemu warunki przebywania w pomieszczeniu staj“ siž komfortowe.

1

2 3

1 Filtr zielony usuwa lotne substancje chemiczne takie jak zapach µwieÃo na©oÃonej farby, domowych µrodków czystoµci,

nowych dywanów, mebli itp. 2 Filtr czarny redukuje obecnoµ• sk©adników organicznych jak formaldehyd, który moÃe powodowa• stany zapalne skóry

czy zapalenie p©uc. 3 Filtr czerwony usuwa nieprzyjemne zapachy, z którymi mamy do czynienia na co dzieª, np. dym papierosowy, zapach ryb,

Ãywnoµci, powoduj“ce migrenž lub chroniczne zmžczenie.

Eliminacja (Ņltr plazmowy) Opracowany przez LG plazmowy system oczyszczania powietrza usuwa nie tylko mikroskopijnej wielkoµci zanieczyszczenia i kurz, ale równieà domowe roztocza, py©ki i sierµ• zwierz“t aby zapobiec chorobom alergicznym takim jak astma.

Odór Czyste powietrze Cz“steczki kurzu

Zanieczyszczone powietrze

Jonizacja

Filtracja

Dezodoryzacja

Otoczenie cz“steczek kurzu ©adunkami elektrycznymi (+). Rozpad przykrych zapachów.

Filtracja kurzu dzižki wykorzystaniu prawa Coulomba.

Usuwanie nieprzyjemnych zapachow

Automatyczne oczyszczanie

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

147

• M U LT I •

JEDNOSTKI WEWNØTRZNE

G©ówn“ przyczyn“ powstawania przykrych zapachów jest pleµª osadzaj“ca siž na wymienniku ciep©a. Po wy©“czeniu klimatyzatora, na mokrym wymienniku bžd“ gromadzi©y siž pleµª i bakterie. Funkcja automatycznego oczyszczania osusza mokry wymiennik zapobiegaj“c rozwojowi bakterii i pleµni, eliminuje przykre zapachy i oszczždza czas potrzebny na czžste mycie urz“dzenia.


íCIENNE ARTCOOL I DELUXE Demontowany panel obudowy Zdejmowana dolna czžµ• obudowy jednostki wewnžtrznej LG umoÃliwia montaà bez koniecznoµci rozebrania urz“dzenia na czžµci, stwarzaj“c dogodny dostžp instalacyjny czy serwisowy.

Wbudowany wspornik

Wižksza przestrzeª na rury

Wspornik instalacyjny tworzy przestrzeª pomiždzy µcian“ a klimatyzatorem, upraszczaj“c montaà urz“dzenia który teraz moÃliwy jest bez asystowania osób trzecich.

Powižkszona - w porównaniu do wižkszoµci urz“dzeª na rynku - o 45% przestrzeª na rury u©atwia czynnoµci instalacyjne.

45% 25ˆ

Konwencjonalny

165mm

LG

Modele Wydajnoµ• (kW)

2,1

2,6

3,5

5,3

7,0

MS07AQ.NB0

MS09AQ.NB0

MS12AQ.NB0

MS18AQ.NC0

MS24AQ.NC0

MS07AW*.NB0

MS09AW*.NB0

MS12AW*.NB0

MS18AW*.NC0

MS24AW*.NC0

MA09AH1.NF1

MA12AH1.NF1

• M U LT I •

Deluxe

ArtCool

Gallery * Oznacza kolor panelu: R - Mirror, V - Silver

148


SpecyŅkacje Deluxe Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga Przy©“cza rur

MS07AQ.NB0 kW 2,1 / 2,3 W 20 A 0,1 ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 Wys./µr./nis. m3/min 5,6 / 5,0 / 4,6 Wys./µr./nis. dBA 33 / 30 / 26 Max dBA 55 l/h 0,9 Szer.×wys.×g©. mm 895 × 289 × 210 kg 9,5 mm(cale) ø 6,35 (1/4) mm(cale) ø 9,52 (3/8) ír. zewn./wewn. mm ø 21,5 / 16

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Nom. Ch©odzenie/Grzanie Nom.

Ch©odzenie Ch©odzenie

Ciecz Gaz Skropliny

MS09AQ.NB0 2,6 / 2,9 20 0,2 1 / 220-240 / 50 7,0 / 6,5 / 6,0 34 / 31 / 27 55 1,1 895 × 289 × 210 9,5 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) ø 21,5 / 16

MS12AQ.NB0 3,5 / 3,9 20 0,2 1 / 220-240 / 50 9,5 / 8,0 / 6,5 39 / 36 / 31 55 1,2 895 × 289 × 210 9,5 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) ø 21,5 / 16

MS18AQ.NC0 5,3 / 5,8 40 0,3 1 / 220-240 / 50 16,2 / 14,2 / 12,3 37 / 33 / 28 57 1,9 1030 × 325 × 250 13,8 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 21,5 / 16

MS24AQ.NC0 6,7 / 7,5 60 0,3 1 / 220-240 / 50 20,4 / 17,0 / 13,2 42 / 39 / 36 62 2,6 1030 × 325 × 250 13,8 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 21,5 / 16

ArtCool Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga Przy©“cza rur

MS07AW*.NB0 MS09AW*.NB0 MS12AW*.NB0 MS18AW*.NC0 MS24AW*.NC0 kW 2,1 / 2,3 2,6 / 2,9 3,5 / 3,9 5,3 / 5,8 6,7 / 7,5 W 20 20 20 40 60 A 0,1 0,2 0,2 0,3 0,3 ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 1 / 220-240 / 50 Wys./µr./nis. m3/min 5,6 / 5,0 / 4,6 7,0 / 6,5 / 6,0 9,5 / 8,0 / 6,5 16,2 / 14,2 / 12,3 20,4 / 17,0 / 13,2 Wys./µr./nis. dBA 33 / 30 / 26 34 / 31 / 27 39 / 36 / 31 37 / 33 / 28 42 / 39 / 36 Max dBA 55 55 55 57 62 l/h 0,9 1,1 1,2 1,9 2,6 Szer.×wys.×g©. mm 895 × 289 × 205 895 × 289 × 205 895 × 289 × 205 1030 × 325 × 245 1030 × 325 × 245 kg 10,2 10,2 10,2 14,2 14,2 mm(cale) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) ø 6,35 (1/4) mm(cale) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 9,52 (3/8) ø 12,7 (1/2) ø 12,7 (1/2) ír. zewn./wewn. mm ø 21,5 / 16 ø 21,5 / 16 ø 21,5 / 16 ø 21,5 / 16 ø 21,5 / 16

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Nom. Ch©odzenie/Grzanie Nom.

Ch©odzenie Ch©odzenie

Ciecz Gaz Skropliny

Gallery Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga

Ch©odzenie Ch©odzenie

MA09AH1.NF1 2,6 / 2,9 40 0,1 1 / 220-240 / 50 7,7 / 5,9 / 4,4 38 / 32 / 27 52 1,2 600 × 600 × 145 15,0 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) ø 21,5 / 16

MA12AH1.NF1 3,5 / 3,9 40 0,1 1 / 220-240 / 50 8,9 / 7,3 / 5,6 44 / 38 / 32 54 1,4 600 × 600 × 145 15,0 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) ø 21,5 / 16

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

149

• M U LT I •

Ciecz Gaz Skropliny

kW W A ø/V/Hz Wys./µr./nis. m3/min Wys./µr./nis. dBA Max dBA l/h Szer.×wys.×g©. mm kg mm(cale) mm(cale) ír. zewn./wewn. mm

JEDNOSTKI WEWNØTRZNE

Przy©“cza rur

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Nom. Ch©odzenie/Grzanie Nom.


KASETONOWE Szeroki wyp©yw powietrza

áatwe mocowanie panela

Udoskonalone szerokie nawiewy zapewniaj“ skuteczne rozprowadzanie powietrza, zapobiegaj“c powstawaniu tzw. martwych stref.

áatwo zdejmowane naroÃniki paneli w znacz“cy sposób u©atwiaj“ instalacjž kasety oraz umoÃliwiaj“ kontrolž serwisow“ przy©“czy ch©odniczych oraz skroplin.

m 80emrzeerj

Zdejmowane naroÃniki paneli

z id sW mm 567

Otwór kontrolny przy©“cza instalacji ch©odniczej

m 487m

Otwór kontrolny przy©“cza instalacji skroplin

Otwór montaÃowy

Otwór montaÃowy

Otwór kontrolny przy©“cza

Konwencjonalny

Kaseta LG 27°C

Martwa strefa rozprzestrzeniania powietrza

Otwór montaÃowy

Zatrzaski znacznie u©atwiaj“ mocowanie panela do obudowy klimatyzatora kasetonowego. 27°C

Równomierne rozprowadzanie powietrza 15°C

15°C

NiezaleÃne ustawianie nawiewów Automatycznie opuszczana kratka MoÃliwoµ• niezaleÃnego sterowania kaÃdej z czterech Ãaluzji osobno, dzižki instalacji indywidualnych silników.

Dzia¨anie wszystkich nawiewów

áatwa konserwacja Ņltra dzižki funkcji opuszczania kratki.

• M U LT I •

Indywidualna kontrola k’ta nawiewów Nawiew poµredni

Czteropunktowe podparcie

Automatyczne utrzymanie poziomu

Pami” poziomu uÂytkownika

Automatyczne wykrywanie poziomu pod¨oÂa

STOP Pamiž•

* Funkcje dostžpne z przewodowym sterownikiem dostarczanym z jednostk“ - PQRCVSL0(QW).

150

Max 4,5m

Nawiew bezpoµredni

UWAGA: - Zestaw dostžpny jako opcja, pod nazw“: PTEGM0. - Sterowanie z poziomu sterownika PQRCVSL0(-QW) lub bezprzewodowego sterownika dostarczanego z zestawem PTEGM0. - Opcja dostžpna dla kaset z panelem PT-UMC1.


Modele Wydajnoµ• (kW)

2,6

Kasetonowe 1-stronne

3,5

5,3

7,0

CT18.NQ2

CT24.NP2

MT11AH.NU1

Kasetonowe 4-stronne

CT09.NR2

CT12.NR2

SpecyŅkacje Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga Przy©“cza rur

Panel

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Min./nom./max Ch©odzenie/Grzanie Nom.

Ch©odzenie Ch©odzenie

Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

Ciecz Gaz Skropliny Model Kolor Wymiary Waga

ír. zewn./wewn.

Szer.×wys.×g©.

kW W A ø/V/Hz m3/min dBA dBA l/h mm kg mm(cale) mm(cale) mm

mm kg

MT11AH.NU1 3,5 / 3,9 - / 20 / 0,2 1 / 220-240 / 50 8,1 / 7,4 / 7,0 37 / 36 / 33 57 1,2 860 × 132 × 450 13,5 Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 32/25 PT-UUC1 Poranna mg©a 1100 × 34 × 500 4,4

* Modele CT09~CT24 s“ kompatybilne z jednostkami komercyjnymi.

Panel

Ch©odzenie Ch©odzenie

Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

Ciecz Gaz Skropliny Model Kolor Wymiary Waga

ír. zewn./wewn.

Szer.×wys.×g©.

CT09.NR2 kW 2,6 / 2,9 W 10 / 20 / 20 A 0,4 ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 m3/min 8,5 / 7,0 / 6,0 dBA 36 / 33 / 30 dBA 48 l/h 1,4 mm 570 × 214 × 570 kg 14,0 mm(cale) ø 6,35 (1/4) mm(cale) ø 9,52 (3/8) mm ø 32 / 25 PT-UQC Poranna mg©a mm 700 × 22 × 700 kg 3,0

CT12.NR2 3,5 / 3,9 10 / 20 / 20 0,4 1 / 220-240 / 50 9,5 / 8,0 / 7,0 38 / 35 / 32 51 1,7 570 × 214 × 570 14,0 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) ø 32 / 25 PT-UQC Poranna mg©a 700 × 22 × 700 3,0

CT18.NQ2 5,3 / 5,8 10 / 30 / 40 0,4 1 / 220-240 / 50 13,0 / 12,0 / 11,0 41 / 39 / 36 55 2,1 570 × 256 × 570 15,5 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 32 / 25 PT-UQC Poranna mg©a 700 × 22 × 700 3,0

CT24.NP2 6,7 / 7,5 20 / 50 / 60 0,6 1 / 220-240 / 50 17,0 / 15,0 / 13,0 38 / 36 / 34 57 2,4 840 × 204 × 840 20,5 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 32 / 25 PT-UMC1 Poranna mg©a 950 × 25 × 950 5,0

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

151

• M U LT I •

Przy©“cza rur

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Min./nom./max Ch©odzenie/Grzanie Nom.

JEDNOSTKI WEWNØTRZNE

Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga


KANAáOWE

Jednostka z technologi’ E.S.P.

Precyzyjna kontrola iloµci nawiewanego powietrza za pomoc“ sterownika przewodowego jest moÃliwa dzižki technologii E.S.P. Silnik BLDC moÃe kontrolowa• prždkoµ• wentylatora i iloµ• powietrza dopasowuj“c spržÃ do warunków instalacji. Technologia E.S.P. eliminuje koniecznoµ• instalowania dodatkowych akcesoriów do precyzyjnej regulacji przep©ywu powietrza.

Jednostka konwencjonalna

Technologia E.S.P. (Liniowa kontrola spržÃu dyspozycyjnego) Krótka instalacja

D©uga instalacja

Za mocny nawiew

Za s©aby nawiew

Komfortowy nawiew

Komfortowy nawiew

Elastyczna instalacja Konstrukcja nowego klimatyzatora kana©owego niskiego spržÃu daje moÃliwoµ• wyboru kierunku czerpania powietrza (z do©u lub z ty©u), w przeciwieªstwie do modeli konwencjonalnych, które zasysaj“ powietrze tylko z ty©u. W praktyce rozwi“zanie pozwala na bardziej elastyczn“ instalacjž i oszczždnoµ• miejsca.

Konwencjonalny

Nowy niskiego sprÂu

Zasys powietrza tylko z ty©u

Zasys powietrza z ty©u lub z do©u

áatwy serwis i konserwacja • M U LT I •

Pompka skroplin jest mocowana do zewnžtrznej czžµci obudowy nowego klimatyzatora kana©owego niskiego spržÃu, dzižki czemu jej od©“czanie jest bardzo proste. Rozwi“zanie znacznie u©atwia czynnoµci serwisowe. W przypadku kana©ówek wysokiego spržÃu Standard pompka skroplin jest wyposaÃeniem opcjonalnym do zakupienia jako model: ABDPG. MoÃliwoµ• naturalnego odprowadzania skroplin

152

áatwy demontaà pompki skroplin


Modele Wydajnoµ• (kW) Kana©owe niskiego spržÃu Kana©owe wysokiego spržÃu

2.6

3.5

5.3

7.0

CB09L.N12

CB12L.N22

CB18L.N22

CB24L.N32

XYaYìÎ

XYaYìÎ

CM18.N14

CM24.N14

* Dostžpne od maja 2014.

SpecyŅkacje * Modele CB09L, CB12L, CB18L, CB24L s“ kompatybilne z jednostkami komercyjnymi.

Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Min./max (przy 25Pa) Min./Max (przy 49Pa) Ch©odzenie/Grzanie Nom.

Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Waga Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny SpržÃ dyspozycyjny (ESP)

Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

ír. zewn./wewn. Min.~max

CB09L.N12 kW 2,6 / 2,9 W 30 / 50 W 40 / 60 A 0,4 ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50 m3/min 9,0 / 7,0 / 5,5 dBA 30 / 26 / 23 dBA 49 l/h 1,1 mm 700 × 190 × 700 kg 17,5 mm(cale) ø 6,35 (1/4) mm(cale) ø 9,52 (3/8) mm ø 32 / 25 mmAq(Pa) 0~5 (0~49)

CB12L.N22 3,5 / 3,9 80 / 95 80 / 100 0,8 1 / 220-240 / 50 10,0 / 8,5 / 7,0 31 / 28 / 27 52 1,2 900 × 190 × 700 23,0 ø 6,35 (1/4) ø 9,52 (3/8) ø 32 / 25 0~5 (0~49)

* Modele CM18, CM24 s“ kompatybilne z jednostkami komercyjnymi.

Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Min./max (przy 25Pa) Min./Max (przy 147Pa) Ch©odzenie/Grzanie Nom. Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max

ír. zewn./wewn. Min.~max

XYaYìÎ

kW W W A ø/V/Hz m3/min dBA dBA l/h mm kg mm(cale) mm(cale) mm mmAq(Pa)

CM18.N14 5,3 / 5,8 50 / 80 90 / 160 0,9 1 / 220-240 / 50 16,5 / 14,5 / 13,0 34 / 32 / 30 59 2,0 900 × 270 × 700 23,8 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 32 / 25 2,5~15(25~147)

XYaYìÎ

CM24.N14 7,0 / 7,7 50 / 90 100 / 180 1,0 1 / 220-240 / 50 18,0 / 16,5 / 14,5 35 / 34 / 32 60 2,5 900 × 270 × 700 24,2 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 32 / 25 2,5~15(25~147)

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

153

• M U LT I •

Szer.×wys.×g©.

CB24L.N32 7,0 / 7,7 90 / 150 110 / 160 1,0 1 / 220-240 / 50 20,0 / 16,0 / 12,0 39 / 35 / 32 58 2,2 1100 × 190 × 700 27,0 ø 9,52 (3/8) ø 15,88 (5/8) ø 32 / 25 0~5 (0~49)

JEDNOSTKI WEWNØTRZNE

Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Ch©odzenie Poziom mocy akustycznej Ch©odzenie Osuszanie Wymiary Waga Ciecz Przy©“cza rur Gaz Skropliny SpržÃ dyspozycyjny (ESP)

CB18L.N22 5,3 / 5,8 95 / 120 100 / 140 0,8 1 / 220-240 / 50 15,0 / 12,5 / 10,0 36 / 34 / 31 54 1,7 900 × 190 × 700 23,0 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 32 / 25 0~5 (0~49)


PRZYPODáOGOWO-SUFITOWE PODSTROPOWE Swoboda wyboru miejsca instalacji Klimatyzatory przypod©ogowo-suŅtowe mog“ by• umieszczane zarówno na µcianie przy pod©odze jak i pod suŅtem, oszczždzaj“c tym samym wiele miejsca w biurze lub sklepie.

* Przypod©ogowo-sufitowe: CV09 NE2 i CV12 NE2.

Sterowanie nawiewem powietrza K“t nawiewu powietrza moÃe by• dostosowywany w pionie przy uÃyciu sterownika bezprzewodowego natomiast w poziomie (lewo-prawo) poprzez ržczn“ regulacjž po©oÃenia Ãaluzji. Sterowanie w pionie

Sterowanie w poziomie

K“t otwarcia w trybie ch©odzenia

K“t otwarcia w trybie grzania

100 ° • M U LT I •

93 °

80 °

154

Zamknižte

63 °

Zamknižte


Modele Wydajnoµ• (kW) Przypod©ogowo -sufitowe

2,6

3,5

CV09.NE2

CV12.NE2

Podstropowe

5,3

7,0

CV18.NJ2

CV24.NJ2

SpecyŅkacje * Modele CV09, CV12, CV18, CV24 s“ kompatybilne z jednostkami komercyjnymi.

Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga Przy©“cza rur

Szer.×wys.×g©. Ciecz Gaz Skropliny

ír. zewn./wewn.

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Min./Max Ch©odzenie/Grzanie Nom.

Ch©odzenie Ch©odzenie

Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max Szer.×wys.×g©.

Ciecz Gaz Skropliny

ír. zewn./wewn.

m3/min dBA dBA l/h mm kg mm(cale) mm(cale) mm

kW W A ø/V/Hz m3/min dBA dBA l/h mm kg mm(cale) mm(cale) mm

CV09.NE2 2,6 / 2,9 10/30 0,4 1 / 220-240 / 50 7,6 / 6,9 / 6,2 38 / 35 / 32 52 1,2 900 × 490 × 200 13,7 Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 21,5 / 16

CV12.NE2 3,5 / 3,9 20 / 40 0,4 1 / 220-240 / 50 9,2 / 7,6 / 6,6 40 / 36 / 31 56 1,2 900 × 490 × 200 13,7 Ø 6,35 (1/4) Ø 9,52 (3/8) Ø 21,5 / 16

CV18.NJ2 5,3 / 5,8 30 / 50 0,4 1 / 220-240 / 50 12,4 / 11,4 / 10,4 42 / 40 / 39 57 2,3 950 × 220 × 650 22,0 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 21,5 / 16

CV24.NJ2 7,0 / 7,7 40 / 60 0,6 1 / 220-240 / 50 13,9 / 12,9 / 11,9 44 / 43 / 41 61 3,2 950 × 220 × 650 23,0 ø 6,35 (1/4) ø 12,7 (1/2) ø 21,5 / 16

Uwaga: Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

155

• M U LT I •

Przy©“cza rur

Ch©odzenie Ch©odzenie

Wys./µr./nis. Wys./µr./nis. Max

kW W A ø/V/Hz

JEDNOSTKI WEWNØTRZNE

Jednostka wewnžtrzna Wydajnoµ• Pobór mocy Pobór pr“du Zasilanie Przep©yw powietrza Poziom ciµn. akustycznego Poziom mocy akustycznej Osuszanie Wymiary Waga

Ch©odzenie/Grzanie Nom. Min./Max Ch©odzenie/Grzanie Nom.


AKCESORIA Dystrybutory PMBD3620, PMBD3630, PMBD3640 Dystrybutory czynnika umoÃliwiaj“ rozdzia© czynnika do pod©“czonych jednostek wewnžtrznych. Dzižki wbudowanym zaworom rozpržÃnym EEV p©ynnie dostosowuj“ iloµ• czynnika do zapotrzebowania danej jednostki wewnžtrznej. Opis

Dla 2 jednostek wewn.

Dla 3 jednostek wewn.

Dla 4 jednostek wewn.

PMBD3620

PMBD3630

PMBD3640

Dystrybutor

Cechy • Dystrybucja czynnika do róÃnego typu jednostek wewnžtrznych • 3 modele (2-, 3-, 4- pary kró•ców pod©“czeniowych) • Elektroniczne zawory rozpržÃne (EEV) • P©ytka kontrolna PCB wewn“trz jednostki • Izolacja od wewn“trz (zapobiega wykraplaniu skroplin) • Po©“czenia kielichowe dla ©atwej i czystej instalacji • Kompaktowa obudowa (niewielkie wymiary) • Elastyczna instalacja

Bez spawania

SpecyŅkacje_Dystrybutory Jedn. wewn. do pod©“czenia Zasilanie Pobór mocy Pobór pr“du Wymiary Waga Przy©“cza rur (do jedn. zewn.) Przy©“cza rur (do jedn. wewn.)

• M U LT I •

Zestaw zawiera

Liczba jedn. wewn. Wydajnoµ•

Szer.×wys.×g©. Ciecz Gaz Ciecz Gaz áapy montaÃowe íruby Instrukcja

Btu/h ø/V/Hz W A mm kg mm(cale) mm(cale) mm(cale) mm(cale) szt. szt. szt.

PMBD3620 1~2 7k / 9k / 12k / 18k / 24k 1 / 220 ~ 240 / 50 10 0,05 302 × 143 × 252 4,8 ø 9,52 (3/8) ø 19,05 (3/4) ø 6,35 (1/4) × 2 szt. ø 9,52 (3/8) × 2 szt. 4 8 1

PMBD3630 1~3 7k / 9k / 12k / 18k / 24k 1 / 220 ~ 240 / 50 10 0,05 302 × 143 × 252 4,9 ø 9,52 (3/8) ø 19,05 (3/4) ø 6,35 (1/4) × 3 szt. ø 9,52 (3/8) × 3 szt. 4 8 1

PMBD3640 1~4 7k / 9k / 12k / 18k / 24k 1 / 220 ~ 240 / 50 10 0,05 302 × 143 × 252 5 ø 9,52 (3/8) ø 19,05 (3/4) ø 6,35 (1/4) × 4 szt. ø 9,52 (3/8) × 4 szt. 4 8 1

Uwaga: 1. Po©“czenia freonowe musz“ odpowiada• rozmiarom przy©“czy rur jednostek wewnžtrznych. W przypadku wižkszych µrednic redukcje stosuje siž przy dystrybutorze. 2. Dystrybutor powinien by• montowany wewn“trz budynku, wy©“cznie w pozycji poziomej. 3. Wymiary i dane techniczne mog“ ulec zmianie.

156


Rozga©žÁniki do dystrybutorów PMBL5620 (2 dystrybutory)

PMBL1203F0 (3 dystrybutory)

Cechy • Rozga©žÁniki umoÃliwiaj“ rozdzia© czynnika na dwa lub trzy dystrybutory. • W komplecie izolacja termiczna rozga©žÁników.

Po©“czenie skržcane (kielichowe)

Zastosowanie

Dystrybutor

]tlf©žÁsnp

(Jednostka: mm)

Ilo´” dystrybutorów

Zastosowanie

PMBL5620

2

FM41AH FM49AH FM57AH

PMBL1203F0

3

AKCESORIA

Model

Specyfikacje Gaz Ø19.05

Ciecz Ø19.05

Ø9.52

Ø9.52 Ø9.52

Ø19.05

FM41AH FM49AH FM57AH

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

157

• M U LT I •

Akcesoria


TABELE KONFIGURACJI MU2M17.UL2 Ch©odzenie

Konfiguracje Zakres

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A kBtu/h

JEDN.-B kBtu/h

Razem kBtu/h

JEDN.-A kW

JEDN.-B kW

Btu/h

kW

írednia Btu/h kW

7

-

7

2,1

-

4 200

1,2

7 000

9

-

9

2,6

-

5 400

1,6

9 000

12

-

12

3,5

-

7 200

2,1

7

7

14

2,1

2,1

8 400

2,5

7

9

16

2,1

2,6

9 600

2

9

9

18

2,3

2,3

Jednostki

7

12

19

1,7

9

12

21

12

12

24

1 Jednostka

1 Jednostka

Pobór pr“du Max Btu/h

kW

Min. W

2,1

8 400

2,5

320

520

620

2,6

10 800

3,2

400

660

850

12 000

3,5

14 400

4,2

530

880

1 220

14 000

4,1

16 100

4,7

620

1 020

1 450

2,8

16 000

4,7

18 400

5,4

760

1 260

1 630

9 600

2,8

16 000

4,7

18 400

5,4

760

1 260

1 630

3,0

9 600

2,8

16 000

4,7

18 400

5,4

760

1 260

1 630

2,0

2,7

9 600

2,8

16 000

4,7

18 400

5,4

760

1 260

1 630

2,3

2,3

9 600

2,8

16 000

4,7

18 400

5,4

760

1 260

1 630

Btu/h

kW

Min. W

íredni W

Max W 710

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

Max W

Min.

írednia Btu/h kW

Pobór pr“du

JEDN.-A kBtu/h

JEDN.-B kBtu/h

Razem kBtu/h

JEDN.-A kW

JEDN.-B kW

Max

Btu/h

kW

7

-

7

2,5

-

5 100

1,5

8 400

2,5

9 200

2,7

340

560

9

-

9

3,2

-

6 500

1,9

10 800

3,2

11 800

3,5

420

700

890

12

-

12

3,9

-

8 000

2,3

13 200

3,9

14 500

4,2

520

860

1 120

7

7

14

2,3

2,3

9 600

2,8

16 000

4,7

17 200

5,0

650

1 080

1 390 1 660

7

9

16

2,3

3,0

10 800

3,2

18 000

5,3

19 400

5,7

770

1 280

2

9

9

18

2,6

2,6

10 800

3,2

18 000

5,3

19 400

5,7

770

1 280

1 660

Jednostki

7

12

19

1,9

3,3

10 800

3,2

18 000

5,3

19 400

5,7

770

1 280

1 660

9

12

21

2,3

3,0

10 800

3,2

18 000

5,3

19 400

5,7

770

1 280

1 660

12

12

24

2,6

2,6

10 800

3,2

18 000

5,3

19 400

5,7

770

1 280

1 660

• M U LT I • Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych do wydajnoµci 24 kBtu/h. 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.

158

íredni W

Grzanie

Konfiguracje Zakres

Min.


MU3M19.UE2 Ch©odzenie

Konfiguracje Zakres

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A kBtu/h

JEDN.-B kBtu/h

JEDN.-C kBtu/h

Razem kBtu/h

JEDN.-A kW

JEDN.-B kW

JEDN.-C kW

Btu/h

kW

írednia Btu/h kW

7

-

-

7

2,1

-

-

4 600

1,3

7 000

1

9

-

-

9

2,6

-

-

5 400

1,6

9 000

Jednostka

12

-

-

12

3,5

-

-

7 200

2,1

18

-

-

18

5,3

-

-

10 800

7

7

-

14

2,1

2,1

-

8 400

7

9

-

16

2,1

2,6

-

9

9

-

18

2,6

2,6

7

12

-

19

1,9

9

12

-

21

12

12

-

7

18

2 Jednostki

3 Jednostki

Pobór pr“du Btu/h

kW

Min. W

2,1

8 400

2,5

196

502

809

2,6

10 800

3,2

252

645

1 040

12 000

3,5

14 400

4,2

336

860

1 387

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

2,5

14 000

4,1

16 800

4,9

392

1 003

1 618

9 600

2,8

16 000

4,7

19 200

5,6

448

1 147

1 849

-

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

3,3

-

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

2,3

3,0

-

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

24

2,6

2,6

-

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

-

25

1,5

3,8

-

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

Max

íredni W

Max W

2 080

9

18

-

27

1,8

3,5

-

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

12

18

-

30

2,1

3,2

-

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

7

7

7

21

1,8

1,8

1,8

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

7

7

9

23

1,6

1,6

2,1

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

7

9

9

25

1,5

1,9

1,9

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

7

7

12

26

1,4

1,4

2,4

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

9

9

9

27

1,8

1,8

1,8

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

7

9

12

28

1,3

1,7

2,3

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

9

9

12

30

1,6

1,6

2,1

10 800

3,2

18 000

5,3

21 600

6,3

504

1 290

2 080

Btu/h

kW

Min. W

íredni W

Max W

Grzanie

Konfiguracje Zakres

Min.

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A kBtu/h

JEDN.-B kBtu/h

JEDN.-C kBtu/h

Razem kBtu/h

JEDN.-A kW

JEDN.-B kW

JEDN.-C kW

Min. Btu/h

kW

írednia Btu/h kW

Pobór pr“du Max

-

7

2,5

-

-

4 800

1,4

8 400

2,5

9 660

2,8

252

595

1 027

-

-

9

3,2

-

-

6 480

1,9

10 800

3,2

12 420

3,6

324

765

1 320

Jednostka

12

-

-

12

4,2

-

-

8 640

2,5

14 400

4,2

16 560

4,9

432

1 020

1 760

18

-

-

18

6,3

-

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

7

7

-

14

2,5

2,5

-

10 080

3,0

16 800

4,9

19 320

5,7

504

1 190

2 053

7

9

-

16

2,5

3,2

-

11 520

3,4

19 200

5,6

22 080

6,5

576

1 360

2 347

9

9

-

18

3,2

3,2

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

7

12

-

19

2,3

4,0

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

9

12

-

21

3,2

4,2

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

12

12

-

24

3,2

3,2

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

7

18

-

25

1,8

4,6

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

9

18

-

27

2,1

4,2

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

12

18

-

30

2,5

3,8

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

7

7

7

21

2,1

2,1

2,1

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

7

7

9

23

1,9

1,9

2,5

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

7

9

9

25

1,8

2,3

2,3

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

7

7

12

26

1,7

1,7

2,9

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

9

9

9

27

2,1

2,1

2,1

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

7

9

12

28

1,6

2,0

2,7

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

9

9

12

30

1,9

1,9

2,5

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

648

1 530

2 640

2 Jednostki

3 Jednostki

Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych do wydajnoµci 30 kBtu/h. 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

159

• M U LT I •

-

9

TABELE KONFIGURACJI

7

1


TABELE KONFIGURACJI MU4M25.U42 Ch©odzenie

Konfiguracje Zakres

1 Jednostka

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D Razem JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kW kW kW kW

Pobór pr“du

Min. Btu/h kW

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W 1 029

7

-

-

-

7

2,1

-

-

-

6 300

1,8

7 000

2,1

7 700

2,3

444

740

9

-

-

-

9

2,6

-

-

-

6 300

1,8

9 000

2,6

9 900

2,9

540

900

1 167

12

-

-

-

12

3,5

-

-

-

7 200

2,1

12 000

3,5

13 200

3,9

660

1 100

1 294

18

-

-

-

18

5,3

-

-

-

10 800

3,2

18 000

5,3

19 800

5,8

1 020

1 700

2 225

24

-

-

-

24

7,0

-

-

-

14 400

4,2

24 000

7,0

25 500

7,5

1 470

2 450

3 088

7

7

-

-

14

2,1

2,1

-

-

8 400

2,5

14 000

4,1

15 400

4,5

492

820

980

7

9

-

-

16

2,1

2,6

-

-

9 600

2,8

16 000

4,7

17 600

5,2

636

1 060

1 294

9

9

-

-

18

2,6

2,6

-

-

10 800

3,2

18 000

5,3

19 800

5,8

810

1 350

1 676

7

12

-

-

19

2,1

3,5

-

-

11 400

3,3

19 000

5,6

20 900

6,1

924

1 540

1 843

9

12

-

-

21

2,6

3,5

-

-

12 600

3,7

21 000

6,2

23 100

6,8

1 128

1 880

2 441

12

12

-

-

24

3,4

3,4

-

-

13 800

4,0

23 000

6,7

25 500

7,5

1 374

2 290

2 854

7

18

-

-

25

2,0

5,1

-

-

14 400

4,2

24 000

7,0

26 500

7,8

1 410

2 350

3 147

9

18

-

-

27

2,3

4,7

-

-

14 400

4,2

24 000

7,0

27 500

8,1

1 410

2 350

3 147

12

18

-

-

30

2,8

4,2

-

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

1 410

2 350

3 147

7

24

-

-

31

1,6

5,4

-

-

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

1 410

2 350

3 147

9

24

-

-

33

1,9

5,1

-

-

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

1 410

2 350

3 147

18

18

-

-

36

3,5

3,5

-

-

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

1 410

2 350

3 147

12

24

-

-

36

2,3

4,7

-

-

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

1 410

2 350

3 147

7

7

7

-

21

2,1

2,1

2,1

-

12 600

3,7

21 000

6,2

25 200

7,4

738

1 230

1 588

7

7

9

-

23

2,1

2,1

2,6

-

13 800

4,0

23 000

6,7

27 600

8,1

912

1 520

1 814

7

9

9

-

25

2,0

2,5

2,5

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

7

7

12

-

26

1,9

1,9

3,2

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

9

9

9

-

27

2,3

2,3

2,3

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

7

9

12

-

28

1,8

2,3

3,0

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

9

9

12

-

30

2,1

2,1

2,8

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

3

7

12

12

-

31

1,6

2,7

2,7

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

Jednostki

7

7

18

-

32

1,5

1,5

4,0

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

9

12

12

-

33

1,9

2,6

2,6

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

7

9

18

-

34

1,4

1,9

3,7

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

12

12

12

-

36

2,3

2,3

2,3

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

9

9

18

-

36

1,8

1,8

3,5

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

7

12

18

-

37

1,3

2,3

3,4

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

7

7

24

-

38

1,3

1,3

4,4

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

9

12

18

-

39

1,6

2,2

3,2

-

14 400

4,2

24 000

7,0

28 800

8,4

990

1 650

1 971

7

7

7

7

28

1,8

1,8

1,8

1,8

14 400

4,2

24 000

7,0

28 500

8,4

990

1 670

2 510

7

7

7

9

30

1,6

1,6

1,6

2,1

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

7

7

9

9

32

1,5

1,5

2,0

2,0

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

7

7

7

12

33

1,5

1,5

1,5

2,6

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

7

9

9

9

34

1,4

1,9

1,9

1,9

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

7

7

9

12

35

1,4

1,4

1,8

2,4

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

9

9

9

9

36

1,8

1,8

1,8

1,8

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

7

9

9

12

37

1,3

1,7

1,7

2,3

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

7

7

12

12

38

1,3

1,3

2,2

2,2

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

9

9

9

12

39

1,6

1,6

1,6

2,2

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

7

7

7

18

39

1,3

1,3

1,3

3,2

14 400

4,2

24 000

7,0

29 000

8,5

990

1 670

2 590

2 Jednostki

4

• M U LT I •

Jednostki

Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych do wydajnoµci 39 kBtu/h. 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.

160


Grzanie

Konfiguracje Zakres

1 Jednostka

2 Jednostki

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D Razem JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kW kW kW kW

Min. Btu/h kW

írednia Btu/h kW

Pobór pr“du Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

7

-

-

-

7

2,3

-

-

-

7 560

2,2

8 000

2,3

8 800

2,6

510

850

1 294

9

-

-

-

9

2,9

-

-

-

7 560

2,2

10 000

2,9

10 900

3,2

534

890

1 471

12

-

-

-

12

3,9

-

-

-

7 920

2,3

13 200

3,9

14 500

4,2

582

970

1 676

18

-

-

-

18

5,8

-

-

-

11 880

3,5

19 800

5,8

21 800

6,4

1 152

1 920

2 157

24

-

-

-

24

7,4

-

-

-

15 240

4,5

25 400

7,4

26 600

7,8

1 416

2 360

3 431

7

7

-

-

14

2,5

2,5

-

-

10 080

3,0

16 800

4,9

18 500

5,4

762

1 270

2 507

7

9

-

-

16

2,5

3,2

-

-

11 520

3,4

19 200

5,6

21 100

6,2

834

1 390

2 167

9

9

-

-

18

3,2

3,2

-

-

12 960

3,8

21 600

6,3

23 700

6,9

1 104

1 840

2 931

7

12

-

-

19

2,5

4,2

-

-

13 680

4,0

22 800

6,7

25 000

7,3

1 206

2 010

3 039

9

12

-

-

21

3,2

4,2

-

-

15 120

4,4

25 200

7,4

27 700

8,1

1 356

2 260

3 225

12

12

-

-

24

3,9

3,9

-

-

15 840

4,6

26 400

7,7

29 040

8,5

1 608

2 680

3 412

7

18

-

-

25

2,3

5,9

-

-

16 680

4,9

27 800

8,1

30 000

8,8

1 608

2 680

3 412

9

18

-

-

27

2,8

5,6

-

-

17 280

5,1

28 800

8,4

31 500

9,2

1 608

2 680

3 412

12

18

-

-

30

3,4

5,1

-

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 608

2 680

3 412

7

24

-

-

31

1,9

6,5

-

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 608

2 680

3 412

9

24

-

-

33

2,3

6,1

-

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 608

2 680

3 412

18

18

-

-

36

4,2

4,2

-

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 608

2 680

3 412

12

24

-

-

36

2,8

5,6

-

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 608

2 680

3 412

7

7

7

-

21

2,5

2,5

2,5

-

15 120

4,4

25 200

7,4

27 700

8,1

1 026

1 710

2 873

7

7

9

-

23

2,5

2,5

3,2

-

16 560

4,9

27 600

8,1

30 000

8,8

1 122

1 870

3 275

7

9

9

-

25

2,4

3,0

3,0

-

17 280

5,1

28 800

8,4

31 500

9,2

1 188

1 980

3 647

7

7

12

-

26

2,3

2,3

3,9

-

17 280

5,1

28 800

8,4

31 500

9,2

1 188

1 980

3 647

9

9

9

-

27

2,8

2,8

2,8

-

17 280

5,1

28 800

8,4

31 500

9,2

1 188

1 980

3 647

7

9

12

-

28

2,1

2,7

3,6

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

12

-

30

2,5

2,5

3,4

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

12

12

-

31

1,9

3,3

3,3

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

Jednostki

7

7

18

-

32

1,8

1,8

4,7

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

9

12

12

-

33

2,3

3,1

3,1

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

7

9

18

-

34

1,7

2,2

4,5

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

12

12

12

-

36

2,8

2,8

2,8

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

9

9

18

-

36

2,1

2,1

4,2

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

7

12

18

-

37

1,6

2,7

4,1

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

7

7

24

-

38

1,6

1,6

5,3

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

9

12

18

-

39

1,9

2,6

3,9

-

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 188

1 980

3 647

7

7

7

7

28

1,8

1,8

1,8

1,8

17 280

5,1

28 800

8,4

31 500

9,2

1 110

1 800

2 910

7

7

7

9

30

1,6

1,6

1,6

2,1

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

7

7

9

9

32

1,5

1,5

2,0

2,0

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

7

7

7

12

33

1,5

1,5

1,5

2,6

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

7

9

9

9

34

1,4

1,9

1,9

1,9

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

7

7

9

12

35

1,4

1,4

1,8

2,4

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

9

9

9

9

36

1,8

1,8

1,8

1,8

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

7

9

9

12

37

1,3

1,7

1,7

2,3

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

7

7

12

12

38

1,3

1,3

2,2

2,2

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

9

9

9

12

39

1,6

1,6

1,6

2,2

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

7

7

7

18

39

1,3

1,3

1,3

3,2

17 280

5,1

28 800

8,4

32 000

9,4

1 110

1 800

2 990

4 Jednostki

Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych do wydajnoµci 39 kBtu/h. 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

161

• M U LT I •

9

7

TABELE KONFIGURACJI

9

3


TABELE KONFIGURACJI MU5M30.U42 Ch©odzenie

Konfiguracje Zakres

1 Jednostka

2 Jednostki

3 Jednostki

• M U LT I • 162

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Min. kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kW kW kW kW kW Btu/h kW 7

-

-

-

-

7

2,1

-

-

-

-

6 300

1,9

Pobór pr“du

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

7 000

2,1

7 700

2,3

444

740

1 029

9

-

-

-

-

9

2,6

-

-

-

-

6 300

1,9

9 000

2,6

9 900

2,9

540

900

1 167

12

-

-

-

-

12

3,5

-

-

-

-

7 200

2,1

12 000

3,5

13 200

3,9

660

1 100

1 294

18

-

-

-

-

18

5,3

-

-

-

-

10 800

3,2

18 000

5,3

19 800

5,8

1 020

1 700

2 225

24

-

-

-

-

24

7,0

-

-

-

-

14 400

4,2

24 000

7,1

25 500

7,5

1 470

2 450

3 088

7

7

-

-

-

14

2,1

2,1

-

-

-

8 400

2,5

14 000

4,1

16 100

4,7

492

820

980

7

9

-

-

-

16

2,1

2,6

-

-

-

9 600

2,8

16 000

4,7

18 400

5,4

636

1 060

1 294

9

9

-

-

-

18

2,6

2,6

-

-

-

10 800

3,2

18 000

5,3

20 700

6,1

810

1 350

1 676

7

12

-

-

-

19

2,1

3,5

-

-

-

11 400

3,4

19 000

5,6

20 900

6,1

924

1 540

1 843 2 441

9

12

-

-

-

21

2,6

3,5

-

-

-

12 600

3,7

21 000

6,2

23 100

6,8

1 128

1 880

12

12

-

-

-

24

3,5

3,5

-

-

-

14 400

4,2

24 000

7,1

26 400

7,8

1 410

2 350

3 147

7

18

-

-

-

25

2,1

5,3

-

-

-

15 000

4,4

25 000

7,4

28 750

8,5

1 542

2 570

3 304

9

18

-

-

-

27

2,6

5,3

-

-

-

16 200

4,8

27 000

7,9

31 050

9,1

1 770

2 950

3 586

12

18

-

-

-

30

3,5

5,3

-

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 000

9,7

1 950

3 250

3 667

7

24

-

-

-

31

2,0

6,8

-

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 000

9,7

1 950

3 250

3 667

9

24

-

-

-

33

2,4

6,4

-

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 000

9,7

1 950

3 250

3 667

18

18

-

-

-

36

4,4

4,4

-

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 000

9,7

1 950

3 250

3 667

12

24

-

-

-

36

2,9

5,9

-

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 000

9,7

1 950

3 250

3 667

18

24

-

-

-

42

3,8

5,0

-

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 000

9,7

1 950

3 250

3 667

24

24

-

-

-

48

4,4

4,4

-

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 000

9,7

1 950

3 250

3 667

7

7

7

-

-

21

2,1

2,1

2,1

-

-

12 600

3,7

21 000

6,2

24 150

7,1

738

1 230

1 588

7

7

9

-

-

23

2,1

2,1

2,6

-

-

13 800

4,1

23 000

6,8

26 450

7,8

912

1 520

1 814

7

9

9

-

-

25

2,1

2,6

2,6

-

-

15 000

4,4

25 000

7,4

28 750

8,5

1 080

1 800

2 167

7

7

12

-

-

26

2,1

2,1

3,5

-

-

15 600

4,6

26 000

7,6

29 900

8,8

1 176

1 960

2 529

9

9

9

-

-

27

2,6

2,6

2,6

-

-

16 200

4,8

27 000

7,9

31 050

9,1

1 248

2 080

2 647

7

9

12

-

-

28

2,1

2,6

3,5

-

-

16 800

4,9

28 000

8,2

32 200

9,5

1 338

2 230

2 794

9

9

12

-

-

30

2,6

2,6

3,5

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

7

12

12

-

-

31

2,0

3,4

3,4

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

7

7

18

-

-

32

1,9

1,9

4,9

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

9

12

12

-

-

33

2,4

3,2

3,2

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

7

9

18

-

-

34

1,8

2,3

4,7

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

12

12

12

-

-

36

2,9

2,9

2,9

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

9

9

18

-

-

36

2,2

2,2

4,4

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

7

12

18

-

-

37

1,7

2,9

4,3

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

7

7

24

-

-

38

1,6

1,6

5,6

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

9

12

18

-

-

39

2,0

2,7

4,1

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

7

9

24

-

-

40

1,5

2,0

5,3

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

12

12

18

-

-

42

2,5

2,5

3,8

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

9

9

24

-

-

42

1,9

1,9

5,0

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

7

18

18

-

-

43

1,4

3,7

3,7

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

7

12

24

-

-

43

1,4

2,5

4,9

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

9

18

18

-

-

45

1,8

3,5

3,5

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

9

12

24

-

-

45

1,8

2,3

4,7

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

12

18

18

-

-

48

2,2

3,3

3,3

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206

12

12

24

-

-

48

2,2

2,2

4,4

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

33 600

9,9

1 584

2 640

3 206


Ch©odzenie

Konfiguracje Zakres

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Min. kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kW kW kW kW kW Btu/h kW

Pobór pr“du

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

7

7

7

7

-

28

2.1

2.1

2.1

2.1

-

16,800

4.9

28,000

8.2

33,600

9.9

1,224

2,040

3,137

7

7

7

9

-

30

2.1

2.1

2.1

2.6

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

7

9

9

-

32

1.9

1.9

2.5

2.5

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

7

7

12

-

33

1.9

1.9

1.9

3.2

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

9

9

9

-

34

1.8

2.3

2.3

2.3

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

7

9

12

-

35

1.8

1.8

2.3

3.0

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

9

9

9

9

-

36

2.2

2.2

2.2

2.2

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

9

9

12

-

37

1.7

2.1

2.1

2.9

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

7

12

12

-

38

1.6

1.6

2.8

2.8

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

9

9

9

12

-

39

2.0

2.0

2.0

2.7

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

7

7

18

-

39

1.6

1.6

1.6

4.1

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

4

7

9

12

12

-

40

1.5

2.0

2.6

2.6

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

Jednostki

7

7

9

18

-

41

1.5

1.5

1.9

3.9

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

9

9

12

12

-

42

1.9

1.9

2.5

2.5

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

12

12

12

-

43

1.4

2.5

2.5

2.5

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

9

9

18

-

43

1.4

1.8

1.8

3.7

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

7

12

18

-

44

1.4

1.4

2.4

3.6

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

9

12

12

12

-

45

1.8

2.3

2.3

2.3

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

9

9

9

18

-

45

1.8

1.8

1.8

3.5

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

7

7

24

-

45

1.4

1.4

1.4

4.7

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

9

12

18

-

46

1.3

1.7

2.3

3.4

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422 3,422

5 Jednostek

9

24

-

47

1.3

1.3

1.7

4.5

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

12

12

-

48

2.2

2.2

2.2

2.2

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

9

9

12

18

-

48

1.6

1.6

2.2

3.3

-

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,350

2,250

3,422

7

7

7

7

7

35

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

7

7

9

37

1.7

1.7

1.7

1.7

2.1

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

7

9

9

39

1.6

1.6

1.6

2.0

2.0

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

7

7

12

40

1.5

1.5

1.5

1.5

2.6

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

9

9

9

41

1.5

1.5

1.9

1.9

1.9

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

7

9

12

42

1.5

1.5

1.5

1.9

2.5

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

9

9

9

9

43

1.4

1.8

1.8

1.8

1.8

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

9

9

12

44

1.4

1.4

1.8

1.8

2.4

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

7

12

12

45

1.4

1.4

1.4

2.3

2.3

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

9

9

9

9

9

45

1.8

1.8

1.8

1.8

1.8

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

7

7

18

46

1.3

1.3

1.3

1.3

3.4

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

9

9

9

12

46

1.3

1.7

1.7

1.7

2.3

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

9

12

12

47

1.3

1.3

1.7

2.2

2.2

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

9

9

9

9

12

48

1.6

1.6

1.6

1.6

2.2

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

7

7

7

9

18

48

1.3

1.3

1.3

1.6

3.3

18,000

5.3

30,000

8.8

36,000

10.6

1,280

2,200

3,380

Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych do wydajnoµci 48 kBtu/h. 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

163

• M U LT I •

7 12

TABELE KONFIGURACJI

7 12


TABELE KONFIGURACJI MU5M30.U42 Grzanie

Konfiguracje Zakres

1 Jednostka

2 Jednostki

3 Jednostki

• M U LT I • 164

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Min. kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kW kW kW kW kW Btu/h kW 7

-

-

-

-

Pobór pr“du

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

7

2,3

-

-

-

-

7 560

2,2

8 000

2,3

8 800

2,6

510

850

1 294

9

-

-

-

-

9

2,9

-

-

-

-

7 560

2,2

10 000

2,9

11 000

3,2

534

890

1 471

12

-

-

-

-

12

3,9

-

-

-

-

7 920

2,3

13 200

3,9

14 520

4,3

582

970

1 676

18

-

-

-

-

18

5,8

-

-

-

-

11 880

3,5

19 800

5,8

21 780

6,4

1 152

1 920

2 157

24

-

-

-

-

24

7,4

-

-

-

-

15 240

4,5

25 400

7,4

26 600

7,8

1 416

2 360

3 431

7

7

-

-

-

14

2,5

2,5

-

-

-

10 080

3,0

16 800

4,9

19 320

5,7

762

1 270

2 507

7

9

-

-

-

16

2,5

3,2

-

-

-

11 520

3,4

19 200

5,6

22 080

6,5

834

1 390

2 167

9

9

-

-

-

18

3,2

3,2

-

-

-

12 960

3,8

21 600

6,3

24 840

7,3

1 104

1 840

2 931

7

12

-

-

-

19

2,5

4,2

-

-

-

13 680

4,0

22 800

6,7

25 080

7,4

1 206

2 010

3 039

9

12

-

-

-

21

3,2

4,2

-

-

-

15 120

4,4

25 200

7,4

27 720

8,1

1 356

2 260

3 225

12

12

-

-

-

24

4,2

4,2

-

-

-

17 280

5,1

28 800

8,4

33 120

9,3

1 608

2 680

3 412

7

18

-

-

-

25

2,5

6,3

-

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

34 500

10,1

1 656

2 760

3 578

9

18

-

-

-

27

3,2

6,3

-

-

-

19 440

5,7

32 400

9,5

37 260

10,9

1 728

2 880

3 627

12

18

-

-

-

30

4,0

6,1

-

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

37 950

11,1

1 728

2 880

3 627

7

24

-

-

-

31

2,3

7,8

-

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

37 950

11,1

1 728

2 880

3 627

9

24

-

-

-

33

2,8

7,4

-

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

37 950

11,1

1 728

2 880

3 627

18

18

-

-

-

36

5,1

5,1

-

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

39 675

11,6

1 728

2 880

3 627

12

24

-

-

-

36

3,4

6,7

-

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

37 950

11,1

1 728

2 880

3 627

18

24

-

-

-

42

4,3

5,8

-

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

37 950

11,1

1 728

2 880

3 627

24

24

-

-

-

48

5,1

5,1

-

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

37 950

11,1

1 728

2 880

3 627

7

7

7

-

-

21

2,5

2,5

2,5

-

-

15 120

4,4

25 200

7,4

28 980

8,5

1 026

1 710

2 873

7

7

9

-

-

23

2,5

2,5

3,2

-

-

16 560

4,9

27 600

8,1

31 740

9,3

1 122

1 870

3 275

7

9

9

-

-

25

2,5

3,2

3,2

-

-

18 000

5,3

30 000

8,8

34 500

10,1

1 260

2 100

3 735

7

7

12

-

-

26

2,5

2,5

4,2

-

-

18 720

5,5

31 200

9,1

35 880

10,5

1 326

2 210

3 735

9

9

9

-

-

27

3,2

3,2

3,2

-

-

19 440

5,7

32 400

9,5

37 260

10,9

1 428

2 380

3 775

7

9

12

-

-

28

2,5

3,2

4,2

-

-

20 160

5,9

33 600

9,8

38 640

11,3

1 524

2 540

3 775

9

9

12

-

-

30

3,0

3,0

4,0

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

7

12

12

-

-

31

2,3

3,9

3,9

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

7

7

18

-

-

32

2,2

2,2

5,7

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

39 675

11,6

1 584

2 640

3 775

9

12

12

-

-

33

2,8

3,7

3,7

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

7

9

18

-

-

34

2,1

2,7

5,4

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

39 675

11,6

1 584

2 640

3 775

12

12

12

-

-

36

3,4

3,4

3,4

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

9

9

18

-

-

36

2,5

2,5

5,1

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

7

12

18

-

-

37

1,9

3,3

4,9

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

7

7

24

-

-

38

1,9

1,9

6,4

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

9

12

18

-

-

39

2,3

3,1

4,7

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

7

9

24

-

-

40

1,8

2,3

6,1

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

12

12

18

-

-

42

2,9

2,9

4,3

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

9

9

24

-

-

42

2,2

2,2

5,8

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

7

18

18

-

-

43

1,6

4,2

4,2

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

7

12

24

-

-

43

1,6

2,8

5,6

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

9

18

18

-

-

45

2,0

4,0

4,0

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

9

12

24

-

-

45

2,0

2,7

5,4

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

12

18

18

-

-

48

2,5

3,8

3,8

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775

12

12

24

-

-

48

2,5

2,5

5,1

-

-

20 700

6,1

34 500

10,1

38 640

11,3

1 584

2 640

3 775


Grzanie

Konfiguracje Zakres

Wydajnoµ• jednostki

Wydajnoµ• razem

JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Razem JEDN.-A JEDN.-B JEDN.-C JEDN.-D JEDN.-E Min. kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kBtu/h kW kW kW kW kW Btu/h kW

Pobór pr“du

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

7

7

7

7

-

28

2,5

2,5

2,5

2,5

-

20 160

5,9

33 600

9,8

40 320

11,8

1 356

2 260

3 745

7

7

7

9

-

30

2,4

2,4

2,4

3,0

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

7

9

9

-

32

2,2

2,2

2,8

2,8

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

7

7

12

-

33

2,1

2,1

2,1

3,7

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

9

9

9

-

34

2,1

2,7

2,7

2,7

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

7

9

12

-

35

2,0

2,0

2,6

3,5

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

9

9

9

9

-

36

2,5

2,5

2,5

2,5

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

9

9

12

-

37

1,9

2,5

2,5

3,3

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

7

12

12

-

38

1,9

1,9

3,2

3,2

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

9

9

9

12

-

39

2,3

2,3

2,3

3,1

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

7

7

18

-

39

1,8

1,8

1,8

4,7

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

4

7

9

12

12

-

40

1,8

2,3

3,0

3,0

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

Jednostki

7

7

9

18

-

41

1,7

1,7

2,2

4,4

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

9

9

12

12

-

42

2,2

2,2

2,9

2,9

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

12

12

12

-

43

1,6

2,8

2,8

2,8

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

9

9

18

-

43

1,6

2,1

2,1

4,2

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

7

12

18

-

44

1,6

1,6

2,8

4,1

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

9

12

12

12

-

45

2,0

2,7

2,7

2,7

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

9

9

9

18

-

45

2,0

2,0

2,0

4,0

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

7

7

24

-

45

1,6

1,6

1,6

5,4

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

9

12

18

-

46

1,5

2,0

2,6

4,0

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775 3 775

5 Jednostek

9

24

-

47

1,5

1,5

1,9

5,2

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

12

12

-

48

2,5

2,5

2,5

2,5

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

9

9

12

18

-

48

1,9

1,9

2,5

3,8

-

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 482

2 470

3 775

7

7

7

7

7

35

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

7

7

9

37

1,9

1,9

1,9

1,9

2,5

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

7

9

9

39

1,8

1,8

1,8

2,3

2,3

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

7

7

12

40

1,8

1,8

1,8

1,8

3,0

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

9

9

9

41

1,7

1,7

2,2

2,2

2,2

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

7

9

12

42

1,7

1,7

1,7

2,2

2,9

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

9

9

9

9

43

1,6

2,1

2,1

2,1

2,1

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

9

9

12

44

1,6

1,6

2,1

2,1

2,8

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

7

12

12

45

1,6

1,6

1,6

2,7

2,7

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

9

9

9

9

9

45

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

7

7

18

46

1,5

1,5

1,5

1,5

4,0

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

9

9

9

12

46

1,5

2,0

2,0

2,0

2,6

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

9

12

12

47

1,5

1,5

1,9

2,6

2,6

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

9

9

9

9

12

48

1,9

1,9

1,9

1,9

2,5

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

7

7

7

9

18

48

1,5

1,5

1,5

1,9

3,8

20 700

6,1

34 500

10,1

41 400

12,1

1 320

2 200

3 700

Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych do wydajnoµci 48 kBtu/h. 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

165

• M U LT I •

7 12

TABELE KONFIGURACJI

7 12


TABELE KONFIGURACJI FM41AH.U32 Wydajnoµ• jedn. wewn. á“czna kBtu/h

Pobór pr“du

Wydajnoµ• ch©odnicza Min. Btu/h kW

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

16

9 600

2,8

16 955

5,0

18 513

18

10 500

3,1

17 759

5,2

19 707

19

11 400

3,3

18 563

5,4

20

12 000

3,5

19 367

21

12 600

3,7

22

13 200

23

Wydajnoµ• grzewcza

Pobór pr“du

Min. W

íredni W

Max W

Min. Btu/h kW

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

5,4

800

844

1 279

10 752

3

21 633

6

25 188

5,8

833

899

1 347

11 760

3

22 407

7

25 913

7

890

1 066

1 162

8

931

1 116

20 900

6,1

866

953

1 415

12 768

4

23 182

7

1 258

26 637

8

972

1 166

5,7

21 741

6,4

898

1 008

1 483

13 440

4

23 956

1 354

7

27 362

8

1 013

1 216

20 171

5,9

22 582

6,6

931

1 063

1 550

14 112

4

1 450

24 731

7

28 087

8

1 055

1 265

3,9

20 975

6,1

23 423

6,9

964

1 117

1 618

14 784

1 547

4

25 505

7

28 811

8

1 096

1 315

13 800

4,0

21 779

6,4

24 264

7,1

997

1 172

1 686

1 643

15 456

5

26 279

8

29 536

9

1 137

1 365

24

14 400

4,2

22 583

6,6

25 105

7,4

1 029

1 227

1 739

1 754

16 023

5

27 054

8

30 261

9

1 178

1 415

25

15 000

4,4

23 387

6,9

25 946

7,6

1 062

1 835

1 281

1 822

16 590

5

27 828

8

30 985

9

1 219

1 465

26

15 600

4,6

24 191

7,1

26 787

7,9

1 931

1 095

1 336

1 890

17 157

5

28 602

8

31 710

9

1 260

1 515

27

16 200

4,7

24 995

7,3

27 628

2 027

8,1

1 128

1 391

1 958

17 724

5

29 377

9

32 434

10

1 301

1 564

28

16 800

4,9

25 799

7,6

2 124

28 469

8,3

1 160

1 445

2 026

18 290

5

30 151

9

33 159

10

1 342

1 614

29

17 400

5,1

26 603

2 220

7,8

29 310

8,6

1 193

1 500

2 093

18 857

6

30 926

9

33 884

10

1 384

1 664

30

18 000

5,3

2 316

27 407

8,0

30 151

8,8

1 226

1 555

2 161

19 424

6

31 700

9

34 608

10

1 425

1 714

31

18 600

2 412

5,5

28 211

8,3

30 992

9,1

1 259

1 610

2 229

19 991

6

32 474

10

35 333

10

1 466

1 764

2 508

32 33

19 200

5,6

29 015

8,5

31 833

9,3

1 291

1 664

2 297

20 558

6

33 249

10

36 058

11

1 507

1 814

2 604

19 800

5,8

29 819

8,7

32 674

9,6

1 324

1 719

2 365

21 125

6

34 023

10

36 782

11

1 548

1 863

2 701

34

20 400

6,0

30 622

9,0

33 515

9,8

1 357

1 774

2 433

21 692

6

34 797

10

37 507

11

1 589

1 913

2 797

35

21 000

6,2

31 426

9,2

34 355

10,1

1 390

1 828

2 501

22 259

7

35 572

10

38 232

11

1 630

1 963

2 893

36

21 600

6,3

32 230

9,4

35 196

10,3

1 422

1 883

2 568

22 825

7

36 346

11

38 956

11

1 672

2 013

2 989

37

22 200

6,5

33 034

9,7

36 037

10,6

1 455

1 938

2 636

23 392

7

37 121

11

39 681

12

1 713

2 063

3 085

38

22 800

6,7

33 838

9,9

36 878

10,8

1 488

1 992

2 704

23 959

7

37 895

11

40 406

12

1 754

2 113

3 181

39

23 400

6,9

34 642

10,2

37 719

11,1

1 521

2 047

2 772

24 526

7

38 669

11

41 130

12

1 795

2 162

3 278

40

24 000

7,0

35 446

10,4

38 560

11,3

1 553

2 102

2 840

25 093

7

39 444

12

41 855

12

1 836

2 212

3 374

41

24 600

7,2

36 250

10,6

39 401

11,5

1 586

2 156

2 908

25 660

8

40 218

12

42 580

12

1 877

2 262

3 470

42

25 200

7,4

37 154

10,9

40 242

11,8

1 619

2 211

2 976

26 227

8

40 992

12

43 304

13

1 918

2 312

3 566

43

25 800

7,6

37 692

11,0

41 083

12,0

1 652

2 237

3 043

26 794

8

41 236

12

44 029

13

1 960

2 345

3 662

44

26 400

7,7

38 413

11,3

41 924

12,3

1 684

2 262

3 111

27 360

8

41 480

12

44 754

13

2 001

2 377

3 758

45

27 000

7,9

39 134

11,5

42 765

12,5

1 717

2 288

3 179

27 927

8

41 724

12

45 478

13

2 042

2 410

3 855

46

27 600

8,1

39 400

11,5

43 606

12,8

1 750

2 313

3 247

28 494

8

41 968

12

46 203

14

2 083

2 442

3 951

47

28 200

8,3

40 019

11,7

44 447

13,0

1 783

2 339

3 315

29 061

9

42 212

12

46 927

14

2 124

2 475

4 047

48

28 800

8,4

40 740

11,9

45 288

13,3

1 815

2 364

3 383

29 628

9

42 456

12

47 652

14

2 165

2 507

4 143

49

29 400

8,6

41 300

12,1

46 129

13,5

1 848

2 390

3 451

30 195

9

42 700

13

48 377

14

2 206

2 540

4 239

50

30 000

8,8

41 440

12,1

46 503

13,6

1 881

2 416

3 519

30 762

9

42 870

13

49 101

14

2 247

2 573

4 335

51

30 600

9,0

41 580

12,2

46 877

13,7

1 914

2 442

3 586

31 329

9

43 040

13

49 826

15

2 289

2 606

4 432

52

31 200

9,1

41 720

12,2

47 252

13,8

1 946

2 468

3 654

31 896

9

43 210

13

50 551

15

2 330

2 639

4 528

53

31 800

9,3

41 860

12,3

47 626

14,0

1 979

2 494

3 722

32 462

10

43 380

13

51 275

15

2 371

2 672

4 624

54

32 400

9,5

42 000

12,3

48 000

14,1

2 012

2 520

3 790

33 029

10

43 550

13

52 000

15

2 412

2 705

4 720

• M U LT I •

Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. írednie wydajnoµci zawarte w tabeli ukazuj“ wzrost ©“cznej wydajnoµci jednostek wewnžtrznych w przypadku gdy zakres pracy jest sta©y. Wartoµci zmian wydajnoµci s“ ustalone po wyliczeniu róÃnych wariantów pracy urz“dzenia i powinny by• uÃywane wed©ug podanych wartoµci. 4. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych w przedziale 16~54 kBtu/h (40%~130%). 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.

166


FM49AH.U32 Wydajnoµ• jedn. wewn. á“czna kBtu/h

Pobór pr“du

Wydajnoµ• ch©odnicza Min. Btu/h kW

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

19

11 400

3,3

18 535

5,4

20 900

20

12 000

3,5

19 510

5,7

22 000

21

12 600

3,7

20 486

6,0

22

13 200

3,9

21 461

23

13 800

4,0

24

14 400

25

15 000

26 27

Wydajnoµ• grzewcza

Pobór pr“du

Min. W

íredni W

Max W

Min. Btu/h kW

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

6,1

840

1 222

1 665

12 768

3,7

23 088

6,8

27 365

8,0

1 300

1 728

2 470

6,4

880

1 282

1 746

13 440

3,9

24 303

7,1

28 482

8,3

1 348

1 863

2 663

23 100

6,8

920

1 341

1 827

14 112

4,1

25 518

7,5

29 600

8,7

1 395

1 997

2 855

6,3

24 200

7,1

960

1 401

1 908

14 784

4,3

26 733

7,8

30 869

9,0

1 443

2 132

3 048

22 437

6,6

25 300

7,4

1 000

1 460

1 989

15 456

4,5

27 948

8,2

32 138

9,4

1 490

2 267

3 240

4,2

23 412

6,9

25 705

7,5

1 085

1 520

2 071

16 023

4,7

28 973

8,5

33 407

9,8

1 579

2 402

3 433

4,4

24 388

7,1

26 776

7,8

1 128

1 579

2 152

16 590

4,9

29 998

8,8

34 676

10,2

1 626

2 473

3 535

15 600

4,6

25 363

7,4

27 847

8,2

1 170

1 639

2 233

17 157

5,0

31 024

9,1

35 945

10,5

1 672

2 544

3 637

16 200

4,7

26 339

7,7

28 918

8,5

1 213

1 698

2 314

17 724

5,2

32 049

9,4

37 214

10,9

1 719

2 616

3 739

28

16 800

4,9

27 314

8,0

29 989

8,8

1 256

1 758

2 395

18 290

5,4

33 074

9,7

38 483

11,3

1 766

2 687

3 842

29

17 400

5,1

28 290

8,3

31 060

9,1

1 298

1 817

2 476

18 857

5,5

34 099

10,0

39 752

11,7

1 813

2 759

3 944

30

18 000

5,3

29 265

8,6

32 131

9,4

1 355

1 897

2 584

19 424

5,7

35 124

10,3

41 021

12,0

1 860

2 830

4 046

31

18 600

5,5

30 241

8,9

33 202

9,7

1 412

1 976

2 693

19 991

5,9

36 149

10,6

42 290

12,4

1 907

2 902

4 148

32

19 200

5,6

31 216

9,1

34 273

10,0

1 468

2 056

2 801

20 558

6,0

37 174

10,9

43 560

12,8

1 954

2 973

4 250

33

19 800

5,8

32 192

9,4

35 344

10,4

1 525

2 135

2 909

21 125

6,2

38 199

11,2

44 648

13,1

1 973

3 001

4 290

34

20 400

6,0

33 167

9,7

36 415

10,7

1 582

2 215

3 018

21 692

6,4

39 224

11,5

45 736

13,4

1 991

3 029

4 330

35

21 000

6,2

34 143

10,0

37 486

11,0

1 639

2 294

3 126

22 259

6,5

40 249

11,8

46 824

13,7

2 009

3 057

4 370

36

21 600

6,3

35 118

10,3

38 557

11,3

1 696

2 374

3 235

22 825

6,7

41 274

12,1

47 912

14,0

2 028

3 085

4 409

37

22 200

6,5

36 094

10,6

39 628

11,6

1 752

2 453

3 343

23 392

6,9

42 299

12,4

49 000

14,4

2 046

3 112

4 449

38

22 800

6,7

37 069

10,9

40 699

11,9

1 809

2 533

3 451

23 959

7,0

43 324

12,7

50 286

14,7

2 064

3 140

4 489

39

23 400

6,9

38 045

11,2

41 770

12,2

1 866

2 613

3 560

24 526

7,2

44 349

13,0

51 572

15,1

2 082

3 168

4 529

40

24 000

7,0

39 020

11,4

42 841

12,6

1 923

2 692

3 668

25 093

7,4

45 374

13,3

52 858

15,5

2 101

3 196

4 569

41

24 600

7,2

39 996

11,7

43 912

12,9

1 980

2 772

3 776

25 660

7,5

46 399

13,6

54 144

15,9

2 119

3 224

4 609

42

25 200

7,4

40 971

12,0

44 983

13,2

2 037

2 851

3 885

26 227

7,7

47 425

13,9

55 430

16,2

2 137

3 252

4 648

43

25 800

7,6

41 947

12,3

46 054

13,5

2 093

2 931

3 993

26 794

7,9

48 450

14,2

56 716

16,6

2 156

3 280

4 688

44

26 400

7,7

42 922

12,6

47 125

13,8

2 122

2 971

4 047

27 360

8,0

49 475

14,5

57 100

16,7

2 174

3 308

4 743

45

27 000

7,9

43 898

12,9

48 196

14,1

2 150

3 010

4 102

27 927

8,2

50 500

14,8

57 677

16,9

2 211

3 365

4 797

46

27 600

8,1

44 873

13,2

49 268

14,4

2 179

3 050

4 156

28 494

8,4

51 525

15,1

58 253

17,1

2 246

3 417

4 851

47

28 200

8,3

45 849

13,4

50 339

14,8

2 207

3 090

4 210

29 061

8,5

52 550

15,4

58 830

17,2

2 299

3 498

4 906

48

28 800

8,4

46 824

13,7

51 410

15,1

2 236

3 130

4 265

29 628

8,7

53 575

15,7

59 406

17,4

2 352

3 579

4 960

49

29 400

8,6

47 800

14,0

52 481

15,4

2 264

3 170

4 319

30 195

8,8

54 600

16,0

59 983

17,6

2 406

3 660

5 014

50

30 000

8,8

48 164

14,1

52 881

15,5

2 299

3 219

4 373

30 762

9,0

54 735

16,0

60 559

17,7

2 459

3 741

5 069

51

30 600

9,0

48 529

14,2

53 281

15,6

2 335

3 269

4 428

31 329

9,2

54 870

16,1

61 136

17,9

2 512

3 822

5 123

52

31 200

9,1

48 893

14,3

53 680

15,7

2 370

3 318

4 482

31 896

9,3

55 005

16,1

61 712

18,1

2 566

3 903

5 177

53

31 800

9,3

49 257

14,4

54 080

15,9

2 405

3 367

4 537

32 462

9,5

55 140

16,2

62 289

18,3

2 579

3 924

5 232

54

32 400

9,5

49 621

14,5

54 480

16,0

2 440

3 416

4 591

33 029

9,7

55 275

16,2

62 866

18,4

2 593

3 944

5 286

55

33 000

9,7

49 986

14,6

54 880

16,1

2 476

3 466

4 645

33 596

9,8

55 410

16,2

63 442

18,6

2 606

3 964

5 341

56

33 600

9,8

50 350

14,8

55 280

16,2

2 511

3 515

4 700

34 163

10,0

55 545

16,3

64 019

18,8

2 619

3 985

5 395

57

34 200

10,0

50 714

14,9

55 680

16,3

2 546

3 564

4 754

34 730

10,2

55 680

16,3

64 595

18,9

2 633

4 005

5 449

58

34 800

10,2

51 079

15,0

56 080

16,4

2 581

3 614

4 808

35 297

10,3

55 815

16,4

65 172

19,1

2 646

4 025

5 504

59

35 400

10,4

51 443

15,1

56 480

16,6

2 616

3 663

4 863

35 864

10,5

55 950

16,4

65 748

19,3

2 659

4 046

5 558

60

36 000

10,6

51 807

15,2

56 880

16,7

2 652

3 712

4 917

36 431

10,7

56 085

16,4

66 325

19,4

2 673

4 066

5 612

61

36 600

10,7

52 171

15,3

57 280

16,8

2 687

3 761

4 971

36 997

10,8

56 220

16,5

66 901

19,6

2 686

4 086

5 667

62

37 200

10,9

52 536

15,4

57 680

16,9

2 722

3 811

5 026

37 564

11,0

56 355

16,5

67 478

19,8

2 699

4 107

5 721

63

37 800

11,1

52 900

15,5

58 080

17,0

2 757

3 860

5 080

38 131

11,2

56 500

16,6

59 000

17,3

2 734

4 160

5 170

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

167

• M U LT I •

TABELE KONFIGURACJI

Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. írednie wydajnoµci zawarte w tabeli ukazuj“ wzrost ©“cznej wydajnoµci jednostek wewnžtrznych w przypadku gdy zakres pracy jest sta©y. Wartoµci zmian wydajnoµci s“ ustalone po wyliczeniu róÃnych wariantów pracy urz“dzenia i powinny by• uÃywane wed©ug podanych wartoµci. 4. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych w przedziale 19~63 kBtu/h (40%~130%). 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.


TABELE KONFIGURACJI FM57AH.U32 Wydajnoµ• jedn. wewn. á“czna kBtu/h

Pobór pr“du

Wydajnoµ• ch©odnicza

Wydajnoµ• grzewcza

Pobór pr“du

Min. Btu/h kW

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

Min. Btu/h kW

írednia Btu/h kW

Max Btu/h kW

Min. W

íredni W

Max W

23

13 800

4,0

22 437

6,6

25 300

7,4

1 000

1 460

1 989

15 456

4,5

27 948

8,2

32 138

9,4

1 490

2 267

3 240

24

14 400

4,2

23 412

6,9

25 705

7,5

1 085

1 520

2 071

16 023

4,7

28 973

8,5

33 407

9,8

1 579

2 402

3 433

25

15 000

4,4

24 388

7,1

26 776

7,8

1 128

1 579

2 152

16 590

4,9

29 998

8,8

34 676

10,2

1 626

2 473

3 535

26

15 600

4,6

25 363

7,4

27 847

8,2

1 170

1 639

2 233

17 157

5,0

31 024

9,1

35 945

10,5

1 672

2 544

3 637

27

16 200

4,7

26 339

7,7

28 918

8,5

1 213

1 698

2 314

17 724

5,2

32 049

9,4

37 214

10,9

1 719

2 616

3 739

28

16 800

4,9

27 314

8,0

29 989

8,8

1 256

1 758

2 395

18 290

5,4

33 074

9,7

38 483

11,3

1 766

2 687

3 842

29

17 400

5,1

28 290

8,3

31 060

9,1

1 298

1 817

2 476

18 857

5,5

34 099

10,0

39 752

11,7

1 813

2 759

3 944

30

18 000

5,3

29 265

8,6

32 131

9,4

1 355

1 897

2 584

19 424

5,7

35 124

10,3

41 021

12,0

1 860

2 830

4 046

31

18 600

5,5

30 241

8,9

33 202

9,7

1 412

1 976

2 693

19 991

5,9

36 149

10,6

42 290

12,4

1 907

2 902

4 148

32

19 200

5,6

31 216

9,1

34 273

10,0

1 468

2 056

2 801

20 558

6,0

37 174

10,9

43 560

12,8

1 954

2 973

4 250

33

19 800

5,8

32 192

9,4

35 344

10,4

1 525

2 135

2 909

21 125

6,2

38 199

11,2

44 648

13,1

1 973

3 001

4 290

34

20 400

6,0

33 167

9,7

36 415

10,7

1 582

2 215

3 018

21 692

6,4

39 224

11,5

45 736

13,4

1 991

3 029

4 330

35

21 000

6,2

34 143

10,0

37 486

11,0

1 639

2 294

3 126

22 259

6,5

40 249

11,8

46 824

13,7

2 009

3 057

4 370

36

21 600

6,3

35 118

10,3

38 557

11,3

1 696

2 374

3 235

22 825

6,7

41 274

12,1

47 912

14,0

2 028

3 085

4 409

37

22 200

6,5

36 094

10,6

39 628

11,6

1 752

2 453

3 343

23 392

6,9

42 299

12,4

49 000

14,4

2 046

3 112

4 449

38

22 800

6,7

37 069

10,9

40 699

11,9

1 809

2 533

3 451

23 959

7,0

43 324

12,7

50 286

14,7

2 064

3 140

4 489

39

23 400

6,9

38 045

11,2

41 770

12,2

1 866

2 613

3 560

24 526

7,2

44 349

13,0

51 572

15,1

2 082

3 168

4 529

40

24 000

7,0

39 020

11,4

42 841

12,6

1 923

2 692

3 668

25 093

7,4

45 374

13,3

52 858

15,5

2 101

3 196

4 569

41

24 600

7,2

39 996

11,7

43 912

12,9

1 980

2 772

3 776

25 660

7,5

46 399

13,6

54 144

15,9

2 119

3 224

4 609

42

25 200

7,4

40 971

12,0

44 983

13,2

2 037

2 851

3 885

26 227

7,7

47 425

13,9

55 430

16,2

2 137

3 252

4 648

43

25 800

7,6

41 947

12,3

46 054

13,5

2 093

2 931

3 993

26 794

7,9

48 450

14,2

56 716

16,6

2 156

3 280

4 688

44

26 400

7,7

42 922

12,6

47 125

13,8

2 122

2 971

4 047

27 360

8,0

49 475

14,5

58 000

17,0

2 174

3 308

4 728

45

27 000

7,9

43 898

12,9

48 196

14,1

2 150

3 010

4 102

27 927

8,2

50 500

14,8

58 292

17,1

2 211

3 365

4 812

46

27 600

8,1

44 873

13,2

49 268

14,4

2 179

3 050

4 156

28 494

8,4

51 525

15,1

58 584

17,2

2 246

3 417

4 884

47

28 200

8,3

45 849

13,4

50 339

14,8

2 207

3 090

4 210

29 061

8,5

52 550

15,4

58 876

17,3

2 299

3 498

5 000

48

28 800

8,4

46 824

13,7

51 410

15,1

2 236

3 130

4 265

29 628

8,7

53 575

15,7

59 168

17,3

2 352

3 579

5 116

49

29 400

8,6

47 800

14,0

52 481

15,4

2 264

3 170

4 319

30 195

8,8

54 600

16,0

59 460

17,4

2 406

3 660

5 232

50

30 000

8,8

48 164

14,1

52 881

15,5

2 299

3 219

4 373

30 762

9,0

54 943

16,1

59 750

17,5

2 459

3 741

5 348

51

30 600

9,0

48 529

14,2

53 281

15,6

2 335

3 269

4 428

31 329

9,2

55 286

16,2

60 375

17,7

2 512

3 822

5 464

52

31 200

9,1

48 893

14,3

53 680

15,7

2 370

3 318

4 482

31 896

9,3

55 629

16,3

61 000

17,9

2 566

3 903

5 580

53

31 800

9,3

49 257

14,4

54 080

15,9

2 405

3 367

4 537

32 462

9,5

55 971

16,4

61 176

17,9

2 579

3 924

5 609

54

32 400

9,5

49 621

14,5

54 480

16,0

2 440

3 416

4 591

33 029

9,7

56 314

16,5

61 353

18,0

2 593

3 944

5 638

55

33 000

9,7

49 986

14,6

54 880

16,1

2 476

3 466

4 645

33 596

9,8

56 657

16,6

61 529

18,0

2 606

3 964

5 667

56

33 600

9,8

50 350

14,8

55 280

16,2

2 511

3 515

4 700

34 163

10,0

57 000

16,7

61 706

18,1

2 619

3 985

5 696

57

34 200

10,0

50 714

14,9

55 680

16,3

2 546

3 564

4 754

34 730

10,2

57 343

16,8

61 882

18,1

2 633

4 005

5 725

58

34 800

10,2

51 079

15,0

56 080

16,4

2 581

3 614

4 808

35 297

10,3

57 686

16,9

62 059

18,2

2 646

4 025

5 754

59

35 400

10,4

51 443

15,1

56 480

16,6

2 616

3 663

4 863

35 864

10,5

58 029

17,0

62 235

18,2

2 659

4 046

5 783

60

36 000

10,6

51 807

15,2

56 880

16,7

2 652

3 712

4 917

36 431

10,7

58 371

17,1

62 412

18,3

2 673

4 066

5 812

61

36 600

10,7

52 171

15,3

57 280

16,8

2 687

3 761

4 971

36 997

10,8

58 714

17,2

62 588

18,3

2 686

4 086

5 841

62

37 200

10,9

52 536

15,4

57 680

16,9

2 722

3 811

5 026

37 564

11,0

59 057

17,3

62 765

18,4

2 699

4 107

5 870

63

37 800

11,1

52 900

15,5

58 080

17,0

2 757

3 860

5 080

38 131

11,2

59 400

17,4

62 941

18,4

2 734

4 160

5 900

64

38 400

11,3

53 264

15,6

58 592

17,2

2 776

3 887

5 158

38 698

11,3

59 636

17,5

63 047

18,5

2 726

4 147

5 929

65

39 000

11,4

53 628

15,7

59 104

17,3

2 795

3 913

5 236

39 265

11,5

59 872

17,5

63 153

18,5

2 739

4 168

5 958

66

39 600

11,6

53 992

15,8

59 616

17,5

2 814

3 940

5 314

39 832

11,7

60 108

17,6

63 259

18,5

2 753

4 188

5 987

67

40 200

11,8

54 356

15,9

60 128

17,6

2 833

3 966

5 392

40 399

11,8

60 344

17,7

63 365

18,6

2 766

4 208

6 016

68

40 800

12,0

54 720

16,0

60 640

17,8

2 852

3 993

5 470

40 966

12,0

60 580

17,8

63 471

18,6

2 780

4 229

6 045

69

41 400

12,1

55 084

16,1

61 152

17,9

2 871

4 019

5 548

41 532

12,2

60 816

17,8

63 576

18,6

2 793

4 249

6 074

70

42 000

12,3

55 448

16,3

61 664

18,1

2 890

4 046

5 626

42 099

12,3

61 052

17,9

63 682

18,7

2 806

4 269

6 103

71

42 600

12,5

55 812

16,4

62 176

18,2

2 909

4 072

5 704

42 666

12,5

61 288

18,0

63 788

18,7

2 820

4 290

6 132

72

43 200

12,7

56 176

16,5

62 688

18,4

2 928

4 099

5 782

43 233

12,7

61 524

18,0

63 894

18,7

2 833

4 310

6 161

73

43 800

12,8

56 540

16,6

63 200

18,5

2 947

4 126

5 860

43 800

12,8

61 760

18,1

64 000

18,8

2 846

4 330

6 190

TABELE KONFIGURACJI

• M U LT I •

Uwaga: 1. Wydajnoµ• ch©odnicza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 27°C suchy termometr (DB) / 19°C mokry termometr (WB); temperatura zewnžtrzna 35°C suchy termometr (DB). 2. Wydajnoµ• grzewcza przy parametrach: temperatura wewnžtrzna 20°C suchy termometr (DB); temperatura zewnžtrzna 7°C suchy termometr (DB) / 6°C mokry termometr (WB). 3. írednie wydajnoµci zawarte w tabeli ukazuj“ wzrost ©“cznej wydajnoµci jednostek wewnžtrznych w przypadku gdy zakres pracy jest sta©y. Wartoµci zmian wydajnoµci s“ ustalone po wyliczeniu róÃnych wariantów pracy urz“dzenia i powinny by• uÃywane wed©ug podanych wartoµci. 4. MoÃliwoµ• pod©“czenia jednostek wewnžtrznych w przedziale 23~73 kBtu/h (40%~130%). 5. Przynajmniej 2 jedn. wewn. powinny by• pod©“czone.

168


SCHEMATY MONTAùU MU2M17.UL2

Inwerterowa pompa ciep¨a Multi: 2x1 | R-410A

Jedn. wewn. Jedn. wewn.

1(L)

2(N)

1(L)

3

3(L)

2(N)

3

4(N) 5(A) 5(B)

Jedn. zewn. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Bezpiecznik zwłoczny

1(L)

1ø/220~240V/50Hz

2(N)

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn. W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo-prądowe należy instalować przy jedn. zewn.

A 15 m 7,5 m

B

Standardowa dł. instalacji do jedn. wewn.

Model

MU2M17.UL2

Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn. Maksymalna długość instalacji łącznie

A,B

A

B

-

-

7,5 m

20 m

20 m

-

-

Przyłącza rur

Model jednostki wewnętrznej

Ciecz

Gaz

07, 09, 12

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)

30 m (A+B)

Standardowa długość instalacji

Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

7,5 m

20 m

20 g/m

Zestaw zawiera ilość czynnika chłodniczego dla instalacji o długości do 15 m (łącznie dla obydwu jednostek wewnętrznych). Dla dłuższych instalacji wymagany jest dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego w ilości uzależnionej od instalowanych jednostek wewnętrznych. Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń. System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych. Uwagi: Przewody zasilania, przełącznik i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora.

Model

Przewody zasilania (mm2)

Przewody zasilania i sterowania jedn. wewn. (mm2)

MU2M17.UL2

J. zewn. 3x2,5

4x1,0

Prąd pracy przy max obciążeniu (A) Chłodzenie

Grzanie

Zalecana moc bezpiecznika (A)

7,4

7,5

C-16

Przyłącza rur Ciecz (2 zawory)

Gaz (2 zawory)

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

169

• M U LT I •

SCHEMATY MONTAúU

Dodatkowa ilość czynnika (g) = ((dł. instalacji do pom. A - standardowa długość) x 20 g/m + (dł. instalacji do pom. B - standardowa długość) x 20 g/m + ... ) – CF* (współczynnik korekcyjny) x 150 gdzie CF* = max ilość jednostek do podłączenia - łączna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych.


SCHEMATY MONTAùU MU3M19.UE2

Inwerterowa pompa ciep¨a Multi: 3x1 | R-410A

Jedn. wewn.

Jedn. wewn. Jedn. wewn.

1(L)

2(N)

1(L)

3

2(N)

3

1(L)

2(N)

3

3(L) 4(N) 5(A) 5(B) 3(L) 4(N) 5(C) Jedn. zewn.

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Bezpiecznik zwłoczny

1(L)

1ø/220~240V/50Hz

2(N)

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn. W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo-prądowe należy instalować przy jedn. zewn. A

B 15 m 7,5 m C

Standardowa dł. instalacji do jedn. wewn.

Model

MU3M19.UE2

Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn. Maksymalna długość instalacji łącznie

A,B,C

A

B

C

-

7,5 m

25 m

25 m

25 m

-

Przyłącza rur

Model jednostki wewnętrznej

Ciecz

Gaz

07, 09, 12

6,35 (1/4”)

18

6,35 (1/4”)

50 m (A+B+C)

Standardowa długość instalacji

Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

9,52 (3/8”)

7,5 m

25 m

20 g/m przy łącznej dł. pow. 22,5 m

12,7 (1/2”)

7,5 m

25 m

20 g/m przy łącznej dł. pow. 22,5 m

• M U LT I •

Dodatkowa ilość czynnika (g) = ((dł. instalacji do pom. A - standardowa długość) x 20 g/m + (dł. instalacji do pom. B - standardowa długość) x 20 g/m + ... ) – CF* (współczynnik korekcyjny) x 150 gdzie CF* = max ilość jednostek do podłączenia - łączna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych. Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń. System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych. Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwłoczny i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora.

170

Model

Przewody zasilania (mm2)

Przewody zasilania i sterowania jedn. wewn. (mm2)

MU3M19.UE2

J. zewn. 3x2,5

4x1,0

Prąd pracy przy max obciążeniu (A) Chłodzenie

Grzanie

Zalecana wielkość bezpiecznika (A)

9,0

11,5

C-20

Przyłącza rur Ciecz (2 zawory)

Gaz (2 zawory)

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)


SCHEMATY MONTAùU MU4M25.U42

Inwerterowa pompa ciep¨a Multi: 4x1 | R-410A

Jedn. wewn.

Jedn. wewn. Jedn. wewn.

1(L) 1(L)

2(N)

1(L)

3

2(N)

3

1(L)

2(N)

Jedn. wewn.

3 2(N)

3 1(L) 2(N) 3(A)

1(L) 2(N) 3(B) 1(L) 2(N) 3(C)

1(L) 2(N) 3(D)

Jedn. zewn. Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Bezpiecznik zwłoczny

1(L)

1ø/220~240V/50Hz

2(N)

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn. W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo-prądowe należy instalować przy jedn. zewn. A B C

15 m

7,5 m D

Standardowa dł. instalacji do jedn. wewn.

Model

MU4M25.U42

Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn. Maksymalna długość instalacji łącznie

A,B,C,D

A

B

C

D

7,5 m

25 m

25 m

25 m

25 m

Przyłącza rur

Model jednostki wewnętrznej

Ciecz

Gaz

07, 09, 12

6,35 (1/4”)

18, 24

6,35 (1/4”)

70 m (A+B+C+D)

Standardowa długość instalacji

Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

9,52 (3/8”)

7,5 m

25 m

20 g/m przy łącznej dł. pow. 30 m

12,7 (1/2”)

7,5 m

25 m

20 g/m przy łącznej dł. pow. 30 m

Zestaw zawiera ilość czynnika chłodniczego dla instalacji o długości do 15 m (łącznie dla obydwu jednostek wewnętrznych). Dla dłuższych instalacji wymagany jest dodatkowy ładunek czynnika chłodniczego w ilości uzależnionej od instalowanych jednostek wewnętrznych. Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń. System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych. Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwłoczny i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora.

Model

Przewody zasilania i sterowania jedn. wewn. (mm2)

Przewody zasilania dla jedn. wewn. (mm2)

MU4M25.U42

J. zewn. 3x2,5

4x1,0

Prąd pracy przy max obciążeniu (A) Chłodzenie

Grzanie

Zalecana wielkość bezpiecznika (A)

11,1

12,8

C-25

Przyłącza rur Ciecz (2 zawory)

Gaz (2 zawory)

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

171

• M U LT I •

SCHEMATY MONTAúU

Dodatkowa ilość czynnika (g) = ((dł. instalacji do pom. A - standardowa długość) x 20 g/m + (dł. instalacji do pom. B - standardowa długość) x 20 g/m + ... ) – CF* (współczynnik korekcyjny) x 150 gdzie CF* = max ilość jednostek do podłączenia - łączna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych.


SCHEMATY MONTAùU MU5M30.U42

Inwerterowa pompa ciep¨a Multi: 5x1 | R-410A

Jedn. wewn.

Jedn. wewn. Jedn. wewn. 1(L) Jedn. wewn.

2(N) 1(L)

2(N)

1(L)

3

2(N)

3

1(L)

2(N)

3

3

1(L) 2(N)

3(A) 1(L) 2(N) 3(B)

1(L) 2(N) 3(C)

1(L) 2(N)

3(D) 1(L) 2(N)

3(E) Jedn. wewn.

1(L)

Jedn. zewn.

3

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Bezpiecznik zwłoczny

1(L)

2(N)

1ø/220~240V/50Hz

2(N)

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn. W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo-prądowe należy instalować przy jedn. zewn. A B C 15 m 7,5 m

D

E

Standardowa dł. instalacji do jedn. wewn.

Model

MU5M30.U42

Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn. Maksymalna długość instalacji łącznie

A,B,C,D,E

A

B

C

D

E

7,5 m

25 m

25 m

25 m

25 m

25 m

Przyłącza rur

Model jednostki wewnętrznej

Ciecz

Gaz

07, 09, 12

6,35 (1/4”)

18, 24

6,35 (1/4”)

75 m (A+B+C+D+E)

Standardowa długość instalacji

Maksymalna długość instalacji do każdej jedn. wewn.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

9,52 (3/8”)

7,5 m

25 m

20 g/m przy łącznej dł. pow. 37,5 m

12,7 (1/2”)

7,5 m

25 m

20 g/m przy łącznej dł. pow. 37,5 m

• M U LT I •

Dodatkowa ilość czynnika (g) = ((dł. instalacji do pom. A - standardowa długość) x 20 g/m + (dł. instalacji do pom. B - standardowa długość) x 20 g/m + ... ) – CF* (współczynnik korekcyjny) x 150 gdzie CF* = max ilość jednostek do podłączenia - łączna ilość podłączonych jednostek wewnętrznych. Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń. System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych. Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwłoczny i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora.

172

Model

Przewody zasilania (mm2)

Przewody zasilania i sterowania jedn. wewn. (mm2)

MU5M30.U42

J. zewn. 3x2,5

4x1,0

Prąd pracy przy max obciążeniu (A) Chłodzenie

Grzanie

Zalecana wielkość bezpiecznika (A)

16,2

16,5

C-25

Przyłącza rur Ciecz (2 zawory)

Gaz (2 zawory)

6,35 (1/4”)

9,52 (3/8”)


SCHEMATY MONTAùU FM41AH.U32

L

3ø/380~415V/50Hz

N S 1(L)

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

DYSTRYBUTOR (A)

Inwerterowa pompa ciep¨a Multi FDX: 7x1 | R-410A

2(N) Jedn. zewn.

3(A)

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

R S

1(L)

T

2(N)

N

3(B)

L N

Jedn. zewn.

S

Łączna długość instalacji: 125 m. Max długość trasy głównej: 55 m (A+B). Max długość odgałęzień: 70 m (L1+L2+L3…). Maksymalna długość instalacji dla każdej jedn. wewn.: 15 m (L1, L2, L3…).

A Dystrybutor

DYSTRYBUTOR (B)

Bezpiecznik zwłoczny

L

1

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn.

L

2

L

3

30 m

B

Dystrybutor

15 m

L

4

L

5

Odgałęzienia

W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo -prądowe należy instalować przy dystrybutorach.

L

6

Trasa główna

A

Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń.

Ilość czynnika chł. dla FM41AH.U32 Dodatkowa ilość czynnika chł. (g)

B +

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

x 50 g/m

Trasa główna - standardowa długość* Odgałęzienia - standardowa długość**

A

- WK (współczynnik korekcyjny) x 100*** (* Standardowa dł. trasy głównej = 5 m) (** Standardowa dł. odgałęzień razem = 5 x liczba podłączanych j. wewn.) (*** WK = Max liczba j. wew. do podłączenia - liczba podłączanych j. wewn.)

Asymetria napięcia między fazami dopuszczalna na poziomie do 2%.

C

b

c

09

09

Każde odgałęzienie (a, b, c, d, e) = 8, 5, 7, 6, 10 m A = 4 400 g B = (30 - 5) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(7-5) x100 = 1 250+220-200 =1 270 g

d

e

09

18

Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwłoczny i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora. Wielkość bezpiecznika zwłocznego dostosować do prądu pracy wskazanego w tabeli.

= A + B

Model

Przewody zasilania (mm2)

Przewody zasilania i sterowania dystrybutora (mm2)

Przewody zasilania i sterowania jedn. wewn. (mm2)

FM41AH.U32

J. zewn. 5x2,5

4x1,5

4x1,0

Prąd pracy przy max obciążeniu (A) Chłodzenie

Grzanie

Zalecana wielkość bezpiecznika (A)

5,7

6,9

C-20

Przyłącza rur Ciecz

Gaz

9,52 (3/8”)

19,05 (3/4”)

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

173

• M U LT I •

B

a 07

SCHEMATY MONTAúU

Przykład: Trasa główna (A+B+C) = 30 m

Ilość czynnika chł. razem (g)

System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych o łącznej wydajności min. 40% wydajności jednostki zewnętrznej.

x 20 g/m


SCHEMATY MONTAùU FM49AH.U32

L

3ø/380~415V/50Hz

N S 1(L) Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

DYSTRYBUTOR (A)

Inwerterowa pompa ciep¨a Multi FDX: 8x1 | R-410A

2(N) Jedn. zewn.

3(A)

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

R S

1(L)

T

2(N)

N

3(B)

L N

Jedn. zewn.

S

Łączna długość instalacji: 135 m. Max długość trasy głównej: 55 m (A+B). Max długość odgałęzień: 80 m (L1+L2+L3…). Maksymalna długość instalacji dla każdej jedn. wewn.: 15 m (L1, L2, L3…).

A Dystrybutor

DYSTRYBUTOR (B)

Bezpiecznik zwłoczny

L

1

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn.

L

2

L

3

30 m

B

Dystrybutor

15 m

L

4

L

5

Odgałęzienia

W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo -prądowe należy instalować przy dystrybutorach.

L

6

Trasa główna

A

Ilość czynnika chł. dla FM49AH.U32

B

Dodatkowa ilość czynnika chł. (g)

Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

Trasa główna - standardowa długość* x 50 g/m + Odgałęzienia - standardowa długość** x 20 g/m - WK (współczynnik korekcyjny) x 100*** (* Standardowa dł. trasy głównej = 5 m) (** Standardowa dł. odgałęzień razem = 5 x liczba podłączanych j. wewn.) (*** WK = Max liczba j. wew. do podłączenia - liczba podłączanych j. wewn.)

A Asymetria napięcia między fazami dopuszczalna na poziomie do 2%.

C

• M U LT I •

Przykład: Trasa główna (A+B+C) = 30 m Każde odgałęzienie (a, b, c, d, e) = 8, 5, 7, 6, 10 m A = 4 400 g

B

B = (30 - 5) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(8-5) x100 = 1 250+220-300 =1 170 g Ilość czynnika chł. razem (g)

174

System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych o łącznej wydajności min. 40% wydajności jednostki zewnętrznej.

a

b

c

07

09

09

d

e

09

18

Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwłoczny i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora. Wielkość bezpiecznika zwłocznego dostosować do prądu pracy wskazanego w tabeli.

= A + B

Model

Przewody zasilania (mm2)

Przewody zasilania i sterowania dystrybutora (mm2)

Przewody zasilania i sterowania jedn. wewn. (mm2)

FM49AH.U32

J. zewn. 5x4,0

4x1,5

4x1,0

Prąd pracy przy max obciążeniu (A) Chłodzenie

Grzanie

Zalecana wielkość bezpiecznika (A)

7,3

7,5

C-20

Przyłącza rur Ciecz

Gaz

9,52 (3/8”)

19,05 (3/4”)


SCHEMATY MONTAùU FM57AH.U32

Inwerterowa pompa ciep¨a Multi FDX: 9x1 | R-410A

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

2(N) L

L

3(A) N

N 3ø/380~415V/50Hz

S

S

1(L) 2(N)

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Jedn. zewn.

3(B)

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

L N S

1(L) 2(N) 3

R Bezpiecznik zwłoczny

S

1(L)

T

2(N)

N

3(C)

Jedn. zewn. L N A Dystrybutor

DYSTRYBUTOR (C)

L N S

DYSTRYBUTOR (A)

1(L) 2(N) 3

DYSTRYBUTOR (B)

1(L)

S Łączna długość instalacji: 145 m. Max długość trasy głównej: 55 m (A+B+C). Max długość odgałęzień: 90 m (L1+L2+L3…). Maksymalna długość instalacji dla każdej jedn. wewn.: 15 m (L1, L2, L3…).

L

1

L

2

L

Średnice rur należy dostosować do średnicy przyłącza jedn. wewn.

3

30 m

B

Dystrybutor

L

4

L

5

Odgałęzienia

15 m

L

Trasa główna

6

Dystrybutor

W razie konieczności zabezpieczenie różnicowo -prądowe należy instalować przy dystrybutorach.

L

7

C L

8

L

9

A

Ilość czynnika chł. dla FM57AH.U32

B

Dodatkowa ilość czynnika chł. (g)

Przed wykonaniem instalacji należy sprawdzić zalecane katalogowe kombinacje podłączeń.

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

Trasa główna - standardowa długość* x 50 g/m + Odgałęzienia - standardowa długość** x 20 g/m - WK (współczynnik korekcyjny) x 100*** (* Standardowa dł. trasy głównej = 5 m) (** Standardowa dł. odgałęzień razem = 5 x liczba podłączanych j. wewn.) (*** WK = Max liczba j. wew. do podłączenia - liczba podłączanych j. wewn.)

A Asymetria napięcia między fazami dopuszczalna na poziomie do 2%.

C

B = (30 - 5) x 50 + [(8+5+7+6+10)-25]x20-(9-5) x100 = 1 250+220-400 =1 070 g

a

b

c

07

09

09

d

e

09

18

Uwagi: Przewody zasilania, bezpiecznik zwłoczny i zabezpieczenie różnicowo-prądowe dostarczane przez instalatora. Wielkość bezpiecznika zwłocznego dostosować do prądu pracy wskazanego w tabeli.

= A + B

Model

Przewody zasilania (mm2)

Przewody zasilania i sterowania dystrybutora (mm2)

Przewody zasilania i sterowania jedn. wewn. (mm2)

FM57AH.U32

J. zewn. 5x4,0

4x1,5

4x1,0

Prąd pracy przy max obciążeniu (A) Chłodzenie

Grzanie

Zalecana moc bezpiecznika (A)

8,4

9,0

C-20

Przyłącza rur Ciecz

Gaz

9,52 (3/8”)

19,05 (3/4”)

Klimatyzatory LG 2014 › MULTI

175

• M U LT I •

B

SCHEMATY MONTAúU

Przykład: Trasa główna (A+B+C) = 30 m Każde odgałęzienie (a, b, c, d, e) = 8, 5, 7, 6, 10 m A = 4 400 g Ilość czynnika chł. razem (g)

System wymaga przyłączenia co najmniej 2 jedn. wewnętrznych o łącznej wydajności min. 40% wydajności jednostki zewnętrznej.

Katalog 2014 - Klimatyzatory LG