Page 1

INFORMEST entrodos obxectivosda SGAPEIOeslá o de fomenlaro ensinoe aprendizaxe da estatlsticanos niveiseducalivosnon universitarios. Esla labor de promoción está sendo ap|cada dende a Sociedadecoa realizacón de varias acUvidadesdlrixrdasa este importantecolecttvo.conscientesda necesdade de que exrslaun a umnado,e o seu profesorado,cunhaboa formaciónen coñecementosbási cos de eslatislica.

tcoNcuRso INCUBADORA DESONDAXES E EXPERIMENTOS Poroolumnosde E.S.O., Bochorelolo e C¡closFormofivos

@

o o Duranteos úllimosanos en dilerenlesp!nlos de Españalamén se levarona cabo nrciatvasco obxectode fomenlaresa culluraestatísticaentreos estudantes.normal mentede ámbi1oautonómico,que liñan como lina idade pror¡ocionara estatíslicano ensino secundario,bacharelaloe ciclos formativos.Entre estas inicialivas,as que maor éxiloestána ler son as que poderíanagruparse baixoa etquetade "lncubadora de Sondaxes".O obxectivoprincipa destasconvocaloriasé espertarnos esludan, tes a curiosidadepola estatíslicacor¡o leramenla fundamentalna nvestigación, tanto


Redaccón A Sociedade Ga ega pafaa promocónda Estatjstca e da nvestigac¡ón de Operacóns(SGAPEIO) convocouo I ConcursoIncubadorade Sondaxes e Experimentos para proxectos de eslatistica e rnves¡gac on de operacóns reaizadospor estldantes de ESO Bacharelato e Ciclos Formativosde GraoN/ledio da Comunidade Autónor¡ade catc a

Os parlcipanlesaos que ia d rixidoeranestudanles (matriculados er centrosda Comunidade Autóno ma Ga ega no curso20102011)de ESO Bachareialo e Cic os Formativosde Grao l\,4ed o A particpac on pu do se¡ individuaou e¡ grupoe cada partici panteou grupodeberiacontarcun docenteuroroo

Paraa inscr¡c ón de participación na Incubadora de Sondaxes e Experirnentos foi necesario queo prolesor t tor cur.prirnentaseLrn FORI!,IULA RIO DE INSCRICION incuindoos datos do particrpanteou dos mem, llros do grupo A cada trabalopresenladoasignóuse le un códigoque se Lrsoucomo dentilicadoren posle f o¡-ascomuncacrons coa oTganza-

ACIO DETN¡RIGAOÉFRE'I¡IO!

lCONCURSO INCUEAOORA DESONDAXES E EXPERIMENTOS Pdroolumnosdé tSO Bochorelotóe Cctó5 romdlivo:

ooo@ooo XUNTA DEGÁLICIÁ CONSEL¡,ERIA DE ÉDUCACON

Inscr¡blronse en lola 57 grupos de 22 ttores coa seglinledistriblrcronpof caregonas e por pfovnctas. Os lrabalosrecbdos ioron remtlidosao xuradodo concursoparaa s ú a v a o r a c ó n O x u r a d oe s t v o por: composro

U

3 ' e 4 " E S O3 1 % 1 " e2 ' E S O6 %

B¿charelaloe Ciclós 20%

Llgo 9%


. Presidente: - D.JoséFisteosSuengas - Consellería de Educacpn

3" e 4" da ESO - Títulot Poder¡os predecr a estatura á que vai chegarunhapersoa?

. Secretaria: Dna.BalbinaCasasMéndez- Un¡vers¡dade de q)ntá.ñ

tlp aññññ<telz

D. AndrésCabanaGonzález IES de Salvaleffa - D. SalvadorNaya Fernández- Univers¡dacle da Coruña - Dna M" EstherLópez Vizcaína- lnst¡tutoGalego de Estatíst¡ca A cadairaballopremiadocorespondeule un obse quiopara o centro,que consisliría en lbros e oulro materia esco ar, un ordenadorpara o litor e ordenadoresparaos estudantesparticipanles. Todosos particrpanles,así cor¡o os seus titores, recibion un d plomaque acredilea súa paa(icpacón no concurso.

Os traballosprem¡adosforon (porcaregorías): 'l' e 2' da ESO - Título:Asnovastecnooxías,fórada aula,no IES de lvlugardos.

- Centro:IESde l\/oneos (A Coruña). T¡lor GonzaloTernperánBecerra. Alumnos: Águeda Castro Q! ntas, Carmen l/éndez Sánchez,Laura PardeiroÍ\lariño Pau a PérezTores e Carmen P cado [/]oaies.

Bacharelato e ciclos formativos de grao medio - Título Cantasestreas podernosver a simpe visla,dendea nosalocaldade? - Centro:IES'Fernando (A CoruWiñzSuárez" ña).

- Centro:IESde I\,4ugardos (A Coruña) - Titora:N,4aría ÁngellVariínezRodrlguez. - Alumnos:SergioVia Plana,Carmen Sanmartín RodeiFero,Verónica Gonzá ez Regueiro, Carlos ro l\,4aur¡z e AndrésNovoalvenaya.


- Titor:EnrquePujaesl\,4arli¡ez Alumnos: lvlariaPiñero Fam . Danie Barreiro Llres.RubónFernándezRegosa.Dego Juárez Fodriguez FASE NACIONAL Forone exidosparapa¡lciparna FASENACTO NAL desteconcurso.representando á Comunidade Ga ega,os lrabalosga¡adoresdo ES de ¡/loneos e do ES Fernando WirtzSuárez'

Ademáisconsideráronse mencionsespec¡a¡saos traballos. 1" e 2" da ESO - Título:O enlornoescolar. Centro:IESOTEROPEDRAYO(Ourense).

- TitorarCo¡cepciónGonzáiezOtero - Alumnos Gui errno AvaTez Gárcía.Vicente BascoyOtefo laak Ou ntascarcia,LaLrra Rodri lluezOrtize Luciade Fio González 3' e 4' da ESO

- Título:Eslaé a nosaenquisa Centro: ES n' I de R be ra Titora:OlgaS món Cruz - Alumnos:Goria Oulera Novo.AndreaDo¡¡in guez Santos,And¡ésVlas González.Caroina SararGarciaAlbornoze Fafae LuslresNegrera


.2' mención - Título:Estudo de mercado: viabilidade da venda de bocadillos e beb¡dasnosrecreos.

a orix¡nalidade ea do uso das lécn¡casestatísticas, presentac¡ón dos traballos.Finalmente os traballos premiados, que rec¡biron un chequede 1000euros paragastosen librose material¡ntormálico, foronos segurntes:

- Centro:CPICondede Fenosa. PREMIOcalegoríaESO: - T¡tora:MaríaEstravizLourido. - Alumnos:AlmudenaSar Coira,Julia lvluiños Marcos,BorjaVi¡asánchez Rodríguez eAlejandra DíazMarlínez O actoda enfegade premioscelebrousé na Aula Magnada Facultade de Matemáticas da Un¡vers¡dade de Santiagode Compostela o día 30 de xuñode 2011.O acto estivooresid¡dooolo Presidenteda SGAPEIO.Anton¡oVaamondeListe:a decanada Facultade M.VictoriaOteroEspinar; de Matemáticas, o directordo InstitutoGalegode Estatística, JoséA. CampoAnd¡ón;a Subdir€ctora Xeralde Orientación Profesional e Relac¡ón con Empresas da Consellería de Educación,I\¡. Eugen¡aPérez Fernándeze a secretaria da SGAPEIO,Balb¡naV Casasl/éndez, oueacluoucomosecrotaria do xurado. Todaa ¡nformación estad¡sooñible na otina web: hW://www.s9ape¡o.es./¡ndex.php ?opt¡on=com_cgnte nt&view=añ¡cle&id=245:concurco-¡ncubadora-desondaxes-e-exDeimento6&cat¡d=46:Drem¡os&ltem¡d =&g#ttuba os Os días7 e I de xullode 20'11tivolugarna UniversidadePolitécnica de Cataluñaa I FaseNacional dos ConcursosTipo "lncubadorade Sondaxese ExDerimenlos" convocadaoolaSociedade de Estatísticae Investigación Operativae coa colaboración Ngstoeventopartide vadasuniversidados cataláns. c¡paron estudantes de Ensinanza Secundaria Obr¡gatoria,Bacharelato e CiclosFormat¡vos dascomun¡dadesautónomas de Castglae León,Cataluña, Comunidadede lvadride Gal¡ciaoueforanorem¡ados nas fasesaulonómicas e queposteriorsúasrespectivas menteforonseleccionados nesta Darareoresenlalas I Fase Nac¡onal.Os oarticioantes defenderonos seus traballosanle un xuradocompostopor Lola Ugarte(Vicepres¡denta de Estatística da SEIO)e un représentante de cadaunhadasfaseslocais(Alfonso Gordal¡za. PedroDel¡cado. Rosar¡o Susie Salvador Naya).O xuradovalorouprincipalmente o axe¡ta-

- flltrlot ¿Podemosprcdechla estaturaquepuede alcanzarunapercona? - Presentado porAguedaCastro - Tilor: GonzaloT€mperán Becerra - Centro:IESde lronelos,A Coruñ4,Gálic¡a

PFEMIOcategoríaBachilleratoCCFF: -fítulo| El eÍectoplacebodelcalé - Presentado porM¡guelBlanco - Titor: RafaelAngellrartínez - Centro:IESCardenal Ivladrid C¡snoros, A xornadaresulloutodoun éx¡topola¡rnpl¡cac¡ón e t¡torese pola cálidaacollidada dos estudantes da LJPC.O Facultade de lratemáticas e Estatística mesmodecanoacudiua dara benvidaá tódolospart¡cipantes. A mañado día8 éxpuxéronse os iraballos gañadores das respéct¡vas faseslocaise falláronse os premiosnacionais,

t"

o o'

Informest  

Referencia no boletín de SGAPEIO, Informest, ao I concurso Incubadora de sondaxes e experimentos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you