Page 1

Schoolgid

schooljaar • 2019-2020


VOORWOORD

m o k l we

VOOR U HEEFT U DE SCHOOLGIDS VAN OBS DE REGENBOOG; DÉ SCHOOL MET OOG VOOR IEDEREEN! De Regenboog is een openbare basisschool die deel uitmaakt van de stichting PlatOO. Binnen deze stichting ressorteren 15 basisscholen. Openbaar betekent dat elk kind welkom is, ongeacht afkomst, religie of levensovertuiging. Wat de scholen verder met elkaar gemeen hebben, is dat zij allemaal streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van onderwijs, met zoveel mogelijk aandacht voor de eigenheid van elk kind. De scholen staan ook voor een veilige omgeving, een omgeving waarin we met respect met elkaar omgaan. Elke school afzonderlijk heeft zijn eigen identiteit en onderwijsconcept.

We willen kinder ervaren. En ja, so en dingen laten ms dat je op een echt betekent dat, mag zitte e politiemotor n ! S pan n e nd!

Deze digitale schoolgids geeft u een levendig beeld van alles wat zich op school afspeelt. De schoolgids is een belangrijke bron van informatie voor ouders en in het bijzonder voor ouders die zich oriënteren op een basisschool voor hun kind. Deze gids vertelt veel maar natuurlijk niet alles over onze school. We nodigen u dan ook graag uit m een kijkje te komen nemen bij ons op school. Zo kunt u de sfeer proeven en kennismaken met de leerkrachten. Wij wensen u veel leesplezier en uw kind een leerzame en plezierige tijd op school. Mocht u na het lezen nog vragen hebben, neemt dan gerust contact met ons op. Vriendelijke groet, Het team van Openbare Basisschool De Regenboog.

2

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

3


INHOUDSOPGAVE

1.

Algemene informatie ......................................................................................................... blz. 7

2.

Waar de Regenboog voor staat ..................................................................................... blz. 15

3.

Ouders en school ................................................................................................................. blz. 19

4.

Mijn kind aanmelden .......................................................................................................... blz. 21

4.1 Platoo; ons bestuur ............................................................................................................. blz. 22 5.

Privacy ..................................................................................................................................... blz. 27

6.

De organisatie van het onderwijs ................................................................................ blz. 29

7.

Onze zorg voor onze kinderen ....................................................................................... blz. 33

8.

De resultaten van ons onderwijs ................................................................................. blz. 42

9.

Praktische informatie ....................................................................................................... blz. 47

10. Info van andere instellingen .........................................................................................

blz. 55

11. Slotwoord .............................................................................................................................. blz. 57

4

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

5


1.

buiten. g a a r g n ij z n Kindere te zien m o d n e n n a p s l Toch wel hee maten plantjes uit of de to roeien! g g o o h m o d n het za

6

ALGEMENE INFORMATIE

Openbare Basisschool De Regenboog Directeur: Teuntje Derks-Versluis Van Gentlaan 4 E-mail: teuntje@regenboogbreugel.nl 5694 SC Breugel Telefoon: (0499) 490328 E-mail: info@regenboogbreugel.nl Website: www.regenboogbreugel.nl Facebook: www.facebook.nl/regenboogbreugel Schoolapp: Basisschoolapp --> OBS De Regenboog Breugel

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Mocht u vragen hebben, loop dan gerust binnen bij de directeur. Indien u meer tijd nodig heeft maken we een afspraak.

betrokkenheid van ouders neemt een belangrijke plaats in, omdat wij ouders als partners zien.

Openbare basisschool De Regenboog De Regenboog is dé openbare basisschool van Son en Breugel. Openbare PlatOO basisscholen hebben allemaal hun eigen karakter en geven op eigen wijze invulling aan het onderwijs. Het openbaar onderwijs streeft naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen het openbaar onderwijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. De naam “Openbaar onderwijs” zegt het eigenlijk al: onderwijs open voor iedereen. Dat betekent dat openbare scholen toegankelijk zijn voor iedereen. Kinderen met verschillende achtergronden zijn welkom, ongeacht geloof, cultuur, land van herkomst, seksuele geaardheid, fysieke mogelijkheden of wat dan ook. Juist al deze verschillen tussen kinderen zijn de leidraad voor het openbare onderwijs. Al vroeg leren de kinderen respect te hebben voor de onderlinge verschillen en achtergronden, maar ook om overeenkomsten tussen elkaar te herkennen. Door dagelijks met elkaar om te gaan, door samen te leven en zo van elkaar te leren. De leerkracht begeleidt de kinderen om te leren omgaan met deze verschillen. Binnen het openbaar onderwijs is iedereen gelijkwaardig aan elkaar en openheid is een belangrijke voorwaarde. Dit geldt voor de kinderen, de leerkrachten, de ouders en alle andere betrokkenen. De

Bereikbaarheid van de school De school is gelegen in een prachtige groene omgeving, waarin kinderen alle ruimte hebben. Er zijn extra maatregelen genomen om de veiligheid van de kinderen te waarborgen. Tussen de school en het winkelcentrum ligt een ruime parkeerplaats met voldoende parkeergelegenheid. Hierdoor is de school eenvoudig te bereiken. We stimuleren ouders zoveel mogelijk om hun kinderen met de fiets of te voet naar school te brengen.

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Het gebouw De school is gelegen aan de Van Gentlaan. De school wordt omgeven door tennisbanen, sportvelden en grote plantsoenen. Modern onderwijs vraagt om een eigentijds gebouw met moderne schoolmiddelen zoals digitale schoolborden en voldoende ICT mogelijkheden. Rondom de school is een groot schoolplein. Kenmerkend voor het schoolplein is dat er volop aandacht is voor natuurlijke speelelementen. Daarnaast kunnen we gebruik maken van de gemeentelijke speelvelden. Het gebouw is goed onderhouden en schoon. Alle lokalen zijn aangepast voor kinderen met CARA en astma. Mooie, lichte lokalen sluiten aan op een grote, centrale gemeenschapsruimte: de Kuil. Hier worden onder andere de gezamenlijke vieringen gehouden. Voor de kleuters is er een speelzaal.

7


Website en schoolapp Onze school heeft een eigen website te weten www.regenboogbreugel.nl . Op onze website kunt u allerlei informatie vinden over de school. Tevens beschikken we over een eigen schoolapp. Op deze app vinden ouders van onze school alle praktische informatie. Ook worden hier foto’s van speciale gelegenheden op geplaatst en is er per groep een speciale groepspagina. De informatie wordt regelmatig geactualiseerd zodat u als ouder goed op de hoogte blijft. Daarnaast wordt de app gebruikt voor het plannen van oudergesprekken. Op onze eigen facebookpagina kunnen alle geïnteresseerden zien welke activiteiten er actueel zijn op De Regenboog. www.facebook.com/regenboogbreugel De schooltijden OBS De Regenboog hanteert een continurooster. Het continurooster betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven en gezamenlijk lunchen. Wij zien het als een meerwaarde om gezamenlijk te lunchen. Op die manier leren we meer van elkaars gewoonten en wordt er continuïteit geboden. Dit komt de rust, structuur en effectieve lestijd ten goede. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

08.30 - 14.45 uur Lunchpauze: 12.00 - 12.45 uur 08.30 - 14.45 uur Lunchpauze: 12.00 - 12.45 uur 08.30 - 12.00 uur* 08.30 - 14.45 uur Lunchpauze: 12.00 - 12.45 uur 08.30 - 14.45 uur Lunchpauze: 12.00 - 12.45 uur

* De kinderen van groep 1-2 hebben één keer per twee weken een hele woensdag vrij.

8

Vakantierooster 2019-2020 Hieronder vindt u het vakantierooster voor het schooljaar 2019-2020. Tevens hebben wij in het kader van de professionalisering van ons als team een aantal studiedagen gepland. De kinderen hebben dan een vrije dag. De medezeggenschapsraad heeft instemming verleend op het rooster. Bij het maken van dit rooster volgen wij het advies van de provincie Noord-Brabant. 1ste schooldag Herfstvakantie Kerstvakantie Carnaval 2e Paasdag Meivakantie 2e Pinksterdag Zomervakantie

e is elk De Lego Leagu ing voor g jaar een uitda meisjes de jongens en e groep. t uit de hoogs

maandag 19 augustus 2019 14-10 t/m 18-10-2019 23-12 t/m 03-01-2020 24-02 t/m 28-02-2020 maandag 13-04-2020 27-04 t/m 08-05-2020 maandag 01-06-2020 13-07 t/m 21-08-2020

Studiedagen en vrije (mid)dagen Studiedagen voor het team, kinderen vrij: ● Maandag 9 september 2019 ● Vrijdag 6 december 2019 ● Donderdag 6 februari 2020 ● Woensdag 18 maart 2020 ● Dinsdag 2 juni 2020 Vrije (mid)dagen ● Vrijdagmiddag 11 oktober 2019 ● Vrijdag 20 december 2019 (hele dag) ● Vrijdagmiddag 21 februari 2020 ● Vrijdagmiddag 24 april 2020 ● Donderdag 21 mei 2020 (hele dag) ● Vrijdag 22 mei 2020 (hele dag) ● Vrijdagmiddag 10 juli 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 20176 - 2018

9


Groep

verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkelingen binnen de school. Ook werken we met een onderwijsteam onderbouw en bovenbouw. Deze teams zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor een passend onderwijsaanbod voor de kinderen in de betreffende bouw. De onderwijsteams worden door procesbegeleiders ondersteund.

Mailadres

Leerkrachten

0-1-2

Linda Staal

linda@regenboogbreugel.nl

Marian Wichers

marian@regenboogbreugel.nl

Danny Plantaz (LIO stagiair)

danny@regenboogbreugel.nl

3

Ingrid Mulder

ingrid@regenboogbreugel.nl

Sanne Lauwers

4-5

Rob van de Laarschot

Teuntje Derks-Versluis Directeur

Marian Wichers Groep 0, 1 en 2

Linda Staal Groep 0, 1 en 2 Interne Coördinator

Ingrid Mulder Groep 3

Rob van de Laarschot Groep 4 en 5

Olga Stoffels Groep 5 en 6 Interne Coördinator

Marja van Veenendaal Groep 5 en 6

François Steegs Groep 7 en 8

Yvonne van der Linden - Vos Onderwijsassistent

Danny Plantaz Groep 0, 1 en 2 (LIO stagiair)

Jolanda Ongers Conciërge

Monique Nelen Administratief Medewerker

rob@regenboogbreugel.nl

5-6

Marja van Veenendaal

marja@regenboogbreugel.nl

Olga Stoffels

olga@regenboogbreugel.nl

7-8

François Steegs

francois@regenboogbreugel.nl

Ambulante taken

Mailadres

Onderwijsassistent:

Yvonne van der Linden - Vos

yvonne@regenboogbreugel.nl

Interne coördinator:

Olga Stoffels

olga@regenboogbreugel.nl

Linda Staal

linda@regenboogbreugel.nl

Preventiemedewerker / Schoolcontactpersoon Linda Staal

linda@regenboogbreugel.nl

Administratief medewerker:

Monique Nelen

monique@regenboogbreugel.nl

Conciërge:

Jolanda Ongers

jolanda@regenboogbreugel.nl

10

Ons team

Teamsamenstelling Ons team bestaat uit geïnspireerde mensen, die bij alles wat ze doen uitgaan van het kind. Binnen ons team van leerkrachten hebben we verschillende specialisten op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, sociale vaardigheden, ICT en pedagogiek. Wij werken met 3 Expertiseteams. De expertiseteams komen overeen met de beleidsthema’s van de school te noemen: Onderwijs op maat; Sterk pedagogisch klimaat en Actief leren. Deze teams zijn

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

11


Fides Fides 2.1

Sleutelbos

Sleutelbos

Marja van Veenendaal is onze coördinator Sterk pedagogisch klimaat. Zij vervult een coördinerende rol in de werkwijze die wij hanteren voor de sociaal emotionele ontwikkeling bij kinderen. Wij werken vanuit de Fides methodiek. Dit is een methodiek die aan de hand van symbolen kinderen leerkrachten en ouders inzicht geven in hun eigen handelen en dat van de ander. Het is een methodiek die altijd zichtbaar is en niet alleen centraal staat in een les over sociale zaken. Op deze manier maken wij allerlei zaken bespreekbaar waaronder pesten. Wij vinden het van groot belang dat kinderen het fijn hebben en zich 100% voelen bij ons op school. Ons uitgangspunt is dat iedereen 100% oké is. Hieronder wordt een beknopte weergave gegeven van de Fides methodiek.

De symbolen van FIDES op een rij:

Ballon

We zouden een probleem kunnen zien als een gesloten deur. Om de deur te openen heb je een passende sleutel nodig. Als je een bos vol sleutels hebt en je weet niet welke de goede is, dan zit er niets anders op dan te proberen, net zolang tot je de goede hebt. Je begint met de ‘goede sleutel’, ik geloof in mezelf! Daarna probeer je de andere sleutels.

100%

In de natuur is er niets voor niets. Ik ook niet, want ik ben deel van die natuur……..dus ik ben goed zoals ik ben….gewoon….. omdat ik er ben!

Rugzak

100%

ballon

Waar mensen bij elkaar zijn hebben we te maken met groepsprocessen en kan de domino vallen. Met de domino kun je kinderen goed het verschil laten zien tussen een proces starten, meedoen of eruit stappen.

12

Domino

Oke - ojee gedachte

Ons gedrag wordt erg bepaald door wat we denken. Maar wat denken we en waarom denken we zo? Denken we wel gezond? Met de ‘ojee’ en ‘oké‘ gedachte proberen we duidelijk te maken hoe je een meer positieve omgang kunt verkrijgen met jezelf en met de ander.

Oke - ojee OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

De symbolen zijn kort beschreven, wil je meer weten, kom dan op school het boekje lenen ‘Zo maak ik me sterk’. Je kunt het boekje ook zelf aanschaffen (www.fides-wbt.com)

De rugzak zet je in om kinderen duidelijk te maken dat je eigen gedrag en dat van anderen ergens vandaan komt. Je leert ermee naar jezelf te kijken en naar de ander. Anders gezegd: je leert wat je bij jezelf kunt zoeken, wat jouw aandeel is, en wat je bij de ander kunt laten, waar jij geen direct aandeel in hebt. Je leert je rugzak leeg te maken!

Matroesjka

De ballon zetten we in om kinderen te leren wat zelfvertrouwen is en het belang van een goede houding en uitstraling te laten zien en leren.

Domino

Rugzak

Van pijnlijke momenten en moeilijke situaties kunnen we veel leren. Maar is het nodig om me alles aan te trekken wat me overkomt? Wij denken van niet. Welke dingen moeten me diep van binnen raken, wil je er iets mee doen wil je er iets van leren? Welke dingen moeten me juist niet diep van binnen raken wil je er iets mee kunnen?

Indien u als ouder het idee heeft dat een kind zich niet fijn voelt dan vinden wij het heel belangrijk dat dit aangegeven wordt bij Marja, de leerkracht van uw kind of Teuntje. Op die manier werken we samen naar een schoolomgeving waarin iedereen zich veilig voelt.

Matroesjka

é’ is.” “Ons uitgangspunt is dat iedereen 100% oke 13 OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020


2. DE REGENBOOG, DÉ SCHOOL MET OOG VOOR IEDEREEN!

We hebben de samen in mind puzzel e 10 minuten ge r dan legd.

Op OBS De Regenboog bieden wij onderwijs op maat. Ieder kind is welkom en krijgt wat het nodig heeft afgestemd op de individuele behoeften.

Op OBS De Regenboog hebben wij hoge maar realistische verwachtingen van kinderen en ons onderwijs. Op OBS De Regenboog werken, spelen en leren we van en met elkaar.

Op OBS De Regenboog is oog voor de totale ontwikkeling van kinderen.

14

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

15


Onderwijsconcept OBS De Regenboog:

Oog voor...

Onderwijsconcept OBS De Regenboog

Onderwijsconcept OBS De Regenboog

Oog voor ieder kind

Oog voor veelzijdigheid

➜ O p OBS De Regenboog bieden wij onderwijs op maat en is ieder

➜ Op OBS De Regenboog is oog voor de totale ontwikkeling

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

van kinderen. Op school wordt dit niet beperkt tot de basisvakken. Talenten van leerkrachten, kinderen en ouders worden actief ingezet. Het aanbod wordt afgestemd op de interesses en talenten van kinderen en leerkrachten. In groep 1 t/m 4 wordt thematisch gewerkt. In groep 5 t/m 8 wordt bij de wereldoriënterende vakken thematisch gewerkt. De leeromgeving is betekenisvol en uitdagend ingericht. Dit zet kinderen aan tot actief leren.

kind welkom. H et onderwijs wordt vormgegeven volgens de uitgangspunten van ‘Actief leren’. E r is veel ruimte voor zelfstandig en samenwerken. D e leerkrachten geven samen met de kinderen het onderwijs vorm. L eerlijnen staan centraal, de methode dient gebruikt te worden als bronnenboek. E r is sprake van onderwijs op maat. Kinderen kunnen wisselende taken krijgen passend bij de eigen ontwikkelingslijn. E r wordt groepsoverstijgend en thematisch gewerkt waar mogelijk. I nstructies worden gegeven volgens het DI model in kleine groepjes. Op basis van instructiebehoeften worden kinderen geclusterd. E r is een duidelijk klassenmanagement in groep 1 t/m 8 die structuur en duidelijkheid biedt voor de kinderen.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Onderwijsconcept OBS De Regenboog

Onderwijsconcept OBS De Regenboog

Oog voor elkaar

Oog voor kwaliteit

➜ Op OBS De Regenboog werken, spelen en leren we met en van

➜ Op OBS De Regenboog hebben wij hoge maar realistische

➜ ➜

elkaar. Samen staat bij ons centraal. Dit houdt in dat wij goed contact onderling en samenwerken met alle betrokken partijen belangrijk vinden. Door middel van gezamenlijke activiteiten met meerdere groepen, ouders en betrokken partijen wordt samenwerking gestimuleerd. Ons onderwijs wordt gegeven in heterogene groepen. Leren van en met elkaar is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast biedt werken in heterogene groepen de mogelijkheid tot het bieden van onderwijs op maat. Onderwijsprojecten worden ingevuld in afstemming met leerkrachten, kinderen en ouders. Kinderen uit groep 5 t/m 8 kunnen deelnemen aan de KMR. Hierdoor wordt de inspraak van kinderen bij ons op school vergroot.

verwachtingen van kinderen en ons onderwijs. Wij staat voor kwalitatief hoog onderwijs. Structuur en duidelijke afspraken zijn voor alle betrokkenen duidelijk op school. We geven onderwijs in heterogene groepen zodat kinderen van en met elkaar kunnen leren. Kinderen krijgen instructie op niveau waardoor er onderwijs op maat wordt geboden. Doorgaande lijnen zijn zichtbaar binnen de school op het gebied van instructie, klassenmanagement en pedagogisch klimaat. Wij zorgen voor educatief partnerschap met alle betrokkenen van de school. Hierin communiceren we open en transparant.

➜ ➜

➜ ➜

➜ 16

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

17


Schoolambitie Gedurende de schoolplanperiode van 2016-2020 staan de volgende 3 beleidsthema’s centraal:

1 - Onderwijs op maat 2 - Actief leren 3 - Sterk pedagogisch klimaat Hieronder wordt per beleidsthema de ambitie voor 2016-2020 beschreven. 1) Onderwijs op maat •D e leerlijnen staan centraal in ons onderwijs, waar mogelijk ondersteund door ICT. •K inderen worden waar mogelijk geclusterd op basis van niveau, interesses en talenten. Waar nodig is er een persoonlijk aanbod. •D e ondersteuningsbehoefte van iedere leerling is beschreven en bepaalt het handelen van leerkrachten. •D oor de heterogene groepen zijn wij flexibel in ons aanbod. •D e talenten van alle leerkrachten en kinderen worden actief ingezet in ons onderwijs.

3) Sterk pedagogisch klimaat •E r is een duidelijke visie op omgang met leerkrachten, kinderen en ouders en we handelen hiernaar. •B innen de school is de visie zichtbaar in handelen, inrichting en keuzes die gemaakt worden. •A ctiviteiten gericht op de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen is geïntegreerd in ons onderwijs. •W e hebben aandacht voor individuele behoeften en zetten gerichte interventies in om van alle kinderen betrokken en verantwoorde burgers te maken. •D e sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen wordt gevolgd en interventies worden gemonitord op schoolniveau.

Iedereen is 10 0% oke!

OBS De Regenboog heeft ouderparticipatie hoog in het vaandel staan. We vinden de betrokkenheid en inzet van ouders erg belangrijk. OBS De Regenboog wil voor onze ouders een school zijn met een ‘lage drempel’. Een school waar je gemakkelijk binnenloopt. De opvoeding en de ontwikkeling van het kind is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ouders moeten ons als school kunnen aanspreken en andersom. Als school verwachten we van u dat u vragen stelt en informeert naar de ontwikkeling van uw kind. We verwachten daarbij dat er belangstelling wordt getoond en dat samen met de leerkracht het kind ondersteund wordt. De leerkrachten zijn dagelijks bereikbaar na 14.45 uur (op woensdag na 12.00 uur). We vinden het belangrijk de ouders op de hoogte te brengen en te houden van de activiteiten op school. Eén keer in de twee weken verschijnt er op vrijdag een schoolbord met belangrijke mededelingen en wetenswaardigheden. De leerkrachten houden u via de schoolapp op de hoogte over activiteiten in de klas. Daarnaast starten wij het jaar met een informatieavond. Op deze avond wordt er in de groepen informatie gegeven door de leerkrachten en is er een plenair gedeelte waarin u geïnformeerd wordt over schoolbrede zaken. De informatieavond staat gepland op maandag 2 september 2019.

2) Actief leren •K inderen hebben zicht op de eigen ontwikkeling en leggen dit samen met de leerkracht vast in een kind portfolio. •K inderen geven mede de inhoud van het onderwijs vorm. •K inderen worden waar mogelijk geclusterd op basis van niveau, interesses en talenten. Waar nodig is er een persoonlijk aanbod. • L eerkrachten ondersteunen de intrinsieke motivatie tot leren bij de kinderen. •E r is een rijk onderwijsaanbod met actieve leertuinen waar kinderen optimaal tot ontwikkeling komen.

18

3. KINDEREN, OUDERS EN DE SCHOOL

Door het jaar heen worden er verschillende activiteiten samen met de ouders georganiseerd. We vinden het heel belangrijk dat er een goede samenwerking is tussen ouders en team. Tevens vervullen onze ouders een belangrijke ondersteunende rol bij activiteiten en de lunchpauze op school. Helpende handen zijn altijd welkom dus als u in de gelegenheid bent dan horen wij dat graag.

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Kindermedezeggenschapsraad (KMR) Op De Regenboog vinden we een veilig schoolklimaat een voorwaarde. De inbreng van onze kinderen vinden we hierbij belangrijk. Een aantal keer per jaar komt de kindermedezeggenschapsraad bij elkaar. Aan het begin van het schooljaar kunnen kinderen uit groep 5 t/m 8 solliciteren naar een plaats als vertegenwoordiger van de groep. Tijdens de bijeenkomsten worden onderwerpen besproken, die aangedragen worden door de kinderen en de school. Aandachtspunten worden serieus genomen en indien mogelijk omgezet in acties. De Medezeggenschapsraad (MR) De Wet op de Medezeggenschap (WMS) regelt de medezeggenschap van ouders en personeel op een basisschool. Het behartigen van de belangen van ouders, kinderen en personeel staat hierbij centraal. In de WMS staat een aantal in de wet omschreven taken en rechten. Deze variëren van instemmingsrecht tot adviesrecht. Alle onderwerpen die de school aangaan kunnen op de agenda geplaatst worden. De MR kan daarover gevraagd en ongevraagd haar standpunt aan het bestuur of aan de directie voorleggen. Tijdens de jaarvergadering presenteert de MR het jaarverslag aan de ouder. U kunt zich als ouder kandidaat stellen voor het lidmaatschap van de MR. De omvang van de MR is afhankelijk van het aantal kinderen. Bij de Regenboog bestaat de MR uit 4 leden: 2 leden namens de ouders en 2 leden namens het personeel. Oudergeleding: Letty Aarts - mrouderaarts@regenboogbreugel.nl Laurie Drenth (secretaris) - mrouderdrenth@regenboogbreugel.nl Personeelsgeleding: Olga Stoffels (penningmeester) - olga@regenboogbreugel.nl vacature

De rol van voorzitter, penningmeester en secretaris wordt bij de start van het schooljaar bepaald.

19


4. MIJN KIND AANMELDEN

In de wint schaatsen in er gaan we plaats van gym en. De Ouderraad (OR) De ouderraad heeft een niet weg te denken functie in onze school. De doelstelling van de ouderraad is het organiseren van niet-lesgebonden activiteiten, in samenspraak met het team. De activiteiten geven de school iets extra’s. Denk maar aan ondersteuning tijdens een Sinterklaasviering, het eindfeest en de theaterdag. U kunt OR-leden altijd aanspreken wanneer u vragen en/ of opmerkingen heeft. De school int de ouderbijdrage, de ouderraad beheert deze. Tijdens de jaarvergadering geeft de OR verantwoording aan de ouders hoe de ouderbijdrage is besteed in het afgelopen schooljaar. De ouderraad bestaat uit acht leden. Marja van Veenendaal zit namens de school in de ouderraad en Kamie de Bruin is de voorzitter.

Kamie de Bruinb - kamievdk@hotmail.com Marja van Veenendaal - marja@regenboogbreugel.nl Ouderbijdrage Om alle kosten van de extra activiteiten voor de kinderen te kunnen betalen, vraagt de ouderraad een jaarlijkse ouderbijdrage. Deze ouderbijdrage bedraagt € 30,- per jaar per kind, voor de eerste twee kinderen

20

en € 12,50 per jaar voor elk volgend kind. Als u drie kinderen op school heeft, is dat dus € 72,50 per jaar. U ontvangt jaarlijks een brief van de ouderraad met daarin de hoogte van de ouderbijdrage en de wijze van betaling. U dient uw bijdrage over te maken naar de volgende rekening: NL70 RABO 0527444928 Rabobank Breugel. Ten name van: Stichting Ouderraad OBS de Regenboog, Breugel. Altijd onder vermelding van de vóór- én achternaam van het kind en de groep. Het schoolreisje staat los van de ouderbijdrage. Ieder jaar kiest de werkgroep een geschikte locatie. De kosten voor de groepen 1 t/m 6 bedragen 15 euro per kind per jaar. Door middel van dit spaarsysteem worden de kosten voor het schoolreisje ieder jaar gelijkmatig verdeeld. De kosten van het schoolkamp van groep 7 en groep 8 vallen buiten het spaarsysteem en worden apart betaald. Schoolreisjes schooljaar 2019-2020 Groep 1 t/m 4 Het Gouden woud Groep 5/6 Prehistorisch dorp (terug naar de Middel-eeuwen) Groep 7/8 Schoolkamp (van dinsdag t/m vrijdag)

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Kennismakingsgesprek Wij vinden het belangrijk dat ouders/verzorgers zich kunnen oriënteren op wat wij te bieden hebben. Naast de informatie die u vindt op onze website en onze schoolgids willen wij u ondersteunen in uw oriëntatie op een passende school voor uw kind. Heeft u belangstelling voor onze school, dan maken we graag een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dat gesprek vertellen we van alles over de school: hoe er wordt gewerkt en vanuit welke visie; op welke manier de ondersteuning is georganiseerd; hoe een schooldag eruit ziet. Alle vragen over het onderwijs worden beantwoord en natuurlijk mag u een kijkje nemen in de groepen. Na het kennismakingsgesprek hebt u een beeld van wie we zijn en waar we voor staan. Afspraak maken Hebt u belangstelling voor onze school? Neem dan contact op met Teuntje Derks-Versluis (directeur) om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Dit kan telefonisch 06-25400566 of per mail teuntje@regenboogbreugel.nl Kennismaking in groep 1/2 en intakegesprek Voordat kinderen vier jaar worden, mogen zij een aantal momenten kennis komen maken in groep 1/2. Uw kind wordt hiervoor uitgenodigd door de leerkracht van groep 1/2. Ook zal de leerkracht een afspraak met u maken voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek kunt u veel informatie over uw kind geven en krijgt u ook de ruimte voor het stellen van vragen. Kinderen die voor een hogere groep worden aangemeld, stromen na kennismaking in op een geschikt moment. Dit moment wordt gekozen in overleg met de ouders.

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Extra ondersteuning Indien uw kind behoefte heeft aan extra ondersteuning is het fijn om na het oriënterend gesprek een vervolggesprek te plannen. In dit gesprek kunt u meer specifieke vragen stellen over de ondersteuningsstructuur van de school en welke ondersteuning de school kan bieden. Wij kunnen dan ons al een beeld vormen van uw kind en ingaan op specifieke ondersteuningsvragen van uw kind. Op basis van deze informatie kunt u bepalen of hetgeen wij kunnen bieden past bij uw kind. Schriftelijk aanmelden Past onze school bij uw kind, dan kunt u uw kind schriftelijk aanmelden vanaf de leeftijd van 3 jaar. Wilt u uw kind al eerder aanmelden, dan kunt u uw kind alvast voorlopig aanmelden. Vanaf 3-jarige leeftijd moet deze aanmelding dan bevestigd worden. U ontvangt u hierover bericht van de school. U kunt het aanmeldformulier na het kennismakingsgesprek opvragen bij de directeur, persoonlijk of per mail: teuntje@regenboogbreugel.nl

nmelden a a d in k w u t n U ku oor kunt u v r a a D . r a ja 3 v an a f elden’. ‘voorlopig aanm 21


4.1 PlatOO; ons bestuur PlatOO is het bestuur van de openbare basisscholen in Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son en Breugel en Someren en drie scholen voor algemeen toegankelijk onderwijs in Nuenen en Son en Breugel. PlatOO staat voor openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs in zuidoost Noord-Brabant. Onder het bestuur ressorteren twaalf openbare en drie algemeen toegankelijke basisscholen. PlatOO streeft binnen haar scholen naar maximale ontwikkelingsmogelijkheden voor elk kind, met veel aandacht voor zelfstandig en taakgericht werken. Naast cognitieve vakgebieden is er binnen het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs ruimte voor creatieve, sociale, emotionele en lichamelijke ontwikkeling van het kind. In de visie en missie van PlatOO (Passie Prestatie PlatOO) worden een aantal pijlers genoemd, te weten: 1) IEDEREEN is hier welkom! 2) Wij maken SAMEN het verschil! 3) Hier werken TROTSE vakmensen! 4) Wij zetten net dat stapje EXTRA! Stichting PlatOO; adresgegevens PlatOO openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond, 0492-392112. Mailadres: info@platoo.nl, site: www.platoo.nl. PlatOO werkt met een College van Bestuur en een Raad van Toezicht. Het College van Bestuur wordt ingevuld door mw. A.M.B. Martens (voorzitter), Helmond. Bereikbaar via info@platoo.nl of 06-53569189. In de Raad van Toezicht zijn de volgende personen benoemd: Dhr. F. van Engelen, Weert (voorzitter) Dhr. D. Zumker, Bladel Mw. K. Ali, Veldhoven Mw. M. van der Smissen, Eindhoven Dhr. R. van der Zanden, Helmond

22

Voor alle bestuurszaken kunt u zich wenden tot het secretariaat van het College van Bestuur, bereikbaar op het bestuurskantoor, Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond, 0492-392112 of via secretariaat@platoo.nl

echt s a w m u muse o’s Het DAF at een oude aut eel h w leuk! En ie zagen er nog zeg en d nieuw uit!

Gemeenschappelijke MedezeggenschapsRaad De medezeggenschapsraden van de verschillende PlatOOscholen zijn vertegenwoordigd in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR is het inspraakorgaan van de organisatie PlatOO. Namens ieder scholencluster van PlatOO scholen heeft één ouder en één personeelslid zitting in de GMR. Voor ons scholencluster (BS de Ruimte, BS de Krommen Hoek en OBS de Regenboog) worden we vertegenwoordigd door: vacatures (actuele informatie zie website www.platoo.nl ) Klachtenregeling Wanneer u als ouder ontevreden bent over de gang van zaken op school, is het van belang dit bespreekbaar te maken. U kunt hiervoor in eerste instantie contact opnemen met de groepsleraar of de directie. Ook de medezeggenschapsraad kan hierin een rol spelen. Bovendien is er op iedere PlatOO-school een schoolcontactpersoon, waar u terecht kunt met uw eventuele klachten. Indien de klacht niet afdoende op school afgehandeld kan worden, kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. In voorkomende gevallen kan er ook een beroep gedaan worden op de externe vertrouwenspersoon van PlatOO. Deze kan u ondersteunen als u een klacht hebt die u niet kunt afhandelen met de betrokkene(n) of de interne contactpersoon van de school. De externe vertrouwenspersonen voor PlatOO zijn: Paul Scheeren Telefoon: 06-10170466 Mailadres: paulscheeren@live.nl Nancy Loomans, Human Capital Care (uitsluitend voor personeelsleden) Telefoon: 06-18477625 Mailadres: n.loomans@humancapitalcare.nl OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

23


De klachtenregeling die in samenwerking met de GMR tot stand is gekomen, is op school beschikbaar. Tevens kunt u op uw school de namen ontvangen van de schoolcontactpersoon en de externe vertrouwenspersoon. Het Strategisch Beleidsplan van PlatOO PlatOO heeft in haar Strategisch beleidsplan de koers en doelen voor de periode van 2016 tot 2020 vastgesteld. Deze koers is in samenspraak met alle scholen tot stand gekomen. Het Strategisch Beleidsplan van PlatOO ligt op elke school ter inzage.

alle rust Elk kind kan in dekken. leren en ont cherming bes Begeleiding en ichtbij . is altijd d

De schoolgids is opgesteld door de directeur met instemming van de MR. De schoolgids is vastgesteld door het bestuur. Naast de digitale versie ligt er een papieren versie ter inzage op school.

Het schoolplan 2016-2020 In ons schoolplan 2016-2020 is de vertaalslag van het Strategisch Beleidsplan van PlatOO te vinden. Tevens zijn hierbij specifieke doelen van onze school te vinden. Het schoolplan van De Regenboog ligt op school ter inzage. Het schoolplan is opgesteld door de directeur, in samenspraak met het team van de school. De MR stemt hiermee in en het schoolplan wordt vervolgens vastgesteld door het College van Bestuur. Jaarlijks maakt de school een jaarplan waarin de concrete uitwerking van het schoolplan te vinden is.

24

Tevredenheid PlatOO In het voorjaar van 2019 is er een tevredenheid enquête uitgezet op alle scholen van PlatOO. Supertrots zijn we op het mooie resultaat. Ouders, leerlingen en leerkrachten geven de Regenboog een ruime voldoende. Uit de resultaten zijn conclusies en actiepunten getrokken. Deze zijn terug te vinden in het jaarverslag 2018-2019 en meegenomen naar het nieuwe jaarplan 2019-2020.

Inspectie van het onderwijs Mevrouw Timmerman Postbus 88, 5000 AB Tilburg Spoorlaan 420, 5038 CG Tilburg Tel. 088-6696060 Landelijke klachtencommissie Postbus 85191 3508 AD Utrecht Tel. 030-2809590

De volgende scholen zijn bij PlatOO aangesloten: School OBS de Regenboog De Krommen Hoek OBS De Horizon OBS De Bron OBS ’t Schrijverke De Mijlpaal De Ruimte OBS ’t Einder OBS de Kleine Kapitein OBS de Hasselbraam OBS de Rietpluim OBS de Ranonkel OBS De Driehoek OBS Het Klokhuis OBS Het Toverkruid

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Gemeente Son en Breugel Son en Breugel Asten Deurne Geldrop-Mierlo, locatie centrum Geldrop-Mierlo, locatie Luchen Nuenen Son en Breugel Gemert-Bakel, locatie Gemert Gemert-Bakel, locatie Bakel Deurne Nuenen Someren Laarbeek, locatie Aarle-Rixtel Laarbeek, locatie Beek en Donk Laarbeek, locatie Lieshout Asten, locatie Asten Asten, locatie Ommel

Naam directeur Teuntje Derks Sandra Buys Frank Kuilder Lutske Cornelissen Bas Otten Marianne Boschman Michiel van Dijck Paul Pennock Lieke Akkermans Nazan Schillings Erik Adema vacature Laura Nouwens Iris Schellekens a.i. Sjanny Kusters

25


5. Privacy

dan een kind r ie o o m r e Wat is die trots , s je t e g n a w met rode werkstuk . r a a h f o n ij z is op rg mooi! E ! r o o h n a a d Goed ge

Inleiding De Europese Privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) beschermt volwassenen en jongeren tegen onjuist gebruik van persoonsgegevens. De school leeft deze regels na. Op onze school wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en hun ouders/verzorgers. In verband met het geven van onderwijs, het begeleiden van onze leerlingen, en de vastlegging daarvan in de administratie van de school, worden er persoonsgegevens verwerkt. Het gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die strikt noodzakelijk is voor het onderwijs. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. De school maakt ook gebruik van digitaal leermateriaal. De leveranciers van die leermaterialen ontvangen een beperkt aantal leerlinggegevens. De school heeft met die leveranciers strikte afspraken gemaakt over het gebruik daarvan, zodat misbruik wordt voorkomen. Gegevens worden alleen gedeeld met andere organisaties indien er een grondslag voor is of als ouders/verzorgers daar toestemming voor hebben gegeven bijv. voor publicatie van beeldmateriaal.

Beeldmateriaal voor onderwijskundig gebruik Zonder toestemming van de schoolleiding mogen leerlingen in schoolverband niet op foto of video worden vastgelegd. Als leerlingen in schoolverband via audiovisuele apparatuur worden vastgelegd dient dit slechts ten behoeve van onderwijskundig gebruik (lesstijl, taalgebruik, werkvormen van leraren, stagiaires). Opnames blijven in bezit van school en worden na gebruik gewist. Privacystatement Bij aanvang van het schooljaar 2019-2020 is een Privacystatement beschikbaar. Daarin is beschreven hoe de school omgaat met de persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers en wat hun rechten zijn. U kunt voor vragen of klachten over privacy terecht bij de directie van onze school, maar u kunt zich ook richten tot de Functionaris Gegevensbescherming (FG) die daarvoor speciaal is aangewezen. Contactgegevens FG E-mail : fg@platoo.nl Telefoon : 0492-792401 Adres : Deurneseweg 13, 5709 AH Helmond

Beeldmateriaal voor publicitaire doeleinden Ouders/verzorgers wordt via een toestemmingsformulier gevraagd om schriftelijk aan te geven of ze er wel of geen bezwaar tegen hebben dat hun kind op foto- of filmmateriaal voorkomt ten behoeve PR-gebruik (o.a. schoolgids, website, social media etc.) door de school. Beeldmateriaal voor privégebruik Filmen/fotograferen door ouders/verzorgers op school (bijv. voorstellingen) mag mits het beeldmateriaal voor eigen privégebruik is en de privacy van anderen niet in het geding komt.

26

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

27


6. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Op De Regenboog streven we naar een doorgaande lijn in de leerstof. Dit betekent dat de leerstof voor de kinderen van groep 1 t/m 8 op elkaar aansluit. Uitgangspunten hiervoor zijn de kerndoelen voor het Primair Onderwijs, zoals die door het Ministerie van Onderwijs zijn geformuleerd. Hiermee bereiden we de kinderen voor op hun verdere maatschappelijk functioneren. We bieden de kinderen een zo breed mogelijk aanbod. Hierbij wordt aandacht besteed aan de totale ontwikkeling van kinderen.

n moet le e s t u n k n e Het bouwen en soms . .. .. n e r le e d n je al doe im tussen.. . u d n e e r a a d zit

28

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Actief leren staat bij ons centraal. Dit houdt in dat we kinderen vanuit een actieve houding willen laten leren. Naast basisvakken met instructies in de klas vinden er ook betekenisvolle leersituaties plaats binnen en buiten de school. Een mooi voorbeeld hiervan is Radio Regenboog Breugel. Kinderen maken onder begeleiding radio uitzendingen en werken op die manier actief aan verschillende kerndoelen van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Leerjaren 1 en 2 In de onderbouw werken we thematisch en volgens de principes van basisontwikkeling. Hierbij is de inbreng van de kinderen heel belangrijk en staan de eigen keuzes van kinderen voorop. De betrokkenheid van de kinderen is zeer groot, waardoor ze veel meer open staan om zaken te leren en te ervaren. De leerkrachten proberen, door middel van gerichte observaties, steeds activiteiten aan te bieden die bij het niveau van de kinderen passen. Dit kunnen gespreksactiviteiten zijn, maar ook lees- of schrijf activiteiten, expressieopdrachten of opdrachten met ontwikkelingsmateriaal. Ook in deze groepen worden met de kinderen afspraken gemaakt over zelfstandig werken, als voorbereiding op het zelfstandig werken in de hogere leerjaren. OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Leerjaren 3 t/m 8 Vanaf leerjaar 3 worden de vakken technisch en begrijpend lezen, schrijven, taal en rekenen gestructureerd aangeboden. Voor de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek), starten we in schooljaar 2019-2020 met een nieuwe methode: Topondernemers. Deze methode biedt de verschillende zaakvakken thematisch aan. Groep 1/2 gaat gedurende dit schooljaar bekijken of de nieuwste versie van Topondernemers ook geschikt is voor deze groepen. We werken binnen een gestructureerde leeromgeving waarin naast het geven van instructie door de leerkracht het leren van en met elkaar belangrijk is. Kinderen werken aan samenwerkingsopdrachten, leren oplossingen te zoeken, maken planningen en leren verantwoordelijkheid te nemen. Kortom, er wordt actief geleerd. Heterogene groepen en groepsdoorbrekend werken Op onze school zitten de kinderen waar mogelijk in heterogene groepen, waar nodig in homogene groepen. Heterogeen betekent dat een groep bestaat uit twee leerjaren. Kinderen leren van en met elkaar, waardoor zij zich competenter voelen en gestimuleerd worden om te leren. Jonge en oudere kinderen kunnen veel van elkaar leren. Zo leren jongere kinderen bijvoorbeeld hoe ze hulp kunnen vragen aan oudere kinderen en deze leren op hun beurt weer om een stukje verantwoordelijkheid te dragen voor hun jongere klasgenoten. Wij zijn op deze manier optimaal in staat om onderwijs op maat te bieden. Groepsgrootte Jaarlijks worden op basis van diverse argumenten de groepen samengesteld. Dit schooljaar starten we met vijf groepen: Eén groep 0-1-2, één groep 3, één groep 4-5, één groep 5-6 en één groep 7-8.

29


Verdeling van de tijd naar vak en ontwikkelingsgebied Groep 1-2 3 4 5 6 7 8 Zintuigelijke oefening 480 Lichamelijke oefening 120 120 60 60 60 60 Werken met ontwikkelingsmateriaal 660 Nederlandse taal 210 210 240 240 225 225 Lezen 300 300 195 195 195 195 Schrijven 120 120 30 30 30 30 Kring (lees, presentatie, gesprek) 315 30 30 30 30 15 15 Spelling 90 90 90 90 60 60 Begrijpend/studerend lezen 120 120 120 120 Rekenen en wiskunde 285 285 300 300 300 300 Engelse taal 60 60 Ochtendpauze 75 75 75 75 75 75 75 Wereldoriëntatie 60 60 180 180 180 180 Gedrag in het verkeer 60 60 30 30 30 30 Tekenen 30 30 60 60 60 60 Handenarbeid 60 60 60 60 60 60 Dansante vorming (drama en dans) 90 90 60 60 60 60 Totaal 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530 1.530

* Tijden zijn uitgedrukt in minuten. * De kinderen van groep 1-2 hebben één keer per twee weken een hele woensdag vrij. Tafelgroepen Wij vinden het belangrijk dat kinderen van elkaar leren en samen nieuwe dingen ontdekken. Ze leren samenwerken in de klas en in kleine groepjes door elkaar te vertellen hoe ze een taak hebben gemaakt, of een probleem hebben opgelost. De kinderen zitten in onze school daarom aan groepstafels waarbij de samenstelling wisselt. De lokalen zijn zo ingedeeld dat kinderen hun eigen werkplek kunnen kiezen. Differentiatie Door de aanwezigheid van extra materiaal en toepassing van het model ‘directe instructie’, is het uitstekend mogelijk de snellere leerling verdieping en uitdaging aan te bieden en de leerling die extra hulp nodig heeft nog eens extra uitleg te geven. Dit kan tijdens de instructie

30

en tijdens het zelfstandig werken. Structurele zorg wordt gegeven aan de hand van een door de leerkracht opgesteld handelingsplan. De Interne Coördinator ondersteunt de leerkrachten bij het begeleiden van kinderen. Takentijd Iedere dag zijn er momenten ingepland dat kinderen zelfstandig werken. Tijdens deze zogenaamde “takentijd” leren de kinderen zelf hun werk te plannen. We hebben afspraken over de taken die kinderen mogen plannen. Hierbij kunt u denken aan het maken van extra taal- of rekenopdrachten, verhalen schrijven, topografie oefenen, lezen, oefenen met spelling en tafels, het afmaken van een knutselopdracht, etc. De groepsleerkracht houdt altijd het overzicht over wat de kinderen doen en corrigeert en helpt ze zo nodig. OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Expressie Op onze school vinden we creativiteit en expressie belangrijk. Daarom besteden we veel aandacht aan de expressievakken. Wat in de klas geoefend is wordt tijdens vieringen gepresenteerd. De data worden via de kalender in de app bekend gemaakt. Iedereen is van harte welkom om naar deze vieringen te komen kijken. Actief burgerschap Binnen het openbaar onderwijs heeft actief burgerschap een vaste plek. Om leren gaan met verschillen, inspraak door de ‘kinder’ medezeggenschapsraad en aandacht voor actuele gebeurtenissen spelen hier een belangrijke rol in. Op 4 mei is de school ieder jaar vertegenwoordigd tijdens de dodenherdenking. Een aantal leerlingen van de school legt een krans bij het oorlogsmonument in Son. Bewegingsonderwijs De groepen 1-2 maken voor het bewegingsonderwijs gebruik van het speellokaal. De groepen 3 t/m 8 gymmen één keer per week in sporthal de Bongerd. Deze sporthal ligt op enkele minuten loopafstand van de school. Hier gaan de kinderen dan ook te voet naar toe. De kinderen dragen zelf de verantwoordelijkheid om, op de dag dat ze gym hebben, hun gymtas mee naar school te nemen en weer naar huis. Gymrooster: Dinsdag 12.45 – 13.45 uur Dinsdag 13.45 – 14.45 uur

Groep Groep Groep Groep

3 4-5 5-6 7-8

lijke stromingen. We bespreken in de hoogste groepen op structurele wijze de meest voorkomende geestelijke stromingen. ICT De computer krijgt een steeds belangrijkere plaats binnen het onderwijs in alle groepen. Onze school beschikt over moderne ICT voorzieningen. Een up to date netwerk ondersteunt de leraren tijdens hun dagelijkse onderwijspraktijk. Alle lokalen zijn uitgerust met een digitaal schoolbord. Alle kinderen en personeelsleden kunnen op iedere werkplek met een eigen chromebook werken. De chromebooks dragen bij aan aan adaptief onderwijs. We gebruiken ze om extra leerstof te oefenen, maar ook om informatie te zoeken over de meest uiteenlopende onderwerpen. Alle leerkrachten werken met Prowise Presenter, bordsoftware om optimaal instructie te kunnen geven. Naast het werken met methodes op papier werken we ook met Google Classroom. In deze digitale omgeving kunnen leraren lesgroepen maken, opdrachten opgeven, communiceren met kinderen en hen voorzien van feedback. Op deze manier kunnen kinderen bronnen delen met elkaar en krijgen leraren de mogelijkheid om in realtime op de hoogte te blijven van de vorderingen van de kinderen. Dit draagt o.a. bij aan het werken aan de 21st century skills.

Godsdienst- en levensbeschouwelijk onderwijs Op onze school geven we les in de verschillende geesteOBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

31


7. ONZE ZORG VOOR ONZE LEERLINGEN

Onze zorg De zorg staat beschreven in het ondersteuningsplan. Dit ondersteuningsplan is op school aanwezig en kan door ouders opgevraagd en gelezen worden. In deze gids staat in het kort beschreven hoe wij op de Regenboog met de speciale zorg omgaan. De zorg binnen het onderwijs betekent meestal zorg voor kinderen met specifieke problemen. Op De Regenboog vinden wij dat al onze kinderen recht hebben op “zorg”. Zorg speelt dan ook een belangrijke rol op onze school. Zorg betekent dat wij ervoor zorgen dat kinderen met plezier naar school toe komen en dat kinderen gemotiveerd worden om te leren. Zorg betekent ook dat wij preventief begeleiden om leerachterstanden te voorkomen en dat wij snel lerende kinderen aangepaste leerstof aanbieden. Binnen de eigen mogelijkheden moet elk kind zich optimaal kunnen blijven ontwikkelen.

Zijn koeien ec Nee hoor, we ht zo eng? je er zo dich l erg groot als tbij staat.. . en ze ruiken een be etje.. ..

32

Interne coördinator (IC-er) De coördinatie van de zorg op onze school is in handen van een interne coördinator. Zij ondersteunt, adviseert en coacht leerkrachten en ouders bij de zorg voor een kind. Zij is regelmatig bij overleg over een kind betrokken. Er is een jaarplan interne begeleiding, met een zorg- en toetskalender. De interne coördinator neemt ook deel aan het leernetwerk van interne coördinatoren van PlatOO. Het doel van dit netwerk is om vanuit een gezamenlijke visie de leerlingbegeleiding goed te verzorgen. Hierbij wordt in toenemende mate gebruik gemaakt van elkaars expertise en kwaliteiten. In deze groep is het samen leren belangrijk.

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Opzet van de zorg op De Regenboog De zorg op de Regenboog is als volgt opgezet: De leerkracht is de eerst verantwoordelijke voor de kinderen in de groep en signaleert als eerste een probleem. Dat kan door observaties of aan de hand van toetsuitslagen. We hebben toetsen die bij de verschillende lesmethodes horen (methode gebonden toetsen) en niet-methode gebonden toetsen (zoals verschillende CITO-toetsen). De toetsgegevens van elk kind worden in de computer verwerkt en uitgeprint in de vorm van tabellen en grafieken. Hierop volgt een teambespreking over de (school-)uitslagen. Bij het signaleren van problemen worden de ouders door de leerkracht geïnformeerd. Alle groepen en dus alle kinderen worden drie keer per jaar door de interne coördinator met de leerkrachten besproken. Leidraad voor deze gesprekken zijn de groepsplannen, waarin kort beschreven staat welk kind bij welk vakgebied, welke ondersteuning krijgt. Tijdens deze groepsbesprekingen worden tevens afspraken gemaakt om het onderwijs en de zorg voor individuele kinderen verder te verbeteren. 1-Zorgroute Op onze school staat de zorg voor kinderen hoog in het vaandel. We gaan daarbij uit van de systematiek van de 1-zorgroute. Dat komt erop neer dat we onze leerlingen voortdurend en systematisch observeren, toetsen en volgen. We werken op De Regenboog met groepsplannen en handelingsplannen. De basis van ons zorgsysteem is het voortdurend en systematisch in beeld brengen van de ontwikkelingen van de groep en het kind. Groeps- en handelingsplan De leerkrachten maken, naar aanleiding van de toetsresultaten, groepsplannen. Dit is een uitgewerkt plan waarin de onderwijsbehoeften van kinderen worden geclusterd, zo-

33


dat de leerkracht daar praktisch mee aan de slag kan. Een groepsplan is gericht op aandacht voor alle kinderen en wordt drie keer per jaar besproken met de interne coördinator. Tijdens deze bespreking wordt het plan geëvalueerd en indien nodig bijgesteld. Leerlingvolgsysteem (LVS) De kinderen worden vanaf leerjaar 1 t/m 8 door de leerkracht gevolgd in hun ontwikkeling; de gegevens van observaties, toetsen en gesprekken worden genoteerd en bewaard in het digitale leerlingendossier.

Samen acties ond Samen sta je ernemen. sterk!

Toetsen Naast de methodegebonden toetsen worden er in de groepen 3 t/m 8 op verschillende momenten gedurende het schooljaar signaleringstoetsen afgenomen. Er wordt dan gekeken naar de vorderingen op het gebied van rekenen en wiskunde, spelling, technisch en begrijpend lezen, woordenschat, luistervaardigheden en wereldoriëntatie. Bovendien kijken we ook naar de sociaal-emotionele ontwikkeling en het leer- taakgedrag. In groep 1 /2 worden geen toetsen afgenomen. Sinds 2018 zijn de toetsen van groep 1/2 door het ministerie van onderwijs uit het leerlingvolgsysteem gehaald, daarom hebben wij als school besloten de toetsen niet meer af te nemen. In groep 8 maken de kinderen de IEP Eindtoets. We maken op De Regenboog gebruik van de niet-methode gebonden toetsen van het CITO, omdat die landelijk genormeerd zijn. Dat betekent dat onze resultaten vergeleken kunnen worden met die van andere scholen in Nederland. Extra ondersteuning We vinden dat we voor alle kinderen zorg hebben. Sommige kinderen hebben extra zorg nodig. Er zijn echter grenzen aan onze zorg. Dit betekent dat we als school dan niet de hulp kunnen bieden die het kind nodig heeft. Deze grenzen van de zorg staan beschreven in het ondersteuningsplan van de school.

34

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Externe hulp In sommige gevallen wordt met instemming van de ouders besloten hulp in te schakelen van externe instanties. We noemen: de GGD, schoolarts, logopedist, Bureau Jeugdzorg, speciale school voor basisonderwijs. In alle gevallen gebeurt dit in samenwerking met de ouders. IZAT (Intern Zorg en Advies Team) Onze school ziet ouders als een belangrijke partner voor het bereiken van de beste resultaten voor onze kinderen. Wij vinden het belangrijk om, daar waar mogelijk, samen met u ons onderwijs en onze zorg voor uw kind zo goed mogelijk vorm te geven. Soms hebben wij als school zelf niet voldoende mogelijkheden om, indien nodig, de situatie van uw kind echt te verbeteren. De school kan dan, na overleg met de ouders, het IZAT inschakelen. Het IZAT staat voor Intern Zorg en Advies Team. Het IZAT heeft als doelstelling het verlenen van licht-pedagogische hulp. Het bestaat uit de interne coördinator, de jeugdverpleegkundige van de GGD en de maatschappelijk werker van de Dommelregio. Naast deze vaste deelnemers kunnen ook leerkracht of andere deskundigen gevraagd worden deel te nemen. Deze deskundigen kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van het kind en op wat er nodig is aan hulp en/of ondersteuning. Zij kunnen die hulp soms zelf bieden of zij kunnen u en uw kind begeleiden naar andere hulp. Het IZAT komt ongeveer zes keer bij jaar bij elkaar.

raren, m a ar le , s r e id le e g e Ouders , b en dragen bij ig d n u k s e d e oo k extern an uw kind . v g lin e k ik w t n a an de o

35


Openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs Wethouder Van Nunenstraat 12a, 5706 TK Helmond, 0492-392112. Mailadres: info@platoo.nl, site: www.platoo.nl

36

Via een bestuursbreed netwerk van coördinatoren Excellentie draagt de Excellentiebrigade zorg voorvergroting van kennis en kunde van de leerkrachten van de scholen. Belangrijk onderdeel van het leerarrangement is de Plusklas. De Plusklas is een groep van 12 excellente leerlingen uit de groepen 5, 6, 7 en 8. De Plusklas komt wekelijks een dagdeel samen. Met het onderwijs in de Plusklas streven we de volgende doelen na: - Ontmoeten van ontwikkelingsgelijken: kinderen die in dezelfde situatie zitten, die op dezelfde manier denken, met evt. gelijke interesses e.d. - Leren leren - Leren plannen - Leren leven Daarnaast wordt er ook gewerkt aan persoonlijke leerdoelen. In de plusklas wordt gewerkt met een ontwikkelingsgericht portfolio. We leggen vooral de focus op het proces en de stappen van ontwikkeling die leerlingen daarin kunnen maken. Dus niet op het produceren van een prachtig product. Door hierover tijdens de lessen en ook naar

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

aanleiding van de toegevoegde doelenlijst in gesprek te gaan proberen we leerlingen eigenaar te maken van hun eigen leer- en ontwikkelingsproces. Ook geven we hen de verantwoordelijkheid zichzelf bij te sturen tijdens dat proces. Werken met een ontwikkelingsgericht portfolio heeft daarom niet alleen invloed op de leerling in de plusklas maar ook in de eigen groep en thuis. Het geeft een inzicht en houvast: wat kan ik nu al en wat heb ik met het oog op de toekomst nog nodig. Continue aandacht voor hoogbegaafdheid Onze school werkt met een erkend protocol hoogbegaafdheid ten behoeve van signaleren en diagnosticeren. Op basis hiervan wordt een individueel begeleiding- en evaluatieplan opgesteld. Tevens is er op onze school een leerkracht actief als coördinator “Excellentie”. Zij is verantwoordelijk voor een actieve uitwisseling van expertise tussen betrokken professionals. De leerkrachten van onze school worden begeleid in het organiseren van de zorg aan de excellente leerlingen. Dit gebeurt onder andere door het opstellen van programma’s voor compacten en verrijking van de reguliere lesstof in de eigen groep.

De Plusklas

“In mijn Plusklas krijg ik uitdagingen. Dat vind ik echt cool”

De Excellentiebrigade Binnen de stichting PlatOO werken experts op het gebied van hoogbegaafdheid samen in de Excellentiebrigade. De Excellentiebrigade verzorgt een leerarrangement voor de excellente leerling. Dit arrangement voorziet in verrijking van de lesstof in combinatie met gerichte aandacht voor de leerling in de eigen groep.

de focus l a r o o v n e g g We le sta ppen van e d n e s e c ro o p het p gen da arin lin r e le ie d g lin ontwikke kunnen m a ken .

37


Ondersteuning en zorgplicht Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen hebben hiermee een zorgplicht gekregen. Zorgplicht betekent dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling die op hun school zit, of die zich bij hun school aanmeldt een passende onderwijsplek binnen het samenwerkingsverband krijgt. Elk kind heeft recht op passend onderwijsaanbod op de eigen school, eventueel met extra ondersteuning in de groep, op een andere reguliere basisschool of in het speciaal onderwijs. Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband Onderwijs PO Eindhoven 30-07. De missie van ons samenwerkingsverband is Samen voor kinderen. Ondersteuningsprofiel – schoolondersteuningsplan Iedere school in het samenwerkingsverband heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Dit is een wettelijk voorschrift en biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat de school verder aan ondersteuning biedt. Het ondersteuningsprofiel en plan is te vinden op de website van de school en de website van PlatOO.

Basisondersteuning Alle scholen van PlatOO zien als kracht van hun onderwijs het kijken naar het individuele kind. Vanuit dit gegeven is het de opdracht om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoefte van dit kind. Daarbij zijn de kernwoorden een onderzoekende houding en het op zoek gaan naar mogelijkheden en kansen voor elk kind. De scholen van PlatOO gaan uit van onderwijs binnen een groep. Er komen steeds meer mogelijkheden om groepsoverstijgende activiteiten te realiseren.

reativiteit en c n e r le u im t s Wij utselen, n k : n e g in d l e dat zit in ve tuinieren . n e s n a d , g n a z

Relatie basisondersteuning – extra ondersteuning De scholen van PlatOO investeren zoveel mogelijk in een krachtige basisondersteuning. Dit betekent dat veel extra ondersteuning geïntegreerd is het onderwijs in de groep. Zowel pedagogisch als didactisch ligt daar het accent. Verantwoording hiervan vindt plaats binnen de groepsplannen. Zowel de basisondersteuning als de extra ondersteuning richt zich op - sociaal-emotionele en/of gedragsondersteuning - leer- en ontwikkelingsondersteuning - fysiek medische ondersteuning

Missie en visie PlatOO

‘kwaliteitsonderwijs voor alle kinderen, zo thuisnabij mogelijk’ ● Alle kinderen voelen zich met de noodzakelijke (extra) ondersteuning deel van de schoolgemeenschap; zij durven zich kwetsbaar op te stellen vanuit een positief zelfbeeld en hebben zicht op eigen kwaliteiten. Iedereen voelt zich welkom. ● Alle kinderen komen tot maximale ontplooiing; brede ontwikkeling van kinderen staat centraal. ● Alle PlatOO-scholen hebben hun onderwijs optimaal ingericht om aan de ontwikkelbehoefte van alle kinderen tegemoet te komen; niet omdat het moet, maar omdat het er toe doet.

38

Bovenschoolse extra ondersteuning PlatOO kent twee bovenschoolse vormen van extra ondersteuning. - Excellentiebrigade http://www.platoo.nl/nl/homepage/excellentiebrigade - Integratieklassen http://www.platoo.nl/nl/homepage/integratieklassen Indien de onderwijsbehoefte van een kind de ondersteuningsmogelijkheden van de school overstijgt bekijken we in overleg met ouders en bovenschoolse ondersteuning op welke wijze het beste aangesloten kan worden op de onderwijsbehoefte van het kind. Daarbij kan sprake zijn van onderwijs volgen op een andere basisschool. Er kan eventueel sprake zijn van zware ondersteuning; tijdeOBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2017 - 2018

39


lijke plaatsing SO of SBO. In zo’n geval wordt een triade gevoerd en wordt een toelaatbaarheidsverklaring aangevraagd bij het samenwerkingsverband. Elke school heeft de visie van PlatOO ook opgenomen in het ondersteuningsplan van de school. Enkelvoudige Ernstige Dyslexie (EED) Signalering en ondersteuning van kinderen met lees- en spellingproblemen en dyslexie valt onder de basisondersteuning van de school. Onze school handelt hierbij volgens het dyslexieprotocol. Vaststelling van dyslexie is een keuze van ouders zelf middels particulier onderzoek. Alleen wanneer kinderen voldoen aan de criteria voor enkelvoudige ernstige dyslexie kunnen ouders een beroep doen op de vergoedingsregeling EED. De procedure hiervoor loopt via de gemeente. U kunt hierover ook contact opnemen met Olga Stoffels, interne coördinator. Zij ondersteunt u met het in orde maken van de aanvraag voor het onderzoek. Daarnaast kan de interne coördinator advies geven over de instanties die uw kind verder kunnen begeleiden.

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

41


8.

DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS

4 t/m 8 komen ook de kinderen mee naar het gesprek. In september vindt er een startgesprek (zonder rapport) plaats over het kind. In dit gesprek willen samen de onderwijsbehoeften van uw kind in kaart brengen. Op deze manier kunnen we gezamenlijk het beste aanbod voor uw kind bepalen. U kunt zelf een tijdstip kiezen in de schoolapp waarop de gesprekken plaatsvinden. U krijgt hier een melding van via de leerkracht van uw kind.

Jaarplan Jaarlijks stelt de school in dialoog met het team een onderwijskundig jaarplan op. In dit plan worden te behalen doelen opgenomen ten aanzien van het onderwijs. Hieronder wordt een korte weergave gegeven van de behaalde doelen in 2019-2020.

Tussentijdse rapportage Mocht daar aanleiding voor zijn, dan kunnen ouders en leerkrachten elkaar ook altijd tussentijds informeren. Hiervoor kan de leerkracht de ouder even aanspreken, maar u kunt als ouder ook contact zoeken met de leerkracht. In principe maakt deze dan een afspraak met u na schooltijd.

Actief leren ● Kinderen reflecteren op hun eigen leerproces. ● We gaan werken met een nieuwe WO methode. Sterk pedagogisch klimaat ● Monitoren van de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. ● Fides methodiek wordt uitgedragen door iedereen die betrokken is bij de school. Onderwijs op maat ● Er is een passend verrijkingsaanbod. ● De ondersteuningsbehoeften en talenten van kinderen bepalen mede ons onderwijsaanbod. Teamgecentreerde organisatiestructuur ● De Teamgecentreerde Organisatiestructuur wordt verder geïmplementeerd.

Advisering voortgezet onderwijs Leerjaar 7 Aan het eind van leerjaar 7 krijgen de kinderen van school een voorlopig advies over onze verwachtingen ten aanzien van de keuze voor het voortgezet onderwijs. Dit advies lichten we toe in een adviesgesprek met ouders en kind.

Leerjaar 8 In leerjaar 8 krijgen de kinderen een definitief advies. Als school kijken we naar eventuele veranderingen die de kinderen het laatste schooljaar hebben doorgemaakt. De leerkracht stelt in overleg met de interne coördinator en de directeur het schooladvies vast. Dit advies wordt in een apart gesprek in januari aan de kinderen en de ouders toegelicht. In april 2020 maken de kinderen een eindtoets. De uitslag van deze toets heeft geen directe invloed op het schooladvies. Het is echter wettelijk verplicht om toetsgegevens van een landelijk genormeerde toets bij aanmelding op een school voor HAVO of VWO te kunnen overleggen. De ouders kiezen zelf een school voor voortgezet onderwijs en melden hun kind zelf aan. Eind maart stuurt de leerkracht een onderwijskundig rapport naar de school van keuze. In een aantal gevallen kan er nog nader onder-

Schriftelijke rapportage Per schooljaar ontvangen de kinderen tweemaal een schriftelijk rapport. Met dit rapport willen wij een zo objectief mogelijke weergave geven van de ontwikkelingen en vorderingen van de kinderen. De door ons gebruikte toetsen en observaties geven ons hiervoor de benodigde informatie. De rapporten verschijnen in februari en in juni. Mondelinge rapportage of oudergesprekken Na ieder rapport bespreken de ouders met de leerkracht de vorderingen van hun kind. In de groepen

42

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

zoek door de school voor voortgezet onderwijs gedaan worden. Ook kan nog informatie bij onze school worden opgevraagd. Eind april neemt het voortgezet onderwijs een beslissing over de toelating. Hoe scoort groep 8 van De Regenboog op de IEP eindtoets? Onze school kiest ervoor om álle kinderen de eindtoets mee te laten maken, ook de kinderen die leerwegondersteuning krijgen op het voortgezet onderwijs. Op De Regenboog hebben wij gekozen voor de IEP Eindtoets. Een alternatief voor de CITO Eindtoets. De manier van toetsen van IEP sluit goed aan op het onderwijs dat wij bieden op De Regenboog. Om die reden hebben wij er in 2016-2017 voor gekozen de overstap te maken. Het landelijk gemiddelde voor de IEP Eindtoets lag in 20192020 op 81,8. Naast dit landelijk gemiddelde hanteert de inspectie voor het onderwijs een onder- en bovengrens ten aanzien van de Eindtoets. Hierbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de leerling-populatie van de scholen, waardoor een reëler beeld ontstaat van de eindresultaten. Deze lijst is opgenomen in het document “Analyse en waarderingen van opbrengsten” en kunt u vinden op de website van de onderwijsinspectie. De gemiddelde scores die onze kinderen de afgelopen jaren hebben gehaald zijn: Schooljaar 2016-2017 81* Schooljaar 2017-2018 91* Schooljaar 2018-2019 83,6 (*) Deze scores zijn gecorrigeerd voor GLG (Gemiddeld Leerling Gewicht). Deze score wordt door de inspectie gebruikt bij het beoordelen van de opbrengsten aan het einde van de schoolperiode. De GLG heeft betrekking op de gewichtenregeling in het basisonderwijs. Deze regeling is door het ministerie ingevoerd om basisscholen extra financieel te ondersteunen bij het wegwerken van onderwijsachterstanden. Uitgangspunt van deze regeling is het opleidingsniveau van de ouders van de kinderen.

43


Aan de hand van het opleidingsniveau wordt het gewicht van kinderen vastgesteld.

zijn daarom te allen tijde bereid om de resultaten in een persoonlijk gesprek toe te lichten.

De gemiddelde score is gebaseerd op de gemiddelde score van alle kinderen die deelgenomen hebben aan de IEP Eindtoets, waardoor het lastig is om een vergelijk te maken met andere scholen. Dit heeft vooral te maken met de leerlingpopulatie die per school verschillend is en het feit dat scholen verschillende toetsen gebruiken om zich over hun eindtoetsgegevens te verantwoorden. De gegevens moeten dus in een bredere context geplaatst worden. We

Om een goed beeld te krijgen of we de kinderen op basis van ons eigen leerlingvolgsysteem het juiste vervolgonderwijs adviseren, houden we de resultaten die de kinderen op het voortgezet onderwijs behalen goed bij. Dit doen we zo mogelijk minstens over de eerste drie jaar dat het kind op het voortgezet onderwijs zit. Zij vormen een toetsingsmiddel voor de kwaliteit van ons onderwijs. Op die manier kunnen we nagaan of onze adviezen de juiste zijn geweest. En dat is tot nu toe ook gebleken.

Uitstroom leerlingen groep 8 Richting 2015-2016 2016-2017 2017-2018 20187-2019 Aantal Aantal Aantal Aantal leerlingen leerlingen leerlingen leerlingen VWO 3 5 4 1 HAVO/VWO 2 0 1 2 HAVO 0 3 4 3 VMBO-T/HAVO 0 3 1 0 VMBO-T 1 0 0 2 VMBO K 3 0 0 1 VMBO B/K 0 2 1 0 VMBO B 1 0 0 0 Praktijk 0 0 0 0

Resultaten Inspectie van het Onderwijs De Inspectie van het Onderwijs geeft altijd een uitvoerige rapportage naar aanleiding van regelmatige inspecties. Het laatste bezoek heeft plaatsgevonden in februari 2014. Het oordeel van de inspectie was voldoende. Dit betekent dat we als school het basisarrangement ontvangen. De rapporten van alle bezoeken staan op de website van de inspectie (www.onderwijsinspectie.nl).

Resultaten extra zorg Schooljaar 2018-2019 kinderen met aparte leerlijn kinderen met dyslexie begeleiding

Aantal kinderen 1 2

Percentage van het totaal (100 leerlingen) 1% 2%

Aantal doublures afgelopen schooljaren 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019

Aantal doublures 3 5 3 2

Percentage van het totaal* 3,2% (93 leerlingen) 5% (100 leerlingen) 3% (106 leerlingen) 2% (116 leerlingen)

Na het kleien m even drogen. oet het wel dag is het oo De volgende k opeens hard geworden.

*(landelijk = 3%)

44

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

45


ur in: u t a n e d n e m Sa limmen. k n e n e t t o v a spelen, r

9. PRAKTISCHE INFORMATIE Ziekmelden Wanneer uw kind vanwege ziekte of voor een bezoek aan bijvoorbeeld ziekenhuis, huisarts of tandarts afwezig is, moet u dat dezelfde morgen telefonisch voor 8.30 uur doorgeven aan school. Wij vragen ouders afspraken met (tand)arts zoveel mogelijk na schooltijd te plannen. De school neemt contact met u op als uw kind op school ziek wordt. Hiervoor vragen wij u in het begin van het jaar een telefoonlijst met eventuele noodnummers opnieuw in te vullen voor de betreffende leerkracht. U kunt uw kind dan ophalen. Kinderen gaan nooit alleen naar huis zonder toestemming van de ouder. Deelname gymlessen Als uw kind niet aan de gymles kan deelnemen, moet u hem/haar altijd een briefje meegeven waarop u aangeeft waarom uw kind niet kan deelnemen aan de gymles. Uitschrijven kinderen Als een kind tussentijds de school verlaat, ongeacht welke reden, dan moet u dit aan de directeur melden. De school schrijft het kind officieel uit. Vervolgens ontvangt de nieuwe school dit uitschrijvingsbewijs en een onderwijskundig rapport. Ook wordt de leerplichtambtenaar ingelicht over het vertrek. Verlof aanvragen Uw kind is vanaf 5 jaar leerplichtig. Bij het geven van verlof hebben we ons, net als iedere school, te houden aan de leerplichtwet. Voor verlof dienen altijd gegronde redenen te zijn. Voor extra vakanties mag in principe nooit verlof worden gegeven. Om verlof aan te vragen, moet u bij de directeur zijn. Zij verleent het verlof en kan u op de hoogte brengen over wat wettelijk mogelijk is. Voor het aanvragen van verlof zijn speciale formulieren te verkrijgen, die door de leerplichtambtenaar van de gemeente worden verstrekt.

46

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Moet u uw kind kortdurend afwezig melden, bijvoorbeeld voor een bezoek aan een specialist, een logopedist of tandarts dan volstaat een briefje voor de desbetreffende groepsleerkracht. Houdt u uw kind zonder toestemming thuis, dan is de directeur genoodzaakt om de leerplichtambtenaar in te lichten. Vervanging van leerkrachten Binnen PlatOO wordt gewerkt met een vervangerspool, waarbinnen verschillende vervangers een aanstelling hebben. Bij ziekte wordt de coördinator van de vervangerspool gebeld, die vervolgens vervanging regelt. Er wordt, indien mogelijk, rekening gehouden met vervangers die bekend zijn met de school. Het is ons streven om niet te veel verschillende vervangers in één groep in te zetten. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat er geen vervanging beschikbaar is. Wanneer het ons niet lukt om iemand te vinden, start het noodplan. Dit kan in het uiterste geval betekenen dat er een groep kinderen thuis moet blijven. U zult hier altijd van op de hoogte worden gebracht. Schoolafspraken Op onze school vinden we het prettig dat er een rustig en veilig klimaat heerst. Op deze wijze voelen kinderen zich fijn en weten ze waar ze aan toe zijn. Vanuit de Fides methodiek zal de coördinator sociaal emotionele vorming samen met de leerkrachten en kinderen schoolafspraken vaststellen en visueel maken binnen de school. Op die manier is het voor alle betrokkenen duidelijk welke afspraken wij hebben. Jarigen mogen natuurlijk trakteren in de klas. Vanuit onze gezonde gedachte vinden we het belangrijk dat hier bij de traktaties rekening mee wordt gehouden. We willen graag kleine gezonde traktaties die direct op te eten zijn in de klas. In de onderbouw mogen de kinderen het dienblad mee naar huis nemen. Hieraan vindt u een boekje met gezonde geschikte traktaties. Op het dienblad kunnen de kinderen vervolgens hun gezonde traktatie meenemen op de dag dat ze trakteren.

47


Continurooster Op OBS De Regenboog werken we met een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven om met elkaar te eten in het eigen klaslokaal. Na het eten gaan de kinderen buiten spelen. Tijdens de lunchpauze krijgt het team ondersteuning van vaste hulpouders. De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de school. U kunt zich bij Teuntje aanmelden om te ondersteunen tijdens de lunchpauze. We kunnen altijd extra hulp gebruiken. De ouders zorgen ervoor dat de kinderen zelf gezond eten en drinken bij zich hebben. Omdat het continurooster een wezenlijk onderdeel uitmaakt van het onderwijs op onze school, vinden wij het belangrijk dat alle kinderen op school eten. Zo worden ook sociale vaardigheden als tegelijkertijd beginnen met eten en wachten tot iedereen klaar is geleerd. Het samen opruimen zorgt ervoor dat de kinderen verantwoordelijkheid dragen voor de omgeving. Afspraken met betrekking tot het continurooster ● De kinderen brengen zelf eten en drinken mee in een tas. Lunchtrommeltje, beker en tas zijn voorzien van naam. ● Wat in de broodtrommel zit, wordt opgegeten. ● Omdat we een gezonde lunch stimuleren, verwachten we dat kinderen géén snoep meekrijgen. Fruit is een gezond en lekker alternatief. Luizencontrole Sinds een aantal jaren worden de kinderen regelmatig gecontroleerd op hoofdluis. Vaste ouders controleren, in overleg met de school, na iedere schoolvakantie de kinderen. De ervaring tot nu toe leert dat deze methode zéér succesvol is. De controles vinden elke maandag- en dinsdagochtend ná een schoolvakantie plaats. Naast de vaste ouders is het erg fijn als andere ouders hierbij kunnen ondersteunen. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de leerkracht van uw kind.

48

Voor- en naschoolse opvang Onze school biedt u de mogelijkheid tot voor- en naschoolse opvang voor uw kind(eren). We hebben in Korein Kinderplein een partner gevonden voor de voor- en naschoolse opvang op onze schoollocatie De Regenboog. De kinderen worden door u gebracht en gehaald. Allerlei activiteiten zorgen ervoor dat uw kind zich geen moment verveelt. En wil uw kind even rustig ontspannen, lezen of computeren? Dan is daar alle gelegenheid voor. De kinderen kiezen zelf wat ze willen doen. BSO is tenslotte vrije tijd. Korein Kinderplein verzorgt op OBS de Regenboog de voor- en naschoolse opvang in het BSOlokaal én in de kuil. Uw kind kan in schoolweken van maandag t/m vrijdag voor- en na school opgevangen worden van 7.30 tot 18.30 uur en in vakanties en schoolvrije dagen de hele dag. U kunt opvang afnemen met een contract van ; 52, 49, 46,43 of 40 weken per jaar. En natuurlijk kunt u ook voor incidentele dag of enkele vakantieopvang bij Korein Kinderplein terecht.

Wilt u weten wat we doen ? Kijk dan mee op de BSO van Gentlaan via: http://nl-nl.facebook.com/pages/KoreinKinderplein-Van-Gentlaan/1423631067898362 Peutergroep Op onze school bieden wij u de mogelijkheid om uw zoon/dochter vanaf 2-jarige leeftijd te laten starten op de peutergroep. Op 2 ochtenden wordt uw peuter spelenderwijs voorbereid op de stap naar groep 1 die ze mogen maken zodra ze 4 jaar zijn. De peutergroepen van Groene Kidsintown Op de Hoek zijn 40 weken per jaar geopend, tijdens de schoolvakanties hebben ook zij vakantie. De groep draait op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 11:00 uur. De vaste combinatiedagen zijn maandag-donderdag en dinsdag-vrijdag maar andere combinaties zijn in overleg ook mogelijk. U kunt 2 ochtenden afnemen en ontvangt hiervoor subsidie of u kunt gebruik maken van belastingteruggave. Uiteraard kunt u ook meer dagdelen afnemen als dit gewenst is maar de subsidie en teruggave is op maximaal 2 ochtenden van toepassing. Peuters met een VVE-indicatie zijn sowieso 4 ochtenden welkom en ontvangen hiervoor een specifieke subsidie.

Tijdens een ochtend op de peutergroep werken wij middels een vast dagprogramma en hanteren wij een vast ritme. Zo weten de kinderen al snel wat er gaat gebeuren en hoe het verloop van de ochtend is. We werken veel samen met de school en zoeken aansluiting bij elkaars thema. Ook gezamenlijke schoolactiviteiten proberen we zoveel mogelijk bij te wonen. De peuters raken hierdoor vertrouwd aan het school-gebeuren en de uiteindelijke overgang naar school verloopt daardoor makkelijker. De doorgaande lijn tussen voorschool en school versterken vinden wij van groot belang. U bent ten aller tijden welkom om te komen kijken op een van de 4 ochtenden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Linda van Vroenhoven of Marlies Koog; 0614312805 of 061369815 of via opdehoek@kidsintown.nl. Kijk ook op www.kidsintown.nl (vindt ons onder peuteropvang) en volg ons op facebook https://www.facebook.com/opdehoek. peuterspeelzaal/?ref=ts&fref=ts

Tijdens woensdag- vrijdagmiddag en vakanties wordt er samengewerkt met andere Korein Kinderpleinen in Son en Breugel omdat er dan wat minder kinderen aanwezig zijn. Door samenvoeging hebben de kinderen toch voldoende speelkameraadjes. U bent altijd welkom om tijdens BSO-uren een kijkje te komen nemen.

n al vroeg re e d in k e d n e t la We htbij beleven. ic d an v r u u at n e d

Voor meer informatie, een netto-offerte en aanmelden kunt u contact opnemen met een klantadviseur van Korein Kinderplein Telefoon: (040) 2948989 Email: klantadvies@korein.nl Kijk ook op: www.koreinkinderplein.nl En zoek dan de locatie: van Gentlaan in Breugel

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

49


Klachtenprocedure en schoolcontactpersoon Indien u als ouder ontevreden bent over de gang van zaken op school, een leerkracht, een kind of een ouder, dan is het van groot belang om dit bespreekbaar te maken. U kunt hiervoor in eerste instantie contact opnemen met de groepsleerkracht of de directie. Ook de medezeggenschapsraad kan hierin een rol spelen. Op iedere PlatOO-school is een schoolcontactpersoon (of vertrouwenspersoon) aanwezig, waar u terecht kunt met uw eventuele klachten. Voor onze school is dit Linda Staal, zij kan u advies geven waar uw klacht behandeld kan worden. Op school is een uitgebreide brochure te verkrijgen waarin staat met welke klacht u waar terecht kunt. Op school is tevens een protocol “klachtenregeling” aanwezig, die in samenwerking met de GMR tot stand is gekomen. Indien de klacht niet afdoende op school afgehandeld kan worden, kunt u zich wenden tot het College van Bestuur. In voorkomende gevallen kan er ook een beroep gedaan worden op de externe vertrouwenspersoon van PlatOO. Mochten deze stappen niet het gewenste resultaat opleveren, kunt u overwegen de klacht in te dienen bij de landelijke klachtencommissie voor het openbaar en algemeen toegankelijk onderwijs. Schorsen en verwijdering Er kan zich een situatie voordoen, waarin de school genoodzaakt is een kind te schorsen of verwijderen van de school. In dat geval volgen we het beleid van PlatOO. Schorsing Een schorsing kan voor één of enkele dagen en dient schriftelijk bekend gemaakt te worden aan de ouders. In deze bekendmaking neemt de directeur de redenen op, die geleid hebben tot het besluit tot schorsing. Voordat tot schorsing wordt overgegaan moet het bevoegd gezag, de inspectie van het onderwijs en de leerplichtambtenaar van de gemeente op de hoogte worden gebracht.

50

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

51


In de periode van schorsing voert de school gesprekken met de ouders om deze zeer ernstige waarschuwing te onderstrepen en om afspraken te maken over het vervolgtraject, welke wordt vastgelegd in het leerlingendossier. Verwijdering Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen gaat een bevoegd gezag over tot verwijderen van een leerling. Ingeval van verwijdering neemt het bevoegd gezag een beslissing op basis van een afweging tussen het belang van de betreffende leerling en het belang van de school. Het volledige beleid van PlatOO is op te vragen bij de directeur van de school. Privacy Op een school zijn veel gegevens van kinderen en ouders in (digitale) dossiers. De dossiers zijn veilig opgeborgen en alleen toegankelijk voor de directie en het onderwijzend personeel. De digitale gegevens zijn op verschillende niveaus met codes afgeschermd. De WPB (wet persoonsbescherming) schrijft voor hoe te handelen met gegevens van personen. Wij zijn ook aan deze voorschriften gebonden. Bij het aanmelden van uw kind vragen wij u of er foto’s en gegevens gebruikt mogen worden voor schooldoeleinden. Sponsoring Scholen worden regelmatig benaderd met allerlei aanbiedingen van bedrijven of instellingen. Op onze school is er een vastgesteld beleid over sponsoring en reclame. We geven kinderen informatie van instellingen of bedrijven uitsluitend mee als dit ten goede komt aan het onderwijs. We werken wel mee aan verspreiding van informatie van niet-commerciële instellingen of verenigingen uit Son en Breugel. In alle gevallen neemt de schoolleiding hiertoe een besluit. De school staat niet afwijzend tegenover sponsoring. We zullen van sponsoring geen gebruik

52

maken wanneer daar naar de kinderen toe bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. Elke gelegenheid voor sponsoring zal afzonderlijk, kritisch bekeken en beoordeeld worden. De directie streeft er naar om binnen twee dagen na overleg met een besluit te komen. Verzekering Op school hebben we een aantal verzekeringen afgesloten. Het betreft een ongevallenverzekering voor het verblijf op school, een aansprakelijkheidsverzekering en voor bijzondere gevallen een reisverzekering. Er kunnen echter situaties zijn waarin de verzekering geen dekking geeft. In dat geval is het belangrijk dat u als ouder goed verzekerd bent. Wij raden u daarom aan om zelf bij uw verzekering te controleren of de verzekering in alle gevallen dekkend is. Kijkt u hierbij naar een ongevallen- en een aansprakelijkheidsverzekering (indien u als ouder wordt aangesproken op “schade” aan een derde ontstaan door toedoen van uw kind). Zorgt u ervoor dat u niet voor verrassingen komt te staan! Abonnementen en bestellingen via school Het is mogelijk om via school een abonnement te nemen op een aantal kinder- en jeugdbladen. Ook krijgt u jaarlijks bestelformulieren voor (voordelige) kinderboeken. Wij willen als school hiermee het lezen bevorderen. Formulieren kunnen ingeleverd worden bij de conciërge.

n knutselen. Lekker bouwen e o wel wat je je z Misschien ontdek worden. later wilt

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

53


10. INFO VAN ANDERE INSTELLINGEN Inspectie De onderwijsinspectie kijkt jaarlijks hoe onze school functioneert. Dit kan zijn door een kort of lang bezoek of door een schriftelijke toetsing. Onze inspecteur is Mevr. Timmermans.De resultaten van de bevindingen van de inspectie worden meegenomen in de verbeterplannen van de school. De resultaten zijn openbaar en worden ook gepubliceerd op internet (www.onderwijsinspectie.nl). Het adres van de inspectie is: Kantoor Eindhoven Postbus 530 5600 AM Eindhoven Telefoon: 040 – 2197000 Stagiaires Op school bieden wij studenten van lerarenopleidingen en opleidingen voor onderwijsassistenten de mogelijkheid om stage te lopen. Dit gebeurt altijd in goed overleg met de betrokken leerkracht. De leerkracht is altijd in de buurt en blijft verantwoordelijk voor het gebeuren in de klas. De stage wordt gecoördineerd door de directeur.

al maak Met natuurlijk afv dingen. iste je samen de moo

54

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

GGD Gelukkig gezonde kinderen Wat kan Jeugdgezondheid betekenen voor u en uw kind? Gezond en veilig (op)groeien gaat bij de meeste kinderen vanzelf. Als ouder of verzorger gaat u voor het beste voor uw kind, zodat het kan opgroeien in een veilige en stimulerende omgeving. Maar kinderen op de basisschool ontwikkelen zich razendsnel. En dat roept ookwel eens twijfels, vragen of zorgen op. Dan kan Jeugdgezondheid helpen.

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

Jeugdgezondheid Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheid van de GGD Brabant-Zuidoost. Het team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistent en een medewerker gezondheidsbevordering. De jeugdverpleegkundige neemt deel aan de zorgstructuur van de school. Wat kunnen zij voor u en uw kind betekenen? Zit uw zoon of dochter in groep 2? Dan ontvangt u een uitnodiging voor een gezondheidsonderzoek. Tijdens dit onderzoek kijken de medewerkers van het team naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, gewicht, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. Misschien heeft u zelf vragen? Tijdens het onderzoek kunt u die stellen. Ook in groep 7 besteedt het team Jeugdgezondheid aandacht aan de ontwikkeling van uw kind en aan verschillende leefstijlthema’s. Daarnaast worden alle kinderen in groep 7 gemeten en gewogen. Even praten…. Mijn dochter in groep 3 is nog niet helemaal zindelijk. Mijn zoon van 9 vindt het moeilijk om met andere kinderen samen te spelen. Zijn die driftbuien van mijn kind normaal en hoe kan ik daar het best mee omgaan? Een lastige eter aan tafel….. Voor dit soort vragen kunt u altijd terecht bij het team Jeugdgezondheid. Praten met een deskundige van Jeugdgezondheid biedt vaak nieuwe inzichten en helpt u verder. Zij bieden een luisterend oor, geven hulp en advies en informatie die helpt. Als het nodig is verwijzen ze door. Extra informatie Betrouwbare en actuele informatie over opgroeien en opvoeden vindt u op de website www.informatiediehelpt.nl De informatie is ontwikkeld door de Stichting Opvoeden.nl in samenwerkingmet wetenschappers en deskundigen uit de praktijk en is getoetst door ouders.

55


GGD Brabant-Zuidoost Bezoekadres www.ggdbzo.nl Postbus 8684 Clausplein 10 /ggdbzo 5605 KR Eindhoven 5611 XP Eindhoven @ggdbzo Inentingen In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes krijgen in het jaar dat ze 13 worden ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker) aangeboden. De GGD verstuurt de uitnodigingen en vaccineert op een aantal centrale locaties in de regio. Meer info op www.bmr-dtpprik.nl, www.hpvprik.nl of www.rijksvaccinatieprogramma.nl.

• Ze ondersteunen scholen om hoofdluis te voorkomen en te bestrijden. • Elke 4 jaar doet de GGD een groot onderzoek naar de gezondheid van alle kinderen van 0 t/m 11 jaar en van 12 t/m 17 jaar. Met de resultaten uit deze onderzoeken kunnen onder andere gemeenten en scholen hun beleid en activiteiten ontwikkelen.

Altijd welkom Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken voor een gezondheidsonderzoek of gesprek? U kunt altijd contact opnemen met de sector Jeugdgezondheid. Kijk op de website www.ggdbzo.nl/ouders en klik op de button “Ik heb een vraag” Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: 088 0031 414 op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

11.

De GGD doet meer: • De GGD helpt scholen bij projecten over bijvoorbeeld overgewicht, genotmiddelen, pesten en seksualiteit. • Medewerkers van de GGD kijken of de school schoon en veilig is en geven hierbij advies. • Zij verzorgen voorlichtingsbijeenkomsten en cursussen voor ouders, scholen en kinderen.

SLOTWOORD

Natuurlijk valt er nog veel meer over onze school te vertellen. Daarom zijn we er ook zo trots op. We laten u graag onze school zien, zodat u nog een beter beeld krijgt. Als u nog vragen heeft, kunt u natuurlijk altijd een e-mail sturen of een afspraak maken. Wij hopen dat we u mogen begroeten op De Regenboog, dé school met oog voor iedereen. U bent van harte welkom! Het team van OBS De Regenboog

56

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020

57


Plattegrond ingang

hal hoofdingang

directie

kantoor

plusklas

BSO Korein Kinderplein

teamkamer

hal berging berging peuterspeelzaal

kuil berging leslokaal

leslokaal

berging mk berging leslokaal

cv

leslokaal

leslokaal Studio Radio RGB

hal

speelzaal

ingang Van Gentlaan

58

OBS De Regenboog • Schoolgids 2019 - 2020


Telefoon 0499-490328 Email info@regenboogbreugel.nl Website www.regenboogbreugel.nl

Design and Creation: Q-Studio

Openbare basisschool De Regenboog Van Gentlaan 4 5694 SC Breugel

Profile for Teuntje Derks-Versluis

Schoolgids 2019-2020  

In onze schoolgids leest u alles over onze school OBS De Regenboog.

Schoolgids 2019-2020  

In onze schoolgids leest u alles over onze school OBS De Regenboog.

Advertisement