Page 1

A CALCULADORA CASIO FX-82SX A M· M0 M4 M5 M6 M7 M8

M9

SÍMBOLOS

TECLA MODE

SD. Cálculos estadísticos COMP Cálculos xerais DEG Graos sesaxesimais RAD para Radiáns GRA Graos centesimais FIX fixa o nº de decimais. Ex.: MODE 7 3 SCI especifica na notación científica o nº de cifras significativas. Ex.: MODE 8 2 NORM cancela os modos FIX e SCI

TRABALLO

E SHIFT MODE M K DEG RAD GRA FIX SCI SD

25 o resulta-

do que dá a calculadorá é: 8.4728861 11 E quere decir, 8,4728861 x 1011, que é a notación científica. Isto ocorre sempre que o resultado dun cálculo sexa un número tan grande ou tan pequeño que a súa escritura non caiba na pantalla. É aconsellable que o nº de cifras significativas non sexa superior a 3, para iso utilizamos o MODE SCI: MODE 8 3 e o resultado será: 8.4711 Para poñer na pantalla: 3,4542 x 10 –23,

TECLAS

EXP 23 +/-

DE MEMORIA

Introduce o dato da pantalla na memoria. 0 Min Borra a memoria. M+ Acumula en memoria o nº da pantalla. MResta en memoria o nº da pantalla. MR Recupera o contido da memoria.

10x ex xy x2 √ 3 √ x1/y

5 x! 5 nPr 3 5 nCr 3

SISTEMA DECIMAL-SESAXESIMAL

Os pasos necesarios que temos que dar para calcular parámetroa estadísticos son: • MODE SD: MODE · • Borrar datos anteriores: SAC SHIFT AC • Introducir datos: a) Datos sen tabular: 9 3 7 8 3 6

xy

Min

COMBINATORIA

PARÁMETROS ESTATÍSTICOS

CIENTÍFICA

Se calculamos 325, 3

hai que teclear: 3,4542

Para introducir a fracción: 3/5 na calculadora: 3 ab/c 5. Na pantalla aparecerá: 3┘5 “┘” é o símbolo que utiliza a calculadora para represntar fraccións. Cando o numerador e maior ca o denominador (fracción impropia) a calculdora utiliza: -1┘17┘105 Tecleando SHIFT ab/c, -122┘105

A tecla de conversión de ángulos en notación sesaxesimal a notación decimal é º ‘ ‘’ Para introducir o ángulo 30º 45’ 33’’ na calculadora, teremos que teclear: 30 º ‘ ‘’ 45 º ‘ ‘’ 33 º ‘ ‘’ Aparecerá: 30.759167 SHIFT º ‘ ‘’ 30□ 45□ 33□

NOTACIÓN

NA PANTALLA

Indicador de erro Tecla presionada Tecla presionada Indicador de memoria ocupada Indicador de cálculo con cte. Ángulo sesaxesimal Ángulo en radiáns Ángulo centesimal Fixa o número de decimais Notación científica Cálculos estatísticos

CON FRACCIÓNS

Permutacións, P5 Variacións de 5 sobre 3, V5,3 Combinacións, C5,3

FRACTION

REDONDEA

OU TRUNCA?

Calcula 1/6 e mira o resultado, multiplica agora por 10 e volve a mirar o resultado.

¡¡¡Haberá que ter en conta que o último decimal que aparece na pantalla non é un díxito fiable!!!

USO

b) Datos tabulados: 1

2

3

4

5

fi

3

4

0

1

2

Introducir os datos, na seguinte orde: 1x3 [DATA], 2x4 [DATA], …, 5x2 [DATA]

E RAÍCES

DE FUNCIÓNS

Para calcular calquera valor dunha función: √, log, ln, ex, 10x, sin, cos, tan… hai que teclear primeiro o argumento e logo, a función: Seno 30 30 sin

9 [DATA], 3 [DATA], …, 6 [DATA]

xi

POTENCIAS

Potencias de base 10 Potencias de base e Potencia de base x e expoñente y Cadrados de x Raíces cadradas Raíz cúbica Raíz de índice y (y√x)

Extraer datos: Nº de datos (n): Media aritmética: Desviación típica: Σxi Σxi 2

SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT SHIFT

6 7 8 5 4

Se te equivocas ao introducir datos deberás pulsar DEL: SHIFT M+

Calculadora CASIO FX-Fraction  

Ficha de uso da calculadora indicada

Advertisement