Page 1

Ano V. Boletín nº 46

DÍA

DA

Depósito legal: C 2766-2006

CIENCIA

EN

GALEGO: 4

DE NOVEMBRO

AGAPEMA, ENCIGA, APTEGA, IGACIENCIA, A Coordinadora Galega de Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística (ENDL) súmanse á pro-

Outubro, 2010

DÍA MUNDIAL

DA

ESTATÍSTICA

Nacións Unidas declarou o 20 de outubro de 2010 (20-10-2010) o día Mundial da Estatística que SGAPEIO (Sociedade ga-

lega para a promoción da estatística e da

posta de celebrar o 4 de novembro de investigación de operacións) celebra 2010 como o Día da Ciencia en Galego, cunha programación de actividades que que vai estar dedicado a Ramón María podes consultar na súa páxina web Aller, Afonso X e James Clerk Maxwell.

www.cienciaengalego.org

QUE UTILIZAN OS NOSOS ALUMNOS.

A Estatística é unha ferramenta básica que forma parte indiscutible da cultura media do cidadán, xa que non se pode comprender axeitadamente o mundo actual sen habilidades mínimas de razoamento en condicións de incerteza. É tamén un instrumento imprescindible na investigación científica, na que o método estatístico forma parte esencial da contrastación e validación do avance do coñecemento.

OBXECTOS

Un obxecto do noso contorno:

UNHA ACTIVIDADE A REALIZAR TODOS OS CENTROS GALEGOS: Construír e elevar un papaventos, estudar o seu funcionamento e a súa historia. PARÁMETROS CATRO

ESTATÍSTICOS

MODELOS

DE

COS

CALCULADORA

En páxinas centrais...

MATEMÁTICOS COTIÁS

Nova sección en Tetractis

www.sgapeio.es/dia_mundial.html A PONTE DO PEDRIDO

Abrimos unha nova sección en Tetractis co obxectivo de estimular a observación das propiedades matemáticas dos obxectos que podemos atopar no noso contorno: no fogar, no deseño urbano e industrial, na arquitectura, na arte, na natureza...Comezamos con estes seis obxectos que podes observar no cartel que anuncia a actividade. Que propiedades matemáticas podes observar neles?

Participa e deixa a túa proposta en: www.tetractismonelos.blogspot.com/2010/10/ obxectos-matematicas-cotias.html

Tamén podes propoñer outros obxectos.

www.tetractismonelos.blogspot.com

Consta de 13 arcos (10+3) que teñen por curva directriz a cuártica que se pode observar á marxe e un arco central atirantado coa curva directriz parabólica. Consulta este artigo no blogue Tetractis.


PARÁMETROS

ESTATÍSTICOS EN CATRO

Os pasos necesarios que temos que dar para calcular parámetros estadísticos son: • MODE SD: MODE · • Borrar datos anteriores: SAC (SHIFT AC) • Introducir datos: a)

DATOS

SEN TABULAR:

9 3 7 8 3 6

b) DATOS TABULADOS: xi

1

2

3

4

5

fi

3

4

5

1

2

9 [DATA], 3 [DATA], …, 6 [DATA]

Introducir os datos, na seguinte orde: 1x3 [DATA], 2x4 [DATA], …, 5x2 [DATA]

EXTRAER

DATOS:

Nº de datos (n): SHIFT 6 Desviación típica: SHIFT 8 Σxi 2 SHIFT 4

Media aritmética: SHIFT 7 Σxi SHIFT 5

Se te equivocas ao introducir datos deberás pulsar DEL: SHIFT M+

Os pasos necesarios que temos que dar para calcular parámetros estadísticos son: • MODE SD: MODE MODE 1 (noutros modelos similares:MODE 2) • Borrar datos anteriores: SHIFT [Scl] = • Introducir datos: a)

DATOS

SEN TABULAR:

9 3 7 8 3 6

b) DATOS TABULADOS: xi

1

2

3

4

5

fi

3

4

5

1

2

9 [DT], 3 [DT], …, 6 [DT]

Introducir os datos, na seguinte orde: 1 SHIFT ; 3 [DT], …, 5 SIFTH ; 2 [DT]

EXTRAER x: Fx:

DATOS:

SHIFT 1 SHIFT 2

Σxi: RCL B Σxi 2 : RCL A n: RCL C

Se te equivocas ao introducir datos deberás pulsar: SHIFT CL

Tetractis 46

2

Outubro, 2010


MODELOS DE CALCULADORAS

CASIO

Os pasos necesarios que temos que dar para calcular parámetros estadísticos son: • MODE SD: MODE MODE 1 (noutros modelos similares:MODE 2) • Borrar datos anteriores: SHIFT CLR 1(Scl) = AC • Introducir datos: a)

DATOS

b) DATOS TABULADOS:

SEN TABULAR:

9 3 7 8 3 6

xi

1

2

3

4

5

fi

3

4

5

1

2

1 [DT] ⇓ x1 = 1 ⇓ Freq1 = 1

9 [DT], aparece na pantalla n=1 3 [DT], “ “ n=2 …, … 6 [DT] “ “ n=5

2 [DT] ⇓ x2 = 2 ⇓ Freq2 = 1 …,

3= 4=

5 [DT] ⇓ x5= 5 ⇓ Freq5 = 1

EXTRAER

2=

DATOS:

SHIFTH 1 (S-SUM)

SHIFT 2 (S-VAR)

1 : Σxi 2 2 : Σxi 3: n

1: x 2 : Fx 3 : desviación típica mostral

Os pasos necesarios que temos que dar para calcular parámetros estadísticos son: • MODE STAT: MODE 2 1 (1-VAR) a)

DATOS

AC

SEN TABULAR: SHIFT SETUP ⇓ Frecuency? 2:OFF 9 3 7 8 3

b) DATOS TABULADOS: AC SHIFT SETUP ⇓ Frecuency? 1:ON

3

Para acceder á táboa: SHIFT 1 2 (Data)

Para acceder á táboa: SHIFT 1

2 (Data)

X 1

EXTRAER

9 xi

1

2

3

4

5

fi

3

4

5

1

2

Tetractis 46

X

FREQ

1

1

3

2

2

4

3

3

5

2

3

3

7

4

8

4

4

1

5

3

5

5

2

DATOS:

SHIFT 1

4 : Sum 1: Σxi 2

3

2: Σxi

5: Var 1: n

2: x

3: Fx 3

Outubro, 2010


INSTITUTO GALEGO DE ESTATÍSTICA (IGE)

A

proveitando o Día Mundial da Estatística, declarado pola Organización de Nacións Unidas para o 20 de outubro de 2010, podemos visitar á páxina web do Instituto Galego de Estatística (IGE) onde poderemos consultar ou baixar anuarios coma: Datos estatísticos básicos de Galicia 2010, Galicia en cifras 2008 e outros; tamén poderemos consultar información estatística da sociedade galega en varios campos coma: vivenda, educación, sanidade, ocio… Un apartado importante da páxina web é o Portal Educativo onde poderemos consultar unidades didácticas coma: Porcentaxes e taxas, Probabilidade, Estatísti-

www.ige.eu

ca descritiva, Series de tempo ou Regresión; ver o tipo de Representacións gráficas, ou visitar ao apartado de Estatística recreativa con curiosidades, chistes, verdades ou mentiras da estatística e medir o grao de coñecemento respondendo a test de varios niveis.

Aquí podemos observar algúns ejemplos realizados na clase de Métodos Estatísticos, onde os alumnos realizan gráficos estatísticos a partires de datos recollidos na páxina web do IGE: EVOLUCIÓN DOS INMIGRANTES EXTRANXEIROS EN GALICIA (Mercedes Fdez. Marta)

DATOS METEOROLÓGICOS EN SANTIAGO DE COMPOSTELA (Por Sabela Fernández)

IDADE MEDIA NO PRIMEIRO MATRIMONIO DE HOMES E MULLERES (Beatriz Fdez. Marta)

Tetractis 46

4

NACEMENTOS NA PROVINCIA DA CORUÑA, SEGUNDO SEXO (Cristian Ramos Lorenzo)

Outubro, 2010

Profile for G T

Tetractis 46  

Número 46 do Boletín de divulgación matemática do Departamento de Matemáticas do IES Monelos (A Coruña)

Tetractis 46  

Número 46 do Boletín de divulgación matemática do Departamento de Matemáticas do IES Monelos (A Coruña)

Profile for tetractis
Advertisement