Page 1

Africa Eco Race Ελληνική συμμετοχή στο κλασικό Paris-Dakar

27 Δεκζμβρη 2011 – 9 Γενάρη 2012 Θανάςησ Παλάςκασ – Παναγιώτησ Ζαχαρίου Mitsubishi Pajero V20 MIVEC Rally Raid T1


Ελληνική Συμμετοχή ςτο Africa Eco Race

27 Δεκζμβρθ 2011 – 9 Γενάρθ 2012

Tζλθ του 2011 κα πραγματοποιθκεί ζνα όνειρο 30 και βάλε ετϊν μίασ ελλθνικισ ομάδασ: θ ςυμμετοχι ςε ζναν αγϊνα από το Παρίςι ςτο Dakar. Πρόκειται για τον αγϊνα που διατθρεί το χαρακτιρα του κλαςικοφ Dakar και ζχει κερδίςει τθν εκτίμθςθ των Ευρωπαίων ιδιωτϊν που δεν μποροφν να ανταποκρικοφν ςτα ζξοδα του αγϊνα τθσ Νότιασ Αμερικισ.

Η ομάδα: Οδηγόσ: Θανάςθσ Παλάςκασ Συνοδηγόσ: Παναγιϊτθσ Ηαχαρίου Μηχανικόσ: Θοδωρισ Νζςτωρασ Αυτοκίνητο: Mitsubishi Pajero V20 MIVEC Rally Raid T1 Υποςτήριξη: Service ζνα VW Syncro, 4 άτομα ομάδα Χορηγόσ επικοινωνίασ: Τετρακίνθςθ Mag


Ελληνική Συμμετοχή ςτο Africa Eco Race

Οι άνθρωποι Θανάςησ Παλάςκασ Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1961. Από το 1975 κάτοικοσ Γερμανίασ. Σπουδζσ ςτθν Γερμάνια και επιςτροφι ςτθν Ελλάδα το 1984. Το 1990 κθτεία ςτο Πολεμικό Ναυτικό και το 1991 επιςτροφι ςτθν Γερμάνια. Από το 1994 ςυνζχεια μεταξφ Ελλάδασ και Γερμανίασ. Μόνιμθ επιςτροφι ςτθν Γερμανία το 1999. Παντρεμζνοσ από το 1990. Ζχει δυο παιδιά, ζνα αγόρι και ζνα κορίτςι.

Παναγιώτησ Ζαχαρίου Γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1959. Κάτοικοσ Βοφλασ. Αςχολείται με τθν ενοικίαςθ ςκαφϊν. Σα skipper γνωρίηει πολφ καλά το Navigation με GPS. Παντρεμζνοσ. Ζχει δφο παιδιά, ζνα αγόρι και ζνα κορίτςι επίςθσ.

3


Οι ςυμμετοχζσ ςτουσ Αγώνεσ Το 1987 ςυμμετείχαν ςτο 2ο OFF ROAD RALLY GREECE. Εγκατζλειψαν μετά τθν τελευταία ειδικι, ςτθν απλι για τον τερματιςμό! Τερμάτιςαν 2οι ςτο πρωτάκλθμα Ελλάδοσ το 1988, πρϊτοι Ζλλθνεσ ςτον 3° OFF ROAD RALLY GREECE και τζταρτοι γενικισ επί 110 ςυμμετοχϊν!

27 Δεκζμβρθ 2011 – 9 Γενάρθ 2012

Συμμετοχι ςε αρκετοφσ αγϊνεσ ςτο εξωτερικό, όπωσ το BAJA ITALIA 2009, οποφ δυςτυχϊσ εγκατζλειψαν μετά τθν δεφτερθ μζρα από δίςκο αμπραγιάη και ενϊ βριςκόταν ςτθν μζςθ τθσ κατάταξθσ επί 60 ςυμμετοχϊν. Τερματιςμόσ ςτο 5 Days VODAFONE TRANSIBERICO 2009 (Ιςπανία και Πορτογαλία, 3900Km αγϊνα), 27οι ςτουσ 60 εκκινιςαντεσ, μετά από πολλά προβλιματα. Αντίπαλοι και ςτισ περιπτϊςεισ με κορυφαίεσ ςυμμετοχζσ: Gadasin, BMW X-Raid Team, Mitsubishi, Bowler, κλπ. Οι χρόνοι τθσ ςυμμετοχισ ιταν πάντα ανάμεςα ςτουσ πρϊτουσ ιδιϊτεσ. Συμμετοχι ςτο Evia Rally Raid το 2011 όπου εγκατζλειψαν ςτθν πρϊτθ ειδικι. Θα ςυμμετάςχουν επίςθσ ςτο Cooper 24 Ώρεσ Off Road 2011 πριν το Africa Eco Race.


Ελληνική Συμμετοχή ςτο Africa Eco Race

AFRICA ECO RACE 2012 H πραγματικι ςυνζχεια του Paris-Dakar! Ο αγϊνασ ξεκινά από τθ Γαλλία και τερματίηει ςτο Dakar, διαςχίηοντασ το Μαρόκο και τθ Μαυριτανία, ακριβϊσ όπωσ ο κλαςικόσ αγϊνασ 4Χ4 που κακιζρωςε τα Rally Raids ςε όλον τον κόςμο.

Χρονοδιάγραμμα Αγώνα 16 Μάθ 2011

Άνοιγμα Συμμετοχϊν

31 Ιοφλθ 2011

Κλείςιμο Πρϊτθσ Περιόδου Συμμετοχϊν

15 Νοζμβρθ 2011

Κλείςιμο Συμμετοχϊν

27 Δεκζμβρθ 2011

Τεχνικόσ Ζλεγχοσ

28 Δεκζμβρθ 2011

Σαλπάριςμα για Μαρόκο

29 Δεκζμβρθ 2011

Άφιξθ ςτο Μαρόκο - Εκκίνθςθ

8 Ιανουαρίου 2012

Τερματιςμόσ Dakar - Σενεγάλθ

Κατηγορίεσ Στον αγϊνα ςυμμετζχουν αυτοκίνθτα Τ1 και Τ2, μοτοςικλζτεσ μζχρι 450 κ.εκ. και πάνω από 450 κ.εκ., ATVs, φορτθγά τθσ κατθγορίασ Τ4 και οχιματα τθσ κατθγορίασ Open. Οι Παλάςκασ/Ηαχαρίου κα ςυμμετάςχουν με ζνα Mitsubishi Pajero V20 ςτθν κατθγορία Τ1. Είναι ουςιαςτικά θ πρϊτθ φορά που ελλθνικό πλιρωμα ςυμμετζχει με αυτοκίνθτο ςε αγϊνα του είδουσ. Συμμετοχζσ Κορυφαία ςυμμετοχι είναι αυτι του Jean Lοuis Schlesser με το γνωςτό buggy που ζχει πρωταγωνιςτιςει πολλζσ φορζσ ςε αγϊνεσ ςτθ Β. Αφρικι και βζβαια το Dakar. Από εκεί και πζρα μια ςειρά από Bowler και Desert με ικανοφσ οδθγοφσ αποτελοφν μια δφςκολθ πρόκλθςθ.

5


Mitsubishi Pajero V20 MIVEC Rally Raid T1

27 Δεκζμβρθ 2011 – 9 Γενάρθ 2012

Θ ενδιάμεςθ ουςιαςτικά κατάςταςθ ανάμεςα ςτα V20 και το εκπλθκτικό Pajero Evo είναι το αυτοκίνθτο τθσ ομάδασ. Φορά τον V6 κινθτιρα των 3.5 λίτρων με τον κωδικό 6G74 και το ςφςτθμα Mitsubishi Innovative Valve Timing and Electronic Lift Control (MIVEC), ςτθν πρϊτθ του ουςιαςτικά εμφάνιςθ. Στθν απλι ζκδοςθ ο κινθτιρασ αποδίδει 208 PS και 313 Nm, ενϊ ςαν MIVEC ζφταςε ςτουσ 264 ίππουσ και τα 324 Nm! Είναι ο πρϊτοσ κινθτιρασ direct injection τθσ Mitsubishi. Για αγωνιςτικι χριςθ ζχει δεχκεί τθν περιποίθςθ τθσ Rally Art με τθν ονομαςτικι του ιςχφ να πλθςιάηει τα 300 άλογα! Ο ςυγκεκριμζνοσ ζχει εξελιχκεί από τθ Faster ςτο Παρίςι, επίςθμο προμθκευτι και τθσ X-Raid Team! Θ ειςαγωγι περνά μζςα ςτθν καμπίνα και καταλιγει ςε ζνα χειροποίθτο snorkel. Χειροποίθτα είναι και τα δφο χταπόδια τθσ εξαγωγισ που καταλιγουν ςε ελεφκερθ εξάτμιςθ. Τα θλεκτρικά, μετά από μία φωτιά ςτθν Πορτογαλία, είναι πλζον… ελλθνικά, φτιαγμζνα από το μετρ του είδουσ Λιμνιό! Το χειρόφρενο είναι υδραυλικό και το τιμόνι εξελιγμζνο. Ο Θοδωρισ Νζςτωρασ, που ςυντθρεί πλζον το αυτοκίνθτο ςτθν Ελλάδα, άλλαξε τθν τρόμπα νεροφ του κινθτιρα με θλεκτρικι για καλφτερθ απόδοςθ ςτισ υψθλζσ κερμοκραςίεσ ενϊ με θλεκτρικό αλλάχκθκε και το βεντιλατζρ του ψυγείου νεροφ. «Όλα τα λεφτά» όμωσ, κυριολεκτικά και ςε απόδοςθ, είναι θ μετάδοςθ. Το κιβϊτιο είναι ζνα 6άρι, ςειριακό τθσ SADEV που ςτοιχίηει κάποια 35.000 ευρϊ! Τθσ ίδιασ είναι και το βοθκθτικό, που ζχει αντικαταςτιςει τθ Super Select μετάδοςθ του απλοφ V20. Θ διαφορά; Εδϊ δεν ζχουμε ζνα ελεφκερο κεντρικό διαφορικό, αλλά μία μετάδοςθ 50-50, όπωσ αυτι τθσ προθγοφμενθσ ζκδοςθσ L40, για λόγουσ αξιοπιςτίασ, αλλά και οδικισ ςυμπεριφοράσ. Είναι άλλωςτε γνωςτό ότι όλοι οι χριςτεσ V20 ζτρεχαν με κλειδωμζνο το κεντρικό διαφορικό επειδι θ πρόςφυςθ και θ επιτάχυνςθ με τθν μόνιμθ τετρακίνθςθ Super Select δεν ταίριαηε ςε αγωνιςτικζσ ςυνκικεσ. Ενιςχυμζνοσ και ο πίςω άξονασ, που ζχει φαρδφνει με ειδικζσ


Ελληνική Συμμετοχή ςτο Africa Eco Race

προςκικεσ και μεγαλφτερα θμιαξόνια, αντί των κλαςικϊν, γνωςτϊν μασ, προςκθκϊν ςτα άκρα. Το μπλοκζ πίςω προζρχεται από normal V20 και «κλειδϊνει» ςε ποςοςτό 45%. Θ ανάρτθςθ είναι τθσ FOX με 8 αμορτιςζρ coil over γφρω-γφρω, πλιρωσ ρυκμιηόμενα. Τα εμπρόσ ψαλίδια, πάνω και κάτω, είναι χειροποίθτα. Εμπρόσ υπάρχει μία ειδικι γζφυρα που ενϊνει τα δφο άκρα και ςτθρίηει τα αμορτιςζρ, περνϊντασ πάνω από τον κινθτιρα. Τα ελαςτικά είναι αγωνιςτικά, kevlar, τθσ BF Goodrich, ςτισ γνωςτζσ, χαρακτθριςτικζσ, 16άρεσ ηάντεσ τθσ Speed Line. Τα φρζνα είναι τθσ AP-Racing, με 4πίςτονεσ δαγκάνεσ εμπρόσ και 2πίςτονεσ πίςω. Το αυτοκίνθτο φορά roll cage προδιαγραφϊν Τ1 τθσ FIA, bucket κακίςματα τθσ Sparco πλζον, ηϊνεσ τθσ Sabelt. Το πλιρωμα φορά φόρμεσ τθσ Sparco και κράνθ Peltor. Το ταμπλό είναι ιδιοκαταςκευι, με τα περιςςότερα ςυςτιματα να βρίςκονται ςτθ μεριά του ςυνοδθγοφ. Εμπρόσ ςτον οδθγό υπάρχει μόνο ζνα ςτροφόμετρο. Στο κζντρο κυριαρχεί ζνα πάνελ πλθροφοριϊν και οι αςφάλειεσ, ενϊ εμπρόσ από τον ςυνοδθγό υπάρχουν δφο terratrip και κζςεισ για GPS και ςυςτιματα παρακολοφκθςθσ, κακιερωμζνα πλζον ςτουσ αγϊνεσ Raid. Τα πλαϊνά παράκυρα ζχουν αντικαταςτακεί από πλαςτικά, με ςυρόμενα ανοίγματα και εξαεριςτιρεσ. Πίςω από τα κακίςματα βρίςκεισ τθν αυτόματθ πυρόςβεςθ τθσ OMP και τθ jell μπαταρία.

7


27 Δεκζμβρθ 2011 – 9 Γενάρθ 2012

Ανάμεςα ςτο χϊρο του πλθρϊματοσ και το «χϊρο αποςκευϊν» υπάρχει ζνα μεταλλικό χϊριςμα, όπωσ επιβάλλουν οι κανονιςμοί, μια και πίςω βρίςκεται το ντεπόηιτο αςφαλείασ των 370 λίτρων, για μία αυτονομία 1000 χιλιομζτρων! Μαηί του ηουν οι δφο ρεηζρβεσ, που επιτρζπει ο κανονιςμόσ και βελτιϊνουν τθν κατανομι βάρουσ, οι εργαλειοκικεσ και βζβαια ο γρφλοσ τφπου «λατζρνασ», για γριγορεσ αλλαγζσ ελαςτικϊν. Ζνα φτυάρι και μία ανάλαφρθ ράγα εδάφουσ είναι ςτερεωμζνα ςτθν πίςω πόρτα. Τα πάντα δείχνουν τοποκετθμζνα με ιδιαίτερθ προςοχι ςτθ λεπτομζρεια, τθν λειτουργικότθτα, τθν αςφάλεια και τθν ευκολία χριςθσ από το πλιρωμα.


Ελληνική Συμμετοχή ςτο Africa Eco Race

Επικοινωνία Υπεφθυνοσ Επικοινωνίασ Γιάννησ Αθαναςίου Terra Magna Μελιςςίων 43, 15126 Μαροφςι Τθλ./Fax: +30 210 6149119

g.athanasiou@tetrakinisimag.gr www.tetrakinisimag.gr κιν.: +30 693 2450634 Team Manager Θανάςησ Παλάςκασ Tθλ.: +49 8151 959778 Fax : +49 8151 959779 a.palaskas@yahoo.de κιν.: +49 1755 288277

9

Ελληνική Συμμετοχή στο Africa Eco Race  

Tέλη του 2011 θα πραγματοποιηθεί ένα όνειρο 30 και βάλε ετών μίας ελληνικής ομάδας: η συμμετοχή σε έναν αγώνα από το Παρίσι στο Dakar. Πρόκε...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you