Page 1

ΓΔΝΗΚΟ΢ ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΟ΢

ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ΢

2011


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ ΓΔΝΗΚΟ΢ ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΟ΢

ΑΡΘΡΟ 1:

ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ

1.1 ΟΡΗ΢ΜΟ΢ Μεηά από έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Λέζρε πνπ αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα, δηνξγαλώλεη Αγώλα Αληνρήο ζε δηαδξνκή, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην Βηβιίν Γηαδξνκήο (Road Book), πνπ ζα δνζεί ζηα πιεξώκαηα όπσο πξνβιέπεη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ Αγώλα. 1.2 ΟΡΓΑΝΧΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα. 1.3 ΑΡΥΟΝΣΔ΢ ΣΟΤ ΑΓΧΝΑ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα. 1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΑ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα 1.5 O αγώλαο ζα δηεμαρζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Γηεζλνύο Αζιεηηθνύ Κώδηθα (ΓAK) θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ, ηνπ Δζληθνύ Αζιεηηθνύ Καλνληζκνύ (EAK), ηεο Πξνθήξπμεο Πξσηαζιεκάησλ ηεο ΔΠΑ/EΘEA θαζώο θαη ησλ εγθπθιίσλ ηεο, ηνπ παξόληνο Γεληθνύ Καλνληζκνύ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηνπ θαη ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ αγώλα. H ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, ε Γηνξγαλώηξηα Λέζρε, ε Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή θαζώο θαη νη Οδεγνί ηεο παηδηάο δελ θέξνπλ θακία επζύλε έλαληη ηξίησλ γηα ηπρόλ αηύρεκα πνπ κπνξεί λα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ζ αζηηθή επζύλε βαξύλεη ηελ αζθαιηζηηθή εηαηξεία κε ηελ νπνία έρεη ζπλαθζεί ζπκβόιαην θάιπςεο θηλδύλσλ απ’ απηέο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. ΑΡΘΡΟ 2 ΟΡΗ΢ΜΟΗ 2.1 Ο Αγώλαο Αληνρήο είλαη αγσληζηηθή εθδήισζε πνπ δηνξγαλώλεηαη κέζα ζηα όξηα ηεο Διιάδαο, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ (ΔΠΗΣΡΟΠΖ΢ ΑΓΧΝΧΝ) ηεο ΟΜΑΔ (ΟΜΟ΢ΠΟΝΓΗΑ΢ ΜΖΥΑΝΟΚΗΝΖΣΟΤ ΑΘΛΖΣΗ΢ΚΟΤ ΔΛΛΑΓΟ΢). Γελ είλαη αγώλαο Enduro ή Trial θαη νύηε κπνξεί λα ηνπο αληηθαηαζηήζεη. Δίλαη αγώλαο αληνρήο θαη πξνζαλαηνιηζκνύ. ΢ε θάζε όρεκα επηβάιιεηαη λα επηβαίλεη ηνπιάρηζηνλ δηκειέο πιήξσκα (νδεγόο θαη ζπλνδεγόο - πινεγόο). Ο αγώλαο πεξηιακβάλεη Απιέο Γηαδξνκέο, Δηδηθέο Γηαδξνκέο θαη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο. ΢ε θάζε ζθέινο ηνπ αγώλα πξέπεη λα δηεμάγνληαη από 1 έσο θαη 6 Δηδηθέο Γηαδξνκέο ή/θαη Γνθηκαζίεο. Ζ δηάξθεηα, ηα ΢θέιε θαη νη Γηαδξνκέο θάζε αγώλα εγθξίλνληαη από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 2.2 Οη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο (ΔΓθ) είλαη οροθεηημένες δύζκολες δηαδξνκέο εθηόο δξόκνπ ζε θπζηθό πεξηβάιινλ πνπ δελ είλαη απαηηείηαη θαη δελ επηηξέπεηαη ε εθ ησλ πξνηέξσλ αλζξώπηλε παξέκβαζε. Οη ΔΓθ δηαλύνληαη ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΢ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΢ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο. Ο πξαγκαηηθόο ρξόλνο παξακνλήο θάζε νρήκαηνο κεηαμύ ηνπ ΢EX Αθεηεξίαο θαη ηνπ ΢EX Σεξκαηηζκνύ θάζε EΓθ ηζνδπλακεί κε ην ρξόλν εθηέιεζεο ηεο ΔΓθ πνπ ζα ρξεσζεί ην θάζε όρεκα σο επίδνζή ηνπ. 2.3 Οη Δηδηθέο Γηαδξνκέο (ΔΓξ) δηεμάγνληαη ζε ρσκαηόδξνκνπο θαθήο βαηόηεηαο ή εληειώο εθηόο δξόκνπ. Δίλαη άγλσζηεο ζηνπο αγσληδόκελνπο δηαδξνκέο πνπ δηαλύνληαη κε ηε βνήζεηα Βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book), ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΢ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΢ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο. Οη ΔΓξ κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ηκήκαηα αζθάιηνπ κε κέγηζην επηηξεπηό πνζνζηό ην 20% ησλ ζπλνιηθώλ ρηιηνκέηξσλ ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ. 2.4 Οη Απιέο Γηαδξνκέο (ΑΓ) είλαη εύθνια θαη βαηά ηκήκαηα πνπ ζπλδένπλ ηελ Δθθίλεζε, ηνλ Σεξκαηηζκό θαη ηηο Δηδηθέο Γηαδξνκέο – Γνθηκαζίεο κεηαμύ ηνπο. Οη ΑΓ είλαη γλσζηέο ή άγλσζηεο ζηνπο αγσληδόκελνπο δηαδξνκέο πνπ δηαλύνληαη κε ηε βνήζεηα Βηβιίνπ Γηαδξνκήο (Road Book), ππνρξεσηηθά κε ηε θνξά πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο από ην ΢ΔΥ Αθεηεξίαο κέρξη ην ΢ΔΥ Σεξκαηηζκνύ απηήο, εληόο Ηδαληθνύ Υξόλνπ θαη ζπγθεθξηκέλε Μέζε Ωξηαία Σαρύηεηα (ΜΩΣ) πνπ νξίδεη ν Οξγαλσηήο. Ο Ηδαληθόο Υξόλνο θαζώο θαη ε ΜΩΣ ζηηο Απιέο Γηαδξνκέο ζα πξέπεη λα είλαη ηέηνηνο πνπ λα επηηξέπεη ζε όινπο ηνπο αγσληδόκελνπο λα νινθιεξώζνπλ ηε δηαδξνκή κε άλεζε ρσξίο λα ππεξβαίλνπλ ηα όξηα αζθαινύο νδήγεζεο. 2.5 Ζ Βαζκνινγία ησλ νρεκάησλ πξνθύπηεη κε βάζε ην ρξόλν πνπ ρξεηάζηεθαλ γηα λα δηαλύζνπλ ηα ηκήκαηα ηνπ αγώλα. ΢ε απηόλ πξνζηίζεληαη νη όπνηεο άιιεο πνηλέο δέρζεθε ην όρεκα. Σν όρεκα κε ηνλ κηθξόηεξν ρξόλν ζα είλαη ν ληθεηήο ηνπ αγώλα. 2.6 Σα νρήκαηα πξέπεη λα δηαλύζνπλ ηε ζπλνιηθή δηαδξνκή ρσξίο ηε ρξήζε νπνηνπδήπνηε εμσηεξηθνύ παξάγνληα θαη κε κνλαδηθή βνήζεηα ηε ρξήζε ηνπ εμνπιηζκνύ πνπ κεηαθέξνπλ καδί ηνπο.

2


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

2.7 Ο νξγαλσηήο κπνξεί λα νξίδεη δηαθνξεηηθή δηαδξνκή ή/θαη εηδηθέο δνθηκαζίεο, αλάινγα ησλ ηθαλνηήησλ ησλ νρεκάησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο. ΢ε ηέηνηα πεξίπησζε, πξέπεη λα ζρεδηάζεη δηαθνξεηηθό δξνκνβηβιίν γηα θάζε δηαδξνκή ή/θαη θαηεγνξία νρήκαηνο. 2.8 Ζ δηαδξνκή κπνξεί λα ρσξίδεηαη ζε «ζθέιε» πνπ ζα απνηεινύληαη από µηα ή πεξηζζόηεξεο ρξνλνκεηξεκέλεο ρσκάηηλεο δηαδξνκέο πνπ κπνξνύλ λα ζπλδένληαη κεηαμύ ηνπο µε απιέο δηαδξνκέο 2.9 ΢ε κηθξνύο αγώλεο (<120 ριµ), ππάξρεη δπλαηόηεηα όιε ε δηαδξνκή λα είλαη ρξνλνκεηξεκέλε, µε µηα εληαία Μ.Ω.Σ.. αθόκα θαη αλ ππάξρνπλ μερσξηζηά ηκήκαηα δηαδξνκήο, κε ηνπο πεξηνξηζκνύο ηνπ άξζξνπ 20.2. 2.10 Ζ επηινγή ησλ δηαδξνκώλ πξέπεη λα επηηξέπεη ζηε πιεηνλόηεηα ησλ πιεξσκάησλ πνπ βξίζθνληαη εληόο αγώλνο λα πξαγκαηνπνηνύλ ην κεγαιύηεξν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο κε ην θσο ηεο εκέξαο, εθηόο αλ ν αγώλαο ή ε Γηαδξνκή έρεη ραξαθηεξηζηεί λπθηεξηλή θαη λα είλαη ηέηνηα πνπ λα κελ επηηξέπεη ζηα νρήκαηα λα αλαπηύμνπλ ζπλνιηθή ΜΩΣ. πέξαλ ησλ 50 ρηιηνκέηξσλ. Οη νξγαλσηέο παξνηξύλνληαη λα ζρεδηάδνπλ δηαδξνκέο ηέηνηνπ επηπέδνπ δπζθνιίαο πνπ ε κέγηζηε δπλαηή Μ.Ω.Σ. λα κελ μεπεξλά ηα 35 ρηιηόκεηξα. Αλ αλαγθαζηηθά πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θάπνηα κεγάιε δηαδξνκή πνπ πηζαλόλ, ηθαλόο αγσληδόκελνο κπνξεί λα πεξάζεη ηα 50 ρηιηόκεηξα Μ.Ω.Σ. ζπλνιηθά, ζα πξέπεη ε δηαδξνκή απηή λα γίλεη απιή, ή λα ηνπνζεηήζεη ΢ΔΓ πνπ ζα ειέγρνπλ όηη ηα πιεξώκαηα δελ ζα ππεξβνύλ ην όξην απηό. 2.11 Μεηά από δηάξθεηα νδήγεζεο κέρξη 12 σξώλ είλαη ππνρξεσηηθή κηα αλάπαπζε δηάξθεηαο ηνπιάρηζηνλ 8 σξώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο. Με έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ κπνξνύλ λα δηνξγαλσζνύλ αγώλεο κε κεγαιύηεξε δηάξθεηα νδήγεζεο θαη δηαθνξεηηθνύο ρξόλνπο αλάπαπζεο. 2.12 Όιεο νη Δηδηθέο Γνθηκαζίεο θαη Γηαδξνκέο γηα ηα απηνθίλεηα ρσξίο πξνδηαγξαθέο αζθαιείαο, ζα γίλνληαη κε θαζνξηζκέλε κέζε σξηαία ηαρύηεηα, ε νπνία κπνξεί λα είλαη θαη εληαία γηα όια ηα επί κέξνπο ηκήκαηα ησλ εηδηθώλ. 2.13 Γηα όιεο ηηο δηαδξνκέο πνπ δηεμάγνληαη ζε αλνηθηνύο ζηε θπθινθνξία δξόκνπο, ε κέγηζηε ηαρύηεηα γηα ην ρώκα ζα πξέπεη λα νξίδεηαη γηα θάζε θαηεγνξία ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ελώ γηα ηελ άζθαιην ηζρύνπλ απζηεξά ηα θαηά ηόπνπο όξηα ηνπ ΚΟΚ. ΢ε ζπγθεθξηκέλα επηθίλδπλα, θαηνηθεκέλα ή πνιπζύρλαζηα ζεκεία, πξέπεη λα ππάξρνπλ κηθξόηεξεο κέγηζηεο επηηξεπηέο ηαρύηεηεο. Γηα θάζε παξαβίαζε ησλ νξίσλ απηώλ ζα ρξεώλνληαη πνηλέο. 2.14 Γηα ηνλ έιεγρν θαη εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ, ζε όινπο ηνπο αγώλεο Αληνρήο είλαη ππνρξεσηηθό ηα απηνθίλεηα λα εθνδηάδνληαη κε πηζηνπνηεκέλεο ΢πζθεπέο Καηαγξαθήο, κέζσ Γνξπθνξηθνύ ΢πζηήκαηνο Δληνπηζκνύ (GPS), όπσο αλαιύνληαη ζηε ζρεηηθή Δγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 2.15 Γελ επηηξέπεηαη θακία ηξνπνπνίεζε ζηα άξζξα 2, 3 θαη 21. ΑΡΘΡΟ 3 ΟΡΟΛΟΓΗΑ ― Δλεκέξσζε : Ζ ελεκέξσζε πξέπεη λα γίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε ηνπ αγώλα ή ηνλ βνεζό ηνπ, ε δε παξνπζία ησλ αγσληδνκέλσλ είλαη ππνρξεσηηθή. Σν θείκελν ηεο ελεκέξσζεο πνπ αθνξά ηελ αζθάιεηα πξέπεη λα δνζεί γξαπηά θαη ελππόγξαθα θαη λα αλαξηεζεί ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. ― Γξνκνβηβιίν – Βηβιίν Γηαδξνκήο (Road Book): Βηβιίν ηεο δηαδξνκήο όπνπ πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε δηαδξνκή ηνπ αγώλα κε ζρήκαηα ή θαη ράξηεο. ― Γειηίν Σερληθήο Σαπηόηεηαο (ΓΣΣ): Έγγξαθν ρνξεγνύκελν από ηελ Αζιεηηθή Αξρή ηεο ρώξαο ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ην νπνίν εγθξίλεηαη από ηνλ επηηεηξακκέλν ηερληθό έθνξν ηεο ΔΘΔΑ ή από ηνλ ππεύζπλν ηερληθό έθνξν ηεο ζπλάληεζεο θαη ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλαγλώξηζε ηνπ παξνπζηαδόκελνπ νρήκαηνο. Σν δειηίν πξέπεη λα παξνπζηάδεηαη ζηνπο ηερληθνύο εθόξνπο ακέζσο κόιηο απηό δεηεζεί. ― Αξρεγόο Οκάδαο (Team Manager) : Ο νξηζκέλνο θαη απνδεθηόο εθπξόζσπνο κηαο νκάδαο, ε νπνία δηαζέηεη άδεηα δηαγσληδνκέλνπ, θαη ε νπνία ζπκκεηέρεη κε ηνπιάρηζηνλ δύν νρήκαηα. ― ΢θέινο (΢Κ): Κάζε ηκήκα ηεο δηαδξνκήο πνπ ρσξίδεηαη από πεξίνδν αλάπαπζεο. Μεηαμύ ηνπ ηέινπο ηεο ηειεπηαίαο δηαδξνκήο ηνπ ζθέινπο θαη ηεο εηζόδνπ ζε θαηαπιηζκό (Bivouac), θαζώο θαη κεηαμύ ηεο εθθίλεζεο εο από ηνλ θαηαπιηζκό θαη ηεο αθεηεξίαο ηεο 1 δηαδξνκήο ηνπ επόκελνπ ζθέινπο ππνρξεσηηθά πξέπεη λα ππάξρνπλ ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ. ― Σκήκα Γηαδξνκήο (ΣΓ): Σκήκα ηεο δηαδξνκήο ελόο ζθέινπο δηαλπόκελν ζε ηδαληθό ρξόλν κεηαμύ δύν δηαδνρηθώλ ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ (΢ΔΥ). ― Εώλε Πινήγεζεο (ΕΠ): Εώλε ηεο νπνίαο ε δηαδξνκή δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αθξηβώο, πνπ ζα δηαλπζεί κε ή ρσξίο (πιήξεο ή κεξηθό) δξνκνβηβιίν θαη κε ή ρσξίο ράξηε. ΢ηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο, ηνπνζεηεκέλνη κε αθξίβεηα ζηε δηαδξνκή, πνπ ζα αλαγλσξίδνληαη εύθνια κε ηε ρξήζε εηδηθώλ πηλαθίδσλ ή εηδηθώλ εξγαιείσλ, ζα εκθαλίδνληαη κε ηξόπν γεσγξαθηθό (πιάηνο - κήθνο), ραξηνγξαθηθό (ζπληεηαγκέλεο) ή παξαζηαηηθό (ρηιηόκεηξα θαη ζρεδηαγξάκκαηα), ζην δξνκνβηβιίν θαη / ή ζηνλ ράξηε. ― Πξαγκαηηθόο Υξόλνο: Ο πξαγκαηηθόο ρξόλνο πνπ ρξεηάζηεθε έλα πιήξσκα γηα λα πξαγκαηνπνηήζεη κηα δηαδξνκή. ― Ηδαληθόο Υξόλνο: ΢πγθεθξηκέλνο ρξόλνο κέζα ζηνλ νπνίν πξέπεη νη αγσληδόκελνη λα θαιύςνπλ ην θάζε ΢θέινο ή Σκήκα Γηαδξνκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. ― Νεθξόο Υξόλνο: Ο ρξόλνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ ηα πιεξώκαηα δηαθόπηνπλ ηνλ αγώλα κε εληνιή ηνπ αιπηάξρε ηνπ αγώλα. ― Μέγηζηνο Δπηηξεπηόο Υξόλνο Καζπζηέξεζεο: Υξόλνο κεγαιύηεξνο από ηνλ ηδαληθό πνπ έρεη θαζνξηζηεί γηα θάζε ΢θέινο ή Σκήκα Γηαδξνκήο ηνπ αγώλα. ΢ε θάζε πιήξσκα πνπ ζα ππεξβεί απηόλ ηνλ

3


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

ρξόλν ζα επηβιεζεί πνηλή πνπ κπνξεί λα αξρίδεη από ηελ «θαζνξηζκέλε πνηλή» θαη λα θηάλεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. Σε ζηηγκή πνπ μεπεξληέηαη ν κέγηζηνο επηηξεπηόο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ν ζηαζκόο ζεσξείηαη θιεηζηόο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγσληδόκελν. ― Μέγηζηνο Δπηηξεπηόο Υξόλνο Γνθηκαζίαο: Ο κέγηζηνο ρξόλνο πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ θάζε όρεκα γηα ηελ νινθιήξσζε θάζε Δηδηθήο Γνθηκαζίαο ηνπ αγώλα. ― Γειηίν Πιεξνθνξηώλ : Δπίζεκν δειηίν πιεξνθνξηώλ πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ ηνπ αγώλα θαη πνπ ρξεζηκεύεη γηα λα ηνλ ηξνπνπνηήζεη, ζπκπιεξώζεη ή απνζαθελίζεη. Απηά ηα δειηία είλαη ρξνλνινγεκέλα, αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα, από ηνλ νξγαλσηή. Σα πιεξώκαηα πξέπεη λα πηζηνπνηνύλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο όηη έιαβαλ γλώζε ηνπ πεξηερνκέλνπ. Κάζε δειηίν πιεξνθνξηώλ πξέπεη λα είλαη γξαπηό θαη λα αλαξηάηαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. ― Πιεξνθνξηαθό ΢εκείσκα : Πιεξνθνξία πνπ δίλεηαη από ηνπο νξγαλσηέο ή ην αξρεγείν ηνπ αγώλα ζηνπο αγσληδόκελνπο, πνπ πξέπεη λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ αλάγλσζή ηνπ ελππόγξαθα. ― Βηβιηάξην Υξνλνκέηξεζεο - (Καξλέ) : Βηβιηάξην ή θάξηα ρξνλνκέηξεζεο πνπ ρξεζηκεύεη γηα ηελ αλαγξαθή ησλ πξαγκαηηθώλ ρξόλσλ θαη ηελ, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, ζθξάγηζε ησλ δηαθόξσλ ΢ηαζκώλ Διέγρνπ (΢ΔΓ) πνπ πξνβιέπνληαη ζηε δηαδξνκή. ― Αλαζπγθξόηεζε: Πξνγξακκαηηζκέλε από ηνπο νξγαλσηέο παύζε ηνπ αγώλα αθ’ ελόο γηα λα ηεξεζεί ην ζεσξεηηθό σξάξην ηνπ αγώλα θαη αθ’ εηέξνπ γηα ηελ αλαζύληαμε ησλ πιεξσκάησλ πνπ ζπλερίδνπλ ηνλ αγώλα. Ζ ρξνληθή δηάξθεηα απηήο ηεο παύζεο κπνξεί λα δηαθέξεη από πιήξσκα ζε πιήξσκα. ― Bivouac: Σκήκα κεηαμύ ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ ρξόλνπ ηνπ ηεξκαηηζκνύ ελόο ζθέινπο θαη ηεο εθθίλεζεο ηνπ επνκέλνπ, ζην νπνίν νξγαλώλεηαη αλαζπγθξόηεζε θαη εκθαλίδεηαη ζην Γξνκνβηβιίν. Ζ δώλε ηνπ bivouac ζα νξίδεηαη από έλαλ ππνζεηηθό θύθιν πεξίπνπ 500 κέηξσλ ζην θέληξν ηνπ νπνίνπ ζα είλαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ νξγαλσηή θαη ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ: ― επίζεκνο πίλαθαο αλαθνηλώζεσλ ― έλα θνπηί γηα ηα βηβιηάξηα ρξνλνκέηξεζεο ην νπνίν ζα είλαη δηαζέζηκν κεηά ην θιείζηκν ηνπ ΢ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηνπ ζθέινπο. Σα ΢ΔΥ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ κπνξνύλ λα είλαη θνηλά αιιά δελ κπνξνύλ λα απέρνπλ πεξηζζόηεξν από 500 κέηξα από ην θέληξν ηνπ Bivouac, ζηνλ ηεξκαηηζκό ελόο ζθέινπο θαη 10 ρικ. από ην ζεκείν εθθίλεζεο ηεο επόκελεο κέξαο. Σν ζέξβηο ζε θιεηζηή θαη/ή ηδησηηθή πεξηνρή απαγνξεύεηαη. Πνηλέο γηα ηα Bivouac: Πξώηε παξάβαζε : Πξόζηηκν ην 50% ηεο ζπκκεηνρήο. Γεύηεξε παξάβαζε : Ζ Καζνξηζκέλε πνηλή. Σξίηε παξάβαζε : Απνθιεηζκόο. Οη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα νξίζνπλ Bivouac µε ειεγρόκελα ζέξβηο γηα ηα νπνία ε δηαδηθαζία πξέπεη λα πεξηγξάθεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. ― Υώξνο Δπηηεξνύκελεο ΢ηάζκεπζεο (Parc Ferme) : Υώξνο ζηνλ νπνίν απαγνξεύνληαη βνήζεηα, επηζθεπέο, αλεθνδηαζκόο ή άιιεο επεκβάζεηο ζηα νρήκαηα εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα ζηνλ παξόληα Καλνληζκό. ― Δπίδεημε Πηλαθίδσλ Υξόλσλ: Ζ επίδεημε πηλαθίδσλ ρξόλσλ θαη πιεξνθνξηώλ δελ ζεσξείηαη ζέξβηο ή εμσηεξηθή βνήζεηα. ― Καζνξηζκέλε Πνηλή (ΚΠ): Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή έρεη θαζηεξσζεί γηα λα αληηθαηαζηήζεη νξηζκέλεο πνηλέο πνπ νδεγνύλ ζηνλ απνθιεηζκό ή ζηε ζέζε εθηόο αγώλνο γηα ηε κε εθαξκνγή νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ ηνπ θαλνληζκνύ ζηνπο Αγώλεο Αληνρήο. Δπηηξέπεη ζηνλ αγσληδόκελν πνπ ηνπ έρεη επηβιεζεί ε πνηλή λα ζπλερίζεη ηνλ αγώλα ζε θαλνληθέο αγσληζηηθέο ζπλζήθεο, αλ θαη ηνπ έρνπλ επηβιεζεί ζνβαξέο πνηλέο. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή εθθξάδεηαη ζε ρξόλν ν νπνίνο πξνζηίζεηαη, ζηηο πνηλέο πνπ κπνξεί λα έρεη ήδε ζπγθεληξώζεη ν αγσληδόκελνο, ζε εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ Γεληθό ή Δηδηθό Καλνληζκό. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή νξίδεηαη από ηνπο νξγαλσηέο θαη κπνξεί λα δηαθέξεη γηα θάζε δηαδξνκή, ηκήκα δηαδξνκήο ή ζηαζκό ειέγρνπ δηέιεπζεο θαη ε νπνία ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηε κνξθή θαη δπζθνιία θάζε ελόο από απηά. Ζ θαζνξηζκέλε πνηλή πξνζηίζεηαη ζην κέγηζην επηηξεπηό ρξόλν θαζπζηέξεζεο θάζε δηαδξνκήο πνπ δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη ν αγσληδόκελνο ή πνπ έρεη ππεξβεί ην κέγηζην ρξόλν θαζπζηέξεζεο. ― Απνθιεηζκόο: Ζ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα επηβάιιεηαη, κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ, γηα ζνβαξή παξάβαζε ησλ θαλνληζκώλ. Ζ πνηλή απηή κπνξεί λα πξνβιέπεηαη από ηνλ Καλνληζκό γηα ζπγθεθξηκέλε παξάβαζε ή λα επηβιεζεί από ηνπο Αγσλνδίθεο κέζα ζηνλ θύθιν ησλ εμνπζηώλ ηνπο. ΑΡΘΡΟ 4 ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΟΗ Έλαο Αγώλαο Αληνρήο δηέπεηαη από ηνπο πην θάησ θαλνληζκνύο: ― Σνλ Δζληθό Αγσληζηηθό Καλνληζκό (ΔΑΚ) ― Σηο εγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ― Σνλ παξόληα Γεληθό Καλνληζκό θαη ηα Παξαξηήκαηά ηνπ ― Σνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα 4.1 Ο Αιπηάξρεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκώλ ζε νιόθιεξε ηε δηάξθεηά ηνπ αγώλα.

4


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

4.2 Κάζε ηξνπνπνίεζε ή πξόζζεηε πιεξνθόξεζε ζα αλαθνηλώλεηαη κε ρξνλνινγεκέλα, αξηζκεκέλα θαη ππνγεγξακκέλα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ ζα απνηεινύλ αλαπόζπαζηα κέξε ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ θαη ζα αλαξηώληαη ζηνλ επίζεκν πίλαθα αλαθνηλώζεσλ. Δπίζεο ζα γλσζηνπνηνύληαη απ’ επζείαο ζηα πιεξώκαηα κε ελππόγξαθε γλώζε. 4.3 Δπηπιήμεηο, πξόζηηκα ή πνηλέο, ζα επηβάιινληαη γηα παξαβάζεηο πνπ δελ άπηνληαη άκεζα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα θαη ζπλεπώο δελ επεξεάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ (π.ρ. θαζπζηέξεζε παξνπζίαζεο ζηνλ έιεγρν εμαθξίβσζεο θιπ). ΑΡΘΡΟ 5 ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 5.1 Οη Αγώλεο Αληνρήο δέρνληαη ζπκκεηνρέο απηνθηλήησλ 4Υ4 εθηόο δξόκνπ κε επίζεκε άδεηα θπθινθνξίαο ή Αγσληζηηθέο Πηλαθίδεο θαη αζθάιηζε. Απηά ηα απηνθίλεηα πξέπεη λα είλαη ζύκθσλα κε ηνλ Σερληθό Καλνληζκό Αγώλσλ Αληνρήο, λα πιεξνύλ ηνπο θαλνληζκνύο αζθάιεηαο πνπ πξνβιέπεη ε Γηεζλήο ΢ύκβαζε Οδηθήο Κπθινθνξίαο, θαζώο θαη ηνπο θάησζη θαλνληζκνύο: 5.2 Γεληθά. 5.2.1 Να δηαζέηνπλ έλα θνπηί πξώησλ βνεζεηώλ, όπσο νξίδεη ν ΚΟΚ. 5.2.2 Να έρνπλ κία ππμίδα, αλ νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ αγώλα. 5.2.3 Δάλ έρνπλ εξγάηε, ηνπιάρηζηνλ κία θνπβέξηα ή έλα παηάθη ή άιιν εηδηθό πξνζηαηεπηηθό κέζνλ γηα ην ζπξκαηόζρνηλν ηνπ εξγάηε. 5.2.4 Να έρνπλ έλαλ ηκάληα κήθνπο δύν κέηξσλ γηα λα ζπλδένπλ ην ζπξκαηόζρνηλν ηνπ εξγάηε ζε θνξκνύο δέληξσλ θαη έλαλ ηκάληα κήθνπο 5 ή πεξηζζνηέξσλ κέηξσλ, ειάρηζηεο αληνρήο 3 ηόλσλ, γηα έιμε. Γηα ην θάζε ηκάληα ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ηα αληίζηνηρα λαπηηθά θιεηδηά. 5.2.5 Κξάλνο εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ θαη γηα ηα δύν κέιε ηνπ πιεξώκαηνο. 5.3 ΔΛΑ΢ΣΗΚΑ Σα ειαζηηθά πξέπεη λα είλαη εξγνζηαζηαθά γηα ρξήζε δξόκνπ. Δπηηξέπνληαη νη αιιαγέο ραξαθηεξηζηηθώλ ζηα ειαζηηθά. Γελ επηηξέπεηαη ρξήζε ειαζηηθώλ κε ράξαμε ηύπνπ «V», θαζώο θαη ε ρξήζε νπνηνπδήπνηε ειαζηηθνύ κε ηε ζήκαλζε «γηα αγξνηηθή ρξήζε». 5.4 ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ΢ 5.4.1 Δίλαη ππνρξεσηηθή ε ύπαξμε ελόο ηνπιάρηζηνλ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζε θάζε όρεκα. Πξνηείλεηαη λα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ δύν, δηαθνξεηηθώλ δηθηύσλ, θηλεηά ηειέθσλα αλά όρεκα. 5.4.2 Δπηηξέπεηαη ε ύπαξμε θαη ρξήζε CB – VHF – PMR – LPD, ζηαζεξώλ ή θνξεηώλ. 5.5 ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ΢ Σα απηνθίλεηα εληάζζνληαη ζε Καηεγνξίεο όπσο απηέο νξίδνληαη ζηνλ Σερληθό Καλνληζκό. ΢ηε θαηεγνξία Ε3-Entry κπνξνύλ λα ιάβνπλ κέξνο κόλν πιεξώκαηα πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα πξώηε θνξά, ζε αγώλεο Αληνρήο, ην 2011. Γηα λα κεηξήζεη κηα θαηεγνξία ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο «Πξνθήξπμεο Αγώλσλ Απηνθηλήησλ» ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ (άξζξν 5). ΑΡΘΡΟ 6 ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ 6.1 Γηα ηελ αθξηβή απόδνζε ηνπ θεηκέλνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηεο νη εμήο δηεπθξηλίζεηο: α. «αγσληδόκελνο» (ή ζπκκεηέρσλ): Υξεζηκνπνηείηαη γηα ην θπζηθό ή λνκηθό πξόζσπν πνπ δήισζε ζπκκεηνρή ζηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. β. «Πιήξσκα»: Όξνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηα θπζηθά πξόζσπα πνπ επηβαίλνπλ ζην απηνθίλεην θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα θαη πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ νδεγό θαη ηνλ ζπλνδεγό - πινεγό. 6.2 Γίλεηαη δεθηό θάζε πιήξσκα πνπ δειώλεηαη από έλα ζπκκεηέρνληα, θάηνρν άδεηαο δηαγσληδνκέλνπ ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γηα ηα πιεξώκαηα ησλ θαηεγνξηώλ Ε1-Sporting & R-Rally απαηηείηαη αγσληζηηθή άδεηα ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γηα ηα πιεξώκαηα ησλ ππνινίπσλ θαηεγνξηώλ απαηηείηαη αγσληζηηθή εηήζηα ή κηαο αγσληζηηθήο ζπλάληεζεο άδεηα παηδηάο πνπ εθδίδεηαη από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 6.3 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή έρεη ην δηθαίσκα, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ λα αξλεζεί ηελ εγγξαθή νπνηνπδήπνηε δηαγσληδνκέλνπ/ζπκκεηέρνληα γλσξίδνληάο ηνπ ηνπο ιόγνπο ηεο άξλεζεο ηεο (Άξζξν 74 ΔΑΚ). Ζ απόξξηςή ηεο πξέπεη λα γλσζηνπνηεζεί ζηνλ ελδηαθεξόκελν ην αξγόηεξν 2 εκέξεο κέρξη ηελ πξώηε εξγάζηκε εκέξα κεηά ην θιείζηκν ησλ εγγξαθώλ. 6.4 Σν πιήξσκα κπνξεί λα απνηειείηαη από 1 νδεγό, θαη 1, γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R ή έσο 2 γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε2 & Ε3, ζπλνδεγνύο. Σα µέιε ηνπ πιεξώκαηνο ησλ απηνθηλήησλ νλνκάδνληαη σο νδεγόο θαη ζπλνδεγόο(νί). 6.5 ΢ηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν ζπκκεηέρσλ είλαη λνκηθό πξόζσπν ή ζε θάζε πεξίπησζε πνπ δελ απνηειεί κέινο ηνπ πιεξώκαηνο, ν νδεγόο πνπ αλαθέξεηαη νλνκαζηηθά ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο θαζίζηαηαη ππεύζπλνο γηα όιεο ηηο ππνρξεώζεηο θαη δεζκεύζεηο πνπ αθνξνύλ ηνλ ζπκκεηέρνληα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 6.6 Όιν ην πιήξσκα πξέπεη λα επηβαίλεη ζην όρεκα ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ πξνβιέπεη ν παξώλ Καλνληζκόο. Ζ εγθαηάιεηςε ελόο κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο ή ε επηβίβαζε ελόο ηξίηνπ πξνζώπνπ (εθηόο από ηελ πεξίπησζε κεηαθνξάο ηξαπκαηία) ζα έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα.

5


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

6.7 Κάζε ιαλζαζκέλε ή δόιηα ελέξγεηα από ηνλ ζπκκεηέρνληα ή ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ζα θξίλεηαη από ηνλ Αιπηάξρε θαη ηνπο Αγσλνδίθεο πνπ ζα επηβάινπλ πνηλή πνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα γηα ην ζπγθεθξηκέλν πιήξσκα. Μπνξνύλ επίζεο λα δεηήζνπλ από ηελ Δζληθή Αζιεηηθή Αξρή λα επηβάιεη επηπιένλ πνηλή. ΑΡΘΡΟ 7 ΤΠΔΤΘΤΝΟ΢ ΣΤΠΟΤ ΚΑΗ ΢ΥΔ΢ΔΧΝ ΜΔ ΣΑ ΠΛΖΡΧΜΑΣΑ Ο ππεύζπλνο ζρέζεσλ πξέπεη λα θέξεη θάπνην δηαθξηηηθό (ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό) ώζηε λα αλαγλσξίδεηαη εύθνια θαη πξέπεη λα είλαη παξώλ: ― ΢ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν θαη ηερληθό έιεγρν εμαθξίβσζεο ― ΢ηελ εθθίλεζε θαη ζηνλ ηεξκαηηζκό θάζε ζθέινπο. ― ΢ηηο αλαζπγθξνηήζεηο. Σα θαζήθνληά ηνπ είλαη: ― λα ελεκεξώλεη ηα πιεξώκαηα θαη λα βξίζθεηαη ζε ζπλερή επαθή καδί ηνπο. ― λα απαληά κε ζαθήλεηα θαη αθξίβεηα ζηηο εξσηήζεηο πνπ ηνπ γίλνληαη. ― λα δίλεη πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηνλ Καλνληζκό θαη ηελ εμέιημε ηνπ αγώλα. ΑΡΘΡΟ 8 ΔΓΓΡΑΦΔ΢ ΢ΤΜΜΔΣΟΥΖ΢ - ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ΢ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΟ΢ ΔΛΔΓΥΟ΢ 8.1 Όπνηνο επηζπκεί λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα πξέπεη λα ζηείιεη ηε ζπκκεηνρή ηνπ, πιήξσο ζπκπιεξσκέλε, καδί κε ην αληίζηνηρν παξάβνιν ζηε γξακκαηεία ηνπ αγώλα. Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο πξέπεη νπσζδήπνηε λα πεξηιακβάλεη: ― Σν πιήξεο όλνκα, ηε δηεύζπλζε, ηνλ αξηζκό άδεηαο αγσληδνκέλνπ θαη ηνλ αξηζκό άδεηαο νδήγεζεο, θάζε κέινπο ηνπ πιεξώκαηνο. ― Σα πιήξε ραξαθηεξηζηηθά ηνπ νρήκαηνο. 8.2 Με ηελ ππνγξαθή ηεο δήισζεο ζπκκεηνρήο, ηόζν ν ζπκκεηέρσλ όζν θαη ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο, αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα απνδέρνληαη ηηο αζιεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν Δζληθόο Αζιεηηθόο Κώδηθαο, ν παξώλ Γεληθόο Καλνληζκόο θαη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ αγώλα. Κακία δηόξζσζε ή πξνζζήθε δελ επηηξέπεηαη λα γίλεη ζηε δήισζε ζπκκεηνρήο εθηόο εάλ πξνβιέπεηαη ζηνλ παξόληα Καλνληζκό. 8.3 Μέρξη ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν εμαθξίβσζεο ν δηαγσληδόκελνο είλαη ειεύζεξνο λα αληηθαηαζηήζεη ην δεισζέλ απηνθίλεην κε έλα άιιν. 8.4 Ο πίλαθαο ησλ ζπκκεηερόλησλ πξέπεη λα απνζηέιιεηαη ζηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ζηνλ ρξόλν πνπ αλαθέξεη ε ζρεηηθή εγθύθιηόο ηεο. 8.5 Ζ δήισζε ζπκκεηνρήο γίλεηαη δεθηή κόλνλ εθόζνλ ζπλνδεύεηαη από ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο, ην νπνίν ζα απμάλεηαη κέρξη θαη 100% όηαλ ν δηαγσληδόκελνο δελ απνδέρεηαη λα ηνπνζεηήζεη ζην όρεκα ηνπ ηελ πξναηξεηηθή δηαθήκηζε ηνπ νξγαλσηή. 8.6 Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζην αθέξαην άηνθα: α. ζηνπο ππνςήθηνπο πνπ δελ έγηλε δεθηή ε ζπκκεηνρή ηνπο, β. ζε πεξίπησζε κε ηέιεζεο ηνπ αγώλα. 8.7 Ο νξγαλσηήο επηζηξέθεη ην παξάβνιν ζπκκεηνρήο παξαθξαηώληαο έλα 50%, ζην δηαγσληδόκελν πνπ δελ παξνπζηάζζεθε ζηελ εθθίλεζε γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο θαη εθόζνλ ζρεηηθό αίηεκα θζάζεη ζ’ απηόλ κε ζπζηεκέλε επηζηνιή, κε θαμ ζηνλ ηειεθσληθό αξηζκό ηνπ νξγαλσηή ή κε e-mail ζηε ζπξίδα ηνπ νξγαλσηή, πξηλ από ην ηέινο ηνπ δηνηθεηηθνύ ειέγρνπ. Απηή ε επηζηξνθή πξέπεη λα γίλεη ην αξγόηεξα εληόο κελόο από ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ αγώλα. 8.8 Όινη νη ζπκκεηέρνληεο πξέπεη λα παξνπζηαζηνύλ κε ηα απηνθίλεηά ηνπο ζην ρώξν θαη ζηηο ώξεο ειέγρνπ εμαθξίβσζεο όπσο νξίδεηαη από ην επίζεκν πξόγξακκα ηνπ αγώλα. Ζ εθπξόζεζκε πξνζέιεπζε ζπλεπάγεηαη ηελ απαγόξεπζε εθθίλεζεο ζηνλ αγώλα εθηόο από ηελ πεξίπησζε αλσηέξαο βίαο πνπ ζα θξηζεί από ηελ νξγάλσζε. Ο νξγαλσηήο επηηξέπεηαη λα εθαξκόζεη άιιν ζύζηεκα, µε ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Ο δηνηθεηηθόο έιεγρνο ζα αθνξά έιεγρν ησλ εγγξάθσλ: ― αγσληζηηθέο άδεηεο ― άδεηεο νδήγεζεο ― πηζηνπνηεηηθό ηδηνθηεζίαο ηνπ νρήκαηνο ― δηάθνξεο εμνπζηνδνηήζεηο ― αζθάιεηα νρήκαηνο Θα γίλεη εμαθξίβσζε: ― ηεο ηαπηόηεηαο ηνπ πιεξώκαηνο. ― ησλ ζηνηρείσλ ηνπ νρήκαηνο βάζεη ησλ επηζήκσλ εγγξάθσλ ηνπ, δειαδή πηλαθίδεο θαη άδεηεο θπθινθνξίαο, έιεγρνο θπξηόηεηαο ησλ νρεκάησλ κε βάζε ησλ αξηζκό πιαηζίνπ θιπ. ΢ηελ πεξίπησζε νρήκαηνο κε ζπκβαηηθνύο αξηζκνύο πνπ είλαη ηδηνθηεζίαο δηαθνξεηηθήο από ηνλ ζπκκεηέρνληα είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζίαζε έγγξαθεο εμνπζηνδόηεζεο ηνπ ηδηνθηήηε γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ νρήκαηνο. 8.9 Μόλνλ ηα πιεξώκαηα ηα νπνία έρνπλ πεξάζεη από ηνλ δηνηθεηηθό έιεγρν κπνξνύλ λα παξνπζηαζηνύλ κε ην όρεκα ηνπο, πνπ ζα θέξεη ηηο πηλαθίδεο θαη ηα λνύκεξα ζπκκεηνρήο, ζηνλ ηερληθό έιεγρν. Καηά ηνλ ηερληθό έιεγρν, νη ηερληθνί έθνξνη, θξνληίδνπλ πξσηαξρηθά λα ειέγμνπλ ηα ζπζηήκαηα – κέηξα αζθαιείαο ηνπ

6


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

απηνθηλήηνπ, δειαδή ηελ αξηηόηεηά ηνπ ζε ζέκαηα αζθαιείαο γηα ην ίδην ην πιήξσκα αιιά θαη ηνπο ζπλαγσληζηέο, ώζηε λα είλαη θαηάιιειν – λόκηκν ώζηε λα ζπκκεηάζρεη ζηνλ αγώλα. Καηά ηα ινηπά, ν έιεγρνο ζα είλαη γεληθήο κνξθήο (ηύπνο θαη θαηαζθεπαζηήο νρήκαηνο, νξαηή ζπκθσλία ηνπ νρήκαηνο κε ηελ νκάδα πνπ έρεη δεισζεί, θύξηα όξγαλα, ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηνλ ΚΟΚ θιπ.). Ζ νξγάλσζε – ηερληθνί έθνξνη ΓΔΝ είλαη ππεύζπλνη γηα έιεγρν ηεο θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπ νρήκαηνο ηελ νπνία έρεη δειώζεη ην πιήξσκα, εηδηθά εάλ ππάξρνπλ κεηαηξνπέο – επεκβάζεηο πνπ απαηηνύλ εθηελή ηερληθό έιεγρν. ΢ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο, ή / θαη κεηά από έλζηαζε, ή θαηά ηνλ ηειηθό ηερληθό έιεγρν, ηα νρήκαηα κπνξεί λα ειεγρζνύλ πεξαηηέξσ. Δάλ κεηά ηνλ έιεγρν θάπνην όρεκα βξεζεί λα κελ είλαη ζύκθσλν κε ηνπο ηερληθνύο ή ηνπο θαλνληζκνύο αζθαιείαο, ν Αιπηάξρεο κπνξεί λα πξνηείλεη ζηνπο Αγσλνδίθεο θαη απηνί λα απνθαζίζνπλ: - Να νξίζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεθα κέζα ζην νπνίν λα εηνηκαζηεί ην όρεκα. - Να επηβάιινπλ πνηλή αθήλνληαο ην όρεκα ζηελ θαηάηαμε ηεο δεισζείζαο αξρηθά θαηεγνξίαο. - Να κεηαζέζνπλ ην όρεκα ζηελ θαηάηαμε ηεο θαηεγνξίαο ζηελ νπνία αλήθεη θαλνληθά θαη λα επηβάιιεη παξάιιεια πνηλή ρξόλνπ ζηνλ αγσληδόκελν, εάλ ην ζεσξεί απαξαίηεην. - Να αθπξώζνπλ ηνλ αγσληδόκελν γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν αγώλα. ΢ε θάζε πεξίπησζε, ν νδεγόο θαη ην πιήξσκα είλαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλν γηα ηελ επηινγή ηεο θαηεγνξίαο ηνπ νρήκαηόο ηνπο, θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί δηθαηνινγία ε κε γλώζε ησλ θαλνληζκώλ, Γεληθνύ, Δηδηθνύ θαη Σερληθνύ. ΢ε θαλέλα όρεκα δελ ζα επηηξαπεί ε εθθίλεζε αλ δελ είλαη ζύκθσλν κε ηνπο Καλνληζκνύο ηνπ αγώλα. 8.10 ΢πκπιεξσκαηηθνί έιεγρνη κπνξνύλ λα γίλνπλ ηόζν ζηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο όζν θαη ζην όρεκα ζ’ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ζηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ο δηαγσληδόκελνο είλαη ππεύζπλνο ώζηε ην όρεκα ηνπ λα είλαη ζύκθσλν κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Ζ παξνπζίαζε ηνπ νρήκαηνο ζηνλ ηερληθό έιεγρν ζεσξείηαη ζαλ ζησπεξή δήισζε όηη ην όρεκα είλαη ζύκθσλν κε ηνπο θαλνληζκνύο. Έλαο πιήξεο ηερληθόο έιεγρνο πνπ πξνβιέπεη σο θαη ηελ απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ απηνθηλήηνπ κπνξεί λα γίλεη ζηνλ ηεξκαηηζκό γηα ηα απηνθίλεηα πνπ έρνπλ θαηαηαγεί ζηηο πξώηεο ζέζεηο ηεο γεληθήο θαηάηαμεο, ζ’ απηά πνπ έρνπλ θαηαηαγεί πξώηα ζε θάζε νκάδα θαη θιάζε, θαζώο επίζεο θαη ζε θάζε άιιν απηνθίλεην, θαηά ηελ απόιπηε θξίζε ηνπ αιπηάξρε, πνπ ελεξγεί απηεπάγγειηα ή κεηά από έλζηαζε ή κεηά από εηζήγεζε ηνπ Σ.Δ. 8.11 Δάλ έρνπλ ηεζεί εηδηθά ζήκαηα ζθξάγηζεο θάζε δηαγσληδόκελνο πξέπεη κε δηθή ηνπ επζύλε λα θξνληίζεη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπο σο ην ηέινο ηνπ αγώλα. Κάζε παξαβίαζε ή παξαράξαμε ησλ ζεκάησλ ζθξάγηζεο πνπ ζα δηαπηζησζεί επηθέξεη άκεζα ηνλ απνθιεηζκό ηνπ πιεξώκαηνο από ηνλ αγώλα θαζώο επίζεο θαη θάζε άιινπ δηαγσληδόκελνπ ή πιεξώκαηνο πνπ ηπρόλ ζπλεξγάζηεθε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν. Απηό δελ απνθιείεη ηελ επηβνιή θαη βαξύηεξσλ θπξώζεσλ πνπ ίζσο ζα κπνξνύζε λα δεηεζεί λα επηβάιεη ε Δζληθή Αζιεηηθή Αξρή πνπ αλήθεη ν αγσληδόκελνο. Οη παξαβάηεο δηαγσληδόκελνη πξέπεη λα εηδνπνηεζνύλ γξαπηώο. 8.12 Γηα νπνηαδήπνηε δηαθνξά, ακθηζβήηεζε, δηεπθξίληζε, παξαηππία ή εξκελεία ηνπ ηερληθνύ θαλνληζκνύ ηελ απόθαζε παίξλνπλ νη Αγσλνδίθεο κεηά από πξόηαζε ηνπ Αιπηάξρε θαη ηε βνήζεηα ηνπ Σερληθνύ Δθόξνπ. 8.13 Ζ κε πξνζέιεπζε ζην ρώξν ειέγρνπ εμαθξίβσζεο θαη ε κε παξνπζίαζε ηνπ απηνθηλήηνπ ζηνλ εληεηαικέλν Σερληθό Έθνξν ζπλεπάγεηαη απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα θαη ηε κε επηζηξνθή ηνπ παξάβνινπ ζπκκεηνρήο. 8.14 Αλ ζε έλα αγώλα Αληνρήο ππάξρνπλ κεηαθηλήζεηο (µε πινίν, µε ηξαίλν ή άιια κέζα) πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ αγώλα, απηέο πξέπεη λα απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα ηνπ θαη ηα έμνδα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην ζπλνιηθό πνζό ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο. 8.15 Σα Παξάβνια ηνπ θάζε αγώλα νξίδνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ζύκθσλα πάληα κε ηελ Δγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. ΑΡΘΡΟ 9 ΑΝΑΓΝΧΡΗ΢Ζ 9.1 Ζ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ζα εθνδηάζεη θάζε πιήξσκα κε ηνπιάρηζηνλ δύν αξηζκνύο ζπκκεηνρήο, ειαρίζησλ δηαζηάζεσλ Α4. 9.2 Οη αξηζκνί ζπκκεηνρήο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. 9.3 Οη πηλαθίδεο ζα πεξηιακβάλνπλ ηνλ αξηζκό ζπκκεηνρήο, ηελ νλνκαζία ηνπ αγώλα θαη πηζαλόλ ηνπο ρνξεγνύο ηεο νξγάλσζεο. ΢ε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα θαιύςνπλ νιηθώο ή κεξηθώο ηηο πηλαθίδεο λνκίκνπ θπθινθνξίαο ηνπ νρήκαηνο. 9.4 ΢ε νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα ε έιιεηςε ή ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ελόο αξηζκνύ ζπκκεηνρήο, ζα επηθέξεη πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. 9.5 Σα νλόκαηα ηνπ πιεξώκαηνο ησλ απηνθηλήησλ, όπσο θαη νη εζληθέο ηνπο ζεκαίεο, κπνξνύλ λα είλαη ηνπνζεηεκέλα ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ απηνθηλήηνπ πάλσ ζηα εκπξόζζηα θηεξά ή ηηο πόξηεο. 9.6 ΢ε πεξίπησζε πνπ ε δηάξθεηα ηνπ αγώλα είλαη κεγαιύηεξε ηεο κηαο εκέξαο, ζην ηέινο θάζε εκέξαο ε νξγάλσζε ζα κπνξεί λα παξέρεη ζηα πιεξώκαηα ηε δπλαηόηεηα γηα αιιαγή θζαξκέλσλ πηλαθίδσλ. 9.7 ΢ε πεξίπησζε πνπ ν νξγαλσηήο ζέιεη κπνξεί λα παξέρεη κέρξη θαη 4 αξηζκνύο ζπκκεηνρήο πνπ ζα ηνπνζεηνύληαη εκπξόο, ζηηο δύν πιεπξέο ηνπ νρήκαηνο θαη πίζσ.

7


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

ΑΡΘΡΟ 10 ΢ΔΗΡΑ ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ΢ 10.1 Ζ ζεηξά εθθίλεζεο ηνπ αγώλα θαζνξίδεηαη από ηνλ Αιπηάξρε κεηά από αμηνιόγεζε (θαηάηαμε πξνεγνύκελνπ έηνπο, θαηάηαμε ηξέρνπζαο ρξνληάο θαη γεληθή αμηνιόγεζε ηνπ πιεξώκαηνο) θαζώο θαη ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπ αγώλα (ΜΧΣ αλά θαηεγνξία, δηαδξνκέο θιπ). Πξηλ από ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα, θαη πηζαλώο ησλ ζθειώλ, νη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα ζπγθεληξώζνπλ όια ηα δηαγσληδόκελα απηνθίλεηα ζε έλα ρώξν εθθίλεζεο, ζύκθσλα κε όζα ζα αλαγξάθνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. ΢ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα πξόζηηκα, (απνθιεηζηηθά ρξεκαηηθά), πνπ ζα επηβιεζνύλ γηα θαζπζηεξεκέλε άθημε ζηνλ ρώξν εθθίλεζεο, πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. 10.2 Σα πιεξώκαηα κπνξνύλ λα εηζέιζνπλ ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ηεο εθθίλεζεο 10 ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα αλαρώξεζήο ηνπο. Ο Δηδηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα αλαθέξεη ην ρξνληθό δηάζηεκα κεηαμύ ησλ εθθηλήζεσλ ησλ απηνθηλήησλ. 10.3 H αθξηβήο ώξα εθθίλεζεο ζα γξάθεηαη ζην θαξλέ θάζε πιεξώκαηνο. 10.4 Κάζε θαζπζηέξεζε πνπ νθείιεηαη ζην πιήξσκα, ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ζηελ εθθίλεζε ελόο ζθέινπο ή ελόο ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο ζα επηθέξεη πνηλή 10 δεπηεξνιέπησλ γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο. ΢ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο εάλ έλα απηνθίλεην θαζπζηεξήζεη πεξηζζόηεξν από 15 ιεπηά δελ ζα ηνπ επηηξαπεί ε εθθίλεζε. 10.5 Δθόζνλ ηα πιεξώκαηα έρνπλ 15 ιεπηά γηα λα παξνπζηαζζνύλ ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ή ζηελ εθθίλεζε ελόο ζθέινπο ή ελόο ηκήκαηνο ηεο δηαδξνκήο, εάλ παξνπζηαζζνύλ κέζα ζηελ πξνζεζκία ησ 15 απηώλ ιεπηώλ, ζην θαξλέ αλαγξάθεηαη ε πξαγκαηηθή λέα ώξα εθθίλεζεο. 10.6 H αξρηθή ζεηξά εθθίλεζεο παξακέλεη ακεηάβιεηε εθόζνλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ηνπιάρηζηνλ ην 10% ηνπ ζπλόινπ ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ. 10.7 H ζεηξά εθθίλεζεο γηα θάζε ζθέινο ηεο δηαδξνκήο ζα δίλεηαη κε βάζε ηελ πξνζσξηλή θαηάηαμε ηνπ πξνεγνύκελνπ ζθέινπο εθ όζνλ απηό είλαη δπλαηόλ θαη ζα αλαξηάηαη ζηνλ ρξόλν πνπ αλαθέξεηαη ζην πξόγξακκα ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ. 10.8 ΢ηνπο αγώλεο όπνπ ζπκκεηέρνπλ θαη κνηνζηθιέηεο γηα ιόγνπο αζθαιείαο ην πξώην απηνθίλεην ζα μεθηλήζεη κεηά θαη ηελ ηειεπηαία κνηνζηθιέηα. Σν ειάρηζην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο ηειεπηαίαο κνηνζηθιέηαο θαη ηνπ πξώηνπ απηνθηλήηνπ έγθεηηαη ζηνλ νξγαλσηή, δελ κπνξεί όκσο λα είλαη ιηγόηεξν από 30 ιεπηά. ΢ε πεξίπησζε πνπ νη εηδηθέο γηα ηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R, είλαη θιεηζηέο ζηελ θπθινθνξία, ηόηε ε ζπγθεθξηκέλε θαη κόλν θαηεγνξία, κπνξεί λα μεθηλήζεη πξηλ από ηηο κνηνζηθιέηεο. Ζ πξώηε κνηνζηθιέηα, ηόηε, ζα πξέπεη λα μεθηλήζεη κεηά ην ηειεπηαίν απηνθίλεην. Ζ δηαθνξά ρξόλνπ ηεο, ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ, ν ρξόλνο ζέζεσο εθηόο αγώλα ησλ απηνθηλήησλ, πξνζαπμεκέλνο θαηά 50%. ΑΡΘΡΟ 11 ΓΡΟΜΟΒΗΒΛΗΟ ( ROAD BOOK) 11.1 Κάζε πιήξσκα ζα εθνδηαζηεί µε έλα δξνκνβηβιίν όπνπ ζα πεξηγξάθεηαη ιεπηνκεξώο ε δηαδξνκή πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη θαη ε νπνία είλαη ππνρξεσηηθή επί πνηλή απνθιεηζκνύ. 11.2 H θαηαγξαθή ηεο δηαδξνκήο, πξέπεη λα γίλεηαη κε όξγαλν αθξηβείαο ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξσλ. Σα επηηξεπόκελα όξγαλα θαηαγξαθήο είλαη Terratrip, Midland, Brantz, Touratech IMO 100R50 & ICO. ΢ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ζα αλαθέξεηαη ην όξγαλν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή. Αλ έλαο νξγαλσηήο, έρεη θάπνην άιιν όξγαλν αθξηβείαο, απηό ζα πξέπεη λα εγθξηζεί από ηελ ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Γελ επηηξέπεηαη ε κέηξεζε ησλ απνζηάζεσλ λα γίλεηαη κε GPS. Ο νξγαλσηήο ζα πξέπεη λα έρεη πξνβιέςεη ζεκείν ξύζκηζεο θνληά ζηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα ην νπνίν ζα πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, είηε κε δειηίν πιεξνθνξηώλ. 11.3 Ζ κνξθή ηνπ δξνκνβηβιίνπ γηα ηνπο αγώλεο Αληνρήο, ζα είλαη ππνρξεσηηθά απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζηνλ πίλαθα Α θαη αθνινπζεί ηα πξόηππα ηεο FIA γηα ηνπο αγώλεο Cross-Country Rally. 11.4 Γηα θάζε ρσξηό µέζσ ηνπ νπνίνπ δηέξρνληαη νη αγσληδόκελνη, πξέπεη λα αλαθέξεηαη ε θαηεύζπλζε πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ θεύγνληαο από απηό. 11.5 Δίλαη ππνρξεσηηθό γηα ηνλ νξγαλσηή λα θάλεη µηα επαιήζεπζε ηνπ δξνκνβηβιίνπ πξηλ ηνλ αγώλα θαη λα ελεκεξώζεη ηνπο αγσληδόκελνπο γηα θάζε αιιαγή πνπ πξνέθπςε ζηε κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο. 11.6 Ζ επίζεκε δηαδξνκή ηνπ αγώλα είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη ζην δξνκνβηβιίν, όπσο απηό δηαλέκεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο. ΢ηηο δώλεο πινήγεζεο, όπνπ ε αθξηβήο πεξηγξαθή είλαη δύζθνιε, απηή ζα γίλεηαη µε µηα επζεία γξακκή πνπ ζα ζπλδέεη ηα ζεκεία, ζρήκαηα ζπληεηαγκέλεο ή ζπληεηαγκέλεο GPS πνπ δίλνληαη από ηνλ Οξγαλσηή. ΢ηνπο αγώλεο πνπ ν Δηδηθόο Καλνληζκόο επηβάιιεη ζηνπο αγσληδόκελνπο λα δηαζέηνπλ GPS, απηνί δελ κπνξνύλ λα πξνθαζηζηνύλ άγλνηα ηεο ζέζεο ηνπο ζε ζρέζε κε ηελ επίζεκε δηαδξνκή όπσο απηή νξίδεηαη παξαπάλσ. 11.7 ΢ε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, απαγνξεύεηαη ε απνκάθξπλζε πάλσ από 5 ριµ. από ηελ επίζεκε δηαδξνκή µε πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ. 11.8 Σν δξνκνβηβιίν θαη νη πηζαλνί ράξηεο πξέπεη λα κνηξάδνληαη ζηνπο αγσληδόκελνπο ην αξγόηεξν 1 ώξα πξηλ από ηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο, όρη όκσο γξεγνξόηεξα από 3 ώξεο πξηλ ηνλ αγώλα. Με πξόβιεςε ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό θαη έγθξηζε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ κπνξεί ην δξνκνβηβιίν θαη νη πηζαλνί ράξηεο λα κνηξάδνληαη ζηνπο αγσληδόκελνπο ζε δηαθνξεηηθνύο από ηνπο παξαπάλσ ρξόλνπο.

8


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

11.9 Σν δξνκνβηβιίν ηεο θάζε θαηεγνξίαο ζηνλ αγώλα ζα είλαη δηαθνξεηηθό, όζνλ αθνξά ηηο κέγηζηεο θαη κέζεο σξηαίεο ηαρύηεηεο θαη/ή ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα εθθξάδεηαη ε θαηεύζπλζε. 11.10 ΢ην δξνκνβηβιίν είλαη πηζαλόλ λα ιείπνπλ νη απνζηάζεηο αλάκεζα ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο «ηνπιίπεο». Όρη όκσο γηα πεξηζζόηεξεο από ηέζζεξεηο (4) ζπλερόκελεο ηνπιίπεο. Απηό δελ ηζρύεη γηα ηα ηκήκαηα ησλ θιεηζηώλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ (sporting). ΑΡΘΡΟ 12 ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ 12.1 Οη αγσληδόκελνη ππνρξενύληαη λα ππαθνύλ ζηηο νδεγίεο θαη ηηο εληνιέο ησλ δηνξγαλσηώλ θαη ησλ θξηηώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. ΢ηελ πεξίπησζε πνπ έλα πιήξσκα απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη πξέπεη λα πιεξνθνξήζεη ηνπο δηνξγαλσηέο - θξηηέο ην ζπληνκόηεξν δπλαηό. Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ππαθνύλ ζηηο νδεγίεο θαη εληνιέο πνπ ζα αλαθνηλώλνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο. 12.2 Οη αγσληδόκελνη πξέπεη, λα εθαξκόδνπλ ηνπο δηεζλείο θαλόλεο αζθαιείαο θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ βαξνύιθνπ (εξγάηε), νη νπνίνη πεξηιακβάλνληαη ζηα εγρεηξίδηα. 12.2.1 Οη αγσληδόκελνη πξέπεη λα θξνληίδνπλ γηα ηελ αζθάιεηα ησλ ζεαηώλ κε θάζε ηξόπν θαη κέζνλ θαη λα ελεκεξώλνπλ ηνπο θξηηέο γηα θάζε επηθίλδπλε πεξίπησζε. 12.2.2 Δπηβάιιεηαη ε ρξήζε ηκάληα αζθαιείαο όηαλ δέλεηαη ν εξγάηεο ζε δέληξν. Ζ κε ρξήζε ηκάληα ζηνλ θνξκό θαη ην απ’ επζείαο δέζηκν ηνπ ζπξκαηόζρνηλνπ ζε απηόλ, επηθέξεη πνηλή. 12.2.3 Απόζηαζε αζθαιείαο από ην ζπξκαηόζρνηλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηνπ εξγάηε. 12.2.4 Σνπνζέηεζε εηδηθήο θνπβέξηαο - παηάθη πάλσ ζην ζπξκαηόζρνηλν θαηά ηε δηάξθεηα ρξήζεο ηνπ εξγάηε. 12.2.5 Γέζηκν ηνπ εξγάηε ζε θνιώλα δηθηύνπ (ΟΣΔ – ΓΔΖ θιπ.) απαγνξεύεηαη. 12.3 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ πιεξσκάησλ ζηα πιαίζηα ηνπ «επ αγσλίδεζζε» είλαη επηζπκεηή ηόζν ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή θηλδύλνπ όζν θαη ζε πεξίπησζε παξαθώιπζεο ηεο θπθινθνξίαο. 12.4 Απαγνξεύεηαη µε πνηλή απνθιεηζκνύ κεηά από απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ: α. Ζ κεηαθνξά θαη ε ξπκνύιθεζε νρήκαηνο από άιιν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδξνκώλ β. Να παξεκπνδίδεηαη ε δηέιεπζε ησλ άιισλ νρεκάησλ ή ην πξνζπέξαζκα. γ. Ζ θαηαλάισζε αιθνόι θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Οη Αγσλνδίθεο κπνξνύλ λα ηηκσξήζνπλ έλα πιήξσκα εάλ ζηακαηήζεη ρσξίο ιόγν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα. Δίλαη ππνρξεσηηθό ηα πιεξώκαηα ησλ απηνθηλήησλ, λα θνξνύλ δώλεο αζθαιείαο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα επί πνηλή άκεζνπ απνθιεηζκνύ. Δπίζεο ηα πξνβιεπόκελα θξάλε ζηηο θαηεγνξίεο Ε1 & R θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ θαη Γνθηκαζηώλ. Γηα ηηο ππόινηπεο θαηεγνξίεο ζα πξέπεη λα πξνβιέπεη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο, αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπ αγώλα θαη ηηο δηαδξνκέο, ηελ ππνρξεσηηθή ή κε ρξήζε θξαλώλ. 12.5 ΢ε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα ζε αλνηθηέο ζηε θπθινθνξία δηαδξνκέο, νη αγσληδόκελνη πξέπεη λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κ.Ο.Κ. ΢ε θάζε πιήξσκα πνπ παξαβαίλεη απηνύο ηνπο θαλόλεο επηβάιινληαη πνηλέο. Σα αξκόδηα όξγαλα πνπ ζα πηζηνπνηήζνπλ παξάβαζε ηνπ ΚΟΚ από θάπνηνλ αγσληδόκελν (αζηπλνκία, ζηειέρε ή εληεηαικέλα άηνκα θξηηέο γεγνλόησλ) πξέπεη λα ηνπ ην γλσζηνπνηήζνπλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ. ΢ε πεξίπησζε όκσο πνπ απνθαζίζνπλ λα κελ ζηακαηήζνπλ ηνλ νδεγό ή δελ κπνξνύλ, ηόηε κπνξνύλ λα δεηήζνπλ λα ηνπ επηβιεζνύλ από ηνπο Αγσλνδίθεο νη πξνβιεπόκελεο από ηνλ Καλνληζκό πνηλέο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη: α. Ζ γλσζηνπνίεζε ηεο παξάβαζεο ζα γίλεη θαη κέζσ ηεο επίζεκεο νδνύ πξηλ από ηελ αλαθνίλσζε ησλ πξνζσξηλώλ απνηειεζκάησλ ηεο εκέξαο πνπ έγηλε ε παξάβαζε. β. Σν πξαθηηθό ζα είλαη αξθεηά ιεπηνκεξέο ώζηε λα πηζηνπνηείηαη απόιπηα ε ηαπηόηεηα ηνπ ζπκκεηέρνληα πνπ έθαλε ηελ παξάβαζε θαη λα θαζνξίδεηαη αθξηβώο ν ηόπνο θαη ν ρξόλνο απηήο. γ. Σν γεγνλόο δελ ζα επηδέρεηαη ακθηζβεηήζεηο. 12.6 Οη αγσληδόκελνη πνπ ζα ζπλαληήζνπλ άιια αγσληδόκελα απηνθίλεηα αθηλεηνπνηεκέλα από βιάβεο ή άιιεο αηηίεο νθείινπλ λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηνλ Αιπηάξρε κέζσ ησλ θξηηώλ ηεο Οξγάλσζεο πνπ βξίζθνληαη θαηά κήθνο ηεο δηαδξνκήο. 12.7 Γηα λα επηηεπρζεί ζσζηή θάιπςε «αζθάιεηαο ηεο παηδηάο» νη αγσληδόκελνη πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε δηαδξνκή ιόγσ ηερληθώλ πξνβιεκάησλ ή άιισλ ιόγσλ, είλαη ππνρξεσκέλνη λα πιεξνθνξήζνπλ ακέζσο ηελ Οξγάλσζε κε θάζε δπλαηό κέζνλ επηθνηλσλίαο (ηειέθσλν, αζύξκαην, άιινπο αγσληδόκελνπο) θαη λα παξαδώζνπλ ην Βηβιηάξην Υξνλνκέηξεζεο (θαξλέ) ζε εληεηαικέλν άηνκν ηεο Οξγάλσζεο. 12.8 Καηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα, αλ ρξεηαζηεί, ζα ππάξρεη θαη Νεθξόο Υξόλνο. Θα δίλεηαη από ηνλ θξηηή, κε ηε ζύκθσλε γλώκε ηνπ Αιπηάξρε, γηα εηδηθέο πεξηπηώζεηο αζθαιείαο, θηλδύλνπ, θιεηζίκαηνο δηαδξνκήο θαη γεληθά δπζιεηηνπξγίαο ηνπ αγώλα θαη θαηά ηνλ νπνίν ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ πιεξώκαηνο ή ηνπ αγώλα δηαθόπηεηε θαη ν ρξόλνο απηόο δελ ζα κεηξάεη. Θα γξάθεηαη ζην θαξλέ ν ρξόλνο έλαξμεο θαη ιήμεο ηνπ λεθξνύ ρξόλνπ από ηνλ θξηηή. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Νεθξνύ Υξόλνπ ηα νρήκαηα βξίζθνληαη ππό θαζεζηώο Δπηηεξνύκελεο ΢ηάζκεπζεο (Parc Ferme). 12.9 Οη επηζθεπέο επηηξέπνληαη ζε όια ηα ηκήκαηα ηνπ αγώλα, πιελ ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο θαη ησλ πεξηνξηζκώλ ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο.

9


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

12.10 Σε δηαδξνκή ηνπ αγώλα ζα αλνίγεη πινεγόο, πνπ πξέπεη λα μεθηλήζεη ηνπιάρηζηνλ 1 ώξα πξηλ ην πξώην όρεκα θαη ζα θιείλεη νπξαγόο πνπ ζα μεθηλήζεη ακέζσο κεηά ην ηειεπηαίν όρεκα. 12.11 Όηαλ ε δηαδξνκή πεξλάεη κέζα από ρσξηά ή κέγηζηε επηηξεπηή ηαρύηεηα είλαη ηα 30ριµ, εθηόο αλ ε ζήκαλζε ηνπ ΚΟΚ, επηβάιεη κηθξόηεξν όξην. Ο νξγαλσηήο πξέπεη λα ειέγρεη κε ηε βνήζεηα radar ή άιινπ κέζνπ (GPS Trackers), ηελ ηήξεζε ηνπ αλσηέξνπ νξίνπ. 12.12 Αλαθνξά Αηπρήκαηνο: Δάλ θάπνηνο νδεγόο, εκπιαθεί ζε αηύρεκα, ζην νπνίν ηξαπκαηίζζεθε θάπνηνο ζεαηήο, ν νδεγόο απηόο πξέπεη λα ην αλαθέξεη ζηνλ επόκελν ΢ΔΓ – ΢ΔΥ ή ελδηάκεζν πνπ αλαθέξεηαη ζην δξνκνβηβιίν. Δάλ παξαιείςεη λα ην αλαθέξεη ν Αιπηάξρεο κπνξεί λα επηβάιιεη ζην ππεύζπλν πιήξσκα, πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό. ΑΡΘΡΟ 13 ΕΧΝΔ΢ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΥΤΣΖΣΑ΢ ΢ε όινπο ηνπο αγώλεο Αληνρήο πξέπεη ν Τπεύζπλνο Αζθαιείαο λα νξίδεη Εώλεο Διέγρνπ Σαρύηεηαο γηα θάζε ζεκείν θαη πεξηνρή ηεο δηαδξνκήο πνπ θξίλεη όηη είλαη επηθίλδπλα, ηόζν γηα ηνπο αγσληδόκελνπο όζν θαη γηα ηνπο ππνινίπνπο. Σέηνηα ζεκεία, ελδεηθηηθά, πξέπεη λα είλαη πόιεηο, ρσξηά θαη νηθηζκνί, αζθαιηόδξνκνη, δξόκνη κε ζπρλή θπθινθνξία, πεξηνρέο ή ζεκεία κε κνλαρηθέο θαηνηθίεο, ζηάλεο, κνλέο, αλάκεζα ή δίπια ζε αγξνύο, πεξηνρέο θπλεγώλ, ηνπξηζηηθέο πεξηνρέο θαη παξαιίεο, ζεκεία ή πεξηνρέο επηθίλδπλεο γηα ηνπο αγσληδόκελνπο κε γθξεκνύο, θνςίκαηα ή κεγάια λεξνθαγώκαηα ηνπ δξόκνπ θιπ. 13.1 Δίζνδνο ζε έλα ζεκείν ειέγρνπ. Ζ αξρή κηαο δώλεο ειέγρνπ ηαρύηεηαο ζα πεξηγξάθεηαη ζην RoadBook κε έλα ζήκα DZ (Αξρή Εώλεο) θαη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ (Waypoint). Οη αγσληδόκελνη απαγνξεύεηαη λα πεξάζνπλ / απνθύγνπλ ην ζεκείν ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε ησλ 90 κέηξσλ (αθηίλα) κε πνηλή όκνηα κε απηή πνπ νξίδεηαη γηα ηελ πεξίπησζε ρακέλνπ ζεκείνπ δηέιεπζεο ΢ΔΓ. 90 κέηξα πξηλ από απηό ην ζεκείν (Waypoint) νη αγσληδόκελνη ζεσξνύλ όηη πιεζηάδνπλ ζηελ αξρή δώλεο ειέγρνπ ηαρύηεηαο. Σα 90 κέηξα κεηά ην ζεκείν (Waypoint), ζεσξείηαη ζαλ «όξην αζθαινύο θαηαγξαθήο» ηεο εηζόδνπ ζην ζεκείν ειέγρνπ ηαρύηεηαο. 13.2 Ζ δώλε ειέγρνπ. Γηα κηα ζεκεησκέλε ζην RoadBook δώλε ειέγρνπ ηαρύηεηαο, έλαο αγσληδόκελνο δελ κπνξεί λα επηθαιεζζεί άγλνηα ησλ νξίσλ απηήο. Ζ ηαρύηεηα ηνπ αγσληδόκελνπ ζα πξέπεη λα πεξηνξηζζεί ζηα ρηιηόκεηξα, πνπ νξίδεη ν νξγαλσηήο, κεηαμύ ηνπ ζεκείνπ εηζόδνπ θαη ην ζεκείνπ εμόδνπ από ηελ δώλε απηή, άζρεηα κε ηελ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί κεηαμύ απηώλ ησλ δύν ζεκείσλ. 13.3 Έμνδνο από ηε δώλε ειέγρνπ. Σν ηέινο ηεο δώλεο ειέγρνπ ζα πεξηγξάθεηαη ζην RoadBook κε έλα ζήκα FZ (Σέινο Εώλεο) θαη κε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ (Waypoint). Ο ρώξνο γύξσ από απηό ην ζεκείν θαη ζε αθηίλα 90 κέηξσλ, ζεσξείηαη «όξην αζθαινύο θαηαγξαθήο» γηα λα απνθεπρζνύλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαρύηεηα. Οη αγσληδόκελνη κπνξνύλ λα επηηαρύλνπλ από ην ζεκείν εμόδνπ (Waypoint). 13.4 Γηαδηθαζία ειέγρνπ. 13.4.1 Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα, ν αγσληδόκελνο είλαη ππεύζπλνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ κεραληζκνύο θαηαγξαθήο / GPS πνπ έρεη παξαιάβεη από ηνλ νξγαλσηή. 13.4.2 Οη κνλάδεο θαηαγξαθήο / GPS πξέπεη λα ιεηηνπξγνύλ θαη λα παξακείλνπλ ζηελ ζέζε / ζύλδεζε πνπ έρεη νξίζεη ν νξγαλσηήο, κε όια ηα εμαξηήκαηα ηνπο ζπλδεδεκέλα θαη ζε ιεηηνπξγία, θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ελόο ζθέινπο θαη θάζε θνξά πνπ ην όρεκα θεύγεη από ηνπο ρώξνπο Δθθίλεζεο, Διεγρόκελεο ΢ηάζκεπζεο, bivouac. 13.4.3 Κάζε ζπκβάλ πνπ νθείιεηαη ζηνλ αγσληδόκελν (απώιεηα, θαηαζηξνθή, ζέζε εθηόο ιεηηνπξγίαο, θιπ) θαη θαηαζηεί αδύλαηε ηελ ιεηηνπξγία / θαηαγξαθή ή / θαη θάζε πξνζπάζεηα ρεηξαγώγεζεο / απόθξπςεο ζηνηρείσλ αλαθεξόκελε από έλαλ ηερληθό ησλ θαηαγξαθηθώλ / GPS ηνπ νξγαλσηή, κε απόθαζε ησλ Αγσλνδηθώλ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηνλ απνθιεηζκό ηνπ αγσληδόκελνπ. 13.4.4 Οπνηαδήπνηε ζηηγκή, έλαο ειεγθηήο ζην ηέινο κηαο επηιεγκέλεο δηαδξνκήο ή / θαη ζην ηέινο ηνπ ζθέινπο, κπνξεί λα ειέγμεη όηη πξάγκαηη ν αγσληδόκελνο πέξαζε από όια ηα ππνρξεσηηθά ζεκεία δηέιεπζεο θαη όηη δελ έρεη πξαγκαηνπνηήζεη θάπνηα ππέξβαζε ηαρύηεηαο. 13.4.5 Με επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ Αζθαιείαο, έλαο ηερληθόο θαηαγξαθήο / GPS ειέγρεη ηα δεδνκέλα, θάζε κέξα, ηνπιάρηζηνλ ησλ δέθα πξώησλ αγσληδόκελσλ ζηελ θάζε δηαδξνκή θαη ζηε γεληθή θαηάηαμε, γηα λα εμαθξηβσζεί όηη έρνπλ αθνινπζήζεη ηελ ππνρξεσηηθή δηαδξνκή θαη έρνπλ ηεξήζεη ηα όξηα ηαρύηεηαο. 13.4.6 Με επζύλε ηνπ Τπεύζπλνπ Αζθαιείαο, ν ηερληθόο θαηαγξαθήο / GPS ζεκεηώλεη ηηο παξαβάζεηο θαη ελεκεξώλεη ηνλ αγσληδόκελν (ή έλαλ εθπξόζσπν ηνπ λόκηκα δηαπηζηεπκέλν ζηνλ αγώλα). 13.4.7 Ο Τπεύζπλνο Αζθαιείαο παξαδίδεη θαηάινγν κε ηηο παξαβάζεηο ησλ αγσληδνκέλσλ ζην Αιπηάξρε, ν νπνίνο αθνύ ηηο εγθξίλεη θαη βάιεη ηηο αλάινγεο πνηλέο ηηο πξνσζεί ζηνλ Έθνξν Απνηειεζκάησλ γηα λα ρξεσζνύλ νη πνηλέο ζηνπο αγσληδόκελνπο. ΑΡΘΡΟ 14 ΒΟΖΘΔΗΑ - ΔΠΗ΢ΚΔΤΔ΢ Οη επηζθεπέο επηηξέπνληαη ειεύζεξα ζε όιε ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ αγώλα, εθηόο όκσο από ηα ζεκεία όπνπ ζαθώο απαγνξεύεηαη θαη πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό.

10


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

ΑΡΘΡΟ 15 ΥΧΡΟ΢ ΔΠΗΣΖΡΟΤΜΔΝΖ΢ ΢ΣΑΘΜΔΤ΢Ζ΢ (PARC FERME) 15.1 Απαγνξεύεηαη νπνηαδήπνηε βνήζεηα, επηζθεπή ή αλεθνδηαζκόο ζηελ εθθίλεζε θάζε ζθέινπο. Ζ ζέζε ηνπ θηλεηήξα ζε ιεηηνπξγία κε ξπκνύιθεζε ή ώζεζε από άιινλ αγσληδόκελν πνπ ζπλερίδεη ηνλ αγώλα ζηνλ ρώξν ηνπ Parc Ferme ηηκσξείηαη κε 5 ιεπηά πνηλή. Σα νρήκαηα ζα ππόθεηληαη ζηνπο θαλνληζκνύο ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο. α. Από ηε ζηηγκή εηζόδνπ ηνπο ζε Εώλε ΢ηαζκνύ Διέγρνπ θαη κέρξη ηελ έμνδό ηνπο από απηή. β. Από ηε ζηηγκή εηζόδνπ ηνπο ζε έλαλ ρώξν Αλαζπγθξόηεζεο θαη κέρξη ηελ αλαρώξεζή ηνπο από απηόλ, εθόζνλ ε Αλαζπγθξόηεζε έρεη ραξαθηεξηζηεί ζαλ Parc Ferme από ην Δηδηθό Καλνληζκό. 15.2 Κάζε παξάβαζε ησλ θαλνληζκώλ ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ζα επηθέξεη πνηλή πνπ νξίδεηαη από ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό θαη πνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό. 15.3 Δάλ νη ππεύζπλνη αζθαιείαο ή ηερληθνί έθνξνη, αλ ππάξρνπλ, ηνπ αγώλα θξίλνπλ όηη ζηνπο ρώξνπο εθθίλεζεο ησλ ζθειώλ ή ζηηο εμόδνπο ησλ ρώξσλ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο έλα όρεκα βξίζθεηαη ζε επηθίλδπλε θαηάζηαζε γηα λα θπθινθνξήζεη πξέπεη λα ελεκεξώζνπλ ακέζσο ηνλ Αιπηάξρε ν νπνίνο κπνξεί λα δεηήζεη ηελ επηζθεπή ηνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ηα ιεπηά πνπ ζα απαηηεζνύλ γη’ απηήλ ηελ επηζθεπή ζα εθιεθζνύλ ζαλ ιεπηά θαζπζηέξεζεο ζε ηκήκα δηαδξνκήο. Γηα λα κελ ππνρξεσζεί ην πιήξσκα λα θαιύςεη ηελ θαζπζηέξεζε ζηε δηαδξνκή ζα ηνπ δνζεί λένο ρξόλνο εθθίλεζεο. Κάζε πιήξσκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηελ εθθίλεζε κε θαζπζηέξεζε κεγαιύηεξε από απηή πνπ νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ζα απνθιείεηαη από ηνλ αγώλα. 15.4 Μόιηο ζηαζκεύζνπλ ηα νρήκαηα ζηνλ εηδηθό ρώξν ζηάζκεπζεο ηα πιεξώκαηα νθείινπλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ρσξίο θαζπζηέξεζε, ελώ ε επαλείζνδόο ηνπο από ηε ζηηγκή απηή απαγνξεύεηαη απόιπηα. 15.5 Καη’ εμαίξεζε θαη κε ηελ επίβιεςε ηνπ αξκνδίνπ εθόξνπ, επηηξέπεηαη ζε έλα πιήξσκα ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο ηεο εθθίλεζεο, ησλ ζηαζκώλ αλαζπγθξόηεζεο ή ζηνλ ηεξκαηηζκό ζθέινπο ηνπ αγώλα: ― Να αιιάμεη ή επηζθεπάζεη έλα ή δύν θαηεζηξακκέλα ιάζηηρα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ην όρεκα. ― Να αληηθαηαζηήζεη έλα ζπαζκέλν παξ-κπξηδ κε δηθαίσκα εμσηεξηθήο βνήζεηαο, κε άδεηα ηνπ αιπηάξρε. Απηέο νη επεκβάζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηειεηώζεη πξηλ από ηελ ώξα εθθίλεζεο δηαθνξεηηθά γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο ζα επηβάιιεηαη πνηλή 1 ιεπηνύ. 15.6 Γηα λα αλαρσξήζεη έλα πιήξσκα από ηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ αγώλα, από ηνπο ζηαζκνύο αλαζπγθξόηεζεο ή ηεξκαηηζκνύ ζθέινπο ηνπ αγώλα, κπνξεί λα κπεη ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο 10 κόλν ιεπηά πξηλ από ηελ ώξα εθθίλεζήο ηνπ. 15.7 Μέζα ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο επηηξέπεηαη λα ηεζνύλ νη θηλεηήξεο ζε ιεηηνπξγία κε ηε ρξήζε εμσηεξηθήο κπαηαξίαο, ε νπνία όκσο, κεηά ηε ρξήζε ηεο απαγνξεύεηαη λα κεηαθεξζεί κέζα ζην όρεκα. ΑΡΘΡΟ 16

Α΢ΦΑΛΗ΢ΣΗΚΖ ΚΑΛΤΦΖ

Σν παξάβνιν ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη ηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ. Ζ αζθαιηζηηθή θάιπςε ηζρύεη από ηε ζηηγκή ηεο εθθίλεζεο έσο ηε ζηηγκή ηνπ ηεξκαηηζκνύ ή από ηε ζηηγκή ηεο εγθαηάιεηςεο ηνπ αγώλα ή ηνπ απνθιεηζκνύ απ’ απηόλ, εθηόο από εηδηθέο πεξηπηώζεηο πνπ αλαγξάθνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. Σα όξηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο πξέπεη λα αλαθέξνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό. (Σπρόλ νρήκαηα ππνζηήξημεο ησλ δηαγσληδνκέλσλ έζησ θαη αλ είλαη εθνδηαζκέλα κε ηηο εηδηθέο πηλαθίδεο «SERVICE» ηνπ Οξγαλσηή, δελ κπνξνύλ λα ζεσξεζνύλ ζαλ ζπκκεηέρνληα ζηνλ αγώλα, θαηά ζπλέπεηα δελ θαιύπηνληαη από ηελ αζθάιηζή ηνπ θαη θηλνύληαη θάησ από ηε δηθή ηνπο θαη κόλν επζύλε). ΑΡΘΡΟ 17 ΒΗΒΛΗΑΡΗΟ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖ΢ΔΧΝ (ΚΑΡΝΔ) 17.1 ΢ε θάζε πιήξσκα παξαδίδεηαη θαηά ηελ εθθίλεζε έλα βηβιηάξην ρξνλνκεηξήζεσλ (θαξλέ) θαη ειέγρνπ δηέιεπζεο, ζην νπνίν ζα αλαθέξνληαη νη ηδαληθνί ρξόλνη θάζε δηαδξνκήο ηνπ αγώλα. Κάζε πιήξσκα είλαη ην κόλν ππεύζπλν γηα ην βηβιηάξηό ηνπ θαη ε απώιεηα ηνπ επηθέξεη απηόκαηα πνηλή απνθιεηζκνύ. Κάζε αιιαγή ή ηξνπνπνίεζε πνπ ζα εκθαληζηεί ζην θαξλέ ζα επηθέξεη ηνλ απνθιεηζκό από ηνλ αγώλα εθηόο θαη εάλ έρεη γξαπηή ζεώξεζε από ηνλ ππεύζπλν θξηηή. Ζ παξνπζίαζε ηνπ θαξλέ ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο θαη ε αθξίβεηα ησλ εγγξαθώλ είλαη απνθιεηζηηθά επζύλε ηνπ πιεξώκαηνο. Μόλν νη ρξνλνκέηξεο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη λα γξάςνπλ ηνλ ρξόλν ζην βηβιηάξην ηδηνρείξσο ή κέζσ εθηππσηηθνύ κεραληζκνύ. 17.2 Σν πιήξσκα είλαη ππεύζπλν γηα ηηο εγγξαθέο ζην βηβιηάξηό ηνπ θαη ηνπ επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο πνηλέο ζε πεξίπησζε έιιεηςεο ζθξαγίδαο ή εγγξαθήο. Σα πιεξώκαηα είλαη ππνρξεσκέλα λα ζθξαγίζνπλ ην θαξλέ ηνπο ζε όινπο ηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ πνπ αλαγξάθνληαη ζ’ απηό θαη κε ηελ θαζνξηζκέλε ζεηξά. Σν πιήξσκα πνπ ζα εκθαλίζεη ην θαξλέ ηνπ ζε ζηαζκό ρσξίο ην όρεκα ηνπ ζα απνθιεηζηεί από ηνλ αγώλα. ΑΡΘΡΟ 18

΢ΣΑΘΜΟΗ ΔΛΔΓΥΟΤ ΥΡΟΝΟΤ (΢ΔΥ) ΚΑΗ ΓΗΔΛΔΤ΢Ζ΢ (΢ΔΓ)

11


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

18.1 Οη ζηαζκνί ειέγρνπ ρξόλνπ (΢ΔΥ) επηζεκαίλνληαη κε ηηο πηλαθίδεο πνπ θαζνξίδνληαη από ην Γεληθό Καλνληζκό 4Υ4: Ζ αξρή ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα κε θίηξηλν θόλην. ΢ε απόζηαζε 25 κ. πεξίπνπ ε ζέζε ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ επηζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα κε θόθθηλν θόλην. Σν ηέινο ηεο πεξηνρήο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ πνπ βξίζθεηαη ζε απόζηαζε 25 κ. πεξίπνπ από απηόλ, επηζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα κε κπεδ θόλην θαη 3 πιάγηεο καύξεο γξακκέο. Οη πηλαθίδεο πξέπεη λα είλαη πάληα ηνπνζεηεκέλεο ζηε δεμηά πιεπξά ηεο δηαδξνκήο ηνπ αγώλα. Σν κέγηζην πιάηνο ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηα 25κ. ΢πληζηάηαη ηα όξηα απηνύ ηνπ πιάηνπο λα ζεκαηνδνηνύληαη από δηπιέο πηλαθίδεο ή άιια κέζα, όπνπ απηό απαηηείηαη. Όιεο νη πεξηνρέο ησλ ζηαζκώλ ειέγρνπ (δειαδή νη πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλνληαη κεηαμύ ηεο πξώηεο πξνεηδνπνηεηηθήο πηλαθίδαο κε θίηξηλν θόλην θαη ηεο ηειεπηαίαο πηλαθίδαο ρξώκαηνο κπεδ κε 3 πιάγηεο καύξεο γξακκέο) ζεσξνύληαη ρώξνη Δπηηεξνύκελεο ΢ηάζκεπζεο (Parc Ferme). Ζ δηάξθεηα ζηάζκεπζεο κέζα ζηελ παξαπάλσ πεξηνρή δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ ρξόλν πνπ απαηηείηαη γηα λα ζπκπιεξσζεί ν απαξαίηεηνο έιεγρνο. Απαγνξεύεηαη απζηεξά ε είζνδνο θαη έμνδνο ηνπ νρήκαηνο ζε ζηαζκό ειέγρνπ κε θνξά δηαθνξεηηθή από απηήλ ηνπ αγώλα, θαζώο θαη ε επαλείζνδνο ηνπ νρήκαηνο από ηελ πεξηνρή ζηαζκνύ ειέγρνπ, εθόζνλ ην βηβιηάξην ηνπ αγώλα ήδε ζθξαγίζηεθε ζηνλ ζηαζκό απηό. Γηα θάζε παξάβαζε εθαξκόδνληαη νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 21. 18.2 Ο ηδαληθόο ρξόλνο ζθξάγηζεο είλαη απνθιεηζηηθή επζύλε ησλ πιεξσκάησλ, ζηα νπνία όκσο επηηξέπεηαη λα ζπκβνπιεπζνύλ ην επίζεκν ρξνλόκεηξν πνπ βξίζθεηαη ζην ηξαπέδη ηνπ αξκνδίνπ εθόξνπ. 18.3 Όινη νη ζηαζκνί ειέγρνπ ζα αξρίζνπλ λα ιεηηνπξγνύλ 30 ιεπηά πξηλ από ηελ ηδαληθή ώξα άθημεο ηνπ πξώηνπ νρήκαηνο. Δθηόο εάλ ν αιπηάξρεο απνθαζίζεη δηαθνξεηηθά, ζα θιείζνπλ 30 ιεπηά κεηά ηνλ ηδαληθό ρξόλν ηνπ ηειεπηαίνπ δηαγσληδνκέλνπ νρήκαηνο, πιένλ ηνπ νξίνπ ζέζεο εθηόο αγώλα, ή, όηαλ ν Δηδηθόο Καλνληζκόο ηνπ αγώλα πξνβιέπεη ηελ επηβνιή πξνθαζνξηζκέλεο πνηλήο, νη ΢ΔΥ εθθίλεζεο θαη ηεξκαηηζκνύ ησλ δηαδξνκώλ ζα θιείζνπλ ζε ρξόλν πνπ ζα ππνινγηζζεί ιακβαλνκέλσλ ππόςε ηνπ κέγηζηνπ επηηξεπηνύ ρξόλνπ(σλ) πξηλ από απηό ηνλ ζηαζκό γηα ηνλ ηειεπηαίν θαηαηαγκέλν δηαγσληδόκελν. Ο ρξόλνο ζέζεο εθηόο αγώλνο ή κία ή πεξηζζόηεξεο κέγηζηεο επηηξεπηέο θαζπζηεξήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, κπνξεί λα ηξνπνπνηεζνύλ νπνηαδήπνηε ζηηγκή ηνπ αγώλα, από ηνλ Αιπηάξρε. Οη ελδηαθεξόκελνη αγσληδόκελνη ζα πιεξνθνξεζνύλ απηήλ ηελ απόθαζε ην δπλαηόλ ζπληνκόηεξα. Ο απνθιεηζκόο ελόο αγσληδνκέλνπ ή ε επηβνιή ηεο “θαζνξηζκέλεο πνηλήο” γηα ππέξβαζε ηεο κέγηζηεο επηηξεπηήο θαζπζηέξεζεο αλαθνηλώλεηαη κόλν ζην ηέινο ελόο ΢θέινπο. 18.4 Οη αγσληδόκελνη, επί πνηλή πνπ κπνξεί λα θζάζεη θαη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό, πξέπεη λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηηο νδεγίεο ηνπ εληεηαικέλνπ εθόξνπ ή ηνπ βνεζνύ ηνπ νπνηνπδήπνηε ζηαζκνύ ειέγρνπ. 18.5 ΢ηνπο ζηαζκνύο ειέγρνπ ρξόλνπ ν ρξνλνκέηξεο ζα γξάςεη ζην θαξλέ ηνλ ρξόλν άθημεο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αθξηβή ώξα πνπ κέινο ηνπ πιεξώκαηνο παξαδίλεη ην βηβιηάξην ζηνλ θξηηή. Ο ρξόλνο ζα αλαγξάθεηαη ζην θαξλέ κόλν εάλ ην όρεκα κε όια ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο βξίζθεηαη ζε άκεζε νξαηή επαθή κε ην ηξαπέδη ηνπ ζηαζκνύ. 18.6 Ζ δηαδηθαζία ζθξάγηζεο αξρίδεη από ηε ζηηγκή πνπ ην όρεκα πεξλάεη ηελ πηλαθίδα εηζόδνπ ηεο πεξηνρήο ηνπ ΢ΔΥ (πηλαθίδα κε θίηξηλν θόλην). 18.7 Μεηαμύ ηεο πηλαθίδαο εηζόδνπ ηεο πεξηνρήο θαη ηνπ ζηαζκνύ απαγνξεύεηαη ζηα πιεξώκαηα λα ζηακαηήζνπλ ή λα θηλνύληαη αθύζηθα αξγά. 18.8 Ζ ηδαληθή ώξα ζθξάγηζεο θάζε νρήκαηνο είλαη απηή πνπ πξνθύπηεη πξνζζέηνληαο ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηδαληθό ρξόλν θάιπςεο ηεο επί κέξνπο δηαδξνκήο ζηελ ώξα εθθίλεζεο απηήο ηεο δηαδξνκήο. Οη ρξόλνη απηνί εθθξάδνληαη κε αθξίβεηα ιεπηνύ θαη αλαθέξνληαη από 00:01 ζε 24:00. 18.9 Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή πξνάθημεο εθόζνλ ε ώξα εηζόδνπ ηνπ νρήκαηνο ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαζκνύ αληηζηνηρεί ζηελ εμέιημε (ηε δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο ή ηνπ πξνεγνπκέλνπ ιεπηνύ. 18.10 Σν πιήξσκα δελ παίξλεη πνηλή θαζπζηέξεζεο εθόζνλ ε ώξα παξάδνζεο ηνπ βηβιηαξίνπ ρξνλνκεηξήζεσλ ζηνλ έθνξν ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ εμέιημε (ηε δηάξθεηα) ηνπ ηδαληθνύ ιεπηνύ ζθξάγηζεο. 18.11 Έλα πιήξσκα πνπ πξέπεη λα πεξάζεη από ηνλ ζηαζκό ειέγρνπ ζηηο 18.58’ ζεσξείηαη όηη έθζαζε εγθαίξσο αλ ε ζθξάγηζε έγηλε κεηαμύ 18.58’.00’’ θαη 18.58’.59’’. Απηό ην πιήξσκα κπνξεί λα κπεη ζηελ πεξηνρή ηνπ ζηαζκνύ ειέγρνπ ρξόλνπ από ηηο 18:57:01 θαη κεηά. 18.12 Κάζε δηαθνξά κεηαμύ ηεο ηδαληθήο ώξαο θαη ηεο πξαγκαηηθήο ώξαο ζθξάγηζεο ζα επηθέξεη ηηο πνηλέο ηνπ άξζξνπ 21. 18.13 Ζ πξνάθημε ζηνπο ζηαζκνύο αλαζπγθξόηεζεο ηνπ ηέινπο θάζε ζθέινπο επηηξέπεηαη θαη δελ επηθέξεη πνηλή. Όζνλ αθνξά ην ΢ΔΥ ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα ν Δηδηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα αλαθέξεη αλ επηηξέπεηαη ή όρη ε πξνάθημε. 18.14 ΢ηε πεξίπησζε πνπ κεηά ην ηέινο κηαο Γηαδξνκήο αθνινπζεί Δηδηθή Γνθηκαζία ή Γηαδξνκή, ηόηε: 18.14.1 Σν ΢ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηεο δηαδξνκήο θαη ην ΢ΔΥ εθθίλεζεο ηεο Δηδηθήο ελνπνηνύληαη ζε έλα. Σν ΢ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο θαη ην ΢ΔΥ εθθίλεζεο ηεο επόκελεο δηαδξνκήο ελνπνηνύληαη ζε έλα. 18.14.2 Μεηά ην ΢ΔΥ εθθίλεζεο ηεο Δηδηθήο θαη ζε απόζηαζε 30 έσο 150 κέηξσλ ππάξρεη ε Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο πνπ ζεκαίλεηαη κε πηλαθίδα ζεκαίαο εθθίλεζεο. 18.14.3 Πξηλ ην ΢ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ππάξρνπλ δύν πηλαθίδεο. Μία πηλαθίδα κε θόθθηλε θαξό ζεκαία πνπ είλαη ην ζεκείν Σεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο θαη 10 κέηξα κεηά από απηήλ πηλαθίδα STOP, όπνπ ζηακαηνύλ

12


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

ηα απηνθίλεηα γηα λα γξαθνύλ ζηα θαξλέ νη ρξόλνη ηεο Δηδηθήο. Ζ πηλαθίδα STOP ηνπνζεηείηαη πξηλ ηελ θίηξηλε πξνεηδνπνηεηηθή πηλαθίδα ηνπ ΢ΔΥ. 18.14.4 Σα πιεξώκαηα παίξλνπλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαδξνκήο, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαη θαηεπζύλνληαη άκεζα ζηελ Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο, όπνπ παξαδίδνπλ ην θαξλέ ηνπο ζην θξηηή γηα λα πάξνπλ εθθίλεζε, κόιηο θιεζνύλ από απηόλ, όπσο πξνβιέπεηαη ζηα άξζξα ησλ Δηδηθώλ. 18.14.5 Καη ηα ελνπνηεκέλα ΢ΔΥ θαζώο θαη ν ρώξνο θαη ν ρξόλνο αλάκεζα ζην ΢ΔΥ Αθεηεξίαο θαη ζηελ Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο θαη αλάκεζα ζηνλ Σεξκαηηζκό θαη ζην ΢ΔΥ Σεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο ζεσξνύληαη ρώξνη Δπηηεξνύκελεο ΢ηάζκεπζεο (Parc Ferme) όπνπ απαγνξεύεηαη ε βνήζεηα, νη επηζθεπέο θαη ν αλεθνδηαζκόο. 18.15 Οη ζηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο (΢ΔΓ) ζα ζεκεηώλνληαη κε ηηο παξαθάησ πηλαθίδεο: Κίηξηλε πηλαθίδα κε ζθξαγίδα (αξρή πεξηνρήο). ΢ε απόζηαζε 25m πεξίπνπ από ηελ θίηξηλε πηλαθίδα, πηλαθίδα θόθθηλε κε ζθξαγίδα (ζηαζκόο δηέιεπζεο). Σέινο, ζε απόζηαζε 25 m πην πέξα ζα βξίζθεηαη ε κπεδ πηλαθίδα κε ηηο ηξεηο πιάγηεο καύξεο γξακκέο (ηέινο πεξηνρήο). 18.16 Οη ζηαζκνί ειέγρνπ δηέιεπζεο (΢ΔΓ) κπνξεί λα είλαη άγλσζηνη. ΢ε απηή ηελ πεξίπησζε δε ζεκεηώλνληαη ζην road book. 18.17 Ζ δώλε εθθίλεζεο - ηεξκαηηζκνύ ζεκαηνδνηείηαη κε ηακπέιεο πνπ αλαγξάθνπλ «ΔΚΚΗΝΖ΢Ζ» «ΣΔΡΜΑΣΗ΢ΜΟ΢». 18.18 Οη δώλεο εθθίλεζεο - ηεξκαηηζκνύ ζεσξνύληαη ρώξνη Δπηηεξνύκελεο ΢ηάζκεπζεο (Parc Ferme). 18.19 Γηα ηε πεξίπησζε ζθαζκέλνπ ειαζηηθνύ δίλεηαη από ηνλ θξηηή επηπιένλ, από ηνπο πξνβιεπόκελνπο, ρξόλνο 10 ιεπηώλ γηα ηελ εθθίλεζε από ην ΢ΔΥ ή ηελ Αθεηεξία Δηδηθήο. ΑΡΘΡΟ 19 ΔΗΓΗΚΔ΢ ΓΟΚΗΜΑ΢ΗΔ΢ 19.1 ΢αλ ρξόλνο ηέιεζεο θάζε εηδηθήο δνθηκαζίαο ζεσξείηαη ν ρξόλνο από ηελ είζνδν ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ εηδηθή, κέρξη ηελ ζηηγκή πνπ ην απηνθίλεην ζα πεξάζεη από ην ζεκείν ρξνλνκέηξεζεο (Flying) ηεο Δηδηθήο. Ο ρξόλνο ζα κεηξηέηαη κε ρξνλόκεηξν ρεηξόο ή ρξνλόκεηξν κε θσηνθύηηαξν ή άιιν εγθεθξηκέλν απηνκαηνπνηεκέλν κεραληζκό θαη αθξίβεηα δεπηεξνιέπηνπ. 19.2 ΢αλ ζεηξά εθθίλεζεο ηεο εηδηθήο δνθηκαζίαο νξίδεηαη ε ζεηξά άθημεο ηνπ νρήκαηνο ζην ΢ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηεο πξνεγνύκελεο δηαδξνκήο. Σα πιεξώκαηα παίξλνπλ ηεξκαηηζκό ηεο δηαδξνκήο, όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, θαη θαηεπζύλνληαη άκεζα ζηελ Αθεηεξία ηεο Δηδηθήο, όπνπ παξαδίδνπλ ην θαξλέ ηνπο ζην θξηηή. Όηαλ έξζεη ε ζεηξά ηνπο γίλεηαη ε θιήζε ηνπ νρήκαηνο από ηνλ θξηηή θαη δίλεηαη ην πξνβιεπόκελν πεληάιεπην. Αλ ην πιήξσκα δελ πάξεη εθθίλεζε ζην ηέινο ηνπ πεληάιεπηνπ ράλεη ηε ζεηξά ηνπ θαη θαιείηαη ην επόκελν όρεκα. Σν πιήξσκα πνπ έραζε ηε ζεηξά ηνπ πξέπεη λα δειώζεη ζηνλ θξηηή όηη ζέιεη λα μεθηλήζεη θαη ν θξηηήο ην βάδεη ζηελ επόκελε ζεηξά. Σν πιήξσκα παίξλεη πνηλή γηα θάζε ζεηξά πνπ ράλεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 21. 19.3 Ζ είζνδνο θάζε νρήκαηνο ζηελ Δηδηθή γίλεηαη αθνύ ειεπζεξσζεί ε δηαδξνκή από ην πξνεγνύκελν όρεκα. 19.4 Ο θξηηήο ηεο αθεηεξίαο ελεκεξώλεη ην πιήξσκα γηα ην 1 ιεπηό, ηα 30 δεπηεξόιεπηα θαη πξνζκεηξά ηα πέληε ηειεπηαία δεπηεξόιεπηα πνπ ζεκαίλνπλ ηελ είζνδν ηνπ απηνθηλήηνπ ζηελ εηδηθή. Σν απηνθίλεην ππνρξενύηαη λα κπεη ζηελ εηδηθή δνθηκαζία κέζα ζηα επόκελα 60 δεπηεξόιεπηα. Αλ δελ κπνξέζεη λα ην θάλεη ζεσξείηαη όηη δελ πήξε εθθίλεζε θαη ράλεη ηε ζεηξά ηνπ κε ηελ αλάινγε πνηλή . Σνπ δίλεηαη από ην θξηηή 10 ιεπηά ρξόλνο γηα λα πάξεη λέα εθθίλεζε θαη αλ δελ ηα θαηαθέξεη ζεσξείηαη όηη παξέθακςε ηελ Δηδηθή κε ηελ αλάινγε πνηλή. 19.5 Γηα λα ζεσξεζεί εθθίλεζε απηνθηλήηνπ ζα πξέπεη νη πίζσ ηξνρνί λα κπνπλ ζην πξώην δύζθνιν ζεκείν ηεο εηδηθήο. Σν ζεκείν απηό πξνζδηνξίδεηαη από ηελ νξγάλσζε κε πάζζαιν. 19.6 ΢ε όιεο ηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο ππάξρεη δξόκνο παξάθακςεο πνπ νξηνζεηείηαη κε ζπκπιεξσκαηηθό road book πνπ δίλεηαη από ην ΢ΔΥ Αθεηεξίαο ηεο Δηδηθήο. Αλ έλα πιήξσκα ζέιεη λα παξαθάκςεη ηελ Δηδηθή, όηαλ έξζεη ε ζεηξά ηνπ λα εθθηλήζεη ηελ Δηδηθή ην δειώλεη ζην θξηηή ηεο Αθεηεξίαο ν νπνίνο γξάθεη ην ρξόλν εθθίλεζεο ηεο παξάθακςεο θαη δίλεη ην ζπκπιεξσκαηηθό road book. Κάζε απηνθίλεην έρεη Υξόλν Παξάθακςεο, πνπ αλαθέξεηαη ζην road book, γηα λα θηάζεη από ην ΢ΔΥ Αθεηεξίαο ζην ΢ΔΥ Σεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο πνπ παξαθάκπηεη. 19.7 Γηα θάζε E.Γ. ζα ππάξρεη ζπγθεθξηκέλνο κέγηζηνο ρξόλνο ηέιεζεο, ν νπνίνο θαη ζα αλαθέξεηαη ζην road book ή ζε ελεκεξσηηθό δειηίν. Αλ ην πιήξσκα μεπεξάζεη ην ρξόλν απηό ζεσξείηαη όηη εγθαηέιεηςε ηελ E.Γ. θαη ρξεώλεηαη κε πνηλή εγθαηάιεηςεο. Πξέπεη δε λα εγθαηαιείςεη ηε δηαδξνκή ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ, κε ηε βνήζεηα θαη ηεο νξγάλσζεο αλ ρξεηάδεηαη , από ην ζεκείν πνπ ζα ππνδείμεη ν θξηηήο. Από ηε ζηηγκή πνπ ζα βγεη από ηελ Δηδηθή πξέπεη εληόο ηνπ ρξόλνπ παξάθακςεο ηεο Δηδηθήο (παξ. 19.6) λα πάξεη εθθίλεζε ηεο επόκελεο δηαδξνκήο. 19.8 Δπηηξέπεηαη ε αλαγλώξηζε ηεο Δηδηθήο Γνθηκαζίαο από ηα πιεξώκαηα εθ’ όζσλ είλαη δπλαηόο ν έιεγρνο, εθηόο αλ δελ ην επηηξέςεη ν θξηηήο γηα ιόγνπο αζθαιείαο. Απηή κπνξεί λα γίλεη κόλν πεδή θαη κέζα ζην ρξόλν πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο. Γίλεηαη επηπιένλ ρξόλνο 10 ιεπηώλ γηα ηελ αλαγλώξηζε ηεο εηδηθήο, κόλν γηα ην πξώην πιήξσκα. 19.8.1 Γελ επηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε ηκάλησλ, ζεκείσλ πξόζδεζεο θαη όπνηαο άιιεο βνήζεηαο θαηά ηελ αλαγλώξηζε. 19.8.2 Γελ επηηξέπεηαη ε δηακόξθσζε ηεο δνθηκαζίαο θαηά ηελ αλαγλώξηζε.

13


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

19.8.3 Γελ επηηξέπεηαη ε παξαθώιπζε ηεο πξνζπάζεηαο άιισλ πιεξσκάησλ θαηά ηελ αλαγλώξηζε. Παξάβαζε ησλ παξαπάλσ επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ από ηελ Δηδηθή Γνθηκαζία 19.9 Κάπνηεο από ηηο E.Γ. πξνζδηνξίδνληαη από παζζάινπο ή/θαη θνξδέιεο πνπ νξίδνπλ ηα όξηα κέζα από ηα νπνία ζα πξέπεη λα πεξάζνπλ ηα απηνθίλεηα. Γύν αληηθξηζηνί πάζζαινη (έλαο αξηζηεξά θαη έλαο δεμηά, ζηελ ίδηα επζεία ή δηαγώληα) δεκηνπξγνύλ κηα πόξηα. Έλα απηνθίλεην πνπ βγεη έμσ από ηνπο παζζάινπο / θνξδέιεο θαη δελ επηζηξέςεη ζηε δηαδξνκή από ην ίδην ή πξνγελέζηεξν ζεκείν ζεσξείηαη όηη βγήθε εθηόο δηαδξνκήο θαη ρξεώλεηε κε ηελ αλάινγε πνηλή (εθηόο δηαδξνκήο ζεσξείηαη έλα όρεκα ηνπ νπνίνπ έζησ θαη έλαο από ηνπο δύν εζσηεξηθνύο ηξνρνύο πέξαζε έμσ από ην όξην). Δπαθή κε ηνπο παζζάινπο θαη κόλν επηθέξεη επίζεο πνηλή. 19.10 Σν πιήξσκα έρεη ην δηθαίσκα λα εμέιζεη ηνπ απηνθηλήηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο. Γελ επηηξέπεηαη όκσο λα θηλείηαη ην απηνθίλεην κε όπνηα έλλνηα ρσξίο λα επηβαίλεη ζε απηό θάπνην κέινο ηνπ πιεξώκαηνο, επί πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα. 19.11 Σν πιήξσκα γηα λα πάξεη ρξόλν ηεξκαηηζκνύ ηεο εηδηθήο ζα πξέπεη θαη ηα δύν κέιε ηνπ λα είλαη ζηε ζέζε ηνπο θαη δεκέλα κε ηελ δώλε. Ο θξηηήο πνπ θάλεη ηελ ρξνλνκέηξεζε ηεο δηαδξνκήο πξέπεη λα ελεκεξώζεη ην πιήξσκα όηη δελ έρεη ηεξκαηίζεη. 19.12 Σα απηνθίλεηα κεηά ην Σεξκαηηζκό ηεο Δηδηθήο (πηλαθίδα κε θόθθηλε θαξό ζεκαία) ζηακαηνύλ ζην STOP, αλ ππάξρεη, γηα λα γξαθεί ν ρξόλνο ηνπο ζηα θαξλέ από ηνλ θξηηή. Άκεζα κεηά από απηό πξέπεη λα ειεπζεξώζνπλ ηε πεξηνρή Σεξκαηηζκνύ θαη εληόο ηνπ ρξόλνπ πνπ έρεη νξίζεη ε νξγάλσζε θαη αλαθέξεηαη ζην Road Book λα παξνπζηαζζνύλ ζην ΢ΔΥ γηα λα πάξνπλ εθθίλεζε γηα ην επόκελν θνκκάηη ηνπ αγώλα. Ο ρξόλνο απηόο, πξνζηηζέκελνο ζην επόκελν αθέξαην ιεπηό ηνπ ρξόλνπ ηεξκαηηζκνύ ηεο Δηδηθήο, είλαη θαη ν ρξόλνο εθθίλεζεο ηεο επόκελεο δηαδξνκήο. 19.13 Δπηζθεπέο κπνξνύλ λα γίλνπλ κέζα ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο, κε ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα γίλνπλ από ην πιήξσκα, κε ηα εξγαιεία θαη ηα αληαιιαθηηθά πνπ κεηαθέξνπλ ζην όρεκά ηνπο θαη κέζα ζην κέγηζην ρξόλν ηέιεζεο ηεο εηδηθήο. Μεηά ην πέξαο απηνύ ηνπ ρξόλνπ, ζεσξείηαη όηη εγθαηέιεηςε ηελ Δηδηθή Γνθηκαζία. 19.14 Δπηηξέπεηαη ε ρξήζε εξγάηε θαζώο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ πιηθνύ θέξεη καδί ηνπ ην απηνθίλεην ζηηο Δηδηθέο Γνθηκαζίεο. ΑΡΘΡΟ 20 ΔΗΓΗΚΔ΢ ΓΗΑΓΡΟΜΔ΢ Οη Δηδηθέο δηαδξνκέο ρσξίδνληαη ζε δύν ηύπνπο. 20.1 ΔΗΓΗΚΔ΢ ΓΗΑΓΡΟΜΔ΢ ΥΡΟΝΟΜΔΣΡΖ΢Ζ΢ - SPORTING. Απηέο νη εηδηθέο δηαδξνκέο είλαη θιεηζηέο ζηελ θπθινθνξία θαη ζπκκεηέρνπλ ΜΟΝΟ ηα απηνθίλεηα ηεο θαηεγνξίαο Ε1 & R. 20.1.1 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο πξέπεη λα θνξνύλ εγθεθξηκέλν πξνζηαηεπηηθό θξάλνο θαη εγθεθξηκέλεο δώλεο αζθαιείαο. Με ζπκκόξθσζε, επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα. 20.1.2 Απαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο, επί πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό, λα θαηεπζύλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο, αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αγώλα. 20.1.3 Ζ εθθίλεζε ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ ζα δίλεηαη σο εμήο: Όηαλ ην όρεκα ζην νπνίν ζα επηβαίλεη ην πιήξσκα ζηαζκεύζεη κπξνζηά ζην ηξαπέδη ηνπ εθόξνπ απηόο ζα αλαγξάςεη ηελ πξαγκαηηθή ώξα εθθίλεζεο ηνπ αγσληδνκέλνπ ζην θαξλέ (ώξα + ιεπηό + δεπηεξόιεπην) θαη ζα κεηξήζεη πςειόθσλα 30 ' - 15'' - 10'' θαη ηα 5' ηειεπηαία δεπηεξόιεπηα έλα πξνο έλα θξαηώληαο ηε ζεκαία εθθίλεζεο νξηδνληίσο κπξνζηά ζην όρεκα. Μόιηο πεξάζνπλ ηα πέληε απηά δεπηεξόιεπηα δίλεηαη ε εθθίλεζε κε ην ζήθσκα ηεο ζεκαίαο νπόηε ην πιήξσκα πξέπεη λα εθθηλήζεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. ΢ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζα εθθηλήζεη κέζα ζηα 20’’ πνπ αθνινπζνύλ ην ζήκα εθθίλεζεο ζα επηβιεζεί πνηλή ζύκθσλα κε ην άξζξν 21. Αδπλακία εθθίλεζεο ηνπ νρήκαηνο κε δηθά ηνπ κέζα επηθέξεη επηβνιή πνηλήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 21. 20.1.4 Δζθαικέλε εθθίλεζε, ηδίσο δε εθθίλεζε πξηλ ν έθνξνο δώζεη ην ζρεηηθό ζήκα, επηθέξεη πνηλή ηνπιάρηζηνλ 1 ιεπηνύ αλάινγα κε ηελ αλαθνξά ηνπ θξηηή. Ζ πνηλή απηή δελ απνθιείεη βαξύηεξεο θπξώζεηο πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ν Αιπηάξρεο, ηδίσο ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 20.1.5 Ζ εθθίλεζε κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη από ηνλ έθνξν ηεο αθεηεξίαο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλόκελε ώξα εθθίλεζεο, κόλν γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. 20.1.6 Ο ηεξκαηηζκόο ησλ εηδηθώλ δηαδξνκώλ ζα γίλεηαη ελ θηλήζεη (flying). Απαγνξεύεηαη ε ζηάζκεπζε κεηαμύ ηεο πξνεηδνπνηεηηθήο θίηξηλεο πηλαθίδαο θαη ηεο πηλαθίδαο STOP κε πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα. Ζ ρξνλνκέηξεζε γίλεηαη ζηε «γξακκή ηνπ ηεξκαηηζκνύ» κε απηόκαηα κεραλήκαηα ρξνλνκέηξεζεο, ππνρξεσηηθά εθνδηαζκέλα κε εθηππσηηθό κεραληζκό. Δπίζεο ζα ππάξρνπλ θαη εθεδξηθά ρξνλόκεηξα ρεηξόο ρσξίο ή κε εθηππσηηθό κεραληζκό. ΢ε απόζηαζε 150-300m κεηά ηνλ ηεξκαηηζκό ην πιήξσκα πξέπεη λα ζηακαηήζεη ζην ζηαζκό ειέγρνπ πνπ έρεη ζεκαηνδνηεζεί από ηελ θόθθηλε πηλαθίδα STOP θαη ηελ θόθθηλε πηλαθίδα κε ην ξνιόη. Ο θξηηήο ζα γξάςεη ζην θαξλέ ην ρξόλν άθημεο (ρξόλν ηεξκαηηζκνύ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο (ώξα-ιεπηά-δεπηεξόιεπηα) πνπ ζα είλαη ζπγρξόλσο (ζε ώξεο θαη πξώηα ιεπηά) ε ώξα εθθίλεζεο γηα ην επόκελν ηκήκα (αλ STOP θαη ΢ΔΥ είλαη θνηλόο ζηαζκόο).

14


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

΢ε πεξηπηώζεηο πεξηζζνηέξσλ αθίμεσλ ζηελ αθεηεξία ηεο ΔΓ ζην ίδην ιεπηό, ν Κξηηήο ζα νξίδεη ηνλ ρξόλν εθθίλεζεο ηεο ΔΓ ζε δηαζηήκαηα πνπ ζα πξνβιέπνληαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό (ηνπιάρηζηνλ 60 δεπηεξνιέπησλ) κε ηε ζεηξά άθημεο ησλ αγσληδνκέλσλ. Αλ έλαο αγσληδόκελνο δε κπνξεί λα ζηακαηήζεη κέζα ζε απηό ηνλ ρώξν ή λα μεθηλήζεη κε δηθέο ηνπ δπλάκεηο ζα εθαξκόδνληαη νη πνηλέο ηνπ άξζξνπ 21. 20.1.7 Αλ ν αγσληδόκελνο δελ ζηακαηήζεη ζην ζεκείν STOP γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ρξόλνπ ηνπ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 5 ιεπηώλ. 20.1.8 Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ε εμσηεξηθή βνήζεηα απαγνξεύεηαη εθηόο αλ δίλεηαη από άιιν ζπκκεηέρνλ πιήξσκα θαη κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ζην όρεκα ηνπ. Οη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ πεξηνρέο εμσηεξηθήο βνήζεηαο (assistance zones). 20.1.9 ΢ε θάζε πιήξσκα πνπ αξλείηαη λα ιάβεη εθθίλεζε ζηελ αθεηεξία κηαο εηδηθήο δηαδξνκήο ζηελ ώξα θαη ζηε ζεηξά πνπ ηνπ έρεη θαζνξηζζεί, ζα ηνπ επηβιεζεί πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό. 20.1.10 Γηαθνπή Υξνλνκεηξεκέλεο Γηαδξνκήο: Ζ θαηάηαμε πνπ ζα θαζνξηζηεί ζα απνηειείηαη από ην άζξνηζκα ησλ δύν ηκεκάησλ ηεο εηδηθήο δηαδξνκήο. 20.2 ΔΗΓΗΚΔ΢ ΓΗΑΓΡΟΜΔ΢ ΑΚΡΗΒΔΗΑ΢ - REGULARITY. Απηέο νη εηδηθέο δηαδξνκέο είλαη θιεηζηέο ή αλνηθηέο ζηελ θπθινθνξία θαη ζπκκεηέρνπλ ηα απηνθίλεηα όισλ ησλ θαηεγνξηώλ. 20.2.1 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δηαδξνκώλ αθξηβείαο, ηα πιεξώκαηα ζα πξέπεη λα νδεγήζνπλ ζύκθσλα κε ηελ κέζε σξηαία ηαρύηεηα, πνπ ηνπο έρεη δνζεί γηα ηε δηαδξνκή. 20.2.2 Έλα ή πεξηζζόηεξα θαλεξά ή κπζηηθά ζεκεία ειέγρνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ θάπνπ κέζα ζηε δηαδξνκή. Οη ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκέο αθξηβείαο βαζκνινγνύληαη αλαιόγσο ηνπ πόζν θνληά πιεζίαζαλ ηα πιεξώκαηα ζηελ δνζείζα ΜΩΣ, πεξλώληαο από ην ζεκείν ειέγρνπ, κε βάζε ηνλ απιό ππνινγηζκό ρξόλνο = απόζηαζε / ηαρύηεηα. Κάζε δεπηεξόιεπην ή κέξνο απηνύ, απόθιηζεο κεγαιύηεξεο από ηνλ ηδαληθό ρξόλν (θαζπζηέξεζε), ζα επηθέξεη πνηλή ελόο (1) δεπηεξνιέπηνπ. Κάζε δεπηεξόιεπην ή κέξνο απηνύ, απόθιηζεο κηθξόηεξεο από ηνλ ηδαληθό ρξόλν (πξνπνξεία), ζα επηθέξεη πνηλή ελόο (1) δεπηεξνιέπηνπ. ΠΥ. Γνζείζα ΜΩΣ 35ρικ/σ Μήθνο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο αθξηβείαο, 5.1 ρικ Ηδαληθόο ρξόλνο: 8 ιεπηά 45 δεύηεξα Α. ρξόλνο 8 ιεπηά 56 δεύηεξα, (Καζπζηέξεζε): πνηλή 11 δεύηεξα Β. ρξόλνο 8 ιεπηά 28 δεύηεξα, (Πξνπνξεία): πνηλή 17 δεύηεξα Γ. ρξόλνο 8 ιεπηά 45 δεύηεξα, (Αθξηβώο): πνηλή 0 δεπηέξα 20.2.3 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δηαδξνκώλ αθξηβείαο, όια ηα κέιε ηνπ πιεξώκαηνο ησλ απηνθηλήησλ , πξέπεη λα θνξνύλ δώλεο αζθαιείαο. Με ζπκκόξθσζε επηθέξεη πνηλή απνθιεηζκνύ από ηνλ αγώλα. 20.2.4 Απαγνξεύεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο, επί πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηνλ απνθιεηζκό, λα θαηεπζύλνπλ ηα νρήκαηα ηνπο, αληίζεηα κε ηε θνξά ηνπ αγώλα. 20.2.5 Ζ εθθίλεζε ησλ ρξνλνκεηξεκέλσλ δηαδξνκώλ ζα δίλεηαη σο εμήο: Όηαλ ην όρεκα ζην νπνίν ζα επηβαίλεη ην πιήξσκα ζηαζκεύζεη κπξνζηά ζην ηξαπέδη ηνπ εθόξνπ απηόο ζα αλαγξάςεη ηελ πξαγκαηηθή ώξα εθθίλεζεο ηνπ αγσληδνκέλνπ ζην θαξλέ (ώξα + ιεπηό + δεπηεξόιεπην) θαη ζα κεηξήζεη πςειόθσλα 30' - 15'' - 10'' θαη ηα 5' ηειεπηαία δεπηεξόιεπηα έλα πξνο έλα θξαηώληαο ηε ζεκαία εθθίλεζεο νξηδνληίσο κπξνζηά ζην όρεκα. Μόιηο πεξάζνπλ ηα πέληε απηά δεπηεξόιεπηα δίλεηαη ε εθθίλεζε κε ην ζήθσκα ηεο ζεκαίαο νπόηε ην πιήξσκα πξέπεη λα εθθηλήζεη ρσξίο θακία θαζπζηέξεζε. ΢ε θάζε πιήξσκα πνπ δελ ζα εθθηλήζεη κέζα ζηα 30’’ πνπ αθνινπζνύλ ην ζήκα εθθίλεζεο ζα επηβιεζεί πνηλή ζύκθσλα κε ην άξζξν 21. Αδπλακία εθθίλεζεο ηνπ νρήκαηνο κε δηθά ηνπ κέζα επηθέξεη επηβνιή πνηλήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 21. 20.2.6 Δζθαικέλε εθθίλεζε, ηδίσο δε εθθίλεζε πξηλ ν έθνξνο δώζεη ην ζρεηηθό ζήκα, επηθέξεη πνηλή ηνπιάρηζηνλ 1 ιεπηνύ αλάινγα κε ηελ αλαθνξά ηνπ θξηηή. Ζ πνηλή απηή δελ απνθιείεη βαξύηεξεο θπξώζεηο πνπ κπνξεί λα επηβάιεη ν αιπηάξρεο, ηδίσο ζε πεξίπησζε ππνηξνπήο. 20.2.7 Ζ εθθίλεζε κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη από ηνλ έθνξν ηεο αθεηεξίαο, ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλόκελε ώξα εθθίλεζεο, κόλν γηα ιόγνπο αλσηέξαο βίαο. 20.2.8 Καηά ηε δηάξθεηα κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο, εθηόο αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά από ηνλ Δηδηθό Καλνληζκό, ε εμσηεξηθή βνήζεηα απαγνξεύεηαη εθηόο αλ δίλεηαη από άιιν ζπκκεηέρνλ πιήξσκα θαη κε ηα κέζα πνπ δηαζέηεη ζην όρεκα ηνπ. Οη νξγαλσηέο κπνξνύλ λα πξνβιέςνπλ πεξηνρέο εμσηεξηθήο βνήζεηαο (assistance zones). 20.2.9 ΢ε θάζε πιήξσκα πνπ αξλείηαη λα ιάβεη εθθίλεζε ζηελ αθεηεξία κηαο ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο ζηελ ώξα θαη ζηε ζεηξά πνπ ηνπ έρεη θαζνξηζζεί, ζα ηνπ επηβιεζεί πνηλή πνπ κπνξεί λα θηάζεη κέρξη θαη ηνλ απνθιεηζκό. 20.2.10 Αλ ν αγσληδόκελνο δελ ζηακαηήζεη ζην ζεκείν STOP γηα ηελ εγγξαθή ηνπ ρξόλνπ ηνπ ζα ηνπ επηβάιιεηαη πνηλή 5 ιεπηώλ. ΑΡΘΡΟ 21 ΠΟΗΝΔ΢ 21.1 Απιέο δηαδξνκέο

15


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011 21.1.1 21.1.2 21.1.3 21.1.4

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

Γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο: 10 δεπηεξόιεπηα. Γηα θάζε ιεπηό πξνπνξείαο: 20 δεπηεξόιεπηα. Με εθθίλεζε ηεο Γηαδξνκήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. Με ηεξκαηηζκόο ηεο δηαδξνκήο: Ο κέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδξνκήο ζπλ ε ΚΠ.

21.2 Δηδηθέο Γηαδξνκέο 21.2.1 Ειδικές Διαδρομές Χρονομέηρηζης - Sporting: 21.2.1.1 Γηα θάζε δεπηεξόιεπην ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο: 1 δεπηεξόιεπην. 21.2.1.2 Αδπλακία Οινθιήξσζεο ηεο Δηδηθήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.2.1.3 Παξάθακςε ηεο Δηδηθήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.2.1.4 Αλ δε ζηακαηήζεη ζην STOP: 5 ιεπηά. 21.2.2 Ειδικές Διαδρομές Ακριβείας - Regularity: 21.2.2.1 Γηα θάζε ιεπηό θαζπζηέξεζεο ζην ΢ΔΥ ηεξκαηηζκνύ: 60 δεπηεξόιεπηα. 21.2.2.2 Γηα θάζε ιεπηό πξνπνξείαο ζην ΢ΔΥ ηεξκαηηζκνύ: 60 δεπηεξόιεπηα. 21.2.2.3 Γηα θάζε δεπηεξόιεπην απόθιηζεο από ηνλ ηδαληθό ρξόλν ζην ζεκείν ή ηα ζεκεία ειέγρνπ ηεο δηαδξνκήο: 1 δεπηεξόιεπην. 21.2.2.4 Με εθθίλεζε ηεο Γηαδξνκήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.2.2.5 Με ηεξκαηηζκόο ηεο δηαδξνκήο: Ο κέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο ηεο δηαδξνκήο ζπλ ε ΚΠ. 21.3 Δηδηθέο Γνθηκαζίεο 21.3.1 Γηα θάζε δεπηεξόιεπην ηνπ ρξόλνπ εθηέιεζεο: 1 δεπηεξόιεπην. 21.3.2 Γηα θάζε παξάθακςε πόξηαο: 1 ιεπηό. 21.3.3 Γηα θάζε επαθή κε πάζαιν: 10 δεπηεξόιεπηα. 21.3.4 Αδπλακία Οινθιήξσζεο ηεο Δηδηθήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.3.5 Παξάθακςε ηεο Δηδηθήο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.3.6 Αλ δε ζηακαηήζεη ζην STOP: 5 ιεπηά. 21.4 Δηδηθέο Πνηλέο 21.4.1 Καζνξηζκέλε Πνηλή (ΚΠ): Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.4.2 Μέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα θάζε δηαδξνκή (΢ΔΥ-΢ΔΥ): Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.4.3 Μέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα θάζε ζθέινο: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.4.4 Μέγηζηνο ρξόλνο θαζπζηέξεζεο γηα ηνλ αγώλα (γηα πεξηζζόηεξα ζθέιε): Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.4.5 Υάζηκν ζεηξάο ζηελ εθθίλεζε θάζε δηαδξνκήο: 60 δεπηεξόιεπηα γηα θάζε ζεηξά. 21.4.6 Με ρξήζε ηκάληα ζε δέζηκν εξγάηε ζε δέληξν: 30 ιεπηά. 21.4.7 Με ρξήζε θνπβέξηαο – παηάθη ζην ζπξκαηόζρνηλν: 30 ιεπηά. 21.4.8 Γηα θάζε ζθξαγίδα ΢ΔΓ πνπ ιείπεη: Όπσο νξίδεηαη ζην Δηδηθό Καλνληζκό. 21.4.9 Δίζνδνο ζην ΢ΔΓ από ηελ αληίζεηε κεξηά: Ίδηα κε ηελ πνηλή γηα ΢ΔΓ πνπ ιείπεη. 21.4.10 Δίζνδνο ζην ΢ΔΥ από ηελ αληίζεηε κεξηά ή επαλείζνδνο: 1ε παξάβαζε : Ίδηα κε ηελ πνηλή γηα ΢ΔΓ πνπ ιείπεη. 2ε παξάβαζε : Πνηλή 1 ώξαο 3ε παξάβαζε : Απνθιεηζκόο. 21.4.11 Δζθαικέλε εθθίλεζε πξηλ ην ζήκα ηνπ θξηηή: Σνπιάρηζηνλ 1 ιεπηό. 21.4.12 Γηα παξαβάζεηο ηνπ νξίνπ ηαρύηεηαο ζηηο Εώλεο Διέγρνπ: Οη παξαθάησ πνηλέο είλαη νη θαζνξηζκέλεο θαη δελ απνθιείνπλ πξόζζεηεο πεηζαξρηθέο ή/θαη ρξεκαηηθέο πνηλέο πνπ κπνξνύλ λα επηβάινπλ νη Αγσλνδίθεο ζε πεξηπηώζεηο ππνηξνπήο. 21.4.12.1 Γηα ππέξβαζε από 1 έσο 10 ρικ/ώξα: 1 ιεπηό γηα θάζε ρικ ππέξβαζεο γηα θάζε ζεκείν. 21.4.12.2 Γηα ππέξβαζε από 11 έσο 20 ρικ/ώξα: 2 ιεπηά γηα θάζε ρικ ππέξβαζεο γηα θάζε ζεκείν. 21.4.12.3 Γηα ππέξβαζε από 21 έσο 40 ρικ/ώξα: 5 ιεπηά γηα θάζε ρικ ππέξβαζεο γηα θάζε ζεκείν. 21.4.12.3 Γηα ππέξβαζε από 41 ρικ/ώξα θαη πάλσ: Απνθιεηζκόο από ηνλ αγώλα θαη απαγόξεπζε ζπκκεηνρήο ηνπ πιεξώκαηνο ζηνλ επόκελν αγώλα. Αλ ην πιήξσκα επαλαιάβεη ηελ παξάβαζε θαη ζε δεύηεξν αγώλα ηεο ίδηαο ρξνληάο ζα παξαπέκπεηαη ζην Πεηζαξρηθό ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 21.4.13 Γηα παξαβάζεηο ηνπ ΚΟΚ: Γηα παξαβάζεηο ηαρύηεηαο: 1ε παξάβαζε: 30 δεπηεξόιεπηα γηα θάζε ρηιηόκεηξν πάλσ από ην όξην 2ε παξάβαζε: 2 ιεπηά γηα θάζε ρηιηόκεηξν πάλσ από ην όξην 3ε παξάβαζε: Απνθιεηζκόο Γηα άιιεο παξαβάζεηο:

16


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

1ε Παξάβαζε: Πνηλή ρξόλνπ 30 ιεπηώλ. 2ε Παξάβαζε: Πνηλή ρξόλνπ 1 ώξαο. 3ε Παξάβαζε: Απνθιεηζκόο από ηνλ αγώλα. 21.4.14 Γηα παξαβάζεηο ζην ρώξν ηνπ Bivouac: 1ε Παξάβαζε: Πξόζηηκν ην 50% ηεο ζπκκεηνρήο. 2ε Παξάβαζε: Καζνξηζκέλε πνηλή. 3ε Παξάβαζε: Απνθιεηζκόο. 21.4.15 Γηα παξαβάζεηο ζην ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο: 1. ΢ε έλα θαη ην απηό ζθέινο: α. ΢ηνπο ρώξνπο ΢ΔΥ θαη ΢ΔΓ (εθηόο από ηελ αθεηεξία ζθέινπο): 1 ώξα. β. ΢ηε δώλε αθεηεξίαο θαη ηεξκαηηζκνύ ρξνλνκεηξεκέλεο δηαδξνκήο: 3 ώξεο. γ. ΢ηε δώλε ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα: 5 ώξεο. δ. ΢ηελ αθεηεξία ηνπ ζθέινπο: Απνθιεηζκόο. 2. ΢ε δεύηεξν ζθέινο: νη πνηλέο 1α, 1β, θαη 1γ δηπιαζηάδνληαη. 3. ΢ε ηξίην ζθέινο: Δπηβάιιεηαη ν απνθιεηζκόο ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο. 21.4.16 Γηα θάζε θαζπζηέξεζε ζε εθθίλεζε: 10 δεπηεξόιεπηα γηα θάζε ιεπηό. 21.4.17 Με ρξήζε δώλεο αζθαιείαο από ην πιήξσκα θαζ’ όιν ηνλ αγώλα: Απνθιεηζκόο. 21.4.18 Με ρξήζε θξάλνπο αζθαιείαο, όπνπ πξνβιέπεηαη: Απνθιεηζκόο. 21.4.19 Δάλ πιήξσκα πνπ ζέιεη λα παξαθάκςεη κηα Δηδηθή, δελ εκθαληζηεί ζηνλ αξκόδην θξηηή λα ην δειώζεη, γηα λα ρξεσζεί ηηο αλάινγεο πνηλέο, κέρξη ηε ιήμε ηεο εηδηθήο: Απνθιεηζκόο. 21.4.20 Γηα έλα πιήξσκα πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ελόο ΢θέινπο έραζε κηα Δηδηθή Γηαδξνκή Υξνλνκέηξεζεο ή/θαη δελ πέξαζε ην ηειεπηαίν ΢ΔΥ ηνπ ζθέινπο, πξνβιέπεηαη ε επαλεθθίλεζή ηνπ ζην επόκελν ζθέινο. Θα παίξλεη ην ρεηξόηεξν ρξόλν ηεο θαηάηαμεο ζηελ θαηεγνξία ηνπ ζε απηό ην ζθέινο πξνζαπμεκέλν κε ηε ΚΠ γηα θάζε Δηδηθή Γηαδξνκή Υξνλνκέηξεζεο πνπ έραζε. Απηόο ν θαλόλαο δελ εθαξκόδεηαη αλ ν αγώλαο έρεη έλα ζθέινο ή αλ εγθαηαιείςεη ζην ηειεπηαίν ζθέινο ηνπ αγώλα θαη πξνθεηκέλνπ λα θαηαηαγεί ην απηνθίλεην ζα πξέπεη λα πεξάζεη από ην ηειεπηαίν ΢ΔΥ κέζα ζηνλ πξνβιεπόκελν ρξόλν. 21.4.21 Αλ γηα νπνηνδήπνηε ιόγν ζηακαηήζεη νξηζηηθά ε δηεμαγσγή κηαο δηαδξνκήο πξηλ από ηε δηέιεπζε ηνπ ηειεπηαίνπ πιεξώκαηνο είλαη δπλαηόλ λα δηακνξθσζεί θαηάηαμε ηεο δηαδξνκήο δίλνληαο ζε όια ηα πιεξώκαηα πνπ δελ ζπκπιήξσζαλ ηε δηαδξνκή ιόγν ηεο δηαθνπήο ην ρεηξόηεξν ρξόλν πνπ έρεη επηηεπρζεί πξηλ από ηε δηαθνπή ηνπ αγώλα. Απηή ε θαηάηαμε κπνξεί λα δηακνξθσζεί αθόκα θαη αλ έλα πιήξσκα πέξαζε ηε δηαδξνκή ζε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο. Ζ εθαξκνγή απηώλ ησλ δηαηάμεσλ αλήθεη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ Αγσλνδηθώλ. ΢ε πεξίπησζε πνπ νη Αγσλνδίθεο ζεσξήζνπλ ζαλ κε θπζηνινγηθό ην ρεηξόηεξν ρξόλν πνπ έρεη επηηεπρζεί κπνξνύλ λα δηαιέμνπλ κεηαμύ ησλ άιισλ ηεζζάξσλ ρεηξόηεξσλ ρξόλσλ, απηόλ πνπ ζα είλαη θαηά ηε γλώκε ηνπο, ν πην αληηπξνζσπεπηηθόο. Σέινο θάζε πιήξσκα ππεύζπλν ή ζπλππεύζπλν γηα ηε δηαθνπή ηνπ αγώλα δελ κπνξεί ζε θακία πεξίπησζε λα σθειεζεί από απηό ην κέηξν. Θα ρξεσζεί κε ηνλ ρξόλν πνπ επέηπρε, αζρέησο αλ ν ρξόλνο απηόο είλαη ρεηξόηεξνο από ηνλ ππνζεηηθό ρξόλν πνπ δόζεθε ζηα άιια πιεξώκαηα. 21.4.22 Γηα λα θαηαηαγεί θαη λα βαζκνινγεζεί έλα πιήξσκα πξέπεη λα έρεη ηεξκαηίζεη ηα 2/3 ησλ δηαδξνκώλ ηνπ αγώλα θαη λα δηέιζεη ην ΢ΔΥ ηεξκαηηζκνύ ηνπ αγώλα (άξζξν 21.4.20). ΑΡΘΡΟ 22 ΑΝΑ΢ΤΓΚΡΟΣΖ΢ΔΗ΢ 22.1 Ο ιόγνο νξγάλσζεο ησλ αλαζπγθξνηήζεσλ είλαη γηα λα κεησζνύλ ηα θελά κεηαμύ ησλ πιεξσκάησλ ιόγσ θαζπζηεξεκέλσλ αθίμεσλ θαη / ή εγθαηαιείςεσλ. 22.2 ΢ηελ άθημε ησλ αλαζπγθξνηήζεσλ ηα πιεξώκαηα ζα δώζνπλ ζηνλ έθνξν ην θαξλέ ηνπο θαη ζα ιάβνπλ νδεγίεο γηα ηελ ώξα εθθίλεζεο. Ακέζσο κεηά νθείινπλ λα νδεγήζνπλ ηα νρήκαηα ηνπο ζηνλ ρώξν επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο, εθόζνλ πξνβιέπεηαη. Ζ ζεηξά εθθίλεζήο ηνπο (γηα ην επόκελν ηκήκα ηεο δηαδξνκήο ή ζθέινο) ζα είλαη εθείλε ηεο άθημεο (εθηόο θαη εάλ ελ ησ κεηαμύ έρεη εθδνζεί πξνζσξηλή γεληθή θαηάηαμε κέρξη ηελ αλαζπγθξόηεζε νπόηε ηε ζεηξά εθθίλεζεο ζα πξνζδηνξίζεη απηή). 22.3 Γηα ιόγνπο αζθαιείαο ν αιπηάξρεο, κπνξεί λα απνθαζίζεη λα ζηακαηήζεη έλα ζθέινο ηνπ αγώλα πξηλ ηνλ πξνγξακκαηηζκέλν ηεξκαηηζκό ηνπ. ΢ηελ πεξίπησζε απηή ζα νξγαλσζεί έλαο ΢ΔΥ πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη ζαλ ηεξκαηηζκόο ζθέινπο θαη όπνπ νη ρξόλνη πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ην ΢ΔΥ, ζα ρξεζηκεύνπλ γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ ζθέινπο απηνύ. Με απόθαζε ηνπ Αιπηάξρε απηό ην ζθέινο κπνξεί λα ζπλερηζηεί ή όρη, κπνξεί λα δνζεί λεθξόο ρξόλνο, ηα απηνθίλεηα κπνξνύλ λα κεηαθηλεζνύλ ζε θάιαγγα, ή αθόκα κπνξεί λα νξγαλσζεί έλαο ηεξκαηηζκόο πνπ ζα ππόθεηηαη ή όρη ζηνπο θαλνληζκνύο ηνπ ρώξνπ επηηεξνύκελεο ζηάζκεπζεο. 22.4 Γηα ηηο αλαζπγθξνηήζεηο πξέπεη ν Δηδηθόο Καλνληζκόο λα αλαθέξεη αλ απηέο ππόθεηληαη ζε θαζεζηώο Bivouac ή Parc Ferme. ΑΡΘΡΟ 23 ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΟΤ 23.1 Ο Αιπηάξρεο ηνπ αγώλα είλαη επηθνξηηζκέλνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη ησλ δηαηάμεώλ ηνπ θαηά ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα. 23.2 Κάζε έλζηαζε επί ηεο εθαξκνγήο ηνπ θαλνληζκνύ ζα κεηαβηβάδεηαη πξνο εμέηαζε θαη απόθαζε ζηνπο Αγσλνδίθεο (άξζξα 171 θαη ζπλέρεηα EAK).

17


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

23.3 Κάζε πεξίπησζε πνπ δελ πξνβιέπεηαη από ηνλ θαλνληζκό απηό ζα εμεηάδεηαη από ηνπο Αγσλνδίθεο θαη νη νπνίνη είλαη νη κόλνη πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα λα απνθαζίδνπλ (άξζξν 141 EAK). 23.4 ΢ε πεξίπησζε ακθηζβήηεζεο ηεο εξκελείαο ηνπ θεηκέλνπ ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ ε κόλε αξκόδηα λα απνθαζίζεη είλαη ε ΔΠΑ/EΘEA. ΑΡΘΡΟ 24 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖ΢ΔΗ΢ ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΟΤ 24.1 Οη αγσλνδίθεο, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 66 θαη 141 ηνπ EAK έρνπλ ην δηθαίσκα κε απόθαζή ηνπο, λα ηξνπνπνηνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο θαη ηηο πεξηζηάζεηο πνπ ζα παξνπζηαζζνύλ θαη κε ηνλ όξν όηη, κε κέξηκλα ηεο νξγάλσζεο, ζα εηδνπνηεζνύλ έγθαηξα γηα απηέο ηηο ηξνπνπνηήζεηο όινη όζνη δήισζαλ ζπκκεηνρή. 24.2 Κάζε ζρεηηθή ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιεξσκαηηθή δηάηαμε ζα γίλεηαη γλσζηή κε αξηζκεκέλα θαη ρξνλνινγεκέλα δειηία πιεξνθνξηώλ πνπ απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηνπ Δηδηθνύ Καλνληζκνύ. Σα δειηία ζα ηνηρνθνιιεζνύλ ζηε Γξακκαηεία θαη ζηνπο πίλαθεο αλαθνηλώζεσλ ηνπ αγώλα. Δπίζεο ζα θνηλνπνηεζνύλ, ην ζπληνκόηεξν δπλαηό, απ’ επζείαο ζηνπο αγσληδόκελνπο, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα βεβαηώζνπλ ηελ παξαιαβή ηνπο ελππόγξαθα, εθηόο αλ απηό είλαη αδύλαην ιόγσ ηεο εμέιημεο ηνπ αγώλα. ΑΡΘΡΟ 25 ΓΗΑΦΖΜΗ΢ΔΗ΢ 25.1 Δπηηξέπεηαη ζηνπο αγσληδόκελνπο λα ηνπνζεηνύλ ειεύζεξα πάλσ ζηα απηνθίλεηά ηνπο νπνηαδήπνηε δηαθήκηζε κε ηνπο παξαθάησ όξνπο: 25.2 Σν πεξηερόκελό ηεο λα κελ αληηβαίλεη ζηνπο Νόκνπο ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο θαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο FIA θαη ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ.. 25.3 Να κελ πξνζβάιεη ηα ρξεζηά ήζε θαη έζηκα. 25.4 Να κελ θαιύπηεη ηηο ζέζεηο πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο πηλαθίδεο ησλ αξηζκώλ ζπκκεηνρήο. 25.5 Να κελ εκπνδίδεη ηελ νξαηόηεηα κέζα από όια ηα παξάζπξα. (Δπηηξέπεηαη ε ηνπνζέηεζε δηαθεκηζηηθήο ηαηλίαο θάξδνπο κέρξη 10 cm ζην πάλσ κέξνο ηνπ κπξνζηηλνύ παξκπξίδ θαη κέρξη 8 cm ζην πάλσ κέξνο ηνπ πίζσ παξαζύξνπ). 25.6 Να κελ είλαη πνιηηηθνύ ή ζξεζθεπηηθνύ ραξαθηήξα. 25.7 Ζ ηνπνζέηεζε ησλ δηαθεκηζηηθώλ ησλ ρνξεγώλ ηεο νξγάλσζεο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ζα γίλεη είηε ζε κέξνο ηνπ απηνθηλήηνπ πνπ ζα επηιέμεη ε νξγάλσζε, είηε από ηελ ίδηα ηελ νξγάλσζε. Ζ αθαίξεζε ή ε κε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο ή πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο ζα ηηκσξείηαη κε πξόζηηκν ίζν κε ην 10 % ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο ηελ πξώηε θνξά, 100 % ηε δεύηεξε θαη απνθιεηζκό ηελ ηξίηε. 25.8 Ο αγσληδόκελνο κπνξεί λα επηβαξπλζεί κε ην 100 % ηνπ παξαβόινπ ζπκκεηνρήο γηα άξλεζε πξναηξεηηθήο δηαθήκηζεο πνπ έρεη ζρέζε κε θαηαζθεπαζηή απηνθηλήησλ, ειαζηηθώλ, θαπζίκσλ ή ιηπαληηθώλ ΑΡΘΡΟ 26 Α΢ΦΑΛΔΗΑ ΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΧΝ 26.1 Γηα ηελ νκαιή θαη αζθαιή δηεμαγσγή ηνπ αγώλα νη αγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα ηεξνύλ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξόληνο θαλνληζκνύ θαη λα ζπκκνξθώλνληαη αλαληίξξεηα κε ηηο νδεγίεο, ππνδείμεηο θαη εληνιέο ηνπ Αιπηάξρε, ησλ Αγσλνδηθώλ, θαη ησλ Δθόξσλ ηνπ αγώλα. 26.2 Γηα ηελ αζθάιεηά ηνπο νη αγσληδόκελνη πξέπεη ππνρξεσηηθά λα θέξνπλ θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ησλ Δηδηθώλ Γηαδξνκώλ Υξνλνκέηξεζεο (Sporting) πξνζηαηεπηηθό θξάλνο εγθεθξηκέλνπ ηύπνπ. Αθόκε πξέπεη ππνρξεσηηθά λα είλαη δεκέλνη ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ αγώλα κε εγθεθξηκέλε δώλε αζθαιείαο 3 ηνπιάρηζηνλ ζεκείσλ. Μέζα ζην απηνθίλεην απαγνξεύεηαη λα ππάξρνπλ ειεύζεξα αληηθείκελα ή εξγαιεία. ΢ε πεξίπησζε κε ηήξεζεο ησλ παξαπάλσ δελ ζα επηηξέπεηαη ε εθθίλεζε. 26.3 Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ αγσληδόκελσλ θαη ηνπ αγώλα, ζε όινπο ηνπο αγώλεο Αληνρήο είλαη ππνρξεσηηθό ηα απηνθίλεηα λα εθνδηάδνληαη κε πηζηνπνηεκέλεο ΢πζθεπέο Παξαθνινύζεζεο, κέζσ Γνξπθνξηθνύ ΢πζηήκαηνο Δληνπηζκνύ (GPS), όπσο αλαιύνληαη ζηε ζρεηηθή Δγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Σν ΢ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο ζα πξέπεη λα ζηειερώλεη, ιεηηνπξγεί θαη παξαθνινπζεί εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθό, αξθεηό ώζηε λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε αγώλα. Σν ΢ύζηεκα Παξαθνινύζεζεο ππάγεηαη ζηηο αξκνδηόηεηεο ηνπ Τπεύζπλνπ Αζθαιείαο. ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡΑΗΣΖ΢Ζ ΣΟΤ ΓΗΚΑΗΧΜΑΣΟ΢ ΠΡΟ΢ΦΤΓΖ΢ Κάζε αγσληδόκελνο ή ζπκκεηέρσλ παξαηηείηαη ηνπ δηθαηώκαηνο πξνζθπγήο ελαληίνλ ησλ Αζιεηηθώλ Αξρώλ, ησλ Οξγαλσηώλ, ησλ Δθπξνζώπσλ ηνπο ή ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπο, ελώπηνλ νηαζδήπνηε δηαηηεζίαο ή δηθαζηεξίνπ ή θάζε άιιεο δηαδηθαζίαο εθηόο από εθείλεο πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ Γηεζλή Αζιεηηθό Κώδηθα θαη ηνλ Δζληθό Αγσληζηηθό Καλνληζκό, γηα θάζε δεκία ζεηηθή ή απνζεηηθή πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από θάζε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ Οξγαλσηώλ, ησλ Αξρόλησλ, ησλ εθπξνζώπσλ ηνπο ή ησλ νξγάλσλ ηνπο, θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ θαλνληζκώλ ή από νπνηαδήπνηε άιιε επίπησζε πνπ Θα δεκηνπξγεζεί από ηηο ελέξγεηέο ηνπο. ΑΡΘΡΟ 28 ΔΝ΢ΣΑ΢ΔΗ΢ - ΠΑΡΑΠΟΝΑ 28.1 Οη Δλζηάζεηο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 171 θαη επόκελα). 28.2 Οη Δλζηάζεηο ππνβάιινληαη εγγξάθσο ζηνλ Αιπηάξρε θαη πξέπεη λα ζπλνδεύνληαη ππνρξεσηηθά από ην παξάβνιν έλζηαζεο. Σν παξάβνιν έλζηαζεο νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό όπσο θαζνξίδεηαη από ηηο

18


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ

ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Οη ελζηάζεηο εθδηθάδνληαη από ηνπο Αγσλνδίθεο. Σν παξάβνιν ηεο έλζηαζεο επηζηξέθεηαη εάλ ε έλζηαζε δελ γίλεη δεθηή πξνο εμέηαζε από ηνπο αγσλνδίθεο θαζώο θαη αλ δηθαησζεί ν εληζηάκελνο. Αλ ε έλζηαζε απαηηεί ηελ απνζπλαξκνιόγεζε θαη ζπλαξκνιόγεζε δηαθόξσλ ηκεκάησλ ελόο απηνθηλήηνπ, ν εληζηάκελνο νθείιεη λα θαηαζέζεη ην πξνβιεπόκελν από ηε ζρεηηθή εγθύθιην ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ ή ην νξηζζέλ από ηνπο αγσλνδίθεο πνζό. Όηη αθνξά ζηηο δηαδηθαζίεο ελζηάζεσλ γηα ηερληθά ζέκαηα, ηζρύνπλ όζα αλαθέξνληαη ζηελ εγθύθιην «Γηαδηθαζίεο Σερληθώλ Διέγρσλ» ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 28.3 Οη δηαγσληδόκελνη έρνπλ δηθαίσκα έθεζεο ζύκθσλα κε ηνλ EAK (Άξζξν 180 θαη επόκελα). Σν παξάβνιν έθεζεο νξίδεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό όπσο θαζνξίδεηαη από ηηο ζρεηηθέο Δγθπθιίνπο ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ, θαηαβάιιεηαη δε κε ηελ ππνβνιή ηεο πξόζεζεο άζθεζεο έθεζεο θαη γηα ηελ επηζηξνθή ή όρη ηνπ ρξεκαηηθνύ πνζνύ ηζρύεη όηη αλαθέξεηαη ζην άξζξν 183 ηνπ ΔΑΚ. 28.4 Δλζηάζεηο γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ αγώλα ππνβάιινληαη θαηά ηελ δηάξθεηά ηνπ θαη κέρξη κηζή ώξα κεηά ηε ιήμε ηνπ. 28.5 Δλζηάζεηο θαηά ησλ απνηειεζκάησλ ππνβάιινληαη κέρξη θαη 30’ κεηά ηελ δεκνζίεπζε γηα όια ηα νρήκαηα ησλ πξνζσξηλώλ αλαιπηηθώλ αλά όρεκα απνηειεζκάησλ. 28.6 ΢ε πεξίπησζε δηαθσλίαο σο πξνο ηελ εξκελεία απηώλ ησλ δηαηάμεσλ, κόλν ε ΔΠΑ/ΔΘΔΑ είλαη αξκόδηα λα απνθαζίζεη ΑΡΘΡΟ 29 ΚΑΣΑΣΑΞΖ - ΒΡΑΒΔΗΑ 29.1 Ο Αιπηάξρεο είλαη ππεύζπλνο γηα ηε ρξνλνκέηξεζε ηνπ αγώλα. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο ελόο πιεξώκαηνο ην νπνίν ζα θαιύςεη ζσζηά νιόθιεξε ηε δηαδξνκή θαη ζα θηάζεη ζηνλ ηεξκαηηζκό είλαη ν ρξόλνο πνπ ζα θαηαρσξεζεί. Ζ ηειηθή θαηάηαμε ζα θαζνξηζηεί από ην ζύλνιν ησλ ρξόλσλ θαη ησλ άιισλ πνηλώλ πνπ ζα έρνπλ επηβιεζεί ζηα δηαγσληδόκελα πιεξώκαηα. Πξώην ζα θαηαηαγεί ην πιήξσκα κε ην κηθξόηεξν ρξόλν, δεύηεξν ην πιήξσκα κε ηνλ ακέζσο κεγαιύηεξν ρξόλν θ.ν.θ. 29.2 ΢ε πεξίπησζε ηζνπαιίαο ληθεηήο αλαθεξύζζεηαη όπνηνο έρεη ηελ θαιύηεξε επίδνζε ζηελ 1ε Δηδηθή Γνθηκαζία ή Γηαδξνκή. Αλ απηό δελ αξθεί γηα λα δώζεη ιύζε ζηελ ηζνπαιία, ιακβάλνληαη ππόςε νη ρξόλνη ηεο 2εο, 3εο, 4εο, 5εο Δηδηθήο θιπ. Αλ θαη πάιη δελ ππάξρεη ιύζε ηόηε ζα εθαξκόδεηαη όηη νξίδεη ε Πξνθήξπμε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. Ο θαλνληζκόο απηόο κπνξεί λα εθαξκνζζεί ζε θάζε ζηηγκή ηνπ αγώλα. 29.3 Ζ αλαθνίλσζε ησλ νξηζηηθώλ απνηειεζκάησλ ζα γίλεη κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξόλνπ ππνβνιήο ελζηάζεσλ. 29.4 Καηάινγνο ησλ Τπνρξεσηηθώλ Κππέιισλ θαη Μεηαιιίσλ. Κάζε Οξγαλσηήο κπνξεί ειεύζεξα λα βειηηώζεη απηόλ ηνλ θαηάινγν ρσξίδνληαο ηηο νκάδεο ζε επηκέξνπο θιάζεηο. 29.4.1 Θα ππάξρεη θαηάηαμε γηα θάζε θαηεγνξία, κε βάζε ηνπο βαζκνύο πνηλήο. 29.4.2 Θα ππάξρνπλ ηνπιάρηζηνλ νη θαηεγνξίεο απηνθηλήησλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ Πξνθήξπμε ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ: - Ε1 (Sporting) - Ε2 (Open) - Ε3 (Entry) 29.5 Γηα λα κεηξήζεη κία θαηεγνξία ζα πξέπεη λα εθθηλήζνπλ όζα απηνθίλεηα πξνβιέπεη ε Πξνθήξπμε Αγώλσλ ηεο ΔΠΑ/ΔΘΔΑ. 29.6 Θα απνλεκεζνύλ ηνπιάρηζηνλ από δύν θύπειια ζηα ηξία πξώηα πιεξώκαηα (νδεγνύο θαη ζπλνδεγνύο) θάζε θαηεγνξίαο. 29.7 Ο δηνξγαλσηήο κπνξεί λα απνλείκεη επηπιένλ έπαζια θαηά ηελ θξίζε ηνπ θαζώο θαη λα νξίζεη θαη λα βξαβεύζεη Κιάζεηο κέζα ζηε θάζε θαηεγνξία. Ο Δηδηθόο Καλνληζκόο πξέπεη λα πξνβιέπεη ηα επηπιένλ θύπειια θαη θιάζεηο. ΑΡΘΡΟ 30 ΑΠΟΝΟΜΖ 30.1 Ζ απνλνκή ησλ Δπάζισλ ζα γίλεη ζε ρξόλν θαη ηόπν πνπ ζα αλαθέξεηαη ζηε πξνθήξπμε ηνπ αγώλα ή πνπ ζα αλαθνηλσζεί από ηελ Οξγάλσζε κε Γειηίν πιεξνθνξηώλ. 30.2 Δάλ νη ληθεηέο ησλ δηαθόξσλ επάζισλ δελ εκθαληζζνύλ ζηελ ηειεηή ηεο απνλνκήο, ράλνπλ ην δηθαίσκα παξαιαβήο νπνηνπδήπνηε βξαβείνπ (ρξεκαηηθνύ ή θππέιινπ).

19


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α.

΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΢ΣΑΘΜΧΝ ΔΛΔΓΥΟΤ

20


Γ.Κ. Αγώνων 4Χ4 Αντοχής 2011

ΕΠΑ/ΕΘΕΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β.

΢ΖΜΑΣΟΓΟΣΖ΢Ζ ΕΧΝΖ΢ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΑΥΤΣΖΣΑ΢ ΢ΣΟ ΓΡΟΜΟΒΗΒΛΗΟ.

21

Γενικός Κανονισμός Αντοχής 2011  

ΑΓΧΝΧΝ 4Υ4 ΑΝΣΟΥΖ΢ ΓΔΝΗΚΟ΢ ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΟ΢ ΑΡΘΡΟ 1: ΟΡΓΑΝΧ΢Ζ 1.4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΧΝΑ Όπσο αλαθέξεηαη ζηνλ Δηδηθό Καλνληζκό ηνπ Αγώλα ΓΔΝΗΚΟ΢ ΚΑΝΟΝΗ΢Μ...