Page 1

39 40stesteJoargang Joargang 11 11november november2014 2015 Oplage Oplage:: 3.500 3.500 stuks. stuks.

Het Teutegezètje 2015 Oorkonde

Tenjoare joaretwie-je-doezend twie-je-doezendvèrtien, vieftien,dedeûrste zeuvetiende van de moand, ûrste moand, verkloare Ten van de twèdde verkloare wellie,wellie, Hameter Hameter Stadscarnavalvereeniging De Teutepeuters, Stadscarnavalvereeniging De Teutepeuters,

Preens Davy Peter den Ûrste Twèdde Twie-eje-en-viefstigste Stadspreens de Stad Hamet. Ie-jen-en-viefstigste Stadspreens vanvan de Stad Hamet. Ridderin inde deOrde Ordevan vande deTeut. Teut. Ridder Baron van de Bosstraat. Baron van De Weenter. Groe-et-mèsterin in’t’toe-et oe-etblutsen leggen en verkoe-epe. Groe-et-mèster en ’t oe-et deuken. Beschermhie-jer van alle fieftig joarigen. Beschermhie-jer van De Loltrappers. Oewterstbedreeve bedreevein in’t’topmaken hèllepe oplossen van un technisch probleem. Oewterst van bulli’s. Regerende van de Congo tot oan de Schoe-etstroat. Regerende van de Hork totKettingbrug oan de Bever. En kruusgewie-es van de tot oan ’t aawt stort. En kruusgewie-es van de Zwèrte Weeg tot oan de Toomp. Decorerend in de Orde van ‘t knipperend lèmpke. Verordineren, decideren, en Wèrrek proclameren dè hiej volgende èllef artiekels, Decorerend in de Orde vancommanderen het Carrosserie bo zich iederie-en oan te commanderen haauwen hèt: en proclameren dè hiej volgende èllef artiekels, bo zich Verordineren, decideren, iederie-en oan te haauwen hèt: Ten ûrste: Dè wèllie mèj carnaval zullen fèsten tot mien lèmpke oe-et is! Ten twèdde: Ten ûrste: Ten twèdde: Ten derde: Ten derde: Ten vierde: Ten vierde: Ten Tenviefde: viefde: Ten zesde: Ten zesde: Ten zeuvede: Ten zeuvede: Tenachtste: achtste: Ten Ten Tenniggede: niggede: Ten tiende: Ten tiende: Ten èllefde:

Dèt er mèj carnaval in Hamet gènne stroe-em tekort zal zie-en, Ziet unne hie-jer in het verkie-jer, ow bluts maak ich mèj dees daag dus nè mie-jer. want mèj mich als Preens zie-en we do goe op vûr zie-en. Het was nè hènnig, mèr ich hem ‘t toch goe verzwege, do door hèmme de Dè ze op de hunne gemèntPreens hun eige drèj daag meuge loate goan, tot dè ze van Loltrappers gekrege. mujichheid bie-en kunnen stoan.och wie-ete hoe dè ze Dè ich hoopnè dèmie-er ze oanop dehun andere kant van Hamet carnaval moete viere. Dè mèj carnaval alle cafés en weenkels in Hamet versierd zulle weire, Dèt er drèj daaggeval niemet mèrreke dègeive! ze op de gemènt nè hoeve te wèrreke. ich zal in ieder hetzal goei veurbèld Hawt mèj carnaval zeker nè in, viert dètot in dè Hamet, danin hèdde het zeker Dè weoch in os jubileum joar zullen gûnenknallen, lèmpkes De Posthoorn noa ow zin! noa onder zullen vallen. Ozze Teutenexpress dendert gewoe-ën door, hopelik keumt dien andere trein Dè ûnne carnavalist zich zoe-e moet amuseren, dè och de ander do van nè op un dwoalspoor! kunnen profiteren. De crisis blieft nog wel effe duure, mèr mèj carnaval is het tie-ed om och oe-et Carnaval te kuure. vieren dude nè allie-en, mèr is un fèst vûr ieder-ien. Dè nèj er mèj carnavalisgènne andere muziek maag gespuld dan ow han van masterplan wèr unne hie-ele rompsloomp, mèr weire blieft mèj carnavalsmuziek! mien naftpoomp. Dè vur groe-et ennow klein is,moet de loloploajen, en plezier kriegde gratis. Dè carnaval ge ow batterijen vanaf goe want wèllie gûn Vanne joar duj ich mien best en hoop dè gèllie het och nè beklagt, alaaf oan het dit joar ûs goe begoajen. alleman die carnaval een wèrrem hart tow dragt! Dè dien trein now in Hamet stopt is een groe-et succes, mèr wèllie hèmme Dè os motto is: “Mèj den Teut zidde op ’t goeie spoor!” nog altie-ed ozze Teutenexpress!

Ten èllefde: os motto is: “Al 55 joar hoale wèllie alles oe-et de kast!” Gegève te Hamet,Dè ie-jen februoari twie-je-doezend vèrtien. Gegève te Hamet, zeuvetien januoari twie-je-doezend vieftien. Preens Davy I Preens Peter II

TTEEU UTTEEPPEEU UTTEER RSS H HA AM MO ON NTT 11996600 11


Stad 50 Hamont-Achel tel. 011/44.89.83 hoteldeklok@skynet.be www.hoteldeklok.be

dak- & afdichtingswerken isolatie- & waterdichtingswerken voor het platte dak PVC - EPDM - TPO - TPE bitumineuze toepassingen industriële dakwerken

Maatheide 76d 3920 Lommel

VERKOOP VERHUUR EPC

Tel. 011/64.84.09 Fax: 011/64.07.38

Kerkstraat 12 3930 Hamont-Achel Industrielaan 14 3900 Overpelt

www.polydak.be info@polydak.be

Erkend vastgoedmakelaar Evelien Thys

www.immopunt.com -  011 44 65 36 -  info@immopunt.com

2


Moppen trommel

WORTJE VAN DE VORST Bèste Teutepeuters & Teutepeuterinnekes, Hiej zien we dan wèr, mè un nèi edissie van os Teutegezètje, het 40e alwèr!

5 Regels vûr manskèèrels um gelukkig te lèève 1. Het is belangrie-ek om un vrouw te hemme die het hoe-es proper haawt, die lekker kokt en wèrrek hèt. 2. Het is belangrie-ek om un vrouw te hemme die och duut lache. 3. Het is belangrie-ek om un vrouw te hemme die ge kunt vertrouwe en die nè liegt. 4. Het is belangrie-ek om un vrouw te hemme die goed is in bed en die gèèr bij och is. 5. Het is hiël belangrie-ek dè die 4 vrûllie mekoar nè kinne.

Wa hèmme we toch un memorabel sezoen achter de rug, sjonge jonge toch, ich wiejet nè of dè gèllie het nog allemoal wèt, mèr we hèmme vûrrig sezoen os 55-joarig bestoan gevierd, en ich moet zègge, dè was een schot in de roës! Het begon al op vridig mè de recepsie en de academische zitting, mè do bovenop de opening van os tentoënstelling. ’s Zoaterigs gink het gewoën verder in de noamiddig mè de tentoënstelling, en als aafsloewter os grandioos bal, mè geweldige optreejes van Nerveus, DJ Eddy Guldentops en naturlik De Alpenzusjes.

Papa Zegt Nol tigge Pol: “Ich bin gistere papa gewore !” Pol: “Proficiat, en hoe gèt het mèi de vrouw ?” Nol: “Vûrloewepig nog goed, mèr ich heb het heur nog nè verteld !”

Dit sezoen wèrd kort en krachtig, en tiejd um stil te zitten zullen wèllie nè hèmme, want het twèdde weekend van januoari gûn we proberen ozze nèie Preens veur te stellen, en dien zal de kêêr moeten trekken mèi de carnavalsdaag, dè al in het ûrste weekend van februoari valt.

Onbekind “Ich zit lèllik in de problemen”, zegt Nol tigge Pol. “Ich krie-eg unne brief van iën of andere gek die mich weelt vermoorde als ich nè mèi mien hâân van zien vrouw aafblie-ef.” Pol: “Jè, dan ludde dè vrommes toch gewoën mè reust !” Nol: “Joa, mèr dè is nog nè zoe gemèkkelik, ziene naam stond er nè onder !”

In het tussen sezoen hèmme os twieje leden verloate, Roger Mertens en Piet Rooijakkers zien in een goei verstandhouding oet de vereeniging gestapt, wa wèllie hiël spie-etig vinne. Wèllie weensen hun twieje dan och het allerbeste tow, en bedaanke hun vûr hun joare lange inzet bè de Teut. Mèr we hèmme och vers bloe-ed erbij gekrege, want Roel Vansamang hit os vervoegd, hij lupt zellefs al een poar moand mèi, en moet de gemiddelde lèèftiejd van de Teut noa beneeje trekke. Roel hiël veul plezier en succes bij os schwoan vereeniging, en vûr degene die nog interesse moeste hèmme om lid te wèire, gi kunt och nog altie-ed oanmelde bij iejen van os leden. Van ozze Preens meuge en kunnen we zegge dèt ie un “boere” joar achter de rug hèt.

de meest complete groothandel

Het begon al op zoaterig 17 januoari mèi zien oanstelling als Preens, de wèèk erop hawwe we 5x11, ondertussen haaw ie het al in zie-ene bol gehuld dèt ie nog ûs weelde trouwen, en do bovenop vierde hij op ziene trouwdag ziene 50e verjoardaag! Van ne straffe Preens gesproke……

www.vanzon.be | info@vanzon.be

de meest complete groothandel www.vanzon.be | info@vanzon.be

de meest complete groothandel www.vanzon.be | info@vanzon.be

Preens Peter II, bedankt vûr dè geweldig afgeloewepe sezoen, en wèllie weense och samen mèj ow vrouwke Lieve nog veul schwoan joare tow bij de Teut.

Middenweg 9 - Industrieterrein 3930 Hamont Tel.: 011/44.07.10 Fax: 011/62.22.05

Ozze oproep om mèj de carnavalsdaag de carnavalsvlag oe-et te hange, kriegt steeds miejer opvolging, mèr het kan nog altie-ed bèèter, en hopelik kleurt hiël Hamet in februoari roëd – geil & gruun.

Inkoopcentrum Beringen Nijverheidspark M42 - 3830 Beringen

Hoe os programma vanne joar in elkoar stekt vinde verderop wel in dees gezet, ich zou zegge, had ullie nè in, en lût ullie nog mèr us goe goan, want dè duun wèllie och. Het is de lèste joare al genoeg gebleke dè carnaval in Hamet zeker nog lèft en lèfboar is, doarum moeten wèllie er allemoal vûr zurrige dè we die schwoan tradiessie in ie-ere haawwe! Langs dizze weeg wil ich och gebruuk make om os sponsors en adverteerders te bedaanke, en al os medewerkers en os stadsbestuur! Wèllie zie-en er stiloan wèr kloar veur om er oan te beginnen, vûr de 56e kiejer, en nog altie-ed zien wèllie het nog nè muij. Dus gûj ich zoewe as gewoanlik afsloewte mèi os motto:

Carnaval: “Dè smakt noa mie-er!” Vorst Noël I 3

Hamet Alaaf


TEKSTEN EN FOTO’S VAN DIT TEUTEGEZETJE zien in mekoar geflanst dôr os Teuteredaksie en en papperatsie papperatsie:: Teuteredaksie

AndréPiet VanRooijakkers den Wildenberg AndréPiet VanRooijakkers den Wildenberg Jan Schuurmans Mario Heijligen Guido Tijskens Als ge soms druk- of toalfouten zot tegenkomen dan moede wieëte dè we dit ekspres duun. Het Teutegezètje is er vûr iederie-en en do zien altie-ed meensen die op zuuk zien noa fouten van iemed anders.

PLEISTERWERKEN EMMERS JOS

BREEMANS JOS

RUITERSTRAAT 76

HEGGESTRAAT 14

HAMONT 011/62.23.50

Op unne daag vinde de job van ouw lèèven

OVERPELT 011/66.11.28

BELIËN - SEVENS AARDAPPELEN & ASPERGES

KLEINE HAART 31a • 3930 HAMONT-ACHEL

TEL. 011/44.87.27 • HENDRIK.BELIEN.1@TELENET.BE

Hèdde zin om os redactie te kome versterreke? we hèmme nog unne stoel vûr och vrij 4


WORTJE VAN PREENS PETER II

ZAAK IN DE KIE-EKER EPH: EROTIC PARTS HAMET

Al un poar joar hemme ze mich gevroagd of ich Stadspreens weelde wèire, mèr iederes kie-er moes ich nieje zegge, ich weelde dè zeker wèire mèr alliën as er iets specioals in mien lèève zou zien, en och zoiets moede mèi twieje doen. Zoeas iederiën al wèt woon ich sinds 2014 saame mèi un echte Carnavaliste dus dè was gèn probleem toen ich zeej: ”Ich was oan ‘t deenke dè 2015 wel un hiël specioal joar is, os pa en ma 50 joar getrouwd, ichzelf wèir 50 en ieder joar vier ich miene verjoardag oetgebreid mèi vriende dus wa moet ich vûr 2015 nou goan organiseren ?” Ich zeg tigge miene schat: “As ich us Preens wèir in dè joar ?” “Jè”, zegt ze “belt de Vorst mèr.”

Voor wie het mè carnaval nog nè was opgevallen, de weenkel van Preens Peter II ziet er ’s naachts hiël anders oet als overdaag. Unne goeie commèrsman zuukt altiejd noa ander aafzetmèèrten en zoë og ozze Preens. Overdaag hèt zien zaak EPH: Electronic Parts Hamet mèr ’s nachts is het vûrtoan Erotic Parts Hamet. Un combinoatie die volgens Peter perfect bè mekoar past umdè og in de wèèreld van de erotiek er steeds miër vroag is noa electronische snufjes ; het moet tiggewoarig allemoal vanzelf bewegen, liecht gèèven, trillen … en dit op èllentriek of batterijen, droadloos of op aafstandsbediening. Peter II regeert in de orde van ‘Het knipperend lèmpke’ en dè is goe te zien oan zien etalaasj die ’s naachts oetnodigt um’es binnen te wippen. Veilig parkeren kunde langs aachter.

Dus ich bel Noël op en zeg: ”Nou is ‘t de momeent!! Hoe werkt dè allemoal?” Noël zegt: “Is ‘t nè nog wa vruug ?”, mèr hij geeng mich terug belle. En hij hield zien woord dus zaat ich zoë bè de commissie oan toffel en ich zou ‘r nog wel iets van huure. Moande loater belt Noël mich terug op en zegt: “En?” Ich zeg: “Hiël zeker!!!” “Dan is ‘t bè deeze geregeld”, zegt ie. En dan begint het, ge moet zwie-ege en soms och lie-ege. Zeker as ge op un verjoardagsfèèsje zit de woensdig vûr de Preensepronkzitting mèi ow schwoanmoeder en voader, mèi Preens Stijn I en zien vrouw en ge moet dan zwie-ege, dès erg. Dan moede dien oavend op de zitting nog weg zien te koome, iederiën kiekt noa och deenkde, en dan joa ist zoe ver: wegwezen, en dan begint ’t pas, zenuwen amai nè, blieft dien zanger nog wa extra nummers bringen terwielen dè ge in un versgeverfde ton zit op ow knèi-je en unne zak over owwe kop. En nimt van mich oan dè was gèn verf op woaterbasis.

EPH makt ouw stoutste droëme woar. Overdaag mèr nou og ‘s nachts Peter stût altiejd vûr ullie ‘kloar’ en gèèft bè alle attributen (nèi of occasie) unne deskundige oetleg. Ge kunt og zèllefs, in het kantoër erlangs, bè Lieve, loate verzekeren tigge klèn accidenten via un oanpassing van ouwe familioale polis. Mè de carnavalsstoet was er al veul belangstelling van vûrnamelik vrouwvolk en unne verloren geloewepe bouwvakker (kiekt op de fotto) mèr de weenkel was toen wegens omstandigheden geslote.

As ge dan op dè podium stût en dien zak gèt van owwe kop en Theike zegt “ICH WIST !” dan vuulde zoën ontloading van adrenaline dè mèi gèn pen of kompjoeter te beschrie-even is. Eindelik was ‘t zoe ver, Preens van Hamet, miene adjudant was zoe gekozen, dè moest de twèllingbruur van mien vrouwke zien “Preens Stijn” (joa och in 2015 hemme we nog un fèèsje gehad, we zien getrouwd op miene verjoardag, dus dubbel fèèst). Stijn gi hèt dè goe gedoan, dikke merci. Ich stond versteld van wa die mannen en vrouwen van den Teut allemoal regele en doen, dès echt chapeau, alles is geregeld van ‘s mûrreges tot ‘s oaves. Ut geweldige gevuul op dien waage te stoan mèi al dè volk en dan de kammerui-j en de buurt die al mèi unne geweldige groep vûrremde en schitterde in de stoet, de receptie van 5x11, interview op TVL, man man man, wa hèm ich toch mèigemakt, en dan keumt dien diensig ‘t carnavalsbal, zoeveul volk nog ‘s naachs um half 3, en as ge ‘t dan druug kunt haawe bij “Sierra madre” in slow mèi ouwe schat, pfffff.

Veul klanten stonden mè de carnavalsstoet vûr un geslote deur

Ich vond ut un geweldig joar mèi geweldig volk rond mich in de geweldigste stad van Limburg, mien geboortestad, OS HAMET.

Promotieacties van dees wèèk : de King Kong double Giant (twië vûr de prie-es van iën) en de liecht gèèvende Glow condooms zoe dè ge in den doonker og het sleutelgoat kunt vinne (og verkrie-egboar in groewetverpakking).

Meense bedankt vûr de geweldige Carnaval. Preens Peter den Twèdde

Hamet Alaaf 5


Hamet-Achel tussen Teutepeuters en Trappisten Het stadsbestuur duut er de lèste joaren alles oan um Hamet-Achel op de toeristische koart te zette, en nè zonder succes want onder hun nèi motto “Tussen Teuten en Trappisten” zien er ondertussen al joarliks 30.000 overnachtingen en dan zien do de asielzuukers en de ingeweken Hollanders nog gènèèns bijgeteld. Toerisme Limburg duut hetzelfde vûr Limburg mèi hun bekinde affiches en de slogan “Limburg dichtbij en gastvrij”. Mèr bliejkboar ligt Hamet-Achel volgens Toerisme Limburg iërder ver weg dan dichtbij want in hun folders en filmpkes zien we aamper te bespeuren. Het stût vol over de Fruitstreek mèi zien bloesems die ge mèr un poar daag in het joar kunt zien … of over de Moaskant mèi de Moas die ofwel ‘s zomers de halve tiejd druug stût of ’s weenters overlopt… of over de mijnterrils, amper unne muggebeult hoeëg terwiele dè wijllie toch og de Witteberg en de Zonberg hemme… of over de Limburgse Sahara in Lommel,

unne zandbak geliek ge er hiej in de kleuterschulkes nog genoegd kunt vinne.

os prachtig Teutestadje hèt te biejen en dit onder ozze slogan : “Tussen Teutepeuters en Trappisten.”

Mèr we hemme Toerisme Limburg nè noëdig want Het Teutegezètje zal zelf de culturele en toeristische promotie van Hamet-Achel in un hoëger versnelling schakele. Verspreid over os gaanse gazet vinde promotieaffiches mè alles wa

Geniet ervan en dan zien we ûllie zeker us terug op ieën van die schwoan plekskes en dit onder het genot van unne lekkere Trappist.

6

Driek en Piet


WORTJE VAN DE OPPERTEUT Beste Teutepeuters en Teutepeuterinnekes, De Teutepeuters vierden in het voorjaar van 2015 hun 55 jarig bestaan! Carnavalisten vieren nu eenmaal de veelvouden van 11! Op wikipedia lezen we waar het getal elf voor staat: “ Het getal elf wordt wel als het dwazen- of gekkengetal gezien. Waarschijnlijk omdat het 1 minder is dan 12, het getal van perfectie, met 11 ben je dus net niet perfect. Zelfs het woord gekkengetal heeft precies elf letters en speelt daarom een belangrijke rol tijdens het carnaval. Er is een Raad van Elf, die jaarlijks voor het eerst vergadert op 11-11 om 11.11 uur. De carnavalskreet Alaaf zou een verbastering zijn van elf.” “11 net niet perfect” daar zou ik het op willen houden. Want onze Teutepeuters doen perfect werk elk jaar opnieuw; de zittingen, het Frühshoppen, een nieuwe Prins , de ontvangst en machtsoverdracht op het Stadhuis, de stoet en god weet welke verrassingen nog! En voor deze perfectie , voor hun inspanningen, voor hun ambassadeurschap van de lach om zo veel mensen mooie en zorgeloze avonden te bezorgen wil ik de Teutepeuters bedanken, ze doen dit al 55 jaar met hart en ziel. Ook zetten ze al die jaren Hamont-Achel op de carnavalskaart en nemen een prominente plaats in binnen het Limburgse carnavalsleven. Er zijn ontzettend veel mensen die ergens in deze vijfenvijftig jaar actief geweest zijn: zij verdienen nog eens allemaal een “dank u wel “ voor hun bijdrage aan dit ambassadeurschap van de lach!

Alaaaaf voor dit perfecte werk; op naar de 66! Theo Schuurmans, Opperteut

VLOER-, TEGELEN CHAPPEWERKEN

Lemmens Adriën

B.V.B.A.

Kievitstraat 38 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.55.86 Fax: 011/44.18.76 GSM: 0475/26.64.89 adrien.lemmens@telenet.be

7


Wie wèrd de nèie Preens ?

WA IS ER GOANDE DIT CARNAVALSJOAR ?

Noa het succes van vûrrig joar, kan er og vannejoar wèr gegokt wèire op wie de nèie preens wèrd. Mie-er informoatie kunde vinne in de platselikke pers, op de site van de Teutepeuters en op Facebook as het zoe wie-et is. Do zal dan bekind gemakt wèire bij welke handelèirs dè ge mèi kunt doen en vanaaf wanie-er. Natuurlik zien er og vannejoar wèr schwoan prie-ze te winnen.

Onder het motto: Carnaval: “Dè smakt noa mie-er!” Woensig 11 november 2015 vanaaf 14.00u tot 20.00u: Frühshoppen in De Posthoorn (inkom gratis) Opening van het carnavalsseizoen mèi dit joar vur de derde kie-er het Kampioenschap Bierlurken! Live optredens van: 4 Geve Gaas en Kroegadours.

Zoaterig 14 november 2015 om 20.00 u: Groe-wete Zitting in zoal De Posthoorn Oe-etreiking Orde Lachend Limburg oan Maarten Cox Mèi optredens van: Hameter talenten Splash Liedje Carnavalissima dôr Leo & Frank Tonproaters Frank Schrijen en Kitty Goverde Two Petjes John Coenen Tanzgruppe Fidele Fordler Erwin van ’t Mèrretkoer Hofkapel “De Bloasbuk” Eindnummer Teutepeuters Noa afloe-ëp is er bal mèi DJ Team Ongeremd

Zoaterig 9 januoari 2016 om 20.00 u : Preensenpronkzitting in zoal De Posthoorn

Producer of: Sports socks (esp. football) - Men’s socks

Afscheid Preens Peter II Oanstelling van de nèie Preens Oe-etreiking Orde van Verdienste Mèi optredens van: Hameter talenten Splash De Teutedames Erwin Damen

Kapelstraat 75 3930 Hamont-Achel (B)

Tonproater Rob Scheepers Tim Schalkx Bandparodist Jean-Paul Klinkers Party Friex Hofkapel “De Bloasbuk” Noa afloe-ëp is er bal mèi DJ Koen

Tel. +32 (0)11 - 44.54.94 Fax. +32 (0)11 - 62.21.13

Vridig 5 februoari 2016: Kindercarnaval Vûr de kleuters en de lagere schoe-elen

Zoaterig 6 februoari 2016 om 14.00 u: Zitting vûr de senioren in zoal De Posthoorn

info@geropa.be

Koarten zien oan de zoal te bekomen (inkom: 5 €) Optreden van o.a. Jacky Lafon Vloa-j en koffie kriegde vûr niks Verkiezing van de Preens en Prinses van de senioren

Zonnig 7 februoari 2016: Stoet en Carnavalsbal 09.30 u 10.30 u 14.11 u 20.11 u

Afhoalen van de nèie Preens oan hoe-es Machtsoverdracht op het stadhoe-es ’s Middigs trekt de carnavalsstoet dor de stroaten van Hamet, oansloe-etend prie-esoetreiking en carnavalsbal mèi DJ in De Posthoorn ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ. Prie-eskamp vûr de schwoanst verklei-jden

Diensig 9 februoari 2016: Carnavalsbal Zandbedrijf Grindhandel en vervoer

n.v. WINTERS

14.00 u 20.11 u

Erkstraat 82 3930 Hamont-Achel Tel. 011/62.22.47 Fax 011/62.22.51

8

Bezuuk oan de carnavalszitting van het St. Jan Berchmanstehoe-es ’s Oaves is er verklei-jd bal in de Posthoorn mèi DJ Stijn. Prie-eskamp vûr de gekst verklei-jden


SCV CARNAVALSVERENIGING DE TEUTEPEUTERS

www.teutepeuters.be Opperteut Preens

Theo Schuurmans Peter II (Peter Hendriks)

Dagelijks bestuur Vorst Noël Van den Rul Sikretoaris Rob Bloemen Kassier Guido Bernaerts Bestuursleden Leo Pinxten Jan Schuurmans

Leden

André Van den Wildenberg Jacky Custers Stijn Bernaerts Patrick Claes Ernie Pinxten Jeroen Vaesen Roel Vansamang Davy Plas

Dansmariekes

Rustende zwaluwen Giel Mans Colla Gielen Etienne Verhees Ereleden

GBS Tentenverhuur & verkoop Korte Watertorenstraat 2, 3930 Hamont-Achel Tel: 0032-11 44 51 74 www.gbstenten.be - e-mail: info@gbstenten.be GBS Tentenverhuur & verkoop Korte Watertorenstraat 2, 3930 Hamont-Achel Tel: 0032-11 44 51 74 www.gbstenten.be - e-mail: info@gbstenten.be

9

Jolien Verbeek Elke Nouwen

Grootvorst Jos Jaeken

A l a a a a a f !


Kapsalon Esther

Moppen trommel

Esther Beliën

Ontroerend Un bejoard koppel is oan het weenkele in de stad en het is er hènnig druk. Inèns merkt de vrouw dè heure mins weg is. Ze makt zich kwoad, pakt heure gsm en belt vûr te vroage bo ie nou in Godsnaam gebleve is. Hij nimt op mèr blieft kalm … “Schatje, herinnerde gi och nog dien juweliersweenkel bo wijllie 25 joar gelééje die schwoan diamanten halsketting hemme gezien ? We hemme die toen nè gekocht omdè we op dè momeent er gèn geld veur haawe en ich heb och toen gezééjd dè er unne daag zou kome dè ich die vûr och zou koëpe.” De oëge van de vrouw vulden zich mèi troane, ze begon te snottere en mèi gebroke stem zeej ze: ”Joa schat, die juwelierszaak en die ketting herinner ich mich nog hiël goed. Ich deenk er nog iederen daag oan.” “Wel”, zegt dien mins, “ich zit hie in het kaffee langs dien juwelier !”

Kleine Haart 31a 3930 Hamont-Achel Tel. 0499/35.54.68

Un SMSke Trui stuurt un SMSke noa Nol. Sjoeke, als ge oan ’t sloape ziet, stuurt mich dan ouw droëme. Als ge oan ’t lache ziet, stuurt mich dan ouwe glimlach. Als ge oan ’t beuke ziet, stuurt mich dan ouw troane. Ich haaw van og ! Nol stuurt un berichtje terug. Mupke, ich bin oan ’t kakke ! Wa moet ich og stuure ?

“Uw officiële

Bosstraat 1 - 3930 Hamont-Achel

Tel.: 011/76 97 70

-dealer”

Ramen en deuren Industriestraat 18 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.84.21 Fax: 011/44.71.96 GSM: 0475/76.89.61 www.deco-bvba.com

Openingstijden: Maandag en dinsdag: op afspraak. Woe. en don.: 13-18 u. (na 18 u. op afspraak) Vrijdag: 13 tot 18 u. Zaterdag: 13 tot 17 u.

10


50e

Groe-wete zitting

ZOATERIG 14 NOVEMBER 2015 in zoal DE POSTHOORN

OPTREDENS :

Oanvang 20.00 uur van ‘t Mèrr etko

• Splash

er

• Tonproater Frank Schrijen • Two Petjes • Liedje Carnavalissima mèi Leo en Frank • Tonproater Kitty Goverde

John Coenen

• John Coenen • Tanzgruppe Fidele Fordler • Erwin van ‘t Mèrretkoer • Hofkapel “De Bloasbuk”

Tanzgruppe

e Kitty Goverd Fidele Fordler

• Eindnummer Teutepeuters • Oe-etreiking Orde Lachend Limburg

O INKOM: 12 EUR

Noa afloe-ëp is er Bal mèi DJ Team Ongeremd

VEURVERKOE-WEP: MONDIGOAVEND 2 NOVEMBER 19.00 - 20.00 U. ANDER DAAG GEWOËN AS ‘T OPEN IS. BIJ PC DE BURG - BURG 34 - HAMET

Alaaaaaf!

DE ZITTING IS GÈN AHA-VEURSTELLING

Preensenpronkzitting + seniorenzitting

Zoaterig 9 januoari 2016

Zoaterig 6 februoari 2016

Party FrieX Jacky Lafon

Rob Scheepers

11

Tim Schalkx


uw.be uw.be

Meer dan2 500 m 0 minterieur! 50& n rf da Meer ve ieur! 2

Sikkens ·· Flexa Sigma · Hi Sikkens Histor · Flexa Sikkens· ·Sigma Sigma ·· Histor tottot40% 40% goedkoper goedkoper tot 40% goed verf & inter

Meer dan 500 m verf & interieur! 2

2 Sikkens · Sigma · Histor Flexa 500 m r ·dan ee M tot 40% goedkoper erieur!

Kattenstaart vliegengordijn

Cuprinol tuinbeits

Kattenstaart vliegengordijn

Cuprinol tuinbeits

verf & int

Kattenstaart Cuprinol Sikkens · Sigma · Histor · Flexa vliegengordijn tuinbeits Schûwep kunnen totwèr 40% goedkoper

gereust sloapen noa verbod op onverdoe-efd slachten. • • •

Kattenstaart vliegengordijn

Kattenstaart vliegengordijn

• het traditionele anti-vliegen-gordijn • in meer dan zes verschillende kleuren het traditionele • 90 x 210 cm anti-vliegen-gordijn

Anti-muggenarmbandje

Anti-muggenarmbandje

Anti-muggenarmbandje

Cuprinol tuinbeits

• voor bescherming van schutting • kindvriendelijk en veilig en tuinhuis tegen UV en vocht anti-muggenarmbandje • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen donker bruin muggen voor en bescherming groen • voor van schutting3-4• weken kindvriendelijk en veilig 5L + 1L tegen UV en9vocht voor 0 • ideaalanti-muggenarmbandje 90 en• Nu tuinhuis 95 gratis! op kamp in meer dan • hetzes traditionele • voor bescherming van schutting • kindvriendelijk en veilig • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen en vakantie! anti-vliegen-gordijn verschillende en tuinhuis anti-muggenarmbandje donker bruintegen UV en vocht muggen voor in meer dan zes • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen kleuren •Open: 00 00 00 00weken00 groen 3-4 Maandag-vrijdag: 8.00en -12. en 13. 8.00-12.   en 13. -17.00 uur verschillende donker bruin-18. uur - Zaterdag: muggen voor 90 x 210 cm • Nu en 5Lgroen + 1L ideaal voor kleuren 3-4•weken • 90 x 210 cm Generaal gratis! 12 Achel • Nu 5L + 1L • ideaalop voor kamp 90 Dempseylaan 90• 3930 95 gratis! op kamp en vakantie! tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be en vakantie!

29.

34.

nù 0 9nù

9.

nù 0 nù 9

29.29.

4. 334.

9.

5

9.9

Open: Maandag-vrijdag: 8. -12. en 13. -18. uur - Zaterdag: 8. -12.   en 13. -17. uur Cuprinol Anti-muggenGeneraal Dempseylaan 12 Achel Generaal Dempseylaan 12• 3930 • 3930 Achel tuinbeits • het tel. traditionele 0032 11 64 19 29armbandje • info@shop4paint.be • voor bescherming van sc 00

00

00

00

00

00

00

Open: Maandag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uur - Zaterdag: 8.00-12.00  en 13.00-17.00 uur

00

tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be anti-vliegen-gordijn en tuinhuis tegen UV en • in meer dan zes • kleuren; licht bruin, verschillende donker bruin kleuren TOURINGCARBEDRIJF en groen • 90 x 210 cm • Nu 5L + 1L

nù 0 9

29. De Wilg

• het traditionele anti-vliegen-gordijn • in meer dan zes verschillende kleuren • 90 x 210 cm

gratis!

34

• voor beschermingBVBA van schutting • kindvriendelijk en veilig Open: Maandag-vrijdag: 8.00-12.00 en 13.00-18.00 uur en tuinhuis tegen UV en vocht anti-muggenarmbandje • kleuren; licht bruin, • geeft bescherming tegen donker bruin muggen voor Dempseylaan 1 Generaal en groen 3-4 weken tel. 0032 11 64 19 29 • info 90 • Nu 5L + 1L 90 • ideaal voor 95 gratis! op kamp Industrieterrein Kanaal Noord 1433 en vakantie! 3960 Bree Tel.: 089/48 08 80 00 00 00 00Fax: 089/76 41 60 00 Open: Maandag-vrijdag: 8. -12.  en 13. -18. uur - Zaterdag: 8. -12.00  en 13.00-17.00 uur E-mail: info@dewilg.be Website: www.dewilg.be

29.

www.emmerskelderbouw.be www.emmerskelderbouw.be info@emmerskelderbouw.be info@emmerskelderbouw.be

34.

pantone 369

pantone 428 OF 877 zilvergrijs pantone 432

9.

Lettertype: Pirulen.ttf opmerking: de letters A worden als volgt uitgevoerd: A

Generaal Dempseylaan 12 • 3930 Achel tel. 0032 11 64 19 29 • info@shop4paint.be Bosstraat Bosstraat 182 182 B-3930 B-3930 Hamont Hamont

Tel. Tel.+32(0)11-44.66.40 +32(0)11-44.66.40 Fax Fax+32(0)11-62.20.40 +32(0)11-62.20.40 B.T.W. B.T.W.BE BE 0433.299.394 0433.299.394 B.T.W. B.T.W.NL NL8010.24.961.B01 8010.24.961.B01 Bosstraat 182

B-3930 Hamont

• Schooldiensten• • Groepsvervoer binnen- en buitenland • • Georganiseerde dagtrips voor groepen • • Touringcars van 19 tot 88 plaatsen •

ax +32(0)11-62.20.40 B.T.W. BE 0433.299.394 B.T.W. NL 8010.24.961.B01

Bosstraat 182 B-3930 Hamont

299.394 B.T.W. NLwww.emmerskelderbouw.be 8010.24.961.B01 Bosstraat 182 mmerskelderbouw.beinfo@emmerskelderbouw.be Bosstraat 182 B-3930 Hamont mmerskelderbouw.be B-3930 Hamont Tel. +32(0)11-44.66.40 Fax +32(0)11-62.20.40 B.T.W. BE 0433.299.394 B.T.W. NL 8010.24.961.B01 (0)11-44.66.40 Fax +32(0)11-62.20.40 B.T.W. BE 0433.299.394 B.T.W. NL 8010.24.961.B01

12


Fritske Beton in Hamet Sinds vanne zomer hemme we er un nèi monumeent bij in Hamet : de betonblok van Frits of de Traffic Blocker zoe as ze dè op zien Hameter zegge.

stellen de talriejke dames veur bo Frits ui-jt zien hèrtje oan hèt verlore. Derde stoatie

Initiatiefnemer van dit verkiërsproject is kaffeebaas en (keunst)minnaar Frits van De Zaak, zelf och bekind als un betonblökske. Het idee hèt ie geheùld op den Hollander bo ze al langer Jantje beton kinne. Vanaaf nou kunnen we dus sprèèke van Fritske beton in Hamet. Un veurstel van iejenrichtingsverkiër van de parking recht noa zien kaffee is joamer genoeg aafgekètst dor het stadsbestuur en dus hèt ie de bekinde Hameter keunstenèir Codriez onder de schildersèrrem genomen um zien terras aaf te schermen tigge ongeweenste intimiteiten van weegpiroaten.

Derde stoatie

Vierde stoatie

Codriez, nè te verwèèrre mè de Hollandse komiek Dori(e)s, was de logische keus dor zien ervoaring in beveiliging ; iërder in het joar haaw ie namelik al unne groewete veiligheidshelm beschilderd en opgesteld oan de kèrrik tigge het vallend puun dè do van het daak valt. Op het ûrste zicht komen de schilderingen wa chaotisch over mèr dit keumt umdè de lèèvensloewep van Frits, verdèèld over 4 stoaties, in het keunstwèrrik is oetgebèèld : Ûrste stoatie Situeert zich oan de veurkant en stelle de wil’ joaren veur : dames van lichte zeden en Frits zelf erbij afgebèèld als Preens carnaval die de bluumkes boete zet (let og op ‘t assekruuske). We kunne os wel veurstelle dè die bloewete madam un averechts effekt kan hemme op de verkiërsveiligheid. Ûrste stoatie

Stelt Hamet veur zoeals Frits os Teutestadje in de toekomst ziet. De Zaak (rechts) is ondertussen oetgegrui-jd tot un megadancing. Langs de kèrrik stût er un groewete moskee mèi minaret. De Vierde stoatie drones vliegen os um de oe-eren en de bèèsjes bovenoan verwiejzen noa Fritz zien favoriete liedje : “Weet je wat ik zie als ik gedronken heb …” Ondertussen is de betonblok aafgewèrrekt mèi schwoan plèèntjes. Welke soort wie-ete we nè mèr volgens Frits hemme ze mèr weinig liecht en ondehaawd noëdig.

Frits als trucker aafgebèèld mèi ziene kamion. De lamp en de zon stûn vûr het feit dè Frits altiejd en overal het zonnetje in hoews is mèr zelf nui-jt het groewetste liecht is gewist. De peuntjes rond het hart

We feliciteren Frits en Codriez mèi dit initiatief en tenslotte nog dit : wie er tiggenop knalt is dubbel de klos want hij zal un rondje moeten gèèven. Schol !

De Trafficblocker mè de lèèvensloewep van Frits

Driek en Mario

Twèdde stoatie

Twèdde stoatie

Frits op zuuk noa zichzelf. Un groewet vroagtèèken …wa gèt de toekomst bringen ? Noa un periode van 12 stielen (trucker, verkoeweper, podiumbouwer, tuinier, …) en 13 ongelukken woord het dus de fèèstelikke opening van Grand muziekcafé De Zaak.

Keunstenèir Corneille Driezen en (keunst)minnaar Frits

de ZAAK Kerkstraat 32 3930 Hamont

13


www.haardenwinkel.be

Onze online winkel waar de doe het zelver zijn haard,... kan kopen met een korting.

Uw haard, niet zomaar een warmtebron maar een bron van gezelligheid en genot. www.kissen.be

BON voor GRATIS WEEKBLAD met al het en (carnavals)nieuws oei’, e ek r G e ‘Op d vol muzi w rde shouit regio* mo ! en hu HAM

ONT

· ACHE

L · BU

DEL

· MAA

RHEE

ZE ·

SO

DO EREN

NK ·

GAST

EL · BU

DEL-

SCHO

OT ·

BUDE

L-DO

RP

HU · ST. LEIN

IBRE

CHTS

-LILLE

· NEER

PELT

· VRIJD

AG 2

OK

R TOBE

· 7E

JAAR

GANG

NR. 40

· OP

Pag.

.250

21 LAGE

lling

rste

nvoo oege 31: Pl Achel VV

de en in

Pag.

on 20: W k 17 t/mensstree Gr

bouw

land n de g va succes 16: Da oos Pag. grandi

anen kel Cr es uit! sj dwin erel 20 kaar 2: W Pag. k blaast donc

de aan houd en ol nder 4: O onsm Pag. Napole

Coiffure

“Heidi”

elt vert en nd,” n erei ers sam vere ur ij ov n Be en m Bart Peet euwe to go va ok ni t houd it Hu mor ar staa met de rdag 10 af!” tocred hu zate ee ja at er n - Fo ken k en . “We hoor uzie e van tw de plan s is op t dak ga an st t ga “M da te he uz de Po op show EL en in ten zien als naar ACH a een pa n terug kochte ont. “En la zo nen ertzal N er ONTam ne conc zomer enten le Man HAM Peeters. le Man s 80 uitv n in H Idea or om deen in de instrum Bart zijn Idea Na reed Postho bn et zijn he ’. e lfs ee s. mt m ng he - hebb oestisc roei t aan D met n di en ak of ze ers ko er de G er hu l van op tijd we treeks rt Peet mix Bart Peet m ‘Op r de beur rt. er zo nc Ba ooie le eer ns ta n co tobe eert Ba dus m lfs de he an tijde t nu w nd ort ee k,” al een s ze nen gara - ho terstu dan ook en som het geda als, is he ens ea nieu op ben is iv k Pouk zijn Bart th e show , muzie ie, maar t dak tfest r Jana luch van or he Doo ing koppelde uwe “D n hum ze emot eerd annd ie le M ncer lo ’ va amte gegara zijn Idea de la de Groei n gloedn arade ha n sc Aa gaat Bart en ‘Op n ee de hitp lang nde at we cd s metee cces in n jaar r bij ei !” Nad er Peet . “Het su aat al eeuk, maa aat eraf st show Groei ) is erg le euwe pl de ni (Op Ultratop n een va in de ncering de la

*uitknippen niet nodig

r hter p doo Stree gbouw ac woninblauwtje Zand

woeen de n n om jare eeze va een g rt al rh obee in Maa daar no d zas pr mer auwtje d was dorpsraa or 17 m bl au Tu Zand eenteraa den en plan vo Tum’t bure Plan achter ge gem wonenankelijkeeente en eling ri ZE rd r om aanv tje de vo maa RHEE anne t apt. s. Gem de ve MAA bouwpl en. In vinden, dat he galow n over e is gest na un orde ijg Stat ning d te kr voor te k niet patiob van ns w aan 5 gron erheid zitten, ooind tot niet ee de Raad toch rd Om mee t niet verkle indelijk s naar aar. kb er da hi as te gen gen w het ui p Tumm besc in niet won konden , waaro nog s sten mer ko de van

Thuisdienst

n worde

en zoud uwd defis gebo ing de alow emm best blijft en en bung nn d r vijf t de zoda uwgron stopt ku n, bo ge pe gen f land nitie rhandelin ech- onde daar

Rangeerweg 8, 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/62.20.64

, waa wtje

blau Zand er ’t acht en. kost k Weide er de ad blee is ov ra ming nieuwe In de

Alle onderhoud en herstellingen van verwarmingsinstallaties. Renovaties van stooklokalen. Olietank keuringen. Verhuur mobiele verwarmingsunits. Tel. (B) 011 - 44 60 87 Tel. (NL) 0495 - 49 95 72 Fax (B) 011 - 62 14 41

E-mail: info@ruttencv.be Web: www.ruttencv.be

14

Haarden - Tegels - Parket Watertorenstraat 24 - 3930 Hamont (België) - +32(0)11-66 88 80

A l a a a a a f !

Pedicure

“Hilde” Hilde Boonen -Dirks Kievitstraat 37 3930 Hamont Tel. 0494/64.01.22


Dossier misdoad en terrorisme in Hamet Normoal had Het Teutegezètje zich alliën bezig mèi lollige dinges mèr un poar wèèken gelééje zien we toch fleenk wakker geschoowete toen os eigenste Teutenbèèldje oan het stadhoews ei zoe noa was gekidnapt.

de leenk gelee-jd en verdînkt dezelfde doaders als die van het Teutenbjèèldje en het bjèèldje van de Ursulinen. Bèr van de Schans hèt oangebooje um vûrluuwepig de plak in te nemen.

Toen un poar daag loater og het bèèldje van de Ursulinen oan de schoowl van de sokkel was geplukt en er in Achel och al ne klènne was vermeesd vonne we het toch uns tiejd um de georganiseerde misdoad in Hamet us in koart te bringe.

Preens Peter II kriegt unne nèie toewnkabouter in ziene hoof Brutoale oanslag mè de Zomerfèèsten bij kaffee De Zaak en El Paso

Het Teutenbjèèldje oan’t stadhoews (poging tot diefstal) De technische dienst van de gemènt kon (snel als ze zien) nog juust op tiejd het bjèèldje redden want het was al half los gekapt. De doader wurdt gezocht in anticarnavalsmilieus, dus woarschienlik iemed van boete Hamet. Ondertussen zien er voldoende kandidoaten Teutemènnekes (o.a. lèèvend standbeeld Patrick Van Horne) gevonne die de plak zoelang willen innemen.

De zwoarste zaak tot nou tow. Mè de zomerfèèsten is un kastiël opgebloazen dor terroristen (kiek oppe fotto). De schrik vûr verdere terroristische oanslagen zit er sinsdien goed in want de KLJ hèt de nèi discipline “Bommetje” op het fierljeppen vûr volgend joar al geschrapt.

Oanslag mè de Zomerfèèsten: Terrorist blûst kastiël op

Illegoale woapenhandel

Het bjèèldje van de Ursulinen oan de schoowl (gepikt) Volgens de pelies zien de doader(s) woarschienlik aamper noa schoowl zien gewist of nè verder gerakt als de kleuterschoowl. Ondertussen is og hiej un oplossing gevonne. Annemie van kaffee Oké (zelf un braaf mèchtje) zal samen mè wa stamgasten poseren tot er un oplossing is gevonne.

Gevoarlikke tak van de Aquinofamilie neergestreken in Hamet De pelies meldt dè er sinds kort familie van de Aquinos in Hamet is komen wonen. Op ‘t jurste zicht zien z’er onschuldig oewt mèr er wurdt ten strengste oangeroaje um ieder contact te vermije. We hemme geprobeerd vor ’n interview mèr we woore doorverwezen noar hunnen advocoat Daisy Winters oet Achel, unne echte pittbull die as het moet gène procedureslaag oet de weeg gèt. Wijllie haawe ûllie verder op de högte mèr os advies is wa er op die boerderij binnendoor tussen Hamet en Achel stût: KIEK OET ! Giovanni Aquino: bijnaam De Kneuser

Tante nonneke Annemie van den Oké zal samen mè eenkele stamgasten oan de schoowl als lèèvend standbeeld goan poseren

De peetvoaders Aquino: Gilberto en Nicola

Toewnkabouter Prins Peter II (gepikt) Oet den hoof van Preens Peter II is ziene lievelings toewnkabouter verdwenen. De politie hèt onmiddellik

Geronimo Aquino: bijnaam Baby Face

15

Driek

De lege sokkel oan het stadhoews. Gelukkig zien er voldoende kandidoat Teutemènnekes um de plak in te nemen

Mè de kermis zien er 5 weendbuksen gepikt oet de schietkroam. Woarschienlik zien dees gevoarlikke woapens van Bèlse makelij al verhoesd noa Syrië. Volleges de getroffen kermisman haaw ie gelukkig de keugelkes op un ander plak liggen.

Andrea Aquino: bijnaam Scarface


Binnenkort wegens groewet succes terug in De Walburg!

Het lèèvensverhoal van Luc, de zoon van unne koolputter en zien liefde vûr Marina, de dochter van unne facteur. Lèèftie-ed : + 16

16


CARNAVAL 2015

17


CARNAVAL 2015

18


CARNAVAL 2015

19


CARNAVAL 2015

20


Erelijst Limburgse Teutenorde “Lachend Limburg”

TEUTEPEUTERSLIED Wij zijn de Teutepeuters van Hamont zijn wij. Wij houden van de leute wij zijn er gèire bij. Wij dansen en wij springen en maken graag plezier. En wie daar niet van houdt die gaat wij blijven hier.

* 1974 * 1974 * 1975 * 1976 * * * *

Zoals de Teuten leefden zo peuters leven wij. Zoals de Teuten feesten zo peuters feesten wij. Het masker voorgebonden de zotskap opgezet. Met carnaval dan maken de Teutepeuters pret.

1977 1978 1979 1980

* 1981 * 1982 * 1983 * 1984 * 1985 * 1986 * 1987 * 1988 * 1989 * 1990 * 1991 * 1992

Moppen trommel

* 1993 * 1994 * 1995 * 1996 * 1997

Roadselke Is unne kalender mannelik of vrouwelik ? Dè hingt ervan aaf : of het unne zakagenda is of unne scheurkalender.

* 1998 * 1999

Muus 3 Muus zien oan ’t stoefe ovver wa ze allemaol durve. De ûrste moe-es : “Ich durf kèès weg te hoale bo meense bij zien.” De twèdde moe-es : “Ich hoal kèès weg oet un moe-ezeval.” De klok slût 3 uur en de derde moe-es zegt : “Jonges, ich moet noa hoe-es want ich moet de kat nog voere !”

* 2000 * 2001 * * * * * * * * * *

Luus 2 Luus zitte op de koale kop van aawd Preens Jan Schuurmans. Zegt die iën loe-es : “Wèdde nog dè we hie vruuger verstopperke spulden ?” Lievelingsdier Wa is ow lievelingsdier ?” vroagt de juffrouw oan Jantje. “Gepaneerd vèrreke mèi friete en ketsjup !” antwoordt Jantje.

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

* 2012 * 2013

Slim “Vûrrige wèèk hemme ze mien Visa-koart gepikt mèr ich heb gèn oangifte gedoan bij de pelies ; den dief verbruukt minder geld als mien vrouw.”

* 2014 * 2015

21

Professor FRANS VAN VLIERDEN (Bernard Kemp) Dekaan van de fakulteit Letteren en Wijsbegeerte. Auteur. Drs. ANDRE RIJCKEN Burgemeester van Hamont. Kanunnik FRANS WILLEMS (Sooi) Nationaal Aalmoezenier Milac. Dr. MATHIEU BUSSELS Ere-conservator van het Rijksarchief Limburg. Auteur. ARMAND PREUD’HOMME Komponist en tekstdichter. Senator HUBERT LEYNEN Senator en journalist. Dr. CYRIEL LEETEN Burgemeester van Hamont. TONY VANWYCK Groot vorst van het Heilig Wammes. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Carnavalspromotor. LUDO LAAGLAND Kunstschilder. Kanunnik PHIEL BOSMANS Stichter en voorzitter van de Bond Zonder Naam. Mevrouw RITA JAENEN Radiopresentatrice. Aalmoezenier WILLEM SANGERS Aalmoezenier woonwagenwerk. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Ereburger van de stad Maaseik. Geschiedkundige en auteur. ADRIAAN CLAASSEN Diocesaan inspekteur. Archeoloog. Geschiedkundige. Auteur. JOS GHYSEN Directeur, hoofdproducer BRT 2 Omroep Limburg. Auteur. JOS VANDELOO Schrijver. KAREL LISMONT Atletiek-kampioen. ARMAND SCHREURS Dagbladreporter. Humorist met de poppen (theater Boulevard). HARRIE MEEUWISSEN Burgemeester van Hamont-Achel. STIJN CONINX filmregisseur. JEF HUYNEN promotor Carnaval Limburg. Ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Dhr. FONS APPERMANS redacteur en opsteller Sneppeke bij het Belang van Limburg. Mevrouw MANUELA VAN WERDE actrice en TV-presentatrice. JOZEF MERTENS wetenschappelijke Geschiedschrijver. JAN STEVENS dirigent - jurylid fedekam Vlaanderen. GROOT DRUMBAND ENSEMBLE K.F. KEMPENBLOEI ACHEL MON BEX jubilaris 33 jaren medewerker Hamonter Carnaval LAMBERT VAN WERDE promotor Hamonter Verenigingsleven JOS JAEKEN jubilaris Grootvorst van de Teutepeuters PAUL EYBEN oud notaris, medeoprichter SCV De Teutepeuters ANN REYMEN presentatrice TV-Limburg en Radio Donna DANA WINNER zangeres BELLE PEREZ zangeres ERIC VANDERAERDEN ex-profwielrenner NATUURHULPCENTRUM VZW OPGLABBEEK THEO SCHUURMANS Burgemeester Hamont-Achel RUDI DIELS Atletiektrainer JACOB BEKS Acteur SALIM SEGHERS Zanger ORGANISATIE MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN DER LAGE LANDEN BENNIE BAX Hygiëne-inspecteur, Presentator van ‘De Smaakpolitie’ RUDI MOESEN Producer en presentator TVL, ‘Orde Broensgroene Leeuw-Liveke’ PATRICK VAN HORNE Vice-Wereldkampioen ‘Levendig Standbeeld’ MAARTEN COX Zanger en presentator TVL


VLOER- EN TEGELWERKEN

JACKY SUTENS OUDE WATERTORENSTRAAT 23 - 3930 HAMONT-ACHEL TELEFOON 011/62 22 93 • FAX 011/62 26 64 e-mail: jacky.sutens@outlook.com

Hoe-es van het keend Hoe-es van het keend

Uw intermediair intermediair Uw Uw intermediair voor al al uw uw voor voor al uw drukwerken. drukwerken. drukwerken.

DIGITALE-PRINT SERVICE

Achelpoort 6, 6, 3930 3930 Hamont-Achel Hamont-Achel || E-mail: E-mail: info@PSCcreemers.be info@PSCcreemers.be Achelpoort Tf 00 32 (0)11 44 64 78 | Fax 00 32 (0)11 62 62 11 11 06 06 Tf 00 32 (0)11 44 64 78 | Fax 00 32 (0)11 Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel | E-mail: info@PSCcreemers.be Tf 00 32 (0)11 44 64 78 | Fax 00 32 (0)11 62 11 06

Uit sympathie sympathie Uit Uit sympathie

CREEMERS CREEMERS

EMMERS EMMERS

Begrafenissen Creemers Achelpoort 6, 6, 3930 3930 Creemers Hamont-Achel Begrafenissen Achelpoort Hamont-Achel Tel.: 011 44 64 78

Mathieu Joosten

CREEMERS

Burg 34 - 3930 Hamont-Achel ALLES VOOR HUIS, TUIN, DIER EN DECORATIE

+32 (0)11/96.70.80 - +32 (0)496/81.95.40 mathieujoosten.deburg@outlook.com Bosstraat 119 • 3930 Hamont Tel.DECORATIE 011/44.85.29 ALLES VOOR HUIS, TUIN, DIER•EN

Bosstraat 119 • 3930 Hamont • Tel. 011/44.85.29

Tel.: 011 44 64 78

22 22

22

Achelpoort 6, 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 44 64 78

BVBA BVBA

BVBA


i e o g e t k e r r e V ! s r e g r hambu

Stationsstraat 59 - Hamont www.billsbroodjesbar.be

Marc Baeten & co nv Verzekeringen Thys-Lamers HULSBOSCH René

alle verzekeringen • leningen • beleggingen Nijverheidsstraat 7 bus 2 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.85.31 Fax: 011/62.21.67

Kerkstraat 12, 3930 Hamont-Achel Tel.: 011/44.68.30 - Fax: (011)44.56.36e-mail CDV nr. 31.384

Stad 33 3930 Hamont-Achel Stad 33 Hamont-Achel 011/445592 3930 011/445592

23

BANDENCENTRALE Salvatorstraat 14 Hamont-Achel 011/44.53.58


STOETDEELNEMERS

Zijllie hemmen ui-jt as preens geregeerd over Hamet

1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tjeu I Leo I Martin I Sooi I Thei I Fons I Tjeu II Sjef I Neel I Paul I Miel I Jo I François I Louis I Tonny I Luc I Jos I Paul II Martien I Lei I Harry I Jos II Lei II Rudy I Swa I Tony II Frits I Ad I Ivo I Jacky I Georges I Stef I Luc II Jan I Noël I Bèr I Roger I John I Danny I Flip I Danny II Roel I Ronny I Rob I Peter I Piet I Daan I Patrick I Stijn I Jan II Davy I Peter II ?????

M. Boonen L. Spaas M. Lemmens F. Gielen T. Emmers A. Emmers M. Van Geloven J. Noten C. Cornelissen P. Van Hout E. Sools J. Bongers F. Van Hout L. Kauffman T. Boonen L. Westhof J. Van der Wielen P. Van Hout M. Dolders L. Joosten H. Wijnants J. Jaeken L. Pinxten R. Joosten F. Dirks T. Boonen F. Van Vlierden A. Verhoeven I. Boonen J. Custers G. Nouwen S. Vaes L. Fiten J. Van Cranenbroek N. Van den Rul A. Willekens R. Mertens J. Marshall D. Bernaerts F. Van De Broek D. Kiggen R. Van Rul R. Duijsters R. Boonen P. Rooyakkers P. Rooijakkers D. Goversen P. Dirks S. Bernaerts J. Schuurmans D. Plas P. Hendriks ?????

Enkelingen/Kleine groepen

2015

• Ludo Claessen – Miss Bambi en co • De Lulmutsen – Safety first • CV Holder De Bolder – Werk in uitvoering • De Balle – Er is dit jaer gen bal aan

In de Orde van: De Marmerblok ‘t Gaaskenneke ‘t Benzienpeumpke De Postbus Het Schietloeet De Plekspoan De Stookketel ‘t Mazoetkenneken Den Houtwurrem Den Teut Den Overweeg De Gardisette Den Eenschietklippel De Eikenbaank De Gouwe Schaaf Den Tonproater De Schier De Gulle Lach De Tennis-Raket De Basket De Twiejdekker De Bakstieen De Klapdeur De Teutentoart De Buldoezer De Printer Den Trucker De Plavei De Nagelklopper De Beenhauwer De Betongieter De Schapendrijver De Industrie De Kasseiklopper De Bal Het Graafmachien ‘t Rèkenmachien De Lie-estemaker Muziek en Lach De Tapkroan De Stoalpers Het Frietbèkske Het Kersvèt De Vishengel De Vernèjing De Bouwwerf ‘t Betonwèrrek De Bandparodist De Teutepeuter ‘t Mellekmachien ‘t Carrosseriewèrrek ‘t Knipperend Lèmpke ?????

Grote groepen • KCV De Lookes – Wij zijn het noorden kwijt • Teutedames – Een ton whisky • De Handbal Girls – Wellie gaen slaepen mej haendbal en we staen op mej haendbal • Buurt vd Prins – Dankzij de Prins mej zien licht, Loépe wellie ook unne kier int zicht • Van alles wat – As os hoar mer goe zit! • Poorkupkes – Cirque de porei • De vrolijke nootjes – Willie hemme werk zat • De eskimo’s – Eskimo beach: opwarming van de aarde

Wagens • CV De jeugdige jeugd – Casino Grote Hei • CV Compromise – Bevrijding WO II • CV De vredesbokken – Steampunk • CV De Pleksmoele – Wellie walse erop los • De Hamèter Garde – Willie zien overstroomd • CV De Liller Toogvedetten – Moulin rouge • CV The young enterprise – Winterwonderland • CV de feestbeesten – Speelgoedsoldaten • HES – De kast • CV De rare vogels – Prinsenwagen Grote Heide • Flaming star – Ali baba en de 55 rovers • CV De leute meute – Wellie maken er een soep van • CV de A-Akes – In de far west, zie-en wellie het best • The Goodies – Ker mit de kikker • CV Liller Fiesjbende – Tiroler • De Fèstgeneration – Wellie toveren iets oet onze hoed • De Spoeky’s – Wellie zuuken sporen • CV De Liller Brassers – Piraten • CV Da hedde wel is – American football • De Pelter generation – Vene Vidi Vici • CV De Lacheliere – Jeugdprins en jeudprinses

Inlichtingen m.b.t. de stoet:

Rob Bloemen: 0479/927960 24


o t e s t s C a r n a v a l 2015

25


o t e s t s C a r n a v a l 2015

26


o t e s t s C a r n a v a l 2015

27


VAN HEUGTEN Marc B.V.B.A. • droogzuigingen • putboringen • verkenningsboringen • pompen Ondernemersstraat 5, 3930 Hamont-Achel Tel. 011-44.67.21 • fax 011-62.18.34

Boseind 98 • 3910 Neerpelt TEL. 011/ 64.29.14 FAX: 011/ 64.46.90 E-MAIL: DEGRAEF.LINSEN@ACDGL.BE 28


Moppen trommel

ZUUKERTJE Oantrekkelikke vrijgezel, in de fleur van zien lèèven en nè onbemiddeld, is op zuuk noa de 2 mèchtjes die mèi de stoet langs de kant stonden en lût hun het volgende wiejeten:

IN DE KLAS De juffouw van de derde kleuterklas vroagt wie van de kinder hun aawers veul geld verdiene. Pietje stèkt als ûrste zien vinger op : “Mien mama juffrouw, is prostituee, die verdient hiël veul geld .” Jefke maag het og vertelle en zegt : “Miene papa is politieagent, en die verdiene og veul geld.” De juffrouw ziet dè Jantje er wa stillekes bij zit en vroagt of zien aawers og veul geld verdienen : “Miene pa is unne kamionchauffeur, en als er gèn prostitudinges en peliesie bestonden, dan verdiende miene pa og hiël veul geld !”

Ich haaw sterk den indruk dèt er ondanks de vrèkkese kaaw wèl un vonk was overgeslagen. Helaas haaw ich toen gène tie-ed omdè ich de stoet in goei boanen moest leien en miene nèie fiets op tie-ed noa hoe-es moest bringen. Ziede gijllie mich og zitten dan kunde mich contacteren via de redactie van het Teutegezètje: iën van de twië is al genoeg mèr allebei tegeliek kan ich og oan. Discretie nè verzekerd.

VEURLICHTING Jantje : “Pa vertel mich ne kie-er hoe ich eigelik bin ontstoan.” Pa : “Luustert goed Jantje. Papa en mama zien mekoar tege gekome in un internetcafé. Pa haaw op de WC verbinding gemakt mèi mama en toen hèt mama un poar downloads binnen gehad van papa ziene memorystick. En toen papa kloar was mèi het uploaden kwaam ie er achter dèt ie gène firewall haaw gebruukt en toen was het te loat om te cancellen of te deleten en zoë zate we negen moand loater mèi un virus.” HOLLANDER Wa zegt unne Amerikoan tigge un schwoan Hollands vrouwke : un bjoetie-kees

29


Kies voor fraai & doordacht webdesign. Uw website, vaak een eerste indruk.

info@rcwebdesign.be

AUTORIJSCHOOL HENDRIKS N.V. Nieuwstraat 1 3930 Hamont 011/44.70.65

www.rcwebdesign.be

tel. 0468-110.192

Verzekeringskantoor

LEIJSSEN I bvba Stad 48 • 3930 StadHamont-Achel 48 3930 Hamont-Achel tel. 011/62.24.48 fax tel. 011/62.26.07 011/62.24.48 isabelle.leijssen@verz.kbc.be fax 011/62.26.07 isabelle.leijssen@verz.kbc.be www.verzekeringenleijssen.be FSMA 109665 A

Fietsen en Tuinmachines Bosstraat 39, Hamont 011/62 24 32 Stationsstraat 12 3930 Hamont-Achel Tel.: 011 62 26 83 GSM: 0475/96 15 47

www.bax.be info@bax.be

30


Hamet-Achel en ‘De Grutten oorlog’ Het stadsbestuur en de Heemkundige kring kunnen mèr nè genoeg van krie-egen van de Grutten oorlog. Onder het motto ‘vruuger was alles bèèter’ volgt het iëne initiatief noa het ander. Un overzicht : De opening van de tentoënstelling op de Achelse kloews Dees toch wel merkwoardige fotto van de opening is genomen dor ozze oorlogsreporter en gèir haawe wijllie ullie hullep bè ‘t oplosse van inkele vroagen : 1. Hoe keumt het dè unne Bèlse burgemèèster un Hollands leent doorknipt mèi un oranje schieër en dit op Bèlze grond ? 2. Wie is de schwoan juffrouw die de 2 mannen op de fotto duudelik in verlegenheid bringt mèi un schuunse opmerking ? a) un goei vriendin van Theo ? b) de vriendin van voader abt ? c) un non die pas is oetgetree-je

Woarschienlik hèt de verantwoordelikke van de gruundienst nè tegoei op de verpakking gekeken toen ie ‘t zoad is goan koewepe of er is un misverstand gewist toen de verkoewepster vroeg : “Maag het in het wit dan sturen we de rèèkening op ?”

Op het slaagveld vielen er mèr weinig klaproëzen te bespeuren (nog juust ieën van vûrrig joar) De doodendroad Sommigen dachten al dè ze in Hamet terug de grens gingen aafsloewte om zoë de Hollanders boe-ete te haawe mèr het bleek un reconstructie te zien van den Duitse doodendroad oet den ûrste wèèreldoorlog. De opening geenk gepoard mèi eenkele populaire Duitse gezelschapsspellekes geliek : schipper maag ich overvoaren, dikke Bertha, ren je rot, latske en piepke bergen.

a) de zoon van de juffrouw ? b) de zoon van voader abt oet un vûrrig huwelik ? c) de zoon van Theo noa un slippertje mèi zien buurvrouw oet de Slipstroat ? We kunnen misschien unne tip mèi-jgèèven : ’s anderdaags was het bij Theo thoews och grutten oorlog.

Wie kan mie-er oetleg gèèven over dees merkwoardige fotto ? Het veld mèi de klaproëzen Het was de bedoeling dè verschillende locoaties in HametAchel beplant zouden wèire mèi roëi klaproëzen.

Er is og un klankenroute geopend ; via unne app kunde er populaire Duitse schlagers mèi beluusteren.

Duitse gezelschapsspellekes en schlagers mè de veurstelling van de doodendroad ‘t Waachthuuske oan de Kloews Um de veiligheid van de tentoënstelling te verzekeren en in de goate te haawe of de poaters ‘s nachts op tiejd terug binnen zien is er beroep gedoan op aawd Obersturmführer Lucas von der Sijpe.

Driek

3. Wie is de jongen op de fotto ?

Vanoewt zien waachthuuske ontsnapt er niks oan zien oandacht en vûr snel interventies stût unne motor tot zien beschikking.

Wat’er juust fout is geloewepe wiëte we nog altied nè mèr geliek ge op de fotto kunt zien is er mèr weinig roëd te bespeure.

Obersturmführer Lucas Von der Sijpe op waacht bij de kloews

BELIEN

Salvatorstraat 1 • 3930 Hamont-Achel Tel. (011) 44 02 60 • Fax (011) 44 02 65

CDV NR. 43406

FINANCIELE DIENSTEN • AXA-BANK • VERZEKERINGEN KREDIETEN • BELEGGINGEN • VERMOGENSPLANNING

KOSTUUMS BLAZERS PANTALONS BORDUURWERK UNIFORMEN KEPI’S EMBLEMEN TOEBEHOREN

Op maat gemaakt in eigen atelier. Kerkstraat 20, B-3930 Hamont Tel.: 011/44.52.58

UW VERTROUWEN WAARD

31

Geopend van: Ma. - vr. 6 - 18 & Za. 6 - 17 u

Stad 16 bus 5 - 3930 Hamont Tel. & Fax 011 62 14 29


Kerkstraat 8 - Hamont Bestellijn: 011/44.53.75

ma-di-wo-do alle pizza’s aan X 7,00

NAAMPLATEN SPORTPRIJZEN

UMANSWINTERS

Brandstoffen & Benzinestation

Graveer-, laser- en ponstechniek Nieuwstraat 92A, 6021 HV Budel Tel. 0031-495491032 Fax 0031-495496830 E-mail: info@

Steeds de goedkoopste Stationsstraat 33, Hamont Tel.: 011/44.70.68

vonkennaamplaten.nl

www.vonkennaamplaten.nl

B

N

Lozenweg 97 - Hamont Tel. 0479/89 06 23 Fax 011/66 75 22

E

T

A

R

R

JESB OD A O V E R

www.dewatervallei.be

32


CARNAVALSZITTINGEN 2014-2015

nuoar ember 2 v a o j n 014 en 17 i 20 1 5 15 Davy I

Afscheid Prins

Prins Peter II

Tonproater Jasper Van Gerwen

Tonproater Rob Van Elst

ste

Oe-etreiking Orde Van Verdien

Splash! Oe-etreiking Orde Lachend Limburg

Tonproater Robert Van Lamoen

Eindnummer Teutepeuters

De Vlaegelkes avalissima

Liedje Carn

Erwin Daemen

Double DJ’s

De Teutedames

Da Ma Zoeë

Cartoonact Dirk van Vooren

Wibo Westra

33


34


CARNAVALISSIMA 2015

Titel van de inzending: Bossie Oetvoerders: Leo & Frank Componist: Studio LeF Tekstschrie-ever: Leo Nouwen

Bossie Refrein: Bossie, dossie, kiek do stèt ie al Dus zet nou mèr ow masker op, het is wèr carnaval Bossie, dossie, ich zie um doo al stoan We kunnen er wèr mè zien allen drei daag tiggen oan Ge hèt soms van die meense die nè hawwe van de kaaw Vur heun keumt het einde van de zomer vul te gaaw Mér ich, ich kan nie wachte tot de weenter wèr begint Want dan is het wèr carnaval en wèr ich goe gezind Refrein:

L

Den Teutepeuterspreens dien kriegt de sleutel van de stad Hij nimt de Road van Ellef en os allemoal mei op pad In polonaise guen we dan, de preens dien luept veurop Zoe zètte wèllie Hamet drei daag lang op ziene kop Refrein: Het lève is nie altied rozegeur en moaneschien Zoe konde dit joar bèter gènne Griekse burger zien Want de EU deej ze allemoal ne strop rond hunne nek Ge vrogt ug op den duur toch aaf, wie is er nou de gek Refrein 2x:

auwers b.v.b.a.

Constructiewerken glaswerken metalen ramen aluminium ramen

Industriestraat 14 - 3930 Hamont Tel.: 011/44.70.47 - Fax: 011/62.15.69

35


Grüssen aus Strausberg

Groewet nèis vanne zomer van ozze ‘Schepen van internationoale samenwerking’ Guy Joosten : Hamet-Achel gèt verzusteren mèi het Duitse Strausberg. Noa het partnerschap mè het Chinese Yangzhou, bo we alliën unne frietchinees oan over hèmme gehaawe, beweert Guy dè het disse kie-er mie-er zal zien als Bier und Bratwurst. As het oan os haaw gelèègen dan hadde we liever iets oet de buurt van München gehad dan hadde er woarschienlik nog wa vrijkoarte vûr de Oktoberfèèste of de voetbal vanaaf gekunne. Mèr Strausberg is og nè mis want kiekt mèr noa dien prachtige groep Fanfarenzug Strausberg die al joaren present is op de Mars- en showwedstrijden (dè zien die mèi die fèrrem Duitse dansmariekes die zoe goe kunne trommele).

fotto). Zwoar jongens en mannen die van un fjèèsje haawen als ge hunne websaai-jt bekiekt. En als we fjèèsje zegge dan wieëte we dè os stadsbestuur er as de kippe bij is. Het leek ze un schwoan geste um bij hun ûrste kènnismakingsreis mèi de motor de grens over te trekken en dit onder leiding van motormoewes Frits Voasen (bekind van de beruchte motorclub de Zwèrte Duuvels oet Achel, de veurloewepers van de minder bekinde Roei-j Duuvels). Er was og gedacht oan unne originele cadeau vûr het stadsbestuur van Strausberg : un werk van Hameter keunstenèir Codriez dè ze specioal vûr dees gelegenheid hawwe loate maken : de beschilderde Duitse Stahlhelm, specioal overgebraacht van oet Bokrie-ek want do laag ie toch mèr in de weeg. Noa we hemme gehuurd vonne de Duitsers het “Ganz Toll !”

Fanfarenzug Strausberg mè hun schwoan dansmariekes meuge gezien wèire op de Mars- en showwedstrijden. Ze vuulen zich noa al die joaren echt thoews in Hamet en als Duitsers zoeiet zeggen is dè vûr os toch oanleiding um vûrzichtigheidshalve efkes wa reasursj te doen en te kiejken wa os mèi die Duitsers te waachten stèt. We hemme efkes gegoogled en ‘t ûrste wa we tegenkwamme was het woapenschild van Strausberg : unne stroesvogel dien ziene kop nè in het zand stèèkt mèr vûrzichtig achterum kiekt. En terecht want vûr de ge het wèt ziede als stroesvogel in Duitsland gevogeld en zidde mèi un groewet ei. Wa og onmiddellik opviel toen we wa verder oan het surfen waren is hun motorclub de “Rolling Wheels” (kiekt mèr op de

Het stadbestuur haaw unne originele cadeau bij vûr hun Duitse collega’s. Weelde Strausberg og us gèir goan bezuuke, mèi de motto of mit den schöne Volkswagen, dan hemme we vûr ullie nog ne korte toalcursus samengesteld zoedè ge nè in aaffronte valt. Danke schön und auf Wienerschnitzel ! Driek en Piet

36


Ben mè ziene nèie mottoradio

Ilse kloar vür de start

Theo kwaam as lèste oan

Macho Guy op iën wiel Het stadsbestuur o.l.v. Frits Voasen van motorclub de Zwèrte Duuvels oet Achel verbroederde mè de zwoar jongens van ‘Rolling Wheels’ oet Strausberg en trokken mè hunne motor de Duitse grens over.

Theo en Serge auf die Deutsche Autobahn

Daisy en Willy hawwe pech

SNELCURSUS DUITS

37

Frits van motorclub de Zwarte Duuvels


Budelpoort 2, Hamont Tel. 011 44 70 31 Tel 0032(0)11447031 Gsm 0494991634 www.krispashop.be

38


Moppen trommel

Specioal artikelke mèi unne biezundere inhaawd (oftewèl unne column)

ZWOAN Unne boereknecht rijdt mèi de jeep ovver het land um de piekerdroad te controleren en noa un poar minute belt ie mèi ziene gsm de boer op en zègt : “ “Boer, ich heb un probleem … Ich heb onderweeg un zwoan oangereejen en die zit nou vast in de grill van miene jeep. Hij spartelt zoe hard tegen dè ich hem er nè oe-et krie-eg. Wa moet ich doen ?” “Achterin de jeep ligt un jachtgeweer”, zegt de boer, “schiet het aaf en wannie-er hij nè mie-er spartelt trekt het los en goi-jt het mèr erreges in de böskes”. “Oké”, zegt de knecht. Mèr tien minuten loater belt ie terug noa de boer en zegt : “Boer, ich heb gedoan wa ge gezeejd hèt, ich heb het afgeschoten, los getrokken en oan de kant gesmeten”. “Wa is dan nou het probleem ?” snaawt de boer. “Het blauw liecht op zien motor blieft flikkeren !”

Een vriendendienst Een dag of tien voor het carnavalverlof vroeg Ria haar vriendin Els: “Els, zodde gi of Wouter, owwe mins, in de carnavalswèèk os hinnen mê Piet, ozze parkiet, willen voeren en de poast willen binnenhoalen? Willie gon daan skiën in Oosteriejk.” Wouter grinnikte: “Wa? Hoho, Guy skiën? Hij brèkt ziene nek! Après-ski zeker?” Ria wuifde zijn ironie kordaat weg: “Jê vaneiges! Of wa dach de gi? Dê huurt er toch och bij! Of nè soms?” Tijdens de stage-voederbeurt van Els fladderde Piet Parkiet vanuit zijn kooi vrij als een vlieg de keuken rond. Op haar bevel: “Pietje, hok in, Pietje…,” vloog Piet weer braaf zijn kooitje in, zijn stokje op. Met een handvol verse eieren kwam Els tevreden terug thuis van haar geslaagde oefensessie. De eerste dagen verliep de verzorging gesmeerd. Maar ’s woensdags stond Els binnen de tien minuten weer in eigen keuken, buiten adem: “Wouter, kom ’s gaaw mej. Pietje ligt op de boom van zien koej, mê de puujt van zich aaf!” Samen fietsten ze snel naar het huis van het onheil. Kapotte Piet lag daar nog. Wouter stak zijn arm in de kooi. De vogel voelde stijf en koud aan. Zo zielig zonder ziel. “Joa,” schudde Wouter naar Els: “Morsdoewd!” Haar ogen vroegen: “Wa nou?” In trance lichtte ze de brievenbus, strooide kippenvoer en vergat eieren te rapen. Thuis probeerde het koppel bij een kop koffie oorzaken en gevolgen op een rijtje te zetten. Els sufte: “Gisteren aal mènde ich det ie stil op zie stekske zaat te treuren. Toch heb ich hum iedere daag zuver woater en nèj voer gegèven. Alliejn…, joa, dê is ‘t! Ich heb um nè vrij loaten roondvliegen. Dê doarst ich nè.”

OP HOTEL Opperteut Theo en Guyke Joosten goan samen mèi den trein op studiereis in Brussel. Oangekomen in het hotel vroagen ze of er nog kamers vrij zien. “Joawel, kom mèr mèi”, zegt de receptionist. Hij duut de deur open en Guyke begint direkt te vloeken : ”Ich krie-eg godverd … och altie-ed de kleinste kamer !” “Rustig oan”, zegt de receptionist. “We stûn nog mèr in de lift !”

De droeve mare naar Oostenrijk sms’en…? “Niej, we gon hunnen après-ski nè verpêêsten!” Pietje met secondelijm op zijn stokje plakken…? Els tikte met haar wijsvinger tegen haar voorhoofd: “Och geej, binnen de korste kèrren zit ie daan nèmmer bovenop zie steksken, mer hangt ie er onderoan, ondersteboven!” Begraven…? “Och nè!” Uiteindelijk zouden ze in samenspraak met Ria en Guy, ofwel een nieuwe parkiet kopen, ofwel Pietje laten opzetten. Tot hun terugkomst moesten ze dan de parkiet wel ‘ongeschonden’ bewaren. Met: “Els, ich stèèk Pietje in ‘n plastieken buulken en lègt hum in den diepvries in de loaj mê de kenien,” ontlastte Wouter zijn vrouw van die lugubere opdracht.

T +32 (0)472 595 333 www.kookkunstenaars.be

Waar eerst een kooi stond bij Guy en Ria staat nu een porseleinen uil… Een verwijzing? Harrie Beks Columnist van “Het lèèven zoeals het is in Hamet-Achel” in het Belèngske.

39


BeliĂŤn en zonen bvba Dijk 69 - 3930 Hamont-Achel

011 44 62 51 info@belienenzonen.be

AMON Egyptische grillroom en Italiaanse pizzeria

Volg ons ook via facebook: amon amon Stationsstraat 6 B 3930 Hamont Tel.: 011 44 57 54

40


Vridig 23 januoari 2015: Receptie en Tentoe-wenstelling

S T U D I E B U R E E L

3930 HAMONT-ACHEL

Tel. 011-44.55.50

S

TEPEUTER

Zoaterig 24 januoari 2015: Fèstoavet

S T U D I E B U R E E L

Weversstraat 13

EU

T

5 x 11 jubileum

Fax: 011-62.25.47

011-44.55.04

41


Flaming Star Ranch

GROEP PEETERS SOUND AND LIGHTING ALLE GELUIDS- EN LICHTINSTALLATIES PODIUMS EN DEKORS

Voor: Modeshows Openluchtmanifestaties Strand- en andere party’s Koncerten Beurzen Bedrijfsshows Toneel- en TV-belichting ...

• Pensionstalling • Lessen: beginners & + gevorderden • Buitentochten door bosrijke omgeving • ook line-dance

Oude Watertorenstraat 24 Hamont Tel.: 011/44.64.92 GSM: 0496/818515

Winter 17 - Hamont Tel: 0477/28 06 60 KBC Bank Hamont Stad 9, 3930 Hamont

Tel. 011 44 06 20 - Fax 011 44 06 21 hamont1@kbc.be

www.kbc.be

Alaaaaaf! MARKT 10 - 6021 CE BUDEL TEL. 0495-494890

DIGITALE FOTOSERVICE Wij garanderen topkwaliteit

42


www.time-out-hamont.be SPAREN - LENEN - VERZEKEREN

Gielen Ludo Kantoorhouder FSMA nr.: 67747

Molenstraat 011 62 38, 20 20Hamont, dinsdag en woensdag gesloten

KANTOOR HAMONT

Hoogstraat 7 Tel.: (011) 44 84 10 e-mail: ludo.gielen@argenta.be

Parochiaal centrum

Hamont-Lo

Hoek 39a - Hamont-Achel - T. 0494/72 98 64 Openingsuren: dinsdag 13.00 tot 21.00 uur Woensdag & donderdag 09.00 tot 18.00 uur vrijdag 08.00 tot 20.00 uur zaterdag 07.00 tot 14.00 uur

tel. 011 44 63 18

Enkel op afspraak

Hamet – Korte nèisberichten Stadsbestuur nimt drastische moatregelen tigge vluchtelingen.

Speultuin Stadspark nou og mè toestellen vûr volwassene.

Reden moandenlange vertroaging t wegenwèrreke Bosstroat (kruuspeun Emmers) is bekind.

Nèi-joarsconcert van de Hèrremenie oetgesteld wegens overwerkte dirigent.

Hondsclub Hadog lanceert streng dieetmiddel.

Opperteut Theo gèft demonstroatie van zien specialiteit : schieëf voren terug recht ploegen.

43

Brandweer Nèèrpelt nè content mè nèi materioal.

F-16’s Klènne Breugel starten mè luchtoanvallen op IS. DRIEK


GOLD FASHION JUWELEN

DOE HET ZELF & HUISHOUDCENTER

De trouwringen-specialist ook grote collectie briljant-sieraden 14 kt trouwringen, zeer grote collectie met briljant van € 750 tot € 1100 per paar. 14 kt trouwringen vanaf € 450 per paar. 30 tot 50 % onder adviesprijzen, ook voor U !

Schoonmaak kantoren,

Bosstraat 47, 3930 Hamont-Achel Schoonmaak kantoren, scholen, instellingen Tel. 011/62.10.23

scholen, instellingen Bouwopleveringen Gereedschap, ijzerwaren, Bouwopleveringen hout, verven, sanitair, Industriële reinigingen Wal 2 - HAMONT Tel. 011/44.88.63 electriciteit, tuingereedschap, Industriële reinigingen Di t/m vrij: 11 tot 18 uur zat: 10 tot 17 uur www.goldfashion.be huishoud, electro Glasbewassing - Gevelreiniging Glasbewassing - Gevelreiniging Lommel +32 (0)11 42 70 67 Lommel +32 (0)11 42 70 67 www.kuismasters.com www.kuismasters.com

NIEUW!!! Hoeks-Vespa NIEUW!!! Hoeks-Vespa (www.hoeks-vespa.be) (www.hoeks-vespa.be) Leer Lommel en omstreken op een Leer Lommel en omstreken andere manier kennen!op een andere manier kennen!

Slenders Wooncomfort Burg. van Houtstr. 71 6021 AS Budel (0031) 495-431480 info@slenders.nl

44


Onrust in Duivenrust Wa ûrst un fijn initiatief leek tussen het St. Jan Berchmanstehoews en de Hameter doe-evenclub De Grensdoe-ef dreigt nou onverwaachs te eindige in un naachtmerrie. De inhuldiging dor ozze Opperteut Theo van het prachtige nèi doe-evenhok “Duivenrust” is nog mèr pas achter de rug en do zitten nou al mie-er doe-even als bejoarden in de service flèts. Mèr er goan geruchten dè iets serieus mis is mèi de 4 kampioenedoe-even (ze konden zelfs de wegenkoart lèèzen) die ze bè dees gelegenheid cadeau hemme gekregen van unne bekinde top doe-evemèlleker.

Opperteut Theo en Twan vuulden mè de opening al noatigheid

De doe-even waren getraind um de wegenkoart te lèèzen

De miserie is begonnen toen het animoatieteam hèt besloten um mèi te doen mè de officieel vluchten van de Bèlse Doe-evenbond wobij dor de bejoarden zwoar gegokt kon wèire op den oetslaag. “Duivenrust” woord van den ieëne daag op den andere “Duivenrace” en bij de ûrste de bèste vlucht op Orléans was het al prie-es: bij un onoangekondigde dopingcontrol hemme alle 4 de nèikomers un positieve plas aafgeleverd.

Cafetaria ‘Het Stadspark’ Tennisclub, Speeltuin, Gezellig samenzijn,…

Volgens ervoare doe-evemèlleker Twan Jûsten moet er iemed stiekem wa in het voe-er hèmme gedoan. “En ver hoeve we nè goan te zuuke”, zegt Twan “want un intern onderzuuk, oetgevoerd dor michzelf, hèt oetgeweze dè er de lèèste tiejd nog al wa pillen zien verdwenen op het bejoardenhoews. Veul bewoners en ichzelf lie-epen er de lèèste tiejd nogal slap bij terwiele dè de doe-ven de pannen van het daak vlogen.”

Nieuwe uitbaters: Jos & Ilona

Ondertussen hèt doevekinner en halal slachter Jacky van de Köster de 4 kampioenen vakkundig en onverdofd de nek ûmgevrongen en geserveerd oan het animoatieteam. Gedoan dus mèi gokken en nou mèr terug kienen, koarten en sjoelbakken.

Iedereen van harte welkom!!!

… en zoë is er wèr rust in Duivenrust. Driek

De 4 kleppers (op de veurgrond) vertrekken vûr hun ûrste vlucht

Alle dagen open vanaf 09.0 0 uur

Sleutjes 7 3930 Hamont-Achel Tel: 011 44 61 72

Vûrtoan iedere wèèk duufkes op de menu van het bejoardenhoews

45


netxniP ikiR

Riki Pinxten

Stad 24 Hamont-Achel tel. 011 62 17 27 PinxtenR@telenet.be

Riki Pinxten

R Boekhouding Fiscaliteit

R O BOONEN Vliegenramen en -deuren Elastische voegwerken • Rolluiken Ook herstellingen Boonen Rob Ruiterstraat 49 • 3930 Hamont-Achel 0498/22.16.60 (na 17u00) Boonen.rob@telenet.be

KERKSTRAAT 26 | 3930 HAMONT 011 / 96 41 77

SCHOONHEIDSZORG DRIESEN Lieve Driesen: "Vertel ons uw huidproblemen en wij vinden een oplossing!"

INSTITUUT PARFUMERIE

Lieve Driesen, Kerkstraat 14, HAMONT Tel. 0032 11 44 55 44

VERGADERZAAL 20 PERSONEN

Voetreflexologie S.T.E.R.-therapie Dr. Schüssler celzouten Bach Bloesems E. Meeuwissen bvba Oorkaarsen ReikiDeken Dolstraat 75 3930 Hamont-Achel T. : 011/62 12 22 F. : 011/62 24 05 Rodenbachstraat 11 Behandelingen & opleidingen 3930info@horecameeuwissen.com Hamont-Achel anita.luys@skynet.be Tel. +32 (0)11 62 13 49 www.alvoet.be www.horecameeuwissen.com

46


Datums Carnaval

Carnaval valt altie-ed 7 wèèken vûr Poasen en kan dus ten vruugste vallen op 1 februoari en ten lèste op 7 mèrt. Om ow snipperdaag al vast te kunnen regelen vinde hieonder de datums vûr de kommende 11 joaren:

7 februoari 2016 26 februoari 2017 11 februoari 2018 3 mèrt 2019 23 februoari 2020 14 februoari 2021 27 februoari 2022 19 februoari 2023 11 februoari 2024 2 mèrt 2025 15 februoari 2026

Bosstraat 169 B 3930 Hamont-Achel Tel 011-445974 carrosserie.belien@skynet.be

Herstellingen alle merken Eurogarantbedrijf Erkend hersteller verzekeringen Garantie op herstelling G ratis vervangwagen

Herstellin Herstellingen alle Eurogara 3930 Hamont-Achel Eurogarantbedrij BosstraatB 169 Erkend he B 3930 Hamont-Achel Tel 011-445974 ErkendGarantie herstelle Tel 011-445974 carrosserie.belien@skynet.be Garantie op hers G ratis ver carrosserie.belien@skynet.be G ratis vervangw

Texaco Tankstation Bosstraat 169 LPG autogas

Bosstraat 169 Bosstraat 169 B 3930 Hamont-Achel B 3930 Hamont-Achel Tel 011-445974

Texaco Tankstation TexacoLPG Tankstation autogas Herstellingen alle merken LPG autogas Bosstraat 169 Eurogarantbedrijf B 3930 Hamont-Achel Erkend hersteller verzekeringen Tel 011-445974 Herstellingen alle merken Garantie op herstelling carrosserie.belien@skynet.be 47 alle merken G ratis vervangwagen Herstellingen Eurogarantbedrijf Eurogarantbedrijf Erkend hersteller verzekeringen


Café

“De Végtès” Meer dan 25 biersoorten. Ontspanning voor iedereen Ruim terras. Open : alle dagen vanaf 14.00 uur ‘s zondags vanaf 9.30 uur Rustdag : maandag

Dijk 66, Hamont - Tel. : 011/44.69.74 Verwarming | Sanitair | Ventilatie Spouwmuurisolatie | Vochtbestrijding Tel. 011/62 12 62 | www.noten.be Hamont | Hasselt

Sanne Mertens Tel.: 0499 36 22 36 Nieuwstraat 65 3930 Hamont-Achel

Vanreusel Snacks NV, Lozenweg 30, BE 3930 Hamont Tel. +32Snacks (0)11/44 60 Fax +32 39 Vanreusel NV,04 Lozenweg 30,(0)11/62 BE 3930 18 Hamont www.vanreusel.eu info@vanreusel.be Tel. +32 (0)11/44 04 60- Fax +32 (0)11/62 18 39 www.vanreusel.eu - info@vanreusel.be 48


Veurstelling Hameter carnavalsgroepen CV DE PLEKSMOELE is bij os welkom, zoelang ge minimum 16 joar ziet. :-)

We beginne bij het begin. Augustus 2006, op unne zomerse oaved zaten we gezellig rond de toafel en noa eenkele potten bier viel de conclusie. We weelden unne nèie carnavalsgroep beginne. Noa wa telefoontjes en sms-kes was de kogel dor de kèrrik. CV De Smoeletrekkers woord de naam, beginnende mèi 21 leden, bestûnde oet ozze vriendenkring. Den ûrste wagen, gekregen van boer Jan van Kessel woord gebouwd mèi als thema “Let’s Smurf”, womèi het ûrste joar unne twèdde prie-es woord gewonne. Noa un twiëtal joar zaten we al op un 40-tal leden mèr noa de oankoëp van unne groewetere wagen bleek de bouwplak te klein. Noa veul overleg kwaam de oplossing, un fusie mèi CV De Tapplekkers. Noa wa verder overleg woord dan de naam oangepast. Joawel huur, CV de Smoeletrekkers en CV De Tapplekkers kregen un kindje, gedopt: CV De Pleksmoele (Vando den dorstige baby als logo). Dor de joaren bleef de groep oanzienlik grui-jen mèi un dipje in 2011, toen beschikte de groep jammer genoeg nè mie-er over unne wagen, mèr in 2012 waren we wèr hielemoal terug mèi unne nèie wagen! “Kiek ze goan, met dien Amerikoan” was het thema. Mèi un klein budget schoten we wa hout en tapijt tigge unne mèrretwagen en kloar was kees. De bruurs van den toenmoalige veurzitter zouden het ledenoantal wel duun stijgen en zoe gezeejd zoe gedoan. Dor de joaren steeg het ledenoantal enorm en het lèèste seizoen zaten we op un recordoantal van 150 fèèstvierders.

In 2015 kinden we echt un topjoar. Unne groewete gezellige fèèstgroep, unne nèie prachtige wagen mèi un actueel thema: “Wellie walsen erop los!” We waren den ûrste in Hamont en Borkel en twèdde in Hechtel. Diverse stroaten en rotondes werden ingepalmd mèi de polonaise! We goan stiloan richting de 11 joar en we willen hie zeker iets specioals goan doen. Vûr het zoever is krie-egen we ûrst nog carnaval in 2016. Wa we hie in petto hemme haawen we nog efkes vûr onszelf, 1 deenk is zeker, fèèsten zullen we! Om aaf te sloe-eten weensen we alle aawers, babysits, nonkels, tantes, vrienden, kennissen, collega carnavalisten, chauffeurs, helpende handen, buren, sponsors en bevriende carnavalsgroepen te bedaanken dè ze os al die joaren hemmen bijgestoan! Zeker nè te vergèèten os bouwplakken bo we al die joaren os creoaties hemmen meugen maken. Wij Pleksmoelen weensen ullie alvast unne schitterend carnaval tow! We zien ullie gèir mèi iën van os stoeten!

Hamet laaf!

Os leuze is dan og altie-ed gewist: groewet, klein, èrrem of rie-ek mèi carnaval is iederiën gelie-ek. Iederiën

Vloer- en tegelwerken egaliseren van tuinen ALGEMENE BOUWWERKEN

Cuyvers Tractoren

Vaesen Kris Vlasroot 22 • 3930 Hamont-Achel Tel./Fax: 011/62.11.00

Verkoop van tractoren Verhuur van tractoren Herstellingen aan tractoren Verkoop van zitmaaiers, tuin- en park Hydrauliekslangen Banden

Wij verzorgen al uw klinker-, kassei- en grondwerken.

KLUSPUNT Voor vakman & Doe-het-zelf

Nijverheidsstraat 14 3930 Hamont Tel. 011 64 22 05

www.cuyverstractoren.be

| machines

| gereedschappen

| ijzerwaren

| sanitair

| elektro

| bouwmaterialen

Stationsstraat 53 3930 Hamont-Achel Tel. 011 60 53 33

49

info@kluspunt.be www.kluspunt.be


ALLES VOOR HUIS, TUIN, DIER EN DECORATIE Stad 30 • 3930 Hamont-Achel 011 622 222 • www.eyecare.be

Bosstraat 119 • 3930 Hamont Tel. 011/44.85.29

RAMEN & DEUREN VERVANGINGSRAMEN RENOVATIE VERANDA’S IN- & VOORZETROLLUIKEN GLAS VOLLEDIGE AFWERKING

Dhr. RUTTEN (011) 44 67 47 Dhr. STEVENS (011) 64 27 30

Kievitstraat 51 3930 Hamont-Achel

als het vers moet zijn

a n Va

n

Ondernemersstraat 1 • 3930 Hamont-Achel T 011 800 666 • F 011 800 669 E info@tyre-1.com • W www.tyre-1.com

Schuurmans - Lipkens Borstraat 96

Hamont

e b r m e v o n f4

k e n i l ! w e w u ie

Nieuwe openingsuren maandag .............................. 13:00 - 20:00u di, woe, do, vr.............. 08:00 - 20:00u zaterdag................................. 08:00 - 19:00u zondag...................................... 08:00 - 13:00u

Stationsstraat 34 · 3930 Hamont · 0032 11 446193 · www.carrefour.eu 50


BEKINDE HAMETER TANDARTS BESCHULDIGD VAN ILLEGOALE JACHT OP GROEWET WEELD

FRITUUR

Van ozze correspondent oet Zuid-Afrika zien we te wiëte gekome dè, noa het veurval mè dien Amerikoanse tandarts aafgeloewepe zomer, nou og de bekinde Hameter tandarts en jager Rudi C. is beschuldigd van illegoale jacht op groewet weeld.

JOHAN

We hemme geprobeerd Rudi C. telefonisch in Zuid-Afrika te bereiken mèr hij weelt vûrloewepig gène commentaar gèèven en hawt de lippen stie-ef op mekoar (iets wa ge normoal bij den tandarts nè hoeft te proberen).

Tandarts Rudi C. beschuldigd van illegoale jacht in Zuid-Afrika

Hamont Tel. 011/62.13.45

E. Meeuwissen bvba Deken Dolstraat 75 3930 Hamont-Achel T. : 011/62 12 22 F. : 011/62 24 05 info@horecameeuwissen.com www.horecameeuwissen.com

E-Meeuwissen Horeca Groothandel b.v.b.a. Gaston Eyskenslaan 2 3900 Overpelt T. : 011/62. 12 22 F. : 011/62 24 05 info@horecameeuwissen.com www. horecameeuwissen.com

51

De jachttrofee hangt ondertussen al in de sprèèkkamer

Driek

De rolluuken van zien praktie-ek blieeven nou al eenkel daag dicht mèr de poetsvrouw kon os wel un fotto bezûrrige van de trofee die ondertussen al in zien sprèèkkamer hangt.


HOUTSKELETBOUW

Prefab droogbouwsysteem

www.marc-ceelen.be www.houtskeletbouw.be info@marc-ceelen.be

IE

Beter Sneller Duurzamer Goedkoper

De Schijf 6, 3930 Hamont, B T. +32 (0)11 44 85 53 G. +32 (0)477 26 44 90

TRADITIONEEL

Energiezuinig bouwen 52

Teutegazetje 2015  

Carnavalskrant SCV De Teutepeuters, Hamont

Advertisement