Page 1

GtßbTsresrkMsanþcitþeBlTMenr ¬t¦ 16-´eBjcitþnwgeKtiHedolfa ´l¶g; eRBaHral;eBlEdl)anB¤BaküenH ´kan;EtecHCagmun . 17-´eBjcitþnwgeKemIlgay´ faCamnusSmin)ankar eRBaHral;eBlEdl)anB¤BaküemIlgay kargar rbs;´EtgEtTTYleCaKC½y . 18-bBaðalM)akRKb;Ebby:ag minEmnCaerOgGaRkk;KYreCosvageT EtCaviBaØasard¾mansar³sMxan; sRmab; [eyIghVwkhat;edaHRsay begáInR)aCJasµartI nigbTBiesaFn_ . 19-GñkEdlbgárbBaðalM)akdl;eyIg KWCaGñkCYybMeBj)armI[eyIgqab;)anTTYleCaKC½yhYsBIkarsµan . 20-cg;QñHGñkxøaMg RtÚvEtRbLgCamYyGñkxøaMg cg;QñHGñkl,I RtÚvRbLgCamYyGñkl,I cg;QñHGñkqøat RtÚvEtRbLgCamYyGñkqøat cg;QñHxøÜnÉg RtÚvEtRbLgCamYykiels . 21-PaBmhimarbs;bNÐit eRBaHEtmanCnBal . 22-PaBmhimarbs;Gñkman eRBaHEtmanGñkRk . 23-PaBmhimarbs;GñkFM eRBaHEtmanGñktUc . 24-PaBmhimarbs;mnusSl¥ eRBaHEtmanmnusSGaRkk; . 25-ebICYyGñkdéTRbkbedaycitþRsLaj; EbbCaemtþa kruNaBit enATIbBa©b;KµankaresaksþayeLIy ehIyk¾KµanKMnitnwgrMelIkKuNb¤eBaleTaseKEdr EtebICYyedaycitþRsLaj; EbbCaelaP³ tNða enATIbBa©b; EtgEtesaksþay ehIynwgniyaybUr)ac;erobrab;BIKuNrbs;xøÜn nigeTasrbs;eKminecHcb;minecHehIy . 26-enAeBlEdldwgfaxøÜnÉgCaGñkecH nwgkøayCaGñkl¶g;Pøam EtebIdwgxøÜnfaenAl¶g; Kg;nwgkøayCa GñkecH)anxøHBuMxan .


27-TIbMput ebImindut kb; TIbBa©b; ebImin kb; dut . 28-cg;[eKsþab;eyIg Tal;EteyIgecHsþab;eKpg ¬KWebIk»kas[eKniyaypg¦ . 29-stVGMBilGMEBk fVIt,itEtxøÜnrbs;vamanBnøWtic EtebIenAkñúgTIggwt vanwgbeBa©jBnøWy:agRss;s¥at y:agNamij eqøót»kasEdlenACuMvijxøÜneyIgminmanmnusSl¥ eyIgRtÚvEtRbRBwtþl¥ eRBaHfaesckþIl¥Edl eyIgeFVI)anenaH sUm,IEtbnþicbnþÜck¾elceFøaCageKEdr ¬KWeKTuk»kas[eyIg¦. 30-mnusSEdlmancitþceg¥ót eRbóbdUcCaGñkelatqR½teyagedaymincucKnøwH[qR½tebIkdUecñaH . l¶acéf¶ 2 erac ExBisax qñaMerag ctVas½k B>s 2556 ¬K>s 2012¦ vtþmNIrtnaram sgáat;rlab RkugeBaF×sat; extþeBaF×sat; RbeTskm<úCa . vCirb,eBaØa s>s>C

minTan;EkrGkçraviruT§nigsRmYln½yenAeLIyeT

អត្ថបទសរសេរកំសាន្តចិត្តពេលទំនេរ (ត)  

www.sansochea.org

អត្ថបទសរសេរកំសាន្តចិត្តពេលទំនេរ (ត)  

www.sansochea.org

Advertisement