Page 1


2

МОНТЯН захистить!

Газету видано на пожертви волонтерів Тетяни Монтян

Монтян захищає Çàâäÿêè Ìîíòÿí Îëåñÿ Êîøåëåíêî íàáóëà âïåâíåíîñò³

«Таня вирішує величезні проблеми маленьких людей» Олеся КОШЕЛЕНКО, мешкає на Урлівській: — Свого часу мій чоловік поїхав на свіжо купленій машині, покинувши мене з немов лям на зйомній квартирі — без роботи, без до помоги, недбало кинувши 20 гривень. Я думала лише, як вижити. Працювала на кількох роботах. Було що їсти — і це було ща стя. Про інше й не мріяли. Батько дитини нас ігнорував, відключав телефони тощо. Розлучилися ми з п’ятої спро би. Суддя на суд не прийшла, і нас змусили на писати заяви, що претензій не маємо. А за півтора роки з’ясувалося, що влашту вати дитину в ясла просто так у нас неможли во: потрібне свідоцтво про розлучення. Я пішла в Дарницький суд, і виявилося, що... до кументи про розлучення загублені. НЕМАЄ, і все. Запису в книзі немає. Мені порадили роз лучатися заново. Де жив колишній — було невідомо. Я на писала про це на своїй сторінці в інтернеті: що робити в такій ситуації, куди кинутися по до помогу? Моя подруга, котра читала інтернет сторінку Тані Монтян, послалася там на цей мій крик. Я покрутила пальцем біля скроні: де я — і де Монтян. Але через пару днів Монтян мені написа ла. І — о диво! — за тиждень я мала свідоцтво про розлучення. Оплатити її послуг я не могла, про що чес но попередила. І мені було незрозуміло: навіщо це їй? І це ще не все. Після цього Таня буквально умовила мене подати на аліменти. Я не хотіла: знала, ЯК це у нас відбувається... Але Монтян каже: має бути справедливість, чому тато ши кує за ваш із сином рахунок? Вона оформила на себе довіреність на ве дення моїх справ, розшукала татуся і притягла до суду, хоча він ухилявся. Тепер мій син має право на 1000 грн щомісяця. Ці гроші допомо жуть йому повноцінно харчуватися, купувати книжки і оплачувати УЗД серця по 200 грн. Я особисто знаю багатьох, кого Таня ряту вала в подібних ситуаціях. Відсуджувала те, що належить за законом. Ось належить, а взяти — неможливо, бо в тебе нема 100–200 у.о. на годину роботи хорошого ад воката, а сам ти в суді... ну, самі знаєте. Я бачила гори листів, в яких люди опису ють безнадійні ситуації і пишуть: “Тетяно, я точно знаю, що ніхто, крім вас, мені не допо може, одна надія на вас, ви допомогли моєму знайомому...”. І вона їх читає, відповідає і вирішує, вирішує, вирішує величезні проблеми про стих людей.

Ïðîïîíóºìî ðîçïîâ³äü òðüîõ ëþäåé ïðî òå, ÿê ¿ì äîïîìîãëà Òåòÿíà Ìîíòÿí, ³ ÷îìó âîíà çàñëóãîâóº áóòè äåïóòàòîì

«Якби не Монтян, на шкільному подвір’ї побудували б стадіон» Валентин ЛЕВИЦЬКИЙ, мешкає на Княжому Затоні, 11: — У нас по сусідству будували багато поверхівку. А потім забудовник звів пар кан на шкільному стадіоні. Я зробив запит на мерію — і тоді з’яви лися оголошення про громадські слухан ня. Слухання — це обов’язковий захід для отримання дозволу на будівництво. Їх чо мусь призначили в Дарницькій РДА, у ро бочий час, однак від наших будинків туди поїхали люди. І тут раптом змінилося місце слу хань — їх перенесли у школу №314, якій і належить цей стадіон. А учасниками слу хань, які мали голосувати про зведення будинку, виявилися... працівники забудов ника. У школу у справах свого сина прий шла й моя сусідка Тетяна Монтян — і включилася в боротьбу з забудовою. Во на підказала, як діяти: провести збори мешканців, створити ініціативну групу, зібрати підписи. Таня підготувала потрібні документи

і залучила журналістів. Виявилося, що у забудовника на стадіоні не було навіть статусу виділеної землі. Представники забудовника поводили ся нахабно — мовляв, “Що хочемо, те й зробимо, ви нічого не вдієте”. Якби не втрутилася Тетяна, яка допомогла діяти в правовому полі, ми справді б нічого не зробили — ставили б намети, пікетували, а вони й далі будували б. Без юридичного супроводу ефектив ний опір неможливий. Монтян знає поря док дозволу і оформлення, перевірила всі юридичні нюанси, розповіла журналіс там... І зрештою ми зберегли стадіон. Як юрист із доскональним знанням прав власності і величезним практичним досвідом, Тетяна могла б прийняти в пар ламенті ряд законопроектів, які захища тимуть майно територіальних громад. Бо в новому парламенті інтереси територій представлятимуть не партії, а саме депута тимажоритарники.

Âàëåíòèí Ëåâèöüêèé íà òë³ òîãî ñàìîãî ñòàä³îíó

«Монтян надала реальну допомогу безкоштовно і не для показухи» Тетяна КОЗАЧЕНКО, мешкає в будинку по Бажана, 1М: Òåòÿíà Êîçà÷åíêî çàõèùàëà ñâ³é áóäèíîê, áóäó÷è íà îñòàííüîìó ì³ñÿö³ âàã³òíîñò³

— Рейдери хотіли відібрати в мешканців нашого будинку 5 квартир, які є в управлінні об’єднання співвласників. В одній із цих квартир — офіс ОСББ, інші офіційно зда ються в оренду. З грошей після сплати податку фінансується розвиток будинку – дитмай данчик, паркани, двері, ре монт, клумби, полив тощо. За що мешканці голосують на зборах ОСББ, те й робимо. А влітку на нас почали рей дерську атаку. Спершу рейдери принесли судове рішення, яке викликало в мене як у фахового юриста здивування та сміх — стільки було порушень, не сумісних ні з здоровим глуздом, ні з мож ливістю виконання рішення. І я не повірила, що за рі шенням суду, яке віддає наші

квартири молодику з міста Нікополь, про якого ніхто не чув і не знає, виконавча служба може відібрати законне майно мешканців. Але в нашій країні часто діє сила замість закону. Уявіть: приходять мордо вороти, ламають двері. А ми безсилі, бо в них — судове рішення. Хай неграмотне, во чевидь корупційне, але фор мально закон на їхньому боці. А щоб скасувати рішення, слід його оскаржити, а тим ча сом рейдери можуть наробити багато біди. Ми дзвонили в усі інстан ції — і всюди пропонували пи сати скарги. А які скарги, коли тобі зараз двері виносять? Дзвонили у міліцію — але вона прийшла з мордоворотами і захищала їх.

Виходить, що ніхто нас, за конних мешканців та влас ників майна, не захищає. Рей дери розраховують на те, що поки ми зберемо документи, у нас усе захоплять. І тоді приїхала Таня Мон тян і своєю участю та порада ми переламала ситуацію. Ми вигнали загарбників лише зав дяки активній позиції меш канців і допомозі небайдужих людей, насамперед — Тетяни. Монтян — відомий адвокат, знається на питаннях власності, захисту прав та інтересів людей. Хочется сказати “звичайних” — але, гадаю, всі люди мають бути звичайними, незалежно від по сад, грошей, зв’язків. До її голо су прислухаються. І зрештою, до наших документів, які допо могла скласти і подати в проку ратуру Тетяна — прислухалися!

Рейдери забралися геть, але юридичні війни тривають. Сподіаємося на краще, бо на нашому боці закон, правда, і нам допомагає Тетяна. В нашому окрузі бало тується багато кандидатів, але що вони зроблять для району і держави? Є враження, що ок руг використовують тільки як “трамплін” для стрибка у Раду. А Тетяна тут живе, знає проблеми району, надала допо могу безкоштовно, не під час передвиборної компанії і не для показухи. Вона знає проблеми комунальних служб та ОСББ, пише законопроекти, щоб по кращити обслуговування. Я за фахом юрист і спілку валася з Тетяною про те, що можна зробити в законо давстві, щоб покращити кому нальне господарство. Ліфти, комунікації, нормативні доку менти — вона цим цікавиться. І захищає, знає майже кожен будинок та людей щодо уп равління в комунальній сфері. Вона бореться з комуналь ною мафією. Саме з мафією, бо інакше її не назвеш — нема там ні ефективного управління, ані належного обслуговування І по нашому району всім, хто до неї звертався — вона до помогла. Такі фахівці, яким не байдуже те, що відбувається в їхньому будинку, районі, дер жаві, повинні представляти інтереси людей у владі. Я бачила Монтян у дії. Во на працювала не для показу хи, не для виборчої компанії, не для збагачення, а тому що вона знає, як діяти — і може реально змінювати ситуацію на краще.


МОНТЯН захистить!

Газету видано на пожертви волонтерів Тетяни Монтян

3

×îìó ïîòð³áíî ãîëîñóâàòè çà Òåòÿíó Ìîíòÿí Люди часто кажуть: “Мені подобається Монтян, але я хочу голосувати за “Удар”. Або: “Монтян, звісно, потрібна у парламенті, але я завжди голосую за “Батьківщину”. Але зараз закон дозволяє голосувати і за політичну силу — “Удар”, “Батьківщину” тощо — і одночасно за Тетяну Монтян. На виборах 28 жовтня кожен з нас отримає два бюлетеня. Один — із переліком партій. Інший — з переліком кандидатів у депутати, які представля тимуть у ВР Дарницький район (округ №212). Вибори депутата від певного району назива ються “мажоритарними”. Партії теж висувають мажоритарних канди датів. Але зазвичай це невдахи, яких не взяли у список. Або — політики, яких партія хоче позбу тися, але має перед ними зобов’язання. В нашому районі популярні партії висунули “варягів” — людей, ніяк не пов’язаних з районом. Вони відповідають тільки перед партійними ліде рами, які дозволили їм виставити кандидатури. На виборців вони не зважають. Це й не дивно. Політична кар’єра висуванця партії залежить не від виборців. Вона залежить від партійного начальства. На що треба звертати увагу при голосуванні по мажоритарці? Мажоритарні округи використовуються для “десантування” у Верховну Раду політиків “старої гвардії” і представників великого бізнесу. Ці люди два місяці роздають “гречку” — гроші, дисконтні картки, ставлять дитячі майданчики — щоб потім п’ять років безкарно красти з бюджету. Голосувати за таких кандидатів — все одно що за здалегідь дозволити, щоб вас обікрали. На що слід звертати увагу, коли ви робите вибір:

Чи роздає кандидат подарунки? Якщо кандидат роздає гроші, продуктові набо ри, картки зі знижками у його магазинах та інші подарунки, якщо він ставить дитячі майданчики — він хоче вас купити. Він вкладає великі кошти — щоб потім отримати ще більші. Якщо такий кандидат стане депутатом, він “відіб’є” свої інвестиції. За наш кошт — крастиме гроші з бюджету, які мали б піти на будівництво шкіл та поліклінік, ремонт доріг. Згадайте про це,

Монтян живе поруч Монтян завжди допомагає людям Монтян знає, як зменшити квартплату Монтян вже розробила ряд законопроектів Ось чому серед мажоритарних кандидатів слід голосувати за Тетяну Монтян коли вам принесуть карточку, яка дає 7% знижки, чи запросять “підписатися за дитячий майданчик”. На відміну від кандидатів”покупців”, Тетяна Монтян звернулася до своїх прихильників з про ханням профінансувати її виборчу кампанію. І во ни відгукнулися — у виборчий фонд Монтян лише за два тижні надійшло майже 114 тисяч грн.

Депутат, кампанію якого фінансують виборці, не відповідає перед партіями або бізнесом. Він не се відповідальність лише перед самими виборця ми.

Яке у кандидата житло, і яка машина? Поцікавтеся у свого кандидата, де він живе і на якій машині їздить. Маєток під Києвом і дороге ав то підкажуть вам, навіщо ця людина хоче отримати ваші голоси.

Чи живе він на окрузі? Основні кандидати не мають до нашого району жодного стосунку. На політичному сленгу це яви ще називається “парашутом”, а такі кандидати — “варягами”. Стороння людина “стрибає” на округ, заліплюючи його бігмордами і завалюючи пода рунками. Голосувати краще за кандидата, який живе по руч із вами. Якщо він стане депутатом, ви завжди зможете звернутися до нього. Тетяна Монтян живе на вул. Срібнокільська, між станціями метро “Осо корки” і “Позняки”.

Чи не зрадить він партію, від якої висувається? Частина кандидатів від партій обманюють партійних лідерів. Вони прагнуть використати по пулярну партію, а потім — перебігти у більшість. Більшість кандидатів, які балотуються по на шому округу, неодноразово вже перебігали з партії в партію — залежно від того, яка з них була при владі. Монтян завжди відстоювала свої принципи — байдуже, хто був при владі. Її біографія свідчить — вона завжди є вірною своїм принципам.

ÑÎÖ²ÎËÎò×ÍÅ ÎÏÈÒÓÂÀÍÍß Òåòÿíà Ìîíòÿí çá³ëüøèëà â³äðèâ â³ä ³íøèõ êàíäèäàò³â  ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì îïèòóâàííÿì, ïðîâåäåíèì ì³ñÿöü òîìó, àäâîêàò Òåòÿíà Ìîíòÿí äåùî çá³ëüøèëà â³äðèâ (ç 26,3% äî 30,2%) â³ä ³íøèõ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè íà íàøîìó îêðóç³. Íàòîì³ñòü çìåíøèëîñÿ ÷èñëî âèáîðö³â, ÿê³ íå äîâ³ðÿþòü í³êîìó. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî ç îô³ö³éíèì ïî÷àòêîì êàìïàí³¿ Ìîíòÿí ðîçïî÷àëà çóñòð³÷³ ç âèáîðöÿìè. ¯¿ êîíêóðeíòè íàìàãàþòüñÿ êóïèòè ì³ñöå ó Âåðõîâí³é Ðàä³, ðîçäàþ÷è âèáîðöÿì ïî 100 ãðí ³ ñòàâëÿ÷è äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, àëå íå ìîæóòü ñêàçàòè, ùî âîíè ðîáèòèìóòü ó ïàðëàìåíò³. Íà âèáîð÷ó êàìïàí³þ Ìîíòÿí

âèáîðö³ ñàì³ ñêèäàþòüñÿ ãðîøèìà, àáè Òåòÿíà ñòàëà äåïóòàòîì ³ â³äñòîþâàëà ¿õ ³íòåðåñè. Íà çóñòð³÷àõ Ìîíòÿí ïîÿñíþº, ÿê³ çàêîíîïðîåêòè âîíà ïðîâåäå, ùîá çíèùèòè êîìóíàëüíó ìàô³þ ³ êâàðòïëàòà ñòàëà äåøåâøîþ, à äâîðè — äîãëÿíóò³øèìè. Á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â íàøîãî ðàéîíó çáèðàþòüñÿ ïðîãîëîñóâàòè çà Ìîíòÿí ùå é òîìó, ùî âîíà æèâå ïîðó÷ ³ç âèáîðöÿìè. ¯¿ ÷àñòî ìîæíà çóñòð³òè â ìàãàçèí³, øêîë³, äå â÷àòüñÿ ¿¿ ä³òè ÷è â ì³ñöåâîìó ñïîðòçàë³. Áàãàòüîõ ìåøêàíö³â íàøîãî Ìîíòÿí çàõèñòèëà, äîïîì³ãøè ó âèð³øåíí³ ñêëàäíèõ æèòòºâèõ ïðîáëåì, ÷àñòî áåçêîøòîâíî.

Çà êîãî ç êàíäèäàò³â äåïóòàòè ïî âèáîð÷îìó îêðóãó ¹212 âè ïðîãîëîñóºòå, ÿêùî âèáîðè â³äáóäóòüñÿ íàñòóïíî¿ íåä³ë³? Кирило КУЛИКОВ (депутат ВР, партія “Удар”)

4,1%

Богдан ГРЕБЕНЮК (екс-”Фронт змін”)

6,9%

Тетяна МОНТЯН (незалежний кандидат)

30,2%

Віталій ЯРЕМА (Об’єднана опозиція)

2,6%

Тарас ЧОРНОВІЛ (депутат ВР від Партії регіонів)

16,1%

Ігор БАЛЕНКО (депутат Київради від “Громадського активу Києва”)

2,4%

Жоден з кандидатів

40,2%

Опитування передбачало можливість вибирати кількох претендентів одночасно.

Загалом опитано 1225 мешканців округу. Теоретична похибка складає 2,8%.

Чи є кандидат професіоналом? В парламенті купа розмов — і мало справ. Туди рвуться люди, які нічого не тямлять у законах. На томість вони вправно воюють за бюджетні кошти, прихватизують або просто крадуть державну власність. Але ж покликання народного депутата — про фесійно працювати над законами, змінюючи жит тя в усій країні. Тетяна Монтян вже розробила низку законоп роектів, які знищать комунальну мафію і зроблять квартплату меншою, а обслуговування багатоквар тирних будинків — якіснішим.

Чи захищатиме кандидат інтереси мешканців?

Ñàìîîðãàí³çîâóºìîñÿ! Останніми днями відбувся ряд зустрічей Тетяни Монтян із мешканцями Дарницького району. Ішлося про самоорганізацію людей для захисту своїх прав.

ГІМНАЗІЯ “КИЇВСЬКА РУСЬ” íà âóëèö³ Ãìèð³. Ìåøêàíö³ Îñîêîðê³â ç³áðàëèñÿ, àáè äîáèòèñÿ, ùîáè íîâà øêîëà áóëà óêðà¿íîìîâíîþ. Êåð³âíèê Êèºâà Ïîïîâ ðîáèâ çàÿâè, ùî øêîëà áóäå ðîñ³éñüêîìîâíîþ. Òåòÿíà Ìîíòÿí íàäàëà êîíñóëüòàö³þ ³í³ö³àòèâí³é ãðóï³. ϳñëÿ ïðîâåäåííÿ çáîð³â Ïîïîâ áóâ çìóøåíèé çàÿâèòè, ùî ã³ìíàç³ÿ áóäå óêðà¿íîìîâíîþ.

Подивіться на бігборди: що обіцяють кандида ти? Вони говорять про щось абстрактне, а не про наші проблеми. І це легко пояснити. У більшості з кандидатів у голові — лише гроші, гроші і ще раз гроші. Жодних ідей і принципів. Тому й обіцянки вкрай розмиті та абстрактні. Тетяна Монтян у своєму районі багато років захищає простих людей. Вона знає, як налагодити житловокомунальне господарство. На прикладі свого будинку вона довела, що можна знизити квартплату і покращити якість послуг. Монтян вивчила кращий іноземний досвід уп равління спільним майном і вже розробила ряд за конопроектів для України.

ВУЛ. ГРИШКА, 9. Òåòÿíó çàïðîñèëè íà çáîðè æèòåë³â, ÿê³ íå õî÷óòü, ùîá ï³ä ¿õí³ìè â³êíàìè áóäóâàëè ðåñòîðàí. Ìîíòÿí ïîÿñíèëà, ùî àáè ïðîòåñòóâàòè åôåêòèâíî, ïîòð³áíî ïðîâåñòè çàãàëüí³ çáîðè ÎÑÁÁ òà ïðèéíÿòè ëåã³òèìíå êîëåêòèâíå ð³øåííÿ.

P.S.: Політики поширюють чутки, що ви повинні голосувати “за партійця” від свого району. Це твердження — нахабна пропаганда, спрямована на те, щоб не допустити в парламент депутатів, незалежних від партійних функціонерів.

ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС “КОРОНА” íà Ïîçíÿêàõ.  áàãàòîïîâåðõ³âö³ çàáóäîâíèê íà îñòàííüîìó ïîâåðñ³ â³äêðèâ í³÷ë³æêó íà 150 ëþäåé. Ìåøêàíö³ îáóðåí³ ³ õî÷óòü íàâåñòè ïîðÿäîê ç íåïðîõàíèìè ãîñòÿìè, äëÿ öüîãî

òðåáà âçÿòè áóäèíîê â óïðàâë³ííÿ. Ìîíòÿí íàâ÷ຠ³í³ö³àòèâíó ãðóïó. ВУЛ. ЧАРДАР, 1. Ìîíòÿí êîíñóëüòóº ³í³ö³àòèâíó ãðóïó, êîòðà ñòâîðþº ÎÑÁÁ. ВУЛ. АХМАТОВОЇ, 24. Ìåøêàíö³ ñòâîðèëè ÎÑÁÁ, ïðèâàòíèé ÆÅÊ íå õî÷å âòðà÷àòè ïðèáóòêè ³ â³ääàâàòè áóäèíîê ìåøêàíöÿì. Ìîíòÿí äîïîìàãຠæèòåëÿì âèãíàòè ç áóäèíêó êîìóíàëüíó ìàô³þ ³ âçÿòè éîãî â óïðàâë³ííÿ. ПРОСП. ГРИГОРЕНКА, 1А. Òåòÿíà Ìîíòÿí êîíñóëüòóº ³í³ö³àòèâíó ãðóïó áóäèíêó, ÿêà õî÷å ñòâîðèòè îá’ºäàííÿ ñï³ââëàñíèê³â. ВУЛ. СРІБНОКІЛЬСЬКА, 14. Ìîíòÿí êîíñóëüòóº ìåøêàíö³â ÆÁÊ, ÿê íàâåñòè ô³íàñîâèìé ëàä ó êîîïåðàòèâ³ ³ äîáèòèñÿ çâ³òíîñò³ â³ä ãîëîâè. Âñ³ çãàäàí³ âèùå àäðåñè — ïðèêëàäè óñï³øíî¿ ñàìîîðãàí³çàö³¿ ìåøêàíö³â, ÿê³ íå ÷åêàþòü áëàã â³ä âëàäè ³ ïîäàðóíê³â â³ä îë³ãàðõ³â. Âîíè áåðóòü âëàäó ó ñåáå âäîìà ó ñâî¿ ðóêè. Âîíè ñàìîîðãàí³çîâóþòüñÿ ³ óïðàâëÿþòü ñâî¿ì æèòòÿì. Ïðèºäíóéòåñÿ! Ìîíòÿí çàõèñòèòü!

http://montyan.org/ Êè¿â, âóë. Êíÿæèé Çàòîí, 9 (ìåòðî «Ïîçíÿêè»). ØÒÀÁ ÒÅÒßÍÈ ÌÎÍÒßÍ: Òåëåôîí: 0(44) 222 50 55 montyan2012@gmail.com


4

На замовлення êàíäèäàòà â íàðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ó âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹212 Òåòÿíè Ìîíòÿí, типографія «Â²ÑÒ²», íàêëàä 30 000 ïðèì., відповідальний за друк Êóçíåöîâ Ä. À.

МОНТЯН захистить!

Бойовий листок Теяни Монтян №4  
Бойовий листок Теяни Монтян №4  

У цьому номері ви дізнаєтеся про людей, яким допомогла Монтян. 6 причин, чому треба голосувати за неї. Першва в Україні візуалізація біограф...

Advertisement